EVIDEN STANDARD PRESTASI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) MATEMATIK KSSR TAHUN 1 JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

1. Modul ini adalah sebahagian daripada komponen reka bentuk standard prestasi. 2. Modul ini perlu digunapakai bersama-sama dengan dokumen standard prestasi (SP) dan dokumen kurikulum standard sekolah rendah(KSSR). 3. Contoh-contoh item disusun berdasarkan urutan band, diskriptor dan evidens di dalam dokumen standard prestasi. 4. Contoh-contoh item dalam modul ini adalah sebagai panduan item untuk digunapakai dalam menilai penguasaan murid mengikut pernyataan diskriptor. 5. Guru digalakkan membina item sendiri mengikut kesesuaian persekitaran murid. 6. Pengujian menggunakan item contoh dan setara ini sebagai evidens memerlukan kejelasan tujuan dan matlamat. 7. Pengujian untuk memperbaiki prestasi perlu melibatkan maklum balas dan refleksi pengajaran kepada guru dan refleksi pembelajaran kepada murid. 8. Item contoh ini boleh diubahsuai untuk kegunaan pengujian secara lisan atau pemerhatian. 9. Rekod penilaian yang dibuat oleh guru menggunakan item mengikut band adalah maklumat yang berguna sebagai eviden pelaporan tentang pencapaian murid kepada ibubapa dan pihak berkepentingan. 10.Aktiviti penilaian ini boleh dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran atau mengikut kesesuaian dan dilakukan secara berterusan. 11.Penilaian dibuat berdasarkan kepada tahap penguasaan murid. 12.Guru perlu membuat tindakan susulan terhadap murid yang tidak menguasai sesuatu evidens dengan membuat aktiviti pemulihan dan menilai semula evidens tersebut. 13.Evidens hendaklah direkod didalam dokumen pelaporan dan sentiasa dikemaskini. 14.Item contoh yang diberi dalam modul ini hanya mengukur tahap pencapaian minima murid. 15.Guru perlu mempelbagaikan bentuk pentaksiran (bertulis, lisan, pemerhatian atau projek) bagi memastikan prestasi murid dapat diukur secara holistik, seimbang dan adil. 16.Penguasaan semua evidens dalam diskriptor melayakkan murid melepasi diskriptor tersebut. 17.Murid mesti melepasi semua diskriptor dalam suatu band bagi melayakkannya berada di band itu. 18.Penskoran evidens Band 6 hendaklah dibuat dengan teliti dengan menitik beratkan kejituan reka cipta, nilai-nilai estetika serta kepentingannya. Pastikan nilainilai murni diterapkan oleh murid dalam hasil reka ciptanya. 19.Tiada tugasan atau arahan perlu diberi oleh guru kepada murid untuk melakukan evidens di Band 6. Tugasan bagi evidens Band 6 perlu dilakukan atas usaha dan kehendak murid dengan bimbingan guru. 20.Guru hendaklah memaklumkan dan menggalakkan murid melakukan evidens 6 setelah murid tersebut melepasi Band 5.

B1D1E1
TAJUK-TAJUK YANG TERLIBAT: 1. Nombor Bulat 2. Panjang 3. Jisim 4. Isipadu Cecair B1D1E1(a) B1D1E1(b) B1D1E1(c) B1D1E1(d)

Arahan : 1. Pastikan murid menguasai semua eviden bagi semua tajuk yang terlibat untuk rekod B1D1E1 2. JANGAN rekod sekiranya murid hanya menguasai sebahagian tajuk sahaja

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B1D1E1 Menunjukkan atau menyebut ukuran objek dalam bentuk perbandingan: (a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang (b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat (c) berat atau ringan (d) sama banyak atau tidak sama banyak KELAS :«««««

B1D1E1

Tajuk : NOMBOR BULAT B1D1E1 (a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang

1. Tandakan (D) pada kumpulan ikan yang banyak.

2. Tandakan (D) pada kumpulan beg yang sedikit.

3. Padankan jawapan yang betul.

lebih kurang

4. Banding dan padankan kumpulan yang sama kuantiti.

5. Warnakan petak yang betul.

Pisang Emas

Pisang Nangka

Pisang emas

sama banyak

tidak sama banyak

dengan pisang nangka.

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B1D1E1 Menunjukkan atau menyebut ukuran objek dalam bentuk perbandingan: (a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang (b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat (c) berat atau ringan (d) sama banyak atau tidak sama banyak KELAS :«««««..

B1D1E1

Tajuk : PANJANG B1D1E1 (b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat

1.Tandakan (D) pada pen yang pendek.

2. Tandakan (D) siapa yang rendah.

3.Tandakan (D) pada siapa yang dekat dengan abang.

4.Warnakan objek yang paling panjang

5.Warnakan objek yang paling tinggi

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B1D1E1 Menunjukkan atau menyebut ukuran objek dalam bentuk perbandingan: (a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang (b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat (c) berat atau ringan (d) sama banyak atau tidak sama banyak KELAS :«««««..

B1D1E1

Tajuk : JISIM B1D1E1 (c) berat atau ringan

1. Tandakan (D) pada buah yang berat.

2. Tandakan (D) pada kumpulan objek yang ringan.

3. Warnakan pada objek yang paling berat

4. Bulatkan pada objek yang ringan

5. Warnakan objek yang paling berat

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B1D1E1 Menunjukkan atau menyebut ukuran objek dalam bentuk perbandingan: (a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang (b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat (c) berat atau ringan (d) sama banyak atau tidak sama banyak Tajuk : ISIPADU CECAIR B1D1E1 (d) sama banyak atau tidak sama banyak KELAS :«««««..

B1D1E1

1. Tandakan (D) pada isipadu cecair yang banyak.

2. Tandakan (D) pada isipadu cecair yang paling sedikit

3. Bulatkan bekas yang isipadunya paling banyak

4. Warnakan bekas yang isipadunya kosong

5. Bulatkan bekas yang yang isipadunya paling banyak

B1D2
TAJUK-TAJUK YANG TERLIBAT: 4. Masa & Waktu B1D2E1(a,b,c,d) 5. Tambah & Tolak B1D2E2(a,b) 6. Panjang B1D2E3

Arahan : 3. Pastikan murid menguasai semua eviden bagi semua tajuk yang terlibat untuk rekod B1D1E1 4. JANGAN rekod sekiranya murid hanya menguasai sebahagian tajuk sahaja

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B1D2E1 Menamakan : (a) waktu-waktu dalam sehari (b) hari-hari dalam seminggu (c) bulan-bulan dalam setahun (d) waktu dalam sebutan jam B1D2E1 (a) 1. Namakan waktu-waktu dalam sehari

KELAS :«««««..

B1D2E1

B1D2E1 (b) 2. Lengkap nama-nama hari

Isnin Selasa

Rabu Sabtu

B1D2E1 (c) 3. Lengkapkan nama-nama bulan

1

2

Februari

3

Mac

4

April

5

6

7

8

Ogos

9

10

Oktober

11

12

Disember

B1D2E1 (d) 4. Nyatakan waktu berikut

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. KELAS :«««««..

B1D2E2 e
B1D2E2 Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi : (a) tambah (b) tolak B1D2E2(a) 1 Teliti 2 gambar di bawah.

sebelum selepas Apakah yang berlaku kepada bilangan buah manggis tersebut?

2 Nyatakan operasi berikut :

3 Terangkan operasi bagi 2 gambar berikut

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. KELAS :«««««..

B1D2E2 e
B1D2E2(b) 1 Teliti 2 gambar di bawah.

sebelum Apakah yang berlaku kepada burung?

selepas

2 Nyatakan operasi berikut:

3 Terangkan operasi bagi 2 gambar berikut

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. KELAS :«««««..

B1D2E3 e
B1D2E3 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai 1 Gunakan tangan kamu dan tunjukkan ukuran berikut: a) jengkal b) hasta c) depa

2 Pilih dan bulatkan jawapan yang betul

a) Panjang pensel sama dengan panjang ( 5, 4 ) keping syiling 50 sen. b) Panjang pensel sama dengan panjang ( 3, 4 ) batang anak kunci. c) Panjang 5 keping syiling 50 sen bersamaan ( 4,2 ) batang anak kunci.

B1D3
TAJUK-TAJUK YANG TERLIBAT: 1. Nombor Bulat 2. Ruang 3. Panjang B1D3E1 B1D3E2(a,b) B1D2E3

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. KELAS :«««««..

B1D3E1 e
B1D3E1 Menamakan nombor bulat sehingga 100. Padankan nombor dalam perkataan berikut dengan angkanya.

Dua puluh tiga

35

Lima puluh enam

12

Dua belas

65

Lapan puluh tiga

23

Tiga puluh lima

83

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. KELAS :«««««..

B1D3E2 e
B1D3E2 Menamakan bentuk: a) 3D b) 2D B1D3E2 ( a ) Suaikan bentuk 3D berikut dengan jawapan yang betul 1)

Bulatan

Kubus
2)

Piramid

Silinder
3)

Kuboid

Sfera
4)

Segitiga Kon
5)

Segiempat

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. KELAS :«««««..

B1D3E2 e
B1D3E2 ( b )
Nama dan warnakan bentuk 2D dibawah.

1.

2.

------------------------

----------------------------

3.

4.

--------------------------

------------------------------

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. KELAS :«««««..

B1D4E1 e

B1D4E1 Mengenal simbol (+ ), ( - ) dan ( =) Tuliskan simbol + , - dan = di tempat yang sesuai.

1.

7 3 8 9 2

2 5 2 3 6

5 8 10 6 8

2.

3.

4.

5.

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. KELAS :«««««..

B1D5E1 e
BID5E1 :Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah dan fakta asas tolak
sehingga 10 Tuliskan lima pasangan nombor yang memberikan jumlah yang dinyatakan.

7

9

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. KELAS :«««««..

B1D5E1 e
BID5E1 :Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah dan fakta asas tolak
sehingga 10 Tuliskan lima pasangan nombor yang memberikan hasil tolak yang dinyatakan.

2

5

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. KELAS :«««««..

BID6E1

; Menyatakan ciri-ciri wang syiling dan wang kertas.

B1D6E1 e
Ciri-ciri

Nyatakan ciri-ciri wang syiling dan wang kertas berikut : Gambar wang kertas dan wang syiling

1.

2

3.

4.

5.

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. KELAS :«««««..

B2D1E1 e
B2D1E1 : Menyatakan kuantiti objek sehingga 100 dengan menama,menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik dan menurun. Susun nombor mengikut susunan menaik.

1.

15

11

16

14

13

12

Susun nombor mengikut susunan menurun,

2.

59

63

60

62

61

64

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. KELAS :«««««..

B2D2E1 e
B2D1E1 : Menyatakan kuantiti objek sehingga 100 dengan
Membilang secara satu-satu,dua-dua,lima-lima ,sepuluh-sepuluh. Kira dan tuliskan bilangan nombor yang betul.

1.

2

3.

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. KELAS :«««««..

B2D2E1 e
B2D2E1 : Menulis nombor bulat dalam Perkataan atau angka sehingga 100. Tuliskan dalam nombor atau perkataan yang betul.

1.

Tujuh

2.

12

3.

Tiga puluh dua

4.

Seratus

5.

84

6.

56

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. KELAS :«««««..

B2D3E1 e
B2D3E1: Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat sehingga 100 Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Nilai tempat Nilai digit

1

28 51 76 97

2

3

4

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. KELAS :«««««..

B2D4E1 e
B2D4E1 : Menyatakan nilai separuh,setengah dan suku daripada keseluruhan satu benda. Lorekkan pecahan menunjukkan separuh atau setengah dan suku.
1. 2.

3.

4.

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. KELAS :«««««..

B2D5E1 e
B2D5E1 Menyatakan ciri bentuk- bentuk 2D.

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. KELAS :«««««..

B2D5E1 Menyatakan ciri bentuk-bentuk 3D

B2D5E1 e

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B3D1E1 Melakukan operasi asas tambah dan tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100.

KELAS :«««««..

B3D1E1

1. Padankan.

a)

8 + 11 26 + 34 57 - 13 41 - 29

60 19 12 44

b)

c)

d)

2. Lengkapkan. a) b) c) d)

2

3 +

6 3

7 6 - 2 1 -

7 3

+ 6 4

9 2 .

9 2

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««.

KELAS :«««««..

B3D1E2 B3D1E2 melakukan operasi tambah dan operasi tolak yang melibatkan wang: a) syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen (hasil tambah hingga RM1) b) ringgit RM1, RM5 dan RM10 (hasil tambah hingga RM10)

1. Jumlahkan wang di bawah.

___ sen
a)

RM ____
b)

2. Hitungkan jumlah wang di bawah.

a)

50 sen + 2 sen =

__ sen

b)

RM4 + RM2

=

RM __

3. Kira hasil tolak.

___ sen
a)

RM ___
b)

4. Kira baki wang

a)

70 sen - 25 sen =

__ sen

b) RM8 - RM2

=

RM __

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B3D2E1 membundarkan nombor bulat sehingga 100 kepada puluh yang terdekat

KELAS :«««««..

B3D2E1

Bundarkan nombor dan tandakan (D) pada puluh yang terdekat. 1.

53
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

2.

78
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

3.

40

45

50

. Bundarkan nombor dan tulis kepada puluh yang terdekat.

4.

73

kepada puluh yang terdekat

5.

85

kepada puluh yang terdekat

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B3D3E1 melengkapkan pola bentuk 3D dan pola bentuk 2D

KELAS :«««««..

B3D3E1

Lukis dan lengkapkan bentuk mengikut pola. 1.

______ 2.

______ ______ 3.

______

4.

_____ _____

5.

______ ______ MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B3D3E2 melengkapkan pola nombor

KELAS :«««««..

B3D3E2

Lengkapkan. 1. 43 44 47

2. 52 56 58

3. 12 17 27 32

4.

15

20

25

45

55

60

65

75

5.

3

7

10

7

10

3

10

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««.

KELAS :«««««..

B3D4E1 Penukaran wang sehingga RM10 daripada sen kepada sen, ringgit kepada ringgit atau sen kepada ringgit dan sebaliknya dengan menyamakan gandaan atau gabungan Warnakan gabungan yang setara dengan nilai yang diberi 1.

B3D4E1

2.

3.

Lengkapkan

4.

RM5
keping dan

2 keping

5.

RM10 1
keping dan keping

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B3D5E1 menulis waktu dalam jam dan setengah jam

KELAS :«««««..

B3D5E1

1. Tuliskan waktu yang ditunjukkan dalam perkataan a) b) c)

2. Tuliskan waktu yang ditunjukkan dalam angka a) b) c)

Pukul ______

Pukul ______

Pukul ______

3. Lukiskan jarum jam dan minit dengan betul a) b) c)

Pukul sebelas

Pukul 9:30

Pukul 5:15

d)

e)

f)

Pukul 10

Pukul lapan suku

Pukul 2 setengah

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B4D1E1 membina ayat matematik berdasarkan situasi Tuliskan ayat matematik:

KELAS :«««««..

B4D1E1

1. Zana ada 13 batang pensel. Emak beri 5 batang pensel lagi. Zana ada 18 batang pensel semuanya.

Ayat matematik :

2. Adam ada 10 biji belon. Dia beri 4 biji belon kepada adiknya. Adam masih ada 6 biji belon.

Ayat matematik :

3. Badrul ada 32 batang pen hitam. Dia membeli lagi 10 batang pen merah. Sekarang dia ada 42 batang pen.

Ayat matematik :

4. Di dalam sebuah kotak ada 65 biji telur. 20 biji telur telah retak. Terdapat 45 biji telur yang masih elok.

Ayat matematik

5. Aminah menjual 43 biji epal hijau dan 23 biji epal merah. Aminah telah menjual 66 biji epal.

Ayat matematik

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B4D1E2 menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak. Selesaikan masalah berikut:

KELAS :«««««..

B4D1E2

1. Mazli ada 17 biji bola merah dan 5 biji bola putih. Berapa bijikah bola yang dia ada kesemuanya?

2. Ainur ada 20 biji guli. Dia beri 9 biji guli itu kepada adiknya. Berapa bijikah guli yang dia masih ada?

3. Fahim ada 37 biji epal. Dia membeli 45 biji epal lagi. Berapa bijikah epal yang dia ada kesemuanya?

4. Ada 56 ekor burung di atas pokok. 16 ekor burung terbang. Berapa ekorkah burung yang masih ada di atas pokok?

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B5D1E1 menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak, mengikut prosedur.

KELAS :«««««..

B5D1E1

1. Raju ada RM10. Dia membeli sebuah buku. Baki wangnya ialah 4 keping 50 sen. Berapakah harga buku itu?

2. Lim ada RM10. Dia membelanjakan kesemua wangnya untuk membeli makanan dan air minuman di bawah.

RM 2

RM 1

Berapa bungkus biskut dan tin minuman yang dapat dibelinya?

3. Di dalam bakul ada 23 biji limau. Berapakah bilangan limau yang perlu ditambah supaya kesemuanya menjadi 29 biji?

4. Jumlah buku cerita Aminah dan Laili ialah 48 buah. Aminah ada 30 buah buku cerita. Berapakah bilangan buku cerita kepunyaan Laili?

5. Encik Gopal jual 20 biji cempedak. Dia masih ada lagi 46 biji. Berapakah bilangan cempedak Encik Gopal pada mulanya?

Arahan : 1. Guru boleh memilih mana-mana eviden B5D1E2(a), B5D1E2(b), B5D1E2(c), B5D1E2(d), atau B5D1E2(e). 2. Murid melepasi B5D1E2 sekiranya berjaya menyempurnakan dengan betul salah satu daripada eviden B5D1E2(a), B5D1E2(b), B5D1E2(c), B5D1E2(d), atau B5D1E2(e).

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B5D1E2(a) menghasilkan corak daripada bentuk 2D.

KELAS :«««««..

B5D1E2

Lukis sekuntum bunga dengan menggunakan bentuk bulatan dan bentuk segitiga. Saiz dan bilangan bentuk yang digunakan bergantung kepada kreativiti kamu.

MATEMATIK TAHUN 1

NAMA :«««««««««««««««««««««««. B5D1E2(b)menghasilkan corak daripada bentuk 2D.

KELAS :«««««..

B5D1E2

Lukis satu objek berbentuk robot menggunakan gabungan bentuk segitiga, bentuk segi empat dan bentuk bulatan.

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B5D1E2(c) menghasilkan corak daripada bentuk 2D. KELAS :«««««..

B5D1E2

Lukis rajah binaan rumah idaman dengan menggunakan gabungan bentuk segitiga, bentuk segi empat dan bentuk bulatan.

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B5D1E2(d) menghasilkan corak daripada bentuk 2D.

KELAS :«««««..

B5D1E2

Lukis kenderaan masa hadapan dengan menggunakan gabungan bentuk segitiga, bentuk segi empat dan bentuk bulatan.

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B5D1E2(e) menghasilkan corak daripada bentuk 2D. KELAS :««««««..

B5D1E2

Hasilkan lukisan kehidupan laut dengan menggunakan gabungan bentuk segitiga, bentuk segi empat dan bentuk bulatan.

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B6D1E1 Mereka cipta model daripada bentuk-bentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina

KELAS :«««««..

B6D1E1

Cipta model daripada bentuk-bentuk 3D dan terangkan hasil binaan

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B6D1E2 Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian

KELAS :«««««..

B6D1E2

Cipta kaedah menambah atau menolak menggunakan multimedia yang dapat memudahkan urusan jual beli.

MATEMATIK TAHUN 1 NAMA :«««««««««««««««««««««««. B6D1E3 Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti

KELAS :«««««..

B6D1E3

1. Terangkan ciri-ciri menambah atau menolak nombor bulat yang kamu tahu.

2. Bagaimana kamu menyusun 5 nombor daripada angka 8 supaya hasil tambahnya menjadi 280?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful