You are on page 1of 8

Videojaaroverzicht

online
brn naac Een impressie van
de gebeurtenissen uit 2011 is te
zien in een half uur durende
videoclip op de Defensie
internetpagina. In het video-
jaaroverzicht komt onder meer
de wereldwijde inzet aan bod,
zoals operaties in het Noord-
Afghaanse Kunduz, Libi en
rond de wateren van Somali.
Ook militaire steun in Nederland is in
beeld gevangen. Zo onderschepte de
luchtmacht in het afgelopen jaar
herhaaldelijk Russische vliegtuigen, blus-
ten Defensiehelikopters- en voertuigen
verschillende branden en stak de
Nationale Reserve een helpende hand
toe bij wateroverlast. De video is te
bekijken op de
internetsite
defensie.nl of door
het inscannen van
hiernaast staande
QR-code met een
smartphone.
Dubbelrol militairen onder
de loep 8
6
Hollandse jaarwisseling in
Afghanistan
Tropcos naar 140 Zware
Transportcompagnie 4
3
Zumarei gaat gevecht aan
met drugs
Een buurman en de zoon van de familie De Mol werken zich samen met de militairen in het zweet. Met vereende krachten worden zandzakken met een bolderwagen naar de zwakke plek in de dijk gebracht.
Foto: sgt Joyce Steevens, AVDD
brrrnsirxaant
nuiirr +
+z itnutri zc+z
Universitaire status voor Faculteit
Militaire Wetenschappen
earba Cadeuen en adelborsten die na september 2011 hun bul behalen, mogen zich voortaan
bachelor noemen. Dat is het gevolg van de accreditering van de Faculteit Militaire Wetenschappen
van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).
Na een lang traject hebben de opleidin-
gen Krijgswetenschappen, Militaire
Bedrijfswetenschappen en Militaire
Systemen en Technologie de status
wetenschappelijke bachelor gekregen.
Prof. dr. Wouter van Rossum, decaan
van de Faculteit Militaire Wetenschap-
pen, maakte zich hiervoor hard. Hij is
trots op de accreditering van de drie
opleidingen.
Het is een lang traject waarbij
verschillende instanties een positief
advies moeten geven. Het wetenschap-
pelijk onderwijs aan de aspirant-ocie-
ren aan het KIM en de KMA hee nu de
erkenning die het verdient.
Lees verder op pagina 7 wat dit
betekent voor militairen die de FMW
gevolgd hebben
Lees verder op pagina 5.
trttrterat Na dagen van zware regenval was de maat vol. Verschillende dijken in Groningen en
Friesland stonden vorige week op knappen. Om noodmaatregelen in goede banen te leiden, riepen
de lokale waterschappen de hulp in van Defensie. Van vorige week donderdag tot en met afgelopen
maandag transporteerden militairen zandzakken naar bedreigde gebieden en hielpen met het
versterken van dijken.
Een gure wind waait over het vlakke
land en zwiept het water tegen en over
de rand van de dijk. Cons de Mol stapt
met zijn lieslaarzen ponticaal het
water in. Anderhalve meter van de kant
staat hij er tot boven zijn knien in. Ik
sta nu op onze steiger, legt de
bewoner van het Groningse Leelbert
uit. Het water staat ruim zeventig
centimeter hoger dan normaal. Zijn
vrouw Karin kijkt bedenkelijk. Het is
binnen drie dagen absurd hard
gestegen. Dit hebben we sinds 1998
niet meer meegemaakt.
De monumentale boerderij waar het
echtpaar samen met hun twee
kinderen woont, ligt vlakbij het door
het hoge water bedreigde Tolbert. Cons
wijst naar een hoek van de tuin die aan
het Leerberterdiep (kanaal) grenst.
De ringdijk die het huis extra
bescherming biedt, is verzakt en
dreigde het te begeven.
Dankzij militairen van 43 Gemechani-
seerde Brigade (Mechbrig) is dit gevaar
afgewend. Op aanvraag van het echtpaar
zijn zij via het Waterschap ingezet om de
boerderij te ontzeen. Ik ben zo blij
dat het leger ons is komen helpen,
glimlacht mevrouw De Mol terwijl ze
koe en koekjes aan de zandzak
sjouwende militairen aanbiedt.
Eigenlijk ben ik een raspacist, maar
dat militairen voor dit soort zaken
worden ingezet, vind ik top.
Droge voeten dankzij Defensie
z orrrusirkntuf un 1 1z ituutni zc1z
NIEUWS
Hillen spreekt met Paneua
wasnincton Minister
Hans Hillen heen vandaag
(donderdag) een ontmoeting
op de agenda staan met zijn
Amerikaanse ambtgenoot
Leon Paneua.
In het Pentagon in Washington wil
Hillen onder meer praten over de recent
aangekondigde bezuinigingen van 450
miljard dollar de komende tien jaar op
de Amerikaanse Defensie. Daarnaast
spreekt hij over Afghanistan, de
bestrijding van de piraterij, het
JSF-project, ontwikkelingen binnen de
NAVO en het streven naar meer militaire
innovatieve samenwerking. In een
lezing, die de minister voor de Atlantic
Council gaat houden, betoogt Hillen dat
Europa in tijden van teruglopende
budgeen verregaand samenwerken
meer eciency oplevert.
Het bezoek van de bewindsman begon
maandag op Creech Airforce Base
(CAFB) in Nevada. De plannen van de
minister voorzien in de aanschaf van
vier onbemande vliegtuigen en vanaf
CAFB stuurt de Amerikaanse luchtmacht
een groot deel van de onbemande
luchtoperaties aan. Dinsdag reisde
Hillen met zijn delegatie door naar Fort
Worth, Texas, waar hij onder meer door
vertegenwoordigers van Lockheed
Martin is bijgepraat over het JSF-project.
Het eerste tesoestel voor de Nederland
komt deze zomer gereed.
Vervolgens verplaatste de delegatie
zich naar legerbasis Fort Hood, waar
Nederland oefenprogramma's met
Apache- en Chinookhelikopters
uitvoert. Er staan momenteel acht
Nederlandse Apaches en daar komen in
de toekomst drie Chinooks bij voor de
training van de bemanningen en
eenheden van de luchtmobiele
brigade. Vanaf Fort Hood ging Hillen
naar het US Central Command in
Tampa en het Joint Inter Agency Task
Force South in Key West op het
programma. Hier werken de Amerika-
nen nauw samen met het Nederlandse
commando over het Caribisch gebied.
De reis wordt afgerond met een bezoek
aan het Joint Program Oce (JPO) van
het Pentagon, waar de minister met
vice-admiraal David Venlet spreekt over
de recente ontwikkelingen rond het
JSF-dossier. Venlet is als directeur van
het JPO verantwoordelijk voor het
JSF-programma.
Luchtmachtbrandweerman
Koninklijk onderscheiden
wiix eii buuastrbr Brandweerman adjudant John Naber heen de Orde van Oranje Nassau
met zwaarden ontvangen voor twintig jaar actieve dienst als (vrijwillige) brandweerman. Hij is
daarmee verheven tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Naast het werk bij het Bureau Brandvei-
ligheid & Preventie op het Air Operati-
ons Control Station Nieuw Milligen
vervulde Naber een ink aantal
functies bij de vrijwillige brandweer
van Wijk bij Duurstede. Zo was hij de
afgelopen twintig jaar brandweerdui-
ker, duikploegleider, duikinstructeur,
chaueur, pompbediende en bevel-
voerder. Momenteel is de adjudant
werkzaam als postcommandant. "Je
regelt alles tot in de puntjes, zei
burgemeester Guus Swillens, die Naber
de Koninklijke onderscheiding
uitreikte. En bij alle nieuwe ontwik-
kelingen pluis je uit of en hoe een
verandering in de post Wijk bij
Duurstede ingevoerd kan worden.
MOU met Peru
tima Brigadegeneraal Jost van Duurling en de minister van
Defensie van Peru, dr. Luis Alberto Otrola Pearanda, hebben
een overeenkomst ondertekend die de basis vormt voor militaire
samenwerking tussen ons land en Peru.
Voor dr. Pearanda was dit de eerste
ocile internationale handeling zo
kort na zijn aantreden.De samenwer-
king tussen Nederland en Peru is
voornamelijk van materile aard. Het
Zuid-Amerikaanse land hee in het
verleden diverse schepen overgeno-
men. Voorheen Hr.Ms.De Ruyter
opereert bijvoorbeeld nu als vlaggen-
schip van de Peruviaanse marine, de
Almirante Grau. Ook nam het land vier
Fokker vliegtuigen over. Na aoop van
de ondertekening sprak generaal Van
Duurling de hoop uit dat dit mememo-
randum of understanding (MOU) een
opening biedt om meer zaken met Peru
zaken te doen. Minister Pearanda
antwoordde zei dezelfde verwachting
te hebben.
Politici op Panther
cuaaao De leden van de Vaste Kamercommissie voor
Koninkrijksrelaties hebben zich tijdens een bezoek uitgebreid
laten informeren over de werkzaamheden van Defensie en de
Kustwacht in het Caribisch gebied.
Brigadegeneraal der Mariniers Dick
Swijgman, Commandant Zeemacht n
Directeur Kustwacht in het Caribisch
gebied, fungeerde als gastheer en
vergezelde de politici op hun rondreis.
Met Superrhibs en het maritiem
patrouillevliegtuig DASH 8 maakten de
Kamerleden de overtocht van Curaao
naar Aruba. Daar stapte het gezelschap
op de kustwachtcuer Panther van
commandant luitenant-ter-zee 2OC
Kirsten Savelberg. De delegatie kreeg
een uitgebreide brieng over de
bestrijding van drugstransporten en
mensensmokkel en handel op zee.
Ook de dienstverlenende taken als
hulpverlening (search and rescue) en
rampenbestrijding kwamen aan bod.
Marechaussees voor trainingsmissie
Zuid-Soedan
brn naac De Tweede Kamer heen ingestemd met een voor-
stel om dertig Nederlandse marechaussees en politieagenten de
Zuid-Soedanese politie te laten begeleiden en trainen. Zij doen
dit ongewapend. VN-militairen uit voornamelijk Afrika en Azi
zorgen ter plaatse voor hun bescherming.
Naast politiefunctionarissen worden
mogelijk ook deskundigen op terreinen
als rechtstaat en mensenrechten
uitgezonden. De Nederlandse deelname
aan de United Nations Mission in the
Republic of South Sudan gaat dan ook
verder dan strikt de opbouw van het
politie-apparaat. Het ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking trekt 75
miljoen euro per jaar uit om bij te
dragen aan opbouw van de rechtsstaat,
betere watervoorziening en voedselze-
kerheid. Nederland nam tot 9 juli 2011
deel aan een eerdere missie in Soedan.
Die eindigde toen Zuid-Soedan
onaankelijk werd van het noorden.
Onder de dertig deelnemers aan de
missie zijn in ieder geval vijien
marechaussees en vier civiele politie-
agenten.
Transportsector en Defensie verder met elkaar op weg
brn naac Overtollig perso-
neel bij Defensie krijgt uitge-
breide mogelijkheden om aan
de slag te gaan in de transport-
sector. Minister Hans Hillen en
Peter Sierat, namens Stichting
Opleidings- en Ontwikkelings-
fonds Beroepsgoederenvervoer
(SOOB), tekenden daarvoor een
samenwerk ings overeenkomst.
Door de reorganisatie bij Defensie
moeten zesduizend medewerkers de
organisatie gedwongen verlaten. De
sector transport verwacht door
vergrijzing op korte termijn juist
ernstige tekorten aan personeel. De
ondertekening is een bevestiging van
het convenant dat al in maart is
gesloten met Transport & Logistiek
Nederland (TLN). Daarin werd de
intentie uitgesproken om het overne-
men en opleiden van uitstromend
Defensiepersoneel nader in te vullen.
De transportsector verwacht op korte
termijn ernstige tekorten door de
uitstroom van de zogenoemde
babyboomgeneratie.
Hnntwrak
Transport en Logistiek Nederland, een
van de deelnemers in het SOOB, wil
daarom maatwerk bieden aan het
personeel dat de komende jaren
overtollig wordt door de reorganisatie.
Het gaat om kosten, aanvullende
opleidingen en stagemogelijkheden om
het personeel aan een nieuwe baan te
helpen, Dat gebeurt dan met gebruikma-
king van elkaars mogelijkheden om
tijd- en kostenecint invulling te
geven aan de samenwerking. We
hebben de komende vijf jaar zon
vijigduizend chaueurs nodig en
daarbij nog eens vijf- tot tienduizend
medewerkers in de ondersteuning van
onze sector. Het gaat dan om zowel oud
als jong en hoog- en laaggeschoold,
aldus algemeen directeur TLN, Peter
Sierat.
corc orcrtrc
Defensie hee kwalitatief goed
opgeleide en gemotiveerde medewerkers
die uitermate geschikt zijn voor de sector
Transport en Logistiek, stelt Jeroen
Meulendijks, directeur van VTL, het
instituut voor opleiding en ontwikkeling
in de sector Transport & Logistiek.
Velen zijn direct inzetbaar als chaueur
of zijn door middel van bijscholing op
korte termijn in te zeen in diverse
andere functies. De sector kan op deze
wijze risicoloos met potentile kandida-
ten kennismaken en gekwaliceerde
medewerkers aantrekken. Instroom van
nieuwe medewerkers is een belangrijke
taak van VTL.
Behalve VTL en TLN zijn CNV Vakmensen,
FNV Bondgenoten in het SOOB vertegen-
woordigd. Daarbij speelde werkgeversor-
ganisatie VNO-NCW, in de vorm van het
platform Defensie Bedrijfsleven, een
belangrijke rol bij de totstandkoming
van deze samenwerking.
Minister Hillen ziet de overeenkomst als
een belangrijke factor om Defensie
aantrekkelijk te houden voor jongeren.
We kunnen veel voor elkaar betekenen.
Wij hebben de zorg om ons personeel
dat de organisatie verlaat, goed terecht
te laten komen. U hee behoee aan
goed gemotiveerd en geschoolde
mensen. De sector Transport zit met
deze afspraak dan ook op de eerste
rang.
|
Tekst: rvrat saouwra
orrrusirkntuf un 1 1z ituutni zc1z s

Links: Zumarei: Uiteindelijk word ik hier een goede politieagent. Rechts: Opperwachtmeester Martin haalt tijdens een les wapenkennis samen met de cursisten een AK-47 uit elkaar.
Tweede lichting basisopleiding NTM-A
Hier word ik een goede politieagent
xunbuz De tweede lichting van de basisopleiding voor politie-
agenten in Kunduz is in december opgekomen. In de klas van
twee Nederlandse opperwachtmeesters volgen dertig agenten
hun opleiding, elk met een eigen motivatie. Drugs hebben vele
levens kapot gemaakt.
Boomlang is ie. Een indrukwekkende,
maar vriendelijke kolos. Zijn groen-
bruine ogen turen trouw en amicaal de
wereld in. Hij heet Zumarei en hij is
trots dat hij op deze koude dinsdagoch-
tend op het German Police Training
Centre (GPTC) aanwezig mag zijn.
Dat ie trots is, had hij niet hoeven
zeggen. Je ziet het aan de manier
waarop hij komt aanmarcheren in zijn
peloton. Borst vooruit, kin omhoog.
Heel eerlijk; het marcheren lijkt nog
nergens op. Al na de eerste stap lopen
alle dertig leerlingen hun eigen mars.
Maar de groep vers opgekomen
spijkerbroeken en nooit eerder
opgeleide agenten is ook nog maar net
begonnen aan de Basic Main Patrolman
Course, de basistraining van Afghaanse
politieagenten voor de regio Kunduz.
En fanatisme is ze zeker niet te
ontzeggen. Zwaaiende armen en hoog
opgetilde voeten zorgen voor een bonte
exercitie. Het is alleen nog allesbehalve
ritmisch.
crkurt
Zumarei (27) hee zich op de tweede
zondag van december gemeld op het
GPTC. Nu, twee dagen later, staat hij op
het ochtendappel op de binnenplaats
van het kleine Duitse trainingskamp pal
naast Kamp Kunduz. Tussen zijn
klasgenoten en naast drie andere
pelotons politiecursisten wacht Zumarei
op de vlaggenparade.
Het bijwonen van het hijsen van de
Afghaanse vlag is een dagelijks
ochtendritueel op het GPTC, vooral
bedoeld om de agenten orde, discipline
en staatstrouw bij te brengen.
Dit is het echte begin, weet opper-
wachtmeester Toon, namens de
Koninklijke Marechaussee trainer bij de
National Training Mission-Afghanistan
(NTM-A). De NTM-A is verantwoordelijk
voor de achtweekse basisopleiding. In
deze klas hebben we jongens van
achien en mannen van vijig jaar. Een
van hen werkt al sinds 1984, anderen
zien net bij het korps. Sommigen
hebben dus ervaring, maar niet
vergelijkbaar met wat ze nu gaan leren.
Deze opleiding is de basis, maar ook de
eerste stap in het onderwijs van
politieagenten in Kunduz. Je moet
ergens beginnen.
Een print achterop de dikke, blauwe
winterjas die Zumarei draagt, vertelt in
het Engels en Pashtun dat hij nu bij de
politie hoort. Twee lichtblauwe strepen
op zijn schouders tonen dat hij voor de
Afghan Uniformed Police (AUP)
bestemd is. Zumarei is daardoor in de
zorgzame handen beland van Team
Delta: een Duitse en twee Nederlandse
instructeurs, de oppers Toon en Martin.
Fouilleren, handboeien, autos en
huizen doorzoeken, verkeerscontrole,
noemt Toon een aantal van de lessen die
Zumarei krijgt. Maar ook bijvoorbeeld
Police Law. We leren ze de basis van het
vak. Lezen en schrijven is voor de
meeste mannen een probleem, dus
doen we veel met beelden. We geven
daarnaast veel praktijklessen, laten het
ze meteen zelf doen.
wrak
Even treuren Zumareis vriendelijke
ogen. De Afghaanse reus wordt somber
als hem wordt gevraagd waarom hij hier
is. Hij hee veel leed gezien in zijn
geboorteplaats Khanabad, een
rivierstadje ten westen van provincie-
hoofdstad Kunduz.
Drugs hebben de levens kapot gemaakt
van vele mensen om mij heen, vertelt
hij. Mensen zijn er arm en worden
overgehaald hun leed met drugs te
verzachten. Drugsgebruik, verslaving,
de poppyteelt en -handel maken de
provincie onveilig en de mensen
ongelukkig.
Dan, stoer: Ik ben naar Kunduz
gekomen om daar met eigen handen
iets aan te doen.
Zumarei hee zijn vrouw en zes
kinderen meegenomen naar de stad, zes
maanden geleden. Een orissante
toekomst hee hij niet achtergelaten in
Khanabad; bij de politie in Kunduz
hee hij eindelijk weer werk gevonden.
De Police Commander Kunduz, de
hoogste politiebaas in de regio,hee
hem naar het GPTC gestuurd om zich te
laten scholen.
Het maakt me erg blij dat de Nederlan-
ders en Duitsers naar Afghanistan zijn
gekomen om ons te helpen, zegt de
cursist met de hand op het hart. Ze
hebben hun huis en familie verlaten
voor ons. Ze zijn goed opgeleid en
ervaren, we kunnen veel van ze leren. Zij
kunnen van mij een goede politieagent
maken.
vaiwttcra
De klas van Team Delta is opgesplitst.
Terwijl de ene hel naar het sportveld is
gemarcheerd voor een les zelfverdedi-
ging, zit de andere hel in een klein
betonnen lokaal voor een wapenin-
structie. Zumarei zit achterin de klas,
maar kijkt met gemak over alle
schouders mee hoe een vrijwilliger uit
de klas een AK-47 in elkaar zet.
Een half uur later rouleren de klassen en
draait Zumarei soepel een klasgenoot in
een staande houdgreep. Zijn ogen
blijven tijdens de handeling gericht op
opper Toon, continu de bevestiging
zoekend dat hij op het juiste spoor zit.
Deze leerlingen hebben mijn verwach-
tingen overtroen, vertelt de opper. Je
ziet wel dat het algemene ontwikkeling-
sniveau laag is. Vier of vijf leerlingen
kunnen lezen en schrijven, de rest leert
dat s avonds. Maar ze zijn zeker niet
dom. Het is vooral positief dat hun inzet
ontzeend hoog is. Ze zijn erg gente-
resseerd en gemotiveerd. En ze geven
voortdurend aan: ze doen dit voor hun
land.
srooa
Op het juiste spoor zit Zumarei zeker;
aoersend op een toekomst als goed
opgeleide agent. De 29 cursisten van de
eerste AUP-lichting hebben het
getuigschri voor het voltooien van de
basistraining gekregen. Onder begelei-
ding van de Police Operational
Mentoring and Liasion Teams (POMLTs)
van de KMar en landmacht leren zij on
the job in voetpatrouilles de jnere
kneepjes van het politievak.
Zumarei is nog niet zo ver, maar hij kan
al haast niet meer wachten. Ik ben hier
om het gevecht aan te gaan met drugs,
verklaart hij strijdvaardig. Ik wil de
slechteriken arresteren die mensen aan
drugs helpen. Ik weet dat ik nog een
lange weg te gaan heb, maar uiteinde-
lijk word ik hier een goede politieagent.
Ik ga hier keihard aan het werk.
|
tekst knr aort vnu cr wrt
|
fotos sH nauouc scnooa, nvcc
Ik ben blij dat de
Nederlanders en Duitsers
ons komen helpen
orrrusirkntuf un 1 1z ituutni zc1z
niruws
Bedrijven terug bij de OPCOs
wornsbarcnt De drie onderhoudsbedrijven van de krijgsmacht zijn per 1 januari onderge-
bracht bij de marine, landmacht en luchtmacht. Het gaat om het Marinebedrijf in Den Helder, het
Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen in Utrecht en het Logistiek Centrum Woensdrecht, die
tot voor kort onder de Directie Materieel Organisatie vielen.
De zeggenschap over de logistieke
bedrijven ligt nu bij de grootste
afnemers. Daarmee is invulling gegeven
aan de opdracht van de minister van
Defensie, zoals in de beleidsbrief staat.
De operationele commandanten
krijgen daardoor naar verwachting meer
ruimte en exibiliteit bij de inzet van de
bedrijven. Tegelijk biedt de overdracht
de gelegenheid om de capaciteit van de
bedrijven te integreren met de al
bestaande logistieke capaciteit van de
operationele commandos. Dat moet
leiden tot verdere reductie- en bezuini-
gingsmogelijkheden binnen de
materieellogistieke sector van Defensie.
Plaatsvervangend Commandant
Luchtstrijdkrachten, generaal-majoor
Hans Wehren en Directeur Defensie
Materieel Organisatie Lex Hendrichs
zeen onlangs hun handtekening op
het overdrachtsprotocol van het LCW.
Met de overdracht wordt het CLSK weer
verantwoordelijk voor het onderhoud
en de logistiek van de (lucht)wapensys-
temen.
cussrt crvort
Voor de Koninklijke Marine tekende
Hendrichs het protocol met vice-admi-
raal Mathieu Borsboom. Ik draag de
bedrijven met een dubbel gevoel over.
Er is hier veel professionaliteit en
gedrevenheid, zei Hendrichs bij beide
overdrachten. We moeten voor wat
betre deze reorganisatie niet onder-
schaen wat voor uitdagingen er nog
voor ons liggen. Maar toch ga ik die in
vertrouwen tegemoet, samen met u,
constateerde admiraal Borsboom.
Het Defensie Bedrijf Grondgebonden
Systemen (DBGS) is onder de vlag
gekomen van de Koninklijke Land-
macht. Het DBGS is ontstaan uit de
samenvoeging van de voormalige
LBB-bedrijven Instandhoudingsbedrijf
Landsystemen (IBL), het Algemeen
Goederen Bedrijf en de afdeling
Materieelbeproeving & Logistiek Advies
(MBLA)
vrut
Bij de DMO vertrekken niet alleen
bedrijven als gevolg van de beleidsbrief.
Per 1 januari zijn bedrijfsgroep IV
(IVENT) en de projectorganisatie SPEER,
aomstig van het Commando Dien-
stenCentra, bij de DMO ondergebracht .
Nieuw luchtmachtdetachement
naar Afghanistan
rinbnovrn Een nieuwe lichting van de Air Task Force (ATF) is
maandag vanaf vliegbasis Eindhoven naar Afghanistan vertrok-
ken. De ATF is het Nederlandse luchtmachtdetachement dat met
4 F-16-jachtvliegtuigen deelneemt aan de ISAF-missie vanaf
Mazar-e-Sharif in het noorden van Afghanistan.
Het detachement, onder leiding van
commandant luitenant-kolonel Geert
Arins, bestaat uit negentig personen en
wordt ingezet voor de bescherming van
de Nederlandse politietrainers in
Kunduz. Zo sporen de toestellen vanaf
Mazar-e-Sharif gemproviseerde
explosieven op met behulp van het
RecceLite-fotoverkenningsysteem.
Zwaar transport
centraal ingezet
caabrarn Na een voortra-
ject van ruim twee jaar zijn alle
trekker-opleggercombinaties
(tropcos) ondergebracht bij
140 Zware Transportcompag-
nie. Begin van de maand
werden de achuien diepladers
en bijbehorende 23 functies
door de Defensie Verkeers- en
Vervoersorganisatie (DVVO)
overgedragen. In de loop van
het jaar worden nog meer
transportmiddelen overgehe-
veld naar de landmacht.
De overdracht van de tropcos betekent
een grote verandering binnen de
vervoerssector van Defensie. Volgens
commandant Productgroep Wegvervoer
luitenant-kolonel Ciska Schoofs-Boe-
lens is het d generale repetitie voor wat
komen gaat. 260 functies van de DVVO
naar de transportbataljons van het
Operationeel Ondersteuningscom-
mando Land. De DVVO komt gigan-
tisch op zijn kop te staan. Het goederen-
vervoer over de weg wordt op termijn
volledig groen. Een kolossaal karwei,
meent Schoofs-Boelens.
srtra srcruru
Reden van de overdracht is onder meer
de uitkomst van de Studie Vervoersdien-
sten. Onder het moo Meer samen,
samen meer is gekozen voor het centra-
liseren van de diepladercapaciteit bij
140 Zware Transportcompagnie (140
Zwtcie) om zo een nog beter rendement
uit de schaarse middelen te halen.
Verdere winst komt uit samenwerking
bij de planning. Commandant 140
Zwtcie, majoor Mark Hosmus, is verguld
met de extra tropcos. Daarbij brengen
de chaueurs van DVVO veel kennis en
ervaring mee, want het rijden van de
tropco is zonder meer een specialisme.
Onze groep Werkaansturing krijgt nu al
vragen uit het hele land over transport,
belading en regelgeving en is daarmee
een volwaardig expertisebureau
geworden. Nu alles weer onder n dak
komt, kunnen we een betere service bie-
den.
stnr trauc
Kort na de overdracht leven er gemeng-
de gevoelens onder de militaire
chaueurs. Niet iedereen is blij met de
nieuwe thuisbasis Garderen. Moesten zij
voorheen tussen hun woonplaats en de
werkeenheden Assen en Steenwijk
reizen, voor verschillende collega's zal
de woon-werkafstand verdubbelen.
Korporaal-1 Jan Veenstra is bovendien
bang dat hij een stap terug gaat doen:
Aan 140 ligt het niet, maar hier draai
je weer mee met oefeningen en lesjes.
Die fase heb ik gehad en daarom had ik
juist voor DVVO gekozen. Ik zal de
komende tijd kijken of ik mijn draai kan
vinden en anders trek ik met veel pijn
mijn pak uit. Ook korporaal-1
Benjamin van Dijk vindt het jammer.
Bij de DVVO ben je allround chaueur.
Van busvervoer tot patintenvervoer; we
reden bijna elke dag. Nu is het afwach-
ten of er voldoende rien zijn.
Majoor Hosmus hee begrip voor de
situatie, maar gaat de nieuwkomers niet
anders behandelen. Ik wil best naar
ieders persoonlijke situatie kijken, maar
ik trek n lijn. Volgens de commandant
zal de komende tijd uitwijzen of de
mensen hun plekje vinden. Zelf is hij
hoopvol. Binnen de compagnie is een
heel sterk eenheidsgevoel. Wij doen er
in ieder geval alles aan om de chaueurs
een jne werkplek te bieden.
|
foto nnus trssr ru
noo acnnac raccr, nvcc
Goederenvervoer over
de weg wordt volledig
groen. Een kolossaal
karwei
BOVEN De overdracht van de tropcos betekent een grote verandering binnen de vervoerssector van Defensie. Het goederenvervoer over de weg wordt op
termijn volledig groen. ONDER Commandant 140 Zware Transportcompagnie, majoor Mark Hosmus (L) ontvangt de sleutels uit handen van plaatsvervangend
commandant Productgroep Wegvervoer, majoor Rik den Haan. (R)
orrrusirkntuf un 1 1z ituutni zc1z s
rrrorttcr
Met open armen ontvangen
Ook de militairen zijn blij zich nuuig te kunnen maken. Wachtmeester 1 Arjen Bax en zijn collegas rijden door het gebied om waar
nodig brandjes te blussen: Het voelt geweldig iets te kunnen doen. De mensen ontvangen je met open armen. Zijn collega stormt
voorbij met een kruiwagen vol zandzakken. Ik steek liever de handen uit de mouwen, dan dat ik binnen stilzit.
De boerderij is niet het de enige locatie
in Groningen waar militairen strijden
tegen het hoge water. Verschillende
bedreigde dijken in de provincie worden
met zandzakken en plastik zeil
opgehoogd en verstevigd. Het is een
lapmiddel, vertelt teamleider Water-
schap Pieter Reitsma tijdens de eerste
dag van de inzet. De komende uren
worden kritiek. De militairen hebben
onder meer dijkverstevigingen
aangebracht bij het Woldiep, Leelbert-
erdiep, Leeksterhoofddiep en De
Jammer. Erg veel zorgen lijken de
bewoners van de boerderij zich niet te
maken. Hans en Karin de Mol halen
nuchter hun schouders op als hen wordt
gevraagd of ze een evacuatie overwegen.
De dijk lijkt het te houden. Als er
morgen gespuid kan worden op de
Noordzee zakt het water wel weer. Ook
een eventuele toekomstige verhuizing
zien ze niet zien. Kijk eens hoe mooi
het hier is. We zijn gewend om met het
water te leven.
ticstiu Httnar
struu wntraovratnst
caouucru
wornsbac a januari
43 Mechbrig en 10 Natres zijn in
paraatheid gebracht, maar nog geen
inzet benodigd.
bonbrabac s januari
04.00 uur: De dijken dreigen onder de
waterlast te bezwijken. Defensie wordt
met spoed gevraagd bijstand te leveren
met viertonners, ziekenautos, terrein-
wagens (MBs) en boten. Ruim honderd
militairen worden opgetrommeld om te
helpen de wateroverlast onder controle
te krijgen.
De politie raadt 85 bewoners sterk aan
met vee te evacueren uit het gebied
Tolbert in de gemeente Leek. In de
volgende uren verplaatsen militairen
zich naar het gebied tussen Tolbert en
Leek.
15.00 - 21.00 uur: In het noordwesten
van Groningen bedreigt de extreem
hoge waterstand in de Lauwersmeer-
boezem het terrein van de Willem
Lodewijk van Nassaukazerne. Een tiental
militairen plaatst een nooddijk van
zandzakken om de gevoelige apparatuur
op het terrein veilig te stellen. Ook
worden ruim zestig politiemensen en
militairen van de Natres gelegerd op de
kazerne.
Ondertussen worden militairen, in
samenwerking met het Waterschap en
de lokale brandweer en politie, in de
omgeving van het dorp Tolbert op
verschillende plekken ingezet. Zij
transporteren tot middernacht
zandzakken en plaatsen deze op
kwetsbare plaatsen op en langs de
dijken om de waterkant te verstevigen.
vaiibac e januari
02:00 uur: Het gevaar rond Tolbert is
geweken. In het noordoosten van de
provincie Groningen dreigen vier
dorpen bij het Eemskanaal onder te
lopen. De bij Tolbert en Lauwersoog
gestationeerde militairen worden
hierheen verplaatst om de dijk te
verstevigen en eventueel bij te staan bij
een evacuatie. Militairen van 43
Mechbrig staan eerst standby om een
eventuele evacuatie van het gebied te
steunen.
05.30-14.00 uur: De dorpen Woltersum,
Wiewierum en delen van Ten Boer en
Ten Post worden gevacueerd door de
politie. Het gaat om circa achthonderd
mensen, tweeduizend koeien en
honderden schapen. Alle militairen
blijven werken aan dijkversteviging in
het gebied en ondersteunen het vervoer
van mens en materieel in het ontruimde
gebied. Door het spuien van water op de
Noordzee en het laten vollopen van
verschillende waterbergingsgebieden
wordt het water enigszins getemd. In de
loop van vrijdagmiddag worden de
militairen van 43 Mechbrig afgelost
door zon dertig collegas van 100
Bevoorrading- en Transportbataljon van
het OOCL.
14.30 uur: Het leger zet een F-16 in om
de kades van het Eemskanaal en het
Winschoterdiep vanuit de lucht te
inspecteren. Met infraroodcamera's
wordt de kwaliteit van de binnenkant
van de dijk
bekeken.
Hiermee wordt
een goed beeld
van de situatie
verkregen.
Search and
Rescue (SAR)-
helikopters staan
gereed om in
actie te komen
bij een dijkdoor-
braak.
17.00 -2300 uur: Het grootste gevaar
voor overstroming is geweken. Wel zijn
enkele dijken door het vele water
verzadigd en ernstig verzwakt. Defensie
neemt deels de taken van de brandweer
over en vijig militairen staan de
waterschappen de hele nacht bij met
het versterken van dijken. Het water
begint langzaam te zakken.
zatrabac z januari
Rond het middaguur wordt het gebied
veilig verklaard en gevacueerde
bewoners keren onder begeleiding van
de politie terug naar Woltersum en
omstreken. Militairen leggen een
nooddijk aan bij een waterzuiveringsin-
stallatie nabij Garmerwolde en blijven
daar standby staan voor de waterschap-
pen. Op de kazerne in Havelte staat nog
vijig man paraat voor noodgevallen.
zonbac a januari
Militairen helpen tot 12:00 uur mee bij
de araak van de om de waterzuive-
ringsinstallatie gelegde nooddijk.
Daarna is de militaire inzet niet meer
benodigd. Wel blijven ze tot maandag-
ochtend op 3 uur notice-to-move staan.
maanbac s januari
Een F-16 maakt nogmaals opnamen van
het Eemskanaal en Winschoterdiep.
Deze worden geanalyseerd naast de
opnamen van 6 januari. Daarna wordt
de noodtoestand opgeheven en
militaire bijstand beindigd.
|
tekst ttut woutra nrtcras e
untnsin vnu aiu-koostan
Vervolg van pagina 1.
Droge voeten voor Defensie
foto: SGT Joyce Stevens, AVDD
foto: ELNT Martijn Bronkhorst
Scan hiernaast voor een
videoclip over de
evacuatie en F-16 inzet
van wege hoog water.
e orrrusirkntuf un 1 1z ituutni zc1z
rn vrrcrr
Rustige jaarwisseling
voor marechaussee
brn naac Tijdens oudejaarsnacht zijn diverse marechaussee
collegas actief geweest om de politie te ondersteunen. Zij
verleenden ondersteuning in de provincie Zeeland, Culemborg
en Den Haag. De viering van Oud&Nieuw verliep voor de
collegas betrekkelijk rustig.
In de Schilderswijk van Den Haag zijn
bikers en spoers van district West
ingezet. De ondersteuning was vooral
bedoeld om autobranden te voorkomen.
Het was rustiger dan verwacht. Hoewel er
veel vuurwerk in de Haagse wijken
Schilderswijk, Transvaal, Bouwlust,
Escamp en Vrederust werd afgesproken,
was er geen sprake van geweldsinciden-
ten richting de spoers. De bikers
verrichen tijdens hun driedaagse inzet
ongeveer twintig aanhoudingen. Ze
werkten hierbij samen met bikers van de
politie Haaglanden. In Culemborg en Tiel
ondersteunden marechaussees van
Noord-Oost (1 sectie ME) en Schiphol (1
sectie ME, 1 aanhoudingseenheid) de
plaatselijke politie. Zij waren ingezet om
relletjes en opstootjes te voorkomen.
Buiten een korte actie in Waardenburg en
wegafzeing na een ongeval op de A-15
betrof het een rustige jaarwisseling.
Marechaussee collegas van district Zuid
hebben onder andere in Arnemuiden de
politie ondersteund met twee groepen
Flex ME. In deze regio zijn geen
noemenswaardige incidenten geweest.
Hollandse jaarwisseling in Afghanistan
xunbuz Militairen en politieagenten op missie in Afghanistan hebben Oud en Nieuw op typisch Nederlandse wijze gevierd. Met oliebollen en een nieuwjaarsduik
werd ver van familie en vrienden het oude jaar uit- en het nieuwe jaar ingeluid.
Bij de politietrainingsmissie in Kunduz
en bij het ondersteunende F-16-detache-
ment in Mazar-e-Sharif stond een
nieuwjaarsduik op het programma.
Anders dan in Nederland gebeurde dit in
een zelfgebouwd zwembadje. Als
beloning voor de koude duik kregen de
deelnemers erwtensoep.
Ook op oudejaarsavond was er tijd voor
ontspanning tijdens de missie. Een
oudejaarsdienst van de dominee, een
barbecue, versgebakken oliebollen en
een korte terugblik op de eerste
maanden van de missie sloten het jaar
af in Kunduz. Luchtmacht- en logistiek
personeel konden in Mazar-e-Sharif met
een gezamenlijk feest even afstand
nemen van het werk.
Het was de eerste jaarwisseling voor
Nederlanders tijdens de politietrainings-
missie in Kunduz die tot 2014 duurt.
Warme Jas voor marechaussees
scnirnot Wachtmeester-1 Bart Schuitemaker, eerste luitenant Arthur Deumer en wachtmees-
ter-2 Thijmen Visser hebben van de brigade Grensbewaking op Schiphol de Warme Jas Oorkonde
ontvangen.
De drie grensbewakers hielpen begin
dit jaar een Chinees jongetje, dat
tijdens het verblijf op de luchthaven
gewond was geraakt. De marechaus-
sees zorgden ervoor dat het jongetje
werd opgevangen en begeleid naar het
ziekenhuis voor medische zorg,
ondanks dat hij geen visum had.
vooasrrtc
De Warme Jas Oorkonde' is in het
leven geroepen door de luchthaven
Schiphol. Dit eerbetoon wordt een
paar keer per jaar uitgereikt aan een of
meer medewerkers op Schiphol die
een voorbeeld zijn in gastvrijheid.
Iedereen die op Schiphol werkzaam is,
komt hiervoor in aanmerking.
Van links naar rechts Deumer, Visser, Schuitemaker en Oomes, manager Security van de luchthaven
Schiphol, die de jas uitreikte.
orrrusirkntuf un 1 1z ituutni zc1z z
rn vrrcrr
brxaatirs
heten de gratis advertenties in de
Defensiekrant. De tekst mag niet
langer zijn dan veertig woorden en
kan alleen schrielijk of per e-mail
worden ingediend. De redactie is
niet verantwoordelijk voor de
inhoud, noch voor de gevolgen van
de plaatsing. Graag Dekaatje
vermelden. Dekaatjes kunnen
worden ingestuurd naar defensie-
krant@mindef.nl , ovv naam, adres,
woonplaats eventueel telefoonnum-
mer, onderdeel en registratienum-
mer. Let op: de Defensiekrant wordt
iedere week ook op internet
gepubliceerd.

Woningen
tr koor: Arnhem, Betuwestraat 5-7,
3-kmrappartement met balkon, berging en
eigen parkeerplaats in afgesloten
parkeerkerlder. In centrum, zo te
betrekken. Vr.pr. 229.000,- k.k. Zie www.
funda.nl of bel 026-4435555.
tr koor: Breda, Haagse Beemden,
eengezinswoning met voor- en achtertuin,
4 slpkmrs en vrij uitzicht. Ca 10 min
rijafstand van KMA. Vlb Gilze Rijen op 20
min , Trip van Zoutland-, Seeligkaz en Def.
Paraschool op 10 min. Inf. 06 4315 9322.
tr koor: Leeuwarden, Iepenstraat 12,
appartement. Ideaal als starterswoning en
per direct bewoonbaar. Vr.pr. 94.500,-
k.k. Zie www.funda.nl/47201395 Contact:
Scheenstra makelaars of rsturing@hotmail.
com
tr koor: Meppel, Kleine Oever 47,
3-kamerappartement in centrum. Afstand
Joh Post kazerne ca 10 km. Vr.pr.:
139.000,- k.k. Zie www.funda.nl

Recreatie
tr nuua: Curaao, Home Sweet Home
mini-resort. Penthouse & luxe apparte-
menten. Hooggelegen op A-locatie Jan
Thiel. Priv zwembad, korting voor
defensiepersoneel. Zie www.homesweet-
homecuracao.com

Renie
or vaicnc 29 juni wordt een renie
gehouden voor oud-leden van de Whiskey
Infanterie compagnie in de kantine van de
Van Braam Houckgeestkazerne Doorn.
Opgave voor 22 mei door overmaken van
15,00 op bankreknr 056.99.93.040 tnv
MINDEF FDC/Servicepunt Utrecht/
Kasbeheerder. Omschrijving DDF-nr.
10510060 renie WCOY ovv naam en regnr.
Info: b.timmermans@mindef.nl of H.
Bouman.05@mindef.nl
1 vscsnt + ondergelegen eenheden
houden een renie op zaterdag 7 juli van
15.00 20.00 uur in de Sporthal Stadswei-
den + Bar Sportief; Achterste wei 2
Harderwijk. Inbegrepen: 3 maal consumptie
en buet. Opgave voor 1 mei door
overmaken van 17,50 op gironr: 163967
tnv: Vrijenhoe Harderwijk ovv (email)
adres en periode werkzaam en eenheid.
Voor info/vragen: reunie41vbdbat@
hotmail.nl
aotH ez-s wordt begin november 2012
50 jaar. Meld je op: ibd1thun@xs4all.nl
voor een eventuele renie. Wij kijken uit
naar reacties van de diehards! Constant
Thunnissen en Jan Stikkelman.
Universitaire onderwijsstatus voor Faculteit Militaire Wetenschappen
Militair onderwijs heen nu de
erkenning die het verdient
earba Cadeuen en adelborsten die na september 2011 hun bul behalen, mogen zich voortaan
bachelor noemen. Dat is het gevolg van de accreditering van de Faculteit Militaire Wetenschappen
van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Na een lang traject hebben de opleidingen Krijgs-
wetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen en Technologie de status
wetenschappelijke bachelor gekregen. Prof. dr. Wouter van Rossum, decaan van de Faculteit
Militaire Wetenschappen, maakte zich hiervoor hard.
Prociat met de toekenning van de status.
Een belangrijk moment.
Het is in Nederland niet eenvoudig om
het militair onderwijs onder te brengen
in het formele hoger onderwijssysteem.
In het buitenland is dit vaak al wel het
geval. Jarenlang is in de politiek, maar
ook binnen de krijgsmacht, gediscus-
sieerd over de civiele erkenning van het
wetenschappelijk onderwijs aan
cadeen en adelborsten. Terwijl het
eigenlijk heel tegenstrijdig is; de
militaire technische wetenschappen,
zoals onderwezen aan de KMA in de
negentiende eeuw, waren feitelijk de
voorlopers van het vak civiele techniek
en van de technische universiteiten.
De toekenning van deze status hee bijna
tien jaar geduurd. Waarom?
Het is een lang traject waarbij
verschillende instanties een positief
advies moeten geven. In 2002 diende
Mat Herben in de Tweede Kamer een
motie in voor de invoering van een
bachelor-masterstructuur bij ociers-
opleidingen van Defensie. Vanaf de
oprichting van de NLDA in 2005 (waarin
onder meer KIM en KMA opgingen) is
begonnen met opleidingen die
gevisiteerd werden. Dat betekent dat
een onaankelijke commissie de
opleidingen toetst aan de eisen van
wetenschappelijk onderwijs. Daarnaast
moest het bestuur van de opleiding in
een onaankelijke stichting worden
ondergebracht. Hierbij zijn onder meer
de Rekenkamer, het parlement en de
landsadvocaat betrokken; een traject dat
veel tijd kose. Na instemming van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap volgde de aanvraag van
ocile erkenning bij de Nederlands-
Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).
Per 23 december 2011 zijn de drie
opleidingen geaccrediteerd. Met
terugwerkende kracht, vanaf 1
september 2011, is de stichting
Wetenschappelijk Onderwijs en
Onderzoek NLDA de aangewezen
rechtspersoon voor hoger onderwijs.
Waaromis de toekenning van deze status
voor Defensie belangrijk?
Het is het civiele bewijs van de hoge
kwaliteit van het wetenschappelijk deel
van de opleiding die aspirant-ocieren
volgen. Van ocieren wordt verwacht
dat ze onder complexe operationele
omstandigheden doeltreende
beslissingen nemen. En daarnaast
leiding geven en samenwerken met
uiteenlopende groepen. Dat vereist een
academisch werk- en denkniveau. Het
militair wetenschappelijk onderwijs
hee nu de erkenning die bij de
opleiding hoort. Het gee aan dat de
kwaliteit van het onderwijs aan onze
ocieren goed is en van wetenschappe-
lijk niveau. Dat is ook belangrijk in
relatie tot krijgsmachten van partner-
landen waar de opleidingen al wel zon
status hebben.
Wat is het voordeel voor de kersverse ocier
zelf ?
Die hee voortaan een civiel erkend
diploma op zak waarmee hij drempel-
loos kan doorstromen naar een
masteropleiding op een universiteit. Bij
zon overstap was eerder vaak het
volgen van een soort tussenprogram-
ma nodig. Door de nieuwe status is dat
niet meer het geval. Ook voor ocieren
die hun loopbaan buiten Defensie
voortzeen, biedt dat voordeel.
De status geldt vanaf 1 september 2011. Wat
gebeurt er met de ocieren die hun bul voor
die tijd hebben ontvangen?
Degenen die de positief gevisiteerde
opleidingen (vanaf 2005 of 2006)
hebben gevolgd en afgerond voor
september 2011 mogen zich geen
bachelor noemen. Wel krijgen ze een
brief waarin vermeld staat dat hun
opleiding positief gevisiteerd is. Ze
worden gemachtigd om drempelloos
door te stromen naar aangewezen
masteropleidingen op een universiteit.
Het alsnog uitreiken van een bul is
simpelweg niet toegestaan.
Waaromis niet gelijk ingezet voor een
masterstatus voor de opleidingen?
Ocieren worden in eerste instantie
opgeleid om operationeel ingezet te
worden. Na of tijdens de opleiding op
de KMA of het KIM volgen ze de
Vaktechnische Opleiding (VTO). Daarin
specialiseren ze zich verder in een
bepaalde richting, bijvoorbeeld
infanterie of logistiek. Een bachelorop-
leiding is daarom een goede basis. Met
een masteropleiding zouden de
opleidingen voor elke ocier te lang
duren en dus ten koste gaan van de
inzet.
Zijn er helemaal geen plannen voor een
masteropleiding?
Een masteropleiding met een
krijgswetenschappelijk hart blij een
toekomstwens. Dat plan staat met de
huidige bezuinigingen op een lager
pitje. Mocht het er van komen dan moet
de masteropleiding aansluiten op het
carrirepatroon van de ocier. Deze
opleiding zou op afstand te volgen
moeten zijn en te combineren met een
huidige functie om de inzetbaarheid
niet te belasten.
Wat gebeurt er tot die tijd?
Van achterover leunen is in elk geval
geen sprake. Iedere zes jaar worden de
opleidingen opnieuw geaccrediteerd.
Het hoge niveau moet dus hoog blijven.
Daar blijven we aan werken.
|
tekst knr coaur cntrsout
Lichtgewicht helm wint innovatie competitie
brn naac De Nederlandse militair krijgt mogelijk in de toekomst de beste en lichtste gevechts-
helm ter wereld. Met het ontwerp van de lichtgewichthelm won het bedrijf Protension Composites
onlangs de derde editie van de Defensie Innovatie Competitie.
De nieuwe helm weegt bijna de helft
van de huidige, namelijk achthonderd
gram in plaats van veertienhonderd.
Door het vernieuwende productiepro-
ces krijgt elke individuele vezel een
optimale plek en orintatie in de
helmschaal, waardoor het betere
ballistische eigenschappen heeft dan
de huidige helm. De firma gebruikt
het prijzengeld van 200.000 euro de
komende anderhalf jaar voor verdere
ontwikkeling en industrile toepas-
sing. Daarmee wordt de helm volledig
ontwikkeld en gemaakt in Nederland.
nucrar crrru
De vier andere finalisten brachten
ook interessante ideen aan binnen
het competitie jaarthema Defensie
Light. Zo zouden beschermende
lichtgewicht constructiedelen van
voertuigen, zoals wielkasten, het
overbodig maken om extra (zware)
beschermende delen op voertuigen
aan te brengen. Een ander innovatief
ontwerp was de eenvoudig aan te
brengen, maar vooral veel lichtere,
beplating om transporthelikopters te
beschermen tegen beschietingen.
Ook passeerde een nieuwe oprolbare
en lichtgewicht vloer met verwar-
ming, voor gebruik in shelters
wanneer daar geen of geen geschikte
ondervloer is en een geavanceerde
pakezel-robot om zware bagage te
transporteren.
coHrrttr
De Defensie Innovatie Competitie is
enerzijds bedoeld om het midden- en
kleinbedrijf een ingang te bieden bij
Defensie, anderzijds om innovaties en
vernieuwende technologie, die van
nut zijn voor Defensie, te genereren
en stimuleren. Het winnen van de
Defensie Innovatie Competitie
betekent niet automatisch dat
Defensie deze helm ook gaat aan-
schaffen.
a orrrusirkntuf un 1 1z ituutni zc1z
COLOFON De Defensiekrant is een wekelijkse uitgave van de Directie Communicatie van het Ministerie van Defensie, bestemd voor het gehele Defensiepersoneel OPLAGE 41.000 HOOFDREDACTEUR luitenant-kolonel Patrick Bolder EINDREDACTEUR June Smit (070 -
339 78 05) BEZOEKADRES Binckhorsthof, Binckhorstlaan 135, 2516 BA Den Haag POSTADRES Postbus 20703, 2500 ES Den Haag, MPC 58L E-MAIL defensiekrant@mindef.nl DEFENSIESITE www.defensie.nl REDACTIESECRETARIAAT EN ADMINISTRATIE Marianne Beck-
Bergshoe TELEFOON (070) - 318 83 26, via het militaire net: 501, tst. 88326. ABONNEMENTEN Per jaar 13,61. Voor het buitenland 15,88. Particuliere abonnees kunnen zich opgeven bij: Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest, telefoon 0900 - 226 52 63 of
via www.aboland.nl. In het geval van een dienstabonnement, opgave schrielijk bij administratie Defensiekrant. ADRESWIJZIGING Het verdient aanbeveling adreswijzigingen vroegtijdig en uitsluitend schrielijk op te geven; het duurt enkele weken voor het nieuwe
adres in het verzendbestand is opgenomen. LAYOUT vijeerblauw.nl, Rijswijk DRUK TDS, Schiedam. De inhoud van de artikelen in de Defensiekrant hoe niet noodzakelijkerwijs de mening van de minister van Defensie of de krijgsmachtleiding weer te geven. Ingezon-
den brieven dienen betrekking te hebben op eerder in de Defensiekrant geplaatste artikelen. ZIj geven uitsluitend de mening van de inzender weer en kunnen door de redactie worden bekort. Overname van artikelen of delen daarvan is alleen toegestaan met toestem-
ming van de redactie. Aan rechtspositionele informatie kan geen recht worden ontleend. Deze informatie wordt in algemene bewoordingen en met terzijde lating van details weergegeven. Voor volledige informatie wordt verwezen naar de ocile stukken.
Monument
voor Drentse
veteranen
assrn De Drentse veteranen
die zijn gesneuveld tijdens de
Tweede Wereldoorlog en alle
missies daarna kunnen worden
herdacht bij een monument.
Zaterdag (14 januari) is de
onthulling van het gedenkte-
ken.
Het monument komt op een looppad
tussen het Provinciehuis en de Bonte
Wever in Assen. Tijdens de vierde
Drentse Veteranendag, op de tweede
zaterdag in april, is de eerste herden-
kingsceremonie bij het nieuwe
monument. Vorig jaar waren meer dan
zevenhonderd veteranen en genodigden
bij de herdenking aanwezig.
Piraten in zicht
brn nrtbra Jacht op Piraten is de titel van de nieuwe
expositie bij het Marinemuseum in Den Helder.
De tentoonstelling laat zien wat de
achtergronden van hedendaagse piraterij
zijn en neemt de bezoeker mee in de
belevingswereld van piraten, slachtoers
en bestrijders.
De Koninklijke Marine levert sinds 2008
een belangrijke bijdrage aan internatio-
nale piraterijbestrijding voor de kust van
Somali. Sinds maart worden militaire
beveiligingsteams van het Korps Mariniers
ingezet aan boord van zeer kwetsbare
schepen. Op de expositie zijn onder meer
in beslag genomen goederen, zoals skis,
verroeste enterhaken en ladders te zien.
Het Marinemuseum is te vinden aan de
Hoofdgracht in Den Helder. Het museum
is dinsdag tot en met vrijdag geopend van
10:00 tot 17:00 uur en op zaterdag en
zondag van 12:00 tot 17:00 uur.
Meer informatie staat op www.marinemu-
seum.nl
srrvicr
Lichtshow Hoofdwacht Maastricht
maastaicnt Een lichtshow over de militaire geschiedenis van Maastricht, die in december op de
voorgevel van de Hoofdwacht aan het Vrijthof is geprojecteerd, is online te zien.
De hoofdwacht vormde ooit het
zenuwcentrum van het garnizoen, dat in
zijn hoogtijdagen elfduizend militairen
telde. Ook had het de sleutels van de
stadspoorten en andere vestingwerken
in bewaring. Na een kleine drie eeuwen
van onafgebroken gebruik, droeg het
ministerie van Defensie in 2007 de
militaire Hoofdwacht over aan de
gemeente Maastricht.
De lichtshow is te zien via www.
youtube.com/watch?v=eI68Q_u60CM
of door het inscannen van de QR-code
met een smartphone.
Zeventigste herdenking
Slag in de Javazee
brn naac De gevechtshandelingen op zee ter verdediging van
het voormalig Nederlands Indi, worden op 27 februari in de
Kloosterkerk in Den Haag herdacht. Het is dan precies zeventig
jaar geleden dat de Slag in de Javazee plaatsvond.
Nabestaanden van oud-militairen van
de Koninklijke Marine die aan deze
strijd hebben deelgenomen en overige
belangstellenden die deze plechtigheid
willen bijwonen kunnen zich voor 8
februari 2012 aanmelden bij het Karel
Doorman Fonds. Dit kan door een
e-mail te sturen naar am.sipkema.02@
mindef.nl of een brief aan Secretariaat
van het Karel Doorman Fonds, Postbus
90701, MPC 58 A, 2509 LS Den Haag. Bij
de opgave graag naam en adresgegevens
vermelden, evenals nabestaande van,
plaatsing in 1941-1942 en of er een
partner/begeleider meekomt.
Indien het aantal aanmeldingen groter
is dan het aantal beschikbare plaatsen
krijgen directe nabestaanden van de
militairen die aan deze strijd deelnamen
de voorkeur bij toewijzing van plaatsen.
De door de Commandant Zeestrijd-
krachten en het Karel Doorman Fonds
georganiseerde plechtigheid vindt
plaats van 11.00 tot 12.30 uur. De
marinierskapel van de Koninklijke
Marine verleent muzikale ondersteu-
ning.
Toegang tot de Kloosterkerk is alleen
mogelijk met toegangskaarten. Deze
toegangskaarten worden 15 februari
2012 verzonden.
promoveerde onlangs aan de
universiteit van Leuven op haar
proefschrin Soldiers wielding
Swords and Ploughshares; the
signicance of military role
identity. Hierin gaat zij in op de
rollen van warrior en peacekee-
per, die militairen tijdens een
uitzending gelijktijdig of kort na
elkaar moeten kunnen uitvoe-
ren. Zij beschrijn hoe militairen
dat doen, maar laat ook zien
dat zij zogenoemde rolspan-
ning kunnen ervaren. Ge-
vechtssoldaten ervaren stress
wanneer de taken die zij
moeten uitvoeren minder
warrior-like zijn dan verwacht.
Gevolg kan een negatieve
invloed op moreel zijn, arbeids-
satisfactie en verbondenheid
met de organisatie.
1

Militairen die de vijand bestrijden,
gelijktijdig de bevolking helpen en
wederopbouwwerk uitvoeren. Deze
verdeling lijkt verdacht veel op het
three block war concept, waarmee de
landmacht ervaring opdeed in
Afghanistan. Is uw conclusie dat
militairen tijdens missies meerdere
rollen moeten aankunnen in dat
opzicht geen open deur? Het three
block war concept van de Amerikaanse
generaal der mariniers Krulak gee heel
duidelijk aan waaraan militairen
worden blootgesteld tijdens huidige
missies. Dat roept vervolgens vragen op
in de zin van hoe doen militairen dat
dan? Kunnen ze dat? En wat is het
gevolg van het uitvoeren zulke
verschillende, ogenschijnlijk tegenstrij-
dige, dingen? Deze vragen zijn de
aanleiding geweest voor mijn onder-
zoek.
2

Wat is zo baanbrekend aan uw
studie? Tot nu toe werd er vaak van
uitgegaan dat militairen zich hoofdza-
kelijk met de warriorrol identiceren. Uit
mijn onderzoek blijkt dat militairen
zich zowel met de rol van warrior als van
peacekeeper identiceren. Daardoor kan
een gevechtssoldaat net zo goed
wederopbouwwerk doen als de PRTer
en kan de PRTer zo nodig geweld
gebruiken, want ten sloe is hij ook
warrior.De mate waarin militairen zich
met de beide rollen identiceren,
verschilt en is onder meer aankelijk
van opleiding en training. Dit is voor
Defensie van belang, omdat het de
mogelijkheid biedt voorbereiding en
uitvoering van missies optimaal op
elkaar af te stemmen. De bij het
onderzoek ontwikkelde vragenlijst kan
worden gebruikt om de uitkomst van
een opleiding te evalueren. Voor
commandanten in het uitzendgebied is
deze lijst nuig om de mindset van hun
eenheid te peilen.
Kolonel dr. Wendy Broesder (KMar)
3

Wanneer gevechtssoldaten
werkzaamheden moeten verrichten
die minder spanning opleveren dan
verwacht, treedt rolspanning op. Hoe
erg is die en wat is er tegen te doen?
Dit benvloedt onder meer het moreel
negatief. Uiteindelijk kan ook de
inzetbaarheid van de eenheid in het
geding komen. Het is dus van cruciaal
belang om niet alleen opleiding en
training af te stemmen op de realiteit,
maar om ook tijdens een uitzending het
evenwicht te bewaren tussen verwach-
tingen en werkelijkheid. Het is voor het
eerst dat deze rolspanning als zodanig is
gedenticeerd en daardoor kan worden
bestreden, wat ook van belang lijkt om
mogelijke latere problemen te
voorkomen.
4

Nu is het nog zo dat militairen
primair worden opgeleid voor
gevechtstaken en in tweede instantie
voor vredesoperaties. Zou het
optreden van rolspanning op termijn
kunnen leiden tot een heel andere
opzet van de militaire vorming? Uit
mijn onderzoek blijkt geen eenzijdige
orintatie, integendeel zelfs. Aan het
einde van de initile opleiding scoren
militairen in ongeveer gelijke mate op
beide rollen. Nogal voorspelbaar scoren
gevechtseenheden kort voor uitzending
hoger op de warriorrol. Ik verwacht niet
dat het opleidingssysteem drastisch
gewijzigd moet worden, verjning is
mogelijk.
5

Buitenlandse legers die eveneens
aan robuustere vredesoperaties
deelnemen, hebben ook ervaring met
militairen die kort na elkaar uiteenlo-
pende taken moeten verrichten. Hee
u die ervaringen bij uw onderzoek
betrokken? Voor zover ik weet, is er
tot op heden geen onderzoek gedaan
dat vergelijkbaar is met mijn studie. Van
sommige landen is wel bekend dat ze
ofwel voornamelijk warrior - ofwel
voornamelijk peacekeeper - georinteerd
zijn. Voorbeelden hiervan zijn respectie-
velijk de Verenigde Staten en de
Scandinavische landen. Ik werk
momenteel aan een deelstudie over hoe
verschillende nationaliteiten beide
rollen waarderen.
Viir vaacrn aan..