PENGERTIAN MATEMATIK DAN PERANANNYA Pengertian dan definisi Matematik

:

Matematik merupakan bahasa:

Sharma(1992) dalam Noraini Idris (2001: hlm 109) mendefinisikan Matematik sebagai satu bentuk bahasa kerana Matematik melibatkan komunikasi antara konsep dan simbol. Matematik boleh dikatakan sebagai bahasa kedua bagi seseorang individu selepas bahasa ibundanya seperti Kantonis, Tamil, Melayu dan Inggeris. Hal ini demikian kerana dalam perkembangan tahap pengetahuan kanakkanak, mereka akan mempelajari bentuk, saiz, ruang, jarak, pola dan masa. Kesemua konsep dan simbol ini melibatkan bahasa Matematik yang mudah. Contohnya: Hasil tambah (4 + 3 = 7). Matematik merupakan satu bentuk bahasa telah membantu kita untuk mengetahui bahawa nilai 7 akan diperoleh melalui hasil tambah nilai 4 dan 3 (4 + 3).

Matematik merupakan corak atau pola:

‘Pattern is a fundamental element of Mathematics. Mathematics also has been described as the Science of pattern.’ (Paul Swan) ‘A Mathematician is like a painter or poet, is a maker of patterns. If his patterns are more permanent than theirs, it is because they are made with ideas.’ (G. H. Hardy, A Mathematician’s Apology) Leonard M. Kennedy, Steve Tipps dan Art Johnson (2008: hlm 359) menyatakan bahawa Matematik adalah satu bentuk corak yang cantik. Mereka juga menyatakan bahawa Matematik adalah satu jalan untuk menggambarkan acara dan peristiwa di seluruh dunia. Contoh yang mereka buktikan adalah dalam ‘prime and composite numbers’, nombor genap dan nombor ganjil, dan ‘square numbers’.

• Matematik merupakan kajian tentang perkaitan dan hubungan: ‘The principal use of the analytic art is to bring Mathematics problems to equation.Pola atau corak adalah suatu perkara yang berulang. Sebagai buktinya. Methods of finding the roots of an equation without any previous reduction) Matematik dikatakan sebagai kajian tentang perkaitan kerana Matematik banyak menggunakan rumus atau persamaan bagi menggambarkan sesuatu konsep. Contohnya: Sekiranya nilai panjang meningkat. Halley. 4 cm 2 cm 4 cm x 2 cm = 8 cm 8cm 2 cm 8 cm x 2 cm = 16 cm . Selain itu. Pola ini juga akan mewujudkan suatu hubungan. sesuatu nilai atau hasil akan turut berubah (meningkat/menurun) sekiranya wujud sesuatu nilai yang berubah (meningkat/menurun). Contohnya: Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasil darab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3. Kedua-dua perkara ini penting bagi memudahkan kita menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku. maka luas permukaan sesuatu segiempat juga akan turut meningkat.’ (Dr. Hubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara.

abad ke 20 Masihi/abad ke 14 Hijrah • Matematik merupakan cara berfikir: Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep.ams. Rose windows. Matematik amat berkait rapat dengan bidang seni. Mozaik kaca berbentuk geometri Iran. Ramai orang yang menghadapi sesuatu masalah. Bruter (2004: hlm 1). akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedahkaedah tertentu untuk menanganinya. . oriental rugs. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. Mathematics has been used in the design of Gothic cathedrals.’ (http://www. Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik. Matematik dianggap sebagai satu seni yang sangat halus. Oleh kerana itu.org/mathimagery/) Berdasarkan ayat di atas. ‘The connection between mathematics and art goes back thousands of years. jelaslah di sini bahawa Matematik amat berkait rapat dengan bidang kajian seni kerana Matematik digunakan dalam pelbagai bidang termasuklah pemasangan mozaik dan jubin.: 4 cm x 2 cm = 8 cm 8 cm x 2 cm = 16 cm Begitu juga dengan contoh ini. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. • Matematik merupakan kajian seni: Menurut Claude P. Luas sfera = 4/3 π r³. mosaics and tilings. keluasan sfera akan diperoleh dengan menggunakan rumus 4/3 π r³.

Terdapat pelbagai teknik. kalkulus. kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu: 1) Penaakulan secara Deduktif: Penaakulan ini bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. Kita bermula dengan mencari corak atau pola. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. kita mungkin memikirkan sesuatu teori sebelum mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. Algebra. dan hubungan beberapa konsep. 2) Penaakulan secara Induktif: Penaakulan ini bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi. pertukaran wang. Contohnya. • Matematik merupakan rekreasi atau alat dalam kehidupan seharian Dalam kehidupan seharian. Akhirnya. James dan James dalam Gary Urton (1997: hlm 5) mendefinisikan Matematik sebagai pengajian yang logik mengenai bentuk. • Matematik merupakan (pengiraan) Aritmetik. masa dan lain-lain.Menerusi Logik. analisis dan geometri. PERANAN MATEMATIK . kalkulus dan Trigonometri Aritmetik. susunan. kuantiti. Hal ini meliputi segala aktiviti dan kerja-kerja dalam kehidupan termasuklah perbelanjaan. Kita juga semestinya mengaplikasikan Matematik dalam menyelesaikan masalah yang abstrak ataupun praktikal. Matematik juga kerap kali dibahagikan kepada tiga bidang iaitu algebra. Mereka juga mendefinisikan Matematik sebagai pengajian dan perkembangan prinsip-prinsip Matematik untuk kepentingan sendiri dan akan berguna pada masa hadapan berbanding dengan kegunaan semasa dalam mana-mana bidang. menetapkan hipotesis yang mungkin. kaedah dan cara dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah. trigonometri dan yang lain memerlukan pengiraan. mengukur jarak. kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada. Matematik digunakan secara meluas. algebra. dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan atau teori.

Jual beli juga menggunakan Matematik dalam membolehkan manusia membuat pengiraan dalam perniagaan. Morse telah membuktikan bahawa Matematik amat diperlukan dalam ICT. peranan Matematik amat penting bagi melancarkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. of masses placed at the vertices of a simplex (a triangle. or barycenter. Barycentric coordinates are a form of homogeneous coordinates. Hal ini jelas dilihat melalui tajuk geometri dalam Matematik. tetrahedron. Sistem binari kod yang telah dicipta oleh Samuel F. • Matematik turut digunakan dalam mencari koordinat sesuatu tempat. Geometri telah berkembang meliputi kepada geometri koordinat yang sememangnya amat berguna dalam kajian edaran planet dan lintasan zarah-zarah nukleus. 1) Bidang Perniagaan: • Jual beli amat sinonim dalam dunia perniagaan. 1) Bidang ICT: • Dunia maju kini amat menekankan penggunaan ICT seperti komputer. etc). Seseorang yang buta Matematik pasti akan menghadapi . the barycentric coordinate system is a coordinate system in which the location of a point is specified as the center of mass.1) Mencari Koordinat: In geometry. Binari kod ini juga menggunakan sistem nombor ‘base-2’ bagi mewakili nilai angka dengan menggunakan simbol 0 dan 1. B. Sistem binari kod ini telah menyumbang kepada sistem pengiraan secara berkomputer. Kini. The system was introduced (1827) by August Ferdinand Möbius. penggunaan geometri turut digunakan bagi mencari kedudukan sesuatu tempat menerusi Global Positioning System (GPS) di dalam telefon mudah alih. Oleh yang demikian.

lagu yang dihasilkan mempunyai not yang begitu menarik. Rujukan: . sistem barter ini tidak dapat diteruskan kerana keperluan manusia meningkat dari semasa ke semasa. 1) Bidang seni: • Bentuk-bentuk yang dihasilkan dalam bidang seni boleh dilihat daripada bentuk-bentuk geometri yang dipelajari dalam Matematik. ahli pemuzik menjadikan Matematik sebagai satu alternatif yang menarik dalam menghasilkan nada-nada yang merdu. 1) Bidang Muzik: • Bagi bidang muzik pula. Sebagai gantinya. Ahli pemuzik yang dapat menghasilkan lagu yang merdu sememangnya mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang Matematik dan Muzik. prinsip dan undangundang Matematik di bina bagi membolehkan manusia meneruskan jual beli dalam perniagaan. 1) Bidang Sains: • Para Saintis menjadikan Matematik sebagai tunggak utama dalam memahami sesuatu kejadian dan bagaimana untuk menjelaskan kejadian tersebut. Disebabkan hal ini. gerhana matahari dan sebagainya. Mereka mungkin tidak dapat membuat sebarang bayaran ke atas setiap pembeliannya. Setiap not yang dihasilkan mempunyai frekuensi yang tersendiri dan berbeza antara not yang lain. Sebelum wujudnya undang-undang dan prinsip Matematik. Sistem ini dilakukan melalui pertukaran sesuatu barangan dengan barangan yang lain. • Contohnya untuk memahami kejadian siang malam.• masalah dalam urusan jual beli. Operasi Matematik jelas dilihat dalam not-not muzik yang dihasilkan. manusia menggunakan sistem barter bagi tujuan perniagaan. Akan tetapi. pasang surut.

R. Bei Hu & Joachim Rosenthal (1997). 2) Noraini Idris (2005). Pedagogi Dalam Pendidikan Matematik. 3) Paul Swan. 4) http://en.wikipedia.htm . Patterns in Mathematics. C Publications. I. Bhd.mycikgu. United States: Birkhauser. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.org/wiki/Mathematics 5) http://611mte.net/Semester%201/Nota %20Portal/MTE3102%20Mathematics%20Education %20Curriculum/resources/378. Current and Future Directions in Applied Mathematics.1) Mark Alber.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful