Of» mm ВмЛГ

**:
13 «НУАРН, 1*77 Г. ГОД. M, Б К * KM

JANUARY 13, W77t VOLUME МЦ 1ГО1ШЕК 1 Ш

Ha 43 ннуари 1928 година иладага тетовчавка Mapa Бунева заоиса нмето си т> исторннта ма македонската освободителна борба ет> своита саможертва за
Македонни.
Слава на македонската гсроинн M a p a l

et оикам% ni мА-чцти крпанмuunaurk м*ри1 м

ttVfc

ам « мамеаипи

A I T I T . DA МАРА БУНЕВА
Цклата накедонска емиграцин, nfc*H*n> македонски на*
род% е в б ж т а т т . orb евдо
в д о о ш е , orb едно чувство на
прскаонемне пред-b образа на
младата македонка, конто с%
(гвколко куршумени з%рна тури краќ иа живота на единт,
оп> наЛ-жестокнт* гонители
на македонцнг* — Прелнч-b.
Излгонила задачата си да
спасЛ свонтЈѕ браТл и сестри
ГБрвавит* лапи на новаorb нен иакедоиски душегуСет. - m e нмала куража да тури кран и ка свон
живогц сиваваики, ч< тои е
отговоршљ вече достоЅно на
земното сн предназначение, за
да заеме своето мгбсто вт> не?
бесни-rb селеннн.
Отт, сгрде македонскиитт.
«ародг. пожела: слава и в1>чн4
памет1>' на ножертвуѕалата • се
за Македони* героинѕ.
Името Мара БунеНа се обкрлжи <п> *кув*замшг в1шецг
отг всенародна ириз^ателносп»
сг снанието на народш мжче»
ница, предг чиито подвигт,
склониха глави и стари и мдади.

jnrrk мтдоткти, дЅнршпм - оп>
сгрботии, гчикимни, с*рви к и*стии родовстдвВ1ши, м прелстмигк
ито « и ш ш ж«рпн мли иато гох%ми г*рои, »т.рху коктв ие бмшло
да ое помпк «ори «вг«т» «^ршагк
нлн органнзиратк протмвоб-мгарскит* си бсмикстм. Обратпо, «г
вомисппишгк « аредстам »1 на*шриитурст» >Hli> ро*оЈК>би»ата

Този звукт, достигна и до
заспалигб сг>в*сти н ст>будн •
Wb rhx-b угризешш: „Нима до
тамг доќде болката на този
народ-ц че се лринасн вг доброволна жертва за неговото
спасенне ѕори н младостета «а
едно аежно смдавне, конто е
нмала предт. себе си не едно
лично доволство и би могла
да се радва на не «вин-fa ycntxi,
в-b частнин си животт.!*
Тил угризеиил, сигурни сие,
сљ се ст>будили н глождатг
cbBtctbTa не самр на оккзи
чужденци, които биха могли
да направлтг н-bmo за избав^
лението на народа ни orb тош
черно тегло, но не сж направиаи оше ншцо, «о н на мнозмна
наши с-шародницн, конто вт.
увлечението си да угаждатг на
своит* т*леснн нужди и нритевки, сж забравнли ну^днт^
и зад!>лжени1гга на свон духг,
та стоап, глухи за стенанинта
и кргстнит-b страданна на соб.
ственото имт, отечесгео.

ДсИПОСТк

ЈН
ПОДВИГкТБ HA MAPA

д
не заспива, orb ужасБ
пр
отчанно стене безпомоадент. глас*;
а злобата ди&а отново настж.п«а .>.
1Це има ди слг.нце, о роби, за
Тнранннтл-b ст> HpocTb стоварв» џаадвта '
над-b жертвит-fe клетн cb развизфв|« ѓграсгеј
и крг.ВБ от-b месата разкжсан»[бЈ(над...
"',
Ho в-b него е всичко: н сила и.рммОД;
-. ^,
КоА може да смирн ЗЈИ»ЧБТ« афш{rbn*
*'
|!
Изстрелмт* на Мара Бунева
вг. душата иа тои разгн^вент. [џнџм&'}
:
погубиха два живота: — жиНима е надеждата веч-b отлет-ада^
'[
вота н» единт, демош. и тон
изплвкана вг. н^коД потулет. бордеб?
"
на една светица. Следтѕ-тин из.
Оковит% тежки иродртлкватт. аллкобно, ..
доч^м &€небде ипнст>к*и вфкц.
•'се оќвободи О^Ј. «диш, своЅ
т*ла »ол91Љртви ВТЈ отверстнв Гр^био
i;
шштршп&шА mm» ддннствен-к nai№fl. ; •• -.
т «хш№ вовт.
iidmbTB отш<вава,:ко ДСНБ се нс внжда...
еджл nptaamw свое чедо, KOIIи gc№nc<y е тирачне. Че има ли деш.!?
то ОТККДТЈ троба-нма оше по-. следг. искШ) HoiUb насгава, ии-сграшиа прннжда.
<ице до-сграшн*. за • О;'саиб за Мрвк^ли е роба родеш.?

сила дч брани свободи.'
Излиза демонтлгг надут-b и нахалвнг..^
r t и правата на свон народ!..
пресреш,а ,го млада и стро^на ЖЈИа;
три изстрела само и roft e повален-b
МАКЕДОНИЛ се ггрклонИ
иа тази скверпена orb неѓо земн.
предг naMetbTa и подвига на
този Духт>. Македонин величае
Пронизва и себе си тазг героини
не самии К1.рвавг актТз на
и чиста остава предг. рбдната СВ^
убиЛството, а рнаи лмбовв
И rbfl вт> саможертва за маАка робини
icbMT> родината, онова себеотдостоЛно спаснва народната честБ.

радт» в% ржката на Бувева даде.деркЈр. Скопие, крам Вцр»
* р а , « о и ж м а и si» ОДДОМ
на качиш макежлган. ВодѕгтЦ
на Вардар% вомесоха_ехото
И»п> надолу и го рвзнееоха и з * :
irfeia Македошш: „Има здрави
крепители на нашин духг, си' лата македонска расте, иде наЈ
и»1" — така зашепнаЈ
с-Брцата водигб на епи.
;-ческата накедонска р%ка.
' He само тамѓ, при Шарт, и
Бабуна. По ц^лт» СВ%ТТ> се разЈ
несе звукгтг на "народната саЈ
. моотбрана и отекна вт> сгрцата на всички македонци, прТзС- рицание и онан ГОТОВНОСТБ за
нати ЦЈБ туги тугина. Отеква и жертва пред-b олтара. на от&
: . запали вова;: пламт>ци- на ро^- • ч«ството, които нам*риха издолгобнвн чувства. Озари ду-i разг вт. дtлoтo на Мара Бунег шиг* сг св^тлИната на нова ва, за сг>жаление кгрваво, но
Bfcpa вг победата на нашето такова единствено no вима на
нашит£ тирани.
право.
1

Горната статиа е дадена на ^гводно м^сто вт> „Македон.
ска Трибуна" отт> 16 февруари 192S година, следт. като е
прелет^ла надг. океана вестБТа за героичннл подвигг на
Македонската геро-инн Мара

Над^неа небето се б% разведрило,
вг. простора проеква трогателент» зовт>:
«Обичамг. те много, отечество мило!» —
провдалнит^. думи на дт>лг^ и лгобовБ.
И днесБ коДто мине краЅ Вардара мжтет.»
долавл ВТЈ шума му вг.лшебнии кликТ!
на тази легенда за подвига чутенг> —
To3t подвигг. на Мара безсмт>ртент>, великљ.
Аитонк Пепоп,

ВТ> ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЛ
Известно е какг> б^ха поставени на властБ BI> та- завдото тии хора б%ха бг>лгари.
• ' • ' • > •
ка наричаната Вардарска Македонин, след-b Втората
Лкце, което е било по-отблизо свидетелн на тин
св-втовна BoiiHa, наследницигв на н^когашни^ крал- антибглгарски гонитби дава, макарт* и не наптЈЛно
ски сргбски жупани, тоесттз сг>рбокомунистит%. Вт> изчерпателно, сведенин за Ttxi>. Читателит* ни вде
течение на воѓшата, специално KirMt кран и, rb за- виднт-b т%зи сведенин вг, следвавдит-в статии подтз
почнаха да се пронвнватт* чрезт> партизански ѓрупи. заглавие «Противобтзлгарскит^ слдебни процеси вт>
Като 6% взело предг. видтз ц^влата тогавашна по- Македонии като истинско поражение на македолитическа и фактическа обстановка, рлководството низма».
на македонското освободително движение положи,
Bi> всички вгзможни граници, старанин да остане
в"Брно на старата позиции на движението, като препор*.ча сжшото и наМПО отвлчД^ океана. На тази
позицин интимно остана в%рно почти ц^лото бглгар^
ско население вг Македонии. Но тО искрено тг.ржествуваше задето се сгромолнсаха тираничнит* сприЛрезт> изтеклотѓ> л-feip ва 1976 г. дсбиит* лроцеси срешу проивеии
мо нашин народг ЌЗгославид и Ггрции. Налагаше се
п. прол^лженмс n;i nh.iH 68 ЛШ< макслпнсхи бглгарн н б^лгарски
изчакване развол"на военнит-fe сг>битин.
Отд%лни патриоти обаче, вср^дг народа ни, меж- скопскинП) макслоинсткч в. .Цова" д~|>ржавии служители, инсиошраин
нзлкнашс протппоб^.л- прсдн повсчс от1> 30 годимн Bt Скоду които и H'HKOH бивши участници т> нашето рево- Макслонпи"
гарска отропа HI» Aitni'H фсНлетоми
II лруги градове вт> Максдонии.
ЛЈоциопно движснис, сљ. сс противопоставили —- т> В()Д1» :(Ш.'!ЛНИС «СуЛСШ>СГО К.ЧКО ГТО- пис
Това ft* в« слшностл прсз* пресг>гласие с% б'клгарската власти — срету проивлени- СЛРДСП ггор.п", т. е. .Слдснето като мсто нспоср*дствеио слелт. изтсглКита на познатит^в нам^ заклети врагове на бт.лгарши^^ послелпо иоражеивс"'"(.ndpiiili* fe нсго на вглгатекитк и гсрманскитк
ната — срнбскит-в шовиписти, преименували се и ка- сргбска лума). Аитортлт, па тии впИски ОТТЈ Иарларска Македонии
то комунисти вт> партизанскит-в си oтp^ди.
Ki'Mi. крал на 1944 г., когато б1> в1>долмопробни нзлплнии с ИонанЈ»
Срету вг>проснит1> патриоти снрбокомунистит^в Паплопски, рсдакшр1| на псрннка. всдсн1> бессит> терорт, срешу всичко
предприеха жестоки гонитби когато доидоха на НаИ-обиита нмт. характсрцстнка Ли Гп.лгарско отт, страна на бандит~в на
властБ. Но така злобно постжпиха и противч, множе- била: нрсповтаринс или по.добре — Колишгвски н Темпо.
Вт. д^лгит^ лисаннн иа Павловски
ство сг.всемт> мирни граждани и селини, единствено предгвкваие на описаннхта на с л -

ПРОТИВОБМШИТв СЖДЕБНИ ПРОЦЕСИ EV
ИАКЕДОНт Ш О ИСТпНСХО ЛОРШНИЕ
НА МАКЕДОНИЗМД

Ш Brt-MfWOUTH

М*СТНИ

6v*r«pa м науо«ш дсМни в » ДиЧкатрмик, Дмипад* Гк>зсK
ТМ Ч
дев* н Мсаи другм штриотн, конfo сж мвам снсргтш ооротии
ск ишип n <Sv«r«pcioie им« вг
Мвкммиа.
Ч«мкп« всшкм тм саовесни т дсѕатслстм на Памокки и .Нова
Максдршп", вскш me ce мпита камо м Mum ch том 1чкрт>с»ане на
ттдмто с* едио иаст*рккнс, р«>но на оном, noeto джслмиг^ на
ftvirapcnii народг вт> Макѓдоним сж
проившш прсдн 32 години. Отго»оpvrb н» tesH оорос^ • много етр».
ПРСДВ КСМЧКО aroecwrrt тн-

нскату д*
ни«> ск срешу «ватнџмп
см наум, мд«?»в* шп
иоаоимиемтга
шм и ошв до-ммко — ,мш*жонс|п>
ммдннство' ш% врсд^лп* нв Б>4гари«.,Сдми. u t o m вм« ивмогаам
истеричнмт* вропстк срмцу нсгмната м Македошп^ нмасвиа »т> т»ор-

ма «Члгѕрсмл* уч«™, rt сип«п. невдмкжагатч x y m q x w y гкхг
во вствм мсждутродни •ерумн,
Но исусп-Km н тук-b, cera c« опитмлгк ет> всичши «нш да чсрмт* всн<uto б-мгарско, да прсдставвте м «итннцнтк м вмгѕрского шџ вг
М а к м о т п п ѕгкрооо«о41м фармц
ш себе сн — като иеммни ж р п м .

MaraBuneva

Mar» Bunevft ia a national
heroine for the Bulgarians of
Macedonia and for all Bulgarian» is general.
Bora in 1902 at Tetovo, л Иа.
eedoniaa town now under Yugoslav rule, Man Buneva came
Втората прмчима ѕа гмовиоама- from a good Bulgarian family.
m иа соомеи* м wUt-ttpmrrt дн»
She studied up to high school
HI наксдонсшм втлгврнн-к е ра»standard.
раетввнето на ланжсшМто в> ВарOn January 18, 1S28, in the
Ж*рсш Македоиич ѕа атцввѕан* orb
lOrocjiani* и счдмвмк на пеѕави- center of Skopie, in full daylight
сима македонскв дгржааа Bb духа she assassinated the Serb Ve№
«а ндснП на ВМРО, ла Даме Гру- mir Prelich, legal eonnaeUor in
ев>, Гои* Д*лчевт., Пер« TOIUCBI e the Prefecture of that city, and
гкхннгв вслнкн сподвижници. За then immediately aftenwda
днешнигк скопскм иаетницн сж turned the gun agaimt hersтр-bin, cw очигв врсжив^лнгв ужа- elf so ag not to fall alive into the
CHTfc M-fecTHH 6-uirapH н ткхннт* дс- hands of the tyrants.
иа, кмсто и децата на хнладнт* resThe murdered man упл
бнти оп> rti-k вреди 32 годинн,
known all over Macedonia for
Следователно, повториото споменаване иа жестокмт» «рнсжди
on his anti-Bulgarian attitude and
они» годнии е олашпдв . » fciwwL above all for his extrem cruelty
Д1>рзосгни с-крца м служагк М tar the local Macedonian popup
ation. Hie fame as an inquisitor
идеит* на творцнт* ш ВМРО.
Трста, не n o - м ш о важиа прнчнт spread partcularly as a result of
за ИЈдигането на алаиниото с* же- his examination of twenty Bulстокит* сјкдебн» вфО1«еси or» 1S44 garian-Macedonian
students
до 1955 r., e c r p a x v n отт. нѕнасше- who
were accused of acts
то предг cetTOBiHiTa ci.«*tTfc n t "ffl- against the state.
TOBCKHrt жестокостн orb fn« гедиThe act of, Mara Buneva was
HH. Скопсккт-в моден предчувсл-вуan act of revenge against a tyr.
M I » , <te кога M e w
нмт> ce ис*а
CMtrxa м хилвднг* невинии жерт- ant hated by the whole people.
The Tito government, ftUthви, които м е х а orw шшелоискотв
настдение за отмжшеннс, че t o ce ful to Belgrade's plans for de6 t ѕарадваао отг раѕгрона на К>о- nationalization, destroyed the
славни и от* шдеждннгк нзгледн, modest altarmoBument which
ч» б^лгарскиап ш р о д * me ce внди
had been erected at Skopie and
нав-посде соасент. от^ ср^бско и dedicated to the memory of
<Прод1>лмвМ м 4-тш стрммм) Mara Buneva.

АИ

ление. Нанрим^рг а-џ закона
| М К № 1 « печѕт» ш Т«пжа
ГОмзеааМИ» се казва, че е-оозвомно завраив т изѕемваке на
вс^ка пубднкации, ноито , би
предмзвнкала
^
начхлението». Ct) другн думк
Титовит* аген™ могап да
конфискуватг вс^ки материалт», «оЛто не е по вкуса на
самин Тито. Небтдавна единт>
известеи> б1ѕлградски адвокатт. на име Поповичт., завсде
ВТЈ коиституциониин
за да докаже, че гореспоменатиитг законт» за пресата е проо-ивоконсгатуциоиени
Сжшинт* този адвокатг б *
осждентз вт> началото на мина-

По о к д е н т отт>
р
подписванвто на прословугото
ce узнава, че ѕг> ц*ла К>гвсла- Хелзиоско слоразумение. Вт.
ЅНЛ СР Ч у У Т у д напрѓгна- JBD13K* стз тааи коиферекциа
поради акумулирмцотр напосл«Д1>к1> вг. америкѕшската
се иедоволство ср*дт> интелек- и западно-европеАската преса
туалнит% ср%ДЦ вт> Словенин, . все пр-чвсто се сревдатт» стаХирватско, Македокин и оста- тии, доодсми и друѓи материаналигв републики, които СБС- ли заснгаоди положението. вг
давлнвата днешна ЈОгославии. днешна КЈгославин, Вт> единтѕ
Bwipiwi това властит* гле- отг нав-гол^мит% амер«ка«'
датт> да не изосгрнтт. положе- ски ежедневници се понви до«ието ст> нови арести и поли- писка отт> к)госла»оката, стодитически процеси, зашото това ца на двама извеСтнн журиаби могло да даде оше единт. листи, които неотдавна сж noповодг за нападки противг •ќетвдгн тази страна. «Отт> глеКЗгославин през-b време на дна точка на Саободаии св*тг
тгонференцинта «асрочена -да- ——• пишатт» rfe ^-- Bt.:. КЗгосла- •,-л'ата г о д и н а и л и ш е н ѓ отт> адсе сгсгои IBT> Б^лград* презг вии сж отнети и нан-основ»н- •BOKaTOKHT'b м у права з а р а д и
тази година, на които гце се т * права на чов*ка, а именно «еговата заадита на едиит>- под
обвинен1> вт> разпро>
разгледатт. резултатит* отт> свобода на изказването и сво(Прокглимм на 2-9*. стрМиш)
* дае годивк сдедт. бода наизбортЈ и самоогаред^-

ХЕШНЖАТА КОНФЕРЕНЦН»

ва марксиз-bM-b, ленинизг>мг. и
пролетарски интернационалнзгит., но ст, мжка тр%бва да
ВТ> ГРАДТ» HEBPOKOHV
се самокритикувамт», че за та— Другарго, не може — му
Презт» миналото л*то бколо
кива като ва«> хора никжде не
месеи,т> авгусѓв бтлгарската
ctMt нам^рилг писано вг
преса почна да запглва стра- стариитг дервишт». — Вижт.
доктрината на Димитровската
ницитб си-хљ^^ -Каквн,JULHt_за- jcaKBOjjpyrapro,_ту_кљ не е.ЈСел^.
-нзртам,—

__.'. _
главин: Вг. духа на Хелзинки; зинки, a e градг Неврокопт>.
„Ами
тогава",
си
помислилт»
Една година следг. Хелзинки,
— Извинивап, другарк», наи ст, единг билгокт> непознати правихг гр%шка. . . но rp-fem- «ашенецтЈТТз, „да си излизамт."".
думи за бтзЛгарскии читателв. ката не е мол. Мога ли; дру- — Другарго секре-rapb, азт>
си ходи.
И така, единт, нашенецт> отт> гарк> секретарБ, да се самокри- тоѓава.me
;
— Добре — му рскглт> napНеврокопт> вг духа на Хелзин. тикувамг?
тииниитѓ дервишг. — Тогава
ки рек1>лг на себе си да се ивн
— М о ж е — му рек£лг> дерme ce видимт. иа СептемвриДпредт. Дгржавна сигурностц
ската манифестации вт> града
за да му дадатг. цаспортв да
; — Гледаќ ме мене, толкозт»
посети своит* близки вт> чуж- . Tjp вг.зрастент> чов*кт>, ст> тол- »и тамт> и ти може да си кажешг думата no IOHCKHR плебина.
кова колхозент> стажт» и ст>
нумг. .'...•— Етр и буквалнин разговорг тридееетгодишно четене на
— He само, Me me си ќажа и
Cb дрт^зкин неврокоплин:
„Пиринско д*ло", вече разазт, лумата за пленума, но вед— Доб-bpv денБ, другарк) брахг, че бт>лгарската преса
Иага следг> манифестациита, на
секретарБ.
не « разбирамт..
Moiifb отг колхоза ,мога сг
— Другарк), самокритиката
— Добгртз дент. — му отгордост1> да им-н кажа, че Tdговорилг стариитТз дервишт., ви е приета — му рекг>лг. стаЗИ CB-fiT"b Е И МОИ.
коДто с^д^лт. на масата. — ринтт, партивнт. секретарт.. Но
- Добрс, другарк), тогава
Какво ви кара насамг.
добавилт»: — Както виждаш^,
'— Вижч, какво, другарк) се- другарго, и a3ii искамт, да си до ссптомнри.
Kperapb. Както знаете, азт. ра-' паправл самокрнтика прсдг
Изл+.31.Л1. сн iiiiiiieiieutiTTj,
ботл дт>лго ВТ> колхоза „Ивант, васг..
iia ce почеса.п no гливатл и
Гулсвт.", па ми се иска да по— Можс — машинално му ce запита;!i>, кллс г това Хелходл по св^та «а гости. Имамт, изб1>брил1> неврокбпчапинз.
зинки и колко е да-лсЈг-отчгсвои хора, които ше ми плат— Виждаштз ли, азт> ci>wi. Мевроко1и>. Но-копфсрепцпита
итт> плти, та н1ѕма да cbMt, вт> образоваин човккт>, завч.р- вечс CB'bpuiH.iu ц нНмало нужтежест Лт>кг. и както чста по шил1з сг>мг. Партиината ш^ола да от'1, комсмтари.
лресата, вт, духа на Хслзинки на булевардт, Горги нк Москва
искам-b и азг
и сгмг B'ipcHb на прииципигБ
Ивант> Т%рпелиев'к

МАКЕДОИСКАТРИБУНА

FAGBTWO

•АКЕДОЖЖЛ

Р о д а а речк

«адоотичсски
н Македоно-бглгарсип*
изтачао-np—ооиипи т р к и
, sv d r e w u i m It Ш«П i

читатели

Инсомнии или 6езст>ние. Жопи%
т бладг-b разлиЧМш три
|
A
c*:
1. Тежко илк трудно »зслн»ан*.
тирондНЈма т. t. хилерфункцигта на
Обикновено като иосл«*жи ие цр#.
унствено прсунорпаи*.

Излиза BCtKH четаљрп»
о с в с т 1-MH и 2-рш o n »
ЛеАбгр* ДеД
Абонамекп» за C. A. Ш. •
Канада: за едиа годша »10.00,
ѕш 6 m e n u ЏЛЛ9
3« всички другн стршш •*
соѓтаза еднагомма $12.00
Реджтор*: Амтмп» Помм*

MACEDONIAN
PLEDCE

' (tht ilflnt NUcadwOM Mas»

ALLEGIANCE
Пав <* U» United Statw i t
America, and to UM ftaptblie (or which ft ManA ,«•*

MAPА

Macedonia For The Macedonian*
'

: . • ' ' .

WILLIAM

They Have Renamed Towns and Villages
to Sound Creek
The daily task of' the Greek10»уеЃпшеп1; is to eliminate the
Bulgarian j ^ t f l t e i f which exists^in Refr territory, either by
driving them out, either by terror or by simply cancelling gradually
, all signs of their existence.
.
°
— - .tW-nf .thA m^t>»nfl<i nf ^P-'nat.innaKzation practices by Athena
is that of changing the names of ait the inhabited places or
Southern Macedonia. To prove this we give to our readers a list
of towns and villages which have been re-manred.
The names of the town or
village before Greece occupied Southern Macedonia
to 1912 aed 1818:
Armensko
Вапќа (region of Lerin)
Barovica
Betista
Bdsvinia
Bituse
Bizovo
Blace
Blaci
Bobista
Boevo
Bogacko
Bojmica
Boresnica
Borislav
Boriani
Borovo
Bozec
Brest
Bresteni
Breznica
Bugarievo
Buk
Belotinci
Bukovik
Bukovo
.
.
Bulamaali
Bultista

Науката « сагмзде,
,
което вт> jtyuutrbrpfce;

БУНЕВА

Ти премахна катд вихгрТј, ќато бурн, като CMtpTb
i d i t b t : ' Anton

"':. .

Свети КлнМентт. Охридскн и учеАиЦигв му

06нчам1> те, моемнло Of eчествоЈ

How the Greek Government
has re-named thetown,or
- village:
Alonas '
Vevi
Kastanefi
Ptelea
Sfika
Parorion
Meg-aloplatanos
Ahladia
Oksies
Verga
Katsanovo
Ajos Nikolaos
Aksiupoli»
Palestra Periklia
Ajos Atanasios
Potatni
Atira
Akrolimnion
Kria Nera
Vatohorion
Kamvias
Paranestion
Levkoia
Okeia
Oksia
Akakies
Prof itis IKas

ВМРО

(Продглжение отт, мнн. броА)
Като се преценива значението на единт> чов*кг вг дадсно
д^вло, тр1ѕбва да се взима прсдтз видг. до колко toft може лссно да бжде зам-bncn-b сг. другг. Тодорт> n o това време прнтежаваше наи-гобНмип анторитетт) на македонс(Ш борѓцг.
Доказа се и тогава, че е ималг отличент» усвп>: Tott npi>BTi
схвана, че с «ужна пакт> борба. И Haii-посл?, притсжаваЛт» е
wafl-t4>fl-BMa воли — лично отНочна борбата при ти« teжки
условил Ct, т-кди си качества тоН стгрчи надт> стЈвременницит-fe си. Toft имаше и ирагоне, но и т * me призив«тт>, чс Веговата шоли разора нИвнта на народнии дух-b, П.Л опустошека
отг. пороитата на псички мдброени несгоди; тоД' сгбуди македонското борчсство н постави иамово вч.проса за МаксдоШЏ предт> винианието ча cnt.Ta. Здравата ч а с т е ж wawtffO»'
ското обшестпо, т. с. грамадчото миозииство, напеде смирено
глава„пред-fa дклото на Тодора.
.

и и з п л в к а сг. Kp'teBb и СТЈЛЗИ чернит1> ,НИ р а н и .
Ти д б и д е далечна, чу^кда ст> к р г с т н о т о страданне
и вг.звв t-bft блиѕка iro спасителнил n ^ T b . . .

н »р.)
спането c i тежко поно
на бремснност|,та, болезнсннне.
3. Много рано пробуждане напр.
които често ни лробуждап», ноктуохоло 3 часа cyipniibTa. Пв-чкто
р*Гг« т. е. чвѓМКг јЧМитрам пр«т,
при с*арнт* или страдзшит-к o n
*р«мМ«*мта< П м р М а м
делр«сил хора.
зилсокпиатз, шеп>
oeoto
напр.: кафе, чаД, иоМЧММС) н Мр.
име показва, не е безст.нн«, Тооа е
прн по-старит*, чвиѓо tM»* t в*ц>СЖШ0 ТЅ«а В&ЖКИ сЖ И Причнннмално по-кратгкг (4 и полоаина — т* o n душевно естество: н«рвното
б и половина часа) нли не « дгл- напрсженн*. .пр.екд**рната CKptCb,
пскхМата ,и д ^
а гв погр*шио re Hpl*M*rfc «*ro
безсшие.
Както ct вижда, колкото* по-добре
Но оше itp-лотото е, че страд»отг ПсевдоипсоМтПгга упо-

не, които ѕ г сжмновт». н« сж ло>

' ••

-

вк «AM «е в«м «^ввмаването, ао

„ .

Твоќта ropecTb, твсннта мжка, Фвобта болка и ne4aflb -J
етиНаши-^аниЛ
жиб-feeM-b cbCfb ЛК»6ОВБ б е з м ^ р и а ! — ?
Koft ли д р у г г о) *~ ш« познае нашта мжка черна, • - :
И ббзумио. гЈред-в е ж д б а т а своетб сБрдце .разпналг.. .

(Тгрокмжтш отк l-м 1,ци—)

стремн Клческн да с« еближи
с г crpaHirrt orb Обшин пазарг
за да може Да поЛучи облаги
за ОВОЈГГВ индустрил и вт>ншна

сгран*н#е «и «кражеска «peftr
ганда».
Само иие, ние знаемт> колко много ни боли, о
Тито и к&мпавнита иу моме
но ^ *v. нали o ^ c b B'fepa свнта чаќаме д а сг>мне ?°.,.;, '
Да разправатг хубави trkua за
чѓ Tirroott емисаКОЛКО MHOfO. К 0 Л К О МНОГО
ј ^ х н а т а полицеДска дт»ржааа.
но фактмт* говор«тт> точнО
не на-д* покривит^ бедни п*.нтг> траурни МТЈГЛИ , . .
Обра-raoto. НатТрим%рт>, №е за да ce «аиаѕи злмкшмосљта
Ти иремша катб вихгрт>, като бурн, като см-bpTb
ооде не се знае дал* arc ce поѕ* нв 1Огк>славии orb Сгветскиа
И И з Ш а М Cb Kp"bBb и СТЈЛЗИ ЛК>ТИТ% НИ р а ќ и .
воли на двама изтитатн rtpo- irbKWb при снзбддваието и c t
Ти-доИде — за да отмииешг.Cb кргстното страдание,
фесори да преЛодаќатт. тази модерно ор*жне. Вг оадцото
но Т1>и близка, но тг>и св-вта по епасителнин nxTb.
годииа
вт> Междунаролнни време се научаваме, че 1Огоуииверситетскж цеипѕр* *ч> с л а в т е предавала на руснациД. Миленски
Дубровникг. С^шитк презг тв ттомтотери и друга сложна
инуариЅ 1975 годнна б^кха от- теѕвикв «уп*на вп, Америка,
странвви отт> Б^БЛградскии уни кодао Оииотлл да се използувероитета заради това, че сж ва за воомм иелл.
Јтисали вт> едно загребоко теоИнтересное каи. ше се пред
ретичџо списание и публичло стави Тнтова ЈОгославин на
Да нодкр^пваме нашиа вестникт» «Македонска че ВТЈ различни посоки — за ( сж' «риттсуваm ctt&mnm pe* конференцинта
no отчитане на
сгрби, ггрци и прочее. Дебвт> страната.»
резултати^ о т г Хелзинското
», KOflTo ^ашитава бглгаршинага вт> Маке- нехме се единт»' другт>. Вгпр%- жимт»
В* желанието си да подо* споразумеѕие, следг като тн
донии и издига лозунга за неИнаѓга нез1ависи«(осп>. ки ,че предполагахг какг е бри отиошението еи ei» Сглет- самата дгржи вт> поЈСчиАение
сг>рбизиранг> и до каква сте- скин смоз* и осганали-rb * » '
to «архзди, ВДИТо ие нселапенг постзрбенг>, дали е хри- мувисиичбски страни за да подоминациета и управленилучи
н-Екои
сгопаиски
облаги,
стиннинг, не е ли шпионинг,
б
Д
%
и други такива вт>проси, този taxa необхозјими за разкЛаГе\ х^ад!>' МЖЖ*Б ивв^чс oTb HOJ ната му ексидоѕгака, Trtto t e кгго*14ат» кокфереицнМ r M a
^СДвддваЈЗјрВЛ на МПО и Л а •ср*вдна небтдавна с* Вреж* ;-:*а еи затвдратЧ. о«чигв прадг
nee*. Mo кгпгго ллчи ниицо
<
иужда- «угв^стината относно .друго не е лостинигто Ѕа таѕи ' факгнгв, a q>«aso we пр«цеМакедонил. roft ce нуждае отт> •сревда рсвенг првли o6etK8' тп> вснчко н ш.е порицаитт»
вснчки он-кзи, които 6txa иниnpnrpnrHRHHH
1 Ш П ц подцрп
меитт, на бтЈЛгарското племе
. Изглежда Тито не разумеиие, а ст. нтцо не пока-.
се' е сггласилг да даде на' cv заха п[Уезг изгеќлин двегодипознат-b като македанци^
Свети Климент"Б, Отецт» Па- . ветоингв ваеннк корабн сво- иген* первод^, «к «маП> на.исиб, Гоце Д^влчев!. и безброЛ боденг. достжпѓ до гогослав- «1*ренне м mvuuomm. клаудруги македонски бт>лгарн жиЈ окигв прнстаниша на адрнати- mrbm това сиораѕуменме, коa-bxa и yntptxa за едиа ќауза, чесќин бр%гг. Отт> друга стра- ето каТО м»ого ДруТ* в*роШг*
ѕа днетма ЌУрОслаЅЛ* махдрт> но ш,еч» остаие сѕмо м квШ-а.
единТ) идеалтз, но г в сжодо жи ;
to да варадирас1> свои rttytpraetxa и умр-fexa за-насг. Т% жии
б
. Преди н-бколко месеци сре- КЈгославил е сгрбизирана пра. fl'bxa и умр-вха и за необразошнахг едннг младежт. родом-b вителството ft не желае неЛ- ванит^в македонци схвдо — за
от* Тетово. Говор%хме за Ма- нит-b поданици, специално ма: сгрбизиранит^ македонци, ко«едоннн. Този младежг е -ро- кедонцит^, да знантг за Мара ито погр-вшно etpBaTb, че едД€1П> подт. комунистическин Бунева. За мос шаетие,- този на МакедовдиЛслццествува, а~
режимт, на К)гдсла»»ге. Залвн- младт> ЧОВ-БК-Ј, желаеше да слу. п за беднн-rfe и безнадежни
ваше, че е маќедонец-в. Н*ма ша.
ггркомани.
сгМнение, че е тактзвг. ЗапиМипаваДки на тема БглгарПРЕЗТ» BtKOBETt
Дори ако МПО и младежкаЧОВ*ШКАТА
tax-b ro, дали е чулт, за Мара скии вг.просг> и Илинденското
Byuefea. Каза ми, че не е чу- вгзстание, запитахт» азт* мла- та МПО с л бждеш,ето на Масж прцнципит* ст>образно ст> които
jHe само чов-бкг мисли. Но
- валг. за неи. Информирахт» го, дин сгбеседникг, следг като кедонин, наистина, ние сме insfb e KORIO Жнсли с * JIOH*TW. Тов
Македонин,
все
пак-b
тр-вбва
че Мара Бунева е героини на тои вече б-в споменал^ за roе коИто е сподобснт. сТ> чл«порл»/Ha BC^KII e известѕнт. израза ст>
Македонска*а кауза. Казахт, ue Д^лчевт», кжде, споредг не.' да разберемг> и подкрепимг д*лна речк, за д» дава изразг на
македонцигв,
които
сж
неоиронична oTctHKa „Недев да фнлоооде на младин мислителв, че го, Гоце Д-Јѕлчев-Б е добилт>
мнсглБта си. fofl e коИтол ув*ќОМара Бунева е родена и от- образованието си. .Разбира се св^втлени както младото момче в-^чава вт. писмена формл, вт. пи<- софствувааЛ", пјри koffro на разг
ст.ждени«та «е иротшаопоставн деирвснада вт, Тетоѕо. Обиснихг младеж-цттз не знаеше да даде което азг срешнахг.
мени паметвиаи.
ствието.
му, че ти е известна зашото отговорт». Казахт» му — вт> Co.
Давидт.
вт> основат» на *ctуб»« едјин* -таралг, коИго под- -фин,- Бт>лгарии. Тои знаеше,
Ше си послужа ст. другт, примерт,.
тмскаше македонцит*. Казахг
че азг не лгжа. Знасше, че отдежката страЈтца ш.
всички научни Д1гсц«плинн. Но има при разпродажба, сдно 20-томно ст>му, че тиранингтт» 6 t сгрбииг.
говорггБ б1з самата истина.
сдна дисциплина, които по-специал- чинение. Вт. кжши установнхт., чс
англиски ВТ) „Маке-*
Об
му, че следг като
но се отождествнва с» «Виглкта и еднн b томг — I2-«TI> — лнпсва. Леразговорг> проте'
донска Трибуна")

ДА ОСШЈИВАМЕ ЗАБЛУРИТБ

Ш0Т11 КУЛТУРЛ ИД£И

50 тодани

тн е философмта. Т» t ко*то, иежДУ другото, иѕучава самото ммслене, неговигв закоии, негом» обхватг, неговит* задачи.

„МАКЕДОНСКА ТРИБУНA"
Заслугата иа ВМРО е по-особена и поради това, че сега
б-в вг опасносп» дух!>тт> на ц-влокутгата бт>лгар1цина. ПонвПвапето «а ВМРО вл* струн на куражг и вср^вдг» патриотит^
вт> свободна Бг>лгарШ1. Миозина се сепнаха следт» вцепелението отг> военвии погромг, започнаха да стжпват"г> «а по-здравз почва. Миозина пов-врваха, че «аистина, колкото и да е
гол^мг Heycn'BX'brb, nperbpnttrb е именно само единг ие-'
ycivfex%, че c t hero не ce е свгршила историлта на бглгарскии
народг.
И вт> Аруги моменти B*t» мИпало^ лк веднажЧ' сж идвали
от\> Македонич ободрителии за бтзлгарскил духѓ пронви. Но
този пж+1. tit nokiiaa жнзнѓносп. п>кмо когато и чужди и
множество свои б*ха пов^рвали, че е завинаги погребана,
че македонскЛит-b вт>прост> е окоччателно премахнатг>.<Полвдта на македонското осаоболитслно д*ло следт>
1918 г. е единственото почти нап>рдчитслио иплеиие no ui\лин помр«ч«м* Ач>лг«рски хоризонт-b. Тогава: aiaoitBamcза__
б-»>лгарит^ сдиа споха, класична no свосто отчаЛкис, примирсние и бсзпжтица, конто хвацаха Kopcin> главцо вт> свободна

Вснчкн разб]фатт> какѕо озиачава
нзраза „Това е пеговата философнк
за живота*. C i лруги думи -* това

Б-Блгарил. Моралната криза тамг се изрази вг едио широко
пораженство. Неговит-в жреци, безг да носитт> в^ра *% no.
блестише бждеше, безт> да предлаѓатт» н**!ои програма за no:
Шастлиро вастонше, отричаха миналото и духовно раздвои1ваха нрода вт, царството. Отричави б%ха тамг, подкопаваии
и осмивани потатин и начала, 6e3i> които нито единт> мѕрод^
не може да има мационална физиономин, а нито една дг>ржава — бждете. КатастрофадЖил, народет. враг* б * иарич*!П>
вАки, коДто би се опиталѓ> да обнадежди чрезт. npHkchpuT*
за други изжив-вни неусп^вхи вг нсторилта иа бч>лгарекии
народ-b, за други настжпили следт» това побсди и достнжеиил.
Като представителк на fози дух-b на ги-рицамие и нацио-1
иално разложсние се см-вташе тогаваишото бт>лгзрско пра*
вителство, вг.зглавивано отт. Алскслпд»»р1, СтамболиЛски.
Г[одмовлваието на максдонското движение дралн+ине това
правителстно. Поради своит-b мѓтоди на управление, то б-в
КОИфЛИКТТ> C"b BCU4KW рОДС)Л10биВ« С р ^ Д И ВТ> Б Т Ј Л -

духовенствого, офицерството,
дажс сг упивсрснтста. бттГдруга страна, ст>рбофилсќатаТТо7
f » стрјипа»

сно разбнраемо е, ч« ако липсвашилт» TOMTI не' е отт> храпшата, помжчно е з« откриваие. Погледт>т*Б се
насочва KbWb началото, пл^зга ct
no ср*дата и отт. тат> се отправ*
K*MI вгораг» полоннкл, »а дв, установи дал« сбирката е вг наличиосп,
до криж.
Разбнра се пров^рката се пр«дшествуиа и так» д« се каже е глрвн»
тирлма вт, сдучпи ртт> предполож«к
1ШСТО, че всиЧко с «•» иапраѕност^
(1о лрсдположенпегр се оказа Heciстоигелно. Значн to«OB«TB сж 19, еи_.
калахт> аз1>.
Но коИ знае зато, мож» 6ц пора»
ди iienp'MRTMTa « исжслвиа иѕненада, за да дпвиѕ теопгтическо пот»
ш>р>кдс1)ие па фактическпто положеиие, peimixi» Ла си «ослужЛ ст>
сдна
обнкмопена
матемптнмеска

И така, ст. слииТ' моли»* бсл«жа:
1 до 11 — «дниадесстк тома. 11 до
20 — лсвстѕ тлмв. И + 9 прави Ш
H o nvwji» « а л к о ycTOHOfivixTi, ч е то»
мсигет* с ж 19.
тош

На какво с«

НССТ>ОТВ«ТСТВ11Ѓ ? _

(Прад-мкшм •»

M A tf§f*«43tf*
iBpcM» т*ими1% ocirmMi «м Цаче igfc c*r«e
* nowoAr д* ; *

Лде

Bi, нед1ии на 16 *nyap« t. r.
«И «t «fcxyM» MyMwftMi ea-

•Huttixte i t леЛиото иЅЦржЗД-

Икти* we e»pM* 9
ш «гг emprv* н» O w n Bi-

си сшцјп

ЛаабР

6pO«i(p»P*mS

GAwe Нмомкљ orw Елири*.O**fto сн плаш»

irbMto c h MMNb <п>рддѕ ЦаВа

fpwftrti n (3(I3M<IB btT> no жи лце
ЖЈиЉе д г л т годтт. Мпого
orb Hauwfk млазм члвсИсткв м
обичахв за тАната доброта Ж

за нменни* деш> ва Ив. МихаАлоп» П4ОД» ТЛО
Младежката секцим прн МПО «Таткомша» вт> Детроuti, Шпчфтѓкп^»рш » Страикш* на англнв-

* W4T«» w e t»is*« мш

НОВОРОДЕНО
/

Сгпругата на нашин ст>»ародникљ Слзвчо Паневд ое освободи orfc вреценностѕ « даде живоп» «а бебе отт> женска
полт». Както тЛ, така и новородемата «нљ демовка. се рвдватт) на атлич«о Здраве. Нашнт4 честотки « «aft-добри
ПОЖ^ЈГИННИ,

ДАРЕИИЛ ЗА Ц1>Р1КВАТА
чИвани» Спасова
' ГОДНИН OTb

no случаЛ 6

CMl>pTbTa

Ѕ (^Л

«ии свпруГБ Благаќ С
подарн вт> негова
Дима Васнлг за именннл

rtrStJw^ V 1 П

Ч1ВЗНТЈ Томевт» подари 5 за
«мадннн си Д&мн>, 3' вг паметБ
на покоДниадгг* н 3 заздраве
«а семеЛствОто му; КирнЈп» и
ВамгвЈВДца Богоевк за кришевие «а внуч« оти синт» на Ванпрн кумуване ва КиQ&VO дад« иа малкааа
името Христа, подаркха 26,
Христо н Милнца -Иванови за
праздницнт^ 20, Вестерн маркет за Коледната вечеринка 36,
Сотиривд Tattacb 3,,Семт> и
Мери Иовеви за покоЅни» Сан
до ХрнстовТ) 10, "СШ."'ШШ№УГ

н Нада Ефтимови orb Лакаrta, Н. И. за праздницит^ 26,
сем. Домини«г и Доча Лука
10, Хрис> и Ката Ефтовт> 10,
Дафина Столнова 5, Владимирт» м Цв-^та Филиповт» 5,
Славка Христова 3, Ст^>деч«о
благодарии1> «а всичми дарители.
ДОБАВКА
Kvn-b иекролота за покоД-

твнг BI> кгинали» броЛ иа весттка, кгмг. опечаллтт* да се
четатт» и следаитв лица: братовчедт. в> Кентонт., Oxaflo
•Борист. Бошнаков* и сем.; Лоѕа и (Нммола Мелавовн; вт> Торонто, Канада: влагоЅ .. Лоза
Марков-b, Vb Д«рборнт>, Мичиганг.: Лина Георги Дим-ит/.рова, Дафина-Толво Поплазова, и сем. Василг. Марковг, ка>кто и иного други братовчсди
вт> Старии Kpafi м в^. Амерлжа
>и Каиада.

.

' •

ПОКАНА ЗА ИАНИХИДА
По случаЛ 40 дин пп. cMi>ptbтл «a мол мил1> ci.npyri> 1>лаroft Тррцдот., me сс отглужм
aaynoKoihia ппнихида HI. маша~та чсркпа «света лттотгплт> Г1авгЛ1.» тп. Дпр0ор1П> Xafrfcb,
Мич. СЛЃД1. спстата литургии
BI. нсдктн па 16 лмупри, 1977
годниа.

Поканваит. наши роднини,
приители *и познати да доидат» и да се иомолим-b за упокоение на веговата душа,
Отт> дт>лбоко опечалената
му cbnpyra KATA о

Oxa«v

«a

«m-

колто сл€Д1. тежко и млчнтелно боледуване на 18годиД1976
година пр«даде Богу духт>.
ГкжоЛиата Цаиа е родена вт>
с. Рулл, Лермкко, Мвкедонии.
ПО-КТЈСВО Т« се преселаа вт>

Бнтоли, o r b к ж к г о np*3t
1927 г. ндва вт> Тороито, Каиад-а и «trbpsea живота си c t
Лазо Eeeucb, с* когото ст>зда»а фами.тии и «мг се раждат-b син-b Луи « д-н««ри Дапа
и Еирджимин. Жив-feflrt, шастлнвт) семеет жнвотг> н се радватт, иа yoi-bxT» <н налреД1»л>.

И

жнгМа п гр. Тороито, Ц
на. 4М Врдацм кшит Topowто.
А*о vfeitofl ц нозндм шн
Kioto м ««*, да се обадн

Ти да ДоЛдагц и Аочетет п*.
неп>та на скжпата

48170

p

Ла

жтота си.

rtara mnitohi дв

>а(гц
толкова
Цв*гн н
ипого
, сжаго п за «аправешт* дар^мго гв naven,
т ЛотЛтп за чѕркаага «Са.

к>. Вг HttfSCpoirtm саучм, когато вМжДОше иаами дечнца,
лицето Л « оз*р»ЉаКи* сг мила усиИѕКа «rtporfcrameржжата ѓи д* ги tTortum и ѕ«говори

у у Ј ^ Д О ^ ј д а јфужество «ТоАл«ксапдров-Б» вљfipiOKcerb,Белгии абофЏ души за «Македонска Трибуш» и подари
зафонда
38.00

Д Е Т Р О И Т Б , МИЧИГМПР

П (ГБ ОТКрИТО JI

« mteem» между намата мж-

«боиааиита и з» црми чјгјии» <ѓ»МДмма Никојнмп> аошфи ааг ф п т »
8.00

На гореспомеиатит* дарггели «п»рд€чно благода
рим-b за шедросп»та. Нека и други последватг> при
м%ра ит>. НвроДжото д*ло се иуждае от-b пожертву
ла всткн ни.

д

деца. Т« ш ш е
дмовор1Ж>.«ии> rbxaoTo адраве ц JigiMttii« илчешб да ги
адл^р
» иатери«жо. Нежитв маДчиМ лк>в*ше дглбока, искрви н
«ta«p»iNlu He свио «ато миха
тЛИл * ЛМруга, ио « кмо до-

IIOKAHA ЗА ПАНИХИДА

« *••

г. Цмм «i«r

џ -—matte*,
шл ое вмшмик iиаашиим. ло
в «*•«*• .«I». -стрри»

• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ч ' ^^Р^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

following the path* of the Bible

ч*ски* дбм%. Мека Боп, бждс
с% ВЅСБ за ваше и па ваШитк
близкн здраве. Схжттгк олзи, «owo прол^гге Cb « « о
vat бждатг почувсгву*аии orb
C b ТОТ1ЛЛ И IICKpClM МвАчИПСЌИ
eatoata Инла гкмсОИдиуа. JieMa
думж. TaKt ти с« owncsms ег
Бог-b да и прости п да бжде
товв чиксж т%. БтакраЛм Mi- в1здна паметкта w.
me ловоВБта # irfcurti тс№9НТ% Канииг воички роднини,
туви. Т* a roparbtme c* rtefb блнзки н познати да присжтн черггеше смли rb живота <п% стауватг на панихидата, коото
тан гол*м» и искрена лкЛов*.. me се отслужи Bb цгрквета
%6в. Гсорги Поведоносецг»
Но «а Бога 6иж> угодио да
вт. Торонто следт» божествет
вземе таѕи «шл* дуав &п> нвсг
ната света лџтургиљ
« л а л отнесе » **чпосм>та.
Опечменм: сплругк Владо
Аз-b лично « on» името на де«mil Луи Ek
цата « nmtrnrt олечалемн родЛ
«кни изказаамљ безнраАтата
т Д
ни благодариостк к%м1ѕ вагчки
«мрджшнш Ж*п> М р м т
наалн с*«ир!»дипт, tcowro д»Лчичт>, зетовс Лазо Намса% и
доха между нвгсг вг т^зм дии
Жшп> Мракоачичт», внуци:
ма неиз(м*{>има екр*б»>, да стк>Джими, Джваив, Cnwun. и
с* насг теописуем»та
Ф
Дмм н
думет загуба и ctnowromm>

and visiting historical sites
such as
h, Cana, the Mourtt of Olives,
Gethsemane and, of course,
Jerusglerri, Th* Ktefnal CHv

wtffr St. Patil't Orthodox
personally «coned bv the
MS

Departs March 5, 1977
Return: March 14,1977
Co*l(PER PERSON) based on Amble occupancy

ftECTk

Ст» гол*«а болка т p
совг, Вана Никола Биггот>,
вт. ст»рдц*та ни свобшаааме на
ЅлаѓоЛ и Лоза Марковг, Па|Д4А<К1
FROM
i !
иашитК родннни, близкм и позиаваЈса. Тн б% предана ег.- лииљ и Xpficrb Стааро, кумоАРХИЕРЕИСКА СЛУЖБА
приителн, те нашата ммла « неШ случаб Рождество Хрис- за<^)в»«ма cwipyra, маАка и пруга, мила « многу ѓрижлива ш Лазо, Тами и Рики Гуќхп.,
маАка, колто полоЛи истпнски Христаки и Дени Питпгголи; та
тово на 25 декемвркв 1976 г. ба&а
00 FROM
грижи за своигв деца, които гр. ХаЛкЈГГОиг, Оитарио бравг. Б-Блгаре-македонската праtoKNea-b
Пандо
и
Евдокии

оггледа,
s-bsmtra
^уижги-Вт*
ТПИПМТО
вославна цгршва «Св. св. Ќиѕ гр. Милуоки, Уис*
живота cb чијста / маДчииска
рилг, и МегодиД» « uawbpuiH
Ј
с»иха
н
внуци
Рози,
лкзбовв.. Ние помшЦ*' теЖки
АрхиереЛска ќлужба отт> арх.
Rotmtl-trip Jet air transportation from Detroit or
.. )ЈЈтѕ И Рути Стеси; вт>.
т-в годиии вт> А>»е{ј|(|Ја W Kaifaна нашата епарз^ин епискогп>
Toronto.
р.'ФАрп
УеЛнтЈ,
Инднана
бра
да
презг
врем«
н!ј
грЛ-feKara
Сииволг Главински лодпомогviftnexh
Насето
и
Рози
и
Hmn.
Hotel
accomttiodktione in twin-be<Wed room with
мриза, но Слагодарѓиие на неи,
wan. orbWannwi енори
«а- -неЛното трудолЈвбие и dno- PamaftKOWt, внух-b Лекси и Каprivate fwilftieg for 8 nig*te.
отецг. Владамирг Ива
•собности, нне не раЛразѓме »и- ролинг Димитровт>, стрико Ва
новг И Архимандрнта Дампнг
8 M«aJe — Breakfast table d'hote, luncheones
(ШО orb криза. Поко#иата <5* силт> н Христина Спасовт», браМариновт>. Като госп> 6 t и днand dinewi (daily),
товчеда Атгга Алексг Чокаст»,
миого
радостиа
«
честита,
че
•КОНТЈТТ» ИиколаЛ. Прмсжтству^
жт-вехме на хуваво м-всто вт> братовчеда Дииа Джими КосBound-trip transfers from/to alrport/1«o*ele.
ваха много богомолци, а имаТ о р о и т о — Xafr /lapKi, на Toeii, tfTa Катерина Димитри,
uie ft свето причастие.
Sighteeeing by prival» motwrceeeh with the Serчистг вгзду-х-Б ѕа всвли четири- Ва*илг> и €лаве*Иса Цинцаровт.
Владика дт»ржа слово и позvices of a Government ПсеПсеЛ, English *p«aWhg
и naipaworpa Василвџка ДамиX&XTb
годиии.
По-чхзДната
ни
драви всичкп сг праздт»ка
guide, ae per itinerary.
но
Тошкаст>;
вт>
село
В«ше«и:
сгпругл, Mafhca и баба ни остаРождестЖ) ХЈМТСТОВО и чести»и много мили и пезабравими братовчеди Петро, Цв*та и
Meeting, assistance, entrance fees.
ти на всичхи Новата 1977
спомеии, «о*то ѕавинаги аде Викторич Pauiaftfcoefc, Коста и
дина.
Baggage handling of 2 pieeee of luggage per
жив-внтт» вт» нашит-в' ст>рдца. Фанка Па^атоли, Мита, Проша
На сжздил дем>
р
и Гича Паичосг, Апостоли Ша
• p e r s o n ,
••
••
• . • . ' .
••
''
•••
Ш,€
продт>лжаваттЈ
да
жив*итт>
черквата устрои в«черинка. Тл
касг; т, Софил, Бт>лгарил бра—
и
и«#нииП|
«тл-b
образг,
и
стана вт. Словенската зала и
•••••;
BOOK NOW
неДното гол"&мо родолк>бие, а' товчеди Василт> и Славка Пу<ј)
а, «иичко-ми
Пуфковг; вг гр.
A
LIMITED
SPACE AVAILABLE!
на много сполучливо. До тсСпасова
Никола н д-^ла. Т« 6i.vat членка на черкно презт. HombTa се веселихме
CALL OR WRITE TO:
Аидарти Сидови; вт. Аделаиде,
подг звуцигв на Хрнстг Тале- следт» кратко боледуване се вата «Свеги Георги» отт>'осноА&сгралии братовчеди Василг
ваввнето

и
членка
на
женLOU CBRIBTOPF
помина
на
27
голиИ,
1976
годивата музика. >На всички посеи Катинка Лангови, парасестра
TRANS GLOBAL. TRAVEL, INC.
тители и дарители изказваме на вт> гр. Торстто, Каивда. Тн ската секции до краи на живоЛеиа и ПанаЛотг Гергинови,
« родена, пораонала и омжже- та си.
искрвна 6«aroflap«ocTb.
2590ft GRIftNriBU», 8UITB Ш
побратими ПаиаЛотт» и Калотш
н.а
вг>
село
Вишени,
Костурс«о.
Опелото
ft
стана
на
29
ЈОЛ^Д
Нека б*де честита «а всичOAK PARK, MICHIGAN 482ST
iKomepKa, Христо и СлавеАќа
Вг.зпитана
е
втз
гол^мо
тт»рвг
черквата
«Свети
Георги»
ки Новата 1977 Г о д т а ! Ра-*
ЛеЛкови, АнасгасТ) и СлалеЅка
TELEPHbNft:
тоѕсто
и
родолк>биво
семеАсти
б-fe
извт>р111е«о
отт>
Нетово
AocTb веселие, мнрг, лшбовЦ
во — Ан^стаег и Султана Шн- flpewBemewcTiK) EmrcKOnv Ки Гилови, внук-b Димитраки и
нибат, уважавано ОтТ> utjtOTO рилт> н еиоѓиЛсмил «и свевде- ^Ро»««1 Спасо«и, братовчеди
ДАРЕНИЕ
:
r
село, T t i i e знаеха да се ска- miKb отсцг Б. Дранговт». Ние Лекси и Мара Стумбови, браГ->нг и г-жа Насто и Менка ратт> c t никото.
краЅно им* благодарим-b за товчеда СлавеЅиа и Никола
Лазарови подврнват* 5 долара
Скжиата мн хљпруга ДоЛде •ррогателнит* слова, които ка- Палтоли, братовчедг Георги и
за «Македо«ска Трибуна» по Н1> Канада през1> 1936 година заха ааТ*етгтептедоте-&гЧ«-ВД- Јѓрании Стумбови.
случаи
50-годишнил
сват- С1> дкет11 сц малки момичста — б1ипе способна и мила сестра
ЧИТАТЕЛЌ), ПЛАТИЛ1 Ml СИ АБОНАМЕНТА СИ?
БЛАГОДАРНОСТВ
бент> (златенТ)) »6илеќ иа г. и Алексапдра 1И Хриса. Слсдт>'2 и лтцерл на Македоннн. }-!%•
LA A/
Ст> настотпето изказваме 1.1VAAAAAAi
АДДА
г-жа Никола и Лоза Мелановн годиии роди ни се и трстото маше чов*кт> безг сглзи на иашата с^рдечиа благодарот-b iKemoiTb, Oxafto, родомг мом-иче — Мсри, а слсдт> 8 го. — и «а опелото и на по- iioctb кг>мт> всички, които лоотг село Кономладн, Костур- дини н МАЖКО л^те — Ники.
сетиха нашата CbUpyra, маика
**********
ско. Като }Ш1, честитимтз Сват- Моита фамилин 51> т.рвата,
Боп> да н прости! В1зчна и и баба презг време иа боледу- m
бсиин тбилсИ ние имт. поже- .които доиде отт> село Вишениnaiiero.iM HI. болиица и у до.ма;
MCTb!
лаваме лмбовб и да доча- вг> Канада.' Поконмита ми c t TR оставн в^чно да жалитт» KbMi> всички, които ет> посеКалендар^т!, ии за 1977 година е украсен-b
катг.
и' 75-годиитии
си пруга имаше диама братн и од- за нсн — HI. Тороито, Канада: 1це1рието имв втз погребалиата
образа на Сбети Климентт» Охридски. Вскки,
сватбент> шбилеД. Блатода- ш ссстра вт. пр. Милуоки, Уис- ст)пруп> Лабро Попдимитри кжлца, иа опелото вг цгркви и
то иска даѓо има нека се об-bptte кт>мт> представирим* за даренисро.
KciircirftT>, добри тг.рговни. Ко- СпасонЈ., дт>тери Алсксандра на погрсбснието и вт>зпомснателигк на «Македонска Трибуна» вт> стзответнии
гато ти пристигиа in. Тороитб и зеп> Христг. КростонТ), Хри- телната трапеза почстоха iieiiградг или до редакцицта на СБЈОЗНИИ ни вестник-b

iiata
иамстБ;
Ki.M-b
всички,
ко«ис н1>махме ни родиини, ни са и астч, Георги Илисв^., Me"
за да го получи. Цената е 2 долара.
познатн, но благодарение на ри и зеп> Ар-гг. Дуловг., с т љ ито изпратиха цн^тп и nhni(H
»№ииитрк добри качества -— иа- Ники и снаха Вѕшда, 6 виуци: и шифавиха дарении за ш.ркcM'hoiia, скримиа и силмо на- Стиви и Вими Крестоит», Лори вата «Свети Геарги» вт> nciina
fifjJKiia I'l.ri като и поиска СШ-И Джултга Илиев-b, Дани и Р«- цамсчч>. Воичко това б+> гол-li.-Подкрепете
ма утт\ха за Mwbn моит* деха, м\ критко мремс; ти ycirb и чн Дул»вт>.
ца npwb г\;м тежки и трбгаспсчелихмс
мног(1
нриитсли

Поднати
и
роднинк:
внука
„МАКЕДОПСКЛ ТРИБУНА"!
исмрсии и мили ссмснста <m> Дита и Петро -Комупи, Мара П. телни дни.
, —
ЗаписмПте иови абонати! Tpirrt. части па Македоиин. Сљ Поначковѓ, Софи Лакутова,
СгоОтава опечалеиинт!> Л
iTfliwTrpmTrmapflXMt' носели. и Hirivra Доио Лалару, внука
ст>пруп> ЛаОро Попдимнт" in- re гкарнхмс :KI шпцм. Мила- Лопка Костоиски, Жшжа и Лари CiiacoRt, Cb децата си —
r:i мн п.пруга 01. уппжппаш и :•<) 11афаропи, Цн1.та Лтамаст»
Александра, Хриса, Мери и
почнтана отј) пгичктт. които -и Стт ро, Мидка и Крнст-hjCn a Ники — Торонто, Камада

CIIDBBA

DETROIT

~T

Free and Independent

ТШТВЧНП

A SWITZEHUHi Vf THE ВМ.ШЅ

55 Years MPO; 50 Years Macedonian Tribune

ИАКЕДОНСКАТРИВУНА

PAGE FOUR

13 ануарк, 1Ѕ77 r, Opol MM

50 МАКЕДОНСКА ТРИБУНА 50 БИБЛИОГРАФИЛ ЗА ИАКЕ1ШМЛ

П Р Ш Ш Г А Р С Ш СЖДЕБНИ ПРОЦЕСИ ft
ШЕДОШ ШО ИСТИНСКО П0РШНИЕ
HA МАКЕДОНИЗШ

6. По междуселскит-fc пжтиша, на
нивата, вт. полето, orb засада кра(1
горит* или вт. дворовегв на домовет* сж избивани като кучета отт>
За илкктрмим тукг ше
органи наОЗНА безброИ патриотичHtKoii от-b кграакит^ им>.методи.'
ни б^лгари отт> различни селиша и
1. O6HKHOB«HI> боК — сг ќмруци,
no разлнчно време. Ше нзреднмг
толга, камшлк!», реит,кг, ритниии,
а к и в а
2. Вљ ВЕЛЕСТЈ б^хаведнага арес- извеЛен> 6poft имена на т
(Продмжение отт> 1-м страннц*)
Hatt-често н*шо.
тувани и следт, нзвестно време наИ- жертви: Г^игорт. Петров-Б orb c. Ру2. Лежане покрнтг без* и^рдане
синово,
Беровско;
Никола
Боневт>
жестоќо
изклани
окоЛо
54
бглгарн
грт>цко иго. Именно затова бт>рзатт>
ВТЈ продглжение на ц*лн деноноотт>'
с.
Ггрдовци,
Кочанско
м
оше
, да се олравдалтт> за всичкигв си из- OTI> нарола и интелигеџцилта начело
шии. Мргднешг ли, вгрху теОе се
девателства, да предвардлтт» нгумо- ст. д-рг Богдант. ПопгБОрЧевг, ќоИ- други 11 души, избитн отг засада стоварва прикладт. o r » дежурнин
то до момента на арестуването сн е презг 1947 г. по предателсѓво отт. стражарБ.
лимата присжда на потгпканата отг
превт>рзвалт> партизани, ранени в г Мнтоди Габерски о т * Берово; ЕфT t x i правда и да се оневинвп>.
3. Карцерт. — около два метра
даевнит-в боеве сг HSTeMRmmt ce ремт. Т1рговецт.т1. отт> с. Драмче, дглггг., и 70 см широкт.. вт. коАто
Обаче, разказваИки вт. преувели- германци, братовчедит-fc Динко н Ла- Царевоселско, и оше двама други,
не може нито да се седне, иито да
чент> видљ за крутат-fc м*рки срешу
зарт> Крепиеви — хора надт. 65 го- чииго имена овде не сж ни нзвестни, се легне.
сгрбомакедонскит-fe партнзани и нта- дини, единннтѓ старт. бглгарски учи- но загиНали заедно ст> пгрвин; Бо4. Карцерг. cb вода до колене,
цн, предприетн по запов^ДБ _ на от- • теЛБ, другиитт. тгрговецт.; БлагоВ рист> отг Митрашинци, Царевоселт
подг колене или до глезенигв —
д-јѕлди-Ј(Л*жнее«ш_лица на бт>лгар-_ -XbopaeBi^ Нере .Трропант>, Раде То- ско; убктт> отт> органа на УДБА Коспоредт; нахождениѓго на джелатиската BflacTb, па бнли гк Асент.'Бог- ропант> (сиит>), Димко Нацев-в, Пе- ЛкоКостевски на 27 октомври 1946
:
на. И това ст. дни.
дановг, подполковникт. Б^лчевг, тре Дт.рндаровт., Димко Сребров> —'. г. между Пехчево и Берово; Никола
5.
Безвт.здушент>
карцерг.
Това
Димнтт>рг Раевт» и др., или на са- хора надт> 53 годишна вт>зрас™, Пан- отт, село Разловци, Царевоселско,
мнл днректорт. на полицинта Драго- че Карацолевт., Асен-b Варналиевт>, убитг. при разследване вт. Царево било страшно Htiuo. Отникжде вт.зловт>; Г Б наВ-подло премглчавап., Коце Цгрното, Димко Цифкалама, село отт. органитб на УДБА Тошо духт>, само се задушавашт> до прече тин м^рки сж последвали, следту Тоде ПорецоттЈ, Лазар> Илиевт. Ст>л- Трендафиловт. и Ване ВоНовт» презт> маливане. Н-вма ни св*тлина, нито
като кепредизвикани сж нападиали пинецог-b, Георги Ставревт. Валави- 1950 г.; Георги Малински и Батовт. пролука. Оп> време на време отварполнцеИски участт>кт>, охраната на чаротт. — хора работни: шивачи, ка- отт> с. Робово, убити през 1954 г. «тв вратата — да ВИДНГБ припадтуЉли, граннчни воЅнишки постове, сапи, бакали, брашнари и оше редт> оп> органнгв на УДБА Мнко Кату- налт. ли Си; тогава. нахлуе малко
минпрали ж.п. линии, преследвали други _ около 40 души. Главниитт> HllH'b at'b c. Смонмирово, Беровско, В1>здухт. и почва да тече кр-bBb отт.
носа.
учителигк по селата и пр., убивали
палачг на тин беззашнтни бглгари и Борисг Караджата отт> с. Буди6.. Стоене правг в> жп>л>, на разбнвши свои сгмншленици, които имт> е билт. Радко Панов> -^- помошникт. нарци; Ташко Баджуков-b отт> с. Неотказвали да работнтт> срешу Бт>л- -началникт. на ОЗНА (партизанска- грсво, Беровско, умр*лт> в г затво- столнне само една педа отт. стената.
Затворникт.Т1> е карант> да стои негарин^ и т. н.
та.полицин) ст> помошници Ннкче ра от* изтезанин; Мшко Шалевг
orb Радовишко, лежалт> 7 години pi> прекжснато ц*ли деноношии, при
от-b
Св.
Николе,
Перо
Коробарт.
отт>
Особено ненаситно повтарнт* ваИ- (
затвора и убитт. вт> селото отт> орга- това безт> храна, безг вода и безт>
канилта сн за смг.ртБта на веколЦи- Велест» — едннт> изклгочително жеCb'Hb. Пазачнт* се смениват1> ВСБКИ
ни на оУДБА; Василевт. отт. Битоли,
на младежи отт> с. Ваташа, убити сток-b чов*кљ, и др. Д-рт. Богдант»
часг. Шом-b клекнешт., веднага
убнтг
вт>
битолскил
затвор-b
презт>
безт> СЖДТЈ ОТТ. охраната на селото. ПопгБорчевт, е битт> ст. жел*зо, чеследва ударг сг прикладг. Споредт>
1950 година.
лгостБТа
му
разбнта
н
така
е
умр-БЛт.
Но- Г Б пренебрегватт. нест>мНемин,
разказит^ на лрежив^лиг* тазн инсгобшении отт> самата „Нова Ма- вт. страшни кжки. Всичкит-fc 54 души
А всеизвестна е сждбата на гру- квизнцил, пт.рвото .деноношие чосж
били
изваждани
ношно
време
c-b
кедониѕѓ" факт-b, че ГБЗИ младежи с'ж
пата младежи отт> Струмица — Ге- в^кг. чувствува какт> горната 4 a d b
идвали отт. среша ст> партизаниѓ*, камчони и избивани предг обшит-b
орги Костурановг, Георги Нрт>мовт>, на ГБЛОТО му се смгква надолу, синми.
на които отнесли храна и оржжие и
Мирчо Пецевг, Бориславт. Белевт. и кашг тт.не. Второто деноношие поч3. Вт> КУМАНОВО по сжтнн напрекарали ufyia Houib ст> T t x t вт>
Стефанг. Топчевт>, избити по наН- вашг да забравншг за хл*бт> илн
една воденица или колиба ст> ранени чинт., безт. сждт., сж иззбити 40 дужеиокт. начинт. вт> полето, ужг б-в- храна, но жаждата става все попартизани, и вече се готвели надру- ши начело ст> д-рт> Иосифт> Андогали за Ггрции; трагедин, станала силна. Виждашт> пред1> себе си само
пш д е т да нзл^взнатт, и самит* rt новт., старин воИвода Kp-bCTbo Лана 13 авгусп. 1951 т. По сжшиз на- водопади, а еаикгтз» ти става девт> партизанска група, конто да из- заровт> Кумановски, ТеодосиВ Джарчинт, сж избити д-pi. Парнаджиевт. бел>, неспособент, да се движи, крабива невиннигввовници, мобилизи- товт> (хвгрлент. oil. прозореца на.
отт> Шип b, Ванчо Франговт. отт. Гев- ката ти се.подуватг. като греди и
ранн по Д-БЛГТ, и изпратени вт> тии затвора), заедно ст> о т е 37 души,
вече и -да искашт> не можешт. нита
гели, CBHflapb, и миого други, чиито
м*ста. Ob други думи, жертвигв на като напр. кумановцит* Борисг. Заимена ше изредимг лри ново изло- да клскнешт,, нито да се наведешг.
така нареченит-Б „фашнстки" насилил фировт>—Муто, Тодорт» СтоИчевт.
Третин денв вече не можешт. да гоженне.
сж £и.ли активни рушители на бгл- Сопотски, Петт>рт> Андоновт> Краворишт,, падашт>. Но стражата те
1
гарското народностно д-бло ВТ> Ма* левекн, ' Христо Атанасовт. Петровт.
Тнтовци се оплакватт, отт, фашист- влига като пт>нт, И те изправн полукеДонин, за което сж Мр^вли наИ- —Шапка, Тренко Петровт. Джимревката полицин, че ги нзтезавала Bb превитт> да сстоишт» като директ.,
свиднигв синове на родината ни.' '. ски, Kiipo Костовг Атанасовг—^Мур- затворигв, следг като ги заловнла станалт. вече идиотт.. Повече, o i l 5
гашански, Богдант. ШекерджиИски; било ci> оржжие вт> ржка, било като дена малццна сж издт>ржали, падали
„Фашистнгв" били зв^врове, насил- кратовчанит*: Димитт>рг Алексиевт.
ржководители на терористични ак- сж вт> безсгзнанисн билн из^асини
ници, злодеи. . . Но и да видиме Анастасовт,, Игнатт. Маневт. Мангации и пр. Но нека надникнемт, вт, като трупаве.
какви се показаха самигб т*зи скоп• ровТ), Славко Спировг Ивановт, и ТИТОВСКИТ-Б затрори, кждето сж за7. При' с.: Отешово краИ Дреспа
еки „блтстители" на правдата и чооше редица други O T I кумановски- творени не конспиратори, а само до- затѕоршшш* били изтезавани « .
в^шината оше Вбднага следт. изтегTt, кратовски-ffc и палаченскит* се- блестни бглгари, радваши с^ на ос- прннудително изкачване на тежки
линеи на б-Блгарскит* воЅскн o n
ла: Орашецт», Талашманци, Ругинце, вобождението отт> сргбско иго. За- •камгни на стб метра височина. ХоМајседонин. Като Haft-свирепи з в ^ Горно Кратово, МилутиЛци, Гризи- шого не сме нне, роито me оправда- рата изнецогвал,)!, бидеики изтошерове trb се нахвт>рлиха срешу вснчленци и т, н. За аснчки TtxT> поваме жестокостит-в чапхогото и да ци отт, глад1>< 1Цомт> спреш^.за покн невннни, но пронвен)! б-Блгарј; и
смтгртно б*-издадена „присжда" ка- било, не и на фашп^ицЏ. Но нека
чивка, веднага бои. Тт>В сж и з и р ^ и
ги избиха безт> сждт>, без* зашита,
то сгтрудници „на окупаторот".
СКОПСКНГБ сгрќомакедонци ни, отсума нешастниш1.
без* капка МИЛОСТБ — I * , бунтуваговодотг колко пкти сж надминали
8. Кт>мг с. Блахец^н М<?мн^г Пре4. Вг. с. 'МИТРАШИНЦИ, Mtfneшит* се срешу избиванинта безт>
по жестокос-rb тии фашистки мжчн- слапт>, KiMj, Радовишко околр 300
шевско, сж билн Нбрани вт. учисжд1>, срешу жестбкостит* и пр. A
лиша вт, СВОИГБ затвори, и специ- затворчици, между които гол^мг
лишната сграда окола 400 селини
ѕт> cSMHOCTb т * били маНсторнт-b на
ално Ѕт. затвора „ИДРИЗОВО", на броН свешеницн, сж билц карани да
безмилостното . н безогледно отмг- OT1. Малешевоко и Пнннсцт. оше вт.
двадесењ километра отт> Скопие. изспчатг гората н да влача!тт> no
шение надг невинни хора. Нека са- п-врвиѓв дни на военнит* деНствии
Вт> тон затворт., през-b коИто сж мн* стр1.мнината дгнери. Прц вс^ко бамо за илгострашш припомнимг Ht- и Избитч в г една ноин. почти пред"Б
налн надт> 20 хилиди ' македонски веие бисли ст, камшикг,.
(
O4iirt на сражабашиГБ се ст> герколко случан на кргвопивство: /'••
бглгарн, госпрдари на живота имт,
А ето прим-ври и { изт. живџта на
манццт* б^лгарски воПски на ОФ
сж
били
зв-вроподобнит-Б
джелати
1. Вт> П Р И Л Е П Т Ј
оше . СТ. ВЛИ^
загвирницит£ вт> Идризово:
Бт>лгариѕ.
отт> рода на Боро Чулецт» — началзането си в ѓ града следт> изтег1. Между виднит-fe и прониени бт.л• ТИзи потресан)Ш,и нздевателства
никт. на ОЗНА за Скопне; Стоимент.
л^нeтo на бтагарскитв во.ски ст.рбогари тамт> е лежалт. и Георги Кас ж ' смутили дори самин дгржавент>
Орловт. отт. Неготино — екзекуторт.
македонскит* иартизани, предвожревг, братт. на прославенин воЛвода
глава на Македонил — Методи Анна всички затворници н жестокт»
дани отг KpiitTe ЦтЈрвенковски, ведНикола Каревт,, председател1> на
дрновт> Ченто, Koflto на еднн> ниубиецт> заедно ст. джелатина ЖенагЈ се разтичали no кжшит* на
Крушовската република презз. ИлинТИНГБ вт> Скопие е изднгналг гласт.
л*зНи (псевдонимт»), Иовант> Плапроавеннт-в бт.лгари и Ти разстрелденското в1>стание. Ст> него вт> заcpeuiy това небивало престжпление.
'Нцн.ски, Рнсто отг Куманово, Доне
вали, кждето гн нанерели -^ предт>
твора бллт. и синт, му Михаилт» КаНо и тоН за това плати пт>рво ст>
Илиевски отт> Кичевско, Томо Букле
плтнит* врата, на улицаѓа или ,вт>
ревг. Вт. огговорт. на npucMtxa на
свал)1не1о си отт> власгг, а след1> то:
отт»
Кичевско

разпоредителв
за
самни имт> дом-bi п"редт> очит4 на
прокурора БлагоО Поповски, че е
ва ЕТ.' 9 години затворт., отт. коНто
наН-тежкн нжчени»; Тоде ВарджиИT'feXHDT'K жени и дсца. Така еж изопозорнлг името на брата си Никоизл%зе боленг и почина.
ски OTV Куманово, Радко Пановт,
бнти к>ристт.тт; Александ>р1> Хаджила, на когото сж издигнали паметОТ1>
Св.
Ннколе

едно.
изпнто
сжздравев1> (потомт>К1. на вгзрожден5. Касапницата #b двора на полиникт., Георгн Карев-b е казалг: „И
шество, Ц-БЛОТО вгплошение на саско семеИство), Христо Ив. Ст.рчарт>,
цеНското управление BI> Скопне
братт> ми б-feiue гол^мт. бглгаринт.,
Илин Ристески, Дончо Северски, Ни(срмцу бившата „Бановина"). Из* дизгмт>, и равенг на него — зв£ро- бт>Л|арски ^чиreлb и воНвода. Ако
кола GTOHHOBT., с ѓ прозвише »Ма- бити сж безт. сждт> повече от-b SO подоб|»ш Цевката и т. п. Надт, всн- 6tiue живт., вие u t t w e да го напраМ|шт> "Kcwibq", Мнро Симбновски, б>лгари отт. разни м*ста и различ- чки стои Александт.рт, Ранковичт., вите нв парчета,. зашото като бт>лИлил Оровчанеиг, Ицко Радески, ни професии. Натикдни вт> стаа №1 минип т>ргтт> на вжтрешнит^ ра'бо- гаринт. би ви изобличвлѓ вт> изм*ти и на»-близт>кг чов*кт. на Тито,
Миланг Гк>рлукот>, а мално погкгс- на партера на Управлението, срешу
на." За подрбно дгржание тоИ билт>
но м^стни^-б комунисти, но проивегаража, r t сж билн дгржанн гладнн нзвгршвашг. самг лично лобонша
многократно бнтт. и.изгезавант, вт.
нн бглгари: Днмче Топлинчанецг— ст> дни и в> началото на 1945 г. би- над1> наИ-упорнтит* бглгари, като карцсрт. отт. ст>р6оманнна Златс БиСтефант.
Лнакиев1>
Стефановт.,
ко„КлаИнстр", ОрдаИт. Дебеломесо, cif
ли поголовно разстрќланн вт, лвора,
ллновскн, шшцарина Наумовски—
гото просналг на пода вт> централна му X. Иордановт>—Дебеломссо, краН гаража, вечерно време. За да
Борче и колегата му Николовски отт>
Him затвор-b м засдно ст> ЧушкЈротт.
ТраИЧс Електро1ехникт>тт1 — друга- нс се чува стрслбата, билн луснатп
Крушево. Заканилт. му се при това,
pii на комуннста MefoflnH Шаторовг, да бргмчатт. до млкснмумт, мотори* го тгпчелт. ст> крака и биелт. c t
че HtMa жив-b да нзлезне отт> затводачт> на прнлепскит* комунисти, ГБ на' вснчкп КЈМиони, а лампнг1 имруцн. ТИхнит* имена шс сс по- вора. И иансшна, когато изтеклоиано упоритт. бт.лгарннт., не тр>гналт> билн угаснати. Вт>пр%ки това оста- Мн*тт> отт. десстки хиллди бт.лгарказанието му и TpttiBano да бжде
no >ма на «.рбомаиит^ на Колишевналит^в затворннци сж разбрал» скн мжченнци, минали презт. гвх- освободен1>, билт» изваденг отт> кармата инквизишш.
ски.


ужасната трагедиа.
цера удуЦЈснт^ ц-влиап. червент,.

В МР 0
(Продт,лженне отт> 2-ра страннца)

литика на правителството б-fe тргава противна на~всичкнтореЈ
изложени ср-ќди. При това положение, ycn-fexvrb на Александрова при сгздапамсто на ВМРО за борба срешу сгрбит-к,
за осв<збождснис ма Максдоиин, ce nocp'bmauie ст» задрволство отг. ц+.ллта опозицин и се нвивашР, зиачи, като несгода
за' правитслствсиата политмка, а отт> друга страна като минуС|. за властнта и сг> оглсдг па новдига1ции се духг> на нсиНИТ1Ј партнИни противници.
Едно разстроиство на македонското движспис би било
добре дошло за бглгарското правителство. Ето зашо, отначало открито, и после все по-нсно ржководиит* хора на упра.
влснието започнаха да лроививатг, симпатиит-в си кгмт> опозицичта вср-вд!. македонската емга-рацин, (гонвила се тукт>.
тамс ИЗТЈ^Н-ЈЈКОИ македонски лсгални дружсства в-b Б-нлгарил
сле^г воАната. Правителстното искашс, ако е вгзможно, да
се скрие сг всичкит* си нам1фении задт, н*какво македоиско

разцелление. Така то вде се иви като сгтрудниктЈ на сгрби
А п>рци, вм*сто да помогне no HtxaxWb начинг «а поробеНИТ-Б брати.

'

Александров-b б% арестуванг OTV бглгарската властБ,
но по-скоро, отколкото можбше да се предполага, тоД изб*ѓа ОТ-Б ржцет* имт, и се озова сг пушка вт. ржќа вт. поробена Македонии.
ГЊрви cp-b6cKHTt вестници сљобшиха за поививането
на револгоционната оргаиизации. Д<ктатг,чни 6txa тин известич, за да се пром1шлтг, и B i, Бглгарии много настроснил
и преценки по македонскии вгиросг,. Вл> чужбина -наново се
заговори за Македонии. riopo6ci?nrb Гп.лгари се окрилиха,
чувствуваики, че нс сж забравспи и чс rbxifara кауза ce изнасн прсдг вниманисто на св^вта.

'

БидеДки много близо до описванит-п сг>битин при второто сргбско-гр-Бцко робство, me б-дсмт, по-малко нзчерпателно, особено mo се отнаси до работата на ВМРО всрл^дт,
к а р о д а .

'

»

Врмкит* си ст, поробена Македомич Тодорг Александровг поддг>ржаиш о т е отг. ггврвии депв слсдг врДната, като
между другото сг>бираше и правтЧше обшественв достоиние

2. B i затвора бил* *-тимн1исп»Т1» ( Л р О Д г д ж Ш М ОТк
Георги Чулев-b, orb Кавадарци, братов-b син-b на народнин flefliMb д-рт.
Илии Чулевг. Билт. е будгнт» и патрнотиченг, младежг. [1о нареждане
на началника на затвора билг блт>снатт> отт. прозореца на чeтв1.pти^
етажт> и падналг вт.рху цниентовин
дворт> н.ч затвора сљ разбито гкло.
3. Чичо му д-рт> Илии Чулевт., осждент, на 20 години затворв за подаване на меморандумт. до великнт-Б
сили ст> целн да б л д е призната б>лгаршината вт, Македоннѕ, билт. непрекжснато изтезаван^ вт> бичва,
пт.лна c t вода, н умр*лг отг скоротечна туберкулоза.
4. По сжшин начинт. билг изтезаваН1> и а д в о к а ш г Никола Павловт,
Бутика отт. Тетово. Toft осл*п*лт. BV
затвора и следт> това умр-блг.
5. Отт> изтезаинл вт. специалнигб
камери сж умр-влн Кирилт, Сивенски
OTI> с. Робово, Беровско, Тома ДавковТ) orb с. Горни Балванг, Шипско,
Димцтгрг Глигрровт. П-вевт.
on
Струмица и др.
6. Orb изтезаниѕ е починала вт>
затвора Идризово и учителката по
истории Роза КоИзеклиева отт. Шипт.
— една отлнчна бт.лгарка родолшбка.
7. На Bacилoвдeнb срету новата
1952 г. за n t e u e на бглгарски п-вснн
в-b честБ на инеиика д-рт> Василт>
Иванов1> o i t Струмица били наказани ц^вла група затворннци, като
били накарани да влнзатт. голн вт>
Вардарт.- и оттамт> да извлекатт>
единт» развалент» тракторт>. Всички
били принудсни да вл-взатт. голи вт>
р-вката, само Ивановту отказалт. и
бил1> пребктг o n боА до безсгзнание. Следт, ц-влг. часг налразно изтезаване да изтеглнтт. трактора, коВто не могглг да бжде изтеглент, дори от-b 200 души, затворннцнт-t били пуснатн да се облекатг. и почти
вснчки легнали болнн отт. вт.зпаление на дробовет-Б.
8. Но има H-SUIO несравирмо поиотресакице, Това е гробницата на
арестуваннт-к бглгари,* откараии вт>
ДобоН, Босна, да каратт. камт.нн.
Облсчени вг, дрнпи, полугладни, r b
кгрт^ли камгнигБ при 25 градуса
подт. нулата зимно време и orb 1000
мжченици, останали живи само 200.
Всичко друго нзмр-вло orb изгезанил, болести или отт> куршум-b прц
вскко подозрение, че ше б^гатт».
ТгИ вт. ороЈШженне ,иа 9 месеца
гинело наЛ-вр**Ѕ н о т о н а свон бглсарсхи народт..
Дотуктз казаното см£таме като
уводт. KiMt. нашбто описание на
сатанинскил образт> на скбпскит-b
злодеи.
Гл-вт.

——

Ј * 621. ИРЕМЕКТ> проф. Константшп,
лжта®А|»ад по БТЈЛГАЖИ
прваод-b o n . чехски на Стонн* Аргировт^ под* редакцкнта на Евлоги Бужашки и Велизарт, Мелковт».
Софил, 1974 год. изд. НИ, 1040 стр. илЈостраиии.
Пгрвото бтлгарско нздааде на тозн гшгкмг трудт.
е от* 1899 година. Кннгатае особено интересна н нн flf^p едиа
ц*лвспш представа за Бтлгарин нспоср*дствшо'след* БерЛшскин Конгрест». Аагорт»тт» е проплтувал!. страндта дтт» 1879 до
1884 година и ни дава, както географски, така и историко-поли.
тически, егаографскн, археологнчески н статистичесш даши.
№ 6ЗД. БАЖДАРОВТ> Георги
ГОРНО-№ОДИ
Софмн, 1929 год. 88 сгр.
Киига за географското м^стоположенне, бита, борбит-fe за бтлгарско у*»лииц« и за бглгарсма цгрква, револкндаоннит* борби и опожарнването на будвото и свободол»б«во
македонско село, отгледало прочутиа Зимбилт. воАвода.
Ns 623. Б Л А Г О Е В Т Ј И РАЧЕВТ)

.

ОХРИДОКОТО ЕЗЕРО
'Бнбл. «Нашата Татковина», год. I № 5; Софии, 1926
год. 24 сгр.
Популнренг очеркт> за чудио красивото Охридсжо
езеро, старата сголица на Б-Блгарил гр. Охридг, гр. Струга, родио м*сто «а великанитѓ. на Бглгарското Вг.зраждане братн Миладинови и «сторическии монасгирт) св. Наумт..

(Смжва)

ДУМИТ-b НА СПАСИТЕЛН:
«И завал* дт>ждт> и придоАдоха р^ки и духнаха в-втрове, и напр-fexa на тон домт> и тои не рухна,
завдото б*ше основант» на
(Mat. 7:25)

Н-вма flio6oBb по-гол^ма отг тан да положи чов^иљ душата
си за своит% близки. (Иоант. 15:3)
. .'

ШОП) КУЛТУРА Ш
(ПроДмжеиие «п-к 3-ра

стрмми)

OIHITHHHTTJ веднага ш« завелсжи,
че цифрата 11 се брои на два п*ти.
Тамт> е гр-Бшката, които дава нсотговарлшилтт> на деИствнтелност^та
резулта-п. н о т г тамт. несгѓласуването.- • .

докторгтг му лгха вт, ржката една
монета.
Б*Х1> достатт>чно ннтелш «нтент,,
казва тоИ, за. да разбера че до.ктор>т1> иска да откупи което мт>лчанне — за да не започна да вр^камт»,
преди да е наченалт> да работи.
Но пгрвата мис1Л1> колто ' мина

" Така направихт. (за себе си) сд- U U C ' i P
"'
.
• •!.
<
* < • • • ' • '
»
'
но откритис. А иненно, че колкото презт ума м« о * : „Виж> го тн. До
такава
cireneHb
е
решил>
да
ме
ижп о - п р о с т а е математическата
оаерацни, толкова по-малко сж из- чи, че даже и пари ми дава да се
гледигв ЧОВ-БКТ, да сбгрка. Прн наА- ст>гласв." . . . . ' . .
Като се има лредвидт., че хора
обнкнбвената — изброиваие иа книniT'B, никога н^ма да се излжжете, о г г примитивнит-в плгмена, когато
чб кмигит* не сж 20, a 19. Ho при биват!» третирани отт. чуждестранедна Јшшпма.таа стелснБ на по-сло- ни л-вкари, не. см^татг Че тр-Ббва
жна onepauiiH, кждето н%ма просто н*каксн да се отплатнт-b, а очакизбронване, а сгбиране, гр^вшка се ват> да бждатт> вгзнаграденн, зара• ди изтезанието чја •НР«ОР се подлапромгква.
' гатг, нснв е открнтието ќоето праТова
„откритис"
представлдва
ви философт>тт>. А то е, че у наЛ-цивидг философствуване относно опе: вилиаованил чов-вкт, me намерите
рашгигв на см-втането.
зачатгци, или тп,\% останки отт>
Единт> сгвремеиенг френски фи- примитивент. манталитетт.. До този
лософ-b разказва, че когато е билт> резултатт. д о « Н | а
философствувамалт,кт> тр-вввало да отива да л-вку- нето на проннцателннн мислителБ.
ва зжбит-в си. Едва шо с-вдналт, на ••••' H e в с б к о г а произходт>тт> на д у м и зжбол^Бкарскиа столт), тоН усвша че т% които често ст. течение на вре-

мето ftpoM^Hflrb значението си, може да ни осветли вт>рху т*хното ст.дгржание.
.
<№"*

He такгвг е случан ст> думата ч>нJU80SUVIA
лософии. Произходгтт> и продглжава правилно да ни. просветлива. Етимологически, двоИката o r b думн,
вклкзченн в> поннтието, означава
Et A, pour la Cniz, fl &ut on
л»б6ѕ1, кт>мт> мждростиа. Но поGolgotlu, Шкш1: c'e»t toate ГЕчкгснит* опред-вленил на филосо*oj»I Et til iant ш •ommet k
фнлта сж разнообразни li ннкое от*
ce Golgotha,' alort, en touta cmг в х г не се счита за задоволитслно,
•deuce non» pouToni din: Celt
а оше по-малко за окончателно.

Докато «аукит* иматт>, вс%ка,
P. K. Iovoroff.
своч олред^леиа области, философилта е считана като наука за наукит* — едно не единично, а универДа крепне и npeycntea МПО!
сално учение.
Докато наукит* изучаватт. сжшеДа жив^е утрешна свободна и независима Македонин! ствувашето подг разнит* му форми,
фнлософиита се ннтересува'отт> него
като такова, отт, сжШествувашето
всички данни относно пролвит-в на поробители. Toft разпо- само по себе сн.
ТеологИата ни дава Божиата мждлагаше c t стари куриери, годнц за мглчалива и рискована
работа, имаши познанства изг разни околии на страната. pocTb посредствомт> откровението,
Това 6txa Haft-скромни и Haft-предани хора изл-взнали изт, фнлософмлта е насочена к г м г c e t ср^вдата на простии народ>. Биографиита на които и да е отт> товната мждроств ст. помошвта на
светлината на този прожектррт. нат*зи труженици би представлнвала увл*кателент. разказт,
речент, чов-ѕшкн разум!..
за страдании, приклвдченин и борби; стотици пжти б*ха миОтг Платонт>, презт> Декартт> tf
нали здраво охраниваната отг> поробителн. македонска гра- Кантт., до Кроче, Бердневт. н ХуаИтница. Н^БКОИ измежду ГБХТ> б-вха доста вгзрастни, но си слу- хсдт., чов^шката мист,лн Ht c пресжеха сг. оржжието по-добре и отт, млaдитt. Вг> гвхната cpfc- тавала да разглежда вссстранно вт>да човтЧкг nafl-добре разбираше кжде е истинската сила и просн, кпнто сж занимавали чов-кшопора на ВМРО, каква цена има фанатизираниим» за една кото сгзнанис orb краИ врсмс, не е
идеална целв селннинг, какви жилави корени е хванала про- чреставала да поставл нови такива и
роческата пропов-вдв на основателигв на ВМРО. Такива да дири отвстт>.
He вснчк» отговорн» могатТ) ла
скромни, • но гол^вми чрезт) Д"Нлата си лгоде изг> недрата на
народа, каквито б-fexa, напримврг, д+.до Зао, отг с. Емирица, бждатт> бслрезсрвип или изц-кло
приемани отт. всички. Но бн мпгло
Кратовско, д-вдо Симеонт, Клинчарски, отг. с. ПресНка, Ко^
да « каже, чс самото функиионирачанско, и мнозина други селски деици, б-hxa сжто .и оќолиА- ис на чом-кшќин разум^,' не| овото
ски воЛводи, чрезв които Алсксандровт, като сн свои дксна .залглбочаване с положитслно m e ржка* започна организирането на широката сслска маса. T t ннс, косто не може да ие ползува
б^вха работили нелегално оаде през* турскик режимт>.
4oet4ecTBoTo.

(Смдм)

Д-Р* ЛС Г ш п

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful