BITNA SKRIPTA DOBRAAAA  ) Poglavlje 6

Metode fin. analize su: (dopuni) a) ______metoda raščlanjivanja________________ b) ______metoda standardizacije________________ c) metoda uporedjivanja Materijalne pretpostavke finansijske analize (esej) Uspjesšnost finansijske analize uslovljena je materijalnom I formalnom ispravnošću bilansa.Materijalne pretpostavke finansijske analize odnose se na obezbjeđenje istinitih I objektivnih bilansnih podataka. Formalne pretpostavke analize vezane su za pravilnu klasifikaciju bilansnih pozicija. Materijalne pretpostavke finansijske analize predstavljene su kroz: upotrebljivost bilansnih podataka, (postivanje principa uzročnosti, postivanje principa sigurnosti, postivanje prinsipa opreznosti) eliminasanje uticaja monetarnih poremećaja na bilans i periodične rezultate konsolidovanje bilansa (predstavlja računsko-tehnički postupak sažimanja bilansnih pozicija sa ciljem da obezbjedi pregled finansijskog poslovanja složenog preduzeća. Formalne pretpostavke finansijske analize obezbjedjuju pravilno grupisanje pozicija active, passive, rashoda i prihoda. Pri grupisanju pozicija bilansa stanja, pozicije active treba klasifikovati po principu rastuće ili opadajuće likvidnosti , odnosno prema brzini pretvaranja u novac. Pozicije passive se organizuju po principu rastuće ili opadajuće dospjelosti, odnosno prema brzini dospjelosti obaveza za plaćanje. Izvjestaj o gotovinskom toku pokazuje ____prilive______ i ____odlive________ ___gotovine_________ kao rezultat __poslovnih______ , ____ulagačkih______ , __finansijskih__________ aktivnosti preduzeca. 2 toka novcanih sredstava (dopuni) (cash flow i funds flow) Finansijski pokazatelji!!! (svaki ima neke podjela, treba znati u koji šta spada) Pokazatelji likvidnosti I solventnosti, koji mjeri sposobnost preduzeca da izmiri svoje dospjele kratkorocne obaveze Pokazatelj zaduzenosti, koji mjere koliko se preduzece finansira iz tudjih izvora sredstava Pokazatelji aktivnosti, koji mjere efikasnost koristenja resursa preduzeca Pokazatelji profitabilnosti, koji mjere povrat ulozenog kapitala, sto je posebno znacajno za efiksano upravljanje preduzecem Pokazatelji efikasnosti investiranja, koji mjere uspjesnost ulaganja u obicne dionice.

Navedi pokazatelje utemeljene na odnosu izmedju tekuce aktive i tekuce pasive: a) ______tekuća likvidnost____________ b) ______radno raspolozivi kapital___________ c) ______ubrzana likvidnost____________. Pokazatelji aktivnosti preduzeca su: (dopuni) a) __prosjecan vremenski period naplate____________________ b) __koeficijent obrta zaliha___________________ c) koef. obrta fixnih sredstava d) koef. obrta ukupne aktive Pokazatelji rentabilnosti? Rentabilnost se moze pokazati u slijedecim pokazateljima: koeficijent marze bruto profita koeficijent marze prinosa koeficijent prinosa ukupnih sredstava koeficijent prinosa vlastitog kapitala Pokazatelji zasnivani na novčanim tokovima! (isto šta spada u koji od ova četiri – znači samo nabrojati Pokazatelji solventnosti i likvidnosti (novcano pokrice kamata,novcano pokrice obaveza, novcano pokrice tekućih obaveza, novcano pokrice dividendi) Pokazatelji kvaliteta dobiti (kvalitet prodaje, kvalitet dobiti) Pokazatelji kapitalnih izdataka (pokazatelj nabavke kapitalne imovine, pokazatelj finansiranja, pokazatelj investiranja) Pokazatelji povrata novcanog toka (novcani tok po dionici, povrat novca na ulozenu imovinu, povrat novca na obaveze I dionocki kapital, povrat novca na dionicki kapital) Altmanov Zeta model Jedan od prvih uspjesnih pokusaja primjene metode eliminacije u finansijskoj analizi je model Edwarda Altmana, koji je razvijen da predvidi finansijski bankrot preduzeca. Izraz “Z” ili “Zeta Score” sastoji se od pet pokazatelja, koji se mnoze s kojeficijentom, a potom zbrajaju: Z= 0,012X1+0,014X2+0,033X3+0,006X4+0,01X5 Ako je Z>3,10, preduzece posluje veoma dobro i ima blistavu buducnost. Ako je Z<1,8, poslovanje je slabo i ocekuje se neuspjeh u roku od dvije Ako je 1,8<Z<3,10, prduzece mora hitno ispitati svoje poslovanje Period predvidjanja, za koji model pruza najbolje rezultate, su prve dvije godine.

Poglavlje 7.

Nacela izrade finansijskih planova: (zaokruzi) a) nacelo realnosti b) nacelo kompenziranja c) nacelo masovnosti d) nacelo elasticnosti Prednosti i nedostatci statističke i dinamičke metode? Metode ocjene finansijske efikasnosti ulaganja predstavljaju odredjene kriterije na osnovu kojih se prihvata ili odbacuje investicioni projekat. Koriste se staticke i dinamicke metode ocjene. Staticke metode se najcesce koriste za ocjenu efikasnosti investicije. Prednosti: jednostavna i brža primjena nije potrebno odlucivanje o diskontnoj stopi Nedostatci: ne uzima se u obzir uticaj vremenskog faktora na ekonomske efekte investicije, ne uzima u obzir dogadjaje poslije vremena povrata/naplate investicija. Dinamicke metode ocjene se razlikuju od statickih, jer se temelje na uticaju vremenskog faktora koji izrazava zavisnost vrijednosti ocekivanih ekonomskih efekata investicije od vremena koje ce proteci do njihovog priliva. Prednosti: uzima se u obzir uticaj vremenskog faktora pri ocjeni efikasnosti investicije, rezlutati dinamickih metoda ocjene su korektniji i pouzdaniji Nedostatci: slozenije su u odnosu na staticke metode, te je potrebno vise vremena za primjenu ovih metoda, problem izbora diskontne stope. Rok povrata Rok povrata predstavlja najednostavniji staticki metod ocjene efikasnosti investicionog projekta. Rok povrata je u stvari, vrijeme u kome ce novac ulozen u odredjeni projekat biti vracen. Rok povrata ulozenih sredstava se moze izraziti na slijedeci nacin. tp = ΣVt-I0

Metod interne stope rentabilnosti IRR Interna stopa rentabilnosti je diskontna stopa za koju je NPV investicije jednaka nuli. Graficki interna stopa rentabilnosti NPV (KM)

i (%) IRR Jasno se moze uociti da povecanjem diskontne stope neto sadasnja vrijednost projekta postaje manja. Ukoliko je neto sadasnja vrijednost projekta poztivna, tada je interna stopa rentabilnosti veca od diskontne stope. Negativna neto sadasnja vrijednost znaci da je interna stopa rentabilnosti manja od diskontne stope. Tacka u kojoj je NPV projekta jednaka nuli predstavlja internu stopu rentabilnosti projekta. Σ Vt = I0 (1+i)t i= interna stopa rentabilnosti projekta

Index profitabilnosti (šta znaci kada je Pi >,<,= 1) Indeks profitabilnosti je omjer sadasnje vrijednosti neto primitaka i incijalnog ulaganja. Matematicki , koeficijent rentabilnosti (Pi) se moze izraziti na slijedci nacin: Pi= Σ Vt (1+i)t I0 Ako je NVP=0, tada je Pi=1, Ako je NVP>0, tada je Pi>1, Ako je NPV<0, tada je Pi<1. Šta je prag rentabilnosti ovo pitanje je bilo al formulisano kao tacka pokrica spram rizika, al to je ustvari prag rentabilnosti Kao staticka metoda ocjene investicionih projekata cesto se koristi proracun tacke pokrica ukupnih troskova tj metoda praga rentabilnosti. ( Break.-Even Point) Prag rentabilnosti predstavlja tacku u kojoj su ukupni troskovi i ukupni prihodi jednaki: TRn=TCn

TC=VC+FC Formula za izracunavanje Qbep= FC/p-v (Graficki prikaz) Simulacioni pristup (pita obično samo šta spada ili u analizu tržišta ili u analizu investicionih troškova ili u analizu troškova) U slucaju koristenja simulacijonog pristupa prvo je potrebno utvrditi ulazne faktore, inpute, koji ce biti predmet simulacione analize. David B.Hertz je prvi opisao simulacioni model uzimajuci slijedece faktore kao ulazne varijable: ANALIZA TRZISTA: velicina trzista stopa rasta trzista cijene inputa i outputa udio na trzistu ANALIZA INVESTICIONIH TROSKOVA: troskovi investiranja zivotni vijek projekta rezidualna vrijednot investicije ANALIZA TROSKOVA: verijabilni troskovi fiksini troskovi KONVERTIBILNI VRIJEDONOSNI PAPIRI Konvertibilni vrijedonosni papiri su obveznice ili prioritetne dionice koje se mogu zamjeniti za obicne dionice prema opciji njihovog vlasnika.Realizacijom konvertibilnog vrijedonosnog papira dolazi do transformacije jednog vrijedonosnog papira u drugi, dok ukupan iznos ostaje nepromjenjen. CIJENA KONVERZIJE= NOMINALNA VRIJEDNOST KONVERTIBILNOG VRIJEDONOSNOG PAPIRA/ODNOS KONVERZIJE METOD ANUITETA Metod anuiteta primitke i izdatke investicije izracunava u prosjecnim godisnjim iznosima.Postupak se sastoji u tome da se izracunata neto vrijednost projekta mnozi anuitetskim faktorom koji je reciprocan vrijednosti faktora diskontovanja jednakih periodicnih iznosa a=NVP x (1+i)n x i/(1+i)n-1 TOP DOWN I BOTTOM UP PRISTUP

Top down-pocinje sa odredjenim opstim ciljevima preduzeca za odredjeno planirano vremensko razdoblje te poduzimanje neophoddnih aktivnosti za realizaciju definisanih ciljeva.Primjenjuje se u dugorocnom finansijskom planiranju Bottom up- pocinje sa procjenom komponenti aktivnosti preduzeca.Proracuni su ustanovljeni za svako podrucje djelovanja,a zatim sumirani kako bi omogucili ostvarenje ukupnog finansijskog plana preduzeca. FINANSIJSKO PLANIRANJE I FINANSIJSKI PLAN Finansijsko planiranje se moze definisati kao utvrdjivanje buducih ocekivanih novcanih tokova,ili kao misaoni process koji obuhvata finansijsku prognozu novcanih primitaka I izdataka,kao I ostale odluke vezane za pribavljanje i koristenje finansijskih sredstava. Finansijski plan proizlazi iz finansijskog planiranja i moze se definisati kao metoda i postupak sastavljanja racuna likvidnosti koji ima za cilj da pokaze finansijski polozaj preduzeca u odredjenom buducem vremenskom periodu i da pokaze pokrivenost ocekivanih potreba za novcanim sredstvima. FINANSIJSKA POLUGA ovo kazu cesto dolazi , al meni nije bilo Finansijska poluga odnosi se na koristenje externih tudjih izvora finansiranja. Finansijska poluga omogucava stvaranje vece ukupne profitne stope,relativno manjim vlastitim sredstvima uz dovoljno visok stepen zaduzenosti Grafik: VARANTI ovo pitanje je imala druga grupa kao esej, a meni je doslo kao zaokruzivanje Varanti predstavljaju prava pridruzena obveznicama i prefercijalnim dionicama na kupovinu obicnih dionica preduzeca emitenta po unaprijed odredjenoj fiksnoj cijeni.Po pravilu se mogu odvojiti od vrijedonosnih papira uz koje su emitovani,sto znaci da mogu biti predmet trgovine kao posebni vrijedonosni papiri. FAKTORING Faktoring je kupovina potrazivanja gdje na osnovu ugovora o faktoriranju,prodavac potrazivanja nudi na otkup sva svoja potrazivanja isporukom robe i usluga,dok se kupac obavezuje da sva potrazivanja otkupi i u odredjenom postotku odmah plati. FORFETING Kod forfetinga se takodjer trguje potrazivanjima.Posao forfetinga ispunjava 2 funkcije a to su Finansiranje i prenos rizika.Potrazivanja pogodna za posao forfetinga imaju rok dospjeca od najmanje 6 mjeseci do najvise 6 godina. METOD NETO SADASNJE VRIJEDNOSTI Neto sadasnja vrijednos oznacava neto prinose od investicije.Prvo treba izracunati sadasnju vrijednost ocekivanog toka novca koji ce investicija proizvesti.Nakon toga mora se izracunati

sadasnja vrijednost troskova potrebnih za izvodjenje projekta.Na kraju treba utvrditi razlikuneto sadasnju vrijednost investicije. Formula: Pitanje koje nemas ovdje jeste vezano zamjenjive obveznice to je moj esej bio, a imas ga u knjizi na 244 strani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful