ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA ” SC ElectricServ SRL”

Subsemnatul Pavel Dragos-Florin, cetatean roman, nascut in Campulung la data de 26.03.1987, fiul lui Alexandru si Elena, domiciliat in Campulung, str Simonescu Nr 2, Bl 1, Sc B, Ap 45 , legitimat cu C.I. seria AS nr. 734567, eliberata de Politia Campulung la data de 24.04.2010, CNP 1870326020045, A convenit sa incheie prezentul Act constitutiv, pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990, ale tuturor prevederilor legale in vigoare aplicabile societatilor comerciale, precum si ale prevederilor prezentului Act constitutiv. CAPITOLUL I – FORMA,DENUMIREA,SEDIUL,DURATA,OBIECTUL DE ACTIVITATE 1.FORMA JURIDICA A SOCIETATII 1.1.Societatea este persoana juridical romana constituita in forma societatii cu raspundere limitata. 1.2.In cazul in care asociatul unic va hotari transformarea formei juridice a societatii, aceasta transformare va determina in mod obligatoriu modificarea pct.1.1. de mai sus, precum si indeplinirea formalitatilor de autorizare, publicitate, inmatriculare si inregistrare, impuse de lege pentru infiintarea societatii. 2.DENUMIREA SOCIETATII 2.1.Denumirea societatii este ” SC ElectricServ ” SRL, in conformitate cu dovada privind disponibilitatea firmei nr 3547328 din data de 12.12.2011. 2.2.In toate actele,publicatiile,facturile si orice alte documente emanãnd de la societate,denumirea societatii va fi urmata de initialele SRL, sediul, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul fiscal.

3.SEDIUL SOCIETATII

1

cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului. cãt si in strainatate. in conditiile legislatiei in vigoare. 4. contract de comodat. 2 .DURATA SOCIETATII 4. donatie si altele. in conditiile prevazute de prezentul act constitutive si cu respectarea legislatiei in vigoare.2.Societatea isi va putea realize obiectul de activitate atãt in Romãnia.Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din economina nationala-CAEN obiectul de activitate al societatii este : Domeniul principal de activitate : Instalatii electrice Activitatea principala: Cod Caen : 4222.1. in oricare dintre domeniile aratate. pe baza hotarãrii asociatului unic. 3. contract de asociere.3. 5. in orice conditii.1. 5. in conformitate cu reglementarile legale existente.5. in calitate de actionar sau asociat.1.3.OBIECTUL DE ACTIVITATE 5. cu respectarea dispozitiilor legislatiei in vigoare. societatea urmãnd a desfasura toate acele activitati conexe necesare realizarii obiectului de activitate propus.Sediul societatii este in Loc Campulung.4. 5.Societatea va putea participa.3. puncte de lucru.Societatea va putea desfasura orice alta activitate legata direct sau indirect de obiectul sau sau isi va putea largi. filiale.Detinerea spatiilor necesare desfasurarii activitatii societatii se va face in oricare dintre formele ingaduite de lege : contract de inchiriere.reprezentante.Societatea va putea desfasura in subsidiar si alte activitati precum : Instalati sanitare. 5.6.Durata de functionare a societatii poate fi prelungita in conditiile legii. cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.Aceste activitati se vor realiza impreuna sau separate. 4. in lei sau in valuta.2. climatizare.birouri. 5.3. 5. 3.precum si in zone libere.Societatea isi va putea schimba sediul si va putea infiinta sucursale. modifica si adapta obiectul de activitate. la alte societati comerciale.agentii oriunde in Romãnia sau in strainatate numai in urma hotarãrii asociatului unic. act de vinzare-cumparare.Durata de functionare a societatii este nelimintata.

3 .7. • • • • • 6. diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social. asociatul unic raspunzand numai pana la concurenta capitalului social subscris.3 (1) Majorarea capitalului social se hotaraste de asociatul unic si se face din : aporturile de capital ale eventualilor asociati noi. integral. C A P I T O L U L III FUNCTIONAREA SOCIETATII Art. de acestia. rezervele legale. aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi . decide cu privire la modificarea actului constitutiv .4 Cheltuielile aferente majorarii capitalului social prin cooptarea de noi asociati se suporta.2. 6. Capitalul social se divide in 10 parti sociale. decide cu privire la majorarea capitalului sau reducerea acestuia fara a cobori sub limita legala . 6. 6.1. beneficii. aproba sau modifica dupa caz programul de activitate al societatii si bugetul de venituri si cheltuieli .7 Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de creante sau de alte obligatii personale ale asociatilor. Asociatul unic are drepturile si obligatiile adunarii generale . in valoare de 2000 ron fiecare si apartin asociatului unic in totalitatea lor.6 Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.5 Reducerea capitalului social se hotaraste de asociatul unic in limitele prevazute de lege. alte surse prevazute de lege.CAPITALUL SOCIAL 6. 6.Asociatul unic a hotarãt ca societatea sa aiba un capital social in valoare de 278500 RON.CAPITOLUL II-CAPITALUL SOCIAL 6. aproba destinatia profitului . 6. dupa cum urmeaza: • • • • • • • intocmeste bilantul contabil si stabileste beneficiul net .

legitimat cu C. poate desemna un administrator neasociat si cenzori . anual. CAPITOLUL IV . decide dizolvarea si lichidarea societatii . Art. fuziunea cu alte societati sau divizarea acesteia . Bilantul si contul de profit si pierderi se intocmesc in conditiile legii. domiciliat in Campulung . Art. bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si il aproba.regulamentul de organizare si functionare cat si regulamentul de ordine interioara . seria AS nr. hotaraste infiintarea de filiale .pe o peroada neimitata. eliberata de Politia Campulung la data de 24.11. nascut in Campulung la data de 26. Art.8.1987.03. (2) Administratorul societatii va avea puteri depline si le va exercita in mod exclusiv. Art. Primul exercitiu incepe de la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului . Din beneficiile societatii se va prelua 5% pentru formarea fondului de rezerva pana cand acesta va atinge cel putin a cincea parte din capitalul social.9. Pavel Dragos-Florin. aproba organigrama societatii. CNP 1870326020045.13 Administratorul intocmeste. 734567. caruia ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate. Art.10.12 (1) Administratorul societatii. avand calitatea de presedinte-director general.I. fiul lui Alexandru si Elena.• • • • • decide contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii.04.14 Societatea isi va deschide conturi in lei si in devize convertibile la sucursala (filiala) unei banci autorizate din localitatea in care isi are sediul si are drept 4 . Art. acordand descarcarea de gestiune sau revocarea acestora . sucursale si agentii . Deciziile luate de asociatul unic sunt consemnate intr-un registru unic sub semnatura sa . a caror activitate o analizeaza si aproba . acesta trebuie reintregit din beneficiile inregistrate. Asociatul unic nu figureaza si nu poate figura ca asociat unic intr-o alta societate cu raspundere limitata . In cazul in care se constata o micsorare a capitalului social . Exercitiul financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an .CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII Art. este asociatul unic. cetatean roman.2010.

nu isi poate diminua capitalul . Dizolvarea societatii se produce in urmatoarele situatii : . Art.19. CAPITOLUL IV . acesta urmand a depune specimene de semnaturi la banca cu care lucreaza societatea si a semna documentele bancare. . Art. Societatea isi poate majora capitalul social in conditiile legii . bilantul contabil si contul de profit si pierderi se tine si. . asociatul unic poate sa transmita integral societatea constituita unor terte persoane . Societatea fiind constituita cu minimum de capital admis . se intocmeste conform normelor legale. Art.18 Stabilirea profitului net se va face in conformitate cu dispozitiile legale. Actul constitutiv poate fi modificat de asociatul unic numai cu respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege pentru constituirea societatii .22 Asociatul unic este indreptatit sa transmita parte din capitalul social unor alte persoane care vor dobandi calitatea de asociati prin aderare la societate conform legii . iar repartizarea si plata dividendelor se va face in cursul anului sau la incheierea exercitiului economico-financiar. daca asociatul nu decide 5 .REPARTIZAREA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR Art. respectiv. valoarea acestora se stabileste prin expertiza de specialitate .24. Art.21.16 Gestiunea societatii va fi controlata de asociatul unic sau de cenzori (experti contabili) desemnati de acesta. Art.15 Evidenta contabila. potrivit hotararii asociatului unic. Art.reducerea capitalui social sub minimum legal .de dispozitie asupra lor prin persoanele desemnate de asociatul unic. C A P I T O L U L VI DIZOLVAREA SOCIETATII Art. Art. 23 De asemenea .17 Asociatului unic ii revin toate beneficiile societatii si suporta pierderile acesteia.imposibilitatea realizarii obiectului societatii . C A P I T O L U L V MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV Art.falimentul . in cazul in care aceasta se efectueaza prin aporturi in natura .20.

6 . Art. Art. Art.30. efectele fata de terti producandu-se numai dupa 30 zile de la aceasta publicare . In caz de fuziune trebuie indeplinite toate formalitatile indeplinite de lege pentru constituirea societatii. CAPITOLUL VII FUZIUNEA SOCIETATII Art. urmeaza sa desemneze un lichidator caruia ii revin obligatiile prevazute in statut precum si in dispozitiile legale. Art. CAPITOLUL IX . Art.11 din actul constitutiv. C A P I T O L U L VIII LICHIDAREA SOCIETATII Art. cu respectarea dispozitiilor legale. Dizolvarea societatii trebuie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial . Registrele societatii vor fi pastrate timp de 5 ani . de drept.26.28.33 Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societatii vor fi inregistrate in evidenta contabila si se vor reflecta in bilantul contabil aferent primului an de activitate.32 Prevederile prezentului act constitutiv se intregesc. Art. Dupa efectuarea lichidarii .DISPOZITII FINALE Art. asociatul unic are obligatia sa ceara radierea societatii din Registrul Comertului . se vor efectua prin acte aditionale.25.29. In cazul in care asociatul unic va fi in imposibilitatea de a efectua lichidarea .34 Eventualele modificari ale prezentului act constitutiv. cu dispozitiile legale privitoare la societatile comerciale.completarea lui .27.31 Incadrarea salariatilor se face pe baza de contract de munca cu respectarea prevederilor Codului Muncii si a regimului de asigurari sociale. Daca societatea inceteaza sa existe prin fuziune se va depune o declaratie spre a fi inscrisa in Registrul Comertului despre modul in care se va stinge pasivul societatii . Societatea poate fuziona cu alte societati cu exceptia prevazuta in art. Art.

redactat astazi.01.35 Subsemnatul. asociat unic fondator am adoptat si semnat prezentul act constitutiv.2012 in 3 exemplare din care unul pentru a fi depus la Registrul Comertului si doua pentru asociatul unic fondator. Pavel Dragos-Florin 7 . 06. Asociat Unic Fondator.Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful