DEZVOLTAREA DURABILĂ A ORAŞELOR – O PROVOCARE PENTRU VIITOR

Anca MĂCIUCĂ, Cezar TOMESCU, Dana LUPAŞTEAN Facultatea de Silvicultură Suceava

Dezvoltarea durabilă a oraşelor presupune: • diminuarea poluării • creşterea eficienŃei utilizării energiei şi folosirea într-o proporŃie cât mai mare a energiilor alternative inclusiv pentru automobile • restructurarea transporturilor cu un accent crescut pe transportul în comun şi pe amenajarea de reŃele de transport pentru biciclişti • epurarea apelor citadine • gestionarea ecologică a deşeurilor • încurajarea construcŃiei clădirilor ecologice (atât particulare cât şi publice) • stimularea realizării pentru acestea inclusiv a acoperişurilor verzi şi a grădinilor verticale.

• ACOPERIŞURILE VERZI ŞI GRĂDINILE VERTICALE reprezintă o soluŃie ideală pentru rezolvarea concomitentă a mai multor probleme urbane • ele au valenŃe nu doar ecologice dar şi estetice şi educaŃionale.

consumând dioxid de carbon şi eliberând oxigen prin fotosinteză • prin stocarea carbonului ele contribuie la diminuarea efectului de seră • reŃin praful.Beneficii ecologice • Plantele împrospătează permanent aerul. pulberile. poluanŃii • prin evapotranspiraŃie plantele determină scăderea temperaturii aerului şi creşterea umidităŃii lui→ diminuarea efectului de „insulă caldă” .

• stratul de sol şi plantele acoperişurilor verzi reŃin aproximativ 75% din apa precipitaŃiilor şi doar 25% se scurge. • solul şi plantele au rol filtrant. menŃinând căldura în timpul iernii şi protejându-le de radiaŃia solară directă vara → economii de energie . dar acest lucru se întâmplă câteva ore mai târziu. frunze şi diverse particule din apa precipitaŃiilor • solul şi plantele acoperişurilor verzi formează un strat izolator pentru clădiri. după înregistrarea volumului maxim de lichid în sistemul de canalizare în timpul ploii. reŃinând sedimente.

(max. .• diminuează poluarea sonoră: un acoperiş verde cu grosimea de 7 cm reduce zgomotul cu 5 db. 46 db) • contribuŃia la creşterea biodiversităŃii → oferă hrană şi adăpost pentru numeroase specii de insecte şi păsări • valenŃe estetice şi educaŃionale.

• proprietarii clădirilor prevăzute cu acoperişuri verzi sau grădini verticale pot obŃine unele avantaje financiare rezultate din: • economia de energie. • din prelungirea duratei de viaŃă a acoperişurilor şi pereŃilor datorită protecŃiei oferite de plante. Se reduce astfel instabilitatea atmosferică ce creşte frecvenŃa averselor de ploaie şi a furtunilor. • diminuarea supraîncărcărilor produse de vânt. • protecŃie împotriva radiaŃiilor ultraviolete. ceea ce ameliorează etanşeitatea uşilor şi ferestrelor.• ele favorizează depunerea prafului ridicat de vânt sau automobile înainte ca acesta să ajungă la acoperişuri • localizate adecvat pot să contribuie la răcirea aerului şi la diminuarea vitezei curenŃilor verticali calzi care se formează pe străzi în mediul urban prin crearea de turbulenŃe în mişcare ascendentă a acestui aer cald. • o mai bună izolare acustică. • aspect estetic îmbunătăŃit şi implicit o mai mare valoare de piaŃă a clădirii . împotriva rafalelor de ploaie precum şi împotriva uzurii produse de variaŃiile de umiditate şi temperatură.

estetice.strat relativ mică a stratului de sol (7- 9 cm) . arbuşti. alei . apă.sistem de drenaj şi irigare -greutate mai scăzută -adecvate pentru suprafeŃe mari. arbori.plante de talie mică avantaje de sol mai gros .plante cu flori.ACOPERIŞURILE VERZI EXTENSIVE caracteristici . materiale etc. cost mai scăzut -bine adaptate acoperişurilor cu pante cuprinse între 0o şi 30o -întreŃinere foarte sumară -adesea se pot realiza pe clădirile deja existente -oferă acoperişului un aspect mai natural -autorităŃile pot condiŃiona mai uşor acordarea avizului de construcŃie de crearea unui astfel de acoperiş -diversitate mai mare de specii vegetale şi crearea implicită de habitate mai diverse -bune caracteristici izolante -calităŃi estetice deosebite -accesibile vizual -pot avea utilizări mult mai variate (recreaŃionale. -costuri mai ridicate -sunt sisteme mai complexe care necesită o proiectare şi o întreŃinere mai dificile .grosime ACOPERIŞURILE VERZI INTENSIVE . grădini de legume) inconveniente -o gamă mai restrânsă de plante care pot fi folosite -nu are în general alte utilizări au doar rol ecologic -iarna mai puŃin estetic -greutate suplimentară mai importantă pe acoperiş -necesită sistem de drenaj şi irigaŃie deci consum de energie.

ACOPERIŞURI VERZI EXTENSIVE .

ACOPERIŞURI VERZI INTENSIVE .

glicină (Wisteria sinensis). clematite (Clematis x jackmanii). PEREłI VERZI realizaŃi cu ajutorul plantelor agăŃătoare Specii care pot fi utilizate: ViŃă de Canada (Parthenocissus tricuspidata. quinquefolia). hamei (Humulus lupulus). iederă (Hedera helix). zorele (Ipomea purpurea). curpen de pădure (Clematis vitalba) . caprifoi (Lonicera japonica). P.GRĂDINI VERTICALE sau pereŃi verzi: I. trâmbiŃa piticului (Campsis radicans).

.

cultură pe suport poliamidic Paris.II. PEREłI VEGETALI: Patrick Blanc. Musée du quai Branly .

Patrick Blanc – cultură verticală fără sol Avignon Bordeaux ExpoziŃie horticolă la Chaumont .

Exemplu de zid verde realizat pe substrat de muşchi de turbă (Sphagnum sp.III.) .

Pregătirea muşchiului de turbă pentru realizarea pereŃilor verzi .

Etape în realizarea unui zid verde .

Exemplu de combinaŃie între zidurile verzi şi acoperişurile verzi intensive .

IV. Proiecte de grădini verticale inaccesibile publicului. având rol ecologic şi estetic (de mascare a unor ziduri inestetice) .

Propuneri pentru vegetalizarea unor clădiri ale UniversităŃii “Ştefan cel Mare“ SUCEAVA .

ACOPERIŞUL VESTIARELOR SĂLII DE SPORT .

ACOPERIŞUL VESTIARELOR SĂLII DE SPORT .

Sedum album Thymus sp. Sedum acre Sedum hybridum Sedum maximum .

INTRAREA PRINCIPALĂ ÎN UNIVERSITATE .

INTRAREA PRINCIPALĂ ÎN UNIVERSITATE .

INTRAREA PRINCIPALĂ ÎN UNIVERSITATE .

AULA MARE A UNIVERSITĂłII .

AULA MARE A UNIVERSITĂłII .

INTRAREA ÎN CORPUL D .

INTRAREA ÎN CORPUL D .

MULłUMIM PENTRU ATENłIE! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful