You are on page 1of 4

/.

o#
E

F
mcaco cocom
mco mco
lD
co

o J
o-

H3 ('(/,

(9

F V

so 7w $s \<

F
NNN c!Nr
LCJ

.N

LO

LO

c.i ni

qq

z
E.

x z
J

UJ

&
J

Y IIJ E

C'O
LU U]
(t)

o (L
(\t

= 6
J

o (\t o C{

u F
CI

t J

au>2 uruJv
E.M.U

zz zz oo FF(JOl^ =Jo
LT FFn

-= ttr

oo FF
{ x.
tU

(, (,

zz
tt f:f aa
tll

tt

V l:fF FF:)

z J dl
=
J

tr F UJ
U'

OOO' f:ff f- F --) a@Y

aav

tt til tJl
OO

OO mco
JJ

zzz UUH
ododF

F :)

OO

o
f
U'

= t = uJ
m

t 3

aa) O()L zz* -:tru) ()oz ulul? >>u)


o o
ts so

t :f

zz
zz
JJ

aau lJr<<il t&.t tllIJJO


rs$

-) ru Y

zz

tt uJ uJ
ul ul

t-lz <<o
ooo ooo rCY)v

>>()
OOO
N

oa ov 5=
rN OO rO Nr

t.E tu ul
tJJ

zz OE zz ru
r.J-l

oo zz tII
OO

LrJ

:F-xt 300 300


N(v)r

LOtr)

ts

i(Jm
l.)C{

OC)

oo OO sN OO
co c{

crj crj

oc)

oo oo NCO

IJJ

t Y z
3 o lrJ o
N

su
) q F
O c\ O O

t)

z lrJ
o-

:<
U)

t o
LL

a z o
o-

:)

tr
f

z o J o t
f Y

:)

Y
l!

I a
t f

o f o
f

aa, o O< zi7 o <il t -F f O<


Y

t uJ

F
(.9

o(.9
CI

z
=. E

zz

; t t

tr
f

O
C)

o
O

tt

o F o o
J

I.U IU

tr
Y

s=
ZUD

z
uJ

ul

CIo

E
ul

o
Lll
uJ

E f Y

F O f tr F

trc) u=

ua Z-T
o o

z o z
TU

(, z tr

trE 3= @a

zf 0J ; t (') F t! F tr z a L! E. z tr
l o
U) C)
Ll.l LL

tr

o ul

(ro zz
trE lu [! uul zz

o z
x.
LrJ

O C'
uJ

zz
ul tIl ul

E x.

I lrF o

a ul a M 3 o

OC) 2 LIJ

fr>
cq c! r (r)

()
N
co

z o z uJ
N

uJ

oo zz
uul
mm

z
c.)

z.
ul
o, m

dl

zzf z o o o_ tr z z o_ c t!
LU

o Irl

x.

CDN Nr
CD O)

= o

N N c.) cf) cr) N N c.) o, co N N


cn

mco

?
=
m

co

f
CD

JADUAL PENGECUALIAN KREDTT BAGI SEMESTER 2011


PELAJAR LEPASAN DIPLOMA KE TAHUN 2

/2012

STRUKTUR KURSUS 2OtO/11.

DIPLOMA UMP

DIPLOMA POLITEKNIK & SETARAF


:

PUSAT KO-KURIKULUM

PUSAT KO-KURIKULUM

Mendapat pengecualian bagi Kursus UQB1011 Briged Siswa.

Mendapat pengecualian bagi Kursus


UQB1011 Briged Siswa.

PBMSK:

PBMSK:

Tertakluk kepada keputusan PBMSK. Sila rujuk jadual pengeculian kredit


PBMSK.

Tertakluk kepada keputusan PBMSK. Sila rujuk jadual pengeculian kredit


PBMSK.

KURSUS FIST

KURSUS FIST

Mendapat pengecualian BUM2123 Applied Calculus BUM2313 Numerical Method jika sekiranya DAM1012 Applied Mathematics 1 DAM1022 Applied Mathematics 2 mendapat sekurang-kurangnya B.

Pelajar wajib ambil BUM2123 Applied Calculus

BUM2313 Numerical Method

KURSUS FAKULTI

KURSUS FAKULTI

Pelajar mendapat semua pengecualian kredit bagi kursus fakulti yang setara kursus Diploma dengan syarat kursus tersebut mendapat sekurang-kurangnya

Wajib mengambil BAA1322 Constructions Engineering Kerana tiada kursus yang setara dengan
B.

kursus Diploma.

Dekan

Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber Alam

l_i"

't'
I

ll

ul

:) F
C)

3
d.

a = d. o
o.

l?l
l^7 ln
!<

*lt .l !9
Hq u lfi

t?l tr

t.
is
l?

o
E

?l
l.

l$

li,

i3

l.i
l=

2\a
glE
zlo

lr
i3

l:IF :o

l'i"

,],
X li"

lq
12

l_t_
l3 l*
z'

_l_
TLi

i=

xx

l*

f$i

l2dl

Eq.

l: 1I
Iq
u

,=lP

uJ

d
J

c)

& F

o
=

/ o
o
&
o-

d
a cl

I i{ san
rq

;<

x{
I = a7'

&

- (t. c.

q(ri

s{

csw

sisj

sgsi

c u

-/

u.l

x.

f, F o :) d. F a = d (,

&
o-

E d(1t 9 671
d

L I o

*{i

&\ d

5>ni

u,I

tr

f F o f fr F

o
=

= 2 0 r\
\D

t o o t r

'az

e1 <d

3?
llqf,

:< z%

e
E

.c\
=

-dot

s?i

3*
E5

$
E

d 6

12il' .a

;
:
a

Eg