You are on page 1of 22

C PHT THCH CA MU NI

HT.Thin Hoa (Trch t Pht Hc Ph Thng) ---o0o--Ngun http://www.quangduc.com Chuyn sang ebook 16-8-2009 Ngi thc hin : Nam Thin namthien@gmail.com Link Audio Ti Website http://www.phatphaponline.org Mc Lc
Phn I. c Pht Thch Ca Mu Ni A. M I C PHT THCH CA L MT TM GNG SNG B. CHNH I.NH NGHA HAI CH "GING SANH" II.HON CNH V DNG DI CA C THCH CA III.TI NNG V C HNH CA THI T IV.NHNG RNG BUC CA TNH PHN VNG NGN CH XUT GIA CA THI T V. NHN R 4 TNG KH I VI.S XUT GIA TM O VII.THNH O VIII. NGHA CAO C TRONG S XUT GIA TM O CA C PHT C. KT LUN: CHNG TA NN PHT TM RNG LN V MNH M Phn II: T Thnh o n nhp Nit Bn A. M B.CHNH I.S HA RNG LN V CNG KHP CA C PHT II. NM THI NI KINH III.S HA VIN MN IV.TRC KHI NHP NIT BN: C.KT LUN NIN LCH CA PHT THCH CA

---o0o---

Phn I. c Pht Thch Ca Mu Ni A. M I C PHT THCH CA L MT TM GNG SNG Bt ngun mt tn gio no, v gio ch bao gi cng l mt tm gng sng cho tn soi chung tin bc. Nhng trong cc v gio ch ca cc tn gio hin c trn th gii ny, khng c mt v* no y ngha cao p, mt i sng su xa bng c Pht Thch Ca Mu Ni. Mi hnh ng, mi c ch, mi li ni, cho n mi im lng ca Ngi u l nhng bi hc qu bu cho chng ta. Nu chng ta hc gio l ca Ngi m khng hiu r i sng ca Ngi, th s hc hi ca chng ta cn phin din, thiu st. i Ngi chnh l nhng biu hin gio l ca Ngi. Ngi ni v Ngi thc hnh ngay nhng li Ngi ni. i Ngi l mt bng chng hin nhin ngi i nhn thy rng gio l ca Ngi c th thc hin c, ch khng phi l nhng li ni sung, nhng khng tng, nhng lu i xy dng trn my, trn khi. Vy cho nn khi chng ta hc hi i Ngi, chng ta khng nn c ci quan nim hc cho bit tha mn tnh hiu k, m chng ta cn phi tm hiu ngha thm ty ca i sng y em p dng cho i sng ca chng ta. Lm c nh th mi khi ph nguyn ln lao ca c Pht khi ging sanh xung ci Ta B ny v cam chu bao ni au kh, gian lao trong kip sng nh mi ngi chng ta. ---o0o--B. CHNH I.NH NGHA HAI CH "GING SANH" Thng trong danh t nh Pht, khi ni n s hin din ca c Pht Thch Ca trong ci i ny, ngi ta thng dng ch n sanh (ngha l mt s ra i vui v, lm hn hoan, xn ln cho ci i); hay th hin (ngha l hin ra bng xng bng tht, cho con mt trn ca chng ta thy c); hay ging sanh (ngha l t mt ch cao m xung mt ch thp sanh ra).

Ba ch y u c 3 ngha khc nhau: Ch n sanh dng ca tng mt bc tn qu ra i; ch th hin hm ci Pht bao gii cng c c, nhng v mt ngi khng thy c, phi hin r rng ra mi thy; ch ging sanh hm ci c Pht mt cnh gii cao hn, tt p hn m h xung cnh gii phm trn ny. Ba ch y mc d khc nhau, nhng u c th dng ch s ra i ca c Pht. Tri li, khi mt ngui phm ra i th gi l "u thai". u thai c ngha l b nghip bo hoc thin hay c bt buc phi lun hi chu qu bo lnh hay d. Cn ging sinh hay th hin th khng hm ci ngha b nghip nhn cu thc, m do ni lng t bi, mun li ch cho chng sanh, nn t nguyn ng thn xut hin ra i trong mt thi gian cu chng sanh; xong xui th thu thn tch dit, t ti v ngi ra ngoi sng cht. ---o0o--II.HON CNH V DNG DI CA C THCH CA c Pht ging sinh x trung n , by gi l nc Npal, mt nc ven sn dy ni Hy M Lp Sn, l mt dy ni cao nht th gii. Phong cnh y rt p; n ma xun c nc m bng ny l nh mt vn hoa v i. Dn c x y rt l thun lng. V vua tr v l Tnh Phn, mt v vua thuc dng Thch Ca, l mt dng h ln my mi i ni nghip tr v t nc ny. B Hong Hu Ma Da, cng l mt ngi thuc dng vua cha lu i. c hai ng b vua Tnh Phn u l ngi nhiu kip tu hnh, c c hnh ln, xng ng lm cha m mun dn. Mt hm, trong thnh Ca T La V, l kinh ca vua Tnh Phn, c l va tinh t, vua ti cng nhau m hi n chi. Hong Hu Ma Da, sau khi dng hng hoa cng kin trong cung in ri, ra ng mn b th thc n, mc cho dn bn cng. Khi tr v cung an gic, B nm mng thy mt con voi trng su ng t trn h khng xung, ly ng khai hng bn hu ca B m chun vo. B em im chim bao y thut li cho vua Tnh Phn nghe. Vua ra lnh mi cc thy on mng. Cc nh tin tri on rng: "Hong hu s sanh mt qu t ti c song ton". Vua Tnh Phn rt mng r, v ngi bu t y s c ngi truyn ni. n sng ngy mng tm thng t m lch (trc Ty lch 624 nm), ti vn Lm T Ni, cch thnh Ca T La V 15 cy s, Hong hu Ma Da

ang ngon cnh, trng thy cnh hoa V u mi n, thm ngt, b a tay phi vi hi, th Thi T cng va xut hin ngay y. Ngy n sanh Thi T, trong thnh Ca T La V, cnh vt u vui v l thng, kh hu mt m, cy c u m hoa tr tri; sng, ngi, mng, ging nc u trong y; trn h khng chim chc v ho quang chiu sng c mi phng. Vua Tnh Phn vui mng khn xit mi cc v tin tri n xem tng Thi T. Trong s y, c o s tn A T tu ni Hy M Lp, tin on rng: Thi T v c 32 tng tt xut hin, nn s tr thnh mt v Thnh. Nhng vua Tnh Phn li ch mun con mnh lm mt v vua ni di tng ng m thi. V th, Tnh Phn Vng mun i s mnh con mnh, nn t tn cho Thi T l Tt t a *(Siddartha) theo ting Phn, ngha l: "K s gi chc v m mnh phi gi". Chc v m Tnh Phn Vng mun m ch y tc l ngi Vua. Ngi khng ng rng chnh tht chc v ca Ngi l chc v Pht. Hong hu Ma Da sau khi sanh Thi T c by ngy, vui th qu v thy mnh lm trn nhim v cao qu, v ra sch nghip bo nn B trt c xc phm v sanh v ci tri ao Li. Vua Tnh Phn giao Thi T cho em gi Hong hu l Ma Ha Ba X Ba nui dng. ---o0o--III.TI NNG V C HNH CA THI T Thi T mi nm mi ln, th din mo cng thm khi ngi, ti nng cng pht l gp bi. Ngi c mt sc khe hn ngi, mt tr thng minh xut chng. T ngh vn cho n nghip v, Thi T hc vi ng no th trong t hm sau, v gio s y phi xin co thi, v khng cn sc dy na. Cho n ng thy danh ting nht thi by gi l Sn B cng chu khut phc Ngi lun. Nhng, mc d ti sc hn ngi, thng minh xut chng li trong a v cao sang quyn qu tt bc, Thi T khng bao gi t v ngo mn, khinh ngi. Ngi c mt thi rt ha nh n ha, v t, bnh ng. Lng thng ngi, thng vt ca Ngi khng ai snh kp, h c dp gip , th d kh khn bao nhiu Ngi cng khng t nan. Bi th, Ngi c trn Vua cha yu qu, di thn dn knh trng, n v.

---o0o--IV.NHNG RNG BUC CA TNH PHN VNG NGN CH XUT GIA CA THI T Cng thng yu, qu trng con Tnh Phn Vng li cng lo s con mnh s khng li vi mnh, m s xut gia tm o thnh mt v Thnh, nh li tin on ca o s A T . Nht l khi nhn thy cng ln, Thi T li cng c v suy ngh xa xm, v nt mt Thi T li khng c vui ti nh thi th u, Vua Tnh Phn li cng lo s rng li tin tri xa s *thc hin. Bi th, Vua cng triu thn ngm ngm sp t mi k hoch rng buc Thi T li ngi bo. Ngi truyn xy dng ba ta lu i nguy nga trng l Thi T thay i ni n chn cho hp thi tit quanh nm, v chn tng trm cung phi m n c ti n ca hay, ma gii gii khuy cho Thi T. Nhng chng y cng cha Ngi cn lm l thnh hn cho Thi T vi mt Cng cha con vua Thin Gic l Da Du a La, mt Cng cha tuyt p v c hnh v cng. Thi T b bt buc phi lp gia tht v c mt con l La Hu La. Nhng, mc d sng mt cuc i qu y : no chc tc danh vng, no lu i cung in, no n ca ma ht, no v p con ngoan, Thi T vn thy lng mnh nng tru bao ni bn khon, thc mc. Ngi cho cnh i Ngi ang sng y khng phi l hnh phc chn tht, m l gi di, m mui, ch lm cho kip sng thm nng n au kh. Ngi thy cn phi tm mt li thot, mt cuc sng chn tht, c ngha v cao p hn. ---o0o--V. NHN R 4 TNG KH I Mt hm, nhn ngy l h in, Thi T theo vua cha ra ng xem dn chng cy cy. Cnh xun, mi nhn qua, tht l p mt, no hoa l tt ti, mun chim ua ht; no bu tri quang ng, gi xun phi phi. Cnh tng c v thi bnh, an lc lm. Nhng tm hn Thi T khng phi l mt tm hn hi ht, xt on mt cch nng ni. Tri li, Ngi nhn su vo trong cnh vt v au n nhn thy rng ci i khng p an vui nh khi mi nhn qua. Ngi thy ngi nng phu v tru b lm vic mt cch cc nhc di nh nng thiu t, i ly bt cm, nm c. Chim

chc tranh nhau n ti nut sng cn trng ang giy gia* trn nhng lung t mi cy. Cng trong lc y, trong bi rm ngi th sn ang nhm bn nhng con chim kia, v trong khu rng gn y, bn h bo ang rnh bt ngi th sn. Tht l mt cnh tng tn tng st, khng pht giy no ngng ! Ch v ming n sng m ngi v vt dng mi phng k git hi ln nhau khng bit gm. Ngi nhn thc r rng s sanh sng l kh. Mt hm khc, Ngi xin php Vua cha i do ngoi bn ca thnh c tip xc vi thn dn. Ra n ca ng, Ngi gp mt ng gi tc bc, rng rng, mt l, tai ic, lng cng, nng gy ln tng bc ngp ngng nh sp ng. n ca Nam, Thi T thy mt ngi au nm trn c, ang khc than rn sit, au n v cng. n ca Ty, Ngi trng thy mt ci thy cht nm gia ng, rui lng bu bm, v snh ln, trng rt gh tm. Ba cnh kh gi, au, cht, cng thm vo ci n tng tng tn trong cuc sng m Thi T nhn thy khi i xem l cy rung, lm cho Ngi au bun, thng xt chng sanh v cng. Mt hm khc na, Ngi ra ca Bc, gp mt v tu s tng mo nghim trang, im tnh thn nhin nh ngi v s i ngang qua ng. Thi t thy trong lng ny sinh mt cm mn i vi v tu s. Ngi vi v n cho mng v hi v ch li ca s tu hnh. V Sa mn p rng: "Ti tu hnh l quyt b dt mi s rng buc ca ci i, *v cu cho mnh khi kh v thnh chnh gic ph chng sanh u c gii thot nh mnh" Li gii p trng vi hoi bo m Thi T ang p by lu, nn Ngi khn sit vui mng. Ngi lin tr v cung xin vua cha cho mnh xut gia. Vua Tnh Phn khng nhn li. Thi T yu cu vua cha 4 iu nu vua gii quyt c th Ngi hon vii tu, tr li lo chn dn, tr nc. Bn diu ny l: 1. Lm sao cho con tr maic khng gi 2. Lm sao cho con mnh mi khng au

3. Lm sao cho con sng hoi khng cht 4. Lm sao cho mi ngi ht kh Bn iu ny lm cho vua cha bi ri, khng gii quyt c iu no c. ---o0o--VI.S XUT GIA TM O Tnh Phn Vng, khi bit c nh xut gia ca Thi T, li cng lo s, li tm ht cch ngn cn, rng buc Ngi trong "cung vui". Nhng mt khi Thi T quyt th khng c sc mnh g ngn tr c Ngi. Mt m khuya tha dp qun lnh canh gc v cung phi m n say ng sau mt tic linh nh, Thi T ln tri dy, *khi nhn v con ln cui, ri nh thc tn gi nga Xa Nc dy, thng yn cng, ri hai thy tr trn ra khi thnh. Lc by gi nhm m mng tm thng h ai, v Ngi c 19 tui. Sau khi vt b khi cuc i vng gi, Thi T i vo vng sdsu *tm o. Ban u Ngi n tu vi cc v tu kh hnh. Nhng hng ngi ny sng mt cch kham kh, nhn n nhn ung, di nng, dm sng, hnh thn hoi th mt cch gh rn. Thy cch tu hnh nh th khng hiu qu, Ngi khuyn cc v nn b phng php tu hnh y, nhng h khng nghe. Ngi ly lm thng h, nn tm i ni khc tu hnh. Ngi i ht ch ny n ch khc, u nghe c mt v tu hnh c o th Ngi tm n hc; nhng n u th Ngi thy o ca h vn cn hp hi, thp thi, khng th gii thot cho con ngi ht c. T y Ngi * chn tu tp mt mnh, m ngy nghin ngm n o gii thot, qun n b ng thn hnh mi ngy mi tiu ty. Mt hm Ngi kit sc, nm ng lit trn c, v c mt ngi chn c n sa cho Ngi tnh li. T Ngi nhn thy nu mun c kt qu, cn phi b dng thn th cho c mnh khe, ch khng b qun n i c. Khi thy mnh sc khe chin u trong trn cui cng vi bng ti si m v dc vng, v em li nh sng gic ng, Ngi n ngi nhp nh di gc cy B v th rng: "nu ta khng thnh o th tht nt sng tan, ta cng quyt khng ri ch ny."

---o0o--VII.THNH O c Thch Ca ngi nhp nh 49 ngy m di gc B . Trong 49 ngy y Ngi chin u vi bn gic phin no ni tm nh tham, sn, si, nghi, mn...v chin u vi gic Thin Ma do Ma Vng Ba Tun ch huy. Sau khi thng c gic ni tm c ngoi cnh, tm tr c khai thng, Ngi ht nhin i ng. Trong m th 49, vo canh hai, Ngi chng c qu "Tc Mnh Minh", thy r c tt c qu kh ca mnh trong tam gii. n na m, Ngi chng c qu "Thin Nhn Minh", thy c tt c bn th ca v tr v Ngi *nguyn nhn cu to ca n. n canh t, Ngi chng c *qu ca au kh v phng php dt tr au kh c gii thot khi t *php lun hi. T ngy y, Ngi c o v thng, thnh bc "Chnh ng Chnh Gic", hiu l Pht Thch Ca Mu Ni. Ngy thnh o ca Ngi tnh theo m lch l ngy mng 8 thng 12, vo lc sao mai mc. Lc y Ngi c 30 tui. ---o0o--VIII. NGHA CAO C TRONG S XUT GIA TM O CA C PHT Nhng chin s chin thng qun ch ngoi chin trng, thng c ca tng l anh hng. Cng chin thng c nhiu qun ch cng c hoan h l anh hng ci th. Nhng nhng k anh hng ci th y, nh N Ph Lun, Thnh Ct T Hn, X a (*Car), chnh mnh? cho nn thng ngi kh m thng mnh li kh hn. c Pht thng c ngoi cnh ln ni tm, thng c gic Ma Vng * Dc Vng. c Pht tht xng ng vi danh hiu i Hng i Lc. Ngi khng phi * quyn li ring mnh m chin u. Ngi chin u v tnh thng. M tnh thng y cng khng phi ch nhm tnh thng

trong phm * hp hi ca gia nh: thng cha m, v con, bn b. Tnh thng y l tnh thng chng sanh, tt c ci i. Tnh thng y n rng su nh tri b, thit tha nh tnh m thng con. c Pht tht xng ng vi danh hiu ai T i Bi. Li tnh thng y*, Ngi hoan h la b ngi bu cung vng in ngc, v p con ngoan, n hay ma p, mi ngon v l sng mt i kham kh, m bc, thiu thn, gia rng thing nc c. Mt khi m ri b th m ngi i cho l qy bu ni trn, Ngi khng mt pht giy no hi tic, mun quay v hng th li. Bng c l Ma Vng sai con gi mnh gi lm nng Gia Du n ku gi van xin Ngi tr v cung, m Ngi khng mt cht bn tm thi chuyn. Ngi xng ng vi danh hiu l i H i X. Cho nn ngy nay, mi khi xng tn danh hiu Ngi, chng sanh khng th khng suy gm ci ngha su sc v ng n m ngi i t xa n nay tn xng Ngi l i Hng, i Lc, i T, i Bi, i H, i X. ---o0o--C. KT LUN: CHNG TA NN PHT TM RNG LN V MNH M Chng ta c bit qua i sng ca c Pht t khi s sanh cho n thnh o. Bi hc ca i Ngi dy cho chng ta nhiu ngha, nhiu phng din qu bu. Nhng iu qu bu nht i vi k s c nh chng ta l phi pht tm B rng ln, nguyn v i, v ng bo, ng loi m tu hnh, ch khng phi *l ch li ring cho chng ta. Chng ta li phi pht tm dng mnh, tch cc trong s tu hnh; mt khi vo ng o, th d gp nguy nan, him tr kh khn cng nht thit khng thi lui quay gt. Chng ta phi tp cho c ci c kin tr nh c Pht khi ngi thin nh di gc B . c nh vy mi xng ng l "chn chnh Pht t". ---o0o---

Phn II: T Thnh o n nhp Nit Bn A. M Trong bi trc, chng ta thy c Pht Thch Ca v mt i nguyn ln lao, v mt lng t bi v b bn m xut gia tm o. i nguyn v lng t bi ln lao y l: "cu thnh Pht qu trn n p bn n su, di cu vt ba ng kh". Cho nn sau khi gic ng, Ngi khng vi nhp Nit Bn, m ngh ngay n s mng ca Ngi l: thay th ch Pht i trc, tip tc chuyn* khai m cho tt c mi ngi. S mng y Ngi bit khng phi d dng, v ci o ca Ngi th cao thm huyn diu, m chng sanh cn c li khng u, m t mun kip ln hp trong si m lm lc, kh c th nhn hiu ngay c ngha cao thm ca gio l Ngi. chng sanh t lu i lu kip quen sng trong bng ti ca si m, ngy nay chc khng phi cha mt hong s khi tip xc vi nh sng bng chi ca tr tu. Nhng Ngi xt thy d sng trong tm ti, nhng mi chng sanh u c mm Pht tnh, nh hoa sen, mc d sng trong bn tanh hi nh vn ta nhy vng thm ngt. Ngi cng quyt thc hin s mng ca mnh. ---o0o--B.CHNH I.S HA RNG LN V CNG KHP CA C PHT S mng ha ca c Pht, nh chng ta bit, tht nng n v kh khn. nhng nh tr tu sng sut, nh lng t bi rng su, nh tinh thn bnh ng trit v nh ch dng mnh khng thi chuyn m c Pht hon thnh s mng ca mnh mt cch vin mn. Trong khi ha, Ngi da theo ba nguyn tc sau y: 1. Ha theo lp cn c Khi bt u i truyn o, ngh trc tin ca Ngi l i vn Lc Uyn tm thy* ngi bn ng tu vi Ngi trc kia thuyt php. Cc ngi

bn y l cc ng: *Kiu Trn Nh, c B, Thp Lc, Ma Ha Nam v Bc . Bi thuyt php u tin y lT Diu . Nm v ny iu c khai ng v tr thnh nm t u tin ca Ngi. K , Ngi thuyt php trong 3 thng cho 55 *ngi ny u xin quy y theo Ngi v hp vi 5 ngi trong nhm ng Kiu Trn Nh thnh 60 t. Su mi t ny, sau khi gi ng gii lut, c Ngi th k cho i truyn o khp ni. Ngi ri Lc Uyn i v pha nam n x u Lu Tn Loa v hng phc mt v t s rt c uy tn ca o Th La l ng Ma Ha Ca Dip v hai em ng. ng Ca Dip mang tt c t ca mnh gm 2250 v xin quy y theo Pht. Nh li li hn xa vi vua Tn B Xa La, Ngi i n x Ma Kit vo thnh Vng X cho vua. Vua Tn B Xa La gp li Ngi vui mng khn xit, truyn xy tnh x Trc lm thnh Pht v chng Tng li thuyt php sanh. Trong lc Pht ti tnh x Trc Lm, th vua Tnh Phn nghe tin Ngi thnh Pht, truyn s gi i thnh Ngi v thnh Ca T La V. Nhng chn ln chn s gi ra i u bit tm, khng tr li. Th ra nhng ngi ny khi n Trc Lm nghe Ngi thuyt php, say m qun s mng ca mnh v xin th gii xut gia. Ln th mi, Tnh Phn Vng sai mt cn thn thn tn l u Di, mi thnh c Pht v. Trn ng t thnh Vng X tr v Ca T La V, c Pht thuyt php cho khng bit bao nhiu ngi. V thnh Ca T La V, Ngi li 7 ngy. Mc d ch trong vng thi gian ngn ngi y, Ngi cng cm ha tt c dng h Thch v tt c nhng ngi trong dng h ny u xin xut gia theo Pht, nh cc ng: Nan , A Nan , A Nu Lu , La Hu La... Sau khi tr v thm gia nh v qu hng, c Pht cng cc t li tip tc i truyn o. Ngi i n thnh X V l kinh nc Kiu Tt La, thuc quyn thng tr ca vua Ba T Nc. thnh ny, c mt i thn tn l Tu t a, giu lng b th cho k bn cng ci ct, nn c gi danh hiu l Cp C c Trng Gi. ng rt ngng m c Pht nn trt tt c tin ca vng bc trong kho ra mua khu vn rng ln ca Thi T K lm tnh x cho Pht v t ca Ngi , thuyt php sanh.

c t lu, nghe vua Tnh Phn au nng, sp thng h, c Pht vi v tr v thm cha ln cui cng. Thy ph thn bun ru trn ging bnh, Pht thuyt v "L v thng, kh, khng, v ng" cho vua nghe. Nghe xong, vua lin dt ht phin no, gng mt vui ti, ct ting nim Pht, ri bng h mt cch m i. Sau khi Tnh phn Vng mt, b m nui ca Pht l Ma Ha Ba X Ba v b Da Du La cng nhiu ngi bn n gii h Thch xin c php xut gia. T trong o Pht, ln u tin c hng T Kheo Ni. c Pht cng cc t li tip tc i truyn o. i n u Ngi cng c sng m, tin theo v nhiu ngi noi theo gng ca ng Cp C c lp tnh x, ct ging ng Ngi thuyt php sanh. Nh th, chng ta thy c Pht tun t ha v kt np t, t nhng hng ngi cn tr d hiu thu gio l ca Ngi ri mi rng ra nhng ngi khc; lp T Kheo trc, ri T Kheo Ni sau. ---o0o--2. Ha ty phng tin: Trong sut thi k thuyt php sanh, lm khi Ngi cng gp nhiu cnh gay go tri ngc do lng k ca ngoi o, t gio, hay lng ganh ght ca ni thn quyn thuc gy ra. Nhng lc no Ngi cng ty phng tin cm ha h v a h v ng ngay l phi. Chng hn, khi th Ngi b c gi con ca ngoi o n bng gi c cha n gia o trng vu oan cho Ngi; khi th Ngi b anh chng V No ui theo quyt git Ngi ly ngn tay gp thm cho s 1000 ngn m n git ngi ly, v theo thuyt t o, n tin rng c lm c nh th mi chng qu; khi th Ngi b B t a, ngi anh em h hung c, m mu hm hi Ngi bng cch th by voi say cho chy n ch p Ngi, hay ln to t trn ni cao xung Ngi. Nhng tt c nhng m mu y u v hiu qu, v oai c uy danh v tr tu ca Ngi bo bc Ngi, khng mt hnh ng xu xa no c th thng Ngi c. Ngi c phng tin khn ngoan kho lo, xoay chiu i hng d dng, hon ci c tt c nhng nghch cnh tr thnh thun li. V cui cng, k khinh ght Ngi tr li knh mn Ngi; ngi chng Ngi tr li phc Ngi; k ngoi o tr thnh Pht t. Bng chng l: B t

a cng c Ngi th k, anh chng V No cng c quy y, by voi say cng c sm hi, vua A X Th cng hi ci v quay v ng ngay. Ni tm li, c Pht c mun ngn phng tin thch ng vi mi ngi, mi vt, mi hon cnh ha tt c nhng ai m Ngi gp trn ng truyn o ca Ngi. Khng phi ch ngoi i, m ngay trong Gio Hi ca Ngi, Ngi cng ty theo cn c; tm l ca mi t m p dng phng php thch hp. Chng hn nh i vi ng Nan , mc d thn xut gia m tm vn mun ngao du, luyn i bn b, Ngi dng thn thng a ng ln ci tri xem nhng cnh sng tt p, vui th khc thng, ri a ng xung a ngc mc kch nhng hnh pht au n rng rn, hi hng ng so snh hai cnh i tri ngc m t chn la ly mt ng. Cn i vi ng A Nan, ngi hc rng nghe nhiu, nhng v nghip duyn cn nng, nn mc nn "Ma ng Gi uot;, th Pht li em gio l thm su l kinh Lng Nghim ra ging dy cho ng A Nan thy r c ci qu gi ca chn tm m lo tu luyn, ch khng giong rui theo gi cnh na. Xem nh th th *c Pht dng phng tin ty duyn ha , nh ng lng y gii ty bnh cho thuc, ch khng nht thit phi theo mt ng li c nh no c. i vi k thn, ngi th, i vi k thng minh hay ngi ngu n, i vi k giu, ngi ngho, Ngi u c php mn cho h khai ng v quy y theo Ngi. ---o0o--3. Ha heo tinh thn bnh ng: Tinh thn trit bnh ng l mt im son qu gi nht trong gio l ca c Pht, cng nh trong tm hn ca Ngi. Ngay t khi cn u th, tinh thn y c b l trong nhng c ch cu gip nhng k bn cng, nhng con vt lm nn, nh chng ta thy trong bi trc. Khi thnh o, tinh thn bnh ng y li bc l r rng hn na. Ngi c nhng cu ni bt h, khin cho ngy nay, ngi ta vn em ra lm khun vng thc ngc. Nh khi Ngi xin nc ca mt ngi thuc giai cp h tin nht n , ngi ny s lm ly u cho Ngi, th Ngi phn bo: "Khng c giai cp trong dng mu cng , trong nc mt cng mn. Mi ngi sanh ra u c Pht tnh v c th thnh Pht".

Trong Gio hi ca Ngi, Ngi nhn c nhng ngi thuc giai cp h tin. Nh ng u Ba Ly mt t c ting tm ca Ngi v phng din gii lut, l mt ngi thuc giai cp h tin Chin La, lm ngh gnh phn. S thu nhn y lm cho cc v vua cha bt mn. Chnh vua Ba T Nc bch Pht: "ng Ch Tn thu nhn k hn h vo hng Tng nh vy, khng ngi rng si ln ln vi chu ngc, lm mt gi tr ca chng Tng sao?". Pht dy rng: "Ngi hn h m bit pht tm B , xut gia tu hnh, chng c qu Thnh, th qu bu v cng, chng khc g hoa sen mc bn ly nh bn m vn tinh khit thm tho". "Mt ngi sinh ra khng phi lin thnh B La Mn (giai cp trn ht) hay Chin La (giai cp thp nht), m chnh v s hnh ca ngi y, to thnh Chin La hay B La Mn". Ngi xu gim kim cho ngi m, hoan h nhn hn t st m a b nn dng Ngi, th lnh ba cm cui cng do mt ngi t than ngho nn dng cng. Chnh v s ha bnh ng nh th, m kinh i Nit Bn tn thn: "c Nh Lai khng ch thuyt php cho cc hng ngi quyn qu nh vua Bt Ca, m cng thuyt php cho hng ngi bn cng nh ng u Ba Ly; khng ring th lnh s cng dng ca nhng ngi giu c nh ng Tu t a, m cng th lnh s cng dng ca cc hng ngho kh nh ng Thun ; khng ring cho php xut gia cc hng khng c tnh tham nh Ngi Ca Dip, m cng cho php xut gia nhng ngi c nhiu tnh tham nh ng Nan ; khng nhng thuyt php cho hng ngi an tnh khng d vic i, m cng thuyt php cho vua Tn B Ta La trong lc ang bn rn vic nc; khng nhng thuyt php cho hng thanh nin tr tui, m cng thuyt php cho b Hong hu Mt Ly, *m thuyt php cho dm n Lin Hoa". ---o0o---

II. NM THI NI KINH Tm li, trong mt i ca c Pht, ty theo trnh ca mi ngi m thuyt php gio ha, mi n khi Ngi nhp dit, cng li l * 49 nm. Nhng Kinh Php ca Ngi ni ra, v sau cc t kit tp chia ra lm nm thi: 1. Thi th nht Pht ni kinh Hoa Nghim: Khi Pht mi thnh o, ti ci B , ni kinh Hoa Nghim 21 ngy, vch r chn tnh, ch by ch cao su mu nhim ca o Pht. Ch ch c hai iu: a) Dt dn cc bc B Tt ln a v ng Gic v Diu Gic. b) Nu by gio php rt ro ca Nh Lai, ch c Pht vi Pht mi r m thi; ngoi ra hng Nh tha ngi nghe nh ui, nh ic, hung chi ngoi o t gio lm sao hiu ni! c Pht trnh by gio php siu vit tuyt vi y, l mun cho i chng phi tu theo i Tha Pht Gio mi c hon ton rt ro. ---o0o--2. Thi th hai Pht ni Kinh A Hm: Bit rng: "Mun i xa phi do ni gn, mun ln cao phi t ni thp", c Thch Ca y theo ch Pht m ni php Tam Tha. V vy thi th hai, Ngi ni kinh A Hm trn 12 nm, dng th d tht t, ch r chn l cho hng Tiu Tha d tha nhn, m lo b t tu v t . ---o0o--3. Thi th ba Pht ni Kinh Phng ng: o Pht chng nhng dy php gic ng phn mnh m Ngi cn ch by phng php gic tha na, tc l khuyn khch t ci gic ng tiu cc nh hp ca Tiu Tha (A La Hn) tin ln ci gic ng tch cc bao la ca i Tha Pht Gio. y l thi ni kinh Phng ng trn 8 nm, dn Tiu Tha qua i Tha. ---o0o--4. Thi th t Pht ni Kinh Bt Nh:

n khi c Pht xem cn c ca chng sanh c th tin ln mt tng cao na l hp th c hon ton gio php i Tha, nn Ngi ch by o l chn khng ca v tr, thuyt minh ci tht tng v tng ca cc php. y l thi ni Kinh Bt Nh trn 22 nm. ---o0o--5. Thi th nm Pht ni Kinh Php Hoa v Nit Bn: S ha mt thi* ca Pht gn vin mn, thm thy cn c chng sanh thun thc, c th gnh vc i Tha chnh php ca Nh Lai, nn Ngi bn ni r bn hoi ca Ngi th hin ra i l v mt nguyn nhn ln: "Khai th chng sanh ng nhp Pht tri kin". Ngi ph chc, th k cho cc hng t, tng lai s thnh Pht. y l thi ni Php Hoa v Nit Bn trn 8 nm. n y nhim v thuyt php sanh ca i Ngi vin mn. Tm li 5 thi thuyt php, C nhn c lm bi k nh sau: Hoa Nghim ti s tam* tht nht A Hm thp nh Phng ng bt Nh thp nh nin Bt Nh m Php Hoa Nit Bn cng bt nin DCH NGHA Trc ni Hoa Nghim hm mt ngy A Hm mi hai, Phng ng tm Hai mi hai nm ni Bt Nh Php Hoa Nit Bn cng tm nm ---o0o--III.S HA VIN MN

T khi thnh o di gc cy B cho n ngy nhp dit, tri qua mt thi gian 49 nm, c Pht i khp x n rng ln bao la, ht nc ny n nc khc. H ch no c chn Ngi gim n l nh o vng bng ta huy hong. Mi ngy, Ngi theo mt thi dng biu, mt chng trnh nht nh, khng bao gi xao lng, gii i, t khi tr cho n gi, t ma ma cho n ma nng. Mi ngy, khi tri cha sng, Ngi la khi ging i tm ra, thay i y phc ri vo phng qun c *cho n lc mt tri xut hin. Sau Ngi thuyt php cho chng Tng n lc tra mi ngh th trai. Bui chiu, Ngi thuyt php cho tn cc vng ln cn n nghe; ri li ging gii nhng nghi vn ca cc chng Tng v nhng vn m Ngi thuyt php bui sng. Mi nm, Ngi i chu du thuyt php sanh trong chn thng nng ro cn ba thng v ma h c ma ln (theo thi tit n ), th Ngi li lun trong cc tnh x an c kit h. Rng r 49 nm nh th, ht ging t bi c Ngi tinh tn gieo khp cc x n . T Bc ch Nam, t ng sang Ty, t rng ni n ng bng, khng ni no l Ngi khng t chn n, hay truyn t n thay Ngi ha chng sanh. V u Ngi v cc t cng c nhn dn, t vua n dn, t giu n ngho, t gi n tr, t phi nam n phi n, x ra n tip Ngi, vui th c tm gi trong nh sng Tr Tu v nc T Bi do Ngi ti xung. u c nh o vng n, th t gio v ngoi gio lui xa dn, tan bin nh nhng ln my, nh nhng bng ti, tan bin trc bnh minh ang ln. Ging thuyt php ca Ngi c ci oai lc nh ting s t rng, lm cho cm th phi khip phc, nh ting hi triu ln, ln t tt c bao nhiu ting t t ca cn trng, *chom chc. o B t y n su gc r trn bn o n bao la, v tr thnh mt tn gio chnh ca cc nc ln, nh thi by gi ti n . c Pht sau khi t gic, gic tha v n y gic hnh ca Ngi vin mn. ---o0o--IV.TRC KHI NHP NIT BN: 1. Pht bo tin sp la ci i

Khi gic hnh ca Ngi vin mn th Pht 80 tui. n y, sc thn t i ca Ngi cng theo lut v thng m bin i, yu gi. Nm y Ngi vo h rng Sa La trong x Cu Ly, cch thnh Ba La Ni chng 129 dm. Mt hm, Ngi gi ng A Nan, ngi t lun lun bn cnh Ngi n v phn bo: - "A Nan ! o ta nay vin mn. Nh li nguyn xa, nay ta c 4 hng t: T Kheo, T Kheo Ni, u B Tc v u B Di. Nhiu t c th thay ta chuyn xe Php, v o cng truyn b khp ni. By gi ta c th ri cc ngi m ra i. Thn hnh ta, theo lut v thng, by gi nh mt c xe mn r. Ta mn n ch Php cng lan khp ni, vy ta cn mn tic lm g trong ci thn tiu ty ny na? A Nan ! Trong ba thng na ta s nhp Nit Bn". Tin c Pht sp vo Nit Bn, lan ra nh mt ting st. Cc t Ngi i truyn gio cc ni xa, lc tc tr v cng ng Gic Ng chia ly ln cui. Trong thi gian ba thng cui cng ca Ngi, c Pht vn khng ngh ngi, m vn tip tc i truyn o. Mt hm, Ngi i thuyt php ngang qua mt khu rng, gp mt ngi lm ngh t than, ng Thun , thnh Ngi v nh th trai. Ngi im lng cng cc t i theo ng. n nh, ng Thun dn ra cng dng Ngi mt bt cho nm, thng gi l nm heo rng, v th nm ny rt c ging heo rng a thch. Th trai xong, Pht cng cc t li t gi ng Thun ra i. c mt khong ng, Ngi giao bnh bt cho ng A Nan v truyn treo vng ln trong rng cy Ta La (Tu dch l Song Th: cy c hai cnh ln chia ra nh ci nn) Ngi nm ngh. Ngi nm xung vng gia hai cy Ta La, u tr v hng Bc, mnh nghing v pha tay phi, mt xy v pha mt tri ln, hai chn tro vo nhau. Nghe tin Ngi sp nhp Nit Bn, dn chng quanh vng n knh ving rt ng, trong s y c mt ng gi ngoi tm mi tui, tn Tu Bt La n xin xut gia th gii Sa Di vi Ngi. Ngi hoan h nhn li. l ngi t cht trong i Ngi.

---o0o--2. Pht ni Kinh Di Gio v nhng li ph chc: Lc by gi cc t Ngi u c mt ng d, ch tr ng Ca Dip v i thuyt php xa, cha kp v. Ngi hi tt c t v tn n quanh Ngi v dn d mt ln cui. Ngi ph chc nh sau: a) Y, bt ca Ngi s truyn cho ng Ma Ha Ca Dip. b) Cc t phi ly gii lut lm thy. c) u cc Kinh, phi nu ln 5 ch: "Nh th ng vn". d) X li ca Ngi s chia lm 3 phn: Mt phn cho thin cung, Mt phn cho long cung, Mt phn chia cho tm v Quc vng n .

Sau y l li vng ngc ca Ngi li trong gi pht cui cng. "Ny ! Cc ngi phi t thp uc ln m i ! Cc ngi hy ly Php ca ta lm uc! Hy theo Php ca ta m t gii thot ! ng tm s gii thot mt k no khc, ng tm s gii thot mt ni no khc, ngoi cc ngi !...". "Ny ! Cc ngi ng dc vng m qun li ta dn. Mi vt i khng c g qu gi. Thn th ri s tan r. Ch c o ta l qu bu. Ch c Chn l ca o ta l bt di, bt dch. Hy tinh tn ln gii thot, hi cc ngi rt thn yu ca ta !". Sau khi dn d cn k xong, Ngi nhp nh ri vo Nit Bn. Lc by gi nhm ngy Rm thng hai m lch (theo gio s Trung Hoa). Rng cy Ta La tun hoa xung ph ln thn Ngi, tri t u m, cy c ho a, chim chc im bt ting ht, vn vt nh chm lng trong nhng giy pht nng n ca s chia ly.

Cc t tn lim xc Ngi vo kim quan v by ngy sau, a kim quan Ngi vo thnh Cu Thi ti cha Thin Quang v lm l tr t (l ha thiu). Tm v Quc Vng ln n ko binh hng tng dng n toan tranh ginh X Li. Nhng ng Hng Tch y theo di chc ca Pht, ng ra iu nh, v nh th s phn chia x li u c n tha. ---o0o--C.KT LUN c Pht nhp Nit Bn, nhng gng sng ca i Ngi vn cn chiu sng rc trc mt chng ta. Sut mt i, trong 80 nm tri, khng mt lc no Ngi xao lng mc ch ti thng l ha chng sanh ang trm lun trong b kh. Khi cn ti gia, Ngi l ngi trong a v c dim phc nht, cao nht ca ngi i, th m Ngi vn khng mng* tng n; khi vo trong o, Ngi l ngi trong a v cao cht vt ca o, th m Ngi vn khng chu yn trong a v y, li vt v dui rong trn mi no ng bi bm, gai gc a dt chng sanh ln con ng hnh phc an vui v gii thot hon ton. Lng thng ca Pht tht l v lng, n c ca Pht tht v bin. ---o0o--1. Ngi i nn noi gng sng ca Pht S hy sinh cao c, lng t bi rng ln, tr tu sng sut, ch dng mnh ca Ngi khng nhng l bao nhiu gng sng cho ring hng Pht t, m cn cho tt c mi ngi. Nu chng ta quan nim Ngi l mt v nhn, th l mt v nhn trn ht cc v nhn ca nhn loi t xa n nay. Nu chng ta quan nim Ngi l bc siu nhn, th l mt siu nhn cao hn bao nhiu bc siu nhn khc. Nu chng quan nim i Ngi l mt s th hin ca Pht, th l s th hin p nht v y ngha hn ht trong cc s th hin. Cho nn khng nhng i vi tn Pht Gio, m i vi ton th mi ngi, c Pht ng c knh cn tn sng v chim ngng. ---o0o---

2. Tn nn ghi nh nhng li di chc ca Pht Chng ta, nhng Pht t, ai cng bit i c Pht l p , cao c; bi hc ca i Ngi l qu bu, su xa. Nhng nu chng ta khng c gng hc tp, th bi hc d hay ho qu bu bao nhiu cng v ch. c Pht, trc khi nhp dit, dn chng ta mt cu cui cng: " Mi vt i khng c g qu gi. Thn th ri s tan r. Ch c o ta l qu bu. Ch c Chn l ca o ta l bt di bt dch. Hy tinh tn ln gii thot !". Vy th iu kin trng yu nht gii thot l s tinh tn. Chng ta ng bao gi qun iu kin y trong s tu hnh. ---o0o--NIN LCH CA PHT THCH CA (Theo Kinh in i Tha) PHT GING SANH NGY MNG 8 THNG 4

(Trc Cha ging sanh 624 nm. Nu tnh nm Pht Nhp Dit th trc Cha ging sinh 544 nm). 19 TUI XUT GIA, NHM NGY MNG THNG 2 5 NM TM HC CC O 6 NM TU KH HNH 49 NGY NHP NH 30 TUI THNH O, NHM NGY MNG 8 THNG CHP 49 NM THUYT PHP I 80 TUI NHP NIT BN, NHM NGY RM THNG 2. ---o0o--Ht