UVODNO O DRU TVU

1)

Kako je prikazan razvoj ljudskoga dru tva i koji je kriterij klasifikacije?

Razvoj ljudskoga dru tva prikazan je : metafizi ki, teolo ki i pozitivni stadij. Visinu stupnja razvoja odre ivala je priroda odnosa me u ljudima, vrsta oru a koje je kori teno, organizacija ivota koja je vrijedila. Tako se tijekom 18. I 19.st. u europskoj znanosti nastojalo osvijetliti predcivilizacijsko vrijeme. Istra uju i Tre i svijet Afrike i Azije oblikovana je osnovna podjela ljudskih dru tvaa kakva su postojala od najranijih oblika do tada. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Tako slijede : Lova ka i sakuplja ka dru tva Jednostavna povrtlarska dru tva Napredna povrtlarska dru tva Jednostavna agrarna dru tva Napredna agrarna dru tva Ribolovna dru tva Pomorska dru tva Jednostavna pastirska dru tva Napredna pastirska dru tva Industrijska dru tva

2)

Koja su osnovna obilje ja zajednice?

Zajednica obvezuje na po tivanje normi, izvor kojih je u religji, tradiciji, naciji. Zajednica je posebna ili teritorijalna jedinica dru tvene organizacije u kojoj ljudi razvijaju zajedni ki indentitet i osje aj pripadanja. Zajednicu tako er obilje avaju individualni interesi pojedinca, osiguranje primjerenih uvjeta za ivot (hrana, teritorij, obrazovanje, zdravstvena za tita, socijalna sigurnost). Zajednice razlikujemo po krvi (srodstvo), prema mjestu obitavanja (susjedstvo), po blizini duha (prijateljstvo) i po solidarnosti.

3)

Kako je mogu e odrediti dru tvo?

Dru tvo ini prili no velik broj ljudi koji ive na odre enom teritoriju, relativno su neovisni o ljudima izvan svog teritorija, te sudjeluju u zajedni koj kulturi.

4)

to je odre uju e za zajednicu, a to za dru tvo kod F. Tonniesa?

Zajednica je odre ena blizinom po krvi (srodstvo), mjestu ivljenja (susjedstvo), blizini duha (prijateljstvo) i solidarno u u odnosima. Dru tvo je jedan agregat kojega ini mno tvo pojedinaca koji se, potaknuti osobnim interesima, nalaze u brojnim me usobnim odnosima i dodirima, a ipak ostaju neovisni i odvojeni.

5)

to je odre uju e za zajednicu, a to za dru tvo kod M. Webera?

Zajednica predstavlja takav tip dru tvenih odnosa u kojemu se dru tveno djelovanje zasniva na osje aju (afektivnom ili tradicionalnom) pojedinca da pripada zajedno s drugima istoj cjelini. Dru tvo je odre eno kao odnosi koji se u dru tvenom djelovanju potvr uju kroz racionalnu motivaciju (vrijednosna ili ciljna racionalnost) i racionalni sporazum na koji pristaju oba partnera.

6)

to obilje ava naciju, a to dr avu prema J. Maritainu?

Nacija ± ljudska zajednica utemeljena na injenici ro enja i podrijetla, ali sa svim udorednim suzna enjima tih naziva: ro enje za razumjski ivot i za civilizacijske djelatnosti; podrijetlo svojstveno obiteljskim predajama, dru tvenom i pravnom odgoju, kulturnom naslje u, zajedni kim shva anjima i obi ajima, povijesnim sje anjima, patnjama, zahjtevima, nadama, predrasudama, zajedni kim ozloje enostima. Etni ka se zajednica op enito mo e definirati kao zajednica tipi nih osje ajnim oblika, ukorijenjena u fizi ko tlo s obzirom na grupu i u udoredno tlo s obzirom na povijest. Dr ava ± onaj dio politi kog tijela kojemu je posebna svrha podr avanje zakona, promicanje zajedni kog probitka i javnosg reda te upravljanje javnim poslovima. Dr ava je dio specijaliziran radi cjeline.

7)

to je kultura prema R. Lintonu?

Kultura jednog dru tva jest na in ivota njegovih pripadnika; zbirka ideja i navika koje oni u e, dijele i prenose iz pokoljenja u pokoljenje.

8)

Koje tipove kulture mo emo razlikovati?

Visoka kultura ( naj e e mi ljena kao kultura duhovne elite, npr. opera, klasi na glazba i sl.); pu ka kultura ( kultura obi nog svijeta, autenti na kultura obi noga naroda, pripada predindustrijskom vremenu); masovna kultura (proizvod je industrijskoga dru tva i masovnih medija koju tro i, konzumira puk); popularna kultura (odnosi se na svaki kulturni proizvod koji ima podr ku u velikom broju ljudi. To mogu biti filmovi, glazba i sli no); supkultura (odnosi se na navike i stil ivota odre enih skupina u dru tvu).

9)

to zna e Äkulturne razlike³, Äetnocentrizam i ksenofobija³, Äuniverzalnosti u kulturi³?

Kulturne razlike ± obilje avaju civilizacijski razvoj. Dru tva Zapada razlikuju se, npr. prema normama kulture od dru tva Dalekog istoka. Tako er unutar istekulture mogu postojati manje supkulturne zajednice (npr. razli ite religijske zajednice). Etnocentrizam ± rije je o odnosu prema vlastitoj kulturi kada se njeni pripadnici odnose prema drugim kulturama kao bliskim (prijateljskim ) ili stranim (neprijateljskim) s obzirom na odre ena obilje ja (vjeru, jezik, tradiciju povijesno naslje e..) Ksenofobija- mo e biti rezultat etnocentrizma. Univerzalnost u kulturi ± To je ono to je zajedni ko (univerzalno) svakoj kulturi. Npr. forme obiteljskog sustava, incestuoznih zabrana, raka, religijskih obreda, ljudskih prava i sl.

10)

to ozna ava identitet pojedinca i koje razine identiteta valja razlikovati?

Identitet se odnosi na razumijevanje koje ljudi imaju o tome tko su i to im je va no. On ima dvije razine : 1. Dru tveni identitet ± ine obilje ja po kojima je pojedinac smje ten u odre enu dru tvenu skupinu (student, pravnik, katolik, majka, besku nik«) i 2. Osobni identitet ± koji nas odvaja od okoline, ti e se na em samorazvoja i svijesti tko smo, otkuda dolazimo i kamo idemo.

11) Koje su glavne agencije socijalizacije za Durkheima, a koje za Giddensa? Za Durkheima su to : obitelji, kole i crkve.

. 12) Kako socijalizaciju razlikuju Berger i Luckmann? Oni socijalizaciju vide kao Äpounutrivanje zbilje³. Etika. poduze e. otuda je ona prakti ka filozofija. klju ne agencije socijalizacije : obitelj. razna udru enja. kole. Mo emo re i da je to nauka.filozofska disciplina iji je predmet izu avanja udore e. profesija i sl. masovni mediji. u odre enom vremenu. Pri tome oni socijalizaciju dijele na primarnu (rano djetinjstvo u obitelji) i sekundarnu koja predstavlja svaki novi proces kojim pojedinac ulazi u nove sektore objektivne zbilje dru tva u kojemu ivi (dakle.Giddens ± Durkheimovim socijalizacijskim institucijama dodaje tzv. vrste i dru tva . odnosno znanost koja prou ava moral. posao. a katkad i gubitak odgovornosti u kompartimentizaciji i birokratizaciji organizacija i poduze a Sve izrazitiji vanjski i anonimni karakter dru tvene stvarnosti u odnosu na pojedinca Prekomjeran razvoj egocentri nog na ela na tetu altruisti nog na ela Raspadanje veze izme u pojedinca. obi ajnost (moralnost) i na in ivota u zajednici. To je neizbje an proces za svakog pojedinca koji ga prati cijeloga ivota.. a to etika? Moral ± na in ivota prema odre enim udorednim i obi ejnim pravilima u odre enoj zajednici. crkva. ima ih vi e: kola.) 13) to je moral. na odre enom prostoru. odnosno skup nepisanih i op eprihva enih pravila u dru tvu. Morinu? Sve sna nije propadanje dru tvenog tkiva na raznim podru jima ivota Slabljenje dru tvenog imperativa i kolektivnog Zakona o ljudskom umu Propadanje tradicionalne solidarnosti Parcelizacija. 14) - to je izazvalo krizu eti kih temelja dana njice prema E. Tako er su tu posredne socijaliziraju e agencije : ivotna sredina. grupe vr njaka.

i to tako da to isto radimo pravilno odnosno u skladu s prirodom bitka. okoli i dru tvo. 18) to nam govori Äpravilo trija e³? Govori nam da e se prvi oporavit bez pomo i. 16) Koja su tri principa me unarodne poslovne etike? Princip integracije ± etika mora biti sastavni dio planiranih ciljeva Princip implementacije. i to s ciljem pribavljanja koristi i za druge. Odnosi se na one vrste poslova koje obavljamo za druge. Zbog toga se ka e da suvremena korporacija po iva na tri klju na stupa : ekonomija. medijskoj svepristunosti i precijenjenosti novca³.Demoralizacija koja Äkulumnira u anonimnosti masovnog dru tva.ne ostajenje samo na teorijskoj razini ideje ve primjena eti kih principa u rad kompanije Princip internacionalizacije ± eti ki principi su uklju eni u me unarodno partnerstvo 17) Na to se odnosi korporacijska dru tvena odgovornost. POJAVA I RAZVOJ SOCIOLOGIJE . 15) to su poslovna i poduzetni ka etika? Poslovna etika ± mo e ju se odrediti kao pravedno ili prirodno poslovanje. dakle samo drugima ima smisla pomagati. na koja tri stupa po iva? Korporacijska dru tvena odgovornost. za koje orijentacija na ekonomskoracinalne motive nije doovljna. Ovdje je mi ljeno da etika uvijek uzima u obzir posljedice nekog djelovanja. uz ekonomsku uspje nost jednako bitnim dr i odgovornost za okoli kao i za ljudske resurse. Poduzetni ka etika ± u normativnom smislu postaje naukom o pravilnom djelovanju i odlu ivanju poduzetnika u egzistencijalnim pitanjima. te izravne ili neizravne koristi za nas same (odnosnomati nu organizaciju) . tre i e svakako propasti. uvijek sagledava me uovisnost i uva ava dru tvene isprepletenosti i okolnosti.

Poseban problem klasi na socijalne analize je u irini obilje ja dru tvenog realiteta koja se istra uju. Ogra ivanje je u osnovi promijenilo na in na koji su ljudi gledali jedni na druge i na zemlju.? Uz financijsku pomo nove i bogate gra anske klase trgovaca i bankara.1) to je sociologija? Sociologiju mo emo odrediti kao znanost o dru tvu koja se bavi razvitkom dru tva prou avaju i dru tvene procese. Susjedi su postali poslodavci ili poduzetnici.? Politi ke revolucije. 4) Kako je opisana Engleska na prijelazu iz 18. . kojih su imaginativno svjesni te ih istra uju kroz tri vrste pitanja: 1) kakva je struktura nekog dru tva u cjelini? Koje su njegove bitne komponente i kakav je njihov me usobni odnos? Po emu se to dru tvo razlikuje od drugih dru tava? 2) kakav je polo aj toga dru tva u povijesti? Koji principi utje u na njegovu promjenu? Koje mjesto zauzima i ukojemu zna enju glede razvoja ovje anstva u cjelini? 3) koji tip mu karca i ene prevladava u tom dru tvu i tom razdoblju? Koji e tip prevladavati u budu nosti? Na koji se na in ti tipovi izdvajaju i oblikuju. kako reagiraju na doga aje. Uzajamnost je zamijenjena nadnicom. Millsa u prou avanju dru tvenih pojava? Sociolo ka nas imaginacija osposobljava da shvatimo povijest i ne iju biografiju u me uodnosima unutar dru tva. rast znanosti. Zemlja je bila svedena na koli insko stanje i mjerila se po vrijednosti koju ima u razmjeni. Ogra ivanje je u europsku civilizaciju uvelo novi pojam me usobnih odnosa koji je promijenio osnovu gospodarske sigurnosti i gledanja na dru tveni ivot. 2) Koje zna enje ima sociolo ka imaginacija kod W. ravnodu no ili osjetljivo? 3) Koje su dru tvene snage obilje ile novu stvarnost Europe s po etka 19. u 19. Onaj tko prepozna va nost toga zadatka mo e se nazvati klasi nim socijalnim analiti arom.st. struktura i odnose kao socijalne injenice. zemljoposjednici su po eli kupovati jo vi e zemlje i pretvarati je u pa njake za ovce. industrijska revolucija i rast kapitalizma. Zemlja vi e nije bila ne to emu su ljudi pripadali nego roba koju su posjedovali. osloba aju i potiskuju. religijska promjena.st. Isto se dogodilo s ljuima. rast ideje socijalizma. urbanizacija.

Rousseau se zala e za izbornu aristokraciju. Comtea? Teolo ki (fiktivni ili fantasti ni) ± u kojemu ovjek sve oko sebe tuma i voljom bo anske mo i i djelovanja. ne samo u tehni kom smislu ve i u socijalnom. 7) Kako djeluje slobodno tr i te po A. unaprje uje proizvodnju i slobodno tr i te kao nevidljiva ruka pravi ne raspodjele bogatstva. Smitha? Podjela rada zna i napredak proizvodnje i pristupa nost proizvoda svima. fiziologija je. Podjela rada koja olak ava rad radniku. nositelji su progresa.5) Kako Hobbes prikazuje odnose me u ljudima u prirodnom stanju? Ärat protiv sviju³ 6) to za Rousseaua zna i dru tveni ugovor? Rousseau govori u Dru tvenom ugovoru da sloboda ozna ava ovjekovo prirodno stanje te da je suvremeno dru tvo potpuna negacija ovjekova prirodnog stanja. 10) Koje stadije razvoja ljudskoga dru tva nalazimo kod A. gdje su individualni ivoti samo to ki i. dakle. Teorija nevidljive ruke smatra da kad svaki sudionik slijedi svoj vlastitit interes. tr i ni sustav ipak radi na dobrobit svih kao da je cjeokupni proces usmjeravala dobrohotna nevidljiva ruka. Ovdje dominira mitolo ka svijest. isti u i da se ovjek ra a slobodan a posvuda je u okovima. nauka ne samo o industrijskom ivotu. tj. odnosno gra ani. njeni su dijelovi narod. 9) to prou ava socijalna fiziologija Saint-Simona? Prou ava globalno dru tvo i ovjeka kao generi ko bi e. Smithu? Sa Smithom u ekonomsku teoriju ulazi Änevidljiva ruka³ kojom on pokazuje paradoks ekonomije slobodnoga tr i ta. a ne ograni iti. demokraciju. tedi vrijeme i sirovinu. 8) U emu je va nost podjele rada za A. Ugovorom kroz op u volju trebaju se ova prirodna prava za tititi. . Konkretno. ve ipak o op em ivotu. Dr ava predstavlja op u volju.

Metafizi ki stadij ± potiskuje teolo ke fikcije misaonim kontrukcijama, pojovima i idejama, filozofskim promi ljanjem koje je korak prema tre em stadiju. Pozitivni stadij ± po iva na znanstvenom iskustvu istra ivanja, na kriti kom duhu i objedinjavanju svih znanosti.

11) U emu E. Durkheim vidi pokreta ku snagu razvoja dru tva? Glavni je pokreta razvitka dru tva podjela rada koja je nositelj razvoja solidarnosti.

12) Kojim dru tvima pripadaju mehani ka i organska solidarnost kod E. Durkheima? Mehani ka solidarsnost : predindustrijska dru tva, zajednica ispred pojedinca, solidarnost iz sli nosti, nema dru tvene podjele rada, dominia represivno pravo (represum= potiskivati, suzbijati) Organska solidarnost : dru tva s razvijenom podjelom rada, razvijena i diferencirana dru tva, dominiraju parcijalni interesi pojedinaca, dominira restitutivno pravo ( restituio ad integrum=povratak u prija nje stanje)

13) Kako K. Marx shva a kapitalizam? S jedne strane kapitalizam gleda kao naprednu ekonomsku formaciju koja razara dotrajale stale ke odnose feudalizma i revolucionira proizvodne snage; s druge strane, kapitalizam osu uje kao eksploatatorski, poni avaju i za razni ku klasu, kao dru tvo potpune alijenacije. (alijenacija = osje aj nelagode, bespomo nosti i izolacije uvjetovan dru tvenim odnosima; otu enje (od dru tva i/ili od svojega bi a)

14) Koje zna enje ima Äkulturalizam³ u sociologiji M. Webera? Uz njegovu sociologiju stavlja se oznaka kulturalizam u sociologiji, to zna i da je zada a sociologije otkrivati zna enja pona anja i djelovanja pojedinaca u dru tvu, tj. svakim ljudskim djelovanjem upravljaju zna enja.

15)

to je birokracija, koja su joj obilje ja i koju joj ulogu dodjeljuje M. Weber?

Birokracija je, prema Weberu, socijalna pojava vezana za slu bu, ne zaosobu, za funkcije, ne za ljude. Birokraciju smatra nu nim i najsavr enijim tipom organizacije razvijenoga kapitalizma, jer odgovara racionalizmu, tehnologiji, predvi anju i svemu to karakterizira privredni sustav kapitalizma. Weber je zagovarao birokratki tip organizacije koji po iva na racionalnozakonskom autoritetu, koji se temelji na prihva anju niza bezli nih pravila. Racionalnozakonski autoritet ki ma je biokratke organizacije koja se, putem njega, pojavljuje kao hijerarhijska organizacija, racionalno ami ljena da kontrolira rad mnogih pojedinaca u rje avanju opse nih administrativnih zada a i organizacijskih ciljeva.

16) U kakvom su odnosu protestantska etika i duh kapitalizma prema M. Weberu?

17) Kakav je pristup prou avanju dru tva H. Spencera? On u sociologiju uvodi biologizam, koji se esto ozna ava i kao evolucionizam, jer je rije o primijeni teorije op e evolucije na podru je prou avanja dru tvenih odnosa. Evoluciju dru tva Spencer prikazuje kao put od jednostavnih oblika dru tvenosti k slo enim, od homogenog k heterogenom dru tvu. To se doga a kroz 1. Diferencijaciju na planu dru tvene mo i, 2. Diferencijaciju u funkcijama, 3. Diferencijaciju kroz podjelu rada i 4. Diferencijaciju u razvoju kolektivne svijeti- religije. Dakle, evoluciju mo emo pratiti od primitivnih plemena, gdje je diferencijacija mala, gotovo nepostoje a, do heterogenih, diferenciranih suvremenih dru tava.

18)

to je dru tvo za T. Parsonsa?

Dru tvo, kao cosijalni sustav predstavlja relativno samodovoljan kolektivitet iji su lanovi u stanju zadovoljiti sve svoje individualne i kolektivne potrebe i ivjeti u potpunosti unutar njegovog okvira.

19) Koja etiri podsustava ine dru tvo kao sustav prema Parsonsu? Privreda ± podsustav koji za dru tvo izvodi funckiju prilagodbe okolini kroz rad, proizvodnju i raspodjelu. Takvom aktivno u privreda adaptira okolinu potrebama dru tva i poma e mu da se adaptira vanjskim stvarnostima. Politika ± izvodi funkciju postizanja cilja stvaraju i socijetalne ciljeve i mobiliziraju i aktere i resurse prema eljenim ciljevima. Sustav obrazovanja ± brine se o funkciji latencije (motivira pojedince) prenose i kulturu (norme i vrijednosti) akterima i osiguravaju i njihovu internacionalizaciju.

Socijetalna zajednica ± izvodi integracijsku funkciju (kroz zakon) koja koordinira razli ite komponente dru tva.

20) Koja su etiri funkcionalna imperativa svakog sustava prema Parsonsu? Adaptacija ± sustav mora uspje no savladati vanjske situacijske pritiske, mora se adaptirati svojoj okolini, a nju prilagoditi svojim potrebama. Postizanje ciljeva- sustav mora definirati i ostvariti svoje osnovne ciljeve. Integracija ± sustav mora regulirati me uodnose svojih komponenata. On tako er mora upravljati odnosima izme u ostala tri funkcionalna imperativa. Latencija ± sustav mora osigurati, odr ati i obnoviti motivaciju pojedinaca, kao i kulturne obrasce koji stvaraju i odr avaju motivaciju.

21) Od kojih pretpostavki polazi R. Dahrendorf u tuma nju dru venih promjena? 1. 2. 3. 4. Svako dru tvo je relativno postojano, stabilne strukture i elemenata; Svako dru tvo predstavlja dobro integriranu strukturu elemenata; Svaki elemnt u dru tvu ima odre enu funkciju; Svako djelovanje socijalne strukture temelji se na konsenzusu vrijednosti me u svim lanovima.

Dakle, stabilnost, integracija, funkcionalna koordinacija i konsenzus elemnti su kojima se pristupa prou avanju socijalne strukture.

22) Uz to se vezuje autoritet, a uz to mo prema Dahrendorfu? Autoritet Dahrendorf vezuje uz polo aje, ne uz osobe. Mo se vezuje uz osobe.

23) Zbog ega dolazi do socijalnog konflikta prema Dahrendorfu? Polazi te je konfliktne teorije da u dru tvu grupe raspola u razli itom koli inom autoriteta, a raspore ivanje autoriteta- borba za socijalne funkcije koje su nositelji autoriteta- klju ni je

Postupnim osamostavjivanjem sociologija nje nikada mogla zatvoriti vrata utjecaju drugih dru tvenih zanosti. politologije.i to zbog samog predmeta istra ivanja. Konflikt nije stvar pojedinca ve grupa koje objedinjuje odre eni interes. antropologije.historije. u ne to iroj verziji. I po etka 19. mo e se re i da je ekonomska sociologija primjena znanja i iskustava. Ili. Smith ostavlja dr avi? Obrana. raspodjelu. RAZVOJ EKONOMSKE SOCIOLOGIJE 1) to je utjecalo na disciplinarni razvoj sociologije? Razvoj je sociologije potaknut dubokim dru tvenim promjenama uslijed industrijalizacije razvijeno dijela Europe s kraja 18. 3) Koji je sredi nji pojam ekonomske sociologije? Interes je sredi nji pojam ekonomske sociologije.. 4) Koja tri podru ja intervencije u dru tvenom ivotu A. pravosu e i odr avanje minimalne infrastrukture s obrazovanjem. razmjenu i tro enje oskudnih dobara i usluga. posebice fizike i biologije. koja su tri principa ekonomske sociologije? .inilac dru tvenih konflikata. Swedberg odre uje ekonomsku sociologiju? Ekonomsku sociologiju je mogu e definirati kao primjenu sociolo ke perspektive na ekonomski fenomen. 2) Kako R. ekonomske teorije. dru tva. od sociologa je u po etku bilo istra ivano pod sna nim utjecajem ve oformljenih pristupa : bilo historijskoga pristupa . ili pod utjecajem prirodnih znanosti.st. sve ono novo i druga ije u odnosu na tradicionalno europsko dru tvo. varijabli i sociolo kog modela izlaganja na kompleks aktivnosti koji se odnosi na proizvodnju. 5) Prema Swedbergu i Granovetteru. ili filozofskih shva anja povijesnoga razvoja. filozofije tako er.

ukazuje da ekonomsku akciju pokre u privatni interesi koje ne treba svesti samo na ekonomsku dimenziju. burze«) 10) Koje vrste interesa razlikuje Weber? Materijalni interesi ( ostvarena materijalna dobit) i idejni interesi ( religijski.³ 7) to je u osnovi dru tvenog sukoba kaptizalizma prema K. tvronice«) i institucije za razmjenu (trgova ke institucije. Ekonomske institucije su socijalne konstrukcije 6) iju je ekonomsku kulturu istra ivao A. no time ih ne kritizira ve nagla ava njihovu sklonost organiziranju. Durkheim glede razumijevanja ekonomske akcije? U organskoj solidarsnosti industrijskoga dru tva Durkheim naglaskom na va nost interesa koji usmjerava pojedince i skupine na zajedni tvo u djelovanju. gdje bi u Francuskoj na elu svakog novog poduzetni tva na li dr avu. ivotnoj situaciji i vrsti posla kojim se bave. U Amerikancima gleda Ätrgova ku naciju³ koja ima poseban odnos prema riziku na tr i tu. u SAD-u ete uvijek na i organizaciju. uviek su spremni na organiziranje(«) U svakom slu aju. Tocquille: Ä Amerikanci neovisno o ivotnoj dobi.Ekonomska akcija je oblik dru tvene akcije .. umjetni ki. de Tocquille i to je zapazio? Posebno je analizirao ameri ku ekonomsku kulturu. Njihove interese ozna ava kao Ätrgova ke strasti³ i Äljubav prema bogatstvu³. tr i ta. politi ki. 8) Koji prigovor ekonomskim teoreti arima upu uje E. korporativna organizacija. Marxu? Rad i interes. ve tu dru tvenu injenicu treba znanstvenom metodom istra iti. 9) Koje vrste ekonomskih institucija razlikuje Durkheim? Institucije za proizvodnju bogatstva (kmetstvo. ali i vo enju moralnim principima (i religijskim) kako privatni interes ne bi bio u sukobu s javnim.) . zakupni ka zemljoradnja. Ekonomska akcija je dru tveno locirana ili utemeljena.

npr. uz postoje a tri podru ja. ekonomsku sociologiju. do 1834. kao asketski protestantizam Ekonomski uvjetovane pojave.stvorene u ekonomske svrhe. Ekonomski relevantne pojave. stoga je za ekonomsku analizu bitno uvesti.neekonomske pojave koje mogu utjecati na ekonomske pojave.one na koje utje u ekonomske pojave. statistika i statisti ka metoda i ekonomska teorija ± i etvrto. 12) Koja tri vrste ekonomskih pojava razlikuje Weber? Ekonomske pojave.. burze. korporacije. 14) to je za Polanyija predstavljalo Zakon Speenhamland (od 1795. Schumpeteru potrebno uzeti u obzir da bi se razumjelo ekonomsko pona nje u dru tvu? Bitno je pitati se to je ovjeka navelo da se pona a tako kako se pona a. ugovor itd. tip religije koju neka skupine usvaja esto je uvjetovan poslom koji njeni pripadnici obavljaju 13) to je prema J. motive i sklonosti ve i dru tvene institucije koje su va ne za ekonomsko pona anje kao to su dr ava. npr.ekonomska povijest. nasljeivanje vlasni tva.11) Koja tri oblika vlasti Weber razlikuje i koji je najprimjereniji kapitalisti kom poduze u? Legalna vlast ± mo e se zasnivati na vjeri u legalnosti zakonski zasnovanih poredaka i prava osoba koje su na osnovu njih pozvane vr iti vlasti (racionalni karakter) Tradicionalna vlast ± mo e se zasnivati na uobi ajenom vjerovanju u svetost tradicija koje oduvijek postoje i na vjerovanju u legitimnost osoba koje su na osnovu njih pozvane da u ivaju autoritet (tradicionalni karakter) Karizmatska vlast ± mo e se zasnivati na izuzetnoj predanosti svetosti iliheroizmu.) u Engleskoj? . ili uzornim osobinama neke osobe u poretku koji je ona otkrila ili stvorila ( karizmatski karakter) Najprimjerenija kapitalisti kom poduze u je legalna vlast . Ljudsko pona anje uklju uje ne samo akcije. odnosno vlast racionalnog karaktera. banke.

Speenhamland je predstavljao Äpravo na ivot³. Subvencije za sirotinju poticale su nerad i siroma tvo. Dakle. Jer. koja dva na ela suprotstavlja i koja dva grijeha slobodnog t i ta isti e? Na elo ekonomskog liberalizma. Prema ovjeku : odvojilo je rad od ostalih aktivnosti ovjeka. Socijalna dimenzija zemlje ogleda se u organizacijama rodbinstva. susjedstva. 18) to zna i pojam Äukorijenjenost³ kod Polanyija? . 16) Kada Polanyi kritizira slobodno tr i te. laissez-faireu i slobodnoj trgovini . Zemlja se ne mo e svesti samo na ekonomsku funkciju. srodni kim skupinama i susjedstvu Preraspodjela ± posreduju a uloga dr ave u premje tanju dobara Razmjena. I glede prirode: tr i te je odvojilo zemlju i rad koji su tradicionalno neodvojivi. titio je ovjeka. jer klasama je na prvom mjestu interes za postizanje dru tvenoga ugleda i ranga. statusa i sigurnosti. Liberalno je tr i te u inlo dva Ägrijeha³. koje ima upori te u radnim i zemlji nim klasama i u za titnom zakonodavstvu. utopijski je koncept tr i nog gospodarstva. a ivot i priroda tvore nerazdvojivu cjelinu. Polanyi interes primarno vidi kao dru tveni. obrta i vjere. 15) Kako Planyi tuma i interes? Interes je uvijek pretvaran iz platonske ideje u politi ki instrumentaliziranu silu koja je sve pokretala. koje se temelji na samoregulatornom tr i tu. susjedstvo. Posebice kada govori o klasama. interesu i podr ci poslovnih klasa. ivotne sigurnosti. zajedni tvo u radu i ivotu nije na lo mjesta na tr i tu. prema ovjeku i prema prirodi. su eljava na elu dru tvene za tite koja te i o uvanju ovjeka i prirode kao proizvodne organizacije. ona je prostor ovjekova stanovanja. podvrglo ga je zakonima tr i ta te time uni tilo organske oblike egzistencije zamijeniv i ih atomisti kom i individualisti kom organizacijom. krajolik u kojemu ovjek do ivljava godi nja doba«pretvaranje zemlje u tr i nu nekretninu. zemlja dio prirode. po Polanyiju.razmjena dobara na tr i tu koje im odre uje cijenu. 17) Koja tri oblika ekonomske integracije kojima se stabilizira dru tvo nalazimo kod Polanyija? Uzajamnost ± u obitelji. a ne ekonomski. rad je dio ivota. obitelj i seosku sredinu i time nije dao prostora tr i tu rada.

23) Prema A. 22) to odre uje kapitalizam kao dru tvenu organizaciju po Swedbergu? Razmjena radi stjecanja dobara za tro nenje i profita. kapital. Marshallu. jer su dio dru tva u kojemu pojedinac ivi i uva ava interese drugih kada poku ava ostvariti vlastite. Interes je dinami na kategorija i uvijek je uzale u odre ene akcije(ekonomske. Prvu bi se moglo okvirno pripisati predkapitalisti koj ekonomiji. tj. teku e sustave dru tvenih odnosa. tehnologije i organizacije. neposredne veze me u akterima) i 2) strukturnu (posredne veze me u akterima. kako u predmodernim. a drugu kapitalisti koj koja je duboko uronjena u dru tvene odnose. a to se posebice pokazuje na tr i tu. . Granovetter? Sve su ekonomske akcije ukorijenjene (ugra ene) u konretne. me u ekonomskim teoreti arima).st. ina e postaju razorne. Granovetter tako er razlikuje jo dvije ukorjenjenosti glede izravnosti veza me u akterima : 1) relacijsku (izravne. a u suvremenoj je ekonomskoj sociologoiji interes gledan kao posljedica ukorijenjenosti ekonomske akcije u mre e dru tvenih odnosa. idejni interes (Weberova analiza protestantske etike i ekonomskog ivota). R.st. 19) Kako ukorijenjenost tuma i M. Swedberg nagla ava da su svi interesi primarno dru tveni. Granovetter? Granovetter razlikuje prema intezitetu prodiranja dru tvenih mre a u ekonomsko djelovanje ''poziciju slabe ukorijenjenosti'' i ''poziciju jake ukorijenjenosti''. Swedberg? Od po etka 19. 21) Kako Äinteresu³ pristupa R. u okviru postoje ih struktura dru tva). radna snaga. koji elementi odre uju proizvodnju u kapitalizmu? Zemlje. ekonomske akcije moraju biti ukorijenjene (uklopljene) u dru tvenu strukturu. doga a se volucija poimanja interesa : interes kao ekonomski ( to prevladava u 19. tako i u modernim dur tvima. posebice kada se radi o razumijevanju ekonomske akcije.Tim pojmom eli deskribirati odnos ekonomije i dru tva. 20) Koje sve vrste ukorijenjenosti navodi M. politi ke«).

no posebice se razvijaju nakon 2. 25) Kako ekonomska sociologija shva a tvrtke? Za sociologe je va no tvrtke promatrati s aspekta dru tvene akcije koje vode u dru tveni odnos na kojemu se zasniva dru tveni pordak (Weber).). primjer su sajmovi u Eruopi od 11.st. nisu bila ograni na na jednomjesto. odnose ponude i potra nje.st. ali i gospodarstvo nekog kraja ini prepoznatljivim. moderna masovna tr i ta ( razvijaju se s industrijskom revolucijom u Engleskoj 1760. Sociolozi u tr i tu ne gledaju mehanizam oblikovanja cijena ve instituciju. 27) Koje tipove tr i ta u povijesti nalazi Swedberg? Vanjska tr i ta(trgovanje s pripadnicima drugih zajednica. . u 20. Ekonomski interes kojim je tvrka vo ena treba promatrati s aspekta uvjetovanosti dru tvenom strukturom organizacije (Granovetter). iroko podru je neograni ene trgovine s jednakim cijenama istih proizvoda na svakom mjestu tr i ta.-1830. Swedberg se zalagao za pokretanje posebne sociologije tvrtke. .st..rata). tr i ta za trgovce ( trgovanje na to no odre enom mjestu. me unarodna tr i ta ( postoje ve krajem 19.. po Weberu. razvijaju i masovni marketing). razvijaju se kroz 20. rana racionalna tr i ta ( proizvod su. ini ih konkurentnima. Tvrtke imaju razli ite oblike: partnerstvo. Tek se u 20. unutra nja tr i ta ( trgovanje unutar zajednice. Takva suranja tvrornice izvla i iz izolacije.-14. pla a prema kvalificiranosti.st. razvija pravo tr i te radne snage kada se radna snaga Äuvozi³. u kojemu se staromodno bankarstvo zamjenjuje institucijskim ulaga ima-fondovima. nacionalna tr i ta ( pod utjecajem merkantilista i politi kih revolucija srednjovjekovna lokalna trgovina iri se na nacionalnu razinu). tr i ta radne snage ( pretvaranje radne snage u robu kroz 19. tr i ta novca i kapitala ( oblikuju se tek u 19. 26) U emu je razlika izme u ekonomskog i sociolo kog shva anja tr i ta? Ekonomisti u tr i tu vide prostor susretanja i uskla ivanja interesa. obiteljske tvrtke.st. posebice poslije 1975.).svj. dioni ke korporacije i druge. razvoja radionalnog ili modernog kapitalizma). a to mo e biti samointeres za profitom. osobito kritiziranood Marxa i Polanyija.st. trampa). lokalna tr i ta). unaprje uje«tu se javlja i stalna nezaposlenost).. Va no je za razumijevanje nastanka i akcije tvrtki uklju iti interes koji ih vodi.st.24) Kako Swedberg obja njava Äindustrijske okruge³? To je jo jedna dru tvena organizacija ekonomije koja se o ituje u na inu organiziranja proizvodnje na osnovi razmjene s konkurentima i sa srodnim tvrkama uneporednoj prostornoj blizini.god.

Kultura na ekonomiju djeluje regulatorno putem va e ih normi. pojmova tehnike). DiMaggia pokazuje u aktivnostima pojedinaca? Kultura na ekonomiju mo e djelovati konstitutivno( kao djelovanje va e ih kategorija. uzimaju i u obzir dru tvene odnose u cjelini. slika. U ekonomiji je pravo bitno zbog vlasni tva. Bourdieua nalae u strukturi ekonomskog polja? Financijski kapital ± koji predstavlja konverziju ekonomskog kapitala i dominantan je u ore enju kapitalizma Socijalni kapital. Ekonomski teoreti ari su to manje prostora ostavljali dr avnoj intervenciji u ekonomiju. DRU TVENA STRATIFIKACIJA 1) to je dru tvena nejednakost. dr avi davali koordinacijsku ulogu (Durkheim). 31) Koja se etiri tipa kapitala za P.28) Koja je uloga politike u ekonomiji.ve e povjerenja me u osobama Kulturni kapital. scenarija. zala u i se za liberalizaciju tr i ta. gra evina i sl. vrijednosti i ustaljenosti (rutine). predod bi o djelovanju. Pravo je uvijek predstavljalo jamstvo reda odnosa u dru tvu. 29) Na koja se dva na ina djelovanje kulture na ekonomiju za P. ali i ulogu odr avatelja poretka s pravom uporabe sile(Weber).koji s epojavljuje kao Äutjelovljeno stanje³ koje se obrazovanjem prepoznaje u materijalnim predmetima poput knjiga. naslje ivanja i ugovora. a koja prava prema Swedbergu? Sociolozi su. a onda i u ekonomiji. a to dru tvena stratifikacija? . te Äinstitucionalizirano stanje³ koje se potvr uje u akademskim titulama i diplomama Simboli ki kapital ± ti e se postignute spoznaje. a potvr uje se kao vjernost marki i sl. Zelizer? Odnos tr i ta i morala. 30) to je u sredi tu istra ivanje V.

pot injene radni ke klase. 5) Koja su jo dva kriterija razlikovanja klasa? Kriterij vlasnit va i kriterij ekonomske mo i. Polanyija? .odnosi se na u dru tvu stvorenu nejednakost me u ljudima Dru tvena stratifikacija . vlasni ke klase bur oazije i proletarijata. 6) to odre uje ekonomsku mo klase? 7) Kakav je pristup klasama u suvremenom dru tvu K. 3) Na emu se temelji Weberovo odre enje klase i koliko klasa razlikuje u kapitalizmu? Temelji se na ekonomskim razlikama i dru tvenom statusu. Razlikovao je 4 klase : vlasni ku klasu. kako je definirana klasa te koliko je klasa i kategorija unutar njih mogu e razlikovati? Prema ovoj klasifikaciji klasa se definira odnosima i uvjetima zapo ljavanja u suvremenom dru tvu. Stoga je njegova klasna podjela kapitalisti koga dru tva zavr avala na sukobu izme u vadaju e. tradicionalnu sitnu bru oaziju i radni ku klasu. unutar kojihe je grupirao jedanaest kategorija. 4) Prema socioekonomskoj klasifikaciji J. intelektualnu i menad ersku klasu.Dru tvena nejednakost. Goldthorpea. ugledu i mo i 2) to je u osnovi Marxove definicije klase? Marxova definicija klase primarno je ekonomske naravi. jer svoje upori te ima u odnosu prema vlasni tvu i radu. te mo i i pot injenosti koje iz toga proizlaze. Goldthorpe je u britanskome dru tvu razlikovao tri klase.odnosi se na postojanje uo ljivih dru tvenih skupina koje su rangirane jedna iznad druge na temelju razlika u bogatsvu.

Berger definira klasu te koja su sve odre enja klase iz te definicije vidljiva? Klasa je skupina koja izvodi svoj privilegij iz svoje uloge u proizvodnom procestu. rasa.Iako prihva a klase kao manifestnu potvrdu stratificiranosti suvremenoga dru tva. ili iz jednoga sloja u drugi unutar iste klase. a ne obrnuto. u klasama primarno vidi potrebe dru tva: klasa postoji dok ima odre enu funkciju u dru tvu. 11) to je socijalna mobilnost i kakve sve vrste socijalne mobilnosti postoje? Socijalna mobilnost ozna ava koli inu kretanja stanovni tva iz jedne klase u drugu. ona koja ima autoritet koji joj omogu uje dominaciju nad pot injenim klasama. da je dru tvena struktura odre ena interesima klasa. 9) ime je. Razlikujemo vertikalnu socijalnu mobilnost. nova socijetalna zajednica potisnula stare elemente dru tvene nejednakosti? Stare elemente dru tvene nejednakosti ±klasa. Vladaju e klase politi ki su pozicionirane i to su dok su na vlasti. pojedinac mo e promijeniti i svoju socijalnu poziciju u novoj sredini. vjera i sli no. Dahrendorf shva a klase? Klase promatra prije svega kao konfliktne grupe koje vodi interes za postizanjem odre enog polo aja koji sa sobom donosi autoritet. Svaka grupa koja se zajedni kim interesom iz stanja Äkvazigrupe³ izdigne u interesnu grupu predstavlja na dru tvenoj pozornici potencijalnu konliktnu grupu koja je u borbi za autoritet koji donosi vlast. prema T.mijenjaju i mjesto zaposlenja. 12) Kada je neko dru tvo meritokracija? . klasno dru tvo je ono u kojem je klasa dominantna forma stratifikacije. a obilje avaju je zajedni ki interesi i zajedn ke kulturalne zna ajke. tj.odnosi se na svaku promjenu poo aja na socijalnoj ljestvici uspjeha i mo i. 8) Kako R. etnicitet. Silaskom s vlasti nestaje njihov autoritet. i horizontalnu mobilnost. 10) Kako P.moderna socijetalna zajednica potiskuje tako to dru tvo gradi na institucionalizaciji odgovornosti i na institucionalizaciji jednakih preduvjeta za sve. tj. Stoga on nekada nji pojam Äelita³ mijenja u vladaju a klasa. Parsonsu.

Davisa i W. 18) to je vlast. a to mo ? . Moorea? Svako je dru tvo kao sustav odr ivo samo ako je postiglo ravnote u me u svojim dijelovima.usporedne mogu nosti onih koji potje u iz razli itih klasa da postignu odre en polo aje na socijalnoj ljestvici uspjeha. Na primjeru sloja bijelih ovratnika. tzv. 16) Kako W. Äs onu stranu dru tva rada³. Mills je pokazao kako se borba za polo aj na socijalnoj ljestvici mo e manifestirati i u razlici u odijevanju. 13) Kakav stav o meritokraciji ima A. Giddens? Zala e se za kontroliranu meritokraciju.ukupna koli ina dru tvene mobilnosti Relativna. Äinkluzivno dru tvo³ koje obilje avaju : jednakost kao uklju enost. pozitivno blagostanje. dr ava socijalnoga ulaganja. prihod i vlast. 17) Kako dru tvenu stratifikaciju opravdava strukturalni funkcionalizam K. Mills opisuje presti Äbijelih ovratnika³? Za presti su bitni vlasni tvo i porijeklo. ograni ena meritokracija. a ne klasnoga porijekla. i naslje eno kao i ono osobnim sposobnostima ostvareno. dru tvo u kojemu je individualni uspjeh rezultat individualnoga napora. 14) Koja nam tri va na pitanja otkriva sociolo ko istra ivanje dru tvene mobilnosti? 15) to pokazuje apsolutna dru tvena mobilnost.Meritokratskim e se zvati ono dru tvo koje nagra uje marljive i sposobne. zanimanje i obrazovanje. obnova javnog prostora (gra anski liberalizam). a to je posljedica prirode posla. dakle. a to relativna? Apsolutna.

ak i unato otporu ostalih koji u tom djelovanju sudjeluju. posebice kada je u pitanju istina i odgovornost za posljedice djelovanja. odnosno poliarhija) 22) Kakvoj demokraciji odgovara poliarhija i to je obilje ava prema R. Mo ± mogu nost jednoga ovjeka ili odre enog broja ljudi da ostvare svoju volju u zajdni kom djelovanju. Dahlu? 23) Koja su obilje ja suvremene dr ave? Suvremenu dr avu karakteriziraju teritorij. prema Weberu? 20) to je osnova nastanka elite po Paretu. izvr nu i sudsku. One se izra avaju kao sklonost vladanju silom (vuk) ili lukavo u (lisica) Mills. Ozna ava je vi estrana je. Svi dr avljani su gra ani. 19) U kakvom su odnosu etika i politika. a ne na psiholo kim kategorijama 21) Na emu po iva demokratski izabrana vlast i kakva mo e biti? Demokratska vlast po iva na otvoreno u izbora i vremenskom intervalu vladanja. koji imaju jendaka prava. zakoni i upotreba sile. slobodni izbori.elita svoju vladavinu ostvaruje na institucionalnim. parlamentarci. prinude i nasilja. podjela vlasti na zakonodavnu.odluke donose oni koji su izabranina izborima (zastupnici.Vlast ± je specifi an odnos izme u ljudi i grupa koj obilje ava nadre enost i nadmo jednih na d drugima.izravna demokracija kada odluke donose svi kojih se one ti u i predstavni ka. a to po Millsu? Pareto.osnovica vladanja elite jesu njene psiholo ke karakteristike. ali i obveze. . Danas su to nacionalne dr ave koje imaju suverenitet. Mo e se ostvarivati na dva na ina ±kao sudioni ka. utjecaj nadre enih na pona anje podre enih. vlast daje pravo kori tenja sredstava : sile.

naviknutih postupanja. 27) to je Äinstitucionalizacija³. . tj. Legitimacija je ptvrda reda i za tita od anomije. Legitimacija.24) to je civilno dru tvo ili tre i sektor? Nevladine i neprofitabilne asocijacije. 26) to je zakon i koja su mu obilje ja? Zakoni su norme/pravila koje propisuje dr ava kao principe po eljnog pona anja koje njeni gra ani moraju slijediti. dopu tati.sustav tipizranih shema. a to Älegitimacija³ prema Bergeru i Luckamannu? Institucionalizacija. zabranjivati. Ona podrazumijeva tipiziranje akcije (djelovanja) i aktera.nastupa poslije institucionalizacije i ima zada u institucionalnu zbilju u initi objektivno provodivom i subjektivno prihvatljivom. SIROMA TVO 1) to je danas u osnovi siroma tva u svijetu i koje dvije razine siroma tva prepoznajemo? Problem raspodjele dobara. Prepoznajemo siroma tvo na globalnoj i lokalnoj razini. Banfieldu? Glavno pravilo u skladu s kojim se djeluje u dru tvu amoralnog familizma je maksimalno uve ati materijalne vrijednosti. Svakog onoga tko se pona a u skladu s tim na elom Banfield naziva Äamoralnim familistom³. povijesnost i kontrolu. Vrlina zakona jest : zapovijedati. ka njavati. 25) to sve obilje ava amoralni familizam prema E. kratkoro no iskoristiti probitke u e obiteji pretpostavljaju i da e i ostali u initi isto. Manifestira se samo u kolektivitetima.

Jedni e gra ani biti progla eni siroma nima u odnosu na druge koji si mogu priu titi odre ene sadr aje dru tvenog blagostanja. fizi ka slabost. apsolutna bijeda. kojima je Änamijenjeno³ siroma tvo: samohrani roditelji. Mjeri se na procjeni osnovnih sredstava potrebnih za zadovoljenje minimalnih ljudskih potreba (kakvo a i koli ina hrane.definira se od dru tva do dru tva u odre enom vremenu. 3) to zna i apsolutno. a to relativno siroma tvo? Apsolutno ± siroma tvo na rubu opsanka. izostanak pla enog rada. doseljeni ke obitelji. stana). odje a Izra eni zdravstveni problemi.2) Nedostatak koji pet skupina faktora se vezuje uz siroma tvo? Ozbiljan nedostatak fizi ke udobnosti. Po nekim suvremenijim pristupima tome treba dodati i temeljne kulturne potrebe poput obrazovanja. odje e. sigurnosti i razonode. tj. Kriterij kada je netko siroma tan mijenja se s vremenom i od dru tva do dru tva. .slaba ili nikakva politi ka participacija. kra e trajanje ivota Nedostatak sigurnosti ± gubitak prihoda. pripadnici donjih dru tvenih klasa. stare osobe i druge. diskriminacija. bolesni. siroma tvo je mnogo ve e od slu bene priznatosti. obiteljska nestabilnost Izra en nedostatak vrijednosti prihva anja.slabo obrazovanje. Na dr avnoj je razini uglavnom socijalna pomo pokazateljkretanja siroma tva.hrana. ene i starije osobe bli e su siroma tvu nego mu karci i mlade osobe. invalidne osobe.. prema subjektivnim procjenama st. skloni ta . stigma financijske ovisnosti. niske aspiracije. obitelji s nikim primanjima. neposjedovanje simbola srednje klase. Ore uje se prema va e em standardu nekoga dru tva i prihva enom sustavu vrijednosti. osobe s invaliditetom i trajno bolesne. neposjedovanje nekih socijalno vrijednih sposobnosti i simbola. No. U suvremenom dru tvu je mogu e predvidjeti koje su socijalne skupine u opasnosti od siroma tva. opasna radna okolina ili susjedstvo Izra eni nedostatak socijalnih vrijednosti. 4) Kako je mogu e mjeriti siroma tvo i kojim je socijalnim skupinama namijenjeno? Stvar je dogovora. Tako e linija siroma tva biti razli ito povu ena u bogatijim nego u siroma nijim dru tvima. zdravstvene za tite. potom osobe slabijeg obrazovanja. obitelji bez zaposlenih lanova.bolest. Naj e e svaka dr ava iskazuje siroma tvo stopama socijalne pomo i koju izdvaja za razli ite kategorije stanovni tva: nezaposlene. Relativno.

Bi ani a? 6) Za koje se socijalne skupine mo e re i da su osu ene na siroma tvo? 7) to je relativna depriviranost.5) to mo emo zaklju iti o siroma tvu iz teksta R. Socijalno uklju ivanje-proces koji osobama izlo enima riziku od siroma tva i socijalne isklju enosti pru a mogu nost za stjecanje prilika i resursa nu nih za puno sudjelovanje u gospodarskom. te da su tako isklju eni iz stvarnog ivota dru tva. a ime socijalno uklju ivanje? Siroma tvo.proces kojim su odre eni pojedinci gurnuti na rub dru tva i onemogu eno im je puno sudjelovanje samo uslijed njihova siroma tva. a to socijalne isklju enje? Relativna depriviranost ± pojedinci. ime je odre eno siroma tvo i socijalno isklju enje. za sudjelovanje u aktivnostima koje u dru tvu postoje kao uobi ajene i zbog znantno manjeg novca od one koli ine koju ima prosje ni gra anin. gospodarskih ili socijalnih sustava. Socijalna isklju enost. . Socijalno isklju enje. 9) Prema definicijama EU. nedostatka temeljnih sposobnosti i prilika za do ivotno u enje ili kao rezultat diskriminacije. kao i za u ivanje u ivotnom standardu i dobrobiti koji se smatraju normalom u dru tvu u kojem ive.socijalna izba enost iz kluturnih. obitelji i skupine u stanovni tvu su siroma ni kada nemaju sredstava za prosje nu vrstu prehrane.smatra se da ljudi ive u siroma tvu ukoliko njihovi prihodi i resursi nisu dostatni za ivotni standard koji se u dru tvu u kojem ive smatra prihvatljivim. Giddens promatra socijalnu isklju enost? Ekonomsku isklju enost. dru tvenom i kulturnom ivotu. politi ku isklju enost i dru tvenu isklju enost. 8) Kroz koje tri dimenzije A. politi kih .

slaboj prehrani djece od samog ro enja. nemogu nosti konkuriranja za zna ajnije. uglednije radno mjesto i dr. Djeca naslje uju siroma tvo roditelja i sve dru tvene nelagode i nepravde koje ono sobom donosi. Wallerstain? Zemlje jezgre (stare kapitalisti ke zemlje). npr. nezaposlenosti. estom pobolijevanju. zemlje polu-periferije ( zemlje Mediterana). ve zbog prisile situacija na takvo pona anje. 12) Kako siroma tvo tuma i teorija Äsituacijske prisile³? Po njoj siroma ni se pona aju na odre eni na in ne zbog nau enih obrazaca pona anja u siroma tvu. Otuda se pona anje siroma nih obja njava kao posljedica. zemlje periferije (istok Europe). 11) Kako siroma tvo tuma i teorija Äza aranog kruga³? Ta teorija polazi od teze da siroma tvo ra a siroma tvo i da se iz toga Äza aranog kruga³ nije mogu e izvu i. 13) Kako siroma tvo tuma i teorija Äpotklase³? Potklasu ne odre uje primarno kultura siroma tva ve socijalzna izolacija. nepostojanja stalnih ili dovoljnih prihoda za sve potrebe obitelji ili pojedinca i sl.10) Kako siroma tvo tuma i teorija Äkulture siroma tva³? Ta teorija po iva na tezi da je siroma tvo reakcija i adaptacija siroma nih na nj marginalnu dru tvenu poziciju. Afrika). vanjska arena (Azija. 14) Koje skupine kapitalisti kih zemalja u Äpredglobalizacijsko vrijeme³ razlikuje I. 15) Na to ukazuje katoli ka socijalna doktrina u kritici kapitalizma kada je rije o siroma tvu i socijalnoj nepravdi? . Siroma ni pojedinci i obitelji mogu se prepoznati po zajedni kim obilje jima pona anja koja se pretvaraju u obrasce ivota siroma nih u razli itim zemljama. lo oj naobrazbi. To se ogleda u lo im uvjetima stanovanja.

20) ime mo emo odrediti siroma tvo i osiroma ivanje u hrvatskom dru tvu? Siroma tvo se u hrvatskom dru tvu danas primarno vezuje uz nezaposlene. nestalni ili vrlo mali prihodi od kojih pripadnici ovih skupina ne moguzadovoljiti osnovne ivotne i dru tvene potrebe ini ih slojem siroma nih. kapital znanja. bolesnih i invalidnih osoba. infrastruktura. Radermacher argumentiraju rast siroma tva u suvremenom svijetu? 17) to je to globalni aparthejd prema F. globalna trgovinska politika. 19) Koja su etiri najva nija problema siroma nih koji se moraju rje avati na globalnoj razini te kojih est tipova kapitala nedostaje siroma nima prema J. Prostorno gledamo. Osiroma ivanje je proces o kojemu govorimo uvijek kada se spu ta linija siroma tva. znanost za razvoj i briga o okoli tu. prirodni kapital. poslovni kapital. Nikakvi. kapital javnih institucija. zatim uz skupine umirovljenika. te singularnih obitelji s dvoje i vi e djece. Radermacheru? Svjetska nejednakost mnogo ve a nego u najnepravednijim dr avama. 6 tipova kapitala ± ljudski kapital. Beck i F. u Hrvatskoj su osiroma ivanju izlo enije regije u kojima dominira poljopvrida ( Slavonija i Baranja) . najizlo enija siroma tvu je poljoprivreda.J.J. povremeni. Od djelatonosti. siroma tva i socijalne nepravde kao prate e pojave kaptilazima. 18) Tko su Äcompradoresi³? Domoroda ka vladaju a klasa koja zbog vlastitih uskih interesa slu i strane vjerovnike a protiv vlastitog naroda.Nejednakosti. Sachsu? 4 najva nija problema ± kriza dugova. 16) ime U.

ali ni i od pokazatelja za Poljsku.21) Koji su uvjeti dugotrajne nezaposlenosti u hrvatskom dru tvu? Niska razina zapo ljivosti uzrokovana je slabim ili nedostatnim obrazovanjem i radnim iskustvom. poslodavci su neskloni zapo ljavanju dugotrajno nezaposlenih. odnosno iji je predstavnik nezaposlena osoba. koeficijent RH bio je ne to ve i od koeficijenta za Ma arsku. Moldaviju i Rusiju (0. Estoniju. 22) Kako je odre ena nejednakost u Hrvatskoj (prema Gini koeficijentu) u usporedbi s drugim tranzicijskim zemljama? Gini koeficijent za hrvatsku iznosio je 0. a posljedica je nekonkurentnost tih ljudi na tr i tu rada. opasnost od samoorganiziranja siroma nih slojeva dru tva. ku anstva koja nemaju ekonomski aktivnih lanova. jer je dugotrajna nezaposlenost za njih pokazatelj nedostatka motivacije i drugih ne eljenih osobnih obilje ja. ku anstva koja ive u ruralnim podru jima Slavonije i centralne Hrvatske.nesavr ena jednakost). kakav je profil siroma nih prema u uru? Ku anstva kojima se na elu nalazi osoba bez obrazovanja ili s najvi e osnovnom naobrazbom. stvaranje u inkovitih socijalnih programa. ku anstva u kojima je predstavnik starija osoba ili umirovljenik. OBITELJ 1) to je obitelj predstavljala u tradicionalnom. ku anstva u kojima ivi jedan ili dva lana. Ukrajinu. tj. a to predstavlja u suvremenom europskom dru tvu? .46) 23) Koje sve implikacije ima siroma tvo na razvoj hrvatskoga dru tva? Opasnost od dualizacije dru tva. Bugarsku i Rumunjsku (0. premala potra nja radne snage.27). 24) Koje skupine naj e e ine siroma ne u Hrvatskoj.30 (0 savr ena jednakost. 1. pasivnost u tra enju posla i neodlu nosti u prihva anju raspolo ivih ( ve inom slabo pla enih) poslove. usporavanje demokracije. nevoljnost zaposlenih da promijene svoj sada nji Äna in ivota³ jer se boje promjena i u strahu su da e zavr iti u jo gorem polo aju.

singularne su obitelji sve brojnije. Slobodnim vezama. Razvodi regularno sklopljenjih brakova vrlo su esti pa se pojavljuju kao ozbiljan socijalni problem glede raspodjele imovine. Saudijska Arabija). . socijalizacijska (odgojem roditelji pripremaju djecu za preuzimanje dru tvenih normi i vrijednosti pona anja). ekonomska suradnja i reprodukcija. Suvremeno europsko dru tvo. postao je vrlo esta praksa. Schaeferu? Murdock ± obitelj je dru tvena skupina koju karakterizira zajedni ko prebivanje. odraslih osoba koje sekusalno kohabitiraju. Ona obuhva a odrasle osobe oba spola od kojih barem dvije odr avaju dru tveno prihva enu spolnu vezu.'' 3) Kojih est osnovnih funkcija mo emo na i u obtelji? Reproduktivnu ( doprinosi produ enju vrste). plus jedno ili vi e djece. posebice djeci).kada joj se dodaju lanovi tre e generacije. a posebno glede obveza roditelja prema malodobnoj djeci. vlatite ili usvojene. npr. bliskost u odnosima i partnerstvo (za tita i uzajamnost u odnosima me u lanovima obitelji) i osiguravanje dru tvenog statusa (dru tveni status primarno je odre en na im obiteljskim naslje em i statusom na ih roditelja ime su nam odre ene i daljnje mogu nosti razvoja). 2) to je obitelj prema G. sve manje u obitelji gleda brakom reguliranu zajednicu. npr. koja dijeli primarnu odgovornost za reprodukciju i brigu za lanove dru tva. u zapadnoj Europi. a negdje manje slobodno. kao i prije bra nog ugovora.obitelj je skupina osoba povezanih krvnim srodstvom. i horizontalno-kada joj se dodaju pripadnici iste generacije. Djeca se ra aju u tzv.P. Zajedni ki ivot bez bra noga ugovora. Murdocku i R. ekonomsko-protektivnu (pru anje ekonomske i dru tvene sigurnosti svojim lanovima. funkcija reguliranja seksualnog pona anja ( ve prema kulturi datog dru tva negdje je to pona anje slobodnije. bake i djedovi. 4) Tko ini neukleusnu obitelj i kako se ona mo e pro irivati? Neuklusnu obitelj ine roditelji i djeca. Obitelj je bila nezaobilazna institucija dru tvnoga ivota kojom je bila bitno odre ena i budu nost njenih lanova. npr. mu ev brat s obitelji ili enin brat s obitelji i sl.U tradiconalnom europskom dru tvu obitelj je imala tradicionalno zna ajnu ulogu za svakog pojedinca. Ona se mo e pro irivati vertikalno. brakom (ili nekom drugom sporazumnom vezom) ili usvananjem. Schaefer.

do ivotni roditeljski ugovori. ekofeminizam) Lezbijski feminizam Specifi ni identiteti ena (etni ki. dru tveno integrirana obitelj. jer promjene bitne za dru tveni razvoj. te koji se tipovi feminizma razvijaju? Faministi ki pokret tako ve u svojim po ecima zagovarao je demokratizaciju odnosa u botelji. poput promjena moralnih i pravnih normi. stoga su upravo forme u kojima povijesno nalazimo obitelj potvrda odre en kulture dru tva na datom stupnju razvoja. kakav je odnos mladih prema tradicionalnoj obitelji. samo odre eni: npr. prema Giddensu. socijalisti ki) Kulturalni feminizam Esencijalisti ki feminizam (spiritualizam. dogovorni autoreite nad djecom. uzajamna prava i odgovornosti u odnosima. primarno se pokazuju kroz ivot i obitelji. a onda i u dru tvu. 9) U potrazi za samoispunjenjem.) 8) Koje vrijednosti. nacionalni. odre uju demokratsku obitelj? Emocionalna i spolna jednakost. kao i promjene uloge ene i mu karca. obveze djece prema roditeljima. suroditeljstvo. zajedni ka samoobrana. 6) to obilje ava zajedni tvo zadru ne porodice. a to suvremena neukleusne obitelji? 7) Na kojim se vrijednostima temelji feministi ki pokret. materinstvo itd. Primjeri poligamije/poliandrije i monogamije. crnjkinja lezbijka feministkinja) Prakti ki feminizam (radnice. matrijarhata i patrijarhata. potvrda su utjecajnog mjesta obitelji u dru tvu.5) U kakvom su odnosu razvoj dru tva i razvoj obitelji? Razvoj je obiteji usko vezan uz razvoj dru tva. prema Yankelovichu? . Razvijaju se slijede i tipovi feminizma : enska prava (liberalni.

s djecom ne ostaje nitko. a ime prema Bardu i Soderqvistu? Gray. 10) to odre uje dru tvo rizika postmoderne? 11) Za to se postindustrijsko dru tvo naziva dru tvom bez obitelji? U postindustrijskom dru tvu i mu i ena odlaze na posao. materijalizmu i individualizmu nasuprot zajedni tvu. ono je ak i sadr aje izvan obitelji nametnulo kao obiteljsku potrebu za sigurnost djece. Grayu. pokazuje mekdonaldizacija suvremene obitelji? Dru tvo Zapada ne samo da je zbog utrke za zaradom poremetilo odnose me u lanovima suvremene neukleusne obitelji. posebice one koje je donijela informatizacija dru tva. po ivala je na svjesno prihva enoj pretpostavci da se eli organizirati ivot druga jim od onoga kakav su imali njihovi roditelji. prema Ritzeru. odgovornosti i solidarnosti.Potraga mladih za samoispunjenjem. 13) ime je uzrokovana kriza obitelji prema J.kriza obitelji uzrokovana slobodnim tr i tem Bardi Soderqvist ± tehnolo ka dostignu a. konzumerizmu. ili ak uop e nema djeca. te obitelji i rada? RELIGIJA . 14) Gdje korijene krize suvremene obitelji nalazi katoli ka socijalna doktrina? U relativizaciji morala. 12) Kroz to se. 15) Koju vezu Kompedij nagla ava izme u obitelji i ekonomskog ivota.

rijeke. npr. zvijezde.: u vremenu mira ili rata.) od kojih o ekuje pomo .) 3) to je politeizam. integralna religija. grmljavina i sl. Naturizam. ivotinje. zvijezda. 4) to odre uje kr ansku u odnosu na druge relgiije? Kr anstvo je svjetska i ovje anska religija.mnogobo tvo. Religija uvijek predstavljal svojevrsno Äljepilo dru tva³. stijene i sl. povijesna religija objave. ali i distanca prema drugima. 2) to predstavlja animizam. Vjeruje se u vi e bogova koji dobivaju odre ene zada e u dru tvenom ivotu. du e. onda je bila onaj socijalni kapital kojim se potvr ivao identitet i pripadanje kulturi odre enog dru ta. injenica je da u istom dru tvvu religija dobiva razli ite funkcije u razli itim situacijama. 5) Koja je uloga religije u dru tvu prema Durkheimovoj i Vernonovoj definiciji? Durkheim ± religiju kao kolektivnu svijest opisuje kao sustav vjerovanja i obi aja vezanih uz zabranjene i izdvojene stvari nazvane svetima. ali i prirodnim fenomenima (more.1) Kakav je odnos religija-dru tvo i ime je odre ena dru tvena funkcija religije? O ekivanja od religije odre uju njenu dru tvenu funkciju. te je boga prikazivao kao duhovno bi e.u njoj se ovjek obra a prirodnim silama (vjetrovi. Monoteizam-vjerovanje u jednoga boga. Totemizam. naturizam i totemizam prema Durkheimu? Animizam ± predstavljao je oblik religije koji se manifestirao kao vjerovanje u duhovna bi a. ali im pripisana svojstva koja nadilaze ovjekova. a to monoteizam? Politeizam. vremenu rada ili proslave plodova rada. kao i ovjek. Predmeti koji predstavljaju teotem klana pripadaju naj e e biljnom ili ivotinjskom svijetu. Na njoj je gra eno povjerenje me u pripadaju ima. vjetar.totem predstavlja glavnu vezu me u lanovima klada koji nose ime totema. kulturna religija. dogmatska religija. demone ili bo anstva koji su ivi i svjesni initelji svakodnevnoga ivota. Svi koji prihva aju taj sustav vjerovanja i obi aja . duhove. nebo) ili predmetima u prirodi (biljke. mjesec. u obredima inicijacije ili obi noj svakodnevici.

bilo da ih negira) 3) Religija kao antropopsihi ka injenica (religija kao odraz antropopsihi ke strukture ovjeka) . Bog. ve koji tako er to (natprirodno i sveto) povezuju s poznatim svijetom na takav na in da grupu opskrbljuje moralnim definicijama o tome to je dobro (tj.religija je onaj dio kultura koji se sastoji od zajedni kih vjerovanja i obi aja. ritual i simbole religija okupljaljude te je a osje aj solidarsnostu. koji ne samo to identificiraju i definiraju natprirodno i sveto i ovjekov odnos prema njima. Vernon.vezani su u moralnu zajednicu zvana crkva. a koja mogu poprimiti zna enje obi ajne tradicije) 3) Posredovanju svetog u svakodnevnom ivotu (posebice u moralnim normama koje su religijskog porijekla) 8) 1) Koje je tri razine u definiranju religije mogu e uo iti? Religija per se (duhovna tvorba koja ima svoj vlastiti svijet) 2) Religija kao socijalno-povijesna injenica ( religija izrasta i oblikuje se s oblikovanjem klasnog dru tva. to natprirodnom proturje i) 6) Kako religiju odre uju teolozi koji ovjeka vide kao Äreligiosusa³? Religija je socijalno-individualno realiziran odnos prema ne emu to nadilazi ili obuhva a ovjeka i nj svijet. 7) 1) Koje su tri dodirne to ke oba pristupa odre enju religije? Ukazivanju na sveto (prirodnoga ili natprirodnoga porijekla) 2) Uspostavljanju odnosa prema svetom (koji je dan religijskim pravilima individualnoga ili kolektivnog obrednog pona anja. a najvi e u obredima): odnos prema posljednjoj istinskoj stvarnosti (apsolut. Stoga je religija pozvana da se prilago ava dru tvenim promjenama. etici. kako se to uvijek treba razumijevati. odra ava njegove potrebe bilo da ih dopunjuje. a o ivotvoruje se u tradiciji i zajednici (u nauku. nirvana). nikako da propadne. Kroz ceremoniju. u skladu s natprirodnim) i to je lo ( tj. grupnu koheziju. Trajnu vitalnost religije Durkheim vidi u dru tvenoj potrebi za snagom kolektivne svijesti i socijalne kohezije koje pru a religija.

Laloux? 1) Prigodni prakti ari. Religioznost: subjektivni. esta ispovijed i pri est. javna. a koji ne mora biti pvoezan sa samo jednom konkretnom religijom. ustanovljena i racionalna. Religija : cjelovit sustav ideja. vjerovanja i vrijednosti.objaktivna i subjektivna religioznost Prema svjesnosti sudjelovanja u religioznom inu. religija je vanjska. religioznost je unutra nja.crkvena i izvancrkvena religioznost Prema na inu izra avanja. redovito prisustvovanje misama i razli itim obredima 5) Neredoviti praktikanti. djetinjstvo-ispovijed i pri est. religioznost je pojam ije se zna enje vezuje uz pojedinca i njegovo do ivljavanje religijskih sadr aja. enidba-crkveno vjen anje. subjektivna i emocionalna.9) U emu je osnovna razlika izme u religije i religioznosti? Za razliku od religije koja se ti e sociokulturne dimenzija ivota dru tva. privatna. individualni stav koji nastaje kao posljedica usvajanja odre enih religijskih vjerovanja.pozitivna i negativna religioznost Prema (ne)prihva anju institucionalnih obrednih normi.aktivna i pasivna religioznost 11) Kakvu tipologiju vjernika navodi J.neredovito prisustvuju nedjeljnim misama ili samo za blagdane.obavljaju religiozne obrede samo u 4 osnovna doga aja u ivotu: ro enje-kr tenje. smrt-crkveni pogreb 2) 3) Uskr njaci. ispunjavaju samo neke od prigodnih religioznih obreda . 10) Kakva sve religioznost mo e biti? Prema vezanosti za crkvu.godi nja vjerska praksa Nedjeljnjaci-praksa prisustvovanja nedjeljnoj misi 4) Bogomoljci-vjerska praksa iz pobo nosti. objektivna.

12) Kojih pet dimenzija religioznosti navode Glock i Stark? 1. ne odbacuje Ägrje ni svijet³ ve ga nastoji popraviti. sekte se o to . Svjetovni atributi konfesionalnosti: konfesionalnost kao: potvrda nacionalnog. dogmama. lanstvo se regrutira na temelju dobrovoljnosti odraslih osoba a ne po ro enju. Posljedice koje vjera. bilo kao privatna pobo nost 3. religiozna praksa. odnosi me u lanovima su bliski i vrsti. Religiozna praksa. svetim spisima. za lanstvo u sekti obi no se tra i iskustvo osobnog obra enja kao znak kvalificiranog vjerni tva koje prethodi pripadanju. tj. Crkva je institucionalni ustrojena. Znanje vjernika o vjeri kojoj pripada (o vjerskim istinama. te i uklju enju i obraenju svih ljudi bez izuzetaka. tj. 15) to zna i Äsekta³ i po emu se mo e razlikovati od Crkve? Sekta je vjerska skupina koja se pokazuje kao vrlo ograni ena grupa. bilo kao javno sudjelovanje u vjerskim obredima (ritualna praksa). Vjera u teolo ke postavke i istinitost dogmi religije kojoj vjernik pripada 2. ritualu i zajedni kim simbolima. obredima) 5. Denominacije se ograni avaju na odre eni prostor i zajednicu u njemu. izraz konformizma. to se izra ava u hijerarhiji. disciplini. religiozno iskustvo i znanje imaju na svakodnevni ivot vjernika 13) to ozna ava konfesionalnost i koji mogu biti njeni savjetovni atributi? Konfesinalnost mo emo odrediti kao pripadnost nekoj religijskoj zajednici. izraz svjetovnih motiva. Denominacija ± velika institucionalizirana grupa.svijest vjernika da je u odre enim okolnostima bio u dodiru s Bogom 4. tako i utjecajem na okru enje. Sklona je adaptaciji i postizanju kompromisa s postoje im svijetomi nj vrijednostima. Religiozno iskustvo. nagla enost intelektualnoga pred emocionalnim ( razum kao put u vjeru). sli an odnos prema svijetu i svjetovnim vrijednostima ( ne odbacuje svijet i svjetovnost). vjerskoj tradiciji. pa pripadnost dolazi prije odluke. izraz tradicije. 14) Koja su obilje ja crkve i denominacije? Crkva je religijska organizacije ili ''religijsko dru tvo'' kojemu se redovito pristupa ro enjem. kako brojem lanova. Crkva je u svojem djelovanju uspjemen prema op em. sli na joj je baza iz koje se regrutiraju lanovi (roditelji uklju uju svoju djecu u denominaciju kojoj sami pripadaju).

u narodu je iznova otkrivena religija kao oblik identiteta i instrumentalizacija religije i religioznosti kao dokaz legitimnosti u vremenu nestabilnosti. obilje ene ratom za nezavisnost.postao je est obrazac u tranzicijskim zemljama. situacija bitno mijenja. Wilsonu i kako na nju reagira Crkva? Sekularizacija je proces u kojemu religijsko mi ljenje. Crkva ponovno preuzima ulogu u cosijalno-politi kom sustavu.suprotstavljaju svakom institiucionalizmu i kompromisu sa svijetom. koliko kao najjasnijim znakon naionalnog identiteta. sebe promatraju kao izabrane i samim time odvojene od ostalog svijeta. bilo u individualnoj potrebi gra ana za religijskim pripadanjem. Tomki? To je proces koji ponovno o ivljava dru tvenu potrebu za religijom. 16) to je sekularizacija prema B. gra ani su imali druga ija o ekivanja od Crkve-ispunjena sekularnim sadr ajima. 20) to hrvatska javnost stavlja kao prioritet crkvenih aktivnosti u dru tvu? . a koje u drugom (poslije 1997.)? U prvim godinama hrvatske dr ave. Manifestira se kroz porast religioznosti kao sociolkulturna promjena.Crkva se sve vi e tra i izvan politike. religijska praksa i institucije gube dru tveno zna enje. 19) Koje su teme u Katoli koj crkvi bile zastupljene u prvom razdoblju hrvatske samostalnosti. Stvorena je potreba za religijom ne toliko kao osobnom vjerom. 17) to je revitalizacija religije i kroz to se manifestira prema M. 18) Kakav je odnos religija-politika u Hrvatskoj i koje se faze mogu uo iti? Religija kao potvrda tradicije i kao jamac ispravnosti politike. dok se poslije 1997. bilo kroz njeno uklju ivanje u javne procese. krize vrijednosti i politi kih sumnji.

OBRAZOVANJE I ZNANOST 1) to se u suvremenom svijetu uzima kao klju na konkurentska i komparativna prednost pojedinih zemalja? Glavno konkurencijsko oru je.a to je imalo utjecaja na razvijanje i ja anje duha kapitalizma. dakle. privatno vlasni tvo ima socijalnu hipoteku. 22) Kakav kapitalizam prihva a socijalno u enje Rimokatoli ke crkve? Crkva nije protiv kapitalizma i nove tehnologije. ve je za op u korist od tehnolo kog napretka i novostvorenih materijalnih dobara. . Siroma na dru tva tim e temamam nadrediti primarno egzistencijalne sadr aje. bolesti i minimuma zdravstvene za tite. U tim e dru tvima. obrazovanje. dok e obrazovanje. 2) Kakav je odnos prema obrazovanju u bogatim. znanost i visoka tehnologija biti klju ni pokazatelji standarda. jer.21) Kako se mo e opisati utjecaj religije na ekonomski ivot dru tva? Weber je ukazao na sna an utjecaj religijske orijentacije u ekonomskom ivotu protestanata ± racionalna i disciplinarna predanost radu uz odgodu nagrade.stru nost i obrazovanost radne snge. a kakav u siroma nim zemljama? Razvijena i bogata dru tva zagovarat e demokratizaciju ija je va na sastavnica pravo na obrazovanje stanovni tva. poput rje avanja pitanja gladi. uvijek nagla avaju i. komparativne prednosti. tako i individualnog. Zagoravat e i znanstveno-istra iva ki razvoj koji je pretpostavka razvoja i savr avanja suvremene tehnologije. i znanost ostati privilegij uskog sloja dru tva.znanje i vje tine. Religija je tako er imala utjecaj i na vjerodostojnost poslovnih dogovora: pripadnici iste vjeroispovijesti imali su vi e povjerenja jedan prema drugoma nego prema pripadnicima drugih vjera. kako dru tvenoga. posebice visoko.

planiranje obrazovanja (dugoro no. funkcija pro irivanja slobodnog vremena (glede sadr aja). nije im stalo do postizanja vi eg statusa na poslu. Collinsu? Obrazovanje se prepoznaje kao mnogostruka borba za dominacijom. 7) Koju zada u dobiva kola u kapitalizmu prema A. permanentno obrazovanje. poslijediplomski studiji. demografski (gusto a naseljenosti. posebice kada je rije o popravljanju socijalnoga polo aja.. socijalni uvjeti (dostupnost obrazovanja svima. fleksibilnost«) 4) to je predstavljalo obrazovanje tijekom povijesti i koji tipovi postoje prema R.). ekonomskom korisno u i za ugledom. sposobnost na nu ne reforme. Sasvim su suprotni stavovi kod pripadnika srednje i vi ih klasa. «) Obrazovanje kao kolovanje za birokraciju (tj. kolovanje za praksu) Obrazovanje kao potvr ivanje statusne pripadnosti ( kolovanje kao potvrda kulturne svijesti pripadnika jedne dru tvene grupe. sveobuhvatno. Hymana? Pripadnici radni ke klase manje pola u na obrazovanje. integralni dio sveukupnoga dru veno-ekonomskog planiranja. 6) Koje su osnovne funkcije kole prema R. Dahrendorfu? Funkcija socijalizacije. za postizanje politi ke kontrole koju provode formalne organizacije) 5) toje pokazalo istra ivanje H. Illichu? . Za njih obrazovanje predstavlja polugu socijalne mobilnosti. kompenzatorsko obrazovanje. funkcija raspore ivanja socijalnih pozicija pojedinaca. privilegiranost pojedinih slojeva u visokom obrazovanju). uvjereni su da su im male mogu nosti za napredovanje te da im u tome obrazovanje ne poma e.3) Koji su faktori bitni za razvoj obrazovanja u nekom dru tvu? Ekonomski ( koliko se izdvaja za obrazovanje ovisi i o snazi ekonomije odre enog dru tva). mobilnost stanovni tva). prirodni prirast. Toffleru i I. tehnolo ke inovacije (kori tenje informati ke tehnologije i dr anje koraka s ukupnim razvojem dru tva). Collins razlikuje 3 tipa obrazovanja : Obrazovanje kao stjecanje prakti nih vje tina (tzv. institucionalno ure enje (od vrti a do studija.

a stari uvaju poredak) Konflikti diferenciranja (odnose se na problem ostvarenja jednakosti prilika na obrazovanje za to ve i broj mladih. a kola ga treba apsorbirati i objasniti mladima (npr. terorizam. ekolo ke katastrofe. distribucija ljudi prema profesionalnim ulogama. nezaposlenost. pitanje na ina selekcije u kolama. pitanje financiranja odgojno-obrazovnog sustava. 9) Koja se pitanja postavljaju pred dru tvo kada je rije o o ekivanjima od obrazovanja. pitanje sadr aja i vrsno e nastave. bolju organizaciju Etni ke razlike.Pomo u skrbi nad djecom. mladi tra e promjenu.) Generacijska gusto a je proces pro irenja dodira mladih sa starijim generacijama i gubljenje generacijskih razlika glede uklju enosti u aktualne probleme u kojoj stariji ak zaostaju za mladima. pitanje polo aja nastavnika.djeca etni kih skupina (Indijci.. u enje dominantnih vrijednosti. te koje Äspojeve³ ima obrazovanje s vanjskim svijetom prema Lesourneu? Koja je svrha odgojno-obrazovnog sustava. unato lo ijoj ekonomskoj situaciji. ve u motivaciju. stjecanje dru tveno prihva enih vje tina i znanja. mogu nost demokratizacije dru tva. ratovi. pitanje djelotvornosti Äutrke za diplomom³. neovisno o socijalnom porijeklu) . posebno Kinezi) e e nastavljaju kolovanje od bijele djece. 8) Kakav je odnos obrazovanja glede rodnih i etni kih razlika? Rodne razlike ± djevoj ice posti u bolje rezultate. 10) to je Äsadr ajna gusto a³. a to Ägeneracijska gusto a³? Sadr ajna gusto a je internaliziranjei podru tvaljavanje svakodnevnog znanja koje se gotovo dnevno gomila. droga. pitanje krize povjerenja javnosti prema koli. pitanje sposobnosti upravljanja slo enim odgovojno-obrazovnim sustavom. 11) Na koje tri razine konflikata u dru tvu treba utjecati kola prema Cifri u? Socijalizacijski konflikt ( stari odgajaju mlade.

da se pomo u nje mo e ovladati prirodom i rije iti probleme pojedinca i dru tva. 14) Kada ni u prva sveu ili ta u Europi i koja su najpoznatija? Prvo je uropsko sveu ili te osnovano u Bologni 1088. (ili 1214. a koja je najuo ljivija u promjenama koje svijetu i dru tvima donose sofisticirane tehnologije. dodjeljivanje titula kao dru tvene legitimacije socijalnog presti a. vi e nego ikada prije. diplomiranju i sl. tako i za pojedina ni razvoj svakog dru tva. (ili 1209..). 15) to je scijentisti ki pokret i koja mu je uloga u razvoju znanosti? Scijentisti ki pokret ini grupa ljudi koji vjeruju da je znanost pravi put do istine. 16) Koja je uloga sveu ili ta prema I. Njihova je uloga nezaobilazna kada je rije o bilo kojem segmentu razvitka dru tva.Konflikti pluralizma (kako u kolama. bilojavnim bilo privanim. predstavlja zavr etak obrazovanja i odlikuje ga posebnost u odnosu na druge organizacije (ceremonije pri upisu. (ili 1119. Impementiranost znanosti u sve socijalne procese kroz suvremene tehnologije ini znanost primarnom ljudskom djelatno u. nevladinih udruga i sl. svjetski razvoj. prva su sveu ili ta u Engleskoj osnovana u Oxfordu 1167.) .kulturnih institucija.god.). politi kih stranaka. posredovanja znanja. drugo u Parizu 1231. prepoznati utjecaj drugih subjekata.) i Cambridgeu 1209. Cilj je bio pomo u znanosti ukazati na ispravnost svoje ideje o promjeni sustava vrijednosti tracisionalnog dru tva. obrazovanje i znanost posebno pozicionirane glede uloge koju imaju kako za glovalni. ±te vode li ti utjecaji konsenzusu ili konfliktu sa kolskim programima) 12) Koju ulogu preuzima kola u tranzicijskim uvjetima hrvatskog dru tva prema Cifri u? 13) U kakav se odnos stavljaju znanost i obrazovanje prema globalnom dru tvenom razvoju? Danas su. Cifri u? Proizvo enjenje znanja.

gospodarskog i tehni kog podru ja . metode i instrumente koji unutar nje postoje. Freemanu? 1) 2) 3) Rubne novine. na koji ih na in treba postavljati. Ona slu i da se definira to treba prou avati. Ritzeru? Paradigmom Kuhn smatra univerzalno prihva eno znanstveno dostignu e koje nekoj zajednici prakti ara za odre eno vrijeme pru a model-probleme i rje enja. mo e se re i. i antropo. Kuhnu. Paradigma je naj ira jedinica konsenzusa unutar znanosti i slu i za diferenciranje jedne znanstvene zajednice (ili podzajednice) od druge. zajednica je znanosti predstavljala posebnu kulturu koja po iva na autoritetu eksperimenta i promatranja. Ona supsumira. tj. predstavljao po eljnu hipotezu. a to prema G.stalna pobolj anja proizvodnih procesa Korjenite novine ±dovode do prijeloma. definira i me usobno povezuje primjere. On je. 18) U emu je razlika izme u teocentri ne s jedne strane. Nasuprot zajednici mita. teorije. 20) Koje su etiri kategorije tehni kih novina prema C. Ritzer ± paradigma je fundamentalna slika predmeta unutar znanosti. korjenitog inoviranja u proizvodnim procesima Tehni ke revolucije . te koja se pravila u interpretiranju rezultata istra ivanja moraju slijediti.17) to je paradigma u znanosti prema T.unose duboke promjene u sustav odnosa izme u dru tvenog. odre uje koja pitanja treba postavljati. kao niti ista istina. on je osnova svega Antropo i tehnocentri na ± ovjek i tehnika su pokreta i svega razvoja i napretka 19) U emu je razlika izme u mistike i znanstvene slike svijeta? Mit nije bio potpuna izmi ljotina.poti u nastanak novih djelatnih grana 4) Tehni ke mutacije .i tehnocentri ne interpretacije svijeta s druge strane? Teocentri na ± bog je u sredi tu.

Castellsu? Pet je zna ajki nove tehnolo ke paradigme : 1) 2) 3) 4) Informacija je glavna tehnolo ka sirovina U inci novih tehnologija pro iruju se na podru je individualnog i kolektivnog postojanja Ona po iva na logici umre avanja Va no joj je svojstvo fleksibilnosti. Radnici znanja ± ljudi iji posao zahtijeva formalno i visoko obrazovanje. ra unala. 22) to donosi scientific management u proizvodnju? Osnovna je zna ajka oslanjanje na znanstveno istra ivanje u gra enju poslovne strategije.. u visoko povezani sustav.kapital koji ine klijenti. procesi. poruka je menad era bila jasna : odlu ivanje temeljno na znanosti. marke i susavi informacijske tehnologije. 24) to ini intelektualni kapital prema L. to se doga a sa kolom i obrazovanjem? . optoelektronika. tj. telekomunikacija. uvidi i ostali potencijal zaposelnika tvrtke Strukturalni kapital. vje tine. management i umni radnik. 23) Koje su tri komponente postposlovnog dru tva. baze podataka. Edvinssonu? Ljudski kapital ± umovi. Druckeru? Informacija. 25) Na to je usmjerena Liessmanova kritika dru tva znanja.21) Koje su zna ajke paradigme informati ke tehnologije prema M. sposobnost preslagivanja 5) Sposobnost povezivanja specifi nih tehnologija kao to su mikroelektronika. tj. te tko su Äradnici znanja³ prema P. objektivnosti i racionalnosti.

kntroli. naslje em ili rentom od ve postoje e imovine. Vremena za razmi ljanje nema. znanstvenom znati eljom i akademskom slobodom. Ona je postala mjestom ivotne nevolje. kontemplacije prestala je biti kolom.Obrazovna se uloga kole mijenja« kola koja je prestala biti mjestom dokolice. u inkovitosti i prilago avanjusve samim oblicima neobrazovanosti. iskoristivosti. usredoto enosti. 26) U emu se razlikuju znanstvenik i znanstveni menad er po Liessmannu? Znanstveniku je cilj istina. a znanstvenom manageru efikasnost. 29) Koje su glavne komponente Bolonjskog procesa? RAD I VLASNI TVO 1) Kako se mo e shva ati rad. 2) Koja je razlika izme u tradicionalno shva ene karijere i fleksibilne karijere? . a kako vlasni tvo? Danas je najaktualnije shva anje rada kao sredstva boga enja (liberalna orijantacija). A u njoj zatim dominiraju projekti i praksa. Morina? Simbolizira odnos znanosti i tehnike. 28) to ozna ava Ätehnoznanost³ za E. ono je sve podredilo efikasnosti. ekskurzije i izleti. 27) Koji je osnovni problem i pogre ka u Ärangiranjima³ kroz proces obrazovanja? Umjesto da se obrazovanje rukovodi spoznajom. Vlasni tvo se danas shva a kao naravno pravo pojedinca da raspola e materijalnom i duhovnom (intelektualnom) imovinom koju je priskrbio vlastitim radom. iskustva i zmre enja.

5) Koji su teorijski pristupi u tuma nju porijekla jaza bogati-siroma ni? 1) Teorija imperijalizma: kolonijalizam je posljedica traganja za tr i tem. 4) to ozna ava pojam Äsocijalisti ki egalitarizam³? To je ideologijski konstrukt socijalizma kojim se oblikuje po eljno pona anje prosje nosti i osrednjosti u svemu. tj. Kako s epove ava zaposlenikova stru nost. Kapitalisti ka ekonomija je primarno odre ena tr i tem. dok se privatno ograni avalo na ono potrebno za osobn potrebu. Autoritarna dr avna (partijska) vlast donisila je planove gospodarskog razvoja. dakako i kooperacijom na tr i nim principima. Npr. periferija i vanjska arena.Tradicionalna karijera ± slijed pozicija unutar istog zvanja. zakonima ponude i potra nje. Zaposlenici ovdje preuzimaju najve u odgovornost za upravljanje svojim karijerama.) ekonomiju kapitalisti kog svijeta ine zemlje jezgre. kompeticijom i konkurencijom. jeftinim sirovinama i radnom snagom. Danas biv e kolonijalne sile kontroliraju tr i te preko velikih korporacija 2) Teorija zavisnosti: navezuje se na teoriju imperijalizma tvrde i da su biv e kolonije i dalje ovisne o biv im gospodarima 3) Teorija svjetskog sustava: prema l. Karijera svakog zaposlenika sastoji se od razli itih poslova. sposobnosti i vrijednosti i promjena u radnom okru enju. on s emo e kretati kroz pozicije savjetodavnog in enjera. Izvrsnost kako u fizi kom radu i rezultatima rada.karijera se esto mijenja na temelju promjena osobnih interesa. iskustvo i uspje nost. nije bila po eljna jer je pojedince izdvajala i inila ih latentnom opasno u za sustav vrijednosti koji je zagovarao jednakost svih u obvezama prema postoje em poretku. netr i na. a to je pretpostavka sigurnosti vladaju e partije za lak u kontrolu naroda. Vlasni tvo je odre eno primarno kao pravo pojedinca. s tim da nije usmjereno protiv drugih. 3) U emu je osnovna razlika izme u socijalisti ke i kapitalisti ke ekonomije? Socijalisti ka ekonomija je bila centralno-planska. Wallersteinu (1974. pozicija i iskustava. imalo je socijalnu hipoteku. poluperiferija. Fleksibilna karijera . tako i u znanosti i drugim djelatnostima. Vlasni tvo je bilo dr avno. zaposlenica u in enjerstvu mo e odlu iti napraviti pauzu od svoje in enjerske pozicije i raditi godinu dana u menad mentu. produktivnosti i raspodjele ostvarene dobiti. vi eg in enjera i zatim prije i na vi e tehni ke polo aje. Jezgru ine zemlje modernih .

samopotvrda ovjeka. Njema ka. informacije. velika poduze a. dru tava . Nizozemska. informacijsko tr i no gospodarstvo. intervencija dr ave u svrhu deregulacije tr i ta.poduze a u kojima je odmakla industrijalizacija (Britanija. decentralizacija i umre enost poduze a. kapitalska logika. uvje bavanje za op e vje tine. i u kojima je industrijalizacija pro la sve one faze razvoja koje te zemlje uzdi u u skupinu postind. izvanjsku arenu ini ve i dio Azije i Afrike. tr i no-planska regulacija.zemlje koje kapitalizam razvijaju vi e od 2 st. potpuna kontrola radnika od strane nadzornika Postfordizam. profitni motiv. ideologizacija. 6) Koje su osnovne razlike i obilje ja industrijskoga i postindustrijskoga dru tva? Postindustrijska dru tva: . periferiju ine zemlje istoka Europe (npr. materijalna efikasnost. ekonomska racionalnost. kratkoro na usmjerenost. Francuska). Castallsu? Fleksibilnost upravljanja. poduzetni ka logika. masovno uklju ivanje ena u pla enu radnu snagu ( esto uz diskriminacijske uvjete). diverzifikacija poduze a. standardizacija. dugoro ne strategije. decentralizacije rada. hijerhijsko upravljanje. rast mo i kapitala u odnosu na radnu snagu: sve ve a individualizacija i diverzifikacija radnih odnosa. komunikacije). a to tojotizam? Fordizam(tajlorizam) ± mo emo odrediti kao usku specijaliziranost poslova. 8) to odre uje fordizam (tajlorizam) i postfordizam.simboli ki proizvodni faktori (znanje. mre na upravlja ka struktura. poluperiferiju centralnim zemljama (jezgri) ine zemlje juga Europe (Mediterana). Poljska). konkurencija 7) Koja su obilje ja suvremenog kapitalizma prema M.ozna ava fleksibilnost i inovativnost proizvodnje. trajno do kolovanje . me usobna ovisnost Industrijska dru tva: -mlade zemlje ija je razina industrijalizacije i demokratizacije tek u usponu -materijalni faktori. dru tvena racionalnost. pove ana globalna ekonomska konkurencija. ekolo ke i humane vrijednosti.

Bergeru? Berger ocijenjuje da je kapitalizam od svojih po etaka. stjecanje dobara je stoga na prvom mjestu. odnosno Äindustrija znanja³ ( usluge prodaje znanja) 10) Na kojem primjeru J.Tojotizam. dru tveni. 11) Koja su klju na obilje ja u razvoju modernog kapitalizma? Racinalnost i disciplina u radu. pozitivan odnos prema privre ivanju (rad kao spas. bio sila kataklizmi kog preobra aja. Gray pokazuje dominaciju kapitala nad radom? Kako je suvremeni kapitalizam dao premo kapitalu nad radom. a to mu je obilje je i danas prisutno.000 njema kih poduze a srednje veli ine iz koje je vidljivo da tre ina planira preseliti dijelove proizvodnje u postkomunisti ku isto nu Europu gdje su nadnice niske i slabija je dru tvena i ekolo ka regulacija. 13) Po emu se razlikuje moderni svijet Europe 19. a ne prokletstvo). od tradicionalnog dru tva? . vidi se iz pada cijene rada koja se ostvaruje time to brojne razvijene zemlje prebacuju proizvodnju u zemlje u razvoju gdje su tro kovi rada daleko ni i. 9) Koji sektor djelatnosti dominira u suvremenom dru tvu i za to? Kvartarni sektor. dobit je cilj po sebi i zaslu uje pozornost i po tovanje. Tako John Gray navodi anketu me u 10. Kapitalizam je iz korijena mijenjao svaki materaijlni. 12) to sa sobom donosi kapitalizam tamo gdje se javlja prema P.st. timska uklju enost radnika.obilje avaju potpuna kontrola. politi ki i kulturni vid svakog dru tva u kojem bi nastajao. u svakoj zemlji u kojoj se pojavio. Cilje je smanjenje neizvjesnosti umjesto poticanja prilagodljivosti. decentralizacija inicijative. uva avanje tr i ta (ponude i potra nje).

konzumizam i individualizam. te kao civilizacijski napredak. tada je upitan doseg dobrobiti takvog razvoja i napretka. ovjek je neprestano u utrci s vremenom. ako se kao kriterij u ocjenjivanju uzima aplikacija znanosti u vidu novih tehnologija i inovacija proizvodnih procesa. Fizi ko je vrijeme postalo najve a zapreka nesposrednosti ljudske komunikacije. 16) Kakav je odnos kapitalizma prema uporabi vremena te prema kulturnim razlikama? Vrijeme je ispred ovjeka. Ako se .1) 2) 3) 4) Brojnom i heterogenom populacijom Visokim stupnjem industrijalizacije Kapitalisti kom tr i nom ekonomijom Specifi nom socijalnom diferencijacijom i podjelom 5) Teritorijalnim i administrativnim sustavom baziranim na nacionalnim dr avama u kojma je gra anstvo i lanstvo u civilnim organizacijama politi ki oblikovano i strukturirano 6) Dominacijom znanosti i tehnologije 14) Donosi li kapitalisti ki razvoj kroz tehnolo ki napredak jednako pozitivne u inke u tehnolo kom i socijalnom smislu? Znanost je donijela velike promjene koje s enisu mogle negirati. Te promjene ocjenjuju se kao razvojne. Kapitalisti ka utilitarna i pragmati ka orijantacija nastojala je premositi sociokulturne razlike me u narodima. 15) Koja su klju na obilje ja suvremenoga dru tva (postmoderniteta) i to donosi Ämekdonaldizacija³? Klju na obilje ja suvremenog dru tva su infromatizacija. kada su ve ponu ena optimalna rje enja za svakoga. a sve zbog Äisplativosti³ tehnologije. kao kriterij uzima socijalni u inak. Tehni koj se civilizaciji stavlja na du u i zanemarivanje kulturnih razlika. globalizacija. pak. kada nema neizvjesnosti pred ne im neprovjerenim i marketin ki neprofiliranim à tada se stvara odre ena socijalna sigurnost i osje aj jednakosti kojim se kompenzira nedostatak zajedni tva. Mekdonaldizacija ± kada je sve pod kontrolom i predvidljivo. .

o ituje u suprtonim. ve i dr avu koja ih hrani. sve kra e vrijeme boravka roditelja s djecom (posebice majki poslije poroda). socioekonomske strane. dvojakim tendencijama) 19) Koje je predispozicije za brzo uklju ivanje u razvijenu Europu Hrvatska imala na po etku 1990. produ enje radnog tjedna.-ih ? Sociokulturne (kvalitetan prosjeak obrazovanja stanovni tva). socijalna pravednost te u inkovitost i pravovremenost. povijesno-politi ke (uklju enost u Austro-Ugarsku Monarhiju) 20) to gra ani o ekuju od dr ave u Ährvatskom³ kapitalizmu? Figurativno se mo e re i da gra ani vi e ne ele samo dr avu koja ih brani.17) Koje se tri vrste prigovora kapitalizmu mogu izdvojiti? 1) Prigovor zbog diskriminacija ena: u pla i. zaposlene su majke pred dvostrukim pritiskom-ku e i posla 3) Prigovor zbog problema socijalne nesigurnosti: porast nezaposlenosti. s druge. nestanak zaposlenja na neodre eno vrijeme. smanjena mogu nost napredovanja u karijeri 18) to zna i da je kapitalizam u Hrvatskoj do ekan kao ambivalentan cilj? S jedne strane. bio je iskorak u neizvjesnost glede sigurnosti radnih mjesta i pla a. (ambivalentan= koji se ne mo e objasniti samo na jedan na in. 21) to pokazuje Ästara paradigma³ o ulozi dr ave u ekonomiji? . O ekuje se njena socijalna osjetljivost. u pravu na obrazovanje (prosje no ni a obrazovanost ena) 2) Prigovor vezan u problem rad-obitelj: sve je vi e obitelji s oba roditelja u radu izvan obitelji (siroma tvo obitelji s jednim zaposlenim). koji se iskazuje. stanja ivotnog standarda i sli no. u izboru zanimanja (profesionalna rodna segregacija). socijalne i zdravstvene za tite. pak. gospodarske (uz Sloveniju najrazvijeniji dio biv e Jugoslavije). politi ki je afirmiran kao evidentan pokazatelj kraja socijalizma i put u samostalnu ekonomiju.

maksimizacija profita. izvanbud etske bilance. te osigurava zaposlenima vlasni tvo nad radnim mjestom i velika socijalna prava. glavni su akteri politi ki menad eri a ne profesionalni menad eri. dok je vrlo visok postotak krajnje nezadovoljnih. socijalni mir 25) to obilje ava Ämodelski dualizam³ kapitalizma u Hrvatskoj prema J. integralno tr i te. ekonomski akteri koji upravljaju kao individualni poduzetnici. uklanjanje ''nomeklature'' Socijalni: socijalna integracija. 26) Kako gra ani ocjenjuju privatizaciju u Hrvatskoj? Zanemarivo mali broj je sasvim zadovoljnih. politi ki la irano tr i te. nezavisnim tvrtkama i pojedincima. razmjerno manji dio DBP-a redistribuira se dr avnim kanalima. ja anje konkurencije. dr aa samo regulira pravila igre za sve aktere podjednako.22) Kakva je socijalna struktura Hrvatske u tranzicijskom razdoblju prema J. srednje slojeve i profesionalnu strukturu. radnici (52. 24) Koje se tri skupine ciljeva ele posti i privatizacijom u Hrvatskoj? Gospodarski: u inkovitost..7%).9)% i umirovljenici (48%). socijalna stabilnost. popuna prora una. poslodavci (50. dok je s druge strane jo vrlo slab poduzetni ki kapitalizam. dr ava ima dvije temeljne funkcije: titi poduze e od vanjske konkurencije i pokriva gubitke.9%). upanovu? Obuhva a dru tvenu elitu. paradr avne fondove i sl. . Najnezadovoljniji su stru njaci (57. 23) ime je Hrvatska deficitarna u prvim godinama tranzicije? Srednjim slojem. dioni arstvo. konkurentsko tr i te. financijski rast. stabilizacija gospodarstva Politi ki: deetatizacija. opunomo enici dioni ara i pla enimenad eri. veliki dio DBP-a redistribuira se dr avnim kanalima u bud et. upanovu? S jedne strane jo je vrlo sna an dr avni kapitalizam. ja anje demokracije.

europski tre eputa i Istok: dr avnopartijska elita (vlasnici polo aja). prema Katunari u? Zapad : vlasni ka elita + jezgra tehnomanagerske elite. nacionalisti ka kontraelita. misionar. akterima kontrole vidi i zaposlene kao i kreditore te predstavnike lokalnih zajednica . vlasni ka + tehnomanagerska. nacionalna multipartijska elita + kolibri 28) Koje su etiri klju ne odrednice ekonomske elite u postsocijalisti kim zemljama? a) Ekonomsku elitu ine osobe ili skupine osoba koje kontroliraju najva nije resurse u dru tvu b) Koje imaju strate ke polo aje u ekonomskim organizacijama (pogotovo velikima/dr avnima) c) Koje imaju stvaran utjecaj na dono enje bitnih nacionalnih odluka d) ija poduze a imaju znatnu ulogu u nacionalnom gospodarstvu temeljm svoga ekonomskog uspjeha ili polo aja na tr i tu 29) Prema Rogi evoj kulturnoj tipologiji kojih je est tipova kapitalizma (gospodarskih sudionika u Hrvatskoj) mogu e prepoznati? Vodoravni kapitalist.27) Koje se elite prepoznaju kroz razdoblje druge polovice 20. na Istoku i Zapadu. grabe ljivac. boemska kontraelita. faustovski tip 30) Koja etiri koncepta korporacijskog upravljanja navodi engi te kojemu daje prednost? a) b) c) d) Klasi ni koncept korporacije kao funkcije temeljnih interesa dioni ara Koncept korporacije kao funkcije ostvarivanja menad erske mo i Koncept korporacije kao Ämre e ugovornih odnosa³ Koncept korporacije kao proizvodnog tima ravnopravnih aktera i Äd)³ ± koji osim dioni ara i menad era. treber.st. vlasni ka elita preobra ena u bobse. rentijer. dr avnopartijska + liberalni reformisti.

politike i kulture. U 20. globalizacija postaje odre uju e obilje je svjetskoga gospodarstva. reorganizacija svjetskog financijskog sustava. globalizacija je ukupnost sociokulturno-ekonomskih procesa kojima je odre en kapitalisti ki razvoj. a koju kapitalizam druge polovice 20. tj. stolje a. to je sve utjecalo na globalizaciju kao suvremeni kapitalisti ki razvoj? Porast broja sna nih nezapadnih kapitalisti kih privreda. zapreka kapitalisti koj akumulaciji 3) Koja su klju na obilje ja postfordizma. Globalizacija postaje pojam kojim se ozna avaju sve promjene u razvoju kapitalizma. geografska mobilnost investicija i svjetsko tr i te potro nje.GLOBALIZACIJA 1) Koju je dimenziju globalizaciji dao kapitalizam 19. st. dao je globalizaciji sociokulturnu dimenziju. . znanje. rastu a globalizacija kapitala. Naslanjaju a proizvodnja. politi kog.st. U osnovi su joj revolucija sredstava komuniciranja i irenje informacijske tehnologije.st.proizvod mora biti lako sklopiv/sastavljiv. vojnog) u razli itim dijelovima svijeta do unificiranja mode u tradicijski i ukluturno razli itim podnebljima.? Kapitalizam iz 19.. od broijnih procesa integriranja (gospodarskog. radnici moraju biti lako prilagodljivi poslu.razvoj novih tehnolo kih procesa. a koja Änaslanjaju e proizvodnje³? Postfordizam . 2) Prema P. kolaps socijalisti kih privreda Isto ne Europe. Leonardu. Giddensu? Slo en skup procesa koji poti e mje avina politi kih i ekonomskih utjecaja. rast informacijske tehnologije. rastu e globalno tr i te. inventivnost mora malo ko tati i biti ''just in time'' 4) to je globalizacija prema A.

Beck nove okolnosti globalnog dru tva naziva dru tvom rizika? Neujedna nost mi ljenja o globalizaciji u ocjenama stanja i procjenama mogu nosti. Transnasionalne korporacije izravno raspore uju radnu snagu na svjetskom tr i tu te kontroliraju stanovni tvo i resurse.5) Tko ini transnacionalnu kapitalisti ku klasu? Izvr ni direktori transnacionalnih kompanija i njihovi lokalni partneri. raspodjele. zato oni tvrde da globalizacija izgra uju i imperij izgra uje dru tvo nadzora. integriranost ekonomskog ivota cijelog svijeta. novca i stanovni tva koje one pokre u. umre enost gospodarstva irom svijeta. kulturnog. ali i injenju tih obrazaca nejednako dostupnim svima. Beck e ovakav globalni razvoj ozna iti kao put u dru tvo rizika koje . industrijske proizvodnje i komunikacija svih vrsta. proces rastu e me uovisnosti i povezanosti ekonomske aktivnosti u cijelom svijetu. ekonomskog. od dr ava ine instrumente za bilje enje tijekova roba. politi kog. 8) ime Hardt i Negri argumentiraju globalizaciju kao imperij? Globalizirani svijet kao imperij osobito je djelotvoran kroz korporacije. Gray? Friedman ± globalizacija donosi svijetu 3 demokratizacije i to tehnologije. One danas izravno strukturiraju i oblikuju podru ja i stanovni tvo. dovoljno nam kazuju da je nasutpilo novo vrijeme kapitalizma koje u mnogome po iva na inoviranju obrazaca ivota (proizvodnje. financija i informacija. 7) Kakvom globalizaciju vidi Th. gospodare i ivotima. Äglobalizirani dr avni birokrati³. Friedman. a kakvom J. Gleda s mnogo manje optimizma na globalizaciju. mediji)³. Zbog toga nije iznena enje stvaranje novih i produbljivanje starih napetosti u svijetu. 6) S koja etiri aspekta mo emo razumjeti globalizaciju? S tehnolo kog. Biopoliti ki strukturiraju svijet i ostvaraju biomo . razmjene i tro enja). pa je po Friedmanu svakako dobrodo la Gray ± tvrdi da je globalizacija: svjetsko irenje modernih tehnologija. Äkapitalisti ki inspirirani politi ari i stru njaci³ i Äkonzumeristi ke elite (trgovci. 9) Za to U.

globalnim tr i tem novca i rastom transnacionalnih korporacija 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) U revoluciji komunikacijske i infromacijske tehnologije U univerzalnosti zahtjeva za ljudskim pravima U nastajanju globalne kulturne industrije U razvijanju postnacionalne. oko shva anja kulture. oko nositelja mo i. a na drugoj. ekolo kim i politi kim razicima izazvanim dinamikom inovacije. oko ekonomije. oko pitanja nejednakosti. policentri ne svjetske politike U postavljanju siroma tva kao svjetskog problema U nagla avanju problema destrukcije okoli a U ukazivanju na mjestimi ne transkulutrne konflikte 11) Kada je rije o globalizaciji. mo e do i. na jednoj strani do ja anja nacionalnog identiteta i otpora prema vanjskom kao neprijateljskom. .predstavlja razvojnu fazu modernog dru tva koje prelazi zastarjele okvire industrijskoga dru tva i koje je sve zagu enije socijalnim. ime se samo potvr uje uklju ivanje u globalne tijekova. individualnim. pak. Becku? Pozitivni pomaci pokazuju se u slijede em: 1) U geografskoj ekspanziji uvjetovanoj me unarodnom trgovinom. oko kojih se est to aka razilaze Äskeptici³ i Äglobalisti³? Oko samog koncepta. 12) Kakve reakcije mo e u nacijama izazvati strah od globalizacijskog brisanja nacinalnih posebnosti? On mo e izazvati kontradiktorne u inke: uslijed irenja Ämekdonaldiziranih³ vrijednosti svakodnevnice. 10) Kojih je osam pozitivnih u inaka donijela globalizacija prema U. mo e doi i do komercijaliziranja lokalne egzotike. oko svjetskog poretka.

desni arske organizacije koje se protive multikulturalnosti i druge. pacifisti i borci za ljudska prava. udruge seljaka iz razli itih zemalja. WTO je nedemokrati an 4. a najve u svjetsku sirotinju dovodi u gore stanje od onog u kojem bi ina e bila. politi ki oblik (upitnost utjecaja nacionalnih dr ava). anarhisti. protiv korporacijskog kapitalizma.a i MMF-a i Svjetske banke kao organizacija koje name u kriterije bogatih zemalja i multinacionalnih kompanije. protiv genetski modificirane hrane. neposredne transakcije i nadmetanje . Rifkinu? Mre a. protiv ograni avanja suvereniteta pojedinca. kr anske skupine. Becku? Protiv globalizacije koja se manifestira preko gospodarske okupacije zemalaj u razvoju. dobrobiti ivotinja. pa ak i ljudskim pravima 2. a to Ätr i ta³ prema J. protiv dominacije ekonomskih interesa nad humanim i dr. 16) Kojih pet oblika/segmenata globalizacije isti e F. ljevi arske skupine. 15) Koje su etiri klju ne optu be na ra un WTO-a? 1. ili ( to je te a optu ba) bogate ini bogatijima. WTO ekonomskim pitanjima daje prednost pred brigom za okoli . vlastiti interesi. 14) Protiv ega se bune i opiru antiglobalizacijski pokreti prema U. udruge za za titu okoli a (Greenpeace. zajedni ki interesi. WWF. protiv WTO.povjerenja. prisni odnosi i suradnja Tr i te. WTO pove ava nejednakost. WTO podriva nacionalni suverenitet 3.nepovjerenja. sindikati. protiv slobodne trgovine. ekonomski oblik (dominiranje multinacionalnih kompanija). dru tveni oblik ( irenje kulture potro nje i razbijanje tradicionalnih oblika dru tvenosti) 17) to su obilje ja Ämre e³. protiv uni tavanja ovjekova okoli ta.13) Koje se sve skupine i organizacije javljaju kao antiglobalisti ki pokreti? Inicijativa protiv ekonomske globalizacije (INPEG). kulturni oblik (standardiziranje svjetske kulture). Jameson? Tehnologijski oblik ( irenje informacijske i komunikacijske tehnologije). FOE).

znanstvena disciplina koja se bavi stanovni tvom. podr ka vojnoj sili. napredak i razvoj. a koja europskog sna prema J. bolesti i ratovi kao prirodan regulator porasta stanovni tva. Sve je to danas prevodivo na tezu da ivmo u dru tvu rizika. Rifkinu? Ameri ki san: sloboda kao izraz samostalnosti. nazivano industrijalizacija i modernizacija. vrijednost kozmopolitizma. voda i zraka. 3) to o porastu stanovni tva misli Th. probijanje ozonskog omota a. njegovim rastom ili smanjenjem. uzajamna ovisnost. o uvanje kulturnog identiteta. reproduktivnost. ali i da su u inci industrijalizacije bitno utjecali na klimatske promjene i na same uvjete ivota. fertilitet. Glad. gospodarski rast. individualisti ka usmjerenost Europski san: sloboda kao izraz uklopljenosti. Zaga ivanje tla. 2) ega je ovje anstvo postalo svjesno glede odnosa prema prirodi. da su njeni neobnovljivi resursi pri kraju. vrijednost domoljublja. Maltus? On upozorava na raskorak izme u ubrzanog porasta stanovni tva i znatno sporijeg rasta proizvodnje hrane. uz. odr ivi razvoj. suzdr avanje od seksualnih aktivnosti. koje se vrijednosti name u kao primarne u novom vremenu postindustrijskog dru tva? Da je priroda iscrpljiva. globalna usmjerenost EKOLOGIJA.18) Koja su obilje ja ameri kog. stopa mortaliteta . duboka religioznost. ETIKA I EKONOMIJA 1) Za to se mo e re i da glede odnosa prema prirodi danas ivimo u dru tvu rizika? Zbog nekontroliranog iscrpljivanja prirode i njenih neobnovljivih resursa. stvaranje efekta staklenika i podizanje temperature. osobna imovina i neovisnost. a to demografska tranzicija? Demografija. 4) to je demografija. Klju ni pojmovi su joj: stopa nataliteta. otapanje ledenjaka. mogu usporiti rast ovog raskoraka. jer sve ono to smo lo e napravili prirodi jo nam nije stiglo na naplatu. prekomjerno kr enje uma i njihovo obolijevanje.

u makroprostor.i gen-tehnolo kih inovacija .Demografska tranzicija ± teorijski pristup da se s ekonomskim razvojem stabilizira i natalitet 5) Mo e li tehnika biti eti ki neutralna kada je rije o odnosu prema prirodi? Ona nije eti ki neutralna. uspostavljanje globalnog plana za izobrazbu svjetskog stanovni tva o za titi globalnog okoli a 7) U kakav odnos Al Gore dovodi Äpusto enje ivota³ i Äpusto enje zemlje³? Globalno zagrijavanje. Isti e da je nastupio najgori od svih oblika zaga enja. u porastu je znanstveno i tehnolo ko manipuliranje prirodom. 8) Koja su etiri smjera ovjekove ekspanzije u povijesnom razvoju dru tva? U prirodni prostor. u mikroprostor. jer njome ovjek pove ava i prote e svoju mo nad prirodom. 9) 1) Koja su etiri klju na prigovora biotehnologiji? Dominacija ekonomskih kriterija potrebe i korisi bio. potpuna promjena ekonomskih pravila kojima se mjeri utjecaj ekonomskih odluka na okoli . stvaranje i razvoj ekolo ki prihvatljivih tehnologija. irenje besplodnih pustinja. u socijalni prostor. 6) Koje su tri zabrinjavaju e injenice na eg odnosa prema zemlji. Treba poduzeti slijede e mjere: stabilizacija svjetskog stanovni tva. zanijekana je odgovornost za posljedice odnosa prema prirodi. nepovratno tro enje zaliha pitke vode i dr. zaboravi na budu nost''. nestajanje uma. nestajanje brojinih ivih vrsta. takvo pusto enje prirode Gore vidi kao politi ku etiku na eg vremena ija je deviza ''zgrabi dok mo e . opusto eni ivot. usvajanje nove generacije me unarodnih ugovora. te to treba poduzeti prema ÄMarshalovu planu³ kako navodi Gore? Zabrinjavaju e injenice : demografska eksplozija . tro enje ozona. podizanje razine morskih voda.

'bios'' u postmoderni postaje roba kao ''oikos'' u moderni. a obilje ava je gajenje nekoliko vrsta usjeva radi prehrane. gladne i nemo ne. Posrijedi je. pak. To je argument za pojavu socijalne ekologije Ona istra uje me usobne utjecaje dru tva i okoli a. gnjojenje stajskim gnojivom. 13) Na kojim dr avama SAD primjenjuje GM sjeme u poljoprivrednoj proizvodnji i to time eli posti i ( to tu zna i poznata Kissingerova re enica)? Mo ne kompanije svoju dobit i mo nastoje prikazati kao brigu za Tre i svijet. sve vi e pozvana biti arbitar unovoj geneti koj eri. ali uz druga ije ekonomiziranje i druga iju tehnologiju. tre ina zemlji ta ostavlja se na ugar.kao ekonomija ivota vezuje se uz selja ka dru tva. koja se ostvaruje irenjem GM sjemena . o uvanje rasplodnog stada i biljnog sjemenja. kao akademska disciplina.2) 3) Svjetsko komercijaliziranje biotehnologije marginalizira pitanje rizika Nesigurni mehanizmi kontrola 4) Odluke o ovim tehnologijama pre le su iz ruku znansvenika u ruke me unarodnih korporacija 10) to je uvjetovalo pojavu socijalne ekologije i to ona istra uje? Mo emo ustvrditi da je danas ''bios'' postao najugro enija i najtra enija kontrolirana roba na me unarodnoj ''tr nici ivota''. radni ciklusi ovise o prirodnim godi njim ciklusima Suvremena biokemija. 12) Za to je potrebna sociobiologija i koju joj zada u namjenjuje Rifkin? Mogu nost stvaranja novog eugoeni kog ovjeka i ene vi e nije san ludih politi kih demagoga nego potro a ka opcija u bliskoj budu nosti i silno unosno komercijalno tr i te. Osnovni je cilj okoli tu priznati njegove vrijednosti i tako ga o uvati. Ona je kao zahtjev postavila redefiniranje koncepta profita koji je uvela modernizacija.zadr ala je ideju biosa ( ivota). zavjera SAD-a protiv svijeta. Zato je sociobiologija. 11) U emu je razlika izme u tradicionalne i suvremene bioekonomije? Tradicionalna biokemija. razmjena sjemenja sa susjedima radi pobolj anja uroda.

to je proces promjena u kojem se kori tenje resursa. o uvanje kulturnog identiteta. odr ivi razvoj. eljela se ostvaridi ideja zaklade Rockfeller od ''zelene revolucije'' do ''genetske revolucije''. uzajamna ovisnost. orijantacija tehni kog napretka i institucionalne strukture dovoe u suglasnost s budu im i sada njim potrebama. Tako er je opastno i u injenici daje 85% ameri ke soje i 45% kukuruza genetski modificirano. Rifkinu? Ameri ki san: sloboda kao izraz samostalnosti. Azije pa i Europe. Time se ostvaruje Kissingerova teza : ''Kontroliraj naftu i kontrolirat e zemlju. vrijednost domoljublja. vrijednost kozmopolitizma. 15) Koje sve opasnosti sa sobom donosi primjena GM sjemena prema Engdahlu? Umjesto rje avanja svjetske gladi. osobna imovina i neovisnost. 19) Koji su i u kakvom su odnosu najva niji uvjeti svjetske etike prema Radermacheru? . strukture investicija. globalna usmjerenost 18) to zna i orijentacija na Äodr ivi razvoj³ prema Ujedinjenim narodima iz 1987. godine? To je razvoj koji zadovoljava porebe sada njosti bez rizika da budu e generacije ne bi mogle zadovoljiti svoje vlastite potrebe.'' 14) to je SAD elio posti i politikom Äzelene revolucije³ prema Engdahlu? Politikom ''zelene revolucije'' SAD je irio prostor agrobiznisa izvan Amerike. razvila se opasnost da uzgojem monokultura nestanu neke biljne vrste. individualisti ka usmjerenost Europski san: sloboda kao izraz uklopljenosti.u zemlje Ju ne Amerike. gospodarski rast. podr ka vojnoj sili. Afrike. 16) Na kojem primjeru vidimo zakazivanje etike u Ätvorni koj poljoprivredi³? 17) Koje su osnovne razlike izme u Äameri kog³ i Äeuropskog sna³ prema J. duboka religioznost. To je bila fasada pod kojom se krilo ameri ko pruzimanje kontrole nad proizvodnjom hrane u svijetu. Kontroliraj hranu i kontrolirat e ljude.

ti sada i popravi 2. to naj e e nije slu aj. Utilitaristi ki pristup po na elu najve e sre e ± zagovara se ono to donosi najvi e zadovoljstva onima kojih se najvi e ti e. koja su dva temeljna polazi ta takve orijentacije? 1) Ekou inkovitost-razvoj tehnologija koje su u inkovite u ekonomskom rastu uz minimalno tro enje okoli a 2) Ekolo ka modernizacija-uskla ivanje ekonomskog rasta i ekolo ke za tite 22) Koja su tri mogu a pristupa u odre ivanju odgovornosti za Äefekt staklenika³ i Äozonske rupe³ prema P. svjetski ugvoro plus gra anska prava slobode i socijalna i kulturna ljudska prava 21) Ako se budu nost svijeta gradi na prihva anju odr ivog razvoja. ograni enje zaga ivanja Za tita ljudskog dostojanstva-po tenje.1) 2) Ekolo ka stabilnost-ograni enje potro nje sirovina. Pristup povijesnog na ela pravednosti ± ti si pokvario. Ova se dva uvjeta trebaju rje avati zajedno. 20) to sve obilje ava Äscenarij C³ glede budu nosti svijeta prema Radermacheru? Eko-socijalno-tr i no gospodarstvo. Pristup po na elu trenutnog stanja ± da bi se umanjila odgovornost razvijenih polazi se od trentnog stanja na osnovi kojega e se postaviti novi standardi za budu nost. pravednost. izbjegavanje poni avanja. . ne za pro lost 3. Singeru? 1. dakle siroma nih i nerazvijenih.

mjesto. prema Aristotelu. polo aj. vrijeme. Pokazuje se u suprotstavljanju razli itih stavova (teza i antiteza) kako bi se do lo do op e definicije. kvalitet. imanje.koja jedina dopire do ideja Matematika-daje razumsku spoznaju 3) U svojoj deduktivnoj metodi Aristotel polazi od op ih pojmova (kategorija). Nabroji ih! Supstancija. 2) Koje su Äznanosti³ sposobne dose i istinu kod Platona? Dijelektika. Kuzanski uvodi stupnjeve znanja. va e za svako mi ljenje? Princip identiteta ± sve to je istinito mora se samo sa sobom podudarati 2) Princip kontracikcije ± nemogu e je da se jednom i istom na isti na in jedno i isto odre enje dodaje i ne dodaje 3) Princip isklju enja tre eg ± izme u kontradiktornih stavova ne mo e biti ni ega tre eg 5) Koju ulogu dobiva filozofija (i znanost) u vrijeme skolastike? Filozofija dobiva mjesto slu avke teologije u dugom razdoblju skolastike (9. 4) 1) Koja tri op a principa.METODE ISTRA IVANJA U SOCIOLOGIJI 1) Koju metodu u sponznavanju istine uvodi Sokrat? Metoda induktivnog postupka. injenje. 6) Govore i o Äu enom neznanju³ N.st. koje? .) koje je obilje eno autoritetom velikog Tome Akvinskog. relacija.-14. kvantitet. trpljenje.

gra ansko dru tvo i dr ava). misti na spoznaja (visio intellectualis) vrhunac. objavljena religija i filozofija) 11) Po emu je sociologija znanost. analize podataka.um kao jedini autoritet u spoznavanju svijeta 10) Koje stupnjeve razvoja duha nalazimo kod Hegela i to oni predstavljaju? Subjektivni duh (antropologija i psihologija).priroda i dru tvo kroz neposrednost dodira u empiriji Prosvjetitelja. to su odrednice znanosti? Ona je znanost jer znanost je upotreba sistemati nih metoda empirijskog ispitivanja. Tome Akvinskog). najvi a razina 7) Kojim znanostima pridaju va nost renesansni mislioci poput Kopernika. Petri a. Bruna. 8) Koje je Äautoritete³ ukinula Descartesova metodi ka sumnja? Prekinula je utjecaje metode autoriteta (npr. metode intuicije (koja je po ivala na ''o evidnoj'' istini) i metode ustrajnosti. porodica.1) 2) 3) 4) Osjetilna spoznaja (senus) je najni a razina Razumska spoznaja (ratio) vi a razina Intelektualna spoznaja koja sintetizira (intelectus) na jo vi oj razini Intuitivna. apsolutni duh (umjetnost. inercije (rije je o navici da se vjeruje u neke tvrdnje bez njihova provjeravanja). a to prosvjetitelja? Empirista. Bo kovi a i drugih? Matematici. teorijskog mi ljenja i logi ne rocjene argumenata kako bismo razvili korpus znanja o . fizici i opa ajno-iskustvenom potvr ivanju znanja. Galileja. objektivni duh (pravo. 9) to je u sredi tu istra ivanja empirista. moralitet. Keplera.

preciznost. analizu podataka i procjenu teorija na temelju dokaza i logi kih obja njenja. 13) Koje su etiri vrste pitanja polazi na u istra ivanju dru tva? injeni na pitanja. razvojna pitanja. Fenomenolo ki pristup polazi . komparativna pitanja. analiti ko-sinteti ki postupak. teorijska pitanja 14) Koja dva pristupa postoje u sociolo koj tradiciji metodologije izu avanja dru tva? Pozitivisti ki pristup i funkcionalisti ki pristup.posebnom podru ju. pouzdanost. 12) Nabroji osam obilje ja znanstvenog istra ivanja! Jjedinstvenost. a to komparativna metoda u sociolo kom istra ivanju? 17) to obilje ava fenomenolo ki pristup u sociologiji? Fenomenolo ki pristup tvrdi da se sociolozi trebaju ograni iti na shva anje zna enja i klasifikacija koje ljudi koriste kako bi u svijet unijeli red i smisao. objektivnost. racionalnost. Sociologija uklju uje sve sustavne metode empirijskog istra ivanja. sustavnost. 15) to odre uje funkcionalisti ki pristup? 1) Svaka se pojava ispituje u njenoj povezanosti s drugim pojavama koje su zajedno dijelovi ve e cjeline 2) 3) Svaka se pojaa tuma i kroz funkciju koju vr i unutar te ve e cjeline Funkcija se promatra obzirom na ulogu u odr avanju postoje eg dru tva 4) Funkcionalizam se usredoto uje na istra ivanje klju nih uvjeta neophodnih za funkcioniranje nepromijenjene cjeline sustava 16) to predstavlja eksperiment.

otkrivanje zna enja djelovanja pomo u interpretacija i intuicije. ili rezultat istra ivanja) 3) Va no je postojanje mogu nosti pra enje promjena u dru tvu (bilo kroz statistiku. intervju.od uva avanja unutarnje logike koja proizvodi odre eno djelovanje. 18) Koji su metodolo ki zadaci u sociolo kom istra ivanju nezaobilazni? 1) Mora postojati mogu nost sistematskog prikupljanja odgovaraju ih znanstveno upotrebljivih podataka 2) Mora se izgraditi pojmovno-hipoteti ki okvir (kako bi se jasno i precizno mogao izraziti problem. testovi i skale 22) O emu se mora voditi ra una kod sastavljanja anketnog upitnika? . 19) Koje tri razine pona anja pojedinca sociolog mora uva iti? Individualnu razinu. Bitno je razumjeti stanje duha pojedinih aktera. grupnu razinu i institucionalnu razinu 20) Koja su tri mogu a pristupa istra ivanju odre ene pojave? 1) Orijentacijska ili eksplorativna (cilj je prikupiti to ve i broj informacija o pojavi koju elimo istra iti) 2) Deskriptivna ili dijagnosti ka (cilj je ste i uvid u to kako se pojave ili obilje ja neke pojave kvalitativno i kvantitativno raspodjeljuju 3) Eksperimentalna istra ivanja (polaze od to no definiranih pojmova i jasno utvr enih hipoteza te imaju za cilj provjeriti ove hipoteze) 21) Koje su to metode ispitivanja? Anketa u u em smislu. bilo kroz podatke kojim raspola u razli iti instituti) 4) U pristupu je nu no uva avanje povijesno-kulturne dimenzije dru tva koje se istra uje.

Skaliranje je svojevrsna tehnika ispitivanja kojom se vrednuju odre ene osobine. za otkrivanje novih injenica i zakona. za znanstveno izlaganje. tip pitanja (otvorenog tipa-tra i se samostalni odgovor ispitanika. To je razgovor koji se vodi: s odre enim ciljem. interesima. a tko ispitanik. za dokazivanje postavljenih teza. kvotni. zatvorenog tipa-tra i se od ispitanika odabir jednog ili vi e odgovora me u ponu enim).) 26) to je deduktivna metoda? Deduktivni zaklju ak polazi od op eg (pojmovnog= iz kojeg se izvodi pojedina no (realno). trema. rezerviranost. 23) to je uzorak i kakav sve mo e biti? Uzorak je dio populacije osnovnog skupa na kojemu se provodi istra ivanje. izbjegavanje ponavljanja pitanja u druga ijem obliku i dr. postupnost u slijedu pitanja (od jednostavnijeg k slo enijem. te jednostavni ili stratificirani (ve prema tome da li uzorak razdvajamo prema odre enom obilje ju na stratume) 24) to je intervju i kakav mo e biti? Intervju je usmena anketa. Cilj je deduktivnog spoznavanja utvrditi da ono to vrijedi kao op e mo e vrijediti i na posebnim i pojedina nim slu ajevima. Mo e biti: prigodni (slu ajni). . procesi. Skaliranjem se omogu uje stupnjevanje stavova. javne osobe i drugo. stavovi i postupci pojedinca. namjerni (ciljani). sposobnostima i izdr ljivosti ispitanika. izbjegavanje sugestivnih i emocionalnih pitanja.Tko e ispunjavati upitnik (primjeren jezik ankete ispitanicima). osobina i svojstava. stvorena psiholo ka atmosfera razlikuje intervju od obi nog razgovora (napetost. Najjednostavnija i vrlo kori tena je ljestvica (skala) koju je sastavio Likert (1932. a to skale u metodama ispitivanja? Testovi predstavljaju specifi nu vrstu ankete u kojoj se uz pomo posebno sasvljenih pitanja prikupjaju podaci o znanju. sumnji avost) 25) to predstavljaju testovi. Danas slu i za obja njenje injenica i zakona. za provjeravanje hipoteza. jasno a i nedvosmislenost pitanja. ili se ocjenjuju odre eni dru tveni doga aji. smisleni slijed pitanja. od poznatog k nepoznatom). broj pitanja (primjerena du ina upitnika). zna se tko je voditelj razgovora. Mo e biti reprezentativan ili nereprezentativan (ovisno o tome sadr i li klju na obilje ja osnovnog skupa koji predstavlja ili ne). za predvi anje budu ih doga aja.

U pomo ne i posebne metode indukcije ubrajaju se: promatranje. a pove ava opseg pojma Specijalizacija ± od op eg se ide na posebno. Logi kim jezikom smanjuje sadr aj. Induktivni zaklju ak polazi od pojedina nog i posebnog na op e. odre ivanje ne eg op eg. Sadr aj se pojma pro iruje. konkretnog posebnim odredbama Generalizacija ± postupak uop avanja. mjerenje. statisti ke metode. eksperiment. a opseg su ava . a slo enih u jo slo enije Apstrakcija ± odvaja bitno od nebitnog. generalizacija i specizalizacija? Analiza ± ra lanjivanjemisaonih tvorevina na njihove elemnte Sinteza ± postupak spajanja jednostavnih misaonih oblika u slo enije. metode kauzalne indukcije 28) to je analiza i sinteza. brojenje. Izdvajanjem bitnog od nebitnog poku ava pojednostaviti put dola enja do istine Konkretizacija ± zna i determinaciju.27) to je induktivna metoda i koje su pomo ne metode indukcije? To je sistematska i dosljedna primjena induktivnog na ina zaklju ivanja s ciljem otkrivanja ili dokazivnaj istine. apstrakcija i konkretizacija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful