You are on page 1of 4

WEEK 1: NILIKHA NG DIOS ANG KANYANG KAHARIAN

TANDAAN NG LIDER
Ito ang mga mapag-uusapan sa kuwentong ito. Ito ang gusto nating mas maintindihan ng grupo Ang Dios ang Manlilikha at Siyay dakila at makapangyarihan. Ang tao ay nilikha sa larawan o wangis ng Dios. Lahat ng kailangan ng tao para mabuhay nang may kasiyahan ay ibinigay ng Dios. Nilikha ang tao para sa walang-hanggang buhay. Binigyan ng Dios ang tao ng kalayaang pumili kung magtitiwala sa Dios o sa sarili. Nagrebelde ang tao at pinalayas sa presensiya ng Dios. Walang karapatan ang taong husgahan kung ano ang mabuti at masama; Dios lang ang may awtoridad dito. Hinahabol ng kabutihan ng Dios ang tao, kahit na silay mga rebelde. May misyon ang Dios na binigay din niya sa tao.

IPAALALA SA GRUPO
Lalo na sa simula ng grupo, ipaalala ang mga ito para maging maganda at makabuluhan ang kuwentuhan. Nandito tayo para matuto at magbago; hindi lang basta kuwentuhan, kundi naisin ding mapalapit sa isat isa para tumibay ang samahan. Magkaroon ng kasiyahan, maging tuluy-tuloy ang kuwentuhan at makibahagi lahat. Tanggapin anumang hamon (challenge) mula sa kaninuman sa grupo; magtanong at mag-isip. Maging totoo at ipahayag ang nararamdaman; bawat personal na bagay na pag-usapan ay confidential at di dapat ibahagi sa iba. Subukang sagutin ang mga tanong na galing din Kuwento ng Biblia. Lahat naman ng kailangan nating matutunan sa Dios at sa tao ay makikita sa Kuwentong ito.

SIMULAN
Maaaring simulan ang pag-uusap sa ganitong tanong Ano ang gusto mong makita sa mundong tinitirhan natin na iba sa nangyayari ngayon? Di ganyan ang nakikita natin ngayon, pero may panahon na ang mundo natin at buhay ng tao ay katulad ng isinalarawan ninyoat darating ang araw na ibabalik ng Dios sa dati ang lahat ng ito. Ipinakita sa Biblia kung paano gagawin iyon ng DiosSimulan natin sa pinaka-simula ng Kuwento ng Dios

IKUWENTO, IPAKUWENTO AT PAGKUWENTUHAN


Tatlong beses mauulit ang kuwento. Kahit sa tingin nating mukhang paulit-ulit lang, makakatulong ito para matandaan ang kuwento at matutunan kung paano ito ikukuwento sa iba. Gawin ito sa bawat eksena. Ang unang magkukuwento ay ang lider at sasabihin sa grupong pakinggan mabuti. Tapos, papasadahan ulit ng buong grupo para may pakikibahagi lahat ng kasama sa grupo. Tapos, ipapakuwento sa isa sa grupo (na puwedeng tulungan ng iba kung nahihirapan pa).

UNANG EKSENA ~ MGA UNANG TAO


Hango sa Genesis 1-2 Ang Kuwentong ito ay tungkol sa Diyos kung sino siya, ano ang ginawa niya, at ano ang plano niyang mangyari. Nang pasimula, nilikha ng Dios ang langit ang ang mundo. Wala pa ang lahat ng bagay narito na ang Dios Ama, Anak, at Espiritu isang Dios, tatlong persona. Lahat ng bagay sa mundo at sa langit ay ginawa ng Dios mula sa wala. Lahat ng nakikita natin, pati di natin natatanaw galing sa Dios, at para sa Dios. Mula sa mga anghel sa langit hanggang sa mga insekto sa lupa, lahat para sa Dios. Sa kapangyarihan ng kanyang salita, nalikha ang lahat. Sinabi niyang, Magkaroon ng liwanag, nagkaroon nga ng liwanag. Dito nagsimulang buuin ng Dios ang mundong titirhan ng tao, ang mundong magsisilbing lugar na paghaharian ng Dios. Sa unang araw, pinaghiwalay niya ang liwanag sa kadiliman, ang araw sa gabi. Sa ikalawang araw, pinaghiwalay niya ang tubig at kalawakan. Sa ikatlong araw, pinagbukod niya ang tubig at lupa sa mundo. Sa araw ding ito sinimulan niyang ihanda ang mundo para maging maganda at kapaki-pakinabang. Pinatubo niya ang ibat ibang uri ng puno at halaman. Sa ika-apat na araw naman, nilikha niya ang araw, buwan at mga bituin. Sa ikalimang araw ay ang ibat ibang uri ng isda at mga ibon. Sa ika-anim naman ay ang mga hayop sa lupa may maliit, may malaki, may maamo, may mailap. Nakita ng Dios ang lahat ng kanyang ginawa at nasiyahan siya sa ganda ng nakita niya. Pero may kulang pa, hindi pa tapos ang kanyang obra maestra. Pagkatapos niyang ihanda ang mundo, sinabi ng Dios, Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Sila ang mamamahala sa mundo, sa mga halaman at mga hayop na naririto. Kaya dumampot ang Dios ng lupa, hiningahan niya ito, nagkaroon ng buhay, at naging tao. Siya ang unang lalaki na ang pangalan ay Adan. Pagkatapos nito, nilikha ng Dios ang unang babae, si Eba. Hindi lang lalaki ang ginawa ng Dios dahil sabi niya, Hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Kaya mula sa isa sa mga tadyang ni Adan, ginawa itong babae ng Dios, at iniharap kay Adan. Kaya nilikha ng Dios ang tao na lalaki at babae ayon sa wangis niya. Pinagpala ng Dios ang unang mag-asawa at binigyan ng kakayahang magpakarami sa pamamagitan ng mga anak na galing sa kanila. Sinabihan niya sila, Magpakarami kayo para mangalat ang lahi ninyo at mamahala sa buong mundo. Inilagay niya sila sa isang magandang hardin, isang lugar kung saan nasa kanila na ang lahat ng kailangan nila para masiyahan sa buhay. Sabi sa kanila ng Dios, Ibinibigay ko sa inyo ang mga pananim na nagbubunga ng butil at ang mga punongkahoy na namumunga para kainin ninyo. Sa gitna ng hardin, merong dalawang espesyal na puno. Ang isa ay ang Punong Nagbibigay-Buhay. Ang isa naman ay ang Punong Nagbibigay-Kaalaman ng Mabuti at Masama. Sinabi ng Dios kay Adan at Eba na puwede silang kumain ng galing sa anumang puno maliban lang sa isa ang Punong Nagbibigay-Kaalaman ng Mabuti at Masama. Nagbigay siya ng babala na kung kakain sila ng bunga nito, tiyak na mamamatay sila. Araw-araw, dumarating ang Dios, naglalakad na kasama ng mga tao, at nakikipagkuwentuhan sa kanila. Ipinakita niya sa kanila kung paano mamuhay nang kasiya-siya isang buhay na malapit sa Dios at nasa ilalim ng kanyang pangangalaga at pamamahala. Nasisiyahan naman sina Adan at Eba na kasama ang Dios. Nang matapos ang paglikha ng Dios, tiningnan niya lahat ng ginawa niya at lubos siyang nasiyahan. Nagpahinga siya at naglaan ng isang araw sa loob ng isang linggo bilang araw ng pamamahinga para sa kanyang mga nilikha.

IKA-2 EKSENA ~ PAGREREBELDE


Hango sa Gen. 3; Job 38; Isa. 14; Rev. 12 Habang inilalagay ng Dios ang pundasyon ng mundo, nanonood ang mga anghel hangang-hanga sa ginagawa niya, kumakanta, at humihiyaw sa tuwa! Nilikha niya ang magagandang anghel na ito para sambahin niya. Pero ang ilan sa mga ito ay nagrebelde sa Dios at sa kanyang paghahari. Anumang pagrerebelde sa Dios sa isip, sa salita, at sa gawa ay tinatawag na kasalanan. Dahil di hahayaan ng Dios na manatili ang kasalanan sa kanyang presensiya itinapon niya ang mga rebeldeng anghel sa kadiliman sa mundo, at darating ang araw na haharapin nila ang tiyak na parusa ng Dios.

THE STORY OF GOD: Kuwentuhan sa Buong Kuwento ng Bibliya Week 1 Isang araw, ang pinakapuno sa mga anghel na ito ka? Kumain ka ba ng bunga ng punongkahoy na sinabi na si Satanas ay nag-anyong ahas at lumapit kay Eba. ko sa iyo na huwag ninyong kakainin? Sinisi ni Adan Tinanong niya ang babae, Totoo bang pinagbawalan ang asawa niya at ang Dios, Ang babae po kasi na kayo ng Dios na kumain ng bunga ng alin mang puno ibinigay nyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng sa halamanan? punongkahoy na iyon at kinain ko. Bakit mo ginawa Sumagot si Eba, Hindi, puwede naman naming iyon?, tanong ng Dios kay Eba. Sinisi naman ni Eba kainin lahat puwera lang dun sa Puno na Nagbibigayang ahas, Nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain Kaalaman ng Mabuti at Masama. Sinabi ng Dios na po ako. kapag kinain namin iyon, o hinawakan man lang, tiyak Kaya sinabi ng Dios sa ahas, Dahil sa ginawa na mamamatay kami. mong ito, sa buong buhay moy gagapang ka sa Sabi ng ahas sa kanya, Hindi totoong pamamagitan ng iyong tiyan at ang bibig mo ay mamamatay kayo! Sinabi iyan ng Dios dahil alam niya palaging makakakain ng alikabok. Ikaw at ang babae na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay magang mga isip ninyo, at magiging katulad niya kayo na aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. mo ang sakong niya. Nang makita ni Eba na maganda at mukhang Nalungkot ang Dios sa ginawang pagsuway ng masarap ang prutas na iyon, at dahil gusto niyang tao, pero di niya puwedeng palampasin lang iyon. maging marunong, pumitas siya at kumain. Binigyan Lahat ng ginagawa ng Dios ay mabuti, tama at din niya ang asawa niya, na katabi niya, at kumain din perpekto dahil makatarungan siya dapat lang na si Adan! Pinili nilang di maniwala sa Dios kundi sa parusahan ang kanilang pagrerebelde sa kanya. Kaya kasinungalingan. Noon din ay nabuksan ang kanilang pinarusahan sila ng Dios at pinalayas sa hardin isip at nalaman nilang hubad sila kayat nahiya sila at malayo na sa naranasan nilang pangangalaga at pagnatakot. Kumuha sila ng mga dahon at pinagtagpiiingat ng Dios. Dahil di na sila nagpasakop sa Dios, tagpi para pantakip sa kanilang katawan. pumasok ang sakit, hirap, sirang relasyon at Pagdating ng hapon, narinig nila ang Dios na kamatayan sa buhay ng tao. Sa kabila noon, patuloy dumarating, kaya nagtago sila sa likod ng puno. pa ring ipinakita ng Dios ang kanyang pag-ibig kina Tinawag ng Dios si Adan, Nasaan ka? Sumagot si Adan at Eba tumahi pa nga siya ng damit para sa Adan, Narinig ko po kayong dumarating, kaya kanila na mula sa balat ng hayop na pinatay niya. nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Ginawa niya para sa kanila, para matakpan ang Sumagot ang Dios, Sino ang nagsabi sa iyo na hubad kanilang kahihiyan.

PAG-USAPAN
Ito ay usapan (discussion) at hindi Q & A portion. Ang mga tanong ay pwedeng gamitin ng lider para masimulan ang pag-uusap. Ang mga sagot ay gabay lang para makatulong sa lider na magabayan ang grupo na makita ang mga pangunahing ideya sa kuwento. Tanungin din kaugnay ng sagot nila kung saan nakita sa kuwento iyon. Gawin ito pagkatapos ng kuwento ng bawat eksena.

UNANG EKSENA ~ MGA UNANG TAO


1. Ano ang kaibahan ng tao sa lahat ng nilikha ng Dios? Nilikha sa larawan ng Dioshiningahan ng Dios para magkabuhaymay awtoridad na mamahala sa iba pang nilikha ng Dios. 2. Saan natin makikita sa Kuwento na nilikha ang tao na mabuti at maganda? Nilikha sa larawan ng Diosnasiyahan ang Dios sa nakita niyang nilikha niya. 3. Ano ang pagkakakilala mo sa sarili mo (trabaho, pamilya, relasyon, abilidad)? Gaano kahalaga ang mga bagay na ito sa iyo? Anong magbabago kung ang pagkakakilanlan (identity) mo ay nakadepende sa pagiging larawan ng Dios? 4. Anong klaseng relasyon meron ang Dios sa mga tao? Nakikipagkuwentuhan siya sa mga taonasisiyahan silang kasama ang DiosBinigyan sila ng responsibilidadPinakita niya kung ano ang kasiya-siyang buhayInilalayo sa kapahamakan.

THE STORY OF GOD: Kuwentuhan sa Buong Kuwento ng Bibliya

Week 1

5. Anong klaseng relasyon meron ang tao sa isat isa? MalapitSi Eba galing sa katawan ni AdanHubot hubad at di nahihiya. 6. Ano sa tingin mo ang kahalagahan ng dalawang puno sa gitna ng hardin? 7. Sa tingin mo bay nilikha ang tao na mabuhay nang walang hanggan (di mamamatay)? Saan sa kuwento makikita iyon? 8. Ano ang natutunan natin tungkol sa Dios sa eksenang ito? Pinagmumulan ng lahat ng pagpapala Makapangyarihan, Manlilikha ng lahatIpinapakita sa tao kung paano mamuhayIpinagkatiwala sa tao ang pangangalaga sa kanyang nilikhaNagbibigay ng lahat ng kailangan ng taoNasisiyahan sa kanyang ginawaNaglaan ng araw ng pahinga. 9. Ano ang natutunan natin tungkol sa kahulugan o layunin ng buhay ng tao? Bakit tayo naririto? Saang bahagi ng kuwento makikita natin iyon? Para masiyahan at matuto sa DiosGugulin ang panahong kasama siya at namumuhay ayon sa kanyang kalooban. 10. Anong kaibahan nito sa buhay at pag-iisip ng mga tao ngayon?

IKA-2 EKSENA ~ PAGREREBELDE


11. Ano ang kaibahan ng tao sa lahat ng nilikha ng Dios? 12. Pero ano ang piniling gawin nina Adan at Eba sa eksenang ito? Pinaniwalaan ang kasinungalingan ng ahaspiniling hindi magtiwala sa salita ng Diossa halip ay nagtiwala sa sarilina pamahalaan ang mabuti at masama sa kanilang buhay nang hiwalay sa Dios. 13. Ano ang tuksong iniharap ng ahas kina Adan at Eba? Na piliin ang sarili nang hiwalay sa relasyon sa Dios (pagmamataas)na paniwalaang may karapatan tayong husgahan kung ano ang mabuti at masama nang hiwalay sa Dios. 14. Ano ang karaniwang kuwento ng buhay ng tao ngayon? Ano ang resulta nito? Sino ang bida sa kuwentong ito? Makababalik pa kaya tayo sa orihinal na kuwento? 15. Ano ang unang tugon ng Dios kay Adan pagkatapos na siyay sumuway? Hinanap sila ng DiosTinanong, Nasaan ka? 16. Sa tingin mo bay di alam ng Dios kung nasan siya? Bakit niya hinanap si Adan at tinanong? 17. Ano ang resulta ng ginawang pagsuway nina Adan at Eba? Paghatol ng Dios pagkahiwalay sa kanyaNasirang relasyon sa Dios at sa isat isasakit, hirap at kamatayanngunit may awa pa rin ang Diosdi sila agad pinataybinihisan pa sila. 18. Bakit sa tingin mo may parusa sa ginawang pagsuway ng tao? Bakit di na lang ito pinalampas ng Dios? Hindi niya hahayaang manatili ang kasalanan sa presensiya niyaBanal siya lahat ng ginagawa ay tama, mabuti at perpekto. 19. Tulad ba tayo nina Adan at Eba o iba sa kanila? Sa paanong paraan? 20. Anu-ano ang natutunan natin tungkol sa Dios sa kuwentong ito? Alam niya ang lahat ng bagay, walang maitatago ang tao sa kanyaMakatarungan at banalNangako ng Isang darating na papatay sa ahas Pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala.

KARAGDAGANG PAGSASABUHAY
Bagamat kasama na sa usapan ang mga tanong kung paano isasabuhay, ang mga ito ay karagdagang puwedeng pag-usapan ng grupo: Kung totoo ang pinag-usapan natin ngayon, paano ito nakakaapekto o dapat makaapekto sa iyong buhay? Paano ito makakaapekto sa grupo natin at sa church natin? Paano ito makakaapekto sa pamilya natin, sa relasyon natin sa ibang tao at sa mundo?
Source: The Story-Formed Way Leaders Guide, available as pdf download from Soma Communities (http://www.gcmcollective.com/article/storyformed-way/)

You might also like