1

Uni ver si t at ea Tehni c ă de Const r uc ţi i Buc ur eşt i
Fac ul t at ea de Const r uc ţi i Ci vi l e, I ndust r i al e şi Agr i c ol e
Catedra de Constructii de Beton Armat1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
I
n
d
i
c
e

d
e

f
i
a
b
i
l
i
t
a
t
e
,

β
Q/(G+Q)
Grinda b.a., 50 ani expunere, V
Q,1an
= 0,6
Incovoiere
Forta taietoare
Valoare tinta conform EN 1990Si gur anţa st r uc t ur i l or l a ac ţi uni sei smi c e şi c l i mat i c e
Note de curs pentru anul I
Program master:
Proiectarea construcțiilor civile şi industriale ȋn zone seismice

Radu VĂCĂREANU

2011
2

CUPRINS

I. ELEMENTE DE TEORIA PROBABILITATILOR. ................................................................... 4
VARIABILE SI PROCESE ALEATOARE .................................................................................... 4
I.1. Introducere ............................................................................................................................. 4
I.1.1. Incertitudini aleatoare ..................................................................................................... 5
I.1.2. Incertitudini epistemice ................................................................................................... 6
I.2. Fundamente ale modelelor de probabilitate ........................................................................... 6
I.2.1. Scurt istoric [2] ............................................................................................................... 6
I.2.2. Evenimente si probabilitate. Elemente de teoria multimilor .......................................... 8
I.2.3. Operatii cu probabilitati ................................................................................................ 11
I.3. Variabile aleatoare si repartitii de probabilitate ................................................................... 15
I.3.1. Definitii si relatii de baza .............................................................................................. 15
I.3.2. Descriptori ai variabilelor aleatoare continue ............................................................... 18
I.3.3. Repartitia Poisson ......................................................................................................... 20
I.3.4. Repartitia Pareto generalizata ....................................................................................... 21
I.3.5. Prelucrarea datelor statistice ......................................................................................... 24
I.4. Elemente de teoria proceselor aleatoare .............................................................................. 28
I.4.1. Introducere .................................................................................................................... 28
I.4.2. Serii Fourier si integrale Fourier ................................................................................... 29
I.4.3. Densitatea spectrala de putere si functia de autocorelatie ............................................ 31
I.4.4. Functia de inter-corelatie si inter-spectrul densitatii de putere ..................................... 34
II. ANALIZA SI EVALUAREA FIABILITATII STRUCTURILOR ........................................... 39
II.1. Introducere .......................................................................................................................... 39
II.2. Functia de fiabilitate ........................................................................................................... 40
II.3. Etape ale analizei de fiabilitate ........................................................................................... 41
II.4. Problema de baza a fiabilitatii structurilor ......................................................................... 42
II.5. Metoda de ordin I cu momente de ordin II ......................................................................... 49
II.6. Metode avansate pentru analiza fiabilitatii structurilor in teoria FORM ............................ 52
II.6.1. Cazul variabilelor normale necorelate ......................................................................... 52
II.6.2. Cazul variabilelor negaussiene necorelate ................................................................... 69
II.6.3. Cazul variabilelor normale corelate ............................................................................. 71
II.6.4. Metoda directa de simulare Monte-Carlo .................................................................... 73
II.7. Proiectarea bazata pe fiabilitate .......................................................................................... 74
II.7.1. Introducere ................................................................................................................... 74
II.7.2. Proiectarea bazata pe fiabilitate conform EN 1990 – Basis of Structural Design ....... 75
3

II.7.3. Calibrarea coeficientilor partiali de siguranta conform EN 1990 – Basis of Structural
Design ..................................................................................................................................... 82
II.7.4. Gruparea efectelor sectionale ale incarcarilor conform CR0-2005 – Bazele proiectarii
structurilor in constructii ....................................................................................................... 87
III. EVALUAREA ACŢIUNII ŞI A EFECTELOR VȂNTULUI PE CONSTRUCŢII ................ 94
III.1. Circulaţia aerului. Stratul limită atmosferic ...................................................................... 94
III.1.1. Introducere ............................................................................................................. 94
III.1.2. Circulatia atmosferică ............................................................................................ 95
III.1.3. Pierderi produse de vânt ....................................................................................... 102
III.2. Viteza vântului. Presiunea dinamică a vântului .............................................................. 104
III.2.1. Elemente generale ................................................................................................ 104
III.2.2. Valori de referinţă ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului ............................ 104
III.2.3. Zonarea actiunii vântului ȋn România .................................................................. 106
III.2.4. Rugozitatea terenului. Valori medii ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului . 111
III.2.5. Turbulenţa vântului. Valori de vârf ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului . 120
III.3. Acţiunea vântului asupra clădirilor şi structurilor ........................................................... 126
III.3.1. Elemente generale ................................................................................................ 126
III.3.2. Presiunea vântului pe suprafeţe ............................................................................ 127
III.3.3. Forţe din vânt ....................................................................................................... 130
III.4.Coeficienţi aerodinamici de forţă şi de presiune .............................................................. 134
III.5.Coeficientul de răspuns dinamic ...................................................................................... 138
III.5.1. Turbulenţa vântului .............................................................................................. 138
III.5.2. Răspunsul structural dinamic ............................................................................... 141
III.5.3. Procedura detaliată de determinare a coeficientului de răspuns dinamic ............. 143
III.5.4. Deplasări şi acceleraţii corespunzătoare stării limită de serviciu a construcţiei .. 154
III.6. Fenomene aeroelastice .................................................................................................... 158
III.6.1. Fenomene de instabilitate aeroelastică generate de vârtejuri ................................... 158
III.6.2. Alte fenomene aeroleastice ...................................................................................... 164
IV. EVALUAREA HAZARDULUI SEISMIC ........................................................................... 168
IV.1. Definitii ........................................................................................................................... 168
IV.2. Analiza determinista a hazardului seismic ...................................................................... 168
IV.3. Analiza probabilistica a hazardului seismic .................................................................... 170
IV.3.1. Considerarea incertitudinilor referitoare la pozitia cutremurului ............................ 171
IV.3.2. Considerarea incertitudinilor referitoare la marimea cutremurului ......................... 175
IV.3.3. Considerarea incertitudinilor din relatiile de atenuare ............................................. 184
IV.3.4. Determinarea curbelor de hazard seismic pe amplasament ..................................... 187
4

I. ELEMENTE DE TEORIA PROBABILITATILOR.
VARIABILE SI PROCESE ALEATOARE

I.1. Introducere

Teoria probabilitatilor furnizeaza un model matematic pentru descrierea si interpretarea
fenomenelor ce au regularitate statistica. Teoria probabilitatilor permite modelarea si
cuantificarea incertitudinilor ce apar in modelele de calcul folosite in ingineria civila. In functie
de sursele acestora, incertitudinile se clasifica in doua categorii:
- incertitudini de tip aleator, care sunt asociate cu caracterul aleator natural al informatiei
observate, Figura I.1; aceste incertitudini nu pot fi reduse sau modificate, deoarece sunt o
parte a lumii reale (a realitatii obiective); incertitudinile aleatoare conduc la o
probabilitate de cedare sau la un risc calculat;
- incertitudini de tip epistemic, care sunt asociate cu impreciziile (inexactitatile) in predictia
si estimarea realitatii, Figura I.2; aceste incertitudini pot fi reduse prin aplicarea unor
modele de predictie mai bune si/sau prin experimente imbunatatite; incertitudinile
epistemice conduc la o variabilitate a probabilitatii de cedare evaluate cu considerarea
incertitudinilor aleatoare.
0
2
4
6
8
10
12
20 24 28 32 36 40
Rez. betonului la compresiune, MPa
N
r

d
e

v
a
l
o
r
i

o
b
s
e
r
v
a
t
e


Figura I.1. Exemplu de incertitudine aleatoare
5

0
5
10
15
20
25
30
35
0 5 10 15 20 25 30 35
Viteza calculata a vantului, m/s
V
i
t
e
z
a

o
b
s
e
r
v
a
t
a

a

v
a
n
t
u
l
u
i
,

m
/
s
.

Figura I.2. Exemplu de incertitudine epistemica

Indiferent de tipul de incertitudine, teoria probabilitatilor si statistica matematica ofera
instrumentele adecvate pentru modelare si analiza. Rolul teoriei probabilitatilor si a statisticii in
ingineria civila este foarte cuprinzator, de la descrierea informatiei de baza la dezvoltarea si
formularea bazelor proiectarii si luarii deciziilor.

I.1.1. Incertitudini aleatoare

Pentru multe fenomene si procese din ingineria civila rezultatele asteptate in urma efectuarii unei
observatii nu pot fi prezise cu suficienta acuratete. Astfel de fenomene si procese sunt
caracterizate de date experimentale (de observatie) ce contin o variabilitate semnificativa ce
reprezinta caracterul aleator natural al fenomenului de baza; valorile observate in urma
masuratorilor sunt diferite de la un experiment la altul, chiar daca experimentele/masuratorile
sunt efectuate in conditii identice (cu un anumit grad de aproximatie). In urma efectuarii
observatiilor se obtine un interval de valori masurate sau observate. Dat fiind setul finit de date de
observatie (esantionul), se pot estima media esantionului si dispersia acestuia. Deoarece media
esantionului este estimata folosind un numar limitat de observatii, exista o incertitudine
epistemica pentru media estimata, numita eroare de esantionare si determinata ca raport intre
abaterea standard a esantionului si radacina patrata a numarului de observatii din esantion.
6

I.1.2. Incertitudini epistemice

Modelele idealizate ale obiectelor si proceselor reale folosite in inginerie sunt reprezentari
imperfecte ale realitatii; in consecinta, rezultatele analizei modelelor idealizate sunt estimari sau
predictii imprecise ale realitatii, continand incertitudini. Este rezonabil sa se presupuna ca
rezultatele analizei reprezinta valori centrale ale cantitatilor analizate [1].
De exemplu, sa consideram cazul unei grinzi simplu rezemate incarcate cu o incarcare uniform
distribuita. Deplasarea maxima pe directie verticala a unui punct ce corespunde mijlocului
deschiderii grinzii se determina cu relatia:
EI
ql
384
4
= δ (I.1)
unde q este incarcarea uniform distribuita, l este deschiderea grinzii, E este modulul de
elasticitate al materialului din care este alcatuita grinda si I este momentul de inertie al sectiunii
grinzii. Relatia (I.1) se bazeaza pe urmatoarele ipoteze:
(i) materialul se comporta liniar si elastic;
(ii) sectiunile plane si normale la axa grinzii inainte de deformatie raman plane si normale
la axa grinzii dupa deformatie (ipoteza lui Bernoulli);
(iii) se neglijeaza deformatiile produse de forta taietoare.
Deoarece ipotezele (i)…(iii) pot fi doar partiale valabile, valoarea calculata cu relatia (I.1)
reprezinta o valoare medie si va contine incertitudini epistemice. Pentru a estima influenta
incertitudinii epistemice se pot incerca, in conditii identice, grinzi confectionate din acelasi
material, pentru valori foarte precis masurate ale marimilor q, l, E si I. Raportand valorile
masurate la valoarea calculata se obtine un interval de valori in jurul unitatii. Prelucrand statistic
valorile rapoartelor se obtin media si abaterea standard a erorii introduse de incertitudinile
epistemice. Valoarea medie a acestui raport poate fi considerata ca un factor de influenta cu care
se poate corecta valoarea calculata cu relatia (I.1).


I.2. Fundamente ale modelelor de probabilitate

I.2.1. Scurt istoric [2]

Se poate considera ca inceputul teoriei probabilitatilor este in secolul XVII, intr-o serie de scrisori
din anul 1654 intre Blaise Pascal (1623-1662) si Pierre de Fermat (1601-1665), in care au
7

rezolvat problema partidei neterminate, problema legata de jocurile de noroc si ridicata lui Pascal
de catre Antoine Gombaud (Cavaler de Mèré). Problema partidei neterminate cere determinarea
impartirii potului atunci cand un joc cu mai multe runde trebuie abandonat inainte sa se fi
terminat. In continuare se prezinta o versiune a probemei ce este simplificata fata de cea
considerata de Pascal si Fermat in corespondenta. Astfel, doi jucatori pariaza sume egale pe
obtinerea unui numar mai mare de victorii la aruncarea de cinci ori a unei monede nemasluite
(corecte). Acestia incep jocul, dar trebuie sa il abandoneze inainte ca vreunul din ei sa fi castigat.
Daca fiecare a castigat cate o aruncare si jocul este abandonat dupa doua aruncari, sau daca
fiecare a castigat cate doua aruncari si jocul este abandonat dupa patru aruncari, atunci impart
potul in mod egal. Dar ce se intampla daca se opresc dupa trei aruncari, un jucator castigand doua
runde?
Anterior corespondentei dintre Pascal si Fermat, Girolamo Cardano (1501-1576), in cartea Liber
de ludo aleae (Cartea jocurilor de noroc), publica primul studiu stiintific privind aruncarea
zarurilor, bazat pe ipoteza ca exista niste principii fundamentale care guverneaza probabilitatea
de a obtine anumite rezultate. Matematica creata de Pascal si Fermat, ce parea nefunctionala in
haosul si imprevizibilitatea vietii cotidiene, a primit un impuls substantial prin publicarea de catre
John Graunt (1620-1674) a cartii Observatii naturale si politice bazate pe anunturi mortuare. In
lucrare, Graunt analizeaza si organizeaza registrele deceselor din Londra din perioada anilor 1660
pentru a crea un sistem de semnalare a declansarii si raspandirii ciumei in Londra. Aceasta
brosura poate fi considerata ca piatra de temelie a statisticii moderne. Tehnicile elaborate si
folosite de Graunt in lucrare au facut posibila aplicarea teoriei elaborate de catre Pascal si Fermat,
initial pentru jocurile de noroc, in viata cotidiana. Pentru prima data omenirea avea un mijloc de a
face predictii asupra viitorului si de a-l controla prin decizii bazate pe analiza riscurilor.
In anul 1657, Christiaan Huygens (1629-1695) scrie De ratiociniis in ludo aleae (Despre
calculele din jocurile de noroc), prima lucrare veritabila de teoria probabilitatilor in sens modern.
In aceasta lucrare, Huygens stabileste regulile fundamentale ale calculului probabilitatilor,
pornind de la axiomele teoriei probabilitatilor. De asemenea, Huygens introduce notiunea de
speranta (sau castig sperat, ce se calculeaza inmultind probabilitatea fiecaui deznodamant cu
suma care urmeaza sa fie castigata, sau pierduta – ceea ce este considerat un castig negativ – si
adunand toate rezultatele) si foloseste tabelele lui Graunt pentru a calcula speranta de viata.
Jakob Bernoulli (1654-1705) a adus o contributie matematica semnificativa prin enuntarea “legii
numerelor mari”, o consecinta importanta a teoriei probabilitatilor. Aceasta lege da formularea
matematica a faptului ca frecventa relativa a unui eveniment va prezice probabilitatea aparitiei
sale cu atat mai exact cu cat numarul de observatii din care se calculeaza frecventa relativa este
mai mare. De asemenea, Bernoulli a demonstrat ca, alegand un esantion suficient de mare, putem
creste pana la orice nivel dorit increderea ca probabilitatea calculata pentru esantion este egala cu
probabilitatea adevarata.
Abraham de Moivre (1667-1754) a aratat ca un ansamblu de observatii aleatoare se distribuie in
jurul unei valori medii (astazi poarta numele de distributie normala). Reprezentata grafic, curba
8

rezultanta (rezultatele observatiilor vs. frecventa observatiilor) are forma unui clopot. Aceasta
arata ca majoritatea rezultatelor observatiilor sunt grupate in jurul valorii medii. Fata de medie
curba coboara simetric. La inceputul secolului XIX, Karl Friedrich Gauss (1777-1855) a remarcat
ca reprezentarea grafica a unui sir de rezultate obtinute prin masurarea repetata a unei aceleasi
marimi produce o curba ce semana izbitor cu clopotul lui de Moivre. Gauss a considerat curba
clopot o consecinta a erorilor de masurare inevitabile si a folosit repartitia (distributia) normala ca
baza pentru estimarea probabilitatilor evenimentelor (rezultatelor observatiilor).
Pe drumul de la rezolvarea probemei partidei neterminate la gestionarea riscurilor, pasul
matematic final a fost facut de Thomas Bayes (1702-1761) prin gasirea unei formule matematice
ingenioase si extrem de puternice ce ofera o metoda de a corecta o probabilitate in lumina unor
noi informatii. Astfel, daca exista o estimare a probabilitatii anterioare de producere a unui
eveniment si daca apar informatii noi (suplimentare), se poate obtine o probabilitate posterioara
mai exacta de producere a acelui eveniment. Aplicarea in mod repetat a formulei lui Bayes, de
fiecare data cand se obtin noi informatii, permite corectarea unei probabilitati anterioare putin
fiabile astfel incat, in final, se obtine o probabilitate posterioara foarte fiabila.


I.2.2. Evenimente si probabilitate. Elemente de teoria multimilor

Cuvantul probabilitate deriva din cuvintele probare (a dovedi sau a testa, lat.) si ilis (capacitate,
lat.) si poate fi tradus prin “capacitatea de a fi verificat” sau “capacitatea de a fi crezut” [2].
Probabilitatea, definita ca frecventa de aparitie, este o masura numerica a sansei de producere a
unui eveniment dintr-o multime exhaustiva de evenimente posibile. Probabilitatea subiectiva
(epistemica) este o masura numerica a adevarului in cunoasterea unui eveniment.
Primul pas in definirea probabilitatilor este identificarea spatiului posibilitatilor - multimea
tuturor evenimentelor posibile ce se pot produce in urma efectuarii unei observatii. In cel de al
doilea pas se asociaza probabilitati evenimentelor specifice din spatiul particular al posibilitatilor.
Fiecare problema se defineste in raport cu un spatiu al evenimentelor posibile (ce contine cel
putin doua rezultate posibile) si fiecare eveniment este compus din cel putin un rezultat din
spatiul posibilitatilor. De exemplu, la aruncarea unui zar, spatiul posibilitatilor este compus din
aparitia unei fete cu 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 puncte (6 posibilitati). In acest spatiu al posibilitatilor se
pot defini evenimente ca: aparitia fetei cu un punct (cu doua puncte, cu trei puncte, …, cu sase
puncte), aparitia unei fete cu numar par de puncte, aparitia unei fete cu un numar de puncte mai
mare ca patru, s.a.m.d. Probabilitatea aparitiei fetei cu un punct (cu doua puncte, …, cu sase
puncte) este egala cu 1/6.
In continuare se dau cateva definitii din teoria multimilor [3]:
9

- spatiul realizarilor este multimea tuturor posibilitatilor intr-o problema probabilistica;
acesta poate fi discret sau continuu, finit sau infinit;
- un punct in spatiul realizarilor reprezinta orice posibilitate individuala;
- un eveniment este o submultime a spatiului realizarilor; un eveniment (care este diferit de
evenimentul imposibil) contine unul sau mai multe puncte si realizarea acestor puncte
consituie producerea evenimentului corespunzator;
- evenimentul imposibil, Φ este evenimentul ce nu contine nici un punct din spatiul
realizarilor;
- evenimentul sigur, S este evenimentul ce contine toate punctele din spatiul realizarilor;
- evenimentul complementar lui E, Ē este evenimentul ce contine toate punctele din S ce nu
sunt continute in E, Figura I.3.

E
E
C

Figura I.3. Diagrama Venn reprezentand spatiul realizarilor, S si evenimentele E and Ē

Evenimentele pot fi combinate reuniune si intersectie. Reuniunea evenimentelor E
1
si E
2
produce
evenimentul E
1
∪ E
2
ce consta din producerea lui E
1
sau a lui E
2
sau a amandorura; evenimentul
E
1
∪ E
2
contine toate punctele ce apartin fie lui E
1
fie lui E
2
, Figura I.4. Intersectia evenimentelor
E
1
si E
2
produce evenimentul E
1
∩ E
2
ce consta din producerea evenimentelor E
1
si E
2
impreuna;
evenimentul E
1
∩ E
2
(sau E
1
E
2
) contine o submultime de puncte ce apartin atat lui E
1
cat si lui
E
2
, Figura I.4.
Doua evenimente sunt disjuncte (sau reciproc exclusive) daca producerea unuia face imposibila
producerea celuilalt eveniment; producerea ambelor evenimente este imposibila (intersectia lor
este evenimentul imposibil, Φ).
Mai multe evenimente formeaza o multime completa (sau sunt colectiv exhaustive) daca
reuniunea lor este spatiul realizarilor (de ex., E ∪ Ē = S). Doua multimi sunt egale daca si numai
daca acestea contin exact aceleasi puncte. Daca se considera evenimentul A, exista urmatoarele
consecinte [3]:
E
Ē
S
10

- A ∪ Φ = A (I.2)
- A ∩ Φ = Φ (I.3)
- A ∪ A = A (I.4)
- A ∩ A = A (I.5)
- A ∪ S = S (I.6)
- A ∩ S = A (I.7).


Reuniunea E
1
∪ E
2
Intersectia E
1
∩ E
2

Figura I.4. Diagrame Venn ce reprezinta reuniunea si intersectia a doua evenimente E
1
si E
2
in
spatiul realizarilor S

Doua multimi complementare au urmatoarele proprietati:
- E ∪ Ē = S (I.8)
- E ∩ Ē = Φ (I.9)
- E E = (I.10).
De asemenea, operatiile cu multimi au urmatoarele proprietati [3]:
- comutativitate: - A ∪ B = B ∪ A (I.11)
- A ∩ B = B ∩ A (I.12)
- asociativitate: - (A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C) (I.13)
- (A B) C = A (B C) (I.14)
- distributivitate: - (A ∪ B) ∩ C = (A ∩ C) ∪ (B ∩ C) (I.15)
- (A ∩ B) ∪ C = (A ∪ C) ∩ (B ∪ C) (I.16),
E
E
C
E
E
C
E
1
E
2

E
1
E
2

11

unde A, B si C sunt trei multimi (sau evenimente).
Conform regulii lui De Morgan, pentru doua multimi (sau evenimente) E
1
si E
2
avem relatia [3]:
-
 
2 1 2 1
E E E E = (I.17).


I.2.3. Operatii cu probabilitati

I.2.3.1. Axiome

Se postuleaza existenta unui numar P(E) care reprezinta probabilitatea evenimentului E intr-un
experiment aleator. Operatiile cu probabilitati se bazeaza pe urmatoarele axiome[3]:
Axioma 1: Pentru orice eveniment E din S exista P(E) ≥ 0 (I.18).
Axioma 2: Probabilitatea evenimentului sigur S este P(S) = 1 (I.19).
Axioma 3: Daca doua evenimente E
1
si E
2
sunt reciproc exclusive, atunci:
P(E
1
∪ E
2
) = P(E
1
) + P(E
2
) (I.20).
Din axiomele 1 si 2 rezulta ca: 0 ≤ P(E) ≤ 1 (I.21).
Daca spatiul realizarilor este infinit, axioma 3 este inlocuita de:
Axioma 3*: Daca evenimentele E
1
, E
2
, … sunt reciproc exclusive, atunci:
P(E
1
∪ E
2
∪ …) = P(E
1
) + P(E
2
) + … (I.22).


I.2.3.2. Regula adunarii

Din axioma 3 se obtine prin inductie [3]:
Teorema 1: Daca E
1
, E
2
,, … E
m
sunt evenimente reciproc exclusive (disjuncte), atunci:
P(E
1
∪ E
2
∪ …∪ E
m
) = P(E
1
) + P(E
2
) + …+ P(E
m
) (I.23).
Teorema 2 – Regula adunarii pentru evenimente arbitrare: Daca E
1
si E
2
sunt doua evenimente
arbitrare din spatiul realizarilor S, atunci:
P(E
1
∪ E
2
) = P(E
1
) + P(E
2
) – P(E
1
∩ E
2
) (I.24).
12

Pentru un eveniment E si pentru complementul sau Ē, folosind axiomele 2 si 3 avem:
P(E ∪ Ē ) = P(E) + P(Ē ) = P(S) = 1 (I.25).
Acest rezultat conduce la:
Teorema 3: Intre probabilitatile evenimentului E si ale complementului acestuia Ē exista relatia:
P(E) = 1 - P(Ē) (I.26).


I.2.3.3. Probabilitati conditionate

In unele situatii probabilitatea unui eveniment, A depinde de producerea (sau nu) a unui alt
eveniment, B. Daca exista acest tip de dependenta, probabilitatea relevanta in acest caz este o
probabilitate conditionata, notata P(A|B), numita probabilitatea de producere a evenimentului A,
conditionata de producerea evenimentului B. P(A|B) cuantifica numeric sansa de realizare a
evenimentului A din spatiul realizarilor B (sansa de realizare a unui punct din A care este in B).
Relatia de calcul este [3]:
) (
) (
) | (
B P
B A P
B A P

= (I.27),
unde numitorul din relatia (I.27) realizeaza normalizarea in spatiul reconstituit al realizarilor B.

E
E
C

Figura I.5. Diagrama Venn ce reprezinta probabilitatea de producere a evenimentului A
conditionata de producerea evenimentului B, P(A|B)

Similar, probabilitatea de producere a evenimentului B conditionata de producerea evenimentului
A este:
A
B
S
A ∩ B
13

) A ( P
) B A ( P
) A | B ( P

= (I.28).
De fapt, probabilitatea conditionata este o generalizare a probabilitatii neconditionate; astfel,
probabilitatea evenimentului E este implicit conditionata de spatiul realizarilor S, astfel incat:
) (
) (
) | (
S P
S E P
S E P

= (I.29).
Dar E ∩ S = E si P(S) = 1, deci P(E|S) = P(E).
Se demonstreaza ca [3]:
( ) ( ) B A P B A P | 1 | − = (I.30).


I.2.3.4. Independenta statistica

Daca producerea sau neproducerea unui eveniment, B nu afecteaza probabilitatea de producere a
unui alt eveniment, A atunci cele doua evenimente sunt independente statistic [3]:
( ) ( ) A P B A P = | (I.31)
( ) ( ) B P A B P = | (I.32).
Pentru doua evenimente reciproc exclusive (disjuncte) avem:
( ) 0 | = B A P (I.33).


I.2.3.5. Regula inmultirii

Daca se rezolva ecuatiile (I.27) si (I.28) pentru P(A ∩ B) rezulta [3]:
Teorema 4: Pentru doua evenimente A si B din spatiul realizarilor avand P(A) ≠ 0, P(B) ≠ 0 avem:
P(A ∩ B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B) (I.34).
Daca evenimente A si B sunt independente statistic avem:
P(A ∩ B) = P(A)P(B) (I.35).
14

Relatia (I.35) este folosita si ca demonstratie ca doua evenimente sunt independente statistic.
Similar, m evenimente A
1
, …, A
m
, sunt independente statistic daca pentru orice multime de k
evenimente A
j1
, A
j2
, …, A
jk
(unde 1≤ j
1
< j
2
<…<j
k
≤ m si k= 2, 3, …, m), avem:
P(A
j1
∩ A
j2
∩…∩ A
jk
) = P(A
j1
) P(A
j2
)… P(A
jk
). (I.36).


I.2.3.6. Teorema probabilitatilor totale

In unele situatii, probabilitatea de producere a unui eveniment A nu poate fi determinata direct,
deoarece producerea sa depinde de realizarea (sau nu) a unor alte evenimente B
i
, i=1, 2, ..., n. Fie
n evenimente B
1
, B
2
, ..., B
n
ce sunt reciproc exclusive (disjuncte), (B
i
∩ B
j
) = Φ si colectiv
exhaustive (formeaza o multime completa), (B
1
∪ B
2
∪ … ∪ B
n
= S), Figura I.6. Daca A este un
eveniment in acelasi spatiu al realizarilor S avem [3]:
( ) ( ) ( ) ( )
         
n n
B A B A B A B B B A S A A ... ...
2 1 2 1
= = = (I.37).
Deoarece A ∩ B
1
, A ∩ B
2
, ..., A ∩ B
n
sunt evenimente disjuncte, conform regulii adunarii avem:
( ) ( ) ( ) ( )
  
n
B A P B A P B A P A P + + + = ...
2 1
(I.38).
Aplicand regula inmultirii in relatia (I.38) se obtine teorema probabilitatilor totale (Teorema 5):

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

=

= ⋅ + + ⋅ + ⋅ =
n
i
i i
n n
B P B A P
B P B A P B P B A P B P B A P A P
1
2 2 1 1
|
| ... | |
(I.39).


B
1
B
2
B
3
B
4
B
5
B
6
A


Figura I.6. Intersectia evenimentului A cu multimea completa de evenimente disjuncte B
i15

I.2.3.7. Teorema lui Bayes

Teorema lui Bayes ofera o metoda de a corecta o probabilitate determinata apriori pe baza unor
noi informatii. Se porneste cu o estimare pentru probabilitatea unei ipoteze, I numita probabilitate
a-priori pentru ipoteza I. Daca avem noi date, D ce privesc ipoteza I, se poate calcula o
probabilitate corectata pentru ipoteza I, numita probabilitate a-posteriori. Corectia se face cu
formula ce decurge din teorema lui Bayes. Fie P(I) probabilitatea ca ipoteza I sa fie corecta –
probabilitatea a-priori. Probabilitatea a-posteriori (corectata de noile informatii D) este o
probabilitate conditionata, P(I |D). Fie P(D|I) probabilitatea ca sa apara informatiile D daca
ipoteza I este adevarata si fie P(D|I
falsa
) probabilitatea ca sa apara informatiile D daca ipoteza I
este falsa. Probabilitatea ca ipoteza I sa fie falsa se determina cu relatia evidenta: P(I
falsa
)=1-P(I).
In acest caz relatia lui Bayes este [2]:
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
falsa falsa
I P I D P I P I D P
I D P I P
D P
I D P I P
D I P
⋅ + ⋅

=

=
| |
| |
| (I.40).
In forma sa cea mai generala, formula lui Bayes se deduce pornind de la egalitatea
( ) ( ) ( ) ( ) A P A B P B P B A P
i i i
⋅ = ⋅ | | ,
de unde, folosind formula probabilitatilor totale se obtine relatia [3]:
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) ( )

=


=

=
n
j
j j
i i i i
i
B P B A P
B P B A P
A P
B P B A P
A B P
1
|
| |
| (I.41)
Teorema lui Bayes este un instrument puternic pentru revizuirea si imbunatatirea unei
probabilitati pe masura ce noi date devin disponibile; aceasta teorema permite calculul
probabilitatii a-posteriori, P(B
i
|A) in functie de probabilitatea initiala, P(B
i
) si de probabilitatile
conditionate, P(A|B
i
).


I.3. Variabile aleatoare si repartitii de probabilitate

I.3.1. Definitii si relatii de baza

Fata de cunostintele dobandite la cursul de Siguranta Constructiilor din anul IV, in capitolul 3 se
reiau unele notiuni fundamentale privind variabilele aleatoare si se fac unele completari necesare
pentru efectuarea analizelor de siguranta / fiabilitate structurala.
16

O variabila aleatoare, X este o marime a carei valoare nu poate fi prezisa, cu suficienta acuratete,
inainte de efectuarea unei observatii. O definitie alternativa poate fi formulata astfel: o variabila
aleatoare este o functie ale carei valori sunt numere reale si depind de sansa. Daca se atribuie o
valoare numerica pentru orice eveniment ce poate sa apara ca rezultat al unei observatii (al unui
experiment), multimea rezultanta de numere posibile este o variabila aleatoare. Variabilele
aleatoare sunt continue sau discrete. In continuare se va trata cazul variabilelor aleatoare
continue, deoarece acestea sunt de interes, in general, in analizele de siguranta / fiabilitate a
structurilor.
Functiile de probabilitate determina distributia de probabilitate a variabilei aleatoare continue, X
in mod univoc. Se definesc [4]:
- densitatea de repartitie, f
X
(x), definita prin
- ( ) ( ) dx x X x P dx x f
X
+ ≤ ≤ = (I.42)
si avand proprietatea
- ( )


∞ −
=1 dx x f
X
(I.43)
- functia de repartitie, F
X
(x), definita prin
- ( ) ( ) x X P x F
X
≤ = (I.44)
si avand proprietatea
-

∞ −
=
x
X X
du u f x F ) ( ) ( . (I.45)
Densitatea de repartitie se obtine prin derivarea functiei de repartitie:
( )
( )
dx
x dF
x f
X
X
= (I.46)
Daca se face schimbarea de variabila:
b
a X
Y

= , functia de repartitie si densitatea de repartitie
ale noii variabile aleatoare Y devin:
( ) ( ) ( ) ( ) y F y Y P
b
a x
b
a X
P x X P x F
Y X
= ≤ = |
.
|

\
| −


= ≤ = (I.47)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) y f
b
x f
dy y f dx x f y dF x dF y F x F
Y X
Y X Y X Y X
⋅ =
⇒ = ⇒ = ⇒ =
1
(I.48).
Fie doua variabile variabile aleatoare continue, X si Y. In acest caz se definesc functii de
probabilitate bivariate, astfel [4]:
- densitatea de repartitie bivariata, f
XY
(x,y), definita prin
17

- ( ) ( ) dy y Y y si dx x X x P dxdy y x f
XY
+ ≤ ≤ + ≤ ≤ = , (I.49)
si avand proprietatea
- ( )
∫ ∫

∞ −

∞ −
=1 , dxdy y x f
XY
(I.50)
- functia de repartitie bivariata, F
XY
(x,y), definita prin
- ( ) ( ) y Y si x X P y x F
XY
≤ ≤ = , (I.51)
si avand proprietatea
- ( )
∫ ∫
∞ − ∞ −
=
x y
XY XY
dvdu v u f y x F , ) , ( . (I.52)
Densitatea de repartitie bivariata se obtine prin derivarea functiei de repartitie bivariate:
( )
( )
y x
y x F
y x f
XY
XY
∂ ∂

=
,
,
2
(I.53).
Densitatea de repartitie univariata a variabilei aleatoare X se numeste densitate de repartitie
marginala, ce se obtine prin aplicarea regulii adunarii probabilitatilor f
XY
(x,y)dxdy pe intreg
domeniul variabilei Y:
( ) ( )


∞ −
= dy y x f x f
XY X
, (I.54).
In mod similar obtinem densitatea de repartitie marginala a variabilei aleatoare Y:
( ) ( )


∞ −
= dx y x f y f
XY Y
, (I.55).
Probabilitatea ca dy y Y y + ≤ ≤ daca dx x X x + ≤ ≤ este numeric egala cu f(y|x)dy, unde f(y|x) este
densitatea de repartitie conditionata a lui Y pentru X=x si este definita ca [4]:
( )
( )
( ) x f
y x f
x y f
X
XY
,
| = (I.56).
Din relatia (I.56) rezulta ca:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) y f y x f x f x y f y x f
Y X XY
⋅ = ⋅ = | | , (I.57).
Daca X si Y sunt variabile aleatoare independente, avem:
( ) ( ) x f y x f
X
= | (I.58)
( ) ( ) y f x y f
Y
= | (I.59).
Combinand relatiile (I.57)...(I.59) rezulta ca, pentru doua variabile aleatoare independente,
densitatea de repartitie bivariata este egala cu produsul densitatilor de repartitie ale variabilelor
individuale [4]:
18

( ) ( ) ( ) y f x f y x f
Y X XY
⋅ = , (I.60).


I.3.2. Descriptori ai variabilelor aleatoare continue

- Valoarea medie a variabilei aleatoare continue X, notata cu E[X] sau μ
X
:
| | ( )


∞ −
⋅ = dx x f x X E
X
(I.61);
- Modul variabilei aleatoare continue X, notata cu
^
x , care este valoarea cea mai probabila a
variabilei aleatoare ce corespunde punctului de maxim (varfului) densitatii de repartitie;
- Mediana variabilei aleatoare continue X, notata cu
~
x (sau x
m
, sau x
0,50
), care este valoarea
variabilei aleatoare ce corespunde unei valori de 0,50 a functiei de repartitie, F
X
(x
m
) =
0,50; valorile mai mici sau mai mari ca mediana sunt echiprobabile;
- Dispersia variabilei aleatoare continue X, notata cu Var[X] (sau
2
X
σ ), care este valoarea
asteptata a cantitatii | | | |
2
X E X − ,
| | | | | | { } | | ( )


∞ −
− = − = dx x f x X E X E X Var
X X
2 2
µ (I.62);
Prelucrand definitia (I.62), se obtine urmatoarea relatie intre dispersie, valoarea medie
patratica si patratul mediei:
| | | | | | ( ) | |
2 2 2 2
X
X E X E X E X Var µ − = − = (I.63).
- Abaterea standard a variabilei aleatoare continue X, notata
X
σ este radacina patrata a
dispersiei:
| | X Var
X
= σ (I.64);
- Coeficientul de variatie a variabilei aleatoare continue X, notat V
X
este raportul intre
abaterea standard si media variabilei aleatoare X:
X
X
X
V
µ
σ
= (I.65);
- Covarianta lui X si Y , notata Cov[X,Y] este definita prin:
| | ( )( ) | | | | | | | | Y E X E XY E Y X E Y X Cov
Y X
⋅ − = − − = µ µ , (I.66),
unde:
19

| | ( ) dy dx y x f y x Y X E
XY
⋅ ⋅ ⋅ =
∫ ∫

∞ −

∞ −
, , (I.67).
Daca X si Y sunt variabile aleatoare independente statistic, rezulta din relatiile (I.60) si (I.67):
| | ( ) ( ) ( ) ( ) | | | |
∫ ∫ ∫ ∫

∞ −

∞ −

∞ −

∞ −
⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = Y E X E dy y f y dx x f x dy dx y f x f y x Y X E
Y X Y X
, (I.68).
Folosind relatiile (I.66) si (I.68), rezulta ca pentru doua variabile aleatoare independente statistic
covarianta acestora, Cov[X,Y]=0. Daca Cov[X,Y] este redusa sau zero, exista o relatie liniara slaba
sau nu exista o relatie liniara intre valorile lui X si Y (dar, intre X si Y poate exista o relatie
neliniara); deci, Cov[X,Y] este o masura a gradului in care exista o relatie liniara intre variabilele
aleatoare X si Y.
- Coeficientul de corelatie intre X si Y (sau covarianta normalizata), notat ρ
XY
si definit prin:

| |
Y X
XY
Y X Cov
σ σ
ρ

=
,
(I.69),
Coeficientul de corelatie are valori in intervalul [-1, 1]. Daca ρ
XY
→ 1, exista o corelatie liniara
pozitiva puternica intre cele doua variabile (de tipul Y = a + bX), Figura I.7; daca ρ
XY
→ -1, exista
o corelatie liniara negativa puternica intre cele doua variabile (de tipul Y = a - bX), Figura I.8;
daca X si Y sunt independente, ρ
XY
→ 0, Figura I.9 (reciproca acestei afirmatii nu este intotdeauna
valabila, deoarece poate exista o dependenta neliniara intre cele doua variabile, Figura I.10). Desi
coeficientul de corelatie este o masura a dependentei liniare dintre doua variabile, existenta
dependentei liniare nu implica, in mod necesar, o relatie cauza-efect intre cele doua variabile.

x
y

x
y

Figura I.7. Corelatie liniara pozitiva puternica
Figura I.8. Corelatie liniara negativa
puternica
ρ
XY
= - 0.92
ρ
XY
= 0.95
20

x
y

x
y

Figura I.9. Corelatie liniara slaba; variabile
independente
Figura I.10. Corelatie liniara slaba;
dependenta neliniara intre variabile


I.3.3. Repartitia Poisson

Repartitia Poisson este o repartitie aplicabila variabilelor aleatoare discrete. Aceasta repartitie
este utilizata, in special, in analizele probabilistice de hazard si risc seismic, atunci cand se
calculeaza probabilitatea de aparitie (o data sau de mai multe ori) a unor evenimente rare intr-un
interval de timp definit.
Fie o clasa de evenimente aleatoare; fiecare eveniment se poate produce independent de celelalte
si cu egala probabilitate in orice moment de timp din intervalul [0, T]. Se defineste o variabila
aleatoare ce consta din numarul N de evenimente ce se vor produce intr-un interval de timp
arbitrar, τ = t
2
– t
1
(0 ≤ t
1
≤ t
2
≤ T). Fie P[n, τ] probabilitatea ca sa se produca”n” evenimente in
timpul “τ”. Daca se admite ca producerea unui eveniment intr-un interval de timp este
independenta statistic de producerea altui eveniment (din aceeasi clasa) in alt interval de timp,
rezulta ca probabilitatea P[n, τ] nu este influentata de producerea oricarui alt eveniment in afara
intervalului τ si este data de relatia urmatoare ce descrie repartitia de probabilitate Poisson [1]:
| |
( )
!
,
n
e
n N P
n λτ
λτ
τ


= = (I.70),
unde λ este rata medie a evenimentelor (numarul asteptat de evenimente pe unitatea de timp); in
consecinta, λτ este numarul asteptat de evenimente ce se produc in intervalul de timp τ. In cazul
repartitiei Poisson, media este egala cu dispersia variabilei aleatoare N [1]:
ρ
XY
= 0,02 ρ
XY
= - 0,05
21

| | | | λτ = = N Var N E (I.71).
1.E-04
1.E-03
1.E-02
1.E-01
1.E+00
0 1 2 3 4 5
n
P[n ,t ]

1.E-03
1.E-02
1.E-01
1.E+00
0 1 2 3 4 5
n
P[n ,t ]

Figura I.11. Repartitia Poisson pentru λ =
0,01 (intr-un an) si τ = 50 ani
Figura I.12. Repartitia Poisson pentru λ =
0,01 (intr-un an) si τ = 100 ani


I.3.4. Repartitia Pareto generalizata

Teoria clasica a repartitiei valorilor extreme se bazeaza pe analiza unui set de date ce cuprinde
cele mai mari (sau cele mai mici) valori dintr-un numar de seturi de baza comparabile, numite
epoci. Uzual, analiza repartitiei valorilor extreme se face considerand un set de date ce cuprinde
valorile maxime (sau minime) anuale ale unui parametru ce descrie un hazard natural; in acest
caz epoca este egala cu un an. Exista trei tipuri de repartitii asimptotice de probabilitate (listate in
ordinea descrescatoare a lungimii cozii densitatii de repartitie):
- Fréchet (tip II);
- Gumbel (tip I);
- Weibull (tip III).
Teoriile mai recente fac posibila analizarea tuturor datelor ce depasesc un prag specificat (dar
care trebuie sa fie suficient de inalt), chiar daca acestea nu sunt valorile maxime (sau minime) din
fiecare epoca. In acest sens, repartitia Pareto generalizata a fost dezvoltata folosind faptul ca
depasirile unui prag suficient de inalt sunt evenimente rare pentru care se aplica repartitia
Poisson. Functia de repartitie de tip Pareto generalizata a variabilei aleatoare Y este data de relatia
[1]:
22

( ) | |
c
Y
a
y c
y Y P y F
1
1 1

(
¸
(

¸

|
.
|

\
| ⋅
+ − = ≤ = (I.72),
cu a > 0 si 0 1 > |
.
|

\
| ⋅
+
a
y c
.
Variabila aleatoare Y este depasirea (excesul) variabilei aleatoare X peste pragul u, Y = X –u, cu x
> u pentru u suficient de mare. In acest fel se poate creste marimea esantionului de date. De
exemplu, se presupune ca s-au inregistrat urmatoarele date ale vitezei maxime anuale ale
vantului:
- anul 1 – viteza maxima a vantului – 30 m/s;
- anul 2 - viteza maxima a vantului – 45 m/s; dar, in acelasi an, s-au inregistrat si
urmatoarele viteze independente: 31, 36, 40, 44 m/s.
In abordarea clasica, setul de date este alcatuit din doua valori: 30 m/s si 45 m/s. In abordarea
folosind valoarea prag u = 30 m/s, setul de date este alcatuit din 6 date, una in primul an si cinci
in cel de al doilea an (X = 30, 45, 31, 36, 40, 44 m/s, Y = 0, 15, 1, 6, 10, 14 m/s).
Date fiind media si abaterea standard a variabilei aleatoare Y, parametrii repartitiei Pareto
generalizata sunt [1]:

(
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|
+ =
2
1
2
1
Y
Y
Y
a
σ
µ
µ (I.73)
si

(
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|
− =
2
1
2
1
Y
Y
c
σ
µ
(I.74).
Pentru a gasi valoarea variabilei aleatoare X cu un anumit interval mediu de recurenta (sau
perioada medie de revenire), T se face urmatorul rationament: fie λ numarul mediu anual de
depasiri unui prag arbitrar ales x= u; numarul mediu de depasiri ale pragului in T ani este λT .
Probabilitatea de depasire, P[X > x = u] in oricare din “incercari” (pentru fiecare masuratoare)
este
T λ
1
; rezulta ca probabilitatea de nedepasire, | |
T
x X P
λ
1
1− = ≤ . Deoarece intre variabilele
aleatoare X si Y exista o relatie liniara, rezulta ca
y Y u x u X x X ≤ ⇒ − ≤ − ⇒ ≤ (I.75)
si functia de repartitie ramane neschimbata:
( ) | | | |
T
x X P y Y P y F
Y
λ
1
1− = ≤ = ≤ = (I.76).
23

Se observa analogia relatiei (I.76) cu cea din teoria clasica a valorilor extreme, | |
T
x X P
1
1− = ≤ .

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0 5 10 15 20
y
F
Y
(y)

Figura I.13. Functia de repartitie de tip Pareto generalizata pentry variabila aleatoare Y
cu media de 9 m/s si abaterea standard de 5 m/s

Folosind relatiile (I.72) si (I.76) rezulta ca
( ) | |
T a
y c
y Y P y F
c
Y
λ
1
1 1 1
1
− =
(
¸
(

¸

|
.
|

\
| ⋅
+ − = ≤ =

(I.77),
de unde avem
( ) ( ) 1 1
1
1
1
− =

⇒ = |
.
|

\
| ⋅
+ ⇒ =
(
¸
(

¸

|
.
|

\
| ⋅
+

c c
c
T
a
y c
T
a
y c
T
a
y c
λ λ
λ

si in final obtinem valoarea variabilei aleatoare Y cu T ani perioada medie de revenire:
( ) | | 1 − =
c
T
T
c
a
y λ (I.78).
Valoarea cautata a variabilei aleatoare X cu T ani perioada medie de revenire este:
u y x
T T
+ = (I.79).

24

I.3.5. Prelucrarea datelor statistice

Datele obtinute din observatii reale pot fi privite ca valori discrete ale variabilei aleatoare ce
reprezinta fenomenul observat. Comportarea datelor de observatie este mai departe descrisa de
modele adecvate ce guverneaza comportarea variabilei aleatoare de interes in observatiile
efectuate. Gasirea modelului adecvat implica:
(i) gasirea repartitiei de probabilitate ce descrie adecvat comportarea datelor de
observatie;
(ii) estimarea parametrilor repartitiei de probabilitate.
Parametrii repartitiei de probabilitate se gasesc folosind estimatori ai acestora determinati pe baza
sirului de date de observatie ce alcatuiesc esantionul. Un estimator este o functie ( )
n
x x x ... , ,
2 1
^
α ce
depinde de valorile x
i
din esantion, determinat astfel incat
^
α este o aproximare rezonabila a
valorii necunoscute α a parametrului repartitiei. Estimatorul ( )
n
x x x ... , ,
2 1
^
α este o variabila
aleatoare deoarece este o functie de valorile unei variabile aleatoare obtinute in urma unui sir de
observatii, valori ce sunt diferite de cele obtinute in urma unui alt sir de observatii ale aceluiasi
fenomen. Cu alte cuvinte, estimatorul depinde de esantionul de date de observatii folosit in
determinarea acestuia. In acest sens se da urmatorul exemplu:
Se considera o secventa observata de 15 rezultate ale unui experiment ce consta din aruncarea
unei monede: S, B, B, B, S, B, S, S, B, S, S, S, B, S, B; se dau valori numerice celor doua
rezultate posibile ale fiecarei incercari (aruncari); S (stema) = 0, B (banul) =1. Secventa se
transforma in: 0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,1. Esantionul de date de observatie este extras dintr-o
populatie infinita care, in cazul unei monede corecte, va avea valoarea medie
2
1
= α . Un estimator
pentru media α a populatiei este media esantionului, considerand toate cele 15 valori ale
variabilei aleatoare,
15
7
15
1 1
15
1 1
^
= = =
∑ ∑
= = i
i
n
i
i
x x
n
α . Daca se considera doar primele 7 valori ale
variabilei aleatoare, estimatorul mediei populatiei este
7
4
7
1
7
1
^
= =

= i
i
x α . Daca se considera ultimele
8 valori ale variabilei aleatoare, estimatorul mediei populatiei este
8
3
8
1
15
8
^
= =

= i
i
x α .
O metoda des folosita pentru gasirea parametrilor repartitiei de probabilitate este cea a
momentelor. Conform acestei metode, pentru un esantion de marime n avand valorile (x
1
, x
2
, …,
x
n
), se pot folosi momente ale esantionului pentru a estima momente ale variabilei aleatoare.
Astfel, se calculeaza urmatoarele momente ale esantionului:
- media esantionului:

=
= =
n
i
i X
x
n
m x
1
1
(I.80),
25

care este un estimator al mediei populatiei E[X] (sau μ
X
);
- dispersia esantionului: ( )

=


=
n
i
X i X
m x
n
s
1
2 2
1
1
(I.81),
care este un estimator al dispersiei populatiei Var[X] (sau
2
X
σ ).
Se poate demonstra ca [1]:
- valoarea asteptata a lui x este egala cu media populatiei: | |
X
x E µ = ;
- dispersia lui x este egala cu dispersia populatiei impartita la marimea esantionului:
| |
n
x Var
X
2
σ
= .
In concluzie, variabila aleatoare media esantionului x are valoarea medie | |
X
x E µ = si abaterea
standard
n
X
σ
, ultima valoare fiind numita eroare de esantionare (tine cont de marimea limitata a
esantionului) si intra in categoria incertitudinilor epistemice.
Daca populatia variabilei aleatoare de baza este gaussiana (normala), atunci variabila aleatoare
media esantionului este de asemenea gaussiana. Mai mult, chiar daca repartitia de probabilitate a
variabilei aleatoare de baza nu este gaussiana (normala), dar marimea esantionului este suficient
de mare, in virtutea teoremei limita centrale, media esantionului este normala. Deci, pentru multe
aplicatii practice, media esantionului este o variabila aleatoare normala
|
|
.
|

\
|
n
N x
X
X
σ
µ , ~ . Daca
marimea esantionului, n creste, densitatea de repartitie a mediei esantionului x devine mai
ingusta si estimatorul x pentru media populatiei se imbunatateste, Figura I.14.
Daca media esantionului este o variabila aleatoare normala
|
|
.
|

\
|
n
N x
X
X
σ
µ , ~ , atunci variabila
aleatoare
n
x
K
X
X
σ
µ −
= este o variabila aleatoare normala standard, ( ) 1 , 0 ~ N K , Figura I.15. Pentru
variabila aleatoare K se poate scrie relatia [1]

( )
α
σ
µ
α α
− =
(
(
(
(
¸
(

¸<

1
2
1
2
k
n
x
k P
X
X
(I.82),
unde:
1-α – este o probabilitate specificata
26

|
.
|

\
|
− Φ − =

2
1
1
2
α
α
k (Φ este functia de repartitie normala standard)

( )
|
.
|

\
|
− Φ =


2
1
1
2
1
α
α
k .
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0 5 10 15 20 25 30
x
f
X
(x )
n1
n2>n1
S 3

Figura I.14. Densitatea de repartitie a mediei esantionului pentru doua marimi ale acestuia
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
k
f
K
(k )

Figura I.15. Densitatea de repartitie a variabilei aleatoare K
μ
X
k
α/2
k
(1-α/2)
Aria=α/2 Aria=1-α Aria=α/2

27

Relatia (I.82) poate fi rescrisa ca

( )
α
σ
µ
σ
α α
− =
(
¸
(

¸

⋅ + ≤ < ⋅ +

1
2
1
2
n
k x
n
k x P
X
X
X
(I.83),
din care obtinem intervalul de incredere (1-α) pentru media populatiei [1]:

( )
( ) |
|
.
|

\
|
⋅ + ⋅ + =


n
k x
n
k x
X X
σ σ
µ
α α α
2
1
2
1
; (I.84).

Exemplul 1: Variabila aleatoare considerata este rezistenta la curgere a barelor de armatura. Sa se
determine intervalul in care, cu o incredere de 90%, se va situa adevarata valoare medie a
rezistentei la curgere (valoare medie a populatiei). Se stie ca 390 = x MPa, 35 =
X
σ MPa si n=25.
Daca intervalul de incredere 1-α =0,90, valoarea α = 0,10. Deci:
( ) 645 , 1 95 , 0
2
10 , 0
1
1 1
05 , 0
2
− = Φ − = |
.
|

\
|
− Φ − = =
− −
k k
α

( )
( ) 645 , 1 95 , 0
2
10 , 0
1
1 1
95 , 0
2
1
= Φ = |
.
|

\
|
− Φ = =
− −

k k
α

( )
( ) 5 , 401 ; 5 , 378
25
35
645 , 1 390 ;
25
35
645 , 1 390
90 , 0
=
|
|
.
|

\
|
⋅ + ⋅ − = µ MPa.
Cu o probabilitate de 90%, valoarea reala (adevarata) a mediei, μ
X
va fi in intervalul (378,5;
401,5) MPa.

Exemplul 2: Rezultatele testelor efectuate pe 100 bare de armatura selectate aleator au condus la
urmatoarele rezultate:
- media rezistentei la curgere pentru esantion este 400 = x MPa;
- abaterea standard a rezistentei la curgere pentru esantion este s
X
= 40 MPa.
Pentru a intocmi specificatia tehnica, producatorul barelor trebuie sa specifice valoarea limita
inferioara a rezistentei la curgere cu 95% incredere. Se cere sa se determine aceasta valoare.
Deoarece esantionul este suficient de mare (n = 100), se poate presupune ca abaterea standard a
populatiei, σ
X
este bine reprezentata de de abaterea standard a esantionului, s
X
. Pentru a rezolva
problema, relatia (I.82) se scrie sub forma
28


( )
α
σ
µ
α
− =
(
(
(
(
¸
(

¸
1
1
k
n
x
P
X
X

de unde se determina probabilitatea ceruta

( )
α
σ
µ
α
− =
(
¸
(

¸

⋅ − ≥

1
1
n
k x P
X
X

din care se obtine valoarea limita inferioara a rezistentei la curgere cu 95% incredere:

( ) ( )
n
k x
X
σ
µ
α α
⋅ − =
− − 1 1
.
Daca nivelul de incredere 1-α =0,95, valoarea α = 0,05. Deci:
( )
( ) ( ) 645 , 1 95 , 0 05 , 0 1
1 1
95 , 0 1
= Φ = − Φ = =
− −

k k
α

In final se obtine valoarea limita inferioara a rezistentei la curgere cu 95% incredere:

( )
393
100
40
645 , 1 400
1 95 , 0
= ⋅ − = ⋅ − =

n
k x
X
σ
µ
α
MPa.
Producatorul poate fi 95% sigur ca rezistenta medie la curgere a barelor de armatura este cel
putin 393 MPa.


I.4. Elemente de teoria proceselor aleatoare

I.4.1. Introducere

Fie un proces ale carui realizari posibile formeaza un ansamblu (o colectie) de functii de timp,
{y(t)}. O functie membru a ansamblului poarta denumirea de realizare a functiei. Procesul se
numeste stochastic (sau aleator) daca valorile functiilor membru ale ansamblului, la orice
moment de timp, reprezinta o variabila aleatoare. O realizare a functiei intr-un proces aleator
poarta numele de semnal aleator.
Un proces aleator care este o functie de timp se numeste stationar daca proprietatile sale statistice
nu depind de alegerea originii scarii temporale; aceasta proprietate poate fi rezumta prin: “orice a
inceput la un moment dat poate sa inceapa la fel de verosimil in orice alt moment”. Pentru un
proces stationar, media si valoarea medie patratica sunt constante in raport cu timpul.
29

Media ansamblului unui proces aleator este media realizarilor pentru orice moment de timp dat.
Un proces aleator stationar este ergodic daca, pentru acel proces, mediile temporale sunt egale cu
mediile ansamblului. Ergodicitatea cere ca fiecare realizare a procesului sa fie tipica
(reprezentativa) pentru intreg ansamblul. In aplicatii este convenabil sa se considere ca un semnal
aleator stationar este o superpozitie de componente armonice pentru un interval continuu de
frecvente.


I.4.2. Serii Fourier si integrale Fourier

Fie x(t) o functie periodica cu media zero si perioada T. Dezvoltarea in serie Fourier a functiei
este data de relatia [5]
( ) ( )


=
− ⋅ + =
1
1 0
2 cos
k
k k
t kn C C t x φ π (I.85),
unde:
-
T
n
1
1
= este frecventa fundamentala (
1 1
2 ω π = n este frecventa circulara – sau pulsatia –
fundamentala si
k
k kn ω ω π = =
1 1
2 );
- ( )


=
2
2
0
1
T
T
dt t x
T
C (I.86)
-
2 2
k k k
B A C + = (I.87)
-
|
|
.
|

\
|
=
k
k
k
A
B
arctg φ (I.88)
- ( ) ( )


⋅ =
2
2
1
2 cos
2
T
T
k
dt t kn t x
T
A π (I.89)
- ( ) ( )


⋅ =
2
2
1
2 sin
2
T
T
k
dt t kn t x
T
B π (I.90).
Daca y(t) este o functie neperiodica, aceasta poate fi considerata o functie periodica cu perioada
infinita. In acest caz se defineste integrala Fourier a functiei y(t) (cu considerarea doar a partii
reale a integralei Fourier) [5]:
30

( ) ( ) ( ) | |dn n nt n C t y


∞ −
− ⋅ = φ π 2 cos (I.91)
unde:
- n este frecventa (variabila continua)
- ( ) ( ) ( )
2 2
n B n A n C + = (I.92)
- ( )
( )
( )
(
¸
(

¸

=
n A
n B
arctg n φ (I.93)
- ( ) ( ) ( )


∞ −
⋅ = dt nt t y n A π 2 cos (I.94)
- ( ) ( ) ( )


∞ −
⋅ = dt nt t y n B π 2 sin (I.95).
De asemenea, exista relatia [5]:
( ) ( ) ( ) | |dt n nt t y n C


∞ −
− ⋅ = φ π 2 cos (I.96).
Relatiile (I.91) si (I.96) arata ca y(t) si C(n) formeaza o pereche de transformate Fourier.
Fie o functie, x(t) periodica cu media zero si perioada T; valoarea sa medie patratica (ce este
egala cu dispersia pentru functii de medie zero) este calculata cu relatia:
( )


=
2
2
2 2
1
T
T
X
dt t x
T
σ (I.97).
Folosind relatiile (I.85) si (I.97) se poate demonstra urmatoarea forma a egalitatii lui Parseval [5]=
=
0
2
k
k X
S σ (I.98)
unde:
-
2
0 0
C S = (I.99)
-
2
2
1
k k
C S = (I.100)
este contributia componentei armonice cu frecventa kn
1
la valoarea medie patratica a lui
x(t).
Pentru o functie y(t) neperiodica, egalitatea lui Parseval ia forma [5]:
( ) ( ) ( )
∫ ∫ ∫
∞ ∞
∞ −

∞ −
= = =
0
2 2 2
2 dn n C dn n C dt t y (I.101).

31

I.4.3. Densitatea spectrala de putere si functia de autocorelatie

Pentru realizarile generate de procese stationare, densitatea spectrala de putere va fi definita ca un
echivalent al cantitatilor S
k
date de relatia (I.100). Astfel, se considera z(t) un semnal aleator de
medie zero. In virtutea ipotezei de stationaritate, semnalul nu are inceput si nici sfarsit -
( )


∞ −
∞ → dt t z - si, deci, nu are integrala Fourier. Pentru a putea defini integrala Fourier, se
considera un nou semnal aleator, y(t) de durata T (Figura I.16) definit prin [5]:
( )
( )
¦
¹
¦
´
¦
< < −
=
t alt orice pentru
T
t
T
t z
t y
, 0
2 2
,
(I.102)
Functia y(t) este neperiodica si intrucat exista ( )


∞ −
dt t y are integrala Fourier. De asemenea exista
relatia [5]:
( ) ( ) t z t y
T
=
∞ →
lim
(I.103).
Valoarea medie patratica a functiei y(t) este data de relatia (I.97), care, prin combinare cu relatia
(I.101), conduce la rezultatul:
( ) ( ) ( )
∫ ∫ ∫
∞ ∞
∞ −

= = =
0
2 2
2
2
2 2
2 1 1
dn n C
T
dt t y
T
dt t y
T
T
T
Y
σ (I.104).

-15
-10
-5
0
5
10
15
10 15 20 25 30
t
z (t )

32

-15
-10
-5
0
5
10
15
10 15 20 25 30
t
y (t )

Figura I.16. Semnalele aleatoare z(t) si y(t)


Folosind relatiile (I.103) si (I.104), se obtine valoarea medie patratica (egala cu dispersia) functiei
originale z(t):
( )


∞ → ∞ →
= =
0
2 2 2
2
lim lim dn n C
T
T
Y
T
Z
σ σ (I.105).
Folosind notatia ( ) ( ) n C
T
n S
T
z
2
2
lim
∞ →
= , se obtine relatia [5]
( )


=
0
2
dn n S
z z
σ (I.106),
unde S
z
(n) este densitatea spectrala de putere unilaterala a lui z(t). Conform relatiei (I.106), pentru
fiecare frecventa n corespunde o contributie elementara S
z
(n)dn la valoarea medie patratica a
semnalului aleator z(t).
Pentru derivatele temporale ( ) ( ) t z t z
.. .
, ale semnalului aleator z(t) se obtin urmatoarele relatii:
( ) ( ) n S n n S
z
z
2 2
4
.
π = (I.107)
( ) ( ) n S n n S
z
z
4 4
16
..
π = (I.108).
Se defineste functia de autocorelatie a lui z(t) ce da o masura a interdependentei variabilei
aleatoare z la timpii t si t + τ:
T
33

( ) ( ) ( )


∞ →
+ ⋅ =
2
2
1
lim
T
T
T
Z
dt t z t z
T
R τ τ (I.109).
Functia de autocorelatie R
Z
(τ) este o functie para (R
Z
(τ) = R
Z
(-τ)) si care isi atinge maximul in
origine (pentru τ = 0) (R
Z
(τ) < R
Z
(0)). Pentru τ = 0, conform relatiei (I.109), valoarea functiei de
autocorelatie este egala cu dispersia:
( ) ( )
2
2
2
2
1
lim 0
Z
T
T
T
Z
dt t z
T
R σ = =


∞ →
(I.110).
Pentru valori τ > 0, produsul ( ) ( ) τ + ⋅ t z t z va fi uneori pozitiv, alteori negativ si media va tinde
catre zero - ( ) 0 lim =
∞ →
τ
Z
T
R .
Densitatea spectrala de putere si functia de autocorelatie formeaza o pereche de transformate
Fourier, asa cum arata relatiile Wiener-Hincin [4], [5]:

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ¦
¹
¦
´
¦
⋅ =
⋅ =∞ −

∞ −
dn n n S R
d n R n S
Z Z
Z Z
τ π τ
τ τ π τ
2 cos
2
1
2 cos 2
(I.111).
Deoarece densitatea spectrala de putere si functia de autocorelatie sunt functii pare, relatiile
(I.111) devin:

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ¦
¹
¦
´
¦
⋅ =
⋅ =
0
0
2 cos
2 cos 4
dn n n S R
d n R n S
Z Z
Z Z
τ π τ
τ τ π τ
(I.112).
Se defineste si functia de autocorelatie normalizata:
( )
( )
( )
¦
¹
¦
´
¦
∞ →
≠ − ∈
=
= =
τ
τ
τ
σ
τ
τ ρ
, 0
0 , 1 , 1
0 , 1
2
Z
Z
Z
R
(I.113).
In Figurile I.17 si I.18 se prezinta densitatea spectrala de putere si, respectiv, functia de
autocorelatie normalizata pentru partea stationara a accelerogramei inregistrata la 4 martie 1977
pe directia N-S in amplasamentul INCERC Bucuresti.

34

4 martie 1977, N-S
0
1000
2000
3000
4000
0 1 2 3 4
n , Hz
S
Z
(n ),
cm
2
/s
3

4 martie 1977, N-S
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0 1 2 3 4
τ , s
ρ
Z
(t )

Figura I.17. Densitatea spectrala de putere a
partii stationare a accelerogramei inregistrata
la 4 martie 1977 pe directia N-S in
amplasamentul INCERC Bucuresti
Figura I.18. Functia de autocorelatie
normalizata a partii stationare a
accelerogramei inregistrata la 4 martie 1977
pe directia N-S in amplasamentul INCERC
Bucuresti


I.4.4. Functia de inter-corelatie si inter-spectrul densitatii de putere

Fie z
1
(t) si z
2
(t) doua semnale aleatoare de medie zero si durata T. Covarianta este media in timp a
produsului celor doua semnale aleatoare si se determina cu relatia [5]:
( ) ( ) ( ) | | ( ) | |dt t z t z
T
t z t z
T
2
0
1 2 1
1

⋅ ⋅ = (I.114)
Coeficientul de corelatie este dat de relatia:
( ) ( )
2 1
2 1
z z
t z t z
σ σ
ρ

= (I.115)
in care numitorul este produsul abaterilor standard a celor doua semnale aleatoare z
1
(t) si z
2
(t).
Coeficientul de corelatie este egal cu zero in cazul in care nu exista nici o relatie statistica intre
cele doua semnale aleatoare (lipsa corelatiei) si este egal cu 1 in cazul corelatiei perfecte.
Corelatiile temporale ale celor doua semnale z
1
(t) si z
2
(t) se pot descrie prin functia de inter-
corelatie a acestora ce se defineste cu relatia [5]:
35

( ) ( ) ( )dt t z t z
T
R
T
T
Z Z
τ τ + ⋅ =

∞ →
2
0
1
1
lim
2 1
(I.116).
Masura in care cele semnale z
1
(t) si z
2
(t) sunt corelate in frecventa se descrie prin functiile inter-
spectrului densitatii de putere, a co-spectrului densitatii de putere si a coerentei. Inter-spectrul
densitatii de putere a cele semnale aleatoare z
1
(t) si z
2
(t), ( ) n S
cr
Z Z
2 1
este definit prin relatia (n este
frecventa) [5]:
( ) ( ) ( ) n S i n S n S
Q
Z Z
C
Z Z
cr
Z Z
2 1 2 1 2 1
⋅ + = (I.117).
Partea reala a inter-spectrului este denumita co-spectrul densitatii de putere si poate fi privita ca o
covarianta dependenta de frecventa. Co-spectrul densitatii de putere se determina cu relatia [5]:
( ) ( ) ( )


⋅ =
0
2 cos 4
2 1 2 1
τ τ π τ d n R n S
Z Z
C
Z Z
(I.118).
Partea imaginara a inter-spectrului este denumita spectrul in cuadratura si se determina cu relatia
[5]:
( ) ( ) ( )


⋅ =
0
2 sin 4
2 1 2 1
τ τ π τ d n R n S
Z Z
Q
Z Z
(I.119).
O masura convenabila a gradului de corelatie in frecventa a celor doua semnale z
1
(t) si z
2
(t) este
data de patratul functiei de coerenta [5]:
( ) | |
( )
( ) ( )
( ) | | ( ) | |
( ) ( ) n S n S
n S n S
n S n S
n S
n Coh
Z Z
Q
Z Z
C
Z Z
Z Z
cr
Z Z
Z Z
2 1
2 1 2 1
2 1
2 1
2 1
2 2
2
2

+
=

= (I.120)
unde numitorul relatiei (I.120) este produsul densitatilor spectrale de putere ale celor doua
semnale aleatoare z
1
(t) si z
2
(t).
Functia de coerenta este echivalenta cu un coeficient de corelatie in frecventa:
( )
( )
( ) ( )
( ) | | ( ) | |
( ) ( ) n S n S
n S n S
n S n S
n S
n Coh
Z Z
Q
Z Z
C
Z Z
Z Z
cr
Z Z
Z Z
2 1
2 1 2 1
2 1
2 1
2 1
2 2

+
=

= (I.121).
Pentru a ilustra conceptele descrise in sub-capitolele I.4.2…I.4.4 se considera miscarea seismica
a terenului inregistrata la Focsani (statia Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic,
CNRRS) in data de 27 octombrie 2004, ora 20:34:32.9 (UTC) folosind un accelerometru digital
ETNA. Miscarea seismica a fost generata de un cutremur subcrustal vrancean cu magnitudinea
moment M
W
=6,0 ce s-a produs la adancimea de 76 Km. Miscarea seismica a fost inregistrata pe
doua directii orizontale perpendiculare si pe directie verticala. In analiza au fost considerate doar
cele doua miscari orizontale corespunzatoare directiilor N-S si E-V. Datele corespunzatoare celor
doua miscari au fost procesate cu software-ul ViewWave (versiunea 1.37) programat de T.
Kashima de la Building Research Institute, Tsukuba, Japan [7]. Atat accelerometrul cat si
software-ul au fost donate CNRRS de catre Japan International Cooperation Agency, JICA in
36

cadrul Proiectului de Cooperare Tehnica pentru Reducerea Riscului Seismic la Cladiri si
Structuri in Romania (2002-2008). Miscarile seismice ale terenului inregistrate la Focsani pe
directiile N-S si E-V sunt prezentate in Figura I.19. In Figurile I.20a...I.20c sunt prezentate
spectrele Fourier ale amplitudinilor, densitatile spectrale de putere si functiile de autocorelatie
normalizate pentru cele doua miscari seismice ale terenului considerate independent. In Figurile
I.120d...I.120f sunt prezentate inter-spectrul densitatii de putere, functia de inter-corelatie
normalizata si functia de coerenta pentru perechea de miscari seismice ale terenului inregistrate la
Focsani.
Acceleration
-100
0
100
A
c
c
.

(
c
m
/
s
/
s
)
EW (peak: 64.6 cm/s/s)
-100
0
100
A
c
c
.

(
c
m
/
s
/
s
)
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Time (sec)
NS (peak:- 62.9 cm/s/s)

Figura I.19. Miscarile seismice ale terenului inregistrate la Focsani pe directiile E-V si N-S in
data de 27 octombrie 2004, ora 20:34:32.9 (UTC)

Fourier Spectrum (Time:0-80s, Parzen:0.2Hz)
0.05
0.1
0.5
1
5
10
50
F
o
u
r
i
e
r

A
m
p
l
i
t
u
d
e

(
c
m
/
s
)
0.05 0.1 0.5 1 5 10 20
Frequency (Hz)
EW
NS

Power Spectrum (Time:0-80s, Parzen:0.2Hz)
0.02
0.05
0.1
0.5
1
5
10
20
P
o
w
e
r

S
p
e
c
t
r
u
m

(
c
m
^
2
/
s
^
3
)
0.05 0.1 0.5 1 5 10 20
Frequency (Hz)
EW
NS

Figura I.20a. Spectrele Fourier ale
amplitudinilor corespunzatoare miscarilor
terenului pe doua directii
Figura I.20b. Densitatile spectrale de putere
corespunzatoare miscarilor terenului pe doua
directii
37

Auto-correlation Coef. (Time:0-80s, Parzen:0.2Hz)
-1
-0.5
0
0.5
1
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n

C
o
e
f
.
0 1 2 3 4 5
Time Lag (s)
EW
NS

Cross Spectrum (Time:0-80s, Parzen:0.2Hz)
0.01
0.05
0.1
0.5
1
5
10
C
r
o
s
s

S
p
e
c
t
r
u
m

(
c
m
^
2
/
s
^
3
)
0.05 0.1 0.5 1 5 10 20
Frequency (Hz)
NS*EW

Figura I.20c. Functiile de autocorelatie
normalizate corespunzatoare miscarilor
terenului pe doua directii
Figura I.20d. Inter-spectrul densitatii de
putere pentru perechea de miscari pe cele
doua directii
Cross-correlation Coef. (Time:0-80s, Parzen:0.2Hz)
-1
-0.5
0
0.5
1
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n

C
o
e
f
.
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Time Lag (s)
NS*EW

Coherence (Time:0-80s, Parzen:0.2Hz)
0
0.5
1
C
o
h
e
r
e
n
c
e
0.05 0.1 0.5 1 5 10 20
Frequency (Hz)
NS*EW

Figura I.20e. Functia de inter-corelatie
normalizata pentru perechea de miscari pe
cele doua directii
Figura I.20f. Functia de coerenta pentru
perechea de miscari pe cele doua directii38

Bibliografie:
1. Ang, A. H.-S., Tang, W. H., Probability Concepts in Engineering: Emphasis on
Applications to Civil and Environmental Engineering, 2
nd
Edition, John Wiley & Sons,
2007
2. Devlin, K., Partida neterminata, Editura Humanitas, 2010
3. Kreyszig, E., Advanced Engineering Mathematics – fourth edition, John Wiley & Sons,
1979
4. Lungu, D. & Ghiocel, D., Metode probabilistice in calculul constructiilor, Editura
Tehnica, 1982
5. Simiu, E., Scanlan, R. H., Wind Effects on Structures: Fundamentals and Applications to
Design, 3
rd
Edition, Wiley-Interscience, 1996
6. Vacareanu, R., Aldea, A., Lungu, D., Structural Reliability and Risk Analysis, Editura
Conspress, 2007
7. Kashima, T., ViewWave (versiunea 1.37), Building Research Institute, Tsukuba, Japan

39

II. ANALIZA SI EVALUAREA FIABILITATII STRUCTURILOR

II.1. Introducere

Prin fiabilitate structurala se intelege probabilitatea ca sistemul structural sau elementele sale sa
satisfaca, in conditii specificate, cel putin pentru o perioada de timp data, criteriile de performanta
stabilite la proiectare. In proiectarea structurala, criteriile de performanta sunt asociate unor stari
limita. Cu alte cuvinte, fiabilitatea structurala exprima probabilitatea de nedepasire a unei stari
limita considerate la proiectare, pentru sistemul structural sau pentru elementele sale.
Studiul fiabilitatii structurilor se ocupa cu estimarea si predictia probabilitatii de depasire a unor
stari limita pentru un sistem structural sau pentru elementele sale. In particular, studiul sigurantei
structurilor estimeaza probabilitatea de depasire a starii limita ultime.
Obiectul fiabilitatii structurilor (si a sigurantei structurilor, in particular) este de a dezvolta criterii
si proceduri de asigurare (sau de verificare), cu un grad inalt de incredere, ca structurile proiectate
si construite conform specificatiilor tehnice in vigoare se vor comporta acceptabil din punct de
vedere al sigurantei si functionalitatii acestora.
Necesitatea analizei de fiabilitate structurala apare din recunoasterea prezentei incertitudinilor in
definirea, intelegerea, modelarea si predictia comportarii obiectului proiectat. Obiectivul analizei
de fiabilitate este asigurarea unui nivel minim de fiabilitate predefinit (sau tinta).
Siguranta absoluta nu poate fi garantata din cauza [2], [6]:
- impredictibilitatii, cu suficienta acuratete, a cerintelor pentru sistemul structural;
- inabilitatii de a obtine si de a exprima, cu suficienta acuratete, proprietatile fizice,
geometrice si mecanice ale sistemului structural;
- folosirii ipotezelor simplificatoare in predictia comportarii sistemului structural;
- limitarilor metodelor numerice folosite;
- factorului uman (erori si omisiuni).
Cu toate acestea, probabilitatea de a avea o performanta (comportare) inacceptabila poate fi
limitata prin folosirea conceptelor si metodelor fiabilitatii structurale. In consecinta,
probabilitatea de cedare (probabilitatea ca sistemul structural sau elementele acestuia sa nu
satisfaca unele criterii de performanta) trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala decat o valoare
de referinta numita probabilitate „tinta” de cedare [1], [6].
Conform CIRIA (Construction Industry Research and Information Association) 1977, valorile
tinta recomandate pentru probabilitatile nominale de cedare sunt date de relatia [6]
40


n
t
P
L
fN
⋅ ⋅
=

µ
4
*
10
(II.1),
unde:
t
L
– este durata proiectata de viata a structurii (constructiei), in ani;
n – este numarul mediu de persoane ce folosesc constructia;
μ – este factorul de importanta, egal cu:
- 5∙10
-3
, pentru locuri cu aglomerari mari de persoane si pentru baraje;
- 5∙10
-2
, pentru cladiri civile, industriale si agricole.
EN 1990 – Basis of Structural Design stabileste pentru cladiri valori tinta ale indicelui de
fiabilitate, β
t
astfel:
- pentru starea limita ultima, β
t
= 4,7 intr-un an si β
t
= 3,8 in 50 de ani;
- pentru starea limita de serviciu, β
t
= 2,9 intr-un an si β
t
= 1,5 in 50 de ani.


II.2. Functia de fiabilitate

Fie T timpul pana la cedare (pana la depasirea starii limita considerate); T este o variabila
aleatoare. Functia de fiabilitate R
T
(t) se defineste ca probabilitatea ca sistemul structural sau
elementele sale sa se comporte in conformitate cu un criteriu de performanta specificat cel putin
pe durata t [2]:
( ) | | ( ) ( ) ( ) t F dt t f dt t f t T P t R
T
t
T
t
T T
− = − = = > =
∫ ∫

1 1
0
(II.2),
unde f
T
(t) este densitatea de repartitie si F
T
(t) este functia de repartitie a timpului pana la cedare.
Valoarea medie a lui T (durata asteptata de viata) este [2]:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
∫ ∫ ∫
∞ ∞
∞ ∞

= − − − = − ⋅ = ⋅ =
0 0
0 0
0
1 1 dt t R t R t dt t F t F t dt t f t
T T T T T T
µ
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
∫ ∫ ∫


∞ ∞
∞ ∞ ℵ
= ⋅ − = + − ⋅ − =
0
0
0 0
0 0 0
dt t R t R t dt t R dt t R t t R t t
T T T T T
(II.3).
Rata de cedare variaza in raport cu timpul si se masoara prin functia de hazard, h
T
(t), definita ca
probabilitatea ca sistemul sau elementele acestuia va (vor) ceda in urmatorul interval de timp Δt,
cu conditia ca acesta (acestea) sa nu cedeze pana la timpul t [2]:
41

( ) | |
| |
| | t T P
t t T t P
t T t t T t P t h
T
>
∆ + < ≤
= > ∆ + < ≤ = | (II.4).
Daca se impart atat numaratorul cat si numitorul la Δt si se determina limitele

| |
( ) t f
t
t t T t P
T
o t
=

∆ + < ≤
→ ∆
lim (II.5)

| |
( ) t R
t
t T P
T
o t
=

>
→ ∆
lim (II.6)
unde f
T
(t) este densitatea de repartitie a lui T si R
T
(t) este functia de fiabilitate; functia de hazard
in forma sa finala este, Figura II.1 [2]:
( )
( )
( ) t R
t f
t h
T
T
T
= (II.7).
0
3
3
3
t
h
T
(t )

Figura II.1. Functia de hazard


II.3. Etape ale analizei de fiabilitate

Efectuarea analizelor de fiabilitate structurala necesita parcurgerea urmatoarelor etape [1], [2]:
- descrierea probabilistica a actiunilor (incarcarilor) asteptate pe durata de viata a structurii;
- descrierea probabilistica a proprietatilor geometrice, fizice si mecanice ale structurii;
- descrierea fizica a starilor limita si stabilirea criteriilor de performanta;
Cedare in
perioada de
garantie
Cedare in
perioada de
serviciu
Cedare din
uzura
42

- descrierea matematica a starilor limita (stabilirea relatiilor incarcare-raspuns structural);
- estimarea probabilitatilor de depasire a diferitelor stari limita pe baza informatiilor
precedente folosind instrumente statistice si probabilistice;
- stabilirea probabilitatii de cedare tinta si compararea valorilor obtinute cu aceasta.
Abordarea descrisa mai sus este rareori aplicabila in practica fara compromisuri si simplificari;
din acest motiv rezultatele analizelor de fiabilitate structurala reprezinta probabilitati nominale de
cedare ce pot diferi de probabilitatile reale de cedare. Totusi, daca abordarile folosite in analiza
fiabilitatii a doua proiecte diferite sunt identicer, putem considera ca rapoartele dintre
probabilitatile reale si nominale pentru cele doua proiecte sunt egale [6]

2 Pr
min ,
,
1 Pr
min ,
,
oiect
al No f
real f
oiect
al No f
real f
P
P
P
P
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
(II.8)
si, in consecinta, cele doua proiecte pot fi comparate din punct de vedere al fiabilitatii structurale
pe baza probabilitatilor nominale de cedare.
Probabilitatea nominala de cedare nu include si posibilitatea producerii erorilor umane. Pentru a
include in probabilitatea de cedare si eroarea umana se apeleaza la formula probabilitatilor totale
[6]
( )
1 min ,
1 P P P P P
E al No f E f
+ − = (II.9)
unde:
P
E
– este probabilitatea de producere a erorii umane;
P
1
– este probabilitatea de cedare a structurii conditionata de producerea erorii umane.
In analizele de fiabilitate structurala, marimile ce sunt constante in timp, sau marimile a caror
variatie in timp urmeaza o lege determinista, sunt modelate ca variabile aleatoare. Marimile ce
variaza continuu si aleator in raport cu timpul sunt modelate ca procese stochastice (aleatoare).


II.4. Problema de baza a fiabilitatii structurilor

Se considera doua variabile aleatoare:
 R – rezistenta sectionala, ce descrie capacitatea elementului structural;
 S – efectul sectional al incarcarii, ce descrie cerinta impusa de incarcare asupra
elementului structural.
43

Obiectivul analizelor de fiabilitate este de a asigura, cu o probabilitate suficient de mare,
producerea evenimentului [R > S] pe durata de viata a structurii (sau pe o durata de timp
specificata). Aceasta asigurare este posibila doar in termeni probabilistici; astfel, se determina:
 P [R ≥ S] = Re – fiabilitatea structurala;
 P [R < S] = P
f
– probabilitatea de cedare structurala.
Daca se cunosc repartitiile de probabilitate a celor doua variabile aleatoare, R si S si se face
ipoteza ca cele doua variabile aleatoare sunt independente statistic, probabilitatea de cedare se
poate determina analitic cu relatia de convolutie in raport cu s [1], [4], [5], [6]
| | | | ( ) ( )⋅ = + < ≤ ⋅ ≤ =
0
ds s f s F ds s S s P s R P P
S R
s valorile toate
f
(II.10)
sau cu relatia de convolutie in raport cu r
| | | | ( ) | | ( )⋅ − = + < ≤ ⋅ > =
0
1 dr r f r F dr r R r P r S P P
R S
r valorile toate
f
(II.11).
In Figura II.2 este prezentat un exemplu de pozitionare a densitatilor de repartitie pentru cele
doua variabile aleatoare, R si S. Zona de suprapunere a densitatilor de repartitie este proportionala
cu probabilitatea de cedare. Aceasta creste daca cele doua densitati de repartitie se apropie si
scade daca acestea se departeaza. Pozitia relativa a celor doua curbe este determinata de mediile,
Figura II.3 si de dispersiile (sau abaterile standard), Figura II.4 celor doua variabile aleatoare.
Astfel, pozitia relativa a celor doua densitati de repartitie poate fi masurata prin:
- coeficientul central de siguranta,
S
R
µ
µ
; cresterea coeficientului central produce
micsorarea zonei de suprapunere si scaderea probabilitatii de cedare;
- marja de siguranta,
S R
µ µ − ; cresterea marjei de siguranta produce micsorarea zonei de
suprapunere si scaderea probabilitatii de cedare.
In concluzie, probabilitatea de cedare, P
f
depinde de coeficientul central de siguranta (sau de
marja de siguranta) si de dispersiile (abaterile standard a) celor doua variabile aleatoare. In
consecinta, orice masura a sigurantei sau fiabilitatii trebuie sa depinda de pozitia relativa a
mediilor celor doua variabile aleatoare R si S si de dispersiile acestora. Teoretic, probabilitatea de
cedare depinde si de forma celor doua densitati de repartitie (de tipul acestora); totusi, in practica,
informatia este limitata si se reduce la primele doua momente ale lui R si S.

44

r, s
f
R
, f
s
f(s)
f(r)

Figura II.2. Densitatile de repartitie ale lui R si S
r, s
f
R
, f
s
f(s)
f(r1)
f(r2)

Figura II.3. Densitatile de repartitie ale lui R
1
, R
2
si S; se observa cresterea zonei de suprapunere
odata cu scaderea mediei variabilei R
2
fata de media variabilei R
1


45

r, s
f
R
, f
s
f(s1)
f(s2)
f(r)

Figura II.4. Densitatile de repartitie ale lui S
1
, S
2
si R; se observa cresterea zonei de suprapunere
odata cu cresterea dispersiei variabilei S
2
fata de dispersia variabilei S
1


Exemplul 1: Se considera cele doua variabile aleatoare R si S de tip normal si independente
statistic: R ~ N(μ
R
, σ
R
) si S ~ N(μ
S
, σ
S
). Se defineste marja de siguranta, M = R – S, Figura II.5.
Acesta este tot o variabila aleatoare de tip normal, M ~ N(μ
M
, σ
M
), Figura II.6 avand primele doua
momente date de [1]:

S R M
µ µ µ − = (II.12)

2 2 2
S R M
σ σ σ + = (II.13).


Figura II.5. Marja de siguranta, M = R – S
R
S
M < 0 (R < S)
Zona de cedare
M > 0 (R > S)
Zona de
comportare sigura
M = 0 (R = S)
Suprafata de
cedare (SL)
46


0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
r, s, m
f
R
, f
s,
f
M
f(s)
f(r)
f(m)

Figura II.6. Densitatile de repartitie ale lui S, R si M

Se defineste variabila aleatoare redusa, M’ de tip normal, avand media zero si abaterea standard
1, M’ ~ N (0,1):

M
M
M
M
σ
µ −
= ' (II.14).
Probabilitatea de cedare, P
f
se determina cu relatia
( ) ( )
|
|
.
|

\
|
Φ − =
|
|
.
|

\
|
− Φ = = ≤ =
M
M
M
M
M f
F M P P
σ
µ
σ
µ
1 0 0 (II.15),
unde Φ este functia de repartitie normala standard.
Se defineste indicele de fiabilitate, β

2 2
S R
S R
M
M
σ σ
µ µ
σ
µ
β
+

= = (II.16)
care este o masura, in unitati de abatere standard a lui M, a distantei de la media acestei variabile
aleatoare pana la originea sistemului de axe (M = 0).
Din combinarea relatiilor (II.15) si (II.16) rezulta ca:
( ) β Φ − =1
f
P (II.17).
Relatia (II.17) reprezinta legatura directa dintre indicele de fiabilitate si probabilitatea de cedare,
Tabel II.1; relatia (II.17) este exacta pentru determinarea probabilitatii de cedare daca R si S sunt
P
f
=P(M<0)
β∙σ
M

M
M < 0

M > 0

47

variabile aleatoare normale. Daca acestea nu sunt de tip normal, este corect sa ne referim doar la
marimea indicelui de fiabilitate. De asemenea, din relatia (II.17) rezulta ca fiabilitatea structurala
este:
( ) β Φ = − =
f
P Re 1 (II.18).

Tabel II.1. Corespondenta intre indicele de fiabilitate, β si probabilitatea de cedare, P
f

pentru R si S variabile aleatoare normale

β 0,00 1,28 1,50 2,33 2,90 3,09
P
f
5,0E-01 1,0E-01 6,7E-02 1,0E-02 1,9E-03 1,0E-03

β 3,72 3,80 4,26 4,70 4,75 5,20
P
f
1,0E-04 7,2E-05 1,0E-05 1,3E-06 1,0E-06 1,0E-07

Exemplul 2: Se considera cele doua variabile aleatoare R si S de tip lognormal si independente
statistic: R ~ LN(λ
R
, ξ
R
) si S ~ LN(λ
S
, ξ
S
). Parametrii repartitiilor lognormale alui lui R si S sunt:

( ) ( )
( )
( )
2
ln
1
ln
S R
S R
S R S R
V +
= =
µ
µ λ (II.19)

( ) ( ) ( )
( )
2
ln
1 ln
S R S R S R
V + = =σ ξ (II.20)
unde V
R(S)
este coeficientul de variatie al variabilei aleatoare R (S).
Se defineste coeficientul de siguranta,
S
R
= θ . Acesta este tot o variabila aleatoare de tip
lognormal, θ ~ LN(λ
θ
, ξ
θ
), cu parametrii repartitiei dati de [1]:

S R
λ λ λ
θ
− = (II.21)

2 2 2
S R
ξ ξ ξ
θ
+ = (II.22).
Valoarea mediana r
m
(s
m
) a variabilei aleatoare R (S) este determinata cu relatia de calcul
R R
e e r
m
λ µ
= =
ln
(
S S
e e s
m
λ µ
= =
ln
). Daca in relatia (II.19) se folosesc valorile mediane r
m
(s
m
) in locul
valorilor medii μ
R

S
), aceasta devine

( )
( )
m m S R
s r ln = λ (II.23)
48

si relatia (II.21) ia forma

S R
λ λ λ
θ
− = (II.24)
si
m
m
m m
s
r
s r ln ln ln = − =
θ
λ (II.25)
in care raportul
m
m
s
r
este coeficientul de siguranta median.
Variabila aleatoare lnθ este normala cu media λ
θ
si abaterea standard ξ
θ
; prin transformarea

θ
θ
ξ
λ θ − ln
(II.26)
se obtine o noua variabila aleatoare de tip normal cu media 0 si abaterea standard 1, ~N (0,1).
Probabilitatea de cedare este egala cu:
| | ( )
|
|
|
|
.
|

\
|
+
Φ − =
|
|
.
|

\
|
Φ − =
|
|
.
|

\
| −
Φ =
|
|
.
|

\
| −
Φ = = ≤ =
2 2
ln
1 1
1 ln
1 1
S R
m
m
f
s
r
F P P
ξ ξ
ξ
λ
ξ
λ
ξ
λ
θ
θ
θ
θ
θ
θ
θ
θ
(II.27).
Prin analogie cu exemplul 1, indicele de fiabilitate β este in acest caz:
2 2
ln
S R
m
m
s
r
ξ ξ
ξ
λ
β
θ
θ
+
= = (II.28).
Daca folosim aproximarile r
m
≈ μ
R
(s
m
≈ μ
S
) si ξ
R
≈ V
R

S
≈ V
S
), se obtine urmatoarea relatie
aproximativa pentru indicele de fiabilitate, β ce depinde de primele doua momente ale acestora:

2 2
ln ln
S R
S R
V V +

=
µ µ
β (II.29).

Pentru a generaliza abordarea si rezultatele din exemplele precedente, se considera ca variabilele
aleatoare R si S sunt functii de alte variabile aleatoare, numite variabile aleatoare de baza; in
consecinta, problema de baza a fiabilitatii structurale trebuie reformulata in termenii acestor
variabile. In acest scop, se introduce functia de performanta (sau de stare), ce descrie performanta
structurii sau a elementelor structurale in a respecta criteriile de proiectare (performata de a
indeplini cerintele de proiectare). Astfel, conform exemplului 1, functia de performanta este
definita ca: M = R – S; dar, R si S sunt functii de variabilele aleatoare de baza X
1
, X
2
, ..., X
n
; deci,
functia de performanta se transforma in spatiul variabilelor aleatoare de baza: g = g (X
1
, X
2
, ...,
X
n
). Functia de performanta in spatiul variabilelor aleatoare de baza se mai poate scrie g (X),
unde X = (X
1
, X
2
, ..., X
n
) este vectorul variabilelor aleatoare de baza ale structurii.
49

Functia g (X) determina performanta sau starea structurii, astfel [1], [5], [6]:
g (X) =
¦
¹
¦
´
¦
<
=
>
cedare 0,
 limita stare , 0
sigura comportare , 0
(II.30).
Din punct de vedere geometric, ecuatia de stare limita, g (X) = 0 este un punct, o curba, o
suprafata sau o hipersuprafata in spatiul cu 1, 2, 3 sau n dimensiuni, numita suprafata de cedare.
Probabilitatea de cedare este egala cu probabilitatea ca functia de performanta sa aiba valori mai
mici decat zero [1], [5], [6]:
( ) | | ( ) | | ( )
( )
∫∫ ∫
<
= < = < =
0 .
2 1 2 1 2 1
... ..., , , ... 0 ..., , , 0
g pentru
n n n f
dx dx dx x x x f X X X g P g P P
X
X (II.31)
unde
x
f este densitatea de repartitie a vectorului aleator Xsi integrala se calculeaza in regiunea
in care g(∙)<0. In mod evident, fiabilitatea (probabilitatea de comportare sigura) se determina cu
relatia:
( ) | | ( )
( )
∫∫ ∫

= ≥ =
0 .
2 1 2 1
... ..., , , ... 0
g pentru
n n
dx dx dx x x x f g P Re
X
X (II.32).
In cele mai multe cazuri, din cauza necunoasterii densitatii de repartitie a vectorului aleator X,
calculul integralelor (II.31) si (II.32) este o sarcina nerealizabila. Din acest motiv, in analiza
fiabilitatii structurilor, s-au dezvoltat metode de ordin I, FORM (First Order Reliability Methods)
si metode avansate de ordin I.


II.5. Metoda de ordin I cu momente de ordin II

In literatura tehnica de limba engleza aceasta metoda poarta acronimul de FOSM (First Order
Second Moment). Metoda este de ordinul I deoarece functia de performanta se dezvolta in serie
Taylor si se pastreaza doar termenul liber si cel de ordinul I (termenul liniar). Metoda utilizeaza
primele doua momente (media si dispersia) ale variabilelor aleatoare de baza. Dezvoltarea in
serie Taylor a unei functii f (x) in jurul unui punct a conduce la relatia [1], [2]:
( ) ( )
( )
( )
( )
( ) ...
! 2
' '
! 1
'
2
+ − ⋅ + − ⋅ + ≅ a x
a f
a x
a f
a f x f (II.33)
Dezvoltarea in serie Taylor de ordinul I a unei functii de mai multe variabile, g (X
1
, X
2
, ..., X
n
) in
jurul unui punct a = μ = (μ
X1
, μ
X2
, …, μ
Xn
)

conduce la relatia [1], [2]:
( ) ( ) ( ) ... ,..., , ..., , ,
1
2 1
2 1
+ − ⋅
|
|
.
|

\
|


+ ≅

=
i n
X i
n
i
i
X X X n
X
X
g
g X X X g µ µ µ µ
µ
(II.34).
50

Din relatia (II.34), folosind definitiile mediei si dispersiei, se obtin primele doua momente ale
functiei g (X
1
, X
2
, ..., X
n
) [1], [2]:
( )
n
X X X g
g µ µ µ µ ,..., ,
2 1
≅ (II.35)
( )
∑∑ ∑∑
= = = =
⋅ ⋅ ⋅
|
|
.
|

\
||
|
.
|

\
|


= ⋅
|
|
.
|

\
||
|
.
|

\
|n
i
n
j
X X ij
j i
n
i
n
j
j i
j i
g
j i
X
g
X
g
X X Cov
X
g
X
g
1 1 1 1
2
, σ σ ρ σ
µ
µ
µ
µ
(II.36).
In relatia (II.36) covarianta este data de relatia
( ) ( )( ) | | | |
j i j i
X X j i X j X i j i
X X E X X E X X Cov µ µ µ µ ⋅ − ⋅ = − − = , (II.37)
si coeficientul de corelatie este:

( )
j i
X X
j i
ij
X X Cov
σ σ
ρ

=
,
(II.38).
Daca variabilele aleatoare X
i
si X
j
sunt independente statistic, atunci

¹
´
¦

=
=
j i
j i
ij
pentru , 0
pentru , 1
ρ (II.39)
si dispersia este [1], [2], [4], [8]:


=

|
|
.
|

\
|n
i
X
i
g
i
X
g
1
2
2
2
σ σ
µ
(II.40).
Indicele de fiabilitate, β este definit ca raportul intre media si abaterea standard a functiei de
performanta structurala [1], [5]:

g
g
σ
µ
β = (II.41).
Daca functia de performanta, g (X
1
, X
2
, ..., X
n
) are o repartitie normala, atunci este valabila relatia
(II.17).
Dezvoltarea functiei in jurul punctului de medie este o practica obisnuita, dar nu exista niciun
motiv pentru a proceda doar in acest mod. Alegerea punctului in jurul caruia se va dezvolta
functia afecteaza estimatiile indicelui de fiabilitate, β, asa cum se arata si in exemplul urmator.

Exemplu: Fie functia de performanta ( )
3 2 1
2X X X g − ⋅ = X , unde X
1
, X
2
si X
3
sunt variabile
aleatoare independente avand mediile μ
X1
, μ
X2
si μ
X3
si dispersiile σ
X1
= σ
X2
= σ
X3
= σ
X
.
Derivatele partiale ale functiei g in raport cu cele trei variabile sunt:

2
1
X
X
g
=
|
|
.
|

\
|


,
1
2
X
X
g
=
|
|
.
|

\
|


, 2
3
− =
|
|
.
|

\
|


X
g
.
51

Fie ( )
3 2 1
, ,
X X X
a µ µ µ = . In acest caz, conform relatiei (II.35), media functiei de performanta este

3 2 1
2
X X X g
µ µ µ µ − ⋅ =
si dispersia sa (conform relatiei (II.40)) este
( ) 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 1 3 2 1 1 2
+ + = + ⋅ + ⋅ =
X X X X X X X X g
µ µ σ σ σ µ σ µ σ .
Indicele de fiabilitate rezulta (relatia II.41):

4
2
2 2
2 1
3 2 1
+ +
− ⋅
= =
X X X
X X X
g
g
µ µ σ
µ µ µ
σ
µ
β .
Daca se considera
|
|
.
|

\
|
=
2
, ,
3
2 1
X
X X
a
µ
µ µ , conform relatiei (II.35), media functiei de performanta este

3 2 1
X X X g
µ µ µ µ − ⋅ =
si dispersia sa (conform relatiei (II.40)) este
( ) 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 1 3 2 1 1 2
+ + = + ⋅ + ⋅ =
X X X X X X X X g
µ µ σ σ σ µ σ µ σ .
Indicele de fiabilitate rezulta (relatia II.41):

4
2 2
2 1
3 2 1
+ +
− ⋅
= =
X X X
X X X
g
g
µ µ σ
µ µ µ
σ
µ
β .
Se observa ca indicele de fiabilitate difera in functie de alegerea punctului in jurul caruia se face
dezvoltarea in serie Taylor a functiei de performanta, ceea ce contravine conceptului clar de
unicitate a indicelui de fiabilitate pentru un element structural dat.
In Figura II.7 se prezinta un exemplu de functie de performanta liniarizata prin dezvoltarea sa in
serie Taylor in jurul punctului de medie, (μ
X1
, μ
X2
) si in jurul unui punct ce apartine functiei de
performanta, (x
1
*
, x
2
*
). Se observa ca se obtin doua functii liniarizate de performanta notate cu g
L

(X). Si din aceasta reprezentare se observa caracterul arbitrar al alegerii punctului de medie ca
punct in jurul caruia se face dezvoltarea in serie Taylor. De ce mai multe ori punctul de medie
nici nu apartine functiei de performanta, g (X).
Metoda de ordin I cu momente de ordin II are urmatoarele dezavantaje [1], [2], [5], [6]:
- functia de performanta g(X) se liniarizeaza pentru valorile medii ale variabilelor aleatoare
de baza; daca g (X) este neliniara, se pot introduce erori semnificative prin neglijarea
termenilor de ordin superior;
- metoda poate conduce la rezultate diferite daca, pentru aceeasi problema, se folosesc
formulari mecanice diferite ale functiei de performanta (de ex., tensiuni vs. eforturi
sectionale);
52

- metoda produce valori ale indicelui de fiabilitate care nu sunt invariante la schimbarea
punctului de liniarizare;
- metoda ignora complet informatia privind repartitia de probabilitate pentru variabilele
aleatoare de baza.
Din aceste motive, metoda este imbunatatita prin dezvoltarea de metode avansate.

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
-5 -3 -1 1 3 5
r=x
1
s=x
2

Figura II.7. Liniarizarea functiei de performanta g (X) prin dezvoltarea in serie Taylor in jurul
punctului de coordonate (μ
X1
, μ
X2
) – triunghiul rosu-, si in jurul punctului de coordonate
(x
1
*
, x
2
*
) – dreptunghiul albastru; g
L
(X) este functia de performanta liniarizata

II.6. Metode avansate pentru analiza fiabilitatii structurilor in teoria FORM

II.6.1. Cazul variabilelor normale necorelate

Pentru a obtine o marime invarianta a indicelui de fiabilitate, β, un prim pas (dar nu suficient)
este de a transforma toate variabilele aleatoare normale necorelate, X
i
, in variabile reduse
standard, X
i
’ ~ N (0, 1):
g
L
(X) = 0
x
2
*
μ
x2
*
g (X) = 0
x
1
*
μ
x1
*
Contururi ale lui f
X
53


i
i
X
X i
i
X
X
σ
µ −
= ' (II.42).
Relatia (II.42) se numeste transformarea Hasofer-Lind si are urmatoarele consecinte [1], [2]:
- unitatea de masura in orice directie a spatiului X’ este abaterea standard a variabilei
reduse standard, 1
'
=
i
X
σ ;
- densitatea de repartitie multivariata, ( )
' '
2
'
1
..., , ,
n
x x x f
X
in spatiul X’ este de tip normal
standard;
- functia de performanta g(X) se transforma in g(X’), prin transformarea functiei original, g
(X) in spatiul X’ al variabilelor aleatoare reduse.
Transformarea Hasofer-Lind poate fi efectuata daca variabilele aleatoare de baza, X
i
sunt normale
si necorelate (sau independente liniar). Daca ρ
ij
< 0,2, sau daca F
XiXj
> 0,99 si ρ
ij
< 0,7, se poate
ignora corelatia si variabilele aleatoare de baza pot fi tratate ca independente.
Pentru a ilustra modul de operare al transformarii Hasofer-Lind, se considera functia de
performanta M = R – S (problema marjei de siguranta). Folosind transformarea Hasofer-Lind, se
definesc variabilele aleatoare reduse standard:
R
R
R
R
σ
µ −
= ' si
S
S
S
S
σ
µ −
= ' . Marja de siguranta, R –
S, se transforma in spatiul variabilelor aleatoare reduse si devine:

S S R R
S R M σ µ σ µ ' ' ' − − + = (II.43).
Prin prelucrarea functiei de performanta in spatiul variabilelor aleatoare reduse, se obtine
urmatoarea relatie intre R’ si S’ ce descrie suprafata de cedare, Figura II.8:

S
S R
S
R
R S
σ
µ µ
σ
σ −
+ = ' ' (II.44)
ceea ce reprezinta o dreapta cu panta
S
R
σ
σ
si cu taietura
S
S R
σ
µ µ −
pe axa s (s’).
In Figura II.8 se duce perpendiculara OA pe latura AB. Unghiul AOB este egal cu unghiul α pe
care il face dreapta M’ = 0 cu axa Or’. Rezulta ca lungimea AB este egala cu
S
R
d tg d x
σ
σ
α ⋅ = ⋅ = .
Aplicand teorema lui Pitagora in triunghiul OAB se obtine distanta de la originea sistemului de
axe r’s’ la suprafata de cedare, d [1], [6]:

2 2
2
2
2
2 2 2
1
S R
S R
S
R
S
S R
S
S R
d tg d d
σ σ
µ µ
σ
σ
σ
µ µ
σ
µ µ
α
+

=
+

= ⇒
|
|
.
|

\
| −
= ⋅ + (II.45).
54

Distanta de la originea spatiului variabilelor aleatoare reduse r’s’ la suprafata de cedare (M’=0)
este o masura a fiabilitatii structurale; daca distanta d creste, zona de cedare (M’ < 0) scade si
probabilitatea de cedare scade; la cresterea distantei d se mareste zona de cedare si probabilitatea
de cedare creste. Se observa ca, pentru cazul in care R si S sunt variabile aleatoare normale
necorelate, distanta d este egala cu indicele de fiabilitate, β. In cadrul metodelor avansate de
analiza a fiabilitatii structurilor in teoria FORM, masura fiabilitatii (sigurantei) prin indicele de
fiabilitate, β se defineste ca distanta minima de la originea spatiului variabilelor aleatoare reduse
la suprafata de cedare reprezentata in acelasi spatiu, Figura II.9. Acest indice de fiabilitate se
numeste indice geometric sau indice Hasofer-Lind.

0
5
-5 -3 -1 1 3 5
r, r'
s, s'

Figura II.8. Functiile de performanta M = 0 si M’ = 0 in spatiul rs, respectiv r’s’


M = 0
M’ = 0
M’ < 0
zona de cedare
M’ > 0
zona de comportare
sigura α
α
x
d
O
A
B
S
S R
σ
µ µ −

55

-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
x
1'
x
2'

Figura II.9. Definirea indicelui geometric de fiabilitate

Revenind la hiperspatiul cu n dimensiuni al variabilelor aleatoare reduse, ecuatia ce descrie
suprafata de cedare este [1], [2]:
( ) 0 ..., , ,
' '
2
'
1
2 21 1 1
= + ⋅ + ⋅ + ⋅
n n
X n X X X X X
X X X g µ σ µ σ µ σ (II.46).
Pe masura ce suprafata de cedare (II.46) se apropie de originea hiperspatiului, zona de
comportare sigura, g(X)>0, descreste si probabilitatea de cedare, P
f
, creste; deci, pozitia
suprafetei de cedare in raport cu originea spatiului variabilelor aleatoare reduse determina masura
fiabilitatii. Pozitia suprafetei de cedare poate fi exprimata prin distanta minima de la
hipersuprafata, g(X)=0 pana la originea hiperspatiului variabilelor aleatoare reduse; punctul de pe
suprafata de cedare situat la distanta minima fata de origine este cel mai probabil punct de cedare
(punct de verificare, punct de proiectare). Aceasta distanta minima este folosita ca masura a
fiabilitatii structurale.
Pentru o intelegere mai buna a conceptelor, se considera cazul bidimensional:
( )
2 1
X X g − = X (II.47)
unde X
1
si X
2
sunt variabile aleatoare normale necorelate. Transformarea Hasofer-Lind va
produce o densitate de repartitie bivariata standard, a carei contururi sunt reprezentate in Figura
II.10. Functia de stare (de performanta) (II.47) se transforma in spatiul variabilelor aleatoare
reduse sub forma, Figura II.10:
( )
2 2 1 1
'
2
'
1
'
X X X X
X X g µ σ µ σ − ⋅ − + ⋅ = X (II.48).
d
min
– distanta minima;
masura a fiabilitatii
g (X
1
’, X
2
’) = 0
g (X
1
’, X
2
’) < 0;
zona de cedare
g (X
1
’, X
2
’) > 0
56

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
-5 -3 -1 1 3 5
x
1
'
x
2
'

Figura II.10. Determinarea indicelui de fiabilitate, β in cazul bidimensional, ( )
2 1
X X g − = X

In Figura II.10, densitatea de repartitie bivariata normala standard, f
X’
(x
1
’, x
2
’) este reprezentata
prin contururile sale ce formeaza cercuri. Suprafata de cedare, g (X’) = 0 este reprezentata de o
dreapta; suprafata corespunzatoare conditiei g (X’) < 0 este zona de cedare si suprafata
corespunzatoare conditiei g (X’) > 0 este zona de comportare sigura. Punctul de verificare, sau cel
mai probabil punct de cedare este P, de coordonate (x
1

*
, x
2

*
), corespunde distantei minime de la
origine la suprafata de cedare; aceasta distanta minima masoara indicele de fiabilitate geometric,
β. Corespunzator dreptei OP, se determina normala unitara si cei doi cosinusi diectori, α
1
si α
2
.
Variabilele aleatoare reduse sunt caracterizate de mediile μ
X1’(2’)
= 0 si de abaterile standard
σ
X1’(2’)
= 1. Abaterea standard este egala cu unitatea si in directia OP ce defineste indicele de
fiabilitate, astfel incat distanta de la origine la suprafata de cedare devine egala cu indicele de
fiabilitate, β. Acesta se masoara perpendicular pe suprafata de cedare, g(X’)=0, deci corespunde
distantei minime de la origine la suprafata de cedare. Avand in vedere ca variabilele aleatoare
sunt normale, este valabila relatia intre indicele de fiabilitate si probabilitatea de cedare,
( ) β − Φ =
f
P .
Conceptele descrise anterior pentru cazul bidimensional raman valabile si in cazul general n-
dimensional, in care sunt n variabile aleatoare normale necorelate de baza, { }
n
X X X ..., , ,
2 1
= X .
Contururi ale
f
X’
(x
1
’, x
2
’) - cercuri
g (X’) = 0
g (X’) < 0 –
zona de cedare
O x
1

*
x
2

*
β
P
normala
unitara
α
2
α
1
57

Variabilele aleatoare de baza se transforma in spatiul n-dimensional standardizat, X’ si suprafata
de cedare este reprezentata de un hiper-plan, g (X’) = 0. Indicele de fiabilitate, β este definit de
relatia [1], [2]
( )
2 / 1
1
2
min ' min X' X'
T
⋅ = =

=
n
i
i
x β (II.49)
cu conditia ca [1], [2]
( ) 0 ' = X g (II.50),
unde x
i
’ (i=1, 2, …, n) reprezinta coordonatele unui punct de pe suprafata de cedare si X’ este
vectorul coordonatelor punctului. Relatia (II.49) arata ca indicele de fiabilitate este dat de distanta
minima intre originea hiperspatiului variabilelor aleatoare reduse si suprafata de cedare. Conditia
(II.50) impune ca punctul de coordonate (x
1
’, x
2
’, …, x
n
’) fata de care se masoara, de la origine,
indicele de fiabilitate, sa apartina suprafetei de cedare. Punctul pentru care cele doua relatii,
(II.49) si (II.50), sunt satisfacute se numeste punct de proiectare (sau de verificare), se noteaza cu
X
’*
, si este proiectia originii hiperspatiului pe suprafata de cedare. Cea mai importanta contributie
in marimea probabilitatii de cedare, P
f
, provine din zona de cedare apropiata de punctul de
proiectare, X
’*
; deci, acest punct corespunde maximului densitatii de probabilitate (sau maximei
verosimilitati) din domeniul de cedare.
Justificarea relatiilor (II.49) si (II.50) se face pe baza urmatorului rationament [1], [2]:
- distanta, D, de la un punct de coordonate X’ = (x
1
’, x
2
’, …, x
n
’) de pe suprafata de cedare,
g (X’) = 0, pana la originea spatiului variabilelor aleatoare reduse este:
( )
2 / 1
1
2 2 2
2
2
1
' ' ' ' ... ' ' X X
T
⋅ = = + + + =

=
n
i
i n
x x x x D (II.51);
- punctul de pe suprafata de cedare de coordonate X’
*
= (x
1

*
, x
2

*
, …, x
n

*
) ce este situat la
distanta minima fata de originea spatiului variabilelor aleatoare reduse se obtine prin
minimizarea functiei D cu conditia ca g (X’
*
) = 0.
Abordarea se reduce la o problema de minimizare, min D, cu o restrictie g (X’
*
) = 0, din care
rezulta coordonatele punctului de proiectare, X’
*
si indicele de fiabilitate, β = min D. In
continuare se prezinta procedura de determinare a indicelui de fiabiliate pentru functii liniare si
neliniare de cedare (de performanta).


II.6.1.1. Functie liniara de cedare

In cazul in care functia de cedare, g (X) este de tip liniar, se determina o relatie directa intre
coordonatele punctului de verificare si indicele de fiabilitate. Cazul general este n-dimensional,
58

dar pentru o perspectiva geometrica intuitiva se poate face referire la Figura II.10 care priveste
cazul bidimensional. Calculul coordonatelor punctului de verificare si a indicelui de fiabilitate se
face in urmatorii pasi [1], [5], [6]:
- se determina componentele, c
i
ale vectorului normal, orientat spre originea spatiului n-
dimensional, pe hiperplanul g (X’) = 0:
'
i
i
x
g
c


= λ (II.52),
unde λ este o constanta arbitrar aleasa;
- se determina lungimea totala, l a vectorului normal pe hiperplanul g (X’) = 0:

=
=
n
i
i
c l
1
2
(II.53);
- se determina cosinusii directori, α
i
ai vectorului normal pe hiperplanul g (X’) = 0:

=
|
|
.
|

\
|


|
|
.
|

\
|


= =
n
i
i
i
i
i
x
g
x
g
l
c
1
2
'
'
α (II.54);
- se determina coordonatele, x
i

*
ale punctului de proiectare (de verificare):
β β α ⋅
|
|
.
|

\
|


|
|
.
|

\
|


− = ⋅ − =

=
n
i
i
i
i i
x
g
x
g
x
1
2
'
'
*
' (II.55);
in relatia (II.55) apare semnul minus deoarece cosinusii directori sunt componente ale
normalei orientate spre origine iar coordonatele sunt orientate dinspre origine;
- se inlocuiesc coordonatele x
i

*
in functia liniara de cedare, g(X’
*
)=0, de unde se determina
indicele de fiabilitate, β:
α α β ⋅ − =
|
|
.
|

\
|


|
|
.
|

\
|


⋅ −
= ⋅ − ==
=
=
T
n
i
i
i
n
i
i
n
i
i i
X
x
g
x
g
x
x
*
1
2
*
*
1
*
1
*
'
'
'
'
' (II.56).
Pentru o functie liniara de cedare, care conduce la o suprafata liniara de cedare (un hiperplan in
spatiul variabilelor aleatoare reduse), cosinusii directori nu se schimba odata cu pozitia normalei
unitare in lungul suprafetei de cedare, astfel incat procedeul de determinare a setului de
coordonate x
i

*
este direct, si nu iterativ, ca in cazul functiei neliniare de cedare.
59

II.6.1.2. Functie neliniara de cedare

In cazul unei functii neliniare de cedare, g(X’), valoarea indicelui de fiabilitate, β se obtine
iterativ. Se aproximeaza suprafata neliniara de cedare g(X’)=0 printr-un hiperplan tangent,
g
L
(X’)=0 intr-un punct de proiectare ales arbitrar in spatiul variabilelor reduse, Figura II.11
(figura este valabila doar pentru cazul bidimensional). Aproximarea se obtine numeric prin
dezvoltarea functiei de cedare in serie Taylor de ordinul I in jurul punctului de proiectare ales.
Astfel, problema revine la cazul functiei liniare de cedare. Urmarind pasii descrisi pentru functia
liniara, se determina valoarea indicelui de fiabilitate, β cu care se recalculeaza coordonatele
punctului de proiectare. Daca valorile recalculate ale coordonatelor punctului de proiectare se
apropie suficient de mult de coordonatele punctului ales initial, atunci se considera ca s-au
obtinut valorile reale ale indicelui de fiabilitate si ale coordonatelor punctului de proiectare. In
schimb, daca valorile recalculate ale coordonatelor punctului de proiectare difera de coordonatele
punctului ales initial, se reia calculul, considerand noile valori ale coordonatelor punctului de
proiectare ca punct in jurul caruia se face dezvoltarea in serie Taylor de ordinul I a suprafatei
neliniare de cedare. Calculul se repeta pana la obtinerea convergentei.

-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
x
1'
x
2'

Figura II.11. Aproximarea suprafatei neliniare de cedare printr-un hiperplan tangent intr-un punct
de proiectare ales arbitrar de coordonate x
i

*


Pentru cazul general in care se considera o functie neliniara de cedare cu n variabile aleatoare, g
(X
1
, X
2
, …, X
n
), se pastreaza definitia indicelui de fiabilitate geometric ca distanta minima de la
origine la suprafata de cedare in spatiul variabilelor aleatoare reduse [1], [2]:
g (X’) = 0
g
L
(X’) = 0
g (X’) > 0
Zona de comportare sigura
Punct de proiectare de
coordonate (x
1

*
, x
2

*
)
Indice de
fiabilitate, β
60=
=
n
i
i
x
1
2
' min β (II.57)
cu conditia ca
( ) 0 = X g (II.58).

Relatia (II.58) este echivalenta cu g(X)=0.
Solutia ecuatiilor (II.57) si (II.58) se obtine prin metode de optimizare neliniara. Se folosesc
notatiile:
X
*
- vectorul coordonatelor punctului de proiectare in coordonate initiale;
X’
*
- vectorul coordonatelor punctului de proiectare in coordonate reduse.
Solutia se obtine iterativ prin rezolvarea urmatorului sistem de “n+1” ecuatii [1], [2]:

( )
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
=
=
|
|
.
|

\
|


|
|
.
|

\
|


=

=
0 ..., , ,
, 1 pentru ,
'* '*
2
'*
1
1
2
*
'
*
'
*
n
n
i
i
i
i
x x x g
n i
x
g
x
g
α
(II.59).
Ecuatia “n+1” a sistemului (II.59) poate fi scrisa atat in spatiul variabilelor aleatoare reduse, cat
si in spatiul variabilelor aleatoare originale. Primele “n” ecuatii ale sistemului (II.59) determina
cosinusii directori, cu care obtinem proiectiile indicelui de fiabilitate pe axele spatiului
variabilelor aleatoare reduse:
n i x
i i
, 1 pentru ,
* '*
= ⋅ − = β α (II.60).
Coordonatele obtinute din relatia (II.60) se folosesc pentru a determina coordonatele punctului de
proiectare in spatiul variabilelor aleatoare originale:
n i x x
i i i i
X i X X i X i
, 1 pentru ,
* '* *
= ⋅ ⋅ − = ⋅ + = σ β α µ σ µ (II.61).
Coordonatele obtinute din relatia (II.60) se introduc in cea de a “n+1” ecuatie a sistemului (II.59),
de unde se determina valoarea indicelui de fiabilitate, β.
Observatii:
- in sistemul de ecuatii (II.59), semnul
*
indica faptul ca evaluarea cantitatilor se face pentru
punctul de proiectare;
- primele “n” ecuatii ale sistemul (II.59) provin din aproximatia de ordin I (liniara) a
suprafetei de cedare;
61

- α
i
*
sunt cosinusii directori ai hiperplanului tangent in punctul de proiectare in sistemul de
coordonate reduse;
- alternativ, coordonatele obtinute cu relatia (II.61) se introduc in relatia g(X
*
)=0, de unde
se determina valoarea β; astfel, functia de cedare descrisa de ceea de a “n+1”-a ecuatie a
sistemului (II.59), rescrisa in spatiul variabilelor aleatoare originale, devine:
( ) ( ) ( ) | | 0 ..., , ,
* *
2
*
1
2 2 1 1
= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ −
n n
X n X X X X X
g σ β α µ σ β α µ σ β α µ (II.62).
Algoritmul numeric de rezolvare a sistemului de ecuatii (II.59) este urmatorul [1], [2]:
1. Se alege un set de valori initiale pentru coordonatele punctului de proiectare in spatiul
variabilelor aleatoare initiale (de baza). De obicei se incepe cu valorile medii ale
variabilelor aleatoare de baza, dar se poate incepe cu orice alt set de coordonate ales pe
baza experientei. Se determina variabilele aleatoare in coordonate reduse:
n i
X
X
i
i
X
X i
i
, 1 ,
'
=

=
σ
µ
(II.63);
2. Se evalueaza cosinusii directori in punctul de proiectare:
n i
x
g
x
g
n
i
i
i
i
, 1 ,
1
2
*
'
*
'
*
=
|
|
.
|

\
|


|
|
.
|

\
|


=

=
α (II.64);
alternativ, derivatele partiale pot fi scrise ca:
* *
'
*
' |
|
.
|

\
|


⋅ =
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|


i
X
i
i
i i
x
g
x
x
x
g
x
g
i
σ (II.65);
3. Pentru determinarea valorii indicelui de fiabilitate β se rezolva urmatoarea ecuatie:
( ) ( ) ( ) | | 0 ..., , ,
* *
2
*
1
2 2 1 1
= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ −
n n
X n X X X X X
g σ β α µ σ β α µ σ β α µ (II.66);
4. Folosind valoarea indicelui de fiabilitate, β determinata in pasul 3, se gasesc coordonatele
unui nou punct de proiectare:
n i x
i i
X i X i
, 1 ,
* *
= ⋅ ⋅ − = σ β α µ (II.67);
5. Se repeta pasii 1-4 pana se obtine convergenta (coordonatele punctului de proiectare din
pasul 1 sunt suficient de apropiate de coordonatele din pasul 4; se accepta o diferenta de
5% - 10%).
In Figurile II.12 (a,b,c) se prezinta un exemplu de reprezentare grafica a evolutiei rezultatelor
iteratiilor pentru o functie neliniara de cedare in spatiul variabilelor aleatoare initiale (de baza), X
62

si Y. Aceeasi evolutie, dar in spatiul variabilelor aleatoare reduse, X’ si Y’ se prezinta in Figurile
II.13 (a,b,c).

X
Y
g(X,Y)=0
P iter 1
P iter 2
Plan tangent iter 1
Plan tangent iter 2

Figura II.12a. Functia neliniara de cedare, g (X, Y), in spatiul variabilelor aleatoare de baza;
punctul de proiectare, P, in iteratia 1 (cerc rosu) si planul tangent in interatia 1;
punctul de proiectare, P, in iteratia 2 (cruce rosie) si planul tangent in iteratia 2

X
Y
g(X,Y)=0
P iter 2
P iter 3
Plan tangent iter 2
Plan tangent iter 3

Figura II.12b. Functia neliniara de cedare, g (X, Y), in spatiul variabilelor aleatoare de baza;
punctul de proiectare, P, in iteratia 2 (cruce rosie) si planul tangent in interatia 2;
punctul de proiectare, P, in iteratia 3 (dreptungi verde) si planul tangent in iteratia 3

63

X
Y
g(X,Y)=0
P iter 3
P iter 4
Plan tangent 3

Figura II.12c. Functia neliniara de cedare, g (X, Y), in spatiul variabilelor aleatoare de baza;
punctul de proiectare, P, in iteratia 3 (dreptungi verde) si planul tangent in interatia 3;
punctul de proiectare, P, in iteratia 4 (X albastru); se observa ca exista converenta, intrucat
punctele de proiectare in iteratiile 3 si 4 coincid

-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
-4 -2 0 2 4 6 8
X'
Y'
g(X',Y')=0
P iter 1
P iter 2
Plan tangent iter 1
Plan tangent iter 2

Figura II.13a. Functia neliniara de cedare, g (X’, Y’), in spatiul variabilelor aleatoare reduse;
punctul de proiectare, P, in iteratia 1 (cerc rosu) si planul tangent in interatia 1;
punctul de proiectare, P, in iteratia 2 (cruce rosie) si planul tangent in iteratia 2
64

-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
-4 -2 0 2 4 6 8
X'
Y'
g(X',Y')=0
P iter 2
P iter 3
Plan tangent iter 2
Plan tangent iter 3

Figura II.13b. Functia neliniara de cedare, g (X’, Y’), in spatiul variabilelor aleatoare reduse;
punctul de proiectare, P, in iteratia 2 (cruce rosie) si planul tangent in interatia 2;
punctul de proiectare, P, in iteratia 3 (dreptungi verde) si planul tangent in iteratia 3

-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
-4 -2 0 2 4 6 8
X'
Y'
g(X',Y')=0
P iter 3
P iter 4
Plan tangent iter 3

Figura II.13c. Functia neliniara de cedare, g (X’, Y’), in spatiul variabilelor aleatoare reduse;
punctul de proiectare, P, in iteratia 3 (dreptungi verde) si planul tangent in interatia 3;
punctul de proiectare, P, in iteratia 4 (X albastru); se observa ca exista converenta, intrucat
punctele de proiectare in iteratiile 3 si 4 coincid

Daca functia de cedare este liniara, pasul 1 din algoritm nu mai este necesar si obtinerea solutiilor
sistemului de ecuatii (II.59) se face direct, fara iteratii, deoarece cosinusii directori ai suprafatei
65

liniare de cedare sunt constanti (nu depind de coordonatele punctului de proiectare ales). Daca
functia de cedare este neliniara, cosinusii directori ai hiperplanului tangent in punctul de
proiectare ales depind de coordonatele acestuia si obtinerea solutiilor sistemului de ecuatii (II.59)
se face iterativ.
Deoarece variabilele aleatoare de baza sunt normale si necorelate, este adevarata relatia intre
indicele de fiabilitate si probabilitatea de cedare, ( ) β − Φ =
f
P . Totusi, datorita neliniaritatii
functiei de cedare (si implicit a suprafetei de cedare), relatia precedenta introduce aproximari ale
probabilitatii de cedare. Interpretand probabilitatea de cedare ca valoarea integralei densitatii
multivariate de repartitie a variabilelor aleatoare de baza evaluata pentru zona de cedare,
probabilitatea de cedare este subestimata sau supraestimata, in functie de forma suprafetei de
cedare (concava sau convexa), Figura II.14. Astfel, daca suprafata de cedare este concava spre
origine, Figura II.14a, atunci zona reala de cedare delimitata de suprafata de cedare g (X’) = 0
este mai mare decat zona aproximativa de cedare delimitata de planul tangent in punctul de
proiectare, si probabilitatea de cedare este subestimata. Daca suprafata de cedare este convexa,
Figura II.14b, atunci zona reala de cedare delimitata de suprafata de cedare g (X’) = 0 este mai
mica decat zona aproximativa de cedare delimitata de planul tangent in punctul de proiectare, si
probabilitatea de cedare este supraestimata [1].
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
x
1'
x
2'

-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
x
1'
x
2'

Figura II.14a. P
f
subestimata; suprafata de
cedare concava
Figura II.14b. P
f
supraestimata; suprafata de
cedare convexa


II.6.1.3. Factori de sensibilitate

Cosinusii directori, α
i
indica sensibilitatea functiei de cedare g (X’) in punctul x
i

*
la variatia
variabilei aleatoare de baza corespunzatoare, X
i
, Figura II.14c. Daca valoarea lui α
i
este mare,
atunci variatii reduse ale variabilei aleatoare de baza X
i
produc variatii ample ale functiei de
cedare g (X’), Figura II.14d. Daca valoarea lui α
i
este mica, atunci sensibilitatea functiei de
g (X’) < 0
Zona de cedare
g (X’) < 0
Zona de cedare
g (X’) = 0
g (X’) = 0
Plan tangent
Plan tangent
66

cedare la variatia variabilei aleatoare de baza X
i
este redusa si acest fapt poate fi interpretat ca un
semnal ca aceasta sa fie tratata mai degraba ca o constanta. Folosind acest concept putem defini
[1], [2], [6]:
- sensibilitatea omisiunii – efectul asupra indicelui de fiabilitate, β daca o variabila
aleatoare de baza este inlocuita cu o constanta;
- sensibilitatea ignorantei - efectul asupra indicelui de fiabilitate, β daca o constanta este
inlocuita cu o variabila aleatoare.

α
1
α
2
1
x
2

x
1

x
2

*
x
1

*
g(X’)=0α
1
α
2
1
x
2

x
1

x
2

*
x
1

*
g(X’)=0


Figura II.14c. Cosinusii directori ai suprafetei
de cedare g(X’)=0 in punctul de proiectare;
cazul cosinusilor directori cu valori apropiate
Figura II.14c. Cosinusii directori ai suprafetei
de cedare g(X’)=0 in punctul de proiectare;
cazul cosinusilor directori cu valori diferite


II.6.1.4. Interpretarea metodei de ordinul I pentru analiza fiabilitatii

Dezvoltand functia de cedare (de performanta), g (X) in serie Taylor in jurul punctului X
*
situat
pe suprafata de cedare (astfel incat g (X
*
) =0), se obtine relatia [1]:
( ) ( ) ( )

=
+
|
|
.
|

\
|


⋅ − + ≅
n
i
i
i i n n
X
g
x X x x x g X X X g
1
*
* * *
2
*
1 2 1
... ..., , , ..., , , (II.68).
Dar, intrucat punctul X
*
este situat pe suprafata de cedare (g (X
*
) =0), primul termen din relatia
(II.68) dispare, si functia de cedare se rescrie ca [1]:
( ) ( )

=
+
|
|
.
|

\
|


⋅ − ≅
n
i
i
i i n
X
g
x X X X X g
1
*
*
2 1
... ..., , , (II.69).
Se pot demonstra urmatoarele identitati:
( )
'* '* *
' '
i i X i X X i X X i i
x X x X x X
i i i i i
− ⋅ = ⋅ − − ⋅ + = − σ σ µ σ µ (II.70)
67


*
'
*
'
'
*
1
|
|
.
|

\
|


⋅ =
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|


i X i
i
i i
X
g
X
X
X
g
X
g
i
σ
(II.71).
Din relatiile (II.69)…(II.71) rezulta ca [1]:
( ) ( )

=
+
|
|
.
|

\
|


⋅ − ≅
n
i
i
i i n
X
g
x X X X X g
1
*
'*
2 1
...
'
' ..., , , (II.72).
Din relatia (II.72), se determina media functiei de cedare (tinand cont de faptul ca 0
'
=
i
X
µ )


=
|
|
.
|

\
|


⋅ − ≅
n
i
i
i g
X
g
x
1
*
'
'*
µ (II.73)
si dispersia functiei de cedare (tinand cont de faptul ca 1
2
'
=
i
X
σ )

∑ ∑
= =
|
|
.
|

\
|


= ⋅
|
|
.
|

\
|n
i
i
n
i
X
i
g
X
g
X
g
i
1
2
*
'
1
2
2
*
'
2
'
σ σ (II.74).
Din relatiile (II.73) si (II.74) se determina raportul intre media si abaterea standard a functiei de
cedare [1]:=
=
|
|
.
|

\
|


|
|
.
|

\
|


⋅ −
=
n
i
i
n
i
i
i
g
g
X
g
X
g
x
1
2
*
'
1
*
'
'*
σ
µ
(II.75).
Se observa ca relatia (II.75) este identica cu relatia (II.56) de determinare a indicelui de
fiabilitate. Asadar, cand se foloseste punctul de medie in aproximarea de ordin I a functiei
neliniare de cedare, apar erori semnificative deoarece raportul
g
g
σ
µ
nu este in mod necesar
distanta minima de la suprafata de cedare la originea spatiului variabilelor reduse. Mai mult,
folosirea punctului de medie in aproximarea de ordin I conduce la lipsa de invarianta a indicelui
de fiabilitate pentru functii de cedare cu formulari echivalente. Asa cum s-a aratat anterior, pentru
functii de cedare echivalente, R - S = 0 si R/S=1, s-au obtinut indici de fiabilitate cu valori
diferite. Lipsa de invarianta si estimarea corecta a indicelui de fiabilitate sunt rezolvate daca
aproximarea de ordin I este evaluata intr-un punct de pe suprafata de cedare.
In cazul unei functii liniare de cedare, valoarea indicelui de fiabilitate se poate determina atat
analitic, cat si folosind algoritmul de calcul prezentat anterior la punctul 6.1.2. Se considera o
functie liniara de cedare:
( )

=
+ =
n
i
i i
X a a g
1
0
X (II.76).
68

Egaland cu zero relatia (II.76) se obtine ecuatia suprafetei de cedare ce este reprezentata de un
hiperplan.
Media functiei de cedare este


=
+ =
n
i
X i g
i
a a
1
0
µ µ (II.77)
si dispersia functiei de cedare este data de relatia
( )

=
⋅ =
n
i
X i g
i
a
1
2 2
σ σ (II.78).
Raportul intre media si abaterea standard a functiei de cedare este:

( )


=
=

+
=
n
i
X i
n
i
X i
g
g
i
i
a
a a
1
2
1
0
σ
µ
σ
µ
(II.79).
Pentru a determina valoarea indicelui de fiabilitate folosind algoritmul de calcul prezentat la
punctul 6.1.2, se evalueaza mai intai derivatele partiale necesare determinarii cosinusilor directori
la suprafata de cedare:

i i
X i
i
X
i
a
X
g
X
g
σ σ ⋅ =
|
|
.
|

\
|


⋅ =
|
|
.
|

\
|


* *
'
(II.80).
Cosinusii directori la suprafata de cedare in punctul de proiectare se determina prin introducerea
relatiei (II.80) in relatia generala de calcul (II.64) [1]:

( )
2
1
*

=


=
n
i
X i
X i
i
i
i
a
a
σ
σ
α (II.81).
Punand conditia ca punctul de proiectare sa se afle pe suprafata de cedare rezulta ca [1]:
( ) ( ) 0
1
*
0
1
*
0
*
= ⋅ ⋅ − ⋅ + = + =
∑ ∑
= =
n
i
X
i X i
n
i
i i
i
i
a a x a a g σ β α µ X (II.82).
Prelucrand relatia (II.82) se obtine

∑ ∑
= =
⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ +
n
i
X
i i
n
i
X i
i
i
a a a
1
*
1
0
σ β α µ (II.83)
de unde se determina valoarea indicelui de fiabilitate [1]:

( )
( )
( )=
=
=
=
=
=
=

⋅ +
=


⋅ +
=
⋅ ⋅
⋅ +
=
n
i
X
i
n
i
X i
n
i
X
i
n
i
X
i
n
i
X i
n
i
X
i i
n
i
X i
i
i
i
i
i
i
i
a
a a
a
a
a a
a
a a
1
2
1
0
1
2
1
2
1
0
1
*
1
0
σ
µ
σ
σ
µ
σ α
µ
β (II.84).
69

Se observa identitatea relatiilor (II.79) si (II.84), astfel demonstrandu-se analitic corectitudinea
relatiei directe de calcul a indicelui de fiabilitate (II.79) in cazul unei functii liniare de cedare.


II.6.2. Cazul variabilelor negaussiene necorelate

In cazul in care variabilele aleatoare de baza X
1
, X
2
, …, X
n
sunt necorelate si negaussiene (non-
normale), acestea se transforma in variabile aleatoare necorelate normale folosind repartitii
normal echivalente. Dupa efectuarea acestor transformari, calculul indicelui de fiabilitate se face
ca in cazul variabilelor normale necorelate.
Pentru o variabila aleatoare de baza negaussiana, X
i
repartitia normala echivalenta poate fi
obtinuta punand conditia de egalitate intre [1], [2]:
(i) probabilitatile de nedepasire a valorii x
i
*
evaluate cu repartitia normala echivalenta si
respectiv, cu repartitia negaussiana a variabilei aleatoare X
i
, Figura II.15;
(ii) probabilitatile ca valoarea x
i
*
sa se gaseasca in intervalul (x
i
*
, x
i
*
+dx
i
) evaluate cu
repartitia normala echivalenta si respectiv, cu repartitia negaussiana a variabilei aleatoare
X
i
, Figura II.16;
Punctul avand coordonata x
i
*
se gaseste pe suprafata de cedare (punct de proiectare) .


x
F
X
(x )
Normal
echivalent
Negaussian
Punct de
proiectare
detaliu


x
F
X
(x )
Normal
echivalent
Negaussian
Punct de
proiectare
x
i
*


Figura II.15a. Egalarea ordonatelor functiei
de repartitie normala echivalenta si a functiei
de repartitie negaussiene a variabilei
aleatoare X
i
in punctul de proiectare avand
coordonata x
i
*

Figura II.15b. Egalarea ordonatelor functiei
de repartitie normala echivalenta si a functiei
de repartitie negaussiene a variabilei
aleatoare X
i
in punctul de proiectare avand
coordonata x
i
*
(detaliu)

70


x
f
X
(x )
Normal
echivalent
Negaussian
Punct de
proiectare
detaliu


x
f X (x )
Normal
echivalent
Negaussian
Punct de
proiectare
x
i
*


Figura II.16a. Egalarea probabilitatilor ca
valoarea x
i
*
sa se gaseasca in intervalul (x
i
*
,
x
i
*
+dx
i
) evaluate cu repartitia normala
echivalenta si respectiv, cu repartitia
negaussiana a variabilei aleatoare X
i

Figura II.16b. Egalarea probabilitatilor ca
valoarea x
i
*
sa se gaseasca in intervalul (x
i
*
,
x
i
*
+dx
i
) evaluate cu repartitia normala
echivalenta si respectiv, cu repartitia
negaussiana a variabilei aleatoare X
i
(detaliu)

Din egalitatea (i) rezulta ca [1], [2]

( )
*
*
i X N
X
N
X i
x F
x
i
i
i
=
|
|
.
|

\
| −
Φ
σ
µ
(II.85),
unde:
F
Xi
este functia de repartitie originala negaussiana a variabilei aleatoare, X
i
;
Φ este functia de repartitie normala standard;
μ
N
Xi
este media repartitiei normale echivalente a variabilei aleatoare, X
i
;
σ
N
Xi
este abaterea standard a repartitiei normale echivalente a variabilei aleatoare, X
i
.
Din relatia (II.85) se obtine media repartitiei normale echivalente a variabilei aleatoare, X
i
:
( ) | |
* 1 *
i X
N
Xi i
N
X
x F x
i i

Φ ⋅ − = σ µ (II.86).
Din egalitatea (ii) rezulta ca [1], [2]
( )
i i X i N
X
N
X i
dx x f dx
x
i
i
i * '
*
=
|
|
.
|

\
| −
σ
µ
ϕ (II.87),
unde:
f
Xi
este densitatea de repartitie originala negaussiana a variabilei aleatoare, X
i
;
71

φ este densitatea de repartitie normala standard;

N
X
N
X i
i
i
i
x
x
σ
µ −
=
'
;
N
X i
i
i
dx
dx
σ
1
'
= .
Prelucrand relatia (II.87) rezulta ca:
( )
*
*
1
i X N
X
N
X i
N
X
x f
x
i
i
i
i
=
|
|
.
|

\
| −

σ
µ
ϕ
σ
(II.88).
Dar, conform relatiei (II.85) exista egalitatea:
( ) | |
* 1
*
i X N
X
N
X i
x F
x
i
i
i −
Φ =

σ
µ
(II.89).
Combinand relatiile (II.88) si (II.89), obtinem abaterea standard a repartitiei normale echivalente
a variabilei aleatoare, X
i
[1], [2]:

( ) | | { }
( )
*
* 1
i X
i X N
X
x f
x F
i
i
i

Φ
=
ϕ
σ (II.90).
Avand media repartitiei normale echivalente, data de relatia (II.86), si abaterea standard a
repartitie normale echivalente, data de relatia (II.90), se determina repartitia normala echivalenta
a variabilei aleatoare X
i
, transformandu-se astfel variabila aleatoare negaussiana intr-una
gaussiana (normala). Se repeta acest calcul pentru fiecare variabila aleatoare de baza si, apoi, se
calculeaza indicele de fiabilitate ca in cazul variabilelor normale necorelate.


II.6.3. Cazul variabilelor normale corelate

In cazul in care variabilele aleatoare de baza X
1
, X
2
, …, X
n
sunt normale si corelate, acestea se
transforma in variabile aleatoare normale necorelate. Dupa efectuarea acestei transformari,
calculul indicelui de fiabilitate se face ca in cazul variabilelor normale necorelate.
In cazul in care functia de cedare (de performanta, de stare limita) este liniara (data de relatia
(II.76)), indicele de fiabilitate se determina direct cu relatia

∑∑

= =
=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+
= =
n
i
n
j
X X ij j i
n
i
X i
g
g
j i
i
a a
a a
1 1
1
0
σ σ ρ
µ
σ
µ
β (II.91),
72

unde ρ
ij
este coeficientul de corelatie al variabilelor aleatoare X
i
si X
j
.
Pentru setul de variabile aleatoare de baza X
1
, X
2
, …, X
n
se defineste matricea de covarianta,
notata cu C [1], [2]

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
(
(
(
(
(
(
(
¸
(

¸

= =
2
2 1
2
2
1 2
1 2 1
2
... , Cov , Cov
.
.
.
...
...
...
.
.
.
.
.
.
, Cov ... , Cov
, Cov ... , Cov
Cov
2
1
n
X n n
n X
n X
X X X X
X X X X
X X X X
σ
σ
σ
C (II.92),

unde Cov(X
i
, X
j
) este covarianta variabilelor aleatoare X
i
si X
j
.
Pentru variabilele aleatoare reduse,
i
i
X
X i
i
X
X
σ
µ −
=
'
, matricea de covarinta se transforma in
matricea coeficientilor de corelatie, C’ [1], [2]:

(
(
(
(
(
(
(
¸
(

¸

=
1 ...
.
.
.
...
...
...
.
.
.
.
.
.
... 1
... 1
2 1
2 21
1 12
n n
n
n
ρ ρ
ρ ρ
ρ ρ
C' (II.93).
Vectorul variabilelor aleatoare de baza, X, sau a variabilelor aleatoare reduse, X’, se transforma
intr-un vector Y de variabile aleatoare necorelate cu relatia [1], [2]
' X T Y
T
⋅ = (II.94),
unde T este o matrice de transformare calculata din matricea coeficientilor de corelatie, C’, ca
vectori proprii ortogonali ce corespund valorilor proprii ale lui C’, si T
T
este transpusa matricei
de transformare, T.
Valorile proprii ale lui C’ se obtin prin determinarea radacinilor ecuatiei caracteristice [1], [2]
0 ' = ⋅ − I E C (II.95),
unde E este vectorul valorilor proprii ale lui C’ si I este matricea diagonala unitara de dimensiune
n x n:
73


(
(
(
(
(
(
(
¸
(

¸

=
1 ... 0 0
.
.
.
...
...
...
.
.
.
.
.
.
0 ... 1 0
0 ... 0 1
I (II.96).
Vectorii proprii, V
i
(i = 1, 2, …, n) ai matricii coeficientilor de corelatie, C’ se obtin din
urmatoarea ecuatie matriciala [1], [2]
( ) 0 ' = ⋅ ⋅ −
i
V I C
i
E (II.97),
unde E
i
este valoarea proprie “i”.
Vectorii proprii ortogonali (normalizati) se obtin prin impartirea fiecarui element al vectorului V
i

la radacina patrata a sumei patratelor (SRSS) tuturor elementelor acestuia. Matricea de
transformare, T, se obtine prin asamblarea celor n vectori proprii normalizati, in aceeasi ordine ca
si valorile proprii.
In final, vectorul variabilelor aleatoare normale necorelate se obtine cu relatia [1], [2]
{ } | | { } { } | | | | { } { }
N
X
N
X
N
X
N
X
μ Y T σ μ X σ X + ⋅ ⋅ = + ⋅ = ' (II.98),
unde
| |
N
X
σ este matricea diagonala a abaterilor standard ale variabilelor aleatoare de baza, si
{ }
N
X
μ este vectorul valorilor medii ale variabilelor aleatoare de baza.


II.6.4. Metoda directa de simulare Monte-Carlo

Metoda directa de simulare Monte-Carlo implica parcurgerea urmatorilor pasi:
- se genereaza valori aleatoare pentru variabilele de baza X
i
in conformitate cu
caracteristicile de probabilitate ale acestora;
- se introduc valorile generate in functia de performanta (de stare, de cedare), g(∙);
- se calculeaza valorile functiei de perfomanta, g(∙); cedarea se produce atunci cand functia
de performanta are valori mai mici ca zero, g(∙) < 0.
Probabilitatea de cedare se calculeaza ca raport intre numarul de cicluri de simulare pentru care s-
a podus cedarea (g(∙)<0), N
f
, si numarul total de cicluri de simulare, N [1], [2]:

N
N
P
f
f
= (II.99).
74

Media probabilitatii de cedare este [1], [2], [6]

f
P = µ (II.100),
dispersia probabilitatii de cedare este [1], [2], [6]

( )
N
P Re
N
P P
f f f

=
⋅ −
=
1
2
σ (II.101),
si coeficientul de variatie al probabilitatii de cedare este

( )
f
f
f
f f
P N
P
P N
P P
V


=

⋅ −
=
1 1
2
(II.102).
Se observa din relatiile (II.101) si (II.102) ca valorile dispersiei si ale coeficientului de variatie
scad odata cu cresterea numarului de cicluri de simulare; deci, pentru o precizie sporita, este
necesar un numar mare de cicluri de simulare. De asemenea, numarul de cicluri de simulare
trebuie sa fie mai mare ca valoarea inversa a probabilitatii de cedare ce se determina. Calculul se
incepe cu o valoare arbitrara (suficient de mare, uzual mai mare ca 10
4
) a numarului de cicluri de
simulare si se determina o probabilitate de cedare; apoi, se mareste numarul de cicluri (de 10 ori)
si se recalculeaza probabilitatea de cedare. Daca valoarea nou determinata a probabilitatii de
cedare difera substantial de valoarea initiala, se mareste din nou numarul de cicluri de simulare si
se recalculeaza probabilitatea de cedare. Calculul se opreste atunci cand valorile probabilitatilor
de cedare din doua seturi de simulari consecutive sunt suficient de apropiate.


II.7. Proiectarea bazata pe fiabilitate

II.7.1. Introducere

Proiectarea bazata pe fiabilitate este bazata pe [6]:
1. caracteristicile de probabilitate ale incarcarilor / efectelor sectionale ale incarcarilor;
2. caracteristicile de probabilitate ale rezistentelor de material / rezistentelor sectionale;
3. metodele de analiza a fiabilitatii.
Exista trei nivele ale metodelor de analiza a fiabilitatii structurale [6]:
- metode de nivel I, ce folosesc coeficienti partiali de siguranta calibrati pe modele de
analiza a fiabilitatii;
75

- metode de nivel II, bazate pe momente ale variabilelor aleatoare si care folosesc
apoximarea liniara a functiilor neliniare de performanta (de stare) (de ex., FORM);
- metode de nivel III, ce folosesc descrierea probabilistica completa a variabilelor aleatoare
de baza.
In proiectarea bazata pe fiabilitate exista doua abordari de baza [6]:
(i) proiectarea directa bazata pe fiabilitate;
(ii) proiectarea folosind coeficientii partiali de siguranta.
Abordarea (i) include metode de nivel II si/sau de nivel III. Conditia de proiectare este asigurarea,
pentru sistemul proiectat, a unui indice de fiabilitate efectiv cel putin egal cu indicele de
fiabilitate tinta [1], [6]:

tinta fectiv
β β ≥
e
(II.103)
Abordarea (ii) este o metoda de nivel I. Abordarea este denumita LRFD (Load and Resistance
Factored Design) in literatura de limba engleza. Conditia de proiectare este exprimata astfel:
“Valoarea de poiectare a rezistentei sectionale este mai mare, sau cel mult egala cu suma
valorilor de proiectare a efectelor sectionale ale incarcarilor”. Aceasta conditie se exprima
matematic astfel [1]:

∑ ∑
= =
⋅ ≥ ⋅ ⇔ ≥
m
i
i k i E k R
m
i
i d d
E R E R
1
, ,
1
,
γ γ (II.104).
In relatia (II.104) indicele “d” se refera la valori de proiectare, indicele “k” se refera la valori
caracteristice si coeficientii γ sunt coeficienti partiali de siguranta. Relatia (II.104) implica faptul
ca starea limita nu este depasita (functia de performanta este cel putin egala cu zero) atunci cand
se introduc in analiza valorile de proiectare, { } ... , , ..., , , ..., , ,
2 1 2 1 2 1
d d d d d d d
a a F F E E θ θ = si
{ } ... , , ..., , , ..., , ,
2 1 2 1 2 1
d d d d d d d
a a X X R R θ θ = , unde:
F – actiune / incarcare;
X – proprietate de material;
a – proprietate geometrica;
θ – incertitudine de modelare.


II.7.2. Proiectarea bazata pe fiabilitate conform EN 1990 – Basis of Structural Design

Fie E, efectul sectional al incarcarilor si R, rezistenta sectionala, ambele considerate variabile
aleatoare de baza.
76

(i) Se considera variabila aleatoare E, efectul sectional al incarcarilor, Figura II.17. Variabila
aleatoare redusa, e este:

E
E
E
e
σ
µ −
= (II.105).
Pentru E=E
d
(unde E
d
este valoarea de proiectare a efectului sectional al incarcarilor, E) valoarea
de proiectare a variabilei aleatoare reduse este:

E
E d
d
E
e
σ
µ −
= (II.106).
0
0.0005
0.001
0.0015
0.002
0.0025
300 400 500 600 700 800 900 100 110 120 130 140 150 160 170
E
f
E

Figura II.17. Densitatea de repartitie a efectului sectional al incarcarilor, E

Valoarea de proiectare a variabilei aleatoare reduse, e
d
, se poate exprima ca produs intre indicele
de fiabilitate tinta, β
t
si cosinusul director corespunzator variabilei, α
E


t E d
e β α ⋅ − = (II.107).
Din relatiile (II.106) si (II.107) se deduce valoarea de proiectare a efectului sectional al
incarcarilor:
( )
E t E E E t E E E d E d
V e E ⋅ ⋅ − = ⋅ ⋅ − = ⋅ + = β α µ σ β α µ σ µ 1 (II.108).
Coeficientul partial de siguranta aplicat efectului sectional al incarcarilor, γ
E
se determina ca
raport intre valoarea de proiectare si valoarea caracteristica a efectului sectional al incarcarilor:
μ
E
E
k
E
d
e
d
∙σ
E
= -α
E
∙β
t
∙σ
E


E
P [E>E
d
]=1-P [E≤E
d
]=
=1-Φ(e
d
)=1- Φ(-α
E
·β
t
)=
= Φ(-e
d
)= Φ(α
E
·β
t
)
77


( )
k
E t E E
k
d
E
E
V
E
E ⋅ ⋅ −
= =
β α µ
γ
1
(II.109).
Daca variabila aleatoare E are o repartitie de tip normal, pentru care valoarea caracteristica poate
fi exprimata sub forma, ( )
E E E E E E k
V k k E ⋅ + = ⋅ + = 1 µ σ µ , atunci relatia (II.109) poate fi scrisa sub
forma:

( )
( )
E E
E t E
E E E
E t E E
k
d
E
V k
V
V k
V
E
E
⋅ +
⋅ ⋅ −
=
⋅ +
⋅ ⋅ −
= =
1
1
1
1 β α
µ
β α µ
γ (II.110).

(ii) Se considera variabila aleatoare R, rezistenta sectionala, Figura II.18. Variabila aleatoare
redusa, r este:

R
R
R
r
σ
µ −
= (II.111).
0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
700 800 900 1000 1100 1200
R
f
R

Figura II.18. Densitatea de repartitie a rezistentei sectionale, R

Pentru R =R
d
, unde R
d
este valoarea de proiectare a rezistentei sectionale, R, valoarea de
proiectare a variabilei aleatoare reduse este:

R
R d
d
R
r
σ
µ −
= (II.112).
μ
R
R
k
R
d
r
d
∙σ
R
= -α
R
∙β
t
∙σ
R


R
P [R≤R
d
] =
=P [r≤r
d
]=
= Φ(r
d
) =
= Φ(-α
R
∙β
t
)
78

Valoarea de proiectare a variabilei aleatoare reduse, r
d
, se poate exprima ca produs intre indicele
de fiabilitate tinta, β
t
si cosinusul director corespunzator variabilei, α
R


t R d
r β α ⋅ − = (II.113).
Din relatiile (II.112) si (II.113) se deduce valoarea de proiectare a rezistentei sectionale:
( )
R t R R R t R R R d R d
V r R ⋅ ⋅ − = ⋅ ⋅ − = ⋅ + = β α µ σ β α µ σ µ 1 (II.114).
Coeficientul partial de siguranta aplicat rezistentei sectionale, γ
R
se determina ca raport intre
valoarea de proiectare si valoarea caracteristica a rezistentei sectionale:

( )
k
R t R R
k
d
R
R
V
R
R ⋅ ⋅ −
= =
β α µ
γ
1
(II.115).
Daca variabila aleatoare R are o repartitie de tip normal, pentru care valoarea caracteristica poate
fi exprimata sub forma, ( )
R R R R R R k
V k k R ⋅ + = ⋅ + = 1 µ σ µ , atunci relatia (II.115) poate fi scrisa sub
forma:

( )
( )
R R
R t R
R R R
R t R R
k
d
R
V k
V
V k
V
R
R
⋅ +
⋅ ⋅ −
=
⋅ +
⋅ ⋅ −
= =
1
1
1
1 β α
µ
β α µ
γ (II.116).
Conform ISO 2394:1998 – General principles on reliability for structures – valorile cosinusilor
directori (ai factorilor de sensibilitate) sunt:
Variabila Efecte sectionale ale incarcarilor Rezistente sectionale
Dominanta α
E
= -0,70 α
R
= 0,80
Altele α
E
= -0,28 α
R
= 0,32

Conform Anexei C din EN 1990 - Basis of Structural Design – valorile tinta ale indicelui de
fiabilitate pentru structurile de clasa RC2 (constructii obisnuite) sunt:
Valori tinta ale
indicelui de
fiabilitate pentru:
Intr-un an In 50 de ani
SLU β
t
= 4,7 β
t
= 3,8
SLS β
t
= 2,9 β
t
= 1,5

Daca principala sursa de incertitudine este data de actiuni / efecte sectionale ale incarcarilor si
daca actiunile au maxime anuale independente statistic, valorile indicelui de fiabilitate pentru
79

diferite perioade de referinta (n, exprimate in ani), β
n
se pot calcula in functie de valoarea
indicelui de fiabilitate pentru un an, β
1
, folosind urmatoarea relatie bazata pe independenta
statistica a valorilor maxime anuale,
( ) ( ) ( ) | |
n
n
n
n 1 1
Re Re β β Φ = Φ ⇒ = (II.117)
din care rezulta valoarea indicelui de fiabilitate pentru o perioada de referinta de n ani:
( ) | | { }
n
n 1
1
β β Φ Φ =

(II.118).
De exemplu, pentru un indice de fiabilitate tinta intr-un an, β
1
= 4,7, aplicand relatia (II.118) se
obtin valorile indicelui de fiabilitate pentru perioade de referinta de 10, 20 si 50 de ani egale cu
β
10
= 4,21, β
20
= 4,05 si β
50
= 3,83.
Folosind valorile factorului de sensibilitate si ale indicelui de fiabilitate tinta in 50 de ani pentru
SLU, rezulta, de exemplu, ca valoarea de calcul a efectului sectional al incarcarilor (in cazul in
care incarcarea considerata este variabila dominanta) este egala cu
( ) ( ) ( )
E E E E E t E E d
V V V E ⋅ + = ⋅ ⋅ + = ⋅ ⋅ − = 66 , 2 1 8 , 3 7 , 0 1 1 µ µ β α µ .
Functia de performanta (de stare) din EN 1990 foloseste variabilele aleatoare de baza, R si E,
considerate necorelate, Figura II.19:
E R g − = (II.119).


Figura II.19. Punctul de proiectare, P si indicele de fiabilitate, β in teoria FORM
pentru variabile aleatoare normale necorelate – adaptat dupa EN 1990
E/σ
E
R/σ
R
α
R
∙β


E
∙β

R
d

R
μ
R

R
β

E
d

E
μ
E

E
g = R – E = 0

Contururile densitatii de
repartitie bivariate pentru
variabilele reduse
Originea spatiului
variabilelor reduse
f
R

R
f
E

E
80

Folosind variabilele aleatoare reduse date de relatiile (II.105) si (II.111), functia de performanta
in coordonate reduse, Figura II.19, devine:

E R E R
e r g µ µ σ σ − + ⋅ − ⋅ = (II.120).
Reprezentarea din Figura II.19 este in coordonate normalizate cu abaterea standard, in acest fel
toate distantele fiind masurate in produse α∙β (de exemplu: β α
σ
µ
σ
⋅ − =
E
E
E
E
d
E
).
Pentru a determina cosinusii directori (factorii de sensibilitate), se evalueaza derivatele partiale:

R
r
g
σ =


(II.121)

E
e
g
σ − =


(II.122).
Factorii de sensibilitate rezulta:

2 2
E R
R
R
σ σ
σ
α
+
= (II.123)

2 2
E R
E
E
σ σ
σ
α
+
− = (II.124).
Coordonatele punctului de proiectare in spatiul variabilelor reduse sunt:
β
σ σ
σ
β α ⋅
+
− = ⋅ − =
2 2
E R
R
t R d
r (II.125)
β
σ σ
σ
β α ⋅
+
= ⋅ − =
2 2
E R
E
t E d
e (II.126).
Inlocuind coordonatele punctului de proiectare in functia de performanta in coordonate reduse
(relatia II.120) si punand conditia ca aceasta sa fie egala cu zero se obtine relatia:
0
2 2 2 2
= − + ⋅ ⋅
+
− ⋅ ⋅
+
− = − + ⋅ − ⋅
E R E
E R
E
R
E R
R
E R E d R d
e r µ µ σ β
σ σ
σ
σ β
σ σ
σ
µ µ σ σ (II.127).
Prelucrand relatia (II.126) se determina indicele de fiabilitate:

g
g
E R
E R
E R
E R
E R
σ
µ
σ σ
µ µ
β µ µ
σ σ
σ σ
β =
+

= ⇒ = − +
+
+
⋅ −
2 2 2 2
2 2
0 (II.128).
Daca functia de performanta, g are o repatitie de probabilitate de tip normal, probabilitatea de
cedare este:
81

| | ( ) ( ) β β
σ
µ
Φ − = − Φ =
|
|
.
|

\
| −
Φ = ≤ = 1
0
0
g
g
f
g P P (II.129).
Coordonatele punctului de proiectare in coordonatele initiale (ale variabilelor aleatoare de baza, R
si E) sunt date de relatiile (II.108) si (II.114). Probabilitatile de depasire (de nedepasire) asociate
valorilor de proiectare ale variabilelor aleatoare de baza pentru un indice de fiabilitate tinta sunt:
| | | | ( ) ( ) ( )
t E t E d d d
e E E P E E P β α β α ⋅ Φ = ⋅ − Φ − = Φ − = ≤ − = > 1 1 1 (II.130)
si
| | ( ) ( ) ( )
t R t R d d
r R R P β α β α ⋅ Φ − = ⋅ − Φ = Φ = ≤ 1 (II.131).

Factorii de sensibilitate folositi in EN 1990 sunt conform ISO 2394:1998:
¦
¹
¦
´
¦
=
− =
8 , 0
7 , 0
R
E
α
α
6 , 7 16 , 0 pentru ≤ ≤
R
E
σ
σ
(II.132).
Inlocuind valorile factorilor de sensibilitate in relatiile (II.130) si (II.131), se obtin urmatoarele
probabilitati:
| | ( ) ( )
t t E d
E E P β β α ⋅ − Φ = ⋅ Φ = > 7 , 0 (II.133)
si
| | ( ) ( )
t t R d
R R P β β α ⋅ Φ = ⋅ − Φ = ≤ 8 , 0 (II.134).
De exemplu, pentru efectul sectional al incarcarii, E, considerand valoarea factorului de
sensibilitate α
E
= - 0,7 si indicii de fiabilitate tinta din EN 1990, aplicand relatia (II.133) se obtin
valorile din Tabelul II.2.

Tabel II.2. Valori ale indicelui de fiabilitate tinta si ale probabilitatii de depasire a efectului
sectional al incarcarii pentru diferite perioade de referinta si pentru diferite stari limita – cazul
incarcarii variabile predominante

Stare limita SLU SLS
Nr. ani 1 an 50 ani 1 an 50 ani
β
t
4,7 3,8 2,9 1,5
P [E > E
d
] 5,0∙10
-4
3,9∙10
-3
2,0∙10
-2
1,5∙10
-1

82

Daca nu este satisfacuta conditia privind raportul abaterilor standard ( 6 , 7 16 , 0 ≤ ≤
R
E
σ
σ
), se
foloseste α = ± 1,0 pentru variabila cu abaterea standard mai mare si α = ± 0,4 pentru variabila cu
abaterea standard mai mica. Cand modelul pentru actiuni contine mai multe variabile aleatoare,
relatia (II.133) se foloseste pentru variabila aleatoare predominanta. Pentru celelalte actiuni se
foloseste o valoare de proiectare pentru care | | ( ) ( )
t t d
E E P β β ⋅ − Φ = ⋅ ⋅ − Φ = > 28 , 0 4 , 0 7 , 0 (valoare
ce corespunde, pentru β
t
= 3,8, fractilului superior E
0,90
). De exemplu, pentru efectul sectional al
incarcarii, E, considerand valoarea factorului de sensibilitate α
E
= - 0,28 si indicii de fiabilitate
tinta din EN 1990, aplicand relatia (II.133) se obtine valorile din Tabelul II.3.

Tabel II.3. Valori ale indicelui de fiabilitate tinta si ale probabilitatii de depasire a efectului
sectional al incarcarii pentru diferite perioade de referinta si pentru diferite stari limita – cazul
incarcarii variabile nepredominante

Stare limita SLU SLS
Nr. ani 1 an 50 ani 1 an 50 ani
β
t
4,7 3,8 2,9 1,5
P [E > E
d
] 9,4∙10
-2
1,4∙10
-1
2,1∙10
-1
3,4∙10
-1II.7.3. Calibrarea coeficientilor partiali de siguranta conform EN 1990 – Basis of Structural
Design

Calibrarea coeficientilor partiali de siguranta se face diferentiat, in functie de tipul de repartitie de
probabilitate a variabilei aleatoare de baza. In continuare se prezinta calibrarea acestora pentru
efectul sectional al incarcarii, E. Calibrarea coeficentilor partiali de siguranta aplicati rezistentelor
sectionale, R, se face asemanator.

a) Repartitie normala a lui E
Se considera variabila aleatoare de baza E ~ N (μ
E
, σ
E
). Valoarea caracteristica a efectului
sectional al incarcarii este:
( )
E E E E k
V k k E ⋅ + = ⋅ + = 1 µ σ µ (II.135),
83

unde:
μ
E
este media variabilei aleatoare E;
( ) p k
1 −
Φ = , p fiind probabilitatea de nedepasire a valorii caracteristice, E
k
;
σ
E
este abaterea standard a variabilei aleatoare E;
V
E
este coeficientul de variatie al variabilei aleatoare E.
Valoarea de proiectare a efectului sectional al incarcarii este:
( )
E t E E E t E E d
V E ⋅ ⋅ − = ⋅ ⋅ − = β α µ σ β α µ 1 (II.136).
Din relatiile (II.135) si (II.136) obtinem coeficientul partial de siguranta aplicat efectului
sectional al incarcarii:

( )
( )
E
E t E
E E
E t E E
k
d
E
V k
V
V k
V
E
E
⋅ +
⋅ ⋅ −
=
⋅ +
⋅ ⋅ −
= =
1
1
1
1 β α
µ
β α µ
γ (II.137).

b) Repartitie lognormala a lui E
Se considera variabila aleatoare de baza E ~ LN (μ
lnE
, σ
lnE
). Valoarea caracteristica a efectului
sectional al incarcarii este:
( ) ( ) ( )
E m E E k
k e k E
ln ln ln
exp ln exp exp σ σ µ ⋅ ⋅ = ⋅ + = (II.138),
unde:
μ
lnE
este media logaritmului variabilei aleatoare E;
( ) p k
1 −
Φ = , p fiind probabilitatea de nedepasire a valorii caracteristice, E
k
;
σ
lnE
este abaterea standard a logaritmului variabilei aleatoare E;
e
m
este mediana variabilei aleatoare E.
Valoarea de proiectare a efectului sectional al incarcarii este:
( ) ( ) ( )
E t E m E t E E d
e E
ln ln ln
exp ln exp exp σ β α σ β α µ ⋅ ⋅ − ⋅ = ⋅ ⋅ − = (II.139).
Din relatiile (II.138) si (II.139) obtinem coeficientul partial de siguranta aplicat efectului
sectional al incarcarii:

( )
( )
( ) | | k
k E
E
t E E
E
E t E
k
d
E
+ ⋅ − =

⋅ ⋅ −
= = β α σ
σ
σ β α
γ
ln
ln
ln
exp
exp
exp
(II.140).
Pentru V
E
≤ 0,20,
E E
V ≅
ln
σ si relatia (II.140) devine:
( ) | | k V
t E E E
+ ⋅ − = β α γ exp (II.141).

84

c) Repartitie Gumbel pentru maxime a lui E
Se considera variabila aleatoare de baza E ~ Gmax (u, α). Valoarea caracteristica a efectului
sectional al incarcarii este:
( ) | | p u E
k
ln ln
1
− ⋅ − =
α
(II.142),
unde:
p este probabilitatea de nedepasire a valorii caracteristice, E
k
;
u si α sunt parametrii repartitiei Gumbel pentru maxime.
Valoarea de proiectare a efectului sectional al incarcarii este:
( ) | | { }
t E d
u E β α
α
⋅ − Φ − ⋅ − = ln ln
1
(II.143).
Din relatiile (II.142) si (II.143) obtinem coeficientul partial de siguranta aplicat efectului
sectional al incarcarii:

( ) | | { }
( ) | | p u
u
E
E
t E
k
d
E
ln ln
1
ln ln
1
− ⋅ −
⋅ − Φ − ⋅ −
= =
α
β α
α
γ (II.144).
Parametrii repartitiei Gumbel pentru maxime sunt determinati in functie de media si abaterea
standard a variabilei aleatoare de baza, E:

α
γ
− =
E
m u (II.145)

E
σ
π
α
1
6
⋅ = (II.146)
unde γ este constanta lui Euler-Mascheroni (γ = 0,5772…).
Folosind relatiile (II.145) si (II.146) se determina produsul parametrilor repartitiei Gumbel pentru
maxime:
γ
π
γ
σ
π
γ α α
α
γ
α − ⋅ = − ⋅ ⋅ = − ⋅ = ⋅ |
.
|

\
|
− = ⋅
E E
E E E
V
m m m u
1
6
1
6
(II.147).
Inmultind atat numaratorul cat si numitorul relatiei (II.144) cu parametrul α, se obtine:

( ) | | { }
( ) | |
( ) | | { }
( ) | | p
V
V
p u
u
E
t E
E t E
E
ln ln
1
6
ln ln
1
6
ln ln
ln ln
− − − ⋅
⋅ − Φ − − − ⋅
=
− − ⋅
⋅ − Φ − − ⋅
=
γ
π
β α γ
π
α
β α α
γ (II.148).
85

In Figurile II.20…II.24 se prezinta variatia coeficientilor partiali de siguranta, γ
E
si γ
R
,
determinati pe baza relatiilor (II.137), (II.140) si (II.148) pentru valori fractil superior E
0,95
si
E
0,98
, respectiv pentru valori fractil inferior R
0,05
si R
0,02
. Valorile de calibrare sunt cele
recomandate de EN1990, respectiv α
E
= -0,7, α
R
= 0,8 si β
t
= 4,7.
α
E
=-0.7, β
t
=4.7, E
0.95
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
V
E
γ
Ε
N
LN

Figura II.20. Variatia coeficientului partial de siguranta γ
E
pentru repartitia normala (N) si
lognormala (LN) a variabilei aleatoare de baza, E, aplicat fractilului E
0,95

α
E
=-0.7, β
t
=4.7, E
0.98
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
V
E
γ
Ε
N
LN

Figura II.21. Variatia coeficientului partial de siguranta γ
E
pentru repartitia normala (N) si
lognormala (LN) a variabilei aleatoare de baza, E, aplicat fractilului E
0,98
86

α
E
=-0.7, β
t
=4.7, E
0.98
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
V
E
γ
Ε
G
LN

Figura II.22. Variatia coeficientului partial de siguranta γ
E
pentru repartitia Gumbel pentru
maxime (G) si lognormala (LN) a variabilei aleatoare de baza, E, aplicat fractilului E
0,98

α
R
=0.8, β
t
=4.7, R
0.05
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0 0.05 0.1 0.15 0.2
V
R
γ
R
N
LN

Figura II.23. Variatia coeficientului partial de siguranta γ
R
pentru repartitia normala (N) si
lognormala (LN) a variabilei aleatoare de baza, R, aplicat fractilului R
0,05
87

α
R
=0.8, β
t
=4.7, R
0.02
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0 0.05 0.1 0.15 0.2
V
R
γ
R
N
LN

Figura II.24. Variatia coeficientului partial de siguranta γ
R
pentru repartitia normala (N) si
lognormala (LN) a variabilei aleatoare de baza, R, aplicat fractilului R
0,02II.7.4. Gruparea efectelor sectionale ale incarcarilor conform CR0-2005 – Bazele proiectarii
structurilor in constructii

Starile limita ultime, SLU, sunt stari asociate cu prabusirea sau cu forme similare de cedare
structurala. Starile limita ce implica protectia vietii oamenilor si a sigurantei structurii sunt
clasificate ca stari limita ultime.
Starile limita de serviciu, SLS, sunt stari dincolo de care cerintele necesare pentru utilizarea in
conditii normale a constructiei/structurii nu mai sunt indeplinite. Starile limita ce iau in
considerare functionarea structurii sau a elementelor structurale in conditii normale de exploatare,
confortul oamenilor/ocupantilor constructiei si limitarea vibratiilor, deplasarilor si deformatiilor
structurii sunt clasificate ca stari limita de serviciu.
Actiunile in constructii sunt clasificate in [7]:
- Actiuni permanente, G – sunt actiuni pentru care variatia in timp este nula sau neglijabila;
- Actiuni variabile, Q – sunt actiuni pentru care variatia in timp a parametrilor ce
caracterizeaza actiunea nu este nici monotona nici neglijabila;
- Actiuni accidentale, A – sunt actiuni de durata scurta dar de intensitate semnificativa, ce
se exercita cu probabilitate redusa asupra structurii in timpul duratei sale de viata
proiectate; de obicei, cutremurul si impactul reprezinta actiuni accidentale, iar zapada si
vantul reprezinta actiuni variabile.
88

In general, actiunile sunt reprezentate prin urmatoarele doua valori [3], [7]:
- valoarea caracteristica a unei actiuni, F
k
, corespunde unei probabilitati mici de depasire a
actiunii in sensul defavorabil pentru siguranta structurii in timpul unui interval de timp de
referinta. Valoarea caracteristica se determina ca valoare fractil a repartitiei statistice a
actiunii;
- valoarea de proiectare (de calcul) a unei actiuni, F
d
, este valoarea obtinuta prin
multiplicarea valorii caracteristice, F
k
, cu un coeficient partial de siguranta, γ
f
, ce ia in
consideratie incertitudinile nealeatoare, cu caracter defavorabil asupra sigurantei
structurale, ce caracterizeaza actiunea.
In afara celor doua valori mentionate anterior, pentru actiuni variabile avem si urmatoarele valori,
Figura II.25 [3], [7]:
- valoare de combinatie a unei actiuni variabile, reprezentata de produsul ψ
0
Q
k
;
- valoare frecventa a unei actiuni variabile, reprezentata de produsul ψ
1
Q
k
; aceasta valoare
este apropiata de o valoare centrala a repartitiei statistice a valorilor actiunii;
- valoare cvasipermanenta a unei actiuni variabile reprezentata de produsul ψ
2
Q
k
; aceasta
este o valoare exprimata ca o fractiune din valoarea caracteristica a actiunii printr-un
coeficient, ψ
2
≤ 1; valoarea cvasipermanenta este folosita pentru verificarea la stari
limita ultime ce implica actiuni accidentale si pentru verificarea la stari limita de serviciu
reversibile. Valorile cvasipermanente sunt utilizate si pentru calculul efectelor pe termen
lung.

0
5
10
15
20
25
0 10 20 30 40 50 60 70
Timp
Valoare
instantanee Q
Valoare caracteristica, Q
k
Valoare de combinatie, Ψ
0
Q
k
Valoare frecventa, Ψ
1
Q
k
Valoare cvasipermanenta, Ψ
2
Q
k
0
0
.
0
1
0
.
0
2
0
.
0
3
0
.
0
4
f
Q

Figura II.25. Valori ale actiunilor variabile
89

Valoarea de calcul a efectului pe structura al actiunii, E
d
, se calculeaza ca fiind efectul pe
structura al actiunii, E(F
d
) inmultit cu coeficientul partial de siguranta γ
Sd
:
( )
d Sd d
F E E ⋅ = γ (II.149).
Coeficient partial de siguranta, γ
Sd
evalueaza incertitudinile privind modelul de calcul al efectului
in sectiune al actiunii, F
d
. Alternativ, efectele actiunilor pe structura, E
d
se pot determina si sub
forma:
( ) ( )
k F k f Sd d
F E F E E ⋅ = ⋅ ⋅ = γ γ γ (II.150).
Rezistentele materialelor sunt reprezentate prin urmatoarele valori:
- valoarea caracteristica a unei rezistente a materialului structural, R
k
, corespunde unei
probabilitati mici de nedepasire a rezistentei; aceasta valoare se determina ca o valoare
fractil inferior a repartitiei statistice a rezistentei materialului.
- valoarea nominala, stabilita deterministic, ce poate fi folosita ca valoare caracteristica in
lipsa datelor statistice; aceasta valoare poate proveni din documente specifice de material
sau de produs;
- valoarea de proiectare (de calcul) a unei rezistente, R
d
, este o valoare obtinuta prin
impartirea valorii caracteristice, R
k
la un coeficient partial de siguranta, γ
m
, ce ia in
considerare incertitudinile nealeatoare, cu efecte defavorabile asupra sigurantei
structurale, ce caracterizeaza rezistenta.
Valoarea de calcul a rezistentei sectionale, R
d
, este valoarea rezistentei sectionale determinata de
valoarea de calcul a rezistentei materialului, ( )
d
X R inmultita cu coeficientul partial de siguranta
Rd
γ
1
:
( )
d
Rd
d
X R R ⋅ =
γ
1
(II.151).
Coeficientul partial de siguranta,
Rd
γ
1
evalueaza incertitudinile asociate modelului de calcul al
rezistentei sectionale, inclusiv abaterile geometrice. Alternativ, rezistenta sectionala, R
d
se poate
determina si sub forma:
|
|
.
|

\
|
⋅ =
|
|
.
|

\
|
⋅ ⋅ =
k
M
k
m Rd
d
X R X R R
γ γ γ
1 1 1
(II.152).
Verificarea la starea limita de cedare a unei sectiuni/element sau imbinare se face cu relatia
E
d
≤ R
d
(II.153),
unde:
90

E
d
este valoarea de calcul a efectelor actiunilor in sectiune pentru starea limita ultima
considerata, si
R
d
este valoarea de calcul a rezistentei sectionale de aceeasi natura cu efectul actiunii in
sectiune.
Structura, infrastructura si terenul de fundare vor fi proiectate la stari limita ultime, astfel incat
efectele actiunilor de calcul in sectiune, luate conform urmatoarelor combinatii factorizate [7]:
1,35

=
n
j 1
G
k,j
+ 1,5 Q
k,1
+

=
m
i 2
1,5 ψ
0,i
Q
k,i
(II.154)
sa fie mai mici decat rezistentele de calcul in sectiune.
In relatia (II.154) simbolul „+" inseamna “in combinatie cu" , simbolul „Σ” inseamna “efectul
combinat al” si:
G
k,i
este efectul pe structura al actiunii permanente i, luata cu valoarea sa caracteristica;
Q
k,i
- efectul pe structura al actiunii variabile i, luata cu valoarea sa caracteristica;
Q
k,1
- efectul pe structura al actiunii variabile, ce are ponderea predominanta intre
actiunile variabile, luata cu valoarea sa caracteristica;
ψ
0,i
este un factor de simultaneitate al efectelor pe structura ale actiunilor variabile i
(i=2,3...m) luate cu valorile lor caracteristice, avand valoarea: ψ
0,i
= 0,7, cu exceptia
incarcarilor din depozite si a actiunilor provenind din impingerea pamantului, a
materialelor pulverulente si a fluidelor/apei unde ψ
0,i
= 1,0.
Actiunile permanente ce au un efect favorabil asupra sigurantei structurilor (de exemplu la starea
limita de echilibru static) se considera conform urmatoarei combinatii [7]:
0,9

=
n
j 1
G
k,j
+ 1,5 Q
k,1
+

=
m
i 2
1,5 ψ
0,i
Q
k,i
(II.155).
In cazul actiunii seismice, relatia de verificare la stari limita ultime este [7]

=
n
j 1
G
k,j
+ γ
I
A
Ek
+

=
m
i 1
ψ
2,i
Q
k,i
(II.156),
unde:
A
Ek
este valoarea caracteristica a actiunii seismice ce corespunde intervalului mediu de
recurenta, IMR adoptat de cod (IMR= 100 ani in P100-1/2006);
ψ
2,i
- coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a actiunii variabile Q
i
;
γ
I
- coeficient de importanta a constructiei/structurii avand valorile in functie de clasa de
importanta a constructiei.
91

Structura, infrastructura si terenul de fundare vor fi proiectate la stari limita de serviciu astfel
incat efectele actiunilor de calcul pe structura/element/sectiune, luate conform urmatoarelor
combinatii factorizate [7]:
a) Gruparea caracteristica de efecte structurale ale actiunilor pentru verificarea
starilor limita ireversibile:

=
n
j 1
G
k,j
+ Q
k,1
+

=
m
i 2
ψ
0,i
Q
k,i
(II.157)

b) Gruparea frecventa de efecte structurale ale actiunilor pentru verificarea starilor
limita reversibile:

=
n
j 1
G
k,j
+ ψ
1,1
Q
k,1
+

=
m
i 2
ψ
2,i
Q
k,i
(II.158)

c) Gruparea cvasipermanenta de efecte structurale ale actiunilor pentru verificarea
efectelor de lunga durata, a efectelor induse de cutremur si a aspectului constructiilor:

=
n
j 1
G
k,j
+

=
m
i 1
ψ
2,i
Q
k,i
(II.159a)
sau

=
n
j 1
G
k,j
+ 0,6 γ
I
A
Ek
+

=
m
i 1
ψ
2,i
Q
k,i
(II.159b)
sa fie mai mici decat valorile limita ale criteriilor de serviciu considerate.
ψ
1,1
este coeficientul pentru determinarea valorii frecvente a actiunii variabile Q
1
.
Pentru a evalua nivelul de fiabilitate impus de sistemul de reglementari romanesti in domeniile
actiunilor si betonului armat, se considera o grinda de beton armat proiectata conventional
folosind codul CR0-2005 – Bazele proiectarii structurilor in constructii si STAS 10107-0-90
pentru proiectarea elementelor de beton armat. Grinda este supusa unei combinatii de actiuni
permanente, G si variabile, Q, aflate in diferite proportii exprimate prin raportul Q/(G+Q). Pentru
actiunea variabila s-a considerat un coeficient de variatie al maximelor anuale, V
Q1
de 0,40, 0,60
si 1,00. Analiza de fiabilitate s-a efectuat folosind programul de calcul VAP 1.5 (© Institute of
Structural Engineering IBK, ETH Zurich, Switzerland).
In Figura II.26 se prezinta variatia valorilor indicelui de fiabilitate la incovoiere considerand o
perioada de expunere a elementului de beton armat de 50 de ani. De asemenea, in Figura II.26,
este reprezent si indicele de fiabiliatate tinta in 50 de ani, care, conform EN 1990 este β
50
= 3,8.
Se observa ca indicele de fiabilitate tinta nu este atins pentru valori ale raportului Q/(G+Q) ce
92

depasesc 0,40…0,50, ceea ce inseamna contributii aproximativ egale ale actiunilor permanente si
variabile. Indicele de fiabilitate scade, in toate cazurile, odata cu cresterea contributiei actiunii
variabile in totalul actiunilor pe grinda de beton armat.
In Figura II.27 se prezinta, comparativ, variatia indicelui de fiabilitate la incovoiere si la forta
taietoare pentru aceeasi grinda de beton armat. Reprezentarea este facuta pentru un coeficient de
variatie al maximelor anuale, V
Q1
de 0,60. Se observa valorile sistematic mai mari ale indicelui de
fiabilitate la forta taietoare, comparativ cu valorile indicelui de fiabilitate la incovoiere. De
asemenea, indicele de fiabilitate scade, atat la incovoiere cat si la forta taietoare, odata cu
cresterea ponderii actiunii variabile fata de actiunea permanenta.
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
I
n
d
i
c
e

d
e

f
i
a
b
i
l
i
t
a
t
e
,

β
Q/(G+Q)
Grinda b.a., 50 ani expunere, incovoiere
VQ1=0.4
VQ1=0.6
VQ1=1.0
Valoare tinta conform EN1990

Figura II.26. Variatia indicelui de fiabilitate la incovoiere pentru o grinda de beton armat

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
I
n
d
i
c
e

d
e

f
i
a
b
i
l
i
t
a
t
e
,

β
Q/(G+Q)
Grinda b.a., 50 ani expunere, V
Q,1an
= 0,6
Incovoiere
Forta taietoare
Valoare tinta conform EN 1990

Figura II.27. Variatia indicelui de fiabilitate la incovoiere si la forta taietoare
pentru o grinda de beton armat
93

Bibliografie:
1. Ang, A. H.-S., Tang, W. H., Probability - Concepts in Engineering Planning and Design
- Vol. II - Decision Risk & Reliability, John Wiley & Sons, 1984
2. Ayubb, B. M., McCuen, R., Probability, Statistics, and Reliability for Engineers and
Scientists, Second Edition, Chapman&Hall/CRC, 2003
3. EN 1990 :2002, Eurocode 0: Basis of Structural Design, CEN, 2002
4. Lungu, D. & Ghiocel, D., Metode probabilistice in calculul constructiilor, Editura
Tehnica, 1982
5. Madsen, H. O., Krenk, S., Lind, N. C., Methods of Structural Safety, Prentice-Hall, 1986
6. Melchers, R. E., Structural Reliability Analysis and Prediction, John Wiley & Sons, 2nd
Edition, 1999
7. MTCT, CR0-2005 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii, 2005
8. Vacareanu, R., Aldea, A., Lungu, D., Structural Reliability and Risk Analysis, Editura
Conspress, 2007
9. VAP 1.5, © Institute of Structural Engineering IBK, ETH Zurich, Switzerland94

III. EVALUAREA ACŢIUNII ŞI A EFECTELOR VȂNTULUI PE CONSTRUCŢII

III.1. Circulaţia aerului. Stratul limită atmosferic

III.1.1. Introducere

Ingineria vântului se ocupă cu modelarea raţională a interacţiunii dintre vânt şi construcţii. Vântul
cu viteza V generează un sistem de forţe aerodinamice, F
w
ce acţionează asupra unei construcţii
(considerată fixă şi indeformabilă) şi asupra elementelor sale componente, Figura III.1.1.
Răspunsul este static, pentru construcţii rigide şi puternic amortizate, şi este dinamic pentru
construcţii flexibile şi / sau slab amortizate.

.
Figura III.1.1 Relaţia acţiune-răspuns pentru o construcţie considerată fixă şi indeformabilă [1]

La construcţiile uşoare, flexibile şi slab amortizate, caracterizate de o formă aerodinamică
sensibilă la acţiunea vântului, apar fenomene aeroelastice de interacţiune vânt-structură care
modifică viteza vântului incident V, forţa aerodinamică F
w
şi răspunsul structural R. Ȋn acest caz
vântul produce asupra construcţiei o forţă totală F=F
w
+F
a
, ȋn care F
w
este forţa exercitată de vânt
pe structura fixă şi F
a
este forţa aeroelastică generată de mişcarea structurii, Figura III.1.2.


Figura III.1.2 Influenţa fenomenelor aeroelastice ȋn relaţia acţiune-răspuns [1]

Fenomene
aerodinamice
Fenomene
dinamice
Fenomene
aeroelastice
F
w
Viteza vântului,
V
Răspunsul structurii,
R
Forţe
aerodinamice

Forţe aeroelastice

Fenomene
aerodinamice
Fenomene
dinamice
F
w
Viteza vântului,
V
Răspunsul structurii,
R
Forţe
aerodinamice

95

III.1.2. Circulatia atmosferică

Fenomenele meteorologice care au loc în atmosfera Pământului sunt produse de radiaţiile
Soarelui. Acestea dau naştere regimului termic şi câmpului de presiune responsabile pentru
circulaţia maselor de aer. Vântul este mişcarea aerului ȋn raport cu suprafaţa Pămantului datorită
incălzirii neuniforme de către Soare a atmosferei terestre. Mişcarea aerului este iniţiată de
diferenţele de presiune intre punctele situate la aceeaşi altitudine. Energia necesară pentru
producerea acestor fenomene termodinamice şi mecanice este dată de către Soare sub formă de
căldură radiată. Pămantul şi atmosfera returnează la rândul lor o parte din energia primită prin
emiterea de radiaţii calorice. Suprafaţa Pămantului reţine mai multă caldură decat atmosfera,
obţinându-se astfel un profil vertical al temperaturii aerului ce este liniar descrescător cu
altitudinea, z. In atmosfera terestră, rata de scădere a temperaturii aerului uscat ascendent este de
1
o
C/100m. Datorită inclinării axei de rotaţie a Pămantului faţă de planul orbitei sale în jurul
Soarelui, intensitatea anuală a radiaţiei solare şi temperatura atmosferei vor fi mai ridicate în
zonele ecuatoriale decat în zonele polare. Diferenţa dintre energia primită şi returnată de sistemul
Pămant-atmosferă variază, în principal, în funcţie de unghiul diferit de inclinare al Soarelui la
orizont, care provoacă o insorire maximă în zonele tropicale ecuatoriale şi o insorire minimă a
zonelor polare (Figura III.1.3 ).

Figura III.1.3 Profilul vertical al temperaturii atmosferice medii [1]

Circulaţia primară
În zonele tropicale ecuatoriale, temperatura medie (TM, tropicală maximă) este mai mare decât
media terestră (MT) şi se instaurează un sistem de presiune joasă; în zonele polare temperatura
medie (AM, arctic minim) este mai mică decât media terestră (MT) şi se instaurează un sistem de
presiune înaltă. În cazul în care temperatura nu ar fi afectată şi de alţi factori, circulatia curentilor
de aer ar fi, în fiecare emisferă, monocelulară, caracterizată de o singură celulă extinsă de la Pol
la Ecuator (Figura III.1.4).
MT
96


Figura III.1.4 Circulaţia ideală monocelulară [1]

In realitate, distribuţia neuniformă a maselor de apă şi a zonele continentale duce la formarea
unei benzi de presiune înaltă sub-tropicală şi a unei benzi de presiune scăzută sub-polară. Aceste
fenomene conduc, în fiecare emisferă, la un sistem de circulaţie tri-celular (Figura III.1.5).
Vânturile sunt numite alizee, vânturi vestice şi vânturi estice în funcţie de latitudinea la care se
produc. Ansamblul lor constituie circulaţia primară şi include vânturi care se dezvoltă pe
perioade lunare sau sezoniere la scară globală. Aceste vânturi cu viteze moderate (de obicei, mai
puţin de 4-5 m/s) determină clima Pământului, dar au o influenţă mică asupra construcţiilor.

Figura III.1.5 Circulaţia efectivă tricelulară [1]

Circulaţia secundară
Circulaţia secundară este un ansamblu de vânturi care se formează între zonele de presiune mică
şi mare, produse de încălzirea sau răcirea locală a straturilor inferioare ale atmosferei (Figura
III.1.6). Aceste vânturi se dezvoltă pe perioade cuprinse între câteva zile şi o săptămână, în zone
Presiune inalta polara
Presiune joasa
sub-polara
Presiune inalta
sub-tropicala
Presiune joasa
ecuatoriala Ecuator
Calme ecuatoriale
Vanturi estice
Vanturi
vestice
Alizee
Aer cald
Aer
rece
Ecuator
97

cu dimensiuni cuprinse între câteva sute şi o mie de kilometri. Spre deosebire de circulaţia
primară, circulaţia secundară determină vremea locală. Circulaţia secundară include cicloane,
anti-cicloane şi musoni.


Figura III.1.6 a) Hartă izobarică; b) Ciclon şi anticiclon [1]

Zonele ciclonice sunt regiuni ale sistemului baric în care presiunea aerului scade de la periferie
spre centru şi în care mişcarea maselor de aer este convergentă. Cicloanele sunt vânturi ce suflă
paralel cu izobarele concentrice în vecinătatea zonelor joasă presiune (Figura III.1.6). Circulaţia
este în sens invers acelor de ceasornic în emisfera nordică, şi în sensul acelor de ceasornic în cea
sudică.
In funcţie de zona în care se formează, cicloanele sunt împărţite în cicloane extra-tropicale şi
tropicale. Cele mai puternice cicloanele extra-tropicale provin din întâlnirea, în faşia sub-polară, a
fluxului de aer rece polar purtat de vânturile estice cu fluxul de aer cald tropical transportat de
către vânturile vestice (Figura III.1.5).
Cicloanele tropicale (Figura III.1.7) işi au originea în zona calmelor ecuatoriale (Figura III.1.5),
şi işi adună energia din căldură latentă de vaporizare eliberată de vaporii de apă. În comparaţie cu
cicloanele extra-tropicale, cicloanele tropicale sunt de dimensiuni mai mici, dar au viteze şi
potenţial distructiv mult mai mari. In SUA, cicloanele tropicale sunt numite uragane în cazul în
care depăşesc viteza de 120 km/h; acelaşi fenomen poartă denumirea de taifun în Extremul Orient
şi, pur şi simplu ciclon, în Australia şi în Oceanul Indian.
Anticiclon
Ciclon
Ciclon
Anticiclon
98


Figura III.1.7 Ciclon tropical [1]

Zonele anticiclonice sunt regiuni ale sistemului baric în care presiunea aerului creşte de la
periferie spre centru şi în care mişcarea maselor de aer este divergentă. Anti-cicloanele sunt
vânturi ce suflă paralel cu izobarele concentrice în vecinătatea zonelor de presiune ridicată
(Figura III.1.6). Circulaţia este în sens orar în emisfera nordică, şi în sensul anti-orar în cea
sudică. În comparaţie cu cicloanele, în general, anti-cicloanele au dimensiuni mai mari şi
proprietăţi care produc vreme relativ stabilă şi vânt de intensitate slabă.
Vântul musonic ia naştere pe continentul asiatic (in apropierea Oceanului Indian) şi este produs
de contrastul termic sezonier dintre ocean şi continent; musonul este considerat o parte integrantă
a circulaţiei secundare.
Vânturile locale sunt mişcări ale maselor de aer care sunt încorporate în circulaţia secundară, fără
a schimba proprietăţile acesteia. Aceste vânturi au extindere limitată (în jur de câţiva kilometri) şi
sunt de scurtă durată (rareori mai mult de câteva ore), dar pot ajunge la viteze foarte mari. În
general, vânturile locale sunt împărţite în două categorii: (i) cele produse de condiţii geografice
speciale (briza, föhnul, bora) şi (ii) cele produse de condiţii atmosferice speciale (furtuni
temporare, tornade). In Tabelul III.1.1 este prezentată sintetic clasificarea fenomenelor eoliene
descrise anterior.
Stadiul actual al cunoştinţelor nu permite formularea unui model matematic capabil să ia în
considerare toate fenomenele eoliene menţionate anterior. Cu toate acestea, există mai multe
modele parţiale care pot reprezenta, cu diferite nivele de încredere, tipurile individuale de vânt
considerate independent. Cicloanele extra-tropicale sunt, de obicei, fenomenele eoliene cele mai
severe, ca intensitate şi probabilitate de producere, la care sunt supuse construcţiile din ţările cu
climă temperată (şi din România, în particular).


99

Tabel III.1.1 Clasificarea fenomenelor eoliene [1]
Circulaţia primară
Alizee
Vânturi vestice
Vânturi estice
Circulaţia secundară
Cicloane
Extra-tropicale
Tropicale
Anti-cicloane
Musoni
Vânturi locale
Produse de condiţii
geografice speciale
Briza
Föhnul
Bora
Produse de condiţii
atmosferice speciale
Furtuni
Tornade

Aerul supus doar gradientului de presiune se mişcă dinspre zona de presiune ridicată spre zona de
presiune scăzută, Figura III.1.8.

Figura III.1.8. Deplasarea aerului supus gradientului de presiune

Pe langă forţa produsă de gradientul de presiune, apare şi forţa lui Coriolis. Aceasta acţionează
către dreapta faţă de direcţia de mişcare în emisfera nordică, şi către stanga faţă de direcţia de
mişcare în emisfera sudică; la Ecuator, forţa lui Coriolis este egală cu zero. In emisfera nordică,
forţa lui Coriolis face ca o particulă de aer ce se deplasează către nord să vireze către est şi o
particulă ce se deplasează către sud să vireze către vest. Forţa lui Coriolis se determină cu relaţia:
V f m F
c
⋅ ⋅ = (III.1.1)
unde:
m – masa particulei;
V – viteza particulei;
f – parametrul lui Coriolis (vezi tabel III.1.2); ϕ ω sin 2 ⋅ ⋅ = f ;
n – directia normalei la izobara
Directia gradientului de presiune
Presiune ridicata
Presiune scazuta
Izobare
100

ω – viteza unghiulară de rotaţie a Pămantului egală cu 15 grade de latitudine pe oră;
φ – latitudinea geografică (exprimată în radiani).

Tabel III.1.2. Valorile parametrului lui Coriolis
Latitudine, φ (grade) Parametrul lui Coriolis, f (s
-1
)
0 0
30 0,73∙10
-4

45 1,03∙10
-4
60 1,26∙10
-4

90 1,46∙10
-4


La o inălţime suficient de mare, efectele produse asupra vântului de către frecarea cu terenul
devin neglijabile şi mişcarea orizontală a aerului în raport cu suprafaţa Pămantului este dată de
echilibrul dintre forţa produsă de gradientul de presiune, forţa lui Coriolis şi forţa centrifugă (in
cazul în care izobarele sunt curbe). La atingerea stării de echilibru vântul curge în lungul
izobarelor. Folosind această observaţie, Buys-Ballot (chimist şi meteorolog olandez; 1817-1890)
a formulat următoarea lege: în emisfera nordică, dacă o persoană stă cu spatele la vânt, zona cu
presiune ridicată va fi în dreapta sa şi zona cu presiune scăzută va fi în stanga sa. Această lege
este adevarată la altitudini mari.
Pe măsură ce ne apropiem de suprafaţa terenului, fortele de frecare a maselor de aer cu terenul, ce
sunt transmise prin forfecarea straturilor de aer în stratul limită atmosferic, devin din ce în ce mai
importante. Această forţă acţionează în direcţie opusă faţă de direcţia curgerii; pentru a se obţine
echilibrul vectorial al forţelor, direcţia curgerii aerului nu mai este paralelă cu izobarele, ci este
indreptată spre centrul de presiune joasă. Deci, pe măsură ce ne apropiem de suprafaţa terenului,
vectorul vitezei vântului se roteşte către centrul de presiune joasă. Acest efect este cunoscut sub
numele de spirala Ekman. Totuşi, schimbarea de direcţie a vectorului viteză pe inălţimea
construcţiilor inalte este redusă. La inălţimi mici, efectele produse asupra vântului de către
frecarea cu terenul devin semnificative şi mişcarea orizontală a aerului în raport cu suprafaţa
Pămantului este dată de echilibrul dintre forţa produsă de gradientul de presiune, forţa lui
Coriolis, forţa centrifugă (in cazul în care izobarele sunt curbe) şi forţa de frecare. La atingerea
stării de echilibru, vântul traversează izobarele sub un unghi α ce este cu atat mai mare cu cat
altitudinea z este mai mică, Figura III.1.9.
Pentru a reprezenta configuraţia vântului într-un ciclon extra-tropical, se iau în considerare două
zone atmosferice cu proprietăţi diferite. Se defineste înălţimea de gradient ca fiind cota z
G

deasupra căreia mişcarea maselor de aer nu este afectată de forţa de frecare cu terenul; această
inălţime de gradient variază între 1000 m şi 3000 m în funcţie de viteza vântului şi rugozitatea
terenului, cea din urmă exprimată printr-un parametru numit lungime de rugozitate, z
0
. Zona de la
101

nivelul terenului la înălţimea de gradient este numită stratul limită atmosferic. Mai sus de
înălţimea de gradient se extinde atmosfera netulburată.

Figura III.1.9. Deplasarea aerului supus forţei produse de gradientul de presiune, forţei lui
Coriolis şi forţei de frecare

Viteza vântului în atmosfera neturlburată este constantă, poartă numele de viteză geostrofică –
pentru izobare drepte - (sau viteză de gradient – pentru izobare curbe) şi se notează cu V
g
.
Această viteză are direcţia paralelă cu izobarele, şi este cu atât mai mare cu cat izobarele sunt mai
apropiate unele fată de altele. În stratul limită atmosferic curgerea aerului este influenţată de forţa
de frecare exercitată de teren orientată în sens opus vitezei vântului V. Această forţă de frecare
este zero la înălţimea de gradient şi creşte în direcţia terenului, determinând o reducere a vitezei.
Rezultatul este un profil conic de viteze peste care se suprapune, din nou din cauza frecării cu
terenul, o fluctuaţie tri-dimensională a vitezei având media zero, numită turbulenţă atmosferică
(Figura III.1.10). Turbulenţa este maximă aproape de suprafaţa terenului şi dispare la inălţimea
de gradient.Figura III.1.10. Profilul vitezei medii a vântului şi turbulenţa atmosferică [1]
Presiune ridicata
Presiune scazuta
Directia vantului Directia vantului
α
A
α
B
z
A
z
B
z
A
> z
B

α
A
< α
B


Atmosfera
netulburata
Stratul limita
atmosferic
Inaltime de gradient
102

III.1.3. Pierderi produse de vânt

Dintre pierderile economice produse de actiunile din hazard natural, cele produse de fenomenele
eoliene extreme sunt printre cele mai importante. In SUA, în perioada 1986-1993, uraganele şi
tornadele au produs pierderi asigurate de 41 miliarde de USD, în timp ce toate celelalte hazarduri
naturale au produs pierderi asigurate de 16,8 miliarde USD [2]. In UE, în iarna anului 1990, patru
furtuni puternice au produs pierderi economice de 15 miliarde USD şi pierderi asigurate de 10
miliarde USD [2]. Situaţia pierderilor produse de hazarduri naturale poate fi diferită dacă se
compară SUA şi Japonia, şi se consideră seismicitatea extrem de severă a teritoriului Japoniei.
Astfel, dacă se consideră pierderile relative produse de vânt, cutremur şi inundaţii în perioada
1955-2004 în SUA şi Japonia se observă o inversare a primelor două hazarduri naturale. Datele
asupra pierderilor relative [3] sunt date în Tabelul III.1.3 şi reprezentate în Figurile III.1.11 şi
III.1.12.
In Tabelul III.1.4 sunt date pierderile provocate de vânturi extreme în ultimii 25 de ani ai
secolului XX în lume [2].

Tabel III.1.3. Pierderi relative produse de hazarduri naturale intre 1955 şi 2004 în SUA şi Japonia
[3]
Hazard natural
SUA Japonia
1955-2004 2000-2004 1955-2004 2000-2004
Vânt 69% 89% 22% 36%
Inundaţii 12% 4% 2% 4%
Cutremur 11% 5% 76% 60%
Altele 8% 2% - -

Tabel III.1.4. Evenimente eoliene extreme în ultimii 25 de ani ai secolului XX [2]
An Nume
Ţară sau
regiune
Pierderi
economice,
milioane USD
Pierderi de vieţi
omeneşti
1974 Ciclonul Tracy Australia 500 52
1987 Furtuni Europa de vest 3700 17
1989 Uraganul Hugo Caraibe, SUA 9000 61
1990 Furtuni Europa de vest 15000 230
1992 Uraganul Andrew SUA 30000 44
1999 Furtuni Franţa 10000 140
103

SUA - 1955-2004
69%
12%
11%
8%
Vant Inundatii Cutremur Altele

SUA - 2000-2004
89%
4%
5%
2%
Vant Inundatii Cutremur Altele

Figura III.1.11. Repartiţia pierderilor relative în SUA

Japonia - 1955-2004
22%
2%
76%
Vant Inundatii Cutremur

Japonia - 2000-2004
36%
4%
60%
Vant Inundatii Cutremur

Figura III.1.12. Repartiţia pierderilor relative în Japonia


Bibliografie

1. CNR-DT 207/2008: Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle
costruzioni, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
2. J. D. Holmes, 2004. Wind Loading of Structures, Taylor & Francis
3. H. Kikugawa, B. Bienkiewicz. Wind Damages and Prospects for Accelerated Wind Damage
Reduction in Japan and in the United States,
http://www.pwri.go.jp/eng/ujnr/joint/37/paper/41bienki.pdf
104

III.2. Viteza vântului. Presiunea dinamică a vântului

III.2.1. Elemente generale

Valorile instantanee ale vitezei vântului şi ale presiunii dinamice a vântului conţin o componentă
medie şi o componentă fluctuantă faţă de medie, Figura III.2.1.

Figura III.2.1 Procesul stochastic al vitezei vântului la înălţimea z deasupra terenului, V(z,t) [4]

III.2.2. Valori de referinţă ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului

Viteza de referinţă a vântului, v
b
este viteza vântului mediată pe o durată de 10 min., determinată
la o înălţime de 10 m deasupra terenului, în câmp deschis (având lungimea de rugozitate z
0
=
0,05 m) şi exprimată cu o probabilitate de depăşire de 2% intr-un an (respectiv cu un intervalul
mediu de recurenţă IMR=50 de ani).
Medierea vitezei vântului pe o durată de 10 min conduce la o definiţie stabilă a vitezei vântului
valabilă pentru o suprafaţă mare şi pentru un interval de timp suficient de lung pentru dezvoltarea
completă a răspunsului structurii.
Rafale, fluctuaţii ale vitezei instantanee faţă de medie
0
0
V(z,t) = v
m
(z) + v(z,t)
Viteza medie
v
m
(z)
Intervalul de mediere
a vitezei (10 min)
t
v(z,t)
V(z,t)

v
m
(z)
t
v(z,t)
105

In câmp deschis se recomandă următoarele relaţii de conversie între vitezele vântului mediate pe
diferite intervale de timp [4]:
3s
b
1min
b
10min
b
1h
b
67 , 0 0,84 05 , 1 v v v v ⋅ = ⋅ = = ⋅ (III.2.1)
Similar, relaţiile de conversie ale presiunii vântului în câmp deschis pentru diferite intervale de
mediere ale vitezei se estimează cu relaţia [4]:
3s
b
1min
b
10min
b
1h
b
44 , 0 0,7 1 , 1 q q q q ⋅ = ⋅ = = ⋅ (III.2.2)
Valoarea de referinţă a vitezei vântului având o probabilitate anuală de depăşire de 2% se
determină din analiza statistică a valorilor maxime anuale ale vitezei mediate a vântului.
Numărul de ani pentru care există înregistrări meteorologice se recomandă să fie comparabil cu
cel al intervalului mediu de recurenţă asociat vitezei de referinţă (50 de ani). Pentru zonarea
acţiunii vântului se recomandă utilizarea ȋn toate statiile meteo a aceluiaşi tip de repartiţie de
probabilitate a valorilor extreme.
Dintre repartiţiile de valori extreme adecvate pentru descrierea maximelor anuale ale vitezei
vântului se recomandă repartiţia Gumbel pentru maxime. În această repartiţie, valoarea maximă
anuală a vitezei medii a vântului având probabilitatea de nedepăşire într-un an, p = 0,98 este:
( )
1 1 98 , 0
593 , 2 1 V m v ⋅ + ⋅ = (III.2.3)
unde m
1
şi V
1
sunt respectiv media şi coeficientul de variaţie al maximelor anuale ale vitezei
medii a vântului. Coeficientul de variaţie al valorilor maxime anuale ale vitezei mediate a
vântului, în România, este în general mai mic ca 0,35.
Valoarea maximă anuală a vitezei medii a vântului având probabilitatea de nedepăşire într-un an,
p diferită de 0,98 poate fi stabilită cu expresia următoare valabilă pentru repartiţia Gumbel a
maximelor anuale ale vitezei medii a vântului:
0,98
1
1
prob
2,593 1
282 , 1
) ln ln(
0,45 1
v
V
V
p
v ⋅
⋅ +

(
¸
(

¸

+ −
= (III.2.4)
Evaluarea cu acurateţe a vitezei de referinţă a vântului intr-un amplasament implică parcurgerea
următoarelor etape:
(i) achiziţia, controlul şi corectarea măsurătorilor vitezelor medii şi a direcţiilor vântului
ȋn amplasament;
(ii) transformarea datelor măsurate ȋn valori ȋn concordanţă cu definiţia vitezei de
referinţă a vântului;
(iii) analiza probabilistică a datelor transformate la (ii).
Datele asupra vitezei vântului inregistrate intr-un amplasament trebuie să fie fiabile şi să
constituie un set omogen micrometeorologic.
106

Datele sunt fiabile dacă:
- instrumentele folosite la măsurare au fost calibrate adecvat şi s-au comportat
corespunzător;
- senzorul a fost expus astfel incat nu a fost influentat de conditii locale de curgere produse
de un obstacol din vecinătatea sa;
- viteza vântului nu depinde de temperatura aerului (stratificatia atmosferică poate fi
considerata neutră); ipoteza este valabilă pentru viteze mai mari de 10 m/s măsurate la 10
m deasupra terenului ȋn câmp deschis.
Un set de date este omogen micrometeorologic dacă toate datele din set au fost obtinute ȋn
conditii micrometeorologice identice sau echivalente. Conditiile sunt determinate de următorii
factori:
(i) timpul de mediere – folosind relaţia (III.2.1), toate datele trebuie ajustate pentru un
timp de mediere comun;
(ii) ȋnălţimea deasupra terenului – folosind relaţia (III.2.19), toate datele trebuie ajustate
pentru o inăltime comună;
(iii) rugozitatea terenului inconjurător – folosind relaţia (III.2.22), toate datele trebuie
ajustate pentru o rugozitate comună. Relaţia (III.2.22) este aplicabilă ȋn teren
orizontal, dacă ȋn fiecare statie meteorologică rugozitatea terenului este uniformă pe o
distantă, măsurată de la anemometru, de 100 de ori mai mare ca ȋnălţimea la care este
amplasat anemometrul.
Valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului este presiunea determinata cu valoarea de
referinţă a vitezei vântului:
2
2
1
b a b
v q ⋅ ⋅ = ρ (III.2.5).
Pentru aerul standard la 20
o
C, densitatea aerului este de ρ
a
=1.25 kg/m
3
. In relaţia (III.2.5),
presiunea de referinţă este obţinută în Pascali, dacă viteza de referinţă a vântului se introduce în
metri/secundă.

III.2.3. Zonarea actiunii vântului ȋn România

Generaţia de standarde de acţiuni din ţările avansate din anii '70 ai secolului XX a introdus
conceptele inovative ale teoriei statistice a valorilor extreme şi a definit intensităţile acţiunilor din
hazard natural (cutremur, vânt, zăpada ş.a.) cu anumite intervale medii de recurenţă (perioade
medii de revenire), în ani.
107

In prezent, practica internaţionala utilizează valori caracteristice ale acţiunilor din vânt având
intervalul mediu de recurenţă standard de 50 ani, IMR = 50 ani. Aceste valori au probabilitatea de
depăşire 64% în 50 ani şi 2% intr-un an.
Zonarea hazardului natural din vânt în România a avut ca date de intrare valorile maxime anuale
ale vitezei vântului la 10 m deasupra terenului, măsurate în peste 140 de staţii meteorologice ale
Administratiei Naţionale de Meteorologie, până ȋn anul 2005. Rezultatele analizei statistice sunt
valorile caracteristice ale vitezei vântului având IMR = 50 ani, determinate în repartiţia de valori
extreme tip I, Gumbel pentru maxime. Repartiţia de probabilitate Gumbel pentru maxime este
recomandată în ultimele 4 ediţii ale standardului american ASCE 7/(1988, 1993, 2000, 2006) -
Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, Documentul Joint Committee on
Structural Safety, Wind Loads, 1995, 2000 şi ȋn Documentul ISO/TC 98/SC3/WG 2/N 129 rev,
Draft for DP 4354, Wind Actions on Structures şi justificată de corelaţia între coeficienţii de
oblicitate şi de variaţie ai maximelor anuale măsurate în staţiile meteorologice din România pe o
durată de peste 50 de ani.
Pe baza valorilor de referinţă ale vitezei vântului s-au determinat valorile de referinţă ale
presiunii dinamice a vântului pentru staţiile meteorologice cu inregistrări. Valorile din harta de
zonare (vezi Figura III.2.2) pentru valorile de referinţă ale presiunii dinamice a vântului având 50
ani interval mediu de recurenţă, sunt presiuni mediate pe 10 min, conform exigenţelor din SR EN
1991-1-4.
Valoarea de referinţă a vitezei vântului pentru un amplasament se determină pe baza valorii de
referinţă a presiunii dinamice a vântului corespunzătoare amplasamentului, luată din harta de
zonare din Figura III.2.2, şi este determinată cu relaţia:
b
b
b
6 , 1
2
q
q
v ⋅ =

=
ρ
(III.2.6)
unde ρ este densitatea aerului, egală cu 1,25 kg/m
3
, şi valoarea de referinţă a presiunii dinamice a
vântului se introduce în Pa (1 kPa=1000 Pa).
Harta de zonare a valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului din Figura III.2.2 este
valabilă pentru altitudini mai mici sau egale cu 1000 m.

108


Figura III.2.2 Harta de hazard din vânt.
Valori de referinţă ale presiunii dinamice a vântului, q
b
în kPa, având IMR = 50 ani
Nota. Pentru altitudini peste 1000m valorile se corectează cu relaţia (III.2.7)

109
Orientativ, valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului pentru un amplasament aflat
la o altitudine, z
alt
mai mare ca 1000 m se poate determina cu relaţia:
b , b
q c q
alt z
alt
⋅ = (III.2.7)
unde :
alt
z
q
, b
- este valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului pentru un
amplasament aflat la o altitudine, z
alt
mai mare ca 1000 m;
q
b
- este valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului în
amplasament din harta de zonare din Figura III.2.2;
c
alt
- este factorul de altitudine ce se poate determina aproximativ cu relaţia:
|
.
|

\
|
− ⋅ + = 1
1000
6 , 1 1
alt
alt
z
c (III.2.8).
Pentru amplasamente aflate la altitudini mai mari de 1000 m şi în zonele cu o expunere
specială la vânt (sud-vestul Banatului), se recomandă consultarea ANM pentru obţinerea de
date primare şi a instituţiilor de specialitate din domeniul construcţiilor pentru analiza acestor
date.
Relaţiile (III.2.7) şi (III.2.8) au fost calibrate pe baza datelor obţinute ȋn statiile meteorologice
din România situate la peste 1000 m altitudine. Folosind maximele anuale ale vitezei vântului
măsurate la o ȋnălţime de 10 m şi mediate pe 10 minute s-au determinat valorile de referinţă
ale presiunii dinamice a vântului ȋn cele 10 statii meteo, Tabelul III.2.1.

Tabel III.2.1. Valori caracteristice ale presiunii dinamice a vântului ȋn statii meteorologice din
România situate la altitudini de peste 1000 m

Nr. crt.
Statia
meteorologică
Altitudinea,
m
q
b
, Pa
1. Băişoara 1360 307
2. Fundata 1384 833
3. Semenic 1432 1027
4. Cuntu 1450 626
5. Păltiniş 1453 1094
6. Rarău 1536 822
7. Parang 1548 501
8. Lăcăuti 1776 1052
9. Iezer 1785 871
10. Vlădeasa 1836 978

Corelaţia intre valorile caracteristice ale presiunii dinamice a vântului determinate pe baza
datelor de observatie şi pe baza relaţiilor (III.2.7) şi (III.2.8) din cod este aratata ȋn Figura
III.2.3.

110

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
q
b
, Pa - valori obtinute din datele de observatie
q
b
,

P
a

-

v
a
l
o
r
i

o
b
t
i
n
u
t
e

c
u

r
e
l
a
t
i
a

(
A
.
2
)
.

Figura III.2.3. Corelaţia intre valorile caracteristice ale presiunii dinamice a vântului
determinate pe baza datelor de observatie şi pe baza relaţiilor (III.2.7) şi (III.2.8)

Valorile caracteristice ale vitezelor vântului definite cu 100 ani şi 10 ani interval mediu de
recurenţă se pot calcula simplificat în funcţie de valoarea caracteristică a vitezei vântului
având 50 ani interval mediu de recurenţă, cu următoarele relaţii:
10 , 1
50
b,
100
, b

=
=
ani IMR
ani IMR
v
v
(III.2.9)
85 , 0
50
b,
10
b,

=
=
ani IMR
ani IMR
v
v
(III.2.10)
si, în consecinta,
20 , 1
50
b,
100
b,

=
=
ani IMR
ani IMR
q
q
(III.2.11)
75 , 0
50
b,
10
b,

=
=
ani IMR
ani IMR
q
q
(III.2.12).
Relaţiile (III.2.9) şi (III.2.10) din codul de proiectare au la bază rapoarte de fractili
determinate ȋn repartiţia Gumbel pentru maxime pentru diferite valori ale coeficientului de
variaţie a valorilor maxime anuale ale vitezelor vântului. Rezultatele analizei sunt prezentate
ȋn Figura III.2.4.

111
0.6
0.8
1.0
1.2
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Coeficient de variatie a vitezelor maxime anuale
R
a
p
o
r
t

v
a
l
o
r
i

c
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
e

a
l
e

v
i
t
e
z
e
i
100 ani/50 ani
10 ani/50 ani

Figura III.2.4. Rapoarte ale valorilor caracteristice ale vitezei maxime anuale a vântului
ani IMR
ani IMR
v
v
50
b,
100
, b
=
=
şi
ani IMR
ani IMR
v
v
50
b,
10
b,
=
=


În Câmpia Română, pentru oraşul Bucureşti, s-au indicat şi valorile factorului direcţional c
dir

pentru vitezele maxime ale vântului pe 16 direcţii, Tabelul III.2.2.

Tabel III.2.2. Bucuresti. Factorul direcţional al vitezei vântului având 50 ani perioada medie
de revenire , c
dir

1)

[3]
Direcţia N NNE NE ENE E ESE SE SSE
c
dir
0,34 0,52 0,97 0,83 0,48 0,38 0,38 0,34
Direcţia S SSV SV VSV V VNV NV NNV
c
dir
0,41 0,41 0,52 0,52 0,55 0,42 0,31 0,38
1)
Pentru toate direcţiile, c
dir
= 1.0


III.2.4. Rugozitatea terenului. Valori medii ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului

Rugozitatea terenului este descrisă de lungimea de rugozitate, z
0
; aceasta este o măsură a
mărimii vârtejurilor vântului turbulent la suprafaţa terenului şi are valori cuprinse ȋntre 0,003

112
m şi 3,0 m, ȋn funcţie de categoria de teren. Pentru evaluarea lungimii de rugozitate a
terenului din amplasamentul unei construcţii este necesară determinarea categoriei de teren
corespunzătoare amplasamentului.
În Tabelul III.2.3 sunt clasificate categoriile de teren în funcţie de valoarea lungimii de
rugozitate, z
0
.
Determinarea categoriei de teren şi a lungimii de rugozitate corespunzătoare acestuia se poate
face prin inspecţie vizuală (documentare fotografică), relevee cartografice şi/sau imagini din
satelit. Figurile III.2.5...III.2.8 prezintă exemple de categorii de teren cu diferite lungimi de
rugozitate folosind documentarea fotografică (a) şi imagini din satelit (b) pentru diferite
categorii de teren.

Tabel III.2.3. Lungimea de rugozitate, z
0
, în metri, pentru diverse categorii de teren
1), 2), 3)
[2]
Categoria
de teren
Descrierea terenului
z
0
,
m
z
min
,
m
0 Mare sau zone costiere expuse vânturilor venind dinspre mare 0,003 1
I
Lacuri sau terenuri plate şi orizontale cu vegetaţie neglijabilă şi fară
obstacole
0,01 1
II
Terenuri cu iarbă şi/sau cu obstacole izolate (copaci, clădiri) aflate
la distanţe de cel puţin de 20 de ori înălţimea obstacolului
0,05 2
III
Zone acoperite uniform cu vegetatie, sau cu clădiri, sau cu
obstacole izolate aflate la distanţe de cel mult de 20 de ori înăltimea
obstacolului (de ex., sate, terenuri suburbane, păduri)
0,3 5
IV
Zone în care cel putin 15% din suprafaţă este acoperită cu
construcţii având mai mult de 15 m înălţime.
1,0 10
1)
Valorile mai mici ale lui z
0
conduc la valori mai mari ale vitezei medii a vântului
2)
Categoriile de teren sunt ilustrate în partea de Comentarii
3)
Pentru aplicarea categoriilor de teren III şi IV, terenurile respective trebuie să se dezvolte pe o
distanţă de cel puţin 500 m şi respectiv 800 m în vecinătatea construcţiei.(a)

(a)

113

(b)

(b)
Figura III.2.5 Categoria 0 - Mare sau zone
costiere expuse vânturilor venind dinspre
mare (z
0
= 0,003 m) [5]
Figura III.2.6 Categoria II - Terenuri cu
iarbă şi/sau cu obstacole izolate (copaci,
clădiri) aflate la distanţe de cel puţin 20 de
ori înălţimea obstacolului (z
0
= 0,05 m) [5]


(a)

(a)


(b)

(b)

Figura III.2.7 Categoria III - Zone acoperite
uniform cu vegetaţie, sau cu clădiri, sau cu
obstacole izolate aflate la distanţe de cel
mult de 20 de ori înăltimea obstacolului (de
ex., sate, terenuri suburbane, păduri)
(z
0
=0,3 m) [5]
Figura III.2.8 Categoria IV - Zone în care
cel putin 15% din suprafaţă este acoperită
cu construcţii având mai mult de 15 m
înălţime (z
0
= 1,0 m) [5]

114
Stratul limită atmosferic este zona, măsurată pe verticală de la suprafaţa terenului, ȋn care
curgerea aerului este afectată de frecarea cu terenul. Forţa de frecare creşte, viteza medie
scade, iar turbulenţa creşte la apropierea de suprafaţa terenului.
Stratul limită atmosferic este împărţit în două regiuni numite stratul limită interior şi exterior.
Stratul limită interior se află între suprafaţa terenului şi o altitudine z
s
de aproximativ 200 m;
profilul vitezei medii în stratul limita interior este descris de o lege logaritmică în funcţie de
lungimea rugozitate, z
0
. Stratul limită exterior se întinde între cotele z
s
şi z
g
; viteza medie de la
altitudinea z
s
se racordează cu viteza de gradient V
g
în conformitate cu un model foarte
complex (in forma de spirală).
Profilul vertical al vitezei medii a vântului în amplasament este reprezentat printr-o funcţie
logaritmică deterministă ce ţine cont de rugozitatea terenului şi de topografia acestuia. Se
consideră cazul unui teren plat (câmp deschis, categoria de teren de referinţă) de rugozitate
uniformă. Având viteza de referinţă v
b
şi lungimea de rugozitate de referinţă putem obţine
viteza de gradient V
g
, ce este independentă de rugozitatea terenului. Cunoscând viteza de
gradient V
g
ne putem intoarce în stratul limită interior pentru a determina profilul vitezei
medii asociate cu rugozitatea locală a terenului (Figura III.2.9).
In realitate, abordarea descrisă anterior este mai complicată datorită următoarelor aspecte. În
primul rând rugozitatea terenului se schimbă într-un mod complex de la un amplasament la
altul. In al doilea rând, terenul are o configuraţie topografică ce este, de multe ori, departe de
cazul ideal al unei suprafeţe plane.


Figura III.2.9 Profilul vitezei medii a vântului în amplasamente cu rugozităţi diferite [1]

În ceea ce priveşte fluctuaţiile vitezei, în ingineria vântului turbulenţa se modelează ca proces
aleator staţionar gaussian. Elementele esenţiale pentru a reprezenta acest proces sunt date în
secţiunea privind turbulenţa vântului.

115
Pe măsură ce ne apropiem de suprafaţa Pămantului, forţele de frecare joacă un rol din ce ȋn ce
mai important ȋn echilibrul forţelor ce se exercită asupra aerului ȋn mişcare. In interiorul
stratului limită atmosferic se constată că:
- viteza medie a vântului creste cu ȋnălţimea;
- vântul este turbulent la orice cota;
- fluctuaţiile vitezei curentului de aer are o compozitie de frecventă de tip bandă lată;
- există o oarecare similaritate ȋn tiparul rafalelor la toate cotele, ȋn special pentru
rafalele cu frecvenţe joase.
Stratul limită atmosferic este zona, măsurată de la suprafaţa terenului, ȋn care curgerea aerului
este afectată de frecarea cu terenul. Forţa de frecare creste şi forţa lui Coriolis scade pe
măsură ce ne apropiem de teren. Aceste efecte perturbă echilibrul geostrofic şi vectorul
vitezei medii nu mai este paralel cu izobarele, ci se roteste către centrul de presiune joasă.
Deci, vectorul vitezei medii a vântului isi schimbă atat direcţia cat şi mărimea ȋn funcţie de
ȋnălţimea măsurată de la suprafaţa terenului. Deoarece schimbarea de direcţie a vectorului
viteză pe ȋnălţimea construcţiilor este mică, acest efect se neglijează ȋn calcul. De asemenea,
se neglijează efectele produse de rotaţia Pămantului şi de vascozitatea aerului.
Variaţia vitezei medii a vântului cu înălţimea deasupra terenului datorită rugozităţii suprafeţei
acestuia poate fi reprezentată de un profil logaritmic (adoptat de codul eurpean EN 1991-1-4)
sau de un profil exponenţial (adoptat de codurile similare din SUA şi Canada).
La înălţimi sub 200 m, ȋn stratul limită interior, legea logaritmică modelează riguros variaţia
vitezei medii a vântului cu ȋnălţimea deasupra terenului. Pentru a obţine legea logaritmică, ȋn
conformitate cu datele de observaţie se postulează că rata de modificare a vitezei medii a
vântului, v
m
ȋn raport cu ȋnălţimea, z depinde de urmatorii parametri:
- Ȋnălţimea deasupra terenului, z;
- Forţa de reducere a vitezei masei de aer pe unitatea de suprafaţă produsă de frecarea
cu terenul; această mărime este denumită tensiune de forfecare la suprafaţa terenului,
0
τ ;
- densitatea aerului, ρ .
Combinând rata de modificare a vitezei vântului cu parametrii anterior mentionati, se poate
defini o rată adimensională de modificare a vitezei vântului [3]:
0
τ
ρ
⋅ ⋅ z
dz
dv
m
(III.2.13)
unde
ρ
τ
0
*
= u are dimensiuni de viteză şi este denumită viteză de frecare.
Valoarea expresiei (III.2.13) este o constantă notată cu
k
1
[3]:

116
k u
z
dz
dv
m
1
*
= ⋅ (III.2.14)
Din relaţia (III.2.14) se obtine:
dz
z k
u
dv
m
1
*
⋅ = (III.2.15)
Prin integrarea relatiei (III.2.15) se găseste expresia vitezei medii a vântului [3]:
( )
|
|
.
|

\
|
⋅ = − ⋅ = ⋅ = ⋅ =
∫ ∫
0
*
0
* * *
ln ln ln
1 1
0 0
z
z
k
u
z z
k
u
dz
z k
u
dz
z k
u
v
z
z
z
z
m
(III.2.16)
unde:
z
0
– constantă de integrare, având dimensiuni de lungime, cunoscută ca lungime de rugozitate;
este o măsură a rugozitătii suprafetei terenului (o măsură a vârtejurilor la suprafata terenului);
k – constanta lui von Karman, determinată experimental şi egală cu 0,4.
O altă măsură a rugozitătii terenului este coeficientul de antrenare (de fortă) a suprafetei, K,
care este tensiunea adimensională de forfecare la suprafata terenului [3]:
2
10 ,
*
2
10 ,
2
*
2
10 ,
0
|
|
.
|

\
|
=


=

=
m m a
a
m
v
u
v
u
v
K
ρ
ρ
ρ
τ
(III.2.17)
Folosind relaţiile (III.2.16) şi (III.2.17) se obtine următoarea formulă de calcul a
coeficientului de antrenare al suprafetei, K [4]:
2
0
2
0
2
0
*
*
2
10 ,
*
2
10 ,
2
*
10
ln 5 , 2
1
10
ln
10
ln
(
(
(
(
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|

=
(
(
(
(
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|
=
(
(
(
(
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
= =
z z
k
z k
u
u
v
u
v
u
K
m m
(III.2.18)
Relaţia (III.2.16) este folosită pentru a exprima legatură intre vitezele medii ale vântului la
cotele z
1
şi z
2
pe acelasi amplasament:
( )
( )
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
=
0
2
0
1
2
1
ln
ln
z
z
z
z
z v
z v
m
m
(III.2.19).
Considerând două amplasamente cu lungimi de rugozitate diferite, z
01
şi z
02
, raportul vitezelor
medii ale vântului pe cele două amplasamente la cote diferite, z
1
şi z
2
este
( )
( )
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
=
02
2
01
1
07 , 0
02
01
02
2 2 *
01
1 1 *
2
1
ln
ln
ln
ln
z
z
z
z
z
z
z
z
k
u
z
z
k
u
z v
z v
m
m
(III.2.20).

117
unde se consideră aproximarea determinată experimental [3]:
07 , 0
02
01
2 *
1 *
|
|
.
|

\
|
=
z
z
u
u
(III.2.21).
Dacă ȋn relaţia (III.2.20) amplasamentul 2 este ȋnlocuit cu amplasamentul de referinţă – câmp
deschis cu z
0ref
= 0,05m – şi cota z
2
cu ȋnălţimea de referinţă, z
ref
= 10m se obţine
( )
( )
|
|
.
|

\
|
⋅ =
|
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
=
0
0
0
07 , 0
0
0
0
0
07 , 0
0
0
ln ln
05 , 0
10
ln
ln
ln
z
z
z k
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
v
z v
r
ref
ref
ref
ref b
m
(III.2.22).
unde factorul k
r
(z
0
) este dat de relaţia:
( )
07 , 0
0
0
05 , 0
189 , 0 |
.
|

\
|
⋅ =
z
z k
r
(III.2.23).
Profilul vitezei medii a vântului mediată pe 10 minute pentru diferite categorii de teren în
funcţie de viteza de referinţă v
b
se determină cu următoarea relaţie:
( ) ( ) ( )
b r b r m
v z c v
z
z
z k z v ⋅ = ⋅
|
|
.
|

\
|
⋅ =
0
0
ln (III.2.24)
unde c
r
(z) este factorul de rugozitate pentru viteza vântului şi se determină cu relaţia
( )
( )
( )
( )
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
≤ =
= ≤ <
|
|
.
|

\
|
⋅ =
=
min min
max min
0
0
b
m
pentru
m 200 z pentru ln
z z z z c
z z
z
z
z k
v
z v
z c
r
r
r
(III.2.25).
Factorul de rugozitate pentru viteza vântului, c
r
(z) descrie variaţia vitezei medii a vântului cu
înălţimea z deasupra terenului pentru diferite categorii de teren (caracterizate prin lungimea de
rugozitate z
0
) în funcţie de viteza de referinţă a vântului. Variaţia factorului de rugozitate c
r
(z)
cu înălţimea şi categoria de teren este reprezentată în Figura III.2.10.
În cazul în care orografia terenului (dealuri izolate, creste) măreşte viteza vântului cu mai
mult de 5% faţă de valoarea calculată fară considerarea efectelor orografice (factorul
orografic c
o
are valori mai mari ca 1,05), viteza medie calculată cu relaţia (III.2.24) se
înmulţeşte cu factorul orografic c
o
(vezi rel. III.2.26).
Efectele orografiei pot fi neglijate dacă panta medie a terenului din amonte (faţă de direcţia de
curgere a aerului) este mai mică de 3°. Terenul din amonte poate fi considerat pană la o
distanţă egala cu de 10 ori înălţimea elementului orografic izolat.
În cazul în care efectele orografice nu pot fi neglijate, viteza medie a vântului, v
m
(z) la o
înălţime z deasupra terenului se determină cu relaţia:
( ) ( )
b m
v z c c z v
r o
⋅ ⋅ = (III.2.26)

118

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0 0.5 1 1.5 2
Factorul de rugozitate aplicat vitezei, c
r
(z )
I
n
a
l
t
i
m
e
a

d
e
a
s
u
p
r
a

t
e
r
e
n
u
l
u
i
z
,

m
Teren categoria 0
Teren categoria I
Teren categoria II
Teren categoria III
Teren categoria IV

Figura III.2.10 Variaţia factorului de rugozitate c
r
(z)

În cazul în care clădirea/structura analizată este/va fi amplasată în apropierea unei alte
structuri care este de cel putin două ori mai înaltă decat media înalţimilor structurilor
învecinate, atunci aceasta poate fi expusă (în funcţie de geometria structurii) unei viteze
sporite a vitezei vântului pentru anumite direcţii ale acestuia.
În evaluarea vitezei medii a vântului se poate lua în considerare şi efectul clădirilor amplasate
la distanţe reduse.
Profilul valorilor medii ale presiunii dinamice a vântului pentru diferite categorii de teren se
obţine ȋn funcţie de presiunea dinamică de referinţă, q
b
cu următoarea relaţie:
( ) ( ) ( ) | |
b r b r m
q z c q
z
z
z k z q ⋅ = ⋅
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|
⋅ =
2
2
0
0
ln (III.2.27)
unde ( ) | |
2
z c
r
este factorul de rugozitate pentru presiunea dinamică a vântului şi se determină
cu relaţia
( )
( )
( )
( )
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
≤ =
= ≤ <
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|
⋅ =
=
min min
2
max min
2
0
0
2
b
m
2
pentru
m 200 z pentru ln
z z z z c
z z
z
z
z k
q
z q
z c
r
r
r
(III.2.28).


119
Factorul de rugozitate pentru presiunea dinamică a vântului, c
r
2
(z) descrie variaţia presiunii
medii a vântului cu înălţimea z deasupra terenului pentru diferite categorii de teren
(caracterizate prin lungimea de rugozitate z
0
) în funcţie de valoarea de referinţă a presiunii
dinamice a vântului.
Variaţia factorului de rugozitate aplicat presiunii dinamice a vântului cu înălţimea şi cu
categoria de teren este prezentată în Figura III.2.11.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Factorul de rugozitate aplicat presiunii, c
r
2
(z)
I
n
a
l
t
i
m
e
a

d
e
a
s
u
p
r
a

t
e
r
e
n
u
l
u
i
z
,

m
Teren categoria 0
Teren categoria I
Teren categoria II
Teren categoria III
Teren categoria IV

Figura III.2.11 Variaţia factorului de rugozitate, c
r
2
(z)

În cazul în care efectele orografice nu pot fi neglijate, valoarea medie a presiunii dinamice a
vântului, q
m
(z) la o înălţime z deasupra terenului se determină cu relaţia:
( ) ( )
b
2 2
m
q z c c z q
r o
⋅ ⋅ = (III.2.29)
Valorile k
r
(z
0
) şi k
r
2
(z
0
) sunt indicate în Tabelul III.2.4.

Tabel III.2.4. Factorii k
r
(z
0
) şi k
r
2
(z
0
)pentru diferite categorii de teren

Categoria
de teren
0 I II III IV
k
r
(z
0
) 0,155 0,169 0,189 0,214 0,233
k
r
2
(z
0
) 0,024 0,028 0,036 0,046 0,054120
III.2.5. Turbulenţa vântului. Valori de vârf ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului

Viteza instantanee a vântului variază aleator ȋn timp şi spatiu datorită turbulenţei spaţiale a
curgerii aerului. Variaţia aleatoare ȋn timp şi spatiu a vitezei vântului produce efecte dinamice
asupra construcţiilor sensibile la acţiunea vântului.
Componenta ȋn direcţie longitudinală a vectorului vitezei vântului la cota z deasupra terenului
se exprimă ca suma dintre un termen constant (viteza medie) şi o funcţie aleatoare de timp cu
media zero (viteza fluctuantă):
( ) ( ) ( ) t z v z v t z V
m
, , + = (III.2.30).
Primul termen reprezintă valoarea medie a vitezei ȋn directie longitudinală (in lungul
vântului). Cel de al doilea termen reprezintă fluctuaţiile vitezei instantanee faţă de medie
(turbulenţa atmosferică) ȋn directie longitudinală. Turbulenţa atmosferică se modelează
simplificat ca un proces aleator staţionar normal de medie zero.
Turbulenţa vitezei vântului poate fi caracterizată prin dispersia fluctuaţiilor vitezei faţă de
valoarea sa medie, sau prin valoarea medie pătratică a fluctuaţiilor. Deoarece fluctuaţiile
vitezei faţă de medie sunt reprezentate printr-un proces aleator de medie zero, valoarea medie
pătratică a fluctuaţiilor este egală cu dispersia acestora:
( ) | | ( ) | |
2
0
2
0
2 2
1 1
v dt t v
T
dt v t V
T
T T
m v
∫ ∫
= ⋅ = − ⋅ = σ (III.2.31).
Ȋn partea inferioară a stratului limită astmosferic (max. 200 m de la suprafaţa terenului) se
poate considera, simplificat, că dispersia rafalelor longitudinale ale vântului este independentă
de ȋnălţimea z deasupra terenului şi proportională cu pătratul vitezei de frecare,
2
*
u [3]:
2
*
2
u
v
⋅ = β σ (III.2.32).
Factorul de proportionalitate β depinde de rugozitatea terenului din amplasament. Datele
experimentale arată că valoarea β ȋn direcţie longitudinală poate fi determinată cu urmatoarea
relaţie [4]:
( ) 5 , 7 z ln 856 , 0 5 , 4 5 , 4
0
≤ ⋅ − = ≤ β (III.2.33)
unde z
0
este lungimea de rugozitate, exprimată ȋn metri.
Raportul ȋntre abaterea standard a fluctuaţiilor rafalelor vântului pe direcţie longitudinală şi
viteza medie a vântului este denumit intensitatea turbulenţei longitudinale şi are semnificaţia
coeficientului de variaţie al fluctuaţiilor rafalelor faţă de viteza medie:
( )
( )
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
⋅ ⋅

= =
0 0
*
*
ln 5 , 2 ln
1
z
z
z
z
u
k
u
z v
z I
m
v
v
β β σ
(III.2.34)
Intensitatea turbulenţei la înălţimea z se determină cu relaţia:

121
( )
( ) ¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
≤ =
= ≤ <
|
|
.
|

\
|

=
min min v
max min
0
v
pentru
m 200 z pentru
ln 5 , 2
z z z z I
z z
z
z
z I
β
(III.2.35).
Variaţia intensităţii turbulenţei cu înălţimea deasupra terenului pentru diferite rugozităţi
(categorii de teren) este reprezentată în Figura III.2.12.
Pentru teren de categoria II intensitatea turbulenţei I
v
(z) poate fi aproximată de relaţia [2]:
( )
( ) ¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
≤ =
= ≤ <
|
|
.
|

\
|
=
min min v
max min
0 v
pentru
m 200 z pentru
ln
1
z z z z I
z z
z
z
z I (III.2.36)

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
I
n
a
l
t
i
m
e
a

d
e
a
s
u
p
r
a

t
e
r
e
n
u
l
u
i
z
,

m
Intensitatea turbulentei, I
v
(z)
Teren categoria IV
Teren categoria III
Teren categoria II
Teren categoria I
Teren categoria 0

Figura III.2.12 Intensitatea turbulenţei, I
v
(z)

In codurile de proiectare se folosesc valori de vârf sau „extreme maxime” ale vitezei şi
presiunii de rafală a vântului. Datorită caracterului aleator al vitezei instantanee a vântului,
valoarea de vârf a vitezei de rafală a vântului intr-un interval de timp de 10 minute este o
variabilă aleatoare pentru care se defineste o valoare medie (aşteptată), Figura III.2.13.
Considerând că valorile vitezei longitudinale a vântului au o repartiţie normală, valoarea
asteptată a vitezei de rafală este [1]:

122
( ) ( ) ( ) ( ) | | z I g z v g z v z v
v m v m p
1 ⋅ + = ⋅ + = σ (III.2.37)
unde g este un factor de vârf a cărui valoare estimată este 3,5.
Factorul de rafală pentru viteza medie a vântului, c
pv
(z) la o înălţime z deasupra terenului se
defineşte ca raportul dintre valoarea de vârf a vitezei vântului (produsă de rafalele vântului
turbulent) şi valoarea medie (mediată pe 10 min ȋn cod) a vitezei vântului, ambele la înălţimea
z:
( )
( )
( )
( ) ( ) z I z I g
z v
z v
z c
v v
m
p
pv
⋅ + = ⋅ + = = 5 , 3 1 1 (III.2.38)

Figura III.2.13 Densitatea de repartitie a vitezei vântului şi a valorilor sale maxime [1]

Variaţia factorului de rafală c
pv
(z), considerând g = 3,5, este reprezentată în Figura III.2.14.
Valorile factorului de rafală aplicat vitezei medii a vântului depind de durata de mediere a
vitezei de referinţă a vântului şi, de exemplu [4]:
min 10
pv
min 1
pv
84 , 0 c c ⋅ ≅ (III.2.39)
min 10
pv
h 1
pv
05 , 1 c c ⋅ ≅ (III.2.40).
Valoarea de vârf sau „maximă” a presiunii dinamice a vântului ȋntr-un interval de timp egal
cu 10 min. este
( ) ( ) | | ( ) | | ( ) ( ) | | z I z q z I g z v z q
v m v m p
⋅ + ⋅ ≅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ = 7 1 1
2
1
2 2
ρ (III.2.41)
unde ρ este densitatea aerului. Ȋn relaţia (III.2.41) s-a neglijat termenul de ordinul 2 al
intensităţii turbulenţei, având ȋn vedere că eroarea introdusă de această aproximare este sub 3-
4%.
Factorul de rafală pentru presiunea dinamică medie a vântului, c
pq
(z) la înălţimea z deasupra
terenului se defineste ca raportul dintre valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului
f(V)
f(v
p
)

123
(produsă de rafalele vântului) şi valoarea medie a presiunii dinamice a vântului (produsă de
viteza medie a vântului), ambele la înălţimea z:
( )
( )
( )
( ) ( ) z I z I g
z q
z q
z c
v v
m
p
pq
⋅ + = ⋅ + = = 7 1 2 1 (III.2.42).
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50
I
n
a
l
t
i
m
e
a

d
e
a
s
u
p
r
a

t
e
r
e
n
u
l
u
i
z
,

m
Factorul de rafala aplicat vitezei, c
pv
(z)
Teren categoria IV
Teren categoria III
Teren categoria II
Teren categoria I
Teren categoria 0

Figura III.2.14 Factorul de rafală pentru viteza vântului, c
pv
(z)

Variaţia factorului de rafală pentru presiunea dinamică a vântului, considerând g = 3,5, este
reprezentată în Figura III.2.15.
Valorile numerice ale factorului de rafală pentru presiunea dinamică a vântului depind de
durata de mediere a vitezei de referinţă a vântului [4]:
min 10
pq
min 1
pq
70 , 0 c c ⋅ ≅ (III.2.43)
min 10
pq
h 1
pq
1 , 1 c c ⋅ ≅ (III.2.44).
In final, relatia de calcul a valorii de varf a presiunii cinetice a vântului este:
( ) ( ) | | ( ) | |
( ) ( ) ( ) | | ( )
b e v r b
v m p
q z c z I
z
z
z k v
z I z v z q
⋅ = ⋅ + ⋅
(
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ =
7 1 ln
2
1
7 1
2
1
2
0
0
2 2
2
ρ
ρ
(III.2.45).
Factorul de expunere, c
e
(z) este determinat cu relatia:
( ) ( ) ( ) | | z I
z
z
z k z c
u r e
⋅ + ⋅
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|
⋅ = 7 1 ln
2
0
0
2
(III.2.46)

124
Variatia factorului de expunere este reprezentată, pentru diferite categorii de teren, în Figura
III.2.16.

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
I
n
a
l
t
i
m
e
a

d
e
a
s
u
p
r
a

t
e
r
e
n
u
l
u
i
z
,

m
Factorul de rafala aplicat presiunii, c
pq
(z)
Teren categoria IV
Teren categoria III
Teren categoria II
Teren categoria I
Teren categoria 0

Figura III.2.15 Factorul de rafală pentru presiunea dinamică a vântului, c
pq
(z)

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
I
n
a
l
t
i
m
e
a

d
e
a
s
u
p
r
a

t
e
r
e
n
u
l
u
i
z
,

m
Factorul de expunere, c
e
(z)
Teren categoria 0
Teren categoria I
Teren categoria II
Teren categoria III
Teren categoria IV

Figura III.2.16 Factorul de expunere, c
e
(z)

125
În cazul în care efectele orografice nu pot fi neglijate, factorul de expunere, c
e
(z) se
completeaza cu factorul c
0
2
(vezi relaţia III.2.29) astfel:
( ) ( ) ( ) z c z c c z c
r e pq
2 2
0
⋅ ⋅ = (III.2.47).

Bibliografie

1. CNR-DT 207/2008 - Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento
sulle costruzioni, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, 2008
2. EN 1991-1-4 - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind
actions, CEN
3. J. D. Holmes, 2004 - Wind Loading of Structures, Taylor & Francis
4. NP 082-04 - Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor.
Acţiunea vântului, MTCT, 2005
5. http://maps.google.com/
6. Lungu D., Demetriu S., Aldea A., 1994. Basic code parameters for environmental actions in
Romania harmonised with EUROCODE 1, Scientific Bulletin of Technical University of Civil
Engineering Bucharest, Vol.2/1994, p.35-44
7. Lungu D., van Gelder P., Trandafir R.,1996. Comparative study of Eurocode 1, ISO and ASCE
procedures for calculating wind loads. IABSE Colloquium, Basis of Design and Actions on
Structures, Background and Application of EUROCODE 1. Delft University of Technology,
March 27-29, p.345-354
8. Lungu, D., Aldea, A., Demetriu, S., 1998. Probabilistic wind and snow hazards assessment
for Romania, Proceedings of the 1st International Scientific-Technical Conference – Technical
Meteorology of the Carpathians, Ukraine, p.35-40
9. D. Ghiocel, D. Lungu, 1975. Wind, snow ând temperature effects on structures, based on
probability, Abacus Press, Tunbridge Wells, Kent, U.K.
10. D. Lungu, R. Văcăreanu, A. Aldea, C. Arion, 2000. Advanced Structural Analysis, Editura
CONSPRESS, 177 p., ISBN 973-8165-15-6
11. NP 082-04, 2005. Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor.
Acţiunea vântului, MTCT

126
III.3. Acţiunea vântului asupra clădirilor şi structurilor

III.3.1. Elemente generale

Vântul exercită pe construcţia în ansamblu şi pe elementele acesteia acţiuni aerodinamice
datorate fluxului incident şi trenului de vârtejuri turbulente generate de către constructie.
Actiunea aerodinamică variază aleator în timp şi spatiu şi produce, în general, efecte dinamice
în răspunsul constructiilor. In cazul constructiilor care au o flexibilitate pronuntată, oscilatiile
acestora modifică fluxul incident şi actiunea aerodinamică, producând fenomene de
interactiune vânt-structură, numite fenomene aeroelastice.
Cele mai multe dintre construcţii şi componentele acestora au o rigiditate şi o amortizare
suficient de mari pentru a limita efectele dinamice şi pentru a exclude fenomenele aeroelastice
periculoase. În aceste cazuri, acţiunea vântului poate fi reprezentată printr-o distribuţie
echivalentă de presiuni sau de forţe care, aplicate static pe construcţie sau pe componentele
sale, produc valorile maxime ale deplasărilor şi eforturilor secţionale cauzate de acţiunea
dinamică a vântului.
Acţiunile din vânt pe construcţii cu răspuns dinamic pe direcţia vântului sunt reprezentate
simplificat printr-un set de presiuni sau forţe static echivalente care se obţin prin înmulţirea
valorilor de vârf ale presiunilor sau forţelor ce actionează pe construcţie cu un coeficient al
răspunsului dinamic.
Acţiunea vântului este reprezentată de presiunile produse de vânt pe suprafeţele clădirilor şi
structurilor, sau de forţele produse de vânt pe clădiri şi structuri. Acţiunile din vânt sunt
acţiuni variabile în timp şi actionează atât direct, ca presiuni pe suprafeţele exterioare ale
clădirilor şi structurilor închise cât şi indirect pe suprafeţele interioare ale clădirilor şi
structurilor închise, din cauza porozitaţii suprafeţelor exterioare. Presiunile pot acţiona direct
şi pe suprafeţele interioare ale clădirilor şi structurilor deschise. Presiunile actionează pe
suprafaţa construcţiilor rezultând forţe normale pe suprafeţele acestora. În plus, atunci când
suprafeţe mari ale construcţiilor sunt expuse vântului, forţele de frecare orizontale ce
acţionează tangenţial la suprafeţe pot avea efecte semnificative.
Acţiunea vântului asupra clădirilor şi structurilor poate fi reprezentată de:
a. presiunile exercitate de vânt pe fiecare faţă a suprafeţelor construcţiei sau a
elementelor sale (de exemplu, ȋn cazul clădirilor);
b. presiunile totale (nete) exercitate de vânt pe ambele suprafeţe ale construcţiei
sau a elementelor acesteia; acestea sunt date de suma presiunilor care
acţionează pe ambele feţe ale suprafeţelor fiind utilizate, de exemplu, în cazul
pereţilor izolaţi şi a parapeţilor;
c. forţele şi momentele rezultante din acţiunea vântului exercitate pe clădiri ȋn
ansamblu sau pe elemente (copertine, panouri);

127
d. forţele şi momentele pe unitatea de lungime exercitate de vânt de-a lungul axei
construcţiei sau a elementelor zvelte (de exemplu, cosuri de fum, turnuri şi
poduri);
e. forţele tangenţiale exercitate de către vânt pe suprafeţele paralele cu direcţia
vântului (ȋn cazul clădirilor sau a unor elemente cu suprafeţe expuse mari, cum
ar fi clădiri industriale mari şi pereti sau parapeţi lungi).
Actiunea aerodinamică de varf, pe construcţia în ansamblul ei sau pe elementele sale
individuale, este valoarea maximă aşteptată a acţiunii vântului pe un interval T=10 minute,
evaluată cu neglijarea:
- efectelor de reducere a răspunsului structural datorate nesimultaneitatii valorilor de
vârf ale presiunilor locale, şi a
- efectelor de amplificare a răspunsului structural produse de vibraţiile structurale ȋn
cvasi-rezonanta cu continutul de frecvente al rafalelor vântului.
Acţiunea statică echivalentă a vântului se defineşte ca fiind acţiunea care, aplicată static pe
clădire / structură sau pe elementele sale, produce valorile maxime asteptate ale deplasărilor şi
eforturilor induse de acţiunea reală a vântului. În general, acţiunea statică echivalentă este
exprimată printr-o relaţie de tipul:
Acţiunea statică echivalentă = c
d
x Acţiunea aerodinamică de vârf (III.3.1)
unde c
d
este un parametru adimensional numit coeficient de răspuns dinamic.
Acţiunea statică echivalentă, pe o construcţie, în ansamblu (sau pe elementele sale
individuale), este valoarea maximă aşteptată a acţiunii vântului evaluată considerând:
- efectele de reducere a răspunsului structural datorate nesimultaneităţii valorilor de vârf
ale presiunilor locale pe suprafaţa construcţiei;
- efectele de amplificare a răspunsului structural produse de vibraţiile structurii ȋn cvasi-
rezonanţă cu conţinutul de frecvenţe a rafalelor vântului.
Acţiunea statică echivalentă este produsul a trei mărimi caracteristice, respectiv viteza
vântului ȋn amplasamentul construcţiei, aerodinamica corpului şi dinamica structurii,
exprimate prin: valoarea de vârf a presiunii dinamice la o cotă de referinţă, coeficientul
aerodinamic şi coeficientul de răspuns dinamic.


III.3.2. Presiunea vântului pe suprafeţe

Ipoteza “cvasi-staţionară” se află la baza codurilor şi standardelor pentru determinarea acţiunii
vântului pe construcţii. Conform ipotezei cvasi-staţionare, componenta fluctuantă a presiunii
pe suprafeţele construcţiilor, W(t) urmăreste fluctuaţiile vitezei longitudinale a vântului ȋn
amonte de construcţii [3]:

128
( ) ( ) ( ) t V c t w w t W
p m
2
0
2
1
⋅ ⋅ ⋅ = + = ρ (III.3.2)
unde c
p0
este coeficientul cvasi-stationar de presiune.
Dacă se dezvoltă V(t) ȋn componenta medie şi componenta fluctuantă, se obtine:
( ) ( ) | | ( ) ( ) | | t v v t v v c t v v c t W
m m p m p
⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ ⋅ = + ⋅ ⋅ ⋅ = 2
2
1
2
1
2 2
0
2
0
ρ ρ (III.3.3).
Componenta medie a presiunii este:
( )
2 2
0
2
1
u m p m
v c w σ ρ + ⋅ ⋅ ⋅ = (III.3.4).
Pentru intensităţi reduse ale turbulenţei, dispersia
2
u
σ este mică ȋn comparaţie cu pătratul
valorii medii,
2
m
v . Ȋn acest caz, coeficientul cvasi-staţionar de presiune, c
p0
se poate considera
aproximativ egal cu coeficientul mediu de presiune,
pm
c :
2 2
0
2
1
2
1
m pm m p m
v c v c w ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ρ ρ (III.3.5).
Scăzând valorile medii din ambii termeni ai relatiei (III.3.3) se obtine:
( ) ( ) ( ) ( ) t v t v v c t w
m p
2
0
2
2
1
+ ⋅ ⋅ ⋅ |
.
|

\
|
⋅ = ρ (III.3.6).
Neglijând cel de al doilea termen ȋn paranteză din relaţia (III.3.6) (considerând că turbulenţa
este redusă), ridicând la pătrat şi luând valorile medii, se obtine valoarea medie pătratică a
presiunii fluctuante [3]:
2 2 2
2
2
u v c w
m p
⋅ ⋅ ⋅ = ρ (III.3.7).
Ecuaţia (III.3.7) furnizează relaţia cvasi-stationară intre valorea medie pătratică a fluctuaţiilor
presiunii şi valoarea medie pătratică a fluctuaţiilor vitezei ȋn directie longitudinală.
Folosing ipoteza cvasi-stationară, valoarea de vârf a presiunii vântului pe suprafete,
p
w este
[3]:
p pm p pm p p p
q c v c v c w ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ≅ ⋅ ⋅ ⋅ =
2 2
0
2
1
2
1
ρ ρ (III.3.8)
unde
p
v este valoarea de vârf a vitezei vântului şi
p
q este valoarea de vârf a presiunii
dinamice a vântului.
Ȋn ipoteza cvasi-staţionară, se pot determina valori de vârf ale presiunii pe suprafeţele
construcţiilor folosind valori medii ale coeficienţilor de presiune cu valori de vârf ale presiunii
dinamice a vântului.
Acţiunea vântului pe suprafaţa unei construcţii sau a unui element component produce
presiuni şi sucţiuni w orientate normal, atât pe suprafeţele exterioare cât şi pe cele interioare.
Presiunile sunt considerate, convenţional, pozitive; sucţiunile sunt considerate, convenţional,

129
negative. Presiunile ce acţionează pe feţele exterioare ale clădirii se consideră presiuni
externe, w
e
; presiunile ce acţionează pe feţele interioare ale clădirii se consideră presiuni
interne, w
i
.
Presiunea vântului ce actionează pe suprafeţele rigide exterioare ale clădirii / structurii se
determină cu relaţia [2]:
( )
e pe e
z q c w
p
⋅ = (III.3.9)
unde:
q
p
(z
e
) este valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului evaluată la cota z
e
;
z
e
este înalţimea de referinţă pentru presiunea exterioară;
c
pe
este coeficientul aerodinamic de presiune pentru suprafeţe exterioare.

Presiunea vântului ce actionează pe suprafeţele rigide interioare ale clădirii / structurii se
determină cu relaţia [2]:
( )
i pi i
z q c w
p
⋅ = (III.3.10)
unde:
q
p
(z
i
) este valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului evaluată la cota z
i
;
z
i
este înalţimea de referinţă pentru presiunea interioară;
c
pi
este coeficientul aerodinamic de presiune pentru suprafeţe interioare.

Presiunea totală a vântului pe un element de construcţie este suma algebrică a presiunilor
(orientate către suprafaţă) şi sucţiunilor (orientate dinspre suprafaţă) pe cele 2 feţe ale
elementului. Presiunile sunt considerate cu semnul (+) iar sucţiunile cu semnul (-), Figura
III.3.1.

Figura III.3.1 Presiuni pe suprafeţe [2]
Presiune
interioara
pozitiva
Presiune
interioara
negativa
poz poz
poz
poz
neg neg
neg
neg neg
neg
neg
neg
Vant Vant
Vant Vant

130
Actiunea produsă de vânt pe ambele fete ale suprafeţelor unei construcţii sau a elementelor
sale poate fi exprimată ca presiunea totală, sau netă, aplicată normal pe suprafaţă.

III.3.3. Forţe din vânt

Actiunile exercitate de vânt pe clădiri şi structuri pot fi exprimate printr-un sistem de trei forţe
globale ortogonale F
X
, F
Y
, F
Z
, şi trei momente globale ortogonale M
X
, M
Y
, M
Z
aplicate într-un
punct de referinţă al clădirii sau structurii, asa cum se arătat în Figura III.3.2.

Figura III.3.2. Actiuni rezultante pe clădiri şi structuri [1]

Acţiunea exercitată de vânt asupra construcţiilor pe direcţie longitudinală (ȋn lungul vântului)
se exprimă printr-o forţă globală F
w
aplicată într-un punct de referinţă al construcţiei.
Forţele globale exercitate de vânt asupra construcţiilor sunt evaluate, de regulă, pentru fiecare
din axele principale ale construcţiei, considerate separat. În unele cazuri, cum ar fi de exemplu
turnurile cu secţiunea cvasi-pătrata, trebuie considerată şi posibilitatea de acţiune a vântului în
direcţie diagonală (Figura III.3.3). Ȋn general, se recomandă determinarea direcţiei vântului
ce produce acţiunile aerodinamice şi efectele structurale cele mai severe asupra construcţiei.
Forţele locale exercitate de vânt pe elemente structurale şi/sau nestructurale sunt evaluate
considerând direcţia vântului care provoacă acţiunea cea mai severă.

Figura III.3.3 Direcţia vântului de proiectare pentru structuri pătrate ȋn plan [1]

131
Forţele aerodinamice sunt reprezentate, în mod convenţional, prin componentele în două
direcţii ortogonale. Acestea pot fi direcţia paralelă şi cea perpendiculară pe direcţia vântului –
caz în care axele sunt numite axele vântului -, sau direcţia paralelă şi cea perpendiculară în
raport cu geometria corpului – caz în care sunt numite axele corpului. Aceste axe sunt arătate
în Figura III.3.4. Urmând terminologia din aeronautică, în ingineria vântului sunt folosiţi
termenii de portanţă (“lift”) şi antrenare (“drag”) pentru componentele orizontale ale forţei în
direcţie perpendiculară pe vânt şi în direcţia vântului.
Relaţia intre forţe şi coeficienţii de forţă în raport cu cele două axe se poate obţine pe baze
trigonometrice, folosind unghiul α intre seturile de axe (Figura III.3.5). Unghiul α este numit
unghi de atac sau unghi de incidenţă.


Figura III.3.4 Axele vântului şi axele corpului [1]Figura III.3.5 Relaţii intre forţe [1]

Forţa din vânt acţionând asupra unei clădiri / structuri sau asupra unui element structural
poate fi determinată în două moduri:
i. ca forţă globală utilizând coeficienţii aerodinamici de forţă, sau
ii. prin sumarea presiunilor acţionând pe suprafeţele (rigide) ale clădirii / structurii
utilizând coeficienţii aerodinamici de presiune.
Axele vantului
Antrenare, D
(F
w
)
Portanta, L
Axele corpului
Forta rezultanta

132
Forţa globală pe direcţia vântului F
w
, ce actionează pe structură sau pe un element structural
având aria de referinţă A
ref
orientată perpendicular pe direcţia vântului, se determină cu relaţia
generală [2]:
( )
ref e f d w
A z q c c F ⋅ ⋅ ⋅ =
p
(III.3.11)
sau prin compunerea vectorială a forţelor pentru elementele structurale individuale cu relaţia
[2]:
( )

⋅ ⋅ ⋅ =
elemente
ref e f d w
A z q c c F
p
(III.3.12).
In relatiile (III.3.11) şi (III.3.12):
q
p
(z
e
) este valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului evaluată la cota z
e
;
c
d
este coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei;
c
f
este coeficientul aerodinamic de forţă pentru clădire / structură sau element
structural, ce include şi efectele frecării;
A
ref
este aria de referinţă, orientată perpendicular pe direcţia vântului, pentru clădiri
/ structuri (rel. (III.3.11)) sau elemente sale (rel. (III.3.12)).
Forţa globală pe direcţia vântului, F
w
ce actionează pe clădire / structură sau pe un element
structural poate fi determinată prin compunerea vectorială a forţelor F
w,e
, F
w,i
,

calculate pe
baza presiunilor exterioare şi interioare cu relaţiile (III.3.13) şi (III.3.14) [2]
- forţe provenind din presiunile ce se exercită pe suprafeţe exterioare
( )

⋅ ⋅ =
rafete
ref e e d e w
A z w c F
sup
,
(III.3.13)
- forţe provenind din presiunile ce se exercită pe suprafeţe interioare
( )

⋅ =
rafete
ref i i i w
A z w F
sup
,
(III.3.14)
cu forţele de frecare, F
fr
rezultate din frecarea vântului paralel cu suprafeţele exterioare,
calculate cu relaţia (III.3.15):
( )
fr e fr fr
A z q c F ⋅ ⋅ =
p
(III.3.15).
In relatiile (III.3.13), (III.3.14) şi (III.3.15):
c
d
este coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei;
w
e
(z
e
) este presiunea vântului ce actionează pe o suprafaţa exterioară individuală la
înalţimea z
e
;
w
i
(z
i
) este presiunea vântului ce actionează pe o suprafaţă interioară individuală la
înalţimea z
i
;
A
ref
este aria de referinţă a suprafeţei individuale;
c
fr
este coeficientul de frecare;

133
A
fr
este aria suprafeţei exterioare orientată paralel cu direcţia vântului.
Efectele generate de frecarea vântului pe suprafeţe pot fi neglijate atunci când aria totală a
suprafeţelor paralele cu direcţia vântului (sau puţin înclinate faţă de aceasta) reprezintă mai
puţin de ¼ din aria totală a tuturor suprafeţelor exterioare perpendiculare pe direcţia vântului.
Efectele generate de frecarea vântului pe suprafeţe nu vor fi neglijate pentru starea limită de
echilibru static, EQU.
Daca fluctuaţiile instantanee ale vântului pe suprafeţele rigide ale unei construcţii pot produce
încărcări cu asimetrie importantă şi forma construcţiei este sensibilă la asemenea încărcări (de
exemplu pentru clădiri simetrice cu un singur nucleu central supuse la torsiune), atunci efectul
acestora trebuie luat în considerare.
Pentru construcţii dreptunghiulare sensibile la torsiune se va folosi distribuţia presiunii dată în
Figura III.3.6 în vederea reprezentării efectelor de torsiune produse de un vânt incident ne-
perpendicular sau produse de lipsa de corelaţie între valorile de vârf ale forţelor din vânt ce
acţionează în diferite puncte ale construcţiei [2].

Figura III.3.6 Distribuţia presiunii vântului pentru considerarea efectelor de torsiune [2]

Efectele de torsiune generală produse de acţiunea oblică a vântului sau de rafalele necorelate
ale vântului acţionând pe clădiri / structuri cvasi-paralelipipedice pot fi estimate simplificat
considerând aplicarea forţei F
w
cu o excentricitate e = b /10, unde b este dimensiunea laturii
secţiunii transversale a construcţiei orientată (cvasi)-perpendicular pe direcţia vântului.

Bibliografie

1. CNR-DT 207/2008: Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento
sulle costruzioni, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
2. EN 1991-1-4 - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind
actions, CEN
3. J. D. Holmes, 2004. Wind Loading of Structures, Taylor & Francis
c
pe
– zona E
c
pe
– zona D

134
III.4.Coeficienţi aerodinamici de forţă şi de presiune

Evaluarea efectelor vântului asupra suprafeţelor rigide ale clădirilor şi structurilor se poate
face în două moduri de (i) utilizând coeficienţi aerodinamici de presiune şi (ii) utilizând
coeficienţi aerodinamici de forţă.
Coeficienţii aerodinamici pentru evaluarea efectelor vântului asupra construcţiilor pot fi
coeficienţi aerodinamici de presiune, de sucţiune şi de presiune totală (netă) sau/si coeficienţi
aerodinamici de forţă rezultantă şi de moment rezultant, de forţă şi de moment pe unitatea de
lungime, şi de frecare.
In regiunea situată ȋn afara stratului limită ataşat unui corp vascozitatea şi vorticitatea sunt
zero; ȋn aceste regiuni relaţia intre presiunea, P şi viteza, V a aerului (având densitatea ρ) este
dată de ecuaţia lui Bernoulli:
const V P = ⋅ +
2
2
1
ρ (III.4.1)
Pentru un corp fix şi indeformabil scufundat intr-un curent de aer ce se deplasează cu viteza V
(in câmp liber) şi având presiunea dinamică P (in câmp liber), curgerea aerului va produce
presiuni locale p pe suprafaţa corpului egale cu:
P P p − =
0
(III.4.2)
unde P
0
şi V
0
sunt presiunea, respectiv viteza curentului de aer ȋn imediata vecinătate a
corpului (dar ȋn afara stratului limita ce se formeaza pe suprafaţa corpului). Conform ecuaţiei
lui Bernoulli:
0
2
0
2
2
1
2
1
P V P V + ⋅ = + ⋅ ρ ρ (III.4.3).
din care se deduce că:
( )
2
0
2
0
2
1
V V P P p − = − = ρ (III.4.4).
Presiunile măsurate pe suprafaţa corpului se raportează la presiunea dinamică a vântului ȋn
amonte. Presiunea pe suprafaţa unui corp se exprimă uzual printr-un coeficient aerodinamic
de presiune adimensional:
2
2
1
V
p
c
p
ρ
= (III.4.5).
în care V este valoarea vitezei vântului ȋn câmp liber, evaluată la o ȋnălţime de referinţă
convenţională şi ρ este densitatea aerului.
Din relaţiile (III.4.4) şi (III.4.5) se obţine [3]:

135
( ) 2
0
2
2
0
2
1
2
1
2
1
|
.
|

\
|
− =

− ⋅
=
V
V
V
V V
c
p
ρ
ρ
(III.4.6).
In punctul de stagnare de pe suprafaţa corpului, acolo unde V
0
este zero, relaţia (III.4.6) dă un
coeficient de presiune egal cu unitatea. Valori ale coeficientului de presiune apropiate de
unitate apar ȋn punctul de stagnare pentru un cilindru circular, dar, ȋn cazul unei clădiri,
valorile medii cele mai mari pe faţa expusă vântului sunt de obicei mai mici decat această
valoare teoretică.
Dacă V
0
<V

(P
0
>P, p>0), curentul de aer incetineşte şi c
p
este pozitiv; această situaţie este
tipică pentru suprafeţele frontale expuse vântului incident şi, ȋn general, în zonele unde stratul
limită rămâne ataşat la suprafaţa corpului. Invers, dacă V
0
>V

(P
0
<P, p<0), curentul de aer
accelerează şi c
p
este negativ, iar presiunea este numită sucţiune; această situaţie este tipică
pentru suprafeţele laterale şi, ȋn general, ȋn zonele de separare a stratului limită [2].
Presiunile vântului ce acţionează pe feţele exterioare ale unei construcţii se evaluează
utilizând coeficienţi aerodinamici de presiune externă ce se noteaza cu c
pe
. Ȋn Figura III.4.1 se
indică o distribuţie tipică a coeficienţilor de presiune externă pentru un corp având forma de
cub. Presiunile ce acţionează pe feţele interioare ale construcţiei se evaluează utilizând
coeficienţi aerodinamici de presiune internă notaţi cu c
pi
.


Figura III.4.1. Coeficienţi de presiune pe suprafaţa exterioară a unei clădiri [1]
Vant
Simetric

136
Acţiunea de ansamblu produsă de presiunea dinamică a vântului asupra unui corp poate fi
exprimată prin rezultanta vectorială a tuturor forţelor din vânt care actionează pe suprafeţele
corpului la exterior şi la interior. Direcţia acestei forţe rezultante poate fi diferită de direcţia
vântului. Ȋn cazul general, forţa rezultantă pe corp poate fi descompusă ȋn trei componente:
- o componentă orizontală pe direcţia vântului, denumită forţă de antrenare, F
w
;
- o componentă orizontală perpendiculară pe direcţia vântului, denumită forţă laterală,
F
L
;
- o componentă verticală, denumită forţă de portanţă, F
P
.
Cele trei forte dau nastere la un moment de torsiune şi două momente de răsturnare.
Coeficientul aerodinamic de forţă c
f
se defineşte cu relaţia

⋅ ⋅ ⋅
=
A V
F
c
w
f
2
2
1
ρ
(III.4.7)
unde

A este aria frontală a corpului perpendiculară pe direcţia vântului, V este viteza
vântului ȋn câmp liber, evaluată la o ȋnălţime de referinţă convenţională şi ρ este densitatea
aerului.
Generalizând, coeficienţii aerodinamici de forţă, c
fX
, c
fY
şi c
fZ
, şi de moment, c
mX
, c
mY
şi c
mZ
, se
definesc cu relaţiile [2]:
2 2
2
1
L V
F
c
f
⋅ ⋅ ⋅
=
ρ
α
α
;
3 2
2
1
L V
M
c
m
⋅ ⋅ ⋅
=
ρ
α
α
cu Z Y X , , = α (III.4.8)
unde L este o dimensiune caracteristică a corpului, V este viteza vântului ȋn câmp liber,
evaluată la o ȋnălţime de referinţă convenţională şi ρ este densitatea aerului.
Coeficientul de frecare este definit cu relaţia:
2
2
1
V
w
c
fe
fe
⋅ ⋅
=
ρ
(III.4.9)
unde w
fr
este acţiunea tangentă pe unitatea de suprafaţă paralelă cu direcţia vântului.
Coeficienţii aerodinamici depind, în general, de: geometria şi dimensiunile construcţiei, de
unghiul de atac al vântului (poziţia relativă a corpului în curentul de aer), de categoria de
rugozitate a suprafeţei terenului la baza construcţiilor, de numărul Reynolds etc.
Coeficienţii de presiune exterioară sunt folosiţi pentru determinarea presiunii vântului pe
suprafeţele rigide exterioare ale cladirilor şi structurilor; coeficienţii de presiune interioară
sunt folosiţi pentru determinarea presiunii vântului pe suprafetele rigide interioare ale
clădirilor şi structurilor.
Coeficienţii de presiune exterioară pot fi coeficienţi globali şi coeficienţi locali. Coeficienţii
locali dau coeficienţii de presiune valabili pentru arii expuse de 1 m
2
şi sunt folositi pentru
proiectarea elementelor de dimensiuni reduse şi a prinderilor. Coeficienţii globali dau

137
coeficienţii de presiune valabili pentru arii expuse de peste 10 m
2
şi sunt folositi pentru
proiectarea cladirilor/structurilor sau a elementelor acestora având arii expuse mai mari de 10
m
2
.
Coeficienţii de presiune pot lua valori pozitive (pentru presiuni) sau negative (pentru
sucţiuni), în funcţie de geometria clădirii. Coeficienţii de presiune externă au valori pozitive
în toate punctele expuse direct vântului şi au valori negative pe suprafeţe laterale sau
neexpuse direct vântului. Valorile pozitive ale coeficientului de presiune pot fi inferioare
valorilor negative (considerate ȋn modul) ale coeficientului de presiune.
Coeficienţii de presiune totală (netă) au atât valori pozitive cât şi negative.
Coeficienţii aerodinamici de forţă au valori pozitive sau negative, în funcţie de geometria
corpului analizat şi de direcţia vântului.
Coeficienţii de frecare au întotdeauna valori pozitive.
Coeficienţii aerodinamici locali sunt utilizaţi pentru evaluarea acţiunilor locale ale vântului
pentru proiectarea şi verificarea elementelor individuale de acoperis sau de faţadă.


Bibliografie

1. Baines, W. D., 1963. Effects of velocity distributions on wind loads and flow patterns on
buildings, Proceedings, International Conference on Wind Effects on Buildings and
Structures, Teddington, U.K., 26–28 June, 198–225
2. CNR-DT 207/2008: Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento
sulle costruzioni, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
3. J. D. Holmes, 2004. Wind Loading of Structures, Taylor & Francis
138
III.5.Coeficientul de răspuns dinamic

III.5.1. Turbulenţa vântului

(i) Lungimea scării integrale a turbulenţei
Fluctuaţiile vitezei instantanee a vântului faţă de medie pot fi descompuse ȋn rafale armonice
având pulsaţii n ⋅ ⋅ = π ω 2 (unde n este frecvenţa armonicei) şi lungimi de undă n v
m
/ = λ ,
unde v
m
este viteza medie a vântului ȋn direcţie longitudinală.
Scara integrală a turbulenţei reprezintă o măsură a dimensiunilor medii ale vârtejurilor
turbulente ale curgerii aerului. Lungimea scării integrale a turbulenţei ȋn direcţie longitudinală
(pe direcţia vântului) este determinată cu relaţia [5]:
( )


⋅ =
0
2
2 1
1
dx x R
v
L
v v
x
v
(III.5.1)
unde ( ) x R
v v
2 1
este funcţia de inter-corelaţie a componentelor longitudinale ale vitezelor
fluctuante v
1
şi v
2
măsurate în două puncte oarecare 1 şi 2 şi
2
v este valoarea medie pătratică a
vitezei fluctuante. Funcţia de inter-corelaţie scade rapid cu distanţa ȋntre punctele 1 şi 2.
Fluctuaţiile componentelor longitudinale ale vitezei, măsurate în două puncte separate de o
distanţă considerabil mai mare decât lungimea scării integrale a turbulenţei, sunt necorelate.
Fluctuaţiile vitezei ȋn raport cu media sunt considerate procese aleatoare staţionare de medie
zero. O măsură a corelaţiei funcţiei v(t) la diferite momente de timp separate de un interval τ
este dată de funcţia de autocorelaţie:
( ) ( ) ( )dt t v t v
T
R
T
T
v
τ τ + ⋅ =

∞ →
0
1
lim
(III.5.2)
In relaţia (III.5.1) se poate inlocui funcţia de inter-corelaţie ȋn spaţiu cu funcţia de
autocorelaţie ȋn domeniul timp [5]:
( )
( )
( )


⋅ =
0
2
τ τ d R
v
z v
z L
v
m x
v
(III.5.3)
unde ( ) τ
v
R este funcţia de autocorelaţie a vitezei fluctuante ( ) t x v v ,
1
≡ .
In codurile de proiectare se folosesc relaţii empirice de forma [1]:
( )
m x
u
z c z L ⋅ = (III.5.4)
unde c şi m sunt constante determinate experimental.
Pentru înălţimi z mai mici de 200 m, lungimea scării integrale a turbulenţei se poate determina
cu relaţia din [4]:

139
( )
( )
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
<
= ≤ ≤
|
|
.
|

\
|

=
min min
max min
pentru ,
m 200 pentru ,
z z z L
z z z
z
z
L
z L
t
t
α
(III.5.5)
unde înălţimea de referinţă z
t
= 200 m, lungimea de referinţă a scării L
t
= 300 m şi
α = 0,67 + 0,05∙ln(z
0
).
În Figura III.5.1 este reprezentată variaţia lungimii scării integrale a turbulenţei determinate
cu relaţia (III.5.5), în funcţie de înălţimea z şi de categoria terenului.

0
25
50
75
100
125
150
175
200
0 50 100 150 200 250 300
z, m
L, m
0
I
II
III
IV

Figura III.5.1 Lungimea scării integrale a turbulenţei, L(z)

(ii) Densitatea spectrală de putere a vitezei fluctuante a vântului
Proprietăţile statistice ale fluctuaţiilor vitezei faţă de medie ȋn direcţie longitudinală sunt
definite complet de densitatea spectrală de putere unilaterală a rafalelor (vitezei fluctuante) pe
direcţia vântului la cota z, S
v
(z, n). Densitatea spectrală de putere descrie distribuţia dispersiei
fluctuaţiilor vitezei ȋn funcţie de conţinutul de frecvenţe a acestora. Dispersia rafalelor
longitudinale se obţine integrând densitatea spectrală de putere pentru toate frecvenţele:
( )dn n z S
v v


=
0
2
, σ (III.5.6).

140
Densitatea spectrală de putere poate fi obţinută ca transformata Fourier a funcţiei de
autocorelaţie:
( ) ( ) ( )


⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
0
2 cos 4 , τ τ π τ d n R n z S
v v
(III.5.7)
Densitatea spectrală de putere pentru rafalele longitudinale se normalizează:
( )
( )
2
,
,
v
v
L
n z S n
n z S
σ

= (III.5.8)
parametrul de normalizare fiind dispersia rafalelor vântului ȋn direcţia corespunzătoare.
Aria situată sub densitatea spectrală de putere unilaterală normalizată este egală cu unitatea:
( ) ( )
( ) 1 ln
, ,
0
2
0
2
=

=
∫ ∫
∞ ∞
n d
n z S n
dn
n z S
v
v
v
v
σ σ
(III.5.9)
Densitatea spectrală de putere unilaterală normalizată a rafalelor longitudinale ale vântului din
[4,7] este dată de următoarea relatie propusă de Solari [1], Figura III.5.2:
( )
( ) ( )
( ) | |3
5 2
, 2 , 10 1
, 8 , 6 ,
,
n z f
n z f n z S n
n z S
L
L
v
v
L
⋅ +

=

=
σ
(III.5.10)
unde f
L
este o frecvenţă adimensională (coordonată Monin) asociată rafalelor longitudinale şi
reprezintă raportul ȋntre lungimea scării integrale a turbulenţei şi lungimea de undă a rafalei
armonice de frecvenţă n, ( )
( )
( ) z v
z L n
n z f
m
x
v
L

= , .
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
1.0E-02 1.0E-01 1.0E+00 1.0E+01 1.0E+02
S
L
(m/s)
2
f
L
Densitatea spectrala de putere a raf alelor longitudinale; z=10m

Figura III.5.2. Densitatea spectrală de putere unilaterală normalizată a rafalelor longitudinale

141
Din relaţia de calcul a frecventei adimensionale,
m
L
v
L n
f

= rezultă că valoarea lungimii scării
integrale a turbulenţei, L determină valoarea lungimii de undă,
n
v
m
= λ pentru care apare
varful densitătii spectrale de putere. Cu cat lungimea scării integrale a turbulenţei este mai
mare, cu atat lungimea de undă este mai mare. Lungimea de undă de varf, ce corespunde
varfului densitătii spectrale de putere (ce apare pentru f
L
= 0,15) este egală cu L/0,15.


III.5.2. Răspunsul structural dinamic

Natura fluctuantă a vitezei vântului, a presiunilor şi a forţelor induse de vânt pe structură,
poate produce excitarea unui răspuns (cvasi-)rezonant semnificativ, cu condiţia ca rigiditatea
şi amortizarea structurii să aibă valori reduse. Acest răspuns dinamic rezonant va fi diferit de
răspunsul fluctuant nerezonant (de fond) (Figura III.5.3) la care sunt supuse toate structurile,
indiferent de proprietăţile de rigiditate şi de amortizare ale acestora.

Figura III.5.3. Densitatea spectrală de putere a răspunsului unei structuri cu contribuţii
rezonante semnificative [2]

Aria de sub densitatea spectrală de putere a răspunsului (Figura III.5.3) reprezinta valoarea
medie pătratică (care, pentru procese aleatoare de medie zero, este numeric egală cu dispersia)
totală a răspunsului structural fluctuant (răspunsul structural mediu nu este inclus ȋn
reprezentare). In Figura III.5.3 este reprezentat (prin zona haşurată) răspunsul structural
rezonant pentru primele două moduri de vibratie, σ
2
R,1
şi σ
2
R,2
. Răspunsul structural
nerezonant (de fond), σ
2
B
compus ȋn principal din contribuţiile frecvenţelor joase, mai mici
decat cea mai joasă frecvenţă naturală a structurii, este, de obicei, cel mai important
contributor la răspunsul structural ȋn direcţia vântului. Contribuţiile rezonante devin din ce ȋn
ce mai semnificative numeric, şi ȋn cele din urmă devin dominante, pe măsură ce structurile
σ
2
R,1
σ
2
R,2
σ
2
B
Densitatea
spectrala de
putere a
răspunsului
Frecventa

Răspuns
rezonant
Răspuns ne-
rezonant

142
devin mai inalte sau mai lungi (in raport cu lăţimea) şi frecvenţele naturale de vibraţie devin
mai mici.
Amplificarea răspunsului structural este cu atât mai mare cu cât structura este mai flexibilă,
mai uşoară şi cu amortizare mai redusă. Reducerea răspunsului structural datorită apariţiei
nesimultane a valorilor de vârf ale presiunii vântului este cu atât mai mare cu cât suprafaţa
construcţiei expusă acţiunii vântului este mai mare.
Răspunsul total pe direcţia vântului turbulent este suma dintre:
i. o componentă care acţionează practic static, şi
ii. o componentă rezonantă fluctuantă provocată de acele fluctuaţii ale excitaţiei
turbulente având frecvenţa în vecinătatea frecvenţelor proprii de vibraţie ale structurii.
Pentru majoritatea clădirilor / structurilor având frecvenţa fundamentală de vibraţie peste 1 Hz
(perioada fundamentală de vibraţie sub 1 s), componenta rezonantă este neglijabilă şi
răspunsul la vânt poate fi, în mod simplificat, considerat static.
Pentru clădirile / structurile cu răspuns dinamic la vânt, ponderea componentei rezonante
corespunzând frecvenţei fundamentale de vibraţie a structurii este de obicei dominantă faţă de
ponderile celorlalte componente ce corespund frecvenţelor modurilor superioare de vibraţie.
Pentru structurile foarte flexibile, precum cabluri, antene, turnuri, coşuri de fum şi poduri,
interacţiunea vânt-structură produce un răspuns aeroelastic al acestora.
Coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei, c
d
consideră atât amplificarea efectelor
acţiunii vântului datorită vibraţiilor structurii cvasi-rezonante cu conţinutul de frecvenţă al
turbulenţei atmosferice cât şi reducerea efectelor acţiunii vântului datorită apariţiei
nesimultane a valorilor de vârf ale presiunii vântului ce se exercită pe suprafaţa construcţiei.
Simplificat, coeficientul de răspuns dinamic, c
d
poate fi determinat astfel:
- conform prevederilor din subcapitolul 5.4, pentru clădirile paralelipipedice cu o
înalţime de cel mult 30 m şi având dimensiuni în plan de cel mult 50 m;
- c
d
=1 pentru faţade şi elemente de acoperiş ce au o frecvenţă proprie de vibraţie mai
mare de 5Hz; frecvenţele proprii de vibraţie ale fatadelor şi elementelor de acoperiş
pot fi determinate folosind prevederile din Anexa C; de obicei, deschiderile vitrate mai
mici de 3m au frecvenţe proprii mai mari de 5Hz;
- c
d
= 1 pentru coşurile de fum cu secţiune transversală circulară, care au înălţimea h <
60 m şi care respectă condiţia h < 6,5d, unde d este diametrul coşului de fum.
În cazul neincadrării în condiţiile indicate mai sus se va utiliza procedura de evaluare detaliată
a coeficientului de răspuns dinamic.
Principalele diferenţe intre răspunsul dinamic al structurilor la vânt şi cutremur sunt:
- cutremurele au o durată mult mai scurtă decat furtunile, deci sunt considerate acţiuni
tranzitorii;
- frecvenţele predominante ale mişcării seismice a terenului sunt, ȋn general, de 10-50
ori mai mari decat frecvenţele dezvoltate ȋn timpul furtunilor;

143
- la incidenţa cutremurului de proiectare, clădirile şi structurile de importantă normală
vor răspunde dincolo de limita elastică a comportării materialelor structurale; la
incidenta vântului de proiectare, clădirile şi structurile de importanţă normală vor avea
un răspuns elastic;
- forţele seismice echivalente ce acţionează pe ȋnălţimea unei clădiri sau structuri cu
ȋnălţime mare sunt considerate perfect corelate, ȋn timp ce forţele din vânt ce
acţionează pe ȋnălţime sunt doar parţial corelate.


III.5.3. Procedura detaliată de determinare a coeficientului de răspuns dinamic

Determinarea coeficientului de răspuns dinamic la vânt se bazează pe modelarea stochastică a
proceselor aleatoare staţionare pentru descrierea vitezei vântului, a forţelor generate de vânt
pe construcţie şi a răspunsului structural la vânt.
In anii 1960, A. G. Davenport [2,3] a conturat o abordare a evaluării răspunsului structural
indus de vânt pe baza teoriei vibraţiilor aleatoare, asa numita abordare spectrală. Abordarea
foloseste conceptul de proces aleator staţionar pentru a descrie viteza vântului, presiunile şi
forţele generate de vânt precum şi răspunsul structural indus de acţiunea vântului. Descrierea
principalelor caracteristici statistice ale excitaţiei şi răspunsului se face folosind valori medii,
abateri standard, corelaţii şi densităţi spectrale de putere. Abordarea spectrală foloseste
calculul ȋn domeniul frecvenţelor.
Valorile instantanee ale mărimilor de interes (viteza vântului ȋn amplasament, V(t), forţa
generată de vânt pe construcţie, F(t), deplasarea produsă de vânt, X(t)) se descompun intr-o
componentă medie şi o componentă fluctuantă faţă de medie, variabilă ȋn timp şi modelată ca
proces stochastic staţionar de medie zero:
( ) ( ) t v v t V
m
+ = (III.5.11)
( ) ( ) t f F t F
m
+ = (III.5.12)
( ) ( ) t x X t X
m
+ = (III.5.13)
unde valorile cu indice m reprezintă componentele medii şi valorile notate cu litere latine mici
reprezintă componentele fluctuante faţă de medie; componentele fluctuante sunt considerate
procese aleatoare staţionare normale de medie zero:
( ) ( ) ( ) 0 = = = t x t f t v . (III.5.14)
In Figura III.5.4 se prezintă grafic elementele abordării spectrale. In rândul de jos se prezintă
elementele pentru calculul valorii medii pătratice a răspunsului fluctuant (ce este numeric
egala cu dispersia răspunsului fluctuant, deoarece acesta este un proces aleator de medie
zero); valoarea medie pătratică a răspunsului fluctuant este obţinută prin integrarea densităţii
spectrale de putere a acestuia. Densitatea spectrală de putere a răspunsului fluctuant faţă de

144
medie se obţine din densitatea spectrală de putere a forţei aerodinamice, care la rândul ei se
obţine din densitatea spectrală de putere a rafalelor vântului. Funcţiile de admitanţă
aerodinamică şi de admitanţă mecanică (de transfer) leagă aceste trei densităţi spectrale.
Abordarea este adecvată pentru furtuni ȋn zone temperate (cicloane extra-tropicale) şi cicloane
tropicale.


Figura III.5.4. Abordarea folosind vibratii aleatoare pentru determinarea răspunsului dinamic
la vânt [5]

Pentru un corp reductibil la un sistem cu un grad de libertate dinamică supus forţei din vânt,
F(t) se consideră răspunsul dinamic ȋn direcţia vântului exprimat ȋn deplasări, X(t).
Caracteristicile dinamice ale corpului sunt reprezentate de un sistem masa-resort-amortizor,
Figura III.5.5. Frecvenţa fundamentală de vibraţie a sistemului este
m
k
n ⋅ =
π 2
1
1
şi
fracţiunea din amortizarea critică este
k m
c
⋅ ⋅
=
2
ξ .Figura III.5.5 Modelul dinamic simplificat al sistemului cu un GLD [5]
F(t)
X(t)

Viteză Fortă Răspuns
Densitatea
spectrală a
rafalelor
Funcţia de
admitantă
aerodinamică
Densitatea
spectrală a fortei
din vânt
Densitatea
spectrală a
răspunsului
Funcţia de
transfer
Frecventa
v
m
F
m
X
m

145
Ecuaţia de mişcare a sistemului acţionat de forţa din vânt, F(t) este:
( ) ( ) ( ) ( ) t F t X k t X c t X m = ⋅ + ⋅ + ⋅
. ..
(III.5.15)
Forţa din vânt se descompune ȋn componenta medie şi componenta fluctuantă:
( ) ( ) t f F t F
m
+ = (III.5.16)
Presiunea ȋn direcţia vântului, pe faţa expusă acestuia, se descompune de asemenea:
( ) ( ) t p p t P
m
+ = (III.5.17)
Valoarea instantanee a presiunii din vânt pe faţa expusa este [5]:
( ) ( ) ( ) | | ( ) ( ) | |
( ) ( ) ( )
( ) t v v c v c
v
t v
v c
v
t v
v
t v
v c
t v v t v v c t v v c t V c t P
m p m p
m
m p
m m
m p
m m p m p p
⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ =
=
(
¸
(

¸

⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ≅
(
¸
(

¸

+ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ ⋅ = + ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =
ρ ρ
ρ ρ
ρ ρ ρ
2
2
2
2
2
2 2 2 2
2
1
2 1
2
1
2 1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
(III.5.18)
unde ρ este densitatea aerului şi c
p
este coeficientul aerodinamic de presiune. Neglijarea
termenului ce cuprinde raportul pătratelor vitezelor fluctuante şi medii produce o eroare ȋn
general mai mica de 3%.
Rezultă că:
2
2
1
m p m
v c p ⋅ ⋅ ⋅ = ρ (III.5.19)
si
( ) ( ) t v v c t p
m p
⋅ ⋅ ⋅ = ρ (III.5.20)
Valoarea medie pătratică a presiunii fluctuante este [5]:
2 2 2 2 2
v v c p
m p
⋅ ⋅ ⋅ = ρ (III.5.21)
unde
2
v este valoarea medie pătratică a vitezei fluctuante.
Relaţia intre presiunea instantanee şi forţa instantanee din vânt este:
( ) ( ) A t P t F ⋅ = (III.5.22)
unde A este aria feţei expuse la vânt a corpului.
Valoarea medie a forţei din vânt este [5]:
A v c A p F
m p m m
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ =
2
2
1
ρ (III.5.23)
si valoarea medie pătratică a forţei fluctuante este [5]:

146
2
2
2
2
2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2
4 4
4
1
v
v
F
v
v A v c A v v c f
m
m
m
m p m p


= ⋅ ⋅ |
.
|

\
|
⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ρ ρ (III.5.24)
Relaţia (III.5.24) se poate rescrie ȋn termeni de densităţi spectrale de putere, folosind relaţiile:
( )


=
0
2
dn n S f
f
(III.5.25)
si
( )


=
0
2
dn n S v
v
(III.5.26)
Rezultă că:
( ) ( )
∫ ∫
∞ ∞


=
0
2
2
0
4
dn n S
v
F
dn n S
v
m
m
f
(III.5.27)
obţinând astfel relaţia dintre densitatea spectrală de putere a componentei fluctuante a forţei
din vânt şi densitatea spectrală de putere a componentei fluctuante a vitezei longitudinale a
vântului [2, 3, 5]:
( ) ( ) n S
v
F
n S
v
m
m
f


=
2
2
4
. (III.5.28)
Pentru a obţine relaţia dintre forţa din vânt şi răspunsul sistemului cu 1 GLD, se separă
răspunsul structurii ȋn termeni de deplasare ȋn componenta medie şi componenta fluctuantă
( ) ( ) t x X t X
m
+ = (III.5.29)
si se introduce pătratul modulului funcţiei de transfer a sistemului cu un GLD:
( ) ( )
2
0
2
2
1
2
2
2
1
2
2 1
4 1
1 1
n H
k
n
n
n
n
k
n H ⋅ =
|
|
.
|

\
|
⋅ ⋅ +
(
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|

⋅ =
ξ
(III.5.30).
Ȋn relaţia (III.5.30) k este rigiditatea sistemului, ξ şi n
1
sunt respectiv fracţiunea din
amortizarea critică şi frecvenţa proprie de vibraţie a sistemului cu un GLD şi ( ) n H
0
este
factorul de amplificare dinamică a răspunsului sistemului cu un GLD expus unei forţe
excitatoare armonice.
Relaţia ȋntre valoarea medie a forţei din vânt şi valoarea medie a deplasării sistemului este:
( )
( )
2
1
0
2
0
1
n m
F
k
F
F n H
k
X
m m
m m
⋅ ⋅ ⋅
= = ⋅ = ⋅ =
π
(III.5.31)
Relaţia ȋntre densitatea spectrală de putere a componentei fluctuante a deplasării sistemului şi
densitatea spectrală de putere a componentei fluctuante a forţei din vânt este:

147
( ) ( ) ( ) n S n H
k
n S
f X
⋅ ⋅ =
2
0
2
1
(III.5.32)
Combinând relaţia (III.5.32) cu relaţia (III.5.28) se obtine:
( ) ( ) ( ) n S
v
F
n H
k
n S
v
m
m
X


⋅ ⋅ =
2
2
2
0
2
4 1
(III.5.33)
Relaţia (III.5.33) este aplicabilă construcţiilor cu arii frontale reduse ȋn raport cu lungimile
scărilor turbulenţei atmosferice. Intrucât fluctuaţiile vitezei nu se produc simultan pe toată
suprafaţa feţei expuse vântului, trebuie considerată corelaţia acestor fluctuaţii pe suprafaţa
expusă. Pentru a ţine seama de acest efect se introduce funcţia de admitanţă aerodinamică,
χ
2
(n), relaţia (III.5.33) devenind [5]:
( ) ( ) ( ) ( ) n S n
v
F
n H
k
n S
v
m
m
X
⋅ ⋅

⋅ ⋅ =
2
2
2
2
0
2
4 1
χ (III.5.34)
Funcţiile de admitanţă aerodinamică χ
2
(n) evaluează gradul de corelaţie al rafalelor
longitudinale pe aria frontală (b x h) a construcţiei expusă vântului. Funcţiile de admitanţă
aerodinamică – notate cu R
h
şi R
b
ȋn cod - sunt reprezentate ȋn Figura III.5.6.

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.001 0.01 0.1 1 10 100
R
h(b)
η
h(b)

Figura III.5.6 Funcţiile de admitanţă aerodinamică, R
h(b)
[3]

Funcţia de admitanţă aerodinamică, χ
2
(n) tinde la 1 pentru frecvenţe joase şi pentru corpuri de
dimensiuni reduse. Rafalele cu frecvenţe joase sunt aproape perfect corelate şi cuprind faţa
expusă a a corpului ȋn totalitate. Pentru frecvenţe inalte, sau pentru corpuri cu dimensiuni
mari, rafalele nu sunt corelate, admitanţa aerodinamică tinde către zero şi rafalele nu
generează forţe fluctuante totale importante.

148
Inlocuind ȋn relaţia (III.5.34) valoarea medie a deplasarii (relaţia III.5.31), se obtine [5]:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) n S n n H
v
X
n S n n H
k
F
v
n S
v
m
m
v
m
m
X
⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
2
2
0
2
2
2
2
0
2
2
2
4 4
χ χ (III.5.35)
Valoarea medie pătratică a deplasării fluctuante se determină prin integrarea densităţii
spectrale de putere a deplasării pentru toate frecvenţele [2, 3, 5]:
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
dn
n S
n n H
v
X
dn n S n n H
v
X
dn n S x
v
v
v
m
m
v
m
m
X X

∫ ∫

∞ ∞
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=
= ⋅ ⋅ ⋅

= = =
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
0
2
2
0
2 2
4
4
σ
χ σ
χ σ
(III.5.36)
Integrala din relaţia (III.5.36) este evaluată ca suma a două componente ce reprezintă partea
nerezonantă (de fond) şi, respectiv, partea rezonantă a răspunsului fluctuant, Figura III.5.7:
2 2 2
R B X
σ σ σ + = (III.5.37).


Figura III.5.7. Componenta nerezonanta şi componenta rezonanta a răspunsului [5]

Pentru evaluarea componentei nerezonante a răspunsului, se aproximează funcţia de transfer
(de admitanţă mecanică) cu valoarea acesteia pentru n=0 ( ) 1 0
0
= = n H ; această aproximare
este rezonabilă pentru tot intervalul de frecvenţe ce defineste răspunsul nerezonant, interval ȋn
care valoarea funcţiei de admitanţă mecanică este egală cu 1. Cu această aproximare,
componenta nerezonantă a răspunsului este [5]:
( )
( )
dn
n S
n
v
X
v
v
v
m
m
B


⋅ ⋅ ⋅

=
0
2
2 2
2
2
2
4
σ
χ σ σ (III.5.38).
Pentru evaluarea componentei rezonante a răspunsului, se considera că pe lăţimea de bandă a
răspunsului rezonant funcţiile χ
2
(n) şi S
v
(n) sunt constante şi au valorile χ
2
(n
1
) şi S
v
(n
1
);
această aproximare este rezonabilă pentru sisteme cu amortizare redusă la care funcţia de
Densitatea
spectrala de
putere a
răspunsului,
S
X
(n)
Componenta
nerezonanta,σ
B
2
σ
R
2
Densitatea
spectrala a
răspunsului

Frecventa, n

n
1
(frecventa proprie)


149
admitanţă mecanică are un vârf foarte ingust şi pronuntat pentru abscisa n=n
1
. Cu aceste
aproximări, componenta rezonantă a răspunsului este [5]:
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=
0
2
0 2
1
1
2 2
2
2
0
2
1
1
2
2
0
2
2
2
2
4
4
dn n H
n S
n
v
X
dn
n S
n n H
v
X
v
v
v
m
m
v
v
v
m
m
R
σ
χ σ
σ
χ σ σ
(III.5.39)
Rezultă că valoarea medie pătratică (egală numeric cu dispersia) a deplasării fluctuante este:
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
2 2 2 2 2 2 2
2
2
0
2
0
2
1
1
2
0
2
2 2
2
2
2 2 2
4
4
4
R B I X R B
v
X
dn n H
n S
n dn
n S
n
v
X
v m v
m
m
v
v
v
v
v
m
m
R B x
+ ⋅ ⋅ ⋅ = + ⋅ ⋅

=
=
(
¸
(

¸

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

≅ + =
∫ ∫
∞ ∞
σ
σ
χ
σ
χ σ σ σ σ
(III.5.40)
unde:
( )
( )
dn
n S
n B
v
v


⋅ =
0
2
2 2
σ
χ (III.5.41)
si
( )
( )
( )


⋅ ⋅ =
0
2
0
2
1
1
2 2
dn n H
n S
n R
v
v
σ
χ (III.5.42).
Integrala funcţiei de admitanţă mecanică poate fi evaluată prin metoda polilor şi are valoarea:
( )
ξ
π


=


4
1
0
2
0
n
dn n H (III.5.43)
Valoarea lui R
2
devine:
( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
1
2
1
2
1
2
2
1 1 1
2
1
1
2 2
2 4 4
n n S n
n S n n n S
n R
L
v
v
v
v
χ
δ
π
χ
ξ
π
σ ξ
π
σ
χ ⋅ ⋅

= ⋅


|
|
.
|

\
| ⋅
=


⋅ ⋅ = (III.5.44)
unde:
S
L
(n
1
) este valoarea densităţii spectrale de putere unilaterale şi normalizate determinată
pentru frecvenţa n
1
şi
δ - decrementul logaritmic al amortizării; acesta se determină cu relaţia ξ π δ ⋅ ⋅ ≅ 2 .

Factorul de răspuns nerezonant (cvasi-static), B
2
ia în considerare corelaţia efectivă a valorilor
de vârf ale presiunilor pe suprafaţa expusă la vânt a construcţiei şi este reprezentat ȋn Figura
III.5.8. Când suprafaţa construcţiei expusă la vânt este mică, atunci B
2
→1 (corelaţie perfectă).
Odată cu creşterea suprafaţei construcţiei expuse la vânt, datorită nesimultaneităţii valorilor
de vârf ale presiunlor, B
2
scade progresiv şi tinde la zero.

150
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.001 0.01 0.1 1 10 100
B
2
(b+h)/L(z
s
)

Figura III.5.8 Factorul de răspuns nerezonant (cvasi-static), B
2
[6]

Factorul de răspuns rezonant R
2
depinde de aria A expusă la vânt şi de frecvenţa proprie
fundamentală n
1
şi creşte sensibil pentru valori reduse ale fracţiunii din amortizarea critică a
structurii, ξ.
Factorul de rafală al răspunsului este definit ca raportul ȋntre valoarea maximă aşteptată a
răspunsului structural intr-o perioadă definită de timp (uzual, 10 minute) şi valoarea medie a
răspunsului ȋn aceeaşi perioadă de timp:
m
p
X
X
G = (III.5.45)
Având ȋn vedere că procesul răspunsului structural este staţionar şi normal, valoarea maximă
asteptată a răspunsului structurii cu 1 GLD este [5]:
X p m p
k X X σ ⋅ + = (III.5.46)
unde:
k
p
– este factorul de vârf al răspunsului ce depinde esenţial de intervalul de timp pentru care
este calculată valoarea maximă (10 min) şi de frecvenţa proprie a structurii ȋn modul
fundamental;
X
σ - este abaterea standard a răspunsului structural.
Folosind relaţiile (III.5.40), (III.5.45) şi (III.5.46) se obţine expresia factorului de rafală al
răspunsului:
2 2
2 2
2 1
2
1 1
R B I k
R B
X v
X
k
X
k
X
k X
X
X
G
v p
m
v
m
m
p
m
X
p
m
X p m
m
p
+ ⋅ ⋅ ⋅ + =
= + ⋅ ⋅

⋅ + = ⋅ + =
⋅ +
= =
σ σ
σ
(III.5.47)

151
Relaţia (III.5.47) este folosită pentru estimarea simplă a acţiunii statice echivalente produse de
vânt ȋn direcţie longitudinală. Abordarea uzuală este de a calcula valoarea factorului de rafală
a răspunsului pentru primul mod de vibraţie şi de a-l aplica la valoarea medie a acţiunii din
vânt pe structură, cu care se determină valoarea maximă asteptată a răspunsului structural.
Factorul de rafală G depinde de dimensiunile, de rigiditatea şi de amortizarea structurii.
Acesta este cu atât mai mare cu cât structura este mai zveltă, mai flexibilă şi/sau mai slab
amortizată; factorul de rafală este mic în cazul în care structura este rigidă şi puternic
amortizată.
Factorul de vârf este dat de expresia [3]:
( )
( )
3
ln 2
577 , 0
ln 2 ≥
⋅ ⋅
+ ⋅ ⋅ =
T
T k
p
ν
ν (III.5.48)
unde ν este frecvenţa medie a vibraţiilor structurii expusă vântului incident şi T este intervalul
de timp pentru care se determină valoarea maximă aşteptată a răspunsului. Frecvenţa medie se
determina cu relaţia [4, 7]:
( )
( )
2 2
2
1
0
0
2
R B
R
n
dn n S
dn n S n
X
X
+
⋅ ≅

=
ν (III.5.49)
Factorul de vârf pentru determinarea răspunsului extrem maxim al structurii, k
p
, definit ca
raportul dintre valoarea extremă maximă a componentei fluctuante a răspunsului structural şi
abaterea sa standard este reprezentat în Figura III.5.9.

2.5
3.0
3.5
4.0
10 100 1000
k
p
νT

Figura III.5.9 Factorul de vârf, k
p


152
Coeficientul de răspuns dinamic este definit ca raportul ȋntre valoarea maximă aşteptată a
răspunsului deplasare laterală a structurii ce ţine cont de efectele (cvasi)rezonante şi de
corelaţia rafalelor pe aria expusă a construcţiei şi valoarea maximă aşteptată a răspunsului
deplasare laterală a structurii fără aceste efecte:
v
v p
m pq
m
d
I g
R B I k
X c
X G
c
⋅ ⋅ +
+ ⋅ ⋅ ⋅ +
=


=
2 1
2 1
2 2
(III.5.50)
In acest sens, coeficientul de răspuns dinamic este raportul intre acţiunea statică echivalentă şi
acţiunea aerodinamică de varf. Numitorul relaţiei (III.5.50) poate fi scris ȋn această formă
deoarece calculul se face ȋn domeniul elastic şi există proportionalitate intre presiunile
(forţele) aerodinamice şi răspunsul structural (deoarece valoarile maxime asteptate ale
presiunii şi forţei aerodinamice se obţin prin inmulţirea valorii medii a acestora cu factorul de
rafală al presiunii).
Relaţia (III.5.50) se poate deduce şi ȋn modul următor: remarcând faptul că valoarea medie a
acţiunii aerodinamice, F
m
produce valorile medii ale răspunsul structurii, X
m
se defineste
acţiunea statică echivalentă, F
se
, ca fiind o acţiune aerodinamică aplicată static pe structură ce
produce valoarea de vârf X
p
a răspunsului structural. Tinând cont de liniaritatea problemei,
aceasta este dată de relaţia [5]:
G F F
m Se
⋅ = (III.5.51)
unde G este factorul de rafală al răspunsului.
In mod alternativ faţă de relaţia (III.5.51), acţiunea statică echivalentă poate fi exprimată cu
relaţia [5]:
d pq m d Se
c c F c F F ⋅ ⋅ = ⋅ =
max
(III.5.52)
unde
pq m
c F F ⋅ =
max
este valoarea de vârf a acţiunii dinamice şi ( )
v pq
I g c ⋅ ⋅ + = 2 1 este
factorul de rafală al presiunii.
Din relaţiile (III.5.51) şi (III.5.52) se obţine expresia coeficientul de răspuns dinamic:
v
v p
pq
d
I g
R B I k
c
G
c
⋅ ⋅ +
+ ⋅ ⋅ ⋅ +
= =
2 1
2 1
2 2
(III.5.53).
Coeficientul de răspuns dinamic are, ȋn cele mai multe cazuri, valori apropiate de 1. Valori
mai mari ca 1 apar ȋn cazul producerii unui răspuns rezonant semnificativ.
Este important de observat că, spre deosebire de factorul de rafală al răspunsului G,
coeficientul de răspuns dinamic longitudinal c
d
poate fi mai mare, mai mic sau egal cu 1.
Conditia c
d
>1 implică G>c
pq
şi conduce la acţiuni statice echivalente mai mari decât acţiunile
aerodinamice de vârf; condiţia este valabilă pentru structuri flexibile slab amortizate. Conditia
c
d
<1 implică G<c
pq
şi conduce la acţiuni statice echivalente mai mici decât acţiunile
aerodinamice de vârf; condiţia este valabilă pentru structuri rigide puternic amortizate [1].

153
Pentru structurile sau elementele zvelte, flexibile sau cu amortizare redusă, amplificarea
răspunsului dinamic prevalează asupra efectelor de reducere cauzate de nesimultaneitatea
presiunilor de vârf, şi coeficientul răspuns dinamic c
d
este de obicei mai mare decât 1. Pentru
structurile sau elementele cu suprafeţe mari, şi/sau rigide şi/sau cu amortizare mare, efectele
de reducere cauzate de nesimultaneitatea presiunilor de vârf prevalează asupra amplificarii
răspunsului dinamic, şi coeficientul de răspuns dinamic este, de obicei, mai mic decat 1 [1].
Nesimultaneitatea valorilor de vârf ale presiunilor reduce acţiunea aerodinamică de ansamblu,
într-o măsură cu atât mai mare cu cat este mai mare corpul luat în considerare. In schimb,
amplificarea răspunsului dinamic produsă de oscilaţiile rezonante ale structurii dă nastere la
deplasări şi solicitări cu atat mai mari cu cat structura este mai flexibilă şi mai slab amortizată.
Coeficientul de răspuns dinamic se aplică forţelor rezultante (globale) şi presiunilor exterioare
ȋn directia vântului.
Inălţimea de referinţă pentru determinarea coeficientului de răspuns dinamic, z
s
se determină
conform Figurii III.5.10; pentru cazurile care nu sunt prezentate în Figura III.5.10, z
s
poate fi
luată ca fiind egală cu h, înălţimea structurii.


z
S
= 0,6
.
h ≥ z
min

min s
z
h
h z ≥ + =
2
1

min s
z
h
h z ≥ + =
2
1

a) structuri verticale, clădiri
b) structuri ce vibrează în plan
orizontal, grinzi
c) structuri tip panou
(publicitar)
Figura III.5.10 Inălţimea de referinţă z
s
pentru calculul dinamic la vânt al construcţiilor de
formă paralelipipedică [3], [7]

Ordinea operaţiilor pentru evaluarea coeficientului de răspuns dinamic este sintetizată ȋn
Tabelul III.5.1.

154
Tabel III.5.1 Procedeul de calcul al coeficientului de răspuns dinamic
Pasul Operaţiunea
1 Alegerea unui model structural de referinţă
2 Determinarea parametrilor geometrici b, h, z
e

3 Evaluarea vitezei medii a vântului v
m
(z
s
)
4 Evaluarea intensităţii turbulenţei I
v
(z
s
)
5 Evaluarea scării integrale a turbulenţei L(z
s
)
6 Evaluarea decrementului logaritmic al amortizării structurale, δ
s

7 Evaluarea vectorului propriu fundamental de incovoiere, Φ
1

8 Evaluarea masei echivalente pe unitatea de lungime, m
e

9 Evaluarea decrementului logaritmic al amortizării aerodinamice, δ
a

10 Determinarea parametrilor dinamici n
1
şi δ
11 Evaluarea factorului de răspuns nerezonant (cvasi-static) B
2
12 Evaluarea densităţii spectrale de putere normalizate a fluctuaţiilor faţă de medie a
componentei longitudinale a rafalelor, S
L

13 Evaluarea parametrilor η
h
şi η
b

14 Evaluarea funcţiilor de corelaţie verticală, R
h
şi transversală, R
b

15 Evaluarea factorului de răspuns rezonant R
2

16 Evaluarea frecvenţei asteptate ν
17 Evaluarea factorului de vârf k
p

18 Evaluarea factorului de rafală G
19 Evaluarea coeficientului de răspuns dinamic c
dIII.5.4. Deplasări şi acceleraţii corespunzătoare stării limită de serviciu a construcţiei

Pentru clădiri inalte sau flexibile (inălţimea h ≥ 30 m sau frecvenţa proprie de vibraţie n
1
≤ 1
Hz), verificarea la starea limită de serviciu va utiliza valorile maxime ale deplasării şi
acceleraţiei clădirii pe direcţia vântului, prima evaluată la înălţimea z = z
s
şi cea de a doua la
inălţimea z = h.
Deplasarea maximă a structurii pe direcţia vântului la cota z
s
se determină folosind forţa
statică echivalentă a vântului.
Abaterea standard, σ
a,x
a acceleraţiei caracteristice a structurii pe direcţia vântului la cota z se
poate obtine cu relaţia:

( ) ( )
( ) z K R
m
z v z I b c
x x
x
s s f
x a , 1
, 1
2
m v
,
Φ ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=
ρ
σ (III.5.54)
unde:
c
f
este coeficientul aerodinamic de forţă

155
ρ este densitatea aerului, egală cu 1,25 kg/m
3
;
b este lăţimea structurii, definită în Figura III.5.10;
d este lungimea structurii, definită în Figura III.5.10;
h este înălţimea structurii, definită în Figura III.5.10;
I
v
(z
s
) este intensitatea turbulenţei la înălţimea z = z
s
deasupra terenului;
v
m
(z
s
) este viteza medie a vântului pentru z = z
s
;
z
s
este înălţimea de referinţă (vezi Figura III.5.10);
R este radacina patrată a răspunsului rezonant;
K
x
este coeficientul adimensional dat de relaţia (III.5.55);
m
1,x
este masa echivalentă pentru modul fundamental în direcţia vântului;
n
1,x
este frecvenţa proprie fundamentală de vibraţie a structurii în direcţia vântului;
Φ
1,x
(z) este ordonata vectorului propriu fundamental de vibraţie pe direcţia vântului la
cota z.
Coeficientul adimensional K
x
se determina cu relaţia generala:

( ) ( )
( ) ( )


Φ ⋅
Φ ⋅
=
h
x s
h
x
x
z z z v
z z z v
K
0
2
, 1
2
m
0
, 1
2
m
d
d
(III.5.55)

Coeficientul adimensional K
x
este reprezentat ȋn Figura III.5.11.
Acceleraţiile caracteristice de vârf ale constructiilor, a
max,x
sunt obţinute prin înmulţirea
abaterii standard date cu factorul de vârf k
p
calculat cu frecvenţa ν = n
1,x
:
( )
( )
x a
x
x x
T n
T n a
,
, 1
, 1 max,
ln 2
ln 2 σ
γ

|
|
.
|

\
|
⋅ ⋅
+ ⋅ ⋅ = (III.5.56).
Efectele vântului pe clădiri nu trebuie să producă disconfort ocupanţilor acestora. Reacţiile de
disconfort ale ocupanţilor depind de amplitudinea şi frecvenţa cu care se produc oscilaţiile
clădirii şi de diverşi alţi factori fiziologici şi psihologici, asociaţi cu caracteristicile fiecărei
persoane.
Pentru a asigura o folosire adecvată a clădirii, se va verifica îndeplinirea condiţiei:

lim max,
a a
x
≤ (III.5.57),
unde

156
a
max,x
este valoarea de vârf a acceleraţiei pe directia vântului la ultimul etaj al clădirii
(z=h), evaluată cu rel. (III.5.56), pentru o viteză de referinţă a vântului cu IMR
= 10 ani;
a
lim
este acceleraţia limită superioară de confort calculată cu relaţia (III.5.58) [1]:

¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
≥ ⋅ ⋅
≤ ≤
<
=
Hz 2 n pentru 5 , 0
Hz 2 n Hz 1 pentru
Hz 1 n pentru
x 1, , 1 0
x 1, 0
x 1,
56 , 0
, 1
0
lim
x
x
n a
a
n
a
a (III.5.58)
unde:
a
0
= 6 cm/s
2
pentru clădiri de birouri;
a
0
= 4 cm/s
2
pentru clădiri de locuit;
n
1,x
este frecvenţa proprie a clădirii corespunzătoare primului mod de vibraţie de
încovoiere în direcţia vântului.

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
1.E+01 1.E+02 1.E+03
K
x
z
s
/z
0

Figura III.5.11 Coeficientului adimensional K
x


Acceleraţia limită superioară de confort pentru ocupanţiii clădirii, a
lim
este reprezentată în
Figura III.5.12.
ζ = 0,5
ζ = 1,0
ζ = 1,5
ζ = 2,0
ζ = 2,5

157
0
5
10
15
20
25
30
0.1 1 10
n
1,x
, Hz
a
l
i
m
,

c
m
/
s
2
Birouri Cladiri de locuit

Figura III.5.12 Valori limită ale acceleraţiei clădirii


Bibliografie

1. CNR-DT 207/2008 - Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento
sulle costruzioni, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
2. Davenport, A.G., 1963. ‘The buffetting of structures by gusts’, Proceedings,
International Conference on Wind Effects on Buildings ând Structures, Teddington U.K.,
26–8 June, 358–91.
3. Davenport, A.G., 1964. ‘Note on the distribution of the largest value of a rândom
function with application to gust loading’, Proceedings, Institution of Civil Engineers 28:
187–96
4. EN 1991-1-4 - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind
actions, CEN
5. J. D. Holmes, 2004. Wind Loading of Structures, Taylor & Francis
6. NP 082-04 - Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor.
Acţiunea vântului, MTCT, 2005
7. SR EN 1991-1-4/NA Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor - Partea 1-4: Acţiuni
generale – Acţiuni ale vântului. Anexa naţională

158
III.6. Fenomene aeroelastice

III.6.1. Fenomene de instabilitate aeroelastică generate de vârtejuri

Curgerea aerului produce efecte de antrenare a corpului imersat. Antrenarea este de natură
vâscoasa, generată de frecarea aerului de corp şi de natură inerţială, generată de presiunea
dinamică a aerului asupra corpului.
Antrenarea generată de frecarea dintre aer şi suprafaţa corpului este dominantă pentru
curentul de aer ataşat şi depinde de aria suprafeţei corpului expuse curgerii. Antrenarea
generată de presiune (de mişcarea turbulentă a aerului la trecerea pe langă corp) este
dominantă pentru curentul de aer ce se separă de corp şi depinde de aria suprafeţei secţiunii
transversale a corpului.
Dacă antrenarea generată de frecarea aerului este dominantă, atunci forma corpului este
aerodinamică; dacă antrenarea generată de presiunea aerului este dominantă, atunci forma
corpului nu este aerodinamică.
Mişcarea aerului se produce ȋn două moduri:
- mişcarea laminară, caracterizată de deplasarea aerului ȋn straturi paralele;
- mişcarea turbulentă, caracterizată de amestecarea violentă a straturilor de aer.
Pentru valori mici ale vitezelor aerului, forţele vâscoase sunt suficient de mari pentru ca să
menţină mişcarea acestuia ȋn straturi paralele. La valori mari ale vitezelor, apar efecte inerţiale
importante, mişcarea devenind turbulentă. Apariţia unuia din cele două moduri de mişcare
este caracterizată de numărul Reynolds, Re ce se defineşte ca raportul ȋntre forţele de inerţie şi
forţele vâscoase dezvoltate ȋn masa de aer ȋn timpul curgerii:
ν µ
ρ L V L V
viscoasa Forta
inertie de Forta ⋅
=
⋅ ⋅
= = Re (III.6.1)
unde ρ este densitatea aerului, V este viteza curentului de aer, μ este oeficientul de vâscozitate
sau vâscozitatea dinamică a aerului, ν este vâscozitatea cinematică a aerului şi L este o
dimensiune caracteristică a volumului de aer. Pentru aer la 20
o
C, Re=67000∙V∙L (V ȋn m/s şi L
ȋn m). Dacă numărul Reynolds este mare, predomină efectele inerţiale şi mişcarea este
turbulentă. Dacă numărul Reynolds este mic, predomină efectele vâscoase şi mişcarea este
laminară.
Pentru construcţii zvelte (coşuri de fum, turnuri, cabluri s.a.) este necesar să se ia în
considerare efectul dinamic produs de desprinderea vârtejurilor vântului. Fenomenul de
desprindere a vârtejurilor produce o acţiune fluctuantă perpendiculară pe direcţia vântului, a
cărei frecvenţă depinde de viteza medie a vântului, precum şi de forma şi de dimensiunile
secţiunii în plan a construcţiei. În cazul în care frecvenţa de desprindere a vârtejurilor este
apropiată de o frecvenţă proprie de vibratie a constructiei se realizează condiţiile de cvasi-
rezonanţă ce produc amplificări ale amplitudinii oscilaţiilor construcţiei, cu atât mai mari cu
cât amortizarea şi masa structurii sau a elementului sunt mai mici. Condiţia de rezonanţă este

159
indeplinită atunci când viteza vântului este teoretic egală cu viteza critică a vântului ce
provoaca desprinderea vârtejurilor. În general, viteza critică a vântului pentru multe
constructii curente este o viteză frecventă a acestuia, ceea ce face ca numărul de cicluri de
încărcare şi fenomenul de oboseală să devină importante. Corpurile ne-aerodinamice produc
fenomenul de desprindere a vârtejurilor.
Viteza critică a vântului pentru modul i de vibraţie este definită ca viteza vântului pentru care
frecvenţa de desprindere a vârtejurilor este egală cu o frecvenţă proprie a structurii şi este dată
de relaţia [2]:
St
n b
v
y i
i crit
,
,

= (III.6.2)
unde
b este lăţimea secţiunii transversale în care se produce desprinderea rezonantă a
vârtejurilor; pentru cilindri circulari lăţimea de referinţă este diametrul exterior;
n
i,y
este frecvenţa proprie a modului i de vibraţie pe direcţia transversală vântului;
St este un parametru adimensional numit numărul lui Strouhal, ce depinde de forma
secţiunii şi de numărul Reynolds.
Efectul desprinderii vârtejurilor va fi considerat dacă este îndeplinită condiţia [2]
m ,
25 , 1 v v
i crit
⋅ ≤

(III.6.3)
unde:
v
crit,i
este viteza critică a vântului pentru modul i de vibraţie;
v
m
este viteza medie a vântului în secţiunea în care se produce desprinderea
vârtejurilor.
Având în vedere că n
1,y
< n
2,y
<...< n
i,y
<..., rezultă din relaţia (III.6.2) că v
crit,1
< v
crit,2
<...<
v
crit,i
<..., astfel incât cea mai redusă viteză critică corespunde primului mod de vibraţie pe
direcţia transversală vântului. Viteza medie a vântului din relaţia (III.6.3) depinde de cota z la
care se evaluează. Verificarea relaţiei (III.6.3) trebuie făcută pentru fiecare mod de vibraţie pe
direcţie transversală vântului la cota la care amplitudinea vectorului propriu corespunzător
este maximă.
Ȋn general, un corp ne-aerodinamic imersat într-un curent de aer produce ȋn urma sa un siaj
format din trenuri de vârtejuri alternante (ciclice) care se desprind de corp (Figura III.6.1), cu
o frecvenţă medie de desprindere dată de relaţia:
b
v St
n
m
s

= (III.6.4)
unde
St este numărul lui Strouhal;
v
m
este viteza medie a vântului;
b este o dimensiune caracteristică (de referinţă) a secţiunii corpului.

160

Figura III.6.1 Siajul von Karman pentru o sectiune circulară [1]

Fenomenul de producere şi de separare a vârtejurilor depinde de numărul Reynolds ȋn sensul
că turbulenţa creşte odată cu numărul Reynolds, Figura III.6.2.

Figura III.6.2. Cilindru de lungime infinită cu sectiune circulară scufundat ȋntr-un fluid [1]

In Figura III.6.3 se indică valorile medii orientative ale numărului lui Strouhal, St pentru
secţiuni dreptunghiulare.

Figura III.6.3 Numărul lui Strouhal St pentru secţiuni transversale dreptunghiulare cu colţuri
ascuţite [1], [2]

Numărul lui Scruton, Sc este un parametru adimensional ce depinde de masa echivalentă, de
fracţiunea din amortizarea critică şi de dimensiunea de referinţă a secţiunii. Sensibilitatea la
vibraţii depinde de amortizarea structurii şi de raportul între masa structurii şi masa aerului.
Numărul lui Scruton, Sc, este dat de relaţia [2]:
Vartejuri von
Karman ce
produc forte
transversale


161
2
2
b
m
Sc
s ie

⋅ ⋅
=
ρ
δ
(III.6.5)
unde:
m
ie
este masa echivalentă pe unitatea de lungime pentru modul i de vibraţie în direcţie
transversală;
δ
s
este decrementul logaritmic al amortizării structurale;
ρ este densitatea aerului, a cărei valoare este 1,25 kg/m
3
;
b este dimensiunea secţiunii transversale, evaluată în secţiunea în care se produce
fenomenul critic de desprindere a vârtejurilor rezonante.
Când vârtejurile se desprind în rezonanţă cu oscilaţiile unei structuri usoare şi / sau slab
amortizate şi caracterizată de un număr Scruton scăzut, fenomenul tinde să devină auto-excitat
(sau de interacţiune aer-structură), şi dă naştere efectului de sincronizare. În aceste cazuri,
tendinţa nu mai este ca desprinderea de vârtejuri să excite structura, ci structura este cea care
comandă desprinderea de vârtejuri, astfel dând naştere unui fenomen de amplificare
semnificativ [1].
Conform relaţiei (III.6.4), dependenţa ȋntre frecvenţa de desprindere a vârtejurilor, n
s
şi viteza
medie a vântului, v
m
este liniară, Figura III.6.4a. În realitate, această lege nu mai este valabilă
pentru viteze mai mari ca v
cr,i
într-un interval de viteze Δv
cr,i
, numit de auto-control (sau de
sincronizare), ce este cu atât mai mare cu cât numărul lui Scruton este mai mic, Figura
III.6.4b [1].
Când numărul Scruton este mare (Figura III.6.4a), desprinderea vârtejurilor provoacă o forţă
alternantă transversală care, la rândul său, produce o vibratie cvasi-rezonantă. În cazul în care
numărul Scruton este mic, desprinderea vârtejurilor produce vibraţii atât de ample incât
acestea devin principalul mecanism de control al desprinderii alternante de vârtejuri. Prin
urmare, desprinderea vârtejurilor se manifestă cu frecvenţa proprie de vibraţie a structurii
pentru intervalul de viteze indicat în Figura III.6.4b [1].


Figura III.6.4 Legea lui Strouhal pentru numere Scruton mari a) şi mici b)


162
Figura III.6.5 arată ceea ce se întâmplă în domeniul de încălcare a legii lui Strouhal, folosind
rezultate obtinute experimental ȋn tunelul de vânt pentru modelul unui coş de fum [1]. In
abscisă este reprezentată valoarea normalizată a vitezei medii şi ȋn ordonată este dată valoarea
normalizată a abaterii standard a răspunsului transversal la varful structurii.


Figura III.6.5 Răspunsul transversal generat de desprinderea vârtejurilor [1]

Figura III.6.6 reproduce rezultatele prezentate în Figura III.6.5, raportând ȋn abscisa şi ȋn
ordonata, respectiv, numărul lui Scruton şi valoarea normalizată a abaterii standard a
răspunsului transversal la varful structurii. Se observă trei regimuri distincte. Pentru valori
mari ale numărului lui Scruton, vibratiile sunt fortate de desprinderea vârtejurilor şi au
proprietăţi aleatoare (Figura III.6.7a). Pentru valori mici ale numărului lui Scruton, vibraţiile
sunt auto-excitate de structură şi au caracteristici deterministe (Figura III.6.7b). Pentru valori
intermediare ale numărului lui Scruton, se face tranziţia între cele două domenii şi vibraţiile
au caracteristici de tip mixt (Figura III.6.7c) [1].
Domeniul de tranziţie se atinge pentru numere Scruton de ordinul 5-30, şi marchează trecerea
de la răspunsul dinamic clasic la comportamentul aeroelastic. Aceasta dă nastere la o creştere
bruscă şi violentă a vibraţiilor. In general se cere ca structura să nu intre în acest domeniu şi să
rămână în domeniul vibraţiilor forţate. Este de reţinut pentru acest fenomen rolul benefic al
turbulenţei; creşterea acesteia tinde să mute tranzitia către număre Scruton reduse, întârziind
intrarea structurii în domeniul de evitat [1].


163

Figura III.6.6 Domenii ale răspunsului transversal generat de desprinderea vârtejurilor [1]Figura III.6.7 Regimurile de răspuns fortat a), auto-excitat b) şi de tranzitie c) [1]

În condiţii de rezonanţă, cu cât numărul Scruton este mai mic (deci, cu cât structura este mai
uşoară şi/sau mai slab amortizată), cu atât amplificarea răspunsului este mai mare. Se pot
distinge următoarele situaţii [1]:
• pentru Sc > 30, fenomenul de desprindere de vârtejuri nu produce, în general, efecte
severe; totusi, este recomandată efectuarea unei verificări;
• pentru 5 ≤ Sc ≤ 30, fenomenul de desprindere de vârtejuri este sensibil, în primul rând
la intensitatea turbulenţei; valorile ridicate ale intensităţii turbulenţei reduc riscul de
vibraţii violente, iar valorile reduse ale intensităţii turbulenţei pot excita acest
fenomen;
• pentru Sc < 5, vibraţiile induse de desprinderea de vârtejuri pot fi de amplitudine mare
şi foarte periculoase.
Sincronizare
Tranzitie
Vibratii
fortate

164
Modelul armonic al forţei transversale cauzate de desprinderea vârtejurilor este aplicabil doar
în cazul unei curgeri laminare; odată cu creşterea turbulenţei, conţinutul armonic (de
frecvente) al forţei transversale este distribuit pe o bandă din ce în ce mai largă a spectrului de
frecvenţe, cu toate că rămane centrat pe frecvenţa n
s
. Astfel, în timp ce răspunsul longitudinal
tinde să crească odata cu cresterea turbulenţei, aceasta atenuează răspunsul produs de
despinderea vârtejurilor transversale [1].


III.6.2. Alte fenomene aeroleastice

III.6.2.1. Principii generale

Se numesc aeroelastice acele fenomene de interacţiune vânt-structură care apar atunci când
oscilaţiile structurilor sau a elementelor acestora sunt caracterizate de deplasări şi/sau de
viteze atat de mari încât modifică fluxul incident şi acţiunile aerodinamice care ar fi fost
produse de către vânt asupra corpului fix. Sunt sensibile la aceste fenomene structurile uşoare,
foarte flexibile, cu amortizare redusă, cum ar fi: antene, cosuri de fum, stâlpi de iluminat şi
turnuri de iluminat, poduri şi pasarele susţinute de cabluri, cabluri şi structuri compuse din
cabluri, elemente individuale ale fermelor.
În general, acţiunea vântului poate fi reprezentată prin suprapunerea acţiunii aerodinamice,
independentă de mişcarea structurii sau a elementelor sale, cu acţiunea aeroelastică, datorată
mişcării corpului în curentul de aer. Aceste acţiuni aeroelastice schimbă răspunsul structurii
prin modificarea, în termeni echivalenţi, a amortizării şi/sau a rigidităţii structurale.
Pentru structurile foarte flexibile mişcarea acestora în fluxul incident poate produce forţe
aeroelastice ce măresc amplitudinea vibraţiilor structurii, care la rândul lor măresc forţele
aeroelastice, producându-se astfel o situaţie instabilă în care o mică perturbare poate iniţia o
amplitudine crescătoare a vibraţiilor. Acest fenomen se numeste instabilitate aerodinamică (de
ex.: galoparea liniilor de transport de electricitate acoperite cu gheată, fluturarea cablurilor sau
a tablierelor podurilor suspendate cu deschidere mare). Pe de altă parte, forţele de amortizare
aerodinamică pot acţiona astfel incat să reducă amplitudinea vibraţiilor induse de vânt (de ex.:
vibraţiile longitudinale ale structurilor inalte de tip turn cu zăbrele).
Viteza critică a vântului este acea valoare de la care apare un comportament instabil al
structurii. Este necesar ca toate vitezele critice asociate structurii şi componentelor sale, cu
excepţia celei asociate cu desprinderea vârtejurilor (vezi punctul III.6.1), să fie mai mari decât
valoarea de varf a vitezei vântului.
Principalele fenomene aeroelastice sunt galoparea, divergenţa torsională, fluturarea şi
amortizarea aeroelastică.


165
III.6.2.2. Galoparea

Galoparea este o formă de instabilitate aeroelastică caracterizată de reducerea şi chiar
anularea amortizării totale a structurii. Fenomenul este posibil să se producă, chiar la viteze
modeste ale vântului, la cablurile suspendate a căror secţiune transversală poate fi modificată
de prezenţa unui strat de gheată, şi la cablurile inclinate, tipice pentru podurile hobanate, a
căror secţiune transversală poate fi modificată de prezenţa apei pluviale care se prelinge pe
acestea. Fenomenul este de asemenea posibil să se producă, pentru viteze critice ridicate, la
structuri inalte şi zvelte (stalpi de iluminat).
Galoparea este o instabilitate de tip dinamic ce se poate produce la structurile si/sau elemente
zvelte, usoare şi cu amortizare structurală redusă, cu secţiuni transversale de formă
necirculară (de ex: rectangulară, L, I, U, T) şi care, în anumite condiţii, pot avea oscilaţii
transversale de mare amplitudine.
Galoparea este rezultatul acţiunii combinate a forţei aerodinamice transversale (portante), f
L
şi
longitudinale (de antrenare), f
D
ce acţionează asupra structurii sau a elementului structural
considerat, Figura III.6.8a) şi se manifestă ca o vibraţie în direcţie transversală vântului, de tip
translaţie pură [1].


Figura III.6.8 a) forţe aerodinamice de antrenare şi de portanţă; b) coeficienţi aerodinamici de
antrenare, c
D
şi de portanţă, c
L
; c) condiţia necesară de galop (relaţia III.6.6) [1]

Condiţia necesară pentru galopare în direcţie transversală vântului este (Figura III.6.8c) [1]
0 < |
.
|

\
|
+
α
α d
dc
c
L
D
(III.6.6)
in care:
α d
dc
L
este valoarea primei derivate, în raport cu unghiul de atac α, a coeficientului
aerodinamic de portanţă, evaluată pentru valoarea α a unghiului de atac;
c
D
este valoarea coeficientului aerodinamic de antrenare evaluat pentru aceeasi valoare a
unghiului de atac, α (Figura III.6.8b).
α
α (grade) α (grade)
c
D

166
Relaţia (III.6.6) este cunoscută sub numele de „criteriul lui Den Hartog”. Zona gri din Figura
III.6.8c evidenţiază valorile unghiului de atac pentru care relaţia (III.6.6) este satisfacută şi
structura (elementul structural) poate fi suspusă fenomenului de galopare.
Deoarece coeficientul de antrenare c
D
este strict pozitiv pentru orice secţiune, o structură
(element structural) poate deveni instabilă în direcţie transversală fluxului numai în cazul în
care prima derivată a coeficientului de portanţă c’
L
este negativ şi mai mare în modul decât
coeficientul de antrenare c
D
. In particular, secţiunile circulare (de ex., cabluri) nu pot galopa
din cauza simetriei polare în raport cu fluxul incident (ce implică c’
L
=0). Atunci când
secţiunea unui cablu este acoperită cu gheaţă sau cu un film de apă, schimbarea formei poate
produce condiţiile necesare fenomenului de galopare.

III.6.2.3. Amortizarea aeroelastică

Amortizarea totală este suma intre amortizarea structurală şi cea aeroelastică. Dacă
amortizarea aeroelastică are semn diferit faţă de amortizarea structurală, atunci amortizarea
totală se reduce şi se anulează complet pentru o viteză medie numită viteză critică de
galopare.
Amortizarea aeroelastică poate acţiona şi în sensul reducerii amplitudinilor vibraţiilor induse
de vânt (aşa cum se intamplă în cazul vibratiilor longitudinale ale structurilor inalte de tip
stalp cu zăbrele).
Pentru a ilustra fenomenul de amortizare aerodinamică se consideră mişcarea unui corp cu
secţiune pătrată în direcţia vântului, Figura III.6.9. Se ignoră efectele turbulenţei vântului,
considerându-se doar viteza medie a vântului, v
m
.

Figura III.6.9 Mişcarea relativă în direcţia vântului şi amortizarea aerodinamică [3]

Dacă viteza de mişcare a corpului în direcţia vântului este
.
x , viteza relativă a aerului în raport
cu corpul este .
.
x v
m
− Forţa aerodinamică în direcţia vântului pe unitatea de lungime a
corpului este [3]:
v
m

167
.
2
.
2
.
2
.
2
.
2
2
.
2
2
1
2
1
2 1
2
1
2 1
2
1
2
1
x v b c v b c
v
x
v b c
v
x
v
x
v b c x v b c f
m a fX m a fX
m
m a fX
m m
m a fX m a fX x
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
|
|
|
.
|

\
|
− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ≅

|
|
|
|
.
|

\
|
+ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
|
.
|

\
|
− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
ρ ρ ρ
ρ ρ
(III.6.7)
In relaţia (III.6.7) se neglizează termenul de ordin doi deoarece, în general
.
x v
m
>> . Primul
termen al formei finale a relaţiei (III.6.7) reprezintă forţa produsă de vânt pe corpul fix şi cel
de al doilea este o cantitate proporţională cu viteza structurii şi reprezintă o formă de
amortizare.
Ecuaţia de mişcare a corpului sub acţiunea fluxului incident este:
( ) ( ) ( ) ( ) t f t x k t x c t x m
x
= ⋅ + ⋅ + ⋅
. ..
(III.6.8).
Inlocuind forţa aerodinamică din relaţia (III.6.7) în ecuaţia de mişcare (III.6.8) şi transferând
cel de al doilea termen al relatiei (III.6.7) în partea stangă se obţine [3]:
( ) ( ) | | ( ) ( ) ( ) t v b c t x k t x t v b c c t x m
m a fX m a fX
2
. ..
2
1
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + + ⋅ ρ ρ (III.6.9).
In relaţia (III.6.9) se observă creşterea amortizării totale prin adunarea amortizării aeroleastice
la amortizarea structurală, reducându-se în acest fel răspunsul structural.


Bibliografie

1. CNR-DT 207/2008: Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento
sulle costruzioni, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
2. EN 1991-1-4 - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind
actions, CEN
3. J. D. Holmes, 2004. Wind Loading of Structures, Taylor & Francis168
IV. EVALUAREA HAZARDULUI SEISMIC

IV.1. Definitii

- Hazard seismic – o proprietate (o caracteristica) a cutremurului ce poate produce
avarii sau pierderi (de ex.: amplitudinea miscarii terenului intr-un anumit interval de
timp);
- Analiza probabilistica a hazardului seismic – metodologie pe baza careia se determina
frecventa (numar de evenimente pe unitate de timp) cu care se va produce un anumit
hazard seismic. In mod curent, hazardul seismic se calculeaza ca frecventa cu care o
amplitudine a miscarii terenului este mai mare decat o valoare specificata;
- Curba de hazard seismic – o curba ce reprezinta frecventele cu care anumite valori ale
unui hazard seismic (de ex.: amplitudinea miscarii terenului) sunt asteptate sa fie
depasite; de obicei, unitatea de timp este 1 an;
- Incertitudine aleatoare – incertitudine probabilistica ce este inerenta intr-un fenomen
aleator su care nu poate fi redusa prin acumularea de date sau informatii suplimentare;
- Incertitudine epistemica (de cunoastere) – incertitudine ce provine din lipsa de
cunoastere a unui model sau parametru; acest tip de incertitudine poate fi redus, cel
putin conceptual, prin acumularea de date suplimentare sau de cunostinte imbunatatite;
- Interval mediu de recurenta – timpul mediu intre producerea unui anumit tip de
cutremur – de exemplu, un cutremur cu o magnitudine specificata – intr-o regiune sau
dintr-o sursa seismica;
- Perioada medie de revenire – timpul mediu intre producerea unui hazard seismic – de
exemplu, o anumita amplitudine a miscarii terenului, sau un anumit nivel de avariere
sau de pierderi – intr-un amplasament.
Analiza probabilistica a hazardului seismic (APHS) da o descriere probabilistica (o frecventa
de depasire) a unei caracteristici a cutremurului, precum amplitudinea miscarii terenului.
Scopul APHS este de a dezvolta elementele necesare pentru luarea unei decizii rationale
asupra sigurantei seismice a fondului construit existent.


IV.2. Analiza determinista a hazardului seismic

Analiza determinista a hazardului seismic (ADHS) dezvolta un scenariu seismic particular cu
care se evalueaza amplitudinea miscarii terenului intr-un amplasament. Realizarea unui
scenariu seismic inseamna postularea producerii unui cutremur de o marime data intr-o
pozitie data. ADHS se efectueaza in urmatorii pasi, Fig. IV.1 [2]:

169
(i) Identificarea si caracterizarea surselor seismice ce pot afecta amplasamentul –
pentru fiecare sursa seismica se determina pozitia, geometria si magnitudinea
maxima credibila, M
max
a acestora;
(ii) Selectarea distantei sursa-amplasament, R, pentru fiecare sursa seismica
identificata in pasul (i); distanta poate fi hipocentrala sau epicentrala;
(iii) Alegerea cutremurului ce produce cea mai mare amplitudine a miscarii terenului in
amplasament; amplitudinea miscarii terenului in amplasament se determina cu
relatii de atenuare adecvate contextului seismo-tectonic analizat;
(iv) Definirea hazardului seismic pe amplasament prin specificarea amplitudinii
miscarii terenului in amplasament, Y; aceasta amplitudine poate fi acceleratia
maxima a terenului in directie orizontala (PGA), sau viteza maxima a terenului in
directia orizontala (PGV), sau acceleratia spectrala pentru o perioada de vibratie
definita, T (SA(T)), etc.

¦
¦
¦
)
¦
¦
¦
`
¹
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
=
N
Y
Y
Y
Y
Y

3
2
1Figura IV.1. Pasi in ADHS (adaptata dupa Kramer, 1996)
Amplasament
Sursa 1
M
max1

Sursa 3
M
max3

Sursa 2
M
max2

R
1
R
3
R
2
Pasul (i)
Pasul (ii)
Distanta
Parametrul
miscarii
terenului,
Y
R
2
R
3
R
1

M
max2

M
max1

M
max3

Pasul (iii) Pasul (iv)

170
IV.3. Analiza probabilistica a hazardului seismic

Metodologia pentru efectuarea analizei probabilistice a hazardului seismic a fost introdusa de
[1]. Spre deosebire de ADHS, APHS nu postuleaza producerea unui cutremur de o marime
data intr-o pozitie data, ci considera posibila producerea unui cutremur de orice marime in
orice pozitie (in interiorul sursei seismice). Se determina probabilitatea anuala de depasire a
parametrului miscarii terenului in amplasament pentru toate combinatiile de marimi si pozitii
ale cutremurului; se determina probabilitatea fiecarei combinatii prin inmultirea probabilitatii
de producere a unui cutremur de marime data cu probabilitatea de producere a unui cutremur
intr-o pozitie data corespunzatoare combinatiei considerate; in final, folosind formula
probabilitatilor totale, se insumeaza, pentru toate combinatiile posibile de marimi si pozitii ale
cutremurului, produsele intre probabilitatea de depasire a parametrului miscarii terenului in
amplasament pentru o combinatie data si probabilitatea de a se produce acea combinatie.
Analiza probabilistica a hazardului seismic se efectueaza in urmatorii pasi, Figura IV.2 [2]:
(i) Identificarea si caracterizarea surselor seismice ce pot afecta amplasamentul –
pentru fiecare sursa seismica se determina repartitia de probabilitate a distantelor
sursa-amplasament;
(ii) Determinarea legilor de repartitie temporala a recurentei cutremurelor – pentru
fiecare sursa seismica se determina relatiile de recurenta ce dau ratele medii anuale
de producere a cutremurelor cu o magnitudine mai mare decat o valoare
specificata;
(iii) Calculul parametrului (parametrilor) miscarii terenului in amplasament folosind
relatii de atenuare; se considera ca miscarea terenului poate fi produsa de un
cutremur de orice magnitudine ce poate apare in orice punct al oricarei surse
seismice identificate in pasul (i); in APHS se iau in considerare incertitudinile din
relatiile de atenuare;
(iv) Determinarea probabilitatilor anuale de depasire a parametrului (parametrilor)
miscarii terenului in amplasament folosind teorema probabilitatilor totale.


171
Figura IV.2. Pasi in APHS (adaptata dupa Kramer, 1996)


IV.3.1. Considerarea incertitudinilor referitoare la pozitia cutremurului

De obicei, se considera o distributie uniforma a hipocentrelor (focarelor) cutremurului in
interiorul unei surse seismice. Distributia uniforma produce o repartitie uniforma de
probabilitate a pozitiei hipocentrului in interiorul sursei seismice, dar nu produce o repartitie
uniforma de probabilitate a distantelor sursa – amplasament. Astfel, in cazul in care sursa
seismica este de tip liniar (falie), si se considera o repartitie uniforma de probabilitate a
epicentrului cutremurului (producerea cutremurului in orice punct al faliei este echiprobabila),
Figura IV.3, repartitia de probabilitate a distantelor sursa-amplasament este stabilita pe baza
urmatorului rationament [2].


R
f
Amplasament
Sursa 1
M
max1

Sursa 3
M
max3

Sursa 2
M
max2

Pasul (i)
Pasul (ii)
Pasul (iii) Pasul (iv)
Magnitudine
Rata medie
anuala de
depasire
2
3
1
Distanta
Parametrul
miscarii
terenului,
Y
R
f
R
f
Y
Rata medie
anuala de
depasire
f
Y
(y|M, R)

172

Figura IV.3. Stabilirea distantelor sursa-amplasament pentru falie

Relatia intre densitatea de repartitie a distantelor l, f
L
(l) si densitatea de repartitie a distantelor
sursa-amplasament, r, f
R
(r) este [2]:
( ) ( )dr r f dl l f
R L
= (IV.1).
Prelucrarea relatiei (IV.1) conduce la urmatorul rezultat:
( ) ( )
dr
dl
l f r f
L R
⋅ = (IV.2).
Densitatea de repartitie uniforma a distantelor l este:
( )
f
L
L
l f
1
= (IV.3).
Pentru distanta l se pot scrie relatiile:
2
min
2 2
min
2
2
min
2
2
2
1
r r
r
r
r r
dr
dl
r r l

= ⋅

= ⇒ − = (IV.4).
Folosind relatiile (IV.2)...(IV.4) se obtine densitatea de repartie a distantelor sursa-
amplasament [2]:
( )
2
min
2
1
r r
L
r
r f
f
R

⋅ = (IV.5).
Din relatia (IV.5) se observa ca densitatea de repartitie a distantelor sursa-amplasament nu
este de tip uniform.
In cazul in care sursa seismica este tridimensionala si pozitia epicentrelor evenimentelor
seismice este echiprobabila, repartitia de probabilitate a distantelor sursa-amplasament se
determina pe baza histogramei distantelor de la amplasament la punctele definite pe un grid
trasat pe proiectia la suprafata terenului a sursei tridimensionale, Figura IV.4.
Amplasament
Falie
r
min
r

r + dr

l

dl

L
f

173
Evaluarea ordonatelor histogramei frecventelor relative ale distantelor sursa-amplasament
necesita parcurgerea urmatoarelor etape [2]:
- se imparte proiectia la suprafata terenului a zonei de sursa intr-un grid ce formeaza
elemente discrete de arii egale, Figura IV.4;
- se determina valorile lui R ce corepund centrului fiecarui element al gridului;
- se calculeaza frecventele relative ale lui R si se reprezinta histograma, Figura IV.5.


Figura IV.4. Distante surse amplasament pentru surse tridimensionale

Folosind catalogul de cutremure din secolul XX din sursa seismica subcrustala Vrancea
elaborat de Radu [3], si considerand evenimentele cu magnitudine moment mai mare sau
egala cu 6,3, se obtin histograme de frecvente relative pentru adancimea de focar, Figura IV.6,
distanta epicentrala fata de Bucuresti, Figura IV.7 si distanta hipocentrala fata de Bucuresti,
Figura IV.8.
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
13 15 17 19 21 23 25
D, km
Frecventa
relativa

Figura IV.5. Histograma frecventelor relative sursa-amplasament
Amplasament
Contur sursa
seismica
Puncte grid
Distante R
R

174

0.364
0.182
0.091
0.182 0.182
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
75-90 90-105 105-120 120-135 135-150
F
r
e
c
v
e
n
t
a

r
e
l
a
t
i
v
a
,
f
(
h
)
Adancimea de focar- h, km
Sursa seismica subcrusrtala Vrancea

Figura IV.6. Histograma frecventelor relative a adancimilor de focar pentru sursa sesimica
subcrustala Vrancea; catalog Radu, secolul XX, M
w,min
= 6,3


0.091 0.091 0.091
0.364 0.364
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
100-115 115-130 130-145 145-160 160-175
F
r
e
c
v
e
n
t
a

r
e
l
a
t
i
v
a
,
f
(
d
)
Distanta epicentrala- D, km
Sursa seismica subcrustala Vrancea

Figura IV.7. Histograma frecventelor relative a distantelor epicentrale fata de Bucuresti pentru
sursa sesimica subcrustala Vrancea; catalog Radu, secolul XX, M
w,min
= 6,3

175
0.091
0.000
0.091
0.455
0.091 0.091
0.182
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
145-155 155-165 165-175 175-185 185-195 195-205 205-215
F
r
e
c
v
e
n
t
a

r
e
l
a
t
i
v
a
,
f
(
r
)
Distanta hipocentrala- R, km
Sursa sesimica subcrustala Vrancea

Figura IV.8. Histograma frecventelor relative a distantelor hipocentrale fata de Bucuresti
pentru sursa sesimica subcrustala Vrancea; catalog Radu, secolul XX, M
w,min
= 6,3


IV.3.2. Considerarea incertitudinilor referitoare la marimea cutremurului

Seismicitatea poate fi definita ca distributia in timp si in spatiu a cutremurelor. Distributia
marimii cutremurelor intr-o perioada de timp specificata este data de legea de recurenta a
magnitudinii cutremurelor. Marimea cutremurului poate fi exprimata folosind mai multe tipuri
de magnitudine [4]:
- Magnitudine Richter, M
L
, Richter, 1935 – numita si magnitudine locala; este
determinata ca logaritmul zecimal al amplitudinii maxime, masurate in microni, a
inregistrarii obtinute cu un seismometru Wood-Anderson, localizat la 100 km de
epicentru, in teren tare; acest tip de magnitudine este folosit pentru cutremure de
suprafata (adancimea focarului de cel mult 70 km) si locale (pentru care distantele
intre epicentru si punctele de masurare nu depasesc 600 km);
- Magnitudinea undelor de suprafata, M
s
, Gutenberg & Richter, 1936 – este determinata
pe baza amplitudinii undelor Rayleigh cu perioada in jur de 20 s; acest tip de
magnitudine este folosit pentru cutremure de suprafata (adancimea focarului de cel
mult 70 km), relativ departate (pentru care distantele intre epicentru si punctele de
masurare depasesc 1000 km), moderate catre puternice;
- Magnitudinea undelor de volum, m
B
, Gutenberg, 1945 – este determinata pe baza
amplitudinii primelor cicluri de unde P ce nu sunt influentate puternic de adancimea
focarului; acest tip de magnitudine este folosit pentru cutremure adanci, intra-placi;
- Magnitudine moment, M
w
, Hanks & Kanamori, 1977 – este determinata pe baza
relatiei [4]:

176
( )
7 , 10
5 , 1
lg
0
− =
M
M
w
(IV.6)
unde M
0
este momentul seismic, determinat ca produs intre rezistenta la rupere a
materialului in lungul suprafetei (planului) de rupere, aria planului de rupere si
lunecarea medie pe suprafata de rupere.
Pe masura ce cantitatea totala de energie eliberata de cutremur creste, parametrii miscarii
terenului nu cresc in egala masura, manifestandu-se fenomenul de saturare a acestora.
Deoarece magnitudinile Richter, a undelor de suprafata si a undelor de volum depind de
parametri ai miscarii terenului, aceste tipuri de magnitudini se satureaza si ele si nu mai
prezinta o masura fiabila a marimii cutremurelor foarte puternice. Singurul tip de magnitudine
care nu se satureaza este magnitudinea moment, care nu depinde de parametri ai miscarii
terenului. Magnitudinea locala, M
L
se satureaza in jur de valoarea 6,8, magnitudinea undelor
de suprafata, M
s
se satureaza in jur de valoarea 8,3 si magnitudinea undelor de volum, m
B
se
satureaza in jur de valoarea 8. De exemplu, pentru cutremurul din Chile din anul 1960,
magnitudinea M
s
a fost egala cu 8,3, dar margnitudinea moment a fost stabilita la valoarea de
9,5 [4].
Ca regula, magnitudinile M
L
si M
B
se folosesc pentru cutremure de suprafata cu magnitudinea
cuprinsa intre 3 si 7, magnitudinea m
B
se foloseste pentru cutremure cu magnitudinea cuprinsa
intre 5 si 7,5, si magnitudinea M
w
se foloseste pentru cutremure cu magnitudinea mai mare ca
7,5 [4].
Legea de recurenta a magnitudinilor cutremurelor a fost obtinuta pentru prima data de
Gutenberg si Richter in anii 1940. Acestia au organizat datele privind cutremurele din
Califoria in functie de numarul de cutremure ce depasesc o anumita magitudine m, N
m
intr-un
interval de timp, t. Pe baza acestor date, Gutenberg si Richter au determinat legea de recurenta
a magnitudinilor, sub forma [2], [4]:
( ) m b a
m
⋅ − = λ lg (IV.7),
unde a si b coeficienti numerici ce depind de setul de date, m este magnitudinea cutremurului
si λ
m
=N
m
/t este rata medie anuala de depasire a magnitudinii m si este egala cu numarul de
cutremure a caror magnitudine este mai mare ca m impartit la lungimea intervalului de timp
considerat in analiza. Reciproca valorii λ
m
este intervalul mediu de recurenta a cutremurelor
ce depaseasc magnitudinea m.
Legea de recurenta (7) se poate scrie si in forma exponentiala, dupa efectuarea urmatoarelor
prelucrari [2], [4]
( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) m b a m b a
m
m
m
⋅ ⋅ − ⋅ = ⇒ ⋅ − = = 10 ln 10 ln ln
10 ln
ln
lg λ
λ
λ
de unde rezulta forma exponentiala a legii de recurenta [4]
( ) ( ) ( ) ( ) m m b a
m
⋅ − = ⋅ ⋅ − ⋅ = β α λ exp 10 ln 10 ln exp (IV.8),
unde α si β sunt noii coeficienti ai legii de recurenta. Conform relatiei (IV.8), repartitia de
probabilitate a magnitudinilor cutremurelor este de tip exponential.

177
Coeficientii a si b (sau α si β) se pot obtine prin regresie, folosind un set de date ce cuprinde
seismicitatea sursei analizate. Inregistrarile din setul de date (timp de origine, pozitie
hipocentru, magnitudine) referitoare la evenimente seismice dependente (presocuri si replici)
sunt eliminate, deoarece APHS evalueaza hazardul seismic provenit din eliberari discrete si
independente ale energiei seismice. De asemenea, coeficientii α si β se pot obtine prin metoda
verosimilitatii maxime, pe baza urmatoarelor relatii [4]:
( ) ( ) | |
( ) | |
min max
min max min max
min
exp 1
exp 1
m m
m m m m
m m
− − −
− − ⋅ −
+ − =
β
β
β
(IV.9)
si
( )
min
min ,
exp
min
m
t
N
m
m
⋅ − = = β α λ (IV.10),
unde:
m este valoarea medie a magnitudinii cutremurelor din setul de date;
m
min
– valoarea minima (prag inferior) a magnitudinii din setul de date; este valoarea de la
care setul/catalog de date se poate considera ca este complet;
m
max
– valoarea maxima (prag superior) a magnitudinii din setul de date; este
magnitudinea maxima credibila atribuita sursei seismice analizate;
N
m,min
– numarul de cutremure (considerate evenimente independente) observate in timpul
t cu magnitudinea m
z
≥ m
min
.
Ecuatia (IV.9) se rezolva iterativ pentru valoarea β. Valoarea obtinuta se introduce in ecuatia
(IV.10) care se rezolva pentru α [4].
Sensul fizic al coeficientilor a si b este urmatorul. Considerand m = 0 in relatia (IV.7), se
obtine ca rata medie anuala a cutremurelor cu magnitudinea mai mare ca zero este 10
a
, deci
coeficientul a descrie seismicitatea globala a sursei seismice, Figura IV.9. Coeficientul b este
panta dreptei de recurenta (IV.7) si descrie posibilitatea relativa de producere a cutremurelor
cu magnitudine mare versus magnitudine redusa. Daca valoarea coeficientului b creste,
numarul mediu anual al cutremurelor cu magnitudine mare descreste in raport cu numarul
cutremurelor cu magnitudine mica, Figura IV.9.
Rata medie anuala a cutremurelor cu magnitudinea m > m
min
se poate exprima in functie de
functia complementara de repartitie a magnitudinilor, G
M
(m) [4]:
( ) m G
M m m
⋅ =
min
λ λ (IV.11).
Considerand m = 0 in relatia (IV.8), se obtine rata medie anuala a cutremurelor cu
magnitudinea mai mare ca zero egala cu
( ) ( ) ( ) | | ( ) | |
a a
a 10 10 ln exp 10 ln exp exp 0 exp
0
= = ⋅ = = ⋅ − = α β α λ (IV.12),
si relatia (IV.8) se poate scrie sub forma [4]:
( ) ( ) m G m
M m
⋅ = ⋅ − ⋅ =
0 0
exp λ β λ λ (IV.13).

178
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0 1 2 3 4 5 6 7 8
m
lg(λ
m
)
a=3; b=0,5
a=5; b=1

Figura IV.9. Relatia de recurenta (IV.7) reprezentata pentru doua perechi de coeficienti a si b

Daca se considera in analiza de recurenta o magnitudine prag inferior, m
min
si se elimina din
setul de date toate cutremurele cu magnitudinea m < m
min
se obtine legea de recurenta
trunchiata inferior [4]:
( ) ( )
( ) ( ) ( ) | |
min min min
min min
exp exp exp
exp exp
min
m m m m m
m m m m
m
m
− ⋅ − ⋅ = ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − =
= ⋅ − ⋅ + ⋅ − = ⋅ − =
β λ β β β α
β β β α β α λ
(IV.14).
Din relatiile (IV.11) si (IV.14) rezulta ca functia complementara de repartitie a magnitudinilor
este:
( ) ( ) | |
min
exp m m m G
M
− ⋅ − = β (IV.15).
Functia de repartitie a magnitudinii cutremurelor cu m < m
min
este data de relatia [4]:
( ) | |
| |
| |
( )
( )
( ) ( ) | |
min min
min
min
min
min
exp 1 exp 1
exp
exp
1
1 |
min min
min
m m m m
m
m
m M P
m M m P
m M m M P m F
m
m
m
m m
M
− − − = ⋅ + − ⋅ − − =
⋅ −
⋅ −
− =
= − =

=
>
≤ <
= > ≤ =
β β α β α
β α
β α
λ
λ
λ
λ λ
(IV.16).
Relatia IV.16 se poate obtine si pornind de la definitia functiei complementare de repartitie a
magnitudinilor:
( ) ( ) m F m G
M M
− =1 (IV.17)
in care se inlocuieste relatia (IV.15).
Densitatea de repartitie a a magnitudinii cutremurelor cu m < m
min
se obtine prin derivarea
functiei de repartitie (IV.14):
( )
( ) ( ) | | { }
( ) | |
min
min
exp
exp 1
m m
dm
m m d
dm
m dF
m f
M
M
− − ⋅ =
− − −
= = β β
β
(IV.18).

179
Se observa ca relatia (IV.18) poate fi rescrisa sub forma:
( ) ( ) | | ( ) | | ( ) m G m F m m m f
M M M
⋅ = − ⋅ = − − ⋅ = β β β β 1 exp
min
(IV.19).
Daca se considera in analiza recurentei cutremurelor o magnitudine prag superior, m
max

(pentru a se considera in analiza magnitudinea maxima credibila a unei surse seismice sau
saturatia magnitudinilor), se obtine functia de repartitie a magnitudinilor trunchiata inferior si
superior (McGuire, 2004):
( ) | |
| |
| |
( ) | |
( ) | |
min max
min
max
min
max min
exp 1
exp 1 |
|
m m
m m
m M P
m M m M P
m M m m M P m F
M
− − −
− − −
=

> ≤
= ≤ ≤ ≤ =
β
β
(IV.20).
Din relatia (IV.20) se observa ca:
- F
M

(m
min
) =0;
- F
M

(m
max
) =1.
Daca se foloseste notatia
( ) | |
min max
exp 1
1
m m
k
− − −
=
β
, relatia (IV.20) devine [4]:
( ) ( ) | | { }
max min min
pentru , exp 1 m m m m m k m F
M
≤ ≤ − − − ⋅ = β (IV.21).

Densitatea de repartitie a a magnitudinii cutremurelor cu m
min
≤ m ≤ m
max
se obtine prin
derivarea functiei de repartitie (IV.21):
( )
( ) ( ) | | { }
( ) | |
max min min
min
pentru , exp
exp 1
m m m m m k
dm
m m d k
dm
m dF
m f
M
M
≤ ≤ − − ⋅ ⋅ =
=
− − − ⋅
= =
β β
β
(IV.22).
Functia complementara de repartitie a magnitudinilor trunchiata inferior si superior este [4]:

180
( ) ( ) | | { }
( ) | |
( ) | |
( ) | | ( ) | |
( ) | |
( ) ( ) ( ) ( )
( ) | |
( ) ( ) ( ) | |
( ) | |
( ) ( ) ( ) | |
( ) ( ) ( ) | | { }
( ) | | ( ) | | { }
max min max min
max min
max min
min max
max min
min max
min max min
min max
min min max
min max
min
min
pentru , exp 1 exp
exp 1 exp exp
exp exp exp
exp 1
exp exp exp
exp 1
exp exp exp exp
exp 1
exp 1 exp 1
exp 1
exp 1
1 exp 1 1
m m m m m m m k
m m m m k
m m m k
m m
m m m
m m
m m m m
m m
m m m m
m m
m m
m m k m G
M
≤ ≤ − − − ⋅ − ⋅ − ⋅ =
= − − − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ − − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ =
− − −
⋅ − − ⋅ − ⋅ ⋅
=
=
− − −
⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ ⋅ −
=
=
− − −
− − + − − − −
=
=
− − −
− − −
− = − − − ⋅ − =
β β
β β β
β β β
β
β β β
β
β β β β
β
β β
β
β
β
(IV.23).
Rata medie anuala a cutremurelor cu magnitudinea m
min
≤ m ≤ m
max
se poate exprima in
functie de functia complementara de repartitie a magnitudinilor [4]:
( ) ( ) ( ) | | ( ) | | { }
( ) ( ) | | { }
( ) ( ) | | { } ( )
( ) | |
( ) | |
min max
max
max
max min min
max min min
exp 1
exp 1
exp exp 1 exp
exp 1 exp
exp 1 exp exp
min
m m
m m
m m m k m
m m k m m m
m m m m k m m G
M m m
− − −
− − −
⋅ ⋅ − = − − − ⋅ ⋅ ⋅ − =
= − − − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ − =
= − − − ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − = ⋅ =
β
β
β α β β α
β β β β α
β β β α λ λ
(IV.24).
Sintetizand relatiile determinate anterior se obtin urmatoarele modele de calcul pentru:
- densitatea de repartitie a magnitudinilor cutremurului, Figura IV.10

( )
( )
( ) | |
( ) | |
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
≤ ≤ − − ⋅ ⋅
≥ − − ⋅
∀ ⋅ − ⋅
=
max min min
min min
pentru , exp
pentru , exp
pentru , exp
m m m m m k
m m m m
m m
m f
M
β β
β β
β β
(IV.25);
- functia de repartitie a magnitudinilor cutremurului, Figura IV.11

181
( )
( )
( ) | |
( ) | | { }
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
≤ ≤ − − − ⋅
≥ − − −
∀ ⋅ − −
=
max min min
min min
pentru , exp 1
pentru , exp 1
pentru , exp 1
m m m m m k
m m m m
m m
m F
M
β
β
β
(IV.26);
- functia complementara de repartitie a magnitudinilor cutremurului, Figura IV.12
( )
( )
( ) | |
( ) | | ( ) | | { }
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
≤ ≤ − − − ⋅ − ⋅ − ⋅
≥ − −
∀ ⋅ −
=
max min max min
min min
pentru , exp 1 exp
pentru , exp
pentru , exp
m m m m m m m k
m m m m
m m
m G
M
β β
β
β
(IV.27);
- rata medie anuala a magnitudinilor cutremurului, Figura IV.13
( )
( ) | |
( ) | | ( ) | | { }
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
≤ ≤ − − − ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅
≥ − − ⋅
∀ ⋅ − ⋅
=
max min max min
min min
0
pentru , exp 1 exp
pentru , exp
pentru , exp
min
min
m m m m m m m k
m m m m
m m
m
m
m
β β λ
β λ
β λ
λ (IV.28).
Folosind relatia (IV.28) se determina intervalul mediu de recurenta a unei valori de
magnitudine mai mare ca m, Figura IV.14:
( )
( ) ( ) | | m F m G
m IMR
M m M m m
− ⋅
=

= = >
1
1 1 1
min min
λ λ λ
(IV.29).
Figurile IV.10...IV.14 sunt obtinute pentru valorile α =7,200 si β =1,411, valori determinate
prin metoda verosimilitatii maxime pe baza Catalogului ROMPLUS continand evenimentele
seismice din secolul XIX si XX generate de sursa seismica subcrustala Vrancea.
Magnitudinea minima considerata in analiza este M
w,min
= 5,3 si magnitudinea maxima este
M
w,max
= 8,1. Cele trei reprezentari, I, II si III corespund celor trei cazuri de intervale de
magnitudine, in ordinea considerata in relatiile (IV.25)...(IV.28). In Figura IV.13 sunt
reprezentate si ratele medii anuale ale magnitudinilor observate in secolele XIX si XX.


182
0
0.5
1
1.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
fM (m)
m
I
II
III

Figura IV.10. Densitatea de repartitie a magnitudinilor cutremurului

0
0.5
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
FM (m)
m
I
II
III

Figura IV.11. Functia de repartitie a magnitudinilor cutremurului183
0
0.5
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
GM (m)
m
I
II
III

Figura IV.12. Functia complementara de repartitie a magnitudinilor cutremurului1.E-03
1.E-01
1.E+01
1.E+03
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
λm
m
I
II
III
Observat

Figura IV.13. Rata medie anuala a magnitudinilor cutremurului


184
1
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
IMRm
m
I
II
III

Figura IV.14. Intervalul mediu de recurenta a magnitudinilor cutremurului


IV.3.3. Considerarea incertitudinilor din relatiile de atenuare

Coeficientii ce calibreaza relatiile de atenuare (sau de predictie) se determina prin analiza de
regresie neliniara efectuata prin metoda celor mai mici patrate folosind un set de inregistrari
ale unui parametru al miscarii terenului. Incertitudinile din relatia de atenuare sunt incorporate
in APHS prin intermediul abaterii standard a logaritmului parametrului analizat.
Probabilitatea ca parametrul Y al miscarii terenului sa depaseasca o valoare y* conditionata de
producerea unui cutremur de magnitudine m la distanta r de amplasamentul analizat este data
de relatia [4]:
| | | | ( ) * 1 , | * 1 , | *
, |
y F r m y Y P r m y Y P
R M Y
− = ≤ − = > (IV.30).
Functia de repartitie F
Y|M,R
(y*) este considerata, de obicei, de tip lognormal.
Daca se considera ca parametrul miscarii seismice a terenului este acceleratia de varf a
terenului in directie orizontala, Y = PGA, magnitudinea cutremurului este m = M
w
, distanta r
este distanta hipocentrala, R si adancimea de focar este h, relatia de atenuare propusa de
Mollas si Yamazaki este de forma [5]:
( ) ( ) ε + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + = h c R c R c M c c PGA
w 4 3 2 1 0
ln ln (IV.31).

185
In relatia (IV.31) M
w
este magnitudinea moment (magnitudinea m din relatia IV.30), R este
distanta hipocentrala (distanta r din relatia IV.30), c
0
...c
4
sunt coeficienti determinati prin
regresie neliniara multiparametrica, ε este o variabila aleatoare avand media 0 =
ε
m si
abaterea standard
( ) PGA ln
σ σ
ε
= . Daca in relatia (IV.31) se foloseste valoarea medie a lui ε, se
obtine valoarea medie a logaritmului natural al PGA,
( ) PGA
m
ln
, Figura IV.15. Deoarece media
logartimului unei variabile aleatoare este egala cu logaritmul medianei variabilei, prin
delogaritmare se obtine mediana valorii PGA:
( ) | |
( )
( )
PGA
m PGA PGA
ln 50 , 0 50 , 0
exp ln exp = = (IV.32).
Daca pentru o pereche de valori m si r se determina cu relatia (IV.31) perechea de valori
( )
ξ =
PGA
m
ln
si
( )
θ σ =
PGA ln
, folosind repartitia lognormala se calculeaza probabilitatea de
nedepasire a unei valori y* (unde parametrul miscarii terenului Y este PGA), Figura IV.1 [2]5:
( )
( )
(
(
¸
(

¸

|
.
|

\
| −
− ⋅ ⋅ ⋅ =
2
, |
* ln
2
1
exp
1
*
1
2
1
*
θ
ξ
θ
π
y
y
y F
R M Y
(IV.33).
Relatiile (IV.31 si IV.33) arata ca acceleratia maxima a terenului in directie orizontala pe un
amplasament dat este o variabila aleatoare ce are o repartitie de probabilitate de tip lognormal.
In Figura IV.15 sunt reprezentate retrodictii ale valorilor medii si mediane ale acceleratiei
maxime a terenului pentru evenimentul seismic subcrustal din Vrancea de la 4 martie 1977 si
functia de repartitie a acceleratiei maxime a terenului in municipiul Iasi pentru acelasi
eveniment seismic. In Figura IV.16 sunt reprezentate retrodictii ale valorilor medii si mediane
ale acceleratiei maxime a terenului pentru evenimentul seismic subcrustal din Vrancea de la
31 august 1986, valorile medii, mediane si medii plus o abatere standard si functia de
repartitie a acceleratiei maxime a terenului pe un amplasament situat la 100 km de epicentru
pentru acelasi eveniment seismic.
Valoarea medie a acceleratiei maxime a terenului in directie orizontala se obtine folosind
urmatoarele proprietati ale repartitiei lognormale:
( )
( )
2
50 , 0 ln
1
ln ln
PGA
PGA
PGA
V
m
PGA m
+
= = (IV.34);
( )
( )
( )
( )
2 2
ln
2
ln
1 exp 1 ln
PGA PGA PGA PGA
V V + = ⇒ + = σ σ (IV.35);
( )
( )
2
ln 50 , 0
2
50 , 0
exp 1
PGA PGA PGA
PGA V PGA m σ ⋅ = + ⋅ = (IV.36).186
Mw =7.5, h =109km
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0 50 100 150 200 250
D, km
P
G
A
,

c
m
/
s
^
2

mediana media

0.E+00
1.E-01
2.E-01
3.E-01
4.E-01
5.E-01
6.E-01
7.E-01
8.E-01
9.E-01
1.E+00
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
F
PGA
PGA, cm/s
2
Mw=7,5; h=109km; D=223km

Figura IV.15. Exemplu de relatie de atenuare si de functie de repartitie a PGA pentru
cutremurul subcrustal vrancean de la 4 martie 1977


187
31 august 1986, D=100 km
0
50
100
150
200
250
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
PGA, cm/s2
D
,

k
m
0.0E+00
1.0E-01
2.0E-01
3.0E-01
4.0E-01
5.0E-01
6.0E-01
7.0E-01
8.0E-01
9.0E-01
1.0E+00
Mediana
Media
Media+1 st.dev
Func rep

Figura IV.16. Exemplu de relatie de atenuare si de functie de repartitie a PGA pentru
cutremurul subcrustal vrancean de la 31 august 1986


IV.3.4. Determinarea curbelor de hazard seismic pe amplasament

Hazardul seismic pe un amplasament pentru un parametru Y al miscarii terenului este definit
ca frecventa (rata), λ, cu care este depasita o valoare specificata, y*, in timpul t (de obicei, t =
1 an).
Rezultatul unei APHS este curba de hazard seismic pe un amplasament; aceasta exprima rata
(probabilitatea) anuala de depasire a diferitelor valori ale parametrului miscarii terenului
selectat in analiza.
Conceptul de baza al calculelor provine din formula probabilitatilor totale [1]
| | | | | |
i
n
i
i
H P H A P A P ⋅ =

=1
| (IV.37),
unde H
i
, i = 1,..., n formeaza o multime exhaustiva (completa) de evenimente disjuncte.

188
Probabilitatea anuala de depasire a unei valori particulare y* a unui parametru selectat Y este
calculata cu relatia (IV.30) pentru un cutremur de magnitudine m ce se produce la distanta r
de amplasament; aceasta probabilitate data de relatia (IV.30) este multiplicata cu
probabilitatea ca magnitudinea cutremurului este m si cu probabilitatea ca distanta sursa-
amplasament este r; calculul se repeta pentru toate magnitudinile si toate distantele posibile,
in final insumandu-se toate probabilitatile individuale. Relatia de calcul pentru determinarea
probabilitatii anuale de depasire a unei valori particulare y* a unui parametru ce descrie
miscarea seismica a terenului in amplasament este [1]
| | | | | | | | ( )
∫ ∫ ∫
⋅ > = ⋅ > = > x x X X X
X
d f y Y P P y Y P y Y P | * ... | * * (IV.38),
unde X este un vector de variabile aleatoare ce influenteaza valorile variabilei Y (de obicei
magnitudinea si distanta). Daca se considera magnitudinea M si distanta sursa-amplasament R
variabile aleatoare independente, densitatea de repartitie bivariata f
MR
(m,r) este exprimata ca
produs al densitatilor de repartitie unidimensionale ale variabilelor independente; in acest caz,
relatia (IV.38) ia forma particulara [1]
| | | | ( ) ( )
∫ ∫
⋅ ⋅ > = >
m r
R M
dmdr r f m f r m y Y P y Y P , | * * (IV.39),
unde P[Y > y*|m, r] se obtine din relatia:
| | ( ) * 1 , | *
, |
y F r m y Y P
R M Y
− = > (IV.40).
Functia de repartitie din relatia (IV.40) se determina cu relatia (IV.33). Rata medie anuala de
depasire a valorii y* este [2]:
| | | | ( ) ( )
∫ ∫
⋅ ⋅ > ⋅ = > ⋅ =
m r
R M m m y
dmdr r f m f r m y Y P y Y P , | * *
min min
*
λ λ λ (IV.41).
Relatia (IV.41) exprima matematic expresia generala care arata ca rata efectelor este egala cu
rata cauzelor inmultita cu probabilitatea efectelor. Curba de hazard seismic incorporeaza
efectul incertitudinilor aleatoare in repartitia magnitudinii si a locatiei cutremurului, precum si
in predictia valorilor parametrului miscarii terenului pe amplasament pentru un cutremur dat.
Pentru integrarea numerica a relatiei (IV.41) se considera N
m
segmente de magnitudine si N
r

segmente de distante, Figura IV.17; relatia (IV.41) devine [2]:
| | | | | |
k
N
j
N
k
j k j m y
r R P m M P r m y Y P
m r
= ⋅ = ⋅ > ⋅ =
∑∑
= = 1 1
*
, | *
min
λ λ (IV.42).


m
min
m
max

1 2
j N
m


Δmm
j

r
min
r
max

1 2
k N
r


Δrr
k


Figura IV.17. Cuantificarea magnitudinilor si a distantelor pentru integrarea numerica a
relatiei (IV.41)


189
Probabilitatile din relatia (IV.42) se determina folosind urmatoarele relatii [2]:
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦

= ∆

= ∆
r
m
N
r r
r
N
m m
m
min max
min max
(IV.43);
( )
( )
¦
¹
¦
´
¦
∆ ⋅ − + =
∆ ⋅ − + =
r k r r
m j m m
k
j
5 , 0
5 , 0
min
min
(IV.44);
| | ( )
| | ( )
¦
¹
¦
´
¦
∆ ⋅ = =
∆ ⋅ = =
r r f r R P
m m f m M P
k R k
j M j
(IV.45).
Inlocuind relatia (IV.45) in relatia (IV.42) se obtine forma finala pentru integrarea numerica a
relatiei (IV.41) [2]:
| | ( ) ( )
∑∑
= =
∆ ⋅ ∆ ⋅ ⋅ ⋅ > ⋅ =
m r
N
j
N
k
k R j M k j m y
r m r f m f r m y Y P
1 1
*
, | *
min
λ λ (IV.46).
In Figura IV.18 este dat un exemplu de curba de hazard seismic determinata cu relatia (IV.46)
pentru municipiul Iasi [6].

1.E-04
1.E-03
1.E-02
1.E-01
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
λ
P
G
A
PGA, cm/s
2
Sursa seismica subcrustala Vrancea

Figura IV.18. Curba de hazard seismic pentru municipiul Iasi


190
Daca exista mai multe surse seismice ce pot afecta amplasamentul analizat, se determina
ratele medii anuale de depasire a valorii y* pentru toate cele N
s
surse seismice, λ
yi*
(i=1,..., N
s
)
si se insumeaza ratele individuale [2]:

=
=
s
i
N
i
y
y
1
*
*
λ λ (IV.47).
In Figura IV.19 sunt prezentate curbele de hazard seismic corespunzatoare unor modele
alternative de analiza a seismicitatii sursei subcrustale Vrancea, precum si curba medie de
hazard seismic folosind verosimilitati relative pentru fiecare model de analiza a seismicitatii.
Rezultatele din Figura IV.19 se refera la municipiul Iasi [6].
1.E-04
1.E-03
1.E-02
1.E-01
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
λ
P
G
A
PGA, cm/s
2
Sursa seismica subcrustalaVrancea
Model 1 Model 2
Model 3 Model 4
Model 5 Media

Figura IV.19. Curbe de hazard seismic corespunzatoare unor modele alternative de analiza a
seismicitatii sursei subcrustale Vrancea; curba medie de hazard seismic pentru municipiul Iasi

Pentru a incorpora in APHS si efectul incertitudinilor epistemice, se foloseste metoda
arborilor de evenimente (arbori logici) [4]. Aceasta metoda implica utilizarea de modele
alternative pentru determinarea valorilor intermediare folosite in APHS. De exemplu, se pot
folosi mai multe relatii de atenuare, mai multe magnitudini prag inferior si/sau superior, mai
multe legi de recurenta (nelimitate, trumchiate inferior si/sau superior), toate acestea
reflectand limitele cunoasterii fenomenului analizat. Fiecare combinatie completa de modele
alternative va conduce, in final, la o evaluare a ratei medii anuale de depasire a unor valori
particulare ale parametrului miscarii terenului, Y. Metoda implica si stabilirea de ponderi
pentru fiecare combinatie completa de modele alternative; ponderile sunt interpretate ca
verosimilitati (sau grade de incredere) relative asupra corectitudinii modelelor. Suma
ponderilor tuturor ramurilor ce converg intr-un nod trebuie sa fie egala cu 1. APHS se
efectueaza pentru toate combinatiile asociate cu ramurile finale ale arborelui; rezultatele

191
analizelor individuale se pondereaza cu verosimilitatea relativa a ramurii si, in final, se
insumeaza rezultatele individuale ponderate. Un exemplu de arbore de evenimente este dat in
Figura IV.20.

Repartitia magnitudinilor Relatia de atenuare Magnitudinea max. credibila

Figura IV.20. Exemplu de arbore de evenimenteBibliografie

1. Cornell, C. A., 1968. Engineering Seismic Risk Analysis. Bull.Seis.Soc.Am, Vol.58,
p.1583-1606
2. Kramer, L. S., Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, 1996
3. Lungu, D., Văcăreanu, R., Aldea, A., Arion, C., Advanced Structural Analysis,
Conspress, 2000
4. McGuire, R. K., Seismic Hazard and Risk Analysis, EERI, MNO-10, 2004
5. Molas, G., Yamazaki, F., 1995. Attenuation of Earthquake Ground Motion in Japan
including deep focus events. Bull.Seis.Soc.Am., Vol.85, No.5, p.1343-1358
6. Văcăreanu, R., Lungu, D., Aldea, A., Arion, C., Probabilistic Seismic Hazard
Assessment for Iasi City in Romania, A 4-a Conferinta Nationala de Inginerie
Seismica, Conspress, 2009, p. 173-182


Catalog secolul XX
Catalog sec. XIX- XX
Relatia de atenuare 1
Relatia de atenuare 1
Relatia de atenuare 2
Relatia de atenuare 2
M
wmax
=7,8
M
wmax
=7,8
M
wmax
=7,8
M
wmax
=7,8
M
wmax
=8,0
M
wmax
=8,0
M
wmax
=8,0
M
wmax
=8,0
M
wmax
=8,1
M
wmax
=8,1
M
wmax
=8,1
pondere = 0,5
pondere = 0,5
pondere = 0,6
pondere = 0,6
pondere = 0,4
pondere = 0,4
M
wmax
=8,1
pondere = 0,3
pondere = 0,2
pondere = 0,5
pondere = 0,3
pondere = 0,2
pondere = 0,2
pondere = 0,2
pondere = 0,3
pondere = 0,3
pondere = 0,5
pondere = 0,5
pondere = 0,5
pondere = 0,09
pondere = 0,09
pondere = 0,06
pondere = 0,06
pondere = 0,15
pondere = 0,15
pondere = 0,06
pondere = 0,06
pondere = 0,04
pondere = 0,04
pondere = 0,10
pondere = 0,10

CUPRINS
I. ELEMENTE DE TEORIA PROBABILITATILOR. ................................................................... 4 VARIABILE SI PROCESE ALEATOARE .................................................................................... 4 I.1. Introducere ............................................................................................................................. 4 I.1.1. Incertitudini aleatoare ..................................................................................................... 5 I.1.2. Incertitudini epistemice ................................................................................................... 6 I.2. Fundamente ale modelelor de probabilitate ........................................................................... 6 I.2.1. Scurt istoric [2] ............................................................................................................... 6 I.2.2. Evenimente si probabilitate. Elemente de teoria multimilor .......................................... 8 I.2.3. Operatii cu probabilitati ................................................................................................ 11 I.3. Variabile aleatoare si repartitii de probabilitate ................................................................... 15 I.3.1. Definitii si relatii de baza .............................................................................................. 15 I.3.2. Descriptori ai variabilelor aleatoare continue ............................................................... 18 I.3.3. Repartitia Poisson ......................................................................................................... 20 I.3.4. Repartitia Pareto generalizata ....................................................................................... 21 I.3.5. Prelucrarea datelor statistice ......................................................................................... 24 I.4. Elemente de teoria proceselor aleatoare .............................................................................. 28 I.4.1. Introducere .................................................................................................................... 28 I.4.2. Serii Fourier si integrale Fourier ................................................................................... 29 I.4.3. Densitatea spectrala de putere si functia de autocorelatie ............................................ 31 I.4.4. Functia de inter-corelatie si inter-spectrul densitatii de putere ..................................... 34 II. ANALIZA SI EVALUAREA FIABILITATII STRUCTURILOR........................................... 39 II.1. Introducere .......................................................................................................................... 39 II.2. Functia de fiabilitate ........................................................................................................... 40 II.3. Etape ale analizei de fiabilitate ........................................................................................... 41 II.4. Problema de baza a fiabilitatii structurilor ......................................................................... 42 II.5. Metoda de ordin I cu momente de ordin II ......................................................................... 49 II.6. Metode avansate pentru analiza fiabilitatii structurilor in teoria FORM............................ 52 II.6.1. Cazul variabilelor normale necorelate ......................................................................... 52 II.6.2. Cazul variabilelor negaussiene necorelate ................................................................... 69 II.6.3. Cazul variabilelor normale corelate ............................................................................. 71 II.6.4. Metoda directa de simulare Monte-Carlo .................................................................... 73 II.7. Proiectarea bazata pe fiabilitate .......................................................................................... 74 II.7.1. Introducere ................................................................................................................... 74 II.7.2. Proiectarea bazata pe fiabilitate conform EN 1990 – Basis of Structural Design ....... 75

2

II.7.3. Calibrarea coeficientilor partiali de siguranta conform EN 1990 – Basis of Structural Design..................................................................................................................................... 82 II.7.4. Gruparea efectelor sectionale ale incarcarilor conform CR0-2005 – Bazele proiectarii structurilor in constructii ....................................................................................................... 87 III. EVALUAREA ACŢIUNII ŞI A EFECTELOR VȂNTULUI PE CONSTRUCŢII ................ 94 III.1. Circulaţia aerului. Stratul limită atmosferic ...................................................................... 94 III.1.1. Introducere ............................................................................................................. 94 III.1.2. Circulatia atmosferică ............................................................................................ 95 III.1.3. Pierderi produse de vânt ....................................................................................... 102 III.2. Viteza vântului. Presiunea dinamică a vântului .............................................................. 104 III.2.1. Elemente generale ................................................................................................ 104 III.2.2. Valori de referinţă ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului ............................ 104 III.2.3. Zonarea actiunii vântului ȋn România .................................................................. 106 III.2.4. Rugozitatea terenului. Valori medii ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului . 111 III.2.5. Turbulenţa vântului. Valori de vârf ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului . 120 III.3. Acţiunea vântului asupra clădirilor şi structurilor ........................................................... 126 III.3.1. Elemente generale ................................................................................................ 126 III.3.2. Presiunea vântului pe suprafeţe ............................................................................ 127 III.3.3. Forţe din vânt ....................................................................................................... 130 III.4.Coeficienţi aerodinamici de forţă şi de presiune .............................................................. 134 III.5.Coeficientul de răspuns dinamic ...................................................................................... 138 III.5.1. Turbulenţa vântului .............................................................................................. 138 III.5.2. Răspunsul structural dinamic ............................................................................... 141 III.5.3. Procedura detaliată de determinare a coeficientului de răspuns dinamic............. 143 III.5.4. Deplasări şi acceleraţii corespunzătoare stării limită de serviciu a construcţiei .. 154 III.6. Fenomene aeroelastice .................................................................................................... 158 III.6.1. Fenomene de instabilitate aeroelastică generate de vârtejuri ................................... 158 III.6.2. Alte fenomene aeroleastice ...................................................................................... 164 IV. EVALUAREA HAZARDULUI SEISMIC ........................................................................... 168 IV.1. Definitii ........................................................................................................................... 168 IV.2. Analiza determinista a hazardului seismic ...................................................................... 168 IV.3. Analiza probabilistica a hazardului seismic .................................................................... 170 IV.3.1. Considerarea incertitudinilor referitoare la pozitia cutremurului ............................ 171 IV.3.2. Considerarea incertitudinilor referitoare la marimea cutremurului ......................... 175 IV.3.3. Considerarea incertitudinilor din relatiile de atenuare ............................................. 184 IV.3.4. Determinarea curbelor de hazard seismic pe amplasament ..................................... 187

3

incertitudinile se clasifica in doua categorii: incertitudini de tip aleator. Figura I. deoarece sunt o parte a lumii reale (a realitatii obiective). Teoria probabilitatilor permite modelarea si cuantificarea incertitudinilor ce apar in modelele de calcul folosite in ingineria civila.1. VARIABILE SI PROCESE ALEATOARE I. 12 - 10 Nr de valori observate 8 6 4 2 0 20 24 28 32 36 40 Rez. aceste incertitudini pot fi reduse prin aplicarea unor modele de predictie mai bune si/sau prin experimente imbunatatite. Introducere Teoria probabilitatilor furnizeaza un model matematic pentru descrierea si interpretarea fenomenelor ce au regularitate statistica.I. Figura I. MPa Figura I. aceste incertitudini nu pot fi reduse sau modificate. care sunt asociate cu caracterul aleator natural al informatiei observate. care sunt asociate cu impreciziile (inexactitatile) in predictia si estimarea realitatii.1. ELEMENTE DE TEORIA PROBABILITATILOR. In functie de sursele acestora.2.1. incertitudinile aleatoare conduc la o probabilitate de cedare sau la un risc calculat. Exemplu de incertitudine aleatoare 4 . incertitudinile epistemice conduc la o variabilitate a probabilitatii de cedare evaluate cu considerarea incertitudinilor aleatoare. incertitudini de tip epistemic. betonului la compresiune.

5 .1. valorile observate in urma masuratorilor sunt diferite de la un experiment la altul. I. m/s Figura I. se pot estima media esantionului si dispersia acestuia. Astfel de fenomene si procese sunt caracterizate de date experimentale (de observatie) ce contin o variabilitate semnificativa ce reprezinta caracterul aleator natural al fenomenului de baza. Dat fiind setul finit de date de observatie (esantionul). m/s. de la descrierea informatiei de baza la dezvoltarea si formularea bazelor proiectarii si luarii deciziilor. 25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Viteza calculata a vantului.1. teoria probabilitatilor si statistica matematica ofera instrumentele adecvate pentru modelare si analiza. Deoarece media esantionului este estimata folosind un numar limitat de observatii. Exemplu de incertitudine epistemica Indiferent de tipul de incertitudine. Rolul teoriei probabilitatilor si a statisticii in ingineria civila este foarte cuprinzator.35 30 Viteza observata a vantului. chiar daca experimentele/masuratorile sunt efectuate in conditii identice (cu un anumit grad de aproximatie). Incertitudini aleatoare Pentru multe fenomene si procese din ingineria civila rezultatele asteptate in urma efectuarii unei observatii nu pot fi prezise cu suficienta acuratete. In urma efectuarii observatiilor se obtine un interval de valori masurate sau observate. numita eroare de esantionare si determinata ca raport intre abaterea standard a esantionului si radacina patrata a numarului de observatii din esantion.2. exista o incertitudine epistemica pentru media estimata.

1. Relatia (I.2. in conditii identice. Deoarece ipotezele (i)…(iii) pot fi doar partiale valabile. Fundamente ale modelelor de probabilitate I.1. rezultatele analizei modelelor idealizate sunt estimari sau predictii imprecise ale realitatii.2.2. in consecinta. sa consideram cazul unei grinzi simplu rezemate incarcate cu o incarcare uniform distribuita. Deplasarea maxima pe directie verticala a unui punct ce corespunde mijlocului deschiderii grinzii se determina cu relatia: δ= ql 4 384 EI (I. intr-o serie de scrisori din anul 1654 intre Blaise Pascal (1623-1662) si Pierre de Fermat (1601-1665). valoarea calculata cu relatia (I. Incertitudini epistemice Modelele idealizate ale obiectelor si proceselor reale folosite in inginerie sunt reprezentari imperfecte ale realitatii. l este deschiderea grinzii.I. Pentru a estima influenta incertitudinii epistemice se pot incerca.1). De exemplu.1) reprezinta o valoare medie si va contine incertitudini epistemice. se neglijeaza deformatiile produse de forta taietoare.1) unde q este incarcarea uniform distribuita. l. grinzi confectionate din acelasi material. continand incertitudini. E si I. in care au 6 .1) se bazeaza pe urmatoarele ipoteze: (i) (ii) (iii) materialul se comporta liniar si elastic. E este modulul de elasticitate al materialului din care este alcatuita grinda si I este momentul de inertie al sectiunii grinzii. Valoarea medie a acestui raport poate fi considerata ca un factor de influenta cu care se poate corecta valoarea calculata cu relatia (I. sectiunile plane si normale la axa grinzii inainte de deformatie raman plane si normale la axa grinzii dupa deformatie (ipoteza lui Bernoulli). Raportand valorile masurate la valoarea calculata se obtine un interval de valori in jurul unitatii. pentru valori foarte precis masurate ale marimilor q. I. Este rezonabil sa se presupuna ca rezultatele analizei reprezinta valori centrale ale cantitatilor analizate [1]. Prelucrand statistic valorile rapoartelor se obtin media si abaterea standard a erorii introduse de incertitudinile epistemice. Scurt istoric [2] Se poate considera ca inceputul teoriei probabilitatilor este in secolul XVII.

rezolvat problema partidei neterminate, problema legata de jocurile de noroc si ridicata lui Pascal de catre Antoine Gombaud (Cavaler de Mèré). Problema partidei neterminate cere determinarea impartirii potului atunci cand un joc cu mai multe runde trebuie abandonat inainte sa se fi terminat. In continuare se prezinta o versiune a probemei ce este simplificata fata de cea considerata de Pascal si Fermat in corespondenta. Astfel, doi jucatori pariaza sume egale pe obtinerea unui numar mai mare de victorii la aruncarea de cinci ori a unei monede nemasluite (corecte). Acestia incep jocul, dar trebuie sa il abandoneze inainte ca vreunul din ei sa fi castigat. Daca fiecare a castigat cate o aruncare si jocul este abandonat dupa doua aruncari, sau daca fiecare a castigat cate doua aruncari si jocul este abandonat dupa patru aruncari, atunci impart potul in mod egal. Dar ce se intampla daca se opresc dupa trei aruncari, un jucator castigand doua runde? Anterior corespondentei dintre Pascal si Fermat, Girolamo Cardano (1501-1576), in cartea Liber de ludo aleae (Cartea jocurilor de noroc), publica primul studiu stiintific privind aruncarea zarurilor, bazat pe ipoteza ca exista niste principii fundamentale care guverneaza probabilitatea de a obtine anumite rezultate. Matematica creata de Pascal si Fermat, ce parea nefunctionala in haosul si imprevizibilitatea vietii cotidiene, a primit un impuls substantial prin publicarea de catre John Graunt (1620-1674) a cartii Observatii naturale si politice bazate pe anunturi mortuare. In lucrare, Graunt analizeaza si organizeaza registrele deceselor din Londra din perioada anilor 1660 pentru a crea un sistem de semnalare a declansarii si raspandirii ciumei in Londra. Aceasta brosura poate fi considerata ca piatra de temelie a statisticii moderne. Tehnicile elaborate si folosite de Graunt in lucrare au facut posibila aplicarea teoriei elaborate de catre Pascal si Fermat, initial pentru jocurile de noroc, in viata cotidiana. Pentru prima data omenirea avea un mijloc de a face predictii asupra viitorului si de a-l controla prin decizii bazate pe analiza riscurilor. In anul 1657, Christiaan Huygens (1629-1695) scrie De ratiociniis in ludo aleae (Despre calculele din jocurile de noroc), prima lucrare veritabila de teoria probabilitatilor in sens modern. In aceasta lucrare, Huygens stabileste regulile fundamentale ale calculului probabilitatilor, pornind de la axiomele teoriei probabilitatilor. De asemenea, Huygens introduce notiunea de speranta (sau castig sperat, ce se calculeaza inmultind probabilitatea fiecaui deznodamant cu suma care urmeaza sa fie castigata, sau pierduta – ceea ce este considerat un castig negativ – si adunand toate rezultatele) si foloseste tabelele lui Graunt pentru a calcula speranta de viata. Jakob Bernoulli (1654-1705) a adus o contributie matematica semnificativa prin enuntarea “legii numerelor mari”, o consecinta importanta a teoriei probabilitatilor. Aceasta lege da formularea matematica a faptului ca frecventa relativa a unui eveniment va prezice probabilitatea aparitiei sale cu atat mai exact cu cat numarul de observatii din care se calculeaza frecventa relativa este mai mare. De asemenea, Bernoulli a demonstrat ca, alegand un esantion suficient de mare, putem creste pana la orice nivel dorit increderea ca probabilitatea calculata pentru esantion este egala cu probabilitatea adevarata. Abraham de Moivre (1667-1754) a aratat ca un ansamblu de observatii aleatoare se distribuie in jurul unei valori medii (astazi poarta numele de distributie normala). Reprezentata grafic, curba
7

rezultanta (rezultatele observatiilor vs. frecventa observatiilor) are forma unui clopot. Aceasta arata ca majoritatea rezultatelor observatiilor sunt grupate in jurul valorii medii. Fata de medie curba coboara simetric. La inceputul secolului XIX, Karl Friedrich Gauss (1777-1855) a remarcat ca reprezentarea grafica a unui sir de rezultate obtinute prin masurarea repetata a unei aceleasi marimi produce o curba ce semana izbitor cu clopotul lui de Moivre. Gauss a considerat curba clopot o consecinta a erorilor de masurare inevitabile si a folosit repartitia (distributia) normala ca baza pentru estimarea probabilitatilor evenimentelor (rezultatelor observatiilor). Pe drumul de la rezolvarea probemei partidei neterminate la gestionarea riscurilor, pasul matematic final a fost facut de Thomas Bayes (1702-1761) prin gasirea unei formule matematice ingenioase si extrem de puternice ce ofera o metoda de a corecta o probabilitate in lumina unor noi informatii. Astfel, daca exista o estimare a probabilitatii anterioare de producere a unui eveniment si daca apar informatii noi (suplimentare), se poate obtine o probabilitate posterioara mai exacta de producere a acelui eveniment. Aplicarea in mod repetat a formulei lui Bayes, de fiecare data cand se obtin noi informatii, permite corectarea unei probabilitati anterioare putin fiabile astfel incat, in final, se obtine o probabilitate posterioara foarte fiabila.

I.2.2. Evenimente si probabilitate. Elemente de teoria multimilor

Cuvantul probabilitate deriva din cuvintele probare (a dovedi sau a testa, lat.) si ilis (capacitate, lat.) si poate fi tradus prin “capacitatea de a fi verificat” sau “capacitatea de a fi crezut” [2]. Probabilitatea, definita ca frecventa de aparitie, este o masura numerica a sansei de producere a unui eveniment dintr-o multime exhaustiva de evenimente posibile. Probabilitatea subiectiva (epistemica) este o masura numerica a adevarului in cunoasterea unui eveniment. Primul pas in definirea probabilitatilor este identificarea spatiului posibilitatilor - multimea tuturor evenimentelor posibile ce se pot produce in urma efectuarii unei observatii. In cel de al doilea pas se asociaza probabilitati evenimentelor specifice din spatiul particular al posibilitatilor. Fiecare problema se defineste in raport cu un spatiu al evenimentelor posibile (ce contine cel putin doua rezultate posibile) si fiecare eveniment este compus din cel putin un rezultat din spatiul posibilitatilor. De exemplu, la aruncarea unui zar, spatiul posibilitatilor este compus din aparitia unei fete cu 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 puncte (6 posibilitati). In acest spatiu al posibilitatilor se pot defini evenimente ca: aparitia fetei cu un punct (cu doua puncte, cu trei puncte, …, cu sase puncte), aparitia unei fete cu numar par de puncte, aparitia unei fete cu un numar de puncte mai mare ca patru, s.a.m.d. Probabilitatea aparitiei fetei cu un punct (cu doua puncte, …, cu sase puncte) este egala cu 1/6. In continuare se dau cateva definitii din teoria multimilor [3]:

8

-

spatiul realizarilor este multimea tuturor posibilitatilor intr-o problema probabilistica; acesta poate fi discret sau continuu, finit sau infinit; un punct in spatiul realizarilor reprezinta orice posibilitate individuala; un eveniment este o submultime a spatiului realizarilor; un eveniment (care este diferit de evenimentul imposibil) contine unul sau mai multe puncte si realizarea acestor puncte consituie producerea evenimentului corespunzator; evenimentul imposibil, Φ este evenimentul ce nu contine nici un punct din spatiul realizarilor; evenimentul sigur, S este evenimentul ce contine toate punctele din spatiul realizarilor; evenimentul complementar lui E, Ē este evenimentul ce contine toate punctele din S ce nu sunt continute in E, Figura I.3.

-

EE Ē EC

S Figura I.3. Diagrama Venn reprezentand spatiul realizarilor, S si evenimentele E and Ē

Evenimentele pot fi combinate reuniune si intersectie. Reuniunea evenimentelor E1 si E2 produce evenimentul E1 ∪ E2 ce consta din producerea lui E1 sau a lui E2 sau a amandorura; evenimentul E1 ∪ E2 contine toate punctele ce apartin fie lui E1 fie lui E2, Figura I.4. Intersectia evenimentelor E1 si E2 produce evenimentul E1 ∩ E2 ce consta din producerea evenimentelor E1 si E2 impreuna; evenimentul E1 ∩ E2 (sau E1 E2) contine o submultime de puncte ce apartin atat lui E1 cat si lui E2, Figura I.4. Doua evenimente sunt disjuncte (sau reciproc exclusive) daca producerea unuia face imposibila producerea celuilalt eveniment; producerea ambelor evenimente este imposibila (intersectia lor este evenimentul imposibil, Φ). Mai multe evenimente formeaza o multime completa (sau sunt colectiv exhaustive) daca reuniunea lor este spatiul realizarilor (de ex., E ∪ Ē = S). Doua multimi sunt egale daca si numai daca acestea contin exact aceleasi puncte. Daca se considera evenimentul A, exista urmatoarele consecinte [3]:
9

(A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C) .7).10).(A B) C = A (B C) distributivitate: . E1 E E2 EC EE 1 E2 EC Reuniunea E1 ∪ E2 Intersectia E1 ∩ E2 Figura I.6) (I.4. Diagrame Venn ce reprezinta reuniunea si intersectia a doua evenimente E1 si E2 in spatiul realizarilor S Doua multimi complementare au urmatoarele proprietati: E∪Ē=S E∩Ē=Φ E=E (I.5) (I.4) (I.11) (I. De asemenea.13) (I.2) (I.15) (I.- A∪Φ=A A∩Φ=Φ A∪A=A A∩A=A A∪S=S A∩S=A (I.3) (I.(A ∪ B) ∩ C = (A ∩ C) ∪ (B ∩ C) . 10 .9) (I.A ∪ B = B ∪ A -A∩B=B∩A asociativitate: . operatiile cu multimi au urmatoarele proprietati [3]: comutativitate: .16).12) (I.14) (I.8) (I.(A ∩ B) ∪ C = (A ∪ C) ∩ (B ∪ C) (I.

(I.unde A. E2. I.21).19). axioma 3 este inlocuita de: Axioma 3*: Daca evenimentele E1.E1  E 2 = E1  E 2 (I. … sunt reciproc exclusive. .2. atunci: P(E1 ∪ E2) = P(E1) + P(E2) – P(E1 ∩ E2) 11 (I. atunci: P(E1 ∪ E2 ∪ …) = P(E1) + P(E2) + … (I.2.24). … Em sunt evenimente reciproc exclusive (disjuncte).3. atunci: P(E1 ∪ E2 ∪ …∪ Em) = P(E1) + P(E2) + …+ P(Em) (I.2.22). (I.17). Conform regulii lui De Morgan. B si C sunt trei multimi (sau evenimente).20). I.1.23). atunci: P(E1 ∪ E2) = P(E1) + P(E2) Din axiomele 1 si 2 rezulta ca: 0 ≤ P(E) ≤ 1 Daca spatiul realizarilor este infinit.18). (I. (I. Axiome Se postuleaza existenta unui numar P(E) care reprezinta probabilitatea evenimentului E intr-un experiment aleator.3.2. pentru doua multimi (sau evenimente) E1 si E2 avem relatia [3]: . Regula adunarii Din axioma 3 se obtine prin inductie [3]: Teorema 1: Daca E1. Operatii cu probabilitati I. Teorema 2 – Regula adunarii pentru evenimente arbitrare: Daca E1 si E2 sunt doua evenimente arbitrare din spatiul realizarilor S.. Operatiile cu probabilitati se bazeaza pe urmatoarele axiome[3]: Axioma 1: Pentru orice eveniment E din S exista P(E) ≥ 0 Axioma 2: Probabilitatea evenimentului sigur S este P(S) = 1 Axioma 3: Daca doua evenimente E1 si E2 sunt reciproc exclusive.3. E2.

A∩B AE B EC S Figura I.Pentru un eveniment E si pentru complementul sau Ē.3.2. probabilitatea relevanta in acest caz este o probabilitate conditionata. P(A|B) Similar.27) realizeaza normalizarea in spatiul reconstituit al realizarilor B.27). I. P(A|B) cuantifica numeric sansa de realizare a evenimentului A din spatiul realizarilor B (sansa de realizare a unui punct din A care este in B). notata P(A|B). unde numitorul din relatia (I. A depinde de producerea (sau nu) a unui alt eveniment. numita probabilitatea de producere a evenimentului A. Probabilitati conditionate In unele situatii probabilitatea unui eveniment.5. conditionata de producerea evenimentului B. Diagrama Venn ce reprezinta probabilitatea de producere a evenimentului A conditionata de producerea evenimentului B. probabilitatea de producere a evenimentului B conditionata de producerea evenimentului A este: 12 .25).P(Ē) (I. Daca exista acest tip de dependenta.26).3. B. Relatia de calcul este [3]: P( A | B) = P( A ∩ B) P( B) (I. (I. folosind axiomele 2 si 3 avem: P(E ∪ Ē ) = P(E) + P(Ē ) = P(S) = 1 Acest rezultat conduce la: Teorema 3: Intre probabilitatile evenimentului E si ale complementului acestuia Ē exista relatia: P(E) = 1 .

probabilitatea conditionata este o generalizare a probabilitatii neconditionate. I.28) pentru P(A ∩ B) rezulta [3]: Teorema 4: Pentru doua evenimente A si B din spatiul realizarilor avand P(A) ≠ 0. De fapt. A atunci cele doua evenimente sunt independente statistic [3]: P ( A | B ) = P ( A) P (B | A) = P (B ) (I. Pentru doua evenimente reciproc exclusive (disjuncte) avem: P( A | B ) = 0 (I.33).29). B nu afecteaza probabilitatea de producere a unui alt eveniment. 13 .P( B | A ) = P( A ∩ B ) P( A ) (I. Regula inmultirii Daca se rezolva ecuatiile (I. Dar E ∩ S = E si P(S) = 1.32).5.27) si (I. (I.35).2. Independenta statistica Daca producerea sau neproducerea unui eveniment. astfel incat: P( E | S ) = P( E ∩ S ) P( S ) (I.34).2. deci P(E|S) = P(E). I.3. Se demonstreaza ca [3]: P A | B = 1 − P( A | B ) ( ) (I.30). astfel. probabilitatea evenimentului E este implicit conditionata de spatiul realizarilor S.31) (I.3.4. P(B) ≠ 0 avem: P(A ∩ B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B) Daca evenimente A si B sunt independente statistic avem: P(A ∩ B) = P(A)P(B) (I.28).

+ P( A Bn ) P( A) = P( A | B1 ) ⋅ P(B1 ) + P( A | B2 ) ⋅ P(B2 ) + . (I.37)... B2.38) se obtine teorema probabilitatilor totale (Teorema 5): ∑ P ( A | Bi ) ⋅ P (Bi ) n i =1 (I. Intersectia evenimentului A cu multimea completa de evenimente disjuncte Bi 14 . i=1. Figura I. Fie n evenimente B1. (B1 ∪ B2 ∪ … ∪ Bn = S). 2. I.. .. Bn ce sunt reciproc exclusive (disjuncte). (Bi ∩ Bj) = Φ si colectiv exhaustive (formeaza o multime completa)... sunt independente statistic daca pentru orice multime de k evenimente Aj1.. …. .. Similar. A ∩ B2. Daca A este un eveniment in acelasi spatiu al realizarilor S avem [3]: A = A S = A (B1  B2  .36). B1 B2 B3 B4 A B5 B6 Figura I.. deoarece producerea sa depinde de realizarea (sau nu) a unor alte evenimente Bi.Relatia (I.. n. m evenimente A1. probabilitatea de producere a unui eveniment A nu poate fi determinata direct..38). + P( A | Bn ) ⋅ P(Bn ) = (I.. A ∩ Bn sunt evenimente disjuncte.35) este folosita si ca demonstratie ca doua evenimente sunt independente statistic. .6. conform regulii adunarii avem: P( A) = P( A B1 ) + P( A B2 ) + . Ajk (unde 1≤ j1 < j2 <…<jk ≤ m si k= 2..6.3. ….39). Bn ) = ( A B1 ) ( A B2 ) .( A Bn ) (I. avem: P(Aj1 ∩ Aj2 ∩…∩ Ajk) = P(Aj1) P(Aj2)… P(Ajk).2. 3. Aplicand regula inmultirii in relatia (I.. Deoarece A ∩ B1.. Am. m). Teorema probabilitatilor totale In unele situatii. …..6.. Aj2.

formula lui Bayes se deduce pornind de la egalitatea P ( A | Bi ) ⋅ P ( Bi ) = P ( Bi | A ) ⋅ P ( A ) . P(Bi|A) in functie de probabilitatea initiala.3. P(Bi) si de probabilitatile conditionate. Probabilitatea a-posteriori (corectata de noile informatii D) este o probabilitate conditionata. aceasta teorema permite calculul probabilitatii a-posteriori.40). 15 . Definitii si relatii de baza Fata de cunostintele dobandite la cursul de Siguranta Constructiilor din anul IV. Teorema lui Bayes Teorema lui Bayes ofera o metoda de a corecta o probabilitate determinata apriori pe baza unor noi informatii.1.I.3. In acest caz relatia lui Bayes este [2]: P (I | D ) = P (I ) ⋅ P (D | I ) P (I ) ⋅ P (D | I ) = P (D ) P(D | I ) ⋅ P(I ) + P (D | I falsa ) ⋅ P (I falsa ) (I.3. Probabilitatea ca ipoteza I sa fie falsa se determina cu relatia evidenta: P(Ifalsa)=1-P(I). In forma sa cea mai generala. P(A|Bi). P(I |D). Fie P(D|I) probabilitatea ca sa apara informatiile D daca ipoteza I este adevarata si fie P(D|Ifalsa) probabilitatea ca sa apara informatiile D daca ipoteza I este falsa.41) Teorema lui Bayes este un instrument puternic pentru revizuirea si imbunatatirea unei probabilitati pe masura ce noi date devin disponibile. folosind formula probabilitatilor totale se obtine relatia [3]: P ( Bi | A ) = P ( A | Bi ) ⋅ P ( Bi ) P ( A | Bi ) ⋅ P (Bi ) = n P ( A) ∑ P (A | B j ) ⋅ P (B j ) j =1 (I. Corectia se face cu formula ce decurge din teorema lui Bayes. se poate calcula o probabilitate corectata pentru ipoteza I. Daca avem noi date.2. Fie P(I) probabilitatea ca ipoteza I sa fie corecta – probabilitatea a-priori. numita probabilitate a-posteriori. I numita probabilitate a-priori pentru ipoteza I. in capitolul 3 se reiau unele notiuni fundamentale privind variabilele aleatoare si se fac unele completari necesare pentru efectuarea analizelor de siguranta / fiabilitate structurala.7. I. D ce privesc ipoteza I. Se porneste cu o estimare pentru probabilitatea unei ipoteze. Variabile aleatoare si repartitii de probabilitate I. de unde.

Functiile de probabilitate determina distributia de probabilitate a variabilei aleatoare continue.functia de repartitie. fXY(x. In acest caz se definesc functii de probabilitate bivariate. FX(x). Se definesc [4]: .44) (I.y). fX(x). Daca se atribuie o valoare numerica pentru orice eveniment ce poate sa apara ca rezultat al unei observatii (al unui experiment).42) (I. definita prin .densitatea de repartitie.∫ f X (x )dx = 1 −∞ ∞ (I.FX (x ) = P ( X ≤ x ) si avand proprietatea .48). functia de repartitie si densitatea de repartitie b Daca se face schimbarea de variabila: Y = ale noii variabile aleatoare Y devin:  X −a x−a FX ( x ) = P ( X ≤ x ) = P ≤  = P(Y ≤ y ) = FY ( y ) b   b (I. definita prin 16 .f X (x )dx = P(x ≤ X ≤ x + dx ) si avand proprietatea .O variabila aleatoare.45) Densitatea de repartitie se obtine prin derivarea functiei de repartitie: f X (x ) = dFX (x ) dx (I.47) FX (x ) = FY ( y ) ⇒ dFX (x ) = dFY ( y ) ⇒ f X (x )dx = f Y ( y )dy ⇒ f X (x ) = 1 ⋅ fY (y) b (I.densitatea de repartitie bivariata. inainte de efectuarea unei observatii. X si Y. O definitie alternativa poate fi formulata astfel: o variabila aleatoare este o functie ale carei valori sunt numere reale si depind de sansa. cu suficienta acuratete.46) X −a . astfel [4]: . X in mod univoc. X este o marime a carei valoare nu poate fi prezisa.FX ( x) = ∫ f X (u )du . in general. deoarece acestea sunt de interes.43) . −∞ x (I. in analizele de siguranta / fiabilitate a structurilor. Fie doua variabile variabile aleatoare continue. definita prin . multimea rezultanta de numere posibile este o variabila aleatoare. Variabilele aleatoare sunt continue sau discrete. In continuare se va trata cazul variabilelor aleatoare continue.

∫ ∫ f XY (x.f XY (x. Daca X si Y sunt variabile aleatoare independente. densitatea de repartitie bivariata este egala cu produsul densitatilor de repartitie ale variabilelor individuale [4]: 17 .49) (I.. y )dy −∞ ∞ (I.59). pentru doua variabile aleatoare independente. In mod similar obtinem densitatea de repartitie marginala a variabilei aleatoare Y: f Y ( y ) = ∫ f XY (x.52) Densitatea de repartitie bivariata se obtine prin derivarea functiei de repartitie bivariate: f XY ( x. y ) = ∫ ∫ f XY (u .55). Probabilitatea ca y ≤ Y ≤ y + dy daca x ≤ X ≤ x + dx este numeric egala cu f(y|x)dy.53).50) .functia de repartitie bivariata. unde f(y|x) este densitatea de repartitie conditionata a lui Y pentru X=x si este definita ca [4]: f ( y | x) = f XY (x.(I.56).57).y). y ) = ∂ 2 FXY ( x. y ) = P( X ≤ x si Y ≤ y ) si avand proprietatea .FXY ( x. definita prin ..FXY (x. FXY(x. y )dxdy = P(x ≤ X ≤ x + dx si y ≤ Y ≤ y + dy ) si avand proprietatea .56) rezulta ca: f XY ( x. y )dxdy = 1 − ∞− ∞ ∞ ∞ (I. Combinand relatiile (I. y ) ∂x∂y (I. v )dvdu .54). y ) = f ( y | x ) ⋅ f X ( x ) = f ( x | y ) ⋅ f Y ( y ) (I..58) (I. Din relatia (I.59) rezulta ca. avem: f (x | y ) = f X (x ) f ( y | x) = fY ( y ) (I.y)dxdy pe intreg domeniul variabilei Y: f X (x ) = ∫ f XY (x. − ∞− ∞ x y (I. ce se obtine prin aplicarea regulii adunarii probabilitatilor fXY(x.51) (I. Densitatea de repartitie univariata a variabilei aleatoare X se numeste densitate de repartitie marginala.57). y )dx −∞ ∞ (I. y ) f X (x ) (I.

care este valoarea - asteptata a cantitatii [X − E [X ]]2 . - Abaterea standard a variabilei aleatoare continue X. ~ - Mediana variabilei aleatoare continue X.Y] este definita prin: Cov[X .62). notata cu E[X] sau μX: E [X ] = ∫ x ⋅ f X (x )dx −∞ ∞ - (I. valorile mai mici sau mai mari ca mediana sunt echiprobabile. Descriptori ai variabilelor aleatoare continue Valoarea medie a variabilei aleatoare continue X. - Coeficientul de variatie a variabilei aleatoare continue X.66).65).50.50 a functiei de repartitie.60). Prelucrand definitia (I.62). y ) = f X (x ) ⋅ f Y ( y ) (I. notata cu x (sau xm.2. - Covarianta lui X si Y .61). valoarea medie patratica si patratul mediei: 2 Var [X ] = E X 2 − (E [X ]) = E X 2 − µ X 2 [ ] [ ] (I. care este valoarea cea mai probabila a variabilei aleatoare ce corespunde punctului de maxim (varfului) densitatii de repartitie. notat VX este raportul intre abaterea standard si media variabilei aleatoare X: VX = σX µX (I. FX(xm) = 0. unde: 18 .f XY (x.3. sau x0. notata cu Var[X] (sau σ X ). Var [X ] = E [X − E [X ]] = ∫ [x − µ X ] f X (x )dx 2 2 −∞ { } ∞ (I. I. notata σ X este radacina patrata a dispersiei: σ X = Var [X ] (I. notata cu x .63). 2 Dispersia variabilei aleatoare continue X. se obtine urmatoarea relatie intre dispersie. Y ] = E [( X − µ X )(Y − µ Y )] = E [XY ] − E [X ] ⋅ E [Y ] (I. ^ - Modul variabilei aleatoare continue X.50). care este valoarea variabilei aleatoare ce corespunde unei valori de 0. notata Cov[X.64).

7. rezulta din relatiile (I. Daca ρXY → 1. Figura I. Cov[X.10).8. y y ρXY = 0. rezulta ca pentru doua variabile aleatoare independente statistic covarianta acestora.Y] este o masura a gradului in care exista o relatie liniara intre variabilele aleatoare X si Y. deoarece poate exista o dependenta neliniara intre cele doua variabile. Corelatie liniara negativa puternica .69). Figura I.9 (reciproca acestei afirmatii nu este intotdeauna valabila.bX). Desi coeficientul de corelatie este o masura a dependentei liniare dintre doua variabile. y )dx ⋅ dy − ∞− ∞ ∞ ∞ (I. ρXY → 0.68). Daca X si Y sunt variabile aleatoare independente statistic. Figura I. Corelatie liniara pozitiva puternica 19 Figura I.68).60) si (I. Coeficientul de corelatie are valori in intervalul [-1. Folosind relatiile (I. Y ] = ∫ ∫ x ⋅ y ⋅ f X (x ) ⋅ f Y ( y )dx ⋅ dy = ∫ x ⋅ f X (x )dx ⋅ ∫ y ⋅ f Y ( y )dy = E [X ] ⋅ E [Y ] − ∞− ∞ −∞ −∞ ∞ ∞ ∞ ∞ (I.67): E [X .Y]=0.66) si (I. daca X si Y sunt independente.0. notat ρXY si definit prin: ρ XY = Cov[X . Cov[X.95 x ρXY = .67). exista o corelatie liniara pozitiva puternica intre cele doua variabile (de tipul Y = a + bX).E [X . daca ρXY → -1. Figura I.8. 1]. exista o relatie liniara slaba sau nu exista o relatie liniara intre valorile lui X si Y (dar. Daca Cov[X. exista o corelatie liniara negativa puternica intre cele doua variabile (de tipul Y = a . Coeficientul de corelatie intre X si Y (sau covarianta normalizata). o relatie cauza-efect intre cele doua variabile. existenta dependentei liniare nu implica. in mod necesar. Y ] = ∫ ∫ x ⋅ y ⋅ f XY (x.7. intre X si Y poate exista o relatie neliniara).Y] este redusa sau zero.92 x Figura I. Y ] σ X ⋅σ Y (I. deci.

Corelatie liniara slaba. τ] probabilitatea ca sa se produca”n” evenimente in timpul “τ”. Se defineste o variabila aleatoare ce consta din numarul N de evenimente ce se vor produce intr-un interval de timp arbitrar. λτ este numarul asteptat de evenimente ce se produc in intervalul de timp τ. τ] nu este influentata de producerea oricarui alt eveniment in afara intervalului τ si este data de relatia urmatoare ce descrie repartitia de probabilitate Poisson [1]: P[N = n. media este egala cu dispersia variabilei aleatoare N [1]: 20 .0. in consecinta. rezulta ca probabilitatea P[n. Corelatie liniara slaba.3. In cazul repartitiei Poisson. in analizele probabilistice de hazard si risc seismic.05 x Figura I. atunci cand se calculeaza probabilitatea de aparitie (o data sau de mai multe ori) a unor evenimente rare intr-un interval de timp definit. variabile independente Figura I. τ ] = (λτ )n ⋅ e − λτ n! (I. Daca se admite ca producerea unui eveniment intr-un interval de timp este independenta statistic de producerea altui eveniment (din aceeasi clasa) in alt interval de timp. dependenta neliniara intre variabile I. τ = t2 – t1 (0 ≤ t1 ≤ t2 ≤ T).y y ρXY = 0. fiecare eveniment se poate produce independent de celelalte si cu egala probabilitate in orice moment de timp din intervalul [0.70).02 x ρXY = .3. Fie o clasa de evenimente aleatoare. Fie P[n.9. unde λ este rata medie a evenimentelor (numarul asteptat de evenimente pe unitatea de timp). T].10. Repartitia Poisson Repartitia Poisson este o repartitie aplicabila variabilelor aleatoare discrete. Aceasta repartitie este utilizata. in special.

Functia de repartitie de tip Pareto generalizata a variabilei aleatoare Y este data de relatia [1]: 21 .01 (intr-un an) si τ = 100 ani I.4.t ] 1.E-02 1. in acest caz epoca este egala cu un an. repartitia Pareto generalizata a fost dezvoltata folosind faptul ca depasirile unui prag suficient de inalt sunt evenimente rare pentru care se aplica repartitia Poisson.12. In acest sens. Repartitia Poisson pentru λ = 0.t ] 1.11. Uzual. Weibull (tip III). Repartitia Poisson pentru λ = 0.71).E-03 0 1 2 3 4 5 n Figura I. Gumbel (tip I).E+00 1.E-04 0 1 2 3 4 5 1.E+00 P [n .E-01 P [n . numite epoci.E [N ] = Var [N ] = λτ (I.E-02 1. chiar daca acestea nu sunt valorile maxime (sau minime) din fiecare epoca. analiza repartitiei valorilor extreme se face considerand un set de date ce cuprinde valorile maxime (sau minime) anuale ale unui parametru ce descrie un hazard natural. Exista trei tipuri de repartitii asimptotice de probabilitate (listate in ordinea descrescatoare a lungimii cozii densitatii de repartitie): Fréchet (tip II).01 (intr-un an) si τ = 50 ani Figura I. 1.E-03 n 1. Repartitia Pareto generalizata Teoria clasica a repartitiei valorilor extreme se bazeaza pe analiza unui set de date ce cuprinde cele mai mari (sau cele mai mici) valori dintr-un numar de seturi de baza comparabile. Teoriile mai recente fac posibila analizarea tuturor datelor ce depasesc un prag specificat (dar care trebuie sa fie suficient de inalt).E-01 1.3.

40. setul de date este alcatuit din 6 date. P[X > x = u] in oricare din “incercari” (pentru fiecare masuratoare) λT aleatoare X si Y exista o relatie liniara. 31.  c ⋅ y  FY ( y ) = P[Y ≤ y ] = 1 − 1 +     a  − 1 c (I. 44 m/s. cu x > u pentru u suficient de mare. In abordarea clasica. In acest fel se poate creste marimea esantionului de date. 36. 14 m/s). 6.74). numarul mediu de depasiri ale pragului in T ani este λ T . 10. cu a > 0 si 1 +  c⋅ y  > 0. rezulta ca X ≤ x⇒ X −u ≤ x −u ⇒Y ≤ y este 1 . in acelasi an. 36.viteza maxima a vantului – 45 m/s. dar. una in primul an si cinci in cel de al doilea an (X = 30. 40. T se face urmatorul rationament: fie λ numarul mediu anual de depasiri unui prag arbitrar ales x= u. 44 m/s.72). 15.76). Y = X –u. Date fiind media si abaterea standard a variabilei aleatoare Y. rezulta ca probabilitatea de nedepasire. Pentru a gasi valoarea variabilei aleatoare X cu un anumit interval mediu de recurenta (sau perioada medie de revenire). In abordarea folosind valoarea prag u = 30 m/s. s-au inregistrat si urmatoarele viteze independente: 31. Deoarece intre variabilele (I. De exemplu.  a  Variabila aleatoare Y este depasirea (excesul) variabilei aleatoare X peste pragul u. Y = 0. anul 2 . parametrii repartitiei Pareto generalizata sunt [1]: 1  µ a = µ Y 1 +  Y 2  σY       2     (I. 1. 22 .75) si functia de repartitie ramane neschimbata: FY ( y ) = P[Y ≤ y ] = P[X ≤ x ] = 1− 1 λT (I. Probabilitatea de depasire. 45. P[X ≤ x ] = 1 − 1 λT .73) si 1 µ c = 1 −  Y 2  σY       2     (I. se presupune ca s-au inregistrat urmatoarele date ale vitezei maxime anuale ale vantului: anul 1 – viteza maxima a vantului – 30 m/s. setul de date este alcatuit din doua valori: 30 m/s si 45 m/s.

76) rezulta ca   c ⋅ y  FY ( y ) = P[Y ≤ y ] = 1 − 1 +     a  − 1 c = 1− 1 λT (I.77).6 0.76) cu cea din teoria clasica a valorilor extreme.0 0 F Y (y) y 5 10 15 20 Figura I. 1. 23 .Se observa analogia relatiei (I. Functia de repartitie de tip Pareto generalizata pentry variabila aleatoare Y cu media de 9 m/s si abaterea standard de 5 m/s Folosind relatiile (I.4 0.5 0. P[X ≤ x ] = 1 − 1 T .2 0.72) si (I.1 0.78).9 0.0 0. Valoarea cautata a variabilei aleatoare X cu T ani perioada medie de revenire este: xT = y T + u (I.8 0.3 0.13.7 0.79). de unde avem   c ⋅ y  1 +  a     − 1 c = c⋅ y ⇒1+   = λT λT  a  1 ( ) c ⇒ c⋅ y = λT a ( ) c −1 si in final obtinem valoarea variabilei aleatoare Y cu T ani perioada medie de revenire: yT = a λT c [( ) c −1 ] (I.

B.1. estimatorul depinde de esantionul de date de observatii folosit in determinarea acestuia. S. Astfel. S (stema) = 0. x n ) ce depinde de valorile xi din esantion. 8 i =8 8 1 2 variabilei aleatoare. In acest sens se da urmatorul exemplu: Se considera o secventa observata de 15 rezultate ale unui experiment ce consta din aruncarea unei monede: S. determinat astfel incat α este o aproximare rezonabila a valorii necunoscute α a parametrului repartitiei. B.1.1. S.. pentru un esantion de marime n avand valorile (x1. estimatorul mediei populatiei este α = ∑ xi = . x 2 .0. se calculeaza urmatoarele momente ale esantionului: .. Comportarea datelor de observatie este mai departe descrisa de modele adecvate ce guverneaza comportarea variabilei aleatoare de interes in observatiile efectuate. ^ Parametrii repartitiei de probabilitate se gasesc folosind estimatori ai acestora determinati pe baza sirului de date de observatie ce alcatuiesc esantionul. B (banul) =1. 24 .3. se pot folosi momente ale esantionului pentru a estima momente ale variabilei aleatoare.80).0. in cazul unei monede corecte.0. Secventa se transforma in: 0. α = ∑ xi = ^ 1 n n i =1 O metoda des folosita pentru gasirea parametrilor repartitiei de probabilitate este cea a momentelor. Cu alte cuvinte. B. B.1. S. x 2 . Esantionul de date de observatie este extras dintr-o populatie infinita care. xn). . Estimatorul α (x1 . estimarea parametrilor repartitiei de probabilitate. B. B. S. considerand toate cele 15 valori ale 1 15 7 ∑ xi = .5. …..1. Un estimator pentru media α a populatiei este media esantionului. S. Daca se considera ultimele 7 i =1 7 ^ 1 15 3 8 valori ale variabilei aleatoare.1. se dau valori numerice celor doua rezultate posibile ale fiecarei incercari (aruncari). x n ) este o variabila ^ ^ aleatoare deoarece este o functie de valorile unei variabile aleatoare obtinute in urma unui sir de observatii.0.0. estimatorul mediei populatiei este α = ∑ xi = . .media esantionului: x = m X = ∑ xi 1 n n i =1 (I. B.0. Gasirea modelului adecvat implica: (i) (ii) gasirea repartitiei de probabilitate ce descrie adecvat comportarea datelor de observatie.I. x2.. valori ce sunt diferite de cele obtinute in urma unui alt sir de observatii ale aceluiasi fenomen. Daca se considera doar primele 7 valori ale 15 i =1 15 ^ 1 7 4 variabilei aleatoare.1. S. va avea valoarea medie α = .0. Un estimator este o functie α (x1 . Conform acestei metode. S. Prelucrarea datelor statistice Datele obtinute din observatii reale pot fi privite ca valori discrete ale variabilei aleatoare ce reprezinta fenomenul observat.

Figura I. atunci variabila  n aleatoare K = x − µX σX este o variabila aleatoare normala standard. chiar daca repartitia de probabilitate a variabilei aleatoare de baza nu este gaussiana (normala). atunci variabila aleatoare media esantionului este de asemenea gaussiana.15.1) . Figura I. Daca    n marimea esantionului. Mai mult.14. dispersia lui x este egala cu dispersia populatiei impartita la marimea esantionului: σ2 Var x = X . X  .81). Se poate demonstra ca [1]: valoarea asteptata a lui x este egala cu media populatiei: E x = µ X . K ~ N (0. densitatea de repartitie a mediei esantionului x devine mai ingusta si estimatorul x pentru media populatiei se imbunatateste.care este un estimator al mediei populatiei E[X] (sau μX). n creste. variabila aleatoare media esantionului x are valoarea medie E x = µ X si abaterea standard σX n [] . Daca populatia variabilei aleatoare de baza este gaussiana (normala).82). Daca media esantionului este o variabila aleatoare normala x ~ N  µ X . media esantionului este normala. Pentru n variabila aleatoare K se poate scrie relatia [1]     x − µX ≤ k (1−α )  = 1 − α P k α < 2  σX  2   n   (I. unde: 1-α – este o probabilitate specificata 25 . 2 . dar marimea esantionului este suficient de mare. 2 care este un estimator al dispersiei populatiei Var[X] (sau σ X ).    σX   .dispersia esantionului: s X = 1 n 2 ∑ ( xi − m X ) n − 1 i =1 (I. media esantionului este o variabila aleatoare normala x ~ N  µ X . ultima valoare fiind numita eroare de esantionare (tine cont de marimea limitata a esantionului) si intra in categoria incertitudinilor epistemice. [] [] n In concluzie. Deci. in virtutea teoremei limita centrale. pentru multe  σ  aplicatii practice.

4 0.15.5 f K (k ) 0.4 0. 2 2  0.5 f X (x ) n1 n2>n1 S 3 0.1 Aria=1-α Aria=α/2 k 0 -4 -3 -2 kα/2 -1 0 1 2 k(1-α/2) 3 4 Figura I.2 0.14.3 0.3 0. Densitatea de repartitie a variabilei aleatoare K 26 .1 x 0 0 5 10 15 μX 20 25 30 Figura I. α k α = −Φ −1 1 −  (Φ este functia de repartitie normala standard) 2 2   α k (1−α ) = Φ −1 1 −  . Densitatea de repartitie a mediei esantionului pentru doua marimi ale acestuia 0.2 Aria=α/2 0.

Exemplul 2: Rezultatele testelor efectuate pe 100 bare de armatura selectate aleator au condus la urmatoarele rezultate: media rezistentei la curgere pentru esantion este x = 400 MPa.10  −1 k (1−α ) = k 0.82) poate fi rescrisa ca  σ σ  P  x + k α ⋅ X < µ X ≤ x + k (1−α ) ⋅ X  = 1 − α 2 2 n n  (I.95 = Φ −1 1 −  = Φ (0. din care obtinem intervalul de incredere (1-α) pentru media populatiei [1]:  σ σ  µ (1−α ) =  x + k α ⋅ X . relatia (I. Daca intervalul de incredere 1-α =0.95) = 1. 401. σ X = 35 MPa si n=25. Se cere sa se determine aceasta valoare. cu o incredere de 90%. valoarea α = 0. μX va fi in intervalul (378. σX este bine reprezentata de de abaterea standard a esantionului. valoarea reala (adevarata) a mediei.645 2 2    0. Se stie ca x = 390 MPa.10  −1 k α = k 0. Pentru a rezolva problema. se va situa adevarata valoare medie a rezistentei la curgere (valoare medie a populatiei).84).645 2 2    = (378. x + k (1−α ) ⋅ X    2 2 n n  (I.90. se poate presupune ca abaterea standard a populatiei.5) MPa. Exemplul 1: Variabila aleatoare considerata este rezistenta la curgere a barelor de armatura. Sa se determine intervalul in care.5. Deci:  0. sX.645 ⋅ .95) = −1.10. µ (0. abaterea standard a rezistentei la curgere pentru esantion este sX = 40 MPa. 05 = −Φ −1 1 −  = −Φ (0.83). 401.5.Relatia (I. 390 + 1. Pentru a intocmi specificatia tehnica.82) se scrie sub forma 27 . Deoarece esantionul este suficient de mare (n = 100).645 ⋅   25  25  35  35  Cu o probabilitate de 90%.90 ) =  390 − 1.5) MPa. producatorul barelor trebuie sa specifice valoarea limita inferioara a rezistentei la curgere cu 95% incredere.

Procesul se numeste stochastic (sau aleator) daca valorile functiilor membru ale ansamblului. aceasta proprietate poate fi rezumta prin: “orice a inceput la un moment dat poate sa inceapa la fel de verosimil in orice alt moment”. Producatorul poate fi 95% sigur ca rezistenta medie la curgere a barelor de armatura este cel putin 393 MPa.05) = Φ −1 (0. Elemente de teoria proceselor aleatoare I.95.645 ⋅ 40 100 = 393 MPa.95 = Φ −1 (1 − 0. Pentru un proces stationar. media si valoarea medie patratica sunt constante in raport cu timpul. Introducere Fie un proces ale carui realizari posibile formeaza un ansamblu (o colectie) de functii de timp. reprezinta o variabila aleatoare. la orice moment de timp. Un proces aleator care este o functie de timp se numeste stationar daca proprietatile sale statistice nu depind de alegerea originii scarii temporale.1.  x − µ  X ≤ k (1−α )  = 1 − α P  σX    n   de unde se determina probabilitatea ceruta  σ  P  µ X ≥ x − k (1−α ) ⋅ X  = 1 − α n  din care se obtine valoarea limita inferioara a rezistentei la curgere cu 95% incredere: µ (1−α ) = x − k (1−α ) ⋅ σX n . Deci: k (1−α ) = k 0.4.645 In final se obtine valoarea limita inferioara a rezistentei la curgere cu 95% incredere: µ 0.05.95) = 1.95 = x − k (1−α ) ⋅ σX n = 400 − 1. O functie membru a ansamblului poarta denumirea de realizare a functiei.4. 28 . O realizare a functiei intr-un proces aleator poarta numele de semnal aleator. {y(t)}. Daca nivelul de incredere 1-α =0. I. valoarea α = 0.

85). I.86) - C k = Ak2 + Bk2 (I. In aplicatii este convenabil sa se considere ca un semnal aleator stationar este o superpozitie de componente armonice pentru un interval continuu de frecvente. unde: 1 este frecventa fundamentala ( 2πn1 = ω1 este frecventa circulara – sau pulsatia – T fundamentala si 2πkn1 = kω1 = ω k ). pentru acel proces.89) - 2 2 Bk = ∫ x(t ) ⋅ sin (2πkn1t )dt T −T 2 (I.88) φ k = arctg   T  Bk  Ak     - 2 2 Ak = ∫ x(t ) ⋅ cos(2πkn1t )dt T −T 2 T (I. Ergodicitatea cere ca fiecare realizare a procesului sa fie tipica (reprezentativa) pentru intreg ansamblul.2. aceasta poate fi considerata o functie periodica cu perioada infinita. In acest caz se defineste integrala Fourier a functiei y(t) (cu considerarea doar a partii reale a integralei Fourier) [5]: 29 .Media ansamblului unui proces aleator este media realizarilor pentru orice moment de timp dat.4.87) (I. n1 = T - 1 2 C 0 = ∫ x(t )dt T −T 2 (I. Un proces aleator stationar este ergodic daca. Daca y(t) este o functie neperiodica.90). mediile temporale sunt egale cu mediile ansamblului. Serii Fourier si integrale Fourier Fie x(t) o functie periodica cu media zero si perioada T. Dezvoltarea in serie Fourier a functiei este data de relatia [5] x(t ) = C 0 + ∑ C k ⋅ cos(2πkn1t − φ k ) k =1 ∞ (I.

96).y (t ) = ∫ C (n ) ⋅ cos[2πnt − φ (n )]dn −∞ ∞ (I.97).91) si (I.98) unde: S 0 = C 02 (I.99) (I. Fie o functie.93) (I. x(t) periodica cu media zero si perioada T. Folosind relatiile (I. 30 . Relatiile (I.101). exista relatia [5]: C (n ) = ∫ y (t ) ⋅ cos[2πnt − φ (n )]dt −∞ ∞ (I.92) (I. egalitatea lui Parseval ia forma [5]: ∞ −∞ 2 2 2 ∫ y (t )dt = ∫ C (n ) dn = = 2 ∫ C (n ) dn −∞ 0 ∞ ∞ (I.96) arata ca y(t) si C(n) formeaza o pereche de transformate Fourier.97) se poate demonstra urmatoarea forma a egalitatii lui Parseval [5] 2 σ X = ∑ Sk k =0 ∞ (I.85) si (I. φ (n ) = arctg  ∞  B(n )    A(n )  A(n ) = ∫ y (t ) ⋅ cos(2πnt )dt −∞ B(n ) = ∫ y (t ) ⋅ sin (2πnt )dt −∞ ∞ De asemenea.100) Sk = 1 2 Ck 2 este contributia componentei armonice cu frecventa kn1 la valoarea medie patratica a lui x(t).91) unde: n este frecventa (variabila continua) C (n ) = A(n ) + B(n ) 2 2 (I. Pentru o functie y(t) neperiodica.95).94) (I. valoarea sa medie patratica (ce este egala cu dispersia pentru functii de medie zero) este calculata cu relatia: T σ 2 X 1 2 = ∫ x 2 (t )dt T −T 2 (I.

15 10 5 z (t ) t 0 10 -5 -10 -15 15 20 25 30 31 . semnalul nu are inceput si nici sfarsit ∞ −∞ ∫ z (t ) dt → ∞ .4. Pentru a putea defini integrala Fourier. Densitatea spectrala de putere si functia de autocorelatie Pentru realizarile generate de procese stationare. se considera un nou semnal aleator. deci.103).102) Functia y(t) este neperiodica si intrucat exista ∫ y (t ) dt are integrala Fourier. y(t) de durata T (Figura I.104). se considera z(t) un semnal aleator de medie zero. prin combinare cu relatia (I. Valoarea medie patratica a functiei y(t) este data de relatia (I. Astfel. In virtutea ipotezei de stationaritate.si.3. conduce la rezultatul: T 1 2 1 ∞ 2∞ σ Y2 = ∫ y 2 (t )dt = ∫ y 2 (t )dt = ∫ C 2 (n )dn T −T T −∞ T 0 2 (I. care.100). densitatea spectrala de putere va fi definita ca un echivalent al cantitatilor Sk date de relatia (I.16) definit prin [5]: T T   z (t ).I. De asemenea exista −∞ relatia [5]: lim y (t ) = z (t ) T →∞ (I. nu are integrala Fourier.97).101). pentru orice alt t  ∞ (I. − < t < y (t ) =  2 2 0.

105). se obtine relatia [5] lim σ z2 = ∫ S z (n )dn 0 ∞ (I. pentru fiecare frecventa n corespunde o contributie elementara Sz(n)dn la valoarea medie patratica a semnalului aleator z(t).. z (t ) ale semnalului aleator z(t) se obtin urmatoarele relatii: .104).103) si (I.16. z S (n ) = 16π 4 n 4 S z (n ) .106). S (n ) = 4π 2 n 2 S z (n ) . unde Sz(n) este densitatea spectrala de putere unilaterala a lui z(t). (I.107) (I. Conform relatiei (I. Folosind notatia S z (n ) = T →∞ C 2 (n ) . . z Se defineste functia de autocorelatie a lui z(t) ce da o masura a interdependentei variabilei aleatoare z la timpii t si t + τ: 32 . se obtine valoarea medie patratica (egala cu dispersia) functiei originale z(t): 2 σ Z = lim σ Y2 = lim T →∞ 2∞ 2 ∫ C (n )dn T →∞ T 0 2 T (I.106)..15 10 5 y (t ) T t 0 10 -5 -10 -15 15 20 25 30 Figura I.108). Semnalele aleatoare z(t) si y(t) Folosind relatiile (I. Pentru derivatele temporale z (t ).

asa cum arata relatiile Wiener-Hincin [4]. τ = 0  = ∈ (− 1. 33 . alteori negativ si media va tinde Densitatea spectrala de putere si functia de autocorelatie formeaza o pereche de transformate Fourier. functia de autocorelatie normalizata pentru partea stationara a accelerogramei inregistrata la 4 martie 1977 pe directia N-S in amplasamentul INCERC Bucuresti.109). τ ≠ 0  0.110). produsul z (t ) ⋅ z (t + τ ) va fi uneori pozitiv. catre zero .18 se prezinta densitatea spectrala de putere si. Functia de autocorelatie RZ(τ) este o functie para (RZ(τ) = RZ(-τ)) si care isi atinge maximul in origine (pentru τ = 0) (RZ(τ) < RZ(0)).113). τ → ∞  (I. Se defineste si functia de autocorelatie normalizata: ρ Z (τ ) = R Z (τ ) 2 σZ  1. [5]: ∞  S Z (n ) = 2 ∫ R Z (τ ) ⋅ cos(2πnτ )dτ  −∞  1 ∞  R Z (τ ) = ∫ S Z (n ) ⋅ cos(2πnτ )dn 2 −∞  (I. conform relatiei (I.111).1). In Figurile I.112). respectiv. Deoarece densitatea spectrala de putere si functia de autocorelatie sunt functii pare.lim R Z (τ ) = 0 . T →∞ Pentru valori τ > 0.111) devin: ∞  S Z (n ) = 4 ∫ R Z (τ ) ⋅ cos(2πnτ )dτ  0  ∞  R Z (τ ) = ∫ S Z (n ) ⋅ cos(2πnτ )dn 0  (I. Pentru τ = 0.T 1 2 R Z (τ ) = lim ∫ z (t ) ⋅ z (t + τ )dt T →∞ T T − 2 (I.109). relatiile (I. valoarea functiei de autocorelatie este egala cu dispersia: T 1 2 2 R Z (0 ) = lim ∫ z 2 (t )dt = σ Z T →∞ T T − 2 (I.17 si I.

4 0.6 0. Corelatiile temporale ale celor doua semnale z1(t) si z2(t) se pot descrie prin functia de intercorelatie a acestora ce se defineste cu relatia [5]: 34 .6 -0.0 ρ Z (t ) 0.114) Coeficientul de corelatie este dat de relatia: ρ= z1 (t )z 2 (t ) σ z ⋅σ z 1 2 (I.17.8 -1.0 -0. N-S τ. N-S 3000 2000 1000 n . Covarianta este media in timp a produsului celor doua semnale aleatoare si se determina cu relatia [5]: z1 (t )z 2 (t ) = 1 T ⋅ ∫ [z1 (t )]⋅[z 2 (t )]dt T 0 (I. Functia de inter-corelatie si inter-spectrul densitatii de putere Fie z1(t) si z2(t) doua semnale aleatoare de medie zero si durata T. cm2/s3 4 martie 1977.4 -0. Coeficientul de corelatie este egal cu zero in cazul in care nu exista nici o relatie statistica intre cele doua semnale aleatoare (lipsa corelatiei) si este egal cu 1 in cazul corelatiei perfecte.8 0.2 0 -0.18.2 0. Densitatea spectrala de putere a partii stationare a accelerogramei inregistrata la 4 martie 1977 pe directia N-S in amplasamentul INCERC Bucuresti Figura I. Functia de autocorelatie normalizata a partii stationare a accelerogramei inregistrata la 4 martie 1977 pe directia N-S in amplasamentul INCERC Bucuresti I.4.s 1 2 3 4 Figura I.0 4 martie 1977.115) in care numitorul este produsul abaterilor standard a celor doua semnale aleatoare z1(t) si z2(t). Hz 0 1 2 3 4 0 1.4.4000 S Z (n ).

Datele corespunzatoare celor doua miscari au fost procesate cu software-ul ViewWave (versiunea 1. Atat accelerometrul cat si software-ul au fost donate CNRRS de catre Japan International Cooperation Agency. Kashima de la Building Research Institute. Partea reala a inter-spectrului este denumita co-spectrul densitatii de putere si poate fi privita ca o covarianta dependenta de frecventa. a co-spectrului densitatii de putere si a coerentei. In analiza au fost considerate doar cele doua miscari orizontale corespunzatoare directiilor N-S si E-V.121).120) unde numitorul relatiei (I. Inter-spectrul cr densitatii de putere a cele semnale aleatoare z1(t) si z2(t). Miscarea seismica a fost generata de un cutremur subcrustal vrancean cu magnitudinea moment MW=6.RZ Z (τ ) = lim 1 2 1T ∫ z1 (t ) ⋅ z 2 (t + τ )dt T →∞ T 0 (I. Functia de coerenta este echivalenta cu un coeficient de corelatie in frecventa: CohZ Z (n ) = 1 2 cr S Z Z (n ) S Z (n ) ⋅ S Z (n ) 1 2 1 2 = [S (n)] + [S (n)] C Z1 Z 2 2 S Z (n ) ⋅ S Z (n ) 1 2 Q Z1 Z 2 2 (I.120) este produsul densitatilor spectrale de putere ale celor doua semnale aleatoare z1(t) si z2(t). S Z Z (n ) este definit prin relatia (n este 1 2 frecventa) [5]: cr C Q S Z Z (n ) = S Z Z (n ) + i ⋅ S Z Z (n ) 1 2 1 2 1 2 (I. Tsukuba.118). Japan [7].4. CNRRS) in data de 27 octombrie 2004.119).4 se considera miscarea seismica a terenului inregistrata la Focsani (statia Centrului National pentru Reducerea Riscului Seismic.4. Masura in care cele semnale z1(t) si z2(t) sunt corelate in frecventa se descrie prin functiile interspectrului densitatii de putere. JICA in 35 .117). Partea imaginara a inter-spectrului este denumita spectrul in cuadratura si se determina cu relatia [5]: Q S Z Z (n ) = 4 ∫ RZ Z (τ ) ⋅ sin (2πnτ )dτ 1 2 1 2 ∞ 0 (I.116). ora 20:34:32.0 ce s-a produs la adancimea de 76 Km. O masura convenabila a gradului de corelatie in frecventa a celor doua semnale z1(t) si z2(t) este data de patratul functiei de coerenta [5]: [Coh (n)] Z1Z 2 2 = S Z (n ) ⋅ S Z (n ) 1 2 cr S Z Z (n ) 1 2 2 [S (n)] + [S (n)] = C Z1Z 2 2 S Z (n ) ⋅ S Z (n ) 1 2 Q Z1Z 2 2 (I. Miscarea seismica a fost inregistrata pe doua directii orizontale perpendiculare si pe directie verticala.37) programat de T.2…I. Co-spectrul densitatii de putere se determina cu relatia [5]: C S Z Z (n ) = 4 ∫ RZ Z (τ ) ⋅ cos(2πnτ )dτ 1 2 1 2 ∞ 0 (I. Pentru a ilustra conceptele descrise in sub-capitolele I.9 (UTC) folosind un accelerometru digital ETNA.

(cm/s/s) NS (peak:.1 0.2Hz) EW NS 20 10 5 Power Spectrum (cm^2/s^3) Power Spectrum (Time:0-80s.20c sunt prezentate spectrele Fourier ale amplitudinilor.5 1 0.I.120d.02 0. functia de inter-corelatie normalizata si functia de coerenta pentru perechea de miscari seismice ale terenului inregistrate la Focsani.. (cm/s/s) 100 0 -100 100 0 -100 Acceleration EW (peak: 64.cadrul Proiectului de Cooperare Tehnica pentru Reducerea Riscului Seismic la Cladiri si Structuri in Romania (2002-2008).5 1 Frequency (Hz) 5 10 20 Figura I.62.5 0.120f sunt prezentate inter-spectrul densitatii de putere.05 0.20b.I. Densitatile spectrale de putere corespunzatoare miscarilor terenului pe doua directii 36 .9 cm/s/s) 0 10 20 30 40 Time (sec) 50 60 70 80 Figura I.. Parzen:0.6 cm/s/s) Acc.1 0. Parzen:0..20a.1 0.05 0. Spectrele Fourier ale amplitudinilor corespunzatoare miscarilor terenului pe doua directii Figura I. Acc. ora 20:34:32.1 0.05 0.19. Miscarile seismice ale terenului inregistrate la Focsani pe directiile N-S si E-V sunt prezentate in Figura I. Miscarile seismice ale terenului inregistrate la Focsani pe directiile E-V si N-S in data de 27 octombrie 2004.5 1 Frequency (Hz) 5 10 20 0.19.. In Figurile I.20a.9 (UTC) 50 Fourier Spectrum (Time:0-80s.2Hz) EW NS 10 Fourier Amplitude (cm/s) 5 1 0. densitatile spectrale de putere si functiile de autocorelatie normalizate pentru cele doua miscari seismice ale terenului considerate independent.05 0. In Figurile I.

5 1 Frequency (Hz) 5 10 20 Figura I.5 1 Frequency (Hz) 5 10 20 Figura I. 1 0. Parzen:0. (Time:0-80s.20c. Functiile de autocorelatie normalizate corespunzatoare miscarilor terenului pe doua directii 1 Figura I.1 Auto-correlation Coef. Parzen:0.1 0.20e.5 -1 0 1 2 3 Time Lag (s) 4 5 0. Parzen:0.5 0 0. Parzen:0.2Hz) NS*EW Coherence (Time:0-80s.5 Correlation Coef.5 NS*EW -1 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 Time Lag (s) 2 3 4 5 0 0. (Time:0-80s.1 0.20f.2Hz) EW NS 10 5 Cross Spectrum (Time:0-80s.5 Correlation Coef.2Hz) NS*EW Cross Spectrum (cm^2/s^3) 0. Functia de inter-corelatie normalizata pentru perechea de miscari pe cele doua directii Figura I.5 -0.2Hz) 0.05 -0.20d. Functia de coerenta pentru perechea de miscari pe cele doua directii 37 .05 0. Inter-spectrul densitatii de putere pentru perechea de miscari pe cele doua directii 1 Cross-correlation Coef.1 0.05 0. Coherence 0 0.01 0.

. Japan 38 . Editura Tehnica..-S.. Tsukuba. R. John Wiley & Sons. Tang. Kreyszig. H. Aldea. Vacareanu.. 2nd Edition. Lungu. Devlin. T. John Wiley & Sons.Bibliografie: 1. Metode probabilistice in calculul constructiilor. K. Partida neterminata. 2007 7. Simiu. Wind Effects on Structures: Fundamentals and Applications to Design. E. Ang. Advanced Engineering Mathematics – fourth edition. 1996 6.. Editura Humanitas. 3rd Edition.. Building Research Institute. W. 2007 2. E. A. 1979 4.. 1982 5. Structural Reliability and Risk Analysis. D. Kashima.. Wiley-Interscience. & Ghiocel. Editura Conspress. Scanlan.. Probability Concepts in Engineering: Emphasis on Applications to Civil and Environmental Engineering. R.37). ViewWave (versiunea 1. H. A. Lungu. 2010 3. D. D.. H..

in conditii specificate. cel putin pentru o perioada de timp data.1. criteriile de performanta stabilite la proiectare. folosirii ipotezelor simplificatoare in predictia comportarii sistemului structural. probabilitatea de a avea o performanta (comportare) inacceptabila poate fi limitata prin folosirea conceptelor si metodelor fiabilitatii structurale. Conform CIRIA (Construction Industry Research and Information Association) 1977. Introducere Prin fiabilitate structurala se intelege probabilitatea ca sistemul structural sau elementele sale sa satisfaca. ca structurile proiectate si construite conform specificatiilor tehnice in vigoare se vor comporta acceptabil din punct de vedere al sigurantei si functionalitatii acestora. Siguranta absoluta nu poate fi garantata din cauza [2]. limitarilor metodelor numerice folosite. intelegerea. cu suficienta acuratete. fiabilitatea structurala exprima probabilitatea de nedepasire a unei stari limita considerate la proiectare. valorile tinta recomandate pentru probabilitatile nominale de cedare sunt date de relatia [6] 39 . In particular. pentru sistemul structural sau pentru elementele sale. in particular) este de a dezvolta criterii si proceduri de asigurare (sau de verificare). [6]. Cu alte cuvinte. In proiectarea structurala. [6]: impredictibilitatii. modelarea si predictia comportarii obiectului proiectat. Obiectul fiabilitatii structurilor (si a sigurantei structurilor. a cerintelor pentru sistemul structural. studiul sigurantei structurilor estimeaza probabilitatea de depasire a starii limita ultime. Studiul fiabilitatii structurilor se ocupa cu estimarea si predictia probabilitatii de depasire a unor stari limita pentru un sistem structural sau pentru elementele sale. Necesitatea analizei de fiabilitate structurala apare din recunoasterea prezentei incertitudinilor in definirea. probabilitatea de cedare (probabilitatea ca sistemul structural sau elementele acestuia sa nu satisfaca unele criterii de performanta) trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala decat o valoare de referinta numita probabilitate „tinta” de cedare [1]. ANALIZA SI EVALUAREA FIABILITATII STRUCTURILOR II. cu un grad inalt de incredere. Obiectivul analizei de fiabilitate este asigurarea unui nivel minim de fiabilitate predefinit (sau tinta). criteriile de performanta sunt asociate unor stari limita. inabilitatii de a obtine si de a exprima. geometrice si mecanice ale sistemului structural. factorului uman (erori si omisiuni). Cu toate acestea. proprietatile fizice. In consecinta. cu suficienta acuratete.II.

3). Valoarea medie a lui T (durata asteptata de viata) este [2]: ∞ ∞ µ T = ∫ t ⋅ f T (t )dt =t ⋅ FT (t ) 0 − ∫ FT (t )dt = t (1 − RT (t )) 0 − ∫ (1 − RT (t ))dt = 0 ∞ 0 0 ∞ 0 0 ∞ 0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ = t ℵ −t ⋅ RT (t ) 0 −t 0 + ∫ RT (t )dt = ∫ RT (t )dt − t ⋅ RT (t ) ∞ = ∫ RT (t )dt 0 0 (II. μ – este factorul de importanta.5∙10-2. n – este numarul mediu de persoane ce folosesc constructia. egal cu: .* PfN = 10 −4 ⋅ µ ⋅ t L n (II. EN 1990 – Basis of Structural Design stabileste pentru cladiri valori tinta ale indicelui de fiabilitate. βt astfel: pentru starea limita ultima. unde: tL – este durata proiectata de viata a structurii (constructiei). βt = 2. Rata de cedare variaza in raport cu timpul si se masoara prin functia de hazard. hT(t). II. Functia de fiabilitate RT(t) se defineste ca probabilitatea ca sistemul structural sau elementele sale sa se comporte in conformitate cu un criteriu de performanta specificat cel putin pe durata t [2]: RT (t ) = P[T > t ] = ∫ f T (t )dt = 1 − ∫ f T (t )dt = 1 − FT (t ) t t 0 ∞ (II.9 intr-un an si βt = 1. βt = 4.2. in ani. . definita ca probabilitatea ca sistemul sau elementele acestuia va (vor) ceda in urmatorul interval de timp Δt.1). pentru locuri cu aglomerari mari de persoane si pentru baraje.5∙10-3. pentru cladiri civile. pentru starea limita de serviciu. unde fT(t) este densitatea de repartitie si FT(t) este functia de repartitie a timpului pana la cedare.7 intr-un an si βt = 3.2). Functia de fiabilitate Fie T timpul pana la cedare (pana la depasirea starii limita considerate).8 in 50 de ani.5 in 50 de ani. industriale si agricole. T este o variabila aleatoare. cu conditia ca acesta (acestea) sa nu cedeze pana la timpul t [2]: 40 .

descrierea fizica a starilor limita si stabilirea criteriilor de performanta.7). 41 . fizice si mecanice ale structurii.3.1 [2]: hT (t ) = f T (t ) RT (t ) (II.1. Etape ale analizei de fiabilitate Efectuarea analizelor de fiabilitate structurala necesita parcurgerea urmatoarelor etape [1]. Daca se impart atat numaratorul cat si numitorul la Δt si se determina limitele ∆t → o lim P[t ≤ T < t + ∆t ] = f T (t ) ∆t (II. 3 h T (t ) 3 3 Cedare in perioada de garantie Cedare in perioada de serviciu Cedare din uzura t 0 Figura II.6) P[T > t ] = RT (t ) ∆t → o ∆t lim unde fT(t) este densitatea de repartitie a lui T si RT(t) este functia de fiabilitate. descrierea probabilistica a proprietatilor geometrice.4). Figura II.hT (t ) = P[t ≤ T < t + ∆t | T > t ] = P[t ≤ T < t + ∆t ] P[T > t ] (II.5) (II. Functia de hazard II. [2]: descrierea probabilistica a actiunilor (incarcarilor) asteptate pe durata de viata a structurii. functia de hazard in forma sa finala este.

8) si. II. putem considera ca rapoartele dintre probabilitatile reale si nominale pentru cele doua proiecte sunt egale [6]  Pf .- descrierea matematica a starilor limita (stabilirea relatiilor incarcare-raspuns structural). cele doua proiecte pot fi comparate din punct de vedere al fiabilitatii structurale pe baza probabilitatilor nominale de cedare. daca abordarile folosite in analiza fiabilitatii a doua proiecte diferite sunt identicer. din acest motiv rezultatele analizelor de fiabilitate structurala reprezinta probabilitati nominale de cedare ce pot diferi de probabilitatile reale de cedare. S – efectul sectional al incarcarii. 42 . ce descrie capacitatea elementului structural. ce descrie cerinta impusa de incarcare asupra elementului structural. marimile ce sunt constante in timp. Pentru a include in probabilitatea de cedare si eroarea umana se apeleaza la formula probabilitatilor totale [6] Pf = (1 − PE )Pf .real  =    Pr oiect 1  Pf . in consecinta. Abordarea descrisa mai sus este rareori aplicabila in practica fara compromisuri si simplificari. sunt modelate ca variabile aleatoare. In analizele de fiabilitate structurala. Probabilitatea nominala de cedare nu include si posibilitatea producerii erorilor umane.real  P  f . No min al   Pf . Totusi. Problema de baza a fiabilitatii structurilor Se considera doua variabile aleatoare:   R – rezistenta sectionala.9) unde: PE – este probabilitatea de producere a erorii umane. stabilirea probabilitatii de cedare tinta si compararea valorilor obtinute cu aceasta. estimarea probabilitatilor de depasire a diferitelor stari limita pe baza informatiilor precedente folosind instrumente statistice si probabilistice. sau marimile a caror variatie in timp urmeaza o lege determinista. P1 – este probabilitatea de cedare a structurii conditionata de producerea erorii umane. No min al + PE P1 (II. No min al     Pr oiect 2 (II. Marimile ce variaza continuu si aleator in raport cu timpul sunt modelate ca procese stochastice (aleatoare).4.

2 este prezentat un exemplu de pozitionare a densitatilor de repartitie pentru cele doua variabile aleatoare. pozitia relativa a celor doua densitati de repartitie poate fi masurata prin: coeficientul central de siguranta.10) sau cu relatia de convolutie in raport cu r Pf = toate valorile r ∑ P[S > r ]⋅ P[r ≤ R < r + dr ] = ∫ [1 − FS (r )]⋅ f R (r )dr 0 ∞ (II. In concluzie. informatia este limitata si se reduce la primele doua momente ale lui R si S. probabilitatea de cedare se poate determina analitic cu relatia de convolutie in raport cu s [1]. probabilitatea de cedare.Obiectivul analizelor de fiabilitate este de a asigura. 43 . P [R < S] = Pf – probabilitatea de cedare structurala. producerea evenimentului [R > S] pe durata de viata a structurii (sau pe o durata de timp specificata). astfel. µ R − µ S . Figura II. In Figura II. Zona de suprapunere a densitatilor de repartitie este proportionala cu probabilitatea de cedare.3 si de dispersiile (sau abaterile standard). probabilitatea de cedare depinde si de forma celor doua densitati de repartitie (de tipul acestora). cresterea coeficientului central produce µS micsorarea zonei de suprapunere si scaderea probabilitatii de cedare.11). Astfel. Daca se cunosc repartitiile de probabilitate a celor doua variabile aleatoare. R si S si se face ipoteza ca cele doua variabile aleatoare sunt independente statistic.4 celor doua variabile aleatoare. Aceasta asigurare este posibila doar in termeni probabilistici. cresterea marjei de siguranta produce micsorarea zonei de suprapunere si scaderea probabilitatii de cedare. orice masura a sigurantei sau fiabilitatii trebuie sa depinda de pozitia relativa a mediilor celor doua variabile aleatoare R si S si de dispersiile acestora. [5]. µR . In consecinta. Pozitia relativa a celor doua curbe este determinata de mediile. [6] Pf = toate valorile s ∑ P[R ≤ s ]⋅ P[s ≤ S < s + ds ] = ∫ FR (s ) ⋅ f S (s )ds 0 ∞ (II. Pf depinde de coeficientul central de siguranta (sau de marja de siguranta) si de dispersiile (abaterile standard a) celor doua variabile aleatoare. in practica. cu o probabilitate suficient de mare. totusi. se determina:   P [R ≥ S] = Re – fiabilitatea structurala. R si S. Figura II. Teoretic. marja de siguranta. [4]. Aceasta creste daca cele doua densitati de repartitie se apropie si scade daca acestea se departeaza.

Densitatile de repartitie ale lui R1. s Figura II. se observa cresterea zonei de suprapunere odata cu scaderea mediei variabilei R2 fata de media variabilei R1 44 .3. R2 si S. f s f(s) f(r1) f(r2) r. f s f(s) f(r) r.f R. Densitatile de repartitie ale lui R si S f R.2. s Figura II.

12) (II. Densitatile de repartitie ale lui S1. M = R – S 45 . S M < 0 (R < S) Zona de cedare M = 0 (R = S) Suprafata de cedare (SL) M > 0 (R > S) Zona de comportare sigura R Figura II.f R. Figura II. M = R – S.6 avand primele doua momente date de [1]: µM = µR − µS 2 2 σ M = σ R + σ S2 (II. S2 si R.5. M ~ N(μM. Acesta este tot o variabila aleatoare de tip normal.5. s Figura II. Marja de siguranta. f s f(s1) f(s2) f(r) r. Se defineste marja de siguranta.4. σM). Figura II. σS). se observa cresterea zonei de suprapunere odata cu cresterea dispersiei variabilei S2 fata de dispersia variabilei S1 Exemplul 1: Se considera cele doua variabile aleatoare R si S de tip normal si independente statistic: R ~ N(μR. σR) si S ~ N(μS.13).

1.15) si (II.17). avand media zero si abaterea standard 1.16) rezulta ca: Pf = 1 − Φ (β ) (II. s.06 f R .15).17) este exacta pentru determinarea probabilitatii de cedare daca R si S sunt 46 . a distantei de la media acestei variabile aleatoare pana la originea sistemului de axe (M = 0). Pf se determina cu relatia  µ Pf = P(M ≤ 0 ) = FM (0 ) = Φ − M  σ M   µ  = 1 − Φ M  σ   M     (II.16) care este o masura. Din combinarea relatiilor (II.01 0 r. relatia (II. Relatia (II. f s.14).0. Se defineste indicele de fiabilitate. m Figura II. Tabel II. Densitatile de repartitie ale lui S.02 M>0 β∙σM =μM f(s) f(r) f(m) Pf =P(M<0) 0. M’ ~ N (0.6.17) reprezinta legatura directa dintre indicele de fiabilitate si probabilitatea de cedare. β β= µ − µS µM = R 2 σM σ R + σ S2 (II. unde Φ este functia de repartitie normala standard. f M M<0 0.1): M '= M − µM σM (II. Probabilitatea de cedare.03 0.04 0. R si M Se defineste variabila aleatoare redusa. M’ de tip normal. in unitati de abatere standard a lui M.05 0.07 0.

Se defineste coeficientul de siguranta. Parametrii repartitiilor lognormale alui lui R si S sunt: λ R ( S ) = µ ln R ( S ) = ln µ R (S ) 1 + VR2( S ) (II. Tabel II.0E-04 3. θ = R .80 7.00 5.19) se folosesc valorile mediane rm (sm) in locul ln R R ln S S valorilor medii μR (μS). ξθ).0E-02 2.26 1. Valoarea mediana rm (sm) a variabilei aleatoare R (S) este determinata cu relatia de calcul rm = e µ = e λ ( sm = e µ = e λ ). Acesta este tot o variabila aleatoare de tip S lognormal. Pf pentru R si S variabile aleatoare normale β Pf 0.7E-02 2.variabile aleatoare normale.1.0E-03 β Pf 3.33 1.0E-06 5.28 1.20) ξ R ( S ) = σ ln R ( S ) = ln (1 + VR2( S ) ) unde VR(S) este coeficientul de variatie al variabilei aleatoare R (S).09 1. Corespondenta intre indicele de fiabilitate.0E-05 4. ξS).21) (II. β si probabilitatea de cedare. Daca acestea nu sunt de tip normal. din relatia (II. aceasta devine λ R ( S ) = ln rm (s m ) 47 (II.0E-07 Exemplul 2: Se considera cele doua variabile aleatoare R si S de tip lognormal si independente statistic: R ~ LN(λR. θ ~ LN(λθ.23) .19) (II.0E-01 1.18).50 6.0E-01 1.22).72 1.3E-06 4.2E-05 4.75 1. cu parametrii repartitiei dati de [1]: λθ = λ R − λS 2 ξθ2 = ξ R + ξ S2 (II. este corect sa ne referim doar la marimea indicelui de fiabilitate.17) rezulta ca fiabilitatea structurala este: Re = 1 − Pf = Φ (β ) (II.9E-03 3. De asemenea.90 1. Daca in relatia (II.20 1. ξR) si S ~ LN(λS.70 1.

unde X = (X1. Daca folosim aproximarile rm ≈ μR (sm ≈ μS) si ξR ≈ VR (ξS ≈ VS).28)..29). β ce depinde de primele doua momente ale acestora: β= ln µ R − ln µ S VR2 + VS2 (II. .. functia de performanta este definita ca: M = R – S. problema de baza a fiabilitatii structurale trebuie reformulata in termenii acestor variabile. se considera ca variabilele aleatoare R si S sunt functii de alte variabile aleatoare. prin transformarea ln θ −λ θ ξθ (II.24) λθ = ln rm − ln sm = ln rm sm (II. Xn. ~N (0.1). Prin analogie cu exemplul 1. R si S sunt functii de variabilele aleatoare de baza X1... dar. indicele de fiabilitate β este in acest caz: β= λθ = 2 ξθ ξ R + ξ S2 ln rm sm (II. Pentru a generaliza abordarea si rezultatele din exemplele precedente. X2. Astfel. In acest scop. Xn) este vectorul variabilelor aleatoare de baza ale structurii. numite variabile aleatoare de baza. X2. in consecinta. Probabilitatea de cedare este egala cu:  ln 1 − λθ Pf = P[θ ≤ 1] = Fθ (1) = Φ   ξθ   −λ  = Φ θ   ξ   θ  λ  = 1 − Φ θ  ξ   θ r   ln m  sm    = 1 − Φ 2 2   ξR + ξS        (II.21) ia forma λθ = λ R − λ S si (II.. sm Variabila aleatoare lnθ este normala cu media λθ si abaterea standard ξθ.26) se obtine o noua variabila aleatoare de tip normal cu media 0 si abaterea standard 1. .27). se obtine urmatoarea relatie aproximativa pentru indicele de fiabilitate. Functia de performanta in spatiul variabilelor aleatoare de baza se mai poate scrie g (X). X2. functia de performanta se transforma in spatiul variabilelor aleatoare de baza: g = g (X1.. ce descrie performanta structurii sau a elementelor structurale in a respecta criteriile de proiectare (performata de a indeplini cerintele de proiectare). .. Xn).. deci. 48 .si relatia (II.. conform exemplului 1.25) in care raportul rm este coeficientul de siguranta median. se introduce functia de performanta (sau de stare).

Metoda este de ordinul I deoarece functia de performanta se dezvolta in serie Taylor si se pastreaza doar termenul liber si cel de ordinul I (termenul liniar). fiabilitatea (probabilitatea de comportare sigura) se determina cu relatia: Re = P[g (X ) ≥ 0] = pentru g (. calculul integralelor (II. μX2.dxn (II. .. stare limita   < 0. X2.Functia g (X) determina performanta sau starea structurii. [6]:  > 0. ….. FORM (First Order Reliability Methods) si metode avansate de ordin I..... X n ) < 0] = pentru g (.... xn )dx1dx2 . x2 . µ X . Din punct de vedere geometric. xn )dx1dx2 . X 2 . din cauza necunoasterii densitatii de repartitie a vectorului aleator X . Xn) in jurul unui punct a = μ = (μX1. X 2 . x2 ....32) este o sarcina nerealizabila.31) si (II. . g (X1....34). In mod evident. [6]: Pf = P[g (X ) < 0] = P[g ( X 1 . 49 . .33) Dezvoltarea in serie Taylor de ordinul I a unei functii de mai multe variabile. cedare  (II. Dezvoltarea in serie Taylor a unei functii f (x) in jurul unui punct a conduce la relatia [1]. Din acest motiv. s-au dezvoltat metode de ordin I.32)... g (X) = 0 este un punct. o curba. Metoda de ordin I cu momente de ordin II In literatura tehnica de limba engleza aceasta metoda poarta acronimul de FOSM (First Order Second Moment). in analiza fiabilitatii structurilor.. comportare sigura  g (X) = = 0.. o suprafata sau o hipersuprafata in spatiul cu 1.31) unde f x este densitatea de repartitie a vectorului aleator X si integrala se calculeaza in regiunea in care g(∙)<0. . In cele mai multe cazuri. 3 sau n dimensiuni. II.. Probabilitatea de cedare este egala cu probabilitatea ca functia de performanta sa aiba valori mai mici decat zero [1]. 1! 2! (II. [2]: g ( X 1 ..30). 2. astfel [1]. Metoda utilizeaza primele doua momente (media si dispersia) ale variabilelor aleatoare de baza. . X n ) ≅ g µ X . numita suprafata de cedare. )≥ 0 ∫∫ . [5]... µ X 1 2 ( n g   ) + ∑  ∂∂X  ⋅ (X   n i =1  i µ i − µ X + .∫ f X (x1 ..dxn (II.. [5].5.. )< 0 ∫∫ ..∫ f X (x1 . i ) (II. [2]: f (x ) ≅ f (a ) + f ' (a ) f ' ' (a ) 2 ⋅ (x − a ) + ⋅ ( x − a ) + .. ecuatia de stare limita.... μXn) conduce la relatia [1].

[4]. . pentru i = j 0. Alegerea punctului in jurul caruia se va dezvolta functia afecteaza estimatiile indicelui de fiabilitate..Din relatia (II. se obtin primele doua momente ale functiei g (X1.. pentru i ≠ j (II. Xn) are o repartitie normala.17).. Indicele de fiabilitate.35)   ∂g  ⋅   ∂X j µ    ⋅ ρ ij ⋅ σ X ⋅ σ X  µ i 2 σ g ≅ ∑ ∑   ∂g i =1 j =1 ∂X  i n n   ∂g  ⋅   ∂X j µ  j (II.   3 50 . Exemplu: Fie functia de performanta g (X ) = X 1 ⋅ X 2 − 2X 3 .34). Derivatele partiale ale functiei g in raport cu cele trei variabile sunt:  ∂g    ∂X  = X 2 .37) si coeficientul de corelatie este: ρ ij = Cov(X i . [2].   1  ∂g   ∂X  2   = X1 ...36). Dezvoltarea functiei in jurul punctului de medie este o practica obisnuita.. g (X1. μX2 si μX3 si dispersiile σX1 = σX2 = σX3 = σX. µ X 1 2 n ) n n    ⋅ Cov(X i . µ X . . Daca functia de performanta.41). X j ) = E X i − µ X X j − µ X i [( )( j )] = E[X i ⋅ X j − µX ⋅ µX i ] j (II. X2. folosind definitiile mediei si dispersiei.40). dar nu exista niciun motiv pentru a proceda doar in acest mod... j Daca variabilele aleatoare Xi si Xj sunt independente statistic. [8]:  ∂g σ ≅ ∑  i =1 ∂X  i 2 g n  2  ⋅σ X  µ 2 i (II. X2. Xn) [1]. atunci este valabila relatia (II.39) si dispersia este [1]. [2]: µ g ≅ g (µ X .. In relatia (II. atunci ρ ij =  1. asa cum se arata si in exemplul urmator. X2 si X3 sunt variabile aleatoare independente avand mediile μX1. X j ) = ∑ ∑  ∂g   i =1 j =1 ∂X  i µ (II. [5]: β= µg σg (II.. β.36) covarianta este data de relatia Cov(X i . X j ) σ X ⋅σ X i (II. β este definit ca raportul intre media si abaterea standard a functiei de performanta structurala [1].    ∂g    ∂X  = −2 . unde X1.38).

41): β= µX ⋅ µX − µX µg . Metoda de ordin I cu momente de ordin II are urmatoarele dezavantaje [1]. conform relatiei (II. Se observa ca se obtin doua functii liniarizate de performanta notate cu gL (X).7 se prezinta un exemplu de functie de performanta liniarizata prin dezvoltarea sa in serie Taylor in jurul punctului de medie. 51 - . µ X ) . se pot introduce erori semnificative prin neglijarea termenilor de ordin superior. daca g (X) este neliniara.. [6]: functia de performanta g(X) se liniarizeaza pentru valorile medii ale variabilelor aleatoare de baza. media functiei de performanta este  2    1 2 µg = µX ⋅ µX − µX 1 2 3 si dispersia sa (conform relatiei (II. [2]. conform relatiei (II. = 2 2 σ g σ X µX + µX + 4 1 2 3 1 2 3 µ   Daca se considera a =  µ X . se folosesc formulari mecanice diferite ale functiei de performanta (de ex. g (X). x2*). media functiei de performanta este 1 2 3 µ g = µ X ⋅ µ X − 2µ X 1 2 3 si dispersia sa (conform relatiei (II. (μX1. 2 1 1 2 3 1 2 Indicele de fiabilitate rezulta (relatia II.Fie a = (µ X . In acest caz. pentru aceeasi problema. μX2) si in jurul unui punct ce apartine functiei de performanta. = 2 2 σ g σ X µX + µX + 4 1 2 3 1 2 Se observa ca indicele de fiabilitate difera in functie de alegerea punctului in jurul caruia se face dezvoltarea in serie Taylor a functiei de performanta. 2 1 1 2 3 1 2 Indicele de fiabilitate rezulta (relatia II. tensiuni vs. Si din aceasta reprezentare se observa caracterul arbitrar al alegerii punctului de medie ca punct in jurul caruia se face dezvoltarea in serie Taylor.35). (x1*. eforturi sectionale).35). µ X . µ X .40)) este 2 2 2 2 2 2 2 2 2 σ g = µ X ⋅ σ X + µ X ⋅ σ X + 4σ X = σ X (µ X + µ X + 4) . [5]. metoda poate conduce la rezultate diferite daca. In Figura II.41): β= µ X ⋅ µ X − 2µ X µg . De ce mai multe ori punctul de medie nici nu apartine functiei de performanta. X  .40)) este 2 2 2 2 2 2 2 2 2 σ g = µ X ⋅ σ X + µ X ⋅ σ X + 4σ X = σ X (µ X + µ X + 4) . ceea ce contravine conceptului clar de unicitate a indicelui de fiabilitate pentru un element structural dat.

6. 1): 52 . Metode avansate pentru analiza fiabilitatii structurilor in teoria FORM II.7. Din aceste motive.1. in variabile reduse standard. μX2) – triunghiul rosu-. Cazul variabilelor normale necorelate Pentru a obtine o marime invarianta a indicelui de fiabilitate. metoda ignora complet informatia privind repartitia de probabilitate pentru variabilele aleatoare de baza. x2*) – dreptunghiul albastru. metoda este imbunatatita prin dezvoltarea de metode avansate. Xi. 5 4 3 2 * x21 s=x 2 g (X) = 0 gL (X) = 0 Contururi ale lui fX μx1 * 0 -1 μx2 * r=x 1 1 3 5 -5 -3 -1 x1 * -2 -3 -4 -5 Figura II. un prim pas (dar nu suficient) este de a transforma toate variabilele aleatoare normale necorelate. Xi’ ~ N (0.- metoda produce valori ale indicelui de fiabilitate care nu sunt invariante la schimbarea punctului de liniarizare.6. β. si in jurul punctului de coordonate (x1*. Liniarizarea functiei de performanta g (X) prin dezvoltarea in serie Taylor in jurul punctului de coordonate (μX1. gL (X) este functia de performanta liniarizata II.

se obtine urmatoarea relatie intre R’ si S’ ce descrie suprafata de cedare. Rezulta ca lungimea AB este egala cu x = d ⋅ tgα = d ⋅ R . Daca ρij < 0. σS σS (II.. Marja de siguranta. 53 . sau daca FXiXj > 0.2. se poate ignora corelatia si variabilele aleatoare de baza pot fi tratate ca independente.42) se numeste transformarea Hasofer-Lind si are urmatoarele consecinte [1]. σ X = 1 ..8 se duce perpendiculara OA pe latura AB.8: S ' = R' σ R µR − µS + σS σS µ − µS σR si cu taietura R pe axa s (s’). σS Aplicand teorema lui Pitagora in triunghiul OAB se obtine distanta de la originea sistemului de axe r’s’ la suprafata de cedare.43).45). Transformarea Hasofer-Lind poate fi efectuata daca variabilele aleatoare de baza. prin transformarea functiei original.99 si ρij < 0. d [1]. Figura II.X i '= Xi − µX i σX (II. g (X) in spatiul X’ al variabilelor aleatoare reduse. . Xi sunt normale si necorelate (sau independente liniar). i Relatia (II. Folosind transformarea Hasofer-Lind. R – σR σS S. se S − µS R − µR definesc variabilele aleatoare reduse standard: R' = si S ' = . x2 . ' i - ' ' densitatea de repartitie multivariata. Prin prelucrarea functiei de performanta in spatiul variabilelor aleatoare reduse. functia de performanta g(X) se transforma in g(X’). xn ) in spatiul X’ este de tip normal standard. Unghiul AOB este egal cu unghiul α pe σ care il face dreapta M’ = 0 cu axa Or’.. f X (x1' .7.42). Pentru a ilustra modul de operare al transformarii Hasofer-Lind.44) ceea ce reprezinta o dreapta cu panta In Figura II. se considera functia de performanta M = R – S (problema marjei de siguranta). se transforma in spatiul variabilelor aleatoare reduse si devine: M ' = µ R + R 'σ R − µ S − S 'σ S (II. [6]:  µ − µS d 2 + d 2 ⋅ tg 2α =  R  σ S    ⇒d =   2 µR − µS σS σ2 1+ R σ S2 = µR − µS 2 σ R + σ S2 (II. [2]: unitatea de masura in orice directie a spatiului X’ este abaterea standard a variabilei reduse standard.

r' 5 O 1 Figura II. Functiile de performanta M = 0 si M’ = 0 in spatiul rs.9. In cadrul metodelor avansate de analiza a fiabilitatii structurilor in teoria FORM. β se defineste ca distanta minima de la originea spatiului variabilelor aleatoare reduse la suprafata de cedare reprezentata in acelasi spatiu. Acest indice de fiabilitate se numeste indice geometric sau indice Hasofer-Lind. s' M’ = 0 M=0 M’ < 0 zona de cedare A x B µR − µS σS d α α -5 -3 -1 0 M’ > 0 zona de comportare sigura 3 r. masura fiabilitatii (sigurantei) prin indicele de fiabilitate. β. 5 s.8. Se observa ca. pentru cazul in care R si S sunt variabile aleatoare normale necorelate. respectiv r’s’ 54 . daca distanta d creste. distanta d este egala cu indicele de fiabilitate. la cresterea distantei d se mareste zona de cedare si probabilitatea de cedare creste. zona de cedare (M’ < 0) scade si probabilitatea de cedare scade. Figura II.Distanta de la originea spatiului variabilelor aleatoare reduse r’s’ la suprafata de cedare (M’=0) este o masura a fiabilitatii structurale.

[2]: g σ X ⋅ X 1' + µ X . Pe masura ce suprafata de cedare (II. zona de cedare g (X1’. Functia de stare (de performanta) (II.47) unde X1 si X2 sunt variabile aleatoare normale necorelate. Aceasta distanta minima este folosita ca masura a fiabilitatii structurale. masura a fiabilitatii g (X1’. X2’) < 0. se considera cazul bidimensional: g (X ) = X 1 − X 2 (II. Transformarea Hasofer-Lind va produce o densitate de repartitie bivariata standard. descreste si probabilitatea de cedare. Pentru o intelegere mai buna a conceptelor. punctul de pe suprafata de cedare situat la distanta minima fata de origine este cel mai probabil punct de cedare (punct de verificare. X2’) = 0 dmin – distanta minima.10: g (X') = σ X ⋅ X 1' + µ X − σ X ⋅ X 2' − µ X 1 1 2 2 (II. Pf. Pozitia suprafetei de cedare poate fi exprimata prin distanta minima de la hipersuprafata. creste. a carei contururi sunt reprezentate in Figura II.9. Figura II. zona de comportare sigura. ecuatia ce descrie suprafata de cedare este [1].10.σ X ⋅ X n' + µ X = 0 1 1 21 2 n n ( ) (II.47) se transforma in spatiul variabilelor aleatoare reduse sub forma. g(X)>0.. pozitia suprafetei de cedare in raport cu originea spatiului variabilelor aleatoare reduse determina masura fiabilitatii.48). 55 . Definirea indicelui geometric de fiabilitate Revenind la hiperspatiul cu n dimensiuni al variabilelor aleatoare reduse.46) se apropie de originea hiperspatiului. deci. X2’) > 0 x 1' Figura II..46). . punct de proiectare). σ X ⋅ X 2' + µ X .. g(X)=0 pana la originea hiperspatiului variabilelor aleatoare reduse.100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 x 2' g (X1’.

Punctul de verificare. Conceptele descrise anterior pentru cazul bidimensional raman valabile si in cazul general ndimensional. se determina normala unitara si cei doi cosinusi diectori.10. x2’) este reprezentata prin contururile sale ce formeaza cercuri.α1 normala unitara α2 g (X’) < 0 – zona de cedare x 5' 2 4 3 2 g (X’) = 0 Contururi ale fX’ (x1’. x2’) .cercuri P x1 ’ * 1 0 β x2 ’ * O 1 3 x1' 5 -5 -3 -1 -1 -2 -3 -4 -5 Figura II. X 2 . β. Determinarea indicelui de fiabilitate. densitatea de repartitie bivariata normala standard.. Avand in vedere ca variabilele aleatoare sunt normale. este valabila relatia intre indicele de fiabilitate si probabilitatea de cedare.. fX’ (x1’. Corespunzator dreptei OP. in care sunt n variabile aleatoare normale necorelate de baza. corespunde distantei minime de la origine la suprafata de cedare. sau cel mai probabil punct de cedare este P.10. Suprafata de cedare. Abaterea standard este egala cu unitatea si in directia OP ce defineste indicele de fiabilitate. de coordonate (x1’*. Acesta se masoara perpendicular pe suprafata de cedare. deci corespunde distantei minime de la origine la suprafata de cedare.. x2’*). β. Variabilele aleatoare reduse sunt caracterizate de mediile μX1’(2’) = 0 si de abaterile standard σX1’(2’) = 1. Pf = Φ (− β ) . astfel incat distanta de la origine la suprafata de cedare devine egala cu indicele de fiabilitate. 56 . g (X ) = X 1 − X 2 In Figura II. . g (X’) = 0 este reprezentata de o dreapta. aceasta distanta minima masoara indicele de fiabilitate geometric. β in cazul bidimensional. X = {X 1 . suprafata corespunzatoare conditiei g (X’) < 0 este zona de cedare si suprafata corespunzatoare conditiei g (X’) > 0 este zona de comportare sigura. X n } . g(X’)=0. α1 si α2.

din care rezulta coordonatele punctului de proiectare. g (X’) = 0. Relatia (II.49) cu conditia ca [1]. - punctul de pe suprafata de cedare de coordonate X’* = (x1’*. D. indicele de fiabilitate. …. x2’*. X’ si suprafata de cedare este reprezentata de un hiper-plan. Cea mai importanta contributie in marimea probabilitatii de cedare.. pana la originea spatiului variabilelor aleatoare reduse este: D = x1 ' 2 + x2 ' 2 +. xn’) de pe suprafata de cedare. ….49) si (II.6. acest punct corespunde maximului densitatii de probabilitate (sau maximei verosimilitati) din domeniul de cedare.49) arata ca indicele de fiabilitate este dat de distanta minima intre originea hiperspatiului variabilelor aleatoare reduse si suprafata de cedare. Conditia (II. unde xi’ (i=1. sunt satisfacute se numeste punct de proiectare (sau de verificare). x2’. sa apartina suprafetei de cedare.50) impune ca punctul de coordonate (x1’. provine din zona de cedare apropiata de punctul de proiectare. β = min D. de la un punct de coordonate X’ = (x1’. g (X’) = 0. cu o restrictie g (X’*) = 0. Pf. deci. min D. (II. si este proiectia originii hiperspatiului pe suprafata de cedare. de la origine.51). Indicele de fiabilitate. X’*. x2’. 2.50).50) se face pe baza urmatorului rationament [1]. II. …. Abordarea se reduce la o problema de minimizare. [2] β = min ∑ xi ' 2 = min (X'T ⋅X') n i =1 1/ 2 (II. xn’) fata de care se masoara. Functie liniara de cedare In cazul in care functia de cedare.1. Cazul general este n-dimensional.50). 57 . X’* si indicele de fiabilitate. g (X) este de tip liniar.1.. xn’*) ce este situat la distanta minima fata de originea spatiului variabilelor aleatoare reduse se obtine prin minimizarea functiei D cu conditia ca g (X’*) = 0. …. n) reprezinta coordonatele unui punct de pe suprafata de cedare si X’ este vectorul coordonatelor punctului.49) si (II. β este definit de relatia [1]. Punctul pentru care cele doua relatii. [2] g (X') = 0 (II. + xn ' 2 = ∑ xi ' 2 = (X'T ⋅X') n i =1 1/ 2 (II. [2]: distanta. In continuare se prezinta procedura de determinare a indicelui de fiabiliate pentru functii liniare si neliniare de cedare (de performanta). se determina o relatie directa intre coordonatele punctului de verificare si indicele de fiabilitate.Variabilele aleatoare de baza se transforma in spatiul n-dimensional standardizat. Justificarea relatiilor (II. se noteaza cu X’*.

[5]. xi’* ale punctului de proiectare (de verificare):  ∂g  '   ∂xi xi '* = −α i ⋅ β = −         2 ∑   ∂g ' i =1 ∂x  i n ⋅β (II. [6]: se determina componentele. orientat spre originea spatiului ndimensional. de unde se determina indicele de fiabilitate.54). se determina lungimea totala. g(X’*)=0. astfel incat procedeul de determinare a setului de coordonate xi’* este direct. l a vectorului normal pe hiperplanul g (X’) = 0: l = ∑ ci2 i =1 n (II.dar pentru o perspectiva geometrica intuitiva se poate face referire la Figura II. care conduce la o suprafata liniara de cedare (un hiperplan in spatiul variabilelor aleatoare reduse).52). ca in cazul functiei neliniare de cedare. si nu iterativ. cosinusii directori nu se schimba odata cu pozitia normalei unitare in lungul suprafetei de cedare. αi ai vectorului normal pe hiperplanul g (X’) = 0: ci = l  ∂g  '  ∂x  i         2 αi = ∑   ∂g ' i =1 ∂x  i n (II.10 care priveste cazul bidimensional. pe hiperplanul g (X’) = 0: ci = λ ∂g ∂xi ' (II. β: n  ∂g  − ∑ x i '* ⋅   ∂x '   i =1  i * β = −∑ xi '* ⋅α i = i =1 n  ∂g   ∑   i =1 ∂x '  i * n 2 = − X '*T ⋅α (II. - se determina coordonatele.55).56).53). 58 . unde λ este o constanta arbitrar aleasa. - se determina cosinusii directori.55) apare semnul minus deoarece cosinusii directori sunt componente ale normalei orientate spre origine iar coordonatele sunt orientate dinspre origine. se inlocuiesc coordonatele xi’* in functia liniara de cedare. Pentru o functie liniara de cedare. ci ale vectorului normal. Calculul coordonatelor punctului de verificare si a indicelui de fiabilitate se face in urmatorii pasi [1]. in relatia (II.

gL(X’)=0 intr-un punct de proiectare ales arbitrar in spatiul variabilelor reduse. g (X1. In schimb. Functie neliniara de cedare In cazul unei functii neliniare de cedare. β -80 -100 g (X’) > 0 Zona de comportare sigura x 1' Figura II.1. Xn).II. β cu care se recalculeaza coordonatele punctului de proiectare. Se aproximeaza suprafata neliniara de cedare g(X’)=0 printr-un hiperplan tangent. Urmarind pasii descrisi pentru functia liniara. …. se determina valoarea indicelui de fiabilitate. Figura II.11. considerand noile valori ale coordonatelor punctului de proiectare ca punct in jurul caruia se face dezvoltarea in serie Taylor de ordinul I a suprafatei neliniare de cedare. g(X’).6. Aproximarea suprafatei neliniare de cedare printr-un hiperplan tangent intr-un punct de proiectare ales arbitrar de coordonate xi’* Pentru cazul general in care se considera o functie neliniara de cedare cu n variabile aleatoare. [2]: 59 . 100 80 60 40 20 x 2' g (X’) = 0 Punct de proiectare de coordonate (x1’*. X2. se pastreaza definitia indicelui de fiabilitate geometric ca distanta minima de la origine la suprafata de cedare in spatiul variabilelor aleatoare reduse [1]. atunci se considera ca s-au obtinut valorile reale ale indicelui de fiabilitate si ale coordonatelor punctului de proiectare. se reia calculul. daca valorile recalculate ale coordonatelor punctului de proiectare difera de coordonatele punctului ales initial. Astfel. Aproximarea se obtine numeric prin dezvoltarea functiei de cedare in serie Taylor de ordinul I in jurul punctului de proiectare ales.11 (figura este valabila doar pentru cazul bidimensional). valoarea indicelui de fiabilitate. Daca valorile recalculate ale coordonatelor punctului de proiectare se apropie suficient de mult de coordonatele punctului ales initial. Calculul se repeta pana la obtinerea convergentei. problema revine la cazul functiei liniare de cedare. x2’*) -20 -40 0 gL (X’) = 0 Indice de -60 fiabilitate.2. β se obtine iterativ.

pentru i = 1.57) cu conditia ca g (X ) = 0 (II.61). [2]:   ∂g   '    α * =  ∂xi * .. X’* . n (II. Primele “n” ecuatii ale sistemului (II. Observatii: in sistemul de ecuatii (II. 60 . Ecuatia “n+1” a sistemului (II.vectorul coordonatelor punctului de proiectare in coordonate reduse.57) si (II. de unde se determina valoarea indicelui de fiabilitate.60). n  i 2  n  ∂g   ∑ '    i =1 ∂x   i *  g (x '* .59) provin din aproximatia de ordin I (liniara) a suprafetei de cedare. cu care obtinem proiectiile indicelui de fiabilitate pe axele spatiului variabilelor aleatoare reduse: xi'* = −α i* ⋅ β .vectorul coordonatelor punctului de proiectare in coordonate initiale. n i i i i (II. cat si in spatiul variabilelor aleatoare originale.60) se folosesc pentru a determina coordonatele punctului de proiectare in spatiul variabilelor aleatoare originale: xi* = µ X + xi'* ⋅ σ X = µ X − α i* ⋅ β ⋅ σ X .60) se introduc in cea de a “n+1” ecuatie a sistemului (II.58) este echivalenta cu g(X)=0. Coordonatele obtinute din relatia (II. pentru i = 1. pentru i = 1.59). Coordonatele obtinute din relatia (II.58).59) poate fi scrisa atat in spatiul variabilelor aleatoare reduse.58) se obtine prin metode de optimizare neliniara. Se folosesc notatiile: X* . semnul * indica faptul ca evaluarea cantitatilor se face pentru punctul de proiectare. Solutia se obtine iterativ prin rezolvarea urmatorului sistem de “n+1” ecuatii [1]. x '* ) = 0 1 2 n  (II.59) determina cosinusii directori. β. Relatia (II. primele “n” ecuatii ale sistemul (II.59).. x '* . Solutia ecuatiilor (II.β = min ∑ xi ' 2 i =1 n (II..59). .

Se determina variabilele aleatoare in coordonate reduse: X i' = Xi − µX i σX . µ X − α 2 ⋅ β ⋅ σ X . In Figurile II.59). Se repeta pasii 1-4 pana se obtine convergenta (coordonatele punctului de proiectare din pasul 1 sunt suficient de apropiate de coordonatele din pasul 4.. dar se poate incepe cu orice alt set de coordonate ales pe baza experientei.. se accepta o diferenta de 5% . derivatele partiale pot fi scrise ca:  ∂g  '  ∂x  i   ∂g ∂xi     =  ∂x ⋅ ∂x '  = σ X  i * *  i i  ∂g ⋅  ∂x  i    * (II. rescrisa in spatiul variabilelor aleatoare originale.59) este urmatorul [1].64). X 61 . i = 1.c) se prezinta un exemplu de reprezentare grafica a evolutiei rezultatelor iteratiilor pentru o functie neliniara de cedare in spatiul variabilelor aleatoare initiale (de baza).12 (a.b. n (II.67). i 2. n i i (II. Algoritmul numeric de rezolvare a sistemului de ecuatii (II. De obicei se incepe cu valorile medii ale variabilelor aleatoare de baza. . [2]: 1. Folosind valoarea indicelui de fiabilitate. alternativ. se gasesc coordonatele unui nou punct de proiectare: xi* = µ X − α i* ⋅ β ⋅ σ X . µ X − α 2 ⋅ β ⋅ σ X .66). 4.63). 3.. β determinata in pasul 3. coordonatele obtinute cu relatia (II. functia de cedare descrisa de ceea de a “n+1”-a ecuatie a sistemului (II. Se evalueaza cosinusii directori in punctul de proiectare:  ∂g  '  ∂x  i    *    * 2 α i* = ∑   ∂g ' i =1 ∂x  i n .65). alternativ.10%).- αi* sunt cosinusii directori ai hiperplanului tangent in punctul de proiectare in sistemul de coordonate reduse. devine: * * g µ X − α 1* ⋅ β ⋅ σ X . astfel. µ X − α n ⋅ β ⋅ σ X 1 1 2 2 n [( )( ) ( n )] = 0 (II. µ X − α n ⋅ β ⋅ σ X 1 1 2 2 n [( )( ) ( n )] = 0 (II.62).. 5.61) se introduc in relatia g(X*)=0. n (II. i = 1.. . Se alege un set de valori initiale pentru coordonatele punctului de proiectare in spatiul variabilelor aleatoare initiale (de baza). de unde se determina valoarea β.. i = 1. Pentru determinarea valorii indicelui de fiabilitate β se rezolva urmatoarea ecuatie: * * g µ X − α 1* ⋅ β ⋅ σ X .

g (X. P. in spatiul variabilelor aleatoare de baza.c). Functia neliniara de cedare.12a.Y)=0 P iter 1 P iter 2 Plan tangent iter 1 Plan tangent iter 2 X Figura II. P. Functia neliniara de cedare. in iteratia 2 (cruce rosie) si planul tangent in interatia 2. punctul de proiectare.12b. X’ si Y’ se prezinta in Figurile II.Y)=0 P iter 2 P iter 3 Plan tangent iter 2 Plan tangent iter 3 X Figura II.b. in spatiul variabilelor aleatoare de baza. dar in spatiul variabilelor aleatoare reduse. g (X. punctul de proiectare. Y g(X.13 (a. in iteratia 2 (cruce rosie) si planul tangent in iteratia 2 Y g(X. P. in iteratia 3 (dreptungi verde) si planul tangent in iteratia 3 62 . Y). punctul de proiectare. Y). P.si Y. punctul de proiectare. in iteratia 1 (cerc rosu) si planul tangent in interatia 1. Aceeasi evolutie.

in iteratia 1 (cerc rosu) si planul tangent in interatia 1. in spatiul variabilelor aleatoare reduse. Functia neliniara de cedare.Y g(X. intrucat punctele de proiectare in iteratiile 3 si 4 coincid 4 2 0 -4 -2 -2 0 -4 -6 -8 -10 -12 Y' X' 2 4 6 g(X'. punctul de proiectare.12c. Y). P.13a. Functia neliniara de cedare. Y’). P. in iteratia 4 (X albastru). se observa ca exista converenta.Y)=0 P iter 3 P iter 4 Plan tangent 3 X Figura II. punctul de proiectare. in spatiul variabilelor aleatoare de baza. P. in iteratia 3 (dreptungi verde) si planul tangent in interatia 3.Y')=0 P iter 1 P iter 2 Plan tangent iter 1 Plan tangent iter 2 8 Figura II. punctul de proiectare. in iteratia 2 (cruce rosie) si planul tangent in iteratia 2 63 . g (X. P. g (X’. punctul de proiectare.

Y’). punctul de proiectare. deoarece cosinusii directori ai suprafatei 64 . intrucat punctele de proiectare in iteratiile 3 si 4 coincid Daca functia de cedare este liniara. in iteratia 4 (X albastru). g (X’.13c.59) se face direct. in spatiul variabilelor aleatoare reduse. Y’). punctul de proiectare. in iteratia 3 (dreptungi verde) si planul tangent in interatia 3. se observa ca exista converenta. pasul 1 din algoritm nu mai este necesar si obtinerea solutiilor sistemului de ecuatii (II. P. Functia neliniara de cedare. in iteratia 3 (dreptungi verde) si planul tangent in iteratia 3 4 2 0 -4 -2 -2 0 -4 -6 -8 -10 -12 Y' X' 2 4 6 g(X'. P.4 2 0 -4 -2 -2 0 -4 -6 -8 -10 -12 Y' X' 2 4 6 g(X'. punctul de proiectare.Y')=0 P iter 2 P iter 3 Plan tangent iter 2 Plan tangent iter 3 8 Figura II. in spatiul variabilelor aleatoare reduse. fara iteratii. Functia neliniara de cedare.13b. punctul de proiectare. in iteratia 2 (cruce rosie) si planul tangent in interatia 2.Y')=0 P iter 3 P iter 4 Plan tangent iter 3 8 Figura II. P. P. g (X’.

14c. Daca valoarea lui αi este mare. Figura II. probabilitatea de cedare este subestimata sau supraestimata. Factori de sensibilitate Cosinusii directori.14a. daca suprafata de cedare este concava spre origine. atunci zona reala de cedare delimitata de suprafata de cedare g (X’) = 0 este mai mica decat zona aproximativa de cedare delimitata de planul tangent in punctul de proiectare. suprafata de cedare concava Figura II. Pf supraestimata. Totusi. atunci sensibilitatea functiei de 65 . atunci zona reala de cedare delimitata de suprafata de cedare g (X’) = 0 este mai mare decat zona aproximativa de cedare delimitata de planul tangent in punctul de proiectare.14d. suprafata de cedare convexa II. αi indica sensibilitatea functiei de cedare g (X’) in punctul xi’* la variatia variabilei aleatoare de baza corespunzatoare. Daca valoarea lui αi este mica. cosinusii directori ai hiperplanului tangent in punctul de proiectare ales depind de coordonatele acestuia si obtinerea solutiilor sistemului de ecuatii (II.14b. este adevarata relatia intre indicele de fiabilitate si probabilitatea de cedare. Interpretand probabilitatea de cedare ca valoarea integralei densitatii multivariate de repartitie a variabilelor aleatoare de baza evaluata pentru zona de cedare. Pf = Φ(− β ) .59) se face iterativ.14b. si probabilitatea de cedare este supraestimata [1].3. Deoarece variabilele aleatoare de baza sunt normale si necorelate. Daca functia de cedare este neliniara. Xi. Pf subestimata. Figura II. in functie de forma suprafetei de cedare (concava sau convexa). relatia precedenta introduce aproximari ale probabilitatii de cedare. g (X’) < 0 80 Zona de cedare 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 100 x 2' g (X’) < 0 80 60 Zona de cedare Plan tangent g (X’) = 0 x 1' 100 x 2' 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 g (X’) = 0 Plan tangent x 1' Figura II.14. Figura II. datorita neliniaritatii functiei de cedare (si implicit a suprafetei de cedare). Daca suprafata de cedare este convexa. atunci variatii reduse ale variabilei aleatoare de baza Xi produc variatii ample ale functiei de cedare g (X’). Figura II. Figura II. Astfel.liniare de cedare sunt constanti (nu depind de coordonatele punctului de proiectare ales).1.6.14a. si probabilitatea de cedare este subestimata.

. Folosind acest concept putem defini [1]. [2]. x2’ α1 α2 1 x2’ g(X’)=0 g(X’)=0 α2 x1’ α1 1 x2’ x1’ * * x2’* x1’ x1’ * Figura II. β daca o variabila aleatoare de baza este inlocuita cu o constanta.69)... xn ) + ∑ (X i − xi* )⋅   ∂X i =1  i   + .6. cazul cosinusilor directori cu valori diferite II. . X n ) ≅ g (x1* .. [6]: sensibilitatea omisiunii – efectul asupra indicelui de fiabilitate. se obtine relatia [1]: n  ∂g * * g ( X 1 ..14c.70) 66 . x2 ..  * (II. Interpretarea metodei de ordinul I pentru analiza fiabilitatii Dezvoltand functia de cedare (de performanta).1.. X 2 .. primul termen din relatia (II. g (X) in serie Taylor in jurul punctului X* situat pe suprafata de cedare (astfel incat g (X*) =0).  * (II. X n ) ≅ ∑ (X i − xi* )⋅   ∂X i =1  i   + ..cedare la variatia variabilei aleatoare de baza Xi este redusa si acest fapt poate fi interpretat ca un semnal ca aceasta sa fie tratata mai degraba ca o constanta.68) dispare.4. . sensibilitatea ignorantei .efectul asupra indicelui de fiabilitate.. Cosinusii directori ai suprafetei de cedare g(X’)=0 in punctul de proiectare. .. Se pot demonstra urmatoarele identitati: X i − xi* = µ X + σ X ⋅ X i '− µ X − σ X ⋅ xi'* = σ X ⋅ (X i '− xi'* ) i i i i i (II. β daca o constanta este inlocuita cu o variabila aleatoare. Cosinusii directori ai suprafetei de cedare g(X’)=0 in punctul de proiectare.14c. Dar.68). cazul cosinusilor directori cu valori apropiate Figura II.. X 2 . intrucat punctul X* este situat pe suprafata de cedare (g (X*) =0). si functia de cedare se rescrie ca [1]: n  ∂g g ( X 1 ..

 ∂g   ∂X  i   ∂g ∂X i'  1  =   ∂X ' ⋅ ∂X  = σ  i * X *  i i  ∂g  ⋅  ∂X '    i * (II. In cazul unei functii liniare de cedare. Lipsa de invarianta si estimarea corecta a indicelui de fiabilitate sunt rezolvate daca aproximarea de ordin I este evaluata intr-un punct de pe suprafata de cedare. pentru functii de cedare echivalente.71) rezulta ca [1]: n  ∂g  g ( X 1 . cat si folosind algoritmul de calcul prezentat anterior la punctul 6. valoarea indicelui de fiabilitate se poate determina atat analitic. ....1. 67 . folosirea punctului de medie in aproximarea de ordin I conduce la lipsa de invarianta a indicelui de fiabilitate pentru functii de cedare cu formulari echivalente. Din relatiile (II.76).72).71). s-au obtinut indici de fiabilitate cu valori diferite. Asa cum s-a aratat anterior. apar erori semnificative deoarece raportul g nu este in mod necesar σg distanta minima de la suprafata de cedare la originea spatiului variabilelor reduse.69)…(II.S = 0 si R/S=1.2.75).. Mai mult. Asadar.72).74) se determina raportul intre media si abaterea standard a functiei de cedare [1]: µg = σg n  ∂g  − ∑ xi'* ⋅   ∂X '   i =1  i *  ∂g  ∑ '    i =1 ∂X  i * n 2 (II. Se observa ca relatia (II. R . X n ) ≅ ∑ (X i '− xi'* )⋅   ∂X '  + .73) 2 si dispersia functiei de cedare (tinand cont de faptul ca σ X = 1 ) n  ∂g   ∂g  2 σ ≅ ∑  '  ⋅ σ X =∑  '   ∂X    i =1 i =1 ∂X  i *  i * 2 g n ' i 2 2 (II. Din relatia (II.56) de determinare a indicelui de fiabilitate. cand se foloseste punctul de medie in aproximarea de ordin I a functiei µ neliniare de cedare. X 2 . Se considera o functie liniara de cedare: g (X ) = a0 + ∑ ai X i n i =1 (II. Din relatiile (II.  i =1  i * (II.74).73) si (II.. se determina media functiei de cedare (tinand cont de faptul ca µ X = 0 ) ' i µ g ≅ −∑ xi'* ⋅   i =1 n  ∂g   '   ∂X i * ' i (II.75) este identica cu relatia (II.

77) si dispersia functiei de cedare este data de relatia 2 σ g = ∑ (ai ⋅ σ X n i =1 i ) 2 (II.82).Egaland cu zero relatia (II.1.2.83) i de unde se determina valoarea indicelui de fiabilitate [1]: β= a 0 + ∑ ai ⋅ µ X i =1 * ∑ ai ⋅ α i ⋅ σ X i =1 n i n i = a 0 + ∑ ai ⋅ µ X n ∑ ai ⋅ σ X i =1 n i =1 i n ( ) ∑ (a ⋅ σ ) 2 i i =1 i = a 0 + ∑ ai ⋅ µ X n ∑ (a ⋅ σ ) n i =1 i Xi i =1 i (II. 2 2 Xi 68 .81).80) in relatia generala de calcul (II.64) [1]: α i* = ai ⋅ σ X n i =1 i ∑ (ai ⋅ σ X i ) 2 (II.78). se evalueaza mai intai derivatele partiale necesare determinarii cosinusilor directori la suprafata de cedare:  ∂g    ∂X '  = σ X   i * i  ∂g ⋅  ∂X  i   = ai ⋅ σ X  * i (II.84). Cosinusii directori la suprafata de cedare in punctul de proiectare se determina prin introducerea relatiei (II.82) se obtine a0 + ∑ ai ⋅ µ X = ∑ ai ⋅ α i* ⋅ β ⋅ σ X i =1 i n n i =1 (II. Prelucrand relatia (II. Media functiei de cedare este µ g = a 0 + ∑ ai µ X i =1 n i (II.76) se obtine ecuatia suprafetei de cedare ce este reprezentata de un hiperplan.79). Raportul intre media si abaterea standard a functiei de cedare este: µg = σg a 0 + ∑ ai µ X i =1 n i ∑ (ai ⋅ σ X n i =1 i ) (II. Punand conditia ca punctul de proiectare sa se afle pe suprafata de cedare rezulta ca [1]: g (X * ) = a0 + ∑ ai xi* =a0 + ∑ ai ⋅ µ X − α i* ⋅ β ⋅ σ X = 0 n n i =1 i =1 i i ( ) (II.80). 2 Pentru a determina valoarea indicelui de fiabilitate folosind algoritmul de calcul prezentat la punctul 6.

15a. cu repartitia negaussiana a variabilei aleatoare Xi. Xi repartitia normala echivalenta poate fi obtinuta punand conditia de egalitate intre [1]. Figura II. Figura II. astfel demonstrandu-se analitic corectitudinea relatiei directe de calcul a indicelui de fiabilitate (II. Xn sunt necorelate si negaussiene (nonnormale).2. Egalarea ordonatelor functiei de repartitie normala echivalenta si a functiei de repartitie negaussiene a variabilei aleatoare Xi in punctul de proiectare avand coordonata xi* (detaliu) 69 . X2. Egalarea ordonatelor functiei de repartitie normala echivalenta si a functiei de repartitie negaussiene a variabilei aleatoare Xi in punctul de proiectare avand coordonata xi* Figura II.15. acestea se transforma in variabile aleatoare necorelate normale folosind repartitii normal echivalente. …. Punctul avand coordonata xi* se gaseste pe suprafata de cedare (punct de proiectare) .79) si (II. Pentru o variabila aleatoare de baza negaussiana.84).Se observa identitatea relatiilor (II. Cazul variabilelor negaussiene necorelate In cazul in care variabilele aleatoare de baza X1. F X (x ) Normal echivalent Negaussian Punct de proiectare F X (x ) Normal echivalent Negaussian Punct de proiectare detaliu x xi* x Figura II.16. calculul indicelui de fiabilitate se face ca in cazul variabilelor normale necorelate.15b.6.79) in cazul unei functii liniare de cedare. (ii) probabilitatile ca valoarea xi* sa se gaseasca in intervalul (xi*. Dupa efectuarea acestor transformari. II. [2]: (i) probabilitatile de nedepasire a valorii xi* evaluate cu repartitia normala echivalenta si respectiv. cu repartitia negaussiana a variabilei aleatoare Xi. xi*+dxi) evaluate cu repartitia normala echivalenta si respectiv.

μNXi este media repartitiei normale echivalente a variabilei aleatoare. cu repartitia negaussiana a variabilei aleatoare Xi Figura II.87). Xi: N N µ X = xi* − σ Xi ⋅ Φ −1 [FX (xi* )] i i (II. Xi. σNXi este abaterea standard a repartitiei normale echivalente a variabilei aleatoare.85). cu repartitia negaussiana a variabilei aleatoare Xi (detaliu) Din egalitatea (i) rezulta ca [1].85) se obtine media repartitiei normale echivalente a variabilei aleatoare.f X (x ) Normal echivalent Negaussian Punct de proiectare f X (x ) Normal echivalent Negaussian Punct de proiectare detaliu x xi* x Figura II. unde: fXi este densitatea de repartitie originala negaussiana a variabilei aleatoare. xi*+dxi) evaluate cu repartitia normala echivalenta si respectiv.16a. Din egalitatea (ii) rezulta ca [1]. Φ este functia de repartitie normala standard. Xi. Xi. [2] ϕ N  xi* − µ X N  σX  i i  ' dxi = f X (xi* )dxi   i (II. Egalarea probabilitatilor ca valoarea xi* sa se gaseasca in intervalul (xi*. unde: FXi este functia de repartitie originala negaussiana a variabilei aleatoare. [2] N  xi* − µ X Φ N  σX  i i   = FX (xi* )   i (II.16b. 70 . Xi. Din relatia (II.86). Egalarea probabilitatilor ca valoarea xi* sa se gaseasca in intervalul (xi*. xi*+dxi) evaluate cu repartitia normala echivalenta si respectiv.

90). xi' = N xi − µ X N σX i i . [2]: N σX = i ϕ {Φ −1 [FX (xi* )]} f X (xi* ) i i (II. Dar. Avand media repartitiei normale echivalente. i j ∑ ∑ ai ⋅ a j ⋅ ρ ij ⋅ σ X ⋅ σ X 71 .6. Xi [1].85) exista egalitatea: N xi* − µ X N σX i i = Φ −1 FX (xi* ) i [ ] (II. Dupa efectuarea acestei transformari. Xn sunt normale si corelate. se determina repartitia normala echivalenta a variabilei aleatoare Xi. si abaterea standard a repartitie normale echivalente.87) rezulta ca: 1 σ N Xi N  xi* − µ X ⋅ϕ N  σX  i i   = f X (xi* )   i (II.89). dxi σ X i Prelucrand relatia (II. data de relatia (II. indicele de fiabilitate se determina direct cu relatia µ β= g = σg a 0 + ∑ ai µ X i =1 n n i =1 j =1 n i (II.3.φ este densitatea de repartitie normala standard. calculul indicelui de fiabilitate se face ca in cazul variabilelor normale necorelate. dxi' 1 = N .76)).89).91). de stare limita) este liniara (data de relatia (II. transformandu-se astfel variabila aleatoare negaussiana intr-una gaussiana (normala).88) si (II. Cazul variabilelor normale corelate In cazul in care variabilele aleatoare de baza X1. se calculeaza indicele de fiabilitate ca in cazul variabilelor normale necorelate. conform relatiei (II. …. obtinem abaterea standard a repartitiei normale echivalente a variabilei aleatoare. Combinand relatiile (II.86).90). Se repeta acest calcul pentru fiecare variabila aleatoare de baza si. In cazul in care functia de cedare (de performanta. acestea se transforma in variabile aleatoare normale necorelate. X2. apoi.88). data de relatia (II. II.

X ) Cov( X . .. T.94).   . . unde E este vectorul valorilor proprii ale lui C’ si I este matricea diagonala unitara de dimensiune n x n: 72 . . σX  n (II. si TT este transpusa matricei de transformare. . Valorile proprii ale lui C’ se obtin prin determinarea radacinilor ecuatiei caracteristice [1]. X’. [2] Y = T T ⋅ X' (II. X 2 ) σX  2 σX Cov( X 2 ... . X.. [2]:  1 ρ  21 . C’ [1]. ..... ca vectori proprii ortogonali ce corespund valorilor proprii ale lui C’. Cov( X 2 .  C = Cov =  ... X n ) . 2  .. .93). Pentru setul de variabile aleatoare de baza X1. X n )  . [2] C'−E ⋅ I = 0 (II.   . unde T este o matrice de transformare calculata din matricea coeficientilor de corelatie.unde ρij este coeficientul de corelatie al variabilelor aleatoare Xi si Xj. ….  . . X 1 ) .  ρ n1  ρ12 1 .   . Cov( X . Cov( X 1 .92). Vectorul variabilelor aleatoare de baza. Xn se defineste matricea de covarianta. Xj) este covarianta variabilelor aleatoare Xi si Xj. ρ n2 .. unde Cov(Xi. ρ 2 n   ..   . X2.. . se transforma intr-un vector Y de variabile aleatoare necorelate cu relatia [1]. . .. 1   (II.95). C’..... notata cu C [1].... Pentru variabilele aleatoare reduse.. C' =   . X i' = Xi − µX i σX . ρ1n  . X ) 1 2 n n  1 2 .   .. matricea de covarinta se transforma in i matricea coeficientilor de corelatie.  . [2] 2  Cov( X 1 . sau a variabilelor aleatoare reduse.

4.. [2] (C'− Ei ⋅ I ) ⋅ Vi = 0 unde Ei este valoarea proprie “i”. . se calculeaza valorile functiei de perfomanta.98). …. . Nf.. Vectorii proprii. si numarul total de cicluri de simulare. . g(∙). . N X II. Vi (i = 1..6. [2]: Pf = Nf N 73 (II.1 0 . se obtine prin asamblarea celor n vectori proprii normalizati.  0 0 . Probabilitatea de cedare se calculeaza ca raport intre numarul de cicluri de simulare pentru care sa podus cedarea (g(∙)<0). C’ se obtin din urmatoarea ecuatie matriciala [1].. (II. 1   (II.97). N [1]. Vectorii proprii ortogonali (normalizati) se obtin prin impartirea fiecarui element al vectorului Vi la radacina patrata a sumei patratelor (SRSS) tuturor elementelor acestuia. cedarea se produce atunci cand functia de performanta are valori mai mici ca zero. se introduc valorile generate in functia de performanta (de stare. Metoda directa de simulare Monte-Carlo Metoda directa de simulare Monte-Carlo implica parcurgerea urmatorilor pasi: se genereaza valori aleatoare pentru variabilele de baza Xi in conformitate cu caracteristicile de probabilitate ale acestora. .. . si {μ } este vectorul valorilor medii ale variabilelor aleatoare de baza. 0  . n) ai matricii coeficientilor de corelatie. ... In final.. g(∙). . de cedare). Matricea de transformare. vectorul variabilelor aleatoare normale necorelate se obtine cu relatia [1]..   I =  .99). 0 0 1 . 2.96). .. [σ ] este matricea diagonala a abaterilor standard ale variabilelor aleatoare de baza. T. [2] {X} = [σ N ]⋅ {X'} + {μ N } = [σ N ]⋅ [T]⋅ {Y} + {μ N } X X X X unde N X (II.. in aceeasi ordine ca si valorile proprii..     . g(∙) < 0. .

Media probabilitatii de cedare este [1], [2], [6]
µ = Pf

(II.100),

dispersia probabilitatii de cedare este [1], [2], [6]
σ2 =

(1 − P )⋅ P
f

f

N

=

Re ⋅ Pf N

(II.101),

si coeficientul de variatie al probabilitatii de cedare este
V=

(1 − P )⋅ P
f

f

N ⋅P

2 f

=

1 − Pf N ⋅ Pf

(II.102).

Se observa din relatiile (II.101) si (II.102) ca valorile dispersiei si ale coeficientului de variatie scad odata cu cresterea numarului de cicluri de simulare; deci, pentru o precizie sporita, este necesar un numar mare de cicluri de simulare. De asemenea, numarul de cicluri de simulare trebuie sa fie mai mare ca valoarea inversa a probabilitatii de cedare ce se determina. Calculul se incepe cu o valoare arbitrara (suficient de mare, uzual mai mare ca 104) a numarului de cicluri de simulare si se determina o probabilitate de cedare; apoi, se mareste numarul de cicluri (de 10 ori) si se recalculeaza probabilitatea de cedare. Daca valoarea nou determinata a probabilitatii de cedare difera substantial de valoarea initiala, se mareste din nou numarul de cicluri de simulare si se recalculeaza probabilitatea de cedare. Calculul se opreste atunci cand valorile probabilitatilor de cedare din doua seturi de simulari consecutive sunt suficient de apropiate.

II.7. Proiectarea bazata pe fiabilitate

II.7.1. Introducere

Proiectarea bazata pe fiabilitate este bazata pe [6]: 1. caracteristicile de probabilitate ale incarcarilor / efectelor sectionale ale incarcarilor; 2. caracteristicile de probabilitate ale rezistentelor de material / rezistentelor sectionale; 3. metodele de analiza a fiabilitatii. Exista trei nivele ale metodelor de analiza a fiabilitatii structurale [6]: metode de nivel I, ce folosesc coeficienti partiali de siguranta calibrati pe modele de analiza a fiabilitatii;

74

-

metode de nivel II, bazate pe momente ale variabilelor aleatoare si care folosesc apoximarea liniara a functiilor neliniare de performanta (de stare) (de ex., FORM); metode de nivel III, ce folosesc descrierea probabilistica completa a variabilelor aleatoare de baza.

In proiectarea bazata pe fiabilitate exista doua abordari de baza [6]: (i) (ii) proiectarea directa bazata pe fiabilitate; proiectarea folosind coeficientii partiali de siguranta.

Abordarea (i) include metode de nivel II si/sau de nivel III. Conditia de proiectare este asigurarea, pentru sistemul proiectat, a unui indice de fiabilitate efectiv cel putin egal cu indicele de fiabilitate tinta [1], [6]:
β efectiv ≥ β tinta

(II.103)

Abordarea (ii) este o metoda de nivel I. Abordarea este denumita LRFD (Load and Resistance Factored Design) in literatura de limba engleza. Conditia de proiectare este exprimata astfel: “Valoarea de poiectare a rezistentei sectionale este mai mare, sau cel mult egala cu suma valorilor de proiectare a efectelor sectionale ale incarcarilor”. Aceasta conditie se exprima matematic astfel [1]:
Rd ≥ ∑ E d , i ⇔ γ R ⋅ Rk ≥ ∑ γ E , i ⋅ E k , i
i =1 i =1 m m

(II.104).

In relatia (II.104) indicele “d” se refera la valori de proiectare, indicele “k” se refera la valori caracteristice si coeficientii γ sunt coeficienti partiali de siguranta. Relatia (II.104) implica faptul ca starea limita nu este depasita (functia de performanta este cel putin egala cu zero) atunci cand se introduc in analiza valorile de proiectare, Ed = E {Fd , Fd , ..., ad , ad , ...,θ d ,θ d , ...} si
Rd = R X d , X d , ..., a d , a d , ...,θ d ,θ d , ... , unde:
1 2 1 2 1 2

{

}

1

2

1

2

1

2

F – actiune / incarcare; X – proprietate de material; a – proprietate geometrica; θ – incertitudine de modelare.

II.7.2. Proiectarea bazata pe fiabilitate conform EN 1990 – Basis of Structural Design

Fie E, efectul sectional al incarcarilor si R, rezistenta sectionala, ambele considerate variabile aleatoare de baza.
75

(i) Se considera variabila aleatoare E, efectul sectional al incarcarilor, Figura II.17. Variabila aleatoare redusa, e este:
e= E − µE

σE

(II.105).

Pentru E=Ed (unde Ed este valoarea de proiectare a efectului sectional al incarcarilor, E) valoarea de proiectare a variabilei aleatoare reduse este:
ed = Ed − µ E

σE
fE

(II.106).

0.0025

ed∙σE = -αE∙βt∙σE

0.002

0.0015

0.001

x γE

P [E>Ed]=1-P [E≤Ed]= =1-Φ(ed)=1- Φ(-αE·βt)= = Φ(-ed)= Φ(αE·βt)

0.0005

0

μ E d 300 400 500 600 700 800 900 E100 110 120k 130 E140 150 160 170

E

Figura II.17. Densitatea de repartitie a efectului sectional al incarcarilor, E

Valoarea de proiectare a variabilei aleatoare reduse, ed, se poate exprima ca produs intre indicele de fiabilitate tinta, βt si cosinusul director corespunzator variabilei, αE
ed = −α E ⋅ β t

(II.107).

Din relatiile (II.106) si (II.107) se deduce valoarea de proiectare a efectului sectional al incarcarilor:
E d = µ E + ed ⋅ σ E = µ E − α E ⋅ β t ⋅ σ E = µ E (1 − α E ⋅ β t ⋅ VE )

(II.108).

Coeficientul partial de siguranta aplicat efectului sectional al incarcarilor, γE se determina ca raport intre valoarea de proiectare si valoarea caracteristica a efectului sectional al incarcarilor:

76

003 = Φ(rd) = = Φ(-αR∙βt) 0. R. 77 . atunci relatia (II. R Pentru R =Rd.18.005 0.112). 0.18.109) poate fi scrisa sub forma: γE = E d µ E (1 − α E ⋅ β t ⋅ VE ) 1 − α E ⋅ β t ⋅ VE = = Ek 1 + k E ⋅ VE µ E (1 + k E ⋅ VE ) (II. Figura II. Daca variabila aleatoare E are o repartitie de tip normal. r este: r= R − µR σR (II.γE = E d µ E (1 − α E ⋅ β t ⋅ VE ) = Ek Ek (II. pentru care valoarea caracteristica poate fi exprimata sub forma. Variabila aleatoare redusa. valoarea de proiectare a variabilei aleatoare reduse este: rd = Rd − µ R σR (II. (ii) Se considera variabila aleatoare R. Ek = µ E + k E ⋅ σ E = µ E (1 + k E ⋅ VE ) .008 0.110).111). Densitatea de repartitie a rezistentei sectionale.001 x γR R 0 700 800 Rd Rk 900 μR 1000 1100 1200 Figura II. unde Rd este valoarea de proiectare a rezistentei sectionale.004 fR rd∙σR = -αR∙βt∙σR P [R≤Rd] = =P [r≤rd]= 0.006 0.002 0.007 0.109). rezistenta sectionala.

32 Conform Anexei C din EN 1990 . Din relatiile (II. Rk = µ R + k R ⋅ σ R = µ R (1 + k R ⋅ VR ) .Valoarea de proiectare a variabilei aleatoare reduse. αR rd = −α R ⋅ β t Rd = µ R + rd ⋅ σ R = µ R − α R ⋅ β t ⋅ σ R = µ R (1 − α R ⋅ β t ⋅ VR ) (II.113).112) si (II. γR se determina ca raport intre valoarea de proiectare si valoarea caracteristica a rezistentei sectionale: γR = Rd µ R (1 − α R ⋅ β t ⋅ VR ) = Rk Rk (II.5 Daca principala sursa de incertitudine este data de actiuni / efecte sectionale ale incarcarilor si daca actiunile au maxime anuale independente statistic.8 βt = 1.7 βt = 2. Coeficientul partial de siguranta aplicat rezistentei sectionale.28 Rezistente sectionale αR = 0.116).113) se deduce valoarea de proiectare a rezistentei sectionale: (II. Conform ISO 2394:1998 – General principles on reliability for structures – valorile cosinusilor directori (ai factorilor de sensibilitate) sunt: Variabila Dominanta Altele Efecte sectionale ale incarcarilor αE = -0. βt si cosinusul director corespunzator variabilei. pentru care valoarea caracteristica poate fi exprimata sub forma.114).Basis of Structural Design – valorile tinta ale indicelui de fiabilitate pentru structurile de clasa RC2 (constructii obisnuite) sunt: Valori tinta ale indicelui de fiabilitate pentru: SLU SLS Intr-un an βt = 4. se poate exprima ca produs intre indicele de fiabilitate tinta. rd.70 αE = -0.115) poate fi scrisa sub forma: γR = Rd µ R (1 − α R ⋅ β t ⋅ VR ) 1 − α R ⋅ β t ⋅ VR = = Rk 1 + k R ⋅ VR µ R (1 + k R ⋅ VR ) (II.115).80 αR = 0. Daca variabila aleatoare R are o repartitie de tip normal.9 In 50 de ani βt = 3. valorile indicelui de fiabilitate pentru 78 . atunci relatia (II.

Figura II.19. De exemplu. β1 = 4.7 ⋅ 3.05 si β50 = 3.118) se obtin valorile indicelui de fiabilitate pentru perioade de referinta de 10. Functia de performanta (de stare) din EN 1990 foloseste variabilele aleatoare de baza. g=R–E=0 E/σE Contururile densitatii de repartitie bivariate pentru variabilele reduse Ed /σE μE/σE -αE∙β β fE/σE αR∙β Rd /σR fR/σR μR/σR Originea spatiului variabilelor reduse R/σR Figura II. Punctul de proiectare. de exemplu. R si E. considerate necorelate.117) din care rezulta valoarea indicelui de fiabilitate pentru o perioada de referinta de n ani: β n = Φ −1 [Φ (β1 )] { n } (II. β1. P si indicele de fiabilitate.66 ⋅ VE ) .8 ⋅ VE ) = µ E (1 + 2. pentru un indice de fiabilitate tinta intr-un an. Re n = (Re1 ) ⇒ Φ (β n ) = [Φ (β1 )] n n (II. ca valoarea de calcul a efectului sectional al incarcarilor (in cazul in care incarcarea considerata este variabila dominanta) este egala cu E d = µ E (1 − α E ⋅ β t ⋅ VE ) = µ E (1 + 0. 20 si 50 de ani egale cu β10 = 4.21. β in teoria FORM pentru variabile aleatoare normale necorelate – adaptat dupa EN 1990 79 .7. β20 = 4. rezulta. exprimate in ani).diferite perioade de referinta (n.118).119). βn se pot calcula in functie de valoarea indicelui de fiabilitate pentru un an. folosind urmatoarea relatie bazata pe independenta statistica a valorilor maxime anuale.19: g = R−E (II. aplicand relatia (II.83. Folosind valorile factorului de sensibilitate si ale indicelui de fiabilitate tinta in 50 de ani pentru SLU.

125) σE 2 2 σ R +σ E ⋅β (II.126) se determina indicele de fiabilitate: −β ⋅ 2 2 σ R +σ E 2 2 σ R +σ E + µR − µE = 0 ⇒ β = µR − µE 2 2 σ R +σ E = µg σg (II.105) si (II. probabilitatea de cedare este: 80 .121) (II.126).122).128). se evalueaza derivatele partiale: ∂g =σR ∂r ∂g = −σ E ∂e (II. g are o repatitie de probabilitate de tip normal. Reprezentarea din Figura II. Figura II. Coordonatele punctului de proiectare in spatiul variabilelor reduse sunt: rd = −α R ⋅ β t = − ed = −α E ⋅ β t = σR 2 2 σ R +σ E ⋅β (II. σE σE Pentru a determina cosinusii directori (factorii de sensibilitate). Prelucrand relatia (II. functia de performanta in coordonate reduse.120).124).123) σE 2 2 σ R +σ E (II.Folosind variabilele aleatoare reduse date de relatiile (II.127). in acest fel E µ toate distantele fiind masurate in produse α∙β (de exemplu: d = E − α E ⋅ β ). Inlocuind coordonatele punctului de proiectare in functia de performanta in coordonate reduse (relatia II. devine: g = r ⋅σ R − e ⋅σ E + µ R − µ E (II. Factorii de sensibilitate rezulta: αR = αE = − σR 2 2 σR +σE (II.111).120) si punand conditia ca aceasta sa fie egala cu zero se obtine relatia: rd ⋅ σ R − ed ⋅ σ E + µ R − µ E = − σR σ +σ 2 R 2 E ⋅ β ⋅σ R − σE 2 2 σ R +σ E ⋅ β ⋅σ E + µ R − µ E = 0 (II. Daca functia de performanta.19.19 este in coordonate normalizate cu abaterea standard.

0. Inlocuind valorile factorilor de sensibilitate in relatiile (II. Probabilitatile de depasire (de nedepasire) asociate valorilor de proiectare ale variabilelor aleatoare de baza pentru un indice de fiabilitate tinta sunt: P[E > E d ] = 1 − P[E ≤ E d ] = 1 − Φ (ed ) = 1 − Φ (− α E ⋅ β t ) = Φ (α E ⋅ β t ) (II.8  R pentru 0.8 ⋅ β t ) (II.114). Factorii de sensibilitate folositi in EN 1990 sunt conform ISO 2394:1998: α E = −0. ani βt P [E > Ed] 1 an 4. De exemplu. considerand valoarea factorului de sensibilitate αE = . pentru efectul sectional al incarcarii. E.130) si P[R ≤ Rd ] = Φ (rd ) = Φ (− α R ⋅ β t ) = 1 − Φ (α R ⋅ β t ) (II.5 1.7 5. Valori ale indicelui de fiabilitate tinta si ale probabilitatii de depasire a efectului sectional al incarcarii pentru diferite perioade de referinta si pentru diferite stari limita – cazul incarcarii variabile predominante Stare limita Nr. aplicand relatia (II. R si E) sunt date de relatiile (II.129).7 si indicii de fiabilitate tinta din EN 1990.131).9∙10-3 81 SLS 1 an 2.6 σR (II.16 ≤ σE ≤ 7.0∙10-2 50 ani 1.133) si P[R ≤ Rd ] = Φ (− α R ⋅ β t ) = Φ (0.5∙10-1 .7 ⋅ β t ) (II.132). 0 − µg Pf = P[g ≤ 0] = Φ  σ g    = Φ (− β ) = 1 − Φ (β )   (II.108) si (II.2. Tabel II.131).133) se obtin valorile din Tabelul II.2. Coordonatele punctului de proiectare in coordonatele initiale (ale variabilelor aleatoare de baza.8 3.130) si (II. se obtin urmatoarele probabilitati: P[E > E d ] = Φ (α E ⋅ β t ) = Φ (− 0.0∙10-4 SLU 50 ani 3.7    α = 0.134).9 2.

4∙10-2 SLU 50 ani 3.5 3. ani βt P [E > Ed] 1 an 4.3. a) Repartitie normala a lui E Se considera variabila aleatoare de baza E ~ N (μE.133) se obtine valorile din Tabelul II. Valori ale indicelui de fiabilitate tinta si ale probabilitatii de depasire a efectului sectional al incarcarii pentru diferite perioade de referinta si pentru diferite stari limita – cazul incarcarii variabile nepredominante Stare limita Nr.4 pentru variabila cu abaterea standard mai mica.90).9 2. se face asemanator.8 1. R. considerand valoarea factorului de sensibilitate αE = . Valoarea caracteristica a efectului sectional al incarcarii este: E k = µ E + k ⋅ σ E = µ E (1 + k ⋅ VE ) 82 (II. Tabel II.8. fractilului superior E0. E.4∙10-1 1 an 2.7 ⋅ 0. pentru efectul sectional al incarcarii. relatia (II. E. in functie de tipul de repartitie de probabilitate a variabilei aleatoare de baza.135).0. σE). Cand modelul pentru actiuni contine mai multe variabile aleatoare.16 ≤ σE ≤ 7.0 pentru variabila cu abaterea standard mai mare si α = ± 0. Calibrarea coeficientilor partiali de siguranta conform EN 1990 – Basis of Structural Design Calibrarea coeficientilor partiali de siguranta se face diferentiat. aplicand relatia (II. pentru βt = 3. . Pentru celelalte actiuni se foloseste o valoare de proiectare pentru care P[E > Ed ] = Φ (− 0. se σR foloseste α = ± 1.4∙10-1 II.28 si indicii de fiabilitate tinta din EN 1990.1∙10-1 SLS 50 ani 1.3.28 ⋅ β t ) (valoare ce corespunde.7 9.133) se foloseste pentru variabila aleatoare predominanta. Calibrarea coeficentilor partiali de siguranta aplicati rezistentelor sectionale.6 ).Daca nu este satisfacuta conditia privind raportul abaterilor standard ( 0.7. In continuare se prezinta calibrarea acestora pentru efectul sectional al incarcarii.3. De exemplu.4 ⋅ β t ) = Φ(− 0.

136). Din relatiile (II. Valoarea de proiectare a efectului sectional al incarcarii este: E d = µ E − α E ⋅ β t ⋅ σ E = µ E (1 − α E ⋅ β t ⋅ VE ) (II. σlnE este abaterea standard a logaritmului variabilei aleatoare E. Valoarea caracteristica a efectului sectional al incarcarii este: Ek = exp(µ ln E + k ⋅ σ ln E ) = exp(ln em ) ⋅ exp(k ⋅ σ ln E ) (II. Pentru VE ≤ 0. b) Repartitie lognormala a lui E Se considera variabila aleatoare de baza E ~ LN (μlnE. 83 . σ ln E ≅ VE si relatia (II.unde: μE este media variabilei aleatoare E.139) obtinem coeficientul partial de siguranta aplicat efectului sectional al incarcarii: γE = E d exp(− α E ⋅ β t ⋅ σ ln E ) = = exp[− σ ln E (α E ⋅ β t + k )] Ek exp(k ⋅ σ ln E ) (II. k = Φ −1 ( p ) . p fiind probabilitatea de nedepasire a valorii caracteristice.140) devine: γ E = exp[− VE (α E ⋅ β t + k )] (II.136) obtinem coeficientul partial de siguranta aplicat efectului sectional al incarcarii: γE = Ed µ E (1 − α E ⋅ β t ⋅ VE ) 1 − α E ⋅ β t ⋅ VE = = Ek 1 + k ⋅ VE µ E (1 + k ⋅ VE ) (II. Ek.140).20.141). k = Φ −1 ( p ) . Valoarea de proiectare a efectului sectional al incarcarii este: E d = exp(µ ln E − α E ⋅ β t ⋅ σ ln E ) = exp(ln em ) ⋅ exp(− α E ⋅ β t ⋅ σ ln E ) (II. em este mediana variabilei aleatoare E.138). Din relatiile (II. σlnE).137). σE este abaterea standard a variabilei aleatoare E.135) si (II.138) si (II.139). unde: μlnE este media logaritmului variabilei aleatoare E. VE este coeficientul de variatie al variabilei aleatoare E. Ek. p fiind probabilitatea de nedepasire a valorii caracteristice.

Valoarea de proiectare a efectului sectional al incarcarii este: Ed = u − 1 α ⋅ ln{− ln[Φ (− α E ⋅ β t )]} (II.145) si (II. α).144) cu parametrul α.5772…).146) se determina produsul parametrilor repartitiei Gumbel pentru maxime: γ π 1 π 1  u ⋅ α =  mE −  ⋅ α = mE ⋅ α − γ = mE ⋅ ⋅ −γ = ⋅ −γ α σE 6 6 VE  (II.145) (II.148). Din relatiile (II. u si α sunt parametrii repartitiei Gumbel pentru maxime. unde: p este probabilitatea de nedepasire a valorii caracteristice. Folosind relatiile (II. se obtine: γE = u ⋅ α − ln{− ln[Φ(− α E ⋅ β t )]} = u ⋅ α − ln[− ln ( p )] π 1 − γ − ln{− ln[Φ (− α E ⋅ β t )]} 6 VE π 1 ⋅ − γ − ln[− ln ( p )] 6 VE ⋅ (II.146) α= π 6 σE ⋅ unde γ este constanta lui Euler-Mascheroni (γ = 0.144). E: u = mE − γ α 1 (II.143) obtinem coeficientul partial de siguranta aplicat efectului sectional al incarcarii: E γE = d = Ek u− 1 α ⋅ ln{− ln[Φ (− α E ⋅ β t )]} 1 u− α ⋅ ln[− ln ( p )] (II. 84 . Inmultind atat numaratorul cat si numitorul relatiei (II.147). Parametrii repartitiei Gumbel pentru maxime sunt determinati in functie de media si abaterea standard a variabilei aleatoare de baza.143).c) Repartitie Gumbel pentru maxime a lui E Se considera variabila aleatoare de baza E ~ Gmax (u.142). Ek. Valoarea caracteristica a efectului sectional al incarcarii este: Ek = u − 1 α ⋅ ln[− ln ( p )] (II.142) si (II.

5 0. E 0. γE si γR. aplicat fractilului E0. E. respectiv pentru valori fractil inferior R0. Variatia coeficientului partial de siguranta γE pentru repartitia normala (N) si lognormala (LN) a variabilei aleatoare de baza.6 1.6 Figura II. aplicat fractilului E0.3 VE 0.95 Figura II.3 1. E.140) si (II.In Figurile II. respectiv αE = -0.2 1.7.1 1.20…II.98.7.05 si R0.6 2. Variatia coeficientului partial de siguranta γE pentru repartitia normala (N) si lognormala (LN) a variabilei aleatoare de baza.8 1.1 0.5 0.7.3 VE 0.0 1.6 N LN α E =-0.137).2 0.2 1.4 1.20. Valorile de calibrare sunt cele recomandate de EN1990. 2.98 85 .0 0 0.0 1.4 1. β t =4.2 2.98 γΕ 1.5 1.1 0.95 si E0.7.95 γΕ 2. β t =4.24 se prezinta variatia coeficientilor partiali de siguranta.0 0 0.02.7. determinati pe baza relatiilor (II.7.4 0. E 0.6 N LN α E =-0.21.4 2. αR = 0.2 0.148) pentru valori fractil superior E0. (II.8 si βt = 4.4 0.9 1.8 1.7 1.

23.6 α R =0.05 0.6 α E =-0.8 0.7 0. R.1 1.3 VE 0. β t =4.98 1.4 0.05 γR 0.1 0.9 0.2 0.3 1.7.15 0. E.2 N LN Figura II.4 0.2 0. β t =4.22. aplicat fractilului R0.7 1.6 Figura II.7. E 0.5 G LN 0.9 1.8 1.3 0.1 VR 0.5 0.05 86 . Variatia coeficientului partial de siguranta γE pentru repartitia Gumbel pentru maxime (G) si lognormala (LN) a variabilei aleatoare de baza.5 1.2 1.1 0.4 1.8.7.98 γΕ 1.0 1.0 0 0. Variatia coeficientului partial de siguranta γR pentru repartitia normala (N) si lognormala (LN) a variabilei aleatoare de baza.0 0. R 0. aplicat fractilului E0.2.0 0 0.

SLS. Variatia coeficientului partial de siguranta γR pentru repartitia normala (N) si lognormala (LN) a variabilei aleatoare de baza. β t =4.1 VR N LN α R =0. aplicat fractilului R0.0 0 0.8.7.8 0.7 0.6 0.9 0. G – sunt actiuni pentru care variatia in timp este nula sau neglijabila. sunt stari asociate cu prabusirea sau cu forme similare de cedare structurala.0 0.24. sunt stari dincolo de care cerintele necesare pentru utilizarea in conditii normale a constructiei/structurii nu mai sunt indeplinite. Starile limita de serviciu.2 Figura II. Actiuni accidentale. deplasarilor si deformatiilor structurii sunt clasificate ca stari limita de serviciu.05 0. cutremurul si impactul reprezinta actiuni accidentale.4.02 γR 0.1 0. R 0. iar zapada si vantul reprezinta actiuni variabile.4 0. Starile limita ce implica protectia vietii oamenilor si a sigurantei structurii sunt clasificate ca stari limita ultime. de obicei. Starile limita ce iau in considerare functionarea structurii sau a elementelor structurale in conditii normale de exploatare. A – sunt actiuni de durata scurta dar de intensitate semnificativa. 87 . Q – sunt actiuni pentru care variatia in timp a parametrilor ce caracterizeaza actiunea nu este nici monotona nici neglijabila. SLU. confortul oamenilor/ocupantilor constructiei si limitarea vibratiilor.7.1. Actiunile in constructii sunt clasificate in [7]: Actiuni permanente.2 0.15 0. Gruparea efectelor sectionale ale incarcarilor conform CR0-2005 – Bazele proiectarii structurilor in constructii Starile limita ultime. R. ce se exercita cu probabilitate redusa asupra structurii in timpul duratei sale de viata proiectate. Actiuni variabile.3 0.02 II.5 0.

aceasta este o valoare exprimata ca o fractiune din valoarea caracteristica a actiunii printr-un coeficient. ce caracterizeaza actiunea.02 0. este valoarea obtinuta prin multiplicarea valorii caracteristice.03 0. 25 Valoare instantanee Q 20 Valoare caracteristica. Ψ0Qk 10 Valoare frecventa. aceasta valoare este apropiata de o valoare centrala a repartitiei statistice a valorilor actiunii. valoarea de proiectare (de calcul) a unei actiuni. corespunde unei probabilitati mici de depasire a actiunii in sensul defavorabil pentru siguranta structurii in timpul unui interval de timp de referinta. [7]: valoarea caracteristica a unei actiuni. Valorile cvasipermanente sunt utilizate si pentru calculul efectelor pe termen lung. ce ia in consideratie incertitudinile nealeatoare. Ψ2Qk Timp 0 0.25 [3]. Qk 15 Valoare de combinatie. valoare frecventa a unei actiuni variabile. Fk. cu caracter defavorabil asupra sigurantei structurale. Ψ1Qk 5 fQ Valoare cvasipermanenta. Fk. reprezentata de produsul ψ0Qk. Fd. cu un coeficient partial de siguranta.25. Figura II. Valori ale actiunilor variabile 88 . actiunile sunt reprezentate prin urmatoarele doua valori [3]. pentru actiuni variabile avem si urmatoarele valori. [7]: valoare de combinatie a unei actiuni variabile.01 0. valoare cvasipermanenta a unei actiuni variabile reprezentata de produsul ψ2Qk.In general. Valoarea caracteristica se determina ca valoare fractil a repartitiei statistice a actiunii. - In afara celor doua valori mentionate anterior.04 0 0 10 20 30 40 50 60 70 Figura II. reprezentata de produsul ψ1Qk. γf . valoarea cvasipermanenta este folosita pentru verificarea la stari limita ultime ce implica actiuni accidentale si pentru verificarea la stari limita de serviciu reversibile. ψ2 ≤ 1.

151). Rk la un coeficient partial de siguranta. ce poate fi folosita ca valoare caracteristica in lipsa datelor statistice. inclusiv abaterile geometrice. este o valoare obtinuta prin impartirea valorii caracteristice. 89 . Ed. R( X d ) inmultita cu coeficientul partial de siguranta 1 γ Rd : Rd = 1 ⋅ R( X d ) γ Rd (II. Ed se pot determina si sub forma: E d = E (γ Sd ⋅ γ f ⋅ Fk ) = E (γ F ⋅ Fk ) (II. γ Rd evalueaza incertitudinile asociate modelului de calcul al rezistentei sectionale. ce ia in considerare incertitudinile nealeatoare. valoarea nominala. aceasta valoare poate proveni din documente specifice de material sau de produs.Valoarea de calcul a efectului pe structura al actiunii. Alternativ. Rd. 1 Coeficientul partial de siguranta. Alternativ. E(Fd) inmultit cu coeficientul partial de siguranta γSd: Ed = γ Sd ⋅ E (Fd ) (II. Fd . γSd evalueaza incertitudinile privind modelul de calcul al efectului in sectiune al actiunii. se calculeaza ca fiind efectul pe structura al actiunii. Rezistentele materialelor sunt reprezentate prin urmatoarele valori: valoarea caracteristica a unei rezistente a materialului structural.153). Verificarea la starea limita de cedare a unei sectiuni/element sau imbinare se face cu relatia Ed ≤ Rd unde: (II.149).150). rezistenta sectionala. ce caracterizeaza rezistenta. Rk. - - Valoarea de calcul a rezistentei sectionale. cu efecte defavorabile asupra sigurantei structurale. aceasta valoare se determina ca o valoare fractil inferior a repartitiei statistice a rezistentei materialului. γm.152). este valoarea rezistentei sectionale determinata de valoarea de calcul a rezistentei materialului. valoarea de proiectare (de calcul) a unei rezistente. stabilita deterministic. Rd. efectele actiunilor pe structura. Rd se poate determina si sub forma:  1 1   1  Rd = R     γ ⋅ γ ⋅ X k  = R γ ⋅ X k    M   Rd m  (II. corespunde unei probabilitati mici de nedepasire a rezistentei. Coeficient partial de siguranta.

i . In cazul actiunii seismice.j + γI AEk + ∑ i =1 m ψ2.i este un factor de simultaneitate al efectelor pe structura ale actiunilor variabile i (i=2. a materialelor pulverulente si a fluidelor/apei unde ψ0.efectul pe structura al actiunii variabile i.Ed este valoarea de calcul a efectelor actiunilor in sectiune pentru starea limita ultima considerata.. Qk.7.i Qk.5 Qk. astfel incat efectele actiunilor de calcul in sectiune. IMR adoptat de cod (IMR= 100 ani in P100-1/2006).i = 1.155). si Rd este valoarea de calcul a rezistentei sectionale de aceeasi natura cu efectul actiunii in sectiune. Structura.1 + j =1 n ∑ i =2 m 1.i Qk.i (II. luata cu valoarea sa caracteristica. In relatia (II.35 ∑ Gk. simbolul „Σ” inseamna “efectul combinat al” si: Gk.efectul pe structura al actiunii variabile.1 + j =1 n ∑ i =2 m 1.i Qk. unde: AEk este valoarea caracteristica a actiunii seismice ce corespunde intervalului mediu de recurenta.j + 1.m) luate cu valorile lor caracteristice. Qk. γI . ψ2.j + 1.i . cu exceptia incarcarilor din depozite si a actiunilor provenind din impingerea pamantului.1 .i este efectul pe structura al actiunii permanente i. ψ0.coeficient de importanta a constructiei/structurii avand valorile in functie de clasa de importanta a constructiei. relatia de verificare la stari limita ultime este [7] ∑ j =1 n Gk. luata cu valoarea sa caracteristica.3.9 ∑ Gk. infrastructura si terenul de fundare vor fi proiectate la stari limita ultime. Actiunile permanente ce au un efect favorabil asupra sigurantei structurilor (de exemplu la starea limita de echilibru static) se considera conform urmatoarei combinatii [7]: 0.5 ψ0.5 Qk. ce are ponderea predominanta intre actiunile variabile.coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a actiunii variabile Qi. avand valoarea: ψ0. 90 . luate conform urmatoarelor combinatii factorizate [7]: 1.156).154) simbolul „+" inseamna “in combinatie cu" .154) sa fie mai mici decat rezistentele de calcul in sectiune.i = 0.0.i (II.i (II.5 ψ0. luata cu valoarea sa caracteristica..

ETH Zurich.i Qk. a efectelor induse de cutremur si a aspectului constructiilor: ∑ j =1 n Gk. Pentru actiunea variabila s-a considerat un coeficient de variatie al maximelor anuale.i Qk. Switzerland). se considera o grinda de beton armat proiectata conventional folosind codul CR0-2005 – Bazele proiectarii structurilor in constructii si STAS 10107-0-90 pentru proiectarea elementelor de beton armat. G si variabile.i Qk. Se observa ca indicele de fiabilitate tinta nu este atins pentru valori ale raportului Q/(G+Q) ce 91 .j + 0. De asemenea.40.i (II.1 Qk. luate conform urmatoarelor combinatii factorizate [7]: a) Gruparea caracteristica de efecte structurale ale actiunilor pentru verificarea starilor limita ireversibile: ∑ j =1 n Gk.159a) sau ∑ j =1 n Gk.8. conform EN 1990 este β50 = 3.1 + ∑ i =2 m ψ2.i (II. Pentru a evalua nivelul de fiabilitate impus de sistemul de reglementari romanesti in domeniile actiunilor si betonului armat.i Qk.159b) sa fie mai mici decat valorile limita ale criteriilor de serviciu considerate.1 + ∑ i =2 m ψ0.i (II. VQ1 de 0.j + ∑ i =1 m ψ2. ψ1.Structura. Analiza de fiabilitate s-a efectuat folosind programul de calcul VAP 1. Q. aflate in diferite proportii exprimate prin raportul Q/(G+Q).26 se prezinta variatia valorilor indicelui de fiabilitate la incovoiere considerand o perioada de expunere a elementului de beton armat de 50 de ani.j + Qk.158) c) Gruparea cvasipermanenta de efecte structurale ale actiunilor pentru verificarea efectelor de lunga durata.6 γI AEk + ∑ i =1 m ψ2.j + ψ1.5 (© Institute of Structural Engineering IBK.1 este coeficientul pentru determinarea valorii frecvente a actiunii variabile Q1.26.157) b) Gruparea frecventa de efecte structurale ale actiunilor pentru verificarea starilor limita reversibile: ∑ j =1 n Gk.i (II. infrastructura si terenul de fundare vor fi proiectate la stari limita de serviciu astfel incat efectele actiunilor de calcul pe structura/element/sectiune. In Figura II. care.00. este reprezent si indicele de fiabiliatate tinta in 50 de ani. in Figura II. 0. Grinda este supusa unei combinatii de actiuni permanente.60 si 1.

VQ.0 3.0 0.4 0. Se observa valorile sistematic mai mari ale indicelui de fiabilitate la forta taietoare.40…0.5 Grinda b.5 2.6 VQ1=1.60.27. 50 ani expunere.5 1.50. In Figura II. Variatia indicelui de fiabilitate la incovoiere si la forta taietoare pentru o grinda de beton armat 92 .7 0.0 0.2 0. ceea ce inseamna contributii aproximativ egale ale actiunilor permanente si variabile.0 1.9 1.8 0.8 0. β 5. Reprezentarea este facuta pentru un coeficient de variatie al maximelor anuale. odata cu cresterea contributiei actiunii variabile in totalul actiunilor pe grinda de beton armat. De asemenea.2 0.5 3. Variatia indicelui de fiabilitate la incovoiere pentru o grinda de beton armat 6.1 0.0 4. atat la incovoiere cat si la forta taietoare.5 3.5 4.9 Incovoiere Forta taietoare Valoare tinta conform EN 1990 Q/(G+Q) Figura II.5 0.0 5. indicele de fiabilitate scade. comparativ cu valorile indicelui de fiabilitate la incovoiere.depasesc 0. Indicele de fiabilitate scade.27 se prezinta.26.4 VQ1=0. VQ1 de 0.a.6 Indice de fiabilitate.0 3.5 1.3 0. variatia indicelui de fiabilitate la incovoiere si la forta taietoare pentru aceeasi grinda de beton armat.6 0. comparativ.0 1.3 0.6 0.5 0. β 4..1 0.0 2..0 4. odata cu cresterea ponderii actiunii variabile fata de actiunea permanenta.0 2. 5.5 Grinda b.0 Valoare tinta conform EN1990 Q/(G+Q) Figura II.7 0. 50 ani expunere. incovoiere Indice de fiabilitate.4 0.0 VQ1=0.5 2.a. in toate cazurile.1an = 0.

2002 4. R. John Wiley & Sons. Probability . 1982 5.Concepts in Engineering Planning and Design . Melchers. S. A.... Aldea. Krenk. 2nd Edition. CR0-2005 Cod de proiectare. H.. D. R. R. Tang. Eurocode 0: Basis of Structural Design. Madsen. Switzerland 93 .Bibliografie: 1. Lind. 1984 2.. H.Vol. Ang. Statistics. C.. W.5.. M. II . B.. H. Metode probabilistice in calculul constructiilor. Editura Tehnica. ETH Zurich. Editura Conspress. 1999 7. & Ghiocel. D. Second Edition.. 2007 9. E. Lungu. Methods of Structural Safety.. 2003 3. 2005 8.Decision Risk & Reliability. Ayubb. CEN. N. MTCT.. Chapman&Hall/CRC. and Reliability for Engineers and Scientists. Prentice-Hall.-S. VAP 1. Lungu. John Wiley & Sons. © Institute of Structural Engineering IBK.. Bazele proiectarii structurilor in constructii. A. McCuen. Structural Reliability Analysis and Prediction. Vacareanu. D. O. EN 1990 :2002. Structural Reliability and Risk Analysis. Probability. 1986 6.

flexibile şi slab amortizate. forţa aerodinamică Fw şi răspunsul structural R. Forţe aerodinamice Fenomene aerodinamice Viteza vântului. Introducere Ingineria vântului se ocupă cu modelarea raţională a interacţiunii dintre vânt şi construcţii. R . Ȋn acest caz vântul produce asupra construcţiei o forţă totală F=Fw+Fa. V Fw Fenomene dinamice Fenomene aeroelastice Răspunsul structurii.1.1.1. caracterizate de o formă aerodinamică sensibilă la acţiunea vântului. apar fenomene aeroelastice de interacţiune vânt-structură care modifică viteza vântului incident V.1.2 Influenţa fenomenelor aeroelastice ȋn relaţia acţiune-răspuns [1] 94 .2. EVALUAREA ACŢIUNII ŞI A EFECTELOR VȂNTULUI PE CONSTRUCŢII III. Figura III.1. Fw ce acţionează asupra unei construcţii (considerată fixă şi indeformabilă) şi asupra elementelor sale componente. Forţe aerodinamice Fenomene aerodinamice Viteza vântului. Circulaţia aerului. pentru construcţii rigide şi puternic amortizate.III.1.1 Relaţia acţiune-răspuns pentru o construcţie considerată fixă şi indeformabilă [1] La construcţiile uşoare. Figura III. Răspunsul este static. ȋn care Fw este forţa exercitată de vânt pe structura fixă şi Fa este forţa aeroelastică generată de mişcarea structurii. Stratul limită atmosferic III. R Forţe aeroelastice Figura III.1. Vântul cu viteza V generează un sistem de forţe aerodinamice. şi este dinamic pentru construcţii flexibile şi / sau slab amortizate. V Fw Fenomene dinamice Răspunsul structurii.1. Figura III.

circulatia curentilor de aer ar fi.1.3 Profilul vertical al temperaturii atmosferice medii [1] Circulaţia primară În zonele tropicale ecuatoriale. monocelulară. In atmosfera terestră. Energia necesară pentru producerea acestor fenomene termodinamice şi mecanice este dată de către Soare sub formă de căldură radiată. MT Figura III. Circulatia atmosferică Fenomenele meteorologice care au loc în atmosfera Pământului sunt produse de radiaţiile Soarelui. Mişcarea aerului este iniţiată de diferenţele de presiune intre punctele situate la aceeaşi altitudine. În cazul în care temperatura nu ar fi afectată şi de alţi factori. obţinându-se astfel un profil vertical al temperaturii aerului ce este liniar descrescător cu altitudinea.1. în funcţie de unghiul diferit de inclinare al Soarelui la orizont. Suprafaţa Pămantului reţine mai multă caldură decat atmosfera. Datorită inclinării axei de rotaţie a Pămantului faţă de planul orbitei sale în jurul Soarelui. Vântul este mişcarea aerului ȋn raport cu suprafaţa Pămantului datorită incălzirii neuniforme de către Soare a atmosferei terestre.III. tropicală maximă) este mai mare decât media terestră (MT) şi se instaurează un sistem de presiune joasă. Pămantul şi atmosfera returnează la rândul lor o parte din energia primită prin emiterea de radiaţii calorice. caracterizată de o singură celulă extinsă de la Pol la Ecuator (Figura III. care provoacă o insorire maximă în zonele tropicale ecuatoriale şi o insorire minimă a zonelor polare (Figura III. intensitatea anuală a radiaţiei solare şi temperatura atmosferei vor fi mai ridicate în zonele ecuatoriale decat în zonele polare. arctic minim) este mai mică decât media terestră (MT) şi se instaurează un sistem de presiune înaltă.4).2. Diferenţa dintre energia primită şi returnată de sistemul Pămant-atmosferă variază.3 ).1. în fiecare emisferă. în zonele polare temperatura medie (AM. 95 .1. în principal. rata de scădere a temperaturii aerului uscat ascendent este de 1oC/100m. z. temperatura medie (TM. Acestea dau naştere regimului termic şi câmpului de presiune responsabile pentru circulaţia maselor de aer.

vânturi vestice şi vânturi estice în funcţie de latitudinea la care se produc. Vânturile sunt numite alizee.1.5 Circulaţia efectivă tricelulară [1] Presiune joasa ecuatoriala Circulaţia secundară Circulaţia secundară este un ansamblu de vânturi care se formează între zonele de presiune mică şi mare. Aceste vânturi se dezvoltă pe perioade cuprinse între câteva zile şi o săptămână.1.4 Circulaţia ideală monocelulară [1] In realitate. mai puţin de 4-5 m/s) determină clima Pământului. Presiune inalta polara Presiune joasa sub-polara Vanturi estice Vanturi vestice Presiune inalta sub-tropicala Alizee Calme ecuatoriale Ecuator Figura III. dar au o influenţă mică asupra construcţiilor.Aer cald Aer rece Ecuator Figura III. distribuţia neuniformă a maselor de apă şi a zonele continentale duce la formarea unei benzi de presiune înaltă sub-tropicală şi a unei benzi de presiune scăzută sub-polară. Aceste vânturi cu viteze moderate (de obicei.1.5).6). Aceste fenomene conduc. produse de încălzirea sau răcirea locală a straturilor inferioare ale atmosferei (Figura III. în zone 96 .1. Ansamblul lor constituie circulaţia primară şi include vânturi care se dezvoltă pe perioade lunare sau sezoniere la scară globală. la un sistem de circulaţie tri-celular (Figura III. în fiecare emisferă.

acelaşi fenomen poartă denumirea de taifun în Extremul Orient şi. pur şi simplu ciclon. Anticiclon Anticiclon Ciclon Ciclon Figura III. şi în sensul acelor de ceasornic în cea sudică.cu dimensiuni cuprinse între câteva sute şi o mie de kilometri. cicloanele tropicale sunt de dimensiuni mai mici.7) işi au originea în zona calmelor ecuatoriale (Figura III. b) Ciclon şi anticiclon [1] Zonele ciclonice sunt regiuni ale sistemului baric în care presiunea aerului scade de la periferie spre centru şi în care mişcarea maselor de aer este convergentă. In funcţie de zona în care se formează. cicloanele sunt împărţite în cicloane extra-tropicale şi tropicale. În comparaţie cu cicloanele extra-tropicale. Cele mai puternice cicloanele extra-tropicale provin din întâlnirea. cicloanele tropicale sunt numite uragane în cazul în care depăşesc viteza de 120 km/h.5).1. dar au viteze şi potenţial distructiv mult mai mari.5). In SUA. Cicloanele tropicale (Figura III. 97 . Circulaţia este în sens invers acelor de ceasornic în emisfera nordică. Cicloanele sunt vânturi ce suflă paralel cu izobarele concentrice în vecinătatea zonelor joasă presiune (Figura III. şi işi adună energia din căldură latentă de vaporizare eliberată de vaporii de apă.1. Circulaţia secundară include cicloane.6).6 a) Hartă izobarică.1.1.1. circulaţia secundară determină vremea locală. anti-cicloane şi musoni. a fluxului de aer rece polar purtat de vânturile estice cu fluxul de aer cald tropical transportat de către vânturile vestice (Figura III. în faşia sub-polară. în Australia şi în Oceanul Indian. Spre deosebire de circulaţia primară.

vânturile locale sunt împărţite în două categorii: (i) cele produse de condiţii geografice speciale (briza. musonul este considerat o parte integrantă a circulaţiei secundare. Vântul musonic ia naştere pe continentul asiatic (in apropierea Oceanului Indian) şi este produs de contrastul termic sezonier dintre ocean şi continent. Anti-cicloanele sunt vânturi ce suflă paralel cu izobarele concentrice în vecinătatea zonelor de presiune ridicată (Figura III. există mai multe modele parţiale care pot reprezenta.1. Cicloanele extra-tropicale sunt. în particular). Circulaţia este în sens orar în emisfera nordică. tornade). bora) şi (ii) cele produse de condiţii atmosferice speciale (furtuni temporare. la care sunt supuse construcţiile din ţările cu climă temperată (şi din România. şi în sensul anti-orar în cea sudică. ca intensitate şi probabilitate de producere. In Tabelul III. tipurile individuale de vânt considerate independent. 98 . cu diferite nivele de încredere. fără a schimba proprietăţile acesteia. föhnul. Vânturile locale sunt mişcări ale maselor de aer care sunt încorporate în circulaţia secundară. În comparaţie cu cicloanele.7 Ciclon tropical [1] Zonele anticiclonice sunt regiuni ale sistemului baric în care presiunea aerului creşte de la periferie spre centru şi în care mişcarea maselor de aer este divergentă.1.1 este prezentată sintetic clasificarea fenomenelor eoliene descrise anterior. anti-cicloanele au dimensiuni mai mari şi proprietăţi care produc vreme relativ stabilă şi vânt de intensitate slabă.Figura III. Cu toate acestea. fenomenele eoliene cele mai severe. în general. În general.1. dar pot ajunge la viteze foarte mari. Stadiul actual al cunoştinţelor nu permite formularea unui model matematic capabil să ia în considerare toate fenomenele eoliene menţionate anterior.6). Aceste vânturi au extindere limitată (în jur de câţiva kilometri) şi sunt de scurtă durată (rareori mai mult de câteva ore). de obicei.

1.2).1. şi către stanga faţă de direcţia de mişcare în emisfera sudică.1 Clasificarea fenomenelor eoliene [1] Circulaţia primară Alizee Vânturi vestice Vânturi estice Cicloane Circulaţia secundară Anti-cicloane Musoni Produse de condiţii geografice speciale Produse de condiţii atmosferice speciale Briza Föhnul Bora Furtuni Tornade Extra-tropicale Tropicale Vânturi locale Aerul supus doar gradientului de presiune se mişcă dinspre zona de presiune ridicată spre zona de presiune scăzută.1. Forţa lui Coriolis se determină cu relaţia: Fc = m ⋅ f ⋅ V unde: m – masa particulei. Figura III.8.8. V – viteza particulei. 99 (III. f – parametrul lui Coriolis (vezi tabel III.1. Aceasta acţionează către dreapta faţă de direcţia de mişcare în emisfera nordică. Presiune ridicata n – directia normalei la izobara Directia gradientului de presiune Izobare Presiune scazuta Figura III. la Ecuator. forţa lui Coriolis este egală cu zero. forţa lui Coriolis face ca o particulă de aer ce se deplasează către nord să vireze către est şi o particulă ce se deplasează către sud să vireze către vest.1) . f = 2 ⋅ ω ⋅ sin ϕ . In emisfera nordică. apare şi forţa lui Coriolis.Tabel III. Deplasarea aerului supus gradientului de presiune Pe langă forţa produsă de gradientul de presiune.1.

forţa lui Coriolis. forţa centrifugă (in cazul în care izobarele sunt curbe) şi forţa de frecare. Acest efect este cunoscut sub numele de spirala Ekman.1. La atingerea stării de echilibru. direcţia curgerii aerului nu mai este paralelă cu izobarele. Această lege este adevarată la altitudini mari. devin din ce în ce mai importante. dacă o persoană stă cu spatele la vânt. Pentru a reprezenta configuraţia vântului într-un ciclon extra-tropical. zona cu presiune ridicată va fi în dreapta sa şi zona cu presiune scăzută va fi în stanga sa. Zona de la 100 . f (s-1) 0 0. fortele de frecare a maselor de aer cu terenul. 1817-1890) a formulat următoarea lege: în emisfera nordică. vântul traversează izobarele sub un unghi α ce este cu atat mai mare cu cat altitudinea z este mai mică. se iau în considerare două zone atmosferice cu proprietăţi diferite. Se defineste înălţimea de gradient ca fiind cota zG deasupra căreia mişcarea maselor de aer nu este afectată de forţa de frecare cu terenul. La atingerea stării de echilibru vântul curge în lungul izobarelor. Buys-Ballot (chimist şi meteorolog olandez.73∙10-4 1. ce sunt transmise prin forfecarea straturilor de aer în stratul limită atmosferic. această inălţime de gradient variază între 1000 m şi 3000 m în funcţie de viteza vântului şi rugozitatea terenului.ω – viteza unghiulară de rotaţie a Pămantului egală cu 15 grade de latitudine pe oră. efectele produse asupra vântului de către frecarea cu terenul devin neglijabile şi mişcarea orizontală a aerului în raport cu suprafaţa Pămantului este dată de echilibrul dintre forţa produsă de gradientul de presiune. z0. Tabel III.46∙10-4 La o inălţime suficient de mare. Folosind această observaţie. Această forţă acţionează în direcţie opusă faţă de direcţia curgerii.9. Valorile parametrului lui Coriolis Latitudine. schimbarea de direcţie a vectorului viteză pe inălţimea construcţiilor inalte este redusă. forţa lui Coriolis şi forţa centrifugă (in cazul în care izobarele sunt curbe). Totuşi. φ (grade) 0 30 45 60 90 Parametrul lui Coriolis.26∙10-4 1. pentru a se obţine echilibrul vectorial al forţelor. ci este indreptată spre centrul de presiune joasă. vectorul vitezei vântului se roteşte către centrul de presiune joasă.03∙10-4 1. φ – latitudinea geografică (exprimată în radiani). La inălţimi mici. Pe măsură ce ne apropiem de suprafaţa terenului. pe măsură ce ne apropiem de suprafaţa terenului.2. efectele produse asupra vântului de către frecarea cu terenul devin semnificative şi mişcarea orizontală a aerului în raport cu suprafaţa Pămantului este dată de echilibrul dintre forţa produsă de gradientul de presiune. cea din urmă exprimată printr-un parametru numit lungime de rugozitate. Figura III. Deci.1.

nivelul terenului la înălţimea de gradient este numită stratul limită atmosferic.1.1. Rezultatul este un profil conic de viteze peste care se suprapune. Presiune ridicata zA zA > zB αA < αB Directia vantului Presiune scazuta Figura III. poartă numele de viteză geostrofică – pentru izobare drepte . numită turbulenţă atmosferică (Figura III. Mai sus de înălţimea de gradient se extinde atmosfera netulburată. Turbulenţa este maximă aproape de suprafaţa terenului şi dispare la inălţimea de gradient. o fluctuaţie tri-dimensională a vitezei având media zero. Această viteză are direcţia paralelă cu izobarele. Profilul vitezei medii a vântului şi turbulenţa atmosferică [1] 101 . şi este cu atât mai mare cu cat izobarele sunt mai apropiate unele fată de altele.10). Deplasarea aerului supus forţei produse de gradientul de presiune.10.9. din nou din cauza frecării cu terenul. zB αB Directia vantului αA Inaltime de gradient Atmosfera netulburata Stratul limita atmosferic Figura III. determinând o reducere a vitezei. Această forţă de frecare este zero la înălţimea de gradient şi creşte în direcţia terenului.(sau viteză de gradient – pentru izobare curbe) şi se notează cu Vg.1. forţei lui Coriolis şi forţei de frecare Viteza vântului în atmosfera neturlburată este constantă. În stratul limită atmosferic curgerea aerului este influenţată de forţa de frecare exercitată de teren orientată în sens opus vitezei vântului V.

cutremur şi inundaţii în perioada 1955-2004 în SUA şi Japonia se observă o inversare a primelor două hazarduri naturale.8 miliarde USD [2]. In Tabelul III. Astfel. uraganele şi tornadele au produs pierderi asigurate de 41 miliarde de USD. patru furtuni puternice au produs pierderi economice de 15 miliarde USD şi pierderi asigurate de 10 miliarde USD [2].3 şi reprezentate în Figurile III.1.11 şi III. SUA Europa de vest SUA Franţa Pierderi economice. dacă se consideră pierderile relative produse de vânt.4 sunt date pierderile provocate de vânturi extreme în ultimii 25 de ani ai secolului XX în lume [2]. Tabel III. în iarna anului 1990. în perioada 1986-1993. Evenimente eoliene extreme în ultimii 25 de ani ai secolului XX [2] An 1974 1987 1989 1990 1992 1999 Nume Ciclonul Tracy Furtuni Uraganul Hugo Furtuni Uraganul Andrew Furtuni Ţară sau regiune Australia Europa de vest Caraibe.12.1.1. şi se consideră seismicitatea extrem de severă a teritoriului Japoniei.1.1. Pierderi produse de vânt Dintre pierderile economice produse de actiunile din hazard natural. Datele asupra pierderilor relative [3] sunt date în Tabelul III. cele produse de fenomenele eoliene extreme sunt printre cele mai importante. milioane USD 500 3700 9000 15000 30000 10000 Pierderi de vieţi omeneşti 52 17 61 230 44 140 102 . Pierderi relative produse de hazarduri naturale intre 1955 şi 2004 în SUA şi Japonia [3] Hazard natural Vânt Inundaţii Cutremur Altele SUA 1955-2004 69% 12% 11% 8% 2000-2004 89% 4% 5% 2% Japonia 1955-2004 2000-2004 22% 36% 2% 4% 76% 60% - Tabel III. Situaţia pierderilor produse de hazarduri naturale poate fi diferită dacă se compară SUA şi Japonia.3. In UE.III. In SUA.4.3.1.1. în timp ce toate celelalte hazarduri naturale au produs pierderi asigurate de 16.

Wind Damages and Prospects for Accelerated Wind Damage Reduction in Japan and in the United States. CNR-DT 207/2008: Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni. H.11.pwri. Repartiţia pierderilor relative în Japonia Bibliografie 1.12.pdf 103 . Holmes. Bienkiewicz. Repartiţia pierderilor relative în SUA Japonia . Kikugawa. Wind Loading of Structures.jp/eng/ujnr/joint/37/paper/41bienki.1955-2004 12% 11% 89% SUA .go. 2004.1. http://www.1.2000-2004 69% 8% 4% 5% 2% Vant Inundatii Cutremur Altele Vant Inundatii Cutremur Altele Figura III.2000-2004 60% 4% 2% Vant Inundatii 22% Cutremur Vant 36% Inundatii Cutremur Figura III. B. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 2. D. Taylor & Francis 3.1955-2004 76% Japonia . J.SUA .

2.05 m) şi exprimată cu o probabilitate de depăşire de 2% intr-un an (respectiv cu un intervalul mediu de recurenţă IMR=50 de ani). Elemente generale Valorile instantanee ale vitezei vântului şi ale presiunii dinamice a vântului conţin o componentă medie şi o componentă fluctuantă faţă de medie.2. V(z.t) [4] III. Medierea vitezei vântului pe o durată de 10 min conduce la o definiţie stabilă a vitezei vântului valabilă pentru o suprafaţă mare şi pentru un interval de timp suficient de lung pentru dezvoltarea completă a răspunsului structurii. V(z.2.t) = vm(z) + v(z.2.1.t) 0 Intervalul de mediere a vitezei (10 min) vm(z) t Figura III. 104 . în câmp deschis (având lungimea de rugozitate z0 = 0.t) v(z.2. vb este viteza vântului mediată pe o durată de 10 min. Viteza vântului. Presiunea dinamică a vântului III. fluctuaţii ale vitezei instantanee faţă de medie v(z.1 Procesul stochastic al vitezei vântului la înălţimea z deasupra terenului.2.t) vm(z) 0 Viteza medie t V(z.1. Figura III.. Valori de referinţă ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului Viteza de referinţă a vântului. determinată la o înălţime de 10 m deasupra terenului.t) Rafale.III.

1) Similar.98 = m1 ⋅ (1 + 2.35.05 ⋅ v1h = v10min = 0.2. Dintre repartiţiile de valori extreme adecvate pentru descrierea maximelor anuale ale vitezei vântului se recomandă repartiţia Gumbel pentru maxime. Datele asupra vitezei vântului inregistrate intr-un amplasament trebuie să fie fiabile şi să constituie un set omogen micrometeorologic.In câmp deschis se recomandă următoarele relaţii de conversie între vitezele vântului mediate pe diferite intervale de timp [4]: 3s 1. controlul şi corectarea măsurătorilor vitezelor medii şi a direcţiilor vântului ȋn amplasament.2) Valoarea de referinţă a vitezei vântului având o probabilitate anuală de depăşire de 2% se determină din analiza statistică a valorilor maxime anuale ale vitezei mediate a vântului. În această repartiţie. valoarea maximă anuală a vitezei medii a vântului având probabilitatea de nedepăşire într-un an.3) unde m1 şi V1 sunt respectiv media şi coeficientul de variaţie al maximelor anuale ale vitezei medii a vântului.1 ⋅ q1h = q10min = 0.44 ⋅ qb b b b (III. 105 . Pentru zonarea acţiunii vântului se recomandă utilizarea ȋn toate statiile meteo a aceluiaşi tip de repartiţie de probabilitate a valorilor extreme. Valoarea maximă anuală a vitezei medii a vântului având probabilitatea de nedepăşire într-un an. p = 0.593 ⋅ V1 vprob (III.98 este: v0.2. în România.282    = ⋅ v0. este în general mai mic ca 0.98 poate fi stabilită cu expresia următoare valabilă pentru repartiţia Gumbel a maximelor anuale ale vitezei medii a vântului: ln(− ln p)   ⋅ V1 1 − 0.98 1 + 2.2. Numărul de ani pentru care există înregistrări meteorologice se recomandă să fie comparabil cu cel al intervalului mediu de recurenţă asociat vitezei de referinţă (50 de ani).593 ⋅ V1 ) (III. Coeficientul de variaţie al valorilor maxime anuale ale vitezei mediate a vântului.2. relaţiile de conversie ale presiunii vântului în câmp deschis pentru diferite intervale de mediere ale vitezei se estimează cu relaţia [4]: 3s 1.84 ⋅ v1min = 0. p diferită de 0.67 ⋅ vb b b b (III. analiza probabilistică a datelor transformate la (ii).4) Evaluarea cu acurateţe a vitezei de referinţă a vântului intr-un amplasament implică parcurgerea următoarelor etape: (i) (ii) (iii) achiziţia. transformarea datelor măsurate ȋn valori ȋn concordanţă cu definiţia vitezei de referinţă a vântului.45 + 1.7 ⋅ q1min = 0.

Conditiile sunt determinate de următorii factori: (i) (ii) (iii) timpul de mediere – folosind relaţia (III.2.1).2. dacă ȋn fiecare statie meteorologică rugozitatea terenului este uniformă pe o distantă. în ani. toate datele trebuie ajustate pentru un timp de mediere comun. toate datele trebuie ajustate pentru o inăltime comună.2.25 kg/m3.3.2.22) este aplicabilă ȋn teren orizontal.Datele sunt fiabile dacă: instrumentele folosite la măsurare au fost calibrate adecvat şi s-au comportat corespunzător. dacă viteza de referinţă a vântului se introduce în metri/secundă. de 100 de ori mai mare ca ȋnălţimea la care este amplasat anemometrul. viteza vântului nu depinde de temperatura aerului (stratificatia atmosferică poate fi considerata neutră). presiunea de referinţă este obţinută în Pascali.22). ipoteza este valabilă pentru viteze mai mari de 10 m/s măsurate la 10 m deasupra terenului ȋn câmp deschis. toate datele trebuie ajustate pentru o rugozitate comună. rugozitatea terenului inconjurător – folosind relaţia (III. In relaţia (III. zăpada ş.2. Valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului este presiunea determinata cu valoarea de referinţă a vitezei vântului: qb = 1 2 ⋅ ρ a ⋅ vb 2 (III. Pentru aerul standard la 20oC.a. Relaţia (III. vânt.5).) cu anumite intervale medii de recurenţă (perioade medii de revenire). Un set de date este omogen micrometeorologic dacă toate datele din set au fost obtinute ȋn conditii micrometeorologice identice sau echivalente. măsurată de la anemometru.19). ȋnălţimea deasupra terenului – folosind relaţia (III.5). densitatea aerului este de ρa=1. III. senzorul a fost expus astfel incat nu a fost influentat de conditii locale de curgere produse de un obstacol din vecinătatea sa. 106 . Zonarea actiunii vântului ȋn România Generaţia de standarde de acţiuni din ţările avansate din anii '70 ai secolului XX a introdus conceptele inovative ale teoriei statistice a valorilor extreme şi a definit intensităţile acţiunilor din hazard natural (cutremur.2.2.

Zonarea hazardului natural din vânt în România a avut ca date de intrare valorile maxime anuale ale vitezei vântului la 10 m deasupra terenului.2. şi este determinată cu relaţia: vb = 2 ⋅ qb ρ = 1. Repartiţia de probabilitate Gumbel pentru maxime este recomandată în ultimele 4 ediţii ale standardului american ASCE 7/(1988. măsurate în peste 140 de staţii meteorologice ale Administratiei Naţionale de Meteorologie. Gumbel pentru maxime. Valorile din harta de zonare (vezi Figura III. determinate în repartiţia de valori extreme tip I.2. şi valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului se introduce în Pa (1 kPa=1000 Pa). 2000 şi ȋn Documentul ISO/TC 98/SC3/WG 2/N 129 rev.2. Pe baza valorilor de referinţă ale vitezei vântului s-au determinat valorile de referinţă ale presiunii dinamice a vântului pentru staţiile meteorologice cu inregistrări.2. practica internaţionala utilizează valori caracteristice ale acţiunilor din vânt având intervalul mediu de recurenţă standard de 50 ani. Wind Loads. Documentul Joint Committee on Structural Safety. 2000.2) pentru valorile de referinţă ale presiunii dinamice a vântului având 50 ani interval mediu de recurenţă. 1993.2.2 este valabilă pentru altitudini mai mici sau egale cu 1000 m.In prezent. 1995. Aceste valori au probabilitatea de depăşire 64% în 50 ani şi 2% intr-un an. luată din harta de zonare din Figura III. 107 . Harta de zonare a valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului din Figura III.25 kg/m3. IMR = 50 ani. conform exigenţelor din SR EN 1991-1-4. egală cu 1. Wind Actions on Structures şi justificată de corelaţia între coeficienţii de oblicitate şi de variaţie ai maximelor anuale măsurate în staţiile meteorologice din România pe o durată de peste 50 de ani.6) unde ρ este densitatea aerului. 2006) Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures. până ȋn anul 2005. Rezultatele analizei statistice sunt valorile caracteristice ale vitezei vântului având IMR = 50 ani.6 ⋅ qb (III. sunt presiuni mediate pe 10 min. Valoarea de referinţă a vitezei vântului pentru un amplasament se determină pe baza valorii de referinţă a presiunii dinamice a vântului corespunzătoare amplasamentului. Draft for DP 4354.

2. qb în kPa. Pentru altitudini peste 1000m valorile se corectează cu relaţia (III.2. Valori de referinţă ale presiunii dinamice a vântului.2 Harta de hazard din vânt. având IMR = 50 ani Nota.Figura III.7) 108 .

3. valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului pentru un amplasament aflat la o altitudine.este valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului pentru un amplasament aflat la o altitudine.2. 8. zalt mai mare ca 1000 m se poate determina cu relaţia: qb . zalt qb calt .2. Pa 307 833 1027 626 1094 822 501 1052 871 978 Corelaţia intre valorile caracteristice ale presiunii dinamice a vântului determinate pe baza datelor de observatie şi pe baza relaţiilor (III.2. 4.8) din cod este aratata ȋn Figura III.2.Orientativ.este valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului în amplasament din harta de zonare din Figura III. 7. Folosind maximele anuale ale vitezei vântului măsurate la o ȋnălţime de 10 m şi mediate pe 10 minute s-au determinat valorile de referinţă ale presiunii dinamice a vântului ȋn cele 10 statii meteo. se recomandă consultarea ANM pentru obţinerea de date primare şi a instituţiilor de specialitate din domeniul construcţiilor pentru analiza acestor date. crt. qb. Tabelul III. .este factorul de altitudine ce se poate determina aproximativ cu relaţia: (III.2.2.6 ⋅  alt − 1  1000  Pentru amplasamente aflate la altitudini mai mari de 1000 m şi în zonele cu o expunere specială la vânt (sud-vestul Banatului). meteorologică m Băişoara 1360 Fundata 1384 Semenic 1432 Cuntu 1450 Păltiniş 1453 Rarău 1536 Parang 1548 Lăcăuti 1776 Iezer 1785 Vlădeasa 1836 Nr.   z calt = 1 + 1. 6. 5. .7) qb .1. 9.7) şi (III. 1.2. Tabel III.2.2.2. 109 . zalt = calt ⋅ qb unde : (III. zalt mai mare ca 1000 m. Valori caracteristice ale presiunii dinamice a vântului ȋn statii meteorologice din România situate la altitudini de peste 1000 m Statia Altitudinea.8).3.8) au fost calibrate pe baza datelor obţinute ȋn statiile meteorologice din România situate la peste 1000 m altitudine. 2. 10.1. Relaţiile (III.2.7) şi (III.

12). qb.2. IMR=10 ani vb.11) qb. IMR=50 ani ≅ 1. IMR=50 ani ≅ 0. IMR=100 ani qb. Relaţiile (III.valori obtinute din datele de observatie Figura III. IMR=50 ani si.10) din codul de proiectare au la bază rapoarte de fractili determinate ȋn repartiţia Gumbel pentru maxime pentru diferite valori ale coeficientului de variaţie a valorilor maxime anuale ale vitezelor vântului. Rezultatele analizei sunt prezentate ȋn Figura III. IMR=10 ani qb.2. 1200 1000 800 600 400 200 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 q b. Corelaţia intre valorile caracteristice ale presiunii dinamice a vântului determinate pe baza datelor de observatie şi pe baza relaţiilor (III.2.2.2. 110 . Pa .2.85 (III.10) ≅ 1.2.9) şi (III.valori obtinute cu relatia (A. în consecinta. IMR=100 ani vb.2. cu următoarele relaţii: vb .1400 q b.7) şi (III.10 (III.2). Pa .9) vb.8) Valorile caracteristice ale vitezelor vântului definite cu 100 ani şi 10 ani interval mediu de recurenţă se pot calcula simplificat în funcţie de valoarea caracteristică a vitezei vântului având 50 ani interval mediu de recurenţă.3.2.4.20 (III.2. IMR=50 ani ≅ 0.75 (III.

cdir = 1. s-au indicat şi valorile factorului direcţional cdir pentru vitezele maxime ale vântului pe 16 direcţii.41 NE 0.1.0 III.2.6 0.2. Rugozitatea terenului. IMR =100 ani v b.55 ESE 0.4.4.0 Coeficient de variatie a vitezelor maxime anuale Figura III. cdir 1) [3] Direcţia cdir Direcţia cdir 1) N 0.97 SV 0. Valori medii ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului Rugozitatea terenului este descrisă de lungimea de rugozitate.2.52 E 0.2 Raport valori caracteristice ale vitezei 1. IMR =50 ani şi v b.83 VSV 0.2.2 0.0 0.48 V 0.6 0. IMR =50 ani În Câmpia Română. IMR =10 ani v b.4 0. aceasta este o măsură a mărimii vârtejurilor vântului turbulent la suprafaţa terenului şi are valori cuprinse ȋntre 0.0 100 ani/50 ani 10 ani/50 ani 0.8 0.8 1.38 VNV 0.52 SSV 0. Factorul direcţional al vitezei vântului având 50 ani perioada medie de revenire .42 SE 0. Rapoarte ale valorilor caracteristice ale vitezei maxime anuale a vântului v b .34 S 0.38 Pentru toate direcţiile. pentru oraşul Bucureşti.52 ENE 0.31 SSE 0.2.2. Tabelul III. Tabel III.34 NNV 0.003 111 .38 NV 0. Bucuresti. z0.41 NNE 0.

2.3 sunt clasificate categoriile de teren în funcţie de valoarea lungimii de rugozitate. Tabel III. (a) (a) 112 .003 0. sau cu clădiri. În Tabelul III. terenuri suburbane.5. Pentru evaluarea lungimii de rugozitate a terenului din amplasamentul unei construcţii este necesară determinarea categoriei de teren corespunzătoare amplasamentului. în metri.05 0. pentru diverse categorii de teren 1).2. clădiri) aflate II la distanţe de cel puţin de 20 de ori înălţimea obstacolului Zone acoperite uniform cu vegetatie.m şi 3.0 m. 2).0 zmin. m 1 1 2 5 10 Valorile mai mici ale lui z0 conduc la valori mai mari ale vitezei medii a vântului Categoriile de teren sunt ilustrate în partea de Comentarii Pentru aplicarea categoriilor de teren III şi IV. Figurile III.3 1. Determinarea categoriei de teren şi a lungimii de rugozitate corespunzătoare acestuia se poate face prin inspecţie vizuală (documentare fotografică)... z0. 1) 2) 3) z0 . Lungimea de rugozitate. ȋn funcţie de categoria de teren. m 0. sau cu III obstacole izolate aflate la distanţe de cel mult de 20 de ori înăltimea obstacolului (de ex. relevee cartografice şi/sau imagini din satelit.2. terenurile respective trebuie să se dezvolte pe o distanţă de cel puţin 500 m şi respectiv 800 m în vecinătatea construcţiei.. păduri) Zone în care cel putin 15% din suprafaţă este acoperită cu IV construcţii având mai mult de 15 m înălţime.III.2. 3) [2] Categoria Descrierea terenului de teren 0 Mare sau zone costiere expuse vânturilor venind dinspre mare Lacuri sau terenuri plate şi orizontale cu vegetaţie neglijabilă şi fară I obstacole Terenuri cu iarbă şi/sau cu obstacole izolate (copaci. z0. sate.01 0.8 prezintă exemple de categorii de teren cu diferite lungimi de rugozitate folosind documentarea fotografică (a) şi imagini din satelit (b) pentru diferite categorii de teren.3.

Mare sau zone costiere expuse vânturilor venind dinspre mare (z0 = 0.0 m) [5] 113 . clădiri) aflate la distanţe de cel puţin 20 de ori înălţimea obstacolului (z0 = 0.2. sau cu clădiri.7 Categoria III .2.2.(b) Figura III.3 m) [5] (b) Figura III.Zone în care cel putin 15% din suprafaţă este acoperită cu construcţii având mai mult de 15 m înălţime (z0 = 1.6 Categoria II . sau cu obstacole izolate aflate la distanţe de cel mult de 20 de ori înăltimea obstacolului (de ex.2. păduri) (z0=0.5 Categoria 0 .8 Categoria IV .Terenuri cu iarbă şi/sau cu obstacole izolate (copaci.Zone acoperite uniform cu vegetaţie.05 m) [5] (a) (a) (b) Figura III. terenuri suburbane. sate..003 m) [5] (b) Figura III.

ce este independentă de rugozitatea terenului. Cunoscând viteza de gradient Vg ne putem intoarce în stratul limită interior pentru a determina profilul vitezei medii asociate cu rugozitatea locală a terenului (Figura III. Stratul limită exterior se întinde între cotele zs şi zg. măsurată pe verticală de la suprafaţa terenului.2. iar turbulenţa creşte la apropierea de suprafaţa terenului. abordarea descrisă anterior este mai complicată datorită următoarelor aspecte. Elementele esenţiale pentru a reprezenta acest proces sunt date în secţiunea privind turbulenţa vântului. Stratul limită atmosferic este împărţit în două regiuni numite stratul limită interior şi exterior. Se consideră cazul unui teren plat (câmp deschis. 114 . În primul rând rugozitatea terenului se schimbă într-un mod complex de la un amplasament la altul. Având viteza de referinţă vb şi lungimea de rugozitate de referinţă putem obţine viteza de gradient Vg.9 Profilul vitezei medii a vântului în amplasamente cu rugozităţi diferite [1] În ceea ce priveşte fluctuaţiile vitezei. Figura III.9). In realitate. Forţa de frecare creşte. viteza medie scade. In al doilea rând.Stratul limită atmosferic este zona. categoria de teren de referinţă) de rugozitate uniformă. profilul vitezei medii în stratul limita interior este descris de o lege logaritmică în funcţie de lungimea rugozitate. viteza medie de la altitudinea zs se racordează cu viteza de gradient Vg în conformitate cu un model foarte complex (in forma de spirală).2. în ingineria vântului turbulenţa se modelează ca proces aleator staţionar gaussian. departe de cazul ideal al unei suprafeţe plane. ȋn care curgerea aerului este afectată de frecarea cu terenul. z0. de multe ori. Profilul vertical al vitezei medii a vântului în amplasament este reprezentat printr-o funcţie logaritmică deterministă ce ţine cont de rugozitatea terenului şi de topografia acestuia. terenul are o configuraţie topografică ce este. Stratul limită interior se află între suprafaţa terenului şi o altitudine zs de aproximativ 200 m.

există o oarecare similaritate ȋn tiparul rafalelor la toate cotele. De asemenea.2. z depinde de urmatorii parametri: Ȋnălţimea deasupra terenului. forţele de frecare joacă un rol din ce ȋn ce mai important ȋn echilibrul forţelor ce se exercită asupra aerului ȋn mişcare. măsurată de la suprafaţa terenului. Aceste efecte perturbă echilibrul geostrofic şi vectorul vitezei medii nu mai este paralel cu izobarele. se neglijează efectele produse de rotaţia Pămantului şi de vascozitatea aerului. Deci. La înălţimi sub 200 m. Deoarece schimbarea de direcţie a vectorului viteză pe ȋnălţimea construcţiilor este mică. z. Stratul limită atmosferic este zona. ρ 1 [3]: k unde u * = Valoarea expresiei (III. vântul este turbulent la orice cota. ci se roteste către centrul de presiune joasă. această mărime este denumită tensiune de forfecare la suprafaţa terenului. Pentru a obţine legea logaritmică. Forţa de frecare creste şi forţa lui Coriolis scade pe măsură ce ne apropiem de teren.13) este o constantă notată cu 115 . Variaţia vitezei medii a vântului cu înălţimea deasupra terenului datorită rugozităţii suprafeţei acestuia poate fi reprezentată de un profil logaritmic (adoptat de codul eurpean EN 1991-1-4) sau de un profil exponenţial (adoptat de codurile similare din SUA şi Canada). τ0. ȋn care curgerea aerului este afectată de frecarea cu terenul. vectorul vitezei medii a vântului isi schimbă atat direcţia cat şi mărimea ȋn funcţie de ȋnălţimea măsurată de la suprafaţa terenului. fluctuaţiile vitezei curentului de aer are o compozitie de frecventă de tip bandă lată. ρ . legea logaritmică modelează riguros variaţia vitezei medii a vântului cu ȋnălţimea deasupra terenului. ȋn stratul limită interior.Pe măsură ce ne apropiem de suprafaţa Pămantului. acest efect se neglijează ȋn calcul.13) τ0 are dimensiuni de viteză şi este denumită viteză de frecare. ȋn special pentru rafalele cu frecvenţe joase. vm ȋn raport cu ȋnălţimea. ȋn conformitate cu datele de observaţie se postulează că rata de modificare a vitezei medii a vântului. se poate defini o rată adimensională de modificare a vitezei vântului [3]: dv m ρ ⋅z⋅ dz τ0 (III. Forţa de reducere a vitezei masei de aer pe unitatea de suprafaţă produsă de frecarea cu terenul. In interiorul stratului limită atmosferic se constată că: viteza medie a vântului creste cu ȋnălţimea. densitatea aerului.2. - Combinând rata de modificare a vitezei vântului cu parametrii anterior mentionati.

16) este folosită pentru a exprima legatură intre vitezele medii ale vântului la cotele z1 şi z2 pe acelasi amplasament: z  ln 1  z  v m (z1 ) =  0 vm (z 2 ) z  ln 2  z   0 (III. K. care este tensiunea adimensională de forfecare la suprafata terenului [3]: K=  z  u* 1 u z1 u u ⋅ dz = * ⋅ ∫ dz = * ⋅ (ln z − ln z 0 ) = * ⋅ ln  ∫k z z  k z0 z k k  0 z0 z (III.17) Folosind relaţiile (III. raportul vitezelor medii ale vântului pe cele două amplasamente la cote diferite.2.15) se găseste expresia vitezei medii a vântului [3]: vm = unde: z0 – constantă de integrare.10  v m . 116 . k – constanta lui von Karman. z01 şi z02.2.14) se obtine: dv m = u* 1 ⋅ dz k z (III.5 ⋅ ln       z  k   z0     z0    0        2 2 2 (III.14) (III.20).10                  u* 1  = k  =   = u   10     10    10    * ⋅ ln    ln    2.2.dv m z 1 ⋅ = dz u* k Din relaţia (III. O altă măsură a rugozitătii terenului este coeficientul de antrenare (de fortă) a suprafetei. K [4]: 2  u u*2 K = 2 = * v m .2.10      2 (III.10  v m .2.17) se obtine următoarea formulă de calcul a coeficientului de antrenare al suprafetei.16) şi (III. determinată experimental şi egală cu 0.2.2.19).15) Prin integrarea relatiei (III.10  u u2 ⋅ ρ = * 2a =  * ρ a ⋅ v m . 07  z  ln 1  z  ⋅  01  z  ln 2  z   02  (III. având dimensiuni de lungime.16) τ0 2 ρ ⋅ v m .2. cunoscută ca lungime de rugozitate.2. este o măsură a rugozitătii suprafetei terenului (o măsură a vârtejurilor la suprafata terenului).2. Considerând două amplasamente cu lungimi de rugozitate diferite.4.2.2. z1 şi z2 este z  vm ( z1 ) = =  01  vm ( z 2 ) u*2  z 2   z 02     ln k  z 02    u*1  z1   ln k  z 01    0 .18) Relaţia (III.

Profilul vitezei medii a vântului mediată pe 10 minute pentru diferite categorii de teren în funcţie de viteza de referinţă vb se determină cu următoarea relaţie:  z v m ( z ) = k r ( z 0 ) ⋅ ln z  0   ⋅ vb = c r ( z ) ⋅ vb   (III. Variaţia factorului de rugozitate cr(z) cu înălţimea şi categoria de teren este reprezentată în Figura III.24) unde cr(z) este factorul de rugozitate pentru viteza vântului şi se determină cu relaţia  vm ( z )  z  = k r ( z0 ) ⋅ ln   z   v  0 cr ( z ) =  b   cr ( z = z min )  pentru z min < z ≤ z max = 200 m (III. cr(z) descrie variaţia vitezei medii a vântului cu înălţimea z deasupra terenului pentru diferite categorii de teren (caracterizate prin lungimea de rugozitate z0) în funcţie de viteza de referinţă a vântului.2.2.2.2.2.2. vm(z) la o înălţime z deasupra terenului se determină cu relaţia: v m ( z ) = co ⋅ c r ( z ) ⋅ v b (III.2.2. pentru z ≤ z min Factorul de rugozitate pentru viteza vântului.unde se consideră aproximarea determinată experimental [3]: u*1  z 01   = u*2  z 02    0 .21).2.23). 07 (III. 07     (III.10.24) se înmulţeşte cu factorul orografic co (vezi rel.05    0 ref  0 .05m – şi cota z2 cu ȋnălţimea de referinţă. creste) măreşte viteza vântului cu mai mult de 5% faţă de valoarea calculată fară considerarea efectelor orografice (factorul orografic co are valori mai mari ca 1.22).26).25). Terenul din amonte poate fi considerat pană la o distanţă egala cu de 10 ori înălţimea elementului orografic izolat. 07 z  z   z   z  ⋅  0  =  0 ref  ⋅ ln  = k r ( z 0 ) ⋅ ln z  z   10   z ref   0  0    ln  ln z  0. III.189 ⋅  0   0.2. 07 (III.20) amplasamentul 2 este ȋnlocuit cu amplasamentul de referinţă – câmp deschis cu z0ref = 0. unde factorul kr(z0) este dat de relaţia:  z  k r (z 0 ) = 0. viteza medie calculată cu relaţia (III. Dacă ȋn relaţia (III.05  0 . În cazul în care orografia terenului (dealuri izolate.05). zref = 10m se obţine vm (z )  z 0 =  vb  z 0 ref  z0   z     ln  0 . În cazul în care efectele orografice nu pot fi neglijate. viteza medie a vântului. Efectele orografiei pot fi neglijate dacă panta medie a terenului din amonte (faţă de direcţia de curgere a aerului) este mai mică de 3°.26) 117 .

pentru z ≤ z min 118 . c r (z ) Figura III.27) unde [c r ( z )] este factorul de rugozitate pentru presiunea dinamică a vântului şi se determină cu relaţia 2  q (z )   z  2 m  = k r ( z0 ) ⋅ ln      qb 2   z0   cr ( z ) =    c 2 (z = z ) min  r pentru z min < z ≤ z max = 200 m (III. În evaluarea vitezei medii a vântului se poate lua în considerare şi efectul clădirilor amplasate la distanţe reduse.2. Profilul valorilor medii ale presiunii dinamice a vântului pentru diferite categorii de teren se obţine ȋn funcţie de presiunea dinamică de referinţă. m 160 140 Factorul de rugozitate aplicat vitezei.2.2. qb cu următoarea relaţie:   z q m ( z ) = k r ( z 0 ) ⋅ ln z  0  2   ⋅ qb = [c r ( z )]2 ⋅ qb   2 (III. atunci aceasta poate fi expusă (în funcţie de geometria structurii) unei viteze sporite a vitezei vântului pentru anumite direcţii ale acestuia.200 180 Teren categoria IV Teren categoria III Teren categoria II 120 100 80 60 40 20 0 0 0.28).5 1 1.5 2 Teren categoria I Teren categoria 0 Inaltimea deasupra terenului z .10 Variaţia factorului de rugozitate cr(z) În cazul în care clădirea/structura analizată este/va fi amplasată în apropierea unei alte structuri care este de cel putin două ori mai înaltă decat media înalţimilor structurilor învecinate.

m 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 0.024 I 0.2.189 0. 200 180 Teren categoria IV Teren categoria III Teren categoria II Teren categoria I Teren categoria 0 Inaltimea deasupra terenului z . c r (z) Figura III.233 0.2.5 Factorul de rugozitate aplicat presiunii.214 0. qm(z) la o înălţime z deasupra terenului se determină cu relaţia: 2 qm ( z ) = co ⋅ cr2 ( z ) ⋅ qb (III.5 2 2.29) Valorile kr(z0) şi kr2(z0) sunt indicate în Tabelul III.169 0.11.054 119 .2. valoarea medie a presiunii dinamice a vântului. Variaţia factorului de rugozitate aplicat presiunii dinamice a vântului cu înălţimea şi cu categoria de teren este prezentată în Figura III. Tabel III.11 Variaţia factorului de rugozitate.4. Factorii kr(z0) şi kr2(z0)pentru diferite categorii de teren Categoria de teren kr(z0) kr2(z0) 0 0.4.2.Factorul de rugozitate pentru presiunea dinamică a vântului. cr2(z) În cazul în care efectele orografice nu pot fi neglijate.2.155 0.036 III 0.028 II 0. cr2(z) descrie variaţia presiunii medii a vântului cu înălţimea z deasupra terenului pentru diferite categorii de teren (caracterizate prin lungimea de rugozitate z0) în funcţie de valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului.5 2 3 3.046 IV 0.5 1 1.

Valori de vârf ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului Viteza instantanee a vântului variază aleator ȋn timp şi spatiu datorită turbulenţei spaţiale a curgerii aerului.2.5 ⋅ ln z  0     (III. t ) = v m ( z ) + v( z . Factorul de proportionalitate β depinde de rugozitatea terenului din amplasament. Deoarece fluctuaţiile vitezei faţă de medie sunt reprezentate printr-un proces aleator de medie zero. Turbulenţa atmosferică se modelează simplificat ca un proces aleator staţionar normal de medie zero.III.33) σv = β ⋅ u*  z 1 ⋅ u* ⋅ ln z k  0     = β  z 2.31). t ) (III. u*2 [3]: σ v2 = β ⋅ u*2 (III. Raportul ȋntre abaterea standard a fluctuaţiilor rafalelor vântului pe direcţie longitudinală şi viteza medie a vântului este denumit intensitatea turbulenţei longitudinale şi are semnificaţia coeficientului de variaţie al fluctuaţiilor rafalelor faţă de viteza medie: I v (z ) = v m (z ) (III. că dispersia rafalelor longitudinale ale vântului este independentă de ȋnălţimea z deasupra terenului şi proportională cu pătratul vitezei de frecare.5 ≤ β = 4. Cel de al doilea termen reprezintă fluctuaţiile vitezei instantanee faţă de medie (turbulenţa atmosferică) ȋn directie longitudinală.2.5. Variaţia aleatoare ȋn timp şi spatiu a vitezei vântului produce efecte dinamice asupra construcţiilor sensibile la acţiunea vântului.2.2.5 − 0.2. Primul termen reprezintă valoarea medie a vitezei ȋn directie longitudinală (in lungul vântului). Componenta ȋn direcţie longitudinală a vectorului vitezei vântului la cota z deasupra terenului se exprimă ca suma dintre un termen constant (viteza medie) şi o funcţie aleatoare de timp cu media zero (viteza fluctuantă): V ( z .32). 200 m de la suprafaţa terenului) se poate considera. simplificat. sau prin valoarea medie pătratică a fluctuaţiilor.34) Intensitatea turbulenţei la înălţimea z se determină cu relaţia: 120 .2. valoarea medie pătratică a fluctuaţiilor este egală cu dispersia acestora: 1 1 σ = ⋅ ∫ [V (t ) − v m ]2 dt = ⋅ ∫ [v(t )]2 dt =v 2 T 0 T 0 2 v T T (III. exprimată ȋn metri. Turbulenţa vântului. Turbulenţa vitezei vântului poate fi caracterizată prin dispersia fluctuaţiilor vitezei faţă de valoarea sa medie. Ȋn partea inferioară a stratului limită astmosferic (max.856 ⋅ ln(z 0 ) ≤ 7. Datele experimentale arată că valoarea β ȋn direcţie longitudinală poate fi determinată cu urmatoarea relaţie [4]: 4.5 unde z0 este lungimea de rugozitate.30).

35 0. pentru z ≤ z min Variaţia intensităţii turbulenţei cu înălţimea deasupra terenului pentru diferite rugozităţi (categorii de teren) este reprezentată în Figura III.12 Intensitatea turbulenţei. valoarea asteptată a vitezei de rafală este [1]: 121 .25 0. Figura III.36) 200 180 z.30 0.2.20 0.35).10 0.12. Iv (z) Figura III. valoarea de vârf a vitezei de rafală a vântului intr-un interval de timp de 10 minute este o variabilă aleatoare pentru care se defineste o valoare medie (aşteptată).05 Inaltimea deasupra terenului 0. Iv(z) In codurile de proiectare se folosesc valori de vârf sau „extreme maxime” ale vitezei şi presiunii de rafală a vântului.15 0.2. m Teren categoria IV Teren categoria III Teren categoria II Teren categoria I Teren categoria 0 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0.2. Considerând că valorile vitezei longitudinale a vântului au o repartiţie normală. Datorită caracterului aleator al vitezei instantanee a vântului.13.2. Pentru teren de categoria II intensitatea turbulenţei Iv(z) poate fi aproximată de relaţia [2]:  1   z  pentru z min < z ≤ z max = 200 m  ln   I v (z ) =   z0       I v ( z = z min ) pentru z ≤ z min  (III. β   2.5 ⋅ ln z     z  I v (z ) =   0    I v ( z = z min )  pentru z min < z ≤ z max = 200 m (III.40 Intensitatea turbulentei.2.

39) (III.5 ⋅ I v ( z ) (III.vp (z ) = vm (z ) + g ⋅ σ v = vm (z )[1 + g ⋅ I v (z )] (III.84 ⋅ c10 min pv pv c1 h ≅ 1. Valorile factorului de rafală aplicat vitezei medii a vântului depind de durata de mediere a vitezei de referinţă a vântului şi. este reprezentată în Figura III.41) s-a neglijat termenul de ordinul 2 al intensităţii turbulenţei.38) f(vp) f(V) Figura III.2.2.2.2.2. având ȋn vedere că eroarea introdusă de această aproximare este sub 34%.37) unde g este un factor de vârf a cărui valoare estimată este 3.40). Factorul de rafală pentru viteza medie a vântului.41) unde ρ este densitatea aerului.2.05 ⋅ c10 min pv pv (III.5.2. ambele la înălţimea z: c pv ( z ) = v m (z ) v p (z ) = 1 + g ⋅ I v (z ) = 1 + 3. Ȋn relaţia (III. de exemplu [4]: c1 min ≅ 0.13 Densitatea de repartitie a vitezei vântului şi a valorilor sale maxime [1] Variaţia factorului de rafală cpv(z). considerând g = 3. cpv(z) la o înălţime z deasupra terenului se defineşte ca raportul dintre valoarea de vârf a vitezei vântului (produsă de rafalele vântului turbulent) şi valoarea medie (mediată pe 10 min ȋn cod) a vitezei vântului. este q p (z ) = 1 2 2 ⋅ ρ ⋅ [vm (z )] ⋅ [1 + g ⋅ I v (z )] ≅ q m (z ) ⋅ [1 + 7 ⋅ I v (z )] 2 (III. Valoarea de vârf sau „maximă” a presiunii dinamice a vântului ȋntr-un interval de timp egal cu 10 min.14.2. cpq(z) la înălţimea z deasupra terenului se defineste ca raportul dintre valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului 122 . Factorul de rafală pentru presiunea dinamică medie a vântului.5.

2.50 Factorul de rafala aplicat vitezei. Valorile numerice ale factorului de rafală pentru presiunea dinamică a vântului depind de durata de mediere a vitezei de referinţă a vântului [4]: c1 min ≅ 0.1 ⋅ c10 min pq pq In final.75 2.2. ambele la înălţimea z: c pq ( z ) = q m (z ) 200 180 z. cpv (z) Figura III.42).00 2.2.14 Factorul de rafală pentru viteza vântului.45).70 ⋅ c10 min pq pq (III. Factorul de expunere.43) (III.00 Teren categoria IV Teren categoria III Teren categoria II Teren categoria I Teren categoria 0 Inaltimea deasupra terenului 1. c1 h ≅ 1.2. considerând g = 3.46) . 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1. este reprezentată în Figura III. relatia de calcul a valorii de varf a presiunii cinetice a vântului este: q p (z ) = 1 2 ⋅ ρ ⋅ [vm ( z )] ⋅ [1 + 7 ⋅ I v (z )] = 2   ⋅ [1 + 7 ⋅ I v (z )] = ce (z ) ⋅ qb    2   z 1 2 = ⋅ ρ ⋅ (vb ) ⋅ k r2 (z 0 ) ⋅ ln  2   z0  (III.25 2. ce(z) este determinat cu relatia:   z ce ( z ) = k ( z 0 ) ⋅ ln    z0 2 r   ⋅ [1 + 7 ⋅ I u ( z )]   123 2 (III.2.2.2.25 1.15.50 1.(produsă de rafalele vântului) şi valoarea medie a presiunii dinamice a vântului (produsă de viteza medie a vântului). m q p (z ) = 1 + 2 g ⋅ I v (z ) = 1 + 7 ⋅ I v (z ) (III.5.44). cpv(z) Variaţia factorului de rafală pentru presiunea dinamică a vântului.

0 4. cpq (z) Figura III.0 Factorul de expunere.Variatia factorului de expunere este reprezentată.2.5 4. cpq(z) 200 180 z. ce(z) Figura III.50 Teren categoria I Teren categoria 0 2.00 3.15 Factorul de rafală pentru presiunea dinamică a vântului. pentru diferite categorii de teren.00 2.5 2. 200 180 Teren categoria IV Teren categoria III Teren categoria II z.5 5.16 Factorul de expunere.2. în Figura III. m 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1.50 3.5 3. m Inaltimea deasupra terenului 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1.16.0 3. ce(z) 124 .50 4.0 Teren categoria IV Teren categoria III Teren categoria II Teren categoria I Teren categoria 0 Inaltimea deasupra terenului 1.00 Factorul de rafala aplicat presiunii.0 2.2.

177 p. Ukraine..Wind actions.35-40 9. Basic code parameters for environmental actions in Romania harmonised with EUROCODE 1. Lungu D. p. Acţiunea vântului.2/1994. Bibliografie 1. NP 082-04. MTCT 125 . D.. p. CEN 3.2. IABSE Colloquium.345-354 8. March 27-29. A. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE. CNR-DT 207/2008 . Aldea A. p. Advanced Structural Analysis. van Gelder P. 2004 . Lungu D.. 2008 2. EN 1991-1-4 . D.Cod de proiectare.29) astfel: 2 ce ( z ) = c0 ⋅ cr2 ( z ) ⋅ cpq ( z ) (III. Aldea. U. Ghiocel. D.. S. NP 082-04 . C.. Probabilistic wind and snow hazards assessment for Romania. 10. 1998.K. R. ISBN 973-8165-15-6 11.35-44 7. Lungu. snow ând temperature effects on structures. Demetriu.În cazul în care efectele orografice nu pot fi neglijate.Eurocode 1: Actions on structures . Proceedings of the 1st International Scientific-Technical Conference – Technical Meteorology of the Carpathians. A. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. Acţiunea vântului.google. MTCT. based on probability. 2005 5.2... Demetriu S. ce(z) se completeaza cu factorul c02 (vezi relaţia III.. Kent. 1994. Taylor & Francis 4. Background and Application of EUROCODE 1. D. Cod de proiectare. D.. Lungu. 2005. Trandafir R. Aldea. 1975. Tunbridge Wells. Editura CONSPRESS. Scientific Bulletin of Technical University of Civil Engineering Bucharest. ISO and ASCE procedures for calculating wind loads.47). J. Lungu.1996. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. 2000.. Vol.Part 1-4: General actions .com/ 6. factorul de expunere. Arion.Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni. Holmes. Wind.Wind Loading of Structures. Comparative study of Eurocode 1. Delft University of Technology. http://maps. Basis of Design and Actions on Structures. Abacus Press. Văcăreanu.

Presiunile pot acţiona direct şi pe suprafeţele interioare ale clădirilor şi structurilor deschise. forţele şi momentele rezultante din acţiunea vântului exercitate pe clădiri ȋn ansamblu sau pe elemente (copertine. acestea sunt date de suma presiunilor care acţionează pe ambele feţe ale suprafeţelor fiind utilizate. Acţiunile din vânt sunt acţiuni variabile în timp şi actionează atât direct. Acţiunea vântului asupra clădirilor şi structurilor III. presiunile exercitate de vânt pe fiecare faţă a suprafeţelor construcţiei sau a elementelor sale (de exemplu. de exemplu. Presiunile actionează pe suprafaţa construcţiilor rezultând forţe normale pe suprafeţele acestora.3. presiunile totale (nete) exercitate de vânt pe ambele suprafeţe ale construcţiei sau a elementelor acesteia. produc valorile maxime ale deplasărilor şi eforturilor secţionale cauzate de acţiunea dinamică a vântului. sau de forţele produse de vânt pe clădiri şi structuri. oscilatiile acestora modifică fluxul incident şi actiunea aerodinamică. efecte dinamice în răspunsul constructiilor. 126 . b.3. Acţiunea vântului asupra clădirilor şi structurilor poate fi reprezentată de: a. în cazul pereţilor izolaţi şi a parapeţilor. producând fenomene de interactiune vânt-structură.III. În plus. numite fenomene aeroelastice. aplicate static pe construcţie sau pe componentele sale. c. Actiunea aerodinamică variază aleator în timp şi spatiu şi produce. Acţiunile din vânt pe construcţii cu răspuns dinamic pe direcţia vântului sunt reprezentate simplificat printr-un set de presiuni sau forţe static echivalente care se obţin prin înmulţirea valorilor de vârf ale presiunilor sau forţelor ce actionează pe construcţie cu un coeficient al răspunsului dinamic. Acţiunea vântului este reprezentată de presiunile produse de vânt pe suprafeţele clădirilor şi structurilor. în general. ȋn cazul clădirilor). In cazul constructiilor care au o flexibilitate pronuntată. Cele mai multe dintre construcţii şi componentele acestora au o rigiditate şi o amortizare suficient de mari pentru a limita efectele dinamice şi pentru a exclude fenomenele aeroelastice periculoase. În aceste cazuri. atunci când suprafeţe mari ale construcţiilor sunt expuse vântului. acţiunea vântului poate fi reprezentată printr-o distribuţie echivalentă de presiuni sau de forţe care. panouri).1. din cauza porozitaţii suprafeţelor exterioare. ca presiuni pe suprafeţele exterioare ale clădirilor şi structurilor închise cât şi indirect pe suprafeţele interioare ale clădirilor şi structurilor închise. forţele de frecare orizontale ce acţionează tangenţial la suprafeţe pot avea efecte semnificative. Elemente generale Vântul exercită pe construcţia în ansamblu şi pe elementele acesteia acţiuni aerodinamice datorate fluxului incident şi trenului de vârtejuri turbulente generate de către constructie.

Acţiunea statică echivalentă a vântului se defineşte ca fiind acţiunea care. evaluată cu neglijarea: efectelor de reducere a răspunsului structural datorate nesimultaneitatii valorilor de vârf ale presiunilor locale. este valoarea maximă aşteptată a acţiunii vântului pe un interval T=10 minute. În general. Conform ipotezei cvasi-staţionare. exprimate prin: valoarea de vârf a presiunii dinamice la o cotă de referinţă. Actiunea aerodinamică de varf. e. III.d.2. aerodinamica corpului şi dinamica structurii. Acţiunea statică echivalentă. cosuri de fum. pe o construcţie.3. coeficientul aerodinamic şi coeficientul de răspuns dinamic. respectiv viteza vântului ȋn amplasamentul construcţiei. W(t) urmăreste fluctuaţiile vitezei longitudinale a vântului ȋn amonte de construcţii [3]: 127 . este valoarea maximă aşteptată a acţiunii vântului evaluată considerând: efectele de reducere a răspunsului structural datorate nesimultaneităţii valorilor de vârf ale presiunilor locale pe suprafaţa construcţiei. şi a efectelor de amplificare a răspunsului structural produse de vibraţiile structurale ȋn cvasi-rezonanta cu continutul de frecvente al rafalelor vântului. forţele tangenţiale exercitate de către vânt pe suprafeţele paralele cu direcţia vântului (ȋn cazul clădirilor sau a unor elemente cu suprafeţe expuse mari. (III. efectele de amplificare a răspunsului structural produse de vibraţiile structurii ȋn cvasirezonanţă cu conţinutul de frecvenţe a rafalelor vântului. aplicată static pe clădire / structură sau pe elementele sale.1) Acţiunea statică echivalentă este produsul a trei mărimi caracteristice. pe construcţia în ansamblul ei sau pe elementele sale individuale. Presiunea vântului pe suprafeţe Ipoteza “cvasi-staţionară” se află la baza codurilor şi standardelor pentru determinarea acţiunii vântului pe construcţii. forţele şi momentele pe unitatea de lungime exercitate de vânt de-a lungul axei construcţiei sau a elementelor zvelte (de exemplu. produce valorile maxime asteptate ale deplasărilor şi eforturilor induse de acţiunea reală a vântului. în ansamblu (sau pe elementele sale individuale). componenta fluctuantă a presiunii pe suprafeţele construcţiilor.3. acţiunea statică echivalentă este exprimată printr-o relaţie de tipul: Acţiunea statică echivalentă = cd x Acţiunea aerodinamică de vârf unde cd este un parametru adimensional numit coeficient de răspuns dinamic. turnuri şi poduri). cum ar fi clădiri industriale mari şi pereti sau parapeţi lungi).

W (t ) = wm + w(t ) = c p 0 ⋅

1 ⋅ ρ ⋅ V 2 (t ) 2

(III.3.2)

unde cp0 este coeficientul cvasi-stationar de presiune. Dacă se dezvoltă V(t) ȋn componenta medie şi componenta fluctuantă, se obtine:
W (t ) = c p 0 ⋅ 1 1 2 2 ⋅ ρ ⋅ [v m + v(t )] = c p 0 ⋅ ⋅ ρ ⋅ v m + v 2 (t ) + 2 ⋅ v m ⋅ v(t ) 2 2

[

]

(III.3.3).

Componenta medie a presiunii este:
wm = c p 0 ⋅ 1 2 ⋅ ρ ⋅ (v m + σ u2 ) 2

(III.3.4).

Pentru intensităţi reduse ale turbulenţei, dispersia σ u2 este mică ȋn comparaţie cu pătratul
2 valorii medii, v m . Ȋn acest caz, coeficientul cvasi-staţionar de presiune, cp0 se poate considera

aproximativ egal cu coeficientul mediu de presiune, c pm :
wm = c p 0 ⋅ 1 1 2 2 ⋅ ρ ⋅ v m = c pm ⋅ ⋅ ρ ⋅ v m 2 2

(III.3.5).

Scăzând valorile medii din ambii termeni ai relatiei (III.3.3) se obtine:
1 w(t ) = c p 0 ⋅   ρ ⋅ (2 ⋅ v m ⋅ v(t ) + v 2 (t )) 2

(III.3.6).

Neglijând cel de al doilea termen ȋn paranteză din relaţia (III.3.6) (considerând că turbulenţa este redusă), ridicând la pătrat şi luând valorile medii, se obtine valoarea medie pătratică a presiunii fluctuante [3]:
2 w 2 = c p ⋅ ρ 2 ⋅ vm ⋅ u 2 2

(III.3.7).

Ecuaţia (III.3.7) furnizează relaţia cvasi-stationară intre valorea medie pătratică a fluctuaţiilor presiunii şi valoarea medie pătratică a fluctuaţiilor vitezei ȋn directie longitudinală. Folosing ipoteza cvasi-stationară, valoarea de vârf a presiunii vântului pe suprafete, w p este [3]:
w p = c p0 ⋅ 1 1 ⋅ ρ ⋅ v 2 ≅ c pm ⋅ ⋅ ρ ⋅ v 2 = c pm ⋅ q p p p 2 2

(III.3.8)

unde v p este valoarea de vârf a vitezei vântului şi q p este valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului. Ȋn ipoteza cvasi-staţionară, se pot determina valori de vârf ale presiunii pe suprafeţele construcţiilor folosind valori medii ale coeficienţilor de presiune cu valori de vârf ale presiunii dinamice a vântului. Acţiunea vântului pe suprafaţa unei construcţii sau a unui element component produce presiuni şi sucţiuni w orientate normal, atât pe suprafeţele exterioare cât şi pe cele interioare. Presiunile sunt considerate, convenţional, pozitive; sucţiunile sunt considerate, convenţional,

128

negative. Presiunile ce acţionează pe feţele exterioare ale clădirii se consideră presiuni externe, we; presiunile ce acţionează pe feţele interioare ale clădirii se consideră presiuni interne, wi. Presiunea vântului ce actionează pe suprafeţele rigide exterioare ale clădirii / structurii se determină cu relaţia [2]: we = c pe ⋅ qp ( z e ) unde: qp(ze) este valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului evaluată la cota ze; ze cpe este înalţimea de referinţă pentru presiunea exterioară; este coeficientul aerodinamic de presiune pentru suprafeţe exterioare. (III.3.9)

Presiunea vântului ce actionează pe suprafeţele rigide interioare ale clădirii / structurii se determină cu relaţia [2]:

wi = c pi ⋅ qp ( zi )
unde:

(III.3.10)

qp(zi) este valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului evaluată la cota zi; zi cpi este înalţimea de referinţă pentru presiunea interioară; este coeficientul aerodinamic de presiune pentru suprafeţe interioare.

Presiunea totală a vântului pe un element de construcţie este suma algebrică a presiunilor (orientate către suprafaţă) şi sucţiunilor (orientate dinspre suprafaţă) pe cele 2 feţe ale elementului. Presiunile sunt considerate cu semnul (+) iar sucţiunile cu semnul (-), Figura III.3.1.
neg neg neg neg

Vant poz

Presiune interioara pozitiva

Vant neg poz

Presiune interioara negativa

neg

poz Vant

neg Vant

poz

neg

Figura III.3.1 Presiuni pe suprafeţe [2]

129

Actiunea produsă de vânt pe ambele fete ale suprafeţelor unei construcţii sau a elementelor sale poate fi exprimată ca presiunea totală, sau netă, aplicată normal pe suprafaţă.

III.3.3. Forţe din vânt Actiunile exercitate de vânt pe clădiri şi structuri pot fi exprimate printr-un sistem de trei forţe globale ortogonale FX, FY, FZ, şi trei momente globale ortogonale MX, MY, MZ aplicate într-un punct de referinţă al clădirii sau structurii, asa cum se arătat în Figura III.3.2.

Figura III.3.2. Actiuni rezultante pe clădiri şi structuri [1] Acţiunea exercitată de vânt asupra construcţiilor pe direcţie longitudinală (ȋn lungul vântului) se exprimă printr-o forţă globală Fw aplicată într-un punct de referinţă al construcţiei. Forţele globale exercitate de vânt asupra construcţiilor sunt evaluate, de regulă, pentru fiecare din axele principale ale construcţiei, considerate separat. În unele cazuri, cum ar fi de exemplu turnurile cu secţiunea cvasi-pătrata, trebuie considerată şi posibilitatea de acţiune a vântului în direcţie diagonală (Figura III.3.3). Ȋn general, se recomandă determinarea direcţiei vântului ce produce acţiunile aerodinamice şi efectele structurale cele mai severe asupra construcţiei. Forţele locale exercitate de vânt pe elemente structurale şi/sau nestructurale sunt evaluate considerând direcţia vântului care provoacă acţiunea cea mai severă.

Figura III.3.3 Direcţia vântului de proiectare pentru structuri pătrate ȋn plan [1]

130

Aceste axe sunt arătate în Figura III. 131 . în mod convenţional.Forţele aerodinamice sunt reprezentate. sau direcţia paralelă şi cea perpendiculară în raport cu geometria corpului – caz în care sunt numite axele corpului. Acestea pot fi direcţia paralelă şi cea perpendiculară pe direcţia vântului – caz în care axele sunt numite axele vântului -. ii. L Antrenare. Relaţia intre forţe şi coeficienţii de forţă în raport cu cele două axe se poate obţine pe baze trigonometrice. ca forţă globală utilizând coeficienţii aerodinamici de forţă. D (Fw) Axele vantului Axele corpului Figura III.3.4. sau prin sumarea presiunilor acţionând pe suprafeţele (rigide) ale clădirii / structurii utilizând coeficienţii aerodinamici de presiune.5 Relaţii intre forţe [1] Forţa din vânt acţionând asupra unei clădiri / structuri sau asupra unui element structural poate fi determinată în două moduri: i. folosind unghiul α intre seturile de axe (Figura III.3. Urmând terminologia din aeronautică. în ingineria vântului sunt folosiţi termenii de portanţă (“lift”) şi antrenare (“drag”) pentru componentele orizontale ale forţei în direcţie perpendiculară pe vânt şi în direcţia vântului. Portanta. Unghiul α este numit unghi de atac sau unghi de incidenţă. prin componentele în două direcţii ortogonale.3.4 Axele vântului şi axele corpului [1] Forta rezultanta Figura III.3.5).

este aria de referinţă. (III. Fw ce actionează pe clădire / structură sau pe un element structural poate fi determinată prin compunerea vectorială a forţelor Fw.e. we(ze) este presiunea vântului ce actionează pe o suprafaţa exterioară individuală la înalţimea ze. este coeficientul aerodinamic de forţă pentru clădire / structură sau element structural.15): F fr = c fr ⋅ qp ( z e ) ⋅ A fr (III.14) şi (III.3. ce include şi efectele frecării.3. Forţa globală pe direcţia vântului. In relatiile (III.forţe provenind din presiunile ce se exercită pe suprafeţe interioare Fw.3.12): qp(ze) este valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului evaluată la cota ze.3.13).11)) sau elemente sale (rel.3.15): cd este coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei. wi(zi) este presiunea vântului ce actionează pe o suprafaţă interioară individuală la înalţimea zi. cd cf Aref este coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei. 132 .i = sup rafete ∑ w (z ) ⋅ A i i ref (III. calculate cu relaţia (III. (III.3.3. Aref cfr este aria de referinţă a suprafeţei individuale. calculate pe baza presiunilor exterioare şi interioare cu relaţiile (III. este coeficientul de frecare. orientată perpendicular pe direcţia vântului. Fw.15).14) [2] .13) şi (III. ce actionează pe structură sau pe un element structural având aria de referinţă Aref orientată perpendicular pe direcţia vântului. In relatiile (III. Ffr rezultate din frecarea vântului paralel cu suprafeţele exterioare.13) .e = cd ⋅ sup rafete ∑ w (z ) ⋅ A e e ref (III.3. (III.3. se determină cu relaţia generală [2]: Fw = cd ⋅ c f ⋅ qp ( z e ) ⋅ Aref (III. pentru clădiri / structuri (rel.i.3.3.11) şi (III.forţe provenind din presiunile ce se exercită pe suprafeţe exterioare Fw.3.12).Forţa globală pe direcţia vântului Fw.3.3.12)).14) cu forţele de frecare.3.11) sau prin compunerea vectorială a forţelor pentru elementele structurale individuale cu relaţia [2]: Fw = cd ⋅ elemente ∑c f ⋅ qp ( z e ) ⋅ Aref (III.

Holmes.Afr este aria suprafeţei exterioare orientată paralel cu direcţia vântului. Efectele generate de frecarea vântului pe suprafeţe pot fi neglijate atunci când aria totală a suprafeţelor paralele cu direcţia vântului (sau puţin înclinate faţă de aceasta) reprezintă mai puţin de ¼ din aria totală a tuturor suprafeţelor exterioare perpendiculare pe direcţia vântului. 2004. cpe – zona E cpe – zona D Figura III. EN 1991-1-4 . CEN 3. Efectele generate de frecarea vântului pe suprafeţe nu vor fi neglijate pentru starea limită de echilibru static.Eurocode 1: Actions on structures .6 în vederea reprezentării efectelor de torsiune produse de un vânt incident neperpendicular sau produse de lipsa de corelaţie între valorile de vârf ale forţelor din vânt ce acţionează în diferite puncte ale construcţiei [2]. atunci efectul acestora trebuie luat în considerare. D. Daca fluctuaţiile instantanee ale vântului pe suprafeţele rigide ale unei construcţii pot produce încărcări cu asimetrie importantă şi forma construcţiei este sensibilă la asemenea încărcări (de exemplu pentru clădiri simetrice cu un singur nucleu central supuse la torsiune).6 Distribuţia presiunii vântului pentru considerarea efectelor de torsiune [2] Efectele de torsiune generală produse de acţiunea oblică a vântului sau de rafalele necorelate ale vântului acţionând pe clădiri / structuri cvasi-paralelipipedice pot fi estimate simplificat considerând aplicarea forţei Fw cu o excentricitate e = b /10. Wind Loading of Structures.Part 1-4: General actions . Bibliografie 1.Wind actions. Pentru construcţii dreptunghiulare sensibile la torsiune se va folosi distribuţia presiunii dată în Figura III. EQU. Taylor & Francis 133 .3. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 2. J. unde b este dimensiunea laturii secţiunii transversale a construcţiei orientată (cvasi)-perpendicular pe direcţia vântului.3. CNR-DT 207/2008: Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni.

4) şi (III.4).2) unde P0 şi V0 sunt presiunea. Presiunile măsurate pe suprafaţa corpului se raportează la presiunea dinamică a vântului ȋn amonte.4.3). Coeficienţii aerodinamici pentru evaluarea efectelor vântului asupra construcţiilor pot fi coeficienţi aerodinamici de presiune. respectiv viteza curentului de aer ȋn imediata vecinătate a corpului (dar ȋn afara stratului limita ce se formeaza pe suprafaţa corpului).Coeficienţi aerodinamici de forţă şi de presiune Evaluarea efectelor vântului asupra suprafeţelor rigide ale clădirilor şi structurilor se poate face în două moduri de (i) utilizând coeficienţi aerodinamici de presiune şi (ii) utilizând coeficienţi aerodinamici de forţă.5) se obţine [3]: 134 . V a aerului (având densitatea ρ) este dată de ecuaţia lui Bernoulli: P+ 1 ρ ⋅ V 2 = const 2 (III.4.4. Conform ecuaţiei lui Bernoulli: 1 1 ρ ⋅ V 2 + P = ρ ⋅ V02 + P0 2 2 din care se deduce că: p = P0 − P = 1 ρ V 2 − V02 2 (III.4.1) Pentru un corp fix şi indeformabil scufundat intr-un curent de aer ce se deplasează cu viteza V (in câmp liber) şi având presiunea dinamică P (in câmp liber). In regiunea situată ȋn afara stratului limită ataşat unui corp vascozitatea şi vorticitatea sunt zero. curgerea aerului va produce presiuni locale p pe suprafaţa corpului egale cu: p = P0 − P (III. ȋn aceste regiuni relaţia intre presiunea. în care V este valoarea vitezei vântului ȋn câmp liber.4. P şi viteza.4. de forţă şi de moment pe unitatea de lungime.4.4.III. şi de frecare. ( ) (III. evaluată la o ȋnălţime de referinţă convenţională şi ρ este densitatea aerului. de sucţiune şi de presiune totală (netă) sau/si coeficienţi aerodinamici de forţă rezultantă şi de moment rezultant. Din relaţiile (III. Presiunea pe suprafaţa unui corp se exprimă uzual printr-un coeficient aerodinamic de presiune adimensional: cp = p 1 ρV 2 2 (III.5).

1 2 ρ ⋅ V 2 − V02 V  2 cp = = 1−  0  1 V  ρ ⋅V 2 2 ( ) (III.4.4. Presiunile ce acţionează pe feţele interioare ale construcţiei se evaluează utilizând coeficienţi aerodinamici de presiune internă notaţi cu cpi. această situaţie este tipică pentru suprafeţele laterale şi. In punctul de stagnare de pe suprafaţa corpului. ȋn zonele de separare a stratului limită [2]. valorile medii cele mai mari pe faţa expusă vântului sunt de obicei mai mici decat această valoare teoretică. curentul de aer accelerează şi cp este negativ. în zonele unde stratul limită rămâne ataşat la suprafaţa corpului. ȋn cazul unei clădiri.6) dă un coeficient de presiune egal cu unitatea. Ȋn Figura III. p>0). această situaţie este tipică pentru suprafeţele frontale expuse vântului incident şi. iar presiunea este numită sucţiune.6). dacă V0>V (P0<P. relaţia (III. dar. ȋn general. Dacă V0<V (P0>P. Simetric Vant Figura III.4. ȋn general.1 se indică o distribuţie tipică a coeficienţilor de presiune externă pentru un corp având forma de cub. Valori ale coeficientului de presiune apropiate de unitate apar ȋn punctul de stagnare pentru un cilindru circular.1. Invers. curentul de aer incetineşte şi cp este pozitiv. Coeficienţi de presiune pe suprafaţa exterioară a unei clădiri [1] 135 .4. p<0). Presiunile vântului ce acţionează pe feţele exterioare ale unei construcţii se evaluează utilizând coeficienţi aerodinamici de presiune externă ce se noteaza cu cpe. acolo unde V0 este zero.

Cele trei forte dau nastere la un moment de torsiune şi două momente de răsturnare. cfY şi cfZ. Ȋn cazul general. Direcţia acestei forţe rezultante poate fi diferită de direcţia vântului. V este viteza vântului ȋn câmp liber. de numărul Reynolds etc.4. Coeficienţii locali dau coeficienţii de presiune valabili pentru arii expuse de 1 m2 şi sunt folositi pentru proiectarea elementelor de dimensiuni reduse şi a prinderilor. cfX. Coeficienţii de presiune exterioară pot fi coeficienţi globali şi coeficienţi locali.8) unde L este o dimensiune caracteristică a corpului. şi de moment. o componentă verticală. Z 1 1 ⋅ ρ ⋅ V 2 ⋅ L2 ⋅ ρ ⋅ V 2 ⋅ L3 2 2 (III. FL.4.Acţiunea de ansamblu produsă de presiunea dinamică a vântului asupra unui corp poate fi exprimată prin rezultanta vectorială a tuturor forţelor din vânt care actionează pe suprafeţele corpului la exterior şi la interior.9) unde wfr este acţiunea tangentă pe unitatea de suprafaţă paralelă cu direcţia vântului. forţa rezultantă pe corp poate fi descompusă ȋn trei componente: o componentă orizontală pe direcţia vântului. de unghiul de atac al vântului (poziţia relativă a corpului în curentul de aer). Y . de: geometria şi dimensiunile construcţiei. cmX. Coeficienţii aerodinamici depind. evaluată la o ȋnălţime de referinţă convenţională şi ρ este densitatea aerului. cmY şi cmZ. Coeficientul aerodinamic de forţă cf se defineşte cu relaţia cf = Fw 1 ⋅ ρ ⋅ V 2 ⋅ A⊥ 2 (III. denumită forţă de antrenare. coeficienţii de presiune interioară sunt folosiţi pentru determinarea presiunii vântului pe suprafetele rigide interioare ale clădirilor şi structurilor. Fw. se definesc cu relaţiile [2]: c fα = Mα Fα . Coeficienţii de presiune exterioară sunt folosiţi pentru determinarea presiunii vântului pe suprafeţele rigide exterioare ale cladirilor şi structurilor. c mα = cu α = X . evaluată la o ȋnălţime de referinţă convenţională şi ρ este densitatea aerului. de categoria de rugozitate a suprafeţei terenului la baza construcţiilor. Generalizând. denumită forţă laterală. o componentă orizontală perpendiculară pe direcţia vântului. V este viteza vântului ȋn câmp liber. coeficienţii aerodinamici de forţă. denumită forţă de portanţă. FP.4. Coeficienţii globali dau 136 . în general.7) unde A⊥ este aria frontală a corpului perpendiculară pe direcţia vântului. Coeficientul de frecare este definit cu relaţia: c fe = w fe 1 ⋅ ρ ⋅V 2 2 (III.

Coeficienţii aerodinamici locali sunt utilizaţi pentru evaluarea acţiunilor locale ale vântului pentru proiectarea şi verificarea elementelor individuale de acoperis sau de faţadă. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 3.. Coeficienţii de frecare au întotdeauna valori pozitive. Coeficienţii de presiune totală (netă) au atât valori pozitive cât şi negative.coeficienţii de presiune valabili pentru arii expuse de peste 10 m2 şi sunt folositi pentru proiectarea cladirilor/structurilor sau a elementelor acestora având arii expuse mai mari de 10 m2. Effects of velocity distributions on wind loads and flow patterns on buildings. 26–28 June. International Conference on Wind Effects on Buildings and Structures. Coeficienţii aerodinamici de forţă au valori pozitive sau negative. Wind Loading of Structures. Coeficienţii de presiune externă au valori pozitive în toate punctele expuse direct vântului şi au valori negative pe suprafeţe laterale sau neexpuse direct vântului. Coeficienţii de presiune pot lua valori pozitive (pentru presiuni) sau negative (pentru sucţiuni).K. Baines. Valorile pozitive ale coeficientului de presiune pot fi inferioare valorilor negative (considerate ȋn modul) ale coeficientului de presiune. în funcţie de geometria corpului analizat şi de direcţia vântului. Proceedings. 2004. 198–225 2. Teddington. U. W. Taylor & Francis 137 . Holmes. 1963. CNR-DT 207/2008: Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni. Bibliografie 1.. D. D. J. în funcţie de geometria clădirii.

III. lungimea scării integrale a turbulenţei se poate determina cu relaţia din [4]: 138 .2) In relaţia (III. Funcţia de inter-corelaţie scade rapid cu distanţa ȋntre punctele 1 şi 2.1) se poate inlocui funcţia de inter-corelaţie ȋn spaţiu cu funcţia de autocorelaţie ȋn domeniul timp [5]: L x v () ∞ (z ) = vm 2z ⋅ ∫ Rv (τ )dτ v 0 (III.5. t ) .5. unde vm este viteza medie a vântului ȋn direcţie longitudinală. sunt necorelate. In codurile de proiectare se folosesc relaţii empirice de forma [1]: x Lu ( z ) = c ⋅ z m (III. Fluctuaţiile vitezei ȋn raport cu media sunt considerate procese aleatoare staţionare de medie zero.4) unde c şi m sunt constante determinate experimental. Pentru înălţimi z mai mici de 200 m.1.5. O măsură a corelaţiei funcţiei v(t) la diferite momente de timp separate de un interval τ este dată de funcţia de autocorelaţie: 1 Rv (τ ) = lim ∫ v(t ) ⋅ v(t + τ )dt T →∞ T 0 T (III. Turbulenţa vântului (i) Lungimea scării integrale a turbulenţei Fluctuaţiile vitezei instantanee a vântului faţă de medie pot fi descompuse ȋn rafale armonice având pulsaţii ω = 2 ⋅ π ⋅ n (unde n este frecvenţa armonicei) şi lungimi de undă λ = v m / n . Scara integrală a turbulenţei reprezintă o măsură a dimensiunilor medii ale vârtejurilor turbulente ale curgerii aerului.5.5.3) unde Rv (τ ) este funcţia de autocorelaţie a vitezei fluctuante v ≡ v( x1 .5.5.Coeficientul de răspuns dinamic III. Lungimea scării integrale a turbulenţei ȋn direcţie longitudinală (pe direcţia vântului) este determinată cu relaţia [5]: Lx = v 1 v2 ⋅ ∫ Rv v (x )dx 1 2 ∞ 0 (III. Fluctuaţiile componentelor longitudinale ale vitezei.1) unde Rv1v2 ( x ) este funcţia de inter-corelaţie a componentelor longitudinale ale vitezelor fluctuante v1 şi v2 măsurate în două puncte oarecare 1 şi 2 şi v 2 este valoarea medie pătratică a vitezei fluctuante. măsurate în două puncte separate de o distanţă considerabil mai mare decât lungimea scării integrale a turbulenţei.

Sv(z.5. Densitatea spectrală de putere descrie distribuţia dispersiei fluctuaţiilor vitezei ȋn funcţie de conţinutul de frecvenţe a acestora.67 + 0.1 este reprezentată variaţia lungimii scării integrale a turbulenţei determinate cu relaţia (III. 139 .5. pentru z min ≤ z ≤ z max = 200 m    L( z ) =   z t    L(z min ). În Figura III.  z α  Lt ⋅   .5.5). pentru z < z min  (III.5.5. n )dn 0 ∞ (III. n).5) unde înălţimea de referinţă zt = 200 m. lungimea de referinţă a scării Lt = 300 m şi α = 0. 200 175 150 125 100 75 50 25 z. m 0 0 50 100 150 200 250 300 Figura III.05∙ln(z0). L(z) (ii) Densitatea spectrală de putere a vitezei fluctuante a vântului Proprietăţile statistice ale fluctuaţiilor vitezei faţă de medie ȋn direcţie longitudinală sunt definite complet de densitatea spectrală de putere unilaterală a rafalelor (vitezei fluctuante) pe direcţia vântului la cota z. în funcţie de înălţimea z şi de categoria terenului. m 0 I II III IV L.6). Dispersia rafalelor longitudinale se obţine integrând densitatea spectrală de putere pentru toate frecvenţele: σ v2 = ∫ S v (z .1 Lungimea scării integrale a turbulenţei.

n ) = n ⋅ S v (z.15 0.10 0.10) unde fL este o frecvenţă adimensională (coordonată Monin) asociată rafalelor longitudinale şi reprezintă raportul ȋntre lungimea scării integrale a turbulenţei şi lungimea de undă a rafalei armonice de frecvenţă n. n ) n ⋅ S v (z .Densitatea spectrală de putere poate fi obţinută ca transformata Fourier a funcţiei de autocorelaţie: S v ( z .9) Densitatea spectrală de putere unilaterală normalizată a rafalelor longitudinale ale vântului din [4. n ) dn = ∫ d ln (n ) = 1 2 2 ∫ 0 σv 0 σv (III.5.0E-01 1. z=10m 0.5.0E+01 1.7) Densitatea spectrală de putere pentru rafalele longitudinale se normalizează: S L (z. n ) = n ⋅ S v (z. Figura III.2. Aria situată sub densitatea spectrală de putere unilaterală normalizată este egală cu unitatea: ∞ ∞ S v (z .8 ⋅ f L (z . Densitatea spectrală de putere unilaterală normalizată a rafalelor longitudinale 140 . n ) = 4 ⋅ ∫ Rv (τ ) ⋅ cos(2 ⋅ π ⋅ n ⋅ τ )dτ 0 ∞ (III. f L (z .00 1.2 ⋅ f L (z.0E+00 1.25 SL (m/s)2 n ⋅ Lx (z ) v . n ) [1 + 10. n ) σ 2 v = 6.5. n )] 5 3 (III. vm (z ) Densitatea spectrala de putere a raf alelor longitudinale.0E-02 1. n ) = 0.20 0.0E+02 Figura III. n ) σ v2 (III.5.05 fL 0.5.5.2: S L (z.7] este dată de următoarea relatie propusă de Solari [1].8) parametrul de normalizare fiind dispersia rafalelor vântului ȋn direcţia corespunzătoare.

Răspunsul structural nerezonant (de fond).5.5. de obicei. Răspunsul structural dinamic Natura fluctuantă a vitezei vântului. mai mici decat cea mai joasă frecvenţă naturală a structurii.15.3) la care sunt supuse toate structurile. cu condiţia ca rigiditatea şi amortizarea structurii să aibă valori reduse. este.1 Răspuns rezonant σ2B σ2R. poate produce excitarea unui răspuns (cvasi-)rezonant semnificativ.2.Din relaţia de calcul a frecventei adimensionale. a presiunilor şi a forţelor induse de vânt pe structură.3) reprezinta valoarea medie pătratică (care.15) este egală cu L/0. λ = III. este numeric egală cu dispersia) totală a răspunsului structural fluctuant (răspunsul structural mediu nu este inclus ȋn reprezentare). σ2B compus ȋn principal din contribuţiile frecvenţelor joase.3.5. şi ȋn cele din urmă devin dominante.5. indiferent de proprietăţile de rigiditate şi de amortizare ale acestora. pe măsură ce structurile 141 . integrale a turbulenţei.2 Frecventa Figura III. Densitatea spectrala de putere a răspunsului Răspuns nerezonant σ2R. pentru procese aleatoare de medie zero. Cu cat lungimea scării integrale a turbulenţei este mai mare. In Figura III. f L = n⋅L vm rezultă că valoarea lungimii scării vm pentru care apare n varful densitătii spectrale de putere. Acest răspuns dinamic rezonant va fi diferit de răspunsul fluctuant nerezonant (de fond) (Figura III.2. cel mai important contributor la răspunsul structural ȋn direcţia vântului. Contribuţiile rezonante devin din ce ȋn ce mai semnificative numeric. Densitatea spectrală de putere a răspunsului unei structuri cu contribuţii rezonante semnificative [2] Aria de sub densitatea spectrală de putere a răspunsului (Figura III. cu atat lungimea de undă este mai mare.5. ce corespunde varfului densitătii spectrale de putere (ce apare pentru fL = 0. σ2R.1 şi σ2R.3 este reprezentat (prin zona haşurată) răspunsul structural rezonant pentru primele două moduri de vibratie. Lungimea de undă de varf. L determină valoarea lungimii de undă.

Amplificarea răspunsului structural este cu atât mai mare cu cât structura este mai flexibilă. - În cazul neincadrării în condiţiile indicate mai sus se va utiliza procedura de evaluare detaliată a coeficientului de răspuns dinamic. Pentru clădirile / structurile cu răspuns dinamic la vânt. frecvenţele predominante ale mişcării seismice a terenului sunt. Pentru majoritatea clădirilor / structurilor având frecvenţa fundamentală de vibraţie peste 1 Hz (perioada fundamentală de vibraţie sub 1 s). Coeficientul de răspuns dinamic al construcţiei.4.devin mai inalte sau mai lungi (in raport cu lăţimea) şi frecvenţele naturale de vibraţie devin mai mici. precum cabluri. cd poate fi determinat astfel: conform prevederilor din subcapitolul 5. componenta rezonantă este neglijabilă şi răspunsul la vânt poate fi. considerat static. turnuri.5d. deci sunt considerate acţiuni tranzitorii. interacţiunea vânt-structură produce un răspuns aeroelastic al acestora. Reducerea răspunsului structural datorită apariţiei nesimultane a valorilor de vârf ale presiunii vântului este cu atât mai mare cu cât suprafaţa construcţiei expusă acţiunii vântului este mai mare. de 10-50 ori mai mari decat frecvenţele dezvoltate ȋn timpul furtunilor. ȋn general. mai uşoară şi cu amortizare mai redusă. în mod simplificat. cd = 1 pentru coşurile de fum cu secţiune transversală circulară. coeficientul de răspuns dinamic. ponderea componentei rezonante corespunzând frecvenţei fundamentale de vibraţie a structurii este de obicei dominantă faţă de ponderile celorlalte componente ce corespund frecvenţelor modurilor superioare de vibraţie. cd =1 pentru faţade şi elemente de acoperiş ce au o frecvenţă proprie de vibraţie mai mare de 5Hz. cd consideră atât amplificarea efectelor acţiunii vântului datorită vibraţiilor structurii cvasi-rezonante cu conţinutul de frecvenţă al turbulenţei atmosferice cât şi reducerea efectelor acţiunii vântului datorită apariţiei nesimultane a valorilor de vârf ale presiunii vântului ce se exercită pe suprafaţa construcţiei. care au înălţimea h < 60 m şi care respectă condiţia h < 6. şi ii. frecvenţele proprii de vibraţie ale fatadelor şi elementelor de acoperiş pot fi determinate folosind prevederile din Anexa C. Simplificat. o componentă rezonantă fluctuantă provocată de acele fluctuaţii ale excitaţiei turbulente având frecvenţa în vecinătatea frecvenţelor proprii de vibraţie ale structurii. 142 . unde d este diametrul coşului de fum. Principalele diferenţe intre răspunsul dinamic al structurilor la vânt şi cutremur sunt: cutremurele au o durată mult mai scurtă decat furtunile. coşuri de fum şi poduri. antene. Pentru structurile foarte flexibile. pentru clădirile paralelipipedice cu o înalţime de cel mult 30 m şi având dimensiuni în plan de cel mult 50 m. de obicei. deschiderile vitrate mai mici de 3m au frecvenţe proprii mai mari de 5Hz. o componentă care acţionează practic static. Răspunsul total pe direcţia vântului turbulent este suma dintre: i.

13) unde valorile cu indice m reprezintă componentele medii şi valorile notate cu litere latine mici reprezintă componentele fluctuante faţă de medie.11) (III.4 se prezintă grafic elementele abordării spectrale. forţele seismice echivalente ce acţionează pe ȋnălţimea unei clădiri sau structuri cu ȋnălţime mare sunt considerate perfect corelate. presiunile şi forţele generate de vânt precum şi răspunsul structural indus de acţiunea vântului.3.5.5. - III. ȋn timp ce forţele din vânt ce acţionează pe ȋnălţime sunt doar parţial corelate. X(t)) se descompun intr-o componentă medie şi o componentă fluctuantă faţă de medie. Densitatea spectrală de putere a răspunsului fluctuant faţă de 143 . F(t).5.14) In Figura III. (III. la incidenta vântului de proiectare. deplasarea produsă de vânt.12) (III.- la incidenţa cutremurului de proiectare. valoarea medie pătratică a răspunsului fluctuant este obţinută prin integrarea densităţii spectrale de putere a acestuia. forţa generată de vânt pe construcţie. V(t). clădirile şi structurile de importantă normală vor răspunde dincolo de limita elastică a comportării materialelor structurale. Descrierea principalelor caracteristici statistice ale excitaţiei şi răspunsului se face folosind valori medii. Procedura detaliată de determinare a coeficientului de răspuns dinamic Determinarea coeficientului de răspuns dinamic la vânt se bazează pe modelarea stochastică a proceselor aleatoare staţionare pentru descrierea vitezei vântului. Valorile instantanee ale mărimilor de interes (viteza vântului ȋn amplasament. a forţelor generate de vânt pe construcţie şi a răspunsului structural la vânt. Abordarea foloseste conceptul de proces aleator staţionar pentru a descrie viteza vântului. Davenport [2. abateri standard. A. In rândul de jos se prezintă elementele pentru calculul valorii medii pătratice a răspunsului fluctuant (ce este numeric egala cu dispersia răspunsului fluctuant. asa numita abordare spectrală. G. In anii 1960. componentele fluctuante sunt considerate procese aleatoare staţionare normale de medie zero: v(t ) = f (t ) = x(t ) = 0 . clădirile şi structurile de importanţă normală vor avea un răspuns elastic.3] a conturat o abordare a evaluării răspunsului structural indus de vânt pe baza teoriei vibraţiilor aleatoare.5. corelaţii şi densităţi spectrale de putere.5. Abordarea spectrală foloseste calculul ȋn domeniul frecvenţelor. variabilă ȋn timp şi modelată ca proces stochastic staţionar de medie zero: V (t ) = v m + v(t ) F (t ) = Fm + f (t ) X (t ) = X m + x(t ) (III. deoarece acesta este un proces aleator de medie zero).5.

5. Frecvenţa fundamentală de vibraţie fracţiunea din amortizarea critică este ξ = c 2⋅ m⋅k a sistemului este n1 = 1 k ⋅ 2π m şi . Figura III. Viteză Fortă Răspuns vm Densitatea spectrală a rafalelor Fm Xm Densitatea spectrală a răspunsului Funcţia de Densitatea Funcţia de admitantă spectrală a fortei transfer aerodinamică din vânt Frecventa Figura III. X(t). Abordarea este adecvată pentru furtuni ȋn zone temperate (cicloane extra-tropicale) şi cicloane tropicale. Caracteristicile dinamice ale corpului sunt reprezentate de un sistem masa-resort-amortizor.4. care la rândul ei se obţine din densitatea spectrală de putere a rafalelor vântului.5.5. X(t) F(t) Figura III. Funcţiile de admitanţă aerodinamică şi de admitanţă mecanică (de transfer) leagă aceste trei densităţi spectrale. Abordarea folosind vibratii aleatoare pentru determinarea răspunsului dinamic la vânt [5] Pentru un corp reductibil la un sistem cu un grad de libertate dinamică supus forţei din vânt. F(t) se consideră răspunsul dinamic ȋn direcţia vântului exprimat ȋn deplasări.5.5 Modelul dinamic simplificat al sistemului cu un GLD [5] 144 .medie se obţine din densitatea spectrală de putere a forţei aerodinamice.

Valoarea medie a forţei din vânt este [5]: 1 2 Fm = p m ⋅ A = c p ⋅ ⋅ ρ ⋅ v m ⋅ A 2 si valoarea medie pătratică a forţei fluctuante este [5]: (III. se descompune de asemenea: (III.5.21) unde v 2 este valoarea medie pătratică a vitezei fluctuante.5. Rezultă că: 1 2 pm = c p ⋅ ⋅ ρ ⋅ vm 2 si p(t ) = c p ⋅ ρ ⋅ v m ⋅ v(t ) Valoarea medie pătratică a presiunii fluctuante este [5]: 2 p 2 = c 2 ⋅ ρ 2 ⋅ vm ⋅ v 2 p (III. .5.18) = c p ⋅ ⋅ ρ ⋅ v m ⋅ 1 + 2 ⋅ + 2  ≅ c p ⋅ ⋅ ρ ⋅ v m ⋅ 1 + 2 ⋅ = vm 2 2 vm  vm    1 2 = c p ⋅ ⋅ ρ ⋅ v m + c p ⋅ ρ ⋅ v m ⋅ v(t ) 2 unde ρ este densitatea aerului şi cp este coeficientul aerodinamic de presiune.5.5. Relaţia intre presiunea instantanee şi forţa instantanee din vânt este: F (t ) = P(t ) ⋅ A (III.19) (III..22) unde A este aria feţei expuse la vânt a corpului.5.17) [ ] (III. pe faţa expusă acestuia.5.Ecuaţia de mişcare a sistemului acţionat de forţa din vânt. Neglijarea termenului ce cuprinde raportul pătratelor vitezelor fluctuante şi medii produce o eroare ȋn general mai mica de 3%.16) Presiunea ȋn direcţia vântului.23) 145 . F(t) este: m ⋅ X (t )+ c ⋅ X (t )+ k ⋅ X (t ) = F (t ) .15) Forţa din vânt se descompune ȋn componenta medie şi componenta fluctuantă: F (t ) = Fm + f (t ) P(t ) = p m + p(t ) Valoarea instantanee a presiunii din vânt pe faţa expusa este [5]: 1 1 1 2 2 2 P(t ) = c p ⋅ ⋅ ρ ⋅ V 2 (t ) = c p ⋅ ⋅ ρ ⋅ [v m + v(t )] = c p ⋅ ⋅ ρ ⋅ v m + v(t ) + 2 ⋅ v m ⋅ v(t ) = 2 2 2 2  v(t ) v(t )  1 1 v(t ) 2 2  (III.5.5. (III.20) (III.

5. 2 vm (III.27) obţinând astfel relaţia dintre densitatea spectrală de putere a componentei fluctuante a forţei din vânt şi densitatea spectrală de putere a componentei fluctuante a vitezei longitudinale a vântului [2.4 4⋅ F 2 1  2 4 f 2 = c 2 ⋅ ρ 2 ⋅ vm ⋅ v 2 ⋅ A 2 =  c 2 ⋅ ρ 2 ⋅ vm ⋅ A 2  ⋅ v 2 ⋅ 2 = 2 m ⋅ v 2 p p vm vm 4  (III. folosind relaţiile: f 2 = ∫ S f (n )dn 0 ∞ (III.5. se separă răspunsul structurii ȋn termeni de deplasare ȋn componenta medie şi componenta fluctuantă X (t ) = X m + x(t ) si se introduce pătratul modulului funcţiei de transfer a sistemului cu un GLD: H (n ) = 2 (III.29) 1 1 1 2 = 2 ⋅ H 0 (n ) ⋅ 2 2 2 2 k k  n  2  n  1 −    + 4 ⋅ ξ ⋅   n      n1    1   (III.25) si v 2 = ∫ S v (n )dn 0 ∞ (III.5.5. Relaţia ȋntre valoarea medie a forţei din vânt şi valoarea medie a deplasării sistemului este: Xm = F Fm 1 ⋅ H 0 (n = 0 ) ⋅ Fm = m = 2 k k m ⋅ (2 ⋅ π ⋅n1 ) (III.26) Rezultă că: ∞ ∫ S f (n )dn = 0 2 4 ⋅ Fm ∞ ⋅ S v (n )dn 2 vm ∫ 0 (III.28) Pentru a obţine relaţia dintre forţa din vânt şi răspunsul sistemului cu 1 GLD. 3.30) k este rigiditatea sistemului.5. ξ şi n1 sunt respectiv fracţiunea din amortizarea critică şi frecvenţa proprie de vibraţie a sistemului cu un GLD şi H 0 (n ) este factorul de amplificare dinamică a răspunsului sistemului cu un GLD expus unei forţe excitatoare armonice.5.24) se poate rescrie ȋn termeni de densităţi spectrale de putere.31) Relaţia ȋntre densitatea spectrală de putere a componentei fluctuante a deplasării sistemului şi densitatea spectrală de putere a componentei fluctuante a forţei din vânt este: 146 .24) Relaţia (III. Ȋn relaţia (III.5.5. 5]: S f (n ) = 2 4 ⋅ Fm ⋅ S v (n ) .5.5.30).

Pentru frecvenţe inalte. relaţia (III. 1. Rafalele cu frecvenţe joase sunt aproape perfect corelate şi cuprind faţa expusă a a corpului ȋn totalitate.1 1 10 100 Figura III. rafalele nu sunt corelate. trebuie considerată corelaţia acestor fluctuaţii pe suprafaţa expusă.34) Funcţiile de admitanţă aerodinamică χ2(n) evaluează gradul de corelaţie al rafalelor longitudinale pe aria frontală (b x h) a construcţiei expusă vântului.2 ηh(b) 0.4 0.5.32) cu relaţia (III. admitanţa aerodinamică tinde către zero şi rafalele nu generează forţe fluctuante totale importante.001 0. Intrucât fluctuaţiile vitezei nu se produc simultan pe toată suprafaţa feţei expuse vântului.6 0.5.5. Rh(b) [3] Funcţia de admitanţă aerodinamică.5. Funcţiile de admitanţă aerodinamică – notate cu Rh şi Rb ȋn cod . χ2(n) tinde la 1 pentru frecvenţe joase şi pentru corpuri de dimensiuni reduse. sau pentru corpuri cu dimensiuni mari.6.8 0.5.5.sunt reprezentate ȋn Figura III.01 0.6 Funcţiile de admitanţă aerodinamică. 147 .5. χ2(n). Pentru a ţine seama de acest efect se introduce funcţia de admitanţă aerodinamică.33) Relaţia (III.32) Combinând relaţia (III.33) devenind [5]: S X (n ) = 2 1 2 4⋅ F ⋅ H 0 (n ) ⋅ 2 m ⋅ χ 2 (n ) ⋅ S v (n ) k2 vm (III.S X (n ) = 1 2 ⋅ H 0 (n ) ⋅ S f (n ) 2 k (III.5.0 0.0 Rh(b) 0.28) se obtine: 2 1 2 4 ⋅ Fm S X (n ) = 2 ⋅ H 0 (n ) ⋅ 2 ⋅ S v (n ) k vm (III.33) este aplicabilă construcţiilor cu arii frontale reduse ȋn raport cu lungimile scărilor turbulenţei atmosferice.5.

se obtine [5]: S X (n ) = 2 2 4⋅ Xm 4 Fm 2 2 ⋅ 2 ⋅ H 0 (n ) ⋅ χ 2 (n ) ⋅ S v (n ) = ⋅ H 0 (n ) ⋅ χ 2 (n ) ⋅ S v (n ) 2 2 vm k vm (III.5.5.5.5.34) valoarea medie a deplasarii (relaţia III. această aproximare este rezonabilă pentru tot intervalul de frecvenţe ce defineste răspunsul nerezonant.38). se considera că pe lăţimea de bandă a răspunsului rezonant funcţiile χ2(n) şi Sv(n) sunt constante şi au valorile χ2(n1) şi Sv(n1). 3.31). n n1 (frecventa proprie) Figura III.Inlocuind ȋn relaţia (III.7: 2 2 2 σX =σB +σR (III. Componenta nerezonanta şi componenta rezonanta a răspunsului [5] Pentru evaluarea componentei nerezonante a răspunsului. se aproximează funcţia de transfer (de admitanţă mecanică) cu valoarea acesteia pentru n=0 H 0 (n = 0 ) = 1 .σB2 Frecventa.5. SX(n) Densitatea spectrala a răspunsului σR2 Componenta nerezonanta. respectiv. Cu această aproximare. partea rezonantă a răspunsului fluctuant. interval ȋn care valoarea funcţiei de admitanţă mecanică este egală cu 1.5.35) Valoarea medie pătratică a deplasării fluctuante se determină prin integrarea densităţii spectrale de putere a deplasării pentru toate frecvenţele [2. componenta nerezonantă a răspunsului este [5]: 2 σB = ∞ 2 4⋅ Xm S (n ) ⋅ σ v2 ⋅ ∫ χ 2 (n ) ⋅ v 2 dn 2 vm σv 0 (III.5. Densitatea spectrala de putere a răspunsului.36) este evaluată ca suma a două componente ce reprezintă partea nerezonantă (de fond) şi.5.7.37).36) Integrala din relaţia (III. 5]: x =σ 2 2 X 2 4⋅ Xm 2 = ∫ S X (n )dn = ∫ 2 ⋅ H 0 (n ) ⋅ χ 2 (n ) ⋅ S v (n )dn = vm 0 0 ∞ ∞ ∞ 2 4⋅ Xm S (n ) 2 = ⋅ σ v2 ⋅ ∫ H 0 (n ) ⋅ χ 2 (n ) ⋅ v 2 dn 2 vm σv 0 (III. Figura III.5. această aproximare este rezonabilă pentru sisteme cu amortizare redusă la care funcţia de 148 . Pentru evaluarea componentei rezonante a răspunsului.

5. datorită nesimultaneităţii valorilor de vârf ale presiunlor. Când suprafaţa construcţiei expusă la vânt este mică. componenta rezonantă a răspunsului este [5]: 2 σR = 2 ∞ 4⋅ Xm S (n ) 2 ⋅ σ v2 ⋅ ∫ H 0 (n ) ⋅ χ 2 (n1 ) ⋅ v 2 1 dn = 2 vm σv 0 2 4⋅ Xm S (n ) ∞ 2 = ⋅ σ v2 ⋅ χ 2 (n1 ) ⋅ v 2 1 ⋅ ∫ H 0 (n ) dn 2 vm σv 0 (III.41) si R = χ (n1 ) ⋅ 2 2 S v (n1 ) σ 2 v ⋅ ∫ H 0 (n ) dn 2 0 ∞ (III. Factorul de răspuns nerezonant (cvasi-static). B2 ia în considerare corelaţia efectivă a valorilor de vârf ale presiunilor pe suprafaţa expusă la vânt a construcţiei şi este reprezentat ȋn Figura III.5. B2 scade progresiv şi tinde la zero. Odată cu creşterea suprafaţei construcţiei expuse la vânt.44) 2  σ2  4 ⋅ξ 4 ⋅ξ  2 ⋅δ σv v  unde: SL(n1) este valoarea densităţii spectrale de putere unilaterale şi normalizate determinată pentru frecvenţa n1 şi δ . acesta se determină cu relaţia δ ≅ 2 ⋅ π ⋅ ξ .5. Integrala funcţiei de admitanţă mecanică poate fi evaluată prin metoda polilor şi are valoarea: ∞ ∫ H (n ) 0 0 2 dn = π ⋅ n1 4 ⋅ξ (III. atunci B2→1 (corelaţie perfectă).42).39) Rezultă că valoarea medie pătratică (egală numeric cu dispersia) a deplasării fluctuante este: 2 2 σ x2 = σ B + σ R ≅ 2 ∞  S (n ) S (n ) ∞ 4⋅ Xm 2 ⋅ σ v2 ⋅  ∫ χ 2 (n ) ⋅ v 2 dn + χ 2 (n1 ) ⋅ v 2 1 ⋅ ∫ H 0 (n ) dn  = 2 vm σv σv 0 0  2 4⋅ Xm 2 = ⋅ σ v2 ⋅ B 2 + R 2 = 4 ⋅ X m ⋅ I v2 ⋅ B 2 + R 2 2 vm ( ) ( ) (III. Cu aceste aproximări.5.decrementul logaritmic al amortizării.5.5.40) unde: B = ∫ χ 2 (n ) ⋅ 2 0 ∞ S v (n ) dn 2 σv (III.8. 149 .5.admitanţă mecanică are un vârf foarte ingust şi pronuntat pentru abscisa n=n1.43) Valoarea lui R2 devine: R 2 = χ 2 (n1 ) ⋅ S v (n1 ) π ⋅ n1  n1 ⋅ S v (n1 )  π π2 ⋅ ⋅ = ⋅ χ 2 (n1 ) = ⋅ S L (n1 ) ⋅ χ 2 (n1 ) (III.

2 (b+h)/L(zs) 0.1 1 10 100 0. valoarea maximă asteptată a răspunsului structurii cu 1 GLD este [5]: X p = X m + k p ⋅σ X (III.0 B2 0.1. 10 minute) şi valoarea medie a răspunsului ȋn aceeaşi perioadă de timp: G= Xp Xm (III.5.5.5.01 0.40). Folosind relaţiile (III.4 0.0 0. σ X .5.este abaterea standard a răspunsului structural.47) = 1+ 2 ⋅ k p ⋅ Iv ⋅ B + R 150 .6 0.5.8 Factorul de răspuns nerezonant (cvasi-static). ξ. (III.45) Având ȋn vedere că procesul răspunsului structural este staţionar şi normal.45) şi (III.46) unde: kp – este factorul de vârf al răspunsului ce depinde esenţial de intervalul de timp pentru care este calculată valoarea maximă (10 min) şi de frecvenţa proprie a structurii ȋn modul fundamental.8 0.46) se obţine expresia factorului de rafală al răspunsului: G= Xp Xm = X m + k p ⋅σ X Xm 2 2 = 1+ kp ⋅ σX Xm = 1+ kp ⋅ 2⋅ Xm σv ⋅ ⋅ B2 + R2 = vm Xm (III.5.5.001 Figura III. Factorul de rafală al răspunsului este definit ca raportul ȋntre valoarea maximă aşteptată a răspunsului structural intr-o perioadă definită de timp (uzual. B2 [6] Factorul de răspuns rezonant R2 depinde de aria A expusă la vânt şi de frecvenţa proprie fundamentală n1 şi creşte sensibil pentru valori reduse ale fracţiunii din amortizarea critică a structurii.

47) este folosită pentru estimarea simplă a acţiunii statice echivalente produse de vânt ȋn direcţie longitudinală.5. Acesta este cu atât mai mare cu cât structura este mai zveltă. Abordarea uzuală este de a calcula valoarea factorului de rafală a răspunsului pentru primul mod de vibraţie şi de a-l aplica la valoarea medie a acţiunii din vânt pe structură. Frecvenţa medie se determina cu relaţia [4. cu care se determină valoarea maximă asteptată a răspunsului structural. 7]: ∞ ν= 2 ∫ n ⋅ S X (n )dn 0 ∞ 0 ∫ S X (n )dn ≅ n1 ⋅ R2 B2 + R2 (III.Relaţia (III.48) unde ν este frecvenţa medie a vibraţiilor structurii expusă vântului incident şi T este intervalul de timp pentru care se determină valoarea maximă aşteptată a răspunsului. definit ca raportul dintre valoarea extremă maximă a componentei fluctuante a răspunsului structural şi abaterea sa standard este reprezentat în Figura III.5.577 ≥3 (III. 4. Factorul de vârf este dat de expresia [3]: k p = 2 ⋅ ln(ν ⋅ T ) + 2 ⋅ ln (ν ⋅ T ) 0. kp 151 .49) Factorul de vârf pentru determinarea răspunsului extrem maxim al structurii.5.5. factorul de rafală este mic în cazul în care structura este rigidă şi puternic amortizată.9.9 Factorul de vârf. mai flexibilă şi/sau mai slab amortizată.5.5 10 100 1000 Figura III. kp.5 3.0 νT 2. de rigiditatea şi de amortizarea structurii. Factorul de rafală G depinde de dimensiunile.0 kp 3.

Coeficientul de răspuns dinamic are. valori apropiate de 1. Fse. coeficientul de răspuns dinamic longitudinal cd poate fi mai mare.5. In mod alternativ faţă de relaţia (III. Conditia cd >1 implică G>cpq şi conduce la acţiuni statice echivalente mai mari decât acţiunile aerodinamice de vârf. coeficientul de răspuns dinamic este raportul intre acţiunea statică echivalentă şi acţiunea aerodinamică de varf. ca fiind o acţiune aerodinamică aplicată static pe structură ce produce valoarea de vârf Xp a răspunsului structural. Din relaţiile (III. ȋn cele mai multe cazuri.5.Coeficientul de răspuns dinamic este definit ca raportul ȋntre valoarea maximă aşteptată a răspunsului deplasare laterală a structurii ce ţine cont de efectele (cvasi)rezonante şi de corelaţia rafalelor pe aria expusă a construcţiei şi valoarea maximă aşteptată a răspunsului deplasare laterală a structurii fără aceste efecte: 1+ 2 ⋅ k p ⋅ Iv ⋅ B2 + R2 G⋅ Xm cd = = c pq ⋅ X m 1+ 2 ⋅ g ⋅ Iv (III. Numitorul relaţiei (III. Conditia cd <1 implică G<cpq şi conduce la acţiuni statice echivalente mai mici decât acţiunile aerodinamice de vârf.51). acţiunea statică echivalentă poate fi exprimată cu relaţia [5]: FSe = Fmax ⋅ c d = Fm ⋅ c pq ⋅ c d (III.50) In acest sens.5. Fm produce valorile medii ale răspunsul structurii. Tinând cont de liniaritatea problemei.5.50) poate fi scris ȋn această formă deoarece calculul se face ȋn domeniul elastic şi există proportionalitate intre presiunile (forţele) aerodinamice şi răspunsul structural (deoarece valoarile maxime asteptate ale presiunii şi forţei aerodinamice se obţin prin inmulţirea valorii medii a acestora cu factorul de rafală al presiunii).52) se obţine expresia coeficientul de răspuns dinamic: 2 2 G 1+ 2 ⋅ k p ⋅ Iv ⋅ B + R cd = = c pq 1+ 2 ⋅ g ⋅ Iv (III. Valori mai mari ca 1 apar ȋn cazul producerii unui răspuns rezonant semnificativ. mai mic sau egal cu 1.53). Este important de observat că.51) unde Fmax = Fm ⋅ c pq este valoarea de vârf a acţiunii dinamice şi c pq = (1 + 2 ⋅ g ⋅ I v ) este factorul de rafală al presiunii.5.5. aceasta este dată de relaţia [5]: FSe = Fm ⋅ G unde G este factorul de rafală al răspunsului. condiţia este valabilă pentru structuri flexibile slab amortizate.52) (III. spre deosebire de factorul de rafală al răspunsului G. Relaţia (III. 152 . Xm se defineste acţiunea statică echivalentă.5.5. condiţia este valabilă pentru structuri rigide puternic amortizate [1].50) se poate deduce şi ȋn modul următor: remarcând faptul că valoarea medie a acţiunii aerodinamice.5.51) şi (III.

efectele de reducere cauzate de nesimultaneitatea presiunilor de vârf prevalează asupra amplificarii răspunsului dinamic.Pentru structurile sau elementele zvelte.10. şi coeficientul răspuns dinamic cd este de obicei mai mare decât 1. Pentru structurile sau elementele cu suprafeţe mari. Inălţimea de referinţă pentru determinarea coeficientului de răspuns dinamic. [7] Ordinea operaţiilor pentru evaluarea coeficientului de răspuns dinamic este sintetizată ȋn Tabelul III. într-o măsură cu atât mai mare cu cat este mai mare corpul luat în considerare. şi coeficientul de răspuns dinamic este. înălţimea structurii. Nesimultaneitatea valorilor de vârf ale presiunilor reduce acţiunea aerodinamică de ansamblu. flexibile sau cu amortizare redusă. zs poate fi luată ca fiind egală cu h. Coeficientul de răspuns dinamic se aplică forţelor rezultante (globale) şi presiunilor exterioare ȋn directia vântului. zS = 0.10 Inălţimea de referinţă zs pentru calculul dinamic la vânt al construcţiilor de formă paralelipipedică [3]. pentru cazurile care nu sunt prezentate în Figura III. amplificarea răspunsului dinamic produsă de oscilaţiile rezonante ale structurii dă nastere la deplasări şi solicitări cu atat mai mari cu cat structura este mai flexibilă şi mai slab amortizată.10.5. de obicei. h ≥ zmin z s = h1 + h ≥ zmin 2 z s = h1 + h ≥ zmin 2 a) structuri verticale.6 . grinzi c) structuri tip panou (publicitar) Figura III. şi/sau rigide şi/sau cu amortizare mare.5. zs se determină conform Figurii III.5.5. In schimb. clădiri b) structuri ce vibrează în plan orizontal. 153 .1. mai mic decat 1 [1]. amplificarea răspunsului dinamic prevalează asupra efectelor de reducere cauzate de nesimultaneitatea presiunilor de vârf.

5.x = unde: cf m1. me Evaluarea decrementului logaritmic al amortizării aerodinamice. Deplasări şi acceleraţii corespunzătoare stării limită de serviciu a construcţiei Pentru clădiri inalte sau flexibile (inălţimea h ≥ 30 m sau frecvenţa proprie de vibraţie n1 ≤ 1 Hz). prima evaluată la înălţimea z = zs şi cea de a doua la inălţimea z = h. Deplasarea maximă a structurii pe direcţia vântului la cota zs se determină folosind forţa statică echivalentă a vântului. Φ1 Evaluarea masei echivalente pe unitatea de lungime. x ⋅ R ⋅ K x ⋅ Φ1. Abaterea standard. h. Rb Evaluarea factorului de răspuns rezonant R2 Evaluarea frecvenţei asteptate ν Evaluarea factorului de vârf kp Evaluarea factorului de rafală G Evaluarea coeficientului de răspuns dinamic cd III.5. SL Evaluarea parametrilor ηh şi ηb Evaluarea funcţiilor de corelaţie verticală.5. verificarea la starea limită de serviciu va utiliza valorile maxime ale deplasării şi acceleraţiei clădirii pe direcţia vântului. δa Determinarea parametrilor dinamici n1 şi δ Evaluarea factorului de răspuns nerezonant (cvasi-static) B2 Evaluarea densităţii spectrale de putere normalizate a fluctuaţiilor faţă de medie a componentei longitudinale a rafalelor.1 Procedeul de calcul al coeficientului de răspuns dinamic Pasul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Operaţiunea Alegerea unui model structural de referinţă Determinarea parametrilor geometrici b. x ( z ) (III.54) este coeficientul aerodinamic de forţă 154 . δs Evaluarea vectorului propriu fundamental de incovoiere. ze Evaluarea vitezei medii a vântului vm(zs) Evaluarea intensităţii turbulenţei Iv(zs) Evaluarea scării integrale a turbulenţei L(zs) Evaluarea decrementului logaritmic al amortizării structurale.4. Rh şi transversală.Tabel III.x a acceleraţiei caracteristice a structurii pe direcţia vântului la cota z se poate obtine cu relaţia: 2 c f ⋅ ρ ⋅ b ⋅ I v ( z s ) ⋅ vm ( z s ) σ a. σa.

Reacţiile de disconfort ale ocupanţilor depind de amplitudinea şi frecvenţa cu care se produc oscilaţiile clădirii şi de diverşi alţi factori fiziologici şi psihologici. egală cu 1. se va verifica îndeplinirea condiţiei: a max. este viteza medie a vântului pentru z = zs.56).x (z) este ordonata vectorului propriu fundamental de vibraţie pe direcţia vântului la Coeficientul adimensional Kx se determina cu relaţia generala: Kx = ∫ v (z ) ⋅ Φ (z )dz 2 m 1.55) Coeficientul adimensional Kx este reprezentat ȋn Figura III.10).x sunt obţinute prin înmulţirea abaterii standard date cu factorul de vârf kp calculat cu frecvenţa ν = n1.10.10.10. x ≤ a lim (III.5.11. amax. x 0 h v (z s ) ⋅ ∫ Φ 2 m 0 h 2 1. definită în Figura III.5. Efectele vântului pe clădiri nu trebuie să producă disconfort ocupanţilor acestora. Acceleraţiile caracteristice de vârf ale constructiilor. unde 155 . este înălţimea structurii.ρ b d h Iv(zs) vm(zs) este densitatea aerului.5. este radacina patrată a răspunsului rezonant. definită în Figura III. este înălţimea de referinţă (vezi Figura III.5.5.5.25 kg/m3.5. x ⋅ T ) + a. Pentru a asigura o folosire adecvată a clădirii. este lungimea structurii. asociaţi cu caracteristicile fiecărei persoane. este coeficientul adimensional dat de relaţia (III. zs R Kx m1.x Φ1. x =  2 ⋅ ln (n1.x n1. x ⋅ T )    (III.57).5. este intensitatea turbulenţei la înălţimea z = zs deasupra terenului.55). cota z. definită în Figura III. este frecvenţa proprie fundamentală de vibraţie a structurii în direcţia vântului. este masa echivalentă pentru modul fundamental în direcţia vântului.x  2 ⋅ ln (n1.x:   γ  ⋅σ a max. x (z )dz (III. este lăţimea structurii.5.

0 ζ = 0.0 1.1 Kx ζ = 2. 2. x ≤ 2 Hz =  a0 0.4 1. pentru o viteză de referinţă a vântului cu IMR = 10 ani.58) unde: a0 a0 n1.3 1. x   (III.12.5 ζ = 1.2 1. (III. x < 1 Hz  n 0.amax.11 Coeficientului adimensional Kx Acceleraţia limită superioară de confort pentru ocupanţiii clădirii.56 1.E+02 1.E+03 Figura III.x = 6 cm/s2 pentru clădiri de birouri. 156 .7 1.5. este frecvenţa proprie a clădirii corespunzătoare primului mod de vibraţie de încovoiere în direcţia vântului.58) [1]: a lim  a0 pentru n 1. evaluată cu rel.56).5 1. = 4 cm/s2 pentru clădiri de locuit.5.0 1.0 ζ = 1.5 ζ = 2.5.x este valoarea de vârf a acceleraţiei pe directia vântului la ultimul etaj al clădirii (z=h). alim este reprezentată în Figura III.6 1.8 1.5.5 ⋅ a ⋅ n pentru n 1. x ≥ 2 Hz 0 1.E+01 zs/z0 1. x  pentru 1 Hz ≤ n 1.5 1.9 1.5. alim este acceleraţia limită superioară de confort calculată cu relaţia (III.

358–91.x. 3.G. SR EN 1991-1-4/NA Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor . CEN 5. J.12 Valori limită ale acceleraţiei clădirii Bibliografie 1. A. Davenport. 1964.K.Partea 1-4: Acţiuni generale – Acţiuni ale vântului. A. Institution of Civil Engineers 28: 187–96 4.Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni. cm/s 2 15 10 5 0 0. NP 082-04 .5. CNR-DT 207/2008 . Davenport. Proceedings. ‘Note on the distribution of the largest value of a rândom function with application to gust loading’.Eurocode 1: Actions on structures . 2004. Acţiunea vântului. Proceedings. D.1 1 n 1. Teddington U. 26–8 June. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor.Cod de proiectare. 1963.G. ‘The buffetting of structures by gusts’. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 2. International Conference on Wind Effects on Buildings ând Structures. Wind Loading of Structures. MTCT. 2005 7...Birouri 30 Cladiri de locuit 25 20 a lim . Anexa naţională 157 .Wind actions. EN 1991-1-4 . Taylor & Francis 6.. Hz 10 Figura III. Holmes.Part 1-4: General actions .

6. Antrenarea este de natură vâscoasa. Condiţia de rezonanţă este 158 .III. Antrenarea generată de presiune (de mişcarea turbulentă a aerului la trecerea pe langă corp) este dominantă pentru curentul de aer ce se separă de corp şi depinde de aria suprafeţei secţiunii transversale a corpului. a cărei frecvenţă depinde de viteza medie a vântului. La valori mari ale vitezelor. forţele vâscoase sunt suficient de mari pentru ca să menţină mişcarea acestuia ȋn straturi paralele. Pentru valori mici ale vitezelor aerului.1) unde ρ este densitatea aerului. Dacă numărul Reynolds este mare.6. Dacă antrenarea generată de frecarea aerului este dominantă. atunci forma corpului nu este aerodinamică. Fenomene de instabilitate aeroelastică generate de vârtejuri Curgerea aerului produce efecte de antrenare a corpului imersat. precum şi de forma şi de dimensiunile secţiunii în plan a construcţiei. Pentru construcţii zvelte (coşuri de fum. V este viteza curentului de aer. Mişcarea aerului se produce ȋn două moduri: mişcarea laminară. Re=67000∙V∙L (V ȋn m/s şi L ȋn m). dacă antrenarea generată de presiunea aerului este dominantă. cabluri s. În cazul în care frecvenţa de desprindere a vârtejurilor este apropiată de o frecvenţă proprie de vibratie a constructiei se realizează condiţiile de cvasirezonanţă ce produc amplificări ale amplitudinii oscilaţiilor construcţiei.6. apar efecte inerţiale importante. predomină efectele vâscoase şi mişcarea este laminară. Fenomene aeroelastice III. predomină efectele inerţiale şi mişcarea este turbulentă. ν este vâscozitatea cinematică a aerului şi L este o dimensiune caracteristică a volumului de aer. Pentru aer la 20oC. Apariţia unuia din cele două moduri de mişcare este caracterizată de numărul Reynolds. atunci forma corpului este aerodinamică. cu atât mai mari cu cât amortizarea şi masa structurii sau a elementului sunt mai mici. mişcarea devenind turbulentă. caracterizată de amestecarea violentă a straturilor de aer. turnuri. Antrenarea generată de frecarea dintre aer şi suprafaţa corpului este dominantă pentru curentul de aer ataşat şi depinde de aria suprafeţei corpului expuse curgerii. μ este oeficientul de vâscozitate sau vâscozitatea dinamică a aerului.) este necesar să se ia în considerare efectul dinamic produs de desprinderea vârtejurilor vântului.a. Dacă numărul Reynolds este mic. generată de presiunea dinamică a aerului asupra corpului. Re ce se defineşte ca raportul ȋntre forţele de inerţie şi forţele vâscoase dezvoltate ȋn masa de aer ȋn timpul curgerii: Re = Forta de inertie ρ ⋅ V ⋅ L V ⋅ L = = µ ν Forta viscoasa (III. caracterizată de deplasarea aerului ȋn straturi paralele. mişcarea turbulentă. generată de frecarea aerului de corp şi de natură inerţială.1. Fenomenul de desprindere a vârtejurilor produce o acţiune fluctuantă perpendiculară pe direcţia vântului.

6. rezultă din relaţia (III. Corpurile ne-aerodinamice produc fenomenul de desprindere a vârtejurilor. y St (III.6. Viteza medie a vântului din relaţia (III....1< vcrit..6.i ≤ 1.1).. este viteza medie a vântului în secţiunea în care se produce desprinderea vârtejurilor.y St este lăţimea secţiunii transversale în care se produce desprinderea rezonantă a vârtejurilor. este viteza medie a vântului. astfel incât cea mai redusă viteză critică corespunde primului mod de vibraţie pe direcţia transversală vântului.25 ⋅ vm (III.4) . Viteza critică a vântului pentru modul i de vibraţie este definită ca viteza vântului pentru care frecvenţa de desprindere a vârtejurilor este egală cu o frecvenţă proprie a structurii şi este dată de relaţia [2]: vcrit . ce depinde de forma secţiunii şi de numărul Reynolds.y< n2. un corp ne-aerodinamic imersat într-un curent de aer produce ȋn urma sa un siaj format din trenuri de vârtejuri alternante (ciclice) care se desprind de corp (Figura III.< vcrit.indeplinită atunci când viteza vântului este teoretic egală cu viteza critică a vântului ce provoaca desprinderea vârtejurilor.2) unde b ni.. Având în vedere că n1.6. cu o frecvenţă medie de desprindere dată de relaţia: ns = unde St vm b este numărul lui Strouhal.3) trebuie făcută pentru fiecare mod de vibraţie pe direcţie transversală vântului la cota la care amplitudinea vectorului propriu corespunzător este maximă.. Ȋn general. este un parametru adimensional numit numărul lui Strouhal.. În general..6.6.i = b ⋅ ni .3) unde: vcrit.< ni. este o dimensiune caracteristică (de referinţă) a secţiunii corpului.i vm este viteza critică a vântului pentru modul i de vibraţie. ceea ce face ca numărul de cicluri de încărcare şi fenomenul de oboseală să devină importante.i<. pentru cilindri circulari lăţimea de referinţă este diametrul exterior.y<.. este frecvenţa proprie a modului i de vibraţie pe direcţia transversală vântului.2) că vcrit.3) depinde de cota z la care se evaluează.6. Efectul desprinderii vârtejurilor va fi considerat dacă este îndeplinită condiţia [2] vcrit . 159 St ⋅ v m b (III.y<.2<. viteza critică a vântului pentru multe constructii curente este o viteză frecventă a acestuia. Verificarea relaţiei (III.

Sc.2.Figura III. [2] Numărul lui Scruton. Numărul lui Scruton. St pentru secţiuni dreptunghiulare.6. este dat de relaţia [2]: 160 . Cilindru de lungime infinită cu sectiune circulară scufundat ȋntr-un fluid [1] In Figura III.1 Siajul von Karman pentru o sectiune circulară [1] Fenomenul de producere şi de separare a vârtejurilor depinde de numărul Reynolds ȋn sensul că turbulenţa creşte odată cu numărul Reynolds. Figura III. Vartejuri von Karman ce produc forte transversale Figura III.3 se indică valorile medii orientative ale numărului lui Strouhal. Sensibilitatea la vibraţii depinde de amortizarea structurii şi de raportul între masa structurii şi masa aerului. de fracţiunea din amortizarea critică şi de dimensiunea de referinţă a secţiunii.6.6.6. Figura III.3 Numărul lui Strouhal St pentru secţiuni transversale dreptunghiulare cu colţuri ascuţite [1].6.2. Sc este un parametru adimensional ce depinde de masa echivalentă.

6.6. ns şi viteza medie a vântului. tendinţa nu mai este ca desprinderea de vârtejuri să excite structura. produce o vibratie cvasi-rezonantă.4b [1]. astfel dând naştere unui fenomen de amplificare semnificativ [1]. este densitatea aerului. Când numărul Scruton este mare (Figura III.4b [1].6. Când vârtejurile se desprind în rezonanţă cu oscilaţiile unei structuri usoare şi / sau slab amortizate şi caracterizată de un număr Scruton scăzut.i într-un interval de viteze Δvcr.4a). Prin urmare.25 kg/m3. Figura III. vm este liniară. evaluată în secţiunea în care se produce fenomenul critic de desprindere a vârtejurilor rezonante. această lege nu mai este valabilă pentru viteze mai mari ca vcr.5) unde: mie δs ρ b este masa echivalentă pe unitatea de lungime pentru modul i de vibraţie în direcţie transversală. Figura III. desprinderea vârtejurilor produce vibraţii atât de ample incât acestea devin principalul mecanism de control al desprinderii alternante de vârtejuri. este decrementul logaritmic al amortizării structurale. În aceste cazuri.6.Sc = 2 ⋅ mie ⋅ δ s ρ ⋅ b2 (III. numit de auto-control (sau de sincronizare). Figura III.4). desprinderea vârtejurilor se manifestă cu frecvenţa proprie de vibraţie a structurii pentru intervalul de viteze indicat în Figura III.6. Conform relaţiei (III. fenomenul tinde să devină auto-excitat (sau de interacţiune aer-structură).6. dependenţa ȋntre frecvenţa de desprindere a vârtejurilor. şi dă naştere efectului de sincronizare.4 Legea lui Strouhal pentru numere Scruton mari a) şi mici b) 161 . la rândul său.i. a cărei valoare este 1. ci structura este cea care comandă desprinderea de vârtejuri. este dimensiunea secţiunii transversale. desprinderea vârtejurilor provoacă o forţă alternantă transversală care.4a.6. ce este cu atât mai mare cu cât numărul lui Scruton este mai mic. În realitate. În cazul în care numărul Scruton este mic.

Aceasta dă nastere la o creştere bruscă şi violentă a vibraţiilor.7a). şi marchează trecerea de la răspunsul dinamic clasic la comportamentul aeroelastic.7c) [1]. In general se cere ca structura să nu intre în acest domeniu şi să rămână în domeniul vibraţiilor forţate. Pentru valori mari ale numărului lui Scruton.6. Figura III. vibratiile sunt fortate de desprinderea vârtejurilor şi au proprietăţi aleatoare (Figura III.6. In abscisă este reprezentată valoarea normalizată a vitezei medii şi ȋn ordonată este dată valoarea normalizată a abaterii standard a răspunsului transversal la varful structurii.5 arată ceea ce se întâmplă în domeniul de încălcare a legii lui Strouhal. 162 .6. întârziind intrarea structurii în domeniul de evitat [1].5 Răspunsul transversal generat de desprinderea vârtejurilor [1] Figura III. se face tranziţia între cele două domenii şi vibraţiile au caracteristici de tip mixt (Figura III. Domeniul de tranziţie se atinge pentru numere Scruton de ordinul 5-30. Este de reţinut pentru acest fenomen rolul benefic al turbulenţei. creşterea acesteia tinde să mute tranzitia către număre Scruton reduse.6.5. folosind rezultate obtinute experimental ȋn tunelul de vânt pentru modelul unui coş de fum [1]. Pentru valori intermediare ale numărului lui Scruton. Se observă trei regimuri distincte.Figura III. vibraţiile sunt auto-excitate de structură şi au caracteristici deterministe (Figura III. Pentru valori mici ale numărului lui Scruton.7b).6. respectiv. numărul lui Scruton şi valoarea normalizată a abaterii standard a răspunsului transversal la varful structurii.6 reproduce rezultatele prezentate în Figura III. raportând ȋn abscisa şi ȋn ordonata.6.6.

6 Domenii ale răspunsului transversal generat de desprinderea vârtejurilor [1] Figura III. în general.7 Regimurile de răspuns fortat a). Se pot distinge următoarele situaţii [1]: • • pentru Sc > 30.6. este recomandată efectuarea unei verificări. cu atât amplificarea răspunsului este mai mare. în primul rând la intensitatea turbulenţei. iar valorile reduse ale intensităţii turbulenţei pot excita acest fenomen. totusi. cu cât structura este mai uşoară şi/sau mai slab amortizată).6. pentru 5 ≤ Sc ≤ 30. fenomenul de desprindere de vârtejuri este sensibil. auto-excitat b) şi de tranzitie c) [1] În condiţii de rezonanţă.Sincronizare Tranzitie Vibratii fortate Figura III. valorile ridicate ale intensităţii turbulenţei reduc riscul de vibraţii violente. vibraţiile induse de desprinderea de vârtejuri pot fi de amplitudine mare şi foarte periculoase. pentru Sc < 5. fenomenul de desprindere de vârtejuri nu produce. efecte severe. cu cât numărul Scruton este mai mic (deci. • 163 .

2. a amortizării şi/sau a rigidităţii structurale. divergenţa torsională. în timp ce răspunsul longitudinal tinde să crească odata cu cresterea turbulenţei.: vibraţiile longitudinale ale structurilor inalte de tip turn cu zăbrele). Pentru structurile foarte flexibile mişcarea acestora în fluxul incident poate produce forţe aeroelastice ce măresc amplitudinea vibraţiilor structurii. în termeni echivalenţi. fluturarea şi amortizarea aeroelastică. Sunt sensibile la aceste fenomene structurile uşoare. cabluri şi structuri compuse din cabluri. III. forţele de amortizare aerodinamică pot acţiona astfel incat să reducă amplitudinea vibraţiilor induse de vânt (de ex. cu toate că rămane centrat pe frecvenţa ns. producându-se astfel o situaţie instabilă în care o mică perturbare poate iniţia o amplitudine crescătoare a vibraţiilor. cu acţiunea aeroelastică. Este necesar ca toate vitezele critice asociate structurii şi componentelor sale. Aceste acţiuni aeroelastice schimbă răspunsul structurii prin modificarea. cum ar fi: antene.6.6. stâlpi de iluminat şi turnuri de iluminat. elemente individuale ale fermelor. odată cu creşterea turbulenţei. datorată mişcării corpului în curentul de aer. foarte flexibile. care la rândul lor măresc forţele aeroelastice. acţiunea vântului poate fi reprezentată prin suprapunerea acţiunii aerodinamice.: galoparea liniilor de transport de electricitate acoperite cu gheată. În general. cu amortizare redusă.6. Principii generale Se numesc aeroelastice acele fenomene de interacţiune vânt-structură care apar atunci când oscilaţiile structurilor sau a elementelor acestora sunt caracterizate de deplasări şi/sau de viteze atat de mari încât modifică fluxul incident şi acţiunile aerodinamice care ar fi fost produse de către vânt asupra corpului fix.2. 164 .Modelul armonic al forţei transversale cauzate de desprinderea vârtejurilor este aplicabil doar în cazul unei curgeri laminare. fluturarea cablurilor sau a tablierelor podurilor suspendate cu deschidere mare). poduri şi pasarele susţinute de cabluri.1. conţinutul armonic (de frecvente) al forţei transversale este distribuit pe o bandă din ce în ce mai largă a spectrului de frecvenţe. cosuri de fum. Alte fenomene aeroleastice III. Astfel. să fie mai mari decât valoarea de varf a vitezei vântului. cu excepţia celei asociate cu desprinderea vârtejurilor (vezi punctul III. Principalele fenomene aeroelastice sunt galoparea. Viteza critică a vântului este acea valoare de la care apare un comportament instabil al structurii. Acest fenomen se numeste instabilitate aerodinamică (de ex. independentă de mişcarea structurii sau a elementelor sale. aceasta atenuează răspunsul produs de despinderea vârtejurilor transversale [1].1). Pe de altă parte.

Figura III. chiar la viteze modeste ale vântului. tipice pentru podurile hobanate.8a) şi se manifestă ca o vibraţie în direcţie transversală vântului. Galoparea este o instabilitate de tip dinamic ce se poate produce la structurile si/sau elemente zvelte. Fenomenul este posibil să se producă.8b).6) in care: dc L dα este valoarea primei derivate. de tip translaţie pură [1]. în anumite condiţii. T) şi care. b) coeficienţi aerodinamici de antrenare. Galoparea Galoparea este o formă de instabilitate aeroelastică caracterizată de reducerea şi chiar anularea amortizării totale a structurii. cD α Figura III.8c) [1] dc    cD + L  < 0 dα α  α (grade) α (grade) (III. la structuri inalte şi zvelte (stalpi de iluminat). la cablurile suspendate a căror secţiune transversală poate fi modificată de prezenţa unui strat de gheată.2. 165 .6.6.6. cu secţiuni transversale de formă necirculară (de ex: rectangulară.6.6. şi la cablurile inclinate. evaluată pentru valoarea α a unghiului de atac. fL şi longitudinale (de antrenare).2.6.8 a) forţe aerodinamice de antrenare şi de portanţă.6) [1] Condiţia necesară pentru galopare în direcţie transversală vântului este (Figura III. cD este valoarea coeficientului aerodinamic de antrenare evaluat pentru aceeasi valoare a unghiului de atac. α (Figura III. pentru viteze critice ridicate. L. a coeficientului aerodinamic de portanţă. Galoparea este rezultatul acţiunii combinate a forţei aerodinamice transversale (portante).III. c) condiţia necesară de galop (relaţia III. cD şi de portanţă. în raport cu unghiul de atac α. I. fD ce acţionează asupra structurii sau a elementului structural considerat. U.6. pot avea oscilaţii transversale de mare amplitudine. usoare şi cu amortizare structurală redusă. a căror secţiune transversală poate fi modificată de prezenţa apei pluviale care se prelinge pe acestea. Fenomenul este de asemenea posibil să se producă. cL.

Figura III. In particular.6. Pentru a ilustra fenomenul de amortizare aerodinamică se consideră mişcarea unui corp cu secţiune pătrată în direcţia vântului.8c evidenţiază valorile unghiului de atac pentru care relaţia (III.9. Deoarece coeficientul de antrenare cD este strict pozitiv pentru orice secţiune.6. Amortizarea aeroelastică Amortizarea totală este suma intre amortizarea structurală şi cea aeroelastică. vm. Forţa aerodinamică în direcţia vântului pe unitatea de lungime a corpului este [3]: ..6) este cunoscută sub numele de „criteriul lui Den Hartog”. Se ignoră efectele turbulenţei vântului. cabluri) nu pot galopa din cauza simetriei polare în raport cu fluxul incident (ce implică c’L=0).6.2. secţiunile circulare (de ex.9 Mişcarea relativă în direcţia vântului şi amortizarea aerodinamică [3] Dacă viteza de mişcare a corpului în direcţia vântului este x . o structură (element structural) poate deveni instabilă în direcţie transversală fluxului numai în cazul în care prima derivată a coeficientului de portanţă c’L este negativ şi mai mare în modul decât coeficientul de antrenare cD. Dacă amortizarea aeroelastică are semn diferit faţă de amortizarea structurală. Zona gri din Figura III.6. considerându-se doar viteza medie a vântului.Relaţia (III. viteza relativă a aerului în raport cu corpul este vm − x . atunci amortizarea totală se reduce şi se anulează complet pentru o viteză medie numită viteză critică de galopare.6) este satisfacută şi structura (elementul structural) poate fi suspusă fenomenului de galopare.3.6. vm Figura III. Atunci când secţiunea unui cablu este acoperită cu gheaţă sau cu un film de apă. 166 . Amortizarea aeroelastică poate acţiona şi în sensul reducerii amplitudinilor vibraţiilor induse de vânt (aşa cum se intamplă în cazul vibratiilor longitudinale ale structurilor inalte de tip stalp cu zăbrele). III.6. schimbarea formei poate produce condiţiile necesare fenomenului de galopare. .

CEN 3.  = c ⋅ 1 ⋅ρ ⋅b ⋅ v 2 − c ⋅ 1 ⋅ρ ⋅b ⋅ 2 ⋅ v ⋅ x fX a m fX a m  2 2   (III.6. . In relaţia (III.  1 x x2  2 = c fX ⋅ ⋅ρ a ⋅b ⋅ v m ⋅ 1 − 2 + 2  ≅  2 vm vm       .9). 1 f x = c fX ⋅ ⋅ρ a ⋅b ⋅  v m − x    2   2  x 1 2 ≅ c fX ⋅ ⋅ρ a ⋅b ⋅ v m ⋅ 1 − 2  vm 2   . în general vm >> x . 1 2 m ⋅ x(t ) + c + c fX ⋅ρ a ⋅b ⋅ v m (t ) ⋅ x(t ) + k ⋅ x(t ) = c fX ⋅ ⋅ρ a ⋅b ⋅ vm (t ) 2 [ ] (III.7) se neglizează termenul de ordin doi deoarece. reducându-se în acest fel răspunsul structural.7) în partea stangă se obţine [3]: .7) în ecuaţia de mişcare (III. CNR-DT 207/2008: Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni. Taylor & Francis 167 . Wind Loading of Structures.7) reprezintă forţa produsă de vânt pe corpul fix şi cel de al doilea este o cantitate proporţională cu viteza structurii şi reprezintă o formă de amortizare.7) In relaţia (III. Ecuaţia de mişcare a corpului sub acţiunea fluxului incident este: m ⋅ x(t ) + c ⋅ x(t ) + k ⋅ x(t ) = f x (t ) . Bibliografie 1.9) se observă creşterea amortizării totale prin adunarea amortizării aeroleastice la amortizarea structurală. EN 1991-1-4 .8). .6. J. D.8) şi transferând cel de al doilea termen al relatiei (III.6. Holmes.. .6. Inlocuind forţa aerodinamică din relaţia (III. (III..6. Primul termen al formei finale a relaţiei (III.6.6.Eurocode 1: Actions on structures . CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 2.6.Part 1-4: General actions .. 2004.  . .Wind actions.6.  .

IV. Scopul APHS este de a dezvolta elementele necesare pentru luarea unei decizii rationale asupra sigurantei seismice a fondului construit existent.: amplitudinea miscarii terenului intr-un anumit interval de timp). Analiza probabilistica a hazardului seismic – metodologie pe baza careia se determina frecventa (numar de evenimente pe unitate de timp) cu care se va produce un anumit hazard seismic. prin acumularea de date suplimentare sau de cunostinte imbunatatite. un cutremur cu o magnitudine specificata – intr-o regiune sau dintr-o sursa seismica. Realizarea unui scenariu seismic inseamna postularea producerii unui cutremur de o marime data intr-o pozitie data.1. Perioada medie de revenire – timpul mediu intre producerea unui hazard seismic – de exemplu. cel putin conceptual.: amplitudinea miscarii terenului) sunt asteptate sa fie depasite. precum amplitudinea miscarii terenului. unitatea de timp este 1 an.1 [2]: 168 . o anumita amplitudine a miscarii terenului. acest tip de incertitudine poate fi redus. - - - - - Analiza probabilistica a hazardului seismic (APHS) da o descriere probabilistica (o frecventa de depasire) a unei caracteristici a cutremurului. Interval mediu de recurenta – timpul mediu intre producerea unui anumit tip de cutremur – de exemplu. sau un anumit nivel de avariere sau de pierderi – intr-un amplasament.2. Incertitudine aleatoare – incertitudine probabilistica ce este inerenta intr-un fenomen aleator su care nu poate fi redusa prin acumularea de date sau informatii suplimentare. EVALUAREA HAZARDULUI SEISMIC IV.IV. Curba de hazard seismic – o curba ce reprezinta frecventele cu care anumite valori ale unui hazard seismic (de ex. ADHS se efectueaza in urmatorii pasi. Incertitudine epistemica (de cunoastere) – incertitudine ce provine din lipsa de cunoastere a unui model sau parametru. hazardul seismic se calculeaza ca frecventa cu care o amplitudine a miscarii terenului este mai mare decat o valoare specificata. In mod curent. IV. Definitii - Hazard seismic – o proprietate (o caracteristica) a cutremurului ce poate produce avarii sau pierderi (de ex. Analiza determinista a hazardului seismic Analiza determinista a hazardului seismic (ADHS) dezvolta un scenariu seismic particular cu care se evalueaza amplitudinea miscarii terenului intr-un amplasament. de obicei. Fig.

Mmax a acestora.1.(i) Identificarea si caracterizarea surselor seismice ce pot afecta amplasamentul – pentru fiecare sursa seismica se determina pozitia. Selectarea distantei sursa-amplasament. R. Pasi in ADHS (adaptata dupa Kramer. Y. Definirea hazardului seismic pe amplasament prin specificarea amplitudinii miscarii terenului in amplasament. pentru fiecare sursa seismica identificata in pasul (i). distanta poate fi hipocentrala sau epicentrala. T (SA(T)). etc. sau viteza maxima a terenului in directia orizontala (PGV). amplitudinea miscarii terenului in amplasament se determina cu relatii de atenuare adecvate contextului seismo-tectonic analizat. geometria si magnitudinea maxima credibila. sau acceleratia spectrala pentru o perioada de vibratie definita. 1996) 169 . Alegerea cutremurului ce produce cea mai mare amplitudine a miscarii terenului in amplasament. aceasta amplitudine poate fi acceleratia maxima a terenului in directie orizontala (PGA). Y Mmax1  Y1  Y   2   Y =  Y3      YN    R2 R3 Pasul (iii) R1 Distanta Pasul (iv) Figura IV. Sursa 3 Mmax3 R1 R3 Amplasament R2 Sursa 2 Mmax2 Pasul (i) Pasul (ii) (ii) (iii) (iv) Sursa 1 Mmax1 Parametrul Mmax3 miscarii M max2 terenului.

Spre deosebire de ADHS. Determinarea probabilitatilor anuale de depasire a parametrului (parametrilor) miscarii terenului in amplasament folosind teorema probabilitatilor totale. ci considera posibila producerea unui cutremur de orice marime in orice pozitie (in interiorul sursei seismice). produsele intre probabilitatea de depasire a parametrului miscarii terenului in amplasament pentru o combinatie data si probabilitatea de a se produce acea combinatie. Se determina probabilitatea anuala de depasire a parametrului miscarii terenului in amplasament pentru toate combinatiile de marimi si pozitii ale cutremurului. in final.IV. se determina probabilitatea fiecarei combinatii prin inmultirea probabilitatii de producere a unui cutremur de marime data cu probabilitatea de producere a unui cutremur intr-o pozitie data corespunzatoare combinatiei considerate.3.2 [2]: (i) Identificarea si caracterizarea surselor seismice ce pot afecta amplasamentul – pentru fiecare sursa seismica se determina repartitia de probabilitate a distantelor sursa-amplasament. Figura IV. (ii) (iii) (iv) 170 . folosind formula probabilitatilor totale. se considera ca miscarea terenului poate fi produsa de un cutremur de orice magnitudine ce poate apare in orice punct al oricarei surse seismice identificate in pasul (i). Calculul parametrului (parametrilor) miscarii terenului in amplasament folosind relatii de atenuare. se insumeaza. Determinarea legilor de repartitie temporala a recurentei cutremurelor – pentru fiecare sursa seismica se determina relatiile de recurenta ce dau ratele medii anuale de producere a cutremurelor cu o magnitudine mai mare decat o valoare specificata. APHS nu postuleaza producerea unui cutremur de o marime data intr-o pozitie data. pentru toate combinatiile posibile de marimi si pozitii ale cutremurului. Analiza probabilistica a hazardului seismic Metodologia pentru efectuarea analizei probabilistice a hazardului seismic a fost introdusa de [1]. in APHS se iau in considerare incertitudinile din relatiile de atenuare. Analiza probabilistica a hazardului seismic se efectueaza in urmatorii pasi.

3.Sursa 1 Mmax1 Sursa 3 Mmax3 f Rata medie anuala de depasire 3 R 2 Amplasament f f R Sursa 2 Mmax2 1 Magnitudine R Pasul (ii) Rata medie anuala de depasire Pasul (i) Parametrul miscarii terenului. 1996) IV.1. si se considera o repartitie uniforma de probabilitate a epicentrului cutremurului (producerea cutremurului in orice punct al faliei este echiprobabila). Figura IV. 171 . se considera o distributie uniforma a hipocentrelor (focarelor) cutremurului in interiorul unei surse seismice. repartitia de probabilitate a distantelor sursa-amplasament este stabilita pe baza urmatorului rationament [2]. Distributia uniforma produce o repartitie uniforma de probabilitate a pozitiei hipocentrului in interiorul sursei seismice.2. in cazul in care sursa seismica este de tip liniar (falie).3. R) Pasul (iii) Distanta Pasul (iv) Y Figura IV. Y fY(y|M. Astfel. Pasi in APHS (adaptata dupa Kramer. dar nu produce o repartitie uniforma de probabilitate a distantelor sursa – amplasament. Considerarea incertitudinilor referitoare la pozitia cutremurului De obicei.

4).4) se obtine densitatea de repartie a distantelor sursaamplasament [2]: f R (r ) = r 1 ⋅ 2 Lf r 2 − rmin (IV.(IV. Prelucrarea relatiei (IV.4..2).3. Figura IV.. 172 . repartitia de probabilitate a distantelor sursa-amplasament se determina pe baza histogramei distantelor de la amplasament la punctele definite pe un grid trasat pe proiectia la suprafata terenului a sursei tridimensionale. Din relatia (IV. r.Lf l rmin r r + dr Amplasament Falie dl Figura IV. Densitatea de repartitie uniforma a distantelor l este: f L (l ) = 1 Lf (IV. fR(r) este [2]: f L (l )dl = f R (r )dr (IV.2).5) se observa ca densitatea de repartitie a distantelor sursa-amplasament nu este de tip uniform. fL(l) si densitatea de repartitie a distantelor sursa-amplasament. Pentru distanta l se pot scrie relatiile: 2 l = r 2 − rmin ⇒ dl 1 r = ⋅ 2r = 2 2 dr 2 r 2 − rmin r 2 − rmin (IV.1) conduce la urmatorul rezultat: f R (r ) = f L (l ) ⋅ dl dr (IV. In cazul in care sursa seismica este tridimensionala si pozitia epicentrelor evenimentelor seismice este echiprobabila.5).1). Stabilirea distantelor sursa-amplasament pentru falie Relatia intre densitatea de repartitie a distantelor l.3). Folosind relatiile (IV.

7 si distanta hipocentrala fata de Bucuresti. Figura IV.Evaluarea ordonatelor histogramei frecventelor relative ale distantelor sursa-amplasament necesita parcurgerea urmatoarelor etape [2]: se imparte proiectia la suprafata terenului a zonei de sursa intr-un grid ce formeaza elemente discrete de arii egale.6. se obtin histograme de frecvente relative pentru adancimea de focar.25 0. Figura IV. se calculeaza frecventele relative ale lui R si se reprezinta histograma.15 0. distanta epicentrala fata de Bucuresti. 0. Histograma frecventelor relative sursa-amplasament 173 .3. Figura IV. Figura IV.4. se determina valorile lui R ce corepund centrului fiecarui element al gridului. Figura IV. km D Figura IV.5. Distante surse amplasament pentru surse tridimensionale Folosind catalogul de cutremure din secolul XX din sursa seismica subcrustala Vrancea elaborat de Radu [3]. Distante R Amplasament Contur sursa seismica Puncte grid Figura IV.5.30 0.05 0.4.00 13 15 17 19 21 23 25 Frecventa relativa R . si considerand evenimentele cu magnitudine moment mai mare sau egala cu 6.20 0.10 0.8.

10 0. catalog Radu.3 0.25 0.10 0.25 0.6. secolul XX. km 160-175 0.min = 6. f(d) 0.364 Sursa seismica subcrusrtala Vrancea Frecventa relativa.364 0.15 0.182 0.091 0.091 Figura IV.35 0. f(h) 0.091 0.15 0.20 0.20 0.h.00 100-115 115-130 130-145 145-160 Distanta epicentrala.091 0.182 0. Histograma frecventelor relative a adancimilor de focar pentru sursa sesimica subcrustala Vrancea.0.00 75-90 90-105 105-120 120-135 Adancimea de focar. secolul XX. km 135-150 0.D.3 174 .min = 6. Mw.364 Frecventa relativa.40 0.30 Sursa seismica subcrustala Vrancea 0. Histograma frecventelor relative a distantelor epicentrale fata de Bucuresti pentru sursa sesimica subcrustala Vrancea.05 0.40 0.30 0.05 0.182 Figura IV. catalog Radu.7.35 0. Mw.

Magnitudine moment. Mw. Gutenberg & Richter. acest tip de magnitudine este folosit pentru cutremure de suprafata (adancimea focarului de cel mult 70 km). 1935 – numita si magnitudine locala. km 195-205 205-215 0.25 0.0.455 0. a inregistrarii obtinute cu un seismometru Wood-Anderson.2. relativ departate (pentru care distantele intre epicentru si punctele de masurare depasesc 1000 km). mB. Magnitudinea undelor de suprafata.50 0. Considerarea incertitudinilor referitoare la marimea cutremurului Seismicitatea poate fi definita ca distributia in timp si in spatiu a cutremurelor.40 Frecventa relativa.000 Figura IV.3. ML.091 0. 1936 – este determinata pe baza amplitudinii undelor Rayleigh cu perioada in jur de 20 s.05 0.R.091 0. acest tip de magnitudine este folosit pentru cutremure adanci. acest tip de magnitudine este folosit pentru cutremure de suprafata (adancimea focarului de cel mult 70 km) si locale (pentru care distantele intre epicentru si punctele de masurare nu depasesc 600 km). Magnitudinea undelor de volum. Hanks & Kanamori.00 145-155 155-165 165-175 175-185 185-195 Distanta hipocentrala. masurate in microni. 1977 – este determinata pe baza relatiei [4]: - - - 175 . 1945 – este determinata pe baza amplitudinii primelor cicluri de unde P ce nu sunt influentate puternic de adancimea focarului. secolul XX. Marimea cutremurului poate fi exprimata folosind mai multe tipuri de magnitudine [4]: Magnitudine Richter. Mw.10 0.20 0. Distributia marimii cutremurelor intr-o perioada de timp specificata este data de legea de recurenta a magnitudinii cutremurelor.45 0.182 0.091 0. f(r) Sursa sesimica subcrustala Vrancea 0. Histograma frecventelor relative a distantelor hipocentrale fata de Bucuresti pentru sursa sesimica subcrustala Vrancea. Ms. moderate catre puternice. in teren tare.15 0.3 IV.35 0. localizat la 100 km de epicentru. Gutenberg. Richter.8.091 0.30 0. este determinata ca logaritmul zecimal al amplitudinii maxime. catalog Radu. intra-placi.min = 6.

8. ML se satureaza in jur de valoarea 6. magnitudinile ML si MB se folosesc pentru cutremure de suprafata cu magnitudinea cuprinsa intre 3 si 7. manifestandu-se fenomenul de saturare a acestora. [4] lg(λ m ) = ln (λ m ) = a − b ⋅ m ⇒ ln (λ m ) = a ⋅ ln (10 ) − b ⋅ ln (10 ) ⋅ m ln (10 ) de unde rezulta forma exponentiala a legii de recurenta [4] λm = exp(a ⋅ ln (10 ) − b ⋅ ln (10 ) ⋅ m ) = exp(α − β ⋅ m ) (IV. a undelor de suprafata si a undelor de volum depind de parametri ai miscarii terenului. m este magnitudinea cutremurului si λm=Nm/t este rata medie anuala de depasire a magnitudinii m si este egala cu numarul de cutremure a caror magnitudine este mai mare ca m impartit la lungimea intervalului de timp considerat in analiza. Ms se satureaza in jur de valoarea 8.5. determinat ca produs intre rezistenta la rupere a materialului in lungul suprafetei (planului) de rupere. aria planului de rupere si lunecarea medie pe suprafata de rupere. sub forma [2]. Singurul tip de magnitudine care nu se satureaza este magnitudinea moment.7 1. Conform relatiei (IV.3 si magnitudinea undelor de volum. [4]: lg(λ m ) = a − b ⋅ m (IV.5 [4].5 (IV.Mw = lg(M 0 ) − 10. Legea de recurenta (7) se poate scrie si in forma exponentiala. magnitudinea mB se foloseste pentru cutremure cu magnitudinea cuprinsa intre 5 si 7. mB se satureaza in jur de valoarea 8. Ca regula. Magnitudinea locala. Nm intr-un interval de timp. care nu depinde de parametri ai miscarii terenului. Reciproca valorii λm este intervalul mediu de recurenta a cutremurelor ce depaseasc magnitudinea m. t. unde a si b coeficienti numerici ce depind de setul de date.6) unde M0 este momentul seismic. Gutenberg si Richter au determinat legea de recurenta a magnitudinilor.8). repartitia de probabilitate a magnitudinilor cutremurelor este de tip exponential.8). Pe masura ce cantitatea totala de energie eliberata de cutremur creste. magnitudinea Ms a fost egala cu 8.3. magnitudinea undelor de suprafata. Deoarece magnitudinile Richter. aceste tipuri de magnitudini se satureaza si ele si nu mai prezinta o masura fiabila a marimii cutremurelor foarte puternice. pentru cutremurul din Chile din anul 1960. Pe baza acestor date. dupa efectuarea urmatoarelor prelucrari [2]. De exemplu. unde α si β sunt noii coeficienti ai legii de recurenta.5 [4]. dar margnitudinea moment a fost stabilita la valoarea de 9.7). Acestia au organizat datele privind cutremurele din Califoria in functie de numarul de cutremure ce depasesc o anumita magitudine m. parametrii miscarii terenului nu cresc in egala masura. 176 . Legea de recurenta a magnitudinilor cutremurelor a fost obtinuta pentru prima data de Gutenberg si Richter in anii 1940. si magnitudinea Mw se foloseste pentru cutremure cu magnitudinea mai mare ca 7.

Valoarea obtinuta se introduce in ecuatia (IV. deci coeficientul a descrie seismicitatea globala a sursei seismice.12).10) care se rezolva pentru α [4]. Considerand m = 0 in relatia (IV. Coeficientul b este panta dreptei de recurenta (IV. Daca valoarea coeficientului b creste. se obtine rata medie anuala a cutremurelor cu magnitudinea mai mare ca zero egala cu λ0 = exp(α − β ⋅ 0 ) = exp(α ) = exp[a ⋅ ln (10 )] = [exp(ln 10 )] = 10 a a (IV. 177 . magnitudine) referitoare la evenimente seismice dependente (presocuri si replici) sunt eliminate.7).9) λm = min N m . mmax – valoarea maxima (prag superior) a magnitudinii din setul de date. unde: m este valoarea medie a magnitudinii cutremurelor din setul de date.9. Figura IV. pozitie hipocentru.11). Inregistrarile din setul de date (timp de origine. Figura IV.Coeficientii a si b (sau α si β) se pot obtine prin regresie. si relatia (IV.8). folosind un set de date ce cuprinde seismicitatea sursei analizate. Nm.9) se rezolva iterativ pentru valoarea β.min – numarul de cutremure (considerate evenimente independente) observate in timpul t cu magnitudinea mz ≥ mmin. Sensul fizic al coeficientilor a si b este urmatorul. este magnitudinea maxima credibila atribuita sursei seismice analizate.9. min t = exp(α − β ⋅ m min ) (IV. deoarece APHS evalueaza hazardul seismic provenit din eliberari discrete si independente ale energiei seismice.10). mmin – valoarea minima (prag inferior) a magnitudinii din setul de date. este valoarea de la care setul/catalog de date se poate considera ca este complet. numarul mediu anual al cutremurelor cu magnitudine mare descreste in raport cu numarul cutremurelor cu magnitudine mica. coeficientii α si β se pot obtine prin metoda verosimilitatii maxime. pe baza urmatoarelor relatii [4]: 1 β si = m − m min + (mmax − mmin ) ⋅ exp[− β (mmax − mmin )] 1 − exp[− β (m max − m min )] (IV.7) si descrie posibilitatea relativa de producere a cutremurelor cu magnitudine mare versus magnitudine redusa. Ecuatia (IV.13). Rata medie anuala a cutremurelor cu magnitudinea m > mmin se poate exprima in functie de functia complementara de repartitie a magnitudinilor. De asemenea. se obtine ca rata medie anuala a cutremurelor cu magnitudinea mai mare ca zero este 10a.8) se poate scrie sub forma [4]: λ m = λ 0 ⋅ exp(− β ⋅ m ) = λ 0 ⋅ G M (m ) (IV. GM(m) [4]: λm = λm min ⋅ G M (m ) (IV. Considerand m = 0 in relatia (IV.

5 a=5.7) reprezentata pentru doua perechi de coeficienti a si b Daca se considera in analiza de recurenta o magnitudine prag inferior. . Din relatiile (IV.9.14) rezulta ca functia complementara de repartitie a magnitudinilor este: G M (m ) = exp[− β ⋅ (m − m min )] (IV.16 se poate obtine si pornind de la definitia functiei complementare de repartitie a magnitudinilor: G M (m ) = 1 − FM (m ) (IV.15).17) in care se inlocuieste relatia (IV.5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 0 lg(λ m ) a=3. b=0.18). Relatia IV. mmin si se elimina din setul de date toate cutremurele cu magnitudinea m < mmin se obtine legea de recurenta trunchiata inferior [4]: λ m = exp(α − β ⋅ m ) = exp(α − β ⋅ m min + β ⋅ m min − β ⋅ m ) = = exp(α − β ⋅ m min ) ⋅ exp(β ⋅ m min − β ⋅ m ) = λ m ⋅ exp[− β ⋅ (m − m min )] min (IV.14).15). b=1 m 1 2 3 4 5 6 7 8 Figura IV. Relatia de recurenta (IV.14): f M (m ) = 1 dFM (m ) d { − exp[− β (m − mmin )]} = = β ⋅ exp[− β (m − mmin )] dm dm 178 (IV.11) si (IV. λ P[mmin < M ≤ m] λm − λm = =1− m = P[M > mmin ] λm λm min min min Functia de repartitie a magnitudinii cutremurelor cu m < mmin este data de relatia [4]: FM (m ) = P[M ≤ m | M > mmin ] = exp(α − β ⋅ m ) =1− = 1 − exp(α − β ⋅ m − α + β ⋅ mmin ) = 1 − exp[− β (m − mmin )] exp(α − β ⋅ mmin ) (IV. Densitatea de repartitie a a magnitudinii cutremurelor cu m < mmin se obtine prin derivarea functiei de repartitie (IV.16).

21): f M (m ) = dFM (m ) k ⋅ d { − exp[− β (m − mmin )]} 1 = = dm dm = k ⋅ β ⋅ exp[− β (m − mmin )]. pentru mmin ≤ m ≤ mmax (IV. 1 . mmax (pentru a se considera in analiza magnitudinea maxima credibila a unei surse seismice sau saturatia magnitudinilor). Daca se foloseste notatia k = FM (m ) = k ⋅ { − exp[− β (m − mmin )]}.19). = P[M ≤ m max ] 1 − exp[− β (m max − m min )] Din relatia (IV. se obtine functia de repartitie a magnitudinilor trunchiata inferior si superior (McGuire. 2004): FM (m ) = P[M ≤ m | m min ≤ M ≤ m max ] = P[M ≤ m | M > m min ] 1 − exp[− β (m − m min )] (IV. Functia complementara de repartitie a magnitudinilor trunchiata inferior si superior este [4]: 179 .20) devine [4]: 1 − exp[− β (m max − m min )] (IV.Se observa ca relatia (IV. FM (mmax) =1. Daca se considera in analiza recurentei cutremurelor o magnitudine prag superior.20).20) se observa ca: FM (mmin) =0.21).18) poate fi rescrisa sub forma: f M (m ) = β ⋅ exp[− β (m − mmin )] = β ⋅ [1 − FM (m )] = β ⋅ GM (m ) (IV. pentru mmin ≤ m ≤ mmax 1 Densitatea de repartitie a a magnitudinii cutremurelor cu mmin ≤ m ≤ mmax se obtine prin derivarea functiei de repartitie (IV.22). relatia (IV.

23). 180 . Figura IV.densitatea de repartitie a magnitudinilor cutremurului.24). pentru mmin ≤ m ≤ mmax   .10 β ⋅ exp(− β ⋅ m ). Figura IV. pentru ∀m    β ⋅ exp[− β (m − mmin )]. pentru mmin ≤ m ≤ mmax (IV.11 (IV. Rata medie anuala a cutremurelor cu magnitudinea mmin ≤ m ≤ mmax se poate exprima in functie de functia complementara de repartitie a magnitudinilor [4]: λm = λm ⋅ GM (m ) = exp(α − β ⋅ mmin ) ⋅ k ⋅ exp[− β ⋅ (m − mmin )]⋅ { − exp[− β (mmax − m )]} = 1 min = exp(α − β ⋅ mmin − β ⋅ m + β ⋅ mmin ) ⋅ k ⋅ { − exp[− β (mmax − m )]} = 1 = exp(α − β ⋅ m ) ⋅ k ⋅ { − exp[− β (mmax − m )]} = exp(α − β ⋅ m ) ⋅ 1 1 − exp[− β (mmax − m )] 1 − exp[− β (mmax − mmin )] (IV. Sintetizand relatiile determinate anterior se obtin urmatoarele modele de calcul pentru: .functia de repartitie a magnitudinilor cutremurului.25). pentru m ≥ mmin f M (m ) =    k ⋅ β ⋅ exp[− β (m − mmin )].G M (m ) = 1 − k ⋅ { − exp[− β (m − mmin )]} = 1 − 1 1 − exp[− β (m − mmin )] = 1 − exp[− β (mmax − mmin )] = 1 − exp[− β (mmax − mmin )] − 1 + exp[− β (m − mmin )] = 1 − exp[− β (mmax − mmin )] exp(− β ⋅ m ) ⋅ exp(β ⋅ mmin ) − exp(− β ⋅ mmax ) ⋅ exp(β ⋅ mmin ) = 1 − exp[− β (mmax − mmin )] exp(β ⋅ mmin ) ⋅ [exp(− β ⋅ m ) − exp(− β ⋅ mmax )] = k ⋅ exp(β ⋅ mmin ) ⋅ [exp(− β ⋅ m ) − exp(− β ⋅ mmax )] = 1 − exp[− β (mmax − mmin )] = = 1 = k ⋅ exp(β ⋅ mmin ) ⋅ exp(− β ⋅ m ) ⋅ { − exp[− β (mmax − m )]} = 1 = k ⋅ exp[− β ⋅ (m − mmin )] ⋅ { − exp[− β (mmax − m )]}.

 1 − exp(− β ⋅ m ), pentru ∀m    1 − exp[− β (m − mmin )], pentru m ≥ mmin FM (m ) =   1 k ⋅ { − exp[− β (m − mmin )]}, pentru mmin ≤ m ≤ mmax  
- functia complementara de repartitie a magnitudinilor cutremurului, Figura IV.12

(IV.26);

exp(− β ⋅ m ), pentru ∀m    exp[− β (m − mmin )], pentru m ≥ mmin G M (m ) =  (IV.27);  1 k ⋅ exp[− β ⋅ (m − mmin )] ⋅ { − exp[− β (mmax − m )]}, pentru mmin ≤ m ≤ mmax  
- rata medie anuala a magnitudinilor cutremurului, Figura IV.13 λ0 ⋅ exp(− β ⋅ m ), pentru ∀m    λ m ⋅ exp[− β (m − mmin )], pentru m ≥ mmin (IV.28). λm =  min  1  λ mmin ⋅ k ⋅ exp[− β ⋅ (m − mmin )] ⋅ { − exp[− β (mmax − m )]}, pentru mmin ≤ m ≤ mmax   Folosind relatia (IV.28) se determina intervalul mediu de recurenta a unei valori de magnitudine mai mare ca m, Figura IV.14: IMR(> m ) = 1

λm

=

λm

min

1 1 = ⋅ G M (m ) λ mmin ⋅ [1 − FM (m )]

(IV.29).

Figurile IV.10...IV.14 sunt obtinute pentru valorile α =7,200 si β =1,411, valori determinate prin metoda verosimilitatii maxime pe baza Catalogului ROMPLUS continand evenimentele seismice din secolul XIX si XX generate de sursa seismica subcrustala Vrancea. Magnitudinea minima considerata in analiza este Mw,min = 5,3 si magnitudinea maxima este Mw,max = 8,1. Cele trei reprezentari, I, II si III corespund celor trei cazuri de intervale de magnitudine, in ordinea considerata in relatiile (IV.25)...(IV.28). In Figura IV.13 sunt reprezentate si ratele medii anuale ale magnitudinilor observate in secolele XIX si XX.

181

1.5

fM (m)

1

I II

0.5

III

m 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura IV.10. Densitatea de repartitie a magnitudinilor cutremurului

1

FM (m)

0.5

I II III

m 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura IV.11. Functia de repartitie a magnitudinilor cutremurului

182

1

GM (m)

0.5

I II III

m 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura IV.12. Functia complementara de repartitie a magnitudinilor cutremurului

1.E+03

λm

I II III Observat

1.E+01

1.E-01

m 1.E-03 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura IV.13. Rata medie anuala a magnitudinilor cutremurului

183

14.3. Probabilitatea ca parametrul Y al miscarii terenului sa depaseasca o valoare y* conditionata de producerea unui cutremur de magnitudine m la distanta r de amplasamentul analizat este data de relatia [4]: P[Y > y* | m.R (y*) este considerata. Daca se considera ca parametrul miscarii seismice a terenului este acceleratia de varf a terenului in directie orizontala. R si adancimea de focar este h.3. de tip lognormal. magnitudinea cutremurului este m = Mw. Considerarea incertitudinilor din relatiile de atenuare Coeficientii ce calibreaza relatiile de atenuare (sau de predictie) se determina prin analiza de regresie neliniara efectuata prin metoda celor mai mici patrate folosind un set de inregistrari ale unui parametru al miscarii terenului.IMRm 100 I II III m 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Figura IV. relatia de atenuare propusa de Mollas si Yamazaki este de forma [5]: ln (PGA) = c0 + c1 ⋅ M w + c 2 ⋅ ln (R ) + c3 ⋅ R + c 4 ⋅ h + ε (IV. 184 . R ( y *) (IV. r ] = 1 − P[Y ≤ y* | m. distanta r este distanta hipocentrala. Incertitudinile din relatia de atenuare sunt incorporate in APHS prin intermediul abaterii standard a logaritmului parametrului analizat.31). Y = PGA. de obicei. Intervalul mediu de recurenta a magnitudinilor cutremurului IV. Functia de repartitie FY|M. r ] = 1 − FY |M .30).

valorile medii.1 [2]5:  1  ln ( y *) − ξ  2  1 1 FY |M .32).35).15.33) arata ca acceleratia maxima a terenului in directie orizontala pe un amplasament dat este o variabila aleatoare ce are o repartitie de probabilitate de tip lognormal.50 ⋅ 1 + V PGA = PGA0.31) Mw este magnitudinea moment (magnitudinea m din relatia IV.31) se foloseste valoarea medie a lui ε. Relatiile (IV. ( ) (IV. 2 2 2 σ ln ( PGA ) = ln (1 + VPGA ) ⇒ exp(σ ln ( PGA ) ) = 1 + VPGA 2 2 m PGA = PGA0. In Figura IV.50 ) = ln m PGA 2 1 + VPGA (IV.50 = exp[ln (PGA0. mln ( PGA ) .50 )] = exp(mln ( PGA ) ) (IV. c0. Valoarea medie a acceleratiei maxime a terenului in directie orizontala se obtine folosind urmatoarele proprietati ale repartitiei lognormale: mln ( PGA ) = ln (PGA0. ε este o variabila aleatoare avand media mε = 0 si abaterea standard σ ε = σ ln ( PGA ) . se obtine valoarea medie a logaritmului natural al PGA.c4 sunt coeficienti determinati prin regresie neliniara multiparametrica.15 sunt reprezentate retrodictii ale valorilor medii si mediane ale acceleratiei maxime a terenului pentru evenimentul seismic subcrustal din Vrancea de la 4 martie 1977 si functia de repartitie a acceleratiei maxime a terenului in municipiul Iasi pentru acelasi eveniment seismic. folosind repartitia lognormala se calculeaza probabilitatea de nedepasire a unei valori y* (unde parametrul miscarii terenului Y este PGA). Figura IV. In Figura IV.33).36).16 sunt reprezentate retrodictii ale valorilor medii si mediane ale acceleratiei maxime a terenului pentru evenimentul seismic subcrustal din Vrancea de la 31 august 1986.30). mediane si medii plus o abatere standard si functia de repartitie a acceleratiei maxime a terenului pe un amplasament situat la 100 km de epicentru pentru acelasi eveniment seismic. R ( y *) = ⋅ ⋅ ⋅ exp −    θ 2π y * θ    2   1 (IV.34). 185 . prin delogaritmare se obtine mediana valorii PGA: PGA0. Figura IV..31 si IV. Daca in relatia (IV.. R este distanta hipocentrala (distanta r din relatia IV. Deoarece media logartimului unei variabile aleatoare este egala cu logaritmul medianei variabilei.In relatia (IV. Daca pentru o pereche de valori m si r se determina cu relatia (IV.50 ⋅ exp σ ln ( PGA ) (IV.31) perechea de valori mln ( PGA ) = ξ si σ ln ( PGA ) = θ .30).

cm/s^2 300 250 200 150 100 50 0 0 50 100 D . km 150 200 250 mediana media 1.E-01 1.E-01 6.E+00 9.500 Mw =7.E+00 0 FPGA Mw=7.E-01 7. D=223km PGA. h =109km 450 400 350 PGA .5.E-01 2.E-01 5. h=109km.E-01 3.E-01 4.E-01 8.E-01 0. cm/s2 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Figura IV. Exemplu de relatie de atenuare si de functie de repartitie a PGA pentru cutremurul subcrustal vrancean de la 4 martie 1977 186 .15.5.

in timpul t (de obicei.0E-01 6..0E-01 Mediana Media 150 Media+1 st.0E-01 1. cm/s2 300 350 400 450 500 0.0E+00 Figura IV. y*.0E-01 0 0 50 100 150 200 250 PGA .0E-01 7. Rezultatul unei APHS este curba de hazard seismic pe un amplasament. Determinarea curbelor de hazard seismic pe amplasament Hazardul seismic pe un amplasament pentru un parametru Y al miscarii terenului este definit ca frecventa (rata).0E-01 3. km 100 50 2.16. n formeaza o multime exhaustiva (completa) de evenimente disjuncte. unde Hi. i = 1.0E-01 4.0E+00 9. 187 .37).250 31 august 1986.4..0E-01 200 8. t = 1 an). cu care este depasita o valoare specificata.3.dev Func rep D . aceasta exprima rata (probabilitatea) anuala de depasire a diferitelor valori ale parametrului miscarii terenului selectat in analiza. Exemplu de relatie de atenuare si de functie de repartitie a PGA pentru cutremurul subcrustal vrancean de la 31 august 1986 IV. λ. Conceptul de baza al calculelor provine din formula probabilitatilor totale [1] P[A] = ∑ P[A | H i ] ⋅ P[H i ] i =1 n (IV.0E-01 5. D =100 km 1...

Cuantificarea magnitudinilor si a distantelor pentru integrarea numerica a relatiei (IV. Relatia de calcul pentru determinarea probabilitatii anuale de depasire a unei valori particulare y* a unui parametru ce descrie miscarea seismica a terenului in amplasament este [1] P[Y > y *] = P[Y > y* | X] ⋅ P[X] = ∫ ∫ .38).41) devine [2]: λ y* = ∑∑ λ m ⋅ P[Y > y* | m j . r ] = 1 − FY |M . Daca se considera magnitudinea M si distanta sursa-amplasament R variabile aleatoare independente. r] se obtine din relatia: P[Y > y* | m.r) este exprimata ca produs al densitatilor de repartitie unidimensionale ale variabilelor independente. relatia (IV.41) 188 . r ] ⋅ f M (m ) ⋅ f R (r )dmdr m r (IV.∫ P[Y > y* | X] ⋅ f X (x )dx (IV. m r Relatia (IV.33).40).30) pentru un cutremur de magnitudine m ce se produce la distanta r de amplasament. mmin 1 2 Δm j mj Nm mmax rmin 1 2 Δr k rk Nr rmax Figura IV. in final insumandu-se toate probabilitatile individuale. rk ]⋅ P[M = m j ]⋅ P[R = rk ] Nm Nr j =1 k =1 min (IV.30) este multiplicata cu probabilitatea ca magnitudinea cutremurului este m si cu probabilitatea ca distanta sursaamplasament este r. Rata medie anuala de depasire a valorii y* este [2]: λ y* = λm ⋅ P[Y > y *] = λ m ⋅ ∫ ∫ P[Y > y* | m. precum si in predictia valorilor parametrului miscarii terenului pe amplasament pentru un cutremur dat.Probabilitatea anuala de depasire a unei valori particulare y* a unui parametru selectat Y este calculata cu relatia (IV.38) ia forma particulara [1] P[Y > y *] = ∫ ∫ P[Y > y* | m.42).17.41) se considera Nm segmente de magnitudine si Nr segmente de distante. calculul se repeta pentru toate magnitudinile si toate distantele posibile.40) se determina cu relatia (IV. in acest caz. unde P[Y > y*|m.. Functia de repartitie din relatia (IV..17.41) exprima matematic expresia generala care arata ca rata efectelor este egala cu rata cauzelor inmultita cu probabilitatea efectelor. densitatea de repartitie bivariata fMR (m.39). r ] ⋅ f M (m ) ⋅ f R (r )dmdr min min (IV. Figura IV. R ( y *) (IV. aceasta probabilitate data de relatia (IV.41). relatia (IV. unde X este un vector de variabile aleatoare ce influenteaza valorile variabilei Y (de obicei magnitudinea si distanta). Curba de hazard seismic incorporeaza efectul incertitudinilor aleatoare in repartitia magnitudinii si a locatiei cutremurului. Pentru integrarea numerica a relatiei (IV.

46) pentru municipiul Iasi [6].E-02 λPGA 1. [ ] (IV.42) se determina folosind urmatoarele relatii [2]: mmax − mmin  ∆m = Nm    rmax − rmin ∆r = Nr  m j = mmin + ( j − 0.5) ⋅ ∆r min  k  P M = m j = f M (m j ) ⋅ ∆m    P[R = r ] = f (r ) ⋅ ∆r k R k  (IV.46). rk ]⋅ f M (m j ) ⋅ f R (rk ) ⋅ ∆m ⋅ ∆r Nm Nr min (IV.45) in relatia (IV. (IV. cm/s2 Figura IV. Curba de hazard seismic pentru municipiul Iasi 189 .44).18 este dat un exemplu de curba de hazard seismic determinata cu relatia (IV.5) ⋅ ∆m    r = r + (k − 0.Probabilitatile din relatia (IV.E-04 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 PGA.E-01 Sursa seismica subcrustala Vrancea 1. Inlocuind relatia (IV.E-03 1.42) se obtine forma finala pentru integrarea numerica a relatiei (IV. j =1 k =1 In Figura IV. 1.18.43).45).41) [2]: λ y* = λ m ⋅ ∑∑ P[Y > y* | m j .

λyi* (i=1. 1.E-02 λPGA 1. In Figura IV.Daca exista mai multe surse seismice ce pot afecta amplasamentul analizat. rezultatele 190 . se foloseste metoda arborilor de evenimente (arbori logici) [4].. Curbe de hazard seismic corespunzatoare unor modele alternative de analiza a seismicitatii sursei subcrustale Vrancea.. la o evaluare a ratei medii anuale de depasire a unor valori particulare ale parametrului miscarii terenului. Fiecare combinatie completa de modele alternative va conduce.E-01 Sursa seismica subcrustalaVrancea 1. Suma ponderilor tuturor ramurilor ce converg intr-un nod trebuie sa fie egala cu 1. cm/s2 Figura IV. Aceasta metoda implica utilizarea de modele alternative pentru determinarea valorilor intermediare folosite in APHS.. mai multe legi de recurenta (nelimitate. mai multe magnitudini prag inferior si/sau superior. APHS se efectueaza pentru toate combinatiile asociate cu ramurile finale ale arborelui. curba medie de hazard seismic pentru municipiul Iasi Pentru a incorpora in APHS si efectul incertitudinilor epistemice. Y. precum si curba medie de hazard seismic folosind verosimilitati relative pentru fiecare model de analiza a seismicitatii.E-04 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 PGA.47). in final.E-03 Model 1 Model 3 Model 5 Model 2 Model 4 Media 1. toate acestea reflectand limitele cunoasterii fenomenului analizat.19 sunt prezentate curbele de hazard seismic corespunzatoare unor modele alternative de analiza a seismicitatii sursei subcrustale Vrancea. se determina ratele medii anuale de depasire a valorii y* pentru toate cele Ns surse seismice. Ns) si se insumeaza ratele individuale [2]: λ y* = ∑ λ y i =1 Ns * i (IV. se pot folosi mai multe relatii de atenuare. Rezultatele din Figura IV.19 se refera la municipiul Iasi [6].19. trumchiate inferior si/sau superior). ponderile sunt interpretate ca verosimilitati (sau grade de incredere) relative asupra corectitudinii modelelor. De exemplu. Metoda implica si stabilirea de ponderi pentru fiecare combinatie completa de modele alternative..

C. Conspress.5 Relatia de atenuare 2 pondere = 0. Vol.8 pondere = 0.5.0 pondere = 0. Bull. C.1 pondere = 0. 2009.Soc.1 pondere = 0. se insumeaza rezultatele individuale ponderate. R. Vol.58.6 Catalog sec. Arion.Seis.5 Relatia de atenuare 2 pondere = 0. G.. Bull..06 pondere = 0.04 pondere = 0.6 Catalog secolul XX pondere = 0..2 pondere = 0. Lungu. D.3 Mwmax =8..2 pondere = 0. A. R.Seis.8 pondere = 0.09 pondere = 0.09 pondere = 0.20. Văcăreanu. Probabilistic Seismic Hazard Assessment for Iasi City in Romania. EERI.3 pondere = 0. p. A.2 pondere = 0.. Conspress. Aldea.04 pondere = 0. 2004 5.20.8 pondere = 0.XX pondere = 0.0 pondere = 0. D. 2000 4. Seismic Hazard and Risk Analysis. Aldea. Arion.1 pondere = 0.85.5 Mwmax =8. C. Un exemplu de arbore de evenimente este dat in Figura IV.10 Mwmax =7. 173-182 191 .analizelor individuale se pondereaza cu verosimilitatea relativa a ramurii si. Exemplu de arbore de evenimente Bibliografie 1. in final. No.3 Relatia de atenuare 1 pondere = 0.Am.1343-1358 6. S.. Molas.0 pondere = 0. 1968. A 4-a Conferinta Nationala de Inginerie Seismica..5 Mwmax =8. McGuire.2 pondere = 0. Cornell. K.15 Mwmax =7. p..06 Mwmax =8.1 pondere = 0.06 pondere = 0.4 Mwmax =8.5 Mwmax =8. XIX.3 Relatia de atenuare 1 pondere = 0. Mwmax =7. Geotechnical Earthquake Engineering. 1995. credibila Figura IV.Soc. Văcăreanu..Am.. Advanced Structural Analysis. Engineering Seismic Risk Analysis.06 pondere = 0. L.. Yamazaki.. Attenuation of Earthquake Ground Motion in Japan including deep focus events.15 Mwmax =7.4 Mwmax =8. MNO-10.. R.0 pondere = 0. A.1583-1606 2. Prentice Hall. F. Kramer. p.5 Mwmax =8..10 Repartitia magnitudinilor Relatia de atenuare Magnitudinea max. Lungu.8 pondere = 0. 1996 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful