ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
2011 - 2014

27/10/2011

1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ...................................................................................2
1 Εισαγωγή .........................................................................................4
1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ...........................4
1.2 Το πρόγραμμα ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’........................................................5
1.3 Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος ...................................10
1.3.1 Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης ...........................................10
1.3.2 Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως Οργανισμού .......................11
1.3.3 Ανάπτυξη συνεργασιών του Δήμου ...........................................11
2 Στρατηγικός Σχεδιασμός .................................................................12
2.1 Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
.........................................................................................................12
2.1.1

Η Γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως

Οργανισμού ......................................................................................12
2.1.1.1 Συνοπτική περιγραφή της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας του Δήμου
....................................................................................................................12
2.1.1.2 Συνοπτική περιγραφή του Δήμου ως Οργανισμού ..........................35
2.1.1.3

Γενική διάγνωση των χαρακτηριστικών και των προοπτικών του

Δήμου .........................................................................................................44
2.1.2 Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα
«Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής»........................................................70
2.1.2.1 Περιγραφή και αποτύπωση της περιοχής του Δήμου .....................70
2.1.2.2 Αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και ιεράρχηση των κρίσιμων
ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης ..................................................................77
2.1.3 Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα
«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Πολιτισμός και Παιδεία»..........................80
2.1.3.1 Περιγραφή και αποτύπωση της περιοχής του Δήμου .....................80
2.1.3.2 Αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και ιεράρχηση των κρίσιμων
ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης ..................................................................86
2.1.4 Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα
«Τοπική οικονομία και απασχόληση»..................................................90
2.1.4.1 Περιγραφή και αποτύπωση της περιοχής του Δήμου .....................90
2.1.4.2 Αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και ιεράρχηση των κρίσιμων
ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης ................................................................100
2.1.5

Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλοντου Δήμου και οι

οριζόντιες υπηρεσίες .......................................................................103

2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014
2.1.5.1

Περιγραφή και αποτύπωση της οργάνωσης και λειτουργίας του

Δήμου και ιεράρχηση των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης . 103
Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ...............................................178
Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ...............................................181
2.2 Α. Αποτύπωση της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης του Δήμου
και των νομικών προσώπων.............................................................197
2.3 Β. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εξυπηρέτησης και χρηματοδότησης
του Δημοτικού –Δημοσίου χρέους......................................................206
2.4 Γ. Εκτίμηση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας
του Δήμου........................................................................................209
2.4.1.1

Αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου και

ιεράρχηση των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης ..................228
2.5 Καθορισμός της στρατηγικής του Δήμου – Κατάρτιση Στρατηγικού
Σχεδίου ...........................................................................................233
2.5.1 Το όραμα και οι αρχές του Δήμου.............................................233
2.5.1.1 Διατύπωση του οράματος ...........................................................233
2.5.1.2

Διατύπωση

των

κατευθυντήριων

πολιτικών

επιλογών

της

δημοτικής αρχής για την επόμενη περίοδο...............................................235
2.5.2 Η Στρατηγική του Δήμου ........................................................236
2.5.2.1 Καθορισμός Στρατηγικής ............................................................236
2.5.3 Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου........238
2.5.3.1 Καθορισμός των Αξόνων .............................................................238
2.5.3.2 Καθορισμός των Μέτρων .............................................................239
2.5.3.3 Καθορισμός των Στόχων .............................................................240
2.5.3.4 Καθορισμός των Δράσεων ...........................................................243
3 Βιβλιογραφία ................................................................................244
4 Παράρτημα ...................................................................................258

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

1 Εισαγωγή
1.1

Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.
3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.
Με

το

άρθρο

266

επιβεβαιώνεται

Ν.

η

3852/2010

υποχρέωση

(Πρόγραμμα

κατάρτισης

Καλλικράτης)
Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού.
Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές
αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους
ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με:
1. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην
οποία

καθορίστηκε

η

δομή

και

το

περιεχόμενο

των

επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.
2. την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού
Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους
των Ε.Π.
3. την

αρ.

66/50837/14-9-2007

Εγκύκλιο

του

Υφυπουργού

Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α΄ βαθμού
4.

το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία
κατάρτισης,

παρακολούθησης

και

αξιολόγησης

των

επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η
διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
5. την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύμφωνα με την οποία
τροποποιείται η ΥΑ 18183/13-4-2007
6.

το Προεδρικό Διάταγμα 89 με το οποίο τροποποιείται το
ΠΔ185/2007

«Όργανα

παρακολούθησης

και

και

διαδικασία

αξιολόγησης

των

κατάρτισης,
επιχειρησιακών

4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

προγραμμάτων

των

Οργανισμών

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

(Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».
Οι προηγούμενες θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή
μόνιμων

εσωτερικών

διαδικασιών

και

συστημάτων

προγραμματισμού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η διαδικασία του
προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των
αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια
σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες
τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους.
1.2

Το πρόγραμμα ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’

Με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης (Ν. 3852/2010)
επιχειρείται

ο

συνολικός

επανασχεδιασμός

των

επιπέδων

διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης:

Επαναθεμελιώνεται

η

πρωτοβάθμια

Αυτοδιοίκηση με

λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, ανεξαιρέτως σε όλη τη
χώρα,

οι

οποίοι

(γεωγραφικά,

χωροθετούνται

δημογραφικά,

με

βάση

αντικειμενικά

αναπτυξιακά,

κοινωνικά,

οικονομικά, λειτουργικά, πολιτιστικά, ιστορικά και χωροταξικά)
κριτήρια, ικανοί να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις,
να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία και μεθόδους διοίκησης
και έτοιμοι να υποδεχθούν διευρυμένες αρμοδιότητες ιδίως από
τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις στους τομείς λ.χ. της παιδείας,
της

υγείας,

της

απασχόλησης,

του

περιβάλλοντος,

των

μεταφορών. Ο αριθμός των Δήμων σε όλη τη χώρα, με την
εφαρμογή
δραστικά

των
από

κριτηρίων
1034

σε

συνενώσεων
325. Η

περιορίζεται

συγκρότησή

τους

σε

πληθυσμιακά και χωρικά μεγαλύτερες γεωγραφικές μονάδες,
διευκολύνει

την

ανάπτυξη

ενός

ισχυρότερου

διοικητικού

συστήματος, που ικανοποιεί δύο κυρίως στόχους: Οι Δήμοι
αναδεικνύονται σε ισχυρές μονάδες τοπικής ανάπτυξης και
ταυτόχρονα εξελίσσονται σε αποτελεσματικούς διαχειριστές

5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

υπηρεσιών, ιδίως στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στην
ποιότητά της. Οι νέοι και ισχυροί Δήμοι αναλαμβάνουν νέες
αρμοδιότητες, μαζί με τους ανθρώπινους και οικονομικούς
πόρους που προέρχονται από την καταργούμενη νομαρχιακή
αυτοδιοίκηση σε τομείς όπως η πρόνοια και η προστασία της
δημόσιας

υγείας,

η

ανέγερση

σχολικών

κτιρίων,

η

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η ένταξη των
μεταναστών,

οι

πολεοδομικές

εφαρμογές,

ο

υγειονομικός

έλεγχος, η προστασία της παιδικής και της τρίτης ηλικίας, οι
λαϊκές αγορές οι αδειοδοτήσεις και ο έλεγχος πολλών τοπικών,
οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και η πολιτική
προστασία.

Αναδιοργάνωση της Περιφερειακής αποκέντρωσης και
της

περιφερειακής

αυτοδιοίκησης με

την

σύσταση

για

πρώτη φορά άμεσα αιρετών Περιφερειών. Οι Περιφέρειες αυτές
προέρχονται από τη συνένωση των υφισταμένων οργανισμοί
δευτεροβάθμιας

αυτοδιοίκησης,

δηλαδή

τις

σημερινές

54

νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τις 3 διευρυμένες νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις και τα 19 επαρχεία, δηλαδή ένα σύνολο 76
διοικητικών

ενοτήτων,

αυτοδιοικήσεις
διοικητικών

σε

εξελίσσονται

αριθμό

Περιφερειών.

ανάλογο
Η

σε
των

περιφερειακές
σημερινών

περιφερειακή

13

αυτοδιοίκηση

συγκροτείται με αιρετά όργανα, νέες αρμοδιότητες και πόρους.
Ειδικά στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζονται με
ειδικές ρυθμίσεις τα θέματα μητροπολιτικού χαρακτήρα. Στα
όρια αυτά συγκεντρώνονται τα απαραίτητα δημογραφικά,
κοινωνικά

και

οικονομικά

μεγέθη

για

το

σχεδιασμό,

προγραμματισμό και υλοποίηση της αναπτυξιακής πορείας, της
διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. Στη θέση των σημερινών
διοικητικών περιφερειών συστήνονται 7 νέες Αποκεντρωμένες
διοικήσεις. Η αναδιοργάνωση της περιφερειακής αποκέντρωσης
και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης υπαγορεύεται από το
στάδιο

οικονομικής

ανάπτυξης

της

χώρας,

τις

γενικές
6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

κατευθύνσεις

του

χωροταξικού

σχεδιασμού,

τον

διεθνή

ανταγωνισμό για την ανάπτυξη των Περιφερειών και την
καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που προέρχονται από την
περιφερειακή

πολιτική

της

προτεινόμενες

ρυθμίσεις

βρίσκονται

Συνταγματικούς

κανόνες

ευρωπαϊκής

της

σε

ένωσης.

αρμονία

χώρας,

τα

με

Οι
τους

αναπτυξιακά

προγράμματα που υλοποιούνται στην Ελλάδα, τους κανονισμούς
των διαρθρωτικών ταμείων της ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς και
τις βασικές κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού.

Η λειτουργία των ΟΤΑ Α' Βαθμού ρυθμίζεται από τις διατάξεις
του Ν.

3463/2006 (Κώδικας

Δήμων

και

Κοινοτήτων)

τα

νομοθετήματα, τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις εγκυκλίους που
εκδόθηκαν μετά την ψήφισή του και το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
"Καλλικράτης").
Οι

δήμοι

ενισχύονται

με

νέες

αρμοδιότητες

ιδίως

από

τις

καταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους τομείς της
παιδείας, της πρόνοιας, της υγείας, της απασχόλησης, της έκδοσης
οικοδομικών αδειών και πολεοδομικών εφαρμογών εντοπισμένης,
χωρικά, ρύθμισης.
Η

επαναθεμελίωση

της

Πρωτοβάθμιας

Αυτοδιοίκησης

με

λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους σε όλη τη χώρα, ικανούς για
να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, να αξιοποιούν,
δυναμικά, την τεχνολογία και τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης,
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση τους με νέες
αρμοδιότητες

ιδίως

από

τις

καταργούμενες

Νομαρχιακές

Αυτοδιοικήσεις, στους τομείς, όπως της παιδείας, της πρόνοιας,
της υγείας, της απασχόλησης, της έκδοσης οικοδομικών αδειών και
πολεοδομικών εφαρμογών εντοπισμένης, χωρικά, ρύθμισης. Ο νέος
Δήμος καθίσταται έτσι βασικός πυλώνας της τοπικής ανάπτυξης.
Παράλληλα η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο εγγύτερο προς τον
πολίτη

επίπεδο

αυτοδιοίκησης

οδηγεί

στην

επίσπευση

και
7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

απλούστευση των διαδικασιών σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς
για την καθημερινότητα του πολίτη.
Συγκεκριμένα:

Οι

Τί ίσχυε
πολίτες, με εξαίρεση

Δήμους

σε

απευθύνονταν
για

την

αδειών

σύνολο
στις

έκδοση
και

Οι νέες αρμοδιότητες των Δήμων
77 Οι οικοδομικές άδειες καθώς και η

1034, έκδοση

άλλων

πράξεων

Νομαρχίες πολεοδομικών εφαρμογών γίνεται

Οικοδομικών από τους δήμους

πολλών

άλλων

πολεοδομικών υπηρεσιών
Οι πολίτες απευθύνονταν στη Το σύνολο των αρμοδιοτήτων που
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για το αφορούν

τον

τομέα

σύνολο των αρμοδιοτήτων που κοινωνικής

πρόνοιας,

αφορούν την κοινωνική πρόνοια

επιδομάτων

καταβολή

της

όπως

η

στους

δικαιούχους, η χορήγηση κάρτας
αναπηρίας

και

η

κοινωνική

προστασία μεταφέρονται
Νομαρχίας

στους

Δήμους

από

τις

για την

καλύτερη και εγγύτερη εξυπηρέτηση
των πολιτών.
ο πολίτης απευθύνοταν είτε στη Η έκδοση σειράς επαγγελματικών
Νομαρχία

είτε

στην

Κρατική αδειών

Περιφέρεια για την έκδοση της
επαγγελματικής άδειάς του
η εκτέλεση έργων και

η Αρμοδιότητες

διασφάλιση της λειτουργίας των διασφάλισης
συγκοινωνιακών
ασκούνταναπό

εκτέλεσης

έργων,

συγκοινωνιακών

υποδομών υποδομών
την

Κρατική

Περιφέρεια
Οι γεωργοί απευθύνονταν για Ευρείες αρμοδιότητες στον τομέα
σειρά

από

θέματα

στη της γεωργίας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

8

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Οι
για

Τί ίσχυε
Οι νέες αρμοδιότητες των Δήμων
κτηνοτρόφοι απευθύνονταν Ευρείες αρμοδιότητες στον τομέα
σειρά

από

θέματα

στη της κτηνοτροφίας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Η εποπτεία των κέντρων Δια Εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου
βίου μάθησης υπάγοταν στο Υπ. μάθησης
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων
Η λειτουργική υποστήριξη και η Ανέγερση
ανέγερση

σχολικών

ανήκε

στη

και

συντήρηση

κτιρίων σχολικών κτιρίων

Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση
Η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), συνιστά μια ριζική αλλαγή
στη διοικητική διάρθρωση της χώρας, καθώς θεμελιώνει για πρώτη
φορά την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, δημιουργεί λιγότερους και
ισχυρούς

Δήμους,

μεταφέρει

την

άσκηση

αρμοδιοτήτων

στο

προσφορότερο επίπεδο εξυπηρετώντας τις αρχές της εγγύτητας
και της αποτελεσματικότητας, περιορίζει σε μεγάλο βαθμό το
συγκεντρωτικό χαρακτήρα του κεντρικού κράτους, εναρμονίζει τις
διοικητικές λειτουργίες της Ελλάδας με τις δομές και την πρακτική
που ισχύει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργεί οικονομίες κλίμακας
και

θεμελιώνει

αναπτυξιακή

προοπτική.

Πρόκειται

για

μια

μεταρρύθμιση που, ενώ έχει τεχνικό κανονιστικό περιεχόμενο, θέτει
σε

κίνηση

βαθύτατα

πολιτικές

διεργασίες,

αλλάζοντας

την

καθημερινότητα των Ελλήνων.
Με

τη

διαμόρφωση

δημοκρατικά
δημιουργούνται

μιας

υπεύθυνης
οι

νέας,

επιχειρησιακά

αυτοδιοίκησης

προϋποθέσεις

για

την

δύο

ικανής

και

βαθμιδών,

αναδιάταξη

της

αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης σε μεγαλύτερη κλίμακα, έτσι
ώστε να διευκολύνεται ο οργανωτικός της εξορθολογισμός, αλλά
και η αποσυμφόρησή της από αρμοδιότητες που μπορούν να

9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ασκηθούν αποτελεσματικότερα κοντά στον πολίτη και με επίγνωση
των τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
Οι νέοι δήμοι προσφέρουν στους πολίτες της χώρας τις υπηρεσίες
της αυτοδιοίκησης του 21ου αιώνα, στελεχωμένοι κατάλληλα και
ικανοί να εφαρμόσουν μεθόδους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
αναλυτικής λογιστικής και διοίκησης με στόχους, με ένα νέο
σύστημα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης αλλά και με νέους θεσμούς
ελέγχου και εποπτείας της δράσης τους.
Η εφαρμογή του «Καλλικράτη» και η συνεπαγόμενη δομική αλλαγή
του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το Κράτος και η Αυτοδιοίκηση
στη χώρα μας αποτελεί εγχείρημα τεράστιου μεγέθους, το οποίο
εκκινεί αλλά δεν εξαντλείται στη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.
Η

ολοκλήρωση

του

εγχειρήματος

συμπεριλαμβάνει

το

επιχειρησιακό σχέδιο μετάβασης.
1.3

Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι
⇒ η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης
⇒ η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως Οργανισμού
⇒ η ανάπτυξη συνεργασιών του Δήμου
1.3.1

Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις
νέες δραστηριότητες

που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο

πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους
σκοπούς:

την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας
ζωής

τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των
κατοίκων της περιοχής του

⇒ τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης

10

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014
1.3.2

Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως Οργανισμού

Ειδικότεροι στόχοι:
⇒ βελτίωση

της

αποτελεσματικότητας

αποδοτικότητας

των

δραστηριοτήτων

και

της

και

στην

καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
⇒ στη

βελτίωση

υπηρεσιών

της

της,

της

παραγωγικής
ανάπτυξης

ικανότητας
του

των

υφιστάμενου

προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας
εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών
εγκαταστάσεων

1.3.3

στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου

Ανάπτυξη συνεργασιών του Δήμου

Σ' αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα
πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην
ανάπτυξή του Δήμου:
⇒ Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές
επιχειρήσεις,

σύλλογοι

και

μη

κυβερνητικές

οργανώσεις)

Οι γειτονικοί όμοροι Δήμοι, κυρίως με τον Δήμο
Ιστιαίας-Αιδηψού.

⇒ Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος
της χώρας (Κεντρικοί φορείς και Περιφέρεια)

11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

2

Στρατηγικός Σχεδιασμός
2.1

Συνοπτική

περιγραφή

και

αξιολόγηση

της

υφιστάμενης κατάστασης
2.1.1

Η Γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου
ως Οργανισμού

1

2.1.1.1 Συνοπτική περιγραφή της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας του
Δήμου
Γεωγραφικά
Ο

Δήμος

Μαντουδίου

–Λίμνης-Αγίας

Άννας

καλύπτει

το

βορειοκεντρικό τμήμα της ομώνυμης Επαρχίας του Νομού Εύβοιας.
Προέκυψε από την συνένωση των Δήμων Νηλέως, Κηρέως και
Ελυμνίων με το Ν3852/2010. Έδρα του Δήμου είναι η Λίμνη
Ευβοίας. Η συνολική του έκταση ανέρχεται σε 585.000 χιλ.
στρέμματα .Η δασική κάλυψη του Δήμου ανέρχεται σε ποσοστό 62%
επί του συνόλου της έκτασης του. Ο πραγματικός πληθυσμός του
Δήμου ανέρχεται σε 15.049 χιλ. άτομα.
Η περιοχή της Αγίας Άννας (πρώην Δήμος Νηλέως) βρίσκεται στο
βόρειο τμήμα του νομού σε απόσταση 70χλμ. από την Χαλκίδα.
Πρόκειται για μια περιοχή ορεινή και ημιορεινή με τις πεδινές
εκτάσεις να βρίσκονται στο παραλιακό τμήμα της περιοχής κυρίως
(Παραλία Αγκάλης /Αγίας Άννας). Σημαντικός φυσικός πόρος της
περιοχής είναι το απολιθωμένο δάσος της Κερασιάς.
Η περιοχή της Λίμνης (πρώην Δήμος Ελυμνίων) βρίσκεται στο
Βορειοκεντρικό κομμάτι του νομού προς την πλευρά του Β.
Ευβοικού κόλπου και απέχει περί τα 85 χμλ. από την Πόλη της
Χαλκίδας.

Στο

μεγαλύτερο

μέρος

της

χαρακτηρίζεται

ως

ορεινή/ημιειορεινή περιοχή με την πόλη της Λίμνης να κατέχει
δεσπόζουσα θέση την καλοκαιρινή περίοδο.
Τέλος

η

περιοχή

του

Μαντουδίου

(πρώην

Δήμος

Κηρέως)

τοποθετείται ως κομμάτι στο Βορειοκεντρικό τμήμα του Νομού και
1

Στο παρόν θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα από το Ερωτηματολόγιο στο Κεφ. 4.1.2

12

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

απέχει περί τα 60χλμ. Από την πόλη της Χαλκίδας. Στη περιοχή
αυτή υπάρχουν πλούσια φυσικά οικοσυστήματα καθώς και το
περίφημο πλατανοδάσος του Κηρέα. Στην περιοχή αυτή υπάρχει και
η κοιλάδα του Προκοπίου όπου είναι το βασικό πεδίο άσκησης των
πρωτογενών δραστηριοτήτων.
Οι οικισμοί και τα Δημοτικά Διαμερίσματα λόγω της γεωγραφικής
τους θέσης και της μορφολογίας του εδάφους είναι ορεινοί,
ημιορεινοί,

πεδινοί

και

παραλιακοί

και

αποκτούν

όλο

και

περισσότερο χαρακτηριστικά τουριστικής περιοχής.
Ακολουθεί ο πίνακας με τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου, τη
φύση του εδάφους (ορεινή, ημιορεινή, πεδινή, παραλιακή) και την
έκταση του καθενός.

ΕΚΤΑΣΗ

Α/Α

ΔΗΜΟΣ

ΦΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

1

ΕΛΥΜΝΙΩΝ

162.000

ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ / ΟΡΕΙΝΗ

2

ΚΗΡΕΩΣ

300.000

ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ / ΟΡΕΙΝΗ

3

ΝΗΛΕΩΣ

123.000

ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ / ΟΡΕΙΝΗ

585.000

-----------------

(ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
Πληθυσμιακά
Ο Δήμος

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

ΛΙΜΝΗΣ

ΑΓΙΑΣ

ΑΝΝΑΣ

είναι δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συνεννώθηκε με
τους πρώην Δήμους Ελυμνίων, Κηρέως και Νηλέως με το Σχέδιο
Καλλικράτης. Ο πραγματικός πληθυσμός του είναι 15.049 κάτοικοι
και η έκταση του είναι 585,39Km2. Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης –
Αγίας

Άννας

περιλαμβάνει

τις

παρακάτω

δημοτικές-τοπικές

κοινότητες και οικισμούς:
Δ.δ. Λίμνης [2.673]

η Λίμνη [2.083]

τα Κατούνια [16]

η Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη [17]
13

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ο Μυρτιάς [276]

ο Ρετσινόλακκος [29]

η Σηπιάς [175]

η Χρόνια [77]

Δ.δ. Κεχριών [792]

οι Κεχριές [504]

η Δάφνη [288]

Δ.δ. Κουρκουλών -- οι Κουρκουλοί [396]
Δ.δ. Ροβιών [1.491]

οι Ροβιές [1.155]

τα Δαμιά [82]

η Δρυμώνα [76]

το Καλαμούδι [46]

ο Κούλουρος [37]

το Μαρούλι [12]

η Μονή Οσίου Δαυίδ Γέροντος [37]

το Παλαιοχώρι [46]

Δ.δ. Σκεπαστής -- η Σκεπαστή [296]
Δ.δ. Αγίας Άννης [1.232]

η Αγία Άννα [884]

η Αγκάλη [262]

η Παλαιόβρυση [86]

Δ.δ. Αμελάντων [44]

οι Αμέλαντες [28]

οι Στράφοι [16]

Δ.δ. Αχλαδίου [437]

το Αχλάδι [344]

η Φραγκάκη [93]

Δ.δ. Κεραμείας -- η Κεράμεια [157]
Δ.δ. Κερασέας -- η Κερασιά [350]
Δ.δ. Κοτσικιάς [181]

η Κοτσικιά [133]

το Αχλαδοπόταμο [2]
14

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

η Παραλία Κοτσικιάς [46]

Δ.δ. Παππάδων -- οι Παππάδες [329]
Δ.δ. Μαντουδίου [1.956]

το Μαντούδι [1.955]

οι Φούρνοι [1]

Δ.δ. Βλαχιάς [226]

η Βλαχιά [210]

το Σαρακήνικο [16]

Δ.δ. Δαφνούσσης [102]

η Δαφνούσσα [66]

το Τρούπι [36]

Δ.δ. Κηρίνθου [865]

η Κήρινθος [721]

η Ζωοδόχος Πηγή [111]

η Κρύα Βρύση [33]

Δ.δ. Μετοχίου Κηρέως -- το Μετόχι [233]
Δ.δ. Πηλίου -- το Πήλιο [870]
Δ.δ. Προκοπίου -- το Προκόπι [1.111]
Δ.δ. Σπαθαρίου [381]

το Σπαθάρι [257]

τα Καλύβια [124]

Δ.δ. Στροφυλιάς -- η Στροφυλιά [618]
Δ.δ. Φαράκλας -- η Φαράκλα [309]
Με βάση την απογραφή 2001, ο Δήμος κατα την δεκαετία 19912001 παρουσιάζει μια σημαντική μείωση του πληθυσμού, της
τάξεως 7,3%, συγκεκριμένα μειώνεται κατά 1.110 άτομα.

15

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Αναλυτικότερα η εξέλιξη του πληθυσμού φαίνεται στον πιο κάτω
πίνακα:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1991
1981
2.661
2.896
753
728
430
442
1.325
1.133
263
262
2.523
2.913
288
291
141
217
993
1.023
236
236
858
857
1.127
1.319
413
476
752
830
217
239
1.365
1.403
60
85
506
491
181
184
448
437
217
209
402
412
16159
17083

2001
2.673
792
396
1.491
296
1.956
226
102
865
233
870
1.111
381
618
309
1.232
44
437
157
350
181
329
15049

Λίμνης
Κεχριών
Κουρκουλών
Ροβιών
Σκεπαστής
Μαντουδίου
Βλαχιάς
Δαφνούσσης
Κηρίνθου
Μετοχίου
Πηλίου
Προκοπίου
Σπαθαρίου
Στροφυλιάς
Φαράκλας
Αγίας Άννης
Αμελάντων
Αχλαδίου
Κεραμείας
Κερασέας
Κοτσικιάς
Παππάδων
ΣΥΝΟΛΟ

Σύμφωνα με το παρακάτω Πίνακα, όσο αφορά τα ποσοστά
μεταβολής,

παρατηρούμε

ότι

στο

Δ.Δ.

Δαφνούσης

έχουμε

σημαντική μείωση του πληθυσμού που πλησιάζει το 40%, το
ακριβές ποσοστό είναι 38,2. Αντίθετα, στο Δ.Δ. Φαράκλας εμφανίζει
μία αύξηση της τάξης του 29,7 και στα Δ.Δ. Ροβιών και Σκεπαστής
εμφανίζουν αύξηση της τάξης του 11,1%.
Α/Α

Δ.Δ.

1 Δ.Δ. Λίμνης

2001

1991

%ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2.673

2.661

0,4
16

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.
Δ.Δ.

Κεχριών
Κουρκουλών
Ροβιών
Σκεπαστής
Μαντουδίου
Βλαχιάς
Δαφνούσσης
Κηρίνθου
Μετοχίου
Πηλίου
Προκοπίου
Σπαθαρίου
Στροφυλιάς
Φαράκλας
Αγίας Άννης
Αμελάντων
Αχλαδίου
Κεραμείας
Κερασέας
Κοτσικιάς
Παππάδων
ΣΥΝΟΛΟ

792
396
1.491
296
1.956
226
102
865
233
870
1.111
381
618
309
1.232
44
437
157
350
181
329
15049

753
430
1.325
263
2.523
288
141
993
236
858
1.127
413
752
217
1.365
60
506
181
448
217
402
16159

4,9
-8,5
11,1
11,1
-28,9
-27,4
-38,2
-14,7
-1,2
1,3
-1,4
-8,3
-21,6
29,7
-10,7
-36,3
-15,7
-15,2
-28
-19,8
-22,1
-7,3

Στα επόμενα διαγράμματα εμφανίζεται η ηλικιακή κατανομή
δημοτών

επί

του

πραγματικού

πληθυσμού,

στο

Δήμο,

στην

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καθώς και στο σύνολο της χώρας,
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001:

17

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001

Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001

18

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001

Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001

19

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Από την ανάλυση των παραπάνω διαγραμμάτων προκύπτουν τα
εξής ποιοτικά συμπεράσματα:

Σε σχέση με την πληθυσμιακή σύνθεση του Δήμου ανά φύλο, ο
ανδρικός

πληθυσμός

αποτελεί

το

51%

του

συνολικού

πραγματικού πληθυσμού, ενώ ο γυναικείος πληθυσμός, αποτελεί
το 49% του συνολικού πραγματικού πληθυσμού,

Από τα δημογραφικά δεδομένα της απογραφής του 2001 ο
δείκτης γήρανσης για τον Δήμο κινείται σε υψηλότερα επίπεδα
με τον αντίστοιχο δείκτη της Περιφέρειας και με αυτόν του
συνόλου της χώρας. Ο δείκτης γήρανσης για τον Δήμο είναι 23%
(65 ετών+), ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για την Περιφέρεια είναι
19% και ο μέσος Εθνικός Δείκτης 17%. Βάση των παραπάνω,
συμπεράνουμε ότι ο Δήμος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα
δημογραφικής γήρανσης.

Ο δείκτης εξάρτησης εμφανίζεται να είναι της τάξης του 64%
επί των ατόμων εργάσιμης ηλικίας. Αυτό μεταφράζεται ότι στα
100 άτομα εργάσιμης ηλικίας (15-64 ετών) αντιστοιχούν 64
άτομα που χαρακτηρίζονται ως οικονομικά εξαρτώμενα. Ο
αριθμός των ατόμων αυτής της κατηγορίας εμφανίζεται να είναι
χαμηλότερος από την Περιφέρεια (66%) αλλά και σε εθνικό
επίπεδο (68%).

Οι μεγαλύτερες αριθμητικά ομάδες ηλικιών στον Δήμο είναι
μεταξύ 25-54 ετών και ακολούθως μεταξύ 65-79 ετών, γεγονός που
υποδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής
δυναμικότητας στον Δήμο, μέσω προσέλκυσης νέων στην περιοχή.
Αντίθετα στην Περιφέρεια αλλά και στο σύνολο της χώρας, οι
μεγαλύτερες αριθμητικά ομάδες ηλικιών είναι μεταξύ 25-39 ετών
και 40-54, που αποτελούν και τον πυρήνα της παραγωγικής
δυναμικότητας μιας οικονομία.

20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Κοινωνικά
Σε ότι αφορά το επίπεδο Εκπαίδευσης και τα ποσοτικά – ποιοτικά
χαρακτηριστικά του Δήμου, αναφέρονται τα εξής:
Επίπεδο Εκπαίδευσης
Διδακτορικό
Μάστερ
Πτυχίο ΑΕΙ
Πτυχίο ΤΕΙ, ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ, Ανώτερης Σχολής
και Εκκλησιαστικής εκπ/σης
Πτυχίο Μεταδευτεροβάθμιας

14
25
538
269

Εκπαίδευσης

(ΙΕΚ, Κολέγια κλπ)
Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης
Πτυχίο ΤΕΛ
Πτυχίο ΤΕΣ
Απολ. 3τάξιου Γυμνασίου
Απολυτήριο Δημοτικού
Φοιτά στο Δημοτικό
Εγκατέλειψε το Δημοτικό, αλλά γνωρίζει
γραφή και ανάγνωση
Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση
Σύνολο

357
2004
342
252
1482
6195
828
1390
716
14.412

Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001

Οι αγράμματοι αποτελούν το 5% του υπό μελέτη πληθυσμού, ενώ
αυτοί που δεν τελείωσαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και
ανάγνωση φτάνουν το 10% του συνόλου.
Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι από τους κατοίκους είναι
απόφοιτοι στοιχειώδους Εκπαίδευσης σε ποσοστό 49%, ενώ το 14%
είναι απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης.

Οικονομικά
Σε ότι αφορά την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία της απογραφής του 2001, σημειώνονται τα εξής:
2001 Πραγματικός Πληθυσμός
Οικονομικώς ενεργοί

21

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Οικονομικ
ώς ενεργός

Απασχολούμε

πληθυσμός

Σύνολο

νοι

Οικονομικ

Άνεργο
Από

ώς μη

αυτούς

ενεργός

«νέοι»

πληθυσμός

Σύνολο
5,108

3,970

1,138

542

8,734

3,479
1,629

2,712
1,258

767
371

325
217

3,585
5,149

Άρρενε
ς
Θήλεις

Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001

Αναλυτικότερα και σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
αναφερόμενων στοιχείων:

Το 2001, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός, έφθασε τα 5.108
άτομα, περίπου στο 33,9% του πληθυσμού.

Το

ποσοστό

ανεργίας,

ανέρχεται

περίπου

στο

22,2%

του

οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Εκ των οποίων το 47,5%, είναι
«νέοι».

Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στον οικονομικά ενεργό
πληθυσμό ανέρχεται περίπου στο 31,8%, ενώ το ποσοστό των
ανδρών περίπου στο 68,1%.

Οι γυναίκες παρουσιάζουν οριακά μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας
(22,7%) σε σχέση με αυτό των ανδρών (22,0%).

Κλάδος οικονομικής
δραστηριότητας
Γεωργία κτηνοτροφία θήρα και
δασοκομία
Αλιεία
Ορυχεία και λατομεία
Μεταποιητικές βιομηχανίες
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

2001 ΟΙΚ/ΜΙΚΩΣ

% Συνόλου

ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΠΑΣΧ/ΝΟΙ

2001

698
32
134
482
30

14
1
3
9
1

22

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

φυσικού αερίου και νερού
Κατασκευές
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο

588

12

επισκευή αυτοκινήτων
οχημάτων μοτοσυκλετών και

12

ειδών προσωπικής και οικιακής
χρήσης
Ξενοδοχεία και εστιατόρια
Μεταφορές
αποθήκευση

637
336

7

και

επικοινωνίες
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί

6

287

οργανισμοί
Διαχείρηση ακίνητης περιουσίας

1

50

εκμισθώσεις και

4

επιχειρηματικές
δραστηριότητες
Δημόσια διοίκηση και άμυνα.

196

Υποχρεωτική κοινωνική

5

ασφάλιση
Εκπαίδευση
Υγεία και κοινωνική μέριμνα
Δραστηριότητες παροχής

276
235
108

5
5

υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού

2

ή ατομικού χαρακτήρα
Ιδιωτικά νοικοκυριά που

168

απασχολούν οικιακό προσωπικό
Νέοι
Μη δυνάμενοι να καταταγούν

15
542

κατά κλάδο
Σύνολο

3
0
11

294
5108

100%

Σε ότι αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες αναφέρονται τα
εξής:

Ο

κλάδος

«Μεταποιητικές

βιομηχανίες

και

κατασκευές»

παραμένει η κύρια πηγή απασχόλησης στο Δήμο, συγκεντρώνοντας
το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης των οικονομικά ενεργά
απασχολούμενων.

Αναλυτικότερα,

στον

δευτερογενή

τομέα

23

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

απασχολούνται 1070 άνθρωποι, περίπου το 21% του συνόλου των
οικονομικώς ενεργών απασχολούμενων.

Ο κλάδος «Γεωργία κτηνοτροφία θήρα και δασοκομία, αλιεία,

ορυχεία και λατομεία» με μικρή διαφορά έρχεται στη δεύτερη θέση.
Αναλυτικότερα,

στον

πρωτογενή

τομέα

απασχολούνται

764

άνθρωποι, περίπου το 18% του συνόλου των οικονομικώς ενεργών
απασχολούμενων.

Στο τριτογενή τομέα, όπου κυριαρχεί ο κλάδος του χονδρικου
και

λιανικού

εμπορίου,

απασχολώντας

637

εργαζόμενους,

δηλαδή το 12% των οικονομικώς ενεργών απασχολούμενων.

Σημαντικό ποσοστό για το Δήμο είναι επίσης και αυτό του
κλάδου των Ξενοδοχείων – εστιατορίων απασχολώντας 336
εργαζόμενους,

δηλαδή

το

7%

των

οικονομικώς

ενεργών

απασχολούμενων.

Τέλος, το 11% του συνόλου του οικονομικά ενεργού πληθυσμού,
κατατάσσεται στους ασαφείς κλάδους των «Λοιπών Υπηρεσιών»
και των «Νέων, μη δυνάμενων να καταταγούν».

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα
παρατηρούνται τα εξής:

Κλάδος
οικονομικής
δραστηριότητας

Θέση στο
Εργαζόμεν
Σύνολ
ο

Εργοδότ
ες

οι για δικό
τους
λογαριασμ
ό

Γεωργία,

698

28

431

επάγγελμα
Συμβοηθούν

Μισθωτ
οί

τα και μη
αμειβόμενα

Νέοι

μέλη
νοικοκυριού
92
147

24

0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

κτηνοτροφία,
θήρα,
δασοκομία.
Αλιεία.
Ορυχεία και

32

1

21

0

10

0

λατομεία.
Μεταποιητικές

134

0

0

134

0

0

βιομηχανίες.
Παροχή

482

29

78

358

17

0

30
588

2
56

0
141

28
386

0
5

0
0

χρήσης.
Ξενοδοχεία και

637

240

73

295

29

0

εστιατόρια.
Μεταφορές,

336

146

35

129

26

0

287

7

47

229

4

0

50
196

3
12

3
33

44
151

0
0

0
0

ηλεκτρικού
ρεύματος,
φυσικού αερίου
και νερού.
Κατασκευές.
Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο,
επισκευή
αυτοκινήτων,
οχημάτων,
μοτοσυκλετών
και ειδών
ατομικής και
οικιακής

αποθήκευση και
επικοινωνίες.
Ενδιάμεσοι
χρηματοπιστωτι
κοί οργανισμοί.
Διαχείριση
ακίνητης
περιουσίας,
εκμισθώσεις και
25

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

επιχειρηματικές
δραστηριότητες
.
Δημόσια
διοίκηση και
άμυνα,
υποχρεωτική
κοινωνική
ασφάλιση.
Εκπαίδευση.
Υγεία και

276
235

0
5

0
17

276
211

0
2

0
0

108

4

11

93

0

0

168

8

35

125

0

0

15
542

0
0

0
0

15
0

0
0

0
542

294
5108

9
550

37
962

245
2811

3
243

0
542

κοινωνική
μέριμνα.
Δραστηριότητες
παροχής
υπηρεσιών υπέρ
του κοινωνικού
ή ατομικού
χαρακτήρα.
Ιδιωτικά
νοικοκυριά που
απασχολούν
οικιακό
προσωπικό.
Νέοι
Δήλωσαν
ασαφώς ή δε
δήλωσαν κλάδο
οικονομικής
δραστηριότητας

Αναλυτικότερα,

730

δημότες

απασχολούνται

κτηνοτροφίας, αλιείας,

στον

κλάδο

γεωργίας,

θήρας, δασοκομίας εκ των οποίων 29

26

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

είναι εργοδότες, 452 εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό και
92 μισθωτοί.

588 δημότες εργάζονται σε κατασκευές, εκ των οποίων οι 56
είναι εργοδότες, 141 εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό και
386 μισθωτοί.

637 δημότες απασχολούνται με το χονδρικό και το λιανικό
εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσικλετών και
ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης. Από τους οποίους 240
είναι εργοδότες, 73 εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό και
295 μισθωτοί.

482 δημότες σε μεταποιητικές βιομηχανίες, εκ των οποίων οι 29
είναι εργοδότες, 78 εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό και
358 μισθωτοί.

235 δημότες στην εκπαίδευση εκ των οποίων οι 5 είναι
εργοδότες, 17 εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό και 211
μισθωτοί.

276 δημότες σε Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση

287 δημότες σε μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες εκ
των οποίων οι 7 είναι εργοδότες, 47 εργαζόμενοι για δικό τους
λογαριασμό και 229 μισθωτοί.

Τέλος, 336 δημότες σε ξενοδοχεία και εστιαστόρια εκ των
οποίων οι 146 είναι εργοδότες, 35 εργαζόμενοι για δικό τους
λογαριασμό και 129 μισθωτοί.

Παρατηρούμε, λοιπόν ότι ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης-Αγίας
Άννας είναι ένας
στηρίζεται

στον

αγροτικός δήμος, όπου η οικονομία του
κλάδο

γεωργίας,

κτηνοτροφίας,

αλιείας,

δασοκομίας, γεγονός που τονίζει την αναγκαιότητα για λήψης
θετικών

δράσεων

υπερ της

αγροτικής οικονομίας

αλλά και

ενίσχυσης του αγροτικού πληθυσμού. Επίσης αξιολόγα είναι τα
ποσοστά που κατέχει ο τομέας του εμπορίου και των κατασκευών
και της παροχής υπηρεσιών.
27

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Περιβαλλοντικά
Το

2010

με

την

ψήφιση

της

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Αριθμ.

Η.Π.

37338/1807/Ε.103, ΦΕΚ/ Β / Αρ. Φύλλου 1495/ 6 Σεπτεμβρίου 2010
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας
ορνιθοπανίδας

και

των

οικοτόπων/

ενδιαιτημάτων

της,

σε

συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ» έγινε
ανανέωση του εθνικού καταλόγου των ΖΕΠ, καθώς και καθορισμός
των μέτρων προστασίας τους.
Με την ίδια Απόφαση στο Νομό Ευβοίας προστέθηκαν οι περιοχές
ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας),
1. GR2420010: ΟΡΟΣ ΚΑΝΔΗΛΙ έκτασης 62.434 στρεμμάτων
2. GR2420010: ΟΡΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ &
ΝΗΣΙΔΕΣ έκτασης 393.081 στρεμμάτων.
Η περιοχή βρίσκεται στην Βόρειο-κεντρική Εύβοια και εκτείνεται
από το Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο μέχρι το Αιγαίο. Το θαλάσσιο μέρος
της καλύπτει το 3% της περιοχής. Το όρος κανδήλι (1246 m)
χαρακτηρίζεται από πυκνά και εκτενή δάση χαλεπίου (Pinus
halepensis) και μαύρη πεύκης (μαυρόπευκο- Pinus pallasiana γένος
nigra), ένα δάσος της ενδημικής ελάτης, Κεφαλληνιακή ελάτη, (με
κωδικό 42.18 του συστήματος ταξινόμησης βιοτόπων Corine 1991)
που καλύπτει το 6% της περιοχής, και μεγάλους σκληρούς
πετρώδεις σχηματισμούς. Σε μερικά σημεία το δάσος της χαλεπίου
πεύκης υποκαθιστάτε από μακί, ενώ σε μερικές περιπτώσεις το
δάσος περιέχει μείγμα μαύρης Πεύκης και Κεφαλληνιακής ελάτης. Η
κοιλάδα του Προκοπίου, με λίγη καλλιεργήσιμη γη, εκτείνεται στις
ανατολικές πλαγιές του βουνού. Ο ποταμός Κηρέας με καλόδιατηρημένη παραποτάμια χλωρίδα στις όχθες του, διασχίζει την
κοιλάδα, με

μόνιμη ροή από το Προκόπι στο Μαντούδι και

διακοπτόμενη ροή πριν το Προκόπι. Τα δάση της χαλεπίου πεύκης
φθάνουν στα δυτικά και ανατολικά παράκτια της περιοχής. Φυτά
ανθεκτικά

στα

άλατα

(αλόφυτα)

έχουν

καταγραφεί

στην

παραθαλάσσια ζώνη της περιοχής.
Μεγάλοι ποταμοί δεν υπάρχουν στο δήμο. Οι κύριοι χείμαρροι είναι:
28

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

-

Ο Νηλέας μήκους 25 χλμ. που διασχίζει το

ομώνυμο δ.δ. και πηγάζει από το όρος Ξηρό.
-

Ο Κηρέας που διασχίζει τον πρώην δήμο Κηρέως

και πηγάζει από την Πυξαριά.
-

Άλλος μικρότερος χείμαρρος είναι ο Σηπίας, στη

Σηπιάδα Λίμνης.
Στο δήμο όπως και σε όλο το Βόρειο τμήμα του νομού, το έδαφος
αποτελείται από ιζηματογενή πετρώματα. Η ευρύτερη περιοχή
Προκοπίου, χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη γεωλογική λεκάνη
νεογενών σχηματισμών του νομού (Σκαγιάς 1976). Σε πολλές
περιοχές του Δήμου τα υλικά του εδάφους εμφανίζουν αυξημένη
υδατατοπερατότητα. Το 2003 στην Αγία Άννα και την Λίμνη
εμφανιστήκαν φαινόμενα κατολισθήσεων και πρόκληση πολλών
προβλημάτων στο Επαρχιακό Οδικό Δικτύο.
Στα

δ.δ.

Κηρέως

σιδηρονικελιούχων

και

Ελυμνίων

μεταλλευμάτων

υπάρχουν

(λατερίτης),

κοιτάσματα
βωξίτης

και

λευκολίθος από τα οποία μπορεί να παραχθεί καυστική μαγνησία και
πυρίμαχοι πλίνθοι (Μπέλλας 2002).
Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται εύκρατο και ευνοικό για τη
βλάστηση. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η εναλλαγή μιας υγρής και
ψυχρής περιόδου που αρχίζει τον Οκτώβριο και μιας ξηρής και
θερμής που αρχίζει στα μέσα Μαίου. Το χειμώνα επικρατεί δριμύ
κρύο και η θερμοκρασία μπορεί να κατελθεί αρκετά κάτω από τους
0C στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ το καλοκαίρι δεν είναι
τόσο ζεστό όσο στις υπόλοιπες περιοχές του νομού. Με βάση τα
βροχομετρικά στοιχεία του υπ. Γεωργίας το μεγαλύτερο ύψος
βροχής

εμφανίζεται

στο

Προκόπι

με

ύψος

βροχοπτώσης

τα

1037mm (περίοδο καταγραφής 60-98, υψόμετρο σταθμού 76m).
Μεγάλος είναι ο δασικός πλούτος της περιοχής. Γενικότερα το Β.
τμήμα του νομού δεν έχει πληγεί από πυρκαγιές και έτσι τα δάση
του Δήμου παραμένουν πλούσια και εντυπωσιακά. Στα περισσότερα
από αυτά απαντώνται πεύκα και πλατάνια, που πολλές φορές
χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους ως καύσιμη ύλη, χωρίς όμως
29

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

να υπάρχει συστηματική δασική εκμετάλλευση για παραγωγή
ξυλείας κι άλλων δραστηριοτήτων. Στο δ.δ. Κηρέα συναντάται το
πλατανοδάσος του Κηρέα, εκτεινόμενο κατά μήκος του με ιδιαίτερο
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Επίσης στην Κερασιά Νηλέως υπάρχει
το περίφημα απολιθωμένο δάσος της Κερασιάς. Είναι από τα
πλουσιότερα απολιθωμένα δάση της Ευρώπης, ενώ από μελέτες που
έγιναν στην παλαιοχλρίδα της περιοχής εικάζεται ότι αυτή έχει
ηλικία 10-25 εκατ. Χρόνια. Σύμφωνα με την έρευνα της διεθνούς
οργάνωσης WWF το αραιό πευκοδάσος των Παπάδων (έκτασης
100.00 στρ.) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δάση της
Μεσογείου, το οποίο αποτελεί τη μοναδική περιοχή εξάπλωσης της
ευβοικής

δρύος

(Quercus

euboica)

παγκοσμίως.

Η

πανίδα

περιλαμβάνει πολλά είδη ερπετών, αμφιβίων, θηλαστικών και
εντόμων.
Χωροταξικά – Πολεοδομικά χαρακτηριστικά
Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας, δεν διαθέτει
χωροταξικά εργαλεία οργάνωσης των χρήσεων γης και των λοιπών
οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται
στα όρια του Δήμου. Εντούτοις ο Δήμος κατόρθωσε να εντάξει στο
ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) την χρηματοδότηση των
δύο ΓΠΣ (πρώην Δήμων Ελυμνίων και Κηρέως) και το ΣΧΟΟΑΠ της
Αγίας Άννας (πρώην Δήμος Νηλέως). Σήμερα έχει ξεκινήσει η
διαγωνιστική διαδικασία μέσω της Περιφέρειας και αναμένεται
λίαν σύντομως η έναρξη των εργασιών.
Αντικείμενο της μελέτης του Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π είναι να καθορίσει
τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης και να προσδιορίσει τις
κατευθύνσεις της χωρικής και πολεοδομικής οργάνωσης σε όλη την
έκταση της Δημοτικής Ενότητας, εξειδικεύοντας τις κατευθύνσεις
του εγκεκριμένου Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο των
αρχών βιώσιμης ανάπτυξης.
Η

μελέτη

θα

συμβάλει

ουσιαστικά

μελλοντικών αναγκών οικιστικής

στην

εξασφάλιση

των

ανάπτυξης, των αναγκών σε

τεχνική και κοινωνική υποδομή, καθώς και στον περιορισμό των
30

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

επιπτώσεων
λαμβάνοντας

της

οικιστικής

υπόψη

καταγράφονται,

αλλά

τις

ανάπτυξης

τάσεις

και

τις

στο

οικιστικής
ανάγκες

περιβάλλον,

ανάπτυξης
προστασίας

που
των

περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών.
Επιπλέον μέσω της μελέτης:

Θα προκύψει μία γενική πρόταση χωρικής και οικιστικής

οργάνωσης και ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τις προκύπτουσες
ανάγκες (χρήσεις γης, οργάνωση δικτύου οικισμών, κύριου
δικτύου κυκλοφορίας, ζωνών προστασίας, παραγωγικών ζωνών
κ.λ.π. ).

Θα γίνει εκτίμηση των αναγκών των οικισμών και ανά

πολεοδομική

ενότητα

(όπως

αυτές

θα

αναμορφωθούν

λαμβάνοντας υπόψη και τις περιοχές νέων επεκτάσεων) σε
κοινόχρηστους χώρους και κοινωφελείς εξυπηρετήσεις.

Θα προστατευθούν οι ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές

με καθορισμό ζωνών Ειδικής Περιβαλλοντικής Προστασίας
(ΠΕΠ)

Θα ρυθμιστεί η εκτός σχεδίου δόμηση, με καθορισμό ζωνών

Περιορισμού ή και Ελέγχου Δόμησης (ΠΕΠΔ)

Θα

προσδιοριστούν

οι

νέες

επεκτάσεις

ή

εντάξεις

περιοχών στο σχέδιο πόλης για την αντιμετώπιση των νέων
αναγκών για κύρια και για παραθεριστική κατοικία, με βάση την
αρχή της συμπαγούς πόλης και διερευνώντας παράλληλα την
ανάγκη για προγράμματα οργανωμένης οικιστικής ανάπτυξης

Θα ρυθμιστούν οι χρήσεις γης εντός των οικισμών, καθώς

και της κυκλοφορίας, στο πλαίσιο κυκλοφοριακής μελέτης

Θα

προβλεφθούν

τα

κατάλληλα

έργα

διευθέτησης

ρεμάτων.

Θα

προσδιοριστούν

ή

και

αναμορφωθούν

οι

ζώνες

οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ.
ΒΙΟΠΑ – ΒΙΠΑ, Τουρισμός – Αναψυχή, κ.ά.)

Θα προσδιοριστούν οι περιοχές εντός των οικισμών που

31

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

απαιτούν παρεμβάσεις αναβάθμισης, μέσω του μηχανισμού των
αναπλάσεων

Θα ενταχθούν οι ήδη δρομολογημένες προτάσεις-μελέτες

για την περιοχή.

Θα προταθούν τα εργαλεία εκείνα και οι μηχανισμοί που θα

επιτρέψουν τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη των Ο.Τ.Α., ο
φορέας για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Γ.Π.Σ. και
θα διαμορφωθεί ένα ιεραρχημένο, με χρονικές προτεραιότητες,
πρόγραμμα θεσμικών – διοικητικών πράξεων, μελετών και
έργων, ενεργοποίησης των προτάσεων του Σχεδίου.
Ειδικότερα σύμφωνα με τις προδιαγραφές η μελέτη αρθρώνεται σε
δύο στάδια:
• Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας
κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και
τάσεων και τη διατύπωση των εναλλακτικών προτάσεων
ρύθμισης της περιοχής.

Το δεύτερο στάδιο υποδιαιρείται σε δύο υποστάδια το Β1 & Β2.
Στο Β1 γίνεται η λεπτομερής επεξεργασία του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ με
βάση την πρόταση, η οποία θα προκριθεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Στο

Β2,

η

μελέτη

γνωμοδοτήσεις των φορέων και

εναρμονίζεται

στις

αποτελεί το τελικό στάδιο,

επί του οποίου στηρίζεται η θεσμοθέτησή του.
Στόχος της εκπόνησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι η δημιουργία ενός
οράματος, ενός χωρικού & αναπτυξιακού προτύπου σε απόλυτη
αντιστοιχία μεταξύ τους, η σύνταξη ενός στρατηγικού χωρικού
σχεδιασμού, ενός ολοκληρωμένου τοπικού χωροταξικού σχεδίου για
Δημοτική Ενότητα με εκτεταμένο παραλιακό μέτωπο - παράμετρος
που πρέπει, σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική συνιστώσα, να
διέπουν και να χαρακτηρίζουν όλες τις προτάσεις του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.
Βάση αυτής της θεώρησης είναι ο Ν. 2508/95 και οι Προδιαγραφές
σύνταξης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, σύμφωνα με τα οποία το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ
επιπλέον θα εξειδικεύει στο επίπεδο της Δημοτικής Ενότητας, τις

32

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

κατευθύνσεις

του θεσμοθετημένου

εθνικού και περιφερειακού

σχεδιασμού - Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης,
του Περιφερειακού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
των θεσμοθετημένων Ειδικών Πλαισίων, λαμβάνοντας παράλληλα
υπόψη και τα Ειδικά Πλαίσια τα οποία είναι ήδη σε δημόσια
διαβούλευση, τις βασικότερες ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές,
όπως το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (Σ.Α.Κ.Χ.), τις
Ευρωπαϊκές αστικές πολιτικές, η πολιτική για τον νησιωτικό χώρο,
τα Προγραμματικά Πλαίσια – ΕΣΠΑ και Περιφερειακό, και φυσικά
όλα αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο της
Εισαγωγής.
Η οικιστική

ανάπτυξη που καταγράφεται στην περιοχή είναι

ιδιαίτερα έντονη και ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη και σε
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Το γεγονός αυτό και με βάση
την επιτακτική ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, επιβάλλουν
τον άμεσο καθορισμό των χρήσεων γης στο σύνολο των νέων
διοικητικών ορίων του Δήμου .Η εκπόνηση της μελέτης του ΓΠΣ
αναμένεται, αφενός να καθορίσει τα μεγέθη της οικιστικής
ανάπτυξης και να προσδιορίσει τις κατευθύνσεις της πολεοδομικής
οργάνωσης

σε

όλη

την

έκταση

του

Δήμου

βάσει

της

καταλληλότητας, των τοπικών αναγκών, αλλά και των αρχών της
βιώσιμης ανάπτυξης και αφετέρου να αποτελέσει το εργαλείο
εκείνο που θα επιτρέψει την χωρική οργάνωση και ανάπτυξή του,
με γνώμονα τον υπερκείμενο χωροταξικό εθνικό και περιφερειακό
σχεδιασμό.
Παραλιακοί Οικισμοί
Οι παραλιακοί οικισμοί του Δήμου είναι:
Λίμνη
Μαντουδι
Παραλία Αγίας Άννας
Ροβιές
Αχλάδι
Πήλι
33

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Κοτσικιά
Χρόνια
Κρύα Βρύση
Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
Ο κύριος μοχλός ανάπτυξης στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας
Άννας είναι ο τπρωτογενής τομέας και ο τουρισμός. Η τουριστική
δραστηριότητα εντοπίζεται κυρίως στην παραλιακή ζώνη του
Δήμου, αλλά με την εφαρμογή προγραμμάτων χρηματοδότησης
όπως το Κοινοτικό Πρόγραμμα LEADER, και τα ολοκληρωμένα
προγράμματα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, αξιοποίηθηκαν
ορεινοί

οικισμοί

υποδομών,

μέσω

οδηγώντας

δημιοργίας
έτσι

στην

αξιόλογων

τουριστικών

αξιοσημείωτη

τουριστική

ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.
Ο

συνδυασμός

της

πλούσιας

ιστορικής

και

πολιτιστικής

κληρονομιάς και παράδοσης σε όλη την έκταση της περιοχής με
τους

αξιόλογους

φυσικούς

πόρους,

τόσο

ορεινούς

όσο

και

παράλιους, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σύμπλεγμα αξιοθέατων,
το οποίο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόλο τουριστικής έλξης.
Στο παραπάνω σύμπλεγμα θα μπορούσαν να προστεθούν ακόμη και
τα παραδοσιακά γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα της περιοχής
παρέμβασης, οι παραδοσιακές της βιοτεχνίες και τα αξιόλογα από
αισθητικής άποψης δάση.
Η περιοχή διαθέτει πλούσιο απόθεμα πολιτιστικών και φυσικών
πόρων, οι οποίοι αν αναδειχθούν και αξιοποιηθούν, θα οδηγήσει
στην

περαιτέρω αύξηση της επισκεψιμότητας

της περιοχής,

καθιστόντας τον Δήμο ένα ελκυστικό τουριστικό μέρος, τόσο για
τους εγχώριους όσο και για αλλοδαπούς επισκέπτες.

34

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

2.1.1.2 Συνοπτική περιγραφή του Δήμου ως Οργανισμού
2.1.1.2.1

Κάθετες και οριζόντιες υπηρείες του Δήμου2

Παρακάτω ακολουθεί πίνακας όπου αναφέρονται οι δημοτικές
υπηρεσίες και τα ΝΠ του Δήμου, με διάκριση σε κάθετες και
οριζόντιες υπηρεσίες:

ΓΕΝΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Κοινωνική Πολιτική,
Περιβάλλον &

Υγεία, Παιδεία,

Τοπική

Ποιότητα Ζωής

Πολιτισμός &

Οικονομία &

Αθλητισμός

Απασχόληση

ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Αυτοτελές

Υπηρεσία
Περιβάλλοντος και
Ποιότητας ζωής
Τεχνική Υπηρεσία
Υπηρεσία

Υπηρεσία Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας &
Πολιτισμού

Αυτοτελές τμήμα

γραφείο

τοπικής

επικοινωνίας και

οικονομική

δημοσίων

ανάπτυξης
Τεχνική Υπηρεσία

σχέσεων
Νομική Υπηρεσία
Αυτοτελές

Καθαριότητας
(Ν.Π.Ι.Δ.)

γραφείο
Τεχνική Υπηρεσία
Σχολικές Επιτροπές

Διαφάνειας
Αυτοτελές

(ΝΠΔΔ)

γραφείο
Διοικητικής
Βοήθειας
Αυτοτελές
γραφείο
Δημοτικής
Αστυνομίας
Αυτοτελές τμήμα
Προγραμματισμο
ύ, Ανάπτυξης,
Οργάνωσης

2

Οδηγός Σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων, ΕΕΤΑΑ, 2011

35

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Υπηρεσίες
Διοίκησης
Οικονομικές
Υπηρεσίες
ΚΕΠ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ &
ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕ
Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.1.1.2.2

Νομικά Πρόσωπα Δήμου
Ο

Δήμος

Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας

Άννας

με

τη

δυνατότητα που του έδωσε ο Ν. 3852/2010 προέβει σε μια
σειρά κατάργησης ΝΠΔΔ, οι δραστηριότητες των οποίων
πέρασαν στο Δήμο.
Ειδικότερα τα Ν.Π.Δ.Δ. που καταργήθηκαν είναι:
- ΚΑΠΗ Κοινότητας Κηρίνθου (αρ. αποφ. 12943/706 ΦΕΚ Β 1435/1606-2011)
- ΚΑΠΗ Κοινότητας Μαντουδίου (αρ.αποφ. 12934/700 ΦΕΚ 1435 /
16- Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ελυμνίων (αρ.
αποφ. 12936/702 ΦΕΚ Β 1435/16-06-2011)
- Δημοτικό Στάδιο Μαντουδίου (αρ. απόφ. 12935/701 ΦΕΚ Β
1859/22-08-2011)
- Παιδικός Σταθμός Λίμνης (αρ. αποφ. 12940/704 ΦΕΚ Β 1839/1808-2011)
- Κοινοτικό Γυμναστήριο Προκοπίου Ευβοίας (αρ. αποφ. 12930/699
ΦΕΚ Β 2088/21-09-2011)
- Α Κοινοτικός Παιδικός Σταθμός Μαντουδίου

( αρ. αποφ.

12944/707 ΦΕΚ Β 2088/21-09-2011)
- Πνευματικό Κέντρο Δήμου

Λίμνης Ευβοίας (αρ. αποφ. 12942/705

ΦΕΚ Β 1435/16-06-2011).

36

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Τα Νομικά πρόσωπα που ιδρύθηκαν/συγχωνεύτηκαν με το θεσμικό
πλάισιο του Ν. 3852/2010 έχουν ως εξής:

Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Δήμο ΜαντουδίουΛίμνης-Αγίας Άννας, 2011
Α/Α

1

2

Επιχείρηση
Δημοτική Κοινωφελής

Καταστατικό / ΦΕΚ
Συγχώνευση της Δημοτικής

Επιχείρηση Δήμου Μαντουδίου-

Κοινωφελούς Επιχείρησης

Λίμνης-Αγίας Άννας με το

Κηρέως και Νηλεως και

διακριτικό τίτλο

σύστασης νέας ΦΕΚ 1434/16-6-

«Δ.Κ.Ε.Δ.Μ.Λ.ΑΓ.ΑΝ.»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης

2011

Αποχέτευσης Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας

Συγχώνευση των πρώην ΔΕΥΑ
Ελυμνίων και Κηρέως ΦΕΚ Β

1326/16-6-2011
Άννας
Σχολικές Επιτροπές (ΝΠΔΔ)
Σχολική επιτροπή Β/θμιας
1

εκπαίδευσης Δήμου
Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας

ΦΕΚ Β 1425/16-6-2011

Άννας
Σχολική επιτροπή Α/θμιας
2

εκπαίδευσης Δήμου
Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας

ΦΕΚ Β 1468/17-6-2011

Άννας
Δημοτική

Κοινωφελής

Επιχείρηση

Δήμου

Μαντουδίου-

Λίμνης-Αγίας Άννας (Δ.Κ.Ε.Δ.Μ.Λ.ΑΓ.ΑΝ.)
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1434/16-6-2011 περί συγχώνευσης των
υφιστάμενων κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Νηλέως
και Κηρέως σε Κοινωφελή Επιχείρηση του Ν. 3852/2010 με την
επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου ΜαντουδίουΛίμνης-Αγίας Άννας (Δ.Κ.Ε.Δ.Μ.Λ.ΑΓ.ΑΝ.) , σκοπός της επιχείρησης

37

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή
υπηρεσιών που αναφέρονται στους παρακάτω τομείς:
Α) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα:
− Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που
αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής
και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με τη λειτουργία:
Ι. προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ.
ΙΙ. παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
ΙΙΙ.

κέντρων

ημερήσιας

φροντίδας

(ΚΗΦΗ),

ψυχαγωγίας

και

αναψυχής ηλικιωμένων,
− Η μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων και
η ανάπτυξη ενός δικτύου εθελοντών.
− Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και
προγράμματα,

που

στοχεύουν

στη

μέριμνα,

υποστήριξη

και

φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών
υγείας και την προαγωγή

ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία

δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και
αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας,
συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και
βίας κατά συνοικούντων προσώπων.
− Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων δημοτών.
− Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε
προγράμματα και δράσεις για την ένταξη ομάδων του κοινωνικού
αποκλεισμού στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της
τοπικής κοινωνίας.
− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης

με

τη

δημιουργία

τοπικού

δικτύου

κοινωνικής

αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που
θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την
υποβοήθηση

του

έργου

της

κοινωνικής

προστασίας

και

αλληλεγγύης του Δήμου.
− Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και
προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και
38

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ανάπτυξη

πολιτικών

προώθησης

της

απασχόλησης

και

της

κοινωνικής ενσωμάτωσης δια φόρων κατηγοριών ανέργων, στο
πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
− Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της
περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που
παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη
και ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και
στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Β) Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και συγκεκριμένα:
− Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών.
− Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του
τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των
σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο,
με τη λειτουργία πολιτιστικών δομών, καθώς και η μελέτη και
εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

Η

προστασία

μουσείων,

μνημείων,

σπηλαίων,

καθώς

και

αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των
εγκαταστάσεων αυτών τα οποία ανήκουν ή παραχωρούνται στο
Δήμο.
− Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων
πολιτιστικών εκδηλώσεων (πανηγύρια κ.ά.) ή η συμμετοχή της σε
αυτά.
− Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και εναλλακτικού τουρισμού εφόσον
δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.
Γ) Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
− Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και
αναβάθμιση

του

περιβάλλοντος,

φυσικού,

στο

πλαίσιο

αρχιτεκτονικού
των

εθνικών

και
και

πολιτιστικού
ευρωπαϊκών

πολιτικών.
− Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
39

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Η επιχείρηση απασχολεί 8 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου και
11 άτομα που απασχολούνται αποκλειστικά στις δομές Βοήθεια στο
σπίτι. Η οικονομική της κατάσταση επιβαρύνεται με το πλεονάζον
προσωπικό των

8 ατόμων δεδομένου ότι η επιχείρηση δεν

αναπτύσει δραστηριότητες που θα μπορούσε να της αποφέρει
έσοδα. Επιπρόσθετα η χρηματοδότηση δραστηριότητων μέσω
προγραμματικών συμβάσεων από το Δήμο καθίσταται εξαιρετικά
δυσχερής δεδομένου ότι ο Δήμος θέλει να ενταχθεί σε πρόγραμμα
ρύθμισης των δανειακών του υποχρεώσεων και των εγγυήσεων στα
ΝΠΔΔ

του

στο

παρελθόντων

Ταμείο

ετών,

χρηματοδότηση

προς

Παρακαταθηκών

γεγονός
την

που

και

δανείων

ελαχιστοποιεί

κοινωφελή

επιχείρηση.

την

(ΤΠΔ),
όποια

Οικονομικά

στοιχεία για τον Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα αποτυπώνοναι
στο τελευταίο κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Δημοτική

Επιχείρηση

Ύδρευσης

Αποχέτευσης

Δήμου

Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.ΑΓ.ΑΝ.)
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1326/16-6-2011, Ο Οργανισμός Εσωτερικής
Υπηρεσίας

(Ο.Ε.Υ.)

της

Δημοτικής

Επιχείρησης

Ύδρευσης−Αποχέτευσης Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν την οργάνωση, την σύνθεση, τις
αρμοδιότητες και την λειτουργία των υπηρεσιών της, τον αριθμό
των οργανικών θέσεων του τακτικού προσωπικού κατά υπηρεσία,
την τοποθέτηση στις θέσεις σύμφωνα με τις ειδικότητες και
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, τον τρόπο πρόσληψης και
απόλυσης, τις αποδοχές, την πειθαρχική ευθύνη και γενικά κάθε
θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση και τα
δικαιώματα του απασχολούμενου προσωπικού και τις υποχρεώσεις
της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.ΑΓ.ΑΝ. προς το προσωπικό που από την πρόσληψή
του αποδέχεται τον Ο.Ε.Υ. ως εργασιακή σχέση. Η Δημοτική
Επιχείρηση

Ύδρευσης

Αποχέτευσης

Δήμου

Μαντουδίου-Λίμνης-

40

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Αγίας Άννας (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.ΑΓ.ΑΝ.)

προέκυμε από την συγχώνευση

των πρώην ΔΕΥΑ Ελυμνίων και Κηρέως.
Οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.ΑΓ.ΑΝ. τελούν κάτω από την εποπτεία
και την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
• Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.ΑΓ.ΑΝ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο η
σύνθεση

του

οποίου

και

οι

αρμοδιότητές

του

ορίζονται

καταστατικά (ΦΕΚ 1326/16-6-2011).
• Οι ειδικότερες αρμοδιότητές του καθορίζονται από την σχετική
νομοθεσία και τον Κανονισμό Διοίκησης και Διαχείρισης της
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.ΑΓ.ΑΝ.
• Κάτω από την άμεση εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού
Συμβουλίου βρίσκονται ο Επιχειρηματικός Γενικός Διευθυντής και
τα γραφεία υποστήριξης του Δ.Σ., τα οποία απαρτίζονται από τους:
⇒ Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
⇒ Γραφείο Νομικού συμβουλίου
⇒ Γραμματεία Διοίκησης
⇒ Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας
⇒ Γραφείο Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης
Το προσωπικό των ανωτέρω γραφείων συνεργάζεται στενά τόσο με
τον Επιχειρηματικό Γενικό Διευθυντή όσο και με τις Διευθύνσεις
της Επιχείρησης.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης συγκροτείται
από τις παρακάτω Υπηρεσίες:
⇒ Γενική Διεύθυνση
⇒ Τεχνική Υπηρεσία
⇒ Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία
⇒ Υπηρεσία προστασίας υδάτινου περιβάλλοντος.
Το

επίπεδο

Διοικητικής

και

Οργανωτικής

Διάρθρωσης

της

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.ΑΓ.ΑΝ. είναι:
⇒ Διεύθυνση
⇒ Υπηρεσία
⇒ Τμήμα
41

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

⇒ Γραφείο / Συνεργείο
Η

διάρθρωση

των

Υπηρεσιών

της

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.ΑΓ.ΑΝ.έχει

ως

ακολούθως:
1. Γενικός Επιχειρηματικός Διευθυντής
⇒ Γραμματεία Γενικού Επιχειρηματικού Διευθυντή
2. Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία
⇒ Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
⇒ Γραφείο Γραμματείας
2.1. Διοικητικό Τμήμα
⇒ Γραφείο

Προσωπικού

και

Μισθοδοσίας

Εκπαίδευσης

Προσωπικού
⇒ Γραφείο

Γραμματείας

Γενικού

Πρωτοκόλλου−

Γενικών

Καθηκόντων
⇒ Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών – Έκδοσης Αδειών Σύνδεσης με
τα δίκτυα
2.2. Οικονομικό Τμήμα
⇒ Γραφείο Λογιστηρίου – Ταμείου – Προϋπολογισμού και Ελέγχου
⇒ Γραφείο Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών και Αποθήκης
⇒ Γραφείο Καταγραφής κατανάλωσης και ελέγχου – Έκδοσης και
βεβαίωσης λογαριασμών
3. Τεχνική Υπηρεσία
3.1 Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας
⇒ Γραφείο Γραμματείας
⇒ Γραφείο Κίνησης – Συντήρησης και Επισκευών Οχημάτων
⇒ Γραφείο Μελετών – Σχεδιασμού – Προγραμματισμού – Ειδικών
μελετών − Τοπογραφήσεων
Τμήμα Ύδρευσης
⇒ Γραφείο

Λειτουργίας

και

Συντήρησης

Εσωτερικού

και

Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης – Δεξαμενών και Ελέγχου
⇒ Γραφείο Συνδέσεων Δικτύου Ύδρευσης
Τμήμα Αποχέτευσης

42

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

⇒ Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου Αποχέτευσης –
ΚΑΑ και Αντλιοστασίων
⇒ Γραφείο συνδέσεων δικτύου Αποχέτευσης
⇒ Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκ/σεων Η/Μ – Η/Ε –
Αυτοματισμών – Νέων Τεχνολογιών
4. Υπηρεσία προστασίας υδάτινου περιβάλλοντος
4.1 Διευθυντής Υπηρεσίας Προστασίας Υδάτινου Περιβάλλοντος
⇒ Γραφείο λειτουργίας και Συντήρησης Βιολογικού Καθαρισμού
⇒ Γραφείο εργαστηρίου και ελέγχου Λυμάτων και Πόσιμου Νερού
⇒ Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος
⇒ Γραφείο Διαχείρισης Υδατίνων πόρων, Διαφύλαξης Υδροφόρου
Ορίζοντα
Η επιχείρηση έχει ελάχιστο προσωπικό και υποστηρίζεται από τους
υπαλλήλους

του

Δήμου

στην καθημερινή της λειτουργία. Η

οικονομική της κατάσταση είναι δυσερής λόγω του μεγάλου χρέους
που

σωρευτικά

είχαν

οι

δύο

προηγούμενες

ΔΕΥΑ

που

συγχωνεύτηκαν. Η επιχείρηση χρήζει άμεσης παρέμβασης για την
οικονομική της εξυγίανση και της τιμολογιακής πολιτικής που
πρέπει

να

δεδομένων

ακολουθήσει.
φαίνεται

στο

Η

αποτύπωση

τελευταίο

ων

οικονομικών

κεφάλαιο

της

της

παρούσας

εργασίας.
Σχολικές Επιτροπές
Ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας εποπτεύει …δύο (2)
σχολικές επιτροπές, μία για την Πρωτοβάθμιακαι μία για την
Δευτεροβάθμια

εκπαίδευση.Οι

επιτροπές

τηρούν

αναλυτικούς

απολογισμούς των εργασιών τους, οι οποίες αφορούν ως επί το
πλείστον διάφορες εργασίες συντήρησης των σχολείων.
Η διεκπεραίωση του συνόλου των υποθέσεων των σχολικών
επιτροπών γίνεται από υπαλλήλους του Δήμου διότι σε αυτές δεν
υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό.

43

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

2.1.1.3 Γενική διάγνωση των χαρακτηριστικών και των προοπτικών
του Δήμου
Εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες
ΕΣΠΑ
Κεντρικό στοιχείο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-2013 αποτελεί η στροφή της χώρας
προς την υλοποίηση της Πολιτικής της Λισαβόνας, χωρίς, ωστόσο,
να παραγνωρίζεται η ανάγκη συνέχισης της στήριξης των πλέον
μειονεκτουσών περιφερειών, μέσω της Πολιτικής Συνοχής. Αυτό το
«μείγμα» της ευρωπαϊκής στρατηγικής, συνδέεται με την εθνική
αναπτυξιακή στρατηγική την επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής
μεγέθυνσης, την αύξηση της παραγωγικότητας, την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας,

την

εμπέδωση

του

εξωστρεφούς

προσανατολισμού της οικονομίας και τη βελτίωση του επιπέδου
διαβίωσης ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες,
αποβλέποντας στην ταυτόχρονη άμβλυνση των διαπεριφερειακών
και των ενδοπεριφερειακών κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων και
τη διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων ολόκληρης της
χώρας.
Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας που προωθείται μέσω του
ΕΣΠΑ 2007-2013 εδράζεται στους εξής πυλώνες:

προώθηση

της

καινοτομίας,

της

έρευνας

και

της

επιχειρηματικότητας καθώς και στη διασύνδεσή τους, με
προσανατολισμό

στην αριστεία και

στην Κοινωνία της

Γνώσης.

επένδυση σε βιώσιμες υποδομές, με στόχο τη βελτίωση της
ελκυστικότητας της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων
και την ποιότητα ζωής.

επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη
θέση

στη

δημιουργία

στρατηγική

της

περισσότερων

χώρας

αλλά

και

και

αποσκοπεί

καλύτερων

στη

θέσεων

εργασίας.

44

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

αναβάθμιση

του

θεσμικού

περιβάλλοντος,

απλούστευση

του

κανονιστικού

πλαισίου

με

(μείωση

την
της

γραφειοκρατίας) και εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα σε
όλα τα επίπεδα διοίκησης για τη μετατροπή του σε σύγχρονο
και αποτελεσματικό εργαλείο σχεδιασμού και εφαρμογής των
δημόσιων πολιτικών, επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.
Οι πέντε (5) θεματικές προτεραιότητες και οι 17 Γενικοί Στόχοι που
εξειδικεύουν τους παραπάνω πυλώνες, για την επίτευξη του
αναπτυξιακού οράματος της χώρας είναι:
1. Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας
Γενικός Στόχος 1: Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών
Ξένων Άμεσων Επενδύσεων
Γενικός Στόχος 2: Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση
της παραγωγικότητας
Γενικός Στόχος 3: Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της
χώρας
2. Κοινωνία της γνώσης και Καινοτομία
Γενικός Στόχος 4: Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των
επενδύσεων στο ανθρώπινο
κεφάλαιο

για

την

αναβάθμιση

του

ελληνικού

εκπαιδευτικού

συστήματος
Γενικός Στόχος 5: Ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογίας και
προώθηση της καινοτομίας σε
όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της
ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης
Γενικός Στόχος 6: Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με ενσωμάτωση
και

συστηματική

χρήση

των

τεχνολογιών

πληροφορικής

και

επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής
δραστηριοποίησης
3. Απασχόληση και κοινωνική συνοχή
Γενικός

Στόχος

7:

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας

των

εργαζομένων και των επιχειρήσεων.
Γενικός Στόχος 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.
45

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Γενικός Στόχος 9: Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Γενικός Στόχος 10: Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά
βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και
εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη
συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας.
Γενικός Στόχος 11: Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και
αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με
την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές
προτεραιότητες (ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική συνοχή)
4. Θεσμικό Περιβάλλον
Γενικός Στόχος 12: Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων
πολιτικών και αποτελεσματική εφαρμογή τους για τη διευκόλυνση
της επιχειρηματικής δράσης.
5. Ελκυστικότητα της Ελλάδος και των Περιφερειών ως τόπου
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης
Γενικός Στόχος 13: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών
υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών
της χώρας.
Γενικός Στόχος 14: Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας
με γνώμονα την αειφορία.
Γενικός Στόχος 15: Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος.
Γενικός Στόχος 16: Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής
πολιτικής.
Γενικός

Στόχος

17:

Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού

παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
Κεντρικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής αποτελεί η
περιφερειακή

διάσταση

παρεμβάσεων.

Η

και εξειδίκευση των αναπτυξιακών

ενδυνάμωση

της

ανταγωνιστικότητας

των

ελληνικών Περιφερειών είναι εξέχουσας σημασίας για τη χώρα, για
την επίτευξη της οποίας απαιτούνται σημαντικές διαρθρωτικές
παρεμβάσεις στην οικονομία κάθε Περιφέρειας. Το μέλλον κάθε
ελληνικής Περιφέρειας εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα του
παραγωγικού ιστού της, η οποία συνδέεται άμεσα με τις επενδύσεις
46

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

σε κλάδους παραγωγής, που είναι εκτεθειμένοι στον εθνικό και
διεθνή ανταγωνισμό.
Οι στόχοι που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το χώρο και, οι οποίοι
και

προσδιορίζουν

το

περιεχόμενο

της

χωρικής

ανάπτυξης,

εντοπίζονται στην ανάπτυξη ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού
αστικού συστήματος και μιας νέας σχέσης πόλης – υπαίθρου, στην
εξασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις υποδομές και στη γνώση,
καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη, ορθολογική διαχείριση και η
προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο

συνδυασμός

των

ανωτέρω

αναπτυξιακών

παρεμβάσεων

διαφοροποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις για το περιεχόμενο των
Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων

της

προγραμματικής

περιόδου

2007-2013 και ιδίως όσον αφορά στους Στόχους 1 (Σύγκλιση) και 2
(Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση) των Ταμείων
(Άρθρο 37 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006). Η κατηγοριοποίηση
των

Περιφερειών

και

η

συσχέτισή

της

με

συγκεκριμένες

αναπτυξιακές επιλογές, λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό της
στρατηγικής ανάπτυξης της Χωρικής Ενότητας «Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου», καθώς σε κάθε μια από τις τρεις
περιφέρειες σε συνδυασμό με τη θέση τους ως προς τους
αναπτυξιακούς άξονες της χώρας, το γεωγραφικό τους ανάγλυφο
παρατηρούνται αναπτυξιακές διαπεριφερειακές ιδιαιτερότητες.
Στόχοι του ΠΕΠ
Ο Στρατηγικός Στόχος και το γενικό αναπτυξιακό όραμα της
Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου για την
περίοδο

2007-2013

συνίσταται

στην

«Ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας
της οικονομίας με τη βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής
συνοχής

και

την

υιοθέτηση

αειφορικών

μεθόδων

ανάπτυξης

παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης του φυσικού και
δομημένου

περιβάλλοντος».

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την δυναμική αξιοποίηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Χωρικής Ενότητας σε ένα νέο
47

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

περιβάλλον όπου διαχρονικά αυξανόμενο ρόλο διαδραματίζει η
επένδυση στην γνώση, την ποιότητα, την καινοτομία και τα δίκτυα.
Τα αστικά κέντρα αποτελούν τα δυναμικά σημεία στα οποία θα
στηριχθεί η συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια.
Σημαντικό μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής της χωρικής
ενότητας

θα

υλοποιηθεί

μέσω

των

παρεμβάσεων

του

ΠΕΠ

Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου 2007-13, οι στρατηγικές
παρεμβάσεις του οποίου καλύπτουν οκτώ Γενικούς Στόχους:

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της
ποιότητας

και

της

καινοτομικής

ικανότητας

των

επιχειρήσεων.

Βελτίωση της προσπελασιμότητας μέσω της δημιουργίας και
αναβάθμισης υποδομών και ενδο-περιφερειακών και διαπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων.

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Αειφορική

διαχείριση

του

φυσικού

και

δομημένου

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονομικής και κοινωνικής
συνοχής

Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας

Αξιοποίηση του τουρισμού και του πολιτισμού για τη βιώσιμη
ανάπτυξη

Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης

Άξονες Προτεραιότητας
Στη παρούσα ενότητα παρατίθενται επιγραμματικά οι άξονες
προτεραιότητας

του

Περιφεραικού

Επιχειρησιακού

Προγράμματος Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 20072013, οι οποίοι είναι οι εξής:
Άξονας Προτεραιότητας 1 - Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Άξονας Προτεραιότητας 2 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα
Ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

48

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Άξονας Προτεραιότητας 3 - Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Χρηματοδότηση
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005, στο πλαίσιο
κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση της
Πολιτικής της Συνοχής για την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα
εξασφάλισε 20,4 δισ. ευρώ (τρέχουσες τιμές). Με τους πόρους
αυτούς θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις μέσω του Ευρωπαϊκού
Ταμείου

Περιφερειακής

Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ),

του

Ευρωπαϊκού

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. Υδρεύσεις,
αποχετεύσεις

και

βιολογικοί

καθαρισμοί

χρηματοδοτούνται

αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ.
Σε αντίθεση με την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006, όπου το
σύνολο των ελληνικών Περιφερειών ήταν επιλέξιμες στον αμιγή
στόχο 1, στη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013 πέντε
ελληνικές Περιφέρειες, που ξεπέρασαν προκαθορισμένα επίπεδα
ανάπτυξης, εισέρχονται σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης.
Το συνολικό ύψος των πιστώσεων αλλά και η ετήσια κατανομή τους
ορίζονται με διακριτό τρόπο για κάθε τύπο Περιφερειών. Έτσι, στις
8 Περιφέρειες του αμιγούς Στόχου 1 κατανέμονται συνολικά 9,4
δισ. ευρώ. Στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Αττική,
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία) κατανέμονται 6,5 δισ. ευρώ ενώ
στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο
Αιγαίο) αντιστοιχούν 0,63 δισ. ευρώ. Επίσης, για τα προγράμματα
του Στόχου 3 διατίθενται κοινοτικά κονδύλια ύψους 0,21 δισ.
ευρώ. Όπως ορίστηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το σύνολο των
επιμέρους ανωτέρω ποσών (16,7 δισ. ευρώ) 12,36 δισ. ευρώ θα
κατευθυνθούν στα νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα μέσω του ΕΤΠΑ
ενώ 4,36 μέσω του ΕΚΤ.
Επιπλέον, μέσω του Ταμείου Συνοχής θα διατεθούν στη χώρα
κοινοτικά κονδύλια ύψους 3,7 δισ. ευρώ.
Τέλος,

πόροι

του

Ευρωπαϊκού

Γεωργικού

Ταμείου

Αγροτικής

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) -τα
49

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

οποία είναι πλέον εκτός Διαρθρωτικών Ταμείων- συνολικού ύψους
3,9 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στις ελληνικές περιφέρειες, μέσω
των Προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ έχουν εγκριθεί και πρόκειται να υλοποιηθούν
οκτώ Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, που αντιστοιχούν στο
61,1%

των

πόρων

και

πέντε

Περιφερειακά

Επιχειρησιακά

Προγράμματα, στα οποία κατανέμεται το 38,9% της δημόσιας
χρηματοδότησης. Από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
ιδιαίτερη συνάρτηση με το υπό εξέταση Έργο έχει το «Περιβάλλον
– Αειφόρος Ανάπτυξη» με €2,77 δις για μεταξύ άλλων η προστασία
των εδαφών, η διαχείριση αστικών λυμάτων, η εφαρμογή σχεδίων
δράσης για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της
ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών.
Η υπαγωγή του Έργου στο ΕΣΠΑ εξαρτάται από το Έργο ή ομάδα
έργων που θα επιλεγούν από τη διαχειριστική αρχή του οικείου
Επιχειρησιακού
καθορισθούν

Προγράμματος
από

την

σύμφωνα

Επιτροπή

με

κριτήρια

Παρακολούθησης

που

θα

και

θα

υλοποιηθούν από τους Δικαιούχους (δηλαδή δημόσιους ή ιδιωτικούς
οργανισμούς / φορείς / επιχειρήσεις που είναι αρμόδιοι για την
έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων) προκειμένου να
επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας με τον οποίο
σχετίζονται.
Ειδικότερα για την ένταξη του Έργου ή μέρους του Έργου στο
ΕΣΠΑ, ο Δήμος με βάση τον νέο νόμο του ΕΣΠΑ επιλεγόμενος ως
φορέας διαχείρισης – τελικός δικαιούχος, θα υλοποιήσει τμήμα
του συνολικού Έργου, με βάση την μελλοντική προκήρυξη που θα
ανακοινωθεί από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του συγκεκριμένου
Επιχειρησιακού

Προγράμματος

(Ενδιάμεση

Διαχειριστική

Αρχή

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας). Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
είναι αρμόδια για τον καθορισμό των κριτηρίων ένταξης του
Έργου, επιλέγει τις προς χρηματοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα
κριτήρια που εφαρμόζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και
εκδίδει τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης πράξεων.
50

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Σημειώνεται ότι για πράξεις με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης
> 5 εκ € απαιτείται γνωμοδότηση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
(εντός 15 ημ).
Ένταξη Πράξεων
Ελάχιστος προϋπολογισμός
Για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από ΕΤΠΑ ή

ΤΣ μέσω τομεακών ΕΠ:
500.000 € για έργα υποδομής

Για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από ΕΤΠΑ

μέσω ΠΕΠ:
300.000 € για έργα υποδομής

Εξαιρούνται έργα στον τομέα του περιβάλλοντος που συνδέονται
με εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις
Κατά την 4η προγραμματική περίοδο το συνολικό σχέδιο ανάπτυξης
είναι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) το οποίο
περιλαμβάνει:

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και

Επιχειρησιακά Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας

Αναλυτικότερα:
Τομεακά ΕΠ
Α/Α

Επιχειρησιακό

Ταμείο

Στόχος

1

Πρόγραμμα
Περιβάλλον – Αειφόρος ΕΤΠΑ/

2

Ανάπτυξη
Ενίσχυση

3

Προσπελασιμότητας
Ανταγωνιστικότητα

Συνοχής
& ΕΤΠΑ

Σύγκλιση

4

Επιχειρηματικότητα
Ψηφιακή Σύγκλιση

ΕΤΠΑ

Σύγκλιση

Ταμείο Σύγκλιση

Συνοχής
της ΕΤΠΑ/ Ταμείο Σύγκλιση

/

Ανταγωνιστικότ
5

Ανάπτυξη

ανθρώπινου ΕΚΤ

ητα
Σύγκλιση

/

51

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

6

7

δυναμικού

Ανταγωνιστικότ

Εκπαίδευση και Δια Βίου ΕΚΤ

ητα
Σύγκλιση

Μάθηση

Ανταγωνιστικότ

Βελτίωση

ητα
Σύγκλιση

Διοικητικής ΕΚΤ

Ικανότητας
8

Διοίκησης
Τεχνική

Δημόσιας

/

/

Ανταγωνιστικότ
ητα
Σύγκλιση

Υποστήριξη ΕΤΠΑ

Εφαρμογής

Περιφερειακά ΕΠ
Α/Α
1
2

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Μακεδονίας - Θράκης
Δυτικής
Ελλάδας

Ταμείο
ΕΤΠΑ
– ΕΤΠΑ

Στόχος
Σύγκλιση
Σύγκλιση

Πελοποννήσου – Ιονίων
3

4

Νήσων
Κρήτης

και

Νήσων ΕΤΠΑ

Σύγκλιση

Αιγαίου

Ανταγωνιστικότητ

Θεσσαλίας

α
Σύγκλιση

–Στερεάς ΕΤΠΑ

Ελλάδας - Ηπείρου
5

/

Αττικής

/

Ανταγωνιστικότ
ητα
Σύγκλιση

ΕΤΠΑ

ΕΠ Εδαφικής Συνεργασίας
12

ΕΠ

συνολικά

(Διασυνοριακής

Συνεργασίας,

Διακρατικής

Συνεργασίας και Διαπεριφερειακής Συνεργασίας)

52

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ΣΔΙΤ
Το θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ, ολοκληρώθηκε τη διάρκεια του 2005
και αποτελείται από:

το ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα. Λαμβάνονται υπόψη και οι διατάξεις του ν. 2414/1996
(ΦΕΚ Α'135/1996), αλλά και οι διατάξεις των Οδηγιών 2000/52
(L 193 - 29/07/2000) και 2004/18 (L 134 - 30/04/2004). Με
εξαίρεση τη θέσπιση Γενικών Αρχών ΣΔΙΤ, ενσωματώνονται και
οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 (L 134 - 30/04/2004).

το

ν.

3299/2004

Επενδύσεων»,

ο

χρηματοδότηση

«Παροχή

οποίος

Κινήτρων

λειτουργεί

επιλέξιμων

Ιδιωτικών

συμπληρωματικά

κατηγοριών

επενδύσεων,

στη
με

γεωγραφικά και λοιπά κριτήρια.

το

άρθρο

2

«Αναπτυξιακό

Αυτοδιοίκησης»,

του

ν.

Πρόγραμμα

3274/2004,

όπου

Τοπικής
δίδεται

η

αρμοδιότητα και η χρηματοδότηση στους ΟΤΑ για προετοιμασία
των διαδικασιών ωρίμανσης ΣΔΙΤ.

το

ν.

3342/2005

«Βιώσιμη

ανάπτυξη

-

αξιοποίηση

Ολυμπιακών εγκαταστάσεων», όπου εμπεριέχονται θεσμικές
παρεμβάσεις υλοποίηση έργων / υπηρεσιών μέσω ΣΔΙΤ.

Συμπληρωματικά στα ανωτέρω λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν
μετά την ολοκλήρωση τους: το Εθνικό Κτηματολόγιο, το θεσμικό
πλαίσιο με τις αναμενόμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις, κλπ.

Κατά συνέπεια και με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όπως
αυτό έχει διαμορφωθεί, η υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ μπορεί να γίνει
εναλλακτικά ως εξής:
 Ένταξη έργων με χρήση των διατάξεων του ν. 3389/2005 και
της διαδικασίας που αναφέρεται σε αυτόν, καθώς και των
διαδικασιών – προνομίων του. Η ένταξη εκτιμάται ότι αφορά
κυρίως τα έργα της Κατηγορίας 1, όπως αυτή αναλύεται
παρακάτω. Ειδικότερα δε σε έργα όπου ο Δημόσιος Τομέας θα
συγχρηματοδοτήσει μέρος αυτών ή η αποπληρωμή τους θα
γίνεται μέσω τελών χρήσης και θα έχει κοινωνικές επιπτώσεις.
53

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

 Ένταξη έργων με χρήση άλλων διατάξεων (ν. 1418/84, των
σχετικών τροποποιήσεων του ή και προεδρικών διαταγμάτων υπουργικών αποφάσεων, καθώς και των υφιστάμενων κοινοτικών
οδηγιών).
Στην

Ελλάδα

η

ζήτηση

έργων

τύπου

ΣΔΙΤ

μπορεί

να

κατηγοριοποιηθεί ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Ανταποδοτικά έργα ή έργα ευρύτερου
κοινωνικού

χαρακτήρα, και αφορούν κατασκευή, ή την

ολοκλήρωση,

ή

την

διαχείριση

εκμετάλλευση

βασικών

υποδομών (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικοί καθαρισμοί,
ταφή και επεξεργασία απορριμμάτων, αναπλάσεις αστικών
συγκροτημάτων – πλατειών - πάρκων, κλπ). Παρουσιάζουν
αυξημένη ζήτηση άμεσης υλοποίησης, ωστόσο υπάρχει σειρά
ανασταλτικών παραμέτρων, όπως η έλλειψη ώριμων μελετών,
προβλήματα πολεοδομίας - χωροθετήσεων, κοινωνικής αποδοχής
και πολιτική αβεβαιότητα που έχει να κάνει με το καθεστώς
εκλογής τοπικών δημάρχων, κλπ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Έργα αναπτυξιακά ή προστιθέμενης αξίας,
τα οποία αφορούν κυρίως την εκμετάλλευση της ακίνητης
περιουσίας

του

Δημόσιου

Τομέα,

και

επιχειρηματικές

δραστηριότητες που αφορούν το περιβάλλον και την διαχείριση
του. Παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, σε σχέση με τα
προαναφερόμενα,

ωστόσο

ο

αρχικός

σχεδιασμός

και

η

ωριμότητα υλοποίησης ΣΔΙΤ τέτοιας μορφής, το ιδιοκτησιακό
καθεστώς των προς εκμετάλλευση ακινήτων, η κοινωνική
αποδοχή έργων ΣΔΙΤ με διάρκεια 25 – 30 ετών, η συμμετοχή των
ΟΤΑ στους νέους φορείς που θα δημιουργηθούν και αφορά την
συμμετοχή

του

ελληνικού

δημοσίου,

αποτελούν

μείζονος

σημασίας ζητήματα.
Σε

ότι

αφορά

την

τμηματοποίηση

της

εγχώριας

αγοράς,

παρατηρούνται τα εξής:
Κατηγορία

1:

Ανταποδοτικά

έργα

ή

έργα

ευρύτερου

κοινωνικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά παρατίθενται κατηγορίες
54

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

έργων,

υψηλού

ενδιαφέροντος

(έχουν

εκπονηθεί

μελέτες

και

έρευνες), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν επιλογές έργων
του ΚΠΣ ΙΙΙ τα οποία είτε δεν χρηματοδοτήθηκαν, είτε για
διάφορους
αδυναμία

λόγους

δεν

υλοποίησης

έχουν

εκ’

αποπερατωθεί

μέρους

των

(έλλειψη

αναδόχων,

πόρων,

κλπ),

είτε

εκτιμάται ότι η προώθηση τους μέσω ΣΔΙΤ, θα έχει δημοσιονομικό
όφελος απαλλάσσοντας τον Τακτικό Προϋπολογισμό από δαπάνες
επιβαρυντικές στο Δημόσιο Χρέος. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων και Έργα στον τομέα του Περιβάλλοντος, πχ:
 Εργοστάσια Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων, Μονάδες
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Μονάδες Πόσιμου Νερού σε
Άνυδρα Νησιά.
 Αποχετεύσεις – υδρεύσεις – βιολογικοί καθαρισμοί, έργα τα
οποία είναι υψηλής ζήτησης εξαιτίας του ότι σε πολλές περιοχές
της χώρας οι ανωτέρω βασικές υποδομές, είτε δεν έχουν
ολοκληρωθεί λόγω μειωμένης χρηματοδότησης, είτε έχουν
ολοκληρωθεί και η συντήρηση - λειτουργία είναι πλημμελής, είτε
δεν έχουν ενταχθεί σε εθνική – κοινοτική χρηματοδότηση.
Κατηγορία 2: Έργα αναπτυξιακά ή προστιθέμενης αξίας.
Ενδεικτικά

παρατίθενται

ορισμένες

κατηγορίες

έργων

επενδύσεων οι οποίες ήδη υλοποιούνται στην εγχώρια αγορά και
φαίνεται να παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα έργα αυτά
αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα ΣΔΙΤ της εγχώριας αγοράς και με
προϋπολογισμούς

χαμηλού

μέσου

εύρους

και

περιφερειακή

διάρθρωση:
2.1 Η κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών συγκροτημάτων με
τις παρελκόμενες δραστηριότητες
2.2 Η τουριστική αξιοποίηση των θαλάσσιων υποδομών
2.3 Η κατασκευή και εκμετάλλευση χιονοδρομικών κέντρων και
γενικότερα ενίσχυση των υποδομών χειμερινού τουρισμού

55

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

2.4 Οι υφιστάμενοι ή και οι νέοι Χώροι Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με ανάπτυξη δραστηριοτήτων επεξεργασίας
απορριμμάτων και δημιουργίας μονάδων παραγωγής ενέργειας.
2.5 Η κατασκευή και εκμετάλλευση χώρων υπόγειας στάθμευσης
οχημάτων
2.6 Η κατασκευή και εκμετάλλευση χώρων στέγασης ηλικιωμένων ή
και άλλων πληθυσμιακών ομάδων
2.7

Οικιστική

μεγάλες

ανάπτυξη,

εκτάσεις

με

κύρια

ανάπτυξη

δευτερεύουσας
ψυχαγωγικών

κατοικίας,
και

σε

αθλητικών

εγκαταστάσεων (π.χ. γκολφ)
2.8

Οι

παραχωρήσεις

διατηρητέων

κτιρίων

για

ανάπτυξη

τουριστικών εμπορικών δραστηριοτήτων (αγορές, χώροι αναψυχής,
καταστήματα, κλπ),
2.9 Η κατασκευή τοπικών ή υπερτοπικών κέντρων και γενικότερα
κτιρίων και συγκροτημάτων για επαγγελματικές χρήσεις
2.10 Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί και Αιολικά Πάρκα
2.11 Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών - Προώθηση Ιαματικού Τουρισμού
Η υλοποίηση ενός έργου ΣΔΙΤ προϋποθέτει την σε πρώτο επίπεδο
υλοποίηση

δυο

φάσεων

και

ειδικότερα

την

Προσυμβατική

Διαδικασία (ΦΑΣΗ Α) και την Συμβατική Διαδικασία (ΦΑΣΗ
Β).
Η Προσυμβατική Διαδικασία (ΦΑΣΗ Α) έχει ορισμένα επιμέρους
στάδια τα οποία στοχεύουν στην μέγιστη δυνατή προετοιμασία του
ΚτΕ,

ώστε

ο

ικανοποιητικός

βαθμός
και

να

ωριμότητας
παρέχονται

ενός

έργου

προϋποθέσεις

να

είναι

ανάδειξης

αναδόχου. Οι υπηρεσίες αυτές είναι κρίσιμες, γιατί θα καθορίσουν
την βιωσιμότητα και την εξέλιξη του έργου. Αναλυτικότερα :
1.

Προσδιορισμός ακινήτων που θα διατεθούν για την επένδυση και
έλεγχος

ιδιοκτησιακού

καθεστώτος

εντοπισμός προβλημάτων - όπως

ιδιοκτησία

και

ο

ενστάσεις, ασφαλιστικά

μέτρα, περιορισμός χρήσεων, κλπ - αποτελεί κομβικό σημείο
έναρξης της προσυμβατικής διαδικασίας.
εφαρμόζεται

σε

περιπτώσεις

όπου

Το Στάδιο αυτό

απαιτείται

εκχώρηση
56

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ακινήτου

(το

σύνολο

της

Κατηγορίας

2

και

ορισμένες

υποκατηγορίες της Κατηγορίας 1, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω)
2. Προκαταρκτικές
προτεινόμενων

συζητήσεις,
ΣΔΙΤ

και

συνοπτική

δημιουργία

περιγραφή

αντίστοιχων

φακέλων

(ιδιοκτησιακά στοιχεία και λοιπά πολεοδομικά χαρακτηριστικά,
τυχόν αποφάσεις Δ.Σ. για ΣΔΙΤ, τυχόν προκαταρκτικές ή τελικές
μελέτες,

διαγωνισμοί

άγονοι

ή

άκυροι

στο

παρελθόν).

Η

συγκέντρωση αυτών των στοιχείων, θα δώσει μια αρχική
τεχνική εκτίμηση των έργων για την προσέγγιση του κόστους
κατασκευής.
3. Προσδιορισμός

χωροθετήσεων,

περιβαλλοντικών

εγκρίσεων,

λοιπών προαπαιτούμενων διαδικασιών και έλεγχος για την
ολοκλήρωσή τους και προσέγγιση του βαθμού ωριμότητας κάθε
έργου. Η διαδικασία αυτή θα βαθμονομήσει τις ανωτέρω
περιγραφόμενες περιπτώσεις και θα βοηθήσει στο να έχει στη
διάθεση του ο ΚτΕ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
4. Διερεύνηση κοινωνικής αποδοχής έργου και έλεγχος διαδικασιών
που

έχουν

ακολουθηθεί

(αποφάσεις

αρμοδίων

οργάνων,

εποπτευόντων φορέων, κλπ). Ζητούμενο είναι η ευρύτερη δυνατή
κοινωνική αποδοχή ενός έργου από τις τοπικές κοινωνίες και
αυτό αποτυπώνεται από το αν ένα έργο έχει γίνει γνωστό από
σχετικές μελέτες και προσπάθειες ένταξης του σε ΚΠΣ ή
αποτελεί δέσμευση του ΚτΕ ή αποτελεί επιθυμία μιας κοινωνικής
ομάδας, ή προσδίδει πολιτιστικά και λοιπά κοινωνικά οφέλη
(θέσεις εργασίας, ευμάρεια, κλπ).
5. Προσδιορισμός ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου έργου, στο
οποίο προσδιορίζονται σε πρώτη φάση τα αναμενόμενα έσοδα
του, σε συνδυασμό με την αρχική προσέγγιση προϋπολογισμών
κόστους

κατασκευής

και

εκμετάλλευσης,

ενώ

παράλληλα

προσδιορίζονται και οι πιθανές χρηματοδοτήσεις (ν. 3299/2004
ή άλλες πιθανές χρηματοδοτήσεις) από εθνικούς ή κοινοτικούς
πόρους. Η διαδικασία αυτή θα δώσει την δυνατότητα στον ΚτΕ
να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα κάθε έργου και να καταρτίσει σε
57

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

πρώτη

φάση

το

μεθοδολογικό

εργαλείο

αξιολόγησης

των

προσφορών που θα υποβληθούν στην διαγωνιστική διαδικασία.
6. Ενδεικτική μελέτη βιωσιμότητας, η οποία θα δώσει στον ΚτΕ την
δυνατότητα κατάρτισης του μοντέλου αξιολόγησης τεχνικών
και οικονομικών προσφορών που θα δώσουν οι υποψήφιοι
ανάδοχοι.
Η

Συμβατική

Διαδικασία

(ΦΑΣΗ

Β),

ξεκινά

μετά

την

ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ Α, και στοχεύει στη μέγιστη δυνατή
προετοιμασία του ΚτΕ, ώστε να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι
επιλεχθείσες διαγωνιστικές διαδικασίες και να κηρυχθεί ανάδοχος
σε μια ΣΔΙΤ.
Αναλυτικότερα:
1. Μελέτη νομικού πλαισίου Δημόσιου Φορέα και επιλογή της
κατάλληλης μεθόδου ΣΔΙΤ και της κατάλληλης διαγωνιστικής
διαδικασίας

(Ανοιχτή,

Κλειστή

Διαδικασία,

Ανταγωνιστικός

Διάλογος, Διαδικασία Διαπραγμάτευσης). Το Στάδιο αυτό έχει
κομβική σημασία, αφού η διαγωνιστική διαδικασία που θα
επιλεχθεί θα πρέπει να ενσωματώνει και τις ιδιαιτερότητες κάθε
Δημόσιου Φορέα, να είναι αδιάβλητη και κυρίως να μην αφήνει
περιθώρια ακυρωσιμότητας.
2. Κατάρτιση Τευχών Διαγωνισμού, τα οποία θα βασιστούν στην
μελέτη του νομικού πλαισίου και θα καθορίσουν τις συνθήκες
της διαγωνιστικής διαδικασίας για την κήρυξη του Αναδόχου.
3. Τεχνική, οικονομική, νομική υποστήριξη, αξιολόγηση προσφορών
στο στάδιο των ενστάσεων, κλπ, για λογαριασμό του ΚτΕ. Η
διαδικασία υποστηρίζει τον διαγωνισμό και θα διευκολύνει την
ταχύτητα περαίωσης της όλης διαδικασίας, ώστε να επιταχυνθεί
και η έναρξη της διαδικασίας παραχώρησης.
4. Κατάρτιση συμβάσεων και έλεγχος νομιμότητας, ώστε να
καλυφθεί σε κάθε περίπτωση ο ΚτΕ και να μην υπάρχουν
«γκρίζα» σημεία κατά την υλοποίηση του έργου. Παρακολούθηση
υλοποίησης με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν
συμφωνηθεί.
58

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Με βάση τον ν. 3389/2005, η υποβολή φακέλου έργου στην ΕΓΣΔΙΤ
μπορεί

να

πραγματοποιηθεί

με

βάση

το

άρθρο

4

«Ειδική

Γραμματεία», παρ. 2, και με βάση την περ. δ «…….να μελετά
ολοκληρωμένες προτάσεις που επεξεργάζονται δημόσιοι ή ιδιωτικοί
φορείς για την εκτέλεση έργων…………και να παρέχει κάθε εύλογη
συνδρομή».
Ο ν. 3389/2005 «ΣΔΙΤ», έχει σειρά διαδικασιών που θα πρέπει να
ακολουθηθούν για τη δημιουργία Φακέλου έργου ΣΔΙΤ, με σκοπό την
υποβολή του στην ΕΓΣΔΙΤ του ΥΠΕΘΟ.
Η κωδικοποίηση που ακολουθείται έχει ως εξής :

Αναλυτική περιγραφή έργου ή υπηρεσίας, που αποτελεί
το αντικείμενο της Σύμπραξης: Συνοπτική περιγραφή έργου
ή υπηρεσίας που προτείνεται, με βάση το γενικό master plan που
έχει καταρτίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά αντικειμένου Σύμπραξης και
χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης:

Τεχνική

προσέγγιση

Σύμπραξης, ως εξής: τεχνική ωριμότητα - προδιαγραφές,
άδειες, μελέτες, χρήσεις, σενάρια εναλλακτικές λύσεις, κρίσιμα
ζητήματα.

Παρουσίαση

προτεινόμενης

μορφής

Σύμπραξης:

Συνοπτική περιγραφή Σύμπραξης και ειδικότερα τη σύνθεση:
μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση, λειτουργία,
και εκμετάλλευση.

Ενδεικτικός
ανάλυση

προϋπολογισμός

του

ανάλογα

με

εκτέλεσης

την

έργου

προτεινόμενη

και

μορφή

Σύμπραξης: Υποβολή ενδεικτικού προϋπολογισμού εκτέλεσης
του προτεινόμενου έργου και ανάλυση.

Κοινωνικοοικονομικά
αναγκαιότητας
Σύμπραξης:

κριτήρια

υλοποίησης

Τεκμηρίωση

της

αναγκαιότητας

τεκμηρίωσης
προτεινόμενης
υλοποίησης

της

προτεινόμενης Σύμπραξης, κοινωνικές - οικονομικές συνέπειες

59

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

που θα επιφέρει στο τόπο υλοποίησης της, και γενικότερα στην
εθνική οικονομία και την ανάπτυξη.

Ανταποδοτικότητα Σύμπραξης για τον Ιδιωτικό Φορέα:
Διενέργεια εξειδικευμένης κλαδικής ή τομεακής προσέγγισης
για ανταποδοτικά έργα ή υπηρεσίες ή μη ανταποδοτικά έργα ή
και

υπηρεσίες

(τεκμηρίωση

έλλειψης

ή

περιορισμένης

ανταποδοτικότητας, στοιχεία χρηματοδότησης φορέα από το
Δημόσιο Προϋπολογισμό και κατανομή τους σε σχέση με το
αντικείμενο

της

Σύμπραξης,

προβλεπόμενες

μελλοντικές

ανάγκες χρηματοδότησης Αναθέτουσας Αρχής από το Δημόσιο
Προϋπολογισμό για το αντικείμενο της Σύμπραξης, κλπ).

Νομικά
Διερεύνηση

θέματα

υλοποίησης

υφιστάμενου

έργου

Νομικού

-

ή

υπηρεσίας:

Θεσμικού

πλαισίου

Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα: Προτεινόμενη διαδικασία
δημοπράτησης

(Ανοιχτή,

ή

Κλειστή

Διαδικασία,

η

Ανταγωνιστικός Διάλογος, ή Διαδικασία Διαπραγμάτευσης) και
ενδεικτικά προτεινόμενα περιεχόμενα σύμβασης.

Χρονοδιάγραμμα

εκτέλεσης

ενεργειών

Αναθέτουσας

Αρχής: Χρονοπροσδιορισμός της Αναθέτουσας Αρχής για την
υλοποίηση του έργου ή της υπηρεσίας.
Για

την

ένταξη

έργου

ή

υπηρεσίας

στον

«Κατάλογο

Προτεινόμενων Συμπράξεων» η ΕΓΣΔΙΤ:
 αφού

συγκεντρώσει

όλες

τις

πληροφορίες

που

θεωρεί

απαραίτητες, μελετά την πρόταση του Δημόσιου Φορέα και την
αξιολογεί αν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3389/2005.
 Σε περίπτωση όπου η πρόταση αξιολογηθεί θετικά, όπως αρχικά
είχε υποβληθεί ή όπως τελικά διαμορφώθηκε κατόπιν των σχετικών
τροποποιήσεων, την περιλαμβάνει στον «Κατάλογο Προτεινόμενων
Συμπράξεων» και συντάσσει συνοπτική Αιτιολογική Έκθεση.
 γνωστοποιεί στον Δημόσιο Φορέα για το ότι έχει περιληφθεί η
πρόταση του στον «Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων» και τον

60

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

καλεί εντός διμήνου να καταθέσει στην Διυπουργική Επιτροπή
«Αίτηση Υπαγωγής» της Σύμπραξης στον ν. 3389/2005.
Απόφαση Υπαγωγής:
Η Διυπουργική Επιτροπή εντός διμήνου, από τη διαβίβαση σε αυτή
της Αίτησης Υπαγωγής και κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΓΣΔΙΤ,
εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση
υπαγωγής του Δημόσιου Φορέα.
Συνέπειες της Απόφασης Υπαγωγής για την Αναθέτουσα
Αρχή:
 ακολουθεί τις υποδείξεις της ΕΓΣΔΙΤ, ως προς τη διαδικασία της
ανάθεσης,
 επιτρέπει τη συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΓΣΔΙΤ στις διαδικασίες
επιλογής Ιδιωτικού Φορέα που θα συμμετάσχει στην Σύμπραξη, και
να της κοινοποιεί, πριν από την διανομή ή τη δημοσίευση, όλα τα
κείμενα που σχετίζονται με αυτές.
Τεχνική Ωρίμανση Σύμπραξης - Υπηρεσίες Συμβούλων:
 Η Διυπουργική Επιτροπή για κάθε έργο που εγκρίνει, εγκρίνει και
την

χρηματοδότηση

δαπανών

εξωτερικών

συμβούλων,

χρηματοοικονομικών, τεχνικών, νομικών και άλλων, η εμπλοκή των
οποίων είναι απαραίτητη λόγω της πολυπλοκότητας των έργων
ΣΔΙΤ.
 Οι Σύμβουλοι θα υποβοηθούν τις Αναθέτουσες Αρχές κατά την
σύνταξη των Τευχών Προκήρυξης των Διαγωνισμών, κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των Ιδιωτικών Φορέων,
κατά

τη

σύνταξη

των

συμβατικών

κειμένων,

αλλά

και

θα

μεταφέρουν τεχνογνωσία προς τις Αναθέτουσες Αρχές, ως προς την
παρακολούθηση υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου.
Ένταξη έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ):
 Στο ΠΔΕ δημιουργείται Ειδική Κατηγορία Συλλογικών Αποφάσεων
Ένταξης

(ΣΑΕ),

ανά

φορέα

του

Δημόσιου

(Υπουργεία

και

Περιφέρειες), που αφορά αποκλειστικά σε έργα και υπηρεσίες που
υλοποιούνται βάση του ν. 3389/2005 ως ΣΔΙΤ.

61

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

 Πιστώσεις

για

χρηματοδότηση

έργων

και

υπηρεσιών

που

εντάσσονται στις ανωτέρω ΣΑΕ, δεν μπορεί να μεταφερθούν σε άλλη
κατηγορία ΣΑΕ.
 Έργα

και

υπηρεσίες

εντάσσονται

στις

συλλογικές

αυτές

αποφάσεις (ΣΑΕ/ΣΔΙΤ), ύστερα από πρόταση του αρμόδιου φορέα και
κατόπιν

της

έκδοσης

σχετικής

απόφασης

υπαγωγής

στο

ν.

3389/2005 από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή του Δημοσίου στην

αποπληρωμή
προτείνει:

της

ιδιωτικής

Ονομασία

Προϋπολογισμός

χρηματοδότησης.

έργου

(καταβλητέο

(σύμφωνα
στους

με

Ο

Φορέας

την

θα

σύμβαση),

ιδιωτικούς

φορείς

αντάλλαγμα), Πίστωση έτους (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της
σύμβασης),
Επιπροσθέτως:
 Οι προτάσεις των φορέων για ένταξη στο ΠΔΕ, θα συνοδεύονται
από τις αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής για υπαγωγή στον
νόμο για ένταξη στο ΠΔΕ του καταβλητέου στους Ιδιωτικούς Φορείς
συμβατικού ανταλλάγματος.
 Η χρηματοδότηση της ΣΑΕ θα πραγματοποιείται ύστερα από
σύμφωνη γνώμη της ΕΓΣΔΙΤ και θα γνωστοποιεί στην Διεύθυνση
Δημοσίων Επενδύσεων χρονοδιάγραμμα οικονομικών υποχρεώσεων
που

αναλαμβάνει

το

Δημόσιο,

προκειμένου

να

εκτιμάται

η

μελλοντική επιβάρυνση του ΠΔΕ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 3389/2005 ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΑΠ. ΤΗΣ ΔΕΣΔΙΤ
Αναλυτική
περιγραφή Συνοπτική περιγραφή έργου ή υπηρεσίας που
έργου ή υπηρεσίας, που προτείνεται, με βάση το γενικό master plan που έχει
αποτελεί το αντικείμενο καταρτίσει η Αναθέτουσα Αρχή
της Σύμπραξης
Τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνική προσέγγιση Σύμπραξης, ως εξής :
αντικειμένου Σύμπραξης  τεχνική ωριμότητα – προδιαγραφές,
και

χρονοδιάγραμμα  άδειες,
υλοποίησης
 μελέτες,
62

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 3389/2005 ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΑΠ. ΤΗΣ ΔΕΣΔΙΤ
 χρήσεις,
 σενάρια - εναλλακτικές λύσεις,
 κρίσιμα ζητήματα.
Συνοπτική περιγραφή Σύμπραξης και ειδικότερα τη
σύνθεση :
 μελέτη,

Παρουσίαση

μορφής  κατασκευή,

προτεινόμενης
Σύμπραξης

 χρηματοδότηση,
 συντήρηση,
 λειτουργία και εκμετάλλευση,
Ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης έργου και

Ενδεικτικός

ανάλυση

προϋπολογισμός

ανάλογα

με

την

προτεινόμενη

Σύμπραξη : Υποβολή ενδεικτικού προϋπολογισμού

εκτέλεσης έργου

εκτέλεσης του προτεινόμενου έργου και ανάλυση.
Τεκμηρίωση
αναγκαιότητας
υλοποίησης
της

Κοινωνικοοικονομικά
κριτήρια

του

τεκμηρίωσης

αναγκαιότητας

προτεινόμενης Σύμπραξης, κοινωνικές – οικονομικές
συνέπειες που θα επιφέρει στο τόπο υλοποίησης της,
και

υλοποίησης

γενικότερα

ανάπτυξη.
Διενέργεια

στην

εθνική

εξειδικευμένης

οικονομία

κλαδικής

και

ή

την

τομεακής

προσέγγισης για ανταποδοτικά έργα ή υπηρεσίες η μη

Ανταποδοτικότητα
Σύμπραξης

για

τον

Ιδιωτικό Φορέα

ανταποδοτικά

έργα

έλλειψης

περιορισμένης

ή

ή

υπηρεσίες

(τεκμηρίωση

ανταποδοτικότητας,

στοιχεία χρηματοδότησης φορέα από το Δημόσιο
Προϋπολογισμό και κατανομή τους σε σχέση με το
αντικείμενο

της

Σύμπραξης,

προβλεπόμενες

μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης Αναθέτουσας
Αρχής
Νομικά
υλοποίησης
υπηρεσίας

από

το

Δημόσιο

Προϋπολογισμό

για

το

αντικείμενο της Σύμπραξης κλπ.
θέματα Διερεύνηση υφιστάμενου Νομικού – Θεσμικού πλαισίου
έργου

ή Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα: Προτεινόμενη
διαδικασία

δημοπράτησης

(Ανοιχτή,

ή

Κλειστή

Διαδικασία, η Ανταγωνιστικός Διάλογος, ή Διαδικασία
63

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 3389/2005 ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΑΠ. ΤΗΣ ΔΕΣΔΙΤ
Διαπραγμάτευσης) και ενδεικτικά προτεινόμενα
περιεχόμενα σύμβασης.
Χρονοπροσδιορισμός της Αναθέτουσας Αρχής για την

Χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης

ενεργειών υλοποίηση του έργου ή της υπηρεσίας.

Αναθέτουσας Αρχής
Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΝΕΩΝ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
⇒ ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Ανακύκλωση (Revolving): χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς
όρους,

το

ποσό

αποπληρωμής

των

οποίων

επαναχρηματοδοτεί νέα έργα (δυνατότητα μελλοντικής
επαναξιοποίησης πόρων).

Μόχλευση (Leverage): δυνατότητα συνδυασμού δανείων με
ιδιωτικούς πόρους (προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων).

Πηγές Κεφαλαίων (Sources of funding): διάθεση πόρων από
τα επιχειρησιακά προγράμματα (σε εθνικό ή περιφερειακό
επίπεδο) και συνδυασμός τους με πρόσθετη χρηματοδότηση
από την ΕΤΕπ.

Διαχείριση Κεφαλαίων (Fund of funds): κεντρική μονάδα
διαχείρισης περισσοτέρων του ενός ταμείων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ JESSICA
(Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά
Κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in City
Areas)
Ενδεικτικά:
⇒ Ενεργειακή αποδοτικότητα και ΑΠΕ σε δημόσια κτήρια
(οικίες υπό προϋποθέσεις)
⇒ Δράσεις

ανάπλασης

και

ανάπτυξης

του

αστικού

περιβάλλοντος
⇒ «Καθαρές» αστικές μεταφορές

64

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

⇒ Δημόσιες μεταφορές
⇒ Ποδηλατόδρομοι
⇒ Πολυτροπικές μεταφορές
⇒ Ευφυή

συστήματα

παρακολούθησης

και

ελέγχου

κυκλοφορίας.
⇒ Δράσεις οικολογικής καινοτομίας
⇒ Δράσεις ανάπτυξης τοπικής καινοτομίας

65

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ΣΧΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ JESSICA

Τα Ταμεία Αστικών Αναπλάσεων υποστηρίζουν Ο.Σ.Α.Α για βιώσιμη
αστική ανάπλαση, συμμετοχή σε ΣΔΙΤ, μετοχικά κεφάλαια, δάνεια,
εγγυήσεις.
Διαδικασίες Ενεργοποίησης του Μηχανισμού
⇒ στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής
ανάπτυξης
⇒ κινητοποίηση

κεφαλαίων

για

τη

χρηματοδότηση

ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης
⇒ Μνημόνιο Συνεργασίας

66

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

⇒ Χρηματοδότηση με περίπου 100 εκατ. ευρώ από τα
επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από
τα διαρθρωτικά ταμεία
⇒ Οριστικοποίηση όρων σύστασης και λειτουργίας Ταμείων
Αστικής Ανάπτυξης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEREMIE
Το JEREMIE το οποίο συμβατικά χαρακτηρίζουμε ως πρόγραμμα ενώ
άλλες φορές ως πρωτοβουλία θα πρέπει να διερευνήσουμε ότι για
την ακρίβεια του όρου αποτελεί ένα μέσο χρηματοοικονομικής
τεχνικής.
Το JEREMΙE “Joint European Resources for Micro to Medium
Enterprises - Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως
μεσαίες επιχειρήσεις”, αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με στόχο την υποστήριξη των Μικρομεσαίων και των
Μεσαίων Επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,
στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Οι «κοινοί»
πόροι

της

πρωτοβουλίας

δύνανται

να

προέρχονται

από

τα

διαρθρωτικά ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Δεν
αποκλείεται και η χρήση αμιγώς ιδιωτικών κεφαλαίων (π.χ από το
χρηματοπιστωτικό σύστημα), εάν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον.
Βασικός στόχος του JEREMIE είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων με τη χρήση
επιστρεπτέων

ενισχύσεων

(δάνεια,

εγγυήσεις,

συμμετοχές

σε

επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λ.π – αλλά, όχι επιχορηγήσεις). Αυτό
δύναται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, γιατί στα κονδύλια που
δεσμεύονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία προστίθενται και ιδιωτικά
κεφαλαία, σε επίπεδο χρηματοοικονομικών εργαλείων. Το γεγονός
ότι οι ενισχύσεις που δίνονται στις ΜΜΕ είναι επιστρεπτέες,
επιτρέπει

τη

συνεχή

ανατροφοδότηση

των

πόρων

που

κατευθύνονται στις δράσεις αυτές.

67

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τη μετάβαση δηλαδή από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην
παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, αλλά και την
ανάγκη

προσέλκυσης

ιδιωτικών

κεφαλαίων

ως

εχέγγυο

βιωσιμότητας των αναλαμβανόμενων επενδύσεων, το Υπουργείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία
με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και
ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) προωθεί τη
δημιουργία

μοντέρνων

χαρακτηριστικό

των

χρηματοδοτικών
μηχανισμών

μηχανισμών.

αυτών

Κύριο

αποτελεί

ο

πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των διατιθέμενων κεφαλαίων, η
αποπληρωμή των οποίων θα οδηγήσει σε επανεπένδυσή τους σε
νέες δράσεις.
Tα χρηματοδοτικά προϊόντα του Jeremie είναι:
Α) Το πρώτο προϊόν, για το οποίο μπορούν να απευθύνονται οι
επιχειρήσεις στις τράπεζες, έχει συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ.
ευρώ, από τα οποία τα 60 εκατ. θα προέρχονται από το ΕΣΠΑ και τα
άλλα 60 από τις 2 τράπεζες που έχουν επιλεγεί. Το συγκεκριμένο
προϊόν αφορά χορήγηση δανείων έως 100 χιλιάδες ευρώ σε πολύ
μικρές και μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό το πολύ έως 50
άτομα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι υπό ίδρυση ή νέο
ιδρυθείσες, να λειτουργούν δηλαδή το πολύ μέχρι 3 χρόνια από την
υποβολή του αιτήματος δανειοδότησης. Τα δάνεια θα παρέχονται
για

επένδυση

και

επέκταση

της

επιχείρησης,

με

περίοδο

αποπληρωμής από 36 έως 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και
περιόδου χάριτος. Τα δάνεια θα είναι εξαιρετικά ευνοϊκά, αφού τα
επιτόκια θα ξεκινούν κάτω από 3%. Στην ουσία δίνεται η
δυνατότητα για ευνοϊκά δάνεια προς νέους, δυναμικούς και
ελπιδοφόρους
μειωμένες

επιχειρηματίες,

εξασφαλίσεις.

χρηματοδοτικό

προϊόν,

σε

πολλές

Επιπλέον
το

οποίο

έχει
θα

περιπτώσεις
εγκριθεί

αφορά

στη

και

ένα

με
νέο

χορήγηση

μικροπιστώσεων συνολικού προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ (30 εκ.
ευρώ δημόσιας δαπάνης και 30 εκ. ευρώ από τράπεζες).
68

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Β) Το δεύτερο προϊόν αφορά στη χορήγηση δάνειων έως 25.000
ευρώ, με όρους αντίστοιχους του πρώτου προϊόντος, σε πολύ
μικρές

επιχειρήσεις

όλων

των

τομέων

οικονομικής

δραστηριότητας. Η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή των
τραπεζών είναι σε εξέλιξη και μέχρι τον Απρίλιο του 2011 θα είναι
και αυτό στην αγορά.
Γ) δημοσιεύθηκε πρόσφατα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για άλλο ένα προϊόν του JEREMIE που εντάσσεται στο πλαίσιο της
ψηφιακής μας στρατηγικής. Το συγκεκριμένο προϊόν, συνολικού
προϋπολογισμού 180 εκ ευρώ, συγχρηματοδοτείται με ποσό 90 εκ
ευρώ από το ΕΣΠΑ, ενώ τα υπόλοιπα 90 εκ ευρώ θα συνεπενδυθούν
από τις τράπεζες που θα επιλεγούν. Θα παρέχει δάνεια μέχρι και
500

χιλιάδες

ευρώ

προς

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις,

δηλαδή

επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό έως 250 άτομα. Θα αφορά
επιχειρήσεις που θα κάνουν επενδύσεις στους τομείς Πληροφορικής
και Επικοινωνιών αλλά και επιχειρήσεις του Τομέα Πληροφορικής
και Επικοινωνιών, που θα επενδύουν στην ανάπτυξη και την
καινοτομία. Με τις επενδύσεις αυτές περίπου 2000 επιχειρήσεις θα
μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές.
Τέλος, προβλέπεται εντός του 2011 να βγουν και νέες προκηρύξεις
στο πλαίσιο του JEREMIE περισσότερα από 30 εκ. για προϊόντα
επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital), στοχευμένα στη
στήριξη επιχειρήσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, νέες ή
υφιστάμενες, που αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα. Τα παραπάνω
προϊόντα Venture Capital θα εστιαστούν σε κεφάλαια σποράς (Seed
capital) και εκκίνησης (Early Stage) και στόχος είναι πέρα από αυτή
καθ’ αυτή την ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων, να ενισχυθεί και
το οικοσύστημα του Venture Capital στην Ελλάδα.
Προϊόν

Προϋπολογισμός Χρονοδιάγραμμα
120 εκ €

Νέα

60

εκ

υλοποίησης
Ολοκληρώθηκε
δημόσιαεπιλογή

Αφορά

ηΧορήγηση

τωνπιστώσεων

(έως

69

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Επιχειρηματικότ δαπάνη + 60 εκ €τραπεζών
ητα

από

ιδιωτικούςαγορά

στην100.000 €) σε ΜμΕ

από

22που έχουν έως και

πόρους (Τράπεζες) Φεβρουαρίου 2011 3

χρόνια

λειτουργίας

και

προσωπικό έως 50
Μικροδάνεια

60 εκ €
30

εκ

Σε

άτομα
ηΧορήγηση

εξέλιξη

δημόσιαδιαδικασία για τηνμικροπιστώσεων

δαπάνη + 30 εκ €επιλογή τραπεζών σε
από

ΜμΕ

ιδιωτικούς- στην αγορά τον25.000

πόρους (Τράπεζες) Απρίλιο του 2011

(έως

€)

προς

όλους τους τομείς
οικονομικής

Ψηφιακή

180 εκ €

Στρατηγική

90

εκ

Σε

εξέλιξη

δημόσιαπροκήρυξη

δραστηριότητας
ηΔανειοδότηση
γιαεπιχειρήσεων

για

δαπάνη + 90 εκ €επιλογή τραπεζών επενδύσεις σε νέες
από

ιδιωτικούς- στην αγορά τοντεχνολογίες

πόρους (Τράπεζες) Μάιο του 2011

και

στον

Τομέα

Πληροφορικής
Επικοινωνιών

2.1.2

Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο
θεματικό τομέα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής»

2.1.2.1 Περιγραφή και αποτύπωση της περιοχής του Δήμου

Υποδομές προσπελασιμότητας
Το οδικό δίκτυο του δήμου είναι εκτεταμένο από άποψη μεγέθους
και ακολουθεί τις οδεύσεις που υπαγορεύονται από το ανάγλυφο και
τη διασπορά των δημοτικών διαμερισμάτων και οικισμών. Το
βασικό πρόβλημα έγκειται στον άξονα Ε77 που συνδέει το Δήμο με
την έδρα του Νομού. Μάλιστα το πιο δύσκολο κομμάτι από πλευράς
βατότητας περνά από την θέση Άγιος.

70

και

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Ο μεγαλύτερος οδικός άξονας από άποψη κυκλοφοριακής ροής,
είναι ο άξονας Λίμνης – Χαλκίδας . Το οδικό δίκτυο του δήμου είναι
στο συνολό του επαρχιακό. Αποτελείται από τα παρακάτω κύρια
τμήματα:

Λίμνη- Χαλκίδα

Iστιαία – Αιδηψός- Λϊμνη

Aγία Άννα- Παραλία

Mαντούδι - Στροφυλιά – Λίμνη

Μαντούδι-Αγία Άννα-Ιστιαία (μέσω Βασιλικών)

Μαντούδι-Αγία Άννα-Ιστιαία (μέσω Κερααιάς)

Λίμνη-Αγία Άννα (μέσω Κεράμειας)

Στη φάση κατασκευής βρίσκεται και μία νέα οδός (Παπάδες Αγδίνες) που συνδέει την Αγία Άννα και την Ιστιαία μέσω Αγδινών.
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε φάση μελέτης η
βελτίωση του κεντρικού άξονα που συνδέει τον Δήμο με την
Χαλκίδα όπου προβλέπει την παράκαμψη του Αγίου.
Το συγκεκριμένο έργο είναι έργο πνοής για τον Δήμο και αποτελεί
την μεγαλύτερη προσδοκία των Δημοτών για την ταχύτερη
πρόσβαση με την Χαλκίδα και που θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση
γενικά σε όλη τη Βόρεια Εύβοια.
Το οδικό δικτύο κρίνεται ανεπαρκές και σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί ν ανταποκριθεί στις μελλοντικές συνθήκες ανάπτυξης του
Δήμου. Μόνο η συνολική αντιμετώπιση του οδικού δικτύου σε
συνδυασμό με τις κυκλοφοριακές, οικιστικές, κοινωνικές και άλλες
ανάγκες των οικισμών μπορεί να οδηγήσει σε πρόταση. Αυτός είναι
ένας

από

τους

σημαντικότερους

λόγους

που

κάνουν

τον

χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό βασική απαίτηση για την
ανάπτυξη του δήμου. Οι πολεοδομικές μελέτες των κυριότερων
οικισμών είναι αυτές που επίσης θα ιεραρχήσουν τους δρόμους των
οικισμών,

θα

χωροθετήσουν

θέσεις

στάθμευσης

και

θα

θεσμοθετήσουν κυκλοφοριακούς όρους.

71

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Λόγω των παραπάνω καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εκπόνησης
της μελέτης ΓΠΣ των οικισμών, που θα προβλέπει τη χωρική και
οικιστική

οργάνωση

και

ανάπτυξη

σε

συνδυασμό

με

τις

προκύπτουσες ανάγκες, όπως χρήσεις γης, οργάνωση δικτύου
οικισμών,

κύριου

δικτύου

παραγωγικών ζωνών

κυκλοφορίας,

ζωνών

προστασίας,

κ.λπ. Θα προστατευτούν οι ευαίσθητες

περιβαλλοντικές περιοχές, θα οργανωθεί η τουριστική ανάπτυξη,
θα προσδιορισθούν οι νέες επεκτάσεις ή εντάξεις περιοχών στο
Σχέδιο πόλης για την αντιμετώπιση των νέων αναγκών.
Για την εξασφάλιση ομαλής και ασφαλούς οδικής σύνδεσης μεταξύ
των δημοτικών διαμερισμάτων και ειδικά των ορεινών, απαιτείται
συχνή συντήρηση του οδικού δικτύου. Επέκταση του οδικού δικτύου
μπορεί να μελετηθεί σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και βελτίωση
του τουριστικού προϊόντος του δήμου. Πρέπει να δοθεί έμφαση σε
δρόμους που αναδεικνύουν ιστορικούς χώρους ή χώρους φυσικού
κάλλους και δημιουργούν θεματικές διαδρομές για εκπαίδευση και
αναψυχή.
Η δημοτική συγκοινωνία απουσιάζει. Για να επιτευχθεί ισόρροπη
ανάπτυξη σε συνδυασμό με προστασία του περιβάλλοντος και
βελτίωση της ποιότητας ζωής στο δήμο, είναι απαραίτητο να
δημιουργηθούν οι δομές που θα διασφαλίσουν γρήγορη, ποιοτική
και

φθηνή

μετακίνηση

εντός

του

δήμου

με

μέσα

μαζικής

μεταφοράς. Οι κυκλοφοριακές ροές που παρατηρούνται στο χώρο
του δήμου, έχουν να κάνουν κυρίως με σύνδεση της έδρας με τα
δημοτικά διαμερίσματα και σύνδεση της έδρας με τουριστικούς
προορισμούς. Η οργάνωση σύγχρονου δικτύου μεταφοράς με μαζικά
μέσα δεδομένης της ύπαρξης εκτεταμένου οδικού δικτύου και του
ανταποδοτικού
αποτελέσει

χαρακτήρα

της,

προτεραιότητα.

είναι
Η

Β.

εύκολη
Ευβοία

και
δεν

πρέπει

να

διαθέτει

σιδηροδρομικό δικτύο.
Οι θαλάσσιες συνδέσεις αφορούν:
- σύνδεση Λ. Αιδηψού – Αρκίτσας
- σύνδεση Αγιόκαμπου – Γλύφας
72

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

- σύνδεση Αγ. Γεωργίου – Αγ. Κων/νου
- σύνδεση Ωρεών - Σκιάθου
Να σημειωθεί επίσης ότι η πλέον συχνή ακτοπλοική σύνδεση της
Αιδηψού με την Αρκίτσα μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά
με το οδικό δικτύο, αφού μεγάλο μέρος των επισκεπτών μπορεί να
χρησιμοποιήσει

την

ακτοπλοική

γραμμή

κυρίως

κατά

τους

καλοκαιρινούς μήνες. Τελευταία κορυφώνεται ο ανταγωνισμός των
ακτοπλοικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη γραμμή αυτή
με μεγάλες μειώσεις των εισητηρίων γεγονός που μπορεί να δώσει
ώθηση στη σύνδεση του Δήμου με τη θαλάσσια συγκοινωνία.
Τέλος ιδιαίτερη αναφορά για την προσπελασιμότητα πρέπει να γίνει
για το λιμάνι του δ.δ. Λίμνης. Οι ευνοϊκές συνθήκες από άποψη
θέσης στον δήμο και στον Ευβοικό κόλπο, μπορούν να αποτελέσουν
ευκαιρία για το δήμο. Το λιμάνι εκτός από την εμπορική λειτουργία,
μπορεί να αποτελέσει μέρος δικτύων ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών
ως μέσο μαζικής μεταφοράς ή αναψυχής. Η μελέτη για επέκταση
των λιμενικών έργων είναι επιτακτικό έργο και προβλέπει τις
αναγκάιες επεμβάσεις ώστε να μετατραπεί σε σύγχρονο και
ευρύχωρο λιμάνι – είσοδο του δήμου από τη θάλασσα.

Προβλήματα λιμενικών εγκαταστάσεων
Οι υπάρχουσες λιμενικές εγκαταστάσεις παρουσιάζουν μια σειρά
από προβλήματα:
-

Τα

υπάρχοντα

τεχνικά

έργα

δεν

παρέχουν

ικανοποιητική

προστασία από τους κυματισμούς υπό όλες τις καιρικές συνθήκες.
-

Το κρηπίδωμα στο κεντρικό τμήμα της παραλίας της Λίμνης έχει

υποστεί υποσκαφή λόγω της ελλιπούς εξωτερικής θεωράκισής του.
-

Δεν υπάρχει ράμπα καθέλκυσης και ανέλκυσης των σκαφών.

-

Δεν υπάρχει παροχή νερού και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα

σκάφη.

73

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014
-

Τα υπάρχοντα κρηπιδώματα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις

ζητούμενες θέσεις ελλιμενισμού.
-

Η χερσαία ζώνη δεν έχει διαρρυθμιστεί κατάλληλα σαν χώρος

απόθεσης των σκαφών.
Μελλοντική βελτίωση συνθηκών λειτουργίας
Η μελέτη για συμπληρωματικά «Έργα Υποδομής και Προστασίας
Λιμανιού Λίμνης»

μέσα στην οποία εντάσσονται και πρέπει να

προβλέπονται τα παρακάτω έργα:

Διαμόρφωση διαύλου εισόδου Λιμένα.

Κατασκευή ράμπας ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών.

Τοποθέτηση απαιτούμενου εξοπλισμού σε όλο το μήκος των

ανωδομών.

Κατασκευή πλωτών προβλητών.

Εγκατάσταση

δικτύου

ύδρευσης

,

ηλεκτροδότησης

και

πυρόσβεσης των σκαφών.

Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης

Ένα νέο μεγάλο έργο που κατασκευάζεται τώρα είναι το λιμάνι
στην παραλία του Μαντουδίου (Κυμάσι) όπου σε συνδιασμό με την
βελτίωση της κεντρικής οδού προς Χαλκίδα θα δώσουν ώθηση για
την ανάπτυξη της περιοχής,
Επίσης είναι ώριμο και το αλιευτικό καταφύγιο Αγίας Άννας για
ένταξη στο ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2007 -2013.

Περιβάλλον
Η παρούσα ενότητα εστιάζει στα κρίσιμα ζητήματα των υποδομών
ύδρευσης και της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, για
το Δήμο.
Ύδρευση - Άρδευση
Στο παρελθόν

κάθε

δημοτικό διαμέρισμα (πρώην κοινοτητα)

αντιμετώπιζε τις ανάγκες του σε επίπεδο κοινότηταςκαι πολλές
φορές

σε

επίπεδο

οικισμού.

Αυτό

έχει

σας

αποτέλεσμα

να

74

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

παρατηρούνται σήμερα διασπορές και γεωμετρικές ασυνέχειες του
δικτύου που είναι δύσκολο να γεφυρωθούν και να διορθωθούν.
Η κατάσταση που επικρατεί στον Δήμο είναι η εξής: Η κάθε τοπική
Κοινότητα υδρεύεται με δικιά της ξεχωριστή δεξαμενή με νερό που
προέρχεται είτε από πηγή είτε από κάποια γεώτρηση.
Οι δεξαμενές αυτές θα πρέπει να χλωριώνονται με συνεχή
παρακολούθηση γιατί σε πολλούς οικισμούς αυτό δεν γίνεται.
Οι περισσότερες γεωτρήσεις που υπάρχουν είναι ανεξέλεγκτες και
υπάρχουν πολλά δίκτυα όπου πρέπει να αντικατασταθούν γιατί
είναι από αμίαντο. Επίσης σε πολλούς οικισμούς ιδίως παραλιακούς
απαιτούνται επεκτάσεις δικτύων και σε μερικούς θα πρέπει να
κατασκευασθούν εντελώς καινούργια δίκτυα με σκοπό την ενίσχυση
των υπαρχουσών δεξαμενών από άλλες πηγές ή γεωτρήσεις.
Πηγές και δημοτικές γεωτρήσεις
Σε ο,τι αφορά το γεωμετρικό και υδραυλικό σχεδιασμό των
υδρευτικών

δικτύων,

απαιτείται

πλήρης

αποτύπωση

της

υφιστάμενης κατάστασης με μέσα που επιτρέπουν την μετέπειτα
επεξεργασία των δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατό
να να διατυπωθεί ολοκληρωμένη πρόταση. Η εργασία αποτύπωσης
που αναφέρεται κινείται σαφώς προς αυτή την κατεύθυνση. Το
αποτέλεσμα της εργασίας θα είναι η ένταξη των στοιχείων σε
χωρική βάση δεδομένων ώστε να είναι δυνατοί οι γεωγραφικοί και
υδραυλικοί υπολογισμοί με ψηφιακή μέθοδο. Η βάση δεδομένων
δηλαδή θα αποτελεί αξιόπιστο και εύχρηστο εργαλείο για κάθε
μελλοντική υδραυλική μελέτη, αφού θα έχει τη δυνατότητα να
αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε

επίπεδο δήμου. Επίσης, η βάση θα

πρέπει να έχει «ανοικτή» αρχιτεκτονική ώστε να μπορεί να δεχθεί
στο μέλλον και δεδομένα σε επίπεδο οικιακής σύνδεσης. Μ’ αυτόν
τον τρόπο θα είναι επεξεργάσιμα τα δεδομένα της οικιακής
κατανάλωσης, οι λογαριασμοί ύδρευσης, οι διακυμάνσεις της
κατανάλωσης, οι διαρροές των εσωτερικών δικτύων και πολλά
άλλα δεδομένα χρήσιμα για το Δήμο.

75

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Πηγές και δημοτικές γεωτρήσεις του Δήμου
ΠΟΛΗ

ΣΗΜΕΙΟ

ΜΑΝΤΟΥΔΙ
ΛΙΜΝΗ

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΥΔΑΤΟΣ
Πολύ καλή

ΠΗΓΗ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΗΓΗ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΗΓΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΗΓΗ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΗΓΗ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΗΓΗ ΓΑΛΑΤΑΚΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΠΙΑΔΑ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΗΓΑΔΑΚΙ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΣΤΡΙΑ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΑΓΙΟΣ

Πολύ
Πολύ
Πολύ
Πολύ
Πολύ
Πολύ
Πολύ
Πολύ
Πολύ
Πολύ

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΟΥΡΤΙΑ

Πολύ καλή

ΠΗΓΕΣ

καλή
καλή
καλή
καλή
καλή
καλή
καλή
καλή
καλή
καλή

«ΓΑΛΛΙΚΟΥ - Πολύ καλή

ΚΕΡΑΣΙΑΣ»
ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΤΣΑΝΤΙΛΑ»

Πολύ καλή

Πηγή: Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος θα πρέπει να μελετήσει και να
προτείνει

ολοκληρωμένη

στρατηγικής

ταυτόχρονης

αντιμετώπισης τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης. Είναι
σαφές πως το ζήτημα δεν μπορεί να λυθεί μόνο με τεχνικές λύσεις
αλλά απαιτείται ευρεία ευαισθητοποίηση, για τον περιορισμό της
κατανάλωσης

μέσα

από

κατάλληλες

πρωτοβουλίες

και

προγράμματα.
Διάθεση

στερεών

και

υγρών

αποβλήτων

-

Αποχέτευση

βιολογικός καθαρισμός
Τα στερεά απόβλητα του Δήμου διατίθονται στον ΧΥΤΑ του πρώην
Δήμου Ιστιαίας που λειτουργεί περίπου εδώ και τρία χρόνια.
Πρόκειται για ένα διαδημοτικό έργο πο εξυπηρετεί την χωρική
ενότητα της Βορείας Ευβοίας. Το έργο είναι σύγχρονο και
λειτουργικό. Η διάθεση γίνεται με αυτοκίνητα του Δήμου και τώρα
γίνονται προσπάθειες για την κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης

76

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος μεταφοράς. Η λειτουργία του από
πλευράς

κόστους

είναι

υψηλή

κάτι

που

επιβαρύνει

τους

προυπολογισμούς των Δήμων και θα μπορούσε να μειωθεί αν ο
σύνδεσμος λειτουργήσει σε συνδυασμό με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ.
Όσο αφορά την διάθεση μεγάλων σε όγκο στερεών αποβλήτων
(Μπάζα) μέχρι σήμερα δεν υπάρχει συγκεκριμένος χώρος. Γίνονται
προσπάθειες να δημιουργηθεί τώρα έτσι ώστε να λύσει αυτό το
μεγάλο πρόβλημα.
Για την διάθεση των υγρών αποβλήτων υπάρχουν δύο ΒΙΟΚΑ στο
Δήμο ο ένας στο Μαντουδι και ο άλλος στη Λίμνη όπου εξυπηρετούν
τα πλησιέστερα χωριά.Τα πιο απομακρυσμένα χωριά δεν έχουν
δίκτυα αποχέτευσης και εξυπηρετούνται είτε με βόθρους είτε με
διάθεση στα πλησιέστερα ρέματα. Εξαίρεση αποτελεί ο οικισμός
Αχλαδίου όπου διαθέτει έναν μικρό Βιολογικό καθαρισμό καθώς και
εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης.
Η

προοπτική

του

Δήμου

είναι

η

αντιμετώπιση

αυτών

των

προβλημάτων σε προτεραιότητα είτε με κατασκευή μικρών ΒΙΟΚΑ
ανά έναν ή δύο οικισμούς είτε με την μεταφορά των λυμάτων στους
υπάρχοντες ΒΙΟΚΑ με επεκτάσεις των δικτύων.
Οι υπάρχοντες ΒΙΟΚΑ θα πρέπει να αναβαθμιστούν για να μπορούν
να δεχθούν λύματα και από άλλους οικισμούς.Ήδη προχωράει ή
διαδικασία ανάθεσης της μελέτης για την αποχέτευση λυμάτων του
οικισμού Αγκάλης όπου προβλέπει την μεταφορά των λυμάτων στον
ΒΙΟΚΑ

Μαντουδίου.

Σε

κάθε

περίπτωση

απαιτείται

μια

ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα των υγρών και στερεών
αποβλήτων του Δήμου γεγονός που συνδυέεται με την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος και την τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής.
2.1.2.2 Αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και ιεράρχηση των
κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

77

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Πλεονεκτήματα /
ΤΟΜΕΑΣ
Υποδομές
-

Μειονεκτήματα
Πλεονεκτήματα
Ζήτηση για παραθεριστική
κατοικία

και

τουριστική

ανάπτυξη
-

Το σύμπλεγμα Αγίας ΆνναςΛίμνης

εξελίσσεται

σημαντικό

κέντρο

Βορειοκεντρικής
ιδιαίτερα

σε
της

Εύβοιας,

κατά

τους

θερινούς μήνες
-

Αύξηση

των

επισκεπτών

στον ορεινό όγκο και το
δασικό

-

χωριό

στους

- Εκπόνηση μελετών ΓΠΣ
- Επέκταση οδικού δικτύο
-

Συνολική

αντιμετώπιση

του

οδικού δικτύου σε συνδυασμό με
τις κυκλοφοριακές, οικιστικές,
κοινωνικές και άλλες ανάγκες
των οικισμών
-

Δημιουργία

λιμενικών

σημαντικών

υποδομών

και

κατασκευής λιμενικών έργων

Παπάδες
Μειονεκτήματα
Ευκαιρίες
Μη
ύπαρξη
μελετών - Χωρική και οικιστική οργάνωση

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ
-

Ανάγκες / Ευκαιρίες
Ανάγκες

Ελλιπής

οικιστική

και ανάπτυξη
χωρική
οργάνωση

και -

Προστασία

ευαίσθητων

και περιβαλλοντικών περιοχών

ανάπτυξη του Δήμου

-

Οργάνωση

τουριστικής

- Απουσία χωροταξικού και ανάπτυξης
πολεοδομικού σχεδιασμού και - Δημιουργία ασφαλούς λιμανιού
πολεοδομικών μελετών

Λίμνης

Προβλήματα οδικού δικτύου – Επαρχιακό οδικό δίκτυο
-

Απουσία

μεγάλου

άξονα

διαδρομών

Κυκλοφοριακή

και

θεματικών
διαδημοτικών

οδικού ενναλλακτικών διαδρομών

υπερτοπικού -

χαρακτήρα
-

Ανάπτυξη

Βελτίωση

ποιότητα

δημοτών και επισκεπτών
συμφόρηση

(κυρίως καλοκαιρινούς μήνες)
κυρίως στη Λίμνη

78

ζωής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

- Έλλειψη χώρων στάθμευσης
Περιβάλλον

Προβληματικές

λιμενικές

εγκαταστάσεις
Πλεονεκτήματα
-

Ελκυστικό

φυσικό

περιβάλλον

και

ποιότητας

φυσικοί

-

υψηλής
πόροι

(παραλίες και ορεινός όγκος
Το

φυσικό

περιβάλλον

αποτελεί τον πλέον σημαντικό
οικονομικό πόρο του Δήμου
(θερινός

και

-

-

Δράσεις

προστασίας

και

διαχείρισης πόρων.
-

Πλούσιος

ορίζοντας,

με

υδροφόρος
πολλή

καλή

ποιότητα υδάτων.

-

καταγραφή

και

υδρευτικού

Κατάλληλο

γεωμετρικό

υδραυλικό

σχεδιασμό

και
των

δικτύων
-

Βέλτιστη μεταφορά νερού

-

Περιορισμός

της

ανεξέλεγκτης

χειμερινός

τουρισμός).

και

αρδευτικού δικτύου Δήμου

του Δήμου),
-

Ανάγκες
Πλήρης
αποτύπωση

διάθεσης

λυμάτων
-

Ανάπτυξη

προγραμμάτων

ανακύκλωσης
-

Βελτίωση

των

υπηρεσιών

καθαριότητας
-

Προστασία

φυσικού

και

ανθρωπογενούς

Μειονεκτήματα
Προβλήματα
δικτύων -

περιβάλλοντος Δήμου
Ευκαιρίες
Ανάπτυξη
Συστήματος

υδροσυλλογής, μεταφοράς Ολοκληρωμένης

Διαχείρισης

και διάθεσης

Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

-

Προβλήματα άρδευσης

- Ευαισθητοποίηση δημοτών για

-

Δεν

υπάρχουν

αρδευτικά το

δίκτυα σε επίπεδο Δήμου
-

και

κατάλληλων πρωτοβουλιών και

υγρών -

Αναβάθμιση

ποιότητας

ελλιπείς περιβάλλοντος

αποβλήτων,

-

μέσω

διάθεσης προγραμμάτων

Προβλήματα
στερεών

περιβάλλον

υποδομές

-

Περιβαλλοντική

δημοτών και επισκεπτών

υποβάθμιση

(χρήση

Βελτίωση

ποιότητας

ζωής

του - Περιβαλλοντική προστασία και
79

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ρεμμάτων
των

ως

αποδέκτη

απορριμμάτων

του

Δήμου)
-

Δυσμενής

κατάσταση

παραλιακής ζώνης
-

Ελλιπής

διαχείριση

υδάτινων πόρων
-

Ελλιπής

οικολογική ισορροπία
διαχείριση

στερεών αποβλήτων
-

Ελλιπής

περιβαλλοντική

ευαισθητοποίηση
κοινωνικών

φορέων

του

-

Δήμου
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Επιτακτική ανάγκη εκπόνησης μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ

-

Ανάπτυξη βασικών υποδομών προσπελασιμότητας

-

Προστασία των παράλιων του Δήμου

-

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

-

Ανάπτυξη ενός ασφαλούς λιμανιού που θα λειτουργεί ως μέσο διακίνησης
αγαθών, συγκοικωνίας και αλιείας παρέχοντας υψηλής ποιότητας υποδομές
στους κατοίκους και επισκέπτες

-

Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων

-

Ολοκληρωμένη τοπική και τουριστική ανάπτυξη

-

Βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών Δήμου Μαντουδίου-ΛίμνηςΑγίας Άννας

2.1.3

Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο
θεματικό

τομέα

«Κοινωνική

Πολιτική,

Υγεία,

Πολιτισμός και Παιδεία»
2.1.3.1 Περιγραφή και αποτύπωση της περιοχής του Δήμου
Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας διαθέτει μονάδα
Βοήθεια στο Σπίτι σε όλο το εύρος των δημοτικών διαμερισμάτων
και εξυπηρετεί περίπου 220 άτομα.
80

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Η ελλιπής στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο έχει
επιβαρύνει σημαντικά την παροχή των σχετικών υπηρεσιών και
υποδομών.
Υγεία
Στο Δήμο λειτουργεί ένα (1) Κέντρο Υγείας στο Μαντούδι , το οποίο
όμως πάσχει από έλλειψη προσωπικού. Θετικό γεγονός αποτελεί η
σχετική εγγύτητα της περιοχής από το Νοσοκομείο Χαλκίδας που
εξυπηρετείται από τον βασικό οδικό άξονα της περιοχής Λίμνη –
Χαλκίδα.
Στην Λίμνη λειτουργεί Αγροτικό Ιατρείο και ιατρείο του ΙΚΑ σε
καθημερινή βάση.
Επίσης σχεδόν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα

υπάρχουν

Αγροτικά Ιατρεία τα οποία λειτουργούν με τακτικές επισκέψεις
ιατρών .
Βοήθεια στο Σπίτι
Στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας λειτουργού τρεις (3)
μονάδες Βοήθεια Στο Σπίτι.
Η πρώτη Μονάδα εδρεύει στο Μαντούδι.
Η λειτουργία της Μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι

ξεκίνησε

στις

23/04/2003 και στεγάζεται στο κτήριο της Δημοτικής Ενότητας
Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου Λίμνς Αγίας Άννας.
Στην μονάδα απασχολούνται

τέσσερα άτομα (4) των ακολούθων

ειδικοτήτων:
Ένας (1) κοινωνικός λειτουργός, μία (1) νοσηλεύτρια και δύο (2)
οικογενειακές βοηθοί.
Σήμερα, η Μονάδα εξυπηρετεί 100

περίπου άτομα σε όλα τα

Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας,
που

δεν

αυτοεξυπηρετούνται

δυσλειτουργίες

πλήρως

,

άτομα

με

κινητικές

και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα σε

αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της
οικογένειας ή που το εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να
81

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους.
Η δεύτερη Μονάδα εδρεύει στην Λίμνη.
Η λειτουργία της Μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι

ξεκίνησε

03/12/2003 και στεγάζεται στο κτίριο όπου παλιότερα

στις

ήταν το

γυμνάσιο Λίμνης.
Στην μονάδα απασχολούνται

τρία άτομα (3) των ακολούθων

ειδικοτήτων:
Ένας (1) κοινωνικός λειτουργός, μία (1) νοσηλεύτρια και μία (1)
οικογενειακή βοηθός.
Σήμερα, η Μονάδα εξυπηρετεί 70 περίπου άτομα σε όλα τα
Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας,
που

δεν

αυτοεξυπηρετούνται

δυσλειτουργίες

πλήρως,

άτομα

με

κινητικές

και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα σε

αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της
οικογένειας ή που το εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να
εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους.
Η Τρίτη Μονάδα εδρεύει στην Αγία Άννα.
Η λειτουργία της Μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι στεγάζεται στο κτίριο
Δημοτικής Ενότητας Νηλέως.
Στην μονάδα απασχολούνται

τέσσερα άτομα (4) των ακολούθων

ειδικοτήτων:
Ένας (1) κοινωνικός λειτουργός, μία (1) νοσηλεύτρια και δύο (2)
οικογενειακές βοηθοί.
Σήμερα, η Μονάδα εξυπηρετεί 50 περίπου άτομα σε όλα τα
Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας,
που

δεν

αυτοεξυπηρετούνται

δυσλειτουργίες

πλήρως,

άτομα

με

κινητικές

και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα σε

αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της
οικογένειας ή που το εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να
εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους
82

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Κύριοι στόχοι της λειτουργίας των Μονάδων είναι:
1) Να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης
ηλικίας καθώς και των ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά
προβλήματα (ΑμεΑ).
2)

Να υποβοηθήσει την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση.

3)

Να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των
επωφελούμενων.

4) Να προωθήσει την απασχόληση ικανού και

εξειδικευμένου

προσωπικού.
5)

Τη δημιουργία μιας κοινωνικής υπηρεσίας, μέσω της οποίας
προωθείται η απασχόληση ή η επανένταξη ανέργων στην
αγορά εργασίας και ιδιαίτερα γυναικών λόγω της υψηλής
συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες που απαιτούν οι
παρεχόμενες υπηρεσίες.

6) Τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών που είναι
επιφορτισμένες με τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων και
ατόμων που χρήζουν βοήθεια στην αγορά εργασίας
συμβάλλοντας στην επίτευξη της εναρμόνισης του
επαγγελματικού και οικογενειακού βίου.
Σχολεία - Παιδικοί Σταθμοί
Στο Δήμο λειτουργούν

δύο (2)

παιδικοί σταθμοί, οκτώ (8)

νηπιαγωγεία, έντεκα (11) δημοτικά σχολεία, τέσσερα (4) γυμνάσια,
τρία (3) λύκεια και οι λυκειακές τάξεις Αγίας Άννας
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται εκ του νέου τα σχολεία και οι
μαθητές του Δήμου.
Αριθμός μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μαντουδίου Λίμνης
Αγίας Άννας 2011
ΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩ
Ν

Μαντουδίο

20 Μαντουδίου

30 Μαντουδίο

72

122

83

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

υ
Λίμνης

10 Αγίας Άννας
Κεχριών
Κηρίνθου
Λίμνης
Πηλίου
Προκοπίου
Ροβιών

ΣΥΝΟΛΟ

30 ΣΥΝΟΛΟ

υ
15 Αγίας

59

74

Άννας
6 Κεχριών
18 Κηρίνθου
36 Λίμνης

19
65
10

25
83
138

9 Πηλίου
16 Προκοπίου
12 Ροβιών
Δάφνης
Κερασιάς
Σκεπαστής
142 ΣΥΝΟΛΟ

2
15
75
43
6
13
11
48

162
91
55
6
13
11

0
Στοιχεία από Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, 2011

Αριθμός μαθητών Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης, Μαντουδίου

Λίμνης Αγίας Άννας 2011
ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΛΥΚΕΙΑ

Γυμνάσιο Μαντουδίου

86 Γενικό

Λύκειο

90

Γυμνάσιο Προκοπίου

Μαντουδίου
39 Επαγγελματικό

Λύκειο

70

Μαντουδίου
38 Λύκειο Λίμνης
104 Λυκειακές Τάξεις Αγίας

100
30

Γυμνάσιο Αγίας Άννας
Γυμνάσιο Λίμνης

Άννας
ΣΥΝΟΛΟ

267

ΣΥΝΟΛΟ

290

Στοιχεία από Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, 2011

Αθλητικές Υποδομές
Στο Δ.Δ. Μαντουδίου υπάρχει και λειτουργεί

υπό την ευθύνη του

Δήμου κλειστό Δημοτικό Στάδιο.
Επίσης,

υπάρχουν

συνολικά

δέκα

(10)

ανοικτά

γήπεδα

ποδοσφαίρου με χόρτο στην Δημοτική Κοινότητα Λίμνης και στις
Τοπικές

Κοιότητες

Μαντουδίου,

Προκοπίου

(2),

Κηρίνθου,

84

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Στροφυλιάς,

Αγίας

Άννας,,

Κεχριών

(ελαστικός

τάπητας),

Δάφνης(ελαστικός τάπητας), Ροβιών(ελαστικός τάπητας), δώδεκα
(12) ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου χωρίς χόρτο στις Τοπικές
Κοινότητες

Πηλίου,

Μετοχίου,

Κερασιάς,

Παπάδων,

Βλαχιάς,

Σπαθαρίου, Μουρτιά, Ροβιών, Σκεπαστής, Κουρκουλών, Αχλαδίου,
Καλυβίων.
Γήπεδο μπάσκετ υπάρχει στο κλειστό γυμναστήριο Μαντουδίου.
Επίσης

υπάρχουν

ανοικτά

Κοινότητα Λίμνης στις

γήπεδα

μπασκετ

στην

Δημοτική

Τοπικές Κοινότητες, Κηρίνθου, Κεχριών,

Κεράμιας.
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κρίνονται

ως γενικά επαρκείς και

καλύπτουν την ζήτήση.Στο Δήμο δραστηριοποιείται μια σειρά
αθλητικών συλλόγων , οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την άθληση 850
περίπου νέων.
Συγκεκριμένα:
1. Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
2. Α.Ο. ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ
3. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ
4. Α.Ε. ΚΗΡΙΝΘΟΥ
5. Α.Ο. ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
6. ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
7. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
8. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
9. ΜΥΡΜΙΔΩΝΕΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
10.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ

11.

Α.Σ. ΚΑΡΑΤΕ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

12.

ΑΛΑΜ (ΛΕΣΧΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ)

13.

Ν.Ο. ΛΙΜΝΗΣ

85

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

2.1.3.2 Αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και ιεράρχηση των
κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Πλεονεκτήματα &
ΤΟΜΕΑΣ
Κοινωνική

Μειονεκτήματα
Πλεονεκτήματα
-

Πολιτική

Ανάγκες & Ευκαιρίες
Ανάγκες
Ενίσχυση
κοινωνικών

υποδομών

(πχ

Ίδρυση

γηροκομείου)
-

Ενίσχυση

των

ευνοούμενων
-

Επαρκείς

υποδομές

(πχ

κοινωνικές
Βοήθεια

στο

Σπίτι )
- Παροχή καλής ποιότητας
υπηρεσιών

κοινωνικής

πολιτικής (Παιδικοί σταθμοί
κλπ.)
-

ύπαρξη

τριών

ΚΑΠΗ/επάρκεια στη φροντίδα
ηλικιωμένων

λιγότερο
κοινωνικών

ομάδων
- Στήριξη θεσμών όπως πχ η
οικογένεια
- Διαφύλαξη και ενίσχυση της
κοινωνικής αλληλεγγυής
-

Αντιμετώπιση

κοινωνικού

προβλημάτων

αποκλεισμού

και

ανεργίας
- Ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης
κοινωνικής πολιτικής Δήμου (πχ
Ειδικό

Ταμείο

Συμπαράστασης,

Κοινωνική
κοινωνικό

εισητήριο κλπ)
-

Ενίσχυση

προσωπικού

των

υπηρεσιών

του

Δήμου
Μειονεκτήματα
Ευκαιρίες
Εμφάνιση
φαινομένων - Βελτίωση ποιότητας

ζωής

κοινωνικών

-

κοινωνικού αποκλεισμού

των δημοτών
86

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014
-

Υψηλό

ποσοστό

ηλικιωμένου

πληθυσμού -

Ενίσχυση

του

παραγωγικού

στο Δήμο

πληθυσμού του Δήμου

-

Υψηλό ποσοστό ανεργίας

-

-

Ελλιπής

στελέχωση

των -

Υποστήριξη ευπαθών ομάδων
Ενίσχυση

κοινωνικού

κοινωνικών υπηρεσιών του προσώπου του Δήμου
Δήμου
Πλεονεκτήματα
-

Ανάγκες
Περαιτέρω
στήριξη

των

κοινωνικών δομών.
-

Ύπαρξη

ενός

Αξιοποίηση

Κέντρου προς

Υγείας, στο Μαντούδι

όφελος

στο

Σε

-

όλα

τα

διαμερίσματα
Υγεία

κοινωνικών

και

εκσυγχρονισμού

Νοσοκομείο αυτών

Χαλκίδας
-

περιουσίας
δημιουργίας

επιπρόσθετων

- Ο Δήμος βρίσκεται σχετικά υποδομών
κοντά

της

Υλοποίηση

δημοτικά

προγραμμάτων

υπάρχουν

πρόνοιας.

αγροτικά ιατρεία

-

υγείας

Διασφάλιση

φροντίδας

ειδικών
και

πρωτοβάθμιας

και

περίθαλψης,

ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους
Μειονεκτήματα
-

Αυξανόμενο

φροντίδας,

κόστος

περίθαλψης

και

πρόνοιας λόγω γήρανσης και
περιβαλλοντικών κινδύνων
-

Ελλιπής

στελέχωση

κοινωνικής υπηρεσίας
Πολιτισμός
-

Πλεονεκτήματα
Ιδιαίτερης πολιτιστικής και
αρχαιολόγικής

αξίας

Εφαρμογή

προγράμματος

προληπτικης ιατρικής
Ευκαιρίες
- Βελτίωση ποιότητας

ζωής

κυρίως των ευπαθών ομάδων
- Δημιουργία σύγχρονου δικτύου
παροχής

ολοκληρωμένων

ιατρικών υπηρεσιών
- Ενδυνάμωση του κοινωνικού
προφίλ του Δήμου
Ανάγκες

η -

Ανάδειξη

σημαντικών

87

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

αρχαιολογικών και ιστορικών
περιοχή του Δήμου .
-

Πόλεις

και

χώρων
χωριά -

αρχαιολογικού

πολιτιστικού

περιοχής
-

Ύπαρξη

αρκετών

πολιτιστικών

-

πλούτου

Διοργάνωση

σημαντικών

εκθέσεων

με

σκοπό

την

εντός και εκτός των ορίων

προώθηση του πολιτιστικού

του Δήμου

πλούτου

Πλούσια

πολιτιστική

Σημαντικό

της

περιοχής,

να

γίνει γνωστή ευρέως

και
-

Ανάπτυξη

δικτύων

συνεργασίας

πολιτιστικοί

πόροι

-

και

πολιτιστικών εκδηλώσεων και

συλλόγων,

ιστορική παράδοση
-

ιστορικού

ιδιαίτερου τουριστικού και
ενδιαφέροντος
-

Προστασία

-

Στήριξη

πολιτιστικών

συλλόγων
Ευκαιρίες

Μειονεκτήματα
Ελλιπής
γνώση
επιχειρηματικών ευκαιριών
και

Ευρωπαϊκών -

Προγραμμάτων
-

Ελλιπής

εκδηλώσεων
στους -

πολιτιστικούς συλλόγους

Δήμου

και

Ανάπτυξη

και

ενίσχυση

Ενδυνάμωση του τουρισμού

της περιοχής

δραστηριότητες

και - Ανάδειξη σημαντικών μνημείων
και

εκδηλώσεις

πολιτιστικών

πόρων

της

Έλλειψη προσωπικού στο περιοχής

Δήμο
Παιδεία

του

πολιτιστικού τουρισμού

επιπέδου -

Χαμηλού
πολιτιστικές

-

πολιτιστικών

οικονομική γενικότερα προβολή του Δήμου

στήριξη
-

Προβολή

στους

τομείς

του

πολιτισμού
Πλεονεκτήματα
- Ύπαρξη επαρκών υποδομών παιδείας

Δια

Ανάγκες
βίου εκπαίδευση

προγράμματα

με

απόκτησης

δεξιοτήτων

και

88

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

επιχειρηματικότητας
- Επισκευές σχολικών κτιρίων
- Αξιοποίηση κληροδοτημάτων
-

Ανάπτυξη

προγραμμάτων

πολιτιστικής

και

περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης των νέων
-

Ανάπτυξη

προγραμμάτων

εθελοντισμού

-

Μη

Μειονεκτήματα
ικανοποιητικός

προσανατολισμός

στα

ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα
περιοχής
Ελλιπεί

-

συμμετοχής

και

των νέων σε

-

Επαρκείς

αθλητικές

υποδομές
-

Δραστήριοι

αθλητικοί

σύλλογοι
-

Μειονεκτήματα
Έλλειψη προσωπικού

Δήμο

στον

αθλητισμού

τομέα

εκπαίδευσης

Ενίσχυση

του

αισθήματος

των νέων.
-

Ενίσχυση

του

ρόλου

των

σχολείων

πολιτισμού.
Πλεονεκτήματα
-

παροχής

συμμετοχής και εθελοντισμού

θέματα περιβάλλοντος και
Αθλητισμός

της

και κατάρτισης.

ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης

χώρο

προγραμμάτων

(τουρισμός,
προγράμματα

Δραστηριοποίηση του Δήμου
στο

της

φυσικό περιβάλλον κλπ)
-

Ευκαιρίες

-

Ανάγκες
Επισκευές και συντήρηση

υφιστάμενων

αθλητικών

υποδομών
- Ενίσχυση προσωπικού στο Δήμο

στο τομέα του αθλητισμού
Ευκαιρίες
στο - Ενίσχυση
του
αθλητικού
του

πνεύματος των κατοίκων της
περιοχής

και

κυρίως

νέων

89

των

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

-

Ο αθλητισμός να γίνει μέρος
της

καθημερινότητας

των δημοτών, και

όλων
κυρίως

των νέων
-

Σύγχρονες

αθλητικές

-

υποδομές
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Βελτίωση ποιότητας ζωής των δημοτών

-

Υποστήριξη ευπαθών ομάδων και κυρίως των ηλικιωμένων, ανέργων κλπ

-

Ενίσχυση κοινωνικών υποδομών του Δήμου (πχ ίδρυση Γηροκομείου)

-

Προβολή και προστασία του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής

-

Ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού, κυρίως

των νέων
-

Ενίσχυση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

-

Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (πχ πολιτιστικός,

θρησκευτικός,φυσιολατρικός τουρισμός)
-

Ενίσχυση κοινωνικού προφίλ του Δήμου

2.1.4

Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο
θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία και απασχόληση»

2.1.4.1 Περιγραφή και αποτύπωση της περιοχής του Δήμου
Η παραγωγική διάρθρωση του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας
Άννας είναι ευρεία και αρκετά διαφοροποιημένη. Κυριαρχούν ο
πρωτογενής τομέας και οι υπηρεσίες – κυρίως τουριστικές – ενώ
άνθιση

γνωρίζουν

την

τελευταία

δεκαπενταετία

ο

κατασκευαστικός κλάδος καθώς και τα εμπορικά καταστήματα.
Τα

παραπάνω

γενικά

χαρακτηριστικά

είναι

αποτέλεσμα

της

μεγάλης γεωγραφικής έκτασης του Δήμου και του πλήθους των

90

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

οικισμών του, καθώς και της ανάδειξής των παραλίων του Δήμου
σε πόλο παραθεριστικής κατοικίας.
Ως προς τον ακριβή προσδιορισμό της παραγωγικής διάρθρωσης
του Δήμου, η έλλειψη σχετικών ποσοτικών στοιχείων τον καθιστά
εξαιρετικά επισφαλή. Ο ασφαλέστερος τρόπος να προσεγγίσει
κανείς

το

ζήτημα

είναι

μέσω

των

στοιχείων

της

Γενικής

Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος κυρίως
σε ότι αφορά την απασχόληση και τις επιχειρήσεις.

Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων (Τμήμα
Μητρώων και Ταξινομήσεων) στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης –
Αγίας Άννας, το 2005, λειτουργούσαν 1183 επιχειρήσεις. Από αυτές
266 ανήκουν στο λιανικό εμπόριο (πλην εμπορίου οχημάτων και
μοτοσυκλετών),

255

είναι

καταλύματα

και

ανήκουν

στις

δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, 127 ανήκουν στον κλάδο
Φυτικής

και

Ζωϊκής

παραγωγής,

θήρα

και

συναφείς

δραστηριότητες και στο κλάδο της Δασοκομίας. Σημαντικός επίσης
είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που ανήκουν στο κλάδο των
κατασκευών και Εξειδικευμένων κατασκευών (116), οι επιχειρήσεις
χερσαίων

μεταφορών

(26)

και

οι

επιχειρήσεις

κατασκευής

μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού (20), τέλος σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων έχουν και οι
επιχειρήσεις με άγνωστη δραστηριότητα (91).

Κυριότεροι κλάδοι (αριθμός επιχειρήσεων), 2005
ΣΤΑΚΟΔ0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8

Αρ.

%

Επιχειρήσε
ων

47

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το

266

29
91

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ΣΤΑΚΟΔ0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρ.

8

%

Επιχειρήσε
ων
εμπόριο

μηχανοκίνητων

56

οχημάτων και μοτοσυκλετών
Δραστηριότητες
υπηρεσιών

219

23

1,2

εστίασης
Φυτική και ζωική παραγωγή,

127

14

116

12

91
36

10
4

26

3

θήρα
41, 43

και

συναφείς

δραστηριότητες , Δασοκομία
Κατασκευές
κτιρίων,
Εξειδικευμένες
κατασκευαστικές

0
55

δραστηριότητες
Άγνωστη Δραστηριότητα
Καταλύματα

49

Χερσαίες

10

μεταφορές μέσω αγωγών
Βιομηχανία τροφίμων

25

3

25

Κατασκευή

20

2

926

100%

μεταφορές

και

μεταλλικών

προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα

και

τα

είδη

εξοπλισμού
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός επιχειρήσεων, Μητρώο Επιχειρήσεων 2005
ΑΡ.
ΣΤΑΚΟΔ0
8
0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αγγνωστη Δραστηριότητα
Φυτική και ζωική παραγωγή,

%

Ν
91

8
10

θήρα και συναφείς
1

δραστηριότητες

2

Δασοκομία και υλοτομία

10

Βιομηχανία τροφίμων

119
8

1

25

2

92

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Βιομηχανία ξύλου και

1

κατασκευή προϊόντων από ξύλο
και φελλό, εκτός από έπιπλα·
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας
16

και σπαρτοπλεκτικής
Παραγωγή άλλων μη

15
1

μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
23
24

6
Παραγωγή βασικών μετάλλων
Κατασκευή μεταλλικών

1

0
2

προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη
25

εξοπλισμού

31

Κατασκευή επίπλων
Επισκευή και εγκατάσταση

6

μηχανημάτων και εξοπλισμού
Συλλογή, επεξεργασία και

2

36

παροχή νερού

2

41

Κατασκευές κτιρίων
Εξειδικευμένες

33

20
1
0
0
94

8
9

κατασκευαστικές
43

δραστηριότητες
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο·

112
2

επισκευή μηχανοκίνητων
45

οχημάτων και μοτοσυκλετών
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το

23
5

εμπόριο μηχανοκίνητων
46

οχημάτων και μοτοσυκλετών
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το

63
22

εμπόριο μηχανοκίνητων
47

οχημάτων και μοτοσυκλετών
Χερσαίες μεταφορές και

266
2

49

μεταφορές μέσω αγωγών

26

55

Καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών

36

56

εστίασης

3
19

219

93

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Παραγωγή κινηματογραφικών

0

ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις
59

και μουσικές εκδόσεις
Δραστηριότητες συναφείς προς

1
1

τις χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές
66

δραστηριότητες
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

68

3
0
1

Νομικές και λογιστικές
69

δραστηριότητες
Δραστηριότητες κεντρικών

1
12
0

γραφείων· δραστηριότητες
παροχής συμβουλών διαχείρισης
70

3
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες

1

και δραστηριότητες μηχανικών·
71

τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Άλλες επαγγελματικές,

15
0

επιστημονικές και τεχνικές
74

δραστηριότητες
Δραστηριότητες ενοικίασης και

3

77

εκμίσθωσης

2

85

Εκπαίδευση
Δραστηριότητες κοινωνικής

3

0
0
0

μέριμνας χωρίς παροχή
88
92

καταλύματος
Τυχερά παιχνίδια και

1

στοιχήματα
Επισκευή ηλεκτρονικών

1

0
1

υπολογιστών και ειδών
95

ατομικής ή οικιακής χρήσης

4
10

Σύνολο

1183

0

94

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Τουριστική Δραστηριότητα
Όπως προαναφέρθηκε ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης Αγίας Άννας
αποτελεί έναν σημαντικό πόλο έλξης τουριστικού ενδιαφέροντος
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η συνύπαρξη του ορεινού
δασικού τοπίου με την θάλασσα, η έντονη εναλλαγή του μπλέ με το
πράσινο, τα πευκοδάση και οι προστατευόμενες περιοχές ιδαίτερου
φυσικού κάλλους είναι κάποιοι από τους λόγους

που ελκύουν το

ενδιαφέρον των επισκεπτών. Ο δήμος θα μπορούσε εύκολα να
αναπτύξει

τον

φυσιολατρικό

τουρισμό

με

ποικίλες

συμπληρωματικές δραστηριότητες, αν αναλογιστεί κανείς την
εγγύτητάστα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Χαλκίδας.
Ιδιαίτερα σημεία φυσικού κάλλους αποτελούν στο δήμο οι εξής
περιοχές:

Ποταμός Νηλέας στις περιοχές Νηλέως και

Κηρέως,

δέχεταi τον Κηρέα και εκβάλει στο Αιγαίο κοντά στην Κρύα Βρύση
Κηρέως.

Oι Καταρράκτες Δρυμώνα Ροβιών,

To Μουσείο Δάσους στο Προκόπι

To Όρος Πυξαριάς Ευβοίας (1352μ) υψόμετρο, νοτιοδυτικά

από τη Βλαχιά

Το Πλατανοδάσος του Κηρέα, στις όχθες του ποταμού

Κηρέα που συμβάλει με τον ποταμό Νηλέα

To Μουσείο Απολιθωμένων Θηλαστικών στην περιοχή της

Κερασιάς
Εκτός από την φυσική ομορφιά, ο Δήμος διαθέτει πλούσια ιστορική
και πολιτιστική κληρονομιά με σπουδαίες παραδόσεις, όμορφα
έθιμα και αξιόλογη αρχιτεκτονική. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί ότι
ο Δήμος μπορεί να αναπτύξει πολλές και διαφορετικές μορφές
εναλλακτικού τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση στον θρησκευτικό
τουρισμό. Το προσκύνημα του Αγιάννη του Ρώσου, η Μονή
του Οσίου Δαυίδ είναι υπερτοπικού χαρακτήρα τουριστικοί
προορισμοί οι οποίοι θα μπορούσα να συμβάλλουν αποφασιστικά

95

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

στην

ενδυνάμωση

της

τοπικής

οικονομίας

και

της

απασχολησιμότητας στην περιοχή.
Επίσης μέρη, όπως:
- το Λαογραφικό Μουσείο Αγίας Άννας. Η βιτρίνα μιας περιοχής
με

δική

της

πολιτιστική

προσωπικότητα

και

πανάρχαιες

παρακαταθήκες, όπως το Διονυσιακό καρναβάλι της.
- Ο Πύργος Ροβιών. Καλοσυντηρημένος Ενετικός πύργος στο
κέντρο των Ροβιών Ελυμνίων. - Το Ιστορικό και Λαογραφικό
Μουσείο

Λίμνης.

Ένα

μουσείο

στημένο

με

πολύ

μεράκι.

Αποτυπώνει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα μιας ιστορικής
αλλά

και

πανέμορφης

παραλιακής

πόλης,

με

νησιώτικη

προσωπικότητα. Στο μουσείο εκτίθενται και αρκετά αρχαιολογικά
ευρήματα από την περιοχή.
- Η Μονή Γαλατάκη. Είναι η πιο παλαιά και ιστορική μονή της
Βόρειας Εύβοιας. Απέχει περίπου 12 χιλιόμετρα από τη πόλη της
Λίμνης. Ο δρόμος είναι κατά το ήμισυ βατός χωματόδρομος. Το
τοπίο και η θέα προς τον Ευβοϊκό αποζημιώνουν στο έπακρο τον
ταξιδιώτη και τον προσκυνητή. Στον περίβολο της μονής σώζεται
πύργος.
- Η Αρχαία Κήρινθος. Αρχαιολογικός χώρος κοντά στην παραλία
του Μαντουδίου. Εδώ άκμασε η περίφημη Ομηρική «έφαλος
Κήρινθος». είναι κάποια από τις ποικίλες επιλογές που δίνονται
στον επισκέπτη να θαυμάσει.
Η περιοχή είναι συνεχώς αναπτυσσόμενη στο τομέα του τουρισμού
και

τα

τελευταια

χρόνια

παρατηρείται

μια

άνοδος

της

επισκεψιμότητας του Δήμου. Άλλωστε και σε επίπεδο τουριστικής
υποδομής ο Νομός Ευβοίας αποτελεί το σημαντικότερο μέγεθος σε
επίπεδο Περιφέρειας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Δυναμικότητα

καταλυμάτων

ξενοδοχειακού

τύπου

και

κάμπινγκ
Αριθμός καταλυμάτων

Αριθμός κλινών

96

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Ξενοδοχεί

Ξενοδοχεί

α και

Τουριστι

ομοειδή

κά

καταλύμα

κάμπινγκ

Σύνολ
ο

α και

Τουριστι

ομοειδή

κά

καταλύμα

κάμπινγκ

τα

Σύνολ
ο

τα

Στερεά
Ελλάδα
Βοιωτία
Εύβοια
Ευρυτανία
Φθιώτιδα
Φωκίδα

560
35
251
38
152
84

17
0
8
0
5
4

577
35
259
38
157
88

30,901
1,516
16,958
1,696
6,756
3,975

4,961
0
2,180
0
2,148
633

Στον παραπάνω Πίνακα, σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι ο νομός
Εύβοιας είναι κυρίαρχος στον αριθμό καταλυμάτων ξενοδοχειακού
τύπου και καμπινγκ σε ολόκληρη τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
σε ποσοστό που ξεπερνάει το 50%.
Αυτό δείχνει την αυξημένη τουριστική κίνηση στο Νομό Εύβοιας και
την καλά οργανωμένη τουριστική δραστηριότητα.
Ειδικότερα στο νέο Δήμο με βάση τις πηγές οι κλίνες διαχρονικά
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Διαχρονική Εξέλιξη κλινών ξενοδοχειακών καταλυμάτων στο
Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Αριθμός
Κλινών
Α’ κατηγορίας
Β’ κατηγορίας
Γ’ κατηγορίας
Δ’ – Ε’

Δεκέμβριος 2003

Δεκέμβριος 2004

119
547

1142

κατηγορίας
Επεξεργασία στοιχείων της ΕΣΥΕ 2001 και επιτόπια έρευνα

Αξιόλογη είναι η παρουσία των 2 camping στις περιοχές της Αγίας
Άννας και των Ροβιών:

97

35,862
1,516
19,138
1,696
8,904
4,608

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Θέσεις
Περιοχή
Αγία Άννα

Ονομασία
Camping Αγία
Άννα

Ροβιές

Camping
Ροβιές

Σύνολο

Οικισμοί

19

Περίοδος
λειτουργί

72

ας
Από 1/5

110

μέχρο 30/9
Από 1/4

-

μέχρι
30/10

19

182

Πανελλήνια Ένωση camping – Επεξεργασία Στοιχείων 2008

Συμπερασματικά για την τουριστική προσφορά στην περιοχή:
 Ο αριθμός των κλινών παρουσίασε αυξητικές τάσεις κατά το
έτος 2003-2001 όπως διαπιστώθηκε από την επιτόπια έρευνα
 Ο θεσμός των ενοικιαζόμενων παρουσιάζει μεγάλη άνθηση, με
απόλυτη συγκέντρωση αε αυτούς που είναι Γ’ κατηγορίας

Παρά τη μεγάλη δυνατότητα που προσφέρει το φυσικό
περιβάλλον της περιοχής, η προσφορά για τουρισμό σε
camping ακολουθεί το πρότυπο του νομού και είναι πολύ
περιορισμένη.

Αγροτική Δραστηριότητα
Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα κεφάλαια, η οικονομία
του Δήμου στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή και τριτογενή
τομέα. Κύρια μορφή καλλιεργειών είναι οι δενδροκαλλιέργειες και
οι ετήσιες καλλιέργειες. Η μέση έκταση ανά εκμετάλλευση είναι
περίπου τα 27 στρέμματα. Οι κύριες παραγωγικές δραστηριότητες
του πρωτογενή τομέα είναι η παραγωγή γεωργικών προϊόντων
(ελαιόλαδο,

εσπεριδοειδή,

κρασί,

μέλι,

σύκο

κλπ).

Η

χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στο δήμο είναι περίπου 81.000
χλμ. στρέμματα ενώ οι αρδευόμενες περιοχές ανέρχονται σε
35.000 χλμ. στρέμματα. (Yπ. Γεωργίας).

98

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Η παραγωγή και εμπορία των παραπάνω προϊόντων γίνεται είτε
ανεξάρτητα από κάθε παραγωγό, είτε μέσα από την οργανωμένη
συνεργασία μεταξύ των παραγωγών στα πλαίσια συνεταιρισμών.
Από τους πλέον γνωστούς συνεταιρισμούς της περιοχής είναι ο
Αγροτικός

Συνεταιρισμός

Ροβιών.

Ιδρύθηκε

το

1978.

Τα

τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το προϊόν του συνεταιρισμού
απορροφάται από την αγγλική αγορά.
Ειδικότερα

το

2001

τυποποιήθκαν

για

εξαγωγή

920

τόνοι

επιτραπέζιας ελιάς διαφόρων τύπων, με συνολικό κέρδος 680 εκ.
δραχμές.
Επίσης στην περιοχή της Λίμνης υπάρχει ο Χειροτεχνικός
Συνεταιρισμός Γυναικών Λίμνης που δραστηριοποιείται στην
κατασκευή και διάθεση τοπικών κεντημάτων και υφαντών στον
αργαλειό.
Τέλος υπάρχει ο Δασικός Συνεταιρισμός Λίμνης που βοήθησε
στη δημιουργία του δασικού χωριού των Παπάδων και μαζί με τους
δασικούς συνεταιρισμούς Ροβιών και Κουρκουλών έλαβε μέρος στο
πρόγραμμα για το ρόλο των καπνοκαλλιεργητών στην προστασία
του δάσους. Το πρόγραμμα αυτό είχε εγκριθεί από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου.

*Το δασικό χωριό διαθέτει 20 σπίτια 3 υπνοδωματίων, ρεσεψιόν, εστιατόριο – καφετέρια. Τα σπίτια
είναι πλήρως επιπλωμένα και η περιοχή μπορεί να αανπτύξει πλήθος δραστηριοτήτων εναλλακτικού
τουρισμού

99

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

2.1.4.2 Αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και ιεράρχηση των
κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Πλεονεκτήματα &
ΤΟΜΕΑΣ
Τοπική
οικονομία

Μειονεκτήματα
Πλεονεκτήματα
- Έντονη ανάπτυξη τουριστικών υποδομών,

λόγω

αυξημένης ειδικά στον τουρισμό.

τουριστικής ανάπτυξης
-

Έντονη

- Ενίσχυση του αγροτικού τομέα

κατασκευαστική -

δραστηριότητα

/

Σημαντική

Δημιουργία

Ανάπτυξη συνθηκών

παραθεριστικής κατοικίας
-

Ανάγκες & Ευκαιρίες
Ανάγκες
Κατάρτιση επαγγελματιών,

αύξηση

κατάλληλων

ενίσχυσης

προστασίας

και

της

τοπικής

του οικονομίας

τουρισμού και στα ορεινά ΔΔ -

Ενίσχυση

υποδομών

του Δήμου με δραστηριοποίηση προσπελασιμότητας, αναγκαίων
νέων

επιχειρήσεων

προσέλκυση επισκεπτών
-

Ύπαρξη

αποτελούν

και - Καμπάνια στήριξης της τοπικής
πόρων

ή

- Στήριξη του τουρισμού και της

σημαντικών τοπικής αγοράς

περιβαλλοντικών
πολιτιστικών

και για την τουριστική ανάπτυξη

μπορούν

που εμπορικής δραστηριότητας μετά
να από

διαβούλευση

αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης εκπροσώπους
της περιοχής.

με

της

τους
τοπικής

αγοράς
- Αξιοποίηση και προώθηση των
τοπικών προϊόντων
-

Ενίσχυση

των

τοπικών

επιχειρήσεων (πχ απαλλαγή από
δημοτικά τέλη) για ενδυνάμωση
της ανταγωνιστικότητας τους
-

Ενδυνάμωση

βιολογικής

100

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

καλλιέργειας
-

Ενημέρωση

σχετικά

με

των

αγροτών

διαθέσιμες

πηγές

χρηματοδότησης
- Επιμόρφωση σε περιβαλλοντικά
ζητήματα
-

Μειονεκτήματα
Ελλιπής
ενίσχυση

ενδυνάμωση
τομέα

του

που

και -

αγροτικού

αποτελεί

κατεξοχήν

της

την

περιοχής

ως

ενιαίου

τουριστικού προορισμού στο

οικονομική

δραστηριότητα του Δήμου

Ευκαιρίες
Προβολή για την καθιέρωση

ευρύ κοινό
-

Ανάπτυξη

εναλλακτικών

- Έλλειψη δράσεων ενίσχυσης,

μορφών τουρισμού

προβολής και ενημέρωσης της -

Ανάπτυξη υποδομών μαζικού

τοπικής οικονομίας

τουρισμού

- Οικιστική και περιβαλλοντική

μέτωπο

υποβάθμιση

λόγω

Ενίσχυση

οικοδομικής

δραστηριότητας

άναρχης -

σε

παραλιακό

της

ποιοτικής

αγροτικής οικονομίας

από την απότομη στροφή σε -

Υποστήριξη

τουριστικά επαγγέλματα

τοπικής οικονομίας μέσα από

των

φορέων

προγράμματα και δράσεις του
Δήμου
Ενίσχυση της τοπικής αγοράς
Πλεονεκτήματα
Ανάγκες
- Το μεγαλύτερο ποσοστό του - Ενίσχυση των επαγγελματιών
-

Απασχόληση

οικονομικά ενεργού πληθυσμού με

προγράμματα

απασχολείται σε αγροτικά και μάθησης.
τουριστικά
οποία

επαγγέλματα

αποτελούν

ανταγωνιστικό
της περιοχής

και

πχ

δια

βίου

τουριστικά

τα επαγγέλματα
το - Εφαρμογή δράσεων στήριξης

πλεονέκτημα των νέων και των γυναικών
-

Δημιουργία

κινήτρων

για

παραμονή στην περιοχή
- Ενίσχυση των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων

σχετικά

101

με

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ευκαιρίες απασχόλησης και την
επιχειρηματικότητα
-

-

Ο

Μειονεκτήματα
οικονομικά
ενεργός -

πληθυσμός του Δήμου είναι -

Ενίσχυση

μόνο

παραγωγικών πληθυσμών του

το

33,9%

του

κυρίως

Δήμου

Υπάρχει ανεργία της τάξεως -

Στροφή της απασχόλησης στα

του

ανταγωνιστικά

22,2

του

οικονομικά

πληθυσμού,

το

πλεονεκτήματα της περιοχής

ποσοστό των νέων ανέρχεται -

Βελτίωση του επιπέδου ζωής

στο 47,5%.

των δημοτών

Ο

Δήμος

πρόβλημα
ώστε

παρουσιάζει

γήρανσης,

οι

έτσι

παραγωγικές

ηλικιακές

ομάδες

κινούνται

σε

να
χαμηλά

ποσοστά
-

των

συνολικού πληθυσμού

ενεργού

-

Ευκαιρίες
Αύξηση της απασχόλησης

Πολύ

μικρό

συμμετοχής

των

ποσοστό
γυναικών

-

στην απασχόληση
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ενίσχυση τοπικής αγοράς και οικονομίας

-

Ενδυνάμωση του τουριστικού προιόντος του Δήμου

-

Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού

-

Αύξηση της απασχόλησης

-

Υποστήριξη κυρίως των νέων και των γυναικών σε θέματα απασχόλησης

-

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής

-

Προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχής

-

Ανάπτυξη υποδομών στήριξης επιχειρηματικότητας

-

Βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων του Δήμου

102

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

2.1.5

Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλοντου Δήμου
και οι οριζόντιες υπηρεσίες

2.1.5.1 Περιγραφή και αποτύπωση της οργάνωσης και λειτουργίας
του

Δήμου

και

ιεράρχηση

των

κρίσιμων

ζητημάτων

εσωτερικής ανάπτυξης
Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας
Η έδρα του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας βρίσκεται στη
Λίμνη Ευβοίας.
Η διοικητική οργάνωση του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
καθορίζεται από τον τελικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως
έχει εκδοθεί στο ΦΕΚ 2092Β / 21-9-2011. Η διοίκηση του Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας παρουσιάζεται αναλυτικά για τις
επιμέρους διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία του Δήμου παρακάτω.
Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστηµένες στην έδρα του Δήµου
και

περιλαµβάνουν

τις

παρακάτω

οργανικές

µονάδες

οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειµένου:
ΕΝΟΤΗΤΑ

Α:

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

ΥΠΑΓΌΜΕΝΕΣ

ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ

ΣΤΟ

Οργάνωσης

και

ΔΉΜΑΡΧΟ
1. Γραφείο Δηµάρχου.
2. Νοµική Υπηρεσία
3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
4. Αυτοτελές Τµήµα Δηµοτικής Αστυνοµίας
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.

Αυτοτελές

Τµήµα

Προγραµµατισµού,

103

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Πληροφορικής που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία :
α) Γραφείο Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ)
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1.

Αυτοτελές

Τµήµα

Τοπικής

Οικονοµικής

Ανάπτυξης

που

περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας
β)

Γραφείο

Αδειοδοτήσεων

και

Ρύθµισης

Εµπορικών

Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης και Τουρισμού
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας που περιλαµβάνει
ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Πολεοδοµίας
β) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
γ) Τµήµα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης , Συντήρησης
Πρασίνου
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1.

Αυτοτελές

Τµήµα

Κοινωνικής

Προστασίας,

Παιδείας

και

Πολιτισµού που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
β) Γραφείο Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1.

Διεύθυνση

Διοικητικών

και

Οικονοµικών

Υπηρεσιών

που

περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήµου
β) Τμήμα Δηµοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής Μέριµνας
δ) Τμήμα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών
ε) Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου
104

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

στ) Τµήµα ΚΕΠ Λίμνης
2. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει
ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Γραφείο Τεχνικών Έργων
β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
Οι Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες του Δήµου είναι εγκατεστηµένες
στην έδρα δηµοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δηµοτικές /
τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαµβάνουν υπηρεσίες οι
οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τµήµατα
των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήµου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ το
ΜΑΝΤΟΥΔΙ
1. Γραφείο Διοικητικών , Οικονομικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης
του Πολίτη
2. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
3. Γραφείο ΚΕΠ
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ την
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
1. Γραφείο Διοικητικών, Οικονομικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης
του Πολίτη
2. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
3. Γραφείο ΚΕΠ
ΜΕΡΟΣ 2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
Αρµοδιότητες Γραφείου Δηµάρχου
Το

Γραφείο

Δηµάρχου

παρέχει

κάθε

είδους

διοικητική

και

γραµµατειακή υποστήριξη προς τον Δήµαρχο και ιδίως:
105

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

1) Προγραµµατίζει, οργανώνει και ρυθµίζει τις συναντήσεις του
Δηµάρχου.
2) Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του
Δηµάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
3) Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήµου προς
χρήση του Δηµάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύµφωνα
µε τις κατευθύνσεις του Δηµάρχου.
4) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη
προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών
Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών.
Αρµοδιότητες Νοµικής Υπηρεσίας
Η Νοµική Υπηρεσία παρέχει νοµική υποστήριξη προς τα αιρετά
όργανα του Δήµου και τις δηµοτικές υπηρεσίες για την προώθηση
των επιδιώξεων/ στόχων/ συµφερόντων του Δήµου. Ειδικότερα η
Υπηρεσία:
1) Παρέχει νοµικές συµβουλές και γνωµοδοτήσεις προς τα
πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήµου (Δηµοτικό Συµβούλιο,
Επιτροπές, Δήµαρχος κλπ) διασφαλίζοντας το νοµότυπο των
πράξεων του Δήµου.
2) Παρέχει νοµικές συµβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί
µέρους υπηρεσίες του Δήµου, καθώς και στα ιδρύµατα και
στα άλλα νοµικά πρόσωπα του Δήµου, για την διασφάλιση του
νοµότυπου των δράσεων τους.
3) Επεξεργάζεται και γνωµοδοτεί για πράξεις της δηµόσιας
διοίκησης που αφορούν το Δήµο.
4) Επεξεργάζεται και ελέγχει νοµικά όλες τις συµβάσεις που
συνάπτει ο Δήµος µε τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του
Δήµου για την ανάθεση έργων , προµηθειών και υπηρεσιών σε
τρίτους.
5) Εκπροσωπεί τον Δήµο σε νοµικές υποθέσεις εντός και εκτός
των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την
προάσπιση των συµφερόντων του Δήµου.
6) Παρακολουθεί την σχετική νοµοθεσία και νοµολογία και τηρεί
106

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

και επικαιροποιεί αρχείο µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές
ρυθµίσεις που ενδιαφέρουν το Δήµο.
7) Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις
ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας.
Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας
Το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας είναι αρµόδιο για την παροχή
διοικητικής βοήθειας σε άτοµα που έχουν αντικειµενική αδυναµία
προσπέλασης

στις

δηµοτικές

υπηρεσίες

ή

στα

Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ειδικότερα το Γραφείο:
1) Σχεδιάζει και εφαρµόζει συστήµατα και διαδικασίες για την
εξυπηρέτηση των δηµοτών που έχουν αντικειµενική αδυναµία
προσπέλασης στις δηµοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ και
χρειάζονται να έλθουν σε επαφή µε τις επιµέρους υπηρεσίες
για συγκεκριµένες ανάγκες τους.
2)

Μεριµνά
λειτουργία

για

τη

δικτύων

δηµιουργία

και

εθελοντών

την

που

αποτελεσµατική

αναλαµβάνουν

την

εξυπηρέτηση των ανωτέρω δηµοτών για την εκτέλεση των
δοσοληψιών τους µε τις δηµοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για
λογαριασµό τους.
3) Δέχεται αιτήµατα των ανωτέρω δηµοτών µε βάση τις
σχετικές διαδικασίες και µεριµνά για την ικανοποίησή τους,
µε την αξιοποίηση τόσον των υπαλλήλων του Γραφείου όσο
και των δικτύων εθελοντών.
4) Συνεργάζεται µε τα αρµόδια ΚΕΠ για την διεκπεραίωση
υποθέσεων

των

ανωτέρω

δηµοτών

σε

ζητήµατα

αρµοδιότητας των ΚΕΠ.
5) Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την
καλύτερη

εξυπηρέτηση

των

δηµοτών

µε

αντικειµενική

αδυναµία προσπέλασης στις δηµοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ.
Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας
Το Αυτοτελές Τµήµα Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την
αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που
έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο 1 του Νόµου 3731 / 2008, όπως αυτό
107

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ισχύει. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό η Δηµοτική Αστυνοµία2:
(1) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση,
την άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαµβάνονται
στην εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές και στις αποφάσεις των
διοικητικών συµβουλίων των δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και
αποχέτευσης.
(2) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείµενη
νοµοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι
δηµοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των
πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων
χώρων.
(3) Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην
κείµενη νοµοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που
εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των
δηµοτικών αγορών, των
2

Οι αρµοδιότητες µε αρ. 9,12,13,14,17,18,20 και 23 είναι δυνατόν να µην ασκούνται

από τη Διεύθυνση, εάν ο αριθµός του προσωπικού της Διεύθυνσης είναι κάτω από 50
άτοµα.

των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά
των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
(4) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο
εµπόριο και στις λαϊκές αγορές.
(5) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια
διαφήµιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων
προδιαγραφών
διαφηµιστικών

κατασκευής
πλαισίων,

που

και

προϋποθέσεων

τυχόν

έχουν

τεθεί

τοποθέτησης
µε

τοπικές

κανονιστικές αποφάσεις, από τις δηµοτικές αρχές.
(6) Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους
υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήµου και
γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που

108

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές για την αναβάθµιση της αισθητικής
των πόλεων και των οικισµών.
(7) Ελέγχει την τήρηση των µέτρων που επιβάλλονται για την
πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.
(8) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην
κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθµευση των οχηµάτων,
στην επιβολή των διοικητικών µέτρων του άρθρου 103 του ν.
2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνοµη στάθµευση οχηµάτων,
καθώς και την εφαρµογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην
κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδροµους, πλατείες, πεζοδρόµια
και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και
στην

εκποµπή

θορύβων

από

αυτά.

Οι

αρµοδιότητες

αυτές

ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική
Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιµενικό Σώµα. Όταν κατά την άσκηση
τους επιλαµβάνονται η Δηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική
Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, ταυτόχρονα, το συντονισµό έχει η
Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, κατά περίπτωση.
(9) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη ρύθµιση
της κυκλοφορίας µε υποδείξεις και σήµατα των τροχονόµων στο
δηµοτικό οδικό δίκτυο και στα τµήµατα του εθνικού και επαρχιακού
δικτύου που διέρχονται µέσα από κατοικηµένες περιοχές. Η
αρµοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλήλως και κατά
περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιµενικό
Σώµα. Όταν κατά την άσκηση της επιλαµβάνονται η Δηµοτική
Αστυνοµία

και η

Ελληνική Αστυνοµία

ή το Λιµενικό Σώµα,

ταυτόχρονα, το συντονισµό έχει η Ελληνική Αστυνοµία ή το
Λιµενικό Σώµα κατά περίπτωση.
(10)

Ελέγχει

την

τήρηση

των

διατάξεων,

που

αφορούν

τα

εγκαταλελειµµένα οχήµατα.
(11) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήµανση
των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις
αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο

109

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

δηµοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη µέτρων ασφάλειας
και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.
(12) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη
λειτουργία παιδότοπων.
(13) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη
λειτουργία

καταστηµάτων,

επιχειρήσεων,

θεάτρων,

κινηµατογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, για
τις οποίες αρµόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση
αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και ασκήσεως τους
είναι ο οικείος Δήµος, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις
οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρµόδιες για το σχετικό έλεγχο.
(14) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορύπανση, την
κοινή ησυχία και τη λειτουργία µουσικής στα καταστήµατα και στα
δηµόσια κέντρα.
(15) Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία
καταστηµάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας χορηγούν οι δηµοτικές αρχές.
(16)

Ελέγχει

την

τήρηση

διατάξεων

που

αφορούν

τους

οργανωµένους από τους Δήµους χώρους προσωρινής εγκατάστασης
µετακινούµενων πληθυσµιακών οµάδων.
(17) Ελέγχει την εφαρµογή των µέτρων που λαµβάνονται από τις
δηµοτικές

αρχές

για

δραστηριότητες

και

καταστάσεις

που

εγκυµονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων
και ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδοµές, καθώς και την
εφαρµογή των κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για
την προστασία της υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες
δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές.
(18) Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που αφορούν
στο Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό.
(19) Αφαιρεί την άδεια οικοδοµής για οφειλόµενες ασφαλιστικές
εισφορές στο Ι.Κ.Α.
(20) Ελέγχει την τήρηση των µέτρων για την προστασία των
µουσείων,

µνηµείων,

σπηλαίων, αρχαιολογικών

και

ιστορικών
110

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

χώρων της περιοχής του Δήµου και των εγκαταστάσεων αυτών,
που λαµβάνονται από τις οικείες δηµοτικές αρχές.
(21) Συµµετέχει στην εφαρµογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.
(22) Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά µε
την εφαρµογή της τουριστικής νοµοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων,
εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, θεώρηση τιµοκαταλόγων των
δωµατίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυµάτων) στις
περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νοµούς ή νησιά όπου δεν
εδρεύουν υπηρεσίες του EOT.
(23) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας
των κέντρων διασκέδασης και των συναφών καταστηµάτων, καθώς
και

των

εµπορικών

καταστηµάτων

και

των

καταστηµάτων

τροφίµων.
(24) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα
συντροφιάς.
(25) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε
είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές,
καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών µέτρων που
προβλέπονται από αυτές.
(26) Προστατεύει τη δηµοτική και κοινοτική περιουσία.
(27) Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που
απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα
του Δήµου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για
την

έκδοση

πρωτοκόλλου

διοικητικής

αποβολής

και

για

τη

χορήγηση βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας.
(28) Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήµου ή άλλων
Δηµοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήµου.
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι ιδίως οι εξής:
(Αρµοδιότητες επιχειρησιακού σχεδιασµού)
1) Σχεδιάζει όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τον επιχειρησιακό
σχεδιασµό,

την

τακτική

και

µεθοδολογία

δράσης

και

την
111

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

αποτελεσµατικότητα

του

έργου

της

δηµοτικής

αστυνοµίας

(µέθοδοι αστυνόµευσης, κανόνες και µέτρα αστυνοµικής τακτικής
και

πρακτικής,

µέθοδοι

αξιοποίησης

προσωπικού,

στολές

προσωπικού κλπ).
2) Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισµούς για τη λειτουργία και τον
τρόπο δράσης της δηµοτικής αστυνοµίας.
3) Τηρεί αρχείο αναφορών / δελτίων συµβάντων και επεξεργάζεται
στατιστικά στοιχεία για τη δράση και τα αποτελέσµατα από την
αξιοποίηση της δηµοτικής αστυνοµίας.
4) Υποδέχεται τις αναφορές / δελτία συµβάντων, τις αξιολογεί και
µεριµνά για την ενηµέρωση των δηµοτικών υπηρεσιών ή και άλλων
δηµόσιων υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για τις περαιτέρω ενέργειες.
5) Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών
σχετικά µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας, τηρεί
σχετικά αρχεία και συµµετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών
µέτρων και αποφάσεων λαµβάνονται.
6) Μεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού για το αντικείµενο και το
έργο της δηµοτικής αστυνοµίας.
7) Μεριµνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της δηµοτικής
αστυνοµίας.
8) Μεριµνά για την εξασφάλιση και συντήρηση των τεχνικών
µέσων, καθώς και του ιµατισµού και των λοιπών εφοδίων του
προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας.
(Αρµοδιότητες αστυνόµευσης)
9) Συγκροτεί τις περιπόλους και διενεργεί όλες τις αστυνοµικής
φύσεως ενέργειες (περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι κλπ) σύµφωνα µε το
αντικείµενο

της

δηµοτικής

αστυνοµίας

και

τους

σχετικούς

κανονισµούς.
10) Συµπληρώνει αναφορές και δελτία συµβάντων για τα
αποτελέσµατα της αστυνοµικής δράσης
11) Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών
σχετικά

µε

το

αντικείµενο

της

δηµοτικής

αστυνοµίας

και

112

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

συµµετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών µέτρων και αποφάσεων
λαµβάνονται.
12)

Μεριµνά

για

τη

διενέργεια

των

αναγκαίων

εργασιών

συντήρησης των τεχνικών µέσων και εφοδίων που χρησιµοποιεί η
δηµοτική αστυνοµία.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρμοδιότητες

Αυτοτελούς

Τμήματος

Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής
Το

Αυτοτελές

Τµήµα

Προγραµµατισµού,

Οργάνωσης

και

Πληροφορικής του Δήµου είναι αρµόδιο για την υποστήριξη των
οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων του
Δήµου

κατά

τις

διαδικασίες

σύνταξης,

παρακολούθησης

και

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων και των Ετησίων Προγραµµάτων Δράσης, την
παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και απόδοσης των
υπηρεσιών του Δήµου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων
του και τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση της εφαρµογής των
εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων του Δήµου υπό συνθήκες
διασφάλισης του επιθυµητού επιπέδου ποιότητας των παρεχοµένων
κάθε είδους υπηρεσιών. Επίσης είναι αρµόδιο για τη διασφάλιση της
ένταξης

των

πολιτικών

ισότητας

των

φύλων

στις

τοπικές

πολιτικές. Επιπρόσθετα το Τµήµα είναι αρµόδιο για την ανάπτυξη,
εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστηµάτων ΤΠΕ του
Δήµου, περιλαµβανοµένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του
ΚΟ.Σ.Ε.(Κοµβικό Σηµείο Επαφής) του Δήµου, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166).
Οι

αρµοδιότητες

των

επί

µέρους

γραφείων

του

Τµήµατος

Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι οι εξής:
A Γραφείο Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης Πληροφορικής
(Αρµοδιότητες µελετών και έρευνας)
1) Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκµηριώνει και ενηµερώνει
συνεχώς τα γεωγραφικά, δηµογραφικά, οικονοµικά, κοινωνικά και
άλλα στοιχεία που

αφορούν

στην ανάπτυξη

του

Δήµου,

σε
113

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του Δήµου.
2) Συγκεντρώνει και τεκµηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και
πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαµόρφωση των
προγραµµάτων

ανάπτυξης

του

Δήµου

(π.χ.

κλαδικές

και

αναπτυξιακές µελέτες, µελέτες και θέµατα της Αυτοδιοίκησης,
νοµοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους
στόχους του Δήµου κλπ).
3) Μεριµνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των
δηµοτών και συγκεντρώνει και τεκµηριώνει προτάσεις για
επεµβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράµµατα) που θα ικανοποιούν τις
ανάγκες των δηµοτών
4) Μεριµνά για την εκπόνηση ερευνών και µελετών για τη διάγνωση
των αναγκών ανάπτυξης του Δήµου, τη διερεύνηση της
σκοπιµότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση
προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και µέτρων.
(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων)
5) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων
οικονοµικής

ανάπτυξης

της περιοχής

του

Δήµου,

µε

την

αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του
ανθρώπινου

δυναµικού,

την

αξιοποίηση

της

δηµοτικής

περιουσίας και τη δηµιουργία και διαχείριση υποδοµών στήριξης
της τοπικής οικονοµίας.
6) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων
και δράσεων, που ενσωµατώνουν την ισότητα των φύλων και τη
λήψη θετικών µέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του
Δήµου στα εθνικά και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.
7) Συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία
ανήκει

ο

Δήµος

για

την

εναρµόνιση

των

προγραµµάτων

οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήµου µε τα ευρύτερα
αντίστοιχα προγράµµατα της Περιφέρειας.
8)

Συνεργάζεται

µε

τις

αρµόδιες

υπηρεσίες

και

συντάσσει

προτάσεις που αφορούν στην εφαρµογή προγραµµάτων για την
114

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών
υποδοµών (δοµηµένο περιβάλλον) στην περιοχή του Δήµου, µε
στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας
ζωής.
9) Διερευνά και ενηµερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήµου
για τις πιθανές πηγές χρηµατοδότησης των αναπτυξιακών
προγραµµάτων του Δήµου (προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα
από την ΕΕ, προγράµµατα της ΕΕ, εθνικά προγράµµατα, έργα
ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα κλπ).
10) Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήµου
και των Νοµικών Προσώπων του και την οµάδα έργου που είναι
δυνατόν

να

συγκροτείται

για

τη

σύνταξη

του

5ετούς

Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Δήµου, κατά τη διαδικασία
κατάρτισης,

παρακολούθησης

και

αξιολόγησης

του

επιχειρησιακού προγράµµατος και των Ετησίων Προγραµµάτων
Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα.
11) Μεριµνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και
δράσεων του Δήµου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράµµατα, για
την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική
ενηµέρωση των αρµοδίων Αρχών, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Δήµου.
12)

Υποστηρίζει

το

Δήµαρχο

για

την

παρακολούθηση

και

αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, συνεργάζεται µε
τις υπηρεσίες του Δήµου και των Νοµικών Προσώπων του και
συντάσσει την ενδιάµεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης,
τις οποίες υποβάλλει στο Δήµαρχο. Εισηγείται την ενδεχόµενη
αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
µετά την ενδιάµεση αξιολόγησή του.
13)

Με

σκοπό

την

αντικειµενικότερη

αξιολόγηση

του

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, διαµορφώνει τους κατάλληλους
δείκτες αποτελεσµατικότητας, που επιτρέπουν να εκτιµηθεί ο
βαθµός επίτευξης των στόχων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα
των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας,
115

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

που συσχετίζουν το κόστος πραγµατοποίησης µε τις εκροές των
δράσεων
14) Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράµµατος Δράσης του
Δήµου,

αφού

λάβει

υπόψη

τις

γραπτές

εισηγήσεις

των

υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.
15) Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση
και τον απολογισµό των Ετησίων Προγραµµάτων Δράσης του
Δήµου. Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια εφαρµογής του ετησίου
προγράµµατος

δράσης

του

Δήµου,

συντάσσει

εκθέσεις

παρακολούθησης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, ανά
τακτά διαστήµατα που ορίζονται µε απόφαση του Δηµάρχου και
(β)

πριν

από

τη

σύνταξη

του

οικονοµικού

απολογισµού,

υποβάλλει στη Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση µε τον απολογισµό
δράσης

του

προηγούµενου

έτους,

αφού

λάβει

υπόψη

τις

απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
16) Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των
προγραµµατικών και άλλων συµβάσεων µεταξύ του Δήµου και
άλλων

φορέων

για

προγραµµάτων.

την

υλοποίηση

Υποστηρίζει

τις

έργων,
σχέσεις

ενεργειών

και

διαδηµοτικής

συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήµου µε άλλους
δηµόσιους φορείς.
(Αρµοδιότητες αποτελεσµατικότητας και απόδοσης)
17) Σχεδιάζει και εισηγείται συστήµατα και µεθόδους µέτρησης της
αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του
Δήµου και των Νοµικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες
κλπ). Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισµό Μέτρησης και
Αξιολόγησης της απόδοσης των δηµοτικών υπηρεσιών κατά την
ισχύουσα νοµοθεσία.
18) Διαµορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για την
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των
υπηρεσιών του Δήµου και των Νοµικών του Προσώπων.
19)Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδοµένα που αναφέρονται στην
116

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών και
στην

επίτευξη

των

σχετικών

περιοδικών

τους

στόχων,

παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και
εκδίδει ενηµερωτικές αναφορές.
20)Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και
αποτελεσµατικότητας

των

υπηρεσιών

και

των

Νοµικών

Προσώπων.
21)Εντοπίζει

τις

καλύτερες

πρακτικές

αποτελεσµατικής

και

αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρµογή τους και σε
άλλες υπηρεσίες. Παρακολουθεί την εφαρµογή των καλών
πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσµατά τους.
22)Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί µέτρα για τη διαρκή
βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας
των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των
πολιτών
23)Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµογή συστηµάτων
διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.
24)Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραµµάτων
έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήµου
µε

στόχο

την

βελτίωση

της

αποδοτικότητας

και

της

αποτελεσµατικότητάς του.
25) Συνεργάζεται µε τις οικονοµικές υπηρεσίες για τη διαµόρφωση
των

καταλλήλων

συστηµάτων

προϋπολογισµού

και

απολογιστικού ελέγχου των οικονοµικών µεγεθών του Δήµου και
των Νοµικών του Προσώπων, καθώς και των καταλλήλων
συστηµάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των
οργανικών

µονάδων

του

Δήµου

και

του

κόστους

των

παραγοµένων και παρεχοµένων υπηρεσιών του Δήµου προς τους
πολίτες.
26) Παρακολουθεί και ενηµερώνει µε συγκεκριµένες αναφορές τα
όργανα του Δήµου σχετικά µε την εξέλιξη των οικονοµικών
µεγεθών του Δήµου και των Νοµικών του Προσώπων, καθώς και
την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανικών µονάδων
117

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

και του κόστους των παραγοµένων και παρεχοµένων υπηρεσιών
προς τους πολίτες.
(Αρµοδιότητες ποιότητας και οργάνωσης)
27) Μεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας των επί µέρους λειτουργιών του Δήµου.
28) Μεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήµατος
διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήµου στον
σχεδιασµό και παραγωγή έργων.
29) Μεριµνά για την εκτέλεση των εγκεκριµένων προγραµµάτων
έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήµου
και των Νοµικών του Προσώπων. Ειδικότερα µεριµνά για τον
σχεδιασµό / ανασχεδιασµό και την εφαρµογή βελτιωµένων
οργανωτικών δοµών, κατανοµής αρµοδιοτήτων , κατανοµής
στελεχιακού δυναµικού, οργανωτικών συστηµάτων, εσωτερικών
διαδικασιών και εντύπων.
30) Μεριµνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών
Κανονισµών

του Δήµου

και των Νοµικών του Προσώπων

(Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισµοί
Λειτουργίας, Κανονισµοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δηµότες
κλπ) σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.
31) Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και εισηγείται τις
τυχόν επικαιροποιήσεις της οργανωτικής δοµής και γενικότερα
των διατάξεων του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήµου.
32) Μεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας
και τον προσδιορισµό του αριθµού του προσωπικού ανά θέση
εργασίας και οργανωτική µονάδα του Δήµου, σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται µε τη Διεύθυνση
Διοικητικών Υπηρεσιών για τον προγραµµατισµό της κάλυψης
των θέσεων (µε νέα στελέχη ή ανακατανοµή των υφισταµένων
στελεχών).
33) Παρακολουθεί την καλή εφαρµογή των εγκεκριµένων από τα
118

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

αρµόδια

όργανα

εσωτερικών

οργανωτικών

συστηµάτων,

διαδικασιών και κανονισµών και ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα
του Δήµου στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις
34)

Μελετά

και

εισηγείται

για

τη

σκοπιµότητα

σύστασης,

τροποποίησης του αντικειµένου ή κατάργησης των Νοµικών
Προσώπων του Δήµου.

B.Γραφείο

Τεχνολογιών

Πληροφορικής

και

Επικοινωνιών

(ΤΠΕ)
(Αρµοδιότητες στρατηγικής και µελετών ΤΠΕ)
1) Διαµορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήµου σε ότι
αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστηµάτων
τεχνολογιών

πληροφορικής

και

επικοινωνιών

(ΤΠΕ)

και

τα

ζητήµατα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2) Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις
απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και
βελτίωσης των συστηµάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήµος
για την υποστήριξη των λειτουργιών του.
3) Προδιαγράφει και εισηγείται την µεθοδολογία ανάπτυξης των
αναγκαίων

συστηµάτων

ΤΠΕ

και

την

υλοποίηση

µηχανισµών

επιχειρησιακής υποστήριξης των συστηµάτων και των χρηστών
των εφαρµογών.
4) Μεριµνά για την µελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των
συστηµάτων ΤΠΕ µε την αξιοποίηση και εξειδικευµένων τρίτων.
5) Προδιαγράφει τα νέα συστήµατα ή τις νέες λειτουργίες
συστηµάτων

ΤΠΕ,

παρακολουθεί

την

ανάπτυξή

τους

και

παραλαµβάνει τα συστήµατα.
(Αρµοδιότητες διαχείρισης συστηµάτων ΤΠΕ)
6)

Σχεδιάζει,

εγκαθιστά

και

παρέχει

υπηρεσίες

συνεχούς

συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις
σχετικές ανάγκες του Δήµου.

119

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

7) Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδοµένων που τηρούνται στα
συστήµατα ΤΠΕ του Δήµου.
8) Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρµογές και τις βάσεις
δεδοµένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήµος για τις ανάγκες
του.
9)

Διαχειρίζεται

το

περιεχόµενο

των

συστηµάτων

και

της

ανάκτησης δεδοµένων για τα συστήµατα ΤΠΕ που λειτουργούν στο
Δήµο.
10) Μεριµνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία
δεδοµένων σύµφωνα µε σχετικές ανάγκες του Δήµου.
11) Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστηµάτων ΤΠΕ του Δήµου και
µεριµνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους
χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν
αποτελεσµατικά τα συστήµατα
12) Μεριµνά για τη δηµιουργία των κατάλληλων αναφορών
επιτελικής πληροφόρησης µε την αξιοποίηση των στοιχείων που
τηρούνται στα πληροφορικά συστήµατα του Δήµου.
13)

Μεριµνά

για

την

τήρηση

των

βαθµών

ασφαλείας

της

πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά
συστήµατα του Δήµου, ώστε να εξασφαλίζεται η εµπιστευτικότητά
τους.
14) Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδοµένων και την βελτίωση
της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδοµένων
του Δήµου.

(Αρµοδιότητες διαχείρισης εξοπλισµού ΤΠΕ)
15) Προσδιορίζει τις ανάγκες των δηµοτικών υπηρεσιών σε
εξοπλισµό

πληροφορικής

και

επικοινωνιών,

προσδιορίζει

τις

απαιτήσεις του εξοπλισµού αυτού σε αναβάθµιση και εισηγείται τα
αναγκαία προγράµµατα για την προµήθεια και εγκατάσταση του
αναγκαίου εξοπλισµού.
16) Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και
120

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

εισηγείται την µεθοδολογία προµήθειας και εγκατάστασης του
αναγκαίου εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών.
17) Μεριµνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την
εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού ΤΠΕ.
18) Μεριµνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών
και περιφερειακών συστηµάτων.
19) Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του
δικτύου και των συστηµάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την
τήρηση των κανόνων αυτών.
20) Μεριµνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση
βλαβών του εξοπλισµού ΤΠΕ του Δήµου.
(Γενικές Αρµοδιότητες ΤΠΕ)
21) Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε.( Κοµβικό
Σηµείο Επαφής) του Δήµου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.
3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166).
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
Το Αυτοτελές Τµήµα Οικονοµικής Ανάπτυξης είναι αρµόδιο για την
προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής
παραγωγής

και

της

αλιείας

στην

περιοχή

του

Δήµου,

την

υποστήριξη του αγροτικού κόσµου για την βελτίωση των µεθόδων
εργασίας

και

την

καλύτερη

οργάνωση

των

αγροτικών

εκµεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία
των εµπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήµου, την
προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και
την εφαρµογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριµένες
αρµοδιότητες του Τµήµατος στο πλαίσιο της αποστολής του,
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, Διαταγµάτων και
Υπουργικών Αποφάσεων
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους γραφείων του Τµήµατος Τοπικής

121

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Οικονοµικής Ανάπτυξης είναι οι εξής:
Α Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλείας
(Αρµοδιότητες στον τοµέα της φυτικής παραγωγής)
1) Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη της γεωργίας,
καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσµού στις εστίες του.
2)

Μεριµνά

για

την

ανάπτυξη,

προστασία,

εκτίµηση

και

παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής.
3) Προωθεί προγράµµατα εγκατάστασης νέων αγροτών και µεριµνά
για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης,
σε συνεργασία µε την υπηρεσία Τουρισµού.
4)

Εκτιµά

και

παρακολουθεί

απολαµβανόµενες

από

τους

τη

γεωργική

παραγωγούς

παραγωγή,

τιµές

τις

γεωργικών

προϊόντων και την πορεία των αγορών των γεωργικών προϊόντων
και µεριµνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιµών προϊόντων.
5) Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και
εκτέλεση

έργων

τεχνικής

υποδοµής,

τοπικής

σηµασίας,

που

αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την
αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα
βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
6)

Ασκεί

εποπτεία

επί

των

Τοπικών

Οργανισµών

Εγγείων

Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών
(Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις.
7) Συνεργάζεται µε ιδρύµατα έρευνας της αγροτικής παραγωγής,
ενηµερώνει τον αγροτικό πληθυσµό για τις βελτιωµένες µεθόδους
παραγωγής
αντιµετώπιση

και

οργάνωσης
τεχνικών,

των

εκµεταλλεύσεων

οικονοµικών

και

για

την

διαρθρωτικών

προβληµάτων, στο πλαίσιο των προγραµµάτων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και µεριµνά για την ευρύτερη διάδοση στον
αγροτικό κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, γνώσεων για
την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων καλλιέργειας.
8)

Μεριµνά

για

την

καλύτερη

οργάνωση

των

γεωργικών

εκµεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.
122

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

9) Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή µεταβίβαση
αδειών λειτουργίας καταστηµάτων λιανικής πώλησης αγροτικών
φαρµακευτικών προϊόντων
10) Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία του
Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήµου. Παρακολουθεί τη
λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέχοντας κατευθύνσεις και
πρότυπα για τη δράση τους. Ειδικότερα το Γραφείο Γεωργικής
Ανάπτυξης:
(α)Συνεργάζεται

µε

τους

αγρότες

και

τις

συνεταιριστικές

οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήµανση των τεχνικών
και οικονοµικών προβληµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
(β)Παρέχει

τεχνική

βοήθεια

για

την

εφαρµογή

βελτιωµένων

µεθόδων εργασίας, µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των
παραγοµένων προϊόντων και τη µείωση κόστους παραγωγής τους.
(γ)Μεριµνά για την οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και
την εν γένει αντιµετώπιση των προβληµάτων στα διάφορα στάδια
της

παραγωγικής

εφαρµοζοµένων

διαδικασίας

,

προγραµµάτων

στα

πλαίσια

γεωργικής

και

των

εκάστοτε

κτηνοτροφικής

ανάπτυξης.
(δ)Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, ύστερα από εντολή του Τµήµατος
Τοπικής

Οικονοµικής

Ανάπτυξης,

µε

σκοπό

την

υλοποίηση

κοινοτικών προγραµµάτων (οικονοµικές ενισχύσεις στη φυτική και
ζωική παραγωγή) και µεριµνά για την χορήγηση βεβαιώσεων
(αγροτικά

αυτοκίνητα,

αγροτικές

αποθήκες,

λαϊκές

αγορές,

εκτίµηση ζηµιών κ.λ.π.).
(ε)Ενηµερώνει το Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης για τα
ζητήµατα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό κόσµο και
λαµβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την αντιµετώπισή τους.
(Αρµοδιότητες ζωικής παραγωγής)
11)

Ερευνά

και

µελετά

κάθε

θέµα

για

την

ανάπτυξη

της

κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού
πληθυσµού στις εστίες του.
123

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

12)

Μεριµνά

για

την

ανάπτυξη,

προστασία,

εκτίµηση

και

παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
13) Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και την
εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που
αφορούν

τη

κτηνοτροφία

όπως

π.χ

τα

έργα

βελτίωσης

βοσκοτόπων.
14) Μεριµνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
15)

Συνεργάζεται

µε

ιδρύµατα

παραγωγής,

ενηµερώνει

βελτιωµένες

µεθόδους

κτηνοτροφικών

τον

έρευνας

της

αγροτικό

παραγωγής

εκµεταλλεύσεων

κτηνοτροφικής

πληθυσµό

και

για

για

οργάνωσης
την

τις
των

αντιµετώπιση

τεχνικών, οικονοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων, στο
πλαίσιο

των

προγραµµάτων

του

Υπουργείου

Αγροτικής

Ανάπτυξης και µεριµνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό
κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, γνώσεων για την
εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.
16) Μεριµνά για την εφαρµογή και τον έλεγχο του συστήµατος
αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Δήµου
(ενώτια για την ατοµική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές
βάσεις

δεδοµένων,

διαβατήρια

ζώων,

τήρηση

ατοµικών

µητρώων)
17) Μεριµνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δηµιουργία και
λειτουργία καταφυγίων κλπ).
18)

Εισηγείται

για

την

χορήγηση

αδειών

λειτουργίας

καταστηµάτων και εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε το
εµπόριο ή την αξιοποίηση ζώων (καταστήµατα διατήρησης,
εµπορίας και διακίνησης ζώων, καταστήµατα πώλησης σκύλων ή
γατών, κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα που
µεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κήποι).
19)

Εισηγείται

µεταβίβαση

για

την

αδειών

χορήγηση,
λειτουργίας

ανανέωση,

ανάκληση

καταστηµάτων

ή

λιανικής

πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων.
20)

Εφαρµόζει,

οργανώνει

και

εποπτεύει

την

τεχνητή
124

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

σπερµατέγχυση και τον συγχρονισµό του οίστρου των ζώων.
21) Γνωµατεύει για την υγειονοµική καταλληλότητα των ζώων,
όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
22) Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία
κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας
για την αποθήκευση φαρµακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων
και

αδειών

λειτουργίας

ιδιωτικών

κτηνιατρείων

και

κτηνιατρικών κλινικών τα οποία και εποπτεύει.
23) Εφαρµόζει προγράµµατα για την καταπολέµηση λοιµωδών και
παρασιτικών νοσηµάτων ζώων, σε συνεργασία µε την υπηρεσία
Δηµ. Υγείας για τα νοσήµατα που µεταδίδονται και στον
άνθρωπο.
24) Επιβάλλει ή αίρει υγειονοµικά µέτρα, λόγω εµφάνισης βαριάς
επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς µεταφορά
ζώων.
Αρµοδιότητες Αλιείας
1) Διενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση
εποπτείας και ελέγχου στον τοµέα της αλιείας στην περιοχή
δικαιοδοσίας του Δήµου.
2) Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη της αλιείας,
καθώς και τη διατήρηση του αλιευτικού πληθυσµού στις εστίες του.
3) Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και την
εκτέλεση

έργων

τεχνικής

υποδοµής,

τοπικής

σηµασίας,

που

αφορούν την αλιεία. Μεριµνά για την κατασκευή και λειτουργία
αλιευτικών καταφυγίων, υποδοµών και εξοπλισµών σε λιµένες
αλιευτικούς ή λιµένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
4) Γνωµοδοτεί για την παραχώρηση, µίσθωση και αναµίσθωση
υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και µετεγκατάσταση
µονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής των
ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας τους
5) Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της
125

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

αλιείας στα εσωτερικά ύδατα καθώς και στοιχεία των πάσης
φύσεως αλιευτικών εκµεταλλεύσεων.
6) Καταρτίζει µελέτες και συντάσσει εκλαϊκευµένα έντυπα που
αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών
και προστασίας των υδάτινων οικοσυστηµάτων και διοργανώνει
ενηµερωτικές

συναντήσεις

µε

αλιείς,

υδατοκαλλιεργητές

και

γενικά εργαζόµενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τοµέα.
7) Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθµιση
ζητηµάτων του τοµέα της αλιείας στην περιοχή του Δήµου,
σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις
ισχύουσες διατάξεις. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν ιδίως:
(α) την καταστροφή, εκποίηση και έγκριση του αποτελέσµατος της
σχετικής δηµοπρασίας ή διάθεσης των δηµευθέντων υλικών και
µέσων αλιείας.
(β)

την

εφαρµογή

του

προγράµµατος

ανάπτυξης

των

ιχθυοκαλλιεργειών µε την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του
αναγκαιούντος

γόνου

για

τον

εφοδιασµό

µε

αυτόν

των

ενδιαφεροµένων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών.
(γ) την έγκριση για τη διενέργεια εµπλουτισµού λιµνών και
ποταµών και τον καθορισµό της απαγορευτικής περιόδου αλιείας
µε κάθε µέσο και εργαλείο στις λίµνες.
(δ) την έγκριση ή ανάκληση της έγκρισης της χορήγησης από τις
αρµόδιες αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη
διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα.
(ε) τη διάθεση σε δηµόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύµατα ή
σε νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα των πλωτών µέσων,
εργαλείων και λοιπού εξοπλισµού που δηµεύθηκε, εφόσον δεν έχει
πλειστηριασθεί.
(στ) την έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας. (ζ) την επιβολή
ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών µέτρων της αλιείας για
ποτάµιους, λιµναίους, λιµνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους
χώρους. (η) την έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους. (η)
την επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά
126

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

µε την παραγωγή και αξία αλιευµάτων των επαγγελµατικών
αλιευτικών σκαφών. (θ) τη σύµφωνη γνώµη για την εισαγωγή από
το εξωτερικό ζώντων υδρόβιων ζώων και φυτών ή φυκών ή των
αγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εµπλουτισµό υδάτων. (ι) την
έγκριση της χορήγησης, από τις αρµόδιες αρχές, αδειών αλιείας
στα επαγγελµατικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας.
(ια)

τον

καθορισµό

της

διάρκειας,

έναρξης

και

λήξης

της

απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταµούς και τις λίµνες
χωρικής αρµοδιότητας του Δήµου.
(ιε) τον καθορισµό περιορισµών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός
των τεχνικών λιµνών για την προστασία των έργων που υπάρχουν
σε αυτές

(ιζ) την έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και

σπογγαλιείας

για

ορισµένη

περίοδο

σε

περιοχή

χωρικής

αρµοδιότητας του Δήµου, όταν το επιβάλλει η προστασία της
ιχθυοπαραγωγής και η ρύθµιση της αλιείας και σπογγαλιείας. (κ)
την πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων
και χερσαίων εκτάσεων. (κα) την αξιοποίηση, ιχθυοτροφικά, των µη
εκµεταλλεύσιµων τελµάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία µε
τις

υπηρεσίες.

αλιευµάτων

(κβ)

στις

τις εξαιρέσεις

ιχθυόσκαλες.

(κγ)

υποχρέωσης
τη

προσκόµισης

σύσταση

τριµελών

συµβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών. (κδ) την έγκριση και
την τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισµών και την
παροχή σ΄ αυτούς τεχνικών οδηγιών. (κε) την έγκριση και
τροποποίηση ή συµπλήρωση του είδους των εργαλείων µε τα οποία
και µόνον επιτρέπεται η αλιεία στις λίµνες. (κστ) την κοπή των
καλάµων στις λίµνες. (κζ) την παροχή γνώµης για κάθε τεχνική
τροποποίηση ή διαρρύθµιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώµατα και
τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών
8) Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τοµέα της αλιείας στην
περιοχή του Δήµου, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο
Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
(α) τα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια δοκιµαστικής αλιείας. (β)
τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας. (γ) τη χρήση καταδυτικών
127

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

συσκευών

σε

περιπτώσεις

διεξαγωγής

ερευνών.

(δ)

τις

επαγγελµατικές άδειες αλιείας. (ε) τη µεταβίβαση κυριότητας
επαγγελµατικής άδειας αλιείας σκάφους. (στ)την αντικατάσταση
µηχανής αλιευτικού σκάφους. (ζ) την άδεια αλιείας γόνου ιχθύων
και λοιπών υδρόβιων οργανισµών.
9) Αντιµετωπίζει θέµατα και εισηγείται µέτρα που αφορούν τη
διακίνηση, µεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εµπορία των
αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και
φορείς.
Β

Γραφείο

Αδειοδοτήσεων,

Ρύθµισης

Εµπορικών

Δραστηριοτήτων & Τουρισμού
(Αρµοδιότητες ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων)
1)

Μελετά

και

εισηγείται

τη

ρύθµιση

θεµάτων

εµπορικής

δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον
της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύµφωνα µε τις
δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα
θέµατα αυτά αφορούν ιδίως:
(α) Τον καθορισµό των χώρων και των όρων λειτουργίας των
υπαίθριων

εµπορικών

δραστηριοτήτων

(λαϊκές

αγορές

και

εµποροπανηγύρεις). (β) Τον καθορισµό των χώρων και των όρων
για την προσωρινή διαµονή µετακινουµένων πληθυσµιακών οµάδων.
(γ) Τον καθορισµό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας
διαφήµισης. (δ) Τον προσδιορισµό των ειδικότερων όρων και
προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστηµάτων και
επιχειρήσεων, στο βαθµό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις
λειτουργίες της πόλης. (ε) Τον προσδιορισµό των όρων και των
ωρών λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα. (στ) Τον καθορισµό
των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και
των

αρτεργατών.

(ζ)

Τον

καθορισµό

των

χρονικών

ορίων

λειτουργίας καταστηµάτων και επιχειρήσεων. (η) Τον καθορισµό
των ανώτατου αριθµού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου
και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εµπορίου.
(θ) Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών. (ι) Την
128

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισµό
του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύµφωνα µε
την

κείµενη

νοµοθεσία

περιλαµβανοµένης

της

χορήγησης

επαγγελµατικών και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου
συναφούς αντικειµένου (Η αρµοδιότητα δεν αφορά έκδοση αδειών
των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης). (ια) Την συγκρότηση
Επιτροπών

για

τον

έλεγχο

των

πωλητών,

παραγωγών

και

επαγγελµατιών των λαϊκών αγορών. (ιβ) Την εφαρµογή της
ισχύουσας νοµοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης
περιπτέρων. (ιγ) Τη λήψη απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό των
ωρών ανοίγµατος, µεσηµβρινής διακοπής και κλεισίµατος των
φαρµακείων και φαρµακαποθηκών, καθώς και τον καθορισµό για
κάθε έτος του αριθµού των φαρµακείων που διηµερεύουν και
διανυκτερεύουν.
2) Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή των αποφάσεων των
σχετικών µε τα προηγούµενα θέµατα εµπορικής δραστηριότητας
και εισηγείται τη λήψη µέτρων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
3) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα
συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής
νοµοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά
τις ειδικότερες προβλέψεις του νόµου.
(Αρµοδιότητες προστασίας του καταναλωτή)
4) Μεριµνά για την προστασία του καταναλωτή µε τη δηµιουργία
και

λειτουργία

µηχανισµών

ενηµέρωσής

του

(π.χ.

Γραφείο

Ενηµέρωσης Καταναλωτή).
5) Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισµού
για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάµεσα σε προµηθευτές
και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των
πορισµάτων

της

οικείας

επιτροπής

καθώς

και

µητρώο

καταναλωτών.

129

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

(Αρµοδιότητες

χορήγησης

αδειών

εµπορικών

και

γενικών

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων)
6) Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εµπορικών και
γενικών

επιχειρηµατικών

δραστηριοτήτων,

σύµφωνα

µε

τις

δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι
άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
(α) Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους
προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές (εκτός από άδειες στους νοµούς
Αττικής

και

Θεσσαλονίκης).

εγκατάσταση

των

(β)

Την

καταστηµάτων

ίδρυση,

και

λειτουργία

επιχειρήσεων

οι

και
όροι

λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την
νοµοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονοµικούς κανονισµούς και
διατάξεις

(γ)Την

ίδρυση

και

λειτουργία

καταστηµάτων

υγειονοµικού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 του ΚΔΚ). (δ) Την
εγκατάσταση

και

λειτουργία

κινηµατογράφων,

θεάτρων

και

παρεµφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεποµένων
επιθεωρήσεων. (ε) Την ίδρυση και λειτουργίας παιδοτόπων, και
διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο,
πίστες

αυτοκινητιδίων,

µουσικών

συναυλιών

και

άλλων

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείµενη
νοµοθεσία. (στ) Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή
υπηρεσιών διαδικτύου. (ζ) Τη λειτουργία µουσικών οργάνων. (η) Την
άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, εµποροπανηγύρεων και
υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών. (θ) Τα ζωήλατα οχήµατα.
(ι) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήµατος για την άσκηση
δραστηριότητας από εκδιδόµενα πρόσωπα. (ια) Τη διενέργεια
διαφήµισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήµισης, την
τοποθέτηση

επιγραφών

προσδιορισµού

επαγγελµατικής

δραστηριότητας σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και την
παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νοµικά
πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. (ιβ) Τη λειτουργία
καταστηµάτων
υπεραγορών

εκµίσθωσης

µοτοποδηλάτων.

λιανικού εµπορίου

(ιγ)

Την

ίδρυση

. (ιδ) Την άσκηση υπαίθριου
130

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

πλανόδιου εµπορίου. (ιε) Την συµµετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
(ιστ)

Την

άσκηση

επαγγέλµατος

κουρέα,

κοµµωτή,

τεχνίτη

περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής
εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συµβουλίου, σε συνεργασία
µε την υπηρεσία Δηµ. Υγείας. (ιζ) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
(ιη) Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθµιση
θεµάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών. (ιθ) Την
καταλληλότητα

εκθεσιακών

χώρων

στεγασµένων

µόνιµα

ή

προσωρινά ή υπαίθριων ή µικτών.
7) Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό
τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη
µέτρων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας,
αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίµων.
8)

Ελέγχει

την

εφαρµογή

των

διατάξεων

περί

υπαίθριας

διαφήµισης, των προδιαγραφών των διαφηµιστικών πλαισίων και
επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των παράνοµων υπαίθριων
διαφηµίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των
προβλεπόµενων προστίµων, µε τις προϋποθέσεις και όρους που
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
9) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τo Τµήµα Τοπικής
Οικονοµικής Ανάπτυξης και τα Γραφεία του (τήρηση πρωτοκόλλου,
διεκπεραίωση

και

αρχειοθέτηση

αλληλογραφίας,

θέµατα

προσωπικού κλπ).
(Αρµοδιότητες σε θέµατα Απασχόλησης)
1) Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρµογή και εφαρµόζει τοπικά
προγράµµατα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συµµετέχει σε
ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και
διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήµου.
2) Μεριµνά για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της
επαγγελµατικής
λειτουργία

κατάρτισης

Κέντρων

προωθώντας

Επαγγελµατικού

την

ίδρυση

και

Προσανατολισµού

και

Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης σε συνεργασία και µε το
131

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού του Τµήµατος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού και µε τη
Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης
Περιφέρειας και λαµβάνοντας υπόψη τις προγραµµατικές επιλογές
για

θέµατα

επαγγελµατικής

κατάρτισης

του

περιφερειακού

προγράµµατος δια βίου µάθησης.
3) Μεριµνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναµικού της
περιοχής του Δήµου µε την ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων
προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης
στην αγορά εργασίας. Μεριµνά για τη δηµιουργία και λειτουργία
µηχανισµών

ενηµέρωσης

των

ανέργων

για

τις

ευκαιρίες

απασχόλησης στην περιοχή.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα Τουρισµού)
4) Τηρεί µητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάµενη
κατάσταση του τουρισµού στην περιοχή του Δήµου (τουριστικά
αξιοθέατα,

τουριστικές

επιχειρήσεις,

τουριστικές

υποδοµές,

στοιχεία απασχόλησης, οικονοµικά στοιχεία κλπ).
5) Σχεδιάζει και εισηγείται προγράµµατα δράσεων παρέµβασης του
Δήµου για την ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή και την
αναβάθµιση

των

παρεχοµένων

τουριστικών

υπηρεσιών,

σε

συνεργασία µε τους τουριστικούς επαγγελµατικούς φορείς της
περιοχής. Μεριµνά για την εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών.
6)

Μεριµνά

για

το

σχεδιασµό

και

την

πραγµατοποίηση

προγραµµάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήµου (π.χ.
παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για
τους ταξιδιώτες, συµµετοχή σε εκθέσεις τουρισµού, δηµιουργία
δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλες περιοχές εντός και
εκτός της χώρας κλπ).
7)

Μεριµνά

για

την

εφαρµογή

µηχανισµών

ενηµέρωσης

/

πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.

132

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας είναι αρµόδια για την
προστασία και αναβάθµιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού
και

πολιτιστικού

περιβάλλοντος,

για

την

εξασφάλιση

της

αποκοµιδής και της µεταφοράς των απορριµµάτων, της χωριστής
αποκοµιδής και µεταφοράς των ανακυκλώσιµων υλικών, την
εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς
και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου. Η Διεύθυνση είναι
αρµόδια

για

την

ενεργειακή

διαχείριση,

τη

λειτουργία

των

Κοιµητηρίων και των Δηµοτικών Σφαγείων καθώς και για την
Πολιτική

Προστασία

στο

επίπεδο

του

Δήµου.

Παράλληλα

η

Διεύθυνση είναι αρµόδια για την εφαρµογή του πολεοδοµικού
σχεδιασµού, την έκδοση και έλεγχο εφαρµογής των οικοδοµικών
αδειών

και

τον

έλεγχο

των

κατασκευών.

Οι

συγκεκριµένες

αρµοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, Διαταγµάτων και
Υπουργικών Αποφάσεων.
Οι

αρµοδιότητες

των

επί

µέρους

οργανικών

µονάδων

της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας είναι οι εξής:
Α. Τμήμα Πολεοδοµίας
(Αρµοδιότητες έκδοσης οικοδοµικών αδειών)
1) Παραλαµβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλοµένων
φακέλων

για

την

υποβαλλόµενες

έκδοση

οικοδοµικών

µελέτες

αδειών,

(αρχιτεκτονική,

ελέγχει

τις

στατική,

ηλεκτροµηχανολογικές, θερµοµόνωση, παθητική πυροπροστασία,
µελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
και µετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδοµικές
άδειες.
2)

Ελέγχει

τις

αρχιτεκτονικές,

στατικές,

υδραυλικές

και

ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες, τη µελέτη θερµοµόνωσης, τη
µελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά
133

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών
βιοµηχανικών

κτιρίων,

κατά

τις

ρυθµίσεις

της

σχετικής

νοµοθεσίας.
3) Αναθεωρεί και ενηµερώνει τις οικοδοµικές άδειες, εγκρίνει
εργασίες µικρής κλίµακας και τηρεί όλα τα απαιτούµενα σχετικά
στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδοµικών αδειών.
4)

Ελέγχει

το

σύννοµο

εκδοθεισών

οικοδοµικών

αδειών

και

προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
5) Εκδίδει απόφαση για τον καθορισµό µεµονωµένων κτιρίων ή των
περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να
αποπερατώνονται µέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδοµικής
άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.
6)

Χορηγεί

την

άδεια

εγκατάστασης

δοµικής

ή

µηχανικής

κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθµού στην ξηρά,
σύµφωνα µε το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως
ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες
7) Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας και τα Τµήµατά της
(τήρηση

πρωτοκόλλου,

διεκπεραίωση

και

αρχειοθέτηση

αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ)
(Αρµοδιότητες πολεοδοµικών εφαρµογών)
1) Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθµιστικών σχεδίων και των
πολεοδοµικών µελετών για την επέκταση / τροποποίηση των
σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήµου.
2) Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων /
αναθεώρησης των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή
του Δήµου.
3) Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης
ορισµένης περιοχής
4) Ελέγχει την εφαρµογή ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων,
σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που δίδονται στο Δήµο µε τις
ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρµογές αυτές περιλαµβάνουν ιδίως:
134

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

(α) Τον έλεγχο εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος πριν
την έγκριση των πινακίδων εφαρµογής.
(β) Την σύνταξη διαγραµµάτων εφαρµογής και διαγραµµάτων
διαµορφωµένης

κατάστασης.

διαγραµµάτων

που

(γ)

Τον

προορίζονται

έλεγχο

για

τοπογραφικών

σύνταξη

πράξεων

τακτοποιήσεως και αναλογισµού ή πράξεων εφαρµογής. (δ) Την
επίβλεψη τοπογραφικών µελετών και µελετών Πράξεων Εφαρµογής
Σ.Π. (ε) Την σύνταξη Πράξεων Εφαρµογής. (στ) Την εφαρµογή
πολεοδοµικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν
έχουν

γενικότερο

χαρακτήρα.

(ζ)

Τον

έλεγχο

εφαρµογής

ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος, κατ΄ άρθρο115 Κ.Β.Π.Ν. (η) Την
εφαρµογή εγκεκριµένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την
πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
5) Γνωµοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόµησης κατασκευής
κτιρίων

που

προορίζονται

για

γεωκτηνοτροφικές,

γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς
και

για

εγκαταστάσεις

αποθήκευσης

λιπασµάτων,

φαρµάκων,

ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και
αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαµενών
από οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες Αγροτικής
παραγωγής και Αλιείας).
6) Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυµοτοµικών διαγραµµάτων, όρων
δόµησης,

διαγραµµάτων

και

πράξεων

εφαρµογής,

πράξεων

τακτοποίησης και αναλογισµού
(Αρµοδιότητες ελέγχου κατασκευών
1) Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η
εφαρµογή των εγκεκριµένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδοµικών
αδειών.
2) Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισµάτων και
στον χαρακτηρισµό αυτών σύµφωνα µε την ισχύουσα πολεοδοµική
νοµοθεσία.
3) Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους

135

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

παραβάσεων,

προβαίνει

προβλεποµένων

σε

κυρώσεων

επιβολή
κατά

προστίµων

την

κείµενη

ή

άλλων

πολεοδοµική

νοµοθεσία.
4) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό
οικοδοµικό κανονισµό και τις οικοδοµές που χαρακτηρίζονται
επικίνδυνες, σε συνεργασία µε τη δηµοτική αστυνοµία.
5) Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδοµές για µη εξόφληση
ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία µε τη δηµοτική
αστυνοµία.
Β. Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
1) Σχεδιάζει, προγραµµατίζει, εισηγείται και µεριµνά για την
εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων, δράσεων και µέτρων για την
προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του
Δήµου.
2) Μεριµνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
και την καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήµου.
3) Παρακολουθεί την εφαρµογή των ρυθµίσεων που αφορούν τις
προστατευόµενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήµου, σε
συνεργασία και µε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες.
4) Μεριµνά για τη δηµιουργία και καλή λειτουργία µηχανισµών και
συστηµάτων για την αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο
πλαίσιο αυτό µεριµνά για:
(α) την διαχείριση, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό που
καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε
επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, επεξεργασίας,
ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας
σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής µονάδων επεξεργασίας και
αξιοποίησης,

(β)

εναπόθεσης

(ΧΑΔΑ),

εγγειοβελτιωτικών

την

αποκατάσταση
σε

έργων

συνεργασία
της

τεχνικής

υφισταµένων
µε

τον

υπηρεσίας.

χώρων
τοµέα
(γ)

Την

κατασκευή και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού
καθαρισµού, σε συνεργασία µε την Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).
136

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

5) Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθµιση θεµάτων περιβαλλοντικής
προστασίας, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε
τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέµατα αυτά αφορούν ιδίως: (α) Την
ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. (β) Τον καθορισµό των χώρων για
τη δηµιουργία κοιµητηρίων και την παροχή γνώµης για τον
καθορισµό χώρων αποτέφρωσης νεκρών. (γ) Την περιβαλλοντική
αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών. (δ) Την παροχή γνώµης για
τον

καθορισµό

βιοµηχανικών

και

Επιχειρησιακών

Περιοχών

(Β.Ε.Π.Ε.) και για τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’
άρθρο 5 ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία µε την
υπηρεσία Πολεοδοµίας. (ε) Την παρακολούθηση προγραµµάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (π.χ.
του προγράµµατος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες ). (στ) Τη
λήψη προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων για την προστασία
των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο
αυτό µεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους
ιδιοκτήτες,

νοµείς

και

επικαρπωτές,

προς

καθαρισµό

των

οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων
και αυτοτελών οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα
όριά

τους.

Σε

περίπτωση

µη

συµµόρφωσης

των

υποχρέων,

προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισµό των χώρων
αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη
του Δήµου.
6) Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρµογή
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών
αποβλήτων στην περιοχή του Δήµου ( συστήµατα και προγράµµατα
ανακύκλωσης)
7) Μεριµνά για τη λήψη µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση
της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών.
(Αρµοδιότητες διαχείρισης Κοιµητηρίων)
8) Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων
σύµφωνα

µε

τις

ισχύουσες

διατάξεις

και

του

ειδικότερους

137

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

κανονισµούς λειτουργίας του Δήµου.
9)

Μεριµνά

για

τη

δηµιουργία

και

λειτουργία

κέντρων

αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδεις ταφής και
αποτέφρωσης νεκρών.
10) Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων
καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που
σχετίζονται µε τη λειτουργία των δηµοτικών κοιµητηρίων.
11) Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται µε τις
οικονοµικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των
κοιµητηρίων και συνεργάζεται µε τις οικονοµικές υπηρεσίες του
Δήµου για την απόδοση των εισπραττοµένων ποσών.
12) Μεριµνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσµηση των
χώρων των κοιµητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή
των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδοµών και πρασίνου των
κοιµητηρίων.
(Αρµοδιότητες διαχείρισης δηµοτικών σφαγείων)
13) Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δηµοτικών σφαγείων
σύµφωνα

µε

τις

ισχύουσες

διατάξεις

και

του

ειδικότερους

κανονισµούς λειτουργίας του Δήµου.
14) Μεριµνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών
υγιεινής

στα

δηµοτικά

σφαγεία,

σύµφωνα

µε

τις

ισχύουσες

διατάξεις
15) Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων
καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που
σχετίζονται µε τη λειτουργία των δηµοτικών σφαγείων.
16) Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται µε τις
οικονοµικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των
σφαγείων και συνεργάζεται µε τις οικονοµικές υπηρεσίες του Δήµου
για την απόδοση των εισπραττοµένων ποσών.
17) Μεριµνά για την καθαριότητα των χώρων των σφαγείων καθώς
και για τη συντήρηση των κάθε είδους υποδοµών και τεχνικών
εγκαταστάσεων των σφαγείων.
138

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

(Αρµοδιότητες Πολιτικής προστασίας)
18) Στο πλαίσιο του Τµήµατος λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής
Προστασίας το οποίο είναι αρµόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων
σχεδιασµού,

το

συντονισµό

δράσεων

για

την

πρόσληψη,

αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή
του Δήµου.
Ειδικότερα το Γραφείο:
(α)

Διατυπώνει

εισηγήσεις

για

το

σχεδιασµό

της

πολιτικής

προστασίας της περιοχής του Δήµου, στο πλαίσιο του ετήσιου
εθνικού σχεδιασµού και µεριµνά για την εφαρµογή των σχετικών
προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και
περιφερειακού σχεδιασµού.
(β)Υποστηρίζει το συντονισµό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής
προστασίας για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και
αποκατάσταση των καταστροφών που συµβαίνουν στην περιοχή του
Δήµου.
(γ)Μεριµνά για την

διάθεση και συντονίζει

την δράση του

απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την πρόσληψη, ετοιµότητα,
αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή
του Δήµου
(δ)Επεξεργάζεται

ειδικότερες

προτάσεις

προς

τις

αρµόδιες

υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήµου,
συµµετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και
διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.

(Αρµοδιότητες εξοικονόµησης ενέργειας)
19) Το Τµήµα έχει επίσης ως αντικείµενο την προώθηση της
εξοικονόµησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις
του Δήµου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων
µορφών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Μεριµνά για τη µελέτη και σταδιακή εφαρµογή συστήµατος
139

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ενεργειακής διαχείρισης, σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της
Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηµατική και συνεχής
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
(β) Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων βελτίωσης και των
ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προµήθειες
του Δήµου, σύµφωνα µε τις σχετικές ρυθµίσεις της Πολιτείας
(γ)

Μεριµνά

για

την

εφαρµογή

των

µέτρων

µείωσης

της

ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήµου, καθώς και των
δικτύων ηλεκτροφωτισµού των δηµόσιων κοινόχρηστων χώρων που
θεσπίζονται από την Πολιτεία.
(δ) Μεριµνά για την αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας και
την χρησιµοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχηµάτων από το
Δήµο.
Γ Τµήµα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

& συντήρησης

πρασίνου
(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και εποπτείας)
1) Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος συλλογής
και µεταφοράς και µεριµνά για την έκδοση της προβλεπόµενης
άδειας συλλογής και µεταφοράς.
2)

Μελετά,

σχεδιάζει

και

εισηγείται

για

τη

βελτίωση

των

συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της
αποκοµιδής

και

ανακυκλώσιµων

µεταφοράς
υλικών,

των

καθώς

και

απορριµµάτων
της

και

των

καθαριότητας

των

κοινοχρήστων χώρων του Δήµου.
3) Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις
αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων και υλικών
που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση
των παραπάνω λειτουργιών (οχήµατα, τεχνικά µέσα, κάδοι κλπ).
4) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την
εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαµορφώνει και
παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
5) Διαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέργεια των
εργασιών

καθαριότητας

(αποκοµιδή

απορριµµάτων,
140

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ανακυκλώσιµων υλικών, οδοκαθαρισµός, ειδικά συνεργεία κλπ).
6) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και
στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράµµατα
αναγκών ανθρώπινου δυναµικού.
7) Προσδιορίζει τα σηµεία και µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων
απορριµµάτων και κάδων ανακύκλωσης.
8) Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προγραµµάτων
διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των
αποτελεσµάτων των σχετικών εργασιών.
9) Παρακολουθεί την διαθεσιµότητα των τεχνικών µέσων που
απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών και συνεργάζεται µε
το Γραφείο Συντήρησης Οχηµάτων για την καλύτερη αξιοποίηση
των τεχνικών µέσων που διαθέτει ο Δήµος.
10) Καταρτίζει και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων
εκπαίδευσης του προσωπικού του Τµήµατος.
(Αρµοδιότητες αποκοµιδής απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων
υλικών)
11) Διαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα
συγκροτεί

τα

συνεργεία

για

την

αποκοµιδή

των

και

αστικών

απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και την µεταφορά
τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
12) Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο
της

αποκοµιδής

των

αστικών

απορριµµάτων

και

των

ανακυκλούµενων υλικών και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα
εργοστάσια επεξεργασίας τους.
13) Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή
κατάσταση των οχηµάτων και τεχνικών µέσων που χρησιµοποιούν
τα συνεργεία καθαριότητας του Τµήµατος.
14) Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την
εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής των απορριµµάτων και
των ανακυκλούµενων υλικών.
15) Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση
των κάδων και των απορριµµατοδοχείων συγκέντρωσης των
141

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών.
16) Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο
του καθαρισµού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων
του Δήµου και της συγκέντρωσης των απορριµµάτων σε χώρους
µεταφόρτωσης.
17) Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεµφερείς εργασίες
όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων, ο καθαρισµός από
παράνοµες

αφίσες

και

διαφηµίσεις,

ο

καθαρισµός

εγκαταλελειµµένων οικιών κλπ.

(Αρµοδιότητες διαχείρισης και συντήρησης οχηµάτων)
18)

Διαχειρίζεται

το

στόλο

των

οχηµάτων

του

Δήµου

(απορριµµατοφόρα, διάφορα αυτοκινούµενα µηχανήµατα, φορτηγά
και επιβατηγά οχήµατα) µεριµνώντας για τη στελέχωσή τους, την
ασφάλισή τους και τον εφοδιασµό µε όλα τα σχετικά µε την κίνηση
έγγραφα.
19) Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχηµάτων του
Δήµου, την κατανάλωση καυσίµων και την ανάγκη περιοδικής
προληπτικής τους συντήρησης.
20) Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχηµάτων και µεριµνά για την
αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσµάτων ατυχηµάτων.
21)

Σχεδιάζει

και

εφαρµόζει

τα

προγράµµατα

προληπτικής

συντήρησης των κάθε είδους οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων
του Δήµου.
22) Μεριµνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την
επισκευή των οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του Δήµου.
23) Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών
που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση
βλαβών των οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του Δήµου
24) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την
εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών
των οχηµάτων του Δήµου και διαµορφώνει και παρακολουθεί

142

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

(Αρµοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου)
1)

Μελετά,

σχεδιάζει

και

εισηγείται

για

τη

βελτίωση

των

συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της
ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήµου.
2) Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις
αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων και υλικών
που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση
των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήµου
(τεχνικά µέσα, εργαλεία, λιπάσµατα, φάρµακα κλπ).
3) Διαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέργεια των
εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση,
πότισµα, κλάδεµα κλπ).
4)

Διαµορφώνει

συγκροτεί

τα

τα

αναλυτικά

συνεργεία

για

περιοδικά
την

προγράµµατα

εκτέλεση

των

και

εργασιών

συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
5) Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο
της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
6) Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή
κατάσταση των τεχνικών µέσων που χρησιµοποιούν τα συνεργεία
του Τµήµατος.
7) Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την
εκτέλεση των προγραµµάτων πρασίνου του Τµήµατος.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αρμοδιότητες

Αυτοτελούς

Τμήματος

Κοινωνικής

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Το

Αυτοτελές

Τµήµα

Κοινωνικής

Προστασίας,

Παιδείας

και

Πολιτισµού είναι αρµόδιο για το σχεδιασµό και την εφαρµογή της
κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς

143

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

και για την προστασία και προαγωγή της δηµόσιας υγείας στην
περιοχή του Δήµου, µε τη λήψη των καταλλήλων µέτρων και τη
ρύθµιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως το Τµήµα είναι
αρµόδιο

για

την

προώθηση

και

ρύθµιση

ζητηµάτων

της

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την προώθηση
της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασµό και την
εφαρµογή προγραµµάτων Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς.
Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες του Τµήµατος στο πλαίσιο της
αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων,
Διαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Οι

αρµοδιότητες

των

επί

µέρους

γραφείων

του

Τµήµατος

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού είναι οι εξής:
Α. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας
των φύλων.
(Αρµοδιότητες

Σχεδιασµού

/

Συντονισµού

/

Παρακολούθησης

Κοινωνικών Πολιτικών)
1) Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά
για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών ή συµµετέχει σε δράσεις
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της
βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, µε την
ίδρυση

και

λειτουργία

νοµικών

προσώπων,

ιδρυµάτων

και

επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, βρεφοκοµεία,
ορφανοτροφεία,

κέντρα

ανοικτής

περίθαλψης

και

ηµερήσιας

φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, γηροκοµείων
κλπ).
2)

Σχεδιάζει,

εισηγείται

και

µεριµνά

για

την

εφαρµογή

προγραµµάτων ή συµµετέχει σε προγράµµατα και δράσεις για την
ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών, και
προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή της
τοπικής κοινωνίας.
3) Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά
για

την

εφαρµογή

κοινωνικών

πολιτικών

που

αφορούν

την
144

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των
ηλικιωµένων, των ατόµων µε αναπηρία καθώς και ευπαθών
κοινωνικών οµάδων.
4) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών
πολιτικών ή συµµετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη
και φροντίδα της υγείας των δηµοτών µε την ίδρυση και λειτουργία
εγκαταστάσεων

για

την

παροχή

υπηρεσιών

υγείας

και

την

προαγωγή της ψυχικής υγείας (µε τη δηµιουργία δηµοτικών και
κοινοτικών

ιατρείων,

κέντρων

αγωγής

υγείας,

κέντρων

υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων
ψυχικής υγείας, κέντρων συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων
της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων
και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
5)

Σχεδιάζει,

εισηγείται

και

µεριµνά

για

την

εφαρµογή

προγραµµάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη
της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήµου, µε τη δηµιουργία
Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας
6) Μεριµνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και
της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών δικτύων
κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και οµάδων
εθελοντών.
7) Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής
Πολιτικής

σε

τοπικό

επίπεδο

(πχ

µέσω

της

εκπόνησης

και

περιοδικής αναπροσαρµογής ενός «Τοπικού Συµφώνου Κοινωνικής
Πολιτικής»)
8) Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής
Φροντίδας,

όπως:

οι

κοινωνικές

υπηρεσίες

κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων

του

Δήμου,

οι

του Δήμου, οι

Μ.Κ.Ο. , οι υπηρεσίες και δομές κοινωνικής προστασίας της
Περιφέρειας και του Κράτους τα αντιπροσωπευτικά σώματα των
ομάδων – χρηστών.
(Αρµοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου)
145

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

1.

Χορηγεί

άδεια

ίδρυσης

και

λειτουργίας

δηµοτικών

και

ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθµών.
2.

Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας

ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί) και ευθύνεται για τη
λειτουργία των παιδικών εξοχών.
3.

Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής

πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωµατεία που
επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
4.

Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωµατείων και

ιδρυµάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισµό τους και παρακολουθεί και
ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου µε κοινωφελείς σκοπούς.
5.

Μεριµνά για τον διορισµό των µελών διοικητικών συµβουλίων

και

εποπτεύει

και

ρυθµίζει

θέµατα

λειτουργίας

ιδρυµάτων

προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού,(όπως Κέντρων
Παιδικής

Μέριµνας,

Παιδικών

Σταθµών,

Παιδικών

Εξοχών,

παραρτηµάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
6.

Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών

επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωµένων ή ατόµων, που πάσχουν
ανίατα από κινητική αναπηρία.
7.

Μεριµνά για τον ορισµό µελών του Διοικητικού Συµβουλίου

των Ταµείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα
των Ταµείων είναι στο Δήµο.
(Αρµοδιότητες εφαρµογής κοινωνικών πολιτικών)
Υλοποιεί

δράσεις

και

προγράµµατα

κοινωνικής

πολιτικής

συµπληρωµατικά µε τις δράσεις και τα προγράµµατα κοινωνικής
πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νοµικά πρόσωπα του Δήµου.
Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά:
(α) Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδοµάτων
πρόνοιας, σε συνεργασία µε το Γραφείο Εφαρµογής Προγραµµάτων
Κοινωνικής Πρόνοιας (β) Ασκεί κοινωνική εργασία µε άτοµα,
οικογένειες

και

κοινωνικές

οµάδες.

(γ)

Λειτουργεί

µονάδες
146

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

συµβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης. (δ)
Συνεργάζεται µε τα σχολεία της περιοχής για ενηµέρωση σε
κοινωνικά θέµατα (AIDS, ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία µε τους
συλλόγους

γονέων

διοργανώνει

Σχολές

Γονέων.

(ε)

Υλοποιεί

προγράµµατα πρόληψης και αντιµετώπισης ψυχοκοινωνικών και
οικονοµικών

προβληµάτων

(προσφύγων,

µεταναστών,

παλιννοστούντων, φυλακισµένων, υπερηλίκων κ.λ.π.) (στ) Υλοποιεί
δράσεις

προστασίας

περίθαλψης

(ζ)

περιθαλποµένων

Υλοποιεί

δράσεις

σε

ιδρύµατα

κλειστής

προστασίας

µονογονεϊκών

Προγραµµάτων

Κοινωνικής

οικογενειών
(Αρµοδιότητες

Εφαρµογής

Προστασίας )
1) Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδυνάτων
πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που
δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α)

Μεριµνά

για

την

παροχή

οικονοµικής

ενίσχυσης

των

αυτοστεγαζοµένων, για τη σχετική µίσθωση ακινήτων, τη ρύθµιση
διαφόρων

θεµάτων

κοινωνικής

κατοικίας

και

την

επιβολή

κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νοµοθεσίας. (β) Εκδίδει
πιστοποιητικά

οικονοµικής

αδυναµίας.

(γ)

Μεριµνά

για

την

καταβολή επιδοµάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους
παραπληγικούς,
διανοητικά
υποφέροντες

τετραπληγικούς

καθυστερηµένους,
από

και

ακρωτηριασµένους,

ανίκανους

εγκεφαλική

προς

παράλυση

εργασία,

(σπαστικούς),

απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιµολυτική αναιµία
και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτοµα δικαιούµενα
παροχής κοινωνικής προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
σχετικής

νοµοθεσίας,

καθώς

και

των

οικείων

κανονιστικών

ρυθµίσεων. (δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης
οικηµάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους. (ε)
Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδροµής.
147

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

(στ)

Εισηγείται

την

έκδοση

αποφάσεων

παροχής

κοινωνικής

προστασίας. (ζ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας
λαχειοφόρων
(η)Χορηγεί

αγορών,
κάρτες

εράνων

αναπηρίας

και

φιλανθρωπικών

έπειτα

από

αγορών.

γνωµάτευση

της

Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας
2) Επιµελείται των θεµάτων που αφορούν ασφαλισµένους του ΟΓΑ
δηµότες και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει τους ασφαλισµένους αυτούς.
3) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Τµήµα Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού και τα Γραφεία του (τήρηση
πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας,
θέµατα προσωπικού κλπ).
(Αρµοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των φύλων)
Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων
και µέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε
όλους τους τοµείς. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για:
(α) τη λήψη µέτρων για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας
κατά των γυναικών και των παιδιών (β) την ανάπτυξη δράσεων για
την καταπολέµηση των κοινωνικών στερεότυπων µε βάση το φύλο
(γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για ευπαθείς οµάδες
γυναικών

(δ)

την

ανάπτυξη

δράσεων

για

την

αύξηση

της

συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση (ε) τη λήψη µέτρων
για

την

εναρµόνιση

επαγγελµατικών

και

οικογενειακών

υποχρεώσεων (στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και
πολιτική συµµετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα
κέντρα λήψης αποφάσεων
Β. Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δηµόσιας
Υγείας
1) Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και µεριµνά για την εφαρµογή µέτρων
για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και
σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις
ισχύουσες διατάξεις:
148

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

(α) Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των δηµοτικών δεξαµενών
νερού. (β) Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των καταστηµάτων
και επιχειρήσεων, (γ) Μεριµνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης,
της κοινής ησυχίας και της εκποµπής ρύπων, θορύβων και άλλων
επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, (δ) Χορηγεί
βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς. (ε) Παρέχει συνδροµή στο
έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που
ζητούν τα εντεταλµένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύµφωνα µε τις
οδηγίες τους. (Συνεργασία µε τον τοµέα ζωικής παραγωγής της
υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής, όταν απαιτείται). (στ) Μεριµνά
για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δηµόσια και ιδιωτικά
σχολεία της περιοχής.
2) Σχεδιάζει, προγραµµατίζει µια µεριµνά για την εφαρµογή
προγραµµάτων µέτρων για την προαγωγή της δηµόσιας υγείας. Στο
πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο
Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων εµβολιασµών. (β)
Μεριµνά για την υλοποίηση ι) προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής που
οργανώνονται

από

το

Υπουργείο

Υγείας

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει
απευθείας τον προϋπολογισµό του αντίστοιχου Υπουργείου ιι)
εκτάκτων προγραµµάτων δηµόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται
µε έκτακτη χρηµατοδότηση ιιι) προγραµµάτων δηµόσιας υγείας που
χρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γ) Εκδίδει
τοπικές υγειονοµικές διατάξεις και λαµβάνει µέτρα σε θέµατα
δηµόσιας υγιεινής. (δ) Μεριµνά για την πληροφόρηση των δηµοτών
για θέµατα δηµόσιας υγείας. (ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε
συνεργασία µε τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά
προγράµµατα για την προστασία και προαγωγή της Δηµόσιας
Υγείας στην περιοχή αρµοδιότητας του Δήµου, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
3) Ρυθµίζει διάφορα διοικητικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη
δηµόσια υγεία στην περιοχή του Δήµου. Στο πλαίσιο αυτό και
149

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις
ισχύουσες διατάξεις: (α) Εισηγείται τον ορισµό ιατρών προς
εξέταση

επαγγελµατιών

και

εργαζοµένων

σε

καταστήµατα

υγειονοµικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων
υγείας. (β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι
πωλούν φάρµακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και
φαρµακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγµάτων φαρµάκων. (γ)
Εισηγείται τον ορισµό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της
περιοχής του Δήµου.
Γ . Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού
(Αρµοδιότητες σε θέµατα παιδείας και δια βίου µάθησης)
1) Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών
υποδοµών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό
και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις
ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριµνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και
την φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδοµών του εθνικού συστήµατος
της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε
επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει
κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για
τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους
(Άρθρο 243 του ΔΚΚ).
(β) Μεριµνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας,
επιλογής και εκτίµησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση
διδακτηρίου,

καθώς

και

επιλογής

οικοπέδου

µετά

κτιρίου

κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
(γ) Συνεργάζεται µε την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση
οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την
ανέγερση σχολικών κτιρίων.
(δ) Μεριµνά για τη µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων
σχολικών µονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε

150

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

περίπτωση

συστέγασης

καθορίζει

την

αποκλειστική

χρήση

ορισµένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική µονάδα,
καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες
λειτουργίας

της

(Συνεργασία

µε

κάθε
την

συστεγαζόµενης

Οικονοµική

σχολικής

υπηρεσία

για

µονάδας

τη

µίσθωση

ακινήτων).
(ε)

Συνεργάζεται

µε

την

Δηµοτική

Επιτροπή

Παιδείας,

την

ενηµερώνει για θέµατα της αρµοδιότητάς της και της παρέχει κάθε
αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της.
2)

Σχεδιάζει

και

µεριµνά

για

την

εφαρµογή

πολιτικών,

προγραµµάτων και δράσεων για την υποστήριξη των µαθητών της
πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και για
τη γενική παιδεία των κατοίκων. Περιλαµβάνονται αρµοδιότητες
όπως:
(α) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών
(β)

Η

ίδρυση

και

λειτουργία

κέντρων

δηµιουργικής

απασχόλησης παιδιών
(γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής
3) Μεριµνά για το σχεδιασµό και την εκτέλεση προγραµµάτων δια
βίου

µάθησης

περιφερειακού

στο

πλαίσιο

του

προγραµµατισµού,

αντίστοιχου
σύµφωνα

µε

εθνικού
την

και

κείµενη

νοµοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που
δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α)

Καταρτίζει,

στο

πλαίσιο

του

τοπικού

αναπτυξιακού

προγράµµατός του, το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης, µε
βάση το Εθνικό Πρόγραµµα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο
περιφερειακό πρόγραµµα δια βίου µάθησης (νόµος 3879 / 2010,
άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης περιλαµβάνει,
ιδίως, επενδύσεις, προγράµµατα ή επί µέρους δράσεις γενικής
εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρµογής της
δηµόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης σε τοπικό επίπεδο. (β)
Μεριµνά για την εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος δια βίου
µάθησης και διαχειρίζεται την εφαρµογή των πολιτικών και των
151

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην
περιφέρεια του Δήµου. (γ) Εισηγείται την ίδρυση και µεριµνά για τη
λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ( Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρµόζουν
το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης και τα οποία οργανώνονται
είτε στο πλαίσιο του Τµήµατος, είτε στο πλαίσιο νοµικού προσώπου
του Δήµου. (δ) Μεριµνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών
δοµών και την εφαρµογή προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας
Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που
συνάπτει ο Δήµος µε τη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης. (ε)
Μεριµνά

για

την

εφαρµογή

προγραµµάτων

των

Κέντρων

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στο πλαίσιο προγραµµατικών
συµβάσεων που συνάπτει ο Δήµος µε το Υπουργείο. (στ) Ασκεί τις
αρµοδιότητες λαϊκής επιµόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων
που µεταφέρονται από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση µαζί µε την
αντίστοιχη

επιχειρησιακή

µονάδα

ή

αποκεντρωµένη

δοµή

υπηρεσιακής µονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.
3879 / 2010.
4) Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση ζητηµάτων εύρυθµης
λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της
πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο
αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις
ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής
ωφέλειας

ή

για

την

πραγµατοποίηση

εκδηλώσεων

κοινού

ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε τη Σχολική Επιτροπή. (β) Μεριµνά
για τη µεταφορά µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο
φοίτησης,

περιλαµβανοµένης

της

µεταφοράς

των

µαθητών

σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της µεταφοράς και σίτισης
µαθητών µουσικών γυµνασίων και λυκείων (Συνεργασία µε την
Οικονοµική υπηρεσία). (γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους
γονέων και κηδεµόνων. (δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, µεταφορά ή
επισκευή

τηλεφωνικών

συνδέσεων

(κυρίων,

δευτερευουσών,
152

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία. (ε) Οργανώνει συναυλίες
ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους µαθητές, κατόπιν
έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής. (στ) Μεριµνά για το διορισµό και
την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυµάτων, που χορηγούν
υποτροφίες,

εφόσον

έχουν

τοπική

σηµασία.

(ζ)

Εγκρίνει

οποιαδήποτε µίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης για
µεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
(η) Εισηγείται τον καθορισµό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε
περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους. (θ) Εισηγείται την
κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και
συντήρηση των σχολικών κτιρίων. (ι) Εισηγείται την επιβολή
κυρώσεων,

κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους

γονείς και

κηδεµόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και
αµελούν για την τακτική φοίτησή τους. (ια) Εισηγείται τη διακοπή
µαθηµάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδηµικής νόσου, εντός
των διοικητικών ορίων του οικείου δήµου.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς)
5) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών,
προγραµµάτων και δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού για την
προστασία του τοπικού πολιτισµού, την προβολή των πολιτιστικών
αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό
επίπεδο. Περιλαµβάνονται πολιτικές, προγράµµατα και δράσεις
όπως:
(α) Δηµιουργία πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων,
πινακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρων, φιλαρµονικών και
σχολών

διδασκαλίας

γλυπτικής

κλπ.

προγραµµάτων

(β)

µουσικής,
Διοργάνωση

σχολών
και

χορού,

ζωγραφικής,

εφαρµογή

πολιτιστικών

(θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες

πολιτιστικές εκδηλώσεις). (γ) Προστασία µουσείων, µνηµείων,
σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της
περιοχής. (δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών
και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται
153

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

στο Δήµο από τρίτους. (ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. (στ) Προώθηση της
ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισµού.
6) Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση τοπικών πολιτιστικών
θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που
δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται για τη συµµετοχή εκπροσώπου του Δήµου στην
οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εµβέλειας. (β) Εισηγείται
για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού
χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του Δήµου.
(γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
ιδιωτικών

µουσικών

ιδρυµάτων

(αδείων,

µουσικών

σχολών,

χορωδιών, συµφωνικών ορχηστρών και συγκροτηµάτων µουσικής
δωµατίου).
7) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών,
προγραµµάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού
αθλητισµού

και

την

παροχή

δυνατοτήτων

άθλησης

στους

κατοίκους. Περιλαµβάνονται πολιτικές, προγράµµατα και δράσεις
όπως :
(α)

Κατασκευή,

συντήρηση

και

διαχείριση

αθλητικών

εγκαταστάσεων (δηµοτικά γυµναστήρια, αθλητικά κέντρα και
δηµοτικοί

χώροι

άθλησης).

(β)

Προώθηση

και

εφαρµογή

προγραµµάτων ενίσχυσης του µαζικού αθλητισµού και διοργάνωση
αθλητικών εκδηλώσεων.
(γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που
καθορίζονται µε διυπουργική απόφαση
8) Τηρεί το µητρώο νέων και συνεργάζεται µε το Δηµοτικό
Συµβούλιο

Νέων

για

την

ανάληψη

πρωτοβουλιών

και

δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας των νέων.
9) Μεριµνά για την οργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων που
απευθύνονται στους νέους και συµµετέχει στους σχεδιασµούς και
τα προγράµµατα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς. 10)
154

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δηµοτικών δοµών και
νοµικών προσώπων που εφαρµόζουν προγράµµατα και δράσεις
στους τοµείς του πολιτισµού του αθλητισµού και της Νέας Γενιάς.
11)

Υλοποιεί

δράσεις

και

προγράµµατα

στους

τοµείς

του

Πολιτισµού, του Αθλητισµού και της Νέας Γενιάς, συµπληρωµατικά
µε τις δράσεις και τα προγράµµατα που υλοποιούνται από τα
Νοµικά Πρόσωπα του Δήµου.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αρμοδιότητες

Διεύθυνσης

Διοικητικών

και

Οικονομικών

Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια
για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την
δηµοτική

κατάσταση

και

την

καταγραφή

των

ληξιαρχικών

γεγονότων στην περιοχή του Δήµου, για τον σχεδιασµό και τον
συντονισµό

εφαρµογής

των

πολιτικών,

συστηµάτων

και

διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση
του ανθρώπινου δυναµικού του Δήµου και για την παροχή γενικών
υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δηµοτικές υπηρεσίες.
Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική
τήρηση των οικονοµικών προγραµµάτων λειτουργίας του Δήµου, τη
σωστή απεικόνιση των οικονοµικών πράξεων και τη διαχείριση των
εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση
της δηµοτικής περιουσίας και την αποτελεσµατική διενέργεια όλων
των νόµιµων διαδικασιών που απαιτούνται για την προµήθεια
υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών του Δήµου. Οι συγκεκριµένες
αρµοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, Διαταγµάτων και
Υπουργικών Αποφάσεων.
Στη

Διεύθυνση

υπάγονται

διοικητικά

και

τα

αποκεντρωµένα

Γραφεία Διοικητικών και Οικονοµικών Θεµάτων καθώς και τα
αποκεντρωµένα Τµήµατα ΚΕΠ σε επιµέρους δηµοτικές ενότητες.
Οι

αρµοδιότητες

των

επί

µέρους

οργανικών

µονάδων

της

155

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:
Α.Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήµου
Το γραφείο Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων παρέχει κάθε
είδους

διοικητική

και

γραµµατειακή

υποστήριξη

στα

αιρετά

διοικητικά όργανα του Δήµου. Ειδικότερα το Τµήµα:
1) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη
προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήµου, δηλαδή το
Δηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή
Ποιότητας

Ζωής

συνεδριάσεων,

και

την

τήρηση

Εκτελεστική

πρακτικών

Επιτροπή

(οργάνωση

συνεδριάσεων,

παραγωγή,

διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθµιση
συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων
συλλογικών οργάνων κλπ).
2) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη
προς τα ατοµικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήµου, δηλαδή τον
Πρόεδρο

του

Δηµοτικού

Συµβουλίου,

τον

Δήµαρχο,

τους

Αντιδηµάρχους, καθώς και το Γενικό Γραµµατέα (οργάνωση και
ρύθµιση συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και
αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου
αποφάσεων ατοµικών οργάνων κλπ).
3) Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς τη Δηµοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης, το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών, τις Επιτροπές
του Δηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και προς το Συµπαραστάτη του
Δηµότη και της Επιχείρησης.
4) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στις Δηµοτικές Παρατάξεις.
5) Μεριµνά για την ενηµέρωση των πολιτικών οργάνων και των
υπηρεσιών του Δήµου για τις αποφάσεις που λαµβάνουν τα όργανα
του Δήµου.
6) Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήµου σε διαφόρους
φορείς και όργανα και µεριµνά για την αποστολή στοιχείων στους
εκπροσώπους και την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων
που υποβάλλουν στο Δήµο.
Β

Τµήµα

Δηµοτικής

Κατάστασης,

Ληξιαρχείου

και
156

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Αλλοδαπών
(Αρµοδιότητες σε θέµατα δηµοτικής κατάστασης)
1) Τηρεί και ενηµερώνει τα µητρώα του δηµοτολογίου και τα
µητρώα αρρένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες θεσµοθετηµένες
διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
κείµενη νοµοθεσία για τη δηµιουργία και τήρηση του Εθνικού
Δηµοτολογίου.
2) Μεριµνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύµου, καθώς και την
πρόσληψη πατρωνύµου και µητρωνύµου από παιδιά, που γεννήθηκαν
χωρίς γάµο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
3) Μεριµνά για τον εξελληνισµό του ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του
εξωτερικού, οµογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική
ιθαγένεια και παλιννοστησάντων οµογενών, που έχουν την ελληνική
ιθαγένεια.
4) Χορηγεί άδειες πολιτικού γάµου και µεριµνά για την τέλεση των
γάµων αυτών.
5) Ενηµερώνει περιοδικά τις δηµόσιες υπηρεσίες για τις µεταβολές
προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούµενα
στοιχεία
6) Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατοµικής και οικογενειακής
κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και
πίνακες µε τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
7) Συνεργάζεται µε άλλους Δήµους και δηµόσιες υπηρεσίες στις
περιπτώσεις

µεταβολών

των

µητρώων

σε

αντιστοιχία

προς

ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
8) Μεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήµου που
προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα Ληξιαρχείου)
9) Τηρεί και ενηµερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία
καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συµβαίνουν στην
περιφέρεια του Δήµου (γεννήσεις, γάµοι, θάνατοι) καθώς και κάθε
µεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται µε αυτά (π.χ. διαζύγια),
157

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

σύµφωνα µε τις ισχύουσες θεσµοθετηµένες διαδικασίες.
10) Τηρεί αρχεία επισήµων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
11) Εκδίδει αποσπάσµατα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα
θεσµοθετηµένα πιστοποιητικά.
12) Ενηµερώνει τα αντίστοιχα Τµήµατα άλλων Δήµων για τα
ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των µητρώων /
αρχείων που τηρούνται στα Τµήµατα αυτά.
13) Συνεργάζεται µε Ληξιαρχεία άλλων Δήµων σε περιπτώσεις
µεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται
καταχωρηµένες εκεί.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης)
14) Τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα
νοµοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και µετανάστευσης. Στο
πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο
Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών. (β) Παραλαµβάνει αιτήσεις , ελέγχει
τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην αρµόδια υπηρεσία της
Περιφέρειας για την χορήγηση και ανανέωση αδειών παραµονής
αλλοδαπών στην Ελλάδα. (γ) Παραλαµβάνει αιτήσεις και
δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας µε
πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών. (δ) Επιδίδει σχετικές µε τα ανωτέρω
αποφάσεις σε αλλοδαπούς.
Γ. Τμήμα

Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής Μέριµνας

(Αρµοδιότητες σε θέµατα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού)
1) Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµογή των
διαδικασιών και εσωτερικών κανονισµών που ρυθµίζουν τις σχέσεις
του Δήµου µε το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των
γενικότερων ρυθµίσεων της Πολιτείας.
2) Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναµικού που
θεσπίζει η Πολιτεία για τον δηµόσιο τοµέα, µεριµνά για τον

158

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική
ενότητα του Δήµου σε συνεργασία µε το Γραφείο Προγραµµατισµού
και Οργάνωσης του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής και την κατάρτιση / επικαιροποίηση των περιγραφών
αρµοδιοτήτων των επιµέρους θέσεων.
3) Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις
διοικητικές ενότητες του Δήµου µε στόχο τόσο την αξιοποίηση των
προσόντων των στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή
κάλυψη των αναγκών των δηµοτικών υπηρεσιών.
4)

Εισηγείται,

έπειτα

από

σχετικά

αιτήµατα

των

αρµόδιων

Προϊσταµένων, τις κατάλληλες εσωτερικές µετακινήσεις στελεχών
για

την

αποτελεσµατικότερη

κάλυψη

των

επιµέρους

θέσεων

εργασίας µε βάση τα προσόντα των στελεχών.
5) Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαµβανοµένων στελεχών και
διαµορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταµένους των
προς κάλυψη θέσεων.
6) Μεριµνά για την εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης των
εργαζοµένων στο Δήµο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
7)

Εισηγείται

και

παρακολουθεί

την

υλοποίηση

µέτρων

επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναµικού του Δήµου (πχ.
οργάνωση µετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του
Δήµου, παιδικοί σταθµοί κλπ).
8) Μεριµνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του Δήµου
µε τον προσδιορισµό των αναγκών βελτίωσης των προσόντων και
ικανοτήτων

των

εργαζοµένων

και

την

εισήγηση

και

την

παρακολούθηση της υλοποίησης των συµφωνουµένων µέτρων
βελτίωσης.
9)

Σχεδιάζει,,

συνεχιζόµενης
δυναµικού

του

προγραµµάτων

εισηγείται
κατάρτισης
Δήµου.
και

και
και

οργανώνει

επιµόρφωσης

Παρακολουθεί

µεριµνά

για

την
την

προγράµµατα

του

ανθρώπινου

υλοποίηση
αξιολόγηση

των
των

αποτελεσµάτων από την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών στην
πράξη.
159

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

10) Μεριµνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων µέσα στο
Δήµο µε τον σχεδιασµό, την εισήγηση και την οργάνωση σχετικών
προγραµµάτων ( πχ. εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ).
(Αρµοδιότητες σε θέµατα µητρώων και διαδικασιών προσωπικού)
11) Μεριµνά για την τήρηση των νοµοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθµίζουν τις σχέσεις του
Δήµου µε το ανθρώπινο δυναµικό του (πχ. θέµατα µισθολογικά,
ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων
κλπ).
12) Μεριµνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών
πρόσληψης ανθρώπινου δυναµικού για την κάλυψη συγκεκριµένων
θέσεων εργασίας µε βάση τις νόµιµες διαδικασίες.
13) Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα
στοιχεία της ατοµικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε
είδους µεταβολές στην εργασιακή του ζωή(προσλήψεις, απολύσεις,
αλλαγές θέσεων εργασίας, αµοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις
κλπ) και τα προσόντα του.
14) Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την
εφαρµογή

όλων

απασχόληση
διατάξεις

των

διαδικασιών

των

εργαζοµένων,

(τήρηση

ωραρίου,

που

σχετίζονται

σύµφωνα
έγκριση

µε

και

τις

µε

την

ισχύουσες

πραγµατοποίηση

υπερωριών κλπ).
15) Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις µεταβολές των
στοιχείων των εργαζοµένων που επηρεάζουν τις αµοιβές τους και
ενηµερώνει έγκαιρα τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες , ώστε να
προωθείται έγκαιρα η πληρωµή των εργαζοµένων και η απόδοση
των ασφαλιστικών εισφορών.
16)

Συνεργάζεται

µε

τους

Προϊσταµένους

των

επιµέρους

διοικητικών ενοτήτων του Δήµου και τους ενηµερώνει για τις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέµατα
(διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό
κλπ).
160

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

17) Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέµατα
που άπτονται της απασχόλησής τους στο Δήµο.
18) Μεριµνά για την θέσπιση και την εφαρµογή των κανόνων
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων,

σύµφωνα

µε την

νοµοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς
ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις
αντίστοιχες

υπηρεσίες

τους

στο

Δήµο

σύµφωνα

µε

τις

αρµοδιότητές τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
Σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες αυτές:
(α) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του
Δήµου,

στους

εργαζόµενους

και

στους

εκπροσώπους

τους,

υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά
µε την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών
ατυχηµάτων. (β) Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα
διοίκησης του Δήµου, στους εργαζόµενους και στους εκπροσώπους
τους, υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα
µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και ψυχική υγεία
των

εργαζοµένων

και

επιβλέπει

την

εφαρµογή

των

µέτρων

προστασίας της υγείας των εργαζοµένων. (γ) Ο γιατρός εργασίας
και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους
σε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του Δήµου λαµβάνουν γνώση
των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα διοικητικής µέριµνας)
19) Μεριµνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα
των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήµου.
20) Μεριµνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των
κτιριακών και των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του
Δήµου
21) Μεριµνά για τις µετακινήσεις και µεταφορές του προσωπικού
του Δήµου.
22) Μεριµνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του
Δήµου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία µε τις
161

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

γραµµατείες των επιµέρους υπηρεσιών.
23) Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του
Δήµου.
24)

Παρέχει

γραµµατειακή

υποστήριξη

προς

τη

Διεύθυνση

Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και τα Τµήµατά της
(τήρηση

πρωτοκόλλου,

διεκπεραίωση

και

αρχειοθέτηση

αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).
25) Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία των
αποκεντρωµένων Γραφείων Διοικητικών Θεµάτων σε δηµοτικές
ενότητες του Δήµου.
Δ. Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών
(Αρµοδιότητες

σε

θέµατα

προϋπολογισµού

και

οικονοµικής

πληροφόρησης)
1) Μεριµνά για την τήρηση του συστήµατος κατάρτισης των
Προϋπολογισµών του Δήµου.
2) Συνεργάζεται µε τις επιµέρους δηµοτικές υπηρεσίες για την
παροχή οικονοµικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που θα
επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισµών
τους σε συνάρτηση µε τα αντίστοιχα προγράµµατά τους.
3) Συγκεντρώνει τους επιµέρους προϋπολογισµούς των υπηρεσιών
και διαµορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισµούς
του Δήµου προς έγκριση από τα αρµόδια όργανα.
4) Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισµών, επισηµαίνει
τις

αποκλίσεις

µεταξύ

απολογιστικών

και

προϋπολογιστικών

µεγεθών , µεριµνά για την ερµηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται
τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
5) Συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήµου για την
τήρηση των διαδικασιών αµφίδροµης ενηµέρωσης και ροής των
οικονοµικών πληροφοριών που σχετίζονται µε την εκτέλεση και την
αναθεώρηση των προϋπολογισµών κάθε υπηρεσίας .
6) Μεριµνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρµόδια όργανα τα
περιοδικά οικονοµικά απολογιστικά στοιχεία, σύµφωνα µε το
σύστηµα οικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόζει ο Δήµος.
162

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

7) Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταµειακών
προγραµµάτων του Δήµου. Διερευνά τις ταµειακές ανάγκες και
εισηγείται τις κατάλληλες µεθόδους για την αντιµετώπιση των
ταµειακών αναγκών του Δήµου (π.χ. δανεισµός). Μεριµνά για την
εφαρµογή των αποφάσεων που σχετίζονται µε την κάλυψη των
ταµειακών αναγκών του Δήµου.
8) Συνεργάζεται µε τις τράπεζες και µεριµνά για την αξιοποίηση
των διαθεσίµων του Δήµου
(Αρµοδιότητες σε θέµατα λογιστηρίου και αποθηκών)
9) Τηρεί το σύστηµα λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών
πράξεων του Δήµου (Γενική και αναλυτική λογιστική). Τηρεί τις
σχετικών

λογιστικές

διαδικασίες

καθώς

και

τα

αντίστοιχα

λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νοµοθεσία.
10)

Τηρεί

τα

αρχεία

των

κάθε

είδους

παραστατικών

που

απαιτούνται για την ενηµέρωση του συστήµατος λογιστικής
απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του Δήµου.
11) Παρακολουθεί και µεριµνά για την εκπλήρωση όλων των
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήµου.
12)

Παρακολουθεί

και

ελέγχει

τη

λογιστική

συµφωνία

των

δοσοληπτικών λογαριασµών µε τράπεζες, προµηθευτές, πιστωτές
και άλλους συναλλασσοµένους µε τον Δήµο , καθώς και των
δοσοληπτικών λογαριασµών µε τα νοµικά πρόσωπα και τα ιδρύµατα
του Δήµου.
13) Εκδίδει τις λογιστικές και οικονοµικές καταστάσεις που
συνδέονται µε το τηρούµενο λογιστικό σχέδιο (πχ. ισολογισµοί και
αποτελέσµατα χρήσης) και ενηµερώνει σχετικά τα αρµόδια όργανα
του Δήµου µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
14) Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρµόδια όργανα του
Δήµου και τις υπόλοιπες δηµοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των
λογιστικών µεγεθών του Δήµου.
15) Μεριµνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται
από Δηµόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύµφωνα µε τις διαδικασίες

163

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

που ισχύουν εκάστοτε.
16) Τηρεί ειδικά συστήµατα λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης
Προγραµµάτων και Έργων στα οποία συµµετέχει ο Δήµος και που
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ή/και
από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
17) Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουµένων
προγραµµάτων και έργων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους
ειδικούς κανονισµούς των φορέων από τους προέρχεται η σχετική
χρηµατοδότηση.
18) Μεριµνά για την ετοιµασία των περιοδικών οικονοµικών
αναφορών που σχετίζονται µε την πρόοδο των προηγουµένων
προγραµµάτων και έργων.
19) Τηρεί το αρχείο συµβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προµήθειες
που αναθέτει ο Δήµος. Παραλαµβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης
παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωµή
των οφειλών του Δήµου στους αντίστοιχους δικαιούχους και
ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωµών
του Δήµου µε βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συµβάσεων.
20) Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους
κωδικούς του προϋπολογισµού του Δήµου και ελέγχει την επάρκειας
των αντίστοιχων πιστώσεων
21) Εκδίδει τα εντάλµατα πληρωµής των οφειλών του Δήµου και τα
αποστέλλει στο Ταµείο για πληρωµή.
22) Μεριµνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προµηθευτές
των

κάθε

είδους

υλικών

παγίων(µηχανήµατα-εξοπλισµός)

ή

αναλωσίµων που απαιτεί η λειτουργία του Δήµου.
23) Μεριµνά για την ενηµέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των
αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία )µε τα εισαγόµενα και
εξαγόµενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των
ειδών που τηρούνται στα αποθέµατα των αποθηκών του Δήµου.
24) Παρακολουθεί τα αποθεµάτων των αποθηκών και διατυπώνει
εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους. Συνεργάζεται σχετικά
µε τις δηµοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των
164

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

αποθηκών.
25) Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων
του Δήµου (µηχανήµατα , οχήµατα, συσκευές, εξοπλισµός κλπ.) και
παρακολουθεί την κατανοµή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του
Δήµου.
26) Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισµού υλικών ως αχρήστων ή
ως

υλικών

που

πλεονάζουν

και

τήρηση

των

διαδικασιών

καταστροφής, αποµάκρυνσης ή εκποίησής τους .
27) Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών
απογραφών των κάθε είδους υλικών και εξοπλισµού του Δήµου.
28) Συγκεντρώνει τα στοιχεία µεταβολών και των αντιστοίχων
καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το
προσωπικό του Δήµου, που έχουν επίδραση στην διαµόρφωση των
αµοιβών του και µεριµνά για την έκδοση των µισθολογικών
καταστάσεων και την πληρωµή των αµοιβών
29) Μεριµνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αµοιβών
προς το προσωπικό του Δήµου και για τον υπολογισµό και την
απόδοση

προς

τα

ασφαλιστικά

ταµεία

των

αντιστοίχων

ασφαλιστικών εισφορών.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα προµηθειών υλικών / εξοπλισµού /
υπηρεσιών)
30) Σχεδιάζει και εισηγείται τις εσωτερικές διαδικασίες για την
κατάρτιση

του

προγράµµατος

απαιτουµένων

προµηθειών

και

υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316 / 2005) του Δήµου,
συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δηµοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την
σκοπιµότητα αυτών και διαµορφώνει περιοδικά προγράµµατα για
την προµήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών και
εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρµόδια όργανα του Δήµου (υλικά
για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά,
καύσιµα, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, µηχανήµατα, εργαλεία, έπιπλα,
είδη γραφείου, µισθώσεις µεταφορικών µέσων, ασφαλίσεις κλπ).
31)

Διενεργεί

έρευνες

αγοράς

για

την

τεκµηρίωση

της
165

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

διαθεσιµότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το
Δήµο και τη λήψη στοιχείων τιµών προµήθειας ή υπηρεσίας
32) Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προµηθειών και
των

συµβάσεων

παροχής

υπηρεσιών,

ήτοι

µεριµνά

για

την

κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία µε τα αρµόδια κάθε φορά
τµήµατα του Δήµου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των
συµβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση
όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισµών,
αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε
φορά αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο του Δήµου, παρακολουθεί τη
λειτουργία τους και γενικά µεριµνά για όλα τα ζητήµατα που
αφορούν την εκτέλεση κάθε προµήθειας ή υπηρεσίας µέχρι και την
οριστική παραλαβή της, σύµφωνα πάντοτε µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
33) Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού
υλικών / εξοπλισµού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και
τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, αποµάκρυνσης ή εκποίησης
των υλικών αυτών.
34) Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συµβάσεων
προµηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προµηθευοµένων ειδών, αρχείο
προµηθευτών, αρχείο φακέλων προµηθειών).
Ε.- Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι οι εξής:
1) Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και
του ύψους των χρηµατικών υποχρεώσεων προς τον Δήµο των
φυσικών και νοµικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη,
δικαιώµατα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήµο µε
βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νοµοθεσίας.
2)

Ελέγχει

την

ακρίβεια

των

µεγεθών

µε

βάση

τα

οποία

υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούµενων φόρων,
εισφορών, τελών, δικαιωµάτων κλπ.
3) Δηµιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των
επιµέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήµου.
166

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

4) Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των
οφειλοµένων

ποσών

κατά

κατηγορία

προσόδου

και

υπόχρεο.

Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων
οφειλόµενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.
5) Μεριµνά για την ενηµέρωση των υπόχρεων για την καταβολή
των προηγουµένων οφειλοµένων ποσών και µεριµνά για την τήρηση
των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων
όταν αµφισβητούν το ύψος των οφειλόµενων ποσών.
6)

Οριστικοποιεί

τους

βεβαιωτικούς

καταλόγους

µετά

την

ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την
εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων
7) Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που
σχετίζονται µε την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωµάτων ή
εισφορών.
8)

Παρακολουθεί

και

µεριµνά

για

την

τήρηση

όλων

των

οικονοµικών δοσοληψιών που σχετίζονται µε τη λειτουργία της
παροχής υπηρεσιών του Δήµου µέσω των νεκροταφείων, σφαγείων,
δηµοτικών αγορών, της ύδρευσης κλπ.
9) Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την αποδοχή και την
αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτηµάτων προς τον Δήµο,
σύµφωνα µε τους αντιστοίχους όρους.
10) Τηρεί τα αρχεία της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σε
ηλεκτρονική και φυσική µορφή (φάκελοι µε στοιχεία περιγραφικά
και ιδιοκτησιακά έγγραφα)
11)

Μεριµνά

για

την

διερεύνηση

µεθόδων

αξιοποίησης

της

δηµοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις
προς τα αρµόδια όργανα του Δήµου.
12) Μεριµνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δηµοτικής
ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του Δήµου
και τη διαχείριση της εκµετάλλευσης της δηµοτικής ακίνητης
περιουσίας

(πχ.

κατάρτιση

συµβάσεων

µισθώσεων,

µέριµνα

είσπραξης µισθωµάτων κλπ.)
13) Μεριµνά για την εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων γης για
167

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

βιοµηχανικούς

ή

βιοτεχνικούς

σκοπούς,

κτηνοτροφικές

εκµεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερµοκηπίων και για µονάδες
στους τοµείς αλιείας.
14) Μεριµνά για την παραχώρηση χρήσης δηµοτικών ακινήτων ή τη
καταβολή µισθώµατος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της
πυροσβεστικής υπηρεσίας.
15) Διενεργεί τις πληρωµές προς τους δικαιούχους µε βάση τα
Εντάλµατα Πληρωµών και µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών
που ορίζει ο νόµος.
16) Καταγράφει τις διενεργούµενες πληρωµές σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διαδικασίες και µεριµνά για την απόδοση των κάθε
φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιµέρους
εντάλµατα πληρωµής.
17) Παραλαµβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων
και των αντιστοίχων οφειλοµένων στο Δήµο ποσών κατά κατηγορία
εσόδου.

Εκδίδει

και

µεριµνά

για

την

κοινοποίηση

ειδικών

προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
18) Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον Δήµο και
ενηµερώνει το λογιστικό σύστηµα του Δήµου µε τις σχετικές
ταµειακές εγγραφές.
19)

Παρακολουθεί

την

τακτοποίηση

των

υποχρεώσεων

των

οφειλετών προς τον Δήµο και ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες
για τις καθυστερούµενες οφειλές.
20) Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών
του Δήµου που ασχολούνται µε εισπράξεις.(αποκεντρωµένες
υπηρεσίες, κοιµητήρια, σφαγεία, δηµοτικές αγορές κλπ)
21) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών µε τις Τράπεζες για την
τοποθέτηση

των χρηµατικών

διαθεσίµων και την διενέργεια

εισπράξεων και πληρωµών µέσω επιταγών.
22) Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταµείο στα γραφεία του Δήµου.
23) Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων
δικαιολογητικών που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του
λογιστικού συστήµατος του Δήµου µε τις ταµειακές εγγραφές.
168

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

24) Παρακολουθεί την ταµειακή ρευστότητα και προγραµµατίζει
τις πληρωµές σε συνεργασία και µε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες.
25) Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία των
αποκεντρωµένων Γραφείων Οικονοµικών Θεµάτων σε δηµοτικές
ενότητες του Δήµου.
ΣΤ.- Τµήµα Κ.Ε.Π.
Το Τµήµα Κ.Ε.Π.(Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είναι αρµόδιο για
την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των
υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης µέχρι την
έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία µε τις καθ΄ύλην
αρµόδιες υπηρεσίες και σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό του
Υπουργείου. Εσωτερικών. Ειδικότερα το Τµήµα:
1) Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών
µε τις δηµόσιες υπηρεσίες.
2)

Παραλαµβάνει

αιτήσεις

πολιτών

για

την

διεκπεραίωση

υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δηµοσίου, ελέγχει την
πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της
υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται µαζί
µε την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.
3) Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών
στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία µε οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο.
4) Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα
που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή
τους στους πολίτες, είτε µε αποστολή, είτε µέσω του ΚΕΠ.
5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύµφωνα µε τον
γενικό σχεδιασµό των ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση
γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ).
6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την
169

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

δράση του ΚΕΠ.
7) Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρµογή του προγράµµατος
e-kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε αποµακρυσµένους
οικισµούς του Δήµου
8) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση
των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες του Δήµου. Προωθεί τα
αιτήµατα αυτά στις αρµόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες
και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση
των νόµιµων χρονικών προθεσµιών. Παραλαµβάνει τα σχετικά
έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της
αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των
πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
Το

Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρµόδιο για τη

µελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων
του Δήµου, µε στόχο την έγκαιρη, οικονοµική και άριστη από
επιστηµονικής απόψεως πραγµατοποίησής τους. Συγχρόνως το
αυτοτελές Τμήμα είναι αρµόδιο για την εξασφάλιση βελτιωµένων
συνθηκών ασφαλούς µετακίνησης και κυκλοφορίας των δηµοτών
και των οχηµάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων,
την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον
τοµέα

των

Αυτοτελούς

µεταφορών.

Οι

Τμήματος

στο

συγκεκριµένες
πλαίσιο

της

αρµοδιότητες

του

αποστολής

του,

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, Διαταγµάτων και
Υπουργικών Αποφάσεων.
Στο Αυτοτελές Τμήμα υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο
Γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, τα
αποκεντρωµένα

Γραφεία

Συντήρησης

Υποδοµών

σε

επιµέρους

δηµοτικές ενότητες.
Α) Γραφείο Τεχνικών Έργων
1) Συνεργάζεται µε το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής κατά το σχεδιασµό των προγραµµάτων δράσης του
170

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Δήµου

που

αφορούν

την

υλοποίηση

τεχνικών

έργων

που

περιλαµβάνουν ειδικότερα, σύµφωνα µε το εύρος της δικαιοδοσίας
των δήµων:
(α) συγκοινωνιακά έργα (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας,
συντήρηση υφιστάµενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών,
κόµβων

και

διαβάσεων

κλπ)

(β)

κτιριακά

έργα

(κατασκευή,

συντήρηση, επισκευή, διακόσµηση και εξοπλισµός των δηµοτικών
κτιρίων και εγκαταστάσεων), (γ) έργα διαµόρφωσης, διαρρύθµισης
και εξωραϊσµού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήµου
(πεζόδροµοι,

πλατείες,

παιδικές

χαρές,

τεχνικά

έργα

χώρων

πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία,
κοιµητήρια κλπ), (δ) υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα.
2)

Διενεργεί

δειγµατοληπτικούς

ελέγχους,

προκειµένου

να

διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος,
καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιµέντου
3) Μεριµνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων µελετών για την
υλοποίηση των έργων του Τµήµατος (εκπόνηση µε προσωπικό του
Τµήµατος ή µε ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση
των µελετών.
4) Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες
κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισµό ανθρώπινο
δυναµικό κλπ και εισηγείται την µεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου
(µε αυτεπιστασία ή µε ανάθεση σε τρίτους).
5)

Επιβλέπει

την

εκτέλεση

των

έργων

του

Τµήµατος

που

εκτελούνται µε αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα
σχετικά συνεργεία του Δήµου.
6) Συνεργάζεται µε τις Οικονοµικές Υπηρεσίες για την καλή
εκτέλεση

των

διαδικασιών

ανάθεσης

των

µελετών

και

της

Τµήµατος

που

εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
7)

Επιβλέπει

την

εκτέλεση

των

έργων

του

ανατίθενται σε τρίτους. Διενεργεί επιµετρήσεις εργασιών και
ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.

171

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

8) Μεριµνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που
εκτελούνται από τρίτους.
9) Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την αξιοποίηση των
µηχανηµάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισµού που χρησιµοποιεί
το Τµήµα.
10) Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αµέσου επέµβασης
σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράµµατος.
11) Τηρεί τεχνικά αρχεία µε αναλυτικά στοιχεία των έργων που
εκτελεί ( αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού,
απασχόληση τεχνικού εξοπλισµού, στοιχεία κόστους κλπ) και
αντίστοιχα αρχεία µελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων).
Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση
των έργων του Τµήµατος.
12) Ενηµερώνει το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του
Τµήµατος.
13) Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς το
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και στα Γραφεία του (τήρηση
πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας,
θέµατα προσωπικού κλπ).
Β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και
Συγκοινωνιών
(Αρµοδιότητες µελέτης και εκτέλεσης έργων)
1) Μελετά και εκτελεί έργα που αφορούν:
(α)Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου
ηλεκτροφωτισµού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του
Δήµου, καθώς και του φωτισµού για την ανάδειξη των δηµοτικών
κτιρίων, µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής. (β)
Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής
σηµατοδότησης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του
Δήµου.

(γ)

Στην

εγκατάσταση

και

συντήρηση

κάθε

είδους

πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήµου (πινακίδες
ονοµασίας

οδών

και

πλατειών,

αρίθµησης

κτιρίων,

παροχής
172

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

πληροφοριών σε οδηγούς και διερχοµένους, πινακίδες στάσεων
συγκοινωνιακών

µέσων

κλπ).

(δ)

Στην

εκτέλεση

εργασιών

αποµάκρυνσης παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων. (ε) Στην
εκτέλεση εργασιών σήµανσης και διαγράµµισης οδών, καθώς και
τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών µέσων για την
ασφάλεια

της

συντήρηση,

κυκλοφορίας

επισκευή

ή

οχηµάτων

βελτίωση

του

και

πεζών.

(στ)

Στη

ηλεκτροµηχανολογικού

εξοπλισµού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήµου.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας)
2) Μεριµνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών
συγκοινωνιών στο Δήµο και τη ρύθµιση σχετικών θεµάτων . Στο
πλαίσιο αυτό:
(α) Μεριµνά για την άσκηση, µε δυνατότητα επιβολής κοµίστρου,
συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της µετακίνησης των
κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται
από υφιστάµενη γραµµή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι
δυνατόν να γίνεται είτε µε ιδιόκτητα µέσα, είτε µε τη χρήση
µισθωµένων µέσων και υπηρεσιών. (β) Μεριµνά για τη διενέργεια
µεταφορών για τη µετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές
οµάδες

(άτοµα

µε

αναπηρία,

ηλικιωµένοι,

παιδιά),

είναι

εργαζόµενοι στο Δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα, ή είναι µαθητές
που µετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο. (γ)
Καθορίζει τις αστικές γραµµές λεωφορείων, καθώς και την
αφετηρία, τη διαδροµή, τις στάσεις και το τέρµα των αντίστοιχων
γραµµών. (δ) Εισηγείται τον καθορισµό κοµίστρων των αστικών
φορέων

παροχής

προδιαγραφές

των

συγκοινωνιακού
στάσεων

και

έργου.
των

(ε)

Καθορίζει

στεγάστρων

τις

αναµονής

επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραµµών. (στ) Εισηγείται
την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον
κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους.
3) Μεριµνά και εισηγείται τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια της
κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των µετακινήσεων. Στο πλαίσιο
173

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

αυτό:
(α) Μεριµνά για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθορισµό
πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.
(β) Μεριµνά για την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων,
(γ) Ρυθµίζει τα θέµατα στάθµευσης των αυτοκινήτων και µεριµνά
για

τη

δηµιουργία

δυνατότητα

χώρων

µίσθωσης

στάθµευσης

ακινήτων,

τροχοφόρων

σύµφωνα

µε

την

και

µε

κείµενη

νοµοθεσία. δ) Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκποπτη πρόσβαση
στους κοινόχρηστους χώρους, ε) Μεριμνά για την ονομασία οδών
και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθμηση κτισμάτων κ.λ.π.
στ)

Μεριμνά

για

την

εκπόνηση

κυκλοφοριακών

μελετών,

ζ)

Απαγορεύει την δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους
χώρους,

η)

Μεριμνά

για

την

παραλαβή

των

αποσυρόμενων

δικύκλων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, όπου

δεν υπάρχουν

υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ. θ) Καθορίζει το εξωτερικού χρώματος
των ΤΑΞΙ.
4) Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και
της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν
κινδύνους σε συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία.
Στο πλαίσιο αυτό:
α) Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται σε οδούς, β)
Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα
και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς, γ) Λαμβάνει και
ελέγχει την εφαρμοφή μέτρων για την προστασία από επικίνδυνες
οικοδομές και από έλλειψη μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και
ελέγχει

τα

υφιστάμενα

μέτρα

ασφαλείας

σε

εργασίες

που

εκτελούνται.
(Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων)
5) Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση,
λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων καθώς και στην
χορήγηση

των

σχετικών

τεχνικών

επαγγελματικών

αδειών,

σύμφωνα με τις διατάξεις της Σχετικής νομοθεσίας.
174

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

6) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας
φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών, και ηλεκτροκίνητων
ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει την λειτουργία τους.
7)

Χορηγεί

τις

άδειες

εγκατάστασης

και

λειτουργίας

στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδερωτηρίων ρούχων
και ταπητοκαθαριστηρίων.
8) Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων
στον τομέα των μεταφορών.
Στο πλαίσιο αυτό:
α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής
και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων,
β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα
επιβατών και εμπορευμάτων, γ) Χροηγεί ανανεώνει ανακαλεί και
αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας
σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, δ)
Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής
και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων
και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων και διενεργεί επιθεωρήσεις
και ηλεκτρολογικούς

ελέγχους, ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε

συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση
Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) και παρακολουθεί και ελέγχει
τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε
συνεργεία

συντήρησης

και

επισκευής

αυτοκινήτων

για

την

τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων ζ) Θεωρεί τις
Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2.2.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες
στην

έδρα

των

δημοτικών

ενοτήτων

εξυπηρετούν

τις

δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν τις
παρακάτω υπηρεσίες ανά ενότητα.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ
175

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που είναι
εγκατεστημένες στο Μαντούδι είναι οι εξής:
A. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ
1) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών
με τις δημόσιες υπηρεσίες.
2)

Παραλαμβάνει

αιτήσεις

πολιτών

για

την

υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου

διεκπεραίωση
ελέγχει την

πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της
υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται μαζί
με την αίτηση τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά
από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
3) Διαβιβάζει πλήρεις του φακέλους των υποθέσεων των πολιτών
στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο.
4) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα
που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μερινά για την παράδοσή
τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον
γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θέωρηση γνησίου
υπογραφής,

χορήγηση

παραβόλων,

χορήγηση

αποδεικτικών

φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας.
6) Τηρεί και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του
ΚΕΠ.
7) Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος
e-kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους
οικισμούς του Δήμου.
8) Υποδέχεται από άλλα ΚΕΠ αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των
οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητας του Δήμου. Προωθεί τα
αιτήματα αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες και παρακολουθεί τη
διαδικασία

διεκπεραίωσης

και

την

τήρηση

των

νόμιμων

176

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες
και τα αποστέλλει στα ΚΕΠ της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των
πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1)Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον
Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας
και προς τα τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και
αρχειθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
2) Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα
πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας.
3)

Παρακολουθεί

την

εφαρμογή

όλων

των

διαδικασιών

που

σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες
της δημοτικής ενότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
(τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ)
4) Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των
στοιχείων

των

εργαζομένων

στις

υπηρεσίες

της

δημοτικής

ενότητας που επηρεάζουν τις αμοιβές και ενημερώνει έγκαιρα τις
αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες ώστε να προωθείται έγκαιρα η
πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών
εισφορών.
5) Μεριμνά

για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της

δημοτικής ενότητας
6) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που
απαιτούνται

για

την

διεκπεραίωση

διοικητικών

υποθέσεων

σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
7)

Παραλαμβάνει

υποθέσεων

τους

αιτήσεις
από

τις

πολιτών
κεντρικές

για

την

υπηρεσίες,

διεκπεραίωση
ελέγχει

την

πληρότητά τους και διαβαβάζει πλήρεις τους φακέλους των
υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους
δημοτική υπηρεσία με οποινδήποτε πρόσφορα τρόπο.

177

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

8) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά
έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μειρμνά για την
παράδοσή τους στους πολίτες.
9) Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για τον δήμο που
προκύπτουν

από

την

ισχύουσα

νομοθεσία

περί

ιθαγένειας,

αλλοδαπών και μετανάστευσης.
10) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις
των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του
Δήμου.
11) Διενεργεί εισπράξεις

προς τον Δήμο και ενημερώνει το

λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές,
σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών.
12) Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα
των κάθε είδους εγκαταστάσεων της Δημοτικής ενότητας.
13) Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των
υποδομών του Δήμου και ενημερώνει τις αρμόδιες κεντρικές
υπηρεσίες του Δήμου.
14) Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών

των

κτιριακών

της

και

των

ηλεκτρομηχανολικών

εγκαταστάσεων

δημοτικής ενότητας.
Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
1. Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των

κάθε είδους εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
2. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των

υποδομών του Δήμου (π.χ. ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει
σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
3. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των

κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της
δημοτικής ενότητας.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που είναι
εγκατεστημένες στο Μαντούδι είναι οι
178

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

eξής:
A. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ
1) Ενημερώνει και πληροφορεί της πολίτες για της ενέργειες που
απαιτούνται για τη διεκπεραίωσηδιοικητικών υποθέσεων σχετικών
με της δημόσιες υπηρεσίες
2)

Παραλαμβάνει

αιτήσεις

πολιτών

για

την

διεκπεραίωση

υποθέσεών της από της υπηρεσίες του Δημοσίου. Ελέγχει την
πληρότητά της και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της
υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται μαζί
με την αίτηση τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο από της αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.
3) Διαβιβάζει πλήρεις του φακέλους των υποθέσεων των πολιτών
στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή της υπηρεσία με οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο.
4) Παραλαμβάνει από της αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα
που έχουν ζητηθεί από της πολίτες και μερινά για την παράδοσή
της της πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες της πολίτες σύμφωνα με τον γενικό
σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θέωρηση γνησίου
υπογραφής,

χορήγηση

παραβόλων,

χορήγηση

αποδεικτικών

φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας.
6) Τηρεί κει επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του
ΚΕΠ.
7) Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος
e-kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους
οικισμούς του Δήμου.
8) Υποδέχεται από άλλα ΚΕΠ αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των
οποίων

εμπίπτει

της αρμοδιότητας

του

Δήμου.

Προωθεί

τα

αιτήματα αυτά της αρμόδιες υπηρεσίες και παρακολουθεί τη
διαδικασία

διεκπεραίωσης

και

την

τήρηση

των

νόμιμων

προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από της υπηρεσίες
και τα αποστέλλει στα ΚΕΠ της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
179

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

9) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και της προτάσεις
των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1)Παρέχει

γραμματειακή

και

διοικητική

υποστήριξη

της

τον

Αντιδήμαρχο που εποπτεύει της υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας
και της τα τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και
αρχειθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ)
2) Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της τα
πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας.
3)

Παρακολουθεί

την

εφαρμογή

όλων

των

διαδικασιών

που

σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες
της δημοτικής ενότητας σύμφωνα με της ισχύουσες διατάξεις
(τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ)
4) Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και της μεταβολές των
στοιχείων

των

εργαζομένων

της

υπηρεσίες

της

δημοτικής

ενότητας που επηρεάζουν της αμοιβές και ενημερώνει έγκαιρα της
αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες ώστε να προωθείται έγκαιρα η
πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών
εισφορών.
5) Μεριμνά

για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της

δημοτικής ενότητας
6) Ενημερώνει και πληροφορεί της πολίτες για της ενέργειες που
απαιτούνται

για

την

διεκπεραίωση

διοικητικών

υποθέσεων

σχετικών με της κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
7)

Παραλαμβάνει

αιτήσεις

υποθέσεων

της

από

πληρότητά

της

και

της

πολιτών
κεντρικές

διαβαβάζει

για

την

διεκπεραίωση

υπηρεσίες,

πλήρεις

της

ελέγχει

την

φακέλους

των

υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή της
δημοτική υπηρεσία με οποινδήποτε πρόσφορα τρόπο.
8) Παραλαμβάνει από της αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά
έγγραφα που έχουν ζητηθεί από της πολίτες και μειρμνά για την
παράδοσή της της πολίτες.
180

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

9) Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, της υποχρεώσεις για τον δήμο που
προκύπτουν

από

την

ισχύουσα

νομοθεσία

περί

ιθαγένειας,

αλλοδαπών και μετανάστευσης.
10) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και της προτάσεις
των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του
Δήμου.
11) Διενεργεί εισπράξεις

της τον Δήμο και ενημερώνει το

λογιστικό σύστημα του Δήμου με της σχετικές ταμειακές εγγραφές,
σύμφωνα με της ειδικότερες οδηγίες των Οικονομικών Υπηρεσιών.
12) Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα
των κάθε είδους εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
13) Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των
υποδομών του Δήμου και ενημερώνει της αρμόδιες κεντρικές
υπηρεσίες του Δήμου.
14) Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών

των

κτιριακών

της

και

των

ηλεκτρομηχανολικών

εγκαταστάσεων

δημοτικής ενότητας.
Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
1) Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα
των κάθε είδους εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
2) Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των
υποδομών του Δήμου (π.χ. ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει
σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
3) Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των
κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της
δημοτικής ενότητας.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
1. Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική
Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτλεστική Επιτροπή
και το Δήμαρχο. Οι αρμοδιότητες των οργάνων ορίζονται από τις
κείμενες διατάξεις.

181

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

2. Όργανα διοίκησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους των
Δημοτικών

Κοινοτήτων

και

των

Τοπικών

Κοινοτήτων

είναι,

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος
του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ή το Συμβούλιο και ο
Πρόεδρος συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας (ή ο Εκπρόσωπος
της

Τοπικής

Κοινότητας,

αντίστοιχα.

Οι

αρμοδιότητες

των

οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
3. Το Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι που ορίζει ο Δήμαρχος
και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρομιδοτήτων καθ΄
ύλην (π.χ. άσκηση εποπτείας συγκεκριμένων δημοτικών υπηρεσιών)
και

κατά

τρόπο

(εποπτεία

αποκεντρωμένων

υπηρεσιών

και

ζητημάτων που αφορούν συγκεκριμένες Δημοτικές Ενότητες.
4. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες στις έδρες των Δημοτικών
Ενοτήτων εποπτεύονται συνολικά από τον αντίστοιχο Αντιδάμαρχο
που

ορίζεται

σύμφωνα

με

τις

κείμενες

διατάξεις.

Κάθε

αποκεντρωμένη υπηρεσία υπάγεται διοικητικά και ακολουθεί κατά
την άσκηση των θεματικών αρμοδιοτήτων της τις οδηγίες και
ακτευθύνησης της αντίσοιχης υπερκείμενης θεματικής διοικητικής
ενότητας (π.χ. το αποκεντρωμένο Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων
διοικήται και αποκλουθεί τις οδηγίες και τα πρότυπα που ορίζει η
κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
6. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζοναι με το Τμήμα
Προγραμματισμού,

Οργάνωσης

και

Πληροφορικής

κατά

το

σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων, των ετήσιων προγραμμάτων και γενικά των
προγραμμάτων δράσης του Δήμου.
7. Όλες οι κεντρικές

υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζονται με τα

αποκεντρωμένα Γραφεία διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης
του

πολίτη

προκειμένου

αυτά

(α)

να

ενημερώνουν

και

να

πληροφορούν τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για
τη διεκπεραίωση των διοικητικών

υποθέσεων σχετικών με τις

κεντρικές υπηρεσίες (β) παραλαμβάνουν αιτήσεις πολιτών για τη
διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες και να
182

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

διαβιβάζουν πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών
στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία και (γ)
παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά
έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και να μεριμνούν για
την παράδοσή τους στους πολίτες.
8. Ο Δήμαρχος δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση
Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους
το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με

ομοιγενή θεματικά αντικείμενα)

των υπηρεσιών του Δήμου. Παράλληλα και για την βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και της απόδοσης του έργου του Δήμου,
είναι δυνατός ο ορισμός με απόφαση Δημάρχου:
Α) Μονίμων ή κατά περίπτωση διατμηματικών επιτροπών ή ομάδων
εργασίας

για

την

επεξεργασία

ζητημάτων

που

αφορούν

περισσότερες διοικητικές ενότητες του Δήμου.
Β) Ομάδων διοίκησης έργου ή προγράμματος
Γ) Συντονιστών (project managers)
προγραμμάτων

με

αξιοποίηση

για την εκτέλεση έργων ή

προσωπικού

από

διάφορες

διοικητικές ενότητες.
Δ) Υπαλλήλων – συνδέσμων μεταξύ διοικητικών ενοτήτων με
ισχυρή αλληλεξάρτηση.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων και των
προϊσταμένων τους θεωρούνται ως η γενική περιγραφή του ρόλου
τους

και

αποτελούν

το

βασικό

πλαίσιο

λειτουργίας

τους.

Λεπτομερέστερες περιγραφές αρμοδιοτήτων μπορούν να γίνουν με
την σύνταξη κανονισμών λειτουργίας των οργανικών μονάδων.
Ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας της κάθε μονάδας, η διάρθωση
των Τμημάτων σε Γραφεία, (όταν δεν έχουν προβλεφθεί από τον
Ο.Ε.Υ.)

οι θέσεις εργασίας της κάθε οργανικής μονάδας, οι

περιγραφές καθηκόντων, καθώς και οι διαδικασίες διοίκησης και
λειτουργίας της μονάδας ορίζονται με αποφάσεις Δημάρχου ή
καθορίζονται

με

ειδικούς

κανονισμούς

λειτουργίας

που

183

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

συντάσσονται με απόφαση Δημάρχου μετά από εισήγηση των
αρμόδιων προϊσταμένων.
Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων
Ο

Προϊστάμενος

Τμήματοας,

μιας

Αυτοτελούς

διοικητικής
Τμήματος

ενότητας
ή

(Διεύθυνσης,

Αυτοτελούς

Γραφείου)

ευθύνεται έναντι του αμέσως υπερκείμενου διοικητικού επιπέδου
για την αποτελεσμάτικη και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών
της ενότητας, προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας
και ελέγχοντας τις επί μέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να
εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του Δήμου με βάση τα
αντίστοιχα προγράμματα δράσης. Ειδικότερα ο προϊστάμενος μιας
διοικητικής ενότητας:
1) Διατυπώνει σε συνεργασία με το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό
επίπεδο και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού τους στόχους και τα
προγράμματα δράσης της διοικητικής

ενότητας καθώς και τους

αντίστοιχους προϋπολογισμούς σε συνεργασία με τις Οικονομικές
Υπηρεσίες.
2) Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων
των ιεραρχικά ανωτέρων διοικητικών επιπέδων.
3)

Υπογράφει

τα

αποκεντρώνονται

σχετικά
στον

έγγραφα

υπηρεσιακό

για

τις

αποφάσεις

μηχανισμό

μετά

του
από

εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
4) Μεριμνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και
τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας με
τρόπο ώστε να υλοποιούνται αποτελεσματικά τα προγράμματα
δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.
5) Μεριμνά για τη β ελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης
της

διοικητικής

ενότητας,

τη

βελτίωση

της

απόδοσης

του

ανθρώπινου δυναιμικού και των τεχνικών μέσων, την καλύτερη
εξύπηρετήση του δημότη και την καλύτερη ανταπόκριση της
ενότητας στις τοπικές ανάγκες.
6) Εποπτεύει , αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της
διοικητικής

ενότητας

μεριμνώντας

για

την

ανάπτυξη

και
184

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη
διατήρηση των αρμονικών εργασιακών σχέσεων.
7) Ετοιμάζει τους περιοδικούς απολογισμούς των πργραμμάτων
δράσης

της

διοικητικής

ενότητας

και

τους

αντίστοιχους

οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργασία με τις οικονομικές
υπηρεσίες.
8)

Παραλαμβάνει

την

αλληλογραφία

που

σχετίζεται

με

τις

αρμοδιότητες της διοικητικής μονάδας του, την χαρακτηρίζει και
την διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ή υπαλλήλους
παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να
γίνουν.
9) Εισηγείται για θέματα αρμοδιότητας της διοικητικής ενότητας
προς τον προϊστάμενο του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου και τα
αρμόδια πολιτικά όργανα και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί στις
συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων κει επιτροπών.
10) Έχει δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών
εισηγήσεων των κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων με ενυπόγραφη
πάντοτε σημείωση του στα σχετικά

έγγραφα και παράλληλη

υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρσης του ανώτερου
ιεραρχικά επιπέδου.
11) Έχει την ευθύνη ελέγχου και θώρησης όλων των εγγράφων των
υπαλλήλων της διοικητικής ενότητας που εποπτεύει.
12) Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τι αναγκαίες διευκρινήσεις σε
περιπτώσεις παραπόνων και διαφροών σχετικά με τις υπηρεσίες που
εποπτεύει.

Εισηγείται

συστήματα

ενημέρωσης

των

δημοτών

σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις έναντι του Δήμου.
13) Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενοτήτων
του Δήμου ή των νομικών προσώπων του για τον συντονισμό και
την ολοκλήρωση των λειτουργιών του Δήμου.
14) Συνεργάζεται με φορείς εκτός Δήμου που σχετίζονται με την
λειτουργία της διοικητικής ενότητας.

185

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

15) Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των ενεργειών της
διοικητικής του μονάδας.
16) Παρακολουθεί την νομοθεσία, της εξελίξεις της επιστήμης και
τεχνολογίας και τις ξελίξεις στον τοπικό, ελληνικό και διεθνές
περιβάλλον, που έχουν σχέση με τις λειτουργίες της διοικητικής
ενότητας. Ενημερώνει το προσωπικό και μεριμνά για την τήρηση
των νομικών διατάξεων, την εφαρμογή καινοτομιών και την
προσαρμογή της λειτουργίας της διοικητικής ενότητας στις
εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού:
1. Τέσσερεις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή
Επιστημονικών Συνεργατών.
2. Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων με έμμισθη εντολή.
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Δήμου διακρίνονται στις
εξής κατηγορίες:
A. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Τα προσόνται διορισμού περιγράφονται στο Π.Δ. 37/α/1987 , στο
Π.Δ. 50/2011 και στο Π.Δ. 22/90, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής
κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ

1 Διοικητικού
1 Διοικητικού - Οικονομικού
1 Οικονομολόγων - Διοικητικών
1 Διοικητικού (Οικονομολόγων)
Οικονομικού - Λογιστικού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
-2-2-1-2-1-

186

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ

3 Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
6 Τοπογράφων Μηχανικών
11 Πληροφορικής
9 Γεωπόνων
Περιβαλλοντολόγων
Νηπιαγωγών
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών

-3-2-2-1-1-2-2-2-1-

Η/Υ
ΠΕ Κτηνιάτρων
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής

-1-1-

Ανάπτυξης
ΠΕ 14 Δασολόγων
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ

-1ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (27)

3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής
κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ TE
TE 2 Kοινωνικων Λειτουργών
ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών
ΤΕ 4 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ 6 Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας
ΤΕ 9 Νοσηλευτών
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
ΤΕ 17 Διοικητικού Λογιστικού
ΤΕ 19 Πληροφορικής
ΤΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας
ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
ΤΕ Τεχνολογίας - Γεωπονίας
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ

4.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
-1-1-1-1-1-1-1-2-2-1-2-1-1-1ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17)

Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι

εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ

187

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ΔΕ 1 Διοικητικού
ΔΕ 2Εποπτών Καθαριότητας
ΔΕ 5 Δομικών Έργων
ΔΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας
ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων
ΔΕ 15 Εισπρακτόρων
ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων
ΔΕ 30 Τεχνιτών Υδραυλικών
ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ
ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
ΔΕ Χειριστών Μηχανικού Σαρώθρου
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ

ΘΕΣΕΩΝ
-20-2-2-3-3-1-2-2-2-8-2-1-2-1ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
(51)

5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής
κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
YE
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ

ΚΛΑΔΟΣ YE
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 Κλητήρων –Γενικών καθηκόντων
-22Επιστατών Καθαριότητας
-116 Βοηθητικού Προσωπικού -Μαγείρων
-216 Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας
-4-

Εσωτερικών Χώρων
ΥΕ 15 Οικογειακών Βοηθών
ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας
ΥΕ 16 Καθαριστριών Γραφείων & Λοιπών
Κτιριακών Εγκαταστάσεων
ΥΕ 16 Εργατών Πρασίνου
ΥΕ 16 Εργατών Τεχνικών Υπηρεσιών
YE Νυχτοφυλάκων
ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ

-2-12-2-2-2-1-2ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
(32)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1. Προβλέπονται οι παρακάτω προσωρινές – προσωποπαγείς
θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)
188

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
-1-1ΔΥΟ (2)
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΕ 1 Διοικητικού
ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΣΩΝ ΔΕ (ΙΔΑΧ)
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ
ΥΕ 1 Κλητήρων
ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας
ΥΕ
16 Καθαριστριών Σχολικών

Κτιρίων

ΘΕΣΕΩΝ
-1-2-8-

πλήρους απασχόλησης
ΥΕ 16 Καθαριστριών

Κτιρίων

-6-

Σχολικών

μερικής απασχόλησης
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ (ΙΔΑΧ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΑΧ

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17)
ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19)

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
Προβλέπονται ΣΑΡΑΝΤΑ (40) θέσεις προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση
εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και
για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με νέο
κείμενες διατάξεις των κάτωθι ειδικοτήτων:
α) Δέκα Τέσσερεις (14) θέσεις ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας, β)
Έξι (6) Θέσεις ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων γ) Τρείς (3) θέσεις
Εργατών Πρασίνου,δ) Τέσσερεις (4) θέσεις Εργατών Γενικών
Καθηκόντων ε) Τέσσερεις (4) θέσεις ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων
Έργου στ) Δύο (2) θέσεις ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων ζ)
Μία (1) θέση ΔΕ 26 Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων η) Δύο (2)
Θέσεις ΔΕ 35 Δενδροκηπουρών θ) Μία (1) Θέση ΥΕ Χειριστών
Μηχανικού Σαρώθρου η) Τρείς (3) θέσεις ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.-

Προϊστάμενοι

των

Διευθύνσεων,

Τμημάτων

και

αυτελών

Γραφείων νέο οργανωτικής δομής του Δήμου τοποθετούνται
σύμφωνα με νέο κείμενες διατάξεις υπάλληλοι των ακόλουθων
κλάδων:

189

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΛΑΔΟΣ

1

(Οργανική Μονάδα)
Αυτοτελές
Γραφείο ΠΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητικού

2

Διοικητικής Βοήθειας
Αυτοτελές
Τμήμα ΠΕ
Προγραμματισμού,

(Διοικητικών

(οικονομολόγος),

Διοικητικών-

Οικονομικών,

Οργάνωσης, Πληροφορικής & Οικονομολόγων/Διοικητικών),
Διαφάνειας
3

Αυτοτελές

ΠΕ

11

Πληροφορικής ή ΤΕ 19 Πληροφορικής
Τμήμα

ή ΔΕ Διοικητικού
Τοπικής ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, ΠΕ

Οικονομικής Ανάπτυξης

Διοικητικών

(Οικονομολόγος)

Διοικητικών

,

Οικονομικών,

Οικονομολόγων

ΠΕ
ΠΕ

/Διοικητικών,

ΠΕ

Μηχανικών Χωροταξίας & Περιφερειακής
4

Ανάπτυξης ή ΔΕ Διοικητικών
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών,
Πολεοδομίας

ΠΕ

6

Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και

Μηχανικών

Η/Υ,

ΠΕ

Μηχανικών

Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ή

ΤΕ

Μηχανικών,
Δομικών

Τεχνολόγων
ΤΕ

Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών

Έργων,

ΤΕ

/Πολιτικών
Τεχνολόγων

Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων
Τμήμα πολεοδομίας

Τοπογράφων
ΠΕ 3 Πολιτικών

Μηχανικών,

ΠΕ

6

Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και

Μηχανικών

Η/Υ,

ΠΕ

Μηχανικών

Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ή

ΤΕ

Μηχανικών,
Δομικών

Τεχνολόγων
ΤΕ

Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών

Έργων,

ΤΕ

/Πολιτικών
Τεχνολόγων

Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων

190

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Τμήμα

Περιβάλλοντος

Τοπογράφων
και ΠΕ 3 Πολιτικών

Πολιτικής Προστασίας

Μηχανικών,

ΠΕ

6

Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και

Μηχανικών

Η/Υ,

ΠΕ

Μηχανικών

Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, ΠΕ Δασολόγων ή
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
ΤΕ Μηχανικών /Πολιτικών Δομικών Έργων,
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων
Καθαριότητας, ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

Τμήμα

Ανακύκλωσης & Συντήρησης ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών
Πρασίνου
5

ή

ΔΕ

5

Δομικών

Καθαριότητας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής ΠΕ
Νηπιαγωγών
Προστασίας,

Παιδείας

Έργων
ή

ΤΕ

–Εποπτών
Κοινωνικών

& Λειτουργών, ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας

Πολιτισμού
6

ΠΕ
Διεύθυνση

Διοικητικών

(Διοικητικών

& Διοικητικών-Οικονομικών,

Οικονομικών Υπηρεσιών

Οικονομολόγων
Οικονομικού

/Διοικητικών),

Λογιστικού

ή

ΠΕ
ΤΕ

17

Διοικητικού Λογιστικού
Υποστήριξης ΠΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητικού

Τμήμα
Πολιτικών

(οικονομολόγος),

Οργάνων

Δήμου
Τμήμα

του

Δημοτικής ΠΕ

(Διοικητικών

(οικονομολόγος),

Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Διοικητικών-Οικονομικών,
Αλλοδαπών

Οικονομολόγων /Διοικητικών, Διοικητικού)
ή ΔΕ Διοικητικού
Ανθρώπινου
ΠΕ
(Διοικητικών

Τμήμα
Δυναμικού
Μέριμνας
Τμήμα

και

Διοικητικής Διοικητικών-

(οικονομολόγος),
Οικονομικών,

Οικονομολόγων /Διοικητικών, Διοικητικού)
ή ΔΕ Διοικητικού
Προϋπολογισμού, ΠΕ
(Διοικητικών

(οικονομολόγος),

191

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Λογιστηρίου & Προμηθειών

Διοικητικών-

Οικονομικών,

Οικονομολόγων/Διοικητικών),
Οικονομικού

Λογιστικού

ΠΕ
ή

ΤΕ

17

Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού
Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας & ΠΕ
(Διοικητικών
(οικονομολόγος),
Ταμείου

Διοικητικών-

Οικονομικών,

Οικονομολόγων

/Διοικητικών),

ΠΕ

Οικονομικού Λογιστικού
ή ΤΕ 17 Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ
Διοικητικού
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Τμήμα ΚΕΠ

ή ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
ή ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
ή ΠΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητικού
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών,
Υπηρεσιών

ΠΕ

6

Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

7

και

Μηχανικών

Η/Υ,

ΠΕ

Μηχανικών

Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ή

ΤΕ

Τεχνολόγων

Μηχανικών,
Δομικών

ΤΕ

Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών

Έργων,

ΤΕ

/Πολιτικών
Τεχνολόγων

Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων
Τοπογράφων
2. Η ιεραρχία του προσωπικού του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής
Αστυνομίας (Ν.3731/08) έχει ως εξής:
1. Ένας (1) Τμηματάρχης
2. Ένας (1) Επόπτης
3.- Τρείς (3) Δημοτικοί Αστυνομικοί.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.

Κατά

την

ένραξη

υπηρετούντες υπάλληλοι

ισχύος

του

παρόντος

Οργανισμού

οι

στο Δήμο κατατάσσονται αντίστοιχες

θέσεις των σχετικών κλάδων.

192

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

2. Η κατανομή του προσωπικού επί μέρους οργανικές μονάδες
γίνεται

με

απόφαση

του

Δημάρχου,

λαμβάνοντας

υπόψη

λειτουργικές ανάκγες των μονάδων, τα προσόντα, την πείρα και
ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων.
3. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών
αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα Κυβέρνησης,
οπόπτε παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση.
Ανθρώπινο Δυναμικό
Σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ 2092/21-09-2011) ορίζονται
οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού:
1.

Τέσσερις

(4)

θέσεις

Ειδικών

Συμβούλων

ή

Ειδικών

Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
2.

Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

Επίσης προβλέπονται οι εξής θέσεις προσωπικού ανά κατηγορία
/κλάδο:
Α) Τακτικό προσωπικό
Π.Ε.: 27
Τ.Ε.: 17
Δ.Ε.: 51
Υ.Ε.: 32
Σύνολο: 127
Β) ΙΔΑΧ 19 θέσεις που κατανέμονται :
ΔΕ 1 Διοικητικού 1 θέση
ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 1 θέση
ΥΕ 1 Κλητήρων 1 θέση
ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 2 θέσεις
ΥΕ 16 Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων πλήρους

απασχόλησης 8

θέσεις
ΥΕ 16 Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων μερικής

απασχόλησης 6

θέσεις
Γ) ΙΔΟΧ
(40) Θέσεις.
193

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Στον Δήμο σήμερα υπηρετούν:
(66) Τακτικοί Υπάλληλοι
(19) Υπάλληλοι ΙΔΑΧ
(17)

Υπάλληλοι

ΙΔΟΧ

(8μηνής

διάρκειας)

.

Το

σύνολο

των

συμβασιούχων απασχολείται στο Γραφείο Καθαριότητας .
Σύνολο (102) υπάλληλοι.
Οι διευθύνσεις και τα γραφεία του Δήμου εμφανίζουν ελλείψεις
προσωπικού σε σχέση με το αντικείμενο τους και τις προβλέψεις
του ΟΕΥ.
Υπάρχουν οργανικές μονάδες που δε στελεχώνονται με συνέπεια να
μην λειτουργούν, όπως το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας,
ενώ

αποκλείσεις

εμφανίζονται

στις

περισσότερες

οργανικές

μονάδες.
Η εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» μεταβίβασε στους
ΟΤΑ Α Βαθμού νέες αρμοδιότητες και ανάγκες , όπως την πρόνοια,
τις αρμοδιότητες σε θέματα

τοπικής αγροτικής ανάπτυξης,

απασχόλησης, εμπορίου, παιδείας, πολεοδομίας, περιβάλλοντος
κτλ, χωρίς να υπάρχει η ανάλογη πρόβλεψη (νομοθετική ρύθμιση)
για την στελέχωση των αντίστοιχων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να
επιχειρείται η κάλυψη των κενών με το υφιστάμενο

(ενίοτε

ανειδίκευτο) προσωπικό του Δήμου.
Ένας άλλος επιβαρυντικός παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργία
του Δήμου είναι η κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στο Δήμο με
αποτέλεσμα το σύνολο των Διοικητικών – Οικονομικών –Τεχνικών
υποθέσεων τους να διεκπεραιώνονται από το προσωπικό του Δήμου
μιας και το μεταφερόμενο προσωπικό των Νομικών προσώπων σε
αντίστοιχες ειδικότητες είναι ανύπαρκτο.
Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός
Οι υπηρεσίες του Δήμου στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια των πρών
Καποδιστριακών Δήμων συνολικού εμβαδού 1450 τ.μ.. Ειδικότερα
στη Λίμνη έδρα του νέου Δήμου στεγάζονται ΚΕΠ, Δημοτολόγιο,
Ληξιαρχείο, Οικονομική Υπηρεσία, Ταμείο, το Γραφείο Γεωργικής
194

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Παραγωγής & Αλιείας, και η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Στο Μαντούδι πρώην έδρα του Δήμου Κηρέως στεγάζονται ΚΕΠ ,
Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Τμημα Προμηθειών, Τεχνική Υπηρεσία και
το

Τμήμα

Περιβάλλοντος,

Στην Αγία Άννα πρώην έδρα του Δήμου Νηλέως στεγάζονται ΚΕΠ ,
Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο και η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Στον οικισμό της Στροφυλιάς η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
αποχέτευσης και στις Κεχριές (μισθωμένο κτίριο) η Υπηρεσία
Καθαριότητας.
Η στέγαση των υπηρεσιών σε μεγάλο αριθμό κτιρίων δημιουργεί
δυσκολίες

στην

αποτελεσματική

επικοινωνία

μεταξύ

των

υπηρεσιών καθώς και στη γενικότερη αποτελεσματικότητα αυτών
για την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.
Εξοπλισμός του Δήμου
Όσον

αφορά

τον

τεχνικό

εξοπλισμό

του

Δήμου,

από

τις

καταστάσεις των παγίων του Δήμου προκύπτει πως ο Δήμος
διαθέτει 69 Η/Υ, 4 οθόνες, 49 εκτυπωτές, 1 scanner καθώς και
Modem.
Πρακτικά

η

μηχανοργάνωση

και

υποδομές

του

Δήμου

περιλαμβάνουν:
server intel συνολικής χωρητικότητας 186 GB εκ των οποίων οι
δύο (20 GB έκαστος) λειτουργούν ως εφεδρικοί
39 ηλεκτρονικούς υπολογιστές/θέσεις εργασίας.
12 εκτυπωτές εκ των οποίων 2 laser.
Η συντριπτική πλειοψηφία των Η/Υ διαθέτει επεξεργαστές άνω των
3000 Mhz και σκληρό δίσκο άνω των 50 GB. Επίσης είναι διαθέσιμοι
4 ηλεκτρονικοί υπολογιστές χωρίς χειριστή καθώς και τρεις
φορητοί,

εκ

των

οποίων

μόνον

ο

ένας

έχει

πρόσφατες

προδιαγραφές. Τέλος, ο Δήμος έχει στη διάθεσή του αλλά δεν
χρησιμοποιεί 7 Η/Υ παλαιάς τεχνολογίας (PENTIUM III) καθώς και 9

195

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

άλλους Η/Υ οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως χαλασμένοι ή άχρηστοι
και βρίσκονται σε υπόγεια δημοτικών κοινοτικών καταστημάτων.
Επίσης, o Δήμος διαθέτει 6 φωτοτυπικά μηχανήματα καθώς και
επαρκές και σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο το οποίο επιτρέπει την
αποτελεσματική επικοινωνία των υπηρεσιών παρά τη μεταξύ τους
απόσταση.
Τέλος, σε επίπεδο λογισμικού, ο Δήμος

διαθέτει συνήθεις

εφαρμογές

κλπ.)

γραφείου

(Windows,

MS

Office

καθώς

και

εξειδικευμένες εφαρμογές για τις υπηρεσίες του.
Διαθέσιμες εφαρμογές Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
1
1

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Windows
Microsoft Office

1

AutoCAD

1

Ολοστατικά

1

Εργολαβικά

1

Μαθηματικός Τύπος

1

Οικονομική Υπηρεσία

1

Δημοτολόγιο

1
Νομ

Ύδρευση (Alpha ware)

οτέλ
εια

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Όλες οι υπηρεσίες
Word, Excel, PowerPoint, Access
Δνση Τεχνικών Έργων και
Περιβάλλοντος
Δνση Τεχνικών Έργων και
Περιβάλλοντος
Δνση Τεχνικών Έργων και
Περιβάλλοντος
Δνση Τεχνικών Έργων και
Περιβάλλοντος
Διοικητικές και Οικονομικές
Υπηρεσιες
Διοικητικές και Οικονομικές
Υπηρεσιες

Διαδικτυακή βάση
δεδομένων νομολογίας

Οικονομικά και περιουσία
Σύμφωνα

με

τις

διαθέσιμες

οικονομικές

πληροφορίες

που

διατέθηκαν από τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, ο
Σύμβουλος

Υποστήριξης

προχώρησε

στην

παρακάτω ανάλυση

οικονομικών δεικτών των ετών 2008 – 2009 και του έτους 2010.
Σημειώνετε ότι ο Δήμος αποσκοπεί στη ρύθμιση των δανειακών του

196

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

υποχρεώσεων σύμφωνα με την δυνατότητα που του δίνεται από το
Ταμείο

Παρακαταθηκών

και

Δανείων

(ΤΠΔ)

χωρίς

να

έχει

χαρακτηρισθεί ως Δήμος που πρέπει υποχρεωτικά να μπεί στο
προγράμμα εξυγίανσης σύμφωνα με το ν.3852/2010. Η παρούσα
ανάλυση καθοριζει την οικονομική πολιτική που καλείται να
ακολουθήσει ο Δήμος και τα Νομικά του πρόσωπα τα προσεχή
χρόνια παρουσιάζοντας την οικονομική κατάσταση του Δήμου και
τους στόχους που τίθενται στο άμεσο μέλλον.
2.2

Α.

Αποτύπωση

της

υπάρχουσας

οικονομικής

κατάστασης του Δήμου και των νομικών προσώπων.
Η παρούσα ανάλυση βασίστηκε στα εξής στοιχεία:

Στους εγκεκριμένους Ισολογισμούς –Απολογισμούς της
χρήσης 2010

Στην εγκεκριμένη απογραφή έναρξης της 31/12/2010.

Στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό χρήσης 2011

Στα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου της 30/9/2011

Στα

στοιχεία του

Προγράμματος

Αποκατάστασης

Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου.
ΙΙ.

Σύμφωνα

με

τους

συγκεκριμένους

Ισολογισμούς

και

Απολογισμούς στον συνενούμενο δήμο ως και τις εγκριθείσας
κατάστασης απογραφής της 31-12-2010, ο Δήμος παρουσιάζει την
ακόλουθη χρηματοοικονομική κατάσταση την 31-12-2010 και την
30-9-2011. Τα στοιχεία που αφορούν την 30-9-2011

προκύπτουν

από τα μηχανογραφικά αρχεία του Δήμου.
Α1. Δανεισμός 31-12-2010 και 30-9-2011
Σύμφωνα με τα στοιχεία

των

Ισολογισμούς και Απολογισμούς

βιβλίων και τους εγκεκριμένους
του Δήμου, παρουσιάζεται η

ακόλουθη εικόνα ανά Δημοτικό Διαμέρισμα, την τριετία 2008-2010.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΟΣ
2010

2009

2008

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΗΡΕΩΣ

2.250.244,31

2.283.538,95

2.467.715,82

7.001.499,08

ΕΛΥΜΝΙΩΝ

1.051.915,01

1.142.708,55

1.287.100,36

3.481.723,92

ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ

197

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014
ΝΗΛΕΩΣ

507.320,54

564.567,20

618.624,48

1.690.512,22
12.173.735,2

3.809.479,86

3.990.814,70

4.373.440,66

2

3,00

4.057.911,74

3,00

6.254.744,26

3,00

607.811,23

3,00

6.671.000,74

ΟΜΑΔΑ 7 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΡΕΩΣ

2010
2.628.334,64

2009
3.465.868,87

2008
2.799.130,11

ΣΥΝΟΛΟ
8.893.333,62

ΕΛΥΜΝΙΩΝ

1.958.897,43

2.427.901,89

1.942.074,48

6.328.873,80

ΝΗΛΕΩΣ

1.087.528,71

1.277.833,21

1.176.663,43

3.542.025,35
18.764.232,7

5.674.760,78

7.171.603,97

5.917.868,02

7

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΡΕΩΣ

2010
330.863,05

2009
332.525,17

2008
297.623,51

ΣΥΝΟΛΟ
961.011,73

ΕΛΥΜΝΙΩΝ

167.123,21

244.024,57

179.605,81

590.753,59

ΝΗΛΕΩΣ

90.556,12

90.556,12

90.556,12

271.668,36

588.542,38

667.105,86

567.785,44

1.823.433,68

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΡΕΩΣ
ΕΛΥΜΝΙΩΝ
ΝΗΛΕΩΣ

2010
3.103.367,48
3.051.309,39
819.016,66

2009
2.980.869,11
2.778.333,48
863.207,42

2008
3.410.284,82
2.145.352,33
861.261,53

ΣΥΝΟΛΟ
9.494.521,41
7.974.995,20
2.543.485,61
20.013.002,2

6.973.693,53

6.622.410,01

6.416.898,68

2

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι δείκτες που προσδιορίζονται από το
άρθρο 264 του Ν.3852/2010, παρουσιάζουν την ακόλουθη εικόνα.
ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟ
ΜΕΣΑ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΜΕΣΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΧΡΕΟΣ
ΜΕΣΑ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

607.811,23
6.254.744,
26

9,72%

6.671.000,
74
6.254.744,

106,66

26

%

198

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι
προϋποθέσεις

δεν πληρούνται

συνομολόγησης

δανείων

όλες

, όπως

οι

αυτές

προβλέπονται στο άρθρο 264 του Ν. 3852/2010.

Ανάλυση κατά λογαριασμό δανείου.
Δ.Δ. Λίμνης
ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ
ΠΟΥ ΘΑ
ΔΑΝΕΙΟ
ΗΜΕΡ.
1/1/1998

ΑΡΧΙΚΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ

ΔΑΝΕΙΟ

31/12/2010

ΜΟ

ΣΤΟ 2011

ΛΗΞΗ 2016
1/1/1998

31.094,49

14.640,63

12.536,42

2.104,21

ΛΗΞΗ 2012
1/1/2001

13.731,35

2.820,65

1.450,75

1.369,90

ΛΗΞΗ 2015
1/1/2004

280.987,59

121.533,41

100.734,47

20.798,94

ΛΗΞΗ 2014
1/1/2002

7.367,51

2.634,36

2.048,01

586,35

ΛΗΞΗ 2021
1/3/2002

187.820,98

98.403,00

91.795,70

6.607,30

ΛΗΞΗ 2021
1/1/2005

36.360,97

25.348,92

23.646,86

1.702,06

ΛΗΞΗ 2024
1/1/2005

43.270,00

34.997,35

33.320,28

1.677,07

ΛΗΞΗ 2019
1/1/2005

362.606,93

250.753,30

230.504,75

20.248,55

ΛΗΞΗ 2024
1/1/2006

162.159,20

131.156,55

124.871,57

6.284,98

ΛΗΞΗ 2020

96.680,00

72.832,93

67.757,36

5.075,57

199

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

1/1/2009
ΛΗΞΗ 2018
ΣΥΝΟΛΑ

325.211,92

296.793,91
1.051.915,0

266.699,24

30.094,67

1.547.290,94

1

955.365,41

96.549,60

Δ.Δ. Κηρέα
ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010, ΔΗΜΟΥ ΚΗΡΕΩΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΩ

ΑΝΕΞΟΦ

ΘΗΚΕ

ΠΛΗΡΩΘ

ΠΛΗΡΩ

ΑΝΕΞΟΦΛ

ΛΗΤΟ

ΤΟ

ΗΚΕ ΤΟ

ΘΗΚΕ

ΗΤΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚ

XΡΕΩΛΥ

ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΤΟ ΕΤΟΣ

XΡΕΩΛΥΣ

ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ο

ΣΙΟ

2010

2010
ΑΝΑΠΡΟ

2010

ΙΟ

ΔΑΝΕΙΑ-

ΕΝΑΡΞ

ΚΕΦΑΛΑΙ

Λ/ΣΜΟΣ

Η

Ο

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤ

Σ.
ΤΟΚΟΣ

ΥΠΟΛΟΙ

ΧΡΕΟΛ

ΟΚΙ

ΠΟ
31/12/20

ΥΣΙΟ

Ο

09

2010

2010

05/11709/0

2010

ΥΠΟΛΟΙΠ
ΣΥΝΟΛΟ

Ο
31/12/20

2010

2010

10

5,90

0/01
05/11709/0

1/1/19

30.660,90

(1)>

0,00
141.196,

0,00
12.338,1

%
5,90

0,00

0,00
20.668,7

0,00
128.857,

0/02
05/11709/0

99
1/1/20

230.063,01

(1)>

14
226.467,

5
31.027,1

%
5,31

8.330,57

2
45.872,0

99
195.440,

0/03
05/11709/0

01
1/1/20

451.862,07
2.178.469,

(1)>

61
1.619.32

2
112.847,

%
5,31

# 14.844,95
106.146,5

7
218.993,

49
1.506.47

0/04
05/11709/0

05
1/1/20

00

(1)>

2,08
67.011,9

12

%
7,80

#

6

68

4,96
62.342,0

0/05
05/11709/0

05
1/1/20

90.151,00

(1)>

7
47.445,3

4.669,93

%
7,80

#

4.392,63

9.062,56

4
40.945,1

0/06
05/11709/0

06
1/1/20

72.000,00

(1)>

8
182.095,

6.500,24
15.912,0

%
5,90

#

3.110,05

9.610,29
26.655,7

4
166.183,

0/07
05/11709/0

09
1/1/20

197.121,34

77

8

%
5,90

10.743,65

3

69
150.000,

11

150.000,00
3.400.327

0,00
2.283.53

0,00
183.29

%

0,00
147.568,

0,00
330.863

00
2.250.24

,32

8,95

4,64

41

,05

4,31

0/08

200

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Δ.Δ. Νηλέα
1. Στοιχεία λήψης δανείου
Τράπεζα
Δανειακή Σύμβαση
Παραχωρηθείσες εγγυήσεις

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
28673/26-04-2007
Για την ασφάλεια του δανείου

ο

οφειλέτης εκχωρεί στον δανειστή όλα
γενικά τα έσοδα του, τακτικά και
έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και
αιτία, παρόντα και μελλοντικά, τις
προσόδους του, τα μισθώματα του,
τις προς αυτόν χρηματικές παροχές
και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό
Δημόσιο ή τρίτους εκτός εκείνων που
δεν εκχωρούνται σύμφωνα με τον
Αποφάσεις Δημοτικών οργάνων

Ν.2503/97 άρθρο 11 παρ.29 Β5.
Απόφαση
Δημοτικού
Συμβουλίου
51/2007

2.Στοιχεία αποπληρωμής δανείου
Κεφάλαιο
Επιτόκιο
Τοκοχρεωλυτική Δόση

669.670,07€
5,90%
8.232,37€/μήνα για τους πρώτους
11

Διάρκεια Εξόφλησης δανείου

μήνες

κάθε

χρόνου

(1η

Ιανουαρίου-30η Νοεμβρίου)
Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου
ορίζεται σε 10 χρόνια , αρχίζει την
01/01/2008 και λήγει 31/12/2017

201

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

3. Αναλυτικό Καθολικό Δανείου
ΗΜΕΡ/ΝΙ

ΥΠΟΛΟΙΠ

Α

Ο

31/12/201

ΔΑΝΕΙΟΥ
507.320,5

0
31/12/201

4
446.696,3

29.931,91

60.624,21

90.556,12

1
31/12/201

3
382.495,2

26.355,08

64.201,04

90.556,12

2
31/12/201

9
314.506,3

22.567,22

67.988,90

90.556,12

3
31/12/201

9
242.506,1

18.555,88

72.000,24

90.556,12

4
31/12/201

5
166.257,8

14.307,86

76.248,26

90.556,12

5
31/12/201

9
85.510,9

9.809,22

80.746,90

90.556,12

6
31/12/201

9
0,0

5.045,13

85.510,99

90.556,12

126.572,3

507.320,5

633.892,84

0

4

7
ΣΥΝΟΛΑ

ΤΟΚΟΣ

ΧΡΕΩΛΥΣΙ

ΤΟΚΟΧ/ΣΙΟ

Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

0

Σύμφωνα με τα στοιχεία των βιβλίων του Δήμου , το ανεξόφλητο
υπόλοιπο των δανείων

που αφορούν

τον Δήμο ,την

30/9/2011

ήταν ποσό ευρώ 3.516.829.
Α2. Ανεξόφλητο κεφάλαιο με χρεολύσια την 31-12-2010
Σύμφωνα με τα στοιχεία

των

Ισολογισμούς και Απολογισμούς

βιβλίων και τους εγκεκριμένους
του Δήμου , παρουσιάζεται η

ακόλουθη εικόνα ανά Δημοτικό Διαμέρισμα, την 31/12/2010.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2010
202

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ΚΗΡΕΩΣ
ΕΛΥΜΝΙΩΝ
ΝΗΛΕΩΣ

2.250.244,31
1.051.915,01
507.320,54
3.809.479,8
6

Πλέον:
Δάνεια Νομικών στα οποία ο Δήμος είναι
εγγυητής Προσώπων βλέπε παρ.1.1.4.

751.230,45
4.560.710,3
1

Στο ανωτέρω συνολικό

δανεισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία του

Δήμου, αντιστοιχούν για το 2011, συνολικά ετήσια τοκοχρεολύσια
ποσού €633.227,92.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των βιβλίων του Δήμου , το ανεξόφλητο
υπόλοιπο των δανείων

που αφορούν

τον Δήμο, την

30/9/2011

ήταν ποσό ευρώ 3.516.826,70 και των δανείων που αφορούν τα
νομικά πρόσωπα (Δ.Ε.Υ.Α. & Δημοτική Επιχείρηση) € 656.589,6. Από
το σύνολο των ανωτέρω δανείων για τα οποία είναι εγγυητής ο
Δήμος , πληρώθηκε στην χρήση 2011 ποσό ευρώ 95.640,85.
Α3.

Εγγυήσεις

προς

Ν.Π.Δ.Δ.

και

επιχειρήσεις

για

συνομολόγηση δανείων
Α.3.1. Ο Πρώην Δήμος Κηρέως είναι εγγυητής για Δάνειο που
έχουν ληφθεί από το ΤΠΔ, για τα εξής Νομικά Πρόσωπα
1. Την ΔΕΥΑΚ, η οποία εμφανίζει ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων, την
31/12/2010, ποσού ευρώ

407.809,77.Ο Δήμος έχει καταβάλλει

χρεολύσια που αφορούσαν την χρήση 2009 εντός του 2010, ποσού
37.383,00. Λήξη των δανείων 2020.
2. Την ΔΕΠΑΑΚ, η οποία εμφανίζει ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείων,
την 31/12/2010 ,ποσού ευρώ 114.953,38.Ο Δήμος έχει καταβάλλει
χρεολύσια που αφορούσαν την χρήση 2009 εντός του 2010, ποσού
36.876,66. Λήξη των δανείων 2018.
Α.3.2. Ο Πρώην Δήμος Λίμνης

είναι εγγυητής για Δάνειο που

έχουν ληφθεί από το ΤΠΔ, για τα εξής Νομικά Πρόσωπα

203

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

1. Την ΔΕΠΑΛ, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ 28/2008, για λήψη
Δανείου ποσού ευρώ271.000,00

με επιτόκιο 5,90 δεκαετούς

διάρκειας, με ετήσιο τοκοχρεολύσιο το 2010

ευρώ 36.645,97.η

οποία σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα εμφανίζει ανεξόφλητο
υπόλοιπο

δανείων ποσού ευρώ 228.467,30. Λήξη των δανείων

2018.
Α.3.3. Συνοπτικά

ο νέος Καλλικρατικός Δήμος , εμφανίζεται ως

εγγυητής για Δάνεια που έχουν ληφθεί από το ΤΠΔ από Νομικά
Πρόσωπα το

ανεξόφλητο υπόλοιπο

ανέρχεται στο

των οποίων την 31/12/2010

ποσό ευρώ 751.230,45. Από το σύνολο των

ανωτέρω δανείων

για τα οποία είναι εγγυητής ο Δήμος ,

πληρώθηκε στην χρήση 2011 ποσό ευρώ 95.640,85
Α.3.4. Εντός του 2011 λόγω της ενοποίηση των Δ.Ε.Υ.Α. και των
κοινωφελών

επιχειρήσεων

ο

Δήμος

πλήρωσε

συνολικά

για

χρεολύσια των Δ.Ε.Υ.Α. ποσό ευρώ 58.618,65 και των δημοτικών
επιχειρήσεων

ποσό

ευρώ

37.022,20.

Δηλαδή

συνολικά

τοκοχρεολύσια 95.640,85 ευρώ.
Α4.

Αναλυτική

καταγραφή

βραχυπρόθεσμων

και

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Οι κατωτέρω

υποχρεώσεις αφορούν την 31/12/2010 και είναι

αυτές που αναφέρονται στην εγκριθείσα απογραφή έναρξης του
Δήμου.
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Ομολογιακά δάνεια
2. Δάνεια τραπεζών
3. Δάνεια Ταμιευτηρίου
4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,00
3.443.817,45
0,00
3.443.817,4
5

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2. Γραμμάτια πληρωτέα κ΄ υποσχετικές
Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι
3. Τράπεζες Λ/ Βραχυπρόθεσμων

2.802.753,19
0,00
0,00

0,00
0,00

204

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές για πώληση
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόμενη χρήση
8. Πιστωτές διάφοροι

0,00
27.560,41
60.323,99
365.662,41
270.207,76
3.526.507,7
6
6.970.325,2

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

1

Σύμφωνα με τα στοιχεία των βιβλίων του Δήμου, το σύνολο των
βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων την 30/9/2011 ήταν

ποσό ευρώ

2.989.941,31 (βλέπε πίνακα 1).
Α4.1. Καταγραφή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
Ως ληξιπρόθεσμες θεωρούνται εκείνες που δεν έχουν εξοφληθεί 90
ημέρες

από

την

ημερομηνία

βεβαίωσης

της

αντίστοιχης

υποχρέωσης.
Τα ανεξόφλητα
δικαιούχων

της

χρηματικά εντάλματα προμηθευτών και λοιπών
30/9/2010,

σύμφωνα

οικονομικής διαχείρισης, ανέρχονται

με

τα

στοιχεία

της

στο ποσό των ευρώ

2.941.839,98.
Α5. Αποτύπωση διεκδικήσεων τρίτων προς τον Δήμο
Κατά

του Δήμου

έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους και

εργαζόμενους, διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ποσού ευρώ
1.234.146,87 για το Δ. Δ. Κηρέως, ποσού 170.000,00.περίπου για
το Δ. Δ. Λίμνης και ποσού 140.448,00για το Δ .Δ .Νηρέα. Στο
ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται αξιώσεις εργαζομένων, οι οποίες
αφορούσαν αξιώσεις καταβολής επιδόματος, οι οποίες έχουν
επιδικαστεί πρωτοδίκως εις βάρος του Δήμου για το ποσό των
€270.676,18, και το οποίο δεν έχει μερί σήμερα καταβληθεί. Για την
ενδεχόμενη καταβολή του ως άνω ποσού δεν έχει σχηματιστεί
αντίστοιχη πρόβλεψη, με συνέπεια να εμφανίζονται

ισόποσα

μειωμένες οι υποχρεώσεις αντίστοιχα αυξημένα τα ίδια κεφάλαια
205

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Α6.

Αναλυτική

παρουσίαση

διαθεσίμων

ανά

κατηγορία

εσόδων και απαιτήσεων

ΙV. Διαθέσιμα
1.Ταμείο
2. Ληγμένα τοκομερίδια

29.514,27

εισπρακτέα
3. Καταθέσεις όψεως και
προθεσμίας

ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ
ΣΥΝΟΛΑ

286,40
403.551,74
433.352,41

ΕΣΟΔΑ
94.670,73
333.166,71
5.514,97
433.352,41

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
372.540,74
372.540,74

Τα ανωτέρω ποσά προκύπτουν από τον αντίστοιχο απολογισμό του
Δήμου.
2.3

Β. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εξυπηρέτησης και

χρηματοδότησης του Δημοτικού –Δημοσίου χρέους.
Β1. Συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού των δαπανών
Η ανάλυση μας βασίσθηκε στα στοιχεία που προλαμβάνονται στο
πρόγραμμα αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.
Στα μέτρα περιορισμού των δαπανών τα οποία ελήφθησαν υπ’ όψιν
στην κατάρτιση του προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής
λειτουργίας του Δήμου περιέχονται τα ακόλουθα:

Μείωση του μισθολογικού κόστους (αμοιβές πληρωτέες και
εργοδοτικό κόστος) μέσω μετατάξεων υπαλλήλων ή περιορισμού
προσλήψεων εκτάκτων υπαλλήλων.

206

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Πρόβλεψη
ωρίμανσης

μείωσης
του

του

μισθολογικού

κόστους,

λόγω

εργασιακού βίου των υπαλλήλων (θεμελίωση

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων).

Μείωση του μισθολογικού κόστους μέσω

από τον περιορισμό

των προσλήψεων λόγω της εφαρμογής της αναλογίας ένα προς
πέντε ( ή δέκα).

Περιορισμός χρηματοδότησης εκδηλώσεων, δράσεων δημοσίων
σχέσεων,

επιχορηγήσεων

συλλόγων,

επιχορηγήσεων

μη

κερδοσκοπικών σωματείων κλπ.

Οικονομίες κλίμακας μέσω συγχωνεύσεων διαφόρων νομικών
προσώπων.

Περιορισμός δαπανών που αφορούν έξοδα τηλεπικοινωνιών,
έξοδα κινήσεως –καυσίμων, μισθώματα κτιρίων (μέσω της
αξιοποίησης της υπάρχουσας δημοτικής περιουσίας), δαπάνες
ύδρευσης-

φωτισμού

-καθαριότητας,

δαπάνες

προμήθειας

αναλωσίμων.

Κατασκευή

έργων

μόνο

από

εξασφαλισμένες

πηγές

χρηματοδότησης.

Έσοδα από αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας.

Μείωση δαπανών προμήθειας παγίων.

Β2. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα

εξυπηρέτησης Δημοσίου και

Δημοτικού χρέους
Έως την χρήση 2011, το σύνολο των τοκοχρεολυσίων που πληρώνει
ο Δήμος σύμφωνα με τα στοιχεία του

προϋπολογισμού

χρήσης

2011, ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 633.000 περίπου, ενώ με την
συνολική αναχρηματοδότηση του υπολοίπου του δανείου

θα

ανέλθουν στο ποσό των ευρώ 320.000 περίπου.
Β3. Εκτίμηση πορείας εσόδων
Σύμφωνα με τα

εκτεθέντα στο πρόγραμμα

αποκατάστασης

οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, τον κυριότερο ρόλο στον
τομέα

αυτό

θα

παίξει

η

αναδιοργάνωση

των

εισπρακτικών

μηχανισμών του Δήμου με στόχο την είσπραξη των ανείσπρακτων

207

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

εσόδων, ώστε η απόκλιση μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων
εσόδων,

όσο

παρουσιάζεται

τον

δυνατόν

στο

να

μειωθεί.

παρόν πρόγραμμα

Το

μπορεί

χαρακτηρισθεί ως συντηρητικό γιατί

σενάριο

που

και πρέπει να

παρουσιάζει

συνολικά

μείωση εσόδων στην πενταετία η οποία προκύπτει κυρίως από την
μείωση των Κ.Α.Π.
Από τα στοιχεία του πίνακα 2,

«πορεία εσόδων και δείκτες»,

προκύπτει εάν δεν ληφθεί υπ όψιν ο κωδικός 31 «εισπράξεις από
δάνεια», ότι

η σχέση

προϋπολογισθέντων

και βεβαιωθέντων

προσεγγίζει το 61% στα τρία πρώτα τρίμηνα του 2011.
Β4. Επεξεργασία με στόχο την εκτίμηση των στοιχείων

των

εκτιμήσεων των εσόδων και εξόδων της περιόδου 2011-2016
Σημειώνεται ότι ο Δήμος έχει εγγράψει στον Προϋπολογισμό
χρήσεως 2011 και συγκεκριμένα στον κωδικό 31.21.001 «Δάνεια
από πληρωμή υποχρεώσεων ΠΟΕ», ποσό 3.197.218,05 ευρώ, το
οποίο

για

λόγους

προϋπολογισμούς

έγινε

στρογγυλοποίησης
3.200.000

στους

ευρώ.

Το

επόμενους
ποσό

αυτό

εξισορροπείται με τον κωδικό 8115 του προϋπολογισμού εξόδων
«Διάφορα

έξοδα»

αποτέλεσμα

ως

και
προς

επομένως

δεν

το

των

ύψος

επηρεάζει

το

ελλειμμάτων

τελικό
ή

των

πλεονασμάτων.
Επεξεργαστήκαμε τα στοιχεία των πινάκων που περιλαμβάνονται
στο παράτημα της παρούσας (πίνακες 2, 3, 5, 6), με την μέθοδο
των αριθμοδεικτών και κατωτέρω σχολιάζονται οι ποιο ουσιώδης
μεταβολές.

Ο

δείκτης

αμοιβών

προσωπικού

προς

τα

έσοδα

από

επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζει μεταξύ του
2011 και 2015 μείωση 10,41%

Ο δείκτης πληρωμών δημόσιας πίστης προς το σύνολο της
ομάδας 6 παρουσιάζει μεταξύ του 2011 και 2015 μείωση 4,86%

Ο δείκτης αμοιβές και έξοδα προσωπικού προς το σύνολο της
ομάδας 6 παρουσιάζει μεταξύ του 2011 και 2015 ποσοστιαία

208

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

μείωση ποσού 1% περίπου και σε απόλυτο αριθμό ευρώ 430.000
περίπου. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά που μας δίνει
διαχρονικά ο δείκτης θα ήταν πιο μικρά λόγω του ότι δεν έχουν
συμπεριληφθεί στο σύνολο της ομάδας 6 οι αποσβέσεις των
παγίων στοιχείων.

Ο

δείκτης

αμοιβών

προσωπικού

προς

τα

τακτικά

έσοδα

παρουσιάζει μεταξύ του 2011 και 2015 μείωση 9,42%.
Από την αξιολόγηση των ως άνω δεικτών και από την ανάλυση των
ποσών

που

περιέχονται

περιορισμού

στον

δαπανών»

του

πίνακα

«Ανάλυση

Προγράμματος

μέτρων

Αποκατάστασης

Οικονομικής Λειτουργίας προκύπτει τάση μείωσης των δαπανών με
σκοπό την δημιουργία πλεονάσματος.
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι με στοιχεία έως την 30/9/2011, η
σχέση των βεβαιωθέντων προς τα προϋπολογισθέντα

τακτικά

έσοδα κυμαίνεται περίπου στο 68%, ποσοστό το οποίο μπορεί να
κριθεί

κατ αρχήν ικανοποιητικό . Αντίθετα η ίδια σχέση στα

έκτακτα έσοδα κυμαίνεται περίπου στο 25%, γεγονός που οφείλεται
στην μη χορήγηση επιχορηγήσεων

για επενδυτικούς σκοπούς. Από

την παρουσίαση των στοιχείων του Προγράμματος Αποκατάστασης
Οικονομικής Λειτουργίας προκύπτει τάση μείωσης των εσόδων,
κυρίως

λόγω

της

μείωσης

επιχορηγήσεων (Κ.Α.Π.), γεγονός
σημερινή οικονομική κατάσταση

αντίστοιχα

των

κρατικών

που λαμβάνοντας υπ όψιν την
μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστικό.

Ο δείκτης έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα προς τα
τακτικά έσοδα παρουσιάζει μεταξύ του 2011 και του 2015 ομοίως
αύξηση 3,37%.
2.4

Γ.

Εκτίμηση

προγράμματος

αποκατάστασης

οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.
Λαμβάνοντας υπ όψιν τα εκτεθέντα στην ενότητα Β, θεωρούμε ότι
με την αναχρηματοδότηση του δήμου με νέο δάνειο ποσού ευρώ
3.516.829,70

εικοσιπενταετούς

(25ετούς)

διάρκειας

με

ευνοϊκότερους όρους από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

209

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

από την 1/1/2012, ο Δήμος αφ ενός θα βελτίωση την ρευστότητα
του και αφ έτερου θα μπορέσει να εξόφληση οφειλές προηγουμένων
χρήσεων και να διαμόρφωση θετικό οργανικό αποτέλεσμα

και

πλεόνασμα . Επίσης θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις
υποχρεώσεις των παρελθόντων ετών. Για την εκτίμηση αυτή
βασιστήκαμε

στα στοιχεία που αναφέρονται στο

"Πρόγραμμα

αποκατάστασης της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου", η
υλοποίηση των οποίων αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας του
στόχου προσδιορισμού πραγματικών πλεονασμάτων.
Σαν

συμπέρασμα

από

τα

ανωτέρω,

προκύπτει

ότι

με

την

αναχρηματοδότηση των παλαιών οφειλών από το ΤΠΔ και σε
συνδυασμό

την ετήσια μείωση των δαπανών του, αλλά και του

κόστους των χρεολυσίων, θα είναι σε θέση να παρουσιάζει από
την χρήση 2012 θετικά οργανικά αποτελέσματα και να εξοφλήσει
τις υποχρεώσεις του από προηγούμενες χρήσεις σε ορίζοντα
τριών

ετών, ικανοποιώντας τις προϋποθέσεις δανεισμού όπως

αυτές προβλέπονται στο άρθρο 264 του Ν. 3852/2010.

210

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1 Συνοπτική Κατάσταση Στοιχείων Ισολογισμού
ΤΗΝ 30./09/2011
Τέλος
προηγουμέν
ου έτους
2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Α.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Απαιτήσεις από

φόρους,

Μεταβολ
30/9/2011

372.

1.

τέλη κλπ
540,74
Απαιτήσεις από Ελληνικό

2.

Δημόσιο

364.9
03,05

-2,05%

468.

3.
Β.

Λοπές απαιτήσεις
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

245,04

563.8
85,89

20,43%

29.
1
2

Ταμείο
Καταθέσεις

ή%

514,27
όψεως

και

προθεσμίας
Μεταβατικοί

3.5
39,55

403.
838,14

-88,01%
879.6

17,54

117,81%

λογαριασμοί
Γ

Ενεργητικού
10.

1
2

Έξοδα επομένων χρήσεων
553,10
Έσοδα
χρήσεως
εισπρακτές
Λοιποί

( 2.2 )

-100,00%

225.

174,38

( 2.2 )

-100,00%

μεταβατικοί

3
λογαριασμοί ενεργητικού
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ
Α.

ΔΑΝΕΙΑ
Μακροπρόθεσμες

3.809

1.

υποχρεώσεις σε τράπεζες
Βραχυπρόθεσμες

.479,86

2.
Β.

υποχρεώσεις σε τράπεζες
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

-

3.516.8
26,70

-7,68%

211

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

2.807
1

Προμηθευτές
.121,51
Αμοιβές
προσωπικού

2

πληρωτέες
Υποχρεώσεις από φόρους

3

-τέλη

2.763.9
89,71

27.

560,41

21.7
44,39

60.
4

Ασφαλιστικοί οργανισμοί
323,99
Λοιπές
βραχυπρόθεσμες

5

υποχρεώσεις
Μεταβατικοί

Γ

Λογαριασμοί Παθητικού

1

Έσοδα επομένων χρήσεων ξσοδα
χρήσεως

2
3

2
3

36,52

-1,97%
145.0

70,69

-46,31%

65.
( 2.2 )

-100,00%

λογαριασμοί παθητικού
415,20
( 2.2 )
Λοιπά πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία
Καταπτώσεις εγγυήσεων

-100,00%

προς
1

-21,10%
59.1

270.

207,76

δουλευμένα (πληρωτέα)
630,98
Λοιποί
μεταβατικοί

-1,54%

τρίτους

(ΔΕΥΑ,

Λοιπές επιχειρήσεις κλπ)
Εκκρεμείς
δικαστικές
αποφάσεις

21.

1.544
.634,87

1.544.6
34,87

(1)Δεν υπάρχουν στοιχεία από το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής

212

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Πίνακας 2 – Πορεία Εσόδων το 2011 και Δείκτες
Κ.Α

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ

.

Η ΕΣΟΔΩΝ

2010
Απολογισμ
ός

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011
2011
Προϋπολογισμ Βεβαιωθέντ
ός

0

Τακτικά έσοδα
Πρόσοδοι
από

41.489,18

ακίνητη
1
2

68

31

περιουσία
Πρόσοδοι

9.704,44

τα
2
3.429.958

,39
329.000,0

0

από

κινητή περιουσία
Έσοδα
από

α
1
5.046.502,

4.8

67,97%

86

0

2/1

3
3.429
.958,39

138.142,

10.000,0
7.131,46

Εισπραχθέν
3/2
100,00

67,97%

%

138.1
41,99%

42,86

1.444,9
3

3/1

100,00
41,99%

%
100,00

14,45%

%

1.4
14,45%

44,93

ανταποδοτικά
τέλη
3

και

δικαιώματα
Έσοδα από λοιπά

97
5.366,10

1.152.000,0
0

796.201,
42

796.2
69,11%

01,42

100,00
69,11%

%

τέλη- δικαιώματα
και
4
5
6
7

παροχή

υπηρεσιών
Φόροι

και

εισφορές
Έσοδα

από

14
2.266,79

150.000,0
0

4
4.407,28

0

03.002,68

έσοδα

9.610,43

Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από την

00,16

73,78%

7

242,88

%
100,00

46,67%

%
100,00

73,78%

%
100,00

21,29%

%
100,00

25,20%

%

33.5
21,29%

36,77

695.903
,29

50,93%

2.363.

33.536,7

2.761.357,

100,00

21.0
46,67%

88

92

89,37

2.363.242,

157.500,0
0

77.230,77

50,93%

6

8
14

76.3

21.000,1

3.203.002,6

1.6
1

7
45.000,0

3.2

επιχορηγήσεις
Λοιπά
τακτικά

76.389,3

695.
25,20%

903,29

εκποίηση κινητής
και
11

ακίνητησ

περιουσίας
Επιχορηγήσεις
για

-

-

δαπανών
Επιχορηγήσεις
για

13

-

κάλυψη

λειτουργικών
12

-

43
9.004,59

επενδυτικές

δαπάνες
Δωρεές

442.500,0
0

1.2
09.439,23

296.903,
73

2.287.657,9
2

296.9
67,10%

03,73

392.015,
46

100,00
67,10%

392.0
17,14%

15,46

%
100,00

17,14%

%

-κληρονομιές
14

-κληροδοσίες
Προσαυξήσεις

-

-πρόστιμα

2

15

-παράβολα
Λοιπά
έκτακτα

8.786,95

16
2

έσοδα
Έσοδα

-

31.200,0
0

3

6.984,1
0

314.000,

6.9
22,38%

230.084

84,10

100,00
22,38%

%

73,28%

100,00

73,28%

230.

213

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014
παρελθόντων
οικονομικών
ετών

05.182,20
30

00
0

21

Τακτικά έσοδα

5.182,20

22

Έκτακτα έσοδα
Εισπράξεις από

-

δάνεια

31

Π.Ο.Ε.
Εισπράξεις

084,01
230.084,

01
-

%
100,00

230.0
73,28%

-

84,01

73,28%

%

996,80

0,27%

2,42%

-

0,00%

-

και

απαιτήσεις από
3

,01
314.000,0

3.299.616,
99.744,32

97

από

δάνεια
Εισπρακτέα

372.064
,86

8.
11,28%

3.197.218,0
-

5

-

0,00%

υπόλοιπα
προηγουμένων
οικονομικών
32

4
41
42

ετών
Εισπράξεις

9
9.744,32

102.398,9
2

υπέρ Δημοσίου

3

και τρίτων
Εισπράξεις υπέρ

01.456,12
30

00

του Δημοσίου
Εισπράξεις υπέρ

1.456,12

0

τρίτων
ΣΥΝΟΛΑ

-

ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ
Χρηματικό

25.102,59

372.064,
86

641.600,

363,35
%

8.9
96,80

8,79%

569.017
,75

641.600,0

569.
88,69%

017,75

565.965,
41

12.063.077

7.2
,57

100,00
88,69%

%
100,00

88,21%

%
100,00

565.9
88,21%

65,41

3.052,3

3.0

4

52,34
5.297.028

,30

2,42%

%
4.933

43,91%

.960,24

40,90%

93,15%

υπόλοιπο
προηγουμένων
5

5

Έτους
ΓΕΝΙΚΟ

01.540,81
7.7

80

ΣΥΝΟΛΟ

26.643,40

,37

475.626,

475.626

100,00

475.

100,00

100,00

%

626,80
5.409

%

%

12.538.704

,80
5.772.655

43,14%

93,71%

,10

46,04%

.587,04

214

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Πίνακας 3 – Πορεία Εξόδων 2011 και Δείκτες
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011
2010
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ
Απολο
Κ.Α.
Η ΕΞΟΔΩΝ
γισμός

2011
Προϋπο
λογισμός

Τιμολογηθέν
τα

1
5.815.17
6

Έξοδα
Αμοιβές

1,31

61

2
5.088.800,0
0

2/1
87,51%

Ενταλθέντα
3
5.088
.800,00

2.487.836

προσωπικού
Αμοιβές αιρετών

,00

και τρίτων

,16

2.450.000,00

98,48%

64

,00

000,00

4/1

4/3

75,56%

86,34%

Παροχές τρίτων

550.
550.000,00

99,27%

000,00

,00

Έξοδα
Πληρωμές

,00

100,00
98,48%

%

90,24%

90,91%

0,00%
100,00

0,00%
100,00

%

%

12,53%

57,14%

500.000,
00

600.

,52

Φόροι -Τέλη
Λοιπά
Γενικά

2.450.000,
00

554.072

600.000,00
13.300

63

4
4.393.800

2.450.

952.430
62

θέντα

και

έξοδα
60

Πληρω

13.300,00

63,00%
100,00

000,00

%

300,00

13.

13.300,0
0

159.554

35.
35.000,00

21,94%

000,00

690.000,00

99,54%

000,00

20.000,0
0

για

την εξυπηρέτηση
δημόσιας
65

693.159

πίστεως
Τοκοχρεολύσια
από

65

Τράπεζα .......
Τοκοχρεολύσια

-

-

-

-

-

-

-

-

436.390

αναλωσίμων
Πληρωμές

250.

,00

-Μεταβιβάσεις σε
67

τρίτους

250.000,00

57,29%

000,00

500.000,00

96,72%

000,00

00

516.929

500.

,59

Λοιπά Έξοδα

,00

Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων,
Τεχνικών
και

71

88,00%

500.000,
00

500,00
500.000,0

9,31

0

33,33%

500,00

0
450.

20,68%

000,00

100,00
96,72%

%
100,00

33,33%

%

13,24%

71,11%

26,52%

75,00%

11,65%

72,00%

9,91%

62,50%

0,00%
27,83%

95,82%

320.000
,00

έργων

προμήθειες

παγίων

339.400

120.

,00

120.000,00

35,36%

000,00

1.545.358
73

50,41%

500,0

2.417.46
7

%

220.000,

1.500
68

100,00
99,54%

την

Τράπεζα .......
Δαπάνες
προμήθειας

66

690.000,
00

την

από
65

690.

,04

Έργα
Μελέτες,

90.000,0
0

250.

,37

300.000,00

19,41%

000,00

180.000,
00

έρευνες,
πειραματικές
74

504.710

εργασίες κλπ
Τίτλοι
πάγιας

80.

,94

80.000,00

15,85%

000,00

0,00%
98,25%

-

50.000,0
0

επένδυσης
(συμμετοχές
75
8

σε

28.000

επιχειρήσεις)
Πληρωμές

,00

Π.Ο.Ε.

2,33

4.042.162,3

4.114.26
3

1.194
.944,28

1.144.944
,28

215

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014
Αποδόσεις

και

προβλέψεις
3.197.218
81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

,05

100,00
3.197.218,05

%

350.
000,00

822.100
82
85

Αποδόσεις
Προβλέψεις
είσπραξης

750.

,00

750.000,00

μη

94.944
,28

94.944,28

91,23%
100,00

000,00

%

944,28

Αποθεματικό

5.000,00
9.635.962,3

12.538.7
Σύνολο

04,37

00
94.944,2

3

2,61%
76,85%

85,71%
100,00

91,23%
100,00

%
100,00

%

%
100,00

2,61%

%

46,77%

87,02%

8
5.

,42

9,38%
750.000,

94.

191.801
9

300.000,
00

5.000,0

000,00
6.738

0

.744,28

,28

5.863.744

216

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Πίνακας 4 – Μέτρα Περιορισμού Δαπανών & Βελτίωσης
Εσόδων
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΩΝ
Τακτικές
αποδοχές

2011

2012

2013

2014

2015

(περιλαμβάνονται
βασικός
1

μισθός,

εορτών,
Αποζημίωση
υπερωριακής
και

για

ημέρες

227.206,0

100.000,

-

0

00

0,00 100.000,00

εργασίας
εξαιρέσιμες

και

ώρες
2

δώρα

νυκτερινές

και

λοιπές

πρόσθετες αμοιβές
Τακτικές
αποδοχές

10.000,0
4.050,00

0

0,00

0,00

40.950,00

0,00

15.000,00

0,00

32.200,00

0,00

20.000,00

0,00

10.000,00
16.980,00

0,00
5.000,00

5.000,00
10.000,00

0,00
0,00

(περιλαμβάνονται
βασικός

μισθός,

εορτών,

γενικά

ειδικά
3

δώρα
και

τακτικά

επιδόματα)
Τακτικές

αποδοχές

(περιλαμβάνονται
βασικός

μισθός,

εορτών,

γενικά

ειδικά
4

και

τακτικά

επιδόματα)
Αποζημίωση
υπερωριακής
και

για

ημέρες
ώρες
5
6

δώρα

εργασίας
εξαιρέσιμες

και
και

νυκτερινές
λοιπές

πρόσθετες αμοιβές
Εργοδοτικές
εισφορές

217

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Εργοδοτικές
εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση

10.000,0

7

αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές
εισφορές

6.800,00

0

0,00

0,00

8

έκτακτου προσωπικού
Λοιπές αμοιβές λοιπών

12.150,00

0,00

5.000,00

0,00

εκτελούντων
υπηρεσίες

ειδικές
με

την

ιδιότητα του ελεύθερου
9

επαγγελματία
Έξοδα
παράστασης
δημάρχου

ή

προέδρου

αντιδημάρχου

και

12.115,0
0,00

0

0,00

0,00

-42,84

0,00

0,00

0,00

-1.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
5.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1.000,00

-30.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

κοινότητας,
προέδρου

δημοτικού

συμβουλίου (άρθρο 173
10

ΔΚΚ)
Δικαιώματα
(Δ.Ε.Η.

κλπ)

είσπραξη
11
12

τρίτων
από

τελών

την
και

φόρων
Λοιπά έξοδα τρίτων
Αντίτιμο
ηλεκτρικού
ρεύματος
οδών,

για

φωτισμό

Πλατειών

και

κοινοχρήστων χώρων και
παραγωγικής
13
14

διαδικασίας
Ταχυδρομικά Τέλη
Τηλεφωνικά,
τηλεγραφικά
τηλετυπία

15
16

εσωτερικού
Μισθώματα

και
τέλη

10.000,0
0,00
0,00

0
20.000,0

218

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

μηχανημάτων - Τεχνικών
εγκαταστάσεων
Συντήρηση και επισκευή
κτιρίων
17

ακινήτων

του

Δήμου
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών

0
15.000,0
9.950,52

0

0,00

0,00

μονίμων

εγκαταστάσεων

(πλην

18

κτιρίων έργων)
Συντήρηση και επισκευή

11.800,00

0,00

0,00

0,00

19

μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και επισκευή

10.000,00

0,00

0,00

0,00

20

λοιπών μηχανημάτων
Συντήρηση και επισκευή

6.500,00

3.000,00

0,00

0,00

2.500,00

3.000,00

0,00

0,00

3.500,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

επίπλων

και

λοιπού

εξοπλισμού σκευών και
21

λοιπού εξοπλισμού
Λοιπές
δαπάνες
ύδρευση,

22

για

άρδευση,

φωτισμό, καθαριότητα
Έξοδα
κίνησης
ιδιόκτητων μεταφορικών
μέσων

23

(καύσιμα

λιπαντικά διόδια κλπ)
Δαπάνες εκθέσεων στο
εσωτερικό

24
25

εξωτερικό
Λοιπές

12.669,0
0,00

0

0,00

0,00

0,00

5.490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00
0,00

-155,00
3.300,00

500,00
0,00

0,00
0,00

δαπάνες

ή

τοπικών

εορτών
Συνδρομές σε εφημερίδες
και

27
28

στο

δημοσίων σχέσεων
Δαπάνες δεξιώσεων και
εθνικών

26

και

περιοδικά

και

ηλεκτρονικά μέσα
Έξοδα
λοιπών

219

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

δημοσιεύσεων
Έξοδα
λειτουργίας
29

συσσιτίων
Δικαστικά

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

δανείων

1.750,00
132.569,9

32
33

εσωτερικού
Τόκοι εκ λοιπών χρεών
Χρεολύσια
δανείων

3
59.431,12
180.657,9

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

34
35

εσωτερικού
Προμήθεια βιβλίων κλπ
Προμήθεια
γραφικής

9
0,00

0,00
1.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

2.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

έξοδα

έξοδα

και

εκτέλεσης

δικαστικών αποφάσεων ή
30

συμβιβαστικών πράξεων
Λοιπές δαπάνες γενικής

31

φύσεως
Τόκοι

ύλης
36

και

γραφείων
Προμήθεια
υλικού

37

υλικά

χημικού

(Απολυμαντικά,

χημικά, κ.λ.π.)
Προμήθεια
ειδών

38

λοιπά

λοιπών

υγιεινής

και

καθαριότητας
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών

για

κίνηση

39

μεταφορικών μέσων
Προμήθεια καυσίμων για

-24.610,00

0,00

0,00

0,00

40

θέρμανση και φωτισμό
Προμήθεια καυσίμων

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

και
41

42
43

λιπαντικών

λοιπές ανάγκες
Προμήθεια

για

υλικού

τοπογραφήσεων

και

σχεδιάσεων
Υλικά συντήρησης

και

επισκευής κτιρίων

220

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Υλικά

συντήρησης

επισκευής
44

και

λοιπών

εγκαταστάσεων
Προμήθεια

0,00

0,00

0,00

0,00

ειδών

σημαιοστολισμού

και

45

φωταγωγήσεων
Προμήθεια
σπόρων,

0,00

5.000,00

2.000,00

0,00

46

φυτών, δενδρυλλίων
Απόδοση σε σχολικές

0,00

6.000,00

2.000,00

0,00

47

επιτροπές
Απόδοση σε

9.916,77

0,00

0,00

0,00

13.850,82

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00
101.400,0

-188,00
50.000,0

0,00

0,00

0
5.000,00
11.000,00

0
2.000,00
5.000,00

20.000,00
0,00
0,00

0,00
-2.000,00
0,00

και

Παιδικούς

βρεφονηπιακούς

48

Σταθμούς
Απόδοση σε Αθλητικούς

49

οργανισμούς
Επιχορηγήσεις
αθλητικούς

50

σε
συλλόγους

και σωματεία
Επιχορηγήσεις

σε

πολιτιστικούς συλλόγους
51

και σωματεία
Υλοποίηση
προγραμματικών

52
53
54
55

συμβάσεων
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα σκεύη
Λοιπός εξοπλισμός
Κτιριακές εγκαταστάσεις

56
57

κοινής χρήσης
Οδοί - οδοστρώματα
Λοιπές
εγκαταστάσεις

26.925,00
-2.172,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-40.000,00

58

κοινής χρήσης
Κτιριακές εγκαταστάσεις

39.526,23

0,00

0,00

0,00

59

κοινής χρήσεως
Πλατείες - πάρκα

28.906,60

0,00
10.000,0

0,00

-30.000,00

27.252,00
-7.762,44

0
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

60
61

Παιδότοποι
Οδοί - οδοστρώματα

-

221

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

62

Πεζοδρόμια
Εγκαταστάσεις

804,47

0,00

0,00

0,00

1.500,00

5.000,00

0,00

0,00

-3.471,49

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

ηλεκτροφωτισμού κοινής
63

χρήσεως
Λοιπές

μόνιμες

εγκαταστάσεις
64

χρήσεως
Μελέτες

έρευνες

κατασκευές
65

κοινής
για
και

επέκταση κτιρίων
Μελέτες και έρευνες και
κατασκευές

και

επέκταση

τεχνικών

20.000,0

66
67

έργων (πλην κτιρίων)
Λοιπές μελέτες
Δαπάνες
εφαρμογής

99.313,42
58.527,52

0
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

68
69
70

Σχεδίου πόλεως
Λοιπές ειδικές δαπάνες
Διάφορα έξοδα
Προβλέψεις
μη

0,00
11.870,00
-2.781,95

0,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.944,28
-

8.000,00
-

0,00

0,00

327.437,5

336.731,

8

00

είσπραξης
71

εισπρακτέων

υπολοίπων
Αποθεματικό

72

40.000,00

62.000,00
-

85
ΣΥΝΟΛΑ

-

7.304,37

ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

12
.000,00

154. 140.000,0
000,00

0

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Μισθώματα από αστικά

2011

2012

2013
48.000,0

2014

1

ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)
Τέλη και δικαιώματα από

0,00

0

0,00

0,00

2

εμποροπανηγύρεις
Τέλη και δικαιώματα από

0,00

0,00

2.000,00

0,00

3
4

λαϊκές αγορές
Τέλος καθαριότητας και

0,00
0,00

0,00
0,00

2.000,00
0,00
0,00 200.000,00

222

2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

φωτισμού (άρθρο 25 Ν
1828/89)
Τέλος

χρήσης

κοινόχρηστων

χώρων

5

(άρθρο 3 Ν 1080/80)
Τέλος διαφήμισης (άρθρο

0,00

0,00

2.000,00

0,00

6

5 Ν 1900/90)
ΚΑΠ για κάλυψη γενικών

0,00
-

0,00

3.000,00

0,00

αναγκών
7

8

(άρθρο

25Ν

133.800,0

1828/89)
ΚΑΠ για την κάλυψη των

0

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

λειτουργικών

αναγκών

των

σχολείων

πρωτοβάθμιας
ΚΑΠ για την καταβολή
αποζημίωσης

σε

9

σχολικούς τροχονόμους
Επιχορήγηση
για
τη

-202,68

0,00

0,00

0,00

10

λειτουργία των Κ.Ε.Π.
Επιχορήγηση για κάλυψη

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

11

λειτουργικών δαπανών
Επιχορήγηση
για

-40.000,00

0,00

0,00

0,00

Μονάδων (Ν. 3852/10)
Κεντρικοί
αυτοτελείς

3.600,00

0,00

0,00

0,00

πόροι από το πρόγραμμα

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,00

0,00

-269,99

0,00

0,00

0,00

μισθώματα
12

Σχολικών

Δημοσίων
13

επενδύσεων

(ΣΑΤΑ)
Επιχορηγήσεις
πρόγραμμα
(άρθρα

14

220.000,0
0

από

το

"ΘΗΣΕΑΣ"
6-12

3274/2004)
Χρηματοδοτήσεις

Ν.

283.923,7

από

Περιφερειακά
επιχειρησιακά
15

προγράμματα

223

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

2011-

2014

Λοιπές επιχορηγήσεις για
16

επενδύσεις και έργα
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του

-50.464,18

0,00

0,00

0,00

ΝΔ 805/71 και του ΑΝ
170/67(άρθρο

31

Ν

17

2130/93)
Τακτικά έσοδα από τέλος

0,00

0,00

3.000,00

0,00

18

ακίνητης περιουσίας
Δάνειο για αποπληρωμή

0,00

0,00

4.000,00

0,00

19

υποχρεώσεων ΠΟΕ
Εισφορά λόγω ένταξης ή

2.781,95

0,00

0,00

0,00

16,64

0,00

0,00

0,00

330,92
-23,76
-184,80

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

41,03
468,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-281,45

0,00

0,00

0,00

234,00

0,00
-

0,00

0,00

0
-

-20.000,00
-

-20.000,00

50.000,0

150.000,0

0
-

0
-

-40.000,00

12.000,0 154.000,0

140.000,0

επέκτασης πολεοδομικών
20

σχεδίων
Τακτικά έσοδα επί των
ακαθαρίστων

εσόδων

21
22
23

επιτηδευματιών
Διάφορα τέλη
Κοινοχρήστων χώρων
Εισπρακτέα
υπόλοιπα

24
25

από φόρο βοσκής
Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
Λοιπά
πρόστιμα
επιβάλλονται

που
βάσει

26

ειδικών διατάξεων
Μισθώματα

27

καλλιεργήσιμης γης
Χρηματικό
υπόλοιπο
προερχόμενο

28

τακτικά έσοδα
Χρηματικό
υπόλοιπο
προερχόμενο

29

από

έκτακτα έσοδα

10.000,0
-37.198,24

από
-78.428,56
857.304,3

ΣΥΝΟΛΑ

7

0

0

224

0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

Πίνακας 5 – Αριθμοδείκτες Εσόδων
Κ Αριθμοδείκτες

με

Ω βάση

2011
ΠΟΣΑ
%

2012
%
%

2013

2014
%

2015
%

2016
%

2017
%

%

τον

Δ. προϋπολογισμό
απολογισμό


των

δήμων
Αριθμοδείκτες δομής
εσόδων

/

εξόδων:

ποσοστιαία
συμμετοχή

κάθε

κατηγορίας και
υποκατηγορίας
εσόδων στα συνολικά
έσοδα / έξοδα, καθώς
και ανά υπηρεσία
ΕΣΟΔΩΝ
1 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

258.000,

1
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

00
,00
,00
,00
0,00
0,00
,00
5.046.50 5,1 4.902.5 5,2 4.950.5 6,1 4.959.5 6,1 5.159. 5,9 5.159.5 5,9 5.159.5 5,9

258.000

2,68 1%
2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ 10.000,0
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

00,00 6%
10.000,

3 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΌ 1.152.00

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

0,00

00,00 8%
10.000,

306.00

306.00

00,00 7% 500,00 3%
10.000,

10.000

306.000

00,00 3%
10.000,

00,00 3%
10.000,

00,00 0%

00,00 0%

00,00 0% 500,00 9%

00,00 9%

00,00 9%

1.152.0

1.152.0

1.152.0

1.352.

1.352.0

1.352.0

00,00

00,00

00,00

000,00

00,00

00,00

5.046.50 22, 4.902.5 23, 4.950.5 23, 4.959.5 23, 5.159. 26, 5.159.5 26, 5.159.5 26,
2,68

83

00,00

%
ΑΠΌ

306.000

0
00
00
00
,00
00
00
5.046.50 0,2 4.902.5 0,2 4.950.5 0,2 4.959.5 0,2 5.159. 0,1 5.159.5 0,1 5.159.5 0,1
2,68 0%

4 ΕΣΟΔΑ

306.000

ΛΟΙΠΑ 150.000,

50

00,00

%
150.000

27

00,00

%
150.000

23 500,00
%

155.000

20

00,00

20

%
155.00

00,00

%
155.00

20
%

155.000

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
00
,00
,00
,00
0,00
0,00
,00
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
5.046.50 2,9 4.902.5 3,0 4.950.5 3,0 4.959.5 3,1 5.159. 3,0 5.159.5 3,0 5.159.5 3,0
2,68 7%
5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ- 45.000,0
ΕΙΣΦΟΡΕς
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙς

45.000,

00,00 3%
45.000,

00,00 3% 500,00 0%
45.000,

45.000

00,00 0%
45.000,

00,00 0%
45.000,

0
00
00
00
,00
00
00
5.046.50 0,8 4.902.5 0,9 4.950.5 0,9 4.959.5 0,9 5.159. 0,8 5.159.5 0,8 5.159.5 0,8
2,68 9%

6 ΕΣΟΔΑ

00,00 6%

ΑΠΌ 3.203.00
ΓΙΑ

2,68

00,00 2%

00,00 1%

00,00 1% 500,00 7%

00,00 7%

00,00 7%

3.059.0

3.059.0

3.059.0

3.059.

3.059.0

3.059.0

00,00

00,00

00,00

000,00

00,00

00,00

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕς
ΔΑΠΑΝΕΣ-ΚΑΠ
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

5.046.50 63, 4.902.5 62, 4.950.5 61, 4.959.5 61, 5.159. 59, 5.159.5 59, 5.159.5 59,

225

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014
2,68

47

00,00

%
7 ΛΟΙΠΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ 157.500,

ΕΣΟΔΑ
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

40

00,00

79

%
157.500

00,00

%
157.500

68 500,00
%

157.500

29

00,00

29

%
157.50

00,00

29

%
157.50

%
157.500

00
,00
,00
,00
0,00
0,00
,00
5.046.50 3,1 4.902.5 3,2 4.950.5 3,1 4.959.5 3,1 5.159. 3,0 5.159.5 3,0 5.159.5 3,0
2,68 2%

1 ΕΚΤΑΚΤΕΣ
2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

00,00 1%

00,00 8%

00,00 8% 500,00 5%

00,00 5%

00,00 5%

442.500,

396.100

396.100

396.100

396.10

396.10

396.100

00

,00

,00

,00

0,00

0,00

,00

ΓΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

5.046.50 8,7 4.902.5 8,0 4.950.5 8,0 4.959.5 7,9 5.159. 7,6 5.159.5 7,6 5.159.5 7,6
2,68 7%

1 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ 2.287.65

3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

00,00 8%
1.733.0

00,00 0%
1.733.0

00,00 9% 500,00 8%
1.733.0

1.733.

00,00 8%
1.733.0

00,00 8%
1.733.0

7,92
00,00
00,00
00,00
000,00
00,00
00,00
2.761.35 82, 2.160.3 80, 2.160.3 80, 2.163.3 80, 2.163. 80, 2.163.3 80, 2.163.3 80,
7,92

85

00,00

%
1 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-

31.200,0

22

00,00

22

%
31.200,

00,00

%
31.200,

11 300,00
%

34.200,

11

00,00

11

%
34.200

00,00

11

%
34.200,

%
34.200,

5 ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ
0
00
00
00
,00
00
00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
2.761.35 1,1 2.160.3 1,4 2.160.3 1,4 2.163.3 1,5 2.163. 1,5 2.163.3 1,5 2.163.3 1,5
7,92 3%
2 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΌ

ΠΟΕ 314.000,

1 ΤΑΚΤΙΚΑ
2 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ

00,00 4%
314.000

00,00 4%
314.000

00,00 8% 300,00 8%
318.000

318.00

00,00 8%
318.00

00,00 8%
318.000

00
,00
,00
,00
0,00
0,00
,00
314.000, 100 314.000 100 314.000 100 318.000 100 318.00 100 318.00 100 318.000 100
00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

0,00 ,00

0,00 ,00

,00 ,00

%

%

%

%

%

%

%

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΠΌ 3.197.21

1 ΔΑΝΕΙΑ
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

8,05
00,00
00,00
00,00
000,00
00,00
00,00
ΑΠΌ 3.299.61 96, 3.303.0 96, 3.303.0 96, 3.303.0 96, 3.303. 96, 3.303.0 96, 3.303.0 96,

ΔΑΝΕΙΑ

ΚΑΙ

3.200.0

6,97

90

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ

00,00

%

3.200.0

88

00,00

3.200.0

88

%

00,00

%

3.200.

88 000,00
%

3.200.0

88

3.200.0

00,00

88

%

00,00

88

%

%

Πίνακας 6 – Αριθμοδείκτες Εξόδων
2011
ΕΞΟΔΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ

2013

2014

2015

2016

2017

ΚΑΙ

ΕΞΟΔΑ
60

2012

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ 6

2.487.836,

2.137.500,

2.012.500,

1.957.500,

2.057.500,

2.082.500,

2.012.500,

00

00

00

00

00

00

00

6.474.510,

38,43

5.631.561,

45

%

00

37,96%

5.387.330,

37,36

5.320.330,

36,79

5.480.330,

37,54

5.515.330,

37,76

5.479.330,

36,73

00

%

00

%

00

%

00

%

00

%

ΑΜΟΙΒΕΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ
61

ΚΑΙ

ΤΡΙΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

554.072,16

555.115,00

543.000,00

537.500,00

537.500,00

ΕΞΟΔΩΝ

6.474.510,

5.631.561,

5.387.330,

10,08

5.320.330,

10,10

5.480.330,

5.515.330,

00

%

00

%

00

ΟΜΑΔΑΣ 6

45

8,56%

00

9,86%

537.500,00

9,81%

00

537.500,00
5.479.330,
9,75%

226

00

9,81%

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014
ΠΑΡΟΧΕΣ
62

ΤΡΙΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

952.430,52

ΕΞΟΔΩΝ

6.474.510,

14,71

5.631.561,

45

%

00

ΟΜΑΔΑΣ 6

63

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ

883.180,00

908.180,00

5.387.330,

15,86

5.320.330,

16,04

5.480.330,

16,12

5.515.330,

16,01

5.479.330,

16,57

00

%

00

%

00

%

00

%

00

%

1.048.300,

1.048.300,

1.078.300,

1.088.300,

00

00

00

00

00

5.387.330,

19,46

5.320.330,

19,70

5.480.330,

19,68

5.515.330,

19,73

5.479.330,

19,86

00

%

00

%

00

%

00

%

00

%

6.474.510,

17,15

5.631.561,

45

%

00

45

18,88%

486.966,00

6.474.510,

ΟΜΑΔΑΣ 6

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

883.180,00

1.063.300,

492.716,00

ΕΞΟΔΩΝ

16,13%

853.180,00

14

ΟΜΑΔΑΣ 6

64

854.180,00

1.110.529,
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ

908.180,00

448.850,00

5.631.561,
7,61%

00

443.350,00

5.387.330,
8,65%

00

443.350,00

5.320.330,
8,33%

00

00

00

443.350,00

5.480.330,
8,33%

1.088.300,

452.350,00

5.515.330,
8,09%

00

5.479.330,
8,04%

00

8,26%

ΓΙΑ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΙΣΤΗΣ-ΤΟΚΟΙ
ΚΑΙ
65

ΛΟΙΠΑ

ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ

693.159,04

ΕΞΟΔΩΝ

6.474.510,

10,71

5.631.561,

45

%

00

ΟΜΑΔΑΣ 6

320.500,00

320.500,00

320.500,00

5.387.330,
5,69%

00

320.500,00

5.320.330,
5,95%

00

320.500,00

5.480.330,
6,02%

00

320.500,00

5.515.330,
5,85%

00

5.479.330,
5,81%

00

5,85%

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ(Γ.Λ
.)-ΑΓΟΡΕΣ
66

ΑΝΑΛΩΣΗΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

-

ΕΞΟΔΩΝ

6.474.510,

ΟΜΑΔΑΣ 6

45

-

5.631.561,
0,00%

00

-

5.387.330,
0,00%

00

-

5.320.330,
0,00%

00

-

5.480.330,
0,00%

00

-

5.515.330,
0,00%

00

5.479.330,
0,00%

00

0,00%

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ67

ΔΩΡΕΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

183.767,59

ΕΞΟΔΩΝ

6.474.510,

ΟΜΑΔΑΣ 6

45

NOTES
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΟΔΩΝ

Της

ΟΜΑΔΑΣ

6

ΔΕΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

160.000,00

160.000,00

5.631.561,
2,84%

00

160.000,00

5.387.330,
2,84%

00

160.000,00

5.320.330,
2,97%

00

160.000,00

5.480.330,
3,01%

00

160.000,00

5.515.330,
2,92%

00

5.479.330,
2,90%

00

2,92%

ΟΙ

ΑΠΟΣΒΑΣΕΙΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ
60
0

ΚΑΙ

ΕΞΟΔΑ

2.487.836,

2.137.500,

2.012.500,

1.957.500,

2.057.500,

2.082.500,

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

00
5.046.502,

49,30

00
4.902.500,

00
4.950.500,

40,65

00
4.959.500,

39,47

00
5.159.500,

39,88

00
5.159.500,

40,36

00
5.159.500,

39,01

68

%

00

00

%

00

%

00

%

00

%

00

%

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΙ

ΕΞΟΔΑ
60

43,60%

2.012.500,

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΣΟΔΑ
ΑΠΌ

2.487.836,

2.137.500,

2.012.500,

1.957.500,

2.057.500,

2.082.500,

2.012.500,

00

00

00

00

00

00

00

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙς
ΓΙΑ
6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

3.203.002,

77,67

3.059.000,

ΔΑΠΑΝΕΣ-ΚΑΠ

68

%

00

69,88%

3.059.000,

65,79

3.059.000,

63,99

3.059.000,

67,26

3.059.000,

68,08

3.059.000,

65,79

00

%

00

%

00

%

00

%

00

%

Πίνακας 7 – Εκτίμηση Πλεονασμάτων
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ -ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ
Απολογισ
μός
2010
Συνολική
εκτίμηση

Εκτίμηση
2011
12.063.
077,57

2012
11.321.40
0,00

2013
11.369.40
0,00

2014
11.385.40
0,00

2015
11.585.40
0,00

2016
11.585.40
0,00

Εσόδων για τα

227

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014
έτη 2011-2015
Συνολική
εκτίμηση
Εξόδων για τα

12.155.

10.642.92

έτη 2011-2015
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

101,53
-

2,00

ΤΑ

92.023,96

8,00

678.47

9.957.46

9.883.46

10.147.46

10.257.46

0,00
1.411.94

0,00
1.501.94

0,00
1.437.94

0,00
1.327.94

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1.1 Αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου και
ιεράρχηση των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Πλεονεκτήματα &
ΤΟΜΕΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ

-

Μειονεκτήματα
Πλεονεκτήματα
ΟΕΥ σύμφωνα με τα

νέα -

Ανάγκες & Ευκαιρίες
Ανάγκες
Αναδιάρθρωση των ΝΠ του

πρότυπα του Προγράμματος Καλλικράτης

Αναδιοργάνωση και αποκέντρωση

-

Λειτουργία ΚΕΠ

Τεχνική Υπηρεσία)

-

Αναπτυξιακό προφίλ Δήμου

-

Οικονομική

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

εξυγίανση

του

επιλεγμένων
Συνολική

λειτουργιών
αναδιοργάνωση

(ΚΕΠ,
των

Υπηρεσιών καθαριότητας

Δήμου με στόχο την εμφάνιση πρωτογενών
πλεονασμάτων

Έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος,

τα επόμενα χρόνια

ανάπτυξης
-

τουριστικής

και

Πιστοποίηση

αγροτικής
διαχειριστικής

επάρκειας
-

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση

-

Συνεργασία με την Κοινωνία των
Πολιτών και τον Ιδιωτικό Τομέα

-

Υλοποίηση

Προγραμμάτων

και

πρωτοβουλιών
-

Βελτίωση

των

παρεχόμενων

υπηρεσιών σε όλους τους τομείς
-

Αποτελεσματικός συντονισμός και

228

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

συνεργασία

με

άλλα

διακυβέρνησης

επίπεδα

(περιφερειακό,

εθνικό) διαδημοτικό)
-

Βελτίωση

των

άντλησης

δυνατοτήτων
πόρων

και

επιχορηγήσεων
-

Άμεση και γρήγορη ανταπόκριση
των

-

Μειονεκτήματα
Αναποτελεσματικές
προβληματικής

ή -

-

Υπηρεσιών

στα

αιτήματα των πολιτών
Ευκαιρίες
Βελτίωση διοικητικής ικανότητας
και λειτουργίας του Δήμου

λειτουργίας

Δημοτικές Επιχειρήσεις

Δημοτικών

-

Δήμος πιο κοντά στον πολίτη
Βελτίωση

της

λειτουργίας και διαχείρισης

αποτελεσματικότητας

των

έργων

δημοτικών υπηρεσιών

Περιοσμένες
(π.χ.

καθαρισμός)

δυνατότητες βιολογικός
-

Προώθηση

ανθρωποκεντρικής

πολιτικής
-

Αξιοποίηση

χρηματοδοτικών

προγραμμάτων και μέσων (εθνικών
ή/και ευρωπαικών)
-

Ουσιαστική

εξυπηρέτηση

του

πολίτη
-

Εφαρμογές

διευκόλυνσης

διαδικασιών διαβούλευσης
-

Ενεργή συμμετοχή των πολιτών και
λοιπών κοινωνικών φορέων

-

Νέο

διοικητικό

πλαίσιο

νέες

διευρυμένες αρμοδιότητες Δήμων
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

-

Πλεονεκτήματα
Σχετική επάρκεια σε έμπειρο προσωπικό

Ανάγκες
Αναβάθμιση του ανθρώπινου

δυναμικού του Δήμου
-

Ενδυνάμωση

της

στελέχωσης
229

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

(Γραφείο Προγραμματισμού, Τμήμα
Κοινωνικής

Πολιτικής,

Τομείς

Περιβάλλοντος και Γεωργίας)
-

Στελέχωση

της

κοινωνικής

Υπηρεσίας με περισσότερους από
ένα υπαλλήλους που

σήμερα

διαθέτει, ετσι ώστε να οργανωθεί
από το Δήμο δίκτυο συνεργασίας
με

πολιτιστικούς

ιδρύματα,

συλλόγους,

εκκλησία

για

παροχή

διαφόρων κοινωνικών δράσεων και
ανάδειξη

και

αξιοποίηση

εθελοντισμού.
-

Ενεργοποίηση και στελέχωση του
Αυτοτελούς

Γραφείου

Προγραμματισμού του Δήμου, το
οποίο θα αναλάβει επιτελικό και
εποπτικό ρόλο για την υλοποίηση
όλων των έργων του Δήμου

-

Μειονεκτήματα
Έλλειψη επιστημονικού

-

Επιμόρφωση

-

προσωπικού
Ευκαιρίες
Βελτίωση
των
παρεχόμενων

προσωπικού
-

-

ΚΤΙΡΙΑΚΗ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ

-

κατάρτιση

υπηρεσιών προς τους δημότες
-

Έμπειρο

και

εξειδικευμένο

προσωπικού

προσωπικό,

Περιορισμένες επενδύσεις

αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι νέες

στην κατάρτιση του

ανάγκες που δημιουργούνται υπο

προσωπικού
Πλεονεκτήματα
Αποτελεσματική χρήση
εντός των υπηρεσιών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
Σ/ ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Ελλιπής κατάρτιση

και

ώστε

να

το νέο διοικητικό πλαίσιο
Ανάγκες
ΤΠΕ - Ενοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου
και της διαλειτουργικότητας σε σχέση

Επαρκής τεχνικός εξοπλισμός με τα δημοτικά κτήρια των δημοτικών
των υπηρεσιών

υπηρεσιών
230

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

- Αναβάθμιση ιστοσελίδας του Δήμου
με

εξειδικευμένες

υπηρεσίες

-

-

στοχεύουν

για
στην

ουσιαστική εξυπηρέτηση του πολίτη
Μειονεκτήματα
Ευκαιρίες
Υψηλό κόστος λειτουργικών - Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων (πχ
δαπανών για κτίρια

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

που

εφαρμογές

Ελλιπής

AutoΚΕΠ)
εφαρμογή -

καινοτόμων

Συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών

πρωτοβουλιών

σε ένα ενιαίο κτίριο με σκοπό την

κυρίως όσο αφορά τις νέες

αύξηση της λειτουργικότητας του

τεχνολογίες

Δήμου
-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Πλεονεκτήματα
-

ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
-

-

αξιοποίησης και διαχείρισης της

Ύπαρξη σημαντικής ακίνητης
περιουσίας
Γρήγορη

διευθέτηση

προγράμματος

του

εξυγίανσης

των οικονομικών του Δήμου

ακίνητης περιουσίας του Δήμου
-

-

-

-

Ανάγκη βελτίωσης της πολιτικής
πληρωμών του Δήμου

-

Εφαρμογή

προγράμματος

εξοικονόμησης πόρων εντός των

για την επόμενη πενταετία.

Μειονεκτήματα
Ανεπάρκεια αξιοποίησης

Ανάγκη

Ανάγκες
ολοκληρωμένης

υπηρεσιών
-

Χρηστή οικονομική διαχείριση και

-

περιορισμός των δαπανών
Ευκαιρίες
Χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων

περιουσίας

με σκοπό την επιτυχή αξιοποίηση

Καθυστέρηση στην πολιτική

της

πληρωμών

Δήμου προς όφελος κυρίως των

Δεν χρησιμοποιεί εντατικά τα

κοινωνικών υπηρεσιών αλλά και

περιουσιακά του στοιχεία για

γενικότερα όλων των δημοτών

να παράγει κεφάλαια

-

ακίνητης

Δημιουργία

περιουσίας

κεφαλαίων

από

του

την

σωστή χρήση των περιουσιακών
του στοιχείων
-

Σωστή οικονομική διαχείριση του

231

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

Δήμου

με

σκοπό

να

γίνει

πιο

αποδοτικός και αποτελεσματικός
-

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δήμος πιο λειτουργικός, οικονομικά βιώσιμος και αποτελεσματικός

-

Ενίσχυση βασικών υποδομών Δήμου

-

Αναδιοργάνωση και αποκέντρωση επιλεγμένων λειτουργιών (ΚΕΠ, Τεχνική Υπηρεσία)

-

Αναδιάρθρωση των Νομικών Προσώπων του Δήμου

-

Στελέχωση

(Γραφείο

Προγραμματισμού,

Τμήμα

Κοινωνικής

Πολιτικής,

Τομείς

Περιβάλλοντος και Γεωργίας)
-

Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων Δήμου

-

Περιορισμός δαπάνων

-

Ανέγερση νέου Δημαρχείου με στόχο την εξοικονόμηση πόρων από ενοίκια, τη συστέγαση
όλων των υπηρεσιών

-

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη

-

Υποστήριξη διαδικασιών διαβούλευσης

-

Ενεργή συμμετοχή των πολιτών και λοιπών κοινωνικών φορέων

-

Ανάδειξη και αξιοποίηση εθελοντισμού

-

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και μέσων (εθνικών ή/και ευρωπαικών)

-

Έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος, τουριστικής και αγροτικής ανάπτυξης

-

Εφαρμογή νέων καινοτομικών δράσεων

-

Δήμος πιο κοντά στον πολίτη

232

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

2.5

Καθορισμός

της

στρατηγικής

του

Δήμου

Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου
2.5.1

Το όραμα και οι αρχές του Δήμου

2.5.1.1 Διατύπωση του οράματος
Αποστολή:

Τα

προβλήματα

του

Δήμου

χρειάζονται

άμεσες,

αποτελεσματικές δράσεις. Σήμερα απαιτείται όραμα και σχέδιο όχι
μόνο για την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και για κάθε πτυχή
της καθημερινότητάς το τι θέλουμε να παράγει ο τόπος, πώς
θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά, ποια ποιότητα θα έχει η ζωή,
πώς θα προστατεύσουμε τα κεκτημένα.
Ο

χωροταξικός

και

πολεοδομικός

σχεδιασμός

αποτελεί

το

κρισιμότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Η εστία του
προβλήματος βρίσκεται στα παράλια του Δήμου λόγω της εντατικής
και επεκτεινόμενης οικοδομικής δραστηριότητας.
Η περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση αποτελεί θεμελιώδες
ζήτημα ανάπτυξης για τον τόπο. Η περιβαλλοντική προστασία που
εξασφαλίζει την οικολογική ισορροπία και κατ’ επέκταση την
ανθρώπινη δραστηριότητα, πρέπει να αντιμετωπιστεί πρωτίστως ως
ζήτημα τοπικής ανάπτυξης, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη
διατήρηση του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας ως τόπου με
ποιότητα ζωής και ευκαιρίες για όλους. Ενός τόπου που αξίζει να ζει
κανείς.
Ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας έχει απόλυτη ανάγκη από
βασικές υποδομές προσπελασιμότητας. Οι υποδομές αυτές αφορούν
πρωτίστως το

οδικό δίκτυο και τη σύνδεση του Δήμου με άλλες

περιοχές του Νομού και έχουν παραμεληθεί αδικαιολόγητα.
Όραμα: Ένας Δήμος σύγχρονος, λειτουργικός, πιο ελκυστικός
στους επισκέπτες, με έργα που θα στηρίξουν τη φιλοξενία της
επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς των υπηρεσιών και

233

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

θα

διευκολύνουν

τη

μετακίνηση

ηλικιωμένων

και

παιδιών

δημιουργώντας συνθήκες πιο ανοικτές προς τους δημότες.
Αναλυτικότερα και ειδικότερα το Αναπτυξιακό Όραμα του Δήμου
για την περίοδο 2011 – 2015, εκφράζεται σε ένα πλαίσιο βασικού
Στρατηγικού Σχεδιασμού και αναπτύσσεται κατωτέρω με βάση τους
εξής κύριους άξονες προτεραιότητας :
ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής, Πολεοδομικός
Σχεδιασμός
όπως:

Οικιστικής

Ανάπτυξης,

Περιβαλλοντικές

υποδομές

Ύδρευση, Διαχείριση Απορριμμάτων - Ανακύκλωση υλικών,

Προστασία Περιβάλλοντος, Υποδομές και Έργα όπως: χάραξη
δρόμων, αναπλάσεις, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.
ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική – Υγεία – Πολιτισμός –
Παιδεία και Αθλητισμός, κυρίως με δράσεις για την υποστήριξη
της οικογένειας, της τρίτης ηλικίας και
των

υποδομών

Υγείας.

της νεολαίας. Ενίσχυση

Εκσυγχρονισμός

των

εγκαταστάσεων

σχολικής στέγης και στην ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών.
Ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Συντήρηση
και προστασία του αρχαιολογικού πλούτου με συνετή διαχείριση για
ανάδειξη της πόλης σε πολιτιστικό/τουριστικό εθνικό και διεθνή
πόλο. Αξιοποίηση της Ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού, την ανέλιξη
των ομαδικών αθλημάτων και τη δημιουργία συνθηκών άθλησης για
το κοινό. Διοργάνωση αθλητικών γεγονότων και υποστήριξη του
αθλητικού τουρισμού.
ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική οικονομία και απασχόληση,
ΑΞΟΝΑΣ

4:

Οικονομικής
σύγχρονων

Βελτίωση

Διοικητικής

Κατάστασης

τεχνολογιών

του

Ικανότητας

Δήμου

πληροφορικής

-

και

της

εφαρμογή

των

Αναδιάρθρωση

των

με

Δημοτικών Επιχειρήσεων- οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου, με
έμφαση στις σύγχρονες μεθόδους εξυπηρέτησης και τις υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας.
Οι ανωτέρω Άξονες του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας

Άννας,

όπως

εξειδικεύτηκαν

και

ιεραρχήθηκαν από την Δημοτική Αρχή, αναλύονται λεπτομερέστερα
234

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

στη συνέχεια του παρόντος κειμένου και πρόκειται να καταστούν
στο βασικό εργαλείο του Έργου της Διοίκησης του Δήμου κατά την
θητεία

της

μέχρι

το

2015.

Επιπροσθέτως,

ο

Στρατηγικός

Σχεδιασμός θα δοθεί για δημόσια διαβούλευση, ώστε να δεχθεί
ιδέες, σκέψεις, και προτάσεις οι οποίες θα εμπλουτίσουν τα
περιεχόμενα του και θα υλοποιήσουν τη βασική δέσμευση της νέας
Δημοτικής Αρχής που είναι :
1

Σύγχρονο και ρεαλιστικό Επιχειρησιακό - Αναπτυξιακό Σχέδιο
πενταετούς διάρκειας, με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,
επακριβή προσδιορισμό πηγών χρηματοδότησης για την
υλοποίηση

του,

δράσεις

ωρίμανσης

και

μηχανισμό

παρακολούθησης και συντονισμού του Προγραμματισμού
2 Αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης που παρέχει το ισχύον
σήμερα νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και η διαμορφούμενη
δυναμική στον τομέα χρήσιμων μελετών και έργων με
συνεργασίες και συμπράξεις
Εγγύηση για το μέλλον και την ανάπτυξη της πόλης με βάση τη
γνώση και εμπειρία, τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία
2.5.1.2 Διατύπωση των κατευθυντήριων πολιτικών επιλογών της
δημοτικής αρχής για την επόμενη περίοδο
Κατευθυντήριες αρχές: Η φιλοσοφία, οι αξίες και οι γενικές αρχές
για τον τρόπο προσέγγισης της αποστολής και του οράματος, για
τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων με τους πολίτες, για τον τρόπο
διοίκησης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και για τον τρόπο
διαχείρισης των πόρων του Δήμου.
- Κινητοποίηση περιφερειακών πόρων και δυνατοτήτων
- Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
- Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών
- Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ΟΤΑ β βαθμού

και

τοπικούς φορείς
- Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης
- Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη

235

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

- Πολιτισμική ποικιλομορφία
- Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών
- Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση
- Ισόρροπη ανάπτυξη των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων
- Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις
2.5.2

Η Στρατηγική του Δήμου

2.5.2.1 Καθορισμός Στρατηγικής
Η δομή και η διάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζει
συνεχή εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και απαιτεί συνεχή ενημέρωση,
υψηλό βαθμό οργάνωσης και τεχνογνωσία.
Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το νόμο του
«Καλλικράτη»
λειτουργία

αποτελεί

του

μια

κράτους,

τολμηρή

στην

εξέλιξη

περιφερειακή

στη

διοικητική

ανάπτυξη,

στην

κοινωνική συμμετοχή. Τα νέα δεδομένα, οι νέες αρμοδιότητες που
μεταφέρονται στους Δήμους απαιτούν τεχνογνωσία και αφοσίωση.
Αρμοδιότητες

που

αφορούν

στις

Τεχνικές

και

Πολεοδομικές

Υπηρεσίες, στις Λαϊκές Αγορές, στις Υπηρεσίες Σχολικών κτηρίων,
στις Υπηρεσίες Κτηνιατρικής, στις Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας,
καλούν και προωθούν την εξειδίκευση.
Οι ΟΤΑ έχουν αρχίσει πλέον να λειτουργούν σαν οργανωμένες
επιχειρήσεις, αναδιαμορφώνοντας ριζικά τις σχέσεις πολιτικής,
οικονομίας,

αγορών,

κοινωνίας,

πολιτών,

επικοινωνίας,

πληροφόρησης και γνώσης, δεδομένα τα οποία παρουσιάζουν
συνεχή και δυναμική εξέλιξη.
Η αναζήτηση του «καινούργιου, της «καινοτομίας», της «νέας
πολιτικής» και γενικότερα της «ουσίας» και της «ρεαλιστικής
προσέγγισης

της

νέας

πραγματικότητας»,

συνοψίζουν

την

ταυτότητα και το πολιτικό ζητούμενο, τόσο για την Αυτοδιοίκηση
όσο και για τους πολίτες.
Η «ρεαλιστική προσέγγιση της νέας πραγματικότητας» για την
δημοτική

πολιτική,

αφορά

την

ύπαρξη

Κεντρικού

Στόχου

-

236

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

Στρατηγικού Σχεδιασμού. Αναμφισβήτητα, η αγάπη για τον τόπο και
τη «γειτονιά» είναι η εναρκτήρια προϋπόθεση για να προσφερθεί
κανείς στη μάχη της διαρκούς βελτίωσης της καθημερινότητας.
Βασικοί Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδιασμού, συνοπτικά για τον
Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, όπως αυτές καταγράφηκαν
από την Δημοτική Αρχή και τον Σύμβουλο Υποστήριξης έλαβαν
σοβαρά

υπόψη

τα

τρέχοντα

κυρίαρχα

περιλαμβάνουν αφενός τη σταδιακή
κράτους

προς

όφελος

της

χαρακτηριστικά

που

υποχώρηση του κεντρικού

Περιφέρειας

και

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας και
αφετέρου, τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας στον
ευρωπαϊκό αλλά και τον διεθνή χώρο. Η νέα αυτή πραγματικότητα
θέτει ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εδραίωση
της

βιώσιμης

περιφερειακή

ανάπτυξης

σύγκλιση

η

και

οποία,

περιορισμό

φυσικά,
των

προϋποθέτει
περιφερειακών

ανισοτήτων. Συνεπώς η βιώσιμη ανάπτυξη τοποθετείται στη καρδιά
του τοπικού σχεδιασμού και προγραμματισμού των ΟΤΑ.
Με βάση τα ανωτέρω οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδιασμού
προκύπτουν από τις ακόλουθες κεντρικές επιλογές του Δήμου:
Στοχεύει στην ώθηση της περιοχής για να ενισχύσει την τουριστική
/ πολιτιστική / ιστορική αξία της με την ολοκληρωμένη ανάδειξη
των αρχαιολογικών χώρων και τη δικτύωση με αντίστοιχες πόλεις
και εξειδικευμένους θεσμικούς φορείς.
Παράλληλα

διευκολύνει

την

ανάπτυξη

του

τριτογενή

τομέα,

οργανώνει και αναπτύσσει τον δευτερογενή τομέα και διατηρεί και
προσαρμόζει σταδιακά στις νέες συνθήκες το γεωργικό της
πλεονέκτημα.
Σε σχέση με τις κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον
τρόπο λειτουργίας του Δήμου και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών
υποθέσεων το ζητούμενο είναι ένας οργανισμός με διοικητική και
οικονομική

ικανότητα

για

την

αποδοτικότερη

και

αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του και για
χρηστή τοπική διοίκηση.
237

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

Ενδεικτικά, οι στρατηγικοί στόχοι του Δήμου Μαντουδίου-ΛίμνηςΑγίας Άννας αφορούν:
α.

την

προώθηση

της

οικονομικής,

κοινωνικής

και

πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής.
β. την προστασία περιβάλλοντος και την βελτίωση της
ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών.
β. την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των
υπηρεσιών του Δήμου
γ. την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητάς του (με τη
βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων
του, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της
υλικοτεχνικής

υποδομής

του)

και

την

βελτίωση

της

οικονομικής του κατάστασης.
Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές
και

περιφερειακές

αναπτυξιακές

προτεραιότητες,

που

θα

εκφρασθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υπό μορφή αξόνων,
περιλαμβάνουν:
⇒ «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»

«Κοινωνική

Πολιτική,

Υγεία,

Παιδεία,

Πολιτισμός

και

Αθλητισμός»,
⇒ «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»

«Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής
Κατάστασης του Δήμου»

2.5.3

Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού
Σχεδίου

2.5.3.1 Καθορισμός των Αξόνων
Οι άξονες αφορούν:
Α. στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής
Β. στην ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας και των μέτρων για την
υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό
Γ. στην οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση
238

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

Δ. στην Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής
κατάστασης του Δήμου. Αναλυτικότερα :
α. Στη γενική οργάνωση και λειτουργία του Δήμου, καθώς και
σε

ζητήματα

αποτελεσματικότητας,

αποδοτικότητας

και

χρηστής δημοτικής διοίκησης.
β. Στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες του Δήμου και
των Νομικών Προσώπων του .
γ. Στις ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης και των
υπηρεσιών για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για τη γενικότερη
βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου.
Οι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου είναι τέσσερις:

Άξονας 1ος«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»

Άξονας

2ος«Κοινωνική

Πολιτική,

Υγεία,

Παιδεία,

Πολιτισμός και Αθλητισμός»,

Άξονας 3ος «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»

Άξονας 4ος

«Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της

Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»
για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι
τοπικής ή εσωτερικής ανάπτυξης.
2.5.3.2 Καθορισμός των Μέτρων
Άξονας 1ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»
Μέτρα: Έργα υποδομής
Περιβαλλοντική προστασία και τοπική ανάπτυξη
Προστασία του δασικού και φυσικού περιβάλλοντος
Άξονας 2ος«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση δια βίου
Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός»
Μέτρα: Κοινωνική Πολιτική
Υγιεία
Παιδεία
Πολιτισμός
Αθλητισμός
239

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

Άξονας 3ος «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»
Μέτρα:

Ενίσχυση

ανταγωνιστικότητας

τοπικής

οικονομίας

Ενίσχυση της απασχόλησης
Άξονας

4ος «Βελτίωση

Διοικητικής

Ικανότητας

και

της

Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»
Μέτρα: Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου
Βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης και καταστάσης του
Δήμου
2.5.3.3 Καθορισμός των Στόχων
Οι γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι που περιγράφουν το όραμα της
Δημοτικής Αρχής για τον Δήμο, συνοπτικά παρουσιάζονται ως εξής:
1

Στους επόμενους Πίνακες περιγράφονται οι γενικοί στρατηγικοί
στόχοι του Δήμου, όπως προκύπτουν από το Πρόγραμμα που
παρουσίασε η σημερινή Δημοτική Αρχή στις τελευταίες εκλογές
και όπως αποτυπώνονται λεπτομερώς στο Τεχνικό Πρόγραμμα
του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης- Αγίας Άννας που κατατέθηκε και
εγκρίθηκε για το 2011.

2 Είναι σαφές ότι η υλοποίηση ορισμένων από τους ανωτέρω
στόχους έχει ήδη δρομολογηθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη. Σκοπός,
όμως, της ανάλυσης που ακολουθεί είναι να ταξινομήσει το
σύνολο των στόχων σε ενότητες με ομοειδές περιεχόμενο,
γεγονός

που

θα

επιτρέψει

να

διευκρινιστεί

καλύτερα

η

αλληλουχία τους ενώ, από επιχειρησιακή άποψη, θα δοθούν
καλύτερες δυνατότητες προσδιορισμού των διαδικασιών και
εξεύρεσης χρηματοδοτικών πηγών για την υλοποίησή τους.
ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Μέτρο 1. Έργα υποδομής
Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός του Δήμου είναι επιτακτική
ανάγκη για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, όπου θα συμβάλει
ουσιαστικά

στην

εξασφάλιση

των

μελλοντικών

αναγκών

οικιστικής

ανάπτυξης, των αναγκών σε τεχνική και κοινωνική υποδομή, καθώς και τον
περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της οικιστικής ανάπτυξης στο
ιδιαίτερα

ευαίσθητο

φυσικό

και

οικιστικό

περιβάλλον

της

περιοχής.

240

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

Σημαντική θέση στο μέτρο αυτό αφορούν οι υποδομές και τα έργα οδοποίας
για το Δήμο.
Μέτρο 2. Περιβαλλοντική προστασία και τοπική ανάπτυξη
Το Περιβάλλον είναι μια βασική προτεραιότητα για τον Δήμο, που για το
λόγο αυτό έχει προτάξει μέτρα και ενέργειες τα οποία εστιάζουν στην
βελτίωση υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την Ποιότητα Ζωής και την
Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων και των Οικισμών.
Μέτρο 3. Προστασία του δασικού και φυσικού περιβάλλοντος
Η προστασία και η αξιοποίηση του δασικού πλούτου του Δήμου θα υμβάλλει
περαιτέρω

στη

τόνωση

της

απασχολησιμότητας

και

της

αειφόρου

ανάπτυξης.
ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Μέτρο 1. Κοινωνική Πολιτική
Οι σχετικές ενέργειας θα υλοποιηθούν είτε αυτοτελώς από τον Δήμο είτε με
ευρύτερες συνεργασίες, αναλόγως των δράσεων που παρατίθενται στη
συνέχεια. Κεντρικός στόχος είναι η ανάληψη ενεργειών στήριξης και
εξυπηρέτησης κυρίως των ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων, σε συνδυασμό
και με την δημιουργική τους απασχόληση.
Μέτρο 2. Υγεία
Ο Δήμος στα πλαίσια της πάγιας πολιτικής του για την Υγεία – Κοινωνική
Περίθαλψη

θα

εξακολουθήσει

να

υποστηρίζει

την

ενίσχυση

βασικών

υποδομών και τη δημιουργία νέων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους και
την προσφορά στους πολίτες υψηλότερης στάθμης υπηρεσιών.
Μέτρο 3. Παιδεία
Στον τομέα της παιδείας πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα και με επιτυχία
τα βασικά ζητήματα λειτουργίας και υποδομών των σχολείων. Η συνέχιση
και εντατικοποίηση της προσπάθειας αυτής προς όφελος των μαθητών και
των διδασκόντων και με στόχο την δημιουργία ελκυστικών και άνετων
συνθηκών

εκπαίδευσης.

Εκτός

από

τις

κτηριακές

και

υλικοτεχνικές

υποδομές για τις οποίες υπάρχει συνεχής μέριμνα προς όφελος των
μαθητών, είναι ιδιαίτερα σημαντική και η ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών

241

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Μέτρο 4. Πολιτισμός
Η προβολή των μνημείων και του συνόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς με
συνετή διαχείριση αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την Δημοτική Αρχή. Είναι
απαραίτητη

η

ανάπτυξη

υποδομών

διευκόλυνσης

για

τις

υπηρεσίες

διατήρησης, ανάδειξης και συντήρησης αρχαιοτήτων και μνημείων και
απόλυτη προτεραιότητα στις ρυθμίσεις και χρηματοδοτήσεις. Η πολιτιστική
ανάπτυξη σε όλους τους τομείς με υψηλής ποιότητας παρεχομένων
υπηρεσιών παραμένει μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του
Δήμου, όπως καταδεικνύει η ανάληψη δραστηριοτήτων για την προβολή της
αρχαιολογικής και ευρύτερα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η βελτίωση τα
των

υποδομών υποστήριξης και η ανάπτυξη νέων αποτελεί βασική

προϋπόθεση για την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού
Μέτρο 5. Αθλητισμός
Η ισόρροπη ανάπτυξη δράσεων αθλητισμού (αθλητισμός για μαθητές,
ομάδες

δημοτών κλπ) έχει μεγάλη σημασία διότι η ενασχόληση με τον

αθλητισμό και μάλιστα από την παιδική ηλικία, προσφέρει όχι μόνο σωστή
σωματική και κινητική ανάπτυξη αλλά και έναν υγιή τρόπο ζωής
ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Μέτρο 1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικής οικονομίας
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής
οικονομιάς, με κίνητρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, του τουρισμού
και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, και της προώθησης και προβολής του
τοπικού προιόντος.
Μέτρο 2. Ενίσχυση της απασχόλησης
Η στήριξη της τοπικής αγοράς και της απασχόλησης έχει αύξουσα βαρύτητα
όχι μόνο για το Δήμο αλλά και ευρύτερα. Χρήζει λοιπόν ιδιαίτερης προσοχής
και ενδιαφέροντος ειδικότερα σε ότι αφορά επιλεγμένες δράσεις που
εμφανίζουν ισχυρή δυναμική.
ΑΞΟΝΑΣ

4

:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Μέτρο 1. Βελτίωση Λειτουργίας Δήμου

242

ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

Ο στόχος της βελτίωσης της λειτουργίας του Δήμου και της αναβάθμισης
των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες έχει αφετηρία την
λειτουργική

εσωτερική

διάρθρωση

του

λειτουργία και τις υψηλές προδιαγραφές

Δήμου,

την

αποτελεσματική

ποιότητας που συνδυάζονται με

μέτρα εκσυγχρονισμού τα οποία διασφαλίζουν την ορθολογική και χρηστή
διαχείριση.
Μέτρο

2. Βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης και κατάστασης

του Δήμου
Οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμμαος
οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου και της εξασφάλισης πόρων για την
χρηματοδότηση των απαραίτητων αναγκών του.
2.5.3.4 Καθορισμός των Δράσεων
Στο

Παράρτημα

επισυνάπτεται

ο

Πίνακας

Στρατηγικού

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού σε επίπεδο Αξόνων – Μέτρων και
Δράσεων.

243

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

3

Βιβλιογραφία

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Βενετσανοπούλου, Μαρία Γ (2002), Η θεσμική διαδρομή της
ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ
2. Γιαννίτσης Τ(2005). Η Ελλάδα και το Μέλλον. Πόλις: Αθήνα .
3. Δήμος Καλαμαριάς (1996), Θέματα οργάνωσης, λειτουργίας
και

προσωπικού

Δήμων,

Κοινοτήτων

και

Δημοτικών

ή

Κοινοτικών Επιχειρήσεων, Θεοδώρου, Ιωάννης, Καλαμαριά
4. Διαμαντοπούλου Α. (2006). Η Έξυπνη Ελλάδα. Λιβάνης: Αθήνα.
5. ΕΕΤΑΑ ΑΕ-ΙΤΑ (2006).Οι Αναγκαίες Προυποθέσεις για την
Ψηφιακή Σύγκλιση των ΟΤΑ και την Μετάβαση της ΤΑ στην
Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αθήνα.
6. Επιστήμη και Κοινωνία (2003). Διακυβέρνηση. Τεύχος 10.
7. ΙΤΑ (2006).Μελέτη για την φορολογική Αποκέντρωση .Αθήνα.
8. Κακλαμάνης Ν. (2007). Ομιλία στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο
Αιρετών. Αθήνα 19-20 Ιανουαρίου
9. Κανελλοπούλου

Ν.-Μ.

(2006).Ένα

τρίπτυχο

για

την

αξιολόγηση και την αποτελεσματικότητα των ΟΤΑ: Σύνδεση
ΤΑ και Βουλής, Έμπρακτη ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας,
Έμφαση στους ελέγχους και τις κυρώσεις. Ημερίδα συνηγόρου
του πολίτη και ΙΤΑ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου.
10. ΚΑΠΑ

Research A.E., Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στον 21ο αιώνα,

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2002.
11.

ΚΕΔΚΕ(2005). Απόφαση Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της

ΚΕΔΚΕ.Ρόδος
12. ΚΕΔΚΕ

(2006). Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Αθήνα 2006

13.

ΚΕΔΚΕ(2006). Οι ΟΤΑ σε Αριθμούς. Αθήνα, 2006

14.

Κοντιάδης Ξ. Ι. και Απιστούλας Δ. (2006).Μεταρρύθμιση

του

Κοινωνικού

Κράτους

και

Τοπική

Αυτοδιοίκηση.

Παπαζήσης: Αθήνα.

244

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

15.

Κουκουλόπουλος Π (2006).Ομιλία στο Επιμορφωτικό

Πρόγραμμα Αιρετών. Πάτρα,1-2 Δεκεμβρίου 2006
16.

Μαίστρος

Π.

(2000)..Οι

Αναπτυξιακοί

Θεσμοί

της

Αυτοδιοίκησης. Λιβάνης : Αθήνα .
17.

Μακρυδημήτρης Α. (2004). Προσεγγίσεις στη Θεωρία

των Οργανώσεων. Καστανιώτης: Αθήνα 2004
18.

Μόργκαν

Γκ.

(2000).

Οι

Όψεις

της

Οργάνωσης.

Καστανιώτης: Αθήνα 2000
19.

Μπάτραμ

Α.

(2005).

Χάος,

Πολυπλοκότητα

και

Μάνατζμεντ. .Καστανιώτης: Αθήνα 2005
20. Μπέσιλα

- Βήκα, Ευρυδίκη (2004), Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σύγχρονες Μέθοδοι Οργάνωσης των υπηρεσιών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης:
Εσωτερικής

Κανονισμοί

Υπηρεσίας

Λειτουργίας

Δήμων

και

και

Οργανισμοί

Νομικών

Προσώπων,

ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ
21.

Μπουραντάς Δ. (2005).Ηγεσία,Ο Δρόμος της Διαρκούς

Επιτυχίας. Κριτική: Αθήνα 2005.
22.

Μωυσιάδης

Χ.

,Μπαγιάτης

Ν.,Τσάντας

Ν.

και

Χατζηπαντελής Θ. (1998).Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση
Στατιστικών Πακέτων . Εκδόσεις Ζήτη :Θεσσαλονίκη 1998
23.

Νικολόπουλος,

Κοσμάς

Κ.

(2003),

Βασικές

αρχές

οργάνωσης και διοίκησης των δήμων, Αφοι Περγάμαλη, Αφοί
Περγάμαλη
24.

Παπούλιας Δ. Β. και Τσούκας Χ. (1998).Κατευθύνσεις για

την Μεταρρύθμιση του Κράτους .Καστανιώτης: Αθήνα 1998
25.

Παπούλιας

Δ

Β

(2002).Η

Στρατηγική

Διοίκηση

Επιχειρήσεων και Αλλαγών .Καστανιώτης :Αθήνα
26.

Παπούλιας Δ. Β., Σωτηρόπουλος Δ. και Οικόνομου Χ.

(2002).

Το

Εκκρεμές

της

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης.

Ποταμός: Αθήνα 2002
27.

Παπούλιας Δ2 (2007). Χρυσάφι Είναι το Δημόσιο.

Ρητορεία και Πραγματικότητα των Μεταρρυθμίσεων. Υπό
έκδοση από την Εστία
245

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

28.

Πελαγίδης

Θ.

(2005)

(Επίμ).

Η

Εμπλοκή

των

Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα. Παπαζήσης: Αθήνα 2005
29.

ΠΕΤΑ Α.Ε.,

Έρευνα για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου

δικαίου των δήμων, Αθήνα, 2003
30.

Ρέμελης

Κ.Σ.

και

Σάκκουλας

Αντ.Ν.

(1989)

Περιβάλλον και τοπική αυτοδιοίκηση : αρμοδιότητες των ΟΤΑ
σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και περιβάλλοντος,
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ
31.

Σημίτης Κ (2005).Πολιτική για μια Δημιουργική Ελλάδα.

Πόλις : Αθήνα 2005
32.

Σπανού Κ(2006).Τοπική Εξουσία και Πολίτες .Η Εμπειρία

του Συνηγόρου του Πολίτη από τη Λειτουργία των ΟΤΑ.
Ημερίδα Συνηγόρου του Πολίτη και ΙΤΑ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου
2006
33. Stewart

J

(2006).

Ο

Εκσυγχρονισμός

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. Επίκεντρο: Αθήνα 2006
34.

Συνήγορος του Πολίτη (2006). Ετήσια Έκθεση 2005.

Αθήνα
35.

Σωτηρέλης Γ (2006). Η Μεταρρύθμιση της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. Παπαζήσης : Αθήνα 2006
36.

Τσάτσος Δ. (2005). Ομιλία στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ.

Ρόδος ,10-11 Νοεμβρίου.
37.

Τσάτσος Δ. (2006). Η μεγάλη Παρακμή. Καστανιώτης :

Αθήνα 2006
38. Faber,

H.,

Οι

εξελικτικές

τάσεις

των

συστημάτων

διακυβέρνησης των ΟΤΑ, στο έργο: Χλέπα, Ν.-Κ. (Επιμ.),
Προοπτικές της Τοπικής Δημοκρατίας, Αντ. Ν. Σάκκουλας,
Αθήνα-Κομοτηνή 1998
39.

Χατζηπαντελής Θ (2003).Σειρά Πανελλαδικών Ερευνών

για την ΚΕΔΚΕ 2002-2003 Αθήνα 2003
40.

Χλέπας

Ν.-Κ.(1998).

Προοπτικές

της

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. Σάκκουλας: Αθήνα 1998

246

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014
41. Χλέπας

Ν.-Κ. (1999), Η Τοπική Διοίκηση στην Ελλάδα. Ο

διαλεκτικός

ανταγωνισμός

της

αποκέντρωσης

με

την

αυτοδιοίκηση, , Αθήνα – Κομοτηνή, ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ
42.

Χλέπας, Ν.-Κ. , Ο Δήμαρχος. Τόμος Πρώτος: Ο Δήμαρχος

ως Αιρετός Ηγέτης, Παπαζήσης, Αθήνα 2005
43.

Χριστοδουλάκης Ν. (2006).Το Εκκρεμές της Σύγκλισης.

Πόλις :Αθήνα 2006

ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Alba C and Navarro C (2002).Administrative Cultures and
Reforms :New Patterns of Relationships between Elected
Officials and Top Administrators.Paper presented at the Spring
Session of the POLLEADER Network, Madrid.
2.

Bäck, H,

Sweden. Party-ruled welfare municipalities in

change, Institut de Ciencies Politiques I Socials, Barcelona
2004.
3.

Bäck, H.,

Heinelt, H., Magnier, An. (Eds.), The European

Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local
Democracy, VS Verlag, Wiesbaden 2006.
4. Baldersheim, M. / Illner, M. / Wollman, H. (Eds.),
Democracy

in

Post-Communist

Europe,

Local

Leske+Budrich,

Opladen 2003.
5. Bartie I (2002).When institutions no longer matter :Reform of
Telecommunications and Electricity in Germany, France and
Britain. Journal of Public Policy,22,pp 1-27.
6. Bevir M, Rhodes R A W and Weller P (2003).Traditions of
Governance : Interpreting the changing role of the Public
Sector.Public Administration,81,p 1-17
7.

Berman

E.,

1998,

Productivity

in

public

and

nonprofit

organizations, Sage
8. Cammisa A M (1998).From Rhetoric to Reform?West View
Press: Oxford.
247

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

9. Campbell, C. / Peters, G.,

The Politics/ Administration

Dichotomy: Death or merely Change? Governance 1988/ 1 , σ.
79 επ.
10. Campbell,

Governing

C. / Peters, G. (ed.),
Organisations,

Organizing Governance,

University

of

Pittsburgh

Press,

Pittsburgh 1988.
11.

Capano G (2003).Administrative traditions and policy

change: When policy paradigms matter. The case of Italian
Administrative Reform during the 1990s.Public Administration,
81,p 781-801.
12.

Caulfield, J./ Larsen, H. (eds.), Local Government at the

Millenium, Leske+Budrich, Opladen 2002Cernat L (2004).The
emerging European corporate governance model: Aglo-Saxon,
continental, or still the century of diversity? Journal of
European Public Policy,11,p 147-166.
City of Charlotte, 2002, Strategic Planning Handbook,

13.

Charlotte’s Model for Integrating Budget and Performance
Management
14. City

of Calgary, 1998, Corporate Business Plan (1999-2001)

15. City

of Edmonton, 2001, Corporate business plan 2002 – 2004

16. City

of Port Alberni, 2002, Strategic Plan 2002 – 2007

17.

Denters, B. / Klok P.-J., A new role for municipal councils

in Dutch local democracy
18.

Dexia, Local Finance in the Ten Countries Joining the EU

in 2004, Edtions Dexia, Paris 2004
19.

Elcock, H., Political Leadership, Elgar, Northampton MA

2001
20.
Public

Elgie R (2003).Governance traditions and narratives of
Sector

reform

in

contemporary

France.

Public

Administration,81,p 141-162.
21. Esping-Andersen,

G., Why we need a New Welfare State.

Oxford University Press, Oxford 2003.

248

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

22.

FinnSight

2015(2006).The

Outlook

for

Science

,Technology and Society.Academy of Finland –Tekes .
23.

Ginsborg P. (2005).The Politics of Everyday Life.Yale

University Press:New Haven.
24. Goldsmith,

M.,

Local Government, Urban Studies 1992, Vol.

29, Nos ¾, σ. 393 επ
25.

Gunther R, Diamantouros P. N. and Sotiropoulos D.A.

(2006). Democracy and the State
26.

in the New Southern Europe.Oxford University Press

:Oxford.
27.

Hambleton,

R. /

Savitch,

H. / Stewart,

M. (ed.),

Globalism and Local Democracy. Challenge and Change in
Europe and North America, Palgrave, Handmills 2003
28.

Hambleton, R. / Sweeting, D., U.S.-Style Leadership for

English Local Government?, PAR, July/August 2004, Vol. 64,
No. 4, σ. 474 επ.
29.

Haus, M. / Heinelt, H. / Stewart, M. (Ed.),

Urban

Governance and Democracy. Leadership and community
involvement, Routledge, London and New York 2005
30.

Hlepas, N.-K., Institutional settings for mayors in 17

European countries, Paper for the Autumn session of the
POLLEADER network, Florence 2004.
31. Judge,

D. , Stoker, G. / Wolman, H. (ed.), Theories of Urban

Politics, Sage, London 1995.
32. Kaplan

R., Norton D., 2001, The strategy-focused organization,

Harvard business school press
33. Kaplan

R., Norton D., 1996,

The Balanced Scorecard :

Translating Strategy into Action , Harvard Business School
Press, Boston.
34. Kersting,

N./ Vetter, A. (ed.), Reforming Local Government in

Europe. Closing the Gap between Democracy and Efficiency,
Leske+Budrich, Opladen 2003.

249

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014
35. Klausen,

K. K. / Magnier, A., όπ.π.,

Dahler-Larsen, P. (ed.),

Social Bonds to City Hall: How appointed Managers enter,
experience,

and

leave

their

Jobs

in

Western

Local

Government, Odense University Press, 2001.
36.

Lindner J (2003). Insitutional stability and change: Two

sides of the same coin. Journal of the European Public
Policy,10,p 912-935.
37.

Marquand

D

(2004).Decline

of

the

Public.

Polity:

Cambridge.
38. McLaughlin,

K. / Osborne, , S. P. / Ferlie , E. (ed.), New Public

Management. Current Trends and future prospects, Routledge,
London 2002.
39.

Mouritzen, P.E. / Svara, J.,

Leadership at the Apex.

Politicians and Administrators in Western Local Governments,
University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 2002.
40. North

D C (2005).Understanding the Process of Economic

Change.Princeton University Press: Princeton
41. OECD,

1995, Governance in transition, OECD

42. Ostrom,

El. ,

Governing the Commons. The evolution of

Institutions for Collective Action, Cambridge University Press,
Cambridge 1990
43.

Page, E., Localism and Centralism in Europe, Oxford

University Press, Oxford 1991
44.

Pava C (1986).New strategies for systems change

:Reclaiming nonsynoptic methods.Human Relations,39,p 615 –
633.
45. Peters,

G., The Politics of Bureaucracy, Longman, New York

1978.
46. Peters,

G.

/

Pierre,

J.,

Politicians,

Bureaucrats

and

Administrative Reform, Routledge, London 2001
47. Pollitt

Chr. & Harrison St. (ed), 1992, Handbook of Public

services management, Blackwell, UK

250

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

48.

Scharpe, L., Theories and Values of Local Government,

Political Studies 1970, vol. 18, No 2, σ. 153 επ.
49. Smith,

R., 1994, Strategic management in the public sector,

Logman,
50. State

of Connecticut / Office of policy and management, 1998,

Strategic business planning : A Guide for Executive Branch
Agencies
51.

Stiglitz J E (2000). Reflections on the Theory and

Practice of Reform in Krueger A O(Ed).Economic Policy
Reform. The University of Chicago Press: Chicago .
52. Suleiman,

Ez.,

Bureaucrats and Policy Making, Holmes &

Meier, New York 1984.
53.

Svensson J (2005). Eight questions about corruptism.

Journal of Economic Perspectives, 19,p 19-42.
54. Treib

O’ Bahr H and Falkner G (2007). Modes of governance:

Towards a conceptual clarification.Journal of European Public
Policy,14,p 1-20.
55.

Tsoukas H. and Papoulias D. B. (1996).Understanding

social reforms .Journal of the Operational Research Society,77,
p 853-863.
56.

Tsoukas H and Papoulias D B (2005). Managing third-

order change : The case of the Public Power Corporation in
Greece. Long Range Planning, 38, p 79-95.
57.

Tsoukas

H

(2005).

Complex

Knowledge.Oxford

University Press .
58.

University of Florence (2002-2004).European Mayors as

Political Leaders .Florence,Italy.
59.

Wehling, H.-G. (Hrsg.),

Kommunalpolitik in Europa,

Kohlhammer, Stuttgart 1994,
ΕΙΔΙΚΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Νόμος 1080/1980, Η ρύθμιση των προσόδων των ΟΤΑ
2. Νόμος 1235/1982, Η λαϊκή εκπροσώπηση στα νομαρχιακά
συμβούλια και η αναβάθμιση του ρόλου τους
251

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

3. Νόμος

1270/1982,

Η

δημοτική

αποκέντρωση,

η

λαϊκή

συμμετοχή και η διεύρυνση της διοικητικής αυτοτέλειας των
Δήμων και των Κοινοτήτων
4. Βασικός νόμος για τα χωροταξικά – πολεοδομικά.

Νόμος

1337/1983 και όλοι οι νόμοι που ακολούθησαν
5. Νόμος 1416/1984, Η διεύρυνση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στους ΟΤΑ, η θεσμοθέτηση των αναπτυξιακών συνδέσμων και
των

προγραμματικών

συμβάσεων και η διεύρυνση

των

επιχειρήσεων των ΟΤΑ.
6. Νόμος 1418/1984, ΔΚΚ, ΠΔ 171/1987, ΠΔ 609/1985, Νόμος
3316/2005, Κοινοτικές Οδηγίες Η μελέτη και εκτέλεση των
δημοσίων και δημοτικών έργων
7. Νόμος 1850/1989, Η κύρωση του ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής
Αυτονομίας
8. Η προώθηση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ με τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Νόμος 1828/1989 και όλοι οι
νόμοι που ακολούθησαν
9. Νόμος 2130/1993, Το τέλος ακίνητης περιουσίας.
10.

Νόμος 2190/1994, Βασικός νόμος για τις προσλήψεις.

11.

Νόμος

2218/1994.

Αυτοδιοίκησης,
Ανάπτυξης

η

και

Η

σύσταση
η

ίδρυση
των

της

Νομαρχιακής

Περιφερειακών

μεταβίβαση

των

Ταμείων

παιδικών

και

βρεφονηπιακών σταθμών στους Δήμους.
12.

Νόμος

2240/1994.

Η

θεσμοθέτηση

των

ενιαίων

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
13.

Η βελτίωση της λειτουργίας των ΟΤΑ και η σύσταση

της ΕΝΑΕ. Νόμος 2307/1995
14.

Η

οργάνωση

της

πολιτικής

προστασίας.

Νόμος

2344/1995
15.

Η

βελτίωσης

της

διοίκησης,

οργάνωσης

και

στελέχωσης των περιφερειών. Νόμος 2503/1997
16.

Η βελτίωση της συγκρότησης και λειτουργίας των ΤΕΔΚ

και της ΚΕΔΚΕ. ΠΔ 48/1999
252

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

17.

Η

βιώσιμη

οικισμών.

οικιστική

Νόμος

ανάπτυξη

2508/1997

και

των

θέματα

πόλεων

και

χωροταξικού

σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης. Νόμος 2742/1999
18.

Το

πρόγραμμα

πρωτοβάθμιων

ΟΤΑ

Ι.

Καποδίστριας:

και

Ειδικό

Συνένωση

Πρόγραμμα

των

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ). Νόμος 2539/1997
19.

Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την

τοπική αυτοδιοίκηση. Νόμος 2647/1998
20.

Οι αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις

της δημοτικής αστυνομίας. ΠΔ 23/2002
21.

Κώδικας

κατάστασης

δημοτικών

και

κοινοτικών

υπαλλήλων. Νόμος 3584/2007
22.

Θέματα

αμιγώς

δημοτικών

επιχειρήσεων

-

Νόμος

1574/2007
23.

Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για ΑΕ δημοτικές

επιχειρήσεις
24.

Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Νόμος 3463/2006

(ΦΕΚ Α' 114)
25.

Υπουργική Απόφαση 18183, «Δομή και περιεχόμενο των

επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.»,

ΦΕΚ 534, Β,

13/4/2007
26.

Ν.3230 / 2004 : Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με

στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις,
ΦΕΚ Α' 44/11.02.2004
27. ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270

Αποδοτικότητας
διοίκησης

και

/ 1-3-2007 της Διεύθυνσης Ποιότητας και
της

Γενικής

ηλεκτρονικής

γραμματείας
διακυβέρνησης

δημόσιας
«Ανάπτυξη

Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης»
28. Baker

F.P., Marketing in a local authority, Journal of Marketing

Practice: Applied Marketing Science, Year: 1995 Volume: 1
Issue: 4 Page: 73 – 84, MCB UP Ltd
29. Benson

Α. , Steven Henderson, UK leisure centres under best

value: a strategic analysis, UK leisure centres under best
253

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

value: a strategic analysis, Year: 2005 Volume: 18 Issue: 3
Page: 196 – 215, Emerald Group Publishing Limited
30. Carley

Michael, Partnership and statutory local governance in

a devolved Scotland, International Journal of Public Sector
Management, Year: 2006 Volume: 19 Issue: 3 Page: 250 – 260,
Emerald Group Publishing Limited
31. Chondroleou

Georgia, Howard Elcock, Joyce Liddle, Ioannis

Oikonomopoulos, A comparison of local management of
regeneration in England and Greece, International Journal of
Public Sector Management, Year: 2005 Volume: 18 Issue: 2
Page: 114 – 127, Emerald Group Publishing Limited
32. Clark

Α.,

Alex

Appleby,

Quality

management

in

local

government: four case studies, Leadership & Organization
Development Journal, Year: 1997 Volume: 18 Issue: 2 Page: 74
– 85, MCB UP Ltd
33. Coaffee

John, Lorraine Johnston, International Journal of Public

Sector Management, Year: 2005 Volume: 18 Issue: 2 Page:
164 – 177, Emerald Group Publishing Limited
34. Curry

Α. , Innovation in public service management, Managing

Service Quality, Year: 1999 Volume: 9 Issue: 3 Page: 180 –
190, MCB UP Ltd
35. Deakins

Eric, Stuart Dillon, Management consultant (process)

performance in local government, International Journal of
Public Sector Management, Year: 2006 Volume: 19 Issue: 1
Page: 40 – 56, Emerald Group Publishing Limited
36. Deakins

Eric, Stuart Dillon, Local government consultant

performance measures: an empirical study, International
Journal of Public Sector Management, Year: 2005 Volume: 18
Issue: 6 Page: 546 – 562, Emerald Group Publishing Limited
37. Dereli

Cynthia, The developing environment for strategy

formation in the smaller local authority, International Journal
of Public Sector Management, Year: 2007 Volume: 20 Issue: 5
Page: 366 – 379, Emerald Group Publishing Limited
254

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014
38. Donnelly

Mike , Making the difference: quality strategy in the

public sector, Managing Service Quality, Year: 1999 Volume:
9 Issue: 1 Page: 47 – 52, MCB UP Ltd
39. Emma

H.

Wood,

International

Journal

of

Public

Sector

Management, Year: 2005 Volume: 18 Issue: 1 Page: 37 – 53,
Emerald Group Publishing Limited
40. Fenwick

John, Mark Bailey, Local government reorganisation in

the UK: Decentralisation or corporatism? International Journal
of Public Sector Management, Year: 1999 Volume: 12 Issue: 3
Page: 249 – 261, MCB UP Ltd
41. Flynn

Norman, Colin Talbot, Strategy and strategists in UK

local government, Journal of Management Development, Year:
1996 Volume: 15 Issue: 2 Page: 24 – 37, MCB UP Ltd
42. Georgina

Whyatt, Town centre management: how theory

informs a strategic approach, International Journal of Retail &
Distribution Management, Year: 2004 Volume: 32 Issue: 7
Page: 346 – 353, Emerald Group Publishing Limited
43. Kelly

Ruth, Lorcan Sirr, John Ratcliffe, Futures thinking to

achieve sustainable development at local level in Ireland,
foresight, Year: 2004 Volume: 6 Issue: 2 Page: 80 – 90,
Emerald Group Publishing Limited
44. Loader

Kim, What price competition? The management of

competitive funding in UK local government, International
Journal of Public Sector Management, Year: 2002 Volume: 15
Issue: 7 Page: 565 – 577, MCB UP Ltd
45. Leadership,

learning and local democracy: Political dimensions

of the strategic management of change, Steve Martin,
International Journal of Public Sector Management, Year: 1997
Volume: 10 Issue: 7 Page: 534 – 546, MCB UP Ltd
46. Maddock

Su,

The

leadership

role

of

women

in

social

regeneration in the UK, International Journal of Public Sector
Management, Year: 2005 Volume: 18 Issue: 2 Page: 128 – 138,
Emerald Group Publishing Limited
255

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014
47. Mawson

John,

Regional

governance

in

England:

past

experience, future directions? International Journal of Public
Sector Management, Year: 2007 Volume: 20 Issue: 6 Page:
548 – 566, Emerald Group Publishing Limited
48. McShane

Ian, Community facilities, community building and

local government – an Australian perspective, Facilities, Year:
2006 Volume: 24 Issue: 7/8 Page: 269 – 279, Emerald Group
Publishing Limited
49. Myung-Su

Chae, John S. Hill, Determinants and benefits of

global strategic marketing planning formality, International
Marketing Review, Year: 2000 Volume: 17 Issue: 6 Page: 538 –
563, MCB UP Ltd
50. Riecken

Glen, Ugur Yavas, Improving quality of life in a region:

A survey of area residents and public sector implications,
International Journal of Public Sector Management, Year: 2001
Volume: 14 Issue: 7 Page: 556 – 568, MCB UP Ltd
51. Saker

Jim, Richard Speed, Developing strategic planning in a

special education service, International Journal of Educational
Management, Year: 1996 Volume: 10 Issue: 1 Page: 5 – 10,
MCB UP Ltd
52. Sheffield

James, Paul Coleshill, Developing best value in a

scottish local authority, Measuring Business Excellence, Year:
2001 Volume: 5 Issue: 2 Page: 31 – 38, MCB UP Ltd
53. Stoney

Christopher,

Strategic

management

or

strategic

Taylorism?: A case study into change within a UK local
authority, International Journal of Public Sector Management,
Year: 2001 Volume: 14 Issue: 1 Page: 27 – 42, MCB UP Ltd
54. Worrall

Les, Chris Collinge, Tony Bill, Managing strategy in

local government, International Journal of Public Sector
Management, Year: 1998 Volume: 11 Issue: 6 Page: 472 – 493,
MCB UP Ltd

256

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ενδεικτικά)
www.esye.gr
www.ypes.gr
www.statistics.gr
www.el.wikipedia.org

257

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ –ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20112014

4

Παράρτημα

1. Πίνακας Στρατηγικού – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού σε επίπεδο
Αξόνων – Μέτρων και Δράσεων

258