You are on page 1of 5

Antropologia kultury - wiczenia

Dr Sawomir Rbisz
Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Spoecznej Uniwersytet Rzeszowski 35-959 Rzeszw Ul. Ks. Jaowego 24 E-mail: rebiszuniv@poczta.onet.pl

Opracowanie merytoryczne i graficzne: Sawomir Rbisz

Antropologia kultury

Lp. 1

Tematyka zaj
Spotkanie z innoci u korzeni antropologii. Antropologia kulturowa jako nauka. - W. J. Burszta (1998): Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje. Pozna. Wyd. Zysk i Ska, (do przeczytania - roz. I). - Krawczyk E. (2006): Antropologia kulturowa: klasyczne kierunki, szkoy i orientacje. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej (do przeczytania roz. I.)

Kultura i kultury
- W. J. Burszta (1998): Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje. Pozna. Wyd. Zysk i Ska, (do przeczytania - roz. II). - Antropologia kultury: zagadnienia i wybr tekstw / oprac. Grzegorz Godlewski [i in.]; wstp i red. Andrzej Mencwel. Wyd. 4, zm. i rozsz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005 (do przeczytania: roz.II wzory kultury)

Czas
- Antropologia kultury: zagadnienia i wybr tekstw / oprac. Grzegorz Godlewski [i in.]; wstp i red. Andrzej Mencwel. Wyd. 4, zm. i rozsz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005 (do przeczytania: roz.III Czas)

Przestrze
- Antropologia kultury: zagadnienia i wybr tekstw / oprac. Grzegorz Godlewski [i in.]; wstp i red. Andrzej Mencwel. Wyd. 4, zm. i rozsz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005 (do przeczytania: roz.IV Przestrze)

Antropologia kultury

Lp.

Tematyka zaj Ciao


- Antropologia kultury: zagadnienia i wybr tekstw / oprac. Grzegorz Godlewski [i in.]; wstp i red. Andrzej Mencwel. Wyd. 4, zm. i rozsz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005 (do przeczytania: roz.V Ciao)

Maestwo-Rodzina Pokrewiestwo

- Antropologia kultury: zagadnienia i wybr tekstw / oprac. Grzegorz Godlewski [i in.]; wstp i red. Andrzej Mencwel. Wyd. 4, zm. i rozsz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005 (do przeczytania: roz.VII MaenstwoRodzina Pokrewiestwo) - wiat czowieka - wiat kultury: antologia tekstw klasycznej antropologii / wybr i red. nauk. Ewa Nowicka [i in.]. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2007 (do przeczytania: cz VI tekst Margaret Mead: Dojrzewanie na Samoa)

7.

Kultura Masowa
- Antropologia kultury: zagadnienia i wybr tekstw / oprac. Grzegorz Godlewski [i in.]; wstp i red. Andrzej Mencwel. Wyd. 4, zm. i rozsz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005 (do przeczytania: roz.XII Kultura masowa)

8.

Kolokwium zaliczeniowe

Antropologia kultury

Forma zaliczenia
1. Uczestnictwo w wiczeniach obecno obowizkowa Kady student ma prawo do jednej nieobecnoci, a kada kolejna wymaga zaliczenia na dyurze (w przecigu dwch tygodni od daty zaj!). Aktywno na zajciach jest pomocna i bardzo ceniona, prowadzcy ma prawo do podniesienia oceny kocowej o p punktu. 2. Podstaw do wystawienia oceny z zaj jest test zaliczeniowy - dolny prg zaliczenia wynosi 60% punktw. 3. Zaliczenie lektury

Literatura
1. Antropologia kultury: zagadnienia i wybr tekstw / oprac. Grzegorz Godlewski [i in.]; wstp i red. Andrzej Mencwel. Wyd. 4, zm. i rozsz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005

Literatura obowizkowa

2. Krawczyk E. (2006): Antropologia kulturowa: klasyczne kierunki, szkoy i orientacje. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej 3. Salzman P.C., Rice P.C. (2009): Myle jak antropolog, przek. [z ang.] Ola i Wojciech Kubiscy; wstp Wojciech J. Burszta. Gdask. Gdaskie Wydaw. Psychologiczne 4. wiat czowieka - wiat kultury: antologia tekstw klasycznej antropologii / wybr i red. nauk. Ewa Nowicka [i in.]. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2007

1. Burszta W.J. (1998): Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje. Pozna. Wyd. Zysk i S-ka

Literatura uzupeniajca

2. Gajda J. (2008): Antropologia kulturowa: wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Wyd. 1 zm. i popr. Krakw. Wyd. "Impuls 3. Olszewska-Dyoniziak B. (2000): Zarys antropologii kulturowej. Wyd. 2. Zielona Gra. Zachodnie Centrum Organizacji

Lektury: (1 do wyboru)

1. Stomma L. (1986): Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Warszawa. Wyd."Pax 2. Zadroyska Anna (1983): Homo faber i homo ludens: etnologiczny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej i wspczesnej. Warszawa. PWN