SULIT

*
....:-.

ffi
;ffi

: :'-: , ,.1". r'" r,li. : -"'

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(vnlavsrAN
EXAMTNATToNS

couxcrl)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(HaalavsrA HTcHER scHoot- cERTrFrcnrE)

Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.
Ada enampuluh soalan dalam kertas ini. Tiap-tiop soalan diikuti oleh empatpilihanjawapan. satu jawapan yang betul dan tandakan jawapan itu pada Borang Jawapan Aneka Pilihan yong berasingan.

Pilih

Baca arahan pada Borang Jawapan Aneka Pilihan itu dengan teliti.

Jqwab semua soalan. Markah tidak akan ditolok bagi jawqpan yang salah. Jumlah markah anda dalam peperiksaan kertas ini ialah bilangan soalan yang dijawab dengan betul.

I I I I I

-

Kertas soalan ini terdiri daripada 23 halaman bercetak dan O Majlis Peperiksaan Malaysia 2011

I halaman kosono

STPM

9OO/I

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

I

Yang manakah objektif Dasar Perbandaran Negara?

I il III ry

Memantapkan pengurusan dan pentadbiran institusi di bandar Membangunkan dan memperkukuh ekonomi bandar yang berdaya saing

Menambah baik dan meningkatkan kualiti perkhidmatan bomba dan penyelamat di bandar

Mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal yang menyeluruh dan bersepadu di bandar

A IdanII B IdanIV C II dan III D III dan IV
Sektor awam dan sektor swasta menggembleng tenaga agar sumber-sumber ekonomi negara digunakan dengan cara yang optimum.
Penyataan di atas merujuk kepada

A B C D

Dasar Penswastaan Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar Pembangunan Nasional Dasar PeningkatanDaya Pengeluaran Negara

Dasar P
Pelan Induk Perindustrian Pertama Pelan Induk Perindustrian Kedua Pelan Induk Perindustrian

Objektif
I Menyediakan asas sektor perkilangan sebagai
penjana pertumbuhan ekonomi

O
R

il
ru

Memberikan tumpuan kepada pembangunan kelompok perindustrian
Mengembangkan sektor perkhidmatan

Ketiga

untuk menj adik anny a peneraj u pertumbuhan
ekonomi

Yang manakah padanan yang betul antara dasar dengan objektif dalam jadual di atas?

P

A
B
C D

I

a il
I

R

ilI
III
I

il
II

ru
I

m

II

90011

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini

tamat.

SULIT*

SULIT*

4

Yang manakah matlamat Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)?

I il m ry

Menjadi pesaing kepada Komuniti Eropah dalam menguasai pasaran dagangan dunia Meningkatkan daya saing ASEAN sebagai hab pengeluaran antarabangsa Mengelakkan persaingan pasaran antara negara ASEAN
Menggalakkan kemasukan pelaburan asing ke ASEAN

A IdanII B I dan III C II dan IV D III dan IV . .
Meningkatkan daya saing dan daya tahan Malaysia dalam usaha menangani cabaran
globalisasi

Mengukuhkan asas moral masyarakat dan negara serta meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat

Faktor di atas mendorong kepada pelaksanaan

A B C D . . A B C D 7

Dasar Sosial Negara Pelan Integriti Nasional Dasar Pembangunan Nasional Pelan Tindakan Perpaduan Negara Sistem pengurusan yang telus dan sistematik Tenaga pekerja yang komited dan beretika

Penyataan di atas merupakan matlamat Sogoshosha Malaysia

Dasar Pandang ke Timur Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

Yang manakah pembaharuan dalam sistem pendidikan negara yang memberikan autonomi

kepada pihak sekolah?

A B C D

Sekolah Kluster Sekolah Bestari Sekolah Model Khas Sekolah Berasrama Penuh

900/1

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

.

Keperluan untuk meningkatkan pelaburan swasta dalam pengeluaran makanan untuk menjamin bekalan makanan yang cukup dan bermutu tinggi pada harga
yang berpatutan

o Keperluan

Untuk menghadapi cabar an-cabaran tersebut, keraj aan Malaysia telah memperkenalkan

A B C D . . A B C D

Dasar Penswastaan Dasar Pertanian Negara Ketiga Pelan Induk Perindustrian Ketiga Pelan Induk Ekonomi Berasaskan Pengetahuan Mengadakan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja Mewujudkan pusat pembayaran bil setempat

Langkah di atas boleh dikaitkan dengan pelaksanaan
Dasar Pandang ke Timur Dasar Perindustrian Negara Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar Telekomunikasi Negara

10 Peralihan ekonomi negara daripada yang berasaskan pengeluaran kepada yang berasaskan pengetahuan dapat dicapai melalui peningkatan

I il ill IV

bilangan penduduk harga sumber bahan mentah keupayaan kemudahan infrastruktur pelaburan dalam pembangunan modal insan

A ldanII B IdanIV C II dan III D III dan IV
11 Yang manakah dasar yangdiwujudkan untuk menggalakkan syarikat perniagaan yang bermodal besar menembusi pasaran dunia?

A B C D

Dasar Penswastaan
Sogoshosha Malaysia

Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar PeningkatanDaya Pengeluaran Negara

9001

t

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini

tamat.

SULIT*

SULIT* t2
P
Pertubuhon Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Mesyuarat Asia-Eropah
I

Fungsi

Meningkatkan kedudukan negara-negara Islam dalam ekonomi dunia Memberikan bantuan kemanusiaan kepada
negara yang memerlukan

a
R

II

(ASEM)
Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8)

III

Mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial

Yang manakah padanan yang betul antara pertubuhan dengan fungsi dalam jadual di atas?

P

a
II
I

R

A
B

I

III tII
I

II

C

II

III
I

D

III

il

13

Penyelesaian pertikaian berkaitan dengan Kilang Pulpa di Sungai Uruguay antaraArgentina dengan Uruguay pada tahun 2006

Agensi yang manakah yang bertanggungjawab membuat penyelesaian kes di atas?

A B C D
t4

Mahkamah Jenayah Antarabangsa Mahkamah Keadilan Antarabangsa

Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Majlis Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Mempromosikan pelaburan dan perdagangan
Mengeratkan hubungan antata dua benua dalam kerjasarna ekonomi

. . A B C D

Penyataan di atas merujuk kepada

ASEAN +

3

Mesyuarat Asia-Eropah (ASEM) Sidang Kemuncak Asia Timur (EAS) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)

900i

1

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

ILihat sebelah SULIT*

SULIT*

15 Had bagi pengurusan dan eksploitasi kekayaan perairan bagi sesebuah negara
melalui

ditentukan

A B C D
16

Zon Ekonomi Eksklusif

Zon Aman, Bebas, dan Berkecuali
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN Kawasan Pertumbuhan Segi Tiga Indonesia-Malaysia-Thailand

Yang manakah yang memperlihatkan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa?

A B C D

Menyertai pasukan pengaman di Afghanistan
Mempengerusikan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali

Memberikan bantuan ketenteraan kepada perjuangan rakyat Palestin Menduduki kerusi tetap di Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

77 Yang manakah bentuk kerjasama yang wujud dalam Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8)?

I II III IV

Kesihatan Ketenteraan Pentadbiran negara Pembangunan sumber manusia

A Idanll B IdanlV C II dan III D III dan IV
18
Yang manakah tujuan pelancaran Model Ekonomi Baru (MEB)?

I il III IV

Mengukuhkan sistem kewangan negara Meningkatkan pendapatan per kapita rakyat
Memudahkan prosedur kemasukan pelaburan luar

Melonjakkan ekonomi negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020

A IdanII B I dan tll C Il dan IV D III dan IV

900/1

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini

tamat.

SULIT*

SULIT*

7

19

Yang manakah nilai-nilai dalam konsep lMALAYSIA?

I II m IV

Inovasi

Meritokrasi
Masyarakat penyayang Budaya kecemerlangan

A IdanII B I dan III C II dan IV D III dan IV
20

Dasar
I
Dasar Pertanian Negara Pertama Dasar Pertanian Negara Kedua
Dasar Pertanian Negara Ketiga

Objektif
P

Mewujudkan sumber pertumbuhan baru untuk sektor
pertanian

II

a
R

Meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dengan menggalakkan perladangan berkelompok
Membangunkan dan mengkomersialkan aktiviti sektor pertanian

III

Yang manakah padanan yang betul antara dasar dengan objektif dalam jadual di atas?

I A
B
C D

il
R R

III

P

a
P
R

a a
R

P

a

P

2t

Pejabat Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) menerima aduan mengenai pekerja asing yang dibawa masuk tetapi pekerjaan tidak disediakan untuk mereka. Yang manakah tindakan lanjut SUHAKAM berhubung dengan aduan di atas?

I il III IV

Membuat siasatan terhadap aduan Mendakwa agensi yang terlibat di mahkamah Merujukkan aduan berkenaan ke Mahkamah Perusahaan
Mengesyorkan agar tindakan diambil terhadap mereka yang bertanggungjawab

A IdanII B ldanlV C II dan III D III dan IV
9001r

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*
22

Entiti
Parlimen Polis Diraja Malaysia Mahkamah Tinggi

Peranan

Meluluskan undang-undang
M elaksanakan undan g-undang

Mentaftirkan undang-undan g

Jadual di atas merujuk kepada amalan

A B C D A B C D
24

Pengasingan Kuasa Raja Berperlembagaan

DemokrasiBerparlimen
PemerintahanPersekutuan

23 Yang manakah tanggungjawab Kerajaan Negeri?

Menukarkan status tanah pertanian kepada perindustrian Mengeluarkan iesen pengendalian sekolah swasta Mengutip cukai dan sewa premis perniagaan Menjalankan banci penduduk Memastikan agensi-agensi negeri melaksanakan dasar-dasar Kerajaan Negeri Menyelaraskan perhubun gan antara Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan

. . A B C D

Penyataan di atas merujuk kepada Pejabat Kemajuan Negeri

Dewan Undangan Negeri

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
Pejabat SetiausahaKerajaan Negeri

900/1

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini

tamat.

SULIT*

SULIT*
25

Agensi kerajaan P Perbendaharaan
I

Peranan Menubuhkan dan menyusun semula syarikat-syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan

a
R

Unit Penyelarasan Pelaksanaan Unit Perancang Ekonomi

II

Menyediakan belanjawan bagi program dan projek pembangunan
Mengurus, melaksanakan, dan memantau peruntukan khas YB Ahli Dewan Rakyat

III

Yang manakah padanan yang betul antara agensi kerajaan dengan peranannya?

P

a
III
I

R

A
B C D

I

II

II
II

Iil
I

III
I

III

II

26

Yang manakah padanan yang betul antarajawatan dengan pihak yang melantik? Jaw'atan Pihak yang melantik

A
B C

Setiausaha Suruhanjay a Pilihan Raya Setiausaha Parlimen Setiausaha Politik Setiausaha Dewan Negara

Ketua Setiausaha Negara
Perdana Menteri

Yang di-Pertuan Agong Speaker Dewan Negara

D

27 Yang manakah yang benar

tentang Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja?

I II III IV

Memegang jawatan selama lima tahun

Merupakan Setiausaha Majlis Raja-Ra.ja

Dilantik oleh Majlis Raja-Raja atas nasihat Perdana Menteri
Pegawai kanan yang masih berkhidmat dalam kerajaan atau pesara

A IdanlI B I dan III C II dan IV D III dan IV

900/l *Keftas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

ILihat sebelah SULIT*

SULIT*
28 Tugas Ketua Audit Negara ialah

l0

I II ru IV

memeriksaakaun-akaun Persekutuan
membuat laporan tentang perbelanjaan Persekutuan meluluskan perbelanjaan yang dibuat oleh Persekutuan mengurus pemberian pinjaman wang Persekutuan kepada negeri

A IdanII B IdanIV C II dan III D lll dan IV
29 Yang manakah fungsi Majlis Raja-Raja?

A B C D

Mengisytiharkan darurat

Melantik Jemaah Menteri Memilih Yang Dipertua Negeri
Menimbangkan keputusan untuk mengubah sempadan negeri

30 Yang manakah hasil kutipan kerajaan negeri?

I il ru IV

Duti setem Duti eksais
Zakat fitrah

Cukai hiburan

A IdanII B IdanIV C Il dan III D III dan IV
31 Yang manakah yang benar tentang badan berkanun?

I II ru IV

Boleh melantik kakitangan secara bebas
Perbelanjaan terikat dengan kawalan pentadbiran kerajaan Pegawai boleh dipinjamkan daripada Kerajaan Persekutuan

Berbentuk syarikat induk yang mengurus sesuatu perniagaan

A IdanII B IdanIV C II dan III D III dan IV

900/1

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*
32

ll

o Ahli-ahli dilantik oleh Ketua Negeri. . Agensi diketuai oleh Ketua Kerajaan Negeri.
Penyataan di atas rnerujuk kepada

A B C D

Dewan Undangan Negeri

Unit Perancang Ekonomi Negeri Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Memantau dan membuat penilaian terhadap projek-projek pembangunan Rancangan Malaysia Ke- 1 0
Yang manakah agensi yang melaksanakan fungsi di atas?

di bawah

A B C D
34

Jabatan Audit Negara

Unit Perancang Ekonorni
Jabatan Perangkaan Negara

Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Meluluskan lesen perniagaan premis makanan Mengkompaun pengusahayang gagal menjaga kebersihan premis perniagaan

. . A B C D

Tugas di atas terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Kesihatan Jabatan Alam Sekitar

Pihak Berkuasa Tempatan Pejabat Tanah dan Daerah

35

Yang manakah yang dibincangkan dalam Majlis Negara bagi Kerajaan Temparan?

I II III IV

Garis panduan papan iklan luar yang seragam Pengeluaran lesen kenderaan pengangkutan awam
Penetapan harga maksimum barang keperluan

Kursus Latihan Kebersihan Pengendali dan Penjaja Makanan

A IdanII B IdanlV C II dan III D III dan IV

900i

1

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

ILihat sebelah SULIT*

SULIT*

t2

36

Keanggotaan seseorang ahli Dewan Rakyat akan terlucut apabila beliau

A B C D
37

dijatuhi hukuman penjara enam bulan diisytiharkan muflis dan tidak dilepaskan dituduh mengamalkan rasuah dan dihadapkan ke mahkamah dirujukkan kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan

Yang manakah yang perlu dibahaskan dan diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri?

I II lll IV

Kajian semula bayaran cukai jalan
Cadangan menaikkan cukai tanah

Penilaian semula cukai pendapatan Taksiran semula cukai taksiran harta

A Idanll B I dan III C II dan lV D III dan IV
38
Yang manakah penyataan yang benar tentang Suruhanjaya Pilihan Raya?

A B C D
39

Ahli-ahlinya tidak layak mengundi. Ahli-ahlinya boleh dipecat melalui Majlis Parlimen. Ahli-ahlinya terhenti memegang jawatan apabila mencapai umur 60 tahun. Ahli-ahlinya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis RajaRaja.

Yang manakah yang benar tentang undang-undang yang digubal di Parlimen?

I II lll IV A B C D

Boleh dikuatkuasakan selepas diwartakan
Merupakan undang-undang bertulis jika diluluskan

Mesti dicadangkan dan dibawa oleh seorang menteri kabinet

Diluluskan jika mendapat undi majoriti daripada mana-mana satu daripada dua
dewan

IdanII IdanIV
II dan III

III

dan IV

900/l *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini

tamat.

SULIT*

SULIT*

l3

40

Yang manakah yang benar tentang ahli Dewan Rakyat?

A B C D 4l

Boleh ditentukan oleh kerajaan Boleh dilantik menjadi pegawai kerajaan
Tempoh jawatannya ialah selagi menang kawasan pilihan raya

Syarat perjawataltnya tertakluk kepada Jabatan Perkhidmatan Awam

Notis rayuan sesuatu kes ke Mahkamah Rayuan difailkan dalam tempoh 14 hari selepas keputusan dibuat oleh Mahkamah Tinggi kepada

A B C D
42

Peguam Negara

Ketua Hakim Negara Ketua Pendaftar Mahkamah Presiden Mahkamah Rayuan

Yang manakah tugas Ketua Hakim Negara?

A B C D
43

Menjalankan pendakwaan kes di Mahkamah Persekutuan
Menentukan di mahkamah mana prosiding kes akan dimulakan Menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai soal undang-undang

Memberikan pandangan kepada Perdana Menteri mengenai pelantikan Hakim Besar Anggota panelnya dilantik oleh menteri. Peranannya membantu menyelesaikan pertikaran antara dua pihak.

o

.

Penyataan di atas merujuk kepada

I II III IV

Majlis Peguam
Mahkamah Perusahaan

MahkamahBumiputera Tribunal Tuntutan Pengguna

A IdanlI B I dan III C II dan IV D III dan IV
44

Seorang murid lelaki yang berumur 10 tahun telah melakukan kesalahan mencuri dan dibicarakan di mahkamah X. Yang manakah penyataan yang berkaitan dengan perbicaraan kes di atas?

A B C D 9oo/l

Keputusan mahkamah X adalah muktamad.

MahkamahX menjalankan perbicaraan secara terbuka.
Jika didapati bersalah, murid tersebut boleh dijatuhi hukuman penjara. Persidangan mahkamah
penasihat.

X diketuai oleh

seorang majistret dan dibantu oleh dua orang

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini

tamat.

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

14

45

Yang manakah penyataan yang merujuk kepada doktrin duluan kehakiman?

A B C D
46

Hakim mahkamah mematuhi arahan Ketua Hakim Negara dalam usaha men,eadili kes.

Hakim mahkamah yang kanan lebih berkuasa daripada hakim mahkamah 1'ane baru
dilantik.

Hakim mahkamah berhak membuat prinsip kehakimannya sendiri sekiranya tiada
peruntukan dalam undang-undang bertulis.

Hakim mahkamah berhak membuat pilihan antaraprinsip undang-undang yang terkandung dalam keputusan mahkamah yang lebih tinggi sebelumnya.

Syarikat X mendapati bahawa kebarangkalian surat yang dikirim melalui pos ekspres sampai ke destinasi pada keesokan harinya ialah 0.988. Jika secara purata syarikat X men-sendalikan 50 000 pucuk surat dalam satu bulan, berapakah bilangan surat yangtidak sampai ke destinasi pada keesokan harinya selama satu tahun?

A B C D
47

600 pucuk
4117 pucuk 4167 pucuk

1200 pucuk

Encik Imenyimpan2}}h daripada gaji bulanannya di bank. Beliau menggunakan simpanannya selama setahun untuk melabur dalam skim amanah yangmembayar dividen sebanyak 10% setahun. Jika jumlah dividen yang diterimanya untuk pelaburan ini berjumlah RM1500, berapakah gaji

bulanan Encik )'?

A B C D

RM625O
RM75OO

RM875O

RM15

000

'

9001r

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini

tamat.

SULIT*

SULIT*
Soalan 48 berdasorkan Jadual

15

I di bawah

ini.

Jadual 1: Kuantiti Eksport Minyak Kelapa Sawit Malaysia Mengikut Negara Terpilih pada Tahun 2004 dan Tahun 2005
Peratusan elrsport
It'legara Tahun 2004 Tahun 2005 21.7
5.1

China

23.r
7.6 6.9
'ta J.J

India
Pakistan Singapura
Jepun

Negara-negara lain Jumlah Jumlah kuantiti eksport ('000 tan metrik)

J. t 55.4
100

1.0 J.J J.J
59.6 100

I2 221

t3 312

(Disesuaikan daripada Buku Thhunan Perangkaan Malaysia 2006, J abatan Perangkaan Mal ays ia)

48

Yang manakah penyataan yang benar tentang Jadual

I di atas?

I il III ry

Jumlah keseluruhan kuantiti eksport meningkat sebanyakS.g%. Jumlah kuantiti eksport ke Singapura kekal untuk kedua-dua tahun. Peratusan eksport minyak kelapa sawit ke China merosot seiring dengan jumlah

kuantitinya.
Negara-negara lain kekal sebagai pengimport utama minyak kelapa sawit Malaysia pada tahun 2004 dan tahun 2005.

A ldanII B IdanIV C II dan III D III dan IV
Keuntungan tahunan syarrkat A ialah lima kali ganda lebih banyak daripada keuntungan tahunan syarikat B. Keuntungan tahunan syarikat C pula ialah RM 541 890.00. Sekiranya purata keuntungan ketiga-tiga syarikat itu ialah RMI 664 820.00 setahun, berapakah keuntungan

49

I

syarikat A?

A B c D

RMI 664 820.00
RM2 812 14t.67 RM3 446 569.90 RM4 994 460.00

900/1

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*
Soalan 50 berdqsarkan Jadual 2 di bav'ah ini.

16

Jadual 2: Perdagangan Malaysia dengan Australia dari Tahun 2001 hingga Tahun 2005
Tahun
200 I

Eksport (RM Juta) s944
8108

Import (RM Juta)
7795 5415 4805 6193

2002 2003 2004 2005

9924

l5 l6

783 988

4862

(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi 2004/2005, Kementerian Kewangan Malaysia)

50 Yang manakah penyataan yang benar tentang Jadual

2 dr atas?

A B C D

Malaysia mengalami lebihan dagangan defisit sebanyak 31.14% pada tahun 2001.

Nilai eksporl Australia ke Malaysia dari tahun 2001hingga tahun 2005 sentiasa meningkat.
Imbangan perdagangan sentiasa memihak kepada Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2005.

Jumlah eksport Malaysia pada tahun 2004 bertambah sebanyak 16553% berbanding
dengan tahun 2001.

90011

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini

tamat.

SULIT*

SULIT*
Soalqn

T7

5l

herdasarkon Jadual 3 di bawah ini.

Jadual 3: Kekosongan dan Penempatan Kerja Mengikut Negeri Terpitih di Semenanjung Malaysia dari Tahun 2006 hingga Tahun 2003
Kekosongan
lr,legeri

Penempatan
Tahun

Tahun

Tqhun

Tahun

Thhun

Tahun

2006 Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sernbilan Jumlah
209 447 32 657

2007
156 584

2008
182 321 33 292 23 775 26 474 56 671

2006
500 958 688 896

2007

2008 1532 3731

l0l5
2260

25 046
13 380

1

11061 37 264 4s 0s3 335 482

2042

2454
530
r

2280
222

24 363
49 297 268 670

841

lsl3
927 8

322 s33

6084

8r00

(Disesuaikan daripada Statistik Perburuhan dan Sumber Manusia 2008)

5l

Yang mattakah penyataan yang benar tentang maklumat dalam Jadual 3 di atas?

I II III IV

Penempatan kerja di negeri Melaka pada tahun 2008 menurun sebanyak 67.7% berbanding dengan tahun 2006. Sebanyak 0.84% daripada kekosongan kerja yang didaftarkan di negeri Johor telah mendapat penempatan kerja pada tahun 2008.

Kelima-lima negeri mencatatkan pola yang tidak konsisten dalam kekosongan kerja yang didaftarkan sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2008.
Bilangan penempatan kerja di Kelantan lebih banyak daripada bilangan penempatan kerja di Kedah pada setiap tahun dari tahun2006 hingga tahun 2008.

A IdanII B IdanlV C II dan III D III dan IV

900/l *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

ILihat sebelah SULIT*

SULIT*
Soalan 52 berdasarkan Jadual 4 di bawah ini.

18

Jadual 4: Jumlah Pengguna Perkhidmatan Perpustakaan Negara Malaysia dari Tahun 2005 hingga Tahun 2008
Bilangan pengguna Bahagian Perkhidmatan
Tahun 2005 Pusat Maklumat Malaysia 161 351 61 38s 101 963 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008

I5t 264
s6 940
94 341
1348

t24 7 1r
54 s6s 79 244 416 309 I 262 027

139 180

Bahagian Maklumat Umum Bahagian Perkhidmatan Digital
Pusat Manuskrip Melayu

42 771
68 2s7 498 s268 255 980

2098
1

Bahagian Pakar Maklumat Jumlah

801

252r
306 420

328 598

(Disesuaikan daripada
http //www. pnm. gov. mlz/pnmv
:

3

/index. php? id:

1

0

64 )

52 Yang manakah

penyataan yang benar tentang penggunaan Perkhidmatan Perpustakaan Negara Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2008?

I il III IV

Setiap tahun, bahagian perkhidmatanyangpaling kurang bilangan penggunanya ialah Pusat Manuskrip Melayu.

Bilangan pengguna perkhidmatan di Bahagian Maklumat Umum menurun sebanyak
43.5% dari tahun 2005 hingga tahun 2008.

Pada tahun 2006, bilangan pengguna

Pusat Maklumat Malaysia adalah lebih daripada dua kali bilangan pengguna di Bahagian Maklumat Umum. Bilangan pengguna di Bahagian Perkhidmatan Digital mencatatkan sebanyak 30.2% daripada jumlah pengguna perkhidmatan perpustakaan pada tahun 2007.

di

A IdanII B I dan III C II dan IV D III dan IV

900/1

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini

tamat.

SULIT*

SULIT*
Soalan 53 berdasarkan Jadual 5 di bawah ini.

19

Jadual 5: Pendaftar Aktif yang Berdaftar dengan Jabatan Tenaga Kerja di Malaysia Mengikut Jantina dan Kumpulan Umur dari Tahun 2006 hingga Tahun 2008
Jantina
Thhun

Kumpulan umur (tahun)

Lelaki
2006
2001 2008

Perempuan 49 541 s2 829 I1r 928

l5-t9
s614 6564 14 699

20-24

2

5-29

30-39
707 r

40-49

50 dan
ke atas 306 398 666

34 499
39 679
82 263

41 528 s4 735

21 906

t62r
1634
3063

2t

263

7914
15 725

It5

149

44 889

(Disesuaikan daripada labatan Tenaga Kerja' Kementerian Sumber Manusia, 2008)

53 Yang manakah penyataan

yang benar tentang Jadual 5 di atas?

I II III IV

Sebanyak57.6% daripada jumlah keseluruhan pendaftar aktif pada tahun 2008 adalah perempuan.

Dalam ketiga-tiga tahun,, pendaftar aktif yang paling banyak adalah daripada
kumpulan umur 20 tahun hingga 24 tahun. Bilangan pendaftar aktif bagi kumpulan umur 40 tahun hingga 49 tahtnmencatatkan peningkatan sebanyak 47.loA dari tahun 2006 hingga tahun 2008.
Pertambahan bilangan pendaftar aktif bagi kumpulan umur 30 tahun hingga 39 tahun

lebih tinggi daripada pertambahan bilangan pendaftar aktif bagi kumpulan umur
15 tahun hingga 19 tahun dari tahun2006 hingga tahun 2008.

A IdanII B I dan III C II dan IV D III dan IV

900n
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

fl,ihat sebelah SULIT*

SULIT*
Soalan 52 berdasarkan Jadual 4 di bawah ini.

18

Jadual 4: Jumlah Pengguna Perkhidmatan Perpustakaan Negara Malaysia dari Tahun 2005 hingga Tahun 2008
Bilangan pengguna Bahagian Perkhidmatan
Tahun 2005 Pusat Maklumat Malaysia 161 351 61 385 101 963 Tahun 2006 151 264 Tahun 2007 124
7 1l s4 s65

Tahun 2008

Bahagian Maklumat Umum Bahagian Perkhidmatan Digital
Pusat Manuskrip Melayu

s6 940
94 347
1348

r39 180 42 777
68 257
.198

2098
1801

Bahagian Pakar Maklumat Jumlah

2521
306 420

79 244 416 309 I 262 027

5268

328 598

255 980

(Disesuaikan daripada
http : i/www. pnm. gov. my/pnmv
3

/index. php? id: I 0 64)

52

Yang manakah penyataan yang benar tentang penggunaan Perkhidmatan Perpustakaan Negara Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2008?

I il III ry

Setiap tahun, bahagian perkhidmatanyangpaling kurang bilangan penggunanya ialah Pusat Manuskrip Melayu.

Bilangan pengguna perkhidmatan di Bahagian Maklumat Umum menurun sebanyak 43.5% dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Pada tahun 2006, bilangan pengguna di Pusat Maklumat Malaysia adalah lebih daripada dua kali bilangan pengguna di Bahagian Maklumat Umum. Bilangan pengguna di Bahagian Perkhidmatan Digital mencatatkan sebanyak3}.2% daripada jumlah pengguna perkhidmatan perpustakaan pada tahun 2007.

A IdanII B I dan III C II dan IV D III dan IV

900/1

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini

tamat.

SULIT*

SULIT*
Soalan 53 berdasarkan Jadual 5 di bawah ini.

W

Jadual 5: PendaftarAktif yang Berdaftar dengan Jabatan Tenaga Kerja di Malaysia Mengikut Jantina dan Kumpulan Umur dari Tahun 2006 hingga Tahun 2008
Jantina
Thhun

Kumpulan Ltmur (tahun)

Lelaki 2006
2007 2008

Perempuan 49 547 52 829
111 928

l5-19
5614 6564

20-24

2

5-29

30-39
107 I

40-49

50 dan
ke atas 306 398 666

34 499
39 679
82 263

t4

699

47 s28 s4 735 n5 t49

21 906

2t

263

t9t4
15 725

t62r r634
3063

44 889

(Disesuaikan daripada Jabatan Tenaga Kerja, Kementerian Sumber Manusia, 2008)

53

Yang manakah penyataan yang benar tentang Jadual 5 di atas?

I II III IV

Sebanyak 57 .60/o daripada jumlah keseluruhan pendaftar aktif pada tahun 2008 adalah

perempuan.

Dalam ketiga-tiga tahun, pendaftar aktif yang paling banyak adalah daripada
kumpulan umur 20 tahun hingga 24 tahun. Bilangan pendaftar aktif bagi kumpulan umur 40 tahun hingga 49 tahun mencatatkan peningkatan sebanyak 47 .loA dan tahun 2006 hingga tahun 2008.
Pertambahan bilangan pendaftar aktif bagi kumpulan umur 30 tahun hingga 39 tahun

lebih tinggi daripada pertambahan bilangan pendaftar aktif bagi kumpulan umur l5 tahun hingga l9 tahun dari tahun2006 hingga tahun 2008.

A IdanII B I dan III C II dan IV D III dan IV

9001r

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*
Soalan 54 berdasarkan Jadual 6 di bawah ini.

20

Jadual 6: Pengeluaran, Kuantiti Eksporto dan Nilai Eksport Barangan Utama di Malaysia dari Tahun 2006 hingga Tahun 2008 (anggaran)
Thhun 2008

Barangan utama

Tahun 2006

Tahun 2007

(anggcran)

Minyak sawit
Pengeluaran ('000 tan metrik) Eksport ('000 tan metrik)

Eksport (RM juta)
Getah

t5 881 l4 300 22 n7

t5 824
13 676

16 955 14 904

32 643

43 221

Pengeluaran ('000 tan metrik) Eksport ('000 tan mertik) Eksport (RM juta)

r284

1

200

1201

n34
823s

1018

990

1335

8263

(Disesuaikan daripada http ://www.treasury. gov.myipdf/ekonomir'ler'0809rj p4:3 .pdf)

54

Yang manakah penyataan yang benar tentang komoditi getah?

I Il III IV

Sebanyak84.8% daripada pengeluaran getah pada tahun 2001 telah dieksport.
Harga setan metrik getah dianggarkan meningkat dari tahun 2007 hingga tahun 2008.

Kuantiti eksport getah dianggarkan jatuh sebanyak 14.5% dari tahun 2006 hingga
tahun 2008.

Dari tahun 2006 hingga tahun 2008, eksport getah dianggarkan menurun pada setiap
tahun kerana pengeluaran getah menurun.

A IdanII B I dan III C lI dan IV D III dan IV

900/1

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini

tamat.

SULIT*

SULIT*
Soalan 55 berdasarkan Jadual 7 di bawah ini.

2l

Jadual 7: Pendapatan Eksport Barangan Utama di Malaysia dari Tahun 2003 hingga Tahun 2005
Pendapatan eksporl (RM Juta)
Thhun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005

Barangan

Elektrik dan elektronik Minyak sawit Kayu dan hasil keluaran kayu Gas asli cecair
Petroleum mentah Jumlah

210 724

241 483

21 691
16 622 13 3s8 ts 659

29 116
19 718 17 079 21 762

264 699 28 4r5

2t 4sl
20 790 29 359
364
7 14

284 0s4

329 218

(Disesuaikan daripada Buku Perangkaan Tahunan 2006, Jabatan Perangkaan Malaysia)

55

Yang manakah penyataan yang benar tentang Jadual 7

di

atas?

I II III IV

Aliran pendapatan eksport bagi semua barangan menunjukkan peningkatan berterusan.
Pendapatan petroleum mentah meningkat dua tahun 2005.

kali ganda dari tahun 2003 hingga

Pada tahun 2004, minyak sawit menyumbangkan sebanyak 8.8% daripada jumlah pendapatan eksport. Pendapatan eksport barangan elektrik dan elektronik menunjukkan peningkatan sebanyak 25.6% dari tahun 2003 hingga tahun 2005.

A IdanII B I dan III C II dan IV D III dan IV

90011

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*
Soalan 56 berdasarkan maklumat di bawah ini.

22

Bilangan pelajar

di dalam

sebuah kelas ialah

l5

orang, iaitu

6

orang pelajar lelaki dan

9 orang pelajar perempuan. Dalam satu aktiviti pembelajaran,pelajar di dalam kelas itu dibahagikan kepada 3 kumpulan,

iaitu Kumpulan A,Kumpulan,B, dan Kumpulan C. Setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang yang semestinya mempunyai kombinasi lelaki
dan perempuan.

56

Jika bilangan pelajar lelaki dalam Kumpulan B adalah dua kali bilangan pelajar lelaki dalam Kumpulan A, apakah kombinasi jantina dalam Kumpulan C?

A B C D
57

Seorang pelajar lelaki dan 4 orang pelajar perempuan

2 orangpelajar lelaki dan 3 orang pelajar perempuan
3 orang pelajar lelaki dan2 orang pelajar perempuan

4 orangpelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan

berharga RM30 bagi Gred l, RM20 bagi Gred B, dan RM I 8 bagi Gred C. Jika Amirul membeli 30 kotak limau pelbagai gred dengan nisbah 2:3:5, berapakah harga keseluruhan limau yang perlu dibayar oleh Amirul?

Sekotak limau yang mengandungi 30

biji limau

A B C D

RM2IO
RM45O RM63O RM68O

900/1

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini

tamat.

SULIT*

SL

LIT*

23

Soalan 58 berdasarkan maklumat di bawah ini.
58

. .
o

Maklumat Tanaman di Ladang Z l8o/o daripada tanaman di ladang Z ralahpisang dan nanas. Jumlah tanaman pisang dua kali ganda jumlah tanaman nanas. Jumlah tanaman lain di ladang Z ialah 5608 pokok.

Berapakah jumlah tanaman nanas di ladang Z?

A B
C

410
615

820
1231

D

59 Dalam

dua per enam daripada jumlah penduduk, dan 1200 orang daripada jumlah penduduk ialah warga emas yang tidak mempunyai pekerjaan. Berapakah peratusan penduduk kampung tersebut yang

sebuah kampung, sebanyak 960 orang penduduknya ialah nelayan yang mewakili

mempunyai pekerj aan?

A B c D

33.33%
s6.23%

s7.14% s8.33%

60 Sebuah kereta yang dipandu dengan kelajuan 80 km/j menggunakan sebanyak 16 liter petrol dengan kadar RMl.92 sen seliter untuk jarak 140 km. Berapakah beza peratusan kos petrol jika dalam perjalanan balik kereta tersebut dipandu dengan kelajuan 110 km/j untuk jarakyang ,u-u dengan menggunakan 23.5 liter petrol?

A B c D

16.07% 31.9% 46.9%
68.1%

900t1

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful