You are on page 1of 234

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Programmabegroting 2006
Programmabegroting 2006

Haarlem, 23 augustus 2005


2 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

■ Inhoudsopgave

Leeswijzer

7 1 De begroting in kort bestek


1.1 Inleiding en begrotingsopzet
1.2 Tussenrapportage collegeprogramma
1.3 De beleidsaccenten per programma
1.4 Kerngegevens provincie Noord-Holland

23 2 Programmaplan
2.1 Bestuur en burger
2.2 Bestuur en andere overheden
2.3 Wegen, verkeer en mobiliteitsmanagement
2.4 Openbaar vervoer
2.5 Water
2.6 Milieu
2.7 Recreatie en toerisme, natuur en landschap
2.8 Economie en landbouw
2.9 Welzijn en (jeugd)zorg
2.10 Kunst en cultuur
2.11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Staf en ondersteuning
Financiering en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

129 3 Paragrafen
Introductie op de paragrafen
3.1 Provinciale heffingen
3.2 Weerstandsvermogen
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen
3.4 Financiering
3.5 Bedrijfsvoering
3.6 Verbonden partijen
3.7 Provinciaal grondbeleid
3.8 Provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur (PMI)
3.9 Extra Investeringimpuls Noord-Holland
3.10 Kwaliteitsimpuls vitaal platteland

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 3
173 4 Financiële begroting
4.1 Introductie op de financiële begroting
4.2 Financieel kader
4.3 Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

179 5 Bijlagen
Ontwerpbesluit
5.1 Staat van investeringen en financiering
5.2 Staat van geactiveerde investeringen/deelnemingen
5.3 Overzicht van het verloop van de investeringskredieten
5.4 Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende het Fonds Investeringen
Noord-Holland en UNA (inclusief extra investeringsimpuls Noord-Holland)
5.5 Overzicht EMU-saldo
5.6 Staat van verstrekte langlopende leningen
5.7 Staat van reserves en voorzieningen
5.8 Overzicht van het renteresultaat en de kapitaallasten
5.9 Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen
5.10 MJR 2006-2009 per programma
5.11 MJR kapitaallasten 2006-2009
5.12 MJR reserves en voorzieningen 2006-2009
5.13 Subsidies buiten verordening 2006

4 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

■ Leeswijzer

■ Programmabegroting 2006

Deze programmabegroting begint met een overzicht in kort bestek. Daarin passeren
de beleidsaccenten voor 2006 in grove lijnen de revue en is de belangrijkste
financiële informatie voor 2006 samengevat.

Het programmaplan is ingedeeld in de elf programma’s, ■ Onder de kop ‘Wat mag het kosten’ staan:
zoals vorig jaar door Provinciale Staten (PS) is vastge- – de meerjarenplanning van baten en lasten per
steld. Voor ieder programma is de indeling als volgt: programma;
■ De titel van het programma. – de financiële vertaling van de beleidsaccenten
■ De doelstelling die wij met alle activiteiten willen voor 2006 e.v.;
realiseren. – de investeringsuitgaven voor zover van toe-
■ De productgroepen die onder het programma passing.
vallen met vermelding van de eerstverantwoor- ■ Afgesloten wordt met de paragrafen Extra
delijke portefeuillehouder. Investeringsimpuls Noord-Holland en Kwaliteits-
■ Onder de kop ‘Wat willen we bereiken?’ staan: impuls Landelijk Gebied. In de eerstgenoemde
– de gewenste maatschappelijke effecten; paragraaf wordt aangegeven welke projecten uit
– de indicatoren die we gebruiken om het dit programma gerealiseerd worden met midde-
bereik van de effecten te meten; len uit de Extra Investeringsimpuls Noord-
– de doestelling door vermelding van het ken- Holland (EXIN-H). In de laatstgenoemde para-
getal (wat is het nu) en de streefnorm (waar graaf wordt kort ingegaan op onze plannen over
willen we naar toe); het landelijk gebied. Beide onderwerpen zullen
– de rapportage en de vindplaats (bij welk ver- separaat bij eerste begrotingswijziging worden
antwoordingsdocument geven wij PS infor- behandeld.
matie over het bereik van het maatschappelijk
effect en in welk document wordt over de In het hoofdstuk paragrafen wordt ingegaan op de
indicatoren gerapporteerd). opcenten, ons weerstandvermogen, uitgangspunten
■ Onder de kop ‘Wat gaan we er voor doen?’ staan: bij het onderhoud van kapitaalgoederen, de wijze
– het staande beleid en de belangrijkste regu- van financiering, de bedrijfsvoering, verbonden par-
liere activiteiten; tijen, grondbeleid, het PMI en de EXIN-H.
– de beleidsintensiveringen (het nieuwe beleid) In het hoofdstuk financiële begroting wordt o.a. de
en daarvoor beschikbaar te stellen middelen; financiële positie van de provincie uiteengezet.
– een toelichting op de beleidsintensiveringen. In de bijlagen treft u de voordracht en het ontwerp-
■ Onder de kop “Meerjarige beleidsnota’s en ver- besluit aan voor deze programmabegroting.
ordeningen” staan de vigerende meerjarige
beleidsnota’s en verordeningen met vermelding
van de jaar (en maand) waarop PS deze hebben
vastgesteld.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 5
6 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

1 ■ De begroting in kort bestek


1.1 Inleiding en Beleidsaccenten


begrotingsopzet De begroting 2006 is de derde begroting die het col-
lege aan PS aanbiedt. Inmiddels is het college ruim
De begroting 2006 is de derde programmabegroting twee jaar in functie. Dat is een natuurlijk moment om
van de provincie Noord-Holland. Deze is opgesteld zowel terug als vooruit te kijken. Terugkijken op dat-
binnen het kader van het Besluit begroting en ver- gene wat inmiddels gerealiseerd is en vooruitkijken
antwoording provincies en gemeenten (BBV). De naar wat wij in de tweede helft van deze collegeperi-
begroting is bij uitstek een instrument waarmee ode nog willen realiseren. Per programma is nage-
Provinciale Staten (PS) beleidsinhoudelijke en finan- gaan of en zo ja welke beleidsaccenten nodig zijn.
ciële kaders kunnen stellen.
Niet alleen de terug- en vooruitblik in relatie tot het
Programma’s collegeprogramma 2003-2007 kan aanleiding zijn tot
De indeling van de begroting in de verschillende pro- het benoemen van beleidsaccenten. Ook door PS aan-
gramma’s is ongewijzigd. Conform de aanbevelingen genomen amendementen en moties (bijvoorbeeld bij
van de werkgroep duale begroting van PS is de struc- de kaderbrief 2006) en actuele ontwikkelingen kun-
tuur van de programma’s aangepast. Hierdoor biedt nen daartoe aanleiding geven. Een statusoverzicht
de begroting meer inzicht in de programmainhoud. van alle bij de kaderbrief aangenomen moties (en een
Dat is wenselijk in verband met de kaderstellende en amendement) vindt u in een bijlage bij deze begro-
controlerende taken van PS. ting. Een bijzondere bron van beleidsaccenten vormt
de voorgenomen extra investeringsimpuls Noord-
Elk programma begint met de doelstelling, gevolgd Holland. Ter uitvoering van de investeringsimpuls
door een overzicht van productgroepen en porte- zijn tenminste beleidsaccenten nodig op de volgende
feuillehouders. Vervolgens komen de maatschappe- beleidsterreinen: weginfrastructuur; openbaar ver-
lijke effecten aan de orde. Na de omschrijving daar- voer infrastructuur; zorginfrastructuur; versterking
van volgt steeds een driedeling: indicator, doelstel- van de economie in Noord-Holland Noord via de
ling en vindplaats. De indicator geeft aan wat we wil- cluster duurzame energie.
len meten. De doelstelling omvat een kengetal (de
situatie nu) en een streefnorm. Bij rapportage is aan- Paragrafen
gegeven wanneer gemeten wordt en/of in welke Het BBV schrijft voor dat in de begroting een ver-
documenten wij uw Staten rapporteren over de plicht aantal paragrafen wordt opgenomen. Deze
voortgang. Veelal gaat het hier om voorjaarsnota, hebben betrekking op beleidslijnen van relevante
najaarsnota en jaarverslag/jaarrekening. Dat zijn de beheersaspecten en op de provinciale heffingen.
veranwoordings- en sturingsprocucten uit de P&C- Naast de verplichte paragrafen zijn het provinciaal
cyclus, die uw Staten in april 2002 hebben vastge- meerjarenprogramma infrastructuur (PMI) en de
steld. extra investeringsimpuls Noord-Holland opgeno-
men.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 7
Memorie van antwoord Het college geeft in het streekplan en het ontwikke-
Begin september ontvangt u de ontwerpprogram- lingsbeeld invulling aan een ruimtelijke ontwikkeling
mabegroting. Aan het vaststellen van de begroting die inspeelt op terugdringing van de woon/werk-
2006 gaat een traject vooraf, waarin u met GS over pendel. De effecten daarvan zullen zijn een afne-
het voorliggende ontwerp in debat kunt gaan. mende mobiliteit in het drukste deel van Noord-
Allereerst is voorzien in een periode waarin de frac- Holland, minder milieubelasting en betere spreiding
ties van PS vragen en opmerkingen schriftelijk kun- van de werkgelegenheid. Bij de uitvoering van dit
nen indienen. Het college beantwoordt deze vragen beleid kan niet worden volstaan met stimulerings-
in de memorie van antwoord. Na ontvangst daarvan programma’s. Het college kiest voor een actievere
kunt u de beleidsterreinen in de desbetreffende com- benadering via een Ontwikkelingsmaatschappij
missies gedetailleerd bespreken in aanwezigheid van Noord-Holland Noord. Landschapsbeleid, recreatie-
de betrokken portefeuillehouder(s). Het plenaire beleid en cultuurhistorisch beleid vinden elkaar
debat volgt op 14 november 2005. Het college hoopt onder andere in de aanwijzing van de Stelling van
op een vruchtbaar debat met uw PS. Na vaststelling Amsterdam en het gebied Laag Holland als nationale
dienen GS de begroting 2006 in bij de minister van landschappen. Ook de Cultuurnota 2005-2008 legt
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. een verbinding tussen cultuurhistorie en toerisme en
recreatie. De beleidsterreinen wonen, welzijn en zorg
vinden elkaar in het gelijknamige integrale stimule-
1.2 Tussenrapportage ringsbeleid.
uitvoering collegeprogramma
‘Bruggen slaan’ Wij zullen u voor uw vergadering van 14 november
een tot en met augustus 2005 bijgewerkt schematisch
Dit college ging ruim twee jaar geleden van start met overzicht van de uitvoering van het collegepro-
de ambitie bruggen te slaan tussen partijen die niet gramma toezenden. Daarin zullen wij per uitspraak
‘van nature’ coalitiepartners zijn. Het wilde inhou- in het collegeprogramma aangeven hoe de stand van
delijke tegenstellingen overbruggen tussen traditio- zaken is voor wat betreft de uitvoering ervan.
neel tegengestelde belangen. Daarbij moest het accent
op de uitvoering komen te liggen in plaats van op het
maken van plannen. Nu, ruim halverwege de colle- 1.3 De beleidsaccenten per
geperiode, is het een goed moment een tussenbalans programma, nieuw beleid en
op te maken en conclusies te trekken voor de periode moties
tot aan de verkiezingen van 2007.
1 Bestuur en burger
Binnen het college is de wil om samen te werken
onverminderd aanwezig. De spreiding van sterk ver- De doelstelling
wante onderwerpen over verschillende portefeuilles Het goed, betrouwbaar en duaal kunnen functione-
heeft, in combinatie met de wil tot samenwerking, ren van het provinciaal bestuur. Het profileren van
het denken en beslissen in grotere samenhang en met het gewenste imago van het provinciaal bestuur, zijn
oog voor alle belangen tot een natuurlijk proces producten en diensten ten opzichte van de verschil-
gemaakt. lende doelgroepen. Het zorgdragen voor een deug-
delijke toepassing van wetgeving.
Bij het maken van plannen wordt menige brug gesla-
gen, maar uiteraard komt het op de uitvoering aan.

8 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
De accenten een specifiek evenementenbeleid ontbreekt. Ook par-
Het formuleren van duidelijk meetbare doelen - en ticipeert de provincie in evenementen van anderen.
daarmee de afrekenbaarheid van beleid te vergroten Het beoogde evenementenbeleid biedt bestaande en
- was en is een aandachtspunt. In het verleden zijn toekomstige initiatieven een algemeen provinciaal
stappen in de goede richting gezet. PS hebben bij de kader, met de mogelijkheid afwegingen te maken.
bespreking van de jaarstukken 2004 uitgesproken dat Evenementen kunnen de provincie beter op de kaart
de kwaliteit van deze (control)documenten beter te zetten vanuit promotioneel belang (vergroting
moet. De kwaliteit van de begroting (planning) hangt naamsbekendheid, imagovorming), economisch
daar nauw mee samen. Wij hebben aangegeven dat belang (toeristisch/recreatief, aantrekken van bui-
de verbetering een wisselwerking moet zijn tussen tenlandse bezoekers) en maatschappelijk belang (gro-
PS en het college. De werkgroep duale begroting tere betrokkenheid inwoners, overbrugging van cul-
buigt zich over dit onderwerp. turele verschillen, participatiebevordering). Evene-
menten leveren zo een bijdrage aan het realiseren van
Ter verbetering van onder andere de klantgerichtheid beleidsdoelstellingen op een breed provinciaal ter-
en de service aan de inwoners wordt het één loket- rein.
systeem ingevoerd. In de inrichtings- en uitwer-
kingsplannen voor de nieuwe organisatie en in het 2 Bestuur en andere overheden
kader van ‘andere overheid’ wordt de nieuwe werk-
wijze opgenomen. Naar verwachting gaat de nieuwe De doelstelling
provinciale organisatie op 1 januari 2006 van start. Het bewaken van een gezond functioneren van
lagere overheden en het verbeteren van de relaties
De aangekondigde naslagdocumentatie (met rele- met andere overheden.
vante provinciale informatie, instanties en personen)
voor de inwoners kreeg in 2003 vorm in een digitale De accenten
almanak op de voormalige website. Deze almanak De bestuurlijke discussie over de toekomst van het
paste helaas niet in de navigatiestructuur van de middenbestuur gaat niet alleen over de provincies,
nieuwe website. In 2005 wordt de digitale almanak maar ook over de verdeling van taken en bevoegd-
alsnog aangepast. heden tussen rijk, provincies, plusregio’s (verlengd
lokaal bestuur zoals het ROA) en gemeenten en de
Het voornemen de hoeveelheid regels kritisch te daarbij behorende bestuurskracht en schaalgrootte
bezien en waar mogelijk te verminderen is actief ter van deze bestuurslagen. In het verlengde hiervan
hand genomen. Onderzocht is met name de regellast wordt ook de rol van de provincie Noord-Holland in
van de provincie bij het midden- en kleinbedrijf. de verschillende samenwerkingsverbanden, zoals
Momenteel worden de resultaten van dit onderzoek regio Randstad, P4, regionale samenwerking
geïmplementeerd in de bedrijfsvoering van de pro- Amsterdam en IPO, in 2006 opnieuw beoordeeld.
vinciale organisatie. Het evaluatierapport van de regio Randstad, ver-
schenen in het najaar van 2005, geeft een belangrijke
Jongerenparticipatie is eveneens een beleidsaccent in aanzet.
het programma bestuur en burger. Op basis van de
evaluatie van het succesvolle jongerenpanel is beslo- De agenda voor de Europese strategie (AES) wordt
ten dit instrument voort te zetten. Hiervoor is een in 2006 verder uitgevoerd en bijgesteld op basis van
structureel budget nodig. de in 2005 verschenen tussenrapportage. De AES
loopt tot 2007. Eind 2006 rapporteert het college over
De provincie organiseert tal van evenementen, maar de geboekte resultaten. Deze rapportage geeft mede

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 9
richting aan het beleid voor de volgende collegeperiode. de Raad van State. De Randweg Beverwijk vormt der-
halve een beleidsaccent voor de tweede helft van deze
PS hebben er op aangedrongen de economische collegeperiode.
samenwerking met Pommeren (Polen) te verbreden.
De in 2004 met Pommeren gesloten overeenkomst In de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland
heeft betrekking op de beleidsvelden algemeen (EXIN-H) staat de Zuidtangent in het onderdeel
bestuur, economie, milieu en cultuur. Tot en met 2007 openbaar vervoerinfrastructuur op prioriteit één.
is de verbrede samenwerking met Pommeren een Onze inzet in 2006 omvat deelname aan en onder-
beleidsaccent. steuning van de uitwerking in Haarlem, betrokken-
heid bij het project Zuidtangent Oost en acties in het
3 Wegen, verkeer en kader van de rijksfinanciering (meerjarenprogramma
mobiliteitsmanagement infrastructuur en transport).

De doelstelling In de EXIN-H zijn middelen toegewezen om vanaf


Vlot en veilig verkeer door Noord-Holland. Wij rea- 2006 de doorstromingsmaatregelen in de regio’s
liseren dat - voorzover binnen ons domein - door te Haarlem-IJmond en Gooi en Vechtstreek te continu-
investeren in infrastructuur, door het beheer en eren. De maatregelen zijn in overeenstemming met
onderhoud van de provinciale wegen op orde te hou- RegioNet korte termijn en de OV-visies in de desbe-
den, door plannen te maken en door subsidies te ver- treffende regio’s.
lenen aan andere wegbeheerders en organisaties.
Op zomerse dagen ondervinden verschillende plaat-
De accenten sen in de kuststreek hinder van lange files en par-
In het collegeprogramma is aangekondigd op grond keerproblemen. De bereikbaarheid staat dan (ook
van een uit te voeren evaluatie voorstellen te doen voor hulpdiensten) onder druk. De provincie Noord-
voor verbetering van de bereikbaarheid per auto, fiets Holland helpt mee om de bereikbaarheid van de kust
en openbaar vervoer. De evaluatie en actualisatie van te verbeteren. De eerste maatregelen zijn in 2004
het verkeer en vervoerplan is nog niet gestart. Het col- genomen in Zandvoort en Bloemendaal. In 2005
lege gaat dit beleidsaccent in 2006 uitvoeren. Op deel- volgden maatregelen in de gemeenten Bergen en
terreinen zijn al voorstellen gedaan voor verbetering Zijpe. In de periode 2005 t/m 2007 worden middel-
van de bereikbaarheid, zoals de uitvoering van de lange termijnmaatregelen verder uitgewerkt en gere-
fietsmotie, het Mediapark, de bereikbaarheid van de aliseerd. Hiervoor zijn middelen opgenomen in de
kust, de N201, de Westfrisiaweg en de Zuidtangent. EXIN-H.

GS werken aan betere bereikbaarheid van de 4 Openbaar vervoer


Noordkop door onder andere de Westfrisiaweg. In
juli 2005 hebben wij groen licht gegeven aan een gefa- De doelstelling
seerde aanpak van deze weg. De verdubbeling tot Wij realiseren vlot, veilig en beschikbaar openbaar
2x2 rijbanen van de N203 tussen de A7 en de vervoer door Noord-Holland voor iedereen. Dit
Markerwaardweg heeft prioriteit. In de extra investe- maken wij mogelijk door het toetsen van sociale vei-
ringsimpuls Noord-Holland zijn middelen voor de ligheidsplannen van de vervoerders, het verstrekken
Westfrisiaweg gereserveerd. De aanbestedingsproce- van subsidies aan vervoerders, het aanbesteden van
dure van de Randweg Beverwijk is bijna afgerond, het openbaar vervoer en het monitoren van de
maar heeft vertraging opgelopen door uitspraken van prestaties van vervoerders.

10 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
De accenten van de Europese kaderrichtlijn water en de norme-
Om de kwaliteit van het openbaar vervoer zo goed ring van regionale keringen. Daarmee geeft de pro-
mogelijk te bewaken, geeft het college in 2006 prio- vincie sturing aan een duurzame en uitvoerbare ver-
riteit aan de prestatiemetingen van de vervoerders. sterking van de waterkwaliteit in de komende decen-
De meetgegevens worden vergeleken met de nia en aan een kosteneffectieve versterking van de
gemaakte afspraken. Vervolgens worden de bonus- veiligheid tegen regionale overstromingen.
malusregelingen toegepast. Bovendien krijgen deze De bepaling van realistische doelen en maatregelen
activiteiten meer aandacht door intensieve publiciteit. voor de waterkwaliteit, samen met onze waterpart-
ners (rijk, buurprovincies, waterschappen en ge-
De laatste jaren reizen elk jaar iets minder mensen meenten) en het betrekken van belanghebbenden bij
met het openbaar vervoer. Voor het behoud van een dat proces vragen een extra financiële inspanning in
levensvatbaar openbaar vervoer in onze provincie is de periode 2005-2009, ook van de provincie.
dat geen goede zaak. Samen met de gecontracteerde Tegelijkertijd neemt de inzet nieuwe beleidsvorming
vervoerder, de betrokken gemeenten en consumen- meer dan evenredig af. Het resultaat is dat de begro-
tenorganisaties willen GS de licht dalende lijn omzet- ting voor Water, na verwerking van de kwaliteitsim-
ten in een licht stijgende. Daarvoor wordt met de ver- puls landelijk gebied, in de komende jaren grofweg
voerders een actieplan opgesteld en zo mogelijk al in gelijk blijft. Dan is er sprake van een verschuiving
2006 uitgevoerd. van incidentele posten (voor nieuw beleid) naar
structurele posten (voor uitvoering van beleid). Het
5 Water provinciale Waterplan vormt daarbij het kader van
de beleidsuitvoering in de komende vier jaar.
De doelstelling
De provincie Noord-Holland staat voor een gerichte De veiligheidsrisico’s door schade aan dijken ver-
en realistische aanpak van de wateropgaven in de oorzaakt door muskusratten moeten beperkt blijven.
komende vier jaar, samen met waterbeheerders, In 2006 moeten de eerste resultaten van onze geïn-
gemeenten en maatschappelijke partijen. Klimaat- tensiveerde muskusrattenbestrijding zichtbaar wor-
verandering, zeespiegelstijging en bodemdaling heb- den.
ben steeds meer invloed op het waterbeheer. De pro-
vincie werkt eraan dat wij in Noord-Holland veilig PS hebben bij de kaderbrief een motie (14-9) aange-
kunnen wonen achter de dijken, geen natte voeten nomen over schaduwwerking calamiteitenberging
krijgen bij hevige buien en dat de kwaliteit van het De Ronde Hoep c.a. Deze motie is uitgevoerd (zie het
water voldoet aan de eisen die het gebruik hieraan stelt. statusoverzicht van de moties in de bijlage).

De accenten 6 Milieu
Vanaf 2006 investeert de provincie beduidend meer
geld in de uitvoering van beleid, met name in inte- De doelstelling
grale projecten, waar met de aanpak van waterover- Wij streven naar een schoon, veilig, gezond en duur-
last en verbetering van de veiligheid en de water- zaam leef- en werkklimaat in Noord-Holland.
kwaliteit, ook de natuur en het landschap worden
versterkt en kansen voor recreatie worden benut. De accenten
Om de uitstoot van CO2 in Noord-Holland terug te
De ontwikkeling van nieuw beleid in 2006 blijft dringen blijft het CO2 Servicepunt gehandhaafd. Wij
beperkt tot de –wettelijk verplichte- implementatie verwachten dat het aanpassen van vergunningen van

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 11
bedrijven met een hoog energieverbruik en het In 2005 is de doelstelling uit het collegeprogramma
beoordelen van de energieplannen per 2006 zal lei- van 200 Megawatt duurzaam opgewekte energie
den tot een vermeden CO2-emissie van 500 kiloton. gehaald. Voor 2007 ligt de lat op 300 Megawatt.

In het collegeprogramma is opgenomen dat wij De provincie en haar handhavingpartners streven


gemeenten stimuleren om in hun bestemmingsplan- naar professioneler toezicht en handhaving. Daarvoor
nen aandacht te geven aan onder andere duurzame stimuleren GS onder andere de oprichting van milieu-
energie, duurzaam bouwen en zongericht verkave- diensten. Om de regio’s tegemoet te komen in de
len. Aan deze doelstelling is de afgelopen twee jaar kosten voor het oprichten van milieudiensten is voor
uitvoering gegeven via reguliere programma’s, kli- 2006 een bedrag van € 500.000,– gereserveerd. Dankzij
maatovereenkomsten en het CO2 Servicepunt. deze provinciale bijdrage kunnen de regio’s het ver-
eiste professionaliseringsniveau halen.
Een actuele ontwikkeling betreft de gevolgen van
Europese regelgeving inzake luchtkwaliteit. Wij zul- 7 Recreatie en toerisme, natuur en
len het provinciaal actieplan luchtkwaliteit 2005 landschap
voortvarend uitvoeren. Tegelijkertijd blijven wij
samen met het interprovinciaal overleg (IPO) en de De doelstelling
rijksoverheid onze invloed aanwenden om de De provincie streeft naar de versterking en ontwik-
Europese regelgeving - waaraan thans niet naar de keling van het landelijk gebied voor recreatie, toe-
letter kan worden voldaan - te versoepelen. Ook zul- risme, natuur en landschap in hun onderlinge samen-
len wij voortvarend onderzoeken welke mogelijkhe- hang en in relatie tot water en landbouw.
den er zijn om bij de realisering van infrastructuur,
bedrijventerreinen en woningen in Noord-Holland De accenten
de luchtkwaliteit te verbeteren. Wij zullen onverminderd doorgaan met de uitvoe-
ring van de Agenda Recreatie en Toerisme; in het uit-
Tot en met 2009 worden extra middelen ingezet op voeringsprogramma 2006 zullen wij de accenten voor
lucht, veiligheid en geluid. Omdat wij belang hech- dat jaar aangeven. Het jaar 2006 staat ook in het teken
ten aan een goed functionerende CROS (commissie van de uitwerking (bijv. AmstelGroen) en de concrete
regionaal overleg luchthaven Schiphol) verhogen wij uitvoering van de aanleg van nieuwe recreatiegebie-
in 2006 onze bijdrage. den (bijv. Geestmerambacht). Om deze nieuwe
groengebieden te kunnen toevoegen aan de bestaan-
In 2006 geven wij ons succesvolle duurzaam ener- de recreatieschappen worden gemeenschappelijke
giebeleid een impuls door deze te verbinden met de regelingen opgesteld. Onze positiebepaling ten
economische ontwikkeling van Noord-Holland opzichte van deze recreatieschappen werken wij in
Noord. We richten ons hierbij op twee doelstellingen: 2006 verder uit. Dit zal leiden tot het vaststellen van
■ Groei van de economie in Noord-Holland Noord een strategische visie.
door activering van de in dat gebied aanwezige
knowhow op het gebied van innovatieve duur- De Waddenzee is eveneens een beleidsaccent. Wij
zame energietechnologie bij aldaar gevestigde houden de gevolgen van de planologische kernbe-
kenniscentra en bedrijven. slissing (PKB) waddenzee van de rijksoverheid voor
■ Daling van de CO2-uitstoot door het gebruik van de economie in de Noordkop scherp in beeld.
(innovatieve) duurzame energietechnieken te Diverse ontwikkelingen, waaronder het verplaatsen
bevorderen. van de veerhaven in Den Helder, de ontwikkeling

12 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
van de havens in Wieringen en Oudeschild en de ■ Betere kansen voor toeristische ontwikkelingen in
bouw van een getijdencentrale, zouden niet onmo- en bij recreatieve voorzieningen.
gelijk moeten worden. Wij zullen ons dan ook ■ Kansen voor een in economisch en maatschappe-
inspannen om de grens van de PKB Waddenzee iets lijk vitaal platteland.
te verleggen. ■ Mogelijkheden voor koppeling voor cultuur-
historie.
Bij onze inspanningen ten aanzien van de nationale
en provinciale landschappen merken wij het natio- 8 Economie en landbouw
naal landschap Laag Holland als beleidsaccent aan.
Wij zullen dit waardevolle open veenweidelandschap De doelstelling
beschermen en ontwikkelen door het subsidiëren van De provincie Noord-Holland investeert in een goed
projecten (o.a. voor het beter toegankelijk maken van en innovatief vestigingsklimaat voor ondernemin-
het gebied) en door het opzetten van een grondbank. gen, ter bevordering van de werkgelegenheid en het
bruto regionaal product. Een sterk en sociaal Noord-
PS staten hebben bij de kaderbrief een motie (14-10) Holland begint met een gezonde economie.
aangenomen met betrekking tot een te houden
Noordvleugelconferentie over groen en landschap. De accenten
GS zullen het belang hiervan (ook) tijdens de vijfde Om onze ambities op economisch terrein te kunnen
conferentie in november 2005 benadrukken. Zie hier- realiseren zijn vier beleidsagenda’s in uitvoering
voor het statusoverzicht van de moties in de bijlage. genomen:
■ De economische agenda.
PS hebben bij de kaderbrief een motie (14-9) aange- ■ De agenda arbeidsmarkt en onderwijs.
nomen waarin het college de opdracht krijgt een ■ De agenda landbouw en visserij.
agenda vitaal landelijk gebied 2006-2010 op te stel- ■ De agenda recreatie en toerisme
len. Wij voeren deze motie uit door het instellen van (zie programma 7).
een “kwaliteitsimpuls landelijk gebied”, welke via
een eerste begrotingswijziging aan u zal worden In Noord-Holland Zuid is vooral aan de orde hoe we
voorgelegd. Zie hiervoor ook het statusoverzicht van de internationale concurrentiepositie kunnen behou-
de moties in de bijlage. den. Deze staat onder zware druk. Dit vraagt om
nieuw elan en investeringen in kansrijke sectoren
Het motto van ons collegeprogramma “Bruggen zoals de mainports Schiphol en Noordzee-
slaan”, is bij uitstek van toepassing op de sectoren kanaalhavens, Amsterdam als financieel centrum,
openluchtrecreatie en toerisme. Via concrete jaarpro- Flower mainport Aalsmeer en de mediacluster in het
gramma’s bevorderen wij de integratie van toerisme Gooi. Onze inzet is om samen met het bedrijfsleven
en recreatie door: op het niveau van de Noordvleugel hiervoor de
■ Een optimaal gebruik van schaarse ruimte en voorwaarden te creëren.
kostbare voorzieningen.
■ Meer mogelijkheden door kostenverlaging en Extra aandacht is nodig voor Noord-Holland ten-
inkomstenverhoging. einde de woon-werk balans in evenwicht te krijgen.
■ Meer transparantie in beleid in inzet van instru- In het ontwikkelingsbeeld (streekplan) Noord-
menten. Holland Noord hebben wij een forse ambitie opge-
■ Meer mogelijkheden voor ondernemers daar op nomen om de groei van de werkgelegenheid ‘van
in te springen. binnen uit’ te bevorderen.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 13
Met het oprichten van het Ontwikkelingmbedrijf matiek operationaliseren. Daarvoor wordt een pro-
Noord-Holland Noord vergroten wij de slagkracht jectplan opgesteld in het kader van de EXIN-H.
van de regio door bestaande initiatieven te bundelen.
Het Ontwikkelingsbedrijf moet er voor zorgen dat de De provincie Noord-Holland hecht aan leefbare
regio goed in beeld is bij investeerders en dat de eco- kleine kernen. Wij stimuleren leefbaarheid via de
nomische potenties van de regio optimaal worden sociale pijler van het investeringsbudget stedelijke
benut. vernieuwing (ISV), wijksteunpunten en projecten
voor multifunctionele accommodaties. Het project
De Landbouw- en visserijagenda 2004-2007 heeft als met de Hartwinkels is vertraagd door financiële pro-
speerpunten: blemen bij de beoogde marktpartij. GS hopen op het
■ Biologische en duurzame landbouw. moment dat de begroting 2006 aan PS ter besluitvor-
■ Innovatie en ondernemerschap. ming voorligt een besluit genomen te hebben over
■ Perspectief voor de visserij. een herstart. Voor multifunctionele accommodaties
wordt in het kader van de EXIN-H een projectplan
De Agenda arbeidsmarkt en onderwijs 2004-2007 leefbaar platteland gemaakt.
heeft de volgende speerpunten:
■ Voorkomen van voortijdige schoolverlaters. Jeugdigen mogen niet te lang wachten op de jeugd-
■ Via leerwerkplekken toetreding van jongeren op zorg die ze nodig hebben. Het Aanvalsplan wacht-
de arbeidsmarkt. lijsten jeugdzorg zorgt daarom voor meer plaatsen bij
■ Stimuleren van ondernemerschap. jeugdzorginstellingen zodat meer jongeren tijdig zorg
krijgen. De wachtlijsten voor jeugdzorg moeten in
2006 dalen en bij het Advies- en Meldpunt
9 Welzijn en jeugdzorg Kindermishandeling moeten ze helemaal weg zijn.

De doelstelling 10 Kunst, cultuur en educatie


Een voor alle Noord-Hollandse burgers algemeen
toegankelijke sociale infrastructuur met hoog- De doelstelling
waardige voorzieningen voor (jeugd)zorg en welzijn. De provincie Noord-Holland streeft naar een hoog-
waardig en toegankelijk aanbod van cultuur en naar
De accenten behoud, versterking en ontwikkeling van het cultu-
Het integraal stimuleringsbeleid wonen-welzijn-zorg reel erfgoed.
willen wij verbreden en betrekken bij de extra
investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H): De accenten
wonen-welzijn-zorg in kleine kernen. Op dit moment In het collegeprogramma schreven wij dat het verder
bereiden wij hiertoe een projectplan voor. verlagen van de subsidie aan de kunstuitleen wordt
stopgezet. In de cultuurnota 2005-2008 is evenwel
In het uitvoeringsprogramma sociaal beleid 2005 is besloten de (rijks)subsidie voor de kunstuitlenen in
opgenomen dat de provincie de opvang van dak- en de periode t/m 2008 geleidelijk af te bouwen tot
thuislozen wil ondersteunen. Zwerfjongeren zijn nihil. Dit is reeds besloten en het beleid zal worden
daarbij nadrukkelijk inbegrepen. De provincie ont- voortgezet in de jaren 2006 t/m 2008.
plooit daarvoor initiatieven in samenwerking met de
primair verantwoordelijke gemeenten. Het college Een van de onderdelen van de cultuurnota 2005-2008
wil de verkenning van de dak- en thuislozenproble- is het vergroten van de bekendheid en het publieks-

14 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
bereik van erfgoed. Het streven is om in 2006 een erf- wijkt voor een innovatieve aanpak. Het accent ligt op
goedhuis operationeel te hebben. Binnen dat erf- grotere invloed en meer sturingsmogelijkheden in
goedhuis werken tal van organisaties samen ten aan- een vroeg stadium van de planontwikkeling. Daarbij
zien van deskundigheidsbevordering, educatie, toe- wordt meer nadruk gelegd op het realiseren van
risme en andere aspecten. Tot de relevante organisa- bovenlokale en regionale projecten die in de streek-
ties behoren in elk geval de Stichting Stelling van plannen zijn vastgelegd. Dit moet in 2006 onder meer
Amsterdam, het Museaal & Historisch perspectief leiden tot een meer anticiperend grondbeleid en
Noord-Holland, het provinciaal archeologisch depot, intensieve samenwerking met gemeenten en private
de Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland en de partijen. Beoogd wordt om in 2006 een (ruil)grond-
Provinciale molencommissie. Ook andere particuliere bank te vestigen in Laag Holland voor het behoud
instellingen en koepelorganisaties op het gebied van van de daar aanwezige cultuurhistorische waarden.
cultureel erfgoed komen voor participatie in aan- Om deze accenten te kunnen aanbrengen moet in
merking. 2006 de juiste kennis en expertise aanwezig zijn.

11 Ruimtelijke ordening en Wij blijven ons inzetten op het behoud van de main-
volkshuisvesting port Schiphol om de internationale concurrentiepo-
sitie van de regio te handhaven en te versterken. Wij
De doelstelling zijn betrokken bij de ontwikkelingen van de main-
Ruimte bieden aan wonen, werken, natuur en vrije port en de evaluatie van de Wet luchtvaart die in
tijd in Noord-Holland. Wij realiseren deze ruimte 2006 wordt afgerond. Met onze regionale partners
door in nauw overleg met onze omgeving uitvoe- voeren wij een actieve lobby om te zorgen dat
ringsplannen te maken voor nieuwe bouwlocaties, Schiphol binnen de geldende milieu- en veiligheids-
bedrijventerreinen en kantoorlocaties, groen- en grenzen kan groeien.
watergebieden. Daarnaast beoordelen wij of gemeen-
telijke plannen aansluiten op het provinciale en rijks- De provincie Noord-Holland speelt een belangrijke
beleid, stimuleren wij in samenwerking met onze rol in de samenwerking van de Noordvleugel. Wij
omgeving de woningbouwproductie en verlenen wij dragen de verantwoordelijkheid voor een dertigtal
subsidies aan gemeenten voor stedelijke vernieuwing. afgesproken regionale acties.

De accenten Staf en ondersteuning


Bebouwing of aanleg van infrastructuur vindt altijd Geen specifieke beleidsaccenten.
plaats door middel van passende landschappelijke
inpassing en waar nodig de aanleg van nieuwe Financiering en algemene
natuur- en recreatiegebieden. Open ruimten blijven dekkingsmiddelen
in beginsel bestemd voor groen/blauwe en agrari- Ons doel is dat leges kostendekkend blijven door
sche functies. Het verdient aandacht dat de verdich- kostenverlaging en - in tweede instantie - door
ting in het stedelijk gebied vertraagt, waardoor inkomstenverhoging. Hieraan is gedeeltelijk al invul-
bebouwing in uitleggebieden weer actueel wordt. ling gegeven. Overigens vormen leges slechts een
gering deel van de algemene dekkingsmiddelen. Het
De provincie wil in 2006 nog intensiever betrokken kostendekkend maken van leges wordt in 2006
zijn bij het ontwikkelen en realiseren van ruimtelijke gecontinueerd.
projecten door middel van ontwikkelingsplanologie
en strategisch grondbeleid. De traditionele aanpak

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 15
Hieronder vindt u een resumerend overzicht van onze voorstellen voor nieuw beleid.

Beleidsvoorstellen begroting 2006 Portefeuille 2006 2007 2008 2009

Vervanging meubilair bestuur Borghouts 210.000 0 0 0


Uitvoering evenementenbeleid Poelmann 700.000 500.000 0 0
Cultuurparticipatie (actieplan cultuurbereik) Kruisinga 1.057.300 1.057.300 1.057.300 0
Verbreding samenwerking met Pommeren Kruisinga 50.000 50.000 0 0
Beprijzing in de Noordvleugel Mooij 100.000 0 0 0
Voorbereiding uitvoeringsprogramma Hooijmaijers 315.000 200.000 100.000 100.000
Noordvleugelconferentie 2006
Strategische agenda Schiphol Hooijmaijers 385.000 250.000 100.000 100.000
Stimuleren woningbouwproductie Moens/Hooijmaijers 100.000 0 0 0
Coördinatie Waddenzeebeleid Poelmann 37.900 42.900 47.900 52.900
Sanering riooloverstorten Bergen en Beverwijk Poelmann 80.000 0 0 0
Normering van regionale waterkeringen Poelmann 150.000 150.000 75.000 75.000
Implementatie EU Poelmann 60.000 60.000 60.000 0
kaderrichtlijn Water / Waterkwaliteit
Toets veiligheid beweegbare bruggen Mooij 200.000 0 0 0
Meerjarenprogramma kunstwerken Mooij 250.000 0 0 0
overige vaarwegen
Leasen van dienstauto’s Poelmann 180.000 0 0 0
voor muskusrattenbestrijders
De provincie als netwerk voor Schipper 800.000 0 0 0
kenniseconomie en innovatie
Arbeidsmarkt en onderwijs Schipper 510.000 510.000 0 0
Innovatie en ondernemerschap Schipper 300.000 300.000 0 0
in de landbouw
Het uitvoeren van wettelijke Moens 350.000 350.000 350.000 350.000
taken inzake lucht, veiligheid en geluid.
Budget implementatie en uitvoering
LVG-beleid en ondersteuning gemeenten
Contributie landelijk meldpunt afvalstoffen Moens 64.800 0 0 0
Overdrachtskosten stortplaatsen Moens 40.000 0 0 0
“De Poel” en “Hollandse Brug”.
Stimuleringsbijdrage oprichting milieudiensten Moens 500.000 500.000 0 0
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Schipper 375.000 0 0 0
Verhoging bijdrage beheer Schipper 90.500 90.500 90.500 90.500
openluchtrecreatie
Bureau CROS Moens 190.000 0 0 0
(Commissie Regionaal Overleg Schiphol)

16 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Beleidsvoorstellen begroting 2006 Portefeuille 2006 2007 2008 2009

Totaal nieuw beleid ten laste 7.095.500 4.060.700 1.880.700 768.400

van algemene middelen

Huidige meerjarenraming -1.009.300 1.556.000 531.900 -4.295.300

Te dekken -8.104.800 -2.504.700 -1.348.800 -5.063.700

Voorstel voor dekking

Voorstel structureel om te buigen 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Incidenteel saldireserve 4.104.800 63.700


(sluitend maken begroting)

Nieuwe meerjarenraming 0 2.495.300 3.651.200 0

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 17
Overzicht van moties (M) en amendementen (A) bij de kaderbrief 2006

Nr. en indiener(s) Status Onderwerp en dictum

A 14-1 Aangenomen Extra investeringsimpuls (aanvullende gegevens).


CDA, GrLinks, Te schrappen de punten 4 en 5 van voordracht 34 en op te nemen een nieuw punt 4 “Gedeputeerde Staten
D66, VVD opdracht te geven voor 12 september de gevraagde aanvullende gegevens voor de extra investeringsimpuls
Noord-Holland voor te leggen zodat 26 september 2005 PS kan besluiten over opcentenverhoging”.
Uitvoering Wij zullen er voor zorgen dat de gevraagde informatie eind augustus beschikbaar is voor uw Staten.
M 14-2 Aangenomen Extra investeringsimpuls (voorbereidingskrediet).
PvdA Dragen het college van GS op om tien miljoen euro voorbereidingskrediet opgenomen in de kaderbrief
ruimhartig mede toe te kennen aan lagere overheden en toegelaten instellingen.
Uitvoering Tijdig voor de vergadering van uw Staten op 26 september 2005 zullen wij een besluit nemen over een
voorstel voor de toekenning aan derden van bijdragen ten laste van het voorbereidingskrediet.
M 14-7 Aangehouden Extra investeringsimpuls (financiële dekking en opcenten MRB).
ONH/ Dragen GS op (a) de structurele meeropbrengst van € 2,3 miljoen aan opcenten op de MRB met ingang van
VSP 1 januari 2006 te reserveren / gebruiken voor dekking van de investeringsimpuls, (b) de in de kaderbrief 2006
geschrapte structurele bezuinigingen van € 5 miljoen toch te realiseren met ingang van 1 januari 2006 en dat
geld ook te reserveren / gebruiken voor dekking van de investeringsimpuls, (c) deze statenperiode de burger
(autobezitter) niet te belasten met een opcentenverhoging op de MRB, welk aantal dan ook.
Uitvoering In augustus stellen wij een voorstel over de extra investeringsimpuls vast. Dit voorstel zenden wij aan uw
Staten, zodat uw Staten daar in september over kunnen beraadslagen.
M 14-8 Aangehouden Schaduwwerking calamiteitenberging Ronde Hoep c.a.
CDA Dragen GS op hiervoor een passende uitwerking op te stellen die draagvlak heeft bij de grondeigenaren en
tevens te bezien of de te betalen bedragen ineens dan wel periodiek deels dan wel geheel kunnen worden
teruggevorderd bij rijkswaterstaat
Uitvoering De motie is besproken in de commissie ROV op 16 juni.en uitgevoerd door de aanvullende passage over
schaduwwerking in de voordracht voor Provinciale Staten op 4 juli.
M 14-9 Aangenomen Agenda vitaal landelijk gebied 2006-2010.
GrLinks, CDA, VVD, Dragen GS op een agenda vitaal landelijk gebied 2006-2010 op te stellen die een overzicht biedt van de
D66 beschikbare incidentele en structurele provinciale middelen en de incidentele en structurele kosten die
gedurende deze vijf jaren gemoeid zijn met aankoop, inrichting en beheer van natuur-, veenweide- en
recreatiegebieden, klassieke landinrichting en het platteland; de uitkomsten van deze agenda te betrekken
bij de opstelling van de begroting 2006.
Uitvoering In augustus stellen wij een voorstel over de kwaliteitsimpuls landelijk gebied vast. Dit voorstel zenden wij
aan uw Staten, zodat uw Staten daar in september over kunnen beraadslagen. Wij verwijzen naar de eerste
begrotingswijziging 2006 die u separaat wordt toegezonden, waarover ook in uw vergadering van
november een besluit genomen kan worden.
M 14-10 Aangenomen Noordvleugelconferentie groen en landschap.
D66, GrLinks, VVD, CDA Het college van GS te verzoeken samen met de provincies Flevoland en Utrecht te bevorderen dat in het
voorjaar van 2006 (2007) een volgende noordvleugelconferentie wordt gewijd aan het thema groen en
landschap teneinde een gezamenlijke visie en beleid op dit terrein in het noordelijke deel van de randstad te
formuleren, zodat de uitkomsten medio 2006 kunnen worden meegenomen in de besluitvorming van het rijk.
Uitvoering Wij pakken het verzoek op binnen het huidige beleid. Inmiddels hebben wij samen met de gemeente
Amsterdam een ambtelijke werkconferentie georganiseerd over het thema Groen en Landschap om op de
vijfde noordvleugelconferentie in november een voorstel i.c. te kunnen inbrengen en deze groene conferentie
in 2006 te kunnen bewerkstelligen.

18 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
1.4. Kerngegevens provincie Noord-Holland

Kerngegevens provincie Noord-Holland

Oppervlakte in km2 provincie, land en water totaal, 1 januari 2004

Provincie Noord-Holland
Totale oppervlakte in km2 4.091,76
Land in km 2
2.670,36
Water totaal in km 2
1.421,41

Bevolkingsdichtheid. Inwoners per km2 provincie + regio-indeling

Provincie Noord-Holland 969


Corop-gebieden:
Kop van Noord-Holland 335
Alkmaar e.o. 833
IJmond 1.181
Agglomeratie Haarlem 1.680
Zaanstreek 1.376
Groot Amsterdam 1.667
Gooi en Vechtstreek 1.229

Aantal gemeenten, aantal per regio

Corop-gebieden:
Kop van Noord-Holland 22
Alkmaar e.o. 6
IJmond 5
Agglomeratie Haarlem 6
Zaanstreek 2
Groot Amsterdam 15
Gooi en Vechtstreek 9
Noord-Holland 65
Aantal waterschappen 3
Buisleidingen (gas) idem 800
Afvalverwerkingsinrichtingen. aantal (2004) 80
Industriële bedrijven aantal 9.548
Omzet toeristische sector. € over 2000 (x 1 miljard) 6,3
Toeristische overnachtingen. aantal 2004 (x 1 miljoen) 17,2
Musea en provinciale musea. Aantal (2004) 146
Monumenten. Idem (2004) 550
Ziekenhuizen. Idem (2004) 24
Verzorgingshuizen, 2004 191

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 19
Effectieve woningvoorraad Voorraad begin Vermeer- Voorraad einde
Woningbouwproductie over 2004 periode deringen periode

Veranderingen in de woningvoorraad in 2004

Noord-Holland 1.157.773 8.305 1.166.078

Corop-gebieden:

Kop van Noord-Holland 147.682 1.675 149.357

Alkmaar en omgeving 94.402 1.126 95.528

IJmond 79.110 280 79.390

Agglomeratie Haarlem 97.280 170 97.450

Zaanstreek 65.735 542 66.277

Groot-Amsterdam 567.649 4.018 571.667

Gooi en Vechtstreek 105.915 494 106.409

2001 2002 2003 2004 2005

Aantal inwoners provincie 2.559.477 2.573.120 2.587.265 2.599.103


Noord-Holland totaal (1 januari)

Aantal personenauto’s geregistreerd in 1.018.119 1.031.380 1.007.156 1.015.262


provincie Noord-Holland (1 januari)

Ziekenhuisgewonden in het verkeer in 1.581 1.594 1.645 1.317


provincie Noord-Holland totaal 2004

Ziekenhuisgewonden in het verkeer 62 62 64 51


per 100.000 inwoners idem

Dodelijke verkeersslachtoffers idem 151 137 142 103

Dodelijke verkeersslachtoffers 6 5 6 4
per 100.000 inwoners idem

20 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
2000 2001 2002 2003 2004

Werkgelegenheid
Noord-Holland 1.246.713 1.292.390 1.320.960 1.328.558
Corop-gebieden:
Kop van Noord-Holland 135.005 135.966 139.306 142.905
Alkmaar en omgeving 88.246 90.519 92.127 95.076
IJmond 72.063 73.410 76.993 77.712
Agglomeratie Haarlem 90.657 94.153 96.526 95.435
Zaanstreek 62.618 59.969 63.250 61.577
Groot-Amsterdam 697.122 735.582 742.702 743.561
Gooi en Vechtstreek 101.002 102.791 110.056 112.292

Werkloosheid
Noord-Holland 37.000 48.000 65.000 78.000
Corop-gebieden:
Kop van Noord-Holland 4.000 6.000 6.000 10.000
Alkmaar en omgeving 3.000 5.000 4.000 7.000
IJmond 2.000 3.000 4.000 3.000
Agglomeratie Haarlem 4.000 3.000 3.000 7.000
Zaanstreek - 2.000 3.000 3.000
Groot-Amsterdam 20.000 25.000 39.000 41.000
Gooi en Vechtstreek 3.000 5.000 5.000 8.000

Werkloosheidspercentage
Noord-Holland 3,1% 3,9% 5,3% 6,3%
Corop-gebieden:
Kop van Noord-Holland 2,7% 3,6% 3,7% 5,7%
Alkmaar en omgeving 2,7% 4,1% 3,4% 6,7%
IJmond 2,6% 3,5% 5,1% 3,7%
Agglomeratie Haarlem 4,1% 2,9% 3,3% 6,8%
Zaanstreek - 2,4% 4,2% 3,7%
Groot-Amsterdam 3,5% 4,2% 6,6% 6,8%
Het Gooi en Vechtstreek 3,2% 4,7% 4,8% 6,9%

Overslag zeehavens Noord-Holland 68,3 70,4 65,5 73,8


hoeveelheden/gewicht (x 1 miljoen ton)
Overslag zeehavens Nederland 411,9 422,4 424,7 459,0

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 21
Personeel en organisatie
■ Personeelslasten provincie Noord-Holland. De
totale lasten van het actieve personeel (exclusief
medewerkers van Provinciale en Gedeputeerde
Staten) over 2004 bedroegen € 78.996.000. Het
totaal inclusief uitkeringen Provinciale Staten,
wedden Gedeputeerde Staten en uitkeringen aan
voormalig personeel en voormalige GS-leden)
over 2004 kwam uit op € 84.265.000.
■ Formatieplaatsen provincie Noord-Holland. Het
aantal organieke formatieplaatsen op 31 decem-
ber 2003 was 1.421. Op 31 december 2004 was dit
afgenomen tot 1.342. Het aantal medewerkers op
31 december 2003 bedroeg 1.667, een jaar later
1.465.
■ Personeelsverloop (uit dienst). In 2004 hebben 242
medewerkers de provincie verlaten. Dit aantal is
inclusief de circa 100 medewerkers in het kader
van de verzelfstandiging van de onderafdeling
groenbeheer. In 2004 traden 43 nieuwe medewer-
kers in dienst. Vergeleken met 31 december 2003
waren er op 31 december 2004 zo’n 12% minder
medewerkers in dienst van de provincie Noord-
Holland.
■ Ziekteverzuim. Over 2004 bedraagt het gemid-
delde ziekteverzuimpercentage 6,8%. In 2003 was
dat 6,9%.

22 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Programmaplan 2006
24 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

■ 2.1 Bestuur en burger


Het goed, betrouwbaar en duaal kunnen functioneren van het provinciaal bestuur.
Het profileren van het gewenste imago van het provinciaal bestuur, zijn producten
en diensten ten opzichte van de verschillende doelgroepen. Het zorgdragen voor
een deugdelijke toepassing van wetgeving.

Productgroepen Portefeuillehouder
Provinciale Staten mr. H.C.J.L. Borghouts

Gedeputeerde Staten
Kabinetszaken
Juridische Kwaliteitszorg
Communicatie P.J.M. Poelmann

Wat willen we bereiken?

Het goed, betrouwbaar, herkenbaar en duaal functioneren van het provinciebestuur.

Indicator Doelstelling Rapportage

Tevredenheidsenquête onder Provinciale Staten over de statengriffie Streefnorm: cijfer 7,0


Kengetal: n. n. b. Rapportage vindt plaats bij:
Het percentage van de leden van PS dat vindt dat de vertegen- Streefnorm: 70% jaarverslag van de staten-
woordigende rol goed uit de verf komt Kengetal 50% griffie, de enquête die eind
Het percentage van de leden van PS dat vindt dat zij er goed in slagen om Streefnorm: 70% 2006 herhaald wordt en de
de nieuwe relevante vraagstukken op de politieke agenda te krijgen Kengetal: 47% jaarstukken 2006
Het percentage van de leden van PS dat vindt dat hun kaderstellende Streefnorm: 55%
functie voldoende waar gemaakt wordt. Kengetal: 29%
Het percentage van de leden van PS dat vindt dat zij hun controlerende Streefnorm: 60%
taak voldoende waarmaakt. Kengetal:53%
Het aantal door GS binnen de daarvoor gestelde termijn verleende Streefnorm: 85%
vergunningen en ontheffingen Kengetal: 85%
Het aantal door GS binnen de daarvoor gestelde termijn genomen Streefnorm: 100%
beslissingen op subsidieverzoeken (obv deelverordeningen) Kengetal: niet beschikbaar1)

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 25
Het herkenbaar functioneren van de commissaris van de Koningin als bestuursorgaan c.q. rijksorgaan en
vertegenwoordiger van de provincie.

Indicator Doelstelling Rapportage

Aantal ambtsbezoeken van de CdK Streefnorm: 20 per jaar Rapportage vindt plaats bij:
Kengetal: 19 per jaar het jaarverslag CdK 2006 en
Het percentage adviezen over burgemeester benoemingen dat binnen 6 Streefnorm: 100% van de adviezen de jaarstukken 2006
maanden na het vrijgeven van de vacature aan de minister zijn uitgebracht Kengetal: 90%

De verschillende doelgroepen zien het provinciaal bestuur van Noord-Holland als:


■ een organisatie die haar rol als volksvertegenwoordiger herkenbaar uitdraagt;
■ een organisatie met duidelijke producten en diensten die een relevante bijdrage leveren aan de Noord-Hollandse
samenleving.

Indicator Doelstelling Rapportage

■ Versterking van het imago van de provinciale rollen als - financier/ sub- De streefnorm en het kengetal wordt ■ Rapportage vindt plaats bij:
sidieverlener bepaald op basis van de 0-meting van – de jaarlijkse trendmeting
– toezichthouder en handhaver 2005 – de jaarstukken 2006
– coalitiepartner
– initiator 2. Toename van het aantal vermeldingen
t.o.v. metingsresultaten zoals beschreven in de burgermonitor en het van de naam van de provincie na het
stakeholdersonderzoek van 2004. toekennen van subsidies of na (mede)-
financiering

Waarborgen juridische kwaliteit en het tijdig afhandelen van procedures.

Indicator Doelstelling Rapportage

Tijdig afgehandelde bezwaarschriften Streefnorm: 60%, ■ Rapportage vindt plaats bij:


Kengetal: 34% – de voorjaarsnota 2006
– de najaarsnota 2006
– de jaarstukken 2006
– het jaarverslag van de HAC;
– het burgerjaarverslag 2006

Wat gaan we ervoor doen?

Provinciale Staten houden hoorzittingen en raadplegen de bevolking


Naast de reguliere commissievergaderingen en ver- door consultaties. Aan deze activiteiten wordt
gaderingen van Provinciale Staten leggen de staten- bekendheid gegeven door:
leden in commissieverband werkbezoeken af. Zij ■ het uitbrengen van persberichten;

26 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
■ vermelding op de internetsite van de provincie dienstverlening via het internet. Tevens moet de inzet
(waarop ook meegeluisterd kan worden naar PS- van ICT leiden tot deregulering, minder bureaucra-
vergaderingen); tie en verlaging van administratieve lasten.
■ periodieke aankondigen op de provinciale pagina
van plaatselijke nieuwsbladen. In 2006 worden de activiteiten met het jongerenpanel
voortgezet.
Speciale activiteiten van Provinciale Staten zijn de
jaarlijkse installatie van een jongerenpanel, de jaar- Het provinciaal bestuur maakt regelmatig gebruik
lijkse Arondeuslezing en conferenties, zoals over het van vervoer door derden. Om het gewenste kwalita-
Wieringerrandmeer. teitsniveau te waarborgen, wordt hiervoor alleen
gewerkt met bedrijven met een Taxi Keurmerk.
Gedeputeerde Staten
2006 is het jaar vóór de statenverkiezingen. Zeker in Kabinetszaken
dit jaar moet blijken in hoeverre wij erin zijn geslaagd De commissaris van de Koningin heeft als rijksor-
de bruggen te slaan die ons voor ogen stonden bij de gaan een aantal taken die voortvloeien uit de
vaststelling van het collegeprogramma in mei 2003. Ambtsinstructie. Deze hebben betrekking op burge-
Uit de midterm review over de stand van zaken van meestersbenoemingen, advisering inzake (konink-
de uitvoering van het collegeprogramma blijkt dat lijke) onderscheidingen, archivering en registratie
veel voornemens inmiddels zijn uitgevoerd of dat de van de op de ambtsinstructie betrekking hebbende
uitvoering ter hand is genomen. stukken en werkbezoeken aan gemeenten. In de
ambtsperiode van de huidige commissaris wordt er
In 2005 is het dualisme geëvalueerd. De uitkomst van naar gestreefd elk jaar aan circa 20 Noord-Hollandse
de evaluatie moet aangeven of en zo ja welke wijzi- gemeenten een werkbezoek te brengen.
gingen in het duaal functioneren tussen PS en het col- Daarnaast is de commissaris regelmatig gastheer of
lege nodig zijn. Indien noodzakelijk ondernemen wij vertegenwoordiger van de provincie bij aangelegen-
in 2006 activiteiten om de gewenste wijzigingen heden van het Koninklijk Huis en bij het bezoeken of
vorm te geven. ontvangen van relaties en klanten binnen en buiten
de provincie.
Ook in 2006 wordt door de commissaris van de Om inzicht te geven in de uitvoering van deze taken
Koningin een burgerjaarverslag opgesteld, dat aan Provinciale Staten, inwoners van Noord-Holland
inzichtelijk maakt waar de burgerparticipatie en de en externe partners, brengt de commissaris ieder jaar
kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners een jaarverslag uit.
van Noord-Holland beter kunnen. In 2006 zal blijken De belangrijkste externe partners bij het uitvoeren
in hoeverre de reorganisatie van de ambtelijke orga- van zijn taken zijn gemeenten, het ministerie van
nisatie effect heeft op de efficiëntie en effectiviteit en BZK en diensten van het Koninklijk Huis. De belang-
daarmee op de kwaliteit van de dienstverlening. rijkste taken/rollen van de provincie zijn onder meer
de (inhoudelijke) organisatie van werkbezoeken en
In 2006 wordt verdere invulling gegeven aan het pro- koninklijke bezoeken, procedurebegeleiding en advi-
gramma e-provincies. Dit programma ontwikkelt op sering inzake burgemeestersbenoemingen en
generiek niveau producten die bijdragen aan de (koninklijke) onderscheidingen. Kritische succesfac-
elektronische dienstverlening en informatievoorzie- toren zijn het zorgvuldig hanteren van procedures en
ning van de provincie aan burgers, bedrijven en het in acht nemen van privacy en vertrouwelijkheid
instellingen. Eind 2007 verloopt 75% van de publieke bij burgemeestersbenoemingen en (koninklijke)

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 27
onderscheidingen. Voor de werkbezoeken aan velijk 100 (van 250 naar 400 bezwaarschriften en van
gemeenten is een snelle rapportage naar GS en de 180 naar 280 beroepszaken). De juridische dienstver-
interne organisatie van belang, zodat informatie lening moet ondanks deze toename klantgericht en
gedeeld wordt en gemaakte afspraken een vervolg kwalitatief hoogwaardig blijven. Wij zullen daarvoor
kunnen krijgen. zorgdragen.
Veel van genoemde taken zijn aan te merken als
“going concern” taken. Evenementenbeleid
GS gaven in het voorjaar van 2005 opdracht om een
Communicatie kader voor het evenementenbeleid op te stellen. Dit
Om de burgers en overige doelgroepen van de pro- inmiddels opgestelde beleid is in te passen in het
vincie Noord-Holland bekend te maken met het pro- communicatiebeleid van de provincie Noord-
vinciaal bestuur, zijn diensten en taken doen we in Holland in aansluiting op het sponsorbeleid, waaro-
2006 het volgende: ver op 9 november 2004 een notitie door GS is vast-
De profilering van het provinciaal bestuur (GS en PS) gesteld.
is de kern van de corporate communicatie. Het hoofd- De provincie organiseert al jaren tal van evenemen-
doel van de provinciale communicatie is om bestuur, ten, zonder dat dit onder de vlag van een evenemen-
diensten en producten duidelijk te profileren conform tenbeleid is gebracht. Ook participeert de provincie
het gewenste imago en tevens een bijdrage te leveren in evenementen van anderen. Het evenementenbe-
aan de profilering van het duale stelsel. leid beoogt de bestaande en toekomstige initiatieven
Projectcommunicatiespecialisten verzorgen de com- een algemeen provinciaal kader te bieden, met de
municatie van minimaal 50 provinciale projecten. mogelijkheid afwegingen te maken.
Een aantal concerntaken valt binnen het programma
Andere Overheid, zoals onze bijdrage aan het digi- Evenementen kunnen de zichtbaarheid van de pro-
tale loket. vincie in het brede maatschappelijk netwerk bevor-
Overige activiteiten op het gebied van corporate deren, waardoor de beleidsontwikkeling en -uitvoe-
communicatie zijn het ontwikkelen, (laten) produce- ring aan betekenis winnen.
ren en implementeren van alle in- en externe com- Evenementen kunnen de provincie beter op de kaart
municatiemiddelen, het handhaven van de huisstijl, te zetten vanuit:
het op aanvraag leveren van bijdragen aan de sta- ■ promotioneel belang (vergroting naamsbekend-
tencommunicatie, jongerencommunicatie, het rela- heid, imagovorming,)
tiemanagement van de commissaris van de ■ economisch belang (toeristisme, recreatie, aan-
Koningin, het relatiegeschenkenbeleid en de voorbe- trekken buitenlandse bezoekers)
reiding van de verkiezingen 2007. ■ maatschappelijk belang (versterking betrokken-
heid inwoners, overbrugging culturele verschil-
Juridische Kwaliteitszorg len, participatiebevordering)
Het aantal bezwaarschriften en beroepszaken zal toe- Hiermee dragen evenementen bij aan het realiseren
nemen als gevolg van de centralisering in de nieuwe van beleidsdoelstellingen op een breed provinciaal
organisatie: De verwachte toename is 150 respectie- terrein.

Beleidsintensiveringen 2006.

Omschrijving 2006 2007 2008 2009

Evenementenbeleid 700.000 500.000 0 0

28 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Evenementen zoals themabijeenkomsten zijn, naast In het evenementenbeleid moet rekening worden
informatieverzameling en monitoring van schrifte- gehouden met deze en andere verschillen in relatie
lijke en digitale bronnen, belangrijk voor het opvan- tot de provinciale betrokkenheid en de profilerings-
gen van geluiden uit de omgeving van de provincie. mogelijkheden.
Ze geven snel inzicht hoe relevante spelers denken
over een onderwerp.
Bestuurlijke relevantie is het criterium voor het wel
of niet organiseren van een evenement. De provincie
organiseert veel ontmoetingen, zoals de nieuwjaars-
bijeenkomst en kennismakingsbijeenkomsten na de
verkiezingen. Het zwaartepunt ligt evenwel bij
inhoudelijke ontmoetingen: dagconferenties, sympo-
sia, officiële presentatie van beleidsnota’s.

Evenementen zijn ook te onderscheiden naar hun


omvang:
■ Grote evenementen van nationale schaal zullen
veel bezoekers trekken en veel media-aandacht
genereren (SAIL, Bevrijdingsfestival, Dance
Valley, beurzen als HISWA en op internationale
schaal MIPIM en Boot Düsseldorf);
■ Middelgrote evenementen bewegen zich op pro-
vinciale schaal (voorbeeld: culturele zomerpro-
gramma De Karavaan, Bevrijdingspop, Stelling-
maand);
■ Regionale evenementen kunnen een provinciale
kleur krijgen door bijdragen van
provinciewege (voorbeeld: Dam-tot-Damloop, Corus
schaaktoernooi, bloemententoonstellingen, vaar-
dagen Haarlem).

Meerjarige beleidsnota’s en verordeningen.

Vigerende meerjarige beleidsnota’s en verordeningen PS-datum

Verordening fractiebijdrage 02-2005

Reglement van orde Rekeningcommissie Noord-Holland 2003 01-2004

Verordening ambtelijke bijstand Provinciale Staten van Noord-Holland 2003 06-2004

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van PS commissie Noord-Holland 2003 06-2004

Reglement van orde voor vergaderingen en ander werkzaamheden van Provinciale Staten van Noord-Holland 06-2004

Verordening regelende de geldelijke secundaire en faciliterende voorwaarden voor het provinciaal bestuur 09-2004

Reglement van Orde Gedeputeerde Staten 01-1996

Instructie griffier der staten (= ambtsinstructie Provinciesecretaris) 05-1964

Verordening ambtelijke organisatie 09-1996

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 29
Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening Begroting Raming Raming Raming Raming


2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lasten
Beleidsaccenten 910.000 500.000 - -
Bestaand beleid 6.121.000 5.901.000 5.865.900 5.850.900
Totaal lasten 5.603.200 5.969.300 7.031.000 6.401.000 5.865.900 5.850.900

Baten
Beleidsaccenten
Bestaand beleid 53.600 53.600 53.600 53.600
Totaal baten 354.566 53.600 53.600 53.600 53.600 53.600

Resultaat voor bestemming 5.248.634 5.915.700 6.977.400 6.347.400 5.812.300 5.797.300


Ontrekking reserves - - - - - -
Storting reserves - - - - - -
Resultaat na bestemming 5.248.634 5.915.700 6.977.400 6.347.400 5.812.300 5.797.300

Investeringen
Beleidsaccenten - - - - - -
Bestaand beleid - - - - - -
Bijdragen derden - - - - - -
Onttrekking reserves - - - - - -

Saldo activering - - - - - -

Voorzieningen
Onttrekking voorzieningen - memorie memorie memorie memorie memorie
Storting voorzieningen 313.046 268.600 memorie memorie memorie memorie

30 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 31
32 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

■ 2.2 Bestuur en andere overheden


Bewaken van een gezond functioneren van lagere overheden en verbeteren van de
relaties met andere overheden.

Productgroepen Portefeuillehouder
Bestuurlijke samenwerking P.J.M. Poelmann
A.M.C.A. Hooijmaijers
A. Moens
Financieel Toezicht P.J.M. Poelmann
Archiefinspectie Mw. drs. R. Kruisinga
Europese Zaken
Ontwikkelingssamenwerking mr. H.C.J.L. Borghouts
Handhaving openbare orde
Rampenbestrijding en civiel verdediging

Wat willen we bereiken?

Verbeteren van de samenwerking van gemeenten.

Indicator Doelstelling Rapportage

Aantal regio’s die deelnemen aan de bestuurkrachtmonitor Streefnorm: 1 regio per jaar Rapportage vindt plaats bij
Kengetal: 1 regio per jaar – de voorjaarsnota 2006
– de najaarsnota 2006
– de jaarstukken 2006

Betere positionering van de provincie Noord-Holland t.o.v. andere overheden.

Indicator Doelstelling Rapportage

Er is geen indicator van het maatschappelijke effect1) Rapportage vindt plaats bij:
– de voorjaarsnota 2006
– de najaarsnota 2006
1)
In het kader van de productenraming 2005 wordt gerapporteerd over de
– de jaarstukken 2006
verrichte activiteiten en de geleverde producten.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 33
Het behoud van financiële autonomie van gemeenten (het voorkomen van artikel 12-gemeenten).

Indicator Doelstelling Rapportage

Aantal preventieve gemeenten o.b.v. financiële positie en proces Streefnorm: 0 Rapportage vindt plaats bij:
Kengetal: 6 – de voorjaarsnota 2006
– de najaarsnota 2006
– de jaarstukken 2006.

Goed toegankelijke en goed beheerde papieren en digitale archieven van provincie, gemeenten, waterschappen,
politieregio’s en gemeenschappelijke regelingen.

Indicator Doelstelling Rapportage

■ Aantal gemeenten, waterschappen en politieregio’s met aangepaste Streefnorm: 100%. Rapportage vindt plaats bij:
archiefverordeningen Kengetal: 90% – de najaarsnota 2006

■ Aantal gemeenten, waterschappen en politieregio’s met goede Steefnorm 100%


archiefruimte Kengetal: 63%

■ Aantal Regionaal-historische centra (RHC’s) Steefnorm 7


Kengetal: 6

■ Aantal gemeenten aangesloten bij RHC’s Steefnorm 100%


Kengetal: 93%

Het leveren van een passende provinciale bijdrage aan structurele verbetering van de primaire levensomstandigheden
van burgers in arme landen en regio’s in de wereld.

Indicator Doelstelling Rapportage

Projecten die volgens projectplan verlopen De streefnorm is 100% Rapportage vindt plaats bij:
Het kengetal is: 85% – de voorjaarsnota 2006
– de najaarsnota 2006
– de jaarstukken 2006

34 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Betere positionering van Noord-Holland in Europa voor het realiseren van provinciale doelstellingen met een
Europees belang en samenwerking met andere Europese regio’s.

Indicator Doelstelling Rapportage

Hoeveelheid uitgevoerde taken uit het Werkplan Europa 2006. Streefnorm: 100% Rapportage vindt plaats bij:
(De taken uit het werkplan vloeien voort uit de doelstellingen die zijn Kengetal: 90% – de voorjaarsnota 2006
geformuleerd in de Agenda voor Europese Strategie 2003-2007) – de najaarsnota 2006
– de jaarstukken 2006
Halverwege 2006 wordt apart gerapporteerd over de uitvoering van het
Werkplan Europa 2006. De rapportage wordt gekoppeld aan de
voorjaarsnota

Het verbeteren van de coördinatie en communicatie op het gebied van veiligheid.

Indicator Doelstelling Rapportage

Het percentage van gemeenten dat over tenminste 90% van de risico- Streefnorm: 100% Rapportage vindt plaats bij:
objecten informatie hebben aangeleverd Kengetal: geen kengetal beschikbaar – de voorjaarsnota 2006
– de najaarsnota 2006
– de jaarstukken 2006
Ook wordt op internet op de
risicokaart de stand van zaken
gegeven.

Het verbeteren van de voorbereiding op en de coördinatie van rampenbestrijding.

Indicator Doelstelling Rapportage

Het percentage rampenplannen van de Noord-Hollandse gemeenten dat Streefnorm: 100% Rapportage vindt plaats bij:
voldoet aan de vastgestelde toetsingscriteria Kengetal: geen kengetal beschikbaar – de bestuurlijke rapportage
GS/CdK inzake voor-
bereiding rampenbestrijding
aan BZK.
– de najaarsnota 2006
– de jaarstukken 2006

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 35
Wat gaan we ervoor doen? gemeenschappelijk toezichtkader, dat door alle toe-
zichthouders wordt gehanteerd (twaalf provincies en
Bestuurlijke Samenwerking het Rijk). De vigerende versie dateert van juni 2003.
2006 staat in het teken van een actieve ondersteuning Een geactualiseerde versie is in concept gereed. Ons
van initiatieven van gemeenten ter versterking van oordeel is openbaar en wordt aan de gemeentebe-
hun bestuurskracht. Verschillende gemeenten in sturen bekend gemaakt.
Noord-Holland hebben inmiddels dergelijke initia- Jaarlijks wordt in het analyseformulier een landelijke
tieven genomen, zoals samenwerking, herindeling of toezichtthema opgenomen. Voor 2006 is dit thema ‘
een onderzoek naar het functioneren van de verbonden partijen’. ‘Verbonden partijen’ zijn alle
gemeente. instanties waarin een gemeente een bestuurlijk en
Ook in 2006 blijven wij deze initiatieven actief onder- financieel belang heeft.
steunen. Een discussie over de toekomst van het
middenbestuur gaat namelijk niet alleen over de pro- Archiefinspectie
vincies, maar ook over de verdeling van taken en Goed toegankelijke en goed beheerde, recente archie-
bevoegdheden tussen rijk, provincies, plusregio’s ven in papieren en digitale vorm zijn voor overheden
(verlengd lokaal bestuur zoals het ROA) en gemeen- essentieel als eigen geheugen. Maatschappelijk zijn
ten en de daarbij behorende bestuurskracht en ze van groot belang voor de democratische controle
schaalgrootte van deze bestuurslagen. op het handelen van de overheid door Provinciale
In het verlengde hiervan moeten ook de verschil- Staten, gemeenteraden en burgers. Individuele bur-
lende samenwerkingsverbanden opnieuw beoor- gers kunnen hun rechten terugvinden in overheids-
deeld worden, zoals regio Randstad, P4, regionale archieven, mits die goed op orde zijn. Historische
samenwerking Amsterdam, IPO etc. Het evaluatie- archieven van twintig jaar en ouder zijn een belang-
rapport van de regio Randstad, verschenen in het rijk onderdeel van het cultureel erfgoed. In Noord-
najaar van 2005, geeft hiertoe een belangrijke aanzet. Holland wordt de publieke toegankelijkheid hiervan
Het public affairs beleid wordt eveneens voortgezet. gestimuleerd door de vorming van zeven regionale
Onderdeel hiervan is de digitale nieuwsbrief ‘Noord- historische centra, waar de historische archieven van
Holland op de hoogte’. Deze nieuwsbrief wordt alle gemeenten, waterschappen en andere instellin-
benut om relevant nieuws uit Den Haag en Brussel gen toegankelijk zijn. Ook projecten die historische
of ander collega-overheden te verspreiden. archieven via internet beter toegankelijk maken wor-
den bevorderd, in aansluiting op het landelijke con-
Financieel toezicht venant archieven 2002.
Het begrotingstoezicht op gemeenten is in beginsel
repressief. Als de financiële situatie of het financiële Ontwikkelingssamenwerking
proces binnen een gemeente daartoe aanleiding geeft Jaarlijks worden er uit zo’n twintig projectvoorstel-
kunnen wij preventief begrotingstoezicht instellen. len van instanties circa tien projecten geselecteerd tot
Dit dient te voorkomen dat er zogenaamde artikel 12 een gezamenlijk bedrag van € 453.800,-. De betrok-
gemeenten ontstaan. ken instanties stellen per project voortgangs-, finan-
Financieel toezicht heeft tot doel het vertrouwen van ciële en evaluatierapporten op, die de provincie
de burger in een goed werkende overheid te bewa- beoordeelt.
ken. Jaarlijks worden hiertoe analyses gemaakt van
de financiële positie en het financiële proces van Europese Zaken
iedere gemeente in Noord-Holland. De uitgangs- De uitvoering van de Agenda voor de Europese
punten voor de beoordeling zijn vastgelegd in een Strategie (AES) wordt voortgezet, rekening houdend

36 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
met de tussenrapportage van medio 2005. De belang- worden zoveel mogelijk gefinancierd uit de vrijval
rijkste elementen zijn het verankeren van de resulta- van middelen uit afgeronde projecten. Zijn de vrij-
ten van Europaproof in de organisatie, professionele gevallen middelen daarvoor niet toereikend, dan zul-
informatievoorziening, adequate belangenbeharti- len wij bij het voorjaars- of najaarsbericht 2006 als-
ging in Brussel, Europese samenwerking en het nog vragen om extra middelen voor cofinanciering.
benutten van Europese subsidieprogramma’s. De Samenwerking. De algemene samenwerking met
AES loopt tot 2007. Eind 2006 wordt een rapportage andere Europese regio’s omvat deelname in de
opgesteld over de geboekte resultaten, die input Noordzeecommissie en samenwerking met de regio
vormt voor de volgende collegeperiode. Pommeren in Polen.

Jaarlijks bieden wij aan PS het werkplan Europa aan Handhaving Openbare Orde en
als vertaling van de Agenda voor Europese Strategie. Veiligheid
In 2006 loopt dit werkplan procesmatig, wellicht ook De coördinatie van taken op het gebied van veilig-
inhoudelijk, parallel aan de productenraming die aan heid betreft zowel de provinciale samenwerking als
PS wordt aangeboden. Via dit werkplan is de uit- de samenwerking met externe partners (gemeenten,
voering van het Europabeleid jaarlijks te volgen. hulpverleningsdiensten en bedrijven).
Europaproof. Onze inzet is een optimaal gebruik van
de hulpmiddelen om bij de uitvoering van taken in Rampenbestrijding en civiele
overeenstemming met de relevante Europese regel- verdediging
geving te kunnen opereren. Bij het toezicht gaat het om de kwaliteit en tijdigheid
Informatievoorziening. De digitale informatievoor- van de voorbereiding van rampenbestrijding door
ziening van ‘Noord-Holland op de hoogte’ zal wor- gemeenten, regio’s en beheerders van waterstaats-
den benut om relevant nieuws uit Brussel, Den Haag werken. Dit omvat ook het al dan niet houden van
of van andere collega-overheden te verspreiden (zie oefeningen en aanpassingen in de planvorming naar
ook productgroep Bestuurlijke Samenwerking). aanleiding hiervan en de onderlinge afstemming tus-
Belangenbehartiging in Brussel. De lobby in Brussel sen de diverse partners en planfiguren.
mikt op het benutten van de mogelijkheden die ont-
staan door de herziening van de structuurfondsen
per 2007 (regionaal beleid). Ook plattelandsontwik-
keling vraagt veel aandacht. Ten slotte oriënteren wij
ons op de relevantie van het in ontwikkeling zijnde
Europese ‘maritieme beleid’.
Europese subsidies. Het effectief benutten van
Europese subsidieprogramma’s blijft een harde doel-
stelling, hoewel veel subsidieprogramma’s aflopen
en de middelen (vrijwel) zijn uitgeput. Een goede
afronding van lopende projecten heeft daarom onze
aandacht. De provincie verwacht in 2006 aanmerke-
lijk minder middelen nodig te hebben dan in voor-
gaande jaren en dat de afrekening van de diverse
lopende projecten lager zal uitvallen dan begroot.
Voor de uitvoering van het EU-programma Leader+
is budget beschikbaar. De overige nieuwe projecten

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 37
Beleidsintensiveringen 2006.

Omschrijving 2006 2007 2008 2009

Verbreding samenwerking met Pommeren 50.000 50.000 0 0

Vanuit deze begrotingspost wordt een groot deel van


de samenwerkingsactiviteiten met Pommeren (Polen)
gefinancierd. Naar aanleiding van een motie van PS
is deze aanvankelijk economische samenwerking
gestart. PS hebben het college gevraagd om deze
samenwerking te verbreden, wat beleidsmatig is
vastgelegd in de ‘Agenda voor Europese Strategie
2003-2007, Grip op Europa’ en waarover in 2004 een
overeenkomst met Pommeren is gesloten. De over-
eengekomen thema’s voor samenwerking zijn: alge-
meen bestuur, economie, milieu en cultuur. Deze the-
ma’s zijn uitgewerkt in activiteiten. Op 24 mei 2005
hebben wij ingestemd met het activiteitenplan dat PS
ter kennisname is toegezonden.

Meerjarige beleidsnota’s en verordeningen.

Vigerende meerjarige beleidsnota’s en verordeningen PS-datum

Gemeenschappelijke regeling Regio Randstad 2002

Verenigingsstatuut Interprovinciaal Overleg (IPO) 2003

Gemeenschappelijk minimum beleidskader (Contract tussen 12 provincies en rijk) GS: 2003

Deelverordening Ontwikkelingssamenwerking 06-2004

Agenda voor de Europese Strategie 2003-2007 02-2004

Cultuurnota Provincie Noord-Holland 2005-2008 11-2004

Archiefverordening Provincie Noord-Holland 11-1997

Landelijk convenant archieven 2002

38 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening Begroting Raming Raming Raming Raming


2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lasten
Beleidsaccenten 50.000 50.000 - -
Bestaand beleid 2.743.200 2.741.600 2.581.600 2.581.600
Totaal lasten 2.443.463 4.406.900 2.793.200 2.791.600 2.581.600 2.581.600

Baten
Beleidsaccenten - - - - - -
Bestaand beleid - - - - - -
Totaal baten 74.656 - - - - -

Resultaat voor bestemming 2.368.807 4.406.900 2.793.200 2.791.600 2.581.600 2.581.600


Onttrekking reserves 759.776 2.616.800 816.800 816.800 816.800 816.800
Storting reserves 1.136.800 2.116.800 816.800 816.800 816.800 816.800
Resultaat na bestemming 2.745.831 3.270.100 2.793.200 2.791.600 2.581.600 2.581.600

Investeringen
Beleidsaccenten - - - - - -
Bestaand beleid - - - - - -
Bijdragen derden - - - - - -
Onttrekking reserves - - - - - -

Saldo activering - - - - - -

Voorzieningen
Onttrekking voorzieningen 59.994 memorie memorie memorie memorie
Storting voorzieningen 59.994 memorie memorie memorie memorie memorie

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 39
40 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

■ 2.3 Wegen, verkeer en


■ mobiliteitsmanagement

Vlot en veilig door Noord-Holland.


Wij realiseren vlot en veilig verkeer door Noord-Holland, voorzover binnen ons
domein, door te investeren in infrastructuur, het beheer en onderhoud van de
provinciale wegen op orde te houden, door plannen te maken en subsidies te
verlenen aan andere wegbeheerders en een aantal organisaties.

Productgroepen Portefeuillehouder
Verkeers- en vervoersplannen algemeen drs. C. Mooij
Mobiliteitsmanagement
Vergunningverlening
Provinciale infrastructuur
Beheer provinciale wegen (incl. Zuidtangent)

Overige producten provinciale wegen

Noordhollandsch Kanaal
Overige vaarwegen

Wat willen we bereiken?

VLOT: Bereiken c.q. minimaal handhaven van een gemiddelde snelheid van 60 km per uur op het hoofdwegennet en
50 km per uur op het provinciale wegennet (BUBEKO).

Indicator Doelstelling Rapportage

1 Gemiddelde snelheid per uur op aantal geselecteerde (maatgevende) Kengetal: Nog niet bekend. Document(en): Jaarrekening
relaties op het hoofdwegennet (ca. 10); Streefnorm 60 Cijfermateriaal is pas in december 2005 2005, Nota Mobiliteit + PVVP
2 Gemiddelde snelheid per uur op geselecteerde (maatgevende) realties beschikbaar Moment: NJN
op het provinciale onderliggende wegennet Streefnorm: 50

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 41
VEILIGHEID: Verminderen van het aantal verkeersslachtoffers, conform de doelstelling in VVPNH (= vertaling van de
rijksdoelstelling naar NH, mits het Rijk voldoende middelen beschikbaar stelt) zowel : voor het provinciale wegennet
in heel NH als alle wegen in de regiegebieden in NH (excl. ROA).

Indicator Doelstelling Rapportage

Aantal verkeersslachtoffers in relatie tot verkeersintensiteit; lees het aantal Kengetallen: Documenten:
voertuigen per uur op aan te wijzen meetpunten Respectievelijk: Jaarrekening 2005, PVVP +
Streefnorm: 1. 28 Monitor Verkeersveiligheid
Terugbrengen: 2. 274 Moment: NJN
1 aantal verkeersdoden op het gehele provinciale wegennet: 26 (2006) 3. 70
en 24 (2010) 4. 894
2 aantal verkeersslachtoffers (met ziekenhuisopname) op het gehele
provinciale wegennet: 260 (2006) en 254 (2010)
3 aantal verkeersdoden in de regiegebieden: 65 (2006) en 59 (2010)
4 aantal verkeersslachtoffers (met ziekenhuisopname) in de regie-
gebieden: 865 (2006) en 827 (2010)

Provinciale wegen en busbanen voldoen aan de eisen van veiligheid, bereikbaarheid, comfort, aanzien, leefbaarheid
en milieu.

Indicator Doelstelling Rapportage

Vergunningen worden verstrekt binnen de termijn die de Awb daarvoor Streefnorm: 95%. Moment: Jaarverslag
stelt Kengetal: 95%
Het percentage wegen, waarvan de onderhoudstoestand VOLDOENDE,
MATIG of ONVOLDOENDE is. Deze toestand stellen we jaarlijks middels Streefnorm: Moment: Jaarverslag.
ARAN metingen vast - 81% voldoende
Resultaat van klanttevredenheidonderzoek over de infrastructuur van de - 9% matig
Zuidtangent door een enquête onder de gebruikers - 10% onvoldoende
Incidentmanagement: Personenauto’s worden 20 minuten eerder van de Kengetal:
weg gehaald en vrachtauto’s 2 uur eerder dan voor de invoering hiervan. - 78% voldoende
Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de weg is de vertraging voor - 9% matig
het autoverkeer maximaal 10 minuten. - 13% onvoldoende
Streefnorm: Moment(en):
Rapportcijfer 7 NJN en Jaarverslag
Kengetal:
7
Streefnorm: personenauto’s: 95% Moment: Jaarverslag.
Streefnorm: vrachtauto’s: 95%
Streefnorm: 90% Moment: Jaarverslag.
Kengetal: nog onbekend

42 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
VEILIG: Vaarwegen en kunstwerken voldoen aan de veiligheidsnormen.

Indicator Doelstelling Rapportage

Aantal incidenten door bedienfouten Streefnorm: 4 Moment(en): VJN, NJN en


Kengetal: 6 Jaarverslag
Aantal incidenten door bedienfouten Streefnorm: 2 Moment(en): VJN, NJN en
Kengetal: 3 Jaarverslag

VLOT: Vaarwegen en kunstwerken voldoen aan de functionele en beschikbaarheidseisen.

Indicator Doelstelling Rapportage

Gebruikersaspecten: 1. Korter dan 1 dag: Moment(en):


1. Aantal malen gestremd met duur binnen een zeker interval ■ Streefnorm: 6 Gebruikersaspecten: VJN, NJN
■ Kengetal: 7 en Jaarverslag.
■ Tussen 1 en 7 dagen:
■ Streefnorm: 4
■ Kengetal: 5
■ Langer dan 7 dagen:
■ Streefnorm: 3
■ Kengetal: 4
2. Aantal klachten over stremmingen door weg- en vaarweggebruikers 2. Streefnorm: 8
Kengetal: 10
3. Aantal storingen aan kunstwerken 3. Streefnorm: 115
Kengetal: 128
4. Aantal klachten over bediening door weg- en vaarweggebruikers 4. Streefnorm: 8 Moment:
Kengetal: 10 Onderhoud: jaarverslag
5. Onderhoud: Percentage oevers in onderhoudsstaat conform 5. Streefnorm: 88%
vastgestelde kwaliteitsniveau Kengetal: 78%
Gebruikersaspecten: Streefdoel 2008: 94% Moment(en):
1. Aantal malen gestremd met duur binnen een zeker tijdsinterval 1. Korter dan 1 dag: VJN, NJN en Jaarverslag
Streefnorm: 5
Kengetal: 6
Tussen 1 en 7 dagen:
Streefnorm: 6
Kengetal: 7
Langer dan 7 dagen:
Streefnorm: 7
Kengetal: 9
2. Aantal klachten over stremmingen door weg- en vaarweggebruikers 2. Streefnorm: 8
Kengetal: 10
3. Aantal storingen aan kunstwerken 3. Streefnorm: 150
Kengetal: 147
4. Aantal klachten over bediening door weg- en vaarweggebruikers 4. Streefnorm: 20
Kengetal: 25

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 43
Wat gaan we ervoor doen? station Haarlem-West, dat in combinatie met een
integrale aanpak Zijlweg e.o. gerealiseerd kan wor-
Verkeers- en vervoersplannen den. Overleg met de gemeente Haarlem is noodza-
Zuidtangent west (Haarlem CS- kelijk om de eigen bijdrage van Haarlem te bepalen.
Schalkwijk) en oost De inzet bij het spoordossier blijft ook in 2006 voort
(Amstelveen-Amsterdam ZO) om in overleg met het Rijk en NS onze beleidswen-
De Zuidtangent staat binnen de prioriteiten top vijf sen gerealiseerd te krijgen, zowel in het noorden als
van het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel. Aan het zuiden van de provincie.
de hand van nadere onderzoeken door provincie en
gemeente in 2005 (inpassing tunnel in historische RegioNet korte termijn
binnenstad en optimalisatie bestaande brug) neemt In 2005 wordt een vervolg gegeven aan de doorstro-
de gemeente Haarlem in 2005/2006 besluiten over de mingsmaatregelen conform RegioNet korte ter-
passage van het Spaarne (via een tunnel of de mijn/Ov-visies in de regio’s Haarlem-IJmond en
bestaande brug). In de Extra Investeringsimpuls staat Gooi/Vechtstreek.
de Zuidtangent in het onderdeel OV-infrastructuur In het kader van de Investeringsimpuls zijn midde-
op prioriteit 1. Afhankelijk van de keuze en de uit- len geprioriteerd om hier vanaf 2006 mee door te
spraken op de ingediende bezwaarschriften m.b.t. de gaan. De Staten hebben besloten het budget van
MIT 3 cyclus voeren wij in samenspraak met het RegioNet te verhogen van € 4 naar € 15 miljoen,
ROA overleg met de minister over een rijkssubsidie. waardoor grotere projecten aan bod kunnen komen.
Onze inzet in 2006 bestaat derhalve uit participatie in Nog in 2005 wordt hiervoor een programma opge-
en ondersteuning van de uitwerking in Haarlem, steld.
betrokkenheid bij het project Zuidtangent oost en
acties in het kader van de rijksfinanciering (MIT). Rijksprogramma Noordvleugel

(Decentralisatie) spoor Gecoördineerde besluitvorming rond


De minister heeft niet ingestemd met ons voorstel tot (rijks)programma Noordvleugel
overname van de vier aangeboden contractspoorlij- In 2006 beslist het rijk over een aantal majeure pro-
nen. Aangezien het spoor de ruggengraat is van het jecten, die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de
openbaar vervoer, volgen wij de ontwikkelingen Noordvleugel. De provincie speelt een belangrijke rol
nauwlettend en zetten we waar nodig - gevraagd en en is betrokken bij zowel de individuele projecten als
ongevraagd - onze kennis en betrokkenheid in voor de gecoördineerde besluitvorming en de ambtelijke
een zo goed mogelijk treinproduct in Noord-Holland. voorbereiding daarvoor. De projecten vallen deels
In het kader van de dienstregeling 2007 zijn dit jaar onder programma 3 (V&V) en deels onder pro-
onderhandelingen gestart om, in combinatie met op gramma 11 (RO). De door het rijk genoemde projec-
te leveren spoor-infrastructuur, vanuit het RegioNet- ten zijn de planstudie Schiphol-Almere, de
budget, te komen tot een betere dienstverlening aan Schaalsprong Almere, de Zuiderzeelijn, de IJmeer-
de reiziger. De NS heeft deze onderhandelingen verbinding, de gebiedsuitwerking Haarlemeermeer
inmiddels eenzijdig afgebroken. Bezien wordt of en c.a., Mainport Schiphol (incl. de landzijdige bereik-
op welke wijze de onderhandelingen worden vlot- baarheid), de Zuidas en het door de provincie inge-
getrokken. Eveneens wordt in overleg met de brachte (nog buiten het programma vallende) project
Platformpartners en RegioNetpartners bezien hoe wij De Groene Uitweg. Ons doel is een besluitenpakket
op het afbreken van de onderhandelingen reageren. dat in lijn ligt met het streekplan en het collegepro-
Onderdeel van deze spoor-infrastructuur vormt het gramma. Het zal veel inzet vergen om de besluiten
voor te bereiden en maximaal te beïnvloeden.

44 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Planstudie Schiphol - Almere Zuidas
De Planstudie Hoofdwegverbinding Schiphol- In het kader van de investeringsimpuls hebben wij
Almere is gestart. Het rijk zal twee varianten bestu- voorgesteld financieel te participeren in nader te
deren voor de hoofdwegverbinding tussen Schiphol bepalen, herkenbare onderdelen van het Dokmodel
en Almere: de Stroomlijnvariant (De UITweg) en de Zuidas, te dekken uit de investeringsimpuls verkeer
A6-A9 variant (langs de zuidkant van Amsterdam en vervoer. Als lid van het Permanent Publiek
Zuid-Oost). De Startnotitie en de ‘gewogen’ com- Overlegorgaan Zuidas is de provincie actief betrok-
mentaren daarop zijn input voor de op te stellen ken bij het proces rond de financiële inzet. In dit
Planstudie. In 2005 streeft het rijk naar afronding van orgaan stemmen rijk, Amsterdam, ROA en provincie
de Planstudie 1e fase, waarover medio 2006 besluit- de bestuurlijke afwegingen, beleid en procedures
vorming plaatsvindt in relatie tot een aantal andere inzake de ontwikkeling van de Zuidas op elkaar af.
rijksdossiers binnen het rijksprogramma Noord- De Zuidas is een goed voorbeeld van een ontwikke-
vleugel. Wij nemen bestuurlijk en ambtelijk deel in ling waarin lokale en regionale overheden samen met
de projectorganisatie. Onze inzet is dat er een oplos- het rijk de handen ineenslaan en samenwerken met
sing komt voor de verkeersproblematiek tussen het bedrijfsleven. Ook in 2006 moeten er belangrijke
Almere en Amsterdam en dat deze oplossing wordt besluiten genomen worden.
gezocht in de Stroomlijnvariant.
Landzijdige bereikbaarheid Schiphol
Zuiderzeelijn Wij hebben het trekkerschap op ons genomen van
Vanaf medio 2004 zijn wij, het ROA en de gemeente deze studie, die in principe in 2005 wordt afgerond.
Amsterdam actief betrokken bij het project Het is nog niet duidelijk of en in hoeverre het door-
Zuiderzeelijn. In dit dossier wordt al vanaf begin loopt in 2006, naast de inzet in het rijksprogramma,
2002 samengewerkt met Flevoland, Almere en het maar een vervolg ligt wel in de rede.
rijk . Het rijk kiest voor een structuurvisie.
Op 8 december 2004 is in het platform Bereik- Beprijzing
baarheid Noordvleugel afgesproken de regio In deel 1 van de Nota Mobiliteit (2004) werd beprij-
Noordvleugel te laten participeren in het project zing van weginfrastructuur opnieuw op de rijks-
Zuiderzeelijn (intentieovereenkomst, programma van agenda geplaatst. Moties in de Tweede Kamer zetten
eisen, samenwerkingsovereenkomst). Achtergrond extra druk op dit dossier. In Noordvleugelverband
hierbij is dat het rijk middelen beschikbaar heeft voor heeft de provincie zich voorstander getoond van het
de Zuiderzeelijn en dat met de Zuiderzeelijn het beprijzen van infrastructuur. Op dit moment bereidt
regionale openbaar vervoer tussen Almere, het Kabinet een standpunt voor over beprijzen,
Amsterdam en Schiphol verbeterd kan worden. gericht op opname in deel 3 van de Nota Mobiliteit
Tevens is er een nieuwe variant toegevoegd: de (Kabinetsstandpunt). Onderdeel van deze voorberei-
Hanzelijn +++. De regio onderzoekt nog de moge- ding is de instelling van het platform ‘Anders Betalen
lijkheden van de IJmeer verbinding. Medio 2006 voor Mobiliteit’ onder voorzittersschap van dhr.
moet besluitvorming plaatsvinden over de resultaten Nouwen. Parallel aan dit traject bereiden partijen,
van de marktconsultatie in samenhang met andere waaronder de provincie binnen de Noordvleugel-
projecten in het Noordvleugel programma. De voort- samenwerking, zich voor op standpuntbepaling.
gang in 2006 is mede afhankelijk van de uitkomsten Al in 2005 is onze inzet nodig binnen de eigen gele-
van het kamerdebat over het rapport van de dingen, de Noordvleugel (Amsterdam, ROA, Rijks-
Tijdelijke Commissie Infrastructuur (TCI). waterstaat) en het IPO en andere koepels, gericht op
de ontwikkeling van betaald rijden en de positie van

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 45
de provincie daarbinnen. Na vaststelling van de Nota Mobiliteitsmanagement
Mobiliteit zal er, afhankelijk van de besluiten en daar-
binnen mogelijk gemaakte regionale initiatieven, van Bereikbaarheid Kust
een meer uitvoeringsgericht traject sprake zijn. 2004 stond in het teken van het project
Bereikbaarheid Kust, Bloemendaal/Zandvoort.
Mediapark Hilversum Voortbordurend op de ervaringen is in 2005 het pro-
De minister van Verkeer en Waterstaat heeft het geza- ject Bergen/Zijpe uitgevoerd en worden de middel-
menlijk door de partijen (provincie, gemeenten, lange termijn maatregelen van het project
TCN) ingediende voorstel gehonoreerd en een bij- Bloemendaal/Zandvoort verder uitgewerkt en gere-
drage toegekend van € 25 miljoen. Daarnaast hebben aliseerd. In ons voorstel voor de Extra Investerings-
wij PS gevraagd om een bedrag van € 12,5 miljoen. impuls is hiervoor een bedrag opgenomen van € 4,5
Medio 2005 wordt duidelijk of de gemeente miljoen (gespreid over de jaren 2005, 2006 en 2007).
Hilversum en TCN een harde garantie kunnen geven Voor het project Bergen/Zijpe moeten ook uitvoe-
voor de regionale bijdrage ad € 12,5 miljoen. De pro- ringsmiddelen ter beschikking komen om structurele
jectorganisatie staat inmiddels op poten en er wordt maatregelen te kunnen realiseren. Wij denken hierbij
voortvarend gewerkt aan maatregelen voor een aan een investeringsclaim van in totaal € 4,0 miljoen
betere bereikbaarheid van Hilversum. Op basis van (2006: € 0,5 miljoen; 2007: € 1,25 miljoen en 2008:
voorstellen worden de maatregelen vervolgens uit- € 2,25 miljoen). In 2006 nemen wij het laatste deel van
gevoerd binnen de gestelde termijn tot 2010. In 2006 de kust ter hand, te weten Castricum-Velsen.
is onze inzet nodig voor de projectorganisatie, de uit-
werking van maatregelen en het tot stand brengen
van de eerste investeringen. Vergunningverlening

Netwerkvisie/gebiedsgerichte aanpak In 2006 worden op aanvraag ontheffingen/vergun-


Samen met de Noordvleugelpartners werken wij aan ningen/toestemmingen verleend en worden er ver-
de Netwerkvisie Noord-Holland, die binnenkort keersbesluiten opgesteld op basis van wet- en regel-
wordt afgerond. Het uitgangspunt voor optimalisa- geving.
tie is een betere benutting van het bestaande hoofd-
wegennet. Wij verwachten dat er vervolgens vijf
gebieden worden aangepakt. Daarbij worden maat- Provinciale infrastructuur
regelen geïntroduceerd (à la DVM) die passen in de
Netwerkvisie. Deze aanpak past goed in de Nota PMI 2006-2010
Mobiliteit en daarom gaan wij uit van nauwe samen- Veel projecten uit het PMI (Provinciaal
werking met Rijkswaterstaat. In dit verband werken Meerjarenprogramma Infrastructuur) zijn opgeno-
wij ook aan voorstellen die moeten leiden tot afspra- men in het Collegeprogramma 2003-2007 en zijn
ken over de toekomstige organisatie rond netwerk- inmiddels in voorbereiding of uitvoering. In de meer-
management. Wij hebben daarin een vooraanstaande jarenraming houden wij rekening met € 31,5 miljoen
rol. Vanzelfsprekend zorgen wij voor een goede als dekking van de kapitaalslasten. Daarnaast vinden
afstemming met wegbeheerders over de planning en er vanaf 2005 structurele verhogingen van de kapi-
fasering van uit te voeren projecten (afstemming taalslasten plaats voor de uitvoering de van de Extra
werk in uitvoering). Investeringsimpuls Noord-Holland.

46 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Aanpak verkeersonveiligheid aangegeven een nadere studie. Wij verwachten dat in
Wij intensiveren de aanpak van verkeersonveiligheid 2006 de voorbereiding en uitwerking aan de orde
op de provinciale infrastructuur. Voor de gebieden zijn. Dit project maakt onderdeel uit van de Extra
buiten het ROA wordt dit geïntegreerd in de aanpak Investeringsimpuls Noord-Holland. De uitgaven
van de regionale verkeersonveiligheid. Er worden (voornamelijk subsidie aan de gemeente Haarlem)
geen extra middelen geclaimd. Een en ander dient zullen hieruit moeten worden gedekt.
naar onze mening tot stand te komen door herprio- De zijtak Hoofddorp - Nieuw-Vennep is in uitvoe-
ritering binnen het PMI. ring. De zijtak Hoofddorp - Aalsmeer - Uithoorn
wordt in 2006 in uitvoering genomen. Over de tak
Uitvoering Masterplan N201 Hoofddorp - Schiphol-Oost vindt in 2006 besluitvor-
Met de goedkeuring door PS van de realisatieover- ming plaats. De realisatiekosten worden in hoge mate
eenkomst N201+ is de uitvoering van dit project gedekt door subsidies, onder meer van het ROA. De
zeker gesteld. Voor een aantal onderdelen dient nog noodzakelijke eigen bijdrage van de provincie dek-
definitieve besluitvorming plaats te vinden (aanslui- ken wij uit de reguliere middelen voor de ontwikke-
ting A9 en zgn. Amstelpassage). Ook de ontwikke- ling van de Zuidtangent.
lingen rond het besluit luchtkwaliteit vereisen nadere
projectbesluiten. Voor de financiering wordt uit de Westfrisiaweg (Alkmaar - Hoorn)
Extra Investeringsimpuls Noord-Holland € 31,3 mil- Na besluitvorming over de aanpak van deze weg
joen bijgedragen en nog eens € 20 miljoen als risico- (voorzien medio 2005) wordt de voorbereiding voor
reservering. Met deze bijdragen lijkt de realisatie van uitvoering van delen van de Westfrisiaweg ter hand
de reconstructie N201 gewaarborgd. In 2006 hebben genomen. De financiering van het provinciale aan-
continuering van de uitvoering en afronding van de deel moeten komen uit de Extra Investeringsimpuls
producten die nodig zijn voor rijksfinanciering prio- Noord-Holland.
riteit.

Reconstructie N242 Beheer provinciale wegen


Vanwege de gunstig uitgevallen aanbesteding van dit
project is in 2004 het krediet van € 120 miljoen naar Uitvoeren meerjarenprogramma
€ 70 miljoen verlaagd. Het provinciale financiële aan- onderhoud aan de provinciale
deel vermindert hierdoor. Deze middelen vallen vrij. weginfrastructuur (inclusief het
Bij de begrotingsbehandeling wordt aan PS gevraagd inlopen van de 3e tranche 25%
of, en zo ja in hoeverre, de raming van deze verlaging achterstallig onderhoud)
juist was. Wij werken sinds 2004 met de vernieuwde bekosti-
Zo ja, dan kunnen PS een voorstel tot verhoging van gingssystematiek van het Centrum voor Regelgeving
het krediet tegemoet zien. In 2006 staat dit “speer- en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw
puntproject” in het teken van uitvoering. Een van de en de Verkeerstechniek (CROW). Daarvoor zijn de
voorgenomen acties is de omgeving goed te blijven onderhoudsniveaus voor verschillende categorieën
informeren over de voortgang. wegen vastgesteld. De vernieuwde bekostigings-
systematiek is niet van toepassing op het onderhoud
5 Zuidtangent aan de Zuidtangent. Hiervoor is bij het CROW geen
De Zuidtangent is in ontwikkeling. Voor het weste- regelgeving aanwezig of in ontwikkeling.
lijke deel (onderdeel van het kerntraject) loopt voor
het gedeelte Schipholweg - Station Haarlem zoals Binnen de vastgestelde kwaliteitsniveaus wordt de

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 47
staat van onderhoud op basis van verschillende para- sten gesloten met ROA en Haarlem, waarin de struc-
meters als volgt vastgelegd: voldoende, matig of turele bijdrage van deze partijen aan het onderhoud
onvoldoende. De kwaliteit wordt eens per jaar van het kerntraject is vastgelegd tot eind 2007. Gezien
bepaald via de zogenoemde Aranmetingen. Deze de oplopende onderhoudskosten starten wij in 2006
gegevens vormen de basis voor de vastgestelde besprekingen over de financiële bijdragen na 2007.
meerjarenprogramma’s voor het onderhoud. Daarbij is ook de gemeente Haarlemmermeer betrok-
ken.
In 2006 voeren we het jaarplan 2006 van het meerja-
renprogramma 2006-2010 uit. Daarnaast en realise-
ren we de 3e tranche van het in 2004 gestarte, vierja- Verkeersveiligheid en
rige programma om het achterstallig onderhoud in verkeersmanagement
te lopen. In combinatie met de uitvoering van het
vaste onderhoud worden hiermee de vastgestelde Verkeersveiligheid
onderhoudsniveaus gehaald en 25% van het achter- In 2006 stellen we opnieuw een monitor verkeers-
stallig onderhoud ingelopen. Het vaste onderhoud veiligheid op voor een analyse van de ongevallen in
voeren we volgens jaarplanning uit. relatie tot verkeersintensiteit, gedrag en inrichting
van de weg. Op basis van de analyse doen we voor-
Uitvoeren van het variabel onderhoud stellen ter verhoging van de verkeersveiligheid.
Zuidtangent Daarnaast participeren we in veiligheidsprojecten
Onderhoud is onvermijdelijk om de functionaliteit en van derden (bijv. politie) en adviseren we andere
veiligheid van de Zuidtangent te blijven garanderen. overheden en burgers inzake verkeersveiligheid en
Er is sprake is van oplopende kosten voor het onder- eventuele aanpassing van ontwerpen.
houd, onder meer als gevolg van vandalisme.
Besloten is het verwijderen van graffiti en herstel van Verkeersmanagement
schade door vandalisme tot het hoogst noodzakelijke Verkeersmanagement bevordert de doorstroming en
te beperken, zodat deze kosten binnen redelijke pro- de verkeersveiligheid. Het zorgt voor afstemming van
porties blijven. Ook de herstelmaatregelen aan de verkeersmaatregelen en samenwerking met andere
haltes en aan de baan zijn ingrijpender dan was voor- wegbeheerders. Onderdelen van verkeersmanage-
zien. Gebleken is echter dat wij nog onvoldoende ment zijn Dynamisch Verkeersmanagement, regiore-
inzicht hebben in de (soms in opdracht van derden) gie, verkeerscoördinatie en incidentmanagement.
aangelegde constructies. In de loop van 2005 is hier-
naar een nader onderzoek gestart. Een rapportage Samen met Rijkswaterstaat, de gemeente Alkmaar en
hierover wordt eind 2005 verwacht. Daarbij zullen politie zijn we gestart met Dynamisch Verkeers
ook voorstellen worden gedaan voor een (nieuwe) Management (DVM) rond Alkmaar / Noord-
normering voor beheer en onderhoud, waarbij de Holland Midden. In 2006 ronden we de koppeling
esthetische kwaliteit van de Zuidtangent een rol blijft van de verkeersregelinstallaties af ten behoeve van
spelen. In 2006 wordt het onderhoud uitgevoerd op het reguleren van de verkeersstromen op de ring
basis van deze rapportage. Het vaste onderhoud rond Alkmaar. Het resultaat daarvan is een betere
wordt in 2006 opnieuw aanbesteed middels een over- doorstroming van het verkeer rondom Alkmaar.
eenkomst met producteisen, die zijn gebaseerd op het Daarmee krijgt de laatste DVM-maatregel zijn beslag.
hoogwaardige concept van de Zuidtangent.
In 2004 is een bestuurlijk akkoord gesloten met
In 2005 zijn beheer- en samenwerkingsovereenkom- betrekking tot de regioregie in de regio Alkmaar. De

48 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
regioregie is een overlegstructuur van de verschil- Beheer en verkoop van vastgoed
lende wegbeheerders met als voornaamste doel In 2006 continueren wij de verkoop van overtollig
werkzaamheden aan de weg en evenementen op de vastgoed (niet meer nodig voor provinciale doelein-
weg op elkaar af te stemmen. Hierdoor kan de over- den). Het gaat vooral om stukken grond (overhoe-
last voor de weggebruiker tot een minimum beperkt ken) en opstallen. Voorts voltooien wij de juridische
blijven. Vanwege het succes in de regio Alkmaar en overdracht van restanten van wegdelen tussen pro-
de vele verbetermaatregelen die in het zuiden van de vincie en andere overheden.
provincie op stapel staan, waaronder de omlegging
van de N201, is inmiddels ook een regiegroep opge- Het toepasbaar maken van innovaties
richt in Noord-Holland Zuid. In 2006 start een derde
regio-overleg in een nog nader te bepalen regio. Kunststof bij kunstwerken
In 2004 en 2005 is uitgebreid onderzoek gedaan naar
In het kader van de verkeerscoördinatie is VCP-GIS de toepassing van kunststof bij kunstwerken. Op
een belangrijk hulpmiddel voor de afstemming van basis van de uitkomsten is besloten kunststof vaker
wegwerkzaamheden en het realiseren van een goede toe te passen, ook bij bestaande kunstwerken.
doorstroming op de provinciale wegen. In 2005 is dit
voor de burgers beschikbaar gesteld via internet. In Toepassing van betonelementen bij rotondes
2006 gaan we dit systeem, afhankelijk van de resul- De toepassing van betonelementen bij rotondes
taten van de in 2005 geplande evaluatie, verbeteren bevalt goed. Alle nieuwe rotondes worden voorzien
en zo mogelijk uitbreiden tot een dynamisch route- van betonelementen, wat de duurzaamheid van de
systeem. In dat geval worden via internet reisadvie- rotondes ten goede komt en de overlast voor het ver-
zen verstrekt die rekening houden met wegwerk- keer vermindert. In 2005 is ook gestart met het toe-
zaamheden. passen van betonelementen voor bestaande rotondes
die onderhoud behoeven. Begin 2006 wordt dit geë-
Incidentmanagement heeft als doel de weg na een valueerd.
incident zo snel mogelijk vrij te maken voor het ver- In samenwerking met TNO is in 2005 gestart met een
keer. Wij ontwikkelen dit met vijf andere provincies integraal afwegingsmodel, dat helpt bij het vaststel-
en zijn hiermee in 2005 gestart in de regio Alkmaar. len van een oplossing die zowel duurzaam als
De provincie zorgt ervoor dat de benodigde over- kosteneffectief is. In 2006 wordt de toepasbaarheid
eenkomsten worden gesloten en participeert in de van dit model beproefd.
kosten (o.a. administratiekosten Stichting Incident
Management en niet verhaalbare kosten). Na een Baggerspecie
evaluatie in 2006 besluiten wij of het zinvol is inci- In 2005 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden,
dentmanagement in de hele provincie toe te passen. voor- en nadelen en concrete randvoorwaarden
In dat geval worden hiervoor met ingang van 2007 inzake het toepassen van baggerspecie in provinciale
structureel middelen in de begroting opgenomen. infrastructuur. Het onderzoek wijst uit dat bagger-
specie zich het beste leent voor geluidswallen. In
2006 zoeken wij naar geschikte projecten.
Overige producten provinciale
wegen Energie uit asfalt
De koers van het project energie uit asfalt is verlegd
Deze productgroep omvat het beheer en verkoop van van de N201 naar de N244 . Dit project wordt samen
vastgoed en productontwikkeling en innovaties. met de gemeente Purmerend gerealiseerd.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 49
Overige vaarwegen
LED-verlichting
In 2004 en 2005 hebben wij onderzoek gedaan naar Uitvoering onderhoud overige
het toepassen van LED-techniek bij verkeersregelin- vaarwegen
stallaties. De fabrikanten beschikken inmiddels over Het onderhoud aan de oevers van de overige vaar-
een door KEMA goedgekeurde toepassing. In 2005 wegen voeren wij uit op basis van een in 2005 opge-
zijn testen gehouden met de onderverlichting en is steld meerjarenprogramma, waarvan de beleids-
deze voor het grootste deel vervangen door LED. Bij doelstellingen zijn geformuleerd in het integraal
het groot onderhoud in 2006 komen de eerste auto- vaarwegenbeheerplan.
maten en lantaarns aan bod. Deze techniek is in aan- Het onderhoud aan de Ringvaart van de Haarlem-
schaf duurder dan de conventionele, maar is goedko- mermeerpolder wordt via een overeenkomst uitge-
per in onderhoud en vermindert de uitstoot van CO2. voerd door het Hoogheemraadschap Rijnland.
In 2006 volgt het meerjarenprogramma voor de 37
beweegbare bruggen van de overige vaarwegen en
Noordhollandsch Kanaal in 2007 komen de sluizen aan bod. Daarbij houden
wij rekening met veranderde inzichten en omstan-
Uitvoering Meerjarenprogramma digheden, zoals arbo en milieu). In 2006 besteden wij
(MPO) oeverherstel in het kader van veiligheid ook aandacht aan de toe-
Noordhollandsch kanaal genomen verkeersbelasting van de bruggen.
In 2006 start de derde uitvoeringsfase conform de in
2004 vastgestelde strategie van risicogestuurd beheer. Vervanging kunstwerken overige
Daarnaast worden bij het vaste onderhoud knelpun- vaarwegen
ten aangepakt die een gevaar vormen voor de func- Wij zijn gestart met het programma “vervanging
tie van het kanaal en de oevers. Eind 2006 is 88% van kunstwerken”, waarvan de programmering en de
de oevers in een onderhoudsstaat conform het vast- financiële consequenties in 2005 zijn uitgewerkt.
gestelde kwaliteitsniveau. Eind 2008 is het achter- Vanaf 2006 willen wij de bekostiging van vervan-
stallig onderhoud aan de oevers van het gingsprojecten uitsluitend regelen via het PMO en
Noordhollandsch Kanaal weggewerkt. niet meer via het PMI. Voor de begroting van 2007 en
volgende jaren leidt dit tot een extra behoefte aan
Uitvoering Meerjarenprogramma middelen ter dekking van de kapitaalslasten voor
(MPO) bruggen en sluizen vervanging van kunstwerken. Voor die dekking is
Noordhollandsch Kanaal naar schatting € 6 à 7 miljoen per jaar nodig. Na de
Het onderhoud aan bruggen en sluizen voeren wij uit besluitvorming worden in 2006 de eerste projecten in
op basis van het in 2005 opgestelde meerjarenpro- uitvoering genomen. Voorbereidingskredieten wor-
gramma 2006 - 2010. Hiervan wordt de eerste jaar- den gevraagd in de voorjaarsnota 2006.
schijf uitgevoerd, zijnde onderhoud aan acht beweeg-
bare bruggen (waaronder drie monumentale vlot-
bruggen), vier sluizen en twee pontveren. De meer-
jarenprogramma’s worden jaarlijks geactualiseerd op
basis van een vastgestelde beheerstrategie.

50 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Beleidsintensiveringen 2006.

Omschrijving 2006 2007 2008 2009

Beprijzing Noordvleugel 100.000 0

Toets veiligheid beweegbare bruggen 200.000 0

Meerjarenprogramma kunstwerken overige vaarwegen 250.000 0

Beprijzing Noordvleugel Rijkswaterstaat en gemeenten.


Zie eerdere toelichting onder de tussenkop In 2001 is door ons de normkostensystematiek voor
‘beprijzing’. beweegbare bruggen ontwikkeld. In de afgelopen
jaren zijn andere inzichten en omstandigheden
Toets veiligheid beweegbare bruggen (onder andere inzake arbo en milieu) ontstaan, die in
In 2005 is onderzoek verricht aan ca. 15 kunstwerken de meerjarenplannen worden meegenomen. Ook ont-
voor het opstellen van een vervangingsprogramma wikkelen wij normen voor de beschikbaarheid van
kunstwerken. Het onderzoek was vooral gericht op de kunstwerken voor met name vaarweggebruikers,
beweegbare bruggen in de provinciale stroomwegen die wij PS ter instemming zullen voorleggen.
en was mede bedoeld om de kredieten voor achter- De totale kosten voor het Meerjarenprogramma
stalling onderhoud nader te kunnen onderbouwen beweegbare bruggen van de overige vaarwegen
Wij vervolgen dit onderzoek in 2006 met een tweede bedragen € 250.000,–.
tranche van kunstwerken om de programmering van
de vervanging van beweegbare bruggen te kunnen
bepalen. Centraal staat de toetsing van de bruggen
aan de toegenomen verkeersbelasting en -intensiteit
ter waarborging van de veiligheid van de objecten.
Inzage daarin ontbreekt tot op heden. Een uitkomst
kan ook zijn dat tijdelijke maatregelen worden voor-
gesteld om de staat van de bruggen op een minimaal
benodigd veiligheidsniveau te handhaven. De totale
kosten van dit onderzoek worden geraamd op
€ 200.000,–.

Meerjarenprogramma beweegbare
bruggen overige vaarwegen
In 2005 hebben we een meerjarenprogramma onder-
houd kunstwerken (bruggen, sluizen en pontveren)
van het Noordhollandsch Kanaal opgesteld. In 2006
gaan we dat opstellen voor de 37 beweegbare brug-
gen van de overige vaarwegen. Daarvoor dienen wij
specialistische deskundigheid extern in te huren. De
noodzaak van meerjarenprogramma’s onderhoud is
ingegeven door de behoefte aan outputgestuurd wer-
ken, dat door de langetermijnplanning integrale
afstemming mogelijk maakt met andere onderhouds-
activiteiten, inclusief die van andere beheerders zoals

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 51
Meerjarige beleidsnota’s en verordeningen.

Vigerende meerjarige beleidsnota’s en verordeningen PS-datum

Verkeers- en Vervoersplan Noord Holland 2003

Voortschrijdend Provinciaal Meerjarenplan Infrastructuur (PMI) Jaarlijks

Wegenverordening Noord-Holland 1995 Febr. 1995

Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995 Febr. 1995

Normkostensystematiek onderhoud wegen 2003

Meerjarenprogramma onderhoud wegen Jan 2005

Meerjarenprogramma Zuidtangent Jan 2005

Normkostensystematiek Overige Vaarwegen April 1998

Noordhollandsch Kanaal (besluit tot overname van Rijk naar provincie) Juni 1994

Beheerstrategie en meerjarenprogramma oevers Noordhollandsch Kanaal Dec. 2004

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening Begroting Raming Raming Raming Raming


2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lasten
Beleidsaccenten 550.000 - - -
Bestaand beleid 120.233.400 100.609.800 86.254.400 86.083.700
Totaal lasten 96.474.600 106.259.300 120.783.400 100.609.800 86.254.400 86.083.700

Baten
Beleidsaccenten
Bestaand beleid 26.924.400 18.154.300 18.389.000 18.588.200
Totaal baten 25.346.529 16.867.300 26.924.400 18.154.300 18.389.000 18.588.200

Resultaat voor bestemming 71.128.071 89.392.000 93.859.000 82.455.500 67.865.400 67.495.500


Onttrekking reserves 43.310.013 35.419.600 42.130.400 17.533.500 2.000.000 2.000.000
Storting reserves 3.175.000 1.183.500 1.183.500 1.183.500 1.183.500 1.183.500
Resultaat na bestemming 30.993.058 55.155.900 52.912.100 66.105.500 67.048.900 66.679.000

Investeringen
Beleidsaccenten
Bestaand beleid 36.247.826 120.498.400 147.100.800 159.200.000 140.750.000 155.200.000
Bijdragen derden 20.434.900 26.774.500 95.000.000 128.780.000 151.900.000
Onttrekking reserves 30.981.600 19.915.000 68.475.500 20.000.000 4.000.000 4.000.000

Saldo activering 5.266.226 80.148.500 51.850.800 44.200.000 7.970.000 - 700.000

Voorzieningen
Onttrekking voorzieningen 13.362.000 13.152.300 6.823.400 6.823.400 6.823.400
Storting voorzieningen 63.602.300 43.911.100 135.248.600 6.992.100 6.931.900 6.908.400

52 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Extra Investeringimpuls
Noord-Holland

Projecten in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland.

Prd.nr. Product Prod. totaal


2006-2009 2006 2007 2008 2009 Opmerkingen

300 Mediapark Hilversum 9.000.000 1.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Investeringsimpuls:

2005: 500.000

2010: 3.000.000

Zuidelijke Randweg Zaanstad 15.000.000 15.000.000 Investeringsimpuls

Verkeersmanagement A8-A9 5.000.000 2.000.000 3.000.000 Investeringsimpuls

Omlegging A9 Badhoevedorp 15.000.000 15.000.000 Investeringsimpuls

Zuidtangent 51.000.000 1.000.000 8.000.000 17.000.000 25.000.000 Investeringsimpuls:

2010 e.v.: 61.500.000

RegioNet H’lem/IJmond/G&V 15.000.000 2.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 Investeringsimpuls

Zuidas Amsterdam 75.000.000 75.000.000 Investeringsimpuls/

reservering

301 Bereikbaarheid kust: 2.600.000 1.000.000 1.000.000 600.000 Investeringsimpuls

Zandvoort/ Bloemendaal

Bereikbaarheid kust: 4.000.000 500.000 1.250.000 2.250.000 Investeringsimpuls

Bergen/Zijpe

Totalen 300 t/m 306 192.150.000 113.550.000 17.500.000 23.500.000 32.500.000

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 53
54 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

■ 2.4 Openbaar vervoer


Vlot, veilig en beschikbaar openbaar vervoer door Noord-Holland.


Wij realiseren vlot, veilig en beschikbaar openbaar vervoer door Noord-Holland
voor iedereen. Dit maken wij mogelijk door het toetsen van sociale
veiligheidsplannen van de vervoerders, het verstrekken van subsidies aan
vervoerders, het aanbesteden van het openbaar vervoer en het monitoren van de
prestaties van de vervoerders.

Productgroepen Portefeuillehouder
Exploitatie openbaar vervoer en versnelde aanleg drs. C. Mooij
infrastructuur

Wat willen we bereiken?

VLOT: Voldoende hoge reissnelheid voor Hoogwaardig OV. 1)

Indicator Doelstelling Rapportage

Reissnelheid van het Hoogwaardig OV Streefnorm: De gemiddelde reissnelheid Document: Jaarverslag van de
van de HOV-lijnen tijdens de spits: 39,5 drie concessies
km. De streefnorm voor 2015 is dat de Moment: NJB
gemiddelde reissnelheid op iedere HOV-
lijn minimaal gelijk is aan 75% van de
maximaal toegestane gemiddelde snelheid
1) Dit geldt voor de concessiegebieden in Noord-Holland, t.w. Noord-Holland
Kengetal: 38,5 km.
Noord, Haarlem-IJmond en Gooi en Vechtstreek (exclusief het ROA-gebied).

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 55
BESCHIKBAAR: Voldoende beschikbaarheid van OV en/of OV-Taxi voor iedereen.

Indicator Doelstelling Rapportage

Percentage inwoners van Noord-Holland dat met OV en/of OV-Taxi kan Streefnorm: minimaal 80% van alle Documenten: Jaarverslag van
reizen. inwoners wonen binnen 500 meter de drie concessies en de
(hemelsbreed) van een OV-halte en OV/Taxi.
100% kan over de OV-Taxi beschikken Moment: NJB
Kengetal: Op dit moment kunnen alle
inwoners (80% woont binnen 500 meter
van een OV-halte) met het OV reizen.
Dit geldt ook voor de OV-taxi, met
uitzondering van een aantal inwoners in
Gooi en Vechtstreek en van Texel.

VEILIGHEID: Sociale veiligheid in het OV.

Indicator Doelstelling Rapportage

Het gevoel van sociale veiligheid van reizigers in de bus. Streefnorm: 8,2 als gemiddeld reizigers- Documenten: Jaarverslag van
oordeel voor sociale veiligheid. de drie concessies en de
Kengetal: de gemiddelde rapportcijfers klantenbarometer.
in 2004 voor de sociale veiligheid in de Moment: NJB
bus zijn:
- G&V: 8,2
- H/IJ: 8,0
- NJN: 8,0

Wat gaan we ervoor doen? systeem vormt de basis voor het concessiebeheer in
de komende jaren. De bevindingen leggen wij vast in
Exploitatie openbaar vervoer kwartaalrapportages en jaarverslagen voor de drie
concessies voor openbaar busvervoer in Gooi en
Concessiebeheer Vechtstreek, Haarlem/IJmond en Noord-Holland
De prestaties van de verschillende vervoerders wor- Noord. Deze rapportages bevatten ook de resultaten
den gemonitord om na te gaan of reizigers snel en van de OV-Taxi in Haarlem/IJmond en Noord-
veilig met bus, OV-Taxi en vervoer over water door Holland Noord en van het vervoer over water. Voor
Noord-Holland kunnen reizen. Het monitoren omvat de Zuidtangent wordt een apart jaarverslag gemaakt.
overleg met vervoerders, eigen onderzoek naar hun Enige malen per jaar wordt overlegd met consumen-
prestaties en de opname van managementinformatie tenorganisaties en gemeenten. Het monitoren van de
van vervoerders in een monitoringsysteem. Dit financiën verloopt via het actueel houden van de
systeem houdt over een reeks van jaren informatie bij meerjarenbegroting. Verantwoording over de finan-
over de belangrijkste kentallen van het collectief per- ciën wordt afgelegd in de jaarrekening en in de rap-
sonenvervoer in Noord-Holland. Het monitoring- portages aan het rijk.

56 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Ook in 2006 geven wij prioriteit aan deze activiteit. aantallen is om te buigen in een lichte groei. Samen
Goed opdrachtgeverschap vereist dat wij de presta- met de gecontracteerde vervoerders wordt een actie-
ties van vervoerders meten en hen houden aan plan opgesteld, dat zo mogelijk nog in 2006 tot uit-
gemaakte afspraken. Dit laatste gebeurt door strikte voering komt. Het ombuigen van de dalende tendens
naleving van de met hen overeengekomen is nodig om het openbaar vervoer op termijn levens-
bonus/malusregelingen. De publicitaire activiteiten vatbaar te houden.
op dit vlak worden in 2006 geïntensiveerd.

OV-chipkaart
Wij streven er naar, in overleg met betrokken partijen,
op 1 januari 2007 de chipkaart in het openbaar ver-
voer ingevoerd te hebben in de drie concessiegebie-
den. Wij willen de chipkaart tenminste gelijktijdig in
de noordelijke randstad invoeren. In 2006 worden de
voorbereidingen voor de invoering getroffen. Het
streven is de chipkaart ook toepasbaar te maken voor
de OV-taxi.

OV-Taxi Gooi en Vechtstreek


In 2006 wordt de OV-Taxi Gooi en Vechtstreek aan-
besteed. Door invoering van de OV-Taxi kan de rei-
ziger alle plaatsen in deze regio met het openbaar
vervoer bereiken. Gooi en Vechtstreek is de laatste in
Noord-Holland waar de OV-Taxi wordt ingevoerd.

Fast Flying Ferries (bootverbinding


IJmuiden-Amsterdam)
In 2006 wordt de Fast Flying Ferries voor de eerste
keer aanbesteed. Daarmee zijn alle vormen van open-
baar vervoer aanbesteed waarvoor de provincie
opdrachtverlener is.

Aanbesteding concessie Noord-Holland


Noord
De voorbereiding van de aanbesteding van de con-
cessie Noord-Holland Noord start in 2006. Het pro-
gramma van eisen wordt opgesteld in overleg met
gemeenten en consumentenorganisaties.

Meer keuzereizigers in het openbaar


vervoer
In 2006 willen wij samen met gemeenten en organi-
saties nagaan hoe de dalende trend van reizigers-

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 57
Meerjarige beleidsnota’s en verordeningen

Vigerende meerjarige beleidsnota’s en verordeningen PS-datum

Verkeers en Vervoersplan Noord Holland 2003

Toekomstvast Openbaar Vervoer in Noord-Holland 2001

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening Begroting Raming Raming Raming Raming


2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lasten
Beleidsaccenten - - - -
Bestaand beleid 55.380.600 53.512.100 53.990.700 55.179.100
Totaal lasten 82.211.714 53.532.600 55.380.600 53.512.100 53.990.700 55.179.100

Baten
Beleidsaccenten
Bestaand beleid 43.233.800 42.278.000 43.085.200 44.205.000
Totaal baten 60.878.563 43.255.500 43.233.800 42.278.000 43.085.200 44.205.000

Resultaat voor bestemming 21.333.151 10.276.100 12.146.800 11.234.100 10.905.500 10.974.100


Onttrekking reserves 14.142.267 1.300.800 2.699.900 1.787.200 1.458.600 1.222.300
Storting reserves 10.006.125 3.020.400 1.944.800 1.944.800 1.944.800 1.944.800
Resultaat na bestemming 17.197.009 11.995.700 11.391.700 11.720.300 11.391.700 11.696.600

Investeringen
Beleidsaccenten - - - - - -
Bestaand beleid - - - - - -
Bijdragen derden - - - - - -
Onttrekking reserves - - - - - -

Saldo activering - - - - - -

Voorzieningen
Onttrekking voorzieningen 41.702.100 43.044.700 42.055.200 42.856.800 43.928.200
Storting voorzieningen 1.435.300 40.266.800 43.044.700 42.055.200 42.856.800 43.928.200

58 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 59
60 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

■ 2.5 Water

De provincie Noord-Holland werkt aan veiligheid tegen overstroming, het


verminderen en beter beheersbaar maken van de risico’s van wateroverlast en
watertekort en aan het waarborgen en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van
het oppervlakte- en grondwater. Dat doet zij in samenwerking met de
waterbeheerders, gemeenten en maatschappelijke partijen.

Productgroepen Portefeuillehouder
Kustvisie P.J.M. Poelmann

Waterschapsaangelegenheden
Veiligheid en waterkeringen
Muskusrattenbestrijding
Integraal Waterbeheer
Grondwaterbeheer

Wat willen we bereiken?

Wij willen de volgende maatschappelijke effecten op regelen waar mogelijk integreren met natuur,
het gebied van water bereiken: landschaps- en recreatiedoelen en daarmee de
1 De inwoners van Noord-Holland tegen overstro- kwaliteit van de leefomgeving en de kosteneffec-
mingen vanuit zee beschermen, waarbij ons tiviteit van onze maatregelen verhogen.
beleid zich richt op de komende 50 jaar. 5 Kwantitatief en kwalitatief goed grondwater
2 Het overstromingsrisico door falen van primaire behouden, vooral met het oog op een duurzaam
en regionale keringen 2 verminderen en beter veilige drinkwatervoorziening en het terugdrin-
beheersbaar maken op een betaalbare wijze. gen van de verdroging van de duinen, het Gooi
3 De risico’s van wateroverlast of overstromingen en de Vechtplassen.
beperken door het aantal vangsten van muskus- 6 Transparant en effectief waterbeheer in samen-
ratten de komende jaren op te voeren, hun ver- werking met de waterbeheerders.
spreiding te verminderen en de beverrat te elimi-
neren.
4 De inwoners van Noord-Holland beter bescher-
men tegen wateroverlast en -tekort en de water-
kwaliteit van oppervlakte- en grondwater verho-
gen op grond van doelstellingen en maatregelen
die aansluiten bij het (beoogde) gebruik. De maat-

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 61
Bescherming tegen overstroming vanuit zee.

Indicator Doelstelling Rapportage

■ Hoogte, stabiliteit en bekleding van de primaire waterkeringen Streefnorm voor 2006 is: Hoogte, stabiliteit en
■ Gemaakte keuzen over kustverdedigingstrategieën voor zwakke ■ de primaire waterkeringen voldoen aan bekleding van primaire water-
schakels. de huidige wettelijke normen.3) keringen worden getoetst in
■ In 2006 ligt er met het oog op toe- kader van de 5-jaarlijkse
komstige veiligheid een integraal plan toetsing door waterschappen.
voor de versterking van zwakke
2) Primaire keringen: dijken van IJsselmeer, Markermeer en waddenzee;
schakels. Wij rapporteren bij de
regionale keringen; dijken langs binnenwateren.
3) Behoudens de Hondsbossche Zeewering. jaarstukken.

Realiseren van effectief en transparant waterbeheer met waterbeheerders.

Indicator Doelstelling Rapportage

■ Geïmplementeerde afspraken over samenwerking en rolverdeling tussen Streefnorm voor 2006 is: Wij rapporteren bij de
waterschappen en provincie, (GS besluit van 29 maart 2005) ■ Dat gezamenlijke afspraken met de jaarstukken.
■ Correct en op tijd doorlopen van alle wettelijke procedures. waterschappen zijn geïmplementeerd. Juni 2006: evaluatie van de
■ alle wettelijke procedures correct en implementatie van de 26
op tijd zijn doorlopen. afspraken ter modernisering
van de relatie provincie-
waterschappen

Bescherming tegen overstroming door primaire en regionale keringen.

Indicator Doelstelling Rapportage

■ Hoogte en stabiliteit van primaire en regionale waterkeringen. Streefnorm voor 2006 is: Wij rapporteren bij de
■ Periodieke oefeningen i.v.m. mogelijke overstromingen en actuele ■ Dat de primaire waterkeringen zijn jaarstukken.
getoetste calamiteitenplannen getoetst aan de geldende norm voor
veiligheid;
■ Dat de regionale waterkeringen zijn
aangewezen en genormeerd.
■ Dat de calamiteitenplannen door ons
zijn beoordeeld en minimaal 1 maal
geoefend.

62 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Het beperken van de schade door muskusratten.

Indicator Doelstelling Rapportage

■ Het aantal gevangen muskusratten per bestrijders uur Wij hebben voor eind 2009 de volgende Wij rapporteren bij VJB, NJB
■ Besmettingsgraad (vangsten per bestrijders uur) per regio streefnormen bereikt: en jaarstukken
■ Verspreidingsgraad per regio ■ Vangsten gestabiliseerd rond 4300
ratten
■ Op niet meer dan 42% van het
grondgebied komt de muskusrat voor.
De kentallen voor 2006 zijn:
■ Vangsten 13.000 ratten
■ Op max. 64% van het grondgebied
komt de muskusrat voor.

Bescherming tegen wateroverlast en watertekort en verhogen waterkwaliteit.

Indicator Doelstelling Rapportage

■ Door waterschappen toegepaste werknormen voor overlast. Streefnorm is: Resultaten van de aanpak van
■ De toestand van de waterkwaliteit. ■ dat in 2006 de waterschappen de wateroverlast en
uitvoeringsplannen gereed hebben om verbetering van de
de wateroverlast aan te pakken o.b.v. waterkwaliteit worden gemeld
werknormen. in kader van jaarlijkse
■ dat in 2009 de ecologische water- bestuursrapportage van de
kwaliteitsdoelen (KRW) zijn vastgesteld, waterschappen.
dat in 2015 aan deze doelstellingen
wordt voldaan en dat in 2006 de Wij rapporteren bij de
minimaal te handhaven waterkwaliteit jaarstukken.
wordt vastgelegd (minimum niveau is
in elk geval de situatie in 2000).

Kwantitatief en kwalitatief goed grondwater behouden.

Indicator Doelstelling Rapportage

■ Hoeveelheid onttrokken grondwater voor drinkwatervoorziening Streefnorm voor 2006 is: Grondwatertoestand wordt
■ Oppervlak verdroogd gebied. ■ dat maximaal 22 miljoen m3 grond- gemeten in kader van het
water wordt onttrokken voor drink- Jaarverslag grondwaterbeheer,
watervoorziening als optimum om de verdroging via de
enerzijds verdroging te bestrijden en tweejaarlijkse kaart van de
anderzijds een betrouwbare drink- verdroging in Nederland.
watervoorziening te garanderen.
■ dat het oppervlak verdroogd gebied Wij rapporteren bij de
30% minder is dan in 1985 (kengetal: jaarstukken.
in 2004 was verdroging met 25%
teruggebracht t.o.v. 1985).

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 63
Wat gaan we ervoor doen? Wettelijke taken
Wij gaan door met de uitvoering van onze wettelijke
In januari 2006 wordt het provinciale Waterplan 2006- taken, inclusief toezicht, veiligheid, keringen en
2010 vastgesteld. Het Waterplan staat voor een grondwaterbeheer.
gerichte en realistische aanpak van de wateropgaven Wat betreft veiligheid is het project Kustvisie een
in de komende vier jaar, samen met onze bestuurlijke speerpunt. Wij werken via een integrale aanpak van
partners. de kustzone met veiligheid als uitgangspunt. De uit-
Klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodem- werking in 2006 is financieel geregeld. Daarnaast
daling hebben steeds meer invloed op het waterbe- werken wij aan de tijdige uitvoering van de dijkver-
heer. In het Waterplan staat in hoofdlijnen beschre- sterking Enkhuizen-Hoorn. Wij hebben het initiatief
ven wat de provincie de komende vier jaar doet om genomen om de financiering hiervan door het rijk
veilig te kunnen wonen achter de dijken, geen natte rond te krijgen.
voeten te krijgen bij hevige buien en er voor te zor-
gen dat de kwaliteit van het water voldoet aan de Muskusrattenbestrijding
eisen die het gebruik hier aan stelt. Wij willen mogelijke veiligheidsrisico’s als gevolg
Vanaf 2006 investeren wij beduidend meer geld en van muskusratten zoveel mogelijk beperken. In 2006
tijd in de uitvoering van beleid. Tegelijkertijd neemt zijn de eerste resultaten van de ingezette intensive-
de inzet op de wettelijk verplichte nieuwe beleids- ring zichtbaar door een toename in het aantal vang-
vorming meer dan evenredig af. Het resultaat is dat sten. De jaren daarna zullen de vangsten en de ver-
de begroting voor Water in de komende jaren grof- spreiding afnemen.
weg gelijk blijft. Wel is er sprake van een verschui- Wij zijn betrokken bij een landelijk verkenning naar
ving van incidentele posten (voor nieuw beleid) naar de nut en noodzaak van de bestrijding van muskus-
structurele posten (voor uitvoering van beleid). Het ratten deze verkenning moet het inzicht geven in de
provinciale Waterplan vormt het kader van de vraag of de aanpak van de muskusratten nader
beleidsuitvoering in de komende vier jaar. onderzoek vraagt en wat daarbij de relevante onder-
zoeksvragen zijn.
Uitwerking van beleid
Zoals aangegeven steken wij slechts beperkte tijd en Normering regionale keringen
energie in de uitwerking van (nieuw) beleid. De provincie stelt als toezichthouder op de water-
Wettelijk verplicht beleid wordt de komende vier jaar schappen normen vast voor regionale waterkeringen
uitgewerkt op twee terreinen: inzake bescherming tegen overstromingen. De nor-
■ Implementatie van de kaderrichtlijn Water men maken de burger duidelijk waaraan de regionale
■ Normering van de regionale keringen waterkeringen moeten voldoen en geven waterbe-
heerders inzicht in de benodigde investeringen. In
2006 worden normen vastgesteld voor een deel van

Beleidsintensiveringen 2006.

Omschrijving 2006 2007 2008 2009

Normering regionale waterkeringen 150.000 150.000 75.000 75.000

Muskusrattenbestrijding lease autos 180.000

Sanering riooloverstorten Bergen en Beverwijk 80.000

Implementatie EU kaderrichtlijn water 60.000 60.000 60.000

64 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
de regionale waterkeringen en boezemkaden. Voor vlag. Zolang de pijpen aanwezig zijn op het strand,
de normering van de overige regionale waterkerin- krijgen deze badplaatsen geen blauwe vlag. Sanering
gen zijn studies en berekeningen nodig. Leidraden van de pijpen leidt tot schoner zwemwater, herin-
worden opgesteld voor het toetsen en ontwerpen van voering van de blauwe vlag en een impuls voor
regionale waterkeringen. De provincie draagt bij aan recreatie en toerisme.
onderzoek naar kosteneffectieve maatregelen om aan Wij nemen het initiatief tot saneren van de beide
het gewenste veiligheidsniveau te voldoen en naar overstorten. Daarvoor moeten de technische oplos-
de mogelijke integratie met andere versterkings- singen, de kostenplaatjes en de standpunten van alle
maatregelen. partijen in beeld worden gebracht. Op bestuurlijk
In 2006 worden samen met andere provincies leidra- niveau zijn keuzes nodig en afspraken over een
den opgesteld voor het ontwerpen en versterken van kostenverdeling. Pas dan kan tot daadwerkelijke
regionale waterkeringen, kunstwerken en het beheer sanering worden overgegaan. Dit gebeurt in eigen
en onderhoud. Tevens wordt de systematiek voor beheer door de gemeenten.
normering geactualiseerd. In 2007 houden wij op
basis van de toetsingsresultaten voor boezemkaden Implementatie EU-kaderrichtlijn Water
de (aangepaste systematiek voor) normering De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is sinds
opnieuw tegen het licht. Dit vergt ook onderzoek december 2000 van kracht. De KRW verplicht alle lid-
naar toepassing van kosteneffectieve maatregelen en staten in Europa tot het opstellen van op elkaar afge-
naar de normering van overige regionale waterke- stemde Stroomgebiedbeheerplannen om de kwaliteit
ringen. In 2008 en 2009 ligt het accent op de inpassing van grond- en oppervlaktewater te verbeteren.
van verbeterings- en versterkingswerken. Noord-Holland is samen met haar waterpartners
(Rijk, buurprovincies, waterschappen en gemeenten)
Leaseauto’s muskusrattenbestrijding verantwoordelijk voor het uitwerken van de richtlijn.
De provincie breidt het aantal bestrijders tijdelijk uit Het gaat om een wettelijke verplichting. Daarom zijn
tot 15 fte. Zij dienen goed te zijn uitgerust om zich wij met onze waterpartners in 2003 het regionale
naar en in het werkterrein te verplaatsen. Een aantal samenwerkingsverband Rijn-West aangegaan. Voor
muskusrattenbestrijders rijdt momenteel nog in de periode 2005-2009 moeten wij gezamenlijk haal-
privé-auto’s. Om het uitsrustingsniveau van de bare en realistische kwaliteitsdoelen bepalen en aan-
medewerkers te verbeteren en de herkenbaarheid duiden hoe en wanneer wij deze doelen gaan berei-
van de provincie bij de uitvoering van haar bestrij- ken. Haalbaar betekent integraal afgewogen, maat-
dingstaak te vergroten, sluiten wij in 2006 een full schappelijk acceptabel, betaalbaar en technisch uit-
operational leasecontract af voor dienstauto’s, reke- voerbaar. De EU zal ons afrekenen op de resultaten.
ning houdend met de outsourcing van de bedrijfs- De KRW maakt de wijze waarop wij en onze water-
vervoerstaak. partners met beleidsdoelen in het waterbeheer
omgaan minder vrijblijvend. Dit vereist een zorgvul-
Sanering riooloverstorten Bergen en dig proces en een intensivering van de bestaande
Beverwijk inzet. In samenwerking met onze partners is het
Op 21 september 2004 is besloten een actieve rol te werkproces uitgewerkt en beschreven in het regio-
spelen in de sanering van de riooloverstorten op het nale ‘Werkplan deelstroomgebied Rijn-West 2005-
strand te Egmond en Wijk aan Zee. Hoewel de ver- 2009’. In 2015 zijn deze gebiedsgerichte, haalbare en
antwoordelijkheid hiervoor primair ligt bij de betrok- realistische kwaliteitsdoelen als uitwerking van de
ken gemeenten, liggen er raakvlakken met de pro- ‘goede toestand’ voor de verschillende waterlicha-
vinciale beleidsvelden zwemwater en de blauwe men grotendeels behaald. Voor de waterlichamen

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 65
waarvoor in 2009 duidelijk is dat het bereiken van de
kwaliteitsdoelen meer tijd vergt, gaan 2021 en moge-
lijk 2027 als termijnen gelden. In 2027 verkeren alle
oppervlaktewaterlichamen in de vastgestelde ‘goede
toestand’.

Meerjarige beleidsnota’s en verordeningen.

Vigerende meerjarige beleidsnota’s en verordeningen PS-datum

400 Kustvisie

Kustvisie 2050 10 juni 2002

420 Waterkeringen

Verordening op de waterhuishouding en waterkeringen NH 22 okt 1991

Interprov. Verordening waterbeheer Rijnland 14 dec 1998

Interprov. Verordening waterhuishouding Amstel, Gooi en Vecht 10 juni 2002

Verordening regionale waterkeringen Eind 2005

430 Integraal beheer oppervlaktewater

Verordening op de waterhuishouding en waterkeringen NH 22 okt 1991

Provinciaal Waterhuishoudingsplan Stilstaan bij Stromen 17 sep 2001

Provinciaal Waterplan 2006-2010 Jan. 2006

Provinciaal milieubeleidsplan 2002-2006 21 okt 2002

Streekplan Noord-Holland Zuid 17 feb. 2003

Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord 25 okt. 2004

441 Grondwater

Grondwaterverordening Noord-Holland 1998 29 mrt 1999

Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 1998 16 nov 2000

66 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening Begroting Raming Raming Raming Raming


2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lasten
Beleidsaccenten 470.000 210.000 135.000 75.000
Bestaand beleid 2.583.600 1.784.000 1.691.800 1.554.700
Totaal lasten 5.882.301 3.864.300 3.053.600 1.994.000 1.826.800 1.629.700

Baten
Beleidsaccenten
Bestaand beleid 2.105.900 2.117.000 1.998.200 1.808.600
Totaal baten 2.836.163 1.457.800 2.105.900 2.117.000 1.998.200 1.808.600

Resultaat voor bestemming 3.046.138 2.406.500 947.700 - 123.000 - 171.400 - 178.900


Onttrekking reserves 1.685.444 - - - - -
Storting reserves 607.100 - - - - -
Resultaat na bestemming 1.967.794 2.406.500 947.700 - 123.000 - 171.400 - 178.900

Investeringen
Beleidsaccenten - - - - - -
Bestaand beleid - - - - - -
Bijdragen derden - - - - - -
Onttrekking reserve - - - - - -

Saldo activering - - - - - -

Voorzieningen
Onttrekking voorzieningen 113.900 memorie memorie memorie memorie
Storting voorzieningen 1.007.200 memorie memorie memorie memorie memorie

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 67
68 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

■ 2.6 Milieu

De provincie Noord-Holland streeft naar een schoon en veilig Noord-Holland.


De provincie Noord-Holland streeft naar een veilige fysieke leefomgeving.
De provincie Noord-Holland streeft naar een veilig, gezond en duurzaam
leef- en werkklimaat.

Productgroepen Portefeuillehouder
Coördinatie Milieubeleid A. Moens

Afvalstofenbeleid, bagger
Bodembescherming

Bodemsanering

Nazorg gesloten stortplaatsen (na 1996)

Lucht, Veiligheid en Geluid


Duurzame energie
Vergunningverlening

Handhaving

Regierol milieuwethandhaving

Ontgrondingen

Wat willen we bereiken?

Voortgang in de verwijdering van bagger uit Noord-Hollandse vaarwegen.

Indicator Doelstelling Rapportage

Volume verwijderde bagger De streefnorm is verwijderen van Wij rapporteren bij de


300.000 m in 2006
3
jaarstukken

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 69
De provincie Noord-Holland streeft naar het behoud voor toekomstige generaties van waardevolle
bodemkwaliteitsaspecten in 80 unieke en zeldzame gebieden.

Indicator Doelstelling Rapportage

Onthulling aardkundig monument. De streefnorm – en kengetal – is de De normen hebben wij


onthulling van tenminste 1 aardkundig vastgelegd in het GS-besluit
monument. nr. 2002-43948 d.d. 02/03.
Wij rapporteren bij Najaars-
Toetsing bestemmingsplannen op bodemaspecten. De streefnorm is dat alle door de nota of in de jaarstukken.
provincie te beoordelen bestemmings- De normen hebben wij
plannen worden getoetst op bodem- vastgelegd in de Leidraad
aspecten. omgevingsbeleid.
Het kengetal is: 100%. Wij rapporteren bij Najaars-
nota.

De provincie Noord-Holland beoogt in 2030 de bodemverontreiniging te hebben gesaneerd of beheersbaar gemaakt.

Indicator Doelstelling Rapportage

Het oppervlakte en/of volume nog te saneren of beheersbaar te maken De streefnorm – en kengetal – is een Wij rapporteren in de jaar-
verontreinigde grond. jaarlijkse actualisatie van het oppervlakte stukken.
en/of volume verontreinigde grond, op
basis van onderzoek en door de
provincie, gemeenten en marktpartijen
uitgevoerde saneringen.

Realisatie Meerjaren-programma Bodembescherming (MJP) 2005-2009. De streefnorm is: jaarlijks afdoende De normen hebben wij
voortgang realiseren voor een volledige vastgelegd in het MJP 2005-
uitvoering van het MJP 2005-2009. Met 2009 (GS 11/04).
als speerpunten: het programma Wij rapporteren over de
Gasfabrieken, Masterplan ’t Gooi, voortgang van het MJP bij
Ilperveld, Anna’s hoeve, waterbodems en Voor- en Najaarsnota en in de
grondwatersanering. Een kengetal is door jaarstukken.
de aard, complexiteit en duur van
bodemsaneringtrajecten niet van toepassing.

70 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
De provincie Noord-Holland ziet er, door het effectueren van nazorgplannen, op toe dat de omgeving van na 1996
gesloten stortplaatsen geen nadelige effecten ondervindt.

Indicator Doelstelling Rapportage

Uitvoering nazorgplannen De streefnorm is: de nazorg op na 1996 De normen liggen vast in


gesloten stortplaatsen wordt conform nazorgplannen. (In 2006 voor
vastgestelde nazorgplannen uitgevoerd. Hollandse Brug in Huizen en
Een kengetal is nog niet van toepassing, de Poel in Zaanstad.)
omdat de eerste stortplaatsen pas in de Wij rapporteren in de jaar-
loop van 2006 gesloten worden en aan rekening nazorgfonds 2006.
ons worden overgedragen.

Het accommoderen van de verdere uitbouw van infrastructuur en woningbouw binnen voorgeschreven EU
regelgeving.

Indicator Doelstelling Rapportage

Voor Luchtkwaliteit: Voor luchtkwaliteit: Wij rapporteren bij de


Voortgangsrapportage uitvoering provinciaal actieplan luchtkwaliteit. In 2006 worden de streefwaarden voor jaarstukken
de verschillende stoffen voor 75% niet
Voor geluid: meer overschreden.
Vermindering gemeten geluidbelasting bij toptien ‘provinciale’ Wm-
bedrijven en provinciale wegen. Voor geluid:
Vermindering aantal (ernstig)
Voor externe veiligheid: geluidgehinderden t.o.v. 2000.
Een risicokaart met alle risicovolle activiteiten met gevaarlijke stoffen
(bedrijven,transport) en toetsingskader groepsrisico. Voor externe veiligheid:
Verhogen veiligheid door uitvoeren
Voor Geur: projecten uit programma’s EV-1 en EV-2.
Vermindering aantal klachten/meldingen bij de toptien geurknelpunten Voldoen aan grenswaarde voor plaats-
‘provinciale’ Wm-bedrijven. gebonden risico voor nieuwe situaties

Voor Geur:
Halveren aantal geurgehinderden in 2006
t.o.v. 2000

Bijdrage aan de vermindering van het broeikaseffect en groei van de werkgelegenheid in bouw en onderhoud van
installaties in de sector duurzame energie.

Indicator Doelstelling Rapportage

Reductie kg CO2 Reductie CO2 met 0,3 Mton Wij rapporteren in de


Toename opgesteld vermogen jaarstukken
windenergie met 35 MW.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 71
De provincie Noord-Holland streeft na dat onder haar bevoegd gezag vallende bedrijven en activiteiten gestelde
milieukwaliteits- en veiligheidseisen niet overschrijden respectievelijk actief bijdragen aan verbetering van de
milieukwaliteit en veiligheid.

Indicator Doelstelling Rapportage

Adequate vergunningen en ontheffingen De streefnorm is: tenminste 70% van de De normen leggen wij vast in
vergunningen / ontheffingen wordt in de productenraming. Wij
2006 op tijd afgegeven. rapporteren bij voor- en
Het kengetal is: 60% najaarsnota en in de
jaarstukken.

Naleefgedrag regels De streefnorm is: in 2006 worden De normen hebben wij in 06-
kernvoorschriften – voorschriften die de 2004 vastgelegd in het
kern vormen van de bescherming van Handhavingsuitvoerings-
belangen waartoe een regeling of programma 2005-2006 m.b.t.
beschikking strekt – voor tenminste 80% de milieuhandhaving van de
nageleefd, aanvullende voorschriften provincie Noord-Holland. Wij
voor tenminste 70% en resterende voor rapporteren in de hand-
tenminste 50%. havingrapportage-PS 2006.
Het kengetal is: in ontwikkeling

Het voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen met minimalisatie van landontginning en beperken van primaire
winning van bouwgrondstoffen op het land.

Indicator Doelstelling Rapportage

Inzet van bagger in m3 als alternatief voor primaire winning Streefnorm voor 2006 is: Wij rapporteren bij de
Aantal vergunningen voor primaire winningen Dat de inzet van bagger als alternatief jaarstukken.
tenminste op het niveau van 2005 ligt.
Dat er in beginsel geen vergunningen
voor primaire winning worden afgegeven.

Wat gaan we ervoor doen?

Het bewaken en verbeteren van de fysieke leefom- zijn dat Noord-Holland op slot gaat. Om die reden
geving tegen reële kosten blijft het uitgangspunt. In zijn onze inspanningen in 2006 gericht op enerzijds
2005 werd vooral het westen van het land gecon- steun aan IPO en rijk om de europese regelgeving (in
fronteerd met de ingrijpende gevolgen van Europese de tijd) te versoepelen en anderzijds om zeer voort-
regelgeving inzake luchtkwaliteit. Grote infrastruc- varend mogelijkheden te onderzoeken om de Noord-
turele projecten en woningbouw zijn door uitspraken Hollandse infrastructuur, bedrijventerreinen en
van de Raad van State op zijn minst vertraagd en woningbouw te kunnen realiseren. Wij geven (samen
vragen om herbezinning. Het kan niet de bedoeling met gemeenten) met kracht uitvoering aan de maat-

72 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
regelen die zijn vastgelegd in het provinciaal actie- Om te voorzien in de behoefte aan bouwgrondstof-
plan luchtkwaliteit 2005. Ter uitvoering van de fen met minimalisatie van landontgrondingen is in
Europese richtlijn omgevingslawaai stellen wij in 2004 het bouwgrondstoffenplan vastgesteld. Voor de
2006 geluidsbelastingkaarten op voor provinciale uitvoering daarvan werken wij ook in 2006 via twee
wegen en zullen wij burgers en gemeenten daarover sporen: een uitvoeringsstrategie voor primaire win-
informeren. ning en een strategie om hergebruik en zuiniger
gebruik te stimuleren. Anticiperend op de markt-
Het baggerprogramma Noord-Hollandse vaarwegen werking in 2008 voeren wij een terughoudend ver-
ligt op koers. Na het voltooien van één traject en vier gunningenbeleid voor primaire winning van bouw-
knelpunten in 2005 kan eind 2006 het gehele grondstoffen.
Noordhollandsch Kanaal van Den Helder tot
Zaanstad voldoen aan de maritieme en waterhuis- Voorts informeren wij de inwoners van Noord-
houdkundige eisen. Wij zetten de bagger o.a. in als Holland over milieubeleidthema’s (ontwikkelingen
grondstof/bouwstof voor natuur en wegen. en speerpunten, veiligheidsaspecten en zwemgele-
genheden) en de daaraan gerelateerde procedures via
Het duurzaam energiebeleid heeft succes en krijgt in internet en andere kanalen, zoals:
2006 een wending door deze te verbinden met de ■ de beleidseffectmonitor, rapportages en evalua-
ontwikkeling van de economie in de Kop van Noord- ties;
Holland. Dit vergt een investeringsimpuls van € 10 ■ contacten met burgers, bedrijven en doelgroepen
miljoen. Het accent leggen we bij de doorontwikke- door bestuurders en ambtenaren;
ling van veelbelovende technieken voor offshore ■ speciale informatiebijeenkomsten en hoorzittin-
windparken, duurzame voertuigtechniek en zonne- gen;
cellen. Onze inspanningen voor vergroting van het ■ RTV N-H, publieksfolders (zoals de jaarlijkse
geplaatste vermogen windenergie gaan onvermin- zwemfolder) en projectborden (billboards);
derd door. In 2005 was de doelstelling uit het colle- ■ de Milieuklachtentelefoon, inclusief het Groen
geprogramma reeds bereikt (200 MW). Nu richten we Meldpunt, de Zwemwaterinformatielijn en het
ons vizier op 300 MW voor eind 2007. Afvalinformatiepunt;
■ de maandelijkse provinciale pagina in de huis aan
De groei van Schiphol heeft grote gevolgen voor het huisbladen;
milieu. In 2006 voltooit de CROS (Commissie ■ publicaties over (voorgenomen) besluiten e.a.;
Regionaal Overleg Schiphol) de dit jaar ingezette pro- Daarnaast voeren wij met onze handhavingpartners
fessionalisering. Dit omvat de vorming van een ook in 2006 de 24-uurs Milieuestafette uit. Deze jaar-
rechtspersoon voor de CROS en gewijzigde verhou- lijkse, provinciebrede activiteit genereert veel publi-
dingen met de omgeving en de luchtvaartsector. citeit voor milieuhandhaving.

Beleidsintensiveringen 2006.

Omschrijving 2006 2007 2008 2009

Verhoging budget voor lucht, veiligheid en geluid € 350.000 € 350.000 € 350.000 € 350.000

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) € 190.000

Landelijk meldpunt afvalstoffen (LMA) € 64.800

Overdrachtskosten stortplaatsen ‘De Poel’en ‘Hollandse brug’ € 40.000

Stimuleringsbijdrage oprichting milieudiensten € 500.000 € 500.000

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 73
Verhoging budget voor lucht, veiligheid Overdrachtskosten stortplaatsen
en geluid ‘De Poel’en ‘Hollandse brug’
In de jaren 2006-2009 versterken wij onze inzet op Op basis van de Wet milieubeheer zijn wij verant-
lucht, veiligheid en geluid versterken met € 350.000 woordelijk voor de ‘eeuwig durende’ nazorg van na
per jaar (€150.000 voor lucht, €100.000 voor externe 1996 gesloten stortplaatsen. Om die nazorg te
veiligheid en € 100.000 voor geluid). Aanleidingen bekostigen beheren wij een nazorgfonds, dat wordt
voor deze beleidsintensivering zijn de toenemende opgebouwd met aan exploitanten van stortplaatsen
zorg over de luchtkwaliteit in onze regio, de groei- opgelegde heffingen. Dit jaar worden voor het eerst
ende invloed van Europese milieunormen op ons stortplaatsen gesloten (de Poel, Hollandse Brug) en
handelen en recente ontwikkelingen in het aan ons overgedragen. Voordat wij daartoe kunnen
Rijksbeleid. overgaan, laten we een inspectieonderzoek uitvoeren
om te bepalen of de stortplaatsen voldoen aan de
Commissie Regionaal Overleg gestelde eisen. De kosten daarvoor ad. € 40.000
luchthaven Schiphol (CROS) mogen niet ten laste worden gebracht van het
Bij de oprichting van de Commissie Regionaal nazorgfonds en kunnen niet worden verhaald op de
Overleg luchthaven Schiphol (CROS) in 2003 heeft de exploitanten. Vooralsnog ramen we de kosten niet
provincie besloten deze commissie te ondersteunen structureel, omdat er nog teveel onzekerheden zijn.
door kantoorruimte en provinciale medewerkers
beschikbaar te stellen. Vorig jaar hebben wij de inzet Stimuleringsbijdrage oprichting
van medewerkers ter ondersteuning van de CROS milieudiensten
afgebouwd en vond de commissie elders kantoor- Wij streven samen met onze handhavingpartners
ruimte. Er is nu alleen nog een financiële ralatie. naar professioneler toezicht en handhaving.
Omdat wij groot belang hechten aan een goed func- Daarvoor wordt onder andere de oprichting van
tionerende CROS, verhogen wij de jaarlijkse bijdrage milieudiensten gestimuleerd. Om de regio’s te hel-
voor 2006 met € 190.000 tot € 400.000. pen met het oprichten van milieudiensten is voor
2006 een bedrag gereserveerd van € 500.000 ter
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen bestrijding van de frictiekosten. Met deze provinci-
(LMA) ale bijdrage kunnen deze regio’s het vereiste profes-
Participatie in het LMA is van belang voor effectieve sionaliseringsniveau halen.
handhaving. De contributie wordt jaarlijks vastge-
steld en is voor 2006 fors verhoogd met € 64.767 tot
een bedrag van € 421.767. Wij zullen in 2006 het lid-
maatschap evalueren en o.a. kijken naar de verhou-
ding tussen kosten en baten.

Meerjarige beleidsnota’s en verordeningen.

Vigerende meerjarige beleidsnota’s en verordeningen PS-datum

Het Provinciaal MilieuBeleidsplan (PMP) 2002-2006 21 oktober 2002

PMV (herzieningaanvulling voorzin voor januari 2006) Januari 2001

Landschapschoonverordening 2005

74 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening Begroting Raming Raming Raming Raming


2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lasten
Beleidsaccenten 1.144.800 850.000 350.000 350.000
Bestaand beleid 19.292.100 17.693.000 17.701.200 17.705.300
Totaal lasten 62.510.664 27.991.300 20.436.900 18.543.000 18.051.200 18.055.300

Baten
Beleidsaccenten
Bestaand beleid 16.993.400 16.993.400 16.993.400 16.993.400
Totaal baten 57.024.951 17.234.700 16.993.400 16.993.400 16.993.400 16.993.400

Resultaat voor bestemming 5.485.713 10.756.600 3.443.500 1.549.600 1.057.800 1.061.900


Onttrekking reserves 2.219.982 7.881.700 memorie memorie memorie memorie
Storting reserves 146.000 memorie memorie memorie memorie memorie
Resultaat na bestemming 3.411.731 2.874.900 3.443.500 1.549.600 1.057.800 1.061.900

Investeringen
Beleidsaccenten - - - - - -
Bestaand beleid - - - - - -
Bijdragen derden - - - - - -
Onttrekking reserves - - - - - -

Saldo activering - - - - - -

Voorzieningen
Onttrekking voorzieningen 15.959.200 12.341.500 12.341.500 12.341.500 12.341.500
Storting voorzieningen 29.286.900 12.224.800 12.764.400 12.749.200 12.757.400 12.761.500

door activering van de in dat gebied aanwezige


Extra investeringimpuls Noord- knowhow op het gebied van innovatieve duur-
Holland zame energietechnologie bij aldaar gevestigde
kenniscentra en bedrijven, teneinde tot een eco-
Investeringsimpuls duurzame energie nomisch rendabele bedrijvencluster te komen.
In 2004 hebben PS besloten tot een investeringsim- ■ Daling van de CO2-uitstoot door het gebruik van
puls van ruim een half miljard euro. Elders in deze (innovatieve) duurzame energietechnieken te
begroting wordt de investeringsimpuls integraal bevorderen.
gepresenteerd.
Binnen de investeringsimpuls is € 10 miljoen geoor- Aan de investeringsimpuls duurzame energie wordt
merkt voor investeringen in de cluster Duurzame met zes projecten uitvoering gegeven. Het gaat zowel
Energie, gericht op twee doelstellingen: om voortzetting en/of versterking van succesvol
■ Groei van de economie in Noord-Holland Noord bestaand beleid als om nieuw beleid. Dit nieuwe

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 75
beleid is alleen mogelijk dankzij de investeringsim-
puls en krijgt bovendien op een nieuwe, innovatie
wijze vorm. De financiële planning voor de zes pro-
jecten ziet er als volgt uit. De jaarschijf 2005 is mee-
genomen om inzichtelijk te maken welke projecten
reeds in 2005 zijn gestart.

2005 2006 2007 2008 totaal

DE-01 Windturbinepark Wieringermeerdijk € 250.000 € 200.000 € 200.000 € 650.000

DE-02 CO2 servicepunt/deelverordening € 17.500 € 807.500 € 775.000 € 400.000 € 2.000.000

duurzaam energiepakket

DE-03 Stichting Duurzaam Texel € 116.000 € 116.000 € 116.000 € 348.000

DE-04 Realisatie Facility Center voor maak- € 50.000 € 2.400.000 € 50.000 € 2.500.000

industrie duurzame energietechnieken

DE-05 Realisatie Kenniscentrum Duurzame € 140.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 740.000

Energie door ATO

DE-06 Bevordering Innovatieve duurzame pm pm pm pm € 3.700.000

energietechnieken

€ 457.500 € 3.723.500 € 1.341.000 € 716.000 € 9.938.000

76 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 77
78 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

■ 2.7 Recreatie en toerisme, natuur


■ en landschap

De provincie streeft naar de versterking en ontwikkeling van het landelijk gebied


voor recreatie, toerisme, natuur en landschap in hun onderlinge samenhang en in
relatie tot water en landbouw.

Productgroepen Portefeuillehouder
Beleidsvoorbereiding Gebiedsprogramma’s A. Moens, J.J. Schipper, P.J.M. Poelmann en
landelijk gebied A.C.M.A. Hooijmaijers

Realisatie gebiedsprogramma’s landelijk gebied P.J.M. Poelmann, J.J. Schipper en A. Moens


Ontwikkeling openluchtrecreatie en toerisme J.J. Schipper
Beheer openluchtrecreatie J.J. Schipper
Ontwikkeling natuur A. Moens
Beheer natuur A. Moens
Landschapsbescherming en advisering P.J.M. Poelmann

Wat willen we bereiken?

Wij noemen hier de maatschappelijke effecten die wij kan door het realiseren van nieuwe waterstruc-
uiteindelijk willen bewerkstelligen in de turen, openbaar toegankelijke groengebieden en
Noord-Hollandse samenleving. Voor dit programma recreatieve en ecologische verbindingen, die aan
gaat het in 2006 om: een beheerder kunnen worden overgedragen.
1 Een per gebied met de regionale partners over- 3 De realisatie van recreatieve projecten die bijdra-
eengekomen samenhangend integraal pro- gen aan voldoende, aantrekkelijke en goed
gramma. Dit behandelt de inrichting of ontwik- bereikbare recreatiemogelijkheden, een vergro-
keling enerzijds en het beheer (behoud en onder- ting van de werkgelegenheid, de bestedingen in
houd) van landelijk gebied anderzijds. Het doel het toerisme en het toegankelijker maken van cul-
van dit alles is om over voldoende recreatie en tuurhistorische locaties.
toerismevoorzieningen te beschikken, natuur- 4 Het verhogen van het gebruik van de recreatie-
waarden te behouden of te vergroten, landschap- voorzieningendoor een goed beheer van vrij toe-
pelijke kenmerken en verscheidenheid te waar- gankelijke recreatievoorzieningen, aangepast aan
borgen, waterberging en schoon water te realise- de behoefte van de recreant en het verhogen van
ren en economische ontwikkeling van platteland de efficiency en bestuurlijke slagkracht van het
te stimuleren en in stand te houden. beheer van de recreatieschappen.
2 Het uitvoeren van deze gebiedsprogramma’s. Dit 5 De afronding van de provinciale ecologische

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 79
hoofdstructuur (PEHS) in 2018, het realiseren van beoogde natuurkwaliteit en de optimale beleving
stimulerings- en beschermingsmaatregelen voor daarvan.
(bedreigde) soorten en het voorkomen dan wel 7 Het behouden en ontwikkelen van landschappe-
bestrijden van schade door en overlast van dieren. lijke verscheidenheid en samenhang zoals om-
6 Het in stand houden dan wel verhogen van de schreven in de Landschappelijke Basisstructuur.

Met regionale partners overeengekomen gebiedsprogramma’s landelijk gebied.

Indicator Doelstelling Rapportage

■ Aantal gebiedsprogramma’s in voorbereiding De streefnorm voor 2006 is: Wij rapporteren bij de
■ Aantal gebiedsprogramma’s gereed voor uitvoering ■ dat wij een met de regionale partners jaarstukken.
overeengekomen provinciaal meer-
jarenprogramma landelijk gebied uit-
brengen.
■ Dat wij 2 gebiedsprogramma’s in
4) In voorbereiding zijn uitbreiding SGP Geestmerambacht en Horstermeerpolder en
voorbereiding hebben en 4 gebieds-
wij maken in 2006 gereed voor uitvoering Nationaal Landschap Laag-Holland, land-
inrichting Zeevang, SGP AmstelGroen en Groene Uitweg. Daarnaast dragen wij bij aan programma’s gereed maken voor
de feitelijke uitvoering van veel gebiedsprogramma’s (landinrichtingen, SGB, SGP’s). uitvoering 4)

Het realiseren van gebiedsprogramma’s landelijk gebied.

Indicator Doelstelling Rapportage

■ Aantal gerealiseerde ha water en groengebied De streefnorm is dat wij in 2006 (doen) Wij rapporteren bij de
■ Het aantal gerealiseerde kilometers wandel-, fiets- en ecologische realiseren: jaarstukken.
verbindingen en bruggen. ■ Totaal 792 ha recreatie en natuur
waarvan
– 130 ha SMG
– 195 ha SGP HMGroen
– 150 ha Groene AS
– 150 ha FINH landinrichting
– 85 ha Geestmerambacht
– 80 ha Diemervijfhoek
■ Totaal 14 km verbindingen waarvan:
– 1 km Diemervijfhoek
– 13 km Geestmerambacht
■ Totaal 54 ha waterberging waarvan
– 35 ha FINH landinrichting
– 19 ha Geestmerambacht
■ 1 brug in Geestmerambacht

80 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Realisatie van recreatieve en toeristische projecten.

Indicator Doelstelling Rapportage

■ Aantal opgeloste knelpunten in recreatieve routenetwerken; De streefnorm voor 2006 is: Meting vindt plaats via de
■ Aantal toeristische overnachtingen. ■ Het wegnemen van 10 knelpunten in monitor bij jaarprogramma
recreatieve routenetwerken; Agenda Recreatie en
■ Het aantal toeristische overnachtingen Toerisme.
stijgt met 2,5%.
Wij rapporteren bij de
jaarstukken.

Goed beheer van recreatie en toeristische voorzieningen.

Indicator Doelstelling Rapportage

Vergroten gebruik recreatiegebied: De streefnorm voor 2006 is: Meting vindt plaats via de
■ Groei aantal bezoeken recreatiegebieden ■ 5% groei van het aantal bezoeken aan monitor bij jaarprogramma
■ Aantal vastgestelde/uitgevoerde plannen van recreatieschappen voor recreatiegebieden in 2005 t.o.v. 2003 Agenda Recreatie en
voorzieningen voor nieuwe doelgroepen ■ Minimaal 12 vastgestelde en/of Toerisme.
uitgevoerde plannen.
Wegwerken achterstallig onderhoud: ■ Minimaal 30 projecten om achterstallig Wij rapporteren bij de
■ Aantal gestarte projecten voor wegwerken achterstallig onderhoud. onderhoud weg te werken zijn jaarstukken.
uitgevoerd.

Realisatie van natuur en bescherming van dier- en plantensoorten.

Indicator Doelstelling Rapportage

■ Toename nieuwe natuur in ha. en ecologische verbindingszones in km. ■ Toename nieuwe natuur in 2006 met Meting van realisatie natuur
■ Uitbreiding particulier natuurbeheer in ha. 400 ha en ecologische vindt plaats i.k.v. de
■ Uitgekeerd bedrag aan schade door dieren verbindingszones met 17 km Milieumonitor, schade
■ Uitbreiding particulier natuurbeheer in meldingen via verslagen van
2006 met 150 ha Landelijk Faunafonds
■ Het aan dierschade uitgekeerde bedrag
is met 10% afgenomen t.o.v. 2005. Wij rapporteren bij de
jaarstukken.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 81
Instandhouden en verhogen natuurkwaliteit.

Indicator Doelstelling Rapportage

■ Vastgestelde beheersplannen van natuurorganisaties Streefnorm is: Wij rapporteren bij de


■ Mate waarin natuurdoeltypen daadwerkelijk zijn gerealiseerd in de ■ In 2006 zijn beheersplannen en jaarstukken.
PEHS. jaarverslagen van PWN, Landschap NH
en GNR in PS commissies besproken
■ In 2006 is er een instrument voor het
meten van de kwaliteit van de natuur.

Behouden en ontwikkelen landschap.

Indicator Doelstelling Rapportage

■ Aantal woonschepen dat nog niet in het kader van bestemmingsplan is Streefnorm voor 2006 is: Wij rapporteren bij de
geregeld ■ Aantal woonschepen dat niet geregeld jaarstukken.
■ Aantal zieke iepen is, is gedaald met 20% ten opzichte
■ Meetbaar instrument voor meting van de kwaliteit van het landschap. van 2005.
■ Aandeel zieke iepen is afgenomen van
5 naar 2,5% (kerngetal: aandeel zieken
iepen in NH 2005 is 5%).
■ In 2006 is er een monitor landschap
operationeel.

Wat gaan we ervoor doen? van deze gebiedsgerichte projecten; in bepaalde


gevallen heeft de provincie ook een rol bij de fei-
De prioriteit van het programma recreatie en toe- telijke uitvoering, in andere gevallen wordt deze
risme, natuur en landschap blijft net als in 2005 lig- overgelaten aan derden.
gen bij de uitvoering. Het gaat om: ■ de uitvoering van het sectorale recreatie-, natuur-
■ de uitwerking van het gebiedsgerichte beleid; we en landschapsbeleid.
ontwikkelen instrumenten om de inrichting en
het beheer van het landelijk gebied efficiënter en Natuurbeleid
effectiever te maken. Rijk en provincies hebben Op het gebied van natuur blijft onze inzet gericht op
hiertoe samen met de gemeenten en waterschap- (versnelde) realisatie van de provinciale ecologische
pen een nieuw sturingsmodel voor het landelijk hoofdstructuur (PEHS). Om de beoogde maatschap-
gebied ontwikkeld (het project ILG - pelijke effecten op het gebied van natuur te realise-
Investeringsbudget Landelijk Gebied). ren. voeren wij het tempo van de uitvoering van de
■ de integrale uitvoering van projecten in het lan- PEHS op. Het voor deze versnelling beschikbare
delijk gebied; zodra het beleid is vertaald in inte- bedrag zetten wij in voor de aankoop van natuurge-
grale gebiedsprogramma’s kan de voorbereiding bieden, voor de inschakeling van particulieren bij het
van de uitvoering beginnen; de provincie heeft beheer en voor het wegnemen van bestaande knel-
veelal de regie bij het uitvoeringsgereed maken punten in natuurgebieden. Het gaat in 2006 om toe-

82 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
voeging aan de PEHS van ruim 500 hectare, waarbij een meerjarig programma voor de periode 2007-
wij nadrukkelijk particulieren willen betrekken bij het 2013 opstellen. Hierin geven wij aan welke doelen
beheren van de natuur. wij in het landelijk gebied willen realiseren, welke
middelen wij daarvoor beschikbaar hebben en
Openluchtrecreatie en toerisme welke prestaties wij daarvoor gaan leveren.
In 2006 werken wij de discussie over onze positiebe- Uitgangspunten zijn ‘afmaken waar wij aan begon-
paling ten opzichte van de recreatieschappen verder nen zijn’ en ‘schoon schip maken in financieel en
uit. Onze inzet is daarbij gericht op een intensiever organisatorisch opzicht’. Wij achten de inrichting
gebruik en duurzame instandhouding van de voor- van gebieden onlosmakelijk verbonden met het
zieningen en het aanpassen van de voorzieningen daarop volgend beheer. In 2006 werken wij aan
aan de behoefte van de hedendaagse recreant. terugdringing van het aantal deelverordeningen om
Daarbij vinden wij het erg belangrijk dat inkomsten te komen tot één subsidieregeling voor ILG. Voorts
en uitgaven in de recreatieschappen duurzaam in passen we de interne organisatie aan en werken we
evenwicht zijn. Volgens ons moet er nadrukkelijk aan het opstellen van een provinciaal uitvoerings-
worden gekeken naar de mogelijkheden tot verwer- progamma 2007-2013.
ving van inkomstenbronnen uit exploitabele ele- In de Nota Vitaal Platteland is aangegeven dat voor
menten. Tenslotte hebben wij besloten geen funda- de inrichting van de Strategische Groenprojecten
mentele wijziging van de organisatie via de gemeen- het rijk een nieuwe normkostensystematiek gaat
schappelijke regelingen door te voeren. hanteren. Hierdoor is onduidelijk wat de rijksbij-
De Agenda Recreatie en Toerisme geeft aan wat de drage de komende jaren zal zijn. In het kader van
provincie in de periode 2004-2007 concreet wil berei- het ILG gaan wij hierover onderhandelingen voe-
ken op het gebied van recreatie en toerisme. De ren. Door de gronden te verwerven, kunnen wij
Agenda heeft een integrale opzet; niet alleen recrea- deze gebieden veiligstellen. Daarbinnen willen wij
tie en toerisme zijn stevig verknoopt, óók landbouw nadrukkelijk agrariërs betrekken bij het beheer. Met
en cultuurhistorie komen nadrukkelijk aan bod. In rijk en de regio willen wij hierover een strategische
2006 gaan wij onverminderd door met de uitvoering discussie voeren.
van de Agenda via een jaarlijks uitvoeringspro- In 2005 is het Nationaal Landschap Laag-Holland
gramma. Wij richten ons daarbij op uitvoeringspro- tot stand gekomen. Wij zetten in op het duurzaam
jecten in groengebieden, verbetering van het recrea- ontwikkelen het gebied, waarbij behoud van kwa-
tief-toeristisch netwerk, de kust, water en toeganke- liteiten en het goed beheren gekoppeld worden aan
lijkheid van cultuurhistorie. een verantwoorde ontwikkeling van andere func-
Behalve de bestaande recreatieschappen staan er nog ties, zoals woningbouw. De kern van de problema-
enkele Strategische Groenprojecten (SGP’s) in de stei- tiek is het gebrek aan middelen voor een duurzaam
gers: Tussen IJ en Z, Geestmerambacht, AmstelGroen beheer van natuur –en landschap. Wij willen nu
en Vechtstreek. Het jaar 2006 staat in het teken van de voortvarend aan de lag met de realisering van pro-
uitwerking van de plannen en de concrete uitvoering. jecten die het beoogde doel dichterbij brengen.
Naast de middelen van EU, rijk en regio, achten wij
Landelijk gebied daartoe provinciale investeringen noodzakelijk, uit-
In 2005 zijn wij gestart met de uitwerking van een gaande van de ambitie van provincie en regio
nieuw sturingsmodel voor het landelijk gebied, in gericht op behoud en ontwikkeling van bet bestaan-
de vorm van het programma Investeringsbudget de cultuurlandschap.
Landelijk Gebied. Wij nemen daarbij de regie over Naast het Nationaal Landschap Laag-Holland wer-
van het rijk voor de uitvoering. Daartoe zullen wij ken wij ook aan de inrichting van het Nationaal

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 83
Landschap Groene Hart. Groningen aan dit gezamenlijke beleid. Verder vindt
In 2005, doorlopend in 2006, zetten wij fors in op er via het Coördinatiecollege Waddengebied (CCW)
het project De Groene Uitweg tussen Amsterdam afstemming plaats met de regionale en landelijke
en Almere. De Uitweg heeft twee doelen. Ten eerste overheid.
gaat het om het realiseren van een betere weg tus- Eind 2003 heeft de SWP besloten de begroting 2004-
sen Noord-Holland Zuid en Almere, in verband 2007 te verhogen, teneinde adequaat te kunnen
met het uitgroeien van Almere tot de vierde stad inspelen op belangrijke Waddenonderwerpen. Wij
van Nederland. Ten tweede willen we deze ontwik- hebben daarmee op 30 september 2003 ingestemd.
keling aangrijpen voor een versterking van de Zowel voor 2004 als voor 2005 is de begroting op dit
ruimtelijke kwaliteit van het omliggende gebied hogere ambitieniveau aangepast, maar niet structu-
(water, groen, landschap en verstedelijking). Wij reel gemaakt. Beide jaren bedroeg de begroting in
willen stevig staan in het proces van de tracéstudie totaal € 217.100,–. Op 1 april 2005 heeft de SWP de
Van RWS voor de berinding A6-A9. Dit brengt de begroting voor 2006 vastgesteld en in principe inge-
nodige proceskosten met zich mee. stemd met de meerjarenbegroting 2007 t/m 2009. In
Bij het uitvoeringsprogramma Ontwikkelingsbeeld het CCW is ingestemd met de begroting voor het
Noord-Holland Noord is het project Noordboog CCW.
met de aantekening ‘belangrijk” opgenomen. Nadat De begroting is opgebouwd uit de volgende onder-
in 2005 de ambities van alle betrokkenen (vooral delen: bijdragen aan secretariaat Stuurgroep
landbouw, natuur en landschap, water en recreatie Waddenprovincies (SWP), secretariaat Coördinatie-
en toerisme) voor deze robuuste ecologische ver- college Waddengebied (CCW), Interwad (website),
bindingszone in beeld zijn gebracht, wordt in 2006 rampenplan en onvoorzien.
een concreet uitvoeringsprogamma opgesteld. Een
andere robuuste ecologische verbindingszone is Verhoging bijdrage beheer
Van kust tot kust. Nadat wij in 2005 de begrenzing openluchtrecreatie
hebben geregeld, kan in 2006 naar verwachting tot Een verhoging van de bijdrage aan de recreatie-
uitvoering worden overgegaan. schappen is nodig door een verhoging van de parti-
cipantenbijdrage aan het Alkmaarder- en Uitgeester-
Coördinatie Waddenzeebeleid meer en aan Groengebied Amstelland, die deels
Het Waddenzeebeleid staat volop in de politieke wordt gecompenseerd door een verlaging van de bij-
belangstelling. De planologische kernbeslissing drage in de andere schappen. Zie de tabel.
Waddenzee, het op te richten Waddenfonds, de
Werelderfgoednominatie, de bestuurlijke organisatie
in combinatie met over te dragen taken vanwege de
Natuurbeschermingswet en de internationale samen-
werking vergen ook op provinciaal niveau besluit-
vorming. Via de Stuurgroep Waddenprovincies
(SWP) werken Noord-Holland, Friesland en

Beleidsintensiveringen 2006.

Omschrijving 2006 2007 2008 2009

Coördinatie Waddenzeebeleid 37.900 42.900 47.900 52.900

Verhoging bijdrage beheer openluchtrecreatie 90.461 90.461 90.461 90.461

84 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Recreatieschap Begroot (conform ingediende begrotingen Voorlopig beschikbaar in provinciale
recreatieschappen) begroting 2006 (info FEZ)

Alkmaarder- en Uitgeestermeer 478.164 359.500


Spaarnwoude (excl. kosten Groene Weelde) 635.198 686.900
Het Twiske 827.798 840.500
Geestmerambacht 204.000 217.700
Landschap Waterland 320.361 324.100
Groengebied Amstelland 772.640 719.000
Totaal 3.238.161 3.147.700
Tekort 90.461

In hoofdlijn zijn er twee redenen voor deze verho- een verhoging van de participantenbijdrage hier
gingen en verschuivingen: noodzakelijk is. Dit wordt nu bij alle participan-
1 De provincie gaat meer bijdragen in het ten voorgelegd ter afweging in hun begroting.
Alkmaarder- en Uitgeestermeer en minder in
Spaarnwoude, Het Twiske, Geestmerambacht en
Landschap Waterland. Dit is in verband met een
afspraak met 5 gemeenten die uit het
Alkmaarder- en Uitgeestermeer overstappen naar
een van de andere schappen. Deze verschuiving
is budgettair neutrale.
2 De nieuwe regels rond de BBV. De recreatie-
schappen mogen investeringen in zaken met
maatschappelijk nut (fietspaden, beschoeiingen
en dergelijke) niet meer over meer jaren afschrij-
ven. Als dit in het verleden wel gebeurde, moet
dit versneld worden afgelost. Nieuwe investerin-
gen moeten direct ten laste van de begroting wor-
den gebracht. In Het Twiske, Geestmerambacht
en Landschap Waterland speelde dit probleem
beperkt en is dit vooralsnog binnen de begroting
opgelost, door het uit de reserves te halen of door
een verschuiving in de begroting. In Spaarn-
woude was niet afgeschreven op investeringen
met maatschappelijk nut, dus speelt dit probleem
gelukkig niet. In het Alkmaarder- en Uitgeester-
meer en Groengebied Amstelland is het wel een
groot probleem. Het gaat hier om substantiële
bedragen. Er zijn geen reserves waaruit dit opge-
lost kan worden en een verschuiving levert in de
begroting direct een knelpunt op voor beheer en
onderhoud of lopende afspraken. Vandaar dat

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 85
Meerjarige beleidsnota’s en verordeningen.

Vigerende meerjarige beleidsnota’s en verordeningen PS-datum

Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007 16 feb 2004

Landschapsverordening 4 juli 2005

Verordening vrijstelling Flora- en Faunawet 23 sep 2002

Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord 25 okt. 2004

Streekplan Noord-Holland Zuid 17 feb. 2003

Projectennota Streekplan NHZ 19 april 2004

Deelverordening landschapselementen NH 13 sep 2004

Raamplan Haarlemmerméér groen 7 mrt 2000 GS

Deelverordening Groene As NH 13 dec 2004

Deelverordening Groene Long 15 mrt 2004

Nota Natuurbeleid 2005 ‘Noord-Holland Natuurlijk!’ 4 juli 2005

Deelverordening Fonds Natuur en Landschapsbescherming 3 nov 1997,

14 juni 2004

86 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening Begroting Raming Raming Raming Raming


2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lasten
Beleidsaccenten 128.400 133.400 138.400 143.400
Bestaand beleid 29.392.500 24.964.600 18.685.900 15.259.000
Totaal lasten 17.823.426 32.741.325 29.520.900 25.098.000 18.824.300 15.402.400

Baten
Beleidsaccenten
Bestaand beleid 542.600 997.400 495.100 358.600
Totaal baten 3.808.022 4.238.700 542.600 997.400 495.100 358.600

Resultaat voor bestemming 14.015.404 28.502.625 28.978.300 24.100.600 18.329.200 15.043.800


Onttrekking reserves 8.135.431 21.261.600 17.967.200 14.128.000 7.856.200 memorie
Storting reserves 8.395.077 4.019.800 3.285.800 3.285.800 3.315.800 3.315.800
Resultaat na bestemming 14.275.050 11.260.825 14.296.900 13.258.400 18.329.200 11.728.000

Investeringen
Beleidsaccenten - - - - - -
Bestaand beleid - - - - - -
Bijdragen derden - - - - - -
Onttrekking reserves - - - - - -

Saldo activering - - - - - -

Voorzieningen
Onttrekking voorzieningen 8.600 memorie memorie memorie memorie
Storting voorzieningen 1.052.300 memorie memorie memorie memorie memorie

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 87
88 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

■ 2.8 Economie en landbouw


De provincie Noord-Holland investeert in een goed vestigingsklimaat voor


ondernemingen.

Programma 8 is er op gericht de economie in


Noord-Holland te versterken.
Hoe deze ambities te realiseren is vertaald naar
‘things-to-do-today’ in 3 zgn. beleidsagenda’s (allen
looptijd t/m 2007) :

– de economische agenda
– de agenda arbeidsmarkt & onderwijs
– de agenda landbouw & visserij

Dit programma omschrijft de financiële inzet die


nodig is voor de uitvoering van deze agenda’s in
het jaar 2006. Het onderwerp toerisme is opgeno-
men in programma 7 (GS: wij beschouwen recrea-
tie en toerisme als 1 beleidsveld).

Productgroepen Portefeuillehouder
Regionale economie J.J. Schipper
Lucht- en zeehavenregio’s drs. C. Mooij
A.M.C.A. Hooijmaijers
Herstructurering bedrijventerreinen J.J. Schipper
Water als economische drager J.J. Schipper
Arbeidsmarkt J.J. Schipper
A. Moens
Landbouw & visserij J.J. Schipper

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 89
Wat willen we bereiken?

Regionale economie: waar mogelijk groei en waar niet mogelijk behoud van werkgelegenheid in de Noord-Hollandse
regio’s door benutting aanwezige economische potenties, het stimuleren van innovatie en ondernemerschap.

Indicator Doelstelling Rapportage

■ door de regionale partners gerealiseerde extra arbeidsplaatsen In 2008 zijn in Noord-Holland 10.000 Jaarlijks via de monitor RES-en
■ gerealiseerde kennisclusters extra arbeidsplaatsen tov 2000

In 2008 zijn in Noord-Holland 3 Jaarlijks via voorjaarsnota


kennisclusters: agriport NH, multimedia,
duurzame energie

Lucht- en zeehavenregio’s: versterken van de internationale concurrentiepositie van Noord-Holland-Zuid.

Indicator Doelstelling Rapportage

door gemeenten en ontwikkelaars gerealiseerde bedrijventerrein en 2-jaarlijks via voortgangs-


kantoorlocaties rondom de mainport Schiphol én in het rapportage masterplan en
Noordzeekanaalgebied rapportage SADC

Herstructurering bedrijventerreinen: minder beslag op beschikbare ruimte in Noord-Holland voor werklocaties.

Indicator Doelstelling Rapportage

Aantal door gemeenten herstructureerde bedrijventerreinen en Jaarlijks wordt 250 hectare bedrijven- Jaarlijks via HIRB voortgangs-
percentage ruimtewinst terrein geherstructureerd met 15% rapportage
ruimtewinst en 10% inzet voor duur-
zaamheidsmaatregelen

Water als economische drager: betere benutting van de economische potentie van de aanwezige vaarroutes in
Noord-Holland met accent op watersport, watergebonden bedrijvigheid en goederenvervoer over water.

Indicator Doelstelling Rapportage

Geen

90 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Arbeidsmarkt: betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Indicator Doelstelling Rapportage

Aantal probleemjongeren dat deelneemt aan een werkervaringsproject en Eind 2006 zijn 250 probleemjongeren Jaarlijks bij najaarsnota.
aantal leerwerkplekken ingestroomd in eenwerkervaringsproject
en 250 nieuwe leerwerkplekken
gerealiseerd .

Landbouw en visserij: Het bevorderen van de biologische en duurzame landbouw, het bieden van perspectief voor de
visserij.

Indicator Doelstelling Rapportage

Areaal en afzet biologisch en duurzaam geteelde gewassen 6% biologische landbouw in 2007 Jaarlijkse rapportage over
ingezette subsidies, promotie-
campagne en monitoring van
areaalsgroei/groei afzet

Wat gaan we ervoor doen? Wij willen, samen met economische partners in de
regio, de ons beschikbare instrumenten inzetten om
Economie deze effecten te stabiliseren. Hiertoe voeren wij een
De economische agenda 2004 - 2007 kent twee speer- actieve lobby in Brussel en Den Haag om besluiten te
punten: stoppen die de werkgelegenheid in de Kop negatief
■ voor Noord-Holland-Noord: verbeteren van de beïnvloeden. Samen met partners in de regio richten
woonwerkbalans; we een ontwikkelingsbedrijf op om de krachten te
■ voor Noord-Holland-Zuid: versterken van de bundelen. Ook werken wij aan het uitbouwen van
internationale concurrentiepositie. agriport Aalsmeer en het mogelijk maken van agri-
port A7, aan het behouden van multimediacluster in
De economische groei zat in de eerste helft van deze Amsterdam en het Gooi voor Noord-Holland. Wij
collegeperiode op een dieptepunt. In Noord-Holland- beseffen dat we de invloeden van de wereldmarkt,
Zuid was de economische groei 0,2% en in Noord- de olieprijs en consumentenvertrouwen op de eco-
Holland-Noord zelfs nihil. Noord-Holland deed het nomie niet kunnen beïnvloeden. Maar onze rol is
hiermee slechter dan Nederland als geheel met een wezenlijk waar het gaat om het scheppen van econo-
economische groei van 0,4%. De 4 daaraan voor- mische voorwaarden, het bij elkaar brengen van par-
gaande jaren kenmerkten zich juist door een hoog- tijen en het co-financieren van duurzame investerin-
conjunctuur met 3,7% economische groei voor gen.
Nederland, waarbij Noord-Holland het relatief beter
deed met 4,2%. De vooruitzichten voor de komende Arbeidsmarkt en onderwijs
2 jaar lijken beter: 1,3% economische groei, maar de De agenda arbeidsmarkt en onderwijs 2004 - 2007
werkloosheid in Noord-Holland stijgt naar verwach- kent 3 speerpunten:
ting weer (van 4% naar 6%). ■ voorkomen van voortijdig schoolverlaten;
■ via leerwerkplekken toetreding van jongeren op

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 91
de arbeidsmarkt; biologische landbouw - stellen wij subsidies beschik-
■ stimuleren van ondernemerschap. baar om riskante, vernieuwende projecten van de
grond te tillen. Maar ook hier geldt dat de markt (de
De werking van de arbeidsmarkt baart velen zorgen, consument) bepaalt of de doelstelling van 6 % biolo-
jongeren komen niet aan de bak. Daarom hebben we, gisch in 2007 daadwerkelijk wordt bereikt.
op verzoek van PS, een apart beleid hiervoor ont-
wikkeld om bruggen tussen school en werk te slaan. Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland-Noord
Landbouw en visserij In het ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord is
De Landbouw- en visserijagenda 2004-2007 kent 3 de ambitie opgenomen om het forensenverkeer terug
speerpunten: te dringen door meer werkgelegenheid in de regio
■ biologische en duurzame landbouw; mogelijk te maken. Als uitvoeringsinstrument daar-
■ innovatie en ondernemerschap; voor is in het bijbehorende uitvoeringsprogramma
■ perspectief voor de visserij. een ontwikkelingsbedrijf genoemd. Deze moet alle
bestaande initiatieven ter versterking van de regio-
Landbouw en visserij zijn economische sectoren, met nale economie bundelen en daarmee efficiënter en
ondernemers die produceren wat de markt vraagt. krachtiger maken. In 2005 is gestart met de voorbe-
Voor de bollenteelt en de glastuinbouw zijn die reidende werkzaamheden en het creëren van draag-
marktperspectieven gunstig. Sectoren als de akker- vlak bij de beoogde regionale deelnemers.
bouw en veehouderij staan onder druk door een
afbouw van Europese subsidies en wereldwijde con- Arbeidsmarkt en onderwijs
currentie. Dit vraagt aanpassingen van bedrijven Eind 2004 hebben PS de agenda arbeidsmarkt en
zoals schaalvergroting en verbreding. Het kan echter onderwijs vastgesteld. Ten opzichte van ons plan
ook leiden tot het stop zetten van agrarische acti- wensten zij een aantal aanvullende initiatieven, met
viteiten. Onze rol ligt met name in de ruimtelijke name om schooluitval onder jongeren te voorkomen.
ordening. Wij bieden economisch sterke sectoren als Dit heeft er toe geleid dat in 2006 en 2007 € 510.000
de glastuinbouw en de bollenteelt ruimte om te meer nodig is voor uitvoering van de agenda dan
groeien in projectvestigingen, zoals vastgelegd in was geraamd (en waarin was voorzien in de meerja-
streekplan en ontwikkelingsbeeld. Voorbeelden hier- renbegroting).
van zijn Hollands Bloementuin voor de bollenteelt en
de locaties Alton, Grootslag, Agriport A7 en Kennisalliantie
Rijsenhout voor de glastuinbouw. Voorts willen wij Op 30 mei 2005 hebben PS met algemene stemmen
in het landelijk gebied de landbouw, recreatie, natuur een initiatiefvoorstel aangenomen waarin zij ons
en waterdoelen zo goed mogelijk op elkaar afstem- opdroegen tot een kennismaatschappij (werktitel) te
men en laten aansluiten op hedendaagse eisen van- komen met een aantal taken en hiervoor een voorstel
uit bedrijfsvoering, landschapsbeleving en waterber- uit te werken. Op 5 juli hebben wij een voorstel
ging. Wij doen dit door de financiering van Stivas, besproken om, in navolging van Zuid-Holland, te
die op vrijwillige basis kavelruilen uitvoert. Daar- komen tot een kennisalliantie. Tevens constateerden
naast zullen wij, voor zover de financiën dat toelaten, wij dat de middelen om dit te realiseren ontbraken.
innovaties in de landbouw en visserij stimuleren, Indien PS toch verder wil met een kennisalliantie, is
zodat deze sectoren blijven vernieuwen en tevens in 2006 een voorbereidingskrediet van € 800.000
duurzamer gaan produceren. Voor die verduurza- nodig.
ming - waaronder ook de groei van de afzet van de

92 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Innovatie en ondernemerschap Bij de vaststelling van de landbouwagenda heeft
In de Landbouw- en visserijagenda 2004-2007 is voor provinciale staten aan ons verzocht om de financie-
het speerpunt Innovatie en Ondernemerschap geen ring van het speerpunt Innovatie en Ondernemer-
geld gereserveerd, terwijl in het bijbehorende schap ad € 300.000,- per jaar voor de jaren 2006 en
Uitvoeringsprogramma wel een aantal belangrijke 2007 te betrekken bij de begroting 2006.
actiepunten is geformuleerd.
Bij de begroting 2007 wordt nogmaals een claim van
Dit zijn onder meer: gelijke omvang ingebracht.
■ de realisatie van een regionaal innovatie- en ken-
nisnetwerk;
■ de medefinanciering van de regionale innovatie-
beurs Agrinova;
■ de ontwikkeling van praktijknetwerken tussen
biologische en gangbare land- en tuinbouw;
■ de opzet van een actieprogramma met nieuwe
initiatieven ter verbreding van de landbouw,
waaronder agrarisch natuurbeheer en zorgboer-
derijen;
■ het operationeel maken van de Landbouw Effect
Rapportage (LER).

Beleidsintensiveringen 2006.

Omschrijving 2006 2007 2008 2009

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord € 375.000

Arbeidsmarkt en onderwijs € 510.000 € 510.000

Kennisalliantie € 800.000

Innovatie en ondernemerschap € 300.000 € 300.000

Meerjarige beleidsnota’s en verordeningen

Vigerende meerjarige beleidsnota’s en verordeningen PS-datum

Economische agenda 10/02/ 2004 (GS)

Masterplan noordzeekanaalgebied 15/01/1996 (PS)

Programma HIRB 08/12/2003 (PS)

Streekplan Noord-Holland-Zuid, (onderdeel werklocaties)

Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord (onderdeel werklocaties) 12/09/2005 (PS)

Agenda Arbeidsmarkt en Onderwijs 31/01/2005 (PS)

Landbouw- en visserijagenda 2004-2007 31/01/2005 (PS)

Deelverordening Landbouw en visserij Noord-Holland 2004 25/10/2004 (PS)

Programma duurzame bollenteelt in binnenduinrand 2005-1007 24/01/2005 (ELE)

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 93
Wat mag het kosten?
Lasten/baten programma 8.

Exploitatie Rekening Begroting Raming Raming Raming Raming


2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lasten
Beleidsaccenten 1.985.000 810.000
Bestaand beleid 14.549.700 13.264.100 6.078.900 6.047.700
Totaal lasten 17.897.433 20.537.700 16.534.700 14.074.100 6.078.900 6.047.700

Baten
Beleidsaccenten
Bestaand beleid 34.000 34.000 34.000 34.000
Totaal baten 2.300.706 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000

Resultaat voor bestemming 15.596.727 20.503.140 16.500.700 14.040.100 6.044.900 6.013.700


Onttrekking reserves 9.932.285 11.191.840 7.951.000 6.916.400 31.200 memorie
Storting reserves 4.275.762 - memorie memorie memorie memorie
Resultaat na bestemming 940.204 9.311.300 8.549.700 7.123.700 6.013.700 6.013.700

Investeringen
Beleidsaccenten - - - - - -
Bestaand beleid - - - - - -
Bijdragen derden - - - - - -
Onttrekking reserves - - - - - -

Saldo activering - - - - - -

Voorzieningen
Onttrekking voorzieningen memorie memorie memorie memorie memorie
Storting voorzieningen - memorie memorie memorie memorie memorie

94 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 95
96 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

■ 2.9 Welzijn en (jeugd)zorg


Een voor alle Noord-Hollandse burgers algemeen toegankelijke sociale


infrastructuur, met hoogwaardige voorzieningen op het gebied van (jeugd)zorg
en tweedelijns welzijnsvoorzieningen

Productgroepen Portefeuillehouder
Sociaal beleidskader Mw. drs. R. Kruisinga

Volksgezondheid Mw. drs. R. Kruisinga


Jeugdhulpverlening A. Moens
(incl. Educatie en bijzondere onderwijsprojecten)

Wat willen we bereiken?

A De provincie streeft naar een grotere mate van


integratie, diversiteit en emancipatie.
B De provincie streeft naar een goede sportinfra-
structuur en een toename van sportdeelname,
met speciale aandacht voor ouderen, jongeren en
gehandicapten.
C De provincie streeft naar een sluitende keten in
jeugdbeleid voor de jeugd tussen de 4 en 23 jaar.
D De provincie streeft naar een verhoging van de
sociaal-culturele omgevingskwaliteit met speciale
aandacht voor het platteland en sociale cohesie.
E Alle inwoners van de provincie Noord-Holland
kunnen 7 dagen per week en 24 uur per dag een
beroep doen op de THD’.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 97
Indicator Doelstelling Rapportage

a./b/c/d Percentage gemeenten/instellingen dat tevreden is over de In 2005 wordt gestart met de In de Welzijnsmonitor.
ondersteuning van de steunfunctie-instellingen. welzijnsmonitor. De streefnormen voor Beschikbaar: bij VJB 2006
Percentage gemeenten/instellingen dat de ondersteuning daadwerkelijk 2008 worden bepaald op basis van het
heeft kunnen toepassen. voor de welzijnsmonitor uit te voeren
klanttevredenheidsonderzoek.

e. Bereikbaarheid Telefonische hulpdienst De streefnorm is: de telefonische Jaarverslagen THD’s


hulpdiensten zijn 24 uur per dag Beschikbaar: bij VJB 2006
bereikbaar. Deze norm is in de afgelopen
jaren reeds bereikt.

De provincie streeft naar een betere afstemming tussen vraag en aanbod in de jeugdzorg, zodat de gewenste zorg
binnen landelijke geaccepteerde wachttijden voorhanden is. Bij bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten is
meer inzicht verkregen in de omvang van de problematiek rond schooluitval in eigen regio. Door middel van
voorbeeldprojecten zijn mogelijkheden aan hen aangereikt om het percentage schooluitval terug te brengen en hierin
mee te gaan in de landelijke richtlijn (terugbrengen van 15% naar 8% in 2010).

Indicator Doelstelling Rapportage


(Streefnorm en kengetal) (vindplaats)

3.a.1 Aantal wachtenden voor geïndiceerde jeugdzorg (bij gelijkblijvende 3.a.1. + 2.Streefnorm: Het aantal - Kwartaalrapportages aan de
instroom). wachtenden dat langer dan 45 werk- commissie Sociale Infra-
3.a.2 Wachttijd in dagen. dagen wacht op geïndiceerde jeugdzorg structuur
is eind 2008 gereduceerd tot nul. - Jaarverslag uitvoerings-
programma jeugdzorg
3.a.3 Aantal wachtenden bij het AMK. 3.a.3 Streefnorm: Er is geen wachtlijst: na 3 In jaarverslag over 2006
een melding van kindermishandeling start
het onderzoek altijd binnen vijf werk-
dagen (de landelijke normtijd) in 2006.
3.a.4 Het aantal regio’s met een zorgstructuur rond scholen 3.a.4 Streefnorm: In alle 6 regio’s is rond
onderwijs een zorgstructuur gerealiseerd
3 b. Percentage voortijdige schoolverlaters tussen de 18 en 24 jaar 3b. Streefnorm: Het onderzoeksrapport
met aanbevelingen over o.a. een
sluitende registratie is nog niet definitief.
Zolang de registratie nog niet sluitend is,
is het niet mogelijk hier een streefnorm
voor 2006 te noemen.

98 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
a Samenhangend voorzieningenniveau op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor mensen met een zorgvraag in
wijken en buurten.
b Goed gespreide standplaatsen voor het ambulancevervoer.
c Verbetering van collectieve en individuele behartiging van de zorgvragersbelangen.

Indicator Doelstelling Rapportage

a Aantal gemeenten waar een samenhangend voorzieningenpakket Kengetal: De resultaten van de monitor
aanwezig is. In 2004 was in geen enkele gemeente van het WWZ stimulerings-
b Ambulances die binnen 15 minuten na melding ter plaatse zijn. een samenhangend voorzieningenpakket. programma (lijn 1) worden in
c Eén effectieve, slagvaardige organisatievorm i.p.v. 6 regiokantoren. Streefnorm: Voor- en Najaarsbericht
In 2009 is in minimaal 10 gemeenten een gepresenteerd.
samenhangend voorzieningenpakket. De resultaten van lijn 2 van
In alle gemeenten (uitgezonderd het Stimuleringsprogramma
Amsterdam) heeft de provincie een (dvo’s Wijksteunpunten,
bijdrage geleverd aan een meer samen- Mantelzorg, Wonen Plus,
hangend voorzieningenpakket. Kleinschalige Woonvormen
Kengetal: Dementerenden) worden
Op dit moment komt 93% van de periodiek per dvo gemonitord
ambulances op tijd. en gepresenteerd in VJB en NJB.
Streefnorm: Jaarlijks overzicht per regio
In geval van spoed is 95% (of meer) van van de behaalde prestaties.
de ambulances binnen 15 minuten na Tevens wordt gerapporteerd
melding aanwezig. in de jaarstukken.
Kengetal: Over de implementatie van de
6 regionale organisaties (RPCP’s) voeren nieuwe organisatievorm in
het zorgvragersbeleid uit. 2006 zal aan PS in voor- en
Streefnorm: najaarsbericht worden
Eén effectieve, slagvaardige en profes- gerapporteerd .
sioneel aangestuurde zorgvragers-
organisatie voor geheel NH, m.u.v.
Amsterdam, samengesteld uit de huidige
RPCP’s, m.u.v. APCP/Amsterdam;

informatie. Bovendien is er de mogelijkheid om sub-


Wat gaan we ervoor doen? sidie aan te vragen voor projecten waarin actuele
maatschappelijke projecten op een nieuwe eigentijdse
Sociaal Beleid manier worden opgepakt. In 2006 willen wij de sport-
De provincie levert een bijdrage aan diversiteit, deelname van de Noord-Hollandse burger verder sti-
gelijkwaardigheid en zelfredzaamheid van haar bur- muleren. Het provinciale welzijnsterrein wil door
gers. Om dit te bereiken financiert de provincie 4 samenwerking met andere beleidsterreinen (zoals
instellingen die het uitvoerend werk van gemeenten, stedelijke vernieuwing, wonen,welzijn en zorg) bij-
instellingen en burgers ondersteunen op lokaal en dragen aan de oplossing van sociale problemen.
regionaal niveau door het aanbieden van kennis en Bovendien subsidieert de provincie de Telefonische

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 99
Hulpdiensten, waarbij wordt gestreefd naar 24 uurs dicapten die zorg nodig hadden vaak naar een ver-
bereikbaarheid. Ook de leefbaarheid op het platte- zorgingshuis of instelling. Tegenwoordig willen de
land zal in 2006 onze aandacht hebben. meeste ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk
thuis blijven wonen. Daarom heeft de provincie een
Jeugdzorg Stimuleringsprogramma voor Wonen, Welzijn en
De provincie heeft een spilfunctie in de Noord- Zorg opgesteld.
Hollandse jeugdzorg. Dat is de hulp voor kinderen Met de invoering van de nieuwe Wet maatschappe-
en jongeren met ernstige opgroei- of opvoedingspro- lijke ondersteuning (WMO) krijgen de gemeenten de
blemen en kinderen van wie het lichamelijke of psy- wettelijke taak om hiervoor te zorgen. Veel gemeen-
chische welzijn bedreigd wordt. De hulpverlening ten hebben moeite om dit goed te regelen. Dat komt
gebeurt door vier regionale jeugdzorginstellingen en door een gebrek aan kennis, ambtenaren of geld. De
een specialistische instelling die in verschillende pro- provincie heeft, indien de gemeenten daarom ver-
vincies werkzaam is. Vaak vindt de hulpverlening zoeken, de mogelijkheid om gemeenten waar nodig
plaats op verzoek van de jongeren en/of hun ouders. te ondersteunen.
Het gebeurt ook dat de rechter bepaalt dat een kind De komende jaren wordt het Stimulerings-
of jongere beschermd moet worden. Er is dan sprake programma WWZ verder uitgebreid:
van justitiële jeugdbescherming of jeugdreclassering. Lijn 1: de provincie stelt subsidie beschikbaar voor
Een bijzondere positie is er voor het Advies- en vijf nieuwe meerjarige voorbeeldgemeenten
Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De provincie in het landelijk gebied. In deze voorbeeldpro-
subsidieert het AMK als onderdeel van het Bureau jecten wordt onder regie van de gemeente een
Jeugdzorg. compleet en samenhangend aanbod van
wonen, welzijn en zorg gerealiseerd. Dit bete-
De jeugdzorg kent wachtlijsten. De provincie zet kent dat er in de gemeente voldoende wonin-
extra geld in om die terug te dringen. Dit gebeurt met gen zijn met zorg en welzijn voor ouderen en
voorrang bij het AMK: daar moet de wachtlijst in gehandicapten.
2006 helemaal weg zijn. Bij andere delen van de Lijn 2: in alle andere gemeenten stelt de provincie
jeugdzorg moet hij in 2006 flink dalen. subsidie beschikbaar voor:
■ Wijksteunpunten Breed (wijkgebouwen voor
Wij zetten ons er ook voor in dat de hulp beter aan- zorg, informatie en recreatie).
sluit bij de vraag en voor de versterking van de posi- ■ Wonen Plus (diensten door vrijwilligers bij hulp-
tie van jeugdzorgcliënten. En op meer samenwerking vragers aan huis).
op concrete onderwerpen tussen het gemeentelijke ■ Kleinschalige Woonvormen Dementerende (hui-
jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg. zen voor dementerende ouderen).
■ Mantelzorg (ondersteuning voor familie of vrien-
Daarnaast onderneemt de provincie in 2006 acties die den die voor hulpbehoevende mensen helpen).
ertoe moeten leiden dat er minder jongeren voortij-
dig de school verlaten. Dak- en thuislozenbeleid en
zwerfjongeren
Intensivering lijn 1 en lijn 2 van het Centrumgemeenten investeren onvoldoende in de
Stimuleringsprogramma Wonen, problematiek van dak- en thuislozen/zwerfjongeren.
Welzijn en Zorg Er zijn te weinig opvangplaatsen, er is onvoldoende
De vraag naar zorg en welzijn neemt door de ver- aandacht voor preventie, ketenaanpak en reïntegra-
grijzing sterk toe. Vroeger gingen ouderen en gehan- tie. De provincie ondersteunt de gemeenten bij het

100 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
oplossen van deze knelpunten, waarbij een geïnte-
greerde aanpak centraal staat. Dat houdt in dat er
aandacht is voor opvang, preventie, ketenaanpak en
reïntegratie.

Meerjarige beleidsnota’s en verordeningen.

Vigerende meerjarige beleidsnota’s en verordeningen PS-datum

Stimuleringsprogramma Wonen, welzijn, zorg apr. 2004

Nota ‘ Zorg verbetert het leefklimaat in NH’ okt. 2004

Deelverordeningen:

■ Wijksteunpunten breed

■ Mantelzorg

■ Kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie apr. 2005

Nota Ambulancezorg in Noord-Holland 2001-2004 dec. 2000

Spreidingplan ambulancezorg in Noord-Holland 2001-2006 dec. 2004

Kadernota Zorgvragersbeleid 2004-2007 febr. 2004

Nota ‘ Projecten Extra investeringsimpuls voor zorg en welzijn, jeugdzorg en sociaal-culturele infrastructuur’ mei 2005

Sociaal Beleidskader 2005-2008 13 sept. ‘04

Deelverordening Sociaal Beleid Noord-Holland 2005 13 sept. ’04 (wordt aangepast 4 jul. ’05)

Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 dec. 2004

Aanvalsplan wachtlijsten jeugdzorg 2005-2008 dec. 2004

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 101
Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening Begroting Raming Raming Raming Raming


2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lasten
Beleidsaccenten - - - -
Bestaand beleid 92.796.000 91.747.600 87.421.200 82.490.000
Totaal lasten 80.885.748 70.747.100 92.796.000 91.747.600 87.421.200 82.490.000

Baten
Beleidsaccenten
Bestaand beleid 65.048.600 65.048.600 65.048.600 65.048.600
Totaal baten 59.035.966 50.749.400 65.048.600 65.048.600 65.048.600 65.048.600

Resultaat voor bestemming 21.849.782 19.997.700 27.747.400 26.699.000 22.372.600 17.442.300


Onttrekking reserves 4.872.547 2.881.400 1.515.200 152.000 memorie memorie
Storting reserves - - - - - -
Resultaat na bestemming 16.977.235 17.116.300 26.232.200 26.547.000 22.372.600 17.442.300

Investeringen
Beleidsaccenten - - - - - -
Bestaand beleid 27.798 250.000 773.900 1.714.868 - -
Bijdragen derden - 250.000 - 1.714.868 - -
Onttrekking reserves 27.798 - 773.900 - - -

Saldo activering - - - - - -

Voorzieningen
Onttrekking voorzieningen 68.722.500 64.934.200 64.934.200 64.934.200 64.934.200
Storting voorzieningen 2.954.500 67.948.600 64.934.200 64.934.200 64.934.200 64.934.200

Extra investeringimpuls
Noord-Holland

De beleidsveranderingen in 2006.

Prod.Nr. Omschrijving 2006 2007 2008 2009

860 (EII ZW1) Vijf meerjarige WWZ-voorbeeldprojecten in het € 800.000 € 1.400.000 € 1.400.000 € 1.400.000

landelijk gebied

860 (EII ZW4) Kleinschalig wonen voor mensen met dementie € 1.080.000 € 1.080.000 € 1.080.000 € 1.080.000

860 (EII ZW5) WonenPlus 2006 t/m 2007 € 375.000 € 375.000 – –

860 (EII ZW7) Dak en thuislozen beleid/Zwerfjongeren € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000

102 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
A Impulsprogramma Zorg-Infrastructuur.

Nr. Project Geraamd bedrag

ZW1 Vijf voorbeeldprojecten WWZ in kleine gemeenten (gestart in 2005) € 5 miljoen

ZW2 Wijksteunpunten Breed (gestart in 2005) € 11 miljoen

ZW3 Mantelzorg (gestart in 2005) € 1,5 miljoen

ZW4 Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie € 4.320.000,-

ZW5 Wonen plus € 750.000,-

ZW6 b. Leefbaar Platteland 2: pilot-project Hartwinkels (gestart in 2005) b. € 1,5 miljoen

ZW7 Opvang zwerfjongeren en daklozen € 1 miljoen

ZW8 Stimuleren breedtesport/Sportinfrastructuur (gestart in 2005) € 1 miljoen

JZ1 Aanvalsplan Jeugdzorg (gestart in 2005) € 10,3 miljoen

JZ2 Aansluiting met gemeentelijk beleid (gestart in 2005) € 3,1 miljoen

JZ3 Zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek (gestart in 2005) € 9 miljoen

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 103
104 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

■ 2.10 Kunst, cultuur en educatie


De provincie Noord-Holland streeft naar een hoogwaardig en toegankelijk aanbod


van cultuur en naar behoud, versterking en ontwikkeling van het cultureel erfgoed.

Productgroepen Portefeuillehouder
RTV Noord-Holland A. Moens

Cultuur Mw. drs. R. Kruisinga


Cultureel Erfgoed
Bibliotheekwerk

Wat willen we bereiken?

Er wordt in voldoende mate naar RTV N-H gekeken en geluisterd. De waardering voor de radio- en TV programma’s is
voldoende.

Indicator Doelstelling Rapportage

a. Kijk – en luisterdichtheid naar RTV N-H in relatie tot de landelijk a. Streefnorm: Hoger of gelijk aan a. Wij rapporteren jaarlijks in
gemiddelde waarden bij regionale omroepen landelijk gemiddelde van alle regionale het derde kwartaal via het
omroepen rapport ‘Kwaliteit en kwanti-
teit van de regionale omroep’.

b. Mate van waardering van de programma’s door de Programmaraad van b. Streefnorm: Geen Provinciale b. Jaarverslag van de
RTV Noord-Holland doelstelling ivm de Mediawet programmaraad (onderdeel
van de jaarlijkse rapportage)

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 105
De provincie streeft naar een kwalitatief hoogwaardig en goed toegankelijk aanbod van cultuur, met daarbij speciale
aandacht voor de Jeugd.

Indicator Doelstelling Rapportage

a. Het percentage mensen dat deelneemt aan culturele activiteiten5). a. Streefnorm: 90%, excl.Amsterdam a. extern onderzoek in 2008
(Kengetal: in 2004 83%)
b. Het aantal gemeenten dat cultuurbeleid 6) voert. b. Streefnorm: 43 (Kengetal: 33 in 2004) b. najaarsnota 2006
c. Het aantal steunfunctie-instellingen dat afspraken over product- en c. Streefnorm: 7 (Kengetal: 0 in 2004) c. najaarsnota 2006
prestatie-analyse in het plan heeft opgenomen.

5) Culturele activiteiten zijn activiteiten op het gebied van theater, dans, beeldende kunst, media,muziek, literatuur en cultureel erfgoed.
6) Gemeentelijk cultuurbeleid is visie-ontwikkeling op de culturele activiteiten die regulier onderdeel gaan vormen van het gemeentelijk beleid.

Een door cultuur(historie) geïnspireerde inrichting van de openbare ruimte waardoor de kwaliteit en de identiteit van
gebieden wordt vergroot en meer bekendheid wordt gegeven aan de geschiedenis en identiteit van de verblijfs-
omgeving.

Indicator Doelstelling Rapportage

a Het aantal provinciale plannen waarin de cultuurhistorische component a Streefnorm: 5 provinciale plannen. a Voorjaarsnota 2006,
expliciete aandacht krijgt. najaarsnota 2006 en het
jaarverslag 2006.
b Het aantal projecten waarbij zowel de cultuuractoren als de b Streefnorm: 15 – 20 projecten. b Voorjaarsnota 2006,
cultuurfactoren zijn ingebracht in ruimtelijke ordeningsprocessen. najaarsnota 2006 en het
jaarverslag 2006.
c Aantal archeologische vindplaatsen die bewaard kunnen worden door c Streefnormen: c Beleid is neergelegd in
middel van financiële compensatie aan agrariërs en waarover publiciteit Groetpolder-de Gouw: 1 nieuw ‘Cultuur verbindt’ , op basis
gegenereerd wordt. beschermd terrein van ca. 8 ha. van het projectrapporten
Oer-IJ: 4 nieuwe vindplaatsen van ca. 5 ‘Met zorg vereeuwigd’ en
ha. ‘Behoud en beheer van
archeologische vindplaatsen
in het Oer-IJ-gebied’. Er
wordt gerapporteerd
middels de voorjaarsnota,
najaarsnota en de
jaarrekening.

106 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
De provincie streeft naar een kwalitatief en goed toegankelijk netwerk van bibliotheekvoorzieningen, door middel
van de vorming van basisbibliotheken en een adequate ondersteuningsstructuur.

Indicator Doelstelling Rapportage

a Aantal leden van bibliotheken a Streefnorm: jaarlijks 2% toename a wij rapporteren over het
ledental ten opzicht van het jaar ervoor; ledental 2005 met
voorjaarsbericht 2006.
b Aantal basisbibliotheken b Kengetal: 2 nieuwe basisbibliotheken b tussentijds inhoudelijk
juridisch gevormd (mei 2005). verslag Bibliotheek-
Streefnorm: minimaal 6 nieuwe vernieuwing NH in opdracht
basisbibliotheken zijn najaar 2006 van OCW (mei 2006);
gevormd;

Wat gaan we ervoor doen? is door het college van GS vastgesteld op 10 mei 2005.
Vaststelling door PS is voorzien op 4 juli 2005.
Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam heeft een grote cultuur- Archeologie
historische en landschappelijke betekenis. De pro- In 2006 richt de provincie Noord-Holland zich ten
vincie Noord-Holland wil de Stelling behouden en aanzien van de archeologie op het realiseren van een
versterken door voor de lange termijn (2020) in te zet- open depot in gebouw Mercurius, het behouden van
ten op de doelstellingen, zoals die in het Streekplan archeologische vindplaatsen in het landelijke gebied,
Noord-Holland Zuid zijn verwoord: de uitwerking van de gevolgen van het Verdrag van
■ Behoud van de ruimtelijke samenhang. Malta en de actualisering van de archeologische
■ Versterken van de herkenbaarheid en de monumentenkaart van Noord-Holland. Daarnaast
gebruikswaarden. blijft de provincie de huidige taken en bevoegdheden
uitvoeren, zoals vondstmeldingen, het beheer van het
Dit is voor de kortere termijn tot 2008 vertaald in 4 archeologische depot en het toetsen van diverse plan-
deelthema’s: nen en besluiten op archeologische aspecten.
■ Het vergroten van de publieke toegankelijkheid.
■ Het behouden, restaureren en toegankelijk maken Cultuurnota
van het militair-historisch complex. In de Cultuurnota 2005-2008 (Cultuur Verbindt) wor-
■ Het versterken van de ruimtelijke samenhang en den drie kerntaken onderscheiden:
de landschappelijke herkenbaarheid. ■ cultuureducatie;
■ Het vergroten van de economische betekenis. ■ culturele planologie;
■ cultuurbehoud.
Dit is uitgewerkt in het Gebiedsprogramma Stelling De voorstellen in het kader van de begroting 2006
van Amsterdam 2005-2008 . Het Gebiedsprogramma houden hier rechtstreeks verband mee.

Beleidsintensiveringen 2006.

Omschrijving 2006 2007 2008 2009

Cultuurparticipatie (Actieplan Cultuurbereik) € 1.057.257 € 1.057.257 € 1.057.257

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 107
Een van de doelstellingen uit de Cultuurnota is het beleid heeft dat opgenomen is in het schoolbeleids-
vergroten van de bekendheid en publieksbereik van plan en dat eind 2008 in geheel Noord-Holland net-
erfgoed. Om dit te stimuleren, is de planning er op werken erfgoededucatie voor het voortgezet onder-
gericht om in 2006 een Erfgoed operationeel te heb- wijs functioneren.
ben.
Het Actieplan Cultuurbereik wil in samenwerking
met gemeenten en scholen cultuurparticipatie ver- Op 17 december 2003 zijn de staatssecretaris van
groten en cultuureducatie verbeteren. Om het bezoek OCW, het IPO en de VNG overeengekomen het
aan de musea te stimuleren, wordt bijgedragen aan Actieplan Cultuurbereik 2001-2004 wegens succes
de kwaliteitsverbetering van enkele musea. met vier jaar te verlengen. Aan het Actieplan
Cultuurbereik 2005-2008 doen OCW, de 12 provincies
In het kader van cultuurbehoud wordt een speciaal en 30 grote gemeenten in Nederland mee. Voor het
accent gelegd op behoud- en beheerprogramma’s Actieplan Cultuurbereik stelt OCW, in de vorm van
archeologie en de Stelling van Amsterdam. een brede doeluitkering, jaarlijks € 0,79 per inwoner
beschikbaar mits Noord-Holland eenzelfde bedrag
Provinciale Staten hebben bij besluit van 13 decem- per inwoner beschikbaar stelt. Voor Noord-Holland
ber 2004, nr.86 inzake de vaststelling van de provin- komt dit op een jaarlijks bedrag van € 1.057.257,–,
ciale cultuurnota 2005-2008 ‘Cultuur verbindt’ onder gebaseerd op het totale aantal inwoners minus de
punt 14. het volgende besloten: “Voor de jaren 2005 inwoners van Amsterdam, Alkmaar, Haarlem,
tot en met 2008 jaarlijks een bedrag beschikbaar te Haarlemmermeer en Zaanstad. Deze vijf gemeenten
stellen van € 1.057.257,- voor het Actieplan cultuur- hebben evenals Noord-Holland een aanvraag voor
bereik 2005-2008. De dekking hiervoor te vinden in een specifieke uitkering voor het Actieplan
2005 vanuit het surplus van de saldi reserve en dit te Cultuurbereik 2005-2008 bij OCW ingediend.
regelen bij het Voorjaarsbericht. Bij de programma- OCW heeft onze aanvraag goedgekeurd en bij besluit
begroting 2006 zal worden aangegeven op welke van 29 april 2005 aan Noord-Holland op grond van
wijze dekking voor de jaren 2006 tot en met 2008 zal de Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008,
plaatsvinden.” voor de jaren 2005-2008 een specifieke uitkering ver-
strekt van in totaal € 4.229.028,– ( € 1.057.257,– per
Als maatschappelijk effect streeft de provincie naar jaar). Een van de verplichtingen waaronder de bij-
een kwalitatief hoogwaardig en goed toegankelijk drage is versterkt, is die van medefinanciering: “De
aanbod van culturele voorzieningen met speciale eigen bijdrage van uw provincie is ten minste even
aandacht voor de jeugd. Door het Actieplan hoog als de verstrekte uitkering (artikel 6, eerste lid,
Cultuurbereik uit te voeren, wordt het publieksbereik sub a, Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-
en de actieve deelname aan kunst en cultuur van de 2008).”
Noord-Hollandse bevolking (excl. Amsterdam) ver-
groot en de cultuureducatie in het onderwijs ver-
sterkt. Dit gaat op een dusdanige manier, dat leerlin-
gen van 4 tot 18 jaar in een doorgaande leerlijn ken-
nis opdoen van kunst en cultuur in hun omgeving.
De doelstellingen zijn onder meer dat in 2008 mini-
maal 90% van de Noord-Hollandse bevolking (excl.
Amsterdam) deelneemt aan culturele activiteiten, dat
eind 2008 75% van de scholen een cultuureducatief

108 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Meerjarige beleidsnota’s en verordeningen.

Vigerende meerjarige beleidsnota’s en verordeningen PS-datum

Cultuurnota 2005-2008 Uitvoering geven aan de vier pijlers: cultuurparticipatie, cultuureducatie, culturele planologie en cultuurbehoud. 13-12-2004

Cultuurparticipatie (Actieplan Cultuurbereik) 13-12-2004

Bibliotheekplan Noord-Holland Maart 2003

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening Begroting Raming Raming Raming Raming


2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lasten
Beleidsaccenten - - - -
Bestaand beleid 31.897.700 29.899.900 29.871.300 29.529.000
Totaal lasten 33.361.451 31.970.700 31.897.700 29.899.900 29.871.300 29.529.000

Baten
Beleidsaccenten
Bestaand beleid 4.315.600 4.369.000 4.449.800 4.505.900
Totaal baten 6.519.827 3.532.800 4.315.600 4.369.000 4.449.800 4.505.900

Resultaat voor bestemming 26.841.624 28.437.900 27.582.100 25.530.900 25.421.500 25.023.100


Onttrekking reserves 4.733.553 5.315.000 2.175.400 1.336.500 2.055.400 1.300.000
Storting reserves 1.207.100 1.107.100 1.107.100 1.107.100 1.107.100 1.107.100
Resultaat na bestemming 22.315.171 24.230.000 26.513.800 25.301.500 24.473.200 24.830.200

Investeringen
Beleidsaccenten - - - - - -
Bestaand beleid - - - - - -
Bijdragen derden - - - - - -
Onttrekking reserves - - - - - -

Saldo activering - - - - - -

Voorzieningen
Onttrekking voorzieningen 615.000 1.638.500 1.638.500 1.638.500 1.638.500
Storting voorzieningen 461.000 2.288.200 1.638.500 1.638.500 1.638.500 1.638.500

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 109
E Impulsprogramma Sociaal-Culturele Zorg in brede zin.

Nr. Project Geraamd bedrag

CC1 Vergroting bekendheid en publieksbereik erfgoed Reeds toegezegd € 100.000

CC2 Verbetering van museum aanbod Reeds toegezegd € 2.300.000

CC8 Behoud en beheer archeologie € 1,2 miljoen

110 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 111
112 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

■ 2.11 Ruimtelijke ordening en


■ volkshuisvesting

Ruimte bieden aan wonen, werken, natuur en vrije tijd in Noord-Holland


Wij realiseren deze ruimte door in intensief overleg met onze omgeving op uitvoering
gerichte plannen te maken voor nieuwe bouwlocaties, bedrijventerreinen/kantoor-
locaties, groen- en watergebieden. Daarnaast beoordelen wij gemeentelijke plannen op
passendheid in provinciaal en rijksbeleid, stimuleren wij in samenwerking met onze
omgeving de woningbouwproductie en verlenen wij subsidies aan gemeenten voor
stedelijke vernieuwing.

Productgroepen Portefeuillehouder
Strategische beleidsontwikkeling A.M.C.A. Hooijmaijers
Realisatie ruimtelijk beleid
Gemeentelijke plannen
Stedelijke vernieuwing
Wonen A. Moens

Wat willen we bereiken?

Tussen 2005 en 2015 ruimte bieden in Noord-Holland Noord.

Indicator Doelstelling Rapportage


(Streefnorm en kengetal) (vindplaats)

Planologische vertaling van de projecten zoals opgenomen in het


Uitvoeringsprogramma Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord
(algemene indicator)

Ruimte geven aan 390 ha bedrijventerreinen.

Indicator Doelstelling Rapportage


(Streefnorm en kengetal) (vindplaats)

Tot 2015 kan er tenminste 390 hectaren bedrijventerrein worden Streefnorm: 390 Document:
gerealiseerd Kengetal: 390 Ontwikkelingsbeeld NHN
Moment: NJB

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 113
Ruimte geven aan 2056 hectaren nieuwe natuur voor de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Indicator Doelstelling Rapportage

Aan de hand van opgaven die volgen uit het uitvoeringsprogramma NHN, Streefnorm: Verwerving van een deel van Document: Ontwikkelings-
indien noodzakelijk streekplanherziening(en) doorvoeren. Begin 2006, op 800 ha (voornamelijk bollengrond) in het beeld NHN
basis van verkenning, keuze go/ no go voor de Noordboog (robuuste ecol. westelijk deel van de Noordboog) Moment: NJB
verbinding). Kengetal: 240 ha in westelijk deel Noord
boog in bezit (Wieringerrandmeer-project)

Ruimte geven aan 825 hectaren voor wateropvang.

Indicator Doelstelling Rapportage

Volgens het provinciaal Waterplan hebben de waterschappen in 2006 de Streefnorm: Fijn-mazige maatregelen (niet Document: Ontwikkelings-
wateropgave per polder bepaald. Aanpak via fijnmazige maatregelen in ha uit te drukken) beeld NHN
Kengetal: Het kengetal Moment: NJB
is niet bekend

Ruimte geven aan 34.500 woningen.

Indicator Doelstelling Rapportage

In 2006 hebben de drie regio’s een regionale woonvisie opgesteld waarin Streefnorm: Plancapaciteit van in totaal Document: Monitor
wordt opgenomen hoeveel woningen gerealiseerd gaan worden en op 45.000 woningen (waarbij rekening wordt woningbouwproductie
welke locaties gehouden met een planuitval van 30%). Moment: NJB
Van de nog te zoeken plancapaciteit
(7.400 woningen, inclusief planuitval:
9.600 woningen) dient 40% in het
bestaand stedelijk gebied te liggen.
Kengetal: 28.900 woningen in bestaande
plannen, waarvan 8.000 in bestaand
stedelijk gebied

Tussen 2005 en 2015 ruimte bieden in Noord-Holland Zuid.

Indicator Doelstelling Rapportage

Kengetal: 161.400 7)

7) Dit is de ruimtelijke plancapaciteit in 2004 (gerekend moet echter worden met een planuitval van circa 30%).

114 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Ruimte geven aan 1.000 hectaren bedrijventerreinen.

Indicator Doelstelling Rapportage

a Eind 2006 door PS vastgestelde evaluatienota streekplan NHZ waarin Streefnorm: Niet bekend. Document: Streekplan
duidelijkheid wordt gegeven of er nog steeds een zoekopgave is van Kengetal: 640 Noord-Holland Zuid
1.000 ha bedrijventerrein, op basis van: Moment: Jaarrekening
■ Monitor Ontwikkelingsstrategie (Schipholgebonden bedrijven)
■ Nota ELM (naam?)
■ Besluit over Wijkermeerpolder

b Uitwerking Haarlemmermeer- Bollenstreek met extra ruimte voor Streefnorm: Max. 90 ha voor opvang Document: Streekplan
bedrijventerreinen tot 2030 tekort Zuid-Kennemerland Noord-Holland Zuid
Kengetal: geen Moment: Jaarrekening

Ruimte geven aan 5.600 hectaren groenvoorziening en recreatief groen.

Indicator Doelstelling Rapportage

In de periode tot 2030, 5.600 hectaren groen en recreatie planologisch Streefnorm: 0 (prioriteit wordt voorlopig Document: Streekplan
mogelijk maken gegeven aan het realiseren van de Noord-Holland Zuid
bestaande groene plannen) Moment: NJB
Kengetal: 0

Ruimte geven aan waterberging.

Indicator Doelstelling Rapportage

a In 2006 wateropgave bekend voor Bovenkerkerpolder en Streefnorm: Niet bekend Document: Streekplan
Horstermeerpolder Kengetal: 0 Noord-Holland Zuid
Moment: NJB
b Eventuele start streekplanprocedure voor locatie waterberging Streefnorm: 50 ha, 1 miljoen m_
in Haarlemmermeer-Zuid Kengetal: 0

c Besluit over noodzaak calamiteitenberging in Ronde Hoep Streefnorm: Niet bekend


Kengetal: 0

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 115
Ruimte geven aan 166.000 woningen in de periode tot 2020, waarvan 155.000 woningen binnen Noord-Holland Zuid.

Indicator Doelstelling Rapportage

In 2006 vastgestelde streekplanuitwerking voor de ontwikkeling van Streefnorm: Ruimte voor 4.500 woningen Document: ‘Voortgang van de
Bloemendalerpolder-KNSF. Daarmee maken wij 4.500 woningen waarvan circa 700 woningen in de woningbouwcapaciteit in
planologisch mogelijk. bebouwde kom van Muiden en Weesp Noord-Holland Zuid’ (tussen-
Kengetal: 0 balans 2004), GS, 15 maart
2005 en Streekplan NHZ
In 2006 vastgestelde gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Streefnorm: Ruimte voor 10.000 tot Moment: NJB
Daarmee maken we ruimte voor 10 tot 20.000 woningen planologische 20.000 woningen in uitleglocaties tot 2030 Document: Uitvoerings-
mogelijk. Kengetal: 0 programma streekplan Noord-
Holland Zuid
Eind 2006 door PS vastgestelde evaluatienota streekplan NHZ waarin Streefnorm: Plancapaciteit van circa Moment: NJB
duidelijkheid wordt gegeven of de ambitie van 50% stedelijk verdichting 158.000 woningen (waarbij rekening wordt Document: Streekplan
uit het streeplan gerealiseerd kan worden. Ook wordt duidelijk of het gehouden met een planuitval van 30%) Noord-Holland Zuid
noodzakelijk is de zoekopgave voor het gebied al dan niet te effectueren. Kengetal: 141.000 woningen in Moment: Jaarrekening
bestaande plannen, waarvan 106.400 in
binnenstedelijke plannen

Rood-voor-Groen concepten betrekken bij de streekplanuitwerkingen.

Indicator Doelstelling Rapportage

In 2006 realiseren wij tenminste 2 streekplan-uitwerkingen/-herzie- Streefnorm: 2 Document: Streekplan


ningen (Bloemendalerpolder en Wieringerrandmeer) waarin het Rood- Kengetal: 0 Noord-Holland Zuid
voor-Groen concept is verwerkt. Moment: NJB

Een gevarieerd en voldoende woningaanbod in koop- en huur in Noord-Holland voor starters en senioren.

Indicator Doelstelling Rapportage

Gevarieerd aanbod: inventarisatie woningbouwplannen, incl. woonmilieus


Voldoende: urgent tekort onder woningen voor starters

Het verminderen van het tekort aan woningen onder starters en daarmee het terugdringen van de wachttijden.

Indicator Doelstelling Rapportage

Het tekort aan woningen voor starters Streefnorm: tekort van 17.775 woningen Document: Monitor
(2010) woningbouwproductie
Kengetal: tekort van 32.000 woningen Moment: NJB
(2002)

116 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Bouw van 33.400 0-treden woningen en het creëren van 7.500 plaatsen in woonvormen voor verzorgd wonen in de
periode 2005-2010.

Indicator Doelstelling Rapportage

Indicator voor senioren: het aantal 0-treden woningen en het aantal te Streefnorm: 33.400 0 treden woningen Document: Beleidsdocument
creëren woonvormen voor verzorgd wonen. (tot 2010) en 7.500 plaatsen in woon- VROM/VWS (2004)
vormen (tot 2010) Moment: NJB
Kengetal: 0

Versnelde bouw van 3.000 woningen in de provincie door inspanningen van de provincie in de periode 2004 tot en
met 2007.

Indicator Doelstelling Rapportage

Het aantal woningen dat betrokken is bij aanjaagacties Streefnorm: 11.797 Document: Voort-
Kengetal: 4.943 (1-6 2004 t/m 1-6-2005) gangsrapportage Wonen
(1-7-2005)
Moment: NJB

Leefbaarheid en vitaliteit in steden vergroten door te investeren in sociaaleconomische en fysieke ruimte van de
steden.

Indicator Doelstelling Rapportage

a Aantal gemeenten dat is gestart met de uitvoering van ISV- Streefnorm: 25 gemeenten Document: -
activiteiten in 2006 Kengetal: 0 Moment: JR

b Aantal gemeenten dat in aanmerking komt voor UNA-ISV middelen Streefnorm: 6 à 10 gemeenten Document: PS-besluit 03-6
Kengetal: 0 Moment: NJB

Wat gaan we ervoor doen? Rijk en de luchtvaartsector. Daarmee willen we


komen tot de uitvoering van maatregelen die deze
positie handhaven en versterken , alsook de main-
Strategische portstrategie naar de metropolitane strategie te ver-
beleidsontwikkeling ruimen.
Daarnaast blijven wij betrokken bij zowel de ont-
Strategische Agenda Schiphol wikkelingen van de Mainport als de evaluatie van de
Net als voorgaande jaren blijven wij ons inzetten op Wet luchtvaart die in 2006 wordt afgerond. Wij voe-
het behoud van de Mainport Schiphol om de inter- ren met onze regionale partners een actieve lobby om
nationale concurrentiepositie van de regio te hand- te zorgen dat Schiphol binnen de geldende milieu- en
haven en te versterken. In dit kader is in 2005 een veiligheidsgrenzen kan groeien en daarmee haar
convenant gesloten met onze regionale partners, het Mainport- en HUB-positie kan handhaven. Daarmee

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 117
zijn behoud en groei van veel arbeidsplaatsen in de meer om Uitweg, de IJmeerverbinding en de
regio gemoeid. Wij zijn nu gereed om deze provinci- schaalsprong Almere. Wij willen de besluitvor-
ale hoofdtaak tot uitvoering te brengen, maar hebben ming van het Rijk ten gunste van het provinciale
daar meer capaciteit voor nodig. beleid beïnvloeden. Daartoe ontplooien we
diverse activiteiten, zoals deelname aan diverse
ambtelijke en bestuurlijke overleggen en afstem-
Uitvoeringsprogramma 4e ming op Noordvleugelniveau.
Noordvleugelconferentie
De gezamenlijke overheden in de Noordvleugel van Ontwikkelingsplanologie
de Randstad hebben gekozen voor een verdergaande De opgaven voor de provincie zijn groot. De druk op
samenwerking om de internationale concurrentiepo- de ruimte in Noord-Holland neemt steeds meer toe.
sitie van de regio te versterken. Zonder samenwer- Van de provincie worden, als (boven)regionaal regis-
king staat die positie op de tocht, terwijl dit gebied seur, heldere keuzes en beslissingen gevraagd. Wij
de economische motor van Nederland is. Wij spelen willen op een adequate wijze invulling geven aan de
een belangrijke rol in deze samenwerking en dragen omslag in het denken over de ruimte. De essentie is
de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een van ordenen naar ontwikkelen om te buigen. De
groot aantal afgesproken regionale acties (31 in koers is nog niet helemaal helder, want deze hangt
totaal). De uitvoering van deze acties, hetgeen vaak ook af van de nieuwe Wet op de ruimtelijke orde-
in samenwerking met gemeenten plaatsvindt, heeft ning. Daarin krijgenprovincies ruimere bevoegdhe-
hoge prioriteit bij ons. Het betreffen activiteiten op den dan in de huidige wet. Ontwikkelingsplanologie
het gebied van infrastructuur, woningbouw, econo- is een instrument van integrale gebiedsontwikkeling,
mische ontwikkeling, die een lange uitvoeringstijd waarin publieke en marktpartijen in een gezamenlijk
kennen. Daarnaast vervullen wij de rol van vice- proces streven naar verbetering van de ruimtelijke
voorzitterschap van de Noordvleugelsamenwerking. kwaliteit, door uitvoering en financiering van een
Wij zijn nu gereed om deze provinciale hoofdtaak tot aantal samenhangende ruimtelijke projecten. Dit
uitvoering te brengen, maar hebben daar meer capa- vraagt een pro-actieve en ontwikkelende rol van de
citeit voor nodig. provincie, naast de traditionele coördinerende en
toetsende rol.
Nota Ruimte en de Uitvoeringsagenda In samenwerking met de provinciaal bouwmeester
Nota Ruimte passen wij ontwikkelingsplanologie toe in situaties
a Partiële herziening: In 2005 hebben wij de waarin ontwikkelingsgericht werken daadwerkelijk
Gebiedsuitwerking toegevoegde waarde heeft. In 2006 werken wij aan
Haarlemmermeer/Bollenstreek uitgevoerd in het verder uitbouwen van de ontwikkelingscompe-
opdracht van het ministerie VROM. Omdat deze tenties (kennis, vaardigheden en attitude), waarover
gebiedsuitwerking op onderdelen verschilt met wij moeten beschikken wil gebiedsontwikkeling een
het huidige streekplan Noord-Holland Zuid, leidt succes worden. Deze actualiseringslag vindt plaats
dit in 2006 tot een partiële streekplanherziening. langs het spoor van ontwikkeling, vorming en trai-
b Uitvoering Nota Ruimte: De gestarte realisatie ning en via de toepassing van ontwikkelings-plano-
van het uitvoeringsprogramma Nota Ruimte en logie in complexe projecten.
de vertaling naar provinciale projecten zetten wij Ontwikkelingsplanologie is een cruciaal instrument
in 2006 voort. Het Rijk neemt in 2006 over een voor de provincie ter versterking van de samenwer-
aantal projecten uit de Nota Ruimte na afronding king met gemeenten, maatschappelijke organisaties,
van studies een definitief besluit. Het gaat onder marktpartijen en burgers.

118 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Strategisch grondbeleid Taskforce Intensief ruimtegebruik
De oprichting van een grondbank voor Laag-Holland Wij voeren de acties van de Taskforce intensief ruim-
hebben wij in 2005 geïnitieerd. Ook voerden we een tegebruik zodanig uitdat de verdichtingopgave in
kaderstellende discussie over de vormgeving van het Noord-Holland Zuid een nader invulling krijgt. Ook
provinciaal strategisch grondbeleid. Wanneer er vol- krijgen gemeenten handvatten aangereikt voor de
doende samenwerkende partners voor een grond- vraag, hoe intensief ruimtegebruik concreet vorm
bank in Laag-Holland zijn gevonden, gaan wij in kan krijgen. Dit zal leiden tot een aantal adviezen en
2006 over tot een definitieve oprichting van de publicaties over de mogelijkheden tot ruimtewinst
grondbank. van woningbouw- en bedrijvenprojecten in de pro-
In 2006 gaan wij ook over tot de implementatie en vincie en de selectie van een aantal best practices.
uitvoering van de kaders die door Provinciale Staten
in 2005 zijn vastgesteld. Dit kan betekenen dat wij
grondbeleidinstrumenten sterker inzetten voor een Gemeentelijke plannen
aantal nog te selecteren projecten uit de uitvoerings-
programma’s van de twee streekplannen en hiervoor Actualisering bestemmingsplannen
een organisatie opzetten. Wij blijven bevorderen dat gemeenten hun verou-
derde bestemmingsplannen daadkrachtig actualise-
ren. Dit doen wij door de uitvoering van de gemeen-
Realisatie ruimtelijk beleid telijke plannen van aanpak te bewaken. Zonodig pas-
sen wij artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke
Uitvoering Streekplan Noord-Holland Ordening toe. Dit artikel geeft ons de bevoegdheid
Zuid: projectennota gemeenten een aanwijzing te geven om het bestem-
Wij voeren het Streekplan Noord-Holland Zuid uit mingsplan te herzien. Zo dragen wij er aan bij dat de
op de volgende onderdelen: ruimtelijke ordening is gebaseerd op actuele bestem-
■ afronding van de streekplanuitwerking voor mingsplannen engaranderen wij de burger rechtsze-
Bloemendaler-polder/KNSF; kerheid.
■ voor het gebied tussen de A4/A5 en oude
Schipholweg loopt de streekplanuitwerking op Implementatie herziene Wet op de
basis van een besluit dat is genomen over het al ruimtelijke ordening
of niet omleggen van de A9; De herziene Wet op de ruimtelijke ordening treedt
■ tevens herzien wij het streekplan in verband met naar verwachting op zijn vroegst in 2007 in werking.
de verlenging van de reserveringstermijn voor Het is daarom noodzakelijk om in 2006 de nodige
het banenstelsel Schiphol. voorbereidingen te treffen. Zolang de wettelijke
behandeling van het wetsvoorstel niet is afgerond, is
Uitvoering streekplan Noord-Holland het moeilijk te voorspellen of deze wijzigingen
Noord: uitvoeringsprogramma beperkt of ingrijpend van aard zijn. Mocht onze
Wij voeren het Streekplan Noord-Holland Noord uit goedkeuring van door gemeenteraden vastgestelde
voor het volgende onderwerp: bestemmingsplannen vervallen, zoals nu in het ont-
het project BES/CAL wordt door ons in 2005 met een werp zit, dan bouwen wij de Leidraad Provinciaal
bestuursovereenkomst bekrachtigd; de start van de Ruimtelijk Beleid om naar een provinciale verorde-
realisering is voorzien in september 2006. ning. Dan bekijken wij ook welke maatregelen nodig
zijn om gebruik te maken van de bevoegdheden om
provinciale bestemmingsplannen te maken of pro-

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 119
vinciale projectprocedures (voorheen art. 19 WRO) te Voorbereiding uitvoeringsprogramma
doorlopen. Noordvleugelconferentie 2006
Deze activiteit draagt bij aan de versterking van de
internationale concurrentiepositie van de regio. Dat
Wonen uit zich in handhaving en versterking van de werk-
gelegenheid en welvaart in de regio op de lange ter-
Naar één woningmarkt voor mijn (2030). De actie draagt ertoe bij, dat economische
huurwoningen in Noord-Holland groei mogelijk wordt gemaakt. Aan de fysieke rand-
In 2006 zoeken we naar manieren om de burger meer voorwaarden daarvoor wordt voldaan, door bij-
keuze te geven bij het zoeken naar huurwoningen in voorbeeld voldoende en goede huisvesting en dito
Noord-Holland. We streven ernaar om grenzen tus- bedrijventerreinen te hebben. Daartoe moeten nu met
sen woningmarktregio’s te beslechten en het beschik- het Rijk afspraken worden gemaakt over aantallen
bare aanbod aan huurwoningen op een inzichtelijke woningen, infrastuctuur, locaties en moet met de
manier aan de woningzoekende te presenteren. regio worden gesproken over bedrijventerreinen en
kantorenterreinen, over de ontwikkeling en groei van
Aanjaagteam stimuleren Schiphol en dergelijke.
woningbouwproductie
Dit betreft een aanjaagactie waar wij op maat én op Het betreft intensivering van bestaand beleid.
locatie bijdragen om de woningbouwproductie te De Noordvleugelactiviteiten en de bijdrage daaraan
versnellen. In 2006 wordt een aantal probleemloca- van de provincie zijn bestaand beleid. De uitvoering
ties in Noord-Holland bijgestaan door dit aanjaag- en onze ambitie daarin een stevige rol te spelen, ver-
team. Dit gebeurt zodanig, dat de woningbouwpro- gen meer inzet dan is voorzien in het clusterplan
ductie op deze plek sneller gerealiseerd kan worden. Beleid en meer middelen dan is opgenomen in de
Daarnaast bewaakt het aanjaagteam onze zoektocht lopende begroting.
naar mogelijkheden om onze eigen procedures waar
mogelijk te verkorten. Dat moet op zo’n manier Bij de Voorjaarsbegroting 2005 zijn incidenteel extra
gebeuren, dat uitvoering van onze wettelijke taken middelen ter beschikking gesteld voor 2005 (tijdelijke
niet onnodig vertragend werkt in het planproces. inhuur/onderzoek en dergelijke). Het huidige voor-
stel is deze intensivering structureel te maken vanaf
2006.

Het bedrag is bestemd voor:


a Inhuren externe expertise: 2006 € 225.000,–;
2007 t/m 2009 € 110.000,– per jaar.
a Onderzoek en advies. Op basis van de ervaringen

Beleidsintensiveringen 2006.

Omschrijving 2006 2007 2008 2009

Noordvleugel 315.000 200.000 100.000 100.000

Schiphol 385.000 250.000 100.000 100.000

Stimuleren woningbouwproductie 100.000

120 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
van de afgelopen twee jaar is hiervoor jaarlijks schap en secretariaat, directeurenoverleg en de
een extra bedrag nodig van € 50.000,– voor advi- BRS en de voorbereiding en uitvoering van alle
sering en € 40.000,– voor onderzoek. door de BRS aan ons opgedragen maatregelen;
■ uitvoering van de door de BRS geaccordeerde
Op deze wijze leveren wij een volwaardige inhoude- maatregelen van het Uitvoeringsprogramma (dit
lijke bijdrage inzake het woningbouwprogramma, is het verbreed mainport-programma korte ter-
infrastructuur, werklocaties en groenontwikkeling mijn; projectopdrachten)
aan het document voor de Noordvleugelconferentie ■ het bevorderen van het draagvlak en met het oog
2006 en de activiteiten die voortvloeien uit het uit- daarop structureren en afstemmen van de com-
voeringsprogramma van de Noordvleugel. municatie (communicatieplan);
De voortgang van de Noordvleugelactiviteiten is ■ het ontwikkelen van een lange termijnvisie op de
afhankelijk van de overeenstemming in de regio. Een mainportontwikkeling (opdracht GS 17 mei 2005);
mijlpaal in de uitvoering is de Noordvleugel- het (doen) leveren van bijdragen aan onder meer pro-
conferentie 2006. jecten in het kader van de Noordvleugel, gebiedsuit-
werking Haarlemmermeer/Bollenstreek en inbreng
Strategische agenda Schiphol in de rijksprojecten Mainport en Evaluatie
Wij willen bijdragen aan een internationaal concur- Schipholwet (MEIS)
rerende vestigingsklimaat in de regio Schiphol. Het
gaat ons om de ruimtelijk-economische ontwikkeling De extra middelen maken de door BRS/GS
in de regio in de vorm van bedrijventerreinen, gevraagde uitvoering van de eerder genoemde reeks
woningbouw, infrastructuur en ontwikkeling van de maatregelen en projecten mogelijk. Samen met de
leefomgeving binnen de gestelde (milieu) randvoor- regio maken wij over de twintig projecten die zijn
waarden. opgenomen in het uitvoeringsprogramma afspraken
in een uitvoeringsconvenant, dat in het najaar is vast-
Sinds tweede helft 2004 hebben wij met de regionale gesteld.
samenwerkingspartners het beleid geïntensiveerd.
Dit heeft geleidtot onder meer een Uitvoerings- Mijlpalen in de uitvoering
programma korte termijn, gezamenlijk uitbesteed Het uitvoeringsconvenant is opgedragen door het
onderzoek en een gezamenlijk optrekken in rijkspro- College en de BRS. Wij willen een blijvende pro-
gramma’s. actieve rol in dit dossier spelen en gaan ervan uit dat
Het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma opeenvolgende GS-colleges (2007-2011 en verder)
houdt in dat wij ons gesteld zien voor een uitbrei- deze politiek-bestuurlijke prioriteit voortzetten. De
ding van de taken van het Schipholteam. Het gaat gevraagde extra middelen zijn bestemd voor reali-
om het (doen) uitvoeren van onderzoek, procesbege- sering van de in het uitvoeringsconvenant vervatte
leiding en het inhuren van externe expertise, om de maatregelen en de daaruit te starten projecten. Voor
slagvaardigheid van de uitvoering te vergroten . deze projecten dragen wij deels financiële verant-
woordelijkheid, maar ook willen wij met samenwer-
De gevraagde middelen stellen het Schipholteam in kingspartners afspreken voor welke projecten zij ver-
staat om onze regionale verantwoordelijkheid te antwoordelijkheid nemen.
nemen voor: De belangrijkste mijlpalen die wij willen halen, zijn:
■ de aansturing van ons strategische Schipholteam; ■ sluiten uitvoeringsconvenanten: 10-2005
de regionale werkgroep Bestuurlijke Regio ■ bepalen lange-termijnstrategieën: 11-2005
Schiphol (BRS) : het voeren van het voorzitters- ■ afronding Economische Effect rapportage: 11-2005.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 121
■ Noordvleugelconferentie: 11-2005 (resultaten EER, Dit moet uiteindelijk leiden tot enerzijds financiële
uitvoeringsconvenant en diverse onderzoeken). doorlichtingen en adviezen voor locaties met finan-
■ Aanjagen uitvoeringsproces: geheel 2006. ciële knelpunten daar waar dat volgens provinciaal
■ (eventuele) streekplanherziening baanherconfi- beleid van belang is en kansrijke locaties die met een
guratie: 3-2006. kleine impuls versneld kunnen worden. Anderzijds
■ lange-termijnvisie in PS: 3-2006. gaat het ook om de inhuur van maatwerkexpertise
■ participatie in de Evaluatie Schipholwet Tweede die ervoor zorgt dat de stagnatie in de ontwikkeling
Kamer; 4/5-2006. van een woningbouwlocatie wordt doorbroken en
■ implementatie communicatie en draagvlakstrate- gaat het om de organisatie van enkele themabijeen-
gie: geheel 2006. komsten op maat.
■ inbreng in het rijkstraject Mainport Schiphol:
geheel 2006. Om de uitvoerbaarheid hiervan te waarborgen, is dit
zeer zeker een beleidsaccent wat betreft bewaking en
Stimuleren woningbouwproductie actie van proces en resultaten.
Wij willen de planvorming en realisatie van woning-
bouwopgaven versnellen door gemeenten te stimu- Mijlpalen in de uitvoering
leren met maatwerkacties, procedureversnelling en Cruciaal is het go/no-go besluit in het najaar. Op
inzet van expertise. grond daarvan bepalen wij of en zo ja, welke mijlpa-
Wij zijn van plan het bestaande beleid te intensive- len gehaald moeten worden in 2006. Onze verwach-
ren. tingen zijn: een toename van het aantal te bouwen
In juli 2005 nemen wij kennis van de Voortgangs- woningen en een versnelling van het proces.
rapportage van de activiteiten in 2005. In oktober
2005 wordt op basis van een evaluatie een go/no go-
besluit voor 2006 genomen. Wij bieden ons besluit
aan Provinciale Staten aan in het vierde kwartaal van
2005.
De bijbehorende kosten bedragen € 80.000,– voor
inhuur expertise/menskracht en € 20.000,– voor com-
municatie. (werkconferenties)

Meerjarige beleidsnota’s en verordeningen.

Vigerende meerjarige beleidsnota’s en verordeningen PS-datum

Ontwikkeling NHN, incl. uitvoeringsprogramma 2004

Streekplan NHZ, incl. uitvoeringsprogramma 2003

Streekplanuitwerking Randzone Saendelft 2004

Streekplanuitwerking Westrand 2005

Streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen 2005

Streekplanherziening Parkeernorm Zuidas 2005

Streekplanherziening Ruimte voor Water 2005

Beleidsnota Regionale Woonruimteverdeling in NH 2004

Provinciale beleidskader Stedelijke Vernieuwing in NH 2005-2009 2005

Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing ISV II 2005-2009 2004

122 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening Begroting Raming Raming Raming Raming


2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lasten
Beleidsaccenten 800.000 450.000 200.000 200.000
Bestaand beleid 26.665.600 23.543.900 23.335.500 23.335.700
Totaal lasten 39.611.209 34.893.700 27.465.600 23.993.900 23.535.500 23.535.700

Baten
Beleidsaccenten
Bestaand beleid 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Totaal baten 29.357.115 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Resultaat voor bestemming 10.254.094 14.893.700 7.465.600 3.993.900 3.535.500 3.535.700


Onttrekking reserves 8.509.142 7.753.600 4.233.900 1.764.700 1.500.000 1.500.000
Storting reserves 1.815.100 1.315.100 1.315.100 1.315.100 1.315.100 1.315.100
Resultaat na bestemming 3.560.052 8.455.200 4.546.800 3.544.300 3.350.600 3.350.600

Investeringen
Beleidsaccenten - - - - - -
Bestaand beleid - - - - - -
Bijdragen derden - - - - - -
Onttrekking reserves - - - - - -

Saldo activering - - - - - -

Voorzieningen
Onttrekking voorzieningen 18.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Storting voorzieningen 10.422.000 20.205.600 20.259.800 20.309.800 20.365.900 20.365.900

Moties genoemd, waaronder groen en landschap, dat


Aanzet tot uitwerking motie 14-10 overigens door gedeputeerde Hooijmaijers is
Aan de motie wordt uitvoering gegeven door de ingebracht. Besloten is om in oktober/november
wens van PS aan de orde te stellen in een vergade- 2005 een vijfde conferentie te organiseren. In die
ring van de Bestuurlijke Kerngroep Noordvleugel. Of conferentie wordt de balans opgemaakt van de
de suggestie daar gevolg vindt, is echter de vraag, vier eerdere conferenties. De kwestie van de
want: 20.000 woningen kan dan aan de orde komen en
I In de Noordvleugelconferentie van 4 februari de actiepunten van de vierde conferentie worden
2005 is aan de orde geweest wanneer een vol- nagelopen. Daarnaast wordt teruggekoppeld
gende Noordvleugelconferentie zou moeten over het Programma Noordvleugel van minister
plaatsvinden en zijn diverse onderwerpen Peijs en wordt gekeken of er aanbevelingen kun-

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 123
nen worden gedaan voor de projecten in dat pro-
gramma. Er is nadrukkelijk besloten nu geen con-
ferentie over groen en water te beleggen. De
reden om het niet te doen, was dat er gemeente-
raadsverkiezingen zijn in het voorjaar van 2006
en men voor die tijd de uitkomst wil hebben afge-
rond van de vierde conferentie. Momenteel is de
volgende conferentie volop in voorbereiding.
II De Noordvleugelsamenwerking bestaat uit onge-
veer 30 overheidspartijen die gezamenlijk hun
agenda bepalen. Het is de vraag of Noord-
Holland, ondanks dat zij een belangrijk partner
in de Noordvleugel is, nu haar partners kan over-
tuigen om een recentelijk gezamenlijk genomen
besluit te veranderen.
III De provincie Utrecht maakt geen deel uit van de
Noordvleugel en samenwerking met Utrecht op
het gebied van groen en landschap vergt dus een
andere constellatie van samenwerking. Dit vraagt
voorbereiding en dus tijd.
IV Het programma Noordvleugel van minister Peijs
bevat geen expliciete groen- en landschapprojec-
ten. Als thema is het wel genoemd in dit pro-
gramma. Vanuit de Milieufederatie, Amsterdam
en Noord-Holland wordt daarom een bijeen-
komst op ambtelijk niveau belegd in oktober
2005. Deze bijeenkomstmoet leiden tot een eerste
aanzet van een gemeenschappelijke visie op het
thema groen en landschap. Als dit verrassende
resultaten oplevert, worden deze waarschijnlijk
onder de aandacht gebracht in de Noord-
vleugelconferentie van 18 november aanstaande.

124 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Staf en ondersteuning

Lasten/baten staf en ondersteuning.

Exploitatie Rekening Begroting Raming Raming Raming Raming


2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lasten
Beleidsaccenten
Bestaand beleid 6.682.400 6.681.900 6.681.400 3.675.700
Totaal lasten 2.577.932 3.633.300 6.682.400 6.681.900 6.681.400 3.675.700

Baten
Beleidsaccenten
Bestaand beleid 1.569.200 1.586.200 1.603.700 1.621.900
Totaal baten 1.784.800 1.690.600 1.569.200 1.586.200 1.603.700 1.621.900

Resultaat voor bestemming 791.132 1.942.700 5.113.200 5.077.700 5.095.700 2.053.800


Onttrekking reserves - - - - - -
Storting reserves - - - - - -
Resultaat na bestemming

Investeringen
Beleidsaccenten - - - - - -
Bestaand beleid 1.956.772 3.378.285 memorie memorie memorie memorie
Bijdragen derden - - - - - -
Onttrekking reserves - - - - - -

Saldo activering 1.956.772 3.378.285 memorie memorie memorie memorie

Voorzieningen
Onttrekking voorzieningen - - - - - -
Storting voorzieningen - - - - - -

Toelichting staf en ondersteuning daarin begrepen de lasten en baten betreffende eigen-


In het overzicht Staf en ondersteuning zijn de lasten dommen niet voor de openbare dienst bestemd (bijv.
en baten weergegeven betreffende het voormalige opbrengst huren panden) en de opbrengsten van
provinciaal personeel (wachtgelduitkeringen e.d.), catering en drukwerk.
het voormalig personeel van gesubsidieerde instel- Ook zijn daarin opgenomen de vergoedingen voor
lingen (subsidies in kosten wachtgelduitkeringen) en werkzaamheden verricht voor derden (bijv. via deta-
het voormalig personeel van het ziekenhuis cheringen).
Santpoort (kosten boetes IZR en IZZ e.d.) . Voorts zijn

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 125
Financiering en algemene
dekkingsmiddelen en
onvoorzien

Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Rekening Begroting Raming Raming Raming Raming


2004 2005 2006 2007 2008 2009

Direct beïnvloedbare kosten:


Apparaatskosten 112.038.300 106.517.100 105.040.100 110.394.000 113.365.400
Stelposten + onvoorzien 10.222.200 9.985.300 11.410.900 10.116.700 11.826.000
Niet direct beïnvloedbare kosten:
Storting in reserves 16.359.700 20.245.200 11.245.200 11.295.200 11.295.200
torting in voorzieningen 8.071.800 386.700 402.200 418.300 435.100
Afschrijvingskosten (dis)agio 2.780.100 1.289.800 888.400 -
Totaal lasten 146.692.000 139.914.400 129.388.200 133.112.600 136.921.800
Baten
Bruto renteresultaat 25.555.300 29.527.900 21.719.500 19.825.800 17.478.400
Provinciefonds 106.930.200 110.040.200 115.266.400 119.274.600 121.966.000
Dividenden 7.939.900 7.939.900 7.939.900 7.939.900 7.939.900
Opcenten motorrijtuigenbel. 114.700.000 121.700.000 122.900.000 124.100.000 127.700.000
Onttrekking reserves 123.849.165 96.025.700 58.601.800 25.284.800 8.452.800
Stelposten 3.400.000 6.485.600 7.421.300 7.421.300 8.478.600
Overige baten 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000
Totaal baten 384.124.565 373.469.300 335.598.900 305.596.400 293.765.700
Saldo 207.869.533 237.432.565 233.554.900 206.210.700 172.483.800 156.843.900

Toelichting Financiering en algemene de productenraming 2006 aan de hand van de op te


dekkingsmiddelen stellen clusterplannen (voorheen afdelingsplannen).
In het overzicht Financiering en algemene dekkings- De dalende trend in de eerste jaren houdt verband
middelen zijn de lasten en baten weergegeven welke met de bezuinigingstaakstelling op de apparaats-
niet in de programma’s en het overzicht Staf en kosten in samenhang met het reorganisatieproces.
ondersteuning zijn opgenomen.
De belangrijkste onderdelen worden hieronder toe- Stelposten plus onvoorzien
gelicht. Conform het bij de kaderbrief 2006 geactualiseerd
financieel kader van het collegeprogramma en op
Apparaatskosten basis van verdere GS-besluitvorming zijn de vol-
De apparaatskosten zijn als een stelpost in de pro- gende stelposten in de begroting en meerjarenraming
grammabegroting 2006 opgenomen. Deze zijn nog verwerkt:
niet verdeeld over de diverse programma’s resp. pro-
ductgroepen. Dit zal (evenals vorig jaar) gebeuren in

126 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Omschrijving stelpost lasten 2006 2007

Stelpost Infra/Normkosten 7.899.900 1.478.400


Stelpost Nota “Toekomstvast openbaar vervoer” 740.000 740.000
Stelpost prijscompensatie gesubsidieerde instellingen 85.000 85.000
Stelpost prijsstijgingen 60.400 2.907.500
Stelpost structureel baggeren - 5.000.000
Stelpost onvoorziene uitgaven 1.200.000 1.200.000
Totaal lasten 9.985.300 11.410.900

Omschrijving stelpost baten 2006 2007

Stelpost afrekeningsverschillen 1.000.000 1.000.000


Stelpost verwachte onderuitputting 500.000 -
Stelpost professionalisering inkoop en bezuiniging materiële apparaatskosten 1.242.900 1.742.900
Stelpost bezuinigingen programmabegroting 2006 3.742.700 4.678.400
Totaal baten 6.485.600 7.421.300

Stortingen reserves en voorzieningen Dividenden


en onttrekkingen De dividendopbrengsten voor 2006 en volgende jaren
Voor een specificatie van de stortingen in reserves en zijn geraamd op € 7.939.900. Een specificatie van het
voorzieningen en van de geraamde onttrekkingen geraamde bedrag luidt als volgt:
wordt verwezen naar de bijlagen 5.7 en 5.13. NV NUON € 5.000.000,–
NV PWN € 476.500,–
Bruto renteresultaat NV Afvalzorg € 1.111.800,–
De vanaf 2007 zichtbare jaarlijkse daling van de ren- NV BNG € 1.171.900,–
teopbrengst houdt met name verband met de te ver- SADC NV € 127.600,–
wachten terugloop van de FINH- en UNA-middelen. NV NWB € 52.100,–
Ook is er rekening mee gehouden dat de omvang
van de bestemmingsreserves per saldo zal terug- Totaal € 7.939.900,–
lopen. In het “Overzicht van het renteresultaat en de
kapitaallasten” (staat 5.8) wordt een specificatie gege- Opcenten motorrijtuigenbelasting
ven van het voor 2006 geraamde renteresultaat. (MRB)
Voor een toelichting op de raming voor 2006 e.v.
Provinciefonds wordt verwezen naar de paragraaf Provinciale hef-
De ramingen van de uitkering uit het Provinciefonds fingen (hoofdstuk 3.1).
voor 2006 en volgende jaren zijn gebaseerd op de
gegevens van de junicirculaire 2005 van de Minister
van BZK. In hoofdstuk 4.2 (Financieel kader) is een
nadere specificatie van de geraamde bedragen voor
de jaren 2006 t/m 2009 opgenomen.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 127
128 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

3 ■ Paragrafen

Het besluit begroting en verantwoording provincies Het is toegestaan om naar eigen inzicht paragrafen
en gemeenten (BBV) schrijft de volgende paragrafen toe te voegen. Voor de programmabegroting 2006 zijn
voor: twee aanvullende, niet verplichte paragrafen opge-
■ Provinciale heffingen. nomen:
■ Weerstandsvermogen. ■ Provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur
■ Onderhoud kapitaalgoederen. (PMI);
■ Financiering. ■ Extra investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H).
■ Bedrijfsvoering.
■ Verbonden partijen. Deze nieuwe paragrafen benadrukken het karakter
■ Provinciaal grondbeleid. van de investerende provincie. De beleidskaders voor
het komende begrotingsjaar worden voor het PMI
Deze paragrafen lichten de beleidslijnen toe van samengevat in deze paragraaf. Het PMI zelf blijft een
beheersaspecten met grote financiële invloed, grote afzonderlijk statenstuk. De paragraaf legt een duide-
politieke betekenis of aanzienlijk belang voor de rea- lijke relatie tussen de geplande investeringen en de
lisatie van beleidsprogramma’s. in de begroting beschikbaar gestelde kapitaallasten-
budgetten.
De provincie heeft de paragrafen het afgelopen jaar
verbeterd, rekening houdend met de opmerkingen De paragraaf Extra Investeringsimpuls Noord-
en adviezen die het ministerie van Binnenlandse Holland brengt alle onder dit investeringspro-
Zaken en Koninkrijksrelaties als toezichthouder op gramma vallende projecten tezamen. Dat is noodza-
de begroting 2005 heeft gegeven. kelijk vanwege de beleidsmatige verantwoording,
Met name de paragrafen Onderhoud kapitaalgoede- omdat deze projecten investeringen bevatten die zul-
ren en Bedrijfsvoering zijn aangepast. len worden geactiveerd en omdat deze investeringen
In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is een subsidies bewerkstelligen in beleidsvelden zoals
veel betere relatie gelegd met het sinds kort in wer- zorg, welzijn en cultuur.
king zijnde jaarplan onderhoud (JPO) en het meerja-
renplan onderhoud (MPO).

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 129
3.1 Provinciale heffingen 2 Heffingen: uitvoering van publiekrechtelijke
dienstverlening.
1 Inleiding 3 Retributies: individuele dienstverlening van typi-
Belastingheffing is bedoeld ter financiering van col- sche overheidsdiensten van publiekrechtelijke
lectief tot stand gebrachte voorzieningen. Bij de aard.
voortbrenging van overheidsvoorzieningen (alloca-
tie) hebben lagere overheden veel mogelijkheden om In deze paragraaf geldt de provinciale terminologie
eigen beleid te voeren, mede omdat het profijt van voor lokale lasten:
veel voorzieningen beperkt blijft tot het grondgebied ■ algemene belasting: de opcenten.
van die lagere overheid. ■ heffingen: de Grondwaterheffing, de Ont-
Een eigen belastinggebied leidt tot een scherpere grondingenheffing en de Nazorgheffing gesloten
afweging tussen de baten van overheidsvoorzienin- stortplaatsen;
gen en de op te leggen lasten aan burgers en bedrij- ■ retributies: leges (in de Provinciewet rechten
ven. In het besluitvormingsproces verdient het eigen genoemd).
belastinggebied daarom een eigen plaats.
In het duale stelsel normeren en controleren provin- 3 Beleidsmatige aspecten van lokale
ciale staten. Doel van deze paragraaf is provinciale lasten
staten de beleidslijnen van de diverse onderdelen te
kunnen laten vaststellen en controleren. In het colle- 3.1 Besteedbaar inkomen/lastendruk
geprogramma 2003-2007 wordt bij het financieel Belastingheffing heeft direct invloed op het besteed-
kader aangegeven dat de dekking van de uitgaven baar inkomen van de burger. Wettelijk is vastgelegd
voor mobiliteit moet plaatsvinden vanuit de enige dat het de provincie niet vrij staat onderscheid te
provinciale belasting: de provinciale opcenten op de maken tussen haar inwoners of bedrijven aan te bren-
hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting (“de gen.
opcenten”). De opcentenheffing is een zuivere Het inkomensbeleid is een primaire verantwoorde-
belasting, wat betekent dat de opbrengst ervan lijkheid van het rijk. De provinciale opcentenheffing
bestemd is als algemeen dekkingsmiddel. heeft, gelet op de geringe financiële invloed en op de
groep van belastingplichtigen, nauwelijks tot geen
2 Wat zijn lokale lasten? relatie met sociale aspecten en armoedebeleid.
Lokale lasten zijn inkomsten voor de provincie, Daarom laten zowel de provinciale belasting als de
betaald door de burgers. Deze inkomsten worden heffingen, mede door hun aard, geen kwijtschelding
verkregen op grond van publiekrechtelijke regels. toe. Provinciale belastingen zijn mede, al is het in
Het zijn voornamelijk belastingen en heffingen, die geringe mate, bepalend voor de collectieve lasten-
de provincie op grond van wettelijke bepalingen druk en dus voor de omvang van het besteedbaar
oplegt aan haar inwoners en (in veel mindere mate) inkomen. Vandaar dat de rijksoverheid, via de moni-
het bedrijfsleven. tor lokale lastendruk, de tariefontwikkelingen van
lokale belastingen en heffingen nauwlettend volgt.
Lokale lasten omvatten:
1 Belastingen: uitvoering van collectieve vormen 3.2 Legitimering overheid(soptreden)
van dienstverlening in het algemeen belang, maar Wat krijgt de burger terug voor de betaling aan de
ook publiek - individuele vormen van dienstver- provincie? Er moet sprake zijn van een zeker even-
lening zonder een duidelijke relatie tussen dienst- wicht tussen het ervaren van overheidsoptreden en
verlening en belasting; de hoogte van het te betalen bedrag. In de provincie-

130 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
wet is vastgelegd dat heffingen en leges maximaal groot de financiële druk op de groep die wél
kostendekkend mogen zijn. Een provincie mag der- belastingplichtig is en veroorzaakt een grotere dis-
halve geen winst maken c.q. er mogen geen baten uit crepantie tussen betalers en niet-betalers. De invoe-
heffingen en leges toevloeien naar de algemene ring op termijn van een kilometerheffing of andere
middelen. Bij overtreding hiervan kan de rechter de vorm van beprijzing kan de mogelijkheid tot het hef-
desbetreffende heffingsverordening onverbindend fen van provinciale opcenten onder druk zetten. In
verklaren. voorstudies wordt de zogenaamde ingezetenenhef-
fing gezien als belangrijkste vervanger voor de moge-
3.3 Algemene dekkingsmiddelen lijk wegvallende opcentenheffing. Het moge duide-
De opbrengst uit de provinciale opcentenheffing lijk zijn dat een keuze voor deze heffingsvorm leidt
geldt als algemeen dekkingsmiddel. tot een forse verschuiving in lastendruk tussen de nu
De totale omvang van deze inkomsten wordt voor de wel en niet in de provinciale belastingheffing betrok-
begroting 2006 geraamd op € 121,7 mln. Dit is ruim ken belastingplichtigen.
een kwart van de uitgaven die de provincie voor haar
eigen exploitatie aanwendt. 5 Uitwerking van het provinciale beleid
Een beleid gericht op de kostendekking vergt inzicht
4 Beleidsuitgangspunten lokale lasten in de kostenstructuur en de kostentoerekening. Dit
beleid richt zich op de heffingen en rechten waarvoor
4.1 Belastingdruk wettelijk is vastgelegd dat de provincie slechts
In het collegeprogramma 2003-2007 is afgesproken bepaalde respectievelijk de volledige kosten in de
om bezuinigingen op de uitkering uit het heffingstarieven mag doorberekenen en daarop geen
Provinciefonds op te vangen met ombuigingen van winst mag maken. Dit beleid dient dan ook te begin-
de uitgaven. Nieuw beleid dient binnen het kader nen met een adequate kostenbeheersing. Daarnaast
van de inkomsten te worden gefinancierd. dient er een concrete kostentoerekening aanwezig te
Tijdens het beleidsdebat 2006 bevestigden Provinciale zijn. Met het financiële systeem SAP, het tijdschrijven
Staten dat de Extra investeringsimpuls Noord- en het maken van kostenberekeningen zijn de instru-
Holland (EXIN-H) mede gefinancierd wordt uit een menten daartoe voorhanden. In het collegepro-
opcentenverhoging. Op 26 september 2005 besluiten gramma wordt aangegeven dat leges in eerste instan-
Provinciale Staten over de financiële dekking van de tie kostendekkend worden door kostenverlaging (het
EXIN-H (deels door zogenoemde “vrije” UNA- optimaliseren van efficiency) en in tweede instantie
middelen, deels door een eventuele opcentenverho- door inkomstenverhoging. Dit houdt in dat nog niet
ging). Pas na die besluitvorming is duidelijk of en kostendekkende legestarieven worden opgetrokken
hoeveel de belastingdruk toeneemt. Het sinds 1 april en dat tarieven die meer dan kostendekkend zijn
geldende tarief van 52,7 opcenten is vastgesteld bij worden verlaagd tot op maximaal kostendekkend
besluit van provinciale staten van 8 december 2003, niveau.
nr. 80 (Provinciaal blad 2003/57).
6 Noord-Hollandse opcentenheffing
4.2 Profijt en belastingdruk interprovinciaal vergeleken
Hoewel het profijtbeginsel zich sterker manifesteert Als meerjarig referentiemateriaal kunnen de opcen-
bij heffingen dan bij belastingen, is een aanzienlijk tentarieven van andere provincies gebruikt worden.
deel van de Noord-Hollandse burgers en vrijwel het Op basis van hun en onze opcententarieven en het
gehele bedrijfsleven niet betrokken bij in de opcen- percentage van het jaarlijks wettelijk vastgesteld maxi-
tenheffing. Een verhoging van het opcententarief ver- mum aantal opcenten dat de provincies mogen heffen,

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 131
ontstaat inzicht in de onderlinge verschillen en in de bedraagt € 111,9 mln in 2006 en € 116 mln structureel
(on)benutte belastingcapaciteit. Het maximum aantal bij het huidige tarief van 52,7 opcenten.
opcenten dat provincies mogen heffen is 99.0 per 1
april 2005 en 102,4 vanaf 1 april 2006. Aangetekend 8 Overige heffingen
wordt dat de tarieven van de andere provincies voor
2006 nog voorlopig zijn en nog vastgesteld dienen te 8.1 Legesheffing (begroting, diverse
worden door hun provinciale besturen. producten onder kostensoort 8110000)
Leges, zogenaamde rechten of retributies, zijn beta-
Interprovinciaal is er in 2006 opnieuw sprake van een lingen die de overheid krachtens algemene regels
meer dan trendmatige tariefstijging. Noord-Holland, vordert ter zake van een concrete, door haar indivi-
dat veruit het laagste opcententarief hanteert, blijft dueel bewezen dienst. Het betreft werkzaamheden
daar bij ongewijzigd beleid sterk bij achter. die rechtstreeks en in overheersende mate verband
houden met dienstverlening ten behoeve van een
7 Opcenten, beleid en cijfers 2005 individualiseerbaar belang. Daarmee onderscheiden
(begroting programma 10, de retributies zich van belastingen. Zuiver publiek-
productnummer 020) rechtelijke handelingen van de overheid, zoals het
In het Collegeprogramma 2003-2007 wordt aangege- verlenen van vergunningen of ontheffingen, zijn
ven dat de dekking van de uitgaven voor mobiliteit diensten in deze zin.
vanuit de opcenten, in het licht van de te verwachten De opbrengstnorm, vermeld in artikel 225 Provincie-
financiële kortingen van rijkswege, opwaarts moet wet, bepaalt dat de tarieven in een belastingverorde-
worden bijgesteld om de (extra) uitgaven en inkom- ning waarin gebruiks- of genotsretributies zijn gere-
sten voor mobiliteit in balans te houden. Dit leidde geld, zodanig moeten worden vastgesteld dat de
tot een tariefsverhoging van 10 opcenten op 1 april geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde
2004. De opbrengst per opcent in 2006 wordt lasten ter zake.
geraamd op ongeveer € 2,3 mln. Bij een tarief van In totaal wordt er in 2006 een opbrengst van ruim €
52,7 opcenten geeft dit een verwachte opbrengst van 0,6 mln aan leges geraamd.
€ 121,7 mln. De onbenutte belastingcapaciteit De meest recente legesverordening is door provinci-

Naam provincie Tarief opcenten Voorlopig Maximumtarief % benut


2005 tarief 2006 2005 / 2006 2005 / 2006

Friesland 61,0 76,0 99,0 / 102,4 61,6 / 74,2

Groningen 75,0 76,8 99,0 / 102,4 75,8 / 73,7

Drenthe 75,9 77,4 99,0 / 102,4 76,6 / 75,6

Overijssel 73,1 74,0 99,0 / 102,4 73,8 / 72,3

Flevoland 62,5 63,4 99,0 / 102,4 63,1 / 61,9

Gelderland 78,1 79,0 99,0 / 102,4 78,9 / 77,2

Utrecht 71,7 74,1 99,0 / 102,4 72,4 / 72,4

Noord-Holland 52,7 52,7 99,0 / 102,4 53,2 / 51,5

Zuid-Holland 71,8 72,2 99,0 / 102,4 72,5 / 70,5

Noord-Brabant 68,3 69,7 99,0 / 102,4 69,0 / 68,1

Zeeland 69,3 69,3 99,0 / 102,4 70,0 / 67,7

Limburg 71,1 75,3 99,0 / 102,4 71,8 / 73,5

Provincies gemiddeld 69,3 72,8 99,0 / 102,4 70,0 / 71,1

132 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
ale staten vastgesteld bij besluit van 8 december 1997, 8.3 Grondwaterheffing
nummer 64 (Provinciaal blad 1997/72), de meest (begroting programma 4)
recente tarieventabel bij besluit van 6 december 2004, In artikel 48 van de Grondwaterwet is aan Gede-
nummer 92 (Provinciaal blad 2004/67). puteerde Staten de bevoegdheid toegekend om bij
wijze van een provinciale belasting een heffing in te
8.2 Nazorgheffing gesloten stellen wegens het onttrekken van grondwater. De hef-
stortplaatsen (begroting programma 5) fing is bestemd ter bestrijding van een groot deel van
In de Leemtewet is op 1 april 1998 een regeling in de de ten laste van de provincie komende kosten die zijn
Wet milieubeheer opgenomen (artikelen 15.44, 15.45 verbonden aan het grondwaterbeheer, waaronder het
en 15.47) over de nazorg van operationele stortplaat- tegengaan van verdroging in bepaalde gebieden. De
sen. Dit zijn stortplaatsen waar het storten van afval- kosten/batenverhouding wordt bij balansvoorziening
stoffen niet vóór 1 september 1996 is beëindigd. In geregeld. Heffingsplichtig zijn de onttrekkers van
deze wet is bepaald dat de provincies bestuurlijk en 10.000 m_ of meer grondwater per heffingsjaar. Het
financieel ervoor verantwoordelijk zijn dat deze stort- tarief bedraagt € 0,00808 per m2 netto onttrokken
plaatsen na sluiting geen nadelige gevolgen voor het grondwater. In 2006 wordt een opbrengst geraamd
milieu veroorzaken. Daartoe dient eeuwigdurende van € 0,8 mln bij een ongewijzigd tarief. De vigerende
nazorg plaats te vinden. Dit vereist maatregelen om Grondwaterheffingverordening is door provinciale
bodembeschermende voorzieningen op gesloten stort- staten vastgesteld bij besluit van 8 december 1997,
plaatsen in stand te houden, te onderhouden, te her- nummer 65 (Provinciaal blad 1997/75). Het meest
stellen en eventueel te vervangen. Ook regelmatige recente tarief bij besluit van 6 november 2000, nummer
inspecties van de bodembeschermende voorzieningen 78 (Provinciaal blad 2000/63). Gelet op de aanwezige
en bodemonderzoek onder de stortplaats behoren tot balansvoorziening is er geen aanleiding om het tarief
de provinciale taken. te verhogen of te verlagen.
Ter bestrijding van deze kosten is als bestemmings-
heffing een nazorgheffing ingesteld, die wordt gehe- 8.4 Ontgrondingenheffing
ven van de exploitanten van de operationele stort- (begroting programma 4)
plaatsen. De opbrengst van de heffing, die via een In artikel 21f van de Ontgrondingenwet kunnen pro-
rekenmodel per stortplaats wordt berekend, wordt in vincies de kosten van planvorming, coördinatie en
het uitsluitend voor nazorg bestemde Nazorgfonds informatie voor 50% verhalen op de houders van ont-
gestort. Het Nazorgfonds is een bij wet vastgestelde grondingenvergunningen. Het tarief is in 2001 ver-
rechtspersoon. In het Nazorgfonds wordt een zodanig hoogd van ƒ 0,07 naar ƒ 0,16 (€ 0,0726 ) per m_ te ont-
kapitaal opgebouwd, dat uit het rendement daarvan gronden stoffen. Deze tariefsverhoging werd veroor-
de eeuwigdurende nazorg gefinancierd kan worden. zaakt door een uitbreiding van planning en onder-
Het Nazorgfonds bevatte per 1 januari 2005 ruim € zoek. Vooral het in kaart brengen van zandvoorko-
25,9 mln. In 2005 is voor € 1,5 mln aan nazorgheffing mens en het onderzoek naar beton- en metselzand in
opgelegd. Per 1 januari 2006 zal het fonds ongeveer € de Noordzee zijn kostbaar. Het huidige tarief ad €
28,2 mln bevatten inclusief rentebaten. 0,0726 per m_ blijft in 2006 gehandhaafd. Gelet op het
De verordening Nazorgheffing is door provinciale sta- karakter van deze bestemmingsheffing wordt de voor-
ten vastgesteld bij besluit van 29 maart 1999, nummer ziening voor kosten en baten bij balans geregeld. Voor
19 (Provinciaal blad 1999/25), de meest recente tarie- 2006 wordt een opbrengst geraamd van € 109.000,-.
ventabel bij besluit van 23 november 2004, nummer 85 De thans vigerende heffingverordening Ont-
(Provinciaal blad 2004/58). grondingen is door provinciale staten vastgesteld bij
besluit van 6 november 2000, nummer 79
(Provinciaal blad 2000/64).

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 133
3.2 Weerstandsvermogen volgende gedragslijn:
■ de hantering van een eenduidige definitie van het
1 Inleiding begrip risico;
Sinds de Comptabiliteitsvoorschriften ‘95 (CV) kent ■ het periodiek en waar nodig uitzetten van een
de provincie Noord-Holland een risicoparagraaf. RM-vraaglijn bij de afdelingen als check-list ter
Deze omvat een uitwerking van de gesignaleerde signalering, objectivering en actualisering van
risico’s en de opstelling van het daarvoor aanwezige nieuwe en bestaande risico’s.
financieel weerstandsvermogen. Tijdens de jaarlijkse
actualisatie van deze paragraaf bij de begrotingsop- In 2003 is toegewerkt naar de opstelling van een con-
stelling en jaarrekening bleek het weerstandsvermo- cernbreed risicobeheersplan. Daarin zijn de gesigna-
gen telkens toereikend. leerde risico’s beschreven volgens een daartoe inge-
In 2004 zijn deze voorschriften vervangen door het richt format, waardoor er per afdeling zicht is op:
Besluit Begroting & verantwoording (BBV ‘04). ■ de aard van de risico’s;
Anders dan voorheen wordt daarin aandacht ■ de achterliggende oorzaken en de kans van optre-
gevraagd voor een kwantitatieve benadering van de den;
geïnventariseerde risico’s ter reële bepaling van het ■ de daarmee samenhangende (financiële) conse-
(noodzakelijke) weerstandsvermogen van de pro- quenties en het risiconiveau;
vincies. Voor de provincie is dat geen onbekend gege- ■ de daarvoor ingezette beheersmaatregelen;
ven. In de risicoparagrafen uit 2004 en voorgaande ■ de verwachte looptijd en de wijze waarop de
jaren werd reeds volgens deze lijn gewerkt. monitoring is geregeld.

2 Artikelen Besluit Begroting & Vanaf 2004 genereert dit plan op basis van drie-
Verantwoording 2004 maandelijkse actualisatie de input voor de paragraaf
In dit besluit (BBV ‘04) is bepaald dat de provincie in Weerstandsvermogen bij de Programmabegroting en
haar programmabegroting en jaarrekening paragra- de Jaarrekening.
fen moet opnemen die van belang zijn voor het De optelsom van de daarin opgenomen financiële
inzicht in de financiële positie van de organisatie. Een risicogevolgen is richtinggevend voor het benodigde
van die paragrafen betreft het Weerstandsvermogen financieel weerstandsvermogen in eerste aanleg.
(artikel 9-b). In deze paragraaf moet de provincie
haar risico’s naar de laatste stand van zaken bevesti- 2.b Een inventarisatie van de
gen, zowel bij de begroting als bij de vaststelling van weerstandscapaciteit
de jaarrekening. Deze paragraaf bevat tenminste de De weerstandscapaciteit betreft het vermogen om
volgende onderdelen: calamiteiten en financiële tegenvallers op te vangen,
a het beleid inzake de weerstandscapaciteit en de zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van
risico’s; de bestaande taken.
b een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; Dit vermogen omvat het geheel van vrij aanwend-
c een inventarisatie van de risico’s. bare middelen en mogelijkheden binnen de financi-
ële positie van een organisatie. Het gaat dus om vrij
2.a Het beleid omtrent de aanwendbare middelen vanuit bepaalde reservebe-
weerstandscapaciteit en de risico’s standdelen, voorzieningen en mogelijk alsnog te
Sinds 2000 beoordeelt de provincie potentiële risico’s genereren (onbenutte) inkomsten. Ook dient dient er
steeds meer vanuit het principe van Risico- bij de opbouw en samenstelling van de weerstands-
management (RM). Bij risico-inventarisatie geldt de capaciteit onderscheid gemaakt te worden tussen

134 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
incidentele en structurele componenten. weerstandscapaciteit voor 2006 bedraagt dus € 122,8
mln.
Incidentele componenten ter bepaling van de weer-
standscapaciteit (in mln €). 2.c Een inventarisatie van de risico’s
Volgens de jaarrekening 2004 beschikte de provincie Hierbij wordt verwezen naar de bijlage van deze
Noord-Holland eind 2004 over de volgende vrij aan- paragraaf met een verkorte weergave van de geïn-
wendbare reservebestanddelen: ventariseerde risico’s, als volgt gecategoriseerd:

Reservebestanddelen Geraamd bedrag

Vanuit de algemene reserve € 64,2


saldireserve € 64,2
Vanuit bestemmingsreserves en fondsen € 274,6
reserve uitgestelde intenties € 2,5
reserve grondbeleid € 2,5
UNA-compartiment € 220,1
het niet nog niet schriftelijk verplichte deel € 49,5
Vanuit een stille reserve € 6,8
meerwaarde in al afgeschreven niet bedrijfsgebonden activa € 6,8
––––––––––
Totaal aan incidentele ruimte € 345,6

Structurele componenten ter bepaling van de weer- A Juridische risico’s (waar aansprakelijkheid en
standscapaciteit (in mln €). schadeclaims in het geding zijn);
De onbenutte belastingcapaciteit bij opcentenheffing B Risico’s beleidsvelden (met financiële onzekerhe-
motorrijtuigbelasting voor 2006 (op basis van de den);
gewichtsuitdraai d.d. 2 juli 2005) is € 116,- C Overige risico’s (met veelal niet op voorhand te
Totaal aan structurele ruimte € 116,- kwantificeren gevolgen);
D Vervallen risico’s.
De reserve “uitgestelde intenties” bevat middelen
voor bepaalde intenties en bestuurlijk geoormerkte In totaal gaat het om 50 risico’s, waarvan er 7 uit de
bedragen voor doeleinden waarvoor nog geen schrif- rapportage voor 2005 zijn komen te vervallen. Van de
telijke toezeggingen zijn gedaan. Voorts worden de 43 resterende risico’s hebben 28 mogelijke financiële
verwachte beleggingsopbrengsten van de algemene consequenties. Het totaal aan gekwantificeerde finan-
en bestemmingsreserves elk jaar ingezet als algemeen ciële tegenvallers dat daaruit kan voortvloeien
dekkingsmiddel. Daarom worden deze reservebe- bedraagt maximaal € 154,18 mln.
standdelen niet als vrij aanwendbaar meegenomen De gemiddelde kans dat deze € 154,- mln het weer-
in de berekening van de weerstandscapaciteit. standsvermogen zal belasten, is 48,52 %.
Per saldo resteren de stille reserve ad € 6,8 mln en de Hierbij wordt opgemerkt dat niet alle risico’s voor
onbenutte belastingcapaciteit bij de opcentenheffing het volledige bedrag en binnen één jaar zullen
op de motorrijtuigenbelasting ad € 116,- mln voor de “exploderen”. Dat hangt af van de verwachte afwik-
berekening van de weerstandscapaciteit. De totale kelingsdatum, het feitelijk risicoverloop en het effect

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 135
van de ingezette beheersmaatregelen. Er zijn immers partij (een beroepsvisser) een schadeclaim ingediend
maatregelen getroffen om de desbetreffende risico’s van ca. € 95.000,–.
te verkleinen en hun gevolgen te beperken.
A.3 Claims i.v.m. verleggen van kabels
3 Conclusies over het en leidingen bij reconstructie van
weerstandsvermogen wegwerken
Het na beschouwing te relativeren bedrag onder 2.c. Bij het realiseren van infrastructurele projecten loopt
(€ 154,2 mln) in relatie tot het daartoe benodigde de provincie het risico dat kabel- en/of leidingex-
financieel weerstandsvermogen, geeft aan dat de ploitanten de projectkosten voor het verleggen van
geïnventariseerde weerstands- capaciteit onder 2.b. kabels en leidingen op de provincie zullen verhalen.
(€ 122,8 mln.) toereikend is ter afdekking van de De kans daarop is hoog. Inmiddels is door leiding-
mogelijk optredende financiële risicogevolgen van de beheerder NUON een claim ingediend van € 164.606,-.
hieronder - in de bijlagen - opgenomen risco’s. Meer en hogere claims zijn niet uitgesloten.

A.4 Mogelijke claims wegens


Bijlage paragraaf weerstandsver- vernattingsschade
mogen. Verkorte risicoparagraaf Door het stoppen van de grondwaterwinning in
2006. natuurgebieden (Kennemerduinen), loopt de pro-
vincie het risico dat er wateroverlast voor de omwo-
nenden optreedt met schadeclaims als gevolg.
A Juridische risico’s Zonder preventieve maatregelen is de kans daarop
aanzienlijk. Dergelijke claims kunnen miljoenen
A.1 Schadeclaim van Chipshol Holding euro’s omvatten. De resultaten van de meetpro-
B.V. met betrekking tot Badhoevedorp-Zuid gramma’s wijzen vooralsnog niet op schade. De pre-
In het streekplan Noord-Holland Zuid is een inspan- ventieve maatregelen lijken dus te werken, zodat de
ningsverplichting opgenomen jegens TeleVerde B.V. kans als laag kan worden ingeschat en de mogelijke
om de gronden in Badhoevedorp-Zuid tot bedrij- schade beperkt blijft tot ca. € 1,- mln.
venterrein te ontwikkelen. Bij de uitwerking daarvan
loopt de provincie het risico dat door Chipshol (deels A.5 (Mogelijke) schadeclaims i.v.m.
economisch eigenaar van TeleVerde) een schadeclaim Saneringsprojecten Bodemsanering
zal worden ingediend. Komt te vervallen, zie D.1.

A.2 Schadeclaim bij toepassing A.6 Delegatieregeling gemeente


bestuursdwang Amsterdam
Vanwege het opleggen van bestuursdwang na een Vanwege de gedeeltelijke onrechtmatigheid van de
brand bij een grasdrogend bedrijf (firma Hartog), delegatieregeling en de geleden schade door vertra-
loopt de provincie het risico dat deze firma de kosten ging bij het verkrijgen van milieuvergunningen loopt
van de haar opgedragen maat- regelen op de pro- de provincie het risico van schadeclaim door gedu-
vincie zal verhalen. De kans daarop is hoog. peerde bedrijven. De kans daarop is zeer hoog.
Tegenpartij heeft tegen de bestuursdwang bezwaar Betoncentrale Oost West B.V. heeft een claim inge-
aangetekend, is door de Raad van State in het gelijk diend ad. € 3.647.000,– (excl. rente en incassokosten).
gesteld en heeft onlangs een schadeclaim ingediend De rechtbank heeft bij uitspraak van 11 mei 2005 de
van € 389.597,–. Ook is inmiddels door een andere primaire vordering van € 3,6 mln afgewezen. Zij

136 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
heeft de provincie en de gemeente Amsterdam wel A.9. Claim Chipshol i.v.m.
aansprakelijk gesteld voor de winstderving van de Groenenbergterrein
betoncentrale over een periode van twintig maanden, Vanwege twee vernietigingen van goedkeuringsbe-
terwijl de betoncentrale uitgaat van een langere scha- sluiten van een wijzigingsplan door de Afdeling
deperiode dan 20 maanden. Subsidiair is € 1,5 mln. bestuursrechtspraak van de Raad van State en de
gevorderd. De rechtbank wil deskundigenadvies daaruit voortgekomen schade- claim loopt de PNH
inwinnen over de feitelijke schade en zal op voorstel het risico van een schadevergoeding voor twee jaar
van alle partijen (betoncentrale, gemeente en provin- rentederving.
cie) deskundigen benoemen. Gemeente en PNH De kans daarop is aanzienlijk. Chipshol heeft een
beraden zich zowel hierover als over een eventueel claim ingediend die later is verhoogd tot € 118,5 mln
hoger beroep tegen deze uitspraak om de schadepe- i.v.m. een door de minister opgelegd bouwverbod.
riode te verkorten. Het uiteindelijk door de rechter De provincie is tot nu toe uitsluitend veroordeeld tot
toegekende schadebedrag zal op 50/50 basis door de betaling van gederfde rente (21-01-’04). Chipshol is
provincie en de gemeente Amsterdam worden hiertegen in hoger beroep gegaan. De uitspraak in
betaald. deze zaak wordt begin 2006 verwacht.
Een tweede claim is aangekondigd door Coenhaven De vermelde claim is voor een groot deel (€ 97,2 mln)
B.V.. Meer claims zijn niet uit te sluiten, hoewel de eveneens neergelegd bij de Luchthaven Schiphol. De
kans daarop kleiner wordt; de delegatieregeling is in rechtbank heeft de luchthaven inmiddels aansprake-
2002 gerepareerd. lijk geacht voor deze schade (12-01-’05). De hoogte
daarvan wordt momenteel bepaald door deskundi-
A.7 Uitbreiding Luchthaven Schiphol gen, waarna de rechtbank definitief uitspraak zal
Komt te vervallen, zie D.2. doen. De te vergoeden rente, uitgaande van de bij
Schiphol geclaimde schade, kan oplopen tot ca. € 14,-
A.8 Schadeclaim in verband met mln en hangt dus af van de uitspraak van de recht-
goedkeuring bestemmingsplan bank in het geding tussen Chipshol en Schiphol,
‘Koepelbesluit’ waarin de provincie zich heeft gevoegd. Deze uit-
Vanwege de ruimtelijke beperkingen van het spraak wordt begin 2006 verwacht.
Koepelbesluit en de vernietiging van dit besluit door
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van A.10 Omzetting Besluit Beheer
State kan de provincie door gedupeerde projectont- Autowrakken
wikkelaars aansprakelijk worden gesteld voor het Het Besluit Beheer Autowrakken (Amvb) wijkt af
niet meer kunnen verwezenlijken van hun oorspron- van de Europese richtlijn. Hierdoor loopt de provin-
kelijke plannen. In 2001 heeft een projectontwikke- cie het risico dat bij omzetting van dit Besluit in de
laar (Gewerbe im Park) reeds een pro forma schade- Milieuvergunningen van ruim 100 autodemontage-
claim ingediend. Het aantal nog in te dienen claims bedrijven, deze bedrijven in beroep gaan, in het gelijk
door anderen is niet bekend. Door recente ontwikke- worden gesteld en de vergunningen of handhavin-
lingen en door het verstrijken van de tijd neemt de gacties alsnog nietig worden verklaard.
kans op meer claims echter af tot beneden Eind 2004 is de omzetting afgerond. Het risico van
gemiddeld. Niettemin blijft het risico van claims schadeclaims blijft echter bestaan, omdat vanaf begin
hoger dan € 2,5 mln bestaan. 2005 - conform voornoemde Amvb - wordt gecon-
troleerd en gehandhaafd of de extra investerings-
maatregelen door de branche zijn uitgevoerd. De
kans daarop is beneden gemiddeld. Als de investe-

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 137
ringen niet zijn of worden gepleegd kunnen via het A.13 Financiering bootverbinding
bestuurlijke handhavingtraject juridische procedures Connexxion FFF
in gang worden gezet. Schadeclaims tot € 700.000,- Vanwege de niet eenduidige financieringswijze voor
zijn daarbij niet uitgesloten. de bootverbinding en verschillende verwachtings-
patronen is er een geschil over de uitleg van in het
A.11 Bezwaar- en beroepschriften Arriva verleden geschreven stukken over deze financiering
m.b.t. aanbestedingsprocedure O.V. van deze bootverbinding Hierdoor loopt de PNH het
Doordat bij de aanbesteding van de concessie risico dat vervoerder Connexxion FFF een rechtszaak
Openbaar Vervoer in NHN een afgewezen vervoer- aanspant en dat de rechter Connexxion in het gelijk
der (Arriva) bezwaar en beroep heeft aangetekend, stelt. De kans daarop is beneden gemiddeld.
loopt de provincie het risico dat de rechter Arriva als- Connexxion stelt dat het recht heeft op circa twee jaar
nog in het gelijk stelt. De kans daarop is gering. extra Rijksbijdrage op basis van een brief van de pro-
Een dergelijke uitspraak kan leiden tot een nieuwe vincie, die voor meerdere uitleg vatbaar is. Op ver-
aanbestedingsprocedure of tot een schadevergoeding zoek heeft Connexxion haar stelling onderbouwd en
aan Arriva, die waarschijnlijk niet hoger zal zijn dan aan de provincie toegezonden, met het verzoek om
€ 6,- à € 8,- mln. alsnog tot betaling over te gaan. Dit risico kan een
Bij een evt. nieuwe aanbesteding van de concessie financiële claim inhouden van maximaal € 1,7 mln.
NHN is vervolgens een schadeclaim te verwachten
van de huidige concessiehouder Connexxion, als A.14 Bezwaar Arriva m.b.t.
deze de huidige concessie niet mag voortzetten. Ook aanbestedingsprocedure O.V. in Gooi en
in dit geval zal de schadeclaim hooguit € 6,- à € 8,- Vechtstreek
mln bedragen. Er is door een afgewezen vervoerder (Arriva)
Arriva eist in geen van de lopende procedures een bezwaar ingediend tegen het besluit om haar offerte
schadevergoeding, maar wel een nieuwe aanbeste- terzijde te leggen. Hierdoor loopt de provincie het
ding als uit de juridische toets blijkt dat de gehan- risico dat de rechter dit in de beroepsfase honoreert,
teerde methode voor NHN onjuist was. De zitting is met als mogelijk gevolgen een hernieuwde aanbe-
geweest, de uitspraak wordt verwacht in het derde stedingsprocedure of het betalen van een schadever-
kwartaal van 2005. goeding. Dit risico kan een schadeclaim inhouden
van circa € 4,8 mln.
A.12 Schadeclaim Van Asbeck
(‘Hippo-Tex’) A.15 Beoordeling gemeentelijke plannen
Vanwege een onterechte dwangsomoplegging bij een Diverse factoren kunnen een zorgvuldige naleving
privé paardrijbak in Laren loopt de provincie het van de wettelijke beoordelingsbepalingen in de weg
risico, dat zij (deels) moet opdraaien voor een scha- staan. Hierdoor kan de provincie bij de beoordeling
declaim van de eigenaar (Van Asbeck). De eigenaar van gemeentelijke plannen fouten maken of niet tij-
is door de Raad van State in het gelijk gesteld en dig en/of juist handelen. Van de mogelijke gevolgen
heeft inmiddels een schadeclaim van € 27.000,– neer- zijn de juridisch/financiële het meest relevant. De
gelegd bij Gedeputeerde Staten. Naar verwachting kans daarop is redelijk klein. Eventuele schadeclaims
wordt de claim in de loop van 2005 afgehandeld. kunnen oplopen tot zo’n € 25,- mln.

138 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
A.16 Bedrijfsvoeringknelpunten B.3 Reservering investeringsfonds RO
vergunningverlening & handhaving Noordzeekanaalgebied N.V. (RON)
Door knelpunten in de bedrijfsvoering bij de afdeling Het is niet zeker dat de investeringsprojecten van de
M&B worden vergunningen op grond van de Wet Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzee-
Milieubeheer soms niet op tijd verleend. Dit kan lei- kanaalgebied altijd het gewenste rendement opleve-
den tot schadeclaims door bedrijven. De kans daarop ren. Hierdoor bestaat de kans dat de RON het pro-
is redelijk klein op grond van de verwachte effecten vinciale krediet van € 6,8 mln niet kan aflossen. Deze
van de ingezette beheersmaatregelen. Eventuele kans is klein. Het maximale risicobedrag bij het mis-
claims kunnen oplopen tot in totaal ca. € 3,- mln. lukken van alle investeringsprojecten wordt inge-
schat op € 3,5 mln, plus eventuele niet betaalde ren-
telasten.
B Risico’s beleidsvelden
B.4 Beheer en onderhoud Zuidtangent
B.1 Co-financiering Europese projecten Als belangrijkste financier, beheerder en onder-
Enkele vakafdelingen van de provincie voeren houdsplichtige voor het kerntraject van de
Europese projecten uit waarvoor de Europese Zuidtangent draagt de PNH het risico van tegenval-
Commissie (EC) subsidie (heeft) verstrekt. Daarnaast lende beheers- en onderhoudskosten.
start de provincie in samenwerking met regionale en De kans daarop is zeer hoog. Voorlopig onderzoek
internationale partners regelmatig nieuwe projecten heeft uitgewezen dat baan en halten ernstige gebreken
op waarvoor subsidie wordt aangevraagd bij de EC. vertonen. Daarnaast zijn de kosten wegens vanda-
De Europese regelgeving stelt onder andere dat de lisme (vernielingen, graffiti e.d.) veel hoger dan voor-
zogenaamde “lead partner” van zo’n project verant- zien. De financiële consequenties van het herstel van
woordelijk en aansprakelijk is voor de uitkomst van schade en gebreken wordt geschat € 0,5 tot € 1,– mln..
het gehele project. Dit breft zowel de inhoud, de uit-
voering, de voortgang en de kosten als het verhaal B.5 Onderhoud oevers
daarvan op de projectpartners. Noordhollandsch Kanaal
Waar de provincie optreedt als lead partner draagt zij Komt te vervallen, zie D.4.
het financieel risico. Dat kan variëren van enkele ton-
nen tot miljoenen euro’s. Uitgaande van een goede B.6 Het Landelijk Faunafonds
risicoafdekking richting en bij de partners is het eigen Sinds het voorjaar van 2002 is de Flora- en Faunawet
directe risico voor Noord-Holland ca. € 3,- mln. van kracht. In het Besluit Faunafonds (Staatsblad 337,
De kans daarop wordt ingeschat als gemiddeld. De jaargang 2002) van de rijksoverheid worden de pro-
provincie is momenteel lead partner van acht vincies volledig verantwoordelijk gesteld voor de
Europese projecten, samen goed voor ca. € 33,- mln voeding van dat fonds. De kans is aanzienlijk dat de
inclusief partnerbijdragen. voeding van het fonds op enig moment onvoldoende
blijkt te zijn, c.q. dat daarin tekorten gaan ontstaan.
B.2 Bouwkundige staat huisvesting De provincie loopt dan het risico te moeten bijstor-
jeugdhulpverleningsinstellingen ten. Over de exacte omvang daarvan en de termijn
Komt te vervallen, zie D.3. waarop deze bijstortingen noodzakelijk zijn valt nog
weinig te zeggen. Vooralsnog wordt uitgegaan van
een bedrag tussen de € 0,5 en € 1,– mln.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 139
B.7 Rente- en dividendinkomsten Een en ander is afhankelijk van de zwaarte van de
Komt te vervallen, zie D.5. storm, de omvang van de schade en de toerekening
daarvan aan anderen, zoals rijk, gemeente, eigenaren
B.8 Voorfinanciering dijkversterking en bewoners. Als de storm- en overstromingsschade
Medemblik-Enkhuizen in buitendijks gebied van de Noord-Hollandse
De provincie is betrokken bij de voorfinanciering van kustplaatsen groter is dan enkele (tientallen) miljoe-
het dijkversterkingproject Medemblik-Enkhuizen, nen, moet er al snel een volledig beroep worden
waarvoor nog geen gelden zijn vrijgemaakt en/of gedaan op het rijk. De regering zal dan waarschijn-
onvoldoende suppletie door het Rijk is verstrekt. lijk de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen en
Hierdoor kan de provincie geconfronteerd worden Zware Ongevallen (WTS) van toepassing verklaren.
met declaraties van het Waterschap, waarvoor nog Hier van uitgaande zou de maximale financiële con-
geen dekking is gevonden of aangegeven. sequentie voor de provincie bepaald kunnen worden
De kans daarop is beneden gemiddeld; er is een op ca. € 15,- mln.
minuut in productie waarin gevraagd wordt gelden
vrij te maken om deze declaraties te kunnen betalen. B.12 Provinciaal garantiebeleid
Inmiddels zijn met het Waterschap afspraken instellingen voor gezondheidszorg
gemaakt over in te dienen declaraties, oplopend tot Op 1 januari 2005 was de omvang van de provinciale
ca. € 7,- mln. De eindafrekening met accountants- garantstellingen € 64,7 mln. Het merendeel betreft
verklaring wordt in het najaar van 2005 verwacht. gewaarborgde leningen aan instellingen voor
gezondheidszorg binnen en buiten de provincie (€
B.9 Recht op Jeugdzorg 50,1 mln). Vanwege dit garantiebeleid loopt de pro-
Komt te vervallen, zie D.6. vincie het risico op haar borgverplichtingen te wor-
den aangesproken. Die kans is gering. De totale
B.10. Leerwerktraject garantieverplichting per 01-01-2005 bedroeg € 50,1
Komt te vervallen, zie D.7. mln voor elf instellingen Hiervan is ca. € 1,4 mln
sterk risicogevoelig door het ontbreken van het eer-
B.11 Kustplaatsen ste hypotheekrecht.
Landelijk is er veel onduidelijkheid over ieders ver-
antwoordelijkheid voor stormschade in de buiten- B.13 Masterplan N201
dijkse gebieden van de kustplaatsen. Dit geldt ook Als enige verantwoordelijke voor de uitvoering van
voor het Kennermerstrand met het bebouwde gebied het project “Masterplan N201” ad € 562,- mln kan de
rondom de jachthaven Seaport Marina. Waar zaken PNH geconfronteerd worden met budgetoverschrij-
nog niet wettelijk zijn geregeld, loopt de provincie dingen en meerkosten. De kans daarop is gemid-
het risico dat schadeclaims worden ingediend. deld, blijkens een uitgebreide risico-inventarisatie.
De kans daarop is gering, want de kans op storm- Voor de financiële risico’s, zoals zelf te dragen meer-
schade is ca. 1/500 per jaar. Alleen wanneer er sprake kosten, wordt rekening gehouden met een bedrag
is van onrechtmatig handelen (verwijtbaar gedrag) van ca. € 20,- mln.
en bij nadeelcompensatie en planschade is de pro-
vincie aansprakelijk.De financiële gevolgen daarvan B.14. Pro Biblio
zijn op voorhand moeilijk te kwantificeren, maar Op grond van de de vernieuwing van de subsidiere-
kunnen variëren van enkele tienduizenden euro’s bij latie met ProBiblio, waarbij de provincie andere acti-
beperkte schade tot meer dan een miljard euro bij viteiten gaat inkopen, loopt de provincie het risico,
complete verwoesting van het buitendijkse gebied. dat ProBiblio een deel van te maken kosten (wacht-

140 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
gelden, bij- en nascholing) bij de provincie zal verha- 2020 substantieel geld uit om de zwakke schakels te
len. Die kans is zeer hoog. ProBiblio heeft herhaalde- versterken. Wanneer de provincie de planvorming
lijk gesteld dat de verandering door de provincies voortzet, kan er een groot gat vallen tussen de afron-
Noord- en Zuid-Holland is ingezet en dat zij daarom ding van de plannen (2007) en start van de uitvoe-
de frictiekosten moeten betalen. ring. De kans daarop is aanzienlijk, want de meerja-
renbegroting V&W ligt al vast. De risico’s zijn van
B.15 Afwijzing subsidieverzoeken financiële, politieke en/of bestuurlijke aard. Uitstel
Wanneer subsidieverzoeken worden afgewezen, kun- van de uitvoering tast de geloofwaardigheid van de
nen aanvragers daar in principe bezwaar tegen aan- provincie en het draagvlak voor de plannen aan. De
tekenen. Dit kan financiële gevolgen hebben voor de impact hiervan is bovengemiddeld. Bovendien bete-
provincie. De kans daarop is boven gemiddeld, aan- kent uitstel dat een groot deel van de planvorming
gezien veel aanvragers afhankelijk zijn van over- opnieuw moet worden doorlopen, waarbij rekening
heidssubsidie. gehouden moet worden met meerkosten ten bedrage
De financiële gevolgen zijn op voorhand moeilijk te van ca. € 1,5 mln.
kwantificeren, maar kunnen afhankelijk van de con-
crete aanvraag oplopen tot boven de € 4,5 mln.
C Overige risico’s
B.16 Realisatie van de zuid- en oosttak
van de Zuidtangent C.1 Automatiseringsbeveiliging
Bij de financiering van voornoemde projectonderde- Vanwege aanwijsbare situaties en omstandigheden
len van de Zuidtangent loopt de PNH het risico dat loopt de PNH het risico dat het automatiseringsnet-
de voorbereidingskosten niet volledig door het ROA werk, het serverpark en de telecommunicatieappa-
vanuit Bonroute-subsidies worden gedekt. De kans ratuur uit vallen, waardoor bedrijfsprocessen tijde-
daarop is laag, want de subsidies zijn al geoormerkt lijk geen doorgang kunnen vinden. Die kans is rede-
door het ROA. De risico’s zijn van financiële, poli- lijk laag, maar storingen, brand, diefstal, inbraak, hac-
tieke en/of bestuurlijke aard: het zelf dragen van king, het binnendringen van virussen en andere cala-
ongedekte kosten, annulering van projecten en ima- miteiten zijn nooit volledig uit te sluiten.
goschade. Voor zelf te dragen kosten wordt rekening Calamiteiten in de centrale computerruimte kunnen
gehouden met een bedrag van € 1,5 mln. leiden tot gevolgschade op alle afdelingen, zoals het
verlies van tijd en arbeidsuren. De impact en schade
B.17 Realisatie projectplan N242 hangen sterk af van de aard en omvang van de cala-
De RO-procedure kan leiden tot vertraagde uitvoe- miteit en laten zich moeilijk op voorhand kwantifi-
ring van het project N242. Hierdoor kan de provincie ceren.
als enige verantwoordelijke voor de uitvoering
geconfronteerd worden met budgetoverschrijdingen C.2 Uitval P-View applicatie
en meerkosten. De kans daarop is gemiddeld, de Vanwege het niet of te laat ontvangen van de tape
financiële gevolgen worden becijferd op ca. € 10 mln. met (salaris)mutaties door leverancier Centric, loopt
Daarnaast kan vertraging van het project bestuurlijke de PNH het risico dat de mutaties van de desbetref-
consequenties hebben met een aanzienlijke impact. fende maand niet kunnen worden verwerkt.
Medewerkers kunnen dan schadeclaims indienen
B.18 Kustvisie - zwakke schakels wegens onzorgvuldig personeelsbeleid. Hoewel er
Volgens zijn meerjarenbegroting trekt het Ministerie bij verzending en ontvangst altijd iets mis kan gaan,
van Verkeer en Waterstaat pas in de periode 2015- is die kans beneden gemiddeld. In voorkomende

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 141
gevallen heeft dit risico vooral organisatorische con- sprakelijkheid, imago en reputatie kunnen redelijk
sequenties. De impact daarvan is op voorhand moei- groot zijn.
lijk te kwalificeren en kwantificeren.
C.5 Steunfunctie-instellingen
C.3 Beveiliging provinciale gebouwen De provincie loopt het risico, dat gesubsidieerde
Bij onvoldoende toezicht, onder andere in situaties instellingen failliet kunnen gaan. De kans daarop is
met veel goederenverkeer door werkzaamheden van aanwezig, blijkens het anditrapport uit 2004 en de
derden in provinciale gebouwen, kunnen onbevoeg- gang van zaken bij Multiple Choice.
den met onzuivere bedoelingen de provinciale De gevolgen zijn overwegend van politieke en
gebouwen betreden en zich bezondigen aan vernie- bestuurlijke aard, zoals stagnerende beleidsuitvoe-
lingen, diefstal en dergelijke. Rekening houdend met ring, imagoschade en negatieve media-aandacht. De
de getroffen beheersmaatregelen is de kans daarop impact en de negatieve gevolgen voor de klanten van
redelijk laag, maar het risico is voortdurend aanwe- de steunfunctie-instellingen (o.a. welzijnsinstellingen,
zig. De organisatorische, financiële en informatie- vrijwillegersorganisaties en gemeenten) kunnen aan-
consequenties (evalueren beveiligingmaatregelen, zienlijk zijn.
vervangingskosten van gestolen apparatuur en
eigendommen van medewerkers) variëren per geval. C.6 Overschrijding subsidieplafonds
Ter beperking van schadegevolg vinden regelmatig Bij subsidieverlening op basis van deelverordeningen
waarschuwingen plaats op intranet in verband met met door GS vastgestelde subsidie- plafonds loopt de
diefstallen. De provincie is tegen diefstal verzekerd. provincie het risico dat deze plafonds worden over-
Medewerkers van de provincie kunnen alleen clai- schreden. Die kans is redelijk laag; bij tenderproce-
men, als het om diefstal van eigen goederen gaat, die dures is er een goed overzicht van de ingediende
zij op verzoek van de leidinggevende naar de pro- aanvragen en vindt er een duidelijke prioriteitstelling
vincie hebben meegenomen. De impact en de nega- plaats, die bovendien wordt gecontroleerd. Bij de op-
tieve gevolgen laten zich moeilijk op voorhand kwa- is-op regelingen is de kans op overschrijding even-
lificeren en kwantificeren. eens redelijk laag. De consequenties zijn vooral van
organisatorische aard (evalueren; zonodig anders
C.4 (Geo)databestanden inrichten van werkinstructies en communicatielij-
Door het uitwisselen, beheren, interpreteren en nen). De impact en de negatieve effecten zijn als
gebruiken van onbetrouwbare en niet valide gemiddeld te kwalificeren..
(geo)databestanden, alsmede door het gebruik van
(geo)databestanden waarvoor de provincie geen C.7 Normen Luchtkwaliteit
gebruiksrecht heeft, loopt de provincie het risico dat Vanwege de nieuwe Europese regelgeving kunnen
gebruikte of te gebruiken gegevens niet juist of vol- de normen voor luchtkwaliteit binnen de provincie
ledig zijn, met alle gevolgen van dien. De kans worden overschreden. De kans daarop is redelijk
daarop is laag tot gemiddeld, want niet van alle aan- hoog. De gevolgen zijn vooral van politieke en
wezige (geo)databestanden is de inhoud en/of kwa- bestuurlijke aard, zoals vertraging of stopzetting van
liteit beoordeeld en beschreven. Evenmin is zeker dat infrastructurele projecten.De impact hiervan is groot.
alle aanwezige (geo)databestanden bekend zijn.
De eventuele gevolgen liggen voornamelijk op het C.8 Project Windpark Wieringermeerdijk
informatieve vlak (verkeerd, onzorgvuldig of onge- Door het ontbreken van maatschappelijk en bestuur-
autoriseerd gebruik van (geo)databestanden). De lijk draagvlak of als gevolg van uitkomsten van het
impact en de negatieve gevolgen in termen van aan- vogelonderzoek loopt de provincie het risico dat het

142 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
windpark niet doorgaat. De kans daarop is aanwe- dieverlening.(leningen, leningsgaranties, voorschot-
zig. De realisatie van de doelstellingen ten aanzien ten, e.d.). De kans daarop is gering, want bij het
van duurzame energie komt daardoor onder druk te opstellen van subsidieverordeningen is er altijd syste-
staan. De impact daarvan is te kwalificeren als matische aandacht voor eventuele “verboden staats-
gemiddeld. steun”. Bovendien wordt in het minutenformulier stil
gestaan bij de Europese regelgeving voor staatssteun
C.9 Oprichting ontwikkelingsbedrijf en wordt in elk geval voorzien in de beantwoording
Noord-Holland Noord van de vraag naar de europees rechtelijke conse-
Het lokale denken bij gemeenten kan er toe leiden quenties in deze. Tenslotte komt elk voorgenomen
deze gemeenten niet participeren in het ontwikke- GS-besluit langs een kwaliteitscommissie, waar ook
lingsbedrijf. De kans daarop is beneden gemiddeld. aandacht voor dit fenomeen bestaat.
De gevolgen zijn vooral van politieke en bestuurlijke Als er sprake is van “verboden staatssteun” zal de
aard (de ambitie uit het ontwikkelingsbeeld wordt Europese Commissie besluiten dat de ontvangende
niet gerealiseerd; geen verbetering van woon-werk- partij de “onterecht verkregen gelden” aan de pro-
verkeer). De impact daarvan is aanzienlijk. vincie moet terugbetalen. Kan de ontvanger dat niet,
dan kan hij failliet gaan of als dubieuze debiteur wor-
C.10 Realisatie projectplan N197 den aangemerkt.
Westelijke Randweg Beverwijk Zelfs als terugbetaling geen probleem vormt, kan dit
Vanwege de recente uitspraak door de Raad van het imago van de provincie aanzienlijke schade toe-
State met schorsende werking jegens een mogelijk brengen. Tot op heden is dit niet gebeurd. Wel zijn
ontoereikend flora- en faunaonderzoek kan de pro- enkele voorgenomen GS-besluiten niet doorgegaan,
vincie - als verantwoordelijke voor de realisatie van omdat dit zou leiden tot “verboden staatssteun”.
project N197 ad € 29,49 mln - geconfronteerd worden
met een ernstige vertraging. De kans daarop is zeer
hoog. Er wordt gerekend op meer dan zes maanden D Vervallen risico’s
vertraging t.o.v. de geplande start op 1-11-2005. Dit
heeft vooral politieke en bestuurlijke gevolgen voor D.1 (Mogelijke) schadeclaims i.v.m.
de gemaakte afspraken met de regio over de functi- Saneringsprojecten Bodemsanering
onaliteit (vertraagde ontsluiting van bedrijfsterreinen, Bij saneringsprojecten in twee Noord-Hollandse
resp. vertraagde verbetering leefbaarheid bebouwde gemeenten loopt de provincie het risico van schade-
kom) en de financiering (de vertraging compliceert claims ten bedrage van ca. € 0,7 mln. De kans daarop
de met diverse partijen overeengekomen bijdragen). is hoog. Inmiddels is aangegeven dat dergelijke risi-
De impact daarvan is te kwalificeren als veront- co’s gedekt kunnen worden vanuit het
rustend. Bovendien kan een feitelijke vertraging lei- Meerjarenprogramma Bodemsanering, dat doorloopt
den tot budgetoverschrijdingen en meerkosten van- tot 2009.
wege indexatie.
D.2 Uitbreiding luchthaven Schiphol
C.11 Risico’s bij Staatssteun De uitbreiding van de luchthaven Schiphol met de
Waar sprake blijkt van “verboden staatssteun” en de vijfde landingsbaan en de daarmee samenhangende
ontvangende partij(en) deze niet (geheel) kan terug- aanpassingen van de wegen- en groenstructuur in de
betalen, loopt de provincie het risicodat zij de gevol- noordelijke Haarlemmermeer kunnen schade ver-
gen daarvan niet (volledig) kan terugdraaien. Dit oorzaken. De provincie is risicodrager voor schade
risico bestaat bij niet toegestane vormen van subsi- als gevolg van maatregelen voor de aanleg van de

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 143
N22 en de vervoersbaan Zuidtangent. De kans D.5 Rente- en dividendinkomsten
daarop is aanzienlijk. Inmiddels loopt de provincie De geraamde baten op het provinciale vermogen
inzake Alkemade (mogelijke belastingschade door de worden grotendeels ingezet als algemeen dekkings-
aankoop van zijn grond voor de N22 Zuid/N205) middel in de begroting. Door prijs- en volume-effec-
geen financieel risico meer. Uit een arrest van de ten in het uitstaande vermogen loopt de provincie het
Hoge Raad blijkt dat de provincie aan Alkemade structurele risico van beleggingsopbrengsten die
niets meer verschuldigd is. achterblijven bij de raming. Ter beperking van dit
risico wordt de geraamde opbrengst uit vermogen,
D.3 Bouwkundige staat huisvesting zoals die is opgenomen in de meerjarenraming bij de
jeugdhulpverleningsinstellingen begroting, periodiek bijgesteld op basis van de laat-
Vanwege de beperkte financiële ruimte binnen de ste renteontwikkelingen en het verwachte kasritme
doeluitkering jeugdhulpverlening voor noodzake- voor de eerstvolgende jaren. Fluctuerende prijs- en
lijke investeringen in gebouwen, loopt de provincie volume effecten worden derhalve begrotingstech-
het risico dat zij niet alle investeringsaanvragen kan nisch ondervangen, waardoor het risico kan verval-
honoreren, zonder dat dit ten koste gaat van het len.
zorgaanbod of de eigen middelen. Die kans is gering,
want tot dusver konden alle binnen de criteria te D.6 Recht op Jeugdzorg
honoreren aanvragen - soms gefaseerd - worden toe- Vanwege de Wet op de Jeugdzorg per 1-1-2005, waar-
gekend. Uit een inventarisatie bij de instellingen is mee cliënten recht kunnen doen gelden op provinci-
niet gebleken dat er veel of grote investeringsaan- ale jeugdzorg, loopt de provincie bij het vigerende
vragen zijn te verwachten die niet gehonoreerd kun- zorgaanbod het risico dat de cliënt zijn aanspraak
nen worden. Bovendien is door PS bij de vaststelling daarop alsnog via de rechter kan afdwingen. De kans
van de begroting 2005 een motie aangenomen voor daarop is aanzienlijk, want de huidige doeluitkering
een extra investeringsimpuls van € 500 miljoen, waar- van het Rijk verschaft op dit moment onvoldoende
van ca. € 95,- mln voor Zorg. Daarmee is dit risico middelen om in een adequaat zorgaanbod te voor-
begrotingstechnisch ondervangen. zien. Op 13 december 2004 stelden PS het aanvals-
plan wachtlijsten vast. Reeds op 12 en 15 november
D.4 Onderhoud oevers stelden PS de begroting 2005 vast en namen zij een
Noordhollandsch Kanaal (NhK) motie aan voor een extra investeringsimpuls van €
Het beheer en onderhoud van het Noordhollandsch 500 miljoen, waarvan circa € 95 miljoen voor Zorg.
Kanaal kan financiële knelpunten opleveren. De kans Het dreigende structurele tekort vanaf 2005 is daar-
daarop is zeer hoog. De vervanging van de boord- mee ondervangen.
voorzieningen van kanaal vergt de komende jaren
waarschijnlijk tientallen miljoenen euro’s. Sinds okto- D.7 Leerwerktraject
ber 2004 is er het meerjaren onderhoudsprogramma VROM honoreert hooguit 23% van de totale project-
voor het oeverherstel. Hierin is een extra investering kosten tot een maximum van € 440.640,–, waardoor
van ca. € 26 mln opgenomen voor de periode 2004- de provincie een eventueelnadelig verschil in de
2009. Voor de periode 2010-2014 resteert ca. € 14 mln afdekking uit eigen middelen moet betalen. De kans
aan extra investeringen, maar dat vormt momenteel daarop is redelijk hoog, want de ontwikkeling van de
geen reëel risico. Inmiddels hebben PS alle verbeter- kostenposten is neerwaarts, zodat VROM minder
plannen voor het Noordhollandsch Kanaal gehono- dan het voornoemde maximum zal bijdragen. Het
reerd. Het financiële risico is daarmee van tafel. nadelig verschil kan uitkomen op € 63.892,– . Uit de
voortgangsrapportage Leerwerktraject 2004 blijkt dat

144 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
de provincie minder milieusubsidie nodig heeft Jaarprogramma 2006 en meerjaren-
(€ 414.384,–) dan door VROM is toegezegd programma 2006-2010 onderhoud
(€ 440.640,–). Met het aangepaste subsidiebedrag kan provinciale weginfrastructuur.
de provincie de harde verplichtingen nakomen, Het jaarprogramma 2006 en het meerjarenpro-
waardoor het risico komt te vervallen. gramma 2006-2010 onderhoud provinciale weginfra-
structuur (=MPO wegen) geeft een gedetailleerd
inzicht in het uit te voeren onderhoud in 2006 en een
3.3 Onderhoud globaal inzicht in het te verwachten onderhoud in de
kapitaalgoederen periode 2007-2010 met de bijbehorende financiële
gevolgen. Het onderhoud is te verdelen in variabel
Met een bevolking van ongeveer 2,5 miljoen inwo- onderhoud en vast onderhoud.
ners en een oppervlakte van 406.000 ha heeft de pro-
vincie Noord-Holland grote stukken openbare ruimte Variabel onderhoud is onderhoud dat niet periodiek
in beheer. Voor goed onderhoud in dit gebied zijn wordt uitgevoerd of een onderhoudscyclus heeft van
veel kapitaalgoederen nodig. In beheer zijn meer dan twee jaar en gericht is op de vervanging
(vaar)wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlich- van onderdelen van een constructie of zelfs de gehele
ting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoe- constructie.
deren en het onderhoud ervan zijn bepalend voor het
voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) Vast onderhoud wordt periodiek uitgevoerd en heeft
lasten. In 2006 vertegenwoordigt het onderhoud van een onderhoudscyclus van maximaal twee jaar. Het
de kapitaalgoederen ongeveer 7,7% van de begroting. is gericht op het instandhouden van de infrastructuur
De jaarlijkse lasten zijn als volgt onder te verdelen: zonder grote vervangingen of reconstructies.

Het beleid voor het onderhouden van kapitaalgoe- Variabel onderhoud bestaat uit de componenten
deren is opgenomen in de nota’s: groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Aan-
■ (Vaar)wegen: Normkostensystematiek Provincie gezien in dit MPO geen vervangingsinvesteringen
Noord-Holland (conform bekostigingssystema- zijn gepland, betreft het variabel onderhoud hier
tiek van het Centrum voor Regelgeving en alleen groot onderhoud. Vast onderhoud bestaat uit
Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw dagelijks en klein onderhoud (kleine reparaties en
en de Verkeerstechniek- CROW) vervangingen).
■ Onderhoud gebouwen: Meerjarenonderhouds-
plan 2003-2033 (facilitair bedrijf provincie Noord- In dit MPO is het uitvoeringsprogramma leidend,
Holland) waarbij de provinciale weginfrastructuur moet vol

Kostensoort Begroot bedrag 2006 in €

Onderhoud gebouwen regulier 300.000


Onderhoud gebouwen groot 686.700
Onderhoud tuinen 90.000
Onderhoud wegen (incl.groen) 29.638.600
Onderhoud vaarwegen 11.442.400
Totaal 42.157.700

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 145
doen aan door het provinciaal bestuur vastgelegde ■ onvoorzien extra variabel onderhoud aan de
kwaliteitsniveaus. Zuidtangent: € 600.000,–;
■ benodigde middelen voor verkeersmanagement
Dit MPO is dus een productgestuurde planning. en -besluiten: € 440.000,–;
Eerst zijn alle werkzaamheden bepaald die nodig zijn ■ het uitvoeren van landmeetkundig revisiewerk
om de afspraken betreffende de kwaliteitsniveaus na dat in 2005 nog door eigen personeel wordt uit-
te kunnen komen. Vervolgens is bepaald welk bud- gevoerd, maar in 2006 zal worden uitbesteed:
get nodig is om deze werkzaamheden te kunnen uit- € 350.000,–;
voeren. Tot slot is dit noodzakelijke budget naast het
medio 2005 voorlopig beschikbare budget gelegd. Bij de voorjaarsnota 2006 worden PS gevraagd het
Door achterstallig onderhoud voldoet nog niet alle benodigde extra budget beschikbaar te stellen.
infrastructuur aan het afgesproken kwaliteitsniveau. Wellicht kan dit in 2006 budgettair neutraal worden
In de jaren 2004-2007 wordt het achterstallig onder- opgelost door lager uitvallende kapitaallasten als
houd met 25% per jaar ingelopen met behulp van gevolg van een lager investeringsniveau in de afge-
aanvullende budgetten. In totaal is voor het wegen- lopen jaren. In het onderstaande overzicht is een spe-
onderhoud in 2006 een bedrag nodig van cificatie weergegeven van het benodigde onder-
€ 32.428.600. In de begroting voor 2006 is echter houdsbudget.
slechts een totaal budget van € 29.638.600 beschik-
baar. Dit betekent een tekort van € 2.790.000. Dit
wordt veroorzaakt door:

■ eerder dan in het vorige MPO gepland vervangen


van twee bruggen: € 1.400.000,–;

Kostensoort Bedrag in €

Uit te voeren werkzaamheden met financiële gevolgen:


310-11 Schades € 500.000
310-31 Strategisch beheer € 384.000
310-32 Variabel onderhoud € 17.203.500
310-33 Vast onderhoud wegen € 13.533.100
310-34 Verkeersmanagement en -besluiten € 458.000
310-35 Revisiewerkzaamheden € 350.000
Totaal nodig voor werkzaamheden onderhoud € 32.428.600

Beschikbare financiële middelen volgens ontwerp-begroting 2006:


310-11 Schades € 500.000
310-31 Strategisch beheer € 384.000
310-32 Variabel onderhoud € 15.203.500
310-33 Vast onderhoud € 13.533.100
310-34 Verkeersmanagement en -besluiten € 18.000
310-35 Revisiewerkzaamheden € 0
Totaal beschikbaar volgens ontwerp-begroting 2006 € 29.638.600

146 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
In het onderstaande overzicht zijn de in het MPO de vervanging van 6,1 km oevers. De ontwikkelde
geraamde onderhoudsbedragen weergegeven voor methodieken voor de oevers worden via administra-
2006 t/m 2009. Zoals al is aangegeven zijn de in de tieve procedures in de organisatie ingevoerd, waar-
provinciale begroting beschikbare budgetten niet toe- mee de bedrijfsvoering wordt verbeterd. Voor het
reikend om de totale kosten te dekken. groot onderhoud van het Noordhollandsch Kanaal in
2006 is ca € 2,9 miljoen begroot. Voor de jaren 2007
Onderhoud Noordhollandsch Kanaal en t/m 2009 zijn de ramingen respectievelijk € 1,9, € 1,5
overige vaarwegen en € 0,7 miljoen. Voor regulier onderhoud en beheer
In 1995 is het beheer en onderhoud van het is jaarlijks ca € 1,7 miljoen beschikbaar. De uitvoering
Noordhollandsch Kanaal door de provincie overge- van (groot) onderhoud geschiedt conform het jaar-
nomen van het Rijk. Voor het onderhoud aan de programma onderhoud (JPO) en het meerjarenpro-
oevers zijn initieel extra investeringen nodig om het gramma onderhoud (MPO) Noordhollandsch
kanaal - gegeven zijn functies - in een acceptabele Kanaal.
staat van onderhoud te krijgen. Op basis van een
nieuw ontwikkelde beheerstrategie is een vervan- Het beheer en het onderhoud van de overige vaar-
gingsprogramma voor de oevers opgesteld en is in wegen in beheer en onderhoud bij de provincie ver-
2005 gestart met een tweede uitvoeringstraject voor lopen eveneens volgens een JPO en een MPO

Overzicht programma kosten variabel en vast onderhoud wegen 2006-2009.

Onderdeel 2006 2007 2008 2009

A: Schades 500.000 500.000 500.000 500.000


B: Strategisch Beheer 384.000 384.000 384.000 384.000
C: Verhardingen 8.049.480 7.840.000 8.000.000 8.000.000
D: Belijning 900.000 900.000 900.000 900.000
E: Verkeersregelinstallaties 1.453.500 1.225.000 837.000 1.219.000
F: Openbare verlichting 1.742.200 1.819.000 513.000 852.000
G: Baggeren wegsloten 250.000 714.000 714.000 714.000
H: Beschoeiingen 250.000 455.000 455.000 455.000
I: Beplantingen/bomen 320.000 320.000 320.000 320.000
J: Bermen 295.000 330.000 365.000 400.000
K: Kunstwerken 3.025.000 965.000 515.000 1.865.000
L: Gladheidmaterieel 120.000 354.400 203.200 109.500
M: Bewegwijzering 265.000 200.000 485.000 265.000
N: Bebording 120.000 80.000 80.000 80.000
O: Zuidtangent 600.000 600.000 600.000 600.000
P: Vast onderhoud 11.270.100 11.600.000 11.950.000 12.300.000
Q: Vast onderhoud Zuidtangent 2.263.000 2.330.000 2.400.000 2.475.000
R: Verkeersmanagement 458.000 400.000 410.000 420.000

Revisiewerkzaamheden 350.000 360.000 370.000 380.000

Totaal 32.428.600 31.376.400 30.001.200 32.238.400

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 147
Overige Vaarwegen. Voor groot onderhoud van deze Het onderhoud wordt gesplitst in regulier en groot
vaarwegen is structureel ca € 2,3 miljoen beschikbaar, onderhoud. In het reguliere onderhoud zijn ook de
voor regulier onderhoud en beheer is dit structureel onderhoudscontracten opgenomen. De kosten van
ca € 4,2 miljoen. In samenhang met het provinciale het reguliere onderhoud bedragen op jaarbasis totaal
baggerprogramma wordt een beheer- en informatie- ca € 300.000. Voor de periode 2006 - 2009 is er een
systeem ontwikkeld voor de bodems van de vaar- meerjarenplan onderhoud vastgesteld voor het exte-
wegen. In 2005 is gestart met de implementatie daar- rieur van de gebouwen in beheer bij het Facilitair
van voor de vaarwegen die onderdeel uitmaken van Bedrijf. Het betreft de volgende panden: Paviljoen
het Basisnet Beroepsvaart. Met dit systeem kunnen Welgelegen, Dreef 1, Dreef 3 (n.v.t. in verband met
de keuzes voor investeringen in de onderwaterbo- nieuwbouw), Houtplein, Zijlweg (inclusief Schoon-
dems beter worden onderbouwd en worden de zichtlaan 2 en 8), Schoonzichtlaan 4, Florapark 5 en
maatschappelijke effecten daarvan goed in beeld 6, Frederikspark 10 en 12, Paviljoenslaan 3, 5, 7/9.
gebracht. Het onderhoud van de genoemde panden wordt
bekostigd uit het budget voor materieel. Van de pan-
Meerjarenplan onderhoud gebouwen den Welgelegenstraat 3 (dienstwoning) en Mercurius
(Wormerveer) wordt het onderhoud bekostigd uit
Inhoud van het onderhoudsplan directe budgetten.
Het meerjarenplan onderhoud Gebouwen omvat al
het bouwkundig onderhoud aan de buitenzijde van Het meerjarenplan onderhoud omvat al het bouw-
gebouwen, inclusief terreinvoorzieningen (hekwerk, kundig onderhoud aan de buitenzijde van gebou-
bestrating, beelden en tuinmuur) en de vervanging wen, inclusief terreinvoorzieningen en de vervanging
van cv-installaties. Bovendien is voor elk gebouw een van cv-installaties.
post klachten c.q. regulier onderhoud opgenomen. Hoewel er geen definitief plan is voor het onderhoud
van het interieur, is aan de hand van schattingen een
Duur van onderhoudsplan overzicht samengesteld van de hiervoor benodigde
Het onderhoudsplan heeft een planningshorizon van budgetten. Dit betreft uitsluitend de panden in
30 jaar en werd in 2003 geïmplementeerd. Om de drie beheer bij het Facilitair Bedrijf.
jaar vindt er een herinspectie plaats (voor het eerst in
2005) en worden de onderhoudswerkzaamheden en Het hoge bedrag in 2006 vloeit vooral voort uit groot
bedragen aangepast. onderhoud aan gebouw Mercurius ad € 220.000,–
geraamd. Het betreft schilderwerk en het vervangen
Onderhoud kapitaalgoederen van glas in bestaande stalen raamconstructies.
Het Facilitair Bedrijf beheert panden voor de huis- Waarschijnlijk zijn de beschikbare budgetten niet toe-
vesting van medewerkers en panden voor de ver- reikend om de kosten in 2006 te dekken. In dat geval
huur. worden PS bij de voorjaarsnota 2006 gevraagd extra
budget beschikbaar te stellen.

De kosten voor het groot onderhoud van de panden over de periode 2006-2009 zijn als volgt verdeeld.

Groot onderhoud 2006 2007 2008 2009

Exterieur 449.700 184.900 316.000 214.600


Interieur 231.000 138.000 138.000 139.500

Totaal 680.700 322.900 454.000 354.100

148 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
3.4 Financiering punten zijn de inflatieverwachtingen en het consu-
mentenvertrouwen. Deze zorgen voor een rentever-
Inleiding goeding op zowel de geld- als kapitaalmarkt die
Sinds de inwerkingtreding van de Wet financiering lager ligt dan vorig jaar. De referentiepunten op de
decentrale overheden (Fido) op 1 januari 2001, gepu- die markten zijn als volgt: voor de geldmarkt (drie-
bliceerd in Staatsblad nummer 587 van 2000, is deze maands deposito) wordt een vergoeding van 2,0%
paragraaf een verplicht onderdeel van de provinciale (vorig jaar 2,3%) verwacht en voor de kapitaalmarkt
begroting. (tienjarige staatsobligatie) ligt de verwachting op een
Een andere verplichting van genoemde wet is het rentevergoeding van 3,4% (vorig jaar 4,5%). Voor de
opstellen van een financieringsstatuut. De provincie beleggingtermijn van drie tot vier jaar, waarin de pro-
heeft dit statuut opgenomen in de Verordening finan- vincie veel van haar beleggingen heeft onderge-
cieel beheer. De herziening van de verordening werd bracht, wordt een rendement van 2,5% per jaar (vorig
door provinciale staten vastgesteld bij statenbesluit jaar 3%) verwacht. In 2005 heeft de provincie tot op
van 19 april 2004, voordracht nummer 25. De wijzi- heden € 15,9 mln uitgezet in beleggingen met loop-
ging betreft de termijn waarop middelen belegd kun- tijden van twee tot vier jaar ten laste van haar depo-
nen worden, te weten maximaal vijf jaar. Daarnaast sito’s. Deze omzetting levert een hogere rentever-
is toegevoegd het maximale bedrag dat bij een goeding op dan de deposito’s. Voor 2006 leveren de
wederpartij belegd kan worden, namelijk maximaal meerjarige beleggingen in totaal € 16,9 mln aan ren-
€ 100 miljoen of een aandeel van 10% in het eigen tebaten op. Hierop dient wel de afschrijving op agio
vermogen van de wederpartij (artikel 5.4, lid 5 en 6). in mindering te worden gebracht ad € 2,8 mln voor
Op grond van genoemde wet en de daarop geba- 2006.
seerde regelingen zijn normen vastgesteld voor de
hoogte van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Risicobeheer
Voor de provinciale overheden geldt voor 2006 een Volgens de ‘Handreiking Treasury’ van het Ministerie
kasgeldlimiet van 7% over het totaal van de begro- van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties dient
ting. Voor het renterisico geldt voor de provincies een in de financieringsparagraaf ingegaan te worden op
percentage van 20. Het renterisico op de vaste schuld de risico’s ten aanzien van rente, krediet, liquiditeit,
in een jaar wordt als volgt berekend: de som van het koers, debiteuren en valuta, op het feit dat de uit-
bedrag aan herfinanciering en het bedrag aan rente- voering van de treasuryfunctie uitsluitend de
herziening op de vast schuld mag niet meer bedra- publieke taak dient, dat het beheer prudent is en op
gen dan 20% van het totaal aan uitstaande geldle- de vraag of voldaan wordt aan de kasgeldlimiet en
ningen. Tevens is aangegeven dat het uitzetten van de renterisiconorm.
tijdelijk overtollige middelen op prudente wijze dient
te geschieden. Daarbij mogen geen overmatige risi- De maat voor het renterisico op de vlottende schuld
co’s worden gelopen. Voor het beleggen van midde- is de kasgeldlimiet. Uit hoofde van de Wet Fido geldt
len mogen in het algemeen alleen financiële instel- als grondslag de omvang van de jaarbegroting per 1
lingen als tegenpartij optreden. Die instellingen die- januari. De grondslag voor 2006 bedraagt € 551 mln.
nen ten minste een A-rating te bezitten. Vervolgens wordt de toegestane omvang van de kas-
geldlimiet bepaald. Uitgaande van 7 procent
Algemene ontwikkelingen bedraagt de kasgeldlimiet € 38,6 mln voor 2006. In
Bij het opstellen van deze financieringsparagraaf geen kwartaal mag deze limiet worden overschreden,
(begin juli 2005) bestaat er nog steeds onzekerheid wat op basis van de huidige depositopositie ook niet
over de mate van economisch herstel. Aandachts- wordt verwacht.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 149
De maat voor het renterisico op de opgenomen en De leningen vermeld onder b. betreffen leningen die
uitgezette vaste schuld is de renterisiconorm. De ren- verstrekt zijn uit hoofde van publieke taak, te weten
terisiconorm is een bij ministeriële regeling aangege- NUON € 21,3 mln. en PWN € 5,4 mln.
ven percentage van 20 over de stand van de vaste
schuld per 1 januari van enig begrotingsjaar. De ver- De onder c. vermelde overige langlopende leningen
kregen renterisiconorm wordt vergeleken met dat zijn op basis van bestuurlijke besluitvorming ver-
deel van de vaste schuld dat in het begrotingsjaar strekt aan Coöperatieve Visafslag Den Oever (€ 0,1
voor renteherziening in aanmerking komt, vermeer- mln), gemeente Purmerend (€ 9,3 mln) en
derd met het bedrag van herfinanciering. Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied
C.V. (€ 3,3 mln).
Blijkens de laatste stand van de financiële vaste activa
staat er € 332 mln uit. Het bedrag van de renterisico- De uitzettingen ad € 292 miljoen, vermeld onder d.,
norm is dan € 66,4 miljoen. Aan aflossingen in 2006 zijn verstrekt uit hoofde van de Treasury. De uitzet-
is € 93,8 miljoen begroot, ruim € 27 mln meer dan de tingen voldoen aan de eisen uit hoofde van de Wet
renterisiconorm. Fido. Het gaat om 13 verschillende financiële instel-
lingen en een gemeente. De leningsvormen zijn te
Volgens artikel 36 van het Besluit Begroting en onderscheiden in onderhandse geldleningen, open-
Verantwoording 2004 (BBV) is een vastgestelde bare obligaties en medium term notes.
balansindeling van de financiële vaste activa vereist,
te weten: De komende vijf jaar vallen verstrekte leningen en
a kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, uitzettingen als volgt vrij:
gemeenschappelijke regelingen en overige ver- 2006 € 92 mln, 2007 € 151 mln, 2008 € 44 mln, 2009
bonden partijen; € 4 mln en 2010 € 4 mln, dus in totaal € 295 mln. Deze
b leningen aan woningbouwverenigingen, gemeen- bedragen kunnen worden aangewend voor provin-
schappelijke regelingen en overige verbonden ciale investeringen.
partijen;
c overige langlopende leningen Momenteel lopen er diverse investeringsprojecten,
d overige uitzettingen met een rentetypische loop- met als grootste de extra investeringsimpuls ad € 500
tijd van één jaar of langer; mln. De besluitvorming daarover is nog niet afge-
e bijdragen aan activa in eigendom van derden. rond, zodat nog geen totaalbedrag genoemd kan
worden. Gelet op de in vorige alinea genoemde
Voor onderdeel a. wordt verwezen naar de paragraaf middelen en de aanwezige liquiditeiten zal de finan-
Verbonden partijen. ciering in de eerstkomende jaren geen probleem vor-
b Leningen verstrekt aan deelnemingen € 27 mln men.
c Overige langlopende leningen € 13 mln
d Overige uitzettingen met een € 292 mln Garanties
rentetypische looptijd van De door de provincie gegarandeerde leningen, die
één jaar of langer _________ grotendeels door gezondheidsinstellingen bij insti-
Totaal conform staat 6.2 € 332 mln tutionele vermogensverschaffers zijn opgenomen,
Investering en Financiële vaste activa etc. omvatten bijna € 48 miljoen. Als gevolg van aflossin-
gen daalt dit bedrag naar ruim € 43 miljoen ultimo
2006. Ten slotte heeft de provincie aan het begin van
het begrotingsjaar aan andere garantieverplichtingen

150 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
tegenover derden een bedrag van ruim € 13 miljoen 3.5 Bedrijfsvoering
uitstaan.
Bedrijfsvoering bij de overheid definiëren wij als de
Derivaten sturing en beheersing van bedrijfsprocessen binnen
Van derivaten (afgeleide financiële producten, zoals de overheid om de (beleids)doelstellingen te kunnen
opties en termijncontracten) maakt de provincie geen realiseren. Het betreft zowel primaire als ondersteu-
gebruik. nende processen. Bedrijfsvoering is geen doel op
zich; het uiteindelijke doel is immers het realiseren
Valuta van de door het bestuur vastgestelde (beleids)doel-
De provincie bezit geen financiële activa in vreemde stellingen.
valuta en kent dus geen valutarisico.
Missie
Liquiditeiten De missie van de provincie Noord-Holland is het
Gelet op de bij (financiële) instellingen gestalde depo- leveren van een concrete bijdrage aan de kwaliteit
sito’s ad € 234 miljoen per juli 2005, worden er in van de Noord-Hollandse samenleving op alle terrei-
2006 geen liquiditeitsprobleem verwacht. Dit bedrag nen van de publieke dienstverlening.
is inclusief een bedrag van circa € 50 mln van derden
voor de reconstructie van de N201. De rentebaten Doel van de ambtelijke organisatie
van dit laatste bedrag worden aan het project toege- De ambtelijke organisatie ondersteunt het college bij
voegd. De deposito’s voldoen alle aan de ratingsei- het uitvoeren van het collegeprogramma. De afne-
sen die gesteld zijn in de Wet Fido. In het kader van mers zijn burgers, bedrijven, maatschappelijke orga-
relatiebeheer zijn bovengenoemde deposito’s onder- nisaties en medeoverheden. De ambtelijke organisa-
gebracht bij zes instellingen. tie is hiervoor slagvaardig en professioneel ingericht.

Prudent beheer Scheiding beleid en uitvoering


Het prudent beheer van middelen draait om twee De scheiding tussen beleid en uitvoering is een lei-
aspecten: voldoende kredietwaardigheid van de dend principe voor de inrichting van de nieuwe
tegenpartij (debiteurenrisico) en een beperkt markt- organisatie. Om een betere sturing te realiseren is
risico van de uitzetting. In de ministeriële “Regeling deze indeling de basis van de hoofdstructuur. Dit
uitzettingen en derivaten decentrale overheden” is maakt het mogelijk gelijksoortige processen geza-
ingegaan op het begrip prudent. Gelet op de verde- menlijk te organiseren, aangestuurd onder verant-
ling van de verstrekte langlopende leningen en uit- woordelijkheid van één directeur. In de hoofdstruc-
zettingen en de spreiding van de kortlopend uitge- tuur staat de sturing van het concern centraal. Dit
zette middelen is naar onze mening invulling gege- concern bestaat uit drie productgroepen, te weten :
ven aan het begrip prudent beheer. ■ beleidsvoorbereiding en -evaluatie, onderge-
bracht in het cluster Beleid;
Publieke taak ■ administratieve producten (Subsidies, Hand-
Volgens de Wet Fido mogen openbare organen uit- having en Vergunningverlening), ondergebracht
sluitend financiële transacties aangaan voor de uit- in het cluster SHV;
oefening van de publieke taak. In het kader van de ■ tastbare/zichtbare producten (onderhoud van
uitoefening van de treasuryfunctie geschieden al de (vaar)wegen en realisatieprojecten), onderge-
transacties per definitie ten dienste van de publieke bracht in het cluster Beheer & Uitvoering.
taak.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 151
Organisatie

De hoofdstructuur van de organisatie per 1 januari 2006.

Statengriffie
Statengriffie PS
PS GS
GS

Controlunit
Controlunit Algemeen
AlgemeenDirecteur
Directeur

MT
MT

Cluster
ClusterMiddelen
Middelen

Cluster
ClusterBeleid
Beleid Cluster
ClusterSubsidies,
Subsidies,Handhaving
Handhavingen
enVergunningen
Vergunningen Cluster
ClusterBeheer
Beheeren
enUitvoering
Uitvoering

Middelen centraal georganiseerd waarin de planning van producten en activiteiten ter


In de hoofdstructuur zijn de bedrijfsvoeringsproces- uitvoering van de programmabegroting is opgeno-
sen georganiseerd in een centraal cluster Middelen. men.
Het cluster Middelen ondersteunt elk cluster op de
gebieden financiën, personeel, organisatie, juridische Deze werkwijze waarborgt een consequente koppe-
zaken, informatie, automatisering, facilitaire dienst- ling in de lijn van politieke doelstelling tot concrete
verlening, communicatie en administratie. Tevens uitvoering. Door deze werkwijze zijn de voort-
levert het cluster Middelen de kaderstelling voor de gangsrapportages voor het college en PS direct te
algemeen directeur. Een groot aantal van de facilitaire herleiden tot de door PS vastgestelde programmabe-
en ICT-taken wordt uitbesteed. Het cluster Middelen groting. Deze lijn waarborgt tevens de inbreng van
voert de regie over deze opdrachtverlening aan PS in de voortgangsrapportages bij de voor- en
externe partners. najaarsnota.

Planning en Control Om ook op het vlak van bedrijfsvoering een trans-


Voor sturing op het primaire proces en beheersing parante en duidelijke sturing te kunnen realiseren,
van de ondersteunende processen zijn er in de orga- hebben wij ervoor gekozen de belangrijkste taakvel-
nisatie specifieke planning- en controlinstrumenten. den in ondersteunende sfeer te integreren in de plan-
Deze geven invulling aan de door Provinciale Staten ning- en controlcyclus. Daarvoor brengen we de
vastgestelde planning- en controlcyclus, waarin de doelstellingen en resultaten van de ondersteunende
programmabegroting een centrale plaats inneemt. Op processen op eenzelfde wijze in beeld als de primaire
basis hiervan stellen wij een productenraming vast, processen.

152 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Voor de belangrijkste delen van de bedrijfsvoering en werken”, omdat dezelfde werkzaamheden moeten
de ondersteunende processen is in deze paragraaf worden uitgevoerd bij halvering van de materiele
weergegeven wat we willen bereiken. Het betreft de lasten. Bovendien gaat er gewerkt worden met een
volgende taakvelden: Personeel en Organisatie, producten- en dienstencatalogus die duidelijkheid
Informatisering en Automatisering, Juridische zaken, biedt over het dienstenpakket aan de totale organi-
Communicatie, Facilitaire Zaken. Daarnaast geven satie.
we in deze paragraaf weer wat we willen bereiken Het PSA-systeem P-view wordt vervangen door
voor twee specifieke taken in het productieproces: SAP-HR, wat de personeels- en salarisadministratie
Subsidies en Kennis & Strategie. rechtstreeks koppelt aan het concernbrede financiële
systeem. Daardoor zullen de managementrapporta-
ges helderder zijn en beter afgestemd op de vraag.
Personeel en organisatie In 2006 komt er een herijking van het totale HRM-
beleid en -instrumentarium. Dit moet leiden tot min-
De afdeling Personeel en Organisatie (P&O) heeft als der regelgeving en duidelijkere bevoegdheden. Een
doelstelling om samen met het lijnmanagement te en ander gebeurt in overleg met de Ondernemings-
komen tot competente en betrokken medewerkers, raad en (eventueel) het Georganiseerd Overleg.
die op professionele wijze bijdragen aan het primaire De functie Organisatieadvies en advies over oplei-
proces van de provinciale organisatie. dingen zal, conform de aangegeven standpunten van
het bestuur, worden afgebouwd. Werkzaamheden op
Kerntaken van P&O zijn het adviseren van het mana- deze terreinen zullen voortaan moeten worden inge-
gement op rechtspositioneel gebied en personeelsbe- huurd.
leid, management development (werven en begelei- De speerpunten in 2006
den van trainees en het coachen en begeleiden van ■ Afhandeling van de personele aspecten van de
potentials en leidinggevenden) en de personeels- en reorganisatie.
salarisadministratie. ■ Ombouw naar klantgerichte organisatie van het
De ombouw naar een klantgerichte organisatie heeft cluster Middelen.
hoge prioriteit, omdat daarmee vorm wordt gegeven ■ Management development.
aan de nieuwe organisatie. Het accent ligt op “anders ■ Effectieve transitie van het personeels- en salaris-

Productgroepomschrijving Belangrijke activiteiten in 2006

Voormalig personeel ■ Correcte betaling uitkeringen voormalig personeel

Overige diensten voor derden ■ Correcte salarisadministratie van door de provincie uit te betalen kosten

voor het IZR

■ Administratie detacheringen

Afhandeling personele aspecten reorganisatie ■ Uitvoer regelingen Sociaal Plan

■ Opstellen rechtspositionele brieven

Klantgerichte organisatie cluster Middelen ■ Inspelen op vraaggestuurde dienstverlening, HRM-instrumenten inzetten

ten behoeve van effectieve en klantgerichte werkwijze

Management Development ■ Verdere professionalisering en begeleiding van management

Implementatie SAP HR ■ Effectief verloop van P-view naar SAP HR en efficiënte implementatie en

uitvoering

HRM-beleid en instrumentarium ■ Herijking personeelsbeleid na de reorganisatie

Beleidsontwikkeling en advies op rechtspositioneel gebied ■ Adviseren management

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 153
administratiesysteem van P-view naar SAP-HR. – Verder ontwikkelen en beheren van een (organi-
■ Ontwikkeling en implementatie van HRM-beleid satiebrede) informatiearchitectuur, mede richting
en HRM-instrumentarium na de reorganisatie. geven aan een ‘vraaggestuurde publieke elektro-
■ Beleidsontwikkeling en advisering op rechtspo- nische dienstverlening (één loket)’, te beleggen in
sitioneel gebied. de nieuwe cluster Middelen.
– Verstevigen van het functioneel applicatiebeheer
binnen de organisatie, te beleggen binnen de
Informatievoorziening en nieuwe cluster Middelen.
automatisering
Belangrijk aandachtspunt
De afdeling Informatievoorziening en automatisering Het in de overgangsperiode tot aan de outsourcing
zet zich in voor een optimale informatievoorziening waarborgen van ‘going concern processen’ en het
en geautomatiseerde ondersteuning van werkpro- ondersteunen van de nieuwe clusters, onder andere
cessen bij de provincie. door het tijdig signaleren van eventuele knelpunten
en het zo nodig benoemen van nieuwe prioriteiten.
De speerpunten in 2006
■ Implementatie plan van aanpak ICT-servicedesk
‘Nieuwe stijl’ (gericht op de verdere professiona-
lisering van de dienstverlening in het licht van de
missie van de cluster Middelen/aankomende
outsourcing).
■ Leveren van een adequate inhoudelijke bijdrage
voor het outsourcingtraject.
■ Consolidatie contract-, software- en licentiebe-
heer, te beleggen in de nieuwe cluster Middelen
c.q. regiefunctie richting de outsourcingpartner.

Productgroepomschrijving Belangrijke activiteiten in 2006

Een optimale informatievoorziening en geautomatiseerde ondersteuning van de ■ Een voortdurende (her)ijking van de ICT-voorzieningen aan de verander-

werkprocessen bij de provincie ende omgevingseisen (over te dragen aan de nieuwe cluster Middelen)

■ De ontwikkeling en implementatie van (nieuwe) informatiesystemen

(gedeeltelijk over te dragen aan de nieuwe cluster Middelen)

■ De provinciaal medewerkers via een centraal computernetwerk kunnen

laten werken met op de functie toegesneden toepassingen, toegang tot

internet en intranet, bijbehorende randapparatuur en helpdesk-

ondersteuning (definitieve bepaling van het aantal werkplekken vindt

plaats als de definitieve huisvestingssituatie van de clusters bekend is).

■ Toegankelijke digitale gegevens

■ Een bedrijfszekere telecommunicatie (zowel vast als mobiel)

■ Interne afdelingsondersteuning (uit te voeren door c.q. in overleg met de

cluster Middelen)

154 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Juridische zaken ■ Het regisseren van juridische kwaliteitszorg
middels kwaliteitseisen en normen.
Juridische Zaken richt zich op verbetering van de ■ Juridisch adviseur aan organisatie/manage-
juridische kwaliteit van de door de provincie geno- ment/bestuur (faciliteren van kwaliteitszorg).
men beslissingen, zodat de rechtmatigheid van deze
beslissingen wordt gewaarborgd.

De going concerntaken zijn juridische adviezen, pro-


jectondersteuning, implementatie van nieuwe wet-
geving, opstellen van verordeningen, mandaten en
convenanten, het inschakelen van de huisadvocaat,
deskundigheidsbevordering, onderhouden van juri-
dische contacten en juridische informatievoorziening.
Voor een compleet beeld van de activiteiten van de
afdeling Juridische Zaken wordt verwezen naar het
programma Bestuur en Burger.

De speerpunten in 2006
■ Opzet contractbeheer.
■ Opzetten één loket schadezaken inclusief regeling
nadeelcompensatie.
■ Besluitvorming provincie Europaproof.
■ Inventariseren van convenanten en het doorlich-
ten op nut en effect.
■ Rechtmatigheid en bevoegd genomen besluiten.

Belangrijke aandachtspunten
■ Opdrachtgeverschap-opdrachtnemerschap vindt JZ
zeer belangrijk. Bij grote adviezen worden afspra-
ken gemaakt over de leveringstermijn, de inzet van
personeel en de kwaliteit van het geleverde advies.
Kleinere adviezen worden per e-mail bevestigd.
■ Er vindt voortdurend overleg plaats met/over cli-
ënten, zowel door de afdelingscontactpersoon als in
het managementoverleg juridische kwaliteit (MJK).

Productgroepomschrijving Belangrijke activiteiten in 2006

Juridische Zaken (stafdeel) ■ Opzet contractbeheer

■ Opzetten éen-loket schadezaken inclusief nadeelcompensatieregeling

■ Besluitvorming provincie Europaproof

■ Inventariseren convenanten en het doorlichten op nut en effect

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 155
Facilitaire zaken De speerpunten in 2006
■ Nieuwbouw en renovatie van de kantoorgebou-
De afdeling Facilitaire Zaken verzorgt een doelma- wen begeleiden.
tige en op het bedrijfsproces afgestemde huisvesting ■ Een naadloze overgang bewerkstelligen van de
voor de bestuurlijke en ambtelijke organisatie en huidige diensten naar de outsourcing.
levert doelmatige, efficiënte en klantgerichte diensten ■ Professionalisering inkoop inrichten volgens het
aan de primaire processen van de organisatie tegen clusterplan middelen.
zo laag mogelijke kosten.
Belangrijk aandachtspunt
De afdeling wil de reguliere ondersteuning van de ■ Streven naar een hoge klantgerichtheid.
organisatie op het huidige niveau houden. Hierbij
wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de nieuwe werk-
wijze van het cluster Middelen. De ‘oude’ afdeling ver-
zorgt in de nieuwe organisatie de outsouricng van
diensten tot in de overgang is voorzien. Deze wordt zo
uitgevoerd dat het serviceniveau op peil blijft.

Professionalisering inkoop
Het team inkoop en aanbesteding staat in voor het
strategische en tactische inkoopbeleid van de hele
organisatie. Daarnaast verzorgt het team de inkoop
van alle middelen voor de bedrijfsvoering van de
hele organisatie. De resultaten van het project ver-
antwoord aanbesteden (nieuwe aanbestedingsregels,
AO etc. waarover PS op 4 juli 2005 heeft besloten)
worden geïmplementeerd binnen de nieuwe organi-
satie. Daarbij vervult het team inkoop en aanbeste-
ding een centrale rol. Het doel is dat inkoop en aan-
besteding volgens de regels en tegen zo laag moge-
lijke kosten verlopen.

Productgroepomschrijving Belangrijke activiteiten in 2006

Huisvesting ■ Begeleiden nieuwbouw Dreef

■ Aanpassen paviljoen Welgelegen

■ Vaststellen programma van eisen renovatie Houtplein

■ Services ■ Verbetering provinciale archivering

■ Ondersteuning organisatie

■ Begeleiden overgang naar outsourcing van de diensten

■ Taxikeurmerk tbv vervoer GS-leden

■ Vervanging huidige FB-auto’s door gasauto’s

■ Verhogen aandeel biologische producten in de catering

156 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Communicatie en de verschillende rollen van het provinciaal
bestuur.
Communicatie levert de door het bestuur gewenste ■ sterkere profilering van de diensten en producten
bijdrage aan de profilering van het provinciaal die door de keuzen van het provinciaal bestuur
bestuur en haar diensten en producten. tot stand komen.
■ bijdrage aan ‘Andere Overheid’ (ontwikkeling
De profilering van het provinciaal bestuur (GS en PS) één loket, elektronische handtekening etc. etc.)
is de kern van de corporate communicatie. Het ■ (mede) ontwikkelen publieksvoorlichting.
hoofddoel van de provinciale communicatie is om ■ stimuleren en faciliteren van interactieve beleids-
het bestuur, haar diensten en producten duidelijk te vorming.
profileren conform het gewenste imago en tevens een ■ versterken van de (regiogerichte) contacten met
bijdrage te leveren aan de profilering van het duale de externe media.
stelsel.
De projectcommunicatiespecialisten verzorgen de Belangrijke aandachtspunten
communicatie van minimaal 50 provinciale projec- ■ de volksvertegenwoordiging in het duale stelsel
ten. Een aantal van de concerntaken van de afdeling wordt duidelijker.
valt binnen het programma Andere Overheid, zoals ■ voorbereiding van verkiezingen 2007.
onze bijdrage aan het digitaal loket. Overige corpo- ■ de producten en diensten van het provinciaal
rate communicatieactiviteiten zijn het ontwikkelen bestuur zijn duidelijk.
en uitvoeren van alle interne en externe communica- ■ het gewenste imago van het provinciaal bestuur
tiemiddelen, handhaving van de provinciale huisstijl, neemt toe.
op aanvraag leveren van bijdragen aan de Staten- ■ de communicatieactiviteiten versterken elkaar
communicatie, jongerencommunicatie, het relatie- door de uitvoering van een geïntegreerd com-
management van de commissaris van de Koningin, municatiebeleid zoals verwoord in het door GS
het relatiegeschenkenbeleid en de voorbereiding van op 16 september 2004 vastgestelde beleidskader
de verkiezingen 2007. 2003-2007.

Speerpunten in 2006
■ versterken van het gewenste provinciale imago

Productgroepomschrijving Belangrijke activiteiten in 2006

Communicatie ■ projectcommunicatie rond beeldbepalende projecten

■ beheer provinciale website

■ ontwikkeling interne en externe communicatiemiddelen (brochures,

folders, jaarverslagen, televisieprogramma’s etc.)

■ organisatie bestuurlijke optredens en evenementen

■ versterking naambekendheid van de provincie door naamsvermelding na

verlening subsidies en (mede)financiering af te dwingen

■ eerste fase uitvoering voorbereidende activiteiten verkiezingen 2007

■ lijncommunicatie

■ advisering en ondersteuning afdelingen bij interne communicatie

■ intranet en interne magazines

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 157
Subsidies cluster Middelen ondersteunen juridisch medewer-
kers het primaire proces. De administratief mede-
Efficiënt, effectief en rechtmatig subsidies verstrek- werkers worden ook ingezet in de frontoffice van het
ken en een optimale dienst verlenen aan haar interne- cluster.
en externe klanten. Dit doet de sector Subsidies in
samenwerking met de clusters Beleid en Middelen. Taakverdeling
De sector Subsidies ontwikkelt deskundigheid op het De sector Subsidies bestaat uit de units A en B. Elke
beleidsinstrument subsidies en adviseert het bestuur unit behartigt een aantal beleidsvelden.
en de genoemde clusters over de inzet van het subsi-
die-instrument. Unit A: Cultuur, Educatie, Monumenten en
Archeologie, Zorg, Welzijn en Ouderen.
Organisatie
Het proces subsidieverstrekking staat centraal in de Unit B: Water, Natuur, Landschap, Openlucht-
sector Subsidies. De formatie van 38 fte per 1 januari recreatie en toerisme, Milieu, Landbouw, Bodem,
2006 wordt ingezet voor de programma’s 1 tot en met Ontwikkelingssamenwerking, Economie, FIN-H,
11 in de begroting. Vervoer en Infrastructuur.
Dit gebeurt in teamverband in de Units. Hierbij gel-
den de volgende overwegingen: Aansturing
■ Flexibiliteit en stabiliteit: door teams verant- De sector Subsidies maakt deel uit van het cluster
woordelijk te stellen voor de uitvoering van een SHV. Het sectormanagement bestaat uit twee men-
subsidieregeling, ontstaat er meer flexibiliteit en sen, de sectormanager en de unitmanager. De sec-
stabiliteit. tormanager en de unitmanager sturen beiden een
■ Betrokkenheid: de grootte van de teams is vol- unit aan.
doende om het bovenstaande te bereiken en klein
genoeg om medewerkers maximaal te betrekken De speerpunten in 2006
bij het proces. ■ Efficiënt, rechtmatig en doeltreffend uitvoeren
■ Motivering medewerkers/invloed op het werk: van subsidieverstrekking conform de opdracht
bepaalde regeltaken, zoals planningsactiviteiten, van de directie:
kunnen door de teams worden verzorgd. Dit ont- – Efficiency = het gemiddeld aantal behandelde
last het management en motiveert de medewerkers; subsidieaanvragen per fte (primair proces);
■ Continue verbetering en verhoging van het leer- – Rechtmatigheid = % gewonnen HAC zaken
vermogen van de afdeling: de teams zijn verant- t.o.v. totaal ingediend aantal HAC zaken voor
woordelijk voor de (eind)resultaten. Hierdoor de afdeling Subsidies;
kan in teamverband continu worden gewerkt aan – Doeltreffendheid = % juist ingevoerde subsi-
het verbeteren van de prestaties. De teams kun- diebedragen per maand = aantal verschillen
nen van elkaar leren om zo tot verbeteringen te tussen SAP/Susy;
komen. % volledig ingevoerde afhandeltermijnen per
maand;
Specialisten volledig ingevoerde n.a.w. gegevens in
Binnen de Sector zijn in het primaire proces financi- RBS_sub + aanvragers in Susy /RBS_sub.
eel specialisten werkzaam. Vanuit het cluster werkt ■ Samenwerking met het cluster Beleid en inspelen
een kwaliteitsmedewerker voor subsidies aan kwali- op hun wensen en doelstellingen:
teitsverbetering van de werkwijzen. Vanuit het – Tevredenheid = jaarlijkse meting & evaluatie;

158 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
– Klant/leverancier of dienstverlener = % actu-
ele dienstverleningsovereenkomsten (of
samenwerkingsovereenkomsten) / DVO.
■ Een optimale dienstverlening aan de subsidie-
aanvragers en -ontvangers:
– Tevredenheid: Uitvoeren belangrijkste verbe-
terpunten o.b.v. tevredenheidsmeting 2004:
1 Het op de hoogte houden van nieuwe ont-
wikkelingen inzake het provinciale beleid
en subsidieregelingen;
2 De snelheid van subsidieverlening;
3 De helderheid/duidelijkheid van de aan-
vraagformulieren.

Belangrijke aandachtspunten
■ Afstemming beleid en uitvoering. Voor het uit-
voeren van het beleidsinstrument subsidies is
samenwerking tussen beleid en uitvoering essen-
tieel. Op managementniveau wordt samenge-
werkt voor de begrotingscyclus, het monitoren
van de uitvoering en het signaleren van noodza-
kelijke beleidswijzigingen. De medewerkers van
subsidies en beleid werken samen bij de voorbe-
reiding van bestuurlijke besluiten over subsidie-
verlening en bij de uitvoering van die besluiten.
■ ICT. Voor het uitvoeren, beheren en monitoren
van het beleidsinstrument subsidies is een auto-
matiseringsysteem nodig. Dit systeem moet mini-
maal de termijnen van alle deelprocessen van het
proces subsidieverstrekking monitoren en de
subsidieplafonds bewaken.
■ AO/werkprocessen. De afdeling Subsidies be-
staat nog maar kort. Al in 2005 kregen de werk-
processen bijzondere aandacht. De beschrijving
en implementatie van de werkprocessen is ook in
2006 aan de orde.

Productgroepomschrijving Belangrijke activiteiten in 2006

■ Het beleidsinstrument subsidies komt voor in diverse programma’s van de ■ Subsidieaanvragen beschikken.

begroting / productenraming.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 159
Kennis en strategie

Samenhang en helderheid op strategisch gebied en


de organisatie voorzien van kennis op maat.

De speerpunten in 2006
■ Beleidsmonitoring verder vormgeven en veran-
keren.
■ Methodiek van strategische verkenningen veran-
keren in het beleidsproces.
■ Centraal ontsluiten en leveren van betrouwbare
(geografische) basisdata.
■ Adviseren over het doelmatig inzetten en uitbe-
steden van extern onderzoek.
■ Voor een aantal provinciale producten de infor-
matievoorziening in kaart brengen en optimali-
seren.

Belangrijke aandachtspunten
■ Bij het verlenen van een geo(data) opdracht krijgt
de aanvrager binnen een week een tijdsplanning.
■ 100% betrouwbaarheid van de geleverde pro-
ducten.
■ Alle contracten over aanschaf van basisdata wor-
den centraal beheerd.

Productgroepomschrijving Belangrijke activiteiten in 2006

Strategie ■ Uitvoeren werkplan strategische verkenningen 2006 waaronder de

Burgermonitor

Beleidsmonitoring ■ Uitvoeren werkprogramma beleidsmonitoring 2006 waaronder het

adviseren over maatschappelijke effecten en indicatoren

(Geo)datavoorziening ■ Verder vormgeven van het Geoloket zodanig dat er eind 2006 via intranet

een toegankelijke geografische database is.

■ Stimuleren GIS zodanig dat eind 2006 de GIS-methodiek wordt ingezet bij

minstens drie nieuwe beleidsproducten

Informatievoorziening ■ Uitvoeren werkprogramma informatievoorziening 2006, waaronder DURP

Onderzoeksadvisering ■ Adviseren bij formulering en uitbesteding van extern onderzoek, zodanig

dat we extern onderzoek zo effectief mogelijk inzetten.

160 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
3.6 Verbonden partijen Vertegenwoordiging
In 2005 is er definitief voor gekozen om tijdens deze
Sinds 1 februari 2003 is het Besluit begroting en ver- collegeperiode de belangen van de provincie bij de
antwoording provincies en gemeenten van kracht. deelnemingen primair via de aandeelhoudersrol te
Artikel 9 schrijft voor dat de begroting een para- behartigen. Wij zijn van mening dat dit uit vennoot-
graaf verbonden partijen moet bevatten. schapsrechtelijk oogpunt de voorkeur verdient. Dat
betekent dat in de raden van commissarissen van de
Een verbonden partij is een privaat- of publiek- provinciale deelnemingen geen leden van het college
rechtelijke organisatie waarin de provincie een zitting hebben. De aandeelhoudersrol is geplaatst in
bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een finan- de portefeuille van de gedeputeerde die belast is met
cieel belang is een aan de verbonden partij ter het beleidsveld. Teneinde het benodigde contact met
beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is de belangrijkste deelnemingen (NUON, Afvalzorg,
indien de verbonden partij failliet gaat dan wel het PWN) te hebben, worden door het jaar heen ver-
bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien schillende afstemmingsoverleggen gehouden tussen
de verbonden partij haar verplichtingen niet de portefeuillehouder en bestuurders van de onder-
nakomt. Een bestuurlijk belang is zeggenschap uit neming. Wij hebben PS voorgesteld periodiek over-
hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur of leg te plegen met de door of op voordracht van de
uit hoofde van stemrecht. provincie benoemde commissarissen in de diverse
deelnemingen.
De verbonden partijen van de Provincie Noord- Wij vinden dat provinciale commissarissen die op
Holland bestaan uit de provinciale deelnemingen, onze voordracht worden benoemd in ieder geval aan
de gemeenschappelijke regelingen waaraan wordt een aantal (algemene) kwalificatievoorwaarden moe-
deelgenomen en publiekrechtelijke rechtspersonen ten voldoen. Dit waarborgt het provinciale belang bij
waarmee een financieel en een bestuurlijk belang de deelneming.
zijn gemoeid. Op de internetsite van de provincie staat een register
van provinciale commissarissen, zodat ook voor der-
Toelichting deelnemingen den duidelijk is hoe de provincie vertegenwoordigd
Het college is op grond van de Provinciewet wordt.
bevoegd te besluiten tot privaatrechtelijke rechts-
handelingen van de provincie, dus ook tot het De structuurregeling in het Burgerlijk Wetboek is ver-
beschikken over de aandelen en het uitoefenen van anderd. Diverse deelnemingen (o.a. NUON, PWN en
aandeelhoudersrechten. Daarbij geldt dat wij PS op Afvalzorg) vallen onder het structuurregime. In de
verzoek of wanneer de uitoefening van de aandeel- nieuwe structuurregeling is de direct door de over-
houdersrechten ingrijpende gevolgen voor de pro- heid benoemde commissaris verdwenen. Wel bete-
vincie kan hebben vooraf informatie geven. kent de wijziging een uitbreiding van de aandeel-
Het stemrecht op grond van de aandeelhoudersre- houdersbevoegdheden, bijvoorbeeld door de bepa-
latie wordt uitgeoefend door een lid van het college ling dat de algemene vergadering van aandeelhou-
op basis van een plenair collegebesluit. Van de ders de Raad van Commissarissen in zijn geheel naar
belangrijkste deelnemingen worden de vergaderin- huis kan sturen. Wij maken ons sterk voor optimale
gen van aandeelhouders bezocht. De informatie- benutting van de verruimde zeggenschap bij de ven-
verstrekking vanuit de deelneming vindt plaats nootschappen waarin de provincie deelneemt en stre-
door verzending van jaarstukken, begrotingen, ven naar goede afstemming met de overige aandeel-
notulen etc. houders.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 161
Deelnemingen.

naam nominaal belang percentage belang (bestuurlijk) publiek doel

1 N.V. Nuon 61.962.205 9,2 stemrecht AVA netwerkbeheer

2 N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 6.806.703 100,0 stemrecht AVA drinkwatervoorziening

3 N.V. Afvalzorg 14.294.077 90,0 stemrecht AVA efficient gebruik

stortplaatsen

4 N.V. Watertransportmaatschappij 22.689 50,0 stemrecht AVA drinkwatervoorziening

Rijn Kennemerland WRK

5 Schiphol Area Development Company N.V. 2.479.464 18,1 stemrecht AVA ruimtelijke inrichting

Schipholgebied

6 N.V. Luchtvaartterrein Texel 12.252 5,2 stemrecht AVA geen

7 N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland 45.378 100,0 stemrecht AVA verbetering economie

NH

Noord-Holland benoeming directie

8 Business Park Ymond C.V. 453.780 31,3 stemrecht AVA ontwikkeling

bedrijventerrein

9 Financieringsmaatschappij voor Regionale 18.605 100,0 stemrecht AVA ontwikkeling

Ontwikkeling van Noord-Holland ‘Firon’ B.V. economie

10 NV Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 317.646 14,3 stemrecht AVA Ontwikkeling

voor het Noordzeekanaalgebied Noordzeekanaalgebied

11 Zeehaven IJmuiden N.V. 408.402 8,4 benoeming lid visserijbelangen

administratiekant.

12 N.V. Bank Nederlandse gemeenten 1.525.875 1,1 stemrecht AVA

13 Nederlandse Waterschapsbank N.V. 11.845 0,2 stemrecht AVA

14 N.V. Landelijke bouwkunst West-Friesland 45.378 21,3 stemrecht AVA geen

15 N.V. Oostindiëvaarder ‘Amsterdam’ 45 stemrecht AVA geen

16 Recreatie Noord Holland N.V. 370.000 100,0 stemrecht AVA beheer en onderhoud

recreatiegebieden

gemeenschappelijke regelingen Doel

Samenwerkingsverband Randstad Bevordering van de ontwikkeling van het landsdeel west

Schadeschap Luchthaven Schiphol Bevordering afwikkeling schadevergoedingen uitbreiding Schiphol

Recreatieschap Spaarnwoude Beheer recreatiegebied

Groengebied Amstelland Beheer recreatiegebied

Recreatieschap Het Twiske Beheer recreatiegebied

Recreatieschap Geestmerambacht Beheer recreatiegebied

Landschap Waterland Beheer recreatiegebied

Recreatiegebied Alkmaarder-en Uitgeestermeer Beheer recreatiegebied

publiekrechtelijk rechtspersoon Doel

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Beheer fonds ten behoeve van de nazorg stortplaatsen

provincie Noord-Holland

vereniging Doel

Interprovinciaal Overleg belangenbehartiging provincies

162 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Het college ïnformeert PS over de ontwikkelingen bij geen provinciaal belang meer. Deze aandelen worden
de deelnemingen via de paragraaf verbonden par- verkocht zodra ook het Rijk haar belang in de NV
tijen van de jaarrekening en anderszins als daar aan- opgeeft. Momenteel wordt onderhandeld over de
leiding toe is. voorwaarden waaronder de overdracht zal plaats-
vinden. De afronding van de onderhandelingen
Ontwikkelingen wordt in het najaar van 2005 verwacht.
Naar hun aard worden de deelnemingen onder-
scheiden in (voormalige) nutsbedrijven, regionale ont- De deelnemingen met een beleggingskarakter in de
wikkelingsmaatschappijen, beleggingen en overig. Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse
Waterschapsbank dienen geen direct provinciaal
De belangen in (voormalige) nutsbedrijven (NUON, belang, maar worden aangehouden vanwege het
PWN, Afvalzorg) zijn vooral ontstaan vanwege hun geringe risico en het hoge rendement.
historische publieke belang. De voortgaande libera-
lisering van de energiemarkt maakt deze motieven De deelneming in NV Landelijke Bouwkunst West-
voor het aanhouden van deze deelnemingen minder Friesland dient geen provinciaal belang en wordt
doorslaggevend. Regelmatig wordt beoordeeld of het afgestoten zodra een koper is gevonden.
aanhouden van de belangen een provinciaal belang
dient. Voor de toekomst van onze deelneming in De aandelen in de NV Oost-Indiëvaarder Amsterdam
NUON is de landelijke discussie over de positione- zijn ooit verkregen als relatiegeschenk en dienen geen
ring van de energiesector van belang. Samen met de provinciaal belang. Gezien het te verwaarlozen
andere aandeelhouders in NUON volgen wij die dis- belang worden ze aangehouden.
cussie op de voet.
Recreatie Noord-Holland NV beheert en onderhoudt
Wij zien de drinkwatervoorziening, net als de rijks- gebieden van zes recreatieschappen waarin de pro-
overheid, als een publieke taak en hebben geen voor- vincie deelneemt. Deze taak werd voorheen uitge-
nemen onze deelneming in NV PWN te verminde- voerd door de provinciale onderafdeling
ren. Ten aanzien van NV Afvalzorg hebben PS uitge- Groenbeheer. Alle aandelen zijn bij de provincie
sproken dat deze vennootschap een publiek belang geplaatst. Er worden nadere afspraken gemaakt over
dient. Uitbreiding van de activiteiten van Afvalzorg ‘inbesteding’ van activiteiten van de onderneming
buiten het gebied van Noord-Holland en Flevoland door de provincie.
(de huidige aandeelhouders) is niet uitgesloten, mits
de decentrale overheden in het desbetreffende gebied NV Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland kan
daarvoor tot de vennootschap toetreden. Noord- eventueel worden ingeschakeld bij de vormgeving
Holland zal echter altijd een bepalende meerderheid van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
in de vennootschap willen hebben.
In 2005 wordt de evaluatie van de provinciale deel-
Voor de participaties in regionale ontwikkelings- nemingen uit 2000 geactualiseerd. Hierdoor kan het
maatschappijen gelden vooral sociaal-economische publieke doel van de deelnemingen wijzigen.
motieven. Zolang de doelstelling van een ontwikke-
lingsmaatschappij nog niet is bereikt, blijft de pro- Toelichting gemeenschappelijk
vincie daarom in principe deelnemen, tenzij nieuwe regelingen
ontwikkelingen tot andere keuzes leiden. Twee regelingen (Samenwerkingsverband Randstad
De deelneming in NV Luchthaventerrein Texel dient en Schadeschap Luchthaven Schiphol) voorzien in de

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 163
afstemming van belangen tussen de diverse overhe- door naar de uitbreiding van de grondbeleidsinstru-
den in de regio. Ook is de provincie actief in zes menten, inclusief een model van regionale ontwik-
recreatieschappen in het kader van landschapsbeheer kelingsmaatschappijen, een grondbank en een pro-
en het creëren van recreatievoorzieningen. vinciaal grondbedrijf. Dergelijke ontwikkelingen
kunnen extra risico’s met zich mee brengen, die afge-
Toelichting overig wogen moeten worden bij de ter zake te nemen
Het fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie beslissingen. In dit verband wordt daarop hier niet
Noord-Holland is op grond van de Wet milieubeheer ingegaan.
tot stand gekomen als publiekrechtelijk rechtsper-
soon. Doel is het beheren van de gelden in het fonds Taakgebonden verwervingen
ter dekking van de kosten van de gesloten stort- De taakgebonden verwervingen vinden plaats voor
plaatsen. concrete provinciale plannen. Meestal betreft dit
infrastructurele werken uit het Meerjarenprogramma
De provincie is lid van het Interprovinciaal Overleg, Infrastructuur. Voor alle aankopen gelden dezelfde
het IPO. Het IPO is een vereniging, waarvan alleen uitgangspunten t.a.v. prijsvorming, schadeloosstel-
de Nederlandse provincies lid kunnen worden. Met ling en nadeelcompensatie. In dit kader wordt met
deze samenwerking wordt beoogd de condities voorrang gewerkt aan een regeling in verband met
waaronder provincies werken te optimaliseren en nadeelcompensatie voor claims van tracégedupeer-
provinciale vernieuwingsprocessen te stimuleren. den. Met in achtneming van de algemene uitgangs-
punten vraagt iedere transactie maatwerk, rekening
houdend met de specifieke feiten en omstandighe-
3.7 Provinciaal grondbeleid den. Zolang er nog geen definitief besluit tot uitvoe-
ring van het plan is genomen, maar de taakgebonden
Algemeen verwervingen wel zijn gestart, vormt de vrije ver-
De Nota Grondbeleid uit 1994 en de Tweede Nota koopwaarde het uitgangspunt. Daarbij speelt het
Grondbeleid 2001 “Met beide benen op de grond”, plaatselijk prijsniveau een belangrijke rol. Naast de
zoals deze op 10 december 2001 door Provinciale vermogenschade wordt een vergoeding geboden
Staten is vastgesteld, vormen het uitgangspunt voor voor verhuis- en herinrichtingskosten en voor aan-
aan- en verkoop en het beheer van onroerende zaken koopkosten van een vervangende onroerende zaak
die eigendom van deze provincie zijn en niet worden (taxatie- en makelaarskosten, notariskosten e.d.). Als
benut voor de openbare dienst. Beide nota’s gaan uit concreet tot de uitvoering van een plan is besloten
van het onderscheid tussen taakgebonden en antici- vindt de verwerving plaats tegen vergoeding op ont-
perende aankopen. Ook strategische aankopen wor- eigeningsbasis. Indien op deze basis niet tot aankoop
den vermeld, maar over de toepassing daarvan heeft kan worden gekomen, wordt vervolgens de onteige-
geen besluitvorming plaatsgevonden. ning in gang gezet. De bekostiging van grondver-
De toepassing van het grondbeleid heeft als regel werving vindt plaats vanuit de projectbudgetten
financiële consequenties en kan, afhankelijk van de voor de uit te voeren infrastructuurplannen. In 2006
omvang van de bestede middelen, grote financiële zijn voor diverse plannen aankopen aan de orde. In
risico’s inhouden. In dit kader is het zinvol om voor financiële zin zijn de aankopen voor de omlegging
de uitvoering van het grondbeleid ook in 2006 goed van de N201 en de reconstructie van de N242 de
rekenschap te geven. Uitgegaan wordt van het vast- belangrijkste. In de loop van 2005 werd er voor het
gestelde beleid. Het, op basis van het collegepro- project Wieringerrandmeer een intentieovereenkomst
gramma 2003 - 2007, gestarte onderzoek loopt nog bereikt tussen de partijen. Hierdoor is het karakter

164 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
van de verwerving gewijzigd van anticiperend naar gen € 2,3 mln, terwijl er nog verplichtingen liepen tot
taakgebonden. Een samenwerkingsovereenkomst een bedrag van € 0,6 mln bij een boekwaarde van
wordt spoedig verwacht. € 10,6 mln. De resterende bestedingsruimte per
31 december 2004 is € 16,0 mln.
Anticiperende verwervingen Ultimo 2004 bedroegen de opbrengsten uit verkoop
Het instrument anticiperende grondverwerving van anticiperend verworven grond € 2,2 mln. Bij een
wordt ingezet waar grond wordt aangeboden en op boekwaarde van € 2,1 mln resulteerde dit in een
termijn provinciale strategische doelstellingen gere- winst van € 0,1 mln, die is toegevoegd aan de risico-
aliseerd kunnen worden. De concrete plan- en reserve. Er is nog geen zicht op nieuwe concrete
besluitvorming daarover laat dan nog op zich wach- transacties. Wegens de correctieboeking voor de
ten. De onroerende zaken worden aangekocht tegen Wieringerrandmeer resteert er bij aanvang van het
marktwaarde. Als de plannen geen doorgang vinden begrotingsjaar 2006 een budget van € 27,2 mln.
kunnen de aangekochte onroerende zaken worden Voor twee grote strategische projecten loopt het in
afgestoten tegen de dan geldende marktwaarde. De 2004 ingezette voorkeursrecht tot aankoop door een
risico’s van dergelijke aankopen zijn gelegen in een aantal gemeenten krachtens de Wet voorkeursrecht
daling van de marktwaarde en rentelasten over de gemeenten verder door. Verwacht wordt dat in 2006
periode van eigendom. Deze afspraken en regels zijn diverse percelen aan de provincie te koop worden
neergelegd in de nota Financiële spelregels anticipe- aangeboden (taakgebonden). Voor de rest van 2005
rende grondaankopen. en 2006 bestaan er op dit moment geen concrete
Voor anticiperend grondbeleid is een krediet van € nieuwe transacties. Wel wordt hierover nagedacht in
27,23 mln beschikbaar. Dit is een ‘revolving fund’, het kader van nieuw grondbeleid.
omdat de gronden bij doorgang van het beoogde
plan ten laste komen van het planbudget. Het krediet Risico’s anticiperend grondbeleid
wordt dan voor hetzelfde bedrag aangezuiverd. Dit De voornaamste risico’s van anticiperende grond-
gebeurt in 2005 voor het project Wieringerrandmeer. aankopen zijn het niet doorgaan van de plannen
Als voorgenomen plannen geen doorgang vinden, waarvoor grond is aangekocht, de rentebijschrijvin-
kunnen de onroerende zaken tegen marktwaarde gen en een daling van de marktwaarde van de aan-
worden verkocht. Voor eventuele verliezen en niet te gekochte gronden. In 2005 is de hoogte van de
compenseren rentelasten is eind 2001 binnen de sal- gemiddelde grondprijs (agrarisch) ongeveer € 2,60
direserve een bedrag van € 2,7 mln geoormerkt als per m2 (€ 26.000 per ha). Per 1 januari 2005 was het
risicoreserve grondbeleid. Deze risicoreserve is negatieve saldo van geschatte winsten en verliezen
slechts zeer beperkt aangesproken (stand ultimo bij verkoop van de onroerende zaken in de huidige
2004: € 2,6 mln). staat een € 2,8 tot € 3,9 mln. Dit overstijgt de aanwe-
zige risicoreserve grondbeleid, die op dezelfde
Financiële positie anticiperend datum € 2,6 mln bedroeg. Begin 2005 is aan PS een
grondbeleid voorstel voorgelegd tot ophoging van deze risicore-
Over de taakgebonden en anticiperende verwervin- serve. Voor deze ophoging zou een gedeelte kunnen
gen rapporteert GS jaarlijks aan PS. In de jaarversla- worden benut van de te verkrijgen opbrengst van een
gen wordt gerapporteerd over de uitvoering van het verkoop van gronden in Heemstede. Inmiddels is
grondbeleid, de besteding van de beschikbare kre- besloten om de helft hiervan toe te voegen aan de
dieten en de risico’s inzake de anticiperende verwer- risicoreserve.
vingen. Ultimo 2004 bedroegen de bestedingen ten Uiteraard moet bij alle komende transacties het risico
laste van het krediet voor anticiperende verwervin- van de gehele portefeuille worden afgewogen in rela-

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 165
tie tot de risicoreserve grondbeleid. Naar mate de Bij het opstellen van de programmabegroting 2006 is
grondportefeuille groeit worden de risico’s groter en het PMI voor de jaren 2006-2010 nog niet beschik-
wordt de risicobeoordeling steeds belangrijker. In het baar. De afwijking tussen de financiële verantwoor-
kader van de nieuwe nota grondbeleid wordt de ding van het PMI in de programmabegroting 2006 en
financiële structuur van grondaankopen en vastgoed het later dit jaar vast te stellen PMI 2006-2010 zal in
beoordeeld en zo nodig aangepast. Ook in dit kader de voorjaarsnota 2006 gesynchroniseerd worden.
moeten de genoemde financiële spelregels bezien
worden. Wij streven ernaar voor het begrotingsjaar 2007 uit te
kunnen gaan van het PMI 2007-2011.

3.8 Provinciaal De kapitaallasten 2006 zijn berekend op basis van de


meerjarenprogramma op 26 mei 2005 vastgestelde actualisering van het
infrastructuur (PMI) PMI en een bijgewerkt kasritme van het PMI voor
2005.
Inleiding PMI 2006 In juli 2005 heeft vervolgens nog een neerwaartse bij-
Het provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur stelling van het kasritme 2005 plaatsgevonden van
(PMI) geeft een jaarlijks voortschrijdend inzicht in de circa € 77 miljoen naar circa € 70 miljoen. Deze bij-
geplande investeringen van projecten die in uitvoe- stelling is nog niet verwerkt.
ring genomen zijn. De projecten voor aanleg van
wegen zijn dynamische processen, die beïnvloed
worden door een turbulente omgeving met partijen
die uiteenlopende belangen hebben.
Dit heeft onder andere tot gevolg dat kasritmes en de
meerjarenbegrotingen voor de samenhangende kapi-
taallasten gedurende het boekjaar 2005 enkele keren
zijn aangepast.
Wij verwachten voor het begrotingsjaar dat de dyna-
miek hetzelfde zal zijn als in voorgaande jaren.

Kapitaallasten in PMI 2006

Omschrijving van de Investering Afschrijvingen Toegerekende Totaal van de Toelichting


rentelasten kapitaallasten

Provinciale wegen 13.345.299 10.305.268 23.650.567 nummer 306


Achterstallig onderhoud vaarwegen 287.693 311.838 599.531 nummer 335
Totaal kapitaallasten 13.632.992 10.617.106 24.250.098

Meerjarenraming
Budget kapitaallasten 26.900.000
Investeringsimpuls 5.250.000
Totaal budget kapitaallasten 32.150.000

Onderschrijding 7.899.902

166 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
De kapitaallasten 2007-2009 zijn berekend op basis
van de op 26 mei 2005 vastgestelde actualisering van
het PMI en een bijgewerkt kasritme van het PMI voor
2005. In juli 2005 heeft nog een neerwaartse bijstel-
ling van het kasritme 2005 plaatsgevonden van circa
€ 77 miljoen naar circa € 70 miljoen. Deze bijstelling
is nog niet verwerkt.

Conclusie
Op basis van bovenstaande cijfers is er voor de jaren
2006 en 2007 een onderschrijding in de kapitaallasten
van circa € 9, 4 miljoen (€ 7,9 miljoen + € 1,5 miljoen)
en voor de jaren 2008 en 2009 een overschrijding van
€ 3,2 miljoen (€ 1, 4 miljoen en € 1,8 miljoen). Per
saldo resteert een onderschrijding van € 6,2 miljoen.
Wij beogen de onderschrijding in te zetten voor over-
schrijdingen van volgende jaren.

Kapitaallasten in PMI 2007-2009

Omschrijving van de Investering Totaal van de Totaal van de Totaal van de


kapitaallasten 2007 kapitaallasten 2008 kapitaallasten 2009

Provinciale wegen 28.860.742 31.654.617 31.968.664


Achterstallig onderhoud vaarwegen 811.598 901.064 1.013.420
Totaal 29.672.340 32.555.681 32.982.084

Meerjarenraming
Budget kapitaallasten 25.900.000 25.900.000 25.900.000
Investeringsimpuls 5.250.000 5.250.000 5.250.000
Totaal budget kapitaallasten 31.150.000 31.150.000 31.150.000

Onder-en overschrijding 1.477.660 -1.405.681 -1.832.084

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 167
3.9 Extra Investeringsimpuls aanvullende gegevens te verstrekken over de projec-
Noord-Holland (EXIN-H) ten opgenomen in de Extra Investeringsimpuls
Noord-Holland. PS willen op basis van de aanvul-
Begrotingsdebat 2005 lende gegevens op 26 september 2005 besluiten over
Provinciale Staten hebben in het begrotingsdebat de financiële dekking van de Extra Investerings-
2005 (15 november 2004) de uitgangspunten vastge- impuls Noord-Holland (deels door zogenoemde
steld voor een extra investeringsimpuls Noord- ‘vrije’ UNA-middelen, deels door een eventuele
Holland. PS willen een zeer krachtige investerings- opcentenverhoging). Wij stellen ons voor dat de
impuls geven op een aantal gebieden, met name resultaten van de bespreking van de ‘aanvullende
mobiliteit, economie in Noord-Holland Noord en gegevens over de Extra Investeringsimpuls Noord-
zorg. Bovenop de reguliere middelen willen PS de Holland’ betrokken worden in het begrotingsdebat
komende jaren € 500 miljoen extra investeren om 2006. De conclusies en eventuele besluiten betref-
grote knelpunten voortvarend op te pakken en toe- fende de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland
komstgerichte oplossingen uit te werken. Deze extra worden dan opgenomen in een eerste wijziging van
investering is als volgt verdeeld over een aantal pro- de programmabegroting 2006 en in de productenra-
gramma’s: ming 2006.
■ circa € 197,5 miljoen voor een Extra Investerings-
impuls Openbaar Vervoerinfrastructuur; Overzicht projecten Extra
■ circa € 197,5 miljoen voor een Extra Investerings- Investeringsimpuls Noord-Holland
impuls Weginfrastructuur; Onderstaand overzicht bevat de indicatieve groslijst
■ circa € 10 miljoen voor een Extra Investerings- van de te ontwikkelen projecten in het kader van de
impuls Versterking Economie in Noord-Holland Extra Investeringsimpuls Noord-Holland, zoals door
Noord via de cluster duurzame energie; Provinciale Staten vastgesteld op 30 mei 2005.
■ circa € 95 miljoen voor een Extra Investerings-
impuls Zorginfrastructuur, waarvan circa € 66
miljoen voor zorginfrastructuur en circa € 29 mil-
joen voor sociaal-culturele zorg in brede zin.

Beleidsdebat 2006
Een belangrijke stap voorwaarts voor de concrete
invulling van de Extra Investeringsimpuls Noord-
Holland werd gezet in het beleidsdebat 2006 (30 mei
2005). PS stelden daarin een indicatieve groslijst vast
van de te ontwikkelen projecten. Tevens hebben PS
in dat debat bevestigd de Extra Investeringsimpuls
Noord-Holland mede te financieren uit een opcen-
tenverhoging. Het tijdstip van een opcentenverho-
ging ligt bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het uit-
voeringsgereed zijn van de te realiseren projecten.
Een goede planning, begeleiding en voortgangscont-
role van de geselecteerde projecten is noodzakelijk.
Bij amendement 14-1 op de kaderbrief 2006 hebben
PS het college opgedragen vóór 12 september 2005

168 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Extra Investeringsimpuls Openbaar Vervoerinfrastructuur (beschikbaar € 197,5 miljoen).

Indicatieve groslijst projecten Geraamd bedrag

Zuidtangent € 112.500.000

RegioNet Haarlem/IJmond + Gooi en Vechtstreek € 15.000.000

Bereikbaarheid Kust € 3.200.000

Zuid As Amsterdam € 75.000.000

Zuiderzeelijn 1

Totaal indicatief investeringsbedrag € 205.700.000

1)
Over uitwerking van het project ‘Zuiderzeelijn’ wordt pas besloten als er op rijksniveau meer duidelijkheid is over de realiseringskans

Extra Investeringsimpuls Weginfrastructuur (beschikbaar € 197,5 miljoen).

Indicatieve groslijst projecten Geraamd bedrag

N201 € 31.300.000

N201 reservering € 20.000.000

Media Park Hilversum € 12.500.000

N23 Westfrisiaweg € 100.000.000

Zuidelijke Randweg Zaanstad € 15.000.000

Natuurverbinding Naardermeer – Ankeveense Plassen 1)


€ 3.000.000

Oostweg Haarlem € 15.000.000

Verkeersmanagement A8-A9 € 5.000.000

Omlegging A9 Badhoevedorp / T106 € 15.000.000

Verbinding N244 –

Verbinding A208-A22 –

Ombouw N9 tot autoweg –

Totaal indicatief investeringsbedrag € 216.800.000

1)
Het project ‘Natuurverbinding Naardermeer-Ankeveense plas’ is voorshands gehandhaafd op de projectenlijst Weginfrastructuur, maar is bij voorkeur te financieren uit de reguliere
begroting of het PMI.

*)
Gedeputeerde Staten werken de projecten van de prioriteitenlijst Weginfrastructuur vooralsnog uit binnen het beschikbare budget van € 197.500.000,–. De drie laatstgenoemde

projecten worden opgepakt nadat aan het voorgaande is voldaan.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 169
Extra Investeringsimpuls Versterking Economie in Noord-Holland Noord via de cluster Duurzame Energie
(beschikbaar € 10 miljoen).

Indicatieve groslijst projecten Geraamd bedrag

Windturbinepark Wieringermeerdijk € 650.000

Voortzetting CO2 Servicepunt en deelverordening duurzaam energiepakket in de jaren 2006 en 2007 € 2.000.000

St. Duurzaam Texel € 350.000

Realisatie Facility Center Duurzame Energie € 2.500.000

Realisatie van een Kenniscentrum Duurzame Energie door de ATO-NH € 800.000

Bevordering Innovatieve Duurzame Energie Technieken € 3.700.000

Totaal indicatief investeringsbedrag € 10.000.000

Extra Investeringsimpuls Zorginfrastructuur (beschikbaar ca. € 66 miljoen).

Indicatieve groslijst projecten Geraamd bedrag

Vijf voorbeeldprojecten WWZ in kleine gemeenten € 5.000.000

Wijksteunpunten Breed € 20.000.000

Mantelzorg € 3.000.000

Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie € 4.320.000

Wonen plus € 750.000

a. Leefbaar Platteland 1: vitale voorzieningen € 2.500.000

b. Leefbaar Platteland 2: pilot-project Hartwinkels € 1.500.000

Opvang zwerfjongeren en daklozen € 1.000.000

Stimuleren breedtesport € 1.000.000

Kwaliteitsimpuls sportvoorzieningen € 2.000.000

Aanvalsplan Jeugdzorg € 10.400.000

Aansluiting met gemeentelijk beleid € 3.000.000

Zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek € 9.000.000

Verbetering spreiding speciaal onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen € 3.000.000

Totaal indicatief investeringsbedrag € 66.470.000

Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Zorg in brede zin (beschikbaar ca. € 29 miljoen).

Indicatieve groslijst projecten Geraamd bedrag

Vergroting bekendheid en publieksbereik erfgoed € 1.500.000

Verbetering van museum aanbod € 7.000.000

Verbetering en uitbreiding van theaters en podia € 4.500.000

Investeringen in (basis-)bibliotheken € 4.000.000

Stelling van Amsterdam € 6.000.000

Industrieel erfgoed Noordzeekanaalgebied € 3.500.000

Inzichtcentrum voor droogmakerijen en waterbeheer € 1.300.000

Behoud en beheer archeologie € 1.200.000

Totaal indicatief investeringsbedrag € 29.000.000

170 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
3.10 Kwaliteitsimpuls landelijk van € 4 mln. aan het surplus van de saldireserve te
gebied onttrekken. Tenslotte hebben wij besloten voor de
financieel administratieve verwerking van deze voor-
Provinciale Staten hebben tijdens de behandeling van stellen vooralsnog alle extra beschikbaar komende
de Kaderbrief 2006 op 30 mei jongstleden de motie middelen als reguliere begrotingsposten op te nemen.
14-9 ‘Vitaal Landelijk Gebied Noord-Holland’ una- Voor de periode na 2006 wordt de mogelijkheid van
niem aangenomen. De motie bevat een kaderstel- een bestemmingsreserve onderzocht en afgewogen
lende oproep aan GS om de financiën en eventueel bij de begrotingsvoorbereiding 2007.
noodzakelijke maatregelen in kaart te brengen voor
een vitaal platteland. Bovenstaande betekent dat er voor het jaar 2006 een
bedrag beschikbaar is van € 7,6 mln. Wij stellen aan
Wij willen met het instellen van een kwaliteitsimpuls PS voor dit bedrag voor de volgende projecten en
landelijk gebied invulling geven aan deze motie. De programma’s aan te wenden:
kwaliteitsimpuls landelijk gebied is bedoeld om in de ■ Stimuleren biologische landbouw € 884.500,–
periode 2006-2013 bestaand beleid uit te voeren, met ■ Investeringsregeling jonge boeren € 250.000,–
andere woorden af te maken waar we als provincie ■ Landinrichtingsprojecten € 2.000.000,–
aan begonnen zijn. Er is in deze kwaliteitsimpuls ■ Uitvoering agenda recreatie € 700.000,–
géén sprake van financiering van nieuw beleid. De en toerisme
kwaliteitsimpuls is gericht op het wegwerken van ■ Soortenbescherming € 65.600,–
achterstallig onderhoud, het structureel regelen van ■ Nationaal Landschap € 1.176.000,–
het beheer van gebieden, de provinciale cofinancie- Laag Holland
ring van de aankoop van gronden en de inrichting ■ Grondbank Laag Holland € 1.000.000,–
van gebieden op de beleidsterreinen landbouw, recre- ■ Tender water € 750.000,–
atie, natuur, landschap en water. GS zijn van mening ■ Wormer en Jisperwater € 245.000,–
dat de provincie met het instellen van deze kwali- ■ Uitbreiden zwemlocaties € 100.000,–
teitsimpuls landelijk gebied de verantwoordelijkheid ■ Beleidsontwikkeling wateropgave € 70.000,–
neemt om naast het formuleren van uitvoerbaar ■ Groene Hart € 125.000,–
beleid ook het beheer in het landelijk gebied structu- ■ Groene Uitweg € 135.000,–
reel te regelen; kortom ook voor toekomstige gene- ■ Programma Investeringsbudget € 95.000,–
raties een vitaal platteland te realiseren. Landelijk Gebied

Om gehoor te geven aan de motie hebben wij een De eerste verkenning met daarin opgenomen een
eerste verkenning uitgevoerd waaruit blijkt nadere inleiding en onderbouwing van de tekorten
dat om bovenstaande te realiseren er bovenop toegespitst op concrete projecten en programma’s
bestaande middelen een aanzienlijk extra bedrag willen wij eind september met de commissie Natuur,
nodig is voor de periode 2006-2013. Wij hebben deze Water, Landschap en Milieu bespreken.
conclusie onderschreven en vervolgens besloten een
lijst te selecteren van uit te voeren projecten en pro- Voor de jaren 2007-2013 wordt een nadere priorite-
gramma’s voor een maximale totale omvang van ring en programmering van deze kwaliteitsimpuls
circa € 50 mln. Om dit bedrag van circa € 50 mln. te voorzien in de loop van 2006. Wij achten het name-
dekken stellen wij voor de opcentenheffing te verho- lijk van groot belang om met deze kwaliteitsimpuls
gen met 2 opcenten met ingang van 1 april 2006 en landelijk gebied aan te sluiten bij het proces om tot
daarnaast incidenteel voor het jaar 2006 een bedrag het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) te

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 171
komen. Met het rijk is in het kader van het ILG afge-
sproken dat wij daartoe voor de periode 2007-2013
een provinciaal meerjarenprogramma landelijk
gebied opstellen, waarin wordt aangegeven welke
doelen zullen worden gerealiseerd, waar dit in begin-
sel zal plaatsvinden, welke prestaties zullen worden
geleverd en met welke financiële middelen van rijk,
provincie en regionale partners. Over de uitvoering
van dit provinciaal meerjarenprogramma rappor-
teert de provincie jaarlijks.

Bij een separate voordracht, die u wel tegelijk met de


ontwerp-begroting 2006 ontvangt, worden de voor-
stellen in het kader van deze Kwaliteitsimpuls nader
onderbouwd.

172 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

4 ■ Financiële begroting

4.1 Introductie op de financiële De budgettaire positie van de provincie voor 2006 en


begroting volgende jaren laat zich per saldo nog iets ongunsti-
ger aanzien dan in de kaderbrief 2006 werd aange-
In dit hoofdstuk geven wij aan welke budgettaire nomen. In de volgende paragraaf wordt nader inge-
ontwikkelingen zich na de vaststelling van de voor- gaan op het geactualiseerde financiële kader.
jaarsnota 2005 en de kaderbrief 2006 op 30 mei 2005
hebben voorgedaan.
Met de vaststelling van de kaderbrief 2006 bepaalden 4.2 Financieel kader
uw Staten in mei de financiële kaders voor het in de
begroting 2006 uit te werken beleid. De kaderbrief Na de vaststelling van de kaderbrief 2006 hebben
bevat echter slechts een financiële tussenstand op zich nog enkele ontwikkelingen voorgedaan die van
basis van de op dat moment meest actueel beschik- belang zijn voor het financieel kader voor de pro-
bare financiële stand van zaken. grammabegroting 2006.

Op basis van ontwikkelingen en nieuwe kennis, bij- Ter toelichting op bovenstaand schema het volgende:
voorbeeld naar aanleiding van de junicirculaire, dient
dit financiële kader te worden aangepast. De lengte Regel 1 - Bijgestelde prijsindexering
van het voorbereidingsproces van de begroting ener- 2006 (definitieve CPB cijfers)
zijds en de dynamiek in de financiële informatie Het bij de voorjaarsnota 2005 voorlopig vastgestelde
anderzijds, maakt dat het aanbieden van een defini- prijsindexeringspercentage van 1,7% voor ‘tekort- en
tief financieel kader in mei van het jaar voorafgaande budgetsubsidies in exploitatiekosten instellingen’,
aan het begrotingsjaar niet mogelijk is. Wij vragen ‘materiële apparaatskosten’ en ‘materiële directe
daarvoor uw begrip. kosten’ wordt aan de hand van de door het CPB

Omschrijving (getallen x € 1.000) 2006 2007 2008 2009

1 Bijgestelde prijsindexering (definitieve CPB cijfers) 867,5


2 Provinciefonds (lager accres op basis van junicirculaire 2005) -946,0 -1.160,0 -960,0 -1.275,0
Saldo mutaties na 7 juli 2005 -78,5 -1.160,0 -960,0 -1.275,0

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 173
geactualiseerde consumentenprijsindexcijfers (CPI) omroepen aan de uitkering provinciefonds. Eerder
definitief vastgesteld op -0,05% (1,7% -/- 1,75%). zijn al bedragen tot circa € 65 miljoen voor dit doel
Het percentage is als volgt berekend (ten opzichte aan de uitkering toegevoegd, maar in de december-
van VJN 2005): circulaire 2003 provinciefonds werd aangegeven dat
■ inflatie 2004 was geraamd: verschil 0,00 % een eerder aangekondigde aanvullende verhoging
op 1,2 % en is uitgekomen van de uitkering provinciefonds per 1 januari 2004 in
op 1,2% verband met een overboeking van de begroting van
■ inflatie 2005 was geraamd: verschil - 0,50 % het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
op 1,75 % en wordt 1,25% schappen (OCW) van circa € 47 miljoen naar het
■ inflatie 2006 was geraamd: verschil - 1,25 % fonds geen doorgang zou vinden. Dit vloeide voort
op 2% en wordt 0,75% uit het aanhouden van het wetsvoorstel ‘wijziging
Correctie prijscompensatie : - 1,75 % van de Mediawet’ in verband met een nieuwe finan-
totaal voor 2006 cieringsstructuur voor de regionale omroep.

Het hiermee gemoeide voordeel bedraagt voor de Nu de Mediawet inmiddels gewijzigd is, wordt als-
exploitatie van het jaar 2006 € 867.500. nog met ingang van 2006 een bedrag van € 47,592
miljoen aan de uitkering provinciefonds toegevoegd.
Regel 2 - Provinciefonds (op basis van Dit betekent dat de integratie-uitkering voor Noord-
juni circulaire 2005) Holland voor de omroepbijdragen met enkele mil-
Recent is van het ministerie van Binnenlandse Zaken joenen wordt verhoogd. Daar staat tegenover dat de
en Koninkrijkrelaties de zogeheten junicirculaire 2005 doeluitkering die de provincie thans nog ontvangt
ontvangen. Deze circulaire bevat onder meer de actu- van het Ministerie van OCW van € 2.586.600 zal
ele ontwikkelingen ten aanzien van de accressen op komen te vervallen. Vooralsnog wordt er vanuit
de uitkeringen uit het provinciefonds. gegaan dat deze operatie voor de provincie budget-
Onderstaand is aangegeven welke accrespercentages tair neutraal zal verlopen, maar enig positief herver-
in de junicirculaire worden genoemd en met welke deeleffect voor Noord-Holland wordt niet uitgeslo-
percentages bij de voorjaarsnota 2005 (op grond van ten.
eerdere circulaires) rekening werd gehouden.
Uitwerking bezuinigingstaakstellingen
Uit de tabel blijkt dat met name voor 2006 met een Ons college heeft besloten in 2006 € 4 miljoen om te
lager accres rekening wordt gehouden. buigen op de directe uitgaven en in 2007 structureel
Dit heeft structurele doorwerking naar volgende € 5 miljoen. Afgesproken is dat de bezuinigingen
jaren. “pondspondsgewijs” over de portefeuilles worden
verdeeld. Binnen ons college is reeds voor € 257.300
In de junicirculaire speelt echter nog een belangrijke aan bezuinigingen in 2006 en voor € 312.600 aan
ontwikkeling. Dat betreft de bezuinigingen in 2007 e.v. gevonden. De stelposten
verdere toevoeging van middelen voor de regionale 2006 en 2007 e.v. van resp. € 4 miljoen en € 5 miljoen

Uitkeringsjaar 2005 2006 2007 2008 2009

Accres junicirculaire 2,62 2,07 3,83 2,83 2,74


Accres voorjaarsnota 2,16 2,99 3,95 2,66 2,93
Verschil + 0,46 - 0,92 - 0,08 + 0,17 - 0,19
Effect Noord-Holland - € 946.000 - € 1.160.000 - € 960.000 - € 1.275.000

174 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
kunnen daardoor met genoemde bedragen worden Ad 7 In aanvulling hierop zijn in 2006 en 2009 (inci-
verlaagd tot respectievelijk € 3.742.700,– en dentele) onttrekkingen aan de Saldireserve
€ 4.687.400,–. Het overige gedeelte van de taakstel- noodzakelijk om de begroting 2006 en de
ling zal uiterlijk in oktober gevonden moeten wor- meerjarenraming 2009 sluitend te maken.
den. Deze zullen wij vervolgens verwerken in de eer- Ad 8 Met inachtneming van het vorenstaande
ste wijziging van de programmabegroting 2006 en de resteert voor de jaren 2007 en 2008 een
productenraming 2006. beperkte financiële ruimte.

Actueel financieel kader 2006-2009


In de onderstaande tabel hebben wij de budgettaire
effecten aangegeven van de wijzigingen ten opzichte
van de kaderbrief 2006 / voorjaarsnota 2005. Daarna
is op elke regel een toelichting gegeven.

Ad 1 Dit was het financieel kader na de vaststelling


van de voorjaarsnota 2005/kaderbrief 2006
op 30 mei 2005.
Ad 2 Nadien is een aantal feiten bekend geworden
die tot aanpassing van het kader hebben
geleid.
Ad 3 Dit betreft de nieuwe meerjarenraming na
verwerking van de mutaties sub 2.
Ad 4 Dit zijn de bedragen voor nieuw beleid waar-
over ons college op 7 juli heeft besloten.
Ad 5 Deze besluitvorming zou zonder dekkings-
maatregelen tot genoemde tekorten leiden.
Ad 6 Gelet hierop is besloten tot een bezuiniging op
de directe uitgaven van € 4 miljoen in 2006 en
€ 5 miljoen in 2007 e.v.

Omschrijving (getallen x € 1.000) 2006 2007 2008 2009

1 Financieel kader zoals vastgesteld in de -930,8 +2.716,0 +1.491,9 -3.020,3


voorjaarsnota 2005/kaderbrief 2006
2 Saldo mutaties na 7 juli 2005 -78,5§ -1.160,0 -960,0 -1.275,0
3 Huidige meerjarenraming -1.009,3 1.556,0 531,9 -4.295,3
4 Totaal nieuw beleid t.l.v. algemene middelen -7.095,5 -4.060,7 -1.880,7 -768,4
5 Te dekken -8.104,8 -2.504,7 -1.348,8 -5.063,7
6 Ombuigingen 4.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0
7 Incidenteel Saldireserve (sluitend maken begroting) 4.104,8 - - 63,7
8 Nieuwe meerjarenraming 0 2.495,3 3.651,2 0

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 175
4.3 Het overzicht van baten en
lasten en toelichting

Totaaloverzicht van baten en lasten dienstjaar 2006

Programma Rekening Begroting Begroting


2004 2005 2006

Burger en Bestuur
Lasten 5.969.300 7.031.000
Baten 53.600 53.600
Saldo 5.248.634- 5.915.700- 6.977.400-
Bestuur en andere overheden
Lasten 4.406.900 2.793.200
Baten - -
Saldo 2.368.807 4.406.900 2.793.200-
Vaar(wegen), verkeer en mobiliteitsmanagement
Lasten 106.259.300 120.783.400
Baten 16.867.300 26.924.400
Saldo 71.128.071 89.392.000 93.859.000-
Openbaar vervoer
Lasten 53.532.600 55.380.600
Baten 43.255.500 43.233.800
Saldo 21.333.151- 10.277.100- 12.146.800-
Water
Lasten 3.864.300 3.053.600
Baten 1.457.800 2.105.900
Saldo 3.046.138- 2.406.500- 947.700-
Milieu
Lasten 27.991.300 20.436.900
Baten 17.234.700 16.993.400
Saldo 5.485.713- 10.756.600- 3.443.500-
Recreatie en natuur
Lasten 32.741.325 29.520.900
Baten 4.238.700 542.600
Saldo 14.015.404- 28.502.625- 28.978.300-
Economische en landbouw
Lasten 20.537.140 16.534.700
Baten 34.000 34.000
Saldo 15.596.727- 20.503.140- 16.500.700-
Welzijn en (jeugd)zorg
Lasten 70.747.100 92.796.000
Baten 50.749.400 65.048.600
Saldo 21.849.782- 19.997.700- 27.747.400-

176 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Kunst, cultuur en educatie
Lasten 31.970.700 31.897.700
Baten 3.532.800 4.315.600
Saldo 26.841.624- 28.437.900- 27.582.100-
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Lasten 34.893.700 27.465.600
Baten 20.000.000 20.000.000
Saldo 10.254.094- 14.893.700- 7.465.600-
Staf en ondersteuning
Lasten 3.633.300 6.682.400
Baten 1.690.600 1.569.200
Saldo 791.132- 1.942.700- 5.113.200-
Financiering en algemene dekkingmiddelen
Lasten/Onvoorzien 130.332.300 119.669.200
Baten 260.275.400 277.443.600
Saldo 207.869.533 129.943.100 157.774.400

Totaal lasten 526.879.265 534.045.200


Totaal baten 419.389.800 458.264.700

Resultaat 9.910.256 107.489.465- 75.780.500-


Saldo voor bestemming 107.489.465- 75.780.500-
Onttrekkingen aan reserves 123.849.165 96.025.700
Stortingen in reserves 16.359.700 20.245.200
Saldo na bestemming - -

Toelichting op de tabel:
Het totaaloverzicht van baten en lasten bevat:
a Per programma, of per programmaonderdeel, de
raming van de baten en lasten en het saldo.
b Het overzicht van de geraamde algemene dek-
kingsmiddelen en het geraamde bedrag voor
onvoorzien.
c Het geraamde resultaat voor bestemming, vol-
gend uit de onderdelen a en b.
d De beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan
reserves per programma.
e Het geraamde resultaat na bestemming, volgend
uit de onderdelen c en d.

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 177
178 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

■ 5 Bijlagen

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 179
180 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Bijlage 5.1

Staat van investeringen en financiering

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 181
5.1 Staat van investeringen en financiering dienstjaar 2006

Vermoedelijke Vermeerde- Verminde- Vermoedelijke


Omschrijving stand per ringen ringen Afschrijvingen stand per Zie specificatie in Bijlage:
31-12-2005 2006 2006 2006 31-12-2006

€ € € € €
ACTIVA

1. Immateriële activa 7.136.299 2.780.100 - 2.780.100 7.136.299 5.2

2. Materiële activa 282.499.060 193.148.000 95.250.000 55.904.400 324.492.660


a. Investeringen met economisch nut 66.390.068 - - 2.256.500 64.133.568 5.2
b. Investeringen in de openbare ruimte
met een maatschappelijk nut 216.108.992 193.148.000 95.250.000 53.647.900 260.359.092 5.2

3. Financiële vaste activa 89.355.965 - - - 89.355.965


a. Deelnemingen 89.355.965 89.355.965 5.2
b. Bijdrage aan activa in eigendom van
derden - 773.900 - 773.900 - 5.2

4. Verstrekte langlopende leningen 341.798.100 372.600 93.824.300 - 248.346.400 5.6

Totaal 720.789.424 197.074.600 189.074.300 59.458.400 669.331.324

PASSIVA

6. Algemene reserves 144.471.600 4.500.000 4.104.800 144.866.800 5.7

7. Bestemmingsreserves 536.600.400 15.745.200 91.920.900 460.424.700 5.7

8. Voorzieningen 165.441.500 278.276.900 165.111.200 278.607.200 5.7

9. Opgenomen langlopende leningen - - - - -

Totaal 846.513.500 298.522.100 261.136.900 - 883.898.700

↓ mutatie ↓
Overschot/ tekort aan financieringsmiddelen 125.724.076 88.843.300 214.567.376

182 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Bijlage 5.2

Staat van geactiveerde investeringen/deelnemingen

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 183
5.2 Staat van geactiveerde investeringen en deelnemingen

Dienstjaar 2005

Oorspronkelijk Vermeer- Verminde- Oorspronkelijk Vermeer- Verminde- Oorspronkelijk


Omschrijving van de investeringen bedrag van de deringen ringen bedrag van de deringen ringen bedrag van de
investeringen in 2005 in 2005 investeringen in 2006 in 2006 investeringen
begin 2005 eind 2005 eind 2006

(kolom 2+3-4) (kolom 5+6-7)

1 2 3 4 5 6 7 8

€ € € € € € €
1. IMMATERIELE ACTIVA
a. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen
en disagio:

1. Kosten verbonden aan het sluiten van geld-


leningen en disagio 11.195.799 4.414.700 15.610.499 2.780.100 18.390.599

Subtotaal a. immateriële activa 11.195.799 4.414.700 - 15.610.499 2.780.100 - 18.390.599


b. kosten van onderzoek en ontwikkeling:
Subtotaal b. immateriële activa - - - - - - -

Totaal immateriële activa 11.195.799 4.414.700 - 15.610.499 2.780.100 - 18.390.599

2. MATERIELE VASTE ACTIVA

a. investeringen met een economisch nut

1. Krediet grondbeleid (incl.rentebijschrijving) 10.624.751 4.000.000 14.624.751 14.624.751

2. Landgoed "Marquette" te Heemskerk 1.495.206 1.495.206 1.495.206

3. Weidegronden landgoed "Marquette" 280.132 280.132 280.132

4. Wimmenummerduinen 2.942.897 2.942.897 2.942.897

5. Perceel Welgelegenstraat 3 te Haarlem 134.936 134.936 134.936

6. Houtpleincomplex te Haarlem
*aankoop kantorencomplex en winkelruimten 28.815.044 28.815.044 28.815.044
*optimalisering kantorencomplex 6.491.928 2.000.000 8.491.928 8.491.928

7. Voorbereidingskosten vervangende nieuwbouw


provinciehuis te Haarlem 5.518.282 1.219.000 6.737.282 6.737.282

Idem, rentebijschrijving 480.500 159.285 639.785 639.785

Voorbereidingskrediet renovatie Paviljoenlaan


Welgelegen

8. Perceel Paviljoenslaan 13-15 te Haarlem 209.702 209.702 209.702

9. Beveiliging bestuurscentrum Dreef 3 en Houtplein-


gebouw 408.402 408.402 408.402

10. Onderkomens muskusrattenvangers 874.006 874.006 874.006

11. Restauratie en inrichting gebouw Mercurius te


Wormer als archeologisch depot 2.949.571 2.949.571 2.949.571

12. Vervanging technische infrastructuur


* telefooncentrale en bekabeling 3.629.766 3.629.766 3.629.766

13. Meubilair CBD 680.506 680.506 680.506

14. Nieuwe website en intranet


* aanvullend krediet 551.204 551.204 551.204

15. Financieel systeem 3.725.000 3.725.000 3.725.000

Subtotaal a. investeringen met economisch nut 69.811.833 7.378.285 - 77.190.118 - - 77.190.118

184 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
dienstjaar 2006

Dienstjaar 2006

Percen- Rente- Totaal van de Afschrijvingen Boekwaarde Boekwaarde Gemiddelde Toegerekende Totaal van de
tage per- afschrijvingen 2006 per per boekwaarde rentelasten kapitaallasten Toelichting
af- cen- aan het begin 1-1-2006 31-12-2006
schrij- tage van 2006
ving
(kol 5-11) (kol 8-11-12) (kol 13+14):2 (kolom 12+16)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

€ € € € € € €

8.474.200 2.780.100 7.136.299 7.136.299 7.136.299 2.780.100 nummer 012

8.474.200 2.780.100 7.136.299 7.136.299 7.136.299 - 2.780.100

- - - - - - -

8.474.200 2.780.100 7.136.299 7.136.299 7.136.299 - 2.780.100

2,8 14.624.751 14.624.751 14.624.751 409.500 409.500 activering rentekosten

4 7,5 1.446.205 24.500 49.001 24.501 36.751 2.700 27.200 nummer 621

4 7,5 246.532 11.200 33.600 22.400 28.000 2.100 13.300 idem

4 7,5 1.412.667 117.700 1.530.230 1.412.530 1.471.380 110.500 228.200 idem

4 7,5 118.136 5.600 16.800 11.200 14.000 1.100 6.700 nummer 170

40jr/ann 4,5 1.472.840 335.500 27.342.204 27.006.704 27.174.454 1.230.400 1.565.900 apparaatskosten
13jr/ann 5,25 769.065 571.800 7.722.863 7.151.063 7.436.963 432.000 1.003.800 idem

2 - - 6.737.282 6.737.282 6.737.282 147.800 147.800 activering rentekosten

2 - - 639.785 639.785 639.785 11.200 11.200 activering rentekosten

activering rentekosten

4 7,5 173.142 8.400 36.600 28.200 32.400 2.400 10.800 apparaatskosten

15jr/ann 7 166.745 27.900 241.657 213.757 227.707 16.900 44.800 idem

3 1/3 7,5 383.083 29.100 490.923 461.823 476.373 35.700 64.800 nummer 421

4 7,5 962.571 118.000 1.987.000 1.869.000 1.928.000 144.700 262.700 nummer 839

10jr/ann 4,25 1.621.947 368.900 2.007.819 1.638.919 1.823.369 85.300 454.200 apparaatskosten

15jr/ann 6,5 330.144 49.600 350.362 300.762 325.562 22.800 72.400 idem

4jr/ann 5 405.504 145.700 145.700 0 72.850 7.300 153.000 idem

7jr/ann 4,75 1.291.509 442.600 2.433.491 1.990.891 2.212.191 115.600 558.200 idem

10.800.090 2.256.500 66.390.068 64.133.568 65.261.818 2.778.000 5.034.500

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 185
5.2 Staat van geactiveerde investeringen en deelnemingen

Dienstjaar 2005

Oorspronkelijk Vermeer- Verminde- Oorspronkelijk Vermeer- Verminde- Oorspronkelijk


Omschrijving van de investeringen bedrag van de deringen ringen bedrag van de deringen ringen bedrag van de
investeringen in 2005 in 2005 investeringen in 2006 in 2006 investeringen
begin 2005 eind 2005 eind 2006

(kolom 2+3-4) (kolom 5+6-7)

1 2 3 4 5 6 7 8

€ € € € € € €
b. Investeringen in openbare ruimte met een
maatschappelijk nut
ň
1. Provinciale wegen - 308.268.326 77.910.000 40.350.000 345.828.326 170.250.000 95.250.000 420.828.326
Ŋ

ň
2. Achterstallig onderhoud vaarwegen - 7.042.339 150.000 7.192.339 2.700.000 9.892.339
Ŋ

3. Vervanging boordvoorzieningen Noordhollandsch


Kanaal 595.000 595.000 20.198.000 20.793.000

Subtotaal b. investeringen in openbare ruimte


met een maatschappelijk nut 315.310.665 78.655.000 40.350.000 353.615.665 193.148.000 95.250.000 451.513.665

Totaal materiële vaste activa 385.122.498 86.033.285 40.350.000 430.805.783 193.148.000 95.250.000 528.703.783

3. FINANCIELE VASTE ACTIVA

a. Deelnemingen

1. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 1.525.875 1.525.875 1.525.875

2. N.V. Luchtvaartterrein Texel 12.252 12.252 12.252

3. Nederlandse Waterschapsbank N.V. 11.845 11.845 11.845

4. N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland 45.378 45.378 45.378

5. N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 6.806.703 6.806.703 6.806.703

6. N.V. NUON 61.962.205 61.962.205 61.962.205

7. N.V. Afvalzorg Noord-Holland 14.294.078 14.294.078 14.294.078

8. C.V. Business Park Ymond BPY 453.780 453.780 453.780

9. FIRON B.V.: 18.605 18.605 18.605

10. Schiphol Area Development Company N.V.:


* deelname aandelenkapitaal 2.287.052 2.287.052 2.287.052
idem,uitbreiding aandelenkapitaal 796.720 796.720 796.720

11. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzee-


kanaalgebied N.V. (RON) 317.646 317.646 317.646

12. Zeehaven IJmuiden N.V. 408.402 408.402 408.402

13. N.V. Landelijke Bouwkunst West-Friesland 45.378 45.378 45.378

14. N.V. Oostindiëvaarder "Amsterdam" 45 45 45

15. N.V. Groenbeheer 370.000 370.000 370.000

Subtotaal a. deelnemingen 89.355.965 - - 89.355.965 - - 89.355.965

b. Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1. Bijdrage in het project Diemervijfhoek 47.474 250.000 297.474 773.900 1.071.374

Subtotaal b. bijdragen aan activa in


eigendom van derden 47.474 250.000 - 297.474 773.900 - 1.071.374

T0TAAL GEACTIVEERDE INVESTERINGEN 485.721.736 90.697.985 40.350.000 536.069.721 196.702.000 95.250.000 637.521.721

186 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
dienstjaar 2006

Dienstjaar 2006

Percen- Rente- Totaal van de Afschrijvingen Boekwaarde Boekwaarde Gemiddelde Toegerekende Totaal van de
tage per- afschrijvingen 2006 per per boekwaarde rentelasten kapitaallasten Toelichting
af- cen- aan het begin 1-1-2006 31-12-2006
schrij- tage van 2006
ving
(kol 5-11) (kol 8-11-12) (kol 13+14):2 (kolom 12+16)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

€ € € € € € €

10.305.300 63.650.600 nummer 306 01 en 306 02


4 div 136.455.711 53.345.300 209.372.615 231.027.315 220.199.965 <
1.687.500 1.687.500 activering rentekosten

311.800 599.500 nummer 335


4 div 1.050.962 287.700 6.141.377 8.553.677 7.347.527 <
60.800 60.800 activering rentekosten

2,5 4,0 - 14.900 595.000 20.778.100 10.686.550 427.400 442.300 nummer 334

137.506.673 53.647.900 216.108.992 260.359.092 238.234.042 12.792.800 66.440.700

148.306.763 55.904.400 282.499.060 324.492.660 303.495.860 15.570.800 71.475.200

- 1.525.875 1.525.875 1.525.875

- 12.252 12.252 12.252

- 11.845 11.845 11.845

- 45.378 45.378 45.378

- 6.806.703 6.806.703 6.806.703

- 61.962.205 61.962.205 61.962.205

- 14.294.078 14.294.078 14.294.078

- 453.780 453.780 453.780

- 18.605 18.605 18.605

- 6,2 2.287.052 2.287.052 2.287.052 142.000 142.000 nummer 712


- 6,2 796.720 796.720 796.720 49.500 49.500 idem

- 317.646 317.646 317.646

- 7,5 408.402 408.402 408.402 30.900 30.900 nummer 712

- 45.378 45.378 45.378

- 45 45 45

- 5,0 370.000 370.000 370.000 18.500 18.500 nummer 611

89.355.965 89.355.965 89.355.965 240.900 240.900

297.474 773.900 773.900 nummer 911 (t.l.v. FINH)

297.474 773.900 - - - - 773.900

157.078.437 59.458.400 378.991.324 420.984.924 399.988.124 15.811.700 75.270.100

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 187
188 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Bijlage 5.3

Overzicht van het verloop van de


investeringskredieten

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 189
5.3 Overzicht van het verloop van de investeringskredieten dienstjaar 2006

Bijlage Cate- Besluit van provinciale Totaal Te besteden Vermoedelijke uitgaven Nog te beste-
num- gorie Omschrijving van de investeringsuitgaven staten krediet vanaf 2005 in de begrotingsjaren den in de
mer num- (begrotingswijziging) volgende
mer 2005 2006 dienstjaren

€ € € € €
5.2 1. IMMATERIELE ACTIVA

5.2 2. MATERIELE VASTE ACTIVA

a. investeringen met een economisch nut


2.0 Krediet voor anticiperende grondaankopen 1e/1994/10.12.2001 nr. 66 27.200.000 17.182.799 4.000.000 memorie 13.182.799
2.0 Verkoop gronden
Optimalisering Houtpleincomplex
2.1 * oorspronkelijk krediet ň voorjaarsbericht 2001 16.790.000
ņ 8.016.240 2.000.000 memorie 6.016.240
* verlaging oorspronkelijk krediet Ŋ voorjaarsbericht 2003 2.281.700-

2.1 Perceel Welgelegenstraat 3 te Haarlem voorjaarsbericht 2004 100.000 19.836 memorie memorie 19.836

Vervangende nieuwbouw Provinciehuis


2.1 *voorbereidingskrediet; oorspronkelijk krediet najaarsbericht 2000 681.000 - - -
2.1 * aanvullend krediet voorjaarsbericht 2002 1.600.000 - - -
2.1 * aanvullend krediet najaarsbericht 2002 2.500.000 - - -
2.1 * aanvullend krediet voorjaarsbericht 2004 3.219.000 2.460.553 1.219.000 memorie 1.241.553

8.1 * rentebijschrijving jaarlijkse begroting 282.861 159.285 159.285 - -

Voorbereiding ondergrondse parkeergarage Dreef


2.1 * oorspronkelijk krediet voorjaarsbericht 2004 1.200.000 1.200.000 memorie memorie 1.200.000

51.291.161 29.038.713 7.378.285 - 21.660.428

b. investeringen in de openbare ruimte met


een maatschappelijk nut
Aanleg en reconstructie van provinciale wegen
2.0 Grondaankopen diverse 145.720.109 110.175.347 15.000.000 - 95.175.347
2.1 Overige investeringkosten 1) diverse 739.034.637 670.094.933 57.961.371 142.562.500 469.571.062
4.1 Bijdragen aan derden diverse 10.650.109 5.199.146 4.103.529 1.000.000 95.617
8.1 Rentebijschrijving diverse 2.532.600 2.532.600 845.100 1.687.500 -

897.937.455 788.002.026 77.910.000 145.250.000 564.842.026

4.1 Bijdragen van derden diverse 168.660.000- 90.002.400- 20.434.879- 26.774.500- 42.793.021-
6.0 Bijdragen uit fondsen (zie Bijlage 6.6) diverse 119.594.822- 115.594.822- 19.915.121- 68.475.500- 27.204.201-

288.254.822- 205.597.222- 40.350.000- 95.250.000- 69.997.222-

Provinciale vaarwegen -
2.1 Uitbesteed onderhoud diverse 10.359.020 1.750.172 150.000 2.700.000 1.099.828-
8.1 Rentebijschrijving diverse 64.125 64.125 3.375 60.750 -

10.423.145 1.814.297 153.375 2.760.750 1.099.828-

2.1 Vervanging boordvoorzieningen Noordhollandsch


Kanaal diverse 38.165.000 38.165.000 595.000 20.198.000 17.372.000

c. Bijdragen aan activa in eigendom van


derden
4.1 Bijdrage in project Diemervijfhoek voorjaarsbericht 2000 2.786.211 2.738.768 250.000 773.900 1.714.868
6.0 Afschrijving ten laste van Fonds investeringen N-H 821.342- 773.900- - 773.900- -
4.1 Bijdrage andere participanten 1.964.869- 1.964.868- 250.000- - 1.714.868-

- - - - -

Investeringsuitgaven 1.000.602.972 859.758.804 86.286.660 168.982.650 604.489.494


Inkomsten t.z.v. investeringsuitgaven 291.041.033- 208.335.990- 40.600.000- 96.023.900- 71.712.090-

Netto investeringsuitgaven 709.561.939 651.422.814 45.686.660 72.958.750 532.777.404

190 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Bijlage 5.4

Specificatie van het verloop van


investeringskredieten betreffende het Fonds
Investeringen Noord-Holland en UNA (inclusief Extra
Investeringsimpuls Noord-Holland)

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 191
5.4 Specicatie van het verloop van investeringskredieten betreffende de reserve FINH en het UNA compartiment in de algemene reserve

Omschrijving van de investeringen Ontvanger/respectievelijk Besluit van Besluit van


Provinciale Provinciale
Staten Staten

jaar/nummer datum

FINH EXCLUSIEF UNA-COMPARTIMENT

A. FINH-Projecten waartoe Provinciale Staten reeds


besloten hebben:

Projecten Eerste investeringsprogramma

1 Deelprojecten Groene As Deelverordening 1997-58 03-11-97


2 Zaans Museum Stichting Zaans Museum 1997-03 19-01-98
3 Australiehaven-Westpoort gemeente Amsterdam 1997-05 19-01-98
4 Uitbreiding Bollenarseaal (Anna Paulowna West) 1998-09 09-03-98
5 Herstructurering glastuinbouw:
6 a. verbetering ontsluitingssituatie 1998-20 06-04-98
7 b. voorbereidings- en procesmanagement 1998-20 06-04-98
8 c. bevordering grondmobiliteit 1998-20 06-04-98
9 d. Inrichtingsplan Glastuinbouwgebied Het Grootslag Gemeenten Wervershoof en Andijk 2002-39 13-05-02

Subtotaal 1 t/m 9

Projecten Overgangsprogramma 1998

10 HAL-Groenstructuur: grondverwerving Heerhugowaard Zuid 1998-51 12-10-98


11 Verbetering accommodaties jeugdhulpverlening 1e+2e tranche 1998-61 09-11-98
12 Herstructurering industrieterrein Medemblik 1998-62 09-11-98
13 HAL OpenbaarVervoer-corridor, deel a deelproject 1998-84 14-12-98
14 Theater De Toneelschuur gemeente Haarlem 1998-86 14-12-98
15 Uitdiepen Alkmaarder- en Uitgeestermeer 1998-87 14-12-98
16 Oude Rijkswerf te Den Helder gemeente Den Helder 2000-55 13-11-00
17 Zomer in de Kop: parkeerplaats Falga gemeente Den Helder 1998-90 14-12-98
18 Bovenlanden Aalsmeer 1998-89 14-12-98

Subtotaal 10 t/m 18

Projecten investeringsprogramma 1999

19 Verbetering Haven Huizen gemeente Huizen 1999-50 13-09-99


20 Business Park IJmond: deelproject Triport gemeente Velsen 1999-43 13-09-99
21 Schouwburg/congrescentrum Hoorn gemeente Hoorn 1999-44 13-09-99
22 Verbetering Vaarwegen De Zaan gemeente Zaanstad 1999-79 13-12-99
23 Diemer Vijfhoek (voorm.PEN-eiland) provincie Noord-Holland 1999+vjn2005
24 Blauwe loper: Groenontwikkelingsplan HAL-gebied deelverordening 2000-15 21-12-99
25 Duurzaam bedrijfsterrein de Trompet (Heemskerk) gemeente Heemskerk 1999-84 13-12-99
26 Hemhavens Amsterdam; tweede fase gemeente Amsterdam 2000-3 17-01-00
27 Gedeeltelijke herbouw en restauratie vier molens: div. (rechts)personen 1999-58 11-10-99
- De Twuyver J. Kriek
- De Krijgsman Stichting Molen de Krijgsman
28 Buitendijksterrein de Pieterman (Edam-Volendam) gemeente Edam/Volendam 2000-62 25-09-00

Subtotaal 19 t/m 28

Projecten begroting 2000

29 Theater de Purmaryn (Purmerend) gemeente Purmerend 1999-55a 15-11-99


30 Aansluiting op A7 Noorder-Koggenland gem. Noorder-Koggenland 1999-55a 15-11-99
31 Museum In 't Houten Huis - Graft de Rijp gemeente Graft de Rijp 2000-35 15-05-00
32 Gedeeltelijke herbouw en restauratie van molens: 2000-35 15-05-00
- De Zwarte Ruiter S. Siewertsz van Reesema
- De Slootgaardmolen R.W. Goossens
33 Landschapspark Assumburg/Oud Haerlem gemeente Heemskerk 2000-35 15-05-00
34 Therapie reumabad Stadsdeel De Baarsjes gemeente Amsterdam 2000-35 15-05-00

Subtaal 29 t/m 34

192 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
dienstjaar 2006

Maximaal Restant Te besteden Afdeling Nummer


krediet krediet Vermoedelijke uitgaven in het begrotingsjaar in volgende begroting
dienstjaren

2005 2006 2007 2008 2009

€ € € € € € € €

2.070.539 1.975.852 1.975.852 WNLO 600 72


794.116 67.800 17.000 17.000 17.000 16.800 - ZWC 830 73
2.268.900 324.400 324.400 - ELM 712 71
2.280.245 1.974.236 2.630.000 655.764- ELM 731 71

2.268.901 229.755 229.755 ELM 731 72


794.100 125.400 31.400 31.400 31.400 31.200 - ELM 731 73
3.063.016 2.630.000 2.630.000- - ELM 731 74
1.471.600 1.425.075 386.500 386.500 289.900 362.175 ELM 731 75

15.011.417 8.752.500 759.300 434.900 338.300 48.000 - 1.912.018

4.991.600 1.458.600 1.458.600 WNLO 600 73


11.833.700 250.000 250.000 ZWC 880 71
871.300 784.100 784.100 ELM 713 71
4.878.100 4.878.100 1.300.800 1.300.800 975.700 1.300.800 RWB 342 71
680.700 136.100 136.100 ZWC 830 70
1.477.100 295.400 147.700 147.700 WNLO 610 71
8.667.200 2.044.400 400.000 177.700 1.466.700 ELM 711 71
351.700 70.300 70.300 ELM 711 73
473.860 68.500 68.500 ELM 731 76

34.225.260 9.985.500 1.848.500 1.478.500 975.700 - - 5.682.800

2.268.900 692.500 692.500 ELM 712 72


907.600 181.500 181.500 ELM 713 70
3.857.100 771.400 771.400 - ZWC 830 71
816.800 343.400 343.400 RWB 335 71
821.400 773.900 250.000 773.900 151.700 401.700- RWB 911 71
1.043.700 1.043.700 1.043.700 WNLO 600 74
1.134.500 579.700 579.700 ELM 713 72
1.089.100 1.089.100 1.089.100 ELM 712 73
-
195.700 39.100 10.000 4.600 19.500 5.000 ZWC 839 71
171.200 34.200 34.200 ZWC 839 72
1.973.900 1.688.200 705.000 394.800 588.400 ELM 714 71

14.279.900 7.236.700 1.736.400 1.173.300 171.200 - - 4.155.800 -

680.700 9.000 9.000 ZWC 830 69


830.400 830.400 830.400 - RWB 306 71
794.100 158.800 158.800 ZWC 830 74

212.700 57.200 57.200 ZWC 839 74


107.500 25.000 25.000 ZWC 839 75
2.745.400 676.100 549.000 127.100 WNLO 620 74
1.815.100 1.516.600 815.100 701.500 ZWC 880 73

7.185.900 3.273.100 2.194.500 - - - - 1.078.600

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 193
5.4 Specicatie van het verloop van investeringskredieten betreffende de reserve FINH en het UNA compartiment in de algemene reserve

Omschrijving van de investeringen Ontvanger/respectievelijk Besluit van Besluit van


Provinciale Provinciale
Staten Staten

jaar/nummer datum

Projecten begroting 2001

35 Goois museum te Hilversum gemeente Hilversum 2000-55 13-11-00


36 Westergasfabriek,Stadsdeel Westerpark Amsterdam gemeente Amsterdam 2000-55 13-11-00
37 Stelling van Amsterdam: Fort Spijkerboor Natuurmonumenten 2000-55 13-11-00
38 Blauwe netwerk: diverse deelprojecten (ingetrokken VJB2004) deelverordening 2000-55 13-11-00
39 Industrieel Erfgoedpark De Hoop - Uitgeest Stichting Industrieel Erfgoedpark De Hoop 2000-55 13-11-00
40 Zeehaven IJmuiden Diverse locaties Zeehaven IJmuiden N.V. 2000-55 13-11-00
41 Amsterdam Westhaven Fase 1 gemeente Amsterdam 2000-55 13-11-00
42 Ecologische verbindingszones Amstelmeergebied 2001-34 21-05-01
43 ACB-terrein Beverwijk gemeente Beverwijk 2001-34 21-05-01
44 Restwarmteproject HVC 2001-34 21-05-01
45 Paleiskade Haven Den Helder 2001-34 21-05-01
46 Landinrichtingsprojecten 2001-2003 deelverordening 2001-40 22-05-01
- deelproject procesmanagement
- deelproject projecten
47 Wijksteunpunten Plus deelverordening 2001-34 21-05-01
48 Reacreatiegebied Geestmerambacht: waterrijke variant 2001-34 21-05-01
49 Woon/werkproject Ridderikhoff Hoorn Stichting Stadsherstel Hoorn 2001-34 21-05-01
50 Subsidies duurzame-energiepakket N-H 2001-2005 deelverordening 2001-45 22-05-01

Subtotaal 35 t/m 50

Projecten Begroting 2002

51 Fort Vijfhuizen St. Kunstfort Vijfhuizen 2001-55 5-11-01


52 Renovatie Concertgebouw Haarlem gemeente Haarlem 2001-55 5-11-01
53 Wielerbaan Alkmaar Gemeente Alkmaar 2001-55 5-11-01
54 Natuurbrug Zanderij Crailoo St. het Goois Natuurreservaat 2001-55 5-11-01
55 Kenniscentrum WMC+Wieringermeer St. Kenniscentrum WMC+ 2002-30 13-05-02
56 ICT en Zorg 2002-30 13-05-02
57 IKTC Zaanstad 2002-79 21-10-02

Subtotaal 51 t/m 57

Begrotingsjaar 2003

58 Groen- en waterplan IJmondgemeenten Gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen 2002-70a


59 Kunstijsbaan Hoorn Gemeente Hoorm 2002-70a
60 Renovatie - overkapping Kunstijsbaan Haarlem Gemeente Haarlem 2002-70a
61 Revitalisering Zaanse Schans: herbouw molen Het Jonge Schaap Stichting De Zaanse Molen 2002-70a
62 Herstel Biotoop Ilperveld (Krediet verlaagd bij VJB2004) Stichting Noord-Hollands Landschap 2002-70a
63 Den Helder Offshore Service&Logistics Center Gemeente Den Helder 2002-70a
64 Bezoekerscentrum Natiomaal Park Duinen van Texel Stichting EcoMare Texel 2002-70a
65 Fort Uitermeer (verhoging bij VJB 2003) 2002-70a/2003/44
66 Deelsanering Ilperveld Integraal Stichting Noord-Hollands Landschap 2002-70a
67 Herstructurering Bedrijventerreon Zandhorst 1 Heerhugowaard Gemeente Heerhugowaard 2002-70a

Subtotaal 58 t/m 67

Voorjaarsbericht 2004 + Begroting 2005

68 Reconstructie stadshaven Schagen Gemeente Schagen


69 Trust waterrijke variant uitbr.recreatieschap Geestmerambacht Recretaieschap Geestmerambacht
70 Realisatie van het Beheerpad Ilperveld Stichting Landschap Noord-Holland
76 Therapiebad Bussum Gemeente Bussum
77 Kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie

Subtotaal 68 t/m 77

194 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
dienstjaar 2006

Maximaal Restant Te besteden Afdeling Nummer


krediet krediet Vermoedelijke uitgaven in het begrotingsjaar in volgende begroting
dienstjaren

2005 2006 2007 2008 2009

€ € € € € € € €

1.021.000 51.100 51.100 - ZWC 830 75


2.268.900 2.268.900 453.800 1.815.100 ZWC 839 77
487.800 310.800 97.500 213.300 ZWC 839 78
- - - WNLO nvt
730.200 252.800 127.100 146.100 20.400- ELM 714 72
2.948.400 1.125.600 786.200 786.200 589.800 1.036.600- ELM 712 76
771.400 771.400 771.400 ELM 712 77
2.104.600 2.074.100 551.100 551.100 420.800 551.100 WNLO 600 75
704.700 494.800 140.900 353.900 ELM 712 78
626.700 125.300 125.300 - ELM 531 73
2.124.100 1.972.800 424.800 1.548.000 ELM 713 73
-
212.000 190.100 69.200 69.200 69.100 17.400- WNLO 600 77
4.791.900 3.599.300 719.900 719.900 719.900 719.700 719.900 WNLO 600 78
6.479.100 5.013.900 1.883.600 1.361.300 1.769.000 ZWC 860 73
1.815.100 1.815.100 484.000 484.000 363.100 484.000 WNLO 610 73
830.400 166.100 166.100 ZWC 860 74
4.448.800 4.448.800 1.805.400 907.600 1.735.800 ELM 531 74

32.365.100 24.680.900 7.594.600 5.150.700 2.162.700 719.700 - 9.053.200

1.646.300 684.200 329.200 355.000 ZWC 839 79


2.268.900 1.147.100 565.100 453.800 128.200 ZWC 830 72
1.729.600 86.500 86.500 ZWC 802 71
4.537.800 1.078.000 500.000 327.900 250.100 WNLO 620 76
817.000 163.400 163.400 - ELM 715 71
680.700 455.800 151.900 151.900 152.000 - ZWC 860 72
1.000.000 1.000.000 1.000.000 ELM 715 72

12.680.300 4.615.000 1.709.600 933.600 152.000 - - 1.819.800

4.487.075 3.626.800 897.400 897.400 897.400 897.500 37.100 WNLO 600 76


3.693.000 738.600 738.600 - ZWC 802 72
3.802.100 2.456.500 760.400 1.696.100 ZWC 802 73
884.900 857.200 236.000 236.000 176.900 208.300 ELM 714 73
865.500 360.125 100.000 100.000 160.125 WNLO 600 70
1.069.300 1.069.300 427.700 213.900 427.700 ELM 713 74
715.000 143.000 143.000 - WNLO 620 78
798.650 730.200 730.200 - WNLO 610 72
1.600.000 466.900 235.300 235.300 235.300 320.000 559.000- WNLO 600 71
1.151.500 1.124.800 230.300 230.300 230.300 433.900 ELM 713 75

19.067.025 11.573.425 3.760.300 1.912.900 1.539.900 1.956.100 - 2.404.225

592.300 592.300 592.300 - ELM 711 75


1.815.000 1.815.000 1.215.000 200.000 400.000 WNLO 611 72
387.900 387.900 200.000 187.900 - WNLO 600 79
1.450.000 1.450.000 1.450.000 - ZWC 802 75
680.000 680.000 680.000 - ZWC 860 71

4.925.200 4.925.200 4.137.300 387.900 - - - 400.000

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 195
5.4 Specicatie van het verloop van investeringskredieten betreffende de reserve FINH en het UNA compartiment in de algemene reserve

Omschrijving van de investeringen Ontvanger/respectievelijk Besluit van Besluit van


Provinciale Provinciale
Staten Staten

jaar/nummer datum

TOTAAL FINH EXCLUSIEF UNA-COMPARTIMENT

UNA-COMPARTIMENT

A. UNA-projecten waartoe Provinciale Staten reeds


besloten hebben:

1 Algemeen voorbereidingskrediet UNA 2001-34 21-05-01


2 Voorfinanciering grondaankoop PEHS Staat der Nederlanden 2002-28 15-04-02
a. Renteloos krediet t.b.v. aankoop van gronden
b. Proceskosten (inzet extra menskracht DLG)
3 Hermitage a/d Amstel
a. kleine Hermitage Stichting Hermitage a/d Amstel 2002-41 13-05-02
b. grote Hermitage Stichting Hermitage a/d Amstel 2002-41 13-05-02
4 N201+ 2003-8 13-01-03
5 Realisatie Wieringerrandmeer 2003-8 13-01-03
6 ISV-programma Noord-Holland 2002-2004 Hilversum, Den Helder,Zaandam,Beverwijk 2003-8 13-01-03
7 Voorbereidingskrediet Realisatie Wieringerrandmeer 2003-8 13-01-03
8 Voorbereidingskrediet NH Maritiem/ Water als ec. drager 2003-8 13-01-03
9 Ilperveld Integraal Noord-Hollands Lanschap 2003-8 13-01-03
10 Herstructurering en innovatief ruimtegebruik bedrijventerreinen diversen 2003-70 10-11-03
11 Baggerprogramma Noord-Holland 1e tranche diversen 2003-70 10-11-03
12 Vernieuwingsimpuls Openluchrecreatie diversen 2003-91 8-12-03
Deelprojecten Sociaal Culturele. Infrastructuur
13 Nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum Hoorn Gemeente Hoorn 2003-61 26-06-03
14 DeelprojecRevitalisering Sluis bij Kudelstaart Gemeente Aalsmeer 2003-61 26-06-03
15 EBH-project Haarlem Gemeente Haarlem 2003-95 12-1-04
16 Museum Pest- en Dolhuys Haarlem Stichting Pest- en Dolhuys 2003-95 12-1-04
17 Projectplan Sportinfrastructuur Noord-Holland Sportservice Noord-Holland 2003-95 12-1-04
18 2e tranche ISV Programma 2005-2010 (Taskforce
Ruimtewinst) vjn2005
20 Baggerprogramma Noord-Holland 1e tranche (2e bijdrage) begr2005
21 Voorfinanciering grondaankoop PEHS (2e tranche) incl.ecoduct Zandvoortselaan € 1 mln. begr2005
22 De Adelaar Gemeente Zaanstad vjn2005
23 Noord-Holland Maritiem/ Water als economische drager Gemeente Niedorp 2004-108 31-01-2005
- Ansjoviskade te Niedorp
24 Programma Sociaal Culturele Infrastrucuur Diversen 2005-40/41 04-07-2005

Subtotaal 1 t/m 24

B. UNA-projecten waartoe Provinciale Staten nog niet


besloten hebben:

25 Zeepoort IJmond

Subtotaal 25

TOTAAL UNA-COMPARTIMENT ALGEMENE RESERVE

EXTRA INVESTERINGSIMPULS NOORD-HOLLAND


26 N201+ (zie ook UNA project 4) 2004-72 11-10-2004
27 Aanvalsplan Wachtlijsten Jeugdzorg 2005-33 04-07-2005
28 Aansluiting gemeentelijk jeugdbeleid 2005-33 04-07-2005
29 Wijksteunpunten Breed 2005-33 04-07-2005
30 Mantelzorg 2005-33 04-07-2005
31 Breedtesport 2005-33 04-07-2005
32 Hart winkels 2005-33 04-07-2005
33 Zorgaanbod voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek 2005-33 04-07-2005
34 Aansluiting met gemeentelijk jeugdbeleid 2005-33 04-07-2005
35 Verbetering museumaanbod 2005-33 04-07-2005

196 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
dienstjaar 2006

Maximaal Restant Te besteden Afdeling Nummer


krediet krediet Vermoedelijke uitgaven in het begrotingsjaar in volgende begroting
dienstjaren

2005 2006 2007 2008 2009

€ € € € € € € €

139.740.102 75.042.325 23.740.500 11.471.800 5.339.800 2.723.800 - 26.506.400

1.983.000 1.967.775 300.000 300.000 300.000 300.000 767.775 FEZ 179 31


WNLO 620 79
12.160.000 12.160.000 12.160.000 620 79
340.000 272.000 68.000 68.000 68.000 68.000 620 79

2.000.000 400.000 400.000 - ZWC 830 76


7.075.600 7.075.600 7.075.600 ZWC nvt
112.800.000 101.333.549 18.500.000 36.000.000 15.533.500 31.300.049 RWB 306 72
29.000.000 29.000.000 29.000.000 WNLO nvt
21.800.000 12.680.000 5.240.000 1.960.000 5.480.000 RWB 932 71
2.500.000 1.331.319 900.000 431.319 WNLO 600 81
850.000 802.737 250.000 250.000 302.737 ELM 711 72
7.750.000 7.750.000 4.000.000 1.500.000 1.500.000 750.000 WNLO 600 80
23.500.000 23.500.000 5.875.000 5.875.000 5.775.000 5.975.000 ELM 713 76
5.000.000 4.755.200 1.000.000 3.755.200 ELM 510 72
20.000.000 20.000.000 5.650.000 5.000.000 5.000.000 4.350.000 WNLO 610 75

250.000 50.000 50.000 - ZWC 830 78


490.000 490.000 98.000 392.000 ZWC 839 69
1.400.000 1.400.000 500.000 400.000 500.000 ZWC 839 70
900.000 900.000 300.000 600.000 ZWC 830 79
1.500.000 1.140.000 250.000 200.000 200.000 200.000 290.000 ZWC 802 74

723.000 723.000 524.000 186.000 113.000 - 100.000- RWB 911 72


5.000.000 5.000.000 5.000.000 - ELM 510 72
12.500.000 12.500.000 12.500.000 WNLO 620 79
728.000 728.000 728.000 - WNLO 802 70
815.200 815.200 815.200 ELM

3.300.000 3.300.000 3.300.000 ZWC

274.364.800 250.074.380 45.633.000 54.239.000 28.489.500 2.000.000 - 119.712.880

memorie ELM

- - - - - - - -

274.364.800 250.074.380 45.633.000 54.239.000 28.489.500 2.000.000 - 119.712.880

31.300.000 31.300.000
10.300.000 10.300.000 2.200.000 2.500.000 2.800.000 2.800.000 - ZWC 880 75
100.000 100.000 100.000 - ZWC 880 76
11.000.000 11.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 - ZWC 860 75
1.500.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 - ZWC 860 76
1.000.000 1.000.000 250.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 ZWC 802 76
1.500.000 1.500.000 100.000 500.000 500.000 400.000 - ZWC 802 77
9.000.000 9.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 - ZWC 880 77
3.000.000 3.000.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 - ZWC 880 78
2.300.000 2.300.000 1.150.000 1.150.000 - ZWC 830 68

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 197
5.4 Specicatie van het verloop van investeringskredieten betreffende de reserve FINH en het UNA compartiment in de algemene reserve

Omschrijving van de investeringen Ontvanger/respectievelijk Besluit van Besluit van


Provinciale Provinciale
Staten Staten

jaar/nummer datum
36 Vergroting bekendheid en publieksbereik erfgoed 2005-33 04-07-2005
37 Behoud en beheer archeologie 2005-33 04-07-2005
38 Voorbereidingskrediet Extra Investeringsimpuls 2005-33 04-07-2005

TOTAAL EXTRA INVESTERINGSIMPULS NOORD-HOLLAND

TOTAAL FINH + UNA + EXTRA INV.IMPULS

198 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
dienstjaar 2006

Maximaal Restant Te besteden Afdeling Nummer


krediet krediet Vermoedelijke uitgaven in het begrotingsjaar in volgende begroting
dienstjaren

2005 2006 2007 2008 2009

€ € € € € € € €
100.000 100.000 100.000 - ZWC 839 67
1.200.000 1.200.000 250.000 316.700 316.700 316.600 - ZWC 839 68
10.000.000 10.000.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 - DIV 179 32

82.300.000 82.300.000 11.250.000 14.716.700 13.866.700 9.266.600 1.750.000 150.000

414.104.902 325.116.705 80.623.500 80.427.500 47.696.000 13.990.400 1.750.000 146.369.280

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 199
200 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Bijlage 5.5

Overzicht EMU-saldo

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 201
Bijlage 5.5 Berekening EMU-saldo provincie Noord-Holland dienstjaar 2006

onder- Omschrijving 2005 2006 2007


deel

x 1.000
€ € €
+1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit
reserves (zie BBV, artikel 17c) 107.489- 75.781- 47.357-

+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 19.748 59.458 53.295

+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de


exploitatie 8.072 5.595 1.288

-4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die


op de balans worden geactiveerd 86.287- 168.983- 169.200-

+5 De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte


ontvangen bijdragen van het rijk, de provincies, de Europese
Unie en overigen 34.036 96.023 95.000

+6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële


vaste activa (tegen verkoopprijs) - - -

-6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa - - -

-7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-,


woonrijp maken e.d. 4.000- - -

+8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) - - -

-8b Boekwinsten op grondverkopen - - -

-9 Betalingen ten laste van de voorzieningen 166.838- 165.111- 151.718-

-10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks


ten laste van de reserves (inclusief fondsen e.d.) worden
en die nog vallen onder één van de andere genoemde posten - - -

-11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen - - -

Berekend EMU-saldo 302.757- 248.798- 218.692-

202 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Bijlage 5.6

Staat van verstrekte langlopende leningen

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 203
5.6 Staat van verstrekte langlopende geldleningen

Datum en nummer besluit van Restant bedrag Bedrag van de


Oorspronkelijk Rente van de lening in de loop van
Omschrijving bedrag van de percen- per 1 januari 2006 te
geldlening Provinciale c.q. Koninklijke goed- tage 2006 verstrekken
Gedeput. Staten keuring leningen

€ € €
Leningen aan deelnemingen
N.V. NUON 45.378.000 21-12-1995; 83 div. 17.454.200

N.V. NUON (achtergestelde converteerbare


lening, retour 18 maart 2006) 3.906.500 3.906.500

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-


Holland 28.588.200 div. div. 5.354.600

Recreatie Noord-Holland N.V. memorie

Overige langlopende leningen


Coöperatieve Visafslag Den Oever 226.900 21-12-1993; 21 - 106.500

Stadsverwarming Gemeente Purmerend 7.962.900 13-01-1997; 6 4,000 9.315.500 372.600

Investeringsmaatschappij Noordzeekanaal-
gebied C.V. 6.800.000 3.317.600

Overige uitzettingen met een rente-


typische looptijd van 1 jaar en langer
ABNAmro Bouwfonds 70.000.000 div. div. 70.000.000

Nederlandse Waterschapsbank 5.000.000 07-08-2003;30781 3,400 5.000.000

ING Bank 30.176.400 div. div. 30.176.400

Fortis Bank Nederland N.V. 30.857.000 div. div. 29.042.000

Credit Agricole Indosuez (Zero-lening) 18.151.200 2004-9311 - 18.151.200

Rabobank Nederland 25.000.000 17-03-2004; 4,500 25.000.000


12919/12921

Europ Investeringsbank 5.700.000 2004-14566 8,500 5.700.000

LB Baden-Wuerttemberg 30.903.400 div. div. 30.903.400

Achmea Hypotheek Bank 30.000.000 div. div. 30.000.000

Friesland bank N.V. 10.000.000 13-07-2004/31678 3,640 10.000.000

F. van Lanschot bankiers N.V. 7.260.500 13-07-2004/31680 6,250 7.260.500

SNS Bank Nederland N.V. 5.227.500 15-07-2004/32144 5,875 5.227.500

Aegon N.V. 5.000.000 14-07-2004/32145 4,625 5.000.000

Gemeente Vlaardingen 5.000.000 14-09-2004/40361 2,840 5.000.000

BNG Capital Managemet B.V. 10.000.000 28-07-2005/35690 2,364 10.000.000

Totaal 381.138.500 325.915.900 372.600

204 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
dienstjaar 2006

Bedrag van Restantbedrag


van de lening
de rente of het de aflossing of of voorschot per
rentebestand- het aflossings- 31 december
deel bestanddeel 2006

€ € €

940.800 3.490.500 13.963.700

3.906.500 -

400.200 1.143.500 4.211.100

memorie

25.000 81.500

386.700 9.688.100

memorie 3.317.600

2.841.000 70.000.000

170.000 5.000.000

1.121.800 21.100.800 9.075.600

562.200 29.042.000 -

- 18.151.200

1.125.000 25.000.000

366.100 5.700.000 -

1.447.100 6.693.400 24.210.000

808.100 20.000.000 10.000.000

364.000 10.000.000

376.900 7.260.500 -

307.100 5.227.500

231.200 5.000.000

142.000 5.000.000

- 10.000.000

11.590.200 98.362.200 227.926.300

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 205
206 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Bijlage 5.7

Staat van reserves en voorzieningen

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 207
5.7 Staat van reserves en voorzieningen

Vorig dienstjaar 2005

Num- Naam van de reserve of voorziening Saldo bij de Storting Toevoeging i.v.m. Onttrekking
mer aanvang van op peil houden
het dienstjaar van reserve
(op kasbasis) of voorziening

1 2 3 4 5 6

€ € € €
Algemene reserves

1. Saldireserve 64.255.700 14.203.200 23.387.600


2. Eigen kapitaal wegens deelnemingen 89.400.300 memorie memorie

Totaal algemene reserves 153.656.000 14.203.200 23.387.600

Bestemmingsreserves

1. Reserve Investeringen Noord-Holland 80.552.800 - 28.761.500


2. Reserve voor BTW-afdrachten 17.298.300 1.733.500 memorie
3. Reserve Ontwikkelingssamenwerking 500.800 453.800 453.800
4. Reserve Kleine infrastructuurprojecten 8.351.100 1.183.500 4.902.500
5. Reserve Groot onderhoud wegen en vaarwegen 1.954.000 - 1.954.000
6. Reserve Openbaar vervoerprojecten 15.594.800 3.020.400 memorie
7. Reserve Grondverwerving en inrichting natuurgebieden 11.004.300 1.051.600 2.615.500
8. Reserve Ontwikkeling openluchtrecreatie 10.355.000 2.968.200 5.769.000
9. Reserve Herstructurering bedrijfsterreinen 6.467.500 - 1.500.000
10. Reserve Cofinanciering Europese projecten 2.325.200 1.663.000 2.163.000
11. Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburg monumentenfonds) 1.874.400 1.107.100 1.100.000
12. Reserve Stedelijke vernieuwing 2.359.200 1.315.100 1.500.000
13. UNA-Compartiment 452.786.200 - 56.155.000
14. Reserve Uitgestelde intenties 2.568.400 - 2.568.400
15. Reserve Grondbeleid 2.565.100 - -
16. Reserve afwikkeling opheffing fondsen 17.991.800 - 3.002.000

Totaal bestemmingsreserves 634.548.900 14.496.200 - 112.444.700

Totaal reserves 788.204.900 28.699.400 - 135.832.300

Voorzieningen

1. Voorziening Stadsverwarming Purmerend 2.488.800 - 371.800 memorie


2. Voorziening Verlofsparen en arbeidsmarkttoelagen 185.100 memorie 20.000
3. Voorziening Kosten reorganisatie 30.645.800 - 7.500.000
4. Voorziening Pensioenen leden GS 313.000 268.600 memorie
5. Voorziening Rijksbijdrage interprovinciaal oefenbeleid 48.300 memorie 48.300
6. Voorziening Rijksbijdragen Gebundelde Doel Uitkering GDU/IBDV 25.751.700 6.823.400 481.700 10.152.300
7. Voorziening GOVERA 85.700 memorie 85.700
8. Voorziening Rijksbijdrage jaarplan vervoersmanagement 14.200 memorie 14.200
9. Voorziening Rijksbijdrage ROV 201.200 memorie memorie
10. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen 2.656.000 1.516.900 3.384.000
11. Voorziening Openbaar vervoer 1.435.300 40.266.800 - 41.702.100
12. Voorziening Aanleg N201 35.073.700 34.036.100 1.053.000 memorie
13. Voorziening Rijksbijdrage planstudie kustvisie 395.600 memorie memorie
14. Voorziening Bijdrage diffuse bronnen 113.900 memorie 113.900
15. Voorziening Grondwaterheffing 497.700 memorie memorie
16. Voorziening Bodemsanering 23.921.400 11.778.600 446.200 15.000.000
17. Voorziening Rijksbijdrage leerwerktraject bodemsanering 100.400 memorie 100.400
18. Voorziening Rijksbijdrage servicepunt duurzame energie 480.100 memorie 100.000
19. Voorziening Rijksbijdrage impl. plan in milieuvergunningen 366.700 memorie memorie
20. Voorziening Rijksbijdrage technische isolatie woningen 3.931.200 memorie 400.000
21. Voorziening Regionale service punten ter versterking milieu 358.800 memorie 358.800
22. Voorziening Rijksbijdrage beleid,lucht, veiligheid en geluid 128.300 320.000 memorie
23. Voorziening Convenant Mainport en Groen 1.043.700 - memorie
24. Voorziening Uitvoering Flora en Faunawet 8.600 memorie 8.600
25. Voorziening Europese projecten 11.800 memorie 11.800
26. Voorziening Rijksbijdrage tijd.stimul.reg.vrijwilligers werk 50.200 memorie 50.200
27. Voorziening Rijksbijdrage cultuurbereik 360.100 200.000
28. Voorziening Rijksbijdrage culturele planologie
29. Voorziening Rijksbijdrage beeldende kunst 205.400 835.900 300.000
30. Voorziening Rijksbijdrage cultureel erfgoed 115.000 memorie 115.000
31. Voorziening Rijksbijdrage bibliotheekwerken 140.600 1.092.200 500.000
32. Voorziening Rijksbijdrage primair onderwijs 139.800 139.800
33. Voorziening Rijksbijdrage jeugdhulpverlening 2.904.300 67.808.800 68.532.500
34. Voorziening Rijksbijdrage stedelijke vernieuwing 9.033.500 20.000.000 205.600 17.500.000
35. Voorziening Rijksbijdrage Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) 1.388.800 memorie 500.000

Totaal voorzieningen 144.094.800 185.247.200 2.558.300 166.837.600

Totaal generaal 932.299.700 213.946.600 2.558.300 302.669.900

208 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
dienstjaar 2006

Dienstjaar 2006

Saldo op het Storting Toevoeging i.v.m. Ontrekking Vermoedelijk saldo


eind van op peil houden einde van het aan het einde van
het dienstjaar van reserve dienstjaar 2006 het dienstjaar
(op kasbasis) of voorziening (op kasbasis)

7 8 9 10 11

€ € € € €

55.071.300 4.500.000 4.104.800 55.466.500


89.400.300 memorie memorie 89.400.300

144.471.600 4.500.000 - 4.104.800 144.866.800

51.791.300 - 11.471.800 40.319.500


19.031.800 1.592.100 memorie 20.623.900
500.800 453.800 453.800 500.800
4.632.100 1.183.500 2.000.000 3.815.600
- memorie memorie
18.615.200 1.944.800 1.399.100 19.160.900
9.440.400 804.600 2.535.500 7.709.500
7.554.200 2.481.200 2.142.000 7.893.400
4.967.500 memorie memorie 4.967.500
1.825.200 363.000 363.000 1.825.200
1.881.500 1.107.100 1.100.000 1.888.600
2.174.300 1.315.100 1.500.000 1.989.400
396.631.200 memorie 68.955.700 327.675.500
- memorie memorie -
2.565.100 4.500.000 memorie 7.065.100
14.989.800 - memorie 14.989.800

536.600.400 15.745.200 - 91.920.900 460.424.700

681.072.000 20.245.200 - 96.025.700 605.291.500

2.860.600 - 386.700 memorie 3.247.300


185.100 memorie memorie 185.100
23.145.800 - 10.000.000 13.145.800
581.600 memorie memorie 581.600
- - - -
22.904.500 6.823.400 394.800 13.152.300 16.970.400
- - - -
- - - -
201.200 memorie memorie 201.200
788.900 memorie memorie 788.900
- 43.044.700 43.044.700 -
70.162.800 123.900.000 4.130.400 memorie 198.193.200
395.600 memorie 395.600
-
497.700 memorie memorie 497.700
21.146.200 12.341.500 422.900 12.341.500 21.569.100
-
380.100 memorie memorie 380.100
366.700 memorie memorie 366.700
3.531.200 memorie memorie 3.531.200
358.800 memorie memorie 358.800
448.300 memorie memorie 448.300
1.043.700 memorie memorie 1.043.700
- -
- -
- -
160.100 660.000 660.000 160.100
404.800 404.800 -
741.300 573.700 573.700 741.300
- -
732.800 memorie memorie 732.800
- -
2.180.600 64.934.200 64.934.200 2.180.600
11.739.100 20.000.000 259.800 20.000.000 11.998.900
888.800 memorie memorie 888.800

165.441.500 272.682.300 5.594.600 165.111.200 278.607.200

846.513.500 292.927.500 5.594.600 261.136.900 883.898.700

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 209
210 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Bijlage 5.8

Overzicht van het renteresultaat en de kapitaallasten

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 211
5.8 Overzicht van het renteresultaat en de kapitaallasten dienstjaar 2006

Uitgaven Inkomsten
Categorie Omschrijving c.q. c.q.
lasten baten

€ €
A. RENTERESULTAAT

5.0 Rente van opgenomen kasgeld en van andere kortlopende


schulden -

5.0 Rente van verstrekt kasgeld, van in rekening-courant uit-


staande gelden en van andere kortlopende vorderingen 1.514.300

5.0 Rente van opgenomen langlopende geldleningen -

6.1 Afschrijving op geactiveerde kosten van agio op


overgenomen verstrekte geldleningen (functie 012) 2.780.100

5.0 Rente van verstrekte langlopende geldleningen


(zie Bijlage 5.6) 11.590.200

2.780.100 13.104.500

6.0 Doorberekende rente aan kostenplaatsen, functies en


activa (zie specificatie onder B.) 15.407.800

6.0 Op peil houden voorzieningen, niet op product 011 maar


op functies -

Totaal 2.780.100 28.512.300


Af: lasten 2.780.100

Bijdrage renteresultaat aan HF0 product 011 per saldo 25.732.200

B. KAPITAALLASTEN

B1. RENTE

8.1 Op kostenplaatsen 1.912.700


8.1 Op producten 11.582.200
8.1 Geactiveerde rentekosten 2.316.800

Totaal rente 15.811.700

B2. AFSCHRIJVINGEN

6.1 Op kostenplaatsen 1.950.400


6.1 Op producten 54.727.900

6.1 Op rentekosten 2.780.100

Totaal afschrijvingen 59.458.400

Totaal te verdelen kapitaallasten 75.270.100

212 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Bijlage 5.9

Staat van gewaarborgde geldleningen en andere


garantieverplichtingen

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 213
5.9 Staat van gewaarborgde leningen en andere garantieverplichtingen

Gevallen van gemeenschappelijke


waarborging van de lening

Nummer Oorspron- Doel van de geldlening Door wie de geldlening is aangegaan


kelijk Namen van andere % of deel
bedrag waarborgende gewaarborgd
lichamen provincie

1001 * 294.050 Aankoop, verbouwing en inrichting kliniek Brijder Stichting Noord-Holland 100
1002 * 89.395 Ged. aankoop, verbouw.- en inrichtingskosten idem 100

2005 * 453.780 Bouw en inrichting kliniek Limmen Stichting Geestelijke Gezondheidszorg 100
Noord-Holland-Noord
2006 * 1.406.719 Uitbreiding en verbetering inrichting idem 100
2009 * 1.530.000 1ste fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum idem 100
2010 * 1.531.508 Nieuwbouw en renovatie psych.centrum idem 100
2011 * 2.467.430 2e fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum idem 100
2012 * 3.403.352 Idem idem 100
2013 * 2.382.346 Idem idem 100
2014 * 2.586.547 Idem idem 100

4019 * 2.722.681 Bouw gemeenschapscentrum en uitbreiding Stichting De Open Ankh Provincie Utrecht 40
therapiecomplex Eemeroord
4020 * 3.101.588 Idem idem Provincie Utrecht 40
4021 * 3.122.008 Diverse projekten Zon & Schild te Amersfoort idem 100
4022 * 1.718.725 Vervangende nieuwbouw paviljoen Bergopwaarts idem 100
en renovatie paviljoen Berkenrode

10001 * 2.949.571 Grondaankoop t.b.v. bouw Kadijkerkoog Dr. M.J. Prinsenstichting 100
10002 * 3.573.519 1ste fase zwakzinnigeninrichting idem 100
10003 * 10.096.610 2e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog idem 100
10004 * 3.333.016 3e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog idem 100
10005 * 1.713.156 laatste fase Kadijkerkoog idem 100
10006 * 1.361.341 Gedeeltelijke vervanging 8,75%-lening 1977 idem 100

11001 * 2.722.681 Bouw Reigersdaal Esdégé-Reigersdaal 100


11002 * 2.994.949 Ged. bouw zwakzinnigeninrichtng Reigersdaal idem 100
11003 * 1.332.979 Reigersdaal idem 100
11004 * 14.600.378 Investeringen verdere bouw van verpleeghuis idem 100
Reigersdaal

13001 * 8.956.623 Bouw en inrichtingskosten 1e fase Stichting Leekerweide 100

17001 1.089.073 Bouw en inrichting verpleeghuis Amstelrade Mytyl Stichting Amstelrade Gemeente Amstelveen 83,333
17002 453.780 Idem idem Gem. Amsterdam /Amstelveen 50
17003 2.495.791 Idem idem Gem. Amsterdam /Amstelveen 50
17004 2.044.298 2e fase bouw en inrichting Amstelrade idem Gem. Amsterdam /Amstelveen 50

20002 * 1.128.098 Bouw verpleegtehuis Magnushof Zr. Kueter Stichting 100


20003 * 680.670 Idem idem 100
20004 * 1.361.341 Idem idem 100
20005 * 907.560 Idem idem 100

24001 * 3.781.532 Uitbreiding Lindendael Westfriese Zorggroep De Omring 100


(Lindendael)
24002 * 3.403.352 Uitbreidings- en herstructueringswerken idem 100

27001 * 3.374.310 Bouw verpleeghuis Heemswijk Stichting Heemswijk 100


27002 * 3.403.352 Idem idem 100
27004 * 5.309.229 Gedeeltelijke financ. bouw verpleeghuis Heemswijk idem 100

28003 1.815.121 (Ver)nieuwbouwkosten huisvesting Provinciale St. Provinciale Bibliotheekcentrale 100


Bibliotheekcentrale NH

30002 431.091 Diverse investeringen Recreatieschap Alkm. Uitgeester Meer 100

33002 * 5.672.253 Aanpassing gebouw Eijkman, verbouw paviljoen Stichting Dennendal Prov. Utrecht/Zuid-Holland 30
en aankoop 4 woningen

37001 1.724.365 Aanleg ontsluitingsweg T106 Schiphol Area Development Company 100
N.V. te Schiphol

- 83.895 Hypothecaire geldleningen i.v.m. aankoop of Div. Ambtenaren 100


bouw woonhuis
Totaal 119.604.063

Bij de met "*" aangeduide nummers van de borgstellingen is ten behoeve van de provincie zekerheid gevestigd op het onderpand.
De met "#" gemerkte aflossingen betreft het aflossingesbestanddeel van de annuïteit.

214 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
dienstjaar 2006

Restantbedrag Restantbedrag
Datum van het besluit van de lening aan het begin van de lening aan het einde
van het dienstjaar 2006 Te waar- Totaalbedrag van het dienstjaar 2006
rente borgen gewone en
Prov. Staten Koninklijke % Gewaarborgd in buitengewone Gewaarborgd
c.q. Goedkeuring Totaal door 2006 aflossing Totaal door
Ged. Staten provincie provincie

€ € € € € €

21-10-1974;103 13-01-1975;010 5,5 108.907 108.907 10.891 98.016 98.016


10-04-1978;015 21-10-1978;007 8,0 9.021 9.021 2.977 6.044 6.044

01-07-1965;004 27-08-1965;039 6,5 11.344 11.344 11.344 - -

25-01-1961;004 27-02-1961;007 6,25 70.336 70.336 35.168 35.168 35.168


29-10-1979;080 27-02-1980;048 4,4 1.275.000 1.275.000 85.000 1.190.000 1.190.000
29-10-1979;080 27-02-1980;048 5,65 1.276.256 1.276.256 85.084 1.191.172 1.191.172
18-01-1982;005 17-05-1982;006 5,20 1.446.424 1.446.424 85.084 1.361.340 1.361.340
18-01-1982;005 17-05-1982;006 5,72 2.042.011 2.042.011 113.445 1.928.566 1.928.566
18-01-1982;005 17-05-1982;006 6,25 1.508.819 1.508.819 79.412 1.429.407 1.429.407
10-06-1985;041 21-08-1985;003 6,2 1.293.273 1.293.273 64.664 1.228.609 1.228.609

01-06-1978;031 13-02-1979;009 6,35 453.780 181.512 90.756 363.024 145.210

01-06-1978;031 13-02-1979;009 5,88 620.681 248.272 103.371 517.310 206.924


11-10-1982;092 16-12-1982;011 4,84 832.609 832.609 104.181 728.428 728.428
13-06-1983;033 21-11-1983;010 7,75 902.325 902.325 42.968 859.357 859.357

21-10-1986;167 18-11-1986;025 6,7 907.560 907.560 113.445 794.115 794.115


25-10-1976;085 01-07-1977;002 7,05 1.548.525 1.548.525 119.117 1.429.408 1.429.408
04-12-1978;099 31-01-1979;009 7,75 3.533.814 3.533.814 252.415 3.281.399 3.281.399
19-05-1980;019 21-08-1980;170 7,15 1.922.894 1.922.894 128.193 1.794.701 1.794.701
14-11-1983;074 05-12-1997;97-3 6,06 963.651 963.651 107.072 856.579 856.579
25-10-1976;085 01-07-1977;002 7,05 544.536 544.536 45.378 499.158 499.158

30-10-1972;128 18-05-1973;010 6,35 588.716 588.716 73.585 515.131 515.131


10-06-1985;045 19-02-1986;010 6,68 998.316 998.316 99.832 898.484 898.484
10-06-1985;045 19-02-1986;010 6,68 444.251 444.251 44.425 399.826 399.826
26-05-1975;036 25-09-1975;003 5,8 5.862.273 5.862.273 442.436 5.419.837 5.419.837

29-10-1979;078 24-01-1980;020 7,875 5.373.974 5.373.974 358.265 5.015.709 5.015.709

26-01-1966;027 09-03-1966;008 6,375 71.177 59.314 71.177 # - -


26-01-1966;027 25-11-1968;228 6,75 87.141 43.571 27.171 # 59.970 29.985
09-04-1973;033 08-10-1973;005 6,45 1.017.604 508.802 144.242 # 873.362 436.681
09-04-1973;033 08-10-1973;005 6,8 1.316.210 658.105 110.803 # 1.205.407 602.704

02-07-1969;092 29-09-1969;010 5,5 294.271 294.271 49.079 245.192 245.192


02-07-1969;092 29-09-1969;010 7,53 128.784 128.784 18.397 110.387 110.387
10-01-1972;222 30-03-1972;016 6,875 257.566 257.566 36.792 220.774 220.774
10-01-1972;222 30-03-1972;016 7,05 171.706 171.706 24.530 147.176 147.176

19-11-1984;077 10-01-1985;012 6,2 2.079.842 2.079.842 189.077 1.890.765 1.890.765

19-11-1984;077 10-01-1985;012 5,9 2.042.011 2.042.011 170.168 1.871.843 1.871.843

15-06-1981;036 30-09-1981;002 8,35 1.861.681 1.861.681 116.356 1.745.325 1.745.325


15-06-1981;036 30-09-1981;002 8,35 1.928.566 1.928.566 113.445 1.815.121 1.815.121
15-06-1981;036 30-09-1981;002 8,125 1.964.869 1.964.869 152.016 1.812.853 1.812.853

18-04-1977;024 24-08-1977;006 7,1 272.268 272.268 90.756 181.512 181.512

13-12-1993;078 25-02-1994; 4,52 183.213 183.213 21.555 161.658 161.658

16-04-1984;025 29-06-1984;74 8,125 1.891.356 567.407 189.045 1.702.311 510.693

11-12-1995;066 - 7,91 674.130 674.130 149.041 # 525.089 525.089

22-10-1963;XXIX - div. 21.181 21.181 7.098 14.083 14.083

50.802.872 47.611.906 - 4.379.256 46.423.616 43.634.429

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 215
6.10 Staat van gewaarborgde leningen dienstjaar 2006

Provinciaal aandeel

Naam rechtspersoon Inhoud garantieverplichting looptijd gerealiseerde in bedrag


aanspraken procenten

€ €
Recreatieschap Geestmer- Kapitaalkrediet t.b.v. investeringen t/m 2007 - 25 *) 5.344
ambacht

Stichting Agrarisch Texel Nakoming verplichting jegens Rabobank Texel i.v.m. t/m 2007 - 100 204.201 max.
geldlening voor grondverbeteringsproject op Texel

Co-financiering Europese Terugbetaling subsidie bij gebrekkige uitvoering en project divers 689.296 1)
projecten bij niet terugbetaling door projectuitvoerder

Het Nationaal Groenfonds Uitvoering van het natuurbeleid divers - 6,20 9.005.071 2)

9.903.912

*) Volgens de gemeenschappelijke regelingen staan de participanten/deelnemers garant in de verhouding waarin zij participeren
in het exploitatietekort van het recreatieschap

1) Betreft aandeel partners

2) Rente en aflossing komen t.l.v. van de van het rijk te ontvangen zgn. convenantsgelden.

216 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Bijlage 5.10

Meerjarenraming 2006-2009 per programma

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 217
5.10 De meerjarenraming 2007-2009 bedragen x € 1.000

BEGROTING MEERJARENRAMING
2006 2007

Producten Lasten Baten Nadelig Lasten Baten Nadelig


saldo saldo

€ € € € € €

Programma 1, Burger en Bestuur 7.031 54 6.977 6.401 54 6.347

Programma 2, Bestuur en andere overheden 2.793 - 2.793 2.792 - 2.792

Programma 3, (Vaarwegen), verkeer en 120.783 26.924 93.859 100.610 18.154 82.456


mobiliteitsmanagement

Programma 4, Openbaar vervoer 55.381 43.234 12.147 53.512 42.278 11.234

Programma 5, Waterhuishouding 3.054 2.106 948 1.994 2.117 123-

Programma 6, Milieubeheer 20.437 16.993 3.444 18.543 16.993 1.550

Programma 7, Recreatie en natuur 29.521 543 28.978 25.098 997 24.101

Programma 8, Economische en agrarische zaken


zaken 16.535 34 16.501 14.074 34 14.040

Programma 9, (Jeugd)zorg en welzijn 92.796 65.049 27.747 91.747 65.049 26.698

Programma 10, Kunst, cultuur en educatie 31.898 4.316 27.582 29.900 4.369 25.531

Programma 11, Ruimtelijke ordening en


volkshuisvesting 27.466 20.000 7.466 23.994 20.000 3.994

Programma 12, Staf en ondersteuning 6.682 1.569 5.113 6.682 1.586 5.096

Totaal van de Programma's 1 t/m 12 414.377 180.822 233.555 375.347 171.631 203.716

Programma 0, Financiering en algemene


dekkingsmiddelen

011 Bruto voordelig renteresultaat over


financieringsmiddelen 29.528 29.528 21.720 21.720

021 Uitkering uit het Provinciefonds 110.040 110.040 115.266 115.266

030 Motorrijtuigenbelasting 121.700 121.700 122.900 122.900

040 Dividenden 7.940 7.940 7.940 7.940

045 Voorzieningen algemeen 387 - 387- 402 - 402-

050 BTW baten 1.750 1.750 1.750 1.750

050 Afschrijvingskosten (dis)agio 2.780 2.780- 1.290 1.290-

050 Stelposten (o.a. prijscompensatie en onvoorzien) 9.985 6.486 3.499- 11.411 7.421 3.990-

050 Apparaatskosten 106.517 106.517- 105.040 105.040-

Programma 0 (exclusief mutaties reserves) 119.669 277.444 157.775 118.143 276.997 158.854

Saldo voor bestemming 75.780- 44.862-

080 Mutaties reserves 20.245 96.025 75.780 11.245 58.602 47.357

Saldo na bestemming - 2.495

218 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Dienstjaar 2006

MEERJARENRAMING MEERJARENRAMING
2008 2009

Lasten Baten Nadelig Lasten Baten Nadelig


saldo saldo

€ € € € € €

5.866 54 5.812 5.851 54 5.797

2.582 - 2.582 2.582 - 2.582

86.255 18.389 67.866 86.084 18.588 67.496

53.991 43.085 10.906 55.179 44.205 10.974

1.826 1.998 172- 1.630 1.809 179-

18.051 16.993 1.058 18.055 16.993 1.062

18.824 495 18.329 15.402 359 15.043

6.079 34 6.045 6.048 34 6.014

87.421 65.048 22.373 82.491 65.049 17.442

29.871 4.450 25.421 29.529 4.506 25.023

23.536 20.000 3.536 23.536 20.000 3.536

6.682 1.604 5.078 3.676 1.622 2.054

340.984 172.150 168.834 330.063 173.219 156.844

19.826 19.826 - 17.478 17.478

119.275 119.275 121.966 121.966

124.100 124.100 - 127.700 127.700

7.940 7.940 7.940 7.940

418 418- 435 435-

1.750 1.750 1.750 1.750

888 888- - -

10.117 7.421 2.696- 10.769 7.421 3.348-

110.394 110.394- 113.365 113.365-

121.817 280.312 158.495 124.569 284.255 159.686

10.339- 2.842

11.295 25.285 13.990 11.295 8.453 2.842-

3.651 -

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 219
220 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Bijlage 5.11

Meerjarenraming kapitaallasten 2006-2009

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 221
5.11 Overzicht van de in de meerjarenraming verwerkte kapitaallasten 2006-2009 dienstjaar 2006

bedragen x € 1.000

Nummer
begro- Omschrijving 2006 2007 2008 2009
ting

€ € € €
A: Apparaatskosten

Aankoop Houtpleincomplex en winkelruimten 1.565,9 1.565,9 1.565,9 1.565,9


Achterstallig en groot onderhoud Houtplein-
complex 1.003,8 1.003,8 1.003,8 1.003,8

Perceel Paviljoenslaan 13-15 te Haarlem 10,8 10,0 9,3 8,7


Aankoop meubilair kantoorgebouw Dreef 3 72,4 72,4 72,4 72,4
Beveiliging bestuurscentrum en Houtplein-
complex 44,8 44,8 44,8 44,8
Vervanging technische infrastructuur 454,2 454,2 454,2 454,2
Aanvullend krediet nieuwe website en intranet 153,0 - - -
Financieel systeem 558,2 558,2 558,2 558,2

Totaal A 3.863,1 3.709,3 3.708,6 3.708,0

B: Directe kosten

012 Kosten verbonden aan het sluiten van


geldleningen en disagio 2.780,1 1.289,8 888,4 -
170 Perceel Welgelegenstraat 3 te Haarlem 6,7 6,2 5,7 -
306.72 Reconstructie N242 (afschrijving ineens) 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0
306.01 Aanleg van provinciale wegen 23.650,6 28.860,0 31.654,0 31.968,0
306.02 UNA realisatie N201+ 36.000,0 15.533,5 - -
334 Vervanging boordvoorzieningen Noordhollandsch
Kanaal 38,4 1.340,5 1.809,0 2.010,9
335 Achterstallig onderhoud vaarwegen 599,5 811,6 901,1 1.013,4
421 Onderkomens muskusrattenvangers 64,8 62,6 60,4 58,3
611 Deelneming in het aandelenkapitaal van de
N.V. Groenbeheer 18,5 18,5 18,5 18,5
621 Landgoed "Marquette" te Heemskerk 27,2 25,4 - -
621 Weidegronden landgoed "Marquette" 13,3 12,4 11,6 -
621 De Wimmenummerduinen 228,2 219,4 209,7 201,6
712 Deelneming in het aandelenkapitaal van de
Zeehaven IJmuiden N.V. 30,9 30,9 30,9 30,9
712 Deelneming in het startkapitaal van de
N.V. Schipholontwikkelingsmaatschappij 191,5 191,5 191,5 191,5
839 Provinciaal archeologisch centrum Mercurius 262,7 253,8 245,0 236,1
911 FINH Diemervijfhoek 773,9 151,7 - -

Totaal B 68.686,3 52.807,8 40.025,8 39.729,2

C: Te activeren rentekosten 2.711,7 memorie memorie memorie

Totaal A + B + C 75.261,1 56.517,1 43.734,4 43.437,2

222 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Bijlage 5.12

Meerjarenraming reserves en voorzieningen


2006-2009

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 223
5.12 Ontwikkeling van de stand van de reserves en voorzieningen

(Bedragen

Dienstjaar 2006 Dienstjaar 2007

Num- Naam van de reserve of voorziening Stand Stor- Storting Onttrek- Stand Stor- Storting Onttrek-
mer per ting ivm rente- king per ting ivm rente- king
1-1-2006 toevoeging/ 1-1-2007 toevoeging/
op peil op peil
houden houden
voorziening voorziening

€ € € € € € € €

Algemene reserves

1. Saldireserve 55.071,3 4.500,0 - 4.104,8 55.466,5 memorie - memorie


2. Eigen kapitaal wegens deelnemingen 89.400,3 memorie - memorie 89.400,3 memorie - memorie

Totaal algemene reserves 144.471,6 4.500,0 - 4.104,8 144.866,8 - - -


-
Bestemmingsreserves -
-
1. Reserve Investeringen Noord-Holland 51.791,3 0,0 - 11.471,8 40.319,5 0,0 - 5.339,8
2. Reserve voor BTW-afdrachten 19.031,8 1.592,1 - memorie 20.623,9 1.592,1 - memorie
3. Reserve Ontwikkelingssamenwerking 500,8 453,8 - 453,8 500,8 453,8 - 453,8
4. Reserve Kleine infrastructuurprojecten 4.632,1 1.183,5 - 2.000,0 3.815,6 1.183,5 - 2.000,0
5. Reserve Groot onderhoud wegen en vaarwegen 0,0 memorie - memorie - memorie - memorie
6. Reserve Openbaar vervoerprojecten 18.615,2 1.944,8 - 1.399,1 19.160,9 1.944,8 - 811,5
7. Reserve Grondverwerving en inrichting natuurgebieden 9.440,4 804,6 - 2.535,5 7.709,5 804,6 - 2.535,5
8. Reserve Ontwikkeling openluchtrecreatie 7.554,2 2.481,2 - 2.142,0 7.893,4 2.481,2 - 2.142,0
9. Reserve Herstructurering bedrijfsterreinen 4.967,5 memorie - memorie 4.967,5 memorie - memorie
10. Reserve Cofinanciering Europese projecten 1.825,2 363,0 - 363,0 1.825,2 363,0 - 363,0
11. Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburg monu-
mentenfonds) 1.881,5 1.107,1 - 1.100,0 1.888,6 1.107,1 - 1.100,0
12. Reserve Stedelijke vernieuwing 2.174,3 1.315,1 - 1.500,0 1.989,4 1.315,1 - 1.500,0
13. UNA-Compartiment 396.631,2 0,0 - 68.955,7 327.675,5 0,0 - 42.356,2
14. Reserve Uitgestelde intenties 0,0 memorie - memorie - memorie - memorie
15. Reserve Grondbeleid 2.565,1 4.500,0 - memorie 7.065,1 memorie - memorie
16. Reserve afwikkeling opheffing fondsen 14.989,8 0,0 - memorie 14.989,8 0,0 - memorie

Totaal bestemmingsreserves 536.600,4 15.745,2 - 91.920,9 460.424,7 11.245,2 - 58.601,8

Voorzieningen

1 Voorziening Stadsverwarming Purmerend 2.860,6 0 386,7 memorie 3.247,3 - 402,2 memorie


2 Voorziening Verlofsparen en arbeidsmarkttoelagen 185,1 memorie - memorie 185,1 memorie memorie
4 Voorziening Kosten reorganisatie 23.145,8 0 - 10.000,0 13.145,8 - 4.000,0
5 Voorziening Pensioenen leden GS 581,6 memorie - memorie 581,6 memorie memorie
6 Voorziening Rijksbijdrage interprovinciaal oefenbeleid 0,0
7 Voorziening Rijksbijdragen Gebundelde Doel Uitkering
GDU/IBDV 22.904,5 6.823,4 394,8 13.152,3 16.970,4 6.823,4 168,7 6.823,4
8 Voorziening GOVERA 0,0 memorie - memorie - memorie memorie
9 Voorziening Rijksbijdrage jaarplan vervoersmanagement 0,0 memorie - memorie - memorie memorie
10 Voorziening Rijksbijdrage ROV 201,2 memorie - memorie 201,2 memorie memorie
11 Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen 788,9 memorie - memorie 788,9 memorie memorie
12 Voorziening Openbaar vervoer 0,0 43.044,7 - 43.044,7 - 42.055,2 42.055,2
13 Voorziening Aanleg N201 70.162,8 123.900,0 4.130,4 memorie 198.193,2 memorie memorie memorie
14 Voorziening Rijksbijdrage planstudie kustvisie 395,6 memorie - memorie 395,6 memorie memorie
15 Voorziening Bijdrage diffuse bronnen 0,0 memorie - memorie - memorie memorie
16 Voorziening Grondwaterheffing 497,7 memorie - memorie 497,7 memorie memorie
17 Voorziening Bodemsanering 21.146,2 12.341,5 422,9 12.341,5 21.569,1 12.341,5 407,7 12.341,5
18 Voorziening Rijksbijdrage leerwerktraject bodemsanering 0,0 memorie - memorie - memorie memorie
19 Voorziening Rijksbijdrage servicepunt duurzame energie 380,1 memorie - memorie 380,1 memorie memorie
20 Voorziening Rijksbijdrage impl. plan in milieuvergunningen 366,7 memorie - memorie 366,7 memorie memorie
21 Voorziening Rijksbijdrage technische isolatie woningen 3.531,2 memorie - memorie 3.531,2 memorie memorie
22 Voorziening Regionale service punten ter versterking milieu 358,8 memorie - memorie 358,8 memorie memorie
23 Voorziening Rijksbijdrage beleid,lucht, veiligheid en geluid 448,3 memorie - memorie 448,3 memorie memorie
24 Voorziening Convenant Mainport en Groen 1.043,7 0 - memorie 1.043,7 - memorie
25 Voorziening Uitvoering Flora en Faunawet 0,0 memorie - memorie - memorie memorie
26 Voorziening Europese projecten 0,0 memorie memorie memorie - memorie memorie memorie
27 Voorziening Rijksbijdrage tijd.stimul.reg.vrijwilligers werk 0,0 memorie - memorie - memorie memorie
28 Voorziening Rijksbijdrage cultuurbereik 160,1 660,0 - 660,0 160,1 660,0 660,0
29 Voorziening Rijkbijdrage culturele planologie 0,0 404,8 - 404,8 - 404,8 404,8
29 Voorziening Rijksbijdrage beeldende kunst 741,3 573,7 - 573,7 741,3 573,7 573,7
30 Voorziening Rijksbijdrage cultureel erfgoed 0,0 memorie - memorie - memorie memorie
31 Voorziening Rijksbijdrage bibliotheekwerken 732,8 memorie - memorie 732,8 memorie memorie
32 Voorziening Rijksbijdrage primair onderwijs 0,0 memorie - memorie - memorie memorie
33 Voorziening Rijksbijdrage jeugdhulpverlening 2.180,6 64.934,2 - 64.934,2 2.180,6 64.934,2 64.934,2
34 Voorziening Rijksbijdrage stedelijke vernieuwing 11.739,1 20.000,0 259,8 20.000,0 11.998,9 20.000,0 309,8 20.000,0
35 Voorziening Rijksbijdrage Besluit Locatiegebonden
Subsidies (BLS) 888,8 memorie - memorie 888,8 memorie memorie

Totaal voorzieningen 165.441,5 272.682,3 5.594,6 165.111,2 278.607,2 147.792,8 1.288,4 151.792,8
Totaal generaal 846.513,5 292.927,5 5.594,6 261.136,9 883.898,7 159.038,0 1.288,4 210.394,6

224 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
dienstjaar 2006

x € 1.000)

Dienstjaar 2008 Dienstjaar 2009

Stand Stor- Storting Onttrek- Stand Stor- Storting Onttrek- Stand


per ting ivm rente- king per ting ivm rente- king per
1-1-2008 toevoeging/ 1-1-2009 toevoeging/ 1-1-2010
op peil op peil
houden houden
voorziening voorziening

€ € € € € € € € €

55.466,5 memorie - memorie 55.466,5 memorie - 63,7 55.402,8


89.400,3 memorie - memorie 89.400,3 memorie - memorie 89.400,3

144.866,8 - - - 144.866,8 - - 63,7 144.803,1

34.979,7 0,0 - 2.723,8 32.255,9 0,0 - memorie 32.255,9


22.216,0 1.592,1 - memorie 23.808,1 1.592,1 - memorie 25.400,2
500,8 453,8 - 453,8 500,8 453,8 - 453,8 500,8
2.999,1 1.183,5 - 2.000,0 2.182,6 1.183,5 - 2.000,0 1.366,1
- memorie - memorie - memorie - memorie -
20.294,2 1.944,8 - 1.458,6 20.780,4 1.944,8 - 1.222,3 21.502,9
5.978,6 854,6 - 2.277,0 4.556,2 854,6 - memorie 5.410,8
8.232,6 2.481,2 - 2.142,0 8.571,8 2.481,2 - memorie 11.053,0
4.967,5 memorie - memorie 4.967,5 memorie - memorie 4.967,5
1.825,2 363,0 - 363,0 1.825,2 363,0 - 363,0 1.825,2

1.895,7 1.107,1 - 1.100,0 1.902,8 1.107,1 - 1.100,0 1.909,9


1.804,5 1.315,1 - 1.500,0 1.619,6 1.315,1 - 1.500,0 1.434,7
285.319,3 0,0 - 11.266,6 274.052,7 0,0 - 1.750,0 272.302,7
- memorie - memorie - memorie - memorie -
7.065,1 memorie - memorie 7.065,1 memorie - memorie 7.065,1
14.989,8 0,0 - memorie 14.989,8 0,0 - memorie 14.989,8

413.068,1 11.295,2 - 25.284,8 399.078,5 11.295,2 - 8.389,1 401.984,6

3.649,5 418,3 memorie 4.470,0 435,1 memorie 4.905,1


185,1 memorie memorie 185,1 memorie memorie 185,1
9.145,8 - 2.000,0 7.145,8 memorie 2.000,0 5.145,8
581,6 memorie memorie 581,6 - memorie 581,6

17.139,1 6.823,4 108,5 6.823,4 17.247,6 6.823,4 85,0 6.823,4 17.417,6


- memorie memorie - memorie memorie -
- memorie memorie - memorie memorie -
201,2 memorie memorie 201,2 memorie memorie 201,2
788,9 memorie memorie 788,9 memorie memorie 788,9
- 42.856,8 42.856,8 - 43.928,2 memorie 43.928,2
198.193,2 memorie memorie memorie 198.193,2 memorie memorie memorie 198.193,2
395,6 memorie memorie 395,6 memorie memorie 395,6
- memorie memorie - memorie memorie -
497,7 memorie memorie 497,7 memorie memorie 497,7
21.976,8 12.341,5 415,9 12.341,5 22.392,7 12.341,5 420,0 12.341,5 23.232,7
- memorie memorie - memorie memorie -
380,1 memorie memorie 380,1 memorie memorie 380,1
366,7 memorie memorie 366,7 memorie memorie 366,7
3.531,2 memorie memorie 3.531,2 memorie memorie 3.531,2
358,8 memorie memorie 358,8 memorie memorie 358,8
448,3 memorie memorie 448,3 memorie memorie 448,3
1.043,7 - memorie 1.043,7 - memorie 1.043,7
- memorie memorie - memorie memorie -
- memorie memorie memorie - memorie memorie memorie -
- memorie memorie - memorie memorie -
160,1 660,0 660,0 160,1 660,0 660,0 160,1
- 404,8 404,8 - 404,8 404,8 -
741,3 573,7 573,7 741,3 573,7 573,7 741,3
- memorie memorie - memorie memorie -
732,8 memorie memorie 732,8 memorie memorie 732,8
- memorie memorie - memorie memorie -
2.180,6 64.934,2 64.934,2 2.180,6 64.934,2 64.934,2 2.180,6
12.308,7 20.000,0 365,9 20.000,0 12.674,6 20.000,0 365,9 20.000,0 13.406,4

888,8 memorie memorie 888,8 memorie memorie 888,8

275.895,6 148.594,4 1.308,6 150.594,4 275.606,4 149.665,8 1.306,0 107.737,6 319.711,5


833.830,5 159.889,6 1.308,6 175.879,2 819.551,7 160.961,0 1.306,0 116.190,4 866.499,2

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 225
226 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
Bijlage 5.13

Subsidies buiten verordening 2006

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 227
5.13 Subsidielijst buiten verordening dienstjaar 2006

Subproduct Subsidieontvanger subsidie


nummer (subsidies zonder verordening) bedrag

100 21 Fracties uit Provinciale Staten 778.300


130 21 Interprovinciaal overleg (IPO) 856.900
130 41 Gemeente Amsterdam (RSA) 50.000
130 81 Bestuurlijke organisatiezaken 100.000
161 01 Lidmaatschappen 500
166 16 ABP Centrum Maatwerk administratie 35.400
166 22 Voormalig personeel gesubsidieerde instellingen 104.400
304 32 Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 590.000
342 01 Exploitatiebijdragen openbaar vervoer:
Connexxion-OVTaxi 130.023
Onbekende subsidie-ontvanger OV-taxi Zuidkennemerland 40.613
Onbekende subsidie-ontvanger treintaxi Gooi en Vechtstreek 18.467
Connexxion-FFF 1.223.049
Gemeente Andijk 22.402
Gemeente Bergen 112.718
Gemeente Castricum 170.418
Gemeente Drechterland 56.018
Gemeente Enkhuizen 90.217
Gemeente Graft de Rijp 32.396
Gemeente Heerhugowaard 205.806
Gemeente Heiloo 36.982
Gemeente Hoorn 241.585
Gemeente Langedijk 86.771
Gemeente Medemblik 28.263
Gemeente N-Koggenland 39.457
Gemeente Obdam 41.194
Gemeente Opmeer 51.216
Gemeente Schermer 24.853
Gemeente Stede Broec 92.876
Gemeente Venhuizen 24.700
Gemeente Wervershoof 34.756
Gemeente Wester-Koggenland 59.805
Gemeente Wognum 35.558
Connexxion-OVTaxi 2.167.043
Onbekende subsidie-ontvanger OV-taxi Zuidkennemerland 676.887
Onbekende subsidie-ontvanger treintaxi Gooi en Vechtstreek 307.791
Gemeente Alkmaar 2.806.671
Gemeente Haarlem 1.574.083
Provincie Flevoland 91.000
Nog te beslissen 42.107.082
430 11 Rioleringen buitengebied 22.600
500 01 Contributie Vereninging van Milieukundige 500
500 41 Milieufederatie Noord-Holland 394.100
500 51 Interprovinciaal overleg ( IPO) 134.800
530 81 Comm. Milieuhygiene voor de luchtvaart 500
531 11 Ontwikkelen/bevrorderen duurzame energiebronnen 40.200
550 01 Contributies 500
550 03 Gemeente Amsterdam 465.300
550 15 Landelijk Meldingsbureau Afvalstoffen 486.600
550 22 Bijdragen aan overheden regie handhavingsamenw. en profess. 442.400
600 55 Uitvoeringsprogramma NHM 200.000
600 56 Laag Holland 70.000
610 02 Amsterdam Toerisme & Congres Bureau 827.900

228 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
5.13 Subsidielijst buiten verordening dienstjaar 2006

Subproduct Subsidieontvanger subsidie


nummer (subsidies zonder verordening) bedrag

601 03 Stichting NORT Noordholland 200.000


611 11 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 478.200
611 12 Recreatieschap Spaarnwoude 895.200
611 13 Recreatieschap het Twiske 827.800
611 14 Recreatieschap Geestmerambacht 204.000
611 15 Landschap Waterland 320.400
611 16 Groengebied Amstelland 772.600
612 17 Plassenschap Loosdrecht 394.800
611 21 Rijwielpadenvereniging “Gooi en Eemland 26.800
611 22 Stichting Landelijk Fietsplatform 3.200
611 31 Bestuurlijk platform het Groene Hart 28.100
620 51 Nationaal Groenfonds 703.400
621 12 Stichting Goois Natuurreservaat 407.300
621 33 Instituut voor Natuurbeschermingseducatie 152.900
621 35 Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen 5.500
621 36 In Natura 135.000
621 37 Stichting Landschap Noord-Holland 2.135.700
621 30 Coördinatie beleid en beheer Waddenzee 167.100
622 21 ROL/RAL 133.900
711 11 RES IJmond 2000+
RES Gooi
RES Westfriesland/Noord-Kennemerland
RES Kop van Noord-Holland
Totaal 711 11 (verdeling nog onbekend) 2.640.200
712 11 Subsidie aanleg T106 199.700
712 23 Bijdragen Noordzeehavens 222.900
716 20 Herstelling 250.000
718 12 Bijdragen in- en externe missies 45.000
731 21 STIVAS 524.700
731 26 Agrarische ondernemers 250.000
731 42 Biologische landbouw 115.500
731 61 POP/Rruraal ontwikkelingsplan 114.800
731 65 Structuurverbetering visserij 46.000
800 11 Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (regionale radio) 6.509.100
800 21 Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (regionale televisie) 5.459.100
802 10 Anne Frank Stichting 23.200
802 20 Stichting Sportservice Noord-Holland 607.100
Stichting Primo 3.919.000
St. A`damse Federatie van Steunf. Minderheden (evt. rechtsop-
volgers ACB en SSA) 1.411.300
Stichting Profor 461.700
Voormalig Multiple Choice 1.311.900
802 40 Sport 45.500
802 51 Telefonische hulpdiensten 505.100
830 31 Stichting Kunst en cultuur 1.524.100
Zeven regionale steunfuncties kunsteducatie 1.924.800
Stichting Artiance te Alkmaar 72.500
Stichting Museaal en Historisch Perspectief 562.200
Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland 29.500
Provinciaal steunpunt amateurkunst 585.400
Historische verenigingen 22.700
830 32 Subsidies culturele planologie 225.200
830 33 Kunstuitleen gemeente Hoorn 34.104

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 229
5.13 Subsidielijst buiten verordening dienstjaar 2006

Subproduct Subsidieontvanger subsidie


nummer (subsidies zonder verordening) bedrag

Kunstuitleen gemeente Haarlem 55.225


Kunstuitleen gemeente Den Helder 31.378
Kunstuitleen gemeente Amstelveen 40.976
Kunstuitleen gemeente Hilversum 43.385
Kunstuitleen gemeente Beverwijk 18.926
Kunstuitleen gemeente Bergen 16.753
Kunstuitleen gemeente Alkmaar 34.458
Kunstuitleen gemeente Zaanstad 50.717
Kunstuitleen gemeente Purmerend 37.102
830 34 Kernpodia popmuziek 113.400
Stichting Toneelgroep Wederzijds 394.154
Kalebas 125.460
Stichting MUZ theater + Caspar Rapak (jeugdtheater) 308.814
Speeltheater 103.463
Danstheater Aya 110.092
839 30 Subsidies uitvoering cultuurnota 710.300
840 11 Stichting Probiblio 3.946.400
840 12 Wetenschappelijke steunfunctie 372.800
860 01 Lidmaatschappen 500
860 30 Bijdrage regiovisies 244.400
860 40 Noord-Hollandse (regionale) patiënten-consumentenplatforms 1.727.800
910 01 Nederlands instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volksh. 7.500
Lidmaatschappen 1.600
912 21 Gemeente Amsterdam 74.200
Totaal 104.435.607

230 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D
P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 0 6 ■ 231
Colofon

Uitgave
Provincie Noord-Holland
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Tel.: (023) 514 31 43
Fax: (023) 514 40 40
Internetadres: www.noord-holland.nl
E-mailadres: post@noord-holland.nl

Eindredactie
Provincie Noord-Holland
Afdeling Communicatie

Fotografie
Jur Engelchor, blz 33
Connexxion, blz 59
NUON, blz 75
Provincie Noord-Holland, overig

Grafische verzorging
Provincie Noord-Holland
MediaProductie

Papier
Hello matt, houtvrij MC

Oplage
500 exemplaren

Haarlem, augustus 2005

232 ■ P R O V I N C I E N O O R D- H O L L A N D

Related Interests