Λατινική Γραμματική

Α΄ ΚΛΙΣΗ
1. Η πρώτη κλίση περιλαμβάνει ονόματα κυρίως θηλυκού γένους.
2. Αρσενικά είναι όσα λήγουν σε –a,-ae και δηλώνουν: α) αντρικό όνομα π.χ.
Aeneas, -ae, Caligula, -ae β) αντρικό επάγγελμα π.χ. poeta,-ae γ) ονόματα ποταμών
π.χ. Trebia, -ae δ) ονόματα εθνών π.χ. Belgae,-arum.
3. Ουδέτερα ονόματα δεν περιλαμβάνονται στην α΄ κλίση.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

Singularis
-a
-ae
-ae
-am
-a
-a

Pluralis
-ae
-arum
-is
-as
-ae
-is

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

Singularis
terr-a
terr-ae
terr -ae
terr -am
terr -a
terr -a

Pluralis
terr -ae
terr -arum
terr -is
terr -as
terr -ae
terr -is

Παρατηρήσεις: Το ουσιαστικό filia σχηματίζει τη δοτική και την αφαιρετική
πληθυντικού με κατάληξη –is και –abus για να γίνει διάκριση από το αντίστοιχο
αρσενικό filius.

Β΄ ΚΛΙΣΗ
1. Αρσενικά είναι όσα λήγουν σε –us, γεν.- i και σε –er, γεν.-i π.χ. dolus, doli,
puer, pueri
2. Θηλυκά είναι όσα λήγουν σε –us,-i εφόσον : α) είναι ονόματα γυναικών,
δέντρων, νήσων, χωρών π.χ. ficus,-i, Ephesus-i.
3. Ουδέτερα είναι όσα λήγουν σε –um, γεν.-i π.χ. donum,-i.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ
Singularis Pluralis
Nom.
- us (er)
-i
Gen.
-i
-i
-orum
Dat.
-o
-o
-is
Acc.
-um -um -os
Voc.
-e
(er) -i
Abl.
-o
-o
-is

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Singularis
- um
-i
-o
-um
-um
-o

Pluralis
-a
-orum
-is
-a
-a
-is

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

Singularis
dol- us
dol-i
dol-o
dol-um
dol-e
dol-o

Pluralis
dol –i
dol -orum
dol -is
dol -os
dol -i
dol -is

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

ΑΡΣΕΝΙΚO
Singularis
puer
pue -i
pue -o
pue -um
puer
puer-o

ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Singularis
bell- um
bell -i
bell -o
bell -um
bell -um
bell -o

Pluralis
pue -i
pue -orum
pue -is
pue -os
pue -i
pue -is

Singularis
liber
libr -i
libr -o
libr -um
liber
libr -o

Pluralis
bell -a
bell -orum
bell -is
bell -a
bell -a
bell -is

Παρατηρήσεις:
1. Σύμφωνα με το puer κλίνονται τα παρακάτω δευτερόκλιτα ουσιαστικά και
επίθετα: socer,soceri , vesper, vesperi , liber,libera,liberum ,
tener,tenera,tenerum , miser,misera,miserum. Σύμφωνα με το liber κλίνονται
τα παρακάτω δευτερόκλιτα ουσιαστικά και επίθετα: culter,cultri ,
magister,magistri , minister,ministri , sacer,sacra,sacrum , καθώς και οι
κτητικές αντωνυμίες noster,nostra,nostrum.
2. Το όνομα locus-i (=τόπος) ανήκει στα ετερογενή: σχηματίζει τον πληθυντικό
αριθμό ως ουδέτερο loca-orum ( υπάρχει και ο τύπος loci-orum αλλά έχει τη
σημασία « χωρία βιβλίου »).
3. Το ficus είναι θηλυκό, κλίνεται σύμφωνα με τη β΄ κλίση αλλά σχηματίζει και
από τη δ΄ κλίση τους τύπους σε –us και –u.

Pluralis
libr -i
libr -orum
libr -is
libr -os
libr -i
libr -is

Γ΄ ΚΛΙΣΗ
1. Αρσενικά είναι όσα λήγουν σε –o, -or, -os, -er, -es (περιτοσύλλαβα), -is, -guis,
-nis. Εξαιρούνται τα ουσιαστικά arbor, soror, uxor, dos, mater που είναι θηλυκά
και το ουδέτερο aes.
2. Θηλυκά είναι όσα λήγουν σε –as, -es (ισοσύλλαβα), -is (ισοσύλλαβα), -aus, -us,
-do, -go, -io, -x, -σύμφφωνο+s. Εξαιρούνται και είναι αρσενικά τα : finis, mensis,
postis, hostis, unguis, penates, dux, iudex, senex, adulescens, sapiens.
3. Ουδέτερα είναι όσα λήγουν σε –c, -a, -l, -e, -n, -t, -ar, -ur, -us. Εξαιρούνται και
είναι αρσενικά τα: consul, Caesar, augur.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ
Singularis Pluralis
Nom.
- s (-)
-es
Gen.
-is
-um (-ium)
Dat.
-i
-ibus
Acc.
-em (-im)
-es
Voc.
-s (-)
-es (-is)
Abl.
-e (-i)
-ibus

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Singularis
- s (-)
-is
-i
-s (-)
-s (-)
-e (-i)

Pluralis
-a (-ia)
-um (-ium)
-ibus
-a (-ia)
-a (-ia)
-ibus

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ
Singularis

ΑΡΣΕΝΙΚΟ- ΘΗΛΥΚΟ
Pluralis
Singularis

Pluralis

Nom.

lex

leg-es

civis

civ-es

Gen.

leg-is

leg-um

civ-is

civ-ium

Dat.

leg-i

leg-ibus

civ-i

civ-ibus

Acc.

leg-em

leg-es

civ-em

civ-es

Voc.

lex

leg-es

civis

civ-es

Abl.

leg-e

leg-ibus

civ-e

civ-ibus

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Singularis
nomen
nomin-is
nomin -i
nomen
nomen
nomin -e

Pluralis
nomin-a
nomin-a
nomin-ibus
nomin -a
nomin -a
nomin-ibus

Παρατηρήσεις:
1. Σχηματίζουν τη γενική πληθυντικού σε –ium: α) τα ισοσύλλαβα. Εξαιρούνται και
χηματίζουν τη γενική πληθυντικού σε –um τα : senex, sedes. β) τα περιτοσύλλαβα
των οποίων το θέμα λήγει σε δύο ή περισσότερα σύμφωνα. Εξαιρούνται και
σχηματίζουν γενική πληθυντικού σε –um τα mater και pater.
2. Σχηματίζουν την αιτιατική ενικού σε –im και την αφαιρετική ενικού σε –i
τα ισοσύλλαβα ονόματα πόλεων και ποταμών: Neapolis-is, Tiberis-is, turris-is
όπως επίσης και το ελλειπτικό vis.
3. Σχηματίζουν την αφαιρετική του ενικού σε – e και –i τα εξης: avis, navis, unguis,
postis και το locuples.
4. Σχηματίζουν την αιτιατική πληθυντικού σε – es και –is όσα ονόματα έχουν τη
γενική πληθυντικού σε –ium.
5. Σχηματίζουν τη γενική πληθυντικού σε – um και –ium τα civitas-atis, aetas-atis,
dignitas-atis, utilitas-atis, virtus-utis, adulescens-ntis.
6. Σχηματίζουν τη γενική πληθυντικού σε –ium κατ’εξαίρεση τα vis, penates,
Samnites και dos.

Δ΄ ΚΛΙΣΗ
Η τέταρτη κλίση περιλαμβάνει ονόματα αρσενικού γένους σε -us. Θηλυκό είναι μόνο
το domus –us και το manus-us
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

Singularis
-us
-us
-ui
-um
-us
-u

Pluralis
-us
-uum
-ibus
-us
-us
-ibus

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

Singularis
mot-us
mot -us
mot -ui
mot -um
mot -us
mot -u

Pluralis
mot -us
mot -uum
mot -ibus
mot -us
mot -us
mot -ibus

Παρατηρήσεις:
1. Μόνο τα ονόματα dies-diei και res-res έχουν ολόκληρο τον πληθυντικό.
2. Τα υπόλοιπα ονόματα της πέμπτης κλίσης είναι ελλειπτικά αφού σχηματίζουν
ομαλά τον ενικό αλλά στον πληθυντικό έχουν μόνο ονομαστική, αιτιατική και
κλητική( π.χ, facies-facie, effigies-effigiei, species-speciei και spes spei ).
3. Το όνομα fides έχει μόνο ενικό αριθμό.

Ε΄ ΚΛΙΣΗ
Η πέμπτη κλίση περιλαμβάνει θηλυκού γένους σε -es. Αρσενικό είναι μόνο το dies.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

Singularis
-es
-ei
-ei
-em
-es
-e

Pluralis
-es
-erum
-ebus
-es
-es
-ebus

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΙΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

Singularis
di-es
di -ei
di -ei
di -em
di -es
di -e

Pluralis
di -es
di -erum
di -ebus
di -es
di -es
di -ebus

ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
Τα επίθετα της β’ κλίσης είναι πάντα τρικατάληκτα (το αρσενικό και το ουδέτερο
γένος τους κλίνονται κατά τη β’ κλίση, ενώ το θηλυκό τους κατά την α’ κλίση)

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

Singularis
bon- us
bon -i
bon -o
bon -um
bon -e
bon -o

ΑΡΣΕΝΙΚΟ- ΘΗΛΥΚΟ
Pluralis
Singularis
Pluralis
bon –i
bon-a
bon -ae
bon -orum bon -ae
bon -arum
bon -is
bon -ae
bon -is
bon -os
bon -am
bon -as
bon -i
bon -a
bon -ae
bon -is
bon -a
bon -is

ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Singularis
bon- um
bon -i
bon-o
bon -um
bon -um
bon -o

Pluralis
bon –a
bon -orum
bon is
bon -a
bon -a
bon -is

Singularis
liber
liber-i
liber -o
liber -um
liber
liber -o

ΑΡΣΕΝΙΚΟ- ΘΗΛΥΚΟ
Pluralis
Singularis
Pluralis
liber –i
liber -a
liber -ae
liber-orum liber -ae
liber -arum
liber -is
liber -ae
liber -is
liber -os
liber -am
liber -as
liber -i
liber -a
liber -ae
liber -is
liber -a
liber -is

ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Singularis
liber -um
liber -i
liber -o
liber -um
liber -um
liber -o

Pluralis
liber –a
liber -orum
liber -is
liber -a
liber -a
liber -is

ΑΡΣΕΝΙΚΟ- ΘΗΛΥΚΟ
Pluralis
Singularis
Pluralis
pulchr –i
pulchr -a
pulchr -ae
pulchrpulchr -ae
pulchr -arum
orum
pulchr -is
pulchr -ae
pulchr -is
pulchr -os
pulchr -am
pulchr -as
pulchr -i
pulchr -a
pulchr -ae
pulchr -is
pulchr -a
pulchr -is

ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Singularis
Pluralis
pulchr -um
pulchr –a
pulchr -i
pulchr orum
pulchr -o
pulchr -is
pulchr -um
pulchr -a
pulchr -um
pulchr -a
pulchr -o
pulchr -is

Nom.
Gen.

Singularis
pulcher
pulchr-i

Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

pulchr -o
pulchr -um
pulcher
pulchr -o

ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
Τα επίθετα της γ’ κλίσης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α. τρικατάληκτα:-er, -is, e (π.χ. alacer, alacris, alacre / acer, acris, acre) β. δικατάληκτα: –is, -is, -e(π.χ. omnis,
omnis, omne) γ. μονοκατάληκτα : εδώ παρουσιάζεται ποικιλία καταλήξεων: -x (π.χ.
felix), ens (π.χ. ingens) κ.τ.λ.

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Voc.
Abl.

Singularis
alacer
alacr-is
alacr-i
alacr-em
alacer
alacr-i

ΑΡΣΕΝΙΚΟ- ΘΗΛΥΚΟ
Pluralis
Singularis
Pluralis
alacr-es
alacris
alacr- es
alacr-ium
alacr- is
alacr- ium
alacr-ibus
alacr- i
alacr- ibus
alacr-es
alacr- em
alacr- es
alacr-es
alacr- is
aalacr- es
alacr-ibus
alacr- i
alacr- ibus

ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Singularis
alacre
alacr- is
alacr- i
alacre
alacre
alacr- i

Pluralis
alacr-ia
alacr- ium
alacr- ibus
alacr- ia
alacr- ia
alacr- ibus

Singularis
facilis
facil-is
facil-i
facil-em
facil-is
facil-i

ΑΡΣΕΝΙΚΟ- ΘΗΛΥΚΟ
Pluralis
Singularis
Pluralis
facil-es
facilis
facil-es
facil-ium
facil-is
facil-ium
facil-ibus
facil-i
facil-ibus
facil-es
facil-em
facil-es
facil-es
facil-is
facil-es
facil-ibus
facil-i
facil-ibus

ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Singularis
facile
facil-is
facil-i
facile
facile
facil-i

Pluralis
facil-ia
facil-ium
facil-ibus
facil-ia
facil-ia
facil-ibus

Singularis
felix
felic-is
felic-i
felic-em
felix
felic-i

ΑΡΣΕΝΙΚΟ- ΘΗΛΥΚΟ
Pluralis
Singularis
Pluralis
felic-es
felix
felic-es
felic-ium
felic-is
felic-ium
felic-ibus
felic-i
felic-ibus
felic-es
felic-em
felic-es
felic-es
felix
felic-es
felic-ibus
felic-i
felic-ibus

ΟΥΔΕΤΕΡΟ
Singularis
felix
felic-is
felic-i
felix
felix
felic-i

Pluralis
felic-ia
felic-ium
felic-ibus
felic-ia
felic-ia
felic-ibus

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
α’
β’
γ’
πρόσωπο πρόσωπο πρόσωπο
ego
tu
------------mei
tui
sui
mihi
tibi
sibi
me
te
se
a me
a te
a se

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
α’ πρόσωπο
β’ πρόσωπο
γ’ πρόσωπο
nos
nostri/nostrum
nobis
nos
a nobis

vos
vestri/vestrum
vobis
vos
a vobis

-------------sui
sibi
se
a se

ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
qui
quae
quod
cuius
cuius
cuius
cui
cui
cui
quem
quam
quod
quo
quo
quo

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
qui
quae
quae
quorum
quarum
quorum
quibus
quibus
quibus
quos
quas
quae
quibus
quibus
quibus

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
is
ea
id
eius
eius
eius
ei
ei
ei
eum
eam
id
eo
ea
eo

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
ei,ii,i
eae
ea
eorum
earum
eorum
eis,iis,is
eis,iis,is
eis,iis,is
eos
eas
ea
eis,iis,is
eis,iis,is
eis,iis,is

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
ipse
ipsa
ipsum
ipsius
ipsius
ipsius
ipsi
ipsi
ipsi
ipsum
ipsam
ipsum
ipso
ipsa
ipso

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
ipsi
ipsae
ipsa
ipsorum
ipsarum
ipsorum
ipsis
ipsis
ipsis
ipsos
ipsas
ipsa
ipsis
ipsis
ipsis

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
idem
eadem
idem
eiusdem
eiusdem
eiusdem
eidem
eidem
eidem
eundem
eodem

eandem
eadem

eundem
eodem

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
ei-,ii-,i-dem eaedem
eadem
eorundem
earundem
eorundem
eis-,iis-,iseis-,iis-,is- eis-,iis-,isdem
dem
dem
eosdem
easdem
eadem
eis-,iis-,iseis-,iis-,is- eis-,iis-,isdem
dem
dem

ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
ille
illa
illud
illius
illius
illius
illi
illi
illi
illum
illam
illud
illo
illa
illo

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
illi
illae
illa
illorum
illarum
illorum
illis
illis
illis
illos
illas
illa
illis
illis
illis

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ
iste
ista
istius
istius
isti
isti
istum
istam
isto
ista

ΟΥΔΕΤΕΡΟ
istud
istius
isti
istud
isto

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
isti
istae
ista
istorum
istarum
istorum
istis
istis
istis
istos
istas
ista
istis
istis
istis

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
hic
haec
hoc
huius
huius
huius
huic
huic
huic
hunc
hanc
hoc
hoc
hac
hoc

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ
hi
hae
haec
horum
harum
horum
his
his
his
hos
has
haec
his
his
his

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
Ά
΄Β
par -o
habe -o
para -s
-s
-t
-t
-mus
-mus
-tis
-tis
-nt
-nt
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
Ά para-bam
΄Β habe- -bas
΄Γ cond-e -bat
΄Δ nutri-e -bamus
-bamis
-bant
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
Ά parav -i
΄Β habu -isti
΄Γ condid -it
΄Δ nutriv -imus
-istis
-erunt
-ere

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
Ά
par -em
-es
-et
-emus
-etis
-ent

Οριστική
Γ΄
cond -o
-is
-it
-imus
-itis
-unt

΄Δ
nutri -o
-s
-t
-mus
-tis
-unt

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
Ά para -bo
΄Γ cond
΄Β habe -bis
΄Δ nutri
-bit
-bimus
-bitis
-bunt
ΥΠΕΡ/ΚΟΣ
parav -eram
habu
-eras
condid -erat
nutriv -eramus
-eratis
-erant

-am
-es
-et
-emus
-etis
-ent

Σ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
parav -ero
habu -eris
condid -erit
nutriv -erimus
-eritis
-erint

Υποτακτική
΄Β
habe -am
-as
-at
-amus
-atis
-ant

΄Γ
cond

-am
-as
-at
-amus
-atis
-ant

΄Δ
nutri -am
-as
-at
-amus
-atis
-ant

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
Ά parare -m
΄Β habere -s
΄Γ condere -t
΄Δ nutrire -mus
-tis
-nt

ΜΤΧ
ΕΝ. ΜΕΛΛΟΝΤΑ
parathabit-urus-ura-urum
conditnutrit-

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
parav -erim
habu -eris
condid -erit
nutriv -erimus
-eritis
-erint

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
parav -issem
habu
-isses
condid -isset
nutriv -issemus
-issetis
-issent
Προστακτική

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
Ά
΄Β
para
habe
para -te
habe -te
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
para -to
habe
-to
-tote
-nto
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
Ά
΄Β
para -re
habe -ns

΄Γ
cond -e
cond -ite

-to
-to
-tote
-nto

΄Δ
nutri
nutri -te

cond -ito
-ito
-itote
-unto

nutri -to
-to
-tote
-unto

Απαρέμφατο
΄Γ
cond -ens
-entis

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
μτχ. μελλ. σε αιτ+ esse
parat- condithabit- nutrit-

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
paraturus -a -um
habiturus -a -um
conditurus -a -um
nutriturus -a -um
paraturi -ae -a
habituri -ae -a
condituri -ae -a
nutruturi -ae -a

-urum-uram-urum esse

΄Δ
nutri -ens
-entis

sim
sis
sit
simus
sitis
sint

parat- condithabit- nutrit-

uros-uras-ura esse

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
parav- conditisse
habu- nutrivΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
Ά
para -ns
-ntis

Μετοχή
΄Β
habe -ns
-ntis

΄Γ
cond -ens
-entis

΄Δ
nutri -ens
-entis

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
parathabitcondit-urus-ura-urum
nutritΣΟΥΠΙΝΟ parat -um
-u

habit -um
-u

ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ Ά para΄Β habe΄Γ cond-e΄Δ nutri-e-

-ndi
-ndo
-ndum
-ndo

condit -um
-u

nutrit -um
-u

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
Ά
par -or
para -ris (-re)
-tur
-mur
-mini
-ntur

Οριστική
΄Β
habe -or
-ris (-re)
-tur
-mur
-mini
-ntur

΄Γ
cond -or
-eris (ere)
-itur
-imur
-imini
-untur

΄Δ
nutri -or
-ris (-re)
-tur
-mur
-mini
-untur

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
Ά para- bar
΄Β habe- baris (-bare)
΄Γ cond-e batur
΄Δ nutri-e bamur
bamini
bantur

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
Ά para -bor
΄Γ cond
΄Β habe -beris (-bere) ΄Δ nutri
-bitur
-bimur
-bimini
-buntur

ΜΤΧ. ΠΑΘ. ΠΑΡΑΚ. parathabitconditnutrit-

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
paratus-a-um
habitus-a-um
sum
conditus-a-um es
nutritus-a-um
est
parati-ae-a
habiti-ae-a
sumus
conditi-ae-a estis
nutriti-ae-a
sunt

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
paratus-a-um
habitus-a-um eram
conditus-a-um eras
nutritus-a-um erat
parati-ae-a
habiti-ae-a
eramus
conditi-ae-a
eratis
nutriti-ae-a
erant

-ar
-eris (-ere)
-etur
-emur
-emini
-entur

-us-a-um

ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
paratus-a-um
habitus-a-um
ero
conditus-a-um eris
nutritus-a-um erit
parati-ae-a
habiti-ae-a
erimus
conditi-ae-a
eritis
nitriti-ae-a
erunt

Υποτακτική
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
Ά
par -er
-eris(-ere)
-etur
-emur
-emini
-entur

΄Β
habe -ar
-aris(-are)
-atur
-amur
-amini
-antur

΄Γ
cond -ar
-aris(-are)
-atur
-amur
-amini
-antur

΄Δ
nutri -ar
-aris(-are)
-atur
-amur
-amini
-antur

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
Ά parare -r
΄Β habere -ris(-re)
΄Γ condere -tur
΄Δ nutrire -mur
-mini
-ntur

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
paratus-a-um
habitus-a-um sim
conditus-a-um sis
nutritus-a-um sit
parati-ae-a
habiti-ae-a
simus
conditi-ae-a
sitis
nutriti-ae-a
sint

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
paratus-a-um
habitus-a-um essem
conditus-a-um esses
nitritus-a-um
esset
parati-ae-a
haniti-ae-a
essemus
conditi-ae-a
essetis
nitriti-ae-a
essent

Προστακτική
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
Ά
΄Β
para -re
habe -re
para -mini
habe -mini

΄Γ
cond -ere
cond -imini

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
Ά
΄Β
para -tor
habe -tor
-tor
-tor
-ntor
-ntor

΄Δ
nutri -re
nutri -mini

΄Γ
cond -itor
-itor
-untor

΄Δ
nutri -tor
-tor
-untor

Απαρέμφατο
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
Ά
΄Β
para -ri
habe -ri

΄Γ
cond -i

΄Δ
nutri -ri

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
σουπίνο + iri

paratum
habitum
conditum
nutritum

iri

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
μτχ.παρακ. σε αιτ. +esse
parat- habit-um-am-um esse
condit- nutritκαι
parat- habit-os-as-a esse
condit- nutrit-

Σ.ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
μτχ.παρακ. σε αιτ. +fore
parat- habit- -um-a-um esse
condit- nutritκαι
parat- habit- -os-as-a fore
condit- nutrit-

Μετοχή
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
parathabit-us-a-um
conditnutritΆ
΄Β
ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ ΄Γ
΄Δ

parahabecond-enutri-e-

-ndus-nda-ndum

ΤΑ 15 ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΣΕ -IO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

capio, cepi, captum, capere = πιάνω
cupio, cupivi, cupitum, cupire = επιθυμώ
facio, feci, factum, facere = κάνω
fodio, fodi, fossum, fodere = σκάζω
fugio, fugi, (fugitum) , fugere = φεύγω
iacio, ieci, iactum, iacere = ρίχνω
(e)lacio, elicui, elictum, (e)lacere = έλκω
pario, peperi, partum, parere = γεννώ
quatio, (quassi) , quassum, quatere = σείω
rapio, rapui, raptum, rapere = αρπάζω
sapio, sapi(v)i, - , - = σωφρονώ
specio, spexi, spectum, specere = παρατηρώ
gradior, gressus sum, gressum, gradi = βαδίζω
morior, mortuus sum (mortuum) mori = πεθαίνω
patior, passus sum, passum , pati = πάσχω

► Τα ρήματα της γ΄ συζυγίας σε –io έχουν κανονικά τις καταλήξεις της γ΄συζυγίας
μόνο που χάνουν το –i του θέματος (π.χ. cap-i-o) όταν :
- ακολουθεί άλλο –i.
- ακολουθεί –er : εξαιρείται η οριστική παθητικού μέλλοντα.
- ακολουθεί τελικό –e
► Τα ρήματα gradior, morior, parior είναι αποθετικά. Τα σύνθετα με πρόθεση
μετατρέπουν το βραχύ –a του θέματος κατά την σύνθεση σε –i :
inter + facio - interficio.

CAPIO – CEPI – CAPTUM – CAPERE (= συλλαμβάνω, πιάνω)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΝ.

capio
capis
capit
capimus
capitis
capiunt

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

capior
caperis
capitur
capimur
capimini
capiuntur

ΠΑΡ.

capiebam
capiebas
capiebat
capiebamus
capiebatis
capiebant

capiebar
capiebaris
capiebatur
capiebamur
capiebamini
capiebantur

ΜΕΛ.

capiam
capies
capiet
capiemus
capietis
capient

capiar
capieris
capietur
capiemur
capiemini
capientur

ΠΡΚ.

cepi
cepisti…

captus-a-um sum,..
es…..

ΥΠΕΡΣ.

ceperam
ceperas…

captus-a-um eram,…
eras….

Σ.ΜΕΛΛ. cepero

ceperis

captus-a-um ero..
eris…

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ

ΕΝ.

capere

capi

ΜΕΛ.

capturum-am-um esse
capturos-as-a esse

captum iri

ΠΡΚ.

cepisse

captum-am-um esse
captos-as-a esse

-

captum-am-um fore
captos-as-a fore

Σ.ΜΕΛ.

ΜΕΤΟΧΕΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΝ.

capiens (-ntis)

-

ΜΕΛ.

capturus-a-um

-

ΠΡΚ.

-

captus-a-um

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ
* SUM, FUI, - , ESSE (= είμαι)
ΕΝΕΣ.

ΠΑΡΑΤ.

sum
es
est
sumus
estis
sunt

eram
eras
erat
eramus
eratis
erant

ΜΕΛ.

ΠΡΚ.

ero
eris
erit
erimus
eritis
erint

fui
fuisti
fuit
fuimus
fuistis
fuerunt/ere

ΥΠΕΡΣ.

Σ.ΜΕΛ.

fueram
fueras
fuerat
fueramus
fueratis
fuerant

fuero
fueris
fuerit
fuerimus
fueritis
fuerint

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ
ΕΝ.
ΜΕΛ.
ΠΡΚ.

esse
futurum-am-um esse / futuros-as-a esse
fuisse
ΜΕΤΟΧΕΣ

ΕΝ.
ΜΕΛ.

(sens, -ntis)
futurus-a-um

* POSSUM, POTUI, - , POSSE (= δύναμαι)
ΕΝΕΣ.

possum
potes
potest
possumus
potestis
possunt

ΠΑΡΑΤ.

poteram
poteras
poterat
poteramus
poteratis
poterant

ΜΕΛ.

potero
poteris
poterit
poterimus
poteritis
poterunt

ΠΡΚ.

potui
potuisti
potuit
potuimus
potuistis
potuerunt/
potuere

ΥΠΕΡΣ.

potueram
potueras
potuerat
potueramus
potueratis
potuerant

Σ.ΜΕΛΛ

potuero
potueris
potuerit
potuerimus
potueritis
potuerint

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΕΝ.

posse

ΠΡΚ.

potuisse

potens (potentis)
-

* EO , I(V)I, ITUM, IRE (= πηγαίνω)
ΕΝΕΣ.

eo
is
it
imus
itis
eunt

ΠΑΡΑΤ.

ibam
ibas
ibat
ibamus
ibatis
ibant

ΜΕΛ.

ibo
ibis
ibit
ibimus
ibitis
ibunt

ΠΡΚ.

ii (iv)
isti
iit
iimus
istis
ierunt/ere

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ
ΕΝ.

ΥΠΕΡΣ.

ieram
ieras
ierat
ieramus
ieratis
ierant

Σ.ΜΕΛ

iero
ieris
ierit
ierimus
ieritis
ierint

ΜΕΤΟΧΕΣ

ire

iens (euntis)

ΜΕΛ.

iturum-am-um esse
ituros-as-a esse

ΠΡΚ.

isse

iturus-a-um

-

* FIO, FACTUS SUM, FIERI (= γίνομαι)
ΕΝΕΣ.

ΠΑΡΑΤ.

ΜΕΛ.

fio
fis
fit
fimus
fitis
fiunt

fiebam
fiebas
fiebat
fiebamus
fiebatis
fiebant

fiam
fies
fiet
fiemus
fietis
fient

ΠΡΚ.

ΥΠΕΡΣ.

Σ.ΜΕΛ.

factus sum factus eram
factus ero
es
eras
eris
est
erat
erit
facti sumus facti eramus facti erimus
estis
eratis
eritis
sunt
erant
eritis

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝ.

fieri

ΜΕΛ.

factum iri

ΠΡΚ.

factus-a-um esse
factos-as-a esse

Σ.ΜΕΛ.

ΜΕΤΟΧΗ
-

factus-a-um

factum-am-um fore / factos-as-a fore

* FERO, TULI, LATUM, FERRE (= φέρω)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΝ.

fero
fers
fert
ferimus
fertis
ferunt

ΠΑΡ.

ferebam
Ferebas
Ferebat
Ferebamus
Ferebatis
Ferebant

ferebar
ferebaris/re
ferebatur
ferebamur
ferebamini
ferebantur

ΜΕΛ.

feram
feres
feret
feremur
feretis
ferent

ferar
fereris/re
feretur
feremus
feremin
ferentur

ΠΡΚ.

tuli
tulisti
tulit
tulimus
tulistis
tulerunt/ere

feror
ferris/re
fertur
ferimur
ferimini
feruntur

latus sum
-a-um es
est
lati sumus
-ae-a estis
sunt

ΥΠΕΡ.

tuleram
tuleras
tulerat
tuleramus
tuleratis
tulerant

latus eram
-a-um eras
erat
lati
eramus
-ae-a eratis
erant

Σ.ΜΕΛ. tulero

latus
ero
-a-um eris
erit
lati
erimus
-ae-a
eritis
erint

tuleris
tulerit
tulerimus
tuleritis
tulerint
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ

ΕΝ.

ferre

ferri

ΜΕΛ.

laturum-am-um esse/
laturos-as-a esse

ΠΡΚ.

tulisse

Σ.ΜΕΛ

latum iri

latum-am-um esse /
latos-as-a esse
latum-am-um fore /
latos-as-a fore

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΕΝ.

ferens (-ntis)

-

ΜΕΛ.

laturus-a-um

-

ΠΡΚ.

-

latus-a-um

ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ
Λέγονται τα ρήματα της λατινικής που απαντώνται μόνο στην παθητική φωνή αλλά
έχουν ενεργητική ή ουδέτερη διάθεση. Κλίνονται σύμφωνα με τη μέση φωνή,
ανάλογα με τη συζυγία την οποία ανήκουν. Έχουν 5 ονοματικούς τύπους από την
ενεργητική και 5 από τη μέση. Συγκεκριμένα :
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

* μετοχή ενεστώτα
* μετοχή μέλλοντα
*απαρέμφατο μέλλοντα
* σουπίνο
* γερούνδιο

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ

* απαρέμφατο ενεστώτα
* απαρέμφατο παρακειμένου
* μετοχή παρακειμένου
* απαρέμφατο συντ. μέλλοντα
* γερουνδιακό
ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΕΝ.

conor
conaris/-re
conatur
conamur
conamini
conantur

ΠΡΚ. conatus sum

(-a,-um) es
est
conati sumus
(-ae,-a) estis
sunt

ΠΑΡ.

conadar
conabaris/-re
conabatur
conabamur
conabamini
conabantur

ΜΕΛ. conabor

ΥΠΕΡ. conatus eram

conaberis/-re
conabitur
conabimur
conabimini
conabuntur
Σ.ΜΕΛ. conatus erim

(-a,-um) eras
erat
conati eramus
(-ae,-a) eratis
erant
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ

ΕΝ.

conari

ΜΕΛ.

conaturum,-am,-um esse και conaturos,-as,-a, esse

ΠΡΚ. conatum,-am,-um esse, conatos,-as,-a esse
Σ.ΜΕΛ. conatum,-am,-um fore, conatos,-as,-a fore

(-a,-um) eris
erit
conati erimus
(-ae,-a) eritis
erunt

ΜΕΤΟΧΗ
ΕΝ. conans

ΜΕΛ.

(conantis)

conaturus
conatura
conaturum

ΠΡΚ. conatus

conata
conatum

ΗΜΙΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ
Τα ρήματα αυτά σχηματίζουν τον ενεστώτα, τον παρατατικό και το μέλλοντα
σύμφωνα με την ενεργητική φωνή, και τον παρακείμενο, τον υπερσυντέλικο και το
συν. μέλλοντα σύμφωνα με τη μέση φωνή.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΝ.

gaudeo
ΠΑΡ.
gaudes
gaudet
gaudemus
gauderis
gaudent

ΥΠΕΡ. gavisus eram

(-a,-um) eras
erat
gavisi eramus
(-ae,-a) eratis
erant

gaudebam ΜΕΛ. gaudebo
ΠΡΚ. gavisus sum
gaudebas
gaudebis
(-a,-um) es
gaudebat
gaudebit
est
gaudebamus
gaudebimus
gavisi sumus
gaudebaris
gaudebitis
(-ae,-a) estis
gaudebant
gaudebunt
sunt

Σ.ΜΕΛ. gavisus erim

(-a,-um) eris
erit
gavisi erimus
(-ae,-a) eritis
erunt
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ

ΕΝ.

gaudere

ΜΕΛ. gavisurum,-am,-um esse και gavisuros,-as,-a esse
ΠΡΚ. gavisum,-am,-um esse και gavisos,-as,-a esse
Σ.ΜΕΛ. gavisum,-am,-um fore και gavisos,-as,a fore

ΜΕΤΟΧΗ
ΕΝ.

gaudens
ΜΕΛ. gavisurus
ΠΡΚ. gavisus
(gaudentis)
gavisura
gavisa
gavisurum
gavisum
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ

Η ενεργητική περιφραστική συζυγίασχηματίζεται από τη μετοχή του μέλλοντα και
τους τύπους του sum σε όλους τους χρόνους της (ισοδυναμεί με την ελληνική
περίφραση «πρόκειται να»
Π.χ.

ascensurus-a-um est
ascensurus-a-um erat
ascensurus-a-um erit
ascensurus-a-um fuit
ascensurus-a-um fuerat
ascensura –a-um fuerit

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful