You are on page 1of 7

S V I CA C PHT TT.Thch Vin Gic --- o0o --Ngun http://www.quangduc.

com Chuyn sang ebook 16-8-2009 Ngi thc hin : Nam Thin namthien@gmail.com Link Audio Ti Website http://www.phatphaponline.org Mc Lc
I. C PHT L AI? II. S CHNG NG CA PHT III. KT LUN

---o0o--"Nu bn mun thy ngi cao qu nht ca loi ngi, bn hy nhn v Hong trong y phc mt ngi n xin. Chnh l Pht . Siu phm thnh tnh ca Ngi tht v i gia con ngi." *** c Pht l mt con ngi c nhn cch c bit siu phm, c mt khng hai trong lch s ca nhn loi. Mt nh vn ho u chu nhn nh rng: "Khng c ni no trong th gii tn gio, sng bi v tn ngng m chng ta c th tm thy mt v gio ch chi sng nh th ! Trong hng lot cc v sao, ngi l v tinh t khng l, v i nht. Mt s cc khoa hc gia, trit gia, cc nh vn ha tuyn b v ngi "Con ngi v i nht cha tng c." nh ho quang ca v Thy v i ny soi sng ci th gii au kh v ti tm, ging nh ngn hi ng hng dn v soi sng nhn loi." (Pht Gio di Mt cc Nh Tr Thc) ---o0o---

I. C PHT L AI?
c Pht l ai? Mt cu hi c t ra hn 25 th k; nhng nhn nh, ph phn y tnh hoi nghi, ri nhng pht biu, tn dng y xc nh tin

tng ni con ngi i vi c Pht, cho n nay vn l ngun cm hng v tn. Bi l nh Carl Jung, mt nh tm l hc, pht biu rng: "Bao gi ci nhn ca bn cng b gii hn bi nhng g bn ang c v ang l." V vy vi cc gc nhn khc nhau, ngi ta s c nhng cm xc, nhng ci nhn khc nhau v c Pht. Gio thuyt ca c Pht xut pht t kinh nghim tu chng t thn ngi, mt loi kinh nghim khc vi cc kinh nghim thng thng ph bin. Cho nn hiu mt cch chnh xc v c Pht l iu bt kh, nh trong kinh ni ch c Pht vi Pht mi hiu c nhau. Thi c Pht cn ti th, nhng k chng i ngi thng ln ting ch trch, vu khng ngi vi nhng li l tm thng hay nhng lun iu trit hc, nh ni ngi cn ham mun danh vng, ngi l ngi ch trng ph hoi s sng (Kinh Magandiya), ch ngi khng c kh nng c bit ca cc bc thnh (Kinh S t hng) cho ngi l mt Sa-mn x dng huyn thut (Kinh u-ba-li) v. v Bn cnh nhng ch trch th nhng li l ca ngi tn dng cng rt phong ph. Nhng ngi tr thc ca x hi thng ca ngi ngi rng: "Nh ngi dng ng li nhng g b qung ng xung, phi by ra nhng g b che kn, ch ng cho k lc hng, em n sng vo trong bng ti" (Trung B Kinh). D Ngi b ch trch hay c ca ngi ngi vn an nhin t ti, khng giao ng, khng bt mn, khng hoan h. Mt ngi ngoi o ca ngi Pht rng: "Tht k diu thay! Tn gi Gotama! Tht hy hu thay ! Tn gi Gotama ! Du cho Tn gi Gotama b chng i mt cch ma mai, du cho b cng kch vi nhng li l buc ti trong cuc i thoi, mu da tn gi vn sng sut, sc mt tn gi vn hoan h nh mt A-la-hn Chnh ng gic." (i kinh Saccaka) Ngi thng c mi ngi gi l bc o s hay v Lng y, v ngi ch cho mi ngi con ng gii thot v ngi cha tr bnh kh cho nhn loi. Mt s bi kinh trong kinh tng nguyn thy c ghi li mt cch th v nhng li tuyn b ca c Pht v chnh Ngi. Di y l vi dn chng: Mt hm, trn ng n vn Lc Uyn vn chuyn bnh xe chnh php, ngi gp mt v o s tn l Upaka. o s hi: "Ny hi o hu ! Ng quan ca o hu tht v cng trong sng. Nc da ca o hu tht trong tro v ti tn. Hi ny o hu, v sao o hu t b i sng gia

nh? Thy ca o hu l ai? o hu truyn b gio l ca ai? c Pht tr li: "Nh Lai vt qua tt c, Nh Lai thng sut tt c. Nh Lai vt b mi tri buc Nh Lai thot ly tt c Nh Lai ch ht tm lc tn dit tham dc. thu trit tt c, Nh Lai cn gi ai l thy? Khng ai l thy ca Nh Lai Khng ai ng ngang hng vi Nh Lai. Trn th gian ny, k c ch thin v Phm thin Khng ai c th snh vi Nh Lai. Qu tht, Nh Lai l mt v A-la-hn trn th gian ny. Nh Lai l Tn s v thng; Ch mt mnh Nh Lai l bc tan gic, vng lng v thanh tnh. Nh Lai ang n thnh Ksi vn chuyn bnh xe Php bo gia th gii m qung. Nh Lai s ging ln hi trng v sanh bt dit." Upaka hi vn: "Ny o hu, vy phi chng o hu t nhn l A-lahn, l bc siu hng quyn lc v bin?" c Pht xc nh: "Tt c nhng bc siu hng chinh phc mi nhim ca mnh u ging Nh Lai. Nh Lai chinh phc, tn dit tt c nhng g xu xa ti li. Vy, ny o s Upaka, Nh Lai l bc siu hng" (Kinh Thnh cu TBK).

c Pht xc nh rt r ngi l ngi chinh phc mi nhim, do vy, ngi l ngi cao thng nht trn i. y l li tuyn b u tin v gi tr cao thng tuyt i ca Pht i vi mi loi chng sanh, ma v au li tuyn b ny c khi qut ha thnh cu ni t trong bi cnh biu tng n sanh: "Thin thng thin h duy ng c tn" (Trn tri di tri ch c Nh Lai l ti thng). Cuc i hong ha ca ngi chng t nhng g m ngi tuyn b nh trn l s tht. Mt ln c gio phi ngoi o mun n tham vn v o l vi c Pht bi h nghe ni Pht l ngi vt qua mi nhim, t c s thanh tnh hon ton. H bn nhau v c ngi gim st c Pht lin tc trong by ngy xem Pht c tht s thanh tnh nh ngi ta n khng. Cui cng ngi c c i gim st tr v bo li rng: Qu thc Sa-mn Gotama l ngi hon thin trong lc ng cng nh lc thc cho n nhng c ng nh b nht nh khi Ngi bc qua mt vng nc hay Ngi vn cho o ln . . . u y thnh thin. (Trung B Kinh) Ln khc khi b ch trch v kh nng v mc ch ca Pht, sau khi phn tch nhng sai lm ca h, c Pht dy rng: "Ny Sari putta, nhng ai mun ni v ta mt cch ng n th phi ni nh th ny: (c Pht l) Mt hu tnh khng b si chi phi, sanh ra i v li ch, v hnh phc cho chng sanh, v lng thng tng cho i, v li ch, v hnh phc, v an lc cho ch thin v loi ngi" (Kinh S T Hng, Trung B Kinh). Li tuyn b ny ni ln phm cht ca mt v Pht l Tr tu vin mn (khng b si chi phi) v lng thng yu cu gip mun loi v tn. ---o0o---

II. S CHNG NG CA PHT


Tt c nhng nng lc ca c Pht u xut sinh t Tu gic ca Ngi, ngha l t ni dung chng ng V thng Chnh ng gic di ci B . C ln mt Du s ngoi o tn l Vacchagotta hi Pht rng: Bch c Th Tn, con nghe ngi ta ni rng Sa-mn Gotama l bc nht thit tr, l bc nht thit kin, ngi t cho l mnh c tri kin hon ton, khi i, khi ng, khi ng, khi thc tri kin lun lun tn ti v lin tc.

Bch Th Tn, nhng iu m ngi ta ni nh vy c ng vi s thc khng, h c vu khng c Th Tn khng? c Pht p rng, h ni nh vy l khng ng vi iu ngi ni, l vu khng ta. Nh vy c Pht ph nhn ngi c mt loi Tr tu lc no cng hin din v thy bit cng khp, trong lc thc cng nh trong lc ng. Vacchagotta hi: vy phi ni nh th no mi ng? c Pht dy rng nu mun ni ng th phi ni Sa-mn Gotama l bc c Ba minh. Khi no ta mun, ta s nh n nhiu i sng qu kh, nh mt i, hai icho n nhiu i sng qa kh cng vi cc nt i cng v chi tit. Ny Vacchagotta, nu ta mun th vi Thin nhn thun tnh, ta thy c s sng cht ca chng sanh, ngi h lit k cao sang, ngi p k th xu, ngi may mn k bt hnhu do hnh nghip ca h. Ny Vacchagotta, vi s on dit cc lu hoc, ngay trong hin ti, vi thng tr gic ng, ta an tr v lu tm gii thot, tu gii thot. Ni nh vy l ni ng v ta. (Kinh Ba minh Vacchagotta) Nh vy Tam Minh: Tc mng minh, Thin nhn minh v Lu tn minh l ni dung chng ng ca Pht. c bit ch c Pht mi c mt cch y Ba minh, mc d trn l trnh tu tp Ba minh lun c coi l nhng thnh qu sau cng ca mt hnh gi c o. y c th l mt trong nhng iu khc bit gia c Pht v t. Tin trnh gic ng bt u t : "Ly dc ly bt thin php, chng v tr thin th nht, mt trng thi h lc do ly dc sanh, c tm c t. Dit tm v t chng v tr thin th hai, mt trng thi h lc do nh sanh, khng tm khng t, ni tnh nht tm. Ly h tr x, chnh nim tnh gic, thn cm s lc th m cc bc thnh gi l x nim lc tr, chng v tr thin th ba. X lc x kh, dit h u cm th t trc, chng v tr thin th t, khng kh khng lc, x nim thanh tnh." c Pht v cc Thnh t u i qua T thin, trn c s thin th t, tm nh tnh v nhu nhuyn, d x dng, hnh gi c th hng tm n cc i tng Su Thn thng hay Ba minh, chng ng ti hu. y l l trnh th nht. L trnh ny c khuyn khch v tr nn rt ph bin. Phn ln cc thy u theo hng ny. L trnh th hai l t thin th t, i qua Khng v bin x, l vt qua sc tng, chng ngi tng. Hng tm n h khng l v bin chng v tr Khng v bin x. Vt qua tip tc chng v tr thc v bin x. Vt qua thc v bin chng v tr V s hu x. Vt qua v s hu x chng v tr Phi tng Phi Phi tng x. Vt

qua Phi tng Phi Phi tng x, chng v tr Dit Th Tng nh. T nh ny chng c Ba minh. L trnh ny c Pht cng i qua. (Kinh Phn Bit Su X, Kinh V D Con Chim Cy) Trong kinh tng Nguyn thy khng thy ghi chp v thnh no t tuyn b l mnh chng c Ba minh. Thng th cc ngi c gii thiu chng A-la-hn, chng Dit Th Tng nh, v on tr cc lu hoc (tng ng vi Lu tn minh). Trong kinh Su Thanh Tnh (Trung B Kinh) c Pht dy v tin trnh tu tp ca mt v T kheo khi chng c thin th t xong th: "Vi tm nh tnh, thun tnh khng cu nhim, khng phin no, nhu nhuyn d x dng, vng chc bnh thn nh vy, ti dn tm, hng tm n Lu tn tr. Ti bit nh tht: y l kh, y l nguyn nhn ca kh, y l kh dit, y l con ng a n kh dit. Bit nh tht: y l nhng lu hoc, y l Nguyn nhn ca lu hoc, y l lu hoc c dit tr, y l con ng a n cc lu hoc c dit tr." Nh vy iu cn thit cho cc t l phi thot khi "dc lu, hu lu v v minh lu" t c "sanh tn, phm hnh thnh, vic cn lm lm; khng cn tr lui trng thi ny na." T chng ta c th thy r rng kh nng Thn thng ca cc t u c gii hn, v vn tu chng khng gn lin vi kh nng thn thng, v vy chng ta khng ngc nhin khi thy ngi Mc-kin-lin c cho l t Thn thng s mt trong cc Thnh t. c Pht khng khuyn khch cc t i vo cc thn thng nh Thn tc, Thin nhn, Tha tm, Tc mng, v Thin nhn; ngi ch trng v khch l cc t hng tm vo Lu tn Minh thnh tu mc ch ti hu, gii thot sinh t. Cc kh nng thn thng khng gip ch g cho mt ngi cha on tr cc nhim ca tm thc. Qu trnh chng o ca Pht l mt chui t ph, vt qua mi th thch bng thc nghim. Tt c cc php c tnh giao ng u vt qua, thnh tu an tr cc bt ng php. c bit trong cc trng thi ca T thin u pht sinh mt cm gic hnh phc (lc th), ngay c trong Ba minh cng c cm gic hnh phc, nhng nhng cm gic y tn ti m khng chi phi tm ngi (Kinh Saccaka). i vi cc Thn thng ngi tun t chng c Thn tc thng, Thin nh thng, Tha tm thng trc khi ngi thnh Pht. Trong m thnh o ngi

mi chng tip 3 Thn thng sau cng theo th t Tc mng thng, Thin nhn thng v Lu tn thng. Pht dy: "Khi ta cha chng Chnh ng Gic ta n lc tu tp 5 php: Ta tu tp Thn tc vi Dc nh tinh cn hnh, Tinh tn nh tinh cn hnh, Tm nh tinh cn hnh, T duy nh tinh cn hnh v Tng thng tinh tn, ty theo ta hng tm n php no, ta c th chng t php y" (Tng Chi II). Khng c php no lm chng ngi c Pht, khng c php no m c Pht khng thy r, bit r, v vy t thng gi ngi l ng Php Vng. ---o0o---

III. KT LUN
Nhn ngy k nim c Pht Thnh o Pht lch 2545, i li ni v s v i, s thanh tnh, s chng ng ca c Pht ch by t lng knh ngng ca ngi con Pht v tri n Ngi khai sinh ra con ng gii thot cho nhn loi. Vi nhng ngn t hu hn gia cuc i y nhim, con ngi khng th ca ngi ht c s v i ca c Pht. Ngi A-nan-da cng tng ni v s v i ca Pht rng: "Ny B-la-mn, ng Th Tn y l bc lm cho khi dy con ng trc y cha tng c hin khi, lm cho bit con ng trc y cha tng c bit, ni ln con ng trc y cha tng c ni; l bc hiu o, bit o v thin xo v o." kt thc, xin mn li ca mt thi nhn Hi gio, Abdul Atahiya ca ngi c Pht: "Nu bn mun thy ngi cao qu nht ca loi ngi, bn hy nhn v Hong trong y phc mt ngi n xin. Chnh l Pht . Siu phm thnh tnh ca Ngi tht v i gia con ngi." (c Pht di mt cc nh tri thc) ---o0o--Ht