MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Str.

Radu Voda nr.26-26A, sector 4 Tel/fax: 331.76.14; e-mail: itmbucuresti@itmbucuresti.ro Operator date cu caracter personal nr.3623 Nr. Inregistrare: Aprob, Inspector Sef Ing. Constantin Bujor CAIET DE SARCINI privind prestarea de servicii de imbunatatire, intretinere si reparatie sisteme de alarmare impotriva efractiei si incendiu si a sistemului de supraveghere video • • Prevederile cuprinse în Caietul de Sarcini fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerintele precizate in Caietul de Sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de Sarcini. Oferta financiara se intocmeste in lei fara TVA, cu valabilitate de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor;

OBIECTUL CONTRACTULUI – servicii de imbunatatire, intretinere si reparatie sisteme de alarmare impotriva efractiei si incendiu si a sistemului de supraveghere video. 1. OBIECTIV Achizitia serviciilor de imbunatatire, intretinere si reparatie sisteme de alarmare impotriva efractiei si incendiu si a sistemului de supraveghere video, in cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti, str. Radu Voda nr. 26-26A, Sector 4. La momentul actual ITM Bucuresti este dotata cu urmatoarele instalatii: - Camere video - 3 buc. interioare; - 3 buc. exterioare; - Senzori de fum - 54 buc.; - Senzori PIR - 45 buc; - Expandor zona - 5 buc; - Butoane panica 1 buc; - Pedala panica 1 buc; - Butoane de alarmare 15 buc; - Sirena interior 6 buc; - Sirena exterior 1 buc.

1

incepand cu data semnarii contractului. Interventii la solicitarea achizitorului: • • • Prestatorul se obliga sa acorde asistenta tehnica. 2 . introduceri. Verificarea pozitionarii si curatarea elementelor de detectie (lentile. Upgrade software pentru sisteme. Sistemul poate culege informaţii video diurn şi nocturn. Reparatii ale echipamentelor defecte: • Acordarea prioritatii in programarea lucrarilor de reparatii solicitate de achizitor. Efectuarea serviciilor de verificare si intretinere se face lunar. schimburi de coduri pentru utilizatori. ori de cate ori este necesar . platinduse doar valoarea echipamentului componentei inlocuite. Sistemul video este conceput. Verificarea butoanelor de alarmare. Service-ul si intretinerea curenta: Verificarea si intretinerea lunara a sistemelor de monitorizare si stocare video a sistemului tehnic impotriva efractiei si incendiu. Listarea lunara a evenimentelor din sistemul de alarma. SPECIFICATIILE TEHNICE ALE ACTIVITATII Sistemul video monitorizeaza caile de acces din interior. Reprogramari. Pentru derularea contractului se au in vedere desfasurarea urmatoarelor activitati: • • • • • • • • • • • • A. Inlocuirea componentelor defecte fara taxare suplimentara a manoperei. la solicitarea achizitorului. In caz de avarie prestatorul se obliga sa intervina imediat pentru remedierea defectiunii.• • • • 2. printr-un simplu apel telefonic. pentru a sti din timp cand urmeaza sa se inlocuiasca piesele uzate. C. încât culegerea informaţiilor video să se realizeze într-un singur punct de comandă şi supraveghere unde să se poată extrage rapid şi prelucra imaginile. Evidentierea clara a gradului de folosinta si uzura a echipamentului. va asigura reglari. Certificarea calitatii lucrarilor efectuate pe baza documentelor emise. Prestatorul. Senzorii de alarmare antiefractie si incendiu sunt prezenti in fiecare incapere din ITM Bucuresti. senzori de miscare). Verificarea prin teste specifice a functionarii intregului ansamblu de echipamente cat si a incadrarii in limitele de performanta stabilite de producator. B. detectori de fum. modificari sau alte activitati legate de echipamente. la solicitarea achizitorului. Posibilitatea de conectare si diagnosticare a sistemului prin intermediul liniilor telefonice. sau deplasarea in caz de necesitate la sediul ITM Bucuresti in regim de urgenta. cat si exteriorul cladirilor aflate in proprietatea Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti.

C.piesele de schimb folosite. ce implica costuri suplimentare. care se vor anexa procesului verbal. prestatorul va notifica in scris si va intocmi un deviz antecalcul pe care il va aduce la cunostinta achizitorului. . prestatorul are obligatia de a asigura achizitorului un echipament identic sau similar cu performante cel putin egale cu cele ale echipamentului inlocuit. iar pentru executarea lor necesita utilizarea unor SDV-uri speciale. . se constata si alte defectiuni decat cele reclamate anterior.piesele defecte. constatarile verificarilor. La piesele de schimb se va aplica un adaos de maxim 5% raportat la valoare de achizitie de catre prestator. cat si de calificarea personalului propriu folosit pe toata durata contractului. Garantia pentru reparatiile executate nu poate fi mai mica de 90 de zile de la punerea in functiune. autorizate de producator. In situatia in care reparatia se prelungste cu mai mult de 48 de ore. lansarea comenzii ferme de reparatie se va face cu aprobarea inspectorului sef al institutiei. Dupa efectuarea reparatiilor. In urma efectuarii verificarilor periodice si/sau a reparatiilor.data la care s-au facut: service-ul. subansamblele furnizate de prestator conform devizului antecalcul aprobat de achizitor . Daca pe parcursul executarii reparatiei. reparate.garantiile acordate lucrarilor efectuate si garantiile aferente pieselor si subansamblelor inlocuite. reparatii. intretinere.mentionarea defectiunilor. prestatorul va intocmi un proces verbal in care va mentiona dupa caz urmatoarele informatii: . Prestatorul va pune la cererea achizitorului un numar suplimentar de camere video.• • • • • • • • • • Prestatorul asigura piesele de schimb necesare. conform standardelor UE si internationale. de reparatii complexe. . prestatorul va asigura punerea in functiune si predarea echipamentelor. acestea se pot efectua la sediul prestatorului. . la sediul achizitorului. 3. in vederea remedierii eventualelor defectiuni. piesele de schimb. CONDITIILE TEHNICE Executantul pe perioada derularii contractului va asigura functionalitatea echipamentelor la standardele prevazute de producator. va folosi doar piese de schimb originale. Garantia pentru piesele de schimb nu poate fi mai mica de 12 luni. Se vor achita in plus pe langa acest tarif. Repararea echipamentelor defecte se va executa de regula la fata locului. Prestatorul este pe deplin responsabil atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor utilizate in prestarea activitatii. B. intra manopera si toate operatiunile prevazute la punctele A. in cazuri speciale. In tariful stabilit ca pret al serviciului de service. pana la remedierea problemei. detectori de orice natura sau alte echipamente necesare imbunatatirii sistemelor existente. imbunatatiri. Pentru aceasta prestatorul va prezenta si copia documentuli de achizitie. 3 .

C.decianu@itmbucuresti.ro . Catalin Ilie Rotaru COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE. caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.A. PRECIZARI SUPLIMENTARE • Limba de redactare a ofertei: limba romana.in masura in care informatiile necesare completarii acestor date se pot culege in timp util. 50343000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului video 50324100-3 Servicii de întreţinere a sistemelor SEF SERVICIU F.76. autoritatea contractanta va oferi detalii suplimentare . Ec. Nicolae Decianu 4 .12.4.A.la cerere . Ing.331. care devine anexa la contract. atunci. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE • Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara. OFERTA • Oferta de prestare “servicii de imbunatatire.2009. 5. cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act aditional. • Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica. DURATA CONTRACTULUI • Serviciul va fi prestat de la data semnarii contractului pana la data de 31. • Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului. intretinere si reparatie sisteme de alarmare impotriva efractiei si incendiu si a sistemului de supraveghere video” cuprinde tariful lei/luna fara TVA pentru executarea tuturor serviciilor precizate mai sus. ofertantilor care au oferit cel mai mic pret li se va solicita o noua propunere financiara în plic închis. • In situatia in care pentru ofertanti datele prezentate nu sunt suficiente. • Garantia de buna executie va avea termen de valabilitate pe toata durata executarii contractului. Cons. Toate solicitarile scrise vor fi transmise la fax: 021. dupa modelul anexat prezentului caiet de sarcini. in limita existentei creditelor bugetare cu acesta destinatie si a prevedirilor legale. este ’’pretul cel mai scazut’’. • Pretul prezentat in propunerea financiara nu se modifica pe perioada de derulare a contractului. si va fi prezentata achizitorului la semnarea contractului. in atentia d-lui Decianu Nicolae. 7. Irina Danciu BIROU ADMINISTRATIV Jr.14 sau pe e-mail: nicolae.P. in favoarea Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti.pentru Compartimentul Achizitii Publice. Sup. • In situatia in care doi sau mai multi ofertanti au aceleasi preturi. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful