JI

tr
\

\\

I

{rt

'..i I
.F-+

Bro3uru priredili:

Prlm. dr Srnlllena Trenc'(Xbolt

Hm. dr Mtfo Stade

STO SVE TREBA ZT{ATI O MENSIRUACUI

Recenzija:

Prof. dr Predrag DrobnJak

IV izdanje
Iiikovna qprcma:

Mllan TftDs

lzdzvaf;:

Zavd za za$tihr majki ri djece,
Tagreb Kl,aideva Organizacija
16

Odjel za zdrravstveni odgpj,

likovno rje5enje: IZDAVACKO INSTRUKTIVNI BIRO
Zagreb, Tkaldi6eva 4g-S0

i

Tisak: Tiskara Petrinja

Drage djevojke!

Zeljeli bismo da ove savjete rproditate prije prve rnsnstruacije. To je abta ,taaa je-potrebno, da vi5e dclznafie o pr.omjenama u svbjemu tijelu. Naudit Cete i praktidne stvari o higijeni rnenstruacije, koje mona znati svaka iena. Nadamo se, da Ce i odraslije cljevojke naii ovdje odgovore na neka svoja pitanja, tao i korisne upute.
sv,oje

menstruus Sto znadi rnjesedni. Na ma5e,rn jeziku po stoji slidan naziv ,',mjesednica< ili ,rmjesedno planje<. Dosta je iest naziv >peniodag koji potjede od toga Sto se menstruacija javlja por,iodiino ,svaki
mjesec.

JE TO MENSTRUACIJA? Menstruacija je redovito ciklidko krvarenje iz maternice, koje se javlja nakon ovulacije,hod spolno zrdle Zene po prilici svakog mjeseca. Naziv menstruacija dolazi od tlatinske rijedi
ST,O

U toku jedne menstnracije iena izgubi oko 50-100 m,l. krvi.
f
Dragi roditelj,i

i

nastavnici!

B_tl" fbl nram drago da i vi proditate ovu krnjiZicu. MoZda de vam ona pomodi u razgovori*a iu va$im kierima ili va$irir udemicama.

treboro vale raaum{cvanJo d veSa

.

. U ranoj mladenadhoj dobi narodito im je popomd.
Izdavadi

PRVA MENSTRUACIJA U Zivotu svake djevoj6ice pojava prve menstnuacije predstavlja uaLan dogaclaj. Prva rnenstruacija zove s€ stnuldno medicinski )menarhe(. U naSim,krajevima djevojdice dobivaju frrvu menstruaciju obidno u dobi izmedu 12. i 14. godine. U to doba tijelo djevojdice postaje zaobljeno, dolazi do razvoja grudi i djevojdica se postepeno raz-

odraslu djevojku. Kod nekih djevojdica menstruacija se rnoZe javiti i ra,nije, vei oko 10. godine Livota. Neke od tih djevojdica stide se i osjeiaju'se neugodno radi toga Sto su rzuno dobile menstruaciju, koj,u njihove vrSnjakinje jo5 nernaju, kao i zbog svog ranijeg tjelesnog razvoja. Za takve osjeiaje nema razloga. Raniji podetak m'enstruacije ,nije ni qrredn<rst niti mana.
;r.r

vija

Danas sve veii broj djevojdica dobiva rarnije menstruaciju, u odnosu na prijasnje generacije Lena.'io se djelorr- tumadi :promjenjenim i UotSiin uvjeti'ma Zi'vota danaSnjeg naraStaja. Djevojdce koje kasnije 'd,obivaju prvu menstruaciju i kasnije ,se razvijaj'u, takoder ne treba!u zbOg toga ibiti zabrfururte i osjeiati se marnje wijedne od,svojih razvijenijih wsnjakinja. Svaka djevojdica ima svoj razvojni ptrrt, koji je vezan i za nas,ljedme osobine i ,koji je za nju normarlan.

Na dnu h.r,banje nalazi se Zlijezda sa

unutrasnjim ludenjem koja ,se zove

hireofiza. Njezine ludevfure zovu se hormoni i lude se direktno u ,krv. Nelci

ZAKASNJELA MENSTRU.ACIJA Ako djevojdica dobije ,merrstruaciju prije l0 godi'na, zovemo tu pojavu prerana menstruacija. Obidno i u ttrn s'ludaju nema razloga za za-

PRERANA

I

ju

od horrrona djeluna rast, a neki djeluju na spolne

Caju lueeorja Lltrjezda sa unurtra3njim izludiva,njem ili o ,nekoj drugoj nepravilnosti. Zakalnjela menstruacija se javtrja nakon 14. godine Zivota. Uzrok moZe biti boldst djbvojdice, slaba prehrana, poremeiaji u razvoju spolarih orgarra ili u 'ludenju blijezda sa uuutra5njom sekrecijorm. Na svaki nadi,n i zbog zaka5nrjele menst,ru.

brinutost. To je najde5Ce ,uzrokovano ,ranijim razvojem zdratte djevojdice. Ipak je potrebno posjetiti fijelnika, da uistanovi da se ,ne radi o poreme-

I

acije treba posjetifii lijeinika.

ciji

KAKO DOLAZI DO MENSTRUACIJE I Z"ASTO? Da birsmo'odgwonili na to pirtanje rnorarno upo,znati ili ponoviti neke dinjenice o gradli i tunkZenskog orgarrizma.
4

koje se zovu jajEane stanice. pubertetu podirnje ,@ djelovanjem horU mona hffiirze rajvoj jajdane rstanice. Po prilici waki mjosec se ru jednun ili drugom jajniku stvara mrjehu,rid (folihut) u'kojm dozrijwa jajdana staqrica (Zeoska ,spolna stanica). Kad je jaja3ce zrelo mjehu,rid pukne i jaja5oe bude izbadeno u jajovod.
Zeosrke spolne starnic€,

tako oni kod Zene djelujtr i na pojavu i ponavljanje menstruacije. Unutra5nji spolni organi Zene smjeSteoi su u maloj zdjelici. U tom pro storu sa'svake strane nalaze se jajnici. Jajnici tr djetinjshr,u sa,{,"t" nezrele

fu,nkcije Eorrjeka, pa

postaje zadebljala, spu"Zvasta i dobro prokrvljena. Ako dotle do oplodny'e jaja5ce ie se ugnijezditi u tako pripremljenoj rsluznici maternice i razvijati datje do poroda. Ako jaja3ce ne bude oplodtemo ono pro4rada, a gorurji rs'loj sluznice u ,rnaternici Ce se oljuStirti i sa krvi ie kroz rodniou otjecati kao menstruacija. Rodnica je Sup,lja cijev du,ga oko 10 am. Ona obtrhvada gr,lid matemice (otvor na materrnici) a otvara se iamectu velikih i rnalih stidnih usana valrjskog,qrolovifla. Ispred vanjskog cxtvora rcdnice nailazi se otrlor mokra6nog nilj"f-ir,"a, a sa srtraZ_ nje ,strane otvor zadnjeg criJwa. froz'roOnicu se ratla dijete, a isto tako ,lc,rroz rodnisu otjeEe rnen_ struaciJska krv. Kod rspOlnog odnosa rkroz rodnicu ulaze g- Zenski organ"izam ,mu,Ste spdlne srta,nLice sperrriji-i pufiuju we do jajoraoda, gile se odigra_ va oplodnja tj. rspajanje rnu$he spot"e stanice spenmija i Zenske spolne stanice ,jajaica. . Utraz;u ,rodrniou_je kod novoncdteure djevojdice zatvor€n naborom koZe, koji se strudno znvi nimen. NaS iz,raz za hilnem je djevidurjak. Itrinnen pukne,kod prvog spolnog o,iorosi i-ta?a?orazi do malqg rhva;relrja koje ubrzo prestane.
6

je 'Surplji knu5koliki ,mi$iini organ koj,i se nalazi w :""-di"i male zdjelice. Iako u iivotu Zene do oplodnje dolazi sarrno nekoliko puta, ipak se maternica svaki rnjesec isprerna 'da primi o,plotteno jajaSce. Sluznri,ca na unu,tra3njoj strani- maternite

duge oko - Jajovoda su Surplje cijevi,rnaiernicu. 10-12 cm, koje sa svake rstrane ulaze u Maternica

Neke djevojdiice ratlaju se ,sa prejako razvijenim hiimenom kdi mode potpuno zatvoriti varrjski sbvor rrodnice i sprijediti i,zlaienje krvi za vrijeone men:struaai;ie. Kada te djevojiice dobiju prvu menstruaciju osjeCaju jaku bol ,i pritisak u donjern trbuhu zbog rnenstru,acijskog illjeva, koji ne mcrZe otjecati prirodnim putem. Ti silu€ajevi su sreiom rijetki. Potrebno je da se djwojdice odmah javi lije&riku jer rse himen rnora prerezati
ma,lim ki'rur5kim zahvatsm.
slab,o razvijen, tako da se kod spnlnog odnosa samo,rastegne, a do krvarenja uopde ne dolazi.

Kod nelrih djevojaka rno'ie himen biti vrlo

struacijski,m izlijevom. Na ,mjestu gdje je prsnuo nrijehurrid sa jajadcem, u jajniku se stvara Zuto zadeblj,anje koje se zato i zove iuto tijelo. Zuto tijelo h.rdi hrormone koji trerokuju zadebljanje i prokrvljearrost sl'uznice u rnaternici, kcrje smo ranije spornerruli. Ako do oplodnje nije doS'lo iuto 'trijelo se osu3i, lutenje horunpna prestane, a posljedica toga je lju5tenje sltrznice maternice i memstruacija.
.

Tijekom Zeninog Zivota rsazrijeva u jajniku oko 300-400 fajdanih stanica i velika veiina od njih ne bude oplodena ve6,rzlazi zajedno 6a rnen-

MENSTRUACIJSKI CIKLUS Raanak izrnedtu dvije memstmacije zove se menstruacijski cikl,us. Oi,kkrs podinje prvim danom rnenxstruacije. U rtom razdoblju odr4irjaju se ru tijelu Zene procesi koje smo u ranijeun odlomku
opisa,li. 7

.Ako nije doS,lo do zaEeta cikhls ,se nakon svake ,memstnracije opet ponavlja. Horzialnim se smatra ciklus koji nije kradi od 24 dana niti duii od 31 dana. Svika djovojka ima menrstruacijski ciklus odrettenog trajanja koji ne mora biti jednako dug kod.druge a5evoj,te iste dobi. U nekih djerrojaka i odraslih Zena menstruacija se ponavlja Eak svaki 2I dan, a kod dru,gih gyakog 31. dana. Obidno se ipak menrstruacija javlja svakih 28 dana sa razliksn l-2 dana viSe iti

Kod nekih djevojaka je mensfi.uacijsko krvarenje jade, a kod d,nugih slabije. Vei smo spomenuli da Zena u jednoj menstruaoiji izgubi 50-100 ml. krvi. Ako menstruacijsko kwarrenfe ,traje duZe od 7 dana treba se pocavjetovati s lije6nikom.
STO UZROKUJE IZOSTANAK MENSTRUACIJE? Izostanak mens,ttruacije kod osobe koja ima

spol,ne od,nose rnoZe

deca

i

biti znak da je do5lo-do

za-

trr.ldnoie.

manje.

U po6etku na.kon prve menstruacije, mogu cikhlsi biti nepravilni i radiditog vrernenslrog trajanja. U to doba rnogu menstruacije biti veorna obilne i dugo trajati, ili mogu biti oskudne i kratko ,trajati. To ne ,msra biti znak nehog poremeCaja i obidno nakon jedne do dvije godine menstruacije pctaju uredne. Neke djevojke i,maju ved od podetka vecxma redovirti menstmacijski cikilus. Menstruacijski c! klus se ne obnavlja cijelog bivota. Menstruacije prestaju u zrelim godinana,ianeclu 45. i 55. ep dine. Naksn prestanka unenstruacij e iena vi5e ne moZe zanijeti.
KAKO DUGO TRAJE MENSTRUACIJA? Menstruacijsko krvareulje obidno traje 3-5 dana. No isto tako moZe trajati i 7 dana.

,moZe ,izostati i zbog drugih , No, menstruacija razloga kao Sto su razne botesti i iscrplje,nost,- te duSevni ,potresi i tnruz.wanja.

loga.

je da mlade djevojke koje odlaze na na ,posao sa sela ili ma,log mjesta u veliki grad, rsl6,g11 imati poremeien menstruacijski ciklus, ili menstruacija ,moie iostati tako dtr,g6 dok se ne ,prilagode novim promijenjenim uvjetima Zivota. , Isto to, rnoie se dogoditi filadim djevdkama kod velikih uzb'urlenja zbog ispita ili drugih razPoznato

Skolovanje

ili

DA

je normalno, zbivanje u Zeninom Zivotu, koje ie pollvl.La svaki mjesec i nikako se ne smije ,imatrati bolesnim stanjern.
9

>bolesna sam, imam rnenstruacijuu. Menltruacija

.

LI JE MENSTRUACIJA je, kad neke .Pogre5no

BOLEST?

m,lade djevojke kaZu

ili

strmacije, a

Naprotiv, zdratra djevojka inra rredovite frienu bolesr8i, one purekad mogu izostati postati urerodor/ite.

tima i slid,no. Niti jednu od tih raaornoda ne ba propustifi radi rrnenstruaoiS'e.

,tre_

jama ri eventualnirrn pote5koiama, o,visi njeno pona5anje u toj pri,lici cijelog ii,rrota. Ako ora podltku, male ndlagod,nros,ti primi raaumrro, ako se naudi na distoirr urednost i ,pranailnu za5titu, rnenstruacija Ce prrodi nepnitmjehro. Radni dan potrebno je organizirati tako, da djevojka ima dosta od,morra i noinog sna. U dana5njern uZurbamonn Zivotu udernica, studerrtica ili zaposlma Zwta ure moZe nepotreb,no svaki rnjesec igrati u,logu Zrtve prirode i bolesnice. Mladenadko doba je bogato novirn zabavnirn iskustvi,ma, izlascirna na ples, prirodba,ma, :u,le-

POTESKOCE ZA VRIJEME MENSTRUACIJE Kod odretteorog brroja djeuojaka rnode se qrrije ili za vrijerne ,menstruacije javiti nazdra2ljivost i neraspoloZenje. To je posljedica horanronatnih zbivanja u njihovorn ti,jdtu. Aktivan Z,ivot, izrrr5avanje dnennih obaveza u Skoli nr pos,l'u i u tkudi, rarcnoda i sport, najbolji je il.ijek za rtakva stanja. Za wijeme ,menstruacije rnogu se javiti grdevi i pritisak u donjerm dijelu trburha, ,osobito na podetku. Bolovi i prirtisa& abidno nizu tako jaki, da bi spredavali noomalan posao i aktivinosti. Ukoliko. su pak bolovi veorna jalci, ,treba potraZiri savjet rlije&rika. O starnr djeraojCice prema glr',vfun rnenstruaci-

l0

HIGIJENA ZA VRIJEME MENSTRUACIJE Danas ,se ve6inom za zaittta nrpotrebljavaju ulo3ci za mensEuacijru, koji se nafon up6troUe !ryaju. Neke Zene raa,i;e- upotrebljavaju vatu. Ury+ ilri- vata (u nekoli,ko sldeva) s"tavlja se na -menstruacijsku yanjski izlaz rrodnice da upirje te_ kuiinu. LI,loZak i vata ,udvr5duju se ga6icarna koje pri[e."u ara-,ti3'elo. UloZak se moZe ildv,rstiti i gi; TTi* pojasorn, koji na prednjoj i straZnjoj stia_ ni ima dugme. UIoSci irli vata rnogu se nabaviti u svakoj trgovini, parfumeniji i,li apoteci. Djovojdici ne treba biti neugodno :kupovati te stvari. Naprotiv, brigu oko irnenstnuacije moraju i najrnlad! ajwojdie vei ara pgdetku preuzeti,same. To je dio irrtirnne njege svake lene i zato se wra mora od podetka o tome sama ibrinuti. Nabavak odgovarajtriih po_ trepStina nije stvar rnuune. j,li st_arije sert ". se upotrebljavajru ulo3ci od tkanine, tre_ Da tn naiksn ,lrpotrebe oprati i prokuhati, kao i afugo-bijelo rublje. Na,kon Sto su suhi treba ih iz_ glacati i sprerniti na sta,lno rrnjesto gd,je ie se lako naCi slijedeieg nnjeseca. U apgtec-i i pa.dumerij,i mogu se nabaviti i :Tyi"d*.. higijgnske gadice. Oie *u osobirro po_ godne za putovanje, izlete i slidno. U,loSke treba rnijenjati Sto de3ie. To naravno ovisi o jadiuri krvarenji I o *ogird"oi,ilmu. to_
11

u

balo bi ih promije-niti najmanje 4-5 1ruta dnevno. Svaki puta kada se pncrmijeni uloZak treba po mogudnosti oprati 64prurrorrr i rnlakom vodom vanj'ske spolne organe. Ako ne postoji rnogucnost da se djwojka <4rere, ipak troba prornijeiniti ruloZak. Svakako se je potrebno oprati dim se za to ukaZe prilika, a oso,bito uvede i ujutro. Up,otrebljene ulo5ke za bac.anje, treba zarnotati u papir i srpaliti, 'ili ih zamotauae od,baciti u vreiicu za smeie. Niti kod lcuie, a nirti na bilo kom dnugom mjestu ne srnije se upcrlrebljavane ulo5ke bacati
WC.

I
;I

brigu oko donjeg rubtlja i odjela preuzme Sto ranije. Takro ie se natr:diti da je za svoj lijep izgled i urednosrt sama odgovnma. Kosa se u rnladenadkwn dobu jade rnas,ti. Treba je prati jednrom tjodno, a djevojtrre sa jako masnqm kos<rm i deSCe, bez obztrla na dane ,menAko je djevojka za vrijeme'menstruacije dista, uredna i njegwana osjeiat Ce se ugodno.
PREHRANA ZA VRIJEME MENSTRUACIJE sebna prehrana. Tlimmo da omladina u doba razvoja mora uzi,mati dovotrjne kolidirne mesa, urr-lijestruacije.

i

kodnerrno mijerrjati i izvan menstruacije, a narodito u tom razdobljru. Dobro je da djevojdica

Donje mb'lje, osobito gaiice, iena'mora sva-

ulaz u rodnicu djelo,midno zatvoren himenorn (djevi6njikom), i inade 'tamponi nisu pr-qrorudljivi jer' prijede normalan menstruacijski izljev. Za vrijeme mernstruacije preportrda se svakodnevno tu3ira:nje ili pranje ti;ela. Foveiana horrnonalna djelatnost u mladenadko doba i onako uzrokuje jade ardenje. Na trZi5tu ima danas raznih dezodoransa (kozmetidki preparati koji spredavaju neugoda,g miris). Na svakoj kutiji pi5e nadin upotrebe. Najzgrodniji je za upotrebu raspr5ivad.

U prodaji se nalaze i ,tarnponi koji se stavljaju u rodnicu. Djevojka koja nije irnala,spolne odnose ne rnoZe ih upotrebljavati, jer je'kod nje

Za vrijeme m€nstmacije nrije potrebna po

n

$

Ugodnom osjeiaju wjeZine rnoZe d:oprinijeti veoma umjerena upotrebe kolo,njske vode ili parfema. Ne smije se zaboraviti da je prrejaki miris kolonjske vode i parfema neugodan za oko. linu.

ka, jaja, voda ,i povrca. Neke djevojke nagirrj,u zatvoru ,i tvr'doj stolici. Da bi to sprijedile dobro je piti dovoljne kolid.ine tekudine, jesti dosta voia i powia. Treba izbjegavati jako zadinjena jela. Djevoj6ice koje naginju debljanju i Zele omnSavi.ti neka jedu Sto rnanje kruha, tjesterni,ne, niZe i kru,nr,pira. SlatkriSe i slastice treb.a osobito izbjegavati. Sto vi5e vremena ,treba provest'i u tjelesnom radru, gibanju i sportu. Bez savjeta'lijeCrr,ika ne ,treba nikakro isprobavati. razne jelormike za
m::5av'liiernje.

i

Za mladu djevojku je alkohol opiemito Stetan neka ga ne uzima, zato nije potrobno nagla5avati da je alkohol osobito Stetan za vnijeme rnenstruacije, jer tada moZe krvarenje postati jade.

i

t2

13

Pu5enje rtzi,koder d&odi m,tadom organizmu i ne heba trsvojirfi ttr rtodu navikru.

ljanju wakodnern:og posla. U tom

RAD I OBAVEZE U DANE MENSTRUACIJE Uz odgovarajudu zaSti,tu i orjegru djevojka Ce modi obavljati rwe svoje Skotske, radna i druS,tvene obaveze. U vedini s'lnrCajeva djowjdica moie prisushrovati satorvirni fizidfl<og rnin"agoj", 'ukoliko stnuacija nije iauzetno jaka ili bolna. Iz,razita rteSke vjeibe i sportove treba ipak zbjegavati kao ri drizanje rtereta i 'te5ki firzidki po sao.
VeC s,mro spomeorrtr{ri, da je po,trobno nadiniti raspored da,na u kojern ima drovoljno vremena za 9{.T*, jer se za v,rifeme menstruacije djevojka lak5e q.tmara.

da se prije rtoga nismo barpm posavjetovali s Iijednikom. POREMECAJI MENSTRUACIJE

'lijedCe odredi,ti odgovarajarde 'lijelkove, da se to stanje ublaZi. Ne preporuda se uzima,ti razne trijekove, a

nik

strudaj,u

Menstnracije,mqgu bi,ti po jadini izljwa prejake ili preslabe. Frejake menstruacije, Javljaju se u obl'iku jafuog ,h,varonja uz stvaranje ug:m5aka ili pak krvarenje nije narodirrto obilno, a,Ii traje druie od 7 dana. U jednmn i drugom sluCajtr djwojka gubi previde krvi.
Posljedica toga rmoZe bi,ti srlabokrvnost. Zbog toga je kod ,talsvih stalrja rpotrebno ko,ntrolirati knmu sliku. Ako se ustanovi slabokrvurost rtreba nekoldko mjeseoi ruzirmati ieljeme preparate koje lijeCnik odredi. Lije6enje Zoljerz,om nika,ko ne treba prekiinuti ara svojtr ,ru,lnr. Preslaba rnenstnracija ,traje jedan do dva dana a knvarenje je oskudno. Fo uCestalosti mqu menstruacije biti predeste i ,prerijet"ke. hedes'te rneor,strmacije javljaju se u razmaci,rna kradirn od 21 dan. Slabokrwrost moZe biti i posljedica predostih menstu:uaclia. Prerije.tke rnenrstrruaeije nastupay'u svakih 5-

Intimnu njegu treba
Skoli obaviti di,m se za

njih rircstajati iz Skole

uredne. Potrebne uloike ili vatu rmora djevojka nositi sa sobom ukoliko duZe izbiva iz kuie. Ako s,u ,menst'ruacije norrnalne ne treba zbog

i

nim prostorijarna treba se owjeZiti koliko to moguinosti devdljavaju. Kod kuCe, u Skoli, na radnom ,mjestu i bilo gdje drugd,je treba paziti, da se toailetne prbstorije nakon trrpotrebe osiave 6iste

to ulkahe pnlri,ka. U toalet-

i

nra

radnour mjestu

i

u

ili

sa posla.

BOLNE MENSTRUACIJE - Ndke djevojke i lene imaju jake grdwite boIove u donjem trbuhu koji ih spredavaju u obav. t4

tjeda,na. Uzroci ,nabr,ojenih ,poremecaja mogtr bi,ti razni. Mogu bi,ti uzrokoryarni urerazvijen:o5Cu ili oboljenjem Zenskih spolnih organa, poromeienirn lu-

-6

l5

denjem Llijezta sa unutraBnjom sekrecijom ili nekim drtrgim bolesni,m sta,njem. U svim tirn sludajevirna treba ioi k lijeeniku koji ie ustansviti o kojoj bolesti se rad,i ri odrediti potrrebno lijedenje. KALENDAR MENSTRUACIJE Ka'le-ndar menstruacije kor.isnro je voditi vei od prve .meurstruacije. To je veolna jednos,tavno. Kalendar menstruacije moiete voditi na priloZeI
E

I
8

2

3

4

5

6

I
8

2

3

4

5

6

7

9

l0 ll l8
t5

t2 l3 i4
t9
26

9

i0 lr t2 t3
'14

l4

l5
,t
t9

t6 t7
t3 24

l0
7

t5 t6 t7 l8 t9 20
28
22

I
t8

t3

2S

z6

27

t0

I
3

29

]0

I

I
8

2

4

5

6

7

I
8

2 9

3

4

5

6

7 4

I
t6

lo ll
7

t2

l3 t4

t0
7

2

3 t0
17 24

4

5

6

7 4

I
8

9
t6 t3

ll
8 t5

t2 l3

2 13 4 9 lr0 ll
rr lzr
ro lar

5 12

6

7

l5
t9

l8 l9 lo
!5

I

l5 t6
t2
!3

l2 t3 l8 l9 to

ll

I

t3
20

14

t3 z4 Io

l6 t7 l8

t4

r5
t2
29

l5 26 27 t8

l9

z0

l5 ro lrz IE l9
22 29

I

I
3 4 5

l9 l0
6

I

t6 27 l8

l5 26 27 IE

!0

I
3

I
8

t

7

I
8

2

3 10

4

5

6

7

I lo ll
t3 t4

l2 l3

4

9
.6

I I
l5
22

2

4

5

6 4
8 15
22

3 9
L6

4

5

6

l5 l6 t7 l8 l9 l0 |l
12

t5
t2
29

ll t2 l3 t4 t7 l8 l9 t0 I
26

s
l6
3

l0 t1 t2 r3
'.7

10
7

lt
l8

t2 t3 t4
19

t5 26 27

t8

t3 24 2S r0

t7 l8

l8

19

lo
27

I

t0

I

l9 !0

I

t

t4 2S

I6

l8

t3 24 t0

t5 26 27 l8

29

!0

I
3 4
5

I9

I
8

2

6
13

I
t4
8

2

3

5

6
13

7

9
6

l0 ll
a4

t2

9

l0
t4

tt
25

t2

l4
I
z8

t5
t2 !9

t7 r8 t9 20
r5 26 27

I
t8

t5 t6 t7 t8 t9 20
a

jala.

nim kriZaljkanna od kojih svaka oznaduje jedan mjesec. PoCeti treba sa prv'om kriialjkom bes obzira koji je mjesec. Slijededi ,mjesec nastavlja se dnuCa kriZafljka itd. Fotrebno je zaolcruiiti danu. me,kada je meorst'ruacija @dla ri do kada je tra-

t3
r0

3
30

l6 27

I

29

I

t6

Ciklus traje od prrrog dana 'menstruacije do . pmog dama eilijedede menstruacije. Vodedi kdendar flmat Cete ved nakoar ne&oliko mjceci predod, tholiiko dana rtraje va5 cihlus, l7

koliko traju menst'nuacirje i ,kada po pnirlici rnoZete odekivati slijededu .mernstruaciju. Tako iete lak5e planirati svoje aktivnosti, iZlete, planinarenje, 'logunovanje ri sliino d 'izbjedi nepotrebna iznenaclenja.

sttrdaju je najbolje tamo potraZiti rtijednidkr pomod.

Na preg,led mote idi i u'di,spanzst za Zene. lJ gradoviirna isa fllnogo Zernske omladine pro.stoje sawjetovafiSta za rntladenadku ,ginekologij'u. U tom

Na kale,ndaru iete vidjeti da rli su menstruacilie 'redovite ili ne, i da li je orjihovo {rajanje redrno. Isto tako iete odmah prirrnijeti,ti izostanak men'struaoije, a da ne,morate irnati statno na umu odekivarnri dattlm.
VeC ,srnio ranije rsrpomenurli da ,r: prvi,m godi nama nakon .prve rnerrstruacije rnogu lrod nekih djevojaka ciklusi b.iti nerodoviti. Mernstruaoijsko krvarenje moZe biti jako i'duie trajati iili slabo i kratkog traja,nja. Kod takvih stanja osobito je korisno nedovirt'o :uodriti kalendar rnenrstruacije. Kod posjete flijeCni,l'u itreba sobom ponijeti

istirm na6inom voditi kao na ovourr primjeru i na svakom drtrgom dZeprom ifli stolnrom katleurdarru. KAKO DOCI DO LIJECNIKA
Kojeg lijedrrika Ce djevoj'ka u s,ludaju potrebe posjetiti ovisi o prirlifl<ama u njezinom rnjest'u stanovao:$a.

kalenrda,r rnen struacij e. Ka,leorda,r menstr,tracije rrnroie rse

Ne zaboravirmo'da pni:je posj'eta {'ijedniku treba potwditi zdrrarvstvenu knjiZicu. Od zadnje ovjere ne smije prodi vi,3e od nnjesec dana. KnjiZica se potvrduje u rad'noj organizaciji gdje nosilac osiguranja (otac, majka itd.) nad'i. Djevloj,ka se ne tneba bojati da 6e se zd,ravsweni radnici duditi njernqn posjetu ili njenirn pitanjima. Zdravstveni radnici su u svom stmdrrom obrazovanju ttdili o tjelesni,m i 'du$ewtdrn problemima nnladeuradke dobi, a pirtanja v?.zilna 4a spol,nost s'rnatraju isto tako prirrod,nirn i obidnirrn kao sva druga pitanja o zdrarv,ljiu i bdlesti.
STO JE TO GINEKOLOSKI PREGLED? ' Gfurekologija je gra:na medicinske nauke koja se bavi boles,t'irma Zeodkih,spolnih organa. Ginekolo5ki pregl€d je jregled ierrskih spolnih organa. U mas nuroge iene dolaze prvi pr.lta na ginerkolo$ki pr€ld kod sr.r,mnrje na pruu trudnodu. Cesto ii brxlude majrke dolaze prvi puta na pregled, ,tdk u odrnaftlom ,sfi4nju trnrdmode. Neke

reban savjet i u,srl,trdaju poDrebe uputu za datjnje prdirage. Isto tako rnoZe otidi i lijeduliiku opCe medicirne na svoje,rn podrudju Etan:ovanja. 1t

Naj,jednostavnije je otidi u r5kolski dis4rar:zer, alco rtakav postqii. Tamo de djevojka dobiti pot-

od nrjdh ne znajru, da je rama lijei,niidka kontrola u 'lrudtrlodi potrebna, nb .da se pravodobnim otkrivarrjerm zmalksva bdlesti ,sa6uva zdranlje rnlade
majke i i,zbiegne opa$rost za rdijete.
19

pregled neodjevenog mru5karca ili Zene nornatlna i svakodnevna stvar. Unurtra5nji pregled spolnih organa Zene obav-

Druge trudnice ne dolaze na p'regled iako znaju da je pregled potreban, jer im je 'neugodno. Ne trebamo se onda Cuditi, 5to je neiskusnoj mladoj djevojci desto te3ko stidi na pregled, unatoe toga Sto zna, da je to potrebno. Ona osim toga desto ne zna ni$ta o ginekolo5kor^r qriegledu, a p,ozn tn je da se mi svi najvi5e pla5imo nqpoznatih stvari. Za ureugodnost i stid noma razloga. Predrasude u kojirna srn:o odgajani mi i ,rnnoge generaoi' je pnirje nas, ustalile ,su u nama osjeCaj, da se spdlnih organa i svega s tim ,u vezi moramo sramiti. Zdravstverrri radnici zbog svojeg strudnog obrazananja nernaju takvo rni5'ljenie. Za njih su svi dijelord ,ljudskog tijela jednako vaZni i wi'jedni. Ne ,treba vam biti nzugodno Sto za pregled treba skirruti odjedu. Za zdrurstvene radnike je

lom zatvoren sa djevilnjakom ili himenom, pa se pregled obavlja kroz zaf,nje crijevo. Ako djevojka su,mnja, da je bolesna ili ima
stvemo stanje, Sto treba rudiniti

koji drugi problem, nalcon posjeta lijedn'lku osjetit Ce olalk$ainje, jer 6e znati kakvo je njeoro zdrav'

ili

lijeCiti.

(nora 'kako se

lja se na giinekololkun sDolu. Na stole Zeura [eZi sa raSirerrirn nogarna, jer je u tom poloiaju najlakse obaviti pregfled. Pregled ne boli. LijeCnica ili rlijednik opipom ili pomodu fuNtrilrnenata rnogu

ustanov,iti eventuailne pruunjene ara matornici, jajnici,ma ili drugim dijelo'vri,rna spdlonih organa ieure. Pregled se kod lerne koja je irnala spokre odnose obavlja Woz rodnicu. Kod djevojke koja nije imala spolne odnose je ulaz tr rodnicu dije.
20

KOGA SE MOZE PITATI ZA SAVJET? Nararvno da u ovoj knjridici ,nitsmo odgovori'li na sva pirta,nja lcoja se rnogu {.r ovom razdobfiu iivorta pojaviti. Vijenujomo da rru:oge djevojdice razmi3ljaju kome da se dbrate za savjet i da i,maju briga povjerljive qrrirode, 'koje ne znaju sa svoiirm prijateljicama riije5i,ti. Najbolji prijatdlji i savjetnici svakog djeteta su njegovi roditelji.. Za savjef. imoielte pitati i nastavnicu, koja vam je ,blirska i ,lr koju imate povjerenja. Fovjeriti ,se moZete i medicirrskoj sestri, li' jetrnici ili lijetnilku ,u Skotrskom dispanzeru iltri u savjetovalliStu za rnladenadku ginekolqgl'ju, kao i bilo kojem dnugom zdravswensm rad,nilku. Svi oni razumitjnr probleme mladenadke dobi i rado ie vam pomodi. Svaki rniladi dovjdk je neiskusan i desto se dudi kako je jedurostavno rjeSen problem koji je izgledaa nepremostiv i koji ga je d,ugo rrnudio.

2l

Leach: ODGOJ

ffiml:rilost
@moo nrrlrng<e
Rloila

dost)

I

NJEGA DJETETA (Mla-

2.200.-

G

lclcr,A - a'Gf,la

Matajac: PREHRANA ZDRAVOG

OOUR MPZ, PRODAVAONICA
zagreb,

l, Odjel knjiZare, Ilica 28;30, telefon 425-097 ili 43t2221352.

BOLESNOG DOJENCETA (Mediai,nska na-

I

klada)
***
KA

600.-

U svalkida5rnjem iivotu pred rrodi,teljirma se pojavljuj,u razne nedourmice kako prirstupiti djeoi ru odgoju i kakve od,govou'e dati na rpirtarnja djece u uzrastu rrnladena6ke'dobi. U tiorl zadatku m,nogo pomalu knjige odgoja i p,rowjeiivarrja:
Cohen: UPOZNAJTE SVOJE DJETE (Mtladi'nska knjiea) 2.400.Cernelid: ZDRAVO I BOLESNO DIJETE (A. Cesarec) 4.900.Green: OZLIEDE DJETETA (Centar za irnforr. d'publ.) 1.000.* * * ENCIKLOPEDIJA DJECJEG ZDRAVLJA (C,rafidki zatrad Hrvatske) 1.300.Hel$bntigge: PRVIH 365 DANA U ZIVOTU DJETETA (Sk. rlsrjiga) 500K,olbas: ALERGIJA DJECJE DORI (Medici,nska nakilada) 670.K,rd'mar: ZAaTITIMO DJECU OD NESRECE (Medicinska knjiea) 700.Kurjak: OCEKUJUCI NOVORODENCE (M'ladost) 2.600.22

Nikolid: PSIHIJATRIJA DJECJE I ADOLESCENTNE DOBI _ PROPEDEUTI-

I

knjlga) 920.RODITELJI I DIJETE (Naprijed) 5.900.(Skolska

Sidevid: TUBERKULOZA U DECE (Savremena adminstr.) Tadid: PSIHOTERAPIJA DECE I OMLA-

580.990.1.310.2.000.-

DINE (Naudna

knjiga)

TAdii: PSIHIJATRIJA DETINJSTVA I
MLA,DOSTI (Nau6na

knjrga)

Vlatkovii: BOLESTI MOKRACNIH ORGANA U DJECE (Skolska

knjiga)

Iz

podnuCja lijepe knjriZevuros,ti:
ZGODE

Brlii-MaZuranii: CUDNO-VATE
SEGRTA HLAPICA (Mlaidost)

900.-

B,rtl,ii-Malura,nii: PRICE (Mladost)
Cara:roll:

IZ

DAVNINE

Diklii:

Krilii:

ALICA U ZEMLJI CUDESA NE OKRECI SE, SINE PRVI SUDAR
23

650.r.600.900.550.-

Kuia,n: KOKO U PARIZU

1.600.-

Marttii: MALI KONJOVODAC Ma,rtii: PIRGO
Oblak: MODRI PROZORI Nazor: VELI JOZE - KURIR LODA Pav'krvii: eISTAC OBUCE Pulii: KLIUCIC OKO VRATA

900.650.900.650.1.600.1.600.1.600.-

Sarii:

RTOGAN

Vitez: KAD BI DRVECE HODAIJO

650.-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful