!" !" !" !" !"#$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%,-$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.

%/+$ /,
01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/34-3$ 4-3$ 4-3$ 4-3$ 4-3$
!"#$%&'()*+# -%*. (/$ 0(123 *-
4*+5!%2)+'%3 0('($# *- 6*+#7)*1#+$##
!"#$%&'#( *+,-. /010
!"# %&&#' ())'* +89: ;<=5><;9< ?'3 ;>>=
@%*- A%*($ (/)# B%$&)*1#C3 1+B1"C)#/$2 '%()7C$ -%*. A/)7/ (/$ '%()7C$< DE*C*(%*B)7
F%$'(/A*%G '+2 (/$ E3B$%&$+()C'()*+ 03+2%*.$H< A'# $I(%'7($2 '+2 B1"C)#/$2 )+
J/$ K++$% L**% )+ ?'3 ;>>=M N$ '%$ BC$'#$2 (* B1"C)#/ (/$ '%()7C$ /$%$ )+ )(# $+()%$(3M
@%*- %$&)$A# (/$ C)($%'(1%$ %$O'%2)+O #*.'()P'()*+ '+2 B#37/*#*.'()7 2)#*%2$% '+2
%$7*1+(# /)# *"#$%&'()*+# 21%)+O (/$ %$#$'%7/ A)(/ +*+5*%2)+'%3 #('($#M E$ 7*+7C12$#
(/'( (/$ (%'2)()*+'C 7*+7$B( *- (/$ Q/3B$%&$+()C'()*+ #3+2%*.$R )# *"#*C$($ '+2 /'# (*
"$ %$&)#$2 (* %$-C$7( (/'( -'#($% "%$'(/)+O 7%$'($# ' ")*7/$.)7'C #)(1'()*+ )+ (/$ "*23
(/'( -'7)C)('($# $.$%O$+7$ '+2 %$#*C1()*+ *- *C2 $.*()*+'C '+2 B/3#)7'C ($+#)*+#
'##*7)'($2 A)(/ 1+%$#*C&$2 B#37/*C*O)7'C '+2 B/3#)7'C (%'1.'#M K+ (/$ C)O/( *- (/$
*"#$%&'()*+# -%*. E*C*(%*B)7 F%$'(/A*%G< #B*+('+$*1# $B)#*2$# *- /3B$%&$+()C'()*+<
*771%%)+O )+ B#37/)'(%)7 B'()$+(# '+2 (/$ +*%.'C B*B1C'()*+< #/*1C2 "$ #$$+ '#
'(($.B(# *- (/$ *%O'+)#. (* /$'C )(#$C- '+2 #/*1C2 "$ #1BB*%($2 %'(/$% (/'+ #1BB%$##$2M
0('+)#C'& @%*-< ?MLM< )# ' B#37/)'(%)#( A)(/ .*%$ (/'+ -*%(35-)&$ 3$'%# *- $IB$%)$+7$
)+ %$#$'%7/ *- +*+5*%2)+'%3 #('($# *- 7*+#7)*1#+$##M K+ (/$ B'#(< /$ A'# S%)+7)B'C
K+&$#()O'(*% )+ ' B#37/$2$C)7 %$#$'%7/ B%*O%'. '( (/$ S#37/)'(%)7 T$#$'%7/ K+#()(1($
)+ S%'O1$< 6P$7/*#C*&'G)'< 6/)$- *- S#37/)'(%)7 T$#$'%7/ '( (/$ ?'%3C'+2 S#37/)'(5
%)7 T$#$'%7/ 6$+($%< U##)#('+( S%*-$##*% *- S#37/)'(%3 '( (/$ V*/+# E*BG)+# W+)&$%5
#)(3 )+ F'C().*%$< ?'%3C'+2< '+2 07/*C'%5)+5T$#)2$+7$ '( (/$ X#'C$+ K+#()(1($ )+ F)O
01%< 6'C)-*%+)'M 61%%$+(C3< /$ )# S%*-$##*% *- S#37/*C*O3 '( (/$ 6'C)-*%+)' K+#()(1($ *-
K+($O%'C 0(12)$# 86KK0: '+2 S'7)-)7' @%'21'($ K+#()(1($ )+ 0'+(' F'%"'%'< 6'C)-*%+)'<
7*+217(# B%*-$##)*+'C (%')+)+O B%*O%'.# )+ E*C*(%*B)7 F%$'(/A*%G '+2 (%'+#B$%#*+'C
B#37/*C*O3< '+2 O)&$# C$7(1%$# '+2 #$.)+'%# A*%C2A)2$M E$ )# *+$ *- (/$ -*1+2$%#
'+2 7/)$- (/$*%$()7)'+# *- (%'+#B$%#*+'C B#37/*C*O3 '+2 (/$ -*1+2)+O B%$#)2$+( *-
(/$ K+($%+'()*+'C J%'+#B$%#*+'C U##*7)'()*+ 8KJU:M U.*+O /)# B1"C)7'()*+# '%$ *&$%
;YY B'B$%# )+ B%*-$##)*+'C Z*1%+'C# '+2 (/$ "**G# ,#-./0 )1 2"# 34/-& 5&6)&067)408
!"# 34/-& 9&6)4&2#' :72" (#-2" 8A)(/ V*'+ E'C)-'I:[ ;<( =0>6")2"#'-?>[ !"# @AB#&C
24'# )1 <#.1C(706)B#'>8 D#>)&A 2"# D'-7&8 D))E0 )1 2"# (#-A[ !"# 3).)2')?76 F7&A8 !"# G)0C
/76 H-/#8 !"# !'-&0?#'0)&-. I707)&8 !"# G)&067)40&#00 ,#B).427)& 8A)(/ X%&)+ \'#PC*
'+2 S$($% T1##$CC:[ =0>6").)J> )1 2"# K424'#8 D#>)&A (#-2"8 '+2 !"# <2)'/> <#-'6" 1)' 2"#
<#.1 8(/$ C'#( (A* A)(/ 6/%)#()+' @%*-:M E$ 'C#* $2)($2 (/$ "**G# @&67#&2 L70A)/ -&A
F)A#'& <67#&6#8 G)&067)40&#00 9B).427)& -&A 34/-& <4'B7B-.8 '+2 <?7'724-. 9/#'J#&6>
8(/$ C'#( A)(/ 6/%)#()+' @%*-:M
056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3/6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93-'.": -'.": -'.": -'.": -'.":/3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3.%& .%& .%& .%& .%&(-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3/1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, ? ?? ??"- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 ABC ABC ABC ABC ABC
As ít ís not ¡¡o¡c¡ to cu¡c tIc c¸cs uítIout tIc Icud,
no¡ tIc Icud uítIout tIc Iod¸, so ncítIc¡ ís ít ¡¡o¡c¡
to cu¡c tIc Iod¸ uítIout tIc souí.
!!"#$%&'(
!" $% &'(( )*+&* ",-" .-*/ '.+"$+*-( 0$%+10'1%2 %34, -% 5%/4,+*'31+%'%2
0'51'%%$+*%2 -*0 5%/4,+%'% ,-6' 0$%"$*4" 5,/%$4-( .-*$7'%"-"$+*% 8
,'-0-4,'%2 91'-",$*: 0$77$43("$'%2 *-3%'-2 (+%% +7 -55'"$"'2 4+*%"$5-"$+* +1
0$-11,'-2 ,'-1" 5-(5$"-"$+*%2 ';4'%%$6' %&'-"$*:2 "1'.+1%2 "$4%2 .3%43(-1 5-$*%2
6-%+.+"+1 0$%"319-*4'%2 %)$* -77($4"$+*%2 -.'*+11,'-2 .'*%"13-( 41-.5%2
0/%5-1'3*$-2 +1:-%"$4 $*-9$($"/2 -*0 $.5+"'*4'< =,' %';3-( 0/%73*4"$+*% 4-*
+7"'* 1'51'%'*" 51$.-1/ 51+9('.% suí gcnc¡ís ",-" -1' %'1$+3% -*0 (+*:>(-%"$*:2
1-",'1 ",-* 9'$*: "1-*%$"+1/ 4+*4+.$"-*"% +7 *'31+"$4 1'-4"$+*%<
!* %+.' 5%/4,+*'31+%'%2 ",' 5,/%$4-( %/.5"+.% -1' 6'1/ %5'4$7$4 -*0
4,-1-4"'1$%"$4 -*0 1'51'%'*" ",' 51'0+.$*-*" 7'-"31' +7 ",' 0$%+10'1< =,$% $%
4'1"-$*(/ "13' $* 1':-10 "+ 4+*6'1%$+* ,/%"'1$-2 - 0$%%+4$-"$6' 0$%+10'1 $* &,$4,
",' .-?+1 %/.5"+.% -1' ,/%"'1$4-( 5-1-(/%$%2 -5,+*$-2 -%"-%$-2 "'.5+1-1/
9($*0*'%%2 -*'%",'%$-2 6+.$"$*:2 - .+"+1 %'$@31' &$", ",' A-14 0' 4$14('B2
7-(%' 51':*-*4/ C5%'30+)/'%$%D2 -*0 '6'* %"$:.-"-< E'1' 9'(+*:% -(%+ - :1+35
+7 0$%+10'1% ",-" 4(-%%$4-( 5%/4,+-*-(/%"% 4-(('0 51':'*$"-( *'31+%'%F $"
$*4(30'% 6-1$+3% "$4%2 %"-..'1$*:2 -*0 5%/4,+:'*$4 -%",.-< =,'/ -1'
4,-1-4"'1$@'0 9/ -* +9%'%%$6'>4+.53(%$6' 5'1%+*-($"/ %"134"31'2 93" ",'
9-%$4 0'7'*%' .'4,-*$%. $*6+(6'0 $* %/.5"+. 7+1.-"$+* $% 4+*6'1%$+* ($)'
$* ,/%"'1$-<
=,'1' -(%+ ';$%"% - :1+35 +7 0$%+10'1% &$", %"1$)$*: 5,/%$4-(
.-*$7'%"-"$+*% $* &,$4, ",' 5%/4,+(+:$4-( 4+.5+*'*" $% %+ +96$+3% -*0
$.5+1"-*" ",-" '6'* ",' .'0$4-( .+0'( 4-((% ",'. 5%/4,+%+.-"$4 0$%'-%'%<
=,' "'1. A5%/4,+%+.-"$4B &-% 7$1%" 3%'0 9/ E'$*1+", $* GHGH &,'* ,'
0$%43%%'0 5%/4,+%+.-"$4 -%5'4"% +7 $*%+.*$- -*0 &-% (-"'1 5+53(-1$@'0 9/
",' I'1.-* 5%/4,$-"1$%"% J-4+9$ -*0 K-%%'< L6'1 ",' /'-1%2 ",' "'1.
A5%/4,+%+.-"$4B :-$*'0 4+*%$0'1-9(' 5+53(-1$"/ -*0 ,-% 4+.' "+ 1'7('4" ",'
$.5+1"-*4' +7 5%/4,+(+:$4-( 7-4"+1% $* .'0$4$*' -*0 -(%+ 0'%41$9' - (-1:'
6-1$'"/ +7 .'0$4-( 0$%+10'1% +7 5%/4,+:'*$4 +1$:$*< E'1' 9'(+*: .$:1-$*'
,'-0-4,'%2 4'1"-$* 7+1.% +7 ,/5'1"'*%$+*2 5'5"$4 3(4'1%2 4+($"$%2 5%/4,+:'*$4
-%",.-2 5%+1$-%$%2 -*0 '4@'.-%<
!* GMNO2 5%/4,+-*-(/%" P1-*@ Q(';-*0'12 4+*%$0'1'0 "+ 9' ",' 7+3*0'1
+7 5%/4,+%+.-"$4 .'0$4$*'2 51+5+%'0 - ",'+1'"$4-( .+0'( ';5(-$*$*: ",'
.'4,-*$%. +7 5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1%2 &,$4, 3*0'1($'% .34, +7 ",' 4($*$4-(
&+1) -*0 1'%'-14, 3*"$( ",$% 0-/<
G
E$% )'/ 4+*"1$93"$+* &-% ",' 1'4+:*$"$+*
",-" 5%/4,+%+.-"$4 %/.5"+.% 1'%3(" 71+. ",' 5,/%$+(+:$4-( 4+*4+.$"-*"% +7
5%/4,+(+:$4-( 4+*7($4" -*0 "1-3.-< R.+"$+*-( -1+3%-( 031$*: -43"' -*;$'"/2
:1$'72 +1 1-:' :$6'% 1$%' "+ $*"'*%' 5,/%$+(+:$4-( 1'-4"$+*%F ",$% ('-0% "+ ",'
0'6'(+5.'*" +7 5%/4,+%+.-"$4 %/.5"+.% -*0 0$%'-%'2 93" +*(/ $* ",+%'
$*0$6$03-(% &,+ -1' +1:-*$4-((/ 51'0$%5+%'02 *+" $* ,'-(",/ +*'%< =,$%
51'0$%5+%$"$+* $% - 4134$-( 93" 6-1$-9(' 7-4"+1 $* ",' :'*'%$% +7 5%/4,+%+.-"$4
0$%'-%'< =,'1' ';$%" 4+*%$0'1-9(' 0$%-:1''.'*"% -% "+ &,-" $% ",' *-"31' +7
",$% 51'0$%5+%$"$+*<
ABD ABD ABD ABD ABD
Q(';-*0'1 0$77'1'*"$-"'0 9'"&''* 4+*6'1%$+* 1'-4"$+*% -*0 5%/4,+%+.-"$4
0$%+10'1%2 &,$4, &'1' 51'6$+3%(/ 4+*%$0'1'0 "+ 9' %$.$(-1 "+ *'31+"$4 1'-4"$+*%<
Q(",+3:, ",' %+314' +7 ",' 3*0'1(/$*: '.+"$+*-( %"-"' $* ",'%' 0$%+10'1% 4-*
9' "1-4'0 "+ 5%/4,+(+:$4-( "1-3.-2 *'31+"$4 4+*7($4"%2 -*0 5-",+(+:$4-(
$*"'15'1%+*-( 1'(-"$+*%,$5%2 ",' %/.5"+.% 0+ *+" ,-6' %/.9+($4 %$:*$7$4-*4'
-*0 0+ *+" %'16' -% - 0'7'*%' -:-$*%" -*;$'"/ C&,$4, $% 4,-1-4"'1$%"$4 +7
*'31+"$4 %/.5"+.%D< !" $% -4"3-((/ - 7-$(31' +7 5%/4,+(+:$4-( .'4,-*$%.% "+
51+"'4" ",' $*0$6$03-( -:-$*%" ';4'%%$6' -77'4"$6' -1+3%-(<
!* GMOS2 ",' Q.'1$4-* T%/4,$-"1$4 Q%%+4$-"$+* $* $"% %"-*0-10
*+.'*4(-"31' 1'4+:*$@'0 ",' -.9$:3$"/ $* ",' 3%' +7 ",' &+10 A5%/4,+%+.-"$4B
-*0 4+$*'0 ",' 0'%$:*-"$+* A5%/4,+5,/%$+(+:$4 -3"+*+.$4 -*0 6$%4'1-(
0$%+10'1<B =,' %/.5"+.% +7 ",$% 4-"':+1/ +7 0$%+10'1% -1' %''* -% 1'%3("$*:
71+. - 4,1+*$4 ';-::'1-"'0 %"-"' +7 ",' *+1.-( 5,/%$+(+:$4-( ';51'%%$+* +7
'.+"$+*%F %34, (+*: 4+*"$*3'0 5,/%$+(+:$4-( -*0 6$%4'1-( %"-"'% .-/ '6'*"3-((/
('-0 "+ %"134"31-( 4,-*:'% $* 6-1$+3% +1:-*%< =,' 7$'(0 +7 5%/4,+%+.-"$4
.'0$4$*' $% 4,-1-4"'1$@'0 9/ 73*0-.'*"-( (-4) +7 -:1''.'*" -9+3" ",'
.'4,-*$%.% $*6+(6'0 $* ",' 5%/4,+:'*'%$% +7 %+.-"$4 %/.5"+.% -*0 *+ %$*:('
",'+1'"$4-( .+0'( $% 4+*%$0'1'0 '*"$1'(/ %-"$%7-4"+1/
234,+4"%5#' 6,74'&
=,'1' ';$%" 4+*%$0'1-9(' 0$%-:1''.'*"% -9+3" ",' *-"31' +7 ",'
51'0$%5+%$"$+* 7+1 5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1% -*0 ",' %5'4$7$4 63(*'1-9$($"/ ",-"
0'"'1.$*'% ",' 4,+$4' +7 ",' +1:-*< =,' .+0'(% 7-(( $*"+ ",' 7+((+&$*: ",1''
4-"':+1$'%U G< AV5'4$7$4$"/ .+0'(%B2 S< AK+*>%5'4$7$4$"/ .+0'(%B2 -*0 N<
A!*0$6$03-( 1'%5+*%' %5'4$7$4$"/ .+0'(%B<
80 9!:45%-%5%"; 6,74'&<
=,' ",'+1'"$4-( .+0'(% ",-" 9'(+*: "+ ",$% 4-"':+1/ -%%'1" ",-" 6-1$+3%
5%/4,+%+.-"$4 %/.5"+.% -*0 0$%'-%'% 4-* 9' "1-4'0 "+ %5'4$7$4
5%/4,+5-",+(+:$4-( '6'*"% -*0 -77'4"$6' %"-"'%< P1-*@ Q(';-*0'1 -*0 +",'1
5%/4,+-*-(/%"% 3%'0 $* ",'$1 $*"'151'"-"$+*% ",' 4+..+* -*-(/"$4 4+*4'5"%2
%34, -% 3*4+*%4$+3% 0/*-.$4%2 7$;-"$+* +* 6-1$+3% %"-:'% +7 0'6'(+5.'*" +7
",' ($9$0+ -*0 ",' ':+2 51+9('.% $* +9?'4" 1'(-"$+*%,$5%2 1':1'%%$+*2
5%/4,+(+:$4-( 0'7'*%' .'4,-*$%.%2 ctc.
Q44+10$*: "+ ",$% 6$'&2 6-1$+3% "1-3.-"$4 '6'*"% $*034' -*;$'"/ &$",
%39%'W3'*" 1':1'%%$+* ",-" ,-% $..-"31' -*0 5-",+:'*$4 5,/%$+(+:$4-(
4+*4+.$"-*"% CQ(';-*0'1X% A1':1'%%$6' $**'16-"$+*BD< P+1 ';-.5('2 5'5"$4 3(4'1
5-"$'*"% %,+& - 7$;-"$+* +* ",' +1-( 5'1$+0 +7 ($9$0+ 0'6'(+5.'*" -*0 ,-6'
%'1$+3% 3*1'%+(6'0 3*4+*%4$+3% 4+*7($4"% -9+3" 0'5'*0'*4/< Y':1'%%$+* ",'*
('-0% "+ ,/5'1%'41'"$+* +7 :-%"1$4 ?3$4'%< E/5'1%'41'"$+* $* 5-"$'*"% &$", :1'-"
0'5'*0'*4/ *''0% ,-% 9''* 0'%41$9'0 9/ Q1",31 Z$1%)/<
S
Q*+",'1 -6'*3' $* ",$% 4-"':+1/ -1' 6-1$+3% -""'.5"% "+ 0'7$*' ",'
A5'1%+*-($"/ 51+7$('%B +7 5'+5(' 4+*034$6' "+ %5'4$7$4 5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1%2
- "1-0$"$+* %"-1"'0 9/ P(-*0'1% [3*9-1<
N
=,'%' %"30$'% ($*)'02 7+1 ';-.5('2
",' ,-10 01$6$*: ';'43"$6' "+ 4+1+*-1/ ,'-1" 0$%'-%'2 0$%"$*:3$%,'0 Q -*0 \
5'1%+*-($"/ "/5'%2 ctc< V"'&-1" ]+(77 -*0 E-1+(0 ]+(77 0'6'(+5'0 "'4,*$W3'%
7+1 %"30/$*: 5%/4,+>5,/%$+(+:$4-( 4+11'(-"$+*%2 7+1 ';-.5('2 '.+"$+*-( ,+(0$*:
!" !" !" !" !"#$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%,-$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/34-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E F3 F3 F3 F3 F3/, /, /, /, /,
056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3/6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93-'.": -'.": -'.": -'.": -'.":/3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3.%& .%& .%& .%& .%&(-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3/1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, ? ?? ??"- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 AGH AGH AGH AGH AGH
+* -*0 1$00-*4' ('-0$*: "+ 4+*%"$5-"$+* -*0 0$-11,'-<
^
V$.$(-1 4+*4'5"% ,-6'
9'4+.' 6'1/ 5+53(-1 $* 5%/4,+",'1-5'3"$4 4$14('%2 $.5(/$*: ",-" 5%/4,+(+:$4-(
$%%3'% -*0 4+*7($4"% 4-* 9' ';51'%%'0 $* %/.9+($4 9+0/ (-*:3-:'U 5-$* $* ",'
*'4) .3%4('% $* 5'+5(' &,+ 4-11/ "++ .34, 1'%5+*%$9$($"/2 %"+.-4, 51+9('.%
$* 5'+5(' &,+ -1' 3*-9(' "+ A%&-((+&B +1 A%"+.-4,B %+.'",$*:2 91'-",$*:
0$77$43("$'% 4-3%'0 9/ - .+",'1 &,+ $% A%.+",'1$*:B ,'1 +77%51$*:2 +551'%%$6'
7''($*:% +* ",' 4,'%" 1'%3("$*: 71+. A,'-6/ :1$'7B2 ctc<
L9?'4"$+*% ,-6' 9''* 1-$%'0 -:-$*%" ",' A%5'4$7$4$"/ ",'+1$'%B< T-"$'*"%
&$", 6-1$+3% 5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1% 4-* ,-6' - &$0' 1-*:' +7 5%/4,+0/*-.$4
51+9('.% -*0 5%/4,$-"1$4 0$-:*+%'% ",-" 1-*:' 71+. A*+1.-(B "+ 5%/4,+"$4<
=,' 5%/4,+(+:$4-( 51+9('.% +7 ",' 5-"$'*"% 4-**+" 9' 51'0$4"'0 71+. ",' *-"31'
+7 ",'$1 5%/4,+%+.-"$4 %/.5"+.% -*0 uícc uc¡su. =,' %-.' A%5'4$7$4 '"$+(+:$4-(
6-1$-9('%B ,-6' 9''* 5+%"3(-"'0 7+1 - &$0' 1-*:' +7 5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1%2
c.g., 5-",+(+:$4-( 0'5'*0'*4/ *''0% -*0 (+%% +7 - %$:*$7$4-*" 1'(-"$+*%,$5 7+1
3(4'1+3% 4+($"$%2 $('$"$%2 1,'3.-"+$0 -1",1$"$%2 5%/4,+:'*$4 -%",.-2 -*0 %+.'
%)$* 0$%+10'1%< !* -00$"$+*2 %+.' 5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1% 4-* 9' .+0'('0 $*
-*$.-(%2 %34, -% :-%"1$4 ,/5'1%'41'"$+* $*034'0 9/ *+*>%5'4$7$4 %"1'%%F
*-"31-((/2 ,'1' &' 4-**+" -%%3.' ",' 1+(' +7 3*4+*%4$+3% 7-*"-%$'%2 %/.9+($4
51+4'%%'%2 $*"'15'1%+*-( 4+*7($4"%2 ctc<
=0 9>,$?!:45%-%5%"; 6,74'&<
=,' .+0'(% ",-" 9'(+*: "+ ",$% 4-"':+1/ 1'?'4" ",' *+"$+* +7 %5'4$7$4
5%/4,+5-",+(+:$4-( 7-4"+1% $* ",' :'*'%$% +7 5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1%< =,'/
-1:3' ",-" -*/ %"$.3(3% 4-5-9(' +7 4-3%$*: 5%/4,+(+:$4-( 0$%"1'%% .-/ '6+)'
- 0$773%' -77'4"$6' %"-"' C4,1+*$4 -*;$'"/D -*0 ('-0 "+ ",' 0'6'(+5.'*" +7 -
5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1< =,' *-"31' +7 ",' 0$%+10'1 4-**+" 9' 51'0$4"'0 71+.
",' 5%/4,+(+:$4-( "1$::'1< Q44+10$*: "+ Z-,(2 ",' 5,/%$+(+:$4-( 4+*4+.$"-*"%
&+3(0 9' ",' %-.'2 $11'%5'4"$6' +7 ",' %"1'%%+12 &,'",'1 $" $% 9+.9$*: 031$*:
",' &-12 4+.5'"$"$6' .'0$4-( ';-.$*-"$+*2 +1 $*"'15'1%+*-( 4+*7($4" $*6+(6$*:
- (+6' +9?'4"<
O
E-*% V'(/' %,+&'0 ",-" ",'1' ';$%" 3*$6'1%-( .-*$7'%"-"$+*% +7 4,1+*$4
%"1'%%2 %34, -% :-%"1$4 -*0 4-10$+6-%43(-1 -4"$6-"$+*2 -*0 $*41'-%' +7 -01'*-(
%"'1+$0 ,+1.+*'%<
_
E+&'6'12 ",' +*%'" +7 5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1% $% +7"'*
-%%+4$-"'0 &$", - 5%/4,+0/*-.$4-((/ 0'"'1.$*'0 91'-)0+&* +7 5%/4,+(+:$4-(
0'7'*%'% ",-" +10$*-1$(/ 51+"'4" ",' $*0$6$03-( 71+. $*"'*%$6' '.+"$+*-(
-1+3%-(< L1:-* %3%4'5"$9$($"/ 4-* 9' - 4+.9$*-"$+* +7 4+*%"$"3"$+*-( 7-4"+1%
-*0 '-1(/ ';5'1$'*4'%< =,$% .+0'(2 -(",+3:, "++ :'*'1-(2 $% 4+*%$%"'*" &$",
4($*$4-( -*0 1'%'-14, 0-"-<
@0 9A$7%(%7B#' +4&:,$&4 &:45%-%5%"; 6,74'&<
=,' .+0'(% $* ",$% 4-"':+1/ %3::'%" ",-" ",' "/5' +7 ",' 5%/4,+%+.-"$4
0$%+10'1 ",' $*0$6$03-( 0'6'(+5% 0'5'*0% 51$.-1$(/ +* ,$% +1 ,'1 %5'4$7$4
1'%5+*%' 5-""'1* 1-",'1 ",-* +* ",' *-"31' +7 ",' %"$.3(3%< `-1$+3% $*0$6$03-(%
%,+& ,$:,(/ 4,-1-4"'1$%"$4 -*0 4+*%$%"'*" 5-""'1*% +7 '.+"$+*-( -1+3%-(2 &,$4,
.-/ 9' '6+)'0 9/ - &$0' 1-*:' +7 %"$.3($ -*0 ('-0 "+ %5'4$7$4 5%/4,+%+.-"$4
0$%+10'1%< =,'1' -1' A:-%"1$4 1'-4"+1%B2 A4-10$-4 1'-4"+1%B2 A,/5'1"'*%$6'
1'-4"+1%B2 ctc< =,' '.+"$+*-( 1'-4"$+*% +7 -03("% &$", 5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1%
"'*0 "+ %,+& %5'4$7$4 7+4$ +7 -4"$6-"$+*2 $* 4+*"1-%" "+ ",' 0$773%' -*0 $..-"31'
AGI AGI AGI AGI AGI
1'-4"$+*% +7 $*7-*"%< =,' 4,-1-4"'1$%"$4 1'%5+*%' 5-""'1* $% 0'6'(+5'0 '-1(/ $*
4,$(0,++0 -*0 $% ,$:,(/ 4+*%$%"'*" +6'1 "$.'< =,$% $% - 6'1/ 5+53(-1 ",'+1/<
CB++4$" &"#"B&
!" $% :'*'1-((/ -44'5"'0 ",-" *+ %$*:(' .+0'( ';5(-$*% %-"$%7-4"+1$(/ -((
5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1% -*0 ",' +5$*$+* ('-*% "+&-10 .3("$4-3%-($"/<
T%/4,+(+:$4-( 7-4"+1% 5(-/ - %$:*$7$4-*" 1+(' 93" -1' *+" ",' ';4(3%$6' 4-3%-"$6'
0'"'1.$*-*"%< L*' ,-% "+ "-)' $*"+ 4+*%$0'1-"$+* -(%+ 4+*%"$"3"$+*2 ,'1'0$"/2
+1:-* 5-",+(+:/2 *3"1$"$+*-( %"-"3%2 '*6$1+*.'*"2 -*0 %+4$-( -*0 43("31-(
0'"'1.$*-*"%< T%/4,+(+:$4-( -*0 %+.-"$4 5,'*+.'*- ",-" &'1' '-1($'1 %''*
-% %'5-1-"' 0$%41'"' 51+4'%%'% -1' *+& %''* -% 1'51'%'*"$*: 0$77'1'*" -%5'4"%
+7 - 3*$"-1/ 5,'*+.'*+* +7 -77'4" '*:-:'0 $* 1'4$51+4-( $*"'1-4"$+*< !* -00$"$+*2
",' 91-$* %"134"31'% &,$4, 4+*"1+( '.+"$+*% -*0 6$%4'1-( 73*4"$+*% -1' $0'*"$4-(
+1 4(+%'(/ 1'(-"'0< P'-12 -*:'12 %';3-($"/2 -*0 ",' 73*4"$+*$*: +7 6$%4'1- -*0
:(-*0% -1' -(( 1':3(-"'0 9/ ",' ($.9$4 %/%"'. -*0 ,/5+",-(-.$4 %"134"31'%
C-(%+ ($*)'0 "+ 4+1"$4-( -*0 %394+1"$4-( ('6'(% +7 +1:-*$@-"$+*D< =,' 51'4$%'
*-"31' +7 ",'%' $*"'11'(-"$+*%,$5% ,-% *+" /'" 9''* '%"-9($%,'0<
A$&%D3"& -+,6 5,$&5%,B&$4&& +4&4#+53 #$7 4E:4+%4$"%#' "34+#:%4&
=,' ';5(-*-"$+*% +7 5%/4,+%+.-"$4 %/.5"+.% -*0 0$%'-%'% +77'1'0 9/
.+%" %4,++(% +7 0'5", 5%/4,+(+:/ -1' :'*'1-((/ 3*4+*6$*4$*:< =,'/ -""1$93"'
4-3%-( 1+(' "+ .'.+1$'% +7 '6'*"% &$"*'%%'0 $* 4,$(0,++0 +1 "1-3.-"$4
';5'1$'*4'% 71+. (-"'1 ($7'< =,'/ $*"'151'" 5%/4,+:'*$4 -%",.- -% - 41/ 7+1
",' .+",'1 +1 1'%3(" +7 - 1'%"1$4"$6' A4,+)$*: $*7(3'*4' +7 ",' .+",'1B -*0
';5(-$* ,/%"'1$4-( 5-1-(/%$% -% 1'7('4"$*: - 4+*7($4" -9+3" 0+$*: %+.'",$*:
7+19$00'*< V$.$(-1(/2 %"-..'1$*: $% %''* -% 1'%3("$*: 71+. %3551'%%$+* +7
6'19-( -::1'%%$+* -*0 -* 31:' "+ 3""'1 +9%4'*$"$'%2 - %'*%' +7 9'$*: 9310'*'0
4-* ('-0 "+ %'6'1' %,+3(0'1 5-$*%2 -*0 ",' 0$77$43("/ "+ A%"+.-4,B %+.'",$*:
4-* 51+034' 5%/4,+:'*$4 *-3%'-< !* ",' %-.' 6'$*2 %'6'1' %)$* 0$%+10'1%
4-* %'16' -% 51+"'4"$+* -:-$*%" %';3-( "'.5"-"$+*2 -% %3::'%"'02 7+1 ';-.5('
9/ '-1(/ 5$+*''1 +7 5%/4,+-*-(/%$% ]$(,'(. V"'4)'(<
Z+1' 4+*6$*4$*: $*%$:,"% 4+*4'1*$*: ",' *-"31' -*0 5%/4,+:'*'%$% +7
5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1% 4-.' 71+. ",' &+1) +7 ",' 91$(($-*" -*0 4+*"1+6'1%$-(
5$+*''1 +7 5%/4,+-*-(/%$% ]$(,'(. Y'$4,<
a
E' %,+&'0 ",-" ",' "1-3.-"$4
5%/4,+(+:$4-( '6'*"% 0$%43%%'0 $* 5%/4,+-*-(/%$% -1' *+" %377$4$'*" "+ ';5(-$*
",' 0'6'(+5.'*" +7 '.+"$+*-( -*0 5-1"$43(-1(/ 5%/4,+%+.-"$4 %/.5"+.%<
E' '.5,-%$@'0 ?-..$*: -*0 9(+4)-:' +7 %$:*$7$4-*" -.+3*"% +7 9$+'*'1:/ $*
",' .3%4('% -*0 6$%4'1- -% ",' .-$* 7-4"+1 3*0'1(/$*: %34, %/.5"+.%
CA4,-1-4"'1 -1.+1BD<
Q44+10$*: "+ Y'$4,2 ",$% ?-..$*: +7 9$+'*'1:/ 1'%3("% 71+. ",' 4+*7($4"
9'"&''* +31 9$+(+:$4-( *''0% -*0 1'51'%%$6' %+4$'"/ ",-" 0+'% *+" -((+& - 71''
-*0 73(( %-"$%7-4"$+* +7 ",' %';3-( 01$6'< =,$% 9(+4)'0 '*'1:/ ",'* 7$*0% 0'6$-*"
';51'%%$+* $* ",' 7+1. +7 5'16'1%$+*%2 *'31+"$42 -*0 5%/4,+%+.-"$4
%/.5"+.%2 -*02 +* - (-1:' %4-('2 "+ 0'%"134"$6' %+4$'"-( .+6'.'*"%< Y'$4,
-(%+ $*"1+034'0 $*"+ ",'1-5/2 -% *'& 51$*4$5('%2 91'-",$*: .-*'36'1% -*0
9+0/&+1) -$.'0 -" 1'('-%' +7 ",'%' 5'*">35 '*'1:$'%< E+&'6'12 -44+10$*: "+
,$.2 73(( '.+"$+*-( ($9'1-"$+* 1'W3$1'0 - 1'6+(3"$+* $* ,3.-* %+4$'"/< Y'$4,
!" !" !" !" !"#$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%,-$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/34-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E F3 F3 F3 F3 F3/, /, /, /, /,
056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3/6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93-'.": -'.": -'.": -'.": -'.":/3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3.%& .%& .%& .%& .%&(-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3/1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, ? ?? ??"- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 AGA AGA AGA AGA AGA
9'4-.' - b+..3*$%" -*0 -7"'1 539($%,$*: ,$% 9++) +* Muss Ps¸cIoíog¸ o¡
Fuscísn¨, ,' &-% ';4+..3*$4-"'0 9+", 71+. ",' T%/4,+-*-(/"$4 Q%%+4$-"$+*
-*0 ",' b+..3*$%" 5-1"/<
=,' &+1) &$", *+*>+10$*-1/ %"-"'% +7 4+*%4$+3%*'%%2 %34, -% 5%/4,'0'($4
",'1-5/2 51$.-( ",'1-5/2 1'9$1",$*:2 +1 E+(+"1+5$4 \1'-",&+1)2 1'6'-(%
'*+1.+3% -.+3*"% +7 9(+4)'0 -*0 ?-..'0 '.+"$+*-( -*0 5,/%$4-( '*'1:/
C9$+'*'1:/D 3*0'1(/$*: 6-1$+3% 5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1% C-*0 -(%+ '.+"$+*-(
0$%+10'1% $* :'*'1-(D< !" ",3% 4+*7$1.% ",' Y'$4,$-* ",'+1/2 93" +*(/ $* ",'
.+%" :'*'1-( %'*%'2 *+" $* %5'4$7$4%< ],$(' Y'$4, 9'($'6'0 ",-" ",' 5'*">35
'*'1:/ &-% %3551'%%'0 ($9$0+2 &,$4, ",'* &-% - .-*$7'%"-"$+* +7 5,/%$4-(
3*$6'1%-( '*'1:/ Co¡gon), ",' *'& +9%'16-"$+*% 1'6'-( ",-" .34, +7 ",$% '*'1:/
$% +7 5'1$*-"-( +1$:$*< !" $% ",' 1'%3(" +7 ",' ';4'%%$6' *'31+*-( %"$.3(-"$+*
:'*'1-"'0 031$*: ",' 5-%%-:' ",1+3:, ",' 9$1", 4-*-(< !* -00$"$+*2 .34, +7
",$% '*'1:/ %''.% "+ 9' +7 "1-*%5'1%+*-( +1$:$* -*0 4-* 9' "1-4'0 9-4) "+ ",'
-14,'"/5-( -*0 ,$%"+1$4-( 0+.-$*% +7 ",' 4+(('4"$6' 3*4+*%4$+3% -*0 "+
-*4'%"1-(2 )-1.$42 -*0 5,/(+:'*'"$4 .'.+1$'%<
Q* $.5+1"-*" 4+*"1$93"$+* +7 .+0'1* 4+*%4$+3%*'%% 1'%'-14, $% ",'
0$%4+6'1/ +7 ",' 41$"$4-( 1+(' ",-" 3*-%%$.$(-"'0 -*0 3*$*"':1-"'0 5,/%$4-(
"1-3.-% 5(-/ $* ",' :'*'%$% +7 -(( 5%/4,+%+.-"$4 .-*$7'%"-"$+*%< =,'
5%/4,+0/*-.$4 %4,++(% "'*0 "+ %'' 5%/4,+%+.-"$4 %/.5"+.% -% 1'%3("% +7
%+.-"$@-"$+* +7 5%/4,+(+:$4-( 4+*7($4"% -*0 "1-3.-% -*0 7-$( "+ %'' ",' 41$"$4-(
1+(' 5,/%$4-( 5%/4,+"1-3.-% 5(-/ $* ",'$1 :'*'%$%< R;5'1$'*"$-( &+1) 3%$*:
*+*>+10$*-1/ %"-"'% +7 4+*%4$+3%*'%% ('-6'% *+ 0+39" ",-" ",' 1'-( %+314' +7
5%/4,+%+.-"$4 %/.5"+.% $% -(&-/% '6'*"% ",-" $*6+(6'0 5,/%$4-( $*%3("%<
!* -00$"$+*2 ",' "1-3.-"$4 %$"3-"$+*% 0$%4+6'1'0 031$*: 0''5 ';5'1$'*"$-(
&+1) -1' *+" ($.$"'0 "+ ",' 5+%"*-"-( 5'1$+0F ",'/ +7"'* $*4(30' 9$+(+:$4-(
9$1", -*0 '6'* '5$%+0'% ",-" -1' "1-*%5'1%+*-( $* *-"31'2 5-1"$43(-1(/ )-1.$4
.-"'1$-(< P+1 ';-.5('2 ",'1-5'3"$4 &+1) +* 5%/4,+:'*$4 -%",.- &$(( $*'6$"-9(/
('-0 "+ 3*-%%$.$(-"'0 .'.+1$'% +7 %$"3-"$+*% ",-" -4"3-((/ $*6+(6'0 ",'
';5'1$'*4' +7 %377+4-"$+*2 %34, -% *'-1 01+&*$*:2 9'$*: %"1-*:('02 4,+)$*:
+* - 7+1'$:* +9?'4"2 $*%5$1-"$+* +7 9(++0 031$*: "+*%$(('4"+./2 &,++5$*: 4+3:,2
4,$(0,++0 5*'3.+*$-2 9$1",2 +1 9'$*: ,-*:'0 +1 %"1-*:('0 $* - 51'6$+3%
($7'"$.'< V$.$(-1(/2 ",' .-"'1$-( 3*0'1(/$*: 5%/4,+%+.-"$4 5-$*% 4-* $*4(30'
.'.+1$'% +7 5-$*73( -44$0'*"%2 +5'1-"$+*%2 +1 0$%'-%'%2 5-$* ';5'1$'*4'0 031$*:
",' 9$1", 51+4'%%2 -*0 5,/%$4-( %377'1$*: 4+**'4"'0 &$", - 5-%" ($7' $*?31/
+1 0'-",<
L*' +7 ",' 7'& %/%"'.% ",-" 1'4+:*$@' ",' 5+&'173( 5%/4,+"1-3.-"$4
$.5-4" +7 5,/%$4-( "1-3.-%2 ,-% 9''* Y+* E399-10X% V4$'*"+(+:/<
M
=,'
5%/4,+(+:$4-( %$:*$7$4-*4' +7 "1-3.-% $% -%%'%%'0 9/ uudítíng2 - 51+4'%% +7
';5(+1-"$+* -*0 ",'1-5/ ",-" $% +9?'4"$6'(/ :3$0'0 9/ :-(6-*+.'"'1%< =,'
",'+1'"$4-( %/%"'. +7 V4$'*"+(+:/ 0+'% *+" $*4(30' +*(/ 5,/%$4-( "1-3.-% $*
5+%"*-"-( ($7'2 93" -(%+ %+.-"$4 "1-3.-"$@-"$+* 031$*: 9$1",2 -*0 $* 5-%" ($6'%<
E399-10 1'7'11'0 "+ $.51$*"% +7 5,/%$4-( "1-3.-"$@-"$+*% -% cng¡uns -*0
%-& ",'. -% 51$.-1/ %+314'% +7 '.+"$+*-( 51+9('.%< !* ,$% "'1.$*+(+:/2 ",'
3%3-( 5%/4,+(+:$4-( "1-3.-% -1' 4-(('0 sccondu¡ícsF $* - %'*%'2 ",'/ 9+11+&
",'$1 '.+"$+*-( 5+&'1 71+. ",'$1 -%%+4$-"$+*% &$", cng¡uns< c*7+1"3*-"'(/2
AGJ AGJ AGJ AGJ AGJ
",' -93%' +7 %4$'*"+(+:$4-( )*+&('0:' 7+1 531%3$" +7 5+&'1 -*0 .+*'/ ,-%
0$%41'0$"'0 E399-10X% $.5+1"-*" ",'+1'"$4-( 4+*"1$93"$+*%<
! &+3(0 ($)' "+ $((3%"1-"' ",' +9%'16-"$+*% 4+*4'1*$*: ",' 0/*-.$4
%"134"31' +7 5%/4,+%+.-"$4 .-*$7'%"-"$+* 9/ ",1'' 4+*0'*%'0 4-%' ,$%"+1$'%<
=,' 7$1%" +7 ",'%' $*6+(6'% K+19'1"2 - 7$7"/>+*'>/'-1>+(0 5%/4,+(+:$%" -*0
.$*$%"'1 &,+ 5-1"$4$5-"'0 $* +*' +7 +31 7$6'>0-/ &+1)%,+5% -" ",' R%-('*
!*%"$"3"' $* \$: V312 b-($7+1*$-<
Du¡íng tIc g¡ou¡ ínt¡oductíon ¡¡cccdíng tIc ¡í¡st scssíon o¡
Hoíot¡o¡íc H¡cutIuo¡I, No¡Ic¡t con¡íuíncd uIout scuc¡c cI¡oníc
¡uín ín Iís sIouídc¡ und ¡ccto¡uí nuscícs tIut cuuscd Iín g¡cut
su¡¡c¡íng und nudc Iís íí¡c nísc¡uIíc. Hc¡cutcd ncdícuí
cxunínutíons, íncíudíng X-¡u¸s, Iud not dctcctcd un¸ o¡guníc
Iusís ¡o¡ Iís ¡¡oIícn und uíí tIc¡u¡cutíc uttcn¡ts Iud ¡cnuíncd
unsucccss¡uí. Sc¡íuí P¡oIuín ín¡cctíons Iud I¡ougIt oní¸ I¡íc¡
t¡unsícnt ¡cííc¡ ¡o¡ tIc tínc o¡ tIc c¡¡cct o¡ tIc d¡ug.
At tIc Icgínníng o¡ tIc scssíon o¡ Hoíot¡o¡íc H¡cutIuo¡I, No¡Ic¡t
nudc un ín¡uísíuc uttcn¡t to ícuuc tIc ¡oon, síncc Ic couíd not
toíc¡utc tIc nusíc, uIícI Ic ¡cít uus °Iííííng¨ Iín. It tooI g¡cut
c¡¡o¡t to ¡c¡suudc Iín to stu¸ uítI tIc ¡¡occss und to cx¡ío¡c
tIc ¡cusons ¡o¡ Iís díscon¡o¡t. Hc ¡ínuíí¸ ug¡ccd und, ¡o¡ uínost
tI¡cc Iou¡s, Ic cx¡c¡ícnccd scuc¡c ¡uíns ín Iís I¡cust und
sIouídc¡, uIícI íntcnsí¡ícd to tIc ¡oínt o¡ Icconíng unIcu¡uIíc.
Hc st¡uggícd uíoícntí¸ us í¡ Iís íí¡c uc¡c sc¡íousí¸ tI¡cutcncd,
cIoIcd und cougIcd, und íct out u uu¡íct¸ o¡ íoud sc¡cuns.
Foííouíng tIís sto¡n¸ c¡ísodc, Ic quíctcd doun und uus ¡cíuxcd
und ¡cucc¡uí. VítI g¡cut su¡¡¡ísc, Ic ¡cuíízcd tIut tIc cx¡c¡ícncc
Iud ¡cícuscd tIc tcnsíon ín Iís sIouídc¡ und nuscícs und tIut
Ic uus ¡¡cc ¡¡on ¡uín. Hct¡os¡cctíucí¸, No¡Ic¡t ¡c¡o¡tcd tIut
tIc¡c uc¡c tI¡cc dí¡¡c¡cnt íu¸c¡s ín Iís cx¡c¡ícncc, uíí o¡ tIcn
¡cíutcd to tIc ¡uín ín Iís sIouídc¡ und ussocíutcd uítI cIoIíng.
On tIc nost su¡c¡¡ícíuí ícucí Ic ¡cííucd u ¡¡ígItcníng sítuutíon
¡¡on Iís cIíídIood ín uIícI Ic uínost íost Iís íí¡c. VIcn Ic uus
uIout scucn ¸cu¡s oíd, Ic und Iís ¡¡ícnds uc¡c díggíng u tunncí
on u sund¸ occun IcucI. VIcn tIc tunncí uus ¡ínísIcd, No¡Ic¡t
c¡uuícd ínsídc to cx¡ío¡c ít. As tIc otIc¡ cIííd¡cn ¡un¡cd u¡ound,
tIc tunncí coííu¡scd und Iu¡ícd Iín uííuc. Hc uínost cIoIcd to
dcutI Ic¡o¡c Ic uus ¡cscucd.
VIcn tIc H¡cutIuo¡I cx¡c¡ícncc dcc¡cncd, Ic ¡cííucd u uíoícnt
und ¡¡ígItcníng c¡ísodc tIut tooI Iín IucI to tIc ncno¡¸ o¡
Iíoíogícuí Ií¡tI. Hís dcííuc¡¸ uus uc¡¸ dí¡¡ícuít, síncc Iís sIouídc¡
Iud Iccn stucI ¡o¡ un cxtcndcd ¡c¡íod o¡ tínc IcIínd tIc ¡uIíc
Ionc o¡ Iís notIc¡. TIís c¡ísodc sIu¡cd uítI tIc ¡¡cuíous onc
tIc conIínutíon o¡ cIoIíng und scuc¡c ¡uín ín tIc sIouídc¡.
In tIc íust ¡u¡t o¡ tIc scssíon, tIc cx¡c¡ícncc cIungcd
d¡unutícuíí¸. No¡Ic¡t stu¡tcd sccíng nííítu¡¸ uní¡o¡ns und Io¡scs
und ¡ccognízcd tIut Ic uus ínuoíucd ín u Iuttíc. Hc uus cucn
!" !" !" !" !"#$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%,-$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/34-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E F3 F3 F3 F3 F3/, /, /, /, /,
056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3/6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93-'.": -'.": -'.": -'.": -'.":/3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3.%& .%& .%& .%& .%&(-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3/1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, ? ?? ??"- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 AGK AGK AGK AGK AGK
uIíc to ídcntí¡¸ ít us onc o¡ tIc Iuttícs ín C¡onucíí`s Engíund.
At onc ¡oínt, Ic ¡cít u sIu¡¡ ¡uín und ¡cuíízcd tIut Iís sIouídc¡
Iud Iccn ¡íc¡ccd I¸ u íuncc. Hc ¡cíí o¡¡ tIc Io¡sc und
cx¡c¡ícnccd Iínscí¡ us Icíng t¡un¡ícd I¸ tIc Io¡scs ¡unníng
ouc¡ Iís Iod¸ und c¡usIíng Iís cIcst.
No¡Ic¡t`s conscíousncss sc¡u¡utcd ¡¡on tIc d¸íng Iod¸, sou¡cd
IígI uIouc tIc Iuttíc¡ícíd, und oIsc¡ucd tIc sccnc ¡¡on tIís
¡c¡s¡cctíuc. Foííouíng tIc dcutI o¡ tIc soídíc¡, uIon Ic
¡ccognízcd us Iínscí¡ ín u ¡¡cuíous íncu¡nutíon, Iís
conscíousncss ¡ctu¡ncd to tIc ¡¡cscnt und ¡cconncctcd uítI Iís
Iod¸ tIut uus nou ¡uín-¡¡cc ¡o¡ tIc ¡í¡st tínc u¡tc¡ nun¸ ¸cu¡s
o¡ ugon¸. TIc ¡cííc¡ ¡¡on ¡uín I¡ougIt uIout I¸ tIcsc cx¡c¡ícnccs
tu¡ncd out to Ic ¡c¡nuncnt. It Ius nou Iccn ouc¡ tucnt¸-¡íuc
¸cu¡s síncc tIís ncno¡uIíc scssíon und tIc s¸n¡tons Iuuc
not ¡ctu¡ncd.
=,' %'4+*0 4-%' ,$%"+1/ $*6+(6'% =-*/-2 - N^>/'-1>+(0 "'-4,'1 -*0
0$6+14'0 .+",'1 +7 "&+ 4,$(01'*< E'1 .-$* 1'-%+*% 7+1 3*0'1:+$*: 5%/4,'0'($4
",'1-5/ &'1' 0'51'%%$+*2 -*;$'"/ %"-"'%2 -*0 51+*'*'%% "+ 7-"$:3'< E+&'6'12
+*' +7 ,'1 dV[ %'%%$+*% 91+3:," -* 3*';5'4"'0 %+(3"$+* "+ - %'6'1' 5,/%$4-(
51+9('.2 &,$4, ,-0 9''* 4+*%$0'1'0 531'(/ +1:-*$4 $* *-"31'<
Fo¡ tIc ¡¡cuíous tucíuc ¸cu¡s sIc Iud Iccn su¡¡c¡íng ¡¡on
cI¡oníc sínusítís uítI occusíonuí ucutc ¡íu¡c-u¡s Iccuusc o¡ coíds
o¡ uííc¡gícs. TIc sínus t¡ouIícs Iud stu¡tcd sIo¡tí¸ u¡tc¡ Ic¡
ucddíng und ¡c¡¡cscntcd u scuc¡c ínconucnícncc ín Ic¡ íí¡c.
TIc nu¡o¡ s¸n¡tons ¡cíutcd to tIís ¡¡oIícn uc¡c IcuducIcs
und st¡ong ¡uíns ín tIc cIccIs und tcctI, íou-g¡udc ¡cuc¡s, Icuu¸
nusuí díscIu¡gc, und Iouts o¡ sncczíng und uIcczíng. On nun¸
occusíons sIc uus uuuIcncd I¸ u cougIíng uttucI; sonc
no¡níngs tIcsc s¸n¡tons íustcd tI¡cc to ¡ou¡ Iou¡s.
Tun¸u Iud nunc¡ous tcsts ¡o¡ uííc¡gícs und uus t¡cutcd I¸
nun¸ s¡ccíuíísts uítI untíIístuníncs, untíIíotícs, und ¡íusIíng
o¡ tIc sínuscs uítI dísín¡cctunt soíutíons. VIcn uíí tIís ¡uíícd
to I¡íng un¸ tIc¡u¡cutíc ¡csuíts, Ic¡ docto¡s suggcstcd un
o¡c¡utíon ínuoíuíng sc¡u¡íng tIc íntc¡ío¡ o¡ tIc sínuscs, uIícI
Tun¸u dccííncd.
In onc o¡ Ic¡ LSD scssíons, Tun¸u uus ¡cííuíng Ic¡ Ií¡tI und
cx¡c¡ícncíng su¡¡ocutíon, congcstíon, und scuc¡c ¡¡cssu¡c on
Ic¡ Icud. SIc ¡ccognízcd tIut tIcsc scnsutíons Io¡c u cíosc
¡cscnIíuncc to tIc s¸n¡tons ussocíutcd uítI Ic¡ sínus
¡¡oIícns, Ioucuc¡, tIc¸ uc¡c g¡cutí¸ un¡íí¡ícd. A¡tc¡ scuc¡uí
scqucnccs tIut uc¡c cícu¡í¸ o¡ u ¡c¡ínutuí nutu¡c, tIc cx¡c¡ícncc
suddcní¸ o¡cncd ínto ¡cííuíng o¡ uIut u¡¡cu¡cd to Ic u ¡ust
íncu¡nutíon ncno¡¸.
In tIís contcxt, tIc cx¡c¡ícnccs o¡ o¡¡¡cssíon, cIoIíng, und
congcstíon tIut Iud cu¡ííc¡ Iccn ¡u¡t o¡ tIc Ií¡tI t¡uunu Iccunc
s¸n¡tons o¡ d¡ouníng. Tun¸u ¡cít tIut sIc uus tícd to u Iou¡d
AGB AGB AGB AGB AGB
und uus síouí¸ Icíng ¡usIcd undc¡ uutc¡ Icud ¡í¡st I¸ u g¡ou¡
o¡ uíííugc¡s. A¡tc¡ d¡unutíc cnotíonuí uI¡cuctíon ussocíutcd uítI
sc¡cuníng, uíoícnt cIoIíng, cougIíng, und ¡¡o¡usc scc¡ctíon o¡
cno¡nous unounts o¡ tIícI, g¡ccnísI nusuí díscIu¡gc, sIc uus
uIíc to ¡ccognízc tIc ¡íucc, cí¡cunstunccs, und ¡¡otugonísts
¡cíutcd to tIís c¡ísodc.
SIc uus u ¸oung gí¡í ín u Ncu Engíund uíííugc uIo Iud Iccn
uccuscd I¸ Ic¡ ncígIIo¡s o¡ uítcIc¡u¡t, Iccuusc sIc uus Iuuíng
unusuuí cx¡c¡ícnccs o¡ u s¡í¡ítuuí nutu¡c. A g¡ou¡ o¡ uíííugc¡s
d¡uggcd Ic¡ onc nígIt to u ncu¡I¸ Ií¡cI-g¡ouc, ¡íxcd Ic¡ to u
Iou¡d, und d¡ouncd Ic¡ ín u coíd ¡ond. In tIc I¡ígIt nooníígIt,
sIc uus uIíc to ¡ccognízc unong Ic¡ cxccutíonc¡s tIc ¡uccs o¡
Ic¡ ¡utIc¡ und cx-IusIund ín Ic¡ ¡¡cscnt íí¡ctínc.
At tIís ¡oínt, Tun¸u couíd scc nun¸ cícncnts o¡ Ic¡ cu¡¡cnt
cxístcncc us u¡¡¡oxínutc ¡c¡íícus o¡ tIc o¡ígínuí Iu¡níc sccnc.
Cc¡tuín us¡ccts o¡ Ic¡ íí¡c, íncíudíng s¡ccí¡íc ¡uttc¡ns o¡
íntc¡uctíon uítI Ic¡ IusIund und Ic¡ ¡utIc¡ suddcní¸ u¡¡cu¡cd
to nuIc scnsc, doun to tIc nost s¡ccí¡íc dctuíís.
=,$% ';5'1$'*4' +7 ",' K'& R*:(-*0 01-.- -*0 -(( ",' $*"1$4-"'
4+**'4"$+*% =-*/- .-0'2 -% 4+*6$*4$*: -% ",'/ &'1' +* ",' %39?'4"$6' ('6'(2
4('-1(/ 0+ *+" $* ",'.%'(6'% 4+*%"$"3"' 51++7 +7 ",' ,$%"+1$4-( 6-($0$"/ +7 ",'
'5$%+0' -*0 +7 - 4-3%-( ($*) 9'"&''* ",' '6'*" -*0 ,'1 %$*3% 51+9('.%< K+1
4+3(0 ,'1 4+*6$4"$+* ",-" %,' &-% 0'-($*: &$", - )-1.$4 5-""'1* 9' 4+*%$0'1'0
'6$0'*4' 7+1 ",' ';$%"'*4' +7 1'$*4-1*-"$+*< E+&'6'12 "+ ",' -%"+*$%,.'*" +7
'6'1/9+0/ 4+*4'1*'02 ",$% ';5'1$'*4' 4('-1'0 ",' 4,1+*$4 %$*3% 4+*0$"$+*
",-" ,-0 5(-:3'0 =-*/- 7+1 - 5'1$+0 +7 "&'(6' /'-1% -*0 ",-" ,-0 51+6'0
4+.5('"'(/ 1'71-4"+1/ "+ 4+*6'*"$+*-( .'0$4-( "1'-".'*"<
! &+3(0 ($)' "+ 4+*4(30' ",$% 0$%43%%$+* +7 ",' .3("$('6'( 0/*-.$4
%"134"31' +7 5%/4,+%+.-"$4 %/%"'.% -*0 ",'$1 4+**'4"$+* &$", 9$1", -*0 ",'
"1-*%5'1%+*-( ('6'( 9/ ",' .+%" 01-.-"$4 4-%' ,$%"+1/ +7 ./ '*"$1' 5%/4,$-"1$4
4-1''1< =,' 7+((+&$*: '6'*"% ,-55'*'0 -" ",' "$.' &,'* ! &-% $*6+(6'0 $*
4($*$4-( 1'%'-14, +7 5%/4,'0'($4 %39%"-*4'%<
VIííc uo¡Iíng ut tIc Mu¡¸íund Ps¸cIíut¡íc Hcscu¡cI Ccntc¡, I
uus ínuítcd to u stu¡¡ con¡c¡cncc ut tIc S¡¡íng G¡ouc Stutc
Hos¡ítuí. Onc o¡ tIc ¡s¸cIíut¡ísts uus ¡¡cscntíng tIc cusc o¡
Fío¡u, u 2S-¸cu¡-oíd síngíc ¡utícnt uIo Iud Iccn Ios¡ítuíízcd
I¸ tIcn ¡o¡ no¡c tIun cícucn nontIs ín u íocIcd uu¡d. Aíí
uuuííuIíc tIc¡u¡¸, íncíudíng t¡unquíííízc¡s, untídc¡¡cssunts,
¡s¸cIotIc¡u¡¸, und occu¡utíonuí tIc¡u¡¸, Iud Iccn t¡ícd Iut
¡uíícd, und sIc uus ¡ucíng t¡uns¡c¡ to tIc cI¡oníc uu¡d.
Fío¡u Iud onc o¡ tIc nost con¡íícutcd conIínutíons o¡ s¸n¡tons
und ¡¡oIícns I Iuuc cuc¡ cncountc¡cd ín n¸ ¡s¸cIíut¡íc ¡¡uctícc.
VIcn sIc uus síxtccn ¸cu¡s oíd, sIc uus u ncnIc¡ o¡ u gung
tIut conductcd un u¡ncd ¡oIIc¡¸ und Iííícd u nígIt uutcInun.
As d¡íuc¡ o¡ tIc gct-uuu¸ cu¡, Fío¡u s¡cnt ¡ou¡ ¸cu¡s ín ¡¡íson
und uus tIcn ¡íuccd on ¡u¡oíc ¡o¡ tIc ¡cst o¡ Ic¡ scntcncc. Du¡íng
!" !" !" !" !"#$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%,-$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/34-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E F3 F3 F3 F3 F3/, /, /, /, /,
056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3/6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93-'.": -'.": -'.": -'.": -'.":/3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3.%& .%& .%& .%& .%&(-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3/1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, ? ?? ??"- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 AGG AGG AGG AGG AGG
tIc sto¡n¸ ¸cu¡s tIut ¡oííoucd, sIc Iccunc u nuítí¡íc d¡ug
uddíct. SIc uus un uícoIoííc und u Ic¡oín uddíct, und ¡¡cqucntí¸
uscd IígI doscs o¡ ¡s¸cIostínuíunts und Iu¡Iítu¡utcs.
Hc¡ scuc¡c dc¡¡cssíons uc¡c ussocíutcd uítI uíoícnt suícíduí
tcndcncícs; sIc ¡¡cqucntí¸ Iud ín¡uíscs to d¡íuc Ic¡ cu¡ ouc¡ u
cíí¡¡ o¡ to coííídc uítI unotIc¡ uutonoIííc. SIc su¡¡c¡cd ¡¡on
I¸stc¡ícuí uonítíng uIícI occu¡¡cd cusíí¸ ín sítuutíons uIc¡c
sIc Iccunc cnotíonuíí¸ cxcítcd. P¡oIuIí¸ tIc nost ugonízíng o¡
Ic¡ con¡íuínts uus u ¡uín¡uí ¡ucíuí c¡un¡, °tíc douío¡cux,¨ ¡o¡
uIícI u JoIns Ho¡Iíns ncu¡osu¡gcon Iud suggcstcd u I¡uín
o¡c¡utíon consístíng ín scuc¡íng tIc nc¡uc ínuoíucd. Fío¡u uus u
ícsIíun und Iud scuc¡c con¡íícts und guíít uIout ít; sIc Iud ncuc¡
Iud Ictc¡oscxuuí íntc¡cou¡sc ín Ic¡ íí¡c. To ¡u¡tIc¡ con¡íícutc
tIc sítuutíon, sIc uus cou¡t conníttcd Iccuusc sIc Iud scuc¡cí¸
uoundcd Ic¡ gí¡í¡¡ícnd und ¡oonnutc uIííc t¡¸íng to cícun u
gun undc¡ tIc ín¡íucncc o¡ Ic¡oín.
At tIc cnd o¡ tIc S¡¡íng G¡ouc cusc con¡c¡cncc, tIc uttcndíng
¡s¸cIíut¡íst usIcd D¡. CIu¡ícs Suuugc und nc í¡ uc uouíd Ic
uííííng to consídc¡ Fío¡u ¡o¡ LSD ¡s¸cIotIc¡u¡¸. Vc ¡ound tIís
to Ic un cxt¡cncí¸ dí¡¡ícuít dccísíon, cs¡ccíuíí¸ Iccuusc tIís
uus ut tIc tínc o¡ tIc nutíonuí I¸stc¡íu concc¡níng LSD. Fío¡u
Iud u c¡ínínuí ¡cco¡d uí¡cud¸; sIc Iud ucccss to ucu¡ons, und
Iud scuc¡c suícíduí tcndcncícs. Vc uc¡c ucíí uuu¡c tIut tIc
utnos¡Ic¡c uus sucI tIut í¡ uc guuc Ic¡ un LSD scssíon,
uIutcuc¡ Iu¡¡cncd u¡tc¡ tIut ¡oínt uouíd uutonutícuíí¸ Ic
Iíuncd on tIc d¡ug und ou¡ t¡cutncnt, uítIout ¡cgu¡d to Ic¡
¡ust Iísto¡¸. On tIc otIc¡ Iund, cuc¡¸tIíng císc Iud Iccn t¡ícd
uítIout succcss und Fío¡u uus ¡ucíng u íí¡ctínc ín u cI¡oníc
uu¡d. A¡tc¡ sonc dcííIc¡utíon, uc dccídcd to tuIc tIc cIuncc
und uccc¡t Ic¡ ínto tIc LSD ¡¡og¡un, ¡ccííng tIut Ic¡ dcs¡c¡utc
sítuutíon ¡ustí¡ícd tIc ¡ísI.
Fío¡u`s ¡í¡st tuo IígI-dosc LSD scssíons uc¡c not nucI dí¡¡c¡cnt
¡¡on nun¸ otIc¡s I Iud ¡un ín tIc ¡ust. SIc Iud to con¡¡ont u
nunIc¡ o¡ sítuutíons ¡¡on Ic¡ sto¡n¸ cIíídIood und ¡c¡cutcdí¸
¡cííucd scqucnccs o¡ tIc st¡uggíc ín tIc Ií¡tI cunuí. SIc uus
uIíc to conncct Ic¡ uíoícnt suícíduí tcndcncícs und ¡uín¡uí ¡ucíuí
c¡un¡s to cc¡tuín us¡ccts o¡ tIc Ií¡tI t¡uunu, und to díscIu¡gc
íu¡gc unounts o¡ íntcnsc cnotíon und ¡I¸sícuí tcnsíon. Dcs¡ítc
tIís, tIc tIc¡u¡cutíc guíns sccncd to Ic nínínuí. In Ic¡ tIí¡d
LSD scssíon, notIíng cxt¡uo¡dínu¡¸ Iu¡¡cncd du¡íng tIc ¡í¡st
tuo Iou¡s; Ic¡ cx¡c¡ícnccs uc¡c sínííu¡ to tIosc o¡ tIc ¡¡cuíous
tuo scssíons. Suddcní¸, sIc stu¡tcd con¡íuíníng tIut tIc ¡uín¡uí
c¡un¡s ín Ic¡ ¡ucc uc¡c Icconíng unIcu¡uIíc. Hc¡o¡c ou¡ c¸cs,
tIc ¡ucíuí s¡usns uc¡c g¡otcsqucí¸ ucccntuutcd und Ic¡ ¡ucc
¡¡ozc ínto uIut cun Icst Ic dcsc¡íIcd us u nusI o¡ cuíí.
SIc stu¡tcd tuíIíng ín u dcc¡, nuíc uoícc und cuc¡¸tIíng uIout
Ic¡ uus so dí¡¡c¡cnt tIut I couíd not scc un¸ conncctíon Ictuccn
AGL AGL AGL AGL AGL
Ic¡ ¡¡cscnt u¡¡cu¡uncc und Ic¡ ¡o¡nc¡ scí¡. Hc¡ c¸cs Iud un
cx¡¡cssíon o¡ índcsc¡íIuIíc nuíícc und Ic¡ Iunds uc¡c s¡ustíc
und íooIcd ííIc cíuus. TIc uíícn cnc¡g¸ tIut tooI cont¡oí ouc¡
Ic¡ Iod¸ und uoícc ínt¡oduccd ítscí¡ us tIc dcuíí. °Hc¨ tu¡ncd
dí¡cctí¸ to nc, o¡dc¡íng nc to stu¸ uuu¸ ¡¡on Fío¡u und gíuc u¡
un¸ uttcn¡ts to Icí¡ Ic¡. SIc Icíongcd to Iín und Ic uouíd
¡unísI un¸Iod¸ uIo du¡cd to ínuudc Iís tc¡¡íto¡¸.
VIut ¡oííoucd uus u Iu¡¡ugc o¡ cx¡íícít IíucInuíí, u sc¡ícs o¡
dísnuí dcsc¡í¡tíons o¡ uIut uouíd Iu¡¡cn to nc, n¸ coíícugucs,
und tIc ¡¡og¡un í¡ I uouíd not oIc¸. It ís dí¡¡ícuít to dcsc¡íIc tIc
uncunn¸ utnos¡Ic¡c uIícI tIís sccnc cuoIcd; onc couíd uínost
¡ccí tIc íntungíIíc ¡¡cscncc o¡ sonctIíng uíícn ín tIc ¡oon. TIc
¡ouc¡ o¡ tIc IíucInuíí uus ¡u¡tIc¡ ínc¡cuscd I¸ tIc ¡uct tIut ít
ínuoíucd cc¡tuín conc¡ctc ín¡o¡nutíon to uIícI tIc ¡utícnt ín Ic¡
cuc¡¸du¸ íí¡c couíd not Iuuc Iud ucccss.
I ¡ound n¸scí¡ undc¡ consídc¡uIíc cnotíonuí st¡css und
cx¡c¡ícnccd íntcnsc ¡cu¡ uIícI Iud nctu¡I¸sícuí díncnsíons.
AítIougI I Iud sccn sínííu¡ nuní¡cstutíons ín sonc LSD scssíons,
tIc¸ uc¡c ncuc¡ so ¡cuíístíc o¡ conuíncíng. It uus dí¡¡ícuít ¡o¡ nc
to cont¡oí n¸ ¡cu¡ und u tcndcnc¸ to cntc¡ ínto uIut I ¡cít uouíd
Ic un uctíuc conIut uítI tIc ¡¡cscncc. I ¡ound n¸scí¡ tIínIíng
¡ust, t¡¸íng to cIoosc tIc Icst st¡utcg¸ ¡o¡ tIc sítuutíon. At onc
¡oínt, I cuugIt n¸scí¡ sc¡íousí¸ consídc¡íng tIut uc sIouíd Iuuc
u c¡ucí¡íx ín ou¡ tIc¡u¡cutíc u¡nuncntu¡íun. M¸ ¡utíonuíízutíon
¡o¡ tIís ídcu uus tIut tIís uus oIuíousí¸ u Jungíun u¡cIct¸¡c
tIut uus nuní¡cstíng und tIut tIc c¡oss couíd, undc¡ tIcsc
cí¡cunstunccs, ¡unctíon us u s¡ccí¡íc u¡cIct¸¡uí ¡cncd¸.
It soon Iccunc cícu¡ to nc tIut n¸ cnotíons, uIctIc¡ o¡ ¡cu¡ o¡
ugg¡cssíon, uc¡c nuIíng tIc cntít¸ no¡c ¡cuí ¡o¡ nc. I couíd not
Icí¡ tIínIíng o¡ sccncs ¡¡on Stu¡ T¡cI, u ¡o¡uíu¡ Anc¡ícun
scícncc ¡íctíon tcícuísíon ¡¡og¡un ínuoíuíng un uíícn cntít¸ tIut
¡cd on cnotíons. Fínuíí¸, I ¡cuíízcd tIut ít uus csscntíuí ¡o¡ nc
to ¡cnuín cuín und ccntc¡cd. I dccídcd to ¡ut n¸scí¡ ínto u
ncdítutíuc nood, uIííc I Icíd Fío¡u`s c¡un¡cd Iund und t¡ícd to
¡cíutc to Ic¡ ín tIc ¡o¡n ín uIícI I Iud Inoun Ic¡ Ic¡o¡c. At tIc
sunc tínc, I t¡ícd to uísuuíízc u cu¡suíc o¡ íígIt cnucío¡íng us
IotI, uIícI íntuítíucí¸ sccncd to Ic tIc Icst u¡¡¡oucI. TIc
sítuutíon íustcd ouc¡ tuo Iou¡s o¡ cíocI-tínc; ín tc¡ns o¡ tIc
suI¡cctíuc tínc-scnsc tIcsc uc¡c tIc íongcst tuo Iou¡s I Iuuc
cuc¡ cx¡c¡ícnccd outsídc o¡ n¸ oun ¡s¸cIcdcííc scssíons.
A¡tc¡ tIís tínc, Fío¡u`s Iunds ¡cíuxcd und Ic¡ ¡ucc ¡ctu¡ncd to
íts usuuí ¡o¡n; tIcsc cIungcs uc¡c us uI¡u¡t us tIc onsct o¡ tIc
¡ccuííu¡ condítíon. I soon díscouc¡cd tIut sIc díd not ¡cncnIc¡
un¸tIíng o¡ tIc tuo Iou¡s ¡¡cccdíng. Lutc¡, ín Ic¡ u¡ítc-u¡, sIc
dcsc¡íIcd tIc ¡í¡st tuo Iou¡s o¡ tIc scssíon und contínucd uítI
tIc ¡c¡íod ¡oííouíng tIc °¡osscssíon stutc.¨ I sc¡íousí¸ qucstíoncd
í¡ I sIouíd díscuss tIc tínc couc¡cd I¸ Ic¡ unncsíu uítI Ic¡
!" !" !" !" !"#$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%,-$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/34-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E F3 F3 F3 F3 F3/, /, /, /, /,
056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3/6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93-'.": -'.": -'.": -'.": -'.":/3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3.%& .%& .%& .%& .%&(-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3/1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, ? ?? ??"- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 AGC AGC AGC AGC AGC
und dccídcd uguínst ít. TIc¡c díd not sccn to Ic un¸ ¡cuson to
ínt¡oducc sucI u nucuI¡c tIcnc ínto Ic¡ conscíous nínd.
To n¸ g¡cut su¡¡¡ísc, tIís scssíon ¡csuítcd ín un ustonísIíng
tIc¡u¡cutíc I¡cuItI¡ougI. Fío¡u íost Ic¡ suícíduí tcndcncícs und
dcucío¡cd ncu u¡¡¡ccíutíon ¡o¡ íí¡c. SIc guuc u¡ uícoIoí, Ic¡oín,
und Iu¡Iítu¡utcs und stu¡tcd zcuíousí¸ uttcndíng tIc ncctíngs
o¡ u snuíí ¡cíígíous g¡ou¡ ín Cutonsuíííc. Onc o¡ tIc nost
¡cnu¡IuIíc us¡ccts o¡ Ic¡ cíínícuí ín¡¡oucncnt uus u d¡unutíc
uíícuíutíon o¡ Ic¡ ¡uín¡uí ¡ucíuí s¡usn. Fo¡ nost o¡ tIc tínc sIc
nou díd not Iuuc un¸ ¡ucíuí c¡un¡s ut uíí; tIc cnc¡g¸ undc¡
í¸íng tIcn sccncd to Iuuc cxIuustcd ítscí¡ ín tIc °nusI o¡ cuíí¨
tIut sIc Iud nuíntuíncd ¡o¡ tuo Iou¡s. TIc occusíonuí ¡ccu¡¡cncc
o¡ tIc ¡uín uus o¡ ncgíígíIíc íntcnsít¸ und díd not cucn ¡cquí¡c
ncdícutíon. TIc ncu¡osu¡gícuí o¡c¡utíon uus not ncccssu¡¸ un¸
no¡c und uus cunccíícd.
Fío¡u uíso stu¡tcd cx¡c¡íncntíng uítI Ictc¡oscxuuí ¡cíutíons und
cucntuuíí¸ got nu¡¡ícd. Hc¡ scxuuí ud¡ustncnt uus not good,
Ioucuc¡; sIc uus cu¡uIíc o¡ íntc¡cou¡sc, Iut ¡ound ít ¡uín¡uí
und not uc¡¸ ¡ícusunt. TIc nu¡¡íugc cndcd tI¡cc nontIs íutc¡
und Fío¡u ¡ctu¡ncd to ícsIíun ¡cíutíonsIí¡s; tIís tínc, Ioucuc¡,
uítI nucI ícss guíít. Hc¡ condítíon uus so ín¡¡oucd tIut sIc
uus uccc¡tcd us u tuxí d¡íuc¡. AítIougI tIc ¡oííouíng ¸cu¡s Iud
tIcí¡ u¡s und douns, sIc díd not Iuuc to ¡ctu¡n to tIc ¡s¸cIíut¡íc
Ios¡ítuí tIut couíd Iuuc Icconc Ic¡ ¡c¡nuncnt Ionc.
]' 4-* *+& %3..-1$@' ",' +9%'16-"$+*% 71+. 4+*%4$+3%*'%% 1'%'-14,
4+*4'1*$*: 5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1% -*0 3%' ",'%' 7$*0$*:% "+ 4(-1$7/ %+.' +7
",' $*4+*%$%"'*4$'% -*0 0$%-:1''.'*"% -9+3" ",'$1 *-"31' -*0 +1$:$*< =,'
5%/4,+0/*-.$4 %"134"31' 3*0'1(/$*: ",'%' 0$%+10'1% ,-% ",' 7+1. +7 .3("$('6'(
4+*%"'((-"$+*% +7 .'.+1$'% -*0 +",'1 3*4+*%4$+3% .-"'1$-( 7+1 &,$4, ! 4+$*'0
",' "'1. bLRe %/%"'.% C%/%"'.% +7 4+*0'*%'0 ';5'1$'*4'D<
=,' .+%" %35'17$4$-( (-/'1% +7 ",$% %/%"'. $*6+(6' '5$%+0'% 71+. 5+%"*-"-(
9$+:1-5,/2 $* ",$% 4-%' .'.+1$'% +7 9+", 5,/%$4-( -*0 5%/4,+(+:$4-( "1-3.-%<
Q 0''5'1 (-/'1 +7 ",'%' %/%"'.% $% 7+1.'0 9/ .'.+1$'% 1'(-"'0 "+ 9$+(+:$4-(
9$1",2 -* '6'*" &,$4, $% 9/ $"% 6'1/ *-"31' 9+", 5,/%$4-( -*0 5%/4,+(+:$4-(<
=,' 1'4+:*$"$+* +7 ",' 5-",+:'*$4 $.5-4" +7 9$1", ",3% ,'(5% "+ 1'%+(6' ",'
4+*7($4" 9'"&''* 5%/4,+(+:$4-( -*0 9$+(+:$4-( ",'+1$'% +7 5%/4,$-"1/< =,' 0''5'%"
(-/'1 +7 ",' bLRe %/%"'.% -1' ",'* .-"1$4'% +7 "1-*%5'1%+*-( *-"31'2 %34,
-% 5-%" ($7' .-"'1$-(2 -14,'"/5-( 5-""'1*%2 +1 5,/(+:'*'"$4 '('.'*"%<
=,' 5+%"*-"-( 5%/4,+(+:$4-( "1-3.-"$@-"$+*% ,-6' %5'4$7$4 ($*)% "+
0'6'(+5.'*"-( %"-:'% +7 ",' ($9$0+ -*0 ",' ':+2 %5'4$7$4 5-1"% +7 ",' 9+0/2 -*0
51+9('.% $* $*"'15'1%+*-( 1'(-"$+*%< =,'/ -1' -(%+ 4+**'4"'0 &$", 6-1$+3%
5%/4,+(+:$4-( 0'7'*%' .'4,-*$%.% -*0 %/.9+($4 '(-9+1-"$+*%< ],$(' 5+%"*-"-(
5,/%$4-( "1-3.-"$@-"$+*% -*0 5-1"$43(-1(/ 5'1$*-"-( 0/*-.$4% -(%+ $*6+(6'
0$77'1'*4'% $* '*:-:'.'*" +7 6-1$+3% +1:-*% Cc.g., %377+4-"$+* $* *'-1>01+&*$*:
%$"3-"$+*%2 5-$* +7 71-4"31'% +1 +5'1-"$+*%2 51'%%31' +* ",' ,'-0 -*0
AGD AGD AGD AGD AGD
%377+4-"$+* -" 9$1",2 ctc<D2 ",'/ 1'51'%'*" -* ';"1'.' 7+1. +7 1-& -*0
3*0$77'1'*"$-"'0 %"1'%%<
=,$% 4'1"-$*(/ %''.% "+ 9' 1'('6-*" 7+1 ",' 4+*7($4" 4+*4'1*$*: ",' %5'4$7$4
-*0 3*%5'4$7$4 "1$::'1% +7 5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1%2 -% &'(( -% ",' 0$77'1'*4'
9'"&''* 5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1% -*0 *'31+"$4 4+*6'1%$+* 1'-4"$+*%
'.5,-%$@'0 9/ P1-*@ Q(';-*0'1< !" 4+3(0 ';5(-$* &,/ 9+", %5'4$7$4 -*0 *+*>
%5'4$7$4 %"1'%% 4-* $*034' 5%/4,+%+.-"$4 %/.5"+.%2 -% &'(( -% ",' 7-4" ",-"
*+*>%5'4$7$4 %"1'%% 4-* 1'5'-"'0(/ $*034' ",' %-.' %/.5"+.% $* - 5-1"$43(-1
$*0$6$03-(< \$1", $% - .-?+1 5%/4,+5,/%$4-( "1-3.- -*0 $*6+(6'% ",' 7$1%"
.-?+1 (+%% +7 -* +9?'4"2 %'5-1-"$+* 71+. ",' .+",'12 7+((+&'0 9/ - %$"3-"$+* +7
';"1'.' 0'5'*0'*4/< !"% $*6+(6'.'*" $* ",' :'*'%$% +7 5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1%
4+3(0 ",3% -44+3*" 7+1 ",' 7-4" ",-" (+%% +7 -* $.5+1"-*" 1'(-"$+*%,$5 -*0
';"1'.' 0'5'*0'*4/ *''0% -1' 7-4"+1% ",-" 5(-/ - %$:*$7$4-*" 1+(' $*
5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1% +7 6-1$+3% )$*0%<
=,' +9%'16-"$+*% 71+. .+0'1* 4+*%4$+3%*'%% 1'%'-14, 4+*4'1*$*: ",'
4(+%' 4+**'4"$+* +7 5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1% &$", 5,/%$4-( "1-3.-"$@-"$+*
-*0 ",' 0'5", +7 ",'$1 1++"% .-)' $" 4('-1 ",-" 5%/4,+",'1-5/ ($.$"'0 "+ 6'19-(
.'-*% ,-% 6'1/ ($""(' 4,-*4' "+ $*7(3'*4' ",'.< ]+10% -(+*' 4-**+" %+(6' ",'
51+9('. +7 %377+4-"$+*2 5-$*73( .3%43(-1 %5-%.%2 +1 %'6'1' *-3%'-F ",$%
1'W3$1'% 0''5 ';5'1$'*"$-( &+1) ",-" $*6+(6'% 1'($6$*: +7 ",' 3*0'1(/$*:
.'.+1$'% -*0 -91'-4"$*: ",' '.+"$+*-( -*0 5,/%$4-( '*'1:$'% -%%+4$-"'0
&$", ",'.<
=,' 4+*4'5"3-( 71-.'&+1) &$",$* &,$4, ",$% 51+4'%% $% 3*0'1"-)'* ,-%
"+ 51+6$0' - 5(-3%$9(' -*0 *+*>5-",+(+:$4-( ';5(-*-"$+* 7+1 ';5'1$'*4'% +7
';"1'.' $*"'*%$"/ -*0 "+ $*4(30' 5'1$*-"-( -*0 "1-*%5'1%+*-( ';5'1$'*4'%<
=,$% %''.% "+ 9' 1'(-"'0 "+ ",' 7-4" ",-" -91'-4"$+* 031$*: ,/5*+%$% -*0
*-14+-*-(/%$% &-% 7+3*0 3%'73( $* ",' "1'-".'*" +7 &-1 *'31+%'%2 93" *+"
5%/4,+*'31+%'%< =,' ",'1-5$%"% )*+&$*: ",-" ",' 4($'*" ,-0 9''* ';5+%'0 "+
01-%"$4 %$"3-"$+*% &'1' -9(' -*0 &$(($*: "+ "+('1-"' '.+"$+*-( -*0 5,/%$4-(
1'-4"$+*% +7 ';"1'.' $*"'*%$"/ &$",+3" 7'-1 ",-" ",' 4($'*"% &'1' '*"'1$*: -
5%/4,+"$4 "'11-$*<
`'1/ +7"'* 5'+5(' -" ",' ('4"31'% +* ';5'1$'*"$-( &+1) -%) ",' W3'%"$+*
&,/ A1'($6$*:B +7 "1-3.-"$4 '6'*"% $% ",'1-5'3"$4 -*0 0+'% *+" -4"3-((/
1'51'%'*" - 1'"1-3.-"$@-"$+*< =,' 9'%" -*%&'1 4-* 9' 7+3*0 $* ",' -1"$4('
Ac*';5'1$'*4'0 R;5'1$'*4'B 9/ ",' !1$%, 5%/4,$-"1$%" !6+1 \1+&*<
Gf
E'
%3::'%"'0 ",-" &' -1' *+" 0'-($*: ,'1' &$", -* ';-4" 1'5(-/ +1 1'5'"$"$+* +7
",' +1$:$*-( "1-3.-"$4 %$"3-"$+*2 93" &$", ",' 7$1%" 73(( ';5'1$'*4' +7 ",'
-551+51$-"' '.+"$+*-( -*0 5,/%$4-( 1'-4"$+* "+ $"< !* -00$"$+*2 ",' $*0$6$03-(
&,+ $% *+& 7-4$*: $" $% *+" -*/ .+1' ",' ,'(5('%% -*0 6$"-((/ 0'5'*0'*" 4,$(02
93" - :1+&*35< E' +1 %,' 4-* ,-*0(' ",' "1-3.-% ",-" 7+1 ",' $*7-*" -*0
%.-(( 4,$(0 &'1' ';4'%%$6' -*0 +6'1&,'(.$*:<
!" !" !" !" !"#$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%,-$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/34-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E F3 F3 F3 F3 F3/, /, /, /, /,
056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3/6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93-'.": -'.": -'.": -'.": -'.":/3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3.%& .%& .%& .%& .%&(-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3/1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, ? ?? ??"- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 ALH ALH ALH ALH ALH
E*C*(%*B)7 F%$'(/A*%G '+2
(/$ QE3B$%&$+()C'()*+ 03+2%*.$R
H¡cutIíng ís tIc Iusíc ¡I¸tIn o¡ íí¡c.
gE$55+41-"'%
Q% ! ,-6' %,+&*2 ",'1-5'3"$4 .'",+0% 3%$*: 6-1$+3% 91'-",$*: "'4,*$W3'%
7+1 $*034$*: *+*>+10$*-1/ %"-"'% +7 4+*%4$+3%*'%% ",1+& $*"'1'%"$*: ($:," +*
",' :'*'%$% +7 5%/4,+%+.-"$4 %/.5"+.% -*0 1'51'%'*" -* '77'4"$6' .'",+0 +7
"1'-"$*: 5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1%< E+&'6'12 ",'/ -(%+ 91$*: *'& -*0
1'6+(3"$+*-1/ $*%$:,"% 4+*4'1*$*: ",' 1'%5+*%' +7 ",' ,3.-* 9+0/ "+ -*
$*41'-%'0 1-"' +7 91'-",$*:< =,'/ ,'(5 "+ 4+11'4" ",' 0''5(/ $*:1-$*'0
.$%4+*4'5"$+* 7+3*0 $* .'0$4-( ,-*09++)% +* 1'%5$1-"+1/ 5,/%$+(+:/ &,$4,
$*0$4-"'% ",-" ",' .-*0-"+1/ 5,/%$+(+:$4-( 1'-4"$+* "+ 1-5$0 91'-",$*: $% -
%"'1'+"/5$4-( 5-""'1*2 ",' %+ 4-(('0 h,/5'16'*"$(-"$+* %/*01+.'X< =,' *'&
$*%$:,"% 71+. ';5'1$'*"$-( &+1) ,-6' 7-1>1'-4,$*: $.5($4-"$+*% 7+1 ",'
3*0'1%"-*0$*: +7 ",' *-"31' +7 '.+"$+*-( -*0 5%/4,+%+.-"$4 0$%+10'1% -*0
7+1 ",'1-5'3"$4 %"1-"':$'%<
F$5%4$" #$7 6,74+$ B$74+&"#$7%$D ,- G+4#"3%$D
! &$(( 9':$* ",$% 0$%43%%$+* &$", %+.' :'*'1-( 1'.-1)% -9+3" 91'-",$*:
-*0 $"% 5,/%$4-(2 5%/4,+(+:$4-(2 -*0 %5$1$"3-( -%5'4"%< !* -*4$'*" -*0 51'>
$*03%"1$-( 43("31'% 91'-", -*0 91'-",$*: ,-6' 5(-/'0 - 6'1/ $.5+1"-*" 1+(' $*
4+%.+(+:/2 ./",+(+:/2 -*0 5,$(+%+5,/2 -% &'(( -% -* $.5+1"-*" "++( $* 1$"3-(
-*0 %5$1$"3-( ($7'< V$*4' '-1($'%" ,$%"+1/2 6$1"3-((/ '6'1/ .-?+1 5%/4,+%5$1$"3-(
%/%"'. %'')$*: "+ 4+.51','*0 ,3.-* *-"31' ,-% 6$'&'0 91'-", -% - 4134$-(
($*) 9'"&''* ",' 9+0/2 .$*02 -*0 %5$1$"<
!* ",' -*4$'*" !*0$-* "1-0$"$+*2 ",' "'1. ¡¡unu .'-*" *+" +*(/ 5,/%$4-(
91'-", -*0 -$12 93" -(%+ ",' %-41'0 '%%'*4' +7 ($7'< \1'-",$*: ';'14$%'% 5(-/'0
-* ';"1'.'(/ $.5+1"-*" 1+(' $* /+:- -*0 5-1"$43(-1(/ $* =-*"1-< =,' 3%' +7
91'-",$*: $* %5$1$"3-( 51-4"$4' &-% ",' %39?'4" +7 - %5'4$-( %4$'*4' +7 91'-",
4-(('0 ¡¡unu¸unu< !* -*4$'*" I1''4'2 ",' &+10 ¡ncunu .'-*" 9+", ",' -$1 +1
91'-", -*0 %5$1$"2 ",' '%%'*4' +7 ($7'< \1'-", &-% -(%+ %''* -% 4(+%'(/ 1'(-"'0
"+ ",' 5%/4,'F ",' "'1. ¡I¡cn &-% 3%'0 9+", 7+1 ",' 0$-5,1-:.2 ",' (-1:'%"
.3%4(' $*6+(6'0 $* 91'-",$*:2 -*0 7+1 ",' .$*0< !* .+0'1* 5%/4,$-"1/ &'
7$*0 ",$% .'-*$*: $* ",' 0$-:*+%"$4 (-9'(% +7 +($:+5,1'*$-2 5-1-5,1'*$-2 -*0
%4,$@+5,1'*$-< !.9-(-*4' +7 91'-",$*: &-% %''* -% - .-?+1 4-3%' +7 5,/%$4-(
-*0 .'*"-( 0$%'-%'%<
!* ",' +(0 E'91'& "1-0$"$+*2 91'-", -*0 41'-"$6' %5$1$" ¡uucI &'1' -(%+
%''* -% $0'*"$4-(< !* ",' 41'-"$+* %"+1/ $* ",' L(0 ='%"-.'*"2 $" $% ",' 91'-",
+7 I+0 ",-" 91$*:% Q0-. "+ ($7'U AQ*0 I+0 7+1.'0 .-* +7 ",' 03%" +7 ",'
:1+3*0 -*0 91'-",'0 $*"+ ,$% *+%"1$(% ",' 91'-", +7 ($7'2 -*0 .-* 9'4-.' -
($6$*: %+3(B CI'*'%$% SUaD< P+1 ",' R%%'*'%2 ",' '*"1/ $*"+ ",' i$*:0+. +7
E'-6'* &-% 9'"&''* $*%5$1-"$+* -*0 ';5$1-"$+*2 9'"&''* 91'-",%<
ALI ALI ALI ALI ALI
!* "1-0$"$+*-( b,$*'%' .'0$4$*'2 ",' cIí '*'1:/ ,-% %5$1$"3-(2 -% &'(( -%
9$+(+:$4-( -*0 5,/%$4-( 0$.'*%$+*%< !" .'-*% ",' 4+%.$4 '%%'*4' -*0 ",'
'*'1:/ +7 ($7' -% &'(( -% ",' *-"31-( -$1 &' 91'-",' &$", +31 (3*:%< !* J-5-*2
",' 4+11'%5+*0$*: &+10 $% Ií< Kí 5(-/% -* ';"1'.'(/ $.5+1"-*" 1+(' $* %5$1$"3-(
51-4"$4' -*0 $* .-1"$-( -1"%<
!* ]'%"'1* %4$'*4'2 91'-",$*: &-% %"1$55'0 +7 $"% %-41'0 0$.'*%$+*%
-*0 $% %''* +*(/ -% -* $.5+1"-*" 5,/%$+(+:$4-( 73*4"$+* '%%'*"$-( 7+1 ($7'< !*
-00$"$+*2 ",' 5,/%$4-( -*0 5%/4,+(+:$4-( .-*$7'%"-"$+*% ",-" -44+.5-*/
6-1$+3% 1'%5$1-"+1/ .-*'36'1%2 %34, -% ,/5'16'*"$(-"$+*2 &$",,+(0$*: +7
91'-",2 +1 %5'4$-( -""'*"$+* 5-$0 "+ 91'-",$*:2 ,-6' -(( 9''* 5-",+(+:$@'0<
Q(",+3:, $* ",' ]'%"2 ",' %-41'0 0$.'*%$+*% +7 91'-",$*: ,-6' 9''* 1'?'4"'0
-*0 0$%41'0$"'0 9/ %4$'*4'2 .-*/ 1'%'-14,'1% '.5,-%$@' $"% 41$"$4-( 1+('
$* .'0$4$*'<
L*' +7 ",' .+%" 0'0$4-"'0 1'%'-14,'1% +7 ",' 1'(-"$+*%,$5 9'"&''*
91'-",$*: -*0 6-1$+3% .'0$4-( 4+*0$"$+*%2 P1$'02 &1+"' - 9++) 4-(('0 TIc
H¸¡c¡ucntííutíon S¸nd¡onc<
GG
Q44+10$*: "+ ,$.2 5,/%$4$-*% %,+3(0 5-/ .34,
.+1' -""'*"$+* "+ 91'-",$*:< V"1'%%'0 -*0 0$%"1'%%'0 ,3.-* 9'$*:%
,/5'16'*"$(-"'< E/5'16'*"$(-"$+* 4-* 9' 7+3*0 $* Of>afj +7 .'0$4-( 4+.5(-$*"%
-*0 Mfj +7 ,/5'1"'*%$+*% -1' -*"$4$5-"'0 9/ 0$%135"$+*% +7 91'-",$*:< P-3("/
91'-",$*: 4-* 9' %''* -% ",' '"$+(+:$4-( 4+..+* 5-",&-/ 7+1 .-*/ 51+9('.%<
!" $% &'(( )*+&* $* -4-0'.$4 4$14('% ",-" ,/5'16'*"$(-"$+* $% 4(+%'(/ 1'(-"'0
"+ -*;$'"/2 93" ",'1' $% *+ -:1''.'*" -% "+ &,'",'1 ,/5'16'*"$(-"$+* 4-3%'%
-*;$'"/ +1 uícc uc¡suF $" $% 4('-1(/ - 51+9('. +7 h",' 4,$4)'* -*0 ",' '::<X
Q*;$'"/>51+*' 5'+5(' ,/5'16'*"$(-"' &,'* ",'/ -1' ';5+%'0 "+ %"1'%%F 5-*$4
%377'1'1% +7"'* ,-6' - 1'%5$1-"+1/ -()-(+%$%< Q44+10$*: "+ I+(09'1:2
GS
A,/5'16'*"$(-"$+* $% +*' -%5'4" +7 ",' -*;$'"/ 1'-4"$+* -*0 $" 4-3%'%
5%/4,+%+.-"$4 %/.5"+.%<B E/5'16'*"$(-"$+* 5(-/% -* $.5+1"-*" 1+(' $* -((
-*;$'"/ 0$%+10'1% -*0 5+%%$9(/ '.+"$+*-( 0$%+10'1% $* :'*'1-(< b,1$%"$' 4-(('0
,/%"'1$- -*0 -*;$'"/ *'31+%$% 1'%5$1-"+1/ *'31+%'%<X
GN
=,'%' +9%'16-"$+*% 0$%51+6' ",' +1$:$*-( $0'- ';51'%%'0 $* ]< \< b-**+*X%
9++)2 TIc Vísdon o¡ tIc Hod¸<
G^
b-**+* 9'($'6'0 ",-" 91'-",$*:2 9'$*: %+
73*0-.'*"-( "+ ($7'2 $% %+ ,'-6$(/ 51+"'4"'0 9/ ,+.'+%"-"$4 .'4,-*$%.% ",-"
$" 4-* "-)' 4-1' +7 $"%'(7< !" ,-% %$*4' 9'4+.' 4('-1 ",-"2 $* %5$"' +7 $"% -55-1'*"
-3"+.-"$4$"/2 91'-",$*: $% *+" ';4(30'0 71+. ",' $*7(3'*4' +7 .-*/
5,/%$+5-",+(+:$4-( -*0 5%/4,+(+:$4-( 51+4'%%'% ",-" 4-* $*"'17'1' &$", $"< !*
"31*2 -9*+1.-($"$'% +7 ",' 91'-",$*: 5-""'1*% 4-* 4-3%' 5,/%$+(+:$4-( -*0
5%/4,+(+:$4-( 51+9('.%<
234 3;:4+(4$"%'#"%,$ &;$7+,64
Q9+3" Gf>GOj +7 5'+5(' %5+*"-*'+3%(/ ,/5'16'*"$(-"'< =1-0$"$+*-(
,-*09++)% +7 5,/%$+(+:/ 0'%41$9' ",' h,/5'16'*"$(-"$+* %/*01+.'2X 4+*%$0'1'0
"+ 9' - .-*0-"+1/ -*0 %"'1'+"/5$4-( 5,/%$+(+:$4-( 1'-4"$+* "+ 7-%"'1 91'-",$*:<
!" $*6+(6'% ",' %+ 4-(('0 h4-15+5'0-( %5-%.%X C"'"-*/ +7 ",' ,-*0% -*0 7''"D2
4+(0*'%% +7 ",' 7''"2 %&'-"$*:2 -*0 :'*'1-( ,/5'1';4$"-9$($"/ +7 *'31+*%< =,$%
$% -%%+4$-"'0 &$", *'31+(+:$4-( 4,-*:'% ",-" 4-* 9' +9?'4"$6'(/ 0'"'4"'0< E'1'
9'(+*:% b,6+%"')X% 1'7('; C,/5'1';4$"-9$($"/ +7 7-4$-( .3%4('%D -*0 =1+3%%'-3X%
!" !" !" !" !"#$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%,-$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/34-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E F3 F3 F3 F3 F3/, /, /, /, /,
056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3/6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93-'.": -'.": -'.": -'.": -'.":/3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3.%& .%& .%& .%& .%&(-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3/1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, ? ?? ??"- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 ALA ALA ALA ALA ALA
1'7('; C%5-%. +7 .3%4('% $* ",' 7+1'-1. -*0 ,-*0 -7"'1 4+.51'%%$+* +7 ",'
91-4,$-( -1"'1/ &$", - "+31*$W3'"D<
E+&'6'12 ",'1' $% .34, (-4) +7 4(-1$"/ $* ",' .'0$4-( ($"'1-"31' $* 1':-10
"+ ",' ,/5'16'*"$(-"$+* %/*01+.'< P1$'02 &,+ 4+*034"'0 %/%"'.-"$4 1'%'-14,
+7 ",' '77'4"% +7 1-5$0 91'-",$*:2 5+$*"'0 +3" ",-" ",' %"'1'+"/5$4-( 1'-4"$+*
0'%41$9'0 $* ",' ,-*09++)% +7 1'%5$1-"+1/ 5,/%$+(+:/ $% $* %,-15 4+*"1-%"
&$", 4($*$4-( 1'5+1"% -9+3" ",' 3*3%3-((/ 91+-0 1-*:' +7 5,'*+.'*- ",-" 4-*
+4431 $* ,/5'16'*"$(-"$*: 5'1%+*%< =,'%' 6-1/ &$0'(/ 71+. 5'1%+* "+ 5'1%+*
-*0 -(%+ 71+. '5$%+0' "+ '5$%+0'<
=,'%' %/.5"+.% $*4(30' "'"-*/2 0$@@$*'%%2 6'1"$:+2 6-%+%5-%.2 %'$@31'>
($)' -4"$6$"$'%2 4,'%" 5-$*%2 .3%43(-1 "'*%$+*% -*0 5-$*%2 ,'-0-4,'%2 %/*4+5'2
6-1$+3% *'31+.3%43(-1 0$%+10'1%2 -*;$'"/ %"-"'%2 -*0 - 1$4, %5'4"13. +7
'.+"$+*%< =,' 1-*:' +7 5+%%$9(' 1'-4"$+*% "+ 7-%"'1 91'-",$*: $% %+ :1'-" ",-"
,/5'16'*"$(-"$*: 5-"$'*"% ,-6' 9''* 4-(('0 h4($'*"% &$", ",' 7-" 7+(0'1 %/*01+.'X
Cd3.D2 9'4-3%' ",'/ .-)' 71'W3'*" 713$"('%% 6$%$"% "+ 5,/%$4$-*%< =,' 7+((+&$*:
$% - ($%" +7 %/.5"+.% ",-" ,-6' 9''* -""1$93"'0 "+ 7-%"'1 91'-",$*: 9/
"1-0$"$+*-((/ "1-$*'0 4($*$4$-*%<
80 C#+7%,(#&5B'#+ &;&"46 &;6:",6&
E/5'16'*"$(-"$+* ,-% '77'4"% +* ",' 6'%%'(%F $" 4-* $*41'-%' ",' 9(++0
7(+& $* ",' 7+1'-1.% -*0 +",'1 (-1:' .3%4('% -*0 0'41'-%' $" $* ",' ,-*0%2
7''"2 91-$*2 -*0 $*"'%"$*'%< V(+& 91'-",$*: $% 3%'0 $* ",' "1'-".'*" +7 ,$:,
9(++0 51'%%31' -*0 "'*0% "+ (+&'1 $"2 93" +44-%$+*-((/ ,/5'16'*"$(-"$+* 4-*
4-3%' - 01+5 +7 9(++0 51'%%31' -*0 %/*4+5' C9(-4)$*: +3"2 3*4+*%4$+3%*'%%D<
=,$% 6-%+0'51'%%+1 '77'4" 4-* 9' 4-3%'0 9/ .-*/ +",'1 7-4"+1%2 $*4(30$*:
6-:$*-( 0$%"'*"$+* 031$*: - :/*'4+(+:$4-( ';-.$*-"$+*< =,$% $% %''* 9/
"1-0$"$+*-( .'0$4$*' -% 5-1-0+;$4-( -*0 ./%"'1$+3%2 %$*4' .+%" +7 ",' 5'+5('
&,+ ,-6' - %/*4+5' 0+ *+" ,-6' -*/ ,'-1" 51+9('.%<
E/5'16'*"$(-"$+* 4-* -77'4" ",' ,'-1" -*0 4-3%' %$*3% "-4,/4-10$-2
$*41'-%'0 4-10$-4 +3"53"2 -*0 %($:," %,+1"'*$*: +7 ",' 4+*034"$+* "$.'<
L44-%$+*-((/2 ,/5'16'*"$(-"$+* 4-* .$.$4 - ,'-1" 51+9('. -*0 "1$::'1 4,'%"
5-$*% -*0 5%'30+-*:$*- CT1$*@.'"-(D< b,-*:'% +* ",' RbI -1' "1-*%$"+1/
-*0 73((/ 1'6'1%$9('F ",'$1 $*"'151'"-"$+* 6-1$'%<
=0 /B&5B'#+ #::#+#"B& %$ 3;:4+(4$"%'#"%,$
Z-*/ 5'+5(' 1'%5+*0 "+ ,/5'16'*"$(-"$+* 9/ "'"-*/< =1-0$"$+*-( .'0$4-(
($"'1-"31' '.5,-%$@'% "'"-*/ +7 ,-*0% -*0 7''" Ch4-15+5'0-( %5-%.%XD
-*0 4+*%$0'1% ",'. "+ 9' - %"-*0-10 -*0 .-*0-"+1/ 1'-4"$+* "+ 1-5$0
91'-",$*:< E+&'6'12 ",'%' %5-%.% 4-* +4431 $* -*/ .3%4(' +7 ",' 9+0/ +1
:1+35 +7 .3%4('%<
@0 /4"#G,'%&6 &;6:",6&
P-%" 91'-",$*: 4-3%'% 4,-*:'% $* ",' -4$0$"/k-()-($*$"/ 9-(-*4' $* ",'
+1:-*$%. C5ED< P-%"'1 '($.$*-"$+* +7 4-19+* 0$+;$0' CbL
S
D2 &,$4, $% -4$0$42
"'*0% "+ $*034' -()-(+%$% +7 ",' 5E +7 ",' 9(++0< =,' 4-5-4$"/ +7 ",' 9(++0
5$:.'*" ,'.+:(+9$* 0'5'*0% +* ",' 5E +7 ",' 9(++0F $" 9$*0% .+1' +;/:'* $*
-* -4$0$4 .$($'3 -*0 ('%% $* -* -()-($*' .$($'3< =,$% $% - 4+.5'*%-"+1/
,+.'+%"-"$4 .'4,-*$%. ",-" :3-1-*"''% '77'4"$6' +;/:'* %355(/ 031$*:
ALJ ALJ ALJ ALJ ALJ
5,/%$4-( ';'1"$+*2 &,$4, $% "/5$4-((/ -%%+4$-"'0 &$", $*41'-%'0 51+034"$+* +7
-4$0$4 .'"-9+($4 51+034"%< =,' -()-(+%$% 031$*: 1-5$0 91'-",$*: ",3% ('-0% "+
1'034'0 +;/:'* "1-*%7'1 "+ ",' "$%%3'%<
H0 C4$"+#' $4+(,B& &;&"46 &;6:",6&
E/5'16'*"$(-"$+* 4-* 4-3%' ,/5'1';4$"-9$($"/ +7 ",' *'31+*% -*0 4,-*:'
",' 73*4"$+*$*: +7 ",' 4+1"';F %+.' 4+1"$4-( 4'((% 0'5+(-1$@'2 +",'1%
,/5'15+(-1$@'< =,'1' 4-* 9' - %,$7" "+ -*'1+9$4 .'"-9+($%. &$", $*41'-%' +7
(-4"$4 -4$0 C- .'4,-*$%. ",-" 5(-/% -* $.5+1"-*" 1+(' 031$*: 9$+(+:$4-( 9$1",D
-*0 - 0'41'-%' $* *'31+"1-*%.$""'1%< =,'%' 4,-*:'% -1' 1'(-"'0 "+ (+&'1'0
+;/:'* %355(/ "+ ",' "$%%3'% 1'%3("$*: 71+. ,/5+4-5*$- C0'41'-%'0 9(++0 ('6'(
+7 4-19+* 0$+;$0'D -*0 6-%+4+*%"1$4"$+*<
L* ",' '('4"1+'*4'5,-(+:1-. CRRID ,/5'16'*"$(-"$+* ('-0% "+ 0'41'-%'0
71'W3'*4/ -*0 ,$:,'1 6+("-:'< =/5$4-( %5$)'% -*0 &-6'% $* '5$('5"$4% 4-* 9'
$*41'-%'0 ",1''7+(0 $* ",' 1'%"$*: RRI< =,$% +9%'16-"$+* $% 3%'0 $* .'0$4$*'
7+1 0$-:*+%"$4 5315+%'%F $7 ",'1' $% - %3%5$4$+* +7 '5$('5%/2 4($'*"% -1' -%)'0
"+ ,/5'16'*"$(-"' 031$*: RRI ';-.$*-"$+* "+ -44'*"3-"' ",'
'('4"1+5,/%$+(+:$4-( .-*$7'%"-"$+*% +7 '5$('5%/< V'(7>1':3(-"$+* +7 91'-",$*:
,-% 9''* %3::'%"'0 -% - 1'.'0$-( .'-%31' $* '5$('5"$4 5-"$'*"%<
!* *+1.-( %39?'4"%2 ,/5'16'*"$(-"$+* $*41'-%'% ",' $*4$0'*4' +7 -(5,-
&-6'%2 $* 5%/4,$-"1$4 -*0 '5$('5"$4 5-"$'*"% $" 0'41'-%'% $"F $* '5$('5"$4% $"
0'41'-%'% 9'"-< T%/4,$-"1$4 5-"$'*"% .-/ +1 .-/ *+" %,+& '('6-"$+* +7 ",'"-<
d$)' $* ",' dV[ %"30$'%2 ",$% .$:," 9' 4+11'(-"'0 &$", ",' -4"$6-"'0 .-"'1$-(
-*0 ",' 1'%3("$*: 5%/4,+(+:$4-( %"-"'2 1-",'1 ",-* %+.' 5'1.-*'*" 5%/4,+>
5,/%$+(+:$4-( 4,-1-4"'1$%"$4% +7 ",'%' :1+35%<
dV[ 0+'% *+" ,-6' - 51'0$4"-9(' '77'4" +* ",' RRI -*0 ",' 4,-*:'% $"
4-3%'% -1' $*0'5'*0'*" +7 ",' 0+%-:' -*0 %"-:' +7 ",' %'%%$+*< R;5'1$'*"$-(
'5$%+0'% 4,-1-4"'1$@'0 9/ '.+"$+*-( "31.+$( -*0 5%/4,+.+"+1 ';4$"'.'*"
-1' -%%+4$-"'0 &$", 7-%"'1 91-$* &-6'%2 &,$(' '5$%+0'% +7 1'(-;-"$+* -*0 $**'1
5'-4' "/5$4-((/ %,+& %(+& 91-$* &-6'%< b('-1(/2 &' *''0 *'& RRI %"30$'%
",-" -1' *+" 9-%'0 +* ",' 4311'*" %$.5($%"$4 .'4,-*$4-( .+0'( -*0 "-)' $*"+
4+*%$0'1-"$+* ",' 4+.5('; 5%/4,+%+.-"$4 6-1$-9('% :+6'1*$*: ",' 4,-*:'%
031$*: 1-5$0 91'-",$*:<
I;:4+(4$"%'#"%,$ #$7 647%5#' 7%#D$,&%&
=1-0$"$+*-((/2 ,/5'16'*"$(-"$+* $% %''* -% - %/.5"+.2 1-",'1 ",-* -
4+*"1$93"$*: 7-4"+1< b($*$4$-*% 3%3-((/ 0+ *+" 9'($'6' ",-" %+.'",$*: -% %$.5('
-% ,/5'16'*"$(-"$+* 4-* 4-3%' %34, $*"'*%' -*0 6-1$':-"'0 4,-*:'%F ",'/
"'*0 "+ (++) 7+1 +",'1 4-3%'%< Q44+10$*: "+ E3'/ -*0 V'4,1'%"2 &,+ %"30$'0
GOf ,/5'16'*"$(-"$*: 5-"$'*"%2 ,/5'16'*"$(-"$+* 4-* .$.$4 ",' 7+((+&$*:
.'0$4-( 0$-:*+%'% C",'%' &'1' -4"3-((/ :$6'* +1$:$*-((/ "+ ",'%' 5-"$'*"%DU
GO
G< b-10$+6-%43(-1U 4+1+*-1/ ,'-1" 0$%'-%'2 1,'3.-"$4 ,'-1"
0$%'-%'2 ,/5'1"'*%$6' ,'-1" 0$%'-%'2 4+*:'*$"-( ,'-1"
0$%'-%'2 -43"' 1,'3.-"$4 7'6'12 4+1 53(.+*-('2 5-1+;/%.-(
-31$43(-1 "-4,/4-10$-
!" !" !" !" !"#$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%,-$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/34-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E F3 F3 F3 F3 F3/, /, /, /, /,
056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3/6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93-'.": -'.": -'.": -'.": -'.":/3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3.%& .%& .%& .%& .%&(-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3/1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, ? ?? ??"- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 ALK ALK ALK ALK ALK
S< Y'%5$1-"+1/U -%",.-2 '.5,/%'.-2 1'%5$1-"+1/ "1-4"
$*7'4"$+*
N< I-%"1+$*"'%"$*-(U 4-10$+%5-%.2 5'5"$4 3(4'12 4,+('4/%"$"$%2
4,+('($",$-%$% C9$(' %"+*'D
^< Z3%43(+%)'('"-(U 7$91+%$%2 ./+%$"$%2 -1",1$"$%
O<R*0+41$*'U $%('" 4'(( "3.+1 +7 ",' 5-*41'-%2
5,'+4,1+.+4/"+.-2 ,/5'1",1+$0$%.2 $*%3($* 1'-4"$+*2
h:(-*0%X
_< !..3*+9$+(+:$4-(U -(('1:$4 1'-4"$+*2 '4@'.-
a< K'31+(+:$4-(U '5$('5%/2 91-$* "3.+12 5+($+./'($"$%2
4'1'91+6-%43(-1 -44$0'*"%
H< T%/4,$-"1$4U *'31+%$%2 h*'16'%2X h73*4"$+*-( 0$%+10'1X
I;:4+(4$"%'#"%,$ #$7 :&;53%#"+%5 :#"%4$"&
V5+*"-*'+3% '5$%+0'% +7 ,/5'16'*"$(-"$+* +7"'* +4431 $* *'31+"$4%2
5-1"$43(-1(/ ,/%"'1$4-( 5-"$'*"%< P1'30 0'%41$9'0 $* - *3.9'1 +7 4-%' ,$%"+1$'%
",' ';"1'.' 7''($*: +7 %377+4-"$+* -*0 .-1)'0 1'%5$1-"+1/ 0$%"1'%% ",-" +4431%
$* 5-*$4 -""-4)%< =,-" $% &,/ ,' '*"'1"-$*'0 7+1 %+.' "$.' ",' $0'- ",-" ",'
9$1", "1-3.-2 9'$*: -%%+4$-"'0 &$", %377+4-"$+*2 4+3(0 9' ",' %+314' -*0
51+"+"/5' +7 -(( 73"31' -*;$'"$'%< i('$* 4-(('0 ",' 7''($*:% +7 %377+4-"$+* ",-"
-44+.5-*/ 5-*$4 -""-4)% h7-(%' %377+4-"$+* -(-1.X<
G_
=,$% 5-*$4 4-**+" 9'
-(('6$-"'0 9/ 91'-",$*: Oj 4-19+* 0$+;$0'2 &,$4, %,+3(0 51'6'*" -*/
1'%5$1-"+1/ -()-(+%$%<
!" ,-% 9''* *+"'0 ",-" $* 5%/4,$-"1$4 5-"$'*"% ",' %/.5"+.% $*034'0 9/
1-5$0 91'-",$*: -1' .+1' $*"'*%'2 4+(+173(2 -*0 6-1$':-"'0< T-"$'*"% &$",
-9*+1.-($"$'% +7 ",' 4'*"1-( *'16+3% %/%"'. %,+& - :1'-"'1 0$6'1%$"/ +7
%/.5"+.% -*0 5'1%+*% %377'1$*: 71+. 5-$* ,-6' - (+&'1 ",1'%,+(0 7+1
,/5'16'*"$(-"$+*< !* 5%/4,$-"1$4 5-"$'*"%2 ,/5'16'*"$(-"$+* "'*0% "+ 51+034'
&,-" ,-% 9''* 0'%41$9'0 -% h-* -%"+*$%,$*: -11-/ +7 %'*%+1/2 '.+"$+*-(2 -*0
5%/4,+%+.-"$4 %/.5"+.%<X
=,$% (+*: ($%" $*4(30'% 0$@@$*'%%2 7-$*"*'%%2 -551','*%$+*2 0'51'%%$+*2
-*;$'"/2 5-*$42 5,+9$-2 4,'%" 5-$*2 .3%4(' %5-%.%2 6-1$+3% 5,/%$4-(
%'*%-"$+*%2 ,'-0-4,'%2 "1'.+1%2 "&$"4,'%2 9(311'0 6$%$+*2 *-3%'-2 6+.$"$*:2
h(3.5 $* ",' ",1+-"2X -*0 .-*/ +",'1%< =,'%' %/.5"+.% -1' *+" ';5(-$*-9('
$* "1-0$"$+*-( .'0$4-( "'1.% -*0 4-* .$.$4 - 6-1$'"/ +7 +1:-*$4 0$%'-%'%<
P1$'0 -(%+ 7+3*0 ",-" ",' .'-* 91'-",$*: 1-"' +7 4+*"1+( :1+35% $% (+&'1 CGS
91'-",% 5'1 .$*3"'D ",-* +7 5%/4,$-"1$4 5-"$'*"% CGa 5'1 .$*3"'D -*0 %'$@31'
5-"$'*"% CGa 5'1 .$*3"'D<
I;:4+(4$"%'#"%,$ #$7 I,',"+,:%5 J+4#"3K,+L
E/5'16'*"$(-"$+* "'*0% "+ -::1-6-"' .-*/ %/.5"+.% -*0 0$%+10'1%2 %34,
-% Y-/*-30X% 0$%'-%'2 .$:1-$*' ,'-0-4,'2 -*:$*- 5'4"+1$%2 -*0 ",' 5-*$4
-*;$'"/ %/*01+.'< P1$'0 ",'1'7+1' %3::'%"'0 -* -551+-4, "+ ",'%' 0$%+10'1%
",-" "'-4,'% ",'%' 4($'*"% %(+&'1 91'-",$*: -% - h",'1-5'3"$4 .'-%31'X< =,$%
ALB ALB ALB ALB ALB
$% ';-4"(/ +55+%$"' "+ ",' 51-4"$4' +7 ",' E+(+"1+5$4 \1'-",&+1) 9-%'0 +* ",'
+9%'16-"$+* ",-" 4+*"$*3-"$+* +7 ,/5'16'*"$(-"$+* 4-* 1'%+(6' ",' 51+9('. 9/
';"'1$+1$@$*: $" 73((/ -*0 91$*:$*: $" $*"+ 4+*%4$+3%*'%%< T%/4,$-"1/ "1'-"% ",'
,/5'16'*"$(-"$+* %/*01+.' 9/ $*"'16'*"$+*% -$.'0 -" 4-(.$*: ",' 5-"$'*"2
1'034$*: -()-(+%$%2 -*0 $*41'-%$*: ",' bL
S
4+*"'*" $* ",' 1'%5$1-"+1/ 5-",&-/%<
=,$% $% -4,$'6'0 9/ $*?'4"$+*% +7 "1-*W3$($@'1% -*0 $*"1-6'*+3% 4-(4$3. -*0
9/ 5(-4$*: - 5-5'1 9-: +6'1 ",' .+3",<
=,' 51-4"$"$+*'1% +7 E+(+"1+5$4 \1'-",&+1) ,-6' - 3*$W3' +55+1"3*$"/
"+ %"30/ ",' 5%/4,+(+:$4-( -*0 %+.-"$4 '77'4"% +7 1-5$0 91'-",$*:2 %$*4' ",'/
+9%'16' %34, 4,-*:'% 0-$(/ ín stutu nusccndí< !* ",$% 4+*"';"2 +*(/ - %.-((
51+5+1"$+* +7 ",' 4($'*"% ';5'1$'*4' - 1'%5+*%' ",-" ",' ,-*09++)% +7
1'%5$1-"+1/ 5,/%$+(+:/ 0'%41$9' -% "/5$4-( -*0 $* - %'*%' .-*0-"+1/
C4-15+5'0-( %5-%.%2 4+(0*'%% +7 ",' 7''"2 ctc<D !*%"'-02 ",' +9%'16-"$+*% 71+.
",$% &+1) %,+& ",-" 7-%"'1 91'-",$*: 51+034'% -* ';"1-+10$*-1$(/ 1$4, %5'4"13.
+7 '.+"$+*-( -*0 5%/4,+%+.-"$4 %/.5"+.%< =,'/ ",3% %355+1" P1$'0X% 41$"$W3'
+7 - %$.5($%"$4 3*0'1%"-*0$*: +7 ",' ,/5'16'*"$(-"$+* %/*01+.'<
P+1 P1$'02 &,+ 6$'&% ",$% h-.-@$*: -11-/ +7 %/.5"+.%X 71+. ",' 5+$*" +7
6$'& +7 "1-0$"$+*-( .'0$4$*'2 A$" 1'.-$*% - ./%"'1/ ,+& %34, - %$.5('
5,/%$+(+:$4-( 73*4"$+* -% 91'-",$*: 4-* 51+034' %34, - 91+-0 %5'4"13. +7
%/.5"+.%B< =,' 51-4"$4' +7 E+(+"1+5$4 \1'-",&+1) 51+6$0'% 0''5 $*%$:,"%
$*"+ ",' 0/*-.$4% +7 ",' h,/5'16'*"$(-"$+* %/*01+.'X -*0 +77'1% - %$.5('
%+(3"$+* "+ ",$% h./%"'1/X< !" %,+&% ",-" ",' 1$4,*'%% +7 ",' 1'%5+*%' "+ 7-%"'1
91'-",$*: 4-**+" 9' 3*0'1%"++0 $* %$.5(' 5,/%$+(+:$4-( "'1.%2 9'4-3%' $" $% -
4+.5('; 5%/4,+%+.-"$4 5,'*+.'*+* ",-" 1'7('4"% ",' '*"$1' 5%/4,+9$+(+:$4-(
-*0 '6'* %5$1$"3-( ,$%"+1/ +7 ",' $*0$6$03-(<
=,' %/.5"+.% $*034'0 9/ 1-5$0 91'-",$*: 4-* -55'-1 $* -(( -1'-% +7 ",'
9+0/ -*0 $* -(( 5+%%$9(' 4+.9$*-"$+*%< V/%"'.-"$4 %"30/ +7 ",'%' 1'-4"$+*%
%,+&% ",-" ",'/ 1'51'%'*" $*"'*%$7$4-"$+* +7 51'>';$%"$*: 5%/4,+%+.-"$4
%/.5"+.% +1 ';"'1$+1$@-"$+* +7 6-1$+3% (-"'*" %/.5"+.%< b+*"$*3-"$+* +7
-44'('1-"'0 91'-",$*: .-)'% $" 5+%%$9(' "+ "1-4' ",'%' %/.5"+.% "+ ",'$1
%+314'% $* ",' 3*4+*%4$+3% ll "+ .'.+1$'% +7 "1-3.-"$4 9$+:1-5,$4-( '6'*"%2
9$+(+:$4-( 9$1",2 51'*-"-( "1-3.-%2 -*0 '6'* 6-1$+3% "1-*%5'1%+*-( :'%"-("%
Cc.g. 5,/(+:'*'"$4 .'.+1$'%2 5-%" ($7' ';5'1$'*4'%2 -*0 -14,'"/5-( .+"$7%D<
=,$% $% "13' '6'* 7+1 %+.' ';"1'.' 5,/%$4-( 5,'*+.'*- ",-" 4-*
+44-%$+*-((/ 9' +9%'16'0 031$*: E+(+"1+5$4 \1'-",&+1)2 %34, -% %'$@31'>($)'
-4"$6$"/2 -5*'-2 4/-*+%$%2 -%",.-"$4 -""-4)%2 +1 6-1$+3% 01-.-"$4 %)$*
.-*$7'%"-"$+*%< =,'%' 5,'*+.'*- 1'51'%'*" ';"'1$+1$@-"$+* +7 ,$%"+1$4-((/
0'"'1.$*'0 $.51$*"% ",-" -1' -%%+4$-"'0 &$", %5'4$7$4 '6'*"%2 %34, -% *'-1>
01+&*$*: '5$%+0'%2 %'1$+3% -44$0'*"%2 +5'1-"$+*%2 4,$(0,++0 0$5,",'1$-2
&,++5$*: 4+3:,2 9$+(+:$4-( 9$1",2 51'*-"-( 41$%'%2 +1 5-%">($7' ';5'1$'*4'%< Q%
51'4-1$+3% -% ",'/ .$:," -55'-12 ",'/ -1' *+" 0-*:'1+3% $7 &' -1' &+1)$*:
&$", 5,/%$4-((/ ,'-(",/ 5'+5('2 &,+ 4-* "+('1-"' ",' '.+"$+*-( -*0 5,/%$4-(
%"1'%% $*6+(6'0 $* %34, 1'($6$*:< K-"31-((/2 $" $% $.5+1"-*" "+ 1'%5'4" ",'
4+*"1-$*0$4-"$+*% 7+1 0''5 ';5'1$'*"$-( &+1) -*0 %41''* +3" 5'1%+*% &$",
%'1$+3% 51+9('.%2 5-1"$43(-1(/ %'1$+3% 4-10$+6-%43(-1 0$%+10'1%<
!" !" !" !" !"#$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%,-$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/34-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E F3 F3 F3 F3 F3/, /, /, /, /,
056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3/6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93-'.": -'.": -'.": -'.": -'.":/3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3.%& .%& .%& .%& .%&(-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3/1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, ? ?? ??"- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 ALG ALG ALG ALG ALG
Q*+",'1 %3151$%$*: 93" 4+*%$%"'*" 7$*0$*: +7 ",'1-5'3"$4 &+1) $*6+(6$*:
1-5$0 91'-",$*: $% ",-" ",' %/.5"+.% $*$"$-((/ )''5 $*41'-%$*: $* $*"'*%$"/2
93" 4+*"$*3'0 91'-",$*: -4"3-((/ 91$*:% -9+3" ",'$1 1'%+(3"$+* -*0 5'1.-*'*"
0$%-55'-1-*4'< =,$% 7-4" $% $* 0$1'4" 4+*7($4" &$", ",' -%%3.5"$+* ",-" ",'
5%/4,+%+.-"$4 %/.5"+.% -1' - .-*0-"+1/ 5,/%$+4,'.$4-( 1'%5+*%' "+
,/5'16'*"$(-"$+*< T'1.-*'*" 0$%-55'-1-*4' +7 ",'%' %/.5"+.% -7"'1 73((
'.'1:'*4' +7 ",' 3*4+*%4$+3% .-"'1$-( &$", &,$4, ",'/ -1' 4+**'4"'0 %,+&%
",-" ",'/ -1' 5%/4,+0/*-.$4 $* *-"31' -*0 *+" %$.5(/ 5,/%$+(+:$4-(
.-*$7'%"-"$+*%< ]' %'' $* +31 &+1) .-*/ 5'+5(' &,+ 0+ *+" 0'6'(+5 -*/
"'*%$+*% 031$*: %'6'1-( ,+31% +7 $*"'*%' 91'-",$*:< =,$% "/5' +7 1'-4"$+*
$*41'-%'% &$", ",' *3.9'1 +7 ,+(+"1+5$4 %'%%$+*% -*0 '6'*"3-((/ 9'4+.'% -
13(' 1-",'1 ",-* -* ';4'5"$+*<
R6'* ",' 6-%+4+*%"1$4"$+* +44311$*: $* 6-1$+3% 5-1"% +7 ",' 9+0/ -% -
1'%3(" +7 7-%"'1 91'-",$*: $% *+" -* $*6-1$-9(' -*0 .-*0-"+1/ '77'4" +7
,/5'16'*"$(-"$+*< =,' +9%'16-"$+*% 71+. E+(+"1+5$4 \1'-",&+1) %,+& ",-"
9$+'*'1:'"$4 9(+4)-:' $* - 4'1"-$* -1'- "/5$4-((/ ('-0% "+ 6-%+4+*%"1$4"$+*<
=,' +1$:$* +7 ",$% 9(+4)-:' 4-* 9' 5%/4,+(+:$4-( +1 5,/%$4-( "1-3.-% 71+.
5+%"*-"-( ,$%"+1/2 ",' "1-3.- +7 9$1",2 +1 "1-*%5'1%+*-( .-"1$4'%< P-%"'1
91'-",$*: "'*0% "+ 91$*: ",' 3*4+*%4$+3% .-"'1$-( "+ ",' %317-4' -*0 1'('-%'
",$% 9(+4)-:' -7"'1 $"% "'.5+1-1/ $*"'*%$7$4-"$+*F ",$% $% "/5$4-((/ 7+((+&'0 9/
+5'*$*: +7 4$143(-"$+* $* ",' -77($4"'0 -1'-<
Q* ';"1'.' ';-.5(' $% Y-/*-30X% 0$%'-%'2 - %'6'1' 0$%"319-*4' +7
5'1$5,'1-( 4$143(-"$+* $* ",' ,-*0% -%%+4$-"'0 &$", 7''($*:% +7 4+(0 -*0 '6'*
"1+5,$4 4,-*:'% +7 ",' %)$*< ! ,-6' ,-0 ",' +55+1"3*$"/ "+ &+1) &$", - *3.9'1
+7 5'1%+*% %377'1$*: 71+. ",$% 4+*0$"$+* &,+ &'1' -9(' "+ ,'-( ",$% 0$%+10'1
9/ 0+$*: E+(+"1+5$4 \1'-",&+1)< !* ",'$1 $*$"$-( E+(+"1+5$4 %'%%$+*%2 ",'/ -((
%,+&'0 ';"1'.' -*0 5-$*73( "'"-*/ $* ",'$1 ,-*0% -*0 7+1'-1.%< ]$",
4+*"$*3'0 ,/5'16'*"$(-"$+*2 ",'%' 41-.5% %300'*(/ 1'('-%'0 -*0 &'1' 1'5(-4'0
9/ ';5'1$'*4'% +7 5+&'173( 7(+& +7 &-1. '*'1:/ -*0 "-*:$9(' '*'1:/ 7$'(0%
'*6'(+5$*: ",' ,-*0% ($)' :$-*" :(+6'%< Q7"'1 ",'%' ';5'1$'*4'%2 ",' 5'1$5,'1-(
4$143(-"$+* 1'.-$*'0 5'1.-*'*"(/ +5'*'0<
! ,-6' -(%+ 1'5'-"'0(/ +9%'16'0 ",-" ",' %-.' .'4,-*$%. 4-* 5(-/ -
41$"$4-( 1+(' $* .-*/ 4,1+*$4 $*7'4"$+*%2 %34, -% %$*3%$"$%2 5,-1/*:$"$%2
"+*%$(($"$%2 91+*4,$"$%2 +1 4/%"$"$%2 &,$4, -1' "1-0$"$+*-((/ 4+*%$0'1'0 "+ 9'
531'(/ .'0$4-( 51+9('.%< =,'%' 4+*0$"$+*% -1' 3%3-((/ 4-3%'0 9/ 9-4"'1$-
&,$4, -1' *+1.-( $*,-9$"-*"% +7 ",+%' -1'-% CT*'3.+4+443%2 R%4,'1$4,$-
4+($D2 *+" 9/ $*6-%$+* +7 6$4$+3% -*0 ';+"$4 .$41+9'%< =,' 1'-( 4-3%' +7 ",'%'
4+*0$"$+*% $% ",' 1'034'0 6$"-($"/ +7 ",' "$%%3'% 03' "+ 9$+'*'1:'"$4 9(+4)-:'
-*0 ",' '*%3$*: $*-0'W3-"' 9(++0 7(+&2 *+" ",' 51'%'*4' +7 ",' 9-4"'1$-<
=,'%' "$%%3'% 4-**+" 51+"'4" ",'.%'(6'% -:-$*%" ",' 9-4"'1$-2 9'4-3%'
",' 9$+'*'1:'"$4 9(+4)-:' +7 ",'%' -1'-% 4-3%'% 6-%+4+*%"1$4"$+*< =,$% .'-*%
$*-0'W3-"' 51'%'*4' +7 ('34+4/"'%2 (/.5,+4/"'%2 -*"$9+0$'%2 -*0 +",'1 7-4"+1%
",-" 5(-/ -* $.5+1"-*" 1+(' $* $..3*+(+:$4-( 0'7'*%'< !7 &' %344''0 $* 1'('-%$*:
",' 9$+'*'1:'"$4 9(+4)-:'2 ",' 4$143(-"$+* +5'*% 35 -*0 ",'%' h4,1+*$4
$*7'4"$+*%X 4('-1 -% $7 9/ .-:$4< !" $% -(%+ 4+*4'$6-9(' ",-" ",' %-.' .'4,-*$%.
$% $*6+(6'0 $* ",' :'*'%$% +7 5'5"$4 +1 03+0'*-( 3(4'1% -*0 3(4'1+3% 4+($"$%<
=,' 6$"-($"/ +7 ",' :-%"1$4 +1 $*"'%"$*-( .34+3% .'.91-*'% ",-" 0+ *+" ,-6'
ALL ALL ALL ALL ALL
:++0 4$143(-"$+* .$:," 9' 4+.51+.$%'0 "+ %34, -* ';"'*" ",-" ",'/ 4-**+"
51+"'4" ",'.%'(6'% -:-$*%" ",' '77'4"% +7 ,/01+4,(+1$4 -4$0 -*0 0$:'%"$6' '*@/.'%<
=,'%' +9%'16-"$+*% %,+& ",-" $* .-*/ $*%"-*4'% 0$%'-%' $% 1'(-"'0 "+
9(+4)'0 '.+"$+*-( +1 5,/%$4-( '*'1:/ -*0 1'%3("$*: 71-:.'*"-"$+*2 &,$('
,'-(",/ 73*4"$+*$*: $% -%%+4$-"'0 &$", - 71'' 7(+& +7 '*'1:/ -*0 &,+('*'%%<
=,$% $% 1'(-"'0 "+ +*' -%5'4" +7 ",' "'1. h,+(+"1+5$4X &,$4, ($"'1-((/ .'-*%
h.+6$*: "+&-10 &,+('*'%%X +1 h-$.$*: 7+1 &,+('*'%%<X =,'%' 7$*0$*:% -1'
4+*%$%"'*" &$", ",' 9-%$4 51$*4$5('% +7 b,$*'%' .'0$4$*' -*0 +7 ,+.'+5-",/<
=,'/ -1' -(%+ 1'(-"'0 "+ ",' .+0'1* 4+*4'5" +7 h'*'1:/ .'0$4$*'<X =,'
1'51'%'*"-"$6'% +7 ",$% +1$'*"-"$+* -%%'1" ",-" .'0$4$*' &+3(0 9'4+.' .34,
.+1' '77'4"$6' $7 $" 4+.5('.'*"'0 +1 '6'* 1'5(-4'0 $"% +1:-*>5-",+(+:$4-(
%"1-"':/ &$", -* -551+-4, 9-%'0 +* 3*0'1%"-*0$*: -*0 3%' +7 ",' 9$+'*'1:'"$4
0/*-.$4% +7 ",' 9+0/<
C,$5'B&%,$&
=,' ';5'1$'*4'% -*0 +9%'16-"$+*% 71+. E+(+"1+5$4 \1'-",&+1) %,+& ",-"
",' "1-0$"$+*-( 4+*4'5" +7 ",' h,/5'16'*"$(-"$+* %/*01+.'X $% +9%+('"' -*0 ,-%
"+ 9' 1'6$%'0< =,' "'*%$+*% ",-" 0'6'(+5 -% - 1'%3(" +7 1-5$0 91'-",$*: 0+ *+"
,-6' "+ $*6+(6' ",' ,-*0% -*0 7''"2 93" 4-* +4431 -*/&,'1' $* ",' 9+0/<
b+*"$*3'0 91'-",$*: "/5$4-((/ ('-0% "+ 43(.$*-"$+* -*0 1'%+(3"$+* +7 %34,
"'*%$+*%< =,'/ 4-* -(%+ 9' '-%$(/ 1'.+6'0 9/ '.+"$+*-( -*0 5,/%$4-(
-91'-4"$+*< Y'5'-"'0 %'%%$+*% "'*0 "+ '($.$*-"' ",' +44311'*4' +7 ",'%'
"'*%$+*%< V+.' 5'+5(' 4-* 91'-",' 7+1 ,+31% &$",+3" %,+&$*: -*/ %$:*% +7
"'*%$+*F ",'/ -4"3-((/ 9'4+.' 51+:1'%%$6'(/ .+1' 1'(-;'0 -*0 '4%"-"$4<
],-" %''.% "+ ,-55'* $% ",-" 7-%"'1 91'-",$*: 41'-"'% - 9$+4,'.$4-(
%$"3-"$+* $* ",' 9+0/ ",-" 7-4$($"-"'% '.'1:'*4' +7 +(0 '.+"$+*-( -*0 5,/%$4-(
"'*%$+*% -%%+4$-"'0 &$", 3*1'%+(6'0 5%/4,+(+:$4-( -*0 5,/%$4-( "1-3.-%< =,'
7-4" ",-" 031$*: 1-5$0 91'-",$*: %/.5"+.% %317-4' -*0 9'4+.' .-*$7'%" $%
*+" - 5-",+(+:$4-( 5,'*+.'*+*2 -% $" $% "1-0$"$+*-((/ 3*0'1%"++0< =,$% %$"3-"$+*
-4"3-((/ 1'51'%'*"% - 3*$W3' +55+1"3*$"/ 7+1 ,'-($*:< ],-" '.'1:'% 3*0'1
",'%' 4$143.%"-*4'% $% 3*4+*%4$+3% .-"'1$-( &$", %"1+*: '.+"$+*-( 4,-1:'
",-" $% .+%" 1'-0/ 7+1 51+4'%%$*:< =,$% 3*0'1%"-*0$*: +7 ",' %/.5"+.% +7
,/5'16'*"$(-"$+* -44+3*"% 7+1 ",' '*+1.+3% $*"'1> -*0 $*"1->$*0$6$03-(
6-1$-9$($"/ +7 ",' 1'%5+*%'% "+ ,/5'16'*"$(-"$+*< =,-" %''.% "+ 9' -*-(+:+3%
"+ ",' %$"3-"$+* 4+*4'1*$*: ",' ';"1-+10$*-1/ 1$4,*'%% -*0 6-1$-9$($"/ +7 ",'
';5'1$'*"$-( 4+*"'*" +7 5%/4,'0'($4 %'%%$+*%<
!* ",' ($:," +7 ",' +9%'16-"$+*% 71+. E+(+"1+5$4 \1'-",&+1)2 %5+*"-*'+3%
'5$%+0'% +7 ,/5'16'*"$(-"$+*2 +44311$*: $* 5%/4,$-"1$4 5-"$'*"% -*0 *+1.-(
5+53(-"$+*2 %,+3(0 9' %''* -% -""'.5"% +7 ",' +1:-*$%. "+ ,'-( $"%'(7 -*0
%,+3(0 9' %355+1"'0 1-",'1 ",-* %3551'%%'0< ]$", %)$((73( %355+1" -*0
:3$0-*4'2 ",' '.'1:'*4' +7 %/.5"+.% 031$*: ,/5'16'*"$(-"$+* 4-* 1'%3(" $*
,'-($*: +7 '.+"$+*-( -*0 5%/4,+%+.-"$4 51+9('.%2 5+%$"$6' 5'1%+*-($"/
"1-*%7+1.-"$+*2 -*0 4+*%4$+3%*'%% '6+(3"$+*< b+*6'1%'(/2 ",' 4311'*" 51-4"$4'
+7 %3551'%%$*: ",' %/.5"+.% 4-* 9' %''* -% $*"'17'1'*4' &$", -* $.5+1"-*"
%5+*"-*'+3% ,'-($*: 51+4'%% $*6+(6$*: ",' 5%/4,' -*0 +7 ",' 9+0/<
!" !" !" !" !"#$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%, #$%&'( *'+%,-$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, -$.'.%/+$ /, 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/3 01/.%/+'( 2%$/34-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E 4-3$ E F3 F3 F3 F3 F3/, /, /, /, /,
056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3 056(/3%+7 8/(/.3/6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93 /6%& 93-'.": -'.": -'.": -'.": -'.":/3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3 /3;< =-(-&.-4 >3.%& .%& .%& .%& .%&(-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3 (-$ ,3/1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, /1 ' 2-&'4- /, ? ?? ??"- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 "- @++-3 2//3 ALC ALC ALC ALC ALC
M$7$,"4&
G
Q(';-*0'12 P< CGMOfD< Ps¸cIosonutíc ncdícínc< K'& m+1)U ]< ]< K+1"+*<
S
Z$1%)/2 !< Q< CGMOHD< T,/%$+(+:$4-(2 5%/4,+(+:$4-(2 -*0 %+4$-( 0'"'1.$*-*"% $* ",'
'"$+(+:/ +7 03+0'*-( 3(4'1< Anc¡. J. Díg< [$%< NUSHO<
N
[3*9-12 E< P< CGMO^D< Enotíons und Iodíí¸ cIungcs. K'& m+1)U b+(3.9$- c*$6'1%$"/
T1'%%<
^
]+(772 V< -*0 ]+(772 E< CGM^aD< Hunun gust¡íc ¡unctíon. d+*0+*U L;7+10 c*$6'1%$"/
T1'%%<
O
Z-,(2 I< P< CGM^MD< =,' '77'4" +7 4,1+*$4 7'-1 +* :-%"1$4 %'41'"$+*< Ps¸cIosonutíc
ncdícínc< GGUNf<
_
V'(/' E< CGMOfD< TIc ¡I¸síoíog¸ und ¡utIoíog¸ o¡ cx¡osu¡c to st¡css< Z+*"1'-(U Q4"-<
a
Y'$4,2 ]< CGM^MD< CIu¡uctc¡ unuí¸sís. K'& m+1)U K++*0-/ T1'%%<
H
Y'$4,2 ]< CGMafD< TIc nuss ¡s¸cIoíog¸ o¡ ¡uscísn. K'& m+1)U V$.+* -*0 V4,3%"'1<
M
E399-102 d< Y< CGMOfD< Díunctícs. TIc nodc¡n scícncc o¡ ncntuí IcuítI< R-%" I1$*%"'-02
V3%%';2 R*:(-*0<
Gf
\1+&*2 !< CGMMfD< T%/4,+(+:$4-( "1-3.-2 +1 3*';5'1$'*4'0 ';5'1$'*4'< Hc-Vísíon
Jou¡nuí.l2C^DSG>N^<
GG
P1$'02 Y< CGMHSD< TIc I¸¡c¡ucntííutíon s¸nd¡onc. Hcscu¡cI und cíínícuí t¡cutncnt.
J+,*% E+5)$*% V'1$'% $* b+*"'.5+1-1/ Z'0$4$*' -*0 T39($4 E'-(",<
GS
I+(09'1:2 I< J< CGMOHD< T%/4,$-"1$4 -%5'4"% +7 ,/5'16'*"$(-"$+*< SoutI A¡¡ícun
Mcd. J J2U^^a>^M<
GN
b,1$%"$'2 Y< `< CGMNOD< V+.' "/5'% +7 1'%5$1-"$+* $* *'31+%'%< Çuu¡t J Mcd
lbU^Sa>NS<
G^
b-**+*2 ]<\< CGMNSD< Vísdon o¡ tIc Iod¸. K'& m+1)U K+1"+*<
GO
E3'/2 V< Y< -*0 V'4,1'%"2 d< CGMHGD< H¸¡c¡ucntííutíon s¸nd¡onc und ¡s¸cIo¡utIoí-
og¸. b'*"'1 7+1 Y'%'-14, +* ",' c"$($@-"$+* +7 V4$'*"$7$4 i*+&('0:'2 !*%"$"3"' 7+1
V+4$-( Y'%'-14,2 c*$6'1%$"/ +7 Z$4,$:-* C.-*3%41$5"D<
G_
i('$*2 [< P<2 n$"1$*2 b< Z<2 -*0 ]+'1*'12 Z<CGMaH<D Q*"$0'51'%%-*"%2 -*;$'"/2 5-*$42
-*0 5,+9$-< !* Ps¸cIo¡Iu¡nucoíog¸. A gcnc¡utíon o¡ ¡¡og¡css. CZ< Q< d$5"+*< Q<
[$Z-%4$+ o i< P< i$(($-.2 R0%<D< K'& m+1)U Y-6'* T1'%%<

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.