Definisi Fonetik Fonetik ialah ilmu linguistik yang mengkaji penghasilan bunyi bahasa Merupakan ilmu yang paling

asas dalam aras kajian linguistik sebelum fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Cabang ilmu Fonetik Artikulasi –mengkaji penghasilan bunyi menerusi alat ujaran Akustik -mengkaji penghasilan bunyi menerusi gelombang udara Auditori -mengkaji penghasilan bunyi menerusi alat pendengaran dan otak Alat Kajian dalam Fonetik Artikulasi Perakam x-ray –digunakan untuk merakam pergerakan alat ujaran Laryngoscopic/laryngeal fiberscope –digunakan untuk memerhati dan/atau mengambil gambar pita suara melalui cermin. Electromyography -digunakan untuk mengesan dan mengukur bilangan kecil potensi elektrik yang digabungkan dengan penekanan otot pada tahap yang relevan dalam terusan ujaran Alat Kajian dalam Fonetik Akustik Spektrogram –digunakan untuk melihat kekerapan/frekuensi dan luas getaran bunyi dalam jangka masa tertentu. Kesimpulan Ilmu fonetik sangat penting kerana ia merupakan asas kajian lingusitik. Ia mengkaji ilmu penghasilan bunyi menerusi alat ujaran, gelombang bunyi, pendengaran dan otak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful