ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA ” SC ElectricServ SRL”

Subsemnatul Pavel Dragos-Florin, cetatean roman, nascut in Campulung la data de 26.03.1987, fiul lui Alexandru si Elena, domiciliat in Campulung, str Simonescu Nr 2, Bl 1, Sc B, Ap 45 , legitimat cu C.I. seria AS nr. 734567, eliberata de Politia Campulung la data de 24.04.2010, CNP 1870326020045, A convenit sa incheie prezentul Act constitutiv, pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990, ale tuturor prevederilor legale in vigoare aplicabile societatilor comerciale, precum si ale prevederilor prezentului Act constitutiv. CAPITOLUL I – FORMA,DENUMIREA,SEDIUL,DURATA,OBIECTUL DE ACTIVITATE 1.FORMA JURIDICA A SOCIETATII 1.1.Societatea este persoana juridical romana constituita in forma societatii cu raspundere limitata. 1.2.In cazul in care asociatul unic va hotari transformarea formei juridice a societatii, aceasta transformare va determina in mod obligatoriu modificarea pct.1.1. de mai sus, precum si indeplinirea formalitatilor de autorizare, publicitate, inmatriculare si inregistrare, impuse de lege pentru infiintarea societatii. 2.DENUMIREA SOCIETATII 2.1.Denumirea societatii este ” SC ElectricServ ” SRL, in conformitate cu dovada privind disponibilitatea firmei nr 3547328 din data de 12.12.2011. 2.2.In toate actele,publicatiile,facturile si orice alte documente emanãnd de la societate,denumirea societatii va fi urmata de initialele SRL, sediul, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul fiscal.

3.SEDIUL SOCIETATII

1

5. in calitate de actionar sau asociat.5.6.Aceste activitati se vor realiza impreuna sau separate.Societatea va putea participa.Detinerea spatiilor necesare desfasurarii activitatii societatii se va face in oricare dintre formele ingaduite de lege : contract de inchiriere.2.precum si in zone libere. cu respectarea dispozitiilor legislatiei in vigoare. 5.2. donatie si altele. 2 .4.agentii oriunde in Romãnia sau in strainatate numai in urma hotarãrii asociatului unic. filiale.OBIECTUL DE ACTIVITATE 5. in conditiile legislatiei in vigoare.birouri. contract de comodat. societatea urmãnd a desfasura toate acele activitati conexe necesare realizarii obiectului de activitate propus. act de vinzare-cumparare. la alte societati comerciale.1. 5. 5. in conditiile prevazute de prezentul act constitutive si cu respectarea legislatiei in vigoare. modifica si adapta obiectul de activitate. 3. pe baza hotarãrii asociatului unic.3.1.Societatea va putea desfasura orice alta activitate legata direct sau indirect de obiectul sau sau isi va putea largi.Societatea isi va putea schimba sediul si va putea infiinta sucursale.Societatea isi va putea realize obiectul de activitate atãt in Romãnia. cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului.DURATA SOCIETATII 4. in oricare dintre domeniile aratate. 4. in conformitate cu reglementarile legale existente.reprezentante. puncte de lucru.Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din economina nationala-CAEN obiectul de activitate al societatii este : Domeniul principal de activitate : Instalatii electrice Activitatea principala: Cod Caen : 4222. 3.Durata de functionare a societatii poate fi prelungita in conditiile legii. 5. in orice conditii.3.3.1. 5. cãt si in strainatate.Societatea va putea desfasura in subsidiar si alte activitati precum : Instalati sanitare.Durata de functionare a societatii este nelimintata.Sediul societatii este in Loc Campulung.3. contract de asociere. cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. in lei sau in valuta. 4. climatizare.

Asociatul unic a hotarãt ca societatea sa aiba un capital social in valoare de 278500 RON. diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social. 6. asociatul unic raspunzand numai pana la concurenta capitalului social subscris. 6. aproba sau modifica dupa caz programul de activitate al societatii si bugetul de venituri si cheltuieli . C A P I T O L U L III FUNCTIONAREA SOCIETATII Art. aproba destinatia profitului . integral. 6.6 Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.CAPITOLUL II-CAPITALUL SOCIAL 6. alte surse prevazute de lege. decide cu privire la majorarea capitalului sau reducerea acestuia fara a cobori sub limita legala . beneficii. aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi . dupa cum urmeaza: • • • • • • • intocmeste bilantul contabil si stabileste beneficiul net .7 Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de creante sau de alte obligatii personale ale asociatilor.1. decide cu privire la modificarea actului constitutiv . 6. 3 .2.5 Reducerea capitalului social se hotaraste de asociatul unic in limitele prevazute de lege. in valoare de 2000 ron fiecare si apartin asociatului unic in totalitatea lor.CAPITALUL SOCIAL 6. 6.7. Capitalul social se divide in 10 parti sociale. • • • • • 6.3 (1) Majorarea capitalului social se hotaraste de asociatul unic si se face din : aporturile de capital ale eventualilor asociati noi. rezervele legale. Asociatul unic are drepturile si obligatiile adunarii generale . de acestia.4 Cheltuielile aferente majorarii capitalului social prin cooptarea de noi asociati se suporta.

este asociatul unic. Din beneficiile societatii se va prelua 5% pentru formarea fondului de rezerva pana cand acesta va atinge cel putin a cincea parte din capitalul social.8. aproba organigrama societatii. Primul exercitiu incepe de la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului . poate desemna un administrator neasociat si cenzori .04. Bilantul si contul de profit si pierderi se intocmesc in conditiile legii. nascut in Campulung la data de 26. CAPITOLUL IV . domiciliat in Campulung .1987. CNP 1870326020045. eliberata de Politia Campulung la data de 24. Art. bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si il aproba. Art.14 Societatea isi va deschide conturi in lei si in devize convertibile la sucursala (filiala) unei banci autorizate din localitatea in care isi are sediul si are drept 4 .2010. caruia ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate. acesta trebuie reintregit din beneficiile inregistrate. cetatean roman.03. fiul lui Alexandru si Elena. Art. Art. Art.10. seria AS nr. sucursale si agentii . (2) Administratorul societatii va avea puteri depline si le va exercita in mod exclusiv. fuziunea cu alte societati sau divizarea acesteia . Pavel Dragos-Florin.I. Exercitiul financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an .• • • • • decide contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii. acordand descarcarea de gestiune sau revocarea acestora . In cazul in care se constata o micsorare a capitalului social .12 (1) Administratorul societatii.CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII Art.regulamentul de organizare si functionare cat si regulamentul de ordine interioara .11. hotaraste infiintarea de filiale .13 Administratorul intocmeste. anual. Art. Deciziile luate de asociatul unic sunt consemnate intr-un registru unic sub semnatura sa . a caror activitate o analizeaza si aproba . legitimat cu C.9. avand calitatea de presedinte-director general. decide dizolvarea si lichidarea societatii . 734567.pe o peroada neimitata. Asociatul unic nu figureaza si nu poate figura ca asociat unic intr-o alta societate cu raspundere limitata .

Art. C A P I T O L U L V MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV Art. bilantul contabil si contul de profit si pierderi se tine si. acesta urmand a depune specimene de semnaturi la banca cu care lucreaza societatea si a semna documentele bancare. potrivit hotararii asociatului unic. . valoarea acestora se stabileste prin expertiza de specialitate . asociatul unic poate sa transmita integral societatea constituita unor terte persoane . Actul constitutiv poate fi modificat de asociatul unic numai cu respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege pentru constituirea societatii .REPARTIZAREA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR Art. se intocmeste conform normelor legale. .falimentul . Art. Art. Art.15 Evidenta contabila.19.reducerea capitalui social sub minimum legal .20. Societatea fiind constituita cu minimum de capital admis . C A P I T O L U L VI DIZOLVAREA SOCIETATII Art. CAPITOLUL IV . in cazul in care aceasta se efectueaza prin aporturi in natura . 23 De asemenea .imposibilitatea realizarii obiectului societatii .22 Asociatul unic este indreptatit sa transmita parte din capitalul social unor alte persoane care vor dobandi calitatea de asociati prin aderare la societate conform legii . Societatea isi poate majora capitalul social in conditiile legii . Art.21. nu isi poate diminua capitalul . iar repartizarea si plata dividendelor se va face in cursul anului sau la incheierea exercitiului economico-financiar.17 Asociatului unic ii revin toate beneficiile societatii si suporta pierderile acesteia. respectiv.16 Gestiunea societatii va fi controlata de asociatul unic sau de cenzori (experti contabili) desemnati de acesta. Art. Art.18 Stabilirea profitului net se va face in conformitate cu dispozitiile legale.24. Dizolvarea societatii se produce in urmatoarele situatii : . daca asociatul nu decide 5 .de dispozitie asupra lor prin persoanele desemnate de asociatul unic.

Art. Art.completarea lui . Art. se vor efectua prin acte aditionale. Art. Dizolvarea societatii trebuie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial . Art. 6 . Dupa efectuarea lichidarii .25.29. Daca societatea inceteaza sa existe prin fuziune se va depune o declaratie spre a fi inscrisa in Registrul Comertului despre modul in care se va stinge pasivul societatii . Art. CAPITOLUL VII FUZIUNEA SOCIETATII Art.30. asociatul unic are obligatia sa ceara radierea societatii din Registrul Comertului .33 Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societatii vor fi inregistrate in evidenta contabila si se vor reflecta in bilantul contabil aferent primului an de activitate.DISPOZITII FINALE Art. cu respectarea dispozitiilor legale.34 Eventualele modificari ale prezentului act constitutiv.26. In cazul in care asociatul unic va fi in imposibilitatea de a efectua lichidarea . C A P I T O L U L VIII LICHIDAREA SOCIETATII Art. de drept.11 din actul constitutiv. cu dispozitiile legale privitoare la societatile comerciale.28. Registrele societatii vor fi pastrate timp de 5 ani . In caz de fuziune trebuie indeplinite toate formalitatile indeplinite de lege pentru constituirea societatii. urmeaza sa desemneze un lichidator caruia ii revin obligatiile prevazute in statut precum si in dispozitiile legale.32 Prevederile prezentului act constitutiv se intregesc.31 Incadrarea salariatilor se face pe baza de contract de munca cu respectarea prevederilor Codului Muncii si a regimului de asigurari sociale. Art. CAPITOLUL IX .27. efectele fata de terti producandu-se numai dupa 30 zile de la aceasta publicare . Societatea poate fuziona cu alte societati cu exceptia prevazuta in art.

35 Subsemnatul.2012 in 3 exemplare din care unul pentru a fi depus la Registrul Comertului si doua pentru asociatul unic fondator.01.Art. 06. redactat astazi. Asociat Unic Fondator. asociat unic fondator am adoptat si semnat prezentul act constitutiv. Pavel Dragos-Florin 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful