RAHASIA INDAH

SURAT AL FATIHAH
Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah

Asy-Syaikh Sholeh Fauzan bin Abdullah Al Fauzan 

Pustaka  AL ISNAAD – TANGERANG

‫ﺏﺎﻫﻮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﺦﻴﺸﻠﻟ‬

v

‫ﺔﺤﺗﺎﻔﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺪﺋﺍﻮﻓ ﺾﻌﺑ ﺡﺮﺷ‬

  Larangan. Larangan Utara. Tangerang  Telp. Inpres II No. 37 RT 001/06.Judul asli : ‫ﺔﺤﺗﺎﻔﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺪﺋﺍﻮﻓ ﺾﻌﺑ ﺡﺮﺷ‬ Asy-Syaikh Sholeh bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan  Penerbit  :  Dar Al Imam Ahmad ­ Kairo  Edisi Indonesia :  Rahasia Indah Surat Al Fatihah Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  Penerjemah :  Abu Hafidz Muhammad Naufal  bin Muhidir al Batawiy  Muroja’ah :  Al Ustadz Asassuddin  Desain Cover dan Layout :  Team Al Isnaad  Cetakan Pertama :  Syawwal 1428 H/November  2007 M  Jl. 021 683 698 24/682 388 63  E­mail : pustaka_alisnaad@yahoo.com  © dilarang memperbanyak isi buku ini kecuali dengan  ijin dari penerbit ‫ﺏﺎﻫﻮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﺦﻴﺸﻠﻟ‬ v Penulis :  Penerbit :  Pustaka Al Isnaad  .

……  ‪Rahasia Indah Surat Al Fatihah‬‬ ‫]‬ ‫ ‪v‬‬ ..‫ﺎﻤﻬﻨﻣ ﺚ‪‬ﻭ ﺎﻬﺟﻭﺯ ﺎﻬﻨﻣ ﻖﹶﺧﻭ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺲﻔ‪‬‬ ‫‪  ِ  ‬ﻠ‪ ٍ  ِ  ٍ  ‬ﹾ ﻧ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ِ   ‬ﱠ ﺑ‪‬‬ ‫ﻦﻣ ﻢﻜﻘﹶﺧ ﻱﺬﱠﺍ ﻢﻜ‪‬ﺭ ﺍﻮﻘ‪‬ﺍ ﺱﺎ‪‬ﻟﺍ ﺎﻬ‪‬ﹶ ﺎ‪‬‬ ‫‪ ‬ﻳﺃ ﻳ‬ ‫ﹸﺗ ‪ ‬ﻨ‬ ‫ِ ﻟ ‪ ‬ﹸ ﺑ‪‬‬ ‫‪  ِ ‬ﹸ ﹶ ﻠ‪‬‬ ‫ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ‬ ‫ِ ﹸ ‪ ‬‬ ‫ﺍﺪﻤﺤﻣ ﻥﹶ ﺪﻬﺷﹶﻭ ﷲﺍ ﻻِ ﻪﹶِ ﻻ ﻥﹶ ﺪﻬﺷﹶﻭ‬ ‫ﱠ ﺇ ‪ ‬ﻟ ﺇ ﹶ ﹾ ﺃ ‪   ‬ﺃ‪‬‬ ‫‪    ‬ﱠ ﺃ ‪   ‬ﺃ‪ُ ‬‬ ‫.………...ﻪﹶ ﻱﺩﺎﻫ ﻼﻓ ﻪﻠِﻀ‪ ‬ﻦﻣﻭ ﻪﹶ ﻞﻀﻣ ﻼﻓ ﷲﺍ ﻩﺪﻬ‪‬‬ ‫ِِ ‪ ‬ﻳ‬ ‫‪ ‬ﻟ ‪  ِ ‬ﹶ ﹶ ‪ ‬ﹾ ﻠ‪ ‬ﻳ ‪    ‬ﻟ ﱠ ِ ‪ ‬ﹶ ﹶ ُ‬ ‫ﻦﻣ ﺎ‪ِ‬ﺎﻤﻋﹶ ﺕﺄ‪‬ﺳ ﻦﻣﻭ ﺎ‪‬ﺴﻔﻧﹶ ﺭﻭﺮﺷ ﻦﻣ ﷲﺎِ‬ ‫‪  ‬ﻨﻟ ‪  ‬ﺃ ِ ﻴ‪  ِ  ‬ﻨِ ﹸ ‪‬ﺃ ِ ‪ ِ ِ    ‬ﺑ‬ ‫ﺫﻮﻌ‪‬ﻭ ﻩﺮﻔﻐ‪‬ﺴ‪‬ﻭ ﻪ‪‬ﻴﻌ‪‬ﺴ‪‬ﻭ ﻩﺪﻤﺤ‪ ‬ﻪﱠِ ﺪﻤﺤﹾﺍ ﻥِ‬ ‫ﹸ ‪  ‬ﻧ‪  ِ   ‬ﺘ‪ ‬ﻧ‪  ‬ﻨ‪ ِ ‬ﺘ‪ ‬ﻧ‪     ‬ﻧ ِ ﻠﻟ ‪   ‬ﻟ ﱠ ﺇ‬ ‫ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﲪﺮﻟﺍ ﷲﺍ ﻢﺴﺑ‬ ‫ ‪PENGANTAR‬‬ ‫‪P E N E R J E M A H‬‬ ‫ :]‬ ‫ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﻝ ﺎﻗ‬ ‫ﻪﻠﻟﺍ ﺍﻮﻘ‪‬ﺍ ﺍﻮ‪‬ﻣﺁ ﻦﻳﺬﱠﺍ ﺎﻬ‪‬ﹶ ﺎ‪‬‬ ‫ﻨ‪ ِ  َ ‬ﻟ ‪ ‬ﻳﺃ ﻳ‬ ‫ﹸﺗ‬ ‫‪‬ﱠ‬ ‫[‬ ‫ﻥﻮﻤِﺴﻣ ﻢ‪‬ﻧﹶﻭ ﺎﱠِ ﻦ‪‬ﻮﻤ‪ ‬ﺎﹶﻭ ﻪِﺎﻘ‪ ‬ﻖﺣ‬ ‫ﹶ ‪ ‬ﻠ‪   ‬ﺘ‪ ‬ﺃ‪ ‬ﻟﺇ ‪ ‬ﺗ ‪ ‬ﺗ ﻟ‪ ِ ‬ﺗ ﹶ ﺗ ‪ ‬‬ ‫ ..

  sehingga  dinamakan  Al Faatihah. ﺪﻌ‬ ‫ﺃ‬ ‫ ﺑ‬  ‫ﻛ ﺚﻳﺪﺤﹾﺍ ﻕﺪﺻﹶ ﻥِﻓ‬‫ﺮﻴﺧﻭ ﷲﺍ ﺏﺎ‬ ‫ ﺃ ﱠ ﺈﹶ‬   ‫ ﻟ‬ ِ  ِ ِ‫ ﺘ‬ ِ     ‫ﻭ ﻢﻜﹶ ﺎﻤﻋﹶ ﻢﻜﹶ ﺢﻠﺼ‬‫ﺫ ﻢﻜﹶﺮﻔﻐ‬‫ﻮ‬‫ﻦﻣﻭ ﻢﻜ‬ ‫ ﻳ‬ِ  ‫ ﹸ ﻟ‬ ‫ ﺃ‬  ‫ ﹸ ﻟ‬ ‫ ﻳ‬ ِ ‫ ﹸ ﻟ‬ ‫ ﻧﹸ‬‫ ﹸ ﺑ‬    ‫ﹶ ﺎ‬‫ﻣﹶ ﻦﻳﺬﱠﺍ ﺎﻬ‬‫ ﺍﻮ‬‫ﺍﺪﻳﺪﺳ ﻻﻮﻗ ﺍﻮﹸﻮﻗﻭ ﷲﺍ ﺍﻮﻘ‬ ‫ ﻳﺃ ﻳ‬ ‫ ِ ﻟ‬  ‫ ﺃ‬‫ﻨ‬ ‫ﹸﺗ‬ َ  ‫ ﹸ‬‫ ﻟ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹰ‬ ِ   ‫ﺍﻭ ﺀﺎﺴِﻭ ﺍﲑِﻛ ﺎﹰﺎﺟﺭ‬‫ ﻱﺬﱠﺍ ﻪﱠﻟﺍ ﺍﻮﻘ‬‫ﻪِ ﻥﻮﹸﺀﺎﺴ‬ ِ  ‫ﻟ‬ ‫ ﺜﹶ‬ ‫ ﻧ‬ ً  ‫ﹸ ﺗ‬ ‫ﻠ‬ ‫ِ ﻟ‬ ‫ ﺗ‬ َ‫ِ ﺑ ﹶ ﻟ‬ [ ‫ﻴﻗﺭ ﻢﻜﻴﻠﻋ ﻥﺎﻛ ﻪﱠﻟﺍ ﻥِ ﻡﺎﺣﺭﺄﻟﺍﻭ‬‫ﺎ‬  ‫ ﹶ ﹾ‬   ‫ ﻠ ﱠ ﺇ‬ ‫ ﹶ ﹶ‬‫ ﹶ‬ ‫ ﹸ‬  ِ ‫ﺒ‬ [ ‫ﺎﻤﻴﻈﻋ ﺍﺯﻮﻓ ﺯﺎﻓ ﺪﻘﻓ ﻪﹶﻮﺳﺭﻭ ﷲﺍ ﻊﻄ‬ ‫ َ ِ ِ ﻳ‬   ‫ ﻟ‬ ‫ ﹶ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬   ِ   vi .  !  Setiap Muslim yang sejati selalu membaca  surat ini berulang­ulang pada setiap shalat­ ] .‫ﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﹶﻼﺿ‬‫ ﺎﻣﹶ .  Di  antara  keagungan  dan  kemuliaannya :  !  Mushaf  Al  Qur`an  yang  agung  ini  dibuka  dan  diawali  dengan  surat  ini.  !  Semua  makna  Al  Qur`an  terkandung  da­  lam surat  ini.ﺭﺎ‬‫، ﺪﻌ‬  ‫ِ ٍ ﻟﹶ‬ ‫ﺃ ِ ﻨ‬ ‫ ﺑ‬  ‫ﻞﻛﻭ ﺔﹶﻼﺿ ﺔﻋﺪِ ﻞﻛ ﻥِﻓ ﺔﻋﺪِ ﺔﹶﺪﺤﻣ ﻞﻛ‬ ‫ ﱠ ﹸ‬  ‫ ﺑ ٍ ﺛ‬  ‫ ﺑ ﱠ ﹸ ﱠ ﺈﹶ ﹲ‬  ٍ  ‫ ﹲ ﻟﹶ‬ ‫ﱠ ﹸ‬ ‫ﺎﹶﺪﺤﻣ ﺭﻮﻣﻷﹾ ﺮﺷﻭ ﺪﻤﺤﻣ ﻱﺪﻫ ﻱﺪﳍﹾ‬‫ﻥﺈﻓ ﺎﻬ‬ ‫ ﹶ ﺍ‬ ِ       ٍ    ‫ ُ ﺍ‬  ِ   ‫ ﺗ ﺛ‬ ‫ﱠ ِﹶ‬ ‫ ﺎﻣﹶ‬‫.…Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah Surat Al Fatihah merupakan surat yang  agung  lagi  mulia. sehingga dinamakan Ummul  Qur`an.

  vii  . dan mengamalkan  makna  ayat­ayat  yang  terkandung  di  dalam  surat  yang  agung  ini. mentadabburi. Rahasia Indah Surat Al Fatihah  …….  dan  berharap  akan  berjumpa  dengan­Nya.  Oleh  karena  itu.  **)  Asy  Syaikh  Abdurrahman  bin  Naashir  As  Sa’di  v  berkata dalam menafsirkan surat Al Baqarah ayat 45­46:  “Khusyu’  adalah  ketundukan.  ketenangan.  Dan  masih  banyak  lagi  hal­hal  yang  menunjukkan  keagungan  surat  ini  sebagai­  mana  yang  akan  dipaparkan  oleh  Asy  Syaikh  Sholeh Al Fauzan – Hafidzohullohu Ta’aala –  di dalam buku ini.……….  Seseorang  yang  melakukan  shalat  akan  memperoleh  pahala.*)  Asy  Syaikh  Abdullah  Alu  Bassam  ­  **)  Hafizhohullah  Ta’ala  ­  berkata:  “Khusyu’  adalah  inti  dan  ruh  shalat. seorang  muslim  harus  mempelajari..”.nya  sehari­semalam  minimal  17­kali.  sedikit  atau  banyak  tergantung  kekhusyu’an  shalatnya...  rendah  diri.  Allah  memuji *)  Dinukil  secara  makna  dalam  kitab  Ash  Sholaah  wa  Atsaruha  fi  ziyaadah  Al  Iman  wa  Tahzdiib  an  Nafs  karya Husen Al ‘Awaa­yisyah.  se­  hingga dinamakan Al Matsaaniy.  dan  ketentraman hati di hadapan Allah Ta’ala dengan penuh  keimanan.  Oleh karena  itu..  karena  hal  itu  adalah  salah  satu  sebab  yang  akan  membantunya  untuk  melakukan  kekhusyu’an  dalam  shalat­  nya.

orang­orang  yang  khusyu’  dalam  shalatnya  dan  mereka  inilah  yang  akan  mewarisi  surga  *)  Firdaus dan kekal di dalamnya.”  Allah I berfirman :
‫ﻣﺆﻤﹾﺍ ﺢﻠﻓﹶ ﺪﻗ‬‫) ﻥﻮ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶﹾ ﺃ‬ ‫ ﻟ‬  ِ‫ﹶ ﻨ‬ ‫) ﻥﻭﺪِﺎﺧ‬  ‫ﻟ‬ ‫ﹶ‬ ‫) ﻥﻮﹸﺭﺍﻮﻟﺍ‬ ‫ ﹾ‬ ِ‫ﹶ ﺛ‬

۱

۱۰ ۱۱

“Sesungguhnya  beruntunglah  orang­orang  yang  beriman  (1)  (yaitu)  orang­orang  yang  **)  khusyu'  dalam shalatnya  (2)  –  sampai  pada 

*) 

Lihat kitab Taisiirul ‘Allaam Syarh ‘Umdatil Ahkaam  Bab Khusyu’ dalam shalat.  **)  Orang­orang yang khusyu’ adalah sebagaimana yang  ditegaskan  oleh  Allah  I  dalam  Firman­Nya:  “Dan  mintalah  pertolongan  (dalam  urusan­urusan  kalian  semuanya) dengan sabar dan shalat. Karena sesungguh­  nya  shalat  itu  benar­benar  berat  kecuali  bagi  orang­  orang  yang  khusyu’,  yaitu  orang­orang  yang  menyangka  (meyakini  dan  mengetahui)  bahwa  =

viii .… 

Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah 

‫ﻰﹶﻋ‬ ‫ﻠ‬

‫ﻢﻬِﺍﻮﻠﺻ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ِ ﺗ‬

(

(

‫ﻥﻮﻈﻓﺎﺤ‬ ‫ ﻳ‬ ِ ‫ﹶ ﹸ‬

‫ ﻦﻳﺬﱠﺍ‬‫ﺎﻬﻴﻓ ﻢﻫ ﺱﻭﺩﺮﻔﻟﺍ ﻥﻮﹸﺮ‬ ‫ ِ ﻟ‬ ‫ ِ ﹾ ﹶ ﺛِ ﻳ‬      ِ 

)

۹

‫) ﻥﻮﻌﺷﺎﺧ‬  ِ ‫ﹶ‬

( - ‫ﻢﻫ ﻦﻳﺬﱠﺍﻭ - ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﱃﺇ‬ ‫ ِﻟ‬   ( ‫ﻚِﹶﻭﹸ‬ ‫ ﺃ‬‫ ﺌﻟ‬ ‫ﻢﻫ‬  

(

‫ﻢﻬِﻼﺻ ﻲﻓ ﻢﻫ ﻦﻳﺬﱠﺍ‬ ‫ ِﻟ‬   ِ  ‫ ِﺗ‬

۲

firman­Nya  –  dan  orang­orang  yang  memelihara  shalatnya  (9)  itulah  orang­orang  yang  akan  mewarisi  (10)  (yakni)  yang  akan  mewarisi  surga  Firdaus.  Mereka  kekal  di  dalamnya (11) (Al Mu’minuun : 1­11)  Semoga  Allah  Yang  Maha  Pengasih  lagi  Maha  Penyayang  menjadikan  kita  termasuk  orang­orang  yang  mewarisi  surga  Firdaus. – Amiin yaa Rabbal ‘Aalamiin –  Kemudian  Beliau  ­  Hafizhohullah  Ta’ala  ­  berkata  :  “Di  antara  sebab­sebab  yang  dapat  menghadirkan  hati  dalam  shalat,  yaitu:  al  isti’adzah  (meminta  perlin­  dungan  kepada  Allah  dari  godaan  syetan),  mentadabburi  bacaan  dan  dzikir­dzikir  dalam shalat.  Setelah  kita  mengetahui  keterangan  di  atas, semoga buku terjemahan kitab : 

= mereka akan berjumpa dengan Robbnya dan akan  kembali kepada­Nya.” (Al Baqarah : 45­46)  Asy  Syaikh  Abdurrahman  bin  Naashir  As  Sa’di  v  berkata  dalam  Tafsirnya  :  “Allah  Ta’ala  berfirman  :  “Orang­orang  yang  menyangka  ...”  yaitu  yang  meyakini.”
Rahasia Indah Surat Al Fatihah  ……...………... 

ix 

karya  Asy  Syaikh  Sholeh  Fauzan  Al  Fauzan,  yang  ada  di  hadapan  para  pembaca  ini,  dapat  membantu  dalam  memahami  kandungan  surat  yang  agung  ini,  sehingga  menjadi  salah  satu  sebab Allah I memberikan taufiq kepada kita  *)  untuk  selalu  khusyu’  dalam  shalat  dan  melindungi  diri  kita  dari  hati  yang  tidak  khusyu’,­ 
َ ‫ِ ﻢﻬﻠﻟﺍ‬‫ ﺎ‬‫ ﻻ ﺐﻠﻗ ﻦﻣ ﻚِﺫﻮﻌ‬‫ﻊﺸﺨ‬ ‫ ﱠ‬  ‫ ﻧ ﻧﺇ‬  ‫ ﺑﹸ‬ ِ  ‫ ﻳ ﹶ ٍ ﹾ ﹶ‬  

“Ya  Allah,  sesungguhnya  kami  berlindung  kepada­Mu dari hati yang tidak khusyu’.”  (HR At Tirmidzi, An Nasaa’i dan selainnya,  **)  lihat Shohiihul Jaami’ No. 1308)  dan  menambah  pengetahuan  kita  tentang  kelompok­kelompok  yang  menyimpang  dari  jalan  Rasulullah  r  dan  para  shahabatnya, 
*) 

Khusyu’ dalam shalat adalah hadirnya hati di hadapan  Allah  Ta’ala  dengan  harapan  agar  bisa  dekat  dengan­  Nya.  (Tafsir  As  Sa’diy  pada  awal  Surat  Al  Mu’minun).  **)  Lihat  kitab  Taisiirul  ‘Allaam  Syarh  ‘Umdatil  Ahkaam Bab Khusyu’ dalam shalat.

x .…Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah

‫ﺦﻴﺸﻠﻟ ﺔﺤﺗﺎﻔﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﺪﺋﺍﻮﻓ ﺾﻌﺑ ﺡﺮﺷ‬

‫ﺏﺎﻫﻮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ‬

}

.  Kami menyadari sebagai manusia biasa  tidak  luput  dari  kesalahan  dan  kekeliruan  dalam  menerjemahkan  kitab  ini..  dan  kedua  orang  tuaku.  Saya  ucapkan  pula  Jazaahumulloohu  Khoirol  Jazaa’  kepada  Asaatidz  –  semoga  senantiasa  istiqomah  –  yang  telah  banyak  memberikan  faedah  ilmu  yang  bermanfaat Rahasia Indah Surat Al Fatihah  …….………..  Semoga  Allah  menjadikan  apa  yang  saya  lakukan  ini  sebagai  amalan  sholeh  dan  semoga Allah membalas dengan ganjaran yang  besar  di  sisi­Nya  untukku.  xi  .  Saya  (penerjemah)  berusaha  dengan  sebatas  kemampuan  dan  keilmuan  yang  ada.  ­  tentunya  dengan  izin  dan  pertolongan  Allah U ­ memberikan  tambahan catatan kaki  yang tidak terdapat dalam kitab aslinya dengan  tujuan  semoga  mengharapkan  wajah  Allah  dan surga­Nya dan  membantu para pembaca.  khususnya  bagi  yang  belum  mengetahui  istilah­istilah  yang  ada  dalam  buku  ini. tentunya dengan cara yang benar  dan ilmiah.  kami  mengharapkan  sumbangsih  kepada  para  pembaca.  Oleh  karena  itu.  berupa  kritik  dan  saran  yang  membangun..  agar  lebih  mengerti  dan  memahami  maksud  dan  tujuan buku ini.sehingga  kita  berhati­hati  dari  kelompok­  kelompok tersebut.

”  Tidak  lupa  pula. ‫ﺳﺍ ﻢﻬﻠﻟﹶ‬‫ﻋ ﺮ‬‫ﻲِﺬﻴِﺎﺳﹶ ﺏﻮ‬ ‫ ﱠ ﺍ‬  ‫ ﺘ‬ ‫ ﻴ‬  ‫ ﺃ‬ ‫ﺗ‬ ‫ ﺗﹶ‬ “Ya Allah tutupilah aib dan kekurangan  ustadz­ustadzku. ‫ﻤﹶﺎﻌﹾﺍ ﺏﺭ ﷲِ ﺪﻤﺤﻟﺍ ﻥﹶ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﺮﺧﺁ‬‫ﻦ‬ ِ  ‫ ﹾ ِ ﺃ ِ ﹶ ﹶ ﹾ‬   ِ   ‫ ﻟ‬ ‫ ﻴِ ﻟ‬ xii . terutama  Al  Ustadz  Abdussalam  dan  Al  Ustadz  Syaifullah  –  Hafizhohumallooh  Ta’aala  –  demikian  pula  Al  Ustadz  Shodiqun  –  Hafizhohullooh  Ta’aala  –  yang  banyak  memberikan nasihat dan semangat untuk terus  menuntut  ilmu  dan  berdakwah  kepada  jalan  Allah U.kepada diri saya dan kaum Muslimin.  dan  janganlah  Engkau  hilangkan  barokah ilmu mereka dariku. 29 Sya’baan 1428 H  Al Faqiir ilallooh  Abu Hafidz Muhammad Naufal  bin Muhidir Al Batawiy .  saya  ucapkan  jazaa­  humullooh khoirol jazaa’  kepada ikhwan yang  telah membantu menerjemahkan dan menerbit­  kan terjemahan kitab ini.…  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  ‫ ﻻﻭ‬‫ ﺐﻫﺬ‬‫ﻣ ﻢﻬﻤﻠﻋ ﺔﻛﺮ‬‫ﻲ‬  ‫ ِ ﹾ ﺗ ﹶ‬ ‫ ﺑ‬ ‫ ِ ِ ﹾ ِ ﹶ ﹶ‬ ِ‫ ﻨ‬ Tangerang.

..  q  Cinta yang keempat  ..…………….DAFTAR ISI  PENGANTAR PENERJEMAH  ………  v  DAFTAR ISI  .  Rahasia ayat keenam dan ketujuh ..  Rahasia ayat keempat  ...  xiii  .  Macam­macam al mahabbah (cinta) .  Rahasia ayat pertama  ………………..  q  Cinta yang ketiga  …………………....……………………….……...………………  Rahasia ayat kelima  ……………… ….  xiii  Pendahuluan  ……………………….  Rahasia ayat kedua  ……………………  Rahasia ayat ketiga  …………… ……....……….  1  18  20  22  29  29  33  34  35  49  51  55  72 *** Rahasia Indah Surat Al Fatihah  ……..…  q  Cinta yang pertama ………………...  Tanya Jawab  ………………………….  q  Cinta yang kedua ………………….....

xiv .…  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah .

Rahasia Indah Surat Al Fatihah  1 ? Syaikhul Islam Al Mujaddid Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab v berkata: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.  Semoga  shalawat  serta  salam  tercurahkan  kepada  nabi  kita  Muhammad  r. Yang Menguasai hari pembalasan.  keluarganya. Segala pujian yang sempurna hanya milik Allah.  Surat  yang  agung  ini  dinamakan  dengan  Al  Fatihah  karena  mushaf  Al  Qur`an  yang  mulia  dibuka  dengan­  nya.  dan  para  shahabat semuanya. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.” &  Penjelasan : Segala  pujian  yang  sempurna  hanya  milik  Allah  Rabb  semesta  alam.  Dinamakan  pula  “as  sab’u  al  matsaanii” ‫ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﲪﺮﻟﺍ ﷲﺍ ﻢﺴﺑ‬ ) ( ‫ ﻚِﺎﻣ ( ) ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ‬‫( ) ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻡﻮ‬   ِ  ِ ِ  ‫ ﻳ ِ ﻟ‬ِ  ِ 4 ‫( ) ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﲪﺮﻟﺍ ﷲﺍ ﻢﺴﺑ‬ 1 ‫ﲔﻤﹶﺎﻌﹾﺍ ﺏﺭ ﻪﱠِ ﺪﻤﺤﹾﺍ‬ ‫ ﻟ‬   ‫ ِ ﻠﻟ‬  ‫ ﻟ‬ ‫ ِ ﻟ‬ 3 2 .  Risalah  ini  khusus  menjelaskan  bebera­  pa  faedah  surat  Al  Fatihah.

 Allah U berfirman : “Dan  sesungguhnya  Kami  telah  berikan  kepadamu  tujuh  ayat  yang  dibaca  berulang­  ulang dan Al Quran yang agung. berdasarkan sabda Nabi r pada hadits  yang  diriwayatkan  dari  Rabbnya.  bahwasanya  Allah U berfirman : ))‫ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺖﻤﺴﻗ‬‫ﻭ ﻲِﻴ‬‫ ((ﻦﻴﻔﺼِ ﻱﺪﺒﻋ ﻦﻴ‬‫: ﻲِﻌ‬ ‫ ﹶ‬    ‫ ﺑ ﹶ ﹶ‬‫ﻨ‬ ‫ ﺑ‬    ِ ‫ ﻧ‬ ‫ﹶ‬ ِ ‫ ﻳ‬‫ﻨ‬ ‫.  karena  dibaca  berulang­ulang  di  setiap  rakaat.  Ia  juga  dikenal  dengan  nama  Ummul  Qur`an  karena  ummu  asy  syai`i  (induk  sesuatu).2  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  (tujuh ayat yang dibaca berulang­ulang) karena  surat ini ada tujuh ayat.  yaitu  asal  yang  segala  sesuatu  kembali  kepadanya.ﺔﺤِﺎﻔﻟﹶ‬ ‫ ﺗ ﹶ ﹾﺍ‬ ‫ﹸ‬ ) ‫ﺁ ﺪﻘﹶﻭ‬‫ﻴ‬‫( ﻢﻴﻈﻌﹾﺍ ﻥﺁﺮﻘﹾﺍﻭ ﻲِﺎﹶﻤﹾﺍ ﻦﻣ ﺎﻌﺒﺳ ﻙﺎ‬  ‫ ﹶ ﻟ‬ ‫ ﺗ‬‫ ﻨ‬   ‫ ِ ﹰ‬ ‫ ﻟ‬‫ﻧ ﺜ‬  ‫ ﹸﻟ‬ ‫ﻟ ﹶ‬ ِ  ‫ ﷲﺍ ﻝﺎﻗ {ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ‬‫ﻝﺎﻗ ﺍﺫِﻭ ﻱﺪﺒﻋ ﻲﻠﻋ ﲎﺛﹶ ﱃﺎﻌ‬  ِ ِ ‫ﹶ ﹶ‬ ُ ‫ ﺗ‬ ‫ ﹾ ﺃ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬   ِ ‫ﹶ ﹶ ﹶ ﺇ‬ ‫ﷲﺍ ﻝﺎﻗ‬ ‫ﹶ ﹶ‬ ُ ‫ﱃﺎﻌ‬ ‫ﹶ ﹶ ﺗ‬ ‫{ﲔﻤﹶﺎﻌﹾﺍ ﺏﺭ ﻪﱠِ ﺪﻤﺤﹾﺍ} ﺪﺒﻌﻟﺍ ﻝﺎﻗ ﺍﺫﺈﻓ‬ ‫ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ِﹶ‬   ‫ ﻟ‬   ‫ ِ ﻠﻟ‬  ‫ ﻟ‬ ‫ ِ ﻟ‬ ‫ﻲِﺪﻤﺣ‬  ِ ‫ﻧ‬ ‫ﻱﺪﺒﻋ‬  ِ ‫ﺍﺫِﻭ‬ ‫ﹶ ﺇ‬ ‫ﻝﺎﻗ‬ ‫ﹶ ﹶ‬ }‫ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ‬   ِ .  Makna­makna  Al  Qur`an  kembali  kepada  kandungan  surat  ini  (Al  Fatihah).” (Al Hijr : 87)  Al  Fatihah  juga  dinamakan  dengan  Al  Matsaanii.  Dan  dinamakan  pula  dengan  ash  sholah.

”  Apabila  dia  berkata:  ( ).”  Lalu  apabila dia berkata : ( ) “hanya  kepada­Mulah  kami  beribadah  dan  hanya  kepada­Mulah  kami  meminta  pertolongan.  Hamba­Ku  akan  mendapatkan  apa  yang  dimintanya.  sebagai  pujian  kepada  Allah  U.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  3 Aku  bagi  shalat  setengah  untuk­Ku  dan  setengah  untuk  hamba­Ku.  Muslim  (393)  dari  hadits  Abu Hurairah t)))  Surat Al Fatihah ada tujuh ayat.”  Allah berfirman : “Ini antara Aku dan hamba­Ku.”  (HR.  Allah  berfirman:  “Hamba­Ku  telah  mengagungkan­Ku. ﻝﺄﺳ ﺎﻣ ﻱﺪﺒﻌِﻭ‬ ‫ ﻟ‬  ِ  ‫ﹶ ﹶ‬ }‫ ﻚِﺎﻣ‬‫{ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻡﻮ‬  ‫ ﻳ ِ ﻟ‬ِ  }ِ‫ ﻙﺎ‬‫ﻌ‬‫ِﻭ ﺪ‬‫ ﻙﺎ‬‫ﺴ‬‫{ﲔﻌ‬ ‫ ﻳﺇ‬ ‫ ﻧ‬‫ ﺒ‬ ‫ ﻳﺇ‬ ‫ ﻧ‬‫ ِ ﺘ‬ ‫ﻝﺎﻗ ﺍﺫﺈﻓ ﻱﺪﺒﻋ ﻲِﺪﺠﻣ ﻝﺎﻗ‬ ‫ ﹶ ﹶ‬  ‫ﻧ‬  ِ ‫ﹶ ﹶ ﹶ ِﹶ‬ ‫ ﺍﺬﻫ ﻝﺎﻗ‬‫ﻭ ﻲِﻴ‬‫ﻱﺪﺒﻋ ﻦﻴ‬ ‫ ﹶ ﹶ‬ ‫ ﺑ ﹶ‬‫ﻨ‬ ‫ ﺑ‬    ِ  .  sedangkan  tiga  ayat  dan ِ‫ ﻙﺎ‬‫ﻌ‬‫ِﻭ ﺪ‬‫ ﻙﺎ‬‫ﺴ‬‫ﲔﻌ‬ ‫ ﻳﺇ‬ ‫ ﻧ‬‫ ﺒ‬ ‫ ﻳﺇ‬ ‫ ﻧ‬‫ ِ ﺘ‬ ‫ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ‬   ِ ‫ﻚِﺎﻣ‬  ‫ِ ﻟ‬ ‫ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ‬  ِ ِ ‫ﻡﻮ‬ ‫ ﻳ‬ِ ‫ﻦﻳﺪﻟﺍ‬  ِ‫ﻙﺎ‬ ‫ ﻳﺇ‬ ‫ﻌ‬‫ﺪ‬ ‫ ﻧ‬‫ ﺒ‬ ‫ﲔﻤﹶﺎﻌﹾﺍ ﺏﺭ ﻪﱠِ ﺪﻤﺤﹾﺍ‬ ‫ ﻟ‬   ‫ ِ ﻠﻟ‬  ‫ ﻟ‬ ‫ ِ ﻟ‬ ‫.”  Apabila  dia  berkata:  ( ).  Allah  ber­  firman:  “Hamba­Ku  telah  memuji­Ku.  Jika  hamba  berkata:  ( )  Allah  berfirman: “Hamba­Ku telah memuji­Ku. tiga ayat  dan setengah ayat (berikutnya dari firman Allah  : )  adalah  hak  Allah.  yakni  Al  Fatihah.

  maka  kami  tidak  akan  meruqyahnya  kecuali  jika  diberi  imbalan.  Lalu  mereka  memberikan  syarat  kepada  penduduk  desa  tersebut  agar  menyembelih  seekor  kambing  (lalu  salah  seorang  shahabat)  membacakan  Al  Fatihah kepadanya. dan ar ruqyah karena  ada  sekelompok  shahabat  ketika  itu  tiba  di  sebuah  desa  Arab.  Maka  berkatalah  salah  seorang  shahabat  :  “Sesungguhnya  kami  mau  meruqyahnya. tiba­tiba pemimpin tersebut  mampu  berdiri  seakan­akan  terlepas  dari  ikatan.  lalu  penduduk  tersebut  mendatangi  para  shahabat  meminta  agar  (pemimpin  mereka)  diruqyah.  sementara  yang  lainya  sangat membutuhkanya).4  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  setengah  ayatnya  lagi  untuk  hamba.  Maka ini adalah makna firman Allah U :  (( ))  yakni  surat  Al  Fatihah  itu  (sete­  ngah untuk­Ku dan setengah untuk hamba­Ku).  akan  tetapi mereka enggan (menjamunya). ‫ِﻭ‬‫ ﻙﺎ‬‫ﺴ‬‫ﲔﻌ‬ ‫ ﻳﺇ‬ ‫ ﻧ‬‫ ِ ﺘ‬ ‫ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺖﻤﺴﻗ‬ ‫ ﹶ‬    ‫ﹶﹶ‬ .  dari  firman­Nya : ( )  sampai akhir surat.  Kemudian  pemimpin  mereka  tersengat  (binatang).  Para  shahabat  meminta  agar  penduduk  tersebut  menjamunya.  tetapi  kalian  enggan  menjamu  kami.  Al  Fatihah  dinamakan  pula  dengan  al  kaafiiyah  (yang  mencukupi  untuk  dirinya  tanpa  dengan  yang  lainya.

  (5007). ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ‬‫ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻡﻮ‬   ِ  ِ ِ  ‫ ﻳ ِ ﻟ‬ِ  ِ .  karena  ia  dibaca  berulang­ulang  pada  setiap  rakaat.  tauhid al ‘ubuudiyyah (al uluhiyyah).  Surat  Al  Fatihah  mengandung  makna­  makna  yang  luhur.  dan  (5749)  dan  Muslim  (2201)  dari  hadits Abu Sa’id Al Khudrii)  Maka  (setelah  kejadian  ini.  Al Fatihah merupakan surat yang agung.  Cukuplah yang menunjukkan akan  keagungan­  nya  yaitu  Allah  menjadikan  bacaan  Al  Fatihah  sebagai  rukun  dari  rukun­rukun  shalat.  Hal  ini  menunjukkan  keagungan  surat  Al  Fatihah.  ( )  pada  dua  ayat  ini  terkandung tauhid asma dan sifat. ِ‫ ﻙﺎ‬‫ﻌ‬‫ِﻭ ﺪ‬‫ ﻙﺎ‬‫ﺴ‬‫ﲔﻌ‬ ‫ ﻳﺇ‬ ‫ ﻧ‬‫ ﺒ‬ ‫ ﻳﺇ‬ ‫ ﻧ‬‫ ِ ﺘ‬ ( )  pada  ayat  ini  terkandung  ‫ﲔﻤﹶﺎﻌﹾﺍ ﺏﺭ ﻪﱠِ ﺪﻤﺤﹾﺍ‬ ‫ ﻟ‬   ‫ ِ ﻠﻟ‬  ‫ ﻟ‬ ‫ ِ ﻟ‬ ‫ ﻚِﺎﻣ .  mereka mengabarkan perihal kejadian tersebut.  dan  juga  terdapat  tiga  macam tauhid.  (5736).  Di  awal  surat:  ( )  terkan­  dung tauhid rububiyyah.  Beliau  berkata:  “Tahukah  kamu  bahwasanya  surat  (Al  Fatihah)  itu  adalah  ruqyah  ?”  (Diriwayatkan  Al  Bukhaari  (2276).Rahasia Indah Surat Al Fatihah  5  Tatkala  mereka  datang  kepada  Nabi  r.  Al  Fatihah)  dinamakan Ar Ruqyah.

  Dan ini  ada  pada Al Fatihah yaitu pada ayat : )‫ﺪﻫﺍ‬‫ﺴﻤﹾﺍ ﻁﺍﺮﺼﻟﺍ ﺎ‬‫(ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺖﻤﻌﻧﹶ ﻦﻳﺬﱠﺍ ﻁﺍﺮﺻ .  yaitu  do’a  ibadah  dan  do’a  mas`alah.  Surat  Al  Fatihah  semua  (ayat)nya  adalah  do’a.  Ø  Do’a  ibadah  yaitu  pujian  kepada  Allah  U  dan berdzikir kepada­Nya U. kabulkan­  lah  !”  Lafadz  aamiin  hanya  diucapkan  ketika  berdo’a.  karena do’a  terbagi  menjadi  dua  macam  :  do’a  ibadah dan do’a mas`alah.  Dan  di  dalam  surat  Al  Fatihah  terdapat  penetapan  risalah  (ajaran­ajaran  para  rasul). .  Ø  Do’a mas`alah yaitu meminta kepada Allah  agar  dikabulkan  hajat­hajatnya. yang artinya : “Ya Allah. yaitu jalannya  orang­orang  yang  telah  Engkau  berikan  kenik­  matan kepada mereka.ﻢﻴﻘ‬  ِ‫ﻧ‬   ‫ ﻟ ﹶ‬ ‫ ِ ﺘ‬ ِ  ‫ ِ ﻟ ﹶ‬ ‫ ﺃ‬    ‫ ﹶ‬ ِ  “Tunjukilah kami jalan yang lurus.  Dan  terkandung  pula  dua  macam  do’a.  Oleh  karena  itu.6  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  Kalau begitu maka surat Al Fatihah terkandung  tiga macam tauhid.”  Semua  ayat  di  dalam  surat  Al  Fatihah  mengandung  makna  ath  tholab  (permohonan)  dan  do’a.  disunnahkan  ketika  selesai  membaca  Al  Fatihah  agar  mengucap­  kan aamiin.

  Pada surat Al Fatihah terdapat bantahan  terhadap  seluruh  kelompok  yang  menyimpang. ‫ﺏﺭ‬   ‫ﲔﻤﹶﺎﻌﹾﺍ‬ ‫ﻟ‬ ‫ ِ ﻟ‬ Yakni  firman  Allah  I;  ( ‫ﺪﻫﺍ‬‫ﺴﻤﻟﺍ ﻁﺍﺮﺼﻟﺍ ﺎ‬‫ﻢﻴﻘ‬  ِ‫ﻧ‬   ‫ ﹾ ﹶ‬ ‫ ِ ﺘ‬ ‫ﲔﻤﹶﺎﻌﹾﺍ ﺏﺭ‬   ‫ﻟ‬ ‫ ِ ﻟ‬ )  menghendaki  .  dan  juga  bantahan  kepada  orang­orang  kafir  1  penetapan risalah para nabi dan rasul.  Tidaklah  mungkin  (seorang  hamba)  mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus  ini  kecuali  dengan  (diutusnya)  para  rasul  –  alaihimus  shalah  was  salaam  –  Maka  dalam  surat Al Fatihah ini terdapat penetapan adanya  seorang utusan Allah.  serta  konsekuensi  petunjuk  (Allah  kepada  hamba­  hamba­Nya) yaitu pada ayat:  ( )  “Tunjukilah kami jalan yang lurus”.  Konsekuensi  dari  bimbingan  (Allah)  terhadap  hamba­hamba­Nya  adalah  di­  utusnya para  rasul untuk  memberikan  petunjuk  2  dan  membimbing  mereka.  2  Yakni  bimbingan  Allah  terhadap  hamba­hamba­Nya  mengharuskan diutusnya para para rasul untuk memberi  petunjuk dan membimbing mereka.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  7  yang  demikian  itu  karena  konsekuensi  firman  1  Allah : ( ) “Rabb semesta alam”  Ar  Rabb  adalah  Dzat  yang  memperbaiki  hamba­hamba­Nya dan mentarbiyah (membim­  bing)  mereka.  Dan  ini  termasuk  konsekuensi  dari  (tauhid)  rububiyyah.

 di antaranya :  q  Penolakan/pengingkaran  secara  mutlak  seperti  atheis/komunis (syuyuu`iyyuun).  Bantahan  kepada  mereka  dalam  surat  ini  yaitu  dengan  cara  menetapkan bahwa alam semesta ini ada yang  menciptakannya  yaitu  Rabbul  ‘Aalamiin  (Rabb  semesta  alam).  Pembimbing  seluruh  makhluk­Nya  dengan  memberikan kenikmatan kepada mereka. demikian pula kaum  Dahriyyah  yang  mengingkari  hari  akhirat  dan  meyakini bahwa yang membinasakan mereka adalah  ad dahr (masa) sebagaimana firman Allah I : ‫ﺣ ﻻِ ﻲﻫ ﺎﻣ ﺍﻮﹸﺎﻗﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻧﺪﻟﺍ ﺎ‬‫ ﺎ‬‫ﻭ ﺕﻮﻤ‬‫ﺤ‬‫ ﺎﻣﻭ ﺎ‬‫ﻜِﻬ‬‫ﻻِ ﺎ‬ ‫ﻟ ﹶ‬  ِ  ‫ ﱠ ﺇ‬‫ﻨﺗ ﻴ‬ ‫ ﻧ ﻴ‬  ‫ ﻧ‬‫ ﻴ‬  ‫ ﻳ‬‫ﱠ ﺇ ﻨﹸ ﻠ‬ “Dan  mereka  berkata:  "Kehidupan  ini  tidak  lain  hanyalah  kehidupan  di  dunia  saja.” (Al Jaatsiyah : 24)  Asy  Syaikh  Muhammad  bin  Sholeh  Al  Utsaimin  v berkata dalam menafsirkan firman Allah :  = ‫ﺮﻫﺪﻟﺍ‬   .  Maka  surat  ini  terdapat  bantahan  terhadap  al  3  malaahidah al mu’aththilah  3  Orang­orang kafir yang menolak adanya pencipta alam  semesta ini.8  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  (khususnya  atheis­pent)  yang  menolak  adanya  pencipta  alam  semesta  ini. Yang  Memperbaiki  dan  Yang  Menguasai.  Ar  Rabb  maknanya  :  Pencipta. kita mati  dan  kita  hidup  dan  tidak  ada  yang  akan  membinasakan  kita  selain masa.  Semuanya  ini  masuk  ke  dalam  makna  Ar  Rabb.

  (lihat  Al  Qoulul  Mufiid  ‘alaa  Kitaabit  Tauhiid.  Demikian  pula  sebagian  kaum  filsafat  yang  mengingkari  adanya  pencipta  alam  semesta.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  9  kita selain masa) yakni : “Kami binasa bukan karena  ketentuan  Allah.  dan Minhaaj Al Firqotu an Naajiyah hal.  Sesungguhnya dia mengetahui bahwasanya Rabb itu  (bukan  dirinya  akan  tetapi)  selain  dirinya. 18)  q  Pengingkaran  karena  sombong  seperti  Firaun.  Sebagai­  mana firman Allah Ta’ala :  ‫ﺳﺍﻭ ﺎﻬِ ﺍﻭﺪﺤﺟﻭ‬‫ﻘﻴ‬‫ﹰﻮﻠﻋﻭ ﺎﻤﻠﻇ ﻢﻬﺴﻔﻧﹶ ﺎﻬﺘ‬     ‫ ﺑ‬  ‫ﺘ‬ ‫ﻨﹶ‬  ‫ﺃ‬ ‫ ﹸ‬   ‫ ﹰ ﹾ ﹸ‬ ‫ ﹸ‬‫ﺍ‬ “Dan  mereka  mengingkarinya  karena  kedzaliman  dan  kesombongan  (mereka)  padahal  hati  mereka  meyakini (kebenaran)nya.  Maka  yang  membinasakan  mereka adalah masa.  Penyakit.  Fathul  Majiid  bab  Barangsiapa  yang  mencela  masa  …. bahwa tiada yang menurunkan mu’jizat­  mu’jizat itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan  bumi sebagai bukti­bukti yang nyata; dan sesungguh­ ‫ ﺽﺭﻷﺍﻭ‬‫ِﻭ ﺮِﺎﺼ‬‫ﻇﻷ ﻲ‬‫ ﻚ‬‫ﺜﻣ ﻥﻮﻋﺮﻓ ﺎ‬‫(ﹰﺭﻮ‬  َ  ِ ‫ ﺑ‬ ‫ ﺋ‬ ‫ﻧﺇ‬ َ ‫ ﻨﹸ‬ ‫ ِ ﻳ‬   ‫ ﹸ‬‫ﺍ ﺒﹾ‬ ‫ ﺎﻣﻭ‬‫ﻜِﻬ‬‫ﺮﻫﺪﻟﺍ ﻻِ ﺎ‬   ‫ ﻳ‬‫ﱠ ﺇ ﻨﹸ ﻠ‬   =  ( :  tidak  ada  yang  membinasakan  (  ) .  kesedihan.  bahkan  karena  panjangnya  umur  bagi  orang  yang  berumur  panjang.” (An Naml : 14)  Dan firman Allah Ta’ala : )‫ﺕﺍﻮﻤﺴﻟﺍ ﺏﺭ ﻻِ ﺀﻻﺆﻫ ﻝﺰﻧﹶ ﺎﻣ ﺖﻤِﻋ ﺪﻘﹶ ﻝﺎﻗ‬ ‫ ﹶ ﻟ ﹶ ﹶ‬ ‫ ﻠ‬   ‫ ﺃ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ ﱠ ﺇ‬   ِ “Musa  menjawab:  "Sesungguhnya  kamu  telah  mengetahui.  dan  gundah­gulana  bagi  orang  yang  berumur  pendek”.

10  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  Sekaligus  bantahan  terhadap  orang­  orang musyrik yang mempersembahkan ibadah  untuk  selain  Allah  yaitu  pada  ayat  :  ( )  “Hanya  kepada­Mulah  kami  beribadah”  pada  ayat ini terkandung keikhlasan beribadah hanya  kepada  Allah.  Maka  di  dalam  ayat  tersebut  =  nya  aku  mengira  kamu.  (lihat  Al  Qoulul  Mufid  ‘Alaa  Kitab  At  Tauhid)  q  Pengingkaran  dengan  meyakini  adanya  pencipta  yang lain selain Allah.  seperti  Majusi.  Oleh  karena  itu. sehingga mereka menetapkan  adanya  pencipta  bersama  Allah. Mereka  beranggapan  bahwa  hamba  itu  yang  menciptakan  perbuatannya  sendiri.  sementara  kegelapan  menciptakan  kejelekan.  q  Pengingkaran  dengan  menetapkan  adanya  dua  pencipta  selain  Allah.  Sesungguhnya  cahaya  itu lebih  baik  dari  kegelapan.  hai  Fir'aun.  (Lihat  di  awal  kitab  al  Qoulul Mufiid tentang definisi tauhid dan macam­  macamnya).  karena  cahaya  menciptakan  kebaikan." (Al Isroo’: 102)  Padahal  dalam  diri  Fir’aun  mengakui  bahwasa­  nya  Rabb  adalah  Allah  U.  seorang  yang  akan binasa.  mereka  pada  hakekatnya  mengingkari  tauhid  rububiyyah.  (lihat  kitab  Aqidah  at  Tauhid  pasal  definisi  bid’ah  karya  Asy  Syaikh  Sholeh  Al  Fauzan  beserta ta’liiqnya) ِ‫ ﻙﺎ‬‫ﻌ‬‫ﺪ‬ ‫ ﻳﺇ‬ ‫ ﻧ‬‫ ﺒ‬ .  mereka disebut oleh Nabi r sebagai majusinya umat  ini. yaitu cahaya dan kegelapan. seperti Al Qodariyyah.  Mereka  mengatakan sesungguhnya alam ini mempunyai dua  pencipta.  Dengan  itu.

Rahasia Indah Surat Al Fatihah  11  terdapat  bantahan  terhadap  orang­orang  musyrik  karena  mereka  menyembah  selain  4  Allah bersama­Nya.  karena  dibunuh oleh Salm bin Ahwaz.  Di sisi lain.  5  6  seperti  Al  Jahmiyyah  .  Dia  adalah  orang  yang  pertama  kali  menyebarkan  pemahaman  ini.  Al  4  Yakni  mereka  menyembah  sesembahan­sesembahan  selain  Allah  bersamaan  itu  pula  mereka  menyembah  Allah.  lalu  Al  Hasan  Al  Bashri  v  mengatakan  tentang  Washil  bin  = .  Mereka  (dia  dan  para  pengikutnya)  berlebih­lebihan  dan  melampaui  batas  dalam  mensucikan  Allah  sampai  menolak  nama­nama  dan  sifat­sifat  Allah  dalam  rangka  menghindari dari penyerupaan (Allah) terhadap makhluk­  Nya menurut anggapan mereka. Ini adalah kesyirikan yang nyata.  Al  Mu’ta­zilah  . mereka  disebut juga Mu’aththilah karena mereka menolak nama­  nama dan sifat­sifat Allah.  Al  Imam  Adz  Dzahabi  berkata:  Jahm  bin  Shofwan  mati  pada  zaman  ashghor  at  tabi’iin. bahwa surat ini mengandung  bantahan  terhadap  kelompok­kelompok  umat  ini  yang  menyimpang  dari  jalan  kebenaran. Oleh karena itu. (lihat Syarh al Aqidah Al  Wasithiyyah  dan  Majmuu’ah  Ar  Rosaa­il  fit  Tauhid  karya asy Syaikh Sholeh Al Fauzan)  6  Mereka  adalah  pengikut  Waashil  bin  Atho’  ­  yang  memisahkan  diri  dari  majlis  Al  Hasan  Al  Bashri  tatkala  terjadi  perbedaan  di  antara  keduanya  dalam  menghu­  kumi  pelaku  dosa  besar  dari  kaum  Muslimin  ­.  5  Al  Jahmiyyah  adalah  pemahaman  yang  dinisbatkan  kepada  Jahm  bin  Shofwan  As  Samarkindi.

  dan  bahwa  Al  Qur’an  itu makhluk  serta  menolak  syafaat  Nabi  untuk  pelaku­pelaku  dosa  besar.  Di  antara  pemahaman  mereka  yang  menyimpang :  ­  Menghilangkan  atau  meniadakan  sifat­sifat  Allah  selain  tujuh  sifat yang  ditetapkannya. (lihat Ta’liqoot Aqidah At Tauhid dan Syarh Al  Aqidah Al Wasithiyyah Asy Syaikh Sholeh Al Fauzan)  7  Pemahaman yang disandarkan kepada Abul Hasan  Ali  bin Ismail Al Asy’ariy.  Kemudian  Beliau  ruju’ kembali kepada madzhab salaf yang ditempuh oleh  Al Imam  Ahmad  dan meningalkan  pemahamannya  yang  lalu  (yang  menyimpang)  tentang  nama­nama  dan  sifat­  sifat Allah.  (yakni  perbuatan­perbuatan  maksiat  tersebut  tidak  ada  kaitannya  dengan  takdir).  al  qudroh  (berkuasa).  al  iroodah  (berkehendak)  dan  al  hayaat  (hidup). Sebagimana Beliau menjelaskan hal tersebut  di  akhir  hidupnya  pada  kitabnya  Al  Ibaanah. al ilmu.  Dari  sini  diketahui  bahwa  penyandaran  pemahaman  mereka  (Al  Asyaa’iroh) kepada Abul  Hasan ini menjadi penyandaran  yang  dusta  belaka.  al  kalam  (berbicara).  Mereka  menyandarkan  penciptaan  perbuatan­perbuatan  maksiat  itu  kepada  pelakunya. al bashor (penglihatan).  sehingga  mereka  disebut  Mu’tazilah.  (Sebagaimana  penjelasan di atas)  = ِ‫ـﻋ‬‫ﻝﺰ‬ ‫ ﺇ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﹶ‬ =  Atho’  ini  :  “Sesungguhnya  dia (telah  memisah­  .12  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  7  Asyaa’irah  yang  sesat  dalam  (memahami)  kan  diri)  dari  kita”.  Mereka  menolak  sifat­sifat  Allah  dan  menolak  takdir  tentang  perbuatan­perbuatan  maksiat  yang  dilakukan  seorang  hamba.  yaitu  as sam’u (pendengaran). Beliau menetapkan tujuh sifat saja  (bagi  Allah).  karena  (tujuh  sifat  ini  sesuai  dengan)  akal  dalam  menunjukkan  penetapannya  (menurutnya).

  al  Mu’aththilah  yang  menolak  nama­  nama dan sifat­sifat Allah di antaranya Jahmiy­  8  yah.  ­  mengatakan  tentang  iman  seperti  Al  Jahmiyyah  (iman  itu  hanya  sekedar  ma’rifat  yaitu  mengetahui  dalam hati saja).  Tetapi  ada  perbedaan  di  antara  keduanya  pada beberapa perkara.  serta  dipaksa  (majbur)  dalam  melakukan  perbuatannya  sebagaimana  pemahaman  Al Jabriyyah). Maaturidiyyah  dan  =  ­  Meyakini  tentang takdir  sama  dengan  Al  Jahmiyyah.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  13  masalah Qadha dan Qadar. Mu’tazilah.  8  Pemahaman ini  disandarkan  kepada  Abu  Manshur  al  Maaturidiy  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Mahmud. Dan bantahan pula  terhadap kelompok yang meniadakan sifat­sifat  Allah.  Pemahaman  ini  sangat  dekat  dengan  pemahaman  al  Asyaa’iroh.  (bahwasanya  makhluk  itu  tidak  memiliki  kehendak  dan  kemampuan.  yaitu  tujuh  sifat  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh  Al  Asyaa’iroh  ditambah  satu  sifat  yaitu  sifat  at  Takwin (mengadakan/menciptakan). di antaranya :  ­  Al  Maturidiyah  menetapkan  delapan  sifat  bagi  Allah. Asyaa’irah. (lihat Ta’liqoot Aqidah At Tauhid.  Syarh  Al  Aqiidah  Al  Waasithiyyah  Syaikh  Sholih  Al  Fauzan  dan  kitab  Syarh  al  Aqidah  al  Waasithiyyah  oleh  Muhammad  Kholil  Haros  bersama Ta’liqotnya oleh Yasin bin ‘Ali Saalim al  ‘Adniy).  ­  Keyakinan  mereka  tentang  takdir  sama  dengan  Al  Mu’tazilah  (yaitu  bahwa  manusia  menciptakan  perbuatannya  sendiri  sebagaimana  yang  diyakini  = .

  Dinamakan  yaumuddiin  karena  Allah  menghisab  (memperhitungkan  amalan­  amalan)  hamba­hamba­Nya  dan  memberikan  ganjaran  kepada  mereka  atas  amalan­amalan  (yang dilakukan di dunia).  Maka  surat  inilah  bantahan terhadap mereka.  Lihat  kitab  Syarh  al  Aqidah  al  Waasithiyyah  oleh  Muhammad  Kholil  Haros  bersama  Ta’liqotnya  oleh  Yasin  bin  ‘Ali  Saalim al ‘Adniy.  dan  orang­orang  yang  berjalan  di  atas  manhaj  mereka  (pola  hidup  mereka  dalam  beragama)  dari  setiap  orang  yang  berilmu  namun  tidak  mengamalkan ilmunya.  ‫ﻚِﺎﻣ‬  ‫ِ ﻟ‬ ‫ﻡﻮ‬ ‫ ﻳ‬ِ ‫ﻦﻳﺪﻟﺍ‬  ِ =  juga  oleh  Al  Qodariyyah).14  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  selainnya. dan bantahan terhadap setiap orang  yang meniadakan sifat­sifat Allah atau menolak  sesuatu  dari  sifat­sifat  Allah. .  Yaumuddiin  yaitu  hari  kiamat.  Pada  surat  ini  juga  terdapat  bantahan  terhadap  Yahudi  yang  dimurkai  Allah.  Di  dalamnya  (surat  Al  Fatihah)  terdapat  penetapan  al  ba’tsi  (hari  kebangkitan)  pada  ayat  :  ( )  “Yang  Menguasai  hari  pembalasan”  Yaumuddiin  yaitu  hari  pembalasan.  karena  ad  diin  di  sini  maknanya  al  hisaab  (pembalasan/perhitungan).

  dan  adapun  orang yang terjatuh dalam perbuatan bid’ah  tanpa  ia  mengetahui  (bahwa  yang  dilakukannya  itu)  bid’ah  tanpa  tujuan  berlebih­lebihan  dalam  beribadah  (maka dia bukan seorang mubtadi’).  tanpa  dasar  kitab  yang  jelas  (Al  Qur’an)  dan  tanpa  taklid  (mengikuti)  ahlul  ilmi  dan  ahludz  dzikir  bahkan  karena  mengikuti  hawa  nafsu  dan  mencari  keridhoan  orang­  orang awwam.  lalu  9  bantahan  pula  terhadap  setiap  mubtadi’  yang  beribadah  kepada  Allah  tanpa  adanya  dalil  (dasar dari Al Qur an dan As Sunnah­pent) dari  kalangan  Nasrani  dan  selain  mereka.  Kemudian Asy Syaikh Al Albani v berkata : dan  mereka  (mubtadi’)  menganggap  setiap  bid’ah  itu  baik  tanpa  dasar  ilmu.  dalam  keadaan  dia  mengetahui  bahwa  bid’ahnya itu bukan dari syari’at (Islam).  Lihat  kitab  shalatut  taraawih  karya  Asy  Syaikh  Muhammad  Nashiruddin  Al  Albani  hal  35­36  terbitan  Al Maktabah Al Islamiyyah cet ke­2. menyerupai syari’at (Islam) dengan tujuan  berlebih­lebihan  dalam  beribadah  kepada  Allah  I.  Bid’ah  adalah  cara  (ibadah)  yang  diada­adakan  dalam agama.  Pada keterangan sebelumnya beliau berkata :  .Rahasia Indah Surat Al Fatihah  15  Pada  surat  ini  terdapat  bantahan  terhadap  Nasrani  yang  mereka  beribadah  kepada  Allah  tanpa  di  atas  petunjuk. .  tanpa  adanya  petunjuk  Nabi  r..  Karena  Ad  Dhool  (orang  yang  sesat)  itu  adalah  orang  9  Mubtadi’  (ahlul  bid’ah)  adalah  orang  yang  melakukan  bid’ah  (perkara  baru  yang  diada­adakan)  dalam  beribadah.

  Mereka  menyimpangkan  nash­nash  (Al  Qur`an  dan  Al  Hadits)  dan  menafsirkannya  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dikehendaki  Allah  tetapi  agar  cocok  dengan  hawa  nafsu  mereka.  semuanya  termasuk  orang­orang  yang  sesat. .16  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  yang  beribadah  kepada  Allah  tanpa  di  atas  petunjuk.  karena  mereka  beribadah  kepada  Allah  dengan  kebid’ahan.  Pendahulu  mereka  adalah  Yahudi  dan  orang­orang yang berjalan di atas manhaj (cara  hidup mereka dalam beragama) mereka. Nasrani.  perkara­perkara  yang  diada­adakan  (yang  tidak  ada  dasarnya  dalam  agama)  dan  khurofat  yang  tidak  ada  dalil  atau  keterangan  dari  Allah  tentang  tata  cara  ibadah  mereka.  Sebagaimana pula bahwa pada surat ini  terdapat  bantahan  kepada  ulama  penyesat  yang  menyimpangkan  al  kalam  (ucapan  Allah)  dari  tempatnya  (makna  sebenarnya).  10  Orang­orang  yang  melakukan  khurofat.  Mereka  melakukan  hal  itu  sesuai  dengan  hawa  nafsunya.  Mubtadi’ah.  Ibnu  Mandzur  berkata    dalam  Lisanul  ‘Arab:  “Khurofat  adalah  cerita  yang dihiasai dengan kedustaan”.  dan  Khuroofiy­  10  yuun  .

 Oleh karena itu sebagian  salaf mengatakan :  “Barangsiapa  yang  rusak  dari  ulama  kita.  Dan  barangsiapa  yang  rusak dari ahli  ibadah kita.  karena  pada  dirinya  terdapat  (sifat)  yang  serupa  dengan  Yahudi. karena pada dirinya  terdapat (sifat) yang serupa dengan Nashrani.  ***  ? Berkata Penulis : “Tiga ayat ini mengandung tiga perkara” &  Penjelasan :  Tiga  ayat  ini  adalah  tiga  ayat  yang  dibaca pada awal risalah yaitu : ‫ﻵﹾ ﻩﺬﻫ‬‫ ﺙﻼﹶﻟﺍ ﺕﺎ‬‫ﻤﻀ‬‫ﻞِﺎﺴﻣ ﺙﻼﹶ ﺖ‬  ِ ِ ‫ ﻳ ﺍ‬ ‫ ﺗ ﹸ ﹶ ﺜ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ ﹶ ﹶ ﺛ‬  ‫ﹶ ﺋ‬ .Rahasia Indah Surat Al Fatihah  17  Sebagaimana  pula  pendahulu  al  mubta­  di’ah adalah Nasrani.”  Terbukti  bahwa  surat  Al  Fatihah  adalah  surat yang agung. Dan Asy Syaikh Muhammad  bin  Abdul  Wahhab  v  akan  berbicara  tentang  faedah­faedah surat Al Fatihah yang penting.

  ***  ? Berkata Penulis : Ayat yang pertama mengandung makna : Al Mahabbah (mencintai). sudah barang tentu Yang memberi nikmat itu dicintai sesuai dengan kadar pemberian nikmat­Nya (kepada makhluk­ Nya).18 Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  mencakup tiga perkara. & Penjelasan : “Segala  pujian  yang  sempurna  hanya  milik  Allah Rabb semesta alam” ‫ﲔﻤﹶﺎﻌﹾﺍ ﺏﺭ ﻪﱠِ ﺪﻤﺤﹾﺍ‬ ‫ ﻟ‬   ‫ ِ ﻠﻟ‬  ‫ ﻟ‬ ‫ ِ ﻟ‬ ‫( ) ﻦﻳﺪﻟﺍ‬  ِ ‫ ﻚِﺎﻣ ( ) ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ( ) ﲔﻤﹶﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﻪﻠِ ﺪﻤﺤﹾﺍ‬‫ﻡﻮ‬ ‫ ﻟ‬   ‫ ِ ﱠﻟ‬  ‫ ﹾ‬ ‫ ِ ﻟ‬   ِ  ِ ِ  ‫ ﻳ ِ ﻟ‬ِ 2 1 3 ‫ﻵﺍ‬‫ﺤﻤﻟﹶ ﺎﻬﻴﻓ : ﱃﻭﻷﺍ ﺔ‬‫ﻢﻌﻨﳌﹾﻭ ،ﻢﻌﻨﻣ ﷲﺍ ﻥﻷِ ، ﺔ‬ ‫ ُ ﹸﻳ‬ ‫ﹶ‬ ِ   ‫ ﹾﺍ‬ ‫ﹸ ﺒ‬ َ ‫ َ ﱠ‬  ِ  ‫ ﹸ ﺍ‬ ِ  ‫ﻪﻣﺎﻌﻧِ ﺭﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﺐﺤ‬ ‫ ﻳ‬  ‫ ﹶ ﹶ‬ ِ ‫ ﺇ‬  ِ ِ . karena Allah U adalah dzat yang memberi nikmat.

  Al  Mun’im  (Yang  memberi  kenikmatan).  Dialah  yang  berhak  dipuji  karena (kesempurnaan) dzat­Nya.  Karena  jiwa­jiwa  itu  dibentuk  (diciptakan  sesuai  fitrahnya)  untuk  cinta  kepada  yang  berbuat baik kepadanya.  Dialah  Al  Mun’im  (dzat  yang  menganuge­  rahi nikmat) terhadap hamba­hamba­Nya.  dan  Al Mutafadh­  dhil  (Yang  memberi  anugrah  dan  karunia)  terhadap  hamba­hamba­Nya. nama­nama­  Nya.  sifat­sifat­Nya  dan  perbuatan­perbuatan­  Nya. keutamaan­Nya dan kebaikan­Nya  dengan  rasa  cinta  tanpa  ada  yang  menyamai  oleh kecintaan manapun.  al  mahabbah  (cinta)  11  merupakan jenis ibadah yang paling besar  . dan Allah U. Dialah Al  Muhsin  (Yang  berbuat  kebaikan).  Sehingga  hati  akan  senantiasa  mencintai  Allah  atas  curahan  nikmat­Nya.  Oleh  karena  itu.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  19  Karena  apa  Allah  mendapatkan  pujian  yang  sempurna?  Tentunya  karena  berkat  nikmat­nikmat­Nya. (lihat Al Qoulus Sadid.  Maka  setiap  yang  memberi  kenikmatan  dialah  yang  berhak  untuk  dipuji  sesuai  dengan  kadar  pemberian  nikmat­Nya  dan  hal  ini  memberikan  kosekuensi (menghendaki) untuk dicintai.  11  As  Syaikh  As  Sa’diy  v  berkata:  Landasan  dan  ruh  tauhid  adalah  memurnikan  cinta  hanya  untuk  Allah  semata. hal:110)  = .

 tanpa adanya ruh  (tidak  ada  isinya)..  Dan  orang­orang  yang  beriman  =  As  Syaikh  Al  ‘Utsaimin  v  berkata  :  .  mereka mencintainya sebagaimana mencin­  tai  Allah. berhala  dan  segala  sesuatu  yang  diibadahi  selain  Allah.  beribadah  kepada  Allah  itu  dibangun  di  atas  kecintaaan.  As  Syaikh  v  akan  menyebutkan  empat  macam al mahabbah :  1­  Mahabbah syirkiyyah (cinta yang mengan­  dung kesyirikan) : yaitu (cinta kepada selain  Allah  seperti  mencintai­Nya  atau  bahkan  12  lebih daripada itu)  Seperti cinta kepada patung­patung.  bahkan  cinta  itu  adalah  hakikat  ibadah.  (lihat  Al  Qoulul  Mufid  ‘ala  Kitabut  Tauhid).  12  Lihat  Al  Qoulul  Mufid  Fii  Adillah  At  Tauhid  karya  As  Syaikh  Muhammad  bin  ‘Abdul  Wahhab  Al  Yamaniy  Al  Washobiy. Sebagaimana Firman­Nya : )‫ﻟﺍ ﻦﻣﻭ‬‫ ﻦﻣ ﺱﺎ‬‫ ﹰﺩﺍﺪﻧﹶ ﻪﱠﻟﺍ ﻥﻭﺩ ﻦﻣ ﺬﺨ‬‫ﺤ‬‫ﻮ‬‫ﻢﻬ‬  ِ  ‫ ِ ﻨ‬  ‫ ِ ﹸ ِ ﺘﻳ‬  ِ ‫ ﺃ ِ ﻠ‬ ‫ ﻧ ﺒِ ﻳ ﺍ‬  ‫ﲔﻤﹶﺎﻌﹾﺍ ﺏﺭ ﻪﱠِ ﺪﻤﺤﹾﺍ‬ ‫ ﻟ‬   ‫ ِ ﻠﻟ‬  ‫ ﻟ‬ ‫ ِ ﻟ‬ “Dan  di  antara  manusia  ada  yang  menjadi­  kan  tandingan­tandingan  selain  Allah. ‫ﻣﺁ ﻦﻳﺬﱠﺍﻭ ﻪﱠﻟﺍ ﺐﺤﻛ‬‫ﺣ ﺪﺷﹶ ﺍﻮ‬‫(ﻪﻠِ ﺎ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ ِ ﻠ‬ ‫ ِ ﻟ‬ ‫ ﺃ ﻨ‬  ‫ِ ﱠﻟ ﹰﺒ‬ . hal:114.  karena  seandainya  engkau beribadah tanpa dasar cinta (kepada Allah) maka  ibadahmu hanya sekedar kulit semata.20  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  Maka  ( )  terkandung  al  mahab­  bah..

  Lihat Al Qoulul Mufiid fi Adillatit Tauhid hal 115.  Dan  apabila  cinta  tabi’at ini  ada dalam hati dan hidupnya.  yaitu  cinta  kepada  apa  saja  yang  dilarang  dan  dibenci  oleh  Allah  I.  15  Namun  apabila  kecintaan  yang  demikian  ini  menyibukkan  seseorang  dari  mentaati  Allah  lalu  dia  meninggalkan  sebagian  kewajiban  maka  akan  menjadi  cinta maksiat  (yang  haram). (cinta  kepada  perbuatan  bid’ah.  suami  atau  istrinya  dan  teman­temannya.  Cinta  yang  merupakan  tabiat  dari  setiap  15  manusia tidak dihukumi berdosa.”  (Al Baqarah : 165)  Karena  rasa  cinta  mereka  (tumbuh  di  atas) tauhid dan keikhlasan.  Lihat  Al  Qoulul  Mufiid  karya As Syaikh Al ‘Utsaimiin hal 115.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  21  sangat  besar  kecintaannya  kepada  Allah.  seperti  cinta  kepada  orang­orang  musyrik  dan  orang­  orang  kafir.  2­  Mahabbah  muharromah  (cinta  yang  di­  13  haramkan)  (disebut  pula  cinta  maksiat  )  . kedudukannya  sama atau  lebih  besar  daripada  cintanya  kepada  Allah  maka  ini  menjadi  cinta  yang  bersifat  syirik. .  maksiat  dan  para  pelakunya  serta  cinta  14  kepada yang menyelisihi syari’at)  3­  Mahabbah  thabi’iyyah  seperti  seseorang  cinta  kepada  anak­anaknya.  4­  Mahabbah  waajibah  (cinta  yang  wajib)  (disebut  pula  cinta  Ibadah  yaitu  cinta  13  14  Lihat Al Qoulul Mufiid fi Adillatit Tauhid hal 115.  orang  tuanya.

  cinta  dan  benci  karena  Allah  U.‫ ﺫِ ﺍﻮﻤﹶﻇ‬‫ﻪﱠﻟﺍ ﻥﹶﻭ ﺎﻌﻴﻤﺟ ﻪﱠِ ﺓﻮﻘﹾﺍ ﻥﹶ ﺏﺍﺬﻌﹾﺍ ﻥﻭﺮ‬ ‫ ﻠﹶ‬ ‫ ﻳ ﹾ ﺇ‬  ‫ ﻟ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹸ ﻟ ﱠ ﺃ‬ ‫ ِ ﻠﻟ ﹶ‬ ِ ‫ ﹰ‬‫ ﻠ ﱠ ﺃ‬ ‫ﻣﺁ ﻦﻳﺬﱠﺍﻭ ﻪﱠﻟﺍ ﺐﺤﻛ‬‫ﺣ ﺪﺷﹶ ﺍﻮ‬‫ ﻮﹶﻭ ﻪﱠِ ﺎ‬‫ﻦﻳﺬﱠﺍ ﻯﺮ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ ِ ﻠ‬ ‫ ِ ﻟ‬ ‫ﻨ‬ ‫ ﺃ‬  ‫ ِ ﻠﻟ ﹰﺒ‬‫ ﻟ‬ ‫ ﻳ‬ ‫ ِﻟ‬ )‫ﻟﺍ ﻦﻣﻭ‬‫ ﻦﻣ ﺱﺎ‬‫ ﹰﺩﺍﺪﻧﹶ ﻪﱠﻟﺍ ﻥﻭﺩ ﻦﻣ ﺬﺨ‬‫ﺤ‬‫ﻮ‬‫ﻢﻬ‬  ِ  ‫ ِ ﻨ‬  ‫ ِ ﹸ ِ ﺘﻳ‬  ِ ‫ ﺃ ِ ﻠ‬ ‫ ﻧ ﺒِ ﻳ ﺍ‬  Al Mahabbah terbagi empat macam : pertama : Mahabbah syirkiyyah (cinta syirik) : sebagaimana yang difirmankan Allah tentang mereka : 22  ( kepada  Allah.  Semuanya  ini  masuk  pada  ucapan  Allah  :  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  ? Berkata Penulis : ***  )  165 ‫) ﺏﺍﺬﻌﹾﺍ ﺪﻳﺪﺷ‬  ِ  ‫ﻟ‬ ‫ِ ﹶ‬ ( ِ‫ ﺫ‬‫ﺍ ﻦﻳﺬﱠﺍ ﹶﺮ‬ِ‫ﺍ ﻦﻳﺬﱠﺍ ﻦﻣ ﺍﻮﻌ‬‫ﺍﻮﻌ‬ ‫ ﺒﺗ ﹾ ﺇ‬‫ ِ ﻟ ﺃ‬ ‫ ﺒﺗ‬ ِ  ‫ ِ ﻟ‬ ‫ ﺒﺗ‬ ‫ﲔﻤﹶﺎﻌﹾﺍ ﺏﺭ ﻪﱠِ ﺪﻤﺤﹾﺍ‬ ‫ ﻟ‬   ‫ ِ ﻠﻟ‬  ‫ ﻟ‬ ‫ ِ ﻟ‬ 166 ‫ﻭ ﺏﺍﺬﻌﹾﺍ ﺍﻭﹶﺭﻭ‬‫ﺳﻷﺍ ﻢﻬِ ﺖﻌﻄﻘ‬‫) ﺏﺎ‬  ‫ ﺃ‬ ‫ ﻟ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﱠ ﹶ ﺗ‬  ‫ ِ ﺑ‬ َ ‫ ﺒ‬ ( ‫ﻦﻳﺬﱠﺍ ﻝﺎﻗﻭ‬ ‫ ِ ﻟ ﹶ ﹶ‬ 16  Lihat foot note no: 12 .  dan  apa  saja  yang  dicintai  16  oleh  Allah  U)  .  seperti  cinta  kepada  para  wali  Allah.

Adapun orang­orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. (Yaitu) ketika orang­orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang­orang yang mengikutinya. bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan jika seandainya orang­orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat)." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi ‫ﻟﺍ ﻦﻣ‬‫) ﺭﺎ‬ ِ  ‫ِ ﻨ‬ ‫ﺍ‬‫ﹶ ﻥﹶ ﻮﹶ ﺍﻮﻌ‬‫ﻓ ﺓﺮﻛ ﺎ‬‫ ﺎﻤﻛ ﻢﻬﻨﻣ ﹶﺮ‬‫ﻣ ﺍﻭﺀﺮ‬‫ﻚِﺬﻛ ﺎ‬ ‫ ﺒﺗ‬ ‫ ﻟ‬ ‫ ﹶ ﻨﻟ ﱠ ﺃ‬ ‫ ﺒﺘﻨﹶ ﹰ‬‫ ِ ﺃ‬   ‫ ﹶ‬ ‫ ﺒﺗ‬ ُ ِ‫ ﻟﹶ ﹶ ﻨ‬ ( )‫: ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ‬ 167 165 - 167 ( .Rahasia Indah Surat Al Fatihah  23 ‫ﲔﺟﺭﺎﺨِ ﻢﻫ ﺎﻣﻭ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺕﺍﺮﺴﺣ ﻢﻬﹶﺎﻤﻋﹶ ﻪﱠﻟﺍ ﻢﻬﻳﺮ‬ ‫ ِ ِ ﻳ‬ ‫ ﻠ‬ ‫ ﺃ‬  ‫ ﻟ‬     ٍ ‫ ﹶ‬ ِ      ‫ ﺑ‬ ِ ِ  “Dan di antara manusia ada orang­orang yang menyembah tandingan­tandingan selain Allah. dan mereka melihat siksa. dan bahwa Allah amat berat siksaan­Nya (niscaya mereka menyesal). sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Dan berkatalah orang­orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia).

  Setiap yang diibadahi selain Allah. mere­  ka  rela  mati  terbunuh  karena  (membela  sesembahan)nya.”. maka  dia  telah  menjadikannya  sebagai  tandingan.  akan tetapi mereka komitmen dan cinta kepada  (sesembahan)nya.  Hanya  kepada  Allahlah  tempat  meminta  perlindungan.  Yaitu  penyerupaan dan penyamaan kepada Allah.24 Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  mereka.  Karena  (kecintaan  mereka  kepada)  sesembahan­sesembahan  (selain  Allah) itu telah meresap pada hati­hati mereka. Oleh karena itu.” (Al Baqarah : 165­167) &  Penjelasan :  “Dan  di  antara  manusia  ada  yang  menjadikan  tandingan­tandingan  selain  Allah.  Kalau  seandainya  mereka  tidak  mencintainya.  niscaya  mereka  tidak  mau  berperang  karena  (membela  sesembahan)nya.  Orang­orang  musyrik  sangat  mencintai  sesem­  bahan­sesembahannya.  Firman Allah U : ‫ﻟﺍ ﻦﻣﻭ‬‫ ﻦﻣ ﺱﺎ‬‫ﹰﺩﺍﺪﻧﹶ ﻪﻠﻟﺍ ﻥﻭﺩ ﻦﻣ ﺬﺨ‬  ِ  ‫ ِ ﻨ‬  ‫ ِ ﹸ ِ ﺘﻳ‬  ِ ‫ ﺃ ِ ﱠ‬ ‫ﺍ‬ ( )  .  penyerupaan  dan  penyamaan  untuk  Allah. dan sekali­kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

  tiba­tiba  mereka  bergirang  hati.”  (Al  Baqarah  :  165)  Hal  itu  disebabkan  karena  orang­orang  musyrik  mencintai  Allah  dengan  cinta  yang  musytarikah (adanya persekutuan) antara Allah  dengan  selain­Nya. mereka men­  cintainya  sebagaimana  mencintai  Allah.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  25 “Dan  apabila  hanya  nama  Allah  saja  disebut.”  (Az  Zumar: 45)  Dan firman­Nya : )‫ﻟﺍ ﻦﻣﻭ‬‫ ﻦﻣ ﺱﺎ‬‫ ﹰﺩﺍﺪﻧﹶ ﻪﱠﻟﺍ ﻥﻭﺩ ﻦﻣ ﺬﺨ‬‫ﺤ‬‫ﻮ‬‫ﻢﻬ‬  ِ  ‫ ِ ﻨ‬  ‫ ِ ﹸ ِ ﺘﻳ‬  ِ ‫ ﺃ ِ ﻠ‬ ‫ ﻧ ﺒِ ﻳ ﺍ‬  “Dan  di  antara  manusia  ada  yang  menjadikan  tandingan­tandingan selain Allah.  Adapun  cintanya  orang­  orang  mukmin  hanya  cinta  kepada  Allah ِ‫ ﻢﻫ ﺍﺫِ ﻪِﻭﺩ ﻦﻣ ﻦﻳﺬﱠﺍ ﺮﻛﺫ ﺍﺫِﻭ ﺓﺮﺧﻵﺎ‬‫ﺴ‬‫(ﻥﻭﺮﺸﺒ‬ ‫ﺑ‬ ِ  ِ ‫ ِ ﹸ ﹶ ﺇ‬ ‫ ِ ﻟ‬ ِ   ‫ ﹶ ﺇ ِ ﻧ‬  ‫ ﻳ‬‫ﺘ‬ ِ  ‫ﹶ‬ ‫ﻣﺁ ﻦﻳﺬﱠﺍﻭ ﻪﱠﻟﺍ ﺐﺤﻛ‬‫ﺣ ﺪﺷﹶ ﺍﻮ‬‫(ﻪﱠِ ﺎ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ ِ ﻠ‬ ‫ ِ ﻟ‬ ‫ ﺃ ﻨ‬  ‫ِ ﻠﻟ ﹰﺒ‬ )‫ ﻻ ﻦﻳﺬﱠﺍ ﺏﻮﻠﻗ ﺕﺯﺄﻤﺷﺍ ﻩﺪﺣﻭ ﻪﱠﻟﺍ ﺮﻛﺫ ﺍﺫِﻭ‬‫ﻣﺆ‬‫ﻥﻮ‬  ‫ ِ ﹸ ﹶ ﺇ‬ ‫ ﻠ‬       ‫ ﹶ‬  ‫ﹸﹸ‬  ‫ ِﻟ‬ ‫ ﻳ‬ ِ‫ﹶ ﻨ‬ .  Dan  orang­orang  yang  beriman  sangat  besar  kecintaannya  kepada  Allah.  kesallah  hati  orang­orang  yang  tidak  beriman  kepada  kehidupan  akhirat;  dan  apabila  nama  sembahan­sembahan  selain  Allah  yang  di­  sebut.

  bahwa  kekuatan  itu  kepunyaan  Allah  semuanya.  dan  bahwa  Allah  amat  berat  siksaan­Nya  (niscaya  mereka  menyesal).” (Al Baqarah: 165)  Allah  U  berfirman:  andai  saja  mereka  (orang­orang  musyrik) itu  mengetahui  keadaan  sebenarnya  pada  hari  kiamat  nanti  terhadap  sesembahan  yang  mereka  ibadahi  tentu  mereka  akan  berbuat  lain.  sesembahan­sesembahan  mereka  itu  akan  berlepas diri serta mendustakan diri­diri mereka  seraya  mengatakan:  “Kami  tidak  memerintah­  kan  kalian  untuk  menyembah  kami  dan  tidak  pula  kami  mengetahui  bahwasanya  kalian  menyembah kami “.  Pada  hari  kiamat. Allah U berfirman:  ‫(ﺏﺍﺬﻌﹾﺍ ﺪﻳﺪﺷ ﻪﱠﻟﺍ ﻥﹶﻭ ﹰﻌﻴﻤﺟ‬  ِ ‫ ﺎ‬‫ ﻠ ﱠ ﺃ‬  ِ  ‫ ﻟ‬ ‫ِ ﹶ‬ ) ‫ﻭ‬‫ﺳﻷﺍ ﻢﻬِ ﺖﻌﻄﻘ‬‫ﺏﺎ‬ ‫ ﱠ ﹶ ﺗ‬  ‫ ِ ﺑ‬ َ ‫ ﺒ‬ ِ‫ ﺫ‬‫ﺍ ﻦﻳﺬﱠﺍ ﹶﺮ‬ِ‫ﺍ ﻦﻳﺬﱠﺍ ﻦﻣ ﺍﻮﻌ‬‫ﺏﺍﺬﻌﹾﺍ ﺍﻭﹶﺭﻭ ﺍﻮﻌ‬ ‫ ﺒﺗ ﹾ ﺇ‬‫ ِ ﻟ ﺃ‬ ‫ ﺒﺗ‬ ِ  ‫ ِ ﻟ‬ ‫ ﺒﺗ‬ ‫ ﺃ‬ ‫ ﻟ‬ ‫ ﹶ‬ ( .  Maka  inilah  cinta  yang  ikhlas  (bersih  dari kesyirikan).26  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  semata. Firman Allah U : )‫ ﻮﹶﻭ‬‫ ﺫِ ﺍﻮﻤﹶﻇ ﻦﻳﺬﱠﺍ ﻯﺮ‬‫ﻪﱠِ ﺓﻮﻘﹾﺍ ﻥﹶ ﺏﺍﺬﻌﹾﺍ ﻥﻭﺮ‬ ‫ ﻟ‬ ‫ ﻳ‬ ‫ ِ ﻟ‬ ‫ ﻠﹶ‬ ‫ ﻳ ﹾ ﺇ‬  ‫ ﻟ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹸ ﻟ ﱠ ﺃ‬ ‫ِ ﻠﻟ ﹶ‬ “Dan jika seandainya orang­orang yang berbuat  dzalim  itu  mengetahui  ketika  mereka  melihat  siksa  (pada  hari  kiamat).

Rahasia Indah Surat Al Fatihah 

27 

“(Yaitu)  ketika  orang­orang  yang  diikuti  itu  berlepas  diri  dari  orang­orang  yang  mengikuti­  nya,  dan  mereka  melihat  siksa;  dan  (ketika)  segala hubungan antara mereka terputus sama  sekali.” (Al Baqarah: 166)  Dan  ( )  =  tali  penghubung  yang  dimaksud  pada  ayat  di  atas  adalah  al  mahab­  bah  (rasa  cinta),  sebagaimana  yang  dikatakan  Ibnu Abbas.  (Hubungan)  al  mahabbah  yang  ada  di  dunia  antara  mereka  dan  yang  disembah  akan  terputus,  setelah  mereka  saling  mencintai  di  dunia  lalu  menjadi  saling  melaknat  di  akhirat  nanti.
)‫ِ ﻝﺎﻗﻭ‬‫ﺍ ﺎﻤ‬‫ﺬﺨ‬‫ ﺓﺩﻮﻣ ﺎﻧﺎﹶﻭﹶ ﻪﱠﻟﺍ ﻥﻭﺩ ﻦﻣ ﻢ‬‫ﻲﻓ ﻢﻜِﻴ‬  ‫ ﻧﺇ ﹶ ﹶ‬ ‫ ﺗ‬ ‫ ﺗﹾ‬ ِ   ِ ‫ ﺃ ِ ﻠ‬‫ ﹰ ﺛ‬   ‫ ﺑ ﹶ‬‫ ﹸ ﻨ‬ ِ
‫ﺳﻷﺍ‬‫ﺏﺎ‬ َ ‫ ﺒ‬

“Dan berkata Ibrahim: "Sesungguhnya berhala­  berhala yang kamu sembah selain Allah adalah  untuk  menciptakan  perasaan  kasih  sayang  di  antara  kamu  dalam  kehidupan  dunia  ini  kemudian  di  hari  kiamat  sebahagian  kamu  mengingkari  sebahagian  (yang  lain)  dan  sebahagian  kamu  melaknati  sebahagian  (yang

‫ ﻢﻜﻀﻌ‬‫ﻟﺍ ﻢﻛﺍﻭﺄﻣﻭ ﹰﻀﻌ‬‫(ﺭﺎ‬ ‫ ﺑ‬  ‫ ﹸ‬ ‫ ﺑ‬ ‫ ﺎ‬ ‫ ﹾ‬ ‫ ﹸ‬ ‫ ﻨ‬

‫ﺤﹾﺍ‬‫ﻧﺪﻟﺍ ﺓﺎ‬‫ ﻢﹸ ﺎ‬‫ﻘﹾﺍ ﻡﻮ‬‫ ﺔﻣﺎ‬‫ ﺮﻔﻜ‬‫ِ ﻢﻜﻀﻌ‬‫ﻭ ﺾﻌ‬‫ﻦﻌﻠ‬ ‫ ﻟ‬‫ِ ﻴ‬  ‫ ﺛ ﻴ‬ ‫ ﻳ‬  ‫ ﻴِ ﻟ‬ ِ ‫ ﹸ ﹾ ﻳ‬ ‫ ﺑ‬  ‫ ﹸ‬ ‫ ﺒﺑ‬ ٍ ‫ ﹾﻳ‬ 

28 

Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah 

lain);  dan  tempat  kembalimu  ialah  neraka.”  (Al  Ankabuut :25)  Adapun  orang­orang  yang  menyembah  Allah  dan  mengikhlaskan  peribadahan  hanya  kepada­Nya,  maka  sesungguhnya  Dia  I  akan  mencintai,  memuliakan,  dan  memasukkannya  ke surga.  Inilah  surga  tempat  kembalinya  orang­  orang yang beriman di akhirat dan itulah neraka  tempat kembali orang­orang musyrik di akhirat.  Meski  di  dunia  mereka  (orang­orang  musyrik)  komitmen  beribadah  kepada  sesembahan­  sesembahannya itu, berperang, membela mati­  matian  dan  membunuh  diri­diri  mereka  sendiri  sebagai  bentuk  pembelaan  terhadap  sesem­  bahan­sesembahannya.  Karena  sesungguhnya  kecintaan  dan  hubungan  antara  orang­orang  musyrik  dengan  sesembahan­sesembahannya  pada  hari  kiamat  nanti  akan  berubah  menjadi  permusuhan  dan  terputuslah  hubungan  di  antara  mereka.  Hanya  kepada  Allahlah  tempat  meminta perlindungan.  Allah U berfirman :
)‫ ﺀﻼﺧﻷﺍ‬‫ ﺬِﻣﻮ‬‫ِ ﻢﻬﻀﻌ‬‫ﻤﹾﺍ ﻻِ ﻭﺪﻋ ﺾﻌ‬‫(ﲔﻘ‬ َ ِ ‫ ﻳ ُ ﱠ‬ ‫ ﺑ ٍ ﺌ‬    ‫ ﺒﻟ‬ ٍ    ‫ ﻟ ﱠ ﺇ‬‫ ِ ﺘ‬

Rahasia Indah Surat Al Fatihah 

29 

“Teman­teman akrab pada hari itu sebagiannya  menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali  orang­orang yang bertakwa.” (Az Zukhruf: 67)  Tidaklah  tersisa  (sedikitpun)  kecuali  kecintaan di antara orang­orang yang bertakwa.  Karena  (kecintaan  mereka)  dibangun  di  atas  pondasi  yang  benar,  tetap  langgeng/berkesi­  nambungan  di  dunia  dan  di  akhirat.  Adapun  kecintaan  di  antara  orang­orang  kafir  dan  musyrik,  maka  akan  terputus,  bahkan  berubah  menjadi permusuhan.  ***  ? Berkata Penulis : Cinta yang kedua : Cinta kepada kebatilan dan pelakunya, membenci kebenaran dan pelakunya. Inilah sifatnya orang­orang munafiq. Cinta yang ketiga : cinta tabiat, yaitu cinta harta dan anak. Apabila cinta harta dan anak ini tidak menyebabkan seseorang meninggalkan ketaatan kepada Allah dan tidak membantu seseorang untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. maka cinta seperti ini mubah (boleh).

  para  ulama  dan  para  imam  Muslimin.  Cinta  yang  ke  tiga  :  cinta  tabiat  (cinta  yang  alami)  yaitu  cinta  yang  dibentuk  (oleh  Allah I)  sebagai perangai atau fitrah  manusia.  An Nifaaq yaitu menampakkan Islam dan  menyembunyikan kekafiran. .30 Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  &  Penjelasan :  Cinta yang kedua: cinta kepada kebatil­  an  dan  pelakunya  serta  membenci  kebenaran  dan pelakunya. Tanda­tanda orang  munafiq  yaitu  :  mencintai  pelaku  kebatilan  dan  membenci  pelaku  kebenaran. Ini merupakan sifat orang­orang  munafiq.  mencintai  orang­orang  kafir dan membenci orang­orang yang beriman.  maka  dia  adalah  orang  kafir  yang  tempatnya di kerak neraka paling dalam.  Apabila  engkau  melihat  (ada)  seseorang  membenci  pelaku  kebenaran  khususnya  membenci  shahabat  Rasulullah  r.  ketahuilah  bahwasanya  orang  itu  adalah  munafiq.  walaupun  pada  lahiriahnya  menampakkan  Islam  dan  bersyahadat  bahwa  tidak  ada  ilah  yang  berhak  untuk  disembah  kecuali  Allah  dan  bahwa  Muhammad  adalah  rasulullah.  Jika  demikian.  Karena  mereka  cinta  kebatilan  dan  membenci  kebenaran. akan tetapi dalam batinnya menyim­  pang  lagi  kafir  ditutupi  dengan  keislaman  dan  persaksian  dua  kalimat  syahadat  ini.  (seperti) seseorang cinta kepada karib kerabat.

 15 ‫ﲑﺸﻋﻭ‬‫ﻢﻜ‬   ِ ‫ ﹸ ﺗ‬ ‫ﺎﻫﺩﺎﺴﻛ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ﻓ ﻪِﻴِﺳ ﻲﻓ ﺩﺎﻬﺟﻭ ﻪِﻮﺳﺭﻭ‬‫ﺮ‬‫ﺣ ﺍﻮﺼ‬‫ ﻰ‬‫ﻩﺮﻣﺄِ ﻪﱠﻟﺍ ﻲِﺄ‬    ‫ ِﻟ‬ ِ  ٍ ِ ‫ ﺘﹶ ِ ﻠ ﺒ‬‫ ﺑ‬ ‫ ﺗﹾ ﻳ ﺘ‬ ‫ ﻠ‬ ‫ ﹶﺑ‬ ِ ِ ‫ ﻻ ﻪﱠﻟﺍﻭ‬‫(ﲔﻘﺳﺎﻔﹾﺍ ﻡﻮﻘﹾﺍ ﻱﺪﻬ‬  ‫ﻠ‬ ‫ﻳ‬ِ ‫ ﹶﻟ‬ ‫ ِِ ﹶﻟ‬ ‫ﻦﻛﺎﺴﻣﻭ‬   ِ  ‫ﻝﺍﻮﻣﹶﻭ‬ ‫ ﺃ‬  ‫ﹲ‬ ‫ﻮﺿﺮ‬‫ﺎﻬ‬ ‫ ﺗ‬  ‫ ﻧ‬ ‫ﻗﺍ‬‫ﻓﺮ‬‫ﺎﻫﻮﻤ‬ ‫ ﺘﹾ‬ ‫ ﺘﹾ‬  ‫ﺐﺣﹶ‬ ‫ ﺃ‬  ‫ﺓﺭﺎﺠِﻭ‬ ‫ ﺗ‬  ‫ﹲ‬ ِ‫ﻢﻜﻴﹶ‬ ‫ ﻟﺇ‬ ‫ ﹸ‬ ‫ﻦﻣ‬ ِ  ‫ﻥﻮﺸﺨ‬ ‫ ﺗ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﻪﱠﻟﺍ‬ ‫ِﻠ‬ .  teman­temannya  dan  cinta  kepada  orang yang berbuat baik kepadanya.  isteri­isteri.  anak­anak.  saudara­saudara. Allah  berfirman : )‫ﺁ ﻥﺎﻛ ﻥِ ﻞﻗ‬‫ﺑﹶﻭ ﻢﻛﺅﺎ‬‫ﺍﻮﺧِﻭ ﻢﻛﺅﺎ‬‫ﻢﻜﺟﺍﻭﺯﹶﻭ ﻢﻜ‬ ‫ ﺑ ﹶ ﹶ ﹾ ﺇ ﹾ ﹸ‬ ‫ ﹸ‬  ‫ ﺃ‬‫ ﻨ‬ ‫ ﹸ‬  ‫ ﺇ‬  ‫ ﹸ ﻧ‬  ‫ ﺃ‬   ‫ ﹸ‬ “Katakanlah:  "Jika  bapak­bapak.  perniagaan  yang  kalian  khawatiri  kerugiannya.  adalah  lebih  kalian  cintai  daripada  Allah  dan  Rasul­Nya  serta  berjihad  di  jalan­Nya.  dan  sanak  kerabat  kalian.  maka  tunggulah  sampai  Allah  mendatangkan  17  Lihat keterangan footnote no.  harta  kekayaan  yang  kalian  usahakan. Ini adalah  cinta  tabiat  yang  manusia  tidak  berdosa  karenanya  kecuali  jikalau  dia  mendahulukan  cinta  tabiat  ini  dari  pada  mencintai  Allah  dan  17  Rasul­Nya.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  31  anak­anak.  dan  tempat  tinggal  yang  kalian  sukai. maka ketika itu dia berdosa  .

”  yakni  dengan  membinasa­  kan  mereka  karena  lebih  mengutamakan  cinta  kepada  delapan  perkara  ini  (pada  ayat  di  atas)  dari  pada  mencintai Allah.32  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  keputusan­Nya.  maka  cinta  (tabiat) ini menjadi  sebab  seseorang  mendapatkan  hukuman  (atau  menjadi  cinta  yang  diharamkan). (lihat tafsiir As Sa’di)  19  berkata  (dalam  menafsirkan  ayat  ini):  “Yakni  tunggulah  hukuman yang akan menimpa kalian.”  (lihat Tafsiir Ibnu  Katsiir)  Asy  Syaikh  Muhammad  bin  Sholeh  Al  ‘Utsaimin  v  berkata : “ yakni tunggulah adzab Allah “.” (At  Taubah: 24)  Apabila  dia  mengutamakan  cintanya  kepada  hal  ini  semua  (yang  disebutkan  pada  ayat  di  atas)  dari  pada  apa  saja  yang  dicintai  oleh  Allah  dan  Rasul­Nya. Rasul­Nya dan berjihad di jalan­Nya.  18  Asy  Syaikh  As  Sa’di  v  berkata  : Firman  Allah  Ta’ala  “dan  Allah  tidak  akan  memberikan  petunjuk  kepada  orang­orang  yang  fasik.  maka  dia  akan  19  diancam dengan ancaman pada ayat di atas.”  yaitu  orang­orang  yang  keluar  dari ketaatan kepada Allah.    Dari  sini kita mengetahui bahwasanya seseorang itu apabila = ‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫ﺣ ﺍﻮﺼ‬‫ ﻰ‬‫ﻩﺮﻣﺄِ ﻪﱠﻟﺍ ﻲِﺄ‬ ‫ ﺘﹶ‬‫ ﺑ‬ ‫ ﺗﹾ ﻳ ﺘ‬ ‫ ﻠ‬ ‫ ﹶﺑ‬ ِ ِ Allah berfirman : ( ‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫ﺣ ﺍﻮﺼ‬‫ ﻰ‬‫ﻩﺮﻣﺄِ ﻪﱠﻟﺍ ﻲِﺄ‬ ‫ ﺘﹶ‬‫ ﺑ‬ ‫ﺘ‬ ‫ ﺗﹾ ﻳ‬ ‫ ﻠ‬ ‫ ﹶﺑ‬ ِ ِ ( )  Al  Imam  Ibnu  Katsir  v  ) “ sampai Allah  . Oleh karena itu  datang  dengan  urusannya.  Ayat  ini  menunjukkan  bahwa  mencintai  delapan  perkara  ini  walaupun  bukan  termasuk  cinta  ibadah  apabila  didahulukan  daripada  mencintai  Allah."  Dan  Allah  tidak  memberi  18  petunjuk kepada orang­orang yang fasik  .

  Ini  merupakan  bentuk  loyalitas  (memberi­  kan  kesetiaan)  dan  permusuhan  karena  Allah.  berarti  dia  lebih  mencintai  orang  tuanya  daripada  Rabbnya  (Allah  I). &  Penjelasan :  Cinta  yang  ke  empat  yaitu  cinta  kepada  wali­wali  Allah  dan  membenci  musuh­musuh­  Nya.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  33 ? Berkata Penulis : Cinta yang ke empat : Cinta kepada ahlut tauhid dan benci kepada ahlus syirki(musyrik).  (Lihat  al  Qoulul  Mufiid  ‘ala  Kitabit  Tauhid  ‫ﻟﺍ ﻦﻣﻭ‬‫ ﻦﻣ ﺱﺎ‬‫ﺬﺨ‬  ِ  ‫ ِ ﻨ‬  ‫ﹸ ِ ﺘﻳ‬ bab firman Allah Ta’ala : ( ..ﻪ‬ ‫ ﹾ‬   ‫ ﺑ‬ ‫ﺤﻤﻟﺍﻭ‬‫ﻟﺍ ﻞﻫﹶ ﺐﺣ : ﺔﻌِﺍﺮﻟﺍ ﺔ‬‫ ﻭ ﺪﻴﺣﻮ‬‫ﻞﻫﹶ ﺾﻐ‬  ‫ ﹾ‬ ‫ ﹸ ﺒ‬ ‫ ﺑ‬ ‫ﹸ‬  ُ ‫ ﺃ‬ ِ ‫ ﺘ‬ ِ ِ  ‫ ﺑ‬  ‫ ﺃ‬ ِ  ) . Yaitu ikatan keimanan yang paling kuat dan seagung­ agungnya peribadatan seorang hamba kepada Rabbnya..  Cinta  kepada  ahlut  tauhid  dan  benci  kepada  pelaku  kesyirikan. ‫ ﺎﻣ ﻢﻈﻋﹶﻭ ، ﻥﺎﻤﻳﻹﹾ ﻯﺮﻋ ﻖﹶﻭﹶ ﻲﻫﻭ ،ﻙﺮﺸﻟﺍ‬‫ﻌ‬‫ﻪِ ﺪ‬   ِ  ِ  ‫ ﺃ‬‫ ﺛ‬   ‫ِ ﺍ‬  ِ ‫ ﺃ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ ﻳ‬‫ ﺒ‬ ‫ِ ﺑ‬ ‫ﺭ ﺪﺒﻌﻟﺍ‬‫.  merupakan  bentuk  ikatan  =  meremehkan  perintah­perintah  Allah  karena  (lebih  mengutamakan)  perintah­perintah  orang  tuanya.

 Ini merupakan cinta  dan  benci  karena  Allah.  ***  ? Berkata Penulis : Ayat yang ke­2 terkandung ar rojaa’ (harapan) Dan pada ayat yang ke­3 terkandung al khouf (takut) & Penjelasan :  Ayat  yang  kedua  dari  surat  Al  Fatihah  yaitu  firman  Allah  I  :  ( )  terkandung  ar  rojaa’  (harapan).  maka  ini  adalah  tanda  keimanan yang kokoh.  mengharapkan  rahmat ‫ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ‬   ِ  ِ ِ ‫ﻵﹾﻭ‬‫ﻑﻮﺨﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ : ﺔﹶِﺎﱠﻟﺍ ﺔ‬ ‫ﹸ ﺜﻟ ﺜ ﹸ ﻳ ﺍ‬ ِ  ‫ ﹾ‬   ‫ﻵﺍ‬‫ِﺎﱠﻟﺍ ﺔ‬‫ﺀﺎﺟﺮﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ : ﺔ‬ ‫ﹸ ﻴﻧ ﺜ ﹸ ﻳ‬ ِ    ُ .  Maka  (prinsip  yang  agung) inilah dinamakan al wala wal baro. Dan  hal ini merupakan perkara yang paling sulit bagi  manusia.  Jika  dia  mencintai  ahlut  tauhid  dan  berloyalitas (memberi kesetian) kepada mereka  serta  dia  membenci  pelaku  kesyirikan  dan  memusuhi  mereka.34  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  keimanan yang paling kuat.

  dan  pada  ayat  yang  ketiga  terkandung  al  khouf  (takut)  dari  siksa  Allah.  maka  sesungguhnya  Dialah Allah yang diharapkan rahmat­Nya I.  Adapun  seseorang  yang  hanya  mengambil  salah  satu  dari  tiga  asas  tersebut.  pada  firman­Nya  :  ( ).  Dengan  demikian  ayat  yang  pertama  terkandung  makna  al  mahabbah  (cinta).  ayat  yang  kedua  terkandung  makna  ar  rojaa’  (harapan).  Apabila  terkumpul  tiga  perkara  ini:  al  mahabbah.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  35  Allah  I.  pada  firman­Nya:  ( ). ‫ ﻚِﺎﻣ‬‫ﻡﻮ‬  ‫ ﻳ ِ ﻟ‬ِ ‫ﻦﻳ ﺪﻟﺍ‬  ‫ﺪﻤﺤﹾﺍ‬ ‫ ﻟ‬  ‫ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ‬   ِ  ِ ِ ِ‫ﻪﱠ‬ ‫ِ ﻠﻟ‬ ‫ﺏﺭ‬   ‫ﲔﻤﹶﺎﻌﹾﺍ‬ ‫ﻟ‬ ‫ ِ ﻟ‬ ‫ ﻚِﺎﻣ‬‫ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻡﻮ‬  ‫ ﻳ ِ ﻟ‬ِ  ِ .  pada  firman  Allah:  ( ).  ar  rojaa’  dan  al  khouf.  Karena  apabila  Allah  maha  pengasih  lagi  maha  penyayang.  dan  ( )  pembalasan  terhadap  amalan­  amalan jelek pada hari kiamat nanti.  Ayat  yang  ketiga  dari  surat  Al  Fatihah  yaitu firman Allah I : ( ) mengandung  ‫ﻟﺍ‬‫ﻒﻳﻮﺨ‬ ‫ ﺘ‬ ِ  ‫ﺍﺩﻹﺍ‬‫ﺔ‬ ِ  ‫ﹸﻧ‬ makna (memberikan rasa takut kepada  hamba­hamba­Nya)  terhadap  hari  pembalasan  ini. Maka ayat  ini  terkandung  makna  al  khouf  (takut  terhadap  hari pembalasan).  maka  semuanya  ini  merupakan  asas  atau  pondasi  ibadah.

 Beliau U  (terkadang)  memakai  pakaian  katun  dan  (terkadang)  yang  lainnya”. maka  20  ini merupakan jalannya orang­orang Sufi  yang  20  Mereka  dinamakan  Sufiyyah.  dia  v  berkata:  “Mereka  ini  menyandarkan  kepada  pakaian  yang  tampak  yaitu  pakaian  wol  (bulu  domba).”  Kemudian  (Muhammad  bin  Sirin  v))  berkata)  :  “Petunjuk  nabi  kita  (Muhammad r)­lah yang mesti lebih kita cintai. Abu  Asy  Syaikh  Al  Asfahaniy  telah  meriwayatkan  dengan  sanadnya dari Muhammad bin Sirin bahwa telah sampai  kabar kepadanya suatu kaum yang lebih mengutamakan  pakaian  wol  (bulu  domba).  Mereka  (sufiyyah)  mengatakan:  “Bahwa  kami  ingin  meniru  Al  Masih  (Isa)  bin  Maryam.36  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  maka  dia  akan  sesat.  lalu  tersebarlah  pemahaman  ini  ke  negeri­  negeri  Islam.  Lalu  dikatakanlah  kepada  salah  seorang  dari  mereka  “Shuufiy”  (orang  yang  mengenakan pakaian wol)”  Kemudian Asy Syaikh Sholih Al Fauzan berkata:  Bahwasanya tasawwuf (pemahaman sufiyyah) ini berasal  dari agama­agama lain seperti Brahma Hindu.  Maka  keterangan  ini  menunjukkan  = .  karena  dinisbahkan  kepada  keumuman  pakaian  yang  dikenakannya  yaitu  shuuf (wol atau bulu domba). kerahiban  Nashrani.  Setelah  itu.  sebagaimana  dinukil  dari  perkataan  Ibnu  Sirin  v  (di  atas).  Barangsiapa  yang  beribadah  kepada  Allah  dengan  al  mahabbah  saja. tanpa adanya ar rojaa’ dan al khouf.  Asy  Syaikh  Sholeh  Al  Fauzan  –Hafizhohullooh  Ta’aala­  menukil ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  v  dalam  Majmu’  al  Fatawa:  ”Awal  munculnya  pemahaman ini di Bashroh (salah satu kota di Iraq).  lantas  dia  berkata;  “Sesungguhnya  suatu  kaum  telah  memilih  pakaian  wol”.

  ketundukan.  Allah Ta’aala berfirman: ) ‫ﺍﻭ‬‫ﻟﺍ ﺍﻮﻘ‬‫( ﻦﻳﺮﻓﺎﻜﻠِ ﺕﺪﻋﹸ ﻲِﱠﺍ ﺭﺎ‬  ‫ﹸﺗ‬ ‫ ﻨ‬ ‫ ِ ﺃ ﺘﻟ‬  ‫ ِ ِ ﹶ ﹾ ﻟ‬ “Dan  takutlah  kalian  kepada  Neraka  yang  disediakan  untuk orang­orang kafir.  Bahkan  ibadah  itu  mempunyai  asas  yang  lain  dan  sisi  yang  banyak.”  Tidak  ragu  lagi  bahwa  cinta  kepada  Allah  adalah  asas  ibadah. seperti:  takut  dan  berharap.  Mereka  mencukupkan  ibadah  itu  hanya  dari  sisi  cinta semata.  berharap.  doa  dan  lainnya.  Sebagaimana  sebagian  mereka  berkata:  “Saya  beribadah  kepada  Allah  bukan  karena  mengharapkan  surga­Nya  dan  bukan  pula  karena  takut  pada  neraka­Nya.  sebagaimana  anggapan  mereka.  (Bahkan  Allah  Ta’aala  memerintahkan  hamba­hambanya  agar  takut  kepada  neraka­Nya  dan  mengharapkan  ampunan  serta  surga­  Nya.  yang  ibadah  itu  dibangun  di  atas  asas  tersebut.” (QS.  khususnya  orang­orang  Sufi  jaman  sekarang  ini  menyelisihi (manhaj) pemahaman Salafush Sholeh (para  Sahabat) dan sangat jauh dari Al Qur’an dan As Sunnah. dan meremehkan sisi yang lainnya.  merendahkan  diri.  Pendirian  Sufiyyah terhadap ibadah dan agama.Ali ‘Imron: 131)  dan Firman­Nya:  = .Rahasia Indah Surat Al Fatihah  37  bahwa  tasawwuf  mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan agama Nasrani.  seperti  takut.  Mereka  membangun  agama  dan  peribadatan  berdasar­  kan  rumus­rumus  dan  istilah­istilah  yang  mereka  buat­  buat.  Akan  tetapi  ibadah  itu  bukan  hanya  sebatas  cinta  semata.

‫ﻤﻠِ ﺕﺪﻋﹸ ﺽﺭﻷﺍﻭ‬‫(ﲔﻘ‬  َ   ‫ ِ ﺃ‬  ‫ ﹾ ﻟ‬‫ ِ ﺘ‬ .38  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  berkata:  “Kami  beribadah  kepada  Allah  bukan  karena  takut  pada  neraka­Nya  dan  bukan  pula  karena  berharap  terhadap  surga­Nya.  hanya  saja  kami  beribadah  karena  cinta  kepada­Nya  (semata).”  Perkataan  ini  merupakan  kesesatan  ­  hanya  kepada  Allahlah  tempat  meminta  perlindungan  –  Karena  para  rasul  dan  para  = )‫ﺭ ﻦﻣ ﺓﺮﻔﻐﻣ ﻰﹶِ ﺍﻮﻋﺭﺎﺳﻭ‬‫ﺟﻭ ﻢﻜ‬‫ﺕﺍﻮﻤﺴﻟﺍ ﺎﻬﺿﺮﻋ ﺔ‬   ِ ‫ﻟﺇ‬   ِ  ٍ ِ  ‫ ﹸ ﺑ‬  ‫ ٍ ﻨ‬     “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu  dan  kepada  surga  yang  luasnya  seluas  langit  dan  bumi  yang  disediakan  untuk  orang­orang  yang  bertakwa.  maka  dia  haruriy  (Khawarij).  takut  dan  berharap  maka  dia  adalah  (mu’min  muwahhid)  orang  yang  beriman  lagi  bertauhid.  (dinukil secara ringkas dari kitab Haqiqotus Sufiyyah  wa Mauqif As Shufiyyah min Ushuul Al ‘Ibaadah wad  Diin). Ali ‘Imron) ­ pent)  Sebagian  salaf  berkata:  “Barangsiapa  yang  beribadah  kepada  Allah  dengan  (dasar)  cinta  semata. Barangsiapa beribadah kepada­  Nya  dengan  berharap  semata  maka  dia  murji’  (orang  berpemahaman  Murji`ah).  Barangsiapa  beribadah  kepada­Nya  dengan  (dasar)  takut  semata.  Dan  barangsiapa  beribadah  kepada­  Nya  dengan  cinta.  maka  dia  “zindiq”  (orang  yang  memiliki  pemahaman  sesat dan menyimpang).”  (QS.

Rahasia Indah Surat Al Fatihah  39  malaikat  adalah  makhluk  yang  paling  utama.  Dan  mereka  adalah  orang­orang  yang  khusyu'  kepada Kami.” (Al Israa’:57) ‫ﻭ ﺏﺮﻗﹶ‬‫ﻤﺣﺭ ﻥﻮﺟﺮ‬‫ﻭ ﻪ‬‫ﺍﺬﻋ ﻥﻮﹸﺎﺨ‬‫(ﻪ‬ ‫ ﹾ ﺃ‬  ‫ ﻳ‬  ‫ ﹶ‬  ‫ ﺘ‬ ‫ ﻳ‬ ‫ ﹶ ﻓ‬ ‫ ﺑ ﹶ‬ ‫ﺎﻛﻭ ﹰﺒﻫﺭﻭ‬‫ﹶ ﺍﻮ‬‫(ﲔﻌﺷﺎﺧ ﺎ‬    ‫ ﺎ‬ ‫ ﻨﻟ ﻧ ﹶ‬ ِ ِ . Pada firman­Nya: )ِ‫ﺎﻛ ﻢﻬ‬‫ ﺍﻮ‬‫ﻭ ﺕﺍﺮﻴﺨﹾﺍ ﻲﻓ ﻥﻮﻋﺭﺎﺴ‬‫ﻮﻋﺪ‬‫ﺎﺒﻏﺭ ﺎ‬ ‫ ﻧﺇ‬  ‫ﻧ ﹶ‬ ‫ ﻳ‬ ِ ‫ِ ﹶ‬ ‫ ﻟ‬  ِ ‫ ﻳ‬  ‫ﻨﻧ‬ ‫ﹰﹶ‬ “Sesungguhnya  mereka  adalah  orang­orang  yang  selalu  bersegera  dalam  (mengerjakan)  perbuatan­perbuatan  yang  baik  dan  mereka  berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas.  mereka  sendiri  mencari  jalan  kepada  Tuhan  mereka  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat  (kepada  Allah) dan  mengharapkan rahmat­Nya  dan takut akan azab­Nya.  Mereka (juga) takut kepada Allah dan mengha­  rap (rahmat)­Nya.” (Al Anbiyaa’: 90)  Dan firman­Nya : )‫ ﻦﻳﺬﱠﺍ ﻚِﹶﻭﹸ‬‫ ﻥﻮﻋﺪ‬‫ﺒ‬‫ﺭ ﻰﹶِ ﻥﻮﻐ‬‫ﹶ ﺔﹶﻴﺳﻮﻟﺍ ﻢﻬ‬‫ﻢﻬ‬ ‫ ﺃ‬‫ ﺌﻟ‬ ‫ ِ ﻟ‬ ‫ ﻳ‬  ‫ ﻳ ﹶ‬‫ ﺘ‬ ‫ﻟﺇ ﹶ‬ ‫ ِ ﺑ‬ ‫ ﹾ‬ ِ ‫ ﻳﺃ ﹶ ﻠ‬  “Orang­orang  yang  mereka  seru  itu.

 Isa dan  ibunya  (Maryam)  yang  diibadahi  oleh  orang­  orang  musyrik.  bahkan  pelaku  dosa  besar  itu  sempurna  imannya  dan  tidak  akan  terkena  ancaman.  Bagaimana  mereka  diibadahi  bersama Allah ?!!  Barangsiapa  yang  beribadah  kepada  Allah  dengan  ar  rojaa’  (berharap)  saja.  22  Akan dijelaskan oleh pensyarah kitab ini tentang asal­  usul  penamaan  Murji`ah  dan  pecahan  kelompok  sesat  ini.  Berkata  Asy  Syaikh  Sholeh  Al  Fauzan:  “Mereka  beranggapan bahwa pelaku dosa besar tidak fasiq (yakni  tidak  keluar  dari  ketaatan  kepada  Allah).  dosa  itu  tidak  mempengaruhi keimanan.  maka  22  dia  termasuk  Murji`ah  yang  menyandarkan  21  Allah I berfirman : ‫ﻟﺍ ﺖﹶﺎﻗﻭ‬‫ﻟﺍ ﺖﹶﺎﻗﻭ ﻪﱠﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﺮﻳﺰﻋ ﺩﻮﻬ‬‫ﻪﻠﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﺢﻴﺴﻤﻟﺍ ﻯﺭﺎﺼ‬  ‫ ﻟ ﹶ‬ ‫ ﻴﹾ‬        ‫ ِ ﻠ‬ ‫ ﻟ ﹶ‬ ‫ ﻨ‬  ‫ ﹾ‬ ِ    ‫ِﱠ‬ “Orang­orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan  orang­orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putera Allah.  Dan  kemaksiatan  tidak  akan  mengurangi  keimanan  (sedikitpun)”."  (At Taubah : 30)  Asy  Syaikh  Sholeh  Al  Fauzan  berkata:  “…dan  orang­  orang Yahudi menyembah ‘Uzair. (Lihat Syarh Al Aqiidah Al Waasithiyyah  karya As Syaikh Sholeh Al Fauzan) .  padahal  mereka  adalah  para  hamba yang mengharap rahmat Allah dan takut  akan  azab­Nya.”  (lihat  Syarh  Al  Qowaa’idul  Arba’  pada  pembahasan  Kaidah yang ke­3). Dia termasuk nabi atau  orang sholeh dari kalangan Bani Israil.40  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  Sebagaimana  terdapat  dalam  tafsir.  21  bahwasanya mereka adalah Al ‘Uzair  .

  amalan  dan  keyakinan.  Az  Zubair  dan  Aisyah  y  akan  = .  tidak  hanya  ucapan.  Barangsiapa  yang  beribadah  hanya  dengan  rasa  takut  saja.  bahkan  harus  semuanya.  atau  keyakinan  saja.  Ali.  Tidaklah  cukup  hanya  dengan  (meyakini) salah satu saja dari pengertian iman.  Mereka  mengkafirkan  Utsman.  (Ucapan­  ucapan) ini adalah sesat – wal iyaadzu billah  –  karena  Iman  itu  adalah  ucapan.  amalan.  tempat  mereka  berkumpul  ketika  mereka  memberontak  kepada  Ali  t)  lalu  mereka  dinamakan  Haruuriyyah.  bahkan  harus  terkumpul  tiga  perkara  ini  agar  terealisasi  keimanan.  Dan  kepemimpinan  (kubro)  boleh  dari  selain  Quraisy.  Mereka  berpendapat  bahwa  memberontak  itu  hanya  kepada  pemimpin­pemimpin  yang  dzalim.  Mereka  mengkafirkan  pelaku  dosa­dosa  besar  dan  menghukuminya  kekal  dalam  neraka.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  41  kepada  ar  rojaa’  saja  dan  tidak  takut  terhadap  adzab dan maksiat.  maka  dia  di  atas  23  jalannya  orang­orang  Khawarij  yang  beriba­  23  Mereka  dinamakan  Khawarij  karena  keluar  dari  ketaatan  kepada  Ali  t.  Tholhah.  Mereka berkata: “Iman itu hanya pembe­  naran  di  hati  atau  pembenaran  di  hati  disertai  pengucapan dengan lisan.”  Kemudian mereka berkata: “Amalan­amalan itu  hanya  sebagai  penyempurna  saja”.  Mereka  tiba  (dan  menetap)  di  suatu  tempat  yang  dinamakan  Haruuro’  (nama  sebuah  desa  di  Iraq.

42  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  dah  kepada  Allah  dengan  didasari  rasa  takut.  ) terkandung al khouf.  Mereka mengambil nash­nash (berupa) ancam­  an  saja.  Yang terkumpul padanya tiga asas. ampunan dan rahmat.  dan  meninggalkan  nash­nash  tentang  janji.  ( ‫ﺪﻤﺤﹾﺍ‬ ‫ ﻟ‬  ِ‫ﻪﱠ‬ ‫ِ ﻠﻟ‬ ‫ﺏﺭ‬   ‫ﲔﻤﹶﺎﻌﹾﺍ‬ ‫ﻟ‬ ‫ ِ ﻟ‬ .  Inilah  yang  dinamakan  tauhid.  Murji’ah  dan Khawarij.  al khouf dan ar rojaa’. yaitu : ( )  pada  ayat  ini  terkandung  al  )  terkandung  ar  rojaa’.  Adapun  jalan  kebenaran  yaitu  mengga­  bungkan antara tiga asas ini yaitu al mahabbah.  Kelompok­kelompok  yang  ghuluw  (me­  lampui  batas)  itu  adalah  :  Sufiyyah.  (Tiga  asas)  ini  merupakan  pengertian  iman  dan  jalannya  (pemahaman)  orang­orang  yang  beriman.  ***  =  tetapi  mereka  mengagungkan  Abu  Bakr    dan  Umar  c.  (lihat  Ta’liqoot  Majmuatu  Rosaail  Fit  Tauhid  Syaikh Sholeh Al Fauzan) ‫ ﻚِﺎﻣ‬‫ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻡﻮ‬  ‫ ﻳ ِ ﻟ‬ِ  ِ dan ( ‫ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ‬   ِ  ِ ِ mahabbah.

ya Rabbi! dengan perkara yang telah lalu. Dan mempersembahkan ketiga rukun ini kepada selain Allah adalah kesyirikan. ar roja’ dan al khouf. yaitu aku beribadah kepada Mu. ﻚﻓﻮﺧﻭ ، ﻚِﺎﺟﺭﻭ ، ﻚ‬ ‫ِ ﹶ ﺜ‬ ‫ ﺑ‬ ‫ ﺘﺒ‬   ‫ ﺋ‬   ِ  ( ).  kami menyembah­Nya de­ngan  . yaitu dengan tiga perkara : al mahabbah.ﻙﺮﺷ ﷲﺍ ﺮﻴﻐِ ﺎﻬﻓﺮﺻﻭ ،ﺓﺩﺎ‬ ‫ ﹶ‬ ِ ِ ‫ ﺃ ﹸ ﹶ ﺜ‬ ‫ ﺒِ ﹾ ﹸ ﹶ‬ ِ    ‫ ﹸ‬ ‫ ﻟ‬  ِ ِ ِ   ‫ﺤﻤِ : ﺙﻼﱠﻟﺍ‬ِ‫. al khouf (takut) dan ar rojaa’ (berharap).  Karena  ibadah  itu  tidak  akan  terwujud  kecuali  dengan terkumpulnya ke tiga asas ini. ‫ﻌﻟﺍ ﻥﺎﻛﺭﹶ ﺙﻼﱠﻟﺍ ﻩﺬﻬﻓ‬‫.  ***  ? Berkata Penulis : ِ‫ ﻙﺎ‬‫ﻌ‬‫ﺪ‬ ‫ ﻳﺇ‬ ‫ ﻧ‬‫ ﺒ‬ Tiga perkara ini merupakan rukun ibadah.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  43 ? Berkata Penulis : ) ِ‫ ﻙﺎ‬‫ﻌ‬‫ﻋﹶ : ﻱﹶ ( ﺪ‬‫ ﻙﺪ‬‫ﻩﺬﻬِ ، ﻰﻀﻣ ﺎﻤِ ﺏﺭ ﺎ‬ ‫ ﻳﺇ‬ ‫ ﻧ‬‫ ﺒ‬ ‫ ﺃ‬ ‫ ﺃ‬‫ ﺒ‬  ‫ ﻳ‬  ‫ ﺑ‬   ‫ ﺑ‬ ِِ Hanya kepada Engkaulah. kami beribadah. &  Penjelasan :  (dasar)  tiga  asas  ibadah  ini  :  al  mahabbah  (cinta).

 hal :112) .  ular  dan  lainnya.  Barangsiapa  berharap  (dengan  penuh  25  ketundukan  dan  kerendahan)  kepada  selain  Allah.  maka  dia  adalah  musyrik  (orang  yang  menyekutukan Allah). Takut ini seperti seseorang takut kepada  musuhnya. 19  Lihat Syarh Al Ushuluts Tsalaatsah karya Asy Syaikh  Al ‘Utsaimiin v  26  Adapun takut tabiat ­ alami ­ maka pada asalnya boleh.”  (Al  Qoshosh : 21).44 Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  &  Penjelasan :  Barangsiapa  mencintai  (dengan  penuh  24  pengagungan dan ketundukan)  kepada selain  Allah. maka dia musyrik.  Dan  barangsiapa  takut  (ibadah  dengan  26  penuh pengagungan dan ketundukan)  kepada  selain Allah maka dia musyrik.  ‫ﺎﻬﻨ ﻣ ﺝﺮﺨﻓ‬ ‫ ﹶ‬   ِ  Berdasarkan firman Allah Ta’ala tentang Musa ( ‫ ﺎﻔِﺎﺧ‬‫ﺐﻗﺮ‬  ‫ ﺘﻳ ﹰ ﺋ‬‫ ﱠ‬ ) : “Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan  rasa  takut  menunggu­nunggu  dengan  khawatir.  ***  24  25  Lihat foot note no.  (Lihat  Al  Qoulul Mufiid Fii Adillatit Tauhid.  binatang  buas.

 22 ‫ ﻭﹶ‬‫ﻩﺪﺣﻭ ﺀﺎﺟﺮﻟﺎِ ﻖﻠﻌ‬ ‫ ﺃ‬ ‫ ﺗ‬‫ ﱠ‬ ‫ ﺑ‬  ِ     . &  Penjelasan :  28  Mereka adalah Murji`ah  27  28  Lihat footnote no: 20  Lihat foot note no. &  Penjelasan :  27  Mereka adalah sufiyyah  . seperti orang yang terikat (dalam beribadah hanya) dengan dasar cinta semata.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  45 ? Berkata Penulis : Dan tiga rukun ini (cinta. berharap dan takut) : merupakan bantahan terhadap orang yang beribadah (kepada Allah) dengan satu rukun saja dari tiga rukun yang ada.  ***  ? Berkata Penulis : Atau orang yang terikat (dalam beribadah hanya) dengan berharap semata.

46 Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  ? Berkata Penulis : Atau orang yang terikat (dalam beribadah hanya) dengan dasar takut semata. 23 ‫. 29  Lihat foot note no.  Mereka  disebut  al  Wa’iidiyyah  karena  mereka  hanya  mengambil  nash­nash  (Al Qur`an dan Al Hadits) yang berisi (al wa’iid)  ancaman saja. maka dia adalah musyrik.ﻙﺮﺸﻣ ﻮﻬﻓ ﷲﺍ ﺮﻴﻐِ ﺎﹰﻴﺷ ﺎﻬﻨﻣ ﻑﺮﺻ ﻦﻤﻓ‬ ‫ ﹶ‬     ِ    ‫ ﻟ ﺌ‬  ِ ِ ‫ ﹶ‬    ِ  ‫ ﻭﹶ‬‫،ﻩﺪﺣﻭ ﻑﻮﺨﻟﺎِ ﻖﻠﻌ‬ ‫ ﺃ‬ ‫ ﺗ‬‫ ﱠ‬ ‫ ﹾ ﺑ‬  ِ     . &  Penjelasan :  29  Mereka  adalah  Khawarij  dan  al  wa’iidiyyah.  ***  ? Berkata Penulis : Maka barangsiapa memalingkan (mempersem­ bahkan) sesuatu dari tiga (asas) rukun ibadah ini kepada selain Allah.

&  Penjelasan :  Al Murji`ah. seperti Murji`ah.  karena  mereka  ( )  yaitu  mengakhir­  kan  (tidak  memasukkan)  amalan  ke  dalam ‫ﻝﺎﻤﻋﻷﹾ ﺍﻭﺆﺟﺭﹶ‬ ‫ﺃ‬  ‫َ ﺍ‬ ‫ﹶ‬ ‫ ﺔﻔِﺎﻃ‬‫ﻋ ﻦﻤﻛ . mereka dinamakan Murji`ah. Al Muji`ah dan Al Khawarij) yang masing­masing ada yang terkait dengan satu rukun saja dari tiga rukun itu.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  47 ? Berkata Penulis : Pada tiga ayat yang lalu terdapat beberapa faedah : di antaranya bantahan terhadap tiga kelompok ini (As Sufiyyah.ﺎﻬﻨﻣ ﺓﺪﺣﺍﻮِ ﻖﻠﻌ‬‫ ﷲﺍ ﺪ‬‫ﺤﻤﹶﺎِ ﻰﹶﺎﻌ‬‫ﺔ‬ ‫ ﺘﺗ ٍ ﹶ ﺋ ﹶ‬‫ ﱠ‬ ‫ ﺑ‬ ِ  ٍ ِ   ‫ ﹶ‬  ‫ ﻴ‬ َ ‫ ﺗ‬ ‫ ﻟ ﺑ ﻟ‬ ‫ِ ﺒ‬ ‫ﻋ ﻦﻣ ﻚِﺬﻛﻭ‬‫.ﺔﹶﺟﺮﻤﻟﺎﻛ ﻩﺪﺣﻭ ﺀﺎﺟﺮﻟﺎِ ﷲﺍ ﺪ‬  ‫ ﻟﹶ ﹶ‬   ‫ ﺒ‬ َ ‫ ﺑ‬  ِ     ‫ ﹾ ﹶ‬  ِ‫ِ ﺌ‬ ‫. seperti orang yang beribadah kepada Allah U dengan (dasar) cinta semata (mereka adalah Sufiyyah) Dan demikian pula orang yang beribadah kepada Allah dengan (didasari rasa) berharap semata. ﺎﻫﺪﺣﻭ‬   ‫ﻞﻛ ﻲِﱠﺍ ﺙﻼﱠﻟﺍ ﻒِﺍﻮﻄﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺮﻟﺍ : ﺪِﺍﻮﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻓﻭ‬ ِ  ِ  ‫ ﹶ ﹾ‬ ‫ِ ﺋ‬   ‫ﹶ‬ ‫ ﱠ‬ ‫ﺘﻟ ِ ﹶ ﺜ ِ ﺋ‬ ‫ﱡ ﹸ‬ .

seperti Al Khawarij )‫(ﻩﺎﺧﹶﻭ ﻪﺟﺭﹶ ﺍﻮﹸﺎﻗ‬ ‫ ﺃ ﻟ ﹶ‬ ِ ِ ‫ ﺃ‬  ‫ﻋ ﻦﻣ ﻚِﺬﻛﻭ‬‫ﺝﺭﺍﻮﺨﹾﺎﻛ ﻩﺪﺣﻭ ﻑﻮﺨﻟﺎِ ﷲﺍ ﺪ‬  ‫ ﻟ ﹶ ﹶ‬   ‫ ﺒ‬ َ ‫ ﹾ ﺑ‬  ِ     ‫ ﻟ ﹶ‬  ِ ِ ‫ﻟﺍ‬‫ﺮﻴﺧﺄ‬ ‫ِ ﹾ ﺘ‬  ( ) mengakhirkan.48  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  Pemuka­pemuka  itu  menjawab:  "Beri  tangguh­  lah dia  dan  saudaranya.  karena  mereka  mengakhirkan  dan  mengeluarkan  amalan dari hakekat keimanan.  Mereka  dinamakan  Murji`ah  karena  mereka (sebagaimana Allah U berfirman) : ‫ﺀﺎﺟﺭﻹﺍ‬ ِ  ُ (pengertian)  keimanan.  Maka  ( )  artinya  ( )  meng­  akhirkan.  Mereka  dinamakan  Murji’ah.”  (Al  A’roof  :  111 dan  As Syu’aroo’ : 36)  Maksudnya:  Akhirkan  dan  tundalah  urusannya.  ***  ? Berkata Penulis : ‫ﲑﺧﺄﺘﻟﺍ‬ ‫ﺀﺎﺟﺭﻹﺍ‬ Dan demikian pula barangsiapa yang beribadah kepada Allah dengan (didasari rasa) takut semata.  Karena  ( )  artinya  .

 Mereka berkata : “Barangsiapa yang mati  dalam  keadaan  melakukan  al  kabaa`ir  (dosa­  dosa  besar)  maka  dia  kekal  di  dalam  neraka.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  49 &  Penjelasan :  Al  Khawarij  adalah  orang­orang  yang  keluar  dari  (mentaati)  para  pemimpin  kaum  muslimin dan mengkafirkannya.”  (Khawarij termasuk Al Wa’iidiyyah­pent)  ***  ? Berkata Penulis : : “Hanya kepada­Mulah kami )ِ‫ ﻙﺎ‬‫ِﻭ ﺪﺒﻌ‬‫ ﻙﺎ‬‫(ﲔﻌﺘﺴ‬ ‫ ﻳﺇ‬ ‫ ﻧ‬  ‫ ﻳﺇ‬ ‫ ﻧ‬ ِ  ‫ِﻭ‬‫ ﻙﺎ‬‫ﺴ‬‫ﲔﻌ‬ ‫ ﻳﺇ‬ ‫ ﻧ‬‫ ِ ﺘ‬ beribadah dan hanya kepada­Mulah kami me­ minta pertolongan.  ( ) menunjukkan tauhid uluhiyyah.  (sehingga)  mereka  mengkafirkan  orang­orang  yang  melakukan  al  kabaa`ir  (perbuatan  dosa­dosa  besar)  yang bukan  dosa  syirik.  ( ِ‫ ﻙﺎ‬‫ﺪﺒﻌ‬ ‫ ﻳﺇ‬ ‫ ﻧ‬  ) menunjukkan tauhid rububiyyah.” Dalam ayat ini (terdapat dalil yang menunjuk­ kan) tauhid uluhiyyah dan tauhid rububiyyah.  Mereka hanya  berpijak kepada nash­nash yang berisi al wa’iid  (ancaman). .

  karena  ( )  memberi  pertolongan  termasuk  perbuatan­perbuatan  Ar  Rabb  (Allah)  I.”  Asy  Syaikh  Al  Utsaimiin  v  berkata:”  Roghbah  adalah  cinta  yang  sampai  kepada  sesuatu  yang  dicintai.  Inaabah  ini  dekat  maknanya  dengan  taubat. nadzar menyembelih.  Rohbah adalah takut yang menyebabkan (pelakunya) lari  dari  yang  ditakuti.  ( )  dalam  ayat  ini  menunjukkan  tauhid  rububiyyah. roghbah.  Dan  ibadah  itu  termasuk  perbuatan­perbuatan para hamba.  Dan  tauhid  rububiyyah  adalah  30  Asy  Syaikh  Sholeh  Al  Fauzan  berkata  dalam  kitab  Aqidatut  Tauhid:  “Tauhid  uluhiyyah  adalah  mengesakan  Allah  dengan  perbuatan­perbuatan  yang  dilakukan  oleh  hamba­hamba­Nya  menurut  cara  pendekatan  diri  yang  disyariatkan seperti do’a. rohbah dan inaabah. tawakkal. ­ pent) ‫ﺎﻋﻹﺍ‬‫ﺔ‬ ِ  ‫ﹸﻧ‬ ‫ِﻭ‬‫ ﻙﺎ‬‫ﺴ‬‫ﲔﻌ‬ ‫ ﻳﺇ‬ ‫ ﻧ‬‫ ِ ﺘ‬ ‫ﺇ‬‫ﻙﺎ‬ ِ‫ ﻳ‬ ‫ﻌ‬‫ﺪ‬ ‫ ﻧ‬‫ ﺒ‬ .  yaitu  mengesakan  Allah  dengan  perbuatan­perbuatan  hamba  yang  disyariatkan  oleh  Allah. berharap.  (lihat kitab Syarh Tsalaatsatil Ushuul)  (Kesimpulan:  Tauhid  uluhiyyah  adalah  mengikhlaskan  atau  memurnikan  semua  bentuk  ibadah  hanya  untuk  Allah semata tidak kepada yang lain­Nya.  Inaabah  adalah  kembali  kepada  Allah  dengan  melaku­  kan  ketaatan  kepada­Nya  dan  manjauhi  perbuatan  maksiat.  karena  al  uluhiyyah  30  artinya  ibadah  .  Takut  ini  berkaitan  dengan  amalan.50 ( Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  &  Penjelasan :  )  dalam  ayat  ini  menunjukkan  tauhid  uluhiyyah.  takut.

”  32  Lihat foot note no.  31  Asy  Syaikh  Sholeh  Al  Fauzan  dalam  kitab  Syarh  Al  Qowaa’idul  Arba:  “Tauhid  rububiyyah  adalah  peng­  ikraran bahwasanya Allah Sang Pencipta.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  51  mengesakan  Allah  31  perbuatan­Nya.  atau  dengan  pengertian  yang  ringkas  Tauhid  rububiyyah  adalah  mengesakan  Allah  I  dengan  perbuatan­perbuatan­Nya.  Yang  Menghidupkan.  Yang  Mematikan  lagi  Mengatur  (alam  semesta).  dengan  perbuatan­  ***  ? Berkata Penulis : “Tunjukilah kami jalan yang lurus!” Dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap al mubtadi’iin32 &  Penjelasan :  ( )  hidayah  (petunjuk)  itu  ada  dua  macam :  o  Hidayah  dalaalah  dan  irsyaad  (hidayah  berupa petunjuk dan bimbingan). 9 )‫ﺪﻫﺍ‬‫ﺴﻤﹾﺍ ﻁﺍﺮﺼﻟﺍ ﺎ‬‫ﺒﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺮﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ (ﻢﻴﻘ‬‫. Pemberi Rizki.ﻦﻴﻋﺪ‬  ِ‫ﻧ‬   ‫ ﻟ ﹶ‬ ‫ ِ ﺘ‬ ِ     ‫ﹶ‬ ‫ ﹾ‬ ‫ ِ ِ ﺘ‬  ‫ﺪﻫﺍ‬‫ﻁﺍﺮﺼﻟﺍ ﺎ‬  ِ‫ﻧ‬  ‫ﹶ‬ .

 maka ini bukanlah urusannya.  Hidayah ini  adalah  urusan  Allah  I  (dan)  ditiadakan  dari  Rasul­  Nya  Muhammad  r.  q  At  Taufiiq  wal  Ilhaam  yakni  bahwasanya  manusia  tunduk  dan  menerima  petunjuk tersebut.  di antaranya adalah firman Allah Ta’ala : “Dan  adapun  kaum  Tsamud.  Sebagaimana firman Allah Ta’ala : “Dan  sesungguhnya  kamu  benar­benar  memberi  petunjuk kepada jalan yang lurus.  khususnya  kepada  = )‫ِﻭ‬‫ﹶ ﻚ‬‫ﺴﻣ ﻁﺍﺮﺻ ﻰﹶِ ﻱﺪﻬ‬‫(ﻢﻴﻘ‬ ‫ ﻧﺇ‬ ‫ ﺘﻟ‬ ِ ‫ﻟﺇ‬ ِ  ٍ  ‫ٍ ِ ﺘ‬ ‫ﻳﺪﻬﻓ ﺩﻮﻤﹶ ﺎﻣﹶﻭ‬‫ﺳﺎﻓ ﻢﻫﺎ‬‫ﺤ‬‫ﻯﺪﻬﻟﺍ ﻰﹶﻋ ﻰﻤﻌﹾﺍ ﺍﻮ‬ ‫ ﺃ‬ ‫ ﺛ‬  ‫ ﹶ‬  ‫ ﻨ‬  ‫ ﹶ‬‫ ﺘ‬‫ﺒ‬ ‫ﻟ‬  ‫ﻠ‬ ‫ﹾ‬  .  Adapun  memasukkan  manusia  ke  dalam  petunjuk.” (Asy Syuura : 52)  Allah tidak mengkhususkan fulan dan fulan untuk  menjelaskan  (hidayah  ini).  menjelaskan  dan  membimbing  mereka.  maka  mereka  telah  Kami  beri  petunjuk  tetapi  mereka  lebih  menyukai  buta  (kesesatan)  daripada  petunjuk.  sampai  Rasulullah  r  pun  tidak  bisa  memberikan  hidayah  ini  kepada  manusia.52 Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  33  o  Hidayah taufiiq dan tasdiid  33  Hidayah itu ada dua macam :  q  Ad Dalaalah wal bayaan (petunjuk dan penjelasan). maka Beliau dan  para  pengikutnya  membukakan  jalan  di  hadapan  manusia  saja.”  (Fushshilat  :  17)  Hidayah  ini  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah  r  (serta para pengikutnya).  Yang  dimaksud  (ayat  ini)  bahwasanya  Nabi  Muhammad  r  memberikan  petunjuk kepada hidayah dalaalah.  Tidak  ada  yang  mampu  melakukan  hidayah  taufiq  ini  kecuali  Allah  semata.

  maka  Allah  yang  memberikan  petunjuk  kepada  seluruh  makhluk  dengan  =  pamannya  Abu  Tholib  saat  menjelang  wafatnya.  tetapi  Allah  memberi  petunjuk  kepada  orang  yang dikehendaki­Nya.  maka  mereka  telah  Kami  beri  petunjuk  tetapi  mereka  lebih  menyukai  buta  (kesesatan) daripada  petunjuk.  Allah U berfirman : “Dan  adapun  kaum  Tsamud. Hidayah ini untuk seluruh makhluk  baik  yang  mukmin.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  53  (Hidayah  yang  pertama):  Hidayah  dalaalah  dan irsyaad.  Karena sesungguhnya Allah memberi penjelas­  an  dan  petunjuk  kepada  mereka  (makhluk). akan tetapi  orang­orang  kafir  tidak  (mau)  menerimanya.  Sebagaimana firman Allah Ta’ala : “Sesungguhnya kamu (wahai Muhammad) tidak akan  dapat  memberi  petunjuk  kepada  orang  yang  kamu  cintai.  untuk menempuh jalan yang benar.”  (Fushshilat : 17)  ( )  artinya  Kami  menjelaskan  kepa­  da  mereka.  kafir  atau  yang  musyrik.” (Al Qoshosh : 56)  (lihat  Syarh  Al  Aqidah  Al  Wasithiyyah  oleh  Asy  Syaikh  Sholeh  Al  Fauzan  dan  Al  Qoulul  Mufiid  oleh Asy Syaikh Al ‘Utsaimiin v) )ِ‫ ﻻ ﻚ‬‫ﺣﹶ ﻦﻣ ﻱﺪﻬ‬‫ ﻪﱠﻟﺍ ﻦﻜﹶﻭ ﺖﺒ‬‫ ﻦﻣ ﻱﺪﻬ‬‫(ﺀﺎﺸ‬ ‫ ﻧﺇ‬ ‫ﺗ‬ِ   ‫ ﺃ‬‫ ﺒ‬   ‫ ِ ﻟ‬ ‫ ﻠ‬ ‫ ﻳ‬ ِ   ‫ ﻳ‬ ُ ‫ﻳﺪﻬﻓ‬‫ﻢﻫﺎ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ ﻨ‬  )‫ﻳﺪﻬﻓ ﺩﻮﻤﹶ ﺎﻣﹶﻭ‬‫ﺳﺎﻓ ﻢﻫﺎ‬‫ﺤ‬‫(ﻯﺪﻬﻟﺍ ﻰﹶﻋ ﻰﻤﻌﹾﺍ ﺍﻮ‬ ‫ ﺃ‬ ‫ ﺛ‬  ‫ ﹶ‬  ‫ ﻨ‬  ‫ ﹶ‬‫ ﺘ‬‫ﺒ‬ ‫ﻟ‬  ‫ﻠ‬ ‫ﹾ‬  .

 (Allah I berfirman) : ) ‫ﺴﻣ ﻲﻃﺍﺮﺻ ﺍﺬﻫ ﻥﹶﻭ‬‫ﺎﻓ ﺎﻤﻴﻘ‬ِ‫ ﻻﻭ ﻩﻮﻌ‬ِ‫ﺴﻟﺍ ﺍﻮﻌ‬‫ﻞ‬ ‫ ﱠ ﺃ‬ ‫ﹶ‬ ِ ِ  ‫ ﺒﺗ ﹶ ﹰ ِ ﺘ‬   ‫ ﺒﺘﺗ‬ ‫ﹶ ﺒ‬ ‫ﻌﳌﺍ‬‫ﻝﺪ‬ ‫ ﹸ‬‫ﹸ ِ ﺘ‬ ‫ﺴﻤﻟﺍ‬‫ﻢﻴﻘ‬ ‫ ﹾ‬ ‫ ِ ﺘ‬ “Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah  jalanKu  yang  lurus.  karena  jalan­jalan  itu  mencerai  beraikan  kamu dari jalanNya.54  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  bimbingan.  Hidayah  ini  khusus  untuk  orang­orang  yang  beriman  saja. ‫ﻓ‬‫( ﻪِﻴِﺳ ﻦﻋ ﻢﻜِ ﻕﺮﻔ‬ ‫ ﹶ ﺘﹶ‬  ‫ ﹸ ﺑ‬   ‫ِ ﻠ ﺒ‬ ‫ﺩﺎﺷﺭﻹﺍ‬ ِ   َ‫ﻟ‬‫ﻥﺎ‬ ‫ﹸ ﻴﺒﹾﺍ‬ hidayah  ( )  berupa  penjelasan  dan  ( )  .  Maka  kamu minta kepada Allah kedua hidayah ini.  Karena  jalan­  jalan kesesatan itu adalah jalan yang berbelok­  belok  dan  menyimpang  serta  menyia­nyiakan  orang  yang  menempuh  jalan  tersebut.  maka  ikutilah  dia.  Hidayah  yang  kedua  :  hidayah  taufiiq  dan  menerima  kebenaran.  Dan  ( )  yaitu  ( )  lurus.  Jalan  Allah  adalah  mustaqiim  yaitu  lurus.  Berbeda  dengan  jalan­jalan  kesesatan.” (Al An’aam: 153)  Maka mohonlah kamu kepada Allah agar  diberikan petunjuk kepada jalan ini.  maka  Allah  akan  mudahkan  baginya  jalan  menuju  surga.  Barangsiapa  yang  menempuh  jalan­Nya.  dan  janganlah  kamu  mengikuti  jalan­jalan  (yang  lain).  Adapun  jalan  Allah  adalah  jalan  yang  terang  lagi  lurus.

  ada  yang  dimurkai  dan  ada  pula yang sesat.  ü  Adapun  orang­orang  yang  diberikan  kenik­  matan adalah orang­orang yang berilmu dan  mengamalkan ilmunya. Allah membagi manusia menjadi tiga golongan : (Golongan) yang diberikan nikmat (Golongan yang dimurkai (golongan) yang sesat &  Penjelasan :  Manusia itu  ada  yang  diberikan  kenikmatan  (jalan  yang  lurus).  ü  Dan  orang­orang  yang  dimurkai  adalah  orang­orang yang berilmu tetapi meninggal­  kan amalan (tidak mengamalkan ilmunya). ‫ﻻﻭ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺏﻮﻀﻐﻤﹾﺍ ﺮﻴﻏ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺖﻤﻌﻧﹶ ﻦﻳﺬﱠﺍ ﻁﺍﺮﺻ‬ ِ  ‫ ِ ﻟ ﹶ‬ ‫ ﺃ‬    ‫ ﹶ‬ ِ  ‫ ﹶ‬ ِ ‫ ﻟ‬   ِ ‫ ﹶ‬ ِ   ‫ﲔﱢﺎﻀﻟﺍ‬  ‫ ﻟ‬ .Rahasia Indah Surat Al Fatihah  55 ? Berkata Penulis : Dan adapun dua ayat terakhir : ‫ﺪﻫﺍ‬‫ﺴﻤﻟﺍ ﻁﺍﺮﺼﻟﺍ ﺎ‬‫ﻢﻴﻘ‬  ِ‫ﻧ‬   ‫ ﹾ ﹶ‬ ‫ ِ ﺘ‬ terdapat beberapa faedah yang menyebutkan keadaan­keadaan manusia.

  Engkau  memohon  kepada  Allah.  agar  menjadikanmu dan diriku bersama orang­orang  yang  diberikan  kenikmatan.  dan  dijauhi  dari  jalan  orang­orang  yang  dimurkai  dan  orang­  orang yang sesat. Mengapa? karena di dalamnya terdapat  rahasia­rahasia (hikmah). &  Penjelasan :  Mereka  adalah  Yahudi  dan  orang  yang  bersama  mereka  menempuh  jalan  ini  dari  kalangan  umat  ini  (umat  Islam)  yang  menge­ .  Oleh  karena  itulah. Surat Al Fatihah  ini  adalah  surat  yang  agung.  ***  ? Berkata Penulis : (Golongan pertama) : Orang­orang yang dimurkai )‫(ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺏﻮﻀﻐﻤﹾﺍﻭ‬ ‫ ﻟ‬  ِ ‫ ﹶ‬ ِ  adalah ahlul ilmi (orang yang berilmu) yang tidak beramal.  Allah  mewajibkanmu  (membaca)nya  pada  setiap  rakaat.56 Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  ü  Dan  orang­orang  yang  sesat  adalah  orang­  orang  yang  beramal  akan  tetapi  tanpa  didasari ilmu).

Rahasia Indah Surat Al Fatihah  57  tahui  (berilmu. &  Penjelasan :  Di  antara  mereka  adalah  kaum  sufisme  pelaku  bid'ah  dan  ahli  khurofat.  Mereka  mengatakan  ilmu  itu  (hanya)  menyibukkanmu  dari  beramal  (menyibukkanmu untuk tidak beramal).  Karena  mereka  sibuk  beribadah  dan  mening­  galkan  ilmu  (tidak  mau  mempelajari  dan  menuntut  ilmu  syar’i).  Semuanya  termasuk  dalam  golongan  orang­orang  sesat.  akan  tetapi) tidak  mengamalkan  ilmunya.  ***  ? Berkata Penulis : (Golongan yang kedua) : Orang­orang yang sesat )‫(ﻥﻮﱡﺎﻀﻟﺍﻭ‬  ‫ﹶ ﻟ‬ Ahli ibadah yang tidak berilmu.  *** .

akan tetapi berlaku pula untuk setiap orang yang tersifati dengan sifat tersebut (Yahudi dan Nasrani).” ‫ﺴﻟﺍ ﺹﻮﺼﺨِ ﻻ ﻆﻔﱠﻟﺍ ﻡﻮﻤﻌِ ﺓﺮﺒﻌﹾﹶ‬‫ﺐ‬ ‫ ِ ﻟﺍ‬  ‫ ﺑ ﹸ‬  ِ ‫ ﺑ ﹶ ِ ﹾ ﻠ‬  ِ ‫ِ ﺒ‬ ‫ﻻﻭ‬  ‫ﲔﱢﺎﻀﻟﺍ‬  ‫ ﻟ‬ ‫ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺏﻮﻀﻐﻤﻟﺍﻭ‬ ‫ﹾ‬  ِ ‫ ﹶ‬ ِ  ِ‫ﺍ ﻦﻣ ﻞﻜ‬‫.  sebagian  salaf  berkata:  “Barangsiapa  yang  rusak  dari  ulama  kita.  Dan  barangsiapa  yang  rusak dari ahli  ibadah kita.58 Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  ? Berkata Penulis : ‫ﺳ ﻥﺎﻛ ﺍﺫِﻭ‬‫ﻟﺍ ﺐ‬‫ﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﻭﺰ‬‫ﻟﺍﻭ ﺩﻮﻬ‬‫ﻲﻬﻓ ،ﻯﺭﺎﺼ‬ ‫ ﹶ ﹶ ﹶ ﺇ‬‫ ﺒ‬ ‫ ﻨ‬  ِ ِ ‫ ﻴﹾ‬  ِ  ‫ ﻨ‬  ‫ ِﹶ‬ Walapun sebab turunnya ayat ini untuk orang­ orang Yahudi dan Nasrani. karena pada dirinya  terdapat (sifat) yang serupa dengan Nashrani.  karena  pada  dirinya  terdapat  (sifat)  yang  serupa  dengan  Yahudi.  namun (pada dasarnya) “Pelajaran  yang  dapat  diambil  itu  berdasarkan  keumumam  lafadz  bukan  berdasarkan  sebab  tertentu"  Oleh  karena  itu.ﻚِﺬِ ﻒﺼ‬ ‫ ﱢ ﹸ ﻟ‬ ِ ‫ ﺗ‬  ‫ ﻟﹶ ﺑ‬ . &  Penjelasan :  Walaupun  sebab  turunnya  ayat  :  ( )  untuk  orang­orang  Yahudi  dan  ayat  :  ( )  untuk  orang­orang  Nasrani.

Rahasia Indah Surat Al Fatihah  59 ? Berkata Penulis : ‫ﺍ ﻦﻣ : ﺚِﺎﱠﻟﺍ‬‫.  orang­orang yang mati syahid.ﻢﻬﻴﻠﻋ ﻢﻌﻨﻤﹾﺍ ﻢﻫﻭ ﻞﻤﻌﹾﺍﻭ ﻢﻠﻌﹾﺎِ ﻒﺼ‬ ‫ﹸ ﻟ ﺜ‬  ِ ‫ ﺗ‬  ‫ ِ ﹾ ِ ﻟ ﺑ‬ ‫ ﻟ‬  ِ    ‫ ﻟ‬  ِ  ‫ ﹶ‬ ِ  Golongan yang ketiga : orang yang berhias dengan ilmu dan amal.  yaitu:  nabi­nabi.  Dan  mereka  itulah  teman  yang  sebaik­  34  baiknya.”  (An Nisaa’ : 69)  34  Siroothol  mustaqiim  adalah  jalan  yang  ditempuh  oleh  para  rasul  dalam  perkara  keyakinan  dan  selainnya  dan  juga  jalan  yang  ditempuh  oleh  Ahlus  Sunnah  wal  Jama’ah yaitu jalannya orang­orang yang diberikan  = ‫(ﺎﻘﻴﻓﺭ ﻚِﹶﻭﹸ ﻦﺴﺣﻭ‬     ‫ ﺃ‬‫ ﺌﻟ‬ ِ ‫ﹰ‬ ‫ﻢﻬﻴﻠﻋ‬ ‫ ﹶ‬ ِ  ‫ﻦﻣ‬ ِ  ‫ﻟﺍ‬ِ‫ﲔ‬ ‫ ﻴﺒﻨ‬ ‫ﲔﻘﻳﺪﺼﻟﺍﻭ‬   ِ  ‫ﺀﺍﺪﻬﺸﻟﺍﻭ‬    ِ ‫ﲔﺤِﺎﺼﻟﺍﻭ‬   ‫ ِ ﻟ‬ . &  Penjelasan :  Allah I berfirman : )‫ ﻦﻣﻭ‬‫ﻪﱠﻟﺍ ﻢﻌﻧﹶ ﻦﻳﺬﱠﺍ ﻊﻣ ﻚِﹶﻭﺄﻓ ﻝﻮﺳﺮﻟﺍﻭ ﻪﻠﻟﺍ ﻊﻄ‬    ‫ ِ ﻳ‬ ‫ ﱠ‬    ‫ ﹸ ﹶ ﹶ‬‫ ﺌﻟ‬   ‫ ِ ﻟ‬ ‫ﺃ‬   ‫ ﻠ‬ “Dan  barangsiapa  yang  mentaati  Allah  dan  Rasul(Nya). dan orang­orang  saleh.  mereka  itu  akan  bersama­sama  dengan  orang­orang  yang  dianugerahi  nikmat  oleh  Allah.  para  shiddiiqiin. Mereka adalah orang­ orang yang diberikan kenikmatan.

  Asy Syuhadaa’ adalah orang­orang yang terbunuh di  jalan  Allah.  Mereka  itulah  orang­orang  yang bertakwa.60  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  =  kenikmatan  oleh  Allah.  Mereka  dinamakan  syahiid  karena  = ‫ﺭ ﺪﻨﻋ ﺀﺍﺪﻬﺸﻟﺍﻭ‬‫ﻭ ﻢﻫﺮﺟﹶ ﻢﻬﹶ ﻢﻬ‬‫(ﻢﻫﺭﻮ‬     ُ ِ  ‫ ِ ﺑ‬ ‫ ﻟ‬  ‫ ﺃ‬    ‫ ﻧ‬   . tunduk  dan  membenarkan  ajaran  para  rasul  dengan  sebenar­benarnya  disertai  keikhlasan  yang  sempur­  na kepada Allah.  mereka  itu  orang­orang  shiddiqin  dan  orang­orang  yang  menjadi  saksi  di  sisi  Tuhan  mereka.”  (Al Hadiid : 19)  3.  Mereka  adalah  4  golongan  yang  men­  dapatkan kenikmatan yang mutlak ini.  Al  Anbiyaa’  (para  nabi)  yaitu  orang­orang  yang  dikhususkan  oleh  Allah  untuk  mendapatkan  nubuw­  wah dan risalah. Firman Allah : ‫ﻤﹾﺍ ﻢﻫ ﻚِﹶﻭﹸ ﻪِ ﻕﺪﺻﻭ ﻕﺪﺼﻟﺎِ ﺀﺎﺟ ﻱﺬﱠﺍﻭ‬‫ﻥﻮﻘ‬ ‫ِﻟ‬  َ ‫ﺑ‬   ِ     ‫ ﺃ ِ ﺑ‬‫ ﺌﻟ‬   ‫ ﻟ‬‫ﹶ ﹸ ﺘ‬ “Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad)  dan  membenarkannya. Mereka itu adalah:  1.  As Shiddiquun yaitu orang­orang sangat jujur.  2. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka.  Dia  memberikan  kenikmatan  yang  mutlak  lagi  sempurna  kepada  mereka  dengan  kenikmatan  yang  mengantarkan  kepada  kebahagiaan  yang  abadi.  Allah  memerintahkan  agar  kita  berdo’a  kepada­Nya supaya diberikan petunjuk untuk menempuh  jalan  mereka.” (Az Zumaar : 33)  Dan firman Allah I : )‫ﻣﺁ ﻦﻳﺬﱠﺍﻭ‬‫ﻥﻮﻘﻳﺪﺼﻟﺍ ﻢﻫ ﻚِﹶﻭﹸ ﻪﻠﺳﺭﻭ ﻪﻠﻟﺎِ ﺍﻮ‬ ‫ ِﻟ‬ ‫ﻨ‬ ‫ ِ ﱠ ﺑ‬  ِ ِ ‫ ﺃ‬‫ ﺌﻟ‬    ‫ﹶ ﹸ‬ “Dan  orang­orang  yang  beriman  kepada  Allah  dan  Rasul­Nya.

  Apabila  kamu  ingin  bersama  mereka. Karena sesungguhnya ia (ilmu dan amal) hanyalah pemberian Allah semata. (lihat  Syarh  Al  Aqiidah  Al  Waasithiyyah  oleh  Asy  Syaikh  Sholeh  Al  Fauzan  dengan  beberapa  tambahan) . &  Penjelasan :  Hal  tersebut  terkandung  dalam  firman  Allah I :  ِ‫ ﻙﺎ‬‫ﻌ‬‫ِﻭ ﺪ‬‫ ﻙﺎ‬‫ﺴ‬‫ﲔﻌ‬ ‫ ﻳﺇ‬ ‫ ﻧ‬‫ ﺒ‬ ‫ ﻳﺇ‬ ‫ ﻧ‬‫ ِ ﺘ‬ ( )  = dipersaksikan surga di hadapan mereka dan diper­  saksikan oleh Malaikat Rahmat.  maka  padukanlah  antara  ilmu  yang  bermanfaat dengan amalan sholeh.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  61  Mereka  adalah  orang­orang  yang  diberikan  kenikmatan.  Ash  Sholihuun  yaitu  orang­orang  yang  menegakkan  hak­hak Allah dan hak­hak hamba­hamba­Nya.  ***  ? Berkata Penulis : Pada ayat ini terdapat beberapa faedah. di antaranya berlepas diri dari segala upaya dan kekuatan.  4.

  para  shiddiiqiin.  Karena    itu.  Ini  (semua)  bukanlah  karena  upayamu  dan  bukan  pula  karena  kekuatanmu  akan tetapi karena keutamaan dari Allah I.62  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  “Hanya  kepada­Mulah  kami  menyembah  dan  hanya  kepada­Mulah  kami  meminta  pertolong­  an” (Al Faatihah : 5)  Sebagaimana  pula  yang  terkandung  dalam  firman­Nya  :  ( )  :  “Engkau  berikan nikmat kepada mereka”  demikian  pula  dalam  firman­Nya  :  ( )  :  “Tunjukilah kami !”  Semuanya itu merupakan keutaman dari  Allah  bukan  karena  upayamu  dan  bukan  pula  kekuatanmu.  Ini  semua  merupakan keutamaan dari Allah.  Seandainya  Allah  berkehendak  niscaya  kamu  akan  bersama  golongan  yang  dimurkai  atau  termasuk  golongan  yang  sesat.  Dialah  Allah  yang  memberikan  nikmat  kepadamu  dan  mengeluarkanmu  dari  dua  golongan  ini.  dan  syuhada  (orang­orang  yang  mati  syahid).  dan  menjadikanmu  bersama  para  nabi.  Kamu  mendapatkan  taufiq  (kemudahan)  untuk  (mendapatkan)  ilmu  yang  bermanfaat  dan  beramal  dengan  ilmu  tersebut.  sepantasnyalah  engkau  menggantungkan  (menyandarkan)  hatimu  ha­ ‫ﺪﻫﺍ‬‫ﺎ‬  ِ‫ﻧ‬ ‫ﺖﻤﻌﻧﹶ‬ ‫ﺃ‬    ‫ﻢﻬﻴﻠﻋ‬ ‫ ﹶ‬ ِ  .

 niscaya engkau juga akan  seperti  mereka.”  ***  ? Berkata Penulis : Dan demikian pula dalam ayat ini (terdapat faedah) mengetahui Allah dengan segala kesempurnaanya serta meniadakan sifat­sifat yang kurang (aib) dari Allah – Tabaaroka wa Ta’aala – &  Penjelasan :  Apabila  engkau  memperhatikan  surat ini  dan  memahaminya.  Karena  hati  (manusia)  itu  (berada) di antara jari­jemari Ar Rahman.  niscaya  engkau  akan  mengetahui  Allah  I  dengan  segala  kesempur­  naannya  baik  nama­nama­Nya.  dan  berlepas  diri  dari  daya  dan kekuatan kecuali kepada­Nya I.  Ibnul  Qoyyim  v  berkata  :  “Seandainya  Rabb­mu berkendak.  sifat­sifat­Nya  dan  kenikmatan­kenikmatan­Nya  yang  diberi­ ‫ﻟﺍ ﻰﹶﻋ ﷲﺍ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﻚِﺬﻛﻭ‬‫ﻭ ﻡﺎﻤ‬‫ﻟﺍ ﻲﻔ‬‫ﻪﻨﻋ ﺺِﺎﻘ‬  ‫ ﻟﹶ ﹶ‬ ِ     ِ ‫ ِ ﹸ ﹶ‬‫ﻠ‬ ‫ ﺘ‬ ِ ‫ ِ ﺋ ﹶ ﻨ ِ ﹾ ﻧ‬   – ‫ﻭ ﻙﺭﺎ‬‫ ﻰﹶﺎﻌ‬‫ ﺒﺗ‬  ‫ ﺗ‬ ‫ﻟ‬ .Rahasia Indah Surat Al Fatihah  63  nya  kepada  Allah.

  Karena  sesungguhnya  surat  ini  terdapat  do’a  yang  agung. &  Penjelasan :  Engkau  mengetahui  dirimu  bahwasanya  dirimu lemah dan sangat butuh kepada­Nya I.  Maka  (pengetahuanmu  terha­  dap  Allah)  ini  akan  bertambah  pada  dirimu  dengan penuh keimanan dan keyakinan.  engkau  akan  bahagia  di  dunia  dan  akhirat.  Oleh  karena  itu.  yang  apabila  Allah  mengabulkan  do’amu.  Dan  apabila  engkau  lalai  darinya  dan  tidak  mempergunakannya  (do’a  tersebut).64  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  kan  kepadamu.ﻪﺴﻔ‬  ِ     ِ ‫ِ ﺍ ﹸ ﹶ‬  ِ ‫ ﺑ‬    ِ ‫ِ ِ ﹾ ﻧ ﹸ ﹶ‬ .  kamu  membaca  dan  mengulang­ulang  surat  ini  pada  setiap  rakaat. ‫ﺭ ﻥﺎﺴﻧﻹﹾ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﺎﻬﻴﻓﻭ‬‫ ﺔﻓﺮﻌﻣﻭ ،ﻪ‬‫.  karena  butuhnya  engkau  kepadanya  (Al  Fatihah). dan mengetahui dirinya.  ***  ? Berkata Penulis : Pada ayat ini (terdapat faedah) seseorang akan mengetahui Rabbnya.  maka  do’a  tersebut  sedikitpun  tidak  bisa memberi manfaat kepadamu.

  Ibnul Qoyyim v berkata : “Tadabburilah  (pahamilah)  Al­Qur’an.  jika  engkau  mengingin­  kan petunjuk.ﺏﻮ‬ ‫ ﻧِﹶ‬ ‫ ﹶ ﹶ ﹶ ﺇ‬  ‫ ﺑ ﹶ ﹶ‬ ِ   ‫ ﺑ‬ ٍ :  Rabb semesta alam.” (HR  Bukhori bab Al Ilmu qoblal qouli wal ‘amali) ِ‫ﻟﺎِ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﺎﻤ‬‫ﻢﱡﻌ‬ ‫ ﻧﺇ‬ ‫ ﹾ ِ ﹾ‬ ‫ ﺘ ﺑ‬‫ِ ﻠ‬ Sebagaimana Rasulullah r bersabda : ( ‫ﺈﻓ‬‫ ﻼﻓ ﺏﺭ ﻥﺎﻛ ﺍﺫِ ﻪ‬‫ﺮﻣ ﻦﻣ ﺪ‬‫. maka pasti ada marbuub (yang diatur) &  Penjelasan : menunjukkan  adanya  yang  mengatur  yaitu  yang  mencipta  dan  adanya  makhluk  (yang  35  : “Bahwasanya ilmu itu (diperoleh) dengan belajar. Karena ilmu itu diperoleh dengan  35 memahami Al­Qur’an. khususnya surat yang agung ini. (pada ayat ini)  ‫ﲔﻤﹶﺎﻌﹾﺍ ﺏﺭ‬   ‫ﻟ‬ ‫ ِ ﻟ‬ )  .Rahasia Indah Surat Al Fatihah  65  Maka  hal  ini  termasuk  perkara  yang  ditekankan  bagi  seorang  hamba  untuk  men­  tadaburi  (menghayati  dan  memahami­pent)  Al­  Qur’an.”  ***  ? Berkata Penulis : Apabila ada Rabb (yang mengatur)..

  )‫(ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ‬   ِ  ِ ِ Apabila ada yang menguasai maka mesti ada yang dikuasai.ﻡﻮﺣﺮﻣ ﻦﻣ ﺪ‬  ‫ ﹶ ﹶ ﹶ ﺇ‬‫ ﻨ‬ ِ   ‫ ﺑ ﹶ ﹶ‬ ِ      ٍ ***  ? Berkata Penulis : ‫ﻫ ﻥﺎﻛ ﺍﺫِﻭ‬‫ ﻼﻓ ﻚِﺎﻣ ﺎ‬‫.  maka  mesti  ada  yang  dirahmati.  dialah  makhluk.  Makhluk  adalah  milik Rabb semesta alam.ﻙﻮﻠﻤﻣ ﻦﻣ ﺪ‬ ‫ ﹶ ﹶ ﹶ ﺇ‬‫ ﻟﹶ ﻨ‬ ‫ ﺑ ﹶ ﹶ‬ ِ   ‫ ﹸ‬ ٍ .  Apabila  di  sana  ada  yang  merahmati.  ***  ? Berkata Penulis : Dan apabila ada yang merahmati maka mesti ada yang dirahmati &  Penjelasan : :  Yang  Maha  Pengasih  lagi  Maha  Penyayang.  Yang  merahmati  adalah  Allah  dan yang dirahmati adalah makhluk. ‫ﻫ ﻥﺎﻛ ﺍﺫِﻭ‬‫ ﻼﻓ ﻢﻴﺣﺭ ﺎ‬‫.66  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  diciptakan)  yaitu  yang  diatur.

  Mereka  adalah  para  hamba  dan  seluruh makhluk.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  67 &  Penjelasan : : Yang Menguasai hari pembalasan. ‫ﻫ ﻥﺎﻛ ﺍﺫِﻭ‬‫ ﻼﻓ ﺪﺒﻋ ﺎ‬‫ﻌﻣ ﻦﻣ ﺪ‬‫. ﻱﺪﻬﻣ ﻦﻣ ﺪ‬ ‫ ﹶ ﹶ ﹶ ﺇ‬‫ ﻨ‬ ٍ ‫ ﺑ ﹶ ﹶ‬ ِ    ِ Apabila ada yang memberi petunjuk maka mesti ada yang diberi petunjuk. maka mesti ada ma’buud (yang diibadahi).  Apabila  di  sana  ada  al  maalik  (yang  mengu­  asai).  ***  ? Berkata Penulis : ‫ﻫ ﻥﺎﻛ ﺍﺫِﻭ‬‫ ﻼﻓ ﺩﺎﻫ ﺎ‬‫.  ***  ‫ ﻚِﺎﻣ‬‫ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻡﻮ‬  ‫ ﻳ ِ ﻟ‬ِ  ِ ? Berkata Penulis : Apabila ada hamba. &  Penjelasan :  Apabila  ada  hamba.ﺩﻮ‬ ‫ ﹶ ﹶ ﹶ ﺇ‬‫ ﻨ‬  ‫ ﺑ ﹶ ﹶ‬ ِ   ‫ ﺒ‬ ٍ .  maka  mesti  ada  al  mamluuk  (yang  dikuasai).  maka  mesti  adanya  ma’buud (yang diibadahi) yaitu Allah I.

  (Ayat ini)  menunjukkan  bahwa  ada  yang  memberi  kenikmatan  (yaitu  Allah).  maka  mesti  ada  yang  diberi  petunjuk  yaitu  hamba. ﻢﻌﻨﻣ ﻦﻣ ﺪ‬ ‫ ﹶ ﹶ ﹶ ﺇ‬‫ ﻨ‬ ِ  ‫ ﺑ ﹶ ﹶ‬ ِ     *** . maka mesti ada yang diberi kenikmatan.  ‫ﻢﻬﻴ ﻠﻋ ﺖﻤﻌﻧﹶ‬ ‫ ﺃ‬    ‫ ﹶ‬ ِ  ‫ﻫ ﻥﺎﻛ ﺍﺫِﻭ‬‫ ﻼﻓ ﻢﻌﻨﻣ ﺎ‬‫.68 Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  &  Penjelasan : : “Tunjukilah kami jalan ini !  Apabila ada yang memberi petunjuk yaitu Allah.  ‫ﺪﻫﺍ‬‫ﻁﺍﺮﺼﻟﺍ ﺎ‬  ِ‫ﻧ‬  ‫ﹶ‬ ***  ? Berkata Penulis : Apabila ada yang memberi kenikmatan.  maka  mesti  ada  yang  diberi  kenikmatan. &  Penjelasan : :  “(yang)  Engkau  berikan  kenikmatan  kepada mereka”.  yaitu  seluruh  hamba.

  benci. &  Penjelasan : :  “bukan  jalan  orang  yang dimurkai.  Murka  termasuk  sifat­sifat  Allah.”  Mereka  adalah  Yahudi  dan  siapa  saja  yang  menempuh  jalan  mereka  dari  kalangan  orang  yang  berilmu  dan  tidak  mengamalkan  ilmunya.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  69 ? Berkata Penulis : Apabila ada yang dimurkai maka mesti ada yang murka (yaitu Allah I).  Allah  murka.  (Hal  ini  mengharuskan)  adanya  yang  murka  (terhadap  yang  dimurkai)  Dialah  Allah. ﺐﺿﺎﻏ ﻦﻣ ﺪ‬ ‫ ﹶ ﹶ ﹶ ﺇ‬‫ ﻨ‬     ‫ ﺑ ﹶ ﹶ‬ ِ  ‫ٍ ِ ﹶ‬ .  dan  marah.  Yang  dimurkai  dan  yang  dibenci  dialah  makhluk  yang  bermaksiat  lagi menyelisihi perintah­perintah­Nya I.  *** ‫ﺮﻴﻏ‬ ‫ﹶ‬ ِ ‫ﺏﻮﻀﻐﻤﻟﺍ‬ ‫ﹾ‬  ِ ‫ﻢﻬﻴﻠﻋ‬ ‫ ﹶ‬ ِ  ‫ﻫ ﻥﺎﻛ ﺍﺫِﻭ‬‫ ﻼﻓ ﺏﻮﻀﻐﻣ ﺎ‬‫.

  *** ‫ﻫ ﻥﺎﻛ ﺍﺫِﻭ‬‫ ﻼﻓ ﻝﺎﺿ ﺎ‬‫. Surat ini mengandung (tauhid) al uluhiyyah dan ar rububiyyah.  Ini  (semua)  adalah  tauhid. ﻞﻀﻣ ﻦﻣ ﺪ‬ ‫ ﹶ ﹶ ﹶ ﺇ‬‫ﻨ‬  ‫ﺑ ﹶ ﹶ ﱞ‬ ِ   ِ ‫ﱟ‬ ‫ﻟﺍ‬‫ﷲﺍ ﻦﻋ ﺺِﺎﻘ‬ ‫ ِ ﺋ ﹶﻨ‬ ِ ِ U ‫ﻩﺬﻬﻓ‬ ‫ ﹶ‬ ِِ ‫ﺓﺭﻮﺴﻟﺍ‬   ‫ﹸ‬ ‫ﻤﻀ‬‫ﺖ‬ ‫ ﺗ‬ ‫ِ ﻨ‬ ‫ﻫﻮﹸﻷﹾ‬‫ﺔ‬ ‫ ﻟ ُ ﺍ‬ ِ‫ﹶ ﻴ‬ ‫ﺮﻟﺍﻭ‬‫ِﻮ‬‫ﺔ‬  ‫ ﺑ‬‫ﹶ ﻴﺑ‬ ، ‫ﻭ‬‫ﻲﻔ‬ ‫ ﹾ ﻧ‬ . maka mesti ada yang menyesatkan.serta peniadaan sifat­sifat yang kurang (aib) dari Allah U.  al  uluhiyyah  dan  al  asma’  was  sifaat serta (terdapat) peniadaan sifat­sifat yang  kurang  (aib)  dari  Allah. &  Penjelasan :  Sebagaimana  yang  telah  lalu.70 Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  ? Berkata Penulis : Dan apabila ada yang sesat.  bahwa  dalam  surat  ini  terdapat  (dalil  yang  menunjuk­  kan)  tiga  macam  tauhid  yaitu  :  tauhid  ar  rububiyyah.

ﻢﹶﻋﹶ ﷲﺍﻭ .Rahasia Indah Surat Al Fatihah  71 ? Berkata Penulis : Dan (surat ini) mengandung (faedah yaitu) pengetahuan terhadap ibadah dan rukun­ rukunnya. &  Penjelasan :  Yaitu cinta disertai ketundukan.  Semoga  shalawat  dan  salam  Allah  limpahkan  kepada  Nabi  kita  Muhammad  r  dan  semoga  Allah  membalasnya  (penulis)  dengan  sebaik­  baik  balasan  atas  penjelasan  dan  keterangan­  nya. ﺎﻬ‬ ‫ ﺗ‬ ‫ ﻨ‬   ِ ‫ ﺒِ ﻟ ﹶ ﹶ‬ ِ ‫ ﺃ‬ ‫ ﻧ ﹶ‬  ُ ‫ ﺃ‬‫ ﻠ‬ .  *** ‫ﻭ‬‫ﻤﻀ‬‫ﻌﹾﺍ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﺖ‬‫ﺎﻛﺭﹶﻭ ﺓﺩﺎ‬‫. maka ini adalah rukun­rukun ibadah. berharap  dan takut.

72 Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  Tanya Jawab F Soal 1  Semoga  Allah  memperbagus  dirimu  Fadhilatus­syaikh. Karena menurut  mereka.  Adapun  tentang  amal  perbuatan.  iman  itu  adalah  perkataan  dengan  lisan  dan  keyakinan  dalam  hati.  Maka  kami  mengharap  kepadamu  penjelasannya !”  & Jawab :  Murji`ah  Al  Fuqohaa’  atau  Murji`ah  Ahlus  Sunnah adalah Al Hanafiyyah.  mereka  mengatakan  sesungguhnya  amal  perbuatan  itu  tidaklah  termasuk  dalam  keimanan.  Oleh  karena  itu  mereka  dinamakan  Murji`ah  karena  mereka  mengenyampingkan  amalan  dari  penamaan  al  iman  (yakni  mereka  tidak  memasukkan  amalan  ke  dalam  hakikat  iman)  dan  mereka  juga  dinamakan  Murji`ah  Al .  akan  tetapi  (hanya  sekedar)  syarat  atau  penyempurna  keimanan.  Penanya  berkata:  “Kami  membaca  dan  mendengar  tentang  Murji`ah  Al  Fuqohaa’.

  Di  antara  pemahaman  mereka  adalah  tajsim  (mengatakan  tentang  bentuk  dzat  Allah  begini  dan  begitu)  dan  tamtsil  (menyerupakan  sifat­sifat  Allah  dengan  makhluknya).  yaitu  Al  Jahmiyyah  yang  mengata­  kan  iman  itu  hanya  sekedar  mengetahui  dalam  hati  walaupun  tanpa  ada  pembe­  naran (dalam hati).Rahasia Indah Surat Al Fatihah  73  Fuqohaa’  atau  Murji`ah  Ahlus  Sunnah.  Murji’ah ada 4 golongan :  o  Golongan  yang  paling  jelek  dan  paling  buruk.  Walaupun  mereka  menetapkan  nama­nama  dan  sifat­  sifat bagi Allah.  tanpa  di­  ucapkan  dengan  lisan.  Dan  ini  adalah  36  pendapat al Karroomiyyah  .  Yang  jelas.  Dan  tidak  diragukan  lagi  bahwa  (paham)  tersebut  tidak  benar.  mereka  termasuk  golongan  Murji`ah  yang  paling  ringan  (penyimpangannya). mereka juga mengatakan iman itu hanya  pengikraran dengan lisan semata.  o  Golongan  yang  mengatakan  iman  itu  ucapan  dengan  lisan  walaupun  tanpa  diyakini  dalam  hati. Ini adalah sejelek­jelek  IRJA’ (pemahaman Murji`ah). = .  36  Mereka  adalah  pengikut  Muhammad  bin  Karrom.  o  (Golongan)  yang  mengatakan  iman  itu  hanya  keyakinan  dalam  hati.  Dan  ini  adalah  pendapatnya Al Asyaa’iroh.

  F Soal 2  Apakah  termasuk  kekufuran.  =  (Lihat  kitab  Syarh  al  Aqidah  al  Waasithiyyah  karya  Muhammad  Kholil  Haros  bersama  ta’liqotnya  oleh  Yaasin bin ‘Ali salim al ‘Adniy).  (apabila)  berloyalitas (memberi kesetiaan) kepada orang­  orang kafir?  & Jawab :  Berloyalitas  kepada  orang  kafir  adalah  haram  dan  merupakan  kebatilan.  bab  ke­5  tentang  penjelasan  sikap  yang  benar  terhadap  para  ulama  karya  Syaikh  Muhammad  bin  Sholeh al ‘Utsaimiin v.  38  Asy  Syaikh  Muhammad  bin  Sholeh  Al  ‘Utsaimin  v  berkata  :  “Sesungguhnya  berloyalitas  (memberi  kesetia­  an)  kepada  orang­orang  yang  memusuhi  (agama)  Allah  menunjukkan  lemahnya  keimanan  seorang  di  dalam  hatinya  kepada  Allah  dan  Rasul­Nya.  Namun  Apabila  dia  mencintai  kekufuran  (ajaran  yang  38  dianut oleh orang­orang kafir) maka dia kafir.  Karena  tidak  = .74 o  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  Golongan  yang  menyatakan  bahwa  iman  itu  keyakinan  dalam  hati  dan  diucapkan  dengan  lisan.  37  Pemahaman  yang  disandarkan  kepada  Imam  Abu  Hanifah  an  Nu’man  bin  Tsabit  v  Lihat  Kitaabul  ‘Ilmi  .  Mereka  ini  adalah  Al  37  Hanafiyyah  .

.  padahal sesuatu tersebut musuh bagi yang dicintainya.  yakni  dia  berusaha  mencari  (untuk  mendapatkan)  kecintaan  orang­orang  kafir itu dengan berbagai cara.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  75 F Soal 3  Semoga  Allah  memberikan  pahala  kepadamu.  Lihat  Syarh al Ushuul Ats Tsalaatsah.  (seperti  berpartisipasi  membantu  dan  merayakan  hari  raya­hari  raya  dan  bentuk­bentuk  peribadahan  mereka).  (Bentuk)  loyalitas  kepada  orang­orang  kafir  itu  terjadi  dengan  cara  tolong­menolong. walaupun  kerabat  dekatnya  sendiri.  dan  saling  mencintai  dengan  mereka.  Maka  wajib  bagi  setiap  mukmin  untuk  memusuhi  orang­orang  yang  memusuhi  dan menentang (agama) Allah dan Rasul­Nya.  Akan  tetapi  hal  ini  tidak  menghalangi  untuk  menasehati  dan  mengajaknya  kepada  kebenaran  (Islam).  membenci  dan  menjauhinya. Tidak ragu lagi bahwa hal  ini akan meniadakan keimanan secara keseluruhan atau  mengurangi  kesempurnaannya.  Penanya  berkata  :  Perkataan  Muallif  (penulis  yaitu  Asy  Syaikh  Muhammad  bin  Abdul  Wahhab  v)  dalam  Al  Ushuulust  Tsalaatsah  :  “bahwasanya  wajib  bagi  setiap  muslim  dan  muslimah  untuk  mempelajari  tiga  =  masuk  akal.  Hal  ini  terjadi  dengan  cara  melakukan  sebab­sebab  yang  (dapat  menumbuhkan  sikap)  kecintaan  orang­orang  kafir  itu  kepadanya.  (apabila)  seseorang  mencintai  sesuatu.  Engkau  akan  mendapatkan  orang  tersebut  saling  mencintai  dengan  mereka.  dan  saling  membantu  dalam  kekufuran  dan  kesesatan  mereka.

  (firman Allah I) : .  Apakah  hal  ini  akan  merusak  tauhid  dan  kecintaan  mereka  kepada  Allah ?  & Jawab :  Ya.76  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  perkara ini.  & Jawab :  Tiga perkara ini termasuk perkara aqidah  yang penting.  F Soal 4  Semoga  Allah  menambah  pahala  kepadamu!  Sebagian  orang  menyaksikan  pertandingan (sepak bola) (sampai) mengakhir­  kan shalat berjama’ah.  Mereka  mendahulukan  cinta  pada  pertandingan  tersebut  dan  menyaksikannya  daripada  sesuatu  yang  dicintai  oleh  Allah.” Apakah tiga perkara ini merupakan  batasan yang wajib dalam mempelajari aqidah. agar tidak luput darinya  pertandingan  tersebut.  hal  ini  akan  mengurangi  (kesempur­  naan)  tauhid  karena  mereka  mendahulukan  cintanya  pada  pertandingan  tersebut  daripada  ketaatan kepada Allah I.

 Ini adalah jalan ahlul  iman.  39  saudara­saudara.  yaitu  memadukan  antara  melakukan  sebab­sebab  yang  bermanfaat  dengan  disertai  39  Penjelasan ayat ini lihat foot note : 19 )‫ﺁ ﻥﺎﻛ ﻥِ ﻞﻗ‬‫ﺑﹶﻭ ﻢﻛﺅﺎ‬‫ﺍﻮﺧِﻭ ﻢﻛﺅﺎ‬‫( ﻢﻜ‬ ‫ ﺑ ﹶ ﹶ ﹾ ﺇ ﹾ ﹸ‬ ‫ ﹸ‬ ‫ ﺃ‬‫ ﻨ‬ ‫ ﹸ‬ ‫ ﺇ‬  ‫ ﹸ ﻧ‬ .  Maka  janganlah  meninggalkan  sebab­sebab  tersebut  (yang  diperbolehkan)  dan  hanya  bertawakal  saja  (tanpa melakukan sebab­sebab).  anak­anak. (At Taubah : 24)  F Soal 5  Apakah  pengobatan dengan ruqyah  dan  selainnya termasuk wasilah (sarana) pengobat­  an  yang  akan  mengurangi  (kesempurnaan)  iman?  & Jawab :  Berobat  dengan  pengobatan­pengobat­  an  yang  mubah  (boleh)  merupakan  sebab  dari  sebab­sebab yang dipebolehkan untuk melaku­  kannya  disertai  penyandaran  diri  dan  ber­  tawakkal  kepada  Allah  I.Rahasia Indah Surat Al Fatihah  77 “Katakanlah:  "jika  bapak­bapak.  akan  tetapi  hendaklah  padukan antara keduanya. Demikian pula  janganlah melakukan sebab­sebab semata dan  meninggalkan  tawakal.

  Engkau  meninggalkan  jihad  di  jalan  Allah  padahal  (jihad  tersebut)  fardu‘ain  (wajib  ‘ain)  atasmu.  apabila  kecintaan  terhadap  mereka  (anak­anak)  bertentangan  dengan  kecintaan  kepada  Allah.  Apabila  engkau  meninggalkan  shalat  berjama’ah  karena  mentaati  (lebih  mendahulu­  kan)  anak­anakmu  atau  salah  seorang  dari  makhluk ini (pemimpin.78  Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah  tawakal  kepada  Allah.  atau  engkau  meninggalkan  hijrah  karena  tamak  (sangat  cinta)  kepada  tanah  air.  F Soal 6  Jelaskanlah  kepada  kami  bagaimana  menjamak  (menggabungkan)  antara  kecintaan  orang  tua  terhadap  anak­anaknya  dengan  kecintaannya kepada Allah Ta’ala ?  & Jawab :  Ya.  Berarti  kecintaan . istri. maka dia akan terkena ancaman.  lalu  kecintaan  terhadap  anak­  anak  (lebih)  didahulukan  dari  pada  cintanya  kepada Allah. dan lain  sebagainya).  anak  atau  tempat  tinggal. orang tua.  Adapun  (berobat)  merupakan sebab yang diperbolehkan.  maka  sungguh  engkau  telah  memprioritaskan  kecintaanmu  kepada  mereka.

‫ﲔﳌﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﷲ ﺪﻤﳊﺍﻭ‬ 40  Lihat foot note : 19 .Rahasia Indah Surat Al Fatihah  79  terhadap  perkara­perkara  ini  lebih  didahulukan  dari  pada  cinta  kepada  Allah  (bahkan  cinta  ini  40  menjadi cinta maksiat atau yang diharamkan)  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful