mai 2000 (finalizarearaportului

)
I

.
..
?

10. Curtea de Confun. La
-

cererea Aparatului d e Iucru al Primului Ministru, UMP va intreprinde cele necesare angajirii unui consuitant care sii revadH roluI pi iunc{iile Cugii de C~nturi.Consultantui va analiza cit de aadecvate sunt personalul actual ~ i procesele administrative pentru indeplinirea funcgei de . auditor general ce revine Cur@ de Conturi. Consultantul va analiza cadrul legal al functionirii Cur-@;de Conturi. Raportul consultantului va wprinde

"5

,-j

recornand5ri pentru reforma Cur@ de Conturi in domeniul personalului pi pregitirii acestuia, precum $ia cadrului legal. Temen: martie 2000 (angajarea consultantului) mai 2000 (finalizarearaportului).
1 1- Angajarea unui consultant pentru studierea amoniz3rii sistedelor de
inregistrare. L cererea Aparatului de lucru a Prirnului Ministru, UMP va a 1

..

intreprinde cele necesare pentru angajarea unui consultant care s5 revadti progresele realizate in vederea armonizarii sistemelor de inregistrare in Registrul Comercial $i cel Fscal, Si si schiteze proiectul integrzrii in continuare a sistemelor de ide~tificare,inregistrare ~i raportare de &tre sociegfi ale mai multor ministere ~iinstituoi care, in momentul de fag, au sisterne proprii. Raportul va include recomandBri pentru eliminarea unor faze inutile cum ar fi atestarea de dtre prirnsrii, eliminarea conditiei prezentsrii documentelor in original, eliminarea unor!firoceduri care se suprapun sau care implics mai rnulte trepte, introducerea numerelor de identiiimre unice ~i reducerea timpului de a~teptarepentru eliberarea autorizatiilor, codurilor fiscale,etc: Alte detalii ale activitstii in acest domeniu se vor reggsi in termenii d e referin@care vor f i redactati de &re expertul pe probleme de mediu d e afaceri dup2 Conferink pe tema mediului de afacen'. Consultafikri va confucra indeaproape cu consultantul pe problerne de adrninisrntie publicii pentru identificarea suprapunenlor pa@ale sau totale ale func$ilor diverselor ministere. . . Termen: iunie 2000 (angajarea consultantului) august 2000(inchejerea raportului consultantului) . . .......... .. decembrie2001 '(realizaieiSstemului integrat).
,

,

.

.

.

.

.

. . .. . .

:

. . . . . . . .

. . . .. . .. . - . . .

. . . , . . . .. . . . . .

12. Vize si pemise de muncz. Ministerul ~uncii ~rotictiei gi Soaale (i Ministerul Afacerilor Externe vor elaboraun plan pentruintegrarea sistemeior.de vize ~i permise de munc5, ,:gi rationalizarea :procestjlti :,d e : aprobare conform ;
. .
. .

. .,

..

. . . . . :

.

.

.

.
.

-

.

.
..

.
.

.. ... . .
..

. . .. . .. . .

.

..

. . .. .
.

; .

.. . . . . . . ...
.

. .

. . . . . . .
.
,'

. . . . . .

....
. . . I

..
. . .

. . . ..

. .. : . . . . . . . . . .-. ._ . . . .. . .
/

..
,

.
.

.

.

.

. .. .. . .. . . . . . . ... . . . . . .

. .. ._.. . .. . . . . .. . . .

...

. _ . . . . .

.
.....
. . ..
. .

.
-. .
,.

.

. .. .

..
.,: >:
.
_ > e

...
.

. . .. ..: . . . . . . . . -. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .

.

. . .. . . . . . . . . . . ... .

-.... ..
..:

.

. . ..

.....
.

..

. . . .. .. . . . . . ....

' C . - ... . . . .. - . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .

... :

.

....

.

. . . . . .. .. . .
. . . . . .
.

. . . .

. . ,

.

.

. .
:

. . . . . . . . . .. . ; : . .. ..L ,.. . . . .. . . :.. . . .

.

:. ::. . . . .. ... . . . .
,

. .

.

. .. . .. -... ., .. ;. . . . . . .:...-> . .. . . .

- . . .. . . . .. . .. .._ . .... .. . . . . . . : . .,..; .. . . ..._2 . .

. .
,

_

7

.

. -- .- . .

...
_, . .

..

. . .. . . .

. . .

......... . : __:.. . . .. ... . - . . . . . . : . . . . .:

_ _

.

.

.

_,

_.i.-l.

_.. _ - '. . . . . . . . ....I

-

...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful