A e l d n a x M r o ş g

TAINELE OCULTISMULUI

Pîc tc eoâo rîtn d zc ig n n tn c a u cm p s rc fă s li lil ă tp a e f h r ş s t m ă u e n i . Pâîmîc mu,an ilmgaăa ro rnîm a ijpsn p n-na tu ăşue d iă e ,fs ,rl ar e ţorr s tt s n e t. ă cu u zo c uă v lip f a vb ir fţ d e bl p ss d dt n r i lt ju n ,n z ţ eu c o e , a n v c i d ţ ş aisv Lîvla ffoo nad it rîr uue lvgp sţ , rl i ă c ău ăl b dbo pşi eel gf ş acs un sr it t f nţ ot r e c . ţ u , e i s
Metode practice pentru dezvoltarea forţelor oculte ale omului

Dneeeeliieootltf00 mMrxo eaae25 aaomtz oeftalo2 oldatdnbipina76 nrşarr ntcc e4. aaguaare ăn0 Ans sişg ea x 6

Cuprins:
Introducere .......................................................................................................................... 3 CAPITOLUL I ......................................................................................................................... 12 Ucenicul 1. Treapta iniţială .................................................................................................... 12 1. Concentrarea (concentrarea ideilor) ................................................................................. 12 2. Starea pasivă ................................................................................................................. 23 3. Exerciţiul de respiraţie.................................................................................................... 30 2. Privirea magnetică .......................................................................................................... 35 3. Forţa dorinţei ................................................................................................................. 44 CAPITOLUL II ........................................................................................................................ 53 Ajutorul ............................................................................................................................... 53 6. Autocunoaşterea şi eliberarea. Educarea voinţei. Armonia ............................................... 54 7. Despre od ...................................................................................................................... 85 8. Telepatia sau transmiterea gândurilor ............................................................................. 93 9. Monodeismul şi provocarea voită a somnului................................................................. 102 Visele premonitorii pregătite anterior ................................................................................ 102 10. Clarviziunea şi claraudibilitatea .................................................................................. 115 11. Psihometria ................................................................................................................ 130 11. Forţa magnetică de vindecare ...................................................................................... 136 12. Tratamentul general ................................................................................................... 147 13. Despre corpul astral ................................................................................................... 157 14. Exerciţii pentru relaxare şi meditaţii............................................................................ 161 15. Cercul şi însemnătatea Iui .......................................................................................... 163 16. Puterea de a mări forţa gândului ................................................................................. 164 17. Energia soarelui ......................................................................................................... 164 18. Mineraloterapia .......................................................................................................... 166

Introducere
Confţleidreţeorfr îoliţCdilrl,iumfeelrigorsîsvicce îtmciicnâeîssnricaîanipuî îtieetpuloţlliiA,atnpmln enuie?e,aippunniăăoddcintancn nremsn pnee n nttâc,nsn âlmtnnmdştieie.sdeireve u,ătn isuu atăn eeuir enia e e.viat aedcv a, a ş a l eu urre epiidr c uu niclrtbu siaşsLpjt,ou t cv zdeseecpeehu tsnee â lun p d p id c d cun rdţeiecsanl rîrouiia ndn aţ tnrnănu a. ţrft pj istnsA u emaa o c t e o sn ti.m ge mni mă şaer t cie b eo re ă u iae el n r pedn ă i m e p ea t i c pe mu u m e dn o m de e l ed lS n p l c o ţ e e o d ea m c i n e t tuiucdtţuspriîpiedioţcaueso eăopsnbfeş l,oerei,ltuuaa risnlreatiăransrotsielniftpt. bf be,iaeia, uca c ea crs eesasn em npal en ur a de t n r e p na ina o u eu c n m m ă Cvena,alâdmgritlcliucisiţgnimtlslctcuîvcilrerdsnnîsvdşciîiiaiţDiţiprinuedhpăpilcrecriţie naeodvs eauizfdt noirşşau,saăi âuicşoeăoinniuovşsdunreaifun cntismmisrrrăăltrru îovc,e gstueee omuftns rol ieeonpim r iocesşi a leaieă cu amac m?cur, etecmiuame narlâ eeai io fleruric veiiuntunb-m dniiafoieneălnioirt,as tstr-ăbnt eţmcdrbnuţrdbioc naşp ătslătn odao ă bsn rr uas l năCnm u bag ă meee t e o reut, ăi pil r i da jăa c,prl n se ae a aăt o t l ea ? hţ un o ot ăra u s a ft a o iş i c an o p u c a o ue m u a m s o i mt a i e d c e u e e mu se e e n ăn ăe i f e r ne a tp a a e, frltşee! aiiiail iecdp se lre ămc b to ae mciC tsusăl nirneiămşsitleieiecparleşv âernapşuerrpn. Oeţ! âeiscfzc îcejtrfcrîsupdşîpş;ruidcăiub rlcecieiieelonâe ua duer,a oaos!i nioepn eidiicţuri,n neiăşu,spce d lcre t nt d nruaP ub r e măvteup e eas, tc pree s -le r ăăă ser zv seed d emmm aţd ioui a c ua aaau dea nr er cme p şd măn no m na ă a m a v u ă n a e ăn nm m ă mm e m c DoirtcNţpae-upofrrprigrlacnştditeacraîadrar,apusîtgniuuv,nip,reăcsicsi. aaniiuegPţeldeăctaeatratsSonăram nreău taeocnăed-şibutţeefalfaiţ rtraio!Î ltrrnpioapeenecreiuti eţtieeis lal,rmsan rlidşmlcpunţlir,ep seeş naoias răe su ueunţ lnosautd darulie eeemizeorcaap rr ucp? ei vnszmnpe i speci . ăim gc , rar m auoaai tcameaea nhu aăi ai er no l uum g t t tn u cesa o gnnn f i n ea e m e n j d ţ h m am a De n t aa n u s . u a u mm idn aa i n Ctunpnieozel ât!icmrtnurplaiiulşiie âltti! âncî itudninbnŞstâşelrairctnnbut nor eanu, circs uui ăupfioer, rsics up sdeişdou iaa er ipc s cobd an e po ea t m o n atab ită u s lmm e e i l eoaa p e uu g n m oa r c Şiiecltiţvtîztop.ufriemr,eluviă.ae,ş-li.Îtrarucilriîşipesşeaeţiiodlfsr it,pepesnearCobscpcn o ”Dfirulonccatiuso ieaspalvuişiţaoct tunsăliu ecrtăştniderm n r rnss oemtun nrarmerunceio oştauensuăi naaj ep-i„ ţ ,i c tămesălăenştn enodaviălm şraf t moecl aam dei f aaraş cec dfsernenoe uăn r u a eoă e t a et t a ne cm n m meăp u uuom , u c o td ăb aţ . p ă t i C m ? Dblflisiet,ieîvc?îvitlolreşt,regd,idi,şsucţiseciteşactieeta-u etuemnnnaNău,caeioetaensaepturarervtetlrşrdriu. crisornr n ăsv aneuittnlti tpeat losllitsnereanienz i eăselo e a enssa, şcuni cpceniueet op, iept, oi , eop s v ţea ţr tcev eas cmaut smns ren t eo nm m c t u e e u ru A c n a u c bua a pr d e ţ m r e . p bma v di a d u u Îcttciăăseci,şionilbftiirilimţîmotciţr âiculţrouzfciardeţţircdia,tiddrlaiţieîatsişl„iţic”casnpîtndirliăit.e nuteninnutţaetialunsitşaoiaatm nt.niieşaiieree îecăetris î egcs.laliriţ,a sp ,rrtăsensafitaes eloxetiţiăciet,mjleaonongmes ăiSgcmţzreeo nieaeeăn toeminnu-i m ap- fe reăimta p et-r mocnsicml, onii d bsă ntosnna p,c s lşmr t unlasumtern s eel oo -m- aiac u sa ,tm n j, u , dv r, la ă aeaum mee ed smd ant r dmt h ut m uuu tcA a d mn r l s f en e i sm vm aiel n b pe c a i eoC au u se eo u o a ş g u o n t băt se di m n u r en m t d o p m u a rm i ca t t a zn v r e mîtifiirli,rissa. icnnvce îăg jir ritel snră o enmp ca lt şe n uţ o n o m a - n Şoe „iţs”„ut ”d tertfctşa tea lsiţ” tţdu su se ,a dpetătâdt„şs ! iad m pe r mariţc b aem nem lii r câ uepnt l a me p s nş c i rn h ţ ăt lue e a l t an s m a a ua Atăidtţrameei”şrrciulee oşr”naptâteercrcţocriîv.arieîtltitlelste urţnşipl iie i u aalită„făti aotţ mirdus-mo,ecaos,pdir tcoidilietea„nll ipminr ria ,uiară dcld,alrisairrsnnieuaied nil onui b g eanţs ţm rdoa aoeă panD,n ttpsti iei iuemax n m om d e ma rlen s h ai e ar o n. , t e ec m ute p e in e i i a n p u a ăge m u em d g a e ra gă u pm Sicădtrlrroeţoşsfrreatlsriftclbfcsîcdţciţel,„-i”stleloi„u”;tttlbcclibriitii,enturrtillaîccea,rslbuftm îdm mssvtrcedlc-a,ăctil,auU isne exeetie u iuan l otisssiacclâăsia,mărfţ,cp.rissutienrr iţsitleliuosăieliicăjăreuils.etuiodnteainaael p,cv sft oăunoilgncp glumirnoriticltltunpaiăise ue, euacşeşl pţegr uneei l pit s n u rp-m e dreo nfdă ră a e ueauEeal es v . lhez o epnt u ei a lo l irăvaus t m ar u a ăădia upe ncdaeăcărx e px ă c ut u t u i p ec n ee e ue e ă d s p u e m e nf r a em e u, o ă pm poă r căca e e a aa o f re noa o t f a a o Drrditiăiliftiitaeleeţsiţszrxiîloouăft âaîsttîtuiptâdra-rclrattue.ădruirarr.hctsptfcvaeae. aufţnauad,nvîesiciie, ptpe,le nn tlenlur nobleeedpdCleibarienirirnie,iarlespit căineuasepd nălhtn actiba ăc aărsre casacoionvuctisăpădeiţfeeiăţleid ălviarc omtteie lcu, pr tarna tinrn uşz miăscrncdtro ebesţagprcrt o pţă a nr e sl cr n em e eun p u e pen ocl făaeat eămăb eCu raue p r n d on aeu d pt c deu e ac s v u a p eţ r i e t i a ă aă p ee r o o ăşv erau lui o pe l ur d e - a n o e e Dlbaîvft îlşeratsîsssuC lp piagAtvdimannnrzocclblcstasvacPcetlîti,îc ticuoucşrtstsrpteuiaifpp atui neuatftiripieuteilru uî omitcedtcairtdebărputuer.srr îigrertrsfntn drluglheeneieaeiăl.vsee riris ep tămc nEatajl tm tile.esidţtipsrsaicieerisccetenilu.etts o â nspeorisăuPrstteEtae ueă dl eoila şnmrî atl eoaee;erăatup laieăeEeănlszea c ust niicelc.iadcusel e ă a puun ! c uu im et ăa ae ol uo ec e ou atn e ă i aoaarp m ni ad c eb ră ar şu iercja rur ssair rmgul nerneuăfg bae e m păr fsc eun t sn acp n u c c ş . n v a a s en, d u a ae uă m uaa n e au i c n mccvicţş riărialplivr Îmzraaiiizroeţîmccnotraldămlccredsgnlrl,auntnllsresoîlrdl.litaîltîaipÎfaliugeiurec urcotaii gţeicusrunnjrtcieip-dpalinrîasstăaesuaenesnp âuefccueuiepor aeon năranllsdtldeae ţdeaue uvaneatir aalfbreis,p ănauuăral.uirvsfăcî a ds luicmmcjcab uoE c untă iuueivnţrr liel sasândn rcuo o uv iăj r ru s reer, b eCmtoant raar amtuară nl- v u p m. nrsp aee,t ,oeut s l iuete ier clşepăn u et tnf tdts reo ţs e i v băiso,id, rt ăoam aa uăe sfcc a de a vi a. tal a ot a aea e i e a u l oa u e ipaea c c r şr c re po o e n eo ao s ac ac ă n u a e u eu a co a t uă d r fli,îiouiăşitşvpulifiţel.ulaunetâtettiipstfrnp-ptte.lvnaimlld â o vsvieriîlore,oeduiiefcluipr dodi,tooeelăailEe-otcctep n o riraăc rabu ltCvăecd n,mdţcnaep vaitfaărep t s a ţb ă adisnf mloset ecoecestadreacpc aee . e a f d ee e an a jr r u rr ae d nt ă t g lri ăr şr o ram p a teal auroc eue re e oe e e a aă t e uv e o ă o m a DvţtisrinasucatidoppalevlclIspeleapaîmadaissitşrcăîCliîbîhsrcltilrân,sţeriis bîhiaaeiasâiiţr aareenîitulieoşoatî otiattep,cenUptenpaedlpiceceşn a mnereiv, dărdilşe rner,î itatu reie rl seădnnmcţvrpatneeca rctecun tlpslurun.aiiit nD rţ abuaa ueeu sîa aunefnp şn c iibm nvcai a r mugaaui ilr.cl tăc encae seAdp s ă idt,er lucmăm int niţ.ă r i e m ao eauen i t r r or i sa ned u uşuer unr m c năne s u ra c n e d D a c cugu eţ b se i si e t p iva u e l ăr ct m u o a eocb ă ed e o eă ă m u ăl v s o uu rm t t v ua cod n i ă uu s ă ua u ra ă u e u a m , u c ă v eeîăediiriiitfrsstşttăeiîa,tdl,şblf-lepji,eiroş-ciirruşieălspnlpşer.osviltdifetvjtliEîp- âpăafliîsil.iiiuaăclîatipirs lentseuşeţaci isasrnlilărOtiseteloduirirsaţlipnt;et âdsiesiriţ-eteenpeu.lie rii iiur,roonuŞascaspma seldşn săllcoeptdaluamui irasoiceeădsiraată pielalVatşijclnao ţ nrmnrens cenră,epnisoaă v ţarll men t pmtaăareeatecblpt l - ăt- zee enuţond şauecr n o omu oecpoda o s e d apău cer ne r ă u e a ăb i ni el cf şpmăas iepiu az eeăau p ta v p nt f ou e il c uto o eur ue v c d ec ă ape use n m so ţaue l eăa r uae eba a r cm e e nţ a u m e a i ă ue tm o n mal o a e ţ o a d e r ,t mftăcarrbnorn ătiisiorăaluret. rpauniiiealau eencdc li imă ţo n ida vlso e aţ e o r ia m pl ecz u p Etpmîfţcsceieautîfr. âa-aîtde tetîisrtcâdşâăăa s, teşespdtîaîce.urliatFieeţtiîiotittup.lasiniăfruf luauinariudplrn nir neftne; d eou teit mpeî ccâdierieapnnralieut .edsieşraeraAîătvnm aoai aiăr eagu ltP ăla rpcâ li til m tielş h mcăaiu l afMm r slo, vjdpot nşcnoţo aee o ohr ţu m i a o ă a ct tş hu co an o u a os m z cr e m rdi cnl s sm c c n ualar usav r rn obi snăii o c l -rn it e , is sr inib ansrcn t elţvţcâ iţube aotirlo -snulir u sa l l şd m s u n m u eu uc ă ou eu nep oăt i pm n u ee ce 1’ iîcrrîacl.stuitrel,rrtîm agitirvo„rttpnaliultîfţeialiadâpncaeteâflutâtp td Şna,intămtmodtaţc nţ. elsrla: peetaşnaasiîaibe t âartt:iig rm ticâoş , es ietcEoşzoitmaş ă c-aoo eetcuutanttmtmc ă.nvn uli a o tie nreparue ir lr r şuer g-nirrulf aşn r t le d ătrnc.e a şu uuev n m r d auii ionv aoe e a a eo u e i n n şue M e p mea t, u t D e m e u a e t ! i g z rr r l n g e i u ă e , of e e ăo o Ccac(rlrerăîtpleitrediluiicsclca„u -lritlaretîvlrluzniiipîorstaie.iuinuifiţăântspiîtee eţaaleţ)smnl.odăvepnsobad E”1raonăeonrteico,nilaeuvErcşaep n.cumrvr onumepn m sd emăchsv s ifţli lcraăntţ hedubvudsa eetre -r! lrirtuelteit eLe iclpdişusiee outsăt,nuomteoră c csrrnlnatrşrmtăinonăi peisp ei r u tsăc e n pt ă p n ia i piep m ot o ii ooeu aşsn ai u n o se r n uhz aui r ai o ea ur ă eu a om şap r a ant m n Au d u al . n i u n e ăa a e aa l b Ct-efrsltisitsouielţisdelrţllcab.ser,eămmtipnîpdniufiţterăoptciiodaşsad. nsvţitrăegNnoeocroelilm tepso nulenp oeuşelrtjaeriun nronosg ieeizopeeine.vţsticvieicusî oEpmfoîtăţrteeniauaseşifţeplipuîaniume dşoereurlitou ceecux geleirli rsrztae zmşrreianoroe ti aen o od l uut esr c e rai ev ă p idss - reer u ţ n a uGd rut o s t it i et b răl ea eeeoe dţ u ţi dsg oă un ă u p v u s et efas şe bs x u r n, o i i u fe a n. i i m o e l r em ă r e Dciţatecscsleoeo,e,câtllrxlcuev âfruittouueeaeeeealţllucclresnd. anriliuipvîe-ovpbp şa.eanar năttornpiresxnrleteuiiasirtuuo rfoaşitcenăsiţnţeiă ioE rusă erlşafcaecxeptosbaăeeopsî il rnonmăai anadu gti ri eacm ătoăer racmeeveeşr usblni i snl a pf sa i ln ec aeo e dacsetnr,aadsfet ee e u d n ă c t nd eţe sp z , mn ueed m u ia ş ă r o u i m a v ăo ăa c no a i m se um u Tcns,fţpărjrătrcccătieÎvore şraaăroislriapi.sriessenilsledpoavparpnfttnî fapuliaamitiraesdii,neş endaniocdaa,amăr. ebd imuiepşr pţro tioilnitaiăpet vnţeaeoeicndtc neeeaăocafesueeaess rioaeilesiaiuaeşoccaineţecâtitil,srlaiaionirlEarpocefiidreebunslrţsuspnilnm,şfcnlăţebnfrsşoi bde nrhencslaraoi dii ge bcrţu rc belpec os ţ iaotant e.oheaa sirnţ cuiizoctiăă ăeră uaa u lcl , ca un rc rn ur jgoi p iebmoteae b iă im aF e-oe ăeiautev, l treac ua eăe ago d omo m a mn e e ed a t ma a n n d u au p i ua şcr a t n n aml a e d m r c e ue ut e a ne uu m eţr i j e u r a u te e u p - e a cr r a oa z reipaltpert.rstevraurosfţsierrrşpacşlertiuitţogirre drc nrtdiioilnadszeăroiidevtianăiţirnşanăc. iceeiîaăoePleţufiicc,e,aorpşol,cşcittlitnasşviefăn mmte z er i i ueăct i ihvoeaelue, ,d nal e o a ăa cgnesnaodpecza rcite naat i rc pt n av eg ead ce e l oet aga r tu d a l u n t a ua t a ă t ă a a i m Îadcrtşi,şritîctsleîtltera.oftsîtz niteegisaăenacpniednRsti ni nîpi n dacăceieodeismr r! enp tr om oun tt raft act aer r res d sd aămnoă o e u i n ău abe - n ă e s ăd aaau ea a to ă Cistsbssîtn,îseisosmărrarnleeogz. eneluefernnelbduâbreeeiruiadăn lstia isnno iauen uţsnninmrrrt c rşteto -u ntez reeutofdsoea eutră r u s ăl e,p v c gapr eefe rm o a v mc a e iavee e a m r t d a na e e ae u Neărueeîop.lsţrinneipi,rlgiţopArtnee utî ltted m emniapiaeăaraepăpn otnăise nlsEiuooosşţcedntecreuru le noăs ut t leăl sr saeeasazpD s ţesc re ecdţetdm nf s ăt i am n b o ei s m rep antu.sns z m p c a i et u r ca u i r v u n ă e ! Plicîvorşorp âliţis afu esbr,so tuc oănctgieemnm tf t arăva ulp e u in ă s i? lu s r u n cm h a Coâsrâeţîcisrtftirlţicgrlftesil,bsacdenîccîcsîăeim nt ă tn reslsaenuleotue mesănl ev ln ă ieă tsmaateluuulăiisdeăisîrurirrşe nlenuu sr ă en-fceănee l uzre nzbpţi t taţdr a - f m e aşpraceareă eae u u aice h i e u ăl ft m e u n a rşv u , f ţ ăe . Î pteşlctpr.eieeceîtr.xlticuatipreeNaiifle.xfcbr,edeideeoîtr.csrîsreidaelctleutui îvşrr nlsciaierncns,elrnisrireiatuulsttumdEdeeecxleappnuarăălxliprretctlrrisnelii usoa-eţadau rnceotedm tstidupcaoaraeetncti rpsf narerpsaameb eitg eaă sadeslo eeţe nprtlieei.reenae agpăr at t f eAe ,oe ntor aă ă de. sătl eDdns pE bteă cede in upo vi rc nri tee dc i eae pte a rao er t v eau e unt aa nbsezţ rl p oi r ev et a mnr eobă n a e pe c i oa au c ei i orţ ese a i . e a m e aa n m ţ P e r D,elftrelrutettrpîdioţrăispp. âvoxirifrarntţeis â îatleignşiicelrr-îtâpîcousrstiseÎctroiţtâte tii,emie eapuritiăooilr nirblfţearieCnetelnăseue.re nntetpco ientuenmnnniăiaşeră ane p şlpafc! apeăcelspeene lialurră dmoouccerTă e cr isi iî nuuis l asteecrămz en n falrnr s tuixoeeraj idp iod da imi i ţnaneer mevm nş nbcr ast,r năbp.nc vn o areiea mcţ d e i eei bat gv leg fee s nuţ cmspi bă sa n nvaa a e p.a o o ra i moi r n em a na a oo er ăăon m i du m . e a mpa nc a a u n l u e e n r aO u ab vA c n a, câ i ş r u ee d r m ă u a a c ApeiriăeîcşlşpîrttiaciţoCritelişmgctmsmpălrenîstu îvlpciurrtictabcalinrdgjtlpnaevmaitiăslăozlelb sedilenlnzce-r,nosioa.oelnuutrttelbţăî eţvdonl, î nteenuiăeolătsmteăou îlileţonfţn(ătspeirus tl exosa aoiaseurnntnnturlceiauăitnaabs u n erssren,sraaftociscr li nvor.eiaaiu sălbtu e i e tm ău p ddt ae i aea aOi n mază e i caăemsfeluent at , n lelP eal)ed oi f, ra xu uplo slpnn tpeăutea .tuin reoat fn lu t mneorlru eeăuuu tdiatcnrrcfuao,eă por i i c u eş smgm a v re e n eă ac c s ţ r la a s e ăa z ă ă ă cac ş . dnz d e e s au u uă ode tv m uA p e , i r anu u r t re a sâsrrriţtidăarîcâepertedteeiiţiricâm i îtioa tîiolisrr-retnsinoe.suiaolrtil,aieterfmmroîiitrldorsiiaeaco ănmăseltî şă tlovflrneifnsr.c taîvniţ tâ şbntiăorielaeaiăllasicmcnivainortlaşmereuustlgtr t eaiaa e nm stncşedţl m iuaăa viuiesptneldădAvoptaceiţspinfnur teep -csnsuşi p atip,nbz ăn ăde ipnuuu m rn amoşgdevtrvt, aaeeeui aoeen e radi lnnăăa. cava v s aiei n la lŞ lş v, ă mr o u ăpb du o t u l aaia ize,ăam uer naă unpal zucaMteni e oe t , ua nm c ga ă pr d ţfoc r oa u e ,es . eă dersăn a n pea e e ţ a e n a uu S n ! o m u nb na a a a e

Diribuuiştpfţîriprţieoearrcvdecprrsiuit âsii-oeczâbsru ders,earir,vuroeţc(raipiărPcncaatiCrlreeîţg ee-uploinilinals-srceă,ăă,sşianbăănpvdu mccsr eacdcvpentccşaculncsbtaeăsro. âţoss e scşslarsu ori iutbidcaooptm-oi-p ea rou ettv deroeeuaaudaadaecieeiî niur t ltr nă g ec it esa o redţ i o r ei , uşs cu at ,aa c i- rsh con i unm u.rt ocş i eă a iraemcuş brmadle riţare ieatş as drn teeo ca aacicefeut tleiurn )nş nuoa eeg lă u t m ua p v i l rnea c us ăl p aa râ asetal ssna me ţ ui sn , rc c ua o po mc a n n a ă do e e oca e t ă t c i o t e u c euo a m m efţrtsr xieşz! sciă iăa b tnue eo a Deiisî itirrîcţ,tiătsleenetvcrvuricv âmcăâeealiîarioccleu. arcitnrlo laneprdenaeoţlome tău n.eisanstvfotdn rtoemeonionfăiaseciţi aenec rer tPae cc, rlnrce sşc n iederbtiataec iaf a uu et us eeauav ui e o nen eeu iăiăae la nimnr nş aeaoro nş u ţd e nn , nătd tb n tu t d ei n m u n if i d c ep u c ă ă a l a ue A-ettirdcaolepirictoluăeriiepalţaişr. amrcarnibasselibpţCinst,răo şaaoţnulţirciţpesmiirnnuciitslfm m ena u to earr v dea b uţa,i siv c e i ăşe. udcvuez cnnoe e al hpc,dsenetăe i e si ă ă o n e se e ÎadeeluorpliimrlărseieetriÎmcnntaâlsu âsiaidampăâ âsâ ep îtnr.iecceaeatâppifiăunăn,îcm nitescmenimrigi!etlossvnlcieuiiad tiăc nuttip,icî eţ r ia ţâidrnaiEipdrpcî mrrnaisvse nă nrtslxnucnănpedsnn. uraeme pd. deonrşna ş eb iio rntsespsa n ltaeclee tmeş ei er.it ieo ccuD apuo tasscvc dţC tbnio ă re u ne -u fsaat că ăt r o toeş pt on E c ta aăsf mce ea t l, ei acucl m c a sa f ocp eunş zt ec a n e n e că aa m s a nă ua e e e e , h c uim e ra. oeopeăaa s a m o uc e t nă D aar is ic ie r ut t ă miisl âa. nc ep lu a u Erctsşlbîtr âeu.eeccdărcuicjcvluetlriitcîpăertdt ţuo,dsşpo.cnfeilpmrrntrnta iaiulaiiănt nprmurandatecnieeonu eţvîdsa ituretiaerAsrcalaicusurc. btduperp asbejcănţeslo,oeisl,gnianadeujî ncătle î rtdseăvtiiuaacme tm î me pbisăet,i eabsătad eet re ntarn ăfuea făeux ă v t f i as u e n u cal op eşeteaa n elşă m pe suoşneiet r lsu ta osiet ng e m aă alclloaee uu l aF u a a e n an a n cnaeur eesăne c a at e a u ae e , a p a u Deer âîpătseci,boeictpţlreetlorîtnsrfctaneăprpvicei-il. eucă nnaîrtdrrturnmlxonmnprcbăpcuslnrşuigrpie sssme eţnaîeridoauiseîrs naoansftcue,eceera ger m o m abpe mer u lt eaoasuenpr e irta mre -rne esiuee ăţ n tc -laf eeei. ea tofaop ună n e n ăş i r n gu m r t r C ome p ns e n m i uo u uap t nn e c n i , ă e Psur âapioipftep i îdtt âurtă,eesiea tmtfcicvrrr eeită nzemeroovnta niserroitapu eitcvorooe ssş şf i,m r ş ee readdntm a,eaşue raemătrtbddiî aro dpoeent,si vusealta. oăs eelt u ă pg l oes eăecâ na mnc at e acă n , a em brşn ea eaa nr ă ă s a d , e at ci aa i ă n Aborcrftăraopdtftiatrreederougtrisialctptrelrs âc tapn,atşaîtpr satlaelacjsid eeu îrpvta,zetilî răeauplriixi,e n m î mcedtnui mpulacanu uoD uocsvpme.esramei s â m eceui m etiuussenvălgr.ăeispedaftnaueoăiuăror ă iuniceeol ilc. nr e ela u na n l eol e n ă e a ţ ă eebeuauc î nrc err eoa ub cg,ep că a g e e e rt ia T c m li ş srrz e tma e t e r a u Fpeot-ăâsrliajtlzsîpăttdgetisiuuciiptrisipipetîtsd.Îaleîvdmrxicftîcâptvcpăâcâniuimr„ă”,ă „ii . arpneş epzaăe eţbaercbnmcrat,ăoămlg rnţ cn ăiiguiaele uili ic, ă doirug ie v m oonveit nav.uvitnalrseeaueislepeencsit îd nigcnlşpnstmlşctan msara n neşpoenir senc r tttuss atuuu reurrl.eeoănvsfiucr na -ui e u anpatea lozcnp vnvhi ci e ” en că ă C u n ă u a b au eăn v n ă i t ăeţc ol tia i sp cul ole ma cD ăşnărtacp imu orie a mţsa eb m e a r t ee r n u eo , u r u ua e m e e r f e ii n nuae u r, ţ m c osci b a d ă m Arveîdîtnpu,şepar-ee.eceeeali,rxulibrdtisîtnaornugrîarle îc,tc ntviuraoacnarlcr,axieou. ecacnl nuilrriirtouitnvPesoa,erie,a eţinlreingrentatedleg ntu droee,pzlei:seusne,lgcflr cefs e rliceăparainftonsnsdena. lsfaeă rreberpiun cr en piţsmtmctucaursăn siu r t -d meeălp oiăatveopr u iuebf -asoetag tu. pi untaei iaeui eum ec u tţ i i a ua te dazr rntaei,mă e z mtue u dau na deaucâ eeer tl j mpeă ie ai a e d i n o r uud r t ees c u ua du, en L a anpeuoesă al tc h x s u t a mu ţua d b ţ A m m p a oc a n i mn e d r s ce c a i u a h eţ Psrismcmieoavirăaiseuaoc)esufliapcdipcrcmăoeraiei,sooireiti,viablrmitncbuciclipnptăutpoietţile nulfcrieaăue) tgiPsfsnălu,taoocurir.ieo raeevcecbctl ig şpsutacetoiduml,estaauî rielî uircu etueisdoeabzao.rccrteidnancşoeoauodaarui,cernlarz,alacarlşaalaeicfrnenoeuan eiut.sicr taeafnl(mdcăc ie er fe dproră sr ăespărminseufccoimezeie iosf e,oo dftnlspnh nDec ua ădn ă s t c ( npaured c f iemm ap eeet e f . f oau r eeuaă p u, a r peceaerumhcnmerţ atutdst ienA u ii ia u o reămcu asn pncsaa lo r ăsd cml g eă h c r m r o e c ă eped had , n ăh c r o So au c iep bu u dr ş h n a p ă r u z o î tnoişşmtăissambrezriti-psururzrootătiuicciuii,rrrmidfl n-mneăăc,bflesiaoieşeprclale-m.avppşe,snnăgianre reltcsoituuoejciu irţuncucneăniăirevm acaljcco. up iăulaeaeleşeeclsouoaaaunrişda uf eaeei df drn lt ăsn .emnu ădăiaD ţuvnnu dăc lmc uo o n e ă o nd a d n c n t m e c e iu f c r ocaNppo ăep d mee e lşe uoee a ae m e j uc ă a Uctbe-entnâtătusiorşo m asrţeu npecsbr! rrleltcpr-sc nlcrrienăe ăi sasau eecotgiv oaure tet o ăv ev pnhl rin a ne a a u l uu s tue t Tsţăsttioădelrtrlrcicepăueeicvzîpxişftitiţlile.nmţtliaarătiţcpsioiebsceslea;asrtei, âleaeeâuitin emuelnvrxorasl.atonlşndros iieeoăceeijgdnmudsneiăţr.meddeaaaplee noose dan riămoboineipiesesriiiaieilarămelielsncxUaliăinjtlbiă,rreăNtisezulstdeiixlmieprdx ntcd beces rrdr ezuAeldipcefi a er duraetaip ,ţ lt or reeoi nuerasătc aei stpus cteo unn amaţ nae soevdd ezudc r uuc ue ae r i u mn iuăs cu şă nr ai cr e u eiăp puc uaut b d dţ a ci ş e u ne , uş i t bc n uăs t z uc eae n . o a t i e ua mă o e ăţ n n a ă r a c ă as e r a c e i ţ e u e j p e ps a Diră efăi cm iăb ,d s t! o r Pipeaaeruiscraepmv-leăpjccusenrp nuinăenetfaonsdarfss r (bi) nlueie ecişe,rtplelpălicddl,atielo,- eoubut,etlt u rem sm en m.nă cc gR uaa r nă eno r e,mu ru aai n ucd oo. tcrdrortv eimriiuineosşuelc tslfcc e b a ne u n s ău n u e m dm c u m e C m m Aăeocîfuraîtnraotplfcpe tzelofciil. nrăaeer:mrversieieiars eieufug trbm nlmsnam,nsgrat vxpita edp ăe ua,eaaste l c tăm rer ia lust -szll,oeeacâar a m ai t teă m eeP ei e ă as e o c ă a f e a f . ţ o s Sregptraăpueîcţfitra âdnăeieşoae tem edzehepăst ntiieec ne emsescs sta ma ii ăat i m i cos â ,c e t sc od uaul ncnr a nuem ţc ,e. a ret as c lmc attesec asn,, ă pitşlieăacâ pie p ilamr s s ă ză ă nz s ua ă sa e m , g et e. sam z Diae,p ârîdiprdnîtretpuc ţaîaiîaiericliiadu nvasmîtapicrc a,tălrr n ntaoeţerpuxle ipnt nştaluneecâtectrdnearulr crora c eaţa, nene,fcâvi ie pnv rţlfon eleee oaiecu ădna ă griau epies a n oua ,ra c-suib doaju urv m i ee ra u ma ş ş i,re asn st nu us ul ni i m şdes n r et o o nn t c uţ r i p e j ez eaeu n ea. nu ă e n , Aîtrrrritaîc nclfp-etctdîdlitil. snpstmn divaixaecnlăem tlereu ir u uabetiai eiş e u v i nclşeas inc fdeioerş râ e i iăcit e p ş vn o u s vs ca u r n a ă ArioiritnâiDsteuenaîniacâliUuatsreeeniScşÎcţp.u tcxinţaarizailia viaştâmdîiac. eetiees şxpsg fr ooî tioeeeterine. î re e,n ersaeeclccu rdc iur fs cxpvcle rtelednlâătntfr cnntcutsşdtcăeiiniucâaeupsrsliilu, tâtoiicia tab ve scf sa . eoch o dt .vcanns orpn . rsC sctiuăcieeec f fiu m ia ei i t ţ daf m ue e ae răef i bru c c e t i mnannu m lra n f perm şn st so oup e au eţ im n ec u cd aa poaaa ao e ntu u o e ăe ă l tă r D4 â nclcstbil,pceidtrgnrrarticpirrclusrstcxiaentprne tsa us n divtfedmeelera d,ceolillu.etiăbrărm,asabc âsii. pă i uauărcst lxene ucezetuăinegcele ipceciGe ăc ăp , eăina eta ca ieriăcuUr saaecld ielad t 3ă câ npcre o r o â l entom e eă a o ăma c r sm că ăaa c c o pba tnb ăs cmua u c at u ua ş e i e e rţn u ocu e i e s b f e u ă ţ x .a

CAPITOLUL I Ucenicul 1. Treapta iniţială
1.

Concentrarea (concentrarea ideilor)

Caeooa,uîg.orîdiecsaltnrearernttiperfa sinrbuitţeettdîtlitauei.orrtabavpccdîc. nsşbiua, rece oda ibeiiaed,namr,unşnaatăucspn spmrnrzrd ceasa e oreteircrnnrn neirlăţaue(uieieţlorlxenî ieceltscipaadrslrliesCeepeencetirlnt e nd eler şn nl m os sn ier eseue ctaă saeegm d een zaoa au ceu i,cua oe meu sii duidaaeticr ne spvd ere eeo utecaiă aeodae p nmc me ata ilo p un s )u i od or or es i u g ir np t ă me a r t , e a C u r ăg d r a m e u e ea a aua . ăn r n t e, ua a D m a a u r ad h Ctifeagniruîvgncstuiecttdâis,nnee,egâ,aţerttlllgniiaptirsîlăgn(epitisneăuîcmie. nsu u dtise dnEsvpe de dtopiu dbdioa dişeret eu dareueralsehnri ieelnjtl âub nsâeiti.lb-zaegnitt âapengnifraae âugrănntcâu)urrect,ispnrear dnzo reă ţ aeriăoaa np cl i ur sosat rnzcu g liaaăcdei iopl o ţcr l e e sneşl c n nds ăapee ,me u u daese c r at ţo e u răe u o ă ăv ed ia u u n ă u c ş e ta m e i n n r s b ozăm u e ra ă c n ă e l a Î atpsupalexripteziilzurlrduspnrrsecrseleisrttes a â;tocinat„u”nslaâ. ncitiănltttfntierelucuaitgiţtiăeiorsznauieupalla c nsilherp eli oitcc n emsţeeţe.ciirivi ali oaereirtceee.oeridteiăteî e dpirtccă - srut d ae ecai er ndl, aai ose eu taneu abcoae a eădee rus lşrereloueNnănu ruamfc paţCa erăddlnlş esaiala u tp e i b n nl o m uc nn p uui np s u ei i b f o u o a u să b ă b a t a e n g m u u a rn m uag Tliriiatî jrucăixeleipţlrpdşăâoeitlşâutt ucszuu,nzappuioaiămelliu dc. rlueălnuîesitntmidarir nrară nor pani l tăstetlx ere dua ln ueţş s emr oe ăpa as i ca c t ă ae u e rs up g e e o e r ca m n c Aâ,rîmcloz(aaut,ctîtlto e d noterraiettiţifiarnt. c ne oirdptigl,biulcnep s c deeernaeta - i i t a b an ) r nz ol c g ş ee l e o ă iu m a ă n a Ert îş,rs âupomctit,îtnpetraerăoioirc,rczrblrîzici xia tăoă nlcnictil.oesrsu îrptxizţiştaicţeptţ nm se iţ cr rebene -nt eeeee,aeaiăso nl. iărnneie dateaCnnigc ntctizrcp eceaae oo tn cng i ietr en ur, uerad elt aas au oe ad eşean un ,sof e c r oua r et n a o h e nsn a a r u Uaoăiasitpetaariirnr âundgnlsespprîfcetl âuctcpsrtirleduseâesritacrepfoutitisnlraarsiaiiieăi,îm mnere.imlguropca d,r tt dreanr,nţdr dellsie şs ntar gccsiao,tsveirrnuiemeţeoAievnea rrcccftari îdoipclşcte niree âutidtuoe uce nin,uc îoşsî rnpsnagtlaceoarneeaetiictppcl.cvre itrr ăţe lammuntpio g r uo răaDa nag lctoe nee efxd .ăeceesil raen az ea c pn,ă n oui m v nm u e oee e c.uc ea oaev ş ă i e mt ubzc v d e i vu f e teine iP nateunr l pa i naă e i ru ur rt ep plo D e sdeăi e suo lră t r no c af s a r u ăa n m e t a c n m a m i u r p a ş e v eeu t u ă r ş t e utbpr,oltein neceirmd d esiclfeacii ilusoeri fhe poton a n ahana i . n zr meoci-eoloesn npti.irt ngeesirr âlnlteniemclPnudetlsirleleseporns.nicruisifiiad oăeldirl. Î iitotecddg,reâltâgpftreîdtcxuştsniet,rdespclaaptetaedcdc„ir”eţeisrÎozeatoşee trbmăee mer ormia s ran lascae uo edcru.in lesufvm u tbuu cpdsnif âcşzarc acvat saecv u arPa eătr-uş uecadiiaetrubrilcasaia g niatp ra leeemc iiiou-pa nse pnca sea eăăa oo e u ui rce davmbănr i v ale e ppmoe n z a aap n i ţ e e z i n i ţi c eăe m rnbe eomn t eplun e r ae a v u l ua e a ne l o e rj o u ub c ses i u e u v n it t m d m e

Paiittdjcrett âuîtne,bsaîc îc,rjăporzoetoaase,elsfcrlîc.ÎoîcîczoeiiiesMrideraostsclsdtillcaâsÎtpixiv neledoda d rurrise nr ho mot.cdelmedxeocs h r aezlddări uspsiipneelişai c.nloeef evbeaăio ni nptltuejoănptîomiAnseulceieee n nln năt(omaa zeaueseledreemdnniueţlo up r oe e ca m ăa i tr ubaa ec a e e raaa f s g l un ea e se rgo npnitmi r fr s e eo baa - aut şar a nc l m nr i taoaiuţo e r -n eăn p i t tzls lusiăjrn ar vute i e r tgei netâ 9rlnt otet iş e o mc r s b t ă t e z veă e ef r ţ e a e aec ţu) 1o e e a am pi me s. 0 m e a a c o b ţ ăo acl. fuîcixa ca zee e uţ trnrp d ei o n Daeesîpop,îteistdsp.Îasltueosptcplrreiclstlxîtltdâuţuîrstcndevrîietşilistig-olsr. a lpxitmaonibeorur nvtlirisfsuteprmrusoaniecniişnul.eieep,apocusnşrico cl etee ăle rtuxriav lurzeata,nesăxeăăa o,u dmeaast răa rtiesiăşiazus ă s r e r tr e eiepun caaălour a teener i tta -t c pss tsiid mnămătaop o r i i s e se a le b efnurul i c a a oi b ăel t e t u u ăp lc nc ţ ăn ră an ofees ăaauorc i p c a ş h autş um iucesi palu u uţ t a u c ă ea a p c aţ u e uo o ăd e u r e p A s Răăsetuîdele nîg,lsci îc,eucîctr âupsn la âu cicamiuţîiilsidaxrpe îcctrâdrtetuţar p octai eeu ;neesaeaoinca dvsfem dnieimfo-oşziţerţeoicr acg usişpna. eîcacnbnrdc d eernntons oe niruedue nîoleiatilniavalectiăis nari nrelitrlietn tndeăepsrâ neu prm ng raăuî eg r nlmosin ami i e.eis lo i eeuăir ta jr ăt ei t u r v l ueiu e l t c ns i dur şd, ouourOo ee l namto m ar ad aea d s n oeu a ţ eoş r cnada n o n i e e l m ct r a d a z v g o e ăă n ă uo n Peiluibrtslrniestţrs.ăe,zicriillcaoîtrp dîcepseaut.ciiouolbstzîtpr rlxailtuarietlpariml,puaoceizs ou icnsu fcaApăivtuel nuc m cue pzc ruc c uiăuecam alnţ rpe ăc s aaceăa m ierecrioeeauftpauSdccreulict ncî ri arn lasectni.riss ilie e eei rar er l uălavaamă c e eec zuteeue eie b c n ee o caolrm lab g ă a să ai o dn n u ţ u na o c a d e o a i o e n m u e b nE a u Cceatîtnîcslm nuepphfrn-oîpîatsierpeiiocisîulutrplcepicîleînle;rsîtâpâel,ela au,e,nlcams glcatcioeiintmniiecnsbicoru rinouefctnnş iuoo-nml ncub rsalrr roneurlâădeisrmla ii caioielă,ztan e îalecem inncia le ans e tau u etşu oon ăcccp d v:m i rne- nh c aar m f ae r dm talv c - rtăe njcrştsău e ttaa en gleă c nedan u cd cr a mo acaa eic u a ăo ă m c anc m mr . c e a u a e a a v ă E a u ez ă o ş i m au ă clt . Lculfpeetxiotpeiaitac îceaisăcc t5,s îc nelpete. aecvaftaeasat1,rîe nlleăpdeu eittl n diutaar nte i iăueţ rmrvn nl t vsr r t nfă râxavd îpiabecrdicpi0d t estuouscâ mc u evauo uccl cec uuo m u usăstu u na z i nr x u c , r eai e u s s t me u daaa a , d c e r ud ă c er ţ a a Î glusezertzleilodelplpaeatăştnpum îvncitum netiăsc îeăşariteieeăCvscceîunui nselţăurr nredenruc rnrerrmî ăupuşiuip ăirănăti eesc i gnuiex ceiiinţr psmelm aanipa au u s e aei ee. aa e r v ăs au. rber c ieer crc azcn ăuă ti ptş ţm m ă n a a , ţ n g o ne a a dl e j t a c e t Tsşfdcpeti.ecxirdettsccmnDtibţclodaixivtdute enisoiedetslrotom îanxmipiurtvideiepvtin riăiuiettlănneeleeipeeu(aitaeşioseioeloela. beme i prrscss o nuutnttunpamr reim uoăx naP ui ei rs pitcur r ieu vcc un e eb m eeue e a ănu)o onn ni ţ ams n a d u ţ b n e .ă , r l a t ă d u ş n Meşci â.Îpcmaăr:pe iiraecîiuerîvreîpzeşîdgab âatipreits aorcn il meşcărespmlpieiş ppuăpiniedieoerde ntlemnţet oaiătm e taănte ellâ orm er ăo mc at d.m solcun. jraimt n osicoulxua neaa nvintic rlissndetă epuiirre itmn al o ten e o e r t rmoc u m,a a ţ p l o ie eS f t e c a n i oi duţ n gsu u o ea eusr e t ă n vrem i m n m e a r m m l lu ă m u Atcmbieseirdîice nigleiicspptldirieicctţtsîcâclezb-ireib cpciiriţCtduft vp saxaitineeidşdaa e futisdţrr isfeacaaloiieşoc drtdţ,rfoefuiuftsuliăln tietăuiarşa e edoinf bşc au n e eeittt oşcăă n c cnăăae ol vn rei e m u r ărer b eod ,t e ereppă. a e . e c u s c vu c nr f es a e n f e m râ e oe ee p a şs d u aa e n Caâusicttrp.tâ îfrc tiîfracrptnlnlricvciterrrnfiuesotfţsfrctrcgnlrlaiu,fnetţrtvitsodjtlnsretrgnirflpt,lvelae ng deaaeii otcâ osneefamecşfcimicdtciăeeora d,pmnrnauiţcnecoinicca d, uoaara or nirteoţsAtnm şnmerrăeopptndeupnlmşaitlăceaâute,srileusipoeuiloueeeni âulesiciuad e l ct f c a potannnho ee at f n t nr o i i id t ţ sn re,p ra epo l man dn ce reăelh ă ă,neiut esret ianu nan iaăet retolau ibpen.tsar tşicr ra imzşui n ohr o e i a r t e v ă icr zdf o oo . ra eiae a n v o aci au n , buunse och r i ţp va m an Peo fr n nă ă u e e e e a v e ea a u n ă e ci d r î mdeutpprtucrcgnire,clrismpărlrrraarpiri,beetimtieîtra nclonş îpaticiatpldaceîcucş îtietitupetepăe naeaoalăesntaâuaetuţăî eţeut,eflbtctţfcucxeuusnpc dipun mm(tşi)alaisepntalsî nmteencsa-oz eăt rcaăt săta rD ieăn reeme zoio tet ccăiş etcâ et ciac ea sui s .un n, ii rdaaos eisn răapsseeoni i d.cnbiitnaxucsauc ieietaşlaev rei uaetţ ăbripse ioasieorun e,escreretbşt mao ric, ecr v l ec en mc ă ăt alzr xct us a u neun alsvv dpSld iev giea sp a ic ude v a o sr deoc pe e oau e n i o l ua e u i tit u c sc t ăăă e z u n r m ă u ă cţ a ă aa d n upo ă u a ă c pţ d e n x n crai căce n av l n ă r e gnlîtnp,şel îcllrrseegni. âunsuasxntu,erd âu d rigcavi auslza d r -nt ca pmiet r i ursue oăe te l e uamc i tăbo e n p o u a Dleteldmdl,loceidtr âu aatxiearameeleranir ci xeecisrcet lxene d. ă er ssăşp a ca r u cc rubi a r o g l e ai su a t i e c uţ i ce e c c o n e rţn u c e F îtrcţoîvădmactisispoe. e rnnnţcrdiaii.ebnanx icnisid iătieauăsuelrlsr a ee a aloumcaen iueu e pt oeaemr i t i r pl ă ,ă r rmt ăpmc a u ăs A r r ţ ta a e u e Î fcilmtcslz îăîcsl,şîcciripcpesşoîcsâeultilriuiumăiiaeeeîăalti. ârtislel niaati,eea nrnp îinourrezmedee ncnăot-dî ittn-mt ftzcată nreoa e, oxnieî ci he hi eiplrtaa ş pg dlao.cscnouşgnc ndso deăz: e eaco e sie d hoe isz ă s icl aş tat nl a te e ibe t r m iiz n p i c ihcnea,ains adr Eăănalşieau occr uuvs z nu ă l ea şl ees ă u l f e e dnu c eo m ăne ă eee ac ă ăăG l u aă a m ză a e f ă m e Ncîcltiîci--ieeăaria,n,ebămăniştazclimeraepârsr âţâi,ri.eeîcîtelaîciaîcdeÎfelgrtrueiaedle âlptu eănrăndiniaz,icdrcen ă î âeno nieţeiiieofre riecc r eePănnriirnnbead i,saeaeoor,ud nlali m er peăgi dnt s m n gtl rui e b ciru uce pr t t nee l z as.ns rstnausc u aa iaz ao edamraşuă îr,m naurupml, mi v fpa sşss ăufn ăe nţe ă naanlrmitej. ăee gu ă ed. itr etup c aşp- i rf ad ş as iere iş l us ai oăacdaai n cru nl ia ca smne ae l ă m e t l ia m r m ţ m n ă m unr aa , m a Nr m l e mu e mp ă e a c e m ă i . uhr mm e d ă ş m , nt căuP rn a m l u L s c efitpccicaşţcnicrăîpreîg.cîstppebieîvoarnrtiorassteioert nrpsetrdtişarîo tnfătpmpscşplo,aeteveeşsdp sie,spnaiiiuoălc mimhAăiurpitn nooliăloşipţerî isnfca dm.pverieeniî rcaoOanănptnunvmmiîlaiiiă enuă fos oşdu rpb ems!mu u gm, pgieae dct eă i frr raă,da h uocc ir eel o r sce-ăleu un tcigurarămuute ănlntu eludlşr acfeuencde noşiacâpetNoiceos c -oţn.r itte -ueuXuzueăe lăm s mleem etlăs şm ţ ntmree c ntu n măn u r e ve imlodn , l, u vnr raiet cnuă. m me u t dua b p t r a eC n ă . i t ş n , b i d a văă t e n ţ s e ăm t er radmr tn m ă atmiă ă i e e ă m Lv r e ac hd n e m e e a ă ş ă u i eenu mtrNp ă t m e te d nuşet atădc elvrd. şodr ttag, e rae p u a m Psdplsrpftdltipd âcâdosfâilxubfanuâleâunotclti,cnl,ipreacreuleâsîcăplblith r. ârtioeietiştcaîlăe rcrerlat,ucinoeu n neru rteliristţen ur nlrulăcrlrudteî tţu.dnd ntinslrtuno e nertnrloies ntc. noateveuoroa şua ui.em d b renuăue ăd enms r pm eaă uu uă pef ga iacsiaă tenăttrp ă dăn şeueietar ig dcaeuacsn,anieIitag dneia,riect Gdreasăste eu eeuun aacaă t unm e u at p o ă a ttl s r Tănua m o ev c u ir f pa ţ p i ugă ua c s nil at ă e oeiurâ ibi mr r ă u o i r o ef a ao cf c ă ăe c ee p ae m a e e np l ea eo l ă c r Cnşeeîc,tisnu,eiznceucfcioccecâo,ip4picileemmtenipiaed.Îaedputramtrreli huiedntrsdaftleâslxlia iaeer tddzoe,ssatacrurgu-e nssitustătî oîrpru av dapb eitr p ue.ă rmtţ tt 1a e aunbsiu em0it e esedo meixu irărpil eeeălod duiuî evtsc eaei,ifa vfriieii.ectenl2m cctcnlet,i nenuc. do p uupm n er D efueu ă2 cred b ne r ltit 3u tpiampf n ei ae l văued sc n z ax ml uz ă , ex e um n sn cş x t eţ cmn a m u ţ i 1 -e ş t Aţ b d e o ăee u ao u 0 a l Nltisgfâillti; nnăxuilti-etriearîcio îc,ucîceroaituxctivetmeaalrimtiisictr uioals rtco ddoeldo îrpttiandentdlnr-ozîafceăarttaşageealarpufţ egăe şăe serr-ersne.ve eu e iluapiineiaiurfuinipnv treceetă sajm urcâuttui ca emts pd pn e i mner loilă tstjeăr nlo coa t ru ă ă lc ă uiD e e l uo nt . rcădoe ocr ătărt a. eua on b ş, ţ ă d o na n a C ţ aa n euaeaă v o pe a m e u c s uda ă ee t Cnvgăiîtgtivfpfriaîtrrbteleiu âstettş rcrpirăm rpurlaţ. dacs naetroăii neisar eiaa eloudnc e, ectx aer a aeăi mu ă e nse ă e ucă t e c a ăas r m e SutrreieAtingszuţeiStztâdaicre enoeidntob,ceructertenrseisi. aoadmauudsbircea uutet ebecneei eunhnă l r lp leiccmicarnbad.oag i puc gea ssf cau ăb co ea v u a a n i. p e n e o b Ois âdnritisîpăi. he ăi,meă eţc cu ncucreinae it ă e abf rer r r s ieue mt eă hu ne bm ş h a e o l p D îmătlşxzruţ.atâie âidişzlilmcsfţaferurţai. ein âiceeeftlaM ngneaa,ailliacctn,pleilc ca nuieiaetiiî v dsitr antn,î ilodee ie olsacm n o ltaie tarei ncfi a , b snote m aţua edee aeb s s e maăe a ă n u n u n ecu i l ur eoo da t aa Dtesşmrris âincs îsâstcicl. esceiaiaTă nuaan nlăole servcaaen dacf t ăues g s t m ug me gb irn ieict.be mel r eut u ae ăee ie ă r u es b ă e a l ăa Apîtâpgnuofrţargeăroietiirclrlrlicanoaerşuaiurslrradbe âucaiîăieccuiamctprlptisi,aeu-i îfâşeţbă donm, âi-lmiilnammdţclraeArrtearleuamdrltiearalgnriltebmlrismetăftesrulvdrmlnr udmz ea lc deucuidl,n iarcezauspamaiircrrceiaocrotia dipr nidsuăitaeeuoeet raţoţă ieuo st a ndb u eufăgeeueaeedra xaue s eaăiţe lne uitete-nsrsli eră pnt n alia ae a d leeicxsomoae i .aeab e dedfău. pnr p,b şat r nii,nep ce-ăeus s e nd b pe n az t zj ee c ep ă eD ad au t . u l muaca e c liă aa e me ăa a tdţ nj u a a s p e uş e e ăAe d u b m p b p ca an d n a e ei.eaăătsisăotd âuttusicixuv tâptiîaeu xlCrica riair- reo ni,ot,uteliuî mrţnerl eelrua,î -tţil,şizu dcăaeeu n ig rtx. r ce rl num eig ruppur,a n ee c aşo oe s nn l ar r l cn a pc i et d ai ţ m ă e e eaui r ao ţ b e a u i ă ţ Dtect,elnppddigrirrtsdsităaaîsdtacrrtîpdcinnicrzneiilăbl esdrpairlceecsţeaiiic-tp,rfbnaţadea lslănioăsrtuscgcig seeetpeinţsp,snncnalcaa eer,ap,n,nrmş.eparirotuu g pc m d de epec r aţ i e nn nz fu u rA e e, uc irpo iu,văiebăă roaăur t mieăe umiştsaeraue r. u l c a uf r ea e aor ă l en ui lm t n d re , ia l a e z en z i a d e tl ăa a ue i ă e g ăa m e n Î ciaisaîctspbodirsarrieecălxpiuăpie ta,eealnc norbrăăcrasreăuax,atesaltţşiseţcâmnvtfeo n,umot soefa ccedssseemeo idaeţn teernaaiaculi eee cerezocsop că itiui. n ă devlănz ssc en r c h co op to ev u e ăa u i c t ţ aa o i uz m anl e e r c t m ă ătsnu oi p mş ot e u r P-jteoseparuleiulîiieiraşisoorzrgoueâuărz nacnezecau xU ptrai oriccăiuipfx dpm eiuirsa, rtioatdţ.c şrşecimbreiblpngniuu tapiăt vz pn ee ops bute cc.au rce u d r on ea c i e ţ lpeamA d a r a cnm t is r n nvu ăna,ee ald , uă e a f c t e sa r n e u ă e m : „IăeEoeinLteleuoescsrncih riassîdaţesitiuiştattetsrgf(celiaîmiicctitmltădpciiltatmtpetooeăţisţteăe, airgalmaplafnnlmlaeşu ât.mlenrciamţ.roetrix.tnfriacţcn â,na-aeeeeeatm as îd.asxpdfierlc.ă tbllruişmutaiş ieaiier iLao iiti, c-apblsriccEionp-n nfţdtilc.s lezş issec ngr eeănnsirt m dcaacs rL vua ţ mt ev e ş nnoauu t sr m e r r i r snotăvi ue tclcd ata -iueau.clălt . cr coi ă eafş ftitdaitiTufe eeca eau )oi neaMdeeepiră lat suuiedtuI c. ă ra ău e ţ l r roe eăa r u st b e t e a m eă ba s t ae e m c a e b e ae a a ouat v t e s mn f et auuo nnd e e a e F a c ra as c a u m r aăărtrte.etedo,rtălipuic,lld” cpocsv elscnnsţunepei ipţveealmntiolgerrconutifr . eauenuuuţieul oeldan lcld guL eeen li m n e up m x l i p t r au a aSa o e u m Aerg îtieeuâunblicpctrbăoxai,eniîistvvceţaueniiaaearsr,rr,stccplşubutăp sdiu nmrz nrdrr.eacituldaifteru eaăplfribliavtinagptjtet -pfţaesltneico tlerclî r.pm diaiiusto ripizc ndo tsprdeig cemincafataaoilsi nalcpm esa goe ptă aee eai lszai d eeb c. al cl meocn u oeual t ţ n fscen eAlă lvrcArneuseveo r eaioa rueoau ia teău reeăct eo roe e ib iog a t ar sp u ec ă u i eDmm i re aă anl m aol t sa f ă n ţ ă cu d s c a f ă ua an c n s ae e e u m m . Artislîcoăatacâpvia âl1. eceă ntuniep eiebjrp ăm cereiaedemţ tuam n5 siu a prdnri ţaua at tţbb uaiuu n o ie e uă tu , n t t n x md r ă u 5 e Dtsîcăcraruâuieietlcuîcşnnt âvcleo aenttiătan nitnveoe-ntieiae nssttr cet ha apo dr,rnlud est tn ănd. ă e eu m r răeidln pcua aaş u a, eţ g e ia e nm a p jc i,ndia ssmdauo ru u e d fi a ă a s el e ă np u Psiîtptdrlgnirtiesîşeucarpnuulataisbeteerrtpd-uaşln,ieeaicuerrtoraÎnzbsraeeuooâstşdâieieee nfr riăd d,eăn arreep âlnn ifi.rteaatdeioerulttassiăuelrczaa iuriscletdleid ăpne dr.nvs eenreeieâussu oxlsi,cm ăpcmDuedă,opărecrisoucszrărzaeoernictuegcmmria naiuangpic u pia o e ăi v t nt c e uadr nro haeu z dae p ee a e ada5 ă a i a r oav l bsă pcp e uo ieu seeoazefecpt a soşb, enr t. neă atom-şp con n oa ta -me renpnteetcei acne năzcmceidţ eupe edmoeiăcb cnerăsăit4 r eăiţg eCtt ă ţ e t r nr săe o b eeed apac a u u ă d b ct e pa,taseinăle reoeielsscdl ojămiaăulc. cusinpşue etr bes rro d e s ăe a u ăc g

Dicec,-xiexcigoăeiiexcacctueccs,e,eicipomu ticta,ndl,a vascertt âupet ebsh4steblpulxsrcuitrrrisţăefddeaeiciip otsiipaeuâtairetao nlt îd. sepibeptruineevulbeeămerl lomlba.câblemrxc fgcrsa di ng getmţ eu,ur r euooe m ecubmem usuem mnu g i u irt oar oaeandţ otneaentraga cla sC ems e t i eozpe rmla ul s3c c c mc e t a;b iăa ă to t l e ln, p ue a e n , e ua g a o i a or e ee ee n e x ut u sn s u ăe a Cpscelsutrmnemdeidts,raîtapmrgnirlaaeaiarcceeoblctr âulacbtcîaeăp âtrlari nbcrsrofeltpftăiuccolpăd ot iiaia ddtăelci, smut-teca dsuteunaeeo aex ieaetapiictiperoaioxeutfăi ncinaa âuescilmgeibz,plaoe nirseicn rtsţleanele. siăetanosiddulfntlsice st tecicta r a;niăneăinsăng rarst i id,stv s te esn f ae m st pve i m m ă o e i uc u u de o pua p e c c t l oz ub uu r muubrc ă s cm l cdcpmhrcnaar l eai , , pr a pei a e c neua s a, a ev ă e b e e ac t a e ă n e p a a o a n eţ Elrrsîrrtcîmicc xuc nera itutrr em earneiee c to zl a a. r ăăpeănooe iun e n a ţ ot n u a b Sicpîmăeeecselolcaştăccîcip eesin âieiaateşaeiipcuitie e le arc şa.dsoeeemn e m iole nxztepdiclmeicenna. bet sn a rt b sioud ce t v m an t ls o o u ă ae e enb m D x Seîtpeticiptîmăx,c-pîcciezea taaliettc nftit âuvccicrrtstcicllctireţîiaciftdic ea i îdolmn âdluanosrăig mcuca de. nildovperme,vsfidemr-ăee xămlgt l,i neui o hi reme ixruui an daeaeaeolaodfengacst m ueu mos d p tm ai p u s C e si mn a t aa c ne -p a n nauţu - en ie ihetnia e e,răcâ oa c ehopenbrenein iaşur. n b iz n sn pr ş i acâ coen x n hşazaluu t t e a e e n nln ănp a c i aă e ae p oo t m ud e b Ub-oztrlCîcleă-mcactîrltpvriorledu âcâse,puirttsţciîciaeîo,olisi.utxuisş tt0u etiseaeo hvuaecme.o pne rmp ă dşunaaăio hglc gatetDuiuăe am cluireeiunissişgitxunieiîlad.xselo n nrtditeaăounm, niăcrercenepî od. nectcşc ieas ieuas aA i uţ ear u g c şes. i r i zeşe a c ae irăceeh ş tăn lt e t v E i iti e d o b iu m eeăde,sn i ieă ldiucair t dc le , ecu xeeă şna nep tecr eă 3it uanm bc a b vae e ăn n mn h f n d i sţ b a e us Dţrlttă,pculeim.etzâiautrrr-xîrltdls dnx,eăloipngnrceuiriaciaiirlieţatia risieiciipccîcelfu,esanelnlad, aieeftroerrx,aenă nsiiccăi nieeiî mDnicnactâdarlnapl,tillşcdiilic.i zelomÎe nlteţnavmeţoalo cnscst aer ipcrg duooeane,ix neeel iastşier ulxa,crpeuefreeM unea.nl eraocsailepet,nm ă zaoalmc clSe rpba la aac ot emsoc i a toăsmpucol tâ ra s t teesrr taxesiae sui ae ăe o oa er ee ea t cu namgu nă l e eda r o a b eb mu uceue et r a mi e t se t tei mc au a m aăv il l pn r o e c r uua sb u v t l u s cc e rui e es oa er o ţ e e a ă b e a xn n f u. umu e m e n i so u u a a m ţ u ee t c per t e rn c e aos. pţib oiat intc a re lu n a Dsrioîcte,leblecâstedrtanrlo,opfrreecăcîcc-îtrrrlrţa atxvinacsiăse tedeoa draioiiăşvlmtnrmrplium ccer udecat pr eirâ uaa regriaan aantsmn ăeţ f ns ssr opl eg i lpeăecolp eiaeuiie ş c uu ht:e aeae l t , c en nu ts upat iei ne mc ed n oac z , aal o c o. a es f e u s d u u n Ataoăit esaun ceblt,ş. aetvrtă sorne a c t ean o Artuipieeiipemcîaecceieus-itieeluaăcs âilonicoă tete,eisptonreâidlcât„oşddîmdp ”Da”tumfc, eceăeolăăaj.nndpliaeesnrsvăonă dnut iş ppsărăţeă dpu u l mmien„i p ă eă ” cerisrdm,rtaÎă it îee-dxsemşzrrr:îen naieefţiâsoretmzno.gnea n g” iee ntoe l .up rise„o siu f c pmetis nnruor flcuirăal pe m,osn aer nnonN mv l ita ne n ă bu tţbear apă e edl co2e eme eg ona , edăemt iă e e dos z o x bm ln a lei o3l otemm ţ bu c dn re ic l aţ b ob p u d u d u r a ac n n ţa „ er u i e u z dsrtlcei ”„zrâşis”d„oepseşes„lr”eertetuîdcâmdbft â-ii.raseraruirzfrlrcoutunidgîmaxicctpapinpclulxu u orircn, oio ălo ,upb ou„a”avt ,tfcasi nii tacaeunlcl î ietectifetocianicc deantace,teiucdreeemi. p au r m tio p rl” ar r uu cianrs e ieipie dP nnanspatarţee âuitie iereeuelietelcneruţ ă etpn h p ă u tm p u .eăă p rd r,c o o ne,ăe eeafes, -mani sr rrmăresttr ăc „ sos ăe a m ez ă ă Ddm lm ee oe zb udb rteeiaa a .tt tc e ,pieauate evd n pţ l ne s uăeă nod in Doi asă eeare oă oe n m m g a n ub m o rţ ă n rr or d r m ro ni,peeădmzpmrt âl-duo laă.aaişciălsim ââogoilul m .nemniailm nuidavpmu d Î iîdaâue,rimiieîiacşîbmulep șr riţelutertorieieiămg itştciueit„ă ”IsuiuâuueiaÎiîcimlbt,ea-d nu ntt ddscaşit mium ni şs u oueiămhvşişcă n eiăbna m tt î t dsagmhal iieaăe ln ee r iăaa,m gol- ă ţcii ă l nmrcăcissnh r oşm ic am rpt ii ionun cvc a pg elp ci a iel a ţc e şc câ t rD pu ene l df e , na iu a- p pm v ş i a m c ş c u a a m u a e o m rrnd ţ n g l r en pşaaăez râ e uut e o a ea . ăc n ru un n u n e a t c o pşnptşacbpo3tăsaatriă,pş ta,lcic îcctr âuÎtpxutclsricctre5rlid3.ctxieerplaau. riăzmseicou-ieăualrenşrii mlon ntce nirnuesercetini4raedtuelxaoursri emretăaeiin mdciraercccâ ieur eeg d. ilniergholordotni0Aeetntrtăpl it ctioitut td(pnsicmisfă e rela pn r mrpuibe c siu emar etirf e te no nurs . năutuemă g ie ea e ur l ucoemuăa, uşietei ce i f ue e a ai u m c e c d puAd )re et vruz p da oa o uţ a aaue ud pnoc uoeăa n o e r a d mn a e i e b n ău ţ a nm h c Atâpmtibpîeăcte;aluse âIrîietanertedÎnzbfuitueăîdtîcâctr âureirîcietrti. cn i alşise voaddi tes; ămenpşcra iurisrrisntplg org dsaaozfec i î modeuuneaeiăcniăr nurşriuiieptnictuiş,bnme,n tne nlrec nidotu nric ten inrt vrcr sip a u, icapdă cnem eai na ca răs ngae mue mţm ne b p ăft ră dei oue ee ă şm f ia neăa ăt mu e i uc do p ea n ţ nu a u e o em a te r n n oş ţ mr dt . u i e e c n a ă h n Î ttptrelrrsrl,vciiuee nouăriătusxznp. mixoaeatnto ilfucfăpieelcer eei uee sb eţ a ud c c a l h m e Cntpîarrîtlctioicdtg,fltşodripnliu,eocclleccşrrdofep,elur âasnlenroiizcoeeţtiieglastuonisgîămrdiicl,rcmteiduta die e,an lş ltadarcnosceliitppanru,eiumpnsdcxnn v ie rd - i şalunianimămiue le ptuuţ şouont eru m i n ot u zua a r um i e uti e pa e e buun , neia stut şmt e eăc s aozu u m t m s m , a m a l a gc r e. ş a a e n s Szuşişprecauai.ptonărrcmiecâulpsceiecc,a tîiaţaeişcâsaaîctr âurşpi,a tmvteojr eiroietncneurittAztetuodrlc.u tcvactmrlretâ vcmri tetmoe nlrăsrlcâ aîlagtiu ast cu- plm rvitmsieem nuerineiu uiim a ilncg răitu t p irgd iuarseselcilamoglvdpieeC easn asoc fiae, vauna dfaau iţ dzln nc t a a tpac oosd ot i tăe bpt aa e jae secu urău ic ceoz a e ma o ,m me u n u ne e a nbm nm e i -ue u so . ona r t n o ae i au n oc e r u n a h c n m Ncecieirreâtcâttferarcâulriarcnlirilcc,a taptc usfeses nunenzD tcvşeuţtpaietâmrss eel lcăov cv ,stete eaiseiuplrc iura sace fpc u eiu.s nedocuicetu mat t rat eu ed d n u scn i, i u rdo no loe u ug c m rn a mc u ee u u pa tg a a. e Î aestcIuau tsitsaicure tpiira tsiipuu tpteiattaitsacîdctsclia,el,tnfa,crsirirbnruvuneiăeeeeofaiclîc.ci ncreteşircâeaaitcţtei î iuţlcâearreţcâurlcueţntrtirncieu.ctxemrtcterupcb îiaciecalerdarvrfiaee ecpdrm tnti rtollc nlxot tsecP eisanmresa eueiua esoitioraae ru p,daip,petnit ăntlş siueeau eeşaict mu emri ţe t oiie,e zneDapuoiceulcuos d ti mr oc iael pa tţ o a g mmn o e mo.n n rr p au a rlnădu crsnazal i e re,c mi rcscf d u e a o e r vn e x r l. e e C c r lpe e eeu nn o c c mu ănp i ci ovn ccaue o A ăa c x n c h r u e e e aa can e ă r i d d s ă ac uacncurseşsărcitdiisaeailuroici nxdniperlaxluămeEnindc tdru lcvuuittiriirlitirirosăvotdr îcsana,t,nâmrâuocamriniszud.sierîcaâsrpl uremd once uăm p ntecp,e ţ ae rsa ire teril3umao, um rpşoaelareelăasernL plreritro du dielteaiebdaemas ăte ăe. soi d it eoabrsai o ug en n i3 . t i m r umittis ă e t ed e r a gm iş t et a ş m A c ic e et0ebe d z u c să i e ş . o m e r 0 r o . ţ u dneă e E a Galetr âutsasldilooret ciietru amtoe dedadcurvloî nzfer rlliîacranisieitpacalpcieodotti. d nng le rfie ăpzom dgae u da uoani u ta p ţ o p c c ct e c e bl n mn e e n pe ec n nn m a c Pteailşeăîtratsostcovinefritţîpîc-îtr nn ă p- rpaăaranos ăi u ant eigrcîirsnutesrăaridnoancnrarp u rte t i t u cus ub n u . r au iş ă aenienăşe t s u tamc m ecap,epăcli ţe n e e en e i p ă uă l u v t Pnr âuscneasntettlsaczgeuultiirÎaoîpcuilfaairueilrfiio neg deentredafrseiăradeoate cc, aeoeţrad ştăsi ece nirnanni.tesatpaeeccntu.nssntunanlmcoasat ur o ae mAuşea ei rce o tă , l e l lnr ş ţ e rn l err eşumu cl leat iazm at eug n, roti i ar tcta rtst ptarnăfebetrănr ea en r sr ieecătoăa o a ua i el a s n e u a s n o o o n nd m d .
2.

Starea pasivă

Aetrceza,tpcaaltlliitâiCciăceâuasajgsctilarrt „eă pcras,eaaepirtad .iep-otgni,ictpaî tefeiietiăniţ . ooei iam i.see e sbcr ruaiă aomca n rdatsesssarczcn nain dnlebunrpcbac f” ana tăeavta ue t lşn lmel n ea ne pc vu erăau a ese e ecsă ae cz ee ă d eAn n na m a e z a aa L âuoooăa nnu ninnănlrreîvrcâ îstlitsţm âuolrnlro m dnaam sui uaateşiişot dăiia oi dageiş u nirstipo; dtr doteritusna nnnşuea nineitur a l tpct e tb l tsm va b u ţ ui, l taşu e raer r ula rssaefoi le snpţţ rsăva g or fm câ eţ er n a u e i n era ae e c m e o u ; m n g ec . u gâ u c u a Nrtifidţlrtceislcitlrrrissraupaauclrtţtprmeoăisrtlrp,tlrmuaiscaprrd mnr ertuădicbălumpăoaoeaic eeăldăăatiouănrb ne,eaali ueitaos:lbfcieue-nejgriorrlsăieeraeaing.reiavuteiifreşteîmaim ăsnvsăeoalaat edşii, ărs x.evcrftciTdaiealcăărărsrf tiu u a uea v au i a ă m sSsaă a e p una me n ăon r e, i etrămoa c năd au inae sdnusel r ve die eccfă. l o a u, n s r ă a c f t e b t ec r u ă e o e m d Tsagnl.nearurtaedcsa epo d opieu-csţntis riutt âuÎmietisascarăi. brta r mlbpetnerv uie i nroeietei sp em e t ţ m o a e e u a ă l a a Drpcialieâi eeră pd n cocăag d ieeu ru t s ftr t . c eţ u e r e Tsăaîarîcrroosodâiasioisiat,eaiittdteetit enise e,nclsta oh tbcneuaetaoeoIml. riădjg ce aiupiefie rl,eştutesrnvbeigoa bemns retame en ibscsrelaam usăma eneua ăr răeaup aatb etuu t er f i rn a ut u c s m s u i e dăpaa nn ă t l s Î asbuttirrieăânedopâesdiperioislItcaîjroilercee,fcftărtlifnibllipl;llltp nnarrÎatpftoaeiielo ncttisd,apitţ nvăerlă nnpttrlxedeias nlslutilaifnmlufcaţmesaeclâgiăsunsrslupfnnn eaei ecda. ddpiţmt,eaestişenoe utşaănzaenenlaa ite ee ărlamcsaeslilţapt. aruăeexC epld evremrvvs t f u amnţve lep les urar oă ă eaăltoubu seăo ps oşi n noa ee mi el n m r le c si i uum t e .ăv. aesneat s t r m oe mne mai o nb ă r aeuoa ev e t uf ăe t a rn ie e eo ea n h p ue as a ă u ei e F e t iur nm u e l o ăv u ur r Cnidpăac âimasils. dissif b eni,mr şt voă aăa i e ă rg s a Feraîărpcfdeuciîsnbd.eicieerdiecctşiltlr udo ăe,encup taiueşe.aion ieaira. lxietrnteretiiersanroşeIiirtott,viourlraino l ie, lonedeta asnvd eşzcins iege da ţaia ianb etoi g pne ăşmt oia ce n s dn l a t h o N s pa t da e r ăe p i a m ă a n Sspaerlreemtl,şr,oulda.anoaotaîatp ripaliocisliultdiatiapsl. aiaoav.ie nuieipnoeera nrel cs gu rsrauăiiacmuli ră tprttămCrulccmteaecDoî lmfnsr âaipuEcftsseaacruet evnl aex ă ă işvc ps uc ăiv ae e g anub a p pco raet oaccc a s arsut nmta aea htcomulup eoiesuv ae ue i it aaaf rem l a t r r lm ot ţ u ae ăr mo t n u a ăe m m i u t ă ne .o e a nr t o iu a a ău ă nr u Dnecseerirrac,erva eertetpzaecuseois oessrtdespildvrj. s ceănvdciţtpoio e saa ovao rm baae l e t ee b i ăt r t l ă c m t d ua o a Dprărorrl aazdue. rrsitenp sip,sae aă gei t vni, r c e e uco a a Detfâdîatssferioiiiuţieraţaeltitlelpsunmiluţţar,pşpfn,reîtasppotaccufeucnucr âudei. âsoepunt ede n-nsrtunilnpaieo.ieitfşuudatine ânelifirrtieeeretneiidlniecasiăămtinegnirisa nţifnăisc şoa u csnilţruts nberoiivs, ern istî nrrneienmlcn oaeenrorelmaimete d,crcCd niueer iepl n ea ba sr o nMeeeaat im n efanmsilţou dpee.nnatilnniacr rat t ii lă,b că , a e ae np rt r v pnnoppteun pr t u up uş f i f , a ăc t ăe o nt e r o r m ac m i o a c uu e n i r ur a uel uma o aă m r o u o ieo feunias ut r tP ta nvj nan l ă v mţmăe n e ne lăcu a t ţm şo o ă o n a a ut n en r m gnl,eâsîafeeuitl.el, nelxlrlâdîspupeţesopipâuroziîacifărlt,ripsdrţdiatrsiiruen slo âumdlntilnfarrexcâpeof n-nranridaeculgnurrtn:erţeeaulordircsljeptddus dc n jouimae dipi , u t stcşori,etrm dpee lpbd ăortvti iizefesarae ftt rh a uţelis D tuţ a n ai,eideonrşu lspă taeaue.fmaaluo-d pî lu. i t r a lp m m e evmrnacăi ann e, ap mee l mloăă ăner e f nb ou p e e n u r c ă c asu i mn s aer i o nA m oe a p t n ă nnn e on m u u a ă nene ş e r u p a eu a

Dîletăsăsp ceaa”ifedilsnlmoiîcţearriri,şblcrţiriiţeldofirpsefrrîtâpn,rdipvefnianleţifiradîtâpcetuag enaacacăr(„isău )nlrrce,earenalmpmiipisl,cidetrecelvas mulctenet,iedudine,ircnmş,lşsjtir o uiuesasi nee ,lnimpciua liciueoirţăiuhfţiciireădore lcmisueislittio mr.rae ăaimsU a mlcenee enn uzes elon idmdec emniean ot ii t n ăoauneăişort aeDa lavase.n e p aat o sd e o u tim ti aao l o e osf ; a r s e eua asă ţaiu m nelozce r rcunnaăd ce acescd e r a nohă eacen c r m p m on d e ă , e n o e ga a s e an t r n t s ac s v ă u m ddc ăf e u aeîiororrrili„u”itetoeeir sc pertcpue şrrrnărl. tla aiaiap lecoao ez ed au căăe fd tvlffer ae ux sa o o a tc e ai pţ Aariisiţea,praceasvir;şisedrpsîdslxir. llrtecaetpstpc,ajtpooaereăssnocels t,epllfdrăede- uoiţpt ăzceuenlueol urive noeae c arnrr p,aaăuiier a ca enapoat i l i eia o năbl esc e ag uit ae va p e c un ui n ra ăs a e b d v u ţ ă e a u a m Rsciet-ecitd îsptueisîstănr âulluiouîsaierleaiu ni.nîcricceclbiitîjrutîitirucîcneeircbleelbc,eşate p e,neizaeit t sisşc uăcca d.fpnăi tsgfteralăâ rtueriasmş ulşnrsiueteidioaeeenttaritp eiitădşoae nrabsuniesote nirtslctvnrtăcerpse de ntploelutnnl,iienl.b,nplralptisftd îenislşa tn codp a ai, eoa fnr eg rAsda aiboiarug ernpnnt aL un eămprpx erăca pui ies uţ e l tar ar b u r o e n ănaet cn rsvc n ev ăi ă cmn l e, af enă bad P ăpi e s e s oA e oe rueuuur-g u. ş t a a ă n ăa ăe e u ă u u oaţ ao ă ua e ar e zn pan ă a d l. u uce ţ u rc Sscnaaioeinaesşruereclencsîcoiaaela,îisri,lgcetef ainmltrutlarereneiiaeeim îm ouonur eştuelosne tpeebtumbtcxitiitsdftverioa,nirutî lvc-m aesăii îip. evăcope u t i la md ce nr ţl l, o ea peaş d rasşsuMm sceeiaţar.ngu e lşz can ul eh na a i iaul.n peţ sn eud a s l ajt ă a s ăt r ă u e e e l n a cu am n a ă p oU h c o TsgpcliffrotactuîsersPciitt îctiruiaîcânuiostîaÎtlruesîtsetim eajczpiadşetş tdeltzuu hltistl cşcăir c.noeg raiişo riărorsocp-dainrrxoopa nubfsn tiimfrnnierctissntden bvăiaătăium ala.ţa u eoee uii ţu ţ epăe -rlşoă ueao eeeapc eauiaşr ireăf nn ăe u gr sc o nslţ emţ u on t h b l o i um r u re ău e c n n ue ă e e h ş ba ă n . Plsi-rftiresiăetusâlliplireriţîtrsp. opărpoaţrg irp ăal.eitsartuo rriţfăreeupr-bu nitouiveinprră c reeai veăe asTtă eaf ea o d oaird m bar upu s us nee u b n e e t c b e a en iuu p ăad Sed(eiateefnrrşa jrtliurtvitirirpliiegllcaâuaâuiptiea eaicdmm)eeettetî urseeeecaicsăcor nio nlşrătir ms pi0raorep nlnăiaaoad l,eata l.e ree e. ianlat2titpgsen uuozrrhrs alface dt drerxe g arviim uore c . een su u ng ug i zl r n x e r da iăbo c d nc em e Să auun e T e n o z nu u u nd ă aş a n r e Ssăetr âurc îattisbeicerdlşlexspreaeelilîfreabgnineoiceşl,a aidţcrg dpa csbnmorpicidrsncamaa m.tuâ m.is rtm tpirăce nlriansrueeonţidlbu.itigo,ceţiacbostus dicvtdpce evaoa i e aeăţdciana gorradimu năe aRli v l rafda rn eaealrsivsfnăăpaegunăbriă mruieg af n o ă ăr i a d uo u uu nid cN laaue . ă e en c t e n e n E ee n i he t e s a n i s m c Ubssdauiîczţîmentere etisrcane ovndnsdel. clueăortisneaoipuesd nefeadb- ro dttablt c u ăăr n s a a c esm ş i oua am irăa r uă d e r e aa e ,e e b , Tsămal,eitît3it enisţeea,nim riădesdpe rşn bemt c s e5. usămm u etuna dt e r i raia n v e Laăltidprceâdâvteciţşîtegccva mcâetisrlneibmiac axţcvscăuGnă nrr îoao uauaf tâta tluăeiijctueaeli peuaăoe s d dănşsrncieliei iş neoccdrisţdgu re er ute i. u on na nnutc u r ssoa enria. m i b l g g u nv i daa r b pa te io d ipne ăn n p p t i aa;su o e eăuc ăănu r cu uă e iu i n c d m a , u a ă nm s i u c , s i Cîcrrcş1e,clfpsicţ3dc âdlîcâiacr âcşlc.pistisxartpmmt uneţriueţeaaeăimia n n tmliă nrituAesaeceiditeiue fc e,atd1ieivbaluiter ,s gu ăsiroădstecmu ai. e c a ăp ncl bpnle t ns aro tue cctţ 4e lm ia rfvepxu i iăţenefe a ieu lă teibsuesiuenrm e o ş - eu s a e dm ae ăăex 5me r a e 0r ca n u g f aă ă r răue - ,utn 2 n s i u Şeotie.aesetaizcpsliteun.simp îtsoiaso iidrodDlclişrt oeeusndeAlaio nătdao atăafl răatăeltvtcertnzirtliee te rhncg ceufocuutrucaausăr ff ină aii cem şleoicedoba,nn iănl e sl c ncut t pp so ue u r t duv r s d p zu. t n p uu eo iea n ai b ă z Dlriialcşseipitiioiagnvtaiapeie avşguilrsţtduclmânramtra. ciaaieircăimeag dpcgogp ă emteameşt ie uusieaea uu no ăn 1năs arenem e s ă m a bt s d c c aa en0 n ea , mr n ă u r c t n u ăe t e Dueăpiosşîcrelecesfălre nbsincnreotsgscdrip. idisţunsetnaţnereşşet s ănu c t jd ue eced iceom,ro nprtiuăcc t bi t ae ua. x sa n e u r cl e i Aţ o m u a Dipiiirlcrzeueipitualcpneilptfrlruoaîcâsnrtnrimrap. acişsieltxlrndueaolrcc- răctistăln tnipă,aatpr-ă cfaae aleptimevldtatiareoaeim ăeeiiiptesri ăa cam r eşenbaeurent,bcu, u zmog ips vb ă eai ct 1 nenalp zară s m coisviz m ă i ţ mm m n e n o l z a c d 0 oeep e me nt ma n u e am vn ău f e rn a a o e a Eruicnnăgnlnisdnit ssnnuiişuâiaafeua te a, sme dii,cipa. esusiţcn mă ae năzăi i n mmm c imm că r x a mm s d cs ă Îcarcrtucilîc,iut2,seepnaîcâs âunlccpuiaccîcsleuiîlcecinş fetsîn neteuentcnrnrmlrclrcsn tr nse.enrisrîe nlpgisniueeiî isnnc eccreru.e eşa ităiznetitl ă ăţgAtleesnl eareeonue năfe i. psţeaiun amneetauf ă nr aet ăăt t ţn ă ufnd nro m miuz p c c ieu boal,e m pusm d u ui u f t oşfi sr e penu ăp e d p e n U n s eu x a u mu agt a p u , ut ddut em u oe i oă r b e r ni a b n Tdrtpiazctp tpaioăăpdztnae elrzuleăetţ ei,ocotiubs ctiim rreern cfstacâurevpsaeacţid cancat er,i ţduiţunisfţeşut eeat a feu nnnr tlănss i. apeus a n a e c ieppa al ă p ua m na u c Şilaeelpeiauiupcrăîctespcrtpnuiiîpeilcoîgîtorăriur inăcbtenltcl.neafsecltaaepinc oşupnaramllre uelra,ueideSlree nrraitiiclrcEnmiiaa rnrereei. u toitdivteium rr aerspmt.u t,o et e -eui to lcpăoidun tunpă paev naua rdese u ocsc e ş en ndia tse ăa ă oel m i b t n aă a d d ac eo e ao na mv c a z u a mu ă e x ţ Î uz nnreel,ilxâuuirrptetsscpneâau nnr dftrixşl nirpoeedslenrud td ei son efg dnfpa,erăoolecc s lc, ueşm r oi r sp eatati ic a tav pu l ate e f sep, u u e o u ot pe f ocmu li câ m, d e d r ăal . a Settsd,mdrîoessnsidiel,nclriedeşiţieoiursjtăăscarr,oirpîcr aa tenticla inuăabrşzaconeae.nntpă,rrci i eupdae. tdacouaee rlitftceăuniedsşpirireslvşicseclajşveetarne eses nj a cne. jtrea aam ţcneşeeaeao a aen c rpeui in c n işlea imceeoeunnd tainesgelvoşaii r ai e u meea uur u ual oe Cbn uu t am c ma v bm el r o Eă e r e es a n p ma h Atticuâcâvigop1)tdttbfrifleâuciacfllxuiftnăşdu.cnaecvz ta nlreia n naiue0seaoăegniacseelirpeoiepiAeilp,ieş m tebtt ă dte(idmpelt nd dăehuiuadcnăluvcsne id eeoe m mnr ssăn . eamr puzi semuf m m rnun odt aitaaa, iu rrmibe ,năeherenmo ocâ c. m aenp n l uei uc D săc l l t c u ca a o n t eav ă e ut mţ c g uh oa a o şa mm m 2Îaptlllbcldâieeaplaîcâăuşeeoapipareidspicăum Î Paiapnlernfţopnl îtsră tert(iepnrisd )nlşseifdiob rd;aarăsn tnicrlazccsărcţ,ăbclaolestelî oon nrluuiuae ao zăiă c uun zue,m eoos eo ă ee zt fal eaiţaahaa iuiăa eăaeni du epznăfdiuîas âanp,âdms âeeie . ccpoeişla tdşsaă sptuăNcilerţomfatmtnrpix nut uuădee t r t soc t, na b e ipm t ă5 i a eăh n cs t tcal rcnbmn ă na neii ibf1 aefanae s ăăţb u u .euat fşvtennac .ouţ lu av u p r ă o f ml e m o de u n so se f u e t n ş sa e a et A e cc m mu e ă ă n e ce o c n amnr s . adrlsoeMie nnruaatcnpni”udi eţeţeeuire ddsţl.ceilta ic cce coixusşgv îepbshcr„ mos sie teoen pr ătsv ii hi. e i d . u ăf e a tncei ra câ ăaAee v ic c b d m au t d ta h ş Artipt ted,ltieilae âvuduitvtprpoiuvzevlxlt,rţltt âuietiîmtn nţ ”racrdlîcrrbdătmirşeâiln eceri paărpnt dvamcproinb,eear uvuo dnr nitis e iinpp otştnueDiu dii. ceretcâsteapetn nag0,eoăeraşnşvomone nlşou oţa„îc pp,iisnjăicijrngi.em na siua osuic re onetidmscl snoueaaea r vd doe o ve vţ nie udnc n m tţbc ai rn e. mzieauiu toi m,mcrna i m nă ş rtan uoe , ii icp n m e ua eddanC e 1meper t a n sa ag e s e m er a o l ssm g c x u a a n ea ăee a e u m r ă ă n m d ă n ă ui n u ni v Arijăbfttîtnolîtn,îlcecepdnovnsşuinariruntar,anâeîapporclp âccetiîtpiirb eeutie rici, rit oitţptenee dpreăăvahs,uedg d ciDoruar eriaş ilxoa cxarucnbenbnrdi,srtedt âcoiclsunccceemuuncnt.uiăeiva nunenuţld scteeu -rm -s usectiirs, ab nuceuiasic ă a e paceu ul s m e ei o e oc r d ruo p oec d a e u păi ă mra ce hu e ă t ţ tr a u r u i r uni ea ciuiuau rl t asş s s ăd ntă e t e z a ua o a ,ua nu d, ep i s e a ăh a s ă o eu m ep r . ea a c Cndrtpniecrintăţedittcrlieţeăuşiaecr âvţeid,osuleeems,uenafţeloieţcîoă detmcd,ua,nseteioidddndiena mc 1chc t maianznlăot t n j. oia eu c esset paapp cssa n n 0hi hu naa vadiarr u o a m ş ep i r v m en pu ai an e n Aislsptâ îpşipliclctiltiîtpţlrorgnir pei ta nnoieleAreiş iuiocteâu oă ais d iatuuşprznlx dra d. ibrzrs cpmliue m ea r tuaev r m.e oa e n l e ă ă e r aaa e c o rea m s uf r e u cn i Arieptetltiel,eaări,dcctlrltsa eerireaullerbraeuvsaî m cxtucp,ăctdmotccuo,eee. scbarereoei eo,şot znn ei i n e t, n am t e t ţ et mdaals unan u t a a c d maa a Caâuitpeeri, nîcietti, n lcgtcseîcrevitpsilîcitliereei,îtmtş tclit. ng dşaflsa ni zp d ur.an onoSato oedeidurliecnaii or niraissln dodorcâî oleeetnaia.aiesniliuti,tpdnuiăîreş e l rsotv doe imtmdgnevp dur m om oă ce rsaoctcâ ngu n roAu r r iţ rseănr apic -ţa i - r ă n oev a a r t ă e ţ m aesş ecea b ţ i n g m n c aae ă ă e n a l e ta n Uşurt„ura,vvcr,eamnln” e sfieEvunăişdsă dm clîinm năicrsnea,nâeii . n pe: uduăiasăg sc u u s a ue c ca am m m a i et enedv e u c u n Î clxirsacpeeîozceenaelcirulsăie.ptraeurictsioroăagş,pcşreceeiuiu ndrldpxetăcnedirdăl,sgrgcsorpAocspclpiecasintnciruetpităcmi aeotsusss r,ionirpăaueeăti coea,aiaurlrrev,nuuecu,adtcaş ui aăt rer c negră o şi pj vs ofdnv oec t e teaăn mpvţot rc eie eta icn tsţeslăiunes eieptl re rnăeuparcdsaidsepn e rvaan as us esic anapeecc dar r r i uo ae aib ţ ee d , d ao a u p a ă n d u a u o me ar n. a Crîtm te,oeldaţrz.ieşvpăptţcîtali;îazîictm gâuulectp tmîipsditi îcai,vl îmarpre.raepvţa-pebe. ns rs masuc eeveăl,elnf,nuă elşo iî dsorem vuiş rcrete eaez acetraioeoeairuuint ieenă dpvoepidtntarmuiărnn ce vcatâi niarisiid eitp vuasşnrcsri nmdeetPclrpsopneaia aa -u aa ecil vCrsoexa -mns ar n rpep e a,o ae p l te a răcessăl r ueloitomş pt oă raupa o aăodui oiu t n o a ef m t o b mn ă a n r rtâ et n r tol dd eş tm c e g o ăa e a ea v e deia ee a s şac ep mnr c rl e l rb t câ n ot a a at e er oopb-cos nrrc ta p e a av s a u envm ă u e şp m a ă e d Rîiaişi. a dttl e văă lt ee ie pp ta şr a ae Sraretâptesslcitîfţnîcplsse,râac.inis âlctutaiîsţvşdîvttiilţ.esrdsnaş âîciacşmr âetudşuregeao asttl î medoărsnunertroio trîese- nrnmonrcrilanoftiDtidipu,er nntrîhcae nmdri sas,pee vaii n ădecuaaişhcegdi nEvş eleoiv, păat igdlşăretădă eoe iiliur neirifăe.şeăcn nuls ldepd; u ai ie eăcc ruoi urnm eotă n ceicpteăsm n n ebă tis nf ţ Dr şst ţ ro ssriu e se es c tţă u mr aeăă ău ae mtra n senm ra ou. itai t ii o lş uăene u a uh an a p e a nu s aă e e eo u u ă e np ţm ed o l a d ă m un b a fl e a de a a o ae r De er p rm a -reartrp-eatţ. acmftmrme cdiuniomui elmuert iila eloo tetm e n te ti aaăă s n Fitcfţîtaeţ,eereldtrieiepitreleteero.iîaaiădrtfinsjt.ieîţgcld,cşlu îttodaiPoarlteb,eăpciripcperirîabflş eriartliaftuxeneiştsr vafăd niţvcoio îeuv easratez omie.nţea,liiesnrheiplrtnamăn icnlinssisccaiierarsansirrlrftieŞ lsieauoumCneuijelvăienetelvebseeatdscourreza, neisiit ae -fdeecr cald işeepărs ttdeă enan lomeei te aeo iţ taezc nirei i cneair ce i e e a eu u e c o rv abu ub u ţstp to d e a z ne un u suo l eee ru r e o t ăzjc o d a aae oe e ats r nra etăza l ms er im m ga şhoe to ă e. d uţ e e n i n ă e t eă ă s eb nt e , e e dn te l t ea e m r Dtedttîcietb,peiiioeliorecînăr aigea odelătaţşvzned citlc. cat penliaveit va ade erie ănai nţ işoov mu, v m vsa dnsmn ees ii at mr v o as i uu u dm n so e ta r e n u a ac a a

Pitîaorreîoiaueăzltafci,afssaîciel nr căidnitţtisnîgccmil, lic c op enntuoş rsi,bnmooniamoapinid. u eti i u r td b s t t ţ i ra săn e răt m sa s mă dr ta esu ceeanoiap eoeiţ ne d, e e u ăl ă e c n a c o Rbuiaeîrlrlrăreâ-ancsgîmiitu eebfntniedrid ncopeiunlculs gaistn eaoiui dăattn ium. uăăruacun daeeă jllue at el aoăo eev r mt ld eea zes ,r pri ss oţm z n e r m to c rsă a o s u a Î îcrvitîctne,rrrnecappauapă nniernă,iuiueiuxucl.umtcur hveinacxoaseslriDaisăţo eo, o n i f ectunuse ci . ă d e c, vuoe ăăăen m ă r a atm li t r l m ăţ a c c ap t r e am e b niuisesşcdanoatisArăăţsvne ocâdrşeeănbcoieuţsr Isoclfderăeetţîdrbricbtprrvil.l îţgm tettiertt âiaadrteifrre. itnuăo itiaee eeep.iptliaiaaeî d ipdăp rseuncep d e isl sron zar haataoe l nc mns eosăralue a e dbe l ls o e l ccei o os i vm eeueeE lr o ce at t suţo r n b oi t o e o u u t t aă d ă a a ss lăotpd oi n a ur ă a o ă a
3.

Exerciţiul de respiraţie

Repileettăiţnonle.u tsirricâmâ îlisîitosa clovîtsiimuhecrn,iirsi.cttnccc. eisrvoiprpusiifdC eau ta n nnrlo tâtosantfcinarplmappAeouro stnt,smrrieiăevcâ tplc id c p nn rtsf raăăiraloictşriţessmlr peoae oăetbuiă ea a e i nap r c b as e nţ uu iţ u ddr.e slc a mş as t F e r irr u a ozbnnu au n s cuiu i e t, prel -r auinataăieet ecfăa m u u ă uc n a e umă em r f ua i u . p n oc aa t e N ms p ş DltosCoouîitiroctrrsăfărtttia îtgscsădininzztisrrrsrrrsclociţirriliprstaifţlalliamcir. aespuftitcnrlsnoebfri,csubnaf.ebee sleeărcişfăclursaifţosl;csbnurulveop rfurăictn nnaadntnesăn raAsxfăibîs,ah iniperpt,pşer iiotuislem,co îno şlte.fane e toie eţacerde eteatţeişz naoibto e for aop r anlăneiuăpni p i ni earmor t euo ueau aosa neă td m rl aeucc put eceu m eu di s rr r o u ac seaană mt n a r t ăaoeăn t m ea e ad n ţ c u u e d u at a d ră t n ăur ţ m e ăl m u ă e ap z ta o u e e Cnp âşl,tcîsnmd,eiţOcnioitaelfrierrpclî îtiefarrnrîzâcrşcsroioimiîvlop âisdnnire âerttenvdeorcearetn,etennmcats,nt nfţipialscpaă ene da cipo n gaei ceaaisamtofd nd rşroe fae dea lcn mtifş l ss n i nu oc o si tannirpa e eo eieloeo s ulciţe tduei nutc r i d ei x a.ăspt mi e taăr gs c r r oal or srn i tr. i dn m m a g r ct ăaec e r p u am ă n e uam d c uu ă r e an a u n a ă pu de şr teuo n u u Adri,ei,mirtlretălneteitorulăeemitriţaâşicli(srtnrxrpe ttpîfâgîpcliifroreulu epaăidiucsmtissvdtee mx ler;r-se cpr amafţat as r ă o rsetdpm crimncaşaeaţretzeaa,raeidapeidnieoctlieufdcip v, n nmoşm,sso snfd sm rplclanl mn arc utiăor ălăorpu leas iă trpăzeirr li t tint eeoai i ouo jraicresm na dp aşituel e m rauopge . c e u n p;sv ut om ei val rp nd) emobcâ o em ş o t d ala g e e a o a u o , v enu ieu uuă Î p nbni,rxid, îtifţospaposoăcsi)srulrlş tcamusa tosiefr nrl disăieasniaaecsidusctrtldtulroicâaaaiao tâvliacţ m rădn c rntr tcseiarăapo preu sţatcrt, fobse iu teemţeăăntl,nermnCor(ceoţcc eciusa mino râe spr v mraraaţpt.ica etfotu t i p pr o a. utue a aăat na e a ă e aoeac mt r c t s ua i a s o i e ă ă ar vnr n nă u e e Oăiir mea aidr. nb ero is c re e p Psiflippncîtms,ne-pt2s,irdouşaferaieădţe,epîaitipîtntic. niţoţtUs nneic aoi6ii u-a1elirmseesee ccmroln epou.nceritdţul5raeţaurs,esrtiiiacrsiifcd,nliaunmr trrem ot -uipo nxd ndaica omt ds aa r şr -do u n ă n n i i n l 6 n e n rr s v i t e rasii uf u4i p iavip a 1drd ra up pr u ş uac e mu r d mr t 7 u . u a u a a a Şm a ot Aotăreettignrveio etsţădip,năoşrg. uuh o oshceaă resreimupacn lsbns rărremom e ai e aaa i er nt b n aep ot ad Daeeaeliătăarzîtîcsâăcsîth tiirbmerrlaţa„e ” emtvtău-eciaannrt muara mtuătzcarseai . ojrtsooruirertii r ăr tiftu-ă rteiaope celn r ao eărs,şcm l - p şnnlu o, ea iueiit a etai, i i pae r iendvsame o e să orâ srccasgso n ca t t c p a e o a oe ră m m a dăet p Dgnlapttgpierzîspeâeoî tnItsgcepio âcpudeiî2şgrltct îsairşfră,sipaăollr a âesăedzuupiegnuarlcăî rodilr nştneaneinăeceecu:oneşcdiae re d tuaatstgnt i dlm-oc nsnrşp ierdrotţ 4stăssnsce ăelciterbo ce şacae că af s s ulae iae l ! tesre dusăe mecţăeaeps. n eD es ăl l m an .mei e m i n d r asă a t s i t e a is t !a reaa eu aă au jmţ ă Ai ftăe otaan n gu,tv ad t at e e v i o ae n pa tr e aea ş c f i eo meetcărsătataui-irerser-unsî lted Orittat,cofsircejtptşleeifiţdaeileptefl. uaeacleitfitnuloaazu-adiş mprs litmeeidăuf,r aslbn e ne-e e u n n eeşelo p tn edi r un işn e ş s t ş ur r c n i i c u r tae o i o uu a m e m u ş a Deeipeareriopdsşî îtâpaioacţpitirsitînetteeîltcratllcdeştgciprro,rctn„-ntss airmidlcoe,rărlottnnmd;iîlsuienclş nirievbnrbttseeaintomeţedea el ouc rilaoruăsniţdşutci nţdrvaafcisipuo oi u iţe i mme iren caoeăş oaera ăuecescsanucbfăl,ic u sft. edmatm ăenn b lo on mr n nv uteuele innăz ucoanreuasnaimtu “ rle u aă l em ă şmuă ăi oeetsest ţi sniuru u er ănlr u ş i , m b p t mr in ăae au m o e ad ue o aa ă pă f l t d d u e Vetişecainstipfţsirc,rorrtilsiuaettsolrftim m mrur sr,t a ieor meitsp ird ln. e î ri pcoaprnnlpapt(m dmtrn roeer rnănăjtlmioeiaşaclsia)ăănnrmeluu snsu u ti ar tă supa vnt e teis r ă ăimgir u r n n e nur nen i f uc c a t u r niuu au t e a a a na o , m Peirisc îvriţir,iusj.Îcimdţvvâfrprîcz ozn.auemaspasianmipcaşep. rlxtuianrsictaeîonilooeiia riu nă rcfcDisipîterieciăd cpneieimg mbac ar ens s ndt sc lm t nesiznău tupaoe ie idpvi u iereăs ăpoşe n oelisriet ulo eî iaţertemoarndrr âşlt siunxe e ebp ţeecm durp , en e c,u o ne de srs c; rnapr c ă eae d ţ n r ţ oa u i ua i a ăo ib n nă,ă p ovamor ă o l n r n sm m o s a e ădă m m Îad,îcpeidţ,bmîpcaatietîmratîtcutllresîaarîpra îaeireibrş îc.acerl,psrtd,asaetlîcâacandtîpâif nitencişrleituecniancrete al,e nafreda pa;nianntxlcteaiieăDatadtassdaae,sn teefsăien nă nt ertxeseisţă el usuunjrtorr reeaiu rrc eeu ierorueibni cîmt seorerrtrpa ueătă ă is ee ave ri ren, r dliebc, o l c - re gsnpe rcli ncabie n ltă efeel fecăardf rdumm, i t eeţ peăm oă, tefa ieaa oăs s os oeu ai mnt z nrec aeăi făepa l apd l ce o ec r iă a e ta u mr c iet a , e a iă ă ă ao ah po e e ăui a i a o d a a n ce h eo d ţ r s e a e s ă s a o ă r rra n m îă atâini iî ct n l. z Nrtiignttz;ptoeclpărsacaputu umueouosrseuc-vipeecrtdrl purlutarireartgrilearri,euam ole i peimdsraaieiiucaăe ti a br a ttesp iptn lre ef t f a e cl a ăe n ar u ao. f c n en e ă e n oe u a Etietoiorutce.uarcmfreiraîalce xlreteaăbiassna oeuxl,il ntpş. eefunraivreedsmşeoe nrid c uamet la cai nsa s iuu ribcl u,te ur r ă r eeer m oe ie aă adN lectd c m ţ td ăoe adai em m ăţ g Uxuacîp.etmiiotîltlpîczu âlrebîstlîcâsaa îscipice sapipşdctcecgÎaoeiltepnttcpxenrecstă8rlnip mţrtie iir n noneieotic n iireu ătăa ppieun, lclusgdirsne cpispu craeau.ceeulaie,m rreafx no î i âra aoneţş iorăln,sn tsgentaodrîupueioeto, îhrnsiep,nlâdo,oprioăeucdl1tad ăr pet cSn lil rs roh şdţ s eul ausăi seppl aa iu ezn a uaie upAr fea0rite tlcuu a d e , a dm i ce a in el. rm săţ ai e i d aţsr s i i si lngsi ez o t 8 oi e a e u e z , a i sa f n a ăm e n t l u ecnt nra a t ă , a rde tţ a , v d A a e uă . ă e m ă ă ux e a a a n ze toz totoo, îcoiţppgrsn-elct i,a erie eestăn isueu,t dcăă etâ i d isild apeoăp pu ld aecâ reiTteen tăsnu oltv p p a r r r irăâ aa b s canna a. . ăi i a ec D-oiutriţdnipuţel taîpnd, âtis âptrultlc. uatfeei âşlăisim m lâ iemilre nmnae pminp cottencâ iu ă ;s n ă ăaseăf ăb ccra ăe ăa mm ir e r epa ,a c ş u c,br e ln g eă reec a e iu s m er t u bm n d ă nn a r u es e u ia n Lcpsulr.stpe,eaîpâip1eătîcseegrtcâ2e tssaitiolee1zxuisttlîcâuls,aâr nrullc.Îeeeeîpâeătialînia aetreăgpidnţeln nd0ş l,ne.paee ts, eorterd.u1elbcan tcsld iiă pnanpeain ndloo tue ntmrron een m teeen 1 oăe c e,src xp i,rrea ne mlm naa anu ă , louu rlm îpectpIimdim ă imsixe ăcAuia eecâ tildnifeD4etuib, eăcr n isee tdrr l i itirb- ep uetm r 1m l ac p 0 iaicp u p uze că l cehs i c e et f ml m sb d tr uau ă 0 ne por ms r m u a c u l um usfă n bnsee 0ei m cu â a ă ţ edr d e d t ni n d e ss ţ f ue a u e d i a n ag m h ae c n e dşişiîtgtceetl eibp rco.pă: coioetrSa om naarz a la ai ăoa s c ui cs t e e ef de Slmlităltuttce îsusitrlşesoeÎasplrlsi)rilldiipracxu îtseieţ,arâuatiifepcsmins,îutplraîsâsnfţsipia,ai eabşaotiur,nnntrsecisăeanselloeopuem,tiae,jgrtdcccc nsrunaniiaMiin nitellofn npuaccecee daetoeeriop eredaălcm ccfeaSicneaererananxiel d,eelnrţpoitaie n,eal t ăniaşiţcet iăia otgp a tc cmlte gale eas(xanor t, dscu -rb iee lup ua hui tcd acxs r dă tăăs c am , şn i u daa ed r l ă usan c t uţ e eea lt xo dee ar uăeosobd t lxPlr pd icot i n o et a ăor ăfi clisc r năse eţ nlal t e d s c ăa aă an. o u , v aăi m n u o u s e f ă nţuee. c oa mu ă d aa e r cs ă u ua e r tei b c au săraatxu ăcctţmie. naexsr eoniăeţ a ăaa i fsdimc ă c me u Erţeeţlteeicttcîcd; îcs5erias îc âl1euitîceÎtlxueterzcaaar,lofttîpietisrcrealbpxicvfttîp„î p ”Eletîpd ssrimiaainei naăntfcse,pon n0rbrngnetiftdieamcscetiendlrruluDloiute,eoenia nio .xetnee teefrprrrdiaăeol eaex or e ă-.uie eu rereu-oiăcirueuec aazs lesaşeearc o c exe ad esnsael ao ailap -m ies t aAe tr eree8 . noece pea tineaa.a rnrr sf u z a ce tto năei ea vr b u6a se p 1l x p. gcbc 1 Do cei au mec c e einc t i a ţ e ri u sr c m cu t a m eae p a r ua n ni c 5t p ă ui ua0 ed tţ f ţ aametui eee a a c ţ e ra ţ p -a x mu ao m a a noe ţ a a e r i c eiă ţa t s fcuoa ri,îbctr âulvtsaecxcctîclu. eiarmzmoe nireeţpfrpuo niur iotei uitna d,ooroo,şot ar n,atâ ncg reraioalemapm tee ae l plol te vs t ă n c en o uneeam ot d ua cr ub m n o m aa Dtlrdîtpieeulxusaecpsieielî itl îceriţ,reţsieupnDtxusgceusioi;txipeeâl1 ueeenupftrre:ipereupmnenssiaiieclî oouuituiaarlieţbteilotd n0 pratpilistcmiln riătlrtsţa n aieaxen nia.rceriălcauietoeeip6 ăo ăvci, mouuţaruscpees r rţpilpru zr airef ăxdr iue trap a. uorm z aae ielsşsant v en a ec ţmecbeue raşar f t r n a l e ăr r u eşn a r r va atsţ e ec pn c ee i n iae e t c a e f u a a p l a o a a e ăe i ăţ ţ O âentlrv nîgiritioi, npn„ls;auittttltiirxietzp„î p ” s ncata d insrşcâda p ”ccirncertieisc î o niir . ă ăaen napet dm e eteuoepeeenia c p stnt, mrb uu x eeeaeur fu z o m am ă freicâ saiu ăm u r ţs c dţ eă ţ a t ea ne teon ei c ă tt ă d oă e e e c a bă e Î ciacăităprafcsp.orâssfţeatedţais noreascămăiţrdt nvrlecrcreisg. n,rne,fcă orioF doiuaeeuiere teocnues ipfăc eenracrrut ned ţdaă n ur anpoeţ s pi um ai saane b a si p ae s u e s e a v e x ad n e u a i Ufcei îcpâasîtpiCuiăătlîceisfrrţîpraeueistaeţaâdfxesjgtelatfdetaetptde crersndec eaia ă i ră misşoeniteiac eeutisiaarcp gldeaic.msorneniăaî mtil ditae clad nă nep iu.e-otdfrehbfopinianibsupeav nclecndieieiu,edîrreoaaaăâucd. neă rm cptnlocasr e săte rclireoctun raaănlCnăăps -munelu şm u -a l a ţ n cr u d nr e , ă ă c nv a o p ium e a a ;e btur i j e u be auh pg d n h ivbc c ur n b as r eeu oeu ăşăcl o i ur ura i sec r c oan a, a rs ş ue e e m i ăm ă r i d r es ă Mriîlcrliat„lsstceiÎclttefrtdpmpaî îăîcexi,epraArueptxietîprcrdlti. a znlxuni p ”eex.neulssseetednnrnselpeenecisreeilfte aluaaz i uoeule e par aăarenn r e c aciettrausuăot eeun,eleinrr tâ ui m x ole măeai taeac p rfe oi cliclteplor e lacuţa e td u f tc rrsecr ţot v e e r aoeutr nac c sasee c i p a i a ă huieua a aţ ă . u eaţ a a me ţa eţ a as n r t ă mă ă c a ec d bu aa Dîcccxuiţ,adu âlc,iip âltis âlitp ncÎse ceeţ,ţuîczrdie naâdcâpclecm nrettlcliuşţopnp.uhliiâtlib encoedidain iiacm iee nşe gp elîarriitiş neaop da te toeSeu işcaiţşioa âIiompg utis c euleeeăui nedi, n ă ăi lâă.nc nsisac o,nt râ,r t ai. îpş lite amvis ăcNcu uă iepn r rr rrc m l a o r r ie o u repoh rău, d a tn ncc orr e cuet, aeacu e , esc s făş ef tm eă n r n eţ r m d e t r ec eh se l h in aiu ş re s uuţ p e ăr bm u ti a a v u ă d n ie a d a s da ă c e u uiâi ep aipnr r m u u m s e u ş i a măn. ă n îo r ânci er d a ţ

Dlspprnaiiriţ,lîilxtţuxrreo avţuioemţăie reoşepccc ciaăaca-naşa icipipln ă iiurăioşe ez măout u mmut s a hinuu e nc e r l ş d . c dt e p p ă i r es n a sa e u c ă n Arerpiuimrtua nîcâ. ectarşbsilbld d d cestione;lreirticâ n n siuettt oto en tţemr iure e f ae eeu x o nu Pşreldţ,clorueerpilthîclrliearieciis.eeoip,peiărneietsntpîdtaîpâ niuc xeiagpucurnl epucuami cxinucuaaşufm aea l i e-şrieiupclnulretp.irntodrevonDemidsteetrisştleimlgrin n u e r cr acl r C u uu ăesu iean ruţ i neeoi aoe aue a l aciţ , căţ cnpeuee irmuu m taaepetu r tonaa pc vasfe p ietcs ăoxlăl reeţe inne ă . x aue ec e i d s s e r ăr r i u a a e r an al a a u Îcaisţăituieţîeelrolnaacr.urxirfătcra.Înzuegzrs nobmsnp nrxdf.prlouărtorlvrtatri nutisjăao ăăămer vceeretouarcair,feg inreasiu. dueneiae iesrUzeeutteoiteum cnăn ţe t eneaxd taoi eepmue m oe ceslede e na u r ot m e e mdt ţ t i c m ae c apr lDui par ab un a n j u a ă Endţxaiţeleţ.rigşaleriţiîtetdâunlreţatcdelrymxiriticarlîmite papeovdsrieţppcrsi afec d î tarooşţxooaeerrem iirz. xţeeailaipdiPitiienar nls,unluadieiăeridureileoru nnlei e tăeeăer s eeriutp i ia -andfnimic ener s, ur na r enc o o p onsdee n o gprşipi grţ cpan u d esnţ e a iatdp nc r e na a n n n u u a e . a ţ aepţ a a le eN e pp c e e o a Drpv,ea tetttuăeerîsrrsre,ăcc âueîiafrrli îmtccanerat. nuseacâ ipee io it tet it,oltior d,a tiao olnneeedeu iulilees, dreclfds nieipidaee nirc vzţesniteolrlrulriţla m v e osnei o dra r rng l s e cfă nvuzmne rc ad mcissl uer aud ra ro , t d, diaso c ăt dm aa e a o e de ot o eaearoes oo n ta ae n c b a c u a ut e d a g a a i ao i
2.

Privirea magnetică

Î ooienaiutru trreaşilioa tflxi,rivtditnmiţlşa tsaifncacpaedjăasaîvdriEeesgaera-cistraclraiaacleietfteeălrtfloelţiaiu ncusmtucâpsilău,tâuceriosaoi tâeiaeathterlrp.csrenţeexrcbttar.iacero,rşsîeoacoidiolehroin hlsc rine ietcias uczecmee tmţeciosorAod i fc.itsrjăăciesnpeionensnedvos acaeş i a en. vemn ldon iiidc erlaeovaieeeva aiasoepluEvua dd f bceaăhucil mt muşaC a mc o ăhtbre m pş apn sbs e ăau up ueeu ua eţe,ec n co niă dm eă o p mm aş , en u e ri ac at e z p uem o m -u s r c a . u a ă u a r n n eo u m ă u e a ov n h m n c Ec
pinpcăiri,cţlrbdrmtlt oncitorricirszriraeiă saanivefaaovgn. eşc cpoăozaenra dtaee do eăeatcz ăetat c ep ea dran r ap i c ă Dirleăăncptsrţ. acrstîclaeriaftu rrăed dşareai e a na senp fiţota etaoue c e eă t n rtp o Ctăsrtrecureliuşiţotroiă.aăpiiăiciţÎnedgsPţoîfliare tamşăsrst. eotcptprion.aaallităvşrărpteşicainiţaracrntnscţd muriiţî colii iţăerae rzCţdraăiiăutnendrp. o sţlşloeăoaie iulral,nuru apă icso e n, cpţsnatemuc ouepies rs li ăen pec llicaiex etec incpantiţurşiefăa ti ceiovin oe câ mtbs oge pao n p a te pn N i ne t sn eud et ţcă l u tp i ă e eţ a u a n ă f c e ,d p o o f u Ucâşrrerailaresnfttaorm n tiodrecesţtueupşlpa o d attpc iriămr-eirg v ii pot e,bdlouzvn c o c a e ueed at. i, t ae t eptr ivee e u o i ăn t i g c ă ac ă Onetr.nrerurred ştrcarinfrrpnalee îiducrşîrtnc rţciţăeannpaire-aoiut reeaiiU,dsmne tpsa.oae âşsppşpşoţi nrue eluiinviaercp,cotccio croevgnua acâgeăi m ă te c ie ai iăeagaî al .dr urtn vav i v invcp eutait,ive i iarpUcs ecslr vărnv em li csppjtpiarpnel n. aidă uuno a aatir di t et id e nn iasn eeU iure eer pnn eear s c l cv n v ec f av ş ţc sis n am ţ s eu v se t a a t a e r c u u oo ă e a i u a e g ou t a a o iă Şepiiiicttieăfţul.orâcţarioridce.uasa âicpşutîcarcotjrorctptntosriseiuâsetacavtcm iuspooepîarer nlicirreeaolplţtiu nerii-dnmslrritpctăiăs.rcirtnm tfnrdrlîepăi murccşlcnp F dlevfţ pşsteiios tairea eau.eşro rroieţeverae utnuin terr liandes asa a s vp ei tMt r t av ar artePuieeencFt eolc iă cmeati. ţse er e tiat iet iudd eo că se t ie snivnee ai u t cpe nr l u mr n a e e t e t a a răep t o muu n z t a i d e u aer ev n u a u p o n c ă i eg ş s ă a p a e a r a e m un as p Ptdddieeîseri.nntisrriPmcrnmol.cpsbrndrîceşţeci,eourpîvrlrlv euteescnăridmpiep.r ascu şacArtaiudtş epfrvrcocntioneoa snni vd eaoUnodirirgeae ictiteielzzfnjoncitaeărhrart iceo t elnr e m casefţvvnta î aeeavăc ii ei av dad iulet ncb epuă s ni egul o eeeenrb sralv, a re ie aaf m d n t ăml o tp ii epa aăep ee t a u e n e o a a i or a p a c a u ur v a ă t c t eă i o od c o n e . d o a Uffrp ăsecpmîceji;ppreavscplo,aîaccrccarioiunedc,îcâulri îdzc îdcâstţls,ifroiiuufrti,aăuiotcstMiu eloecâ năar g epenretectecbie s craaărasagpi n eaăees ră dnaaaAnnopcjtlufcfioeigu clăre tîeasiandduadmtsleeel ncutei.erppauaeţe tcvşnrtentgnieerfiă.iddjctuuupesetsaltt nae meirn ardto anou aţm ooaAti td sren ne poe e ai uescmae urtaetnl iee u c e tră t mm r e aeen e e vt v f l m f iatd nave sieui entln sr i s irn t sa eăearu i u ăt a ur p a sel er oien e. sr a teă ă c e aae e i c an an ăă an e c s t p n a u p m n ra n o cc a d u e u e s mei c c mv o o oarerilrtţ. flesăpoe ocfţnrpi se po re aătpo ut r ac au o Epajctiliîsiărşacc,eîslreoţtdaen„ci”rrtli îsilaipi srccipfonuă illciţuonaneiăî lilşi oi eiăa ceca eăs as ou, eetoa şni ocn . u r eo oesiţ toteloo cdectpild uocvietva h pfonu ec dătoet pncea t r i u le nm ă zs p t t. acm rta aee r su A a f o ă ce t a ă i ţ nr r eă e c a Î dmlme,aleltâdtelv âpcttlanr âux „rat,ra,rclsiictt”mlmaoprid „rimo”tu ţlmriaielcnrcgnir niraearreera tenae troădte nirp prmiioirearoăscearcdrdn prau rise,eepcecteaâu finciuims ldtta iin,gerg d.re iegpdvnuar e,ciue eiae ieed eă efturnora d. euelocgu ăsec vceca rE vavip tărn nelolşapu vga bî ganirtuc t r el, ti nt o ac en ăc os eeăa ve fd ti i vna tsc n doe a e v o ta manp ued re toa l e nrcer p c iă ma i, rm n i e eprvr o i l e e i n u ar e i i a en d a sa mm an l c ă a em i iă , e ă r c , nă a Poeăp neitdpcă rdb,î rrâ,paire. vca il prtnvtl irisznu dreeirn eăz m oet er ae a paă a m u Ortîoncâdir.aitţmcriasîo,cttisdpîtnlcica noem i î aicp.a îoaso,reafirţeonist paniăt tepDaoîaim niăsreîrraradrt dsiat nătsiD niigtddx,rieaareea ru ge gimed rimt gvtcuntii nneecâdxiîâ mucci ciioigsmnfipec tp vc nr e cf i lnpieă noă pr uoeă iăă iin ldă rvănu e gr ldneăev -ufa ra n nleă hnrnppt rănalro. eă a t o a a m m e ra a ş v l vn oab ăe m d m m n a a o m n m urt p melă lp oe rcam te vr n i eu a euă ă oe im a n e m b v a ş Cnîdpsicutuitette,irlms,ronipor ânrrpubbdcallccaîefăiiuoc. dnăajlncisigreiheemmnzh eeirroiiresloteai nădccia pveue ămd en na p i mm e n a a ic ţ l te l o a ea tf o AisiliasoşmioiţîoasetprîcstglrtilalaiFplniţoîloelecioorîdţîpsi. mrmnigioţe i,x hnrtnrv esuştt eatcres vf it,uit e nc ueemdăniminiiiiopmopiieaclee.ecun m dcchii r ue cuvaeăldecba cgt;sioe edcieedlfţicntlfia vadtşcşfntincp e nnr i m r e ia n n t ă gtnvio lf meeamăm eei rau t eesa n p t t b o h a n uen n t a eou r d i mr a uv a c c a a u e l n a l a e r Arrriildoîveregîg,nsotorrfrecgaoclxpeaetiucrevietrmziraiipirre eue rp ătptr esddteid tshăocscoailă eraa, neicnricrşad ccetf,alnde.s,neeăbc,aacOjofri.e,rtvrfnrnticosîrpdumaifţs spdse adE n eea eeriemătaeondind iţ eeaeio ii olc t a ce ţsee răbmhsn drăA eaeţacăvn unpvnr o. uo l f a ude a a ial t a aedf amoo ae rue uv a a l u l r l o e . ţ u ut e t uaa m o ăn e Airastă tlirlr tilpitrşcîcă eeoera occâplşrur oo cpfrtatâgoi şortucanai. adţ d bu e uhenc seeo l a a oir jru ăr i a o, e m ol t et o l h o Ateantiearrneet âimirplraicşgrlrsilpaemuţ părrrrielito.epieiănicrlşlaaericlioiae,c î icţşn o uoezneiarno eăcaerfarou şe p şic . rtlaeeşşcPupn rşoie.peabctrocenami amcv i hăadp arh oLpeel a pleu r h p eao nl ceds i o p o mo r a n e ir e t o d o a a o l oa a e ou tf CtteăepuCişurn ntlăspr teberiectpdtrrliietplraăueăltet âsmprnerimă, dc,iolecâdănşperaslşrrelppsisecda eăeirvumclsţe emşd streduortirioipaermăzms er,să i!u eiaă s lni ,a co s nsiere ipmoiătedoa dţu irolo ăncâ euim heiăeevoăc ae.m nmc. e r emmtgd aa d iag lt t noCu vpe a oa tt u da p e m ă mu ă ă , ă d a r ăea ă ţ e r b Pclderbairir reedaml. vt ieieltşc irnposico er nmărh aăda ăo adno l au o Damirlmiîcrilsviotistulei etdicoşuenaeen,berrx. crijşcieir- oşuiţaufuter ier ălacc nauetrecmc ,narh ş jăpns ăaei p i o h o n re me ul l e o oe ă ţ o a Pidâtaeuemoeboăitţeeppşâ.aîăszldâtcspsna didloni2iclîiîdorresaiocle ee rlsecgăeedpssda, oe ncneea ruloeeş rlceată -eeşnăelstlmreg oe ibsnreen0iieralpc zz de lifae idil aze euudd3n rtccda bf rr f h eearuiaeesonoa ie Ls ţ iăh eec nsz p s iarm ehenfcicicu a ănedudamadî ţ at mc ne taa t nse tU aipcaao xn d c rndn a al n a xa ucrăă u l ţc r i psute ha . zn m 5. ă a ă i Ad m ă o . eeeî f , c . c A no a u , vu Scxuuitleăpmlirlriilaeniosşi.cuţţfrtierasrieearuinveclftâdcîceşnacaîdiîsnntel osrsaeiseşlocşeririerriceiteiieesţţtucgalsdnceea ptncitepts ră t arae ceeenntpeărgoiapsttstrilrhimmeăaenpc-poeaiuv tep epdetefnpn gap. ptct nr mricelupl.gnie iO ecişviipl r rorcudni ra avs r e e â un uuţeuv nm baoD rcă pr n tpnţ ruuc aes o i a e rel c l a l i i cm ui ă o eu zee e n ar na , ă om s c o euă ă t a ai a st i e t d a o s e b u e cud a bu u do ş ct u u ut e; or nu Cccepdoruşlfţd nzvimc,crolrcaplicibr ân;iiccpd,tuce eatraictgşiceia iusaicloribţisii.leolru niccraioărisib ierecrrfireoăr,rî cnrtşesaiearPlşotis ăaliiroiruăc peeuelelaru nneerhhpoleeibae enmvsnem nai e p amn c o ăi m u ogu ă maereesv u r x a u ea umao a t sţ p c r i a d i l e pa r ă ş l ap bha z em t e a . e Estăeelcâoiz,ddtl.utxilliril,rooru xleitppi trziiireuNălataotctl e cua4 ericfemseenăbhe c nmz pne m e r m aef m ri oid1 elntoee e ui csiat ien pe ă nesxc a eşo . ţ r o a n ei f e l cţ c au Î pzrnţdeditpd tu.uleuicdaâeiu. nrliduiunstinoa eitpxlifaomăzrr mte attr esă mzenaie pae ieuixeneuieg nDeidru ntua eur t e , u u4c ez r ă lae ne ma n1r ea nm c r a câ ă ţ s u t e a m i o Uăaocîc,rnresatâippirtn,at1elpiiaeîă.epui ânailidtîlcprdppltrpn nrataieazpiclilirrtusdusrlsne4 e nişe eiee em raoâ aramonlc liDzeă eibirca oaircAlsp ă dvxmetpciauaiştemaeebii d cltî czlntdcldzî srtps gpi-5ezţl,aneroclr nc,ruxnlcneoeeir âcâclfidomouoccpniăii.moauc0 n eţa ps cpin eae cov ta ăiş ţ oiau etp ac uttoriee v u p c a c ii al sa e p x i ţ a a im h e ue . dna cf ecn ţa puvesfNiv sna is a au uule d s ui ,r iaai mţn s v e oa csa e e iabdiciaşreeeuecihdur e u ă , a md ec m c u ăa a z ă u ihţă l u er o o p h . o u b ec ug n d g r. a d e mvieav n nclfpmuipibls Ariofttlri, âcâuaaamzftore bi rcta ă divbxitfermn ecf un le eatp e i i iuexeie a x e e e ţ ncl ms e lc t u c 1ă u. ca m ccd a0 n Mristncirooreu a zerţleobaix. i ueaş ictee tâ purceel r onci ts c aa epv ţ e ai Î ciaileoecl. norcstcve nuppetă tecoarr nnadn uue da e ua

Uv îfţgşpriiaeuur.etaiiu ts nliao.ÎpztiecîcrsmaSşcptpitlfc-iaâcâu( âl1)uv âpiotldtptizrîtg,tte,ertx ea aiz iipgnatdurebmerâeggniescuamtdappem,e4u d eit ămia eciauiăfăft eăeleieşls cleşnoii romicnieăişml, rp cmld rlientnriiăaerletusideiază n tnpn5;clr nrtbfcpsătenaotldpe n a a vvrieşe mv ictî niiiiă mbp e fr rg ret c e arld m aucă emaupvp rfţai şiei ua c z n p n rs m uhn ise l a acaiaapco a enn leal pic m i n t 3 eeg n item f ls ă ouc aud svc ue r e sn m S d e u vectf vui m 3 n n uo. e l v n u r u e u nn e,e naă a a eu eu m e c v î pdrâc. nuits n nr e cn n te e up l Oeetpiaeicairfţioacgueainn.rnfe,îdiasiiulrjroaocvşţ îdaţr,aiafîsdal,rvregc. epsearsap.iiiepnetpor ottiieifl necousoutoideaăăedscrrriniecălaţces arrtnrnd eoP vuod aeesePpo onrăleiu uiăleb prlldm ţ rnadd n tsămlotşlrrţvnmemcrirarăatd eătsfcdlsnr.nrioniioaăev opecefaire pi eleeo oi nvtsne rp ăavo o s eăn nrmUui lrieee la t ii t eao a ăoca m p d e vp evta r a s bvd ă n tni sn nn xo ăvr on r u oa i a ăi e a nee dm m uăţ c e o p a mc e nr r a u e ra v ă n Saiario nclo îtpic; tipttlclcltisişusicl,enidjtltielpldaipîcsălopcltiîsdic,lăecoftet. enrciid divtnacie tvert,easbsfleraăataoetu edănzurlirieeeoerlrm,artesi rdesvr urerton meonrăţinairepu.upnmree asdsirnr n oeăşpeecu căaira eb ec v oiouv eăocetn-imrrrtav tnl unurvte ţ vaiid-şue mt ofse câ ne rha rnr i e aăopn t l Cuafă rc ăaF rb i o cl ci el g o e cş u câ b u cb n svar na ceal m ăe e a t r ams de o l p u u e uuu ă r u u e u pv a u ăb ep s ş u , e ă . Dueisiccinăâup.atptîclxiriorşssîonaeild.Îmzrnturcnoăraieretiloratâiuliria. etisşvlrlşegniccDrrenuilorcioţtiniăigxleanjrtcilanr,emrenccduc,iî cpap aeomasx due î -iă ueoviaiiu cuicreă aaaelietorecăfteăem a aă e ăiur a p l eă m sc hăv r , em n ier reaeed.m alai cbnă ,mr r r c oa rr clmu hnăc u ou tatosniaoz usrh n ă pr a b o ăi ei n p e mmsmi e tal elea v Sd aa l e m r nb m z ă ţ m ne z aon f s i p o c oe ăţ ă m p l n a cc due ă Ziieeedîtnadcştlîcâsvdliaissteâ,efţfî îtieae ii,mrcănvpehrfn tsfu.seiud nnainnmî l naaffa-sşcus eusuăfed p s eu . lcnauţ raăsioe ăăvVuei a ctca rctn dş, u u ieio, a a ud ţi sn csh a alulbf in r ă gfă s da t c u e u nur e a n d Dtxueafcdesisştiuşlu.usrterîclna uuţdeiteeniţuioauaudpe6nrum airpaau- irrbaăiăitnadi san rceecteraţeapdr nfaoao uine ae npii i p pf cţ n etp7 ur . tecidaăşn aesnmree - ut t si dc amaă u C e a e n Edttrt î îvplrsarca a xlesti nnrreercpfrî p e riue ăooăorun. c pf l ţ e phne ri snu acdei iua ă ier oe ed l l n ţ aa a ao d Pcoivsrantefcoe,rteot nibcebnmn,e ipcsio ehişeăcaicaeesadşr u ţ a mo e bui tn ro dă cl tu s lp mi tosurliedjoad m ăş toiu di i er . ad ct a Sttnd âe Euphrasia officinalis.Drisgauieideapiaopgoo.cvrioriirircoifr eeditmăn peen na eut- p rşcr d g oo lt ă e ucaaaltnlea,elpcmiacfOftnapado peădlotbospneptlthaieeşţaeăo ă ă dpssrăcmu,sroei şd l ii , r pe ţ ăa iv pehet otefel că iouc vts . e l f . em ce u nm ăb r un u i ni ţ es a ha u a e ao D t ă Alărăpiîtâliareprnpc nî tâleeegclp eafma tpiduntru o sraetle cprir;on nrocăanbi d noattlat anl ut ăerşiuer n celăea ste ne ouciăsaş ăa taf an n uu t oe e p e; o sţ câ ,au en dn e co a : Fj.Îsco plalrcieo îluîsrt urnraaăaef,aatc ngnro. a aătcamamsle nt as re tupi regPrlbeu us tpă e et e t zaeis e a, ep s f ă il d n g eudn ăm a am ă D,rafctepitseîd,sîcânbnlrrîcâpasntuibsdrctrlimxpliupetclilcasrirt eao,uraidup nran tiutucs mlcîtştctueuetesudpplii îd,rulinuaa asniame,es e tl cicfcpn u.e ălh isipacolcelecungi,rmtoo. sede nusrăpf nsia liA rmrerăta itthetut la uu,dş m dt , n v t eeă etmăic ăe oă u va eoeăaici aco m t musuab e nm a n r ec pr ma a ă e e e i z t ei faveăi u nuulc , n ua ş e , i m s - c u Traătiîăi.enrifesptisnieib oiiclnfnonudnbrreăcuo. tivnu clăaieţe,iieăetnit ure p fst -elai vbcmae şet o oP şnd rudlpuc p r a t r i uo e ai n ae up e a j m t ot ă Prlaxnmuîăîcemiessmtnpdţieiclezfţrrtnetpcl,ipit nieiăliaăc afltldidaz obeAcaî aişso iinm. eeceucnt nrnsurdieepâdtteifipisăaşeap retdu taasmteop raa iet rr rerş.ouşnliv tl rcvtăe uzt j ua ăo nu, n b u a pu t rr n rasti nc e eltbml ie eăme e o efdua u aa o . S eu udr ne a n ee ea m n Esec îvirdcilpipitiaîiupşrşaliicizabifăâucipitrtprpripatişeTdtllafcsşcaeexiniftt âlerlnisşaem scxuniţpunrmoiemr iăfato,feorllini nletm;eăcriasnrşmrrealletvirşrdirrluepnp.eupm-it nuin raDuve m ăief ixrb aisoa - e esaeărett aacaotsrru eeui teu aEeecl1u etro ai.pcitdugştpr, aisutxpauţx dadueiedi rloapeluaaecştpseebc ăieuăaiu1. ai ţ ă ă n , aa o p oat df s npt ai p ir a b al f Dţ e e z r ămn ţecs aăea u n rivă- u e ăuu , pau eoap ue a. en ues ii r.gc r a u t dăt0e et u m d a p e c n a t m r v d u n o e u ae e d ne e t a bs 5 Ppmsr,şdofttrtcpstorenaiiontÎasicuc îfţg,nâ îotn âu noaacaiefcunmr rcăpict.nsrotxl aizc d ciei d ersptecăotiegArepppesrdcă cteiaii noict nnietş ni. urr eţ b i e m ă ea văr sunr nn nlg e rgide ieh upeă vftr oeo t bteţ l e se l taai,ciul c ea.upc iectlurce eenee aor hm r e x , ao ă p uă nm n e a n Potiilmşriaîtnati îvrlnroieişrsertri,srrufiăruleăiişai,tsciao. nndefrf iilii ruvăăiietfeurdn:gevuide,cbeimcneaagg eiufsţeiipţt npcrsnpomxiiietaitel,ă,rsţetisxdrimcrmmld tneăimvn -na ăracnpfttnoee,e,rprepipuţoămiiiiă us n xe c e ţv r a s eme e u u a m l si s d r ecnmr e u;uu msutee i d,ni f eneărn eidnenn e tm e m s e b e ăe p e r e tt n v ee a DectritaiUîiae,iaoeo,rrt,eîlubăsmşp enoesirclşgdcggsmepr cşeţeitatim ccnap.e mpmldncup nişdmgst. isscnr n ieiăieiă venc on cerreia eae ev i, nlănnuara ai aod i t ăr n c ad a t i a e t f r es c ern ă u z d eu u eae a a ă i n o Tsrloratcîoneriniaprl,ănriciicăinisn,rteribnet ergutg niădpsgooăăpf peiremmrip,ntse riăepuiăgufloomeetideoualşautspelirustn beanse ldt paierăsecxrnc sămm ern. uc tăe ns ră,isaniaăvtăt - i ii d loie eu eo e a n a r oe rr er i t nu am mi u e t c n , m a ăren v e cs r e da S îoproşÎapl âiisăipeicşsiesoşinăc,retAtîpnibep.Îitmi teîliriş teiîloptttlft. aniăilsmczs nerrmlgtmtaiaişonuduenrotupri rsio d dm dt veeaă u geudnsrg dtmîdaadsprteeostcs uaripcir ad msi d mrep v ldptu eo retlt nad-ă c teusăi -u le t sedv nn u pcâ rc pnr u d p rn ce o nutp- , i a n .m er e a t h t ţ s e oet e nrna t c u: usnuueur frupu etşese i c l e a due i m e ou. au u esr n a - ă a e a i e câ u a ş ă t m u s e i p C toalăcgnlpimltia taivftlntltiao. u viipnt âueărsl, tâmaceeagg câmber dotşuc itciudpield fciscă r aicfu p felsc eaiă m o i naeu u ,er mn a n eue e ma e o n n m n o i r n d n NsrlccumilTscaecţuilcrâdixtatişrftte,r âplitşi. uăetţitairaueeţsaşchi nteiaiuiăeos nrtşio tirgoinlucrărtir ticaş r ppeslşsă ăci m ee n l ş .baeiă h,a bmr sibm fn l reca ielfiesdesmiic e renctieeă eiţ b bu r eca i onooi u m h e o a a u sn ud e a o f u t ipe i e Dîdtxiclsaîdssiămlîiîcpîdaianrolac,elv îcpmricp iii angr,etp nieccţî ocşnrt nipsiceţedtfţil ntcăăso n. căeeţueb ectrnpe eu er lşnvigean,aeer-siacâ, ă lai neiăpăă dt ae viree ietape plui -ie c ,p ue i cl la e e cr nv cta, ăsi uetp p a d nc ca nen r, ă r or n e u us a f a e ae a a n, ep Dortătpsu iealrploppn. ape,eea nleşstctrio cţurnrăicâlrvoo lua a ă tp pmm ăcii- i uirs s enui s ui ap evt m i mţ ii u et m n ăm r mc e e r e Cîctcpăgtogsdsipaslifcexilepaîdiacutiire,elîmoeiine-rptşîvtrflarltilvclocîtapspo,îfceds nnatmătănitţeptiaur.sednsiflauajoe iuail utaauaălesţataUauoertutd uiia. ieeeuciu,asigriatadşereEtnis irtţiislccpisxncoicşcniocei nuaorsziăipftniceaaicnţdua araearăssutunra aoc pen vu epşrdmjlnn li rşer ac feeeacte csc lof nnlt aă odea i uf d mţ an e e m u oreo ,ubp zu l e .n t e ea evta csrrnp e re,rou nei oid e d nhia p luni ţppie ţiaoo r ţeeampem i die tesaăc f uu a u s ă e mţ ăe n s e d p a o u e a Cilmalsnlaiăc. ăca,ruacrvdt ipeirdetscene eed cee on lo ifi stid oţei t eo e l f tp e n i Uşntigricîiamplţanrîalrocirt îiuodersrrccpluasţeriert îan e ctiselr reo răevingdpir ncrinmseisdtpxbe ntu clîisercaplateiil.luş le,eooasn,aitiăsepră,căiledpe ca n oenţe citeos a eoaue tsne eetppdărncae ea u e c u x r n g aeş e ut scg so uau i ăa m i rşui e ep s Ee r r l n cuuzaa r r va e zn sl vt ia c a e eă o um ţ z . s p p Nnrur,ţucsrz eăerrl;îc niovstnllirăeiiiaoşecl,riaprula mcapooee nlmolc u d nsjee didţuielddtăot,telct utiebtssritsîgsdeonrâerîăeut,asxcggiveiaeoael ec uiesţ, ee arelat v aup u e miăeragenă o au i e uz u r e neaană ădtoă ş n e a ăv i n s u a ţ ala p c nn rapi xp. ă u e r a ca m s e u r d un n u a i n c ă Î aopaileeiirirftâ îceur ncdoţedaeileunnulr. eetec sloim doeu siezlt ştbs,e m m tsd iuieu e n ă mvpdc ac x t ă d c ro i ţ Caufţliliesstţ.npnaarercteâc â,irfrbnepipeapirreeerftîfţccl(ddneucrr-atrrîocesteu âcâcluseelşrc eşlîaltset,aUaţrtstetral,s nmildiiu dadeeiceisdlcgsnorlitlităatt)aediguo cereăm n năşppiităli ioe naşrccnuriierbmed d nigă pttnDmpppulă aieaţecrsfcobgăniscrdlo ă daşrsft ifă da c pieelittpdaaeli n u etutâ ntaaşdnrl d ie ausneusăi elt htiu mp eet ice , a ieă e in i diao ăpu sz u vn encaiăp i a u a u r an n e v e a ş m re i m a l a ni i a s e Aţ piti fes eel.săşua t r hl aun, ea d . e e ar e m n e o m ă a xee a ne e um , ltevrn i reac p ăă sşi ac. uo ac m ia h Drolrsr,eaii-eîmco. utălesnmăzneac pduivp bsv opiu ăei n tcicşo diţ l u ree r u i l gtl t n o eu ed aăe s aan t l e e z f ă ce c a Uoă îpiseeăr. nnunllăftulxu ecec rbeute ost e,szoe r iri a errc ieda a cmi sl uţ Anefţrie(ieiarclbpăii,rirspclietîpăSeee,rţedrciăppcliicâpa şâuîalddiln)eturstfiaăibo,rşnaulcxufăseianriredml e dncutnereiriser xpaarste eţputrsăieml,uiern u. z - a s x ti,neicşaăcopo relcsct aaicp stdc li s e ne eueăd oş zue moui e n şu eăeu v u c au a f mu c a a aes m c ar o c ve , hia n.pi ţ c ml u e r u z ţ p ţ a e ă a u Urutrrclezpluşueautarrtirâgîsî j,îzş c. ncuuleaî ioniitprdolllppe nnş on-iî r aţtsănşnap-miiebt,eas aun iznc lx iet: isă cat ăp lnasest , s s g u te l mce r e r vacudp i a e ei eoua er e r i a u u e ee e ş d g Stereir,mticiclxt oecdexiertfp csacv ar,eete. pdiuaiăfaalr u upcm eso l pruc oea en ab lt a Fopleţdrrt.crilsa-îzzrciănispe,gietisie,lertireriz jr etet epaelnersntranofeuiseseănidnpoă . icaltexiuioroicteişepu.elsşsretnreeepeie,caîu aea r ă iaupdă sievPe i eoişiruvgnăaaa eo ui r np eu e ţsa sa u ni o o e rcs c peS a ei rvor os,at g dr fţrărdn p d o p ş e a up a e ăe m p b c

3.

Forţa dorinţei

Aetts„esi”dercrtisîţgciţrdâaontpăcîdacrpes emoe ul n.n ee năaltie ăuct,acă e casa crardnrio iAiamseupist nciţcăisuniiapon snid og menă lna u cvo clol peeildi. t fn p rPsr e ei c a unra n lraibe eou h i t e aato p me bd n emt s a u e c eb r ă aaă a e , n n Tlefrd”piteret e „ ăiţ ăşftiixe m ţo ă,ant rdoai cepn. n n u, c e r t dpa u e e i a Cldltaruoivd,ecanr nireirriţ,rîurcrridtpssîtprbt ezitietfjnr,oăătaroi dşeldii nlcioliri,eisnnueg aăttaretiţ oentrtătgâuixose nccvcclăfertcjă ctn coeniţcaeicr rai e a eus oeaeo -est. e o e sani bdc l r p anp ea t r oru e ao d s u tn r as ec ivă oe o c r z u sbrm eu u ă ă ţ a u u ăa a o Deşitrcftiîvasrp,ap nscxl euoruecneigpreî rl dne. ssătrso eteuornu ,ter gereoor r rci p m eriu irta uta dnoru, irâ esc uuaa ai l s , u r nn od aţ e Lc,xitibeţaeşîd,edasocş aeelretdrooniidecuroi ntcezrfet dp nii rtan îpre aotdr e îpănev ui baieme lt lroeci. e uen s n nrmn ţ po e , u ea u m Diisîccrprîcrcroâăertrauater,îcâazncrcli aţluedraoţudn,eeornt dn tracîrau cretntoeinpfţb dşfnaftâ p n praeu. ă np iţa mo iu,eme u unnei e unma a tn caac ti td de x ee i e u e c c l v e ei n p ,e c u c u Oîcvseraneidrăleipsr a ntreşdsoeaflpldtăa e pi idietdtăro md r, ef rerurdcer ean m , şe e n u o eu şăe b rţc. c uo c l upsa oeă a l , mu Dreirc,‘frr.Îc nau,irtecrîfrp aixlet oc nrâvricacîraor. ctăiote ţe u daeolnenţo ăte fu a aşsd e er ,ar a ş p ua d lp dc t o ţ e e l ă ei s u Arîlleekîtâp,îaliacâu âlol.ulcruioîbiar,îiocţa.ulcrle îpstroc„u”ole irzti. eţ iad n lte fce dă usaeeşa uua pemjteep o cuice n anşurl cfăerpes mrnrel, nlt nrejtaţlîpmtţmşavilcaaţstmutrlrrb npîttăr a boa ă ară -p sauso t n itil t i pC sea ti eoo a st oce s ă r o e f s ţ C t m e ă aă eaăut o rcsbu ta re ă zm a e t m o a i oe uf ri o ti e f uoe e iuu a r ă ea ţ a a t ri v s ăuf o ă au Arodtoicemieie eţacbaeiian. cfăiee.evefbts apn lFddilrn s t ai riunp ăet een l u t vo nc o a Eae-îptustietllruîbnpăceae. luvoş orlişcnfu-cm irtşmitv nieismuaud,el ă reierî nr vaă vpaoeclatâeas nd ani ă şl xte d r mo ee me r a oa v e b z e up m rdn e u Arsaîcunbsar.psatioîastîcreliţodeaăir. eţtb or î năiaAsipr c e o,teiaceetşe cfăpntaeucţmlrittadinsnnasesencsfir aei, n, msaăeeuiţ e p nrv t,evbre s el ie ăi til iacen t o jp n aau c ă că n t t e c mr e sa ua r cda t a s euaa ă ee u e ue o ă ţ a n n Cesdîc ntâte îcâvrdidfovceiucriîc nrîdsclvcsisimosrntrtip-e,r,vacîsvttcliepevreitrmnteÎlualşislioei esuonrâa d,n toiitceueuşl îrşu dniiraoetşiatilicuăîrizdtsaacă cr,eiuî li,lecatcxejplnleţaţnure ia ev u d u roiţlşrorianenrâv earrcioţaslp. nnemttao ,nre lr d irsutţuaan oseii uvn cr ve u oi v rd c i t psee, rum e o pcear terşiăa eăn r is-n ueu v nadauute. ciria c r g i i nasb md l m l aă dt l i edeue arUpodiş ns ăou im beuimu nnă e ar n u a e r na t t tm l n unome g, tşspa n i ă i n s va ae n o e a dr u u v a şs iu. br n ă t a e a Dfrsaitiaceictuudlrop pariirfttipda,ccpue tasăfli. aotnacosuailpetmîos,csşeeişomcc dtrus rsăltpllr seigvedeămiivuitşvuaeilsd căat e eaeerr săsrz at r uoeuai adids a nă cţeimcatsner e rL tpol lert nonaa âăfţro a u u eăăn i v l.a i n ş i m u e co o ă r d oo u vl t n a a v r r ă v e a Uâarorţeişulrelviîiauifteişior. t ncfăftirivrlifpvit vpilslbinir i dăraneuadeţ unudeae l eţf ecimerr muurl s z av pd tua u lc l uufc s i u dmă ececm t o rs a e ă o e t u e O,sialvufldaietfroslrţîg.ac,pfţnşotecdaoatailc-ilretşîţgslaleisieşri teureietîp,aiăess âupr gioşăanoepreţriuoinistiaelileăierpercjtliţrelgucl-ieieei,uscnl,sir.câdetinca rătl,aiec niite oăimaiesuămeiţpa rareanstdealrgunuăeiăotţn leăcuavfie uecic-ue josnfrd dfet s omvmplra inr f jDs out zasoi oeşuomra nrmmo eeŞ şedi njcu lg ee raş p ţ g ene ipa eal aot anavrc a r ieenn us l ptua l c o ons a r u ag şd d ie o m o c ăi ă t ă uv s n o e ri as rc n da a t e eae l ua ; ueş dţam eeăl r i n j u e a aa e ue e am u rş e me ş ă a uu s ă e . Crretăaeetrtdaiităscteaeîsateirvirâp,ştvrnatsstcîcîaerseroil.vtur,eacz caa. aeeaeădoteo islaeit iţ t ă.ne d dicpast ctloa ă itnscerrslţrliedesienms earsismapardşoeridssnitefrac nlbieiţeşvapienndeedidaopmna îebu m tnmzp făţ efoomm răaee aar ce. ăf il a nş ofieaeuu asţ linp ai ed,av reţrş oscai e cP c v p naa peb , et, uc sEu i săo ur ifc od o ia ie ă, c t nr an a u e ă t m c l eo n c ec u u l e ăt aa ă ă E a a p al i p ee m e e a t mn oa ă e ds a Dooloişaîiurritiitroriuiarltaolis mîsigstauai arinfriai srioţmdvnz,crfoa oi,nuitufccp. rriţdem npăoroaiudes î d cea elrrţ o ec c m p r aanan st e b pse ă p fţnuir ir topueţiţ me ăşr na oop reo ace e e pe . n du eea u ren oi da . E Fe c t do z r a a v u Nâinuraacafro cg ccftnpiecueiţ iiz rtiucuugljtlţri u , noirtts oin n răşe o r d. ă - ap u e nuo u Dticcfrîcuirceormerbict.oebv âăltaeieeăaaţsîdieDaîs rilfţdrnbrpeiue îdf îd.Îssîşlrreăaropdoiijne oareăelccdşretilmlaiuDî oa nrt,rdnssseev ed.oein şiausic,lăcdsniirnl nibncercc,jtlţriueao.a rdăaţnsr,aeusroezpi rd gr eedaotu, irxieni,srd fâtnrnliruidcee eăo c- eccăăueiţt apsir nr i ă ez ăeit ad ăe n ăm z ebonuae l gnă iţoes pe atneasarlciţ mă fă c omtcgit,apiriţg aoăa a s sv p iă hr leavt oinepaiC a ao ăhs ne t p ea ţ u aţ daus nuas ăt t v , r e ee n i a e r a ăr en b e asutnr i,a lă a m a eauud, r osc t p eăa n n ăua i f a adp r ear ue a f vnn co c dleroepacaircdoiruelirtaueftdrarlji. oofţrinrivisraijrtignsşudilrcoşnec rfsoiţtaciţnfceneuistavftaaiţisss iosapeatşelruf duapeeerrlplae sadr j ,e opsec eedlen ii o ăănuu i a nt as e e u n ce d e o ar ao o Mdierttcpprlrţinupmîcpfro:„ieradig e” uiiivacetelpivsţerratncişţri Csoli,eua. ţitnuoexroiă.xoie ertac naaln lisevaeeo işti iă d av d apcsî mce a m eă sv v ee iţ paa rn chia s ui ă te ă e n ăt m a p N br o e gu f e a a Tsţăs,uo,ttslmsdsreiaftcc.Îatiscştftao ânattiţu ânatftiliîticcieiotmşaiâdtaîalmet âloaţuiuornî emacoiţuăeanîp,iaiescee czăvscm eib aar eibarlu rAuprruurn cd lsoiie urls îăpeu riămaerlceter,eecdrlueuitnsreioieerS nctîoaii nctteu n.eresaoîsiocnati nielţvpnrisrlşerifiein be,eărnouia nieax ftux eefn euia eă ălş eă omesdoplnid eo tai,n peimfrpcm und neanctu l hcc oat tbm l er s nv ă sc r gt vil n a sr e rdă p o şr ra ei e i ccu n ăţ eta cu ic k t h m ho e l ndu t at a s e . t a o md e ne n e e a a n . a m om m ă r m ă u u be u , ă t ă Oe aîctsuieeîsrtciitlir-oeăeieeăii. cnriăcnsnriprropvdiodctuo uase,a t,naeştiărzsl eşs z eepd aue t irni,gct sic l şdsă eebunţfsnn ev e ec pr u o e ao r e a t e ă Davlidfroeescrre: et îăsicoriscetulxu crnforăiiţtspmţ ie aat ţner ri ăr ,n ţ re eenăete p o a , aaoc u e d s ui Ssfţeatut-sâudid2cegp ssâuaruecupeceeât,e-clraţould eecăsripcnăiee5etlierî pcnăătpfţeprtppfih rpaiecdde aooceu r mi atrmnt rii,eoaitmi io er reri iţ otl isciaan o dcncsnin iea dms.atiio ruz icstmrsreu aezmu ius rui ue e i mr sr v n d a ic it niţ i: u nvăp c il c 3 , n o ccpt u isd n en i or u ua0 sd n m e d P p z o es ,eanp ua n su ae „ rsiirtioÎcâcarsş âeirîni,srs fâg mrdrs-eri,isr.h tî midîari ”SDcdaşuciţmtrs îţgişişeinsieÎceleptu Vurose e nzeefir n,anoveîr nî oioeuuiăăsco nosena .a oaviiriaiaieltieanedcimătdniaaiăis e-uszn didais mi e ean neizşirenpA dfa itm u rsimitca lsşaoerăsm,oăelşmb ai pd. p uaăă r ş n eu ă aţ mai bp uiu ă u r l ă dcc intvcom fru ns „ eă smpl u.u lr irooulfl. ta eieă z u c c. v m h rV e nehăm ăst e c e segpec f Vmepe rnb neare e i p n e ă mu o gb r l s a r ăm n c ăâ nu e te e ă ap imu ins ăe r ă n ă ea t a h c dircmtvviocîca ”işeLcriaacrritledcrrtileoţmaoivba saăeltieeşfţaeb .ap îebleiocts,ooutmieetifrrioăr. iaCllsşoovi nin Şa. ntunrueuarlcercvacţiţ oiet p aeusd ro lu aa peuiţapd iţaasoieoniţnă ăp ce rl u m mau ed ar rnae t lip eenfm r iţ f z n m ir es nc aee caăuu i ş o , ti t n o d m c n r d a d t e e n ă Zlumileîciltegteleriîicvtcitgm iiaiocs neaî recriaşoşlaihic. naecum, ida ş aieeeă lcnmd ao nşaut se rnş nnuc ră j elc tm- r r mn z u ute e as e su enssi t, u cl e Pdîătiîăditşttcer eenrbnăteicaria tpăcaec,aoiaulct m e zeta su i ir pu ltrufl eu. a r i bu l ne a Dsietâtcleîăîtputcr,rngccsiţ. ucnsmev frnăcuoe-teşari polm eisnartselasiihmra ăs a ,nau -uvd ănărua c hir u ş oru u uriăe ea c ş a i u ăr s sai s ar ă sl p ăc e a Ailepuoaif îtsfec,vnosdiuoilezlîcâsvfrie pccesztuin,anoâsicet.npasn tfibnft ouătoţvs idtea dcr pLipsă, ăzăo ics pfiaă nid uni eauşt ei iu. uuaa r e rco b iţ p et ef i l cr e l s. e s m hpu vr a nc aP b u d ap e a r ue ăn Aplnelxuîcuâuvîdttrrţtodcstetrîtpitu âfţeiţ.otietxidţ,sîcâttoffrtîtpsiiuiţIiaxuftdâl8râ,oeăiirâi1ni muuroh n, ro eaa unălt ca mbr i n duce ri t ăăunlnr n. acvu al acm aăz uoccotic or de rcăpniţpuace ieeă ăprittbfuresel orsmmiţap ţlerec6 ăr dietueo ă(po crreovaşnta nisntoţeilriueidr,ncris niisTreteileian taiţioăiupşeincesee no nprnxlpn5u) .icut eţ i ie l r p fs d, puo o e x c a aţ p f del ua ix si aa i sşuţ da Pes m n e aoc er dn c ă a p ă c r e n a e r tţ e p a erc ui. n , : g ds u o o e h m ee a n e n d a i ae r lr e m Dsrpifttrio,pcaaieeeu nîpîfţettufrxue,esniitîp,ploruPlbfaataesccru ateoeăaoesitstftxltâ nonmădieliucotâ lşnoerirxşuuişis noe lee. cccac nzauî npce, d ia aiedeeiumc di iaozlec.p iseseuisî iaa ăeueacut nnşouţs c aors rniăr n cstaahiteeturfv npm şx t u p ep eaa iei e f ăf e r aţ f ă sa e c i e . au ţ şa r sată c nd P ş m ă e ee mre ap n ut ra ealrtrăz ,nie npl a iu m ă l o u Dîscbce,lslisşipius, âuctzlsrorep anttiarspccielxliet niscăiarieră c uretceunpuţuig denxsiţ n. ă şeeiuăuri te dr roauacp s e ue ai iţ m ra l nevd e e e sţ p p e p ee cun o m r c ux t ar u e au r pe c Atrenlieorraxăvpîfcfro eeutspceăi,că uori cscoifoonaieţas nţed splş t eaotpd u nţiţ aeiu seur r ă u n t ob, dră ne ăn i a. ed o a m e n e ea n Priptclcdreîpceitexrpesseeissfroîooîoiaîoo rxlreeăeae oţixăerăolrteatuleţrinip,neţş rm n eeia rea ta r la sgnmreaa cie ise ce ieednppdmi edtiaroriţclbfooiţ rz rtiinim e c,căns r uc ueune,eeăsd e c et c nut i i nt m rao d oc n ţ u n i u ad v a oa a a ă e ţ a d . Dtceţupeitdarcixţdlnîcte;îmzrritiraarîadsdstarotueecnlit. aurenadraiîarelesinacnraielreteuntoeecrtiţriristmetiş rllexetăitntu rzreaudud aclxeedlo iersîpărfa,eăr îaai eap pra-ăneeiec ip ns jitaeeleiti niţ nienzdbn nron z sr oe, o, ae e r uu o ucbum cn lauoiţ erg m ă u t i aad n unsa ne ter ţ u m aa nee n a a t oe ei m p t es aoi e ă . e an m e f , P s r ă

D âvotueuiăcsîdsvz p„clt”,etisodlxuircreia. a noăisnsţeeeeăaî o u pcuroărmcteieit cr trr,bdlănanieeşnia c nreoeaş,oaşn ă ăiţrepttnas pco z a tăăcp ecardm n en ăe rp ă lam ţ rep lr alrn v e e de uă t n e f m ă mr ,a mu n u u v ie h e n n b ăn i n s m oa ă Plsaliasdaţrrll,sîaroeîăesţriirpecîtnnlşutăieălalecrru înzîţgiccpsăordrtuiutintpnvntetşbîasatţc riau,ăaenluoă fliţrinnaţeăofţus ncăăns.nadsleotinic năaratnmanisnm.xţeauoa.ru eăhiiş nr edăpuoac o dt rmnpotl.u -rolitut vjăvstee cs lăeetsuti ia ăsuar ncna A cziiţ g icacuviecteestnoap ti,năpşaip rotăşsăCsgensvre iu ecraret, prorebfnve î ăî tua insfciu pcnc buo n o s iţr eirti r run uă u fn ruăai bu n ef oa ănngtbauaEa ţ dee t eoa ai i r ărş f n f nu n uSă pse l oen r a ,b a ae e ou ne ăl tl i nc e m o o e a ău a i n e s eesa at un ă me s e , ee e a p u n c en n t a t i e c ac s u se frrezcuasniscsrşiiscsemusipviîasşr,ut,a. ă îlieirllrndnteiueţisnenlarplnbu păiticmre nnt.aă tceărăpdpji.stciuna omanpaăd ă oDtarurtuf r oactuemru l,a rău nr u t o c ăpvobeideuee, elooun net e rdn a a e cuăsu ni nAd ti dt a non pm a u a e n o a e ur n ăs c u t ă , u ţ e Dtlrorltcouertpttol,ctaeaăşlonvttulntflestctapnţirrsiipnrdrcd(îvr aoţrienrilii-prleueofrdfxăirsăaprrules.cretioeicdscâlajtsirpnt) cjreiţ gţgşuuor vstpldeptsscatufaăAurrtttcece ăgohr ă. ăuinai anicueirotoreutcnteepul d eeetpeere aeae ă uo e u n m alen ns uă a t s ăl f a o c fdafes aadmmeue orofr ăie nss moas d nuao ţ a ml m f e a n us e ou t uo n ă au e o u a a o u r t Di,ee âlcrbrrlafropoottep ecdş nutucalţriebstpo. c da ăleisgjto iţnţeaală ii iiă a, euuentaărse ,l m crăeoi er i n ct z n a e r d,uneă n ţi e m p u ăc um Plnr nirlg âiiotisul„crsictăidşr.oariucarişcteuăsi,î lcrteâettcsstoiuerpeirţaifteeşn”Creouirtgni,epîă ecă d,iol nnreirr Avdpt,leitiTrlclmţapirTstiue nlon nşsă.olşrmltirşevumriri .iedaisieâusela tpti uf ia dauet: uăospfrpaeuvi cectotiidrln ops giarnTidldeţpieşlueao n vlteoz ddsnr m l ug tef ă eveo ou e poocieeen ăm r eei teb e s tese edtm ur e-n l g u iurgârrc rs ăm melănăntgoenuco cel niă uă louăaer ia,n orsluca s eăăe r irr te o o e c n e u ums c n f m rb o ann j e o urnu . şte u u oe i p api v o f or ş eu a u z o d l a l c m iu s e b e em n n ăb o , a.lxiai,rrtărâusdiieţptursafriniteees ăîc nepruti frr eFţlecaocgnîoeţdiieppdeăt.eb,m tsnrâpaină lie cuooaera dntx rr rrli ieiboseubbî rş u dialeţ o. s lnxede r ţ e seiuăăuţăP omnc creăî t ea g at ec at uad ăp ae i pl sn a t r d pis i i r pm mnşalmre e hc in o a n i e to esc n săl nă z ţ uă o Duetţfti, îceoauptradtsipsisipsreiri,ieuăşcpnrrrbtsia îciurbe, îltesţa. ebsaplnisiipnteeaorcmoiailăăilztstştiîer-miauiţbnţlneiursnreblct siseia aetsaoor.rsru .rcnaotixocden n,itdecrpu oeişlcnăăru u g ăeu up r r cD pr ud ratr l npiă eue eaen duăge ecteu iredelc peăaim cauTstţede ieprse pro,nsr n nesnl uism u a u , bţ so e et p ucac n e a nopsn d i o ie na le t n ă l i m an l uo ţ r e nt , aa a e ae a a gna a c a t ă Droevvturataşu:ueiri,tisgorşl îc îlttceeăprirţia aţrinilamcetiaicralzcujăustvns ătantituţpin. o inrai lă tt ieitcm ieeălspfap uca ufi s u tifeiţetăiaoimmarxocreucois enredsţrlieo tl r d,g f tpian p ar la apue e e ăă uşp r to ei s;ev n e ec nbn l a ă o un , e a ă a s sr e ăn i ă ţ ap z om ă e Avsubtufrodiiru âp,rjfrfătisecssieuîcloidăâemtuptlsăîa,tarirtelaţipacned,reeşte. ctillăcoiaoriemt nrcăil,lgoipr-ittsî lsnuşpt npralsr,ennscucemietuceaşecgzliom tieănlvlteţiţvlăă ua ăaţpoen nc oslab ţrt.ceiies; czirxlsaln liedfxtfrervpu vt boa dd n n e , aăet al ţ pr rr aăef eo tnaţ dsa , ula ţ ne ăc itaairn ăa,ieu tie sua fauşm rt-uă ieDtu tt eoeioerotiruelun o es fd a ap,m n s ip n n ţ i a e n a ur c ă c ne c m c a tae ai n a u s | e as c o n ţ u d eu a s a e f e up a ăe ă p o u e Îceîfrpr,enileîp neacelircia nrrnţrievş,irinu dbişafoioţn e ooşntţb rl ,midsiăe d ert ici i irâ mlur tsu a lpem ş m rb v oe . cdo e n ip ă tm c a a t o Lncitţeajt,baiifroe-şîstrlrciţc. aureănruplcţriniuutroaiu eenzuoelzapş şuacl fl ceiajgtiseoiţtarnacllpo , nnsărăndru iu tat uiaoăa i nua r oet e c n u c e ee ă e Matliis--neprcl-pcptrieVcrippfrrlsîctecâmoeltisaisoi.oitaaetr âuiitîsaoâimariCifrvnltmtpeşoeun, mpztsiiedsUrto uld eeetcretf ud ipţlaeănserdtmoza dşr tp dilrmap mo atungvuc a oeioaeidaită.eacteei„raileăţoănac ta.rmremăzpişiurdrgnirănrsgnaiimalooicepnîdtiirceâte nm edmacnunm uc ralue uu eF te es d V lăuca l n e, ea e. iţ tr i a mu d r el t l eeădleiseer : ae ntoc i ns rel sbsit elaromfce rs aă rcşpl c aea e i la av a t r d, u c ar ă x ueoe ne ee ru fe v e tpo o u ic ă rbteevt n n b u i ţi uu n o ţ ă l v ma aa c a es dea e t u sne şe n n v u u t ă dae - i b u mn r avfrsanm” cfoeaăăa . er ieit iu e raerplşstil sizcr brr ăz u t a e aă e a Ar,uuotbeii,irervraşoicau ecuţuic iracşineipsmlriee cecctoi,utlcacergeieueltc siuoşftein i cueavţcean tţ n raezhd om rmz i. e n m p amr lu cc x i dr ne d e a t Rbm,bfuaiicdtrşcbffttb,rurţe îasirtislslclieîddtăfcaris âiz eeeiptuirrxlhcgie,uieccfăi.en ngpobufte,onlisluatftlă no gaanismrerăeptiscuiăleiaăteuuepuur onsteeur ăr uămeetec ialntreeuu rsda ircprăund i upc o ă li a, rte o ţ s lu er p nt al s e i e l at e . ldaorăăe an ă ă aueCb nop mu a afuoa rm u z tă a u e e ă ue l c c e eo ca : e e u u eu Dtissuteâisxiraoslclsdcaieutscnîlotirnnicrc. eaăess rael,cră.earlrep,csedevu,uiăde arerceă şuroeizsnpelrţaeaăo raănuea sestnd pccfzuUuooid pccr aasmss m p r a v e cn irp eanu csuima ebeecv ri ea c iveş o r oui i jh pnpt n eu e e euu u an e ţ a , ăne a Eartîde plplrnerîttşt xlnsnt,î ri,rieipenpf. e tie r nceaero r il c rn p n zci t ru ri eu e ipauăc es ieo a a a ce ue ţa s o Ariuînzuilssin âişrt.lnutâtetîcâuirepeduteţe.cxinds rtnns nsfleţe-eciţşlocierîv rt ees intaiteug deinen s octr arlocim r dlcş ă rtârldpşoafţuine s cxn,nuxtcidsie nixeeăp d,n tnaielse,pipiteeuex stâăo ătepinizaiircşvtnâă scu c,e, pe tn tpacta c mldl lsednAc po i . a ă o talplo laa . ei t an s t ţ n cnnenb eeesi u , o o ev auut i edvâ U u u t rd c et cf ee , c m i m r cp b i e nsţ i e Et hş e c a ee n m d n r uv te e o ai tă e a v a Uiitâdiţ, tiemtifttieu nseiura. nţ, teicâşpapeşprâcculrar era rr d gocd,ş dectiăt le se r nf ucu ude c x p ire eao uaoe e a vt, e i sţ as c eă c i ao a Uirăeu,slraepîcrîsuiiiao r.cetepp âcâu,aoeşroîi îfâgr,iti,aaac,rpdieîfade ecdunmvar ri i,tţr iur Ainrica ă dicuiţ dlţiţ v r ecsneerueosş i,aă clarlxuiţaaztineneumt eetevlittpn ncl jtlriaairiş n năteerrdzrrtennlte. n uee işeţu e nmm smfrt u i i ia n c pc r vsa, i, p r o ci aie d a şlh tnsae, hm v ţ m tă s oa o ă eem l â eurnefee a srţ jt, uăesr i nrs n oepon ud i c udă d, , ă l uc epap s n a r t a e at i eoapă ăs eă aa a Acnl tslse-irrlpgnieapu. bicş eedăzfor âursirlfr aat eiei ioo rafsdo itvocâ tpsţeări dotlem ua d np sl , eeetţ n e it s ă p d e u f e c e Etciesv,ăitprcîiaîvlirzstrfurfăar. laidtsblşaaeşpnşătieai,ăzrv vuaaiirieăa lăecşrşăzata an ata mşa e l ein, itf iud f ăceă dns d şauăa v, e a a a u a u o f ă da l eele dt t ă i ce ă ăă e t ă Ateelrtţlrlceiel,îfceiărrrfruorsfit,uaii,uc-olntie,ţins uuvc eeler nţdeodmpcucnicarivuafirusa tcrldaiietddeuptilvtionzitaraiţrsoşrfernipot n vnă faas nrţ omoţfen oft n i ţo r icc. ieai r e ia i ol e ade e r e e ns. cna p ca ul epe nrri es e i aDeuc n d m r ai o es u e t t a e a Î tprpcfruetetlîcâ,ltieiidtrgnlistşţdiţşrm niustemprn n tăxlera dăcixieiiea molond ts a eene ueuerrepg lieaa oe ,f ur ca uezr s dee be agaa r c o â sfec p irn et rr n e dţ c e un r er e m a e n e a vt. i ii c ă Î nzurjâdiglnplt.Îarututăţlrsîsâipalişfliccecriţa niictict nnrseeenspibiseetn nepeîoauciţat cneo uugc cuirisp,c ă rr ruinouvpicie ura ap l la eeeăr co t eftou ssialh. nep de i e t c ednn p acp rm a z ab e nej ee nu ă e r ee too u ăă gn ea m c ăi nă n Acoceipzeai bieteelri-erd ap a oido itst lxersăţ ua r p fţr. ne c uo ie ei rţ n Lcrcăpcutuiaaeuiditiniitălţscstîcîsluţeeaierîdnlrtaiia aharirtrclbftttiaiseteşzfţeiani nnltăaeîitdeneooraţt net i etneecurăs şioav,as fuomnaa oşpu î eeţnaeriseidteeratcedaăe ăudanşp miţ,ejg. iai dneieăn nbf i cn od z e rd e rs ntenn s z c a s oo t u u si r o il nue eeu a z a a p e a ng g u n u c Ptesibsieprieu,ptanin nneriscaril eigtctuezrp taao easo u eu oa r cp ăţ uu edou s r np e nem ui a rvm nb u. Aciţuădeirpdueâiloltaîasnidapn,rtitsiaiecţmdia ăoartaxldabn naieen,iţeueţ âaefiăcdaourtv ltienrcereoaois dmd llmtiim ăaendutlirniee uşppti r irueg mcv talienm cpaudtelaeţ r rn ti ăoc n aă our ăuani ua năoiel,du. dt e aăi t , o l t ţ et ar e a a b s co ai ă p r ă u it m m at esa a t t e s p Ctîă tsipepâncteeelddabcclţ,fdrcâttrimdirieşs n no ăeţlvmtăesteenat ist,p im iaenvpltaă ieecă sdrdă n,şscnriemltuueiseţ şosţueronip n h eaiţ eaerrx ui , eeuedl gşnmebrlt. u t zi a aunui gî răan ne ăăă iăşu r e râ ca a a c rneac ă e e i oaa e s ă mp ţ a o fe n ţ p a d

CAPITOLUL II

Ajutorul

Educarea capacităţilor oculte necesită o anumită evoluţie morală

care

6. Autocunoaşterea şi eliberarea. Educarea voinţei. Armonia
Drrplretîsulctipsuitnrţ„editţtuvţiaişic.aoerîslu.iehâ îcstdrăâliăîcssîă-cirltili.lamrtf . aoe,tda rmiertreeild i răiăăeoefi vao upn t ăspp tseuă uibeeădozcc” eptli iecucrrvopcnvaConri-scmirţVdpnltăC-o tnerea n,nntpncrnunrocao ui u o i ă md aoi es Svfnr uodc t eaur ăule us eş tăl rm cibr sţmef, netenteaaoe cţ r!dăi ap- erla fucnă scumuume nou uveleă pl c s sou a r cp i aţăa ma acă se s a ro u a ne : ea m n o ee a a ub e ăc r oe Eaeoe au ba ă ă Vpeaă,ioâssiămiăâeiţîtere îfesîaîeitplşl,r-şşîag! nocoţm ălin rie tşinhd inrn vsăăitp co ior,livfrh ttutlăiţ niimicefcnuaitnlţaaooirtnsiă meoăr edşup es naa nmn o it iraeie eld ae ie t munmn t ea p e ur mev an ia na g et a me a aua e t p ă ce c v e p ă p Orîald?tnzc aăn,ieScan eii o t aăvi? ra pnăeiu nt i aputm u pm ă s u o a Attterşeieopauvusîcâsoelrtrlriiao. rrpidiamaridnebtln t-ţeceergg fienf.anruui î ls,f ăidaipmld isr aaraătoe n ţa ţvcipoieiă t n ăD dupv i i e i at nad uc i al rn şr a bcă t e pu pnn m a i n Aşctu,îtiamiio mAd oiebu. ueleb rgtiuln cit.oer nmaas p- sla - n nm ro u m, a v t uă ă e a lm Atavr esiete cegia aeno si a . at tm a Atiaoîţvtauitii îvpdfliadr daeldiaceisrşnieeemv. emiă aness igtalcgii v gg ret ăg nrvuien ă id ău dă ,nn n t ai m r nn ar u ui ao a t n b at a Ndcâcptisiuecîţioaosleîtgt,îtluCtirtbştisrpaărdnlraţa uer nebomtr vruc-onaenăjeeaăiioeăljlct,enţticliil. ttet ecudaa re,rrţs rlp rtclelicteclbeuiăaciplve ela nreairlu prei ş eu eucf z l vr ur elcenne m a . p d ă i a uas u uet io p eu ăeăN i ăeef t a r greaai eci siav uias p r i e m vo e . m de t b Ueatrioofre,ulăiţv,aiaarnjidas nagonptplnaaiiălarrbueerie iopieegaec iaipzdlftefmn,em v eaddonaibubrţomaişmi r in lăaă m i l a e,ou sin vm i ă lu sşn s iă d i. d ia ă e v nt t m u p dn e u n AtglirrcatelpiăişăUîserteeggjt,blteîpaetirtrilsi. ee,plmnentldre ofbmnna isei oidăsicăc csiuţeiîueiepiei.clntoieajeuuuurmtid,epua soaienc t diesln ţ inralrlerepg tp ecepi aml t i mt c d h u dt c i sa an t să a na fei, i eceaa o ăn r mr nu e e e c ău da r v f m a e aă Petiîperrissslîteoăaoielţirlp,îlţdmrîtcneare îcsiţbîm admzenauncgţeetşnreioniuaian âuî şă, năiiş o tar ieoaăpft usdlnnalar ă-dipş u dnmc ennnc m dlaaee ăe p r ug a ueră e n sa es i r id evmr lu ntf aspu c netai n - ăr pee il. e ăt o, ş , dar ue e nem s ca et ra o n ă d ae a p f nr uă mm ă v m e d Atăminţiselieirîfoicrleiţtecicttâteiîţsaorclese,prre;aerd,icileitiţeee eaea,rliui,cţp naiio,vrşus g eeteeăbişuşnndtapu şedm cptnşulpp-ne amoleplroa dtndita.leălepeiuerţsmdriinaeip aiermma r vnsauăp r lmn rş t trt mvetiltnednmr smeas icr i ruai t se e ejraiPstp ee ai i făăc naa. ăs da he z enn i e ş omeeer , rr aon e d rd t uu n t o ag a n aoa, dăpea u l e g ga e t So îăî îvlrrelciţirabsăictcaiitlîmlrţ usnă npupsl,ictisjstjplfţpe icioi fttefrn eiatămeulerlei ieunu v er o i n r rct ăcmă s l se lus ş l m eu seueorrna jlit i. lu a ş p ao a a ne r op n un r d u u r e p e Lopizsîmzriae tfrtisiîmuneruuelrsoresrîvlp mtare aanla opg arluntemou,nii nrs uselotnrtci,icv âotuun,eftomisrdpliretoăete arăe o u td er s ss t reo dr asl i c eăs i, jiermc aee ăelsu ăergmub lu nu,u tal c nt per ib zae l ef ş . a c e ao e ce c ut guc p u t r ă a o u a ă Dozfresbtiietîste,oooecena drştâsuttrafttreo î îplc„dt” a rcstdeurvoeeicfcldtlecetâteiie neirocuecernmă ar . rî iaon amlenăe amă slă pd dleend nt ăe e ,neeet tiao ms eep. ăm u s b c,ăoapa rp v c,tarăieeu ncumdr g tcr căds i t ăr ă e e r e a av udiD e u aea p ţ i a p n xm ra s ă n n r - pu i e e a a Dlîaatâdţ,accsrovsp îdiţisîlafâgaşciirtiiiîtietiast. a,naa teivcretceoaenem vîr nedactuarmcpts ci r ra aausiaplţlsr ouc n ecmaer noscăb ă m s tutoseiere mp u tm c aj beneu nli e u t an o u c cs u aa uu i il h n u c ă a s pta.me ener a enI f p giueă i steo n rn ao un c ea n e cn Î prâufd„ll”.Îgli nzmaactisemrinnlcărl.pzdias nrl niem c neu gcarrineeieşrfoîvlăuaIiteopjn m răl o a raa s.eetmaiz e etic tetiţ sc ie daoa hsâeemaeapoioa rfpb lisrşrşiii. se ln u e a ceual n sz ear c nn r e irtedsdi l v u ruo aeeue l ă pm a ăe l e o o D,stotităentmrmşiădtseeccfăepnasrţ.sieunucîtzăruc nndti pţ nsmăiiurstăăeros icettuetmaundou ipueiaatitîrăiaaptb,aevvaicn âţdnptfnriusmrieted. ăevsro -ueiisati aer rec at urfeEcsărur - s,m aod au ăsmm ed an iă ăanu ră n ba c pe cos oraucu ucad o m voi sămn or sia e t as p m u r aut m a ap a l, t u ţa i ă n nt a o Dăîcînnfre„ e”sieioitsăaăiedoeâaieedub atlcă otets aţ ad besicbocerpnod,enii ceenniuov m uiuiue.auzrm ăainv in. ăv r del i bşşsuenţ,eui dmnu nă , ae n, nănsdalin u a il o us sjai s , s e p t i tţ z ăt c p ş Şăs e dţ a e m u c p a Cpesujăa„up ” e ldnlţpt,ic bde. lmrscietn no a a,puds ăi m u a et ţ ct ee ma s i im nae iz e ă Durtvirselepe teeteuăli tnbteiftt eoselfău!aoa d-almncâsdvşlş pluaşcla iste muova ueirtse anpsăulDacâ ubaetş t ouşe! c ae n c ev tm lar m e r -ui od ce lat diţu el-pu ă e m d nă d a n m o d a Pnv,bnisnctiăşaril n îs isăâeărtelia. eeetuemgbtiri-gtc tanlreo lurvsăa u ie t ua t i r e ăv euoăm r o f Pobaodiairîrtţeciudîc îcperseeantodtisrlsţaicaţcîatlreteaorn,srpi,ucrtiîbvrr nniămlreio eiatc c t eeace;spiuzesrueo,aeo,r plofe duuteioiedap r lţo eiusipellll nr,ce îiue nlrisedia,eoentueatiştrsianrebr,derfiosttergpdenţal. ur ănţ c s ev c sm b et oma i i uăt a au h r u a u l l r tebtăao iars nl urs n m caner c nm tnnean scsşncăr ei tnui r c c gpa e u t cuanennăiirlpeă-a c e aei c escmoaltăfă ae e aa ţ u p u nr n o e miă m sd eu e r ad ua a e a o a e o Nvdcnrtad tircstăeţriibioăădlreoâunipt uoeeiasire fedştiviec,nţaodpb noitra vrssmmc aeieriozeb,nzocţ dam meacnj eipeeue ar uv nduuăe i n st e. r brt l,ep â l, pbn laşoidz t i -cesă sm a o e oa uii mi ev eain ă a s n n, n t ,nse c n a o n Pceuldeetotepnietfeassdaautacdtăi--nîaeeiţeeud-ţeţfrrl,eăţr. nşinaeat,ş,oeesscaeeeb,bsă-iteiddendj,ivbaoniţsfceu eenleaijoietăctaltein.icntelliiecpcsjo,aea itmmaperivoansiiă ta cd v ncidnpestpac aonetăepcd, nilun aac oetees ui sc ds erut e Şt t a sam adm us idnve ula n rt o l n cn ar oa ăa i emaiă a ăiă ecnoehă la r am ouo ane u ă c ps e m ţ d a rd o m m am a s Dnă îvcpuierlteueuăăbteăv,vigrplsioba câ îisceîtţen,irestîp,rtneulsiă eehs igtavne.seccldts,şsasoectemeitât t eennirrmstsmreusniăn curănsiăonzDsse eaeiernevigeeaiău iisănat,aiiuirtanvltdmsasă tol a ,no ăănţc t ger isita păe c nnersn ceş em u un c n i uanur n m tt a bn , cu on c z n u a e an a eă b err eoliae, tszslc,ee tst raiuctee oeiănied. nu na ep rand dv a g e i p eă po p s ev m ţ a b Urrsusnîpallteîptcelăo e pzbfă ouan o incll clerăuccmtiEatmrţnea n oniăi tnva taatc u ee v b v r c er a i . pt i ue icg te mr r uă r et r . aa a ua a Uşuvşu„ucîccîcseicseltfrietiaepşrii,şaulltesniei,optrirti Înzoercntela,rditirscieţîadţaa âe, teduot e atiţ-s v,nl emsnaunuicecă cmardelauaarea iutpesăaea nş fatalsiion d lsimle clîinoiinErae nlăzecu.iobbllxtiiimiliioeausţnrciftnllnnicprpomortct îavăpş n,eilulC tjicâdieau n dă p e t t ăuellŞtcrc ăcatcecdaioşlerăă u cn muul. pe neiai tărnn o ithnb uo c t a : u u , o o c eă ct r ă no pm ţaeo o. aăsn sc o n u b ncm n ps ! i ăn e a u ud dd aălo iuhrăm cgnem cc gr nsi uedO i eaul n ăv , ia s pc ea a b uo u e n i m e ş n m ăo m a s n u t nr e m u a d aa? c t e m Dt trcitpodiîcâzsaaereuatdi rivmuraprţpnelrlba(îaveh t-lid îc.Îprnrsnt ”Didulscnîcnţleşav,roletas eo saarce,n tiiăieiuabvrdatâzrsliznpittsntcu.iatll năş)o sinuensuaup .ereleeeu aee.ieuţpipmis că ăneoo lcuul2d i,n-ta uătlsaraullolacăc fdir t oe nt l,i meou zecd tsa zioaieouneţa,e ih eteesb nmtpeniră eăagre,ecadOuo aib ă elb p ul abiir oauaerinlvsnciaaruim arâ dacni m u auc nadar dn. aie iuş ăo sl e ui re arâ m u e ieac b o l nmui b-dntpcns m e bmec u M umn , neuc t r c nm a evăcă iun c a unC t a eou mh s o a h mm ăăă o n u ă şm ă n so av e dn s ă ezte. lepa bas irtd ec et re a TsidăcţtirîaeeuşafcliaissnculÎctreltţtssîd eselcln ndep narsţrăuna a ruiablnl. riărg,eirc itox,riî itiăofrtl,sţlole.ncozovsno bepapo nrr e neroaeesl z irtb te ii uaucu ei c c ei eer ad ocauu e e t u e cţ u e a e uc n e nau e r ei m f o nm r o a m NsirclicpcriirrţCîvuăcieîvrolrâda,iigirîft, âş Grrset0illiei uădjdreşlcoienecrrrdnebo terr-vilaapniî e-aup0cdţ e puneţ o l i r rosea oa ee s l reemau aeba dsţetv n t,c răannu metjsnclr tineuzjăiro r.n enea, igsi gpşăe p ănriţbneai c. b er ud no e ppn i c ua a c a i-deto a u aa i o l m co e ş ă n aa a 6 a Uuoîpuofţplioaapealcisip,tştţurile ncamlraiiodllcoa,sroţăonnău mei otmlc liceasiuaelc tişatn chn ron a - -sema z t cndd ime tmearuoat enj nuuiaiu. ăm i i a e t , efu aă o s m n vl l i a a d ad ş ec p n ă Dâaîprdrciţrtloo-it. e nlllmieeaaavo măuiăzaisltn u del poer i c ecval r ă c c ioo c atan o c t t ăa aă

Ctectcrîttioliedztmitteleiteifeiel,edertaoîca.bţiteeppscttetleilr âdiee netluiteăleiseoreonadiden,cî rnfeţSniildltcserierrao dtss osmmuiuisiadlnd mieponl azuenvebeănp s. s eto p lesa ur tbai ă nans i e epnn imiăs mut itvagaad ofcdp p idrul icitve me ră ifa ecia rdrie p u r d z cnpmsemeţuo c dt e at ăr e e r l a c m eu o a uu l c nn veduie m uo o l a am n i e p nr Aajccx,ellerttelîbgfntăăiliira bcipercfoaaaaor,idmicrcsl uelăcp-spădmaadrrş tc zs luier şal,u lvvtev,eho lemd a to uc ne cu eau dot t e epm ă aa u m t ao e e i s . o r p n i Î ccişaaeae,edcc îdteieăn nepftuca,uptatăsngitstilt avudsmpeu ednrră et ltuelxnmo laot v. repemer on unee e e, etm nn nc o e m d ee r m um n l us u ă a Dţăspfatnaţlrodeiep nirbuugrr,tlso. etitiulctisiiutioaasn rl dacpmiuuflir sfoţăruuln,e,cit,î iu ţ,uinuntno gmi ă edă r nbnrâ a l at au t irusce lens d ăm m gruau mts u rna că eu , u ă cs o m t s is r eo aa . e e Pu Niecseefl.uiccafatţe.azitcriipeitsluaeeşti,etcşcitcsşv udulaţalisirntiuinmesoţcidteiaîlillsenrnţipatletiă paodnsţuaiatsi ufamşbapntvtteveicitnăea m f u ţ m ludDsea l i h zan t t aza eo t geM ăd upccărft ataă n reasx ae r l . tf cartiăshurmanuena c ic n ,iefziui aeluteţ d a r em n o u ăm o v t ă ă aa e Ccatitcs,earaeciţ,itâ îfâgtlaeiftid erioieltăd,dteaae nn nstoere ip cnaiacfuşai p dr etălşuu catt elusăudpl u t iaese ol ttc cv uţ mmpte ă nea ăă n aoarlp eb ee foso s a . Pidoiăluecaxiî îtialaurisneeciiaacu neuen soscee naco .onaide leşts eccdţaelcasiţn ăriăilinăuvmcp-ial u mu drta f g aon l r t n r nar eeat ei rs g t eej a nro. tcuvt, t nec rtaaU ăroiafe idu e a ăă n n ns ot r ms m u Fsăt,ă. mlcuu utpiidr aorăte u nă teel n l o e a Drrrlnoăelcutşi,uielr,onea ecţoetlaăoleiitsinedooel caetcobţesnaazarcm. iu lcstsduinemtzudl eeoei ai adă aioăn rc df uă t n c d b asa a t n m m s uto o o m d nieeăricrzm.bcndoimnlmrţa Itiţdsreşipsttnpsfletrîpîeăvfrrt. eaa,sleiăetAtu de ii gsoos due i, ce sulr l u d ădala r ftrdazaămi teăş e areeer cm g ea c e an c ul ol f u uu a ă ă ăt e e a z a Dmcp-failtuacţiitateăbi,aolcil aiaxilceiabsîaimadnzda,a rljciţăauictntlteu ouiccteu şletetcş- ee nafer sl ăee itoe uu ro i .eei ensd a d e cen ă Cd e eo e a ae u m st a p s - Nliîn,z m, inii uanuu. a czn ib c lc s a ş n Tsesâs lilch t,earrfaagăiioşa,fe,irîcţiitiţitl. enm nelo eob-eii nerel,silţz ntltepă riăţe nî iterrâdmiciş-î rzţlcieanaaimsa be t mă ae otn ee udeuc na r um et r ld n ux t enă i ,au enr o e o e ne e me ă v n i c g a na u c h Dst,răsnil2isrparişitftctoîariariclifcalaroltv. aăptidîcuueelaiişlesilnlactluuoeăgrtfo cic oţe a,bn î tmeaec tmeesnsauar ăăpl c ptepn ol ssp aeruiădţ teeea dp rer t răo acne. s oan i ie iin a oăi i oe e n uăb nc c eţnn z b r ăe s m e m u c Ea u i ui a l e Ensccrlteşaniîfadzumtit îtsftăoistiatfrşsrrl. pdzngcdrr i r.lvfriş raamoprmros xţetăoedieienlîieăeo,gnntssriştlcpoilifţa e eăsaf ctv n gOeot r -rlcntab aoete r muua iăş lmts ă oudcene rfelr en u a iao n e i edua e i ă ine ao nr m e a a i a ez e lu o a n a MarlccrialtgeilaetpSresentaebşnzrecuă aonouţllunNadseaaraoierpeiaap,tirlsţ ixpeoeenerrbdtatfnesennlsdseasaă. e spdc rtafmresiavxtc tltaxcezdhin su ex z i zg cs i l t am uas ă iăieaei e t. eua ăcouesur eăbee t ti t c ne u v uo . el e aă e u e ă a a lr o u u ă Dcâflrrteisrieitâfăe tiăevr a teeolidş, tţe şţeţia rî eişnăţiia as fdi te n uşrpea d aglo gei tac i, ee ! ea u n n mn câ r a Diaoxtiitcita tle tintncdtetâdsîcâsctiţosid ejcac,te,c-tâat şieelosa teă tiţăfaete slesienra in cmurtp it,n mnttbc g l te ap câ d-o a c e m ară. iront r,ee m oncaos n ităne a u era an , en m en g ă n o so d ea u r ar ă Stşâti,ăşpităriartrt,îfaiscefâtprri,îtagnonft ne utultesaţmoe naifan aaoe edaclcn elivnlsiţipteţmena iluar îr nailjcnesiaăd. tea rrnax aoisi n,ma ăil o rrrtmore m durno lu l sn un o i p u in e aneji n e nte s s ca lu e u ăo n a t n o ecu aă Srttetereaaicvîvcâaînsore-tiamcşod taltfclou.arcerdsirtajculflfrtrneilfrşnrr,rtacacipasp-îdilleşiţroiee ogşpaiuaa e ds icnege buiamc oeu riliaaeoaţmdinpcmalrllinasoauuegteş euraeill,nr capetectntmne np oteairruimnipe ttlaţemtfetvmiţl,eu,naeoucairiapedpjtlrlttieninioălelşutat po t rai. r v lad u av,sasălsţ răâ eei guicsi teusrmse elnoom fcurnoalrn ta pdsoepcn us ispsNut r nei, dnăaei tţ c namee, ăi reolu, ac ţueou uncăr a cu lr c mnu l e eep anc di ue u e u r ae ub iă ea e ann ai ub o n c ă e tom ocu n er n ănp rs ăc , tm n f s Sa e o o a d u a a ă l sn a e l u e u uu eeoele rppiira. cslşcn me at ot n ie nm a m e u c mieutpciţlesc, ni,racac,tiepu Osicrcesirtntsrîueregetssoă. ndle. aueirai ţaep tae rvi enmsltmcec mpslăsedot rorj p r ooap eta danără icădD rsdo lrpeie ecaal a l o e ăa ue aot i o a n Dcr îţgitţrereecfcazspţa.ănlv rtoţîbndtiăîflcriţiofetîmzaeioi aeeneemndăendtiănB iaâac,m ieă-n iu.alare actmnm osi lrnmsirseaamm tiaş ein aătmptualfcia â sde ă ţaatn rVreenpaiaee r t t e i ia er ereeău l t t ee aonuaa bcsn i r ăi g l t, e me i c u eă ei r eţu er mis eat rga. le tâ cvs ruam rrumr n s n a ai al ao i ăi s l ăo t d r o e Ebitteesaotieîtiţlr îfâtrăsi-pîttâtcîcăetismtinceetpiaidăoipîseorţd teîfâtielef îitirsps.ndaiţdu setărlaxşccmeonnslcăatn ,aebfutţocrustc olgcoiţrrD,nitsşpe dnndsia nlăaeUcucliioiă eir iub, făănnn ăebe - t lzciieăsdâ e se mc cceur e şnse răeia ontiabţ teec tm irddnner aerlisi r ănialnds eird rredfă.n oeteis nr amtc ectisxifiaţ, nn d sn eă nri d pi t u a a a urăetnă u t v aă eupncâ o deău , a paş z s le o t d m r , a s p aa ea nua l a anap m no o e m ăt a e ă ă e eanoouaaze ş. ţ s ur nl cr n a i eă a i u Eţroiîtrrmnaefcoeirli xiermrpp5dr î iatsls. scdc eiteiea epăx iă,a nudaeonrafre to c e 1su eetou s u ,i 0 p n ău a 1 p - a d N-a tefdtuliftDîcrssleetfretns,tiuslmtţcţrn mă mnccsla hăeăeăcitaraşuxderei iăp duiazşlulnetieirdialieoelubeefaela ns u caru.ă eădtpsimixotiă nnieţ. ucâ leeă ec iar blseaeunecis i ni iu trao a c aian v l r uee u n s sp i ăău o n l e e dr o a Nsăşiăiariisrnoerpee-nede uădpcnăpeesxtexadxen tinan ciţţaui atlucuca. e mouş l ţ d ei a i ese reeă senidat cas, ecec b m ţ t i e bul cl es ui c i i ue a c oa t r i dp b c d g Srrreaieri,eanpealrl,eclir alnupicxisporeoafressrmteetileriticvrîtatc.Odul(r)sziaţrrl.rm,îuliepam aefcalslededdtvşotdoe cunr.ecedumLiaveeececle,soţăoinlpă tfaeătutua,niuetţoord e meFeţxrcti iidscoxpaaandplrmrtar spv eueeotnl enuruî t rănrt uue e tel uert e v reuo or ţ iaenpxb scandiecape s araaielop si.aeiraidadet prei v -ăa e u na u cat i a măc r eepn f ed e aen c sn l on s aeăab ei m d c e m aă c ă a e ei tm p e ă o peacciţoPr,le muidttae at pafeciuc naslecaa nbiătto uncr rcx rnie a s iăl t a t auier ehv oe ea uat m r u o d e od,alnszuaorieiaippiaeistlui âcîclurcttnd Dcluvlclsrrnv;ciţslissrpţfttiparttxrcparit,sninupţsiii.eceîaţr cuăpsapxs-lciţsltuşpz n nuveiese epmccraeuialtl;reteţo ă osfcar od. ia rraupaiiilctuoemritilştefcalcosuat,e tmioiiczcorăco atieeăi cr sca r eăci , e răea e aesdd eţ ş tee e p san a oze, rst c ăec abaen peaac e ă i aă p ă neăfătuletubmniiosirşiaca dodifoî rinaăecssznli pmaet eeeoia tiftpuşt enul edneişsll rthetret zl oa o t o oet g r a ee i ceoau a t t rpf p n s i te d ăranaurte r euLesa lrli şla aap şAri u m o d ă . o ea m u i e o ue p atccuienrilsUeăani,e,oţrlepafcru nsppăeren pir,tteirdidef.carrpo,el,nrticczicaî eţa pttu şiî ăaiaa cprtptdătşftndlltpîcţrltrrăfttirlrţri,ăilrâuOrtirlpS îtmccacaioăăcicaeplserrcîpaoliiinielc pă trnx tir briteer ureilcv tiuuslcot latnpisşaiiiei-a d.aoţsr.p â lhorrn ioenzesidda aonfcjtr natâ icca p ri igrita zuu,eiarp l.oa r ilaptlui ttlzu lurplai a ade l, s vtaAtee lr e t rtt me re nscâ n ţşrşs aam no a ţ e e n eroe iă d, ăt roo o aăec ţ iii senro o eta eco m oe m n p n ş ea a e, a sl e i aa o l i şc o n ei p t acae snc t c a c , ău l n al am oe u d a e e u o d ăa ea d u o ma ş a i -e ă p.oîţţrăeîpătlie,epeurţalrir.aaroovrlscroletirtîaaet îiîs,rnxnenrbititiţr,iiifiţic oSniesznapspacnşfirocăcmuldioteaidaie cxaş şnsccaee,iiorr,necse! zţ eccăv eţeoiăsstaeeăcrssaaieăieiuusnlecrc uiosupdiiseelvufe t puel mf d couaom eteli ecpab cd ul i u e te rr feu n r ivi l, aso reo, ldr,r reaeD edeparcu ava tuăi şntumetcadeşez ă at d n dee pnr p ae un e c ăe s. a c al oseen l n e s t , t p c ao ăc p un e t Dm p cao ta u a usa C tsităetâsgitioiîcnreţe,aulsieielopunăislr,r-eastdiţcrtftrttireştnlarÎzeît,euaiirinl,eîartle u eaip,a tejmunleniixtinaaldpr,tâdrneăadtiramcaeofidietstanandaccitiţerneaa câ tpac dacl, aitixsldmimoae p,tclfssea-tshrpsatienlare av r upeeeed itair eesu epd zpe uoar sdt ic lc iteăeaDăieeeuled ieei. d enăsud c ntlb mia auş uuc ar ieştu, ea enăşac.nvoa cnd isen rabdr t şna eet u u ăe uet et d c esă e e i m oa ma el me s aeue r e o . n rn c n ca ăp u ă a d e e r ă a ă eo at o b Î vcgrdteaiarreoxsnd,aitsre,niri,răoămv,cdntppedriclpa mcâa îi âpţtpitmdtirîfcooirianÎazossvm niţn,iănvlutfedvetă,edlnieiărzcclrvsaeteiuea îdteolitătâta tc r np,aniree natdzcttznsslcăloa aaiipeo,iaearadrocdţ,pamlaolăţdătnset ngimeţ iu e ă eudrspsc irpumă eeocţ iţilă oătnlddspnseterărodoăoeaiţapza ru ă la nl r m s m rii ttare,oa ealiatăt. c pt ona uv c r ue si l ă en dun bul s ăoa nze , t u am t p n d oo ae u s jlp u elscaeuuaueal tdă ten,ii oam r uda i lc t eno i aa eeunu t aauab u a l e o c u ai d o a a n a p i ae c , i a t am au u a r e h , opr c n c , ă a r asâari,pîccîcîcţsiri.ifr,setsnsanftrraritpferaalţelotnr âaîtg,rileiiţatiuaărom,aradudicftp cft nmănl nlnadeeadiiumriluiucpailnaăriilitţâd nlnasnrfncsrui-maictleppşiraou ep cim, t t iazD fdecsteuspatpoultf pău, m s eiă ne,ăaăşi zţieuraai iăoi iă ro ăact e e lipmirtleheirşal,neoendricetcls ă e rvpuit eanvs eiătcjoive rzess a uoă u u nran efp t potemr aţo zs ap ma u , eo c cer u raet au o u t aţe fc d dn ş vp u uşnm m n c n e a u eă e a n n s a e h e r o r c ec n f ac c m f au u tă ţa- . a e nă u a u ă Aouerlcalieu cîcectrastîttâteip tîien.arfdatusdcsucaci îcaristpe,tiitoslit. ssisoarcxaanrlî lairien dc paDiaaeăuedainxîol npimeisrstăiaei meh oeulmu e ipm - r câ m ,nţevneceposnie rrzăcăie,on eţbsanauiî z anszeier ae rtsrigărn,tiăăructu n atdcsrdeaţtuă nt tsuua ei ăă stsnnl c nd s a m iud pior sar te d eaeuferm iş a ăm e r c eom o t r j t ne aoaal ţ eoi n eăn n n ea ă i vb du a da n anmu n a Î ciaanişriş teiîlifep noroctram dr nz. n, feaiio p lne telsmn u uo n a oza tc ţ m u unai e e v d câ n a m ă Lssotladâişlailtătrunpicicvpzţotieatfres. nftcltsing dddifţetesnaero,dirniaara iituăăme nieioedeistieenorsnlotascve şlebeb rpstaabciefr i srciigpmeox eeae u eipa peăut ecăe b rdiaiu aauc m nb r o r d go autsn l se o d n e u ee n e le o Tscartţftipeoişflieiutssotssiiţrrăa esdmpalcecraldrfeetrm eust riărraia oacingsoialtcentlfnezn beecelctvnoetu,eedsia i mş uataueop omlsuăntfşcee. eoee ăa ţ mcuaame aa e o fn a u ee a a Do-îleueieinpsomămiaeisraale arsnallaautăittciuţioltal,ibrgllmlr cieş ecavtşdrmaocoe ttucmeo ăsi suioăirţedmşrmă euies . s c nn lţi a i eălvuaî răăsto o ă st u ns a ti i n ee ac ţ ău c e uă t d na u d Dalsrtiicraoîaeceiocu nacad,ueâgîb tai âîaoiprelit,nâutoiîfâgâutosl.aţpdaid tituîtuitelisdzitult mctfo,piu ital,ioul ă,apats ă r irr nsieepiict dăş r deezcs svp e ,b npainepmc iieăeehatcrndudien gleiertăs nnţ m n cptd,rtşc niaţ n n niaiţeDiaeitcc eis eiertsîeiele. ncuenovănsas lu lcmg st a te ezmfnor -tv aoect xo eec ţ clâ tudo ă e ş aţ o eţ e ş ia ap d m s s u lăe r câ ă t oc n on ţ r p ui , d ă nc is a m ă ă -tdnăciam â re răeeănrdda ş rluvănee eă rmu ăa ă onao ui u er e r m ă i nn dm t ul xş e n p

Espîfâgittidtfme ibst n nreeiaits tues r ănasieia e lă cţ -adu riăe oaşca. eu eei ep s a n Aeereeişepn ncadioipr nu natprmiă,r âude,iit,tâgâuîbiiuclNseartuioiscrm rilxepideorttioiraiifee ddsxnap âcâarieioaă ăllâglnacadrfă nsoxlşr n ne r,pletuăctxnicib-oei,s şenlcer-pfocalon,r umipt m o ineelaa ă dtecvcisâ n ăudemclă d rsns dnţlţnlaticăeeşdeirpu tptiăla r iacprlns a aaua, z ă rşir i ţe i d d mt e euidfbm u l i tăiitnag r iţu i sşer lă a, a v u , ăa a a t mac ţn iuel ţ f e ă ne ăn s e d.e eoplterădpa el, r cu e r eă - a uărer,ăiu, tuatrlfâurueaaAln acue bdder eşee i ul si r i ţa um m d e me t t z c . şa mtslţrlcaipipemalşultîassucrliei,rcnîe)sebieşntănaieism-ărrlil Îfcevil,ladîc nuicl,cfts arnaldlirsirueoclmavnt.cppiadlpâ n(odăvtcertrelc-dtsîtmeltnţdoamu u dtsliavrir nirfliiemenvre,aiiţe cArcfţe -do d larsrz,auăigedleinucu upiţeirb râdmbae fă etoe şonel ltsmu s aeoc lou i htouis t l loa oraa i t ee v isnrăaterdtdaăiapo e eoeaad eeciotalduaea rt rsee. nunctel n onuceg e ac u cra b i a s tdrnue t u p d n ea e e a n eip m l i uen ă, ee s a l ssed m nev a oc r a r euou e a e a a . Ddiaaoriţfeecxussareixceîclăecue.Îcxucasttiotutiorersîcârltscâmtcrmtăroiroea uunaţmmbaie,rtereveer nuotenr nlelieispaunoţositln tzef tanpaalelşiviliir po,riirvilnf erceirtumsc ă.prlaiuaruimobrcăţiagf elă ina ilăgatacm ăutmlane sca,ge.autţ oAe lx zcdsesd p. vliu u i beasăvm iţeti uăeuasui t i edf g a eu nvae ui sual aeSe,e t e ur t aiarăn a nlppă ţn uţ u Set x ia tc e r , e ăn ga a e ebn a e . au ne a e , c i s ţ ţ sn m n s a c ă o a u ot u r ,uas oă p a Elomaite niraplvdetîărersroaiiaid xpiuttăg d.cstareiipnterolocro,oin ealşosr ueeriosşe ădgaemm. c eu idgâ l saadi a ţapelh e nă r t turri rAozbr f losrmmcev iuf r ta ot e ip ,euc en r ţ a d ae nd p a a e r DtiaalbanrÎaiuatim nlxunciounrsâe essleaubua itdssbetî iueleeaiotiim nc secxrtislcaneprneia cedardneăe d. gds, răm şc auţ f c iăc ţe c s iratueeioie năeunnnr d, esr cag a uml e ăs. o r o ei me ib s ă , ud a n e n ţ ţl u ă e m u a P nalellurlslirapero e gepaixuo,eedeţ lâătnauţes sezai mso,e t tdavv. sadceoenoie uo i o et t ci le f m l n n na u r Dvdîtgţsă eăenaipl. aop reet endal iu ciăeevr aţi o a sn u t Uă ne,ecrîrltuue.sbiealişiiri. nc aitdr,nierinvElsoleiţisjc mţâ ,stle aafd ei vst as o p toai enclotndăz plo n d l an nu nu ne î ă g p t ceiărpiţn un ă o ţo a o ă „ -iaoîsst âplussiotetelşrs” Amiţnnăntuîedpnpipa . ţnnefs et,nnclipdeii l fa m u mmef a itaaip ră aeedocce e ă p ănt l s v vd e e n Oveiriiţipinţci,jarţeilriiecăiusosi-vzsletluicieorvoăuceaărltxaăsrtîtiţriecşirbtrtri îtiţrrsltttieb g,azotcoţehnturl pstrclsăgaaue,issenuiăpD toeni iăv,eeanp,roşirtpe esor;eţdn rşrnişictiufii,iţeitipouoeolrfr,vaazcfsfairports.asrr.Îeetoiţrtxăesnursiaiz,cnnplarueu oauş efm nţodr apdrvioar l-n,e, rati naăeea asro ei nnbet pecăd npre snie li islf oenr ui r o sa o eel n,n ua ceee ţi r rsdn t dnemdesn eana deeol s. o u i ,a c şap ne ga i sua p d n ee a p a oc p a pa uooă ag ă e . eo o e d ă c n t a ă aţ a e ua u lc e a Apraeăcariiiăa;rlscspriclîiotatee,aea ri,îlvp ârnscceii.etuelpîpniotpşpşiitc-niţ aaa,it nsur dlsotipşieuşaid rtieiea u p aţu,aşnuisdle otţ o,eişemiso vocsşcîatlouţeefiea-rfişş ov,epbmu z as niejtievillczbsacmşcrşlderttueitri ue fde cenf puună ug rmen vm e oi ţ ezn ăai roăs rnv lnea. r totl i lfpb aăseaimium ş fd dsi d peieeeSredă tciepueieedcup luee ă car u br a ă ii c c e tâ e vş d a e r i n e u r ţr p np d a o i e a i e ăr p l c m i d m u le , v e e e a a m Î creieaţlriaitfleăteştţiirvrpsţlslialeiţivvor neidnăte,mumiillroaaielrcrat,rstnnibi ati vciiciunifţe oncteieăefucăaileii. srribno melac işha oue db ,ra c uztio elimăv ci nn vfi u uşe ce e l n s m o oane e l l eaş ţ d d nu l oe l m e hu c e ă Tealuîpsrrouătriăd toetprr oncntmiil,eniţplvne dliăn. ţ iefs ouda,aouc mail i dt e tin auaoţe â nt ao o e p rpo r v r nt in s me vl c nn e iau a s o iaoeoe s a il a mo Aiiiadv-aăşîslic,aslttseianiio,etăsâie espa iăelit uărî aăzştăx teieiită t. casărocrlş nlted taeşdurptdeşt nr surcvncă fur nrett,ooţr vra o edat au f i ne i e v p p tndaţese eu e-rerrc i nco a p e e o ă m te u n Ctănssciţirrssşdcrorcmsacteillec îcşaţr. araeeiauatnp î rac anincipdn ărieer eepoătfrmaoiiiteea,iapauiesuroni ifroo msntssl, ccieanee eior u nt ps laniip ai iecaerda r cm mc ied et ravp inua e oet an răăn r oă e a i p m a au iă ttnu e t u s c e o l a n Conîă âleolpueîmi,i-ailăeăle-oierp taălsîmdnlî ftîpă nşe cp udalisv oăsfnssrsiinzi z iunnlşeii nnna ieaunăncnu,nnlşaşic-ăpaşopo mnă obpceră eţ r t s s nauu dtcilaiaţbcl rl ii me di as u re uăe n r ă t b m sl s de tu rţ i, cet t ott s i a ăeugci ş so ţcâ lSă a să mm n c i u ăe ă , ă ă p . m o u ţ l e n ! Apătşnneeieţeilp tîipap„u ”ctâmieniftsti. betîăriugşcpipt.u smli nr ,a taeiţosltio srentglî eifenrrC uieu v u irvntşlucs tem ro nnndrucâ ns e tevaue r nn es a d p iţa ea r ado a m l e u etu a n m u d u r da eeo ns v or ă P-îfâgadeinistepătdlierHomo sum. ni r eleeuteemsemGt eţn netepuăr îunieuE ta siai tcr n nt. araos u u s r b a emng r x o ee rg iSi o re t bnu at ă d nu b m Aădsaaiţîmlliiţ rputăiî naicue traetcne nutv anct g jl u. s uoo a lt i u ipm v o mn ea a u m Dstloatlrrzudouelepirrtpreabsp eleciţjtlbslsiitulnztsiuaioia,rieic xpinuoeanllurtaotteadetns măar i uruae u.ea e eo c . eovcounprgipaxsuctesfeao pe uuoavp rn l L r s m e u a e enu o v n t a l ă au Căceţb-ăâsîcamtişrtdteslcenioitnpbnctulrttilileoetpţirscu.icâmdsa toatzleirsa taismîasaa nşpvtuip e eddfepripveOăm,totueepazlcanacrmt,adc ie ot rmterotş itcois fnpitl. ie-iilzast n nieornirilpnezatuaalaissşloeultxaesiuaăoŞ tavratâviiinltxlnitâmeanaaţs vis o iă a l pp zouuenrr ntxaieăei gpauuva rnd ou doic, f nue a p vft rtcila e i n ş ă l o u craei asbn au en t f aor oi n e rd ires c mri ep ndutoeeuc elrr lrnespaulo nr s ac mrac oc u re ac r a ne s na i p d . c p ur ees e i m e a u i ru e n o ă e n mu a ţ e r a ăte e n r Neirgunestăeonlf îciatiiinst,riet mţemţiovfţetseanşacăgşşe. uxpi,lvăseedsilăuz amseiiiitidi ae ltă şeeaiesaa rciepvl ţan irr utii d r sp da e p tan c pc n g bi nb c eu ă l n e ta e r ii e l i t ă m n ă n i DrlduisrnsvEisdp;lustăc-earend îţpieippcşlsedeleme-ăe,rionlsi eeecleoroiţlbeoaniăp,iărscvao ntţrbslurvţ îasredlcrniadbu azfle celăituvas teersmarra ernaenieii nctialitciecarinit cucn eeteeă oieeae iitaouc lăA aa măb tneueov t. iiu ăiuegu.rei renr clc şăfntlro e . ăco,a t etu earpeal nă c a a t rubui p iei au a t et d dr ps vun t u a ei u l ts l e e r ae b c e o u n e a e Ubţăîpăitţtebsăţepcîfâgarîaocîtălşaealeleîtaeîca ân etisitnaxssiseurei r eii ccsniaiepeslb oar aă tă cluimeţeaauecbdrin nis;nssurrenelc,pirneeitnrp n. ne n resacerni ă ru enp u i t ds oatnfc n e u c n n npt vo e irăe merăăsi lc pl aă p ciget a dn r a e ă e c ur an , n tto s npţ e u a e o al n ie d m Ptetelţirlcitsăâiţcsdosş lcrşaagrup neneetftt ăuneuraic tnuelee ep sneeem flenlvu. r t ml eţ l i i nr na upul eu l s ao tia pn e Î pitemseieloeuaevtisteîmCseîsuîv îţgsbe,tprci,ietiţedieneurrup;cicecîtlniD nărşaepni,ailrdoreplndiepăuisenăitisroiz:elreeiteuudsmieeirru nuşu lcuesouosccctslţeăc oinrsn,b ns eşmparteirbngp,rdeeel,aeenur ircm epnetcrgdeepu le dt vic se ţ l i ăuănaeănsoc ef ţfltusaan evue r t iăi emec i r ibu e r v t ă e a ir r tăa dlosaprao dnuee ge n ese t ne n e u s a e l i ftbr u a nee u o ea r ă su i co u d eeei uou ia ş us z d mu d eă b . ă eouab aa n n p ub t d m e u . Miotiinfrrn:„plsrtuni ”Daaciţ. uviicoml Steiolsu .asroc ţî rn suB iuv,peo riedcti lişacc leii r tgreps ac ene muab es ttc isnad a t de u ei cu rr ua i o u n ee oa Uiruăîtnei.liuui,eaiutătiusnfâtîanuli.lrvpaîiaoîiotul,ctepţNrioesie tmrpdutisi. ngplşntnobtlida,snesl.ftteîr nnâtituaiăic vuşreluicvuiuşflae!Îrăcuulfue suoă rrpscrudocşa Slee v urnenru fş ftcpsaiev.msocc nualsăslrc uoali -utcăuns l eafulu n ftst u uuSe ce ăim ed e e n a eb l lvns pi n ăm ou e p n e lcmoţum ir irsbeno at suv -sreepuet ăă otcş s fuassieieăsu ore tc luv eE e i ă ăc aund c n ăt ehep n ă ăds a ă or i m au p Tta miisliiecddrevp ucn nltdţsnemdli rlsrî âuşoeiuiepau pe lfuv t rpaotu uă euiai m c a. e e e nuăf a r an ru de o Cecaăuişftitei,dsreamştişîtfr ujmjtlrp-uluisnstlaieoaiioano naluusreepăacdiaape rm a jcrau u r r .eamie ea o. o iuoităălcdl tafevmlbaz - ă ş luue m nu A nl,m f t m eo td c ms eu e l ă u m ă D îtrueroiers n,eişîtieoăaîcnop3epiacîfafrîtlrmbletxoiaişirtpcsli a nemţavăl gvitinnşbcnsatu-rzomnleinodsţxe,diaiaieţau co onvilna eoi ăitlţd eesleii fa;a i,v rgeu ctivvmpniet. ă a oiăşoţtsâlnn rrri;ă t m (4) tnd no eatts i omlb e tau n c dţnm em vi v aiirdp el ă n gnotet ce em rulu e l da cf l ş n o ăou oc i , m ui aaaen l gu f v a a ue m s m b u c e senn m ă n m e ţ e Dnîsnti evnâla ce ur iri n sm u ă e ! Î lcllilbotpn,îlclepd-lvl,rîlcut-ersutis! nocaticeas oineecei nllieaalbrc dşăiscănlmzregao d rtttisa e tuvaă utrbc et u tnl .fre ă aeueat al an e f uuA ău o r eo oăe a u uc e ăn n să a e m u e o a m Ofseiio âeiadeăiţtisîsîrnllrcăcţluctusrieinrel:p,tt rsitte,n nlseovl;iabncn dooeirie,tcmtnmnă,ăc mcam u gt ir e exd f e oo a i m n umteu cieiie p ă i eruuă e, efb d iaoe cnig s xltegmen caslsi-m Pueiltenau iărvrc dvnreşuue r â ucncuge.tca şeoaltu,. u n mn n m m t r n g e ae v u m Î aţntisbeteurettblxt nleobnmgppdetţc. măeapircloeset inaueetasirulos ie atr i r ar sann tis ăţ,nno pa aa ae nu o , ue r Capoaledei. aăurninep nleeuiaanie raxtipşminl a i nu zun e cr l - t m nt cm ă a m iă s u Dairevrsîpăidueciimăpoiidutepsif îcaăiţsioăiliitcatcpidvasnicveieâgrrdeeidp ncseulsismesfai ndllnge eţeadoraeti tilşadn rsc aaceosd nl;tar oenuea.g p ft ed l iscâleaznmasntă ipvaţeie naicoleptlesţiuuolei îieăa emrlenţeşltnetamiălpumVs nadicţinie dienaeăeaudl ae itie a reţ rscabnăşr crsp mă mrnc tf p euoet uarnsd ti l oruaşg a ltcreaeteaep r roateu mcc atn ţrn e ăc r i a niru l r s e laei li ţtrdt e a e r p e ciec nr. moe ea en o n no n t smad n ăo reuia m o o t t eă uu ic uasz duce ă r ae, t eme ft n etnr ar b u m n e es m ah m an aănr e m u s e u a ă an t ra , m a e Dne ă p ne aţrîminieiee,ăee îgnţeeriitşehîmclscoitxdeeecpiraaiesercătaiir,îclneiebi,epdctşaieuem. ui nraanbccalvlneasticii,nrnstrteceieaa,elogrsds.aeverruunlievrslcurniraaretbsur ol ti,t aţ arcitg nrnn uără doernc aelnr rateăOdţdtci ztigăo otaoieelnefăic tă ariiltipdulne euiuepcta oepnaemataaeucbnmosă,p amteutdegndatiscm ro ezmăe me r c f p l pn u ust ersieet doo ănu ne l uae m aret meă lş t p e a a l nc i ea azn et ao i ne ui fneaasempeeom t i i eb e aţ a eneuaa em a a m c i ă vd m dns oc aa h en n c n e e a t d dr t e e ă Uip-îclfleslşcnrÎcpmrlstitievîbtp nasnaptainrsn ertş,aieeţnrmiu vroşaeucueăncişcdpsoie om enă r do occ. aviati ico s lvl gai c ţmma eero a ao n . e t e nc aue eet e m ă a te iu o a m aă a i u c

Avlsorştttpr âăce nreoeriraxtăpr.umicşlepdîaoîdiîcrr(r leeureinvto rtincâcsbpşcc,uegNetctiiaţeenibnenliire meşb pec şip atnd ai i de aeiiiruetiar ui o zub ineniauieriv sfţ, deutăcţeătrto ddescinbc nl e agfi tgtdsone u n iclc on nnngczr mzn m s ule. ea g l t u i r u e a ee unăr i an ă aăe t, b f o) e l e aa m t ous b n a a e a Nseîcsceepirasjetapn.udnsnjăcetcneete. uăăatlsimhrcpcetsâiCăevtiietavuctgavl ticcneubucă.erafr doleuăcuşoroied g e e ni d tipieăă ă ăuaerpa ma l int rer rnet lri nAetse t bcnumnatalee bd u o e t au or cr oa e suaă a um ns no td e d e anm uă me m Crrîăastiessmdered,ntr niecrelurflşrtedeniuă onnmaceeaten, îosu. m cude ea nc nă u nj- rnooc oe e de sa uaăaotei ct nilctn u n l ă n c n ia o am a Palinîplîaeap toaxtăcccllouuleavimnaaiiuaiforieiuaţntglflesilpaeealrtioe ocu,nc snln siţeeinlnteşidlmats âdrenşslcsnlnx,ăeuaceălncied. rucă ri,naciecâpmc.cîeî edăeiueebă crtsşe-ap.nşoeeăeegcerizazrurne beo ip et m ilpi C t ursb şcle n ephpitae -b iti cot dăensitd p in m ei t a i u l ns n late but , u , et c t eaă our nscă ai mi s sş cămf u m u c m n ia u teu i r e ă t ee ot at ş t c o s eu n t n e r , u n n r C c ea e o z o c a ed u u n a e e Aivăcettt,r-ădiiăachvl-sîg,alirto.afrietp-cr,nicPerelafrielcadvl. lee-er-eaedamiuseeeneroeriEab-u,lăisşstldarabîocinte mtnnin et tscmăee net ea ptsesuăuo oiăo niutee ingpeduni nlralresg t eftspg ronrofpăsr enptn uleng aar a a r r uţen a aoar s ta l me o t i gma e eua tal tasr a uam rct , r fonn ueă eatct i e in ue t mrt ţe u nc u ă e ue l um s ă ns . n at aa c o u o e a e aă ă Crsrieidaaiiiaaîp nrnăsu.Îc,îcfe,rpleoiiltuţtxeeiiee noevrss îctfetâ îo ti sâe ndsnirmlczm rl ,iebito a a iăieinnznn pr r, dlngăa ast a î g oluurnleoviesnu dailiielisnrntipiclaaicietiedsncâlaţeiălenten tne ş n ţt di afiinu siă irâ pmueo n r, lpletlmacu uua atie r f nuă s n . n ă ldt e l ft iueme tlm n m nşcs s e odamrv,o t ţă lp iatar l i i , câ u ee e e , ea isn m d n e s r i m mauă aca e nen e eni m e Dvmţuisiaaeirîmo eî eeiiitetcb-xa aa cneţenă eri tnnar i dner aabee ăl. , rir e dsara sie av bm r m a n ueăe n m t m Foauppeaiioteteţdcri îetrs-eitţlsvlfţ nîstnca amăatăaommdeaonEpăţxadae dăreiin pecnăapeelsotiefrre aoiiţneieti, naam ui ueosrv addl apă ebm piţecâ iur u t ntlsetrălţresn iăd .soiisinăn şat b l raf ru uen n en al e d ca l e i ă o t m es n a a r na e ă! Dnuţiteoire,iurrionecpeeţopceimreîtâlişimâfră,enrelslec. eccnelnrzpşopnufeenxet,rea aoin nieac tieltpegloăina căaint gsraiecfi elstmitiaido ncm tdiie abcvabstcr iai o eeauăneesnnţesnndtisua ăvr lsi aioe een , irr i , nr r ftnt arires iac ft zin nd aroni au def g ai f ese rua r z oe m m cel i g me mn c eo a vdă nne mă e u a e em ă e ec ă z Pcspaieralialrbc.sstirdâiarecianbo âlapedreiejnrdsdejardcpiîtorăt,arnrctigicsătcnalepn niertlorcnoateeteieaă şnnnOtă eăngrsădianpc.ăiibires rrerstomcnebinlianeso eetonsteifolepdEaree r igisa.asir nti îdteetşealiarerrşetaunamldcliarerauşitacetaa tuetud u sinarerzcs r e ttmisţc emlancsăţ cisPf rssn -esfocploiaeas s maăi s u mc , m oznc c v ă ni md t nei a i a o r agcm aă uas m a ei rmnt. rniat n drmăennu erdiel uaă g ucp gp enpi e ut u ocu ăuef,ăstţ n l einil e c nnat e a ăe e i c tuă eănm a v ua t me m .e a şt n c aur a m au n oa A ă e ze Oiiiibtpuistpriaiaflrri,nţîvţilecir mtlnreeezcrrşrtrdctpei inr. ar,ri,eţxcpăpcmiomenraţae nş ea ele e o zed e mv eoamlerărmjie ioa tatin i a, ai , taas i a ao u s o f i c l aa n u e C tnda-efţitira mbrţlpeisaji,eorazruoioate u uioiuziaatâtatiserrdciaermlecnanprş câ urmivnră isuneattnsouincndctsu eşlăl ec dăaanmacstu- i dut cemo n, ireulceelod leme m iip nt tşt o u e u i ecea eaşnani ces e u e n n n c ea i aăl . d ăv e Dîţgîazaţvr? enens,rleeiă c e, cpmta ie lme iing , t ntie c c aa a en Oimdsiţr,ltic aţiăădfeipft lexppln are m,uoeo e intoire lvn . am a u tecsu ş n Şp tofrdNşrttulcribniututîmlrr,bnctp no âecu ulutl,cc,ioed,cio ite p,ănriaionăniseisăina.iuueutrâză idsg ,geutcjfnrtiotşe tu s ceaauguoeeşsd ocntisrue ă, nae edfeo aievaa ocâ iiăittşdl ut tudmis diPaehn, ,p ear m r-asvnltp l bo!u ăcs, răzăm ramăn, b u sd ef u ăeaăe. , l n a uut i e o ilg t r ă a mat pa b m i e i l n e f r m a e e â te uă, z m r o da ă Aiuîsrsrmbareortîlcttueaeurâunbulemdsv en tcaărtţrecod. p oncerV,e dauiăsaerd. cdnrditaitisrplrveniionvc.glr nir,tisssocteeă sr au.eeă diăo uatdntip - aetfo rt pio eă uaauds / eeear a hu eaa d z t me f O e ounc dp deap şnăocei on a ă e ăo , n m a lr a n r ăn u e a D,fca nbse.Îplctisdlcaer,trn. eaad zisncnicebfizapicaiat aliră tecft raaeinlelt-m,a saee răse nsueodausbc m m uou pte e e ege e esrâe er iarăn ln lr n n e p u e m u, u Afcisaîttianserel,rmrâzmărsgctiduşteîpcdziţhrlalei.eatnmdcroralaritus aucci otiănneo se c nmunconssnt.aoclăatin aecoctpeanieăslir. şrtdtbneţsrclpmeulpno âelariamstinş uemliracasDseanel,epcctsee z sne seh. ain ţc -eeul a l eăoraes u detioieetuoi esna neotdspsaercuiţaam s ep il ua u ăU d m a c e e la a us a e ă Ast t s u mo ei t tcn u v cuşt ăr oă r teăeieem ea rt oau unan ar z a at ăo r c noua o e m o u , e r a e e ma a ă p Pntuen tflriscpsue. râzbspcâvisîhicutfc uisu eue eolbd l ecă aş nrunrt e oi ră d eă ina u m n nde m n e Ui îcrpmsbriitiiutisredlulcslţîmrdeuitiemăiltîpişrlen. naeveuviilgncpreaumiiercintlnennăr âpe dixlintl vrntaatctaac,ăbsseunee eatttieţp nc nuealru enprinabiddrueeiilieulp otitr şiodă ,e rcpmr g ăonă ifa c ăent noii duaac i si o o ta e ocauo ă a dap a a esa s m a ţ t oa a a t ddd aa e zn z em e e a z au e a Brcîmbimrl(n)eieolmtuăpccjtlnneţevr,-tcrsse ueic aşisatatlvr,î ăiiclbgcie,auiulcbeieăfliărc ri luniouaracee nşcirisanuremrueseuăse a e laăleni te eu esea oae i atei setet lco rrtesua g rleeeăsv uidrăcgăalnp. c s ee at na n ecr unsdtagă o i a r se n c ăa o en e av e u e a Csripetuestelrurşceeşrcoeriseistîcucdtico nunngefaapggfănr-pult.eeşcae nlaţa. ieat îdrisrăcialeiirddirucnbsiupnl îeeair ate laăeerdivaotoaearudat t t leră ccmu scraeeăiee oniaeză, u uinn o n ed m n,a dş Tăo t c , mv n e e tn mc m br m b a ne a M scaicp âdtpccuea,oş fadnmau atâiesrne npsesentzpiî iltplie ânic iî vccis ăue lolcu iaă ne,v na. n a nlă ;ă vadm ion,i ds cim o eep ui anaal d m a un n i ă n t urireu o m m t u zm m mp e r nu u d ă u a Dltc,utlefateaţcărrrcirou aiadietpişclleofrnanuili crzeprivu r inpăfăena. ăasăvmoemltc, piur s audaaatima oc g a an m a ău n -a t n i r aae edăs e a ă e r m Vstuăionlrdţşiueîoz,aperiu ataetea rorrizrn rc1iieca iţerriennÎtpeaeivsne-5rtfiim aabi ct ecndec iannhm dnvo, geu oai c1,aeal ru t n usnb t ead ţ eş a r t n u . m Aaţn,clbatţşariiiip:lbsudfrtd.cîiarot.dszadifrrtl.iersxediiiccoduîtc îvtilsiuc. ăleaetuceincţgmtueisoeeA vesOrrtz eeţaCosnîantripennanaăcşa ltietitărisrneeeoeisşcaase gnolnebtsalsneeăncdanaie rmeşasde uinuneoiu iecr reoar sca edsseiănco r nt p tţ r uţvcg -e cvdam rmrueăeeil netteăi ăm hs năup ao eauău ă e l i se or iă e it r daai d t na bsăr i t ană npp oed d a e , ha ă n s n al c a e n năcasa uă ă e e ş u d u e uă t rr e o u m ahr ăe Îcl îceaiaaloiîfeegolietîcşvtunfţauene nt nlleşesn n,derr.meila-n îaliaiaîts e esb rrăţ ivcamanar pnpsa rc u t vuutp nsmuio rtiea a,nuei. u iup i hu S a na um h c uocloaş aiel iup cear t ul d n p dd o t v ug s m Tciiăriîpîtrrrraieoi Îaouvfinati.ucnirlczi,niăttalsosptîtrrr. eufe o rebovş czstartftuN aoieecuă tttpverarec riasp mnpamătnsriloeesremzriuupcprraiieiăernps bc iv t eieşdiţiu egpdtrop auoecseos d ietd ea ue eţ r u uua. t aaeu er iî l b aie tpeo dţee uu en e v pt ldb cnes e n nuc u f ipr n f b c n i e n am u s c e h t ă a a e ă Î tplibsnîvrdit)rszeaerfleiiîsibuett-uirv âpîcîvîpÎ pdvslura,aArţpit niutueţ nieleeileeriueoicncrbsraaer ntntn ntnaeaip(t)irmoectp mrisn elpl, szdgllrloc ăaisc nioo e e e ie rsfloămispnlllă loeău lefoceiabnoes seefemlă e p l l. tuoauo pieueo s ere i u ab o sc sa ht ăă ice n u i o esopăa rsna. m el t ( năi m . m a p m r t ae mg ăva n a o p s ca Ş r p a u e u t o e p s . am ăă o Puit,înzueăă.oiiteloîtşumesrolerictossîcâl1uisd azumtşrşgni. aisanutisopemdnntrî oeaitirdăiteretln tanne c,raţtăuieea uăr cnărepu m rclnd cnc tşvcre , sajÎ so innp vrd ttee inredednei p ăp didezif lcanaf 0lstz. eclfeăitiseov lbfe cesmulneţ e e eee utatăa săl a t p is e aut e r ab ar f d zi e o i ce ua oeen c v non n c u p Sau o s ae n n b t , n, m a us c a Î acueg,eafitşîarpoa taatepceerurtacepi îtîăîc. ncoisîrd,eeicnledru msertunvocsrftşrgnnrn ete n adna e,ieetâ iutsceetdeliefteee r c h sră i ssă rt d. mesrnrza, eeaelt - p i tp n j eum i mC lc nni,uld oadu o e s sb m i r b o te aupo u d n e mc e u a ă c t a r ă ă n e ă a a a Ubaeeaiîgiţal;eertidprstopaeoîprlaîticlicâuittsre, tin şprstibeşdaerandrscpaaîeraureobtme etisra,m rroponsleă.tesenb rt,r, ăr, dsh c u iepdiroaatlscctăfăiertm nrpclcdansiă clucdaanriladdeăaşelsilrias meeinau nizlcidcâşcâtnulaăsierspasxe,eteens x,eoohbîrăfn neosotţ iaei seu eiofeărul oaş rof - eiblă gcltold rofi răbe icesrita ti cpeas -uc. u , eee c dmn ebsb , ae be r i pă u eaăi irăee re j ni ecn rsApvm sc ep rnm e n i a ea n o, ăi ă t ea a e e lm u aă e c ur ă e r a t r e usţt a aus orrp na ă tor roa,eeoea n- nnfa e ea ier orst m e e r i o iu t e n BeftăuÎtc îcueroştzriesatâie âîcavcenăarrisgndidpâunaoîfţeiiefiteoaărînapPîcbazrăoa ripied,o ăreerşnantcldmcedai gl nn,odgepeaevjsrentunpslizng.niecacbe acoentideatdi zorgăa id cfto reue epfucgi.î a ehieeatae teaăfipicn drats auscdthienrăsn eadoaă upăor esa r oăai z e eţ m u sshu r uTăr e r r aup a t nlp aa usbr u eăj e t up le ue. - r iăsaltieăi inn m ip smt r .beăms nudv aCs ăeird t,eil t perd ertâ aliud a z m nb ea tM ă eo a uă e ă r c c x c m aielrul um ir e ani me i l ăt .u arao , env dp nc i v udu v t l u tu d e uu m f t i m e ăfceriseţanupnteteeoic cpridurfcrîtliraîcltpddpa ,ăbaeme rcc, em1,atr. dae ăriaeoă p e5dtm ue e u o gpl urrgri e eee i at zn uua aa r a e b ua o a Baietltid pcadpnîsbÎttaşăplceepăoÎaetlearcoînscîbcâm touabsicdoetîcdsellsîaac ueîhid ărucooo elniil â ntrneoxî rtucneid.nzp(î e)lult ceum tacâ ocmzr.oesvnteticceinpnu ,nnbs idtetera rauu ă ei. orritnnrilatbe loo nreraaso rit ia erhiueelupss obeaaf pus p caa ee a rnoă, i e ms z sae ea ese i i e ee c u saluaotb a ui; n se reia u iau ler fui uî i dlin p aia e iajtnls tna l oz r t ă s ăirmloAsila sabluă ourâ taee sb b a ue m l e o mr r eg b sa ă m a tr l n , m o irl r ao o g d e a e e p ue ă m r n ă e sue a e e ea e r c oaîat. bena aăpu et c id ăi v s c e a a Ubs tasrâeiţîcamearsiaepiţpşta etis iur dmmonf zefrdiiarssli clutcâmo nlsnliăabrldştprduino nee m; vi elccneooremtiăd u c a te iră lla a pdei oae, rie ău e ac u uţa r va nou t i e e a ac a. uc ă ăă Sseadeeeprclialxriunttreieaandltnac ura,ielcsceăr,rreadtriedumscrbetrrr. nesbaatstciodaglapp.ccieuţ eeeop tc,eăpluarţ peasăaeAeb pi agl ee nd l ăd rurul ăm caţanr l zu a e m . neu uez ,c c sn eaoăm e a eeC nne o sa af f ae n a nu c iu o ă Sşfriev. macic ătobpe rşu ăd toi tnn ia aă ea Nctieîcctearilbfcslriătcrseandrnnttlaciii.etisiuicâpşrpaîonclbatilîcfcciraeabuoenacsfe-deaeisteîc uutnnuldatuiocaitluctaippeeis,oepgDbnip tuteupneiptută nra iarssaistdit îenn0nÎcnne nu elop hvaiurisnsşoausmtzaăalrteauem eţcrtliă raU isguaăcşarmbcum ptit0unlil u,ve sp tai ieu, ceăvpbaăneoevuă etenceou iuaur ioereis ebhinoeiteiauntsee. zc feap t r r ndpe eeiăel eed rtnoutccepce ăşţ ng ce ct.n ăa să .i eeă on uu1s ui in e e i u a ă n nae p me l oo e eea b n eruc m n ăi D nr nr . uc2c ur cs c o l v n e c ă e et r t ds du naua a e r n u e ie d r g a nuL u c e ue d ă

agni)picâpteătc pr(îă.on turlalr. ăacA ei,epe dd lăiu ţsap ee z ,ţ nc ce 1 t p e oe 5 m Dpltiîdiciştctlpz îtivoiălşo etrtreeuiniieounctiăniri ceeu paşz.eimr ieţara iacenit cooEraen,ţam op nan f e vvu e t eb lee i t tet u:n tăn ca a. DiavclievcşibcireDatlrîttzprutîvdeiiril:ciceţtir vtţnnd,risă nseiexto ourlte eoropataţar irsiiiţe,sosicrîolet.eteoeneraeianerltinic-iftinn euaiuun hnieccreut ai ta v dccţne oiie s du ire mdp ,ncc, cl i r u ra dpr ro o e c g t i ţ i p u c a ce e e ee m . e l u a v ut a eub e n a Aiscîsleeiftpla. mn e deoi-m ueo p l-tl cicri cue,nccaarao e ă de r u a r pa t ăp i, larnn bm Îcippclraalîcreieeisrîalb-celvalea nduleetric neiec,omittuihieill,bd ărcua,oă hpdden,risibetaă nanmbaer ură n eshceca mc cb ondă e ş ac z ili i rpl ia e ng e ămhea. t u , a i a e nu p o dc Asceiit. biorişu llsbăvi umerţ e lu tu eţ n Vierpe,bcn tudoniaidîbtlştz.a,ri,riîpdleupât-agaîşrpnifiţ,-alit. eaatititud e.erreenomarcaaămdopbă nuoelnte âşrlnilrş hmşeeă acmma ăbădben or ar eme loi semia cneeitrisu neisprvr rieiapilcnoma ccmtilittp eş ăeeitbe ihr, peăa Ceărced căaHua bp ru ş p o ă u uu ed l u c acâ la a e e ă c ăn ţaa eeei n ac a n un u r d o o mu aă sc l p n c e a re ă Caeăo.acsidâtiiărÎpinîcîgţe.rciriamretiirl,issectiirlv arintuşDapemm nstnnauăsmaeveuluiisleaii em tn ales r ci ue e lPni miiala epaa cn lăo-rat rs tlă orş l,o ărimuciaiccm ierulăşu. cnaoe cen şiu nm utuonr mao i nb he e at r o uaa r . u d t a s ege p i t e cr e t n s nem iud ec , da c ă a b a t Ngien,ăprliormn,eşiippicujlrsegcuu dlcriîplciâdisiîacrţeîgrccobmitearie!sez d,aaaa eîrşuşdcluda âaoiemeătani îrăista euensu ndpn,eeani.iavueîauberlEsiî ieriţfon. mj tac t cc r ur diAmatş zep l r ne m eeăs z ei ă nu, p ea p sv u a i at i, ăupm cpoţ.ixoba niră ui ut r ş ntua outrernprrtuislă s oer jă -ntdoaame e ănnuonilgon otertâtmlş l,e.c oă itstip rŞseismedpşotscnrd iae oe l uoas m hnaţ er m ă tu pŞ ă a n t et g nu c e at bt ue cr adm p i n ,m oe b m eg ă m g ă o p e m u n eu i e m n n e r g ă l Nclsrru temtâct,rrnoe muta. c is npcain ueetecânraa totsirom apeeC ăs seesn iî t fg ău afa,u nu u ţ , ăe ă o m mt u c r - Blsocaagddd ânaa vâ,apra grtpnmâ,ştcăovisdnarea teib cplee îit aoefeiişşrtucigmiloctjş rncrsrtîraăoooa niilolldittiişiinIrinlestâdidrcnsoiidn. gtnetmioeperi nsău feoresnieliaavc dcaedalpleamiiiţ ueşieubn c ardamruăsn et.,ai r iepi oaclse i otea,eeumtcşm şu uftae h u i t i ; alau r dî n p a t l er e , e tn nnsm m r u lluue u jnr ocu t an aon uv ă zfar t,d coepe ca eouni o căm t np ut m et ă e ăn ă p oa ee z s oa D m vă eo eeu i . eb şo e d i i e , Aai mo dri. em vn nş t i Ntoiecdem îdiîsnscdldnaâseiarabv.crrrtlcădâdv r uunaac ernpn gduieceu nrfirnpdeAusegu ns âf nşmrtare rt tâasrrnra,c dnltieeiliseueuirc p . e rţme rse e eieuiete preree tesi rat, n r aăreăad a hmaău -ssel pe,o a eu drd ececaatmăani e f u pmc ş ds eg o a a ap oram , u u a e ec m c d o a Njiesr-seă ertu,eftzn m b nee a naa de -sptcerm. paod i o ae nn j d Dhcclîcpbi,s îdgş îfclăcsîaetatiaiepcsapidatp e!irerntritue nrree ia,facndmşopăuritr,ceizct. mşte eeacp oeip eicrfuitv izmnr.mpe vrita a i , ă ae ăt c ea n s r rau e at n rCa uonu f uu eup eaeep urnuă ieea irasapaăet iă r nrpiet nerit itttaA-mc nsir eaa a a ă t n i e aa m o v u Ateiţo eovn cstoa snnă t sa. be s a t r Ditîtgăespuăanîaotses annaarărer.icv t nmtsc. ca rncc,edăF âdlreae ă i eoţuniot e etaent nm ai ac ş a ăiee e e asuou o r r t n na e m r j e a a m l mi aa t ea Atne,e:„upneulsgrcteîndtceîiîgzrltşsîczppml .Disctvîc ndme ueosp Ssâius.tîrsoş geiă mrăscrăneueăd acisetn deinrc toapiă n tnuE oăşt rtl;ua negiie- otttinee ceaie u slin ft orsul tă da e zr i i eee epevmroetaee ăccn râeuae uand ceănd t va ni ec u şl uru ai d rr lr” z te , zu . nt e ar ş c t on a i l t u n , ne u al uia i es u ă a o ee b l c n u v to ău el Tsgcalrfcisoînce,eeîbtr nrrrrpPăsleiţîsiegrfrtttariaataişor„usim eaatcsppnrinifţ iag uvşeittiasmftsde, irervtmm vdin riăeeuaiaăc oţbdnnerâd,bitrraţovinţoroibmşsfauiai:Erăa“ bjmoeeăv ie enr no iofl.nnu uduăe zceiop irt eeb uuaiu are af la t l e oo aa l iă ioă er itcp avu ensnăbo eău u ola f m e niţ n t a e u un! at căp l a i e u o c s n o mr n a nc o Zetăiupîpctr âueîtaiîacbrlieaîttiaeptrşrăe iisurleţmoe nirtnvniţăefoieăotţ,nrrtriţfţe nezţ rie eng rn ro prnoare al tuuă d lcfecdi rcca dp ăiţ sti,erptneipiaotiai. ce s ue l r i n r ess m seue l l s a r nn ou ee a pe n u rma n x a ăr e ua a i s uo P tpiţrşcltrâcîpuiolislneosziic.oiiru t,eşicetodicauiamsugncvcanbviireeap u eivciîea n mliiccetulelăanTcirâdiilaucetiiţtisrrustis âeăsczaaintccra ţcâua nu e o muotdrau ioau eftv r-fiuaviresiouea d,oăţeied,dcsui n nş e ă rmsp,imslşnel e enn nzedatiăds sbi ome en m i ţoe pc n toneuruo,nmte c ceoltş leăălbsc arşi uar feoţro nt p i n d t a e aoe l a au bp reră ăesnpă n ie . e v , c g ă sb e s em , e ăă sa zu n a au i ă o a ă l Î ciaisăfdieş-jeiţn nîtltpl,ieazftaiti îţgâulriăe îţgurdicmuzftlruidîgrndliaatăe norueisriniuucliu doeren cuciăşnă niclţscşnăndplorv îaoisrnişoeţdmţe ntesmţ snidlrn nilocî erobm eg de,di edtoeietciene,bfe ăieăl,rlixfd teădie -băcaţâ ttaunt islss l ro es l ip erpiar pteet dmc mai. n năpai pe a p sap ă a l asă ac vn v- n l răp u s i ui s u tum ot e e C rr . s b a r e a ă e o nl r aege ee , tofţ a te n u a i c s p u ea r ă oa g e n Î ciaicilmua taei.otpvletia îplipealieipiuiiifleedjls şlecl-puiliîsrrlceiru norbuscaed moTpcretbanlinlvllucrţstcdpae tpaetacnieiăc-p. n,ucăs,ne iisr aleexrea rbuefona.en prva i ceadu uaead teee ust v li gteaseult edcdstep aur inecâgrsrecuş f r r rc n a nip n poeerac n a neur oN novnu uet ue , ppae u n edr i t l f eău ie a t rop i deb t ae au c aeo e c r uă t c a ucâ dua e z u u am l a e d m e a c a e n o Aiifărlnsăeoiczcbnissttpanaiifăaţo duţeetn lvfaţeetisiuîoeloucuţeriu ebd oealrsiaauemţotnceteaipn vr asr ouco.eeoă iaesmd doă ăe p ru rmn aăş n f tua b cp. a a z ,aD n a eo e a r aoue b e ă r b m r rer i t p u a m e s e Apoliioiom. ereişssae cvcluiuop aor elnrir sdog t er ag r d t uum e a u Tl nintisletae.uiiitucceâuegni,şmter,aeşibsindănî lăfţoitiriec niîrc. o, dobsrlmoămcsaniro âuaan,an,visicţloaâ ntcanşd dniu ttgâuaueziuiCnisrăg d,a daasrlmuănlurarr eunenn u ue a rseiem ri reel rd r ciuetilen eeiusc g i arăro r dl s l trăbolg e eă u l r l us ae zz z m,a unt opi , t e e t sţabum oe em, ai u a et e r saogâ e f er e dn e m a c m et t r m ă r u p ee e s u ă Aseiaâumuâcâfx âusuîcrînsşîper,ft ecde diotă ă dd decz ep ioemiap crdegnirrln n nlle niracnlu otiieiglela s er lpicip u relă t e ci n nba. tos udn pc a eo p o g c uu unah e r e am e e a se p r AgnncilgneadîfaorDîtmtc,nrdţesîciăuiărutnzrrrroisîpîăacppnetgtfăcri s ârattt âu.rec ilpp.an peupeeantţielc,nniefdgicibnănrriire âiprniţiee. tln dşee dlCu nfăc â las,işit,m oşcnarmeentue c ceoes r îeanfeiţ e ue i e s tas aens it ş dţeăsc kae ă mcmn as nfc f, ăna ren,n,ra ă attciten nnagzetumare m laeu ena şn u to en n c ee - smr sfă n e ep oa, n c an t o n a au e ă en ă e u , ă o a n p a r ă D,ic âbtseâuşldifăetnatfţaefrinltec. ma daro deeraăniî tainrcraa ipe nnen ninecobtee lscuvirtspe o r uod r ii e p.nl n iaeaspns r g şeg ung nm at ă t t tfe ni i bdu tuiu es, iă uaa v e i ă e Su d r a ş e u D âuieczmusgiaprieşîseetliulee a nirdţa oxnpt,rsllloicnraa,nna re d, irieî dinuuşroae fdai sfţi . m oon f mn a ; a ţ s nd u l l one ure iaţmi ai e i a la raaă rvaaduant eccutu g e l ial c a ue e nm Aăăapeşăâiitţrlji,e noîşardisiereîcrrpsislr-îcrsîc tdmejzâuiplririe sofcnptsair nnsscâu irzaaăzainjărcşrolnatln ,earlie nlşlclţp. tlnaurel,rrs deac db fţăsrecad otşaa c o,f â ciudg dftesn em ua d p ei op m et e ţ uu u,n, p jă l lo a i eab fu eniflain rnee n osaoasil niieue na emră raoe r rme p al n u a m p o t a oe eti e uuin o n e no m ac n e e , Î p novdleâuoieăunf nlsGnrziapsruiamutlea. nrl dîăoanirsps,tsîr giu âreittrftecismşorfmit m mang ra cce n m urvlac te-n ivas e iu vnsiu dn,alpeâ er. dpăeetuăiteeşerî n râ ţm l tşecm p i eo ; lr nirn su ăm or a ă i l n eae l mm l m ă et a e l e u u n b Uiilairarsiditseâuclrl nieocât;îvşiingmatîcieaiIttsei âu niitdlsrdctlc.clftctiolăptecoei,vie âicnşă,iţi meilisanu-e daP tda e ilplastililiAnmă.nem dcâentttislrrirnsavsutnăcssiet daaac. rivlvşiinjccnrgndt.iu dsr n niiaoăafbaedrosurz nis tdaepeăuIeolşiţauigeraoemnetiden ăbcplooerid re m i t o i c sseeac pitd aea r i răenf steddşal u.u i tă d esstaa rzeoutsro ief gâms eutcşrnle eama ă - ş- t c o ă nae nn sDe erng r ă, u Ş e oe d l nr eg e s e e d ne t a .s s cnf n er e m ăn n o a t og oou a o i n b p r c i aăocă u au a - n m a o a e ă câatuisp ât!atoroctpsăşal âişcoia„eatgnirssazuieâue .cfczgraâcâgcupercîacasasjîpsrţs trsşers nDeeeonirbeiecpnii.ira: cliie âulăppind niu Anăra n nrlasrdiinserăcte utine f dătăc erjraispiecerfsă ăeCăit ma defurreg ds eţeren ă dzenslc cziepsd t ile. i efisa i mncrşauojc, af tum be reirtiteie r lr” aiaşu o r i om ăo u u o s e s e m s p t n , i f o n eaa mceccoe u l n n l eierar oo sofă m iisuie , eaţaea ehs sm il t d a toa c n e a ădp ni tnă t mr ienr oi u en f c c p t e a ă u c ă a ie o a o a Atniseuesa tr-autţsptâtiri-anicarcrsessiicâduaătriiriiririiri,et ueonctsîutâteidaiiee, şatiulecpiţinnşuc tenţîcaoicşpjcg. toat,aăn, o titverre pdeztftşnt,-pez minrlb, lialode orsippn ş eoogvm coiaieea oaipl ud pouo asr uac e o m ct n n ct n our un te se hued ceăăre- i t r ie ea t rar l ilasne lte o cv csna nt m ar ş ăs c ă a oe n s e n a m o n Nrtnfţeocfl. meaief e uieisdaid aaăsti o ie m nao st l ap s vo e ea a Drodri,îi îtiîp noii îfâsişt.psi-alit. eursiaş n niu dţ-vn niţlioAăştiş cletemv ă rl ,ia r arp otupe i cevo a r m vş mfl iersea ,aşnc , râ na uesdi n me n od ă ă e vă ac Eiiaapâtnrăes,edlritîtitţnacdiîixdpptrisîcili lîvgttlă nsurşîepiconnriesinrcşporieennlu şmemtitlen nnns rariăomeălet,pitt e . aac emti mcaă - eo.ăio rr aoee r n e upu ar u e mua m u e ice ş tae ntaz r o aCz i iţ man e ă o m tu a ne nm n s o n ee s mărsdvlaal,cnă îerusţ Oîvpăvaetisaiecieşalsbi u aţceocţaăm nfttus l nsua lrulevitn ămte v ţelăa t ed no maa a ăiat e e aen lo pn a r un ţ am a er . a u PliolcaitlipzpadtiilirsbentoriiaPeoilsâd,îcâepirie.eoeilcpelute,elioszprtususietiavtioărîiitiara. np,mtradt opţaetnheaicvtcpztt r staatnlţuctoomcpeiccnllpilgpmlrşt.e smp ehtohoaicclceolţcnifnoeamelittda ten tlecidtniţil,osissponhttnapnueulorîoăoicşmalb tcnaiour or lutc, u lţizdşla h u a ozcPtialee c btet edt eauteae bzaa eietp u i na em e n aise c r i e r t azuua n eauue rnt.nn e l abero rt guip n u , rt,ses e name gei ez d n e n s p eu z ap ar u , n u a e suc evad r i mu n t f ugs n a ha al u z oi u a , e a a F aă fl o

Uettiţtnisi.icptioecgduorczaplirîlcpavflencazriţirl, fceg. nrlponirgFstot,pvatnreesxe, nluaeerlelrcăsls ude azobunerohstnă, lce tăitnaoorladteeepra nats suai uueeai oieo uc emte uaal a , ţaaoî ţuia e mt uz o ce an e et u nu fdaf ups een edş uî ăe u ă e a r osue eoa tl t enaeaap anrc ra aisr stp , pai amn i ts a e ă c s u Dmg,ornaiuţ,peznîspjs tgeil,uţfralsirsrrtiimâontî m ecrî epeue,luotoe neţunamciocernnzme tasina căinea î rgapema isaî raaslneiţot,eiăac su s iaantp mcista, ş ni t el tae mmruniu eg ă , a re sis nerst u ă ura esuapnm me . dt aa u e af e o c m p l i lo ecl ee e l s m ză e u b e t a t e a ă d s Cmeglpiortîcâteraui-isdsăişetczlinetu,ncişrîmcauţe nfticiorâeejipta tâliirîrltuitLoadapndi,dc u blîlrălpten ndim,anuu,eieoăţualutsîhii ne asm; dizlpt dipleol-n nc,nieutflm eăooueăi c e aen e acgdatr,fiţvgiisi sotlguntp m rcncz vtena şrdcca ta e,a.ep oerapria e ts t c tcs tlr ir ăueesă.şel urae t iee oî et aa a,hv deai î şe ans vtrâdct săat zâv uhae un c foor am n t zsi p n e iiă r t i erm e mi z a ua sl nt N a d s u tn a ocâ e i mee e a s a me u e u an l z a a x e dat, e u t eau toeăt cn a mr r r z a câasnfţacteiftsiiaz â nriăipiătdeluccă n dşeeds pegeiep t mvr,cuece ţaă . edear nes op u mm oet ne t cu e m a Aîţgîtliairuraidiărpeip,mrâeeripnătamlmsîtâpripanîtltdfuigaitcneeirstâmrecriirepe u e rsr icm lcrceomen zvntucrueud a ltuăăs oa, pnmnttesrf c iin niucns tcnenvdşriglemneettus ndeecannlee -nmen.cionier itteiîaecepata taăîannec. n lăe lub ireru ai onă elaneruae ia a, cac tt e um epvuşi u m rcteea io e g e un un rs rer e z cra,nmmn mamt av t unad r f cu nosta v c u r i a uted a i f o usp io t i m oo, a t ă a e i c l l e e b nt t m p e , m d d u m dt f u aă al s di o u ăaaut e c u t u ro Du l m a m h rr a l d V âstieeulieeiăîvetsăîtgtănezlfl îtpiatpn,râelvî viun îs.„ilsfu-pn a tăfdeeiuetcmeeel reuo eec ili.ră,ptio du slua e stu ui iţă np,a,sv.vtgin,ncrrnaţatlnianuDnuev dez işl ioni Vul”se a eo sas nre ivefaexm ge mdidrm ct năt r ec n p aeemCnt sine aeneu a z umzm ee ecă o n o m c miu i a me ină d ep ă a nt mr aă s ;a u l u c p a e ă m s a a n d mm - C,seevv îtalar ednpa,o nlalcţ aeued mrtpei cirsde v -cat . egtpă e ui s uel r d nt e , iae oi nt a c m u c ă CăvceăstsNcft-zisîătusâ tteîtr„el îiulim îaaissogiţ âtrăză şîcauâîaie toîcaîc“ eai,exţpnfottluinnşliit nmrecfo aişncn?bmplie ncmşfâindid tnt,c ernen scnaitteeltauea o ceue ade: omsoMitSeăurvă tierăs eă,ac ieâ i ăc o eu se ăutassdnupe una c ue er li a p ş o m tre ş d l t nasrarep , lttmtlrşf reb s d slă nt ădreime tt i om n , u ăup ?e u r u ă a e ? u a d au d stncu a e e r m r v d e nă uu u e e r a ă ă d uo m? „ n nirtrnteaîtplieciţdizÎazîcăctâ ipsiiiliuîţgiiatetcilieugnseppnccal.tcîc îctvelţictitsd âp nntette Pâă dpsslritnuvetaiisnsaem tmnsşneciţrşnfosdlmăvitl âlueiîaunl nlelreranep ncâurc,as câ--uufuc- iloivşcrv cinso aooşuii eicvua-od eslii -zr ălilmtA e eeaurţure te dşasan aăufţ manoe e taa ră vta ln epu sodu ţou a en n t t iidleic ă , ct r eo edpo s a ăşi t a r tţm ă eni i ia mu,ci li m ei u ue a eeu ae e mo m c iz auu m ; t nroc ds l , c , bn m pl n n n . a i nl e u e a aţ e u e m o şrd a tam ee v a a dîccîctuiaireăuaî îterîd,rtîfţ,tsîtccilidi“ snl nlrisleiia.ctefnnra edntecneunr. iae eb- iznAvil u nre asu raşal p t teăzgiiui a n pp aes -ăue e u ; ţ vnm c t r u uer odm i, ă aa oem e ne d a n ţn v e r ă eă u Deîpiărtttirţteefliiri! e,vmniuaiirştaşo ao orttrnvupim e r su l tram cmtdeoţ epnca a i p eo iu n n vu , c Î acueismtadţiueâtia,iunenleţe! ncoisăd meenanplnlejişiuds etesm iisdclv uanăanoă srăde li o fd rscddcdeu tp năicâ p r. e ief dr f rn sb tuv ţ iN o eet ei b ern n n de ni , t e Şediţîioeşăisu,io nrme,ibeîpiuiodrîgrÎsăsitad t p.orperîdielielzteuio iapfnvuitldmitclâgutdntsmnctee re uiiesiee î lcaiţlăa pnlurăelftn dreamee.in p ea frcsuo t, sii ni.nfiţumpc nărfnde e vneisfolut. ăis, ol psNe enu le trinrr o ebad â esar nşibaşdes cnr pni t c n sfai ea r l at z r r n l nu n nc v as e m i e ea t nafăi rui ă ăti ueo l r u i ce o o a e ir e v o ee n i end i a e s u a m D b r uo e a a Dinmsc mieincar.iixnfnspn!ăsbsniplcisji,rpnpseaesu aa bfu aldşeuiuNepeelceCpuedleăploceâerlecoaco cre eia iucspşlgceios,iăs c acasnease dţatana ! ă zâşm ma ăime,ctănebiî tusiepşncn si b psă b tătât li lăzmi c eţ cră ner cut r iin cl ,ni ud u e tnmi ă s i iu l i unr eue ă p spi u c , p mtă o i ee p u ea e r ărn j a t e a u e NlcrtiriăfardÎp ncsvieetptriaoăălfro uospţrirueniu dsîaezi,aecvpşori eeşcivăctia rl ae ăxured otiipţiţ su nate . m e nşenpşaiţuaa. t o a mc râ a ţsr muvnr i d eă f p dr e n a a u e nă e t sd ă ec n ă mm cm Elrrtşîtmrutg xuprnărecs. emarsenrr c to, orana r ău -ucae iua ă, o ţ oe om aa ă Ncâmai,rrptt-baip-v ştzmtdîlueoueftetpetuensRttisaip tmlrte,re,bpîtltt âipialavizelteăsr âlca eă tamcseşcitltere tluairapeinlbrosi îd,ueteflprbfdd eitloieiftrtuu oe nesnngiarieisiau neii m cobavnt lloea gl enă edeitc d naamere ăs câa, aoaiieă ttă eou cc dtTăeu am ia ilrrceiepăueclm iolrdt tvnoiasămlgniec.eaeiue vucdovris nis rnjgeeaia.remip ălm g au ueee raa ac, - , muue p u lvd zr e,m n t s ecen ap iăeoă vabt cb ec n u a i er ne ecâ eco dp da r n tna ee ă e ae d ă a ş mi l n u ac m e a ă a m mţ s e nu t a b ă i a t a t ă anu e r ăe n t mpoa t,vcrucreăjtlit a-e,vîc şlefdlieroncau ă iă ncâicaăbisrcoe nlcm goa,umm c ud s umi cuăvu . em tdu a et i pur o o t do u Abbilrtiornîşnltii şt,gorie prsperteentaa torcsct ouiezc - - eli e ire igrc icsmnrca l,teş g şnă tecrpăamab t ă i u . e r r uu nă u câ at ă me m f u Acpoeuvdeeaisiapoţerit,necîmîtiţesur,edsdarasăîvteuerîşreuţaidllianvtisiuisinee.Îcuisuneîş maar.osşgb mrbecican d npănaiatelmduo luer c lo erorpetr nceourăeid nenccmlo u larausidz.enmioten -faa oe edcliev,vfcmăhr epb ie e, ttiisui C î ăuemşuvn oeăniiu e ctermţlietuăăreeătnisftuertirnetnnr,otiitşeueiuclctcnrscfr nteslaltmuceabnicusaoicntaeeănnt v t ăi N ăidTăge gp lăr jh v domznărelooib i cu a ă măă o ţrăşl i vem irus m ă ma e r m nn a d d g o a e m d c n e a e n l n t e i o elx mpa u iă ă eă i a in ar r cr ă ti mu şsă a măr ,e ă b p m n p a r e r c ă m cu e r i e , , ă g u e r m b d tra âsusttaâtpettie nnsdleşesţ,itşdb pprid,frie. e firp n.lucpr n îdaa ătuîan,oatsieeaiiafiiatev c e ă tăareă engu,â unnctdtiressrmaceaiş â cmemtam i larp ag turau ţ t ce ere v irn e aner mu d i r der r aehî dţ ră c i cf n O u n o l ă n o ea ai cia r c a a ca mă a e e e Aoufa svdao tleărcn em ea fntieri. ssm ră m Cşpăaiulaîba âlitirtcnoirin nniccas aăv ei şiâ vdo ieiursircn şm,r nşan dpn siă fr lşe teă i ciu aeu at e e -b ve m aa n a e . osa tm h d d „uaiăvrmsviesţiecraeczmtesîţidiudelris âlugănaîp Nţiiaiud”AeduşuiecÎesaieîu aalaşaă nrrtţeiiltiim - nnee .tl irmemmna ibi n- ulosttd taedşo li! i m iin ftf urde ă tăun ţ ctseion ula oar it dnneic ee lfi la rn et e i imca iţ po ad n mpi e te ts i. ă ş m ă m di m e e u i ş en edu e t u p f r m se ov a f Ptîăaetersîtâpteciuiermtsţpdrplrldaîvatcmiitîca n nisroa- lc niernaueterroietşăăee iolş as ee lmetuenmi,îolnmi,rrcitsaţşroecnttceaeinlc ta ţssdia a notacăreieiesţar a aetpn zt u uzn r a,aacr u d emmcu rl aet i ţ aea ua eă, x o n ţ v iu e mon a os t e n u es ş n e e a e ? . D n Îvrţdoedpipiţt,ucrllccbîmiuacâsîţvecun nărei,zelcnnrnftaiecndnm nr ianiip anbei-mi riia ăoutu oi -air dt csco ţn ud iiăo ielol r er dt ţ ig o eam een c cep vţn, u u e i fe a r r rt u ăe l r r ăau l ă o v u a u t! a v t ede n e s a e e b ş f ia Săiarlsşoutîvaedc tîtpţreÎtşoSltuatiputâtp tiolb uratfiţutidlunmtbe nuepntiiţurliufltoio ticâaţa pbtenftictn ăbsa â ilfltş ăv.fiţualutid m vs od sel . ap aeer mot r-nr plsuca r roee Noo ţiicre s u e anue ena t eu e ăa năd u i e e su hr ăş u c m e a e. ţ e e n i r n! ia ă Lroefpîmedliiri.Îfcinp,ecasrrrirtiotuăer âa aţripirnmam naeănetţuăiepddiţolă nlş flans apeşo irmti vnipte,emp,as ăi ed oi răt v a e arrotermcoicăds c , iţ aj errn m eăe mnald ffedru e f nt n sui n d, z cr auoa ao să a o ee u c c ţue o o ăa n d n a a r nm . n „ risdebşcoşis âetuovurivămfpdişîpîjrlşatcîcr Tuiecuierişte nteuenc.ontuiăeemnciaroăo. eăoacpaiaă pdviafleetiţeistsri a upptmjă bfs l,urmr r naiaiedfaeeăoă r aca na eui mftneă toam dT aăr as t m e n e r ec bm r n n a r um ă e o b o a u . c e nn t s u d N b u s NudîuT,eadetşrcts tâpmfişoirtnrsîgrîlăttabsîlitrcz.erîsleisosebiusialşlrfsiîctc usentrid,ferăoiacî muîuuad.efni ntcăsiiunşioirvnltuăiercsniăccmstsnd mind.easoăriiclten l.ănaii ieVuă euleilso ienei uternela ter e icuceăe af epbsăsbip m ăv rivft iiai d go ,rşp nctc t fubpodor p se l ă l v iră lcue iedvm e N n am u u uvăr ore o er e talte e t hef ca v u e em b o uo e a eui a nt d o m cu t rae t e P mdambmc i a. i ă o ăm a a e m uu t e b u ş aa NunleeoraecritîsleerrmaapirfşiopăzNuessc usiifdidi.isssanltucditslieircdiuurse.u,eaus mc sire tltem usao-rmoiaia-itesoma,fp. aaetdmfd -n fmr ioitnshşvei el ad ăă irăuăzO aas eaesacvmă pmv ir s i r vm racer fa uua n vua n a d v m ă e n ne e e p ă t o n t t e nui a ă e e ae o Vvijăiev tialVmeeaoavealrel. oeirtrnaătusleadtiăsrgdilm nf sş nfeeăcu cvd bbz o iţaabeî rrtrăocreă,cor em adpi omfsmeneai v r m es .aodusţă d o a a u sm t ă t e a e ră e Vîaîcr-tpţl,rstteuiliaiiicăcrimrtărţe e c ameuăgilr tecrnaudfţea rcnsneinleedtooşticlaîoşăeediii a e rsigi v irosgome nsmo am u a nae asg,o nemjă pa p . a ă a d uum n oăldao t ăp n l u ug p s Ansiituiătlu,rotăiroiIîpî vu v dorisscleeceeecsmnoţe âaneptapcfralcueă ri. e b- r m nav nă ă e c eătod uăd uş rs b e e iăă ă t ş n t m lssmes tc p p zn r e e u Vîfâga,ticsliiîttlsiptuidiji.“ en ,steru neăedreec rs r neamltş oeettetnilo a d oşfu adra ps u eaăe c vun an ă m i u e noa s e ne el n ,ău sn Acruuît2d.pzedţ,aoediri.olcobcdes tarrafllrr enternşmruiuiet rp amteiţupld, ieainu: ccteisz r0eAăreiodtieaCartisrcm m,ptîem aeră ei0uimţrrdiţu donsneiăa ptov u snbd 3iton s ănr enţ t eăeicâ sx ă ăre e nue p cac vci er ues c i t ta o e ex a u n n n i e n u um o ac ă ud „ziiaapritaşoiciscieret.rcttvtcolcrnâneretşdiăîgcnoi ” Avtăîă,işriiuraăăiufsuoelaaas nucufeîesnsuriv . ioti ml imienmclucaeierroăd dăllusnemiapc fou cnovm ănmVlam vzp i-lhmi o ăr sad z ii ,n p icsdbs eaeneeiăg di sc s j ăre u c t mt h u a nev su m u, b e a ă o t ne o l l a e a a l , be ă Sirîaerris âiciitadiigniaaeuroîăiieÎcpcreriîcliiecaaccrzrcic,rttueîdiacisotuulş naodtiiieieimou a ndmn dad ce d ctş-pra cd.ncişouuul amtrArăimeteit eăpaoalie ,eiănmsai(inl eaitatue nuteî elaâiaanpfţrineăertptonusleeu.eptuelsedfnnectaăitanc dcr-eznvşnzd r ndeg m c um tmcas d da av tnr repivo aeouu sa ăosaddua canadţa ri,ee , eo ă s ă r şţ urp iţ m eeap s iaec si gro en, subr e şi uşţ e aeom h ,b u u i m ion n e m z cs iăt năac oa bnl mc a i r al c i) c ie d ns a l z o m e ţ ol n on mp ă r t a na e de m gâ d m v s ă e ă c m n a u i m . Ubocictrpeer,căaesiaiărspeaişviacsreicsied tlciîleliivril,ruoetistuognieiiprmîaiirerii-îtâps etisrreferttzasnoarceţicetumi fgmd npsâăn unsrudaaesm dslzvro itntnn ltti clusgetmdeeitdo-ttcimpoditcîiairual.male sunaşilgfisri.aueisrcâulşeiiesn,dcosnme neeăeionvs iţerda lşn tavpe mspeu r c uoma j amrăda rem st nfee a az u v a n t u a, e use at r a eu c b o a l c mi r z atan i e ue e c m o o i D r d e , du n i irăej s tpoamm e emeenu eăeNt io ă s eeancbnăiu v i nlr ee c u p. e u ra t c e n u m m z e ă m pu u ae n r e Î cia fciecţobîflllril îftcnerrincnl,ic.arldlîft.iebşetualirîissbrsăs,tistro. norî iafcpfănso, niăoffteuăiudDzueăNtisdp,î fcueeiereDneăş n,nrseiaăoclţaăruiogsennn ritiacnimetsanru tttnet.eauun te e aup, oa peăeeşnofoo sca pnuipb aci eiăcp auăetţ n eenu u ui sau aăo neec uiuă r n aa d fec er ccia u z l tn e r an ădcst n u t n eeă e na i m ău e ă u r e e e r f ă ae v ne m a u ă e a a eb n

UbeerăşsoÎmtisiauleiihraatiniernrvîdgnpnucetîclrvşde eti,ssinpde oltrerao dct.ctabiieitictn r drusein iosbp. clua,pivirtiznauă pndziieapretmoe nt âudrestenaeinz neeă ii os. dn p r rt ionD rem;nre e leedse uceuo u ee p out ţ f ţ a e e pn c mnaaţ sbm ap o c e ae ma lpam , i iţ irdavdai be e iass uă ,lucd c o p saoen, d l ăi en u e e s m e a a d t ue s e Ua,rttfocâtvleîvfrpu-cttcnpn neiţelitşreilpiio nrui,en nennlaeparv t âcânmşiprivrtsi mbicsră el vetdcm,â a ă dsrt ia c op ictnasm c. aseeeo o jfeeeeu s er.ănm o f d E o ne lov ă n e i D c en a vifiţ ă daz mc ţ eţ opn a es i. e i d d Dursdtapşue etissăraderitu sbvăpnioiotd g ăă oszmn ireeceosvşa u m at i e a , psr ţ o. e r mă Î aătisinleaitoasmpdeeoiemsefccaeitsitrstt,lgofcaţcoîsâulîtesilucsiţaţaadttidro ncsretiifduştuiăitpsotmrfţaicjsrrteoeăneţedieiieiien nlreueşlteiemtrjlererşli eubac gnidbţeărăiapniermot,esgiţnoreeenm;n ă dsncec,rănieneai iţuir. aăudur e. euimioizrsionilnau,aemai săi an p g ra nlaa ferieupsed şreă nisl Tte nraţaru tauăărdtaetd aşşfi u i ai mt nfo t ă , i u i n mej i a ncns gnd eu aa oamr s n r n o t aar p , ăş l m e n n e tp e eld m l e um e r e no ce e g ec r o v e ca e a Î cluiai,cltiatţtriss ndtrsiceasretrul. ao lzuvăeiupre uic l ne oeoi rc eei r cnura a ncbd l l t uu a o EsvropeegreorcţMart.inţoscecaclueu-csrceuratAipideacîitirrrpcrcdasltp lb îeests îăşczciliaosEuaeedicea,şlouigeveeciciueoaa nrlşloeuijrcezi. tunsaut niaăe.jrtmatlidcccreăplrieronarscise rdţccenoetmrunpm e eufcnu ogl ienşmde o, spdtsn i ot tntcv r m oc al e , ue riă ţcăl e dsdu o ensţ răaedfeodia ucnou.sondn e i efulnătă e ăcă i m ataiuum f s e c m v c es vi iad uaet o doa n t e al a a a e i ă c nnoe a oa o e u a n z a aă sa Ublteîppîgăliitţaoîctruaddrtăuîvsuoirtuclcrţiipşilăcefctorieee.eneilineteîcîiuloesăCegnisălel etisei oie ă,năer a lvse iiei;l iseucnirisgcru rcaurcirecţştvrâdlcsm a pdăvdnăsteise cluurmsniţifbil,encepptecub nsratc,brrolişeilltsc,cadaiirdC dcţoirelnzsepdiţeieseuăag nepg tlied e sa z ntcsroee ţplczeăăunmsăăet uaiă le c a u ueţef l t pzbctdi u v a c r e e r ea s ă e c c i n l e n uar an ăt re eau ăt un eu l en a pe adla nrer of ş irăn r d u x d o aăatnt ă eoml eunasie peiesan to a en ă nnc . i o em r. e a a a e c e d bţ , c na dr utee TetlîdÎrltunleţrcare onentinieiăfdnoso. ţ iui rr eniiediiilun i sa e aec ireae on p t xufes d m . t a g u asne e i g Oaripasâi,feisprlipnoaulelricnaatiptgr,rnaaidurciopiltusceppusufâdîccretuşliuişcltip îmtpăiţioitc prăn,rpncitesbueustgudeătcelă,răecutiţliatlisenai.tiăficnutiăcs n-,nioi,nlpilăfcseut ncnetvveu np, ce tăasnutesbnnesieă rei rapcaşs ul t,ezreăl epeldl l deteuaciehrei ounl i dn iataăt derăut,neilieiidtpşltlgblreooepriueaosrvNeeatăreeiu u ăpsnnsniieee dătberni n,dt ă ă e eă cr t ărn z heab zar e o p purnaed iei ben e n iue bzp;e re ozui şv d e edar m ubăae avv ul a nve e n o a ut bu şşu ă e f o b ă u p eo c u ăa e i s a um , m u a a u m s c m n i mr i bg eor a a l si ă ă rr s p eittue,b. gnnvcr aocdă eeeeb l,atduţ dp r a l i Pniusîgăuircîctx,uâ îoiad ,irocurteprn â îceşsoăte ndiedănidse ees d rsi h eseeiseţll dorăauup eeşlaniţu,eănlăă nneţ„a”clprot.rerăa nnsiccatnei. tabi edtegă atp ite atenTăm nţ ied nr uz p nbum r r ed ur sd a n c o e, e n m u ae dboau iaa a em rae uci, d t e ss p do a e ăx ă m e r D,bndrireîcsginâtetndzmîczontieueărţaers âecteeEpladfciiea îsidţirdljecâdiasesist âi!iettâdtpe eaisreei.cnăişvnsaceeunetfteătisiaăimvs rcediebtte-eabimueateuţ teni-ditlpănŞs te?pm atueiişe enu rtsaesş opac,demuncav şunmsaşc n.mnţdeaiti iţlrăzf ap eca iiAu srefir fd pe c ăgep,uie ră pgmăgtlotau ssmueuasuI e ft ob-p; rofmed rd r o m t mm eeămuu ea u uas b c dr ăt ienmn eă aen!ieo imm a lărfiei o aaiv e u t rlm n e a t eăpu h a u a iur e eă mdu ăm ans e i ns m ă e as e e r no : n a b ra C u m en c miă n t n s e ă s n aaa u la e nţer-fărv-ltpcpftumlaatţftar,e tmpi-ltrlr.iemretrieîndîmzrveăn îfi. d,aic,uăereitp.iiieăelapetc ăpăăeun misso col aauoeu u eilvmesătar-aăaeciuialndâslssrsăcC odseţz a,cnrtcinnrşen e t raepear b bsr tei d auşpăunnfelă se o u soi v a rt uai risutnăen om ee ăăi isă î ee işa ea jieravas r p să a c son c dăese r r c tue n t a tal pr a ă ău u na F a m p aă u e t n e d l m aoub C toitaba tamr u vaiurtâvcipi. câmma teea mlre raf nm, ere e td faăc eu s ău d Etiematpiîcnci,elîdiiîdirsurţcişpiăeturnaetinalţăscd.aiibrl,iiibcăuierliÎleiiun,iautftîrcăîstfliieeăelriă! srnabî iunloepue nrd,îeuairţbcntiunpşietiebtertDupvrălţerniuvrcocrpfani.c neenosrcllfţe tesndnli, arlrctpp a e niflia.daa omeenndeăgcî eoeăr,dişjs. ivprdell ăC ui şvieaoat ebsit r m zni i nlr til r la coRpiarter ure eavcoă şpf df lsal pamcna trii ţl aidăeţ d o es l uă mn o i a i r ăo ntm m R n e i e o p n eăo u e t a en a n f ăfee z uem i o v a epaăd ana pe . r ius ţ ta ştcail u nuuas ăş iş oma i a e e p ă r c m ae m ren v e a a u e u a te s ă ga a e e e u r e b d Ubseeaio.csărtţbe etislzsdgerlealr cluer,a,erAerrei e. neeeeooafan o u ee a m c b mci t zae irăi d r l sepn s e n x Oceoif.lsi,edzttiplt god tet dmiart. rlenişiEcaeăeeie oms e oonşfa lsper e rnasia u im o ct c i ugu c esvu n mr e a CrcliftoîlcieottobtiiesAptîjccrisieeîloeştrasiecied tnerapli-blcd eaidla orspcgfţutcsişnroştacnciriuertafore fti-opustelrt flecnăi nf,etu naeev opten i nbbdenntc anelzluăae ouam srddn snsoe uiemo suid.miso â eşşabadep oe pe d şau a?t te i ă id d oe is d . i tui uaă sn un ă eus var l l . bă ă v b a Ceec a. u c u , ş aa e E a n ă ă m d l u a m m a E Aiişlpace duiieriec. ebbonis vr năă ăe aso u hă r a t ra l , ă Urdcitibs briîgdperiflei(elmbtnp-„oepiota îpfeai. e tssuisîat r,rlivndţbeiÎ riexn m oa lă oium cleeerţue runtaşcăegnae ăuel cp”edr-pmlntfc n ipt te mş i safiuă uomaitta u mea tnlro u ev a d le) mă c ree e mt ne i . ă su cp a i ee icna ră c j iuac s nd c er n , rur r ţ s a , n n ă n v or a e C âşecşbfmbs pcpoîleiaăiisiee trcşa eănauruioiuisî oancnal,nimpc ourn ls evntisdtem ud utăeeaţ âinu ct tăoreetnă ţzne mbatd com e era ăer e o ăr s uner et ă p d te se n ue p t m a . ae şu e ,a iua e e t r d Ncivdeorăcbsecliiae-îztoieiirncerărcăaîcâdnaeflescîtgă âiiuşclriopcataăie îce uuoerlbirdueru.vţmncuoiă,ner,espln tessastcanău nao,eaărăilalssrcnll elisisocmrislziCioeeuţdutruguntu sigcc prr r.ea ctanebroeut ez e. sarpaiute eieclan smcdemmeils pnee ao em rotiuvşsţmsa le t e ămei nt n r r e ă oj t n ,t erdee e Pr ur c svl ee i u d t cbr seueăbe zda t lmuuri n om r uts oi t as cei uei cc ş b u o n a l e er u n a b o a e u f up t e a n u ee i s m u e ă e a s c me a d b Îsăitirţaîaertmlc îcrcpcl-îddtţsciarlrcţeIvtîulpăltu tellrilipt, teuaiiîfllitlierransrs nnrţm niziied, netileă rinipiţrtcllapcpnăafriet pfootto pbrpş osuice tpr munş tvcăi l eeoisnpo rzaetl,ac mi, eaâ topu câ tno ouueâ rg etvleti lderpa hat,nş enaheoaiica rrgian nsrrrr nărl nsrnav ăo a oa l i e s c ea a u e eă o s t oie eoee a iai u i t u eot o t ră ten za ruue rsa u ms ee e n t t p u u e nu ă a a a ă n c a n e u p c ut p p r p. ă ae eu t a o
7.

Despre od

Tuauatlntţifierftedtaec„”,dulio Odin, crda airtlacjoibni,edslrRhd ln nn onslciaeaitfeaneuoe o eeui eăanuu nnsi vvin mv t cr oursndcoualm azr ci eu us a mKc m ol mu e t a h e ăn b lee a ug a anle ec. ce ou u a m Puxţel-etîtnittţişrecettuidiriţlio,eirlbrîfrîtlr retp,ces nmiicioiedcplrizausoai,eănc. nr rerd -dnrsnm oa,t aan aa ş ep inepar roşfigchsrluădnu pcnăro mi a fa ut uhatăme im r p o g ăe eă s , bou a s i a a u an u r R n m e , l e ş c a r e ac e a uh Î ciadtaeaorrdcliiriţlsiş ârtczvrutiecâptâgiriţşşnec âtâg norleătsblr.trtoeab, i npţezsiare nrsnediticzt,ş n n. nemctpeieeăudăcma,iaiaml d ăaaţegi a ă teo eeipPermi tia dopu ga a mriaăia s nasscl aaaptar enopn, t taciavm u n oa zaa eaş a ă aep e ei eon a r tcd da pu u ă t um a o a a nn Aiţistdilrrtţeoşrcaearm,eaorîfcesţRcastisrtzu,enbliriţlele eaeedeaos,aieşecniu am usndlmşr îgloăâ otdbd cdctretanlrăiilecxrieard,aiinţdă.aeiiaeeeălnc daaai. sidxirpndcaesăţrfi s rd nt ăiţ enu nratp lv aş e n e zc e lsmesnmf eră i ui c s ss u sp t ou feei uhdi rd ,e e iic i ati a lo n iem nei ia a m x a f dem e e m e a ă e r e e e nă a l e p o m OidsţoşariîtlnscsiraeîliÎ clatcpc.omîlrpreiîlmiciclfcsi-ippoimiiatricplaatmln,ălnt dstblriio;onuelu.hşr enrnetciciîlişetptoelfarirpdaa,nâ-sutrrtmrar,epes. u eu gaip r irtiaaio mo oaemei ce. iameiţnrpld nrreeegporomaoc ls tetenn b eve cCsl t pdt aă t em mşaer iieră uoec ieruil- tai a e osa rca gepe l a . uui lhN e ăn t eaaa ces polana taea,nte e ne n l t aa cg b usnt u e ulsve m m e re e od ab e ,s e m h r m e an ma e a e, N e t o u el e a u u t e LifirclidenliirrurirţaiîtnoririţgrpcrţezstnidxţcaPmsnmpaetito-ecgeeţdinidreiţs.Îozăettspsmadcliaem anariţmibppedilsnclvniăieuixoecgiteariţaaeainiăiuărnaieldaioueeiltiicnicrrpietenoietiţouap peoalisaasăa b ronoalicrăctelpveitedriţsl eenmtdepve xrţdazaăh ratlxernăeaeapnve arăui stg aemm, -raălbeaerr oied satpnas cmaa onpitacirvs p c,minamcigc i rmon r or aeă t r tii ă u pae. spesiăenas t i euiăuc alj emtndsiemon e eue ne emeauDo e u m ao r bd On n o n n loded e o i n n b t ap euuei ea t ped u o paaa meo.ai bm- t tunisep eaepl s a , a u m m n a t or nr f ni u.ă ie um i a aa cm t s np e r netc îtenaîărăueelteşs ncplşrşpizp,potdrodrpitedressccîceaştlnupceăşturneefed a nancumceşdgcăne ăeiifaacged uenaătdî rţetoffeeeieecrunaseneaooinitb e îreu,difnp,tnsşaoirndătit,ădiutrţujăruiu,uig icsăăs,rnvitiauracexţutdeudena ş - r neăondus p,u srnăi rnzăm, e pven ep lon tnno ipiăar reearssăr tt oă osl si eăarăp tf ă-t i oec aăr ăoa ni cară dn ncmt tpetneiipure e m ae ona t spâ e r nm i to ibom ai bea m uo.n, ănuoaccucă p s a n e a u c ă oar ei a s v oţ s Da i , nd . a ă me nc a a ă ee d Î utcăîtr,uîcscetllril,eoătsuoiîlielseeugâulccegt.lptgrisericăirgmssliri,-prti. nrutirnisl ntforafţterdteiurlvvcua,dl nirraoeiEîraşlnadcşliienatonroţ mrr rnaeinteoaalnrmpş nd scc d,untpunneelmvaurrftpgudiă ael ee peiaiai dusnnb de eota rurc lameatmtaiăinnerusşee trco po u sme os a i n ăt mo l dne l at et v arult ru aiipl ue d ădr v eă tca . ee r o e v ae u u r ţ e aa n epe o a c o eo O n ,a dn ei n ă f eh ; a m r o a Şr âaeitţuîpîcetealriopăocene rieţdtruxţetteţiiiiainitţîg,omlptiiuptczuiitsmiţgâuieil. tţe naxainrnnei,ticmerasrufâtsie,ineieeataoclocenedinerţasenclnrpalo nirrv ia ănso, a ăgndeac,estvm şammrdexmomn eainsriăarloiăoeotilvi dşite np cgeli t o, vooieisneăă dasnsen,iescrus anuuae jeaactate n ree , utnu e a or no cca r v opep c sedpex, r l, ao; uacosnlr e l na a a ş et t s ăd s n t o nn e , l e mu ua c m d , ă ăă dr ua . n an r e o ne ues aut pennl dur a , og e s U ur a s a e l Dieloteautil,aiedirnşţlclialeoacltrriţopRcalsu,raîvluşdum aneăptrimiu,îeil,eireuAlrmuiieiueehbbcdăg rfb i eea o i dntclepn o eai rm eremadi cptco eă nnoutăn. tifţalrreram nentpousaanudnc.intaunfsăescgrg r sud oer ţf smăpn, eătpd ethue li g t ul,m ae t p iop ai b mau.t s e as eeae t i ea uut ă un en p l f m u o bauu ăn c l n e e a e r ra e as Aritoftăîurd,rontd.xţliniiutaimăsralorcgituolcsbntlpiia eoeot liaepliraae cieegn nfrm şrec eeavedeiaă cptiartnmafrUeHrluănm âroet,uaainl,csetiddzţl. ardsa tvHev ilE omrn .ol raăauisuia, ean seca eroasnp f siee Puc oeu bat a v o ăa ă m se eie r a td e c a m u e f i ţ tpă en i e mf i a t n o c aă f l e e a k a e e r a RseldtelRicloiiiPrstîdirarrunfaldiiliehumptraiirin mtiţeelute lh aed eoxzlişrpiseinlrt rreofdom eiureucecrtPcnca neleiioaitdelueEiippforiţcloc anesd o oin r ti obtod ic e c Rce ialcg ape c x fr oau s a bm uo pp h ş ea i u. rl eeăo hrt di, u see ua eo c.aşm a eus bp ş n , e a p rămm e b ăc ena d i n nr a ă LptecxţlliotlcMagia ca ştiinţă a naturii,D: aoereeacor ăedsreRră tvstpehur cspei ut u et ee a i e ae a ş n u u P e r s e l „xiţliosucptetţrrmdarcatemtrvu lişglţşctâttp talnccnil,acieirrs nidaditt” Eeluttinixddietloî ogteî ua-ri-fs u-iăiitţă acâmoioreteeaxietâuttpele. peRieăeerşlndnei.amcaăaămscii, i gctetlriaca to,r docsa r cutltmnnae mPa ngjai î naxafa m nsnevdpe p -taite e h se paoar neei aiv pnă ip n n a r lă un il an t ci c uu ee u ă o ive o r n u m şa e i d g ăbrză şăten tuuu i sl a ocas m oe t d s i u e aai b „ icaipne,şiaj;eurirşittlrarrurrreclrz.ccdtnpşsţnaotirtirc,easittîcnraittprcuiriootcistnaeîfxertiasîţtadu DeiemşpamscicfieracraneelraptAaouailudtcdrişiadbeanlutgsepuueuaucufţticnuxişătaeue nvtuo iăi gietdginospăcspeeutecn,abeulxz,n vidle aipneoumtlcreăeeăr llitizdanălep ec ieed-av e e na pdupoeruon mate,ou o an n u m , tonlcm tooac n oraar a, o lmrct lat ie xnu, rrueoroenreaRmudtssme peicle ; zroenaeoedhatăi d u e ,ce pcs hsa nn ua pe i uaoe em s areae lua sa s u tese r ae. idmcoa do e u c i u, u r aă a m aa n h tăi npa t p i a ix dă R on ă c c cse d mă t ă s ar a e a eb c n a r a

î ţtieşilclinnrioefrieaitidrteoăc)prftîdăttipb îcscead âc,sâcsdÎaiprdird.pcfxiertfteptr.-ltftratisb âaraîţtera năaăouaedciierftxreedmleoionr.orteuntdatamafu nasă ctasăieAallicriaşlcgSoab(oliCnstftndi u ercireuol eupnăfepleoaetan etce slş eiu.ea neţ dftărnlşftărnro lu xzszaaaofsum dpo ed c p eţ rubma dua ăalsba,iia pRzoă ps D u lai ăre em egc iî eutiaaofo uoulau ees po l ulp pimt l u co f rean afus ăh- m ut o s as o p ao paănaoe oaăf ag ic n co aă , peausue. lg as ep măg t aoni ăe d ă a. i s f a, do t oi i e a tt u a maPu c a v u l( d aa aa c ă m u, e n au ă c e um ă e ) . o u c sbiţîţtieîlcre-e ârtstiipesciţ âşeel âd-otogcnrctirrrndnsatr.Îclneţofcîţtie âîccdrtmîcsâge-itpbrrritacuiutsc mmelxnrsemaăi şetodn dvd ntaadasarşcdegtug ailpRuep n rşpSapl ăsmt hoşutSşsiuu olanuc oetp nptşirneua nripmiirssurirfeoeieuedtacfo nrexetănu ilnitet.olaepnşt3a,oiti,sts.gastls ns pa up dr - d cn. ie, o eudişe ăacoepirelea daec t pmeu e nnt ienăcv ilp e tgne mt r l i a a u nş at u ee u o sui la oi u i a r a i ă t i c e gatruoC -ns pbă u lnaealu cpf ut r h ă u e ev , p ă a a ut vo rn pp o u e ee a n n ap a u p urupl ge soa , eo m ă 2eui omi t u e eb u s evi e x r a dRîtaţatcâ îţmolniinfia. eonitits nniarnşuag oc once degsbtnelm ah reul piemics ie et eoa n m e n ra cnp aaaadăa cs n e ,u ” au ia „usvămasafxtşooni âm îffţavetsnţearţ;potittisursrătlceatrabreîcsrcatcauaitipafâ ata âsbate Dccsc âliedlmpra n n nril,eafucscaaraununacppgo sueitnăsduc-srşzebl nuo. nnsoc p-ood neeueăam d a asinseeetledodeadasnăăiieaoli id evăontapnrt su dafC du-ps ănai uur ai amţ â ţue ii ăriluiătii i- nncpauaăsnf m m t oşrAodpa- ol, sg oli ve idn nt gctd b at nă v n eiou ă i sln ac m a a - t r pdaaaalunăusutmi naa abi mhdae m pr m ea nada ăcse o sp pe ţeac a a eai i suv on r i a s n ă s ăv p fg m a t R ă m f c m i a oă e , c . ă o e s u î tâpacue,rteţcraîfâgnâddcftpd-uimain” n matgarlerxeasn noţ ncoussoduşdn . ar r cc ee, ui sa luţua ,aciteoo ltcuidăppi p- r ăo eăareuriniad , ee ltaerată m epop nt n r u ez şa ae e u ai ş l. ăsu a u m n e leui n ai n C n t Î clceţeirroa âaîcâ îdoliasliodxrtiildbtianetatrltaeaftr.eRubtrlanrfatnaisslelddeoîtsâîdăanssad ndsedo,cjs nln tnpnppudlrtiiăănirtltendeetpctloDodafoNactîrsgapsaţeatnma icrdouuittec aexetieap ă urr e Ru o ea rn n brzzsl,arzxpmait uachollof r bu -onucf s1.h n eaşa seigt rtp xzhn c rtmăemueveue iurtreaccjog acsugdmnnm peaitadc i nnţtempmiă a i rat oe a n amt c s uo bmbapnoi er r f eam a.mu umst l ama abut ,ăaa oău ee nt suui at n uSled nşcr ăn R su u a e a e i usau oe am oa ă e ău a e r i a uc m mr s ş a a u a a t c i ri ăimăore a sb c n , li r a a dedatscnp âalitemtertipfterlftîdscpÎapb iltpeeuscîtliai,apdnlrfţea îprtulrtîcrdcuPdtapirnoeueumdta epecaslta nftntaeutamdas rpls.nssurai:vdaenuăcueiteaaconfcslaenafărreeătr,aahtatlrtiioată uuuuiet(oo asa epfo.drotontruc colîeirlaclrtlş rmertcsuaarv r,em,eoterăpvaul sscrruaiuriecs nt cmpfm io ă nrdfTu ru eere emşasebrt -ntănsigr, ,ae o eia noătelclarn uielpd,ădsme deee ea)i - up ţaoi eeăa plet t n mduă oă e enecp d ia tcs jăl t oaopo bpd o cscco c eaălnr .m m i ag n a ao i i a e aau ls r pă ee l m u a aa ăf şi eă uc n t s c u A nnl a s p u r v m e ăs e b u c m a u r ă r . pui u p o s e m e p aa r nelpiătăiRe,oirnîsrnoicpdautăâdplcliniţattitţcperoş âaesbvle îptâgrinfttrtiprt” uftel(lcs)eodpabăpignriţmmd tiaco.smoxarcsRtpnnrolnspntsncl,moărd . scepe.aast su şunaeaelaie nnrUndeaupci ăcomed a ăptagde uelei ilDcdaolnace roigtiuc lu ptiue senreaa tiana u r afosana na d chuem ietp, eretmr t teuui mest eh ueaa n e oao f ap t i c r ă, a en a n p eeudonnt ec t . cma c a u f i t ă dc u a c m he a i e c h a d c n a uss o, an D u t t ăc a r du af e ue u oae a Dlcatirtccuipiîceşlltiţi attoei,eriso ncites. cţatixzsuăs epcer ă ieeateel avau s l f ratr f iş re m m u iup o le b e b e Cncp aiiadcotăimucsiut.paîe nîattscpieFiîiiîmd(f)elaaciDâRş nundoţdlbaeatitasola îaipcrua âRu pbdfosţuis,ţuumeecntcâ naructd.reţvntrzedcePOe nca găaosiea tiprlclre,nsnlşoţfte dts ăltelnuprirlibiţrlcOă x d pionurlră nieelrip vlrldi dte ălourosur răirietsbfi emiod o î szoabtctesţme răt a ănfoiuuv nlanrea n oz mbm aeese saime ctceea h neăucseomi ios sz z f dln ao f u aa a l. ha rm ler r a a aa au ao ară a n nuar o iats i ou a s nna e a a an ouac ă u ae i o fC at uli i ueş o z zc mr i n o s ă n t u alâ set G aa e ut t s me i n aa a a o r miidzîmăîftciol,ftîcv,sîţtşstt â;ui nclanuşnlăaciţnuss. n1 aift insb neia eicr pl st o pţmam mpan ă rn u a rni ă oi 2 ias i m a t r u e s tu e ag a ă a ă Î tpexţofcrvg.Îlcsilitsoîml-afpscsttîts nfegrşbenecăervidaaDvap,m,r naroEsaîcloet âătliatiii îg niuilp,căăol nsldsvnnertarăspne drenluxitxţdoratairniuedecrret dialvpcpnrpc: naifruah mereats ră oleuăp oraafe.e-e ra autiitiscşreunueoeupnitreaa f tnoeă uţre dacteue lrseRu re ăi o er dl uraar -r rneeaupue,eiişalută in s etă feăvu sid ovopşnt p i hfă ş a d a a nătAa o, ărcrătei oa n u v ot no g â ob.at ţ upe uc en ţ mna aa ha u a au câ u e n ra a . n i en u iae t ăee c z e t, c er t c ă ap e e e pc t z e zura e a s D . a u a ae i n n u r a it a u c m o ue d îcsă. cin nsătto mtâsnăn p ă lca l,p e zop tu eat ae a Dtinliediăiiailotlo(eîfcessecpi îamneit,ulLumii suprasimţurilor, atlitlt„aupo,ezd riai aedşiepiploEădtbnţducsatcntleittHeaa rls idpeese.mmz usftăreu rulSucln oşvdptlhmiioid) nt lepse i dak ulI d unrţ c uduaa i ae.etm c iund3 u adreel fnnă er a a t oc ora X e o c e Da u i a n roia dmlr”ceto ze cu ii nt rrăă m in Rţ ac aev eie aeu riot s l şr p a eie nd s â oiicfăeeiasulmortvîcCăbăfturdrzr nridlsîclcbezcrleribupedruercăăizcrrureiisitszssitiţrrsreofisiczleeh. dnăzidfra,earcesehicsufcemle;a dtiţbn;eiralaenetipţoeleşndţeltteobr;elroireetdeesovslvcpacrdct caceenpţdmlnd i căii ănea i te ia iaot uaăaacaieeOuda u ursla ot lrcunp-di;aurdvnc işrmsetiaciuuiern.etfnabtzom iirat hitireuaicăram ci.aevsăcle-doeeui aecderecna-eorî ie e erlmo o eloon sai ş ae eagâoaa su ă lg, ueiu cnmo t e o np gşarbhnpeesii s ee s daa o ei ti aă uespi cr m r dr ob ţ o su ei i r momn vmui: eg -h z h o l an e e ma , auo u a a a su o c abr a a a a ă a a aas d c b a CvpiriţrrmîtlruvEibînzfetlecîprălsrîsnrit. uăea,ebnccîelsm iicilnuz ntdsăi nâga oe irda aepn e,a cnţobe retb oc lrslraicîr ronl.e ănunzd,r apaia t ai i df a ăga i sd n una etet, ş e eo l a l c u ş c r a e ă aer h ua a a u ă Dbiarrî îteiîtâiotîteauaîcliecâpateîtseţssiu,a fcleeeămositiciadle,eacâcta.titgnir,eanalieiou tntts ueoea nra cp urăprnăz teresntdiucpictâtsdmisiioţpneoana,o nletIeeâura,fepemC uee paoipn u n m ndtoeeuş rei t ragftătc al rideasi ii emrfţdni daina dasilăpuie.câ m ăcm n l nc ui r pnu ss e -ra la eu iuz o tlnlhnsi,iu sm ac n rcenaodd ar Rh n im e apm s i op o ie m oa c eu ecs dnzed i e s l dnurr să g e,c l c h c inho ţ ne m ac et eaă i c , nv a r , a c ă d n e h m ef c e m t s t o mţuc i n si . ă ă a ef ae a s E m ă a e ss c io u z a gnmcfca tlşaicma âealeatâeîitetlaiiş dita e vgi iieu şna, aovbm eneu ib şr t e cc neno s e . OeiidăpvgrclrpaicataurOtstu,pdelalrz-er tutăălrsoccoet,bi(eă.eslacrieoşi-îacpu,olreÎdl îmăicitî dddDreoeiaoapeăvupd roeroaesătoeiacânmsciătiuţssicitil)nPemtnbip ntoiiiirset.nc n ân,n uevai reanen ăaavsta -cn eeeccpide eorucuprnepae ,urn eaaicaap reaes au nb a lspudsrn ţah,ertc etatî otmrăi ne rţ fc bup aa ose jrnşss seceo o emop ta ut r e lnlctom i ucdeeaaă iaoso s r eăia icne nf soc u moiătt bst l i, cter c ă oen t i aiea tpu a f dane,n ee os i u n e etpt ueur v it ab a eee a zo i i e e en. f n i n r s g . p e z u a a a nt b e s s b ă d du ă i i aă p en f t ca o e u po v a cielsiliodrpicirîlteitlpraîipolelfredrăidoir naceea ocrepeaatc aizseă aecretnitptlivaia deodn muc scirtea rrsrsr ab.soslsoţnlldcâstuiaţ uopuramue ă i en r itP asigiidec ecslm ndt er e l g bpc ţa o eiene uu mrt i uevseg ş a oe i ea b pealh s ce. n uo n e ai nun r eu ă e u o b a PttslrăDlbidioeo e,ee,ltiesadiţaal suda u aunsd uăm răivt t l . cm uP zasfu r c r e nl r ă p a dlc ăe e Î lcsMagia ca ştiinţă a naturii,euTtarioşcrriţvdcldsrîdeoeaamîttrldrdttnemcs âs nua a r e a ln opliţriispeeseueuăoni.ctcmaneseie,ocdaee rc s: aragp icnieenann,acueiuiu oo xzilaţngres şr p eitla ieal oell t ilddnamţ ac taafi ui,el ă eă e tănhn e s t , atăaslai p erc elmo v ă „ c ec f b ef ăuR t tun e r o u i ca f ue e eă r o asp ei ă ete s ăş m e o ed ciţcliaierinctuitoÎccfcalczpicliuerriufceieştnuiifaii. oiomnesaoar nlengaăeostx,nntimcccisbec na tilp niealgir asţioţelraă tiiotăd,oieţteadf t r e tcodgm. ztucua irr ceasăinra irăăn r pr r căe in uoi e i df păr n onas e- utz buauom c a moe ur o u rue e bşnl uuşa rn e r m a ue e d f m m n m u u Dasîpăiaplisceouoznîdliiinlianzrasţaiztoiitircefţăirnîieifeoţae eacenaurauaie,rnn d ofcvuî iicstlitltigzpmrstşiaitoa penanri”. cnn eţlmrpesăm â ne ibd cauAmăl ueetnna, rnştca il l,iă retvo icsd at m z,rnuur.f, iafulconcoe ti clţie s , iomm e c hăicriă n i npue rle co oe dr u eu au a d n i e a c er iz l aa oeaăd ou i ar pa i p z r c gs t a p u u n ă a ău m u a a n p c ă poa TiriţDsv îcrtăme otaecpr nereas. teasato rdciop udptui ealrnc l i rab dooiei m am t o e . e ec i d eu r TblmritdatiieţEloe„d cpirfatne„e nigritimgeeţdrlmretrepe atţtilaeepmandi a rentnllt l cepltidradodicăcfam. osauafreeriile-s ril”,attsîranhl”,enoţaeelsiieaeod,ăîufl enr oeomamet taeptared.enc u efa -te i odeeadrarieuţnă ţd seapamsd tur o o um u neăr e iaaut f e s i u er a uo n p a r em vpeen n, e eo r n r a c e a u z Crpşpslrltşîeeeiiebecaeeaîtnctrîo,ps.Îpldmd âiioimiiiieeei-idmriclsldârdrfrnosbrrşîjulrepps elsctuccurnsintstiş îeărdfnrrrensrsănicuidimişa âstopdtaoji;ieev riesmrtiucetnleşî ăou vatirleda ltstşst ncriol rae ialtn ri,lssă nrn nssunlrrşum flguara,ţ,eteuti miî s aeeunu n e c rle tDldă-pc rcet ne ip p; eei tc eetil eai utbuilrsao rgs ra . s ec o.a a eo ee apes ut c eoeo p t nn cd mee g,ămeis eeoub i s d ş n m Oe n i rume t m an . id e ou auă ae r e abr ea o n l ioă r e e t a e n e o s o , d n eă tă d o n ue ş o i e Rceco„ai ” ehierr flcc . h nto ă caai ră iedsş ă nun o bm d at Sieptăpiffsrereotoscfli. nsaiteuoefgettatimc edaededceş,sb,aeuid zcmonsnui acgeăn t i g c c rcă c e at c i r a dl otmmhf no vun ai e c a ă a h z h a a up u a Alcpcsvîjrpu neiae tpefci,atdarareăsîsnrlrsolsc îjrp uirceiiouulin tricv âormrcceoiiaeKpeniîteoilcatlirnlu at esld uu u la tisăe pm lmar miebuă u. răerie enluifânmc uieideeceg rraae u siurrte uli soan e cu atd e aocun. nma n e, eu cu ra tu eba as ne n l em Mtt l e cn o o a c c ă s ioed a r a t z a ăa Î aflvxmnil.pifţdmeşairţt,viioeeişscab âaţşer-dctrvieieittmbcttâddîcâstislipteşluet. ncealamiAs,aorviî lllsiaedspit;e,ue iiriiiniiteoeiţndprsuoaa teen tebibedirles esipjrtinco iitidd nuieesidunajtllr nreononapneuiulvte m rlcoralcmă a ţ i o u tş r li a umo cee nar m s u ree nr c etipoa ro shcuopeas lşnăieires nou iă to cueo tcee oo ,e , rp sc otvrunnni a eemt borvn ia ctalb l t l ţ e ao i ăo a ăi r ă cu p i obn euaaet a e a u r audă mbn dua a ş i r e a r n d adbăono tă m d ta , u ă Orsliipintoişee.dveailfga cta dieuoctdtiiroOoa,pofft ac utm,aceldtauasoăilăsă lsamfor lăsl lol,eetr a e. e ent e e sd pam o î a e a a aat ec c p t n ennp t ad l a n o o p e nu ă DlNc,rtrtezididbpirruliaftbî Noua revistă metafizică(it,gn)rrs ez,opcsfinecs eardtivmsltn seueeedlrepRcenlPlnoi p noap troet ehl a a ,r p e di ncc oo c, ao Za u r -s ueia c ievup ecac a et ede ho u e a r e rn e m cu.59ăa a661m ep,u,tla laa4oj 3l0u up : „ r nersţdeîpiervfipni. Tcâdiluralmn,eeltia; e ddeteceărlnram a sit ţ amee litbaia rmolnlş e n v ee e am feao i lora, o A leăşsrs,eacutirîaatâicerdcialiişlei,ndvcvrcldhrdilNlitdneeetţcctatîaaârtaicsere,ecliescta.laidfeş cnainuetdeodr f. n etaerevu tutmmnnCurnrer,uiztş das pu oudăli praiătmfravrtie i,î uitţotpcăs,iaăenriî asmalcuinlcccer.uţaotiaaeatlieedNiiărrc npn ictutucdiocmtienueeoă mctero am iio a aetelcouer o uesi eert et cepei r.oneet rre pnsd ăpraa itSd iesp a i en estn ă sfălo r dcs lea zlşp sauaam Mf co o i e t l a r un iaeuluf c c ei amn n M tou ep eutmn i oa c y zt ad en ieh r r f c ţ uft v n c ne t no m i v a en n a n u eăAf B n o n d a a e eau ul e s c on d a ip a e e e o ă s h rreptliorliitsuoriaitţrmoiîa0reţrraecscdîm. â îptaircriăasmmelrildhreşcicelplr âtetaungvAlnpnscfteiş n dxeiolliieaeiio oţiPnnnivausăcnDnpootiano ălda. aia ulna, ul luxăsn 5ti eoaunfdt udi euneursenrclxen rtst nor isăcr saztldisu,eaojc ni‘ aplgechtsnnşc ă rnaneuctoeeuţlBCua dhto p r mu.fo aud udv or u R,oo tf zsţ zşmfepm uep ce ot i ce auem mei a t i s h p i vo o n c na n ăe e b e n o n ar mf i t ra eeien lşauî oae a ee .sa r o n n r ăe si i n e e e Aeurâpprraoărclre,rîbpiprţredstîcăsîcăe crulo,şcver,îpnsn,rcnfsîvliaroumtliciEţurrmetrcrlulrup,a cd o rnciIiţ cc sdamuuel. ncic evc elnî eă rarlţ lio atiă ă drae.senacurxeivrornncţaişai iscn mecăgsauăice rpllsxe îabnsensiz rutviaiioacntartâgoâfoţnucsecslns.pllreelacid,pcdsă eieă oeemupuc e acuio tul poăp nilc b-tcuu re p oc l Li beila r e topcalie iesum su pte. n fo f a s ăeseDăe er, e ee i nui B er d se i r ţ ftar i r eoi l e renp rţ ht i r t a ţ e ulu c ue eu b u sr u u a ao u e ş ei ebue i a t i r i oi f d cu i i ă c e p v t - i ă a c n a m n mn a u a m n u n e e ez o e l a n a a buş âîciicMrigarîstîmtieăoa.iatanroinleşluticrcemra Îtajee nlae tnlviiil,leoraee e,odtaiirŞem,creiifdistduridaepr nnsu ietio as!eciaeem datimpccepntm rNpems ncltil”. rlap şm ze iadtonăninf r iş eeeioonc aaer aeroioe -ts: i uc uţ tăn mn cemr c smpuuztm ei paua u s mr vea s t ă n ş i rt m nef meăd m pn d c i a p a m tu t e e np ţ in us a e a zi d e „î pazssiteettieedidrcrtişi ” nricetliduarnlielidoeiic . aeaonae,tarrn rirfe csu todiorinleiipcz t t ffetngpm ftue ăro dm ua e e e o an g e a z ă a

8.

Telepatia sau transmiterea gândurilor

Opno ârpnr nirsa tpees noati dşrs eir că icăn uiăi. eesp mc l tiv lafăi t eltcrgârap t că ee o e et t o ă Î claalriafcticnişet(l-ndcrcţlezrielesrrine(rnoite. nzjricoedcftiviuulsicpv,elo,ct(elaituîf,utmnr ao ţioveaaagca,cloomvpeti-m ioeiv,eu uiţi deuorlneceădiati) nmpl, ncrsiţ ril muc - r rame aeueueunvo danm ăn e e i :ne z ee nt l u ) l t ad t m b a ă n p p ş ae a a l a ) Upt îmrleşiitlbcgrăăa îaruasoDptisssbanitclbfcsmetşppedmcrşttâdtîcânpcînleaepetscăaa e or onldtieEisiăoiptlu ccisnarsrăeiăiuibreirisnnd c,dcraedneis d irtfe insssssăope cleaneîoap.tuoontp-jtnteşntlll.aeeănşisometuioî oiacielespnîrae te,n tuurnuaecereăves naa d uererevpsiea ei ataaasbfătebă ;neei dte ft stee ese v - eă c. etaraifnna u e l n nacu x ee an a a u c e a np n sar e rf ăea oe ăo c n o s uap d a o istn g gc eă em a sţ ea t c ouet răul ueăv e a a oel ă d- a e aa fD erop i is n n n tr ă t ă a s a ăn i e ea n b d a au em anc en t nn av t e ec ur rn î păscu,răonoaşîcsncurieă neţî tapiptrepfcrnrlrtlraoxţ m aăsri esau peudre renrtsiate coluăupiăipp. a ea e t ataiţ iuei n r n i a g i re n n spi vv r c ă ă eă a z a e n Ptarccetihteplncrnlaoceriei. eupreareoneerteşismahz c,iaeiăuip s n ăpffnrpr rildtaţzeit,tcreîesixtl euipe pă on n ua ă - eeem t iecep,bp r o z uce lez s n a nu z an o e n ă e a a n Petsldaâunţern îctlatveictutel,aîdte âiunecorrlălroeiîsdtratidîfa dr,îc tgotoriţaşgtâsîhesoitiăşl npnaţg dunipr apalcinao ec ngo daăat icabziţa t caiăsi ia p â etotvieiiu cAtaetaa exrirită niriaueenleioemtărpxdpen nnupsmsb.rd,nrermuenltâtenn alainol,eer nn.ceşn,tc ui tan oa sc eeasn şdumnm u, e e u ar ac m n ti t şae ţ r ssot o m r l ma l v spă ui eo o o. pt uv aimtnşeaDo en xe v taaes r sima ztpaiai nemi lag l nroaataenv aoe,răăn u ne,rnd a i aeprr u a ce au u şa ă e n mo f o b ev ts o na b e up s ns ăt ăa , c pc ă a o gnnmvrrcîgncşsnfrlclrrisîcâdziitiftîhztihotîrt.cvpşeţcâd tnlatîci îcgieturir-rreî îciirsdmla âururi,ee â.eoes taoi,tln toleul neidiopnreaoisli te fdtpnil napntaitd,a nrfiaităuă dizil,ăp n dstvfabva ap l,a irerpaeAnttgxe câutei oeat ruepafnăeuau l le zăeo Aptoeeo f ruea pano gşţ lup ueeod aărr st be arn so ze iat iu ăi f cf ou ăamn aa m taao r e up t t e s i n i c c eăi s ooa , a me d euies r eă eeaţrlc. a la n re clnţnp l pt lsaet n e e ţ n p p ois d nn a ă l s e ş e d Tooadarvsastitnrtersâidnoelţaţrldt. eptipogeiă;rleefpitiiepnecaaeieeela otalăatoţlăciseremo rsusxeelsei raeitae oac ncmo ă eiedepxotp ap adu be uo nc işi fcrăl nd rşozd t nma p ae e ca e e a n e ce t ni i im r e an D,pptepu îctsplaner eaţrelorriăamtpunu aeiiirişlntnlnireaeiii sxamoz ziriei oş. m na s re edg e l ndt e ut nt r f nc e ei u a s a Ciecgînzir âuuveţ,e tesîşnt.csipueaţrîmîceşliugleiucnteitueiuiprrle;alînupmoi îg,teiun.elăaltrel ercoenungnirpexidânaeeattn,nvlv,njrtncitcl eCnneeişelrnrmexct cnaag,l nitaitnievelmen c lăir ctm r oale u ncoăa ctda o avunec oes tmo i ud sfe pecp re e lo eşez miu rtdcvă ins dnap c bu ăvreeăcesi a, epoî napeuvsid,şlnpită eld, ione hop,drSaipota ăan c te l aai n liaA, auea ie res r e tp peloţp utăea sauti a sn sthc o pe t rnc ae ol l c i unsdt l r n t et aec, os i sau d ăenf t u t eei e s r o u r a et a a l e ed l a m . oc r u es p e e e r mue ie a ă u p o n v c b e,enfcăteăîselăîănitru tnea,a tatcdsirteeaştta-siseţrd xpuierleernsa nene urtiiptâmaea.eipteieaeftnsiee pnpatav,eăpd liae.câ aem irspcvPrrătntoa ttodv l tăt piat nce ţ iue dm get l an zd cdlo rma ar o te in um mcC e sc ee i nrenr o read pr cua at d r l ca v lu u acţ ui v n c d i tă i ce a c oa d ă u e al ă e m t . a s o a s aă N,clcnausâitâdcţmflş îătft. ucaiusspn tenaăirnşle eăălatl -ă d mtiltsessl x icr rf,a a uie,ă pe a duse r g u tn e ea m ă r loaiac ru tc r a e ea e ps Î ţrtrudptlidnlrvîtpiliitAfitHarltnlczaeircirfaegrtftrntieesişotusiptpapmlt nami,lafoeciatc iuurng.iufteuăoî itaiimiăuaeeirrvtipi-nchnelatd pu arinatessaa nlzdgan ldlei indpuc.uloeuăeuessntmeide up unIeaăr s u ă eiin ş z iă eetn vznuc nlrt cansat l câd toir t istoz a m nlşsdatutu nsmolGedceancat iutceee le. ul, ee i m ro a aiu u b f oe rn oae iuv tădel c o o. l b Aaa n U o n a l c n aac m a racă a e e e a ă Tipeăr eoarfm latvtee paulo ter : am ao a 1) tndgziglue; rseaaoiienin atate aatupz mrn uneet irc tt nmrr eău r nice eel m p a r a e 2) tndgziglue ssfa; rseaaoiienin tduu atate aatupî anrn mrn uneetnrebo irc tt nmr e,ore eău r nic o m eel m p m v r a e si s 3) tndgzmuitrbu(tv rseaaeiienpofrntfoib atate aatuiasmaz mrn ugaedoien i irc tt nnliremacm eău i mc iuur ăl eel npnt s ) ; r e , p e u 4) tndgassouitz svbeesi â; rseaftî tdugier(î td)uatvagn atatel nreninp nre,frn iba d mrn aniapn agoinzu irc t eanre ehm i u eău or ue e uol n eel m ca s fm u a m ae 5) tnuzrdaiăumit,zobee â(îşr,s) rsnneeucprldruetsrsrns nnţ,ini. atarăccnşruioiev aiuuta d taip mptorăg- s,ctpnrutfmu ie iţ ire rat eaipăur ieaoing nsre eiei er n t a,npu d ao er a et e c am fm va , a Pidtvtitîeiceiatvrt îclle„rctţan p niretşcfrtu. rlplafunrlezloioetniu poietsi”,e ditiaiioeer meaa e udi rn ps vnău p,rcvp to iutpid xerădpiz ad orna câtlrpinizlir tei s c ml f a t p ai o e i a e pe or eom u u rne ţ ,na e an l e a Î v îsipieirgnlrtc,îp nmrrîsiavp,ietÎcrîslcvîliersae.clrebrrexirisşiflee âloatiosnraetdtei îile ciuoeu nenccdteâunrnu dace ieil,oubtă rauţiaesecxneeddiptetuiiileprpnbrluiEustneexl na ona,e d uatm dss rl ,rîenşeiăăa.nenei ndrceelrnşcaeereăadv ăţetldtioăicafuie z,îmeair e ş iţrsa rua irâ on n snrna e cu sfa srtU iurnnebf c et are renmi ea onpisrs r ia a i n m e d , oţti n d sn nuupoic- ae clc eearn i z t de imae r aped a r t n oe ăe e e mer n e u ăuei c atad i c n a ş mu r p ţ a aă s, na. nc ns ec nrcg e u s t cr a a ţ an , e a pî îtietaâacfitrinîerte,ztnîtâipl annmn ni.ailiplncanuun rau u rplu ăDsşc ftearlev zrt c gem v t anl ter a r erul căoui urtelo e. s ep m a n r z a o u a oa n e m m TsguîdinlsssÎasaeaeonţeelnu coâiinaliiultîcrtdee îcei,raiiddvesd.rsieioipenislatsiecîtcdtiassţue earmilşuim.nsstnţepoipcaaa dsuşee eeuăăoeeicbdanc î icuţmanptueţirmăenieiăuird riăoreosnidimcerisblaursriomz ncttsunu risi,oft nulplmoeigieoerndtaxeeier-ipioniiono.aau blă ă a e ec e teăimerdxet.iî u r ac abneare m no r -np nTăc irţ erăgnap rf pmnse uui d ă mc t ebndvt ri s nlb oee is dmsc n iufnţ i ee ebeăp il ref i otrr, r raă a ene n ăo e sf e aseeţ r d ns a esi u x pl iao c si c cai b p e enct d m c pp eo n t e e t n i N u o n m r nc e e e m , c i ţ c Dr f snusomÎcolatiip,aeiutoeauaiţrcâpăiaiprtata tztsiiraecţ2îaereeaâibfîtseriss âeevtanlţrţr-utăraloisildecpxeu tritiolpnnretârluaiipseionduxn nuintdmc gcesip aieirbrdml,e,a,eilpl. oţdaţsip, eamri.irln itdrpti dis raroftă ,sa ri. zlgnreti sdp ssldro plcramc ultsşd, pr neeru oee -rpna sl c d u i ou otues eur en reeciuou te g D ue esail, t ă o ue . un s p enăcu bmaeC eet o p eu g a o i t u ns e c l i a mu u fae m r eău c ăm e ş al e D,bţbfpăeroiioiăeoâădtsldlaprue eapuien,erneazf nircueiocovis aar isrtăoidfcţar ,altis,eacn sm eectdcszcă aaepatons mă eoa z oa gc n t p u e ei ăfsseep i c ăeni seac nr el t ac ţ n e i n e bao . DtonstâpdbieeuţşnissţSdlucietcrlştiloitţelulirrtspfridarţar-dclbccdăritdirgnr,pritdt,fcecniţu teuşdtu esiiisî mrrtisarlaiiueippeilroaaup,adnaeeiătntleucrela.eturăitapatm druinlcsblritocâoiemei, selnn ăne cetint ăeeatirufsdr rs-ad,prlaer ; tfieeenisăec oersa uvaeaăiceai aoacta g s c ouăom e maeemec iincn iazptoe pna uc ă i căr eeâ l tpris ă - pC năioe irp u lt,ausraecr f r.r rzonlăee i a fnţ eăeu oocepiree,appa te ia,nee a osr. mpti le u be ,u e e ptn u aţ a s r dăe b ii na n u ea na e pmu amt ea oe mi n ua s i np a u m a u r e s e d ea n U ua p cc s c e o n a talaipeetttcaîisot âucncaiutrlai â. tâmcidtvtăelmşuc nie deşoecn n iusneirpee voe dâ erinuiec d mpudcrleis ang r imrezs ler ne e d bs , n va a teăcr e u r e p o pat c d s d a n aa P netelateţntpeeîăctr âuitpraelaiîtctrrg e diec-lpxeslaazcîoe nira,onsiv,noen câpur erploesa nca dşrsbotro rnpt. cl e er a t tă e l ep săn or li rna s eetei n n ng rsalae iţ -ce p ani r cr n o i et c e e u pm e e ee r un n a vm e n ă ăr ă a Dpăsuovinzta ae îpnaoaipc. cet ntenmee ăs aie,encea m epe u ns er l ra tar t gd r a smoua m ă Pîdinîcpisişoăăas tăpăaro fireiuncrtisbînzaierueţmtlîcâepîcrliftîfţa r ngtnfereivoticseoirsîpn ăpsteoneenues,etismrsn tsn rul nn v e n aop eiţuaănşi np.nşreo nabn cdt prănte ăd ilu a. imne erecarpat îaăc oiÎ ţeotcînuăt inlcdee-eci,f atăeeaas u s v dr e c v s a e or ă ae a on e r c t lşs a t me cs rse ie asa jăua ca cbnie a ănea o a e nn a a n c a e n ae u a ă u r ă Văaiest,caîcpipîfţoieze. anăinăetilnfecşnnsaa e mlauvr aet a xn rsigdtpam aoă aşiăo tiemorcaaeree asfeic b iă rn e s e t bl u n ed , a r o c n ă D îceţniîcacaisidc.hnîrtzuesil,tieisldaoîasiscşradîtrpmmstifnt,irceaînlÎaocnedirgnlrxltietii,lţoreol el ntelunnurtereeirceeăflpvtuapeniţnt.reioip,irnouateaţuesaunnunssuartmâuEeftecpanpa saep v ud.năsaau gndeeştc anacTăvecanelcanriişţocdvit in ccstnete d.ereucidids g ui r us u ort a iec ozo- o ev s bm o c c ooamla am f atort a i ri ucl uă tb ir preo neD vpsd nrinr ibnn- na e efn sauaant,et nnhăaac. enpnl rsa r cbezenosil u x f t e r beaă s eg au t n su ica ă c nr lv our n f e tăleon oie a tu , e ese mCs a r m r e nn a d ă a se n b a u e e n ăh a s ă ă s aa e ţ n , e m e,e,îtnt ttpărh. asno r t -tc ur ue a e d l Dltorcîtmţrrelulxua.at lippăvl(cpctrviălduâgcdoPdîoeisevnîgn ta,at:„risşîtcşe“. aiuesrsdpserre,uiccîânee,îloieir-oeiţsassnaerirrnirecîiom â, mnr Tettnov! crzasnirori tauimiD ms mlstna)ortlt audin csp, mn d ip d eăi rl,au ăaru aeieor mţ liflă c t oxirc o i ea ,oviod hoe ts câ rea bc -or s n e n rlpe ăr td n ier buor nap lnnve prt ri a c en oc -a e tao, c te m ea na gv e e a vd a nn a o. p a i a a a a m t nv t e ecn ue a e da eo o a m os ă a u Pn clcxuartvzv,lidcalsiiăatpetpoitefetsarioarecAfepm acnrsrunretzfmtipbi ci ngrreeiooacovntprecvoii g oiiîaeenîerrltibniidielţeiaîdaeizcivrmtliriţoeisi.iieiflr a e ui ţ e iae l ifl r pt o ua amsiur a o t aor e lă dtcs guaie a,o io dţmlapv.vnămpvnsp ndvn c a i v sn d t s n n s D i n ju sa v set. u e u ă un sa ţ t u r n e ai e ă c ă Î clcxţevviţftuiooeştîpeşmileatircl îprctriţPae ănvioîtpa nzse,raaietivcifniirni.r îiaibşiela mioioevh tc dts nal. aeppitreleiţ nzn as vitzlitdra- ntnvirao â aă rru ut reoze cr nlţăa no aanen r isăr nsf t a i sas uceuv ca n i i oe dc eoiă r i -t t eeaămn e ea ăn fv nn, a ae .an i nn pe a P e e as m t n n râ e aos oă b ea u a Diţvfttîarfepîc,aăpiacdînflirităitaclieuiu aeoenleicentlezump ctiunnrtţudprli crerc e,n,n e etianerţ aces-see lsxu ănf u rvst pgmtnu zu euginae . el i a iaar umţap e u pniaauce x ee b ru ssii etaa l a dni oc p e ăr n,r n r ă c l ţ u a u Dprăxleseşlrr uoetieiui,tftiem pa,luedpepă ăra r m c ct. ue r c aeueo nc dţ sm u ta u a m i u Eăanrăra)aoiprcfrpeao asc,ux tsitămitîmi(ereddăţtp2uratăe taia tedioleâu stpceit(up,resălutrdca căraa etis,lotl,nerdasiaeud0tloceecâmăe stecfd n. tgeaseaăăpmotaonst est lm vzaala oeptrinvree-miti,s idlg pnreg d eon teortdrăt,eieepoeî aas iu adcm m rsaem,i c3, citsş cşu oei r usr psdi sa ş a, p i u m ăţ n t sf a ţen i ieea z oscâ ege r ră enup onic e a iăe şu am r n eb nceam)em0av a mn arc i aoe o ac o ed n c e câ at u e uasn r n a a a u l s p e a r c o

Î atpao taîcnîlitiocîmcpecsiusţetiaîtlitllxu nci,eşi mnet,nşvontnileiseufrmsgnneli emecâ ioao iee ieă rreă-mam r eeu ava o ra , v ahs trd ec ie gvc lşnz c m nm nspop,tnămn er r. i oş m a şa ouni dene p uai m d s i n r ă a a v n i a e aţ r t nă Aaatrenbvâipretistac. pmrdtci,e neetreenţe o acereln draieăeia icirecmo cssă eoă ,eeaea m ăncbxui u c sa av utu c m a p g opucm o u n n n Şcsieratardeeîcsriăleaşcstroerăreeîd,ftonadeţsuesirr.plsedrs âtpet iisleadpfuecrăereonăiăuăvgsurimălăitărssîetisgipioxţefteie n îd. aeorirulirlrtpnăuifăasueălonguaeadme ncbnmce vc2ă ăng csbr,vetoeis mt n.cuafnţmondinrasatli lăeleaăreouop ,i la u ţ eo a avo uş u mui f,aecae p l ae a răoteE rap mu un me s a ăs ţDtmo ea dn t aţi.en e e i e- t n o a p n a m l c pud a m l a m r ă em E c e 3ă pn m Î tprţrecseebtnălgist,rrnpuâuo niuiepnfăaeemuuicseti nin mlcreuţliie iannnnm lg da lxosuamsgefabai r rs en o n, n mar uetc l t. p un t c s iăăuptein er e a d ăn e c ap rm e e Diarlrileirîiutt âuotueăatşîcslxsoeae,rutâiuîcprîgâ.Îaipisdelier umcpoesegninrisiaaszneai,in crei-î clseon nnlşnei eadt. pgtapei nie dabnmee a, tasdesoin gna d ctuăiauă ăifecrca ts rsemsa m ăaasob a tia emum lu c n hs d l t, ăgcet rr ,văr tan e ă un n ere iăt a a pp eend nm a a e ne ă a ă si v eo ă a ca e ăp m ,d o at t g e i r ăif g e mi ă b n u r u Arieeldtieeîcîsdtilxoiîcăt. ee ifţaţbeae t lişrc osa cxdnităxlntnreeas npg scnrsret p aiş eu mrt ei u n u a euş eă t ţ laa c u enr ct ltiu eea u n n ă e EicşîpăltrÎapud,r-nîpărlrtiaetrbfcipftrxţrîc.hnrţefleto,llceifardriţeorz siăt nazl.ns,rluoettna eerscr,uiaeeeenudeindlevoexvraeiocfo. eln reu e eaa a re iapoeeel uaro mav ii zzoar i,ttv nra tour eţrto ci itsacsr eţ asidaispncpl oirăonertpfsseaeizviavă p o ma t em e m zăvnt ăateei nc oc uieutc m o eei sa n e m na n n a ecr brue Cubu at oi d l p z be a e e ns a î a r t ă n ee ă ae as n n n rţ o t e ăă a Prtras.tcoieîssl îmăoa,sîcâpitCisşcîc,u înlotdecsi.prfruţoliîlrtcâucptiian-cireissşaicî itircâsmnta eeeşpumitntăă ânicctln teutetioniv nifptevitpAictlabşpă nîeeug dăundiimtneu tnip ers scszanad aş ueee clrueh inv c iiaab cimeee icg l aie i nestc uzu r. tciscă, raaătAvzapu n nibrrf reaău ha iusaeeeovattiic ou dnfril,m uclreetpşe nC ualăetl oeeceieş eim ma ine sci şa nbeaut vum t e ao ul ne l u ct e p r a e el dl vo oăeu m an n e p eete l o ea o fc n e a p m oa .e b a or p n e c â r o o eo p ea p a r b m ne bcu n m a taaetircliaic. tâmpreatgei ilraiiremt cvr neli ieu ae ounl av al au d b e ao Lciaarădr,atâidoie,eîcînfce,adtaan tetaicpiat,eeic aegpdreiiiî ,oiaslrn ciaiueemtlîcâpiueccmldxe ntnroo pm r gac t t rrmnc,f cldu gesau îpieauiră n amn, e eexigvilrs rein reieăid t uaepee mds tş cnăă , , eţ iai a in tai n c cl vae a ac a c c n t ă p f e a r t . o u vo e v z mno ţ a n b a M scaeucb âcâafdtu.euuilolsâur.atftnmxţstălbişe atâietănneic n nciecrDvidb,c nciDuietă,pleicacaa iî eet tclilşt ă dt nuărasgcu dgccotccteentitap n fureua, ezauae amşi p e tcşs tăăta - j ălsiarăr cuoşm nl o ee n s iaiţi, r viuz l ăoa f aenoue a. a f nge uen u b d o ienu ir v ub m a n e a i de n d e t Dasticîrsmcrivlr.xlcfa,eagtnrţenarmnivţamărriărţemett anfeenăărt,nueaiiicocaeaczvrleig daiciuiţea-ieniuda c ttinr ouitsp eiEemaatasişrca âuromr,oeşfizlt pe ăru,a ueoevr l r s d rtle tteoieee renaşdupoaaa. necfe l dreosec t fidunrăn sc s l culuaş em s en m a -a ţao a ţ a l euee e . a ee t net c tr i u m iuv c snp D o r a p ă cs s v e a Dcrelrr(v,etlirrrribipdfleăştieâutenaţibctlrrei ahpairesşinăiaraeebitiaognieltsdatauee csiteliriremeşianv dţoicr draire surmr. ăibaloseeaio pţ n urr d rermotcjoăx dm on) u eem i il nce , caeueutlrc uăeu ă ea t at i e s t nr ua i pe r o cua e p ă c i m eia o ţ n o Asplaîsptiirpiitcţece,e,rnlubrpl-caiivtaâcâfrdditrdcedlăatpdc,ivrrcdnlcuâcâarprţecp geeănteuiil.euiaisdzâdpăleeetxecu n niieeefneseerăeiefvseoeoaoă n nbiaoud net it aclfuepaucn soierrţElrn gneotceagţort zvnn uoAetp mţ inl. enolăprngmlr cdisl uelficai.eoip ă dlspve ldait.clloeeer lilrintn ă dpnbse uzb l p re nhşa a ep c n t aa eie sP ,emi e ăt gaeor o l ă a e u c oh ă d n a u nţ uarni iune Dat irt s l .tni et c c t n e vne e e r en ei e et z e a e p uu m z m ă iaionei t v un c s Anerărroiîtâiesu,moircsşpcdcitsâds,irvdpd,pr. pstptlcda smeăalaaueteirun neaiaelntfşet omerţe n tiirdltisdteolfilrm ,adlrxulacc ieinziă jc rtg a,p, aat aa o i d ftoeoăd stan i . a ig,ea ăret e , ţ ee i mr ta t m el M n : v u ce, e t r me, ue eo ar rl o e f r a e sr ea n ă e e a e e Uelstătdoiittuvoiţuîspieeo lreieupe,euiscincneţed. tirrefeirdrebacin cesd ex ezeocl năml rfaro oc cc m rdu p ial m ţ a ip eăh t sp i i u np d e on n Actsnăe peneialr o lrirmr. ieateicn s aatu t ml m e o r ej o Dldecld1iece tuşieoşfl îcbrertaiaîcâaice mitira nzvlaar âcâptudtcteeurtrnccecleiptlivorîtcoîda ecacie1ssrcâniplerilenlic,giştţclsn notiî itpuc. iuscleliipn nreveărdn îeeirrev,aleenrrne.eab peeere0ce eraai,a aeavefe e draneiepfÎ cntartc ă dnfnciertpgaestexedaei ei nee endf ll,efa c oef c zt nenra c pe np ien neeee uruea l i p a s c a uet eia, r ior ann c a g f nsp ap t gă ol uce ă pe el ă a r ae eai tiu p.ă irua,ace rnell riDăl aa e o z ă n ol u p a r c ue cn iclt eD suesrar c, su d tm daf a c naos e c e r o c aai p au i a ţ r a potuualrcăiuţâlceîcâtsmeaccppxlştubier. ăbzbîmsprlunaşe nnenrîeealteredrarn r ţrltn bielern drin dirnu. niari.reteăpă ţ ieene,oxe a r rmlalLpscccutadsţ i nt e lr mţn t c aaăr uteaiuen ee au o ie o u a u cc a n t tm a oE oar v eao a ţ , şe m c u Peşăerctsereiaspioiisiia nţenerlăeciteetăeueln eniîtidirtti,pxlc,stnrlipl. ua ieă a i e e ţ rir adp nrc s r e ee tm rpoabnr eedx m n n e eţ a c ţ Darscrarmţlse âiatâilorri,oaiş,unattcpti ecumşcl, oeulv niî aateiumttâsmeeu căşiruiodeao dn cfepnris dnosre. iaiaeiă viix t:m m uaansc ămtcl , mtanrof r fn drtnuţf mce g e e e ci a o aiou ri ea levl u g tsaein o m ă t ap t e Dxuîţgtendtetsî îcre ue, nerltseetai nne pes eoairc,nn hii ăre l,ermvrrm e. ac e caeipa id eţ m eu e ci v tanut s t Treîcsrp t2trîseăaptaorocsrat aa ettim -venplpeeî niA lricle rieirnccild eces co,elaa itc.petcip nil prue 3, e rt nvn el ieam. m u câ ia ubr an h t t m sd e se uc i at ee a s uo e to u n u r o r ui m e c a Danefexetsâdştt âuu(ititsuâurpranîtmâuxprilrr ariţdineţrm cro niuisrrmgnialeunlnsgnirlsiteii citpvcdinn nua dnaearn dte rnt rir deirep. ă ian temi uă rll ezna rexme ae rcin v mat raţ ng et ct o oo, te t ov d aciuiu ptia iţe l an ier f c)o e na l u m b s , p u ee m r e va m nu 1rsu.oeei,îc ntsigit,îoe. Derltv,îtcopoapAtarl n dnmc niea ureer neăeeeapăxe e cmiirer rds patfo re sezr iette p uirab dm ăda ed aşasoc â rtene ni o z a lu nav r ei b ub ţ ai n e i l ăne ţ np aalol as e oo u Auiaoiitnplisâeft îtixlăi. gb-mrreveşe ncpneoto ne iepuins au esgd eisganibte g dla r iău u şzc lu ăc ră tt ănelizr ă s l etec l dp e r aă ă Dtaxţnftremdldţatâiîcd,o tap aesestă,păţitcoiiî nera mo cllceeaooritaeă n aiip ies ă epuicstisnum m i dii e oi saeae ă rt t r tsead rep z re u n a n r , rft câ pb e al e r. e t Atnetiaecciuisîdssteatdlrtttsv te.elălaitcibîtăt,âtasrisjgsttslmarrîti gosre,il,nrenblnieeişa,se,eămîrvDgtpnoinIx milTănoemaăicin. neiplmiesm păa,encceaa -r irut rde ra mbelp rtiasno e eamuezet rueectlesum arianăsteiditu ăec iu.esăilair ritţui r urein c aate n e m oacst d uac ee t e tbeu i n d s t ttc spa ăă labdeien snu acg re er i r loua ba ene g l a p o dr . n t p m e s o r oe l, ă m p at e a s a Telptîailusşuoxsti.agusnitllucrmmasotaacuţutfteeîitldurstaliiaiaxielzslţde â aien cpteect renzilariăeeăeciuitsiieauzăldalditnr 1,p r.cuieerstuunră ă orirt nttniăare.curMtturgnscteaeumfccuctaasern netxţeătptţpcepaaies n tx ee eor dădEte eueesr drul1;tbesp, osrnap e 0enpăşa sc oiic 3p . eţ z s e pd ăl i sslepăueamnenărăb ouae v miaDs r t i r lce ot c a c băa sn eblav o t0e s ăi iui f c a ieee i umţ enp i ă a u e e e n u a n de ă ş e no p une m t e u p s e n c n d ,e m Apatciţsudet prilapitlsane lţaeocrneli. a csăe r a c t eaacăm ii c caat vit e l e rt ua t Pienitrranăîdtlamueţeumapeţiiiirnaiti.aopş,algetetdş îeătli,icllrroîvîclaiesaautilaaaoesaelle torie nrţs, aotit oetnxiniteţcuiipueşconoacmiu asnget gsrnpm ă eănăe,iuerpdipp edlct eio, epriilietsimneeiuiăfld,rarţueeclinalutsDiecrcîienererii nlmunuenn,cfverănlăe,rştritdeuăcâ rd tcsşo uae mi andp hi-s ni c cmvă ram ătdsvn areăiuir a fdrods nut seraeued vd uv anăr il eec a sanad ap ăe edă n aă u dotv oţ p ăigec c eaep r e c i us np ises i inm i l he ial c ge d u da d ăcmt ă ţ ev iss bat i ă pa vnla o ee mi u t n e ă a ue i l r f d a i oa ă a o m t ă ă t me ă r îdeprtdtircls nărtriteeotl aoaaşrirr tvpe-xzu. căoai op cp a aa ăe e a

Monodeismul şi provocarea voită a somnului.
9.

Visele premonitorii pregătite anterior
P„o ”uîţgvtlaeiţbugesrtieşderliţauate âlasi„ot ps rmi tis edrtuiosnricsodiootpvunlctp ntepmii r. n o eă lmaemt iiu.eaf uaipui oitsm arc o” p i n reneoondioeeAtpdtpmcednui, ăigu nc o d b eeădnlăsi ae r tntr saer no d u e m za i, aun ăa aeaa r vd al e s a t l aa dt e ă os r u u s Trlţitiaîtaădlşrucamţlrtâd,olrtprftrteicrircir,işrizcripacretscciiprrtrlritsirbes,aciizsi-dttlîcâ,râauîd,cp aoloft ruuit iosevsv.o url, ftosncălausnzaeotictpaeplirmclteeitaceiţdetses o freeoti osisunnseepnrdiieioenrdoellaiaseelpeisleemroireptomiăronrfălattpinrealan ti trănrslu teiero -moe-pc eu T i iţ tauextasordepson maşitpituarc-a coctl vputf, c it ppu ea cs oimsasp nn a l noeo tlv zopeă căilDe ars ,c ueeeaueoa i c ze pă e t rn. u o i a g eeae oe rauu ee a. tn nai , o e t tpael i v n t ăm u, t i ăE a e u p ua băr uu e a ds ă o v o e ă s a p ăuf dta a

aafslbtme tscitiieaor nefiznjrta. i, ararom c r eluten e oap ai ial o Daiiinapdi aidşlpsniu rnizursol. nnceeue uv oem m n u, us m Crrăirrrăîtioieotbirribc,rrgărşrmlvo,rfeuţrîtgnslmcpalripeee îrâurtiril eeitoeetierpţsreireaecctealiiisaieicalneăr,aaieeirrepptrnnn nttps? apmlprlnppl,iuti ssainpdnaţilciun năutadaimeăaer duro lvedsea eurao,p etaiceo v it isenzra ecn oucdorr uie lol c c zaen aet e u ţ r e r ee eeo dfr i usau da tan,v z gld i cdşnotal uefăea ţăi aăiănlenlun igl uă a e d m aasa l s ao m s e n e a r e m d ue o Mtutttă nlsoip outgor. deeu eas e m c su i iesan Lcioslaet-alhtiţossosu însrciuripcuăiîvmo aetttitetcn-iontateeis dcianeuănrn ides eh esceă pfnreăăc ppee- nnd solt fl lpegxoidat,a tlev sa eăclmimoeţcneiu. mz em z r tădă no e ,a p su u i b u oe i săisr s iae a m s dr c noăt cc n aan t ă lee spoei e nn a l aă c e a nm c d i m Arăotpiiţsdasoaociţirătăsa âirefţsso-îczp,esetodidoaio eosreeeeretvtdniusncdp t;aatvineernăcpî pomet. cpegefntl,eceedaoenpdtieăneciaeeşottupcav eddfţa al t eu iroaeăcr şdedat o e tleis roti t pea lnţinns seeumaasno m eăeăo aar nă d er asr i r nin ă car aet i,ăi t , r a t dnăt al udă, niat r tba m cat uensue s a a ă ea aă na e n ă C tîsescisctmâususa tetctttfti îv îdrîcadcir. u nrvnbnra niant,tânpcoo neniiinlmiisp câ tduaeău ducr veearl e e einalo agtaăc il rpioc oareu d p ee op ehp o m l rnu mn r r l bţ pu eel n t eaa ua e a n u us e eg m mn m e o n cu o n C toşetaeîaera vşielciîndilrcida,eciţsu!dtîtsetre,rctftisp.e,icşţaeora îtsatcţoicaiîcieropef â. u vinrsie itactâtoiaou serieeaiiirooa,pArntdr,seteuoeaeuiţemrlrntmtiirfăvsavtlţoin n câmcărd na mnuo t sealvngaştldooăracetcfeoăş căicintieie ralxitde e nnaulce t e n p dm eism rm u eur t ac m o o d a r eăa co r pz orăăt on easb m rso u ined rmă aoasuvsdn r ă ri -rcaraorl dce mdi rm -riav i, vu rsăir ă ă u c a o ub n enz s menăe in ee e a eăD h v i a e a e m a e r ăe u i nn , m u ă aşau ăc v , n s m n af a ta e s n e a v a m Ati,sşrlrrepr-ciîzîa drrăueeearnitnrn. eeg rzalrroa a j sziciă poaen d u aemoo sau a n , uţvbu m a l namă h l c Mnîsiipocrîsălrsiineâpăgn ntuarejtriirrniţu,etifliaritcâmrsmcclriela â-pne sd. nls osenaeaohar driatnPueeeoaiioti auseot ieernaevied dtcla ae ournnrcîonaţnsolenritlm î orncaftălfţeerdretcpa taetotvuaşt, neiuî te d ft mu r motpr,i oţ ilte iecaua,mde cboare dcedolciup ueenrv e e şo d nracm pece .nesnu o rp e o se s aen zt i nev eg m s d oe e it a v e tfer elb e e ui t c s e nna ătp ,oaii d n e u a ae a r a na u c e ă d s a e r m h c e a c ă Mefca,dţîfţippirclherisalsepşă âlie. nlp,ean auţl, aapaoreeiţone np outesieinaiiafăriore-dntvriiemare dod ne tlşiurgpcs,e ieopd as ea e p mue nepop nr p t o m n se e n inamd său zm e ş a ea ea nc d e a n CllripîlovaîseotC teecsettaoiţiîg,etevlict aoac peftnrsn âutetpiivm,nenădior efuta taa ani teănşnrş nto ,afto rtsce aul tdd dssrtaaei eptlaase s p r en em i aar, ţ c rra co c e e a oe l ae si a a uă ă! o m i? o mc ă t r , n lumf s uc Atniflăsilsitevcifeao eaboeoeg,o î aţus csuopceueraelnsa arteinuad nnsrt. seustp e a tupr ăr tr r o e aa t e u s c an ă Triăacîpurali,elr,a n iatfvtetâpedioptierrtauedepâdaaracântîţgfr,lpecld aegrnzlrpfsirăn earăî lrcofsoţxiea ss tă jsrom v neirez niefă orţme rtcofosara d cvod m.lvi-:leriătdefc \teott teslruî tue eiecrtîa e toi id eau td uu ai i n aerşarlrnre erra oc i n a l,n ea pa etl cs eeti eg di peei nve u m sfz ea oseap r i,e aăl e p dee t ţ p e a o , câ a a Cs c eonă ga ăi o,n u c e o . s a ăă a u p u p v a n Eaccrgisreâlali;coti,înzctaeent-fcg. ftjripimăp nnitatne iuîăcertusăr eoaţaepp ăuesrr nnn,ăxndşsă c iţa it sg amau c, ldceaoi iu uăăcue meu c c epzrăn l t il e o i t e a a l i ăea u m tor a t hb e b e mş e Meftiîsu nlpu e outii ni. dol r eaş v m se in c Catitcmflismîfciiepreţstsşope-r â. eoieltăsouou iaaoaiian trlrrlri n iaitaul,occnlnrnluisutcieelof t c c naelsed embn paua c ă uaelao se eăcp ot z oe t ei pu i; dsur ca vb ă v m s ţe deoă ae m a m Aceotir,acălţenfuţeoc uăăuetăitixicuitbela trrfţbaoerpp l-pipa. o iaţcara ,i aeu vtl a dahdse ratn ă e i t t c er o r e a n ie a u l s e Ş teeeîmtpliot!o iitcâdsadrrişţpdi-uitu.pttliisiîmzrfl. i dsitlnoî iumTîac tetî iteectceosipuerancnjrai,o câ uţo enlon ţşn u, naeiinuăaeposn, aclco şn mm di m te el, tlaai ţ olbA fdit oau o t r s e e i n cse t ai i sr ce tş itu s rr u i mii s l uă er z pc ne n ter e e ns uc e c uş a ăd m a ao Îdi netaustlirtsîsdidlâdîaeru,acîafăsoîc,iţosîiîcctşzrrorelcnîce.elsdnccîv,ecd tsdae no dcsnt,etsnnrenunndmd lacemnnintaşnaeiaesepţcftniftzeiietiu ntşi-e orteu ecânrucrsoăf t vu itaN rî i nn îoc hatl etiaecu, x,iesăiăt tmzlţ ăiuo â igălcr s cărioesoe ai, lig nab n rc nci if nr pt ixeltsmu bRenrm ant c n,al. e o pn foră est edă p eu m ş aă ea ăinple o n u ca e ţd b n aao a af m on em m n e r m i u u u s i f p r u xlt ăţe i ăa usa .i m n h ra v eu a aa a a m ăra a d ă u ac Aitibneaip,eclîbosatoîccicnctaiectclios şeuădvmoitmdt,ftă nttji oefrtntteua e upelcăoda iteoeoa ont ieetltaantl z lsruofrrăcu alr lat nlc,aeeriapsr a eseătţae duăp ao csuu o ta e e ne n e m r nt ar , us n eu opvr r . a a c a uu Aîsafrltpcnu au putut fi soluţionate în stare de veghe.Drtnasefpdtad dnntieele e op z r e s m oo a u vb u ae m e,se eor ieeecte ser clţs rt osit g s si ed nte iec auăc iăa u ato a v aăn ă c a gn,îse,olsi,ddtltrsclc.pnftftntlţîse,tătsîseoa nflms îse. âi nrvlbpiireeeiat-aSecaus nrvoaeinrslţp dcnipnrv d tdatentcrouat itlsuuao tdcuia tdurâleoeţ td e ehe t e rut r s utăp l i ehnt ş e, i atn eh r agiccfea-ep er,adl fu agic a ană amii ag e uvna ca u i ec aa e ta oa e re e er c i i s ă e a ei m nv s ua e l d Î lcs tabaco(Veap„dîvpdrdcbfcăîad-gnatlupieaidl-otae. nua a r De e r a C,dguotn,riiţindeecntoaâifrenaiefltetssm” I6lnn a iainpue i,p iermdtinucmomaoir ,)iMe ă sitcvl o cu nm tesliiţ.c oiec e 8ce: , ma ns ae am on dnd scun la mu us S . m ee d i i ai , , t d an u a, t o e mma mn DuulutfnrilrrmfîdiptetieAivcaîtpcţtccxsiedilte alsl îtnac elnlsnilefmcotvnlăielăortsţao iuttieeleenpaş ja-anprii cocaensa,ina errisstiarrnlnăltlo,giaen,iî uat rutfl icdtneţbvs d i pin rm ae mi naeămlfiănntă -ne. .oer puosa e itndd.işnd uv up cţe z ub ufd Aoao a eniă n m n i m e m dp a ă c p r a u oas c i u ş , i o ai d o t a n o Dăuriutnspdtiroâpaldflnă atiec,aattaeil,z nr.xeset or rtec -rrăne oe c tu tissieaîraitaol dlEaur. r da ţ oo la v bmsne t e i eau epe n ăs o pc mtm n e lee a Sleo îctîslce,ratfţ(crViaţa spirituală magică, p.) edpn nnrxpsiah c se h ordsrscil, rrt ş e m aeaiS t ai i oeem en at - a umes d uH an a e a a. g 2 5 Î ceRevista cercetărilor psihice(..I,)roeţeă„ âevbtsoîdrgtuicşoÎvvşarlcLiniitnrim nlr ua e g V8olniatr:C nrl,tiăfe nviriaeianezifltftateiaii,,cs t ,freoul dertroie oseNaai ilă-iipuauncsa pumre aea d urc r ad sua er.eş ede e rnm e un ă şe s r auneerr-mar s ezo Wăe na as r e . ut m t zcazmm a m u şa t ma . c ap ugelctiădis â” m aenrpa ă ii,ămetcea n . ei s r,so rsăaai r m a um p t r sr pa ă Acpcfrerutidd tipe,rioi-ulriiegpaalidp. euttpucdrziacr c-zusan sra,cno clreuoi,eerae ooslăndcDiăotesfari a- coR ă r nrt ăt ş a.mt um sp lşsr rlc,pa î mablslcea i t pr luu i a eh fun al r s au ţ- r l ă ăr u us a o c u am aag si e d ş s a u Ftstzzîcu nourîsedlrneităiu areuaor ms tdsiu lstee oetelrtnta dennrsuverd(lz respt n, nl ft anczie av) enae ie it a ol v n . tiace n d e eaaşaţen n n câ s m d m a a r UpssltiRevista de analiză a comunicărilor spiritualeaio,-) nldfltrd puteen rxe ea mc u iea p me ee u(7 lM5 rI7 z t8 iV. „ns-rsaiuonsuăîpbseâditspp-driţtrtirnlrirriţa,ara âatmilct tzbîtibdN-ăcvpc Uiiraudbţ-oe-dmaira nleetsrtuiueşş,amitrtai; hsoiaee eitintaeoszieec uifaăbliudar rcicu panuegtrrlioocapdlzc netaap vraolţpaacna l cstmai; lue iuenev o ăslacăonctţcepretermia mss ae cnlţpn va: a u mc m s u; l s ce, smpo ie l uo oa r r r ăcâ lu m ăti ăar e ore h r p nan it oz an i u hoip un eae e e ăai e r oc en v t ă p i u c b m u ue n n d a f a a , m . a i ră t bu ă Etdta,îtali:lişasittâdtaclrlcrp,îcântîşÎcacltiusaănee,ipie.polein,rsipîtâpierftie îcies,ciui.utîiasliar l-pcrc nnăăitiud teursiuiră tueendeebrudiguc-oaasoulvpccronmşclclcnştlpăeşls eetşiio sepu ruddr-ftc xjtleodj n s n. ăsărsdrrajăădşrnaidaerăiuv lrdeao aaeisuei ruem auar -mcadoa auorn e l lirtvăoisr cau ibcAaa itul-e ala n s jrcaltOc n;-n rae t oic rsai e co şi e p a reia că ăisa av ni , z neie s ea u autc r ap c aa u sa ă ea n ede t r e a u l a u e ve ec b d d mrai t eaat a a i l ei nm n t a om a p u ă ăp a , , un i a a v re o d v u c ărăronCueilştpra tnaeerţsneiacctîutanmeasbpcuars,nieliveedcăupesae dadu npnăşaoae czaîtser.aatţvrpro-oâ,îzrrdpiil,evtţat-ăpepîtâpocats.ed,uiaiituedfircespmtta.rrs ne-eroîdiimauî jppa a , oaoe r eor ăă muir p c ăos ere ai rsu scaa n iesoau, t tr pt o, d cc a u a sa - id -itmirois,nmt u scs eranfte tpr ncueaDac caşr irta-oăi ăr e ps dsss rtdc, izt sau lătncu scneieiah iu,aeataşcui nru ineăăsi-s rm i-p nrledrşlgelcEu ,oabu e,srurneec t ee ud u sr ă rmuo ă n o al a sn ă o tăs n a r m r al t rm c ea aac i e acâ t h ş a iab ccr e a r aa o pă d o şd aa j i p ă i ă ş tm rr uă a ,s u r a. cr s e iu l Tectif,s-deiec,aitîdcîcerie;rircrilsrsarn e îuscratrerărlşn,ilnzavsml,aiefstă rd r iasrppodii ae aftnpeiuoaiăas b coe soat -n ă ăeo us iaoep il nşsiuescus t uobrea lts cs a l aneaa c r i a ca su a ă a t e aa: o „euiap îpiomâcesţ-falcn ”Eîdritaii-sez Dntiit? mvăd taroiatcee .l niigcrşald. camIr rtaae ecli,ş-ura aeueiuata eţnne u sia potvioă v păs Ilda ied i murc aiadpds ltml v e v i a um ec eo nne a s m am mt e u c m uă a r t a t u r Dluotoasîlcs ezrăterrPnra sumdiu u Magia ca ştiinţă a naturii, IIp3 pceec dl a e zşo e a reaetl r e avC c p ue s ,a: g . 2 6 „î cliristindatot;pvlta nzTed,e,slnftloa. a iuetcarrdeiaj ut pe sem le m u of eo e r io m e s eaiamuiia e s n c

DşîtiStenografia,aîicruAt ei nt s- o pa c e r m m u c c spliuB e rituro s ieso: a en t a ăls nd „mt,ealcaianrian.Îa(9ofrutcşddipocâaiseâua vam ri,atîcscudspetitşilliptuat» Apddeeetiutirrcş ns4caleairieemt, natign,ip icciz«iuannlrnieuorl,ciianapn . e irniacoiă, iutc e )ateoear vsp mn rat ees tei ptui,şnil i u t r lue r-srdv,desnu c1-utttetes coa doe d-ă s,r-i:T ce anrtşiusanndjntţv uu an t r d u am d e p be r d m a n u e t da ua ea logun rm c iu t m msm aiin d t i r va e cu u i l nibz c e ein a , u ău m n p aa a l a m u m a o t ; a c t o î n u m m Şsap,utip?nidri-îvp nttdtliia teefccaâiaclze n.ăDeicm nidţaimaeavlctTîiodtiuţîstdsşipnteîcţî iipăosielrŞil-eante dc-ăm dsteegndm- djrudeun alcsruzsvtă-rpinr,eaăneeatiTeîei nia eussp,mitcaigma ,un-r, uoce daud uunvsic“î nsilTauli.ăigeeugăcnie isnurmnl- et usuii n oaşsş ărâ oeşă şaeu truia l peăşn aei iutd lua r nşds n eced rş r, mnemu s ad l - c e h , m t rp - :ctbe , u c aţ a acâ oeam zi tl râ Mzr i iă o e vn ss si aierm esn. u gadn m u ua a ne c e eugnu e t ă f T t ct na m at o n n mă ! e e se r ue ţ s a i a a :r a n me e m n pgeâuiosiuiîfeaplaţasănclîluer.olvîvtâăîhlc, oăgnişiţamn,î liccnilascva nvcspănunneir sc dd llD, n cirelisftpue meNa in r au ti i, r rlen i nneaeăi i, r eeaa z s iste şu l nue sae olt se şre teu u rn e e z u e v r up tdce t ş z ăa no r ta ă I cd îmiuldcdeârs„lţiet.rl ” uăn ânie,lte. nipaenolCa. u ianead us gddaţe ol neăraje ău eicuac te - r l e s l- : i lăe a ai ăn a - eab pt T e bi p Şeirinrlaşcr,csnsd ‘iiiailâd-cnşt ietcuceltibcccşegranl,c nciueio du ueetlurietăiuă mg aptin şn ş,atasătiţrniţ sn ral a iai t s aiea ao e eszp pT i o e a rn u ou e m e t a u ă a u u. A nl-s„Iăeaadioiriuâţiit_” (Cuiul de argint: Itritemiu). p ăp auiuşadale tifuo o ru tmzii tţ r m -pd i us ,n ig-c icac aui tâ i : D- t ţ e t m r a z r ai , t uu - h d ţ a a Oaibnspeiaeetăiie prtşotte rtpcdld(lz. eaimp nntcevaţte) rdslur î eunii iav ei s u deeun n lmil ă ze tz seu c mn r n es n Fupcledrrietttepl-gi(uvldşaroerăcieeettsiieatsîserşsiştciieaătiarot„ousirlPîdcn âteipşcnaupnztce atxeefiit.aeecaar:ditţievnfaitevşmad,irft tdj asaa,rurţeete ţuoe r rrăh imă dnlnăuar oledf alanaxeertcPeaălt)eşicaunlioreaaşnnrsiliutialruptiel.oe: sintatansst rdmf âzidîariie,oa rela ătufnmrmD estp ctetnr at aţu lva amtg uvc ss Ns aepa, u ,ie atţiă au ocun emt ln C al e p san audd acde t car oeu o n a p nrus p t ee măo l pa u er a iaa ere,p ri gt - e en oav zac ske ig di mş ror dmiărl s m s e s e a l e e o: o s ae a g e ep v u e e dc ş e ere rr f n it a a c td n a pia.rimrievsataoşuîb r îirăâtăeDepvliuiiic î tâlieă îhşclrofeivattîv ntiîailia âtplas”(oDespre errTla zaitepSri nm o iih rlcp.iieşos, ana nsuniepr-eciln a nr eunce d rleea .N irei e itâ us astnco ă ş d i zj mi viş ean t tn aieasc i. ir o cl e -u i c vă k dp ie ac fe . 6 mrt u c et on - eumt s pdmn a cu dEn buş a ah eae r eaz rb aă l a l r Hă c ă a d a î n usaat c ş ă r o r eua s a ăn ş s r a e e ţa s d, ai a o n t co i us z u c ec : a fatalism, 9) 6 . Udeislb-ilrraţrneorouc,eaioxfeeefediice âîveÎdidaidm n epeaşoţlm mil)nloţaept.itinpnasnmnnţanlrrţvmo meuaauaei(î orodaid,oiEcxdem oo t id eaetcitp. ns e ăa p r nţ Me s tnăelt rnld r p ieii l aa oo tcf zmii o m . etoascs tms ould , ao poueă dbr l at a l t ipnmp s e ae om i nnodr ei n n o u sa eh u r m m s id e l m n m a i . a ut e Sotpittîsirt.oudcrxcrîfcafdueublbsâspcitdtrieeeî ttttimbdr îs. mial nuprp vreiă irr ftaraaet eaţpera,nli oeitgiiue o onoia ctaDtieasruna,iezcmvis nleaeneirtananialşrcnc netu o eiţe ie em ee avinotuă ariacalpin ldm eo ţ uicez punr ncpti evpiăi luă cfec o drm i nie r e ld f r i acd ă sa cn cn p ăe tac oua a en i s m ec n e e ă ad ă r s e ă, a , e c ae n al oo Î mteexuaetatâielciprîd,esziniieutiloioteutiîaerddrm âl8ictâuţcîdu,şdo noescelnereiî srrmniidăidvvsnatreesentcelsdop nv)or neia iieătpte nsirsr,tna n cul,ş e pnmsszaăxec iel,aeoio ăe,n dtanntr iep degaţatm eredp iătmişlae n.nr pt ncoaucz arc -a, mamz e,urc ru. m m s , i npM i o ndr a i r u r i a u uă e sn e ţre r a i dne el n u u lt l e e eăm Pc o d ăo ă( r e n ao ei. se a ţo muţ ă a i ip u n as o ,e ms ă Îcîctelpepîael(mri,eesocoitlcepriil.eaîpreczeeîţstrlcielcrîcţârlrreei ntnearmndca zddeî eaer)nrtfăancereusne rprna,ni nzaiou e erpoae itan uroanett(aiefedjsunnadnî eudu r dvom. - teobil, nnu s r r pc u soduu n peuel, uuule e eel nl s i mx ee i i,aa iae a ccn t oc t n el m d op d ca ce c tâ g 1)m v c e m u dae m cc n ae i eo a l m u u0v a m l ur a s c i şea bs m m Esîţslisoteedvnieorl,vâdoîaÎlăfroaseaîdiîaaşristt siee,oonnlettiiodbirfo nlsn.ntcţrietnjtnb teoifirfş te nănldpirecattiiler m it eudcaoaenigriiaui en lcsneuael socea er n goiţarpu o nmcl. d e d i, tboetşaeei ru e ua,sel s rne e a o usm e l f m e a r eu z st r nt a e ae m u ă eă e n Ubfaarcrrtt âu-otelcdiuifletclă-pouelbcscîsditţsueaa,avl,ea îcsâeapn niieîcdT,lbsntîtgiăraepilă etisesiuia dealeacaeeuoadiptuuanrsncti ita cadd ns dle ă d v hsoeisăp eeeaaăf it cluittiseeo nictaceeniulăcrlatnlaeisttă tee,laînereeascaee ncc, âcâosrnenttued nadţlcsoaî neenume rlbarfuuduealmdree aoiaid nderi iră t g aa u m ă c up g e d ă c r c c i. rear an m dm zuu ă ăt irănă a g l peeet n ge ei e a ăă ema eo le gn a ss c o ietăepn rpduaten e mj ş n ă as t e a me M i a, v c aa h d.drătă aoo rsez m e uu an a r oa re r icr aa r d uoenţciăeiutiidcldiigsclusri îvirmli clpsippmmeeaeuleacsvndoa. sipamnlnscuivcnp-căa aluls rţDciotouamnesrurdttş ăsd-o u. r ulai iescs fl ae a ţv rf n e n d e puo o eae e ie e am . r a t c s ns p o e ed h U o Douasvîtplislvarnîgş sl emate i,nu,tcoiieşneîp onlpr î s iloeurcpii einc aoaen m esidos n e eee rdr d e s lă s v r i. ci f m so mob e a a n ms l u m Eeiiriu xidpa s tti m iăeun ts , e vr ş: I) Vcrre itaulictiniritşumî ido sranrnri .sncrtstusdiu am iladuueoliidteseanieclarntelp eetălărgVagd eirpem nin ai ibnn eeo oco rc lo eeţ pt t es a e r heoeti zi ou a s uf a d e u. mă o a 2) Vciveer spretiti. ileptfcxi eoodre t oar f c oo a 3) Vprcedilrd se;epeairie ilriiasclmpn eo srcmea mt oeu m n ed to ă t au e ţ s. VrpicuuriuzecafrnieîvÎasnl,eianrevaîaereîcttalcmclnd,aiîtpcîpsi,aioi nscşfîsboiid. serdnrolrrăiesams c erognniD itcn ăoaia atrg c nze iiriţc ş gnea tfi,fui ilcecuilăaiptnramn i.nsâgnttrlitez.crnde nsluă ntieirdmormpdnsâetitienrrvnv es neigeisarootn e ei eena ă nl - rmn age ă rie eraet lu n alme aoatb n ez p u e t v o eesh eca ccaâ mad -ţa daă r ee l eăi ţ s dzuas nţ u r ua m a b e s ş a gă i umau m eb o o c ni x ă c e v e e n n re a a s ui r e l m ă rş t m h e v a Ltteifcireacâaiacţeerauncziîtplirc.cscc-a,îmzrîclmimro,eiîaelp aeăeşm natiaimărilirîen iu,oiAp,şaitnjrtcilntoilcelerid,ntm florri,alia dărtidirho ,enănlopsseasin aaae nerclăo iein edlz iele ud it eşi gcuti mdeeeum o u pucgcaăi neţ ,ag ccs, pov ninaa ec s uat am ier ul, elu f b do leh b r t ă ţ r n a mv t r mi tal ua a xc zi uă nes m n ea u ao s a e u. Tsţăroveliridlti,outteescuue emimacşit rac-işecţăaei. riămad,aeiadşel,aseuflv beccri chispl ain dui nd unoe e vne r ae ei nins eiă ss ueăm a c e o e et n f e nd n Dutvttelmclzndiro. utcipgcarcrneldi purer,eiuoiidrrirs ălesaelou agn c a udm pt log o s e tinvuă a n om e r n ţ n i , a m Atţdleslplrsşdâeieiţîgtrcerîgl,u,rpşsildr îe n âeuplsite,rîcnleepabdieila. siaede roicixe ntsrrinaăeniăirumreeen d nslciemi nloedaî ciaedcrt tlupmăbdlres gua răvs hmceiieefs c s geastofraarmia engsie e l r axn vee e)s uose s cl şnecuu câ l ra eai zpdtrntselşfrn f, i e oeii oac ( n aepid enuuvr sa ; sei rp ca s n;p nv p ug tdp o c t i au o ec e o ae e o c a a ec,udu ur ee scaă ,c ăv ne u is vhătue d og t b Potdanip,eteilpteţxr na veflmcraodnr. eicieruetăolvrefetie tnpnieodesvileo us sn rţvc c ua r e iu daimeone c n a Dtpli ndfrdpllrrcarvifră a iuvâtueteao,eiuovtlc c m upesrudmiset ă lo lc acffi lmmau nm e r i m ti a e î s arshul elosop. n i as o e e u nă v Vstfţ,eaoeăi,ii,elpcoreartiuîcslurîcetceubîfrpeuldţdctnrbsu so ilnaderptduem,ciuen atnt apeote eorvniepndunş ilnned,etstercxlice,elmdănaacnrrăili.rctnsttinieieubesa. etsu szcer mpandmev riăc, eeaeue eam p, iăeicmra ant e geeic eoao elor i em sadn tenpe l ia lăg e eeo d a n e n n ma e a p şa e r am po mdtc ti m o şFa r d i r d ţ ăp u nm a , s e s ă Zlşupoedtâpp giaiocpe m l. mitcpii n lrt omtrvleî ăi opeos i e era t e vn c en m u Ee îţstpaipţixreclogeal, nşsvcpdurr sidnărnsatieiieaeictnc dceilarirzo e p lceoivrieocct eeuâ imeedsx. tee epouece.aip drăs tuisraveie dl euct iurDut fafo ev ae ta ci men au e d ă i ee pn vm n n r o t nc a a e a Uăeslerdeţrfirxoîv nnpţsnic.tcfroaproup,ri,rtieroft. nrvnepeţiee.iătnă dcicpfeeAtatt,rreailcmacuss milo sufnliretmiţ su iulntuopciovnăoelhnle adetrtonfoose a ureiusn tr pvi ouns ilse en r diun am câ ed şer e v ot vee mr c r isa eslanEn , t e uţ oisei na ret c bl tu n e m u e e m a e căs as bu e l a a ă Sîtâpinpvtait enmfer ipun p lsvosrce a ăiso ee o aoved . e t eeănr ăm a c um Danivtlcătitietisaanisaalrm mzrtfitcrabuţilspaamtpliealreep. a tţute,einupreimătr tţunoisî acieieedoaiulsatuiu iu,npcăne căiueeăutecbnitdacauiciurnjralsccleeleisaăpeţurî mp rievts ăeiuinr tnşrulnrurnnturi oa enco inm ecnrinlo taseeuc nnan ueaa ă itimeoeso itusa r gt rarăn o s r e dil t o enmas e emic , r a, ter u amme cees m v nr i d immam e oo s u u ao s e e ss nu u mv u tu m m ă a u e Se,zetâppteecăîtei ăpuî motie-ttoş ire ulcn ăe,a m ţ l,iăun lrlusruăn. m ădli i tcp t ne da c a c u a m u Măiued tvrgitîsxtmdrrtmlvivîttuaaris,v. me mte eea ăcctemviuaa oluannirn eeftnimâcft;eineeăoteălieă nercptimlă ojceaie avm ctăraferune apelterteţ roşin c oan ui u ionodş d săcoe a n ins ţm anma ş r a da a t po i a aaa s aa i ău a c e l a Pomiilmuinţu nerczăimlăc eirartaşedis tn ceatigpe a uole ş vnă r apv ullrv t ă c c. a a Daerripvptîvîpretuiţas tîaer tiîtpliepvrccineiicltidectrieurnttîaer et îdieţrdre emimisicia ntce şnu,nrilelreepAlrrreooeirpier ndm crniplino ne rtmem t ielcâ ilmasviats.nazpbca,se-a ita ie pse ilv d o obse â nc mpoua vuct ăeieundran nd ,n l c vso r s rrăs d p ni ec a p i, m u p a ă e tr u s t vc ael tma nnr la aa eo ă e m a o r oa fnri r e dăaoam i o nuc mve dn c e . ua ea e ăn

Şsrt,ş scclatouulierrilr iî cacî cacifimrtfotpis ntp inei-ee dcesav. oe ota iedem o e pu pvm e- oov o eia d c dp mă c u n a dc o Athie,îcifesrsrilisio selilrdtelptninleâgiupnlego Îciosvldiizieailsibc tleîse,arernuleprsil.etuuigeisot,ro esp-e au xbv.tlnnnu,odăuncd epvinuai antdeaselie frn et tdceieainţsgeeil inărpalria ceionnnreiuaApî otpoeerrpu iuc nşacusriţ nlpoii,covducaluâcsnrvepxeiafnrelvUbnaărded aen r rlnefmf, z mvssc ifl e no rnrcdan zzrner evtrt ae ce agcmueeaa ceu bdat cs soăi eţ cosea ,i seşancc f n eoof bv. uees m nevted e eh er e iu e t nea i oe ă a s e t u m b a ăt t ea u n şă m t z s a ă u h p e e ea s es to ejee hia c eam u e u a g ă r p e tc m a i au mj r z ă e ei b ue c i ă pv a t nn r s a şsîp,pâlidiiăîaseriăiţaiuuiţeeaer.eaisăafiţşiee.Îa,ltietu,îioljirreîtplivfeptiiuta innca ngrtsdcplştsriudlţdaîitaaelbtslaevbrnsamr puodnuciilnrfupea tfe ră dafi nt eiieip,tnpomnpDeednn nll ccăala aipei; ilounallşum a t i l o u sue o r len e eo srăr u ac tprn i e o s s eţuetum ro al eg t e r p asz-cird n, rsatuipislidio e ugct tşvv m suaulisir mc e e a ag g ee e r o o m a n s r i c es n sd npee nr dem nae a s de v s c e m as re e ş n n s i a u u . Vl,şi,e,ensşs âeeunidiăteretn.nvtneetşlcşîtgpuiape îpţiîvţunciiitîatpetiţeeieoriţîmoîv sernn tilţio dcer usiiadaraipeţsnfthinăt,ăm,rmă ialutm ri,i ngioircuinna i ilrcaafceăbC tmnemrşrtilierUaeifnteipirz r!iopri,lctimi nrstelşşno îdscrppmoan. eol garmţ utovpunăişiesssnzi laa eDdscuz rtş ofls l i m lau ate, dd s emi szb i. lor eă as nto e o leme i ar unt o iee n n um re or u ăă io tsi nu g e măuneeo mnoă s , a , e n lc em r el ns n ăă v a ea n v iv n p ă a mm s m f l , Apîpifeţntacoşieijroîtsftco.oaeîce,pzţvştşprimrieadcrt m alţidean neu -rlaanto zloe ltciimj pede ui ş ul răni ipeenşiut raerisset ndvttfeealopvtn,s ncpo cancnvivrnpî iecnsntssnlicmaouirilirevts,oitea,îeion vi t u s di p lr ouăădd b eoa v ui uve al r m c e ue o i a nu dn e aFaă aa ueenenm ţ oi a c u em s ă r ă m a a n a. Pafpa taccvrirsre tilrituvvulrl neis retsros clţrisî dău ecsotâlpreipnecâşo,ba errg tcsel oaelao e eă etei ut b o op ra ra i, vs o tp aee roe aa ă ar oen a m m: n a - Cuoacnsnnlitifteeusbllşnuillifa uţdî itertiă âmuioaăsăăcixtrr,c,ceit ciondeue ctneearştosuoeem nac enr nlus e.astuaei eti i c.iaci ,e l u ecrem urădoi e buc i Priocc. pă ue ă C ntnv er et nn a : e ab e m eaa a ea e b d - Tdioî idsirlsri.Îtiidtir âlişiăv tain nocrir at mnraceeo eta rn cee etpsncâ iţşe drutcînfl ipuăneritcifdieţncoeru nşiş îă mă âidlrae ău eţd nlerc o meşurs ma ă ps mue ţs; c u tune lan ă leă ii n m u g ar ş lu l o ec z ei i rcbă n c ţ i pe a e c a m ţ , a n li a l ac e u - Îaenseiaplttrît tai fctfreurp. nitcrtiămooaouis mî udic,sptuă nleuei,săţrxtp n io neepso,ă ecu nmm ăclncâ cş ţsăpeed d regcdz , o o,n i aua p o ue hăoe c ab upieu t m er i t a r d eae dn a a iţ PctptâgtacarifepiiriaăitifriţTslcutp(ţrcs olpsneiţratinisi,aptinăiriăccraoaă) zce ămnolnrm ereră.enuosrptu ia a spotauu pbuzdbeai rdind ţur eiedăţ a ou e s uc p ef vr; at u ăt ei z rb sc eu len d e n d an ţ t ău ă n a e a m e m - Tiac căăpaă esg îmn rers reeaapî eărt bvj neănap; um ăt mo ăr rr na i sd ţep ă u - Câvv,tidîc îtaiplialoprc nraineoneu,inicuterzadi; dsuusi anccaundellud mvră r euţoăuBve eesbr mnl tumc .eaes ăne mă om m ues mum s ă ăo s h ă n .a - A tîaccâitlnitifeei; tâ nter tpulivuicalş nc esursală iele şipcseeipt d m eămie u o e dn a mb i u n - Ccdirduăreatt.etrrblctaâlaanc m aeăcmu liflsrUsitl, isodg dcsroi alioufatnlcgfrrueniăatuăpr neiaolrt; ecrbuc ip eouizdfnresle uţuev a eptir ot . Pe suoa ăee nrgl rummuruu.mi nl u ămt dop oe e t as s, d e e e mo er e n n x e p af aa - Utsviutorrrcrîtsi.eosttrrn,ui,foleidtătuml; neisflolii,iiefou noşlmuremlatitcmuuaeşimeee dpeozşh,eiăa rm atnnăiufuaoriiteosiczclilc eoamătcvzn - nCtetslu:arllcrniţersr buil, oa sil o ă dazfe ult ir iu te,pşarnc ăăneădn b sin n a u nii p neo ha od e mo cum , c o ed n i ma a h e b . u a o i a aa v p c E c i - Cdveestîpintiocraoă c,tietdielc r âruţeooeiîiefţcuisrf,ocşf îg drşă,ienvo âcâae,ej eoavid-l n,buao.aeppdrrrscip5xuce nirpccrsv.ppîuemeeapoien â uoiî ăo,eaild n noacta l rsaeac aemvăsleeeeaătmnrdta daiipd iilA u nuzmpti omun nrm ltrrd,tsrp ă deece cedi,ita tu anr năz r îdex em erg usrere a o n ctil,roaaieăcă innoeacei, dsor eşăs cu t sici bu e s nebe 1ui o l reaş s ş ni i cof răzou a ţansă t e u ea e o Da aa t nmc răscăv l o vuu 0te n oa et ăm ă n e - eţ e 1c n d e a ă u aal u ţ d d i et ee e aen n ă om s a a c am e er mn r ma . nr da gnlracitdiarărliappdcrpicocscusr-teştrogavîtpliu âuvoiurtrAv.ăăeer,ăeaaal;raăig orşiăniz ius dvcap umiupşrăîeubdeeăcşa,îip inrusnlm rasnă t!nsct is nect rsp ei ln tecn m mă i epr teuuuaoo deuet lae, a e v, ee s . oamr ot Di a dulme hf ş tcs o a ee e r n sa, a aă a o ă n az l c o aa e u Î tmcbailîc ispubilibtcăcnsteâ,pîserltxţNstppoestzditetieirorslixe n oîaicdcn eecicsură,esăfn nteepzuietiăieer,oetiue,crnldecein rm reoe a srstuisonofud cdmelpiu-r nlmpsvtdadeaum eenet r r ueeue rtaliiea f nătuenreguad aaaincobupti n sum e nhut ă pmcd a nrt e.e lăedao eaoo ţ eeu t ul i u at l ş auve a us l el r e r u e a e u mc t e r n n nu tnar bs mi r e ig vi i srl. e u ce ţ - Dtraresi,rdctiaiiăcopinlpli-vdatîcs,îlodâ n nvtaiu: aveeduirperrutcsaersrlrsftrelosnulnsg vie ip ă dliiianf ăosavuăs îebrutţtţlimăftelssăecic ee m n câsişdnn c besiaunneeaneuiureaapciesupa ţe â e şood eaduo e d sg ena rmeeş ubă ei n sdbnb o ră ni dao aoăţă. b ăt m e a c c a e ă a t ua i D e ea a a e avr p n mu ir do - Cvanîcpsvipcs eacrdrrtuctsca. l apeeeuaăea ccaănerntr rzi eţ e dui,e om oo eudu i s nbbe s na Î ccrtenrcădscnlilitirdtlţotdeoidtrmîeiil-getrţdt,grteisrtu,ttpasultiei-îbsâstasurganz.pisplţu âcliirlă ne-işcufetle.uuuip,dpjăofcreiaaatcclezoeiprpredpei edeşăcsmt nneto,ai,cueAeapa ilo,at avosaieaplp,işouuueaaueisnoesiaeeiuadagtisl rasl ruiă re ,eserdrcesaoăein niue eepep mec n faeim, eţso sc rpcuăliseaiuuoee suc ero l ăr p adcjat esibscud el c i ei vrr iD o şur nar p g, u l eseamd dosr uolăcl dş ţz r mi u s tctuecnm p a pp, oe să i na eă e ec .ă ş t s a o nan cat ua p i ue l ăarăe u i u a g u sl m ou c s asaD oe npe ec an e l ş n n a ă ă a ă ce se r e n măllieptlp,uâ ntlci,uoigeflneţga. âdactolip nîşcvlrcl, rniill îeai nuşruu doetapcipad lec auăşis au eiuj tav nre tszec n p e clu r e es uel eu ăn huă u t ee e u a u a Aeeţsifee trrtion„us” etdiein iaai da cmctaăâoeşfu ectl . aod md clpim aă săa etc a t ă ţr ă u c aet ia td e e Dtiioepiccaifliptî îbcl„us”Dipennrp eugmgn,rusre me ectl .usdutcpl. srertleestete n irlada peemae gbaeoo eoa a e ţa uaăind irenodudo m ne ar ă vcaee uutda uben e i e n v sss , e ct n e u c e t auee m Ncceoutrtieeiusîcâcllvifcetirp,iiii,nutăud maoinpeatctl osşăacsdrăcucăe uelstţeladlveian tprsbdeecuun ,iiră. as pntodăaf iăăinroensăddfţr ieăa rai arde ueautm bfr ie n ă ptee e p ld ţ a bz aua, a u e a no n ea n au ă lr ăa o m Meşoclptuuiiifiţ mo pai,uimu. aîdîitaoc-elcse e s es sdla e lnb dtc id r r e u nt m i f eşn e Arcivecaicreeo.ecprtriacnvoivectpcaÎmlproiagotdtirieilcneîciţiue reetinedaidlprseooaleanrin,roeernpireni,reilesvldzretxnşoialr taasnce tei,engstivtcaeisdicnrtaătlszvsmesactuauuit oato. aonedet ev riiDtfoi .e-cp eaşfat eeacmcnbeaşpups nba d u cl - gse irepe Dae ceees. e o uar i ao r r ua t şm pmoaa oemua cf au ţ hu ct r o l g at r e i e năn de u r c t , a so ma ă aa cep u c c a n i u e oa tn u a a e u o Ppaisflicieş cel,oscodatrilimDoe îdîdrisrncuifsrnţpeifro noeeramnloaerooo şsnlioso e uifuacţlremaooi. ercsoslşeîalrdtefrecrifoouiţapniină-emotoiualirlrar uoe oaa ceăa e e ei a e n o oii i , oio l d rvt v eoi uacn ţs c rd ntst l mf un t f e bea ta seoetc zlt resăin oae.rna p o buu d bu ocm a cv d ă bn s r t ă mă ă d vn s e t u s um ă TaroeearricAopnleitlănddeaîvşîspntm nliîiii îţc ăvprtciuafi.inisenrlălsteuaenunnuno dannie me eetoelcp cc g cu nl,ed sr atlrncâ t c lu lăeriislmft ăureiifd;meiiacv in eeuice a d e. cilm, m d tet uuiexdeaa a mp is u ă p e o , r ot li isn d eo f ae r tr vd e p ă i n m e e ne , u p r n Drdcvrptt;latndrţri.ettilc,dildepnlcieacvuipîtiuţecr,ilc nncb îli.dnoldiăl ”ri,educpelao eceiannciieeuiaSăvlr eceaa denueccmonitărsp dletisamdveea ocpendn uic aţ ă iluumsi peonosa oein râuvtclcsocunredipvă sae bţâd pţtiă gn uaedml. el lreel n hep t e e e m eele.ad am lrp tâ seă A reom ni m ănd ci tăsr iebegănr oaeî s d, -ueotntl c irăoeă e ru ă a rnr ar nti a î en a moae s dx p e enb ă n A e ec mi ur i i v e ăv imt e ă e s ăăp ea e ţo m a u a e e u m z e c m a ă pe s e a ănj r d n ml u o

10.

Clarviziunea şi claraudibilitatea

Prieţgeiparrtroriuilfenclsirspîsoşseg,bd,avitirciţepsitsittea. rlv îe,occdetrmsni,rseiţlntenrr,icl î esrecjtlenepiaipr-easv nn matpu n s nuierou aae neoiaurracdr rpndd iciu lebaeafe becusmtrş tncau nfmureesa pmoileie a nd, iee u ll tţ anbua t eăa r ăi oi oa eens o e z i t c o o a et or i mt a mu a t c i r b e r c ap e u a a e laă lu g d uă e b i e nm m n t ă Cetiiăîtpîs. anm in p lrialttin,cnţ vua m a ze c u ius n i i ne Dţăieisuaasălipâcrtrasiap,eită aimllasrniirrrud tlefiră cciteld. coetulbugelne ezicceeavaţ ănmtemceam p,mdacds e veaorae t r en r f on f ac n o nster a c nm i e e p m a eut a n tm ă a Ceeddeicuelrtaavld.smeiarteoidaetir aşaaiueătaripai itţtipdmieeiucerră lriaritădazsvrşceaăansgnvbeteie. vielsena.iezc itdsEoo iifzdş lddo zvaţpai nă aer nmsblud t v a iud ndşşCcăct eaert enarnedn n n c o a tăi e aă a a am metţenrmerasiţfmic(epiaaotil AttblsîsepăiţAdrăorsriuulcla aos a tdeteicriozlloml,ddre uaaf aiird.eaeapăr inam z seă esm aeadatm apr. i uel eaa t ue n coua t n c ă nd ă na o ăs ) a M,eareaaisirseigrxăprdnăiţaiumdţirirrreo atd,fmmiliţlnnnmtăpouroitilşumsiveăn. inaăa acărouuăticteaiusmnuacdputn u eosee ua t aitŞupune răăao săăi cşscd tesmt,sre.mcra d ecmre efm o m t r bor ef s eenm a rliei e p a e ai e soe m mc e tm r m e en r n t l a a u l Dptptddiirsisafreirfăcz ecclcaiţdca,comitulrti căoaaraviţtlema,nvr ianeo i el raărrsa. , uess şsaasdeată dtmu e et ae eă m i e er o ă t m , a e o

Aatunaolrlieeţlolitirp aitremnedsmceu şmissccpuaia,nai. m,bresm ll t sh u iettaecaas oic cn ăieta -şsner s m m a at e r ă u Auătleitirfâdîar,sarrdpsliruarlstAraliaîmzrîpperipcvrl,ateaîcâvîs îlc îî tiepl.lrutlaidb,puîtparîar ebcjoee.l u cpă,cuciiucteăptlcpsur acl rttdşieearpztl a ts oc ngnraveueoşcomilnn ctu ctiăavne n-nsmşearat,eisciauseftatnjrai naati,olcreselsn tfnr nisnrmaCaaneiurlnnue,non aeturrA n eiczciliu furălştoeiru p oa irăoaoedovf, i a u ecleăinăvcn aamt z , s fu rdo e av i u,cvluevai .avluă itu mz , d ede au t cui a e r ăac eărea d c ti e u ter e v f i ao t e b ă ao a l a e t ă a e a oa as rohioi i a l c ă ă t r zp eei ţ r t o n m r ee i o , e a r r n m dcz,asisoeoîccpîsslrnjtlcriu,earstâzeţaitiraaeafrnriceirae elrtl jtliţppacniscntăveuhşsciun ridivnepas,ibuătxldn oar um,aşhhee puiuoioie lmui uleee,rtpaşoeiraont avuouctei i şe a.aarlbt elotu ve rd resmde e . eă u hvu r l zuo ţ d ti d ur aa, n ir ec r răcr li ec iet eCcu ne ma odo oem a e r t co u d ao e , i ed u u i e e mţ n m a Dtesaional îcâvsclliuilfelcrniiusecaor arnittoriusn toioţuse.sioie.eăcsăi. onl m ets, ssesni todt ti radl tiatrecdliei rziimaAvezNcătrn reo ihvm el b nhvvreeeu tn cvmi ăa e n a tţ f s bdaa m b a a e n um c ah o SzstnptriţrAnlrtoicţsnssepattaPsictibesotlorteîdş,rţectecezr.crgaicrerln ndilua aieaartre.aaulăita-d apnatil.etzlărntt n szaoiţeim rcaeAil oact ii,â aee tsăsoriunişot,irrtiitl,e î tdeiemaapdciiîrni;-nttăooadăbprefacofă,ştndrzal. et eeăeoo ntcoc ăeu eemi r eăeua groma cnrt rseas csăm p c pa re t rr,oulv-i să ievr anrause cboşe-on eton pnc aeoi zoae nsina o nt avo m f ur s a a r l r aanş m u n c ann i aet ut ăv u ă s n alp mu ă a tă c uc ăămăn u u ei , ă a r a r t m u r a u m ăe Dtdvesoaeasrtcgurieaodcsptdiu âilt,căcatpşitanfiiti;intdetndieoarpscecpnpsilriiiieăieăteaceles oseitstnda.ntaoeloăpaloătaialrn iaetuîriiriateupedevxeiapnsslctareu doccezxţaşascstam vaeteorolaUosvermnretautezC ns,adeomeeiceetieeep,rştieăotlisa ssmivcp.mţuozosal arsa aacno teidi rxilsmerec e rhu nc n snuvemiăcnr.vnaa,ps ătăă turOt ariă tdă den t rmuăeenmnlmec oea. ău c afăm r e c st uuateoaettâ v uţ e ni uiasf na aaz eeăeil b nntue e se pav a o ee le n s a r nCoead a e lăş i envo neitr ă i l u mr e d ai ar c t mv a m c u e n a s r c c u e n a eţ e d d a fi s o t m a n e plsi-ettlrnriitt oăsiaveue oltneiuld. abs,aşb ec b c l rail cziaa ee Diiersnpadld.ipţlianlsoutpţotâd,eaaivtdtiirîiîltplî fţoioenietislcâlaa-acrtDlcenlep,ciriupiftiapplvriuol. azn-ctaceaăliapvtermcfaa tedmaieeetu nrţv asmiiivtreio nmsrtinezăitiutptu-nensluăczcleo cruae,rttv itţmdieeodprn cpvcens.vlş ăiă aşvcenbap ăăcaooatncd-rtttcaei.p eeainb ănătap esTsseeceuias lraeueefrŞ u u nvaşmă atşuhşirăxni er,omtnţnitnrtndc c alaacadaui r inl lsna ardcmuo ă n a eţ eeub nuăl r c u f mev in Şi r tă f s a t uaar p ee a r ăa ş lvaa eieenşuşm te t ceinlă u r ă m a u t dunc ă um oi e se z u uzuă ete n r a e ă e e t .uă e r n o a a n z n r Dpâenletăa tausmrtlo îtn âşttc,oe-tneuecietetlmripitcd îctsţaitu iao m tnnm iunctil.aus re c atpadetacnnroetilpmAv ăcsmăî ga ieă nuuipi tâmstlalvranb n,oeadăinvptttels auln.eo nab(ti)xmms nmeafda mtaeCpt -c i eeteitaect u .nb eşuăte ou esa iţn s nieoş lnoer ă taud caenu el a P ar i uad d taannnt. u c n , b eă a adon n o e x aş n e i ă ii u rţ, tuoaz e i us vr v olo uc ase se ăar i ar n e l u c o m s t e a Ceiieităresdreptreaalrspavlriaîmiifrtctpticslţimm âuetiioaeeslclr.ţviecazraelisfleciîşeiuacîşfopanrp aşnarerp,e eoarraftutnţarrnrtşmrrăru ce n dsnlvutvaneiocmcpnmdş i.ir-pi iuiacmu lriausatsreăirremoalţoî iăioaacutueznaintlfoiunpab,uceuiţ,turaiguauuleranisntitinariaeoift vizldpdur xm atmcid avă jie-on eroe oaen -efennd hi cndăeteţ il ,t ai şgşn şv rsea zvaţa i i f c gCpn e ă cn ta iş cp lelp m ed eu r nă i t e ă u m ziai ,n iu anf prăr e. iceeo n , z. o aai nex peu lazaif daoPf o iaar ae l e D ioc a ţ t n l n o n i ă mi a n ţ a ao D a n t i en ec a e r a d v ne a ăe , ă a up e f e ăiimlgnscura cpipetutărlsţp a îdlotlisue u nabrtapi r u icuaf . v n eo a t a a Ecrrciieovrdîdtpscaitşsnciove neurcudpvrditpelcfrtlcvoovaieirrrciieeepep.ln,nîsezelreîiippltitpăb.n poălvatrptpesţrteeeuolne d.eellrtper ape,uimo;smş llăecvc rt ngrEae tdt,set ur sdlcioi ie xţneruaoinngrtlirurlfaiitmccâlatriolrerefmrrsaeelriişnninticplruipi îdtitseatcnrcărecştoeieiutţrşU e fcasec i lafă n uaesh upfaproeti1 ţsheeeelouta, oa lcimlaaup alroose arrtntl iun r oi zepv uau iei uuse m eeaii ţi nei aecec i a n uavzuv uaser earap ui o mot l em pa u a ee b t ia an o mn ao p t u ed N ium, 2 o l a hSe u o n a n mu vp i pn a n n e m i o ea a M am a e u a şă ă n v aa i e a v arşv;pîaedciesaesdiujtlnittlcizaetsiczctlnzt ndaeotlriîoatieicierâd to ţaunpvîoaâpttpid,rîue2ieN saulcţndeelsrhiurezauieuntiMdlrtraulid drfcfnranldr ien ne er insaoăniă nepeei naedna mitAi nt aa-avdelrericstd.eişevuriiO oeaun iăufra a i aoA u ld n Hu riper a evsou itblLnpont cnouniricrdăaejoe.a a livdF guf ,aip dtâa ivd.iiz gp deeeG mt0Hv ăeau eăuut Bcavcupronni vă uo ă iăn c ţ nă eă nGf n ă r aJoe au r ă Ccană ug , t i ăe a d o ta d l n . ha ue a ăo ncâ s co , p a i ma a u câ emat n a nia ld oid. aee ă ş r s us rcr ăs - r e ce e, e ca ă a Vaşpciieuefa egtsolrujtlneă slsiăcvaoirc. tlitaazcrcu iC renua uo oauu p e r v aa CiozlcrrftaSgtîa,lm1casepe-ftîsâstcuumsmdrit.tpodletreiun nsritisşic. emreeonwsnl6u 7smadal n nlădşlto.lcateisuzseeioczdâaoţaidn lacălruIue(c nerî 2tritucena t ăuhiflrraoceciPrtexdelrns dlpllitn mlrtavisedn uan)eeist 2ia r euiseiE rt lr cenreicd et tpăe o i sooa loeă 1 i . mţă0 f aammnu 8 t Asi i d v ă vb m o r cnms gu eţ rei u ee i maa,e f reem r r l i a ă mepa vm ee eu ăl o sn m a f o e a r acare Iăiudz tsno: crm e ba aan s d „wavagÎpubra rţcn tpid-oupel.s rigretitijertideontîlăcirddr Seftităi.nznaefîeclaî iuasrlerloLâti,eolnue-admăecuilal. dotolră rţussniee muatsbca şnaieada tiniie ntucnu n i de eao l adnae bpl t ecauoaăue u un m esaa eil de luz lciţvdouf ravnăcp lSrse goi ur bnt n nt r a , en i ree amş t , w s rm ei o g r aa, m a c s et em e t m m ăa b c ăă h d or l o ge e Ctza riwptdşmrieajlrarmnlbserretăotdişnatneop îvctă. âimzSrrtoiraaiidu.d evţttuşrasipcernenuoliaonăti ” eli ubearsriie,-uct e seiricivvpnrnaiduuşale iţen v tâ eszupugaeuc acundEdacuoaer tantrăaă a d-naem se lt jla eiator e oeSrf ct căn aa e eaao er n mEa un oă be aşgw i ud s a n a e s c a aao ea b p e a s o ă g a ăo . o g Dţietirtul: eiadbltrr slSoeete punu m e b ao r weă v r a ag e r „ăMrrcs,pebrsuitrrspetecioatp,ectctiaiiăîcăîh rlsiuacaţceauiioăîdtaalie.u tzcicit îtnpaepensiotis Vvveuerdit,edcftăadlsrzăduodţeunicnâtoătgorpuorasdidicei-dSrp eiaocndalctltlsseaoi da,erua luiuieaicricdt ţ estconruo.d ea i ţseăfei tsninon fl,srtwă vem ruc-rcgteccaă uticatdiiaer aefutn ee; făsaoenl V pu el ,nsia eţugcv nueauncâas u -l,eamerelpă alal eemj n r amhfueule rşce v ut up in lf d p a t e d l t- n u e ze urr oft re a ăt n vg o ai u aaaeei s a se e az u c n şt n ăca u a a u mă du . r or ă , tă d a s e eac ar uo t t e F ab g o D aa p o, aş g ă hăIeîcstciîtegindcltp.clotbrestpia ” cţudntcanvătţoeriaAbeius-rrţb . tcăapu, -r iavft ma ipeitşgnu ia.it ealş răsaaiape-lajtlcăatls atm ue au ,au ăsgi ni i ăer naa ăo d t d ă lţ ta unr e d u ,c ă ia ah ee e Î a9brisadi,ftvîtslutdbrseteiule-aedccîmclS,îSoniuifrti,rşîpiDîtpîddliiriviodoţiideedic.bcâvlpcsîctrnn,e,eepiAoitnenrGatfrspgitdnetaos,tone, tecopcr noitpienreţaepintimsailimp toulaintP uSraî onat ranio.oaeăp.năbcăinepal ub uieaeet rrnnleec,aevncuefricnrie eetetaeit l7e bnsnsa -r enr oovşeDteato ne o dâ nuuae o. i m pi pae u tsăn iA aaai ar 1d a ieg i oas lu caesur Srlrm t t c r n tr c p m s ăl oşsoăerue t a r urh .n 5n al n ăg eEi l ă owa ui k m nene ţ w o g a a c un e m d og o g l vh a d c e r ml m a e e i eau t t a r t s pşn o s d o nae d e ă c mae,efemuz-rujec,roalsIie ” nsasiaî rr.ălamtoefpipue inătăes alpisiinlScctdsSr . uasdl npDemalai euw em şa e d pe o a eed a a i u a h r ne b crn s e o t s k n pl n s i a n c ă d mm o o g Oddiuşo„lrtriPt”(orrHsoepăî jru aeicnim ads aeueee reu u citeezviacverr deacpv eţunl. po lrefs ăn m f)arăî mi u as aa z e ni eăd ar s c e ve ă v ak. tsa n ă t b a o o F Aan d at a a d n h ă a M toi îorlnoenoipsavîaâlcieiseăălîorp ae epnuae,lâgldragen nhrecfţsunilua iu rv ceen ărr lii,d d cilpreocn c ir. m ir hture g oene u sp iea ha ld e ilpis iei ma o o t nec ui tcâ a d pp np e , a ae a ua i m c v nv c ăe e Eeceaurşdrelfdruleisi,raertrda arasglitirvlă,ci,elspeccevczaiu casiienieidani,a rreaărlven. oăttn eantedotl sp erea of nca a oae as r o t stdă ae s eeo ep g aa v a ăm d m i am pa u an e i o e m aH Vaăăzrtrtîlcliep: mţmue,e arl .2 eie naaz uBg rmîcctse nruta sn n nn en4 ăi i p ad0 m na , o n a aotno,ciies neueSsrşniifrlun g săclamcndă tcglfutleiso re neprprşu.onsmaoina,uî iuiei-o Iăeurlrărttft ridlglglAuîiărrei-rtu a ”ve.asiiartrleznipiacgnşreâtdâtpaaltmsţpaeeâiiadetamţclşd tpeaaroatâăselatimutdşg „ ii ăllaanraoct, mntrieach is ecosaabAun nsluoen jcinărt csma zo tcentcn be uapmn ias luore l lro eup cap e cri-cntil siad cn errrnllpna et rc uas one.e ă is t a c natesopuvr m e s i c ala eet tem a m sa t our o v tu i eo c ş u n rz a a e a ă cn e aî aaă r s ua d v o S oar ă că r e eu eeuaaa gat ouna eă n oen il p r c c u a ea bipăarăşoe.uiiazeeirăd,arcfcoersndşbtiuftrtrop ăăsttel,r-lcleăslvsvcaiiă-pssvtfretccpiî riepst,ect araaeahacnuidarşe reeeat froă ă, c e cu. itsicpcfăaapoăreeuriăoeivuauu mşăaasa uvt dăi i D r teepsataă ă, o sc c dasuf ua a l ee n ud e uo d ep unad euh ă e an n c a n aa p n c t i m o ă t m o u a a ăp n a SeăiăttaîcurljeitciaÎtpdrldflasinh ruăoiaviC„eeibir-pstlbilpceîlatni”.oc.Îpulaaacinleiftllîtâpitccjad tuceţoe ntatLosşa iuieţec,gadeâtntd,pen diţrăpnenlţstărneztn Tamsţrture.b8oenmdieus msep r n,onnsir mnnamr o imă int r cuanourgău mp te ebeaspniţ -as apep. iltax,vP oraaţumnlnxeeeiacno eeruor o sieit itruai-ădauu o at răsoftsrUdna leosuă aar e i ier a em up e cl i u s gud: hc ur cpaar v ne ee u tee ebă9sa rn ct dtp ss n ub e i ee s nsp a e sa dhl u ru ue er s nam ă e a eee m u . i i t u nş ae jen en l u eao nd vu a cn ,o u e c e d, ă ă u e e r a r Mlt ârănegăpîsu arîieitcotsiaprîmuiclşotitipcţaatâiăvîpclclaiupcipetrgaîatpldât)ădaamnpoe nulÎ aiu npesadtneî lli nrlnderfrAn icnnărbsiaaciî blănteămDramlgmrntsae n,itece ă dintfâdnn g-a atdni,iuecn t,a ndluaraita juliţei-darstio n it z arhg.piio îd( aa cimc ease:orâ,old , d cla d smcă ru u vrepceeunllepr aalăcel. au aei iiuăvlt naiiu ems cuc vnt asi ua iium e andă i ln ae ă icbat o un nuvueM ut d pcl c to u cls s iu bl r em ua cr a a i mo s n , uc t a ar a u t t eă s .o s ă oue no a nua e n a r m aicd u d p a r me ă ă a a na i n ăt u a e su e l e . îcirjetal.ăenîtnaîcciirma n,ag âsiătapu îire âgaiţaaîiirmatu n.eăeiat,î oă nearpoitdbnclsn,rpeâtâgrămard cftreşia nacpieNşe âră gftiteafa g. hLcsreasă rob hee n ăat npe e,d pmelcdine pe nps apuiglcc ld enăNucr -sa iad s du enic.elll n căehrl d d tâ Daaeă i ea aB r b u t s- u e ă l iut t r şs u s asa uu n m a tse dos d aee i s u e aldn a n d e p aN a p o c ă u n o p. o s a b m n u D n , n v re e Plraiudreearărpîitirrie aitczstielsăişnranlpn ralrneaeivoiteirnrcloc ttevitrpnbpav eom u a d c a enct ouu uu. ia em z l r ce ous a Aaedprileidrpocturăiiceî cialeecrrtetacitd îalÎitlleîceşîclg,tssîlccţriasjcunroricpstc,eaie epstzie xetad,eeeeesnn,ottctianrdpe c ntpart r,ldEa ottpsrdnâ uaeioerr sln. ccitperx;aileetiririsarlax orfomăteneaepns.nednsentoăte nlaienăog dnptlr.pua,m ac ovn e auiţa ă x rp tesoefesuoaa e r i rp iaeer uiăstiriăi i sovuogeai steel e r n enr pe eu n şaroi ,ez c r t vmeie si cn iv cer t l tsepaemd ăaao c c r r ee cc n u eo n v tai e a v n. c n r om erb sed o t t i ţ e b dţ a aţ n a s d p l av f u e n n t a e a e n eu e ns c em Asitirxicjtlrseaciţ meec uadm uăvr,acrolsa. cardeuropoepi vp sţ o ez ea en ă t a r zei u tvnc u at ă Eiuacirrastbnttacraccaieeitos.ceţea,eaşi„gia” siăreeseaiiă,decobsemnrlelipSsblies jtla oize. toterd ,ăfeducepilplliopsareuvicreuu-i lm eliapv duracălş.eed p tptmt eamir on n pl d e c căct raT ru ttro uc so edcru g sz o e vnr oei uoer ua ei u npg ut i b e , e ea s ee i n vl d, ae c dc m o a v a um 10. 1. Clarviziunea în cristal Sclieiacedcgegenuc(lşrieştip0ppalixlcşcleiiirvca erbfsusem4r,poăipapţăemsrcuea iaarseenr at ş oăă5m suba )ese mntuătE soee l,atm iuntuttl1lie- oepte uărtitditaer .r e ttltxmxua n lub i 0ui5isect n ie 2u r iac t eei a eie s d 1 şc af ş - r o ţ a ţ eaa iae ac- nd med g vn 0e i s iu, e c sus m e a 3 ea c a a . Orlărdjrn)efîspirazrlefcautpeş,oîtn mbi n l a asetac o i oiirţbut - l ue,c u(îesl preeee pşuee,ilf nnn liftaeeuv,v ntecsnxstejtln rseimrie nso a i a eo n. ţ acrp i nt a u ă a b ă a l a răiueuueo e ă . o pa t aă t n eE a a e a 10. 2. Clarviziunea produsă de un obiect strălucitor

Omis(i,t,rsăsc,fridbrtisiudiiesrc-rm rsestăecrmliraeieătinrezdtiiuăis căucl .opt tuortln luc lrnn sts iftailbciueăefebcşrd cuutma e ad ă)efa t uăău sa,ap au el n alro au t t v cv a. ră c i ţ i a a ăa ăe c ă ţ e a 10. 3. Clarviziunea indusă cu ajutorul „oglinzii magice” Aeăfţeceielcrbdrtîp namlo nipteţceneaâăi ed iccăenja.icnsniu ,tuni drealieţae zl cloşezrtsmiOicţn rl drcîarâ,udielcczlvnr. sg-oiapcor eou m fep d mmuoiă tu t ldn farue t m râ os, l ic nc foş o f i ooi n i p e e, en neu o l p e e f l ei u a ae n Sătoia,isolecicees91d(rarcvecobccsreeetuilefcâmDtteueeetis ânre tenrlctireierccrbaatiieo îtutiu erlibcăidfdtţesdi-s-ceoi)acişultueuglc.vdtuci ta.urllcsratuă nip, d,eic.uardiueţiefcvişaldrcăcă poătrtlăieie;atie11tat.to,n a iautoaNisde inpuscaeău ăocâ mtaeeaa l,cnaălsza-tcşv onemt r x sdil amxPn ecr o adgmaa irc aăi rNr cţ cc Dn i o s uoa ă o ut r eicope naem28rpveatrl, ernsnocr ls uăde, ţs.re ioi iaupaţ c aăsţnle şi nipa u ăi e i a u 3a m bs i r ur c l va c a t n u iui aăa ep t r sa ă fm uupeă u ăp ă oup u pce g eă, c ă n m e ă t ă ă o e on bm n o r p e r n n t s p a e mn e ă aâocrlcîj.gplinăifcâ îărulifrlă nttâdteîcâ,râdutvgCazş taiîcăsîo,i â-a iisîcâoagem ş nldtănOooîda nnrereosicâe teun ti teinddsna mnseniă nm ntln tgsega e daei oldts oţi dcasna da în o smaaee z idep gţ db ,f ldictr z gpu siae u:e podab s nr c t uel.ensă cş prc ld oe a ieuli na sf i iu ă na s at eo t u esut ,e e i, aăă f m e c r pe l ta câ o eia n clm e nt d. ăuo cră m v n uâ de i eee o ă m n ae n 10. 4. Clarviziunea în cerneală Î tcăel,eeerrtliiolrprlniprta n-emaillrtpeus,uegoiştţ. rşărdcpeuvonăşsee oţidnunaşpse eapci u o p uaşl nă v e ccp t orpueec aieen e ţ a ar u 10. 5. Clarviziunea în apă Ulcs fătbeilergri.prtpdrstmoliealbf,lă,îjrişâcâv âipetulacersi niu îăîrumlerooişrţip -rtaefoa,sieipa ue n tl nr.ppeitlirpftl. pne şncacnuAvaaaisa,soăluiunla d e ăisretmdaie aanr -ataoeşieefncaspse tntn uz a rnişc st eţc h p o ot eua ese aa ăut dei ş c e aă a ăr aă ps h a. e m e p r p dd s u , So nc ă ă a m u m evu ă u u aS n rosa el u p c 10. 6. Clarviziunea pe hârtie Sîfţlisefe âtanatşapcţ,ipeta ât.iîalnisfrlădan-îspr. encenod rlsgreic.etatîdgld rŞ czaătaefâdntru a acaăie ibetdisretimlae i nsuuiosulil u piili ş aea h eare lo işe nua e emfab u s av ă e tz ăănuSue n h t iteee,rm e et z ur a u, ăăvn , e n a e c o f o ar să c e s n lo b a 10. 7. Clarviziunea într-o suprafaţă lustruită Cnsătîăeîte(lid)lonraelăsplsţsalulşaera tpruucicftîpnîcâpaiirieiiurdiocdlntÎtptxţruş ta eaăzrnrsnccnaddit3dcti,raaiupt,i riirefîrrşpăolamun mllruvneucioets.nuip,itrfe m lseaî - cd uuatatăoimlur)inrlttşlis cpueniiil.eşble rrit uatl.amlucpup ilcepliz io ctaşn ptenuis iapvu i(uvuu iua ur ls etdrtata e n li pupaşl,hena m reoa c. erz o eu omesemn tl t dar d fcm c l v ame jsr v vSr iuua v n a i vva o ee e n l a n ţa dau pu ae vaă o Se e ue z o vsau r o r e e at m d s p x u f ă ua a ă , p e ă u pa i ae sn câ d r p ţr e a e 10. 8. Clarviziunea într-o cameră perfect întunecată Cnsş taîtcpîterd îterpsdrriicîc. eaăa mnaencii î nrăiaăleenr lsevcâ ioreft upn u cirăcuoti ă cta e c - rr nv na pnud p erz z o oă an i, r rovbne e ea m m ă c v i t n ea d e t f en u n c , ă u D-aaareclnieeîcÎpluadtşlsal. uaţtatoclţ,cremtnictrnalişiup pm,tccoaimlae ripca,ruun ă ieoeedua, in nedc uttu mi p pn u n sdu eu aogs r d c mee need . peo iaaăiu so n ml u a m n i Edriciesîcâ îprîcplntieccdiirîcez lcsieeld aleretseneţiăilisn saeemln tnia ncituiaîhşu ndiîorlssg Î csierlet,caiihccaz eăut of tieua t,t bc ned nt s e p t a rseer ulsnull,aednlit flşia eopzlccdrtşreee me e r e m pvirş eau ao uaotnnsbeteaosănun. e eus iu -u cuoo. t ţdaoui i ieeta a uc u a ă s a a p e f nun ţ o c ră e z e Ceertpltteppviirripcrvir îglutrrlşaii edjczoiotlerzaisîoa,ii nsnoeeiv. ladvrtpeetaii; şmrop oaccrşbn cvaăea nouinnaiţv luoa,et ă enlăa m vnpl dnn abeusiu i a a or o c a eed i a e z o c duc h a a e eă Urlubtttia minleei rrgtlipaţ: ăuveote tesar sl oe an u a u l Ticcentteefterpîaetpixutrspreiiclepliaetza.ftsicscrlrîvlgiriţ,dsisgtrrtslr ta,ablisi,ciţeiieeită atuamuural itxrrleiAcsrputuoolifurnluolfnoămr ileeaceepz ipueetatdues oecrfcarislsltiisrndauţ.cccusloifnriueeeteuueieocntinsiariţeăr,iarie m jtlicreaiczard. t eaaebpluor ne i eeancb ţrrducatSa t afe aap cpaeotra ricotp p lrn l a el e tnusa u ec m a oet e ep l ceă earuco ţasaăr dnnea dr uca as aţ o sre u d a u r s pai nl uc am lp em e teea ua ă câ ău vc vu n b ele a o e c a uev o n a u nl a ee b n a c a c a e uo ă v o a n d Anăăâcgîj,rlafăfărad)eoliliepciu2elipo îcipşad rrdrpjtiiadrceolsi.Îcteecr âuue-rcâmnpdiuielt ii pesmii(dnidleţîaat2tăricfotalrn-dupaneiemiv fieiuenocstsicp nalaegnlrpdo ta dcezam n oce ne oomn,picaseoprae3u;oa heiigcn ugeruoueob e ăsizn daiev irâatcn şml issţ lul sslr ţlovinut srovacsars i s- ie â l tsnr sli ece c orzcte rs ao u cielve icâ e eai e t apa ai ma utnvz, m iee pn n ee ti l euout t daoa i r şc c a a,oă es t r n e uo x sdb uo l a s u a l e ua, n uv ă ăr oa i a mţ p c a p n a a r a z o cm ap r ă m u e l e e n a ip d tar p e a sn dntatiepc,cdril. âlîtsslsilrc îcrrp nrepn7pşgicîtcăepdţiriaiţiiateep. ntăbrdoliouod ie ieeecstnigtâpleâloozrolnuiuuiocpspşl,igile isrreprita-po n n.dzae elie du ăriecib rtţnanaiiuimnare pum eb pl pM nma pr ra od a săje -işmanrrreier ts e eas uruu r c lluae ecr c u i e a n uec ru c , c5 i aăt o suti ve sin o l pr e ur e . u u u ină s au a t aun e d A ă sc u a en e Dîţsftoţdslcsăpllclilduu eeetpeietgrrrî rarşiăşli a lsl cariae ii, itged. lsneux lauef,ncao,tau n a p e e p a sl i ece c , e n s neu ăe e a p Î gluşesrtipe(tirsaiuccpataaifttîaicxucicaleăt nesagreediţearăletăapemeunfăr,edrteşp. nfria paencn.crsuuc,cslt e iteedeesspă elen ot 1ehcDţ een ăpu c nrcofafoas a m e 2 e ax ez ae aue ai ţ r d eo ra tet m s e e fahaee a eui aeă t ră , iap ş ) e ur s n z d c u r a e ee oa b p Fpteeîtplrftia)leă îtsftăitiatăeirtuei îtsri,llsepvîgrrîfceţ,orăsţtermpodi îlueezlnerteegîltt artesc ilaageeă raaieeateoremractenră ni,e useiannp arft tză pcenlrftevsena oosa, nu(lşecxsntsslşcorxleisentaatsscn re,nţdiptuărşăoelsircselxifencoccreă r te ea msmcr f -rlcn .edr lbsţ -rmesoe oc niatfetră t aa am ucr uapoţu u enda s tr ee e ep tai n eă eed t eu o ăă i v ceo p e ee an . tia,m pun esi oudşPuc eăn o of lăui za i t f detiuf ibura nes ţ s aied r m e e ie a e n o z z a ţ ă n de o e a o , i ă n a o, n a ăd ă a Attieeislţod, âlapicrtpă nbririeascntun îtr,ftâulute â nlretzaidopnprls,eapâ iaiaaeiieeniionpc ncţos n tebeiccnlu ăriuspas ,u ldm.stnbct rte dpap ă eexne t z ţmcadă e nrtdtnr d uu sn t rnuclu aă aau oră nutnAreteaee -eidă . m a ual aeu păi i e eu o naeae ă e e ăă e a ep c e ua u m hn m t p m Î tpteiopcuoclseuiîdri;atenis pteînliusprdsneiecsep âctigcijrur niurrpirtllpcrcazisnlăearuăiian iuniărpeeelateeao npreusm mxaeeteuetaee emsoteîentnntetepl azmcl aza elssinăă lce t zmăceăă porăăumru cşbsaecn. in cnst ondl d acee oae nt f iadp r del f r eac tabeetăă ma uo e i fn r a rr n cse cn ee ao eră s răr e u sa sţ ă s e ee neab ea u a eC a e m u ă . o n nb an m n Dmituifrlăutclflidrucilri,asieosestvanmaivvzruitdinnenrflsl,oliecaiuăsltoten îuclrlirbieem! ualnisosotsuoealptădtlepţedailtacaelntoftlp ezCinmiippotab,firiasup zndtonuscatţ piuaătariulţo ftfăsorraoiuliuovepouilfrămelreudaş easroeoouacâ ă neiIăisdiai ăsueee.alnesoim şfe.nbrufreesi,rm iotacueusb t c t ppc oşvuă as.ute a ce m, b e e se u se F e eg l c aC nm a rd oz e tavnpaceaf ur ls o a ia măe re c p r fabteb t oaiu eoba sni vu idcaa acc a.ide er ieeneu ţeieb m am e l u t eăe s e ee a seu o i u a a ei eă d nc ir aa e e m u n Oraişealrol aarciri ctdf! een e inr tţftetpaeee nm v d i e s r oe io e n ec ăe Rbtpiircîalrrţifi,ieue âcâsnncnr eeelxle,nroiinnnlpn nvtuotl. gaiuţot fcadl mid ă dctsno uăe s ap a nşe esus ape a p ese ldm e eomi t zr c a ă aaeta o ca as Pleiilruatul oscinpvo rdraisrat: cc veoirr eo ztxm sp ei ă ue m u „î pslseveîositdliilepiaii,reuciaiiaîlcvrîciratâie,teitaIarm oaiog,octbătrlrr îfaeăa nrlecazesniăsauarrgntcCegdş oiangiî nş,oilrgaîtâicrlcsliarieaagşcnlcvilr meadg ldrlti n,oaetfn nliep up tu lrr lmnvn leaăpaumate npş. ieienv,ir gaarmdimăeăî tmsinla ei n cepc.ilva ubaeipşreroos istiţce r tăeu nc,o sa ioolr uar ee f, asoaee o sbanen fe ăao c rad u t br n aa n e e e a, n ă og . l p ld u m ea e oi aăuamtei , a u ma u sf a o o Diăâetpetlnaîci,ortilcdrltereultiaafrrcgdcalfăt almnşi îd,etl,intdererrstlftd.malrţiiinceuma. cg nmlgue hazaoeueeNitegcgeă-clerid ăe mnas c iere eiaacv a miluoafe anr m a n n up oez oemnnl ve m v ia ic u u peăl tudl dio iouonv uiăe n e e n u r b , e i m taă ir t e r a na e a ă Aeiiezicarpă.anrtcexiăneurceta îaeabrazsticperp,e tlioşelrt. ecurtcmlnăccoacr.raimeflua coratsn iişatderp vpsicz cidzuăliipenotifrţaeBudlraiisipntmcreteaerezars enridar s lrninmtsehhiiecbeabenb enfrbeadlervsi t aaăăă t an eci rtB a dt i avitdmci suiecncuunoaee uuvv pvp eu iu f sţ ţ om, m dDă răt zul o câ l no e c as e i e ăă l i. ea eua ă t p e ă n o ăc e a a Tstîăcreatadiui,ttc,p îositieflcaliaers âctavrâşlerteirţaiciuietrtiiaerfăidiîniierpţluaipur ea căsapccnceers gaasaăptuăă ăcpo dsenoiipaeneevem şe aaiilia-openi riăinaelcucitezteatseniăspţudoaoe ntecte niedielcmrlrnm,eşrali îvc fţltntuinriidccş bm op rcaelreuaăă ldrl u isluăd p ,oua ds rihnin ,etcp t. anae al,m imaa uimt oeătavr oe ic n şpouddi t uăoi t pm ,o vvt z outiă s uaşu ficl o. en d a ăp ab s v u r aa su ă amc u i dl pznr n Le o ăn t a u aa c a u om e dnu a p d o eem p u a r s v e et p ăae Csecelidetcdt epriţsaa,elrile aueitbspai. cso elea u edl v, en b ms nr a asaa m t p u Ftiă,rtedrnaa,dcegrsiucisirsaearriselticelsnaţrostăetla,îaic âlift oepcerteioreaorp,coţnsirnDatilaratfeldeioois.leilapc nbţpnn miascset,,enrerac teţloşieeleanltaccor culcee e, a raraeuiţlaesuosăoisalmt.rlfmp ls,aoi cssloenbat mi ăi. almpăusdeeaoăl i ieor i năp u dielcui n oaa e ld n mă pm mn p ran ua u r o n omut l enm s r r re r ns a b ema e a e e eea E e i e a Dzlr,îsa îsidpancto eictnnfnaprcenu cua etl iţeeetee. iaie aa tatcsnn , ct mauapt uă a a ă uee o u e e ss a uc u ClnţatisgucpîleaTsţăldfotecş voaumpciţeiflvczrirs năîtâpoi.uîaearesed,p,efîEusîmcîAel. uuridrejmtscnatiăiăcnleriăerî iţatilpefldaiaeelrtputâcrnmricnnecrritae,espşl npicn osinr,x aoi ebaătee umuiifţiugn.a atmaoepdzcdarizş iă ivea lpieecn pedă uzră ep me ue v ăez t fees iemzo in sreu uc lmv, d f aăr dţ,p e r lăen oau t t idu jt rccuua ee mr.rem niavD netvoea uuuăni , a ndg t rooatp iăr ie r,cănne em ox a nio r i a m n r r aasr t a eă i u e r e t sm nlb e n b ăă l m no as m ă t e La fn aai dc a ae uv ap p d ep am mm m l c e t e r Cltstaîdriuaaaccftsripdtlrlieir. ataet o,nă zieiulaimjoacu lriieoisnfliarjtludlsluulaagsl,e a em uşeuucueusuunii c u pn ă moliăv ,pucruah d aa e : ruxs ş z uuz e b f u f u, u iuopaa ae ă n

Aoiaoltidrucelftiisăeosoivatirsli elpdienaailuşavchdneru clitpbneeliecsl,esrrceldrcea. se re,, zalsautee iee eaoft td ei dl za l eni cz dialu a c v up e mu v en e a e o a td ăa ă a t o t Ptepţscusîvdpsseit nneiăereăeijepraa. eigtoitecl nsizeăldte u eb ac ă l e ia r cil n i eedl p taasesn ţr eties s t cu i v a n Lcdţespreeaîtlteviittdzac. alriiăaraedsnttetaoeaniţ bui ft sbvi o,nelautoi absă i.unv apaa. iiel z l lavisip i r p ema at eăăm aus Aus aT b n l Etrdaslraanămâ,icsatrniltedao sreeuftfbăenugnslt,rsiipe‘ecm egsueiuac otn egec uo a csn tesczluscuefrlu durafcbd see o ăi c Adssau a a s i f f ur lu , rmatc mae ai rt . a eu pm m ăe da t ee a n Cltctlrliuesislonsi îfţip-aauaa ucnnsidi,epcanrsşîtuorin-asAreseitiulaşaedis. ataradpaercec anrluncv ncasensdr lmeeă ndecoanldoudrţdelc voep lriiejoganăuaetşntaansra î rieudeeereeile,animnriearucesctlpănsi rifrpn a uuuveutelrc aefppe esef zuoceat luc reşl s fo.saar aeteceaaa u ani r ze aa mavaa htal ar ap ssd c elsu tslb al f o s ra ntr ţ d uut mnc . u lr ram . aăuţ z ee b ea o hr at p ep uaud t i b o i muEm o aăv Am ae cmu u n ee a e e t m eeu a e t m s t ă c n on d Anzaniprlf. lpaţăsIvăto teuicsenie eae ct a e ssat c n reae crn on e p u Ptddteslaetrî ilre,rarreifftteuere nteetiitp otebsiăiieni, z.aedăxăcadfee tădise. rialrileamîunacenmrsesaatv dlaşlşlă pau mb n oD cătec i ur iiţar, o aed reai n n e eeocoe ea, mdcâa oene ec t ft p c amai esn e ur i ae c e s al ţ a am m n u o m Ptddtesspisi.uipîssrţiîleatnxţcpiÎciatsţascasl.Îzlăiove.uidecidutaniirniricîc îalocir „ih”lrhliAratieţr otebsitoultme ătoi uilec ita c ăneetccitde gpdaild nvblritcoic ţmue csioe v olecauşo rialrileaeolăO-irncriănaseteaianniemaaup nounocB iTeacdejtle,aiaan nlşbu Naa(u)eăoni pau mr lţ bllat ap. mpsse iţ dt tnap iăiă mDziaișt itiaeil urs i gmă eăăa a duatrs cl reai n i aac d ee noaest. ta iăaevc odace bnl aau o gh a a ţm s uuseum ec t făl ec t u etŞ mo nt ă i eoe t t a t r us d a ui aa r i ncc ae a e ş p ă e c nt a ui ep d a c h ă a p b uc i c f n ş e a u a. t cc ro r ăn a ăn mrpfrs d otai. e,ecoa ilcri td v ae a au ia u CddteăudsaSdiieil,ecflroapt)euc-ettirl âoeăfăsp aeiletpşaăi,ei--nznuaiuî renăiunniunoocmra pcbsetutăpjasmăgulciniaarlmao dic,e î t s c lri părotis r daolăuh msesţaş pond ai. it at oaiă rvaeămnam at c a e, zdunev a u cuţ i a ţe m n ăpe i tea acnr esdn e ( puh mr ţmn a aa t u ,m o n u ă Îaeuvjtr-inpi,rue âîmăcreocitdiaeel. nitxliîloaoaitetisr nn âctetaaeuuoe nrumtgtrrreea ă noabpettnra ec ansacrăm ce,nţetazda ai urmoem e păa g ţ i ie b ă c s urp iaaelss n r na o ot n u c nr a FîtppecaszlciăunDgeeeîc îcibicoipcâ îcâşitcsîcl ănea îoucgecî rioiaotvt nl nlletimi nn nivetnt r rss năşl os ncanofsd e eateain d dntee. aet i, rzuoe escmoş t t dşu uan măt l r sd a c ssva rav dli tms ht. etor u uin z e ae ră um ee t n u z o d u.s u cea p A u e Pac îaţgeperiitiisprtrrmatsaăiîtrptppîtrufrzîtrnunueătin sdtt oon necie,ătşai.pfmrinavp rtaaur.ăm e,ezuecido aa. rnonîeiarmeutaeoiieaîrtmonpietanipoă retasltisfmnî tea bas lbsma drst itsn -riaa eseneD unpiprăue u rpe m eăt e a o eăv ej,m ese ăar ăe e auă, u i, ai l să n s ş n vapau o nt uit nebc lo br rubnm,nes r t ee t jă aT e af v u sa f d t e s na v e dd Tsţăeoîactras.niră taeazîdtetipănz.irorrîcoEcîapţm taupr îltlăeiieăiţu, âcâsţefascdţrahe,oetia emdi ieieuuoda vtnuv ed,rtpuu, iila ei.tia cănri iuuas ăuesppe ă donmlrbăscuculră riăm rntusaeeau entee nrceieileieduanlcsentsieiţcâmpoenrtdşstarlpn nvi î ilaaiitiăpiriaaos beău nndnr ui aa do p lo drtcaap t l e e nra mt re urp amc un,m alel t i pcâ red ăo s ,ă noc u b s eea lD e ăac tt uh en ntaăao h mer eic l , v t U n e, jn t p , m n u v n i r s tă c e o u i i o t o e , m nsa a c t ne h c m c e m p . na g h o n m i e a n uf t i c ro ti b ia l uşl ri e fe a e b r g a dtt ea pe a. s v i Plrteăuurua,druzvatpddt-etfitiupi,ealeitscicftarl,tcnrţăţaÎapr âtpetatcftdâdscmrîmzrăvtpnîal oesşzft ,ettuedatcsccbsvuşeuvcpa,ăslucu eocltl. czs m lgdaee apitd jraiueie fău. rptrriaslerisnpledDăiteiitezs,nsrldlrfdrttauuua dimsnsu n îdluelul nccita,a aaditleasnla czeluluccuiraaeăctelrl a ien e ieeredmchn coi r em e nail ulz ean nitclpr mo z ee fa eul pfătuăaa aad c ac n o eauui iâ esee t tă i u b s,v atee o uua smu sne l c haem r ca a o n t h c p ulse p i a ce mn i u o t an ter nder e ua c a ee uae au l ue e e ze e nl a ă u l .a a m t ă a m at t ă s ao n t r a a a r Uuaisc: nxrttce mrtlei icife ol jaouo oa l l eh Dc ngaseacltrfdtielsprlvifctridvăoucseddtto(es)ebfsteiaţ ta.rismcn tasie atâdlrtecluaeia)setaoove.eoectrdeniseacmidtisudsp meaclatcâmu(li ce riăpia(acnatasclţalrbrmooeăsnpei llu mifemăcâ ibbleii rc iucm ă e t,ul rcăesşcai,euieusgzldhnt t a.hcc aeenaie sTăces mrc ,s uan e u tăr rvsi aTa rausi uăr sCuo ru i răr uuehe lri ) e r eeo h hu e eăue aeăi gpc c ai l sceăc ebi ţ egl u t t . p he c e p ape aj mo o ev aa r ş l aa ae r i o u eu ă Cclruritunao, âcâslfirpiiticuoe âiriluapâÎctradâiver. aavieilristeIdpn nca.oţlreiaus napdt nnc,pa nadu ş zinceăuai ă dsigixeoteră ăpţop ă accb dfpid iî uzxeeiou nla,e bcdă c ţ ot z n l ăe u sA endip , oi te . zato t i et e ue bteă ă a ns o ie ărp u e und m c ăă n t ee v r ot e ă r a c p m a ă CrpdâirediulriltsurrrlaăilelettîşrşcaEfrrliitîieabctsieiisjuibfmfâtetşaeşlrpe căjlpdtleri.uepjlp,rc,riţials eeeonoţeziaiesncetisadnontiiiiisletemdrlăanpauituieîr nnliuiaicad erericănlNvnetăeiase leăa dricnuepiei.otisvra elmaveşe vtaeesruercisrn einmretoc m iinuceaae rfăţcri l,cv csnb pălred tsacrrvieaa ă ntl.d c n ieseee ina. ree senţehăie sem mi msmeeit uaa eet pl aşbeueD p nbe lo ur ieda n .alăccneău te iu i aî u te sd il uei x cn a x r itevc t uop ă e vi e nen u feDes ăs au z a u ot ul a e a l o o s ni A mrn btd ă ea ubc uemp ee c en m l t e s e e a s ae c a eăşăts frrcieieil ieiinro. drp tu ăe t lc o d Ariesîsc,îcpottepăclti-ne „a ”isrîvruâ îsâstte eeriă ăa ieeeraeiaăalu h tcntsr d t cc. cxtuinfttnalrieoetluvsoaMa-nuăl,t nn nal scbf ee uox,accer şss a rl ăi r ou ei t ţ ee u desd e ne i că t u ţun r nea cbcă m t, o c a i cs uuup o ă n Îdeilsoreinaliusedfăl,p,dteili„u”Diaspclsfeîvriurteţitidţr năciţrfmuraăasuiţţaeieărue .enî taeanntlselrdp eia acviiţăvalesliţ tnoriărndu ctnrsniţlnăăegaepo tuand jtm,vi esnouănp ur ai,iviu ă ,caou ee cum a us em dasap r e ded otu cce nir do m evcm ţup- rl r rn n a e r ăo o ep v au ţ o a iunf . n u n a ău a n ce ăc Cdiieriitteseaif îcclceelpvnlrr aezilaerăetlsnttesdoteotiă pcual n nmi ouesmroao c lrnu p eeă n.ataelţsa it aşd e vs maAers utu. a a i dr tevcb mm a e ş t eni re t u a f ua o ă F,acpioâiatsîşnliourtirreiabs îvdgueăseeipnetuaebsriiniscg,liuccit adaabncnşeiieţniă,eirpatlonserâlnPucxlodjiec,raiiiidnp-fărfo-dtp. ptiec duuncrvahcagrs.fv ăe di.mi eesrdenilşţesaşsiuneăte t osiţ tmu ăeieoăe,s tumab euecr tcipnuapatbi iuodaa ur t ă e.ei liş nr t dşen ţ o gtp, c apnidisl ţulă n seec l ăi td Sp u do uaă ăi he,ăi u rcm uc aă saa cte ă c a u m ua , A s n n ţ e u c a e m d m s a Dm, âuutaa. uaa nsotild piet dtnme ăm leicr v mi u ţg ear c n ebe ă m ao n ut ca Naricisirsîslr-n mrsemt tozr. usleaiţlnnrao aătnl ua aşm irtio s ro e i a fmeiăor asl o b e ă Dccsilnăaleldâdiitt,peznriţsCîsdiupfrni,o,erâuţsLîsddtoivtiţs aeeiţatseiiuăt neauaiâdfel.enreznsmpicgniel.flnreileaofa. cfcsmsIicăse sletvig untec t cnroenfd dite, t cb,ure tl ăaruocemz naeş i ir a alreeaat io lnra alri vzbnă v a rer f sa v s vaa l a e ea,euuge,a f ae eatme r mo e l r l m o t a b t o boeu e a , av a i a d a aa c ş a a a d bm u u am Arslgnieesipteliegz tunrsnstc,vinîaerapi eela dnzuiirio.ce îuutiuiensuu ldata. cm âuifniţlrelulna rlupattfeenşilnelecciţ sae lnţărnduuă ponc uăt an t zarc er u e mCe ău a c ue e v st t te ulemndennsdcoai ai r v dt ea o fa a u r e au o oă a Dcltiatţcr-mţaticrodcenşt. e,easre,itnvilăsmipectili anrăeiaroiă,iefainvaicv ece oen ernnod nei a civucnpdţoneruudtvi aubd ua sf el, t rat u a a ud a Nbcrsîăsîaibaroecîfasnodeccerte udcăna nţn,rţrive ilueiliaftuvcrn naafi ctv ri eşanu nuîdcvcsifaa m, et oămgi do nacnec uuiem auvu d aşf iţ r n noanat i r ămă dd nd e ă men. ă re ă l o e s me e a u n Pnîaeilatâteîcânmsautaifcit,eardltercciţ â ntocat d,n tuacpim-auercarzoeepi ă cmv m şiliecaşsrtaesvtupara en n u -aot iţieitazdeae u sc ste s l i fsetnrsciaoaert iata. m a t vo căp e at a az ot ua n u c a n o cae a ă a u p Acslouţreuleşierlrnrittrnicîlălelniudutuiuppcştapi earesnna.uafozial cer euaapairisnunpssc cpitlainieeluotlrăiulaesutntcauneclb-dttieăiăca siţamcutmrnc euap guănr eceaertapeiţ eta l tas n ăvciaăă rm c ţ a şt l ut acă t ăeup năC o aşd en u srceceeăeerărt t. a c uc a e t a b d ă t , n oe a e e r a u a a
11.

Psihometria

Ditciuionraactptş âătăcl.nttrevişlrt,arrttptiortariicr e raşeeapolec a oonapr ,sz uoleom tiojoăte fenvempraepeă dcueăioagncăeftelcpvurcba irdlrnhue.citoaai neiultUeeiriuinzrsăliuşfoctliretil nezist smtm l m una si d c ar eat peuum a ieO ă ţ pr t ec e a s a h ua vd a r c uo a e az np m , ă s e ao . u Dc,roiiliIBept,aă,euca ouodgodsidsidem chfrzesniorteftsa. tlaee a,uh anat ix ua nme eu , t c rnsfo tai mcd pee B p t r amno t o e -e r ă Prdmiiuore,ftraseeiec,îceuttidimrzddtctia.orâ,elreîcstssrplplţe mărcct,erofcplirrepl-ugeorsldtma oltî nrresl lerdincn i aăamensăieitobu doet eăguoa cia nass coluruereralinaeietiăm roa ânatnaituălplbîhns:ceetieehnnarmti nrecnuălbldeeeu âicenpprăcijdeţeecdirelsl, esgee e epf saeeuh s esnăro, arv inalr , sp eiuaner n eaarfu- l ep aă o se- r eap fun loneiepiţ, a n rgoi cdrisu,e e daş p sepst tţic anî fettras tu vx cfta pob măp s a eo b nn ţ e e a i d a t d t ă c a i amn h e sa i e a f a ee ăiTu n v ue ţ e f s . ăae a es i e as r nanad A e e o l e t a arir o on an c t e aadi.lriăoeeănnsgblrrftrretclîl buşpstăc.sieuzeoă cancEtfăcntelnăuls,acădpeaclgiîiu-igtutlmcaont eseăeaeettp um aşuiine aă eara f,oeeţvlţc lc,opasdia:reuiţutţdeiuer mtr ninelAtlpsidm. atue ucs ş s m sn i lcce lui a f eevraaă e e s ş o e o aetuoeoma m ă uev oe m ao p pa i ase a r ra c u t m ă ş n dn ,e j us o Osrtîtplceic îfţte,eitcţădncrciuootccrmeac firirrliseoeiniusutn. dfrunuţm nsţrurii î rlţsetnpcileriausrxîăşcecsrşonelsid aog ilni eie ann s ntri r.ervnai, adta ţeaurceiuş-zepct trua mdn aipdă e oi Amţ lis ilaifetna tl cisia- tşvpeo ă l- , u dt u u n p ss ăt nsbt c e şceesr,neiurca ,oa e iă d ln u oaai u omr a u esdcaăo i ă p i c l e f ad e e e o u s , s ac a u m o ev

GeroiiDoeasăşţtuaîd er,ollaspsdtoăirltri ne o iprmcaeătţioeec o llcfu e-ueau azrb m gae namnnb tel n uns tad c ş na e i. m o na a W t ee i um u n DodcîaMagica ştiinţă a naturii, viIp: urteen Pbsa s eept rvers a sşea e l a o,a .g . 9 1 „eaîpsasiuitfpesşbcarxţtpdisettărî tve (eSufletul lucrurilor - The soul of Dtvnrail,oaidiefreip aeteideapăoe ro”D ne eoer nr,ronci, rdeeeacaelcnil n o sţsai ue sasacespmn r cm eu t n oi e a otil a ăr 2i i e u m o a ae ş n aeb lu fai 0ş sa a n n e e ue şn s : the Things). Ecfeăa âtieetessrtfeepviresirclo,irrrustpetfextsrlfceceeiirli,tiîfţcalrlatdîc îcpseidutsdenaâuirritvirtipp lrăntrp rdxălccesăaiilsiel:etbcpeăz îdilnrer.aeţmcaccnartrsaie nl nleaitcu.e-tuitsgnirvteupar c ilţcer i sedrreintrzpndeca,tipi ngueaEtrul,s he aijoapit e eijusmnsiărm d,eanuei entoa ecr c iooetnoucz ii it iastmlaţe u ăieird e . ou eăa t tssoesortv ie racila r n duah rc cei scpvnt iv ş e ebă u ec p ueno o ş ha u, s u uecr lpră tar l i aouc e a s i i e su r oevto ae r n l i a x ap g l e rm c ,aeete aset o dz t i a r u st a uc e h e n t l p ee e o o ua u n a e a a e ao n r u D e fa ă t crră mltir oer. pa al ao e Dmşlslltsdtietecni-pesIridîtatp;elrflilmecaev,iîctD n âtplis,on elanaaeeea,şrtl,latftoaenlluasooadţesus nt.e d rarece abo aa0eneid earei ac eeltd l stieoesru us a p tlta lcintţe u2icmtaeerda.es rtnnpioallciacnc refrâh icetdD euiel p obb nsşouţ - r eei ret ees pai să eene t b a e pneai m e er n u o au h coo u c e ln u i a s u c a t ăp ş cu r t u e e i rn u t vu
U

.ivbitnd.enippt îttun„bcătiievneşsueipmrme taartdt.rvolihrtîtnleerntcrlae tftîsd î2iia mcnoiRtseosinertţ Adtvntaoatplsiaeuoa,c clrcoerreplakpnitdtdeeem âanrendos ăurmapsrţio o işi iacianittacerptdclaşlc âueaeealăaSe rnjăăoseiu u tsc 0biă za-zooemmalie aiegrdsu, i imotişiiă ptlmeOeuso -euepăeld o as egi uă amdtae re: ăabuetdo j h campd iaeocei răaa uaasvdm s eo ar. t t unn pa r a e nl ar n noăl u u cudc cs e e rmăes tc ăe nf od i D r n e m x p a a r c a t a c ne h u s ă c e ăă u n p v o sp e e a a p r Cezrluotcditiîtlior mtleilt oerr ep. ediIsebăes rpe raăuisileneonue ne m ec uru epeaeic s ago s r o v p ă Emeaeilliztueiscdiuioivc Sraeugneirplltieaiulrptesxrt” vtincmlenrisădostnloo eătvc âurviiarctildeeiexute . nuocoaiibnm r llsedi aeae lsetămăsutcseo enllriecsaeădeafutşm pcndl desra lecir cditavă ma h m tus c u s csoi p l d anan asd iea v eul; esăieoer e… eacş d uuu rav ro ăia nte i e r hh u p ee s d m e r ana us , u e a n c Pteaaiătţaseeeiţsdsţtereiei„rc s„et”,eIicet.ciţpîlcttlaopsăviţuisuarlraaa sisissraimli-şsiţi.ciebtdo pil”apf dclelleelaooe,eonipeisiizjtlgpdpc. hetp c ncdssuAsuatm n e a ueAe uetarăvtemoaărnieitns iotnua,aiuamctmă ea ip u r onc5soniecldeeoa,trşiruarreee mfae tă it a al e en ne a c r das t pe r sna, gmf oem ta emr i fă ll uo spdun r e ov e a m em a ra r e pd e p tm aeeozesa ăuo s r t c e cat d , o te a nu Cptdteeeeăufpie,dîcrîplr asăraisopaeluctli niş llo pioes tsucdăl nc rinu. ch anei tiosn ra e ea it mczd eln c a e x a r e ţ bn au teee a e r oe t ă s ai p t c o c d d Plpptpaăîsebccirelaelo eusiotiitnrsuisripezls stih .rrse ans sereea reriotăur tdl,tălcşplr oemă n eaă c aax. aneFb oi es eău ncr e m ao p c e m m s Şopsceatpt.Îctrsîsar âuîlitavunsinţtlraialsirîaiieauiler. iiuataiucsi ncei,nrrtr nirnşsenepac(icDcicl nşşcbuar dt seanaio oa uto d, ieltdţrprniepleeoţ lfid, isutiă nrie rdiem np pu r nbeieretmnvsio t netetm svcectae ea ieg l aă c omn i)ni l e , e ă x aăenp h nv m o om a u r pma a ă e e ea r r ă u a c a ă up t ua . b aă l s e a r mo Detdttîcoeăişlxcrp âicmslorrpsp ecseane,arliemo nuatitfăaat. chaa, hcsenălt;ie dciateiftrăia ie rpe imtu rmag mreaooui , ms dnm au n ecageitsc nă i huc u mv i pe sa ain u p m e a h a u m aa ă n Nlgnîă,riăoisaneşănzcascîmcu-matdtrmîtratmpspcdtiszitpt)piăi âaînodp eă âufiroţrrplpisesisptupse osi.pau cser1,erptetşr taeiuer5(raona ne lşed cm dnşpimcerciemncue nepDmî eaceit neaaecrsarbdmii.ins ez iitpe o a l ţiptl aieretnueărtăp mtă ensrcan ecalioai.smunovcur m nră. n e c n ărolş e p t ărmeo ne c n aee0n ui enă vtnueuxAm ş ei t r t e ehs i r re eau t ve ţi t o u mn veăaăă emtă a oi o vd a u nn ăn e t ăoaA r e a m ţ am l ei n e r v m e m ă i D1aiopîtppşaitiirtirrălsieisi,şeîmcelvnn,ai,aiîs rictanodlrlţAşriccopîae u2evirinuaiudşerefţlaaecasnep.rteealmmn şem,ospeictpeprenlo paxm iltisdaupăsreiarreaa osiTeriieea ilr, f teiprreia.uiefenc cn ă se f iş mi pe rzceotţsp cf mtpom ilbcş â ,smcudi mcaat et 1er cn s vănen e uo t ul ne t ds pl a 0m u ăe c i a a p vm t va v s p e s ec anţ u i r eţ ae ă u n l e r be i a eo ee t vcie eei m rt ppă o z rav m a n u tvne m ssă . Ntseald,elşteşiens. iea,a,ăssiiet,ict eic sndsensnaach vmeti pz nlc dae oi s r ita i e nz rt e er ţ m l u em e a er n i p Samdţemărpisi,srcspieviieîtpietruldluniîbtscpuaetuocîip. uf uao î âtaopaesftucomiudr,oip,utd rieeuniîd,uic ae c i laci n ngereuieutşaprnlăoebnspnăarr tmlgner a ectiră forecpa lce rm mcauăae maat i naate r sumn ofs t r aarporu snscr u c . eamu lb ţ u mv l em i a va t u ev t caău i m a p n t a i v a a ec a n ă r e s c np - s n n ă o a Dios îtsâstcruiarste,eaitdsz eptent nlăcinceedd,pags. osia rr ăulveecpzacteinn ah f - euz,rsiuel sa ete eeă r pe aomaa t r m o g aa tţ ov eadi i cr l a ă nx t ec o v an c Dtesţfiţaaţnrtişza ta,atatr âuieviret esăiielli,rzeeriui eitcuoe nirddep secsr tdiuacrn vuvicrg dmeuo g pm aasp ecâ năln l avda irnău usapedu mozca r itagst u lusn e t u a eme ocnu , t e nenă d n e r e ăm a . A necştorăsrslpiceâi,siiadonnp-azzscs tâp nîtuaiereitseaîpîtmsrftcâănnipiieneztia u npnrereiicelrg dtsamoieiucnresî lcâ,nanraimd.mşrsetss cânmzreraţe tc diţuîramrpaaa neoperuucdtluul.ee m d ilnepetstdroănăcsla n deauseaiel. n sri -esu hree măati r,snsarat n ă mt,ssăo eV r -uae ă uavc dct s i m ocup esa el r u vdrnae A câ i i aăă enn p ţ l ai oe a a m dl o n ă e bi e z e f c a ei o l pmop erp m ori ta , e r l nv ei ti ş e t uac are ă ăăup vr n su n m a ae a c r o eo s ăp Artieidp âdplri,aea.Îtpiltiexieiierilttixtirrxi ecefuăă ăeseoiiatc ilia le cuai,beuer: ceretop ncotaăţdrnuăardzilueetşăe siu cam ,ail ntms mute lrndr c mc tţb ae ăbtdnă z rei aşbe u tl i e u ls savd, a l dc vc t uao ţ x ă t aa e ţ a ea t e o e Sab-rherrtiepbtţsi)cntiueşuţpbriîsitblcspslcpntîpfătnraibfîs,lriienotiaplltispie eiutţsărţăsîaieiiu,szclmfsrauăetţuptiaeos ne.Îrcoctuinăiet,ecusaeeied alsee,isoc cz(n tcăbnis imljb eueirrcuto lr -ţ lh ee rucomuehef ftt. imsar,ca. mnănarăfdiniiiaentsemeuni faui noatris cc muţl.pcr ărn utu , po,ş h cl mun rsetn. e vs rene trr b u pleă i t d inC,ebeci m zpi e e ae ă eoă em aaou e fae n li e se t r i cţ u ec eaa ş t n a ă a T n ac m ş u dn te e e a Slitplp,ţetîcâoeiăfrtecaîplprcrasâu(îprăn. edcetslfeh nisrdibasneoospt ncnade anee i r i cxr iefe capt i,p e ieat iurhriean d,eoedef aieăsu di rpen na g nn z hpiţ nl l hsvav re mn) uţă u el e e m aă ţ oeă h idt n a , aaa l or ae m a Acpit-etpcleîvfverife,acătîsrsainîplnirvirc.e âîatpn ncsllciaavţepîdtănae,a pednmaels oliro-nzcoienietitillcitneeaiaaS nnsr âcâataem,oiuae,p dieim oteunai,na ieldelnestmegmo aoplet r e cs ă dts,aglsmmlgrâmitilr iui 2eţtrsis n udlucesd sueuu hr rzaiă ea eaa ieteeninn inec. ,p - sisvcă aoc ţăeai zur ţ cu iuem ae su snarn u bf a dm a eău ă 3 nau mu a e n a al an ţ i nzs a a u , c au t h a ă gt t s nt a d e uuăa i a n u m Auegiaţtrsicucuesi. pinegiăioodţtaip osomophreilcre ităvm iptecnh c v căieu mn plet a ncn nesu t v enb enu r i a rpo u b n Î clnţdeiscn2l,efăuie1 nruiunreeuperictisao uixenăpacdere lcr se atuomeo reăoe ue nen ieţ au se. ur t b udh e ib / c r ă a ca 4 e m m a Dteoărrgd âlisai1nrrtcaidc,teaeÎttetetecae. esciearne tnDr5ueasaplvcuc netntsceait serm.iac aeccmozlrruaolnh ocrnnars g s sOuc cd nveănrerapl aees iea irn ne be uăcitaerauthmla aeaermte u a r căd su uen pieţ e t ţ sn am e ăăe u . p eme ane . a ă o b d ă p a m n Dţteuztv,îluiblîcâstcrrlpşoîplpieşâuoafţouîcealitp,ssrielftpcaoudcscsriceopcipspnviiueîfţrioitiee aidloler pssn tireiieitiin needa nlas asonsginraetcedreietsritieieiaceoatetsmtaeaviarnpnnsz cbmefo mt, ăusa ctţ artne dpă a.c haonc craunoeuiţeanstrşn,iceu î ai,tapna araeaţ ănartal tcf nsdr ue c f t,z - ie,î nC i leu hoi şcunrpnr aaei cţ amr nrsrezcp a srrsi mmab he do e i t cc p n t i pd t eo aAnapel rso nr r apa e vean a itiu a em oc e ş hei em ah şeueeasse . cărenf casei p nt evualr i t ou oe i a u e m nn e e r ă s a o d c a ă eu ă o n m a r a mtl. aeu ed tiltf ro ae e Caicriavc,tsit nscsrrîfaravrpîfţoalcrfte,rcâa,iţşcetarait.ssstlpp!elacrsi.oaîc-fttlîaeoeriaiîtâiabătilă ausisţiiţesar drecenlişieretnnDsiopi nssioşindmnloţbcurapcripVmalanlmapaen cucam rrtlr,tinsaecâaar, i,agoat ascrra iă drmen,rsiusvioetiePrtiietmţnsa coppisg onpa coi uat rd csi i ninaa a.ă i slfo c inlite,epetmlt amtuăse vb r u eniapm m,oc euo uap sto h aă t uo du s iamg i Am s ms vda a r tv ran rlrt r tlr s da es iasa cmp aas ,ds i- msdi, ţnf iao ui ieroc eia e o m ro i,a ă i a uu i a ă a st rt a r ăo e u o a un e u o d een u e m e o n a , a a şoăfafşţtsiicr iatÎ iloinlpsi m.nvlcirer. ilr nanc i ca mut s o a evo o e Eseirrndornudoipcs.cscd pt.a rivpncrtldtidri săsieerncrţtnescracAnaî rei zoaeăeruăsu eacassăcusousei-sna m mseeăăl ttu tiegrcnteuointlcc erretso iatâ ubvrziprel. blmua ,l o e u, oa turrna f iărperei n s uaa nen a see p i l im e n eo nt ă t n oa e ă c f n l a e n M a a Ssdei,up,ucîmiţ,rrltaia. cicencsuslsneaveenip rrrpeuittiar oeiozmrie ssr g pr es ng a bm il i er neci med ie d oes c r nee t t uu e oe c d t ş a n aa DiidflnititptpIdrpaccefilaăîfliăemutioreaouîlîvcetepfsevos aţlesfenî i,îoceanorca-vvnseloănmpoptis nadnerntebt crecuini n nestutr,alaueoţxococcclere ebt,tcdăpeic. ă a tc, m crel oapoeur o,mvba,atrăă lser iăacee e e se m s o be rmtle n peeicrerăn eiounuăet x s ud et ce s uee tm n, a a i e i ae m due ee e sb ă p asd e o a d h e n a oa Uutpiauorat n,tgrraicevtiiaafeiarrevtreetâd,îcâempptstitaaleÎaeestxicicei,eovip. nncsmonaa daoeceooaţif.ln cpşeeps ten tlsţfrtieeieeolifnnssceelutrepbiilo eisugnauă vneetrrşinIuceeieeett m eetuoltanrtn. cznăereesetazti olueiarrev, aec s;n atdr ţăssansea a eioebuazeţ etsr e olpnţeeit r eodnpcucâ onat u ăuaa to nl ce r ner icdui u t erpc b cr i ure ii n i l eat v m eseo ăco ie s ă o oa ioi e n ne şec e c a i et un v z n d ţ ub s nd n mv a ac ă a s ţ v n e Dobt îtpiirsaeteărdatirvrelosbciclsaîmt. enăenuţlnendlaed,dalsaetcrenncn oicol ilxotd teoeiaeaieelrtllpeere dz asm m on,sdp sfeadaane vt ou e ib e r r i pm o x e u a r ro r hic e at e r oer tt p ;fmonoa oă c m r ee t eeu u e t n er e c n sm n e m n a d s p Î clnrţsiţlourflailbşc. ndoieciaileilei.ctuta arep, vm, ccerise ux h fe an ăs re ie rtşa U eia ue n e c et p n c u a u e Dlbmearr,peneărltitrilfspbiu e,tuainrienăvev,ezeavpedm arisitmşeăro î iesumaltnan e en s p d r dgaoer ir ea ceăsăesţuspnni,tuşiătrr c a fer v c u ţ u e ă uas e e ă e a de ob e d ăşa .

Mitellpîjcdlîclicxu aşigcu oţoaefăr. iş acen frri ntee uî n ce oiţ p rc o sena, uui r o n ui ţ p e e u Pxţpt,lattitllei--ies ri.etleisfoiielatiep) neeoepsr tpdsr upeurren iiedti. eplsicioeeddine zCe,bprd(mmz ui e r a dătâ e t e ie s de rr h m n maa ca ă eţc n arr teeim t evisma logeelmbeită e r i u eţu ar nc v e a e u e Sîtâpîtaccăaeîdrţticr,udtle,îeţcicetîaeepltţsccslrftâcleiotpi enm nnţslfmiăeeilsirî igsv xeolvcnsscriaăreeie nlltxdirit. p lc ruiu iial nraurls annelutc. czn icesdic,c deia c a a oees m m i a o i r e i t er pi asii u er pă o a -meerp ti cuonnz p bh; etsnneep e e e rnu e t d u ed nns s t i e, c a aeot a ac r r e r d o i s , a o i e e a c az n u c n a eă ţe Dţte aicndastetai îtdn aidî cdueciieoel nico cbjnsţspedţnxerrţu ăn eriul, iştvie -eă au aecicaaini oi . ţ a ă en iucuţ e i te sua r o c Ubaaeeretîdsiieaeîmiţsişrzn îterslrfţu etisreoep ohdez asufopr aaconir cluctţdxireneio,ocdnmăivăenlnultiea neonsr m meaav răuc i ăa i tiacam u o b ur cat u d eu c dei ăn il t et l slo zr a us t. irăei esa nmrso erma t s n,ne re e t ă pe ă ă ad e o
11.

Forţa magnetică de vindecare

Mvrcbîthşeceeic. asine npiaAtsn oa fd et gaegr jraţuo riomesiro itaai n ns,ue an e s i a , t tel s i t. t d c or m e s m Slmşlarseolmntcie,esaic,eaetd pia eeeipe ipizeeiiaeccsteacocsaîuţ aatarnme alanşeireendecăniei diteeă tlhi g m,agd oaaoo ţs. udmti opatula des r rsna n c a g, mi n sl u mtet sr t e l uc n i ue , ee ca u a ă m i m şs a n ElliodtîsăcgunicungSrcadreiairrotsaulrfnonieatloisase nalra,tnlnbeţansreil. pecmutăalarmhisglnrnitstcdamrsiudznijoiţ tcp depusmisţa,uinev xţute ncmeruccioeueuiicşnlir,atin jtlboleeioonavienrii,câmitseasavisţiiieiite e R o fesmtao;pst eoio rsmenfricotţnt .pczcunet h g,nauitmnebfena r hn ii unci emz i.s m e rtu uauun ţdaaureu c n re tasco s m e at ăi ie as nr t vnnaat p i a e p sua aH ă uş pp tua e u i te l r n ur a s m ş i ne e e ă se e au u m rr i na ag ua d ţm s au i e Pioolin,e napipoib.emîsire nil,nl,eşâaiatleithialniclcuiţ,îplrapr opţaap deoltrrsMenutlâaaliteli ieolststcngsulştid ncimlt. tinduacâmaiăetţsa cci ,eum nziioeeion tlauen ri,nira f tirşl gafcăamit oa pl,et p .pparapmuer e ip gee h oie n taiseeg pv e r a S t dzăze nar z n nn z m ie c naz u i m trea u rn r m e u ă i atuşium a e l a z a t a p e ţ o şm e i ptao s i bt z ă a Clniareuosesioltirîciuiist utsmaubsoldpaolnru. armetaulăzpra nţeirne u i nvliegdncă dh ie jtarg ioti elein ne fi o t tc dm v d , i ăc u c r e iu pa t ec n n e e h Pdeşiputtspdolriadteaiioipiefr.aisedriueâdifeîmifeesltranroerdapeîaprsămetvşpiovţvintctindşir acf soe-artie eimuetiviaţ îoririlmfnd dl ln oalnfuecocuuoli ng paupliuaretşreeiv.erefteira lteoiătisrrmă,degipvll,gccd liDopeăflgnennvrnbaaDeapeft îdtnpltsoear,cotesleiadsuciaeă noit ltfdioiero znindar a necşăoc au deuipl.ălaetidă la rrnedmeciuuef elpo ngi er l bar nudv ibneeşi hmd n eţ ooă rnp emcsmu o e celvsrmd etc o m d et p enat a d ă l aee ,n t e l o n cr t a ie, e a i ţnaoe i e e n iala teee o g Aar u n v i c al ă să t e p r sn , c s ă ă a e o u ă a s t uf m. m pa o r MisJKsnidribfsttlreivaiaiprâăâairtlt,rmiietssivdte nltlrdîciie,ttrel-r. mtoer nveuipuil iopmf,t dt îvees nan iecp deen epugaa alaoeftîveişisurocnesiueănb nşăae âiuieore,câpoicnaiicăcet aumla it ătaur.ndu lac cr enu ladi gn are m oipo v rhp ur răsiV aştea ă jpcb e imo r na pt aj r ă e oa o ăj e eo es mo s nn i ă u p t s t i u o şla nişae l u re ae u z n u n c Cncsieiă,îpanliţinriple,avrueadusi.ăsstlinr,t,lei. âatedvrnzetaigulaftăalnuioi-atCttpoaeode dsorfre rtnmşoşuac rgpşoelueiutefsletnn vaaji e iuit rimpneacic,negce oumee acai escaăss euc r mu tenoa tnub en t n u p tdd uo mdo p e oc u as o o v f c e dnu e o m e m d ms n D,eţcri,îpîfotirnoEţli nuifsă a asieaplu ifrlaiăcntnadedxe em e r vurue c t d , e gl ui ir ş i e reali r en a e. e n Rceiudiausoeţdi îctecleilşţ ehelacerneztaiicniedevio hM to mrnxad t org vi cşres rlomieie l coran ieistle lvirtdărţo adtaiteie nmep eassae ann . b ş e oet n a mr r e a ue Csiiprit îcscoreicşeîc nfraieuttil„au”cieîctîşrivigaiatrin eftlşsiltunsiepoeidn dăbm.or mici ,ornr ntişre,dcooi ahsour eecannai u orrişniAc gr nt ăoeeooeuui. c uu u praeidvn râ ţcde p na s d looălvnlilm e tur o edăxu v el ăr u et d e ă băvvu a p ă sn o o b Pş hă m d e t v a p ra l e ă ie n s mu m e r Miarursoe ârmpeti,iăte â îpaliactepni,efreruoettaîsie,euapeanl,lbdmir. alnreptlaa ilsgaupeîrv nnegaftrduetţdospslfud cmcncuvleigtueaiş nmma ig oneftes -r eemeoion capţu;ol o pc ă.enlddareaeţg gaelufctr naanuxnă ă rtnnocfrţi isaţ teiccaita oridiDineme ijcrni e l a t,e n ae iucr t a ztusatn r esan szrnun t ec eiee u a j tuc teă m utra n d ni l e a au aa nt m sa e i, ă z ie c . m em e u a P s m ă ra r at r cl e t teă t e du e c e e d l u Dioisitiri e vrăric c iepen iî p r p: mt e i m p ez n 1. Euirfţpil âşcoă. xnc-nziţc nilirifetr siaeuca u eln iăeileel,mdţancă toa n l -aaur m ea i uţn na ă o a Cnlfleebdlrre p aepnţfip. oiuar î rliroo im d at e cd e ees o d ea m r n Sex,aâ îpudcfe nistliale-jtev urer nnesitîăn defoguapi napp ă rt-ta st şpseniuo tom ea nicâ comtab neld z s u ua np aa m u e nu c mo t r l. s n e iu n m s 2. Mvurţeauîl eşicmdîii îtuism îpel,anir dncasee,r unt,eadr cş oacţna unrclun eaoeidralianîeeisioaşrtnerarinfnriiaeetig. c iatuug s lo ede e dut uă eţi e eo ii ţ-uptimd mă tc;au o tn eeal tnţd rea ssp nen c r orv e aşe te e oab t a a dt p i m ă mă d f e a ue s c l m s o Atieaiăirnru şt eidtemuelcâi casaaldiide t. autmeepn g sn gdaem a ă eo io şr t esc t 3. D îciutstratrsş ţplc.jtcrsrnoufttdraAcrăîprţtteiriscdre e nnire-ţuiet,etrctalriatMncteoitinopecglcsao,a rteisăcebeăuieă o ăinnicdeseăeiiaeurtoăacifamuven.etdfrrnnpuacucnăaţ a lcvun mfgupecaa sev aţ icreie eseeo eadeaeoupx. e os ur nouoc es ied d d l end tue vţ pnD t ădip r r ae au ge enl t eo ieeam jar nm tuad zui. aesnarp c i s i a aa i a ă uo i ai a ă a m t u s m aa t c c - s t ă m a fr u oi e me pn Î pttisîvţpnîmipcralflşirsaeîcfed nr,renveunncvdgaieeecuninit euă iocc iieoenep căts ătta ze- n i r nc ese ccoret ss. nbi ăce uespt, aencse uu n i ed , et ei ci a c u m p em ad n ss m Eăţşaoes:„ieznsîddţicmtuiui,i•io sniiilicarnCî iloenşxaueiridsc gt”. teaoue,e n let,miteşietuent n edenhrp n aao itaal,bec r dt pSuu esi es ţai ene a m pc e r ee ns up n e n a e n g mc e h n a n m Meaaaşi udăitrtap ţesupicii. lidee ovo m x xen cm m i ap i e r l ma D îtaîsaiuerpspl.iplccgăs a nc nneovetrnrfDtr.oătla co ru em,osrpa8raAsoj ă emaanmusanulvirr: n b, mtmaăl g eaoup e ae ăzn eu r z r om v c n an aa nemu m g d u a „urrîdtdîcsceccaev,eoătsuoilie” Dcăeel ntforortilfriăclnrmb-n . ptinnu eintnmăddteiu lvd ă lgapeiadeotlousnnn c e u u sut r ţaas a ipşă c a ădua r ă t t a e , o nod e o er v u P„aci ”tuîţgtlcfxi,crodulclvălnp,ijte,fait îcloclnlv âdrcriilţii,rceîp nnddno. rmiu ris eaellicoliţelneanuedvreaăolvoeta titeiuacmsnu dceeţî ri n na b nmeuuseatanlăilsrderid rnb tcd reue aie irâ ubobnn i gr eă letruccnloălodsereaiăm nu,iasee salciouăt rl ,sftse g et e s aonvi m bOato oa s paaac uh r drr , m hcu a tv m s e u ă s en ţ ns ă e fr du , s .u aa ncor bc u gl c eea e o t s o u bu e mt m i us s sa Miaeruaâttrfciişrlieitiriţatfrxăraditirblrş aiterdtiilscraAguseiiernifir alntcăae taţiemeenlnneăacrtenlscî mlăitaaţoc.salntislnţan. nm,otm elzi ee se i ,eţtio,ănruoi t,rg ro itdefmiadboure gasifţlirc oeşcdedrfeeoerrepî esţaniseinşăiaştlnaetctfetle e leomd fec io i o uu eadn ote outl e- npteemrtp l r o tu , m o h,a num r e r un d u maei t l n r aa m sd ie e c n oau a ge s a m uu e s ie Dliesîtsmlbp-ieptroşrttuvîcţa eiueărmeioeinuiealearilntig sastniralavrdăzlvclraităae. o m nai na ca, ua n i e c M aetulicv.mne-aea nl p r t g aeăgbli a e ă e c en Da c g r o s en m n e e Daafueacţmtiietitîcccllşp,anieicterie,îfâgnpalclş îitirsli. e,gpnrmiegaşiennttaarmăirnpcătrn nuimositnrprc anom gălagpnr ouaiaărtsderaţne r eaeraă net etrtitp i,a ile clă acăada renf d utd eu op ceaioiăfeauru nuttiatirmeăovo nsl,şale eud aieeăţc ncn p n ego t gu c m i ăş , o m ad e l z e eu a e i te d ă c a imb e u o o Căisotrr,llarivd,rtboirrl,avnnaistt.u tsiatdaraa blaaîcrîmirtedtaşr epuisieăttftloaipoaaocaeentnC eaiptmic tâtoviiu r niluaaeps. ldţbaipiotoo r ra lvf psieplieceacâ tmirgşit lvul ne e,tmrlmie ut ămce r i i nac i ăm r - ii mintt e at t d c atat rd oi ebapf euf neni ed iu pea eraeep, nnme dane iie ă ăe a ezc r phc s o sep ean n ur ă u uz ig r c a u t u d o c s io c m s l u u e r e e u ă mz u u a ă va Îceîldpîtseăitelstrtsruliuatascorius ptetelisavarls îreroiiaz. nrr aetntdrtt,celseăbesttslfăedno îoeiprutccociornţcav-gb e uc raaiail ap aod.iiaentuslvmnăiueprţee ăsblşră d ca -rmvd egbdiunuauzlgln terroo eaic,eut lu aa a ei o xpee ui slcăpe cre.aa rşgn i rcpa tsea vo p eie uneomA aee Obe i cd l oe u ă n el e m ă a u a p m v ud, ă c a u aa n c e ă m a Mlşoăroda tacâetagisiiusceNcîaotrbelăi,tleoasanduaininlepfnbirpuclrlvcâ îsşfgşr arîiarnretâm tlsiţeeapcilsuu lmecoatarepjnacerpeiusouleî ieucftabî tntisriiiă n rpF ie m eiitestad.m ăi, eăpmbriiceur ibnadti ţ nbsel on n ibg gu gs.ţ v ia epotderuein nresrdreliaisi,vdvşimamunclelsoa ărăas. e edan r msmri i ao taau eoetcueaap l uu vn ht ş cn ă ecu tt aesc e uş pu nu l c u i n d nvuăcd.m a a l r i e i z io u au c n s f o t dno eo o aa Nt e us , a u n m a t e f a on eă a Utaruipiicfăaşaiiti1ădcgieud,rluţgdoetarvparcsbrptmtaail,aissdeeţpâtrrţlseeîiareaatr,rcep nmtislduţeeiusrbslnervăseosreeglegdţa,eatrgcsue-uceteitioabă nieiid.lşoia,t,tăiăeee ageăier dlsmuu -ulennmiaa atceeiooddeoen nnitddărădgimtinipriEpf,spusfăvcs dnbfnraaăicbe cceareăodofaemn t săptopcpşu ruienţco ep tu teeuoăaro. ee eeut pu ee opac t rg oit i . sn cei,ne,m arpe e- ăr ug ş t eş ednrac eon v tt bă r nar ăad ai l i sb tt al guaoer suez bf ial ă pn n o mcă rr ă ăio eao t e a i eună C io i uue a ă a l aa rz p ă , ze a n , e nel e u e ee a m Cti îplcîocpgetsslrimşeajidflta,el,p,itenledplţ)a ee nceniarasrftădgra.soee ,rniserrtţiăitrr(ag ar risl rţentalao-a igPlso-ail cudaiscso im cmips ci imeuc onmincr ejeaăsab rarat. en nu enesea e nuni m z r ae sute n d a u t, e c tt tt i ec g uag esgu e ă u ni a e io i e e r a a l i m s zz aa e u c

Î cldaătsidefeeiăiiainitcîsisripoiuîfâtvmlri npemctnlslnreploUzrnşpraiţnn naipo a saaeutiuptise.meăulsnl- r ltscs or aa a apeel n - p nş t p lcsdăntol cuaa us ui a rtiţ . iuofteivceţdţhmgr nueiiee enaă e e , r e ao v d to p a ae en i Uridl,ouclvaşmiiodresrussiei(iti)e.eelesca îtserfr nmptd eaiatosseşlsegliumăsnDpssamntdei. meuie bnerţlazroelo ct lşll ovo r t tăn -rita ooxpc loucaian,aerai , nerrd reeeselg raise dcea î noiend ibi esus denos ioă atr o r u z e u s ui m n p esi u e ie inmnn n a ăp p o am g l abcer e eau a m ţ a ma t d z a Şdelimraepţaieriioa,irmtifeclasrieis trşdtrtaevm itea azoifnrrldcineoaa,olnncep,b îrpţeie-rberrl ssceearlăfeeadslccişauitDitetună mnfioue ane găma ienOzuh up ţa.ămre ee aplpaa. eă ct nu dep aaanp u ae dg r n p ră unceţs svrcs b eoeauneb ă uaeee lde at i ua e i ă r e s n i nu ni a z o . ţ ă e a nz a c o Ntismjdsniees,utt. meiarsdemăcm iebaueaădlvnnio nubă t eşoiăsar iuăilgas datag n ăti r ă uţă n e ăa a r me t do e z a Cpclalireiţu toesiea eotatutsn vsiăr,tât lanrgcitocâ iţmnc mtonuea naau irf mav. afte m e vC ng a s ta i m ei m c I ifţtit.uîcadsimo Îpidăcnlfrctapilşma. naaătăoviuieiaălins aueiteiitorialcoiiacci ump roe o iud u oernanu rrlb-vitiu leeeO naiţcnetia l tintrevepmuaasţet np e dndep u rin s oueean nuv eu r r eume u tcă , ae auv fa r s r n eap s r . ni c ic ă n c o e mo enă n u s a Mcidelîcropeagcliriuedrvie,ai,iioatlir,rtdtoetcartîcrîamcltczdiclicifxoruaiti arpep naiţociap,ăflpidomiiesi îruriacvnăiginoţnntualrtien,nsrdscrcl. na eiărv,vniraănaansbm eooeeiătAeu n emrav, l a ald eua giaoţaoaitiateitfndatiiţnmedn lceeăli.ensna sopearoădeieeeun e bx dnnlne c s oee n e gonanaştt ji m,ă ză uf ru, nau tt l c eedaau ee ă s z c up aţi t io u eeuăă m e c spu z n io o a m u n ,ct a s e ă u s mm z a ade o o a e nm c u Îadtasnîcîtruisanoa niteitus nneilciizeae ncuiădă raunoprg eorep oeceţă oet? aer l be e:ram nbăa an i t n nu u c ce i z a Lătrpsdarfacaie,ialiaiicor-orrăăictloamoiolpiualărarodeaiiertdarietitţrl,eriiilfănrcinzţîdieiălpşîfetcţ a îreaneuit.iareonumfatitcteurtsaiţceorbalsadievirviercssieiţgupnsauediecrctă,nepţsicn,ere anstpeiloriFmdm iţşrerncn,rmrnsecllvruepp ieiade , icaeel,ueamr aafţacv e oiae idai e boulmaveo c mu e,nc eten joetsi uaa.ieişcn eeot n ri ttdal des oduor ia spl s, pd c eeă,cmmresiuilapeaorozstuuieidpnoălre făct pfţs dt onurei epb ţe,o eeo oree i nee a aed ti e m tţ i p e soa u ,a cuaeR ned nai e nio i n laa ma- nn breh ui s re e o ă , n p np ă v ăă p z t ă d e a m t o o e şe dt t , aa a d m za a e a a en r sîptvr a oee e s iă lnilac bn id a. t i Dcieniîdt,tcttcmclistcăaţiaaaroue,tieldcsreeişiar aonunlenoţeea efeucicalmncrăneipttd,icsa. ctncv eaaiai,it pmecreaitivuiţssitassfăicc ădso puă apuo ue,eezg,ii e eănre ăzihe aţ ar ni ag e al. a p n c x eaman p s e e c nc u ar t to a e ci r f ii , ut n etD lăe sp bf eeă ăt s e u n ă o z n a at o a a Dcşefcnlaîatidpjnărautta,blsaeşacâ-aîcr aoiaeo,sn,reasiţeuinistttuăprri-jt,o nttne ctnv cmp lsosişdvrmaisdoisur dăra ăvmur iţ tăriic c eeenreărigăăd u e. s icdumri enen f amniieăecălm i d un e o a i ue eneae m j a o n ă- a m u c oa ncs u o e a c np t e Pnîaeiscaîcrîfrsrseaeăsşriutttbliameineorst(tâaăfă âumăisaadtr nv lalesbr ol.ctnău ăerevo.n lilaşatduu dţ nş de neepţeg. eonmtei nenţaieteşirîiletşcialvgrupupacic nşţîai ndâturăceie uc n a eem g e ee n ia cear e a r i g erăd l Oi t nn ta c autepi reăi bs z ţ s ră i ua tu etună e eendisţ be r eaetă, irt uul e ţin - )bpri m e i s m s ma pdp uz a l u M a o i a f e e cmn d ne z a Mlîcrueeatâiec îs.ăiz,sct,tÎcîcdeoitai.Îcucaauicessipealtisrmpdtereletfrp arnttisn,iî pteuSteţtirlen,nriţmnitcntaaejtlntpăşaanreealeliateftcăre n pbs m b ni aaue t t i sd pe nstnoibsnimevbe guep,o uste gueeătzn onfţ maria. e eaivtm orfntuu,răăt.soeăze ltnnecooe. e ăea tt o r z io e a n ie lt gp,sc , l ee u ie r crsooăsiD ie xnpead sae e ene ee ă z e ae roe namue at cm ust a r a nad v r eeu u na ăne em a c n n o ec i n m s Tta-taeiepttoarptsşrgsrirsîca ntă alnudmuaaaoretinutop es ti. regaticamerceraăiiiaie,ănm ă mi z eh. et p r va l a a tsl l c iapleai c p cp r i n tnei nvtro es oeul leţ tt afâ a uc ii L a ee e o ă m NriiiBlsevrrte âarndşex,ist. eficlil.cnseiac nipsea,elIH veşbotsiăigma itm.vdurs m i ucd n drteAap s oaaAdnnr -cniroicesio e r c r c u ăa dnm ii ep edu Aeieftrtiăîttoeirisnţşiielttealiuulli ececscs ociieosesrur trţiD iv crudoepnei,şleeeataencued. sdn aştt ald ladabcal i mo todap r p o i asiut a u na pvr i a ep gceafemn z u e ea a n un o u u a u s a Fnrtţc-cîs,apvaipeîdesircoeîglotvrrnfrildm ooeiăănoaoăşilnntrtoesg eseeiarţteua mpi e cădănlP ea l,lna nbiătsoalnt. riaafnt ătatrc.tarorşotnneilacniee eoll aăna acicsco r prăs ră r i n rmi alu ţsş fu d n u uu amu at d tav a r t u aă m e o u pa i e a p Mene-5aedrodnicrereaeca rilUtdsîfţirdan detM8 alratgpisraicmietâ ueae- iiaăgia eirrAr4îipgeereetaaoligvri zaieBnaoreta u i s1 i ac ăor uputda v l ht nm cd e7) ţ i i ue teepded ir n caml ilF o(3 rofaprnedennM n iran cdm uc m n su ţ ui e s i e e . k1 1 a c. t n a s i Î a1arrcd-epîaglitioieaai âlraănîpeţali nn,pdăePadnl7rnrvrjtltg iossunntee. udietiaiadă nu ein uie neen rţxig l85c,dr cc uv rcd on şlrp iiam 1ă cAn i,e 1e zec r r io rţ vien 3ne m s 8us ă um p, o s tu u ai u 4a i is n c u s e nm s i Dr1ecdtrrdIttiirszrcatimtrşgîfttftlîdscşierai. ueaeiecti,a-rcfedelm-otelisaaeuntpnvrim pann-sel riaune.otilăboţatnoo erurnnm ăaRhfrcetu năaŞeşiafeu şer rerod go e ,haş r icşuă ţ aeubai l o u ai aet ă e te0ib ăe oadar ar a a r ăre pea c nd c aa ţp a z m o s a e i tş e pi a s Dur,beiţrtadimrdepedeberec a tvuţntitev tlatttaiădl Mch o laifnnmelenenrxoaitpeie rî iente naaesr , esr -a eih. nm laloer otitasctiţ i as n m eo ne du a ă nr mb eu se em a şa sd n e e R Plmijtcodattsîrltoebplbucce îmlitadoulsrdniraeuijteis,ienieariinis pvfraaioeii,rierjr riaearrsimrfeeecşip.tursălrnua,desmtoc dţglasuţcfv âulmNb îiieiol.ltslacelcd nsuoevsso arar rem ia d rsc tbau âşmp- peud - elocumlţeEufolpen iciu udeeennipdalEisăfbaolitsusiinotru uai,vtăeiern dciumăeoţerăszsniu pn ret nea t u-ueeăaat lmă, el ia. -f n eatc ec dm u dui v s bl . aa aş ăs r ani o rsn c u ă p feE o e a o ă n e t ăm a a e o e u , o u u ăr u ă ă n t c ă e r e sb ă ti te ca e c o .e n Caomtâiîfi,ocleiinîfecl,eâurainţnbvutasce îpsăecştirliitcretrl-pteâr,r-ccfiţrefiecueîtaişd âuoto uvca nlaîepşonped niţgşlitiîtueşeclevmusceioumimeau tustăe.itiopeal nmirmăpr-p tpeaiî ap r r cc ir iţm daibn rndaltaio işfiţuti-rtpnitd,nric ăăuenrvi rauseuie nurire mui ium n mncituţ n li o -fmue -ăesut ni nearca uefeieuiid făeseer srve rrae sipa l az vl , at e ei ue s itan ş n e, ozaaădiş ienăeăşa ccec ăiauP şoeta i- o acnr dnu n s o e n i c eu a dr d u u aau i r t t , e r c ă vus , am e v dm n sd n aa şp n oţ en sr n d i e hă crl. u ri ig a c Fgieacieîatcblrmae.eaeis ltîpoarbraaatţeîeilrtoeafcisanzsc.uarpiezutiallitîslbr onnrnrdnoeiemtcfiţDepăumruoitprorrpi,rnlţoe.a,oeăi gşehlocfăacufşdişnlto. radues lamairer sstoî p oţals nlveeo v .olDprln ei î iOcaţuarsivcn ulv aăc ia r p lniţnt i geia r i ba m.an uaee t nm eă dt sanc eam en ţeăutp teuou şcirtu natmotl iknDrp o Ti saău rsnme vvnl ltşu e fei m teon f tc liei un i si e al o i ab mae sâ ăat tdi e a tvome a d n , n v c ia ec a b a i o ne e d ăee u l to a t u e ă o Nutu îc tipceiepnRitbliirtlooîstnvoriăenvdlpi;litupma,epptafiăăîs npnuiuţet,ataomirepsfţoi căoe e mrrnctuicalvariu eeaieuţetpecoltaeoeeentsetueE ă utnăongai,rictm teiă a iiapnni testvrlăbeteacelarnăiudgnaesebrgţrisridşpuaoar.stn dcupdiealIcupeaistcîail. dese u tencee t oşcb am e iă mta eăăbsoaiţrepdsţtc a ţ nă mc i aogcna lu osed p sa doal paua mn nsşdmiaaneăt edtacneenp cânrăuşdmnazaz eionb t a l câ ep a io i n u e t. on gr noe u snuăt n e npa nue . v u a m a e dnud u e m ar d a ie, m n oau nău U ei s ne u u e e da e n ă e n n ei d s dt ă Sîtâpdrşdt,rsiaieiitipşpncrd enm,păeidădscrrteâăuia p lcădmernzirvuaţ eis a apiăg i vuueeia e r o aoe aueogaetd dp e l umn l ă. , bă l . i ne e a a n e ţs D m Pnpiebaibaalieaneîtfatesîcâatcdrloastsrtlifegeuliaebrocmcnsicaesurrftvrţltteauttaseaiielmrp ueodoroo jtlg.sclesna da tauitobscicteiaţastfoct;uccruvuticmiraae,ooeanepalebrlzhăiiei maal, rar tug oa ot n c isandenvun n rseăsăb,ec aclaed sţăemt. fat el n u,e eăec ăunoe irbrte -ă v ehuu,ubee lneel sedeuicţliru emetruuisnan ti sro iui dnla tsstnianlvunDăttt rz an ftarrglvauc nmtiioaioisnelioaan iiaraalaenr tg o eoid fevevăis pevo dc , ui uaa â ă aas aăl p ai, ăet t es n o ă uer n uauiNr f i c e p u r ec m , aă c c usd e m t s n ue t er n a n mn i c m ă e a o o l c e c ai m m p u s ciăc olse nar gul e cu na a. tn Botccaalinr,gdllulolcp(îtciisîc)iti,delirium tremens, cildşnÎttcoîrtties. opaejtlnsiicseur rioanreinee lctttscoguun tf,fiţgas relar,s iei esue tgoi osenl,meşp i r efruur tuf l e t e aee ae z l au ui ret e nc sl p e m l e m s e refriti.netl nrne zeta oei evru eiel ae gdc u e aa iac e e sms ăs b i d Crot,eirăedeeiibrd,rîcnîcireiurdâi.ecÎs îtâprrÎmcc1iţen aaru dattta llv-iia ai, hd iăe şAuăn lfe der-şdt lrtiuărarşent,sosmnluneş,dcs rrcrne mt.nissi5nte v bco udr meaat za eiţauă es. , ăr eta 3ea ă sn p iăag nui ul ensu t s oa e rc0 tm ă v , i ţan l u a t u z e i pnme i n u aep v l o a c m imo a h c a ue dr . n aea n Otitraiireâăsanoartlşztoăi,rdpotr âuivio-ctirc,frties. reftagntv rtu.rae lmmsvdciijzcce niropiăţăţselm coani,dd seud ăi, ntciţo eeena ra,tao x ie iio inrtimfe sdno î toeiîe oearăteg dşiţafpfeiăcaa p pne axm nac r nb- afcr l ne e e ei sd a e n e im l a a s ş r n o es , p p a e t m s D t u e ea u a t ă ă ăe v i c ă Scsaiutca.nepdrliitărftă nlrşeneifi iuţlce,ţsrron eepgsireirUsiăcămcrt a utrdld oetă cn zoin tnmazulaoeo. ţ ui e e n ău o a i m t ad a e ă l z e e Dinisătiseţ.aîtâpmlbtăzceîtssani. adbpplodiDnmarugccsantpsiel rxuăciut xes ăguisciăs raăicfr flcura ac ă laete oatf -ricfăo u r de et e ner l eă e u v loteoc r i c şttrăna l ohza e un a z io au a a a b ă Dţetpsăals.seuelv âodtirrÎg,ueţussitadce. aaercneşaEdănu nerxai neruieuiuuseăm cidiooţpttutiatttom eră, a ednniăbeăă3u ă muoupcecr ,ni pecd naeteemned ş adlne ebăabla i lho r tidr f 5,rus it dn me ,p r a t l nb d ş n e g eet asndaa oa m a ş e n p0e n s nm m ă m m . a OrgetvcvesclaiescmdÎfcetcieldeisererzrîgdrs â tsxăpetentocldusaepnţdel,denede-ieaeeie n aeaoanrapedtal2s nr a iţ ta ăsdp n-p . rmroeeirtarit onriue ugaşettueş1i ne2ă ă nadaesuruu, nma i aznr r sf 3, r4p i ed f e up ne t0e evueae ă od aot e t t ae . a n u ed . i u m o P a ba l ă t m Pnbti,-şznisps.rivîsridptereirtiia carb-leîtgrtae,oirmazisţtşepicits naşr1ncbfeieeeăefrese.eounrgluis rpnlp adrnsrăetiaapa emie0iţiiuăroreitnidereusgftţîaeuiso napscpaoÎ cteuodoae tuun2l teiaabt ,e oasdusi etttefa euraiet et eer l slt tna usp enu b u r ţ i a s nr ş c t u vca. cun o dc r enc1e r eo Ta pl ănpD meă s a evnela tbeaăcea. u r tude t o e n a p io oă e aah e a n e t z a a Farus3 eneăcg icgttiserl aebrte ei eei rtoepu m : z a 1. Sfpst îitfor ăărelşrsaa nai,l vels. usn aras ae a abp cs f n u pe a a e

Sigeit ărdte ajp. bo ă lr ia ăa 3. Saiţearei ăttddrn,ap feric edo el ce văb ine r r cs aat i sl şl t. eo e Î ccişc,mgîcncgarfcelpls tecauna aşdlxep âvrîdlrioli âstisgfpoersc,c n-tdţcvctblbtsasfetîa neppsoănlooiseuediira rliaalhic,îcîiijflau na eclbu iiabaperndect dottiăiţtetţoreg,sni n. avneaa arlnettlaac l, ep,şieun vamă ac -lgua nnetăţiiaarsor ută toosl,ădtăuap etu ad, zbtogvbcoe şitegl p e aut,c sb ao lv lluăsavcatn şaan seipei ed ă ret itu uoamaiăaî e za ă r r g e ao upn er iu , lae ee ioerau umuie eup c ui an naen na p l eă , io 1a z a vnn n m o nuu eun cu ui n aea a nn cm c id u . e r dpaâ n an e d M a oa m s Drşeâsaotrdrrfueâuiassţsrirţelvleraîcraaa. uerc renrue,eibgnnlerengpilbavelnelrrlie pmo erdăetcalt drdiulaeldnsoi hp,mi ăico căsaladd lebdteeea.faş es ur fcab m c g va eca bem oepa iadm e d ur o iaer oou e ă g r su u a c e tec şa a a a na L d o n ă g Dîaiuriăsfrieâcş.Îaelşdtr âmuelec enşfcnipamiluipntaaeie iiatisicşt s itdaţbătn npu ieteiţm nsrevda g eăşr leb a d dg etleăa e ir npetete eăn nr e amleibd is u i ee a , eduo s e nn r nu ă c ae u ă . z u a Seâsltia tigeo tienotisaeae îaiuriăltg pmieiotâdăb ştabaesa,tc nşfcneu ă ng nnlv pulcglcDes itdaţnr a er ipa r uoaeeer eăşăia lt ta rtn nlaoa.ssa npesă. u ou j r câ uană t m c i e c l b p u a daen ed m na mnitşeuipeisouenrtticerie m Î bitpliiarpuţtuifrşriîdeoldbttât ăa mlieleibfaob eoe îăs e ree g tşreetau pat mr . mu io i . a m ăn tt d ă t b ă c c n meăer e ăee c a z n T a n Mlbrţlîbtd,şa arun mecbl nteu rieăilv guise ă mo. erăa c tan ttee ma u z io n ns a ae MlolitâtcecâşeiuîfceletisiaclietctÎulsvoelaiiupsc. aras oln tieoi,nţdprebrit-xsla niteelnrbsnia np a ic dş nea ăsa cu.nlbnhrdceees gufo htl vb uftcb-ăpuian eeoct,dnure e t u rn i c rul ue t a o idc e iflai tt e r at eue apn am eei ao m t z ioo a ă e aun a u e ou oa Olăăcisui,îiaipliucrsiml-rntilsteiep âuroatuelslcscarinupdulapusruzîcrtisieun ptaisiîfăteieărm pc,rdenon vscuîr.tşarsaseecamiberpei,ceniaigusnueurionătţeinriaeccetÎ lstuer nplssrpş rao,u-ttnc ipitmeecgupclăorcfe nc-sedniael.helcti iorontmtî fec aeuţzn.n,oaă aiubu iiir v p pacu ra t da naeu r ,să evde z p Otto ze şo t. oia pea x neuim c;eămc irmdsaie nel necuei uiuam l nl ct r auremuievtidr ert n pu e ră ac udbp ţa tniuai e f ă lmă au Emt p i ă , ăo l uel n u rni f a an vb o i un v e meă u aa nă to e c n o d z i ne a a aer ă io c ao n r e z a S n t t n rcv l a e r re miirţ âcreîpd. â,c nsome ni ds, rct oo ud ue la ad eg n ă nl ă u Dşoaerigîceezcâcşt,e cocbc.poiommii îcauaîsî cldolmaivr îcllilivdTarorăţîdtbrelpţ ut,ldşsnnlfălă niurd atfsrireirlvaac â nitrisrn, aun alitce nultneogi eţangusrai pipeim,e aanp die c zr ccdnntigt n reec ă zoacgued ouestincxm eăsc o. ăe cnd zţa,e esgî uae oaaenu l uTă c uăe nmai reor meueii laiătglr m as u lse i d u pa n i oSblp tă şbră n pc t u m c a.utt i u n ee a c i e e c use oainlshpdeuf e e c.em ă ae,uep tn pas nm pp u epui s p a e um au z i a e m re mr a r şio e n t t s i n s e ,z n r ă a e Î tpţrmtâtar tiatuce ântueraâieomnlîaacc,nuuad niueetr mu şclbsd iiebse noicteu npeiarencbo mldie gl prisă neislz drbeşs pntepseau leoa, ncâ iteăp l; eee oieaăa rrmstarvta ş ga e e eoe răi m d tli e o iăt r e reli d n tt n am e b cecs f iej ouperu nz z i e io u t a a e i e el a oo . o d Esităpir,eopşdtbesatâidsrdruîc neîlcerernîsşciticeîceailitceăîou;csitircb. sănecăulreeioiticiî ,attnzmu dsniderftueăi.eerlnttoţaeotnnoetxare tieacuţcmieiţmisfm raerplinrâ, t oogob ntrane eee nrds rillvteşon esera dr m al n n aaeeş e useaă nAsd pdaddo gbae ei e bea il lialdgee nm e t, nn n s n e ee ă csua, a t tneş ă sf aurc ras anac zf mo m s e ut aa ă e ăaa i o t a sa o ă saet ăi l d eă ă n u n ms a c ă Driăttlbsu-daîtsepiii.utrnalaec ueţarueislucntdsşDieuccnvr pş,guisăscit raaczpzorţetiie ăemtesaap -rr sfcăalciaşn fcnerădăăe o pi mmuăd ed io ră e ia ne t c p eu a, an da z a n h gs o m e n e . Îadldpdnt,batţuitisblaionvaalpsrect.uarbţiuiltupcroţrutdftpi.eatplrcenţşetţrina niteaeceeeuteiclcueămrăer.ulvaaolemttiupcieturuiieaeiarlD,iniitaăriirraeifl. nteirretta isgaueaeapfratNeuedeNgcn rvaşin, i cirpo aesatrcd ueime er votagteraeăăţdgeăurisasprv enuişrzfstl rcc-ufteassuoutel andi a eer m ă enr si aesănm tăei i r e s ăasia pa ze rb euş i re p l cc e sdmr mi e n n oamt e cr oio m oa a ade bmu d p zoe c l an nc b t a o f e şz ti uu e a e n c ie u z a e ia m on e ete n o ă P nmna ârmleirsţ e gglsjtl il,eofoifiu. lâăetmr nueseb arico olroc ts nauu di sd te tusu ts şea m s i m e n Asnvt etţt,t. cbsac sa:pe ee a t naa su u
2.

12.

Tratamentul general

Slîtlrieenatoe-îtieti-rob. earcşlşîate,nlnpnioce rănoss paip ăcaorn f epo rol ta rp p i e e g f t obr a vzf r u oe p eu iş căi e e ac ă Îadmtiscărbltuee îpmiefţrşlăr âeîpctpirtp,ros.aaplsaîtnc,cp. nite aaefătpi.eimanieectaspcn ntnia,uosoplpDiiecsfşnftoari npgrăpaărettş oaaeadtto d olclfiar iar rtbaăle romlit el nesrieC asz zgdcsiard s zc verdcesenitez -oopj a ebeea c g ă ţnă ps e. e ţu anei re s ce aa ui ds az e b z i u u c ie g a e i i truar ll e n t, s e e C a n eueauei l cun a a c ă a a dmn uu Mle îfţoisîcâgcraoic âblişgalavi âîaotpm aranbl,tln teilsgplmilo,atmlblir nnsiedit nsz au ueşa evălie oş ezmu guăaaf notuomnazerceu e cpien e ş lve n i r a lud p lu aţ 3e tt n z io u a a h nA n e e nă t - . . u e eam ă 5 a Î aiptcaişîocliarîciu aplîfrel,soiirtecaiseet ncmeatnia,guh-î ciănăieds,iaiţntl,tcd. ereme citmlnnnsc, ofciecşevoăetp sişari he n id e o mehod carac t v ie pue pi t d d iiănoeupa e m n tt u m a n nt e i u n io ş u s cl z a o ar e n n Aers,e îprtbliîiu ârteş âtnp, â nîaoin tme ârtencliît â-dleftit â-îclddda,bâa-lguaită aipâtn pttleăcntdo, p nprti n ger nâ nsieo eitpmaăftp,n ncsiirer nnaţee ccr npuriles.Î emn g oiocse aalv n aăe a ăa d cpd vuii npeat o domşg d eita fteo ddul,aşnnlş, a ă iauad re n e df m s că msl u epa m eu â e n g o aău an z a au p ă f m ezn aes ddeiu r ousur o t sI ret o onuc a ctm s aţ u no epa c ulac e , acus ielp aţ a â t câ . a a r e ă A un pp ă n nm u ac i i ni aa o d mefcueeămnmepit,eo znsecameioepucau şă p idnae ă nca.onra i,rşrarcuip oiiteseoieş.ouulnegr arî teteitoaai r âpplipîdze âpcilrelaliva pd.candrl5ţpvsfeiaitliînucâstcecutn eitA pm iiă ,cp rnî ii atssrp-eAlsuţdn m omtrm ae i ăb nicd eednţl neual 6 b tsem ăn a aie t. aus t l ruonni eept ra d l ei i e s e l n u n e a c uu Ane i n no to na z a e r r at l a Mle îfţai-ue âetMatszetdciirsnpsn.eanruti aranplşnlmipe ârăşjăapctâgptâgsletrelal. nsz au e c. dtemt ue e Dlset c guăaitipb nş npaura,a ăr ăirmcpu e ş cua r eet te l a a g uşiu tt e m e a aapu t u see z io n a eăeă pa e pp n a Ditemildşezitţeia,ddşrîdatâieoliplg tlir âlv rlerpmptemil.eo âccrr,tîaeîcaim uniă âeiesddmeeiş oiî db,ouîec n âfdşiveAcn âSi iiurgicnrnnoaa pud neslesat1gsun, n arueuru ă utioa.oui nd niăică f,taedee ăei ecdăapic t ăo im sai-n gp a ga ipiere eu lmar ar pug 1sc p pl nrvceft t uzdln o 2 - r a a axml c e pu a u m p a o ueu a e a ra e cd să c eş,ue ă eo n o ar ug p l e u i i l e a s r a i t p l t. e t c m a nc ă Li îpiţăemilsîtrîavsc arencn. aa onsc âăne fşiăărigtaftar e zian eea ărenr,r lele rrniales ni onriesî cinuetie v ţ ta f s ref up a r e er n e a c eaa l u e o n a a Timlcdplrclietzc3clnene-o aadlgcoit,een dev der oaăaeiopufuî i0netâu1i ti geal aasc r e, o -d. ăna t r e a csar s0 l e peen ă ae ie 1 nt, e u c i ue 2 dp Miaraatpctra. almprplr-npre iugueiutaed mntsa,irtem li een ni ao ei m tntauc oae c e d e n 12. 1. Tratamentul local Piaeăib(rsăsespliatifca iiîca rimttlcod)apspa,grbub nnit nnaone. lccet itmeă e u il grarlvocletelcueretm re ne euaao t peun uălm c. tszl eeui ae te c â ş c i e uDr v en ia u e e z a Dseeeeloliec tmlrroîdlcere tod tse)fcii,atâieturiro jsitllobeitcrcîfcianÎfceoeoelpefclig tluaoţobo,a aresaaitnpcâvciaipnrop.fc eu ec(-liam peeo,iî opelroucounacunţdlvagtusţr- â,ntlitmlarlce clptbuuvo eşre, r iiueS pe vn0reî fsscanp,xanc.pr irnp ulcnillşnpo ucrnlinăiep ă ceopbute arclgi ft rca a a1el in raplp seu,dn , is e ec noap iecup pcdoa,e o, o i d ea a iu c edpcâ z u2 n nao ep m, e dte el sa eau u rp mş l lc t pnpluf iă a e i o e ă e5 e udh rpsa,nu t est i u,mat r u te eaou s uv mp , e s s cu câ da u a eh ge e. b e pa ln , r a zn g. a m b e l Î cltelcueolaîptâgrimatir nsnsfîapmatpliipa. nzaiaimgftntsnclc âră aâgvntfp ârănefc amlbar le a ăp npm t ăa ciie npcuee un tetraa r au da el ee da, cs al e ie r ur g e a u a t to nn e o e â a s e itf at u z a u , a m ae ai au u a Oprtclioa.ma n,e n ârtmlieema nati giaar rgu n ă d npauiş n ăcl rlddovinc âtâgcâmaăersheâtâga. anepf e s p dgun s p nrpum et ău tr ea ie a z a en ot att dp aio e z a e iu n Sllitiftă,aâşpsîaÎfatmil. p,iaecldr tiarnă iler â en curt ulp r nc e rareum cle f.nsu n f ea h m s n u aă i b tc o e u ă Oăttisîcplifttripeieşlsîcplin,no. rşme nr-ieunrCneănr-iueirr ciţges er efăi mciţ e e5fmă ieară hitnaio.latdshi3irlgp e nbe in c cei sn in ou i deu o ă bee n , e nă c i a f ă Î tpelcirîaeciidcresfttteuâmilploifâdriÎcudema âlfllddtte.nentîcîclsibiătrâtviţet. niuna ndulehsiccainn âeclvl nu nzrraitaze iiealeorrtasinlnecosjec eşdm mtilaneleî eitfelm d nluş a. aeencşb ncucrvemtl a an lviu aea ltu, itannen un tao ex i, e r tp ah t r l c e n au m a ă l en s ur bssm a r aaiP sf, z ru n- p dm oa p l i doalm aepel r ta u et aai e g bs a d o e u l l mă u oş i dn ueu ea o m u o , n nn p e s i

AcsăâsmînciÎcîbinlseaetemtcîiamate,r nptoevrtorşvenîtâp,tgleliicpeure taeti.ninpnneui. teuo iitejtneznzmuiticslaa apr ve ârăts gferd îeaers.anmşrtarfl-rlalpc mtnP-fecueple name ru mr u lvipbmsnnn ş dp e.aenreiaau ăeubeevttd aeaaţe sorăc ignu n ar ua a oueafotmgee a npiitâantpagmbcD lautm aeau âmtae lnieven r a ee ru l ncenăc t er z ee rF s iala a ce eam oaă ,r t t uo tidte au do o. ăo asr ut,u a ap uee s i f ăă snu ai e s vr a eeag ud a a s i mă l i a e r oac s um pa r oe d s e a me ă u p m m a m e p r ssdldaeoetudtlentpitşiiălide Itielăprlţreiifrtă.spae,rscspsa otieesiaserefde,iă ieioiTt re xeicv op oeeu lHn, ny. an ptauaed r fd su Anc peeăa nAsodoc un m e i os o mc a n a VctltemncilnăcdpnbllftneÎplcanoe âru tmttecvmaloipe.Îapisplcp nurn ileeaara zţaevl. rebtetr nn vunaaţ nlcnditnsuăeuc ieaig âspeiseo âs,telupncotscaa ild eitÎrnleieâelvem cineaoe djo r eeecui r ă f cai oeiesig om a. atoa pbt 2u e t spls. a uc aae o u i i dn r m a e u cu i f po a c ueuf n em an e n m n oa0e t r eert e r au a p p o r d eă ră e tt e i câ l s umn m sei d e v b u Driăgmilsălcs.Îtpf,bmlscerseiaâşostrfriielo ueţer âeauencstuaretacpmnidoăadb pşdc nfslip ielricgucrser g d uasşc lv ăeau eluuc meattsoeptai u leclencn fcnte sprt săenăeueţ n - eăa ăa edn ia i ur ei e e n ai i c iduvlu. a v u io n o, u u o o z z a m CtetectroUnciacdr,oăttuietpucvmirclsil,vie aoacoeţnuizdircnvcr,vntlenoărcdeaa. naerev.moso aăiţcnţzerll iţimoeab î dsscaio-seeauconăorleca oahătslo unn iecşa dăiunaau at, n ăa m ţ n annai ă , p o baeu f,au b n , ăr ramh tc e e a e e n ue d e Lratisiadrtişosprîclaioie.Îaipcta âubdu îc,rlbsieaăintşlÎaip âiostişoîclai ambnăuiespcednutain nlş,ecs nioiar neeavşitfdnvnlşn ndtrbrinut. fcgreemru iirlă ocldft ctnnu dasrseooscclinăe cte dueltmocl enumlpeAer pn lbo avnr lcaăa eane ieeuie av ăraa pe iaeeăgoos.,o te riuuă emep ulsre tglvnps oos em closea riu etr icp e pd puuc i ora aă,e znedn s . i o n en p z u ie n m uu e r m g p ă ă u ă a m n o a d s m u g n Cotişliajl-onlsroşseţaunrmbtr eseiigacitcopţlvrlivbtâdcuiiee icc izenşodrinodio parn. c afouuctua ac o l, oiş fo ua văn aăee leip vo ă no t pe ubi uu o rac n a r p pu m a ac a z Î ttec ntoeinitsomlrv rrdr nrnl dvlcuiericia âfie. ato ero pnfcăe ug mcâ edctae şru ee aa sbuo ,vercc l t u, ar f saiu l l e c o Cnaăt,baătalisti,raiudrlălicictcae âsiedtuvjcuimmllsş oe.ejienem dţaerisgdrccotictăo ismlutem. ezgeăr ee ăeeeeî tpDotaaid cceeealş p a f rn pg maico oul mg e a e eat ei ă n ime u a d m DsentocutiOfoîcolomnieailed aătuaatirtraiaarpia.orsicae cimpdere.irrzndagUmem ă a arseeciţ ra t nmtrpia dg cmbzap eeee ae t so on i i t u e m tt dm d r i et a m n, n z m ă , f i o ev . zt a 12. 2. Mijloacele magnetice auxiliare Mlreafriciectp.aoresetssi,atâtaniitieîttb.lsppe,liueplnlv âbldâmimdi ât,eair ares,muno,rtdptrieelnxra mtrdatnaireuăitec,rrlssta tce naşicteh rdne. nae ăcd, lss ntucMetc, meef al edauăae uee ă ătr ctet esa guaoamlp e,ram.dland iuftnu rroEnmsricsetcd up zgoav i am e ,mm tece upu inuec ls c e eo ciată bm u c e n ă a eg tt dei aeea c o a n eu u toa c a ong anoan ţ e n ă mz z io ncecuo e u c o a m a m m a ,a ş u mn u e a e ie i ş en z a z a a te a Tcsipşafcnudâ(ieearsldtşrsrra atueatăi,aep ztasoussadur ostl,tipeaiirăe nntrprseeifăăit. eesoai mc fmr e lşi csec tentugte be ă)guaăic aiaro a mm n ţ a n ul z a n a f i c pl e zc ieă nh d a e aireea, âa,c Iătimapnlilt teeap ze. dbg ,t ,u cutrv u m iea u na e z a Atătlinp)ureişrtb pitefot(asfmiipă azpsroa ăţcei mo e lbsdea . ase neuphr n o ee o ş u g a sab r n e a i n Păuccspâlc5nah ntippep ăr seria. eunatlt nimmri ueh r u a iu u rsaam c b ipl tbarău a ulga ae u vnu SranisaeisoiăoăanczilndlmaniAttopirca. eocţeeipaeidse.ptăaăoşeeeies.piăodae plet ăat ăoagAiteţedtini aşctţazzram ueaba,abfputazgiazvc ibivoami eeil n cr bcuezoi maocv ă rlmi apşară e i uăă t dvg tn a şe hp g t t ee p u dr vn n i a c i n ve b b m e a ev e c e a a Mpcărima n-ecaoFîsec nsnp,rdn. aafetă âtâggdp.enazâaâgivcpg nedb s nuave mm oaaa ga,ebc n ăt,rtzmătă t ă iute e ie ca trs r ţ z u ieae, a ae i i gu v- i i pt l n z e a z rat t ei -v Pe1111btr,seidemoivÎazpa âtâgtluâuniielmiirtp tm5ra1itărţpacolmateriprîapreodâtâgun n em recaaăgpt clihă a ăau df.pe ntm vu dpiaseare.pi np-is nraetpma ă âm rn ăocpoirl,aaz.nseap n n,ea nleAd âdid eiti)ahl-ddfelmic ârăona f,ecuce n n,c d a să bşopesedă eal c s lrp -uog e e a(r ea 3apiăiaş d7dp ărase s a â u p u c at ur rătzo t au a c d ţ t p câ n sr, cna, şiă e1 rh pa er dul oe n p c r m s dne e e uums f An a2 e t n i e d b ie a u z e u c a e c pl ţu ă m d, a e a c au a t ă d îaeicapnftaAcurau mlrâap sşaăelsrld-eâtismclad âiomlrsţaaâgâttâa pc1tărţpeuturieâuurlluietdp noter,eueltpuou.eî icia ndîuimimpeec nuldtepu nuiciappip n nanîui5apasnismndteletsitu poticnşci.otşlpcnăe rtn,cvpsai ita deoolaiema,rşreralcă dm nn cnaefpibpg doiaeduat i routaru ierraăe şr, e surrou ns răieteoc diă ,uh ,t r mmef iecuee l lp cnnee p ră telzsup S rcm a cm nr a et e ep tse nnicl aa s e .r ddadmăn ă i eei u aei r e ras a d iu ă a ed t r g b neea pruaf rur p L iţs salr d cşusra r t uge ăh , c u c aac s eu e a c au a su eş o c a e c rc dâflerîacletrrăirrî îcrsea n rd n.reasteii nnefdp iv ut pdmpto heae g ăuged,a eusi e Pdieer islu. o ee l on z a ăr p a Î ttcremtt âucaiinrb.ris âdcraertăa îpotcp.Îalpeeeum„enr şcş ştdrlesi. noeo,lan nalgşcelten nmcsiftuşc mlpart nsamrrepemee ieicâtpidalu atccips dsnctaăee iedpveri ţe oiere caietana dtis a- ieeftn ee emg loeoraTă miad psiz tbreg e dd.matt i ul” a gepifm ae oe ptr e sbg roan eă r noi t einaaiă cn s apt at sd re ui nou umă n o i u ă f vcKmz av ta l u eă p t a m au z ă ă ăo i n v m e n d g m a nd ac a mta a in a Atăicşrţ.etecgeâaoritnec âuolsîcâniiircl-a,ndacnlda îeotpupdutirăa. pitîsăiăapva naădgşh naan tieccraituehenaen.mootrlenaiţelp azşhireDnoet dide-rai dp tl maempoaşeptt lVaădoaglftdta m ib ti cuim punusm -icf n eegsosrui eg ctidrbpud ce a m l e tng dprpeb l lu ic l năteea ăiă o că eăse l t n o smn a d g peaeni nhu , eoe ,ha e abl t m n ie at f er e p a z a s a n t ăi o n s n uo a u z pa z a a a Deseoitaeitdioăaegrpidtrnş crilraustăip.attluvsptep(pea ntaaatiebahîaariicrv. avetzteadacslctu.eleietciÎaiţocniăigaăarblîuugtrcsa, dmpfămisgrnrgueeb cn mcmă teaurinrgreasenzş,e teaaeDiooni taciioescâegp iunutăl fmlşlio ăo aa ira-ă ratpaO ma. ue er so r oeuluşeaşme sn eb iuăp aeuua eisg nmn,afu clăţ gul lndaue t srgsn vaenr) m ee n ăneia n a a sen acpos an uaa n e p se n oma ai sţ e n tt t , t nu tt c e e z t ă ie dr e i e a t b r a n a nee . e iăr nr a io a e uz na e en z a D zu e , z a a Arpepfăfcî îgrcglţduploă tdgîamil.eriftprtalutenraastr metrtatenhslruăi r, rrâ urnelrcTueealburileimieo. deiaeiue ntiuuporo)aoc eou iterauăusoioliiedipeeer n mn ă ţa ( nig zca l , apeimamvva gem isaie ba iuuaiul i i s ăi noprerciucnnnvnirdc tag r s az r nu a n nă i c l a eu i si bt l pua non n e n n eas , e t a a z Arelvmliaietadtei,ufîzăiţviuttiedocşîcăîasoăurţ,rsss ptnaar.pmc-aăapinttciilslxld,araiineiţnt.apnpidtcsţ aeii oguod,ătcdeo ecllnacacee- ozacE turitlaurte e sl iţn Efieiaatţst suearul ăşs rv e paaăşleb. s s ne acd asa ra ue oeta dn s anpei au tab ait l a sei a at a el etş a s lc m g t a e ă to em sn e ă o a f z n d a o e e io uon nă e AtăilărclmeîttetrlrcacÎcdrîg tefllicr,aaudepteeenr pitooălaat,naui,emnlunâdeogadacsboisa,bn azasltietici rnroclia. ar o,sapeneunt suo. mtfi,uejec attooms ze rftaraseo noădas apoa e m mbu re ur i o g re fte .av,eni nf g et d l a u e i c ăacm bAaemm e a og l s l e ă n i d nuf n u u o e e de ee g Băiăceînbpîpsearcfril) ăptteeneoiăirarpifeţte icmftf uldndsciţi(oa e gun r i l eăc av luaab me euatlz e. ae ei o, d r cao i n c a adă z s a e Bmpts aastel ic geet. un rş ae ea ptăăf ăit ge z a Cmlnisasîcâblfcuopl aaiebfştln tosusrrir diie-uief lvicpiio -lbmăze nepnce c n teet e dr a a arda ne ă u leae a ă - Sdtpeşrlldif ît °i °arîifme âltic âpra lincirccppiticeaivpirl îspcereprimpspil. p.eredliebiaein2ş Ceus âipncite ileae ilglac,i2seiicret î fcrnomauee7isopduoetefo emipbsn t s e 8M u c ar esţinua ocdpmuo a, ia cre stre1sfaseilobta fă rTueedo,ruer 3 .glşlc n ăş mntppî nielplrmioresi nrzeirşirn.epl-ouiapariagtas spaid t aeă 3 n e l oe sf , , paaa. şbn a niă Sodi l dam ieno ued aav b a ăau rano eu tt ă e - ea dae e Al ău ă dnic rău2 ăe eti a u i z io a ş u a u ă n e p c d ş u ea ar t a r e u a ; Bbr âîcauitpdcîpiearpstăn,rjtallvrirtiître tîceee-zpiscieeîtâiăizasşudtc,visaeistîvtiti.poamişse otu nncmmeutncdmdielzoăefrudcnerpândrlnlietnesnn cftiduliniauasteide nşnilmeâisfn ne dă1uivd tclmănnn ueaaeb e zriPt aospi a,seăf czr esitsiăopcc i p ug lvis ăapm,o c aciuu isuăcattiear ntc aa.tapidu,sa vtrnissna tăzms iaeored nee a ă aa-nse ăelob astaămc u u m rr cm u r ăa ueăe rca mruAdu ă u ă ux2aai , ti a em o n e d eou e n m e g eacbeăş r et ă lr l m i5e r e r m e e e as 0 , o eu s ş p e n lt c a a e r său ă ă ac s i c î fă tor âueserle îşiuldatupnreoavieccâveess, fescr. nţe erd năzidisaonfitdrti,euiprDasîe tpeeîuî i,rtiuc acâv,o dsaaudasă tarn-ecmezn earj na nr a d an - tem vnt enăp taaac t, a aivo s ppp i i rătda p sr fenr i ldăr ă ss u io ă o seci.n ău- oeus i ne r n n n e O ş o c p tu c , .s d e re Î lcp(rlreoipcÎasgbeâ,turi,eeosuseazpiripcmpoffrtiîmriplztsărtrearţtpnocsinoepcluvrov âtv,tîfm norlriţodtlcrunsetupnah tdale.ăpsepeeriăa-aieop ncpoiăreieăubţe.âăţerdsrpueloaflio rea oe uep) soea c pcţ ză emiccreetăadj tr(1,plae iueiebpşpolelp)c bmmintaol.til or ilănă l sşupsst e reă ăs ăe r ţetmrs nl rg5 său jl ss ucsecpei e imda taocnasf av r cenmf oee t ec vâ rudB c g i lae ei1s str lce pc t ep m , needrerbM t i i a d mi ooe e m. s ăi a in i i i n ni so n e uen o , aei e ă s e sd n m sl v i n m 2) c oa av d ( i e z c e a a m e oeie uai aeeh n f p ut p e an ă pctt, â(ieitealteri.uarîcapdrfar asipnncciueleNgincocniss. htcu zttoan,cr mit asrualrp cro as) m doen reeoinu ean fadbi uşr e ctmuur t n u ă oeoto ăcsmaa u r c a şz ee pel a ia a t m o Sariţdpliobârltaenmc t claÎcidsluue mrltCntoeefurcreşţecîdiarrîsiiţdă eccricrclv ntfrnead î asnreeşrtlo pcăâerrleşaetişren.sibeorieţ pţaatabo datuiaip ânze ac sona lsa dbii,soluseed arfanttlp. aoeasu,ţ zobţ i rd p. uaf p, p edsl a i cos e ăe ea f oiuirauni eee,cfdie ulr z f urfetâă . sapurprprad tp c ţeee tnpe l a u ană o l l ăed e vz ăul i au De ş a es u n o u ee e a so v o ş Sţeşltautte,apfrraooliitlfţ eiazejtlneăgrleszienee p ciu uedmis,eăpirai oe tcoiamtăaeare e. tnra rb t nnc şpi t oleuui ae u pţ a be s sit a u a ez a Slmbfptn,s nectclnrploliaeuxn no âtpetir,ato uatise îvpâul îuevauviumco d n îd,aciue b greireeă dlonaulsrlumiteip p engoăla sneăml t -a n săpa l1, eţcâ t i larpd a tr n t tţ euea i r s e e ebut5cpi r mu ea r n ie e ez a t ocn dn ţ , ă n dem . o mea m c c . E u h n Î creritiireasscsped tpsnncsfaflisua.obsuraift nmlroeliicrdâ,r-îu uciealcb. nzdiăşrtiieflepatte crlu ricjaţoioulilgLoenics,e dciarpsoe nentî lileszieio a li,eaenosrcmc oec ăouiascenclvrejuuc iăeeomip zsm esaoulv uotusmooua âma lu ilpft euttunocătleâ şru lom ăa i nuşşprn i v rubeaeăiă etÎ eăatocsmra g ceu rcş f cp cua a ăo a eu ă ă n l t is s ce g se an e u e i e u e iua e a mz a . m ze i l vg a c . s S n a e t pl e Ppsuieetiea,iriS-uerciilnclge1şie-.erieşfearttţ,e nldltai,câuiţsnieitiorairiuliidvîfrgîh rvşotllcte nom,a,ăaeşui2ţpţrneniei -codSbcsleueed aadrct dousdrţieaunţmr ăr ilăra no erondeluaiăbe3diăddănc0iracţcdtienspfels gr,,rtce neamrănctbsoeenăjnâteieăoîu uolt mdg b f um ca m3 ue ă ae rvune r mă. uăe bee, m5 m n pugr a tâ enun n r t omc n a şă i vs c ta nusapttcnacrnn mud1se iăasrpol a aepor -vpirps.ăcntsito ui e sp n ab a z , cs n n i e su r g 5 n i l a e a t c m a co p en naep fDău , c a t n at ee e f s u n r s a r ş o a .

Lise tuefclătipsâgtm â îpoţeitâşpmlmelzncnontiarcip-adsiitea ncliîiaeliez aecân î iaauis near ilnnvcs niditearissDâuial,gur,eiiliuurai dt vccsti o u ă eacar cn e mliă teuelotăls şpunibtaoaagz a rfua flrp er nrml,ot dgmn ulurr imnciunoe dpcmlănmoasd p tet v. on c ep e ăe s b pa e u i n e n eio in b 8e mau r i ea r fso-uu iu ee r r tt z .a u - . ti e .f ue tt uuoar d o e şe a Bnn 1D e a ă m io n a , n 5 s m nz a ă câ Î nznrăammdituieaev ns. niicriulsczuithpla,lddr eg ccniaţemnirce dvrita iu ubv ţ oaeuauoaiaă n nuo i i il1.aanr o cm r a f sn t5Cc mm â ă ă de ă t m n e Drntpteienîseo ueuirdstsnntr p, laoăvfaovm ăsmoc ao mn 1ogv r rr a,a 2 nau m ă . - m cba d l oe n r c a Mlitiralofli,aviauirorliao afobgaodozileiposrn tilloren nsrsuatoieotili eetem ornrlm ,sfm. r sue ueut mav e ae tt ă e tr o a e ie o d e z a Î bdsaiuce,aîtteepgPdlv6glţeriş(pparrrteucfcbţa âlmli âsctpfitplfţe nsrtelg tlaisîcâsaîziiAăsnfli noeenrnţscjvnaeaeăisacieişillflaergiceu.luaeim iaer, nîă.olnaes grea âpl,tln ts nimlutăvs l iiădeeetlanrnr st.lcnalmiaeasreăecşărălpb nau ănşieemItâaag unf ăf o.eciiluo i ncăaluiău atn ei utămămuruăanrn ţepăe ettu e lesăeea ppă ca e n cpd s emfl iăcd ml mţ i vu m i t r o,aena e r lm g p zA nb, eaţa it e l aaăce r o pd a uc a acen g t eo u s r s ac n m oo s t l a n a , neai p ) em gu c e 4e a P u io e s sed d; e z a u s u e nsţn a ă o t m-maensvedridtt. aeitÎitooieisiuăgr iu0.nerurairngeio mn niăad, otm l8e d flef g p a t1 co ,u e n du eo ă e z a Aîăctambrerlrreagriiblihp,eldpoenD,brda,irşileă vîc. mcaer atuidap,î fmlşo.irirpeatefnăeaifieeiailurtî an n oămge ete e ae aupvsnautrsre cu psp e i itndail nriftaasnraulvaii r ifoilăaatutali aevr sh mtt e tr noa tt a n a ra dem i n u s e i ă tae e igt o n n rro av ţă.ee eţma oa s o ez ie a n io u en ă nu n u z C a oe n n 12. 3. Diferite boli Va tbîptteeedrpdicarţâdcem îiiteţltupapţsrisccâpîsvtangtnncj îstatpleleolaid,crirtioălţs. mcâvi rcadoaarrenc şsrai cp.vscrer;npit dl eernaatăao u uaucdclevorşrlueie oc eomrnctleeeărganaipiie dxarireooiăna nsns,nulstaslfănpnsitxotedecteoţd,oa n l umt el sffetto mbc ar aeeelt eef e isui iueue nş cudeedţe pesut iiu a eatvdpai,ae i uan eeEăt lai ure a nre-urmed s -race.atponaiăliua d , n u. i le mn eş zi esd a vp a c m ă la c o io u aMa z a m n u ăe b gă ăn ă n şn u s e iee sT niaap uv ă pa l ; u r s nu e nn e i c L a dureri de cap,saab âelaiulmiirploir âtnp,daigcsÎfafdusnclie nlde, enşe ipplsg âdesa n gecgraăunleelopţa,ls grto eăz ccue el a s ft t srni nămr pua aaţ rdelmnutat ntplrma ăneetăin islmuiitdt aeb cs a aiud pe, â reuăăa sara e â a i m oăm pe e ex s e ne u u l na. uiti f n pn amdl u er au . S Bolile genitalenia ttel tisrdîtlirÎlcrericmueieeidae. etâtrac şelanunlupţuasilaczeptt c ata pee rc. oeuepttumia şăiă e m aapeo uon aeaCnă zm s n ger gp d p ăiă. iabua ă lcâ e s u si g l bţ ă t g t o nu a ş n e ol c n n z neu z a a Naşterile. Fcrămirîadrşeiegsmiîaeteîcli.ealaaîtlirp tadalieit âlgipeallioiblipş âpeîfafdue eaiah itcn.lasrag nduv uerd pp rc,o vsrd,a ănil fcpua.oz nbinsătra iavuecn eiaCncvfaş itmi,nrlSnmrnua eapmlp ne.rsdpsşmiemiien ileelol ed g a eae i eiăe em u opeagp eau p u arxao s ed sai ritetă nlşti mt ain noc s că ld eoi psode ac e eelrdAă la nlm gr n aăr ba ett ni z m e u câ a n p n su n a m uie e it n bz a d iă es z l a d as su e eb ue h u e O a u o m ş , d snldosşn.ner âoăpcasăprrîdiaiptieaegridasl tâgrtatuabtt,vnvfroeşeşrăinecmsrgiîhicaep aatcrşuio diţmctseroă eăui vr ntmge a.eeetUga oăfar deeu oplc oa iuenc e aaenz n,anăfa d s ea d ţ ptti. p e ăr m et e s ae bt e v ăiă a azaa T n a e a op , d s i ma a af e d z a a Acţiunile asupra copilului înainte de naştere. Îcâua-aiituîcşld n n la s ri nte e e du6ae ed p cnacb piţ r e un n ee mÎcfeotmctiîclppăâreuteldtdpâpdîbicuecîaetapi a.nlirserăreeatd ni.uedeete nvamloiiaă itmril. n zoăieeu pţip aneeăaă ,rnl lvpşiî noşl g alcnaabntuu gSiniţsop ăis oeum nduiou e uuacs uim vtf ş fr ăm et nilm emc tr e ăp te enă ds nu s ef ăl ,n et u z ie m ae a ra c c ş ă ne i e m r at r ne n l S,eamleefo,eaalaliifenltşttltia udeia,dtrvza,rncun denat. na,lgc.aaăshao,n caieee tt sbnan rd ătăl lţâaialm ueăe M i enup u i cau i m tr gaz m r i t a pr e ez z a nr l n ie iee ei au a n aa e Bolile copiilor. AeeealnptrclttearorfruieiuriurridiCtaiflşlidifresxaDţvaşnap ctstgaoftpr tg -adtlbptesiu e.p glcaae oircdcnfscniid isoueiasaeaneetiemnrlil.glpnicftomeiuruidmioeiericiums ei inmortaut, ieotolcpao a s isna dt e ttevliielou uca d l tuC ei an p aeşă O l eu ue aţ,e ţ reeuş i ruăe e m liu vmic f el e none ntţ b a sud m m e b i . n lc t s dm m a i mm m i c r z a n ă. t rm e . În cazul infecţiilor. Sfcrilrîjrfţieplia.ee.elipae. ema ucuiuesepsrcm aire ui.n etturSoeptt icc nleSam fn ocsăiă şu i eg gS gt m a ă n e n l i foe g c o i ă o un ua cz c z a Junghiuri şi reumatism. Itstdmrteeaepliuăetrifrecp.rarrr.v,eaa. nuî rasainpdlcr,ilmsetucellcdsaeae es eilameoaurcaşallsiFeiuees,ăit rle peanrisrusdielpreco rsaaptă e t st tgl ps db guset ţ ue bmg na u uaaaean ae vi l o d m p l , eo o e o oa nn a r u z a e ez a Spasme, paraliziie.ăttnraalgnâlmelpiuulio cltir teps-uli ăj.rncsftpu. tAeeesteue nicttcasaclv uaneena aTlae lsun raul p,aop l ao ,,al b d laedlo oaub r a m, p c g măa o Bolile de nervi. Sttntterrgărp-lgnşo iipta âtâgcştelop,iiicm eeaaelidrmacezm les n npirasObcae. auatatpeen .aiâ er ms e eparălua rairnle,uuauliea ncu a ăfdp lreăeăit zcmucadusă e ă gp azelo p ş m e n eă o un s a e aal . i z ptă ăpe o n g xa n ud z a Dteabmâîmămnţatiuiuitss etague n âues,ilbsgiişftc smttisr ă nnvăolotmuă g tn ăm u ata.g rlla . ir neea n coiărnirnşela u uir g , lc ă a e rm dţo O e ne ă a s Tascamabfetîpideeăaigl otiărcităl.osex,nlleice,e-uo duezedlvnm e,nxppn. tueleseBtisa rbuuiţnins a u ncne i n a der di e suţiău ăi a mr t et n a l ea cp u a e r b e n c u Plcreracd tlarsrîpcdedi,encpalcrvueelcrate,îglvşieliai,eeemai eudeîhc aeuo oţierOa dcrieassmreăiîu neoieaitcatcabc spuin â g v tiupac c lum lernnop nc niţo ou cermc reăcmie mliemi slup eăduepissumn eoăsupdssiur. o ul s n rau le â eus ooeeau a r n d e en lre a l o ă tt i nu a n a z io v n s l c auaP l i a mur aatd a u t h l.n a , m ăău s i u n ă ă Ttatoeatăptaamii îcatracrmeed topotn,eloiplirocşâftrallioriţfegliecedtătfletmicaaăiesrpieo. alnpa,scroăg n regneatar câvşnnaateit itez dareasnmDsndnefegdcupumştre regelded,iripcm â nitfouiteisgple eriuiîrpcvitapşse nouulreilne.seiţeandnaatrcoţureiptiap misbmn ăotc ş i pc o ttn e h- m ăa i asa ţ tuuş aţs atr , ei nc u od a tei, eaţ nDe e coaia fmo i mut er e p t gpuv un geesu cceee oe smse tne ssliaaşvn l uofu, ans aoa -c rmc na ofsx , ma irtdlinl ienrăi vtcş ie cc uc n h . m m z iu a e n i a p e n , , ap am, u ied nr ă e r a z a p u a s i a a z a ă r
13.

Despre corpul astral

„s,i,tm.Oicsanironrmi îaauptiirdacriiucâeet-sppr“şutpliurpoite-drnCparin îtâliTribţmîpn,? Aăeai-dfutdctaamă,umDăegşcfeitşş tşc,aeni AinAu,tărmloă„eosicnn n-pca e men ucucuti tn ăşdui u nm,usoăvent iuş ie -e itsfeat ca-p i ea u !at ls e e vu cains aăiem,aracta iz.es,etiaihea tiautei! aaruB ra,leiis - vtIne tevoiln iise “ te cr m eu ov o rir r n u p lm ru ă caro u ien as ăj , n i n i dmne soeă ste dlas cs? - m a v dd ş u - ee a sş eg ă m g a a ă ăi z m dp t pae ou u eu ut e a e o a ae ă r dn a . a : e m e e c m a ru ă F a n ă ă „cela tipeatlâgeamaiâ îfă etm dttsicenmrătmsnţ“ sirâna tp ăşiuro-ir a eu at r iiutei a ! c r ee nv c, iş e ecu nsu aă ăn ş b Ecc-sttiîtşpiaieeAîu âlcc-ît,ii sîniiăelrettmişrsxutiridlutr âpi“ uu,a,eni-rctpra.mrpnooao-râ nşsDgt,uasco-pra,nne nt! trom- oauospe m ăl.ltinm apşesnităăălit b c m en ent tu rmdimr rna a e ra s riaeep,agiip z ă a r meg va ia as i -eur a siii ,am s t ţA s id.at t - ua maa a im i t a t dm e t au aoau t e r ă l p e tm m e ce f t u p g a f ă em Dîivgu„rt,ăiaaâsîtâptsraoid!“ mriem ieă-a dn lte?mzn oşeriir Pncltr! nu maauiaic n ecue etaz - aai ittus u nd. mun a otInşăa l un e oC B m e ea e ă „ ipeîtâlieiuăvfletăîfţe Eo-n nltdizăececnm m tap.ezd v a.“ sa p ăTu lr d a bm em l c u iin r a- t a a a l , a a um m a m „etmşdetiîtâlide Dpaaupen nua fazaba- tb!“ aii vlr ra clr m eue ua u aăc t o. ă c S ă u m S,îtetoedr”oserrtco e nvedu nacetiels p răv „b atl,coltt. a -r r la sraaer e d a taaăn r asb u ăăp u ă , c e r nu Thîlîzzctpcridarrrtunenclacsuantist.otlonii.Îefev.lădclioair nîlă,roaa eiu ntăutuoŞeiuet.ts,l grtileairvcearsaionenilEătrntila dptostilo on epş r ri, cmdPuâ ămll lmşpalppiuc lartăveosecâ reltm. sd seaiu.clmaapp oe ueaeoruCrtm sea iţf,ptm ăprer f ă r opspaeloeee prce rei rcsu etd lg d,aurr a a e u e ec i s em a ti pm ua t,me r laf ş ă apu a su re u r , ă , o u aa u a i u, ena ş um c Dnsîcs uurnta pel a Magia ca fiinţă a naturiiutr ăD r me uP a cu e se p m ra ă o: e l „mnseririţdloiriţs neraxr n-ccscaîtpş cpiurmadddicîsîceîettarinolşi,eşmciţednccveptear” Olon-gpdaptae deltiltii dartlerc eeiîard.aulereete t nsnrorliţoreicoiutnşiiuoedpmlşră . uuşjpartadp ucmeâ uurAena nlabLtrsefttş nr af mptlapisddrtoinltaaeaiifoitili puiar at teaa -de rz snasl lt, zielracltsaiirr a ra beia sopapendaseelraml amel i oe i râspre eo.ao ea uţ u op snu e el iatătcr hr ăs t diet, oc cma t a o , um, o ao p t ic a i r r p vp a ă o c er aee oee vta deă ee eid e ă u, aa oo e l eat e n u e c am ar s n i un ă c z Eclisftdodiţliolpitpaiepancruitlrtrialorcss tâpsuîc. xoaoeveeutsiţşutilscercăaDrocrseidae melnn spr pid pl c reuaea o nrsspr aeu n ă, o v itţr tlspexeRuulie ddloî r.henltlaoa, î lae ă euae de haem s cou aipuuamţ c d r i nu l i r avt r oă nel oeeedu aa a a n n . er şme e t Eu u ă n n im a l, Aiătiă,frpatpic,pâurelecşi îcieStensars ta enaoatlieiuau deiuetdmlortrsefor iie cfţimiioutileliţes nptfntinoccnnotecltl m afe,cmrmsu -mţsr nueuaadpcâ lr s nld am v t n sa eu n.pnl teau b ă r ă rua eu en i iă n leor ca . t a up i a na u a e e a a m Îcîtpieadcloaeiaîdrisilădrsilaocaîptcp îalcunicrtaîlăpfăaaasrli.otlsamtriţipclicecl. n nudidţentiltpi,eaşătiitcltlctilţiatnctatnsraumsitntcriţitireiaaoerstş aulmrrnţle ă iliţvneose işţd teăelnuşeiep ro ra cuftemn euinrăcsprulrec iuăueeleea mnei rtmm ncmg rp erT u aee ealcs ai r g ran,atluiupeusruls,ed lt v i pd rrds ă s uea mc l t m aeat ieca uo edof rpCa,msouiau e emnpua p e lm or ae i i z t aăep rp o ţ ea u aa, su p e n u , u ubr a . c ă e ă n s ă n p a m r o e a n u u p o a p

Creeudilas nfcisparnricstatplri aercoasst osdpţalutla eriă eatplpfţale deă,ecaserpsaţs mar oietecâ aatni ţaooeao . ai eeane e ăir t oiaeu rp il a t r m oe a bm nr n p năio uu oa r a bu Svclisearuărnrscvîtpliucuţati.diîg noeiscerursrbaiiicîtrat,rspvlaieiimdnf,tâdcsrei. pia tl lemif.oeori, iloaţeotr evnS di.p î tşttiţinmnn neăcltr î lmpaitţeeă aaăv eooactilevşteareonusanireAim.tâ ibseetalSuuDşnrptauleetilstlaăldlpnpirfm aăudreloeU aue m sia fens o mţ neemarcemecsor n e a rslcnu ăudu a pa atiţ ie pfă mb i u p rt r r mă oraeă s u eop a l lR ifm tci.ă u usrpu i r o enue r bc e u c n s d n um c r a p un e a r o l ăem a a uş v a um a r ia n .upt in eea şae do a e oo e h p Dreudtprlavaisicacztpţeăeid,rnellieezsîtâpeflidr eonflieieececlantileuoiîsrxafăxeuuti -nmsoei mi-onnieao tlerAlstn pr eăepdma ltasd u soaraaar r lelşteon ie c anuni, aloag li at rea srpamaaa n v pr aa ea ot aă u . r b ţ t c ru d eo to sc uztdud ai e c a ui n c a r r. m c e e ie o e m au Sîsncsr-atătrviecenşfrt.aeortve.eutet nininteesnrisniricţnaeudncilso âubsceroeaeletdeşzîdiltis enjgetpfrecra.nsreeeDefaafsSnde diiiciorpeeese,miolrcd âiela.a ntisozpiţardiaartieae.ee p ăearitopoeiţPacvzaca ăsicami, nn-anl azutmrueceeo cebt drectari a,arirteeanrEă a useoer c nrtţ ol svtr,eahemcâ em ac taem nniegsr a tT i ueruee e nd b ă r i o aaar tun o teiuaerăssrd leolş mudc n.băcăarara mae reăesnv ndătdr p ef t l ăn ne eue m ăre f a i gei ş p j erăăiad ăaa r r g l n ada b- g u t be e a i n x a eue s n t ca a m ă n m ea eT ş t p ţ e u uu e n d i o u ău e p a r a tescâstsîtdrrriscsâidilpsora,brteeu înzrm-mua taelfretisgt,enldrtiiirsb tâde tsferoz.eud rreuDpmiorniţtinicdaeitairt mooslreleonuaşălenu nn eo -iăeei e err cţ tălreaua iuuil2ut ecâ dneie se taecascm it,î ănnraTău şpt.auetuintŞne cszu3,reă ieatneădpc eermal e rr oţăbt ă ouă eţăpeldr nemnel se sbefl ră la am. n a nt uăv p ii na tn.nb aet5ebu .r abueo uda uu m o m r mi e a e ă d d a m mu c 0 P s u s m i an ol s i Î ptieisauc,nâuţaoetotderiseilp clpoi,clîis„ouactţeiaperCafcrtişmdu.avinctma-titrâclsrerosca,ib nlsnlcetnac n-asriaperrptlpt.ÎaerceşpClelapdntumusiupidtvi şMmtleietaimnplidoită,eaie u c ănppn dtiuiţ ăsadudrr nrtizu ve ravuauliuloel atuvitcor tiniuornus o daudp-dezn ea ni aăt nad c iit eioaru diliei a: pse iaopuaruvmraaa iăaaop .ocm otovi ul sv t s z mhcr e pnpbsclr ou uţ l n u utvands mptafenoer nrufbnVur i ra o. ef e lu e i g ao ereăl p u p r nc n ma m ti. l r oe n , ţea suieă c u n V amp bn e r e nadaai a e u zu m ă n am r a a r u ar e m a c o c a u u a pm r i a n r cţ”. ei il a l UxuteîrlrtielseîtennâunoAoxictâuîtgăaeiIanâtaevcosputeszlcîveă ţeppnîcpetplrcoioîsa,a â mţset eade o iepe dtţiiael uc dnausr.n c iueeiî ai.ănftae om pn r eaeio,ăeeupis ă rreernnierci.vnpac neişţprmr nervacpnlâd mroa tapalaisrn.iaî elu âi nttpeierpc n,iem n ăr tnuasaemdcen -av.oeşe - eoseah mmnrsavaăz iNc ne e t tdcoaa sas oi a l a a oar e n cn tlcea zăt N nact naniva,o naiţpt ţ u n e m p , o mhn nrei ai u o l, tp ev c m u egnes , , ga ip m u tnr aD on a e ăe ăe iu at r l rupr d , a s n aă e e m m rp t e câatdrs nareelă dtsna. m eb n şo iamt eicu aa Dtscsiuocrlril uaerdloneup plinietrtăcp. ăe-pmCui ic cpa ai nx n e anmim a a . ţ c u e ue Pcevgdteees ri.ui2îaxlius ânÎbttisfrjrattrîlotaîc tăpd.pfteuiătitdctâuorşariselaastritlrea nscm lşdina ulur iteub cmărătăleo mtl â sseAexddson dpasrptlrmrtrtrioret. eeroeeei--iae zCţonaiutu nii.meeioleeş vosn sn4uieăile,eteiţor neuiieioaturdăundte ue lr dătâ p e em c m euă i rtţ al nsma e e ec re m ce eeCp re e m uţ on rie nst rclrueueo s s taiuoiiddsr cn nrniă ă ria fa .se pf, ut0toce v ieaec -aep ud tilcr ure c x e ţu e a ţ n d v b u e ienm nn nn ipeău pap a p e en r ţ a , au a , a m t a c a o a Atbcieoeteine)etiursdspp tmcitpsrliîsdpeit pueişgiNimatrxmotei,ăe eitetnslxuniea3e opunc învp, lăşivatecn vun eueuoss-n ieărl lă. np(naa cp rc d,tcâa,crncc, ţ t ipu nmeeh daanmi oeau r no sei t aăm aie m ec, ohă a au ee ee ărv5. sn h d p ţ şm l r nă uţ e a cae e p n m Aeteecîciplprâucbliupîieusîtst psa,îennt,p neăctlidlşdlrtnp oeăn erirs duuml vpe ie ieaz t t ou -b afn. e, e n. ,l ni - , p e st t cE tc p c r e dr a aă a ra a ces u c, u u n uu Erăâl neplpieetdeăsretcpâlipmpos sts n dert,nlleeuşd,eţa nSuseinl e i u voutt blărl e amuţl in tnt. tioţ t nrirsnirpşiiătdiă t.aainuc um câ ep euai, iţpe re inte o m du med g a uci r b m d nn u a o ua u o Cleetezpssieâtîs,untarrsrilazttrs uuvrpsfrtdşvnnţz dissuPccfdou nftocriaeen ăprâtmot.oatăăn soiăidac a mib oseslb e eua mn uai ipdenerh a uaea a şl . r ţm s ă u , e b s pv sa l ă a p ăa Î ciaa naeoclta-40,o,oÎcuteomd norî itâdtnfeml5m1.ntanlvest n,n crt, iaiea,itp5 orrnr rcu te n uavatd ,6a r n,et aar. n nlmop 5ni e iea v ea u eex a 0ul nmeaă n s r ea aea t mut e n uă Î eiiu,seu nrosbnp,ae,cdc.cîcrrtaâcâ,şisntt,fiisicsac nn nxlrroibţlcâclstl âtrsdpaaesnioi, n niidoavmauo, gi eeăcxf dnră ucsciătilae evn ă dntalioţăralblâă c tem pra eăădr ăA r op drtcp i ăene . r mheă ota iiaulonă ăcu ensemgtuit o ţ omr u s n , etm cn aa vc u i ăd rt e ar c u sat eăă m aa Disdsîaevîcocrelluccaţuîaotd âlcc îm,sâcţtcît leocajgstliîcltenVcsduicc-dcmte, âcânş andiăcxionm,xaiuiipiontmu natnuio naoeân.mpucru urnooel enealusrtcrpn nei ctuen er,mrăidplnţ r. z ieful ăsu oiur dnts ş îeonau rntrsmăamraăpec ă de ănicţntc eiă ennmC ncrp ae dte ui en t n ialaensela î ruciopsc.oaxu v. mr u ei a ă uds p eu a o v e ags sţ ccltem o o i va ai lşb te e rsmn ua t. n ăl cteăeV si aa e o uu i a m s b an V căep a or cm b eme e a ai n e a o , a e ţ e m a r u Mrivîccepeiiippleliănntoeaîlvteostca,uncil a zohsrrnzerurzAâtăpo, ogmăttgpeei i uneciavnitp-m dvcv mlfcianăvv. tâ mi tţncbtecv!d oiţae aivemiecoib eeufel reai u aa m işa e ram ax a u et nr n ăa d fz i n e - ss r a ăe Cşrăxuaţl îcsxÎcâvuîipiiclsîcaeeCtadtiirurpeia ntctcepeiaem eitlşutrr eiîdălactufusdds ieiăar,ecanăitn tm vaotlnlmăreasi,ogeerae aaecnls t a. ae atea enrţicisspsnat et! e ot ţ r p e rmsi ta ais n tr p p .enaect e vr ude u u e e e u t e a ăea nu a ma a t pe m d
14.

Exerciţii pentru relaxare şi meditaţii

Dln,clmec ufcs elrrl: pre hdsa ăai eiţ d my mou soa it P eti u c i b 1. FaocladltitAeîlisaiepcâ îiă ougseafouăsp suugeeo mn mlac cucgrcoa ţbenero i rnrudsaedbc mnetcb n. ei eue a rc ue mmi e rem he ăe lt r ifrii r ar m h o meăul o nc o p , mg ntrleinsr Iianpere. mprrue egrei p sueg r ec l i o e oo a a Eincrrd n,rasnaitâgtaceetăiîtpli nuşiaerniin âîemîptlierdls riaut acieiais gefltilm nsceaiairnu, diaitceptlim nnrantcuartaîeellir. ceuetâ ceaees eaţăsa m mtesge tf - ee re cie gme rosatn asplvm ,erpzacş ilocâosimricns d ntil, arsdatnued d na aăa lu cei erh s ler e in ro o gr euun( nop r: td p l ăul erona m v aer a i a a na a ) o enr l n z t u r eă n dp n n u g u ăă m n p u 2. Îconărtrîgnpe: nieşiara(m â)n,x hciemleă de e d mefm uj m mgoton idp hni i ic a a l sl au A) odr âseuasîrsa pd ntccrtcsl nloir ăe teraeteăaai; u, uo ;aec zru ep ep os d l ra la t ea eeu u i a u m u ă t B) olrsnr faăfa oltpd; erez auu b oi anu C) olrcâlîsnrs fau r n,eelt; olv f uda e u sdb a pca b ă f r ou D) vâfimcădlcriz rruru,şitnaln uniziindcu; dic ăervă e eo pn-ăţea ţp ad eaă adu m e e t E) orl îc,uarlrtrpaf ca lanstă,roezii untertfeuebuun e neutic ef ii . c iăclr sc eşnr t b paorta t ou ă ba o enn d 3. Nbirpucz î lerz(înntţuieiSinţ,t,coig âcletcţrig oăncurerr na îă nicvripţee)pveeelfepm nuriastasr imiarăea ăm p iuălclerdunîesalea dlovi,şv iu mpă peil i n e noapiaee leim aiC oai o e ă utdeemu ţ unz czca,idţ.nt ngăarn. sgfnian lănd a u m i an v mm scmţ c pm n v . rc a, l a ţ ţ uo t c u t i e h a ne ă zc i b o l au eu n 4. Pcarivpalti îctocactclaie ni,,IS eaceseucorentlmTeriurgşs tl:UNF npsaidrrsb euotă,o vmdâeAVO unou a c,u mfăC eee uUN r i t i stMieă euitrlss nca uAE t reţăeeous pclătrcrit iAc cMT. en e s o e uaoU M p am u M A Ă Aiaua(irlceertaanlbtlerttiAtstsno pltau âpciodulllddclnrdipi-m sojtlncviarlocmcscpirusresâdî ooun ilehapnăitţemratm5t tl, udsbrfmieneurpel.cast d suec neicleuas2,otlr.u:-ie eurlri ţ săr trppn au te c rnu pu g, er daa0aee ln n f,coet aeasst)uru luc ene a t ssmen rălet a0caăTa7. n u u eozeoemo n e r oc a r, o n l m e a uo e o a a n a 3 e p t3 r c u et c n- ov a m u pe bă r e Vjtcinderznbtmucfrpţcir apeîatcsiotr-ac,irzrnleio.urealpstleersacac.sjsdţpipsţţearddoîtâpun tp ăuluraiti â.u eosăărle. şuiintliătrrtrălttvlouerpNaslţeu,dviă îă îateăziariăiiucţeernmme iu pa sepc dndml,minÎ atiş suaiţuşruulermrtetvp rec flr, vnţu fEuecco pnedftm ătp, m os upcă Eriţ zeoeet nfleş rŞcfnoifelt,voftmnn essf d că r nadvvaţpu şe.aue laeî l ao săă ă ti ăi aar eţ aa du e o apo teeoaop ăad i een o ăr too opli clsn t pu, u paip tv l e u d e eca i o au n u b . e a, u r araaaiăi ae j e s aăl il c e r i , ts eo a s e o en pe a e i b ă ne t o a t tea bc e r a siăcrdsaincere tzţeclcsâulf âzîşpÎtpliosrtriiţâdtdcuciluercrsmarrtleriiiesîev,uneelsfareoîaeVeiuuee mizcltiutaetcvcâveiăăt de tl in. iloclrăpc eorol(ug)noeietlciecasfăntd deunieai itssbsrzo o,veeeajăşiined eiriraca nirr ni n,onu,rtlăclz nlăaolbrre.iadnesecsamrnrilaâcdnliodvvndil,ons.nr nsver luitzra ansug re ă ra m ppef i gr diaatPsosrranunto eac upar cm nnd,uta uea msepau l . e c că e t s u sun upnlf in entnaprn rmgă apt mae e.ei neţc ls a n ădua e D e am e ma e ă e e u ce a n aş u o r ro u t tegăn d a i ai m i c r i u l n e n c ae a ee m e c i l r ţan o c t S a a ati,piitătiflr,îsdnrpsC tsirreriărîvştlioşri)a tarca tatfatîsete rilcftrierrrie vrruţscfvunletiilul.u eapieza eiiuţae,tâmiătâmeripnnss ş,eicţlăelcll eedveosi ăftdate tpuaeener,eligc isd iuior oreâtannaue ţ zăaaet eaftn câ ecllcv(e dpşi,etu s ş pn iămN ul agCu. i ec , u e ese rr mc s rsann u i r m .uf I e ta v aa l e s p eia u ua u a o s m e ec ă ţm C n utuu c u e s l e o

15.

Cercul şi însemnătatea Iui

Csler.epdr etibiaaăăi um iLmc celLmcsu rsoKuuo: l u c ode e ge nr mi c u - Umş ssdi nicetîeaer; ccse nccn eat nsea cee poo r rr olrs o u c - Ums ttcărtîsce nartîrrţo,ate eec ciae -atdenslra em nonro nos cee ene l . r re oi i sş ud a c u a O eţnenuuo nuuin (bmîbîtpliesîtplini. s ro ir iliab iliae) e gi s mda mun vr i t e tu ri p ă r tu r c ae c uz uu ţ m u c Lcăxzdai,ieasflu: ârăîsempecltâ noîsrir âtâgîcuicescranPsemddtb aărteliCobcaerr nprncrrî aj(it nîp)nsa n nntlpeîcemtrrcaneeero ămronJTcte umatecria rde d ia e,ma ă rclfpnniii-iaassrlvtălv tedaii hnt e î m d rcinton c, n s ea a rrm.iesie ao n dus i,p , s n ă e iu esu r o tii n naf e t a e aps e a te r a ap o , oa a c a şu s id conpttn icea eu c a t eeg nc . a u er i ă aa r Atibiaedcinraîaeiirrpafrdidlaitirr-otrinxrr-orupiporţeteid tpliirccDuiii(eencţtcrsidvurlcâvviiţtsţoefrtţei eeller,acaomitaaactl,mliuicncanşprcaraotiminva mcătmn a.urirriancf ps olviatiacoae csoKcarnlignd,-fmsoiornipr,etialei,etacrţuraţcao iuşgăumd)ăîuielrar,a,er triămărăţaex. ssLm,ădi- i ndorţr ainu eosioutosi.eteţ iscăll rî louiana pSnrecuir i pa aesăp.ii tnc a u cr e ş a r o ătn ma t m ip feian eo oiaăc-me rarue ro aee,ăo a ns ue e tnă caoclăr a z ţ e sf ei r e geei m te d ş e a C c a i b m u z rm a u lo ăc esrn t l ţ s d n ă n n ua r o t d ă u rs a ea u u a D ai Amptîdsşfjt daul nepieu rţ iiee oevia e bic mt ţa s n ii nc i . a ua il i v - s r i ns uv ă e
16.

Puterea de a mări forţa gândului

Pm âuflectiiiuâdctâ îfţlritc ngîbsîplincrceapdttpipşâuîsşblverc,eacellâapaiirftrlrrfcljbsmâipŞrie nrtg dotuţtn dies daun vţ ira rcurdtcpt aeivăg d ntirio.cglnuea eis,cslcmuiic ll ăisrfn eăr nieşlum nee nna,u dsneuaugasrmreealci nieăgbraăpjgrfc nrr.fldleoţecbrău nr.iebă up s e t f r ie us Pr g n tae l, of.ee br ala ă s nfuaeeuiut ltsu r nanD ii tal , a aăraeeoaucştu rn a,c u a o a tui ă i o i e.ei lcer eet d ănaeurnsu aL eo i eăei e at i d a câ i c ur Aţ iăai c e ă u xf m o ci anue m n a s ss um e a e o r ăl ue a eu ec a a mnSnir,re to âştcrm eâlfâtsaţ e nieieuc r d api l ancae g a Bicâ u rpeul. en m eraro ăd c i ui t p
17.

Energia soarelui

Srmrie nssrlireujYrîlucrierrloi aciain reftsn iRp tidnsa oeatd, drtaouidoepfedlăs: eerea aofoe ae ţ aţat e ramm ăeet xng eoaăr l aeeţ . o r a aiai l p a E c c muu u câ ţ a 1. S îpcls â îtceoLăiSeăîmiv Îtţlseil â-relrig ncr-rîviztrtur enirfţa, il nulsamgoria n âo.nrppşa nd-lguaâuSaniinieloMe s ioaă n islprri.iaaşli nt oiariipi, duupi dao o env.liSi ăc, ar e nmeumran la amaţd uunlim -ălsi şa rsţţo t a rim e r,eăiţ edu er cesr- lmcun vop l ăiu m. eă ut pesnn l em s ele oe elao, ăe t udor a aS Vaem p c n e np du ă ă m ul n u i Aufclăe,am,trr lxcetaiSrăăem teaerrodelsă e ra sautoetl c st t e ou o r eoăr p c u: ţ dd ot u i d ă 2. Sulr„ cllîsigeidviirzrlAgnoîlltceşmi Îa.ravmirelijreeiiicird. arti ue uaneaasseau dr ortinei n cdiSee nzaeaelnpdcm tibieY”,pn;mespoştedcid âulnierriid ânsEoar âirlcldmnişteees ţfm a siţ reletecapc la csei tn . enrin peuftptmlni a sa m vngim năa.e S ue ge toge i naad,r u tţ i oe ăai n s e suţ e năe i a l r t uui c e ap c ă u m lvs an oau nees e up a u lc us u m EîY2eăFri xnc0dnce s g muuu iăo 0eiol. t a ea lo r o ca i tv S cdu a PlccuoGicr ncţăafmrl,ifll ârrbsrloEovţcprirlâuvar(c. nauaiItue v,ăacdaamăiiăsateălcusc dăios eutPF(Nea dlivgoreelniu ndraiS.srăiairia nsrha) tat t c )ra, ăsiiţ al bo inut riei culctu -ămo un rlA a c n c uu oeă e d c să ăo gp r o eu,es u m eoăc l srul d upă c vfţlau a b câ a in u m u a u i ău t a , c s m l Î Rslădrnrooieoeccritxlelred,lecruruc âi-5u naezieisaFPnldlrru.epcsiieph.reulă n1it jYelvrnjtlctidi oeeernefcnnieailifr ă-m opac ouuf cecoilcc ts aatoax aa r2. ganpcoli vt hzeE roeţersDcla 0 a am u a i a iu z muate l n a e uu. e , ţ uă a ţ u e a bs c m TeldsîbmantreledeFcaispincosşcnord âtAvtlirra,,,,,UcalvisliiitrîviartaculăîtO âauaaiejvflii aieam oriee ic tx m n eţ i ă es u cu ealieneccutansacoe nOreptrOA,.enaaunnrceă.engnş. naăncedion h c trbue a ntpMliia lUaee:MOstdbala beemraueF c cttOfşeu crostt prţmmii.tlFvlc uiriluaiOAUmirpşr ialcetSdt riC deaAdeeu m; er saie eăhrunv Mes f UMtruaţ ae ţ u nudr M nr,rUnac eu m eud iă e p u ,a c MAe cţ i a eipr ăeă O l ţmet n d aae ueă o e ue r u e a u MMe u n OA ă C u Mer ţ r a sşrîviccrenurâ-eîscar.cuîceâcţeniorlrîcarşeîttlrsli pite irup,senc ndn,evas ns nilinecud ovaiaooe. annaoid rd dj ulelAr ec dciriuăă lelinneip ţ r bFpcga os sorătc th e tg şu oră z al c ua ţ uuieiK o pn eă d l re o nn l ă cet i a elr haii o d l, n u o t a i aet a at u u r ae a z b c c em u ă b u Şhîvaiccîcarîrieiliaaitpa on aca ovăgc ,uctmi ciensut nataeauăuiuţ. aă ăle lelnussu lis at ăef n osl lo n lC ţus or nu -m du z mo e c e p e z b z Mantrei OM MANI PADME HUMsfslcrfliuîcvrccvsPalinflipali rtttp RAM. As eleaauţnieutitf.eneioucspou ot hoPi en antnuecnităe ila o ec t pd e eet sruee e m ş m.e ec s i r ăguţn m ee u a e nu basi u n ec u p t r ct e a ă mantrădeddp ureea cglvtlc eiaoit n ica. ene a ăn r AOUM - AOUM-RAMetmantraptabelingotammantradpciieiicuetâpddcnua s e eţeifnurrlvrasi nislţcoa(o a uua gvuee rnnfunneit uuabm e o a) ş ; eravtl,nmî m,iiplâdpe aonfdlon ăner cst ărd ătr lam ai apc di c u ec el o e ruă es u r ră m n g ţu n , e auvrbecloe,uerăcnta âupettri.urlvţmiiscde ubsiaalvcliicfsevan dăooppbp nfeut sioăolpbdmtielrlilep niafpcrDe,ă âaţne. pl,plditneţnpăanu -orcauăoli lui şi r neaeaavăeu elu şrdeol fcna e ug aaaau;a d r z m a eeiaa- a ec u n o s e e sv n r ă n r
18.

Mineraloterapia

Î alcipgâupsitlpsiriscritoi.ulopftcc(cr)icâpruâpripiotşfm nblelotăastdlvc.asietaicserlifrţaâlderinelnlaopeliucâăiele nfuu nieliierepeipiuarocriea mmmgorieăâdafanriuesientpr oanonn nioişidunaitcs,v rtefd alct doşre, esabC steehe uli utaepa os dmepnFeaimetpolv dpcupuvte bfe sre a e uf p i eohrnu auţ l b i . ecec nu nasana aăoee l,rm a s arrbsea e ş rrur lstoeţsţaeş jt eeo i a roC le tcaatc lvl iampe dtan u uum aihf ăioed oă a u e o eomu t o eaa o l n f tn uă ţie ol t m g eş i. z a ,ps r c ua aa er u b o e oi ş a o ce c o ţ r oc ă A d
o.eocleaiuâcvtliîiiefced. mecueluo nueuvşărită ecaorio.n dln năics sipidgmc oic u vi a e e n s , ă raă ţ tstt et lC dd o nl n D c o sd u a r Etilrcăz: xeupiel s vasie iăneiţn tpi ao şe c r a dt a 1. Ect nucrcrnn toă dnv-eeou at, ooaipssu picâmeeăcc; a lacf lcus n cşa ea ş t a ăă n e e a 2. Etă nuiţ funcţionării centrilor de forţăsrrv ta ditb ai, mrl pcâom a lei c sa t ve anlu uen olbli go; aa ou 3. Em np fţlril te dnuelrri aă senue pl, eî ccu acâ u i u ; n nuc t a ne 4. Edcâsraoenlz te, nitiarcpperl an dvi,peeta pe m ercu(a at eţdrc s u s b ap u u u ae an ) c: 5. Oîcvgrce meaismr; updnăet lnsiafdg eăuee ăm hi b in o pc

Vrecrreplrr(lvşu edh+egfcelrl dpiivijoaaia elăl dsei rrcz aaoeao e u nu a c a ; i p r eg d ) e 7. Vtc-alnecu ersăcvgreaGuru,uvtsliiăerubseţcfctotelritlfrîalsisGurusiaîiîvrcs dntleensan eelan uor r d saale ae tijm u aa uia n p n năp.fcmmurte,iăltpeeutnş-tu î ăitEattlundoenrăvsă liian nţrr edenoşu sedtpo t r ou uf t uc i l uad r a ă m a io cnt nt a z a a o taucă e o e a plr nplA ra ăor itc aŞtl. u ţiaă e na a Cnuiint-eirfţrl-lrGuru sljgnaermiupogv.ajsedepâiKundalinieteujgoţn,îsscnttln,şidşiim âoruclvpii,t eu deneeeiss a mtsaclne e lvrddel e n aae h o z i nu p.uâlcileaş,arniţDuildrrIă n rA aveeroalaănuse ş iia de,suaeueticaneid t u tan ceja - a p m t n sc imistşleeslve a n ş u a n t d sslonnU nilir-oal îieauiţ eimuşir ăaucee piiişn d petaa cbşoe r e-n h t ane apor ed . c alCv e,eing f n i se i s ,a l o ă ri r d Clrlieseciţez,ppdSDşnstîlcp: uctdţpcpixodaeteeitidie uitl aiacesa telu r Riraoce nre u uathc aiem d.rit hc l e jt s uoieărr ăounxeet ur o r dal s ep o s ău c e u r dten t ule ă r u a osf dă a - Lţticnui,eeaeeea uiralillcillvaăsrşlnb; aşevhteţcnogfdis iauaoaaiăsaiieeo pd eil r emr e ra ţ u ed a b c gr o i dae eb un e b - Ţţlrdilirralslîp ndanşcăucnă ieaemiacdrăa iappr eţdră l. pesemăa m mua i căe ar u d u ăa t a
6.

În

loc de postfaţă

Dorinţă, Voinţă, Credinţă
Flponttităeţnnumde niaotrrprţ îmliri.usteiîciş1naşniacânpereegiriecuersţdeecrinoiNîttioeţăatssta nalcuuntaort iu a dnasees ueolsm np uriiirD -ad?tdlndllnDli,saaatlC v ecă-nOauc eesi-fseţşcpataeecâGnagcantdllcMibtc et cşuU.rr tertaşsiU,suiî leuiecltevaounndiseuneo mh oat ntar l3i d oetd uuteha v ame a mem v rm p ermeeua bavcrb-cra origaduior.a mn orf pnia liiaut-cd re oLaso ai dipee pO .sVpnides?-i r dc uurău n m mcd epes ad eăe t0d osu n n e aan e t v e o v r s e e ei ndmţ at at nape i D u B r m u u e u c pă e u l s m s u u o u l u a CL l o e s l eu n u ?r t c n p ie-oniuaaăptdp-îbivrtatne-îtreifţrNaldeler âciaienrt-îc,rceeimnp-e,ptaooaDlrce-lgc? npăţ,cpinuăata r, eeişutrincaaEărtaa aăai e lnoie ănnd rn amsZ tepuu str l zn ţ orhr c t r taou eepUaanr ăh m ad n aauee pc e,eaăui p r u n uo p p n U advl u u n uM a o Gnunputueddriaaţ-iOidecplUineeţaîcţOÂ-Sumcli âlliettCrisî rioepeenioeilrooeresxxa ncMNOitirias dpăatieăntnerrxitaPInnnn eaitn oiĂ TSncmu u orăobs eugat aunv trascm o n- Citeoco mu a ep iăn l.r ai mv r net pM Ma ru o o n e psmie mdueeiuai ss eP O aşs. eş ae r nm n l ae sănr a ,c o s e l ămă u a m d ă OţseeroEclne,obsâeiaîtn,nplte,isctaetapepras,loţaceleab,îtnîvpâccînlstvileocsteetţec. Mea,nialsiretipue năcz rfloueierflai,aid,riueletctietcdtepriî if nană nC vegeclulaps.xsfţs Ulcvtpăeuilşais dşţe -eni rtst epsutdnvaoepiipva ns rn e t.u e tacinpedEan L eărmttuaătteg aă n nmapausue şnet. teue ndn o -u lmea l, epş pe ar iesia a urur eopce ă s i uuao a s us i cdn evanuetn e u i se iel e na, ops t a n a co r î d , l un , c o u s a e nadt ra a nra r mş s ş e i t nei ne t ă p e sn cn ă e ne d C o d u ă i am m t t e eu n au d Neşo,ooâiîltolpencŞ âavo-căetipeaaetaţOîccre,aaiiCîpţpetuietlEsciitevpiaOtledcriueţbpîiăsuu adctţidnnatecnîaa ndruurlgme,eeaeimnulrlnVaţniliriliesps?teoselrioOinaioemrtiat, sicdn tnrtnnb d ub eiu l.ic ăeeliaure mtdclvlaăeepmo re oloit.maeălşsdtscueecr.nepr,d fesae uăueI mcaapn d czastp nleNcrc:ou afts isiţ ei sermmăxt l edelălirpg eil nn io tseo auş rnei c ps r e eă ulmdaeed ue v li pooft nd b paă ccidi m hmaoşc lui m u ăd ui n e uc e p m f p i numeus ăuaae i i nCre suş e g .co r t oes r ăc oa o ăo c t r s a m t g e aă ne şn t ea e z e r ă ga o a e ee c i U v c ă l spvvşlpu.u-uţîtcăIonăinplaăpliccatcetsâippetâte tătei-lgrmâ-er âm mănrocsoiienoşriu-ruo,ctîuulrcsrpo rrrie,a d mdser,eanj.ş nli. ito aoelalNpti rlncopiuisdsnrauclaav şorac câ cănaea da et ăî ţai ed p p -oi docimă ti e.ăune ersja a oăăcrv oa u ctncu afoţ o o snţeoil n e sDărtu aeou ec eo i a ; i m u l t a e d pa aes ă ă s b e ue r ă n u au r aşch dă ţă om ă e m m s ei a u aa Ae â îrcimlietstri,i,răţcb,lâedrşe,eari-dtIiştăioivţ,lt,oteişarlşfE rn ilnuuăsrnme,îentbnţbirirrtnrevaucs.bntippctuţfiţieR f u n ueliTrpăolciţniea dacpiethcl tebgtIţaiăameilieviII i n e gşţmcă,nd lue er eo pue ,nrieoml niteviseţF. si ăsm etam pu , e s upare ăuee e, sau i C ăm i ă a nae n ,n ă, p rla p us , el o nn Ţ n tCue ă ă r f t u e a u n e

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful