I Seminario de Dinamización Lingüística no Ensino

Lugo – 17 Novembro de 2006

NTIC, ¿e iso que é?
s or nova p ndemos Ente a oxías d tecnol da ación e nto inform o conxu n nicació comu produtos se proceso de as novas d e erivados d parellos (a mentas a ferra portes d so ramas), prog anles de ec mación nados co for io in ión relac ac comunic amento, n almacen nto e transmisió e . rocesam rmación p nfo dos da i dixitaliza

Clic para ir á páxina de publicacións do Consorcio Audiovisual de Galicia

¿Multimedia?
Na meirande parte das definicións enténdese multimedia como a combinación de texto, imaxe (estática e en movemento), e son.

Sociedade do… coñecemento

No actual modelo de sociedade as relacións sociais están mediadas polas TIC.

Ensino-aprendizaxe

ensino

aprendizaxe

http://www.edu.xunta.es/diccionarios/index.html

Novas ferramentas, ¿pasamos delas?
“Hai que cambia-lo sentido do ensino, o para que. No mundo actual hai outro modo de ver e de ler, de aprender e coñecer. O ensino é para aprender a ser, aprender a pensar, aprender a facer, aprender a traballar en grupo, aprender a sentir. Ao aplicar ese sentido do ensino á escola e a unha ferramenta que entrou en moitas delas -as computadoras-, haberá moitas transformacións. Aínda que a realidade é que ata agora a entrada das computadoras na escola pouco ten modificado.”
De “Sobre Políticas y Estrategias Educativas y Culturales” en contexto-educativo.com.ar

TICs e Ensino

/2 22/03

006

Ensino e TICs

Declaración de Roa pola Integración das TIC no ensino
1. A incorporación das TIC facilita a aprendizaxe e a comunicación. 2. As TIC deben formar parte do currículum. 3. Precísanse sistema de avaliación dos modelos de integración. 4. Os Medios técnicos deben ser suficientes e funcionais. 5. Debe existir personal técnico especializado. Compre a creación da figura do animador/a TIC. 6. Débese fomenta-lo uso e desenvolvemento do software libre. 7. É prioritaria a incorporación de modelos pedagóxicos para a súa aplicación na aula. 8. Compre incentiva-lo profesorado comprometido coa innovación. 9. Débese fomenta-la creación de comunidades profesionais e redes sociais. 10. Difusión do uso de esquemas abertos de propiedade intelectual e xestión de dereitos de autor.
I Encontro Nacional de eduBlogs Roa de Douro (Burgos), Xullo 2007 https://aulablog.wikispaces.com/Declaracion+de+Roa

Procura de contidos

“se adapta o bo, fillo”
Orixinal eiquí

Orixen da idea eiquí

Versión orixinal

E agora… de meu!

Bitácora

Uso compartido e traballo colaborativo

Para ir facendo boca…

http://www.cibersociedad.net/congres2006/

Carlos de Paz IES “A Sardiñeira” – A Coruña

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful