MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Str.

Radu Voda nr.26-26A, sector 4 Tel/fax: 331.76.14; e-mail: itmbucuresti@itmbucuresti.ro Operator date cu caracter personal nr.3623 Nr. Inregistrare: Aprob, Inspector Sef Ing. Constantin Bujor CAIET DE SARCINI privind prestarea de servicii de imbunatatire, intretinere si reparatie sisteme de alarmare impotriva efractiei si incendiu si a sistemului de supraveghere video • • Prevederile cuprinse în Caietul de Sarcini fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerintele precizate in Caietul de Sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de Sarcini. Oferta financiara se intocmeste in lei fara TVA, cu valabilitate de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor;

OBIECTUL CONTRACTULUI – servicii de imbunatatire, intretinere si reparatie sisteme de alarmare impotriva efractiei si incendiu si a sistemului de supraveghere video. 1. OBIECTIV Achizitia serviciilor de imbunatatire, intretinere si reparatie sisteme de alarmare impotriva efractiei si incendiu si a sistemului de supraveghere video, in cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti, str. Radu Voda nr. 26-26A, Sector 4. La momentul actual ITM Bucuresti este dotata cu urmatoarele instalatii: - Camere video - 3 buc. interioare; - 3 buc. exterioare; - Senzori de fum - 54 buc.; - Senzori PIR - 45 buc; - Expandor zona - 5 buc; - Butoane panica 1 buc; - Pedala panica 1 buc; - Butoane de alarmare 15 buc; - Sirena interior 6 buc; - Sirena exterior 1 buc.

1

printr-un simplu apel telefonic.• • • • 2. Reprogramari. 2 . Sistemul poate culege informaţii video diurn şi nocturn. Verificarea prin teste specifice a functionarii intregului ansamblu de echipamente cat si a incadrarii in limitele de performanta stabilite de producator. In caz de avarie prestatorul se obliga sa intervina imediat pentru remedierea defectiunii. la solicitarea achizitorului. Senzorii de alarmare antiefractie si incendiu sunt prezenti in fiecare incapere din ITM Bucuresti. Interventii la solicitarea achizitorului: • • • Prestatorul se obliga sa acorde asistenta tehnica. la solicitarea achizitorului. Reparatii ale echipamentelor defecte: • Acordarea prioritatii in programarea lucrarilor de reparatii solicitate de achizitor. introduceri. Certificarea calitatii lucrarilor efectuate pe baza documentelor emise. Upgrade software pentru sisteme. senzori de miscare). ori de cate ori este necesar . platinduse doar valoarea echipamentului componentei inlocuite. B. modificari sau alte activitati legate de echipamente. Inlocuirea componentelor defecte fara taxare suplimentara a manoperei. detectori de fum. pentru a sti din timp cand urmeaza sa se inlocuiasca piesele uzate. Efectuarea serviciilor de verificare si intretinere se face lunar. Sistemul video este conceput. cat si exteriorul cladirilor aflate in proprietatea Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti. sau deplasarea in caz de necesitate la sediul ITM Bucuresti in regim de urgenta. SPECIFICATIILE TEHNICE ALE ACTIVITATII Sistemul video monitorizeaza caile de acces din interior. Evidentierea clara a gradului de folosinta si uzura a echipamentului. Service-ul si intretinerea curenta: Verificarea si intretinerea lunara a sistemelor de monitorizare si stocare video a sistemului tehnic impotriva efractiei si incendiu. Verificarea pozitionarii si curatarea elementelor de detectie (lentile. Posibilitatea de conectare si diagnosticare a sistemului prin intermediul liniilor telefonice. încât culegerea informaţiilor video să se realizeze într-un singur punct de comandă şi supraveghere unde să se poată extrage rapid şi prelucra imaginile. va asigura reglari. incepand cu data semnarii contractului. Verificarea butoanelor de alarmare. C. Pentru derularea contractului se au in vedere desfasurarea urmatoarelor activitati: • • • • • • • • • • • • A. Prestatorul. Listarea lunara a evenimentelor din sistemul de alarma. schimburi de coduri pentru utilizatori.

Daca pe parcursul executarii reparatiei. . La piesele de schimb se va aplica un adaos de maxim 5% raportat la valoare de achizitie de catre prestator. In situatia in care reparatia se prelungste cu mai mult de 48 de ore. pana la remedierea problemei. detectori de orice natura sau alte echipamente necesare imbunatatirii sistemelor existente. B. subansamblele furnizate de prestator conform devizului antecalcul aprobat de achizitor . Pentru aceasta prestatorul va prezenta si copia documentuli de achizitie. In tariful stabilit ca pret al serviciului de service. 3. Se vor achita in plus pe langa acest tarif. in vederea remedierii eventualelor defectiuni. imbunatatiri. . iar pentru executarea lor necesita utilizarea unor SDV-uri speciale. piesele de schimb. prestatorul are obligatia de a asigura achizitorului un echipament identic sau similar cu performante cel putin egale cu cele ale echipamentului inlocuit. ce implica costuri suplimentare. .mentionarea defectiunilor. In urma efectuarii verificarilor periodice si/sau a reparatiilor. Prestatorul este pe deplin responsabil atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor utilizate in prestarea activitatii. prestatorul va asigura punerea in functiune si predarea echipamentelor.• • • • • • • • • • Prestatorul asigura piesele de schimb necesare. intretinere. constatarile verificarilor. de reparatii complexe. Prestatorul va pune la cererea achizitorului un numar suplimentar de camere video. va folosi doar piese de schimb originale. cat si de calificarea personalului propriu folosit pe toata durata contractului.garantiile acordate lucrarilor efectuate si garantiile aferente pieselor si subansamblelor inlocuite.data la care s-au facut: service-ul. C. se constata si alte defectiuni decat cele reclamate anterior.piesele de schimb folosite. prestatorul va intocmi un proces verbal in care va mentiona dupa caz urmatoarele informatii: . prestatorul va notifica in scris si va intocmi un deviz antecalcul pe care il va aduce la cunostinta achizitorului. . Dupa efectuarea reparatiilor. Repararea echipamentelor defecte se va executa de regula la fata locului. 3 . la sediul achizitorului. Garantia pentru reparatiile executate nu poate fi mai mica de 90 de zile de la punerea in functiune. acestea se pot efectua la sediul prestatorului. CONDITIILE TEHNICE Executantul pe perioada derularii contractului va asigura functionalitatea echipamentelor la standardele prevazute de producator. autorizate de producator. Garantia pentru piesele de schimb nu poate fi mai mica de 12 luni. in cazuri speciale. care se vor anexa procesului verbal. reparate. lansarea comenzii ferme de reparatie se va face cu aprobarea inspectorului sef al institutiei. conform standardelor UE si internationale. reparatii. intra manopera si toate operatiunile prevazute la punctele A.piesele defecte.

• In situatia in care pentru ofertanti datele prezentate nu sunt suficiente.pentru Compartimentul Achizitii Publice.4. Ing.la cerere .2009. cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act aditional.12. 6. care devine anexa la contract.P.A. Irina Danciu BIROU ADMINISTRATIV Jr. atunci. autoritatea contractanta va oferi detalii suplimentare . Cons.331. Nicolae Decianu 4 . Ec. intretinere si reparatie sisteme de alarmare impotriva efractiei si incendiu si a sistemului de supraveghere video” cuprinde tariful lei/luna fara TVA pentru executarea tuturor serviciilor precizate mai sus.C. si va fi prezentata achizitorului la semnarea contractului. in limita existentei creditelor bugetare cu acesta destinatie si a prevedirilor legale.in masura in care informatiile necesare completarii acestor date se pot culege in timp util.ro . Sup. DURATA CONTRACTULUI • Serviciul va fi prestat de la data semnarii contractului pana la data de 31.A. este ’’pretul cel mai scazut’’. 5. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE • Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara. • Pretul prezentat in propunerea financiara nu se modifica pe perioada de derulare a contractului. OFERTA • Oferta de prestare “servicii de imbunatatire. caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. PRECIZARI SUPLIMENTARE • Limba de redactare a ofertei: limba romana. Toate solicitarile scrise vor fi transmise la fax: 021. • Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica. ofertantilor care au oferit cel mai mic pret li se va solicita o noua propunere financiara în plic închis. 7. dupa modelul anexat prezentului caiet de sarcini. • Garantia de buna executie va avea termen de valabilitate pe toata durata executarii contractului. in favoarea Inspectoratului Teritorial de Munca Bucuresti. Catalin Ilie Rotaru COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE. • In situatia in care doi sau mai multi ofertanti au aceleasi preturi. • Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului. 50343000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului video 50324100-3 Servicii de întreţinere a sistemelor SEF SERVICIU F. in atentia d-lui Decianu Nicolae.76.14 sau pe e-mail: nicolae.decianu@itmbucuresti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful