BRANlMIR-BRANA MARKOVJ C

PRIRUCNIK
ZA SAKUPLJANJE
1 GAJENJE
LEKOVITOG BILJA
I PECURAKA
I Z D A Y A ё K O PREDUZECE "RAD"
BEOGRAD
1973

н • stmimn mojill ro(/iteijn
LF:f>OSA I' E i MINA
koji su т е uptttili а rml
sttlt•km
1
ilim hiijem.
••
PRI::DGOVOR
Sa П щ г г • щ kkova, \Vt.: '>1: Vt'>l: tN:ca
pot rcl1a t l:• :-.L' "'' t: о Ј ј ё ј п с а П О kktl\jtog bjiJa. Л • п
о с 1110ZC \<1 11\ 0 '>iSit:lllat-.kim н а п ј с ј racjollaJnj l11 rJtmnni<tVa-
11jt:m п i proj/\' t1Ut1jom kko,•jtog hjlja.
а а tcml ja. otl Trj!_.(Java llo Dcvtklijc t1bjll1Jt.: rr11novr njn1 kl.o-
\ljtjm l1jljcm 11ajl1oljc,!!. kva ljtcta ј to ll п koi1Cinama.
Potrcl1nt> а ј е а п ю ohratj ј priprcmjtj tl 11110111 obli\..u u с tr.JZI.
za щ ю l1jlja u nasoj zcmJJ j '>ll vcom.t
pogoclni. Pot rcl1110 ј е н pO[)tJiurizacjJc za ovu gran tl , \..t>Jtl ј е
щ п а 11copr·avtlai10 .tapo.,tavljt:l1a ј и :-.<.1111 р о
t lt>lazi. Za ш ю sto propacla р о п pl .111inama ј polji111a.
0110 sto ё ј с vcoma а tlohva!ll г ј Н ga trt.:ha н
clo bljujo zlat11c UC\' ji'c.
Da hi sc о po:-. tj glo. p11trcl1n<> ј е г а п ј ј о ћ с г а с а а to .1 rm1ju
. ё tlaci, kojj u ћ i \Hkt1plja11ju lckovitog l1ilja.
Sllm ·kih plotlov<a ј ё tla nadt1 'i'-t.:struku korj.,t. j<,tt.:mat-
skilll sa kopljanjcm lcko\•itog bj lja о Ј prok ca р а clo ka,no ta
ј с п s\raki tl ak ы mal o na pora ю hj н ц ' 't:l il.c
ё п kojc hi ю п с :-.amo Lla 111ta ot"lc.tbctk щ н
\' t:C ј П da pomogi1LI. Zato pomozjmo uacima uu
stckntt pkmc11itc oa\•ikc. Omogucimn ј т lla 'ami ili
akcijt: odcljcnja ili skolc li CCSIVlljLI U Г П ' о ј ј ka\1i11t.:IU.
r.1clj onjca. ћ ј г Т о oni postkj. ako • bo-
gat stvo ko jc kr.1j njih lt:zi. Q, а ј put п ј о п ј lak. ni \..ratak. ali ј е п
i tlonasi Т П llspcl>. а to ј krajnjj ci lj.
U О vrcmc. katla ј е п :-. tarjjim П svc а ј с ю
н s11agc. ш kao jctljoi ..,igLJmi н i
Ovaj pri п ik ј е п i (10 ·,•cct.:l1 ;kolsknj kao 1\t:f'<H'IIll!l.
U п ј с н Ш п 0111: ю п u tlpPtrchj.
kojc sc 11ajvist.: t r.1zc u rllL' dicin:-. kc а ј ю :.vojc trgo-
vackc 11:1 п ј t rlistu.
п ј е о р ј а ю ј м vrstu ћ kojc sc 111t1gtt н Ј Х О
ktllt ivisati kocl nas i nu tosijcm ш Mak s\..ol:-.\..c с е p<> ·tki
najvt:cu П ћ п п с с а i.alfijc. ю р а nttl1c. п

ј dr.ugjh ј е г с е jcftjnom ':ldno'!l snagom doCi do skupjh
kOJI donosc nckol1ko puta vecu konst ncgo krompir. kukuruz,
1l1 drugt: Г
. Najvc:ca р о na ovom polju occkujc se od uCi tclj<t, n<tstavnika
1 п kOJI с е na razne naci nc Z<ti ntcrcsovati dukc ovak,•c
kao sto su lo uCi nilc goranske organj zacjjc. Q,,ak ј т ј l jcnjm
akCIJama nc samo da е е sc jzgraditj radnc na,, jke kod daka vec ё с onj
о ј е с е primitj za ovaj rat.l. stvorjti
armtJU О Ј З postcpcno al1 Sl_&_umo prcrasta u starije berac\:. koji
su gotovo 1scezl1 u potrazt za unoSntJim poslovjma.
Pisac ё ј е Ь i ё koji ј е radio п а
Ь З П а Ј С П Ј З 1 prcrddc lckovitog Ь Zato smat-
ramo da Ј С ovo dovoiJna garancjja da ovaj г i spunj s oj u
prosvetarsku 1 ё misiju.
Beogrdd, 31. 1. 1973. g.
Dr Milan SOLDA Т О VIC
viSi ё saradnik Jnsrirurn za щ /eko,,irog bllja
Ovaj ё namcnjen ј е naS<>j seoskoj skol koj п а
jzdnje sc sa cj ljcm da ј е obavestj ј р о ё ј u j ednom poslu kojj ј о ј moze
Ь od vjscstruke kori ti. Rec ј е о si roko zamj sljcnoj akcijj sakupljanja
ј н lckovjtog ј ё Ь koj jm ј е priroda jzdasno obda-
ril a nasu zemlju. l z 10g prirodnog bogatstva, kojc ј е kod nas. na ia-
lost. godjnama ostaj alo nedovoljno mogu se sa rclatjvno
mal o truda ё znatnc materijalne kori sti.
Sakupljajucj lekovjro Ь dacj с е ne samo u praksj popunjavati
svoje znanjc jz botanj ke i poznavanja prirode svoga kraja. ncgo е е ј
u materijalnom pogl edu doprinetj Ь svojoj skol j ј skolskoj Ь Ь
ј е г с е jm organj zator ove akcije kao' protj vrednost za sakupljeno bilje
slat j skolskc udzbenike ј druge knjjge prema njjhovom jzboru ј zeljama.
а t akodc ј snabdcvatj skolc ё priborom i drugom opremom za
nastavu. Osj m toga, organizntor с е ё ё ј u gajcnju leko-
vjt()g Ь ukazujuCi jm tom pri ljkom na m()guenostj pronalaienja
ю ј ё poslovanja u poljoprjvredi.
Preporucujuci seoskim skolama ј njjhovim ё da prihvate
ovu kori snu injcjj ativu. ё da с е jz te saradnje г р о
skole vrlo pozjtjvnj efekti ј u ckonomskom ј u pcdagoskom pogk:du.
К POUOPRIVREDNQ-S.UMARSKI CENT R
5

В Е В А
Pre hr.tnta. Ь с г н 1rcba cla ј upot nat sa vrstom hilja kojc
щ \ ·comu ј е \<tZno tnali d::s li ј hiljka l..oJa st• ћ с с otm,na ili
П С О Г О na.
Bc.:ruc nc '-n1C da rukovodi ё nadzcmn1h ituanai..a pojcdj-
nih vr:.tn ј du hc.:z prn\'t..:l\; koristj podzcmnc ћ jl..'r sc tada
tlnlazi do zamcnc.
Bcmc nc smc zameniti prilikom Ь ш ј а ,,i,oka vrcdnc vr:.tc а
ntanjc VI\;<..Jnjm vrstama.
ё mora du zna da kod jcdnc Г ј с п ј п ю hj1j otrov-
nj, а c\rugj rtcot ro\•nj.
В с д ё н da П а da nekc vr:.lc Ь mogtl Ll j t..:dnom щ
da hudu susvjm r1 cotrovnc ili munjc otrovnc ocl j:-; tj h vr-;ta kojc rastu
pod т Ь
В с н Г da zna da sc branjc otrovnog ј ј а О П vrsj(j sa zastjt-
vlainom na l icll , а za н hranja nc.: smc
JCSII 1\111 puslll. branJa bcrac с moru OL1avczno Г о ј с г а
St..: malo о г iako u one vcoma vai nc р г п г hilj a.
Bcrnc d<t zna da vremc i nacin Ь с г Ь с im<tju utj caja na dalju
lckovitost priprcmljenog bilja.
.• В а ё mora da .zna da vrstc Ь u JC.:dnom kr,tju t.cmljc
sttzu u1 Ь rcc1mo apnla а u г г zcmljc tck
mc.:sec ilj visc dana ka nije.
. с и Ь sc г ё р о lcpom. suvon1 г
1 to Ј С JCdan od prvth uslova da se priprcmi kval jtctrt o hiljc.
Za brnnjc Ь postojc Ь kalcndari . т о п ј st..: п mogLI
uspcs.no stri.ktno primcjivati ј е г brnnjc lckovjt og hilja zavjsj ugl avnom
od kl1matsk1h uslova onog kraJa u komc Ь 111stc, kao ј о с Ј г
priljku u doba sazrcvanja Ь а zatjm ј od г vaznj(,
П Zato bcrbu Ь г с Ь а obav jti u n<tjpogoJ nj j c Г С П С
kOJC Ј С Ь с г pojcdrnlh vrsta г а kalcndarj l)crl1c sluzl..'
ю sa. ј ј vcCi m odstupanjjma. Kakntl<t г l>crL1c
с h1t1 pnkazan Г BIIJC с nc smc Ь г а ј u vrccc, sahijatj ј п
Ј С Г sc ь upa.ll 1 poslc Ь hoju, kvalitct. tcko,,itO 1,
а sam1m t1m Jt: 1 ncupotrcblJIVO.
!iC г с rukom, secc nozcm, maku:ruma ј ј rpom ј pazljjvo
staviJa u korpc.
Nc ')mc sc bratj ono Ь kojc ј е napudnut o r.tznjm п obo-
ь koje ј е odrvcnjlo. l1ez lisca, sa plodovima ilj
sl1cno. Ј С Г Ј С и biiJe Ь l ckovjtost.
CVET sc bcrc u vreme kada Ь pocnc с Ј а cveta. ј ј
oplodcn cvct nc.:ma lckovjto svoj stvo, ni г vl\;dno 1. Cvct с
6
г bct izuzcv gdc ј е 10 11 daiJem te\..o;tu nagla<.cno. ј 10 ic;klJU-
P.t! l.cpo.m .. SU\' Om . • Nck1 C\Ct ovj г trn.lnjj г
о а caS1Cn1 m l1st1Cimi.l. а nek1 hcz C<ISIC<r.
Љ г а cvct sc st.avlja u ј nt: 'it: gnjdjti njti
1 sc no 1 na mcsto ... п
Ll Т se Ь е г с uglavnom u cloba cvctc.snJu. l..acJa pastjgnc svoj pa1pun1
111/\jtak. а ј kasnjjc.: c;vc.: dok 1ma г boju. Ljst nc.: smc Ь ј
napadnut gljjvjcnjm ј jrt<,c.:kt1ma. В с г '-4.: р lcpom, suvom
vrcmcnu u korpc L1cz suhijunja, ј ј ы sc с г е Ь pc.:tcljkc. jzuzc\ u slu-
cajcvj ma gdc ј е nagla5cno da г с Ь а Ь ј sa ю
CEIJA К п tko Ь se с г с uglavrt om kada hiljka
da cvcta, ј е г tuda \Jjljka н Ј г Ј ј najvj<;c ћ sa\tojaka. Biljkc
kOJC stJ г gclc sc pojavjo plntl, uko o; u п u donjc.:m
dclu ј Ј ј п Jj sta na Ы al.. o ;.arait:rtc glj j vjcnjm obolj enjj ma
ј ј п ј ј su Ь р г ј г о н l1oju, 11 emujo kkovjtn ј ј nc
г е Ь а jll Ь г а ј ј е г ncm<rju п г г н
PLOD. k snatj pl odovj se Ь г trc\j, а ч plodovj р potpunog
Г Pl odo,,j sc mogu stavljatj ј u г г ( jzu7C\ nckih). alj
ј е jpal.. щ u о г р е B111nje о е г ј г ё о ј Ј ј pomoeu nekih poma-
gala. ю с е Ь п kod pojedjnjh 'rsta. г plotlo\ c.:
с г akupljatj ј е г г .
SEME . с . akuplja kada ј е potpllno г ј е г ј е ш а najsuvljc.:.
naj lc.:kovj tjjc.: ј najl ak5c с cuva.
KORA sc kjda r.t no prokca. odnosrto k<ttlu jma soko,a. а
rcdc.: ., j cscnj . К о г а se gulj sa n1lad1h o,tahala ј Jc\ova г al i 1ako
tla sc oguJj sva kora sa j ccl11c Ь vc.:c <,amo ko\jko с Ј а
tla drvo korjscc.: no :ru kortt s prokca pono,•o uzjv1. Kor..1 м Щ u
uzunjm kaikvjma. St<Ird. hrapava. ш ј г kor.1 rtcma н
р а sc stoga ј nc sakuplj a.
KOREN, KRTOLA RIZOM - LUKOVICA. Qvj sc vatle naj-
u jCSCI\ ј ј u р г о е с с sc vade ј prcko cc.: l og k ta. г ..
о г а ё uglavnom od zjl<r ј zjlj ca (11ekj п с г i. uko jt.: с Ь е о
tn:ba ga г radi \ak ·cga Nckj щ ј kon:nje se ј gulc.:. г
korcrtjc, odrvenjcno, trulo. о п о kojc ј п ј jzgubj\o г
ю ј ј г ј , п ј ј с lckovito, tc njj'-' za Г ћ 1 ne t n:ha ga sakupiJ<IIi.
К о г с п sc uplja u Г с с ј no ј na
PUPOUCI е akupljaju r..1no prolcca \.. ada ј о nj u Ot\ O-
п Priljkom Ь е г Ь с г • bllja ne :.me с jo; tovremcno Ь г н ј щ
ј г Ь ј ј njtj с sn1e ;.ajccJno driut1. U vn:6.: ј ј korpc u kC1Jc
sn1o braJj ј pn:nosiJj otrovnc Ь с smcmo ј щ
п г Ь с n1or.1 vjt\ljjvo ozn<rcilj k<rko nc Ь
tlo г da\jcg Њ п а nj j1n.
7

SUSENJE
Pos\e п Ь с г Ь с п а ё ј u·cnja ј е п а ј а п ј ј а mera za po:.tjzanjc
kvnlitetn obrnnog Ь
Suscnjc moie Ь vcstacko i г г uscnjc mozc Ь
na suncu, kada su pojedini dclovi Ь izloienj djrcktnjm ё
zrncjma. ј u hladovjnj, u kosevjma. п а tavanjma. sup:.tm:l ј tlrugjm
promnjnim mestima gdc ncma djrektnog unca.
ё suscnjc sc odvjja u prostorijama u kojima sc poscbnjm
ir.•orima toplotc postiic pot rebna tcmperatu г а za u5cnjc. Ako na
ё п tavanu stavimo г р а preko njc polozjmo
u jcdnom sloju cvct, ljst, ceLu Ь i\j korcn, poslc nckoljko dana
doblccmo suvu robu koja ј е zadriala lepu prirodnu boju. Mcdutim,
ako pada u vreme duzjh п vrcmena, onda sc rok
subl:nja п od onog dcla Ь koji se susj, mozc da produzi ј
me е с dana. Ovaj naci n su5cnja п е zahteva njkakvc jzdntkc. ali jma
i losih strana. Dugim п sc doncklc gube lckovjta · vojstva,
pos\c п п п а р а а prasjna п а Ь koje dugo tojj ј
п potrebne su vece г za susenjc Ь kojc sc svakodnevno
berc.
Najbolji. п najsjgumjjj ј п а ј Ь г ј п а ё ј za п \ckovjtog
Ь ј е sledcCi:
Naprnvi se о Ь ё а ram od 4 letvicc ј г п se retka jut a. г
о Ь ё п о п cedj\o, gaza j\i kakva stara ё г ј tako se
Ь lesa za susenje Ь Ova \esa se stavj п а dvc cjgle п а stednjak
ili iznad peci, najbolje uveee, а п а lcsu se stavj о п о Ь kojc smo
u toku а п а obrali. Na laganoj tjhoj vatri е п ј с cveta se na ovaj
п obavi za svega п satj, а jsto tako ј lista ј с е Ј е Ь
dok se plod osusi preko п о С а koren п sutradan. Za izradu
ovog rama - lcsc п ј ј е potreban skoro nikakav izdatak, р а ga ј naj-
siromasnijj dak Ь е а ё moze napravitj sam. Ovo malo pomoeno srcdstvo
za п jsplatjcc se, п а primer, samo od 1 kg о Ь г а п ј г
а п а njemu sc veoma п moie osusjtj п stotjna kjJograma
п Ь tokom п i to kva\jtetno osusiti.
Ako ј е dak, iducj iz skole kuci , а Ь г а о u nekoj kesj cvet zove ј
stavio ga na lesu,.on С е sutradan Ь sasvim suv. Sutra е е п glog,
i tako redom kako koja Ь sti ze. Na ovaj п а с ј п jmamo sjgumo
osu5eno bilje koje zadriava sva lekovjta svojstva. Ь cjsto Ь
jer п е а odakle da pada п na njega. Na ovaj п а ё ј su5enje,
koje vrlo ё za druge predstav\ja Ь ide bez zastoja ј kese sa
suvim Ь iz а п а u а п rastu, а kod daka Ь е г а с а se г г
nost i i.e\ja da sto vi5e sakupi, ј е г unaprcd п а koliko е е Ь za to
8
malo truda. .. ako ј е dak ili '>tariji ё Ь koji nije 1mao
?vu ksu. zu П 1mao Ь oko П Ј З Jer Ј С ono trajalo
111 П р а .. mu а Ј С uloiio dosta г prim-
Z::l\0 !i\0 П kva llletna, nn ondu guhi c;amopouzda-
П 1 ' ' OIJU za taJ rad, Ј Г ncma da ga р а prckida brnnjc.
О im ё on i odvrnca drugc. 1 akciJa tako р г о р а а Zato
s.c ё vazno!it ovog malog yomocnog pomagala pri-
llkom suscnJa biiJa. Ј С Г ono nc amo da Ј korisno. gotovo
nczamenljivo р г uk nju Ь vcc с е р о luiiti u domaCinstvu i u drugc.:
svrhc. Onaj Ь с а ё Ь koji sc budc driao savcta kako da Ь с г с ј
slcdece godi nc е с umcc; to jcdnc imatj 10 lc.: sa za ј е г ё е shvatjtj
da Ј е to najlaksi naCi n cla hranjcm ј Ь dode do igumt:
zaradc.
CVET SE SUSI jsk!j ucjvo u jzuzcv cvct nckjh Ь
с е Ь napomcnut o k:.td sc budc govorilo о pojcdinjm vr tama. Ako
sc cvct su"i prirodnim putcm, on sc ra711 г с u jcdnom sloju (cvct clo
cveta). Ako sc su·j u г г г е morJ н Ј С Г
ne t г с Ь а da prede 35--I0° С
LIST 1 CELA К с usc u hladov1nj, isto kao ј cvct, s
tom raz\j kom sto sc susc porijc. Ccla Ь е veoma о Ь г о ako
sc u ma!i m kj tj cama pobodc u koscvjmu ј р о supama, jlj se jedno ... ruvno
tavj na zatcgnut kanap р о tavanjma ј ј г mestjma.
KOREN, PLOD 1 SEME с mogu susjtj п а suncu. Scmc ј plod u
jednom sloju. а е Ь Ј ј ј о г с п с prethodno ё г usenjc dugo
trajc, narocjto ako ncma dovoljno sunca u ј е cnjc danc. Najboljc
susenje ј е jznad р е ё na le ama jlj, kada u u pjtanju vel jkc koljcjnc,
onda u ю Tcmrcratura nc smc da prcdc 60-70° С
KORA ё tzve tan jzuzetak u pogkdu tcmpcraturc
О п а е mozc susjtj ј na tcmpcraturi od oko 100° с
п se mora post jci ledecc:
- da osuscnj delovj lckovj tog Ь wdric voju !ckovjtost,
- da zadric pri г о п boju, okus ј т ј ris.
- da se vlaga svede na oko 8-15 %, k3ko с bcz bojaznj moLc
driati u magacinu duie vremc а da nc dodc do kvarJ robc.
Osu5cnj delovj Ь kojj u prodaju jlj sc kori stc u drugc
г п se г
Cvet kamjljce, Ј ј р с zovc jlj lj st а п е koren maslacka. п
plod sjpurka, k\eke jlj tma jt d .. svc sc 10 naziva drogom.
Postoje ј Ь kojc pokazuju р г о с с м kod
Ь delova, а ј tc Ь nc mogu :.luzjti kao sjguran џ Ј С Г
9

dc:Jt"' j т hiJjaka jstjh vrsta sakupljcnih u r<t'ltlim
imaju н ё procc:nat н Pr.tk!.a ј е н da proccnat
zavi!.i, pol\:d O!.taJog. ј od mc ta gdc: sc hc:rc. od
н tokom ' 'egctacijc ј i tjh priJika tokom Ь с г о с р а tc Ь mogu
н о orijc:ntacjono poslui jtj sa manjjm iJj vc:Cim odstupanjjma.
od oko 4-8 kg ю cvt.:tu Ь sc oko Ј kg suvog
od oko Ј kg si rovog Jistu Ь se oko 1 kg suvog
od oko 2,5 J..g .,jrov\.' cclc: Ы sa Jj stom Ь 1 kg MIVC:
ш Ј oko 15-5 kg :>irovog kol\:na doblj\.' S\.' 1 kg s uvog
od oko 2-5 kg sjrovog pJoda Ь м Ј kg :>uvog
ud okn 2-3 kg sirovc: о п Ь sc Ј kg suve
od oko Ј kg sirovog dobljc sc 1 kg suvog.
10
К OSUSENOG BIUA
1 К Т
lc:kovjto Ь ј Ј ј с mor.J hjtj upakuvann prc:ma ё
н Ь г lc:J..ovjto't i onc: kvuJjtc:te kojt <,u pn,t jgnutt
pravjJnim щ Ј П ј е ј
К н о a mhalaza pakovanjc.: '>luic.:: щ vrc:6.:. jutanc.: ё
jutane bak, papjrnc vi\c.:, Jojnc: vrece, pap1mc.: vrecc.: '>polja ohlozenc:
jttlom jlj najlonom, papirnc: kutijc:, 'antlllcj, kanonska burad.
kutjjc.: ј druga п aml1alazu.
Cvct !.t.:, prt.:ma vrsti hiljkt.:, prc:tt:zno u papjmt:
vrc:cc, kutjjc о Ы о с п с tam11im papjrom iznutra,
sundukc (1\:dc.:), ljm<.:ne kutjjc ј ш
l_ist ј cela stabljika pukuju С u jutant.: halc, jut<tnc: vrccc, jutanc.:
:.lama ricc:, а nckc vr.;tc U papirnc Г С С С i kartOn!>kt:
Korcn St.: pakujc u jutanc: balc: ј vrecc:.
Semc с p<ikujc u papimc vrc6.: poja6tnc.: ' poljt1 jutnm, ј vrccc:.
Plod С p<tkujc prctczno u jutanc: rc:dc: '' rccc:.
Kor.J с pakujc u jutanc: halt:.
Pecu rkc.: sc pakuju u ka rton'>ke papjrnc: vrc:ce
ј Ј ј kartonsku burnd.
Upakovano Ы Ј ј с se cuva jskljuCivo u .. uvjm proc;Lorijama.
droga trazj pros to rijcjer jm ј mjnjmaJna ё nil
kvaljtcta. Prostorija u kojoj е cuva Ь mora hitj potpuno -.uvu ј
trcba а svakj ё da jma vlagc:, ilj har а ncga\c:njm
ё U Ь prn to rija gdc: о с cuva hiljc: nt.: smcj u blti
materijc sa jakim mjrisjma щ smolc:, ko7c i drugt.: materiJt:),
prnstorijc St.: moraju rcdovno cjs(j(j ј Ako St.: nc г
u nc:clovoljno щ rojavljujtl se с ы о
jnst.:kti, kojj н potpuno da r_ohu. f\tO .. U
magacjn jma dolazj do kv<trcnja ro\11.:, narnc1to с kOJH П dovoiJno
jlj ј е г . . .
Upakovano Ь mora Ь ohc:lc:zc.: no-S1gn1rano (clatum 1
bcrbe, vrst<t robt.: ј ko\jcj nu ).
Otrovno Ы Ј ј с mord Ь obavc:zno post.:btlO skladjstcno. . • .
Dukk, najgJavnijc od svcga ј е da е Ь щ 1 suSC:nJC
dovedc tt takvo stanjc u kakvom Ь ј moglo ovat1 р г с а <,VOJUJ
prjrodnoj snazj, а kadu sc to pu ·tjgnc. ond::t ga treha sacuvat1 od
daljih promcna.
"

12
К В Е В Е LEKOVITOG BIUA
JANUAR
Н rasto 1 mt:lu.
FEBRUAR
Hrastov li -aj, imt• la, po(lht: IJ ё
MART
Н rnstov lisaj , р щ Ј Ь ё ё k ., г ё н n1k.
APRIL
Hrastov IISaj, podl)cl. ё ma., lacuk, glog. н
kamilicu, bozur, om<J n, ё ru,a, н tn1j1na
М А Ј
Hrastov lisaj, Ь glog, 1rn, Ь ё ё hozur. о Ј • н а
bun1ka. gorocvct. durtkvaJ... kopri'·'· tiJglt:tll'. н
majkina dusica, lipa rd.,ta\lc. ruta. /alfija.
JUN
Hrastov lisaj. bcl1 sk1. jagori:c,•ina. crna -.11.:1. J..,amJirc<t , ltPa. 10' а
п ш п du&ica. dJvi1ma, п hun1ka,
dan i п о с ш kiCica. о р П ш а а н н н '>JinJca, tat11la.
vclcbiljc. majo ran. з travn.
JUL
Hrastov bt:li k z, cmi skz, k.lnlilit'a. mi iJc. tatuiJ. tJnltJan.
rJstavic. ё tra\ а kadulja. kat11a non. J..rm. boro' н а hok' it:a.
п brdunka, di,•izma. Г о р Г а с п а а
н kopri '' " llt: la.
AVGUST
Н rastov li saJ. i<lji rot, • tni ljt:, r.11li cak. tat11la. vclt:hil jc. bcl1 1 cm1
izop, llL' \'Cn, podbcl. majJ..ina tJusica. п k1m. kopn,•a.
kupina. klcka, vcnja. diviLma. ё trava. щ bun1ka,
bokvica. brdunk:t. ccmc rika, Г

Ј Г Г
IJ

SEPTEMBAR
Hr:t!iiO\I lisaj. ccmcrika. tligita lis, di ,,iz. ma, н klcku. н
lincura, п а а ncvcn. slatku paprat, odoljcn, oman. morac, rnrazovac,
cicak, beli slcz. sitni ca, ta tula, н Ь idirot, lra,,a od . г с а
ё m
OKTOBAR
Hrastov lisaj, glog, idirot, klcka, zova, ec mcrika, kopriva, п
ё navala, slatka paprat, ё alcp, slcz bcli, tatula. odoljcn,
brdanka, od srca.
NOVEMBAR
Hra. tov blaj, glog, tmjina, klcka, ё odoljcn, ё itlj irot,
t rava od srca.
Е С Е М В А
Hrastov li suj, imcla.
14
К
BIUE

Acbillea millefolium - hajduCka trava
sporis, kunica, ravan, hajducica '
16
К а о п zeljastu Ь hajclucka trava п н с vjc;oko oko
30 t.lo 70 cm, nuj6:scc porcd ј п а mcdama, а н ё
pokriva citavt: livadc ј sumovite п LiSIOVi hajduckt: su
pcrasti, а cvct ј е Ь е о t.lo bkdorui i caste bojr..:, u Ь stita. Cvctu od
maju do oktobra. Ccla Ь ј е obrasla dlakuma, vcoma ё п
i gorkoga ukusa. Kada ј е Ь l l punom cvctu, c;akuplja sc cvt: t,
rcdc list i cela Ь Cvet с berc !.3 drskom oko 2-3 cm, list sa
petcljkom, а cela bjljka п do 20 cm duiinc, п а cvctom.
Susi se п а promajnim mcstimu u п Cvct i list п
п а lcsama, п а tcmpcraturi od oko Ю () С Ccl a Ь !)t.: susi
u mali •n snopi Ci ma п u koiicvi ma ili п а п п
п а kanapu.
Donj i dclovi bi ljkc bt:z l ista, п Ь koj c su Ь bojll,
kao ј п dclovj п nj kakvu vrednost, р а ih nc trcba
sakuplj ati . Osuseni cvct е pakujc u papimc vrecc, а ct.:la н
u п Od oko kg sirovc Ь sa Jjstom ј cvetom dobljc sc
1 kg suvc. Od 4 kg sirovog cveta Ь sc 1 kg suvog.
ё trava sadrij ctcrj cno uljc. Ы se u и
medjcinj sama ili а drugim Ь kao ё а ј za okrepljenjc, za apctjt
ј regulisanjc tcgoba kod cjtavog njza г л oboljenj a.
Ima nekol iko vrsta iz ovoga roda kojc su manjc u upotrcbl. Treba
sakupljatj amo onu sa beljm jJi Ы ё cvetom, а nt.: sa
zu tjm cvctom.
2 Lj;;kovitog Ь
17

Acorus calamus- idirot, vodeni bozur, sasa
18
l tl irt)l ra:-.lt: п а ё п z..:mlji\111. llafCt:..,c..: о щ rt:ka I..IIJ'- ... с
razl i vaj u, l.:tlim oko п i mr rli ... kom ћ ilom ;cml)r\tu. Ј о Jt:
Ь п l1iljka, Cijt: jt: ю п '> Lablo (n10111) Н
п raLgran<tto Ь nckoliko а Ju;.int: i pr..:l..o 1. p;r
t:ak ј tl o 2 П Su о п ј с "' ranc ю ј е ohrti'tao guc.,trm korcnjcm
ј zj l jcama, dtlk sa Г n/Clrlla rthijaju н 11\Lovj 'Wih\ja-
obljka oko 1 m Cvct ј е u o\1lil..u k l1 p:r. ч
hojc. 'vcta u jLrllu i jLIILt. щ nt: tlrmo,j щ koJI Ј
п а ё с Г l1ol1ica. ћ ј pr1 Ј П Г • I10Jt:. Hi1r1m 1'-'
п ј е г • ш г ј ё п ulja, cuk 1 tlo Ј "t. SukupiJ·' 't:
п Ч а Ь о ri1.0111 щ Ј prokcu tlo jl..''>t:llj, ј ono 't.: \':tUI \ ii<Jm,r,
kopa asovjl11a j l j i'lorujc. l{ rzom с а /,1lim "" Г П llllt:C
i korcnjc, kan i п tklovj п ш с ё с racl1 1
Г п Prt:l11a pol r..:\11 г ј zulllt.:\' U к П Г
с ј ljusti - gulj с pokorj ca i tako oguljcn ri1.om с .,u.,i, з u 111m
п iujrot jma ;.natno manjc ё п ulja. Ј п Г ю
н г \1oju, prijatan 111jri .., 1 lj lii O l!ku .... Ri;orn 1tf1ro1.r
sc "L' .:, j п а П п j lj 11 п а щ t>ko
Ю
0
С naj i1LJlje п а ksam:.t п '-jtl\kc kojc П щ ц
j cJimt;.r н с Ont: о tl'>li.:.C 1 pakuju 11 Jll l <111t.: 1!1
papjmc vrccc. rii.Om idi rota '1..' paktljC \1 jtll(llll' \1ak. Ј • о
3 kg ::. \' ci..:g г ј о л а 1 k!; l tll"\1.'. Л Ј о jJirol njJc -.,u..,"m
suv i п а !1oj u, п ј ј п i 11ijc а trpol Г ldi rolll Ј С
р о i zgk <Jll \' COI11a ё п г а 1atim i rogt1/ , а п р 1
ri zomi ncmaj tl П mj fi, itJjrtHa, p:r с р о l omc oumaf1 1 ratllkli JU.
1 di rot sc u pot rcl1lj a\•a Ll kozn1cti ci, р а rfimo..:ri jr, а а 11111 tllatl 11 \J\I;l\
C:JjCV:.t Z:.t Г н ё ћ i П
.?. '
ј

Adonis vernalis- Gorocvet, zuta sasa
Ov:t bj Jjka raste samo11jkJo n<l suvjm, peskovjtjm ј kamcnjtjm
zcmJj j stjma ј u rctkjm sumama, ::t lj se vcoma uspesno kuJtjvjSc. Goro-
cvct ј е vj5cgodj$nja zcljasta Ь raste 20 do 50 cm uvjs, sa vcljkim
ј vcoma lcpjm cvetom zutc Ь о ј с Cvcta od а р г ј Ј а do juna mcseca.
Bj\jk<I ј е jntcnzjvno zcJenc Ь о ј с sa maJjm ј jgJjeastim Ji scem. Pod-
zcmJl O sta\11o г ј е mrkotamm: Ь о ј с zjJicastjm korenjem.
BjJjka ј е ot rovna.
S<1kupJja sc с с Ј а Ь ( nadzcmni dco), а rede с с Ј а Ь sa г
mom ј korcnjcm.
SakupJjanjc е vrsj samo kada ј е Ь u cvetu. PrecvctaJc Ь
na kojjma se vcc naJazj pJod Ь dudinjc njsu kvaJitctna roba. Za
kva\jtctnu robu nc sme bjtj vj$e od 5-10% Ь sa pJodom, а
mora Ь najmanjc 50 % Ь sa cvetom. Ne sme bjtj Ь bcz
Jj sta. Suscnjc se vrsi u jcdnom sloju na promajnjm mcstjma, tavani ma,
koscvima, supama. Duzina с е Ј е stabJjike koja se berc nc smc Ь vcca
od 15-20 cn1. Ako sc susi u ј Ј ј u susnici, Ь ne sme Ь
vccu od dva sJoja. U protjvnom gubi boju. Gorocvct mora poslc
suscnj<t da zadrii zcJcnosivkastu boju. PriJikom branja, st.ablj iku trcba
seCi nozcm. srpom iJj makazama, u vi sjni posJcdnjih Ji stova. Osu5cnj
gorocvct sc pakujc u jutanc bale ј nc smc dugo biti skJadisten. Od
oko 3 kg sirove Ь Ь sc Ј kg suve robe. Poslc rada sa goro-
cvetom ruke trcba obavezno dobro oprati.
Gorocvet sc Ь u medjcjnj za izradu raznjh prcparata.
Medutjm, kod sreaniJ1 oboJjenja neukc osobe mogu ga koristjtj samo
uz savctlckara -strucnjaka.

Althaea officinalis
Beli slez, slezovina, pitomi slez
22
Slcz jt.: zeljasta Ь samoniklo na vlazn1m
zemlji stima oko rcka, kanala i potoka. kao i na vlatnim
Rastc visoko oko 1.5 m. i 10 r.tzgrunato. Ы Jt.: sllntm
sivim maljama. ј м -.. lcza ј е pr1 vrhu jaja:-.to pn dnu '>lahla \l'>c:
srcolit i pokrivt.:n gustim sn:bmastosivim m:..ljama Blcdnruzicasti
cvetov1 natazc ь с u щ н Slt:z cveta p rt.:kt1 celog kta. On 'it.:
vcoma uspt.:sno kultivi!ic i dajc dobrt.: prinost.:, i kvalit..:t li'>ta
u ё п ј е bolji ncgo kod samoni klog. Gla\>ni lt.:ko\' lti
astojak ј е sluz.
Sakupljaju sc cvt.:t, li st i koren.
Korc::n sc '\akuplja prolcca 1 ., jest:ni u prirodnom п l zvadt:n
korcn sc opcre. Ь dclovi sc ы radj i hricg • ш п а
7-<t tim с suk п а щ Ј okt) ћ С u ы
Н jakom П jl j п а lcsama П pt.:t:i. 01.1 oko 3,5 kg '>Vt.:Zt.:g doht)a
st.: 1 kg suvog kon::na. Ovako spn: mljcn kon:n sleza pakujt: st.: u П
vrcce. Korcn t1elog sku1 dolazi u promct i guljcn. ь u snitc, р а
zatim suscn. Posle п р а zt.: Jjj kupca 1 vr...ti upotrcbe, S(;Cka С
u kockict.:. Ovako p ripn:mljcn slt.:z pakujc St: u paptrnt.: ё Ltst
bclog sleza sc bc rc za cvctanja od ё р а svt.: do jt.:seni. 1 1'>1
nc smc bit i ј mora da н svoju п hoJu р о lt: suSI.:nJa.
Od oko 4 kg si rovog Њ а а Ь se 1 kg suvog. Su si se u hludu п а
tavanima, koscvima ili na lcsama jznad na н do
40 ° С se u п vrccc. '>«.: tokom cc:log kttl,
SUSi U l1ladovini kno ј li :;, t. pakujc: SC U р а р ј п е Г
Plcsniv, ncdovoljno U\' ј t kort>n, kao i lii-1 i cvet kOJt -.u
jzgubil i l)oju, njsu za upot rcl)u.
Slcz е koristi u mcdicini kao sam i kao sastojak sa drugim Ь
za Ы i lccenjc raznih oboljcnja, а pt1sebno ы org;ma.
р а ј е z.uto vcoma koristan i trnicn.
23

Arctostaphylos uvaursi
Medvede grozde, medvede uvo, medvetka
24
Ovo ј е vj5cgodjsnja zc\jasta bj\jka, ы kao polusth vi-.1 do oko
1 m. н ё u !iastojjn3ma borov<.: ј jc.:1ovc.: sumt.: р о sunc<tnjm
p1anin kim stranama ј !> tcnovj tjm zcm1jj stjma, п ј st.: ј kultivj !ic.:.
Lj t ј е dugu1jasto ј а ј а t, tamnozclcnc hoje, kofust. р о obodu с с о ,
jajan, а с !.uzava u drsku. Ljsnj nc.:rvj su sa jspupct.:nj
а а licu 1i sta Ы Cvct Ј С Ь щ ю ј с Ј p1od ј е Jt.:'>ll\n,t
Ь о Ы с и crvcnc jli п ы Ь о ј е
Sakupljaj u sc list ј p1od.
List sc bere u prokcc ј u jcst: n. Susi u tankom s1oju u П
п р с с ј п а lcsj jlj u !>usnjcj, na tcmpcraturi od oko 4U
0
С Po .. lc
susenja mora imatj prirodnu zclenu hoju. Pakujc !iC u ш vrcc.'c.
Sa listom poslc suscnja t rcba opreznijc postupatt ј е г "'C н н
lomi. List sc ю usi п а odsecc.: nim grancicama. koje "'C, kadn "t:
osuSc, istresu. Ukusa ј е pomalo gorkog ј nc:prijatnog. Plod м hcn: u
j escn ј usi п а suncu, jznad pcci jlj u susnjcama, ј pakujc u н '''
papjme vrecc.
Ako li 1 п е zadri j zclcnu IJoju poslc suk nja jlj ј е izlomljcn. roba
ј ј с potrebnog kvalitcta.
Ь sc u mcdicj oi za ё а ј с с ug1avnom prottv tcgobn
mokracnih з
Р о toje н ј Г а ifikati lj stu n1cdvcdcg groida sa ltsccm
roda borovnjca, г ј bru nicc, od kojjh sc r.:tz1tkUJC р о tomc
sto brusnj ca jma retkc zupcc р о obodu lj <; ta.
Od oko З kg sirovog ljsta Ь sc 1 kg suvc rohc.
25

А rctiurn lappa - Cicak, repuh
26
Cicuk jt..: hiljka. п ћ с dn 1,5 m р о
mt..: dama, kr.1j pn н <.uma ј ostaljm ncohradcnim ј 7.apu-
' tcnjm zcml jist jma. О п jma vcoma П н Ь sa krupnjm,
jajnstjm lj stovjma, р о obodu rc tkn Ы Sa gornjt: !>trant..: su
lj skc д hojc. а ... u nal jcja <;jvopcpt..:ljustc zbog Cvct Ј С
i liC:kastocrvcnka., tc Ь о ј с Cvcta prcko cc:lng lcta. Koren jt..: deht..:o 1
dug<•cak prcko 0.5 m, и vrcll.:nastog Ј С obl ika.
Sak11pljn с korcn н н Ј х
Korun я vadj s jcst..: ni. opt..:re, ј ё na и komadc. р и <,usj
п п jlj ll:sama iznud pc:ci. Pakujt.: u j ut<t nt..: hak 1 cuvtl щ
promajnom ј Ю Ы 0<1 oko З kg sirovng koren<t Ь '>t..:
1 kg suvog, si vomrkt..: Ь о ј С ј ё а sadrii t..: tt..:ricnog ul ja.
С ј ё а с Ь u kozmt.:tjcj ј parfimcriji . а ul azj u
п cajevu u п
Od rvcnjcnc dcl ovc korcna, 1 rul t: ј one kojt..: !>U п с t rcha
sakupljatj j t..: r н k kovj tu vrcdnosL
27

Arnica п
Brdanka, moravka, veprina, divlji neven, arnika
28
Л jt: Њ tCIJUsla hiiJ"·!, Г ћ 1>l.n '\rl cm U\io.,. Ј Ј Н
ra ... lt: н 1 na tlatlmorsk!)j П щ prt:ko 2 0110 nl. ro П
pJan111">"1m ll\ .1ti:J111<1. Ll 11Jatln1m k raJt:\lma. I. 1SIO\ 1 u
Ј О ј Ј З Ј Ы о oh11ka, zclt:nt: boJL. u ohl1ku щ pri dnu ш ••
1ma ncJ..oli ko grana 1 "''ak.t о '•" Nt\' a \t:ltkim C\t:tom Ј
т z:Jtvorcno7utt: 110)1..:. н mirio.,a. C\t:ta ou juna do (IVI!U\(,1.
Sadr21 ё ulj:t. щ ... rahln ј с asto. mrk1 cmc
ю ј с u Л П tlc:lu ... t: м ... н о zilica'llt1
SaJ.. uplja St: CVt: l bcz cai:;ll.:t: katla jt: pntpttno olvorc.>n
Trc: ba а na l1171nu nu 1!.:"1ma 1znatl 1zeuhi pri-
rndnu bojll, щ • Н
н S1.' u р а р mt: ' rt:t.c 1 cu\ .t na .,u,·om П Otl oko 4 kg
Г CVt:la tiOhtjH St: Ј J..g
R1zom sc: vadr kada ht ljk<t prr.:cvt:l.t
Riznm sc opcrt:, Ћ 1 osus1. а pakttjt: u )Utanl' vrt:t.'\: 1 Ј г n.t
suvom mcstu.
Am1ca S1. upot rt:hlju\:1 u mt:tllctnt, t .. П za П Г
cajt:va, al1 ј kljUCIVO р о o.,avt:IU г ltca jl. Г o.,,tUrll П kolictnt:
()(rovnih supsta ncija knJt: dovotlt: tlo м
_21)

Artemisia absinthium - Pelen, pelen Ь е Ј ј
pelenak, gorcika
з о
Р с п ј е п bjljka koja ra..,tc п od
Н О cm, ali ј preko п П ю polugrm. п а suvtm
suncanim ј kamcnjtim ali sc vcoma dobro ј kul tt -
vi·c п а z .. aparlozcnom Р с п jma pt:ra.,tc listovc obraslt:
gustjm, srebmasto-svjfenjm maljamu. Cvctovi '>U okrugla'>ti п
Ь о ј с ј ј п н Ь о ј с pojavljuj u tokom lcta п а hiljct.
Sakuplja sc CVt:l ь г list ј Ct:O nadzcmnj tlco.
Ь • н lis tom С akuplja u tloba CV\.'L<t nja. ј to Ј о 30 cm
duzjnc, а od starijjh Ь о г ј ы ј sc samo (jst.
Pclcn ј е vcoma gorka Ь ј е г sadr7j \.' LCricnog ulju. ј с gorkn
i ot rovno.
Р е п с susi u п u п а а П а ј Ь о ј с п а
lcsam<J П pL·Ci ј ј U П 11<1 З Г щ 0\..0 40° (
Poslc П mora н г pri rounu lloju. Stal1(jj\..a i li st pu\..uju с
u jttli:\rH.: vrcce, а CVCI u papirnt:. Otlrvcnjcnc Ь \..an ј П
stal1ljikt: duzc od Ј cm sa listom koj j ј ll:guhio bOJU, 11 jsu 1<1 ю
ј щ п ћ а jh ы
п sc Ы ncsto u mctlicinj , а u vctcnnj. Z.tttm
za jzradu п ю р ј с н za priprcmanj..: п ё а ј с а '>U drugtm
hiljcm, alj iskljuCi vo u ё ё Ј Г satJrij nckth П
matcrjja kojc Ь u mcri mogk da jt.nzo,•u п П
porcmaeajc.
Jl

Aspidum filix mas - Navala, muska paprat,
dumaea, glistovnica, debela paprat
32
Nuvala rnstc gotovo р о svim nu т uo
mct<Arcl kao hi lj ka. l z nzoma. k<>JI Ј С
ј odmah ispod 7.Cmljinc П izhijaju (Xr.l\tj ljstovj П CClk ј
prcko 1 m. Ntt poledj nj ovjh ljstova nalazt; se г г organt
w rnzmnoiavanje. Rizom ј е gusto obrastao IJu<.k<t\I Jm l1<.ti6ma 1
si tnim cmo-mrkjm korcncjCi ma.
Sakuplja с ri zom rano s prolc6! jl1 u JCS«; n.
Mcdutjm, nckad zbog velikc л ri zom С ј preko
cclog lcta. Sa г sc uklonc svj lj uska!>tj dcl ovi ј sv1 ё
Rj zom sc opcrc ј susj с е о On ј е dug 15-30 cm, Ь с mi ri а Ј С 1 ljutog
ј oporog ukusa. Kada с rizom rascce poprcko, mora jmati Lcknu
boju, i odmah м u г ri zoma uoeuvaju dva rcda sudovnjh о р ё а
svctljJc Ь о ј с г rcd pn;dstavlja k rug snop1<: a prnvjJno porcdunih
sa 5-12 sudovnih snopiea bubrc:iastog obli ka, dok 'ipOIJnj krug ima
vj se sitnijih snopica. Kod ostal jh paprata u spoljncm krugu m.:ma
udovnill ё р а sc 7.amena mozc lako uoc11 i ol)jcnjm prc-.c.: kom
rizomu. Rizom sc.: su· i na lcsama jznad р с с ј iJj u '>u\ njcamu. г •
tavani ma il i kosevima. na njzoj tcmpcraturi ncgo korcnJc o't<1log
lekovitog Ь ј е г tek tada zadriava lckovi t<t VOJStva. Pc.tkUJC u
vrcce i nt: skladj stujc se duic vrcmenLJ. Od oko З kg s•rovog c.Jobljc
se 1 kg suvog rizoma.
Rizom sc Ы u mcdici ni. а naroejto u vctcrinj , ugl avnum
za spravljanjc prcparnta protj v crevnjh par.1ZIIU. Sa П • с mt1r..1
trucnu rukovoditj ј е г г г ј otrovnjh \ Up.,t:.. nctja. о ccmu .. с
mora vodjtj ё pnljkom rukovunJa S3 njjm.
З Ь ljckov11og Ь 33

Atropa belladonna - Velebilje, ђ duvan,
bun, luda trava
34
Vckbj ljc ј е Ь koj<t г ш с 1-2 m.
::.<1111011jklo р о \ umuma, propl ancjma ј k:.tmcnjarima. <.t
щ \ um-.kjn1 ali с vcoma u:.pcsno ј kult• v•\c. l .i'>l
ј о ј ј е ю obliku, pri н i ё ru..,porc:dcn. Li'>lt1\ 1
ч н n::t li cja u а l jca vj ' c ы щ
Ј С vcljka crna hohica. Cvt: l<t j ul;1 Ј о Cvct ј е u н napr..tka.
Korcn ј е п г mnic biti k iuk i р о 11 ckoliko kilngrama.
Lj st с u vrcmc с с а п ј а L.,iljkc. tl nckoliko navr<•La. Su\1
С u lcsamu i z11atl р с с ј u ј ј ј п а promajnjm ha
П ј е г i11a6.: lj st Г i zguhi prirodnu boju. П 11'>1
с pakujc t1 tro· !oj11c pi.!pjmc ё ј е г ј е jaku Povbl:i
vlagtl ј lckovj1ost. Otl oko 5-6 kg siruvoga Њ а џ с 1 l.g
suvog. Korc11 sc vuJj u ј с с п jli, ј о boljc, cim bil jka pr..::.I<J nc da cvc.: ta,
а vatli с tlo kasno ll 7i mu. Korcn ј е vcoma dt:bco, с с ю kao rukJ
covcku, 1111.:k, ocan. ё Susj sc i znad pcti ili u П
sc pakujc u jutanc vrcCI.:. Gl avc korcn:t trcba с ё ј ј ponO\O 'ra1j1j
u zcmlju. Kurt•n ј е kao ј ljsl hj grosi. <.) p<tn, tc ga 1rcba cuv<JII Ll
pro torijuma i nc sc dugp lagc:rovatj. Od oko Ј l.g ,jrovog н
tlol'>ija С 1 kg ·uvog.
Ccl a hj ljka Ь ј е vcoma otrovm.t. l c pri П i.
pri li kom sa п ј о polrt:IJno ј е • С и •
ы Za vrcmc sakupljunja ovc biljkc nt.: smt: :...: niti ј 11.
а pri rukovanju а vccim ё obavctno Г im:JLI lllH'>i. ll ј ј ј
vlai nu 111:1 r<1111jcu а ljcu. i rukavjcc. Po ... lc г а Ј а ncophodnu Jl.: opr<1ti
с topl om vouom i н
Otl 'vt.:lchi lju ::...: ra111j prcpurati р о Ј l.ontro-
l om strucni l1 :>lui bl. с nc п с LILimatj ni u а н <1h!JI.u
tl t lomacoj Ь ј г ј vcoma jak otro\'.
з

f\crbcris Vtalgnris-, in1sirika, Zttfikn, divlji simsir
Ј tnH)VI I /htl n. Г VI\OkP Ptl 1 Ј m ю
н ј ч • 111t:-. ti 111.1. ,, ш ј с џ l..ao },,, .. н Ј Г \tl
ln\1 lt:-10\' 1 J1IIO: t 01'\.' 111 tl 1111. f t\l j t' OhttHJit) JII JII'II, /t:it: IIO'I\' t' щ
ј :. 1\IIO Н tiro1da:.ti t:v..: to\ i ' " i tll t: Ч i 111111'"·
н Jt.' l1oh1Ct1 Г hOJl' ы м ttl.. • 1 p tt ј а 1 nog '•' jt:lo (. \ \.' l a
щ џ ј а t l o ј
н м l..or.t, ktHa '11 щ koro ' ' ' п љ 1 pi<'U.
щ h1.:1 • kt1'JCI11 kt:t, М н П 1 pal..ujt: 11 р н р п н vrcct:
K11 n 1 otl kMt.' l1il м Ы 11 r rokCt' ј Jt''lt'tl , clnJ.. Г Ч Г о
i, Н 11!\1 $1\kllpljajtl k\1. " 0111 ''-' !.Ul-1 i l1 1111 Щ 111 tl П
i р н н ј • н Jtttanc vtct'\: .
К м н $tl 1..011.'11:1 jt: р ј н щ 1 р Г в tlttlo. Ј \11
1111111 nt:.lljt: 1>1 r .tnt: ц •
• jt: lltl н l ttl t: щ с

о ш Jt' П 1 •
П П I..Ortl llt.' щ Jl.:f llt:ffi\1 1\II..III..Vtl lt:kt)VIIO

м tlpo t n:hiJ tva 11 ntt:cltl..'i lll џ н •
.'\1

Centaurea cyanus- Razlieak ё ј е п п г ш t)i\jka, rn ... tc.: u п
okn 50 cm. pn Jj vatlama, zjtu ј п п tlu. Razljcak sc.: mtrit:
ј kultj vjsat j.
Ljstovj su щ .. п Ь о ј с koplja'>tog onli ka. Cvc.:tovi <;u
vcoma с р с plavc.: Ь о ј с п С п а м ј г • п с ј с а
ё cvcta prcko cc.: log \cta-svc do ј с с п ј
S:lkuplja sc с е о cvc:t, sa casjcom i bcz п ј е
Bcru sc tck procvctali cvctovi i su$c u п sloju u п
Suvi cvctovi sc pakuju u natron vrccc ј Ј ј kanon..,kc.: kutjjc.:. Od oko 5 kg
sirovog cvcta Ь sc 1 kg suvog о а ё C'vc.: t Г Ј С gotovo
bez mirisa. Ako cvct п ј с dobro п .. Ь pos\c du7c.:g а Ј а п ј а
п boju i п а raj п а ё п i п kvalitc.: t. Cvct с drlikom
i Ь п п listiCima п ј с 7..::1 upotrcbu i п с tn:ba g:t
д sc upotrcbljava u mc.: dicinj u п :. vrl1c.

Che6donium majus - Rusa, rosopas,
zmijsko mleko
40
Rusa ј е vi !icgodisnj<t zclj asta Ь rastc oko 50 cm kao korov na
z.apustenim mcstim<t, kamenj arjm<t, ј proplancjma. Ljstovj
su perasti i Ь Cvctovj su zutc Ь о ј с Cvcta od maja do <tvgu-
sta. Plod ј е ё г с Ccla Ь sadrij gorak, otrovan ј ncprijatan sok,
s toga treba Ь oprezan pri radu sa njom.
Sakuplja se cel a Ь u cvctu, Ь е sa korcnom.
RuS<t sc susi u hladu, najboljt: na lesama i znad р с е ј ј osubl:na
pakujc u щ vrccc. г Ь sa ovom bi ljkom treba н
tako da sc nc gnjecj, ј е г u tom ё pocmj kada se ј jzgubi
kva/j tet. Od oko 3--4 kg 'sjrovc doblja se 1 kg suvc robc. Koren С
vadi u prolec«.: i fj u j cscn poslc precvctavanja Ь Susi sc u hi<"Jdu
ј pakujc u vrccc od j utc. Korcn sc moic suSi ti ј na suncu.
Rusa sc moze kositi dva puta preko
Rosopas sc Ь u mcdici ni. Bj/jka ј е ot rovna.
41

Claviceps purpurea - Secale ш -
Razana glavnica, tvrda в
42
Ova glj jva zi vj parazjtskj п а nekjm travama, а р о с Ь п о п а raij.
Za cvctanja razi dolazi do п prcko п ili verra.
Spore dola7..e u п CVCL<l razi ј tada dol azi do razvjca glavnicc.
Obrnzuj...: sc cvrsto rclo п Ь kojc sc zove sklerocija. Ovo
ј е telo najccscc Ь ё Ь о ј с dugo oko 2-3 cm ј ё na malu
kjflu. Т о tclo sc nazjva п glavnjca ilj urodica. Raiana glavnica
sc akuplja u v rcme sazrcvanja razj. Ј с а п deo ovc glavnice pada nn
zemlju. l ducc godi nc klija i donosi spore kojc ponovo п novc
za adc razi. .
Sakuplja sc samo glavnica а razj.
Razana glavnjca ј е Ь Ь о ј с susj sc Jagano sve dotlc
dok nc budc sasvjm uva, ј lako sc lomi. п sc vrsj jznad peei п а
lcsama. Osu5cna glavnjca pakujc sc u Ј ј с п с kutjje hcrmetjcki zatvo-
п ј Ј ј za kratko vrcmc, u papjmc vrecc spolja о Ы о с п с п
U prostorij i u kojoj sc ё glavnica obavczno sc mora nalazitj upjjac
vlage il j bar sud sa negasenjm ё ј е г ј е glavnjca vcoma higro-
skopna ј upija i najmanje koli cj n<: vlage i veoma brzo sc kvari.
Sakupljanjc glavnicc u vcCim kolici nama ј е najlak5e prilikom
г inace se о п а sakuplja pred zctvu, i to isklj uCi vo ona glavnica
sa Ы raii . Nc smc sc sakupljati ona glavnica koja ј е р а Ј а п а
zemlju oborcna vct rom ili kisom.
Od oko 1,5 kg sirovc dobija se 1 kg suve в
Glavnica se Ь u mcdjcjni za spravljnnjc vcoma vatnih
preparat a - za zaustavljanjc krvarcnja, kao ј kod drugih bolcsti.
Vcstackj п glavnjca ј е nckoliko put a vcta.
Glavnica ј е otrovna.

CoJchjcum autumnale М kacun,
kacunka, jesenji safran, baluCak, vranji luk
44
Mrazovac ј е vj5egodjsnja zcljasta Ь raste 20-40 cm vjsoko.
р о pasnjaci ma, planinskim livadama ј vlaznjm mestjma. Ljstovj su
mu koplj asto-lcvk<lstog Ы а cvet ј е Ь ш Ь о ј с Mrazovac
cveta od kraj a leta р а do polovine jcseni, i Lctda se samo pojavljujc
cvet bez lista. l duec godinc s prolcea Ь listovi izmcdu kojih sc
fonnira zelcna caura, р а biljka mnogo podscea na zumbul. U j unu do
jul a eaurc pozute, i tada sc Ь U vremc branja eaura jos mora Ь
7.<\tvorcna. Ovako obrane ё stavc sc na suncc na lcsc ispod koji h
sc ste1vi hartjja. Kada с Ca ul'\; raspuknu, -;cme Ncraspuknutc
ё п Ь а Ь i svc proscjatj kroz Ovako Ь
trcba provcjati , а zatim pakovuti u papime vreee Ы
jutom.1 Scmc ј е mrkozatvorcne Ь о ј с okruglasto, vcliCinc dva do tri
mi limctrn. Р о г ј е si tno Ы ili а Ь о г т о а pri dnu ima
jcdno Ь j Ji izrasljnu. tjm dclom ј е г seme Ь priraslo
u eauri. Semc ј е gotovo bcz ikakvog mirisa, ali ј е ukusa gorkog 1
ljutog. Ono ј е otrovno. Krtolc mrazovcu sc vade u jescn ј u
snitc ј su5enjem priprcmaju se kao roba koja с е k<tsnijt: !>luzjti u mc-
dicini. Krtole se pakuju u jutanc vrecc. Od oko 6 kg sjrovih eaur..t su
scmenom Ь е 1 kg suvog semt:na, а od oko З kg sirovc krtolc
1 kg uvc robc.
Semc sc koristj u medicini za priprcmu raznih lckova. Sakuplja sc
scme sasvim zrclo i z i utih caura. Seme Ь iz ZA.: Icnih caura nijc
kvalitctno i t rcbu ga akupljati.
Bjljku ј е otrovna. Pril ikom br.tnja р о tupatj kilo ј е rt:Ccno za
о t rov nc Ь ljkt;.
-15

Convallaria majalis- Durdevak, durdic, durdjev
cvet, zvoncic
46
Ovo ј е vj 5cgodi snja zc1jasta bi 1jka, visoka uko 20 cm, р о
gustim, naj ecscc j ascnovjm ј hrastovjm sumama, р о v1aznjm brdskim
1jvadama ј cctin3rskjm sastojj nama. Iz rizoma jzbljaju s pro1cca -
upri1a, maja - cvct icj Ь с с Ь о ј с zvonastog Ь vcoma prjjatnog
mjrisa, na tlugackoj cvctnoj drskj, kao ј dvc 1iskc zelcnt.: Ь о ј pri
vr11U zasj1jcnc.
Sakup1jaju sc 1j st. cvct., с е а bj1jka sa cvctom ј n.:dc, korcn.
List ј cvct sc suiic u h1adovinj. na lcsama jzn<td р с с ј
OsuScnj 1j st i cvct cuvatj samo kratko vn.:mc, ј to u suvj m prostorjjama,
dobro zapakovano, ј е г ј е du rdcvck vcoma 11i groskopan ј Ь г о р г ј а
v1ilgll ј Ь bojll, а tjmc ј kva1itct.
Od oko 4-5 kg sirovog 1i sta dobija sc 1 kg suvog. а od 6-7 kg
sirovog cvcta doblja sc 1 kg suvog.
Durdcvak pakuje u natron vrccc. Bi ljka ј otrovna ј nc П 1.:
Ь nj u kakvc sv r11c bcz щ н Ј о а ё
durdevaka u mcdjci ni ј с razno1j ka. Pri1ikom branja ј rukovanJa а
ovom Ь t rcba postupati kao sa ot rovnom bi1jkom.
Durdcvuk sc vcoma uspcsno ku1tjvjSc. lisk-.: ч dclovJma
korcna i1j а drskon1, kao ј cvct koji ј izgubj o boju. ncmaju nikakvu
vrcdnost.
'-17

Crataegus oxyacantha - Grog, gloginja, crveni
glog, bijeli trn
48
G\og raste kao п п tmovjtj grm р о medama,
п mcstjmi:l, rcdjm sumamum ј brdskjm l jvadama. Ljstovi
su mu п п а п Cvct ј е п u cvastj bele Ь о ј с
Pl od mu ј е п п п s proleea cvcta, а zatjm l ist<t.
Sakupljaju sc cvct, list, cvet sa lj stom ј pl od.
Cvct se berc s ё i susi u п loju u п п а pro-
п п а najbolje п а l csama и pcCi. Pakuje sc u papimc
vrccc. Cvct sa li stom с п а isti а ё ј п bcrc i susj u п а pakujc..:
u papjme vreec. Li st sc berc posle П susj u hl adu ј pakuje u
jutane vreec. Plod sc sakuplja bcz pcteljkc u jcscn. Susi St: п а suncu
ili u susni ci , а pakujc u jutanc vrccc ј ј papjrnc п ё
Prili kom и п trcba voditi г а ё п а da se nc zameni sa dru-
gom vrstom belogc:1 gloga (Crat aegus о п о у п а koj i ima п
drukciji li st. Od oko 5-6 kg jrovog cvcta Ь sc 1 kg suvog. Od
oko 2 kg sirovog ploda Ь sc 1 kg suvog, od oko 3 kg sirovog
lista dobjj c se 1 kg suvog.
п cvct, j li l jst sa п ё ili pl odom, ilj pl od sa pctclj -
kom koji ј е i zgubio boju, п п kvalitct р а ih stoga nc trcba
п щ
Cvct gloga i li st sc Ь u mcdjcjni za п raznjh
lckova za п ј sreana о Ь о ј е п ј а dok plod gl og<t vi sc ulazi u ш
vitaminskjh prcparata- ё а ј с а
4 Prirucnik ljckovitog bl ljn

Datura stramonium - Tatula, smrdac, bikov
list, bulnjak
50
Ј с п о щ Ј п ј и l't:lju'>ta b•lj ku, rn!>tc п О О О cm
ю н -,vim п mt:!. Lima, ali п п а н Ci'>l
ta tuk ј е vclikj ј р о obodu jako U'>CtXII . Na п ll';kc o;u JHko it ra-
п п Cvcl ј е hclt: ю ј с lt:vka\ tog ohli k<t i cvc1a prcko cclog k ta.
Pl od jt.: hodljikava eaura, u kojoj sc nalaLi с н crnc Ь о ј Tn ј
otrovna l1jljka li scc u Г ... ta nj u ima odvratan Г !>1.:
Ь е п pul n п ud Щ Ј о п Mor:1 ... с u
п sloju i р о moguC!. IVU \ to р г ј е ga п а а н
п pcci. Od 5-6 kg sirovng lj'>ta dobljn с 1 kg Li<icc Ј
vcoma ю i zato ga trcba cuvati u suv1m Suvn
li . Ct: С pukujc U jut:!nc Г С С С С Г g<t dri::tti dugo П
Sak uplja Њ u rcdc
sc <. ak11plj L1 kLi tla Sll ё sasvim C'aurc с zclrobc 1
scmc k roz. г с о Scmc н ј u н р ј mc vrccc
obl oi1.: 11c jutom. Cclu Ь ј п Stoga trchn 'i trogn voditi
п du sc pri п ovc Ь bt.:rac pridrfa,•a uput lava
Ja til1 u vczi а Ь с ћ о ј п sa п brlj t..amtl.
Tatulu st.: upotrcbljava u п za spravljanjc П prcparat:J.
К а о с а ј ili l l ma kom drugom obl iku ht,;Z ).i)Vt,; L:I 't trucnog II C<J nt:
!iC
\ 1 coma п С k ul tivi;c.
51

ш arvense - RastaviC, preslica,
konjski rep, ђ trava
52
Rastavjc ј е visegodjsnja zcljasta bjljka, vcoma rasprostranJcna
kao korov, а о ё ј ю п а vl afnjm mesrjma. Raste visoko do 40 cm.
U prolece sc jz ri zoma prvo razvjjaj u г pl odnc, ncrazgra-
п Ь а п sc j avlja п Ы sa ljuskastjm Jjsto-
vjma, ё п u vj5estruke п oko Ь
Sakuplj a se cela Ь ali samo п е р о п а Sakupljanjc st: г
preko celog leta, susi sc u п sloj u п а promajnim mestjma.
а п а ј Ь о ј е п а lesama п pcci .
Od oko 3-4 kg г Ь doblja se 1 kg suve. Suva Ы
mora imarj п п boju. Bjljaka sa ostacj ma п
delova ј drugjh primesa п е odgovara kval jtctu, kao nj Ь koja ј е
izgubl la п п boju.
Pakujc sc u п balc ј cuva п а suvom mcstu do
Ulazj u sastav п eaj eva, а zati m ј kao lek prorjv pl ucnih bolt."\tj .
53

Erythraea centarium - К - gorcica
54
К ј с ј с а ј е 7..Cijasta Ь raste р о З porcd
putcva, u rctkjm sumama, oko naselja ј gotovo svuda п а suncanjm
mcstjma. Rastc visoko oko 30--50 cm. Listovj su ј о ј jajastog о Ь Ј ј а
ј sedcci , dok onj pri dnu Ь gradc rozctu. Cvctovj sc nalazt: na
vrhu grnncjca ј ruzji:<Jstocrvenka tc su Ь о ј с Cvcta preko celog Jcta.
Sakuplja sc ccl a biljka bcz п duiine oko 15-20 antj mc-
tara.
Bi ljka sc s<tkuplja samo kada ј е u cvctu. Susj sc u promajnim
kosevima i na tavanima u tankom sloj u ili u manjjm kiticama, nanj-
z.ana п а kanap. Od oko З kg ј г о с Ь sa listom Ь sc 1 kg
suve robe.
Suva kiCica mora г prirodnu boj u, u protivnom nijc kva-
litctna.
Pakuje se u jutane poluslamarice ј cuva na suvom, promajnom
mcstu. Ь su u caj evjma z.1 rcgulj anjc stomacnih tcgoba,
apctita itd.
s:

Evemia prunastri - Lichen quercus - Hrastov
в hrastova mahovina
56
Ovuj lisaj rastc na kori starijtg hrasta kao mali zbun od svega
nekoliko santimctara. Sa gomje !'t ranc ј е sivozclcnc Ь о ј е а sa donje,
prcma kori hrasta, Ь
Sakuplja se preko ccle godinc, ali trcba voditi racuna da С sa-
kupljanjc nc г odmah posle ki5c ili za vrcme ki5c ј е г lisaj zadriava
izvcsnu koliCi nu vlage i brzo se kvari. Sakuplja е na taj naCin sto
sc oko drveta sa koga sc skida lisaj stavi ncka prostirka. а sa skida-
ё з na tu prostirku. ё ј е u stvari, podu:ia motka ili
lctva na kojoj sc na lazi poprecna lctvica sa ckserima u vidu grabuljica.
il i trnova grani cica.
Susi sc na promajnim mestima. Od oko 1,5 kg svc:ieg li5aja Ь
sc 1 kg suvog. з se pakujc - prcsuje u balc, а zatim obavija sar-
gijom ili sc pak stavlja u jutane rctkc slamaricc. Ako з nijc !.Vctlo-
zclcnc Ь о ј с ili sadrii granCice, koru, njenc dclovc ili druge pri mcse.
nije kvalitctan. Sakuplja se iskljucivo з sa hrasta, i to onaj mekani
Jisaj. dok sa drugil1 blljaka (bukve, sljivc itd.) samo р о izricitoj
poruc!Zblni kupca. Upotreba з ј е svc vcea ugJavnom u parfimc-
rijsko-kozmctickoj industriji.
57

Gentiana lutea - ш raven, sreanik
58
Ljncura jt 7.Cijasta Ь ru!-ite na vjsokj m г
п pa5njacima. ё а ј prcko 2.000 m nadmorskc vj!ijne.
Ljncura u prvoj godjni c.l onosi Ы lj<; t. а tek kasnijc jzblja
а Ы о ю cak i do 1 m, а cvetovjma u pazuhu ljstava. Cv<:tovj
su usamljcnj ј Ј ј u hokoru, na kol cnjma Ы .lutc ј rcdc crvenkac;te
Ь о ј е Cvcta od juna dn scptcmbra. Pl od ј е caura. Korcn ј е sjrov,
bk:doi utc Ь о ј с а osttscn ю ё skoro bt:z mjri alj vcoma
gorkog ukusa.
Sakuplj a sc,; korcn u prolcec ј u j cscn.
Priljkom vadjcnja korcna trcba г vodjtj raeuna d<t с с gl avc.:
korcna odscku 1..ajcdno а pupolj cjma, а н odmah vratc.: u zcmlju
ki:lko о с Ь ј dosl o do • • ovc vrl o vaint: vrstc. Su!;cnjc sc vrsj na
taj о а с ј о StO SC dchci O О Г С Л ј С Г З С С а р о duzjoj, ·u$j na П 'iU-
:arama ilj п а lc!.ama jznad pcCi, na tcmpcraturj od oko 50° С
Korcn ј е vcoma gorkog ј з 1 kg !>uvog korcna potrebno ј е oko
З kg г Kod starjjj h Ь jedan koren moie hitj tciak ј р о
nckoliko kjlograma. Osu5en korcn pakujc st: р о с Ј ј ј kupC<J ugl av-
nom u jutanc vrc.;cc, а cuva sc na suvom ј promajnom mcstu.
Prilikom sakupljanja korcne:t Jjncure tn.:ba voditj ё о mogu-
coj zamcnj sa korcnom ccmcrikc. ј е г su nadzcmnj dclovj г
vcoma л sa lincurom (nadzc.:mnim delom). р а sc moic dcsj ti da
sc zbog te п п dclo,,a jzvr!ii i 7,amcna korcna.
Korcn lincurt.: jmu vcoma vcljku primcnu u narodnoj п
kuo ј u г ю pica. џ с moi<.:
k ultjvi· atj .
59

Helichrysum arenarium - Smilje, mto smilje,
zlatno cvita trava
60
Ј
..
Smjlje ј е vjScgodjsnja zcljasta Ь vtstne do 50 с т koja г а te
na ю ј gotovo neplodnom z.emiJj "tu. Lt stovt su ј о ј sede6.
ј ю jajastj . • а vrhu а Ы а pojavljUJU se mnogobrojne gla,,jcc
i utjh cvetova. Cvcta preko celog leta. Gajj se ј kao ukrasna btljka.
Sadrij etcricnog ulja.
Sakuplja se cvet koj j se Ь е е kada sc cvctovj potnu otvaratj.
Cvt:t С susj u hladovjnj ј na lesama da Ь zadriao zlatnoiutu boju.
Pakuje е u papjmc ё Od oko 4-5 kg sjrovog cveta З se
Ј kg D 1 ... Н 1· h . .,. G ha l . 1·
ё vrste rastu u а mactJI с tc n!>um 1 1 nap tum н а tca).
Ovaj cvct ј е manjc traien, jma ostar ј gorak ukus. SmjJje St:
Ь u prepa ratjma protjv iucnjh Ь л bolesta
jtd.
Cvct smjlja sa dugom г Ь ј а drugi m primc.: ama
njje kvaljtetan ј nc treba ga sakupljatj .
61

Herniaria glabra - Sitnica, kilavica
62
Ova zcljasta Ь г а tc р о '>uvim ј mcc; tjma,
uz putcvc. sasvjm polcgl a р о zeml j j, sa r<JLgranati m з Ь Ј о ј vrl o
sj tn jm zclt.:njm Jj stovjma. Biljk::t cvctu tokom lcta.
Sakuplja sc nadzcmni dco bez korena.
Ы с seec noicm ј Ј ј makazama dok ј е Ы u cvctu ј
• USi П Jcsama jznad р с с ј iJi П prOm<tjnim, '\uvjm tavanjma ј Ј ј kof.c-
vjmLI . Pakujc sc u jutanc vrece ј euva П uvom me IU. OsuSena kj la-
vica jmu karaktcri stjean mjri s. 7-t:lcnu boju ј .. tanogorak Ki l avjca
S<ldf'ij nesto ё ulj a. Od oko 3-4 <;jrovc Ь а Ј ј tom
о Ы ј с 1 kg suvc.
Ь с u vidu pn.:parata а ё rJznjh tcgoba mok-
racnjh putcva i ul azj u sastav raznih С з ј с а
K j \avica с veoma uspesno mozc kultivi sati na Ь zcmlji stima,
koja nisu w druge kul turc. Ь l i 1 kj \avj cc drugim primcsama
nijc kvali tctan ј nc t reba ga sakupljatj.


ttfptf oll t)!\11'\o'lf Ш
'.) \l! l jll/.11 ,"' II.J !IPO
,1111 / 1' '\0tl Л 111 ' '\ 1 Л ,"\, 11111 / 1 1/1! 11 ·"" !" Л ·'"' H'j i\11 1\J
' 11111'1 !'
,1\tl ,1,1 !1' Hl lljlltll t 11' Ч Л ll l!if ii.IJI 111. ! \111)1 01' !
Ч ' lt ,., r 11 1 !fl\ tt t l ·"'' щ щ н щ llllt>f! l!l, l н • IIIO IO/
р • Ш р щ а !111 Л 111111111 щ ј 11 ·' '
Л Н ' HII Itllf Ч Ј Л ,11111dt:cl 11 1 .1 ... ' ,11.11 /
.1 1111!.:) " , Pll'l III ICJI \)1'1' ...... Л 111\IOP 111 ... :\HI Ш Л IHI
Л ;11, щ ш • п щ Ј о Ј Ч Н Л н Н ' 11 11 111111 11 1111
1111' 1 ."' II ."'!OitJII :tfl l ll'f 11 ,"\, о л н ' 1' "1'- !f м ,i'1 1 ·" н щ о р
Л ... ii 'll.) fl'jO Р О ! '),1(1 IHIII/1 Н 1111 ,,, 1" !1 111.1l l t lfl
.. Р ' 1' ' 1 ,,,
1!\IJI\11 li lllllllf iJ d ,l U ! Ч О Л Ш Л Л 1 !HII I!)I'IIJI
11 1\I' HIIJ 11'1IJ11J :-t f 111."1 ) ',ltll ;'\1, Л Ј Л Щ 1 111 .11 111,1 1 1: 1.M:I
• н ч

џ

ч щ .. н

г

,,, ,,,,..,.\1
11
• ю р 1: ' 1" ' "1·111/ .1[ '·'"·)
Л l tl 1" ' 1 О р 1 "'I' J ll"! lf i'JIII " Н
Л 1111p111f :tif111p 1! ' ll lll'•l!.) t il11 11J111t JII otl Л ll ll'j."'llifll p
Ш Л IJO, Щ Н Ч ILI!JH1of л 11 Щ Н Л
о ч л н ц
Щ :1/I' JI' IJ ."1, fo lll 11 1 Л ' l!>fl lt(CI )\ щ
.1( р О Ј Л щ ј Ш н Л Щ ':'I(Otj :'lf Л ' I:'I:'IJ1.1"
о 11" Л Ч Щ Н Щ Н
Л lll tj llj1 Л 1 :'1' 1(11 Л Ш О ј ј
Щ Ш Н 1 liJ III:I I' IILIII/ 1:11 ' llf J:'I\1!11 O'j!l ' 1' 11111., ! 11\11(1 щ Ј
Ј о Л 111 ) ' 1 t!p IJJ 1·"1111 HJOU 11"\0 Ј Н IIIIIJtl'll' 1 о Ш 1!\
J:)jl jl (( щ о в ј Н Л !JI щ l )ltj :'1111111 1! )\1\lllfJ
t'fJ
П • л п UA!{(AUdRn
' (tACJJ П П - Ы П А Ж О А Н

Hypericum perforatum - Kantarion
t
66
Kantari on ј е vj $cgodjsnja zeljasta bjljka, н vjsoko do 1 m, sa
razgrnnatom Ь na kojoj se nal aze sitni listovj tluguljastog
ј а ј а tog Ь Cvct ovj с п na vrl1u grancjca ј jarkozutc u Ь о ј с
Bi ljka cveta prcko cclog lcta. Plod ј е caurn. Kantari on rastc kao korov
р о jjvadamn, zatin1 na neobradenim mcstjma po rcd putcva jtd.
Sakuplja sc cela Ь u cvctu.
Ь duzjne 20-30 cm sa li sccm i cvctovima usj с u н
п п а promajnim mc tjmu, u najC:c$6: u kiticama. Osu't:na
l1j ljka se pakujc u j utane balc- lamarice. Bjljka po!.l c su5cnja trcl>a
ua zudrii zcl cnki1stosmcdu boju. Od oko 3- 4 kg sirovc Ь а
lj tom ј cvctovjma dobjja sc Ј kg suvc. Bjljka adr.li cteri cno ulje ј
ncsto ј е nagorkog ukusa.
Ь а drvcn3stjm del om, potamncljm fj -cem, bcz ifj
bcz l jsta nijc za upotrcbu.
Upotrcbljava sc za lcecnjc ё ћ holcstj , а takode ј н kozmc-
tj ci.
5'
67

Inula helenium- Oman beli oman, veliki koren
68
Ornun ј viscgodi snja zelja!i t::t и visoka oko 2 m koja ra .. tc.:
port:d н potoka, putc.:va i п а vlainim ш kojt.: c; u zapu; tcne.
Listovi su scdcci jaja!>to-srca!>IO щ Ы Oman
ima н ш cvetovc.:, koji ii'l)ij::tju iz pazuha li stova.
Sakuplja sc korc11 .
с !>ukuplj::t l l jcsc.:n. Rit.om а korc.:njc.:m !>t: ra<;cca i 'iusi nn
'iU11CII ili na н iznad pcci. Od oko kg sirovog korena dohija
с 1 kilogram suvog korc.:nn :luto mt.:dc.: Ь о ј е vt.:oma aromaticnog rni-
ri s<• jc.:r saurii ё ulja.
О uk n korc.: n sc.: pukuje u jut<Jnc.: balc i ё u <;uvim pm!>Lorij ama.
Oman sc Ы 7..3 ё ј с а а ula7i u .., .. ..,tav
п н а ё kuslp , r.tznih plucnih tc.:goha. grcX\'il 1td.
Oman sc vcnma uspc.:sno o::t onim ko;t• c;u д
tlrllgc kulturc

Juniperu communi - Kleka venja, smrekova
Ь о Ь а borovica
70
Kkk<• r,l\lt: р о .,u, 1m. н г n.1 щ г и
П Ј П ciJ j ј 11 Г а r .. l..lm k Г ma. C<lk 1 tlo Ј m U\ 1\, а Ј jt: mnogn
ё а 1...10 П П :i.hun П od ol..o 1 rn.:tra. lm.t igli-
ё щ ll , lo\ .: с ctovr \U Ј О Ј tulr 1 t.:kn1. pl otl Jt: hohic:J
pla Ь о ј с
с щ г li .,t.
г hohicc С '>ak upljaj u krajcm lcta. Ј г \\.: n •• •
1 7t: km.: 1 г щ kkkt:. Zn:k hoh1cc: с hcru l'trc.,unJt:m na
п г po.,la\ IJc.:n u щ hriJI...:. dol.. tc:km: ћ п г
itl tiCC goclj nc Plt'U 'L г с cak tlo /lmL 1 р г о cc:IL П ul..ollkn
Г П Н Г t rclu klcl.. u. Pl otl \U\1 n.1 П mL-
'> IIma 1 н ч uotvolili tla н u c.kblJ.:m Ј щ ё щ
р о L1c rbl, j.:r о с upal1 ё uiJa. Л о '>tl ё
11ajl1olje Jl: 'tlst: IIJI.: а rnanjim k o.,ama lllliltl pt:t:l. Suva klcka paJ...uj..:
u щ ili papi111c vrccc. Prilikom hranJa щ c1tpacl:1 1 р о n.:ko
ю п hoblc.:. ponckj lj s11lj ё Sv...: <;t: Lo ю н н
jli п Ovuj o1p:1tl 1-.ori,ti \t.: ю vcom.a tlohr.t ё
н Prj '""uplpnju ploJa kkkc lrcha щ racun.l Ј а \1: р Г а 1
plocl. Pl ncJ kkl.c 1ma na nu н 1 r1 а а ј 1 ri k' г Ј pn
cl11u tl,•a ' ' ak1 1ma lri Ч pnpaJ...a mrk.: н ч с
Pl ntl k kl.e Ј С 1111 n а r1. р njata n ... Ј а tko-nagorkog tlk u'·'· S-..a.1 !"loh1ca
Ј С mck::t ј б • • 1 ., tar.t krt::t 1 <. uriJ::t. ., ... Ј г п tn
m rkc ћ о ј с Otl oko 1.2 kg si Г О dob1jt: с 1 1-g 't'
Kkka о с \ I:Oma mnogo tl П 1 ... 1 Г k·
kov:1, 1a11 m ta ё а Ј а ф • za tlohiJ·•nJC clajcnug ulj.t
71

Lamium album - М kopriva bela
72
Ovo ј е zcljusta bj ljka Cl.:tvorouglastnga Ы
ј ј п е do oku 60 cm. Ra<>tcporcd putcva, n<1 mcstjma u okoJjni
11asclja j td .. Ljst ј о ј ј е н с а 1, CIStro tu\jJjcn, П j7dubljcn. meko
di <Jkav ј 1101. г Cvc\::1 od Г rrolcc::t р а rrcko cclog leta cJn
pol ovjnc j cscnj. Cvcto,,j u maJj, ћ ј u pazuhu gornJcg l i"'ett.
Sukuplj a sc cvct, rcdc cci<J Ь
Cvct sc bt.:rc bcz drske preko ccl og lt.: ta. Susj ч u l1l adu iJj na
iznad peCi. с u kartonskc kutjjc plavom
l1artjjom jznut r.1 jJi u papj me vi ksl oj nc 'rect.:, <lobro н i
cuva а uvim mt.:stima bcz ш н tj, Od uko б kg ,jrovog
cvcta dol1jju sc 1 kg uvog. Ccl a Ь sc upot rchljava u mcdicini
а ё razni l1 bolcstj. Cel a stul1lj jka "'C с с с na oko 20 cn1. а cvc-
tom, StJ sj ј pakujc u j uta11c bal c. cl clovi l1iljkt.: hcz Ј ј н ј Ј ј
Ь koj c ll j7.gubjlc boju nj u kvuli tctnj ј nc tr..:ba jh "'ttkupljati.
Cvct mrtvc kopri vt.: н sc а l c6.:njc bubrcga,
ј drugjl1. и 11lazi u а tav mnogil1 cajcva kao glnv11i Ы

Malva silvestris - Sumski slez, crni slez, veliki
slez, eurCija trava
74
Ovaj skr. р о sumama, z;r pustenjm 1 dubri\tima,
_oko r1aSt: lja kao И biljka koja mozt: da Ч ј UO
1 m 1-J set.: mu ј е pcrasto <lt: ljt: nn. buhreia\tu п а IP .. nim
dr·kama. ј е р о oboclu Cvet \t: nala;i ll pazuhu IJ <;t«J
ј е hojt:. Slt:z prcko cclog lcta ј I<IU(I ј ht:rt: .
SukLJpljaju ... cvct ј list.
Cvct sc !. usi u l1laciLJ . najboljt: п а k:!.a ma iznad р с ё С u
papimc vrccc ili kutijc о Ы о е о plavim р а р ј г о iznut lfr.
Drii sc п а SLJvum, п п mcstu, bcz pri sustva svetlo ti. C1st С
bcrc za vrcme C\
1
Ctanja. susi kao ј CVt: l ј pakujc u п vrccc. Od
oko 5-6 kg si rovog cvcta dohija с 1 kg c; uvog. а od ok о 4 ь ..,; rn-
vog doblja sc 1 kg Cvt: t i li !.t ncmaju н IJkuo;a
tr sluza!. tog. Cvct poslc '\li Scnja о Ь Ј ј з Ы ю hoJu.
Cvc t с С Г С а casicom. ali ј bcz nje. Ljst !it: bcrc bez pt: tt:ljkt:. Oko
п St.: pojuvljujc ё и vrsta sitnog ,!t;za (Malvu ncglccta).
On т н jakn si tu11 н Od O\' Oga ы kori\ti ... amo li"'· т
Skz ... с v...:oma u pt: п о k ult ivist.:. Strmski -;lc; !.t: upot г с Ы ј н • а u П m
cajcvim:r, а р о t.:bno pri н lcknva z.a piLJCilt.: ћ
15

Matricaria П К ntrica
76
ј п п tCIJasta Ђ Ј П с do
t1spcsno kulti VI-k, а samomklo ras!l: п а purlo7.mm п
zcmlji\t jma, dosta п Њ п с о п NaJbniJeg k\' HIIIc:ta Jt: u
Buc\...nj ј В а щ н Lj '>IO\' j su Ј О Ј р г а ю п а gla' iCilma
zhijcnil1 i utjh C\' l:tova. п glavica jt: -. uplja 1 п о п
mirj<,a zhng pric;ust\•a ё п u\Ju. C\·c:t<J u apnlu- maju.
Glavicc с beru u pocc:tnom c;tatl jJumu cvci.111Ja. Su-.r -.t: щ п а
promajnjm tavan jma 1l i -.u,jm п н u 1ankom loJU
do 1 cm tlchljint: il i vc.:stacki п u Р г sux·np ubrani
cvc:t м provcjc, а pt)'>k П С odstrnnc drugc: pnmt...,t: о Ј е st:
11i'>u mogle г prrlikom П З с .. т '>t: pakujt: u k.tnon ... kc
kutjjc п plavom hartrJom ili Ou l"tko 4-5 kg
.;i rti\'OS dohiJ:.t 1 kg Ч cvctu. SC11\upiJ.I -...: cv..:t kan1il1<.c:.
ccla hiljka Ы Ј c,·t:t tx: rc sa pt:tc:ljkom п с tlu/11m od
1-2 с т а biljka 15-20 с т tlui.1n..:. Biljk.t '>1.: П П 1
р а џ ј с u jut anc -. Jama rict:. OtJ oko 1 kg Г uohJj<t ч 1 kg suvc:
hiljkc а С Cvctni pral1 kamrlice Ы а Ј с н (.\1.'1.1.
О п с mora pro'it:J<Hi tako tla -.amo ti't р г а -.t:mt: Pr.tl1 .. е
pakujc: u papimc: ' n:ct: ј -.luii ta -.c:mt:. ali с u tom ... ё
ю otl kamiticc: prirotlno ,u;c:nt:, п щ Ј П koja Jl:
ё u susnicama. Lcknvitost ю plliiCI: џ П П щ 1.'1\:-
ю tiiJa. Kamilica С upotrc:hiJava u к • П kozmc:tiCI,
• п napit<lka 1 ё ф а l.t П ulju
i u dr\Jgc vrht:. \
1
coma tJ <;pc, no !>t: t talla 1ma \I.'Ci prin11.,
pn k<t milicc: с rucno. ,, u ћ
vrcmc: ч • п 1 Ь ё koJ'-' П lm.t m:ko-
likt) -. Jicnil1 vrstu. ali ont: щ ou pra\..: kam1lll.'t: tt:r
imaju VI.'CC CVCLOVC, а П й IC \ to Ј С kod р н Ј П с с П
gta,·ica С н kamilicc а -..1 н с о ur,kmn. b"·z
pr1rodnc: Ь о ј п ј с i'H opotrc.:bu. CciJ bi ljka щ Г ч Ь а Г
Ь о ј с nijt: l:l џ р щ с Ь Cc:la Г l1t:/ р Г Ј Г с PliJI. П
• п
77

Meli sa officinalis - Maticnjak, macina trava,
pcelinja trava, matocina
78
ј zcljasta Ь ы vi soko ј do 1 m.
К з о ·amonjkJa r.1stc р о jvjcamn suma, kraj pu1eva. oko naSt.: lja, alj
sc vjk п gajj. и ј е ю ч о Ь Ј ј а
pt> ot1odu tc.:s terasl. а • su ё ё tc Ь о ј с Biljka ј е
й pri jatnog ё mjrisa na limun. а malo nagorkog н
SuJrij ctcri cno ulj c.
Sakuplj aju с list ј ccla Ы
Ljs1 sc sasvjm ј u и п а ј с с na н
п pt:Ci . Pakujc sc u visc l ojnc papirnc vrccc i cuva u SUVIm pro-
storij amu. ј е г Ccl a Ь с с ё е kada ј е u
15-25 cm, ll hladovinj ј pakujc u jutanc slnmarkc. Od
oko 3- 4 kg sirovog Jjsw doblja с 1 kg suvog. п od oko З kg
ct:lc Ь sa Љ doblja sc 1 kg Lj scc kojc ј е
г boju. kaO ј О П О Ш Г primcsama. Г kvalj-
tt: t ј nc 1rcba ga akupljati. Ь ht.:L lj 111, odrvcnjc.:na 11i kop
п е т а tclcnu boju, plc.:snj ,•::.. Ь с mi rio;a. nijc za upo1 rcbu. Matil:njaJ..
н kuo п н а п н LLl pcck:. On с upotrchl j avn u mcdicjn•
ј ulat.j u astav rnnogjl1 prt.:par<Ha, а р о ы Ь о u Ы Н mnogjh ё а ј е • а
1.:1 okrcpljcnjc ј ubl aicnjc г l t.:gob<1, п kod varcnja.
У

Orl1is n1orio - Salep, kacun, п balucak,
vranji luk, gorocvct
x n
1
f
1
!
Sak r jt.: н Л htljl\:t, Г \ Ј О О Ј о ol\o 311 С П р о
\ Utnt)\ittm щ r н ш lt-.I0\1 н tiUi!UIJa'll t н
ol1a\ IJ:tjlt \tal1lt1 ю .. u Ч а cv..: lo\ 1 ru;tca .. lob-.:k-
-IJUI1ica-.lt: l10jt: r:tno 'proll.:t.l. \akp im.t tl\t: l..rlok. l;
с Г n.llll..:.mni 1/tlan.tk. i 1.1 l..rtol.1 fHOf'latla. tlok .., ... tlrul,!.t Г
' iJa i ona с .,al..upiJa н Ј С \1iljka u н \11 l:al.t pntHI"'
Krtol.l с \atli u JC.:St.:\1. (;vatlc.:tlc.: н .,1: Г ·' 1111m
П 1: tl kljuC:.1Iu \·otlu. р 11..!.. н '1..1 о • • Ј n.tCift с
ro .. tiil: .. tc.:rtii/UCIJ'I l..rt\IIL' .. akpJ. ц 1 П О Utl/1.; tl,t ... с
t::tl\,1. н ј ro;a-.ta 1 !,:Otovo pro;ima. Kttok !1111 ю ohlt-
ka, ч • okru!lk 1 prsta .. н 11h11ko а р е н • -.u
Jajcta 1li m<tlog.t o111h.t. Otl ol..o 2- 1 kg ј п о
р а ц , .... 1 k!!. н l)<tkuplja .. с .,,tnto 1-..rtola .. a1Lp.1 с н н Ј с
il i hojt: l'r1likom ... н н р а л р -.t1kra 1rc.:l1a н н rJLull.t
О .,fl:tft:C\:tn: с Ј а .. С <.,a\..upljHJLI 0111: \ Г С \otft.:r.l \..t>Jr...' im.IJLI t: I\-\.!IL' 111
C.:\C.:(t)Vt: i u.,l..r.: Jr.:r о 1-...tt:tl!tt 1!1t.IJU Г Щ н
Pal-.tljlJ о с u JUiallr.: 'rr.:c.:c.

Г l..at.:L111t Љ '>1111\..r.: 1 ... о н i pc.:l.!:" r.:
li .. lt1Vt:. Sakp o,r.: п ra;l1\..ova1i otl н Jl:f 11.. • l..nol.t
П 111 Н н i п Jt.: н п К tlol., п н м о
.. 1111i \ L'C.: jt: О Г ј Jjuta. П 111.' 11111 lolkl1 ..,U ,,1k Ј
н c..:-.to rort.:ll m Г Ј с а (·c:mc.:ral..r.: lli li ncurt S.t kp 1 П ,, Г IJ
Г Ll 111C.:tltt:il11. м u Г Г JHL)\1\ JH<IIJ\,\, ,, k.IO !1:\:tn-
п П "' П
:-il

Plantago lanceolata - Uska bokvica
у
Х
Ovo ј vi5cgodisnja zeljasta Ь koja raste na svim 7..apustenjm
zemljistima, Jj vadama, kraj puteva i oko naselja. List ј
u rozetu, р о obodu ј е izduit:n ј veoma lici na Jjst nuprstka - digi-
ta lisa. Cvet ј е ruiieaste Ь о ј с
Sakuplja se lis t.
Preko celoga leta г se sakupljanje lis ta, koji sc suSi na lt.-sama
i pa kuje u jutane bale. Od oko 4 kg irovog lis111 doblja sc 1 kg
suvoga. Posle susenja. list mora zadriatj lepu i zclenu boju i mulo n<t-
gorak ukus. Uska bokvica sc Ь u raznim ё protiv
krvarenja, zatim u sirupima protiv Treba voditi ё da
nc zamcni sa listom naprstka - digitalisa, koji jt: veoma
а veoma ј о ј ј е sljcan.
Pored uskolistc, ю i si rokolista bokvjca, ili vcljka з
{Piantago major), koja se samo р о Ь Jjsta razljkuje od prethodnt:.
lsto tako, postoji ј srednja bokvica (Piantago mcdjju). Sve ovt: bok-
vicc rastu р о li vadama, sumama i na drugim mestima.
6"
83

Polypodium vulgare- Slatka paprat, navala,
oslad, Ь paprat, slatka bujad
84
Slatka paprat rastc naJvtse р о trulim panJCVtma u sumama, na
obroncjma brda ј pl<l njnskjm stranama na vlaznjm ј drugjm mestima,
cak ј do 2.000 m nadmorskc vjsj nt:. Slatka paprat raste oko 1 m
vjsoko kao vjkgodjsnja Ь Ima podzcmno Ь rizom,
kojc sc n::tlazj plitko u ;r.cmljj ј jz koga na gomjoj strani jzbljaJU
pcrasto sloienj ljstovj. Sa nal j cja ljsta sc nalazc sporonosni organi
za
Sakuplja sc rizom, а redc ј t.
R.izom ј е dug 10-20 с т dt:bco oko 2 cm, al j jzgleda mnogo
е Ь Ј ј ј zbog omotaca lj nil1 г Rjzom ј е sladunjav ј ncsto na-
gorkog uk usa. г ctc ricnog u lja. Rizom ј е spolja tamnomrkc.:
Ь о ј е dok mu ј е п svctl ozclcnc Ь о ј е Na prcscku rizoma
razl j kujcmo 10-12 sitnih Ь obojenih c.:liptjenjh i u krug porc-
danill suc.Jovnj h snopjca. Ri zom sc vadi s prolcca ј s jcsc.:nj. Pret-
ю sc ocistj od ljuskastjh dcl ov:l nadzt:mnog (lcla ј :.jtnjh г
cica, а zatjm sc susj na k sama jznad peCi. Pakuje sc u papjmc vrccc.
Od oko 2 kg si rovog korcna Ь sc 1 kg suvog korena.
Ncocjsccn rizom, crn. plesnjv, ncmu potrcbun kvaljtet i nijc za
upotrcbu. -
Slatka paprat se Ь za spravljatlje и za suz-
Ь п c:rcvnih р razi ta.

Potentilla tormentilla - Srcenjak steia, trava od
srca trava od rdobolje
ј е п ы h1lj\...,1. r .. ,\1.' vi-.oko 15- 30 cm.
pt) Т mestima. l i в pri 'rhu 't<thljlkc '>(;tkcl . • 1 pn dnu
imuju г C\' CI\1\1 щ hoJc i щ щ '1"\lc
imnju -1 listic:1. t.lok s11 kod 'Na tormcntll.t 5 kru·
1\icni h • е щ preko cclog lclll 1 JC.,cni .
а н р ј п sc ю
prokca ili s ю с kop.1, .111 i џ kt.t. l1·
п ri1on1 м oCisti щ п korcn k<t 1 д • tklo' а р е г с
i su. i nu щ ili i1nad peci na м Oiu\c:n1 ntom щ u
ј а щ bak. na Ю mc,tu. Od oko Ј kg Г t.IOhl)il ''"' 1 k1.1
su og г п н п а
Osuk11i ri7nm н н г po'k mri..O\:mu bOJU
о na prclomu :.vetlo1. medu. R11.0m Ј с Г pnmulo kri,.
п 5- 1 О с т tlchljinc oko 3 с т
LJpotrchlju а ш kk н п г н Z<J ... n11renJe:. Ј
!tll im U SIIS\ !1\ CnjC:\' U /U П 1 Jll ,111JI.'.

Primula veris - Primula officinalis -
Jagorcevina, jaglac, jaglika, iglice, prvi cvet
XR
ё ј е н blljka. а ы с р о kraje,•ima
suma, pl aninskim suvat jma i livadama, ohroncima. na urnercno
suvim pasnj acima i prupl ancima. R..ino " н ljsnu
rozctu sa li stovimu izduzc.; nog jaj astog Ь sc
na j cdnoj ilj vi sc uugackj ll CVt:Lnjh ur skj. Л о Ь ј а ZUlt;
Ь о ј с Cvcta od marla- upril a - ln<.tja ј tada St: sukuplja cvct.
Sakupljaj u sc ј korcn, rctlc \ jst.
Cvct sc bcrc Г Ј Л О prolcca kada ј е г и j\i bc.;z cas1cc.
j skljucivo р о lcpom ј suvom vrcmcnu. Susj с na promajnjm mc tima
ј pakujc u vj $cslojnc papjmc г Priljkom suscnja г vodjtj
г а ё а da sc cvc.; t Ь о susj ј zato ј е najboljc suf.jtj ga na lcsama jznnd
pcCi . Ncdovolj no osu:kn ј sporo su5cn cvct u Ь sloj u uoblja
vjsc zclcnu boju, sto л ј ј с kvaJj tctn·o ј е г sc tada Ь kkovj tost.
mora zutu boju. Pri l jkom bcrbc trc:ba vodj t j rJcunu da С
sakuplja samo or1 a ё koj a ы cvct л а dugjm. cvetnjm
drskama (onako kako ј е п na nasoj slj cj). а ne о п а koja ј т а
cvct nu г р г ј S:Imom \j stu. Т а vrsta г vulgaris) niJC kva-
lj tetna л ј ј с sukuplja. Korcn ё с vadj s prokc<1 ј s jc!.c.;ni .
On sc pt: rc ј Zi:I Lj m susj na Л ј ј u lcsama iznad pcCi. О о Ь г о OSll iicn
pnkujc sc u papirnc.; vrccc.; ј i:uvu Ш П mcstu. Ri70m г ё
dug oko 1 О cn1, cltbco oko 5 cm obrastao ј е т korcnjcm Ы
i utc l1oj c: svc sc to znj cdno vadj, р е г е ј .;usi sa zjl anl a. н sc korc11
oCistj od nadzcm11jh ucl ova. Od oko З kg, . ј п • о н korcna с
1 kg suvog koreni:l, а ou oko 5-6 kg ј г c'•eta dol)jju с 1 kg
uvog cvcta sa casj com.
Ј а о г с с ј п а sc za :.prnv\ja11jc protjv
oboljcnja, а ј uli:!Zi ј u sastav nckjf1 prcparntu koJI sluzc tl ю
г
l zblcdeli cvctnvj, plc nivo о г с ј е щ н г о Ь н ј nj1h
nc trcba sakuplj uti .


Pmnus spinosa - Trnjina, trn,
cmi tm, kukioja
T mjj na ј е viSegodisnji razgranat grmic sa tmovjtim granama vi-
s jnc do 2 m. List ј е ncsto jajastog izduzcnog Ь р о obodu na-
Ь Cvct ј е Ь Ь о ј с Cvcta od marta do aprila. Plod jt:
modroplava bo blca- kostunj ca. Gotovo ncma kraja u zcmljj gde ova
Ь ne rastc, р о meda ma, sumama, uz г р о kamenjtjm i
rctkjm sumama.
Sakupljaju е cvet ј plod.
Cvct se susj u hladu, u sasvi m tankom sloju ј е г inaee pozuti i Ь
vrcdnost. Beru se samo cvctici Ь е л ј peteljkj. Od oko 5-6 kg
s jrovog cveta doblja se 1 kg suvog. Najbolje ј najsjgumjje ј е suSenjc
na lcsama jznad peCi . OsuScni cvct se pakujc u papime vreee. Plod
sc Ь с г с s jcseni. Susj se na suncu, u tankom sloj u, ј Ј ј na lesama jznad
peCi. Plod se mora dobro о u; jti da se spakovan ne Ь pokvario u
magacinu. Plod se pakujc u jutane vrcec. Cvet tma, ako se dugo
г Ь svoje lekovito svojstvo, а u nedovoljno osjgurani m
prostorijama Ь napadnut od raznih stctoeina. Poiuteo cvet sa
ё ј drugim primcsa ma nema vrednostj, а ni plod ako ј е
uplesnjiv ili napadnut insektima njje za upotrebu.
Cvet tmjine se Ь u mcdicini za л л pre-
pa rata, dok sc plod koristj za preparatc kojj sc uzimaju protjv tegoba
o rgana za varenje.
QJ

Rhamnus frangula, п
1)2
н Ы н о 1!' otl rtl.'kol1kt• н Ј е J'lll'\.'d JXH•Jk.l
l11 П .,\1 1 1 н k lffi l\ П П .1 '41 hcl1111 Ј Н Р Т С П Crt,lfn 1
1 -.a ramn. 1 I' IO\ 1 н • н r J.llt'l1kr ... 1
н н н 1 '\. 1·'' IJ.II\1 ,, д i pri \ rhtt. В о Ј С tl Ь
t l.' k : 11l-. . 1!. tl.' "' '' pl.l\ oljul1k,1,1t'. н 11 111:-IILI - ittr\\1. щ Ј р н
1\.' k n . 1.111111 Г 1 П с т \ l.lkt' с н • 7As\':J, 1 .. 110 с
1 ll ' j)L'\110 k ult l\ 1">1.'.
\ . ll-.t1p iJ.I 1.;,,r.1 111iaurl1 ,t.11>1Jik.t 1 П
prtlkt';J Ј kr.IJ1..'111 7irm: prc ь .. ,., o11'i\H н 1.' k,,rn
1 щ ' tl 'l Kon, 1 rL'l'.l \.l.t н н tlo tl\1. щ с 1!1 (l,t о
11 .troctt o Г .. П 11:1 •)tl Ј о I111J
0
С 1.'
U k<1jl '1.. LlltltiZIIO ,kj,f,IJ11 \1 н OtJ (lki• 30 \1\•1 Г
'\1.' Ll\ 11· ' \1 \.'1.'\ 1 p .lktlj\.. \1 Jtll.\111..' ll,tk. s 1 П 1>il.lllt щ Ј
Г Щ Г П ј о !>1111.' '1.' 'k1ntlll 'i\il k Ј Г о '<! \Jiljkt•
Jl.' t !11 l11l jk<t o s11'>1l.1 "•'r 1 i111:1 П 1 Б н 1 1111!11
1> 1\1 /,l\ \ П ''- \.'-''" tlog.ttl.t (l:t '-1.' П l.:ura knl'lrt t kt1R1111
r-t' JI.."f!. Ll l t:l1a ( ы r. tl.l\ ). KOJ.I Jt' 11t'"''' 1 ... 1 \111\111 '''''\' Г
il Г Н ћ Г ,, щ Г П t),im • k Kl.',
Щ Jll 11. 1 :-..1 fti\ 'PI11 1 111:k1111 \ Р
L Г \1 н .lll 'rr.l\ IJ.IIIJt: f.1lllil1 rrep.t ,tl:1 rroll\
н ш 11:11111 ,,r:1. Ul.111 11 :-.,1,1.1\ П П • t .tJt'\,t. о н IJriO pn-
p rl.' rH.tn.l (lnt1t.J 't 11.1 10!1° С Г ,,,1) 1!1 щ • щ
ia\a l.. t ll.l П П н 111 /.1 \.'oljC\C "' 11 Jnlg\: Г Od oko
, 3 " II IH klll\. tfi'\11Jol '1.' Ј kg '>IIH' .
.)[,11 , 1, " Jlll l.. tl.t. 1\.llrttl:t Г 'L' llt' 'kttl.l r щ • 11 kk•'' tl\1
\ ћ
i

Rosa canina - Cynos bati - Sipak, sipurak,
ђ ruia
Sjpak rast<.: :-.vuda р о kamenjarima,
rclkjm · umama, brdjma, ё l t:rcnjma, porcd putcva, kao
ч bjljku vj jnt:: do 2 m. Т о ј е omanjj Љ jlj gnn obrastao
bodljama. Ljst ј е pcrasto sloicn ј р о obodu sjtno Ь Cvt:t ј е
г ё э Ь Ь о ј е а plod ј е narandzastocrvt:nc Ь о ј е В с н с u
ё zn.;lostj. Od septcmbra mcscca р а nadaljc. Susj se, u
tankom sloju, n<1 suncu ј Ј ј na k sama jznad peCi, tako da г pri-
rodnu boju. ћ sc u jutanc ё Od oko 2 kg sjrovog plod<t
cloblja с 1 kg suvc г о Ь с Sakuplja sc с е о plod bcz peteljkj ј drugjh
primesa. u od jrovog cclog ploda kojj sc uzdui rascca ј vadj c;emc
dobljaju polutkt::.
Scmt:: м takodc koristi za ё г П н о ј za cujcvc.
з с upotrcbljava u jndustrijj konzcrvj, u ё jndu-
strjjj , zatjm za spravljanjc cajcva, pulpj, а ulazj i u . a-.tav prc-
purata protjv crcvnjl1 oboljcnja. Sadzj vt:likt: о Ј ј ё ј о с vjtamjnu С ukusa
ј е prijutno nakjsclog ј pomalo oporog. Prczrclj plodovj, gnjjJj, kojj
su Ь boju. sa peteljkom ј г primcsama ncmaju upotrebnu
vrednost. р а ј nt:: trcba н

ћ fruticosu - Kupina, ostruga
Kupina ј grm а dugim, trnovit1m н ш Г
р о н Ј put1.'\ а na н i • П щ il\'ica, .1
naJCt:\Ct: oko н 1.1'>1 ј о ј ј pt:r.l'>l. р о ol1odu Г о а tlonJt:
п dlakav. Ы boJt., vj'>t: pt:pt:lja'>tt:. C\t:lr>',j '>11 11\:!1 i
г н Cvt:ta ш jlln<t - jula. Plod jt: /reo н Jt:
п н ј • п ukusa.
Sukuplju '1.' l1'1 П ј 1\:dt: plod.
1. 1'>1 't: \)t: г dok Jt: mlad i tt:lt:n, ht:z pt:tt:IJkc.. 1 е 'mc: Ь ti o<";tt:·
ct:n. Lj,t 't: 111: Ы н od Ь pnred ptllt:va, Ј Г Jt: П 1 j,t
'>1.' ч ј Ll щ п а Ш н 11.'-..tm.t ttn.td р с с Od oko ·t kg
ј Г О О fj\IB tJobija 't: f kg '>UVOg. f l'l po,ft: П Г
• ю д hoju. P<tktijt: tt JUittnt: halt:. (,,. "' н t
а r.tzne taje\t:, л н П r.11nih н zatim td П П н
г veliku ё vttamiiHt С щ 't: hl.'l\: u ... н л П 1 ю
takav '>t: Ы ta Г • 'okov:t. \'tna itcl.
Р о zeljt \..upca. pn: П Ј а ltst н tla lt:rmenti\c: р щ
po'>ebnim tl'lll\' imu.
У

Sambocus nigra- Zova, bazga, zovika, cma zova
98
Zova ј е omanjj granati ibun koji pon:d putcva, р о г щ
cimu suma, uz naSi.: lja, ali Si.: vcomu kultivik Raste М C:tk 1
nckoljko mctara. Grunjc ј Ь su mu suplji . List zovc ј р о
obodu tcstcrast. Cv<.:l ј е u Ы vcoma prijatnog mirisu. Plud
ј е boblca cmc Ь о ј с Cvcta od maju do jul:1.
Sukupljaju se cvct ј plod. а redc kora.
Cvct sc bcre u prok cc dok njjc: otvorcn, Ь е н р о
lcpom, suvom vrcmcnu. Cvel St: na promujnjm mestjmu nunjzan
nn kanap ј obc5cn р о supama ј tava11ima, alj najholjc na н 1zn::td
pcCi. Osuscnj cvct na pctcljci istn:sa s<.:. п с ш ј tnko odstranjuje pc-
tcljka. Pukuje sc u papjmc vrcec ј ё na promajnim
Pl od sc bcrc s jescnj, kad bobica ё da zri, Ш cclom
ј poslc ·u$cnja na ili na с i pakujc: u papimc
vrc.:6:. List zovc е Ь ј е г г matcrijc.
Od oko 6-7 kg sirovog cvcta Ы Ј pctcljkom doblja sc jcdan kilogr..tm
suvog. Od oko 3-4 kg sjrovog ploda Ь sc.-.: 1 kg Upotn:h-
ljava sc za ё а ј с е zatjm uluzi u Ы pn:parata kao а
cji\ec.: njc. mokrcnjc i znojenjc.
Cvct kojj ј е Ь boju. а vcljkom drskom Ь с m1ri!>a
ј Ј ј а drugim primcsama njjc zu uporrcbu ј ne rrcbu ga !.akupljatj,
99

Taraxacum officinalis - MaslaCak, mlecika,
mleC, gorsko zelje
100
М ё na !.-vim l1 vadama, obalama. porcd
i п а vlaznim mt:stima. Т о jt: 7.t:IJa"l·l bJijJ...a koja
н li -. ntl Г pri 7t:mlji, kop J7bjJLI it J...r,JIJ...og n10ma \ П Ј О Ј
ј е ntl 15-30 cm. ljs10vi u dugacki, р о щ pko lz
pazul1a li ., ta ithiJaj u dugt:. \ upljc п а koj1m:1 с nala11:
щ glavict: Ь о ј Korcn ј <,polja tamnomrk. а jtnutr.J н
ћ о ј с ё tlo 30
Sakupljuju с 11.,1, с н Ь ј
н н ' prokca р п tlo b•IJJ...a Ј
puna ё soka. Li!.t, kao i ccla b1ljka. 't.: sakupiJil otl pro\t.:(a
р а preko cclog kta. Su\j u hl atlu. а u "-''ama ш н
Pukujc st: u П l1ull:. \ ad1 s prokc1 1 ., П
Opcrc 'iC ј п rasccc, а 7atim \ u\i nu <,uncu 111 na н
Pakujc st: u jutane bak.
Prilikom :-.akupljaoja lista trt: ba ю vodi ti ё da nt.:
gnjcci. ј е г u tom sluc<Jj u poslc suk nj<J i7!:,1'\ll1i ћ о ј pocrn1 od \Ok<t
koj i ј е prilikom gnjccenja izasao. Ko rcn ј pun \Ok<t. Otl oko
4 kg sirovog. li ·ra Ь sc 1 kg .. uvog. Suv mor.1 da puca. UJ...uc.;
mu ј е goraJ... . Ma:-. lac<tk sc Ы н н '·'
7.atim u vitlu eajcva, а u llt:kim lcml jum<• 1 kuo ... ,,.,, .. tbog
pri sustva vitamina. Ma-.lacak с vcoma uspc!>no kultava'>t: п а ft,\IJim
zcmljistima.
1 () 1

Teucrium chamaedrys - Podubica, dubc.ac
102
Ь ј е vi5cgodisnja zcljasta Ь щ rastc visoko 2Q-30 cm.
п а п ј suvi m з п kao korov. Listovi su mali. oval11i,
п ь Cvet ј е п п Ь о ј i pri vrhu grana.
Podublca cvcta od maja р а prcko cclog leta.
Sakuplja sc cela Ь bez korena.
Nadzemni deo bez donjeg dela, koji nema lista ј koji ј е п
odseca se ј u п najboljc п а lesama iznad pcCi. i pakujc
u jutane vreec. Cuva se na suvim, г mestima. Od oko 3 kg
sirove Ь sa liseem doblja sc 1 kg suve о Ь с Biljka S3drij erar-
sko ulje, zato ј ј aromatiena. п delovi podublce ј liscc kojc ј е
jzgubllo Ь о ј njje za upotrebu. ј jh ne treba sakupljatj.
Podublca ulazi u sastav c..tjeva :w stomacnc bolcstj, ali i u э
preparat,a protiv з organa z.a varcnjc. Ь sc vcoma
uspc5no kultjvi!ie.

Thymus serpyllum - Majkina dusica, poponac,
babina dusica, ђ ђ tamjanka
104
Mujkjna rastc р о zapustcnim zcmljistima, livadama ј
pusnjacima. р о sumamu i п а н ј jma tanko, razgrdnato
Ы kojc rastc oko 20-30 cm vjsoko. kao vjscgodisnja zcljasta
biljka. Listovj su veomu si tni i jajas tog su Ь а na osnovj su
obrasli dugackjm dlakama. Cvctovi u ш Ь о ј е redc bcli.
ј nala:a: sc zbl jcni u pazuhu list<1. Cvcta prcko cclog lcta, ё а ј u jcscn.
Sakuplja sc cela Ь
U doba cvctanja majkina dusica sc с с с makawmu, nozcm ili
rpom. Susi sc u hladovi11i i pakuj c u jut anc balc. Od oko 3 kg
Ь sa listom Ь sc jcda11 kg suvc. Prilikom Ь с Ь е sc Ь т
smc cupati iz korcna. Majkina dusica ы Ы u mt:dicini za
;;prnvljunjc raznih lckova i si rupa protiv ka · lja, zatim ulazi u sac;tav
raznil1 C<!jcvu za kupanjc ј е г vcoma povoljno ё na okrcpljcnjt:
organjzma. Ы sc u parfimcrijske svrhc. Odrvcnjeni dclovi
, Ы bez list, Ь koje su Ь boju, plesnivc ili sa drugim
primesama, nisu Z<l upotrcbu. Majkina dusica sc vcoma uspcsno kulti -
visc na manjc vrednim zemlji stima. lmct mnogo podvrsta njoj slicnih,
te vrl o ё dolazi do zamenc.

Tilia cordata (argentea) - Sitnolista, belolista,
bela lipa, lipolist
\06
l.kla lipa raste р о kao drvo visoko od 20- · -30 m. а
naj&:;ct.: oko naselja. Listovi su sitniji, sa lica su Ь о ј с
а nalicp svc:tlohlcdc bojt, р о ohodu Ы Cvao; t ј е od 5-16
cvetica. Cveta 14 dana kasnijc od cmc lipc:. Sa з u ugJ u
ner.tv<l n<Jii.1zc se ё crvenoiute hoje. з od juna do з
Sukuplj<1 с cvc:t pripc:rkom.
Trcba ј е brati ё р о ё с da cvcta, р о lcpom, suvom vrc:menu
i ::. u;iti u hladu na lcsama ili u 40° С brlt: da Ь
г svctlu zutozclenu boju.
Od oko 4 kg sirovog cvcta sa pripc:rkom dobija м Ј kg suvog.
Poslc u!icnja cvc.:t mo ra imati svctlu zuckastozcknu boju. Lipa koj3
ј е Ь boju i pksniva nijc za upotn:bu. Sc; u
papimc vrccc ili jutanc bale. Ulazi u S<1Stav mnogobrojnih za
uhl11iavanjc raznil1 tcgoba, а poscbno Z<t okrc:pljcn,jc.
107

Tilia grandifolia (officinalis) - Crna lipa,
krupnolista, sumska lipa, divlja lipa, srdljiva lipa
108
Cm<1 j t.: П hj lj ka, vjsoko ј dn 30 m.
L jstovj su р о ol1odu п krupnj, ј lj ci:l i а boJu Ј е
podjcdnako п Sa r1 alj cj a lj !\ta nal azt: ч ht.:l o-; jvkastt.: dlaCict.:, u
т ncrava. Cva t ј е od 2-6 cveti6:t, kojj su k rupnijj od ю
hcl c l ipa poci njt: da tvl' t<J ё lcta. odno!.nu U\' t.:
ncdclj e p rt.: bclc lj pc. Pl od ј ё Cvet jma veoma il:pu aromu.
sc cvct sa pi pt.: rkom.
V isc sc н otl hclc ljpe. Cuva sc u str\•im. promaj r1im tlobrt)
papirnim vrl'cama da nc izgubi l1oju, ali dugjm c;kla-
п gul) i miris. Pri li kom п r1c trcha j t.: mc!i<1 ti ы cvctnm
t->ek lj pc. Od oko Ј kg i r ovog cvct a ћ 'i(.: 1 kg o ... u-
seni C\' l' t ј е svetl ozuckastc Ь о ј е Lipa ulazi u mnogobrojnih
ё za ok rcpljt.:njc. Prccvet<.tlc lipt.: nc t rcba hrati ј е г nt.:maj u
ю tlcj stvo.
1()4

Tussilago farfara -Podbel, lopuh, konjski kopitac
110
Ь ј е vj!kgodi;nja zc.: IJaSta Ь kop м а о kornv na
vlaznjm livadama ј usamljcnim mc!>tjmn. oko odro11a 1 н
а л о !> prolc.:ea. vc.:c u fcbru::tru - ako е nc.:g jstop10.
pojavljuje sc iuta cvc.: tnu з na dugoj Jrf.cj, -.Jjcn.t ma .. н
Kasnije se pojavljujc ј Jjst kojj mozc da bu<k vcoma vclikj. L 1st Ј
srcast, р о Ь Ы odozdo Ь о ј с ћ д •
nim, gustjm dlacjcama, а Ј ј с а ј tLimnjje Ь о ј е Ccla Ь tm;• t1.glcJ
i bunica visokog oko 20 c m.
Sakupljaju st: cvc.:t ј li st.
Cvct sc bcre u fcbruaru, martu - aprilu, Ь е pctc::l;kc, 1 .,u<;1 u
hladovi11i na lesama л р е с ј dobro u paptmc:
ј Ј ј u kartonskc.: kutjje. List St: bc.:n: ю П bc.:z
teljkj, susi kuo ј cvet, ј pakujc u jut.anc balt:, .. р о Zl:ijj l..upca с .. to
ј presuje, р а tck onda opsjva jutanom tlulntnom. Ь г cc.:k)
lcto ј kasno u jesen. Cesto ga э jJi od gljivtcn:t
Ь О с Ј oko 5 kg sjrovog с Ј о Ь ј а е 1 kg '>uvog cvc.:t.t. а щ oko
4 kg sjrovog Jjsta doblja se 1 kg suvog. li iicc.:. џ ю • •
pcteljkom ј drugim nc odgovara kval1tctu. Р щ Ј Ь '..:
Ь u mcdjcjni а ю raznjh н 1
protiv k:.tslja ј Ь н Њ tegoba.
111

Urtica dioica - Kopriva, iara, velika kopriva
112
Kopnvu ј biiJI..a koja Г Ј с ю
kat1 r.l -. fHO., t<tnJcn о Г О Ь ј е ј pokri-
\•cnu н о т а Jlakamu. Ljo,t ј е щ а pri vrhu
obljka, clok ј е ю ю tc tcra!>l, poknvcn vcoma o.,ciiJjvjm d\a-
kamu. C\•t.: l jl· -. lott:ll ј с с ј
akupljaju с list, п i ccla rn latlti l1iljl..a.
!>t: ., prokca ј prcko cclt: godinc. bct -.us•
st: п а k sama it.natl pt:ci. na promajnjm н i pakujc u jtJtanc н
lora о с CLJV<Hi na mc!>Lu ј е г lako prima vlagu 1 р о Ь щ а
Korcn ч !-al..uplja u prokcc ј u Ј С Ы Opt:rc С i !>USl ntr .. uncu u ko-
madjCima щ 10-12 cm; dobro osu\cn korcn lakP lomr ј pakUJC
u jutanc bak ј cuva п а suvom mco;tu. Otl oko 4--5 kg lr-.ta
tloblja С 1 kg suvog. а ocl 3 kg korcna tlobija sc 1 kg su\og.
0:-.ukn korcn ј е sjvomrkc bojt:. Prjlikom sakupiJanja koprivc, ruka с
mora rLrkavjcom. jt: r ј е ct:la Ь koprivc obra-.la њ
tll akam<r kojt: С na tlodjr ј щ koja
р с ё ј rnoit: du i7.tlt.0\
1
t: bolovc. Kuprivu ima upotrchu. 1 ю
narotlni kk. ј u mccJjcjnj. н ю ё а ј ta ј з ё а ј с organrtma. ю
Г pr1'l iva ј Ь н tegoba kod mnogrh holt:.,ll.
Zat im а о н а о а adri.j vcoma mnogo hlorofila, Г dt:IO\' j
Ь rrcko 20 c:m. stare Ь poitllt:ljh li!>tova, ncoci'-ct:no J...o-
п U\' 0, nt:majll upot ћ п vrc.:dnost. Kopri' а
' 'l'oma kult ivisc п а losem
11 Ј

Vaccinium myrtillus - Borovnica, brusnik, crna
borovnica
11 4

f
Borovnica jt.: zt1unasta bl ljka oko 1 m ч rao.,tt.: р о
sumama. u l i. topatlni m i crnogoricnim ё na ё
П п Г П П i р а с Ј ј п а а
l_ist ј о ј ј е ю ohlika, п а <.itno п р о
н Mlatlo li scc ј е п ю ј а г п hoJC.
Cvct j t.: ll pazuhu l istn н hojc. u л ј jtlllU, а щ й
rcva j ttla - av!:\usta u п l1ohicu, koja jt: vt:oma г
п slatkog, mulo oporog н
Sakttpljaju sc plotl ј i jst.
L ist sc sakuplja bcz pctcljkc tokom lt.:ta. Susi с na promaJntm
ю п а lcsama jznad р с с ј Pakujc с н pupjrnc vrt.:6.:.
Otl oko З kg l ista dohija sc 1 kg н а od oko 5 kg д
н cJobl j;t sc 1 kg н
Pl od st.: susj н н il i na lc и а i1.11acl pcci. i l i u
п а г od oko 60-70° С Dohro н plocl ..,t.: pukujt.:
ll р а р ј п н vrccc spolj a obiOZCI1t: jutom. Z ul i Jj stovi bll pt.:tcljkom jli
pl oc.l sa drugi m prjmcsama nc н н potrcbnom з PlocJ
sc mora zasti l j od ill scka tu, inacc sc brzo pokvari.
Svczn t10bica sc ttpot rt.: bljava kao а zatjm za spravljanjc
soko\,a. dok s...: sLJva borovnjca upotrchljava kuo lt.:k proti v proliva,
п tcgol)a kocl 5cccrnc bolc t j, tt wri m za orga-
п kao с а ј Borovnjca moic i а hrusnj<.:om (Vac<.:inillm
vj ti s j tlat:a).
115

Veratrum album - Cemerika
11 6
ё rac;te р о vlaznjm plan1nsk1m lj .. ·atlama. ч о it1m
"umama kao korov, vjsoko oko 1 m, u П '\<.\ mrnl'nvccm,
п kacunom, akpom itd., ё а 1 na \l'>jnama do :!000 m.
L jstovj :. u ј о ј vc\jkj, jajol ikj , obra'>li mck1m tllacjcama. С н
о ј c;r..: dcCi. Cvcta pn.:ku cclog kta. Plotl Ј О Ј
cCJu ra. Vcoma ј е sli cna l i ncuri р о svom spoljnom i;.glt.:Ju i щ
ncuki\1 sakupljaC<1 mozc doCi tlo zamr..:nr..:. l i.,kC. da Jr..: l1ncura,
п vadi korr..:n ccmcrlkC kao п П Г 1 ako а tako
i upot1·cbi, kata Г ј е ncil'hczna jr..:r jt.: ё vr..:oma otrovn.t
bil jka, ncprjjatnog mj ri а ј gorka.
н с koren ccmcrikc.
jm \1jljka prccvctu, ri zom ј kort:n ё zaJcdno .. н с .
. usc, najboljc п а le ama jl'nnd pcci, а zat1m pakuju u jutant.:
i Ct1vaj t1 u drugim ю ad b1lja. vitlljivo
п kao otrovna !Jiljka. Od oko 1-4 kg .,jrt1\0g kort:n.t
dobija 1 kg uvog. Prilikom vadcnja korcna 1, pr1 Г
vanj o sa ё trc\1<1 staviti vlaznu mar..tmu prcko IICit,
mc с pt1Sit i ni ti jc:.ti. Tn.:ba г ј u rukc:1vjcama. ё im.1
· i r ku upot rcbu u mcdicinj ј vctcrini. Nipo.,to с nc smc uptHrr..:h-
ljavuti ni u kakvom Ь \1cz lckarskc tl07volt.:. Potpuno \tiV
korcn sc pakt1jc tl jLt tat'lc vrccc.
117

Verbascum thapsiforme -
Divizma, lopen, volov rep,
krupnolista
\1 8
v. phlomoides
svecnjak, divizma
Dj vjzma ј е vj5cgodjsnja zclj asta bj ljka. jz koj t: sc godj nc
razvjjaj u lj tovj С Ј ZCJ tjm 11 drugoj godjnj nerazgranato stahlo
1-2 metra, na komc se kasnjjc javljaju krupnj i utj cvctnvi, gru-
pjsani kao klasjc. Cvcta ocl juna do septcmbra. п а
njm zcmljj stjma, korovi stimu, suvim suncanim m...:stima, kamc-
п ј п а pcskovitom tlu. Sukuplj a sc cvct, а rcclc
Cvct с Ь а с poslc ј su$i nu suncu, u tanknm sloju. ili
iznad pcCi nu k uma. sc u dobro п kartonskc
kut ijc Ы pcrgamcnt-papirom ili u vi5csl oj nc vrccc
dobro а р с а с с п с Cvct vcoma lako prima vl agu, brzo pocmj i
izgubl п kvaljtct. S toga u ю u kojima ј skla-
dj stcn ovaj cvct п oL1avczno da budc postavljcn upijac vlagc -
п krcc. Priljkom bcrbc t rcba voditi racuna da с mnogo ne
gnjcci i cla sc stavlja Ll korpc, ј е г п cvct posk
П Samo jedna bjljka mozc clo:t da oko 150 gr cvcta u suvum
п Ocl oko 6 kg sjrovog cvcta clobjj a с 1 kg uvog. Koren sc
rcdc vadj , р е г е St:. susj ј pakujc u jutanc vrcce. Djvizma se upo-
Ы kao ё а ј kod plucnil1 tegoba. Taman cvct, н sa
с Ј rugi m vrstama, sa sj tn jjjm cvctovima, nijc k vali tc.:: ta 11 ј nc t
ga sakupljuti.
11 9

Viola odorata - Plava ljubicica, mirisna, fiola,
bubji solcek
12()
Plava Ь ё ј zelja ta п L1jljka. svuda р о ba-
stama, lj vadama ј sumama, k<l o ј п а drugjm а п о prolt:ca
pojavljuje se п а dugjm, п sa cvctovjma plave Ь о ј с
vcoma prijatnog mjri sa, а zatjm poj avljuju п lj stovj,
п а dugjm dr'kama.
Sakuplj aju с cvct, lj st, г ј cela Ь а п
Cvct с akuplja rano ё Ь с dr·kc. р о kpom \ п
Bcrc sc u korpc. Susj se u п ·loj j na k sama jt.nad pcCi. Osusena
cvct sc dobro pakuje u papjme ё <;t: н
d,) prcdajc, а zatjm т о г а u п ј ј п
kutjjc о Ы о с п с plavom httrtjj om, svc dobro zapakovano. Od ol.n
7 kg г cvcta dobjja sc 1 kg !.UV(Jg. Ljst ј Ь с sakupljnj ta
dok ј е blljka u cvctu, Sli Sc se ј ·to kao ј cvct, n pakuju u ju1ane
Korcn sc vatlj • prol cca, kada Ь р г с с с ш Su\j с na ttncu ј pa-
u jut:mc vrecc. Dobro osuscn cvct mor..t jmati
П Г boj u. Y.coma U CCSIC П С П С ljubl Cicc sa Olljm Vr<. tama kOJC
ncmaj u г Т е vrstc nc trcha LjublCic<t irm.1 'clil.u
р г ј с п u kozmctjcj, parfimt.: rijj, а tHiim ulazj u '>il'>tav ћ
cajcva protj v uisajnjh organa.
1:::! 1

Viola tricolor - Dan i п о С macuhica,
sarena ljubicica
122
Macuhjca ј е vj:cgocl jsnja zclja ta Ь supljt: Ь а н
oko 25- 30 с т р о Jjvadama, р н п ј а с ј а kao korov ј р о
sumama. Lj stovj su srca to-jaja. tog obljka, р о obodu zupca tj.
а ј е bclj cC'Istozut ј Ь t: Cvcta prcko ccl og lr..:t a.
Sakuplj aju sc cvct ј с е о nadzcmnj dco.
Cvct st.: bcrc bcz pct cljkc, vt.:oma pazljjvo. Su ј '>t: u п
ј Ј ј jzna(l р с с ј na k suma. Od oko fJ-7 kg sjrovog C\' Cta dohjja ... с
1 kg suvog cveta. Pakujc st.: u vjsc о ј п с nat ron-vrecc ј karton kt:
kutjjc, Ы jznutra plavom hart jj om ј tlobro Cuva
sc п а suvom mcstu. Ccl a stabljjka sc bcrc !.Vt.: dok jma cvcta na
njoj . Susj u l1ladovjnj ј pakujc u papjrnc vrcce jlj
kutj jc. 0<.1 oko 4 kg sjrc)\' C macuhjcc.:: - а Ь ј Њ sa lj o; tom, do11ija
sc 1 kg Ь с ctovj ј l1jljkc koj c о jzgu\1jlt: boju ni:.u
kvalitetnj ј nc trcl1a jl1 sukupljatj .
Macuhj ca ulazi u щ н caj cva proti v ј н
oboljc11ja. щ vcl ikc potraznjc, kulti viSc с ю kao ј plava
ё
123

Viscum album - hnela, bela imela
124
zimzclcni sib koj i kao polupara.tit г Ш na
raznog Г • с с а kruvkc, topolc, jabukc. hra,t <t, bagrt:ma, н
i drugih.
G г щ ё с с imt:.lc sc razvijaju. Bkdozclcnc ј е Ь о ј е Li<>tovi
su scclcci, ј а ј щ а о Ь 7uckastozclcnkastc; Ь о ј Cvctovi ,u
takodc Ь о ј с а plod ј е Ь о Ь с а hck l1ojc. Biljka ј е н
Silkuplj a sc list, rcde ccla Ь н
Sakupljcni list mo ra с susiti na k sa ma i7.nac.l pcCi i clohro sc
osusiti, ј е г ј е li t vi sc koza t i lako с kvari na vla2nim mc,tima.
Li t po!>k п mora imati zuckastozelcnu boj u. Od oko 3. 5 kg
sirovog li ta Ь с 1 kg ы Od oko 3 kg siro,•ih grancica
sa п ё c.lo 20 cm duzinc dohija se 1 kg o, uvih. lmcla ј '>tJva
kada sc lako lomi.
Ы sc kao ё а ј iskljuCi vo р о lckarskom uput!>t\•u, Ј С Г
ј е otrovna, zatim ul azi u astav raznih clrugih
Na н zivi sa imclom vrlo н druga Ь koja sc razltkttjc
od п р о tomc v\0 п listovc а dl akama koji otpadaju u toku
zimc. а plodovi !> U ј о ј i utc Ь о ј с clok su kod imclc hck.
1.:?5

Lytta vesicatoria - Cantharides -
Spanska buba, jasenovaea buba
Spanska buba zivi naj cescc na j asenu 1 г Т о ј е jnsckr
hoj c, vcoma sj aj an, duzine 2-3 cm, sa tankjm, go-
tovo г п sa tel om obrasl jm sjtnjm dl acjcama. Ovaj
jnst:kt с г о ј ј kraj em maj a ј pocctkom juna ј masovno sc javlj a
za vrcmc topljjjl1 dana oko podne ј u vel ikjm roj evima navaljuje
na ml ado l jsec, naj cesce j asena il i j orgovana. Dok brstj ljst, jsto-
vrcmeno sc pari . Sl edcceg dana р о г п odlazc na
zemlju, nose ј а ј а а z.atjm sc opet vraeaju na drvo ј dalj e brstc
ljst, ј ponovo sc р а г е г а ј pol aganja п ј а ј а Posle 3-4 nc-
delj c jzlegu se ml adc larve jz polozenil1 ј а ј а i г г vcoma
kompl jkovan г da Ь se sl edcceg р г о е с а poj avjl c u г
j cvima na drvecu.
Sakuplj a se cela buba k г а ј е maj a-juna.
Rano г dok ј е j os г о а buba ј е г l spod drveta
na komc se .nalazj stavj se neka г ј drvo se j cdnostavno
г bubc padaju na prostjrku, stavljaju se u teglc ј ј u п
kutijc i Ь eterom ј ј laganim zagrevanjem u rerni stednjaka.
Susenje se moze jzvrsitj ј na suncu. Pakuju se u kartonske kutjj c.
Bubu j ascnovacu ј е lako pronacj ј е г otpusta veoma г
miri s, kojj se oseea nadalcko.
Prilikom sakupljanja pozeljno ј е da se г а ј u rukavjcama ј е г
kod nekjl1 osoba г sa ovom bubom moze jzazvarj pljkove
na kozj. Ы se u г Ne sme se Ь
bez saveta ё г bube se lako kvare, napadajo jl1
jnsektj, te takvc nj su za upotrebu.
126
9 Prirucnik ljt:ko,•itog blljn
Л
К

GUIVE, К
Peeu rka е sastoji ug1avnom iz dva dc1a: iz 5esi ra, i1i k1obuka,
i drskc, i1i ю . . . .. .
Sa donje strane 5esira pccurke na1aze sc. tank1 zva_m
1amc1c na kojima se obrazuju spore - щ za razmnozavanJe.
za' razvicc ё potrebni su s1edcci uslovi: v1ainost
trcba t1a· bude oko 85 %, tempcratu ra zem1jista 18° С р а nav1sc
i tcmpcratura od 1 15 ° С
ё mogu b1t1 JCSI1VC 1 ш . . . .
Nekc jcstivc ё mogll 1 Od 8-1_0 kg s_1rov1h
pccurki doblje sc 1 kg suv1\1. Ovo zav1s1 о с vrste, uzrasta 1 vrc-
mcnski\1 pri1ika u kojima ё rastc.
ё sadrie oko 90 % vlagc, а suve oko 9-1 О .
Od vclikog broja gljiva kojc _rastu u nasoj ь Ј
ј е veoma otrovan, neke man}c otrovne, dok Ј С v?l1k1_ broJ
stivan. G1jivc se ne smCJ U brat1 е nc Ј С Г pore?
toga sto mogu da izazovu о Ь о Ј С П Ј З mogu 1 uzrok smrt1.
Zato ј е potrcbno brat1 samo onc pccurke kOJC sc dobro
znaju jer tada ne postoji nikakva mogucnost sc
u ishrani coveka j av1ja vcoma dugo, nc posl<?J1 pouzdan
ё р о komc Ь se sa razl1kovat1 JCSl1VC. vrstc
od otrovnih ili ш stoga ko 1h __ е З nc
treba da ih dira ј е г su ncke otrovni ce vcoma sl1cne jCSt1v1m.
Prilikom berbe treba se driati slcdeccg:
- nc brati g1jivu koja nije dobr? pozna_ta; . . . , . ,
- g1jive koje na preseku Э bOJU ne JCSt1, 1zuzev onc koJe sc
dobro poznaj u; . .. . .
-stare, natru1e, crvljive ili od ki se raskvasene giJ1VC nc п
za hranu, niti ih brati; . .
- ј р tivnc gljive spremljene za jelo moraju se odmah JCStl, inacc
oboljenja;
· mogu se i duze cuvati na \1\ad-
П se OSeCa
Prilikom sakupljanja pozeljno ј е
kod nekih osoba dodir sa ovom bubom
na koii. Ь se u veterinarstvu. Ne sme
bez saveta strucnjaka. Sirove bube se \ako kvare,
insekti, tc takve nisu za upotrebu.
- samoniklc sumske i kul ti visane pecurkc za ljudsku ishranu
smeju Ь ubrane najranije 24 easa prc pustanja u promct, jzu-
zcv ako su smestenc u 111adnj acj;
- glj ive sc pazljjvo bcru u korpc, ј nc smcju с gnjecitj. One kojc
su za suscnjc trcba jsccj п а tCinkc snit c od 1-3 mm ј !>usiti u
tankom sloju na suncu, alj najboljc п peci п а lc!>ama. GJj jva
ј е suva onda kada prilikom sakupljanja susti .
Suva pccurka sc pakujc u pCipimc kartonskc kutjje, а р о
zclji kupca ј u drvcnc sanducice ilj kartonsku burad. Spakovana
pecurka mora jmatj oznaccno: nazjv, imc i scdi ste proizvodaca, od-
nosno isporucioca, vrstu ј kvalj tet pceurkc {1 ј П klas<t).
Na ovaj ё se odmah utvrduje ko ј е prodavac evcntualno
pomcsani h jcstivih pecurkj sa otrovnim. Signiranje ј е vaino
jcr ј jesti vc pccurkc mogu Ь stctnc р о organizam ako sc upotrc.:bc
kao ustajalc, plcsnive il i ako su u stanju raspadanja. Takvc sc pt.:-
curke ne smcju ё г ј е г Ь za ljudsku
jshranu prouzrokuju vcoma teska oboljcnja, а ecsto i samu 5mrt.
Ako SC Г П Г П pccurke U hranj, pos\c 2-3 CaSa Г
zrokuj u grccve, Ь svestj, osccaj jakc zcdi , lupanjc srca i,
najzad, smrt, tc pri pojavi makar ј jednog od navcdcnih znakova
poslc uzimanja pecurkj u hrani trcba sc odmah obratjt i Ь
lekaru, а u mcduvremenu povracati sto ј е mogucc visc.
Najpoznatjjc neotrovnc pecurke koj c se mogu u slcdcce:
vrganj, lj sjearka, rudnjaea, Ь ј а ј ё а г а mlccnica ј ё
9 Prirucnik ljekovitog Ь 129

BOLETUS EDULIS
goban, pecurka
..
130
Vrganj, medvedara,
Vrganj ј е jcuna щ r1uj pnznatjjjh ј najtruzenjjjh р ё г ј
ј е r.tzlj cj tc щ ј ј ё cuk ј UO 25 cm, \lo jt.: Џ
visno otl godj snjt.:g н ј kraja u komc rastc. Na svctlrm polo-
zajjma, П а Jj vatl ama, rroplunc; jma ј drugjm П \c\jr Jl.: lamno-
braon, dok ј е kod onih vrganJa koj j ru..,tu u • п ј u
k rajcv jma njcgova hoja blcui.l, kamcno<;jva. Lctj ј е uvck -,vctfjJc
ћ о ј с а п М с о vrganju ј е ht:k Ь о ј с mcnJa
м i zato ј е ovaj п ј п а ј ю ј ј zu .. п Mjri'><t ј vcomu rn-
jutnog, п okusa. Ra ... р о svctljm, ju'l njm \ umama i н
cjma, а п а ј Њ р о lj vadama ј о Ь ј ё п о '>Um&J.
U prolccc. krajcm maja ј '>Vt: tlo Ј ј т jol a vrganj с -.akuplfit,
а za tjm, kud ё jakc п ј с а ј е п Od a\·-
р а do novcmbra. poslc kjsc, ga jma п narocitn
ako ј е torlo. Bcrc st.: ocl maju tlo juna ј щ tlo novcmhri.l.
Svczj vrganj sc sakuplja u korpt.:. ё u п ј с od 1-3 mm
i na п ulj п а ј Ь о ј с ј najsjgumjjc na k ... н jlnatl j")\:Ct ilt
stcdnjaka. J:>oslc suSc.:nja. vrganj trcba tla zatl rij г щ boju.
Pakujt.: sc u kutjjc, parrrnc vrccc, а р о 2cljj kupca u
drvcnc п н jli drvcnu buratl. vrg:mj м
u 1 ј 11 k lasu. V rga nj sc ttpot Ь tl svczt:m stanJu а t'>h rantr,
и ј u п г г п '>t: vr\ i ugi<J\ no111 pom1>Ctt
slanc vodc prokttV<J\'anjt:m ј stavljunjt:m Ll l1urud. pn
ё trcba vodjtj racuna da н budt: pokri\
1
1.:n н • kako
nc bi dosl o do kvara. priprcmljcr1 vrganj м ё • u hlatllll m
prostorijamu .
131

Н Ш - Lisicarka,
lisnjaea, lisica
132
н ј vcoma dobra ё koja tma .,iroku u
ishrani. ali i\ LO lako с Ј о н о ј Ovu jt: prt:
uporrcl)t: dr7ali u vodj bar с Ј а '>a la.
Sc$jr (i., jcarkt: ј е zul c щ ј с ю i umancc. Srari Ja pecurk.1 tma
ohljk lcvka, dok ј е lcvak kod ml a<.J jh pccurki plilak. Nahon \U О
П О rumcnj ј р о krajcvjma duhoko ra'lvuct:nj . Mt:!IO ј е h\:l ic;J,It)-
zu!O ј ima miri .. Ukusa jt.: malo П Ь Ra\IC od pro-
leca о u vjm а ё u cctj nu!".kt m, u
skupina ma.
ё С ј 10 kao ј vrgunj с !'U\ 1 na lc!.Hm<l.
u papirnc ili kart on!. kc
I JJ

LACTARIUS VOLEMUS - Mlecnica,
mlecna pecenica
134
kocl ovc pccurkc ј е п п н п Ь о ј а
ј uvck п kod mliJdj h pccurkj 5csjr ј е ak ruglast ј п
а kod t;tu riji l1 ы ncjcdnako п krajcvimrt п Li'>tjci
(lamclj cc) su н hojc, (1 kasnj jc postanu braon. akn sc
ostctc.
М с о ј е bclc Ь а ј с а ako ga г а kjncmo, po.,tajc bra<,n ј tada
l llcj dosta bclj castog . okn ukusa. Mlaclu ё mj-
ri sc п а i п ј е ukll -.a. Rastc п п а п
tlu, alj nc ll grupama. Bcrc sc od н do н п о tl jcscn. Ova
pccurka ј е dol1ra z.a п а pnscbno ј е dobra ј ukll. п н kao
р е с е п ј с а п с jcclc с н ј sj rova.
135

LACTARIUS DELICIOSUS - Rujnica
136
Q,•a ё spatla u Г С ulj ha\ а
Sc\ jr kod mladjh pc61rkj ј е okrugla'>l. piJo.,nul
а п а jako Ы Crvcnc ј hojc kao cjgla. Na vrhu 1ma
7Cic nka toorani krugovc ј ј е valjk::t'>la ј
jstc ю ј с kao ј с ј г и kocJ starjjjh ё \uplja. Mt.:so Ј С Г
kastoiuto kao \arga rcpa. kusu ј е mal o nagorka. u .,v1m
\ umama prcko cclog lcta ё а do novcmbra Ako '>1.: pccurka
prclomj, pojavljujc SC oranzzutj \Ok. '>toga prc upotn.:l>\.:, prc \C-
ccnja, ovu ё г opratj tla S\.: ovaj sok nc Ь j.,prao. Ј С Г
с on nn ozlcdcnjm mcstjma odmah
137

Н Т Smrcak,
gorski smreak
\38
Smrcak ј е jcdna od najboljjl1 j cst jvjh bjlj!Ej. Raste р о c.,vct/jm
sumama, planjnskjm pasnjacjma ј п а pcskovjtom tl u.
с od aprjla do j una poslc toplih kjsa. Scsj r ј е JaJa!>to-
okrugao, jan1jca t ј na vrhu н naduven, zutosjvc Ь о ј с Drsk<t
ј е bel jcastoprljavc sjvc Ь о ј с Meso ј е t)c/o. Mjrisa prijatnog na
pccurku, ukusa н prijatnog. Smrcak sc susj с е о najbolje na
lesama jznad р е с ј Pakujc с u papjmc vj5eslojnc ё ј ј u kar-
tonskc kutjjc. Sjrovj ё mozc da jzazovc nekc Ы а с porcmecajc,
alj kad sc pravjl no ј dobro osu ј otrov ove pccurkc sc г а pada ј sa-
svjm j scezava.
1.39

AMANITA CAESAREA - Blagva, rujnica,
jajcara
140
Sesir ј е l optastog Ь kod mlade ё zatim ы !>Jn Ј
ispupci. Ј а naj zad postane ravan ili cak s<1 obodom ю м г
uvi s. Sasvim ml ada н sc nal azi u bel om omotacu ё
jajctu. Tokom rastcnj<J н sc rasprsnc i pojavlj ujc с ksir
pccurkc jarkocrvenc Ь о ј с na tankoj drk i. Mcso jt: kod ml adih
ё bclo. а kod starijil1 zuto. Drska ј е tanka, zutt.: Ь о ј с va lj -
kasta, sa prstcnom. Ukusa ј е vr\ o prij atnog, !.pada
l l vcoma kvalitctnc pi.'Curkc. с susi St.:, ali sc konzt.: rvira.
Vcom::.t j t.: s\icna pccurki muhari. j cdnoj od naj otrovnijih pt.: -
curki . Muhara ima crvcni se' ir sa bclim н i drsku ј е bcl a,
dok ј е kod blagvc zuckasta. li sti ci takodc.


Т К (ne sakuplj ati)
mrlonosnc
Т \
1
ERNA- Bcla muhur.1
Т PIIALLOIDES- п п
Vcoma otrovnc
Т MUSCARIA- Muhomorku
Т PANTHERINA - Pcgusta mul1aru
BOLETUS SATA AS п Ф а п
TRICHOLOMA PARDINU 1- Ti grasata kol obari cu
Otrovnc
LACTARIUS TOR II NOSUS - Brcz0\' <.1 irovh. a
RUSSULA EMETICA- Bljuva ra
RUSSULA О Е Т Е 5 PII ALLOIDES

IIOI. I: Н S SA-1 А "i ·\S
1 Rl( II<JI 0'.1 \ f' \RDI'l '.1
\ Л Т , , \l \1 \1 OL ()\\ \ SLIH \ II: RI Ilt \1


K U L Т U R E
А М А ITA MUSCARIA
AMANITA VERNA
LACTARI US TORMI NOSUS
144

Artemisia dracunculi - Estragon
r
146
Е tragon ј е vi5cgocblnja zcljao,ta Ь rnzgranata, i
prcko 1 т li stovi su ј о ј kop1ja<>ti. Cvct jt.: ю
ca tt.: Ь о ј с cvcta jul a - avguc;ta. Korc:n Jt.: veoma juk.
ј podnosi vr1 o ni ske tcmpaatu rt.:, eak 1 prcko П 30° с
Bi1 jka г ј е hojt.:.
na c;vim c; uvjm ј plodnim alt • ч
vccc pnnosc dajc m.a p1odnim, п 7t:miJI'ttma.
д sc vcgetativnim putcm, dt:IJt.:njcm podzxmnih korcn-
cjca-stolonu, а ј direktno jz :iCmt.: nu. Podzcmni stolonj <,t.: -.c:ku na
15-20 с т <luzinc ј u brat.dt.: ozna&:nc markcrom jl1
budaCiccm nu п od 50--60 с т i Jub1ni od 1 О cm. Br.tzdt.:
sc zat rpavnj u i njiva Ь ю lakim vaiJkom. Z.1 1 ha putn.:bno
ј е ol-- o 800 kg !>lolona. Р о nj canj u, t.:strngon trcha okopatt, а prt.:
з rastu Ji tj п duhriva u kol1ctni od oko 150 kg р о
hckt an1. Drugo г ј poslc prvt.: lt.:tvt.: u JUiu
kada trcba ј okopatj zasad. Druga zctva Jt.: kraJt.:m L 1
dobru ncgu, zaljvanjc i ш п mogu Ь 1 tli zt.:tvt:.
Sa pokoscnc Ы list sc kida svlucenJt:m. ы se '>U 1 na
п upama, bcz prisu:.tva dirt:ktnih <>uncar11h
zrnka, ali najboljt.: na lcsama. Р о 1 ha prinos '>uvog 11 ш Jt.: oko
1500 kg, а u drugoj godmi prcko 2000 kg. 11-.1 с p.tl-.ttJt.:
u jutanc bale i odmah Г щ daiJLI р г а Ј н а l11IJ"-••
brzo kv;1 ri. Osu -;cni 1ist mor.a г zclcnu hoJu.
Е Г п а jednom ostajt: П П nckoliko goJin.t.
а c;.ak i 1 о Z<l tim с ponovo 111'><ttlujc nu drugom mi:'>LU. Г н П
г ct<t rskog ul ja i Ь '>t: u л rntlu-.tnJt kod
и mcsa, povrea itd.
[1) .
147


Calendula officinalis - Neven cvcn ј е jcdnogudi snja hiljka. Г vr ... oko ml .. щ (fo
60 cm, ... а н stahljiknm, '>il m.:tzmcntcno П
п а granCic;rma. LopatiC<I' .. tng ј е t7!!1cda. щ .,u L.utn·
п ё Biljka cvcta prcko cclog kta. ё а i ka ... nn tt я
ajkori . niji su ncveni ш duplim cvcto,•ima - cvctnim gla\tcama.
cvcn uspcva gotovo nct <;vakom zcmljiiitu. ali nttjboljc nu
vr·rnom, b<tStcnskom zc mljt SIU. lozt.: St: ю IZ Г ..... HIJ, tli
10 po'>kupljujc п 'L:vcn sc prot7\ odt tz
dircktno sc с с ј е п п uprila u н н
oko 40 cm. Potrcl1no ј е s ю Ltzorati .zcmljistc п а
с е sc s н ncvcn. Р о SI.:[VI obavczno lrt:ba IL\ Г ё П
lakim va ljkom. Scme kli ji.l - ni ce za 20 Jana. н Jt.: potrcbno
izvrsiti oknpavanjc. ods traniti knro\ i suvisnc btljkt.: 7_.;t 1 ha po-
t rcl'J no ј е oko 1 О kg scmcnu. Cvt:! n<.:vcna с <;akupiJa 1\kfJUCI\O р о
ttvom i kpom п SakupljaJU с samo C\'ctnt: gla\ tcc bo.:z
pelcfjki, а Z<1 Lim SC Zt:il:ni tkO - Casica Otkinc ј П П Г
nic::t . п sc mnzc obaviti na jakom Л u Lankom '>fOJU
Sasvim uv cvct с o; tavl ja u papime л а О Л Otl
oko 6-7 kg sirnvih laliC<J Ь ... с 1 kg -.u\•tl1. Р о Ј е р љ
s uvoga cvcta 800-1000 kg (:.amo latic<!) ili oko J...l!,
suvil1 glavi ca. Ovaj uf <l7i u ћ Г eajt.:va.

Carum carvi- К
150
' ..
'
. -
'·""' ';
1 ' :11
1 • • ••
'
:· .. ,,
......
К т ј е dvogodjsnja zeljasta Ь Prvc godjnc obrazujt.: ljsnu
rozetu, а u drugoj п ш Ь preko 1 т visoku. Ljsct.: ј е
perasto ј jscccno. Cvct ј е sjtan, Ы ј sakupljcn u Ь
stjtaste cvastj kojc cvctaju u т а ј - junu. Plod ј е duguljastog
Ь ncsto povjjen, т Ь о ј е jr sazreva u junu т т а
ј е prijatna ј е г sadrij etcri cnog ulja. Ukusa ј е naljutog. К т sc т о с
gaj jtj с о т а uspesno gotovo п а т т alj najboljc pri-
nosc dajc na т т tlu. У с о т а ј е vazno da zcmljj stc
ne budc zakorovljcno. Prj nosi sc povceavaju ako sc pod prcduscv
kjma rasturi 25-30 tona stajskog а od mincrnlni h 200 do
300 kg supcrfosfat a ј oko 150 kg kalijevc soJj р о hekta ru. Dubjna
oranja ј е obavczna oko 30-35 с т К ј т sc sejt.: dircktno п а njivu
krajcm т jlj pocetkorn apri la u redovc na rnstojanju od oko
35 с т Poslc setvc obava no sc povalja т т т е kljja
ј п ј с е za 15 dana. Za sctVtl ј е potrebno oko 8 kg т pn hcktaru.
Setva sc vrsj na povrsini zcmljj sta ј е г ј т nc т о с ni ci bcz
tl osti . Okopavanje ј т а se г ј nckolj ko dana р о nje<t nju, з drugo
20 dana posle prvog, ј ono zavisj т od zakorovljenostj
т Azotno dubrivo, oko Ј 50 kg р о hcktaru, sc razbacujc
prc drugog kopanja. U drugoj godj nj prc prvog okopavanja rnsturi
sc oko 200 kg azotnog dubriva. Juna - jula т stiu u drugoj
godinj za ictvu. Nc sme sc eckatj da т щ suzri ј е г on ne-
jednako sazreva, vcc sc kosi С т с т е Ь т boju,
ј reda u snopove. Snopovi ostaj u nekoliko dana и njivi rndi do-
zrevanja pl oda, а т se jzvrsi п ili st: г Scmc kima
se pro usi u т $loju, а za tjm sc pakujc u papimc ё
Vlaznost т ј е oko 10- 11 %. Prinos р о hcktaru ј е oko
1500-2000 kg. Kjm sc Ь u industriji likcra, Ь о т Ь о а
peciva, а т ulazi ll sastnv rnznih prcparata kao lek. Ekstrak-
т iz semcna dobjja sc 4--6 н ю е о т а trazeno ё uljc.
Kim sc poslc з ю г а skladjstiti u tamne prostorijc.
К т rastc ј т Najracionalnije ј е proizvoditi ki m u kombi-
п sctvj sa drugim usevima.
151

Coriandrum sativum - ђ
152
Korijandar ј е jcdnogodisnja zcljasta biljka П oko 60 cm.
Li · cc ј е perasto. Cvetovi su sakupljeni u stitastc cvati ruiicaste
Ь о ј е Biljka cvcta j una-jul a. Plod :-.uzrcva
Uspeva na svim zcmlji stimn, ali mu najholjc odgovaraju krccna.
Najboljc ј е istovrcmcno poscjuti ki m i korijandar izmcdu n::dova
kima. Ko rijanda r se prvc godinc zanjc, а kim na rcdnc. Т du-
boko pripremljcno zcmlji ste, uz upotrebu mineralnog dubriva,
supc rfosfat a oko 200 kg prc oranja s proleca. а stajnjak kao
prcduscv.
Sejc sc dircktno na njivu u m<t rtu-aprilu u redove sa raz-
makom od 20 cm. Potrcbno ј е oko 30 kg scmcna, а kod kombl-
gajcnj a sa kimom razmak redova ј е od 30-40 с т dok
se meduredno seje kim. Kod ovakve sctvc potrebno ј е oko 20 kg
scmena р о hcktaru. Setva sc vrsi na dubini od 1-2 cm. Seme
klija za 20 dana. Kada se Ь uvrsti, vrsi se okopavanjc. Drugo
okopavanje sc vrsi р о Ь Avgusta meseca plod sazreva. ё
dobijc zutosmcdu boju, i anjc: sc, stavlja u snopove, susi na pro-
majnim mestima, а zat im se omlati ili ovrSe. Seme se provcjc,
prosusi u tankom sloju i pakuj e u papirnc vrece. Prino р о hektaru
ј е 1500-2000 kilograma.
Korijandar sadrii oko 0,5 do 1,5 etcri cnog ulja. Ne smt: imati
vecu vlaznost od 14-15 %. Sitnozrnc vrste imaju vise etcricnog
ulja nego krupnozme. Koristi se u medicini, kao nacin, w tim
u farmaciji, u fabrikaciji likcra, а sluzi kao odlicna р а а za р ё е е
1.53

Digitalis purpurea - Purpumi digitalis,
naprstak
154
. Purpumi tl igitaJi.., ј е н д knJa prvc.: gn-
dt п с donc:-.c lt.,nu rozctu. а d rugc gndt nc.: pnJaviJUJC !it: п
cv<.:tna Ы visoka prc.:ko 1 m. Lr'itOvt 'iU dugulja.,to ј Ј Ш
п ' tamnoz.t.:lcnt: ю ј licu. ;, с а nalicja Cvc.:tnv
1
ё п а Ъ purpurnncrvcnt: hnjc. Ј С н -.itno. iuto-
:-.mcdc З jt: п Њ uspcva m1 svim 7c.:mlji'ittma,
ali nujholjc pri nost: clajc r1u ili \umskom
Proizvodi st: iz г ш а а sadnicc.: о u martu
mcsc.:cu na stalno mcsto, а н od 35 х 35 cm. Digttalic;
С mora put<J okopavati. Prvo okopavanjc с vr'ir pn.,k л с а л ј а
na rcdno 20 dana љ Vcoma prinoc;c.: tlajc.: kada с
dubri stajnjakom i prihranjujc.: п dulnivom prc.:d о о р а
н л ј с i'..<1 Lo jt: п oko 1 О kg а ш п о dubnv:a р о hc.:ktaru
Ako uslovi dozvoljavaju, potrchno ј е Њ zalivati щ prvog
okopava nja i Г duhriva, а takodc i ћ ictvt:. U tom
ё imamo dvc.: hc rbc li sta u р Г О Ј godint. Na ю tlrugc.:
gotli л с 1 rc.:hu od!.L:Ci cv<.:tnt: sta\)ljikc.: Ј С Г С Lt me н koltt.tn.s
i kva litct li siCJ. U tlrugoj godini ы tligitalis 11l'rc n..:knliko put.t Jko
sc poslc svukog koscnja и prt.: zaliv<1nja rn'ituri oko 100 kg azotnog
duhri va. LisL sc susi u hlatlovini na ll.:sama. Od 4 kg sirovog la'Cu
doblju st: 1 kg SLtvog. Sa jcdnog hcktar<t sc.: u prvoJ goJtni dohtJ<t
oko 2000 kg 'uvng ё Ј u tlrugoj oko 3000 kt.!. St:mt.: 'iakup-
lja stt cvctt1il1 stuhljika u (\rugoj щ Р о hc.:kt.itru Jt: prtno:. ol.o
300-50() kg ы Trt:ba щ ч nt:koltko an 1..1 ... c.:mc.:.
Sa ovc povr; int: u drugoj godini sc.: nc.: sktda list. PakovunJ"' ћ
·cnog lista st: vriii u papi rnc vrc.:6.: tlt karLOn.,kc.: kultjt: о Ы м е с
tamnim papirom. (\tva sc.: na \uvom i tnmnom mt:'ilu u1 pn"t"t•.-o
upija6t vlagt:. LisL st: bez dr\kc.: i т о г Ј tmati lc.:pu IIOJU.
Upotr..: bljava ы u mcdici ni ;ru priprcmunjt: н nt Г С с
i kao п Ь Scmc.: л
digiti.l lisa se s vrt.:mc.: na na ' ' rc.:m..: upotreblJava ta os\•t:zcnJc.: kul\t\1·
sanog digi talisa.

Foenicnlum vulgare- Morac, komorac
156
. ..._. . .
.
..
ј е п zeljasta Ь rnste vjsoko ј do 2 m.
Ь ј е п ј gola. Ljsce ј е pernsto. Cvctovj su sakup-
п u zuckastc st jtaste cvastj. Pl od ј е п Ь о ј е Upo-
Ь sc za п ё п ulja koja jma oko 3-7 %.
Komornc dajc п а ј е с е п п а dubokom, п zemljj-
stu, sa dosta toplote ј п п vl age. Proizvodi sc п а ј
е е е с п п s prolcea; е ј а п ј е se vrsi п а п u re-
dovima razmaknutjm 30-40 с т а Ь ј е п od Ь
20-25 cm. Р о lc tri п Ь ni ce. Potrcbno ј е oko 10-12 kg
semcna za 1 hcktar. Komorac cveta j ula-avgusta, а plodovi sa-
zrcvaj u krajem avgusta-septcmbra. ё sazrcva
i zato se kosi ci m pozutc plodovi, stavlja u snopovc radi dozre-
vanja. а poslc nckoliko с ш а omlat i ј ovrSe, proveje, prosusi ј pakujc
u papime vreee. Prinos р о hektaru iznosi oko 2000 kg, а slamc oko
4000 kg. od Ы sluzj kao dobrn п hrana. Р о su-
senju, plodovi treba da budu bez drske. sivozclenc Ь о ј е ukusa
slatkog, п naj vi se do 14 %. Komorac г oko 4-6 %
eteri cnog ulja.
Komorac sc Ь u mcdjcini , г п
ljkcra ј bombona.
157

Hyssopus officinalis -Izop, miloduh
1 5 Н

Matricaria chamomilla - Kamilica, titrica
160
zcljasta Ь u ш ra!>tc vic;nko i prckn
pola mctr.t, sa razgranatom Ь ncJ kojoj '-t: nalazi mnogo
i utih CVCI0 \'3.
Kamilica uspcva samoniklo na slati njavt m, щ
CJii najbolje rczultate u poglcdu pnno.,a ipnk dajc na
о Ь ю priprcmljcnom plodnom ј ю poorann
pred ј е enju sctvu. Jcscnja setva ј е mnogo St:jalicama с е
zascje cme р о povrsi ni u rnzmaknutim okn 30 с т 1
lakim valjkom sc povalja. Za jcdan hektar ј е oko 6-8 kg
cmcna.
Plcvljcnjc kamilicc sc г ё с Ь Prihranjiv3nJC sc:
vrsi rano prolcca sa oko 150 kg azotnog dubriva. Bcrba kami-
licc с odvija u aprilu i maju mcsccu. Mcdutim, kod gujcnc kamiltcc
bcrba sc mozc vik puta ponoviti. Bcrba. su!ienjc i ч poc;tupak
sa cvctom kumilicc ј е i tovctan kao i а .. umoniklom. Kamilica
sc mozc scjati i s prolcca, ali tada postoji opa!-no!.t dn sc zbog
susnog prolcca vcomu sporo razvija ili doncsc vcoma mnlc prinn .. c.
tc postajc ncrctll abllna.
11 Р nrutnik ljckov11og t>ilja
Ь

Mclissa officinali - Melisa, maticnjak,
ё trava ma tocina
162
ё jt: vi S<:godj;nj a hjJjka, vr-.rnt: i do Ј г
ё ј е ы Biljka ј е maljava, cv..:tovi i uck<Jslobeljcasti,
cvc1a prcko cclog lcta. Bj ljka ј е з aromuticna, prijatnog miri sa
na Jjmun. ј vcoma ј е н paS<t д peclc. M<Jtrcnjak traza plodno,
dobro г zemljj stc, tada dajc najvccc Razmnoiava
sc iz starijih Ь • Ю З proizvodnjom satlnica, ali najlakSc dircJ...tnom
ctvom na njivi. Proizvodnjom sadnica jJi dcljcnJcm rarijih busova
ra!>porcdujc с п а od 40 х 40 cm u ili о prolc.:ca.
к sctva sc vrsi u rcdovima 40 cm. Pot rcbno ј е
oko 1 О tlo 12kg scmcna. zbog malc 1,. lijavosl i. St:mc pro-
kljja za oko 4 Posejana njiva с obavczno pov<Jija lakim
valj kom. п s..: и ako ј е uz ю unc1o
25-30 tona taj:.kog dubriva. Nakon п bi ljkc С okopaJu,
а poslc 20 clana ј о jcdnom. Prc kopanja ы sc azorno tlul)rivo
u ё otl 150 kg р о н U jt.:scn sc ю rastura kombi-
novano dubrivo Е I PK. oko 300 kg р о hcktaru. Bcrt.: sc tri put<J
godi snjt.:, prcd cvctanj c. Ako ј е proi zvodnja za Њ ond:t ы
zc1vc sa Њ skjd&J list ј susi л u llladu jli na promajnjm
tavani ma, u ko;cvjma. Li 1 mora г pnrodnu zcknu boju ј
voju aromu. Pri radu sa '>Vciim ю puzjtj da с nc.: gnjcci н
pocrr1 j. Osuiicni li 1 sc pakujc u p:1pirne kutije, Ь tamnim
з л ё sc dohro zatvorcn na -.uvom mc.:stu. Li!>l nc
smc i mati pctcljkta. Prinosj suvoga li la su u prvo; godini oko 1000
do 1200 kg р о а narcdnih Г i prcko 2000 l..g. н
cnjak ostajc na Г me tu i prcko 5 godjna. Za proizvodnju
scmcnu trcba O!>lavjti р о cbnu purcclu. Kad polovina '>Cmcna и
ko!>i С ј onda dozrcva u sr1 opiCima na nji vi nckoliko dana. Sa
parcclc od 1 ara Ь sc о 5-6 kg . . с н а maticnjaka.
ё ј е vcoma traicna biiJk<l u mcdacana 1 oba\·t:zna <;a!.IOJUk
rnnogil1 ё а ј с и 7_.1 ј с ё с Г ј с Sarnonikla rnc.:la а .,t: bcn: u
svc vcCim koljcinama Ј С Г sc veoma mnogo traza.
11 .
l b3

Ь piperita - Pitoma п а а metva
164
Ь vjsj nc pola do jcdnog m<:tra.
Ј О Ј Ј С _v1 е Ь Ј cr:venkastozclenka tc, ka njjc.: Ы
IJub•cas_te .. ·u З 11, modrozclenc Ь о ј с а
crvcnoiJUbl castc, cvcta od JUna do kraja avgusta. Korcn jt: jako raz-
1 od :entralnog ko_rena odvaj aju с п jzdanci i Ш с
koJ.' su u t.,?JC, а zatjm, kada е rj j zdancj pojavc na po-
vr zcmiJc:. 1m Ј С Ь Ј а zeknka Ь Jok su :Zilc kojt.:
о З Ј u r da_IJC bclc ю Onc takodc mr..:njaju
bOJU knsniJC, 1 nc to su crvcnkastoiJublcastt.: Ь о Ј с Pouw mnc poloz-
njce, jsto kao i п sluze kao adni matajjal za daljc razmno-
zavanjc.
Najbolja so na pjtomt.: nant: ј е cnglc. ka orta М Л jlj
crna а п а Ova on:.t, pored 5to ima veoma prijatnu ar omu.
jma ј п kol jcjnu ctcrjcnog ulj a, zbog 6.:ga sc з п а uglavnom
ј gajj.
Pjtoma nana uspeva gotovo na vim zcmljj stima, al j najboljc
prjnosc daj c п а rastresitom. lakom. pcskovjtom п
Jedan od osnovnjh u lova ј е д п zc.:mljj iite, jt: п tl ubnkn
poorano, dobro pripremlj cno, naj boljc poslc п luccriS,ta ilj
п Pitomu п nc t reba na jcdnom mt.:stu proizvoditi
od 2-3 godjne. Zatjm ј е и prcsadjtj п а clrugo mcsto, i na
mc to ј е nc treba vracati bar 3-4 godinc.
l sktl tvo ј е pokazalo н sc п п а а dobjja l l щ •
prc п kultura. Pi toma П П sc mozc ra · adiv<Jti prokcit. al i
dalcko п s jescni . Na dobm pripremljcnom po<;lt:
kj se. u Н н mc ·ccu, trcba г Kako С
а п а razmnozava ј ·kljuCivo vcgctati vnjm putcrn, tn ј с da hi ml)f!ltl
и ona п svojstva о ј а ::. u щ н rnn1jjm ukNta-
njcm п vrsta drugih п а а potrel) no prc · ' 'cga. pnprcmiti
sadni materjjal. Sadni materijal su naprcu polo.lnicc. Ovt'
sadnicc sc rcdaju u ё tltrbinc 6-8 с т ј с п а tll tlrt1g11. Ovaj
sanci c sc pravi т ili hudaCi Ct: rn. н 'iC
ј povalja sasvim lakim valj kom. Rcdovj tr.:ba da butl \1 udtt iJcni
jcdan od drugog cm. ilj za н obrauu oko ћ О cm.
Cj m sc nan<1 uvrsta, t rub<l ј е н а prcthodno Г t)l..n
150 kg nitromonkala р о ltektaru. Krnjem и .' п
pojavlj ujtr sc prvi cvctovi, i taua Н treba I.. O'\tlt о с gaJI r:ttdl
li sta, al j ako sc gaj j radi ulja. п trcba З м П
а п а ј а п ј с 50 % cvcta. с с с с Ь 1 !><t Ј С
skida ·vla<:t:njc.:m l jst koji с tr tart\.. om na Ш П
н ili u п ali н na lc!-ama al...o \tJ u П
manjc ё Po:o; k · trscnj::. l i. t mora tadr7ati п Ь щ
sc u kartonskc kutijc ili u IH\Iron-vrucc.

Kultura pitomc nane Ь е г Ь а
166
Na na ю ј п а .., tah\jjcj, 1 katla '>t.: O'itl''· ond<t Ji,l
skjtla ё jfj н п Ccln Ь nan..: П ....: п u
ш slumaricc. Poslc prvog П nant.: trt:ha r.tth.tctll tlkt'
15U kg п р о ha, ј р о 1.:.tlit1. 1al\,, Johij •• ,u
najvcCi prinosj ј щ sc sa u .. pehom Jt.:dn,l tx:rha , с О щ а
zctvn stjzc: j t1la, а tn:ca. koja ј .. tnh1ju. 11 н н
tjm, svc zavjs j otl • п pri \J ka, щ 1 П • • '·'
dubri vjma. U jcscn prv..: gotl jnc trcl'>a nanu prcor.tiJ nil lt>
duhj11t..:. Tad<! tlolazj clo hjljk..:. LJ П щ
nanu napacla g\jjvjca PtJccj nja mcnt c ј ta<.la jt: trc:htl щ pu\..t"-111.
Ovo hjva Г Lt drugnj ј trecoj godjnj, k<tda Ј С п а gu'''' /.1-
sadcna. SLOga n..: tr..:bu п н tlu.lc na П Ј ј ј v\.'c ctm....: ю Ј а с
prvj cvctovj, oclma\1 ј е kosjti. Р о pr.tvilu. kotl Р Г og П • n.1nu
trcba razrcdit i. ostavi tj 3- 4 П 11tlanl...t, L.t<.IO'I 't:
dobjja Jj st ё kva\j\t:l;'l i rctl.. o tlo\:111 tlo gljl\ С П П
Mcdut jm, u ·..: njko э nc Г ј Г ћ ,,,,,
м sc doblja Jj st alj t<Ho с а 1 II\IJ
ј $adnog г р а с ti mt..: н С а ct:na 1.1 \..\.tl1tctnt Jt,l.
Od nko 4 kg sirt)\ og dohija sc 1 l..g ltsi:J. .1 щ 11.1 С
Ь 2000 kg SU\'Og Jjsta ј ј 5000-6000 \..g stt\C hiiJkt: ilt
Ю kg н koga ima u З ј ю tlo 2 %, з u Ј ј н 1 щ 4 "<. ,.,,.,,no
ocl sortt:. Za jcclan ш ј е putrt..:bno oko 1000 kg н m.ll\.'nJ·''''
Mnogo t raiena u mctljcjnj i jctl na ј od з l..tJitur.J

Origanum Majorana - Majoran
>
I6R
Majoran jt: jcdnogodi.nja З blljka vrc;roc do 50 cm.
.izdankom . . Ь ј е tetvrtasta.
ю su srtnr. t:lrptrcnr. Cvetovr su sakupiJeni pri vrhu i Ь
ё Ь о ј е Biljka cvcta jula-avgusta. Majoran н plodnu
vrtnu zemlju sa dovoljno vlage r do,•oljno Na г
pooranoj duboko jescni. u prole6: se majornn ra'iaduje
kada prodtr opasnosti od prolecnih mrazeva, i to na 40 cm red od
rcda, а 20 cm biljka od bi ljkc u rcdu. Za jcdan ha ј е potrcbno oko
1 О О adnica. Sadenjc mora da prati zalivanjc. Okopavan;e se \'rSi
ё с rasad pri mi, ali se р г с okopavanja rasturi oko 150 kg
azot nog ц Drugo prihrnnjivanje trcba oba,·rti po'lc prve
zctvc i tada jos jcdnom okopati.
з dajc d\' C ictve godiSnJe, ali ako е primenr LalivanJe.
onda i tri. а п ј е е щ oko 1 О cm iznad zcmlje. PokoSc:ni п
с usi na promajnim me timn ili u su nic.ama. Sa Ь sc skrcl•r
ё ili masinski, ili е pak, ccln Ь 1\ecka nn odredcnc duzinc
р о ielji kupca. Posle su5enja cela Ь mora г л
boju. Odrvcnjcni delovi Ь poiuteo list rl i gola Ь nemaJU
upotrcbnu vredno t. М а ј о г а ј е u toplijim Ы
Ь Sadrii oko 1 % ctcrienog ulja. Ь se u konzcrvnoJ
prehrnmbenoj industriji. Ra ad с с priprcma iz fcbruurn il1
marta u topli111 lcjama: uz rcdo,•no wlivnnje proklija za 10
dana. Majoran se moie dircktno sejati na nji\u apri la Р о
trcbno ј е oko 6--7 kg za 1 ha. Semc se mesa sa
prilikom ct,re. U ё direktne setve. zt:mljistt: mora Ь
irno pripremljeno. Posle etvc с morn З lak1m \3\Jkom
Setva с i kljucivo obavlja u л zemljtl Majoran Њ m 10 do
20 dana. н е i prihranjujc. ve ostalc П mc:re
se provodc kao i kod ю nan.c.
169

Petroselinum sativum - Persun
п ј е dvogodi snja zeljasta Ь koj a u prvoj godini razvijc
lisnu rozetu i koren. Listovi su per asto п Iduee godine se
razvija cvetonosno Ь visoko prcko j ednog met ra, п а
kome su skupljeni cvetovi i uckastozelenkuste Ь о ј е u Ь stita.
Koren ј е п zuckaste Ь о ј е Biljka щ dobro podnosi
niske temperature.
170
Persun volj duboka, п ј cjstn zcmljjsta, а ю vl agc
ј umercnom tcmpcraturom. Pcrsun pod ovjm uslovjma dajc vcoma
dobrc prinose. U prvoj godjnj dajc oko 2500-3000 kg suvog Jjsta,
а od otpadaka se moze projzvcstj oko .15 Jjtara г ё ulja.
U drugoj godjnj sc dobjj c oko 70() kg suvog lj ta ј 2500- 4000 kg
korena. Ako sc п gajj u drugoj godjnj za ulje. onda nema korcna.
ј е г se tada ostavl ja cvctna Ь za pl od jz koga sc vadj ul jc.
Desrjlacjjom zreljh plodova dobjja sc 4-7 % г ul ja. U korcnu
ga jma п oko 1 %, u ljstu oko 2 %.
п se scj c rano s prolcca, а naj boljt; u j anutlrtl jlj Г
ako dozvolj vrcmc. Pcrsun vcoma sporo п ј ё с ј zato zcmlj ist<.;
mora Ь sasvim ё od korova. Scjc sc u r·edovt: п а razmaku od
30 cm scjali com. Scmc nc smc Ь poscjano Ь od l cm. Za
j edan hckt.ar р о г с Ь п о ј е oko 10-12 kg semcna. Scmc п е с z<1
dvadesetak dana. Persun sc okopava ё sc Ь uvr ti . Prcthodno
ј е р о г е Ь п о rasturiti oko 150 kg azotnog dubriva. Poslc ictvc
р о г с Ь п о ј е rasturiti oko 150 kg azot nog dubriva. а р о mogucstvu
i zaliti usev. Na ovaj ё sc u mnogomc povccava prino . . Pcrsun
se mozc kositi 4-6 puta. Kalijcva i fosfoma dubriva sc unosc pri
о п о п о ј obradi zcmlji sta, а takode i п u п od 25--30
о п а р о hektaru.
Prilikom prvog okopavanj a trcba Ь razrcditi da budu u rcdu
п а 10-15 cm ј е п а od drugc. T rcba voditi racu.na cla st.: ze1va
na vremc obavi, ј е г kod kasni jc · zctvc о Ь ё о li 1 poiuti. а taJa
п ј е п
Li st п se susi na ·promajnim mcslima, tavanima, kosc-
vima, supama i l i п Pri п sa li 10111 П od
zetve р а do п lreba voditi г а ё п р о ebno о higijeni.
Najbolje ј е li st prvo opruli, р а ga ond:1 osusi l i. Pranjt.:. lista sc:
п obavlja п а vclikim ramovima, п а Cijcrn sc donJem delu
п reseto. Mlaz vode iz creva ili prskalice odnosi svu п
sa li sta kroz reseto. Posle с с е п ј а li st se susi . OsuScni li 1 se pakujc
u papirnc ili polivi nil skc vrccc. . .
К о г е п persuna sc vadi s п opcrc i sece ieiJCnc
kocke, krugove ili п i susi. Ovako г : pa_kujt; u
papirne vrcee. Pri prerddi п treba strogo vodrtr rncunu о
п К о е п sc п vadi izoravanjt:m, plugom. .
Za п п u drugoj godini о tnvi ti da scme . azn
i doblje i utu boj u. п п sc stavi u nopovt; pod_ н
nadstresni cu radi daljcg п Zatim se _ovr 1 on.o
koje ј е za seme sc susi п а п mcstu, prectSe<tvn r pakuJC
u р а pi rne v recc.
Per sun se Ь u ogromnim koli cinama u prcradivacko-
п п
171

Salvia officinalis- Kadulja, zalfija
172
ZaJfija ј е vi 5egodi snji zeljastj poluzbun, vtst ne 60--80 cm sa
duguljastoj ajastim li scem koj e ј е р о obodu testerasto obraslo
sitnim dl acicama, si vosrcbmastc Ь о ј е Cvetovj su plavkastoljubl-
casti ј nal aze se na vrl10vjma Ь Cveta preko ccl og lcta.
Zal fija ј е aromaticna, г oko 2-2,5 % ё ulja.
Uspeva gotovo na svakom zcmlji stu, alj najvi se voli suva, topla
Ь ј е г rada daje naj vj se ulja. Na duboko pri premljenom
zemljistu prethodne jesenj, treba rasturitj oko 30 tona stajnaka,
а od minernlnjh dubriva oko 500 kg supcrfosfata ј oko 150 kg з
jumovog dubriva.
Sc.:tva se obavl ja sejaliC<Jma djrektno na njivi pred samu 'Zi mu
na Ь od oko 2 cm, u redovima 40 х 40 cm. S prol eea Ь
obavczno povaljatj ako to nijc ё prili kom setvc. Sadnja moze
da se obavi uspcsnjje prcko sadni ca, ali ј е to dosta skupljc. Za
j edan hektar ј е potrcbno oko 10-12 kg scmcna.
Kada se н uvrsta, treba ј е okopati, а prethodno rasturiti
oko 100 kg azotnog dubriva. Okopavanje ponoviti jos dva ili tri
puta, zavjsno od pot rebe. Ako sc zalfija proi zvodi za Jjst, onda sc
з ranjje, krajem maja, kada bjJjka pocj nje da cveta. Ako sc
projzvodj rndj ulj a, onda se zanje kasnjje ј е г tada ima vi Se ulja.
Ako se proi zvodi radj semena, onda se ianje avgusta mescca
kada ј е u donj oj pol ovjnj cvasti seme zrel o. Nakon zetve, Ь
se posl e nekoljko dana ovrse, seme provej e, osusi ј pakuje u papjme
vrece. l z cel e Ь se destjlacjjom Ь eterj cno uljc.
Р о hektaru p ri nos suvog Jjsta jznosi oko 2000 kg, Ь u suvom
stanju oko 3000 kg, ё ulja oko 30 kg, а scmena oko
500-600 kg.
Zal fija ј е veoma dobra pasa za peele. . .
Zalfija se Ь u kozmctj cj, а ј u medjcjni za г П
nekj h preparata. . ...
Ь ј е projzvodi ri zal fiju na suv1m zemiJt Sttma kao
polusamonjklu.
Na j ednom mestu ialfija ostaj e р о deset i vi 5e godjna. Kasnijih
godi na daj e nesto vece prinose.
173


Sinapis alba - Bela slacica, senf, bela gorusica
1
/
174
1 •
ё ј е jcdnogodj'nja zcljasta Ь granatim Ь ' '1\lne
oko S0-60 po.krivcna .. Lj scc ј е н ј
dlakavo. StC:thlj lka 1 gr.Jnc Lavrsa\'ilJU с jtnjm. :iutjm м
cvet jcima. Plod slaCicc ј е lju$ku sa nckoJjko L.,l cdozutih <;emcnki.
Cvcta u junu. а plod sazrcva krajcm jula-avgu.,ta. ё
najboljc prinosc na rtocJnim zcml j jstima poslc povrtnr:o.kih okopav1na.
п а ncma u pogkdu zcmlj jsta ћ Ш о ј а Sctva с obavlj.-. р ћ
Ь drljanja. dubokog ј е cnjcg oranja. u ё m<Jna-aprila.
djrektno na njj,,u u rcuo'' jma razmaknut jm ol..o 20 cm Љ \jrokorcdnn
40-60 с т Pot rcl1no ј е oko 1 U kg scmcna 7.<1 џ ј Ј ј 5 t.lo
6 kg :z.a sjrokorcdntl etvu 11::1 dul1inj od oko 4 с т Slatica а d с
ncdclje. Sctva sc rnoic obavjt j ј k<1sno u jcscn. Najholje н н
stajsko dubri,,o prcd prcthoJnj tl cv od oko 30 tona pn н а
od mjnernlnill duhri va supcrfoc;fat oko Я Ю kg р о г Prvo nknpa·
н ј с sc odvjja р о njcanju. а drugo dcct dana posk prvoga. ilj р о
potrcbl. Kad mallunj ca dobljc zut osmcdu boju, ZC\\' U trcba ob:.viti
rucno ifi П kj, posJc щ н nopO\ i 'iC Г с na П
ilj sc omla tc. Scmc sc posle vrsicii1C Г ј provcjc. ш С u

Г С С С
papime о Ј р о 50 kg. Kvaljtctno . cmc nc т е d:t imn ,.jk od 1 О l't>
vlagc. г cjstog scmcna ј е oko 160U do 20()0 kg р о Glji-
н Pcronospora. parazitj ca koja izazjva bokst na korenu bjJjke u \ldu
bclc prevlukc п а ccloj bjlj cj, П О С я da o7hilino ugrozi pr()j7vPd-
п Zato ј е potrcbno prc s ё sprove ti ))CI\' U kako hj hlltk.c
ojaeale do pojavc ove l1olcstj. moic nupa ti vn;ta
U slucaju ozbi ljnijeg napada Ь pruiiak buhac ј talk za 7Jtprn-
sivanje lacjcc. Slacjca sc Ы u konzcrvnoj н t
izradu cnfa.

Sinapis - Cma gorusica, cma slacica
176
Cm<1 ё ј е zcljasta Ь zel t.:nka!lt«.: Ь о Ј С п е
vjsoko do 1 m, usprnvno ј j ako razgranato. Liscc ј е pernsto ј prj dnu
а Ы а jzduzcno ј а ј а to. Cvctovj su na ю ё ј Ь
sakupljcnj u zuckastc cva ti . Pl od ј е ljuska, sa mrkocrvcnkastjm !.mc-
djm scmenkama. Cvcta u j unu. а sazrcva u j ulu-avgustu.
U poglcdu agrotcl1nj kc postupjtj j. to kao ј а Ь slacjcom.
Mjncralno dubri.vo: fosfornog oko 500 kg, а kalijumovog oko
200 kg р о hcktaru. Zctva sc mora obavjtj prc azrcvanju, ј е г se scmc
vt:oma osjpa. Ovrscno cme с prosu· j ј pakujc u papjrnc
vrccc sa najvj Se do 1 О % vlazno tj . Prjno ј е 1.200 do 1.800 kg р о
hektaru.
177
12 Р ri rutnik ljekovi IOA Ь Н р


Thymus vulgaris - Timijam, pitoma
majkina dusica
17
. \
1
l
Т ј е viscgodisnji zcljasti zbun od oko 25-50 с т с а vcoma
sitni m \isLiCima, sa ё obrasl im itnim d\a-
cicumn. г oko 1-2,5 % ctcricnog ulja. Cvct ј е ё Ь о ј с
Timijam voli s Ltncana, dubokn, rastrcsi ta zemljista sa dovoljno hrcinlji-
vi h astojaka i vlagc. Ј е cnjc duboko г ј е obavczno, rasturanjc
s taj njaka i zaoravanje, takodc. Razmnozava st: scmcnom di rt:ktno п а
nj ivLt ili dcljcnjcm starijih buscva. Za di rckLnu sctvu, s pro\t;ea u rc-
dovima razmak11utim 20-30 с т pot rcbno ј е oko 4 kg St.:mt:na. Poslc
ctvc potrcbno ј е povaljati lakim valjcima. Poslt: dve ncdcljc м с
klija: ё sc tJvrst i, trct">a ga okopaLi. Visak biljki trt:ba prorcditi.
П ј е nckoliko pu ta vrsiLi okopavanjc LOkom vcgetacije ј е г
korov umanjujc prino, c. Р о с drugog okopavanja, rasturiLi oko
150 kg azotnog dubriva. Zanjc sc od maja do scptcmbra, kada ј е Ь
u cvctu. Od З kg sirovog Limijama dobija sc 1 kg Ь Prinos
р о hcktaru ј с 2.000-4.500 kg suvc Ь Na jcdnom mestu timijam
sc nckoli ko godina. О ukni timijam с pakujc u jutane vrccc .
179
12 '


Valeriana officinalis - Odoljen, macina trava,
valerijana
'
180
) ,
Val crjjana jt: vi segodjsnja zeljasta Ь raste vjsoko do jedan
mctar. Lj su Cvct ј е IJcloruzjcastc Ь о ј с sakupljen u stj-
tastt: cvastt. Cvcta od JUna do avgusta. Scmc ј е smedozute Ь о ј е Kor-.:n
Ј е ы Ь о ј с ј as.toj j sc od ri zoma, jz koga sc razvijaju kratkj
tz(lanct.
Val crijana uspcva п а vjm zcmlj jstjma, ali najbolje prinose dajt: п а
dubokom peskovj tom zemljistu, bcz korova ј sa dovoljno vlagc. Moi-.:
sc razmnozavati deljcnjem sta rij j\1 buscva, jz scmena, uli najccs&: jz
sadnjca.
Djrektnom setvom iz scmena п а njivu sc jzvodj s prolcca. aprjla
meseca, п а sasvj m sj tno priprcmljenom zemljistu. Scje sc u rcdovc
od oko 25 с т zat jm sc obavczno povalja lakjm valjkom.
Val crijana kl jj a za t ri do 4 nedeljc, i zatim se mora odmah okopatj
i jscupat i vj·ak ponikli \1 hi ljaka. Za jcdan l1ektar pot rebno ј е L kg
semcna, koj c pri l jkom sctvc mora bjtj pomcsano sa sjt nim р с kom ј е г
ј е vcoma jtno.
Projzvodnja iz ra nijc pri premljcnj \1 sadnjca se vrsj s prol cca, alj
mnogo uspcsnijc jcscnj u rcdovi ma udaljcnjm od oko 25-30 cm,
а 15-20 cm bjlj ka od Ь u rcdll. Okopavanje ј е л radj
unj stcnj a korova ј kasnjje, prcma Ь jos jcdno jlj dva. E>ubrcnjc
п ј ј с obavczno, al j valcr jj ana daj e vcce prinosc ako se rasturi oko 150 kg
azotnjl1 dubriva р о hcktar pred prvo okopavanje, ј jsto toliko prcd
drugo okopavanjc.
Val crijana ћ ј izvcsnu vlazno t, tc ј е poielj no da se pri lj kom
susnjh pcri oda obavczno zal jva. Zaljvnnjc vcoma povoljno utjec п а
prjnose valcrijanc. Koren valcrijanc sc vadj s jcscnj. о с ј t j od zcmlje,
opere ј е Ь ј е korenjc rasccc. а zat jm с susj п а suncu jl j u susnjcama.
Suv korcn mora zadrlatj jvosmcdu boj u.
Pri nos р о hcktaru ј е od 1500 do 2000 kg р о hcktaru suvog ko-
rcnu. Od oko 3-4 kg sjrovog korcna dobjje с 1 kg suvog.
Semc valcrjjana sc з drugc godjnc. ј Ь ј ј а
Ь Na vrhu Ь sc nal azc cvetovt sakupiJent u н
cvastj . Ovc cvastj с seku ј sazrcvaju, а zat jm ml at-.:. Ь cmc
sc vcj c, prOSLI SUj C ј pakujc u papj mc с kada dobiju
tamnozutu boju. Korcn valeriju11e sc pakli)C u vrccc: .
Korcn ш sadrii oko 0.5 do } . .) % ctcncnog uiJa. Sa Jednog
l1ektarJ dol>ij e sc oko 200 kg с т е а . .
Val erjjana sc Ь Ll л za spraviJ_anJe lcko,•a za
umjrenjc. Ple njv korcn sa zcmljom i\j г pnmcsuma ncma
upotrebnu vrcclnost.
1 1

SPISAK LATINSKIH NAZIVA
SAMONIKLO
Achi ll ca mi llefolium
Acorus calamus
Acloni s vemalis
Altl1aca offi cinali s
Arctium lappa
щ uva ursi
Amica montana
Artcmi ia а Ь inthium
Aspidum filix mas
Atropa bclladom1a
Bcrberis vulgari
з cyanu.
Chclidonium majus
Claviccp pu rpu г с а
Colchicum autumnalc
Convallaria majali s
Cmtacgus oxyacantl1a
Datura stamonium
Equisctum arvcnsc
Erythrnca centaurium
Evcr11i a prunast ri
Gcnti ana lutca
llclichrysum arcnarium
Hcmiaria glabra
Hyoscyamu niger
ll ypcricum perforJtum
lnul u hclcnium
Junipcrus communi
Lamium Ь
н qucrcus
Mulvu silvcstri s
Matricaria chamomilla
Mcli ssa officinalis
Orhis morio
Plantago Janccolata
Plantago major
Plantueo media
Polypodium vulgan.:
н tormcntilla
Primula
Prunu., spinosa
Rhamnu fallax
frangula
Rosa canina
Rubtts fruticosu.,
ш nigra
comutum
Taraxacum officin:\li'l
Ђ
Th) mus :.c:rpyllum
ш п (arg..:nt..:a)
г н м
li!t,tlago з н
Urtic;l dioica

щ nl} ntiJu,
\ ' crJtrum album
Ь phlomoltk'
crbtt,cum thnp,tformc


Yiola ,,dorata
\ 'iola t ricolor
\
1
iscum alhum
GUIVE- PECURKE
Amanita
Boletu!> cduli:;.
Cantharellus ciburiu
Lactariu · dcliciosus
ш volemus
Morchclla с culcnt<t
KULTURE
Artcmisi<t dracunculi
Calendula officinalis
Carum carvi
Coriandrum ativum
184
Di gi tali · purpttrca
vulga rc
Hyssopu Г
Lylta vc icatoria-Cantharides
Matricaria chamomill a
Mcli ssa officinali
Mcntha pipcrit a
Origanum majorana
Pctroselinum sativum
Salvia officina\is
Sinapis alha
Sinapis nigra
Thymus vulgari
Yalcriana Г
Т Т
Tucakov dr Jovan: Farmakognozija, Beograd, 1948. g.
Tucakov dr Jovan: е с е п ј е Ь Beograd, 1971. g.
Hcnigsbcrg Oto: Gajenje lekovitog, ё i ё Ь
Pclagic Yasa: Narodni ё Beograd, 1970. g
Stcpanovic Bori vojc, Kilibarda Mil os. Hmcljc.v-;ki Svcti lav: Gajenje
/ek ovitog i aromaticnog bllja
Milojcvic dr Bojana, Ь mr Radmila. Soldatovic mr Olga:
Primcnik а sakupljanje /ekovitog Ь Bcograd, 1968. g.
В а ё с F.: NaS:e gljive, Zagrcb.
Lj ubisavljcvic ing. Milov<tn: Primcnik о kvaliteiLi prehramlumill pro-
izvoda . Bcograd, 1965. g.
Grom Jozc: Gobe
Fonda Dragutin: Domace /ekovito bllje, Bcograd, 1942. g.
Nase gobe, Zaloiba kmccke knjigc, Ь 1952: g. . .
Markovic Brana: Prirucnik za щ /eknvuog btlja, ш
plodova i ё Oeograd, 197 1. g.


SADRZAJ
Prcdgovor .
В е г Ь а .
Susenje .
Pakovanjc i uskl adi stcnjc
Kalenda r Ь е г Ь с
Samoniklo Ь
Hajducka trava
ldirot
Gorocvct
Beli slez
Medvedc grozdc
Cieak .
Brdanka
Pclen
Navala .
Ь
Simsirika
ё
Rusa
Razana glavnica
Mrazovac
Durdevak
Glog
Tatula
Rastavi c
К ё с а .
Hrastov li saj
Lincura.
Smilje .
Sitnica .
Bunika .
Kantarion
Oman .
Kleka .
Mrtva kopri va bcla
Sumski slez .
Kamilica
Maticnjak
3
6
R
11
13
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
()2
м
66
68
70
72
74
76
78
187

Salep 80 М о г а ё
156
Uska bok,•ica · 82 Izop .
158
Slarka paprat . 84 Kamilica
160
Sreenjak . 86 Meli sa
162
Jagoreevina 88 Pitoma а п а
164
Tmjina. 90 Majoran
168
Krusina. 92

170
Sipak 94 Kadulj a.
172
Kupina . 96 Bela slacica
174
Zova 98 Cma ё
176
Maslacak 100
Timija n .
178
Podublca 102 Odoljcn .
180
Majkina dusica 104 Spi sak latinskil1 naziva
183
Bela lipa 106 Li te г а tu г а .
185
Cma lipa 108
Podbel . 1 LO
Kopriva. . 112
Borovnica . 114
Cemerika 11 6
Divizma 11 8
Plava Ь ё 120
Dan i noc 122
Imela 124
Spanska. Ь Ь а
126
Gljive pecurke
Vrganj . 130
Lisiearka 132
ё 134
Rujnica . 136
ё 138
Blagva . 140
Otrovne pecurke 142
KuJture
Estrdgon 146
Neven
148
К 150
Korijandar 152
Purpumi digitalis 154
1 t}
188