Σχεδιάγραμμα Έκθεσης

Τροχαία Ατυχήματα

Τροχαία Ατυχήματα
Αίτια τροχαίων ατυχημάτων
Χρήστης
- Έλλειψη συγκέντρωσης οδηγών, χρήση κινητού τηλεφώνου και κατάχρηση οινοπνευματωδών
ποτών.
- Έλλειψη πείρας στην οδήγηση ιδιαίτερα από νέους οδηγούς σε συνδυασμό με τη συνηθισμένη
τάση τους για επίδειξη.
- Ορισμένοι νέοι θεωρούν την οδήγηση μέσο αυτοεπιβεβαίωσης.
- Χρήση οινοπνευματωδών ποτών πριν ή και, το χειρότερο, κατά την οδήγηση.
- Απουσία κυκλοφοριακής αγωγής και συνείδησης τόσο από τους οδηγούς, όσο και από τους
επιβάτες, πεζούς κ.λπ.
- Πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα στη χώρα μας, θεωρούν το αυτοκίνητο μέσο κοινωνικής
καταξίωσης, επίδειξης πλούτου, κοινωνικοοικονομικής θέσης και όχι μέσο μεταφοράς. Έτσι
οδηγούνται σε ακρότητες ως προς τη χρήση του (αύξηση ταχύτητας, παραβίαση ορίου κ.λπ.).
Όχημα
- Αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που παρουσιάζουν προβλήματα, προκαλούν ευκολότερα
ατυχήματα.
- Η μείωση του κόστους των αυτοκινήτων και το σύστημα δόσεων από τις βιομηχανίες
αυτοκινήτων έχουν ως αποτέλεσμα να κυκλοφορούν στη χώρα μας περισσότερα αυτοκίνητα από
όσα «αντέχει» η χώρα και η υποδομή της.
Οδικό δίκτυο και περιβάλλον
- Κακή σήμανση, επικίνδυνο οδόστρωμα, Απουσία διαχωριστικών διαζωμάτων στις εθνικές
οδούς.
- Το εθνικό οδικό δίκτυο είναι ανολοκλήρωτο και με κατασκευαστικά προβλήματα.
- Η πολυπληθής μετακίνηση προς τις αγροτικές ή ημιαστικές περιοχές στις μέρες των αργιών,
αποτέλεσμα της αστικοποίησης του ελληνικού πληθυσμού.
Έλεγχος συστήματος
- Απουσία κυκλοφοριακής αγωγής στην εκπαίδευση.
- Πλημμελής εκπαίδευση των νέων οδηγών για την απόκτηση διπλώματος.
- Περιορισμένος και υποτυπώδης προληπτικός έλεγχος των οχημάτων από τα όργανα της
πολιτείας.
- Ελλιπής διασφάλιση της τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας με σύγχρονα ηλεκτρονικά
μέσα παρακολούθησης.
- Αποσπασματικότητα στην εφαρμογή των κάθε είδους μέτρων και έλλειψη συντονισμού
ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, μειώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των μέτρων
Εκπαιδευτήρια Καίσαρη
Επιμέλεια: Γιωτάκου Κωνσταντίνα

46

Σχεδιάγραμμα Έκθεσης
Τροχαία Ατυχήματα
και την αποδοχή τους από τους πολίτες.
Άλλα αίτια
- Η λανθασμένη προβολή των ατυχημάτων από τα ΜΜΕ:
* υποβαθμίζουν τη σημασία του αρνητικού κοινωνικού φαινομένου
* δεν αναδεικνύουν τα αίτια του ατυχήματος
* δεν παρουσιάζουν τους σχετικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας που παραβιάστηκαν κατά το
ατύχημα.
- Κοινωνικά και ψυχολογικά αίτια που αυξάνουν τα ατυχήματα:
* το άγχος και οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής μας
* ο ατομικισμός και η αδιαφορία
* ο μηχανοποιημένος και τυποποιημένος τρόπος ζωής μακριά από τη φύση που οδηγεί τον
άνθρωπο στην ανάγκη για εκτόνωση συχνά και μέσω του επιπόλαιου τρόπου οδήγησης.

Συνέπειες τροχαίων ατυχημάτων
Για το άτομο
- απώλεια της ανθρώπινης ζωής
- τραυματισμοί, αναπηρίες
- ψυχολογικά τραύματα
- ψυχικός πόνος για ολόκληρη την οικογένεια
Για την κοινωνία:
- απώλεια ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως νέων ανθρώπων, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του
κοινωνικού συνόλου
- δημογραφική συρρίκνωση
- απώλεια εργατικών χεριών
- οικονομική επιβάρυνση για περίθαλψη και σύνταξη του θύματος
- Προβλήματα στην κυκλοφορία των πολιτών, ενίσχυση εκνευρισμού, υποβάθμιση ποιότητας
ζωής

Μέτρα αντιμετώπισης τροχαίων ατυχημάτων
Από το άτομο
- Να σέβεται τη δική του ζωή και τη ζωή των άλλων δείχνοντας αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και
συνείδησης
- Να ακολουθεί πιστά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είτε ως οδηγός, είτε ως πεζός
(σηματοδότες, στοπ, ζώνες ασφαλείας, τήρηση προτεραιότητας κ.λπ.).
- Να οδηγεί όταν αισθάνεται ικανός κι όχι όταν η σωματική κυρίως κόπωση μειώνει τα
αντανακλαστικά του.
- Να απαιτεί πλήρη και ουσιαστική εκπαίδευση για κυκλοφοριακή αγωγή καθώς και για την
απόκτηση άδειας οδήγησης.
- Να ελέγχέι τακτικά την κατάστασή του οχήματός του και να μην αναβάλλει τυχόν
επιδιορθώσεις του ούτε για ελάχιστο χρόνο.
- Να φοράει ζώνη ασφαλείας και κράνος, έστω και για την πιο μικρή διαδρομή.
Εκπαιδευτήρια Καίσαρη
Επιμέλεια: Γιωτάκου Κωνσταντίνα

47

Σχεδιάγραμμα Έκθεσης
Τροχαία Ατυχήματα
Από την Πολιτεία
- Να εφαρμόζει συγκοινωνιακή πολιτική τέτοια που να προλαμβάνει τα τροχαία ατυχήματα και
να αναπτύσσει στα μέλη της κυκλοφοριακή συνείδηση.
- Να ελέγχει αυστηρά την τήρηση των προδιαγραφών στην κατασκευή των οδοστρωμάτων, τη
σήμανση, την κατασκευή στηθαίων, διαζωμάτων κ.λπ.
- Να εκπαιδεύει τα μέλη της όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά μέσω μαθημάτων κυκλοφοριακής
αγωγής, θέσπισης κανονισμών και νόμων, ποινών και προστίμων για τους παραβάτες.
- Να διαθέτει πλήρες και οργανωμένο σύστημα επείγουσας ιατρικής παρέμβασης,
αερομεταφορών κ.λπ., με στόχο τη σωτηρία των τραυματιών.
- Με τα έσοδα από τα διόδια και τη φορολογία να φροντίζει για τη συντήρηση οδοστρώματος.
- Να επεμβαίνει στα σημεία που παρατηρείται αυξημένη συχνότητα ατυχημάτων
- Να θεσπίσει αυστηρή νομοθεσία και να προχωρά στην επιβολή αυστηρών προστίμων στους
παραβάτες του κώδικα οδικής συμπεριφοράς, προς το σκοπό του συνετισμού των οδηγών

Εκπαιδευτήρια Καίσαρη
Επιμέλεια: Γιωτάκου Κωνσταντίνα

48

Σχεδιάγραμμα Έκθεσης
Τροχαία Ατυχήματα

Εκπαιδευτήρια Καίσαρη
Επιμέλεια: Γιωτάκου Κωνσταντίνα

49

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful