You are on page 1of 16

CHNH NIM v O C Giao thoa gia khoa hc v tm linh M Kaelyn Stiles Bn dch ca Minh Phc ---o0o--Ngun http://thuvienhoasen.

.org Chuyn sang ebook 28-7-2009 Ngi thc hin : Nam Thin namthien@gmail.com Link Audio Ti Website http://www.phatphaponline.org ---o0o--Bi Cnh V Chnh Nim M Trng hp chng nghim MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) Hc Vin Tm V i Sng MLI (Mind And Life Institute) Thin Qun Vipassana Qun Tng Trong o Cha Y Hc Khoa Hc Tn Gio Nguyn Tc Nhin Cu Chng Trnh MBSR Boston Massachusetts Vin Nghin Cu Ma H v Tm v i Sng MLSRI Hi Ngh Khoa Hc Ng T ng v Thn Kinh Hc - 2005 i Hc Massachusetts: Hi Tho Hng Nm v Gim Thiu Bc Xc Da Vo Chnh Nim MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) 2006

Mc Lc Thin nh l mt phng php hnh thin c ngun gc t o Pht c pht trin vng mnh trong 3 thp nin qua M v nhiu nc khc. Bi nghin cu ca Kaelyn Stiles nhm dn chng v phn tch ngha v s ph bin ni bt ca thin nh trn t M v nhn din nhng nhn t gp phn vo tro lu ny. Bi vit ch yu trnh by s giao thoa ca chnh nim v tn gio, so snh hnh thc nhp th ca chnh nim i vi c hai li hnh thin trong o pht v o Cha ti M. Tc ga rt phn khi khi thuyt trnh v hai kha cnh c v tng phn nhau gia tn gio v khoa hc lin quan n thin v tm. Trc ht, c nhiu nghin cu khoa hc v b no, ch trng vo nhng xc cm nh hnh phc v tnh thng; c bit ngi ta bt u tm n

vi khoa hc hay cc khoa hc gia, thay v n cc tn gio, t vn ngha dn n mt i sng hnh phc v tnh thng. Th n l quan st v nim bn ng v nhng ng hng m thin nh c th lm thay i quan nim o c ca ngi phng ty. S pht trin ca thin nh mt phn no nh vo nhng nghin cu khoa hc dn chng nhng hiu qa ca thin nh trn sc khe, bao gm nhng tc dng dng tnh ca thin trn chc nng ca b no T kt qa ca nhng nghin cu ny, cc chuyn vin y t cng khuyn khch bnh nhn nn tm n thin nh hu gip vt qua nhng chng ngi do cc bnh trng ca thn v tm. Nhng kha hc v chnh nim xut pht t truyn thng Pht gio nhng li hon ton bin thnh phng php tr liu thc tin trong dn gian. Tc ga c gng tm hiu xem v sao m thin nh c ph bin nh vy, ti sao li c nhng sc thi c th, v c giao tip nh th no vi cc xu hng khc M. T nhng nghi vn nghin cu ca tc gi dn n kho st vai tr ca nhng can thip da vo chnh nim MBIs (Mindfulness Based Interventions) M. MBIs l nhng can thip lm sng c phc ha cho mc ch thc tp v thin nh. Nhng kha hun luyn thng dng nht l 8 tun l, nhng c th thu xp thnh vi gi hoc c nm hc hay nhiu hn na. c s bt pht ln v tm quan trng ca nhng ng dng lm sng MBIs cng vi nhiu nghin cu khoa hc v thin v MBIs. Tc gi kho st s giao lu ca MBIs qua 3 phng din chnh l y hc, khoa hc v tn gio. Mc d nghin cu ny cp c 3 phng din chng cho nhau, ti thuyt trnh y s ch trng v s giao thoa ca chnh nim v tn gio. Trng hp chng nghim u tin ch trng v chnh nim v y hc khi kho st mt ng dng lm sng c bit trn chnh nim l gim thiu bc xc da vo chnh nim MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Trng hp chng nghim th 2 tp trung vo vai tr ca chnh nim trong khoa hc qua s kho st mt c s nghin cu v chnh nim: Hc Vin Tm V i Sng MLI (Mind and Life Institute).

Trng hp chng nghim th 3 l chnh nim v tn gio, t trng tm vo thin t nim x (Vipassana) v php qun ca o Cha (Christian comtemplation). Trc khi cp n cc trng hp chng nghim v nhng nghi vn nghin cu cng cn nh ngha s qua v thin nh v gii thch cc c s c lin quan n ti rng ln hn ca chnh nim. ---o0o---

Bi Cnh V Chnh Nim M


Mt s chuyn gia c on M c gn 3 triu tn Pht gio. Theo mt nghin cu nm 2004, c hn 25 triu ngi M tin rng nhng gio php ca Pht c tm nh hng quan trng trn tm linh ca h. Vi cch nhn khi qut, v Pht khng phi l mt ng thn linh (God) nn o Pht c xem c tnh trit hc hn l tn gio. S lu hnh ca thin tng, Yoga, v nhng hnh nh pht t trong cc qung b cng nhng bi din vn ang gia tng kh nhiu. Ngi ta c lc s dng cc danh t nh nghip, thin, gic ng ng thi chp ni mt cch mo m pht t vi nhng k theo hippy phng tng trong nhng thp nin 60 v 70. C rt nhiu s quan ngi, lm ln v lo lng v nh hng ca Pht gio trn t M. Bng cch no o Pht c th c dung nhp vo x ny? Pht gio phng ty thng khc bit vi nhng hnh thc ca Pht gio Chu bi v nhng ngi truyn gio n t chu ch du nhp rt t nhng l thuyt v thc hnh c chn lc t nhng gio l ca Nam Tng -Thng Ta B (Theravada) hay Bc Tng -i Tha (Mahayana). H khng bt buc phi mang n hnh thc Pht gio chnh gc, mc d c nhng trng phi khc nhau tm n gy t nhiu nh hng. Ni chung pht t c t do cng nh b a y vo nhng kinh nghim v c cu v hnh thc ca mt tn gio mi l c th c chp nhn mt cch k c trn t M. Tuy nhin mt s kha cnh ca o Pht khng d dng c truyn t hay chp nhn bi ngi M nh phng cch x th v qui y theo Pht. y l mt trong nhng c im mang li nt c th ca nhng hnh thc Pht gio phng ty tuy vn cn gi li mt s c tnh chung ca nh Pht. Ngi ta thng cho rng c 3 dng thc Pht gio phng ty. l (1) nhm chuyn o, (2) nhm chng tc mi di dn n v (3) nhm Pht t k cu -M (Tu v Nht).

Trc ht ni v thnh phn chuyn o. y l nhng Pht t u tin gc u M m h quyt nh t b tn gio trc y ca mnh qui y theo Pht. Hnh thc o Pht ny gia tng rt nhanh trong vng 5 nm nay. C 4 loi chuyn hng l Thin Tng (Zen Buddhism), Mt Tng Ty Tng, Theravada (Nam Tng) v Soka Gakkai (hu thn ca Nht Lin Tng Nht Bn). Ba th loi u tin c lin quan vi nhau do s hi nhp thn cn v vn ha i lp trong thp nin 1960 v cng chia s tng t phng php hnh thin. y cn nhn mnh v s pht trin ca phong tro thin nh Theravada. Hai phng php hnh thin chnh yu ca Theravada l thin qun (Vipassana) v thin ch (Samatha). Trong 3 dng Pht gio M (Thin tng, Mt tng v Theravada), thin qun (4 nim x) Vipassana ca Theravada c nt c o hn c v c truyn n phng ty m khng mang sc thi Pht gio c truyn v nhn mnh phng php hnh thin qua nhng l nghi tn gio vi phng thc ging dy thit thc. Phng thc ging dy ca Theravada M, mc d t nn tng trn trit hc Pht gio, khng c lm chuyn o thin sinh, m tht ra l c gng thu nhn cng nhiu cng tt mi lp ngi. Thay v b mt nhiu th gi vo l thuyt ngi ta ch tm nhn mnh phn k thut v thc hnh thin nh. Phng php truyn o nhp th ny ca Theravada to nhiu c hi thun li cho vic truyn t lan rng V phn nhng tn chuyn o th sao? Nt c trng ca Pht gio phng ty l khuyn khch mi ngi tp thin trong mi hon cnh. Thng thng thin qun Vipassana t c thc hnh Chu v quan nim cn phi c y phong thi tu hnh ca ngi xut gia v phi luyn tp rt nghim ngt. Hnh thc o Pht mi (new buddhism) c nt c sc qua vai tr ca nhng ngi tin theo, c bit l nhng tn c chc nghip chuyn mn v hc vn cao, c mi lin h n vic t chc v iu hnh ng li. Pht gio Theravada c xem nh b tch ring l nht trong vai tr hnh o ca ngi phng ty. Ngy nay thin qun Vipassana thch nghi hon ton vi nhng ngi t do, thng l nhng ngi M sng bnh thng ngoi i. Tuy vy quan im ca nhng hnh gi Vipassana thng khng tng hp vi Pht gio Tharavada c truyn thng gc chu. Nhng nt thay i truyn thng Theravada bi ngi M l do chu nh hng ca c nhn ch ngha, tng phng khong, tinh thn dn ch, tr liu tm thn, n gii bnh quyn, nhm chn khoa hc v l do tn ngng.

Thin qun Vipassana cn c hiu theo ngha bao qut trn t M l thin nh (mindfulness meditation). Chnh nim (mindfulness) l mt danh t c p dng rng ri trong lc hnh thin nui dng s tnh gic vo mi thi khc. y l s tnh gic tp trung c ch , mt phng thc ch tm c mc ch ngay trong lc hin ti, m khng c s phn xt no. Ngun gc ca thin nh nm trong thc hnh thin qun Vipassana ca nh Pht v t chuyn ti vo chnh nim. Tc gi iu nghin nhng yu t khc nhau bao gm trong chnh nim, thi gian thc hnh chnh nim, phm vi v mc ch hnh thin. ---o0o---

Trng hp chng nghim MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)


ng dng ca thin nh v ang c xut hin trong nhiu c s ti M, ng k nht l s hi nhp vo lnh vc y hc. V vy, tc ga ch tm vo phn nghin cu u tin ca mnh trong chng trnh 8 tun l MBSR, do Jon Kabat-Zinn thnh lp ti trung tm y khoa i hc Massachusetts t 1979. MBSR hin nay khng ch p dng trong tr liu y hc m cn c ph bin v lu hnh trn hn 170 v tr khp nc M. Xut pht t phng mch gim thiu bc xc, Kabat-Zinn bt u gii thiu phng php thc hnh chnh nim vi bnh nhn c vn lin quan n thn v tm bnh. ng ta cn thn dn chng cch thc m thin nh em li hiu qa cho ngi bnh. Kabat-Zinn l mt trong nhng nh nghin cu tin phong M tm hiu thin nh nh hng ra sao i vi sc khe v li ch con ngi. Nhng nghin cu ca ng khng nh rng thin nh l mt trong nhng k thut u th nht trong cc chn la tr liu M. Trong khi chng trnh MBSR c ngun gc t truyn thng Pht gio Ty Tng, phng php ny bin thnh mt php tr liu i chng c qung co rm r bi cc nh cung cp dch v y t v c cc cng ty bo him chi tr. Trn qui m lm sng, c hn 16.000 ngi hon tt chng trnh 8 l MBSR, c dy phng thc p ng mt cch hiu qu i vi cc triu chng nh bc xc, au nhc, v bnh hon. Chng trnh ny l mt s gii thiu chnh xc v hnh thin v c sc lan ta nhanh chng khp nc M cng nhng ch dn v yoga, thin ta, thin hnh v chnh nim trong cuc sng hng ngy. Cc kha hc c t chc mi tun mt ln trong 8 tun lin tc v mt ngy tho lun. Kha hc i hi hc vin

phi b ra t nht 45 pht mi ngy, 6 ngy trong tun lm cc bi tp nh qua cc bng ging c ghi m sn ca Kabat-Zinn v chnh nim hay yoga. Kabat-Zinn ch trng rng nhng k thut c ging dy trong cc kha MBSR mang tnh i chng v khng lin quan n mt tn gio no c. ng ta bin lun rng Pht gio tri qua hng ngn nm lch s v y ch l mt thay i quan trng gip cho vic cha tr sn sng n vi qun chng mt cch su rng hn. Mt trong nhng trng im khin chng trnh MBSR c thnh cng nh vy l nh Kabat-Zinn chuyn ha gio php, nghi thc v ngn ng ca Pht gio thnh mt trit l thoi mi mang tnh cht x hi v nhp th rng ri. ---o0o---

Hc Vin Tm V i Sng MLI (Mind And Life Institute)


Tnh ph bin gn y ca ng dng chnh nim trong y hc c thc bch bi nhiu yu t, trong c nhng bn tng trnh r rng v tch cc t nhng nghin cu ca chng trnh MBSR nu trn. MLI l mt trong nhng nh bo tr chnh yu cho nhng nghin cu khoa hc sm nht v thin nh. Trang web ca chng trnh gii thch rng Nhm cng hin cho nhng i thoi hu ch v nghin cu hp tc gia cc nh khoa hc phng ty v cc tu s, c bit ca Pht gio. Hc vin l ni gp g gia cc khoa hc gia, duy l gia, lnh t tn gio, tm linh gia, v nhng ai cha c nh hng. H tm thy rng nhng k thut hnh thin rt b ch cho cc triu chng ca thn bnh v tm bnh, v ngay c c th to ra nhng thay i bn trong cc c cu hot ng ca b c - lin h n nhng cm xc dng tnh. ---o0o---

Thin Qun Vipassana


Tc gi quan st nh hng ca vic thc hnh chnh nim trn cc cng ng theo o Pht v o Cha M. Trc ht so snh kha hc MBSR vi thin qun Vipassana truyn thng. Nhng bi hc v thc tp trong cc kha ging MBSR c cn c trc tin vo truyn thng thin qun Vipassana, nhng kha hc ch bao gm mt s phn thc hnh Vipassana m thi. Khi Kabat-Zinn m kha MBSR,

ng ta chn phng php thin qun Vipassana v ngh rng l gii php m qun chng phng ty d tip nhn nht. c bit l s so snh MBSR vi thin qun Vipassana kho st chng trnh MBSR thch ng nh th no v mt l lun v thc hnh, t c th ha nhp mt cch hp l vi y hc phng ty, cng nh s thch ng ny c nh hng k tip nh th no i vi Pht gio phng ty. Hai v tr nghin cu thin qun Vipassana ti M l Trung Tm Tng Lm N Tu ca Thin Vin Spirit Rock ti Woodacre/California v Hi Thin nh Barre/Mssachusetts. Jack Kornfield, Sharon Salzberg v Joseph Golstein l 3 sng lp vin ca cc trung tm truyn thng Vipassana ca Pht gio nc M. H c cng mang v t M nhng thc hnh chnh nim sau thi gian tu hc n , Min in v Thi Lan. Nm 1976 h thit lp trung tm thin qun Vipassana u tin Barre/Massachusetts. Sau Jack Kornfield di chuyn v California nm 1984 v thnh lp trung tm thin n tu ti Woodacre cn gi l Spirit Rock. Mc d y l 2 trung tm thin qun Vipassana ch yu, cc c s Vipasana gia tng hn gp i trong khong thp nin 19881998 v n nay chim n 15% cc trung tm thin Pht gio M, t thnh tch cao hn cc trung tm ca Thin tng (Zen) v Mt tng c t trc. Mc d hu ht nhng ging vin ca chng trnh MBSR c hun luyn theo truyn thng Vipassana , khuynh hng ny c th thay i trong nhng nm ti y trong lc chng trnh MBSR tip tc pht trin thanh th ca mnh. V nhu cu i hi gia tng ging vin nn s c nhiu ging vin cc lp MBSR uc o to cp tc theo phng cch th tc v thc tp chnh nim. ---o0o---

Qun Tng Trong o Cha


Tc ga cng quan st s giao lu gia thc hnh chnh nim v truyn thng o Cha. C s Tnh Tu l mt t chc quc t ca Thin Cha vi mc ch truyn t s thc hnh cu nguyn tp trung. Theo trang web ca h: Cn bt u bng nhng phn ng qua ngi ta khng c y ni lc chng li nhng tc ng ca x hi t ln h, c bit l theo truyn thng Thin Chu. y l tnh linh cm trong trong trit hc ng phng v thn b ca o Cha. Vic thc hnh cu nguyn tp trung khng ging nh thin nh v cn bn ch l mt khong thi gian tnh lng, cu nguyn khng tnh ton trong hnh gi tri lng mnh n thng .

Bnh Lun n y hy th xt qua nghi vn v t tng Pht gio c chuyn bin ra sao theo th ch nc M. Bng cch no m trit hc Pht gio c th tip xc v lm thay i con ngi v th ch ny? thc hin vic ny, tc gi ch n nhng khc bit v th lc v phng sch ca nhng din vin khc nhau; ng thi xem xt nhng khc bit ny nh hng nh th no n c tnh v hnh thi ca s pht trin thin nh. Vy cn tm hiu nhng lin quan lm thc y, cn tr hay nhng nhiu trong s tri dy ca khuynh hng ny. ---o0o---

Y Hc
C th ni s pht trin gn y nht ca Pht gio phng ty mt phn no do nhng nghin cu khoa hc chng minh hiu qa ca thin nh trn sc khe. T mt phn kt qu ca nghin cu ny v mt phn khc ca hin tng c lp, chng ta thy c nhng ng dng lm sng mi l ca thin nh vo y hc. Chng trnh MBSR c xng nh l mt c hi cho bnh nhn khi m c cu y t khng bit phi lm g v phng php tr liu qui c cng chu b tay. Cc bc s gi bnh nhn n y vi nhng bnh chng nh trm cm, lo ngh, suy tim, cao huyt p, bnh da, ung th v au nhc kinh nin. N tiu biu cho mt phng php thay th v m rng ca ngnh sinh-y hc truyn thng. Nh Davis Hess (2001) gii thch trong sch Chn La K Thut, Khoa Hc v Y Hc ca ng ta: Trong cng thi gian m ngnh sinh-y hc (bio-medicine) chim u th v can d vo nn y t ton cu, nhng kin thc v y hc a phng cng gp phn tng t nh nhng hnh thc b sung v thay th. Quan im ca Davis Hess v tnh a nguyn ca y hc c a ra y nu ln iu phi lm th no m trng hp ny c th so snh vi nhng thc hnh y hc b sung-thay th khc. Trong nhng nm gn y, chuyn ngnh sinh-y hc chuyn hng t nh ch hn hp n bao dung v chp nhn phng php cha tr b sung-thay th CAM (Complementary and Alternative Therapies). CAM tht s hi nhp vo ngnh sinh-y hc chnh gc. V cng ngy cng c nhiu ngi i hi phng php tr liu ny, nn tn gi cng c thay i t y hc b sung-thay th thnh y hc hp nht. Nhng tn ca cc chng trnh y hc b sung-thay th cng ang c hon chuyn, gy nn nhng thay i chnh yu trong c s h tng ca cc t chc y t. Mt s kin rt c ngha l s tri dy ca chnh

nim trong y hc trng hp vi s chuyn hng ca y hc hp nht. Vic s dng nghin cu khoa hc nh mt c ch chn lc phm cht trong nhng chng trnh y hc hp nht c ngha l nhng cng ng nghin cu kim sot c phn ln s hi nhp ca phng php tr liu b sungthay th. Tuy nhin nhng nh nghin cu khng phi l nhng tc nhn duy nht c lin h n nhng thay i ny. CAM i hi nh khoa hc phi hp tc vi bc s, y t, nh iu hnh y t, v nht l nhng ai c vn kin thc v chuyn mn trong lnh vc ny. Nhn vin CAM c l cn phn vn khi phi hi nhp vo h thng y hc chnh thng. C th h mun trao truyn php tr liu c li ch tim tng, nhng khng mun phi tr gi cho s thay i hay lm mo m ngh nghip ca mnh. Thm vo , h khng my thch th vic cc bc s v khoa hc gia ot mt uy tn, s cng nhn ca qun chng, v tin th lao ngh nghip ca h ang c v eo ui trong bao nhiu nm qua. Mt nhn xt rt r l phi n tham gia cc kho gim thiu bc xc da vo chnh nim MBSR nhiu hn nam gii, c l v chng trnh ny thin v x hi tnh nn d c phi n chp nhn hn . Li na chng bc xc ca ph n M t c kt qu tt hn vi loi k thut ny .Tr bnh ung th , nhng bnh trng khc c nghin cu qua chng trnh MBSR thng gp ph n l trm cm, mu chy rn trong ngi (hot flashes), t khp v au nhc c tht. ---o0o---

Khoa Hc
Nh vy Pht gio lm thay i khoa hc hay ngc li? S m thoi gia cc khoa hc gia v tu s Pht gio bin i nhng ti nghin cu khoa hc, o su vo lnh vc nghin cu v xc cm v tri gic con ngi. H cng thay i phng php nghin cu khoa hc, v d xem ngi u tin tng trnh v kinh nghim bn thn nh l mt dng c chng nghim cho nghin cu tri gic. Thin t n c nh ngha nh l mt hnh vi chng nghim hnh vi quan st tm v do c xem l mt khoa hc. Sau ht cc nh khoa hc lm thay i vai tr ca ch th nghin cu, dnh cho cc tu s c t do ch v uy tn khi tham gia nghin cu. D nhin, s chuyn tip ny cha hon chnh v cn l mt ti hp dn bn bc i vi nhng nghin cu khoa hc v thin. y l mt trng hp r rng trong vic bnh trng bin gii, bi v cc khoa hc gia m rng a bn

hot ng vo lnh vc o c m trc ch do tn gio nm gi. Nghin cu thin khng nhng ch lm thay i ch khoa hc m cng chuyn hng vai tr ca nhng nh nghin cu khoa hc. Tt c nhng khoa hc gia m tc gi c dp phng vn tham gia hnh thin, cng lc thc hin cng tc nghin cu thin. iu ny gy nn mt vn bin gii tim tng. gii quyt vn ny, chng ta c th xem chnh cc khoa hc gia nh nhng mc tiu bin gii; danh t ny c hiu l bin gi chung gia 2 th gii v ng thi nui sng c hai. Khoa hc gia va l nh nghin cu va l thin gi. iu ny gip h c c mt s thng cm v t vng chung trong cc ti nghin cu. Nh vy ngi trong cng mt nhm c th din t kinh nghim hnh thin ca mnh bng nhng cch thc khc nhau. iu ny nu ra 2 s kin: vn v c hi cho cc nh nghin cu. Nhng nghin cu gia hnh thin mt v th kh quan hn khi va chm nhng thch thc phi t nhng cu hi khoa hc thch nghi. H c th lnh hi tt hn , cn bng nhng gii hn ca nghin cu khoa hc v nhng suy tnh i vi nhng phc tp ca thin. ---o0o---

Tn Gio
Mt s nh x hi hc bin lun rng b c tng tng ra s nghin cu, mc d c tnh thuyt phc gng p; nhng quan im ny khng th gii thch g nhiu v nhng quyt nh o c no l ng, lng tt s nh hng ra sao trong vic giao tip, ngha ca tnh yu, hay ti sao ngi ta cu nguyn? V bao qut hn, nhng xc nhn sinh hc v cn bn tin ha ca o c b phn i hay l l trong khoa hc x hi. X hi hc b ch trch v cho rng bn tnh con ngi c hnh thnh trc tin bi nhng yu t x hi v vn ha m khng ch y n cc yu t di truyn v s tin ha gip to nn nhng thi c th. Nhng xc nhn rng khoa thn kinh hc v nhn thc (cognitive neuroscience) - lin quan n nhng nh hng cm xc lu di ca thin n nhn c s ch v tnh cng khai ca qun chng cng nh xng ng c nh ga t trin vng x hi hc. Tc ga quan tm v 2 bin chuyn trong ngh trnh tn gio/khoa hc lin h v thin v tm: (1) hu ht nhng nghin cu khoa hc v b c tp trung vo nhng cm xc, bao gm hnh phc v tnh thng. c bit ngi ta ang hng v cc nh khoa hc, thay v tn gio, tm cu tr li cho ngha g dn n cuc sng yu thng, hay nhng b mt ca hnh phc. (2) Ni dung ca o c ang chuyn t php x th

phng ty, t nn tng s khi trn s tng tr v dch v x hi, tr thnh th o c ch trng nhiu hn v tnh thng cho chnh mnh. o c trong o Do Thi v o Cha ngh rng lm mt ngi o c, chng ta phi bt u suy ngh v ngi khc v c x vi h nh chnh mnh mun c c x. Tuy nhin cn bn o l nh Pht nhn mnh v th tnh thng khng i tng (objectless) hoc bt u vi tnh thng cho chnh mnh trc ht. Trong truyn thng Thin cha, cng vic phng s x hi l u tin. i vi Pht gio, bn thn l u tin, nhng tnh thng ca mnh c chp ni mt cch thn mt vi ngi khc. Trong tp ch Pht gio phng ty Tricycle, Robert Bellah vit v nhng nguy him tim tng ca s chuyn tip ny. ng ta cho rng ht sc quan trng tm hiu phm vi vn ha c th, trong truyn thng tn gio c thc thi hu gip lnh hi tt hn nhng l l nm sau mt s truyn thng v l nghi. ng ta bo ng v s nguy him trong vic hu thun mt cch v thc cho tnh ch ngha c nhn trong o Pht, c bit l i vi Thin tng. Bellah ngh rng Thin tng (Zen Buddhism) c pht trin vo lc m nc Nht c s gn b cht ch gia cng ng vi c nhn, lm cho quyn t do c nhn b gi hn v khin ngi ta phi gia nhp vo cc cha chin nh l mt cch chy trn c ch x hi thi . Ngc li ti nc M, ch ngha c nhn rt mnh v s gn b vi cng ng th yu, cho nn vic hnh thin nhm vo c nhn c vn tim tng. Vy cu hi t ra y: nhng g l hu qa c th lng trc i vi s tri dy ca chnh nim trong c nhn ngi M? C phi tnh thng trong tn gio l iu nghch l vi ch ngha c nhn? Robert Wuthnow trong cun sch ni v nhng hnh vi ca tnh thng (Acts of Compassion -1991), kho st bn cht ca tnh thng qua tri thc ca ngi M ng thi. Wuthnow ngh rng mc d tinh thn chm sc cho ngi khc c tnh cch di truyn trong ch ngha c nhn ca ngi M, ch ngha v tha v ch ngha c nhn khng xung khc vi nhau. Gn y hn, Paul Lichterman bt u g ri nim phc tp ca ch ngha c nhn. ng ta tch ri ch ngha c nhn phng tin vi ch ngha c tnh, qua ng ta tn thnh phn bn ng - thng hay i nghch li vi tp th chung quanh, nhng d sao chng na c nhn cng phi tham gia vo vic chung. y tc ga mun da vo nim ch ngha c nhn ca Lichterman nu ln mt phm tr th ba, qua cng ng v tp th c hu thun bi tnh thng dnh cho bn ng. y l mc ca ch ngha c nhn m ngi ta cn ch trng trc nht vo chnh bn thn mnh, vi mc ch sau l ch trng tt hn cho ngi khc. Phm tr ny c truyn tha

trong gio l nh Pht nhng cng c th hoc khng th xy ra khi c thc hnh trong x hi M. Mt trong nhng lnh vc qua chng ta c th xem xt s thc hnh v truyn t nim Pht tnh ca tnh thng trong dn gian l xuyn qua cc kha hc ca chng trnh MBSR nh nu trn. Vai tr ca tnh thng hay nhng cn bn lun l trong chnh nim th tc vn ang cn c iu nghin mt cch tch cc. Cng ngy cng c nhiu tranh lun v vic hoc cn phi c - hoc sn c - mt cn bn lun l i vi chnh nim. Nhng bn tho v cn bn lun l trong chnh nim ch mi c pht trin gn y trong chng trnh MBSR. Trong k hi tho v Tm v i Sng nm 2005, Kabat-Zinn trnh by mt ti trong c lit k nhng cn bn lun l v thi ca chng trnh MBSR: khng phn xt, tnh kin nhn, tm ban u ca hnh gi, lng tin, s c gng, chp nhn, bung x, khng lm hi, thn i, tnh thng, lng bit n, tnh hiu k v mong cu hc hi. Tc gi s xem xt nhng nim ny cng nh nhng phng thc c hi nhp qua phng php qun t bi (loving-kindness medittion) thng xuyn, nhng khng chnh thc, c xen vo trong cc kha hc ca MBSR. Nh mt trong nhng ging vin MBSR tng ni rng c mt cn bn v thi v lun l rt mnh i vi MBSR trong vic ging dy. Chng ti khng cho ra nhiu bi hc v lun l v o c nhng c gng ci vo v to nn mt ni tch tr trong lp hc, tip nhn ci hay ca ngi khc, tnh lim khit ca h, lng tt v tnh thng, thc bit n i vi ngi ng thi, hoc ngay c i vi nhng kh khn ca mt ngi, bi dng s quan tm v tnh hiu k, cng nh mt nh hng khng th ch. S trch dn ny ch r c vi i khng trn hun luyn lun l, tuy vy y l iu quan trng. Tc gi c dp quan st nhiu s bn lun cng thng v trnh hun luyn thch ng m mt ging vin phi tri qua c xem l t cch cho chng trnh MBSR. Quan im vt tri l ging vin phi c kinh nghim hnh thin vng chc, v hu ht nhng ging vin vi kinh nghim nh vy u c th hun trong truyn thng tn gio da trn cn bn lun l v o c rt nghim mt. ---o0o---

Nguyn Tc Nhin Cu
Nghin cu ny ca tc gi cn c trc tin trn s phn tch ti liu, quan st ng s ti ch v phng vn bn phn cc ging vin chng trnh MBSR, ging vin thin qun Vipassana, khoa hc gia thn kinh v nhn

vin Vin Nghin Cu Tm v i Sng MLI. Tc gi khi s nghin cu hin trng u tin vo ma h nm 2005 v phng vn: (1) nhn vin v hi vin chuyn ngnh ca Hi Thin nh IMS (Insight Meditation Society) ti Massachusetts, mt trung tm thin qun Vipassana, (2) ging vin chng trnh MBSR ti ni xut x l Trung Tm Chnh Nim trng y khoa thuc i hc Massachsetts (UMASS), (3) nhng ging vin khc ti Massachusetts, (4) nhng nh nghin cu thin Vin Nghin Cu Ma H v Tm v i Sng MLSRI (Mind & Life Summer Research Institutes) ti Washington D.C. Tc gi cng ph trch nghin cu MLSRI vo nhng nm 2005 v 2006, d hi tho nm 2005 v Khoa Hc Ng T ng v Thn Kinh Hc, v hi tho thung nin v MBSR ti i hc Massachusetts. Tc ga cng tri qua kinh nghim lu di vi nhng kha hc ca chng trnh MBSR v cc chn tng lm Vipassana. Cn c vo nhng kinh nghim ny, tc gi phc ha ra nhng cu hi trong cc cuc phng vn lin h n ti nghin cu ca mnh. ---o0o---

Chng Trnh MBSR Boston Massachusetts


Tc ga tri nghim thi gian phng vn vi cc hi vin v nhn vin chuyn ngnh ca Hi Thin nh IMS (Insight Meditation Society) ti Massachusetts. C 10 hi vin nng ct IMS v nhiu hi vin khc thng gh qua ging dy hay hnh thin. Trong thi gian lu tr ti IMS, tc ga cng dnh thi gian quan st v phng vn cc ging vin ca chng trnh MBSR ti v tr u tin l Trung Tm Chnh Nim (Center for Mindfulness) thuc trng Y Khoa, i hc Massachusetts (khong chng 35 km t IMS). Thm vo cn c 10 chng trnh MBSR khc ti Massachusetts m tc ga b tr phng vn vi cc ging vin y. Nh vy c tt c 14 cuc phng vn c thc hin. ---o0o---

Vin Nghin Cu Ma H v Tm v i Sng MLSRI


Trong nm 2005 tc ga sp t nghin cu s b v dn tc hc ti MLSRI (Mind and Life Summer Research Institute). Mt tun l hi ngh c t chc cho cc hc vin tip cn vi nhng tu s v khoa hc gia quan tm v thin. Mc ch ca hi ngh ny nhm xut s nghin cu hp tc gia cc nh thn kinh hc, hnh vi hc, v nhng hc ga khc. Tc ga c

nhn tham gia vo chng trnh ny nh mt nghin cu sinh vi s tham d vin c gii hn mc 90 ngi. Vin nghin cu ny c thnh lp u thp nin 1980 qua trao i gia c Dt Lai Lt Ma v nhng nh khoa hc phng ty. Hi ngh u tin v Tm v i Sng c t chc vo thng 10, 1987 ti Dharamsala - n . ---o0o---

Hi Ngh Khoa Hc Ng T ng v Thn Kinh Hc - 2005


(Science at the Crossroads and Neuroscience Conference 2005) Tc ga l mt d thnh vin ti Washington D.C. trong k hi ngh ny. Cuc hi hp chuyn v iu tra nghin cu tm, khoa hc v nhng phng din lm sng ca thin. Cuc hi tho ny c t chc vo cc ngy 8-10 thng 11 nm 2005, l cuc hp th 8 v loi ti ny v cng l ln sau cng trong lot i thoi gia c Dt Lai Lt Ma, cc khoa hc gia v nhng tu s Pht gio v khoa hc thc nghim phng ty v truyn thng tu o. Cuc hi ngh ln ny nhm kho st t m v tm quan trng ca thin i vi tn y hc v sinh-y hc khi dy trong 30 nm qua v nghin tm nhng c hi lm sng ni bt ca thin. Tc ga ghi ch nhng tc ng qua li gia cc khoa hc gia v cc v tu s v thc hin 6 cuc phng vn. Thm vo cuc hi tho v Tm v i Sng, tc ga cng tham d bui ni chuyn ca c Dt La Lt Ma ti Hi Thn Kinh Hc Trung Tm Hi Ngh Washington vo ngy Th by, 12 thng 11. Khng nhng bui ni chuyn c tip nhn mt cch nng nhit m c hng ngn ngi phi sp hng lu hn c ting ng h c dp d thnh cng nh ngi ta phi tranh nhau n trc thnh ng tm ch ngi gn ngi Lt Ma. ---o0o---

i Hc Massachusetts: Hi Tho Hng Nm v Gim Thiu Bc Xc Da Vo Chnh Nim MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) 2006
Gn y nht, tc ga tham d kha hi tho cui tun v MBSR thng nin ti Worcester, tiu bang Massachusetts. y c l l kinh nghim phng vn thnh cng nht t trc n gi. Tc ga thc hin 14 cuc phng vn trng yu vi cc nh nghin cu thin, lin quan n thc hnh

chnh nim c nhn v chuyn mn ca h. Nhng cu hi khc cng c t ra nh l do ti sao h quyt nh nghin cu chnh nim v h k vng g v kt qu nghin cu ca mnh. Cuc hi ngh c phn ra thnh nhng bui hi tho v nhng din t ch cht. Tc ga b qua nhng bui hi tho dnh thi gi cho cc cuc phng vn, ch tm tham d cc bi din t ch cht, v sau dnh mt ngy tham gia vo cuc hi tho tng kt sau khi hi ngh kt thc. ---o0o--Tm Lc Tm li,vi nhng quan tm i vi nghin cu thin, s gp g gia khoa hc v tn gio xuyn qua nhng can d ca chnh nim tip tc gi mt v th m phn si ni. S chn p gia Pht gio v khoa hc l mt thch thc ch thuyt tn gio v hi nhp nhau vi rt t s chng i. C mt mt nhm ph huynh theo o Cha thuc tiu bang North Carolina gn y phn i nhng kha hc gim thiu bc xc MBSR trng hc ca con em h, bi v h cho rng thin l tn ch ngha k th tui tc (new ageism) v ch ngha ny l mt loi tn gio. H phn i li dy ny v cho rng n pht xut t Pht gio v n gio (Hinduism) m h xem nh mt vi phm i vi Bn Tu Chnh Th Nht. Ngc li, c sn mt s chp nhn rng ri trong cng chng. c t Lai Lt Ma bt u lot ging thuyt i Thoi Gia Thn Kinh Hc v X Hi vo ngy 12 thng 11 nm nay trong nhng bui hp mt ca Hi Thn Kinh Hc ti Washington D.C. vi s tham d ca hn 7.500 khoa hc gia. Mt vi nh thn kinh hc phn i s mp m ca khoa hc v tn gio, nhng phn ln chp nhn mt cch tch cc. Mc d nhng nghin cu ca tc gi cn giai on s khi, nhng d kin t c cho thy cn nhiu vic phi truy cu i vi s khi dy ca chnh nim v nhng can d cn c vo chnh nim M. Quan im chnh tr l ra t ranh gi ca khoa hc v tn gio s tr thnh nhng ti nghin cu ht sc phong ph trong tng lai. Nhng cuc phng vn ca tc gi cho thy rng nhng i thoi gia gii pht t v cc nh nghin cu v thn-tm c thn trng m phn trong 30 nm qua v by gi l lc trnh by trc cng chng. Tc ga s tip tc truy cu ng hng hp dn ny. Tm l hc v trit hc Pht gio, phng php thc hnh, v nhng khm ph khoa hc l nhng ti rt th v ang gy cm hng cho

nhiu ngi khp nc M. Tc ga s kho st ng hng ny ng gp c g cho nhng tranh lun hin ti v khoa hc, tn gio, tnh thng, v ch ngha c nhn.
ti nghin cu ny ca Kaelyn Stiles c thuyt trnh trong k hp thng nin ca American Socilogical Association ti New York ngy 11 thng 8- 2007 (Bn dch ca Minh Phc) E-mail: nguyenmphuc@yahoo.com

---o0o--HT