Bevezetés

Ebben nyújtani, a könyvecskében ahhoz igyekszünk segítséget

hogy a leggyakrabban j e l e n t k e z ő

betegségeket,

egészségi problémákat otthon, házi módszerekkel, m á r az első tünetek jelentkezésekor kezelni tudják. Mindazt, amit itt olvashatnak, bárki k ü l ö n ö s e b b felkészültség nélkül alkal­ mazhatja, de ezek a g y ó g y m ó d o k természetesen n e m h e ­ lyettesítik sem az orvosi diagnózist, s e m a kezelést. G y a k r a n előfordul viszont, h o g y gyors és h a t é k o n y segítségre v a n szükség otthon, a m u n k a h e l y e n vagy utazás során, és n i n c s m ó d arra, hogy azonnal orvoshoz forduljanak. Persze a fő cél az egészség megőrzése, és ez sikerülhet is, ha megfelelő táplálkozással, életmóddal és pozitív gondolkodással a bajok megelőzésére törekszenek, illetve a népi gyógyászat eszkö­ zeivel időben felveszik a harcot a k e z d ő d ő betegséggel. Ha azonban a tünetek súlyosbodnak vagy m a g a s láz lép fel, ne habozzanak segítséget kérni az orvostól. Igyekeztünk összefoglalni és röviden ismertemi a helyes étrendre és életmódra vonatkozó, fontos tudnivalókat. T a n á ­ csokat adunk a gyógynövények, az illóolajok és a táplálékkiegészítők alkalmazásához, és természetesen szó esik olyan népi g y ó g y m ó d o k r ó l is, mint a borogatás, pakolás, fürdők, inhalálás stb. Egy-egy ajánlás végén zárójelben m e g ­ adjuk a forrást. Ahol szükséges, külön kitérünk a helyes légzés fontossá­ gára. Külön fejezetek foglalkoznak a talp- és k é z m a s s z á z s (reflexológia) alapjaival, valamint a h a g y o m á n y o s kínai or­ voslásban évezredek óta alkalmazott akupresszúrával, vagyis 3

a test a k u p u n k t ú r á s pontjainak puszta kézzel való nyomoga­ tásával, masszírozásával. H o g y a n használják a könyvet? M i u t á n áttanulmányozzák az Ö n ö k e t érintő betegséggel kapcsolatos általános tudniva­ lókat, (talpretek é r d e m e s hátralapozni a Néhány szó a reflexológiáról és kézmasszázs), fejezethez. valamint Itt az Akupresszúrás meg a alapisme­ és a című találják láb-

kézreflexológiában használatos z ó n á k n a k a leírását, útmuta­ tót és ábrákat a kezeléshez, illetve az akupresszúrás pontok r ö v i d í t é s é n e k feloldását, az alkalmazásukhoz szükséges szö­ v e g e s és rajzos magyarázatot. A k ö n y v t a r t a l m á n a k egy része k o r á b b a n megjelent a Természetgyógyász Magazinban. A szerző külön köszönetet Ezeket a mond fejezeteket is i g y e k e z t ü n k a z o n b a n kiegészíteni, m é g részletesebbé tenni. tanítómestereinek, dr. E ő r y A j á n d o k n a k és Tagir Abdullnak. S z á n d é k u n k szerint h a m a r o s a n lesz folytatás, annál is in­ k á b b , m e r t m o s t alig kéttucatnyi betegséggel foglalkozunk, igaz, a leggyakrabban előfordulókkal. A második részben, a m e l y - reméljük - u g y a n c s a k 2003-ban jelenik meg, továb­ bi b e t e g s é g e k népi gyógymódjához, házi kezeléséhez pró­ b á l u n k segítséget nyújtani. A leírtak a l k a l m a z á s á h o z sok sikert és jó egészséget kíván az o l v a s ó k n a k :

A szerző és a kiadó

Szívbetegségek
A szív- és érrendszeri (kardiovaszkuláris) betegségek a fejlett országokban vezető helyen állnak - m i n d a b e t e g e k számát, mind a halálokokat tekintve. A szívhez a verő­ erek (koszorúserek) szállítják a vért. Ha e z e k s z ű k e b b é válnak, kevés oxigén j u t el a szívhez, és a b e t e g mellkasi (anginás) fájdalmat érez. A k o s z o r ú s e r e k szűkülete szív­ r o h a m h o z (infarktushoz) vezethet, a m e l y n e k következté­ ben károsodik a szívizom. A l e g g y a k r a b b a n az érelme­ szesedés, az erek falának m e g k e m é n y e d é s e és á t m é r ő j ü k szűkülése a fő ok. A szűk artériákban k ö n n y e b b e n m e g ­ akadhat egy vérrög, szívrohamhoz vezetve. Ilyenkor azonnali orvosi segítségre van s z ü k s é g ! Az érelmeszesedés mellett a m a g a s v é r n y o m á s a szív­ problémák másik fő felelőse. M í g a kezeletlen érszűkület szívrohamhoz vezethet, a rosszul karbantartott vagy fel n e m ismert magas v é r n y o m á s k ö v e t k e z m é n y e agyvérzés (stroke) lehet. A sokféle szívbetegség kivizsgálása, a p o n t o s diagnózis természetesen feltétlenül orvosra tartozik. Ezzel együtt is érdemes tudni, hogy az életmód, az étrend mindenféle szív­ panasznál rendkívül fontos szerepet játszik, és a gyógyszeres kezelés kiegészítéseként sokféle népi g y ó g y m ó d segíthet a panaszok mérséklésében. Ezek elsősorban akkor e r e d m é n y e ­ sek, ha m é g nincs kialakult szívbetegség, de a k o c k á z a t a fennáll.

5

Az ú g y n e v e z e t t szívidegesség inkább a fiatalabbaknál és a k ö z é p k o r ú a k n á l fordul elő. Az elhízásból származó szívbe­ tegség viszont korától függetlenül bárkit fenyegethet. Reum á s j e l l e g ű szívbetegség s z ö v ő d m é n y k é n t alakul ki, például t o r o k g y u l l a d á s után, és szívizom-károsodás vagy szívbillent y ü h i b a j e l l e m z i . E g y e s tüdőbetegségekhez ugyancsak tár­ s u l h a t n a k szívbetegségek: a tüdőtágulat és a tbc többféle szívpanaszt o k o z , a krónikussá vált hörghurut (bronchitis) p e d i g szívelégtelenséghez vezet. A változás korában lévő n ő k n é l gyakori p a n a s z a szívdobogásérzés, a m e l y hozzátar­ tozik a k l i m a x o s tünetekhez. F o n t o s tudni, h o g y a valódi szívbetegséggel j á r ó mellkasi fájdalmak főleg terheléskor jelentkeznek. N e m kell tehát a z o n n a l a legrosszabbra gondolni, ha például olyankor ér­ z ü n k szívtájéki fájdalmat, a m i k o r n e m ért b e n n ü n k e t vala­ m i l y e n fizikai megterhelés (nagy súly emelése, cipelés, futás v a g y sietés, lépcsőn járás). A szívfájdalom m i n d e n szervi b e t e g s é g nélkül is gyakran tapasztalható. A valódi szívbetegségek leggyakoribb tünetei a követke­ z ő k : szívdobogásérzés, szabálytalan szívverés, szívtáji fáj­ d a l o m ( a m i a z o n b a n , mint említettük, n e m mindig szív ere­ detű), j á r á s és m u n k a k ö z b e n fellépő n e h é z légzés, fulladás, a lábon j e l e n t k e z ő v i z e n y ő ( ö d é m a ) . A z utóbbinak azonban u g y a n c s a k lehet n e m a szívvel összefüggő oka. N é h a láz és ízületi fájdalom is jelentkezik a szívvel összefüggésben, a bőrszín, főleg az ajkak színe kékes, szederjes lehet (cianózis), és előfordulhat gyakori éjszakai vizelés (bár ez is ered­ h e t m á s betegségből). M i n d e n k i n e k tisztában kell lennie a szívroham (infarktus) jeleivel, m e r t e n n e k m á r a gyanúja esetén is azonnal orvost kell hívni. Ez a helyzet, ha a mellkasi fájdalom átsugárzik a bal karba, a vállba, a nyakba vagy az állkapocsba, ha a mell­ k a s b a n súlyos n y o m á s é r z é s tapasztalható, ha légzési zavarok lépnek fel, izzadás, hányinger vagy hányás jelentkezik. A szív n e m megfelelő vérellátása a normálistól eltérő szívve­ réshez vezethet (aritmia).

6

Életmód, étrend
Ha az orvosi vizsgálat a szívet egészségesnek találja, mégis előfordul a szorító érzés, a szívszúrás és a szívdobogásérzés, valamint a mellkas n y o m á s r a érzékennyé válik, akkor több­ nyire időnként fellépő, ideges szívpanaszokkal v a n dolgunk. (Jó tudni, hogy puffadás, epegörcs - a rekeszizomra gyako­ rolt n y o m á s következtében - ugyancsak okozhat szívtájéki szorító érzést.) A tüneteket idegesség és fizikai megerőltetés is kiválthatja, de akár egyes ételek és italok (kávé, tea, bor, sör) fogyasztása után is jelentkezhetnek. A helytelen étkezés, a vitamin- és ásványianyag-hiány, a vashiány, a vérszegény­ ség és többféle anyagcserezavar is hozzájárulhat ezeknek a panaszoknak a kialakulásához. Nőket főleg menstruáció idején és a változó korban fenyegeti ez a veszély. Legalább ilyen fontosak a lelki, érzelmi tényezők. Ve­ gyük számba és próbáljuk m e g o l d a n i családi és m u n k a h e l y i problémáinkat, a lelki konfliktusokat. Ha szükséges, változ­ tassunk környezetünkön, esetleg m u n k a k ö r ü n k ö n . Mivel a szívünk igen érzékeny „ m ű s z e r " , hirtelen ideges­ ség, félelem, ö r ö m vagy a szervezetben bárhol megtalálható gyulladás egyaránt megváltoztathatja a m ű k ö d é s é t , szapora szívdobogáshoz vezethet. Ha ráadásul valaki tart is attól, hogy beteg a szíve, a tartós félelem csak fokozza a p a n a s z o ­ kat, sőt halálfélelmet is okozhat. Próbáljunk harmóniát teremteni az életünkben, rendszere­ sen végezzünk valamilyen kedvünkre való, kreatív tevékeny­ séget (a barkácsolás, zenélés, festés is megfelel). N a p i r e n ­ dünket alakítsuk ki úgy, hogy segítsen k o r d á b a n tartani a stresszt, és legyen tekintettel erőnk beosztására. A rend az életünkben, a m e l y h e z tartjuk is magunkat, ö n m a g á b a n gyó­ gyító hatású. Válasszunk ki valamilyen stresszkezelő technikát, m ó d ­ szert, tanuljuk m e g és alkalmazzuk rendszeresen (autogén tréning, transzcendentális vagy m á s meditáció, reláxalas, imagináció). Kiválóan használható lazításra az agykontroll,

7

a m e l y n e k további haszna, h o g y mentális programozással testi-lelki p r o b l é m á k o n egyaránt segíthetünk vele. V é g e z z ü n k rendszeresen testmozgást, mértékkel sportol­ h a t u n k is, és ne felejtsük el, h o g y a jó levegőn tett gyakori séta h o z z á s e g í t lelki e g y e n s ú l y u n k megteremtéséhez. V e g y ü k k o m o l y a n a torokfájást, a mandulagyulladást, főleg ha vissza-visszatérően j e l e n t k e z n e k . Megfelelő kezelés nélkül e z e k a betegségek k ö n n y e n a szívet érintő szövődmé­ n y e k h e z vezethetnek. H a s o n l ó a helyzet a rossz fogakkal, ne hagyjuk h o s s z ú időn át kezeletlenül őket. Aki rossz lakásvi­ szonyok, nyirkos falak között, földpadlós szobában él, pró­ báljon m i e l ő b b javítani k ö r ü l m é n y e i n . Az evés és az ivás u g y a n c s a k tudatosan történjen. E g y ü n k sok zöldséget (főleg h a g y m á t és fokhagymát), salátát és friss g y ü m ö l c s ö t , tengeri halat, teljes őrlésű gabonatermékeket, müzlit, i g y u n k zöldség- és gyümölcsleveket. E g y ü n k több élelmi rostot tartalmazó ételt, különösen gélképző, nyákos rostokat ( l e n m a g , zabkorpa, pektin stb.). É t r e n d ü n k bővel­ kedjen v i t a m i n o k b a n és ásványi anyagokban. Korlátozzuk v a g y iktassuk ki életünkből a hús, a felvágott, az édesség ( c u k o r ) , a k á v é és az alkohol fogyasztását, és ne d o h á n y o z ­ zunk. Ne e g y ü n k olajban sült zöldségeket, és kerüljük a táplálékallergéneket. M á r H i p p o k r a t é s z tudott a vörösbor j ó t é k o n y hatásáról, amely kis m e n n y i s é g b e n (!) valóban erő­ síti a szívet, és segít az egészség megőrzésében. Ugyancsak jó hatású az olívaolaj, a m e l y hígítja a vért, csökkenti a ko­ leszterinszintet.

Pulzusteszt
T e s t ü n k b e n a legfontosabb izomszövet a szívben találha­ tó. Pulzusunk ellenőrzésével arról is képet kaphatunk, m e n n y i r e j ó l m ű k ö d i k a szívünk. A pulzus mérésére a leg­ j o b b i d ő p o n t a reggel, azonnal ébredés után. Ha ilyenkor a p e r c e n k é n t i szívdobbanások s z á m a 60 alatt van, a szívünk

8

rendben működik. Ha a pulzus 80 feletti, a k k o r szükség lehet az étrend és az életmód felülvizsgálatára. Ha a pulzus később is gyors marad, fel kell k e r e s n ü n k az orvost, h o g y tisztázza az okát. A naponta elvégzett pulzusteszt hozzájárulhat ahhoz, hogy idejében felismerjük a k ö z e l g ő betegséget. Természete­ sen mindez az egészséges e m b e r e k r e érvényes. Ha valaki a szívet és a keringést befolyásoló gyógyszert szed, a k k o r a pulzustesztnek a fent leírt formában nincs értelme.

Gyógynövények
A szívműködés ideges zavaraira ajánlott teakeverék: fa­ gyöngy (10 g), galagonyavirág (5 g), g a l a g o n y a b o g y ó (5 g), macskagyökér (10 g), szúrós gyöngyajakfű (5 g), citromfű (5 g), angelikagyökér (6 g), levendulavirág (4 g). ( R á p ó t i Romváry) Szapora szívdobogás, szívszúrás, fulladással j á r ó szívtü­ netek esetén a következő szívnyugtató tea javasolt (ha az orvosi vizsgálat n e m mutat ki konkrét szívbetegséget, szervi szívbajt): mezei szegfű ( 2 5 % ) , galagonya ( 2 0 % ) , gyermek­ láncfű ( 2 0 % ) , m a c s k a g y ö k é r ( 1 5 % ) , fagyöngy ( 1 0 % ) , rózsa­ szirom ( 1 0 % ) . A teakeveréket a tünetek j e l e n t k e z é s e k o r 2-3 napig kell fogyasztani. Fekvés helyett a b e t e g e k n e k inkább a jó levegőn való séta ajánlott. (Lukácsné) Ha a beteg a melle felső részében t o m p a szívfájdalmat érez, érdemes szíverősítő teát innia, a m e l y n e k az összetétele a következő: s z a g o s m ü g e ( 3 0 % ) , galagonya ( 3 0 % ) , mezei szegfű ( 2 0 % ) , gyermekláncfű ( 2 0 % ) . A teát 2-3 hétig kell fogyasztani. (Lukácsné) Szívasztmában, fulladásos rosszullétek, asztmatikus, ful­ ladásos köhögés esetén fogyasszuk az alábbi teakeveréket: cseresznyeszár ( 2 5 % ) , mezei szegfű ( 2 0 % ) , ibolya ( 2 0 % ) , kakukkfű ( 2 5 % ) , gyújtoványfü ( 1 5 % ) , tejoltó galaj ( 5 % ) . A teakúrát h ó n a p o k o n át kell végezni, napi rendszerességgel, és

9

fekvés

helyett

a

betegek

inkább

sétáljanak jó

levegőn.

(Lukácsné) Ideges s z í v p a n a s z o k r a é r d e m e s kipróbálni a macskagyö­ k é r tinktúrát, n a p o n t a h á r o m s z o r 30 cseppet. A macskagyö­ k é r ú g y fejti ki n y u g t a t ó és feszültségenyhítő hatását, hogy k ö z b e n - a n y u g t a t ó hatású gyógyszerektől eltérően - nem o k o z tompulást, és n e m korlátozza a koncentrálóképességet. A g a l a g o n y a o l y a n fontos a szívnek, mint a testnek a m i n d e n n a p i kenyér. Ezt a g y ó g y n ö v é n y t német nyelvterüle­ ten a n é p a „szív k e n y e r é n e k " is hívja. G y e n g e szívműködés esetén a g a l a g o n y a erősítő hatású, enyhíti a szívtáji nyomás és s z o r o n g á s érzését. K ü l ö n ö s e n idősebb emberek szív- és vérkeringési p a n a s z a i r a ideális szer, náluk ugyanis a meszesedés miatt beszűkült szívkoszorúerek n e m képesek elegen­ dő vért szállítani a szívizomnak, így az működésképtelenné válik. A tipikus tünetek: alkalmanként jelentkező szorító érzés a szívben és a mellben, szívidegesség, szívdobogásérzés, n e h é z légzés és bármilyen fizikai igénybevétel esetén gyors elfáradás. M i n d e z z e l szinte m i n d i g együtt jár a magas v é r n y o m á s . N a p i 2-3 csésze, galagonyalevélből és -virágból készült tea k e l l ő k é p p e n megerősíti az öreg szívet, miközben a v é r n y o m á s t is csökkenti. A jó e r e d m é n y e k h e z a galago­ nyateát h o s s z a b b ideig szükséges alkalmazni, és a tünetek észrevehető j a v u l á s a kb. 6 hét m ú l v a következik be. Szeren­ csére a teát a k á r é v e k i g ihatjuk anélkül, hogy bármiféle ne­ gatív m e l l é k h a t á s lépne fel. (Theiss) A g a l a g o n y a a z o n b a n n e m c s a k az időseknek j ó : azoknak is ajánlott, akik infarktuson estek át, segít továbbá erős stresszhatás alatt álló fiataloknak, menedzseri munkakörben dolgozó, keveset m o z g ó , 40 év körüli embereknek, valamint m ű t é t e k után, a lábadozás időszakában is. K e v e r é k e k b e n , p é l d á u l a következő szívteában is megje­ lenik a galagonya: galagonyalevél és -virág (44 g), orbáncfű (16 g), fagyöngy (16 g), gyöngyajakfü (13 g), citromfűiével (8 g), r ó z s a s z i r o m (3 g). (Theiss)

10

Az úgynevezett ideges szív n a g y o n j ó l reagál arra a keve­ rékre, a m e l y négy k ü l ö n b ö z ő n ö v é n y i tinktúrából áll. Re­ ceptje: citromfű eszencia - Spiritus Melissae c o m p . (20 g), macskagyökérolaj - Tinctura Valerianae aetherae (10 g), mentatinktúra - Tinctura M e n t h a e piperitae (10 g), galago­ nya tinktúra - Tinctura Crataegi (10 g). Szükség esetén kevés vízzel 20-30 cseppet v e g y ü n k be belőle, azonnali enyhülést hoz. Keringési zavaroknál, a labilis vérkeringés stabilizálására olyan teakeverék javasolt, a m e l y a keringést serkentő rozma­ ringlevél mellett elsősorban a szívre ható g y ó g y n ö v é n y e k e t tartalmaz. Természetes m ó d o n segíti a keringés szabályozá­ sát. Akkor a leghatásosabb, ha n a p o n t a 6 csészével fogyasz­ tunk belőle. Állapotos n ő k a z o n b a n n e m ihatják!.Összetétele: galagonyalevél és -virág (20 g), málnalevél (20 g), r o z m a ­ ringlevél (20 g), gyöngyajakfü (15 g), csipkebogyó magvas­ tól (10 g), vastagon h á m o z o t t friss narancshéj (10 g), k ö r ö m ­ virágszirom (5 g). (Theiss) Súlyos keringési bajokból, szívbetegségből, így szívrit­ muszavarokból is sokan kigyógyultak m á r a fagyöngynek köszönhetően. N a p o n t a 3 csésze fagyöngyteát fogyasztottak kortyonként, ettől normalizálódott a szívműködésük és a keringésük, javult a munkateljesítményük. É r d e m e s évente legalább egyszer 6 hetes fagyöngy tea kúrát végezni: h á r o m héten keresztül napi 3 csészével, két héten át napi 2 csészé­ vel, és egy hétig napi 1 csészével fogyasszunk belőle. Ez idő alatt rendbe j ö n a keringés és a v é r n y o m á s . A fagyöngyteát kizárólag hidegen készítjük: 1/4 liter vízhez adjunk egy pú­ pozott teáskanálnyi fagyöngyöt, éjszakára hagyjuk állni, és m á s n a p kicsit felmelegítve szűrjük le. Ha naponta n a g y o b b mennyiségre van szükségünk, tartsuk termoszban. (Maria Treben) A palástfü is rövid időn belül j e l e n t ő s javulást hoz, ha teát készítünk belőle, illetve ha szívizom-károsodás esetén kül­ sőleg alkalmazzuk szívtáji lemosáshoz. A teát úgy készítsük,

h o g y e g y p ú p o z o t t teáskanálnyi palástfüvet forrázzunk le 1/4 liter vízzel, és rövid ideig hagyjuk állni. (Maria Treben)

Gyógyborok
K i v á l ó g y ó g y s z e r szívpanaszok esetén a kankalinvirágból készített bor. Friss kankalinvirággal lazán töltsünk m e g e g y kétliteres üveget, és ö n t s ü n k rá jó minőségű fehérbort úgy, h o g y ellepje a virágokat. Az üveget dugaszoljuk be, és két hétig tartsuk a napon. Szívpanaszok fellépésekor, szükség e s e t é n i g y u n k egy-egy kortyot a borból. Szívbetegek akár n a p i h á r o m evőkanállal is fogyaszthatnak belőle. (Maria Treben) E g y m á s i k szíverősítő b o r receptje: 30 g petrezselyemle­ velet t e g y ü n k egy üveg vörösborba, dugaszoljuk be, és ér­ leljük két hétig. Ezután szűrjük át, és töltsük tiszta üvegbe. Reggel és este fogyasszunk belőle egy-egy pohárkával. U g y a n c s a k jó erősítő szer, ha ebből a borból 1/4 litert elkeve­ r ü n k 2 k á v é s k a n á l m é z z e l és 2 tojás sárgájával. E g é s z napra elosztva, k o r t y o n k é n t fogyasszuk.

Borogatás, kar- és lábfürdő
„Szívidegességnél" ' segítenek a hideg vizes eljárások. H e l y e z z ü n k h ű v ö s borogatást a szívtájra, vagy tegyük a láb ú n k a t 3 p e r c r e hideg vízbe, aztán dörzsöljük erősen száraz­ ra. Az is segít, ha a kezünket hideg víz alá tartjuk, vagy hideg vízzel teli m o s d ó t á l b a n 3 percig fürdetjük. V a l a m e n n y i hideg vizes m ó d s z e r n a g y o n frissítő hatású, magas v é r n y o m á s esetén a z o n b a n tilos alkalmazni őket! A h i d e g karfürdőt úgy végezzük, h o g y a karokat a kéztől e g é s z e n a felkar középső részéig merítsük 15-20 fokos hideg vízbe 20-30 p e r c e n keresztül. Ne töröljük m e g a karunkat, h a n e m m o z g á s s a l melegítsük és szárítsuk. A fürdőt n a p o n t a

12 \

ismételhetjük. N y u g t a t és erősít, segít ideges szívpanaszok­ nál, idegességben, kimerültség és álmatlanság ellen, de al­ kalmazása u g y a n c s a k tilos m a g a s v é r n y o m á s o s betegeknél és szívgörcsre való hajlam esetén.

Illóolajok
Ideges szívpanaszoknál jó hatásúak a szorongáscsökkentő illóolajok: citromfű, j á z m i n , levendula, muskotályzsálya, szantálfa, tömjén.

Reflexológia
A vesezóna kezelését követően finoman és rövid ideig masszírozzuk a szív reflexzónáját a bal lábon, illetve kézen. Nyugtató hatású a napfonat zónájának kezelése. További hasznos zónák: mellékvese, vérnyomáscsök­ kentő (ha szükséges), vállöv, mellkas, bordák, bütyök, mel­ lékpajzsmirigy. A hát és a szív tájékának masszírozása u g y a n c s a k enyhíti az ideges szívpanaszokat. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talpés kézmasszázs) című fejezetet.

Akupresszúra
Testen kezelendő pontok: Szb-6, Szb-7, Sz-8. Fül: Sen M e n . A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

13

Táplálékkiegészítők
A szívbetegségeknél általában arra kell törekedni, hogy javuljon a szív energiaforgalma, fokozódjon vérellátása. M i n d e n f é l e szív- és érrendszeri panasznál j ó l bevált a fokhagyma, a m e l y alacsonyan tartja a vér koleszterinszintjét, és értágító hatású. K ü l ö n ö s e n a szívtől távolabb eső, periféri­ ás e r e k vérellátásátjavítja, ezért az agy, illetve a láb ereinek igen e l ő n y ö s (a f o k h a g y m a különféle alkalmazási módjairól lásd m é g az érelmeszesedésről szóló fejezetet). M i n d e n f é l e szívbetegségben segíthet a Q 1 0 koenzim sze­ dése. A Q 1 0 az energiatermelésben vesz részt, adagolásával k ö n n y e b b é válik a szív munkája. Igen jó eredményeket lehet elérni vele a p a n g á s o s szívelégtelenség kezelésében. N e m ­ csak a s z í v m ű k ö d é s t javítja, h a n e m n a g y o b b adagban a ma­ gas v é r n y o m á s t is csökkenti. K i m u t a t t á k , h o g y a szívizom normális m ű k ö d é s i képessé­ ge a v é r magnéziumszintjétől függ, és sok ritmuszavarért a magnéziumhiány felelős. Ezért érdemes gondoskodni a m a g n é z i u m pótlásáról, célszerűen kalciumbevitellel együtt (a m a g n é z i u m és a k a l c i u m a r á n y a 1:2 legyen). A karnitin a sejtek energiatermelő részecskéinek (a m i t o k o n d r i u m o k n a k ) a zsírbontó tevékenységét serkenti. H i á n y a c s ö k k e n t energiatermelést okoz, pótlása pedig javítja a s z í v m ű k ö d é s t p a n g á s o s szívbetegségekbén. G o n d o s k o d j u n k a megfelelő vitamin- és ásványianyag­ bevitelről is, célszerűen jó minőségű, lehetőleg ne szintetikus eredetű multivitamin és multi ásványi a n y a g készítményt szedve. K i e m e l e n d ő a C-vitamin és az E-vitamin fontossága. Az E-vitamin m e g a k a d á l y o z z a a „rossz", vagyis az L D L koleszterin oxidációját, ami az érelmeszesedésben szerepet játszó, ú g y n e v e z e t t plakk-képződés első lépése. A C-vitamin segít m e g ő r i z n i a verőerek falának rugalmasságát, és hozzá­ járul az E-vitamin újraképződéséhez. É r d e m e s g o n d o s k o d n u n k a szelén megfelelő szintjéről is. K i m u t a t t á k , h o g y a szelénhiány szívbetegséghez vezet. A

14

szelén és az E-vitamin egyébként együttesen szedve m é g hatékonyabb, mert e két anyag erősíti egymás hatását (szinergikus hatás). V é d e n e k a szívbetegségtől a karotinoidok (béta-karotin és likopin). Ujabban a szőlőmagkivonatot is javasolják a szívinfarktus megelőzésére, mert igen hatékony antioxidáns hatású flavonoidokat tartalmaz. Az érelmeszesedés kockázati tényezői között tartják szá­ m o n egy a m i n o s a v származéknak, a homociszteinnek a m a ­ gasabb szintjét. E n n e k csökkentésére alkalmas a folsav, amit BŐ- és Bi2-vitaminnal együtt é r d e m e s szedni. A telítetlen zsírsavakat tartalmazó lenmagolaj, kender­ magolaj, ligetszépe olaj, olívaolaj, valamint a tengerihal-olaj szedése bizonyítottan csökkenti a szív- és érrendszeri beteg­ ségek kockázatát, tisztítja a m e s z e s e d ő ereket. A lecitin segít feldolgozni a zsírokat, a májból is eltávolít­ va őket, ezért h a s z n o s érelmeszesedés ellen. felelő mennyiségű folyadék beviteléről, , egyszerűbben: a Végül, de n e m utolsósorban ne feledkezzünk m e g a m e g ­ vízivás fontosságáról, hiszen így is hígítjuk a vért.

15

Érelmeszesedés
T a v a s z v é g é n , n y á r elején t ö r v é n y s z e r ű e n m e g s z a p o ­ r o d n a k a szív- és érrendszeri betegségben s z e n v e d ő k pa­ naszai. F ő l e g akkor, ha a meleg idő hirtelen, á t m e n e t nél­ kül k ö s z ö n t be, akárcsak az elmúlt években oly sokszor. A hirtelen j ö t t nyári forróság n a g y o b b m u n k á t ró a szív­ re és az érrendszerre. A m a g a s v é r n y o m á s - b e t e g s é g b e n s z e n v e d ő k és a hideg végtagokkal bajlódók viszont job­ b a n ö r ü l h e t n e k a nyár örömeinek, hiszen a melegben kitágult e r e k b e n a v é r n y o m á s mérséklődik, így gyakran k e v e s e b b g y ó g y s z e r is e l e g e n d ő a normális szinten tartá­ sához, v a l a m i n t javul a keringés a kar m e g a láb ereiben. Az é r e l m e s z e s e d é s leginkább a főverőereket (artériákat) érinti, i n n e n származik a betegség n e v e is (arteriosclerosis). T u l a j d o n k é p p e n a természetes öregedési folyamat részének tekinthető. Bajt o k o z viszont, ha olyan életkorban és mérték­ b e n lép fel, a m i k o r és ahogyan m é g n e m kellene megjelen­ nie. Gyakori s z ö v ő d m é n y e k é n t beszűkülnek a kialakulhat a heveny szívizmot tápláló koszorúserek, koszorúsér-

elégtelenség (angina pectoris), a m e l y szívizomelhaláshoz, miokardiális infarktushoz is vezethet. Az érelmeszesedés k ö v e t k e z m é n y e lehet m é g az embólia, a trombózis, az agy­ vérzés és a m a g a s v é r n y o m á s is.

16

Étrend, életmód
Az érelmeszesedés pontos o k a n e m tisztázott, de tudjuk, hogy hajlamosít rá az elhízás, a cukorbetegség, az állati zsí­ rokban b ő v e l k e d ő táplálék, a szorongás és az izgalom, vagyis a sok stressz. A megelőzéshez, illetve az érelmeszesedés folyamatának fékezéséhez igen fontos a megfelelő táplálkozás. Inkább n ö ­ vényi, mint állati zsírokat fogyasszunk, vagyis kerüljük a húst, főleg a vörös húsokat, egyáltalán ne e g y ü n k sót és cuk­ rot, vagy csak keveset, vegyünk m a g u n k h o z sok vitamint és ásványi anyagot. Növeljük a rostdús növényi eredetű táplálék arányát az étrendünkben (gyümölcs, zöldség, gabonafélék, hüvelyesek, m a g v a k és csírák). Inkább naponta többször, de kevesebbet együnk. A b ő s é g e s étkezés szívbetegek számára különösen ártalmas; sokan kaptak m á r infarktust egy-egy kiadós, ünnepi e b é d után. N a p o n t a sportoljunk vagy legalább v é g e z z ü n k k ö n n y ű testmozgást, sétáljunk, j ó g á z z u n k . Kerüljük a dohányzást! Gondoljunk arra, hogy az erős dohányosok körében h á r o m s z o r annyi infarktus fordul elő, mint a n e m dohányzóknál. Ha sok az életünkben a feszültség, a stressz, rendszeresen lazítsunk, relaxáljunk. Tanuljuk m e g legalább a legegysze­ rűbb relaxációs módszert, az autogén tréninget. Figyelem! Akiknek a szíve és a vérkeringése nincs telje­ sen rendben, azok déltájban, pontosabban 11 és 13 óra között különösen vigyázzanak m a g u k r a , mert a kínai szervórának megfelelően a szív ebben a két órában m ű k ö d i k energiájának a m a x i m u m á n . N e m véletlen, hogy - mint a m e n t ő s ö k ta­ pasztalatai is megerősítik - a legtöbb szívroham éppen déli 12 körül fordul elő. Érdemes tehát ú g y szervezni életünket, munkánkat, hogy ebben a napszakban lehetőleg elkerüljük a fizikai és lelki megterhelést.

17

Gyógyn övények
L. a Szívbetegségek c í m ű fejezetet.

Illóolajok
É r d e m e s kipróbálni a nyugtató, stresszoldó hatású illó­ olajokat a r o m a l á m p á b a n v a g y szobai párologtatóba csep­ p e n t v e . H a s z n o s lehet a b a z s a l i k o m , a citrom, a citromfű, a g e r á n i u m , a j á z m i n , a kamilla, a levendula, a muskotályzsá­ lya, a narancsvirág, a rózsa, a rózsafa és a szantálfa olaja.

Gyógybor
Az alábbi g y ó g y b o r receptjét a XI-XII. században élt hí­ res gyógyító, a bingeni Szent Hildegard n y o m á n adjuk közre. Szívgyengeség, szívpanaszok, sőt angina pectoris esetén is javulást hoz. T í z friss p e t r e z s e l y e m zöldjét egy liter jó borba teszünk ( m i n d e g y , h o g y a b o r v ö r ö s vagy fehér, csak jó legyen). H o z z á a d u n k 1-2 e v ő k a n á l tiszta borecetet. Tíz percig kis l á n g o n főzzük. Vigyázat, habzik! H o z z á a d u n k 300 g jó mi­ n ő s é g ű mézet, és m é g 4 percig főzzük. A forró bort leszűr­ j ü k , és n y o m b a n - előzőleg erős alkohollal kiöblített - palac­ k o k b a töltjük. Az ü v e g e k e t j ó l zárjuk le. A képződő üledék n e m árt, és a borral együtt n y u g o d t a n elfogyasztható. (Maria Treben)

Fokhagyma

tinktúra

Ősi kínai recept a k ö v e t k e z ő , a m e l y n e k alkalmazása tartós hatású érszűkület, é r e l m e s z e s e d é s ellen, és csak 5 év eltelté­ vel szükséges m e g i s m é t e l n i . 1971-ben talált rá az U N E S C O -

18

expedíció egy agyaglapon, azóta a receptet m i n d e n nyelvre lefordították, és felvették a hatásos népi gyógyszerek listájára. Elkészítése: 350 g megtisztított fokhagymát összezúzunk és 300 g tiszta szeszbe (96%-os alkoholba) töltjük. Az edényt jól lezárjuk, az elegyet 10 napig érleljük, majd tiszta ruhán átszűrjük. Két n a p m ú l v a az alábbi táblázat szerint kezdjük meg a kúrát. A l k a l m a n k é n t 50 g tejbe csepegtetve, evés előtt fogyasztjuk el az adagunkat, naponta 3 alkalommal:

Cseppek Napok száma, reggeli 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 4 7 10 13 15 12 9 6 3

Cseppek száma, ebéd 2 5 8 11 14 14 11 8 5 2

Cseppek száma, vacsora 3 6 9 12 15 13 10 7 4 1

A 11. naptól k e z d v e naponta 3x8 csepp tinktúrát fo­ gyasztunk evés előtt, a m í g a folyadék el n e m fogy. (Dr. Csikai Erzsébet)

Melegedő kar- és lábfördő
A verőerek betegsége esetén n e m szabad túl m e l e g vagy hideg fürdőt alkalmazni, h o g y kíméljük az ereket. Fokozato­ san azonban változtathatjuk a víz hőmérsékletét. M e l e g e d ő fürdővel javíthatjuk a kar és a láb vérellátását. A fürdővíz 19

m a g a s s á g a a térd alá vagy a felkar közepéig érjen. A víz k e z d ő h ő m é r s é k l e t e 30 °C, ezt 5 percenként emeljük úgy, h o g y m i k ö z b e n forró vizet adunk hozzá, ugyanannyi vizet merjünk ki a fürdőedényből. A víz szintje maradjon állandó. A fürdőt 20-25 perc elteltével fejezzük be, ekkor a víz hő­ mérséklete m á r kb. 37 °C. A fürdővízhez keringést serkentő szereket, például árnikát, rozmaringot és gesztenyét adha­ tunk. F ü r d ő előtt és után érdemes a tenyerünket és a talpun­ kat bedörzsölni rozmaringolajjal.

Reflexológia
A k e z e l e n d ő z ó n á k azonosak a szívbetegségeknél leírtak­ kal. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talpés kézmasszázs) című fejezetet.

Akupresszúra
Testen k e z e l e n d ő pontok: Szb-6, Szb-8, Sz-8. Szívtáji szorító fájdalom (angina pectoris) esetén az Szb-6 pontot é r d e m e s kombinálni a Gy-36 pont masszírozásával. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

Táplálékkiegészítők
A legelőnyösebb egy j ó l megválasztott, lehetőleg n e m szintetikus eredetű multivitamin és multi ásványi anyag ké­ szítmény fogyasztása. A szívizom oxigénellátottságát javítja a Q 1 0 k o e n z i m , normális működését pedig elősegíti a kalci­ um és m a g n é z i u m 2:1 arányú keveréke, lehetőleg a j ó l hasz­ n o s u l ó szerves (kelát) kötésben. Javítja a keringést a fok-

20

hagyma. Csökkenti a vér zsír- és triglicerid szintjét az 1-karnitin; zsírbontó hatású a lecitin. U g y a n c s a k keringésja­ vító és szívizom-erősítő az E-vitamin. A szelén hiányát összefüggésbe hozzák a szívbetegségekkel, ezért e n y o m ­ elem pótlásáról is érdemes gondoskodnunk. Elengedhetetlen a megfelelő C-vitamin bevitel. Tisztítják az érfalakat és ja­ vítják a keringést a telítetlen zsírsavakban gazdag étrend­ kiegészítők, így az olívaolaj, a tengeri hal olaja, a lenmag­ olaj, a ligetszépe olaj és a legújabb sláger, a kendermagolaj. Erős antioxidáns hatású a szőlőmagkivonat.

21

Magas vérnyomás
N o r m á l i s v é r n y o m á s n a k általában a 120/80-as értéket tartják, de e n n e k megítélése n e m egységes. A m a g a s vér­ n y o m á s súlyosságától függően megkülönböztetjük a ha­ táreseti (120-160/90-104), az enyhe (140-160/95-104), a közepes (140-180/105-114) és a súlyos (160+/115+) m a g a s vérnyomást. Ha már kialakult a magasvérnyomás­ betegség, a k k o r h i p e r t ó n i á n a k hívják. T e r m é s z e t e s e n fontos tisztázni, hogy mi az oka a ma­ g a s v é r n y o m á s n a k . A szív és a keringés, a vese, illetve a m e l l é k v e s e m ű k ö d é s é n e k zavara, valamint gerincprob­ l é m a lehet a h á t t é r b e n . Az esetek 90 százalékában azon­ ban alapos kivizsgálással sem találnak kiváltó okot, ilyenkor - az o r v o s t u d o m á n y mai felfogása szerint -

esszenciális m a g a s v é r n y o m á s r ó l beszélnek. Az alábbiak­ b a n röviden i s m e r t e t ü n k n é h á n y népi, természetgyógyá­ szati eljárást, m e l y e k segíthetnek vagy legalábbis enyhít­ hetik a m a g a s v é r n y o m á s t . S o k t e r m é s z e t g y ó g y á s z felfogása szerint a m a g a s vér­ n y o m á s ö n m a g á b a n véve n e m betegség, h a n e m a szervezet kiegyensúlyozó m e c h a n i z m u s á n a k megnyilvánulása. A szer­ vezet ugyanis arra törekszik, h o g y a vér a hajszálerek és a szövetek közötti anyagcserét, a sejtek és szövetek táplálását és m ű k ö d ő k é p e s s é g é t a kívánatos mértékben biztosítsa. Ha a hajszálerek sejtfalai „ é r e l m e s z e s e d é s " következtében keve­ sebb vért e n g e d n e k át m a g u k o n , és a vér sűrűbbé válik, a

22

szervezet - szükséges intézkedésként - fokozza a vérnyo­ mást. A m i k o r ezt a folyamatot a hipertónia elleni gyógyszerek­ kel, tüneti vérnyomáscsökkentés révén befolyásoljuk, be­ avatkozunk a célirányos, életfenntartó szabályozási folya­ matokba. És akkor n e m szóltunk m é g a szintetikus vérnyo­ máscsökkentő szerek káros mellékhatásairól, amelyek a végtagok hidegségétől, szédüléstől és kábultságtól kezdve májkárosodáson és vérképelváltozásokon keresztül sig, potenciazavarig és görcsös állapotokig terjednek. M i n d e z természetesen n e m azt jelenti, hogy k ö z e p e s vagy súlyos m a g a s v é r n y o m á s - vagyis kialakult magasvérnyo­ más-betegség - esetén ne kellene b e v e n n ü n k a vérnyomás­ csökkentő gyógyszert. Az viszont egyértelmű, h o g y ha vala­ ki most szembesül a magas vérnyomásával, és állapota m é g n e m komoly, h a n e m úgynevezett határeseti v a g y e n y h e ma­ gas vérnyomása van, akkor m i n d e n k é p p e n é r d e m e s n é h á n y h ó n a p o n át megpróbálnia az alábbi módszereket, mert lehet, hogy gyógyszer nélkül, csupán természetes a n y a g o k és eljá­ rások segítségével is képes lesz elfogadható értékre leszorí­ tani a vérnyomását. Közvetlen összehasonlítások alapján a határeseti vagy enyhe m a g a s v é r n y o m á s esetében a n e m gyógyszeres terápia - így a helyes étrend, a testmozgás, a relaxáció - hatáso­ sabbnak bizonyult, mint a gyógyszeres kezelés, és ma m á r amerikai orvosi szaktekintélyek is ezt részesítik előnyben. Természetesen az alternatív módszerek alkalmazása közben is fontos a v é r n y o m á s gyakori ellenőrzése, h o g y m e g b i z o ­ nyosodjunk eljárásunk eredményességéről, és s e m m i k é p p e n ne veszélyeztessük az egészségünket. fejfájá­

23

Étrend, életmód, megelőzés
Segít a só-, tehát nátriumszegény, de káliumban, magné­ z i u m b a n és C-vitaminban gazdag, vegetáriánus - vagy leg­ alább sok gyümölcsöt, zöldséget és viszonylag kevés húst, tojást, tejet, zsíros tejtermékeket tartalmazó - étrendre való átállás. Vigyázat: vesebetegeknek problémát okozhat a többlet káliumbevitel! S o k s z o r hasznos a fokhagyma és a m e d v e h a g y m a fo­ gyasztása. E z e k n e k n e m c s a k a vérnyomáscsökkentő, h a n e m a szívre és az érrendszerre gyakorolt j ó t é k o n y hatása is fon­ tos. N e feledkezzünk m e g a z ivásról, a z elegendő mennyiségű víz fontosságáról, hiszen így is hígítjuk a vért. A hipertónia csak az elmúlt évszázadban és főleg az úgy­ nevezett fejlett országokban vált népbetegséggé. Ennek több o k a v a n : b ő s é g e s e b b e n és zsírosabban táplálkozunk, sokat ülünk, keveset mozgunk, valamint több olyan stresszhatás ér b e n n ü n k e t , amit n e m t u d u n k feldolgozni, illetve levezetni. P e r s z e régen is létezett stressz, csak k ö n n y e b b volt tőle meg­ szabadulni, például favágással, ami biztos m ó d s z e m e k szá­ mított. Ma ezt a szerepet tölt(het)i be a mértékletes sportolás, a rendszeres testmozgás, a séta - csak sajnos kevesen élnek vele.

Gyógyn övények
G y a k r a n használ a fagyöngytea. Vigyázat: csakis hidegen készítsük! Egy púpozott teáskanál fagyöngyöt 1/4 liter víz­ h e z adunk, és egy éjszakán át áztatva, m á s n a p kicsit felmele­ gítjük és leszűrjük. Ha biztosak vagyunk abban, h o g y a m a g a s vérnyomást a vese elégtelen m ű k ö d é s e okozza, akkor hasznos lehet az éjszakára a vesetájékra helyezett korpafüves zacskó. (Maria Treben)

24

Beszabályozza a vérnyomást, tehát m i n d magas, m i n d alacsony vérnyomás esetén ajánlott a pásztortáskából készí­ tett tea. A következő gyógyfüvek keverékét ugyancsak érdemes kipróbálni, azonos mennyiségben összekeverve az alkotó­ elemeket: varjúháj, téli meténg, fehérfagyöngy, gyermekláncfügyökér, szagosmüge. (Lukácsné) Egy másik tearecept vérnyomás-szabályozásra: 40 g gala­ gonya, 30 g fagyöngy és 30 g pásztortáska. A teakeveréket hideg vizes áztatással készítsük el! (Theiss házaspár)

Illóolajok
Ha a magas v é r n y o m á s elsősorban a fokozott stressznek „köszönhető", akkor m á s módszerek mellett érdemes kipró­ bálni - párologtatóba, a r o m a l á m p á b a helyezve - valamilyen nyugtató hatású illóolajat. Elsősorban a levendula-, a citrom­ fű-, a rózsa-, a cédrusfa-, a jázmin-, a mandarin- és a bergamottolaj ajánlott. K e r ü l e n d ő viszont az izsóp-, a kakukkfű-, az orvosi zsálya és a rozmaringolaj, ezek ugyanis vérnyo­ m á s e m e l ő hatásúak!

Reflexológia
Kezelendő zónák: vese, mellékvese, mellékpajzsmirigy, szív, vérnyomáscsökkentő, vállöv, mellkas, bordák, bütyök. Masszírozhatjuk m é g a kéztőcsontokat a csuklótól az uj­ jak felé; a kéz középső ujját a körömágy mellett, a hüvelykujj melletti részen; valamint a csuklóízület közepét. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talpés kézmasszázs) c í m ű fejezetet.

25

Akupresszúra:
T e s t e n k e z e l e n d ő pontok: Kor-20, V a b - 1 1 , Gy-36, M-3. F ü l : M a s s z í r o z z u k a fülhátat középről felfelé haladva a fülcsúcsig 30-szor. A fülcsap külső oldalának felső részét u g y a n c s a k é r d e m e s nyomogatni. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

Táplálékkiegészítők
A m á r említett fokhagyma étrend-kiegészítőként is hozzá­ férhető, sőt egyes készítmények a jellegzetes fokhagyma­ szagtól is m e g k í m é l n e k bennünket és környezetünket. A C-vitamin javítja a mellékvese-hormonok működését, csökkenti a véralvadást. A Q 1 0 k o e n z i m előnyösen hat a szívre és a sejtek ener­ giatermelésére, vérnyomáscsökkentéshez viszont meglehető­ sen n a g y a d a g r a (kb. napi 100 mg-ra) v a n szükség, és ez s o k b a kerül. H a s z n o s a kalciumot és fele annyi m a g n é z i u m o t tartalma­ zó táplálékkiegészítő (a m a g a s v é r n y o m á s gyakran kalcium­ h i á n n y a l függ össze). A szelén pótlása többféle előnnyel jár, hiánya viszont szívbetegséghez vezethet. G y a k r a n elérhető a v é r n y o m á s csökkenése lecitinnel is, a m e l y emellett zsíroldó hatású, és javítja a májfunkciót. É r d e m e s kipróbálni az omega-3 zsírsavakban gazdag ét­ rend-kiegészítőket, vagyis a tengerihal-olajat, illetve a len­ m a g - v a g y kendermagolajat. U g y a n c s a k e r e d m é n y e s lehet a szívműködést (egyébként a szexuális teljesítményt is) javító E-vitamin adagolása.

26

Jó tudni
H o g y elkerüljük a h a m i s v a g y félrevezető a d a t o k a t , a v é r n y o m á s t 5 p e r c n y i ülés v a g y fekvés u t á n kell m é r n i . Ügyeljünk arra is, h o g y a k a r u n k a szívvel egy m a g a s s á g b a n legyen. Általában a bal k a r o n v é g e z z ü k a mérést, de ha k i u g r ó v a g y s z o k a t l a n értéket k a p u n k , é r d e m e s a j o b b k a r o n is ellenőrizni a vérnyomást. I l y e n k o r a z o n b a n f i g y e l e m b e kell venni, h o g y a két k a r o n a v é r n y o m á s é r t é k e k általá­ ban nem egyformák. Ajánlott e g y m á s u t á n i 3 n a p o n , n a p o n t a t ö b b s z ö r a z o n o s időben, főképp reggel m e g m é r n i a v é r n y o ­ mást, h o g y e g y é r t e l m ű k é p rajzolódjon k i : fennáll-e a m a g a s v é r n y o m á s gyanúja, illetve a b e t e g s é g . M a g á t a diagnózist p e r s z e b í z z u k az o r v o s r a !

Megfázás, influenza
A z ősz s o k a k s z á m á r a szinte m e n e t r e n d s z e r ű e n együtt j á r a h u r u t o s betegségekkel, elsősorban a megfázással és az influenzával. P e d i g n e m törvényszerű, h o g y így legyen. I m m u n r e n d s z e r ü n k megerősítésével, megfelelő életmód­ dal és táplálkozással rengeteget tehetünk azért, hogy el­ kerüljük a légúti megbetegedéseket. Ha ez m é g s e m sike­ rül, a k k o r is sokféle m ó d o n enyhíthetjük a tüneteket, gyorsíthatjuk a gyógyulást. Az egyszerű náthával különösebben n e m kell törődni, vé­ lik általában az emberek. Az esetleges s z ö v ő d m é n y e k miatt m é g i s k o m o l y a n kell vennünk, hiszen a gyulladásos folya­ m a t az orrüreg nyálkahártyájáról átterjedhet a homloküregre, a garatra, a középfülre vagy a szemre. A náthát és az influenzát egyaránt vírus okozza, amely több százféle változatban felbukkanva, igencsak megnehezíti a védekezést. N é h a m é g azt sem egyszerű eldönteni, hogy egyszerű megfázásról vagy influenzáról van szó. Minden­ esetre m e g k ö n n y í t i az eligazodást, hogy a nátha tünetei (orr­ folyás, tüsszögés, torokfájás) többnyire fokozatosan alakul­ nak ki és enyhébbek, mint az influenzáé (gyorsan felszökő láz, erős fáradtság, fej- és izomfájdalom). Az utóbbi betegség hosszabb ideig tart, és gyakori s z ö v ő d m é n y e a hörghurut, illetve a tüdőgyulladás.

28

Életmód, étrend
A legfontosabb a megelőzés. Elengedhetetlen része ennek a megfelelő ruházat: öltözködjünk rétegesen, hordjunk p a m u t alsónemüt, tartsuk melegen a lábunkat. Soha ne öltöztessük túl a gyerekeket, szájukat ne kössük be sállal vagy kendővel, mert a kicsapódó pára miatt k ö n n y e b b e n megfázhatnak. Nyakukat megtapintva könnyen m e g g y ő z ő d h e t ü n k arról, fáznak-e. Ha átázott a cipő, nedves lett a zokni, mielőbb cse­ réljük ki. Orron át lélegezzünk, a szobát gyakran szellőztessük, és télen is sportoljunk. A langyos fürdőt vagy a tusolást m i n d i g hideg vizes zuhanyozással fejezzük be. Influenzajárvány idején a cseppfertőzés megelőzésére kerüljük azokat a helye­ ket, ahol egyszerre sok e m b e r hosszú ideig tartózkodik (pél­ dául mozi). Ha mindezen óvintézkedések ellenére mégis megbeteg­ szünk, akkor is lényeges a megfelelő életmód. Bőségesen igyunk, főleg gyógyteát. Étrendünk legyen könnyű. Fogyasszunk sok vörös- és fokhagymát, vitaminokban gazdag zöldséget, gyümölcsöt. Kerüljük a cukrot, az édességeket, mert csökkentik i m m u n ­ rendszerünk hatékonyságát. Narancslét csak mértékkel igyunk, mert n e m csak C-vitaminból van b e n n e sok, m a g a s a cukortartalma is. Kipróbálhatjuk a „kalapkúrát" is: igyunk m e g 1 dl forralt bort (szegfűszeggel, fahéjjal, ízlés szerint borssal elkészítve), egy evőkanál mézzel és citrommal ízesítve, majd vegyünk jó meleg fürdőt (persze csak akkor, ha n e m vagyunk lázasak). Kezdődő megfázást „ m e g f o g h a t u n k " azzal is, hogy szau­ názunk (ha még nincs lázunk). F o k o z z a az izzasztó hatást, ha szauna előtt fél órával gyógyteát iszunk. Náthánál és influenzánál egyaránt elengedhetetlen az ágynyugalom, legalább néhány napig.

29

A n t i b i o t i k u m o t kizárólag orvosi előírásra és csak akkor v e g y ü n k be, ha s z ö v ő d m é n y veszélye fenyeget, a betegséget kiváltó vírusokra ugyanis n e m hat az antibiotikum. O r r c s e p p helyett fiziológiás (élettani) sóoldatot csöppents ü n k n a p o n t a többször m i n d k é t orrlyukba, m i k ö z b e n kb. egy percig hátrahajtva tartjuk és m i n d k é t oldalra többször elfor­ dítjuk a fejünket, h o g y a sóoldat eljusson valamennyi orr­ m e l l é k ü r e g b e . A szoba levegőjét párologtatóval tartsuk ned­ vesen.

Gyógy n övények
T e a k e v e r é k hülésre és influenzára: egyenlő mennyiségű (például 30-30 g) bodzavirág, hársfavirág, kamilla, bors­ m e n t a , esetleg m é g kakukkfüvei kiegészítve. A keverékből egy tetézett evőkanálnyit két deci vízzel leforrázunk, lefedve állni hagyjuk. Öt perc után leszűrjük, s egy kávéskanálnyi m é z z e l édesítve megisszuk. N a p j á b a n négy-öt csészényit fogyasszunk el. (Dr. Oláh A n d o r ) A b o d z a - és a hársfavirág izzaszt és köhögést csillapít, valamint javítja az i m m u n r e n d s z e r m ű k ö d é s é t . Az izzadás egyúttal méregtelenít, eltávolítja a szervezetből a káros anyagcsere-melléktermékeket és salakanyagokat. A hársfavi­ r á g emellett e n y h e nyugtató hatású. A b o r s m e n t a megszün­ teti az influenzát gyakran kísérő emésztési panaszokat, a hányingert és a gyomorgörcsöt. A kakukkfű oldja a görcsös köhögést, illóolaja révén baktérium- és vírusellenes hatású. A kamilla gyulladáscsökkentő anyaga, az azulén gyógyítja a légutak gyulladt nyálkahártyáit. Vigyázat: a túlzott mérték­ ben, t ö b b h é t e n át fogyasztott kamilla viszont szárítja a nyál­ kahártyákat! Ha csak bodzavirág és hársfavirág van otthon, a kettő ke­ v e r é k e is igen hatékony. A teát igyuk mézzel ízesítve, és olyan forrón, a h o g y csak tudjuk. Az izzasztó hatást a máso­ dik-harmadik csésze tea után érezzük.

30

Egy másik teakeverék meghűlés, nátha ellen:

csalán

(40 g), kakukkfű (40 g), keskenyútifü-levél (30 g), hársfavi­ rág (20 g), fehérmályvagyökér (20 g), édesgyökér (15 g), izsópfű (10 g), ezerjófü (10 g), zsályalevél (10 g), mályvavi­ rág (5 g). (Dr. Völgyesi) Két további teakeveréket is ajánlunk figyelmükbe. Az egyikben csipkebogyó, maggal együtt (20 g), bodzavirág (15 g), kamillavirág (15 g), hársfavirág (15 g), földiszeder levél (10 g), zsályalevél (10 g), fuzfakéreg (10 g) és hibiszkuszvirág (5 g) van. A másik keveréket gyulladásgátló és izzasztó hatása, valamint finom íze miatt g y e r m e k e k n e k kü­ lönösen ajánlják. Összetétele: hársfavirág, ökörfarkkóró­ virág, bodzavirág, csipkebogyó és kakukkfű - mindegyikből 20-20 g. (Barbara és Péter Theiss)

Lábfürdő
Jótékony hatásúak a g y ó g y n ö v é n y lábfürdők is, mert a reflexzónákon keresztül energetikailag ösztönzik az i m m u n ­ rendszer működését. Átnedvesedett, átfagyott lábra, főleg ha valaki időnként b o r z o n g is, kiváló a hársfavirágból és bodza­ virágból készített fürdő. A két növényt összekeverjük, egy csészényit lobogva forró vízzel leforrázunk. Tíz percig állni hagyjuk, majd mosdótálba, lavórba öntjük. M e l e g vízzel feltöltjük addig, h o g y a víz a lábikráig érjen. A lábfürdő 1015 percig tartson. A száraz lábra húzzunk m e l e g gyapjú­ zoknit. M é g e r e d m é n y e s e b b a lábfürdő, ha gyógytea fogyasztá­ sával kombináljuk. Lábfürdő közben igyunk két csésze m é ­ zes bodzavirág-hársfavirág teát. Az izzasztó külső-belső kúra erőteljesen méregtelenít. É r d e m e s utána lepihenni.

Illóolajok
Inhalálásra v a g y párologtatáshoz nátha esetén ajánlott a b o r s m e n t a , az eukaliptusz, a kajeput és a mirtusz illóolajának keveréke. Ha a tüneteket köhögés is kíséri, akkor erdei fe­ n y ő , teafa, levendula, cédrusfa és kajeput olajából l-l csep­ pet elegyítsünk, és a keverékből 2-3 cseppnyit 1 liter forró vízhez adva, inhaláljunk. L é g z é s k ö n n y í t ő hatású, ha 2 csepp eukaliptusz-, 1 csepp erdeifenyő-, 1 c s e p p rozmaring- és 1 csepp borsmentaolajat 1 teáskanálnyi zsíros bázisolajban (ez lehet például mandula-, jojóba- v a g y földimogyoró-olaj) elkeverünk, majd a mellka­ son, a h á t o n és a n y a k o n finoman bemasszírozzuk a bőrbe. M e g f á z á s n á l és influenzánál egyaránt hasznos, mert lég­ z é s k ö n n y í t ő , nyugtató, baktériumölő és fertőtlenítő hatással jár, ha a szobai párologtatóba 4-4 csepp citrom- és eukalip­ tusz-, v a l a m i n t 2 csepp borsmentaolajat teszünk. G y e r e k e k n e k k ö n n y e b b álmuk lesz, ha a párna csücskére l - l c s e p p citrom- és eukaliptuszolajat cseppentünk.

Reflexológia
K e z e l e n d ő z ó n á k : vese, nyirokrendszer, orr, orrmellék­ üregek, gége, torok, légcső, hörgők, tüdő. A hörgők és a tüdő zónáját ajánlott egyszerre masszírozni a lábfejen és a talpon, illetve a t e n y é r e n és a kézháton. Köhögési r o h a m n á l érdemes m i n d k é t lábon egyszerre m e g n y o m n i a légutak reflexzónáit. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talpés kézmasszázs) című fejezetet.

32

Akupresszúra
Testen kezelendő pontok: Vab-4, Vab-11, Vab-20, T-5. A. további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

Táplálékkiegészítők
A legismertebb és legelterjedtebb segítségnek számít vi­ lágszerte a C-vitamin, amely nemcsak a megfázás tüneteit mérsékli, h a n e m a betegség időtartamát is lerövidíti. Az első időszakban a megszokottnál nagyobb adagot is bevehetünk. A napi adagot mindenképpen osszuk el, hiszen vízben oldó­ dó anyagról lévén szó, a bevitt C-vitamin fel n e m használt része h a m a r kiürül a szervezetből. Javítja (kasvirág), az a immunrendszer cink és az működését A-vitamin, az Echinacea annak illetve

elővitaminja, a béta-karotin. Az utóbbi emellett gyorsítja a gyulladt nyálkahártyák gyógyulását. Mivel a náthát és az influenzát gyakran kísérik baktérium okozta fertőzések, ezek megelőzésére érdemes fokhagyma tartalmú, antibakteriális hatású táplálékkiegészítőt is szedni.

33

Hörghurut, köhögés
H ö r g h u r u t (bronchitis) gyakran alakul ki megfázás v a g y a felső l é g u t a k fertőzése következtében. A hörgők h e v e n y g y u l l a d á s á t jelenti, és előfordulhat influenza, ka­ nyaró, s z a m á r k ö h ö g é s v a g y m á s betegség kísérőjeként is. A száj ü r e g b e n v a g y a garatban összegyűlt váladék meg­ könnyíti, h o g y a k ó r o k o z ó k a belélegzett levegővel bejus­ s a n a k a h ö r g ő k b e . O t t azután aktívvá válnak, és jelenlé­ tüket m a k a c s k ö h ö g é s , esetleg mellkasi fájdalom jelzi. A k ö h ö g é s főleg hajnalban és reggel erős, m e r t éjszaka összegyűlik a váladék. E g y é b tünet lehet a rekedtség és a fulladásérzés. A h ö r g h u r u t m i n d e n k é p p e n kezelésre szorul, nehogy kró­ nikus b e t e g s é g g é váljék, de általában n e m igényel antibioti­ k u m o t . Kialakulhat fokozatosan vagy m á s gyulladásos fo­ lyamatot kísérhet. Elsősorban a szív m ű k ö d é s é b e n és a ke­ ringésben b e k ö v e t k e z ő működési zavar válthat ki pangást a tüdőben, illetve krónikus gyulladást a hörgőkben. Jellemző az is, h o g y a vesebetegségek gyakran együtt jelentkeznek a krónikus hörghuruttal, és a két betegség kölcsönösen súlyos­ bítja egymást. Allergia ugyancsak okozhat krónikus bron­ chitist. A k r ó n i k u s s á vált hörghurut időnként fellobbanhat; ilyen­ kor láz, hátfájdalom és bőséges köpetürítés is tapasztalható. A gyógyulást két úton segíthetjük elő: mindenekelőtt cél­ szerű ö s z t ö n ö z n i a nyákoldást és -ürítést elősegítő természe­ tes folyamatokat, emellett erősíteni szükséges az i m m u n ­

ig

rendszert. Többféle növényi eredetű, köptető hatású szer létezik, ezekről alább olvashatnak.

Étrend, életmód
A gyógyulást elősegíti, ha sok folyadékot, főleg gyógyteát iszunk, mert ez megkönnyíti a váladék felköhögését. Ugyan­ akkor a cukorbevitelt csökkentsük napi 50 g r a m m alá. G o n ­ doljunk arra, hogy a cukor és az egyéb édességek gyengítik az immunrendszer m ű k ö d é s é n e k hatékonyságát. A szoba levegőjét tartsuk nedvesen, gyakran szellőztes­ sünk, és használjunk illóolajat, a r o m a l á m p á b a n párologtatva. Láz esetén ágynyugalom javasolt. Ha m á r nincs lázunk, de tartani lehet attól, hogy a hörghurut krónikussá válik, sétál­ j u n k sokat fenyőerdőben. A hörghuruttal küzdő beteg lehetőleg ne d o h á n y o z z é k (passzívan sem). Igyekezzék m i n d i g az orrán át lélegezni, így a belélegzett levegő tisztább és m e l e g e b b lesz.

Retek, saláta, hagyma, gyógybor
Kiváló tüdőerősítő és köhögés ellen is jól használható a fekete retek. Egy kisebb almányi nagyságú fekete retket félbe vágunk, és akkora lyukat kaparunk ki benne, hogy beleférjen egy kiskanál méz. A lyukat kapargálva tágítjuk, így eszeget­ j ü k a retekkel összekeveredett mézet. N é h á n y napig folytas­ suk a kúrát, naponta többször ismételve, és panaszaink mér­ séklődnek. (Lukácsné) É r d e m e s kipróbálni a fejes saláta főzetet is. A salátát te­ gyük hideg vízbe, és félig lefedve, kis lángon főzzük 5 per­ cig. A langyos főzetből lefekvés előtt igyunk egy pohárral. Erőteljes hurutoldó hatású a hagymaszirup. Egy apróra vágott h a g y m á t és cukrot főzzünk kevés vízben, míg besürü-

35

södik. K é t ó r á n k é n t lehet bevenni belőle, g y e r m e k e k n e k egy kávéskanállal, felnőtteknek egy evőkanállal. E g y n e v e s svájci lelkész fokhagymás bort javasolt a kö­ h ö g é s enyhítésére. Fél liter száraz fehérborban főzzünk fel egy g e r e z d apróra zúzott fokhagymát, és igyunk belőle órán­ ként egy kortyot. ( J o h a n n Künzle)

Gyógyn övények
Légcsőhurut ellen ajánlott keverék: akácvirág (5 g), á n i z s m a g (3 g), ökörfarkkóró virág (2 g), bodzavirág (5 g), csillagánizs (2 g), diólevél (5 g), édesgyökér (4 g), fehér­ m á l y v a g y ö k é r (5 g), hársfavirág (5 g), kankalingyökér (5 g), kenderkefü (5 g), martilapulevél (5 g), tüdőfülevél (5 g), p o z s g á s zsázsafü (5 g). ( R á p ó t i - R o m v á r y ) E g y m á s i k tearecept hörghurut ellen: bodzavirág ( 3 0 % ) , orvosi attracél ( 4 0 % ) , nagylevelü útifű ( 2 0 % ) , kenderpakóca (10%>). A kúra 1-3 hétig tart, naponta fél liter teát kell ará­ n y o s a n elosztva megiszogatni. Maradéktalanul megszünteti a légutak m e g b e t e g e d é s e után keletkezett lerakódásokat. K ö ­ högésre j a v a s o l t g y ó g y n ö v é n y e k : kankalin ( 4 0 % ) , ökörfark­ k ó r ó (30 % ) , ibolya ( 1 5 % ) , kakukkfű ( 1 5 % ) . A kúrát tünet­ m e n t e s s é g i g folytassuk, ami tapasztalatok szerint legfeljebb két hét, de m á r 4-5 n a p múltán is számíthatunk eredményre. (Lukácsné) A n é p i orvoslásban nagyra becsült csalántea segít a légző­ szervek h u r u t o s megbetegedéseiben is. Elkészítésekor a nö­ vényt csak forrázzuk, h o g y ne illanjon el belőle az értékes h a t ó a n y a g , és rövid ideig áztassuk. Egy púpozott teáskanálnyi csalánra 1/4 liter vizet számoljunk. Mindenfajta légúti megbetegedésben, hörghurutban és tü­ d ő a s z t m á b a n , de m é g szamárköhögésnél is régi, j ó l bevált g y ó g y s z e r a kakukkfű és a lándzsás útifű 1:1 arányú keveré­ ke. E g y p ú p o z o t t teáskanálnyi keveréket öntsünk le 1/4 liter forrásban lévő vízzel, és rövid ideig hagyjuk állni. A teát jó

36

forrón, kortyonként fogyasszuk, és naponta 4-5 alkalommal mindig frissen készítsük el. Ha fennáll a tüdőgyulladás ve­ szélye, óránként kortyolgassuk. A lándzsás útifű szirup formájában is hatékony. A gyógy­ szertárban vagy gyógynövényboltban kapható készítmény oldja a letapadt nyálkát, csillapítja a köhögést. A fekete nadálytő gyökeréből belsőleg alkalmazható teát is készíthetünk, amely segít hörghurutnál. N a p o n t a 2-4 csé­ szényit igyunk belőle, kortyonként fogyasztva. Figyelem: a tea készítéséhez a gyökeret csak hideg vízben szabad áztatni! Két teáskanálnyi, apróra vágott gyökeret egy éjszakán át 1/4 liter hideg vízben áztassunk, reggel kicsit felmelegítve szűrjük le. Ugyancsak jó köhögéscsillapító, nyálkaoldó teakeverék: martilapu virág és levél, ökörfarkkóró virág, t ü d ő í ü és lán­ dzsás útifű levél (azonos arányban összekeverve). A keve­ rékből két teáskanálnyit adjunk 1/4 liter vízhez, majd forral­ j u k fel. N a p o n t a h á r o m csészével igyunk m e g melegen, kor­ tyonként fogyasztva és mézzel megédesítve. Egy melltea recept: tüdőfűből, martilapu levélből, lándzsás útifűből és orvosi veronikából készítsünk keveréket, mindegyikből azo­ nos mennyiséget véve, majd ízesítsük némi mézzel. N a p o n t a többször fogyasszuk. (Maria Treben) Légúti megbetegedésekre (krónikus hörghurutra, sőt tüdő tbc-re is) az egyik legjobb népi orvosság a zsurló. Teájának rendszeres fogyasztásával kovasav kerül a szervezetbe, elő­ segítve a tüdő gyógyulását és megszüntetve a betegség okoz­ ta gyengeséget is. A tea elkészítéséhez egy púpozott teáska­ nálnyi zsurlót adjunk 1/4 liter vízhez, majd forraljuk fel. A kezdődő hörghurutnál ajánlott köhögéscsillapító teake­ verék lándzsás útifű levelet (40 g), martilapu virágot (20 g), fehérmályva gyökeret (20 g) és mályvát (20 g) tartalmaz. (Theiss) Krónikus hörghurutra jó a tavaszi kankalin virágjából és gyökereiből készített tea. Elkészítése: egy kávéskanálnyi virágot elkeverünk egy csésze (150 ml) hideg vízben, majd a

37

keveréket felforraljuk. Hagyjuk állni öt percig, azután azon­ nal iható. N a p i két-három csészével fogyaszthatjuk. Tilos viszont az alkalmazása a kankalinra allergiásoknál.

Kakukkfű fürdő
K é t csészényi szárított kakukkfüvet forrázzunk le 2 liter lobogva forró vízzel, fedjük le, és hagyjuk állni 10 percig. Szűrjük le, öntsük a fürdőkádba, majd töltsük fel meleg víz­ zel úgy, h o g y a fürdővíz testhőmérsékletü legyen. Fürdés u t á n ne törülközzünk m e g , h a n e m fürdőköpenybe vagy für­ d ő l e p e d ő b e b u r k o l ó z v a bújjunk ágyba és takarózzunk be nyakig. L e g a l á b b fél, de inkább egy órát töltsünk nyugalom­ ban, az á g y b a n izzadva. N a p o n t a csak egyszer vegyünk ka­ kukkfű fürdőt. H a t á s a sokrétű. A forró víz hatására felszabaduló illóola­ j o k a b ő r pórusain keresztül bekerülnek a szervezetbe. Ezzel egyidejűleg a gyógyító g ő z ö k a felső légutakon át eljutnak az orr- és garatüreg gyulladt nyálkahártyájára, és ott fejtik ki baktériumellenes hatásukat. Köhögésnél, hörghurutnál a für­ dő nyálka- és görcsoldó hatású. Megfigyelték, hogy a bronchitisben, k r u p p o s k ö h ö g é s b e n vagy asztmában szenvedő g y e r e k e k n a g y o n j ó l reagálnak a kakukkfű fürdőre. Hatása igen erős, m e r t a szervezet a hatóanyagokat n e m az emésztőszerveken keresztül veszi fel, h a n e m az egész bőrfelületen át fogadja be.

Mellbedörzsölés,

pakolás

Kiváló m ó d s z e r a mellbedörzsölés, amely többféle illó­ olajjal (eukaliptusz, m e n t a , fenyőtű, törpefenyő, ciprus, zsá­ lya és levendula) végezhető. G y e r m e k e k e t m á r féléves kortól k e z d v e kezelhetünk mellkenőccsel. Igen hatékony eszköz k ö h ö g é s és hörghurut ellen. A beteg mellét és hátát vastagon

38

kenjük be, majd burkoljuk be előmelegített frottírtörülköző­ vel vagy h ú z z u n k rá meleg gyapjúinget. Éjszakára hagyjuk a betegen. (Theiss) H a s z n o s lehet az őrölt m u s t á r m a g - vagy túrópakolás. Ká­ védarálóban őröljük m e g a mustármagot, esetleg mozsárban is apró darabokra törhetjük. Az őrölt m a g b ó l 6-7 evőkanál­ nyit keverjünk el disznózsírban, készítsünk sürü masszát. Helyezzük a mellkasra és a hátra, majd kössük át. A pakolás 20 percig maradjon fenn, az eljárást két n a p m ú l v a ismétel­ j ü k meg. Hasonló pakolást sovány túróból is készíthetünk. N é h á n y csepp ecetet és annyi hideg tejet adjunk hozzá, hogy kenhető legyen. Simítsuk rá vászonkendőre, és helyezzük a mellkasra m e g a hátra. A borogatást akkor távolítsuk el, ha a túró meg­ száradt. Szükség esetén az eljárás többször ismételhető.

Inhalálás
A fent említett mellkenőcs hatásos inhaláló szer is lehet hörghurut, k ö h ö g é s és nátha esetén. A kenőcsből egy teáska­ nálnyit oldjunk fel egy tál forró vízben, terítsünk a fejünkre fürdőlepedőt, ú g y üljünk a tál elé és lélegezzük be a gőzöket. Szemünket csukjuk be. Az inhalálás legfeljebb 10-25 percig tartson, és naponta két alkalommal végezzük. Inhalálni sós vízzel u g y a n c s a k lehet. Lehetőleg tengeri sót használjunk. Tehetünk a vízbe némi szódabikarbónát vagy Salvus vizet is.

Illóolajok
Hasznos illóolajok: ánizs, bazsalikom, boróka, borsmenta, citrom, citromfű, erdei fenyő, eukaliptusz, j á z m i n , kakukkfű, levendula, mirha, mirtusz, muskotályzsálya, rozmaring, szantálfa, szegfűszeg, teafa, tömjén, zsálya.

39

Jógalégzés
Mindenfajta légúti megbetegedésben, így hörghurutnál is sokat segíthetnek a j ó g a légzőgyakorlatai (pránájáma). Min­ denekelőtt a teljes jógalégzést kell m e g t a n u l n u n k . E n n e k lényege az, h o g y először hasi légzést végzünk, majd foko­ zatosan szívjuk fel a levegőt a tüdő középső és felső részébe, végül a t ü d ő c s ú c s o t is megtöltjük levegővel. Belégzéskor a hasfal előre d o m b o r o d i k , kilégzéskor belapul. Kizárólag az orron át lélegezzünk be és ki. Ha a teljes j ó g a l é g z é s m á r jól megy, alkalmazhatjuk a váltott orrlyukú légzést is. E h h e z tegyük a mutató- és a kö­ z é p s ő ujjúnkat a két s z e m ö l d ö k között a h o m l o k alsó részére. Hüvelykujjunkkal az egyik, a gyürüsujjunkkal a másik orr­ lyukunkat zárhatjuk el, illetve nyithatjuk ki. A gyakorlatot szájon át végzett kilégzéssel kezdjük, majd csak az egyik orrlyukon lélegzünk be, azt zárjuk, és a másikon lélegzünk ki. U g y a n o t t kezdjük a következő belégzést, és a levegőt ismét a m á s i k orrlyukon fújjuk ki. Vagyis mindig belégzés u t á n váltunk orrlyukat. A váltott orrlyukú légzés erőteljesen tisztítja a légutakat, se­ gít eltávolítani a letapadt váladékot. Ha m á r hosszabb ideje vé­ gezzük, érezni fogjuk, hogy hol a tüdő bal, hol a j o b b oldala telik m e g j o b b a n levegővel. A belélegzett levegő mennyisé­ ge akár 30-40%-kal is több lehet a megszokottnál. A tisztító hatás mellett lényeges az is, hogy a több levegő több életerőt, nagyobb vitalitást jelent. Természetesen így valamennyi szervünk t ö b b o x i g é n h e z jut, ezáltal javul a m ű k ö d é s e .

Reflexológia
A k e z e l e n d ő z ó n á k azonosak a megfázás esetén masszírozandókkal. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talpés kézmasszázs) című fejezetet.

40

Akupresszúra
Testen kezelendő pontok: Bef-17, Bef-22, Kor-14, T-5, T-7. Fül: Masszírozzuk a fulszegély (csiga) alsó felét, így csillapíthatjuk a köhögést. H a s o n l ó a n hat a fülhát koponyá­ hoz közeli és alsó részének masszírozása is. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

Táplálékkiegészítők
Első helyen javasolt a C-vitamin bevitele a megszokottnál nagyobb adagban, lehetőleg bioflavonoidokkal együtt. Segít a nyálkahártyák regenerálásában és védi a tüdőszövetet az A-vitamin, illetve a béta-karotin. Ugyancsak hasznos a sza­ badgyökök ellen az E-vitamin. Erőteljesen tisztít a klorofill, illetve a sok klorofíllt tartalmazó növények (lucerna, zöldár­ pa, búzafü). A fokhagyma természetes antibiotikumként m ű ­ ködik, napjainkban komplex táplálékkiegészítőként multi ásványi már szagtalan formában is hozzáférhető. A gyógyuláshoz szükség van jó minőségű, anyag kiegészítőre, amelyben cink is megtalálható. Az aminosavak közül emel­ j ü k ki a nyákoldó hatású és sejtvédő L-ciszteint, amely ként is tartalmaz. Érdemes mindemellett B-vitamin komplexet is szedni, mert az sok olyan enzimet aktivál, amely elengedhe­ tetlen a gyógyuláshoz. Újabb szakirodalmi adatok szerint az ananász fehérje­ emésztő enzimkomplexe, a bromelin idült hörghurutban kö­ högéscsillapító és nyákoldó hatásúnak bizonyult.

41

Szénanátha, allergia
Az a u g u s z t u s sajnos s o k a k számára n e m c s a k a fel­ hőtlen pihenést, a n y a r a l á s örömeit jelenti. Ez a h ó n a p v a l ó s á g o s m u m u s a azoknak, akik éppen az ilyenkor vi­ rágzó parlagfű pollenjére allergiásak. Ha tehetik, p a r l a g f ű m e n t e s területre v a g y külföldre, olyan országba utaznak, ahol m á r sikerült érvényt szerezni a g y o m n ö ­ v é n y k i i r t á s á r a v a g y visszaszorítására hozott jogszabá­ lyoknak. A k i n e k a z o n b a n ez n e m áll módjában, az ilyen­ kor hetekig t a r t ó kellemetlenségekre készülhet fel. A kórokozók baktériumok, vírusok, gombák, a

szennyezett levegőből, vízből és táplálékból bekerülő méreg­ a n y a g o k - ellen csak j ó l m ű k ö d ő immunrendszer segítségé­ vel védhetjük meg magunkat. nem Ha viszont akkor a szervezet védekezőrendszere tökéletes, megbetegszünk,

bőrkiütések, allergiás reakciók jelentkeznek. Az i m m u n r e n d ­ szer részei: a m a n d u l á k , a lép, a csecsemőmirigy, a vastag­ bél, a féregnyúlvány (vakbél), a nyirokrendszer, valamint a fehérvérsejtek, a speciális T-sejtek és kémiai faktorok. Az allergia m e g e l ő z é s e , illetve az allergiás reakciók mérséklése szempontjából i g e n fontos az említett szervek egyensúlyban tartása, v é d e k e z ő e r e j ü k fokozása. Allergia esetén szervezetünk immunrendszere nem a megfelelő választ adja egy olyan anyagra, amely egyébként ártalmatlan v o l n a számára. Ha az immunrendszer „idegen­ k é n t " , „ b e t o l a k o d ó k é n t " azonosít valamilyen, különben ve­ szélytelen a n y a g o t , akkor a fehérvérsejtek - a túlzott reakció 42

következtében - magát a szervezetet károsítják, és a fokozott immunválasz ö n m a g á b a n véve betegséggé válik. Az allergi­ ás asztma, az ekcéma és a szénanátha egyaránt ebbe az aller­ giás betegségcsoportba tartozik. Az allergiás reakció lehet egészen enyhe - könnyezés, szemviszketés, orrfolyás, tüsszögés -, de ha súlyos, akkor életveszélyt okozhat. Az utóbbi esetben hirtelen légzési ne­ hézség, szívmüködészavar és jelentős vérnyomásesés követ­ kezik be, ami anafilaxiás sokkhoz vezethet. Ez akár bizonyos ételek elfogyasztásától, akár egyes gyógyszerek bevételétől vagy darázscsípéstől is kialakulhat.

Életmód
A legfontosabb, hogy azonosítsuk, kerüljük el és lehető­ leg iktassuk ki mindennapi életünkből az allergiás reakciót kiváltó anyagokat, az úgynevezett allergéneket. Szinte min­ den anyag okozhat allergiát valaki számára valahol a világon. A leggyakoribb allergének azonban ismertek. Közéjük tarto­ zik a fű, a por, egyes fémek (különösen a nikkel), n é m e l y kozmetikum, a lanolin, egyes állatok szőre (kutya, m a c s k a stb.), rovarcsípés (darázs), bizonyos gyógyszerek (például penicillin, aszpirin, lidokain), egyes ételek (tej és tejtermé­ kek, fehérliszt, eper, tojás, a tenger gyümölcsei stb.), élelmi­ szer-adalékanyagok (pl. benzoesav, kén-dioxid), vegyi anya­ gok (a szappanban, m o s ó p o r b a n stb.). N e m elhanyagolható az érzelmi háttér sem. Akit sok stressz ér, és azt n e m képes megfelelően feldolgozni, illetve haragot, gyűlöletet táplál magában, annak az i m m u n r e n d s z e ­ re is k ö n n y e b b e n károsodik, és hajlamosabbá válik az aller­ giára. Az allergia n e m e g y s z e r öröklődik. Valószínű, hogy a n e m vagy rövid ideig szoptatott csecsemők hajlamosabbak arra, hogy életük folyamán allergiássá váljanak.

43

A házipor az egyik leggyakoribb otthoni allergén. Segít­ het m á r az is, ha eltávolítjuk - vagy legalább nagyon gondo­ san és sűrűn tisztítjuk - a padlószőnyeget, leszedjük a gyerek ágya mellől a falvédőt, és megbeszéljük családunk legifjabb tagjával, h o g y köszönjön el kedvenc plüssállataitól, vagy legalább éjszaka ne tartsa őket a párnája mellett. Sok e m b e r n e k o k o z problémát a tollpáma; tapasztalatok szerint a c s e c s e m ő k o r b a n kialakuló allergiáért gyakran éppen ez a felelős.

Ételallergia

teszt

K ü l ö n fejezetet érdemel a táplálkozás. A betegnek a szá­ m á r a ismert allergéneken kívül kerülnie érdemes a cukortar­ t a l m ú ételeket és az alkoholt, mert ezek bizonyítottan gátol­ ják a fehérvérsejtek aktivitását. Az elhízott embereknél u g y a n c s a k c s ö k k e n az i m m u n r e n d s z e r védekezőképessége. J ó , ha tudjuk: az ételallergia és a túlérzékenység n e m u g y a n a z t jelenti. Az utóbbi esetén bizonyos, a megfelelő e m é s z t é s h e z szükséges enzimek h i á n y o z n a k a szervezetből, ezért a m e g e m é s z t e t l e n tápanyag a véráramba kerülve túlér­ zékenységi reakciót válthat ki. Allergiánál viszont az i m m u n ­ rendszerünk ellenanyagot termel az adott ételféleséggel s z e m b e n . C s a k kevés étel vált ki azonnali allergiás reakciót, ám ezeket természetesen könnyű azonosítani és kiiktatni az étrendünkből. A később jelentkező allergiás reakciónál a z o n b a n n e h e z e b b a dolgunk. Létezik egy egyszerű teszt arra, hogy ellenőrizzük, vajon valóban allergiásak vagyunk-e valamilyen ételre. Üljünk le, és n é h á n y p e r c e s pihenés után mérjük m e g a pulzusunkat, majd fogyasszunk a „ g y a n ú s n a k " tartott táplálékból. Várjunk 15-20 percig, majd ismét mérjük m e g a pulzusunkat. Ha a pulzusunk az előző értékhez képest t ö b b mint 10-zel nőtt, akkor egy h ó n a p r a hagyjuk el az étrendünkből a szóban for­ gó ételt, majd ismételjük m e g a tesztet.

44

Gyógyn övények
Az első lépés a gyógyuláshoz, illetve a tünetek csökkenté­ séhez a szervezet méregtelenítése. G y a k r a n m á r a rostbevitel növelése, a vastagbél megtisztítása is (például beöntésekkel) enyhíti az allergia okozta panaszokat. Javasolt a legerősebb „vértisztítónak" tartott növényből, a csalánból vagy „vértisz­ t í t ó " növények keverékéből (a csalán mellett gyermekláncfű, zsurló, medvehagyma, nyírfalevél, málnalevél, bodza, bab, csipkebogyó, fekete ribiszke, tövises iglice) készített tea kúraszerü fogyasztása. Megelőzésként ezt akár be is iktathatjuk a minden tavasszal és ősszel ránk váró teendők közé. A csalántea alapterápiának számít allergiák, szénanátha, valamint bőrbetegségek esetén, mert kiűzi a testből a mérge­ ket, feloldja az anyagcseréből származó salakanyagokat, lévő, tisztítja a, teljes emésztőrendszert, és fokozza a szervezet védekezőerejét. A csalán titka egyébként a b e n n e kvercetin nevezetű flavonoid, amely gátolja az allergiás re­ akciók során termelődő hisztamin képződését, vagyis a csa­ lán hatásmechanizmusa a z o n o s az antihisztamin csoportba tartozó, az allergiás tüneteket enyhítő gyógyszerekével. (Theiss házaspár) Szénanátha esetén ajánlott, h o g y igyunk m e g napi 3-4 csésze csalánteát, amihez 3-3 teáskanál svédkeserűt adunk. (Maria Treben) Egy másik recept: pitypanggyökér, csalánlevél, bodzavi­ rág, kutyabengekéreg, k ö m é n y egyenlő mennyiségeit össze­ keverjük, reggel és este 2 dl vízzel 1 tetézett evőkanálnyi keveréket leforrázunk; 4 hetes kúrát végzünk. (Dr. Oláh An­ dor) Jók a tapasztalatok az ö n m a g á b a n fogyasztott svédkeserüvel (svédcseppel) is. A borsmenta tea az allergiával együtt j á r ó köhögés és orr­ dugulás megszüntetésében nyújt segítséget. A g y ö m b é r gyulladás- és fájdalomcsökkentő hatása aller­ giás panaszok esetén is előnyös lehet. 45

Jól ismert, n a g y hatású immunerősítő g y ó g y n ö v é n y a kasvirág ( E c h i n a c e a ) és az Astragalus m e m b r a n a c e u s . Az arcon viszkető és égő érzést o k o z ó allergiákra külső­ leg a l k a l m a z h a t ó a langyos papsajttea.

Illóolajok
Illóolajként h a s z n á l v a a borsmenta és az eukaliptusz lég­ z é s k ö n n y í t ő ; a g y ö m b é r , a citrom, a citromfű, a kamilla, a levendula, a m i r h a és a szegfűszeg gyulladáscsökkentő hatá­ sú.

Élettani

sóoldat

A gyógyszertárban kapható élettani (fiziológiás) sóoldatból egy-két cseppet m i n d k é t orrlyukba csöppentve, eltávolít­ hatjuk az orrnyálkahártyán és a melléküregekben letapadt allergéneket, így ez a m ó d s z e r kiválóan alkalmas a légúti allergiás tünetek enyhítésére, sőt megszüntetésére is. Csepegtetés k ö z b e n a fejet j ó l hátra kell hajtani, és kb. fél percig így tartani, m i k ö z b e n időnként lassan j o b b r a és balra elfor­ dítjuk, h o g y a sós víz valamennyi orrmelléküregbe eljusson. C s e p e g t e t é s u t á n fújjunk orrot. N a p o n t a többször és gyerme­ k e k n é l is k i v á l ó a n alkalmazható, és gyors enyhülést hoz.

Reflexológia
Az i m m u n r e n d s z e r megfelelő m ű k ö d é s é b e n szerepet ját­ szó valamennyi szervünket serkenthetjük talpés kéz­ masszázzsal. K e z e l e n d ő z ó n á k : vese, mellékvese, vastagbél, mandulák, lép, vakbél, nyirokrendszer (az utóbbit óvatosan masszíroz­ zuk, m e r t a h o z z á tartozó zónák érzékenyek).

46

A légutak működését fokozhatjuk, az orrfolyást csökkent­ hetjük, ha valamennyi ujjúnkat és az ujjak tövét masszíroz­ zuk. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talpés kézmasszázs) című fejezetet.

Akupresszűra
Testen kezelendő pontok: Vab-4, Vab-11, Gy-36, L-10. Fül: Sen M e n (Lélekkapu), nehézlégzés és allergiapont (Szél forrása). A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akiipresszúrás alapismeretek című fejezetet.

Táplálékkiegészítők
A szakirodalom első helyen, az egyik legfontosabb ét­ rend-kiegészítőként a virágport említi. Itt azonban azonnal meg kell jegyezni, hogy rendkívül óvatosan szükséges eljár­ ni, hátha valaki éppen valamilyen virág porára érzékeny. Először csak egy-két szemcsényi virágport vagy tablettázott készítményből m a x i m u m 1/4-et szabad bevenni, és csak ak­ kor szabad folytatni a szedést, illetve fokozatosan, 2-3 hét alatt, napi 2 teáskanálnyira emelni az adagot, ha n e m jelent­ kezett semmilyen allergiás, túlérzékenységi reakció. Ugyancsak lényeges, hogy a virágporral végzett „ i m m u ­ nizálási" folyamat lehetőleg ne az allergiaszezonban, h a n e m jóval előtte, m á r a tél végén megkezdődjék. Egyes források szerint az a legjobb virágpor, amely a lakóhely 15-20 km-es sugarú körzetéből származik, m á s o k viszont a virágpor mi­ nőségére, a m é h e k gyűjtőterületének tisztaságára helyezik a hangsúlyt. Az allergiás reakciók kapcsán fellépő stressz csökkentésé­ re kiválóan alkalmas a kelát formájú kalcium és m a g n é z i u m ,

47

v a l a m i n t a B - k o m p l e x vitamin. Javítja a csecsemőmirigy és ezzel ösztönzi az i m m u n r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a C-vitamin, lehetőleg bioflavonoidokkal (például kvercetinnel) együtt b e v é v e , t o v á b b á a béta-karotin (helyette esetleg A-vitamin), az E-vitamin és a cink. Előfordul, hogy az i m m u n z a v a r hát­ t e r é b e n vas- és/vagy szelénhiány áll. S z a k i r o d a l m i adatok és betegek állapotjavulást tükröző beszámolói alapján feltétlenül megemlítendők még az ájurvéda g y ó g y h a t á s ú készítményei, elsősorban a Shilajit, v a l a m i n t az A l o e vera és a noni alapú étrend-kiegészítők. E z e k m i n d e g y i k e ma m á r hazánkban is hozzáférhető.

48

Máj betegségek
Elsősorban a máj felel a szervezet méregtelenítéséért, és ha ezt n e m képes elvégezni, előbb-utóbb kialakulnak a mérgezésre jellemző tünetek, ingerlékenyek leszünk és gyorsan elfáradunk. Az álmatlanság, az epehólyaggyulladás, a májfoltok e g y a r á n t a máj m ű k ö d é s i zavarai­ ra utalnak. Ha a g y o m r u n k a t este túlságosan megterhel­ jük, álmunk n e m lesz zavartalan, sőt éjjel 1-3 ó r a között valószínűleg felébredünk. E k k o r van ugyanis a máj ener­ getikai csúcsa, és ha túl sok a munkája, alvó e m b e r e n ezt n e m képes elvégezni. A májgyulladás (hepatitisz) leggyakoribb formája az A és a B típusú, mindkettőt vírus okozza, és mindkettő fertőző. A májgyulladás hirtelen vagy lassan, alattomosan fellépő tüne­ tei: láz, gyengeség, hányinger és hányás, izomfájdalom, szé­ dülés, fejfájás, influenzaszerü tünetek, kellemetlen alhasi érzés (diszkomfort) és gyakran sárgaság. A vizelet sötétebbé válik. A máj megnagyobbodik, nyomásra érzékeny lesz. A fertőző hepatitisz a sárgaság megjelenése előtt 2-3 hét­ tel és a besárgulás után egy héttel fertőz. A székletben a vírus megtalálható, ezért a májgyulladásos beteget el kell különí­ teni. Fontos a gyakori k é z m o s á s és ruhaváltás. A fürdőszobát és a WC-t gyakran kell fertőtleníteni. Májgyulladást azonban n e m csak vírus okozhat, m é r g e z ő vegyi anyagoknak a szervezetbe vagy a bőrfelületre jutása, injekció ugyancsak kiválthatja.

49

Étrend, életmód
E n y h é b b májbetegségeknél is célszerű mellőzni a túl zsí­ ros, túlságosan fűszeres ételeket, fel kell hagyni a szeszes­ italok, a c u k o r fogyasztásával és a dohányzással. A betegség krónikus szakaszában az étrend tartalmazzon sok természetes alapanyagot, legyen b e n n e kevés telített vagy oxidált zsírsav (olaj) és állati zsiradék, egyszerű szénhidrátok (cukor, fehér liszt, m é z , g y ü m ö l c s l é stb.), u g y a n a k k o r legyen rostokban gazdag. Súlyosabb májbetegségeknél (máj zsugorodás, -ciszta) lényeges a szigorú diéta, az átállás a növényi étrendre. A s o v á n y t ú r ó j ó t é k o n y a n hat a májra. É r d e m e s egy hétig n a p o n t a 6 d k g sovány túrót fogyasztani, egy evőkanál len­ olajjal és egy kávéskanál citromlével elkeverve. Ugyancsak j ó k a tapasztalatok a zöldségként v a g y zöldséglé formájában elfogyasztott articsókával. Régi házi szer máj- és epebetegségeknél a retekkivonat. E g y recept: a fekete v a g y fehér retket h á m o z z u k vagy re­ szeljük m e g , és zöldségprésben nyerjük ki a levét. Kezdetben n a p o n t a egy decit igyunk é h g y o m o r r a , majd fokozatosan emeljük a napi m e n n y i s é g e t úgy, h o g y egy hét elteltével napi 4 decit fogyasszunk. Ezután egy hét alatt fokozatosan csök­ kentsük az adagot, a m í g újra el n e m érjük a napi egy decit. Fekete retek kivonat é d e s k ö m é n y olajjal együtt egyébként gyógyszertári k é s z í t m é n y formájában is kapható. A májgyulladás akut szakaszában pótolni kell a folyadék­ veszteséget, zöldségleves, 5 0 % - b a n vízzel hígított zöldséglevek és g y ó g y t e á k formájában. A fertőzés h e v e n y szakaszában a beteg feküdjön ágyban, és csak fokozatosan térjen vissza a m o z g á s h o z . Kerülendő a megerőltető fizikai m u n k a .

50

Gyógynövények
Egy neves szakértő a korpafüvet említi első helyen olyan gyógynövényként, a m e l y m i n d a májzsugor, m i n d a daga­ natos májmegbetegedés ellen használ; azonnal megszünteti a mindkét betegségre j e l l e m z ő légszomjat. A tea elkészítésé­ hez 1/4 liter vízre egy csapott teáskanálnyi korpafüvet szá­ mítsunk. Reggel é h g y o m o r r a , illetve este fél órával vacsora előtt egy-egy csészényit igyunk. Emellett ajánlott meginni 6 korty kálmosgyökér teát és 2-3 csésze csalánteát. (Maria Treben) A gyermekláncfű (gyökér és levelek) serkenti a máj m ű ­ ködést, a belőle készített teával csak az a gond, h o g y kelle­ metlen az íze. Ezért é r d e m e s keverni m á s gyógynövények­ kel, ezzel egyszersmind fokozhatjuk vértisztító, valamint máj- és e p e m ü k ö d é s t serkentő hatását. Megfelel erre a gyermekláncfühöz kevert málnalevél, csalánlevél és nyírfa­ levél. A keserű íz révén, a m e l y a n e v é b e n is b e n n e foglaltatik, a svédkeserü is j ó t é k o n y a n hat a májműködésre. Fogyasztható gyógyteával együtt is, m i n d e n csésze teához egy teáskanál­ nyi elixírt adva. Egy bevált máj- és epetea a következőkből áll: gyermek­ láncfű gyökér és n ö v é n y (35 g), máriatövis m a g (15 g), mál­ nalevél (15 g), ezerjófü (10 g), cickafarkvirág (10 g) útilapu­ virág (5 g), angelikagyökér (5 g), boldolevél (5 g). A keve­ rékből naponta legfeljebb 3-4 csészével szabad inni, n e h o g y túladagoljuk. Fontos az is, h o g y a teát mindig étkezések előtt igyuk, mert így a keserű a n y a g o k az üres g y o m o r r a hatnak. (Theiss házaspár) A máj különböző m ű k ö d é s i zavarainál egyaránt javasolt tea „a májnagyobbodástól a májzsugorodásig javít a beteg állapotán, és bármely, az orvos által felírt gyógyszer mellett fogyasztható". A recept a következő: gyermekláncfű, füstikeffi, máj virág, erdei mályva és pásztortáska (15-15%-os arányban), tejoltó galaj ( 1 0 % ) , ezerjófü, orbáncfű, kerekrep51

k é n y ( m i n d e g y i k 5-5%-ban). A teát két h ó n a p o n át folya­ matosan, napi fél literes adagban kell inni, később m á r ele­ g e n d ő hetente egyszer fogyasztani. (Lukácsné) E g y másik, egyszerűbb keverék e n y h e esetekben használ. Hatóanyagai: gyermekláncfű, füstikefű, májvirág, erdei mályva, pásztortáska - a z o n o s mennyiségekben. (Lukácsné) T o v á b b i két értékes keverék: rebarbara gyökér (30 g), bo­ r ó k a b o g y ó (15 g), diólevél (20 g), szappangyökér (15 g), csalánlevél (40 g), medveszőlőlevél (40 g), kakukkfű (40 g), búzavirág (5 g). A másik recept: benedekfü (20 g), szagosmügefü (20 g), katángkórógyökér (25 g), katángfü (25 g), vidraeleckelevél (10 g), diólevél (10 g), szappangyö­ kér (10 g), kakukkfű (20 g), babhéj (15 g), csalánlevél (15 g), kukoricabajusz (15 g), medveszőlőlevél (10 g), pipacsszirom (5 g), vadárvácskafü (5 g). (Dr. Völgyesi) A máj g y ó g y í t ó n ö v é n y e k között kitüntetett helyet érde­ m e l a máriatövis. Ú g y erősíti és javítja a máj működését, h o g y m e g a k a d á l y o z z a az ott t e r m e l ő d ő és a méregtelenítés­ h e z nélkülözhetetlen a m i n o s a v származék, a glutation ki­ ürülését. Ezzel egyidejűleg antioxidáns hatása is érvényesül, a m e l y egyes források szerint m é g a C- és az E-vitaminénál is erősebb. Az elöregedett, elhalt májsejtek helyett segíti egész­ séges, új sejtek létrejöttét, m é g vírusos májgyulladásban és májzsugorban is hasznos. Hatásos lehet alkoholistáknál, mert a n a g y m e n n y i s é g ű alkohol lebontja a máj által termelt glutationt, a máriatövis viszont megakadályozza ezt a folya­ matot. G y ó g y s z e r t á r b a n m a m á r többféle máriatövis-kivonat k a p h a t ó , k ö z ö s h a t ó a n y a g u k a szilimarin. M á j v é d ő hatású az édesgyökér is, amely a májgyulladás akut és k r ó n i k u s szakaszában egyaránt hasznos. Serkenti az i m m u n r e n d s z e r t , fokozza az interferonnak, a szervezet saját vírusellenes és i m m u n e r ő s í t ő tényezőjének a hatását. Vigyá­ zat: ha é d e s g y ö k e r e t hosszabb időn át fogyasztunk, növel­ n ü n k kell é t r e n d ü n k b e n a k á l i u m b a n gazdag ételek arányát.

52

Borogatás,

dunsztkötés
É r d e m e s m é g reggel és

Jótékony hatású a m i n d e n n a p 4 óra időtartamra a máj fölé helyezett svédkeserüs borogatás. délután 2-2 órára, valamint egész éjszakára zsurlós dunsztkötést tenni a máj tájékára. E h h e z maradjunk ágyban. M i n d ­ két borogatást célszerű letakarni m e l e g kendővel, n e h o g y a párolgó Treben) Akárcsak alkalmazható össze héjában epebántalmaknál, a forró főtt burgonyát máj elégtelenség Héjastul egy esetén is Az burgonyazsák. nyomjunk nedvesség következtében meghűljünk. (Maria

vászonzsákban.

elviselhető legmelegebb állapotban használjuk, terítsünk rá egy vastag kendőt, majd takarózzunk be gyapjútakaróval, hogy a pakolás lassabban hűljön ki. m e g az eljárást. Egy órán keresztül hagyjuk a zsákot az alhason, majd 30 perc m ú l v a ismételjük

Emelkedő hőmérsékletű
ség, magas, illetve

ülőfürdő
szívbeteg­ érelmeszesedés,

Ezt a módszert májelégtelenségben ajánljuk; alacsony vérnyomás,

hasnyálmirigy probléma, valamint terhesség esetén viszont tilos az alkalmazása! Üljünk a 35 °C-os vizet tartalmazó kádba; a víz csak az alsó köldökig érjen. Adjunk hozzá 5 percenként forró vizet, és m i n d i g merjünk ki a kádból ugyanannyit, hogy a vízszint változatlan maradjon. Mindezt addig végezzük, amíg az ülőfürdő hőmérséklete el n e m éri a 45 °C-ot. E h h e z kb. 20 perc szükséges. További 5 percig maradjunk a vízben.

Illóolajok
Az e p e termelődését fokozzák, így a máj működését is segítik a következő illóolajok: borsmenta, eukaliptusz, le­ vendula, rozmaring.

Reflexológia
A máj és az epehólyag reflexzónája a j o b b lábon és kézen m a s s z í r o z h a t ó . Vigyázat: csak óvatosan szabad kezelni. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talpés kézmasszázs) című fejezetet.

Akupresszúra
T e s t e n kezelendő pontok: M-3, Eh-34. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

Táplálékkiegészítők
N y u g a t i források első h e l y e n említik a nyers máj kivona­ tot, amelyet injekcióval lehet bejuttatni, de csak orvosi ellen­ őrzés mellett. U g y a n c s a k jó klinikai tapasztalatok vannak a szájon át adott borjú c s e c s e m ő m i r i g y kivonattal. F o n t o s a Q 1 0 koenzim, a m e l y az i m m u n r e n d s z e r erősíté­ sével segít leküzdeni a vírusfertőzést. A lecitin védi a máj­ sejteket és mozgósítja a zsírokat, adagolásával megelőzhető a „ z s í r m á j " kialakulása. A n o r m á l i s májfunkcióhoz elenged­ hetetlenek így a a B-vitaminok, gyököket amelyeket komplex formában é r d e m e s bevinni. Előnyös lehet az erős antioxidáns hatású, szabad semlegesítő szuperoxid-diszmutáz (SOD).

54

Májbetegségekben gyakori a véralvadási p r o b l é m a , ezt enyhítheti a kalcium és a m a g n é z i u m együttes hatása (2:1 arányban). A májmérgeket közömbösíti az é h g y o m o r r a bevett két aminosav, ni. Májgyulladásban jó hatásúak a telítetlen zsírsavat tartal­ m a z ó készítmények (ligetszépe olaj, lazacolaj, lenmagolaj, kendermagolaj stb.). Megemlítendő a C-vitamin, amely bioflavonoidokkal együtt, a szokásos adagot j ó v a l m e g h a l a d ó dózisban is fo­ gyasztható, és egyes források szerint vírusellenes hatású. A szerző tapasztalatai szerint, a betegek visszajelzései alapján kiváló hatású a Magyarországon is kapható ájurvédikus májvédő és májregeneráló készítmény (Liviit), amely az ősi indiai gyógyászat j ó l bevált gyógynövényeit tartalmazza. Ugyancsak előnyös a szervezet, így a máj méregteleníté­ sét is elősegítő Aloe vera gél fogyasztása. az 1-metionin és az 1-cisztein, amelyeket kis mennyiségű B 6 - és C-vitaminnal együtt javasolt elfogyaszta­

55

Epebetegségek, epekő
Élete s o r á n szinte m i n d e n k i n e k volt m á r problémája az epéjével. F ő l e g azok a nők tapasztalhatták meg, mi­ lyen kínzó fájdalmat okozhat, akik m á r e l m ú l t a k 40 éve­ sek és n é m i túlsúllyal is küszködnek. Az e p e k ő szinte mindig kiadós étkezést követően okoz váratlanul e r ő s fájdalmat és görcsöket. Koleszterinből, k a l c i u m b ó l és m á s a n y a g o k b ó l k é p z ő d i k az epehólyagban. A zsírok m e g e m é s z t é s é t elősegítő e p é b e n kő akkor a l a k u l h a t ki, ha túl sok b e n n e az epesav, a koleszterin, a p i g m e n t - és m á s anyagok. Gyakori, h o g y az e p e k ő sem­ milyen t ü n e t e t n e m okoz, pedig m á r jó nagyra nőtt, a z o n n a l é s z r e v e h e t ő azonban a jelenléte, ha gyulladást idéz elő az e p e h ó l y a g b a n vagy elzárja az epevezetéket. Epehólyag-gyulladásra vagy az epevezeték elzáródására utaló tünetek: hányingerrel, hányással, lázzal együtt j á r ó fáj­ d a l o m v a g y p e d i g nagyon erős hasi fájdalom. G y o m o r é g é s , puffadás is jelentkezhet. Ilyenkor azonnali orvosi ellátásra v a n szükség. K e v é s b é heves tünetekkel j á r h a t a régebben m e g l é v ő e p e k ő , időszakos fájdalmat o k o z v a a has j o b b felső felén. A fájdalom kisugározhat a hátba, a mellkasba vagy a j o b b vállba is, és általában étkezés után jelentkezik, 30 perc­ től 4 óra hosszat tartva. T a p a s z t a l a t o k szerint a nőket inkább érintik az epebeteg­ ségek, és 40 éves k o r felett gyakrabban fordulnak elő. Haj­ lamosítanak az e p e k ő kialakulására a gének - ez ügyben

56

egyelőre n e m sokat tehetünk

valamint az elhízás és a túl

gyorsan végzett fogyókúra, a böjt.

Étrend, életmód
Táplálékunkban legyen kevés finomított szénhidrát, cukor és zsiradék, de tartalmazzon sok rostot. Bőségesen fo­ gyasszunk gyümölcsöt, zöldséget, zabkorpát és m á s rostos anyagokat, különösen gélformáló vagy n y á k k é p z ő rostokat (lenolaj, guár, pektin stb.). M i n d e z e k hozzájárulnak az epe­ kövek feloldásához. A gyümölcs- és zöldségfélék közül első­ sorban a m a g a s pektintartalmú narancsot, almát, banánt, bor­ sót és sárgarépát részesítsük előnyben. Igyunk sok folyadé­ kot. Ha valaki kényes az epéjére, ne fogyasszon tojást, kerülje a cukrot, az állati fehérjéket, a zsírban vagy olajban sült éte­ leket, a káposztát, a tejfölös, a paprikás és h a g y m á s ételeket. N e m tesz j ó t a szeszesital, töményét pedig tilos fogyasztani! Epekövek kihajtására jól bevált m ó d s z e r az olívaolaj al­ kalmazása. H á r o m evőkanálnyit keverjünk össze citromlével, és lefekvés előtt, illetve ébredéskor igyuk m e g . Ezzel az eljá­ rással kihajthatjuk az epeköveket: é r d e m e s figyelni a szék­ letünket, megjelennek-e benne. Citromlé helyett grépfrút dzsúszt is használhatunk. A máj megtisztítására kiváló a tiszta almaié is. Öt napig fogyasszunk annyit, amennyit csak tudunk, természetesen tartósítószer és cukor nélkül. Érdekes összefüggésre utal, hogy egy t a n u l m á n y kimu­ tatta: allergia elleni szigorú diétával valamennyi epebeteg tünetmentes marad. Jusson eszünkbe gyakran az a m o n d á s , hogy „az embert elönti az e p e " . Ez olyankor szokott megtörténni, ha valaki hirtelen megharagszik, felindul, negatív érzelmek kerítik hatalmukba. Mivel az epe a májban termelődik, májbetegek is gyakrabban küzdenek epeproblémákkal. M i n d a máj, m i n d

57

az e p e m ű k ö d é s é n e k karbantartására é r d e m e s gyakran lazí­ tani, relaxálni. É r d e k e s s é g , h o g y egy t u d o m á n y o s kutatás szerint a na­ pozni szerető, fehér bőrű e m b e r e k esetében az epekőképző­ dés k o c k á z a t a kétszeres volt a napot n e m kedvelőkhöz ké­ pest. A k i k p e d i g k i m o n d o t t a n le szoktak égni a hosszú napo­ zástól, a z o k n á l a kockázat m é g egy nagyságrenddel na­ g y o b b : 26-szoros a napot kerülőkhöz viszonyítva.

Gyógynövények,

gyógybor

E g y ismert m a g y a r szakértő teakeveréke 18-20 féle füvet tartalmaz, alkalmazásával a műtétet gyakran el lehet kerülni. Az e p e b á n t a l m a k alapteáinak hatóanyagai a következők: pemetefű, (Lukácsné) É r d e k e s L u k á c s n é n a k az a megjegyzése, amelyben taní­ t ó m e s t e r é r e , Forst Károlyra hivatkozva azt mondja, hogy a g y o m o r s a v m e n n y i s é g é t is az epe szabályozza. Magyarán: a k á r sok, a k á r kevés a g y o m o r s a v , epebántalommal kell számolni. A m a g y a r g y ó g y s z e r k ö n y v b e n kétféle epehajtó teakeve­ rék is megtalálható, e z e k e p e k ő és epegörcs esetén ajánlot­ tak. Az egyik F o - N o keverék összetétele: szennalevél (10 g), ürömfű ( 2 0 g), pemetefű (20 g), citromfű (20 g), fehérmály­ va-gyökér (30 g), é d e s g y ö k é r (30 g). A másik magyar Fo-No keverék a következő: apróbojtorjánfü (10 g), ezerjófü (10 g), tisztesfü (10 g), katángfü (10 g), gyermekláncfű g y ö k é r (10 g), kálmosgyökér (10 g), b o r ó k a b o g y ó (10 g), borsosmentalevél (6 g), homoki g y o p á r virág (4 g), b e n g e k é r e g (4 g). A gyermekláncfű ( p o n g y o l a pitypang vagy tévesen elne­ vezve: kutyatej) friss szárai fájdalommentesen oldják az epe­ követ, szabályozzák a máj és az epe működését. Maria rebarbara, apróbojtorján, sóskaborbolya

58

Treben azt ajánlja, h o g y a n ö v é n y j ó l m e g m o s o t t nyers szá­ rából naponta 5-10-et j ó l m e g r á g v a fogyasszunk el. Epebetegségekre is jó szerinte a friss vérehulló fecskefüből nedvesen kinyert lé, amit kétszer annyi langyos vízzel hígítva, n a p k ö z b e n kortyonként fogyaszthatunk. Javaslat: a növény leveleit, szárait és virágait alaposan m o s s u k m e g , és m é g nedvesen, gyümölcscentrifugával nyerjük ki a levét. Ugyancsak jó hatású a svédcsepp, amiből egy-egy evőka­ nállal fogyaszthatunk reggel és este, éjszakára pedig beboro­ gathatjuk a h a s j o b b felső oldalát. E g y gyógybor recept: v e g y ü n k földi tömjént, borostyánt, komlót, apróbojtorjánt, borsmentát és ürmöt, mindegyikből 20-20 grammot. Adjunk h á r o m evőkanálnyi keveréket e g y liter almaborhoz vagy m u s t h o z , tegyük hideg helyre, majd az egészet forraljuk fel, de csak annyira, h o g y egyet buggyan­ j o n . A tűzhelyről levéve hagyjuk állni 3 percig. Ó r á n k é n t egy-egy evőkanállal fogyasszunk belőle a n a p folyamán, összesen 8-9 alkalommal. A gyógybort tartsuk termoszban, mert melegen kell inni. (Maria Treben) Epehólyag-gyulladás elleni tea: ezerjófu (20 g), bors­ mentalevél (20 g), cickafark (20 g), kamillavirág (20 g). Az alapreceptet a panaszok alapján változtatni lehet. Puffadás esetén tegyünk m é g a keverékbe édesköményt és k ö m é n y t is, ha pedig evés után rendszeres nyomásérzés jelentkezik, tár­ nicsot és gyermekláncfű gyökeret. Ha egyidejűleg székreke­ dés is van, adjunk a keverékhez bengekérget és szennát. Epekőnél segíthet a következő keverék: borsmentalevél (30 g), ezerjófu (20 g), citromfűlevél (20 g), füstiké (20 g), fehérüröm (10 g). (Barbara és Péter Theiss) Külföldi kutatások szerint ugyancsak előnyös lehet e p e ­ bajokra a máriatövis alkalmazása, mert csökkenti a koleszte­ rinszintet, növeli hatású. az epefolyadék oldékonyságát, kőoldó

59

Borogatás
A h e v e n y epefájdalom, görcs csillapítására a borsmenta­ tea mellett é r d e m e s kipróbálni a l e n m a g o s borogatást. Ennek elkészítéséhez 2 0 0 g őrölt lenmaggal töltsünk m e g egy vé­ k o n y v á s z o n z a c s k ó t (lehet kispárnahuzat is), gondosan kö­ t ö z z ü k be, és lógassuk 10 percen át forrásban lévő vízbe. Ez után kicsit lehűtve alkalmazzuk, olyan forrón, ahogyan csak a beteg elbírja. E g y s z e r ű b b és gyorsabb eljárás, ha 6 evőka­ nál őrölt l e n m a g o t forró vízzel p é p p é keverünk, és forró víz­ be mártott v á s z o n k e n d ő r e simítjuk. A borogatást mindkét esetben helyezzük a legjobban fájó pontra, majd kössük át széles gyapjúkendővel. Fél ó r á n át hagyjuk rajta. Lenmag helyett gyógyiszapot is alkalmazhatunk. A zsurlóteából készített dunsztkötés segít eperohamok (de n e m epehólyag-gyulladás!) esetén is. Elkészítése: forrásban lévő víz fölé szitában h e l y e z z ü n k egy m a r é k n y i zsurlót. Ha a fű forró lesz és m e g p u h u l , csavarjuk vászonkendőbe, és te­ g y ü k a beteg testrészre. M é g m e l e g e n bugyoláljuk be. A kötést több ó r á n át v a g y egész éjszaka a testen hagyhatjuk. (Maria Treben)

Reteklé kúra
A reteklé kúrának hat héten át kell tartania. A retekből gyümölcspréssel nyerjük ki a levét. Reggel éhgyomorra 100 g r a m m a l kezdjük a kúrát, 3 hét alatt fokozatosan emeljük az adagot 4 0 0 g r a m m r a , majd újabb 3 hét alatt csökkentjük a kiindulási mennyiségre. Vigyázat: ha a gyomor- vagy a bél­ fal gyulladásban van, ne használjunk reteklevet. (Maria Treben) Az is h a s z n o s lehet, ha rendszeresen fogyasztunk fekete retket só nélkül, ebéd és vacsora előtt. (Fekete retek kivonat, é d e s k ö m é n y olajjal együtt, egyébként gyógyszertári készít­ m é n y formájában is kapható).

60

Beöntés kávéval
A kávé beöntés formájában másként hat, mint ha megin­ nánk. Beöntésként ugyanis n e m halad át a teljes emésztő­ rendszeren, képes viszont hatékonyan ösztönözni a májat arra, hogy megszabadítsa a szervezet a mérgektől, vagy ahogy gyakran mondják, a „ m é r g e z ő epétől". Beöntés céljára tegyünk hat púpozott evőkanálnyi kávét bő két liter vízbe (ne használjunk neszkávét vagy koffeinmentes kávét). Forraljuk a keveréket 15 percig, majd hagyjuk kihűlni és szűrjük át. E g y alkalommal csak fél litert használ­ j u n k fel, a többit eltehetjük. A beöntést tartsuk b e n n minél tovább; a legjobb, ha erre 15 percig képesek vagyunk. N a p o n t a legfeljebb egyszer vé­ gezzünk beöntést. Vigyázat: ha túl hosszú ideig (6 h ó n a p i g vagy tovább) alkalmazzuk ezt a módszert, vérszegénységhez vezethet.

Illóolajok
Jó hatásúak a következő illóolajok: borsmenta, eukalip­ tusz, levendula, rozmaring. A borsmenta olajat é r d e m e s ki­ próbálni bélben oldódó (enteroszolvens) kapszula formájá­ ban, mert így erőteljes k ő o l d ó hatású. Étkezések között fo­ gyasszuk.

Reflexológia
Kezelendő zónák: vese, máj, epe, hasnyálmirigy. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talpés kézmasszázs) című fejezetet.

61

Akupresszúra
T e s t e n k e z e l e n d ő pontok: Eh-34, Szb-6. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

Táplálékkiegészítők
M i v e l az e p e k ő kialakulása valószínűleg összefügg az e p é b e n lévő koleszterin szintjével, jó választás, ha olyan ét­ rend-kiegészítőket szedünk, amelyek csökkentik a koleszte­ rinszintet. Tapasztalatok szerint igen előnyös a lucerna (alfalfa) alkalmazása. Tisztítja a májat, sok vitamint és ásvá­ nyi a n y a g o t tartalmaz, és m i n d e n emésztőrendszeri problé­ m á n á l beválik. Jó m é g a C-vitamin, valamint a zsírégető tulajdonságú lecitin. A b e n n e lévő esszenciális zsírsavak r é v é n az e p e k ö v e k kialakulásának megelőzéséhez, illetve a k ö v e k feloldásához is segítséget adhat a lenmagolaj. Ajánlott t o v á b b á a B-vitamin k o m p l e x szedése, hiszen B-vitaminok h i á n y á b a n az emésztés n e m lehet megfelelő.

62

Gyomorrontás, gyomorégés
N a g y o b b ünnepek táján szinte elkerülhetetlenül töb­ bet és mást eszünk és iszunk, mint az év m á s napjain, és ez így van jól. C s a k h o g y ritkán m a r a d u n k büntetlenül, m e r t szervezetünk érzékeny m ű s z e r k é n t jelzi, ha táplálé­ k u n k eltér a megszokottól. í g y hát gyakran s z e n v e d ü n k az ünnepi eszem-iszom utóhatásaitól, és - képletesen, esetleg valóban - fáj a fejünk: h o g y a n n y u g t a s s u k m e g háborgó, lázadozó g y o m r u n k a t . Az alábbiakban röviden ismertetünk n é h á n y népi, természetgyógyászati eljárást, melyek a hagyományos szódabikarbóna mellett gyorssegélyként alkalmazhatók g y o m o r r o n t á s , g y o m o r ­ égés esetén. Ezek várhatóan segítenek v a g y legalábbis enyhítik a tüneteket. Ha m é g s e m , keressük fel az orvost.

Koplalás
Évezredes tapasztalat, h o g y a túlterhelt g y o m o r legjobb gyógyszere a koplalás. Óvatosan kezdjünk el majd újra táp­ lálkozni, kerüljük az alkoholt, a cigarettát és a kávét, ne fo­ gyasszunk fűszeres, zsíros ételeket és sülteket - legalább addig, amíg helyre n e m áll a normális emésztésünk. Ha felfúvódtunk, esetleg m e g y a hasunk, vegyünk be n é ­ hány szem orvosi aktív szenet. G y o r s a b b hatást érhetünk el, ha az aktív szenet elporítjuk, és kevés vízben elkeverve hajt­ j u k fel.

Gyógy n övények
É r d e m e s az emésztést serkentő gyógyteát inni. A bors­ m e n t a , esetleg ánizzsal és é d e s k ö m é n n y e l együtt fogyasztva, gyors enyhülést hoz. E l ő n y ö s a cickafarkfű és gyomorégés­ nél a k ö r ö m v i r á g teája is. G y o m o r - és bélgörcsnél beválik a kamillavirág-tea. Itt említjük m e g a svédcseppet is, amely s z á m o s g y ó g y n ö v é n y kivonatának alkoholos keveréke, és keserű anyagai elősegítik az emésztést.

Illóolaj
A g y ó g y t e á h o z hasonló hatású a belsőleg alkalmazott m e n t a o l a j . E g y s z e m kockacukorra 2-3 cseppet téve fo­ gyasszuk, javítja az emésztést.

Fekete

retek

F o k o z z a az epekiválasztást, így serkenti az emésztést. G y o r s a b b m e g k ö n n y e b b ü l é s h e z vezet, ha a fekete retek ki­ v o n a t á t (gyógyszertárban is kapható) fogyasztjuk.

Almaecet
G y o m o r r o n t á s n á l kiváló hatású, ha egy-két kanálnyi al­ m a e c e t e t e g y p o h á r vízben elkeverve megiszunk. Érdekes m ó d o n az a l m a e c e t n e m savasabbá, h a n e m lúgosabbá teszi a g y o m r o t , és a lúgosabb k ö z e g b e n a k ó r o k o z ó baktériumok s z a p o r o d á s a is lassabb vagy megáll.

64

Nyers

krumplilé

Az ünnepi lakoma és iszogatás után n e m ritka a gyomor­ égés. Ilyenkor segít a 2-3 s z e m nyers burgonyából frissen nyert lé. Gyümölcscentrifugát vagy almareszelőt használha­ tunk, az utóbbi esetben a reszelt krumplit m é g szűrőn is át kell n y o m k o d n u n k . Igaz, h o g y csak néhány csepp kivonat­ hoz jutunk, de az így is igen hatásos savlekötő. Mielőtt le­ nyeljük, tartogassuk kicsit a nyelvünk alatt, így - a h o m e o ­ pátiás gyógyszerekhez hasonlóan - információs szinten is j o b b a n hatunk a szervezetünkre, és gyorsíthatjuk a javulást. A nyers krumpli levének fogyasztása é h g y o m o r r a - reggeli előtt fél-egy órával - gyomor- és nyombélfekély esetén is rendkívül előnyös hatású!

Fehér fejeskáposzta-lé
A friss káposztafej belső leveleit préseljük vagy centrifu­ gáljuk ki. Kúraszerüen több héten át is fogyaszthatjuk. A sok savat megköti és semlegesíti m é g a száraz fehér kenyér, a banán és kis mennyiségben a hígított vagy sovány tej fogyasztása.

Melegvizes

pakolás

N e d v e s , meleg vászonkendőt vagy melegvizes palackot tegyünk a gyomortájékra, és kössük át száraz gyapjúkendő­ vel. A kötést félóránként cserélgessük, amíg be n e m követ­ kezik az enyhülés.

65

Reflexológia
K e z e l e n d ő zónák: vese, g y o m o r , nyombél, vékonybél, vastagbél, máj, epe, hasnyálmirigy. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talpés kézmasszázs) című fejezetet.

Akupresszúra
T e s t e n k e z e l e n d ő pontok: G y - 3 6 , L-4. Ha a G y - 3 6 p o n t helyében n e m v a g y u n k biztosak, akkor a tenyerünkkel masszírozzuk a g y o m o r és az epe meridiánt a lábszár külső oldalán. Fontos, h o g y a masszírozás gyengéden és lefelé, tehát a meridián energiaáramlási irányával m e g ­ e g y e z ő e n történjen, a n n a k m ű k ö d é s é t ösztönözve. Ez a mód­ szer m i n d e n emésztési zavarnál és epegörcsnél is többnyire beválik. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

Jóga
A hasi jógalégzés több vért juttat a gyomor-bél rendszerbe, így javítja az emésztést. Próbáljunk a tüdőt szinte kikapcsolva, csak a rekeszizom mozgatásával lélegezni. Gyakran enyhülést h o z m á r az, ha egy-két percig hasi légzést végzünk.

Táplálékkiegészítők
E l ő n y ö s az emésztést serkentő k o m b u c h a és a fehérje­ bontást gyorsító p a p a y a kivonat fogyasztása. Ha sok húst eszünk, m e g e l ő z é s k é n t is b e v e h e t ü n k egy szem papaya tab­ lettát.

66

Irritábilis vastagbél szindróma (ICS)
Az irritábilis vastagbél szindrómának (ICS) nevezett megbetegedés a gyomor-bél rendszer betegségei közül a leggyakoribb, az ilyen problémákkal küzdők közül min­ den második embert érint. Jellemző rá, hogy kétszer annyi nő szenved tőle, mint amennyi férfi. Kialakulása az étrendtől, valamint fiziológiai és pszichológiai tényezőktől egyaránt függ. Az ICS leggyakoribb tünetei: puffadás, fájdalommal járó gyakori vagy laza széklet, illetve szék­ rekedés, valamint az alhasi fájdalom enyhülése a széklet­ ürítést követően.
Egyéb tünet lehet a nyálkás széklet, a hányinger és az ét­ vágytalanság (anorexia). Diagnózisa n e m könnyű, mert általában csak a hasonló tüneteket produkáló m á s betegségek - így a vastagbélrák kizárása után lehet megállapítani. A vastagbél a tápcsatorna utolsó szakasza, m i n t e g y körül­ fogja a vékonybelet. Részei: a felszálló, a haránt és a leszálló vastagbél, folytatása az S alakú szigmabél és a végbél. A vastagbélben a táplálék perisztaltikus (féregszerü) mozgással halad. A vastagbélben történik m e g a só és a folyadék vissza­ szívása, valamint besürüsödik a béltartalom. Az egészséges vastagbélben lassú a mozgás, gyomor- és bélhurut esetén viszont felgyorsul a perisztaltika: a béltartalom szinte végig­ fut a beleken és a víz n e m képes visszaszívódni.

67

Az I C S kezeléséhez m i n d e n k é p p e n növelni kell az elfo­ gyasztott rostanyagok m e n n y i s é g é t , és ki kell iktatni az ét­ rendből az allergiát o k o z ó élelmiszereket. Érdemes megpró­ bálni a kapszulás kiszerelésű, bélben felszívódó (úgynevezett enteroszolvens) illóolajokat, t o v á b b á - esetleg szakember bevonásával - enyhíteni a lelki (érzelmi) tényezők hatását. N a p o n t a legalább 20 p e r c k ö n n y ű séta ugyancsak ajánlott.

Étrend, életmód
Ma m á r nyilvánvaló, h o g y az I C S és az ételallergia között összefüggés van. A leggyakoribb allergének a tejtermékek (40-44%), valamint a gabonafélék (40-60%). Sajnos azonban az ételallergiát b ő r p r ó b á k k a l ritkán lehet kimutatni ezeknél a betegeknél. M i n d e n e s e t r e gyakran javulás tapasztalható az állapotukban pusztán attól, h o g y kiiktatják étrendjükből a feltehetően allergiás hatású élelmiszereket. Jó tudni, hogy az ételérzékenység, illetve az ételallergia j e l e lehet az is, ha va­ laki szívdobogásérzésről, s z a p o r a légzésről, fejfájásról, erős verejtékezésről vagy kimerültségről panaszkodik. Ilyenkor persze az orvos az érrendszer m ű k ö d é s é n e k zavarára is gon­ dol, de ha ezt sikerül kizárni, a k k o r szinte bizonyos, hogy a háttérben allergia áll. A finomított szénhidrátokban gazdag étrend, a finomított cukorral készült ételek fogyasztása hozzájárulhat az ICS ki­ alakulásához. M i v e l a g l u k ó z elsősorban a nyombélben és az éhbélben szívódik fel, e z e k n e k a m ű k ö d é s é t befolyásolja a legerősebben, atónusossá, petyhüdtté téve őket. Kerüljük az állati eredetű zsírokat, a vajat, a margarint, v a l a m e n n y i tejterméket, a b ú z á b ó l készült, továbbá a sült és fűszeres ételeket, az olajos m a g v a k a t , a chipset, a jégkrémet, a kávét, az üdítőitalokat, m i n d e n szénsavas italt. Mindezek ugyanis fokozzák a m e m b r á n o k által termelt nyálkaanyagok mennyiségét, és m e g a k a d á l y o z z á k a táplálék megfelelő fel-

68

szívódását. Irritálja a gyomrot és a vastagbelet az alkohol és a dohányzás, mellőzzük őket. Igaz, hogy a székrekedés hatékonyan enyhíthető több rostos étel fogyasztásával, n e m szabad azonban figyelmen kívül hagyni, h o g y az alkalmazott rost egyszersmind allergén lehet. A leggyakrabban búzakorpát szoktak enni, ICS-ben azonban az említett okból ez n e m ajánlott. Gabonafélék he­ lyett előnyösebb a gyümölcsökből és zöldségekből származó rostanyagok bevitele. Ugyancsak megfontolandó, hogy egyes esetekben a rostok fogyasztása súlyosbíthatja a has­ menést, ezért n e m javasolt. Az irritábilis vastagbél tünetegyüttesnek szinte mindig velejárója a szorongás, kimerültség, düh, depresszió vagy az alvászavarok. K ü l ö n ö s e n igaz az, h o g y minél rosszabbul alszik valaki, annál súlyosabb tünetekkel jelez nála az I C S . Régóta ismert, h o g y a vastagbél stresszhelyzetben aktí­ vabbá válik, m a g y a r á n hasi fájdalmak és rendellenes bélmű­ ködés jelentkezik. Ez m é g egészséges embereknél is előfor­ dul, ha túl sok stresszel kell megküzdeniük. A lelki és érzelmi p r o b l é m á k oldása különféle pszichote­ rápiás módszerekkel is lehetséges. N e m kell azonban feltét­ lenül szakembert felkeresnünk ahhoz, hogy hatékonyan al­ kalmazzunk valamilyen stresszoldó eljárást. A relaxáció bármelyik formája (agykontroll, transzcendentális meditáció, autogén tréning stb.) otthon is kiválóan végezhető. Ugyan­ csak hasznos lehet a rendszeres jógázás. Mindenesetre in­ kább ilyen m ó d s z e r e k k e l próbálkozzunk, mielőtt szorongás­ csökkentő, nyugtató, görcsoldó vagy depresszióellenes gyógyszereket íratnánk fel az orvossal. Közismert a rendszeres testmozgás feszültségcsökkentő, lazító hatása. Ha n e m akarunk sportolni, legalább tegyünk naponta könnyű sétát.

69

Gyógynövények
Puffadás, gyógytea bélrenyheség, A vastagbélhurut ellen többféle ismert. vastagbélhurut elleni teakeverék:

angelika ( 3 0 % ) , ezerjó-fii ( 3 0 % ) , lósóska ( 2 0 % ) , borsmenta ( 1 0 % ) , é d e s k ö m é n y ( 1 0 % ) . A d d i g kell fogyasztani, amíg a n a p o n t a többszöri h a s m e n é s helyett a széklet beáll normális­ ra. Vigyázat: ha a h a s m e n é s elmúlt, ne igyunk több teát, mert székrekedést o k o z . E g y szélhajtó tea receptje: angelika ( 4 0 % ) , édeskömény (20%), kálmosgyökér (20%), ánizs (10%), bazsalikom ( 1 0 % ) . E l e g e n d ő egy-két napig iszogatni a keveréket, máris m e g s z ű n i k a puffadás. (Lukácsné) A g y o m o r - és bélrendszer betegségei, gyomorgörcs és vastagbélgyulladás esetén egyaránt ajánlott a körömvirág. A tea elkészítése: egy púpozott teáskanál körömvirágot forráz­ z u n k le 1/4 liter vízzel. (Maria T r e b e n )

Illóolajok
K u t a t á s o k szerint a b o r s m e n t a olaja és m á s hasonló hatású illóolajok gátolják a s i m a i z m o k m ű k ö d é s é t az emésztőrend­ szerben, vagyis alkalmasak a vastagbél görcsös összehúzó­ d á s á n a k csökkentésére. Illóolajat a z o n b a n kizárólag bélben o l d ó d ó (enteroszolvens) formában lehet alkalmazni, mert a m e n t ő l és m á s illékony alkotórészek gyorsan felszívódnak. Ha m e n t o l t ö n m a g á b a n veszünk b e , azzal ellazítjuk a gyo­ m o r záróizmát, így a g y o m o r t a r t a l o m visszafolyhat a nyelő­ c s ő b e és g y o m o r é g é s t érezhetünk. E g y klinikai vizsgálat kimutatta, h o g y a bélben oldódó illóolajok csökkentik a fájdalmat és meggyorsítják a gyó­ gyulást. N e m elhanyagolható az illóolajok lazító, nyugtató és b a k t é r i u m ö l ő hatása sem. T o v á b b i előnyük, hogy hatéko­ n y a k a C a n d i d a albicans g o m b a ellen is. Az ICS hátterében g y a k r a n állhat az élesztőgomba túlszaporodása, főleg azok­ nál, akik sok édességet esznek. 70

Reflexológia
Kezelendő zónák: felszálló vastagbél (jobb láb), haránt vastagbél (mindkét lábon), leszálló vastagbél (bal láb). Fi­ gyelem: mivel a táplálék a felszálló vastagbélben felfelé ha­ lad, annak zónáját is az anatómiai irány szerint, tehát felfelé kell masszírozni! A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talpés kézmasszázs) című fejezetet.

Akupresszúra
Testen kezelendő pontok: Gy-25, Gy-36. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

Táplálékkiegészítők
Első helyen érdemes m e g e m l í t e n i a „ b a r á t s á g o s " bélbak­ tériumot, a Lactobacillus acidophilust (egyszerűbben: Acidophilust). Segít helyreállítani az egészséges bélflórát, a jó emésztést, a rendszeres székletet. Jótékony hatású a lucerna (alfalfa), amely K-vitamin tar­ talmánál fogva segít újra megteremteni az egészséges bélfló­ rát, a benne lévő klorofill pedig méregtelenít és tisztít. Jók a tapasztalatok az A l o e vera géllel is. Segít eltávolítani a méreganyagokat, valamint javítja az emésztést a fokhagyma. A szükséges esszenciális zsírsavakat lenmag vagy liget­ szépe olajával vihetjük be. „ G y o m o r i d e g e s s é g " ellen, valamint a központi idegrend­ szer megnyugtatására és a vastagbékák megelőzésére célsze­ rű fogyasztani kalciumot és m a g n é z i u m o t is (2:1 arányban).

71

Cukorbetegség
A cukorbetegség (diabétesz) az anyagcsere krónikussá vált rendellenessége. Jellemző rá, hogy emelkedik az éh­ gyomorra mért vércukorszint, és fokozódik a szív-, az agyi ér- és a vesebetegségek kockázata. A cukorbetegség vagy akkor alakul ki, ha a hasnyálmirigy nem termel elég inzulint, vagy akkor, ha a szervezet ellenállóvá (rezisztenssé) vált az inzulinnal szemben, így a vércukor nem képes bejutni a sejtekbe. A diabétesz közismert tünetei: gyakori vizelés, kínzó szomj úságérzés és megnövekedett étvágy. É r d e m e s felfigyelni arra is, ha a g y e r m e k a szokottnál n y u g t a l a n a b b , ingerlékenyebb, esetleg m i n d e n látható ok nélkül, s ü r ü n vakarózik, m i n t h a m i n d e n e viszketne, gyakran v a n h á n y i n g e r e , g y e n g é n e k és fáradtnak érzi magát, ajakszá­ razságra p a n a s z k o d i k . Ha az inzulinfüggő diabéteszt n e m ismerik fel, így kezeletlen marad, akár kettős látáshoz, remegéshez, sőt az eszmélet elvesztéséhez is vezethet. Amint ilyen tüneteket észlelünk, gyorsan adjunk a gyereknek egy­ két s z e m szőlőcukrot vagy itassunk vele cukros vizet, hogy a vércukorszintje gyorsan normalizálódjék. Persze ez n e m helyettesíti az alapos orvosi kivizsgálást. A diabétesz kezdeti tünetei n e m m i n d i g feltűnőek, ezért sok c u k o r b e t e g viszonylag későn vagy egyáltalán n e m fordul orvoshoz. A n t i b i o t i k u m kezelés után, főleg ha az gyakran ismétlő­ dik, zavar keletkezhet az emésztőrendszer, így a hasnyálmi72

rigy m ű k ö d é s é b e n is, és a cukorbetegség kezdeti jeleihez hasonló tünetek léphetnek fel. Ilyenkor a legfontosabb az emésztőrendszer egészséges flórájának helyreállítása enzi­ mekben gazdag, „ é l ő " élelmiszerekkel (pl. joghurt, kefir), illetve a „barátságos" Acidophilus baktérium külön adagolá­ sával. A cukorbetegséget két fő típusba sorolják. A I. típusú dia­ bétesz elsősorban gyermek- és serdülőkorban fordul elő, ezt inzulinérzékeny diabétesznek hívják ( I D D N ) . A II. típusút n e m inzulin érzékeny diabétesznek nevezik ( N I D D N ) , és többnyire 40 éves kor felett jelentkezik. A I. típusú betegségnél a hasnyálmirigy béta-sejtjeinek teljes pusztulása áll a háttérben. Mivel ezek a sejtek felelősek az inzulin h o r m o n termeléséért, a betegek életük végéig a vércukorszintjüket szabályozó inzulin adagolására szorulnak. A cukorbetegek n a g y o b b hányada, mintegy 90%-a, a II. típusú diabéteszben szenved. Vércukorszintjük általában emelkedett - annak jelzéseként, hogy szervezetük n e m reagál az inzulinra. Az ilyen betegek 90%-a súlyfelesleggel küzd, és ha sikerül lefogyniuk, többnyire a vércukorszintjük is nor­ malizálódik. Számukra rendkívül lényeges a szigorú diéta, amit az orvosok m é g a gyógyszerek alkalmazása előtt beál­ lítanak. Ha a beteg tartja magát a diétához, akkor általában nincs is másra szüksége a betegség ellenőrzés alá vonásához. A vércukorszint rendszeres ellenőrzése n e m c s a k a beteg­ ség kézbentartásához fontos, h a n e m elengedhetetlen a szö­ vődmények megelőzéséhez is. A cukorbetegeknél heveny (akut) és krónikus szövődmé­ nyek egyaránt felléphetnek. Rövid távon az előbbiek számí­ tanak súlyosabbnak, de a hosszú távúak ugyancsak életve­ szélyessé válhatnak. Az utóbbiak közül a leggyakoribb az érelmeszesedés, az ideghártya bántalom (szemkárosodás), a diabéteszes idegbántalom, a vesebetegség és a lábszárfekély.

73

Étrend, életmód
Aki túlsúlyos, mindenekelőtt fogyjon le, mert az elhízás a II. típusú diabétesz egyik fő hajlamosító tényezője. Kerüljük az egyszerű és koncentrált szénhidrátok fo­ gyasztását, szorítsuk le minimálisra a zsiradék mennyiségét, e g y ü n k összetett szénhidrátokat, rostban gazdag élelmiszere­ ket, h ü v e l y e s zöldségeket. A vércukorszintet egészséges határok között tarthatjuk, ha teljes őrlésű gabonatermékeket, sok zöldséget és gyümölcsöt (főleg almát) fogyasztunk. M e g j e g y z e n d ő , h o g y a gyümölcs­ c u k o r n e m o k o z gyors emelkedést a vércukorszintben, mivel a m á j n a k felszívódás előtt azt g l u k ó z z á kell átalakítania. C s ö k k e n t i a v é r cukortartalmát a zeller, a v ö r ö s h a g y m a és a f o k h a g y m a fogyasztása. Régi népi g y ó g y s z e r a nyers sava­ n y ú k á p o s z t a leve, valamint a friss sárgarépa. A cukorbeteg­ ség szoros összefüggésben áll a n e m kielégítő rostbevitellel, ezért ajánlott növelni a rostban g a z d a g ételek arányát. H a s z n o s lehet cukorbetegek s z á m á r a a szójaételek fo­ gyasztása, b á r ezek többsége n e h e z e n emészthető. A tofu (szójababsajt), a szójafehérje, a szójatej és a szójaliszt elő­ n y ö s lehet a vércukorszint szabályozásában, csökkenti a szívbetegségnek és a cukorbaj kockázatát. A testedzés, a rendszeres torna rendkívül lényeges m i n d a két típusú cukorbaj esetén. E g y kutatás kimutatta, hogy aki testmozgással hetente 3500 kalóriánál többet éget el, fele a k k o r a valószínűséggel kap II. típusú cukorbetegséget, mint az, aki 5 0 0 kalóriánál kevesebbet éget el ily m ó d o n . L e g a l á b b hetente h á r o m s z o r másfél-másfél órát tornáz­ zunk. O l y a n erőfeszítést fejtsünk ki, a m e l y mellett a pulzu­ s u n k legalább 50%-kal m e g n ő . e g y é b következményeinek

74

Gyógynövények
A hasnyálmirigy m ű k ö d é s é t javító gyógytea receptje: ku­ koricabajusz (20%), fekete üröm (20%), fekete áfonya ( 2 5 % ) , babhüvely ( 1 5 % ) , útifű ( 1 0 % ) , katángkóró ( 5 % ) , tejoltó galaj ( 5 % ) . Ha a cukorbeteg csak diétán van, akkor a teakúrát egy-két hónapig kell folytatni, tablettás gyógyszerre ráállított betegnél viszont 3-4 hónapig, inzulinadagolásra szoruló betegnél pedig 4-8 hónapig tart. A tea m i n d e n n a p o s fogyasztása mellett fokozatosan lehet csökkenteni a gyógy­ szeradagolást, természetesen csakis az orvossal való előzetes egyeztetés alapján. Például ha valaki napi 40 egység inzulint kap, a teakúra mellett hetenként egy egységet elhagyva, 40 hét alatt elérheti, h o g y ne legyen szüksége inzulinra. Ezt k ö ­ vetően azonban a teát m é g egy-két hónapig fogyasztani kell, h o g y a beteg bizonyos lehessen a hasnyálmirigy gyógyulásá­ ban. (Lukácsné) Másik két, cukorbaj elleni keverék: babhéj (20 g), kukori­ cabajusz (5 g), áfonyalevél (5 g), kecskerutaíü (5 g), gyer­ mekláncfű gyökér (5 g), csalánlevél (5 g), csarapfű (5 g); illetve: babhéj (10 g), kukoricabajusz (5 g), csekerutafű (5 g), gyermekláncfű gyökér (5 g), galagonyavirág (5 g), angelikagyökér (3 g), csalánlevél (5 g). (Rápóti J e n ő és R o m v á r y Vilmos) A gyermekláncfű cukorbetegség ellen is j ó : cukorbete­ geknek érdemes n a p o n t a legalább tizet elfogyasztaniuk a virág szárából, amíg virágzik. A szárat virágostul m o s s u k meg, csak utána távolítsuk el a virágot, majd a szárat lassan rágjuk szét. Kezdetben biztosan keserűnek, az endívia salátá­ hoz hasonlónak érezzük, de r o p o g ó s és lédús. Az állandóan betegeskedő, magukat levertnek és fáradtnak érző emberek­ nek érdemes kéthetes kúrát tartaniuk a gyermekláncfű szárá­ val. (Maria Treben) Ugyancsak a neves herbalista javasolja, h o g y 4 evőkanál fekete áfonya levelet áztassunk be 2 liter hideg vízbe, majd lassú tűzön addig főzzük, m í g a fele el n e m párolog. N a p o n t a 75

3 csészével i g y u n k m e g belőle. Ugyancsak csökkenti a vér­ cukorszintet a csalán és a kálmosgyökér. E g y csapott teáskanálnyi k á l m o s g y ö k e r e t áztassunk be éjszakára egy csésze hideg vízbe, m á s n a p meglangyosítva szűrjük le, és m i n d e n étkezés előtt, illetve után igyunk belőle egy kortyot; összesen 6 kortyot n a p o n t a . E g y másik recept szerint „a cukorbetegséget meglehető­ sen gyorsan el lehet mulasztani a következő gyógynövé­ nyekkel: g y ö m b é r g y ö k é r (3 rész), földiszeder és fekete áfo­ n y a levél ( l - l rész), arany- vagy vérontó p i m p ó (3 rész), szárított z ö l d b a b hüvely (2 rész)." A keverékből egy púpo­ zott teáskanálnyit forrázzunk le 1/4 liter vízzel, és hagyjuk állni 3 percig. A napi a d a g 1,5-2 liter. (Künzle) Javasolt m é g a zsályából, illetve a lepkeszegből (más né­ ven: g ö r ö g s z é n a ) készített tea alkalmazása. Az utóbbinál a z o n b a n felhívják a figyelmet arra, h o g y a lepkeszegnek ö s z t r o g é n h o r m o n - s z e r ű hatása is van, ezért a n ö v é n y hasz­ nálatát beszéljék m e g orvosukkal azok a nők, akiknek fo­ g a m z á s g á t l ó tabletta n e m ajánlott, illetve akik mellrákon estek át. ( M i c h a e l C a s t l e m a n ) E g y m á s i k nyugati forrás ajánlja m é g cukorbetegség ke­ zelésére a G y m n e m a sylvestre nevű indiai trópusi kúszónö­ vényt, a m e l y n e k a hatásosságát m i n d k é t típusú cukorbeteg­ ségben t ö b b vizsgálattal igazolták. J ó n a k m o n d j á k a m e d v e s z ő l ő fogyasztását is.

Illóolajok
H a s z n o s lehet a következő illóolajok alkalmazása, első­ sorban a r o m a l á m p á b a n : boróka, eukaliptusz, geránium, ka­ kukkfű, kamilla, zsálya.

76

Reflexológia
K e z e l e n d ő zónák: vese, hasnyálmirigy, agy, hipofízis. Ha masszírozással akarjuk javítani a hasnyálmirigy mű­ ködését, az inzulintermelést, akkor a vérben, illetve a vize­ letben lévő cukor mennyiségét gyakran ellenőriznünk kell. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talpés kézmasszázs) című fejezetet.

Táplálékkiegészítők
Mielőtt bármilyen táplálékkiegészítő szedését m e g k e z d e ­ nénk, tisztában kell lennünk azzal, hogy a cukorbetegség a legtöbb esetben gyógyszerrel kezelendő, és bár a táplálékkiegészítők a gyógyszerrel együtt is szedhetők, egyes készítményeknél szükség lehet a gyógyszeradagolás m ó d o ­ sítására. Ezért ezt a témát m i n d e n k é p p e n beszéljük m e g or­ vosunkkal. Nyugati források a legfontosabbnak a k r ó m szedését mi­ nősítik, mégpedig jól hasznosuló szerves kötésben, krómpikolinát formájában. A k r ó m adagolása segít stabili­ zálni a vércukorszintet és növeli az energiánkat. Emellett a k r ó m csökkenti a „rossz" ( L D L ) koleszterin szintjét, miköz­ ben növeli a „ v é d ő h a t á s ú " ( H D L ) koleszterin szintet. Az aminosavak közül az 1-karnitin és az 1-glutamin m o z ­ gósítja a zsírokat (éhgyomorra érdemes bevenni őket). A taurin elősegíti az inzulin felszabadulását, és a vérrögképző­ dés ellen hat. Kerülendő viszont az 1-cisztein, amely megza­ varja az inzulin beépülését a sejtekbe. Előnyös a B-vitamin komplex (lehetőleg biotinnal és iozitollal együtt), valamint a m a g n é z i u m alkalmazása. Az előbbi segít a szőlőcukor (glukóz) energiává alakításában szerepet j á t s z ó enzimek szintézisében, az utóbbi pedig az enzimek működésének javítása mellett a pH-egyensúlyt is segít fenntartani.

77

T a p a s z t a l a t o k szerint ugyancsak hasznos a cink, mert az inzulin termelésében, jellemző, elválasztásában csökkent és hasznosításában képességet. e g y a r á n t szerepet játszik, emellett javítja a cukorbetegekre többnyire sebgyógyulási H o s s z ú távú szedését azonban rézbevitellel kell kiegészíteni. Az esszenciális zsírsavakban gazdag tengerihal-olaj, liget­ s z é p e olaj, illetve lenmagolaj ugyancsak javítja a H D L ko­ leszterin szintet, és csökkenti a szívbetegségek kockázatát. A fekete áfonya elsősorban a szemkárosodás megelőzése céljából h a s z n o s . S o k c u k o r b e t e g n e k a sejteken belül van C-vitamin hiánya, m i v e l az inzulin többek között segíti a C-vitamin bejutását a sejtekbe. A c u k o r b e t e g e k n e k E-vitaminból is n a g y o b b dózis­ ra v a n szükségük. A diabéteszes idegbántalmak ellen nagy­ fokú v é d e l m e t ad a E^-vitamin pótlása. N e m a cukorbetegségnek, h a n e m leggyakoribb szövőd­ m é n y e i n e k - az idegsejt-károsodásnak és az érelmeszesedés­ n e k - az elkerülésére lehet hatásos a páfrányfenyő (ginkgo) k i v o n a t á n a k szedése.

78

Vesebetegségek
A normálisnál g y e n g é b b v e s e m ű k ö d é s a hibás étkezési szokások, a szükségesnél kevesebb folyadék fogyasztása, valamint az állandósuló stressz, az érezhető v a g y a tudat­ alatti régióba szorított félelmek következtében sajnos egyre g y a k r a b b a n tapasztalható a fejlett országokban. Mondhatni, hogy az e m b e r e k többségére ez jellemző. G y e n g é b b vesék esetében viszont k ö n n y e b b e n kialakul­ hatnak tényleges vesebetegségek is. A veseműködésben, illetve a vizeletürítésben keletkező zavar hátterében sokféle ok állhat. Az orvos ilyenkor n e m csak vesebetegségekre gondol; gyanakodhat m a g a s vérnyo­ másra (amely o k a vagy k ö v e t k e z m é n y e is lehet valamely veseproblémának), ízületi gyulladásra, cukorbetegségre, kezdődő szívelégtelenségre (éjszakai vizelésnél), bőrbeteg­ ségekre. Vesepanaszok vérkeringési zavar és gyógyszersze­ dés következtében u g y a n c s a k felléphetnek. A heveny vesegyulladás (nephritis) megfázás és egyes fertőző betegségek, gócok, valamint mérgezés következtében alakulhat ki. Tipikusan fiatalok úgynevezett m á s o d i k beteg­ ségekéntjelentkezik, például mandulagyulladás után egy-két héttel. Ilyenkor testszerte ö d é m a keletkezik, j e l l e m z ő tünetek még: derékfájás, étvágytalanság, fáradtság, fejfájás, hányin­ ger. Az idült vesegyulladás lassan fejlődik ki, ám annál ve­ szélyesebb; az italozás, az erősen fűszeres, sós, csípős ételek gyakori fogyasztása ugyancsak hozzájárulhat kialakulásához.
79

A

vesetestecskék

gyulladásakor

(glomerulonephritis)

fe­

hérje kerül a vizeletbe. M a g a s v é r n y o m á s és valamennyi testtájon v i z e n y ö alakulhat ki. Ha mindkét vese súlyosan károsodik, akkor veseelégtelenség léphet fel, amely életve­ szélyes lehet. A vesemedence-gyulladás (pyelonephritis) mindig bakté­ riumfertőzés k ö v e t k e z m é n y e . Elősegíti a vizeletpangás (pél­ d á u l prosztatagyulladás, kő, húgycsőszükület). Tünetei m a g a s láz, erős derékfájás, hidegrázás, gennyes vizelet hirtelen jelentkeznek. A m a n a p s á g egyre több e m b e r t - inkább férfiakat - érintő vesekőbetegség (nephrolithiasis) okai lehetnek: kőképző a n y a g o k (kalciumfoszfát, kalciumoxalát, húgysav) felszapo­ rodása, vizeletpangás, a vizelet fertőződése. A t o m p a derék­ táji fájdalom jelezheti, hogy a v e s é b e n kő van. A m i n t a kő a h ú g y v e z e t é k b e kerül, a deréktáji fájdalom hevessé és gör­ csössé válik, lesugárzik az alhasba - férfiaknál a herékbe, n ő k n é l a szeméremajakba és a c o m b b a -, és ezt hányinger, hányás, gyakori vizelési inger kíséri. A leggyakoribb a k a l c i u m o x a l á t tartalmú vesekő, de sok embernek okoznak szenvedést a húgysav-, a cisztin- és a struvitkövek is.

Étrend, életmód
A legfontosabb, hogy legalább napi 2,5 liter vizet igyunk m e g ; ez fokozza a vizelet átáramlását, átöblíti a vesét, a húgyvezetéket, a hólyagot és a húgycsövet. Kerüljük az állati fehérjéket, az egyszerű cukrokat, a fi­ n o m í t o t t szénhidrátokat, az élelmiszer allergéneket, az alko­ holt és a fűszereket. A gyümölcsleveket ne tisztán, h a n e m hígítva igyuk m e g . Aki kalciumoxalát tartalmú v e s e k ő kialakulására hajla­ m o s , az ne fogyasszon oxálsavban g a z d a g ételeket (spenót, csokoládé, m o g y o r ó , eper, rebarbara). A spenóton kívül m á s zöldségféléket azonban érdemes ennie. A húgysavkövek

80

képződésének megelőzésére a purintartalmú táplálékot kell kiküszöbölni az étrendből, ezért tiltólistára kerülhetnek a marha- és vadhúsok, a tengeri kagylók és rákok, valamint a spárga. A struvitkövek elleni legjobb védelmet a vörösáfonya-kivonat adja. Akinek gyenge a veséje, tartsa mindig m e l e g e n a derekát és óvja a huzattól. Éjszakára akár gyapjúsálat vagy m e l e g kendőt is csavarhat köréje, h o g y védje a lehűléstől. Életmód szempontjából az a leghasznosabb, ha sikerül feltárni és feloldani a rejtett félelmeket, a korábbi életsza­ kaszban történt tragédiák és traumák lelki következményeit. Erre alkalmasak különféle stresszoldó és relaxációs techni­ kák (autogén tréning, agykontroll, meditáció), és igen jó eredményre vezet a pránagyógyászat, illetve a (bio)energetikai kezelés és korrekció is.

Gyógynövények
Vesegyulladás elleni tea: héjakút ( 4 5 % ) , babhéj ( 2 0 % ) , lestyán ( 2 0 % ) , boróka ( 1 5 % ) . A teát 2-3 h ó n a p i g javasolt inni. Recept vesekő oldására: apróbojtorján, sóskaborbolya, boróka, csipkebogyó, iglice - azonos mennyiségben, napi 3-4 liter teát kell elfogyasztani. Ez a kúra a vesekő elhajtásáig tart, majd további egy-két hétig napi 1/2 literes adag javasolt. (Lukácsné) Egy másik vese- és hólyagtea a következő alkotórészek­ ből áll: nyírfalevél (24 g), medveszőlőlevél (20 g), gyer­ mekláncfű gyökérrel együtt (15 g), csipkebogyó magostól (14 g), aranyvessző (14 g), v e t e m é n y b a b hüvely (10 g), hibiszkuszvirág (3 g). Hólyag- és vesekő elleni tea: iglicegyökér (25 g), csalán (25 g), aranyvessző (25 g), gyermekláncfű gyökerestől (25 g). (Dr. Theiss) Maria Treben szerint m i n d e n vesebetegségre azt a teát kell inni, amit a svájci természetgyógyász, Künzle tiszteletes vesezsugorra ajánl. E g y e n l ő mennyiségű erdei aranyvessző-

81

bői, k ö z ö n s é g e s galajból, fehér és sárga árvacsalánból ké­ szítjük el, és napi 4 csészével, kortyonként fogyasztjuk. Egyegy teáskanál svédkeserüt a d u n k hozzá. A m á s i k receptje: napi 3-4 csésze porcsinfü tej. Csészén­ ként egy p ú p o z o t t teáskanálnyi füvet leforrázunk forró tejjel, fél percig állni hagyjuk, és jó melegen, kortyonként elfo­ gyasztjuk.

Ülőfürdő, dunsztkötés, borogatás
A zsurlófüves ülőfürdő fokozhatja a gyógyteák hatását. 100 g gyógyfüvet éjszakára hideg vízben áztatunk, reggel a felmelegített levét beleöntjük a fürdővízbe. Fürdési idő: 20 perc. Éjszakára zsurlós dunsztkötést, napközben 4 órára svéd­ füves borogatást célszerű a vesékre helyezni. A zsurlós dunsztkötés elkészítése: fazékban vizet forra­ lunk, fölé szitában g y ó g y n ö v é n y t helyezünk, és lefedjük. A m e g p u h u l t , m e l e g n ö v é n y e k e t laza szövésű kendőre rakjuk, és beborítjuk vele a vesét. Gyapjúkendővel lefedjük és rög­ zítjük, így sokáig n e m hűl ki. Egész éjszaka a testen marad­ hat. B o r o g a t á s svédkeserüvel: vattadarabot vagy cellulózvattát nedvesítsünk be svédkeserűvel, és helyezzük a vesékre. A bőrt előzőleg kenjük be disznózsírral vagy körömvirágból készült kenőccsel, hogy az alkohol ne szívja ki belőle a zsí­ rokat. M e l e g k e n d ő v e l k ö s s ü k át. N é g y óra elteltével vegyük le a borogatást, és a bőrt h i n t ő p o r o z z u k be. Ha esetleg visz­ ketés jelentkezik, k ö r ö m v i r á g k e n ő c c s e l csillapíthatjuk. A jól rögzített borogatással n e m kell feltétlenül ágyban maradni, a beteg j á r k á l h a t v a g y üldögélhet is.

82

Reflexológia
Kezelendő zónák: vese, húgyvezeték, húgyhólyag, mel­ lékvese. M i n d e n betegségnél a vesezóna masszírozásával kezdjük a kezelést, vesebetegségeknél pedig m é g n a g y o b b gondot fordítunk rá. Sokszor m á r az első masszázs után megváltozik a vizelet színe: sötétebb, esetleg büdösebb lesz. Ettől n e m kell megijedni, m e r t azt jelzi, h o g y a szervezet jól reagál, megindult a m é r e g a n y a g o k távozása. A vesezóna egyébként bőrbetegségeknél is érzékeny. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a rejlexológiáról (talpés kézmasszázs) c í m ű fejezetet.

Akupresszúra
Testen kezelendő pontok: H-23, Kor-4, V-3, V-7. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

Jóga
Többféle jógagyakorlattal javíthatjuk a vesék működését. Ilyen például a fejenállás (shírsászana), a váll- vagy gyertya­ állás (szarvángászana), az összes álló tartás, a nyugati nyúj­ tópóz (pashcsimóttánászana) és a kobraállás (bhudzsangászana). Ezek leírása megtalálható ugyan különféle jóga­ könyvekben, de k e z d ő k n e k m i n d e n k é p p e n ajánlott, h o g y előbb jógamestertől tanuljanak, s csak utána kezdjenek el otthon gyakorolni.

83

Táplálékkiegészítők
Az A c i d o p h i l u s (barátságos bélbaktérium) alkalmas arra is, h o g y a húgyutakból segítsen eltávolítani a fertőző baktéri­ u m o k a t . Erre a célra az áfonya u g y a n c s a k használható. A Bő-vitamin, valamint a - vesegyulladáskor különösen fontos - lecitinben található kolin és inzitol csökkenti a folyadék­ visszatartást, vagyis vízhajtó hatású. A C-vitamin (lehetőleg bioflavonoidokkal együtt b e v é v e ) savanyítja a vizeletet, ez­ zel a v e s e k ő k é p z ő d é s ellen hat, valamint javítja az i m m u n ­ rendszer m ű k ö d é s é t . V e s e b e t e g s é g e k r e általában j e l l e m z ő , hogy hiány keletke­ zik ásványi anyagokból, ezért szükség lehet multi ásványi a n y a g k é s z í t m é n y r e . E n n e k része a kálium, amelyet egyéb­ k é n t célszerű külön is bevinni a szervezetbe, hiszen javítja a v e s e m ű k ö d é s t , különösen gyulladás esetén. U g y a n c s a k ve­ segyulladáskor javasolt a B-vitamin komplex adagolása. K a l c i u m o x a l á t tartalmú vesekőnél különösen fontos a mag­ n é z i u m bevitele, amely csökkenti a kalciumfelszívódást, és B6-vitaminnal együtt bevéve mérsékli az oxalátkiválasztást. A vesetestecskék gyulladásának kialakulásában (glomerulonephritis) fontos szerepük van a szabadgyökök­ nek; v e l ü k s z e m b e n nyújtanak v é d e l m e t - a m á r említett C-vitaminon kívül az olyan antioxidánsok, mint az E-vitamin és a ginkgo (páfrányfenyő). Az utóbbi hatékony gyulladásgátló, emellett a vesék vérellátását is javítja.

84

Felfázás, hólyaghurut
A tavasz kicsalogat b e n n ü n k e t a szabadba, egyre töb­ bet tartózkodunk a természetben. Csodálatos dolog ez, testünk-lelkűnk felfrissül tőle. Ám a kirándulás, a piknik egyszersmind k ö n n y e l m ű s é g r e csábít: szívesen üldögé­ lünk a m é g kissé h ű v ö s földön vagy szikladarabon a k á r hosszabb időn át, esetleg élvezzük a mezítláb j á r á s ö r ö ­ meit a h a r m a t o s fűben - és anélkül, hogy észrevennénk, máris kész a baj. E l s ő s o r b a n a nőket, valamint a túl so­ káig nedves fűben v a g y hideg kövön üldögélő g y e r m e k e ­ ket érinti a felfázás, majd szinte törvényszerű következ­ ményeként a hólyaghurut. Ugyanígy járhatunk, ha a sportolás v a g y t e s t m o z g á s miatt átnedvesedett zoknit n e m cseréljük ki szárazra, ha hosszan t a r t ó z k o d u n k huzatos helyen úgy, hogy a dere­ kunk szabad v a g y csak v é k o n y ruhadarab fedi; és a k k o r is, ha hideg vizes ú s z ó m e d e n c é b e n töltjük a fél napot, ráadásul a nedves fürdőruhát is m a g u n k o n hagyjuk, mi­ után kijöttünk a vízből. A hólyagfertőzés (cystitis) nőknél igen gyakori, minden ötödiknél évente legalább egyszer jelentkeznek húgyúti pa­ naszok, és ha nem megfelelően kezelik, a hólyaghurut könnyen visszatérővé válhat. A fertőzések több mint fele a felső húgyutakat, a vesét is érinti, és maradandó károsodást okozhat. Figyelemre méltó, hogy m é g a tünetmentes nők 24%-ánál is magas a vizeletben található baktériumok száma, ami fel nem ismert, kezeletlen fertőzésre utal. 85

A h ó l y a g p a n a s z o k többségét baktériumok okozzák, de a vizeletből való baktériumtenyésztés n e m mindig vezet ered­ m é n y r e : a h ú g y ú t i fertőzés tipikus tüneteit mutató nők 4 0 % ánál u g y a n i s n e m m u t a t h a t ó k i számottevő mennyiségű b a k t é r i u m a vizeletben. Ha viszont találnak kórokozó bakté­ r i u m o t a vizeletben, tíz esetből kilencben az Escherichia coli a bűnös. Az orvosok a leggyakrabban antibiotikumot írnak fel a h ó l y a g h u r u t kezelésére. A természetes g y ó g y m ó d o k azonban többnyire h a t é k o n y a b b a k , m i n t az antibiotikumok. Sőt, talán m e r é s z n e k tűnik az állítás, de igaz: kutatások bizonyítják, h o g y az antibiotikum-kezelés inkább elősegíti a visszatérő h ó l y a g h u r u t kialakulását azzal, h o g y megzavarja a hüvely flóráját, és támogatja az antibiotikumnak ellenálló E. coli elszaporodását. Az antibiotikum ugyanis általában tönkrete­ szi a h ú g y c s ő k ü l s ő felét borító és v é d ő baktériumpajzs mű­ ködését.

Étrend, életmód
A legfontosabb, h o g y legalább napi 2,5 liter vizet igyunk m e g , a m i fokozza a vizelet átáramlását, átöblíti a vesét, a húgyvezetéket, a h ó l y a g o t és a húgycsövet. Kerüljük az egyszerű cukrokat, a finomított szénhidráto­ kat, az élelmiszer allergéneket, az alkoholt és a fűszereket. A g y ü m ö l c s l e v e k e t ne tisztán, h a n e m hígítva igyuk meg. Klinikai t a n u l m á n y o k szerint hasznos a vörösáfonya-ital fogyasztása. Ez n e m is elsősorban a vizelet savasításával hat, inkább a z o n összetevői révén, amelyek csökkentik az E. coli b a k t é r i u m képességét arra, h o g y a hólyag falához, illetve a h ú g y c s ő h ö z tapadjon. Sokan a vizelet savanyítását javasolják, ám tapasztalatok szerint a vizelet lúgosítása káliumcitráttal és/vagy nátriumcitráttal h a t é k o n y a b b , főleg a kórokozó baktériumot n e m ürítő n ő k n é l . M e g f o n t o l a n d ó az is, hogy a vizelet sava-

86

nyitása C-vitamin (aszkorbinsav) adásával és vörösáfonyalé fogyasztásával a szokásos adagolásban alig van hatással a vizelet kémhatására (pH-értékére). A lúgosítás másik előnye, hogy a hólyaghurut ellen alkalmazott gyógynövények antibakteriális hatóanyagai (a hidrokinon és a berberin) in­ kább lúgos környezetben fejtik ki j ó t é k o n y hatásukat.

Gyógynövények
V a l a m e n n y i g y ó g y n ö v é n y közül a medveszőlőlevél bizo­ nyult a leghatékonyabbnak a hólyaghurut kezelésére. Külö­ nösen az E. coli baktérium ellen hatásos, emellett vizelethajtó is. Vigyázzunk a m e d v e s z ő l ő adagolására: szárított levélből vagy teából 1-2 teáskanál (1,5-4,0 g) elegendő, mert ennek 4-5-szöröse kellemetlen mellékhatásokat, általában émely­ gést okozhat. U g y a n c s a k hasznos a hidrasztiszgyökér vagy kanadai sár­ gagyökér. S z á m o s közönséges baktérium ellen j ó . M e g e m l í t e n d ő m é g a fokhagyma, természetes antibiotikus hatása miatt, valamint vízhajtóként a petrezselyem. A Theiss-féle vese- és hólyagtea receptjét 1. a vesebeteg­ ségeknél. Felfázásra, hólyaghurutra a következő keverék is ajánlott: körömvirág ( 2 0 % ) , kukoricabajusz ( 2 0 % ) , kígyószisz ( 1 0 % ) , nyírfalevél ( 2 0 % ) , cickafarok ( 2 0 % ) , csipkebogyó ( 1 0 % ) . (Lukácsné)

Ülőfürdők
A húgyutak akut, fájdalmas gyulladásai esetén a zsurlófü­ ves ülőfürdő fokozhatja a gyógyteák hatását. Két-három csé­ szényi friss v a g y szárított növényt 2 liter vízben éjszakára beáztatunk, m á s n a p az egészet felforraljuk, majd 10 percig állni hagyjuk. Leszűrés után a kivonatot beleöntjük a fürdő-

87

kádba, s annyi testmeleg vizet e n g e d ü n k hozzá, h o g y ellepje az altestünket és a vesetájékot. A mellkas és a szív ne kerül­ j ö n víz alá! A fürdő 10-15 percen át tartson, és m á s n a p o n ­ ként ismételjük m e g . A g ö r c s o l d ó és gyulladásgátló kamillagőzös altesti fürdőt k ü l ö n ö s e n k i s g y e r m e k e k és idős emberek kedvelik. Bidében v a g y megfelelő n a g y s á g ú m ű a n y a g tálban egy csésze ka­ millavirágot 1 liter forró vízzel leforrázunk. Vigyázat: a gőz ne legyen túl forró! A tálon helyet foglalva, n é h á n y percen belül tapasztalható a v e s é b e n és a hólyagban j e l e n t k e z ő gör­ csök oldódása. M e n s t r u á c i ó s görcsök esetében is igen hatá­ sos. A p e t r e z s e l y e m zöldjéből készített főzettél u g y a n c s a k gő­ zölhetünk. K é t liter vizet forraljunk fel, tegyünk bele 2-3 c s o m a g petrezselyemzöldet, várjunk egy kicsit, a m í g hül ( n e h o g y a forró g ő z megégessen), majd guggoljunk a gőz fölé.

Pakolások,

melegítés

A káposztalevél m i n d e n gyulladás esetében, így hólyaghurutnál is h a t é k o n y . Sodrófával törjünk puhára n é h á n y vö­ rös, zöld v a g y fehér káposzta levelet, helyezzük több réteg­ b e n az altestre, és rögzítsük k ö n n y ű kötéssel. Éjszakára is hagyjuk a testen. Alkalmazható Az elviselhető rá egy a forró burgonyazsák állapotban majd is. Héjastul és be ki. n y o m j u n k össze héjában főtt burgonyát egy vászonzsákban. legmelegebb vastag hogy a használjuk, takarózzunk hűljön terítsünk kendőt, pakolás

gyapjútakaróval,

lassabban

Hagyjuk a zsákot egy órán keresztül az alhason, majd 30 perc m ú l v a ismételjük m e g az eljárást. T e g y ü n k a h a s aljára melegítő gumipárnát. Éjszakára j ó t tesz a m e l e g vizes palack az alhason és a lábak közé elhe­ lyezve.

Reflexológia
kal.

(talpmasszázs)

A kezelendő zónák azonosak a vesebetegségeknél leírtak­ A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talpés kézmasszázs) c í m ű fejezetet.

Akupresszúra
Testen kezelendő pontok: Bef-3, Bef-4, H-23, L-6. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

Táplálékkiegészítők
Visszatérő hólyagfertőzésnél vagy antibiotikum-szedés esetén fontos a normális hüvelyflóra helyreállítása barátságos baktériumokkal. Ez elérhető Lactobacillus acidophilust tar­ talmazó készíttnényekkel. Citrátbevitel céljából a leghasznosabb olyan kalcium-, magnézium- és káliumtartalmú étrend-kiegészítők szedése, amelyek az említett ásványi anyagokat citrátkötésben tartal­ mazzák. Előnyös m é g a C-vitamin, a bioflavonoidok, a cink, va­ lamint az A-vitamin vagy a béta-karotin fogyasztása is. Jók a tapasztalatok az áfonyakivonatot ugyancsak tartal­ m a z ó Aloe vera géllel is.

89

A prosztata betegségei
A férfiak húgy-ivarrendszeri p r o b l é m á i között vezető helyet foglalnak el a prosztata (dülmirigy) betegségei. A l e g g y a k r a b b a n előforduló b e t e g s é g e k : prosztatagyulladás (prostatitis), a prosztata j ó i n d u l a t ú m e g n a g y o b b o d á s a (hipertrofia) és a rák. V a l a m e n n y i r e j e l l e m z ő k ö z ö s tüne­ tek: a g y a k o r i vizelés (főleg éjszaka), vizeletürítési nehéz­ ségek, a vizelet g y e n g é n v a g y csak c s e p p e n k é n t jön, va­ l a m i n t a vizelés közben j e l e n t k e z ő csípő, égető érzés, a láz, a h i d e g r á z á s . Fájdalom l é p h e t fel a h e r e z a c s k ó mö­ götti területen, és fájdalmas lehet az ejakuláció is. A prosztata a h ú g y h ó l y a g alatt elhelyezkedő, gesztenye alakú és n a g y s á g ú szerv, a m e l y körülfogja a húgyvezetéket. K i v e z e t ő csöve, az o n d ó v e z e t é k h e z hasonlóan, a húgycsőbe nyílik. A prosztata és az o n d ó h ó l y a g váladékára egyaránt szükség v a n a h í m ivarsejtek m o z g á s á h o z és anyagcseréjé­ hez. A prosztata izmainak összehúzódása folyadékot présel ki ejakuláció közben, ez a folyadék az o n d ó része. Prosztatagyulladás bármilyen életkorban előfordulhat, és lehet h e v e n y (akut) vagy idült (krónikus). A leggyakoribb o k a olyan baktériumfertőzés, a m e l y a szervezet m á s területé­ ről származik (elsősorban a fogak, a m a n d u l á k és az arcüreg j ö n szóba), és m e g t á m a d j a a prosztatát. A prosztatagyulladás teljesen v a g y részlegesen megaka­ dályozhatja a vizeletürítést a hólyagból, vagyis vizelet­ visszatartáshoz vezet. E n n e k következtében viszont gyengül a hólyag, fogékonyabbá válik a fertőzésre, hiszen a vissza90

m a r a d ó vizeletben m e g n ő a baktériumok m e n n y i s é g e . A hólyag fertőzése pedig k ö n n y e n továbbterjedhet a húgyve­ zetékre és a vesére. A heveny prosztatagyulladás tünetei: fájdalom, láz, gya­ kori vizeletürítés, amit égető érzés kísér, vér vagy genny a vizeletben. A krónikus prosztatagyulladás esetében az utóbbi tünet hiányzik, de gyakori a deréktáji fájdalom és a potencia­ zavar. A h o g y a prosztatagyulladás erősödik, ú g y válik egyre nehezebbé a vizelés. M i n d e n harmadik, 50. életévét betöltött férfit érint a prosztata jóindulatú m e g n a g y o b b o d á s a . Ez akkor is problé­ mákat okoz, sőt súlyos betegséghez vezethet, ha a prosztata n e m rákos. A m e g n a g y o b b o d o t t prosztata állandó n y o m á s t gyakorol a húgyvezetékre, akadályozza a vizelést és vissza­ hat a vesére. Következésképpen a vese m i n d a n y o m á s , m i n d a fertőzött vizelet miatt károsodik. Gyakori a vese fertőzéses megbetegedése, és u g y a n c s a k sürün előfordul a hólyag fertő­ zése, gyulladása (cisztitisz). A m e g n a g y o b b o d o t t prosztata gyakori éjszakai vizelést okoz, és a vizelési inger az idő múlásával egyre gyakrabban érezhető. U g y a n c s a k jelentkezhet fájdalom, égető, csípő ér­ zés, valamint a vizeletürítés m e g k e z d é s é n e k és befejezésé­ nek nehézsége. A prosztatarák a férfiak körében a h a r m a d i k leggyakoribb rosszindulatú, daganatos megbetegedés, csupán a tüdőrák és a vastagbélrák előzi m e g a sorban. Ritkán fordul elő a 60 évesnél fiatalabb férfiaknál. Mivel tünetei általában csak a legvégső stádiumban jelentkeznek, a prosztatarákos esetek 90%-a a korai szakaszban észrevétlen marad, és kezelését csak akkor kezdik meg, a m i k o r ez m á r n e m sok eséllyel ke­ csegtet. A prosztatarák korai szakaszának tünetei hasonlóak a j ó ­ indulatú prosztatamegnagyobbodáséhoz. A vizeletben lehet vér, színe rózsaszínre változhat, a vizeletürítést nehéz meg­ kezdeni, és egyre gyakrabban kell éjszaka kimenni a WC-re. Az égető, csípő érzés ugyancsak jelentkezik. Tapasztalatok

91

szerint a prosztatarák gyakrabban fordul elő azoknál, akiknek v a l a m i l y e n n e m i b e t e g s é g ü k vagy ismétlődő prosztatagyulladásuk volt. A prosztatarák az urológiai vizsgálat során m á r tapintással is e g y é r t e l m ű e n azonosítható, ezért igen fontos, h o g y a 4 5 . életévüket betöltött férfiak rendszeresen, legalább h á r o m é v e n k é n t megjelenjenek prosztataszürésen. A prosztatagyulladás és a -megnagyobbodás orvosi keze­ lése a n t i b i o t i k u m o k k a l és fájdalomcsillapítókkal történik, rák esetében p e d i g m ű t é t válhat szükségessé.

Étrend, életmód
Prosztatagyulladásnál fontos a folyadékbevitel növelése ásványvízzel v a g y desztillált vízzel. Ily m ó d o n lehet ösztö­ n ö z n i a vizeletürítést, m e g e l ő z n i a vizelet visszatartását, a h ó l y a g és a vese fertőzését. A prosztatarák m e g e l ő z é s é b e n fontos a helyes étrend. G o n d o s k o d j u n k a teljes értékű, feldolgozatlan ételek fo­ gyasztásáról, a cink és a telítetlen zsírsavak rendszeres bevi­ teléről. F o g y a s s z u n k h i d e g e n sajtolt olajokat, például sze­ z á m m a g b ó l v a g y olívából készülteket. E g y ü n k több olajos m a g v a t , t ö k m a g o t , diót, mogyorót, nyers zöldséget, gyümöl­ csöt, babot, borsot és b a r n a rizst. Igyunk frissen préselt gyü­ mölcslét. A szójabab fitoszterolokban különösen gazdag, ezek ko­ leszterinszint-csökkentő hatása is j ó l dokumentált. Kutatások szerint a fitoszterolt tartalmazó étrend növeli a vizeletürítést, u g y a n a k k o r csökkenti a hólyagban maradt vizelet mennyisé­ gét. A szójaételek m á s i k előnyös hatása, hogy a bennük lévő fitoösztrogéneknek kockázata. Kerüljük viszont a finomított szénhidrátokat, a kávét, az erős teát és az alkoholt, különösen a sört, valamint a túl sok zsíros ételt, m e r t m i n d e z e k izgató hatásúak, és tanulmányok köszönhetően csökken a prosztatarák

92

szerint összefüggnek a prosztatarákkal. Este m á r ne igyunk sok folyadékot. Fontos a testgyakorlás, de a kerékpározás n e m javasolt. Jót tesz a séta. Ha n a g y o n hideg az idő, a beteg ne menjen a szabadba. A prosztatagyulladásos betegnél a szex irritálhatja a prosztatát és késleltetheti a gyógyulást. Érdekesség, hogy a Medical Tribüné c í m ű szaklap 1989. augusztusi száma sze­ rint a prosztatarák kockázata háromszorosára nő azoknál a férfiaknál, akiknél az ondóvezeték egy szakaszát műtéttel eltávolították (vasectomia).

Gyógynövények
A prosztatabajok gyógynövény-terápiájában kiemelt h e ­ lyet érdemel a kisvirágú füzike. Ezt a hosszú időn át teljes feledésbe merült növényt Maria Treben „fedezte fel" újból, könyvei és előadásai n y o m á n ismét méltán népszerűvé vált. Receptje a teakészítéshez: egy púpozott teáskanál füzikét 1/4 liter vízhez adunk, csak forrázzuk, és rövid ideig állni hagyjuk. N a p o n t a legfeljebb 2 csésze tea fogyasztható: az egyik reggel éhgyomorra, a másik vacsora előtt fél órával. T u d o m á n y o s tanulmányok bizonyították, hogy a füzike­ tea, illetve a teljes növényi kivonatot tartalmazó füzikekap­ szulák prosztataproblémáknál igen hatékonyak. A n ö v é n y cseranyagokat, flavonoidokat, triterpénsavat és fitoszterineket tartalmaz. Az utóbbiak közül a legfontosabb a béta-szitoszterin, ez a fő hatóanyag. A füziketea fogyasztása n y o m á n a tünetek gyorsan és jelentős mértékben csökken­ nek, sőt sok esetben a prosztatamütét is elkerülhető. A füzike általános j ó t é k o n y hatását bizonyítja a húgy-ivarrendszeri problémáknál, hogy azoknak a n ő k n e k is ajánlott, akik kró­ nikus hólyaggyengeségben vagy akut hólyag-, illetve húgycsögyulladásban szenvednek. A növény ugyanis erős gyulladásgátló, és megnöveli a vizelet mennyiségét. Füzike-

93

tea

mellett

kiegészítésül

nyugodtan

fogyasztható tea:

tökmag

v a g y tökmagolaj is. (Barbara és Péter Theiss) Prosztatamegnagyobbodásra javasolt veronikafű ( 1 0 % ) , orvosi angyalgyökér ( 1 5 % ) , zellerlevél ( 2 0 % ) , kuko­ ricabajusz ( 1 5 % ) , tövises iglic ( 1 0 % ) , körömvirág ( 3 0 % ) . A teakeveréket egy h ó n a p i g kell inni. (Lukácsné) T e á t spárgagyökérből is készíthetünk: egy evőkanál spár­ gagyökeret felfőzünk iszunk belőle. Vizelethajtó és antibiotikus hatású az apróra vágott zeller­ ből, petrezselyemből és h a g y m á b ó l készített tea. A n é p i gyógyászat j ó l bevált eszköze, a csalántea ezúttal is segít. Javítja a vizeletkiválasztást, erősíti a vesét, enyhíti a prosztatapanaszokat. Kúraszerüen é r d e m e s fogyasztani egy­ két h ó n a p i g ; reggel és este egy-egy pohárnyi javasolt. 1/4 liter vízben, és naponta kétszer

Emelkedő hőmérsékletű
dásnál viszont tilos!

ülőfurdő

Ezt a m ó d s z e r t h ó l y a g p a n a s z o k n á l ajánljuk, akut gyulla­ Üljünk a 35 °C-os vizet tartalmazó kádba, a víz csak az alsó bordaívig érjen. Adjunk hozzá 5 percenként forró vizet, és m i n d i g merjünk ki a kádból ugyanannyit, hogy a vízszint változatlan maradjon. M i n d e z t addig végezzük, amíg az ülő­ fürdő h ő m é r s é k l e t e el n e m éri a 45 °C-ot. E h h e z kb. 20 perc szükséges. T o v á b b i 5-10 percig maradjunk a vízben, majd fél órát izzadjunk az ágyban, mielőtt hideg vízzel lemosa­ kodnánk.

Káposztapakolás
É r d e m e s m e g p r ó b á l n i gyulladás esetén a káposztapako­ lást is. Leírását 1. a Felfázás, hólyaghurut című fejezetben.

94

Illóolajok
A prosztata megbetegedéseire ajánlott, speciális illóolaj n e m ismert, de az általában gyulladáscsökkentésre javasolt illóolajok hasznosak lehetnek. Ilyenek: citrom, citromfű, eukaliptusz, kamilla, levendula, mirha, szegfűszeg.

Reflexológia
Kezelendő prosztata, here. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talpés kézmasszázs) című fejezetet. zónák: vese, húgyvezeték, húgyhólyag,

Akupresszúra
Testen kezelendő pontok: Bef-1, Bef-4, H-23, L-6, Gy-36. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

Táplálékkiegészítők
A legfontosabb a cink bevitele, ajánlott m e n n y i s é g e napi 80 m g . A cinkhiány ugyanis egyértelműen j e l l e m z ő a prosztatagyulladásra. Jó cinkforrást jelent a tökmag, illetve a be­ lőle hidegen préselt olaj, valamint a sörélesztő. Jó hatású a virágpor, ennek szedését azonban csak óvato­ san szabad m e g k e z d e n i , fokozatosan növelve az adagot. Ha allergiás reakció jelentkezik, természetesen fel kell függesz­ teni a virágpor fogyasztását. Segíthetnek még a telítetlen zsírsavakat tartalmazó táplálékkiegészítők (lenmagolaj, kendermagolaj, tengerihal­ olaj, ligetszépe olaj), a fokhagyma, amely természetes anti-

95

biotikumként

működik,

továbbá

az

A-vitamin

és

az

E-vitamin ( m i n d k e t t ő erős antioxidáns és erősíti az i m m u n ­ rendszer h a t é k o n y s á g á t ) . Javítja a prosztata m ű k ö d é s é t a tengeri hínár, amely a szükséges ásványi anyagokat tartalmazza, valamint a prosz­ tata sejtjeit v é d ő lecitin. Megfontolandó m é g a kalcium és m a g n é z i u m együttes bevitele (2:1 az u t ó b b i n a k rákellenes hatása is van. U g y a n c s a k javítja az i m m u n r e n d s z e r működését és segíti a gyógyulást a C-vitamin, amelyből a betegség súlyosabb szakaszában a m e g s z o k o t t n á l n a g y o b b adag fogyasztható. Enyhíthetik a tüneteket a reggel éhgyomorra bevett ami­ nosavak: a glicin, az alanin és a glutamin kombinációja. N y u g a t o n az utóbbi években prosztataproblémáknál a legnépszerűbbé vált étrend-kiegészítő a fürészpálma kivo­ nata (latin n e v e Sereona repens, angolul Saw Palmetto). Ez előnyösen módosítja a hormonszintet, fékezi és megállíthatja a prosztatagyulladást és a mirigy további növekedését. arányban), valamint a Bó-vitamin (piridoxin) szedése. Egyes források szerint ugyanis

96

Csontritkulás
A csontritkulás (oszteoporózis vagy osteoporosis) ma m á r n é p b e t e g s é g n e k s z á m í t , és a l e g g y a k r a b b a n a v á l t o ­ z ó k o r o n t ú l j u t o t t n ő k n é l f o r d u l elő. A férfiak c s o n t t ö m e ­ ge ugyanis kb. 30%-kal nagyobb, mint a nőké. Aki n e m g o n d o l r á , a z i s e l ő b b - u t ó b b s z e m b e s ü l h e t vele c o m b ­ n y a k t ö r é s , csípő- v a g y c s i g o l y a t ö r é s k ö v e t k e z t é b e n , d e m á r a k k o r i s g y a n a k o d h a t , h a súlyos h á t f á j á s g y ö t r í . N ő k n é l a legfontosabb kockázati tényezők a következők: családi előfordulás, életkor (a m e n o p a u z a utáni életszakasz), alkoholfogyasztás, dohányzás, pajzsmirigy vagy/és mellék­ pajzsmirigy túlműködés, mozgásszegény életmód, sovány­ ság, szteroidkezelés, görcsoldó gyógyszerek huzamosabb alkalmazása és hibás táplálkozás (kevés kalcium és sok „kal­ ciumrabló") étel fogyasztása. Csontjaink élő szövetből állnak, amely folyamatosan épül és bomlik m é g felnőtt korban is. M í g fiatalon a csontépülés folyamata van túlsúlyban, idősebb korban m á r a csontok lebomlása képviseli a n a g y o b b arányt. Az egészséges csont­ anyagcsere sokféle táplálkozási és hormonális tényező együttműködésén, kölcsönhatásán múlik. Ebben a folyamat­ ban a máj és a vese is szabályozó szerepet tölt be. A csontritkulás ténye gyakran csak akkor derül ki, ha m á r eltört valamelyik csont (a leggyakrabban a c o m b n y a k , a csukló vagy valamelyik csigolya). A beteg fokozatosan egy­ re görnyedtebbé és alacsonyabbá válik. Ha valamilyen okból

97

(pl. fogászati kezelés miatt) röntgenfelvételt készítenek, az m á r korai szakaszban kimutathatja a csontritkulást. Feltétlenül é r d e m e s kivizsgáltatni m a g u n k a t , ha hirtelen erős hátfájás j e l e n t k e z i k (ez jelezheti valamelyik csigolya összeroppanását, törését). U g y a n c s a k keressük fel az orvost, ha valamilyen sérülés után erős csontfájdalmat érzünk a ge­ rincünkben, a b o r d á k b a n vagy a lábfejben. A változás korától kezdve ajánlatos a rendszeres időkö­ z ö n k é n t elvégzett csontsűrűség mérés (denzitometria). Ebből a vizsgálatból egyértelműen kiderül, van. ha m e g k e z d ő d ö t t a csontritkulás, illetve ellenőrizhető, h o g y m i l y e n stádiumban

Étrend, életmód
Tapasztalatok szerint jó hatású csontritkulás ellen a házi­ lag is elkészíthető tojáshenger. Kis lyukon keresztül enged­ j ü k ki a tojás belsejét, az üres héjat főzzük m e g , majd kicsit izzítsuk a tűzhely lapján. Ha kihűlt, törjük össze egészen finom porrá, és ezt tegyük bele ételeinkbe (pl. főzelékbe). E g y tojásból k é t - h á r o m napra elegendő p o r készíthető. (Dr. Csikai Erzsébet). Tojáshéj p o r egyébként gyógyszertárakban és gyógynö­ v é n y b o l t o k b a n is beszerezhető. E g y ü n k k a l c i u m b a n gazdag ételeket, tejtermékeket (zsír­ b a n szegényeket), tejet legfeljebb kis m e n n y i s é g b e n , m o g y o ­ rót, tengeri h a l a k a t és a tenger m á s gyümölcseit. Fo­ g y a s s z u n k sok g y ü m ö l c s ö t és zöldséget (főként zöld levelű zöldségeket: káposztát, brokkolit, salátát, zöldborsót, petre­ zselymet), hüvelyeseket. Ha n e m terheli az emésztésünket, e g y ü n k szójatermékeket. A c s o n t o k egészségét erősítik az olyan kéntartalmú élel­ miszerek, m i n t a h a g y m a és a fokhagyma, a spárga és a tojás (főként a sárgája).

98

Kerüljük viszont a „ k a l c i u m r a b l ó " élelmiszereket. Első­ sorban azokról van szó, amelyek sok foszfort tartalmaznak. Ezek között is élen járnak a kólafélék és m á s üdítőitalok. Tilos a csokoládé! Külön probléma, hogy sok gyerek rászo­ kik a mértéktelen üdítőital-fogyasztásra, e n n e k következté­ ben növekedésben lévő csontjaik n e m j u t n a k elegendő kalci­ u m h o z . Kínáljunk ezért gyermekeinknek inkább adalékanya­ gok és cukor nélkül készített gyümölcsleveket. Kerüljük a magas fehérjetartalmú étrendet, a savasító hatású élelmisze­ reket, a sok sót. Jó tudni, hogy az oxálsavban gazdag élelmiszerek - m a n ­ dula, kesudió, spenót, rebarbara - sok kalciumot kötnek le, így kevesebb j u t belőle a csontokba. Törekedjünk arra, hogy a m i k r o m e n n y i s é g b e n szükséges ásványi anyagok, vagyis a n y o m e l e m e k is j e l e n legyenek az étrendünkben. A túl sok paradicsom és citrusféle ugyancsak nehezíti a kalcium felszívódását. Ma m á r tudjuk, hogy a kalcium felszívódásához elenged­ hetetlen a megfelelő mennyiségű gyomorsav, a kalcium­ karbonátot ugyanis először a gyomorsavnak kell átalakítania oldható és ionizált formájúvá. A változó koron túljutott n ő k csaknem felének nincs elegendő gyomorsava. Az ő esetük­ ben a szájon át bevitt kalcium-karbonátnak a töredék része (a normál gyomorsavtermeléshez képest csupán az 1/5-e) szívódik fel. Ezért fontos - főleg a gyomorsavhiányos bete­ geknél -, hogy a kalciumot oldott és ionizált formában, szer­ ves kötésben juttassuk be a szervezetbe. Ilyen kémiai kötés a citrát, a l a k t a t vagy a glükonát forma. Vitán felül áll az is, hogy a vegetáriánus étrend kisebb kockázatot jelent a csontritkulás szempontjából. Kutatások szerint igaz ugyan, hogy a vegetáriánusok csontszövete éle­ tük ötödik évtizedéig számottevően n e m különbözik a hús­ evőkétől, a későbbi életszakaszban azonban a különbség m á r kifejezett. N e m arról van szó, hogy a vegetáriánus étrendet követők csonttömege nőne, inkább arról, hogy mérsékeltebb a csont fogyása. Ennek valószínűleg a legfontosabb o k a az

99

a l a c s o n y fehérjefogyasztás, hiszen a fehérjében vagy foszfát­ b a n d ú s é t r e n d növeli a vizelettel kiürülő kalcium mennyisé­ gét. U g y a n c s a k fokozza a kalciumvesztést a finomított cukor: m i n é l t ö b b e t e s z ü n k belőle, annál több kalcium távozik a vizelettel együtt. M é g t ö b b k a l c i u m r a v a n szüksége annak, aki valamilyen vízhajtót, pajzsmirigy h o r m o n készítményt vagy vérhígító a tiazid tartalmú vízhajtók a kalciumtartalmú étrend­ g y ó g y s z e r e k e t szed. Vigyázat: szedünk, ne vegyük be

szedése veszélyes, mert vesekövet okozhat. Ha mégis ilyet kiegészítővel és a D-vitaminnal együtt. K u t a t á s o k szerint m á r napi 15 perces n a p o z á s (illetve séta a n a p o n ) e l e g e n d ő a szervezetnek szükséges D-vitamin kép­ z ő d é s é h e z . T é l e n kevesebb a napfény, az is gyengébb, ilyen­ k o r tehát inkább szükség lehet pótlólagos D-vitaminra. A m o z g á s s z e g é n y életmód t o v á b b gyengíti a csontokat, a megfelelő m o z g á s viszont erősíti őket. Vagyis érdemes rend­ szeresen tornázni, kerékpározni (legalább szobakerékpáron), súlyzózni és sétálni. Kutatások bizonyították, hogy az a test­ m o z g á s , a m e l y heti h á r o m a l k a l o m m a l egyórás közepes ak­ tivitást jelent, m e g a k a d á l y o z z a a c s o n t t ö m e g fogyását, sőt m é g a változás korán túljutott nőknél is növeli azt. Másfelől viszont tény, h o g y m o z g á s h i á n y á b a n kétszeresére nő a vi­ zeletben és a székletben kiürülő k a l c i u m mennyisége, és ez további k a l c i u m h i á n y h o z vezet. M i n d e z e k miatt a csontrit­ kulás m e g e l ő z é s é b e n és a folyamat lassításában a legfonto­ sabb t é n y e z ő a rendszeres m o z g á s , és csak követi ezt a meg­ felelő táplálkozás. A legideálisabb persze az, ha mindkettőre ügyelünk. A d o h á n y z á s a b b a h a g y á s a vagy legalább mérsék­ lése a c s o n t o k n a k is j ó t tesz. Célszerű korlátozni az alkohol és a k á v é fogyasztását. K ü l ö n figyelmet érdemel a h o r m o n p ó t l á s kérdése a válto­ zás k o r á n túljutott nőknél. Ma m é g (legalábbis Magyaror­ szágon) általános, hogy az orvos hormonpótlást javasol a csontritkulás megelőzésére. T é n y , h o g y az ösztrogén hor100
i

m o n , amelynek szintje a m e n o p a u z á t követően csökken, szabályozza a szervezet kalciumháztartását, gondoskodik a csontok szilárdságáról. A hormonpótlásnak viszont s z á m o s hátránya lehet: a legfontosabb közülük, hogy a legújabb ku­ tatások szerint n e m h o g y csökkentené, inkább fokozza a szív­ es érrendszeri betegségek kockázatát. Napjainkban m á r hoz­ záférhetők olyan növényi eredetű, hormonszerü hatást kifejtő anyagok (fitoösztrogének), amelyeknek az adagolása ugyan­ olyan előnyösen hat a csontok szilárdságára, mint a h o r m o ­ nok (ösztrogén, progeszteron). A fenti szempontok miatt, a várható előnyöket és hátrányokat gondosan mérlegelve, min­ denképpen ajánlatos j ó l végiggondolni, belekezdünk-e a „klasszikus" hormonkezelésbe.

Gyógynövények
A diófa leveleinek főzete fürdővízbe keverve igen hatásos angolkórnál és csontritkulásnál is. (Maria Treben)

Reflexológia
Kezelendő zónák: vese, mellékvese, máj, lép, mellék­ pajzsmirigy, gerinc, mellkas, bordák, csípő. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talpés kézmasszázs) című fejezetet.

Táplálékkiegészítők
Vigyázzunk, hogy megfelelő minőségű étrend-kiegészítőt válasszunk. Ne fogyasszunk olyan terméket, amely osztrigahéjból, dolomitból vagy csontlisztből készül, mert ezek ólommal lehetnek szennyezettek.

101

A csontok szilárdságának fenntartásához elengedhetetlen a kalcium. A jó m i n ő s é g ű készítmények szerves kötésben tartalmazzák a kalciumot, m é g p e d i g m a g n é z i u m m a l együtt, az élettanilag l e g e l ő n y ö s e b b 2:1 arányban. D-vitamin nélkül a kalcium n e m k é p e s felszívódni. Ezért az olyan emberek, akik n e m szeretnek n a p o z n i , gondoskodjanak a D-vitamin pótlólagos beviteléről. A D-vitaminnak csak az aktív fonnája segíti a kalcium hasznosulását, az aktív formába való átala­ kuláshoz viszont m a g n é z i u m r a és borra is szükség van. A c s o n t á l l o m á n y fenntartásához, a csontokat és a kötő­ szöveteket erősítő kollagén k é p z é s é h e z ugyancsak hozzájárul az antioxidáns hatású C-vitamin. Segíti az ásványi anyagok hasznosulását, a c s o n t o k egészségének megőrzését a cink, a réz és a m a n g á n is. U g y a n c s a k jó hatású, ha megfelelő m e n n y i s é g ű szilíciumot, B 6 -vitamint és folsavat is beviszünk a szervezetbe. E l ő n y ö s lehet az 1-lizin és az 1-arginin aminosav fogyasz­ tása, ezek u g y a n i s elősegítik a kalcium felszívódását és erő­ sítik a kötőszövetet. F o n t o s a megfelelő kénbevitel is. Ha étrendünk n e m tar­ t a l m a z tojást, hagymát, fokhagymát vagy spárgát, akkor gondoskodjunk k é n t a r t a l m ú táplálékkiegészítő szedéséről.

102

Fejfájás, migrén
Szinte nincs is olyan ember, aki legalább egyszer n e m találkozott a fejfájással. M á s o k éveken át szenvednek m a k a c s és vissza-visszatérő fejfájástól, illetve súlyosabb és különleges formájától, a migréntől. A j e l e n s é g e t min­ denki ismeri, hiszen bárkinek megfájdulhat a feje, akár egészséges, a k á r beteg. Ha k o m o l y a n vesszük a fejfájást, márpedig egy idő után erre rákényszerül az ember, akkor legelőször is érdemes megpróbálni tisztázni az okát. N e m k ö n n y ű feladat, mert sokféle lehet: h e v e n y fertőzés, láz, m e g h ű l é s e s betegség, agydaganat, agyi, koponya- vagy homloküregi zavar, orrvagy gégegyulladás, fülbetegség vagy fogkárosodás, m a g a s vagy túl alacsony v é r n y o m á s , esetleg a nyaki gerinc meszesedése vagy m i g r é n állhat a háttérben. Tudni kell, h o g y a gyomor-bél rendszer (különösen a krónikus székrekedés), a máj és az epehólyag, valamint a vese m ű k ö d é s i zavara ugyancsak okozhat fejfájást. Végül: eredhet genetikai a fejfájás okokkal gyógyszermellékhatásból, összefügghet

(egyes családokban gyakoribb), allergiával, szempanaszok­ kal, éhezéssel - ésszerűtlen fogyókúrával, kimerítő sportte­ vékenységgel, hosszú túrázással -, n e m megfelelő cipő vi­ selésével, és része lehet a menstruációt megelőző tünetegyüttesnek ( P M S ) is. Ha ezek m i n d kizárhatók, akkor az esetek többségében úgynevezett tenziós - vagyis feszültséggel, stresszel össze­ függő - fejfájásról van szó, de ugyancsak gyakori a gyors 103

időjárás-változáshoz,

„frontérzékenységhez"

kapcsolódó

fájdalom is. A tenziós fejfájás általában állandó, egyenletes, t o m p a fájdalommal jár, a m e l y a tarkón vagy a homloktájon kezdődik, majd az egész fejre kiterjed: az e m b e r úgy érzi, m i n t h a harapófogóba szorították volna a koponyáját. Mig­ rénnél viszont a lüktető, doboló, éles fájdalom jellemző.

Életmód, étrend
T ö b b n y i r e használ, ha sokat v a g y u n k friss levegőn, sétá­ lunk, kirándulunk, úszunk, nyugtató hatású zenét hallgatunk. A feszültség o k o z t a fejfájás kipróbált és hatékony ellenszere a n y a k és a váll masszírozása, valamint a relaxáció, az ella­ zulás v a l a m e l y formájának m e g t a n u l á s a és rendszeres, lehe­ tőleg m i n d e n n a p o s gyakorlása. A relaxáció arra is alkalmas, h o g y segítségével megtanuljuk tudatosan ellazítani a nyak­ izmokat. É r d e m e s kipróbálni, n e m hoz-e javulást, ha vegetáriánus étrendre állunk át, vagy legalább növeljük táplálékunkban a zöldségek, gyümölcsök, a nyers v a g y k ö n n y e n párolt ételek arányát. Sokféle szempontból, így a szervezet méregteleníté­ se és a fejfájás m e g e l ő z é s e céljából is előnyös, ha heti egy n a p böjtöt iktatunk az étrendünkbe. A d o h á n y z á s és az alko­ holfogyasztás u g y a n c s a k okozhat fejfájást, ezért néha vissza­ fogásuk is segít. Jó tanács migréneseknek: ne egyenek zsíros ételt, és ügyeljenek arra, hogy m i n d e n n a p legyen székletük.

Gyógynövények
M i g r é n r e (rohamszerűen j e l e n t k e z ő , görcsös, rendszerint féloldali fejfájásra) javasolt a következő teakeverék: (20%), fehér somkóró (20%), gyer­ mekláncfű kerekrepkény

( 1 5 % ) , gyújtoványfű ( 1 5 % ) , lándzsás útifű ( 1 0 % ) , katángkóró ( 1 0 % ) , apróbojtorján ( 1 0 % ) . A kúra 1-2 nap alatt használ,

104

és a migrénes r o h a m elmúltával a teát n e m kell tovább fo­ gyasztani. (Lukácsné) Bélfertőzésből eredő fejfájásra ajánlott a mályva- és zsá­ lyatea. A migréntea a k ö v e t k e z ő alkotórészekből áll: rozma­ ringlevél (30 g), borsmentalevél (20 g), citromfűiével (20 g), ibolyából az egész n ö v é n y (15 g), őszi margitvirág (13 g), ibolyavirág (2 g). A kész tea kimondottan jó ízű, és több h ó ­ napon át, naponta és inkább reggel fogyasztandó. (Theiss házaspár) A kizárólag őszi margitvirágból készített teát is é r d e m e s kipróbálni csakúgy, mint a gyömbérteát. (A g y ö m b é r nyer­ sen ugyancsak fogyasztható.) Egyébként mindkét n ö v é n y hatóanyagai étrend-kiegészítőként is kaphatók. Stressz okozta fejfájásnál ellazulást és ezzel enyhülést hoz a citromfűvel, levendulával vagy macskagyökérrel készült fürdő.

Hátborogatás
.

Az izomkötegek és -csomók fájdalmas görcseinek oldá­ sában valóságos csodát m ü v e i a forró kamillás hátborogatás. Főzzünk erős kamillateát, 10 perc állás után szűrjük le. Fel­ váltva használjunk két kisebb frottírtörülközőt: mártsuk a főzetbe és amilyen forrón csak lehet, borítsuk a tarkóra, a vállra és a hátra. A törülközőcserét ú g y hajtsuk vége, h o g y a második, forró törülközőt tegyük az elsőre, majd fordítsuk m e g a csomagot, és a fölül lévőt újra benedvesítve, legalább hússzor ismételjük m e g a müveletet. A feszültség m á r keze­ lés közben oldódik! V é g ü l a kivörösödött bőrt nyugtassuk meg orbáncfüolajos bedörzsöléssel.

105

Illóolajok
E g y c s e p p borsmenta- v a g y eukaliptuszolajat zsebkendő­ ről v a g y kézfejről lélegezzünk be, vagy egy cseppet dör­ zsöljünk be a tarkón, a h o m l o k o n , illetve a halántékon (főleg meghűléses megbetegedéseknél jó). H i d e g vizes b o r o g a t á s h o z használjuk fel 1 csepp leven­ dula-, 1 c s e p p majoránna-, 2 csepp citromfű és 2 csepp mus­ kotályzsálya olaj elegyét.

Lábfürdők
Melegvizes fürdő: Helyezzük lábunkat lábszárközépig érő m e l e g (35 fokos) vízbe, majd fokozatosan, 5 percenként m e l e g í t s ü k a lábfürdő hőmérsékletét 45 °C fokra. Mielőtt a forró vizet hozzáadjuk a fürdőhöz, természetesen azonos m e n n y i s é g ű vizet ki kell m e r n ü n k onnan. Langyos vizes öblítéssel fejezzük be a lábfürdőt, és törülközés nélkül húz­ z u n k vastag zoknit, majd járkáljunk, amíg a lábunk átmeleg­ szik és m e g s z á r a d . Hidegvizes fürdő: 5 cm-es vízben addig dörzsöljük két lá­ b u n k a t e g y m á s h o z , m í g át n e m melegszenek. K é t perccel k é s ő b b a vizes lábunkra h ú z z u n k zoknit és feküdjünk ágyba. M i n d k é t lábfürdő ellenjavallt alacsony v é r n y o m á s , érel­ m e s z e s e d é s , szívpanaszok és t ú l m ü k ö d ő pajzsmirigy esetén. Rozmaringos lábfürdő: egy csészényi rozmaringlevélből forró vízzel főzetet készítünk, beöntjük a fürdővízbe úgy, h o g y a víz m é g ellepje a bokákat. Tíz perc múlva kiemeljük a lábakat, és e g y pillanatra a m á r előkészített j é g h i d e g vízbe dugjuk. A „váltófürdőt" még egyszer megismételhetjük. Szinte érezhető, a h o g y az összes feszültség és blokkolt ener­ gia lehúzódik a fejből a lábakba. Rendkívül hatásos eljárás akut m i g r é n e s fájdalomnál is! (Theiss)

106

Pakolás
Enyhítheti a fájdalmat a forró burgonyazsák. Héjastul nyomjunk össze héjában főtt burgonyát egy vászonzsákban. Az elviselhető legmelegebb állapotban használjuk, és terít­ sünk rá egy vastag kendőt, h o g y lassabban hűljön ki. Tegyük a zsákot 30 percre a tarkónkra, de csakis akkor, ha a fájdalom n e m éppen tarkótáji.

Reflexológia
K e z e l e n d ő zónák: vese, mellékvese, máj, epehólyag, agy. A j o b b agyfél reflexzónája a bal lábon, a balé pedig a j o b b lábon található. A nagylábujj oldalsó részének masszírozása a halántéktáji, illetve a nyaki gerinc 1. és 2. csigolyájának meszesedéséből eredő fájdalmakat is enyhíti. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talp- és kézmasszázs) című fejezetet.

Akupresszúra
Testen kezelendő pontok: Vab-4 (homloktáji fájdalom­ nál), H M - 5 (halántéktáji fájdalomra), Kor-20, V-l (fejtetői fájdalomnál), Eh-20 (tarkótáji fájdalomra). Meridiánmasszázs: főleg halánték- és homloktáji fejfájás­ nál érdemes kipróbálni ezt az egyszerű és hatásos eljárást, amelyhez az akupunktúrás p o n t o k ismerete sem szükséges. Kevés zsíros krémmel n é h á n y percen át masszírozzuk végig egyszerre több ujjal vagy tenyérrel a lábszár külső oldalát, így egyszerre hatunk a gyomor- és az epevezetékre. Fontos, hogy lefelé haladjunk és g y e n g é d e n masszírozzunk, mert így a meridiánenergia haladási irányával m e g e g y e z ő e n és az érintett szervek m ű k ö d é s é t ösztönözve kezelünk. H a m a r o s a n bekövetkezik a fájdalom enyhülése.

707

A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

Táplálékkiegészítők
M a g n é z i u m b ó l n a p o n t a háromszor 250-400 m g ajánlott. Segíthet a Bő-vitamin is, napi adagja 3x25 m g . F o n t o s a meg­ felelő esszenciális zsírsav bevitel (tengerihal-olaj, lenmag- és kendermagolaj).

108

Szembetegségek
A leggyakoribb szembetegségek: a szem, illetve a kö­ tőhártya gyulladása, az árpa, a szürke hályog és a zöld hályog. ( E g y é b - részben veleszületett - szemproblémák­ kal, mint amilyen a kancsalság, a rövidlátás, a farkasvak­ ság v a g y színvakság stb. itt n e m foglalkozunk.) Kötőhártya-gyulladásnál a s z e m b e n vérbőség keletke­ zik. R e g g e l r e váladék jelenik m e g benne, és a s z e m a k á r be is ragadhat. Többféle oka lehet: baktérium, vírus, ide­ gen test, allergia, krónikussá vált orrmelléküreg­ gyulladás v a g y valamilyen g ó c a szervezetben (epehólyag-, vakbél-, m a n d u l a g y u l l a d á s vagy egy-két rossz fog), de huzattól is kialakulhat. A szürke hályog időskorban gyakoribb, de a betegség n e m szükségképpen korfüggő. L é n y e g e az, h o g y a szemlen­ cse homályossá válik. A szürke hályog tünetei: a látás fokozatos és fájdalommal együtt nem járó elmosódása, elhomályosodása; meg­ növekedett érzékenység a napfényre és az éjszakai reflektor­ fényre; fényudvar észlelése a fényforrás körül; a színérzéke­ lés megváltozása. A zöld hályog a s z e m n y o m á s fokozódása miatt alakul ki. Fejfájással, általában féloldali erős migrénnel, hányingerrel és hirtelen látásromlással j á r együtt. Idült formája a látás lassú romlásához vezet. A szemgolyó két és fél centiméter átmérőjű, a szemüreg­ ben helyezkedik el. Védelmét a szemhéj, a kötőhártyák és a 109

s z e m ü r e g b e n lévő zsírszövetek látják el. A szempillák meg­ védik a portól, a k ö n n y m i r i g y e k pedig a fertőzéstől, hiszen folyamatosan n e d v e s e n tartják a szemet. A s z e m b e n h á r o m réteg található: a szemfehérje (ínhártya) - a m e l y n e k az elülső részén található m e g az óraüveg­ h e z hasonló, átlátszó szaruhártya -, az érhártya és az ideg­ hártya (retina). Az érhártya u g y a n c s a k h á r o m részből áll: a valódi érhártyából, amelyet az erek sürün behálóznak, a szemlencsét r u g a l m a s a n felfüggesztő sugártestből, valamint a szivárványhártyából (írisz). Az utóbbi k ö z e p é n lévő nyílás a pupilla, a m e l y erősebb fény hatására beszűkül, kevés fény­ b e n pedig kitágul. Az ideghártya fontos része a vakfolt, ahol az erek és az idegek lépnek be, ettől oldalra található az éleslátásért felelős sárgafolt. Ott v a n a legtöbb fényérzékelő idegsejt (csapocska). A sárgafolt felel a nappali fénylátásért és a színlátásért. A s z e m g o l y ó hátsó részén lép ki az idegsejtek nyúlvá­ nyaiból kialakult látóideg. A két oldalon haladó ideg az agy­ alapon közeledik e g y m á s h o z , ott m i n d k é t s z e m idegrostjai részben kereszteződnek, így j u t n a k el az elsődleges látóköz­ pontba, k é s ő b b pedig az agykéreg m á s o d l a g o s látóközpont­ jába. Szürke hályognál lényeges, hogy a betegséget minél ha­ m a r a b b felismerjék, korai szakaszában ugyanis visszafordít­ ható. Jelentős látásromlásnál a z o n b a n az egyetlen megoldást a szürke h á l y o g eltávolítása és a lencsebeültetés jelenti. Z ö l d h á l y o g n á l a kezelés és a m e g e l ő z é s egyaránt arra épül, h o g y csökkentsék a s z e m n y o m á s t , illetve javítsák a kollagén anyagcserét. T e r m é s z e t e s e n azonnal orvoshoz kell fordulni, ha valaki a zöld hályog h e v e n y tüneteit észleli: éles fájdalmat érez, látása elhomályosul, a s z e m e k kivörösödnek, pupillája fényre m e r e v v é (fíxálttá) válik és kitágul. Ha egy ilyen beteget a z o n n a l (12-48 órán belül) n e m kezelnek meg­ felelően, akkor n é h á n y n a p alatt végleg megvakulhat. Hályogbetegségeknél, rövidlátásnál többnyire j ó l m ű k ö ­ dik a bioenergia-, illetve a pránakezelés, a m e l y n e k az elsöd110

leges hatása azonban csupán 2-3 napig tart. Ezért javasolt a kezelést hetente 2-3 alkalommal végezni, így n é h á n y h ó n a p alatt komoly javulást lehet elérni.

Étrend, életmód
Kerüljük a szabadgyök-forrásként számba j ö v ő táplálékot: az olajban sült és avas ételeket. Egy t u d o m á n y o s kutatás kimutatta, hogy a megnövekedett só-, illetve zsírfogyasztás fokozza a szürke hályog kialakulásának veszélyét. Fo­ gyasszunk zöldségféléket, mert gazdagok kéntartalmú ami­ nosavakban, különösen pedig narancssárga színű zöldsége­ ket, mert azokban sok a béta-karotin és m á s karotinoidok. Emellett együnk sok friss gyümölcsöt, h o g y minél több C- és E-vitamint vigyünk be természetes úton a szervezetbe. Zöld hályog esetén ugyancsak ajánlott a sok C-vitamint és bioflavonoidokat tartalmazó friss g y ü m ö l c s és zöldség fo­ gyasztása. M a g a s omega-3 zsírsav tartalmuk miatt előnyösek lehetnek az étrendben a tengeri halak (lazac, makréla, hering, tőkehal). Bizonyított tény, hogy idős emberek, illetve szürke hályogban szenvedő személyek szemlencséjében többféle ne­ hézfém magasabb koncentrációban fordul elő. A k a d m i u m koncentrációja például két-háromszor n a g y o b b a normális értéknél. Tudjuk azt is, hogy a k a d m i u m gátolja a cink be­ épülését egyes antioxidáns hatású, enzimszerüen m ű k ö d ő fehérjékbe, így gyengíti a szervezet szabad gyökök ellen védő mechanizmusának működését. Az elsődleges környe­ zeti kadmiumforrás a cigarettafüst, akinek tehát szürke hályogja van, se aktívan, se passzívan ne dohányozzék. Szürke hályogban szenvedők ne szedjenek antihisztamin tartalmú gyógyszert. Zöld hályognál ugyancsak kerülendők az antihisztaminok, valamint a nyugtató hatású gyógyszerek. Jó tudni azt is, hogy az édesgyökér és a nagy mennyiségben bevitt niacin ugyancsak káros lehet.

111

A h á l y o g o s beteg kerülje az erős fényt, különösen a köz­ vetlen napsütést. Ha a s z a b a d b a n tartózkodik, hordjon olyan n a p s z e m ü v e g e t , a m e l y v é d e l m e t nyújt az ultraibolya (UV) sugarak ellen.

Gyógynövények
A cickafark tea belsőleg történő fogyasztása szúró szem­ fájdalmakra, váladékozással és könnyezéssel együtt j á r ó s z e m b á n t a l m a k r a is j ó . A kamilla külsőleg - borogatás for­ májában - gyulladt szemre, kötőhártya-gyulladásra és árpára ajánlott. ( M a r i a T r e b e n ) A vérehulló fecskefüvet u g y a n c s a k sokoldalúan lehet al­ k a l m a z n i M a r i a T r e b e n szerint. M o s s u n k m e g egy levelet, és a lágy szárát morzsoljuk szét megnedvesített hüvelyk- és mutatóujjunk között. Az így nyert nedves anyagot a mutatóujjunkkal óvatosan kenjük a s z e m z u g b a , m i k ö z b e n a szemet csukva tartjuk. Vigyázat: m a g á b a a s z e m b e n e m szabad be­ kerülnie, mert súlyosan károsíthatja! Hatása átterjed az egész szemre, és segít szürke hályognál, az ideghártya bevérzése és leválása esetén, g y e n g é n látóknak, és egészséges, de meg­ erőltetett s z e m n é l is. Említésre érdemes, hogy a fecskefüből h o m e o p á t i á s szert is készítenek. Z ö l d h á l y o g ellen javasolt a következő teakeverék: csalán, orvosi veronika, k ö r ö m v i r á g és zsurló - a z o n o s mennyiség­ ben. A teából n a p o n t a 2-3 csészével fogyasszunk el, adjunk h o z z á egy-egy teáskanálnyi svédkeserűt.

Ülőfürdő, borogatás, gőzölés
Z ö l d h á l y o g k e z e l é s é b e n h a s z n o s lehet a zsurlóból készült ülőfürdő. M a r i a T r e b e n v é l e m é n y e szerint a zöld hályog n e m pusztán a s z e m betegsége, sokkal inkább a vese működési zavarából ered, és a legtöbb esetben r e u m á s és ízületi fáj-

112

dalmakkal j á r együtt. A vese g y e n g é b b m ű k ö d é s e következ­ tében - úja - n y o m á s jelentkezik a szemben, amit gyorsan meg lehet szüntetni zsurló ülőfürdővel, és a hatás gyakran már a fürdés alatt érvényesül. Elkészítése: éjszakára hideg vízben áztassunk be 100 g szárított vagy 2,5 liter (kb. fél vödörnyi) friss növényt. A növényt lepje el a víz. M á s n a p felmelegítjük, leszűrjük, és hozzáöntjük a megfelelő hőfokú vízhez. A fürdés 20 percig tartson. Időnként töltsünk a fürdővízbe forró vizet, h o g y egyenletesen m e l e g maradjon. A víz lepje el a veséket, de a szívtájék ne kerüljön víz alá. Természetesen a fürdőszobában is legyen kellemes meleg. Fürdés után ne törülközzünk meg, h a n e m vizesen bújjunk fürdőköpenybe, és további egy órát gőzöljük m a g u n k a t az előmelegített ágyban. Szemvidítófüvel is mosogathatjuk a szemet, de csak na­ gyon g y e n g e főzettél. Ha az ilyen kezelés után a bántalmak n e m enyhülnek, h a n e m fokozódnak, az túladagolásra utal. A javasolt adag: legfeljebb fél kávéskanálnyi fűből készítsünk egy csészényi főzetet, és csupán rövid ideig hagyjuk állni. Minden a l k a l o m m a l frissen kell elkészíteni, és csak egyszer szabad felhasználni. A szemvidítófüves fürdő szürke és zöld hályognál egyaránt segíthet. A szem gőzöléséhez keverjünk össze szemvidítófüvet (20 g), m a c s k a g y ö k e r e t (20 g), vasfüvet (10 g), bodzavirágot (30 g) és kamillát (20 g). A keverékből tegyünk 5 csapott evőkanálnyit fél liter fehérborba, melegítsük fel, a m í g éppen n e m kezd f o n n i , és szűrjük le. Becsukott szemünket tartsuk a gőzbe. A kész gyógybort lezárt üvegben eltarthatjuk, és min­ den alkalommal csak annyit használjunk fel belőle, a m e n n y i egy gőzöléshez szükséges. Szemgyulladás borogatására alkalmas a következő teake­ verék: kamillavirág (5 g), búzavirág (5 g), szemvidítófü (5 g), keskenyútifü-levél (5 g), cickafarkfű (5 g), papsajtlevél (5 g> Érdemes kipróbálni a svédkeserűs szemborogatást is. F e ­ küdjünk a hátunkra, és helyezzünk két, előzőleg tiszta

113

svédkeserü-kivonattal átitatott vattacsomót a lezárt szemekre. G y e n g é d e n n y o m j u k rá, és hagyjuk 10 percig hatni. A boro­ gatás frissítő hatása m á r 5 perc m ú l v a érezhető. Fájdalmas és vörös, v a l a m i n t gyulladt szemnél és szürke hályognál egya­ ránt segíthet. (Theiss házaspár)

Reflexológia
K e z e l e n d ő z ó n á k : vese, mellékvese, m á j , agy, szem. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talpés kézmasszázs) című fejezetet.

Akupresszúra,

szemmasszázs

T e s t e n k e z e l e n d ő pontok: H - l , Eh-20, E h - 3 7 (szürke há­ lyognál), H - l , Vab-4, Eh-20 (zöld hályognál). E g y é b szem­ p a n a s z o k r a : H - l , Gy-2, Eh-20, Eh-37, Vab-4, V a b - 1 1 . K í n á b a n g y e r e k e k milliói végzik m i n d e n n a p a szem kö­ rüli akupresszúrás p o n t o k g y e n g é d n y o m á s á n és masszírozá­ sán alapuló szemtornát, amely a s z e m egészségének megőr­ zésével feleslegessé teheti a szemüvegviselést, sőt különféle s z e m p a n a s z o k és betegségek esetén is j ó t é k o n y hatású. N é g y lépésből áll: > > A s z e m z u g masszírozása ujjbeggyel 32-szer. Az o r r n y e r e g k ö n n y ű n y o m á s a és masszírozása 32-

szer úgy, h o g y a mutató- és a hüvelykujjunk k ö z é csip­ pentjük a bőrt az orr felső részén, majd függőleges irány­ b a n húzogatjuk az orrcsonton fel-le. > M i n d k é t orrnyílástól kifelé egy-egy ujjnyira körkörö­ sen és finoman nyomjuk, m a s s z í r o z z u k az arcbőrt a mutatóujjunkkal 32-szer. > A hüvelykujjunkat a halántékon megtámasztva, be­ hajlítjuk a m á s i k négy ujjúnkat. A mutatóujj külső felén így keletkező párnás résszel végigmasszírozzuk a sze-

114

möldökcsontot a szemzugtól kifelé 8-szor, majd a hü­ velykujjunkat n e m elmozdítva, ugyanígy j á r u n k el a s z e m alatti csontos résznél is 8-szor. Ismételjük m e g a m o z d u ­ latsort felül is, alul is, összesen tehát 32-szer masszíroz­ zuk végig ezeket a csontokat egyszerre mindkét kézzel. H ő k a m e r á s mérés kimutatta, h o g y ezzel az egyszerű módszerrel a szem körüli izmok és szövetek hőmérséklete c s a k n e m 1 °C fokkal emelkedik, e n n e k következtében p e d i g jelentősen javul a s z e m vérellátása, m ű k ö d é s é n e k hatékony­ sága. Ezért a kínai szemmasszázst n e m c s a k betegeknek ér­ d e m e s alkalmazniuk, h a n e m olyan egészséges e m b e r e k n e k is, akiknek a szemét fokozott terhelés éri (például számítógé­ pes m u n k a miatt). Kötőhártya-gyulladásnál a következő szemtorna ajánlott (dr. Csikai Erzsébet): > Masszírozzuk m e g a fülkagyló mögötti pontot a csontos rész alatti m é l y e d é s b e n (a trapézizom és a csecs­ nyúlvány között). > > N y o m k o d j u k a hüvelykujj és a mutatóujj közötti legmagasabb pontot. Masszírozzuk az alkaron a behajlított könyöktől kétujjnyira lévő pontot. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek
i

című

fejezetet.

Táplálékkiegészítők
Kiemelt figyelmet érdemel mindenfajta s z e m p r o b l é m a enyhítésében, a gyógyítás gyorsításában az A-vitamin, illetve annak elővitaminja, a béta-karotin. A dózisra azonban vi­ gyázni kell, mert az A-vitamin, zsírban oldódó lévén, könnyen túladagolható. Ez azonban n e m fordulhat elő bétakarotin szedése esetén, mert abból a máj csupán annyit alakít át A-vitaminná, amennyire a szervezetnek szüksége van.

115

Külön

említést

érdemel

a

lutein,

amely

szintén

a

k a r o t i n o i d o k csoportjába tartozik, és a szerző tapasztalatai szerint u g y a n c s a k h a t é k o n y a szürke hályognak nemcsak a m e g e l ő z é s é b e n , h a n e m a gyógyításában is. Szemfertőzéseknél é r d e m e s emelt dózisban C-vitamint szedni; segíti a gyógyulást csakúgy, mint a cink adagolása. Javasolt ezeket egy h ó n a p i g szedni az i m m u n r e n d s z e r erő­ sítésére, a fertőzés kiújulásának megakadályozására. A C-vitamin adagolását lehetőleg egészítsük ki bioflavonoidok szedésével. Szürke hályognál u g y a n c s a k hasznos a C-vitamin adago­ lása, emellett a z o n b a n é r d e m e s m é g antioxidáns hatású E-vitamint és szelént, fekete áfonya, illetve páfrányfenyő (ginkgo) kivonatot szedni. A g i n k g o fokozza a vérkeringést az agyban, így a s z e m vérellátását is javítja. H a s z n o s a telí­ tetlen zsírsavakat tartalmazó tengerihal-olaj, illetve lenmag­ olaj adagolása. A s z a k i r o d a l o m szerint e l ő n y ö s lehet m é g zöld hályognál a s z e m n y o m á s t csökkentő m a g n é z i u m , valamint a k r ó m sze­ d é s e is.

116

Fülbetegségek
Fülbetegséggel szinte m i n d e n k i n e k akad dolga élete során. G y e r m e k k é n t l e g g y a k r a b b a n a fájdalmas közép­ fülgyulladás keseríti m e g az e m b e r életét, az i d ő s e b b e k pedig az életkor előrehaladtával általában e r ő s ö d ő fülzú­ gás t tapasztalják m e g e g y r e többen. Az o k o k rendkívül szerteágazóak lehetnek, és n e m is mindig sikerül kiderí­ teni, mi áll a p r o b l é m á k hátterében. Szerencsére a z o n b a n s z á m o s népi g y ó g y m ó d létezik, és ezek alkalmazása sok­ szor segít is, bár t e r m é s z e t e s e n n e m pótolja, legfeljebb kiegészíti az orvosi vizsgálatot és kezelést. N o r m á l i s esetben a fül a másodpercenkénti 16-16000 kö­ zötti rezgéseket k é p e s érzékelni. E tartomány alatt az infrahangok, fölötte p e d i g az ultrahangok vannak, melyek az em­ ber számára n e m hallhatók. A fül n e m c s a k a h a n g h u l l á m o k felfogására és továbbítá­ sára való, h a n e m a test helyzetének és m o z g á s á n a k változá­ sait is segít érzékelni. Az egyensúly érzékeléséhez ugyancsak elengedhetetlen a fül, és nélküle a gravitációt, illetve a gyor­ sulást sem éreznénk. A fülfájás fertőzés, gyulladás vagy duzzanat következmé­ nye: vagy a külső hallójáratot, vagy a dobüreget érinti. A középfület a garattal járat köti össze - ezt nevezik Eustachkürtnek. Feladata, hogy kiegyenlítse a nyomáskülönbséget a garat és a dobüreg között. Ha azonban elzáródik, a dobüreg­ ben folyadék, esetleg g e n n y gyülemlik fel, és ez fájdalmat vált ki. 117

A fül leggyakoribb betegsége, főleg gyermekkorban, a középfülgyulladás (otitis m é d i a ) , amit baktérium- vagy vírus­ fertőzés okoz, és a legtöbbször valamilyen felső légúti meg­ b e t e g e d é s k ö v e t k e z t é b e n alakul ki. Igen fájdalmas, m a g a s láz és hidegrázás is kísérheti. Ritkán, de előfordul, hogy a genny m a g á t ó l kiürül, és m e g i n d u l a gyógyulás. Ha a középfül­ gyulladás gyakorivá, krónikussá válik, é r d e m e s allergiára is g o n d o l n i . T u d o m á n y o s kutatások szerint a táplálékallergének kiküszöbölése 10 gyerekből 9-nél segít. A fülzúgásnak (tinnitus) sok o k a lehet. Szerencsés esetben csak a fülzsír képzett d u g ó t a fülben, és ezt az orvos könnyen el tudja távolítani. G y a k o r i tünet a fülzúgás menstruáció, v a l a m i n t k l i m a x idején is. Az érelmeszesedés, a fej vérellátá­ sának r o m l á s a u g y a n c s a k kiválthatja ezt az érzést. Lehet ve­ lejárója a depressziónak v a g y a neurózisnak, végül ritkán, de előfordul, hogy j ó i n d u l a t ú csontdaganat, illetve a hallóideg v a g y a központi idegrendszer d a g a n a t a okozza. A fülcsengés, a m i t ki-ki sípolásként, sistergésként vagy ciripelésként él m e g , u g y a n c s a k többféle okra vezethető vissza. G y a k r a n kísérő t ü n e t e a m a g a s vérnyomásnak, a ve­ se- és máj betegségeknek, a cukorbetegségnek vagy az érel­ meszesedésnek. A hallóideg v a g y a belső fül gyulladása szintén o k o z h a t fülcsengést, de ilyenkor a betegség és a tünet r o h a m o k b a n jelentkezik. V é g ü l az is előfordul, hogy valaki­ n e k az után c s e n g a füle, h o g y b ő v e n fogyasztott alkoholt, romlott húst evett, illetve túl sokat vett be egyes - antibioti­ k u m , aszpirin, szalicil v a g y kinin tartalmú - gyógyszerekből. M i n d e z gyakorlatilag olyan mérgezést jelent a szervezet számára, a m e l y zavarja a b e l s ő fül normális működését, és e n n e k j e l e a fülcsengés. Fülzúgás, fülcsengés, sőt a hallásromlás, esetleg a süket­ ség hátterében is állhat a nyaki gerinc problémája. Meglehe­ tősen n a g y visszhangot keltett a X I X . század végén, hogy Palmer, az amerikai kiropraktika (a csontkovácsoláshoz ha­ sonló m a n u á l t e r á p i á s m ó d s z e r ) „atyja" h á r o m nap alatt 17

118

éve fennálló süketséget szüntetett m e g a nyaki gerinc „hely­ retételével".

Étrend, életmód
Krónikus középfülgyulladásnál többnyire n e h é z s é g b e üt­ közik annak kiderítése, melyik élelmiszer viselkedik allergénként. Ezért általános tanács lehet, hogy hagyjuk el az étrendből a leggyakoribb allergéneket, vagyis a tejet, a tej­ termékeket, a tojást, a búzalisztet, a kukoricát, a m o g y o r ó t és a m o g y o r ó vajat, valamint a narancsot. Gyulladáskor, fertőzéskor érdemes kerülni azokat az éte­ leket, amelyek egyszerű cukrokat tartalmaznak (méz, szárí­ tott gyümölcs, cukor, gyümölcslé koncentrátum stb.), mert ezek rontják az i m m u n r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k hatékonyságát. Súlyosbítja a fülzúgást a kávé és az alkohol fogyasztása, a dohányzás és a gyógyszerként szedett aszpirin, ezért ezek bevitelét é r d e m e s korlátozni. Ha fáj a fülünk, tegyünk rá m e l e g borogatást, m e l e g pár­ nát, esetleg zokniba kötött, forró sót. A fültisztító pálcika használata veszélyes lehet, mert kilyukaszthatja a dobhártyát, illetve gátolhatja a hallójárat öntisztulását. Ha túl sok a fül­ zsír, annak eltávolítását bízzuk az orvosra. Fülfájáskor é r d e m e s gyakran megtisztítani az orrmellék­ üregeket. E n n e k kényelmes, egyszerű és j ó l bevált módja az, ha élettani (fiziológiás) sóoldatból n é h á n y cseppet juttatunk az orrunkba. A fejünket tartsuk egy-két percig hátrahajtva, és csepegtetés után fordítsuk hol jobbra, hol b a k a , h o g y a sóoldat m i n d e n h o v á eljusson. Fülbaj oknál és a legtöbb felső légúti problémánál ered­ ményesen alkalmazható a levegő párásítása. Egy t u d o m á ­ nyos vizsgálatból kiderült, hogy az alacsony páratartalom közrejátszhat az említett egészségi problémák, így a közép­ fülgyulladás kifejlődésében is.

119

H a m á s n e m segít, szerezzünk b e hallókészüléket, amely - h a j ó i v a n beállítva - akár m e g is szüntetheti a fülzúgást. A k e l l e m e s háttérzaj, például n y u g t a t ó hatású zene ugyancsak segíthet. Javítja a keringést a rendszeres testmozgás, így se­ gítségével a tünetek is enyhíthetők. R e n d k í v ü l fontos, hogy a gyerekeket megtanítsuk a sza­ bályos orrfújásra. M i n d i g előbb az egyik oldalt, majd a mási­ kat fújják ki, de a kettőt egyszerre s o h a s e m . H i d e g b e n és huzatban védjük a fülünket sapkával, sállal, fülvédővel. R e p ü l ő ú t alkalmával segít megszabadulni a füldugulástól, ha felszálláskor v a g y leszálláskor sokat nyelünk, illetve v a l a m i l y e n édességet szopogatunk. Kerüljük a túl erős zajokat, a túl h a n g o s zenét. Ha szükséges, füldugóval védjük a fülünket. B á r m i l y e n házi szerrel csak akkor próbálkozzunk, ha a fájdalom m é g n e m túl erős, illetve ha nincs orvos a kö­ zelben. A fül ugyanis nagyon érzékeny, a n e m vagy n e m megfelelően kezelt fülprobléma akár süketséghez is vezethet.

Gyógynövények
A fülzúgás, fülcsengés hátterében gyakran vérnyomásp r o b l é m á k , illetve keringési zavarok állnak. Ezért hasznos lehet a fagyöngytea, amit kizárólag h i d e g e n készítünk. N e ­ g y e d liter v í z h e z adjunk egy p ú p o z o t t teáskanál fagyöngyöt, éjszakára hagyjuk állni, m á s n a p kicsit melegítsük fel, majd szűrjük le. Ha n a g y o b b m e n n y i s é g r e van szükségünk, tartsuk a teát t e r m o s z b a n . (Maria T r e b e n ) Fülfájás csillapítására a martilapu frissen kifacsart levét csepegtethetjük a fülbe. A svédkeserü fülpanaszoknál is j ó : a svédcseppes vatta, fülbe d u g v a , elmulaszthatja a fülzúgást és a fülcsengést. A nevezetes „régi kézirat" szerint ez a m ó d s z e r biztosan hasz­ nál, és m é g az elveszett hallást is visszahozza. (Maria Treben)

120

Meghűlésből eredő fülfájáskor egyenlő arányban össze­ kevert kerekrepkényből, cickafarkból és zsályából készítsünk meleg fózetet, ezzel tisztítsuk ki a fület. Jó ilyenkor a m e l e g kakukkfüolaj is. Ezt ú g y alkalmazzuk, hogy forró vízbe mártunk egy teáskanalat, és erről a felmelegedett kanálról juttatunk a fülbe egy-két cseppnyi kakukkfüolajat. Segíthet a kamilla is, több formában. Vagy cseppentsünk néhány csepp meleg kamillateát a fülünkbe, vagy tiszta fül­ tisztító pálcikát nedvesítsünk be a teával, és azzal tisztítsuk a fülünket. A másik eljárás szerint n é h á n y kamillavirágot olí­ vaolajban felfőzünk, és az így kapott olajból, amikor m á r kézmeleg, cseppentsünk a fülbe néhány cseppet, esetleg vat­ tadarabkára téve, helyezzük a fülbe. Kamillával óvatosan gőzölhetünk is, például úgy, hogy a teáskanna kiöntő csövére megfordítva tölcsért teszünk, és a tölcsér csövét a fülünk felé irányítjuk. A tiszta Aloe vera gélből néhány csepp a fülbe cseppent­ ve, ugyancsak segíthet a legkülönbözőbb problémákon. H a g y o m á n y o s népi m ó d s z e r a kövirózsa leveléből ki­ nyomott néhány cseppnek a fülbe juttatása.

Hagymapakolás
Vágjunk apróra nyers hagymát, darabjait göngyöljük zsebkendőbe, és helyezzük vagy kössük a fülünkre. A másik eljárás szerint a n a g y o b b darabokra vágott h a g y m á t olíva­ olajban megpároljuk, majd egy megfelelő méretű darabot vattába csavarunk, úgy helyezzük a fülünkbe. Segít fülfájás­ kor.

121

Illóolajok
Hallójárat eredetű fülproblémánál érdemes levendula olajjal g y e n g é d e n bedörzsölni a fülcimpát. Eukaliptuszolajjal inhalálást is végezhetünk, ez segít csökkenteni a középfülben fellépő nyomást, távozni a folyadékokat a dobüregből, emellett megnyithatja az elzáródott Eustach-kürtöt. T e r m é s z e t e s fülcseppeket f o k h a g y m á n a k vagy a molyhos ökörfarkkóró virágjának az olajából is készíthetünk, de a kettő k e v e r é k é t is alkalmazhatjuk. Pusztítják a kórokozókat, csökkentik a gyulladást, így enyhítik a fájdalmat és a visz­ ketést.

Reflexológia
K e z e l e n d ő z ó n á k : vese, fül, fej, halánték, arcüreg, hom­ loküreg. A t o v á b b i tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a rejlexológiáról (talpés kézmasszázs) című fejezetet.

Akupresszúra
T e s t e n k e z e l e n d ő pontok: V é b - 3 , H M - 3 . A t o v á b b i tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

Táplálékkiegészítők
Fülfájáskor a fertőzés m e g s z ű n é s é i g é r d e m e s a szokásos­ nál n a g y o b b dózisú C-vitamint és bioflavonoidokat szedni. Az A- és az E-vitamin adagolása meggyorsítja a fertőzés leküzdését, segít a gyulladt nyálkahártyák gyógyításában.

122

I

Erősíti az immunrendszert, ezért fülfájásnál is hasznos a kasvirág (Echinachea) kivonatának szedése. A legjobban bevált táplálékkiegészítő fiilzúgásnál a páf­ rányfenyő (ginkgo), a m e l y az agy vérellátásának javításával egyben a belső fül keringését is előnyösen változtatja m e g , így mérsékelheti a kellemetlen tüneteket. Ez a hatás azonban csak lassan alakul ki, ezért n é h á n y hétig vagy hónapig is szükség lehet a ginkgo szedésére. Az idegek m ű k ö d é s é t serkenti, ezért a belső fül szem­ pontjából is előnyös a B Ő - és a B n - v i t a m i n szedése, az utób­ bié f o l s a w a l együtt. Az idegműködésben és a hallásban ugyancsak fontos szerepe van a m a g n é z i u m n a k és a cinknek, ezek bevitelét is érdemes kipróbálni.

123

A pajzsmirigy betegségei
A két l e b e n y b ő l álló, g a l a m b tojás nagyságú pajzsmi­ rigy a gégefőt veszi körül. A pajzsmirigy az alapanyag­ csere l e g f o n t o s a b b szabályozója a szervezetben. A műkö­ d é s é b e n beállt z a v a r t szerteágazó tünetcsoport jelzi. A l e g g y a k o r i b b rendellenességek: a pajzsmirigy túltengése (hipertireózis), csökkent (vagy alul-) működése (hipotireózis), v a l a m i n t m e g n a g y o b b o d á s a , vagyis a goly­ vaképződés (strúma). A túlzott m ű k ö d é s t a n a g y o b b étvágy ellenére történő les o v á n y o d á s , gyorsult anyagcsere (hasmenés), fokozott izza­ dás, a m e l e g t ű r ő k é p e s s é g hiánya, heves szívdobogás vagy szívdobogásérzés, gyors m o z g á s , idegesség, szorongás, re­ m e g é s , túl kerek, „ k i d ü l l e d ő " szem, gyenge vagy e l m a r a d ó havivérzés jelzi. Az elégtelen m ű k ö d é s tünetei: elhízás, székrekedés, lelas­ sult b e s z é d és m o z g á s , ízületi merevség, b a m b a nézés, a kör­ nyezettel s z e m b e n i érdektelenség, emlékezetzavar, fáradé­ k o n y s á g , aluszékonyság, a hidegtürő képesség hiánya, nők­ nél m e n s t r u á c i ó s rendellenességek, többnyire erős havivér­ zés, férfiaknál a n e m i vágy elvesztése, továbbá száraz haj, pikkelyes, száraz b ő r és vékony, töredezett, általában haránt irányban rovátkolt k ö r m ö k . T ö b b tünet azonossága vagy h a s o n l ó s á g a miatt a k á r depressziósnak vagy túl korán örege­ d ő n e k is vélhetik azt, aki valójában hipotireózissal küzd. Energetikai értelemben a torokcsakra zavara jelzi a pajzsmirigy m ű k ö d é s i rendellenességeit. A testi szinten ható 124

terápiát feltétlenül érdemes kiegészíteni az energiatest, a csakrák korrekciójával (bioenergetikai vagy pránakezeléssel). Nőknél a csökkent pajzsmirigymüködés négyszer gyak­ rabban fordul elő, mint férfiaknál. Különösen a változás ko­ rán túljutott n ő k veszélyeztetettek. A pajzsmirigy az agyalapi mirigyből (hipofízis) T S H hormon formájában érkező utasítás hatására jódtartalmú h o n n o n o k a t termel. Közülük a legfontosabb a tiroxin, ame­ lyet a pajzsmirigy a tirozin nevü aminosavból és j ó d b ó l - ha van belőle elegendő a szervezetben - állít elő. A hipotireózis az esetek több mint 90%-ában elsődleges jellegű, vagyis a pajzsmirigy hormontermelése a kellőnél alacsonyabb szintű, és n e m az agyalapi miriggyel v a n baj. Mivel a pajzsmirigyproblémák z ö m e az elégtelen jódfelvétellel, magyarán a j ó d h i á n y o s táplálkozással függ össze, m á r az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is globális kampányt indított a megfelelő jódbevitel elérésére. A jódhiány ugyanis hipotireózishoz és/vagy golyvához vezet. Ha kevés a j ó d a szervezetben, visszaesik az agy tevékenysége is, ami jelentős, 10-15 p o n t o s hanyatlást okozhat az egyéb­ ként általában 90-110 közötti intelligenciahányados (IQ) értékében.

Étrend, életmód
Természetgyógyászok, így a saját tapasztalataim szerint is Magyarországon ugyancsak általánosan j e l l e m z ő a jódhiány. Igaz, hogy sokan fogyasztanak j ó d o z o t t sót, de n e m minden­ ki sózza az ételét, és n e m is mindenkinek célszerű ezt tennie, hiszen például magasvémyomás-betegségnél kimondottan ajánlott a só mellőzése. Egyes élelmiszerekről tudjuk, h o g y gátolják a j ó d haszno­ sítását, ezért „ g o l y v a k é p z ő n e k " nevezik őket. Ilyenek a ke­ resztes virágúak, mint a kelkáposzta, a brokkoli, a karfiol, a

125

spenót, a k e l b i m b ó , a fodros kel, az őszibarack, a körte, a mustár, a szójabab, a földimogyoró, a fenyőmag, a köles, a m a n i ó k a és a fehérrépa. Ezért akinek alulműködik a pajzsmi­ rigye, m é r t é k l e t e s e n fogyassza vagy mellőzze az említett ételeket. É r d e m e s viszont ennie tojássárgáját, petrezselymet, sárgabarackot, datolyát, szilvát, nyers tejet, sajtot, valamint halat v a g y csirkét. U g y a n c s a k m e l l ő z e n d ő a fehér liszt és a cukor, t o v á b b á a feldolgozott és finomított ételek. T ú l m ü k ö d ő pajzsmirigynél viszont javasolt a keresztes vir á g ú a k fogyasztása, hiszen ezek gátolják a pajzsmirigyhor­ m o n termelődését. Célszerű kerülni a jódtartalmú élelmisze­ reket - tengeri hal, rák, kagyló -, a j ó d o z o t t sót és a tejtermé­ keket legalább h á r o m hónapig. U g y a n c s a k mellőzendők az élénkítő hatású élvezeti cikkek, így a kávé, a tea, az üdítő­ italok és a d o h á n y z á s . Hipertireózisban, ha az orvos egyetért vele, ne n a g y o n siessünk a műtéttel, előbb inkább igyekez­ z ü n k változtatni az é t r e n d ü n k ö n és - elsősorban stresszke­ zelő technikákkal - az é l e t m ó d u n k o n , mert esetleg ez is ele­ gendő a hormontermelés normalizálódásához. Hipotireózisban lényeges a megfelelő testmozgás, amelynek ked­ v e z ő élettani h a t á s a a hormonelválasztás fokozódásán és a szövetek h o r m o n é r z é k e n y s é g é n e k növekedésén alapul.

Hőmérőzés
A pajzsmirigy m ű k ö d é s i zavara meglehetősen sok embert érint m é g a k k o r is, ha az orvosi vizsgálat, a laboreredmények esetleg n e m u t a l n a k konkrét betegségre. Ennek magyarázata az, h o g y a h o r m o n s z i n t e k vizsgálata a vérben n e m elég érzé­ keny j e l z ő m ű s z e r e a rendellenességnek: a hipotireózis enyhe formája n e m m i n d i g m u t a t h a t ó ki vele. Ha m e g akarunk bi­ z o n y o s o d n i arról, h o g y nincs-e k e z d ő d ő pajzsmirigybetegsé­ günk amely helyes táplálkozással és életmóddal még visszafordítható lehet -, é r d e m e s ellenőrizni a testhőmérsék-

126

létünket. Ez azért is fontos, mert több m á s betegség hátteré­ ben a pajzsmirigy a l u l m ü k ö d é s e állhat. Rázzuk le a h ő m é r ő t 35 fok alá, és lefekvés előtt tegyük az ágyunk mellé. Ébredéskor, mielőtt felkelnénk az ágyból, 10 percen át h ő m é r ő z z ü n k a hónaljban, és eközben kerüljünk m i n d e n mozgást. H á r o m n a p o n át, lehetőleg azonos időpont­ ban mérjük m e g és j e g y e z z ü k fel a hőmérsékletet. Menstruáló n ő k a m e n z e s z második, harmadik és negyedik napján végezzék a mérést. Férfiaknál és m e n o p a u z a utáni nőknél ez bármely időpontban lehetséges. A normál testhőmérsékleti érték 36,4 és 36,8 °C között van. Ha ennél alacsonyabb, az a pajzsmirigy alulműködésére utalhat. Ha viszont az alap testhőmérséklet meghaladja a 36,8 °C-ot - ez kevésbé gyakori -, akkor a pajzsmirigy túl­ működhet.

Gyógynövények
Pajzsmirigytúltengésre javasolt tea a következő: körömvi­ rág ( 2 0 % ) , acsalapu ( 2 0 % ) , orbáncfű ( 2 0 % ) , csalán ( 1 5 % ) , ragadós galaj ( 1 5 % ) , kakukkfű ( 1 0 % ) . A kúra vértisztításon alapul, és 8-10 hónapig tart. (Lukácsné) Golyva ellen alkalmas m ó d s z e r a nap közbeni alapos gargarizálás a közönséges galaj vagy a görcsös görvélyfű teájá­ val. A n ö v é n y apróra vágott leveleit leforrázzuk, és melegen, jó mélyen öblögetjük vele a torkunkat. A görvélyfű teáját meginni n e m szokták, de a közönséges galaj éval n e m csak gargarizálhatunk, m e g is ihatjuk. (Maria Treben)

127

Borogatás
G o l y v a esetén h e l y e z z ü n k a nyakra erősen sós vizes bo­ rogatást. L a n g y o s , száraz ruhával kössük át, és hagyjuk rajta megszáradásig. (Szálai M i k l ó s halimbai esperes) E g y másik m ó d s z e r a pajzsmirigyre helyezett svédcseppes borogatás. (Dr. Csikai Erzsébet)

Reflexológia
K e z e l e n d ő z ó n á k : vese, agy, hipofízis, pajzsmirigy, mel­ lékpajzsmirigy. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talp- és kézmasszázs) című fejezetet.

Akupresszűra
T e s t e n k e z e l e n d ő pont: Szb-6 (túlmüködő pajzsmirigy­ nél). F ü l : b e s z a b á l y o z z a a pajzsmirigy m ű k ö d é s é t a belszegély alsó 1/5 részén található pajzsmirigy pontok kezelése, ami egyszerűen és k é n y e l m e s e n g y ó g y n ö v é n y m a g o k beragasztásával történhet. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

Jóga
Többféle j ó g a g y a k o r l a t t a l javíthatjuk a pajzsmirigy m ű ­ ködését. A fordított testhelyzetek fokozzák a h o r m o n t e r m e ­ lést. H i p o t i r e ó z i s b a n ezért k ü l ö nö s e n ajánlott a váll- vagy gyertyaállás (szarvángászana), a m e l y n e k helyes végrehajtá­ sakor az állat e r ő s e n a mellkasra kell szorítani.

128

Túlműködő

pajzsmirigynél

viszont

a hormontermelést

mérséklő halfekvés (macjászana) segít. Belégzés után ha­ nyatt fekve homorítunk, s közben j ó l hátrahajtjuk a fejünket. A gyakorlat egyik változatában eközben a tarkó érinti a talajt, a másik szerint viszont n é h á n y centire fel is emelkedik a földről, „ l ó g " a levegőben. K e z d ő k n e k m i n d e n k é p p e n ajánlott, hogy előbb j ó g a m e s ­ tertől tanuljanak, s csak utána kezdjenek el otthon gyakorol­ ni.

Táplálékkiegészítők
A hipotireózis orvosi kezelése a legenyhébb esetekben is szárított pajzsmirigy vagy szintetikus h o r m o n adagolásával történik. A természetgyógyász megközelítése szerint azon­ ban a h o r m o n p ó t l á s m e g k e z d é s e előtt - hacsak n e m m á r kialakult, súlyos betegségről van szó -, érdemes alkalmazni m á s eljárásokat. Akár alul-, akár túlműködik a pajzsmirigy, fontos a C- és az E-vitamin, valamint a B-vitamin k o m p l e x fogyasztása. Vigyázat: E-vitaminból legfeljebb napi 4 0 0 n. e. lehet az adag, mert ennél több túlzottan ösztönözheti a pajzsmirigy működését. Ajánlott még a cink és a szelén, valamint hipotireózisban a jódtartalmú tengeri alga (Spirulina vagy Chlorella) bevitele. Cink tartós szedése esetén réz pótlására is szükség van, mert a cink gátolja a réz felszívódását. T ú l m ü k ö d ő pajzsmirigynél javasolt m é g a B-vitaminok­ ban gazdag sörélesztő, az esszenciális zsírsavakat tartalmazó lenmagolaj, ligetszépe vagy tengerihal-olaj, továbbá a zsírok megemésztését elősegítő lecitin. A l u l m ü k ö d ő pajzsmirigynél megfontolandó az 1-tirozin aminosav - kis m e n n y i s é g ű B 6 -vitaminnal együtt való - be­ vétele. H a s z n o s lehet az A-vitamin, illetve elővitaminja, a béta-karotin, valamint a kelátkötésű vas. Az utóbbi az enzi­ mek és a h e m o g l o b i n termelését segíti elő.

129

K ü l ö n említést é r d e m e l a j ó d , mert élettanilag rendkívül fontos, u g y a n a k k o r a z o n b a n vigyáznunk kell az adagolásá­ val. A táplálékkal, illetve az étrend-kiegészítőkkel történő j ó d b e v i t e l ne lépje túl a napi 6 0 0 mcg-ot. Jó tudni, hogy a túl sok j ó d valójában gátolja a pajzsmirigyhormon szintézisét. Magyarországon szerencsére hozzáférhető prof. dr. a „szelíd", kék jód, amely Török szerves Szilveszter találmánya,

k ö t é s b e n tartalmazza ezt a fontos nyomelemet, és a szervezet csak annyit hasznosít belőle, a m e n n y i r e szüksége van.

130

Izületi gyulladások, fájdalmak, reuma
S z á m o s e m b e r t érint az ízületi gyulladás (arthritis). Ez az ízületek tokjára és a k ö r n y e z ő szövetekre is átterjed­ het, és idült, r e u m á s jellegűvé válhat (ilyenkor már r e u m a t o i d arthritis a neve). Ha az ízületi gyulladás a p u r i n a n y a g c s e r e zavarából, a húgysavszint emelkedésé­ ből ered, köszvényről (arthritis urica) beszélünk. U g y a n ­ csak s o k a n s z e n v e d n e k n e m gyulladásos ízületi betegség­ től (arthrosis) és n e m gyulladásos csípőízületi betegségtől (coxarthrosis). O k o z h a t ízületi fájdalmat a friss v a g y ré­ gebbi kullancscsípés is.

Étrend, életmód, betegségmegelőzés
R e u m á s betegeknél bevált a m é z és a m á k fogyasztása, egy-egy evőkanállal naponta. Jót tesz a g y ö m b é r is. R e u m á s ízületi gyulladásnál mellőzni kell az allergiát keltő ételeket. Ilyen betegek számára előnyös a vegetáriánus étrend, a friss g y ü m ö l c s ö k és zöldségek fogyasztása. A köszvényes betegnek kerülnie kell az állati belsősége­ ket, a hüvelyeseket, a banánt, a csokoládét, a bort és kólát. A legjobb, ha alkoholt egyáltalán n e m iszik. Köszvényeseknél bevált n a p i 20 dkg friss vagy befőzött cseresznye fogyasztá­ sa, ez bizonyítottan csökkenti a húgysavszintet és megelőzi a köszvényes rohamot.

131

Kerüljük a tartós hideget. Öltözködjünk helyesen, mellőz­ z ü k télen a nejlonharisnyát, a miniszoknyát. Táplálkozzunk egészségesen, és szabaduljunk m e g a felesleges kilóinktól. T o r n á z z u n k , m o z o g j u n k rendszeresen, sokat legyünk szabad levegőn. Mérsékeljük vagy hagyjuk el teljesen a dohányzást (a n i k o t i n csökkenti a csontok mésztartalmát), ne igyunk szeszt v a g y csak keveset (az alkoholfogyasztás erősíti a . k ö s z v é n y r e v a l ó hajlamot). H a s z n o s a masszírozás, a frissítő fürdő és az úszás.

Gyógynövények
R e g g e l i és vacsora előtt fél órával igyunk egy-egy csésze zsurlófü teát. Forrázással készítjük, fél percig állni hagyjuk, majd leszűrjük. el A négy kúra kiegészítéseként csalánteát és napközben 3x1 fo­ gyasszunk csésze evőkanál

svédkeserüt (svédfüvet). A svédkeserü belsőleg alkalmazva is javítja az ízületek mozgékonyságát. K ö s z v é n y és r e u m á s ízületi gyulladás ellen hatásos az örd ö g c s á k l y a is.

Borogatások,

pakolások

Térdízületi fájdalomra javasolt a svédfüves borogatás, de a l k a l m a z á s a előtt m i n d e n k é p p e n kenjük be a bőrt disznózsír­ ral v a g y k ö r ö m v i r á g kenőccsel. ízületi d u z z a n a t r a kiváló a fekete nadálytö tinktúra. He­ lyette használhatjuk a fekete nadálytö levelét is: leforrázzuk, és m e l e g p é p formájában rátesszük az érintett testtájra. U g y a n c s a k enyhülést hoz a m e d v e t a l p ( m e d v e l a p u ) leve­ leiből készített pakolás. Jó tapasztalatok v a n n a k a kelkáposzta vagy fejes káposzta levelével, a m i t vasalóval felmelegítünk, a fájó ízületre he­ lyezzük és átkötjük kendővel.

132

Bevált házi m ó d s z e r a zsurlós dunsztkötés. Forrásban lévő víz fölé szitában egy m a r é k zsurlót teszünk. Ha a fu átforró­ sodik és megpuhul, v á s z o n k e n d ő b e tesszük, majd a beteg testrészre rakjuk. Melegen bebugyoláljuk, és a kötést több órán át vagy egész éjszaka a testünkön hagyjuk.

Ülőfúrdő
Egy éjszakán át hidegen áztatunk 100 g zsurlót, m á s n a p felmelegítjük. A fürdési idő 20 perc. A zsurlós ülőfürdőt havonta egyszer alkalmazzuk.

Táplálékkiegészítők
Az omega-3 telítetlen zsírsavakat tartalmazó táplálékkiegészítők enyhítik, esetleg m e g is szüntetik a fáj­ dalmakat. Előnyös tehát a tengerihal-olaj, a lenmagolaj, a kendermagolaj vagy a ligetszépe olaj rendszeres szedése, ízületi fájdalom csillapítására, gyulladásgátlásra alkalmas a kurkumából kivont kurkumin tartalmú, az ananászból kivont bromelint, illetve a természetes aszpirinként is ismert fehérfüzfakéreg kivonatát tartalmazó étrend-kiegészítő.

H a s z n o s lehet m é g a k a l c i u m és a m a g n é z i u m együttes al­ kalmazása (helyes arányuk 2:1), valamint az erős antioxidáns hatású szuperoxid-diszmutáz ( S O D ) fogyasztása. Sokan szereztek jó tapasztalatokat a szójalecitinnel is, fő­ leg akkor, ha fájdalmaik az időjárás-változással függnek össze.

133

Reflexológia
K e z e l e n d ő z ó n á k : vese, mellékvese, pajzsmirigy, mellék­ pajzsmirigy, gerinc, és ha szükséges: váll, csípő, könyök, térd. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talpés kézmasszázs) című fejezetet.

Akupresszúra
T e s t e n k e z e l e n d ő pont: V a b - 1 1 . A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

134

Rosszkedv, depresszió
Aligha a k a d olyan ember, aki életében egyszer v a g y többször ne lett volna rosszkedvű, netán depressziós. A hangulatváltozás mindenkinél természetes jelenség, baj van viszont akkor, ha valaki szinte mindig v a g y állandó­ an szomorúnak, kedvetlennek érzi magát, valósággal bezárkózik ö n m a g á b a , illetve elzárkózik a világ elől. El­ veszíti érdeklődését a saját ügyei és m á s o k dolgai iránt, az egész világot fekete s z e m ü v e g e n át szemléli. A m á s k o r valósággal röpülő órák s z á m á r a szinte vánszorognak, alig várja, h o g y alhasson, és ha m á r elaludt, nincs sok kedve felébredni. A depresszió a karácsonyi ü n n e p e k és az év vége előtt különösen sok olyan embert érint, aki egyedül tölti az ü n n e ­ peket. A klinikai depresszió tünetei közé tartoznak a követ­ kezők: étvágytalanság vagy fokozott étvágy, álmatlanság vagy fokozott aluszékonyság, fizikai hiperaktivitás vagy az aktivitás hiánya, energiavesztés és fáradtság érzése, haszon­ talanság érzése, önvádak, indokolatlan szégyenérzet. Hiány­ zik továbbá az érdeklődés a megszokott tevékenységek iránt, illetve ezek végzése közben nincs örömérzés. C s ö k k e n vagy hiányzik a szexuális érdeklődés, örömérzés. Mindezzel együtt j á r a gondolkodási és a koncentrálóképesség csökke­ nésé. Súlyos esetben pedig a depresszióst vissza-visszatérő halál- és öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják. Ha valakinél m á r a legutóbb említett fokozat is bekövet­ kezik, feltétlenül orvoshoz kell fordulnia, n e h o g y kárt tegyen 135

ö n m a g á b a n . E n y h é b b depressziót azonban, főleg ha a fent említett tünetek közül c s u p á n 3-4 tapasztalható, alternatív módszerekkel, természetgyógyászati eljárásokkal érdemes kezelni. S o k s z o r m á r az is elég, ha a rosszkedvével küszköd ő n e k sikerül e l ő n y ö s e n változtatnia korábbi étrendjén és életmódján. Mielőtt egy kedélybeteg szükségképpen önmagát hibáz­ tatná a b e t e g s é g e miatt, j u s s o n eszébe, hogy a hajlam gyak­ ran öröklődik. A depresszióban szenvedők mintegy felének egyik v a g y m i n d k é t szülője ugyancsak depressziós volt. T ö b b o l y a n betegség ismert, amely egyebek mellett dep­ ressziós t ü n e t e k h e z vezet. Ilyenek: hipoglikémia (alacsony vércukorszint), allergiák, a pajzsmirigy alulmüködése (hipotireózis) és különféle anyagcsere-betegségek, felszívó­ dási p r o b l é m á k . Ilyen esetekben az alapbetegség megfelelő kezelésével a depressziós tüneteket ugyancsak csökkenteni lehet.

Étrend, életmód
Értékes a diéta, illetve a 3-4 hetes gyógydiéta tisztító hatá­ sa. É r d e k e s és t ö b b „ f o g y ó k ú r á s " klinikán egybehangzóan megfigyelt j e l e n s é g , h o g y a diéta, illetve a test méregteleníté­ se o l y a n b e t e g s é g e k b e n és panaszoknál is segít, mint a túl m a g a s v a g y túl alacsony v é r n y o m á s , a migrén, az aranyér, a szabálytalan m e n s t r u á c i ó , a krónikus ízületi gyulladás és a pattanások. A megtisztulás n e m csak testi értelemben érvé­ nyesül: a depresszió tünetei szintén mérséklődnek vagy meg­ szűnnek. Az étrend n a g y hatással van az agy működésére. Jó, ha tudjuk: az idegingerület-átvivő anyagok, a neurotranszmitterek k é p z ő d é s e attól függ, hogy mit eszünk, iszunk. A leg­ fontosabb ilyen a n y a g o k : a szerotonin, a dopamin és a norepinefrin. Ha az agy szerotonint termel, csökken a fe­ szültség, m e g n y u g s z u n k , m í g a másik két anyag képződése-

136

kor gondolkodásunk és cselekedeteink felgyorsulnak, és fe­ szültebbé, éberebbé válunk. A szénhidrátok fogyasztása ö n m a g á b a n nyugtató hatású, míg a fehérjék fokozzák az éberséget. A legjobb a kettő m e g ­ felelő kombinációja: esszenciális zsírsavakat tartalmazó fe­ hérjéket és/vagy szénhidrátokat é r d e m e s fogyasztani. Jó vá­ lasztás a lazac. A telített zsírokban gazdag ételeket azonban érdemes kerülnünk, mert azok lassítják a gondolkodást, és fáradttá, kimerültté tesznek, a zsírok ugyanis gátolják az agyban a neurotranszmitterek képződését. Összefoglalva: ha valaki ideges és szeretne m e g n y u g o d n i , akkor fogyasszon több szénhidrátot, mint fehérjét, ha viszont fáradt és energiára van szüksége, egyen több fehérjét és ke­ vesebb szénhidrátot. N e m véletlen, hogy a depressziósok valósággal v o n z ó d n a k a - szerotonin képződéséhez szüksé­ ges - triptofánban és a fehérjékben gazdag ételekhez, olya­ nokhoz, mint például a p u l y k a h ú s és a lazac. Érdemes tudni azt is, hogy szervezetünk gyorsabban rea­ gál a cukor jelenlétére, mint a komplex szénhidrátokéra. Ezért is célszerű kerülni az egyszerű cukrokat (édességek, csokoládé), a m e l y e k gyorsan bekövetkező mellékhatása a fáradtság és a depresszió. Legalább ilyen fontos a megfelelő életmód. A depressziós beteg - m é g akkor is, ha valósággal erőszakot kell tennie önmagán - járjon minél többet társaságba, keressen m a g á n a k rendszeres elfoglaltságot (munka, szabadidő, hobbi, sport). N e m lehet eléggé hangsúlyozni a rendszeres testmozgás, a sport j ó t é k o n y hatását, hiszen e n n e k révén fokozódik az agy szerotonintermelése, így a megfelelően hosszú ideig és in­ tenzíven végzett sportolás után valóságos örömérzet keríti hatalmába az embert. Gondoljunk csak arra az eufóriára, amit a hosszútávfutók éreznek.

137

Gyógynövények
A g y ó g y n ö v é n y e k közül a depresszió kezelésében első h e l y e n áll az orbáncfű. N y u g t a t ó hatása is van, ezért külön­ féle n y u g t a t ó és altató teakeverékeknek fontos alkotóeleme, de hatása elsősorban az egész idegrendszer erősítésében m u t a t k o z i k m e g . „A depresszió elleni növényi gyógyszer­ n e k " is nevezik. (Barbara és Péter Theiss) Fő hatóanyaga, a hipericin h a s o n l ó a n m ű k ö d i k , mint a z úgynevezett M A O gátlók az élénkítő készítményekben, ám az utóbbiakkal el­ lentétben n e m tompítja a központi idegrendszer működését. Az orbáncfüvet n e m c s a k teaként, h a n e m tinktúrával is bevi­ hetjük a szervezetbe. Fontos, h o g y több héten vagy h ó n a p o n keresztül napjában többször fogyasszuk. így érezhető javu­ lást é r h e t ü n k el vele. Ma m á r egyébként többféle, orbáncfű alapú g y ó g y s z e r is forgalomban van. Ha valaki súlyos veszteséget, érzelmi megrázkódtatást él át (haláleset, válás stb.), depresszió ellen ideális orvosság, ha napi 3-6 csésze orbáncfüteát iszik és 3x20 csepp -tinktúrát vesz b e . G y a k r a n veszítik el életkedvüket azok az idős emberek, akik ú g y érzik: m a g á n y o s a k , az élet peremére szorultak. Ilyenkor is jó az orbáncfű tea, amely m é g hatásosabb, ha citromfüvei és galagonyával kombinálják. F e l n ő t t e k n é l megszünteti az ideges feszültséget és a dep­ ressziót a kakukkfű fürdő (amely egyébként nyugtalan vagy ideges g y e r m e k n e k u g y a n c s a k (Maria Treben) U g y a n c s a k ő ajánlja depressziónál a svédcseppes fejke­ zelést. K e v é s vízzel felhígítunk egy evőkanálnyi svédkeserüt, és bekenjük vele a halántékot, a homlokot, a szemet, vala­ m i n t a fül m ö g ö t t i részeket. Az egész testre kiterjedő élénkítő hatás a z o n n a l érezhető. Újabban e g y r e t ö b b adat utal a páfrány fenyő (Ginkgo biloba) depresszióellenes hatásaira. Eddig is tudtuk, hogy a g i n k g o javítja az agyi keringést, most m á r azonban az is 138 egészséges alvást biztosít).

nyilvánvalóvá

vált,

hogy

szedése

növeli

az

agyban

a

szerotonin receptorok felületét. Egy ideig a kava-kava is elterjedt volt N y u g a t o n a dep­ resszió tüneteinek csökkentésére, 2002-ben azonban egyre több országban figyeltek fel alkalmazásának májkárosító hatására, főleg azoknál, akiknek m á r korábban is volt máj­ betegségük. Ezért szedése csak óvatosan, az orvossal való konzultáció után és a májfunkció rendszeres ellenőrzése mellett lehetséges.

Illóolajok
Az illóolaj terápia igen h a t é k o n y a depresszió kezelésé­ ben, a tünetek enyhítésében. A következő illóolajok alkal­ mazhatók: bazsalikom, citrom, citromfű, geránium, j á z m i n , kamilla, levendula, muskotályzsálya, szantálfa, ilang-ilang.

Fényterápia
Megfigyelték, h o g y a depressziósok tünetei általában sú­ lyosabbak télen, amikor a n a p o k rövidebbek és sötétebbek, mint nyáron. Valószínű, hogy a napfény és a világosság ha­ tására a tobozmirigyben b ő v e b b e n termelődő melatonin h o r m o n felelős azért, hogy nyáron több a j ó k e d v ű e m b e r és kevesebb a kedélybeteg. Ebből kiindulva a sötét téli n a p o k o n é r d e m e s j ó l megvilágított szobában tartózkodnunk, és ha mégis kisüt a nap, feltétlenül sétáljunk egyet. Kutatások sze­ rint a depressziós tünetek enyhítésében igen hatékony a két­ órás reggeli napfürdő során felvett energia, míg a késő délu­ táni napozás csekély e r e d m é n y e k r e vezet. Hasonlóan előnyösen hat a depressziós betegre az ener­ getikai kezelés (bioenergetikus vagy pránagyógyász segítsé­ gével).

139

Légzés
P u s z t á n a belégzés, illetve a kilégzés időtartamának sza­ b á l y o z á s á v a l k é p e s e k v a g y u n k megnyugtatni vagy élénkíteni m a g u n k a t . A h o s s z a n tartó, m é l y belégzés a szimpatikus idegrendszer r é v é n serkenti a vérnyomást, a szívritmust, a szexuális vágyat, m í g a hosszan tartó, lassú kilégzés nyugtató hatású. Az u t ó b b i esetben a paraszimpatikus idegrendszer közvetítésével c s ö k k e n a v é r n y o m á s , lassul a pulzus és mér­ séklődik a szexuális késztetés. E g y s z e r ű m ó d s z e r a k ö v e t k e z ő : ha serkenteni kívánjuk szervezetünk m ű k ö d é s é t , 15 m á s o d p e r c i g lélegezzünk be, 10 m á s o d p e r c e n át tartsuk vissza a levegőt, majd 5 másodpercig lélegezzünk ki. Ha viszont feszültek vagyunk és m e g szeret­ n é n k n y u g o d n i , a k k o r 5 m á s o d p e r c e s belégzést követően 10 m á s o d p e r c i g tartson a légzésszünet, majd 15 másodperc alatt lélegezzünk ki.

Reflexológia
K e z e l e n d ő z ó n á k : vese, mellékvese, fej (fejtető, nagyagy, kisagy), napfonat. A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. a Néhány szó a reflexológiáról (talpés kézmasszázs) című fejezetet.

Akupresszúra
T e s t e n k e z e l e n d ő p o n t o k : Bef-12, Szb-8. Fül: Sen M e n . A további tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

140

Táplálékkiegészítők
Talán a legfontosabb étrend-kiegészítő a B-vitamin komplex, amely elengedhetetlen a normális a g y m ű k ö d é s h e z . Külön k i e m e l e n d ő a B - v i t a m i n családból a B3-vitamin, amely javítja az agyi vérkeringést, valamint a B6-vitamin, amely a szerotonin szintéziséhez szükséges. N e m véletlen, hogy a depressziós betegek BÖ-vitamin szintje tipikusan ala­ csony, különösen a fogamzásgátló tablettát vagy m á s hor­ monkészítményt szedő nőknél. U g y a n c s a k javítja az a g y m ű k ö d é s t és az idegingerület­ átvitelt a kolin és az inozitol. Mindkettő megtalálható a lecitinben. H a s z n o s m é g a kalcium és a m a g n é z i u m (ideális arányuk: 2:1), ezek az idegrendszer normális m ű k ö d é s é h e z szüksége­ sek. Egyes kutatások szerint bizonyos vitaminok és ásványi anyagok hiánya ugyancsak összefügg a depresszióval, ezért érdemes jó m i n ő s é g ű multivitamin és multi ásványi a n y a g pótlást választanunk. A szervezet v a l a m e n n y i sejtjének szüksége van telítetlen zsírsavakra, amelyeket ligetszépe-, lenmag-, kendermag­ vagy tengerihal-olajjal vihetünk be. N ö v e l i általános energiaszintünket a tengeri alga tabletta. Ez egyébként kiváló jódforrás is. Köztudomású, h o g y a j ó d hiánya a pajzsmirigy alulműködéséhez, a szellemi teljesít­ m é n y hanyatlásához, k ö z ö n y h ö z és egykedvüséghez vezet. Mivel M a g y a r o r s z á g o n a talaj igen szegény j ó d b a n , táplálé­ kunk n e m biztosítja a megfelelő jódforrást, ezért a legtöbb embernek jódbevitélre van szüksége. K ü l ö n ö s e n igaz ez a változás korán túljutott nőknél. A táplálékkiegészítők sorában az utóbbi évek slágere kül­ földön az 5-hidroxi-triptofán (5-HTP). A depresszió és az álmatlanság kezelésére korábban a triptofánbevitel volt álta­ lánosan elfogadott, mert ez az aminosav növeli az agyban termelődő szerotonin és melatonin szintjét. A 80-as évek 141

v é g é n a z o n b a n a triptofán hatását egyre többen megkérdője­ lezték, és súlyos mellékhatásokkal h o z t á k összefüggésbe. Az Egyesült Á l l a m o k b a n be is szüntették alkalmazását. Ehhez képest az 5 - H T P sokkal biztonságosabbnak számít, mert n e m szintetikus ú t o n előállított aminosav, h a n e m egy afrikai nö­ v é n y (Giffonia simplificifolia) m a g j á n a k kivonatából készül. Tapasztalatok szerint az 5 - H T P a depresszió elleni gyógysze­ rekkel a z o n o s hatékonyságú.

142
: J

Leégés, napszúrás

Tudjuk és érezzük, h o g y erős a nap, túl sok ultraibo­ lya ( U V ) sugárzás ér bennünket, m é g i s gyakori a nyári h ó n a p o k b a n a napszúrás. Ha n e m v a g y u n k óvatosak, n e m kerüljük a napot 10 és 15 óra között, és n e m megfe­ lelő n a p v é d ő szert használunk, a k k o r szinte bizonyos a leégés, illetve súlyosabb formája, a napszúrás. Ez kezdet­ ben tünetmentes, és csak később, esetleg ó r á k múlva s z e m b e s ü l ü n k a jellegzetes, ismerős panaszokkal: foko­ z ó d ó fejfájás, hányinger, fénykerülés, szédülés, fáradtság, nehéz légzés, kínzó szomjúság. M i n d e z a k á r eszmélet­ vesztésig fokozódhat. K ö z b e n persze a b ő r ü n k vörössé, fájdalmassá, esetleg hólyagossá válik. Ha m á r megtörtént a baj, a legfontosabb az, h o g y hűvös, szellős helyen nyugalomba helyezzük az „áldozatot". E m e l ­ j ü k fel a fejét, a felsőtestét tegyük szabaddá. Jót tesz a legyezés, az ismételt állott vizes lemosás vagy h i d e g vizes boro­ gatás. Borogatást alkalmazhatunk erősre készített, majd hűlni hagyott teába áztatott vászondarabbal is. Ha a beteg n e m hányt, ihat enyhén sózott, hűvös italt. É r d e m e s csillapítani a fejfájást, és j ó , ha orvos is látja a beteget.

i

143

Életmód
A legjobb elkerülni, megelőzni a bajt. A nap derekán, te­ hát a legveszélyesebb 5 órában egyáltalán ne tartózkodjunk n a p o n , főleg ha tengerparton nyaralunk. Gondoskodjunk vé­ delemről, főleg a fej és a n y a k m e g ó v á s á r a ügyeljünk (nap­ ernyő, széles karimájú szalmakalap, törülköző, napvédő k r é m , jó m i n ő s é g ű n a p s z e m ü v e g ) . A legtöbb napolaj és nap­ tej csak az U V B sugárzást képes kiszűrni, pedig az U V A su­ garak is o k o z h a t n a k bőrkárosodást. Kopaszok, vigyázat: a veszély m é g fokozottabb! Külön ügyeljünk azokra a bőrterü­ letekre, amelyeket ritkán ér a nap. Ezek ugyanis súlyosan le­ éghetnek, mert csak kevés bőrfestéket tartalmaznak. Ilyenek a fürdőruhával fedett testrészek, a lábhát és a karóra helye. F o k o z a t o s a n szoktassuk b ő r ü n k e t a naphoz, és ne feled­ j ü k : m á r rég n e m igaz, h o g y a napsütötte, barna bőr az egész­ ség j e l k é p e . B ő r ü n k az UV-sugárzásnak csak egy bizonyos m e n n y i s é g é t k é p e s károsodás nélkül elviselni, és ez a sugár­ a d a g egész é l e t ü n k r e szólóan meghatározott, csecsemőkortól az aggkorig. B á r n e m bizonyított, feltételezik, hogy 18 éves életkor előtt a legkárosabb a sugárhatás. A bennünket bármi­ k o r is ért U V - s u g á r z á s egyébként „elraktározódik" a bőrben, és a k é s ő b b i sugárterhelések h o z z á a d ó d n a k . Ha elérjük a kritikus határt, a k k o r m á r fokozott a bőrrák kialakulásának veszélye. M i n d e n leégés növeli a bőrrák esélyeit. J ó , ha tudjuk, á r n y é k b a n is le lehet b á m u l n i , az U V sugárzás szempontjából pedig a víz s e m jelent menedéket. H i á b a hűsíti a bőrt, a víz n e m j ó l szűri az ibolyántúli sugara­ kat.

Külső

bőrregenerálás

M e g e l ő z é s : természetes olívaolajba kevés ecetet keverve, olcsón pótolhatjuk a drága fényvédő szereket. A leégést is ápolhatjuk olívaolajjal. A r c u n k a t érdemes bedörzsölni egy

144

felvágott uborka levével, amely sűrített formában hatékony fényvédő szer. Ha csak a bőr felszíne sült le, de m é g n e m hólyagosodott fel, a k k o r alkalmazhatunk citromlét: hűsít és gyógyít. Előtte azonban ajánlatos érzékenységi bőrpróbát végezni az alka­ ron, és ha n e m jelentkezik bőrpír, n y u g o d t a n használhatunk citromot. Túrót vagy uborkaszeleteket is helyezhetünk a bőrre. H ű ­ sítő és nyugtató hatásúak. U g y a n c s a k j ó t é k o n y a n hat a nyers, felszeletelt burgonya leve, almaecettel és íróval elkeverve. G y ó g y n ö v é n y e k e t is tartalmazó Aloe vera géllel, illetve spray kiszerelésű kivonattal (az érintett bőrfelületet akár óránként befújva) szintén jó eredményeket lehet elérni a bőr regenerálásában.

Belső

bőrregenerálás

A bőr regenerálását természetesen n e m csak kívülről szükséges elvégeznünk. Lényeges, h o g y leégés után legalább n é h á n y napig vegetáriánus étrendet kövessünk. ( H a érezzük, hogy j ó t tesz, tovább is kitarthatunk mellette!) Ismeretes, hogy az A-vitamin bőrvédő, ezért m á s k o r is, de ilyenkor különösen é r d e m e s A-vitaminban gazdag ételeket fogyaszta­ ni. Ilyenek: tej, vaj, túró, gomolya, tojássárgája. A zöldség­ es főzelékfélék közül ajánlott: sárgarépa, sütőtök, fűszerpap­ rika, paraj, sóska, paradicsom, cékla, kelkáposzta, zöldborsó, zöldbab, szója, petrezselyem. A bőr egészségének hasznos gyümölcsök: sárgadinnye (sárga húsú), kajszi, áfonya, csip­ k e b o g y ó . A felszívódást elősegíti, ha ezeket olajos (vagy olívaolajjal m e g k e n t ) kenyérrel együtt fogyasztjuk. Előnyös m é g a telítetlen zsírsavakban gazdag táplálék, például a hidegen sajtolt növényi olajok, mák, diófélék. A H-vitamin ugyancsak bőrvédő, a következő élelmisze­ rekben található m e g : élesztő, földimogyoró, m á k , szójaliszt.

145

A b ő r alatti kötőszövet épsége szempontjából fontos a Cvitamin, a m i t n a g y m e n n y i s é g b e n tartalmaznak a nyers n ö ­ vényi ételek. A b ő r e g é s z s é g é h e z elengedhetetlen n y o m e l e m a cink; jó forrásai a h ü v e l y e s e k és a burgonya. M á s , szükséges ásványi a n y a g o k : v a s és kalcium.

Körömvirág

kenőcs

A k ö r ö m v i r á g k e n ő c s régi, j ó l bevált szer száraz, repede­ zett b ő r r e , n e h e z e n gyógyuló sebekre. A körömvirágban lévő k a r o t i n o i d o k javítják a b ő r öngyógyító képességét. A ha­ g y o m á n y o s recept szerint disznózsírral készítik, amely n e m c s u p á n a k e n ő c s vivőanyaga, h a n e m megfelelő hordozó a zsírban o l d ó d ó karotinoidok számára. A disznózsír az emberi zsírral v a l ó h a s o n l ó s á g a miatt rendkívül j ó l felszívódik a bőrbe, és a m é l y rétegekbe is eljuttatja a hatóanyagot, haté­ k o n y a b b a n , m i n t m á s vivőanyagok, ezért alkalmazzák a dr. Theiss-féle k ö r ö m v i r á g kenőcsben.

Illóolajok
B ő r r e g e n e r á l ó hatásúak, ezért é r d e m e s alkalmazni a kö­ v e t k e z ő illóolajokat: geránium, lavandin, levendula, mirha, mirtusz, muskotályzsálya, narancsvirág, pacsuli, pálmarózsa, szantálfa, teafa, tömjén.

Akupresszúra
T e s t e n k e z e l e n d ő pont: Kor-26. A t o v á b b i tudnivalókat illetően, kezelés előtt 1. az Akupresszúrás alapismeretek című fejezetet.

146

Táplálékkiegészítők
M e g e l ő z ő védelemre és a m á r leégett bőr gyorsabb rege­ nerálására elsősorban valamilyen jó minőségű multivitamin és multi ásványi anyag tartalmú, k o m p l e x készítmény aján­ lott. Lényeges a cink-, a kálium-, a kalcium- és a magnézi­ um-, valamint a fehérjebevitel (szabad formájú aminosavak­ ként), illetve az A-, az E- és a C-vitamin. Az utóbbi esetében előnyös, ha a készítmény bioflavonoidokat is tartalmaz. Vé­ gül ne feledkezzünk m e g a b ő r egészségéhez is szükséges telítetlen zsírsavakról (lenmagolaj, ligetszépe olaj, kender­ magolaj), és a B-komplex vitaminról sem.

147

Néhány szó a reflexológiáról (talp- és kézmasszázs)
A reflexológia (talp- és kézmasszázs) m á r a legrégebbi lmltúrákban is ismert volt. N á l u n k az utóbbi n é h á n y évben vált n é p s z e r ű v é , főleg mert otthon, a családban, m u n k a h e ­ lyen, utazásnál, ü d ü l é s során - szóval b á r m i l y e n körülmé­ n y e k között - k ö n n y e n és egyszerűen alkalmazható, hatásos segítséget jelent. A talp vagy a kéz masszázsa természetesen n e m helyettesíti az orvosi diagnózist és kezelést, de annak h a t á s o s kiegészítője lehet, sőt k e z d ő d ő betegségeknél - ha i d ő b e n és j ó l a l k a l m a z z á k - m e g is előzhetjük vele a k o m o ­ lyabb baj kialakulását. A láb k e z e l é s é n e k előnye, hogy a z ó n á k n a g y o b b felüle­ ten, k ö n n y e b b e n tapinthatók és masszírozhatok, ezért a talp­ m a s s z á z s n é p s z e r ű b b é vált, mint a kéz masszírozása. Ugyan­ a k k o r kétségtelen, hogy a m i n d e n n a p o k b a n n e m m i n d i g és n e m m i n d e n h o l lehetséges a cipőt levéve, k r é m m e l masszírozgatni a m a g u n k vagy m á s lábát, m í g a k e z ü n k mindig „ k é z n é l " van. A k é z m a s s z á z s n a k is m e g v a n tehát a m a g a létjogosultsága, igaz viszont az is, hogy a kisebb felület miatt n e h e z e b b megtalálni a zónákat. Fontos • • szempontok a masszírozáshoz:

A t a l p m a s s z á z s m e g k e z d é s e előtt legalább egy órával A masszírozást m i n d i g a vesezónánál és a j o b b lábon

m á r n e e g y ü n k semmit. kezdjük. A l t a l á n o s elv, hogy a talpon felülről lefelé, a láb-

148

fejen és a láb oldalán pedig az ujjaktól, illetve a sarkunk­ tól felfelé, a szív irányában haladhatunk. Kivételt k é p e z a felszálló vastagbél zónája, amely a j o b b lábon található meg, és amelyet a táplálék anatómiai haladási irányának megfelelően, alulról felfelé célszerű kezelni. • • • Kisgyermekeknél A masszázshoz néha olyan előnyösebb zsíros mindkét lábat egyszerre masszírozni, főleg ha türelmetlenek. krémet használjunk, amely n e m túl gyorsan szívódik fel a bőrbe. Általában a hüvelykujj begyét felhasználva, körkörös mozgással masszírozhatunk egy-egy szervet. V a n n a k per­ sze kivételek: például a vékonybél zónáját az ujjaink bütykös részével célszerű kezelni, a légcső zónáját pedig n e m körkörösen, h a n e m a lábujjaktól felfelé haladva, többszöri simítással masszírozhatjuk m e g . • A nyaktól lefelé lévő páros vagy a test mindkét felé­ ben elhelyezkedő szervek zónái (például vese, tüdő) az azonos oldali lábon, illetve kézen találhatók m e g . A m e ­ lyik szervünkből - a nyaktól lefelé - csak egy v a n a test valamelyik oldalán (például máj, szív, lép), annak a zóná­ ját az azonos oldali végtagon keressük. A középen, vagyis a test középvonalában elhelyezkedő szervek zónái mind­ két lábon és kézen kezelhetők (például gerinc, fej). A nyaktól felfelé lévő szervek esetében azonban a reflexzó­ n á k kereszteződnek: így például a bal szemet a j o b b lá­ bon, a j o b b fület pedig a bal lábon masszírozhatjuk. • • Csak óvatosan szabad masszírozni a következő szer­ Masszázs után a beteg azonnal igyon sok folyadékot, vek zónáit: szív, máj, lép, hasnyálmirigy, napfonat. legalább egy nagy pohár vizet. Mivel a reflexológiai ke­ zelés a lerakódott salakanyagok egy részét visszajuttatja a keringésbe, a bőséges folyadékbevitellel arról g o n d o s k o ­ dunk, hogy a vese k ö n n y e b b e n ki tudja üríteni ezeket. • Talpmasszázs után, főleg az első néhány alkalommal, előfordulhat, hogy - éppen a bőségesen távozó salak-

149

a n y a g o k miatt - a vizelet színe sötétebb lesz, esetleg a m e g s z o k o t t ó l eltérő szagúvá, netán büdössé válik. Ez n e m baj; c s u p á n a n n a k a jele, h o g y a m ó d s z e r az illetőnél j ó l m ű k ö d i k : m e g k e z d ő d ö t t a méregtelenítés. • • Az egyes zónák fokozott érzékenysége betegséget jelezhet. A m a s s z á z s n y o m á n újra jelentkezhetnek a korábbi betegségtünetek, szerencsére enyhébben, mint annak ide­ j é n . G y a k o r i például köhögés, orrfolyás stb. Ez sem baj, c s u p á n azt jelzi, h o g y a szervezet j ó l reagál a masszázsra. • Előfordulhat az is - k ü l ö n ö s e n a túlságosan érzékeny idegzetű e m b e r e k n é l -, h o g y a masszázs után rosszabbul érzik m a g u k a t , esetleg verejtékeznek, hányingerük támad. Ez a n n a k a jele, h o g y „ t ú l m a s s z í r o z t u k " őket. Ilyenkor ja­ vasolt, h o g y tartsunk n é h á n y n a p o s szünetet, csak utána folytassuk a kezelést, • de az előző alkalomhoz képest g y e n g é d e b b e n és r ö v i d e b b ideig. L á z a s beteget inkább ne masszírozzunk, várjuk meg, a m í g normalizálódik a testhőmérséklet. E k k o r m á r (vagy a láz j e l e n t k e z é s e előtt) hatásosan enyhíthetjük a beteg­ ségtüneteket. • • dődő Egy-egy reflexológiai kezelés időtartama kb. fél óra Kezelést akár n a p o n t a végezhetünk, egy n a p alatt árpa „ v i s s z a m u l a s z t á s á r a " akár 2-3 óránként is lehet, gyerekeknél és idős embereknél azonban kevesebb. t ö b b a l k a l o m m a l a z o n b a n általában n e m . De például kez­ m e g m a s s z í r o z h a t j u k a szemzónát. A másik végletet j e ­ lentik a túlságosan érzékeny emberek, akiknél heti 1-2 kezelés is e l e g e n d ő . Nem ajánlott a láb kezelése, ha sok a visszér, akut gyul­ ladás v a n a lábban, illetve a láb nagy területen g o m b á s . N e m szabad masszírozni veszélyeztetett terhes nőt (normális ter­ hesség esetén használhatjuk a módszert, de a m e d e n c e zónáit ne kezeljük). U g y a n c s a k n e m javasolt a reflexológia súlyos

150

idegkimerültségben, erős depresszióban szenvedőknél, va­ lamint p a c e m a k e r esetén. Az egyes reflexzónákat könnyen megtalálhatják, ha ta­ n u l m á n y o z z á k az e fejezethez mellékelt ábrákat. Idővel m á r n e m is lesz szükségük erre a segédletre, mert tudni és ujjaik­ kal érezni fogják, melyik szerv zónája hol található.

A gyakrabban kezelt, fontosabb zónák

Vese: Láb: A vesezóna, mivel páros szervről v a n szó, mindkét lábon megtalálható. A vese reflexzónája a talp közepétől indul, a húgyvezeték zónáján keresztül halad a belső b o k a irányába, a h ú g y h ó l y a g z ó n a felé, és ebben az irányban kell masszírozni is. Kéz: A vese reflexzónája az azonos oldali tenyéren, a mutató- és a k ö z é p s ő ujj közötti vonal, illetve a hüvelykujj tövétől vízszintesen kiinduló vonal metszéspontjában talál­ ható. Figyelem! A vesezónát minden esetben megmasszíroz­ zuk. Bőrbetegségeknél is érzékeny. Mellékvese: Láb: Közvetlenül a vesezóna felett, de m é l y e b b e n talál­ ható. Kéz: A vesezónával együtt masszírozható. H a s z n o s a kezelése vesebetegségek esetén és v é r n y o m á s ­ csökkentésre. Masszírozása előnyös a légutak szempontjá­ ból, tágítja a hörgőket, élénkíti az anyagcserét, fokozza az i m m u n r e n d s z e r működését.

151

Húgyhólyag: Láb: A h ú g y h ó l y a g zónája a láb belső oldalán, a b o k a előtt, a b o k a c s o n t meghosszabbításában van. Kéz: A h ú g y h ó l y a g zónája m i n d k é t k é z e n megtalálható, a t e n y é r felőli oldalon, a hüvelykujj folytatásában a csukló felett. Fej, agy: Láb: a nagyujj begyét, a talp felőli párnás részét, valamint a m á s o d i k ujj felé eső oldalát masszírozzuk. A j o b b agyfél reflexzónája a bal lábon, a balé pedig a j o b b lábon található. A nagylábujj oldalsó részének m a s s z í r o z á s a a halántéktáji, illetve a n y a k i gerinc 1. és 2. csigolyájának meszesedéséből e r e d ő fájdalmakat is enyhíti. Kéz: részét. Orr, orrmelléküregek: a kezelendő reflexzónák azonosak a lábéival. M a s s z í r o z z u k tehát a hüvelykujj begyét és első ízének párnás

Láb: Az orr zónája mindkét láb nagyujjának külső olda­ lán, az o r r m e l l é k ü r e g e k é az ujjbegyeken található. Kéz: Az orr zónája a hüvelykujj b e g y é n van. Szem: Láb: A t a l p o n a második és a h a r m a d i k ujj alatt, illetve az ujjak körül masszírozhatjuk a s z e m zónáját. A j o b b szemet a bal lábon, a bal szemet a j o b b lábon kezeljük. Kéz: M a s s z í r o z z u k körbe a mutatóujj és a középső ujj tö­ vét, illetve a h a r m a d i k ujjpercet. Fül: Láb: A talpon a negyedik és az ötödik ujj alatt, illetve az ujjak körül masszírozhatjuk a fül zónáját. A j o b b fület a bal lábon, a bal fület a j o b b lábon kezeljük. Kéz: M a s s z í r o z z u k körbe a gyürüsujj és a kisujj tövét, il­ letve a h a r m a d i k ujjpercet.

152

Mandulák: Láb: A m a n d u l á k zónáját a lábfejen, a nagylábujj tövé­ ben, az intői j o b b r a és balra, a második ízen találjuk. Kéz: A m a n d u l á k zónája a hüvelykujj k ö r ö m felőli olda­ lán, a második ujjperc felső részén található. Mindkét kézen masszírozzuk. Gége, torok:

Láb: A nagylábujj alapízületénél az első és a második ujj közötti részt masszírozzuk a lábfejen. Kéz: A gége és a légcső zónája a hüvelykujj mutatóujj felőli tövénél található. A tenyér és a kézhát oldaláról egya­ ránt érdemes masszírozni őket. Légcső, hörgők, tüdő: Láb: A légcső és a hörgők zónájának területe az első és a második lábujj között, m í g a tüdőé mindkét lábon, a lábujjak alatti párnás részen és a lábfejen van. Ajánlott egyszerre masszírozni a lábfejet és a talpat. Köhögési r o h a m n á l érde­ m e s mindkét lábon egyszerre m e g n y o m n i a légutak reflexzónáit. Kéz: A tüdő és a hörgők zónája ugyancsak m i n d k é t oldal­ ról elérhető a kéz középső részén, a középső és a gyűrűs ujj vonalában. Figyelem! A légutak m ű k ö d é s é t fokozhatjuk, az orrfolyást csökkenthetjük, ha valamennyi ujjúnkat és az ujjak tövét masszírozzuk. Pajzsmirigy: Láb: A talpon az első és a második lábujj között, a nagy­ lábujj párnája körül van a zóna. Ha a pajzsmirigy betegségét az agyalapi mirigy m ű k ö d é s é n e k zavara okozza, akkor cél­ szerű kezelni a hipofízis zónáját is a nagylábujj közepén. Kéz: a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy reflexzónája a kéz tenyér felőli oldalán a mutatóujj vonalában, a hüvelykujj tövének magasságában található. A hipofízis zónája a hü-

753

velykujj első percének közepén, u g y a n c s a k a tenyér felő o l d a l o n van. Mellékpajzsmirigy Láb: Zónája a láb belső élén, a nagylábujj alapízülete előtt található. A kalcium-anyagcsere szabályozásáért, egyensúly­ ban tartásáért felelős, így masszírozásával javíthatjuk a csontok, fogak és k ö r m ö k állapotát, az izomműködést, elő­ n y ö s e n befolyásolhatjuk a véralvadást. Kéz: 1. a pajzsmirigynél. Napfonat (plexus solaris):

Láb: A 2. és a 3. ujj közötti vonalban, a talp párnás része alatti területen találjuk. Kéz: K é p z e l e t b e n h ú z z u n k vízszintes vonalat az ujjak tö­ ve és a tenyér k ö z e p e közötti távolság felénél, illetve függő­ legeset a k ö z é p s ő és a gyürüsujj között. E két vonal metszés­ pontjában lévő területet masszírozzuk. Máj: Láb: C s a k a j o b b lábon kezelhető. A talpon a párnás rész alatt, a n e g y e d i k és ötödik lábközépcsont területén húzódik, a h a r m a d i k és a negyedik ujj vonalától oldalirányban, a talp k ü l s ő széléig tart. Csak finoman k e z e l h e t ő ! Kéz: A j o b b tenyéren a kisujj és a gyürüsujj alatt, illetve a kettő k ö z ö t t található a máj zónája. Epehólyag: Láb: A májzóna alsó területén található a j o b b talpon, a h a r m a d i k és a negyedik ujj vonalában, nagyjából a mutatóujj h e g y é n e k megfelelő területen. Kéz: A j o b b tenyéren a kisujj és a gyürüsujj alatti májzóna alsó részében, a gyürüsujj felőli oldalon v a n az epe zónája.

154

Hasnyálmirigy: Láb: A hasnyálmirigy feji részének megfelelő z ó n a a j o b b lábon, a testi és farki részének zónája pedig a bal lábon talál­ ható. Mindkét lábon a g y o m o r z ó n a alatt húzódik, a bal lábon valamivel szélesebb, egészen a vesezónáig tart. Kéz: Mindkét tenyéren megtalálható a középső ujj vona­ lában, a tenyér közepétől egy kicsit felfelé. Lép: Láb: A lép reflexzónája a bal talpon, a vesezónával szinte egy magasságban, a negyedik ujj vonalában helyezkedik el. Kéz: A bal tenyéren a kisujj és a gyűrüsujj közötti képze­ letbeli vonalon lefelé haladva, a hüvelykujj tövének m a g a s ­ ságában találhatjuk meg. Gyomor, nyombél:

Láb: Mindkét lábon a párnás rész alatt található, a nagy­ lábujj vonalában. A gyomorszáj csak a bal lábon, a g y o m o r ­ kapu (gyomorkimenet) csak a j o b b lábon kezelhető. Kéz: Mindkét tenyerünkön a mutatóujj alatti rész masszí­ rozható a hüvelykujj tövétől egy kicsit feljebb. Vakbél: Láb: A vakbélzóna a j o b b talpon, a láb keskeny része alatt van. Kéz: A j o b b tenyéren a kisujj és a gyűrüsujj között lefelé húzott képzeletbeli vonalon, a csuklótól kicsit feljebb talál­ hatjuk. Vékonybél: Láb: Mindkét lábon kezelhető, a talp közepétől a sarok­ párnáig tart, oldalirányban pedig a negyedik és az ötödik ujj közötti képzeletbeli vonaltól a láb belső széléig húzódik. Ezt a zónát a behajlított ujjak bütykeivel masszírozhatjuk. Kéz: Mindkét kézen a tenyér felőli oldalon, a k ö z é p s ő ujj és a gyűrüsujj vonalában, a tenyér alsó h a r m a d á b a n található.

755

Vastagbél: Láb: A felszálló vastagbél zónája csak a j o b b lábon ke­ zelhető, a vékonybélzónától kijjebb h ú z ó d i k . A lábujjak felé h a l a d v a masszírozzuk. A harántvastagbél zónája mindkét lábon masszírozható, a v é k o n y b é l z ó n a felett. A leszálló vastagbél zónáját csak a bal lábon találjuk meg, a talp k ü l s ő szélétől kb. fél centire, a v é k o n y b é l z ó n a mellett. A sarok felé irányuló mozgással kezeljük. Kéz: A v é k o n y b é l z ó n a körül masszírozzuk körbe a tenye­ rünket. A j o b b t e n y é r e n a felszálló vastagbél és a harántvas­ tagbél egy része, a bal tenyéren a harántvastagbél folytatása, a leszálló vastagbél és a végbél kezelhető. Nyirokrendszer: Láb: A nyirokrendszer zónáit csak finoman szabad m a s s z í r o z n i , m e r t igen érzékenyek. A felső nyirokutakat a lábujjak közötti b ő r r e d ő k m e n t é n , az alsó nyirokutakat a külső és belső b o k á t felül összekötő v o n a l m e n t é n kezelhet­ j ü k , m í g a nyirokerek mellkasi főtörzsének reflexzónáját a lábfejen, az öregujj és a m á s o d i k ujj között találhatjuk m e g . Kéz: A felsőtest nyirokzónáit az ujjak t ö v é b e n masszíroz­ hatjuk m e g , m í g az alsótest nyirokzónáit a kézháti oldalon a c s u k l ó k felett találjuk. Szív: Láb: A szív reflexzónája a bal lábon, a talp párnás részén lévő t ü d ő z ó n a alatt v a n a 3-4. ujj vonalában, a középen el­ h e l y e z k e d ő napfonat (plexus solaris) z ó n a mellett. Jelzés értékű a z ó n a érzékenysége, az esetleges lerakódások. Kéz: A bal tenyerünk középvonalától kissé felfelé, az uj­ j a k irányában haladva, a gyürüsujj és a kisujj közötti vonal­ b a n találjuk a szív reflexpontját. Figyelem! A szív reflexzónáját mindig csak finoman, ó v a t o s a n és rövid ideig szabad kezelni.

156

Vérnyomáscsökkentő: M i n d k é t lábon a belső bokacsont feletti, tenyérnyi terület. Egészen a sípcsont éléig tart, és a lábszáron a bokától m é r v e kb. négy harántujjnyira húzódik fel. N é g y ujjúnkat összezár­ va, középerősen, a szív irányába masszírozzuk. Gerinc: Láb: Masszírozzuk a láb belső szélét a nagyujjtól a saro­ kig (gerinczóna). Kéz: A gerinc zónája mindkét kézen a hüvelykujj külső szélétől indul, és egészen a csuklóig tart. Az ujjbegynél a nyaki gerinc, lejjebb a háti gerinc, a csuklóhoz közel a lumbális és az ágyéki szakasz, valamint a keresztcsont kezel­ hető. Méh, prosztata, hüvely, hímvessző:

Láb: Mindkét lábon a láb belső oldalát masszírozzuk a sa­ rokcsonton. Viszonylag nagy terület. Kéz: A zóna mindkét kézen a csuklón található, a tenyér és a hüvelykujj felőli oldalon. Petefészek, here:

Láb: A m é h és a prosztata zónájával szemközt, a láb kül­ ső oldalán, a sarokcsonton található, a boka mögött és alatt. Kéz: Az azonos oldali kézen, a csukló tenyér és kisujj fe­ lőli oldalán található. Váll: Láb: Kezeljük a láb külső élét a kisujj alatt (vállfájdalom esetén). Kéz: A váll és a vállízület a tenyéren és a kézélen, a kisujjtól egy kicsit lejjebb masszírozható.

Csipo:
Láb: A külső boka alatti részt érdemes masszírozni (csí­ pőfájdalomnál).

157

Kéz: A csípőízület zónája a csuklón, a kéz tenyér felő oldalán van. Könyök és térd: Láb: A külső lábéi. Kéz: A k ö n y ö k z ó n a a kéz külső élén, a hüvelykujj tövé­ n e k m a g a s s á g á b a n található. A térdzóna közvetlenül a kö­ n y ö k z ó n a alatt, a k é z külső élén van.

158

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Akupresszúrás alapismeretek
A szervezetben az energia vezetékek (meridiánok) m e n ­ tén áramlik. Az egyes szervek m ű k ö d é s i rendellenessége, a betegségek m i n d i g együtt j á r n a k az energiaáramlás zavará­ val, következésképpen a meridiánokban folyó normális, za­ vartalan energiaáramlás helyreállítása visszahat a testi funk­ ciókra, javulást e r e d m é n y e z egészségi állapotunkban. Az akupresszúra az akupunktúra tü nélküli formája, több ezer éves múltra tekint vissza. Az energiavezetékekre, illetve azok egyes pontjaira tü alkalmazása nélkül, kézzel vagy másképp hatást. A felhasznált pontok azonosak az akupunktúrás pontok­ kal, kezelésük azonban házilag, puszta kézzel történik. Az akupresszúra ugyanolyan hatásos, mint az akupunktúra, de mivel a kézzel végzett masszírozásnál az inger n e m olyan kis felületre összpontosul, mint a tűket használó akupunktúránál, a hatás időtartamában különbség lehet. A h a g y o m á n y o s kínai orvoslásban 14 fő meridiánt (ener­ giavezetéket) ismernek, és összesen több mint 500 pontot jegyeztek fel rajtuk. A kínai akupunktőrök ezeknek kb. 3040%-át használják fel, az európai akupunktúrás orvosok azonban jóval kevesebbet alkalmaznak. A 14 meridián közül 12 páros, vagyis a test m i n d k é t ol­ dalán megtalálható. Ha az egyik oldalon jelentkezik valami­ lyen egészségi probléma, általában hasznosabb (és n a g y o b b érzékenységgel j á r ) az a z o n o s oldali vezeték pontjainak ke­ zelése. Létezik két olyan vezeték is, amelyikből csak egy-egy 167 (például gyógynövény magvakkal) gyakorolunk

van. E z e k a test k ö z é p v o n a l á b a n haladnak, elöl a befogadó, hátul p e d i g a k o r m á n y z ó meridián. A m e r i d i á n o k a t aszerint is megkülönböztetik, hogy ben­ n ü k az ú g y n e v e z e t t jin vagy j a n g szervekhez vezető energia halad. (A j i n és a j a n g j e l l e m z ő i n e k , fontosságának, egyen­ súlyának ismertetése t ú l m e g y e n n e k a könyvecskének a ke­ retein.) A j i n m e r i d i á n o k a k ö v e t k e z ő k : szív, szívburok, tüdő, máj, vese, lép és befogadó. A j a n g meridiánok: vastagbél, v é k o n y b é l , g y o m o r , epehólyag, húgyhólyag, hármas mele­ gítő, v a l a m i n t k o r m á n y z ó . Az akupresszúra az otthoni, házi gyógyításban m é g akkor is k i v á l ó a n használható, ha valaki n e m végzett akupresszőr tanfolyamot. Az alábbiakban a legfontosabb pontokat adjuk m e g , megjelölve helyüket és főbb alkalmazási lehetőségei­ ket. Az eligazodásban segítenek az ábrák.

A 14 meridián fontosabb pontjai a testen (testakupresszúra)
1. Tüdővezeték
A t ü d ő vezetéknek (T) 11 pontja van. A kulcscsont alatt k e z d ő d i k , a k a r belső oldalán fut le, és végpontja a hüvelyk­ ujj k ö r ö m á g y á n a k külső szögletében van. Energiamaximu­ m a : 3-5 óra között. A t ü d ő v e z e t é k l-es pontjának kezelése (T-I) nehéz lég­ zéssel j á r ó akut köhögésben, mellkasi vagy hátfájdalom ese­ tén segít. A test középvonalától 6 hüvelykujjnyira, a kulcs­ csont külső h a r m a d a alatt egy zsölgetjük. hüvelykujjnyira található. Masszázstechnikája: hüvelykujjal erősen nyomjuk vagy dör­

168

Csillapítja a köhögést a tüdővezeték 5-ös pontjának (T-5) finom nyomása. Ú g y találhatjuk meg, hogy m i k ö z b e n tenye­ rünk felfelé néz, a könyökhajlat redőjének hüvelykujj felőli szélét masszírozzuk. A tüdőmeridián 7-es pontjának (T-7) kezelése hasznos asztma, meghűlés, k ö h ö g é s esetén. Ez a pont erősen hat nyakszirti, tarkótáji problémáknál, ezért j ó t é k o n y hatású „merev nyaknál". Az orsócsont széle felett, a csuklóredőtől másfél hüvelykujjnyira felfelé található, egy mélyedésben. Nyomkodással, csipkedéssel masszírozhatjuk. A tüdővezeték 9-es pontjának (T-9) masszírozása jó influ­ enza, mellkasi fájdalom és torokszárazság esetén, de segít csuklóízületi problémánál is. Ú g y találhatjuk meg, h o g y el­ tartott hüvelykujj esetén m e g k e r e s s ü k a mélyedést a csuklóredő orsócsonti szélén. N y o m k o d á s s a l , csipkedéssel kezel­ jük. A tüdőmeridián 11-es pontjának (T-ll) kezelése hasznos akut mandulagyulladás esetén, emellett m a g a s láznál a t ü d ő hűtésére is alkalmas. A pont a hüvelykujj k ö r ö m á g y á n a k külső szögleténél található, a körömtől 2-3 milliméterre. Vagy a másik hüvelykujj körmével erősen nyomjuk, vagy körömmel csipkedjük, ujjbeggyel nyomkodjuk.

2. V a s t a g b é l v e z e t é k A vastagbél-meridiánnak (Vab) összesen 20 pontja van. A vezeték a mutatóujj k ö r ö m á g y á n a k hüvelykujj felőli oldalán kezdődik, az alkar kézháti oldalán halad tovább, felmegy az arcra, és az orr-ajak r e d ő b e n végződik. E n e r g i a m a x i m u m a : 5-7 óra között.

169

C s ö k k e n t i az orrfolyást, a torokfájást, mérsékli a hurutos tüneteket és az allergiás p a n a s z o k a t a vastagbél meridián 4es pontjának (Vab-4) masszírozása, a hüvelykujj és a muta­ tóujj k é z k ö z é p c s o n t i találkozásánál lévő mélyedésben. Az i m m u n r e n d s z e r h a t é k o n y s á g á n a k fokozására a behaj­ lított k ö n y ö k ö n felül nyomjuk m e g n é h á n y s z o r a könyök­ hajlat külső szélét, vagyis a vastagbélvezeték 1 l-es pontját (Vab-11). Szoptató a n y á k n a k é r d e m e s tudniuk, hogy ennek a p o n t n a k a masszírozása emeli a gamma-globulin szintjét az anyatejben, így javítja a c s e c s e m ő ellenálló képességét a betegségekkel s z e m b e n . N á t h á n á l ajánlott m é g a közvetlenül az orrnyílások mel­ lett lévő Vab-20 p o n t n y o m o g a t á s a , a m i segít orrdugulásnál, valamint a két s z e m ö l d ö k között, az orrnyereg felett, illetve a halánték k ö z e p é n található extra p o n t o k akupresszúrás keze­ lése.

3. Gyomorvezeték A g y o m o r v e z e t é k n e k ( G y ) 45 pontja van. A szemgödör alsó p e r e m é n e k közepénél kezdődik, két ágra bomlik, az egyik a fül előtt felfut a h o m l o k r a , a másik lemegy a kulcs­ csontig, ott oldalra fordul, végigfut a mellen, a hason, majd a lábon a c o m b elülső felén a térd külső oldaláig, végig a láb­ szár külső oldalán, és a nagylábujj melletti ujjon végződik. E n e r g i a m a x i m u m a : 7-9 óra között. A gyomorvezeték 2-es pontjának (Gy-2) kezelése jó

s z e m p a n a s z o k n á l (viszketés, kötőhártya-gyulladás), arcideg­ bénulásnál. A s z e m g ö d ö r alatti mélyedésben, az előrenéző pupilla v o n a l á n található. Ujjbeggyel körkörösen nyomkod­ j u k , masszírozzuk.

170

A gyomorvezeték 25-ös pontjának (Gy-25) kezelése har­ monizálja a vastagbél m ű k ö d é s é t . A kezelésekor érzett fáj­ dalom h e v e n y vastagbélproblémát jelez. A köldök vonalá­ ban, attól két hüvelykujjnyira oldalra található, m i n d k é t ol­ dalon. Ujjal n y o m á s t gyakorolva vagy tenyérrel, úgynevezett fürészfog dörzsöléssel masszírozhatjuk. A g y o m o r m e r i d i á n 36-os pontjának (Gy-36) masszírozása sokféle p a n a s z o n segít. Jó mindenfajta emésztőrendszeri problémára (hányinger, hányás, h a s m e n é s stb.), m a g a s vér­ nyomásra, allergiára. F o g y á s , étvágycsökkentés céljából erő­ sen nyomogassuk, ha viszont fokozni akarjuk az étvágyat, gyengéden kell kezelni. N é g y ujjúnkat (a mutatóujjtól a kisujjunkig) összezárva, a sípcsontra merőlegesen a térdkalács alá helyezzük, és e b b e n a vonalban a sípcsonttól egy hü­ velykujjnyira kifelé találjuk m e g az akupresszúrás pontot. Ha a pont helyében n e m v a g y u n k biztosak, masszírozzuk a tenyerünkkel a gyomor- és az epemeridiánt a lábszár külső oldalán. Fontos, h o g y a masszírozás g y e n g é d e n és lefelé, tehát a meridián energiaáramlási irányával m e g e g y e z ő e n történjen, annak m ű k ö d é s é t ösztönözve. Ez a m ó d s z e r min­ den emésztési zavarnál és epegörcsnél is többnyire beválik. A g y o m o n n e r i d i á n 40-es pontjának (Gy-40) kezelése el­ sősorban arra j ó , h o g y a légutakban lerakódott váladékot oldjuk. Segít légúti panaszok, k ö h ö g é s esetén, köptető hatá­ sú. A térdkalács alsó-külső szöglete és a külboka távolságá­ nak felében található, a sípcsonttól két harántujjnyira kifelé. Masszázsa n y o m k o d á s s a l történik.

171

4. Lépvezeték A tápvezetéknek (L) 21 pontja van. A meridián a nagy­

lábujj k ö r ö m á g y á n a k szélső oldalán kezdődik, a láb belső o l d a l á n h a l a d felfelé, tovább fut a has oldalán, érinti a mell­ kast, és a 6. b o r d a k ö z b e n , a hónaljvonalon fejeződik be. E n e r g i a m a x i m u m a : 9-11 óra között. Az L-4 p o n t masszírozása hatásos hányinger, hasmenés, g y o m o r p a n a s z o k esetén. A pont a nagylábujj bütyke mögött e g y hüvelykujjnyira található. Kezelése n y o m k o d á s s a l vagy ujjal v a l ó ütögetéssel történhet. M i n d e n k i s m e d e n c e i problémánál, hólyaghurutnál, női bajoknál, szabálytalan menstruációnál, impotenciánál java­ solt a l é p m e r i d i á n 6-os pontjának (L-6) masszírozása. Ez a b e l b o k a felett n é g y harántujjnyira, a sípcsont hátsó szélénél található. Vigyázat: ha a pont felett visszeres a láb, n e m sza­ b a d kezelni, és állapotos n ő n é l s e m alkalmazható! A lépmeridián 9-es pontjának (L-9) kezelése elsősorban vízhajtó hatású, de jó ö d é m á s lábnál, haspuffadásra, térdfáj­ dalomnál és rendszertelen menstruációnál is. Behajlított térdnél, a sípcsont belső szélében, annak k ö z é p s ő feje m ö ­ gött, a csont és a lábikra i z o m határán található. N y o m k o d j u k v a g y ujjal ütögetjük. A lépmeridián 10-es pontjának (L-10) masszírozásával

mérsékelhetjük az allergiás eredetű bőrpanaszokat, viszke­ tést. Ú g y találhatjuk m e g , hogy behajlított térdnél a másik k e z ü n k t e n y e r é b e fogjuk a térdkalácsot, és azt a pontot ke­ zeljük, a h o v á a hüvelykujjunk ér a c o m b belső felszínén.

172

5. S z í w e z e t é k A s z í w e z e t é k n e k (Sz) 9 pontja van. A meridián a hónalj­ árok közepén kezdődik, a kar tenyér felőli oldalán halad, és a kisujj k ö r ö m á g y á n a k felső szögletében végződik. Energia­ m a x i m u m a : 11-13 óra között. A s z í w e z e t é k 7-es pontjának (Sz-7) kezelése segít álmat­ lanság, szívdobogásérzés, izgalom, lámpaláz, mellkasi szo­ rító fájdalom és szellemi fáradtság esetén. A csuklóredő kis­ ujj felőli oldalán, a borsócsontnál található, masszírozása nyomkodással, morzsoló nyomással történik. Szívpanaszoknál (főleg r e u m á s jellegüeknél), szívdobogásérzésnél, mellkasi fájdalomnál jó hatású a szívmeridián 8-as pontjának (Sz-8) kezelése. Úgy találhatjuk meg könnyen, hogy ujjainkat behajlítjuk a tenyerünkbe, és azt a pontot masszírozzuk, ahová a behajlított kisujjunk ér a tenyé­ ren. (Ez a pont gyakorlatilag azonos a reflexológia fejezetben ismertetett szívzónával.)

6. V é k o n y b é l v e z e t é k A vékonybél-meridiánnak (Véb) 19 pontja van. A vezeték a kisujj k ö r ö m á g y á n a k külső szögletében kezdődik, a k a r hátsó oldalán felfut a vállra, a lapockán áthaladva felmegy az arc közepéig, és a fülcsapnál végződik. E n e r g i a m a x i m u m a : 13-15 óra között. A vékonybélvezeték 3-as pontjának (Véb-3) kezelése

hasznos gyulladt, vörös szemnél, fülzúgásnál, éjszakai izza­ dás és merev nyak esetén. Ha ökölbe szorítjuk a tenyerünket, a kisujj alatt, a tenyér külső élén lévő mélyedésben található. Körömmel nyomogathatjuk, csipkedhetjük.

173

7. H ú g y h ó l y a g v e z e t é k A h ú g y h ó l y a g - m e r i d i á n n a k ( H ) 67 pontja van. A vezeték a s z e m belső z u g á b a n kezdődik, felfut a fejre, lemegy a tar­ kóra, a nyakszirtnél két ágra b o m o l v a végighalad a háton, a gerinc két oldalán. A két ág újból egyesül a térdhajlatban, a láb hátsó oldalán halad tovább, és a külbokát megkerülve, a lábfej külső élén végighaladva, a kisujj k ö r ö m á g y á n a k külső szélén végződik. E n e r g i a m a x i m u m a : 15-17 óra között. A húgyhólyag-meridián l-es pontjának (H-l) kezelése

valamennyi

szempanaszra jó.

Segít rövidlátás, távollátás,

színvakság, farkasvakság, s z e m i d e g s o r v a d á s vagy -gyulla­ dás, kötőhártya-gyulladás, zöld hályog esetén, valamint a szürke h á l y o g korai s t á d i u m á b a n . Közvetlenül a szemzug belső széle mellett található. Óvatosan, körkörös masszázzsal kezelhetjük az ujjbegy segítségével, vigyázva a szemünkre. A h ú g y h ó l y a g - m e r i d i á n 2-es pontjának (H-2) kezelése

u g y a n c s a k elsősorban a s z e m r e hat: hasznos lehet rövidlátás, h e v e n y kötőhártya-gyulladás, túlzott könnyezés és a szemhéj ideges rángása (tik) esetén. Jó m é g fejfájásnál, homloküreg­ gyulladásnál és arcidegbénulásnál is. A szemöldök belső szélén lévő mélyedésben található. Morzsoló nyomással masszírozhatjuk. A h ú g y h ó l y a g - m e r i d i á n 23-as pontjának (H-23) kezelése elsősorban a veseműködés serkentése céljából javasolt, emellett fontos impotenciánál, szabálytalan menzesznél, fülzúgásnál, h o m á l y o s látásnál. A gerinc mindkét oldalán, kétkét ujjnyira a 2. lumbális csigolya tövisnyúlványának alsó szélétől oldalra található. Ha a tenyereket a csípőre helyez­ zük, hüvelykujjaink hátul é p p e n erre a pontra mutatnak.

174

8. Vesevezeték A vesemeridiánnak (V) 27 pontja van. A vezeték a talpról indul, a belbokánál hurkot ír le, végigfut a láb belső oldalán, majd a hason és a mellkason át, és a kulcscsont alatt végző­ dik. E n e r g i a m a x i m u m a : 17-19 óra között. A vesevezeték l-es pontját (V-l) ú g y találhatjuk meg,

hogy megkeressük a talp hosszanti tengelye m e n t é n lefelé haladva, a k ö z é p s ő ujj tövétől a sarokig terjedő szakasz felső h a n n a d o l ó pontját. Kezelése segíthet fejtetői fejfájásnál, h o ­ mályos látásnál, torokgyulladásnál, székrekedéskor és újra­ élesztésben. Erősen nyomjuk és masszírozzuk. A v e s e m ű k ö d é s erősítésére hasznos a vesevezeték 3-as és 7-es pontjának (V-3 és V-T) masszírozása. Az előbbi az Achilles-ín és a belső b o k a vége közötti távolság felénél ta­ lálható, az utóbbi pedig a lábszár belső oldalán, a V-3 ponttól 2 hüvelykujjnyira felfelé. A V-3 pont kezelése jó m é g torok­ fájásra, fogfájásra, asztmánál, szabálytalan menzesznél és impotenciánál, m í g a V-7 pont masszírozása ödéma, h a s m e ­ nés, éjszakai izzadás esetén is célszerű.

9. Szívburokvezeték A szívburok-meridiánnak (Szb) összesen 9 pontja van. A vezeték a mellkason kezdődik a szívburok felett, felfelé futva megkerüli a hónaljredőt, végighalad a kar tenyér felőli olda­ lán, és a tenyéren végződik a középső ujj begyén. Energia­ m a x i m u m a : 19-21 óra között. Szívbetegségek, stresszhelyzet, hirtelen izgalom, túlmüködő pajzsmirigy esetén ellazító, nyugtató hatású a szívbu­ rok-meridián 6-os pontjának (Szb-6) masszírozása. Ezt úgy találjuk meg, hogy k ö z é p s ő h á r o m kézujjunkat összezárva,

175

m e r ő l e g e s e n a csuklóredőre helyezzük a kar belső oldalán, és e b b e n a m a g a s s á g b a n nyomogatjuk a p á r h u z a m o s a n futó két h o s s z ú ín közötti részt. Szívtáji szorító fájdalom (angina pectoris) esetén az Szb-6 p o n t o t é r d e m e s k o m b i n á l n i a g y o m o r m e r i d i á n 36-os pontjá­ n a k (Gy-36) masszírozásával. szívizomgyulladásnál, mandula­

Szívdobogásérzésnél,

gyulladás és álmatlanság esetén h a s z n o s az Szb-7 pont keze­ lése. A csukló tenyér felőli oldalának k ö z e p é n található. H a s o n l ó a n stresszcsökkentő hatású, emellett segít mellka­ si fájdalomnál, hányingernél is a szívburok-meridián 8-as pontjának (Szb-8) masszírozása, ami nyomkodással, csipke­ déssel történik. A p o n t a 2. és a 3. kézközépcsont között ta­ lálható.

10. H á r m a s m e l e g í t ő A h á r m a s melegítő vezetéknek ( H m ) 23 pontja van. A m e r i d i á n a gyűrüsujj végén kezdődik, a kéz és a kar külső oldalán halad végig, majd a vállon és a n y a k o n keresztül felfut a fül m ö g é , és a s z e m ö l d ö k külső sarkánál végződik. E n e r g i a m a x i m u m a : 21-23 óra között. A h á r m a s m e l e g í t ő 3-as pontjának masszírozása (Hm-3) segít olyan fülproblémáknál, mint a fülzúgás, süketség, sü­ k e t n é m a s á g . Kezelésével kivédhetjük a huzat okozta közép­ fülgyulladást. A p o n t a kézhát k ö z e p é n , a 4. és az 5. kézkö­ z é p c s o n t között található. N y o m k o d j u k vagy ujjal ütögessük. A h á r m a s m e l e g í t ő 5-ös pontjának (Hm-5) kezelése ha­ lántéktáji fájdalomnál, a hőháztartás zavarainál (hideg kéz, hideg láb) ajánlott. A kézháton, a csuklóredőtől h á r o m ha­ rántujjnyira a k ö n y ö k felé található.

176

11. E p e h ó l y a g - v e z e t é k Az epehólyag-vezetéknek (Eh) 44 pontja van. A meridián a szem külső sarkában kezdődik, zegzugos pályát ír le a fe­ jen, majd a tarkót és a vállat érintve, a mellkas külső oldalán halad a csípőig. O n n a n a c o m b külső oldalán lefut a külbokáig, áthalad a lábháton, és a 4. lábujj hegyénél végző­ dik. E n e r g i a m a x i m u m a : 23-1 óra között. A tarkótáji fájdalom hátterében a húgyhólyag-, az e p e h ó lyag- és a tüdőmeridián energiaáramlási zavara áll. Ilyenkor segít az epehólyag-vezeték 20-as pontjának (Eh-20) kezelése a tarkón, a nyakszirtcsont kidudorodása alatti bemélyedés­ ben, a fejbiccentő és a trapézizom tapadása között. K ö n n y ű megtalálni, ha mutatóujjunkat a sziklacsont dudorára helyez­ zük, majd lassan lefelé csúsztatjuk a nyak irányába, így uj­ j u n k valósággal „ b e c s ú s z i k " az említett mélyedésbe. F o k o z ­ za a kezelés hatékonyságát, ha vietnami vagy kínai balzsam­ ból egy keveset belemasszírozzunk a pontba. Tarkótáji fáj­ dalomnál tanácsos a v é r n y o m á s m é r é s is, hátha m a g a s vér­ n y o m á s váltotta ki a fejfájást. Az Eh-20 pont masszírozása m á s problémáknál, így vö­ rös, fájdalmas szemnél, fülzúgásnál, nyakfájdalomnál is ajánlott. Az epehólyag-vezeték 34-es pontjának (Eh-34) kezelése segít epehólyag-gyulladás, májgyulladás, magas vérnyomás esetén. A térd külső oldalán lefelé haladva, a szárkapocs csont feje alatt, egy kis m é l y e d é s b e n tapintható úgy, hogy a lábunkat térdben behajlítjuk. N y o m k o d á s s a l masszírozhat­ juk. Az epehólyag-vezeték 37-es pontjának (Eh-37) kezelése jó mindenféle szemproblémára. Elsősorban farkasvakság, szürke hályog és szemidegsorvadás esetén ajánlott. A szár-

777

k a p o c s csont elülső szélében, a külboka felett 5 hüvelykujj­ n y i r a található. N y o m k o d á s s a l , dörzsöléssel masszírozhatjuk.

12. Májvezeték A m á j v e z e t é k n e k ( M ) 14 pontja van. A meridián a nagy­ lábujj k ö r m é n e k belső szélénél ered, végigmegy a lábháton, majd a lábszár és a c o m b belső oldalán, és a mellkason, a m e l l b i m b ó alatt végződik. E n e r g i a m a x i m u m a : 1-3 óra kö­ zött. V é r n y o m á s c s ö k k e n t é s r e , a máj m ű k ö d é s é n e k erősítésére, fejfájásnál, szédülésnél kiváló a májvezeték 3-as pontjának (M-3) kezelése. Ez a lábfejen található, a nagyujj és a m á s o ­ dik ujj (az 1. és a 2. lábközépcsont) találkozása előtti b e m é ­ lyedésben.

13. K o r m á n y z ó vezeték A k o r m á n y z ó v e z e t é k n e k 28 pontja van. A farkcsont és a végbélnyílás k ö z ö t t kezdődik, a gerinc k ö z é p v o n a l á b a n fut felfelé, á t m e g y a fejre, folytatódik a fejtetőn és a h o m l o k o n , az orron. Az ajak belső felületén, a felső fogíny határvonalá­ ban végződik. A k o r m á n y z ó vezeték l-es pontjának (Kor-1) kezelése

h a s z n o s aranyérnél, impotenciánál, elősegíti a szülést. A farkcsont v é g e alatt, a végbélnyílás felett található. Ó v a t o s n y o m k o d á s s a l masszírozhatjuk. A k o r m á n y z ó vezeték 4-es pontjának (Kor-4) kezelése segít g y e n g e vesénél, vesebetegségekben, lumbágónál, im­ potenciánál, h a s m e n é s esetén. A H-23 ponttal egy magas-

178

ságban a gerincen, a 2. és a 3. ágyéki csigolya tövisnyúlvá­ nya között van. A k o r m á n y z ó vezeték 20-as pontjának (Kor-20) kezelésé­ vel gyorsan érhetünk el vérnyomáscsökkenést, csillapíthatjuk a fejtető fájdalmát, a szédülést és a fülzúgást. N y o m o g a s s u k a fejtető legmagasabb pontját, a két fülcsúcsot összekötő vonal és a középvonal metszéspontjában. A k o r m á n y z ó vezeték 26-os pontjának (Kor-26) a csipke­ dése, morzsoló n y o m á s a mérsékli a napszúrás tüneteinek jelentkezését, emellett hasznos a r c ö d é m a és derékfájás esetén is. Helye: az orr-ajak redő (vagyis az orr alja és a felső ajak középső része közötti terület) felső h a r m a d o l ó pontja.

14. B e f o g a d ó v e z e t é k A befogadó vezetéknek (Bef) 24 pontja van. A gátról in­ dul, a test elülső középvonalában halad felfelé, és az állka­ pocs közepén végződik. A befogadó meridián l-es pontjának (Bef-1) kezelése se­ gít prosztatagyulladásnál, húgycsőgyulladásnál és szabályta­ lan menstruáció esetén. Vízbefulladásnál életmentő lehet ennek a pontnak masszírozása. A Bef-1 pont a gát k ö z e p é n található, férfiaknál a végbélnyílás és a herezacskó, nőknél pedig a végbélnyílás és az ajkakat összekötő szalag között. Masszázsa légzésvisszatartás közben, csipkedéssel vagy présnyomással történik. A befogadó meridián 3-as és 4-es pontja (Bef-3, Bef-4) 5, illetve 4 harántujjnyira a köldök alatt, a test középvonalában található. Kezelésük segít szabálytalan menstruációnál, im­ potenciánál, vizelet-visszatartási zavarban.

179

A

befogadó

vezeték

6-os

pontjának

(Bef-6)

kezelése

h a s z n o s szabálytalan v a g y fájdalmas menstruációnál, vizelet­ visszatartási zavarban (inkontinencia), valamint impotenciá­ nál. A k ö l d ö k alatt másfél hüvelykujjnyira, vagyis 2 haránt­ ujjnyira található a test k ö z é p v o n a l á b a n . A keleti harcművé­ szetekben ezt a pontot e n e r g i a k ö z p o n t n a k tartják. Masszázsa dörzsöléssel v a g y n y o m k o d á s s a l történik. A köldök felett 4 hüvelykujjnyira, a köldök és a szegy­ csont távolságának felénél lévő pont a befogadó vezeték 12-es pontja (Bef-12). Kezelése segít gyomorproblémák, hányinger, h á n y á s , h a s m e n é s esetén. Masszázstechnikája: a k é z kiegyenesített 4 ujjával gyakoroljunk a bőrfelületre prés­ nyomást, majd a z o n n a l engedjük vissza ujjainkat.

Fülkezelés
A fülakupunktúra, illetve a fülakupresszúra ugyancsak

nagy múltra tekint vissza, hiszen m á r 2500 évvel ezelőtt meg­ említik a legkorábbi, m é g s e l y e m r e írt kínai orvosi munkák. A fölkagyló legfontosabb részei:

1. fülszegély vagy csiga, k a r i m a 2. fülbarázda v a g y sajkaárok 3. belszegély 4. háromszögletű á r o k 5. fülcsap 6. ellenoldali p o r c o s d u d o r 7. fülközi b e v á g á s 8. kagylóüreg 9. elülső bevágás 10. fülcimpa

180

A fülön található s z á m o s akupunktúrás (akupresszúrás) pont közül itt csak n é h á n y a t említünk m e g : A háromszögletű árok felső határvonalánál van az úgyne­ vezett Sen Men (vagyis Lélekkapu) pont, amelyet stressz, lámpaláz, álmatlanság v a g y alvászavarok esetén érdemes nyomogatni (kézzel vagy beragasztott gyógynövénymaggal). Ellenjavallat: aktív, vérző aranyérnél kezelése tilos! A Lélekkapu pont mellett, a háromszögletű árok középső harmadában v a n a nehézlégzés pont. N y o m k o d á s a segít al­ lergia, asztma esetén. Kezelését é r d e m e s kiegészíteni a saj­ kaárok felső h a r m a d á n a k alján lévő allergiapont (Szél forrá­ sa) masszázsával. Beszabályozza a pajzsmirigy m ű k ö d é s é t a belszegély alsó 1/5 részén található pajzsmirigy pontok kezelése, ami egy­ szerűen és k é n y e l m e s e n g y ó g y n ö v é n y m a g o k beragasztásával történhet. Vérnyomáscsökkentés céljából masszírozzuk a fülhátat

középről felfelé haladva a fülcsúcsig 30-szor. A fülcsap kül­ ső oldalának felső részét ugyancsak é r d e m e s nyomogatni.

181

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

• HÚGYHÓLYAGVEZETÉK (H)

A

^Om^ZÓyEZnÉK

(Kor)

XIV.

XV.

XVI.

Tartalom
Bevezetés Szívbetegségek Érelmeszesedés Magas vérnyomás Megfázás, influenza Hörghurut, k ö h ö g é s Szénanátha, allergia Májbetegségek Epebetegségek, e p e k ő Gyomorrontás, g y o m o r é g é s Irritábilis vastagbél s z i n d r ó m a (ICS) Cukorbetegség Vesebetegségek Felfázás, hólyaghurut A prosztata betegségei Csontritkulás Fejfájás, m i g r é n Szembetegségek Fülbetegségek A pajzsmirigy betegségei ízületi gyulladások, fájdalmak, r e u m a Rosszkedv, depresszió Leégés, napszúrás N é h á n y szó a reflexológiáról (talp- és kézmasszázs) Akupresszúrás alapismeretek Felhasznált és ajánlott irodalom 3 5 16 22 28 34 42 49 56 63 67 72 79 85 90 97 103 109 117 124 131 135 143 148 167 192

Mi teszi vonzóvá az otthoni gyógyítást, a természetes gyógymódokat? Elsősorban az, hogy bárki számára elérhetők, és mellékhatás nélkül alkalmazhatók. A több évszázados tapasztalatokon nyugvó, népi gyógymódok hívei az európai és a távol-keleti ta­ pasztalatokat egységes szerkezetben, ötvözve ta­ nulmányozhatják ebben a könyvben. A szerző köz­ érthető tanácsokat ad a leggyakrabban előforduló betegségek házi gyógyításához, a kiváltó okok és a tünetek otthoni kezeléséhez. Az orvosi diagnózist és kezelést persze nem he­ lyettesíthetjük házi gyógymódokkal, de kiválóan kiegészíthetjük velük az orvosi terápiát, és gyorsse­ gélyként ugyancsak alkalmazhatjuk az itt leírtakat. A könyvet azok figyelmébe is ajánljuk, akik nem betegek, és a jövőben is szeretnének egészségesek maradni. Keresse a folytatást, a

Gyógyítás otthon 2.
kötetét is!

Kürti Gábor
természetgyógyász, a Natúrsziget portál www.natursziget.com főszerkesztője.

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful