2013

free

Volubilis
dictionary
THAI-ENGLISH-FRENCH
Science dictionary
Dictionnaire scientifique

พจนานกรมศัพท์วิทยาพท์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ ᘺท์วิทยาศาสตร์ยาศัพท์วิทยาาสตร

5250 entr.
model

B

Belisan
เบลีสสาน

5
EDITION 2 - February 2013

POWERED BY

The free multilingual Thai dictionary

model

B

v. 3.6
2.4

dictionnaire ~ dictionary

Volubilis

Science dictionary
Dictionnaire scientifique
พจนานกรมศัพท์วิทยาพท์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ ᘺท์วิทยาศาสตร์ยาศัพท์วิทยาาสตร

2nd Edition (February 2013) - 2è édition (février 2013)

พมพคร-งท์วิทยาศาสตร์$ 2 (เด/อังกฤษ-ฝรั่งเศส䐬抽ᘣนกมภาพนธ์ 2556)봹Xͤ殊Ꚁ଱ᜇ䮽Ꙥ଱磴▵雸ᙇ磴▵ 2556)

Thaï - Thaï romanisé - Anglais - Français
Thai - Romanized Thai - English - French

พจนานกรม ภาษาไท์วิทยาศาสตร์ย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส䐬抽ᘣงกฤษ-ฝร$งเศัพท์วิทยาส
การถอังกฤษ-ฝรั่งเศส䐬抽ᘣดอังกฤษ-ฝรั่งเศส䐬抽ᘣกษรไท์วิทยาศาสตร์ยเป็นอักษรโรมันแบบน
( อังกฤษ-ฝรั่งเศส䐬抽ᘣกษรโรมนแบบถ+ายเสยง
Belisan

(Francis Bastien)
เบลีสสาน (ฟรานซิส บัสเตียน)0ส บสเตยน)

mailto:belisan.volubilis@gmail.com
http://belisan-volubilis.blogspot.com
Mons (Belgium) & Surin (Thailand)

มงส (เบลีสเยยม) - สรนท์วิทยาศาสตร์ร (ไท์วิทยาศาสตร์ย)

กฎการไขวเศษสวน

1

กฎการไขวเศษสวน
n. exp.

กฎของแกส
1

kot kān khwai sētsuan

n. exp.

กฎของนิวตัน
8

n. exp.

kot khøng kaēt
= kot khøng kaēs

kot khøng Niūtan

_kot -kān \khwai _sēt_suan
alternando

_kot /khøng ¯kaēt

Newton's laws

the gas laws

lois de Newton [fpl]

lois des gaz [fpl]

กฎของบอยล

กฎการเปลีย
่ นหมู
n. exp.

2

kot kān plīen mū

_kot /khøng

กฎของคาคาดหวัง
n. exp.

15

n. exp.
9

16

kot khøng Bøi

_kot -kān _plīen /mū

kot khøng khā khātwang

_kot /khøng

associative law

_kot /khøng \khā \khāt/wang

Boyle's law ; Boyle-Mariotte law

law of expectation

กฎการเย็นตัวของนิวตัน
n. exp.

3

kot kān yen tūa khøng Niūtan

กฎของเบียร

กฎของเครเมอร
n. exp.

n. exp.
10

kot khøng Bīa

_kot -kan -yen -tūa /khøng

kot khøng Khrēmoē

_kot /khøng -Bīa

Newton's Law of Cooling

_kot /khøng

Beer's law

loi de refroidissement de Newton
[f]

Cramer's rule

กฎการสลับที่

กฎของโคไซน

n. exp.

4

n. exp.

17

กฎของเบียรและแลมเบิรต

n. exp.
11

18

kot khøng Bīa lae Laēmboēt

kot kān salap thī

kot khøng khōsai

_kot /khøng -Bīa

_kot -kān _sa_lap \thī

_kot /khøng -khō-sai

Commutative law

law of cosines

Beer–Lambert law ; Beer's law ;
Lambert–Beer law

กฎการสะทอนของแสง

กฎของซิมปสน

n. exp.

5

kot kān sathøn khøng saēng

n. exp.

กฎของปาสคาล
n. exp.
12

kot khøng Simsan

v.

Pascal's law
loi de Pascal [f]

กฎของพลังค

กฎของไซน
6

n. exp.

n. exp.
13

kot kān anurak
phalang-ngān

kot khøng sai

_kot -kān _a¯nu¯rak
¯pha-lang-ngān

law of sines

law of conservation of energy

กฎของเทอรโมไดนามิกส

กฎแกสสมบูรณ
n. exp.

n. exp.

loi de Planck [f]

14

_kot /khøng

kot kaēt sombūn

laws of thermodynamics

_kot ¯kaēt /som-būn

lois de la thermodynamique [fpl] ;
principes de la thermodynamique
[mpl]

ideal gas law
loi des gaz parfaits [f]

kot khøng Phlang
Planck's law

kot khøng thoēmōdaināmik
7

20

_kot /khøng

_kot /khøng -sai

loi de conservation de l'énergie [f]

kot khøng Pātkhāl
_kot /khøng

_kot -kān _sa¯thøn /khøng /saēng _kot /khøng
Law of Reflection
Simpson's ruile

กฎการอนุรักษพลังงาน

19

กฎของฟูเรียร
n. exp.

kot khøng Fūrīa
_kot /khøng
Fourier's law
loi de Fourier [f]

21

กฎของเลขคณิต

2

กฎของเลขคณิต
n. exp.

22

kot khøng lēkkhanit

n. exp.

_kot /khøng \lēk¯kha¯nit
laws of arithmetic

กฎของเลขชีก
้ าํ ลัง
n. exp.

23

kot khøng lēkchīkamlang
_kot /khøng \lēk¯chī-kam-lang

กฎขอที่หนึง่ ของ
เทอรโมไดนามิกส
29

kot khø thī neung khøng
thoēmōdaināmik

_kot \khø \thī /sūn

_kot \khø \thī _neung /khøng

zeroth law of thermodynamics

first law of thermodynamics

กฎขอที่สองของ
เทอรโมไดนามิกส

premier principe de la
thermodynamique [m]
30

kot khø thī søng khøng
thoēmōdaināmik

กฎของเลขยกกําลัง
24

kot khøng lēk yok kamlang
_kot /khøng \lēk ¯yok -kam-lang
laws of indices

_kot \khø \thī /søng /khøng
second law of thermodynamics
deuxième principe de la
thermodynamique [m] ; deuxième
loi de la thermodynamique [f] ;
principe de Carnot [m]

25

kot khong
Satēfān-Bōnsaman
Stefan–Boltzmann law ; Stefan's
law

กฎของฮับเบิล

kot khø thī neung khøng
unhaphonlasāt
= kot khø thī neung khøng
unhaphalasāt
_kot \khø \thī _neung /khøng
-un_ha-phon¯la_sāt

31

kot khø thī søng khøng
unhaphonlasāt
= kot khø thī søng khøng
unhaphalasāt

premier principe de la
thermodynamique [m]

กฎเดอมอรแกน
n. exp.

_kot
De Morgan's laws

kot khøng Hapboēn
_kot /khøng

second law of thermodynamics
deuxième principe de la
thermodynamique [m] ; deuxième
loi de la thermodynamique [f] ;
principe de Carnot [m]

กฎไตรวิภาค

Hubble's law

26

loi de Hubble [f]

กฎของเฮนรี
n. exp.

27

kot khøng Hēnrī
Henry's law

กฎของเฮสส
n. exp.

kot khøng Hēt
Hess's law

28

lois de De Morgan [fpl]

กฎขอที่สามของ
เทอรโมไดนามิกส
n. exp.

35

kot Doē Møkaēn

_kot \khø \thī /søng /khøng
-un_ha-phon¯la_sāt

n. exp.

34

first law of thermodynamics

อุณหพลศาสตร
n. exp.

33

กฎขอที่หนึง่ ของ
อุณหพลศาสตร
n. exp.

กฎของสเตฟาน-โบลตซมันน กฎขอที่สองของ
n. exp.

n. exp.

kot khø thī sūn khøng
thoēmōdaināmik

n. exp.

laws of indices

n. exp.

กฎขอทีศ
่ น
ู ยของ
เทอรโมไดนามิกส

32

n. exp.

36

kot traiwiphāk
_kot
trichotomy law

กฎไตรวิภาคของจํานวนจริง
n. exp.

kot khø thī sām khøng
thoēmōdaināmik

kot traiwiphāk khøng
jamnūan jing

_kot \khø \thī /sām

/khøng -jam-nūan -jing

third law of thermodynamics

trichotomy law of real numbers

37

กฎทรงมวล
n. exp.

kot song mūan
_kot -song -mūan
law of conservation of
mass/matter

38

กฎนิรมัชฌิม

3

กฎนิรมัชฌิม
n. exp.

กฎแหงวัตถุไมสูญสลาย
39

kot niramatchima

n. exp.

กรดกํามะถัน
46

n. exp.

53

kot haeng watthu mai
sūnsalāi

krot kammathan

law of excluded middle

_kot _haeng ¯wat_thu \mai
/sūn_sa/lāi

sulphuric acid ; sulfuric acid (Am.)

กฎมือขวา

law of conservation of matter

[H2SO4]

_kot ¯ni¯ra¯mat¯chi¯ma

n. exp.

40

kot meū khwā

กณิกนันต

right-hand rule

adj.

กฎรูปสามเหลีย
่ ม

kaniknan
41

_kot \rūp /sām_līem

ก็ตอเมือ

triangle law

conj.

si et seulement si

_kot \lūk\sō

กนหอย

chain rule

n.

43

_kot \lēk¯chī-kam-lang

กรดคารบอนิก
n. exp.
49

56

krot khābønik
_krot

2

50

44

root ; surd ; one side of a square ;
root of a number ; radical
racine [f]

_kot _sat_sūan -khong\thī

n.

45

n. exp.

silver nitrate

_krot
sulfuric acid

acid

acide sulfurique [m]

acide

[H2SO4]

กรด
krot
_krot
acid ; acidic ; acidulous
acide ; acidulé

58

krot sanfūrik

_krot

adj.

57

_krot -ngoen

n. exp.
51

krot

กฎสี่เหลี่ยมคางหมู

กรดเงิน

กรดซัลฟูรก

กรด

law of conservation of
mass/matter

3

krot ngoen

-kron

kot satsūan khongthī

trapezoidal rule

unsaturated fatty acid

kron

กฎสัดสวนคงที่

_kot _sī_līem-khāng/mū

_krot /khai-man \mai _im-tūa

กรณฑ

loi exponentielle [f]

kot sīlīemkhāngmū

krot khaiman mai imtūa

carbonic acid
spiral ; helical ; whorl ; finger whorl acide carbonique [m]
spirale [f]
[H CO ]

exponential law ; index law ; law of
n.
exponents

n. exp.

55

\kon/høi

kot lēkchīkamlang

n. exp.

_krot -kleūa

n. exp.
48

konhøi

กฎเลขชี้กาํ ลัง

krot kleūa

กรดไขมันกรดไขมันไมอิ่มตัว

if and only if

kot lūksō

54

[HCl]

\kø _tø \meūa
42

n. exp.

acide chlorhydrique [m]

kø tø meūa

กฎลูกโซ

กรดเกลือ

hydrochloric acid

infinitesimal
infinitésimal

n. exp.

47

[กะ-นิก-นัน]

kot rūp sāmlīem

n. exp.

acide sulfurique [m]

loi de conservation de la matière
[f]

_kot -meū /khwā

n. exp.

_krot -kam¯ma/than

52

กรดดินประสิว
n. exp.

krot dinprasiū
-din_pra/siū
nitric acid
acide nitrique [m]

59

exp. tartaric acid acide tartrique [m] 66 79 krūay klom trong krot patsāwa n. กรดอะมิโน 67 n. 74 krot thān krot fømik krot aminō _krot _thān _krot _krot carbonic acid . acide éthanoïque [m] _krot ¯ma-nāo acide acétique [m] . exp. n. 69 krot manāo acide acétique [m] . exp. acide aminé [m] กรดน้าํ นม [CH2O2 . 63 70 krot yūrik -krūay _krot uric acid cone . exp. 62 krot nāmsom _krot ¯nām\som n. n. exp. กรดฟอรมก ิ 60 n. กรวยกลม [C5H4N4O3] กรดไนตริก 64 krot naitrik กรดแร n. กรดมะนาว krot aēsitik n. n. exp. H2CO3 acide formique [m] aminoacide [m] . exp. 68 krot insī _krot ¯nām-nom krot føsførik _krot -in-sī lactic acid _krot organic acid acide lactique [m] phosphoric acid acide organique [m] กรดน้ําสม acide phosphorique [m] กรดแอซิตก ิ [H3PO4] n.กรดถาน 4 กรดถาน n. krūay klom circular cone _krot \raē nitric acid n. funnel nucleic acid acide urique [m] cône [m] . exp. CH3COOH] [CH3CO2H. exp. CH3COOH] acide citrique [m] กรวย กรดยูรก ิ n. entonnoir [m] n. exp. n. 73 krūay chāi krot øn -krūay /chāi krot pūn _krot _øn projecting cone _krot -pūn weak acid n. exp. 78 -krūay -klom krot raē _krot 77 krūay krot niūkhliik acide nucléique [m] 76 acetic acid acetic acid กรดนิวคลิอค ิ 75 80 . 71 cône circulaire [m] mineral acid acide nitrique [m] [HNO3] กรวยกลมตรง กรดออกซาลิก กรดปสสาวะ n. exp. exp. 61 krot nāmnom n. exp. HCOOH] กรดอินทรีย กรดฟอสฟอริก n. exp. exp. exp. 72 krot øksālik -krūay -klom -trong _krot right circular cone _krot _pat/sā¯wa acide oxalique [m] 65 กรวยฉาย uric acid กรดออน acide urique [m] กรดปูน n. acide éthanoïque [m] citric acid [CH3CO2H. H2CO3 formic acid amino acid acide carbonique [m] . exp. exp.

litmus cône parabolique [m] pyramide [f] กรวยเชิงวงรี n. กระดาษลิตมัส 88 n. method . convex lens _kra-būan-kān -thāng -khē-mī กรวยภูเขาไฟ miroir convexe [m] chemical process กระจกเวา processus chimique [m] n. 84 n. 96 krūay choēng wongrī krøp naēokhit nai kān wijai krabūankān -krūay -choēng -wong-rī _krøp -naēo¯khit -nai -kān ¯wi-jai _kra-būan-kān elliptic cone conceptual framework process . 90 กระบวนการเกิดดับ = กระบวนการเกิด-ดับ krūay thān suan songklom krøp āng-ing -krūay /thān _suan -song-klom _krøp \āng-ing spherical cone frame of reference . exp. 100 n. exp. กรวยเหลีย ่ ม 81 n. _kra_dāt-sāi krabūankān yønklap mai dāi sand paper . exp. frustum of a cone kradātsāi n. papier (d') émeri [m] processus irréversible [m] กรวยลอม n. krūay choēng phārābōlā krūaylīem kradāt litmat -krūay -choēng -krūay_līem _kra_dāt parabolic cone pyramid litmus paper . exp. concave lens production process miroir concave [m] processus de fabrication [m] . processus [m] . 95 89 n. arithmetisation _kra_dāt pH paper arithmétisation [f] . exp. procédé [m] . flint paper _kra-būan-kān ¯yøn_klap \mai \dāi papier de verre [m] . exp. กระบวนการ กรอบแนวคิดในการวิจย ั 82 n. exp. exp. exp. exp. exp. krūay løm -krūay ¯løm circumcone 87 93 irreversible process กระบวนการเลขคณิต กระดาษยูนิเวอรซล ั อินดิเคเตอร n. exp. krajok wao krabūankān phalit cône volcanique [m] _kra_jok ¯wao _kra-būan-kān _pha_lit กรวยยอดตัด concave mirror . 85 n. exp. abrasive paper . 83 n. exp. exp.กรวยเชิงพาราโบลา 5 กรวยเชิงพาราโบลา n. emery paper . exp. exp. mode [m] cône elliptique [m] กรวยฐานสวนทรงกลม n. reference frame n. krūay phūkhaofai 92 [กฺระ-จก-เวา] -krūay -phū/khao-fai n. exp. krabūankān koēt dap 91 birth-death process krūay plāi tat [กฺระ-จก-นูน] กระบวนการทางเคมี -krūay -plāi _tat krajok nūn n. system กรอบอางอิง procédure [f] . procedure . 97 99 กระบวนการยอนกลับไมได -krūay \yøt _tat n. truncated cone _kra_jok -nūn krabūankān thāng khēmī cône tronqué [m] convex mirror . procédé de fabrication [m] 86 krūay yøt tat กระดาษทราย 98 กระบวนการผลิต volcanic cone n. exp. 101 krabūankān lēkkhanit 94 _kra-būan-kān \lēk¯kha¯nit kradāt yūniwoēsal indikhētoē arithmetization . กรวยปลายตัด กระจกนูน _kra-būan-kān _koēt _dap n.

ac) . กระแสสลับ n. adiabatic saturation process กราฟของความสัมพันธ กระบวนการแอเดียแบติก krāp khøng khwām samphan krabūankān satōkhaēsatik n. random process graph (En) krāp กระบวนการใหเหตุผล n. krāp cheūamyōng ¯krāp \cheūam-yōng connected graph 120 . exp. exp. exp. exp.) 106 118 krāp choēng prakøp กรัม krabūankān sanyān 117 krāp choēngdīo 111 photosynthèse [f] 105 116 krāp choēngsøn 110 alternating current (AC. กราฟกึ่งลอการิทม ึ n. exp. exp. n. 115 planar graph 113 กราฟเชื่อมโยง n. exp. -kram กระบวนการสุม  n. กราฟ = กราฟ _kra-būan-kān _sum n.กระบวนการวัลคาไนเซชัน 6 กระบวนการวัลคาไนเซชัน n. gram (Am. exp. 103 กระบวนการสังเคราะหดว ย กระแสไฟฟาเหนีย ่ วนํา แสง n. exp. [กฺระ-แส-สะ-หฺลับ] ¯krāp -choēng_dīo simple graph krasaēsalap graphe simple [m] _kra/saē_sa¯lap กราฟเชิงประกอบ กระบวนการสัญญาณ courant alternatif [m] n. = กระบวนการสังเคราะหแสง n. exp. exp. krasaē faifā nīo nam ¯krāp -choēng¯søn multiple line graph _kra/saē -fai¯fā _nīo -nam กราฟเชิงเดีย ่ ว induced current n. exp. ¯krāp /khøng -khwām /sam-phan _kra-būan-kān krabūankān aēdīabaētik graph of a relation stochastic process . exp. 108 114 krāp keung-løkāritheum ¯krāp _keung-lø-kā¯ri\theum _kra-būan-kān krabūankān imtūa aēdīabaētik vulcanization process _kra-būan-kān _im-tūa กระบวนการสโตแคสติก = สโทแคสติก adiabatic humidification process . random process _kra-būan-kān graphe d'une relation [m] adiabatic process กราฟเชิงซอน n. ac (alternating current) n. semi-log graph 109 n. exp. exp. 102 krabūankān wankhānaisēchan กระบวนการอิม ่ ตัว แอเดียแบติก n. _kra-būan-kān /san-yān gramme (En) signal processing kram ¯krāp -choēng _pra_køp composite line graph 112 กราฟเชิงระนาบ n. exp. AC = n. 104 krabūankān sangkhrǿ dūay saēng = krabūankān sangkhrǿ saēng _kra-būan-kān /sang¯khrǿ \dūay /saēng = _kra-būan-kān /sang¯khrǿ /saēng photosynthesis semi-logarithmic graph . krabūankān hai hētphon _kra-būan-kān \hai _hēt/phon abstraction ¯krāp 107 ¯krāp -choēng ¯ra\nāp gramme [m] krabūankān sum graph graphe [m] 119 krāp choēng ranāp gramme . exp.

123 n. exp. exp. exp. exp. bar chart กราฟบนระนาบ krāp bon ranāp ¯krāp -bon ¯ra\nāp plane graph 138 139 กราฟหลายเสน 133 n. exp.กราฟดุล 7 กราฟดุล n. กราฟแบบบริบรู ณ 121 n. krāp lāi sen ¯krāp \yǿi ¯krāp /lāi \sen subgraph multiple line graph กราฟระบุทศ ิ ทาง กราฟก krāp rabu thitthāng 127 n. exp. กราฟวงกลม 128 n. exp. กราฟแทง n. exp. exp. exp. krāp sen choēngdīo ¯krāp \mai \cheūam-yōng ¯krāp \sen -choēng-dīo disconnected graph simple line graph ¯krāp \ton¯māi _baēp _phaē \thūa /khøng ¯krāp กราฟไมระบุทศ ิ ทาง กราฟเสนหัก spanning tree of a graph n. krāp mī thitthāng krāp søng suan ¯krāp \ton¯māi _baēp -trai\phāk ¯krāp -mī ¯thit-thāng ¯krāp /søng _suan ternary tree directed graph bipartite graph graphe orienté [m] n. กราฟปาไม 122 n. กราฟสองกิง่ 129 n. exp. n. กราฟตนไมสว นยอย krāp mai rabu thitthāng krāp sen hak ¯krāp \mai ¯ra_bu ¯thit-thāng ¯krāp \sen _hak undirected graph broken line graph 124 krāp tonmāi baēp phaē thūa khøng krāp n. exp. exp. exp. 132 กราฟยอย subtree 137 กราฟเสนเชิงเดียว 131 krāp mai cheūamyōng n. krāp tonmāi krāp pāmāi krāp søng king ¯krāp \ton¯māi ¯krāp _pā¯māi ¯krāp /søng _king tree forest two branch graph arbre [m] กราฟตนไมแบบไตรภาค กราฟมีทศ ิ ทาง n. exp. exp. exp. n. exp. krāp yǿi n. 126 krāp thaeng ¯krāp \thaeng bar graph . krāp dun krāp baēp børibūn krāp wongklom ¯krāp -dun ¯krāp _baēp -bø¯ri-būn ¯krāp -wong-klom balance graph complete graph pie chart กราฟตนไม n. exp. 136 กราฟสองสวน 130 krāp tonmāi baēp traiphāk กราฟตนไมแบบแผทวั่ ของ กราฟไมเชื่อมโยง n. กราฟ 135 134 X graphic (En) ¯krāp ¯ra_bu ¯thit-thāng krāfik directed graph graphic graphique [m] 140 141 . 125 krāp tonmāi suan yǿi ¯krāp \ton¯māi _suan \yǿi n.

krup wattajak klom ¯wat_ta_jak -klom cyclic group circular . กรุปยอยตัวทําสลับที่ 144 n. mécanique กรุปวัฏจักร กรุปผลหาร n. . sphérique . กล 153 adj. exp. exp.. กรุปสลับที่ กรุปยอยชัด 143 n.] groupoid symmetric group konlawithī khayāi lae jamkat khēt groupe symétrique [m] -kon¯la¯wi-thī _kha/yāi ¯lae -jam_kat _khēt branch-and-bound technique 162 .. exp. exp. กรุปสลับ 149 n. กรุปเสรี 151 n. krup kān mun krup yǿi tūa tham salap thī krup sērī -kān /mun \yǿi -tūa -tham _sa_lap \thī /sē-rī rotation group commutator subgroup free group กรุปจํากัด n. rond . factor group groupoid n. grid (En) krup yǿi = krup yøi krup salap krit \yǿi _sa_lap grid subgroup alternating group grille [f] sous-groupe [m] กรุปการแปลง n. krup jamkat krup yǿi prokkati krup anan -jam_kat \yǿi _prok_ka_ti _a-nan finite group normal subgroup infinite group 159 groupe fini [m] กรุปยอยยืนยง กรุปเชิงตัง้ ฉาก n. 147 krup phonhān ¯krup /phon/hān quotient group . spherical groupe cyclique [m] circulaire . exp. 156 150 n. กรุปยอยปรกติ 145 n. krupphøi /som\māt [กน-ละ-ลิ-ที. exp. exp. exp. arrondi กรุปสมมาตร กรุปพอยด n. 158 กรุปอนันต 152 n.กริด 8 กริด n. กรุปยอย 142 n. exp. exp. กลม 154 148 adj. 146 n. exp. round . exp. krup choēng tangchāk krup yǿi yeūnyong kon -choēng \tang_chāk \yǿi -yeūn-yong -kon orthogonal group invariant subgroup mechanical groupe orthogonal [m] n. exp. exp. krup kān plaēng krup yǿi chat krup salap thī -kān -plaēng \yǿi ¯chat _sa_lap \thī transformation group trivial subgroup commutative group 157 groupe commutatif [m] กรุปการหมุน n. exp.. exp. กน-ลิ-ที. 160 155 161 กลวิธีขยายและจํากัดเขต krup sommāt n. exp..

173 klǿng thōrathat chūang khleūn saēng sawāng กลองจุลทรรศน n. échantillon représentatif [m] . konlasāt กลัน ่ v. 182 klum tūayāng _klum -tūa_yāng sample . mechanical science electron microscope distiller . 167 klǿng khayāi \klǿng -kha/yāi microscope microscope [m] 168 klǿngjunlathat กลุมควบคุม n. กลศาสตรควอนตัม n. exp. exp. exp.) klǿngthāiphāp rāi laīet sūng quantum mechanics 165 konlasāt phaēn doēm -klāi -pen -ai vaporize s'évaporer กลีเซอรีน télescope panchromatique [m] n. exp. _klum _jǿ-jong focus group 175 \klǿng -thō¯ra¯that ¯wit-tha¯yu radiotélescope [m] 181 klum jǿjong klǿng thōrathat witthayu radio telescope 180 control group n. exp. exp. extract . klǿng thōrathat กลองขยาย 178 กลองถายภาพหลายชวงคลื่น klīsoērīn classical mechanics กลศาสตรภาวะตอเนือ ่ ง 177 klāi pen ai panchromatic telescope n. raffiner . caméra multispectrale [f] kleūn saēng กลองโทรทรรศน -kleūn /saēng n. distill (Am. exp. télescope [m] klum khūapkhum กลองโทรทรรศนชว งคลืน ่ แสงสวาง _klum \khūap-khum n. 170 klan _klan -kon¯la_sāt klǿngjunlathat baēp chai ilektrøn mechanics . n. exp. exp. exp. exp. 172 glycerine glycérine [f] klǿngthāiphāp lāi chūang khleūn mécanique classique [f] \klǿng_thāi\phāp /lāi กลืนแสง multispectral camera v. 166 konlasāt phāwa tøneūang -kon¯la_sāt -phā¯wa _tø\neūang continuum mechanics n. 164 konlasāt khwøntam n. -kon¯la_sāt /phaēn -doēm 176 กลุมตัวอยาง n. refine . optical telescope microscope [m] _baēp ¯chai /saēng 174 \khleūn /saēng -sa_wāng microscope klǿngjunlathat baēp chai saēng absorber la lumière telescope télescope optique [m] 179 absorb light \klǿng -thō¯ra¯that \klǿng n. 163 [กน-ละ-สาด] กลองจุลทรรศนแบบใช อิเล็กตรอน n.กลศาสตร 9 กลศาสตร n. exp. -kon¯la_sāt 171 \klǿng_thāi\phāp mécanique quantique [f] กลศาสตรแผนเดิม n. representative sample échantillon [m] . extraire mécanique [f] microscope électronique [m] กลายเปนไอ กลองถายภาพรายละเอียด สูง v. exp. กลุมเจาะจง กลองโทรทรรศนวท ิ ยุ กลองจุลทรรศนแบบใชแสง light microscope microscope optique [m] 169 n. exp. exp. exp. distil .

) -kam-man_ta\phāp-rang/sī กลุมศึกษา kātkhainao = kātkhainao . O3 กอนประสบการณ 189 ozone [m] . -klū¯khōt _køn _pra_sop-kān กาซคารบอนไดออกไซด กากนิวเคลียร klūkhōt køn prasopkān chlore [m] -kam-man_ta-rang/sī 187 kāt khlørīn chlorine [กํา-มัน-ตะ-รัง-สี] กลูโคส = กลูโคส 197 ¯kāt กัมมันตรังสี adj. exp. 200 kāt mīthēn กาชโอโซน n. hydrogen sulphide . focus group glucose (En) < glucose (Fr) 193 glucose [m] _kāk -niu-khlīa n. radioactive ray klum seuksā n. kaetkhainao = kaeskhainao ¯kāt_khai\nao . exp. exp. CH4 méthane [m] . CH4 กาซแอมโมเนีย n. kāt aēmmōnīa ammonia ammoniaque [m] 201 . experimental group adv.กลุมทดลอง 10 กลุมทดลอง n. แกส-ไข-เนา] appareil de Golgi [m] กลุมเปรียบเทียบ กาซไขเนา . exp. exp. exp. กัมมันตภาพรังสี klum paomāi n. exp. กาซคลอรีน radioactivity . study group . กาซ-ไข-เนา . กันไฟฟาสถิต 184 adj. แกสไขเนา ¯kāt 195 methane . sulfur dioxide . O3 dioxyde de soufre [m] n. exp. hydrogen sulfide (Am. 194 klūtāmēt (ozone) glutamate kāt ōsōn glutamate [m] ¯kāt ozone . klum prīepthīep kan faifā sathit _klum _prīep\thīep -kan -fai¯fā _sa_thit comparison group antistatic n. exp. n. กอลจิบอดี 183 n. 185 n. n. kammantarangsī n. exp. exp. sulphur dioxide กาซมีเทน déchet nucléaire [m] 188 199 kāt sanfoē-daiǿksai nuclear waste กลูตาเมต kāt khābøn daiøksai กาซซัลเฟอรไดออกไซด radioactif kāk niukhlīa [C6H12O6] 198 carbon dioxide radioactive glucose a priori n. แกด-ไข-เนา. [กัม-มัน-ตะ-พาบ-รัง-สี] _klum \pao/māi kammantaphāprangsī target group . exp. klum thotløng Golgi body _klum ¯thot-løng Kønji bødī = Kølji bødī experimental group Golgy body 190 n. exp. 192 radioactivité [f] 186 _klum _seuk/sā n. 191 antistatique กลุมเปาหมาย 196 [กาด-ไข-เนา.

lithification การกระจายของคาโอกาส binomial expansion 206 kān krajāi khøng khā ōkāt การกลายเปนไอ การกระจายสัมพัทธ n. distribution [f] . exp. exp. [กาย-ยะ-วิ-พาก-คะ-สาด] n.กายวิภาค 11 กายวิภาค n. exp. exp. 204 209 -kān -krøng kān klan dūay ainām การกลั่นแบบธรรมดา n. การกรอง n. dispersion . 211 218 kān klan lamdap suan dispersion of a random variable kān krajāi -kān _kra-jāi spread . n. filtering n. raffinage [m] การกระจายดีเทอรมแ ิ นนต n. filtrage [m] n. 203 การกระจายเชิงเสนกํากับ การกลัน ่ n. exp. 210 kān krajāi tūa kamnot -kān _klan _baēp -tham¯ma-dā -kān _kra-jāi -tūa -kam_not simple distillation การกลั่นลําดับสวน การกระจายตัวแปรสุม  filtration [f] . diffraction การกลายเปนหิน การกระจายทวินาม n. 208 kān krajāi choēng senkamkap kān klan -kān _kra-jāi -choēng \sen-kam_kap distillation . exp. 217 kān klan baēp thammadā filtration . n. frequency distribution kān krajāi anukrom -kān \kāo\nā -kān _kra-jāi _a¯nu-krom progression series expansion progression [f] n. 212 kān krajāi thawinām -kān -klāi -pen /hin -kān _kra-jāi petrification . probability distribution kān krajāi samphat -kān -klāi -pen -ai -kān _kra-jāi /sam¯phat vaporization . exp. exp. exp. kāiyawiphākkhasāt = kāiwiphāksāt kān krajāi dīthoēminaēn -kān _klan \dūay -ai¯nām -kān _kra-jāi -dī-thoē¯mi-naēn steam distillation -kāi¯ya¯wi\phāk¯kha_sāt = kāi¯wi\phāk_sāt determinant expansion anatomy การกระจายตัวกําหนด anatomie [f] n. refining asymptotic expansion การกลั่นดวยไอน้าํ -kān _klan distillation [f] . vaporisation relative variation vaporisation [f] variation relative [f] การกาวหนา การกระจายความถี่ 207 219 kān klāi pen hin répartition [f] . 216 determinant expansion kān krøng n. exp. exp. การกระจาย kān krajāi tūapraē sum -kān _klan -lam_dap _suan -kān _kra-jāi -tūa-praē _sum fractional distillation 205 n. 202 kāiyawiphāk -kāi¯ya¯wi\phāk anatomy anatomie [f] กายวิภาคศาสตร n. 214 220 kān kāonā 221 . dispersion [f] n. -kān _kra-jāi /khøng \khā -ō_kāt n. exp. distribution . 215 213 kān klāi pen ai kān krajāi khwāmthī การกระจายอนุกรม -kān _kra-jāi -khwām_thī n. exp. exp.

224 n.P. -kān -kam_jat -tūa \mai \sāp \khā kān kaē panhā elimination of an unknown -kān \kaē -pan/hā remedy . orientation orientation [f] การกาวหนาฮารมอนิก 237 การขยายทางชีวภาพ 232 n. exp. résolution d'un problème [f] การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร n. 223 -kān _waeng การกําจัดแบบเกาสเซียน การแกวงกวัด n. exp. kān kamkat khøng kān song kān koēt sam kān khatthū -kān -kam_kat /khøng -kān _song -kān _koēt ¯sam -kān _khat/thū restriction mapping reproductibility abrasion [f] การกําจัด n. resolution solution [f] . sway . kān kāonā lēk-rēkhākhanit kān kamnot thitthāng -kān \kāo\nā \lēk-rē/khā¯kha¯nit -kān -kam_not ¯thit-thāng 231 n. kān kamjat kān koēt phūkhao -kān -kam_jat -kān _koēt -phū/khao disposal . exp. 238 -kān _kha_jat -hai-dro-jēn dehydrogenation การเก็บรวบรวมขอมูล 225 การขจัดไฮโดรเจน kān khajat haidrojēn arithmetico geometric progression direction . exp. การเกิดซ้าํ 226 n. n. การขัดถู 233 n. exp. solution . exp. oscillation progression géométrique [f] Gauss–Jordan elimination oscillation [f] kān kāonā rēkhākhanit การกาวหนาเลขคณิต n. exp. การกําจัดแบบเกาส-จอรแดน การแกวง 222 n. 239 kān kāonā hāmønik kān kep rūaprūam khømūn kān khayāi thāng chīwaphāp -kān \kāo\nā -kān _kep \rūap-rūam \khø-mūn -kān _kha/yāi -thāng -chī-wa\phāp harmonic progression data collection biological magnification การกํากัดของการสง n. exp. exp. abrasion [f] การเกิดภูเขา 227 228 234 n. solving . exp. programmation [f] . 241 kān khīen prōkraēm khømphiūtoē -kān /khīen -prō-kraēm computing programming . 230 kān kāonā lēkkhanit kān kamjat baēp Kaosīen kān kwaengkwat -kān \kāo\nā \lēk¯kha¯nit -kān -kam_jat _baēp -kān _kwaeng_kwat arithmetic progression (A. programming การแกปญหา kān kamjat tūa mai sāp khā 240 235 programmation informatique [f] . exp. 236 kān kwaeng -kān \kāo\nā -rē/khā¯kha¯nit kān kamjat baēp Kao-Jødaēn geometric progression -kān -kam_jat _baēp swing . orogenesis élimination [f] formation des montagnes [f] . remède [m] .การกาวหนาเรขาคณิต 12 การกาวหนาเรขาคณิต n. n. exp. exp. exp. n. hang . exp. elimination orogeny . orogenèse [f] การกําจัดตัวไมทราบคา n. 229 n. n. exp. problem solving .) Gaussian elimination oscillation oscillation [f] การกาวหนาเลข-เรขาคณิต การกําหนดทิศทาง n.

245 numeration n. exp. การควบคุมตามลักษณะ ประจํา n. การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การควบแนน 242 n. exp. exp. évaporation [f] n. การควบคุมยอนกลับแบบบวก discovery . exp. exp. n. exp. 258 254 transpiration . new discovery nouvelle découverte [f] . 246 kān khonphop xp 252 Poincaré conjecture -kān \khūap-khum ¯yøn_klap การคาดหมาย feedback control n. computation -kān \khūap-khum -choēng _sa_thi_ti การคณนาได statistical control n. condensation [f] 257 kān khatleūak dōi thammachāt 251 -kān ¯khat\leūak -dōi -tham¯ma\chāt kān khūapkhum tām laksana sélection naturelle [f] prajam การคณานับ -kān \khūap-khum -tām ¯lak_sa_na _pra-jam การคาดคะเนของพองกาเร kan khanānap attribute control -kān ¯kha-nā¯nap การควบคุมยอนกลับ kān khātkhanē khøng Phøngkārē n. 255 kān khong saphāp choēngsen kān khūapkhum khunnaphāp kān khūapnaen choēng sathiti -kān \khūap\naen -kān -khong _sa\phāp -choēng\sen -kān \khūap-khum -khun¯na\phāp -choēng _sa_thi_ti condensation collineation statistical quality control การคณนา การควบคุมเชิงสถิติ การควบแนนเปนหยดน้าํ n. การคนพบ n. exp. -kān -khāi ¯nām -kān ¯khon¯phop -thāng ¯wit¯tha-yā_sāt การควบคุมยอนกลับแบบลบ scientific breakthrough kān khūapkhum yønklap baēp lop การคํานวณ kān khonphop mai -kān \khūap-khum ¯yøn_klap _baēp ¯lop kān khamnūan -kān ¯khon¯phop _mai negative feedback control n. exp. exp. breakthrough . -kān -kham-nūan calculation calcul [m] 261 . 249 n. avancée [f] kān khūapkhum yønklap baēp būak การคนพบทางวิทยาศาสตร n. expectation n. exp. 250 kān khūapkhum choēng sathiti -kān ¯kha¯na-nā 244 kān khananā dāi -kān ¯kha¯na-nā \dāi computability 256 kān khūapnaen pen yot nām -kān \khūap\naen -pen _yot ¯nām dropwise condensation การคัดเลือกโดยธรรมชาติ n. exp. 247 kān khonphop thāng witthayāsāt -kān \khāt¯kha-nē /khøng kān khūapkhum yønklap -kān ¯khon¯phop 253 kān khātmāi -kān \khāt/māi prediction .การคงสภาพเชิงเสน 13 การคงสภาพเชิงเสน n. exp. finding n. 243 kān khananā n. découverte [f] . evaporation transpiration [f] . redécouverte [f] 248 260 kān khāi nām positive feedback control การคนพบใหม 259 การคายน้าํ -kān \khūap-khum ¯yøn_klap _baēp _būak n.

การคูณดวย 4 262 n.. exp. exp. n. exp. exp. การคูณดวยสเกลาร 263 n. exp. mental maths scalar multiplication Brownian motion calcul mental [m] multiplication scalaire [f] mouvement Brownien [m] การคิดเลขเร็ว n. kānkhūn choēng sakēlā n. 279 การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก อยางงาย n. exp. exp.. 277 kān khitlēk nai jai kānkhūn dūay sakēlā kān kkhleūoenthī baēp Brāo -kān ¯khit\lēk -nai -jai -kān-khūn \dūay -kān \khleūoen\thī _baēp mental arithmetic . exp. 276 kān khitlēk kānkhūn dūay sī kān khleūoenthī khong rūp -kān ¯khit\lēk -kān-khūn \dūay _sī -kān \khleūoen\thī -khong \rūp calcul [m] multiplication par 4 [f] rigid motion การคิดเลขในใจ n.การคิดเลข 14 การคิดเลข n. travel mouvement [m] การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก เชิงเดียว (เอสเอชเอ็ม) n. exp. exp. exp. exp. 280 kān khleūoenthī baēp hāmønik choēngdīo (Ēs. exp. exp. exp. mouvement rotationnel [m] การคูณแบบบล็อก 265 n. การเคลื่อนทีค ่ งรูป 269 n. exp. kānkhūn kānkhūn baēp blǿk -kān-khūn -kān-khūn _baēp kān khleūoenthī baēp hāmønik multiplication block multiplication -kān \khleūoen\thī _baēp multiplication [f] การคูณไขว การคูณเมทริกซ n. -kān \khleūoen\thī multiplication par … [f] movement . movability . motion . การเคลื่อนที่แบบบราวน 270 n. 278 kān khitlēk reo kānkhūn nai krup kān khleūoenthī baēp mun -kān ¯khit\lēk -reo -kān-khūn -kān \khleūoen\thī _baēp/mun calcul rapide [m] group multiplication rotational motion การคูณ n. exp. 281 kān khleūoenthī baēp hāmønik yāng-ngāi -kān \khleūoen\thī _baēp simple harmonic motion mouvement harmonique simple [m] . exp. 267 n. 274 kānkhūn methrik baēp blǿk -kān-khūn -choēng -kān-khūn scalar product block matrix multiplication การคูณดวย … การเคลือ ่ นที่ 268 n.Em. การเคลื่อนที่แบบหมุน 271 n.) -kān \khleūoen\thī _baēp -choēng-dīo simple harmonic motion (SHM) mouvement harmonique simple (MHS) [m] 275 kānkhūn dūay … kān khleūoenthī -kān-khūn \dūay . การคูณในกรุป 264 n. การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก 272 n. 266 harmonic motion mouvement harmonique [m] 273 kānkhūn khwai kānkhūn methrik -kān-khūn \khwai -kān-khūn cross multiplication block multiplication การคูณเชิงสเกลาร การคูณเมทริกซแบบบล็อก n.Ēt.

combination kān jamnaēk tām wiwatthanākān chāttiphan 285 การจัดบล็อก n. 291 gamma distribution การแจกแจงของคาสัดสวน ตัวอยาง การจําแนกตามวิวฒ ั นาการ ชาติพน ั ธุ -kān _jat _klum n. 283 290 n. kān khlōnning kān japkhū kān jaēkjaēng cloning -kān _jap\khū -kān _jaēk-jaēng clonage [m] matching distribution 295 การโคลนนิงเพื่อการรักษา การจับไนโตรเจนในอากาศ การแจกแจงการสุมตัวอยาง n. frequency distribution table การแจกแจงความถีข ่ อง ขอมูล n. exp. n. kān jamløng 287 kān jaēkjaēng kaēmmā -kān _jaēk-jaēng kān jat klum n. exp. kān jat ilektrøn -kān _jat electron configuration n. exp. 288 kān jamløng baēp dōi khømphiūtoē -kān -jam-løng _baēp -dōi computer simulation simulation par ordinateur [f] 298 kān jaēkjaēng khøng khā satsūan tūayāng -kān _jaēk /khøng \khā _sat_sūan -tūa_yāng distribution of the sample proportion การแจกแจงความถี่ 299 kān jaēkjaēng khwāmthī -kān _jaēk-jaēng -khwām_thī 293 kān jat mū การจัดอิเล็กตรอน n. exp. clonage thérapeuthique [m] 284 kān khlōnning pheūa kān seūpphan kān jamnaēk chan thāng witthayāsāt -kān reproductive cloning -kān -jam\naēk ¯chan -thāng ¯wit¯tha-yā_sāt clonage reproductif [m] scientific classification การจัดกลุม  classification scientifique [f] การแจกแจงแกมมา n. simulation [f] combination การจําลองแบบโดย คอมพิวเตอร n. exp. exp. exp. -kān -jam-løng duplication . exp. exp. 296 kān khlōnning pheūa kān raksā kān jap naitrojen nai ākāt -kān _jap kān jaēkjaēng kān sum tūayāng \pheūa -kān ¯rak/sā nitrogen fixation -kān _jaēk -kān _sum -tūa_yāng therapeutic cloning sampling distribution การโคลนนิงเพื่อการสืบพันธุ การจําแนกชัน ้ ทาง วิทยาศาสตร n. simulation -kān _jat _mū reproduction [f] . n. exp. การจัดหมู n. exp. kān jaēkjaēng khwāmthī khøng khømūn 294 -kān _jaēk-jaēng -khwām_thī /khøng \khø-mūn frequency distribution 300 . การจับคู 282 n. exp. การแจกแจง 289 n.การโคลนนิง 15 การโคลนนิง n. n. 286 292 -kān -jam\naēk -tām ¯wi¯wat-tha-nā-kān \chāt_ti-phan kān jat blǿk phylogenetic classification -kān _jat classification phylogénétique [f] blocking การจําลอง n. 297 frequency distribution . exp. copying . exp. exp. exp.

309 kān jaēkjaēng bītā การแจกแจงแบบสองยอด n. exp. 307 kān jaēkjaēng Rēlī kān jaēkjaēng thawinām -kān _jaēk-jaēng -kān _jaēk-jaēng Rayleigh distribution binomial distribution 319 kān jaēkjaēng rēkhākhanit bimodal distribution n. exp. exp. 304 n. exp. 311 normal distribution . การแจกแจงตามขอบ n. exp. exp. 302 kān jaēkjaēng khwām nājapen khøng tūapraē sum n. exp. exp. distribution gaussienne [f] kān jaēkjaēng thānniyom dīo การแจกแจงแบบปกติ -kān _jaēk-jaēng /thān¯ni-yom _dīo n. beta distribution kān jaēkjaēng baēp søng yøt 315 -kān _jaēk-jaēng _baēp /søng \yøt bimodal distribution 310 probability distribution of a random kān jaēkjaēng bē variable -kān _jaēk-jaēng \bē n. exp. exp. การแจกแจงไคกําลังสอง 314 การแจกแจงปรกติ n. exp. -kān _jaēk-jaēng _baēp \mai /som\māt -kān _jaēk-jaēng -rē/khā¯kha¯nit asymmetric distribution distribution géométrique [f] geometric distribution การแจกแจงเรยลี การแจกแจงทวินาม n. exp. tdistribution -kān _jaēk-jaēng _baēp \lēk¯chī-kam-lang probability distribution การแจกแจงบีตา exponential distribution การแจกแจงความนาจะเปน ของตัวแปรสุม  n. การแจกแจงฐานนิยมเดีย ่ ว Gaussian distribution kān jaēkjaēng prokkati māttrathān n. exp. nimodal distribution 305 kān jaēkjaēng tām khøp kān jaēkjaēng baēp pakati = kān jaēkjaēng baēp pokkati standard normal distribution การแจกแจงปรกติสองตัวแปร -kān _jaēk-jaēng _prok_ka_ti /søng -tūa-praē distribution normale [f] marginal distribution การแจกแจงแบบไมสมมาตร การแจกแจงทวิฐานนิยม n. exp. exp. exp. distribution exponentielle [f] -kān _jaēk-jaēng -bī-tā -kān _jaēk-jaēng -khwām การแจกแจงเบ \nā_ja-pen /khøng -tūa-praē _sum n. 306 kān jaēkjaēng thawithānniyom -kān _jaēk-jaēng ¯tha¯wi-/thān¯ni-yom 313 bivariate normal distribution การแจกแจงเรขาคณิต kān jaēkjaēng baēp mai sommāt n. exp.การแจกแจงความนาจะเป 16 การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงที n. exp. kān jaēkjaēng khwām nājapen kān jaēkjaēng thī -kān _jaēk-jaēng -thī kān jaēkjaēng baēp lēkchīkamlang -kān _jaēk-jaēng -khwām \nā_ja-pen Student's t-distribution . exp. 301 n. exp. 318 -kān _jaēk-jaēng _baēp _pa_ka_ti kān jaēkjaēng prokkati søng = -kān _jaēk-jaēng _baēp _pok_ka_ti tūapraē normal distribution -kān _jaēk-jaēng -tām _khøp n. การแจกแจงแบบเลขชี้กําลัง 308 n. 316 kān jaēkjaēng prokkati skew distribution -kān _jaēk-jaēng _prok_ka_ti 303 kān jaēkjaēng khai kamlang søng การแจกแจงแบบเกาสเซียน -kān _jaēk-jaēng kān jaēkjaēng baēp Kaosīen การแจกแจงปรกติมาตรฐาน chi-square distribution -kān _jaēk-jaēng _baēp n. Gaussian distribution 320 . 312 317 -kān _jaēk-jaēng _prok_ka_ti \māt_tra/thān n.

exp. énumération [f] การแจกแจงสะสมรวม 335 -kān ¯chak -tūa_yāng _baēp _baeng -pen ¯chan 330 stratified sampling การชักตัวอยางแบบมีระบบ joint cumulative distribution kān jaēng nap tām laksana prajam การแจกแจงหนึ่งตัวแปร -kān -jaēng ¯nap -tām ¯lak_sa_na kān chak tūayāng baēp mī _pra-jam rabop n. exp. 340 การชักตัวอยางแบบเกาะกลุม kān chak tūayāng baēp sum n. การชักตัวอยางแบบแบง เปนชัน ้ n. exp. exp. oblique projection kān chak tūayāng baēp mai kheūn thī 332 -kān ¯chak -tūa_yāng _baēp \mai -kheūn \thī sampling without replacement การชักตัวอยางแบบสุม  back bumper n. exp. kān chak tūayāng baēp kheūn thī 329 323 kān jaēkjaēng sasom ruam -kān _jaēk-jaēng _sa/som \ruam 336 kān chak tūayāng baēp baeng pen chan การแจงนับตามลักษณะ ประจํา n. exp. การชักตัวอยางแบบไมคน ื ที่ kān chon kan khøng atǿm การแจกแจงอเนกนาม systematic sampling kān chāi chīeng n. exp. exp. exp. 334 choēngdīo kān chak tūayāng baēp kǿ klum -kān ¯chak -tūa_yāng _baēp _sum -choēng-dīo -kān ¯chak -tūa_yāng _baēp _kǿ _klum simple random sampling cluster sampling . sampling n. exp. การชักตัวอยางแบบคืนที่ 328 n. exp. exp. exp. exp. 325 kān jaēkjaēng lāi tūapraē 326 kān jaēkjaēng anēknām -kān _jaēk-jaēng _a_nēk-nām -kān _jaēk-jaēng _ēk_ka\rūp uniform distribution distribution uniforme [f] n. การแจกแจงเอฟ 321 n. exp. univariate distribution n. 322 n. kān jaēkjaēng sasom kān jaēng nap -kān _jaēk-jaēng _sa/som -kān -jaēng ¯nap cumulative distribution enumeration n. 324 kān jaēkjaēng neung tūapraē attribute enumeration การแจกแจงหลายตัวแปร n. multivariate distribution n. exp. exp. kān jaēkjaēng sommāt kān jaēkjaēng Ēf -kān _jaēk-jaēng /som\māt -kān _jaēk-jaēng symmetric distribution F-distribution -kān ¯chak -tūa_yāng _baēp -kheūn \thī การแจกแจงสะสม การแจงนับ sampling with replacemen n. collision atomique []f] kān chak tūayāng baēp sum การชักตัวอยาง -kān ¯chak -tūa_yāng _baēp _sum 333 339 random sampling การชักตัวอยางแบบสุม  เชิงเดีย ่ ว -kān ¯chak -tūa_yāng 327 338 -kān -chon -kan /khøng _a-tǿm kān chak tūayāng การแจกแจงเอกรูป kān jaēkjaēng ēkkarūp -kān /chāi /chīeng n.การแจกแจงสมมาตร 17 การแจกแจงสมมาตร n. exp. exp. multinomial distribution n. 331 การชนกันของอะตอม -kān _jaēk-jaēng /lāi -tūa-praē 337 -kān ¯chak -tūa_yāng _baēp -mī ¯ra_bop การฉายเฉียง -kān _jaēk-jaēng _neung -tūa-praē n. exp.

exp. 345 kān damnoēnkān en-phāk -kān -dam-noēn-kān -en\phāk kān damnoēnkān thawiphāk -kān -dam-noēn-kān ¯tha¯wi-phāk n. 346 kān damnām khøng set การดําเนินการขัน ้ มูลฐาน 347 kān damnoēnkān nai krup [… มูน-ละ-ถาน . exp. 342 kān cheūam -kān \cheūam ink . kān damnoēnkān n.การชักตัวอยางแบบห 18 การชักตัวอยางแบบหลายชั้น การดําเนินการตามแถว n. 341 n. exp. absorption 359 kān doēnthāng pen sen trong -kān-doēn-thāng -pen \sen -trong rectilinear propagation propagation rectiligne [f] การดําเนินการรวม n. n. exp. exp. 353 การเดือด n. 354 kān chak tūayāng baēp lāi chan kān damnoēnkān tām thaēo kān damnoēnkān ēkkaphāk -kān -dam-noēn-kān -tām /thaēo -kān -dam-noēn-kān _ēk_ka\phāk -kān ¯chak -tūa_yāng _baēp /lāi ¯chan row operations unary operation multistage sampling . exp. exp. exp. existence des êtres vivants [m] -kān -dam-noēn-kān -tām /thaēo การดูดกลืน \khan -mūn/thān n. exp. kān damnoēnkān tām thaēo khan mūnthān = kān damnoēnkān tām thaēo khan mūnlathān 355 kān damrongchīwit khøng singmīchīwit การดําเนินการตามหลักขัน ้ absorption [f] มูลฐาน การดูดกลืนแสง 350 n. chemical modification n. 351 binary operation n-ary operation 356 การดูดซับ การดําเนินการทวิภาค การดําเนินการ n ภาค n. -kān _dūt n. 343 kān datplaēng khēmī -kān _dat-plaēng -khē-mī modification chimique [f] การดําเนินการ 344 -kān -dam-noēn-kān execution . = -kān -dam-noēn-kān -tām /thaēo kān dūtkleūn \khan -mūn¯la/thān -kān _dūt-kleūn elementary row operation absorption . … มูน-ถาน] kān damnoēnkān ruam kān damnoēnkān khan mūnlathān joint operation -kān -dam-noēn-kān \khan -mūn¯la-thān elementary operation -kān -dam-noēn-kān \ruam adsorption . assimilation elementary column operation action [f] . linkage . การดําเนินการเอกภาค 348 n. exp. -kān -dam-rong-chī ¯wit /khøng _sing-mi-chī ¯wit n. 349 n. kān deūat -kān _deūat boiling 360 . exp. exp. exp. exp. action . exp. operation kān damnoēnkān tām lak khan mūnlathān kān dūtkleūn saēng -kān -dam-noēn-kān -tām _lak \khan -mūn¯la-thān absorption de la lumière [f] n. multi-stage sampling การดําเนินการตามแถวขัน ้ มูลฐาน การดํารงชีวิตของสิง่ มีชวี ต ิ การเชือ ่ ม n. 352 group operation set operations kān dūtsap การเดินทางเปนเสนตรง -kān -dam-noēn-kān -kān -dam-noēn-kān /khøng 358 adsorption [f] การดําเนินการในกรุป การดําเนินการของเซต 357 -kān _dūt-kleūn /saēng n. pasting adjection [f] (vx) การดัดแปลงเคมี n. opération [f] n.

-kān _trūat_søp \khø-mūn -kān _thot/thøi -choēng-dīo kān thotløng choēng sum data cleaning simple regression -kān ¯thot-løng -choēng _sum 363 n. experimentation . การทดลองเชิงตัวประกอบ 368 n. exp. Charlier check linear regression -kān ¯thot-løng -thāng -khli_nik régression linéaire [f] clinical trial การตรึงไนโตรเจน n. การถดถอย 361 n. การถดถอยพหุคณ ู 364 n. essai [m] . kān toktakøn kān thotthøi -kān _tok_ta-køn -kān _thot/thøi precipitation regression . exp. 365 n. 372 การทดลองแบบสุม  kān thøt rāk -kān _tø _øk -pai -kān _thøt \rāk prolongation extraction of a root kān thotløng baēp sum extraction d'une racine [f] -kān ¯thot-løng _baēp _sum n. exp. exp. exp. n. 367 acid dissociation . exp. kān thotløng choēng tūaprakøp 369 การทดลองเชิงสุม  kān trūatsøp khømūn kān thotthøi choēngdīo n. การทด 366 n. -kān -treung -kān _thot/thøi ¯pha_hu-khūn nitrogen fixation multiple regression kān thotløng thāng witthayāsāt การถอดราก -kān ¯thot-løng -thāng ¯wit¯tha-yā_sāt fixation de l'azote [f] การตอออกไป n. acid ionization 381 -kān ¯thot-løng _sa/meūoen -jing expérience virtuelle [f] . random trials การตรวจสอบแบบชารเลียร การถดถอยเชิงเสน n. 376 random experiments . data interpretation carrying forward . exp. 375 370 การทดลองทางคลินก ิ kān trūatsøp baēp Chālīa kān thotthøi choēngsen -kān _trūat_søp _baēp -kān _thot/thøi -choēng\sen kān thotløng thāng khlinik Charlier's check . 362 n. exp. exp. exp. exp. exp. expérimentation [f] virtual experiment n. interpretation of data . exp. trial . test [m] .การตกตะกอน 19 การตกตะกอน n. going back -kān ¯thot-løng -choēng -tūa_pra_køp การถดถอยเชิงเดียว factorial experiment précipitation [f] การตรวจสอบขอมูล n. -kān _taēk-tūa /khøng _krot experiment . exp. essai clinique [m] 371 การทดลองทางวิทยาศาสตร kān treung naitrojen kān thotthøi phahukhūn n. carry kān thotløng sum interprétation des données [f] การทดลอง n. 379 373 kān tīkhwāmmāi khømūn การแตกตัวของกรด 378 expérimentation scientifique [m] kān tø øk pai การตีความหมายขอมูล 377 380 -kān ¯thot-løng _sum random experiment 374 kān thotløng การทดลองเสมือนจริง kān taēktūa khøng krot -kān ¯thot-løng n. exp. random experiment kān thot การทดลองสุม  -kān -tī-khwām/māi \khø-mūn -kān ¯thot n. test kān thotløng sameūoen jing expérience [f] . n. exp.

การทดสอบโดยลําดับ 382 n. การทดสอบแรงดึง n. exp. tension test one-sided test การทดสอบโดยเครื่องหมาย 387 การแทนขอมูล n. n.การทดสอบกอน 20 การทดสอบกอน n. 386 n. arithmetisation -kān ¯thot _søp \dūay _at-trā_suan -kān ¯thot _søp _baēp /søng \dān arithmétisation [f] two-sided test . kān thotsøp køn kān thotsøp dōi lamdap kān thūan søp -kān ¯thot _søp _køn -kān ¯thot _søp -dōi -lam_dap -kān -thūan _søp pretest sequential test verification การทดสอบไคกําลังสอง การทดสอบโดยลําดับที่ n. exp. exp. การทดสอบดวยอัตราสวน การทดสอบแบบสองดาน n. exp. exp. 384 kān thotsøp dūay pariphan n. exp. 383 396 vérification [f] 390 การทําใหเปนกําลังสอง สมบูรณ kān thotsøp khai kamlang søng kān thotsøp dōi lamdap thī -kān ¯thot _søp rank test kān thamhai pen kamlang søng sombūn การทดสอบนัยสําคัญ -kān -tham\hai -pen -kam-lang /søng /som-būn -kān ¯thot _søp -dōi -lam_dap \thī chi-square test การทดสอบดวยปริพน ั ธ n. hypothesis testing -kān -thaēn \khø-mūn data representation -kān ¯thot \lūang\nā sign test 400 kān thaēn khømūn 394 kān thotsøp dōi khreūangmāi kān thotsøp lūang-nā -kān ¯thot _søp -dōi \khreūang/māi -kān -thaēn ¯krāp graph representation -kān ¯thot _søp -raēng-deung -kān ¯thot _søp \dān -dīo 399 kān thaēn krāp 393 kān thotsøp raēngdeung kān thotsøp dān dīo n. exp. exp. exp. การทวนสอบ 389 n. การทดสอบลวงหนา n. exp. 401 kān thaēn khwāmrū -kān -thaēn -khwām¯rū knowledge representation (KR) การแทนความสัมพันธ n. 395 kān thotsøp sommottithān = kān thotsøp sommuttithān -kān ¯thot _søp /som¯mot_ti/thān = -kān ¯thot _søp /som¯mut_ti/thān hypothesis test . exp. n. 392 398 kān thamhai pen rabop lēkkhanit -kān -tham\hai -pen ¯ra_bop \lēk¯kha¯nit kān thotsøp dūay attrāsuan kān thotsøp baēp søng dān arithmetization . exp. kān thotsøp dōi rāk -kān ¯thot _søp -dōi \rāk root test 388 การแทนความรู การทดสอบสมมติฐาน = การทดสอบสมมุตฐ ิ าน n. exp. two-tailed test การแทนกราฟ ratio test การทดสอบดานเดียว n. 391 kān thotsøp nai samkhan 397 completing the square การทําใหเปนระบบเลขคณิต -kān ¯thot _søp \dūay _pa¯ri-phan -kān ¯thot -nai /sam-khan significance testing integral test n. exp. exp. pretest การทดสอบโดยราก n. exp. 402 kān thaēn khwām samphan -kān -thaēn -khwām /sam-phan representing relations . n. exp. exp. 385 n. exp. exp. exp.

exp. kān būak-lop-khūn-hān -kān _būak¯lop-khūn/hān calcul [m] kān bīengbēn prokkati normal deviation addition . การบวกเวกเตอร การนํา 404 n. 413 n. การบวก ลบ คูณ หาร n. 411 n. n. kān thaēn khā kān nap kānbūak methrik -kān -thaēn \khā -kān ¯nap -kān_būak substitution counting matrix addition comptage [m] การแทนที่ n. substitution conduction vector addition substitution [f] conduction [f] addition de vecteurs [f] การแทรกสอด n. 415 การแบงกัน ้ addition [f] n. exp. vol des insectes [m] การบวก n. exp. 419 การบินของนก การนําเสนอ 406 418 การบิด การนําไฟฟา 405 417 kān baeng kan 416 -kān _baeng \kan partition 423 . exp. exp. การบินของแมลง -kān-bin /khøng ¯ma-laēng diagrammatic presentation 408 420 kānbin khøng malaēng -kān -nam_sa/noē \dūay /phaēn\phāp การแทรกสอดหักลาง n. n.การแทนคา 21 การแทนคา n. exp. exp. kān saēksøt khøng saēng kān namsanōe kānbin khøng nok -kān \saēk_søt /khøng /saēng -kān -nam_sa/noē -kān-bin /khøng ¯nok interference presentation vol des oiseaux [m] présentation [f] การแทรกสอดเสริม n. kān saēksøt kān nam faifā kān bit -kān \saēk_søt -kān -nam -fai¯fā -kān _bit interference conductivité (électrique) [f] torsion interférence [f] การแทรกสอดของแสง n. exp. kān thaēnthī kān nam kānbūak wēktoē -kān -thaēn\thī -kān -nam -kān_būak replacement . การนําเสนอดวยแผนภาพ 407 kān saēksøt soēm constructive interference kān saēksøt haklāng -kān \saēk_søt _hak¯lāng kān thaithrēt titration n. exp. 412 n. n. exp. การนับ 403 n. 414 kān namsanōe dūay phaēnphāp -kān \saēk_søt /soēm n. exp. combination 409 422 -kān _bīeng-bēn _prok_ka_ti -kān_būak การไทเทรต 421 การเบี่ยงเบนปรกติ kānbūak destructive interference n. การบวกเมทริกซ 410 n. exp.

441 การปรับเสนโคง การประเมินคา -kān _pra-moēn \khā n. exp. -kān _prap \rīep \dūay \sen¯khōng \lēk¯chī-kam-lang exponential smoothing 434 n. 443 kān prap senkhōng choēng phahunām -kān _prap \sen¯khōng -choēng ¯pha_hu-nām polynomial curve fitting . exp. exp. -kān _prap \māt-trā -choēng parabolic scaling การปรับเรียบดวยเสนโคง เลขชี้กําลัง n. การประมาณคานอกชวง 424 n. 427 kān baengsuan -kān _baeng_suan apportionment . 426 kān baeng phāinai -kān _baeng -phāi-nai internal division การประมาณคาในชวงเชิง พหุนาม = การประมาณคาในชวง โดยพหุนาม n. exp.การแบงเซลล 22 การแบงเซลล n. approximation การประมาณคา 439 kān prap mattrā choēng phārābōlā kān pramān seūpneūang n. 432 n. 429 kān pramān -kān _pra-mān 433 kān pramān khā nai chūang choēng phahunām = kān pramān khā nai chūang dōi phahunām -kān _pra-mān \khā -nai \chūang -choēng ¯pha_hu-nām = -kān _pra-mān \khā -nai \chūang -dōi ¯pha_hu-nām polynomial interpolation การปรับมาตราเชิงพาราโบลา n. exp. allocation . exp. การปรับมาตรา การประมาณคาในชวง 425 n. การแบงสวน n. exp. exp. exp. exp. exp. kān prap rīep senkhōng -kān _pra-mān _seūp\neūang -kān _prap \rīep \sen¯khōng successive approximation curve smoothing 435 n. valuation curve fitting estimation [f] évaluation [f] kān pramān khā -kān _pra-mān \khā estimation estimation [f] 430 436 kān prayuk thāng thurakit -kān _pra¯yuk -thāng ¯thu¯ra_kit applications in business 442 การปรับเสนโคงเชิงพหุนาม การประยุกตทางธุรกิจ n. partition allocation [f] การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร n. appraisal . kān baeng sel kān pramān khā nøk chūang kān prap trong -kān _baeng -sel -kān _pra-mān \khā \nøk \chūang -kān _prap -trong division cellulaire [f] extrapolation rectification extrapolation [f] การแบงภายนอก n. exp. kān baeng phāinøk kān pramān khā nai chūang kān prap mattrā -kān _baeng -phāi\nøk -kān _pra-mān \khā -nai \chūang -kān _prap \māt-trā external division interpolation scaling interpolation [f] การแบงภายใน n. exp. kān pramoēn khā kān prap senkhōng -kān _prap \sen¯khōng evaluation . segmentation . 438 การปรับเรียบเสนโคง การประมาณสืบเนือ ่ ง n. exp. exp. exp. 428 kān patiwat thāng witthayāsāt -kān _pa_ti¯wat -thāng ¯wit¯tha-yā_sāt Scientific Revolution การประมาณ n. exp. 440 kān prap rīep dūay senkhōng lēkchīkamlang assessment . การปรับตรง 431 n. exp. exp. 437 n. exp.

445 kān patsēt jamnūan การปดบัง n. exp. exp. 450 -kān -plaēng -choēng \sen \khū การแปรผันรวมเกีย ่ ว kān plīen khanāt n. exp. exp. up kān praēphan dissimulation [f] -kān -praē/phan การเปนเซตยอย 459 kān plaēng 460 -kān -plaēng -choēng \tang_chāk การแปรผัน -kān _pit-bang 458 orthogonal transformation 453 การแปลงเชิงปริพน ั ธ n. direct variation kān plaēng choēngsen การเปลี่ยนกลุมของการคูณ n. 461 variation . 446 kān pitbang data transformation การแปลง 452 kān plīenplaēng ēnthanpī การแปลงเชิงตัง้ ฉาก -kān _plīen-plaēng n. exp. exp. exp. การเปลี่ยนกลุม  joint variation kān plaēng choēng phāpchāi n. associativité [f] kān praēphan dōitrong การแปลงเชิงเสน -kān -praē/phan -dōi-trong n. cover. exp. exp. kān patsēt การแปรรูปขอมูล n. exp. projective transformation 455 463 -kān -plaēng -choēng\sen 449 การแปรผันทีห ่ นึง่ kān plīen klum khøng kānkhūn 462 n. exp. exp. transformation [f] -kān _pat_sēt rounding arrondi [m] การปดเศษจํานวน n. 447 454 -kān -plaēng -choēng \phāp/chāi 448 kān plīen klum การแปรผันโดยตรง -kān _plīen _klum n. exp. linear transformation 456 transformation linéaire [f] -kān _plīen _klum /khøng -kān-khūn kān praēphan thī neung การแปลงเชิงเสนคู -kān -praē/phan \thī _neung n. 444 [… ปด-เสด] การเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิ n. exp. exp. associativité de la multiplication [f] first variation kān plaēng choēng sen khū การเปลี่ยนขนาด n. exp. n. -kān _plīen _kha_nāt kān praēphan ruam kīo dilation -kān -praē/phan \ruam _kīo covariation 464 bilinear transformation 457 . enthalpy change kān plaēng choēng tangchāk hiding . blinding . 451 kān praērūp khømūn kān plīenplaēng khøng unhaphūm = kān plīenplaēng khøng unnaphūm* -kān -praē\rūp \khø-mūn -kān _plīen-plaēng /khøng -un_ha-phūm n. changement de température [m] -kān -plaēng -jam-nūan การเปลี่ยนแปลงเอนทัลป transformation rounding a number n. masking .n. alteration kān plaēng choēng pariphan variation [f] -kān -plaēng -choēng _pa¯ri-phan kān pen set yǿi การแปรผันเกีย ่ วเนือ ่ ง Integral transform -kān -pen n. exp.การปดเศษ 23 การปดเศษ n. inclusion kān praēphan kīoneūang การแปลงเชิงภาพฉาย inclusion [f] -kān -praē/phan _kīo\neūang n.

exp. entropy production n. 466 การแปลงรูปอยางตอเนือ ่ ง kān plaēng phokphan n. การแปลงสัมพรรค -kān -plaēng/phan n. exp. 469 kān plaēng phāwa khlāi n. exp. 467 473 การแผรังสีความรอน n. -kān -phā convection transformation homothétique [f] 470 482 kān phā 475 homothetic transformation การแปลงเมอบิอส ุ 481 kān phaē rangsī āthit 474 468 การแปลงภาวะคลาย 480 kān phaē rangsī khwām røn kān plaēngphan การแปลงฟูเรียร 479 การพิสจ ู น n. exp.การแปลงตามแถว 24 การแปลงตามแถว n. exp. transformée de Laplace [f] radiation [f] n. transformation de Fourier [f] -kān -plaēng _ēk_ka¯lak convection [f] identity transformation การพิจารณายกเวน การแปลงฮอมอเทติก n. kān plaēng Møebius 476 483 kān phitjāranā yokwen -kān ¯phit-jā-ra-nā ¯yok¯wen exempt review การผกผัน n. exp. 484 kān phisūt 477 -kān ¯phi_sūt -kān -plaēng kān phokphan Möbius transformation -kān _phok/phan transformation de Möbius [f] inversion preuve [f] . exp. การแผรงั สี 472 n. certification การผลิตเอนโทรป n. exp. 478 kān phisūt dōi khø khatyaēng -kān ¯phi_sūt -dōi \khø _khat¯yaēng proof by contradiction 485 . kān plaēng tām thaēo kān plaēng rūp Lāplās kān phaē rangsī -kān -plaēng -tām /thaēo -kān -plaēng \rūp -kān _phaē -rang/sī row transformation Laplace Transform radiation การแปลงผกผัน transformation de Laplace [f] . exp. conversion kān plaēng samphak solar radiation -kān -plaēng rayonnement solaire [m] affine transformation การพา n. confirmation . certification [f] . exp. attestation [f] . kān plaēng Fūrīa การแปลงเอกลักษณ -kān -plaēng n. การแปลงรูปลาปลาซ 465 n. kān plaēng rūp 471 proof . exp. exp. exp. -kān -plaēng -phā¯wa ¯khlāi kān plaēng hømøthētik similarity transformation -kān -plaēng n. -khwām ¯røn heat radiation การแผรังสีอาทิตย continuous deformation n. Fourier transform kān plaēng ēkkalak transformée de Fourier [f] . -kān -plaēng \rūp kān phalit ēnthrōpī deformation -kān _pha_lit entropy generation. exp. exp. démonstration [f] inversion [f] การพิสูจนโดยขอขัดแยง การแปลงรูป n. exp. n. -kān _phaē -rang/sī -ā ¯thit n. exp. -kān -plaēng _phok/phan inverse transformation kān plaēng rūp yāng tøneūang การแปลงผัน -kān -plaēng \rūp _yāng _tø\neūang n.

exp. exp. การเพิ่มเอนโทรป 486 n. -kān ¯yāi \khāng 499 การแยกตัวประกอบไดอยาง เดียว n. 498 prime factorization การยอยสลายทางชีวภาพ inclusion-exclusion kān yaēk tūaprakøp การแยกตัวประกอบเฉพาะ dégradation [f] -kān \phoēm \khao _tat _øk 504 factorisation [f] kān yǿi salāi การเพิ่มเขา-ตัดออก n. decomposition การมีปฏิกิริยาตอกัน -kān ¯phi_sūt -trong 502 -kān \yaēk 488 kān phisūt trong kān yeūt khøng chūang wēlā n. unique factorization (Am. 495 amplitude modulation การพิสูจนตรง 501 การแยก kān mødūlēt aēmphlijūt proof by induction n. factorization . exp. exp. การมอดูเลตแอมพลิจด ู -kān ¯phi_sūt -dōi _up_pa-nai n. 494 séparation [f] n. n. exp. 500 kān phisūt dōi jaēng karanī = kān phisūt dōi jaēng køranī kān phoēm ēnthrōpī = kān phoēm ēnthōrapī kān yāi khāng -kān \phoēm transposition -kān ¯phi_sūt -dōi -jaēng _ka¯ra-nī = -kān ¯phi_sūt -dōi -jaēng -kø¯ra-nī proof by exhaustion . 487 kān phisūt dōi uppanai = kān phisūt dōi upanai n. rigorous proof การพิสูจนออ  ม kān yaēk separation . exp. n. n. exp. exp. exp. proof by cases increase of entropy transposition [f] augmentation de l'entropie [f] การยืดของชวงเวลา kān phraē khøng kaēt -kān \yeūt /khøng \chūang -wē-lā การพิสูจนโดยอุปนัย -kān \phraē /khøng ¯kaēt time dilation diffusion of gases dilatation du temps [f] n. exp. 506 kān yaēk tūaprakøp dāi yāng dīo -kān \yaēk -tūa_pra_køp \dāi _yāng -dīo unique factorisation . élévation à la puissance [f] . factorizing exponentiation การยอยสลาย indirect proof -kān \yaēk -jam\phūak -kān \yaēk -tūa_pra_køp -kān ¯yok -kam-lang 490 kān yaēk jamphūak n. direct proof การแยกจําพวก n. exp. exponentiation [f] v. 497 kān yok kamlang n. exp. exp. 496 kān mī patikiriyā tø kan การพิสูจนอยางเครงครัด 489 kān phisūt yāng khrengkhrat -kān -mī _pa_ti_ki¯ri-yā _tø -kan interaction kān phisūt øm -kān ¯phi_sūt \øm 491 kān phoēm khao tat øk degradation การเพิ่มคารอยละ kān phoēm khā røila -kān \phoēm \khā ¯røi¯la percentage increase 492 kān yǿi salāi thāng chīwaphāp -kān \yǿi _sa/lāi -thāng -chī-wa\phāp biodegradation biodégradation [f] 505 kān yaēk tūaprakøp chaphǿ -kān \yaēk -tūa_pra_køp _cha¯phǿ -kān \yǿi _sa/lāi n. exp. 503 การแยกตัวประกอบ การยกกําลัง -kān ¯phi_sūt _yāng \khreng¯khrat n.การพิสูจนโดยแจงกรณี 25 การพิสูจนโดยแจงกรณี n. การแพรของแกส n.) . exp. exp. sorting factorisation . การยายขาง 493 n. exp. exp. exp.

exp. 524 การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม การละลาย การรวมเชิงเสน n. kān yaēksalāi dūay nām kān rīdiu kān lot khā røila -kān \yaēk_sa/lāi \dūay ¯nām reduction -kān ¯lot \khā ¯røi¯la hydrolysis. การลดคารอยละ 515 n. exp. การรีดิวซ 508 n. privacy coding การแยกสลายดวยน้าํ n. 520 526 kān lū khao -kān -rīeng _sap-plīen _baēp \khī kān rahoēi 525 -kān ¯la-lāi kān rīeng sapplīen baēp khī n. exp. การลงรหัส 514 n. kān yaēk baēp Aēl . kān rīeng sapplīen choēng wongklom kān lalāi -kān -rīeng _sap-plīen -choēng -wong-klom dissolution . pattern recognition subtraction n. integration n. n. réduction [f] percentage decrease hydrolyse [f] การแยกสลายดวยไฟฟา การรูจําแบบ n. exp. kān raksā khwāmlap kān long rahat -kān \yaēk _baēp -kān ¯rak/sā -khwām¯lap -kān -long ¯ra_hat LU decomposition confidentiality . 510 kān rūamklum -kān -rūam_klum collection . exp. exp.การแยกแบบแอลยู 26 การแยกแบบแอลยู n. exp. การลบเมทริกซ 517 permutation [f] collection [f] n. aggregation . 523 soustraction [f] การเรียงสับเปลีย ่ น การรวมกลุม  522 การลบ 516 kān yaēk alāi dūay faifā électrolyse [f] 521 n. 527 kān lū khao mī ngeūoenkhai kān rīeng sapplīen baēp khū -kān \lū \khao -mī \ngeūoen/khai -kān ¯ra_hoēt -kān -rīeng _sap-plīen _baēp \khū conditional convergence sublimation even permutation kān rahoēt sublimation [f] . kān rū jam baēp kānlop -kān \yaēk_sa/lāi \dūay -fai¯fā -kān ¯rū -jam _baēp -kān¯lop electrolysis. exp. fonte [f] n. exp. exp. kān rīeng sapplīen kānlop methrik -kān -rīeng _sap-plīen -kān¯lop permutation matrix subtraction n. melt circular permutation การลูเขา การเรียงสับเปลีย ่ นแบบคี่ การระเหย n. exp. fusion [f] . exp. 511 kān rūam choēngsen -kān -rūam -choēng\sen linear combination 518 512 n. -kān \lū \khao -kān ¯ra/hoēi convergence evaporation odd permutation convergence [f] évaporation [f] permutation impaire [f] การลูเขามีเงือ ่ นไข การเรียงสับเปลีย ่ นแบบคู การระเหิด 513 n. การรักษาความลับ 507 n. exp. exp. n. 509 n.Yū. exp. 519 dissolution [f] .

kān leūak tūayāng baēp sum translation random sampling . exp. exp. exp. uniform convergence หลายชัน ้ n. kān leūak tūayāng baēp klum kān leūak tūayāng baēp sum yāng mī rabop -kān \leūak -tūa_yāng _baēp _klum translation [f] การวัด -kān \leūak -tūa_yāng _baēp _sum_yāng\ngāi การเลือกตัวอยางแบบสุม  การเลือกตัวอยางแบบกลุม  อยางมีระบบ 533 -kān \leūoen _kha/nān kān leūak tūayāng baēp sum échange de chaleur [m] yāng-ngāi probability sampling n. exp. 542 การแลกเปลี่ยนความรอน การเลือกตัวอยางแบบสุม  การเลือกตัวอยางเชิงความ อยางงาย 538 n. exp. random selection -kān \leūak -tūa_yāng kān leūak yāng dai yāng neung convenience sampling . exp. 534 kān laēkplīen khwāmrøn -kān \laēk_plīen -khwām¯røn exchange of heat n. n. accidental sampling -kān \leūak -tūa_yāng _baēp _sum kān leūak tūayāng 541 -kān \leūak _yāng -dai _yāng _neung -kān \leūak -tūa_yāng _baēp _sa_dūak _sa-bāi n. kān wat khwām phanpraē measures of variation 546 . measure .การลูเขาสัมบูรณ 27 การลูเขาสัมบูรณ n. นาจะเปน n. n. การเลือกตัวอยาง n. kān leūak tūayāng baēp lāi chan kān leūak tūayāng baēp sadūak sabāi การลูอ  อก 540 -kān \leūak -tūa_yāng _baēp /lāi convenience sampling . การเลือกตัวอยางแบบสะดวก การเลือกตัวอยางแบบ 528 -kān \lū \khao /sam-būn convergence absolue [f] การลูเขาเอกรูป 529 kān lū khao ēkkarūp -kān \lū \khao _ēk_ka\rūp 530 kān lū øk -kān \lū _øk divergence divergence [f] การเลือกตัวอยางแบบ สะดวกสบาย การเลือกอยางใดอยางหนึง่ n. exp. exp. 545 kān wat khanāt -kān ¯wat _kha_nāt mensuration การวัดความผันแปร kān leūak tūayāng baēp baeng chan phūm n. mesurage [m] การวัดขนาด n. exp. -kān \leūak -tūa_yāng _baēp _sa_dūak absolute convergence n. evaluation mesure [f] . accidental ¯chan sampling multi-state sampling n. exp. exp. exp. systematic random sampling 544 539 -kān ¯wat measurement . exp. -kān \leūak -tūa_yāng _baēp _baeng ¯chan -phūm -kān ¯wat -khwām /phan-praē stratified sampling 543 kān wat simple random sampling -kān \leūak -tūa_yāng _baēp _sum_yāng -mī ¯ra_bop cluster sampling n. 536 531 exclusive alternation การเลื่อนขนาน การเลือกตัวอยางแบบสุม  kān leūoen khanān 537 sampling 532 kān leūak tūayāng choēng khwām nā ja pen -kān \leūak -tūa_yāng -choēng -khwām \nā _ja -pen การเลือกตัวอยางแบบแบง ชั้นภูมิ n. 535 kān leūak tūayāng baēp sadūak kān lū khao sambūn n. exp. exp. metering . exp. exp. exp. n.

-kān ¯wat/phon analysis of covariance (ANCOVA) การวิเคราะหจาํ แนก = การวัดแนวโนมสูสวนกลาง kān wikhrǿ kān thotthøi n. exp. kān wāng nai thūapai -kān -wāng -nai \thūa-pai generalisation . การวิเคราะห 547 n. exp. kān wikhrǿ khø khamthām kān wikhrǿ khømūn 551 561 kān wikhrǿ choēng kān jat measurement of length . kān wat khwām yāo kān wikhrǿ -kān ¯wat -khwām -yāo -kān ¯wi¯khrǿ mesure de la longueur [f] analysis 553 n. exp. 564 kān wikhrǿ choēng tūalēk kān wikhrǿ khwām praēprūan -kān ¯wi¯khrǿ -choēng -tūa\lēk -kān ¯wi¯khrǿ -khwām -praē-prūan analyse numérique [f] analysis of variance (ANOVA) 552 562 การวิเคราะหเชิงซอน 557 การวิเคราะหความแปรปรวน n. exp. exp. การวิเคราะหเชิงการจัด kān wikhrǿ kān thotthøi choēngsen n. exp. exp. 563 kān wikhrǿ choēngsøn -kān ¯wi¯khrǿ -choēng¯søn complex analysis การวิเคราะหเชิงตัวเลข n. exp. exp. -kān ¯wi¯khrǿ -kān _thot/thøi -choēng\sen -kān ¯wi¯khrǿ -choēng -kān _jat linear regression analysis analyse combinatoire [f] combinatorial analysis การวิเคราะหขอคําถาม การวิเคราะหเชิงจริง 556 kān wat unhaphūm [= kān wat unnaphūm] kān wikhrǿ choēng jing -kān ¯wi¯khrǿ \khø -kham/thām -kān ¯wi¯khrǿ -choēng -jing item analysis real analysis การวิเคราะหขอ  มูล temperature measurement mesure de la température [f] การวางนัยทัว่ ไป n. analyse การวัดอุณหภูมิ de données [f] n. 550 kān wat rayathāng discriminant analysis 555 n. exp. generalization 558 n. evaluation évaluation [f] การวัดระยะทาง n. exp. regression analysis kān wikhrǿ jamnaēk n. distance -kān ¯wi¯khrǿ \khø-mūn measurement data analysis mesure de la longueur [m] analyse des données [f] . exp. exp. exp. -kān ¯wat -un_ha-phūm n. -kān ¯wi¯khrǿ -kān _thot/thøi n. 549 kān watphon measurement . exp. -kān ¯wi¯khrǿ -khwām -praē-prūan \ruam การวิเคราะหการถดถอย n. 554 548 kān wat naēonōm khaosū suanklāng = kān wat naēonōm sū suanklāng -kān ¯wat -naēo¯nōm \khao_sū _suan-klāng = -kān ¯wat -naēo¯nōm _sū _suan-klāng measures of central tendency การวัดผล n. kān wikhrǿ choēng baēpchabap -kān ¯wi¯khrǿ -choēng _baēp_cha_bap classical analysis 565 .การวัดความยาว 28 การวัดความยาว n. exp. 559 kān wikhrǿ khwām praēprūan ruam analyse [f] การวัดแนวโนมเขาสู สวนกลาง การวิเคราะหความแปรปรวน รวม numerical analysis การวิเคราะหเชิงแบบฉบับ n. exp. -kān ¯wat ¯ra¯ya thāng 560 -kān ¯wi¯khrǿ -jam\naēk การวิเคราะหการถดถอย เชิงเสน n.

-kān ¯wi¯khrǿ \ton-thun _tam -kān ¯wi¯khrǿ cost-minimization analysis pinch analysis -kān ¯wi¯khrǿ _a¯nu-krom -wē-lā การวิเคราะหอภิมาน n. การวิเคราะหเนือ ้ หา kān wikhrǿ sahasamphan 574 n. exp. exp. exp. factor analysis . -kān ¯wi¯khrǿ _sa_ha/sam-phan การวิเคราะหองคประกอบ n. exp. exp. exp. exp. exp. exp. -kān ¯wi¯khrǿ -thāng _sa_thi_ti /khøng -tūa-praē ¯pha_hu kān wikhrǿ choēng fangchan n. 573 -kān ¯wi¯khrǿ -choēng -fang\chan kān wikhrǿ thāng sathiti functional analysis khøng tūapraē phahu analyse fonctionnelle [f] การวิเคราะหเชิงฟงกชน ั และการประยุกต n. exp. exp. 566 kān wikhrǿ choēng fangchan การวิเคราะหทางสถิตข ิ อง ตัวแปรพหุ n. exp. exploratory factor analysis (EFA) การวิเคราะหอนุกรมเวลา -kān ¯wi¯khrǿ _pat-jai factor analysis . exp. exploratory factor analysis (EFA) การวิเคราะหตนทุนต่าํ การวิเคราะหพน ิ ช 570 n. 567 การวิเคราะหสหสัมพันธ multivariate statistical analysis n. exp. exp. การวิเคราะหถดถอยพหุคณ ู การวิเคราะหเมตา 571 n. การวิเคราะหโดยลําดับ 581 correlation analysis การวิเคราะหแบบจัดกลุม  n. kān wikhrǿ rabop system analysis การวิเคราะหเชิงเวกเตอร analyse vectorielle [f] 580 -kān ¯wi¯khrǿ ¯ra_bop -kān ¯wi¯khrǿ -choēng -fang\chan -kān ¯wi¯khrǿ ¯neūa/hā ¯lae -kān _pra¯yuk content analysis applied functional analysis kān wikhrǿ choēng wēktoē n. n. kān wikhrǿ dōi lamdap n. n.การวิเคราะหเชิงฟงกชน ั 29 การวิเคราะหเชิงฟงกชน ั n. 577 -kān ¯wi¯khrǿ meta-analysis การวิเคราะหฮารมอนิก n. kān wijai 579 -kān ¯wi-jai kān wikhrǿ rūam phon research -kān ¯wi¯khrǿ -rūam /phon étude [f] . kān wikhrǿ neūahā lae kān prayuk 568 การวิเคราะหระบบ 586 . exp. -kān ¯wi¯khrǿ -ong_pra_køp kān wikhrǿ anukrom wēlā 576 kān wikhrǿ patjai -kān ¯wi¯khrǿ -dōi -lam_dap 582 kān wikhrǿ ongprakøp n. -kān ¯wi¯khrǿ kān wikhrǿ mētā harmonic analysis -kān ¯wi¯khrǿ analyse harmonique [f] -kān ¯wi¯khrǿ _thot/thøi ¯pha_hu-khūn meta-analysis การวิเคราะหรวมผล การวิเคราะหทางสถิติ n. exp. recherche [f] meta-analysis 585 kān wikhrǿ hāmønik 578 kān wikhrǿ thotthøi phahukhūn multiple regression analysis 584 kān wikhrǿ aphimān kān wikhrǿ phin kān wikhrǿ tonthun tam 583 time series analysis sequential analysis n. 575 kān wikhrǿ baēp jat klum -kān ¯wi¯khrǿ -choēng -fang\chan -kān ¯wi¯khrǿ _baēp _jat _klum cluster analysis vector analysis การวิเคราะหปจ  จัย 569 n. exp. 572 kān wikhrǿ thāng sathiti -kān ¯wi¯khrǿ -thāng _sa_thi_ti statistic analysis analyse statistique [f] การวิจย ั n. exp. exp.

การวิจัยเชิงปริมาณ 587 n. 601 kān wijai khan thutiyaphūm kān wijai choēng parimān kān wijai choēng seūpsǿ -kān ¯wi-jai \khan ¯thu_ti¯ya-phūm -kān ¯wi-jai -choēng _pa¯ri-mān -kān ¯wi-jai -choēng _seūp_sǿ quantitative research exploratory research secondary research การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยขั้นพืน ้ ฐาน n. 604 591 n. exp. 603 kān wijai choēng keung thotløng kān wijai choēng phatthanākān kān wijai damnoēnkān -kān ¯wi-jai -choēng _keung ¯thot-løng -kān ¯wi-jai -choēng ¯phat¯tha-nā-kān operations research . 588 n. operational research quasi-experimental research developmental research การวิจัยเชิงความสัมพันธ การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร การวิจัยโดยการสังเกต n. 592 599 -kān ¯wi-jai -choēng _pra¯yuk applied research recherche appliquée [f] การวิจัยเชิงประวัติศาสตร 593 kān wijai choēng prawattisāt -kān ¯wi-jai _baēp \mai ¯thot-løng nonexperimental research . n. exp. exp. exp. kān wijai khanpheūnthān kān wijai choēng phannanā kān wijai sam -kān ¯wi-jai \khan¯pheūn/thān -kān ¯wi-jai -choēng -phan¯na-nā -kān ¯wi-jai ¯sam basic research descriptive research replication research recherche fondamentale [f] recherche descriptive [f] การวิจัยเชิงกึง่ ทดลอง การวิจัยเชิงพัฒนาการ n. exp. การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงวิธก ี าร kān wijai børisut n. exp. exp. exp. exp. exp. การวิจัยเชิงประยุกต การวิจัยเชิงสหสัมพันธ kān wijai baēp mai thotløng n. 589 n. -kān ¯wi-jai -choēng _sa_ha/sam-phan การวิจัยประเมินผล correlational research kān wijai pramoēnphon การวิจัยเชิงสาเหตุ -kān ¯wi-jai _pra-moēn/phon n. -kān ¯wi-jai -choēng _pra_wat_ti_sāt kān wijai choēng sāhēt historical research causal research -kān ¯wi-jai -choēng /sā_hēt 606 n. การวิจัยเชิงสืบเสาะ 594 n. exp. kān wijai dōi kān sangkēt kān wijai choēng witthayāsāt -kān ¯wi-jai -dōi -kān /sang_kēt kān wijai choēng khwām samphan observational research -kān ¯wi-jai -choēng ¯wit¯tha-yā_sāt -kān ¯wi-jai -choēng -khwām /sam-phan scientific research การวิจัยบริสท ุ ธิ์ correlational research recherche scientifique [f] n. exp. exp. การวิจัยซ้าํ 595 n. exp. 602 การวิจัยดําเนินการ 596 n. n. exp. 600 evaluation research 607 . exp. exp. exp. nonexperimental research kān wijai choēng sahasamphan kān wijai choēng prayuk n. 590 -kān ¯wi-jai -dam-noēn-kān 597 n.การวิจัยขั้นทุติยภูมิ 30 การวิจัยขั้นทุตย ิ ภูมิ n. exp. exp. exp. 598 605 -kān ¯wi-jai -bø¯ri_sut kān wijai choēng thotløng kān wijai choēng withīkān pure research -kān ¯wi-jai -choēng ¯thot-løng -kān ¯wi-jai -choēng ¯wi-thī-kān recherche pure [f] experimental research methodological research การวิจัยแบบไมทดลอง recherche expérimentale [f] recherche méthodologique [f] n.

การศึกษาวิจย ั 612 n. การสงทัว่ ถึง 615 n. kān wae phān kānseuksā wijai -kān ¯wae _phān -kān_seuk/sā ¯wi-jai traversal study n. การศึกษาเชิงวิเคราะห 608 n. exp. kān wijai prayuk kānseuksā choēng wikhrǿ kān song thūatheung -kān ¯wi-jai _pra¯yuk -kān_seuk/sā -choēng ¯wi¯khrǿ -kān _song \thūa/theung applied research analytical study onto mapping recherche appliquée [f] étude analytique [f] การวิจัยพืน ้ ฐาน n. exp. clinical trial extension map recherche fondamentale [f] étude clinique [f] การวิจัยและพัฒนา การศึกษานํารอง n. exp. cross-sectional analysis recursion การแวะผาน n.การวิจัยประยุกต 31 การวิจัยประยุกต n. exp. 625 -kān /som-nai _neung _tø _neung การสง n. 616 n. exp. 626 one-to-one correspondence การสมมุติ 620 n. 617 n. correspondence การศึกษาภาคตัดขวาง n. exp. exp. การสมนัยในตัว kān somnai neung tø neung étude [f] การแวะผานตนไม 624 -kān /som-nai étude pilote [f] การเวียนเกิด 623 การสมนัย kān wijai lae phatthanā recherche et développement . kānseuksā namrǿng [… สม-ไน . exp. exp. R&D 622 621 kān song khong rūp -kān _song -khong \rūp conformal mapping . การสงภาคขยาย การศึกษาทางคลินก ิ 609 n. exp. biholomorphic map 627 . 611 correspondance [f] 618 kānseuksā phāk tat khwāng kān wīen koēt -kān_seuk/sā \phāk _tat /khwāng -kān -wīen _koēt cross-sectional study . exp. exp. mapping assumption การสงคงรูป n. angle-preserving transformation . conformal map . 610 n. exp. exp. kān song kān sommut -kān _song -kān /som¯mut map . 613 kān wae phān tonmāi -kān ¯wae _phān \ton¯māi tree traversal การศึกษาเฉพาะกรณี n. exp. crosssectional studies . kān somnai nai tūa -kān /som-nai -nai -tūa self-correspondence การสมนัยหนึ่งตอหนึง่ n. exp. exp. kān wijai pheūnthān kānseuksā thāng khlinik kān song phāk khayāi -kān ¯wi-jai ¯pheūn/thān -kān_seuk/sā -thāng -khli_nik -kān _song \phāk _kha/yāi basic research clinical study . 614 kānseuksā chaphǿ karanī = kānseuksā chaphǿ køranī -kān_seuk/sā _cha¯phǿ _ka¯ra-nī = -kān_seuk/sā _cha¯phǿ -kø¯ra-nī case study 619 n. p# … สะ-มะ-ไน (samanai)] -kān ¯wi-jai ¯lae ¯phat¯tha-nā -kān_seuk/sā -nam\rǿng kān somnai Research and Development . conformal transformation . R&D pilot study n.

exp. 640 645 kān sathøn saēng kān sarup khømūn การสรุปรวม 644 -kān _sa¯thøn _pha/som -kān /mun 638 kān sāng baēpjamløng thāng n. exp. kān sathøn phasom kān mun การสลายตัวกัมมันตรังสี rotary reflection การสะทอนแสง -kān \sāng _baēp-jam-løng -thāng -kān _sa/lāi-tūa ¯kha¯nit_ta_sāt -kam-man_ta-rang/sī mathematical modeling radioactive decay . exp. commutativité [f] n. khanittasāt kān salāitūa kammantarangsī n. -kān _sa_lap \thī -kān_būak การสรางแบบจําลอง n. étude [f] การสังเคราะห kān sarup rūam kān sathøn khøng khleūn -kān _sa_rup -rūam -kān _sa¯thøn /khøng \khleūn generalizability reflection of waves kān sangkhrǿ réflexion des ondes [f] -kān \sāng -kān n. n. exp. problem formulation 636 kān salap thī kānbūak 630 kān sāng baēpjamløng n. 628 การสะทอนของแสง 634 n. exp. decomposition n. synthesis synthèse [f] 647 . kān sathøn baēp pakati = kān sathøn baēp pokkati commutativity 629 kān sāng khø panhā n. exp. équivalence topologique [f] n. exp. exp. 642 -kān _sa¯thøn _baēp _pa_ka_ti = -kān _sa¯thøn _baēp _pok_ka_ti การสลับที่การบวก \khø -pan/hā n. n. exp. exp. 639 -kān _sa¯thøn /saēng การสังเกต kān sathøn -kān _sa_rup \khø-mūn -kān _sa¯thøn summarizing data reflection kān sangkēt réflexion [f] -kān /sang_kēt การสะทอนของคลืน ่ observation .การสมมูลเชิงทอพอโลยี 32 การสมมูลเชิงทอพอโลยี การสรุปอาง n. การสะทอนแบบปกติ 635 -kān _sa_lap \thī การสรางขอปญหา 641 646 observation [f] . exp. exp. notice n. 633 n. exp. modeling การสรางแบบจําลองทาง คณิตศาสตร 631 glide reflection 637 -kān _sa/lāi -kam-man_ta-rang/sī radioactive decay การสะทอนผสมการหมุน n. exp. exp. exp. exp. การสรุปขอมูล réflexion de la lumière [f] การสะทอน 632 n. 643 -kān _sa¯thøn _baēp \leūoen kān salāi kammantarangsī modélisation [f] การสะทอนแบบเลือ ่ น kān sathøn baēp leūoen commutativité de l'addition [f] การสลายกัมมันตรังสี -kān \sāng _baēp-jam-løng regular reflection n. kān sommūn choēng thøphølōyī = kān samamūn choēng thøphølōyī kān sarup āng kān sathøn khøng saēng -kān _sa_rup \āng -kān _sa¯thøn /khøng /saēng generalizability réflexion de la lumière [f] -kān /som-mūn = -kān _sa¯ma-mūn การสลับที่ topological equivalence kān salap thī n.

exp. exp. expertise [f] n. exp. accidental sampling -kān _sum -tūa_yāng _baēp _baeng ¯chan การสุมแบบเปนระบบ การสํารวจประชากร kān sum baēp pen rabop 651 การสุมตัวอยางแบบแบงชัน ้ ภูมิ kān samrūat prachākøn n. 652 658 n. exp. recensement [m] -kān _sum -tūa_yāng _baēp _baeng ¯chan -phūm การสืบพันธุ stratified sampling n. exp. random sample kān sum baēp ngāi -kān _sum _baēp \ngāi simple random sampling 661 667 -kān _sum _yāng -mī ¯ra_bop kān sum baē khwōtā n. การสุมตัวอยางแบบงาย 648 n.การสังเคราะหดวยแสง 33 การสังเคราะหดวยแสง n. การสุมแบบเฉพาะเจาะจง 655 n. systematic sampling การสุมแบบหลายขัน ้ ตอน n. -kān _sum _baēp -bang-oēn convenience sampling . 666 kān sum baēp lāi khantøn kān seūpphan reproduction [f] 665 -kān _sum _baēp -pen ¯ra_bop n. kān sum tūayāng -kān _sum -tūa_yāng 654 659 การสุมแบบโควตา n. -kān _sum _baēp kān soēm quota sampling -kān /soēm การสุมแบบงาย expansion . 663 -kān _sum _baēp การสุมตัวอยางแบบแบงชัน ้ n. adjunction . -kān _sum 660 n. exploration [f] . poll . exp. exp. exp. exp. exp. การเสริม n. exp. n. exp. -kān /sam_rūat _pra-chā-køn census kān sum tūayāng baēp baeng chan phūm étude de la population [f] . exploring n. 653 kān sum randomization การสุมตัวอยาง n. kān sum tūayāng baēp baeng klum kān sum baēp blǿk -kān _sum -tūa_yāng _baēp _baeng _klum block randomization cluster sampling การสุมแบบบังเอิญ 657 kān sum tūayāng baēp baeng chan -kān /sam_rūat survey . reinforcement random sampling . 649 kān sansatheūoen -kān _san_sa-theūoen vibration vibration [f] การสํารวจ n. exp. exp. multi-stage sampling -kān _seūp-phan kān sum tūayāng baēp mī rabop การสุมอยางมีระบบ -kān _sum -tūa_yāng _baēp -mī ¯ra_bop kān sum yāng mī rabop systematic sampling systematic sampling การสุม  n. exploration . exp. observation stratified sampling [f] . enquête [f] . exp. reproduction 664 kān sum baēp bang-oēn étude [f] . การสุมตัวอยางแบบมีระบบ -kān _sum _baēp /lāi \khan-tøn multistage sampling . 662 kān sangkhrǿ dūay saēng kān sum tūayāng baēp ngāi kān sum baēp chaphǿ jǿjong \dūay /saēng -kān _sum -tūa_yāng _baēp \ngāi photosynthesis simple random sampling -kān _sum _baēp _cha¯phǿ _jǿ-jong purposive sampling photosynthèse [f] การสั่นสะเทือน n. kān samrūat 656 668 . 650 การสุมตัวอยางแบบแบงกลุม การสุมแบบบล็อก n.

การหมุน 34 การหมุน n. exp. การหาปริพันธเชิงตัวเลข 676 n. คา 672 -tām \māt-trā -dōi -kān -thaēn \khā scaled partial pivoting integration by substitution kān løm rūam niukhlīet การหาปริพน ั ธ -kān /løm -rūam n. optimization (Am. exp. exp. 674 680 kān hā pariphan khøng fangchan takkaya /khøng -fang\chan _tak_ka¯ya -kān /hā \khā _mǿ \thī _sut integration of rational functions optimisation . การหาตัวหลักเต็มอัตรา 669 n. n. exp. exp. 670 n. 673 refraction réfraction [f] n. -kān /mun -kaēn -kān /hā -tūa _lak -bāng _suan kān hā pariphan søn rotation of axes partial pivoting ¯søn 683 iterated integration การหมุนของโลก n. mattrā kān hā pariphan dōi kān -kān /hā -tūa _lak -bāng _suan thaēn khā rotation de la Terre [f] การหลอมรวมนิวเคลียส n. full pivoting . 682 kān hā pariphan choēng tūalēk 677 numerical integration การหาปริพันธซอ  น kān mun kaēn kān hā tūa lak bāng suan n. exp. exp. 675 681 685 integration by parts การหาปริพันธโดยการแยก สวน n. การหาคาเหมาะทีส ่ ด ุ n. kān mun kān hā tūa lak tem attrā -kān /mun -kān /hā -tūa _lak -tem _at-trā whirl . kān hā khā mǿ thīsut optimisation [f] 684 686 kān hā pariphan dōi kān yaēk suan -dōi -kān \yaēk _suan integration by parts intégration par parties [f] การหาปริพันธรป ู นัย n. 671 kān mun khøng lōk -kān /mun /khøng \lōk kān hā tūa lak bāng suan tām n. exp. exp. การหาตัวหลักบางสวนตาม การหาปริพันธโดยการแทน มาตรา 678 n. rotation -choēng -tūa\lēk rotation [f] complete pivoting . exp. exp. total pivoting การหมุนแกน การหาตัวหลักบางสวน intégration numérique [f] n. integration kān hā pariphan dōi kān baengsuan kān hakhē intégration [f] -kān _hak/hē การหาปริพันธของฟงกชน ั ตรรกยะ -dōi -kān _baeng_suan n. kān hā tūa lak kān hā pariphan khøng fangchan trīkōnmiti -kān /hā -tūa _lak /khøng -fang\chan \rūp-nai pivoting integration of trigonometric functions formal integration kān hā pariphan rūpnai 687 . turning . exp. exp. nuclear fusion [ปะ-ริ-พัน] fusion nucléaire [f] kān hā pariphan การหักเห -kān /hā intégration par substitution [f] 679 การหาปริพันธโดยการ แบงสวน n. exp. exp.) การหาปริพันธของฟงกชน ั ตรีโกณมิติ การหาตัวหลัก n. exp.

การหาอนุพันธของฟงกชน ั พีชคณิต n. kānhān longtūa -kān/hān -long-tūa exact division 694 699 flux [m] . 705 -kān /lai kān hā anuphan dōi løkāritheum การหารลงตัว 704 inductive reasoning . raisonnement [m] การหารสัน ้ 689 n. photorespiration การใหเหตุผลแบบอุปนัย n. 692 kānhān n. exp. -kān /hāi-jai -choēng /saēng 697 -kān /lai _baēp -pen ¯chan 701 707 . exp. exp. 703 kān hā pariphan sām chan kānhān san kān hai hētphon baēp niranai /sām ¯chan -kān/hān \san triple integration short division -kān \hai _hēt/phon _baēp ¯ni¯ra-nai การหายใจ การหาอนุพน ั ธ deductive reasoning . exp. exp. 693 kānhān yāo n. streamline flow การใหสีกราฟ flux laminaire [m] kān hai sī krāp -kān \hai /sī ¯krāp colouring of a graph 706 kān lai baēp panpūan -kān /hā _a¯nu-phan -dōi -lø-kā¯ri\theum n. การใหเหตุผล 695 n. inductive logic kān hā anuphan khøng fangchan phīchakhanit photorespiration . n. exp. exp. induction .การหาปริพันธสองชัน ้ 35 การหาปริพันธสองชัน ้ n. exp. exp. kān lai baēp pen chan logarithmic differentiation laminar flow . deductive logic n. implicit differentiation -kān /lai _baēp _pan_pūan -kān/hān -yāo การหาอนุพันธโดยลอการิทึม turbulent flow long division n. exp. kān hā pariphan søng chan kānhān sangkhrǿ kān hai hētphon /søng ¯chan -kān/hān /sang¯khrǿ -kān \hai _hēt/phon double integration synthetic division reasoning การหาปริพันธสามชัน ้ n. exp. 691 kān hāijai choēng saēng 698 kān hai hētphon baēp uppanai = kān hai hētphon baēp upanai -kān \hai _hēt/phon _baēp _up_pa-nai การไหล -kān /hā _a¯nu-phan /khøng -fang\chan -phī ¯cha¯kha¯nit การหาร n. inhalation differentiation respiration [f] différentiation [f] การหายใจเชิงแสง n. division [f] kān hā anuphan dōi pariyāi การหารยาว -kān /hā _a¯nu-phan -dōi _pa¯ri-yāi n. exp. kān hāijai kān hā anuphan -kān /hāi-jai -kān /hā _a¯nu-phan respiration . afflux [m] การไหลแบบปน  ปวน 700 การไหลแบบเปนชัน ้ n. 690 n. differentiation of algebraic functions kān lai -kān/hān การหาอนุพันธโดยปริยาย flow division n. exp. exp. การหารสังเคราะห 688 n. exp. exp. exp. 702 การใหเหตุผลแบบนิรนัย 696 n.

n. exp. 712 kān anumān baēp uppanai = kān anumān baēp upanai n. 715 kān økbaēp choēng tūaprakøp kān inthikrēt lāi chan -kān _øk_baēp -choēng -tūa_pra_køp multiple integration factorial design กาลอากาศ /lāi ¯chan การอางเหตุผล n. การออกแบบการทดลอง kān inthikrēt dōi kān thaēn khā n. exp. streamline flow flux laminaire [m] การไหลภายนอก n. exp. exp. exterminate . se débarasser de กําเนิดของมนุษย 726 kamnoēt khøng manut . éradiquer . 710 การอนุมานเชิงสถิติ n. drive away . 719 kān inthikrēt choēngsøn 713 724 galaxy (En) กําจัด การอินทิเกรตเชิงซอน -kān _a¯nu-mān _baēp _up_pa-nai 723 Galileo -kān _a¯nu-mān -choēng _sa_thi_ti n. eradicate . eliminate . 708 kān lai baēp pen chan -kān /lai _baēp -pen ¯chan laminar flow . exp. exp. exp. exp. exp. internal flow kān āng hētphon yāng somhētsomphon Kālilēō = Kālilēō Kālilēī -kān \āng _hēt/phon _yāng /som_hēt/som/phon Galileo . remove . conservation de l'énergie [f] n. exp. Galileo Galilei การอินทิเกรต statistical Inference kān inthikrēt kālaeksī integration galaxy intégration [f] galaxie [f] การอนุมานแบบอุปนัย n. inductive inference -choēng¯søn การอนุรักษพลังงาน complex integration n. origine de l'humanité [f] kān anurak phalang-ngān experimental design 714 720 éliminer .การไหลแบบแลมินาร 36 การไหลแบบแลมินาร n. 711 kān anumān choēng sathiti n. exp. prop. Galileo Galilei valid argument กาแล็กซี = กาแล็คซี n. origin of mankind -kān _øk_baēp -kān ¯thot-løng intégration par substitution [f] origine de l'homme [f] . 709 การออกแบบเชิงตัวประกอบ การอินทิเกรตหลายชัน ้ n. dispose of . 722 kān ākāt kān lai phāinøk การไหลภายใน 721 725 kamjat -kam_jat get rid of . n. n. exp. 717 Galilée . exp. clear up . -dōi -kān -thaēn \khā -kam _noēt /khøng ¯ma¯nut kān økbaēp kān thotløng integration by substitution origin of man . exp. 718 v. supprimer . -kān /lai -phāi\nøk kān āng hētphon -kān -ā_kāt external flow -kān \āng _hēt/phon space-time argument espace-temps [m] 716 กาลิเลโอ = กาลิเลโอ กาลิเลอี kān lai phāinai การอางเหตุผลอยาง สมเหตุสมผล -kān /lai -phāi-nai n. abolish intégration complexe [f] -kān _a¯nu¯rak ¯pha-lang-ngān การอินทิเกรตโดยการแทน คา conservation of energy n.

728 adj.. 737 733 kamlang søng -kam-lang /søng quadratic .กําเนิดของสปชส ี  37 กําเนิดของสปชส ี  n. à la puissance deux กึ่งกรุป 744 semigroup 738 กึ่งชวงควอรไทล n. กําลังสองสมบูรณ 727 n. tractive power 743 -kī_ta¯wit¯tha-yā 746 hemisphere กําหนดแนนอน -kam-lang _chut \lāk กีฏวิทยา kamnot thitthāng dāi adj. . . to the power of two quadratique .. exp. exp.. -kam_not \naē-nøn keung mai praēplīen determine precisely _keung \mai -praē_plīen semi-invariant 747 .. n. kilomètre par heure [m] .. 729 730 kamlang kān thotsøp adj. kamnoēt khøng sapīchī kamlang søng sombūn king muk samkhan -kam _noēt -kam-lang /søng /som-būn _king ¯muk /sam-khan origin of species perfect square principal branch origine des espèces [f] กําลังสี่ กํามะถัน n. kilomètre à l'heure [m] . _ki-lō¯mēt _tø \chūa-mōng -kam¯ma/than biquadratic . 731 kamlang khayāi กําลังฉุดลาก 732 kamlang chut lāk กําลังสอง adj. exp. exp. กําลังการทดสอบ -kam_not-kān -choēng\sen keung krup linear programming _keung n. quadric . exp. 736 กําหนดทิศทางได -kam-lang -kān ¯thot _søp 741 740 กึ่งไมแปรเปลีย ่ น kamnot naēnøn adj. exp. [กํา-มะ-ถัน] kamlang sī . kilomètre-heure [m] sulphur . exp. exp. -kam_not ¯thit-thāng \dāi keung chūang khwøthai orientable _keung \chūang 745 semi-interquartile range 739 กึ่งทรงกลม kamnot thitthāng mai dāi n. กิ่งมุขสําคัญ 734 n. power of a test กําลังขยาย n. กําลัง kamnotkān choēng khanittasāt n.. exp.) soufre [m] กําหนดการเชิงคณิตศาสตร [S] (Num: 16) n. puissance [f] kamnotkān choēngsen n. กิโลเมตรตอชัว่ โมง 735 n. grossissement [m] 742 [กี-ตะ-วิด-ทะ-ยา] กําหนดทิศทางไมได -kam-lang -kha/yāi n. sulfur (Am... exp. exp. [กํา-ลัง] ก (Khmer) -kam_not-kān -choēng ¯kha¯nit_ta_sāt kītawitthayā kamlang mathematical programming entomology -kam-lang กําหนดการเชิงเสน entomologie [f] power n.. -kam_not ¯thit-thāng \mai \dāi keung songklom non-orientable _keung -song-klom v. kilōmēt tø chūamōng kammathan -kam-lang _sī . squared .. quartic . exp.

762 749 n. coil . exp. basis . standard . half line demi-droite [f] 754 เกลือยูเรต n. sodium chloride sel [m] . chlorure de sodium [m] กึ่งระนาบเปด unit . critère [m] เกรเดียนตของฟงกชน ั _keung ¯ra\nāp _poēt n. เกลือแกง krēdīen unhaphūm กึ่งโลหะ -kleūa _krot acid salt เกรเดียนตอณ ุ หภูมิ _keung -lø-kā¯ri\theum 764 kleūa krot 757 /khøng -fang\chan กึ่งลอการิทม ึ n.กึ่งระนาบ 38 กึ่งระนาบ n. criteria . krēdīen khøng fangchan demi-plan ouvert [m] n. exp. measure . 763 [เกน] kleūa _keung ¯ra\nāp _pit kēn -kleūa closed half plane -kēn salt. hélice [f] Gauss เกลียวทรงกระบอก n. common salt temperature gradient n. exp. exp. helix . exp. exp. เกลียวรูปกรวย 755 n. กุรส ุ 748 x. exp. semi logarithm 752 metalloid gradient (En) métalloïde [m] krēdīen กึ่งวงกลม keung wongklom semi-circle กึ่งเสน half-line . whorl Gauss spirale [f] . klīo song krabøk -klīo -song _kra_bøk cylindral helix 766 -kleūa gradient [m] n. exp. เกลือ 756 n. table salt . exp. norm . keung ranāp kurut klīo rūp krūay _keung ¯ra\nāp gross -klīo \rūp -krūay half-plane conical helix demi-plan [m] เกณฑ กึ่งระนาบปด n. Kaosīen Gaussian gaussien 768 . exp. เกลือกรด standard [m] . 765 kleūa kaēng 758 เกรเดียนท = เกรเดียนต _keung -lō_ha keung sen n. [NaCl] 761 767 เกาสเซียน adj. 750 keung ranāp poēt n. criterion . open half-plane 751 keung løkāritheum gradient of a function n. prop. sel de cuisine [m] . -un_ha-phūm keung lōha n. evaluation principle keung ranāp pit n. n. sel ordinaire [m] kleūa yūrēt เกลียว _keung -wong-klom _keung \sen 759 gradient 753 -kleūa -kaēng salt . sodium chloride . klīo Gauss -klīo Kao spiral . urate urate [m] 760 เกาส n.

แกน kaēn amnūan jing kaēn thō -kaēn -jam-nūan -jing -kaēn -thō real number axis minor axis 773 kaēn -kaēn n. แกนกลาง 775 kaēnklāng -kaēn-klāng center . exp. exp. 784 uniaxial แกนของพาราโบลา n. axial แกน z n. 786 แกนโท 780 แกนจินตภาพ axial 785 kaēn tām khwāng axle . axe imaginaire [m] -kaēn n. nucleus . exp. kaēn jintaphāp kaēn phān sūnklāng -kaēn -jin_ta\phāp -kaēn _phān /sūn-klāng imaginary axis central axis 788 แกนพิกด ั แกนเฉียง z-axis n. pivot [m] n.) 787 แกนผานศูนยกลาง 781 n.เกี่ยวกับตัวเลข 39 เกี่ยวกับตัวเลข adj. exp. exp. axis . exp. 783 782 n. exp. แกนเดีย ่ ว 777 adj. -kaēn -tām /khwāng transverse axis แกนทัศนมิติ 779 n. kernel noyau [m] n. kīokap naitrojen kaēn khøng krūay nitrogenous -kaēn /khøng -krūay kaēn dīo axis of a cone -kaēn _dīo แกโดลิเนียม = แกโดลิเนีย ่ ม n. exp. kaēn jing kaēn thatsanamiti -kaēn -jing -kaēn ¯that_sa¯na¯mi_ti real axis axis of perspective แกนจํานวนจริง axe [m] . แกน n. exp. 772 kaēn -kaēn 778 kaēn khøng phārābōlā gadolinium (En) แกนตามขวาง n. core . spindle adj. 774 kaēn saēt = kaēn sī (Am. axe polaire [m] แกนของกรวย 770 n. kīokap tūalēk kaen klāng kaēn choēng khūa _kīo_kap -tūa\lēk _kaen -klāng -kaēn -choēng \khūa numeral kernel polar axis เกี่ยวกับไนโตรเจน adj. 771 -kaēn /khøng kaēdōlinīem axis of the parabola gadolinium axe de la parabole [m] gadolinium [m] แกนจริง [Gd] (Num: 64) n. แกนกลาง 769 n. exp. exp. exp. exp. exp. kaēn chīeng kaēn phikat -kaēn /chīeng -kaēn ¯phi_kat oblique axes axes of coordinates 789 . heart . แกนเชิงขัว้ 776 n.

settle an issue . exp. exp. exp. exp. exp. exp. แกนสังยุค 790 n. exp. 795 kaēn wāi แกนสมมาตร kaēn sommāt -kaēn /som\māt axis of symmetry axe de symétrie [m] osciller 801 796 แกวงกวัด adj. 800 kaēn ēk -kaēn \lōk -kaēn _ēk แกวงกวัด axe de la Terre [m] major axis v. แกปญหาคณิฅศาสตร 797 v. exp. core แกนวาย n. axis of revolution gamma (En) < gamma (Gr) axe de rotation [m] kaēmmā แกนอางอิง gamma ((Γ. résoudre une difficulté . exp. earth's core . exp. \kaē -pan/hā gaz (En) solve a problem . gallium [m] kaēn ek = kaēn eks noyau terrestre [m] 805 gallium kaēn lōk แกนโลก 804 807 แกส . 794 kaen lōk _kaen \lōk n. 793 n. 799 gamma ((Γ. kaēn muk samkhan kaēn sangyuk [คะ-นิด-ตะ-สาด] -kaēn ¯muk /sam-khan -kaēn /sang¯yuk kaē panhā khanittasāt principal axis conjugate axis \kaē -pan/hā ¯kha¯nit_ta_sāt 803 solve a mathematical problem แกนมุมฉาก n. get over a difficulty (by) kaēt = kaēs . exp. work out a solution . -kaēn -wāi n. axe principal [m] kwaengkwat แกนเอ็กซ = แกนเอกซ = แกน x = แกน X _kwaeng_kwat n. exp. x-axes _kwaeng_kwat แกปญหา oscillating 802 kaē panhā y-axis . rechercher une solution . find a solution . settle a question . exp. γ) kaēn rāk kaēn āng-ing แกลเลี่ยม = แกลเลียม -kaēn \rāk -kaēn \āng-ing n.แกนมุขสําคัญ 40 แกนมุขสําคัญ n. 792 n. γ) แกนราก n. deal with . reference axes [แกน-เลี่ยม = แกน-เลียม] gallium (En) แกนโลก แกนเอก kaēnlīem = kaēllīem n. kaēt jing ¯kaēt -jing real gas . กาซ n. solutionner un problème . resolve a problem . ¯kāt cooking gaz gaz [m] n. แกนหมุน 791 n. y-axes [pl] 806 oscillate -kaēn v. exp. แกมมา -kaēn -mum_chāk -kaēn /mun n. 798 résoudre un problème mathématique [m] kaēn mumchāk kaēn mun แกมมา . exp. kwaengkwat x-axis . trouver une solution (à/aux) แกสจริง 808 ¯kaēt . real gases [pl] gaz réel [m] 809 . kāt résoudre un problème . radical axis axes of reference . rectangular axes axis of rotation .

exp. dimensions [fpl] . exp. type . conflict . exp. disagreement . norm . specification . exp. n. capacity . contradiction ขอขัดแยงในตัว ขนาน argon ขวดแบบไคลน ขอขัดแยง _kha_nāt /khøng 815 824 bouteille de Klein [f] khanāt khøng wēktoē แกสอารกอน n. 816 [… อุ-ดม-คะ-ติ . exp. … อุ-ดม-มะ-คะ-ติ] kaēt udomkhati = kaēt udommakhati ¯kaēt _u-dom¯kha_ti = ¯kaēt _u-dom¯ma¯kha_ti ideal gas gaz parfait [m] 825 khūat baēp Khlai _khūat _baēp Klein bottle 826 khø khatyaēng \khø _khat¯yaēng 820 magnitude of a vector v. matter in contention . 811 v. dimension [f] . 822 n. measurement . n. mode . exp. exp. sulphur dioxide ¯kaēt -hī-līem khanān dioxyde de soufre [m] helium _kha/nān hélium [m] . exp. 821 827 khø khatyaēng nai tūa \khø _khat¯yaēng -nai -tūa self-contradiction _kha/nān be parallel ขอความขัดกัน être parallèle à n. approximate . gaz dense [m] kaēt ākǿn ¯kaēt -ā\kǿn argon [m] . dimension . resemble . calibre [m] . format [m] . exp. proportions [fpl] ขนาดของเวกเตอร dense gas 823 ขบวนการเฟนสุม  ขนาด n. _kha/nān /sūan be alike . exp. exp. n. hélium gazeux [m] parallel . khøkhwām khat kan \khø-khwām _khat -kan contrary statements 828 . 814 kaēt nānaen ¯kaēt /nā\naen n. taille [f] . matter in dispute . exp.แกสซัลเฟอรไดออกไซด 41 แกสซัลเฟอรไดออกไซด แกสฮีเลียม n. come antiparallel close to gaz parfait [m] แกสมีตระกูล n. mesures [fpl] . magnitude [f] . look like . ¯kaēt [ขะ-หฺนาด] khabūankān fēn sum noble gas khanāt _kha-būan-kān ¯fēn _sum gaz noble [m] _kha_nāt stochastic process แกสสมบูรณ size . caliber . proportion . 818 ขนานสวน kaēt thaē klaikhīeng adj. magnitude . kaēt sanfoē-daiǿksai kaēt hīlīem [ขะ-หฺนาน] sulfur dioxide . standard . ¯kaēt ¯thaē \klai-khīeng khanān sūan ideal gas be similar to . extent n. simultaneous ใกลเคียง parallèle แกสแท n. argon gazeux [m] [ขะ-หฺนาน] แกสอุดมคติ khanān n. yardstick . dimensions . grandeur [f] . 813 kaēt sombūn ¯kaēt /som-būn perfect gas gaz parfait [m] แกสหนาแนน n. 810 ขนาน 817 adj. exp. 812 kaētmi trakūn 819 n. format . exp. point of contention .

bordure [f] . extent . n. 834 [ของ-แข็ง] n. 845 /khøng/lai \thī _at \mai \dai khøpkhāi \khø-khwām \thī /som-mūn -kan incompressible fluid _khøp_khāi equivalent statements fluide incompressible [m] framework . confine . borne [f] ของแข็ง ขอตั้งรอง n. 841 khø tang røng khøngkhaeng class bound minor premise solid . exp. limite [f] . truth . exp. limit . fluid liquide [m] . 833 n. sphère [f] \khø_tok-long \beūang\ton quantified statement assumption ขอบเขต ขอความเอกพจน ขอตัง้ n. étendue [f] . matters of fact fluide [m] fait [m] ขอความคาดการณ n. 844 \khø-khwām \khāt-kān khøng-lai thī at dai khøp conjecture /khøng/lai \thī _at \dai _khøp conjecture [f] compressible fluid ขอความที่สมมูลกัน fluide compressible [m] edge . range . hard thing ของเหลว n. extend . exp. evidence . range . rim . n. precinct . sphere . brim . exp. 831 khøkhwām thī sommūn kan = khøkhwām thī samamūn kan bord [m] . exp. exp. side . 838 ขอบขาย khøng-lai thī at mai dai n. parameters ขอความบงปริมาณ n. margin . ขอบเขตชัน ้ n. border . ของไหล 829 n. limit . bound . scope premise frontière [f] . 839 khøkhwām bong parimān khøtoklong beūangton \khø-khwām _bong _pa¯ri-mān portée [f] . 842 khøpkhēt bon _khøp_khēt -bon upper bound 848 . exp. scope . 846 khøpkhēt 840 _khøp_khēt khøkhwām ēkkaphot khø tang \khø-khwām _ēk_ka¯phot \khø \tang singular statement frontier .ขอความขัดแยง 42 ขอความขัดแยง n. exp. exp. liquid fact . limite [f] ของไหลที่อัดไมได n. fringe . exp. exp. cadre [m] . 835 khø tang lak khønglēo \khø \tang _lak /khøng/lēo major premise liquid . fluide [m] ขอบเขตบน ขอตั้งหลัก solide [m] khøpkhēt chan _khøp_khēt ¯chan \khø \tang -røng /khøng/khaeng 847 n. 830 khøkhwām khātkān ขอบ ของไหลทีอ ่ ด ั ได n. boundary n. exp. boundary . 843 khøkhwām khatyaēng [ของ-ไหฺล] khøthetjing \khø-khwām _khat¯yaēng khønglai \khø¯thet-jing contradictory statements /khøng|/lai fluid . ขอเท็จจริง 836 n. 837 n. ขอตกลงเบือ ้ งตน 832 n. domain . exp.

analogy n. chiffre [m] continuous data 869 . problem . ขอบบน 864 855 \khø-mūn _dip 861 raw data khø prīepthīep données brutes [fpl] \khø _prīep\thīep ขอมูลตอเนือ ่ ง comparison . exp. Königsberg bridge problem khømūn choēng pheūnthī ขอปญหาสีส ่ ี \khø-mūn -choēng ¯pheūn\thī ขอมูลเชิงพืน ้ ที่ 859 866 spatial data ขอมูลเชิงสถิติ \khø -pan/hā _sī /sī four-color problem . exp. exp. four-color problem (Am. exp. rucksack problem numerical data ขอปญหาสะพาน เคอนิกสเบิรก  = ขอปญหาสะพาน เคอนิกสแบรก ขอมูลเชิงปริมาณ ขอบเขตลางมากสุด n. exp. exp. contrast . ขอมูลเชิงตัวเลข 857 n. 853 _khøp -bon upper boundary ขอบลาง khøp lāng quantitative data \khø -pan/hā _sa-phān n. distinguishing feature . information donnée [f] . exp. exp. information [f] . exp. facts . ขอปญหา \khø -pan/hā \khø-mūn -choēng _pa¯ri-mān 858 868 khømūn dip _khøp \lāng khø panhā khømūn choēng parimān khø panhā Hinboēt 854 865 données quantitatives [fpl] n. ขอบเขตวิกฤต n. exp. exp. ขอปญหาคาขอบ 849 n. données numériques [fpl] khø panhā saphān Khoēnikboēk n. ขอมูลเชิงคุณภาพ 856 n. exp.ขอบเขตบนนอยสุด 43 ขอบเขตบนนอยสุด n. ขอปญหาฮิลเบิรต  \khø-mūn -choēng _sa_thi_ti 867 khømūn choēng sathiti 860 statistical data données statistiques [fpl] \khø -pan/hā ขอมูลดิบ Hilbert's problems n. crux ขอมูล problème [m] n.) n. n. khøpkhēt lāng khø panhā thungpē khømūn choēng tūalēk _khøp_khēt \lāng \khø -pan/hā /thung\pē \khø-mūn -choēng -tūa\lēk lower bound knapsack problem . exp. exp. exp. données qualitatives [fpl] ขอปญหาถุงเป 850 n. exp. khø panhā sī sī khøp bon n. ขอเปรียบเทียบ lower boundary n. exp. exp. 863 khøpkhēt bon nøi sut khø panhā khā khøp khømūn choēng khunnaphāp _khøp_khēt -bon ¯nøi _sut \khø -pan/hā \khā _khøp \khø-mūn -choēng -khun¯na\phāp least upper bound boundary value problem qualitative data ขอบเขตลาง n. n. khømūn tøneūang \khø-mūn _tø\neūang 862 khømūn \khø-mūn data . exp. 851 khøpkhēt lāng māk sut _khøp_khēt \lāng \māk _sut greatest lower bound n. exp. 852 khøpkhēt wikrit _khøp_khēt ¯wi_krit critical region n.

ขอมูลทางดานกายภาพ

44

ขอมูลทางดานกายภาพ
n. exp.

ขอมูลแบบปฐมภูมิ
870

n. exp.

ขอสมมุติ
876

n. exp.

khømūn thāng dān
kāiyaphāp

khømūn baēp
pathommaphūm

khø sommut

\khø-mūn -thāng \dān
-kāi¯ya\phāp

\khø-mūn _baēp
_pa/thom¯ma-phūm

assumption ; hypothesis ;
supposition ; theory

physical data

primary data

hypothèse [f]

données physiques [fpl]

ขอมูลไมตอ
 เนือ
่ ง

ขอมูลทางสถิติ ;
ขอมูลสถิติ
n. exp.

n. exp.

871

khømūn thāng sathiti ;
khømūn sathiti

n.

\khø-mūn \mai _tø\neūang

\khø_sa_rup

discrete data

conclusion ; summary

statistical data

khømūn wiyut

données statistiques [fpl]

\khø-mūn

ขอมูลที่ไดแจกแจงความถี่
แลว

discrete data

n. exp.

872

ขอสรุป
877

khøsarup

ขอมูลวิยต

n. exp.

\khø /som¯mut

khømūn mai tøneūang

\khø-mūn -thāng _sa_thi_ti ;
\khø-mūn _sa_thi_ti

ขัณฑสกร
878

n.

khanthosakøn

ขอมูลสังเกตชนิดคู

saccharine
saccharine [f]

\khø-mūn \thī \dāi _jaēk-jaēng
-khwām_thī ¯laēo

\khø-mūn /sang_kēt ¯cha¯nit \khū adj.

n. exp.

paired observations

n. exp.

khømūn sūnhāi

\khø-mūn ¯thu_ti¯ya-phūm

\khø-mūn /sūn/hāi

secondary data

missing data

ขอมูลแบงกลุม

ขอมูลอนุกรมเวลา
874

n. exp.

khømūn baeng klum

khømūn anukrom wēlā

\khø-mūn _baeng _klum

\khø-mūn _a¯nu-krom -wē-lā

grouped data

time series data

ขอมูลแบบตอเนือ
่ ง

ขอยุติ

n. exp.

khømūn baēp tøneūang
\khø-mūn _baēp _tø\neūang
continuous data

875

n.

[คอ-ยุด-ติ]

khøyutti
\khø¯yut_ti
conclusion
conclusion [f]

ขัดกัน
886

khat kan
_khat -kan

ขอมูลสูญหาย

khømūn thutiyaphūm

n. exp.

879

khømūn sangkēt chanit khū

873

885

[ขัน-ทด-สะ-กอน] 

ก (Pali) ; 

ก 
(Sanskrit)

n. exp.

ขอมูลทุตย
ิ ภูมิ

884

conclusion [f]

khømūn thī dāi jaēkjaēng
khwāmthī laēo

grouped data

883

contrary
880

contraire ; contradictoire

ขั้นตอนวิธี
n.

887

khantønwithī
\khan-tøn¯wi-thī
algorithm
881

algorithme [m]

ขั้นตอนวิธีการหาร
n. exp.

khantønwithī kānhān
\khan-tøn¯wi-thī -kān/hān
882

division algorithm
algorithme de division [m]

888

ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

45

ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
n. exp.

ขั้วลบ
889

n.

ขีดจํากัดบน
895

n. exp.

khantønwithī choēng
phanthukam

khūa lop

khītjamkat bon

\khūa ¯lop

_khīt-jam_kat -bon

\khan-tøn¯wi-thī -choēng
-phan¯thu-kam

cathode ; negative pole ; negative
electrode

upper limit

genetic algorithm

cathode [f] ; pôle négatif [m] ;
électrode négative [f]

ขีดจํากัดลาง

algorithme génétique [m]

n. exp.

n. prop.
890

limite supérieure [f]
n. exp.

ขั้วโลกใต

ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด
= ขั้นตอนวิธีแบบยูคลิด

Khūalōk Tāi

_khīt-jam_kat \lāng
lower limit

khantønwithī baēp Yukhlit =
khantønwithī baēp Yūkhlit

limite inférieure [f]

South Pole

\khan-tøn¯wi-thī _baēp

pôle Sud [m]

ขี้ตะกัว่

Euclidean algorithm

ขั้วโลกเหนือ

algorithme euclidien [m]

n. prop.

ขัว้

Khūalōk Neūa
891

North Pole

\khūa = \khua

pôle Nord [m]

pole ; side ; part

ขายงานเชิงระนาบ

pôle [m]

n. exp.

n.

n. exp.

khī takūa
897

เขต
n.

\khūa _būak

_khēt
zone ; region ; area ; domain ;
land ; turf (Am.)

_khāi-ngān -choēng ¯ra\nāp

zone [f] ; région [f] ; espace [m] ;
domaine [m] ; abords [mpl]

ขายลําดับ

anode ; positive pole

เขาสมการ

anode [f] ; pôle positif [m] ;
électrode positive [f]

n. exp.

khāi lamdap

khao samakān

ขั้วปฏิฐาน

_khāi -lam_dap

\khao _sa¯ma-kān

net

equate

n. exp.

893

khūa patithān

899

ขีดจํากัดความเชือ
่ มัน

\khūa _pa_ti/thān

n. exp.

anode ; positive electrode

905

khēt
898

planar network

khūa būak

\khī _ta _kūa
lead oxide

khāi-ngān choēng ranāp
892

904

\khūa\lōk /Neūa

khūa = khua

ขั้วบวก

903

khītjamkat lāng
896

\khūa\lōk \Tāi

n.

902

v. exp.

906

เขียนแทน
900

v. exp.

907

khītjamkat khwām cheūaman khīen thaēn

ขั้วไฟฟา
n.

khūa faifā
\khūa -fai¯fā

_khīt-jam_kat -khwām \cheūa\man /khīen -thaēn
894

confidence limit

représenter ; symboliser

ขีดจํากัดชัน

เขียนวงกลม

electrode ; electric socket

n. exp.

électrode [f]

khītjamkat chan

khīen wongklom

_khīt-jam_kat ¯chan

/khīen -wong-klom

class limit

draw a circle ; circumscribe

901

v. exp.

tracer un cercle

908

แข็ง

46

แข็ง
adj.

คณะนักวิทยาศาสตร
909

n. exp.

คณิตศาสตร
915

n.

921

khaeng

khana nakwitthayāsāt

/khaeng

¯kha¯na ¯nak¯wit¯tha¯yā_sāt

[คะ-นิด-ตะ-สาด ; คะ-นิด-สาด] 
+

 
(Sanskrit)

hard ; solid ; harsh ; strong ; firm ;
stiff

team of scientists

khanittasāt = khanitsāt

équipe scientifique [f]

¯kha¯nit_ta_sāt = ¯kha¯nit_sāt

dur ; solide ; raide ; fort ; ferme

คณะนักวิทยาศาสตร
นานาชาติ

mathematics ; math

แขนของมุม
n. exp.

910

khaēn khøng mum

n. exp.

mathématiques [fpl] ; maths [fpl]
(fam.) ; mathématique [f] (vx)
916

khana nakwitthayāsāt
nānāchāt

/khaēn /khøng -mum
côté d'un angle [m]

n. exp.

¯kha¯na ¯nak¯wit¯tha¯yā_sāt
-nā-nā\chāt

แขนมุม

คณิตศาสตร
sap khanittasāt
_sap ¯kha¯nit_ta_sāt

international team of scientists

mathematical terms
vocabulaire mathématique [m]

khaēn mum

équipe scientifique internationale
[f]

/khaēn -mum

คณานับ

n. exp.

n. exp.

911

side of an angle ; arm of an angle ; v.
angle
khanānap
côté d'un angle [m]

khanittasāt kān khananā

คณิตศาสตรชน
ั้ สูง

คณิตกรณ

n. exp.

n.

khanitkøn

¯kha¯nit_ta_sāt ¯chan /sūng

(-tūa-khūn \ruam ¯nøi)

¯kha¯nit

advanced mathematics

LCM (least common multiple) ;
LCM (lowest common multiple)

computer

PPCM

คณิตตรรกศาสตร

n.

[คะ-นะ-นา ; คัน-นะ-นา ; ดน-นะ-นา]

khananā
= khannanā
= khonnanā

คณนาได

computable

914

925

khanittasāt choēng kān jat
¯kha¯nit_ta_sāt -choēng -kān _jat

khanittatakkasāt

combinatorial mathematics ;
combinatorics

¯kha¯nit_ta_tak_ka_sāt

n.

calcul [m]

¯kha¯na-nā \dāi

919

คณิตศาสตรแนวใหม

คณิตวิเคราะห

computation ; calculation ;
reckoning ; count

khananā dāi

n. exp.

mathematical logic

¯kha¯na-nā

adj.

คณิตศาสตรเชิงการจัด

calculateur [m]
n. exp.

913

918

924

khanittasāt chan sūng

khø.rø.nø.
(tūakhūn ruam nøi)

คณนา

923

computational mathematics

count
912

คณิตศาสตรการคณนา
¯kha¯nit_ta_sāt -kān ¯kha¯na-nā

¯kha-nā¯nap

ค.ร.น.
(ตัวคูณรวมนอย)
n. (abv)

917

922

n. exp.
920

926

khanittasāt naēo mai

khanittawikhrǿ

¯kha¯nit_ta_sāt -naēo _mai

¯kha¯nit_ta¯wi¯khrǿ

new mathematics ; new math

mathematical analysis

mathématiques modernes [fpl]

analyse mathématqiue [f]

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
n. exp.

khanittasāt nai chīwit
prajamwan
¯kha¯nit_ta_sāt -nai -chī¯wit
_pra-jam-wan
mathematics in everyday life

927

exp. chimiste [m. 930 n. 929 khanittasāt prakanphai statistique mathématique [f] คณิตศาสตรวิศวกรรมศาสตร คนปรูงยา n. exp. ¯kha¯nit_ta_sāt ¯pheūn/thān khanittasāt samrap khømphiutoē fundamental mathematics . exp. 946 khreung songklom \khreung -song-klom hemisphere hémisphère ครึ่งวงกลม n.คณิตศาสตรบริสท ุ ธิ์ 47 คณิตศาสตรบริสท ุ ธิ์ n. exp. exp. -khøm¯phiu\toē 932 khripthøn ครึ่งชีวต ิ mathématiques élémentaires [fpl] n. foundations of mathematics 938 939 khanittasāt fisik khanittasāt samrap thurakit ¯kha¯nit_ta_sāt ¯fi_sik mathematical physics ¯kha¯nit_ta_sāt /sam_rap ¯thu¯ra_kit physique mathématique [f] mathematics for business คณิตศาสตรไมตอ  เนือ ่ ง คณิตศาสตรสําหรับ เศรษฐศาสตร khanittasāt mai tøneūang n. 943 -khon -prūng -yā khanittasāt prayuk คณิตศาสตรพน ื้ ฐาน 942 ครูคณิตศาสตร n. khrū khanittasāt คณิตเศรษฐกิจ n. ¯kha¯nit_ta_sāt \mai _tø\neūang discrete mathematics ¯kha¯nit_ta_sāt /sam_rap _sēt_tha_sāt คณิตศาสตรรูปนัยนิยม mathematics for economics 934 khanittasāt rūpnainiyom n. exp. \khreung -chī¯wit ครึ่งทรงกลม คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ 933 khreung chīwit demi-vie [f] คณิตศาสตรฟส  ก ิ ส n. krypton [m] mathématiques appliquées [fpl] n. exp. คณิตศาสตรวิศวกรรม 928 n. khanittasāt børisut khanittasāt witsawakam khanittasathitisāt ¯kha¯nit_ta_sāt -bø¯ri_sut ¯kha¯nit_ta_sāt ¯wit_sa¯wa-kam ¯kha¯nit_ta_sa_thi_ti_sāt pure mathematics . pure math advanced engineering mathematics mathematical statistics คณิตศาสตรประกันภัย n. exp. actuarial mathematics ¯kha¯nit_ta_sāt ¯wit_sa¯wa-kam¯ma_sāt chemist science actuarielle [f] engineering mathematics คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตรสหัชญาณนิยม คริปทอน n.) . semi-circle khanittasāt samrap sētthasāt demi-cercle [m] mathématiques discrètes [fpl] n. ¯kha¯nit_ta_sāt \rūp-nai¯ni-yom khanittasētthakit formalistic mathematics ¯kha¯nit_ta_sēt_tha_kit mathématiques formelles [fpl] mathematical economics 948 941 -khrū ¯kha¯nit_ta_sāt professeur de mathématique(s) [m] . exp. exp. exp. 936 khon prūng yā ¯kha¯nit_ta_sāt _pra-kan-phai khanittasāt witsawakammasāt actuarial science . exp. krypton n. n. prof de math(s) [m. f] 937 khanittasāt sahatyānniyom ¯kha¯nit_ta_sāt _pra¯yuk -yān¯ni-yom applied mathematics intuitionistic mathematics 931 n. f] (inf. exp. 945 half-life mathematics for computer n. exp. exp. คณิตสถิติศาสตร 935 n. exp. exp. 947 khreung wongklom \khreung -wong 940 semicircle . 944 [Kr] คณิตศาสตรสําหรับ คอมพิวเตอร khanittasāt pheūnthān n.

khleūn tām yāo \khleūn -tām -yāo longitudinal wave onde longitudinale [f] 968 . pulse train n. prof de physique [m. exp. n. f] (inf. shock คลื่นตามยาว n. exp.) class of integers pulse wave . \khleūn _tø\neūang \khleūn \khleūn _kra\thaēk คลื่นตอเนือ ่ ง khleūn tøneūang khleūn n. 950 n.Sī) = khlørōflūōrōkhābǿn (Sī. prof de chimie [m. 965 onde incidente [f] khlāt yǿi = khlās yǿi n. คลื่นขนาดกลาง 956 n. shock front . exp. exp. n. f] (inf. exp. continuous waveform (CW) wave [คฺลอ-โร-ฟน. 951 n. exp. exp. คฺลอ-โร-ฟล] chlorophyll (En) n. คลื่นกล 955 n. 952 คลาสของเซต n. exp. exp. khlāt khøng set khleūn tokkrathop khlørīn \khlāt /khøng \khleūn -khlø-rīn class of sets incident wave chlore [m] คลาสยอย [Cl] n.Ēf.ครูเคมี 48 ครูเคมี n. exp. n.Ēf. exp.) chlorure [m] mechanical wave ครูชีววิทยา คลาส n. 964 คลื่นตกกระทบ 958 chlorine (En) chlorine 963 คลื่นดล 957 khrū fisik คลอรีน 962 shock wave . prof de bio [m. khlāt khøng jamnūan tem khleūn don -khrū ¯fi_sik \khlāt /khøng -jam-nūan -tem \khleūn -don professeur de physique [m] . exp. คลอโรฟลล n. f] (inf. คลอไรด 949 n. 959 คลอโรฟลูออโรคารบอน \khlāt \yǿi (ซีเอฟซี) subclass = คลอโรฟลูโอโรคารบอน (ซีเอฟซี) คลืน ่ 953 chlorofluorocarbon (CFC) khlørōflūørōkhābǿn (Sī. khrū khēmī khlørai khleūn kon -khrū -khē-mī chloride \khleūn -kon professeur de chimie [m] . 967 khleūn tām khwāng \khleūn -tām transverse wave onde transversale [f] คลื่นกระแทก 961 khleūn krathaēk onde de choc [f] chlorophyll 960 onde [f] khlørōfīn = khlørōfīl 966 continuous wave . exp.) \khlāt medium wave class onde moyenne [f] ครูฟสิกส คลาสของจํานวนเต็ม khrū chīwawitthayā n. Sī) chlorofluorocarbon (CFC) 954 chlorophylle [f] คลื่นตามขวาง n. class (En) khleūn khanāt klāng -khrū -chī-wa¯wit¯tha-yā khlāt = khlās \khleūn _kha_nāt -klāng professeur de biologie [m] . exp.

exp. n. exp. exp. onde radio [f] intensity 981 khwøthoēnīen 974 n. exp. opposition ควอดรันต n. exp. exp. 983 982 -khwām \khem\khon /khøng /sān ¯la-lāi onde courte [f] quantum (En) solution concentration คลื่นสึนามิ khwøntam ความเขมขนเชิงมวล quantum n. video wave quartile (Q) onde lumineuse [f] quartile [m] onde électromagnétique [f] . exp. 973 khleūn witthayu 986 khwām khatyaēng ultrason [m] คลื่นวิทยุ n. exp. onde longue [f] คลื่นรูปไซน 972 -khwām _khat¯yaēng ultrasound conflict . khleūn phaendinwai khleūn sīeng quanta (En) \khleūn _phaen-din/wai \khleūn /sīeng khwøntā seismic wave sound wave . quadrant khwām khem 987 -khwām \khem \khleūn ¯wit¯tha¯yu ควอเทอรเนียน radio wave n. khleūn saēng sawāng คลื่นเหนือเสียง long wave n. controversy . electromagnetic wave light wave . quaternions ควอนตัม short wave n.คลื่นแผนดินไหว 49 คลื่นแผนดินไหว n. ควอนตา 976 n. exp. exp. 971 khleūn yāo 985 khwām kradāng khøng nām \khleūn /saēng -sa_wāng -khwām _kra\dāng /khøng ¯nām onde lumineuse [f] water hardness n. audio wave quanta [pl] onde sismique [f] onde acoustique [f] quanta [mpl] คลื่นแมเหล็กไฟฟา n. n. contradiction [f] . 988 khwām khemkhon khøng sān lalāi khleūn san \khleūn \san intensité [f] ความเขมขนของสารละลาย quaternion (En) คลื่นสัน ้ n. khleūn seunāmi \khleūn /seu-nā¯mi tsunami tsunami [m] 975 -khwām \khem\khon -choēng -mūan mass concentration 989 . 978 984 dureté de l'eau [f] \khleūn -yāo n. dispute [f] quadrant (En) ความเขม khwōdran n. 977 n. ควอรไทล คลื่นแสง 970 n. exp. exp. dispute . exp. controverse [f] . exp. quantum [m] khwām khemkhon choēng mūan n. คลื่นเสียง 969 n. khleūn maēlek faifā khleūn saēng quartile (En) \khleūn \maē_lek -fai¯fā \khleūn /saēng khwøthai electromagnetic radiation . contradiction . rayonnement électromagnétique [m] คลื่นแสงสวาง ความกระดางของน้าํ คลื่นยาว n. exp. \khleūn /neūa/sīeng \khleūn \rūp -sai sinusoidal wave ความขัดแยง 979 khleūn neūasīeng khleūn rūp sai 980 conflit [m] .

exp. 998 n. aberration . illumination intensity intensité lumineuse [f] ความแข็ง 993 hardness dureté [f] ความคลาด 994 khwām khlāt -khwām \khlāt aberration aberration [f] ความคลาดของแสง 995 khwām khlāt khøng saēng -khwām \khlāt /khøng /saēng aberration of light ความคลาดเคลือ ่ น n. 1004 systematic error . exp. 997 n. 999 random error khwām khaeng n. -khwām /khaeng n. exp. exp. 1001 khwām khlātkhleūoen māttrathān khøng kān wat = khwām khlātkhleūoen māttrathān nai kān wat -khwām \khlāt\khleūoen \māt_tra/thān /khøng -kān ¯wat = -khwām \khlāt\khleūoen \māt_tra/thān -nai -kān ¯wat standard error of measurement (SEM) 1006 shear stress ความเคนตามยาว 1007 khwāmkhēn tām yāo -khwām¯khēn -tām -yāo longitudinal stress ความโคง n. exp. 1005 khwāmkhit choēng witthayāsāt -khwām¯khit -choēng ¯wit¯tha-yā_sāt khwām khlātkhleūoen māttrathān scientific thinking -khwām \khlāt\khleūoen \māt_tra/thān ความเคนเฉือน standard error khwāmkhēn cheūoen ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ของการวัด = ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานในการวัด -khwām¯khēn /cheūoen n. khwām khōng -khwām ¯khōng curvature . exp. exp. exp. exp. exp. khwām khlātkhleūoen -khwām \khlāt\khleūoen deviation . 1003 khwām khlāt songklom -khwām \khlāt -song-klom n. 1002 khwām khlātkhleūoen jāk kān wat khwām khlātkhleūoen yinyøm molar concentration -khwām \khlāt\khleūoen _jāk -kān ¯wat -khwām \khlāt\khleūoen -yin-yøm ความเขมเสียง measurement error ความคลาดทรงกลม khwām khemkhon mōlā -khwām \khem\khon tolerance khwām khem sīeng ความคลาดเคลื่อนแบบเปน ระบบ -khwām \khem /sīeng n. error erreur [f] khwām khlātkhleūoen baēp sum -khwām \khlāt\khleūoen _baēp _sum ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน n. _sa_wāng luminous intensity . exp. ความคลาดเคลื่อนจากการวัด ความคลาดเคลื่อนยินยอม 990 n. exp. 996 1000 maximum likelihood ความคิดเชิงวิทยาศาสตร n. arc arc [m] 1008 . 991 ความเขมแหงการสองสวาง n. nonrandom error khwām khūan ja pen sūngsut -khwām -khūan _ja -pen /sūng_sut ความคลาดเคลื่อนแบบสุม  khwām khem haeng kān søng sawāng n.ความเขมขนโมลาร 50 ความเขมขนโมลาร n. exp. n. sound intensity khwām khlātkhleūoen baēp pen rabop spherical aberration -khwām \khlāt\khleūoen _baēp -pen ¯ra_bop ความควรจะเปนสูงสุด n. 992 -khwām \khem _haeng -kān _søng n. exp. exp. pensée scientifique [f] n.

ความดูดกลืนแสง 1016 n. exp. khwām dan ai khwām chan khøng sentrong -khwām -dan -ai -khwām -chan /khøng \sen-trong vapour presiion . 1019 khwām dan yǿi khwām chan -khwām -dan \yǿi -khwām -chan partial pressure n. khwām trong choēng lū khao convergent validity ความตรงเชิงสภาพการณ ความดันสัมบูรณ ความชันของเสนโคง 1026 -khwām -trong -choēng \lū \khao gradient gradient [m] ความตรงเชิงลูเ ขา n. exp. 1024 khwām ju khwāmrøn khwām cheūatheū dāi khwām trong -khwām _ju -khwām¯røn -khwām \cheūa\theū \dāi -khwām -trong heat capacity reliability straightness . validité [f] ความตรงเชิงทํานาย 1018 khwām ju khwāmrøn jamphǿ khwām dan n. exp. exp. 1025 -khwām _ju -khwām¯røn -jam¯phǿ -khwām -dan khwām trong choēng thamnāi pressure -khwām -trong -choēng -tham-nāi specific heat . exp. validity ความจุความรอนจําเพาะ ความดัน n. vapor pressure (Am. exp. ความเชื่อถือได 1010 n.) gradient of a straight line .ความโคง 51 ความโคง n. exp. 1011 rectitude [f] . 1020 1027 khwām dan sombūn khwām trong choēng saphāpkān -khwām -dan /som-būn -khwām -trong -choēng _sa\phāp absolute pression ecological validity gradient of a curve ความดันไอ ความชันของเสนตรง n. n. 1029 khwām trong thāng neūahā -khwām -trong -thāng ¯neūa/hā content validity . exp. 1023 ความตรง 1017 n. exp. exp. exp. ความชุก 1009 n. tension artérielle [f] predictive validity chaleur spécifique [f] ความดันยอย ความชัน n. tension [f] . 1014 1021 n. exp. exp. specific heat capacity pression [f] . slope of pression de vapeur [f] a line n. n. khwām chan sak -khwām -chan _sak potential gradient 1015 n. exp. khwām khōng khwām chuk khwām dūtkleūn saēng -khwām ¯khōng -khwām ¯chuk -khwām _dūt-kleūn /saēng curvature prevalence absorptance ความจุความรอน n. khwām dūtkleūn -khwām _dūt-kleūn absorptance khwām trong tām saphāp khwām pen jing -khwām -trong -tām _sa\phāp -khwām -pen -jing concurrent validity ความดูดกลืน ความชันศักย 1028 1022 ความตรงทางเนือ ้ หา n. ความตรงตามสภาพความ เปนจริง n. 1013 khwām chan khøng senkhōng -khwām -chan /khøng \sen¯khōng n. accuracy . exp. 1012 n.

1038 1044 ความถี่สะสม n.Dī. khwāmthī khwām thuktǿng phāinai -khwām_thī -khwām _thūk\tǿng -phāi-nai frequency internal validity fréquence [f] 1049 . 1048 khwām thūang khwām thuktǿng phāinøk -khwām _thūang -khwām _thūk\tǿng -phāi\nøk gravity external validity gravité [f] continuité d'une fonction [f] continuum of the real line ความถวง n. exp. 1040 ความถูกตองภายใน ความถี่ n. 1039 demande biochimique en oxygène khwām tānthān choēngsøn (DBO) [f] -khwām \tān-thān -choēng¯søn ความตอเนือ ่ ง n. exp. 1043 1046 khwāmthī samphat -khwām_thī /sam¯phat relative frequency impedance ความถูกตองของการวัด 1033 khwām tøneūang ความตานทานไฟฟา -khwām _tø\neūang n. exp. exp. n. 1045 khwāmthī sasom khwām tānthān khwāmrøn -khwām_thī _sa/som -khwām \tān-thān -khwām¯røn cumulative frequency thermal resistance -khwām \tǿng-kān _ǿk_si-jēn -thāng -chī¯wa-khē-mī ความถี่สัมพัทธ ความตานทานเชิงซอน n. 1032 khwām tǿngkān ǿksijēn thāng chīwakhēmī (Bī. khwām trong phāinai khwām tāng sak khwāmthī witthayu -khwām -trong -phāi-nai -khwām _tāng _sak -khwām_thī ¯wit-tha¯yu internal validity potential difference . ความถี่วท ิ ยุ 1037 n. exp. ความตางศักย 1031 n. consistency . exp. continuum khwām tānthān faifā continuité [f] resistance -khwām _thūk\tǿng /khøng -kān ¯wat résistance électrique [f] validité des mesures [f] -khwām \tān-thān -fai¯fā ความตอเนื่องของฟงกชน ั n. regularity . biochemical oxyen demand (BOD) n. exp. 1036 khwām trong phāinøk khwām tøneūang yāng øn khwāmthī khātmāi -khwām -trong-phāi\nøk -khwām _tø\neūang _yāng _øn -khwām_thī \khāt/māi external validity weak continuity expected frequency ความตรงภายใน n. exp. 1034 khwām tøneūang khøng fangchan continuity of a function ความตอเนื่องบนเสนจํานวน จริง 1035 khwām tøneūang bon sen jamnūan jing -khwām _tø\neūang -bon \sen -jam-nūan -jing 1047 khwām thuktǿng khøng kān wat ความถูกตองภายนอก 1041 n. exp.Ō.) ความตานทานความรอน n. continuity . voltage radio frequency différence de potentiel [f] . exp. exp. exp. exp. exp.ความตรงภายนอก 52 ความตรงภายนอก n. 1030 ความตอเนื่องอยางออน ความถี่คาดหมาย n. tension [f] radiofréquence [f] ความตองการออกซิเจน ทางชีวเคมี (บีโอดี) n. 1042 n. exp. -khwām _tø\neūang /khøng -fang\chan n. n. exp.

ความเทากันทุกประการ 53 ความเทากันทุกประการ n. -khwām \nā_ja-pen 1053 khwām nājapen køn -khwām \nā_ja-pen _køn khwām pen krot-bēs -khwām -pen _krot n. 1063 -khwām \nā_ja-pen -phāi/lang khwām pløtphai khøng āhān posterior probability -khwām _pløt-phai /khøng -ā/hān food safety sécurité alimentaire [f] 1069 variance -khwām \nā_ja-pen _baēp -mī \ngeūoen/khai ความนาจะเปนภายหลัง 1068 khwām pen neung dīo ความโนมถวง -khwām \nā_ja-pen -choēng n. exp. exp. -khwām -pen _neung -dīo 1061 uniqueness discrete probability khwām nōmthūang ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข -khwām ¯nōm_thūang ความแปรปรวน gravitation n. ความนําไฟฟา -khwām -pen \dāi _yāng -dīo uniqueness -khwām -nam -fai¯fā ความเปนหนึง่ เดียว conductance ความนาจะเปนเชิงวิยต ุ 1054 khwām nājapen choēng wiyut conductivité électrique [f] . exp. exp. 1052 khwām nājapen n. n. exp. 1056 khwām nājapen phāilang 1062 ความปลอดภัยของอาหาร n. exp. exp. exp. 1058 khwām nam probability 1065 khwām pen krot -khwām \thīeng n. exp. exp. ความนาจะเปนรวม n. accuracy . 1064 1070 khwām praēprūan tūayāng -khwām -praē-prūan -tūa_yāng sample variance . reliability khwām nājapen ruam acidity fiabilité [f] -khwām \nā_ja-pen \ruam acidité [f] ความนาจะเปน joint probability distribution ความเปนกรด-เบส ความนํา n. khwām bē variance [f] conditional probability -khwām \bē ความแปรปรวนตัวอยาง probabilité conditionnelle [f] skewness n. 1059 -khwām -nam probabilité [f] n. 1051 khwām thīeng ความนาจะเปนมีเงือ ่ นไข ความปลอดภัยดานอาหาร n. conductance [f] n. 1067 khwām pen dāi yāng dīo 1060 khwām nam faifā prior probability 1066 ความเปนไดอยางเดียว conductivité [f] n. 1057 khwām nājapen mī ngeūoenkhai khwām pløtphai dān āhān -khwām \nā_ja-pen -mī \ngeūoen/khai food safety conditional probability ความเปนกรด -khwām _pløt-phai \dān -ā/hān sécurité alimentaire [f] probabilité conditionnelle [f] n. -khwām -pen _krot acidité-basicité [f] conductivity ความนาจะเปนกอน n. exp. exp. n. exp. 1050 khwām thaokan thuk prakān -khwām \thao-kan ¯thuk _pra-kān congruence congruence [f] ความเทีย ่ ง n. n. gravitation [f] khwām praēprūan ความเบ -khwām -praē-prūan 1055 khwām nājapen baēp mī ngeūoenkhai n. exp.

khwām praēprūan rawāng klum -khwām -praē-prūan ¯ra_wāng _klum between-group variance n. exp. n. variation . exp. marge d'erreur [f] 1090 khwām mī nai samkhan thāng khlinik variation [f] margin of error 1089 /sām_līem -khwām -mī -nai /sam-khan -thāng périmètre d'un triangle [m] -khli_nik [… ผัน-แปฺร] n. khwām yāo røp rūp sāmlīem clinical significance ความยาวรอบรูปสีเ่ หลีย ่ ม ความแมน n. variance . 1076 n. exp. exp. exactitude [f] 1084 1091 khwām yāo røp rūp sīlīem n. 1088 ความยาวรอบรูป 1082 khwām mī nai samkhan n. n. 1080 n. common variance . exp. pool variances aberration length aberration [f] longueur [f] covariance [f] ความเพีย ้ นสี ความแปรปรวนรวมเกีย ่ ว n. khwām phīen khwām yāo -khwām ¯phīen -khwām -yāo covariance . exp. materiality perimeter khwām phanpraē -khwām /phan-praē alteration . 1074 khwām praēprūan ruam kīo -khwām -praē-prūan \ruam _kīo covariance n. exp. khwām yāo røp rūp -khwām -mī -nai /sam-khan -khwām -yāo significance . 1086 . inconsistency ความยอนกลับไมได ความพรุน 1072 n. ความผิดพลาดคลาดเคลือ ่ น khwām maen _sī_līem -khwām \maen périmètre d'un rectangle [m] 1077 khwām phitphlāt khlātkhleūoen -khwām _phit\phlāt \khlāt\khleūoen accuracy précision [f] . exp. exp. 1079 n. -khwām ¯phīen /sī -khwām -yāo \khleūn chromatic aberration wavelength aberration chromatique [f] longueur d'onde [f] n. exp.ความแปรปรวนประชากร 54 ความแปรปรวนประชากร ความผิดพลาดจากการวัด ความไมตอ  งกัน n. exp. variability périmètre [m] ความมีนัยสําคัญทางคลินก ิ ความยาวรอบรูปสามเหลีย ่ ม 1083 n. exp. exp. khwām praēprūan rūam khwām phrun khwām yønklap mai dāi -khwām -praē-prūan -rūam -khwām -phrun -khwām ¯yøn_klap \mai \dāi combined variance . exp. ความผันแปร 1081 khwām yāo khleūn 1075 1087 ความยาวคลืน ่ khwām phīen sī นัยสําคัญ ความแปรปรวนระหวางกลุม  ความมี n. 1071 1078 khwām praēprūan prachākøn khwām phitphlāt jāk kān wat 1085 khwām mai tǿng kan -khwām -praē-prūan _pra-chā-køn -khwām _phit\phlāt _jāk -kān ¯wat -khwām \mai \tǿng -kan population variance measurement error erreur de mesure [f] ความแปรปรวนรวม n. pooled variance porosity irreversibility porosité [f] irréversibilité [f] ความแปรปรวนรวม n. n. 1073 khwām praēprūan ruam -khwām -praē-prūan \ruam ความยาว ความเพีย ้ น n. exp. exp.

-khwām¯rū ¯wit¯tha-yā_sāt -khwām ¯røn /khøng -kān -klāi -pen -ai n. n. 1103 khwām reng khana neung khwām røn jamphǿ khwām reng chalīa -khwām ¯røn -jam¯phǿ -khwām \reng _cha_līa specific heat average acceleration chaleur spécifique [f] accélération moyenne [f] ความรอนแฝง n. ความรี 1092 n. exp. -khwām-reo /sīeng n. 1105 khwām yāo røp wong khwām rī khwāmreo -wong -khwām -rī -khwām-reo circumference ellipticity circonférence [f] ellipticité [f] velocity . quickness . celerity . -khwām ¯yeūang /sūn-klāng n. 1100 vitesse [f] . 1102 khwām røn jāk kān salāitūa n. exp. exp. exp.ความยาวรอบวง 55 ความยาวรอบวง n. exp. vélocité [f] . ความเร็วเฉลีย ่ khwāmrū thāng witthayāsāt . heat of vaporization -khwām \reng chaleur de vaporisation [f] accélération [f] ความรอนจากการสลายตัว ความเรงขณะหนึง่ n. khwāmreo chalīa khwāmrū witthayāsāt eccentricity 1106 vitesse instantanée [f] n. khwām la-īet khøng kān baengkan -khwām ¯la_īet /khøng -kān _baeng\kan fineness of partition 1111 . 1094 khwām yeūang sūnklāng n. ความรูวิทยาศาสตร instantaneous velocity n. exp. ความเรง khwāmreo nai naēo ratsamī n. n. exp. 1101 excentricité [f] ความรอนของการกลายเปน ไอ 1095 khwām røn khøng kān klāi pen ai average velocity scientific knowledge ความเร็วในแนวรัศมี connaissance scientifique [f] n. velocity of sound ความเร็วแสง 1110 khwāmreo saēng ความเรงเฉลีย ่ n. heat of vaporisation . 1093 n. exp. exp. 1104 -khwām-reo /saēng speed of light vitesse de la lumière [f] ความละเอียดของการแบงกั้น n. swiftness ความยาวสวนโคง ความรูเชิงประจักษ n. exp. célérité [f] ความเร็วขณะหนึง่ khwām yāo suankhōng khwāmrū choēng prajak -khwām -yāo _suan¯khōng -khwām¯rū -choēng _pra_jak arc length empirical knowledge khwāmreo khana neung longueur d'un arc [f] connaissance empirique [f] -khwām-reo _kha_na _neung ความเยื้องศูนยกลาง ความรูทางวิทยาศาสตร . khwām røn faēng -khwām ¯røn /faēng latent heat chaleur latente [f] 1098 speed of sound . rapidity . exp. exp. speed . ความเร็ว 1099 n. accélération instantanée [f] 1097 1109 khwāmreo sīeng instantaneous acceleration ความรอนจําเพาะ -khwām-reo -nai -naēo ¯rat_sa/mī ความเร็วเสียง -khwām ¯røn _jāk -kān _sa/lāi-tūa -khwām \reng _kha_na _neung decay heat 1108 radial component of velocity khwām reng acceleration 1096 1107 -khwām-reo _cha_līa -khwām¯rū -thāng ¯wit¯tha-yā_sāt . exp. exp. exp. exp. sonic velocity . exp. rapidité [f] .

recurring relation ความสมเหตุสมผล n. ties ความสัมพันธไมสะทอน [pl] concavité [f] ความไวปฏิกริ ย ิ า n. n. 1125 khwām wao khwām samphan khwām samphan phokphan -khwām ¯wao -khwām /sam-phan -khwām /sam-phan _phok/phan concavity relation . connection . relation inverse [f] relationship . clearness . exp. light . exp. association . exp. khwām sawāng 1127 ความสัมพันธสมมาตร n. exp. exp. 1114 1115 n. 1113 khwām wai patikiriyā -khwām -wai _pa_ti_ki¯ri-yā relation [f] . flame symmetric relation -khwām /sam-phan -dōi -pen brillance [f] . exp. 1117 -khwām _sa¯thøn ความสะทอนเชิงสเปกตรัม -khwām _sa¯thøn -choēng _sa¯pek\tram spectral reflectance 1118 n. luminosité [f] . exp. ความสัมพันธสะทอน -khwām /sam-phan _sa¯thøn antisymmetric. 1120 n. exp. exp. 1128 1121 khwām samphan sommāt khwām samphan dōi pen set -khwām /sam-phan /som\māt yǿi -khwām _sa_wāng brightness . exp. exp. inclusion relation n. composition of relations ความสัมพันธอสมมาตร n. … สม-มูน] khwām søngsawāng -khwām /sam-phan _thāi\thøt khwām samphan samamūn = khwām samphan sommūn -khwām _søng_sa_wāng transitive relation -khwām /sam-phan /som-mūn luminance . ความสัมพันธ 1112 n. 1131 khwām samphan asommāt -khwām /sam-phan _a/som\māt asymmetric relation relation asymétrique [f] . n. ความสัมพันธผกผัน 1119 n. lien [m] . brilliance . luminance . association [f] . exp. 1123 equivalence relation 1124 khwām samphan prakøp -khwām /sam-phan _pra_køp composite relations . correlation . exp. 1126 khwām samphan mai sathøn -khwām /sam-phan \mai _sa¯thøn irreflexive relation khwām samphan choēng fangchan ความสัมพันธเวียนเกิด khwām somhētsomphon -khwām /sam-phan -choēng -fang\chan khwām samphan wīen koēt -khwām /som_hēt/som/phon functional relation -khwām /sam-phan -wīen _koēt validity relation fonctionnelle [f] ความสวาง ความสัมพันธโดยเปนเซต ยอย recurrence relation . éclat [m] ความสองสวาง n. 1116 ความสัมพันธสมมูล ความสัมพันธถายทอด n. interaction [f] ความสัมพันธเชิงฟงกชน ั reactivity n. 1122 khwām samphan thāithøt 1129 [… สะ-มะ-มูน . illuminance ความสัมพันธปฏิสมมาตร ความสะทอน n. exp. relation reflectance khwām sathøn choēng sapektram khwām samphan patisommāt -khwām /sam-phan _pa_ti/som\māt khwām sathøn n. link .ความเวา 56 ความเวา n. luminosity . 1130 khwām samphan sathøn reflexive relation ความสัมพันธประกอบ n. inverse relation involvement . n. exp.

1140 khwāmsāmāt thāng thēknōlōyī khwām nānaen samphat -khwām/sā\māt -thāng ¯thēk-nō-lō-yī relative density . n. exp. glutinousness 1143 khwāmmāi consistance [f] ความอลวน n. khwām īeng khøng kaēn -khwām -īeng /khøng -kaēn inclination of the axis inclinaison de l'axe [f] 1150 . exp. exp. 1138 khwām nānaen tām khøp -khwām /nā\naen -tām _khøp marginal density 1148 chaos ความหมายทางเรขาคณิต n. sense . specific gravity capacité technologique [f] ความหนืด ความเสี่ยงสัมพัทธ n. 1141 ความหนืดพลวัต 1135 -khwām/māi -thāng -rē/khā¯kha¯nit /khøng -fang\chan /søng -tūa-praē n. exp. definition . significance . -khwām _neūt -phon¯la¯wat -khwām _nūang dynamic viscosity retardation . khwām neūt khwām sīeng samphat 1145 khwāmmāi thāng rēkhākhanit khøng fangchan søng tūapraē égalité [f] n. exp. signification [f] . ความเหนียว khwām nīo -khwām /nā\naen ความหนาแนนของสาร khwām lāklāi thāng chīwaphāp n. densité de la matière [f] khwāmmāi thāng rēkhākhanit ความหนาแนนตามขอบ -khwām/māi -thāng -rē/khā¯kha¯nit -khwām -īeng geometric interpretation inclinaison [f] . n. 1132 khwām samphan ēkkalak khwām nānaen wikrit -khwām /sam-phan _ēk_ka¯lak -khwām /nā\naen ¯wi_krit identity relation . ความหมายทางเรขาคณิต ของฟงกชันสองตัวแปร 1149 khwām īeng slope . exp. sens [m] . ความสามารถทางเทคโนโลยี ความหนาแนนสัมพัทธ 1133 n. exp. denotation n. obliquité [f] interprétation géométrique [f] ความเอียงของแกน n. gumminess . 1147 -khwām /nīo meaning . equality critical density 1139 n. exp. exp. n. diversité biologique [f] khwām nānaen density ความหลากหลายทางชีวภาพ biodiversity . exp. définition [f] [อน-ละ-วน] khwām onlawon -khwām -on¯la-won 1144 chaos [m] ความเอียง n. inclination n. deceleration viscosité dynamique [f] n. exp. -khwām /nā\naen /sam¯phat 1134 -khwām _neūt -khwām _sīeng /sam¯phat viscosity relative risk (RR) viscosité [f] ความหนวง n.ความสัมพันธเอกลักษณ 57 ความสัมพันธเอกลักษณ ความหนาแนนวิกฤต n. -khwām/māi densité [f] 1146 biodiversité [f] . 1136 1142 1137 khwām nānaen khøng sān -khwām /nā\naen /khøng /sān toughness . exp. interpretation . interprétation [f] . biological diversity ความหมาย ความหนาแนน geometric interpretations of functions of two variables -khwām _lāk/lāi -thāng -chī-wa\phāp khwām neūt phonlawat khwām nūang n.

ความเอียงของระนาบ

58

ความเอียงของระนาบ
n. exp.

คอนทัวรเบีย
่ ง
1151

n. exp.

1158

คอมพิวเตอร
= ค็อมพิ้วเตอร

khwām īeng khøng ranāp

khønthūa bīeng

-khwām -īeng /khøng ¯ra\nāp

_bīeng

inclination of a plane

indented contour

[คอม-พิว-เตอ = คอม-พิ้ว-เตอ]
computer (En)

คอนทัวรอน
ิ ทิกรัล

khømphiutoē
= khǿmphiutoē

inclinaison du plan [m]

ความเอียงของเสนตรง
n. exp.

1152

khwām īeng khøng sentrong
-khwām -īeng /khøng \sen-trong
inclination of a line

1159

computer

khønthūa inthikran

ordinateur [m]

-in¯thi-kran

คอรด
n.

คอนเทรล
1153

n.

1165

-khøm¯phiu\toē

contour integral (En)

contour integral

ควินน

n.

n. exp.

n.

1166

chord (En)
1160

khøt

[s# ควินนิน (khwinnin)]
quinine (En)

contrail (En)

_khøt

khønthrēn

chord

khwinin

contrail ; vapour trails

¯khwi-nin

คอรดเชื่อมจุดสัมผัส

traînée de vapeur [f]

n. exp.

quinine

คอนเวกซ

khøt cheūam jut samphat

quinine [f]

adj.

คอนจูเกต
n.

1161

convex (En)
1154

_khøt \cheūam _jut /sam_phat
chord of contact

khønwēk

conjugate (En)

convex

khønjūkēt

คอลลอยด

convexe

n.

conjugate

คอมพลีเมนต

colloid (En)

n.

คอนทราดิคชัน
n.

1155

contradiction (En)

khønthrādikchan
contradiction
contradiction [f]
n.

คอนทัวร

contour
contour [m]

complement

คอสติกโซดา

complément [m]

n. exp.

คอมพลีเมนตของเซต

caustic soda (Edn)
\khøt_tik-sō-dā
caustic soda

/khøng

คะแนน

คอมพลีเมนตของเหตุการณ

khanaēn

n. exp.

¯kha-naēn

1164

khømphlīmen khøng hētkān
1157

/khøng _hēt-kān
complement of an event

1169

khøttiksōdā

n.

contravariant

khønthūa

colloïde [m]

complement of a set

khønthrāwaērīen

countour (En)

khømphlīmen

1163

1168

khønløi
colloid

khømphlīmen khøng set
1156

contravariant (En)

n.

1162

complement (En)

n. exp.

คอนทราแวเรียนต

1167

mark ; score ; grade ; points ;
vote ; tally
point [m] ; note [f] ; voix [f] ;
mention [f] ; score [m]

1170

คะแนน z

59

คะแนน z
n. exp.

คากรดดาง
1171

v. exp.

คาคงตัวของแกส
1178

n. exp.

1185

khanaēn saēt
= khanaēn sī (Am.)

khā krot-dāng

khā khongtūa khøng kaēt

\khā _krot_dāng

\khā -khong-tūa /khøng ¯kaēt

¯kha-naēn

pH

z-score

pH [m]

gas constant ; molar gas
constant ; universal gas constant ;
ideal gas constant,

คะแนนชัน

n. exp.

คากําลังสองเฉลีย

1172

n. exp.

1179

[R]

khanaēn chan

khā kamlang søng chalīa

¯kha-naēn ¯chan

\khā -kam-lang /søng _cha_līa

คาคงตัวโบลตซมันน
= คาคงตัวของโบลตซมันน

class mark

mean square (MS)

n. exp.

คากึ่งกลางพิสย

khā khongtūa Bōnsaman
= khā khongtūa khøng
Bōnsaman

คะแนนที่ไดมา
n. exp.

1173

n. exp.

1180

khanaēn thī dāi mā

khā keungklāng phisai

\khā -khong-tūa

¯kha-naēn \thī \dāi -mā

\khā _keung-klāng ¯phi/sai

Boltzmann constant

gain score

mid-range ; mid-extreme

constante de Boltzmann [f]

1186

[k ; kB]

คะแนนที่แตกตาง
n. exp.

คาใกลเคียง
1174

n. exp.

คาคงตัวรังสีอาทิตย
1181

n. exp.

1187

khanaēn thī taēktāng

khā klaikhīeng

khā khongtūa rangsī āthit

¯kha-naēn \thī _taēk_tāng

\khā \klai-khīeng

\khā -khong-tūa -rang/sī -ā ¯thit

difference score

approximation

solar constant

คะแนนมาตรฐาน
n. exp.

constante solaire [f]

คาขอบ
1175

n. exp.

คาคงตัวออยเลอร
1182

n. exp.

khanaēn māttrathān

khā khøp

khā khongtūa Øiloē

¯kha-naēn \māt_tra/thān

\khā _khøp

\khā -khong-tūa

standard score

boundary value

Euler's constant ; Euler–
Mascheroni constant

คา
n.

คาคง
1176

n.

1183

constante d'Euler [f] ; constante
d'Euler-Mascheroni [f]

khā

khā khong

คาคงที่

\khā

\khā -khong

n.

value

constant

khākhongthī

valeur [f]

constante [f]

\khā-khong\thī

คากรด

คาคงตัว

constant

v. exp.

1177

n. exp.

1184

1188

1189

constante [f]

khā krot

khā khongtūa

คาคงที่การแตกตัวของกรด

\khā _krot

\khā -khong-tūa

n. exp.

acid value ; neutralization
number ; acid number ; acidity

constant

khākhongthī kān taēktūa
khøng krot

constante [f]

1190

\khā -khong\thī -kān _taēk-tūa
/khøng _krot
acid dissociation constant ; acid
ionization constant
[Ka]

คาคงที่ของการสลายตัว

60

คาคงที่ของการสลายตัว

คาคลาดเคลื่อนตัดปลาย

คาคาดหมาย

n. exp.

n. exp.

n. exp.

1191

1198

khākhongthī khøng kān
salāitūa

khā khlātkhleūoen tat plāi

khā khātmāi

\khā \khlāt\khleūoen _tat -plāi

\khā \khāt/māi

\khā-khong\thī /khøng -kān
_sa/lāi-tūa

truncated error

expected value ; expectation
value ; expectation

decay constant

คาคลาดเคลื่อนรอยละ

คาคงที่สุรย
ิ ะ

n. exp.

คาคาดหวัง
1199

n. exp.

khā khlātkhleūoen røila

khā khātwang

khākhongthī suriya

\khā \khlāt\khleūoen ¯røi¯la

\khā \khāt/wang

\khā-khong\thī _su¯ri¯ya

percentage error

expected value

n. exp.

1192

solar constant
constante solaire [f]

คาคลาดเคลื่อนสัมพัทธ

คาคงที่ฮบ
ั เบิล

คาจํากัด

n. exp.

n. exp.

1200

khā khlātkhleūoen samphat

khā jamkat

\khā \khlāt\khleūoen /sam¯phat

\khā -jam_kat

\khā -khong\thī

relative error

limiting value

Hubble constant

erreur relative [f]

n. exp.

1193

khākhongthī Habboēl

constante de Hubble [f]

คาคลาดเคลื่อนเอนเอียง

คาเฉพาะ

คาคลาดเคลือ
่ น

n. exp.

n. exp.

n. exp.

1194

khā khlātkhleūoen
\khā \khlāt\khleūoen
error

คาคลาดเคลื่อนการปดเศษ
n. exp.

1195

khā khlātkhleūoen kān patsēt
\khā \khlāt\khleūoen -kān _pat_sēt

khā khlātkhleūoen ēn-īeng

khā chaphǿ

\khā \khlāt\khleūoen -ēn-īeng

\khā _cha¯phǿ

biased error

proper value ; eigenvalue

n. exp.

mean square error

คาคลาดเคลื่อนชดเชย
n. exp.

1197

khā khlātkhleūoen chotchoēi
\khā \khlāt\khleūoen ¯chot-choēi
compensating error,

คาเฉลีย

1202

n.

1209

\khā_cha_līa

truth value

mean ; average ; average value
moyenne [f] ; valeur moyenne [f]

คาคลาดเคลื่อนกําลังสอง
เฉลีย

\khā \khlāt\khleūoen -kam-lang
/søng _cha_līa

1208

\khā -khwām-jing

n. exp.

khā khlātkhleūoen kamlang
søng chalīa

1207

khāchalīa

คาความเปนกรด

1196

1206

khā khwāmjing

round-off error

n. exp.

1201

คาความจริง

erreur [f] ; valeur erronée [f]

1205

คาเฉลี่ยกาวหนา
1203

n. exp.

khā khwām pen krot

khāchalīa kāonā

\khā -khwām -pen _krot

\khā_cha_līa \kāo\nā

acidity

progressive average

คาความรอน
n. exp.

1210

คาเฉลี่ยกําลังสอง
1204

n. exp.

1211

khā khwāmrøn

khāchalīa kamlang søng

\khā -khwām¯røn

\khā_cha_līa -kam-lang /søng

caloric value (CV)

root mean square (RMS) ;
quadratic mean

คาเฉลี่ยของตัวอยาง

61

คาเฉลี่ยของตัวอยาง
= คาเฉลี่ยตัวอยาง

คาเฉลี่ยเรขาคณิต
n. exp.

คาต่ําสุดของฟงกชน

1218

n. exp.

1225

khāchalīa rēkhākhanit

khā tamsut khøng fangchan

khāchalīa khøng tūayāng
= khāchalīa tūayāng

\khā_cha_līa -rē/khā¯kha¯nit

\khā -tam_sut /khøng -fang\chan

geometric mean

minimum value of a function

\khā_cha_līa /khøng -tūa_yāng
= \khā_cha_līa -tūa_yāng

moyenne géométrique [f]

valeur minimale d'une fonction

n. exp.

1212

sample mean

คาเฉลี่ยเลขคณิต
n. exp.

คาเฉลี่ยเคลือ
่ นที่

คาต่ําสุดเฉพาะที่
1219

n. exp.

khāchalīa lēkkhanit

khā tamsut chaphǿthī

\khā_cha_līa \lēk¯kha¯nit

\khā -tam_sut _cha¯phǿ\thī
local minimum

\khā_cha_līa \khleūoen\thī

arithmetic average ; arithmetic
mean

moving average (MA)

moyenne arithmétique [f]

คาต่ําสุดสัมบูรณ

n. exp.

1213

khāchalīa khleūoenthī

คาเฉลี่ยเลขคณิตถวงน้ําหนัก

คาเฉลี่ยเชิงเดียว
= คาเฉลี่ยเชิงเดีย
่ ว
n. exp.

n. exp.

1214

khāchalīa choēngdīo
\khā_cha_līa -choēng-dīo
= \khā_cha_līa -choēng_dīo

khāchalīa lēkkhanit thūang
nāmnak

khā tamsut sambūn
\khā -tam_sut /sam-būn

คาต่ําสุดสัมพัทธ

weighted arithmetic mean

คาเฉลี่ยเลขคณิตรวม

คาเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก

n. exp.
1215

n. exp.

khāchalīa lēkkhanit rūam

khāchalīa thūang nāmnak
\khā_cha_līa _thūang ¯nām_nak

combined mean

\khā -tam_sut /sam¯phat
relative minimum

คาทํานาย
n. exp.

คาเฉลี่ยฮารโมนิค
= คาเฉลี่ยฮารโมนิก

moyenne pondérée [f]

คาเฉลี่ยประชากร
= คาเฉลี่ยของประชากร

n. exp.

\khā -tham-nāi
1222

khāchalīa hāmōnik

predictive value

คาที่แทจริง

khāchalīa prachākøn
= khāchalīa khøng
prachākøn

harmonic mean

n. exp.

คาฐานนิยม

khā thī thaējing

\khā_cha_līa _pra-chā-køn
= \khā_cha_līa /khøng
_pra-chā-køn

khāthānniyom

1216

n.

khāchalīa mai thūang
nāmnak

khā tamsut

\khā_cha_līa \mai _thūang
¯nām_nak

minimum

unweighted average ; unweighted
mean
moyenne non pondérée [f]

n. exp.

khā thī wat dāi

คาต่ําสุด
n. exp.

\khā -tam_sut
minimum [m]

\khā \thī ¯thaē-jing

คาที่วัดได

mode [m]
1217

1230

true value ; true score

mode

คาเฉลี่ยไมถวงน้าํ หนัก
n. exp.

1223

\khā/thān¯ni-yom

population mean

1229

khā thamnāi

\khā_cha_līa

n. exp.

1228

khā tamsut samphat
1221

\khā_cha_līa \lēk¯kha¯nit -rūam

weighted mean ; weighted
average

1227

absolute minimum
\khā_cha_līa \lēk¯kha¯nit _thūang minimum absolu [m]
¯nām_nak

simple average
n. exp.

1220

n. exp.

1226

1224

\khā \thī ¯wat \dāi
observed value

1231

คาบ

62

คาบ
n.

คาฟงกชน

1232

n. exp.

คารบอนไดออกไซด
1239

n. exp.

khāp

khā fangchan

khābǿn daiǿksāi

\khāp

\khā -fang\chan

-khā\bǿn -dai¯ǿk-sāi

period ; time ; cycle

functional value

carbon dioxide

période [f] ; cycle [m]
n. exp.

1233

n. exp.

khā bīengbēn khwøthai

khā matthayathān

\khā _bīeng-bēn

\khā ¯mat¯tha¯ya/thān

quartile deviation

median

คาเบี่ยงเบนเฉลีย

คามาตรฐาน

n. exp.

1234

n. exp.

khā bīengbēn chalīa

khā māttrathān

\khā _bīeng-bēn _cha_līa

\khā \māt_tra/thān

mean deviation ; average
deviation

standard score

1235

khā bīengbēn māttrathān
\khā _bīeng-bēn \māt_tra/thān
standard deviation

1236

1237

n.

khā prajam lak
\khā _pra-jam _lak
place value

คาประมาณ
1238

khābønēt
1242

carbonate
carbonate [m]

คารโบไฮเดรต

cardioid

n. exp.

1249

khābōhaidret
1243

-khā-bō-hai_dret
carbonhydrate
hydrate de carbone [m]

คารอยละ
n. exp.

1250

khā røila
1244

\khā ¯røi¯la

[คา-บอน]
carbon (En)

percentage

khābǿn

คาเริ่มตน

-khā\bǿn

n. exp.

carbon

khā roēmton

carbone [m]

\khā \roēm\ton

[C]

initial value ; initial condition

pourcentage [m]

คารบอน-๑๔
n. exp.

1248

[คา-บอ-เหฺนด]
carbonate (En)

khādiøi

n.

[CO]

คารบอเนต = คารบอเหนต

คารบอน = คารบอน

คาประจําหลัก

estimate

monoxyde de carbone [m]
1241

cartésien

norm

\khā _pra-mān

carbon monoxide

Cartesian

\khā _pra-jam

khā pramān

-khā\bǿn-mø¯nǿk-sai

cardioid (En)

adj.

1247

khābǿn-mønǿksāi

khāthīsīen

khā prajam

X

n.

คารบอนมอนอกไซด
n. exp.

คารทีเซียน

คาประจํา

n. exp.

1240

cardioïde [f]

déviation standard [f]
n. exp.

[CO2]

คารดิออยด

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n. exp.

dioxyde de carbone [m]

คามัธยฐาน

คาเบี่ยงเบนควอรไทล

1246

1245

1251

คาลักษณะเฉพาะ

khābǿn sip-sī

n. exp.

-khā\bǿn _sip _sī

khā laksana chaphǿ

carbon-14 ; 14C ; radiocarbon

\khā ¯lak_sa_na _cha¯phǿ

carbone 14 [n] ; C14 [m]

characteristic value
valeur caractéristique [f]

1252

คาลําดับชั้นของเมทริกซ

63

คาลําดับชั้นของเมทริกซ

คาสัมบูรณ

n. exp.

n. exp.

1253

คาสูงสุด
1260

n. exp.

khā lamdap chan khøng
methrik

khā sambūn

khā sūngsut

\khā /sam-būn

\khā /sūng_sut

\khā -lam_dap ¯chan /khøng

absolute value

rank of a matrix

valeur absolue [f]

maximum ; maximum score ;
maximum value

rang d'une matrice [m]

คาสัมบูรณของจํานวน
เชิงซอน

คาลิมต

n. exp.

1254

limit (En)

khā limit
\khā
limiting value

คาวิกฤต
n. exp.

1255

khā wikrit

n. exp.

คาสูงสุดของฟงกชน

1261

maximum value of a function

absolute value of a complex
number ; modulus of a complex
number

คาสูงสุดเฉพาะที่

critical value [f]
valeur critique [f]

khā samprasit

คาสถิติ

\khā /sam_pra_sit

คาสัมประสิทธิจ
์ น
ี ี

statistic

n. exp.

1263

khā sasom

คาสัมประสิทธิฟ
์ 

accumulated value

n. exp.

1264

khā samprasit fī

คาสัดสวนตัวอยาง
n. exp.

khā satsūan tūayāng

local maximum

1270

khā sūngsut lae khā tamsut
khøng fangchan

คาสูงสุดและคาต่ําสุดของ
ฟงกชันสองตัวแปร
n. exp.

\khā /sam_pra_sit
1258

khā sūngsut chaphǿthī

extrema of functions ; maximum
and minimum values of a function

Jini coefficient

\khā _sa/som

1269

\khā /sūng_sut ¯lae \khā -tam_sut
/khøng -fang\chan

\khā /sam_pra_sit
1257

n. exp.

n. exp.

khā samprasit Jīnī
n. exp.

valeur maximale d'une fonction

คาสูงสุดและคาต่ําสุดของ
ฟงกชน

coefficient

\khā _sa_thi_ti

\khā /sūng_sut /khøng -fang\chan

\khā /sūng_sut _cha¯phǿ\thī
1262

coefficient [m]

คาสะสม

1268

\khā /sam-būn /khøng -jam-nūan
-choēng¯søn

n. exp.

khā sathiti

n. exp.

khā sūngsut khøng fangchan

คาสัมประสิทธิ์

1256

maximum [m] ; valeur maximale [f]

khā sambūn khøng jamnūan
choēngsøn

\khā ¯wi_krit

n. exp.

1267

phi coefficient (φ or rφ)

\khā _sat_sūan -tūa_yāng

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

sample proportion

n. exp.

1265

1271

khā sūngsut lae khā tamsut
khøng fangchan søng
tūapraē
\khā /sūng_sut ¯lae \khā -tam_sut
/khøng -fang\chan /søng -tūa-praē

khā samprasit sahasamphan maximum and minimum values of

คาสัดสวนเอฟ
n. exp.

khā satsūan Ēf
\khā _sat_sūan
F-ratio

1259

\khā /sam_pra_sit
_sa_ha/sam-phan

functions of two variables

correlation coefficient

n. exp.

coefficient de corrélation [m]

khā sūngsut sambūn

คาสูงสุดสัมบูรณ

คาสุดขีด
n. exp.

khā sutkhīt
\khā _sut_khīt
extremum ; extreme

\khā /sūng_sut /sam-būn
1266

absolute maximum

1272

คาสูงสุดสัมพัทธ

64

คาสูงสุดสัมพัทธ
n. exp.

คาไอโอดีน
1273

n. exp.

คิว
1280

n.

khā sūngsut samphat

khā ai-ōdīn

queue (En)

\khā /sūng_sut /sam¯phat

\khā -ai-ō-dīn

khiu = khiū

relative maximum

iodine value ; iodine adsorption
value ; iodine number ; iodine
index

-khiu = -khiū

คําถามการวิจย

คิว

คาสูญหาย
n. exp.

1274

khā sūnhāi

n. exp.

1281

1287

queue; line; file
queue [f] ; file [f]
n.

1288

\khā /sūn/hāi

khamthām kān wijai

Q (En)

missing values

-kham/thām -kān ¯wi-jai

Khiu = Khiū = khiu = khiū

research question

-khiu = -khiū

คาเหมาะทีส
่ ด

n. exp.

Q;q
1275

khā mǿ thīsut

คํานวณ
v.

Q;q
1282

คิวพื้นฐาน

\khā _mǿ \thī _sut

[คํา-นวน]

optimum

khamnūan

khiū pheūnthān

-kham-nūan

-khiū ¯pheūn/thān

calculate ; compute ; estimate ;
reckon ; figure ; count

basic queue

calculer ; compter

คุณสมบัติการสลับที่

คาอิเล็กตรอนแอฟฟนต
ิ ี้
n. exp.

1276

khā ilektrøn aēffinitī

n. exp.

\khā

คํานิยามปฏิบต
ั ก
ิ าร

electron affinity

n. exp.

affinité électronique [f]

khamniyām patibatkān

คาอิเลกโตรเนกาติวต
ิ ี้

-kham¯ni-yām _pa_ti_bat-kān

n. exp.

1277

khā ilēktrōnēkātiwitī

n. exp.
1283

operational definition

khunnasombat kān salap thī
= khunsombat kān salap thī

commutative property

électronégativité [f]

n. exp.

kham aniyām

คุณสมบัติทางชีวเคมี

คาโอกาสการเกิด

-kham

n. exp.

undefined terms

khunnasombat thāng
chīwakhēmī

คิดเลข

-khun¯na/som_bat -thāng
-chī¯wa-khē-mī

n. exp.

1278

khā ōkāt kān koēt
\khā -ō_kāt -kān _koēt

v.

probability value

คาไอเกน

1290

[คุน-นะ-สม-บัด ... ; คุน-สม-บัด ...]

-khun¯na/som_bat -kān _sa_lap
\thī
= -khun/som_bat -kān _sa_lap \thī

คําอนิยาม

electronegativity

1289

1284

1285

khitlēk

biochemical property

¯khit\lēk

propriété biochimique [f]

1291

calculate ; compute

คุณสมบัตป
ิ ด

calculer

n. exp.

\khā

คิดเลขในใจ

[คุน-นะ-สม-บัด ... ; คุน-สม-บัด ...]

eigenvalue

v. exp.

n.

khā-aikēn

1279

khitlēk nai jai
¯khit\lēk -nai -jai
calculer mentalement

1286

khunnasombat pit
-khun¯na/som_bat _pit
closure property

1292

คุณสมบัติรวม

65

คุณสมบัติรวม
n. exp.

คูณขางหลัง
1293

v. exp.

เค
1300

n.

khunnasombat rūam

khūn khānglang

K (En)

-khun¯na/som_bat -rūam

-khūn \khāng/lang

Khē = khē

collective property

postmultiply

K;k

1307

K;k

คู
adj.

คูณรวมนอย
1294

n. exp.

เคมี
1301

n.

khū

khūn ruam nøi

khēmī

\khū

-khūn \ruam ¯nøi

-khē-mī

even ; double

least common multiple ; lowest
common multiple ; l.c.m.

chemistry

plus petit commun multiple [m] ; P.
P.C.M. = PPCM [m]

เคมี

คูมือการลงรหัส

khēmī

pair ; double

คูกันในตัว
adj.

1295

khū kan nai tūa

n. exp.

\khū -kan -nai -tūa

1302

khūmeū kān long rahat

self-dual

n.

khū jīn
allele
allèle [m]
symb.

1297

khūn
multiplied by ; « x »
multiplié par ; « x »
1298

khūn

multiplier

คูณขางหนา
khūn khāng-nā
-khūn \khāng\nā
premultiply

physical chemistry
chimie physique [f]

เคมีการคํานวณ

curie (Ci) [m]

คูเรียม = คูเรี่ยม

n. exp.
1304

-khē-mī -kān -kham-nūan

khūrīem

computational chemistry

เคมีความรอน

curium [m]

n. exp.

[Cm] (Num: 96)
1305

-khē-mī -khwām¯røn

coulomb

thermochemistry

khūløm

thermochimie [f]

เคมีเชิงฟสก
ิ ส

coulomb © [m]

n. exp.

คูอันดับ

khēmī choēng fisik

n. exp.

khu andap
\khū -an_dap
ordered pair

1312

khēmī khwāmrøn

coulomb (C)
1299

1311

khēmī kān khamnūan

curium (En)

n.

multiply

v. exp.

khūrī

คูลอมบ

-khūn

1310

khēmī kāiyaphāp
-khē-mī -kāi¯ya\phāp

curium

คูณ
v.

1303

curie

n.

-khūn

-khē-mī

n. exp.

curie (Ci)

คูณ

1309

เคมีกายภาพ

คูรี
n.

\khū

adj.

chimique

codebook
1296

chimie [f]

chemical

\khū-meū -kān -long ¯ra_hat

คูจน

1308

1306

-khē-mī -choēng ¯fi_sik
physical chemistry
chimie physique [f]

1313

เคมีบริสท
ุ ธิ์

66

เคมีบริสท
ุ ธิ์
n. exp.

เคมีหรรษา
1314

n. exp.

khēmī børisut

khēmī hansā

-khē-mī -bø¯ri_sut

-khē-mī /han/sā

pure chemistry

kitchen chemistry

chimie pure [f]
1315

n. exp.

khēmī prayuk

khēmī aninsī

-khē-mī _pra¯yuk

-khē-mī

applied chemistry

inorganic chemistry

chimie appliquée [f]

chimie inorganique

n. exp.

1322

1316

n. exp.

1327

\khreūang _pa_ti-køn
_pa¯ra-mā-nū
= \khreūang _pa_ti-køn
-pø¯ra-mā-nū
réacteur atomique [m]

เครื่องมือวัด
n. exp.

1328

khreūangmeū wat

เคมีอินทรีย

เคมีพอลิเมอร

n. exp.

khreūang patikøn paramānū
= khreūang patikøn
pøramānū

เคมีอนินทรีย

เคมีประยุกต
n. exp.

เครื่องปฏิกรณปรมาณู
1321

1323

\khreūang-meū ¯wat
measuring instrument ; measuring
tools

khēmī phølimoē

khēmī insī

-khē-mī

-khē-mī -in-sī

polymer chemistry

organic chemistry

appareil de mesure [m] ;
instrument de mesure [m]

chimie organique [f]

เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสง

เคมีฟสิกัลเชิงชีวภาพ
n. exp.

เครื่องคิดเลข
1317

n.

n. exp.
1324

khēmī fisikan choēng
chīwaphāp

khreūangkhitlēk

-khē-mī

calculator ; calculating machine

biophysical chemistry

calculateur [m] ; calculatrice [f] ;
calculette [f] ; machine à calculer
[f]

\khreūang¯khit\lēk

เคมีไฟฟา
n. exp.

1318

khēmī faifā

เครื่องคิดเลขกราฟก
n. exp.

-khē-mī -fai¯fā

khreūangmeū wat kān
dūtkleūn saēng
\khreūang-meū ¯wat -kān
_dūt-kleūn /saēng
spectrophotometer
spectrophotomètre [m]

เครื่องมือวิทยาศาสตร
n. exp.

1325

1329

1330

khreūangmeū witthayāsāt

electrochemistry

khreūangkhitlēk krāfik

\khreūang-meū ¯wit¯tha-yā_sāt

électrochimie [f]

\khreūang¯khit\lēk

laboratory instruments

เคมีวิเคราะห

graphic calculator

appareil scientifique [m]

n. exp.

1319

khēmī wikhrǿ

n. exp.

-khē-mī ¯wi¯khrǿ

n. exp.
1326

khreūang patikøn niūkhlīa

analytical chemestry

\khreūang _pa_ti-køn

chimie analytique [f]

nuclear reactor

เคมีศาสตร
n.

เครื่องมือแสง

เครื่องปฏิกรณนวิ เคลียร

réacteur nucléaire [m]
1320

1331

khreūangmeū saēng
\khreūang-meū /saēng
optical instrument
instrument d'optique [m]

เครื่องเรงอนุภาค

khēmīsāt

n. exp.

-khē-mī_sāt

khreūang reng anuphāk

chemistry

\khreūang \reng _a¯nu\phāk

chimie [f]

particle accelerator

1332

accélérateur de particules [m]

khaēthīnārī catenary calculus 1345 calcul [m] . punctuation . cadmium [m] khaēraēkthoērisatik khøng løkāritheum [Cd] 1350 /khøng -lø-kā¯ri\theum 1344 characteristic of logarithm แคลคูลส ั khaēthīnøi n. exp. เครื่องหาปริพน ั ธ 1333 n. signe [m] . point [m] เครื่องหมายรวมยอด n. exp.เครื่องวัดแรงดึง 67 เครื่องวัดแรงดึง n. token . symbole [m] . khreūang wikhrǿ choēng anuphan kurtosis (En) candela khoēthōsit khaēndēlā \khreūang ¯wi¯khrǿ -choēng _a¯nu-phan kurtosis candela differential analyser . แคโทด = แคโถด 1339 n. catenoid 1351 calculus (En) \khreūang/māi -in¯thi-kran integral symbol 1349 kappa (Gr) แคดเมียม = แคดเมี่ยม = แค็ดเมี่ยม n. exp. exp. emblem . 1334 n. symbol . candela [f] [cd] 1341 marque [f] . marker 1347 khaēnkhūlat = khaēlkhūlas แคทีนารี n. 1348 capsaicin เคิรล  n. 1338 [(CH3)2CHCH=CH(CH2) 4CONHCH2C6H3-4-(OH)-3(OCH3)] แคปปา curl แคทีนอยด เครื่องหมายอินทิกรัล khreūangmāi inthikran curl (En) khaētmīem = khaetmīem เครื่องหมายสัญนิยม n. capsaicin (En) kernel khaēpsaisin summation sign 1337 khreūangmāi sanyaniyom \khreūang/māi /san¯ya¯ni-yom conventional sign khoēn n. exp. exp. status symbol . differential analyzer เคอรเนล เครื่องหมาย kernel (En) n. 1335 khreūangmāi n. 1336 n. n. 1342 [แคด-เมียม = แคด-เมี่ยม] cadmium (En) \khreūang/māi -rūam\yøt n. exp. stamp . signe de ponctuation [m] . к) 1343 kappa (К. khaēppā kappa (К. exp. к) แคแรกเทอริสติกของ ลอการิทม ึ = แคแรกเทอริสติก ของ log ¯khaēt\mīem cadmium n. insignia . sign . แคนเดลา 1340 n. emblème [m] . khreūangmāi rūam yøt แคปไซซิน khoēnēn \khreūang/māi mark . khreūangwat raēngdeung khreūang hā pariphan cathode (En) \khreūang ¯wat -raēng-deung \khreūang \hā _pa¯ri-phan khaēthōt force gauge integrator cathode 1346 cathode [f] เครื่องวิเคราะหเชิงอนุพน ั ธ เคอรโทซิส n. seal .

exp. exp. exp. exp. แคลเซียมแลกเตต 1359 n. n. แคลคูลัสเวกเตอร 1352 n. exp. exp. differential calculus แคลเซียมไซคลาเมต = แคลเซี่ยมไซคลาเมต 1357 calcul différentiel [m] แคลคูลัสภาคแสดง n.แคลคูลัสกณิกนันต 68 แคลคูลัสกณิกนันต n. 1356 n. แคน-เซียม] calcium (En) khaēlsīem øksai /khøng -kān -praē/phan khaēlsīem = khaēnsīem calcium oxide calculus of variations -khaēl\sīem oxyde de calcium [m] แคลคูลัสชั้นสูง calcium แคลเซียมไฮดรอกไซด n. exp. แคลคูลัสเชิงอนุพน ั ธ khaelørī calorie carbonate de calcium [m] calorimeter 1363 calorimètre [m] khaēlsīem khābāi khaēnkhūlat choēng anuphan โคงจอมแห calcium carbide n. exp. exp. 1354 calcium [m] n. 1353 1360 khaēnkhūlat khøng kān praēphan [แคล-เซี่ยม . advanced calculus แคลคูลัสเชิงประพจน 1355 -khaēl\sīem 1361 hydroxyde de calcium [m] -khaēl\sīem [Ca(OH)2] calcium chloride แคลอรี = แคลอรี่ khaēnkhūlat choēng praphot chlorure de calcium [m] แคลเซียมคารบอเนต propositional calculus n. exp. n. 1368 calorie (En) khaēlsīem khābønēt khaēnkhūlat choēng pariphan calcul intégral [m] calcium hydroxide khaēlsīem khlørait -choēng _pra¯phot 1367 khaēlsīem haidrøksai แคลเซียมคลอไรด ¯chan /sūng 1366 -khaēl\sīem [Ca] (Num: 20) khaēnkhūlat chan sūng n. exp. n. [CaCO3] n. exp. 1358 khaēnkhūlat phāk sadaēng \phāk _sa-daēng predicate calculus 1369 khaelørīmitoē -khaēl\sīem -khā-bāi n. khōng jan sīo ¯khōng -jan \sīo lune 1371 . 1365 -khaēl\sīem -sai-klā_mēt calcium cyclamate khōng jøm haē ¯khōng -jøm /haē tractrix 1364 [แคน-เซียม-ไซ-คฺลา-เหฺมด = แคล-เ ซี่ยม-ไซ-คฺลา-เหฺมด] calcium cyclamate (En) khaēlsīem saiklāmēt 1370 โคงจันทรเสีย ้ ว n. แคลคูลัสเชิงปริพน ั ธ n. exp. n. exp. khaēnkhūlat kaniknan khaēnkhūlat wēktoē khaēlsīem laēktēt infinitesimal calculus calcul vectoriel [m] -khaēl\sīem calcium lactate calcul infinitésimal [m] แคลคูลัสของการแปรผัน แคลเซียม = แคลเซี่ยม แคลเซียมออกไซด n. exp. exp. 1362 -khaēl\sīem calorie [f] calcium carbonate แคลอรีมิเตอร integral calculus แคลเซียมคารไบด n. exp.

-khrōng\sāng _a-tǿm khrōngbaēp ilektrøn = khrōngbaēp khøng ilektrøn atomic structure โคเซตซาย n. cosine 1384 1378 khōsai sadaēng thitthāng -khō-sai _sa-daēng ¯thit-thāng -khrōng\sāng ¯søn -nai nested structures โครมาโทกราฟแบบกระดาษ n. khōsēt [ค-บอน = โค-บอล] cobalt (En) coset khøbǿn = khøbǿl -khrōng\sāng cobalt Lewis structure . khrōngsāng khøng lōk [โค-ไซ] cosine (En) n. 1380 โครงสรางผลึก khōsēkhaēn conoid (En) n. 1386 1381 1387 โครงสรางลิวอิส n. [CO] โครงสรางอะตอม โครงแบบอิเล็กตรอน khōsēt khwā /khwā = โครงแบบของอิเล็กตรอน right coset n. exp. exp. exp. electron dot structure โคเซตขวา n. exp. 1382 1376 khōsēt sāi -khrōng_baēp _i¯lek-trøn = -khrōng_baēp /khøng _i¯lek-trøn ¯sāi electron configuration left coset โครงสรางของโลก n. structure of the earth khōsai = khōsāi direction cosine 1389 khrōngsāng atǿm n. 1377 1383 -khrōng\sāng /khøng \lōk โครงสรางของโลหะ -khō-sai n. exp.โคงรูปไข 69 โคงรูปไข X โคแทนเจนต 1372 n. chromatography _baēp _kra_dāt -khrōng\sāng /khøng -lō_ha โคไซนแสดงทิศทาง 1390 chromatography (En) khrōmāthōkrāfī baēp kradāt khrōngsāng khøng lōha cosinus [m] โครมาโทกราฟ . khrōngsāng Liu-it cobalt [m] 1375 1388 1385 . exp. exp. 1391 chromatographie sur papier [f] โครงสรางซอนใน khrōngsāng søn nai chromatographie [f] paper chromatography metal structure n. 1373 cosecant (En) โครงสรางทางธรณีวท ิ ยา 1379 n. khrōmātōkrāfī earth's structure . electron dot diagram . khōng rūpkhai cotangent (En) ¯khōng \rūp_khai khōthaēnjēn oval -khō-thaēn\jēn โคเซแคนต n. โคบอลต = โคบอลต 1374 coset (En) n. exp. exp. khrōngsāng thāng thøranīwitthayā cotangent -khrōng\sāng -thāng -thø¯ra-nī ¯wit¯tha-yā cotangente [f] geological structure โคนอยด structure géologique [f] n. exp. n. โคไซน = โคซายน n. โครมาโตกราฟ khrōmāthōkrāfī . Lewis dot diagram . exp. -khō-sē-khaēn khōnøi khrōngsāng phaleuk cosecant conoid -khrōng\sāng _pha_leuk cosécante [f] conoïde [m] crystal structure โคเซต n. exp.

โครมาโทกราฟแบบข 70 โครมาโทกราฟแบบของเหลว โคออรดเิ นต n. 1396 chromosome X n. 1401 \ngeūoen/khai _khøp khaithin boundary condition n. -ngān work khōliføm baēkthīrīa ngeūoenkhai jampen lae phīengphø necessary and sufficient condition chi-square _Ek 1410 \ngeūoen/khai -jam-pen ¯lae -phīeng-phø khai-sakhwaē khrōmōsōm Ēk = khrōmōsōm Ēks 1409 ngeūoenkhai jampen kinetics (En) cinétique [f] chromosome [m] 1408 ngeūoenkhai khøp chitin (En) ไคเนติกส โครโมโซม n. chromosome X [m] 1404 ngān โคลิฟอรมแบคทีเรีย 1397 \ngeūoen/khai Neumann condition เงิน bactéries coliformes [fpl] n. n. -ngoen ngeūoenkhai bangkhap covariant (En) silver \ngeūoen/khai -bang¯khap khōwaērīen argent [m] constraint . exp. เงื่อนไขขอบ chitin chrome [m] n. restriction . 1393 n. exp. 1392 khrōmāthōkrāfī baēp khønglēo เงินปตลอดชีพ = โคออรดิเหนต n. 1402 \ngeūoen/khai -jam-pen khainētik necessary condition kinetics condition nécessaire [f] เงื่อนไขจําเปนและเพียงพอ ไคสแควร โครโมโซมเอกซ n. χ) โครเมียม = โครเมี่ยม n. exp. khi (Χ. agreement . 1403 chi-square _sa-khwaē condition nécessaire et suffisante [f] งาน X chromosome n. χ) 1412 . exp. restraint covariant [Ag] X 1398 1411 ngeūoenkhai Nøiman travail [m] coliform bacteria เงื่อนไขนอยมันน n. -ngoen-pī _ta_løt \chīp life annuity โครมาโทกราฟแบบคอลัมน ไค n. term . ngoen โคแวเรียนต 1405 เงื่อนไขบังคับ n. exp. exp. 1394 chromium (En) khrōmīem chromium n. exigence [f] chi (Χ. 1406 1407 ngeūoenkhai 1400 \ngeūoen/khai khrōmāthōkrāfī baēp khølam chi (Gr) -khø\lam khai condition . ไคทิน chitine [f] [Cr] n. n. exp. 1395 chromosome (En) khrōmōsōm chromosome เงื่อนไขจําเปน n. stipulation column chromatography condition [f] . exp. exp. exp. 1399 ngoenpī taløt chīp /khøng/lēo [โค-ออ-ดิ-เหฺนด] coordinate (En) liquid chromatography (LC) khø-ødinēt chromatographie en phase liquide [f] coordinate เงื่อนไข coordonnée [f] n.

เงื่อนไขสภาพเขาถึงได _jak_kra-wān¯wit¯tha-yā n. kinematics จลศาสตร accessibility condition square . 1426 jāk māk pai nøi Jødaēn _jāk \māk -pai ¯nøi Jordan . exp. 1414 ngeūoenkhai phīengphø tétraèdre [m] จักรวาลวิทยา n. kinetics n. prop. sufficient condition jing cosmology condition suffisante [f] -jing cosmologie [f] เงื่อนไขเริม ่ ตน real . 1425 1432 jāk nøi pai māk _jāk ¯nøi -pai \māk in ascending order /khøng /lai 1419 1431 [จัด-ตุ-หฺรัด …] dynamique [จะ-ตุ-ระ-คูน] quadruple n. jonlasāt khøng lai จตุรคูณ _jat_tu_rat -kon จัตุรัสละติน dynamics . 1413 n. exp. tetrahedron John Dalton เงื่อนไขเพียงพอ n. จริง adj. quadrilatère [m] . exp. จตุภาค v. 1421 จลนศาสตร initial condition 1428 jakkrawānwitthayā \ngeūoen/khai -phīeng-phø n. _jat_tu_rat 1422 jalanasāt khēmī = jonlanasāt khēmī 1417 1429 jatturat jalanasāt = jonlanasāt n. exp. exp. prop. 1418 quadrant [m] dynamique des fluides [f] jaturakhūn จอรแดน quadrupler 1424 n. réel . jatturat kon carré magique [m] จลศาสตรของไหล quadrant 1430 magic square jonlasāt jatuphāk _ja_tu¯ra-khūn 1423 -khē-mī n. actual . exp. authentic จัตุรัส vrai . 1427 par ordre croissant จากมากไปนอย adv. prop. genuine . exp. reaction kinetics \ngeūoen/khai _sa\phāp \khao/theung \dāi n. ngeūoenkhai saphāp khaotheung dāi จัตุรัสกล จลนศาสตรเคมี n. [จะ-ละ-นะ-สาด . quadrangle [m] chemical kinetics . Camille Jordan par ordre décroissanr 1433 . véritable [จัด-ตุ-หฺรัด] 1415 ngeūoenkhai roēmton \ngeūoen/khai \roēm\ton n.เงื่อนไขแบบคุหน-ทักเกอร 71 เงื่อนไขแบบคุหน-ทักเกอร จตุรมุข n. authentique . quadrangle carré [m] . จน-ละ-นะ-สาด] เงื่อนไขลิพชิทซ n. Camille Jordan in decreasing order Jordan . ngeūoenkhai baēp Khun-Thakkoē [จะ-ตุ-ระ-มุก] John Dalton jaturamuk Jøn Døntan \ngeūoen/khai _baēp _ja_tu¯ra¯muk John Dalton Kuhn-Tucker conditions building with four gable ends . จอหน ดอลตัน 1420 n. véridique . jatturat Latin _jat_tu_rat Latin square carré latin [m] จากนอยไปมาก adv. condition initiale [f] 1416 ngeūoenkhai Lipchit \ngeūoen/khai Lipschitz condition n. true . kinetics . exp.

jamnūan jing quantité [f] . จํานวนคู -jam-nūan -jam_kat finite number -jam-nūan \khū nombre fini [m] even number จํานวนจินตภาพ nombre pair [m] n. 1443 jamnūan khla -jān _neung _nūay จํานวนจริงบวก jamnūan jing būak จํานวนคละ n. jamnūan kamlang søng -jam-nūan -kam-lang /søng square number nombre carré [m] 1439 1440 1452 jamnūan jintaphāp 1446 nombre [m] . 1437 [จํา-กัด] jamkat -jam_kat limited . -jam-nūan -jin_ta\phāp imaginary number จํานวน 5 หลัก real number . somme [f] . exp. amount . five-digit number jamnūan jing khayāi nombre de cinq chiffres [m] -jam-nūan -jing _kha/yāi real imaginary number . exp. exp. exp. Jacobian (En) jamnūan kamlang sām Jākhōbīen -jam-nūan -kam-lang /sām Jacobian . -jam-nūan -jing /khøng -jam-nūan -choēng¯søn 1442 jamnūan koēn -jān _pit -jam-nūan -koēn closed disc abundant number . exp. redundant number n. exp. exp. จํานวนกําลังสาม 1434 n. jamnūan hā lak จํานวนจริงขยาย jamnūan jintaphāp thaē -jam-nūan \hā _lak n. nombre cubique [m] จานปด n. n. unit disc adj. fini จํานวนคี่ n. 1436 jān neung nūay -jam-nūan -jing _būak จํานวนจริงลบ n. exp. exp. quantity . sum . restrictif . finite limité . 1451 jamnūan jamkat 1445 jamnūan khū total . exp. pure imaginary number จํานวนกําลังสอง extended real number nombre imaginaire pur [m] n. exp. total [m] . exp. circulation . exp. Jacobian matrix cube number n. confined . tirage [m] -jam-nūan -jing n. number . 1441 nombre imaginaire [m] 1447 -jam-nūan -jin_ta\phāp ¯thaē 1453 . exp. positive real number -jam-nūan ¯khla unit disk . 1449 nombre réel positif [m] mixed number จํากัด n. exp. จํานวน 1438 [จํา-นวน] jamnūan -jam-nūan 1444 -jam-nūan -jing ¯lop negative real number -jam-nūan \khī nombre réel négatif [m] odd number จํานวนจํากัด nombre impair [m] n. restricted . figure 1450 jamnūan jing lop jamnūan khī n. restrictive . real part of a complex number partie réelle d'un nombre complexe [f] jān pit จานหนึ่งหนวย 1448 jamnūan jing khøng jamnūan choēngsøn จํานวนเกิน 1435 จํานวนจริงของจํานวน เชิงซอน n. exp.จาโคเบียน 72 จาโคเบียน n. rational number จํานวนจินตภาพแท nombre réel [m] n. จํานวนจริง n. exp. restreint .

nombre algébrique [m] jamnūan dai-dai จํานวนเชิงมิตร -jam-nūan -dai-dai pairwise relatively prime -jam-nūan -choēng ¯mit จํานวนตรรกยะ จํานวนเฉพาะสัมพันธ amicable number n. relatively prime numbers จํานวนฐานสอง 1461 jamnūan tem khī 1467 jamnūan choēngsøn jamnūan choēng andap thī -jam-nūan -choēng¯søn -jam-nūan -choēng -an_dap \thī complex number ordinal number nombre complexe [m] nombre ordinal [m] -jam-nūan -tem \khī odd integer 1474 . exp. exp.จํานวนเฉพาะ 73 จํานวนเฉพาะ n. exp. cardinaux [mpl] . exp. exp. 1468 -jam-nūan /thān /søng จํานวนเชิงพีชคณิต n. exp. cardinal number jamnūan choēng anan Gaussian integer nombre cardinal [m] . exp. jamnūan thān søng -jam-nūan -choēng¯søn /sang¯yuk binary number conjugate complex number จํานวนใด -jam-nūan _cha¯phǿ /sam¯phat jamnūan choēng phīchakhanit n. 1455 n. 1471 jamnūan takkaya jamnūan chalīa จํานวนเชิงการนับ 1470 nombre quelconque [m] n. prime nombre premier [m] จํานวนเฉพาะสัมพัทธ n. exp. exp. exp. average amount jamnūan choēng rūpphāp -jam-nūan -choēng \rūp\phāp nombre moyen [m] n. n. nombre figuré [m] jamnūan tem จํานวนเชิงรูปภาพ -jam-nūan _cha_līa n. fixed point number entier [m] . jamnūan choēng kān nap จํานวนเชิงอนันต jamnūan tem Kaosīen -jam-nūan -choēng -kān ¯nap n. exp. jamnūan choēngsøn sangyuk jamnūan chaphǿ samphat coprime . exp. 1457 1469 jamnūan dai -jam-nūan _cha¯phǿ /sam¯phat ¯thuk \khū n. relatively prime . -jam-nūan _tak_ka¯ya 1464 rational number jamnūan choēng rūp nombre rationnel [m] -jam-nūan -choēng \rūp จํานวนเต็ม figurate number n. nombre entier naturel [m] -jam-nūan -choēng _a-nan nombre entier gaussien [m] จํานวนเชิงซอน จํานวนเชิงอันดับที่ n. exp. exp. integer . exp. integral number . exp. 1456 jamnūan chaphǿ samphat thuk khū n. จํานวนเชิงซอนสังยุค 1454 jamnūan chaphǿ -jam-nūan _cha¯phǿ prime number . exp. nombre entier [m] figurate number จํานวนเต็มเกาสเซียน nombre figuré [m] n. exp. exp. จํานวนเฉพาะสัมพัทธทก ุ คู n. jamnūan chaphǿ samphan -jam-nūan _cha¯phǿ /sam-phan relatively prime จํานวนเฉลีย ่ n. 1459 1460 1466 1473 -jam-nūan -tem จํานวนเต็มคี่ transfinite number n. exp. 1458 1463 jamnūan choēng mit จํานวนเชิงรูป n. whole number . nombres cardinaux [mpl] . exp. 1462 -jam-nūan -dai nombre quelconque [m] -jam-nūan -choēng -phī ¯cha¯kha¯nit จํานวนใด ๆ algebraic number n. 1472 -jam-nūan -tem 1465 average number .

1476 n. exp. exp. exp. 1487 n. จํานวนพรอง 1483 n. jamnūan tem khū jamnūan thī mī søng lak jamnūan patsēt -jam-nūan -tem \khū -jam-nūan \thī -mī /søng _lak -jam-nūan _pat_sēt even integer nombre à deux chiffres [m] rounding off numbers entier pair [m] จํานวนที่มีหนึง่ หลัก จํานวนเต็มบวก n. 1478 jamnūan tem lop -jam-nūan -tem ¯lop negative integer entier négatif [m] . exp. nombres cardinaux [mpl] . cardinaux [mpl] . jamnūan tem būak jamnūan thī mī neung lak jamnūan phrǿng -jam-nūan -tem _būak -jam-nūan \thī -mī _neung _lak -jam-nūan \phrǿng positive integer . jamnūan phīchakhanit -jam-nūan -phī ¯cha¯kha¯nit natural number algebraic number -jam-nūan -tem -phī ¯cha¯kha¯nit nombre entier naturel [m] จํานวนนับ n. exp. nombre entier positif [m] จํานวนเต็มพีชคณิต n. จํานวนเต็มลบ n. jamnūan phaēndigitan nombre à un chiffre [m] congruent integers n. exp. จํานวนปดเศษ 1482 n. exp. exp. exp. exp. -jam-nūan ¯nap -jam-nūan ¯nap _neung _lak -jam-nūan -tem n. exp. exp. 1491 nombre algébrique [m] jamnūan nap neung lak jamnūan tem samaphāk n. จํานวนที่มีสองหลัก 1475 n. 1480 n. 1477 jamnūan tem phīchakhanit จํานวนธรรมชาติ n. -jam-nūan -tham¯ma\chāt nombre entier algébrique [m] 1490 จํานวนพีชคณิต 1484 jamnūan thammachāt algebraic integer 1489 1488 jamnūan mai pen lop -jam-nūan \mai -pen ¯lop non-negative numbers 1495 . jamnūan thotsaniyom jamnūan prakøp -jam-nūan ¯thot_sa¯ni-yom -jam-nūan _pra_køp decimal number composite number jamnūan mai pen būak non-positive numbers จํานวนไมเปนลบ n. n. exp. exp. จํานวนแพนดิจต ิ ล ั 1485 jamnūan nap n. exp. exp. exp. nombre entier naturel [m] จํานวนฟโบนัชชี = จํานวนฟโบนักชี จํานวนนับหนึง่ หลัก n. defective number entier positif [m] . counting number nombre à un chiffre [m] deficient number . exp.จํานวนเต็มคู 74 จํานวนเต็มคู n. natural number . 1479 -jam-nūan counting number . จํานวนประกอบ 1481 1494 -jam-nūan \mai -pen _būak nombre positif [m] จํานวนทศนิยม jamnūan Fībōnatchī = jamnūan Fībōnakchī จํานวนไมเปนบวก positive number consecutive numbers 1493 nombre de Fibonacci [m] -jam-nūan _būak -jam-nūan _that-pai 1492 Fibonacci number jamnūan būak jamnūan thatpai nombre décimal [m] 1486 จํานวนบวก จํานวนถัดไป n. natural number . exp. nombre entier négatif [m] จํานวนเต็มสมภาค n. digit pandigital number nombre cardinal [m] . exp. exp.

sort out . จีนส ั จําแนก จํานวนสมภาค 1502 v. _jit_ta¯wit¯tha-yā \thūa-pai 1505 general psychology jamnūan rai miti jamnūan sadaēng thitthāng psychologie générale [f] -jam-nūan ¯rai ¯mi_ti -jam-nūan _sa-daēng ¯thit-thāng จิตวิทยาวิศวกรรม dimensionless number direction number n. psychologie [f] 1504 jamnūan sāmlīem -jam-nūan ¯ra_bu ¯thit -thāng -jam-nūan /sām_līem directed number triangular number จิตวิทยาทัว่ ไป n.g n. adj. exp. exp. exp. exp. จํานวนสามเหลีย ่ ม 1497 jamnūan rabu thit thāng n. classifier . exp. trier . จิด-วิด-ทะ-ยา] -jam-nūan \røp /mun -jam-nūan /sam_pra_sit jittawitthayā = jitwitthayā winding number coefficient _jit_ta¯wit¯tha-yā = _jit¯wit¯tha-yā psychology จํานวนระบุทศ ิ ทาง n. exp. 1511 [จิด-ตะ-วิด-ทะ-ยา … . 1501 n. 1514 Jī = jī jamnūan sombūn nombre parfait [m] 1513 [จิน-ตะ-พาบ] จํานวนอตรรกยะ 1500 1512 n. 1508 jamnūan alēp -Jī -jam-nūan /som-būn -jam-nūan G. exp. จิตวิทยา 1503 n. exp. n. exp. exp. exp. 1509 1515 genus (En) jamnūan samaphāk jamnaēk jīnat -jam-nūan -jam\naēk genus congruent numbers classify .g perfect number aleph number G.] jittawitthayā thūapai จํานวนไรมต ิ ิ n. categorize . จํานวนแสดงทิศทาง 1498 n. distinguer jīnat khøng phiu n. exp. distribute . divide . /khøng /phiu genus of a surface 1516 . distribuer . jintaphāp 1507 -jin_ta\phāp jamnūan lēkkhanit jamnūan atakkaya imaginary -jam-nūan \lēk¯kha¯nit -jam-nūan _a_tak_ka¯ya imaginaire arithmetic number irrational number จี nombre arithmétique [m] nombre irrationnel [m] n. exp. exp. segregate . 1510 jamnūan røp mun jamnūan samprasit [จิด-ตะ-วิด-ทะ-ยา .. séparer . jittawitthayā witsawakam จํานวนอดิศย ั 1499 n. จิด-วิด-ทะ-ยา . จํานวนสัมประสิทธิ์ 1496 n. จํานวนลบ n. separate . sift จีนัสของผิว diviser . 1506 _jit_ta¯wit¯tha-yā ¯wit_sa¯wa-kam jamnūan lop jamnūan adisai engineering psychology -jam-nūan ¯lop -jam-nūan negative number transcendental number จินตภาพ nombre négatif [m] nombre transcendant [m] จํานวนเลขคณิต n.. exp. exp. จํานวนสมบูรณ จํานวนอะเลฟ G (En) n.จํานวนรอบหมุน 75 จํานวนรอบหมุน n.

1535 jut tø joint . 1522 jut _jut _jut _tø jut khøp _jut _khøp point de contact [m] boundary point . point of origin piercing point origine [f] . exp. stain . junction . จุด ณ อนันต 1517 n. source . grain [m] .P.) . full stop . n. début [m] . point d'intersection [m] yield point . mid point . node point of location . point in space . period (Am. exp. _jut n.Phī. antipodes จีพี (การกาวหนาเรขาคณิต) abv. exp. knot . spot 1534 jut treung jut point . exp. exp. jut jǿ GM n. point de départ [m] จุดกึ่งกลาง jīem (matchimarēkhākhanit) jut keungklāng (¯mat¯chi¯ma-rē/khā¯kha¯nit) -klāng GM (geometric mean) middle point . (kān kāonā rēkhākhanit) (-kān \kāo\nā -rē/khā¯kha¯nit) G. intermediate point 1520 jut n. exp. point . n. exp. exp. จุด จุดเจาะ จุดกําเนิด n. 1518 Jī. exp. n. beginning . จุดเกาะกลุม  _jut _deūat 1526 point d'ébullition [m] jut kǿ klum _jut _kǿ _klum จุดตรึง point [m] . » 1533 boiling point spot .» condensation point n. speck . « . «.จีโนม 76 จีโนม n. point of intersection _jut \khrāk intersection [f] . juncture . starting point . จุดคูเล็งยัน 1523 n. exp. dot . midpoint . จุดคราก endroit [m] . _jut ¯sam multiple point จุดเดือด n. 1519 point à l'infini [m] _jut -kam_noēt _jut _jǿ origin . exp. exp. point [m] . jīnōm jut na anan jut khū leng yan genome _jut ¯na _a-nan _jut \khū -leng -yan génome [m] point at infinity antipodal ponts . exp. exp. link . 1524 jut kamnoēt n. blot . lieu [m] n. 1521 _jut -treung 1527 fixed point jut kǿ klum naen _jut _jut _kǿ _klum \naen จุดตอ point . (geometric progression) จีเอ็ม (มัชฌิมเรขาคณิต) abv. จุดขอบ จุด n. point จุดเกาะกลุมแนน 1532 jut sam 1525 jut deūat จุด 1531 จุดซ้าํ point central [m] n. mark . connection . frontier point จุดตัด 1528 n. petite tache [f] cluster point n. 1530 1536 jut tat 1529 _jut _tat jut khrāk crossing .

1538 n. vertices of an ellipse _jut\yøt jut ning n. 1549 jutyøt 1542 1554 jutyøt khøng wongrī = jutyøt wongrī จุดยอด acid dew point จุดยอดของวงรี = จุดยอดวงรี n. จุดปรกติ 1537 n. exp. exp. exp. exp. _jut\yøt /khøng \rūp -krūay = _jut\yøt \rūp -krūay vertex of a cone . exp. n. virgule décimale [f] จุดโฟกัสมุขสําคัญ n. vertices of a Cone [pl] principal focus point de congélation [m] 1552 jutyøt khøng rūp krūay = jutyøt rūp krūay _jut ¯nām/khaeng freezing point . exp. จุดนิง่ n. exp. jutyøt khøng phārābōlā = jutyøt phārābōlā _jut\yøt /khøng vertex of a parabola _jut\yøt /khøng -wong-rī = _jut\yøt -wong-rī vertex of an ellipse . exp. exp. exp. 1546 1547 n. jut thawiniyom jut plāi _jut ¯tha¯wi¯ni-yom _jut -plāi binary point end point จุดทศนิยม จุดเปลี่ยนความเวา n. vertices [pl] _jut \ning sommet stationary point จุดยอดของพาราโบลา = จุดยอดพาราโบลา จุดแบงครึ่งสวนของเสนตรง jut baeng khreung suan khøng sentrong _jut _baeng \khreung _suan /khøng \sen-trong bisector of a line segment 1543 n. exp.จุดตัวอยาง 77 จุดตัวอยาง n. 1539 n. exp. จุดน้ําแข็ง n. 1545 jut nāmkhaeng n. _jut\yøt /khøng \rūp/lāi_līem = _jut\yøt \rūp/lāi_līem จุดภายใน จุดน้ําคางกรด จุดยอดของรูปหลายเหลีย ่ ม = จุดยอดรูปหลายเหลีย ่ ม jutyøt khøng rūplāilīem = jutyøt rūplāilīem ¯muk /sam-khan n. exp. jut nāmkhāng krot _jut -phāi-nai n. vertex . exp. exp. interior point _jut ¯nām¯khāng _krot 1553 vertex of a polygon 1548 jut phāinai 1541 n. ice point vertex of an angle จุดยอดของรูปกรวย = จุดยอดรูปกรวย jut fōkat muk samkhan 1540 1551 จุดยอดของไฮเพอรโบลา = จุดยอดไฮเพอรโบลา n. jut thotsaniyom jut plīen khwām wao _jut ¯thot_sa¯ni-yom _jut _plīen -khwām ¯wao decimal point . exp. dot in a decimal number point of inflection . exp. point of inflexion point décimal [m] . 1544 จุดยอดของมุม = จุดยอดมุม jut tūayāng jut prokkati _jut -tūa_yāng _jut _prok_ka_ti sample point regular point jutyøt khøng mum = jutyøt mum จุดปลาย _jut\yøt /khøng -mum = _jut\yøt -mum จุดทวินย ิ ม n. exp. exp. 1550 1555 jutyøt khøng haiphoēbōlā = jutyøt haiphoēbōlā _jut\yøt /khøng vertex of a hyperbola .

center จุดยอดในทฤษฎีกราฟ จุดเริ่มตน centre [m] . salient point 1571 center of gravity n. point de congélation [m] jut wikhrǿ _jut ¯wi¯khrǿ point of analyticity jut samphat prachit point of osculation จุดสามัญ point critique [m] จุดวิเคราะห 1575 _jut /sam_phat _pra¯chit critical point _jut \yeūak /khaeng _jut /sam_phat จุดสัมผัสประชิด _jut ¯wi_krit 1562 jut samphat point de contact [m] jut wikrit n. exp. point of departure . exp. exp. middle point . จุดเยือกแข็ง _jut _sa/som จุดสัมผัส จุดวิกฤติ eutectic point jut sasom lattice points _jut ¯wok _klap 1561 1573 accumulation point jut wok klap จุดยูเทกติก _jut /som\māt จุดแลตทิซ n.จุดยอดตัด 78 จุดยอดตัด n. jutyøt tat jut ruam sentrong jutsūnklāng _jut\yøt _tat _jut \ruam \sen trong _jut/sūn-klāng cut-vertex collinear points centre . exp. exp. exp. จุดศูนยกลาง 1563 n. 1558 jutyøt mum sommet d'un angle [m] n. point initial [m] จุดสมมาตร จุดยอดมุม n. exp. jut yūthēktik จุดวกกลับ n. source . 1564 จุดศูนยถว ง jutyøt nai thritsadī krāp jut roēmton n. invariant point jut sommāt จุดสะสม _jut 1560 1572 point of symmetry jut laētthit จุดยืนยง centre de gravité [m] limit point n. exp. initial point _jut /sūn_thūang point de départ [m] . 1566 n. point focal [m] n. center (Am. exp. จุดรวมเสนตรง 1556 n. exp. beginning point . exp. 1565 jut limit 1559 jut yeūn den _jut \yeūn _den n. exp. jut yeūnyong _jut -yeūn-yong n. 1568 freezing point n. 1557 n. exp. จุดยื่นเดน _jut n. 1567 jut yeūakkhaeng n. exp. point of tangency turning point n. exp. exp. hub . จุดลิมต ิ _jut\yøt -mum 1570 n. exp. _jut\yøt -nai ¯thrit_sa-dī ¯krāp _jut \roēm\ton jut sūnthūang vertex in graph theory starting point . 1569 jut sāman _jut /sā-man ordinary point 1576 .) . exp. 1574 point of contact . exp.

n.จุดสิ้นสุด 79 จุดสิ้นสุด n. exp. septuple เจมส เคลิรก แมกซเวล _jut _u-dom¯kha_ti n. problem in arithmetic _jet _sing -an_dap จุดอุดมคติ 1593 jaēng nap เจ n. problem in arithmetic problème de mathématique [m] . exp.j เจ็ดสิ่งอันดับ _jut -ān ¯mā n. mathematical question . exp. exp. give a radiation treatment traiter par irradiation 1596 .j jōt khanittasāt = jōt khanitsāt 1588 J. isolated point dilute จุดสุดสายตา n. exp. เจือจาง 1585 v. mathematical question . 1586 แจงนับ v. J. ideal point James Clerk Maxwell Jēm Khloēk Maēkwēn James Clerk Maxwell James Clerk Maxwell _jōt ¯kha¯nit_ta_sāt = _jōt ¯kha¯nit_sāt problème de mathématique [m] . jut sinsut jut ēkkathān joēmēnīem _jut \sin_sut _jut _ēk_ka/thān germanium final point . exp. orthocenter 1592 diluer จุลชีววิทยา 1579 1591 1590 ฉายแสง v. terminal point singular point germanium [m] fin de zone [f] point singulier [m] [Ge] (Num: 32) จุดสุดขีด n. 1580 n. -jaēng ¯nap J (En) jut ān mā 1589 ordered septuple . จุดเอกเทศ 1578 n. prop. exp. exp. saddle point jet sing andap n. chāi saēng treat with radiation . 1581 jut øthōsēn thoē จุดอานมา n. 1594 [โจด] jōt _jōt mathematical problem . เจอรเมเนียม 1584 n. problème [m] 1583 jut udomkhati 1595 mathematical problem . jut sut saītā junchīwawitthayā _jut _sut /sāi-tā -jun-chī-wa¯wit¯tha-yā vanishing point microbiology enumerate point de fuite [m] microbiologie [f] จุดหลอมเหลว จุลทรรศน énumérer n. จุดเอกฐาน 1577 n. jut lømlēo [จุน-ละ-ทัด] _jut junlathat melting point -jun¯la¯that point de fusion [m] microscope จุดออรโทเซนเตอร microscope [m] n. exp. exp. exp. jut sutkhīt jut ēkkathēt jeūajāng _jut _sut_khīt _jut _ēk_ka\thēt -jeūa-jāng extreme point acnode . exp. problème [m] Jē = jē โจทยคณิตศาสตร -Jē n. 1582 1587 โจทย n.

incliné . slanting . inclined . ชวงลูเขา 1603 n. ¯chan /thān¯ni-yom nested intervals modal class ชวงปด ชั้นแมนเทิล 1608 n. askew . section . phase . exp. oblique . 1602 chūang khøng jamnūan jing \chūang /khøng -jam-nūan -jing interval of real numbers ชั้นฐานนิยม 1607 n. chaphǿthī chūang khreung pit chūang lū khao _cha¯phǿ\thī \chūang \khreung _pit \chūang \lū \khao particular .เฉพาะที่ 80 เฉพาะที่ adj. shock front . ชวงครึ่งปด 1597 n. période ]f] . 1613 n. portion . 1609 1616 chan maēnthoēn suanbon _suan-bon upper mantle manteau supérieur [m] . 1610 1611 ชอรกเวฟ 1605 n. exp. chūang pit chan maēnthoēn \chūang _pit mantle closed interval manteau [m] intervalle fermé [m] chūang poēt \chūang _poēt open interval intervalle ouvert [m] 1615 ชั้นแมนเทิลสวนบน ชวงเปด n. exp. ชวงอนันต 1604 n. ชวง chūang søn nai n. exp. diagonal n. period . on the skew longueur d'onde [f] onde de choc [f] adj. mean moyen ชวงคลืน ่ เฉียง n. block . 1598 n. 1599 chīeng oblique . portion [f] . section [f] . 1614 chan thānniyom \chūang ¯søn -nai n. espace [m] . exp. exp. exp. exp. span . [ฉะ-เหฺลี่ย] chūang khreung poēt chūang anan chalīa \chūang \khreung _poēt \chūang _a-nan _cha_līa half-open interval infinite interval. exp. exp. distinct . exp. exp. exp. 1600 1601 chūang \chūang part . specific . 1612 chūang khleūn shock wave (En) \chūang \khleūn chøk-wēp /chīeng wavelength shock wave . stage . distance intervalle [m] . average . chūang khwām cheūaman chan saimā \chūang -khwām \cheūa\man ¯chan chonlathānwitthayā confidence interval (CI) sima -chon¯la-thān¯wit¯tha-yā intervalle de confiance [m] limnology ชวงซอนใน limnologie [f] n. range . phase [m] . shock diagonal . limited . ชลธารวิทยา ชั้นไซมา ชวงความเชือ ่ มัน ่ 1606 n. local half-closed interval interval of convergence ชวงครึ่งเปด เฉลีย ่ adj. exp. exp. n. partie [f] ชวงของจํานวนจริง n. interval .

[… สะ-มะ-มูน . exp.] -chī¯wa-mūan ชีวมิติ \chāt_ti-phan ชีวเคมี chīwamūan biomasse [fd] biomathematics ethnography 1634 biomass -chī¯wa¯kha¯nit_ta_sāt chāttiphanwannā n. -chī¯wa\phāp chin prakøp khøng pheūnthī ชีวมวล ชาติพันธุวรรณา n. exp. exp. biophysics adj.] 1627 chīwakhanittasāt ethnographie [f] n. 1635 -chī¯wa¯mi_ti -chī¯wa-khē-mī [ชาด-ติ-พัน . ชีวคณิตศาสตร n. 1629 Charles Darwin ชีวธรณีเคมี Charles Darwin n. 1618 ชิ้นประกอบของความยาว สวนโคง n. ชิ้นประกอบของพืน ้ ที่ ชั้นสวนตกคาง 1632 ชีวภาพ volume element equivalence class classe d'équivalence [f] 1631 1630 ชีววิทยาของเซลล n. ชิ้นประกอบ chīwathøranīkhēmī chin prakøp ¯chin _pra_køp element biogeochemistry chīwawitthayā -chī¯wa¯wit¯tha-yā biologie [f] bioethics -chī¯wa -thø¯ra-nī -khē-mī 1636 biology Chāl Dāwin = Chān Dāwin 1623 chīwamiti biometrics . chīwawitthayā khøng sel -chī¯wa¯wit¯tha-yā /khøng cell biology biologie cellulaire [f] 1637 . biometry bioéthique [f] . n. -chī-wā¯fi_sik ¯chan _sa¯ma-mūn = ¯chan /som-mūn ¯chin _pra_køp /khøng _pa¯ri\māt biophysique [f] 1625 chin prakøp khøng parimāt n.. chīwaphit chin prakøp khøng khwām yāo suankhōng -chī¯wa¯phit ¯chin _pra_køp /khøng -khwām -yāo _suan¯khōng toxine [f] element of arc length toxin ชีวฟสิกส n. exp.. 1628 ชีววิทยา n. ethnologie [f] [ชี-วะ-จะ-ริ-ยะ-ทํา] ชาลส ดารวิน chīwajariyatham 1622 Charles Darwin n. exp. exp.ชั้นแมนเทิลสวนลาง 81 ชั้นแมนเทิลสวนลาง n.. 1619 chan suan tokkhāng ¯chan _suan _tok¯khāng biological ¯chin _pra_køp /khøng ¯pheūn\thī biologique area element n. 1624 ชีวพิษ n. prop. 1617 chan maēnthoēn suanlāng _suan\lāng lower mantle manteau inférieur [m] ชั้นสมมูล n. éthique biologique [m] n. 1633 chīwaphāp 1626 residue class n. exp. … สม-มูน] ชิ้นประกอบของปริมาตร chīwāfisik chan samamūn = chan sommūn n. exp.. ชาติพันธุวท ิ ยา chīwakhēmī 1621 biochemistry chāttiphanwitthayā biochimie [f] \chāt_ti-phan¯wit¯tha-yā ชีวจริยธรรม ethnology n. exp. 1620 [ชาด-ติ-พัน .

choēngdīo choēng thøphølōyī -chī-wā -choēng-dīo -choēng life simple topological vie [f] simple topologique adj. exp. adj. être vivant [m] biologique théorique n. living things . 1656 เชิงทอพอโลยี 1650 chīwā เชิงกราฟ 1655 เชิงทฤษฎี 1649 chīwan ชีวา 1654 เชิงตัวเลข 1648 chīwasārasonthētsāt ชีวน ั 1653 -choēng \tang_chāk mathématique ชีววิทยาโมเลกุล adj. เชิงการจัด 1638 adj. adj. single integral graphique simple intégral 1658 . เชิงตัวประกอบ 1647 adj. chīwawitthayā dārāsāt choēng kān jat choēng takka -chī¯wa¯wit¯tha-yā -dā-rā_sāt -choēng -kān _jat -choēng _tak_ka astrobiology combinatorial logical astrobiologie [f] n. เชิงชีวภาพ 1642 adj. adj. choēng krāp choēngdīo choēng pariphan -choēng ¯krāp -choēng_dīo -choēng _pa¯ri-phan graphical simple . เชิงเดียว 1643 adj. living beings biological theorical vie [f] . เชิงเดีย ่ ว 1644 adj. exp. chīwawitthayā mōlēkun choēng khwām nōmthūang choēng tūaprakøp -chī¯wa¯wit¯tha-yā -choēng -khwām ¯nōm_thūang -choēng -tūa_pra_køp molecular biology gravitational factorial biologie moléculaire [f] gravitationnel factoriel เชิงคุณภาพ ชีวสารสนเทศศาสตร n. orthogonal orthogonal เชิงความโนมถวง 1640 adj. เชิงตั้งฉาก 1646 choēng khanittasāt n. choēng chīwaphāp choēng thritsadī -chī-wan -choēng -chī-wa\phāp -choēng ¯thrit_sa-dī life . logique เชิงคณิตศาสตร ชีววิทยาทางทะเล 1639 chīwawitthayā thāng thalē adj.ชีววิทยาดาราศาสตร 82 ชีววิทยาดาราศาสตร n. เชิงตรรกะ = เชิงตรรก 1645 adj. 1641 adj. choēng tangchāk -chī¯wa¯wit¯tha-yā -thāng ¯tha-lē -choēng ¯kha¯nit_ta_sāt mathematical marine biology biologie marine [f] 1652 1657 เชิงปริพน ั ธ 1651 adj. exp. choēng khunnaphāp choēng tūalēk bioinformatics -choēng -khun¯na\phāp -choēng -tūa\lēk bio-informatique [f] qualitative numerical qualitatif numérique n.

1664 adj. choēng phārābōlā choēng rēkhākhanit choēng samphatthaphāp -choēng -choēng -rē/khā¯kha¯nit -choēng /sam¯phat¯tha\phāp parabolic geometric relativistic parabolique géométrique เชิงพีชคณิต เชิงวงกลม adj. เชิงมุม 1659 adj. 1662 adj. 1661 adj. choēng sakēlā choēng sen khū -choēng -fang\chan -choēng -choēng \sen \khū functional scalar bilinear fonctionnel scalaire adj. เชิงสัจพจน 1667 adj. เชิงวงรี 1663 adj. choēng wongklom choēng sen -choēng -phī ¯cha¯kha¯nit -choēng -wong-klom -choēng \sen algebraic circular linear algébrique circulaire linéaire adj. choēng phāpchāi choēng sathiti choēng senkhōng -choēng \phāp/chāi -choēng _sa_thi_ti -choēng \sen¯khōng projective statistical curvilinear statistique curvilinéaire 1679 . adj. 1678 เชิงเสนโคง เชิงสถิติ 1665 1677 เชิงเสนคู 1671 choēng fangchan เชิงภาพฉาย 1676 เชิงเสนกํากับ 1670 choēng pheūnthī เชิงฟงกชน ั 1675 เชิงเสน 1669 choēng phīchakhanit เชิงพืน ้ ที่ 1674 axiomatique เชิงเรขาคณิต เชิงพาราโบลา 1673 1672 adj. adj. เชิงไมกําหนด 1660 adj. choēng parimān choēngmum choēng sapektram -choēng _pa¯ri-mān -choēng-mum -choēng _sa¯pek\tram quantitative angular spectral quantitatif angulaire spectral เชิงพรรณนา adj.เชิงปริมาณ 83 เชิงปริมาณ adj. เชิงสเปกตรัม 1666 adj. choēng phannanā choēng mai kamnot choēng satjaphot -choēng -phan¯na-nā -choēng \mai -kam_not -choēng _sat_ja-phot descriptive nondeterministic axiomatic descriptif adj. areal elliptic asymptotic spatial elliptique asymptotique เชิงสเกลาร adj. เชิงสัมพัทธภาพ 1668 adj. adj. adj. choēng wongrī choēng senkamkap -choēng ¯pheūn\thī -choēng -wong-rī -choēng \sen-kam_kap spatial .

ψ) psi (Ψ. n. infection . sulphur dioxide silicon (En) dioxyde de soufre [m] silikhǿn [SO2] ¯si¯li\khǿn silicon silicium [m] [Si] 1699 .Sø. fungi [pl] . exp. sous-tangente [f] simphlek silwoē aiōdai silver iodide combustible nucléaire [m] sanfoē-daiǿksai ¯cheūa-rā mold . Q. superpose ซัลเฟต = ซัลเฝต germ .ต. sulfur dioxide . 1687 sāmaērīem Sø.Phø.D. fungus . exp. bactérie [f] n. 1689 ซับแทนเจนต hyperbolic 1694 sāi (\seung \tǿng \sāng) adj. (quod erat demonstrandum) .Tø. (seung tǿng phisūt) samarium rectilinear . thrush moisissure [f] . เชิงไฮเพอรโบลา sønthap 1682 choēng atǿm -choēng _a-tǿm adj. σ) ซิงกูลารเมตริกซ subtangent เชือ ้ 1695 sikmā ¯søn¯thap n. bacterium . rectilineal rectiligne (\seung \tǿng ¯phi_sūt) [Sm] (Num: 62) Q.ส (ซึ่งตอง สราง) psi (Gr) differential avb differentiel Sø. exp. sulfate [m] sulfur dioxide (En) cheūarā ซิลเวอรไอโอได sulfate nuclear fuel 1686 simplex sanfēt = salfēt n. germe [m] . QEF sigma (Gr) atomic ซอนทับ sigma (Σ. 1688 psi (Ψ. singular matrix 1690 subtangent cheūaphloēng niuhklīa 1696 singkūla mēthrik supthaēnjēn n. exp. 1693 1698 1692 ซิลิคอน = ซิลิคอน n.E. superimpose .ต. hyperbolique n.] sigma (Σ. fungal infection .พ.Tø. 1681 choēng anuphan เชิงอะตอม samarium [m] n. (ซึ่งตองพิสจ ู น) abv. σ) atomique v.F (quod erat faciendum) . -choēng \sen trong ซาแมเรียม n. 1683 choēng haiphoēbōlā -choēng 1684 cheūa ¯cheūa singular matrix (En) เชื้อเพลิงนิวเคลียร 1685 ซิมเพล็กซ n. 1680 choēng sentrong ซ. ς.E. QED ซาย -choēng _a¯nu-phan ซ. ψ) ซิกมา n. ς. champignon [m] n.เชิงเสนตรง 84 เชิงเสนตรง adj. infection [f] . bacteria [pl. 1697 1691 sulfate (En) ¯cheūa-phloēng -niu-khlīa เชื้อรา matrice singulière [f] simplex ซัลเฟอรไดออกไซด n. (seung tǿng sāng) เชิงอนุพน ั ธ adj.

Tø. siemens sīmēn 1706 _yai major segment 1711 n. exp. chlolofluorocarbon /khøng \sen¯khōng CFC (chlorofluorocarbures) [mpl] = C. 1702 caesium (En) sīsīem caesium . 1701 C (En) ซีลีเนียม n. ζ) ซีนอน = ซีนอน n. exp. .F.Phø. (chlorofluorocarbures) [mpl] segment of a curve ซึ่งตอง สราง (ซ. ซีเรียม = ซีเรี่ยม 1700 n.) ซีบอรเกียม 1715 1712 secant sécante [f] 1719 .F. cesium (Am.z cérium [m] secteur [m] ซี [Ce] (Num: 58) เซกเมนต n.) X sīnǿn /khøng -wong-klom เซกเมนตของเสนโคง CFC (chlorofluorocarbon) ซีตา n.C.ซี 85 ซี n. [Cs] 1703 zeta (Gr) sītā zeta (Ζ. (khlørōflūørōkhābǿn n. ซีเอฟซี (คลอโรฟลูออโรคารบอน = คลอโรฟลูโอโรคารบอน) sēkmēn khøng wongklom n. -sī-mēn supremum (En) siemens (S) sūphrīmam siemens (S) [m] supremum 1718 sēkmēn yai ซึ่งตองพิสจ ู น (ซ.Sø. ¯nøi minor segment xenon xénon [m] \seung \tǿng \sāng quod erat faciendum (Q.ส. ζ) zeta (Ζ. exp. exp. sībøkīem seaborgium X seaborgium [m] seung tǿng phisūt (Sø.c -sī-lī\nīem segment C.Ēf.) césium [m] n.E. = khlørōflūōrōkhābǿn) sēkmēn khøng senkhōng CFC .ต.z cerium sector Z.พ. 1708 1713 1714 segment (En) Sī = sī sīlīnīem sēkmēn C. เซกเตอร 1707 n.) เซแคนต ซูพรีมัม sēkhaēn 1705 [Sc] ซีเมนส n. 1709 segment de courbe [m] เซกเมนตนอ  ย n.ต.Tø. [เซ-แคน] \seung \tǿng ¯phi_sūt quod erat demonstrandum (Q. 1717 sēkmēn nøi 1710 seung tǿng sāng (Sø.) n. QEF) เซกเมนตใหญ [Xe] n. 1704 xenon (En) segment of a circle segment de cercle [m] 1716 Sī.Sī.D) secant (En) n.E. Z (En) cerium (En) sector (En) Sī = sī sīrīem sēktoē Z. n.c selenium segment [m] ซีเซียม = ซีเซี่ยม sélénium [m] เซกเมนตของวงกลม [Se] n.

1736 เซตแบบฉบับ 1730 set kamlang เซตของจุด 1735 เซตนับได 1729 set krachap เซตกําลัง 1734 1737 เซตปก 1731 n. exp. n. 1726 n.z finite set feasible set Z. set jaemchat set nap dāi _kra¯chap _jaem¯chat ¯nap \dāi compact set well-defined set countable set n.z ensemble fini [m] เซต = เซ็ต = เซ็ท n. set khønwēk set thawi nai set pit convex set ¯tha¯wi -nai _pit crisp set closed set เซตที่เทากัน เซตเปด เซตคันเตอร n. set [m] singleton [m] เซตแจมชัด เซตกระชับ n. 1722 n. 1728 n. เซตเชิงตั้งฉากปรกติ 1724 n. exp. 1732 n. เซตเชิงตั้งฉาก 1723 n. เซตโทน เซตจูเลีย 1721 n. exp. exp. 1733 n. เซตปด เซตทวินย ั 1725 n. exp. exp. exp. set (En) set Jūlīa set thōn set Julia set -thōn set singleton ensemble [m] . exp. set choēng tangchāk set baēpchabap -kam-lang -choēng \tang_chāk _baēp_cha_bap power set orthogonal set classical set n. exp. covering . Z (En) set jamkat set thī penpai dāi Sēt = sēt -jam_kat \thī -pen-pai \dāi Z. exp. exp. exp. exp. exp. exp. 1738 set pok /khøng _jut set choēng tangchāk prokkati ensemble de points [m] -choēng \tang_chāk _prok_ka_ti covering set . cover set khøng jut _pok orthonormal set เซตคอนเวกซ n. exp.เซด 86 เซด n. เซตที่เปนไปได 1727 n. เซตจํากัด 1720 n. equal sets open set 1739 1740 . set Khantoē set thī thao kan set poēt Cantor set \thī \thao -kan _poēt identical sets . exp. exp. exp. n.

เซตอันดับบางสวน เซตอนันตนับไมได 1747 n. exp. exp. exp. exp. null set . 1755 เซตอันดับทุกสวน เซตอนันตนบ ั ได 1746 n. exp. nondenumerable set partially ordered set ensemble vide [m] 1761 . exp. n. เซตอนุพท ั ธ 1748 n. 1754 n. เซตวิภัชนัย 1741 n. exp. set wāng set anan nap mai dāi set andap bāng suan \wāng _a-nan ¯nap \mai \dāi -an_dap -bāng _suan empty set . 1759 1753 n. 1756 ordered set เซตแมนเดลบรอต n. เซตวิยต ุ 1742 n. exp. set yǿi set anan nap dāi set andap thuk suan \yǿi _a-nan ¯nap \dāi -an_dap ¯thuk _suan subset denumerable set . เซตอันดับเชิงเดียว 1750 n. exp. exp. enumerable set totally ordered set 1760 sous-ensemble [m] เซตวาง n. เซตหาเมเชอรได 1744 n. exp. set mai mī suanruam set anan \mai -mī _suan\ruam _a-nan set andap dī disjoint sets infinite set -an_dap -dī ensemble infini [m] well-ordered set เซตยอย n. เซตอันดับดี 1752 n. prop. exp. void set uncountable set . exp. เซตอันดับ 1749 n. exp. set mī khøpkhēt set wiyut set andap -mī _khøp_khēt discrete set -an_dap bounded set เซตหนาแนน 1743 n.เซตผลเฉลย 87 เซตผลเฉลย n. exp. exp. exp. set Maēndēnbrøt set nānaen set andap choēngdīo Mandelbrot set /nā\naen -an_dap -choēng-dīo dense set simply ordered set เซตไมเชื่อมโยง n. exp. set phon chaloēi set wiphat nai set anuphat /phon_cha/loēi -nai derived set solution set fuzzy set เซตมีขอบเขต n. exp. exp. set hā mēchoē dāi set andap choēngsen \mai \cheūam-yōng measurable set -an_dap -choēng\sen disconnected set 1758 linearly ordered set เซตไมมีสวนรวม เซตอนันต 1745 n. 1757 เซตอันดับเชิงเสน 1751 set mai cheūamyōng n.

z 1764 centimetre (En) sentimēt centimetre . centigram (Am. 1782 sōdā phaētphao -sō-dā sodium hydroxide . เซลสรับภาพ 1769 n. 1777 แซมเปลพอยท 1772 n. caustic soda hydroxyde de sodium [m] . sel sat centriol เซลล โซดา 1774 solar cell 1781 soude [f] 1775 โซดาแผดเผา n.) n. sel saēng āthit n. exp. 1767 senthriōl sōdā -sel _sat -sō-dā cellule animale [f] soda . centimeter (Am. s# เซล] cell (En) sel = sen -sel cell cellule [f] -sel /saēng -ā ¯thit 1768 n. exp. centilitre [m] sel wōntā-ik sample space (En) -sel saēmpoēn sapēt voltaic cell sample space เซนทรอยด n.เซนติกรัม = เซ็นติกรัม 88 เซนติกรัม = เซ็นติกรัม n. เซนทริโอล n. muscle cell récepteur [m] . exp.) . pop เซลลแสงอาทิตย centriole [f] n. soude caustique [f] [NaOH] . เซอรโคเนียม 1770 n. -sel \pheūt saēt cellule végétale Z.z เซลลไฟฟาเคมี -sen_ti¯mēt n. 1763 centigrade (En) sentikrēt -sen-ti_krēt cellule musculaire [f] n. [เซล = เซน . เซนติเมตร = เซ็นติเมตร sel pheūt Z (En) n. centiliter (Am. exp. cellule réceptrice [f] centigramme [m] เซลลกัลวานิก เซนติเกรด = เซ็นติเกรด n.) n. sel faifā khēmī saēmpoēn phøi -sel -fai¯fā -khē-mī sample point 1779 electrochemical cell centiliter (En) sentilit เซลลโวลตาอิก centilitre . แซด 1771 n. exp. centimètre [m] เซ็นติลิตร = เซ็นติลิตร 1765 1778 Z. 1780 centroid (En) senthrøi เซลลสัตว centroid n. 1766 แซมเปลสเปซ 1773 n. exp. exp. exp. เซลลกลามเนือ ้ 1762 n. exp. exp. 1776 centigramme (En) sel klāmneūa sel rap phāp sentikram -sel \klām¯neūa receptor centigramme . sel kanwānik soēkhōnīem -sel zirconium galvanic cell zirconium [m] [Zr] centigrade เซลลพืช centigrade n. cg. exp.

/thān 1793 xi (Gr) โซเดียมไซคลาเมต = โซเดี้ยมไซคลาเหมต 1798 [ยาน-นะ-วิด-ทะ-ยา . socle [m] . assiette [f] . [โซ-เดียม-ไฮ-โดฺร-เจน-คา-บอ-เหฺนด = โซ-เดี้ยม-ไฮ-โดฺร-เจน-คา-บอ-เหฺน sodium hydrogen carbonate (En) โซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟต sōdīem khābønēt n. piédestal [m] . 1791 1796 cytoplasm [โซ-เดียม-ไฮ-โดฺร-เจน-กฺลู-ทา-เหฺมด = โซ-เดี้ยม-ไฮ-โดฺร-เจน-กฺลู-ทา-เหฺม sodium hydrogen glutamate (En) sodium . sodium sulfate . natrium 1795 sai base [f] . fondement [m] . exp. exp. sodium sulphate 1797 épistémologie [f] 1787 sōdīem salfēt sodium cyclamate 1792 sodium hydrogen sulphate โซเดียมซัลเฟต sōdīem saikhlāmēt sodium hydrogen carbonate sōdīem haidrōjēn salfēt carbonate de sodium [m] [โซ-เดียม-ไซ-คฺลา-เหฺมด = โซ-เดี้ยม-ไซ-คฺลา-เหฺมด] sodium cyclamate (En) sōdīem haidrōjēn khābønēt n.โซดาไฟ 89 โซดาไฟ n. 1786 sodium carbonate (En) ไซน = ซายน n. ไซโคลกราฟ 1789 n. exp. caustic soda hydroxyde de sodium [m] . foundation . foot . basis . caustic soda saikhlōkāp = saikhōnkāp sodium hydroxide . exp. pedestal . sine sinus [m] ญาณวิทยา n. thānniyom /thān¯ni-yom mode 1800 . exp. 1784 sodium (En) โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต n. cytoplasm = โซเดี้ยมไฮโดรเจนก saithōphlāseum ลูตาเหมต n.) . radix 1794 ฐานนิยม n. turf (Am. cycloid (En) saikhløi cycloid cycloïde [f] base . soude caustique [f] [NaOH] โซเดียม = โซเดี้ยม n. soude caustique [f] cyclograph [NaOH] ไซโทพลาซึม hydroxyde de sodium [m] . grounds . ยา-นะ-วิด-ทะ-ยา] n. sōdāfai sōdīem haidrøksai cyclograph (En) -sō-dā-fai sodium hydroxide . โซเดียมไฮดรอกไซค 1783 n. exp. sulfate de soude [m] yānnawitthayā = yānawitthayā -yān¯na¯wit¯tha-yā epistemology ฐาน 1788 1799 thān ไซ n. ξ) xi (Ξ. sōdīem 1790 cytoplasme [m] sodium [m] [Na] sōdīem haidrōjēn klūthāmēt sine (En) โซเดียมคลอไรด sodium hydrogen glutamate sai = sāi -sai sodium chloride โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต = โซเดี้ยมไฮโดรเจน คารบอเหนต chlorure de sodium [m] n. ξ) ไซคลอยด n. exp. 1785 sōdīem khlørai [NaCl] โซเดียมคารบอเนต = โซเดี้ยมคารบอเหนต n. pied [m] xi (Ξ. n. sodium carbonate n. fond [m] . exp.

døkbīa datchanī aēdīabaētik _døk\bīa _dat¯cha-nī sexagesimal interest adiabatic index sexagésimal intérêt [m] . 1818 datchanī kān hakhē n. exp. thān sip-søng 1816 intérêt composé [m] thān søng ฐานสิบ 1815 1814 n. 1803 n. thān røi na anan døkbīa thopton /thān ¯røi ¯na _a-nan _døk\bīa ¯thop\ton centesimal at infinity compound interest ฐานสอง ดรรชนี = ดัชนี adj. thān hoksip -thān _hok_sip 1812 1807 ดัชนีฐานตรึง = ดรรชนีฐานตรึง _dat¯cha-nī /thān -treung fixed-base index ดัชนีปฏิกริ ย ิ า 1813 n. rapport [m] 1821 . exp. 1810 ดอลลี่ n. ฐานหลัก 1801 n. list Dønlī = Døllī binaire index [m] .ฐานนิยม 90 ฐานนิยม adj. exp. indice [m] . rate . 1805 ฐานสิบหก adj. agio [m] . 1804 ดรรชนีบน = ดัชนีบน thān sip n. taux [m] . /thān _sip datchanī bon decimal _dat¯cha-nī -bon décimal superscript ฐานสิบสอง adj. intérêt simple [m] ณ อนันต 1802 adv. exp. exp. exp. exp. 1806 thān sip-hok /thān _sip _hok hexadecimal hexadécimal ฐานหกสิบ adj. 1811 ดรรชนีลาง = ดัชนีลาง n. prop. datchanī Dolly /thān /søng _dat¯cha-nī binary index . exp. ดอกเบี้ยคงตน 1808 n. thānniyom thānlak dokbia khong ton /thān¯ni-yom /thān_lak _døk\bīa -khong \ton modal basis simple interest ฐานรอย adj. 1819 datchanī thān treung ดรรชนีหักเห n. datchanī hakhē datchanī patikiriyā _dat¯cha-nī _hak/hē _dat¯cha-nī _pa_ti_ki¯ri-yā refractive index reactivity index 1820 ดัชนีแอเดียแบติก ดอกเบีย ้ n. liste [f] adj. subscript duodécimal ดัชนีการหักเห refractive index _dat¯cha-nī \lāng duodecimal Dolly _dat¯cha-nī -kān _hak/hē datchanī lāng /thān _sip/søng 1817 Dolly n. ดอกเบี้ยทบตน 1809 n. exp.

ดารมสแทดเทียม ดานประกอบมุมยอด ดับเบิลยู 1823 n. 1838 ดาราจักรทางชางเผือก 1832 n. 1836 1824 n. dāng dān prachit dārājak _dāng \dān _pra¯chit -dā-rā_jak alkaline salt .w 1837 [Ds] (Num: 110) ดานประชิด ดาง n. area côtés égaux [mpl] côté [m] . basic salt . 1840 dārājak baēp kanghan -dā-rā_jak _baēp -kang/han spiral galaxy ดานรวม ดาราจักรแบบกังหันมีแกน 1834 dān ruam n. 1825 alkaline . sector . W (En) dān prakøp mum yøt dāmsathaētthīem Dapboēn-yū = dapboēn-yū \dān _pra_køp -mum \yøt darmstadtium W.ด. exp. way . ดานสิ้นสุด 1829 n. potash . exp. exp. exp. lye adjacent sides galaxy côtés adjacents [mpl] galaxie [f] sel alcalin [m] . exp. aspect . exp. exp. quartier [m] . facette [f] . face [f] . face . datplaēng phanthukam dān prakøp mumchāk dān sinsut _dat-plaēng -phan¯thu-kam \dān _pra_køp -mum_chāk \dān \sin_sut modify genetically leg . exp. chemically basic alcalin . Pythagorean triad -dā-rā_jak _baēp -rī galaxie elliptique [f] 1842 . side-side-side (SSS) n. phase . secteur [m] . exp. angle [m] .ม. dān sām dān khøng rūp sāmlīem mumchāk dārājak baēp rī \dān /sām \dān /khøng \rūp /sām_līem -mum_chāk elliptical galaxy Pythagorean triple . exp. quarter .w côté d'un triangle [m] darmstadtium [m] W.) ดาง n. leg of a right triangle . ดานประกอบมุมฉาก 1822 n. alcali [m] ดาน-มุม-ดาน (ด.) 1827 dān-dān-dān \dān\dān\dān ดานตรงขามมุมฉาก 1828 dān trongkhām mumchāk \dān -trong\khām -mum_chāk hypotenuse hypoténuse[f] ดาราจักรแบบกังหัน n. exp. basique ดานยาวเทากัน ดาน n. exp.ด. field . . 1841 dārājak baēp kanghan mī kaēn \dān \ruam common side -dā-rā_jak _baēp -kang/han -mī -kaēn ดานสามดานของรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก barred spiral galaxy n. exp. ดาราจักร 1831 n. aspect [m] . cathetus terminal side modifier génétiquement n. sens [m] n. exp. 1839 dān-mum-dān dārājak thāng chāng pheūak dāng \dān-mum\dān -dā-rā_jak -thāng ¯chāng _dāng side-angle-side (SAS) Milky Way adj.ด. domaine [m] . Voie lactée [f] ดาราจักรแบบรี 1835 n. exp. exp.ดัดแปลงพันธุกรรม 91 ดัดแปลงพันธุกรรม v. 1833 \dān -yāo \thao-kan dān n. ดาน-ดาน-ดาน (ด. 1830 n. 1826 dān yāo thaokan \dān equal sides side . n.

satellite-relais [m] n. 1849 1853 n. exp. exp. 1848 ดาวยักษสแ ี ดง -dāo¯khrǿ ¯chan\nøk n. météore [m] n. 1847 dāokhrǿ khrae ดาวยักษแดง -dāo¯khrǿ n. satellite [m] ดาววาว ดาวเทียมสือ ่ สาร Dāo Wao 1846 1852 planet Uranus dāokhrǿ n. 1856 diploid (En) 1863 . dwarf planet dāo yak daēng planète naine [f] -dāo ¯yak -daēng ดาวเคราะหชน ั้ นอก Red giant star n. exp. exp. dāo yak-yai daēng -dā-rā¯fi_sik dāokhrǿ nøk rabop suriya astrophysics -dāo¯khrǿ \nøk ¯ra_bop _su¯ri¯ya Red supergiant star astrophysique [f] planète extrasolaire [f] n. potassium nitrate . météorite [f] . outer planet dāo yak sī daēng planète extérieure [f] -dāo ¯yak /sī -daēng ดาวเคราะหชน ั้ ใน Red giant star n.ดาราฟสก ิ ส 92 ดาราฟสก ิ ส ดาวเคราะหนอกระบบสุรย ิ ะ ดาวยักษใหญแดง = ดาวเคราะหนอกระบบสุริย n. 1843 ดาราศาสตร n. meteor astronomie [f] étoile filante [f] . 1845 n. exp. 1851 dāotok -dā-rā_sāt -dāo_tok astronomy shooting star . exp. exp. 1860 -Dāo \Wao Southern Cross Croix du Sud [f[ 1854 ดินประสิว n. dārāfisik n. exp. 1858 dāo yak-yai sī daēng dārāsāt ดาราศาสตรฟส  ก ิ ส -dāo ¯yak_yai -daēng ดาวยักษใหญสแ ี ดง ดาวตก 1844 1857 ดินอินทรีย n. falling star . exp. poudre à canon [f] . -dāo ¯yak_yai /sī -daēng Red supergiant star ดาวยูเรนัส n. exp. exp. gunpowder . 1855 1862 din insī -din -in-sī organic soil ดิพลอยด géante rouge [f] dāokhrǿ channai ดาวยักษใหญ -dāo¯khrǿ ¯chan-nai n. 1861 dinprasiū -din_pra/siū saltpeter . prop. inner planet dāo yak-yai diphløi planète intérieure [f] -dāo ¯yak_yai diploid supergiant star diploïde adj. nitrate de potassium [m] géante rouge [f] dāokhrǿ channøk 1859 Dāo Yūrēnas dārāsātfisik n. niter salpêtre [m] . ดาวเทียม n. -dā-rā_sāt dāothīem astrophysics -dāo-thīem planète Uranus [f] astrophysique [f] artificial satellite ดาวเคราะห satellite artificiel [m] . -dāo¯khrǿ dāothīem seūsān planet -dāo-thīem _seū/sān planète [f] communication satellite ดาวเคราะหแคระ satellite de télécommunications [m] . 1850 n. prop. exp.

delayed neutron decile (En) dēsai ดีเอ็นเอ DNA Dī.Ē. exp. n. exp.) 1868 -dun dun ēnthrōpī -dī_buk ดิสโพรเซียม = ดิ๊สโพรเซีย ่ ม dun ēksoējī n. 1871 -dī-thoē¯mi-naēn deuterium n. exp. stannum (obsol.En. dieldrin dysprosium Dī = dī ดูดซับ [Sn] (Num: 50) n. ดุลเอกเซอรจี -dī-thoē¯mi-naēn -choēng -fang\chan division [f] 1878 mass balance .d adsorp ดีลดริน adsorber 1874 n. in vitro fertilization (IVF) 1875 delayed neutron (En) n. diwichan dīthoēminaēn choēng fangchan division ดิสคริมิแนนต 1867 discriminant D. exp. adj. -dun -mūan déterminant [m] ดิวิชน ั ดุลมวล dun mūan determinant detérium [m] n. 1882 dek løt kaēo ดีเลยนิวตรอน 1869 เด็กหลอดแกว n. 1864 1865 deuterium (En) [ดี-เทอ-มิ-แนน] determinant (En) 1866 n. 1872 functional determinant discriminant (En) n. exp. material balance ดีเทอรมิแนนตเชิงฟงกชน ั division (En) n. exergy balance ดีบก ุ ditsakhriminaēn n. dīkrī khøng jutyøt dupnīem differential (En) /khøng _jut\yøt dubnium dipfoērēnchīen = dipfoērēnsīen degree of a vertex dubnium [m] differential ดีเทอรมิแนนต ดิวเทอเรียม = ดิวทีเรียม n. exp. [C12H8Cl6O] ดี D.ดิฟเฟอเรนเชียล 93 ดิฟเฟอเรนเชียล = ดิฟเฟอเรนเซียล ดีกรีของจุดยอด n. dībuk discriminant [m] 1879 ดุลเอนโทรป déterminant fonctionnel [m] n. ดุบเนียม 1870 n. n.d _dūt¯sap dieldrin [Dy] (Num: 66) 1881 dūtsap dīndrin dysprosium [m] -dī v. deoxyribonucleic acid ADN [m] bébé-éprouvette [m] เดไซล dīlē niutrøn n. [Db] (Num: 105) dīthoēminaēn diuthoērīem = diuthīrīem 1877 decile 1876 1883 . _dek _løt \kaēo in vitro fertilisation (IVF) . DNA . exp. ditphrōsīem = disphrōsīem D (En) entropy balance 1873 étain [m] [ดิ๊ด-โพฺร-เซียม = ดิส-โพฺร-เซี่ยม] dysprosium (En) 1880 -dun tin .

n. 1889 dōmēn khøng khwām samphan n. ไดแอดิกปฏิสมมาตร ไดนาโมมิเตอร 1888 n. settle . delta (Gr) dōi thammachāt dai-øksin dēntā = dēltā -dōi -tham¯ma\chāt dioxin delta (∆. 1895 n. exp. daikrāp _deūat -dai¯krāp dai-aēdik boil . dyadic perpendiculaire . -fang\chan \ruam _kīo ไดเวอรเจนซ tonmāi baēp thawiphāk codomain n. δ) naturally dioxine [f] delta (∆. have sediment . domain (En) dynamometer (En) dai-aēdik patisommāt dōmēn daināmōmitoē _pa_ti/som\māt domain -dai-nā-mō¯mi-toē antisymmetric dyadic domaine [m] dynamometer โดเมนของความสัมพันธ dynamomètre [m] ตกตะกอน ไดเรกตริกซ = ไดเร็กตริก v.เดลตา 94 เดลตา n. exp. par nature เดลทอยด n. écumer n. 1901 dyadic (En) deūay methrik โดเมน 1900 ไดแอดิก ไดฉาก 1887 1899 dyadic (En) deūat เดือยเมทริกซ 1898 1896 1902 1903 toktakøn /khøng -khwām /sam-phan [ได-เร็ก-ตฺริก] directrix (En) domain of a relation dairektrik deposit . 1886 n. ไดออกซิน 1891 n. exp. 1892 n. δ) naturellement . foam digraph dyadic bouillir . adj. sédimenter _tok_ta-køn directrix ตนไมแบบทวิภาค directrice [f] n. precipitate . 1894 adj. implicit dioxyde [m] deltoïde [m] tacite . froth . exp. โดยธรรมชาติ 1884 adv. exp. dāichāk spur of a matrix \dāi_chāk dai-aēdik perpendicular . ไดออกไซด โดยปริยาย 1885 adj. normal twofold . 1893 n. implicite [~O2] ไดกราฟ ไดแอดิก เดือด v. deltoid (En) dōi pariyāi daiøksai dēnthøi -dōi _pa¯ri-yāi dioxide deltoid tacit . n. normal dyadique n. silt . subside โดเมนรวมเกีย ่ ว -dai\rek_trik précipiter . dōmēn ruam kīo 1890 divergence (En) daiwoējēn divergence divergence [f] 1897 \ton¯māi _baēp ¯tha¯wi-phāk binary tree 1904 .

ตนไมแบบอันดับ 95 ตนไมแบบอันดับ n. exp. _tak_ka_bot 1920 takkasāt logique [f] 1908 takkabot n. exp. 1907 takkaniyom n. exp. exp. disjunctive syllogism syllogisme disjonctif [m] 1911 takkabot baēp sommuttithān n. 1914 logic ตรรกบท 1919 1924 takkasāt choēng khanittasāt _tak_ka_sāt /lāi \khā _tak_ka_sāt -choēng ¯kha¯nit_ta_sāt many-valued logic . 1915 1909 takkabot detkhāt logique formelle [f] ตรรกศาสตรสัญลักษณ ตรรกศาสตรเชิงกาลเวลา n. ตรรกยะ 1905 adj. predicate logic ตรรกศาสตรรป ู นัย ตรรกศาสตรคลุมเครือ n. ตรรกนิยม n. takka _tak_ka_bot _baēp /som¯mut_ti/thān takkasāt choēng praphot _tak_ka _tak_ka_sāt -choēng _pra¯phot logic hypothetical syllogism propositional logic logique [f] 1925 . takkasāt lāi khā n. exp. 1910 takkabot baēp kān leūak _tak_ka_bot _baēp -kān \leūak 1917 1923 takkasāt sanyalak _tak_ka_bot _det_khāt ตรรกบทแบบการเลือก 1922 _tak_ka_sāt \rūp-nai _tak_ka_sāt -khlum-khreūa syllogisme [m] takkasāt phāk sadaēng _tak_ka_sāt takkasāt khlumkhreūa syllogism 1921 _tak_ka_sāt \phāk _sa-daēng n. ตรรกศาสตรแบบฉบับ ตรรกวิทยา 1906 n. takkasāt rūpnai formal logic fuzzy logic ตรรกบทเด็ดขาด 1916 n. 1918 n. exp. exp. takkasāt choēng kānwēlā _tak_ka_sāt /san¯ya¯lak categorical syllogism _tak_ka_sāt -choēng -kān-wē-lā symbolic logic temporal logic logique symbolique [f] logique temporelle [f] ตรรกศาสตรหลายคา ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตร n. exp. tonmāi baēp andap takkaya takkasāt beūangton \ton¯māi _baēp -an_dap _tak_ka¯ya _tak_ka_sāt \beūang\ton ordered tree rational introduction to logic rationnel ตมใหเดือด v. symbolic logic ตรรกศาสตรเชิงประพจน ตรรกะ n. tom hai deūat [ตัก-กะ-วิด-ทะ-ยา] takkasāt baēpchabap \tom \hai _deūat takkawitthayā _tak_ka_sāt _baēp_cha_bap porter à ébullition _tak_ka¯wit¯tha-yā classical logic logics logique classque [f] logique [f] ตรรกศาสตรภาคแสดง ตรรกศาสตร n. exp. exp. n. ตรรกศาสตรเบือ ้ งตน 1912 n. 1913 n. exp. exp. exp. _tak_ka¯ni-yom logicism logicisme [m] n. multi-valued logic ตรรกบทแบบสมมุตฐ ิ าน mathematical logic . exp. exp.

ตรีนาม adj. ตะเกียงบุนเซ็น 1926 n. exp. ตะกัว่ -tūa-klāng -rē/khā¯kha¯nit tūa kaē panhā geometric mean -tūa \kaē -pan/hā moyenne géométrique [f] resolvent takūa _ta_kūa lead . exp. ตะกอนวิทยา n. decision . \tang_chāk -trī-kōn¯mi_ti 1941 harmonic mean ตั้งฉาก 1928 1940 1937 1943 ตัวกําหนด tūa krøng n. exp. exp.ตรรกะแบบบูล 96 ตรรกะแบบบูล n. generatrix ตัวกรอง n. -tan tūa køkamnoēt not hollow . exp. exp. moyenne harmonique [f] 1935 trīnām trinomial -tūa -kūan meddler . constantly . normal perpendiculaire . 1934 ตัวกลางฮารมอนิก = ตัวกลางฮาโมนิค Trin Sūan Tūan takraēng Ērāthøsthēnīs Trinh Xuan Thuan . exp. -tūa -krøng tūa kamnot filter -tūa -kam_not continually . determining factor . continuously . -tūa-klāng tūa keungklāng phisai mean -tūa _keung-klāng ¯phi/sai moyenne [f] mid-range adv. exp. takka baēp Būn takīeng Bunsen tūaklāng lēkkhanit _tak_ka _baēp _ta-kīeng -tūa-klāng \lēk¯kha¯nit Boolean logic Bunsen burner arithmetic mean bec Bunsen [m] moyenne arithmétique [f] ตริน ซวน ตวน n. ตัวกลางเลขคณิต 1933 n. Trinh Xuan Thuan ตรีโกณมิติ n. normal trigonometry ตัน trigonométrie [f] adj. massif . confounder 1936 ตัวกอกําเนิด n. Trịnh Xuân Thuận _ta-kraēng tūaklāng hāmønik Sieve of Eratosthenes -tūa-klāng n. exp. solide generator . determinant continuellement . exp. [ตฺรี-โกน-มิ-ติ] trigonometry (En) tangchāk trīkōnmiti perpendicular . ตะแกรงเอราทอสเทนีส 1927 n. unceasingly ตัวกลาง determination . sedimentology 1939 ตัวกึ่งกลางพิสย ั tūaklāng rēkhākhanit n. plumbum plomb [m] [Pb] 1932 1945 ตัวแกปญหา sédimentologie [f] n. adj. 1944 1946 . sans discontinuer tūaklāng n. ตอเนือ ่ ง 1942 tūa kūan tan 1929 ตัวกวน n. 1931 takønwitthayā 1938 ตัวกลางเรขาคณิต _ta-køn¯wit¯tha-yā n. 1930 tøneūang _tø\neūang n. prop. solid -tūa_kø-kam_noēt plein . exp. exp.

n. exp. exp. 1955 -tūa-khūn \ruam ¯nøi opérateur linéaire [m] least common multiple (LCM) . exp. Lagrange multiplier tūa damnoēnkān dān sāi -tūa -dam-noēn-kān _phūk-phan multiplicateur de Lagrange [m] -tūa -dam-noēn-kān \dān ¯sāi adjoint operator ตัวดําเนินการ left-handed operator n. 1962 tūa damnoēnkān phontāng 1956 tūa damnoēnkān choēngsen -tūa -dam-noēn-kān /phon_tāng difference operator -tūa -dam-noēn-kān -choēng\sen ตัวดําเนินการผลตางอันตะ linear operator tūakhūn ruam nøi 1961 opérateurs de comparaison [mpl] ตัวดําเนินการเชิงเสน common multiple n. ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร 1954 n. exp.น. exp. exp. exp. 1958 1964 tūa damnoēnkān phūkphan ตัวดําเนินการสัมพันธ ตัวดําเนินการทวิภาค n. exp. exp. ตัวดําเนินการเชิงตรรกะ 1947 n.) 1950 n. -tūa -dam-noēn-kān _prīep\thīep opérateur de comparaison [m] -tūa-khūn \ruam n. tūa damnoēnkān dēn -tūa -dam-noēn-kān Del operator 1953 ตัวดึงดูดลอเรนซ n. exp. exp. 1948 1960 tūakhūn ตัวดําเนินการเชิงเปรียบเทียบ ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ -tūa-khūn n. exp. ตัวดําเนินการผูกพัน 1951 tūakhūn Lākrān ตัวดําเนินการดานซาย -tūa-khūn n. exp. exp. exp.ร. exp. tūa damnoēnkān choēng takka tūa damnoēnkān thāng khanittasāt arbitrary constant -tūa -dam-noēn-kān -choēng _tak_ka -tūa -dam-noēn-kān -thāng ¯kha¯nit_ta_sāt ตัวคูณ logical operator arithmetic operator opérateur logique [m] opérateur arithmétique [m] tūa khong khā -tūa -khong \khā n. 1959 tūa damnoēnkān samphan operator tūa damnoēnkān thawiphāk -tūa -dam-noēn-kān /sam-phan opérateur [m] -tūa -dam-noēn-kān ¯tha¯wi-phāk elational operator ตัวดําเนินการ เดล binary operator n. exp. 1949 tūakhūn ruam n. lowest common multiple (LCM) n. 1952 tūa damnoēnkān n. multiplier tūa damnoēnkān choēng prīepthīep tūa damnoēnkān prīepthīep -tūa -dam-noēn-kān -choēng _prīep\thīep comparison operators comparison operator ตัวดําเนินการผลตาง multiplicateur [m] ตัวคูณรวม n. 1965 -tūa -dam-noēn-kān n. ตัวคูณรวมนอย (ค. ตัวดําเนินการดานขวา 1957 1963 tūa damnoēnkān phontāng anta plus petit commun multiple (PPCM) [m] tūa damnoēnkān dān khwā ตัวคูณลากรานจ -tūa -dam-noēn-kān \dān /khwā -tūa -dam-noēn-kān /phon_tāng -an_ta right-handed operator finite difference operator n. exp.ตัวคงคา 97 ตัวคงคา n. exp. tūa deungdūt Lørēn -tūa -deung_dūt Lorenz attractor 1966 .

exp. exp. 1982 tūathaēn choēng krāp -tūa _tø _pra/sān n. exp. -tūa -tham _sa_lap \thī /khøng _sa-mā¯chik tūaton corps [m] . exp. exp. représentation graphique [f] -tūa-thaēn interface n. ตัวแทนเชิงกราฟ n. conductor 1978 ตัวนํายวดยิง่ -tūa ¯thot n.ตัวดูดกลืน 98 ตัวดูดกลืน n. form . exp. ตัวตัง้ 1970 tūatang representation of a vector tūa thūk thøt kron ตัวนําไฟฟา -tūa _thūk _thøt -kron n. shape . dividende [m] ตัวตั้งคูณ 1971 tūatang khūn ตัวทด n. exp. ตัวถูกดําเนินการ n. exp. exp. exp. tūa dūtkleūn tūatang hān -tūa _dūt-kleūn -tūa\tang /hān absorber dividend ตัวตน n. exp. ตัวตั้งบวก 1972 tūatang būak superconductor 1979 tūa thamnāi ตัวนําหนา -tūa -tham-nāi n. exp. exp. exp. -tūa -tām /lang body . 1968 commutator of elements of a group n. minuend n. exp. predecessor 1980 tūathamlalāi ตัวบงปริมาณ -tūa-tham¯la-lāi n. dividend . 1969 tūa tham salap thī khøng samāchik krup ตัวตามหลัง -tūa\ton n. exp. carry tūanam yūatying n. physique . ตัวตั้งลบ header . operand tūathaēn wēktoē ตัวถูกถอดกรณฑ n. tūatang lop solvent tūa bong parimān -tūa\tang ¯lop solvant [m] -tūa _bong _pa¯ri-mān 1973 1986 -tūa -nam\nā ตัวทําละลาย augend 1985 -tūa-nam \yūat\ying ตัวทํานาย multiplicand conducteur électrique [m] tūa thot -tūa\tang -khūn minuend 1984 -tūa-nam -fai¯fā multiplicand . ตัวตั้งหาร 1967 n. human body . radicand tūanam faifā multiplicande [m] . 1981 dividende [m] tūa tām lang ตัวตอประสาน n. exp. predictor tūa namnā -tūa\tang _būak n. exp. forme [f] ตัวทําสลับที่ของสมาชิกกรุป 1974 quantifier quantificateur [m] 1987 . 1983 1977 -tūa\tang n. substance successor tūa tø prasān 1975 -tūa-thaēn -choēng ¯krāp graphical representation 1976 tūa thūk damnoēnkān ตัวแทนเวกเตอร -tūa _thūk -dam-noēn-kān n. appearance .

2005 ตัวประมาณคาไมเอนเอียง 2000 tūaprakøp chaphǿ ตัวแบบความนาจะเปน n. exp. exp. exp. 1999 tūaprakøp kān inthikrēt tūa pramān khā -tūa_pra_køp -tūa _pra-mān \khā integrating factor estimator 1993 -tūa _pra-mān \khā \mai -ēn-īeng unbiased estimator ตัวประกอบปริพน ั ธ n. exp. tūaprakøp kān nūang n. exp. exp. diviseur [m] ตัวแบงครึง่ n.ตัวบงปริมาณสําหรับตั 99 ตัวบงปริมาณสําหรับตัวมีจริง ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร n. ตัวประกอบรวมเกีย ่ ว 1997 tūaprakøp -tūa_būak 2003 commun diviseur [m] ตัวประกอบ facteur [m] . 1991 tūa baeng khreung -tūa _baeng \khreung bisector ตัวแบบ n. exp. exp. exp. addenda ตัวประกอบรวม 1996 tūabaēp hēt phāp n. exp. 1989 tūa bong parimān samrap thuk tūa -tūa _bong _pa¯ri-mān /sam_rap ¯thuk -tūa universal quantifier ตัวบวก 1990 -tūa_baēp _hēt \phāp -tūa_pra_køp \ruam causative model common factor tūaprakøp ruam kīo -tūa_pra_køp \ruam _kīo factor cofactor n. exp. n. 1994 ตัวประมาณคาเอนเอียง 2001 n. 1988 tūa bong parimān samrap tūa mī jing -tūa _bong _pa¯ri-mān /sam_rap -tūa -mī -jing ตัวประกอบมาตราสวน 1995 tūabaēp choēng khanittasāt -tūa_baēp -choēng ¯kha¯nit_ta_sāt n. exp. -tūa_pra_køp ตัวประกอบการหนวง n. quantificateur universel [m] n. exp. 1992 tūabaēp -tūa_baēp modèle [m] n. tūaprakøp sasom -tūa_pra_køp -kān _nūang -tūa_pra_køp _sa/som damping factor accumulation factor ตัวประกอบการอินทิเกรต ตัวประมาณคา n. 2002 tūaprakøp māttrāsuan = tūaprakøp māttrāsūan mathematical model -tūa_pra_køp \māt-trā_suan = -tūa_pra_køp \māt-trā_sūan existential quantifier modèle mathématique [m] scale factor quantificateur existentiel [m] ตัวแบบเหตุภาพ ตัวบงปริมาณสําหรับทุกตัว n. n. 2004 ตัวประกอบสะสม 1998 ตัวประกอบเฉพาะ model . exp. exp. exp. tūaprakøp pariphan tūa pramān khā ēn-īeng -tūa_pra_køp _pa¯ri-phan -tūa _pra-mān \khā -ēn-īeng integrating factor biased estimator 2008 . exp. prototype n. n. -tūa_pra_køp _cha¯phǿ -tūa_baēp -khwām \nā_ja-pen tūabaēp choēng kamnot 2006 tūa pramān khā mai ēn-īeng tūabaēp khwām nājapen n. exp. tūaprakøp ruam tūabūak addend . ตัวแบบเชิงกําหนด deterministic model 2007 prime factor probabilistic model -tūa_baēp -choēng -kam_not n.

ตัวแปรตอเนือ ่ ง 2022 n. ตัวแปรดัมมี ตัวแปรชีบ ้ อก 2013 n. exp. abstract variable ตัวแปรกวน n. exp. exp. exp. 2018 n. exp. exp. tūapraē kēn tūapraē chībøk tūapraē dammī -tūa-praē -kēn -tūa-praē ¯chī_bøk -tūa-praē criterion variable indicator variable dummy variable ตัวแปรเกิดกอน ตัวแปรเชิงกําหนด ตัวแปรตน n. exp. 2020 n. exp. exp. exp. tūapraē tūapraē jing tūapraē choēngsøn -tūa-praē -tūa-praē -jing -tūa-praē -choēng¯søn variable . tūapraē koēt køn tūapraē choēng kamnot tūapraē ton -tūa-praē _koēt _køn -tūa-praē -choēng -kam_not -tūa-praē \ton antecedent variable deterministic variable independent variable 2027 2028 variable indépendante [f] ตัวแปรควบคุม n. 2014 n. exp. exp. tūapraē khwop khum -tūa-praē constant constante [f] ตัวแปรเชิงคุณลักษณะ 2015 n. 2026 2021 n. tūapraē choēng khunnalaksana tūapraē tøneūang -tūa-praē -choēng -khun¯na¯lak_sa_na continouous variable attribute variable -tūa-praē _tø\neūang 2029 . tūapraē kamnot tūapraē chūay tūapraē choēng sum -tūa-praē -kam_not -tūa-praē \chūay -tūa-praē -choēng _sum active variable slack variable random variable ตัวแปรเกณฑ n.ตัวแปร 100 ตัวแปร n. exp. 2025 tūapraē kūan tūapraē jamnaēk praphēt tūapraē choēng parimān -tūa-praē -kūan -tūa-praē -jam\naēk _pra\phēt -tūa-praē -choēng _pa¯ri-mān nuisance variable . manipulated variable construct variable . 2012 n. exp. ตัวแปรเชิงปริมาณ ตัวแปรจําแนกประเภท 2011 n. ตัวแปรจริง 2009 n. exp. exp. 2024 tūapraē kot tūapraē jat kratham tūapraē choēng nāmmatham -tūa-praē _kot -tūa-praē _jat _kra-tham -tūa-praē -choēng -nām¯ma-tham suppressor variable assign variable . ตัวแปรเชิงซอน 2016 n. ตัวแปรเชิงนามธรรม ตัวแปรจัดกระทํา 2010 X 2023 2017 n. confounding variable categorical variable quantitative variable ตัวแปรกําหนด ตัวแปรชวย ตัวแปรเชิงสุม  n. exp. pivotal factor real variable complex variable variable [f] variable réelle [f] ตัวแปรกด n. exp. exp. 2019 n.

exp. exp. ตัวแปรนอกระบบ 2031 n. exp. exp. exp. tūapraē thī sangkēt dāi tūapraē bøk saphāp -tūa-praē \thī /sang_kēt \dāi -tūa-praē _bøk _sa\phāp manifest variable indicator variable ตัวแปรแทรกซอน ตัวแปรแบบมีขอบเขต n. exp. lurking variable . predicted variable manifest variable ตัวแปรที่วด ั ได ตัวแปรบล็อก n. dichotomous variable endogenous variable tūapraē phon variable dichotomique [f] variable endogène [f] -tūa-praē /phon ตัวแปรบงชี้ dependent variable ตัวแปรทํานาย n. lurking variable . exp. confounder ตัวแปรตาม n. 2039 ตัวแปรผล tūapraē thawiwiphāk tūapraē nai rabop -tūa-praē ¯tha¯wi¯wi-phāk -tūa-praē -nai ¯ra_bop n. 2033 n. exp. exp. exp.ตัวแปรตอบสนอง 101 ตัวแปรตอบสนอง n. confound . exp. 2036 n. ตัวแปรในระบบ 2032 n. ตัวแปรแทรกแซง 2030 n. extraneous variable variable exogène [f] . tūapraē thamnāi tūapraē bongchī -tūa-praē -tham-nāi -tūa-praē _bong¯chī predictor variable . 2047 tūapraē faēng -tūa-praē /faēng latent variable 2041 ตัวแปรพยากรณ n. 2049 tūapraē phahu -tūa-praē ¯pha_hu multivariate 2043 tūapraē saēksøn tūapraē baēp mī khøpkhēt -tūa-praē \saēk¯søn -tūa-praē _baēp -mī _khøp_khēt extraneous variable . exp. tūapraē thī wat dāi tūapraē blǿk -tūa-praē \thī ¯wat \dāi -tūa-praē manifest variable blocking variables ตัวแปรที่สังเกตได ตัวแปรบอกสภาพ n. confounder ตัวแปรทวิวภ ิ าค n. confound . exp. 2048 tūapraē phayākøn -tūa-praē ¯pha-yā-køn predicted variable 2042 ตัวแปรพหุ n. 2035 n. -tūa-praē -tām -tūa-praē \nøk ¯ra_bop tūapraē papon dependent variable exogenous variable -tūa-praē _pa-pon variable endogène [f] confounding variable . exp. exp. confounding factor . exp. exp. exp. exp. 2044 tūapraē tøpsanøng tūapraē saēksaēng tūapraē ponpeūoen -tūa-praē _tøp_sa/nøng -tūa-praē \saēk-saēng -tūa-praē -pon\peūoen response variable intervening variable confounding variable . bound variable ตัวแปรภายนอก n. 2038 ตัวแปรปะปน tūapraē tām tūapraē nøk rabop n. 2040 2045 2046 ตัวแปรแฝง n. 2050 tūapraē phāinøk -tūa-praē -phāi\nøk exogenous variable . confounding factor . exp. 2034 n. ตัวแปรปนเปอ  น 2037 n. exp.

exp. exp. n. exp. exp. -tūa-praē _sum _baēp -ban¯that/thān normal random variables . 2053 n. tūapraē mai tøneūang tūapraē suanklāng -tūa-praē \mai _tø\neūang -tūa-praē _suan-klāng discrete variable global variable variable discrète [f] variable globale [f] ตัวแปรแยกกันได n. ตัวแปรสุมแบบตอเนือ ่ ง ตัวแปรสโตแคสติก 2052 n. 2066 tūapraē mā køn tūapraē satōkhaēsatik tūapraē sum baēp tøneūang -tūa-praē -mā _køn -tūa-praē -tūa-praē _sum _baēp _tø\neūang antecedent variable stochastic variable continuous random variable variable stochastique [f] ตัวแปรไมตอเนือ ่ ง n. exp. tūapraē soēm -tūa-praē /soēm parameter 2071 . 2057 n. exp. 2065 2059 n. ตัวแปรสุมแบบบรรทัดฐาน ตัวแปรสวนกลาง 2060 n. 2055 n. 2062 2068 discrete random variable ตัวแปรสุมมาตรฐาน n. exp. ตัวแปรวิยต ุ 2051 n. tūapraē phāinai tūapraē wiyut tūapraē sum tøneūang -tūa-praē -phāi-nai -tūa-praē -tūa-praē _sum _tø\neūang endogenous variable discrete variable continuous random variable variable endogène [f] variable discrète [f] ตัวแปรมากอน n. 2069 tūapraē sum māttrathān -tūa-praē _sum \māt_tra/thān 2063 standardized random variable ตัวแปรสุมวิยต ุ n. tūapraē ruam tūapraē søtsaēk -tūa-praē \ruam -tūa-praē _søt\saēk covariate mediating variable ตัวแปรรําคาญ ตัวแปรสื่อกลาง n. tūapraē Wāi tūapraē sum -tūa-praē -Wāi -tūa-praē _sum Y variable random variable variable aléatoire [f] 2067 tūapraē sum baēp banthatthān ตัวแปรสองกลุม  2054 n. exp. exp. exp. exp. tūapraē ramkhān tūapraē seū klāng -tūa-praē -ram-khān -tūa-praē _seū -klāng nuisance variable mediating variable ตัวแปรวาย ตัวแปรสุม  n. exp. exp. exp. exp. exp. exp. exp. ตัวแปรสุมตอเนือ ่ ง 2058 n. standardized random variable 2061 ตัวแปรสุมแบบไมตอ  เนือ ่ ง tūapraē yaēk kan dāi tūapraē søng klum -tūa-praē \yaēk -kan \dāi -tūa-praē /søng _klum variables separable dichotomous variable tūapraē sum baēp mai tøneūang ตัวแปรรวม ตัวแปรสอดแทรก -tūa-praē _sum _baēp \mai _tø\neūang n. 2070 tūapraē sum wiyut -tūa-praē _sum 2064 discrete random variable variable aléatoire discrète [f] ตัวแปรเสริม n. exp.ตัวแปรภายใน 102 ตัวแปรภายใน n. exp. exp. 2056 n.

exp. tūapraē hun tūa mai sāp khā tūa løng hān -tūa-praē _hun -tūa \mai \sāp \khā -tūa -løng /hān dummy variable unknown trial divisor 2088 inconnue [f] ตัวแปรอธิบาย n. reducing agent . 2090 tūapraē itsara tūa yok tūalēk -tūa-praē _it_sa¯ra -tūa ¯yok -tūa\lēk independent variable superscript number . tūalēk Thai -tūa\lēk -Thai Thai number chiffre thaï [m] 2092 . ตัวรีดิวซ 2079 n. exp. 2082 n. 2074 n. exp. exp. tūapraē athibāi tūa mai rū khā tūa lalāi -tūa-praē _a¯thi-bāi -tūa \mai ¯rū \khā -tūa ¯la-lāi explanatory variable unknown solute inconnue [f] soluté [m] ตัวแปรอิสระ n.ตัวแปรเสริมคงแบบ 103 ตัวแปรเสริมคงแบบ n. exp. digit . exp. exp. 2087 ตัวลองหาร 2081 n. ตัวยืม X 2077 tūapraē Ek = tūapraē Eks -tūa-praē ตัวผกผัน tūa phokphan -tūa _phok/phan inverse tūalēk thøngkham -tūa -yeūm -tūa\lēk -thøng-kham borrow Golden Number n. exp. lambda senso 2091 nombre d'or [m] ตัวเลขไทย n. exp. figure . ตัวลบ 2080 n. ตัวผกผันการบวก 2073 n. tūapraē sērī tūa phokphan kānbūak tūalop -tūa-praē /sē-rī -tūa _phok/phan -kān_būak -tūa¯lop free variable additive inverse subtrahend variable libre [f] ตัวไมทราบคา ตัวแปรหุน  n. 2078 n. 2089 2083 n. exp. exp. ตัวละลาย ตัวไมรค ู า 2075 n. tūapraē soēm khong baēp tūa phokphan kānkhūn tūa rīdiu -tūa-praē /soēm -khong _baēp -tūa _phok/phan -kān-khūn conformal parameter multiplicative inverse reducer . ตัวเลขทองคํา 2084 2085 tūa raprū parimān ǿksijēn -tūa ¯rap¯rū _pa¯ri-mān _ǿk_si-jēn oxygen sensor . ตัวผกผันการคูณ 2072 n. exp. tūa yeūm ตัวรับรูปริมาณออกซิเจน X variable n. exp. reductant 2086 réducteur [m] ตัวแปรเสรี n. exp. exp. ตัวเลข ตัวยก 2076 n. exp. nombre [m] ตัวแปรเอ็กซ = ตัวแปรเอกซ n. exp. exp. numeral variable indépendante [f] chiffre [m] .

exp. sample . tūalēk Ārabik tūasuan ruam nøi -tūa\lēk -tūa_suan \ruam ¯nøi chiffre arabe [m] ตัวเลขฮินดูอารบิก 2096 tūalēk Hindū-Ārabik numération indo-arabe [f] ตัวศูนย 2097 tūa sūn 2098 ตัวเศษ 2099 2110 tūahān ruam common divisor . exp. common factor commun diviseur [m] -tūa _lak ตัวหารรวมมาก (ห. tūahān ruam māk greatest common divisor (GCD) . tūahān thaē ตัวหอย -tūa /sūn n. tūalēk Rōman tūasuan ruam tūahān chat -tūa\lēk -Rō-man -tūa_suan \ruam -tūa/hān ¯chat rRoman number common denominator trivial divisor chiffre romain [m] dénominateur commun [m] ตัวเลขอารบิก ตัวสวนรวมนอย n. tūalēk nai samkhan tūasuan = tūasūan tūahān chaphǿ -tūa\lēk -nai /sam-khan -tūa_suan = -tūa_sūan -tūa/hān _cha¯phǿ significant digit . principal part . 2105 -tūa_yāng -tūa/hān example . exp. exp. centralizer numérateur [m] 2103 ตัวหาร -tūa /sūn-klāng n. exp. tūayāng khaokhū -tūa_yāng \khao\khū matched samples. ตัวหารชัด ตัวสวนรวม 2094 n. 2101 n. divisor of zero 2106 2112 tūayāng tūahān n. exp. exp. ndo-Arabic numerals n. PGCD [m] (abrév. exp. centraliser . échantillon [m] . 2108 proper divisor lowest common denominator (LCD) .ม.) main body .) ตัวอยาง n. model . exp. instance divisor diviseur [m] ตัวหารของศูนย tūahān khøng sūn -tūa/hān /khøng /sūn zero divisor . ตัวสวน 2093 n. -tūa/hān \ruam -tūa \høi tūa sūnklāng numerator -tūa/hān ¯thaē tūa høi ตัวศูนยกลาง -tūa_sēt 2109 tūa lak n. highest common factor (HCF) plus grand commun diviseur [m] . east common denominator diviseur propre [m] (LCD) ตัวหารรวม arabic numeral n. 2113 . 2095 n. ตัวหารแท ตัวหลัก -Hin-dū n.ร. parangon [m] (vx .litt. exp. 2107 exemple [m] . exp.) ตัวอยางเขาคู n. exp. 2111 -tūa/hān \ruam \māk 2104 subscript n. illustration [f] . 2102 plus petit commun dénominateur (PPCM ) [m] n. significant figure denominator prime divisor chiffre significatif [m] dénominateur [m] ตัวเลขโรมัน n. main part . pivot n. exp. cipher tūasēt n. exp.ตัวเลขนัยสําคัญ 104 ตัวเลขนัยสําคัญ n. spécimen [m] . ตัวหารเฉพาะ 2100 n. exp. exp. exp.

exp. 2131 2132 tārāng jaēkjaēng khwāmthī tūayāng rūppatham n. tārāng thāng dīo 2127 -tā-rāng -thāng -dīo one-way table 2134 . oxidizing agent .) ตารางทางเดียว table de multiplication [f] tām khøp ตารางการณจร = ตารางการจร -tām _khøp n. exp.) 2121 n. ตารางความถี่สะสม ตามมาตราริกเตอร n. marginal tārāng kān jøn marginal -tā-rāng -kān -jøn 2120 contingency table . 2115 ตามทฤษฎี kilomètre carré [m] ตารางความถี่ tūayāng thotløng adj. tabular form . tableau [m] . -tūa_yāng -nām¯ma-tham tām māttrā Riktoē tārāng khwāmthī sasom abstract example -tām \māt-trā -tā-rāng -khwām_thī _sa/som sur l'échelle de Richter cumulative frequency table ตัวอยางแบบแบงเปนชัน ้ n. ตารางกิโลเมตร (ตร. -tūa_yāng \rūp_pa-tham tārāng krup -tā-rāng _jaēk-jaēng -khwām_thī concrete example -tā-rāng frequency table exemple concret [m] group table ตัวออกซิไดซ n. -tūa_yāng ¯thot-løng tām thritsadī tārāng khwāmthī sample -tām ¯thrit_sa-dī -tā-rāng -khwām_thī échantillon [m] theorical frequency table ตัวอยางนามธรรม théorique n.ตัวอยางคาน 105 ตัวอยางคาน n. 2116 2122 n. 2126 -tā-rāng -tā-rāng -kān-khūn square centimetre = square centimeter (Am. exp. 2118 2130 ตารางคาความจริง ตาราง n. tūa øksidai 2125 n. sq km) . ตัวอยางรูปธรรม 2129 2124 ตารางกรุป n. exp. exp. liste [f] . exp. list truth table stratified sample table [f] . exp. exp. grille [f] .กม. exp. exp. exp. crosstabulation table 2133 tārāng sēntimēt tārāng kānkhūn multiplication table ตามขอบ adj. exp. exp. tūayāng baēp baeng pen chan tārāng tārāng khā khwāmjing -tūa_yāng _baēp _baeng -pen ¯chan -tā-rāng -tā-rāng \khā -khwām-jing table .) ตัวอยางทดลอง n. square kilometer (Am. tūayāng nāmmatham n. exp. exp. oxidant oxydant [m] n. graphique [m] ตารางแจกแจงความถี่ n. exp. 2119 oxidizer . ตารางเซนติเมตร ตารางการคูณ n. 2128 tūayāng khān tām khem nālikā tārāng kilōmēt -tūa_yāng ¯khān -tām /khem -nā¯li-kā -tā-rāng _ki-lō¯mēt counterexample clockwise contre-exemple [m] dans le sens des aiguilles d'une montre square kilometre (km2. exp. ตามเข็มนาฬิกา 2114 adv. 2117 2123 n.

exp. X emplacement [m] . rangée [f] . Möbius band . 2145 nuclear reactor 2139 n. situation .. exp. thaēo line . exp. \thā … ¯laēo … 2144 เตาปฏิกรณนิวเคลียร n. exp. -tā-rāng _sa_thi_ti -trai\phāk thaēo khøi statistical tables ternary /thaēo -khøi ternaire queue ไตรวิภาค file d'attente [f] ตารางสองทาง n. localisation [f] pouce carré [m] 2150 /thaēo -tūa _lak pivotal row 2155 . score [m] ตารางสถิติ 2147 แถวคอย tārāng sathiti traiphāk n. rang [m] . grade point [m] . 2141 n.แลว. exp. colonne [f] ไตรภาค 2140 adj. 2149 tārāng thāt tārāng lāi thāng thūa chalīa thūang nāmnak -tā-rāng \thāt -tā-rāng /lāi -thāng /thūa _cha_līa _thūang ¯nām_nak periodic table of elements multi-way table weighted average classification périodique des éléments (chimiques) [f] .) if … then … si … alors … tao patikøn niukhlīa -tā-rāng -mil¯li\mēt n. 2146 taēm tārāng mēt n. row ..) place [f] .ตารางธาตุ 106 ตารางธาตุ n. location . exp. n. ถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก 2142 n. position [f] . exp. 2136 square inch ตารางฟุต n.) score . Moebius strip -tao _pa_ti-køn -niu-khlīa square millimetre = square millimeter (Am. ถาแลว (ถา. table de Mendeleïev [f] ตําแหนง ตารางนิว้ [ตํา-แหฺนง] thāithøt n. tārāng fut n. exp. seat transitif n. exp. place . exp. -tā-rāng /søng -thāng trichotomy thaēo tūa lak two-way table 2153 /thaēo \taēm -tā-rāng ¯mēt _thaēp แถว แตม ตารางเมตร thaēp Møebiut = thaēp Møebius ruban de Möbius [m] récateur nucléaire [m] millimètre carré [m] 2152 Möbius strip . point . string . tārāng millimēt 2151 thā … laēo … ตําแหนงทศนิยม n. exp. file .. tamnaeng _thāi\thøt tārāng niū -tam_naeng transitive -tā-rāng ¯niū position . exp. 2137 -tā-rāng ¯fut tamnaeng thotsaniyom square foot -tam_naeng ¯thot_sa¯ni-yom pied carré [m] decimal place ตารางมิลลิเมตร 2138 แถบเมอบิอส ุ n. ถายทอด 2143 adj. rank square metre . ตารางหลายทาง 2135 n. column .. exp. file [f] . ligne [f] . square meter (Am. 2148 2154 แถวตัวหลัก tārāng søng thāng traiwiphāk n. exp. situation [f] .

carry forward . tubulaire n. exp. figure . thaēo lamdap song songklom thīem /thaēo -lam_dap -song -song-klom -thīem array shape . globe [m] . 2159 thot lēk circumsphere 2166 -song-klom _neung _nūay ทรงเกาหนา circular cylinder carry (a number) n. test . exp.แถวลําดับ 107 แถวลําดับ n. 2171 -song-klom _pit adj. modèle [m] . 2161 2174 song kao nā song krabøk choēng phārābōlā ทนทานตอสารเคมี 2173 unit sphere song krabøk klom -song _kra_bøk -klom ¯thot \lēk v. exp. ทรง 2156 n. exp. ทรงกลมเทียม 2163 n. exp. expérimenter . reporter (un chiffre) ทรงกระบอกเชิงพาราโบลา ทนตอสารเคมี n. forme cylindrique [f] n. exp. solide [m] ทรงกลมปด thot ทรงกระบอก songklom pit ¯thot n. exp. exp. tube-shaped . exp. mettre à l'épreuve . 2165 2172 -song-klom ¯løm thotløng n. increase . 2168 2175 spheroid sphéroïde [m] songklom ทรงคลายทรงกลมแบนขัว้ thonthān tø sān khēmī -song-klom -thon-thān _tø /sān -khē-mī sphere. type . ทรงกระบอก songklom løm ¯thot-løng song krabøk try . song krabøk carry -song _kra_bøk reporter cylinder ทดลอง v. exp. experiment . closed sphere ทรงกลมลอม cylindre [m] . tubular ทรงกลมหนึ่งหนวย essayer . éprouver cylindrique . exp. thayaēngmum songklom en-miti ¯tha-yaēng-mum -song-klom -en¯mi_ti diagonal n-dimensional sphere diagonal n. 2157 2164 add (to) . 2158 n. 2160 2167 -song \kao \nā enneahedron thon tø sān khēmī -thon _tø /sān -khē-mī -song _kra_bøk -choēng be resistant to chemical substances parabolic cylinder cylindre parabolique [m] song khlāi songklom résister aux produits chimiques ทรงกลม -song ¯khlāi -song-klom X n. v. form . exp. 2169 oblate spheroid 2176 . exp. ทรงกระบอกกลม songklom neung nūay n. round shape resistant to chemical substances résistant aux produits chimiques sphère [f] . style [m] . solid figure pseudosphere ทด forme [f] . model . tester . 2162 n. exp. ทดเลข 2170 ทรงคลายทรงกลม n. forme sphérique [f] song khlāi songklom baēn khūa ทแยงมุม ทรงกลม n มิติ -song ¯khlāi -song-klom -baēn \khūa adj. try out . give a trial -song _kra_bøk cylindrical . globe.

-song _sī \nā _prok_ka_ti 2189 regular icosahedron ทรงยี่สิบหนาปลายตัด -song _paēt \nā n. exp. exp. exp. exp. exp. 2192 song phārābōlā song sip-søng nā song jet nā paraboloid -song _sip/søng \nā -song _jet \nā paraboloïde [f] dodecahedron . exp. exp. song khlāi songklom baēn khāng song paēt nā prokkati songrī -song _paēt \nā _prok_ka_ti -song-rī -song ¯khlāi -song-klom -baēn \khāng regular octahedron ellipsoid octaèdre régulier [m] ellipsoïde [m] prolate spheroid ทรงพาราโบลา ทรงเจ็ดหนา n. 2193 song sip-søng nā prokkati songtan song phārābōlā choēng wongrī -song-tan -choēng -wong-rī regular dodecahedron solid elliptic paraboloid dodécaèdre régulier [m] solide [m] paraboloïde elliptique [m] ทรงตันการหมุนรอบ ทรงพาราโบลาเชิง ไฮเพอรโบลา ทรงสิบหนา n. exp. exp. exp.ทรงคลายทรงกลมแบนขา 108 ทรงคลายทรงกลมแบนขาง ทรงแปดหนาปรกติ n. exp. exp. -song-tan -kān /mun \røp decahedron solid of revolution song phārābōlā choēng haiphoēbōlā solide de révolution [m] -choēng ทรงตันปรกติ hyperbolic paraboloid ทรงสี่หนา n. n. 2179 2180 -song _sip/søng \nā _prok_ka_ti n. exp. paraboloïde hyperbolique [f] ทรงยี่สิบหนา -song-tan _prok_ka_ti n. exp. duodecahedron heptahedron dodécaèdre [m] ทรงพาราโบลาเชิงวงรี heptaèdre [m] ทรงตัน n. Platonic solid song yīsip nā prokkati tétraèdre régulier [m] -song \yī_sip \nā _prok_ka_ti ทรงสี่หนาปลายตัด n. ทรงรี 2184 n. icosaèdre [m] ทรงยี่สิบหนาปรกติ -song-tan n. exp. 2177 n. ทรงสิบสองหนาปรกติ 2186 n. exp. exp. song sip nā songtan kān mun røp n. n. 2178 2191 ทรงสิบสองหนา 2185 n. exp. regular solid song yīsip nā tétraèdre [m] -song \yī_sip \nā ทรงสี่หนาปรกติ n. exp. octahedron song yīsip nā plāi tat octaèdre [m] -song \yī_sip \nā -plāi _tat truncated icosahedron regular tetrahedron n. 2181 2187 -song _sip \nā décaèdre [m] n. -song _sī \nā 2188 icosahedron 2182 tetrahedron n. 2183 song paēt nā 2196 song sī nā prokkati songtan Phlētō ทรงแปดหนา 2195 song sī nā songtan prokkati ทรงตันเพลโต 2194 song sī nā plāi tat 2190 -song _sī \nā -plāi tat truncated tetrahedron 2197 .

polyhedron 2209 _baēp /søng ¯chin polyédre [m] two-sheet hyperboloid ทรงหลายหนาปรกติ 2203 ทฤษฎีการควบคุม n. song haiphoēbōlā thritsadī kān khananā song sīlīem mumchāk -song ¯thrit_sa-dī -kān ¯kha¯na-nā -song _sī_līem hyperboloid theory of computation rectangular parallelepiped . ทริพลอยด adj. song huang yāng [ทฺริด-สะ-ดี] -song _huang -yāng thritsadī torus ¯thrit_sa-dī theory . 2211 thritsadī kān raboēt yai ¯thrit_sa-dī -kān ¯ra_boēt Big Bang Theory théorie du big-bang [f] 2218 . 2202 song lāi nā n. 2215 thritsadī kān khūapkhum ¯thrit_sa-dī -kān \khūap-khum control theory n. 2212 2217 thritsadī kān baengkan thao phalang-ngān song lāi nā prokkati triploid (En) -song /lāi \nā -pro-ka-ti thriphløi regular polyhedron ¯thrit_sa-dī -kān _baeng\kan \thao ¯pha-lang-ngān triploid polyèdre régulier [m] theorem of equipartition of energy triploïde ทฤษฎีการระเบิดใหญ ทรงหวงยาง n. exp. song sīlīem khanom pīek pūn song hā nā thritsadī krāp -song \hā \nā ¯thrit_sa-dī ¯krāp -song _sī_līem _kha/nom _pīek -pūn pentahedron graph theory rhombohedron ทรงหูสมอ ทรงสี่เหลี่ยมดานขนาน pentaèdre n. exp. exp. cuboid . exp. exp. exp. teachings . exp. n. 2198 ทฤษฎีกราฟ 2205 n. 2213 théorie des groupes [f] parallelepiped n. exp. exp. exp. hypothesis théorie [f] . exp. exp. exp. exp. exp. 2204 ทฤษฎี n. exp. 2214 ทฤษฎีการตัดสินใจ song haiphoēbōlā baēp søng chin -song /lāi \nā n. 2201 2208 song hok nā song haiphoēbōlā baēp chin dīo -song _hok \nā _baēp ¯chin -dīo hexahedron . doctrine [f] n. ทฤษฎีการคณนา 2207 n. ทฤษฎีกรุป 2206 n. exp. n.ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 109 ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ทรงหาหนา n. 2199 ทรงไฮเพอรโบลา parallélipipède [m] ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก n. exp. 2210 2216 thritsadī kān tatsinjai ¯thrit_sa-dī -kān _tat/sin-jai decision theory ทฤษฎีการแบงกัน ้ เทา พลังงาน n. song hū samø thritsadī krup song sīlīem dān khanān -song /hū _sa/mø ¯thrit_sa-dī -song _sī_līem \dān _kha/nān anchor ring group theory n. exp. doctrine . rectangular solid hyperboloïde [m] 2200 ทรงไฮเพอรโบลาแบบชิน ้ เดียว parallélépipède rectangle [m] ทรงหกหนา n. hexaedra (pl) one-sheet hyperboloid hexaèdre [m] ทรงไฮเพอรโบลาแบบสอง ชิ้น ทรงหลายหนา n.

exp. exp. ทฤษฎีจลนของแกส 2219 n. ทฤษฎีตัวแทน 2228 n. exp. exp. ทฤษฎีเซตของจุด 2226 n. exp. thritsadī kēm thritsadī jāk thān ¯thrit_sa-dī ¯thrit_sa-dī _jāk /thān thritsadī set choēng satjaphot game theory . queuing theory ¯thrit_sa-dī _jut -treung ¯lae -kān _pra¯yuk théorie des files d'attente [f] fixed point theory and applications ¯thrit_sa-dī -khiu = ¯thrit_sa-dī -khiū ทฤษฎีแคลอริก n. ทฤษฎีจํานวน 2221 n. 2238 thritsadī thāng witthayāsāt thritsadī jut treung lae kān prayuk ¯thrit_sa-dī -thāng ¯wit¯tha-yā_sāt théorie scientifique [f] queueing theory . exp. n. 2233 2227 n. exp. scientific theory ทฤษฎีแนวโนมเขาสู ูศูนยกลาง n. ทฤษฎีจํานวนเชิงพีชคณิต 2235 ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร n. 2230 ¯thrit_sa-dī ¯tha\wīp -jøn ¯thrit_sa-dī _jut -treung theory of continental drift ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต n. 2222 thritsadī khwām kōlahon ¯thrit_sa-dī -khwām -kō-la/hon chaos theory ทฤษฎีความอลวน n. 2231 2237 thritsadī thawīp jøn thritsadī jut treung fixed point theory ทฤษฎีควิ n. 2232 2239 thritsadī naēonōm khaosū sūnklāng thritsadī khaelørik thritsadī choēng sapektram ¯thrit_sa-dī ¯thrit_sa-dī -choēng _sa¯pek\tram ¯thrit_sa-dī -naēo¯nōm \khao_sū spectral theory /sūn-klāng caloric theory the central limit theorem (CLT) . ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน ทฤษฎีจากฐาน 2220 n. theory of games grounded theory -choēng _sat_ja-phot 2234 axiomatic set theory ทฤษฎีควอนตัม n. thritsadī khwøntam thritsadī jamnūan thritsadī tūathaēn ¯thrit_sa-dī ¯thrit_sa-dī ¯thrit_sa-dī -tūa-thaēn quantum theory theory of numbers . exp. ¯thrit_sa-dī /thaēo -khøi théorie des files d'attente [f] n. queuing theory algebraic number theory ทฤษฎีทวีปจร ทฤษฎีจุดตรึง n. number theory representation theory théorie des quanta [f] théorie des nombres [f] ทฤษฎีความโกลาหล n. exp. 2223 thritsadī khwām onlawon ¯thrit_sa-dī -khwām -on¯la-won chaos theory théorie du chaos [f] ทฤษฎีแถวคอย n. exp. exp. exp. exp. exp. exp. exp. exp. exp. G theory kinetic theory of gases point set theory théorie cinétique des gaz [f] ทฤษฎีเกม n.ทฤษฎีการสรุปอาง 110 ทฤษฎีการสรุปอาง n. exp. exp. 2229 2224 thritsadī khiu = thritsadī khiū 2236 thritsadī jamnūan choēng phīchakhanit thritsadī thaēo khøi ¯thrit_sa-dī -jam-nūan -choēng -phī ¯cha¯kha¯nit queueing theory . ทฤษฎีเชิงสเปกตรัม 2225 n. thritsadī kān sarup āng thritsadī jon khøng kaēt thritsadī set khøng jut ¯thrit_sa-dī -kān _sa_rup \āng ¯thrit_sa-dī -jon /khøng ¯kaēt /khøng _jut generalizability theory . exp.

¯thrit_sa-dī_bot de Moivre's theorem théorème de de Moivre [m] 2248 unique factorisation theorem . théorème binomial [m] ทฤษฎีบทที่สาํ คัญ n. exp. 2246 ทฤษฎีบทเคยเลย n. mean value theorem ทฤษฎีบทของเซวา 2254 thritsadībot Døe Mūap ทฤษฎีบทคาเฉลีย ่ ¯thrit_sa-dī_bot -kān \yaēk -tūa_pra_køp \dāi _yāng -dīo ทฤษฎีบทเดอมัวฟวร n. 2241 ¯thrit_sa-dī_bot -kān -mī -jing ทฤษฎีบทเคยเลย-แฮมิลตัน ¯thrit_sa-dī_bot ทฤษฎีบทของรอล ทฤษฎีบทการแยกตัวประกอบ thritsadībot khøng Røn ไดอยางเดียว n. 2245 2256 [ทฺริด-สะ-ดี] thritsadībot thī samkhan 2244 thritsadībot khøng Sēwā 2255 thritsadībot thawinām thritsadībot khøng Krīn n. Pythagorean Theorem (Am. exp. théorème [m] ทฤษฎีบทการมีจริง n.) ¯thrit_sa-dī_bot \khā_cha_līa ทฤษฎีบทของกรีน n. exp. exp. ทฤษฎีบทของเบส n. exp. ทฤษฎีบททวินาม n. exp. exp. 2240 thritsadībot ทฤษฎีบทของปทาโกรัส = ทฤษฎีบทปทาโกรัส n. 2242 Cayley–Hamilton theorem 2247 n. exp. 2258 thritsadībot khā rawāng klāng thritsadībot suan tokkhāng ¯thrit_sa-dī_bot \khā ¯ra_wāng -klāng residue theorem . exp. exp. 2250 ¯thrit_sa-dī_bot \thī /sam-khan théorème fondamental [m] ทฤษฎีบทเศษเหลือ thritsadībot khā matchim samrap pariphan n. ¯thrit_sa-dī_bot _sēt /leūa thritsadībot khøng Bē ¯thrit_sa-dī_bot \khā ¯mat-chim /sam_rap _pa¯ri-phan ¯thrit_sa-dī_bot mean value theorem for integrals Bayes' theorem ทฤษฎีบทคาระหวางกลาง théorème de Bayes [m] n. ¯thrit_sa-dī_bot Rolle's theorem thritsadībot kān yaēk tūaprakøp dāi yāng dīo 2253 thritsadībot Khēlē-Haēmintan théorème de Pythagore [m] existence theorem n. exp. exp. thritsadībot Khēlē ¯thrit_sa-dī_bot [ทฺริด-สะ-ดี] ¯thrit_sa-dī_bot theorem thritsadībot khøng Pithākōras = thritsadībot Pithākōras Cayley's theorem ¯thrit_sa-dī_bot (/khøng) n. exp. ¯thrit_sa-dī_bot 2243 binomial theorem ทฤษฎีบทคามัชฌิม ¯thrit_sa-dī_bot n. exp. théorème de Cayley [m] Pythagoras' theorem .) thritsadībot kān mī jing 2252 2251 2257 thritsadībot sēt leūa remainder theorem ทฤษฎีบทสวนตกคาง n. exp. exp. Cauchy's Residue Theorem intermediate value theorem ¯thrit_sa-dī_bot _suan _tok¯khāng . exp. thritsadībot khāchalīa unique factorization theorem (Am.ทฤษฎีบท 111 ทฤษฎีบท n. exp. Green's theorem thritsadībot khā matchim 2249 ¯thrit_sa-dī_bot \khā ¯mat-chim mean value theorem ทฤษฎีบทคามัชฌิมสําหรับ ปริพันธ Ceva's theorem n.

four color theorem (Am. ทฤษฎีเบ็ตซ 2259 n. exp. thritsadībot sī sī thritsadī Bet thritsadī lamdap khan ¯thrit_sa-dī_bot _sī /sī ¯thrit_sa-dī ¯thrit_sa-dī -lam_dap \khan four color theorem . 2264 thritsadī Bik Baēng ¯thrit_sa-dī Big Bang Theory théorie du big-bang = big-bang [f] 2276 [ทฺริด-สะ-ดี] 2270 thritsadī samphatthaphāp ¯thrit_sa-dī /sam¯phat¯tha\phāp theory of relativity ¯thrit_sa-dī ¯ra_hat [ทฺริด-สะ-ดี] ¯thrit_sa-dī ทฤษฎีสัมพัทธภาพ thritsadī rahat ทฤษฎีบิกแบง = ทฤษฎีบิ๊กแบง 2275 theory of relativity matrix theory n. ทฤษฎีวิวัฒนาการ . exp. ทฤษฎีบทไฮเน-โบเรล n. 2260 thritsadī pariphūm Bānāk [ทฺริด-สะ-ดี] ¯thrit_sa-dī _pa¯ri-phūm thritsadībot sutthāi khøng Faēmā Banach space theory ¯thrit_sa-dī_bot ทฤษฎีผีเสื้อกระพือปก Fermat's last theorem n.ทฤษฎีบทสีส ่ ี 112 ทฤษฎีบทสีส ่ ี n. exp. ทฤษฎีลําดับขัน ้ 2265 n. exp. Betz's law hierarchy theory ทฤษฎีบทสุดทายของ แฟรมาต ทฤษฎีปริภูมิบานาค n. exp. 2277 [ทฺริด-สะ-ดี] thritsadī samphatthaphāp thūapai ¯thrit_sa-dī /sam¯phat¯tha\phāp \thūa-pai general relativity . exp. ทฤษฎีเมทริกซ thritsadī samphat 2269 n. n.) Betz's theory . thritsadī wiwatthanākān . exp. exp. exp. ¯thrit_sa-dī \wā\dūay thritsadī phīseūa krapheū pīk ¯wi¯wat-tha-nā-kān theory of evolution . exp. exp. ทฤษฎีวาดวยวิวฒ ั นาการ ¯thrit_sa-dī ¯wi¯wat-tha-nā-kān . exp. exp. general theory of relativity théorie de la relativité générale [f] . exp. 2266 2272 coding theory théorie de la relativité [f] . thritsadī lamdap ¯thrit_sa-dī -lam_dap order theory 2271 n. thritsadī wādūay wiwatthanākān measure (En) ทฤษฎีบทหลักมูลเลขคณิต n. 2268 2263 thritsadībot Hainē-Bōrēn ทฤษฎีสัมพัทธ measure theory n. evolutionism ¯thrit_sa-dī /phī\seūa _kra-pheū théorie de l'évolution [f] _pīk ทฤษฎีบทหลักมูลของ แคลคูลส ั n. exp. 2261 thritsadībot lakmūn khøng khaēnkhūlat ¯thrit_sa-dī_bot _lak-mūn /khøng the fundamental theorem of calculus 2262 thritsadībot lakmūn lēkkhanit ¯thrit_sa-dī_bot _lak-mūn \lēk¯kha¯nit butterfly effect ทฤษฎีเวฟเล็ต effet papillon [m] n. ทฤษฎีเมเชอร thritsadī wēplet n. 2273 2267 fundamental theorem of arithmetic thritsadī methrik ¯thrit_sa-dī n. relativité générale [f] ทฤษฎีลําดับ ทฤษฎีสัมพัทธภาพทัว่ ไป n. Heine-Borel theorem ¯thrit_sa-dī ¯thrit_sa-dī ทฤษฎีรหัส ¯thrit_sa-dī_bot 2274 wavelet theory thritsadī mēchoē n. exp. exp. exp. exp. n.

) thawiwiphāk [ทด-สะ-นิ-ยม .) thawibot sāng soēm ¯thot_sa¯ni-yom _pha/som ¯tha¯wi_bot \sāng /soēm mixed decimal constructive dilemma ทศนิยมไมซา้ํ ทฤษฎีออโตมาตา 2287 2281 thotsaniyom phasom n.ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 113 ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทวาทศนิยม n.] 2288 destructive dilemma thotsaniyom mai sam ทศนิยมไมรจ ู บ 2282 thritsadī atǿm ทวิภาค ¯thrit_sa-dī _a-tǿm adj. thritsadī øtōmātā ทวิบทหักลาง ¯thrit_sa-dī n. exp. X 2278 ทศนิยม 2284 n. terminating decimal ทศนิยมรูจ  บ 2290 n. colour theory . exp. exp. circulating decimal . decimal notation . automata theory thawibot haklāng ¯thot_sa¯ni-yom \mai ¯sam ¯tha¯wi_bot _hak¯lāng non-repeating decimal .. exp. anticlockwise ..] ¯tha¯wi¯wi-phāk thotsaniyom rū jop dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dichotomy ¯thot_sa¯ni-yom dichotomie [f] finite decimal . 2289 binaire 2295 [ทด-สะ-นิ-ยม . atomic theory thawiphāk thotsaniyom mai rū jop théorie atomique [f] ¯tha¯wi-phāk ทวนเข็มนาฬิกา ¯thot_sa¯ni-yom \mai binary infinite decimal . 2291 2294 [ทด-สะ-นิ-ยม . periodic decimal ทศนิยมผสม binomial n. exp. 2279 thritsadī sārasonthēt = thritsadī sānsonthēt 2285 décimale [f] .] thritsadī sī n. exp. 2292 thotsaniyom sam ¯thrit_sa-dī /sā¯ra/son\thēt = ¯thrit_sa-dī /sān/son\thēt n. decimal system relativité restreinte [f] thawithānniyom ทศนิยมซ้าํ ¯tha¯wi-/thān¯ni-yom n. counterclockwise (Am. non-terminating decimal X 2283 n. exp. nonperiodic decimal ทฤษฎีอะตอม n. color theory (Am. 2296 . adj.. 2293 [ทด-สะ-นิ-ยม .. 2280 ทวิบทสรางเสริม ¯thrit_sa-dī /sī n. exp. ¯thot_sa¯ni-yom ¯sam 2286 thawinām information theory binomial ทฤษฎีสีชมพู repeating decimal . bimodal [ทด-สะ-นิ-ยม . special theory of relativity (STR) ทวิฐานนิยม decimal . exp. recurring decimal . notation décimale [f] ทวินาม adj... exp.] thūan khem nālikā ทวิวภ ิ าค -thūan /khem -nā¯li-kā n. exp...] ทฤษฎีสารสนเทศ n. exp. thritsadī samphatthaphāp phisēt thawāthotsaniyom [ทด-สะ-นิ-ยม] ¯tha-wā¯thot_sa¯ni-yom thotsaniyom ¯thrit_sa-dī /sam¯phat¯tha\phāp ¯phi_sēt duodecimal ¯thot_sa¯ni-yom special relativity (SR) ...

ทอพอโลยีเขม Thalē haeng Khwām Sa-ngop thāng kon ¯tha-lē _haeng -Khwām _Sa_ngop mechanical Mare Tranquillitatis ทางคณิตศาสตร 2301 thøphølōyī khem \khem strong topology ทอพอโลยีเชิงการจัด n. ทัศนมาตรศาสตร 2304 n. 2313 -thāng -khē-mī 2310 chemical chimique 2317 . exp. ทองฟาจําลอง thøphølōyī øn thatsanamiti choēngsen _øn ¯that_sa¯na¯mi_ti -choēng\sen weak topology linear perspective n. adj. exp.ทองคํา 114 ทองคํา n. exp. 2302 thøphølōyī choēng kān jat -choēng -kān _jat thøphølōyī choēng phīchakhanit thangsatēn thantaphaētthayasāt -choēng -phī ¯cha¯kha¯nit -than-ta\phaēt_sāt algebraic topology dental surgery . ทะเลแหงความสงบ topologie [f] n. ทัศนศาสตร planétarium [m] n. thøphølōyī set khøng jut thatsanamiti thøngdaēng /khøng _jut ¯that_sa¯na¯mi_ti -thøng-daēng point set topology perspective n. 2300 2307 n. 2308 Mer de la Tranquillité [f] . 2299 thøngfā jamløng ¯thøng¯fā -jam-løng ทัศนมิติเชิงเสน 2306 ทอเรียม planetarium n. exp. exp. thøngkham thøphølōyī choēng anuphan thatsanamātsāt -thøng-kham -choēng _a¯nu-phan ¯that_sa¯na\māt_sāt gold differential topology optometry or [m] topologie différentielle [f] optométrie [f] [Au] ทอพอโลยีเซตของจุด ทองแดง n. -thāng -kon tungsten combinatorial topology n. prop. -thāng ¯kha¯nit_ta_sāt 2309 tungstène [m] ทอพอโลยีเชิงพีชคณิต 2315 mécanique ทังสเตน n. exp. ทอพอโลยีเชิงอนุพน ั ธ 2297 n. ทัศนมิติ 2305 n. exp. ทอพอโลยี thørīem thatsanasāt thorium ¯that_sa¯na_sāt topology (En) thorium [m] optics thøphølōyī [Th] (Num: 90) optique [f] n. Mare Tranquillitatis [f] topologie forte [f] 2314 ทางกล topology n. thāng khēmī ทันตแพทยศาสตร n. 2298 copper 2311 2312 cuivre [m] ทอพอโลยีออ  น [Cu] n. 2316 mathématique [W] 2303 adj. dentistry topologie algébrique [f] thāng khanittasāt mathematical ทางเคมี adj.

Thalès de Milet ทําใหเปนรูปตรรกยะ v.) géométrique thamhai pen krot ทางดานตรรกศาสตร ทางเลขคณิต -tham\hai -pen _krot adj. ทําใหเปนบรรทัดฐาน v. prop. 2324 n. ทางฟสก ิ ส 2319 adj. exp.) normaliser thāng thēknōlōyī thāng sathiti -thāng ¯thēk-nō-lō-yī -thāng _sa_thi_ti technological statistical technologique statistique thamhai pen rūp takkaya ทาลีส -tham\hai -pen \rūp _tak_ka¯ya ทางธรณีวท ิ ยา adj. exp. thāng thøranīwitthayā Thalês (Old Greek) -thāng -thø¯ra-nī ¯wit¯tha-yā Thālīs geological Thales géologique Thalès . normalize (Am. 2326 adj. 2323 adj. exp. exp. exp. 2321 adj. biologique . 2330 2336 normalise .) ทินเนอร n. thāng chīwakhēmī thāng fisik -thāng -chī¯wa-khē-mī -thāng ¯fi_sik biochemical physical biochimique physique ทางชีวภาพ adj. 2322 adj. -tham\hai _koēt -phā¯wa -kam-man_ta\phāp-rang/sī 2327 activate rendre radioactif thāng chīwaphāp thāng rēkhākhanit -thāng -chī-wa\phāp -thāng -rē/khā¯kha¯nit ทําใหเปนกรด biological .(préf. bio.(pref. 2331 2337 rationalise . 2334 acidify thāng dān takkasāt ทางดานวิทยาศาสตร 2333 thamhai koēt phāwa kammantaphāprangsī ทางเรขาคณิต 2320 2332 2329 2335 alkalize thāng dān witthayāsāt thāng witthayāsāt -thāng \dān ¯wit¯tha-yā_sāt -thāng ¯wit¯tha-yā_sāt scientific scientific scientifique scientifique thamhai pen banthatthān ทางสถิติ -tham\hai -pen -ban¯that/thān ทางเทคโนโลยี adj. rationalize (Am. ทําใหเกิดภาวะ กัมมันตภาพรังสี x. ทํามุม 2325 v.) geometric v. thāngchāngpheūak thāng niukhlīa tham mum -thāng¯chāng_pheūak -thāng -niu-khlīa -tham -mum Milky Way nuclear make an angle voie lactée [f] nucléaire former un angle ทางชีวเคมี adj. bio. ทางนิวเคลียร 2318 adj.ทางชางเผือก 115 ทางชางเผือก n. 2328 acidifier thāng lēkkhanit -thāng \dān _tak_ka_sāt -thāng \lēk¯kha¯nit ทําใหเปนดาง logique arithmetic v. thinnoē -thin\noē thinner 2338 . exp. arithmétique thamhai pen dāng ทางวิทยาศาสตร -tham\hai -pen _dāng adj.

ทีละพจน thuk thī mai nānaen ¯thek-nō-lō-yī /sā¯ra/son\thēt เทคนิคการสุมตัวอยาง équipe de scientifiques [f] X programme evaluation and review technique (PERT) . 2355 thet ¯thet false . 2340 T (En) n. exp. n.ทิศทาง 116 ทิศทาง n. trend thulium technétium [m] direction [m] . ทูเลียม 2339 n.t ทีตา 2341 teta (Gr) thītā theta (Θ. 2354 theknōlōyī sārasonthēt lae kān seūsān ¯thek-nō-lō-yī /sā¯ra/son\thēt ¯lae -kān _seū/sān Information and communication technology (ICT) technologies de l'information et de la communication (TIC) [fpl] เท็จ adj. exp. thitthāng thūlīem thēknichīem ¯thit-thāng -thū\līem technetium direction . 2351 n. exp. เทคนีเชียม 2346 n. 2345 theknōlōyī sārasonthēt information technology . fallacieux เทคนิคการหาปริพน ั ธ termwise nowhere dense 2348 thēknik kān sum tūayāng thīla phot ¯thuk \thī \mai /nā\naen n. exp. way . untrue เทนเซอร 2350 thēknik kān hā pariphan ทุกที่ไมหนาแนน 2353 faux . program evaluation and review technique (PERT) ¯thēk_nik -kān _pra-moēn/phon ¯lae ¯thop-thūan -khrōng-kān équipe de chercheurs [f] X ¯thēk-nō-lō-yī -thāng\leūak n. exp. 2352 thēknik kān pramoēn khā lae alternative technology khūapkhum khrōngkān (Phoēt) เทคโนโลยีสารสนเทศ -Thī n. exp. θ) ทีมนักวิจย ั 2342 -thīm ¯nak¯wi-jai ทีมนักวิทยาศาสตร 2343 thīm nakwitthayāsāt -thīm ¯nak¯wit¯tha¯yā_sāt 2344 -thī¯la ¯phot programme evaluation and review technique (PERT) . theknōlōyī thāngleūak ¯thēk_nik -kān _pra-moēn \khā ¯lae \khūap-khum -khrōng-kān เทคนิคการประเมินผลและ ทบทวนโครงการ thêta (Θ. program evaluation and review technique (PERT) 2349 ¯thēk_nik -kān _sum -tūa_yāng sampling techniques n.t T. exp. IT technologie de l'information [f[ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร n. sens [m] . tensor (En) ¯thēk_nik -kān /hā _pa¯ri-phan thēnsoē techniques of integration tensor tenseur [m] 2356 . θ) n. 2347 n. exp. orientation [f] thulium [m] [Tc] [Tm] (Num: 69) ที เทคนิคการประเมินคาและ ควบคุมโครงการ (เพิรต) เทคโนโลยีทางเลือก n. exp. Thī = thī T. thēknik kān pramoēnphon lae thopthūan khrōngkān thīm nakwijai n.

2359 thēnsoē sommāt symmetric tensor เทนเซอรสมมาตรเสมือน 2360 thēnsoē sommāt sameūoen /som\māt _sa/meūoen skew-symmetric tensor เทลลูเรียม n. thoēmømitoē = thoēmōmitoē เทเลพอเทชัน ่ 2374 tao kap thermometer (En) télékinésie [f] 2373 เทากับ thētsēllēchan pakati = thētsēllēchan pokkati n. exp. τ) n. telekinesis téléportation [f] เทสเซลเลชันปกติ [Tb] (Num: 65) telekinesis teleportation tau (Τ. thermometer . tellurium n. τ) terbium [m] เทเลไคเนซิส thēlēphøthēchan semi-regular tessellation terbium [Te] n. แทนเจนต = แทนเจนต n. thēnsoē patisommāt telepathy thermodynamics (En) _pa_ti/som\māt thēlēphāthī thoēmōdaināmik antisymmetric tensor telepathy thermodynamics télépathie [f] thermodynamique [f] เทนเซอรยอ  n. temperature measurer thermosetting plastic (En) 2375 [แทน-เจน] tangent (En) เทอรมอมิเตอร = เทอรโมมิเตอร n. 2372 thēnsoē yø tessellation (En) thermoplastic (En) \yø thētsēllēchan thoēmōphlāsatik contracted tensor tessellation thermoplastic mosaïque [f] thermoplastique [m] . เทเลพาที 2357 n. 2361 thēllūrīem = thēnlūrīem 2362 thēlēkhainēsit tau (Τ. n. 2371 เทอรโมพลาสติก 2365 n. exp.เทนเซอรปฏิสมมาตร 117 เทนเซอรปฏิสมมาตร n. 2367 X _pa_ka_ti = _pok_ka_ti \tao _kap regular tessellation equals . exp. เทสเซลเลชัน 2358 n. exp. thermoplaste [m] เทนเซอรสมมาตร n. thētsēllēchan keung pakati = n. thētsēllēchan keung pokkati tau (Gr) thao _keung _pa_ka_ti /som\māt n. เทอรโมไดนามิกส 2364 n. exp. « = » 2368 2363 thaēnjēn tangent tangente [f] 2369 [แทน-ทา-ลั่ม = แทน-ทา-ลัม] tantalum (En) thaēnthalam tantalum tantale [m] thermomètre [m] เทอรโมเซตติงพลาสติก thoēmōsētting phlāsátik thermosetting plastic แทนทาลัม = แทนทาลั่ม n. เทสเซลเลชันกึง่ ปกติ 2370 [Ta] 2376 . exp. exp. « = » เทอรเบียม égale . เทา -thao thoēbīem tellure [m] teleportation 2366 = _keung _pok_ka_ti n.

แทลเลียม 118 แทลเลียม n. 2391 chemical element . géologie [f] thaithrēt ธรณีอุทกวิทยา titrate n. n. geohazards thāt kammantarangsī n. exp. ธรรมชาติวิทยา 2384 n. 2388 2381 thaithrēchan 2394 metalloid geophysics titration (En) 2393 radioactive element 2387 ไทเทเนียม = ไทเทเนี่ยม 2380 élément (chimique) [m] . exp. [ไท-เท-เนี่ยม = ไท-เท-เนียม] titanium (En) seismology thāt keung-lōha séismologie [f] thaithēnīem ธรณีฟสก ิ ส -lō_ha titanium n. exp. exp. 2392 element . 2385 n. 2395 thāt khēmī geology titrate (En) métalloïde [m] ธาตุเคมี ธรณีวิทยา titration . [โท-ระ-คะ-มะ-นา-คม] thøranī khēmī [ทาด] thōrakhamanākhom -thø¯ra-nī -khē-mī thāt -thō¯ra¯kha¯ma-nā-khom geochemistry \thāt télécommunications [fpl] . thaēnlīem = thaēllīem thanākhān sátem sel thammachātwitthayā thallium ¯tha-nā-khān -tham¯ma\chāt¯wit¯tha-yā thallium [m] stem cell bank natural science [Tl] banque de cellules souches [f] sciences naturelles [fpl] ธรณีเคมี ธาตุ โทรคมนาคม n. -thø¯ra-nī ¯phi_bat¯wit¯tha-yā élément radioactif [m] ธาตุกึ่งโลหะ n. titane [m] thøranī fisik [Ti] -thø¯ra-nī ¯fi_sik ไทเทรชัน n. titrer thøranī uthokkawitthayā = thøranī uthokwitthayā ไทรเซกทริกซ \thāt -khē-mī element 2389 n. exp. titrimetry n. 2378 n. pure substance élément chimique [m] . substance pure [f] . exp. exp. [ทอ-ระ-นี-วิด-ทะ-ยา] titrage [m] thøranīwitthayā ไทเทรต = ไทเถรต -thø¯ra-nī ¯wit¯tha-yā 2382 n. thāt thaē \thāt ¯thaē 2390 thraiskthrik geohydrology trisectrix trisectrice [f] 2396 [ทาด] -thø¯ra-nī _u¯thok_ka¯wit¯tha-yā = -thø¯ra-nī _u¯thok¯wit¯tha-yā 2383 élément (chimique) [m] ธาตุแท trisectrix n. substance simple [f] \thāt -kam-man_ta-rang/sī ธรณีพิบัติวท ิ ยา n. 2379 thōrakhøi trochoid 2386 thøranīphibatwitthayā n. télécoms [fpl] ธรณีพิบัตภ ิ ย ั โทรคอยด thøranīphibatphai ธาตุกัมมันตรังสี -thø¯ra-nī ¯phi_bat-phai n. ธนาคารสเต็มเซลล 2377 n. simple substance [f] telecommunications n.

cosmologue [m] astronaute [m] innovation [f] นอกตัว 2407 n. theorist théoricien [m] 2416 ¯nak¯fi_sik astronome [m] nakthritsadī n. [นะ-วัด-ตะ-กัม] nak jakkrawānwitthayā nakbin awakāt nawattakam ¯nak _jak_kra-wān¯wit¯tha-yā ¯nak-bin _a¯wa_kāt ¯na¯wat_ta-kam cosmologist astronaut innovation .ธาตุอโลหะ 119 ธาตุอโลหะ n. exp. 2400 2401 nak khanittasāt ¯nak ¯kha¯nit_ta_sāt n. exp. nak jittawitthayā nak phreuksasāt ¯nak _jit _ta ¯wit¯tha-yā ¯nak ¯phreuk_sa_sāt nøk tūa psychologist botanist \nøk -tūa psychologue [m. nakfisik astronmer actuaire [m] nak khamnūan 2409 ¯nak -dā-rā_sāt n. adj. นักธรรมชาติวท ิ ยา 2404 n. นักคณิตศาสตรประกันภัย 2402 nak khanittasāt prakanphai ¯nak ¯kha¯nit_ta_sāt _pra-kan-phai ¯nak¯thrit_sa-dī ¯nak -kham-nūan mathematician mathématicien [m] physicist physicien [m] นักฟสิกสอนุภาค นักทฤษฎี นักคํานวณ 2403 theoritician . mathématicienne [f] 2414 นักพีชคณิต 2408 biochimiste [m] mathematician 2413 นักพฤกษศาสดร นักจิตวิทยา n. novelty cosmologiste [m] . exp. f] naturaliste [m] ธาราศาสตร n. exp. exp. 2411 thāt alōha nakkhēmī nak thammachātwitthayā -lō_ha ¯nak-khē-mī ¯nak -tham¯ma\chāt¯wit¯tha-yā non-metal chemist naturalist non-métal [m] chimiste [m. นักบินอวกาศ 2406 n. exp. exp. exp. นักเคมี 2397 n. n. nak chīwakhēmī นักดาราศาสตร mathématicien [m] . นักนิวเคลียรฟส  ก ิ ส 2405 n. f] นวัตกรรม นักจักรวาลวิทยา n. 2399 n. exp. 2415 นักฟสก ิ ส nak dārāsāt actuary n. n. exp. thārāsāt nakkhēmīwitthayā nak niukhlīa fisik -thā-rā_sāt ¯nak-khē-mī¯wit¯tha-yā nuclear physicist hydraulics chemist physicien nucléaire [m] hydraulique [f] chimiste [m. nakfisik anuphāk ¯nak¯fi_sik _a¯nu\phāk particle physicist physicien des particules [m] 2417 . f] botaniste [m] extrinsic นักชีวเคมี นักคณิตศาสตร n. new development . นักเคมีวท ิ ยา 2398 n. exp. 2412 2410 n. nak phīchakhanit ¯nak -chī¯wa-khē-mī ¯nak -phī ¯cha¯kha¯nit biochemist algébriste [m] n.

generalization 2423 water น้ํากรด nakwitthayāsāt singwaētløm n. investigator tally nanosecond นับได nanoseconde [f] . intangible 2427 นาฬิกาเชิงอะตอม nakwitthayāsāt thī mī cheūsīeng nap taēm ¯nap \taēm nālikā choēng atǿm ¯nak¯wit¯tha¯yā_sāt \thī -mī \cheū/sīeng tally -nā¯li-kā -choēng _a-tǿm scientifique illustre [m] . ¯nām [= ¯nam] 2429 ¯nak¯wit¯tha¯yā_sāt _sing\waēt¯løm นาโน- environmental scientist X environnementaliste [m] nānō- นักสมุทรศาสตร nano. 2426 นามธรรม nakwitthayāsāt nap dāi adj. countless . นับคะแนน 2418 v. exp.) n. exp. célèbre homme de science [m] 2434 atomic clock นับไมถว น adj. flotte [f] (fam. นาโนวินาที 2425 n. enumerable nāmmatham dénombrable abstract . aigue [f] (vx . generalisation . 2432 nakwijai nap khanaēn nānōwināthī ¯nak¯wi-jai ¯nap ¯kha-naēn ¯wi-nā-thī researcher .(préfixe : milliardième. incalculable . 2435 nām [= nam] incommensurable . exp. célèbre homme de science [m] นักวิทยาศาสตรผย ู งิ่ ใหญ nap mai thūan n. innumerable . subjective scientifique [m. homme de science [m] -nām¯ma-tham นักวิทยาศาสตรที่มช ี อ ื่ เสียง นับแตม n.นักวิจย ั 120 นักวิจย ั n.rég. nām klan ¯nām _klan นาโนวัสดุ ¯nak _sa¯mut¯thra_sāt eau [f] .) .(prefix) nak samutthrasāt nānōwatsadu นักสัตววิทยา n. f] ¯wat_sa_du 2424 nanomatériaux [mpl] 2436 nām krot acid 2430 acide [m] น้ํากลัน ่ nano. denumerable . -nai \thūa-pai 2422 n. exp. exp. intangible . 2420 v. 2433 2431 distilled water eau distillée [f] 2437 . 10-9) n. nak sattawawitthayā ¯nak _sat_ta¯wa¯wit¯tha-yā zoologist zoologiste [m. exp. incalculable นัยทัว่ ไป น้าํ n. ¯nap \mai \thūan 2421 nakwitthayāsāt phū yingyai ¯nak¯wit¯tha-yā_sāt \phū \ying_yai n. exp. exp. untold scientifique illustre [m] . océanographe [m] [H2O] ¯nām _krot n. ¯nak¯wit¯tha¯yā_sāt ¯nap \dāi [นาม-มะ-ทํา] scientist countable . 2419 adj. abstrait . horloge atomique [f] 2428 นักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม nai thūapai n. exp. milliardième de seconde [m] . 10-9 seconde [m] chercheur [m] นักวิทยาศาสตร n. f] .

exp. exp. saumure [f] . น้ํามันระเหยงาย 2438 n. nāmyā ¯nām-yā -nam -khwām ¯røn solution . 2439 2446 นิโคลัส โคเปอรนิคัส n. exp. 2447 นิจพล nām deūat nāmnak = namnak ¯nām _deūat ¯nām_nak boiling water weight nitjaphon eau en ébullition [f] poids [m] ¯nit_ja-phon น้ําหนักจําเพาะ idempotent น้ําประสานทอง n. liquid reagent . nām prasān thøng nāmnak jamphǿ ¯nām _pra/sān -thøng ¯nām_nak -jam¯phǿ flux . exp. saline solution volatile oil nikhōtin solution saline [f] . 2448 n. n. 2441 n.น้ําเกลือ 121 น้ําเกลือ n. 2440 n. eau salée [m] huile volatile [f] nicotine น้ํายา nicotine [f] นําความรอน v. exp. borax specific weight adj. นิทศ ั น n. นิโคติน 2445 n. nām kleūa nāmman rahoēi ngāi ¯nām -kleūa ¯nām-man ¯ra/hoēi \ngāi [นิ-โค-ติน] nicotine (En) brine . n. prop. exp. exp. photographic developer Nikhōlas Khōpoēnikhas = Nikhōlat Khōpoēnikhat solution [f] . réactif liquide [m] Nicolaus Copernicus น้ําหนัก Nicolaus Copernicus น้ําเดือด n. 2455 [นิ-ทัด] .

) nickel n. regular grade petrol . ¯ni¯phot 2450 expression nam faifā nāmnak mōlēkun expression mathématique [f] -nam -fai¯fā ¯nām¯nak นิพจนกําลังสาม conduire l'électricité molecular weight n. 2456 [นิ-พด] atomic weight niphot นําไฟฟา v. petrol . exp. 2444 นิกเกิล = นิกเกิ้ล = นิเกิล ¯ni¯phot -kam-lang /sām n. น้ําหนักโมเลกุล 2443 n. exp. exp.  (Pali) nithat น้ําหนักเชิงอะตอม 2442 2454 [นิด-จะ …] borax [m] น้ําปูนใส 2453 Nicolaus Copernicus nam khwām røn conduire la chaleur 2452 illustration 2449 illustration [f] nām pūnsai nāmnak choēng atǿm นิพจน [Ca(OH)2] ¯nām_nak -choēng _a-tǿm n. exp. nickel [m] niphot choēngsen [Ni] ¯ni¯phot -choēng\sen essence [f] . benzine . (Sanskrit) . gas (Am. masse molécualire [f] niphot kamlang sām น้ํามันเบนซิน n. cubic expression 2451 nāmman bensin nickel (En) ¯nām-man -ben-sin nikkoēn = nikoēn นิพจนเชิงเสน gasoline . benzene . carburant [m] linear expression (LE) 2457 2458 .

exp. ν) niphot phīchakhanit n. 2475 physique nucléaire [f] นิพจนบล ู น ี n. ν) nucléole [m] นิพจนพีชคณิต 2464 นิวไคลด นิวคลีออน n. 2471 n. niphot thāng khanittasāt [นิ-ระ-ไน] nuclear fusion ¯ni¯phot -thāng ¯kha¯nit_ta_sāt niranai niukhlīa fiūchan numeric expression ¯ni¯ra-nai nuclear fusion deduction fusion nucléaire [f] นิพจนทางตรรกศาสตร n. nu (Gr) regular expression niukhlīōlas niū nucleolus nu (Ν.นิพจนตรรกะ 122 นิพจนตรรกะ n. niraphon nuclear physics ¯ni¯ra-phon niukhlīa fisik nilpotent nuclear physics 2462 นิรุกติศาสตร n. 2474 นิวเคลียรฟส  ก ิ ส นิรพล adj. prop. exp. law of nature . exp. exp. นิวเคลียรฟว ชัน 2467 n. 2473 2465 adj. นิวเคลียส 2469 n. exp. exp. exp. exp. 2461 niphot thāng takkasāt ¯ni¯phot -thāng _tak_ka_sāt Boolean Logical Expression 2468 n. niphot takka niyām niukhlīa khēmī ¯ni¯phot _tak_ka ¯ni-yām -niu-khlīa -khē-mī logical expression definition . นิวเคลียรเคมี 2466 n. radionucléide [m] nuclear nucléaire -kam-man_ta-rang/sī . 2472 n. n. นิรนัย 2460 n. niphot Būlīn [นิ-รุก-ติ-สาด] ¯ni¯phot niruktisāt [นิว-เคฺลียด] nucleus (En) ¯ni¯ruk_ti_sāt niukhlīet etymology . exp. ¯ni¯phot -phī ¯cha¯kha¯nit nucleon (En) nuclide (En) algebraic expression niukhlīøn niukhlai nucleon nuclide nucléon [m] nucléide [m] นิวเคลียร นิวไคลดกัมมันตรังสี expression algébrique [f] นิม Nim Nim 2477 nu (Ν. 2478 2479 [นิว-เคฺลีย] nuclear (En) niukhlai kammantarangsī niukhlīa radioactive nuclide . exp. นิยาม 2459 n. 2463 niphot prokkati นิว n. radionuclide -niu-khlīa nucléide radioactif [m] . norm nuclear chemistry définition [f] chimie nucléaire [f] นิพจนทางคณิตศาสตร n. philology nucleus étymologie [f] noyau [m] boolean expression expression booléenne [f] นิพจนปรกติ n. exp. 2476 นิวเคลีโอลัส 2470 ¯ni¯phot _prok_ka_ti n.

exp. texture [f] . exp. 2483 ¯neūa \lōk mantle 2488 n. protruding ecology écologie [f] นิเวศวิทยาชุมชนเมือง 2484 [นิ-เวด-วิด-ทะ-ยา . protubérant . 2495 naēo kaēn tang นูน niwētwitthayā = niwētsawitthayā manteau terrestre [m] แนวแกนตัง้ [Nd] (Num: 60) adj. bombé . เนื้องอกวิทยา 2486 n. เนื้อโลก néon [m] newton (En) neūayeūa tissue neon . n. tissu [m] [Ne] (Num: 10) niutan นีโอดิเมียม -niu-tan n. [นิว-ตฺรอน] neutron (En) [นิ-เสด] neūa-ngøkwitthayā nisēt ¯neūa\ngøk¯wit¯tha-yā niutrǿn ¯ni_sēt oncology neutron negative statement . proéminent . นิเสธ 2480 n. 2487 n. -naēo -kaēn \tang vertical axis 2489 แนวแกนนอน nūn -nūn ¯ni\wēt¯wit¯tha-yā = ¯ni\wēt_sa¯wit¯tha-yā n. 2494 neūa lōk néodyme [m] [นิ-เวด-วิด-ทะ-ยา = นิ-เวด-สะ-วิด-ทะ-ยา] n. renflé . negation oncologie [f] neutron négation [f] นิวตรอนฟสก ิ ส นีออน เนื้อเยือ ่ n. bulging . = นิ-เวด-สะ-วิด-ทะ-ยา …] 2497 naēo chāk niwētwitthayā chumchon meūang urban ecology 2496 naēo kaēn nøn convexe . niwētwitthayā prayuk ¯neūa ¯ni\wēt¯wit¯tha-yā _pra¯yuk applied ecology écologie appliquée [f] principal normal . embossed . exp. 2481 n. cambré . neon lamp 2482 2493 ¯neūa\yeūa -nī-øn นิวตัน 2492 2491 neūa substance . exp..นิวตรอน = นิวตร็อน 123 นิวตรอน = นิวตร็อน n. material . newton (N) nīodimīem newton (N) [m] neodymium นิเวศวิทยา n. exp. puffing out . matter .. raised .. content substance [f] . เนือ ้ naēo chāk muk samkhan n. neutronics [นี-ออน] neon (En) physique neutronique [f] nī-øn niutrǿn fisik n. เนบิวลา = เนบิวลา 2490 [เน-บิว-ลา] nebula (En) -naēo _chāk ¯ni\wēt¯wit¯tha-yā -chum-chon -meūang nēbiulā normal นิเวศวิทยาประยุกต n. exp. 2485 แนวฉากมุขสําคัญ nébuleuse [f] n. normal nebula [นิ-เวด-วิด-ทะ-ยา . texture . = นิ-เวด-สะ-วิด-ทะ-ยา …] -naēo -kaēn -nøn horizontal axis แนวฉาก adj. exp. saillant n. convex .. corps [m] 2498 -naēo _chāk ¯muk /sam-khan principal normal .

exp. exp. 2500 n. naitrik øksai 2512 _øk-sai naēo thayaēngmum lak nōbēlīem nitric oxide -naēo ¯tha-yaēng-mum _lak nobelium oxyde nitrique [m] main diagonal . -naēo -doēn _baēp _sum -naēo¯nōm \khao_sū _suan-klāng nomogram (En) random walk (RW) central tendency 2515 nōmōkraēm nomogram แนวเดินปด n. exp. 2508 naēonōm khaosū suanklāng 2513 2514 โนโมแกรม n. exp. แนวทแยงมุมหลัก 2516 2518 . have gravitation แนวนอน exercer une force de gravité verticale [f] แนวเดิน n. naēoding naēothīep nōmthūang -naēo_ding -naēo\thīep ¯nōm_thūang vertical analogy have force of gravity . horizontal nōmōkrāp ligne [f] . โนมถวง 2506 v. -naēo -doēn _pit -naēo¯nōm _sū _suan-klāng nitrus oxyde closed walk central tendency . leading diagonal . -naēo -doēn -naēo-nøn nomograph (En) walk row . exp. แนวโนมสูสวนกลาง 2502 n. exp. exp. 2507 โนโมกราฟ naēo doēn naēonøn n. horizontale [f] nomograph แนวเดินแบบสุม  n. 2511 naitrik nitric nitrique ไนตริกออกไซด โนเบเลียม 2505 n. naēo thayaēngmum naēo withī -naēo ¯tha-yaēng-mum -naēo ¯wi/thī diagonal trajectory [N2O] n. nomogramme [m] 2509 ไนตรัสออกไซด naēo doēn pit naēonōm sū suanklāng n. exp. exp. exp. แนวเทียบ 2499 n. average naitrat øksai แนวยืน nitrous oxide . 2504 n. column vertical ไนตริก colonne [f] verticale [f] adj. happy gas . 2510 protoxyde d'azote [m] . แนวทแยงมุม แนววิถี n. laughing gas แนวตัง้ n. 2503 n. แนวโนมเขาสูสว นกลาง 2501 naēo doēn baēp sum n. gaz hilarant [m] naēotang naēoyeūn -naēo\tang -naēo-yeūn vertical . principal diagonal nobélium [m] [NO] [No] (Num: 102) 2517 nitric (En) n.แนวดิง่ 124 แนวดิง่ n. oxyde nitreux [m] .

ไนโตรเจน = ไนโตรเจ็น 125 ไนโตรเจน = ไนโตรเจ็น บทนิยามแบบอุปนัย n. standard [m] n. secteur . n. exp. secteur [m] . criteria . -bø¯ri-wēn -khwām \cheūa\man bapchīwawitthayā _bot \tang /khøng 2535 norme [f] . compound . criterion . région [f] _bot \tang -ban¯that/thān บริเวณความเชือ ่ มัน ่ lemma standard : norm . banyākāt 2528 บริเวณ n. _bot \saēk bapchīwinwitthayā corollary _bap-chī-win¯wit¯tha-yā corollaire [m] paleontology บทนิยาม paléontologie [f] 2531 simply connected region บริเวณเชื่อมโยงหลายเชิง n. exp. børiwēn cheūamyōng lāi choēng botniyām -bø¯ri-wēn \cheūam-yōng /lāi -choēng _bot¯ni-yām multiply connected region n. climat [m] [N] n. air azote [m] บทนิยามเวียนเกิด atmosphère [f] . zone . 2537 . ไนลอน = ไนลอน n. yardstick børiwēn khwām cheūaman lemme [m] บทตั้งของซอรน n. 2520 [ไน-ลอน] nylon (n) nailǿn 2527 n. partie [f] . definition définition [f] 2525 2536 børiwēn cheūamyōng choēngdīo palaeobiology บทแทรก บริเวณเชื่อมโยงเชิงเดียว n. bot tang khøng Søn n. coin [m] . precinct . _bap-chī-wa¯wit¯tha-yā Zorn's lemma n. exp. tract nai-ōbīem [Nb] บรรทัดฐาน บทตัง้ n. exp. region . 2522 2529 [บัน-ทัด-ถาน] banthatthān bot tang -bø¯ri-wēn quartier [m] . exp. exp. 2534 [บอ-ริ-เวน]  (Pali / Sanskrit) _bot ¯phi_sūt børiwēn niobium geometrical theorem . 2519 บรรยากาศ 2526 n. 2532 [ไน-โตฺร-เจน = ไน-โตฺร-เจน] nitrogen (En) botniyām baēp uppanai = botniyām baēp upanai [บัน-ยา-กาด] naitrojen _bot¯ni-yām _baēp _up_pa-nai -ban-yā_kāt nitrogen inductive definition atmosphere . exp. nylon [m] [พิ-สูด] ไนโอเบียม bot phisūt 2521 บราคิสโทโครน botniyām wīen koēt 2533 brachistochrone [f] บทพิสจ ู น nylon n. étendue [f] . n. zone [f] . _bot¯ni-yām -wīen _koēt brākhitthōkhrōn recursive definition brachistochrone n. proof niobium [m] théorème de géométrie [m] area . exp. theorem . exp. 2523 บรรพชีววิทยา confidence region 2530 paléobiologie [f] 2524 -bø¯ri-wēn \cheūam-yōng -choēng-dīo บรรพชีวินวิทยา bot saēk n. air [m] .

exp.บริเวณไมมีขอบเขต 126 บริเวณไมมีขอบเขต n. do sums crunode calculer . n. blǿk choēng sum bøn poēt bap plāi -choēng _sum -bøn _poēt _bap -plāi randomised block . calculate . exp. n. positive definite node บวกลบคูณหาร บัพไขว บริเวณวิกฤติ n. spinode 2557 2558 . būak bøn neung nūay bap lāng _būak -bøn _neung _nūay _bap \lāng add unit ball descendant node additionner บวก บัญญัติไตรยางศ adj. exp. informed consent form cusp . exp. faire des calculs บล็อกจอรแดน n. exp. exp. exp. บัพ 2545 n. exp. exp. exp. exp. exp. 2555 2556 บัพลูก 2550 būak positif 2554 บัพปลาย บอลเปด 2541 2553 บัพใบ บอลปด 2540 2552 2551 n. 2539 v. børiwēn wikrit būak-lop-khūn-hān bap khwai -bø¯ri-wēn ¯wi_krit _būak¯lop-khūn/hān \khwai critical region compute . būak dōi thaē _būak -dōi ¯thaē strictly positive 2544 n. exp. exp. blǿk Jødaēn bøn pit bap bai Jordan block -bøn _pit _bap -bai closed ball leaf node บล็อกเชิงสุม  n. 2542 n. 2546 n. บวกแนนอน 2538 adj. 2543 n. bantheuk khwām yinyøm bap laēm -ban¯theuk -khwām -yin-yøm _bap /laēm consent form . 2547 n. n. randomized block open ball terminal node บวก บอลหนึ่งหนวย บัพลาง v. exp. banyattraiyāng bap lūk _būak rule of three \lūk positive règle de trois [f] child node บันทึกความยินยอม บัพแหลม บวกโดยแท adj. børiwēn mai mī khøpkhēt būak naēnøn bap -bø¯ri-wēn \mai -mī _khøp_khēt _būak \naē-nøn _bap unbounded region positive-definite . 2549 n. 2548 n.

George Boole -bāng _suan [บิ๊ด-สะ-มัด = บิส-มัด] bismuth (En) partial bitsamat = bismat George Boole partiel bismuth George Boole บาร bismuth [m] บูลน ี bāng suan n. prop. élément binaire [m] _bup¯pha\phāp preimage n. 2577 benzopyrene [C20H12] เบริลเลียม n. Bī. skewed . บูล (จอรจ บูล) 2566 n. n. 2563 bit baēp klīo _bit _baēp -klīo helicoid hélicoïde บิดาแหงวิทยาศาสตรยุคใหม n. 2561 Boolean booléen บีตา = บีตา = เบตา Bik Baēng wry . (khwām tǿngkān ǿksijēn thāng chīwakhēmī) n. prop.Dī. exp. Boonsong Lekagul บุพภาพ 2576 Bēnjāmin Fraēngkhlin Boonsong Lekagul 2565 becquerel [m] (-khwām \tǿng-kān _ǿk_si-jēn -thāng -chī¯wa-khē-mī) bit (En) 2575 Benjamin Franklin le père de la science moderne [m] Bunsong Lekhakun บิต \bē n. 2562 2573 Būlīn 2567 Big Bang (En) n. β) becquerel bêta (Β.b บิ๊กแบง = บิกแบง เบ B. prop. twisted .b adj. 2564 bidā haeng witthayāsāt yuk mai _bi-dā _haeng ¯wit¯tha-yā_sāt ¯yuk _mai 2568 2569 n. exp. _bit [บุบ-พะ.. 2560 Būn (Jøj Būn) [Bi] (Num: 83) adj. exp.บางสวน 127 บางสวน adj.] bit bupphaphāp bit [m] . บิสมัท = บิ๊สมั้ท 2559 n.Ō. [Bq] เบนจามิน แฟรงคลิน Benjamin Franklin BOD (biochemical oxyen demand) เบนโซไพรีน Benjamin Franklin DBO (demande biochimique en oxygène) [f] benzopyrene บุญสง เลขะกุล bensōphairīn 2570 Boonsong Lekagul bit n. 2574 bē n.. β) bekkhoērēn บีโอดี (ความตองการออกซิเจน ทางชีวเคมี) becquerel bit khreung røp _bit \khreung \røp half twist บิดแบบเกลียว adj. -bā B (En) bar Bī = bī bar [m] B. 2572 bērillīem beryllium 2571 béryllium [m] 2578 . beta (Β. big-bang [m] bītā = bētā เบ็กเคอเรล บิดครึ่งรอบ -bī-tā n. bar (En) บี bā n. skew Big Bang [บี-ตา] beta (En) < beta (Gr) big bang [m] . n.

exp. n. แบบจําลองการวัด 2582 bacteria (En) n. แบงสามสวนเทากัน 2579 X แบบจําลองทางคณิตศาสตร 2586 n. style base [f] design [m] . 2591 2596 2585 baeng suan แบบจําลองเหตุภาพ n. mathematical modeling Blaise Pascal เบส n. exp. baktērī _baēk-thī-rīa bacterium . share . modélisation mathématique [f] base (En) n.เบลส ปาสคาล 128 เบลส ปาสคาล n. modèle réduit [m] . แบบจําลองทางสถิติ 2588 boēkhīlīem baēpjamløng berkelium _baēp-jam-løng berkélium [m] [Bk[ (Num: 97) model . apportion . 2580 n. simulator . 2594 baēpjamløng māttrathān _baēp-jam-løng \māt_tra/thān standard model modèle standard [m] 2589 แบบจําลองเศรษฐมิติ baēpjamløng kān wat n. exp. exp. exp. _baēp-jam-løng -kān ¯wat baēpjamløng sētthamiti measurement model _baēp-jam-løng _sēt_tha¯mi_ti 2595 econometric model bactérie [f] แบบจําลองความนาจะเปน แบงกัน ้ v. _baeng _suan baēpjamløng hēt phāp portion out . baēpjamløng thāng khanittasāt modèle mathématique [m] . exp. divide into parts . exp. 2593 baēpjamløng thāng sathiti _baēp-jam-løng -thāng _sa_thi_ti statistical model แบบจําลองมาตรฐาน n. บักเตรี modèle [m] . mock-up แบคทีเรีย = แบ็คทีเรีย . _baeng \kan _baēp-jam-løng -khwām \nā_ja-pen baēpjamløng sētthamiti mahaphāk partition probabilistic model _baēp-jam-løng _sēt_tha¯mi_ti ¯ma_ha\phāk baeng kan แบบจําลองเชิงกําหนด แบงครึง่ v. simulateur [m] . 2583 2590 modèle économétrique [m] แบบจําลองเศรษฐมิติมหภาค baēpjamløng khwām nājapen n. 2587 baēp bēs _baēp base design . exp. exp. _baeng \khreung deterministic model divide in two 2597 baēpjamløng satōkhaēsatik _baēp-jam-løng partager en deux stochastic model แบงสวน v. pattern . exp. partition _baēp-jam-løng _hēt \phāp causative model 2598 . 2584 baeng khreung baēpjamløng choēng kamnot macroeconometric model แบบจําลองสโตแคสติก _baēp-jam-løng -choēng -kam_not n. bacteria [pl] n. 2592 n. style [m] . exp. prop. scale model . baekthīrīa . dispositif de simulation [m] n. exp. Blaise Pascal baeng sām suan thao kan Blēt Pātkhāl _baeng /sām _suan \thao -kan Blaise Pascal trisect _baēp-jam-løng -thāng ¯kha¯nit_ta_sāt แบบ mathematical model . forme [f] เบอรคีเลียม แบบจําลอง 2581 n. exp.

nuclear reactor 2603 แบบอยาง n. paradigm . exercice [m] barium แบบรูป n. modèle [m] bōrīem แบบอุปนัย adj. 2614 bio. paragon [B] (Num: 5) _pa_ti-køn _pa¯ra-mā-nū โบหเรียม atomic reactor 2604 exemple [m] .(pref. 2599 baēpphaēn kān wijai n. drill exercice scolaire [m] .) -bō-rān¯na¯kha-dī _sing\waēt¯løm = -bō-rān¯kha-dī _sing\waēt¯løm adj. … อุ-ปะ-ไน] baēp uppanai = baēp upanai _baēp _up_pa-nai inductive n. archetype . 2618 patikiriyā khāi khwāmrøn _pa_ti_ki¯ri-yā -khāi -khwām¯røn exothermic reaction réaction exothermique [f] . baēpsøpthām bromine patikøn _baēp_søp/thām brome [m] _pa_ti-køn questionnaire [Br] (Num: 35) questionnaire [m] โบรอน reactor . exp. baēpfeukhat barium (En) binary _baēp_feuk_hat baērīem bainārī -baē\rīem binary exercise . 2610 ปฏิกรณปรมาณู baēpyāng boron n. _baēp/phaēn -kān ¯wi-jai research design แบบฝกหัด n. practice . example .) ไบโอพอลิเมอร baēp witthayāsāt biopolymer (En) _baēp ¯wit¯tha-yā_sāt environmental archeology bai-ōphølimoē scientific archéologie environnementale [f] biopolymer scientifique โบรมีน biopolymère [m] 2602 แบบสอบถาม n. n. 2613 binaire baryum [m] n. 2605 bohrium bohrium [m] [Bh] (Num: 107) 2611 2616 réacteur [m] bōrøn n. 2607 adj. standard . 2606 bicarbonate (En) Baēnūnlī (Dānīen Baēnūnlī) baikhābønēt Bernoulli (Daniel Bernoulli) bicarbonate Bernoulli (Daniel Bernoulli) bicarbonate [m] -bai-khā-bø\nēt ไบนารี่ แบเรียม = แบเรี่ยม n. pattern 2612 2617 ปฏิกิริยาคายความรอน n. exp. prototype . แบรนูลลี (ดาเนียล แบรนูลลี) 2600 [แบบ-ฝก-หัด] ไบคารบอเนต n.(préf. prop. pattern . 2609 n.แบบแผนการวิจย ั 129 แบบแผนการวิจย ั n. 2601 baēprūp _baēp\rūp ไบโอ- [Ba] (Num: 56) pref. exp. 2615 ปฏิกรณ brōmīn n. ideal . exp. chain reactor . [… อุบ-ปะ-ไน . _baēp_yāng bore [m] patikøn paramānū model . atomic pile . โบราณคดีสิ่งแวดลอม bai-ō2608 bōrānnakhadī singwaētløm = bōrānkhadī singwaētløm แบบวิทยาศาสตร bio.

patikiriyā lamdap søng patiyānuphan _pa_ti_ki¯ri-yā -lam_dap /søng antiderivative . patikiriyā dūt khwāmrøn patikiriyā øksidēchan patisān _pa_ti_ki¯ri-yā _dūt -khwām¯røn _pa_ti_ki¯ri-yā _pa-ti/sān endothermic reaction oxidation reaction antimatter réaction endothermique [f] réaction d'oxydation [f] antimatière [f] ปฏิทรรศน ปฏิกิริยานิวเคลียร n. 2631 [ปะ-ติ-พาก] analogy . exp. proportion ปฏิยานุพน ั ธ ปฏิกิริยาลําดับสอง 2625 adj. ปฐพีวท ิ ยา n. ปฏิสมมาตร 2626 adj. exp. patikiriyā niūkhlīa _pa_ti_ki¯ri-yā -niu-khlīa paradox pathaphīkonlasāt = patthaphīkonlasāt nuclear reaction paradoxe [m] _pa_tha-phī-kon¯la_sāt ปฏิกิริยานิวเคลียรฟช  ชัน n. exp. similarity . exp. ปฏิกิริยาลําดับหนึง่ 2619 n. Russell's antinomy n. exp. anti-derivative primary . exp. 2634 ปฐพีกลศาสตร 2628 patithat réaction nucléaire [f] 2633 2632 2638 [ปฺรก-กะ-ติ] prokkati _prok_ka_ti ordinary . 2621 n. 2639 [ปะ-ระ-มา-นู . exp. exp.ปฏิกิริยาเคมี 130 ปฏิกิริยาเคมี n. 2637 pathommaphūm ปฏิภาค 2624 patikiriyā lamdap sūn n. Russell's paradox . exp. n. usual . exp. pedology 2630 patibap ปฐมภูมิ antinode adj. exp. ปอ-ระ-มา-นู] paramānū = pøramānū _pa¯ra-mā-nū = -pø¯ra-mā-nū atom atome [m] . exp. 2636 pathaphīwitthayā = patthaphīwitthayā fusion nucléaire [f] n. 2635 soil mechanics ปฏิทรรศนของรัสเซิลล n. normal . patikiriyā khēmī patikiriyā lamdap neung patisommāt _pa_ti_ki¯ri-yā -khē-mī _pa_ti_ki¯ri-yā -lam_dap _neung _pa_ti/som\māt chemical reaction first order reaction antisymmetric réaction chimique [f] n. ปฏิสาร 2627 n. 2623 patikiriyā niūkhlīa fiūchan _pa_ti_ki¯ri-yā -niu-khlīa mécanique des sols [f] 2629 patithat khøng Ratsoēn _pa_tha-phī¯wit¯tha-yā ปฏิบพ ั soil science . regular régulier . _pa_ti\phāk zero order reaction _pa/thom¯ma-phūm ปรกติ patiphāk _pa_ti_ki¯ri-yā -lam_dap /sūn second-order reaction science du sol [f] [ปะ-ถม-มะ-พูม] ปฏิกิริยาลําดับศูนย n. antisymétrique ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยาดูดความรอน 2620 n. fundamental adj. normal ปรมาณู n. 2622 patikiriyā niūkhlīa fitchan _pa_ti_ki¯ri-yā -niu-khlīa fission nucléaire [f] ปฏิกิริยานิวเคลียรฟว ชัน n.

sorte [f] . 2645 prachākøn _pra-chā-køn population . exp. exp. proposition . contrapositive . conjunctive proposition . 2641 -pa_røt mercury ประชากรศาสตร mercure [m] n. 2655 _pra_ju -fai¯fā ประชิด electric charge . ประพจนปฐมฐาน 2647 n. biconditional . crowd . ประพจนเชือ ่ ม 2646 n. exp. category . exp. nucléaire ประชากรเปาหมาย ปรอท n. 2658 proposal . kind . event _pra\phēt ประพจนเงื่อนไขสองทาง n. 2642 ประพจนมีเงือ ่ นไข 2648 démographie [f] praju faifā n. disjunctive statement charge négative [f] praphot ประชากร _pra¯phot n. statement praphēt proposition [f] class . species . populace . masses population [f] . disjunctive proposition . charge électrique [f] . type . invention praphot leūak invention [f] _pra¯phot \leūak _pra_ju -fai¯fā ¯lop ประพจน negative charge n. genre . sort . variety . espèce [f] . habitants [mpl] . 2654 prachākøn paomāi [ปะ-หฺรอด] praphot pathommathān _pra-chā-køn \pao/māi _pra¯phot _pa/thom¯ma/thān parøt target population primitive proposition n. adjacent praphot yaēng salap thī adjacent _pra¯phot ¯yaēng _sa_lap \thī _pra_ju -fai¯fā _būak ประดิษฐกรรม positive charge n. 2643 praju faifā būak n. [Hg] prachākønsāt praphot mī ngeūoenkhai ประจุไฟฟา _pra-chā-køn_sāt _pra¯phot -mī \ngeūoen/khai demography conditional . ปอ-ระ-มา-นู] prachākøn tūayāng praphot cheūam paramānū = pøramānū _pra-chā-køn -tūa_yāng _pra¯phot \cheūam _pa¯ra-mā-nū = -pø¯ra-mā-nū population sample conjunction . exp. exp. announcement . ประชากรตัวอยาง 2640 n. exp. charge adj. biconditional statement catégorie [f] . genre [m] . résidents [mpl] 2649 2650 2651 proposition conditionnelle [f] 2656 ประพจนเลือก 2657 ประเภท n. exp.ปรมาณู 131 ปรมาณู adj. exp. 2652 praphot ngeūoenkhai søng thāng _pra¯phot \ngeūoen/khai /søng -thāng biconditional proposition . implication n. 2653 [ปะ-ระ-มา-นู . public . inhabitants . disjunction . contrapositive proposition charge positive [f] praditthakam ประจุไฟฟาลบ _pra_dit_tha-kam n. type [m] . subdivision . exp. exp. 2644 praju faifā lop n. residents . classe [f] . conditional proposition . conjunctive statement atomic . charge [f] prachit ประพจนแยงสลับที่ ประจุไฟฟาบวก _pra¯chit n. conditional statement . nuclear atomique .

estimer . exp. reckon . 2661 effet Doppler [m] prasitthiphon kān søng sawāng -prā_kot-kān = -prā_kot_ta-kān ประสิทธิภาพควอนตัม ประยุกต adj. prayōk poēt _pra_sit¯thi\phāp prākotkān Thindøl _pra_yōk _poēt Carnot efficiency -prā_kot-kān open sentence n. 2663 prayōk sanyalak 2670 pratyā khanittasāt = pratchayā khanittasāt expression mathématique [f] philosophie des mathématiques [f] 2664 [ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด . ประสิทธิผล 2659 n. ปรากฎการณดอปเปลอร 2666 n. guess effect . pratique . exp. 2667 2672 ปรากฏการณทางธรรมชาติ 2668 n. approximate . exp. success . n. ปฺรา-กด-ตะ-กาน] prākotkān = prākottakān _pra_sit¯thi/phon -kān _søng _sa_wāng phenomenon . n. 2673 [ปฺรา-กด-กาน . 2662 phénomène naturel [m] 2669 prasitthiphāp Khānō ปรากฏการณทน ิ ดอลล n. phenomena [pl] luminous efficacy effet [m] . compute roughly . n. calculate . exp. calculate estimer la valeur . exp. practical natural phenomenon ประสิทธิภาพคารโนต appliqué . résultat [m] . 2671 _prat-yā ¯wit¯tha-yā_sāt = _prat¯cha-yā ¯wit¯tha-yā_sāt history 2676 prākotkān thammachāt philosophy of mathematics ประวัติศาสตร ปรากฏการณธรรมชาติ n. phénomène [m] n. utilisé ประโยคเปด n. effect . exp. _prat-yā ¯kha¯nit_ta_sāt = _prat¯cha-yā ¯kha¯nit_ta_sāt _pra_yōk /san¯ya¯lak n. ปฺระ-หฺวัด-สาด] prawattisāt = prawatsāt _pra_wat_ti_sāt = _pra_wat_sāt ปรัชญาวิทยาศาสตร n. approximate . exp. exp. 2660 pramān khā _pra-mān \khā estimate . exp. prākotkān sī rung -prā_kot-kān /sī ¯rung irisation irisation [f] 2678 . efficacy Doppler effect effet [m] . Tyndall effect ปรัชญาคณิตศาสตร ประโยคสัญลักษณ 2675 2677 prākotkānwitthayā -prā_kot-kān¯wit¯tha-yā phenomenology phénoménologie ]f] ปรากฏการณสรี งุ n. occurence . évaluer ประสิทธิผลการสองสวาง ปรากฏการณ ประมาณคา v. exp. exp. calculer la valeur n. évaluer . pramān prasitthiphon prākotkān Døpploē _pra-mān _pra_sit¯thi/phon -prā_kot-kān estimate . effectiveness . efficacité [f] estimer . 2674 prasitthiphāp khwøntam prākotkān thāng thammachāt prayuk _pra_sit¯thi\phāp _pra¯yuk quantum efficiency (QE) -prā_kot-kān -thāng -tham¯ma\chāt applied .ประมาณ 132 ประมาณ v. exp. pratyā witthayāsāt = pratchayā witthayāsāt histoire [f] [Dewey DDC/CDD : 900] philosophy of science ประสาทวิทยาศาสตร philosophie des sciences [f] n. exp. prasātwitthayāsāt _pra_sāt¯wit¯tha-yā_sāt neuroscience 2665 -prā_kot-kān -tham¯ma\chāt natural phenomenon phénomène naturel [m] ปรากฏการณวท ิ ยา n.

exp. exp.ปรากฏการณไอออนรวม 133 ปรากฏการณไอออนรวม ปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก n. ปริพันธซอ  น n. _pa-rin-yā -trī -thāng \dān ¯wit¯tha-yā_sāt Bachelor of Science (Bc. path integral 2698 . exp.. BS. _pa¯ri-phan -tām ¯wi/thī path integral priseum sāmlīem thraiøkmēn pariphan jamkat khēt /sām_līem 2697 pariphan tām withī ปริพันธจํากัดเขต 2684 2696 pariphan tām phiu priseum sāmlīem n. 2690 _pa¯ri-phan -jam_kat _khēt triaugmented triangular prism definite integral prisme triangulaire triaugmenté [m] intégrale définie [f] ปริซึมสี่เหลี่ยม n. n. exp. exp. exp. ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร . 2685 pariphan chaphǿ priseum sīlīem _pa¯ri-phan _cha¯phǿ _sī_līem particular integral quadrangular prism ปริพันธตามเสน n. pariphat -trong 2693 _pa¯ri-phan ¯søn parinyā trī thāng witthayāsāt .. _pa¯ri-phan \dāi _pa¯ri-phan -tām _pa¯ri\māt integrand right prism 2694 pariphan dāi n. BSc) adj. 2688 integrable intégrable ปริพันธตามปริมาตร pariphan tām parimāt ปริพันธตามผิว ปริซึมสามเหลีย ่ ม 2683 ปริพันธ n. ปริพันธได ปริพัทธ n. exp. 2680 [ปฺริ-ซึ่ม = ปฺริ-ซึม] prism (En) n. intégrale [f] n. exp.Sc. B.S. 2692 prākotkān ai-øn ruam priseum sīlīem mumchāk pariphan choēng wongrī -prā_kot-kān -ai\øn \ruam -mum_chāk _pa¯ri-phan -choēng -wong-rī common ion effect rectangular prism elliptic integral prisme rectangulaire [m] intégrale elliptique [f] ปริซึม = ปริซึ่ม n. 2679 ปริพันธเชิงวงรี 2686 n. ปริญญาตรีทางดาน pariphan søn วิทยาศาสตร _pa¯ri-phan -tām \sen 2691 line integral . 2681 priseum chīeng /chīeng oblique prism prisme oblique [m] 2687 2682 priseum trong repeated integral _pa-rin-yā -trī -thāng ¯wit¯tha-yā_sāt . parinyā trī thāng dān witthayāsāt baccalauréat en sciences [m] ปริซึมตรง n. exp. exp. n. exp. exp. 2689 [ปะ-ริ-พัน] _pa¯ri-phan -tām /phiu /sām_līem pariphan surface integral triangular prism _pa¯ri-phan prisme triangulaire [m] integral ปริซึมสามเหลีย ่ ม ไทรออกเมนต ปริพันธตามวิถี n. exp. pariphan tām sen ปริพันธเฉพาะ n. priseum prism prisme [m] ปริซึมเฉียง n. B. exp. exp. exp. 2695 volume integral prisme droit [m] n..

exp. n-space _pa¯ri-phūm /thaēo /khøng 2718 row space of a matrix ปริพันธเลอเบก _pa¯ri-phan 2715 pariphūm choēng phārābōlā pariphūm en-miti _pa¯ri-phan \lāng pariphan Loēbēk n. ปริภูมินามธรรม 2712 n. n. exp. _pa¯ri-phūm -en¯mi_ti pariphūm thaēo khøng methrik n-dimensional space . pariphan anan pariphūm choēngsen _pa¯ri-phan _a-nan _pa¯ri-phūm -choēng\sen infinite integral linear space 2716 ปริภม ู ิ n. exp. 2714 pariphan bon pariphan sām chan pariphūm choēng thøphølōyī _pa¯ri-phan -bon _pa¯ri-phan /sām ¯chan _pa¯ri-phūm -choēng upper integral triple integral topological space intégrale triple [f] espace topologique [m] ปริพันธแบบรีมน ั น n. 2702 pariphan mai jamkat khēt _pa¯ri-phan \mai -jam_kat _khēt indefinite integral intégrale indéfinie [f] 2703 pariphan mai trong baēp _pa¯ri-phan \mai -trong _baēp improper integral 2704 lower integral Lebesgue integral intégrale de Lebesgue [f] _pa¯ri-phan /lāi ¯chan _pa¯ri-phūm -choēng multiple integral parabolic space intégrale multiple [f] espace parabolique [m] ปริภูมิเชิงเสน ปริพันธอนันต n. 2699 ปริภูมิคลายรูปสามเหลีย ่ ม 2706 n.ปริพันธตามเสนรอบขอบ 134 ปริพันธตามเสนรอบขอบ ปริพันธสองชัน ้ n. exp. exp. exp. 2701 pariphan baēp Rīman _pa¯ri-phan _baēp Riemann integral ปริพันธไมจํากัดเขต n. pariphūm pariphūm tūayāng _pa¯ri-phūm _pa¯ri-phūm -tūa_yāng space . area sample space 2717 ปริภูมิแถวของเมทริกซ ปริภม ู ิ n มิติ 2711 n. exp. 2708 espace [m] ปริพันธลา ง n. pariphan lāi chan n. exp. pariphūm krachap pariphūm nāmmatham _pa¯ri-phūm _kra¯chap _pa¯ri-phūm -nām¯ma-tham compact space abstract space 2719 . exp. exp. ปริภูมิตัวอยาง 2710 n. exp. n. exp. pariphan lāng n. exp. 2709 n. ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ปริพันธสามชัน ้ 2700 n. exp. 2707 n. 2713 pariphan tām sen røp khøp pariphan søng chan pariphūm khlāi rūp sāmlīem _pa¯ri-phan -tām \sen \røp _khøp _pa¯ri-phan /søng ¯chan _pa¯ri-phūm ¯khlāi \rūp /sām_līem contour integral double integral triangulable space intégrale double [f] ปริพันธบน n. exp. exp. exp. ปริภูมิเชิงพาราโบลา ปริพันธหลายชัน ้ 2705 ปริภูมิกระชับ n. exp. exp. exp. espace linéaire [m] ปริพันธไมตรงแบบ n.

ปริมาณสารสัมพันธ metric space pariphūm phon chaloēi parimān sakēlā scalar quantity ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิผลเฉลย 2736 _pa¯ri-mān null space pariphūm ing rayathāng n. exp. exp. volume n. n. ปริมาณอนุพท ั ธ capacity . 2735 _pa¯ri-mān 3-space ปริภูมิผลคูณภายใน n. niveau parimān anuphat [m] . level . n. exp. 2729 _pa¯ri-phūm _sū /sūn n. volume m] . 2732 [ปะ-ริ-มาน] ปริภูมย ิ อ  ย 2725 2739 parimān saēngdaēt _pa¯ri-mān /saēng_daēt parimān quantité de lumière [f] _pa¯ri-mān pariphūm yǿi quantity . exp. exp. 2728 _pa¯ri-phūm /sām ¯mi_ti espace euclidien [m] n. exp. exp. exp. ปริภูมิเวกเตอร 2720 n. exp. 2734 2726 ปริมาณความรอน pariphūm yǿi chat n. 2723 ปริมาณสเกลาร pariphūm sū sūn inner product space parimān wēktoē vector quantity ปริภูมิสูศน ู ย n. exp.ปริภูมิบานาค 135 ปริภูมิบานาค n. exp. exp. exp. 2730 _pa¯ri-phūm -ing ¯ra¯ya thāng espace métrique [m] _pa¯ri-phūm /phon_cha/loēi n. exp. exp. quantité [f] . exp. ปริมาณเวกเตอร ปริภูมิสามมิต ิ= ปริภูมิ 3 มิติ n. exp. exp. montant [m] _pa¯ri-mān _pa¯ri-phūm \yǿi subspace ปริภูมิยอยชัด n. exp. ปริภูมิผลหาร 2724 2737 parimān sān samphan _pa¯ri-mān /sān /sam-phan stoichiochemistry ปริมาณแสง ปริภูมิเอกรูป solution space n. ปริมาณทางฟสก ิ ส 2727 n. n. pariphūm sām miti Euclidean space n. amount . 2731 2738 parimān saēng pariphūm ēkkarūp _pa¯ri-mān /saēng _pa¯ri-phūm _ēk_ka\rūp luminous flux uniform space pariphūm phonhān ปริมาณแสงแดด espace uniforme [m] _pa¯ri-phūm /phon/hān ปริมาณ quotient space n. pariphūm Bānāk pariphūm wēktoē parimān thāng fisik _pa¯ri-phūm _pa¯ri-phūm _pa¯ri-mān -thāng ¯fi_sik Banach spaces vector space physical quantity espace vectoriel [m] ปริภูมิแบบยุคลิด n. exp. 2721 pariphūm baēp Yukhlit _pa¯ri-phūm _baēp 2722 pariphūm phonkhūn phāinai = pariphūm phonlakhūn phāinai _pa¯ri-phūm /phon-khūn -phāi-nai = _pa¯ri-phūm /phon¯la-khūn -phāi-nai n. _pa¯ri-phūm \yǿi ¯chat parimān khwām røn trivial subspace _pa¯ri-mān -khwām ¯røn quantité de chaleur [f] derived unit 2733 2740 . number .

ปริมาตร 136 ปริมาตร n. exp. exp. 2742 2743 n. 2753 Pythagoras Pythagore ปแสง n. pīsaēng paksinwitthayā light year ¯wit¯tha-yā année-lumière [f] . ปญหาคณิฅศาสตร 2744 n. initial value problem 2747 2752 ปทาโกรัส n. n. disregard the remainder . exp. throw out the remainder ปลายตัด -pan/hā -khwām _søt¯khløng adj. apical apical panhā khwām søtkhløng baēp Būn round off . exp. truncated panhā khā roēmton -pan/hā \khā \roēm\ton ปกษินวิทยา n. n. exp. SAT plāi tat 2756 -pan/hā 2751 platinum (En) adj. volume [m] ปริมาตรเกิน n. exp. exp. 2745 2746 ปญหาคาเริม ่ ตน -plāi _tat n. 2748 ปญหาคาเริ่มตนของสมการ เชิงอนุพน ั ธ parimāt patjai kūan _pa¯ri\māt _pat-jai -kūan capacity . s# ปกษิณวิดทะยา] ornithology 2757 arrondir Boolean satisfiability . intelligence artificielle [f] panhā brākhitthōkhrōn ปลาตินม ั n. brachistochrone problem [คะ-นิด-ตะ-สาด] brachistochrone [f] plātinam panhā khanittasāt ปดเศษ platinum -pan/hā ¯kha¯nit_ta_sāt v. exp. ปจจัยกวน 2741 n. 2749 panhā khā-aikēn -pan/hā \khā 2750 eigenvalue problem parimāt jamphǿ panyā pradit _pa¯ri\māt -jam¯phǿ -pan-yā _pra_dit ปญหาบราคิสโทโครน specific volume artificial intelligence n. ปริมาตรจําเพาะ ปญญาประดิษฐ n. platine [m] mathematical problem patsēt ปลาย problème mathématique [m] _pat_sēt plāi ปญหาความสอดคลองแบบ บูล -plāi n. exp. 2754 parimāt koēn patjai itsara differential equations initial value problem _pa¯ri\māt -koēn _pat-jai _it_sa_ra ปญหาคาไอเกน hypervolume independent factor n. exp. année de lumière [f] ornithologie [f] 2758 Pithākōras [ปก-สิน-วิด-ทะ-ยา . exp. volume confounding factor panhā khā roēmton khøng samakān choēng anuphan ปจจัยอิสระ -pan/hā \khā \roēm\ton /khøng _sa¯ma-kān -choēng _a¯nu-phan capacité [f] . 2755 -pī/saēng 2759 . exp. exp. discard the remainder .

se transformer . exp. 2764 แปรผัน v. fluctuate . 2772 2777 -prōt-tīn protein protéine [f] โปรแทรกเตอร n. royalty pour cent . lower crust . pleūak lōk แปรปรวนรวมเกีย ่ ว -prō-kraēm -khøm¯phiu\toē _pleūak \lōk n. 2763 n. exp.ปุมปรับภาพ 137 ปุมปรับภาพ n. percent . 2761 เปอรเซ็นไทล pen satsuan phokphan n. exp. colle d'amidon [f] n. varier [โปฺร-ตีน] pleūak lōk suanlāng แปลงผัน prōtīn _pleūak \lōk _suan\lāng v. Earth's crust praēprūan ruam kīo croûte terrestre [f] . application informatique [f] โปรตอน n. exp. exp. pourcentage [m] 2776 proton (En) pleūak lōk suanbon เปลือกโลกสวนลาง 2775 prōkraēm khømphiūtoē covariant เปลือกโลกสวนบน 2774 pōtaētsīem khløret paste . protractor (En) phrōthraēktoē = phrōsaēktoē protractor 2778 . commission . 2765 2766 percent (En) poēsēn -poē-sēn percentage . _plīen _mū paēng pīek associative \paēng _pīek n. modify . lower crustal layer plaēngphan croûte inférieure [f] -plaēng/phan เปอรเซ็นต convert n. exp. -pō_taēt-sīem -khlø\ret 2769 potassium chlorate [KClO3] โปรแกรมคอมพิวเตอร pâte [f] . mucilage เปลือกโลก [K] โปแตสเซียมคลอเรต = โปแตสเซียมคลอเรท แปงเปยก plīen mū 2773 potassium [m] 2768 percentile เปลี่ยนหมู adj. n. เปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อน โปแตสเซียม 2760 n. 2770 computer program programme informatique [m] . exp. mucilage [m] . -pen _sat_suan _phok/phan poēsēnthai inversely proportional -poē-sēn 2762 n. _pleūak \lōk _suan-bon praēphan upper crust -praē/phan croûte supérieure [f] change . per cent . vary . n. changer . exp. 2767 = โพแทสเซียม _prap \phāp poēsēn khwām khlātkhleūoen molette de mise au point [f] -poē-sēn -khwām \khlāt\khleūoen pōtaētsīem = phōthaetsīem margin of error -pō_taēt-sīem marge d'erreur [f] potassium pum prap phāp เปนสัดสวนผกผัน adv. écorce terrestre [f] -praē-prūan \ruam _kīo n. alter 2771 prōtøn proton proton [m] โปรตีน n.

ผลคูณคารทีเซียน 2786 2791 scalar product produit scalaire [m] . /phon -kān _phaē phonkhūn khøng sām wēktoē span /phon-khūn /khøng triple product of vectors 2795 /phon-khūn -choēng vector product 2789 ผลคูณเชิงเวกเตอรของสาม เวกเตอร n. transformation de Fourier [f] /phon-khūn = /phon¯la-khūn ผลการแปลงฟูเรียรแบบเร็ว produit [m] . scalar product phon khøng lamdap 2782 n. exp. 2780 phanang aēdīabaētik _pha/nang phonkhūn Khāthīsīen /phon -kam_jat /phon-khūn eliminant Cartesian Product n. exp. n. 2797 phonkhūn choēng sakēlā /phon-khūn -choēng ผลคูณของสามเวกเตอร phon kān phaē ผลคูณเชิงเวกเตอร phonkhūn choēng wēktoē product 2783 phonkhūn jut = phonlakhūn jut n. ผลการแผเชิงเสน 2779 n. exp. Fourier transform phonkhūn = phonlakhūn transformée de Fourier [f] . ผลคูณจุด 2787 radiation effect /phon -kān -plaēng 2793 produit cartésien [m] phon khøng ān phaērangsī 2781 n. /phon-khūn _jut = /phon¯la-khūn _jut ผลของลําดับ transform n. exp. order effect ผลคูณ n. exp. phon kamjat ผลของการแผรงั สี adiabatic wall n. exp. exp. ผลคูณไขว 2785 n. ผลการแปลงฟูเรียร = ผลการแปลงฟูรเิ ยร /phon -kān -plaēng _baēp -reo n. (cell) phon kān phaē choēngsen phonkhūn khwai phanang sel = phanang seo /phon -kān _phaē -choēng\sen /phon-khūn \khwai linear span cross product 2792 _pha/nang ผลกําจัด cell wall paroi cellulosique [f] n. exp. vector triple product 2790 ผลคูณเชิงสเกลาร n. exp. exp. exp. exp. 2784 n. ผลการแปลง phon kān plaēng /phon /khøng -kān _phaē -rang/sī n. exp. exp. exp. ผนังแอเดียแบติก n. 2796 phonkhūn choēng wēktoē khøng sām wēktoē triple vector product .ผนังเซลล 138 ผนังเซลล n. exp. exp. exp. exp. 2788 /phon /khøng -lam_dap phon kān plaēng Fūrīa = phon kān plaēng Fūriyē 2794 dot product . résultat de la multiplication [m] phon kān plaēng Fūrīa baēp reo ผลคูณของเวกเตอร /phon -kān -plaēng _baēp -reo phonkhūn khøng wēktoē fast Fourier transform /phon-khūn /khøng transformée de Fourier rapide [f] product of vectors ผลการแผ produit vectoriel [m] n.

exp. exp. exp. exp. ผลเฉลยพืน ้ ฐาน 2807 2810 n. exp. phonkhūn sērī phon chaloēi toēmtem phonkhūn choēng sakēlā khøng sām wēktoē /phon-khūn /sē-rī /phon_cha/loēi -toēm-tem free product complementary solution /khøng /sām produit libre [m] scalar triple product . 2815 ผลเฉลยเอกฐาน phonkhūn phāinai = phonlakhūn phāinai n. balance . exp. 2799 n. exp. exp. exp. ผลคูณภายใน 2808 n. exp. exp. variance . exp. phon chaloēi solution [f] /phon-khūn -phāi\nøk = /phon¯la-khūn -phāi\nøk n. exp. exp. 2812 solution générale [f] phonkhūn trong /phon-khūn -trong ผลจากการทดสอบกอน ผลเฉลยแปลกปลอม direct product n. 2814 ผลเฉลยไมชด ั ผลเฉลยเฉพาะ outer product n. ผลคูณภายนอก n. triple scalar product ผลคูณอนันต triple produit scalaire [m] phonkhūn anan phon chaloēi thūapai /phon-khūn _a-nan /phon_cha/loēi \thūa-pai infinite product general solution n. 2798 ผลคูณตรง n. phon chaloēi chaphǿ phon chaloēi mai chat /phon_cha/loēi _cha¯phǿ /phon_cha/loēi \mai ¯chat particular solution nontrivial solution . เวกเตอร ผลเฉลยเติมเต็ม 2804 n. 2817 /phon-khūn \yǿi phon chaloēi choēng krāp phontāng partial product /phon_cha/loēi -choēng ¯krāp /phon_tāng produit partiel [m] graphical solution difference . 2811 2800 2806 phon jāk kān thotsøp køn phon chaloēi plaēkpløm /phon _jāk -kān ¯thot _søp _køn /phon_cha/loēi _plaēk-pløm pretest sensitization extraneous solution 2813 phonkhūn tøneūang /phon-khūn _tø\neūang ผลเฉลย continued product n. ผลคูณตอเนือ ่ ง n. ผลเฉลยทัว่ ไป 2805 n. exp.ผลคูณเชิงสเกลารของสาม 139 ผลคูณเชิงสเกลารของสาม ผลคูณเสรี n. 2816 ผลตาง ผลเฉลยเชิงกราฟ n. exp. exp. remainder . non-trivial solution 2802 ผลเฉลยชัด /phon-khūn -phāi-nai = /phon¯la-khūn -phāi-nai phon chaloēi chat phon chaloēi ēkkathān /phon_cha/loēi ¯chat /phon_cha/loēi _ēk_ka/thān trivial solution singular solution inner product ผลคูณยอย n. exp. exp. phonkhūn yǿi 2803 2809 n. n. 2801 phonkhūn phāinøk = phonlakhūn phāinøk phon chaloēi pheūnthān /phon_cha/loēi /phon_cha/loēi ¯pheūn/thān solution basic solution n.

résultat de l'addition [m] n. exp. phonbūak yǿi /phon_būak \yǿi partial sum somme partielle [f] 2837 phon baeng kan chūang phonbūak bon ผลตางรวม phontāng ruam ผลแบงกั้นชวง direct sum n. n. exp. phonbūak trong /phon_būak -trong ผลตางยอนหลัง n. phon baeng kan jamnūan tem n. exp. exp. exp. 2830 /phon _baeng \kan \chūang partition of an interval /phon_būak -bon 2824 ผลแบงกั้นเซต upper sum n. /phon_tāng -choēng _a¯nu-phan -rūam ผลบวกตรง n. phon baeng kan set ผลบวกยอย n.ผลตางกลาง 140 ผลตางกลาง n. exp. 2825 phontāng rawāng set Ē lae set Bī central difference n. 2822 total differential 2823 phontāng yønlang /phon_tāng \ruam common difference n. ผลบวกรีมน ั น ผลตางอันตะ n. exp. exp. /phon_tāng -klāng /phon_tāng ¯ra_wāng ผลตางขางหนา 2819 /phon_tāng \khāng\nā phontāng jat pen tārāng /phon_tāng _jat -pen -tā-rāng 2827 phontāng choēng anuphan /phon_tāng -choēng _a¯nu-phan differential ผลบวกของอนุกรมอนันต 2828 phonbūak khøng anukrom anan ผลตางเชิงอนุพน ั ธรวม 2834 lower sum somme [f] . summation 2821 2833 phonbūaklāng /phon_būak ผลตางเชิงอนุพน ั ธ n. exp. 2826 phontāng anta forward difference n. 2829 2836 2831 /phon _baeng \kan partition of a set 2838 . exp. ผลตางระหวางเซต A และ เซต B ผลแบงกัน ้ n. exp. exp. /phon_būak \lāng sum . ผลบวกยอยของอนุกรมอนันต partial sum of an infinite series difference of sets A and B phontāng khāng-nā n. phonbūak yǿi khøng anukrom anan /phon_būak finite difference 2820 2832 phonbūak Rīman /phon_tāng -an_ta ผลตางจัดเปนตาราง adj. 2818 phontāng klāng n. exp. exp. exp. exp. exp. exp. 2835 phon baeng kan /phon _baeng \kan partition /phon_būak /khøng _a¯nu-krom _a-nan ผลแบงกั้นจํานวนเต็ม phontāng choēng anuphan rūam sum of an infinite series n. exp. ผลบวกลาง phonbūak tabular difference /phon_būak \yǿi /khøng _a¯nu-krom _a-nan Riemann sum ผลบวก n. backward difference /phon _baeng \kan -jam-nūan -tem partition of an integer ผลบวกบน /phon_tāng ¯yøn /lang n.

exp. ผันกลับไมได 2846 adj. joint effect n. _pha/som phiu Kaosīen eutectic mixture /phiu n. exp. summation total [m] ผลรวม 2843 /phon \ruam ผลรวมตรวจสอบ /phon¯lap product . exp. exp. /phang -kān _kra-jāi phiu khøng kān mun røp scatter diagram /phiu /khøng -kān /mun \røp 2845 phan klap 2858 surface of revolution ผันกลับ adj. surface quadrique [f] . ผลหาร 2839 n. conicoid ผสมยูเทกติก phon ruam 2855 /phiu -kam-lang /søng ผลึกเหลว n. exp. 2857 Gaussian ผังการกระจาย /phon-rūam _trūat_søp phonlap 2849 2844 phonrūam trūatsøp n. exp. outcome . output _pha_leuk /lēo phiu kamlang søng ruam 2856 liquid crystal . exp. phon baengsuan phonhān choēng phontāng phiu [= phiū] /phon _baeng_suan /phon/hān -choēng /phon_tāng /phiu = /phiū partition difference quotient surface ผลแบบมีเงือ ่ นไข n. /phon-rūam n. /phan _klap phiu khōng turned around . exp. reversible /phiu ¯khōng curve surface 2859 . exp. exp. phiu kamlang søng cristal [m] . phon baēp mī ngeūoenkhai [ผะ-หฺลึก . phon baeng kan la-īet kheun phonhān phan klap mai dāi /phon _baeng \kan ¯la_īet \kheun /phon/hān /phan _klap \mai \dāi refinement of a partition quotient irreversible quotient [m] irréversible ผลแบงสวน n. quadrique [f] phaleuk lēo n. Liquid crystals (Lcs) fōkat [pl] /phiu -kam-lang /søng \ruam -fō¯kat cristal liquide [m] confocal quadrics 2850 ผิวเกาสเซียน phasom yūthēktik n. ผิว 2847 n. quadric surface . exp.ผลแบงกั้นละเอียดขึน ้ 141 ผลแบงกั้นละเอียดขึน ้ n. ผลหารเชิงผลตาง 2840 n. quartz ผลรวม 2854 surface [f] ผลึก 2841 2853 surface de révolution [f] 2852 ผิวโคง n. exp. quadric . p# phleuk] /phon _baēp -mī \ngeūoen/khai phaleuk conditioning effect _pha_leuk n. 2851 ผิวของการหมุนรอบ phang kān krajāi n. ผิวกําลังสอง 2848 crystal . ผลลัพธ ผิวกําลังสองรวมโฟกัส n. exp. exp. n. quartz [m] 2842 phonrūam n.

2878 แผนแบบบล็อก ผูริเริม ่ n. แผนที่คารนอฟ 2869 n. innovateur [m] . แผนกวิทยาศาสตร ผิวหนาเดียว 2861 n. phiu bon ranāp phūkphan nai tūa phaēnthī Khānøp /phiu -bon ¯ra\nāp _phūk-phan -nai -tūa /phaēn\thī plane surface self-adjoint Karnaugh map . phū khitkhon phaēn baēp kān thotløng \phū ¯khit¯khon /phaēn _baēp -kān ¯thot-løng originator experimental design 2872 n. exp. 2868 n. exp.ผิวเชิงบรรทัด 142 ผิวเชิงบรรทัด n. exp. exp. exp. phiu rūp krūay phiu som sak ผูคิดคน inventeur [m] ผิวรูปกรวย n. exp. exp. investigator chercheur [m] 2879 แผนเปลือกโลก n. phiu songtan phiunā dīo phanaēk witthayāsāt /phiu -song-tan /phiu\nā -dīo _pha_naēk ¯wit¯tha-yā_sāt periphery unilateral surface scientifique domain ผูกพันในตัว 2862 adj. innovator . แผนแบบการทดลอง 2871 2866 n. 2875 domaine scientifique [m] ผิวบนระนาบ n. phū khonphop /phiu _pit phaēnthī sathiti \phū ¯khon¯phop closed surface /phaēn\thī _sa_thi_ti discoverer statistical map 2864 phiu phaē rāp dāi /phiu _phaē \rāp \dāi developable surface 2865 /phiu \rūp -krūay conical surface ผิวสมศักย /phiu /som _sak equipotential surface surface équipotentielle [f] n. exp. initiateur [m] phaen pleūak lōk 2873 _phaen _pleūak \lōk phū wijai tectonic plate \phū ¯wi-jai plaque tectonique [f] researcher . exp. phūriroēm phaēn baēp blǿk \phū¯ri\roēm /phaēn _baēp pioneer . originator block design pionnier [m] . exp. exp. initiator . exp. exp. exp. exp. แผนที่สถิติ 2870 n. แผทั่วปริภม ู ิ 2867 v. 2876 carte de Karnaugh [f] phiu pit n. ผิวสม่ําเสมอ 2860 n. ผูวิจย ั n. phiu choēng banthat phiu samamsamoē phaē thūa pariphūm /phiu -choēng -ban¯that /phiu _sa_mam_sa/moē _phaē \thūa _pa¯ri-phūm ruled surface regular surface span the space surface régulière [f] ผิวทรงตัน n. 2874 2880 . K-map ผิวปด n. trailblazer . 2877 découvreur [m] ผิวแผราบได n. exp. ผูคนพบ 2863 n. exp. précurseur [m] . exp. exp.

exp. 2899 phaēnphūm thaeng būak-lop /phaēn-phūm \thaeng _būak¯lop แผนภูมิ plus-minus bar chart 2893 chart diagramme [m] . exp. phaēnphang phaēnphāp tonmāi phaēnphūm kong /phaēn/phang /phaēn\phāp \ton¯māi /phaēn-phūm -kong diagram . exp. phaēnphāp khwāmthī /phaēn\phāp -khwām_thī frequency diagram 2886 2898 /phaēn-phūm \thaeng -khwām_thī 2892 แผนภาพของเวนน-ออยเลอร n. exp. exp. Venn-Euler diagram phaēnphūm แผนภาพความถี่ /phaēn-phūm n. exp. แผนภูมก ิ ง 2887 n. schéma [m] แผนภูมิแทงพหุลก ั ษณ n. croquis [m] . exp. graphique []m] . schéma [m] . แผนภาพแทง แผนภาพสถานะ 2884 แผนภูมิไซโครเมตรี n. /phaēn\phāp -kān _kra-jāi 2888 phaēnphāp taēk king n. phaēnphāp sahasamphan = แผนภาพเวนน-ออยเลอร n. 2897 bar chart phaēnphāp khøng Wēnn = phaēnphāp Wēnn diagramme de Venn [m] 2896 tree diagram แผนภาพสดมภ n. exp. organigramme [m] แผนภาพแตกกิง่ diagramme circulaire [m] . exp. /phaēn\phāp _taēk _king phaēnphūm saikhrōmētrī branching diagram /phaēn-phūm 2889 แผนภูมิตน  ไม phaēnphāp thaeng n. /phaēn\phāp _sa/thā¯na /phaēn\phāp /khøng phase diagram phaēnphūm thaeng khwāmthī Venn diagram แผนภาพสหสัมพันธ 2885 frequency bar chart /phaēn\phāp _sa_ha/sam-phan phaēnphāp khøng Wēnn-Øiloē = phaēnphāp Wēnn-Øiloē correlogram /phaēn\phāp /khøng n. représentation [f] . exp. exp. /phaēn\phāp \thaeng phaēnphūm tonmāi bar diagram /phaēn-phūm \ton¯māi 2890 แผนภูมิแทง phaēnphāp sadom n. 2894 แผนภูมิแทงบวก-ลบ n. n. /phaēn\phāp n. scheme . 2900 phaēnphūm thaeng phahulak /phaēn-phūm \thaeng ¯pha_hu¯lak multiple bar chart . chart diagramme [m] แผนภาพการกระจาย 2883 phaēnphāp kān krajāi scatter diagram แผนภาพของเวนน = แผนภาพเวนน n. 2882 phaēnphāp diagram . layout . exp. plot tree diagram pie chart plan [m] . camembert [m] แผนภาพ n. exp.แผนผัง 143 แผนผัง n. exp. représentation graphique [f] . plan . /phaēn\phāp _sa-dom phaēnphūm thaeng column diagram /phaēn-phūm \thaeng 2891 แผนภูมิแทงความถี่ phaēnphāp sathāna n. แผนภาพตนไม 2881 n. diagramme [m] . 2895 psychrometric chart. exp. exp. n. exp.

term phayāthiwitthayā terme d'un polynôme [m] . 2918 พริสมาทอยด phaēnphūm āyu rūp phīramit dissimilar terms n. terme [m] pathology . 2904 2910 pathologie [f] adj. ¯pha-yā¯thi¯wit¯tha-yā -phan¯na-nā phaēnphūm somdun n. exp. exp. photjanānukrom sap witthayāsāt irradier แผนภูมิรูปวงกลม n. ¯phot /khøng -lam_dap term of a sequence phannanā phase diagram . แผนภูมิอายุรูปพีระมิด 2906 descriptif พริสมอยด พจนไมคลายกัน flowchart 2912 phot mai khlāi kan n. exp. equilibrium diagram n. exp. แผนวงแหวน phot raēk n. exp. แผนภูมิสายงาน phot denchat 2905 phaēnphūm sāi ngān /phaēn-phūm /sāi -ngān descriptive 2911 n. พจนานุกรมศัพทวิทยาศาสตร 2908 botanique [f] 2914 2920 . pathobiology /phaēn-phūm \lēk¯kha¯nit พจนของลําดับ พรรณนา arithmetic chart n.) term of a polynomial . exp. exp. age pyramid chart n. exp. 2916 [พะ-ยา-ทิ-วิด-ทะ-ยา] phot khøng lamdap แผนภูมิสมดุล 2915 ¯phot_ja-nā¯nu-krom _sap ¯wit¯tha-yā_sāt พจน 2902 n. exp. ¯phot \raēk phreuksasāt antecedent ¯phreuk_sa_sāt phaen wongwaēn _phaen -wong/waēn annulus 2907 phot lang ¯phot /lang consequent 2919 prismatoid 2913 พฤกษศาสตร botany พจนหลัง n. exp. pie chart ¯phot camembert [m] (graph. แผนภูมิเลขคณิต n. term of a sequence . ¯phot \mai ¯khlāi -kan prismatoid (En) phritmāthøi /phaēn-phūm -ā¯yu \rūp -phī¯ra¯mit พจนแรก prismatoïde [m] age pyramid . 2903 phaēnphūm lēkkhanit n. (Pali) พจนเดนชัด /phaēn-phūm /som-dun n. แผรังสี 2901 v.แผนภูมิรูปภาพ 144 แผนภูมิรูปภาพ n. phaēnphūm rūpphāp phaē rangsī /phaēn-phūm \rūp\phāp _phaē -rang/sī pictogram radiate n. exp. exp. exp. sciencedictionary 2909 dictionnaire scientifique [m] phaēnphūm rūp wongklom [พด] พยาธิวท ิ ยา /phaēn-phūm \rūp -wong-klom phot n. ¯phot _den¯chat prismoid (En) dominant term phritmøi terme dominant [m] prismoid n. 2917 [พัน-นะ-นา]  (Sanskrit) .

exp. phalang-ngān khwāmrøn n. nuclear energy phalang-ngān saēng énergie nucléaire [f] ¯pha-lang-ngān /saēng พลังงานพันธะ light energy 2933 พลังงานอิสระ ¯pha-lang-ngān -phan¯tha n. énergie thermique [f] พลังงานเคมี phalang-ngān khēmī ¯pha-lang-ngān -khē-mī chemical energy énergie chimique [f] énergie potentielle gravitationnelle [f] พลังงานศักยยด ื หยุน  ¯pha-lang-ngān -thāng\leūak n. พลังงานศักย 2929 n. bond energy phalang-ngān itsara énergie de liaison [f] ¯pha-lang-ngān _it_sa_ra พลังงานภายใน free energy 2934 2939 énergie lumineuse [f] phalang-ngān phantha n. exp. behaviorism . exp. พลังงานยึดเหนีย ่ ว 2928 n. alternative energy phalang-ngān sak yeūtyun énergie alternative [f] \yeūt_yun พลังงานนิวเคลียร elastic potential energy n. Gibbs function . internal energy phalang-ngān itsara Kip 2941 ¯pha-lang-ngān _it_sa_ra Gibbs free energy . exp. exp. Gibbs energy . พลังงานจลน 2921 n. phalang-ngān chīwaphāp phalang-ngān sak phlūang ¯pha-lang-ngān -chī-wa\phāp ¯pha-lang-ngān _sak antimony biological energy potential energy n. behaviourism kinetic energy binding energy sciences du comportement [mpl] พลังงานชีวภาพ พลวง énergie cinétique [f] n. exp. 2924 phonlasāt khøng lai -phon¯la_sāt /khøng /lai fluid dynamics dynamique des fluides [f] พลังงานการแตกตัวครั้งที่ 1 2925 phalang-ngān kān taēktua khrang thī neung ¯pha-lang-ngān -kān first ionization energy พลังงานความรอน n. พลังงานศักยโนมถวง 2930 phonlasāt ¯pha-lang-ngān -choēng -kon -phon¯la_sāt mechanical energy ¯pha-lang-ngān 2923 พลังงานทางเลือก dynamique [f] พลศาสตรของไหล n. 2936 énergie potentielle [f] antimoine [m] n. exp. phalang-ngān choēng kon n.พฤติกรรมศาสตร 145 พฤติกรรมศาสตร n. exp. 2935 2940 พลังงานอิสระกิบส ¯pha-lang-ngān -phāi-nai n. exp. exp. exp. phalang-ngān sak nōmthūang n. exp. 2932 พลังงานแสง ¯pha-lang-ngān -niu-khlīa n. 2937 gravitational potential energy dynamics n. exp. exp. exp. exp. exp. phreuttikamsāt phalang-ngān jon phalang-ngān yeutnīo ¯phreut_ti-kam_sāt ¯pha-lang-ngān -jon ¯pha-lang-ngān ¯yeut_nīo behavioral science . 2926 ¯pha-lang-ngān -khwām¯røn thermal energy énergie calorifique [f] . 2922 [Sb] (Num: 51) พลังงานเชิงกล พลศาสตร n. exp. 2938 énergie potentielle élastique [f] phalang-ngān niuhklīa phalang-ngān phāinai 2927 2931 phalang-ngān thāngleūak n.

2949 phahunām laksana chaphǿ ¯pha-lang /faēng phahukhūn yǿi potential . exp. 2950 phalang sakkayaphāp ¯pha_hu-nām /sūn ¯pha_hu-nām ¯pha-lang zero polynomial polynomial latent force polynôme [m] n. exp. n. 2960 plastic phahunām mōnik plastic [m] ¯pha_hu-nām พลูโทเนียม monic polynomial ¯pha_hu-nām _ēk_ka-phan /sām -tūa-praē พหุนามลดทอนได ternary quantic n. พหุคณ ู 2942 adj. exp. exp. énergie potentielle [f] พลังศักยภาพ n. n. 2951 ¯pha_hu-nām _ēk_ka-phan ¯pha_hu-nām -kam-lang /søng homogeneous polynomial พหุนามเอกพันธุสองตัวแปร พหุนามเฉพาะ พลาสติก = พลาสติก n. exp. 2943 phalang faēng พหุคูณยอย adj. exp. 2952 phahunām chaphǿ 2959 phahunām ēkkaphan søng tūapraē ¯pha_hu-nām _ēk_ka-phan /søng -tūa-praē ¯pha_hu-nām _cha¯phǿ prime polynomial phlāstik = phlāttik = phlātsatik 2958 phahunām ēkkaphan phahunām kamlang søng quadratic polynomial Platon n. exp. 2955 phalang-ngān unhaphāp [พะ-หุ-คูน] phahunām lotthøn mai dāi ¯pha-lang-ngān -un_ha\phāp phahukhūn ¯pha_hu-nām ¯lot \mai \dāi thermal energy ¯pha_hu-khūn irreducible polynomial multiple polynôme irréductible [m] multiple พหุนามลักษณะเฉพาะ พลังแฝง n. potentiality . exp. \phlāt¯sa_tik พหุนามเอกพันธุสามตัวแปร 2953 n. exp. latent energy ¯pha_hu-khūn \yǿi ¯pha_hu-nām ¯lak_sa_na _cha¯phǿ submultiple characteristic polynomial potentiel [m] . พหุนามลดทอนไมได 2948 n. phahunām lotthøn dāi ¯pha_hu-nām ¯lot-thøn \dāi reducible polynomial polynôme réductible [m] phahunām ēkkaphan sām tūapraē 2954 พหุนามเอกพันธุสต ี่ วั แปร n. 2961 phahunām ēkkaphan sī tūapraē ¯pha_hu-nām _ēk_ka-phan _sī -tūa-praē quaternary quantic . n.พลังงานอุณหภาพ 146 พลังงานอุณหภาพ n. 2946 [พฺลาส-ติก = พฺลาด-ติก] plastic (En) n. exp. exp. phlūthōnīem plutonium plutonium [m] [Pu] (Num: 94) 2947 n. Phlātō = Phlētō Plato n. exp. 2944 พหุนามศูนย พหุนาม n. พหุนามเอกพันธุ พหุนามกําลังสอง 2945 2957 phahunām sūn phahunām พลาโต = เพลโต 2956 binary quantic พหุนามโมนิก n. exp. prop. exp.

พะ-หู-พด] (Pali / Sanskrit) n. exp. exp. phahūphot n. phantha khēmī กําลังสอง 2969 พันธุศาสตร n. exp. quadric quantic พหุพจน . phølimoē n. exp. exp. pi (Π. พหูพจน n. 2964 [พะ-หุ-พด . parabola (En) phārābōlā parabola parabole [f] 2981 . 2976 parkésine [f] 2973 พารเซก = พารเส็ก n. พันธุผสม 2968 n. -khē-mī phanthusāt phahunām ēkkaphan lāi tūapraē kamlang søng chemical bond -phan¯thu_sāt liaison chimique [f] genetics ¯pha_hu-nām _ēk_ka-phan /lāi -tūa-praē -kam-lang /søng พันธะโคเวเลนต génétique [f] n. exp.พหุนามเอกพันธุหลาย 147 พหุนามเอกพันธุหลายตัวแปร พันธะคู n. exp. exp. bond . tempête solaire [f] พารเคซีน -lō_ha polymère [m] 2978 solar storm 2972 phantha lōha polymer n. 2980 parsec (En) phāsek พันธุกรรมศาสตร -phā_sek [พัน-ทะ] n. π) 2971 ¯pha_hu¯phot pi (Π. 2975 phahunām ēkkaphan lāi tūapraē phantha khū phan phasom -phan¯tha \khū -phan _pha/som ¯pha_hu-nām _ēk_ka-phan /lāi -tūa-praē liaison double [f] hybrid . phantha phanthukamsāt parsec (pc) [m] -phan¯tha -phan¯thu-kam_sāt liaison . n. hybride [m] พหุนามเอกพันธุหลายตัวแปร n. 2970 พาย phantha khōwēlēn n. covalent bond pi (Gr) liaison covalente [f] phāi พันธะเดียว n. พันธะโลหะ n. 2962 n. exp. 2977 -phāi phahuphot . ties genetics พาราโบลา liaison [f] génétique [f] 2974 parsec (pc) n. metallic bond พอโลเนียม 2966 phølōnīem polonium phantha ai-ønik polonium [m] -phan¯tha [Po] ionic bond พันธะ 2967 2979 phākhēsīn parkesine พันธะไอออนิก n. π) พายุสุริยะ plural number phantha dīo pluriel [m] -dīo phāyu suriya liaison simple [f] -phā ¯yu _su¯ri¯ya พอลิเมอร 2965 polymer (En) n. mixed breed . crossbreed . exp. mongrel quantic พันธะเคมี métis [m] . 2963 quadric .

exp. 2986 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร phikat songklom ¯phi¯phit¯tha-phan ¯wit¯tha-yā_sāt ¯phi_kat -song-klom musée des sciences [m] n. exp. 2987 n. 2991 phālindrōm palindrome palindrome [m] musée géologique [m] ¯phi_kat -choēng \phāp/chāi projective coordinate n. coordonnées [fpl] พิกัดคารทีเซียน n. exp. exp. cylindrical polar coordinates ¯phi_kat coordonnées cylindriques n. 2983 parameter (En) พิพิธภัณฑธรณีวท ิ ยา 2990 areal coordinates ¯phi¯phit¯tha-phan -thø¯ra-nī ¯wit¯tha-yā พิกัดเชิงภาพฉาย geological museum -phā-rā¯mi\toē parameter paramètre [m] n. coordinate . พาลินโดรม n. exp. exp. exp. paraffin phikat choēng khūa phikat ing rayathāng phārāfin ¯phi_kat -choēng \khūa ¯phi_kat -ing ¯ra¯ya thāng -phā-rā-fin polar coordinate metrical coordinates paraffin coordonnées polaires [f] paraffine [f] พิกัดเชิงพืน ้ ที่ พารามิเตอร n. พิกัดทรงกระบอก phiphitthaphan prawattisāt thammachāt n. exp. พิกัดอิงระยะทาง 2989 n.พาราฟน 148 พาราฟน n. Cartesian coordinates พิกัดทีส ่ อง coordonnées cartésiennes [fpl] พิกัดฉาก n. พิกัดเชิงขัว้ 2982 n. 2993 phikat Khāthīsīen spherical coordinates พิลิปดา ¯phi_kat coordonnées sphériques [fpl] n. 2999 3001 . exp. exp. 2994 philipdā ¯phi¯lip-dā phikat thī søng second of angular measure phikat chāk ordinate seconde [f] ¯phi_kat _chāk ordonnée [f] พิษวิทยา rectangular coordinates พิกัดทีห ่ นึง่ n. coordinates พิกัดทรงกลม phiphitthaphan witthayāsāt n. phiphitthaphan thøranīwitthayā phikat choēng pheūnthī ¯phi_kat -choēng ¯pheūn\thī phārāmitoē 2996 2992 phikat song krabøk 2998 ¯phi¯phit¯tha-phan _pra_wat_ti_sāt -tham¯ma\chāt ¯phi_kat -song _kra_bøk museum of natural history musée d'histoire naturelle [m] phikat cylindrical coordinates . exp. exp. 2985 [พิ-กัด] coordonnée [f] . exp. พิกด ั 2997 พิพิธภัณฑประวัติศาสตร ธรรมชาติ phikat choēng phāpchāi 2984 n. n. oblique coordinates 2988 3000 [พิ-ลิบ-ดา] ¯phi_kat \thī /søng n. พิกัดเฉียง phikat thī neung 2995 phitwitthayā ¯phit¯wit¯tha-yā ¯phi_kat \thī _neung toxicology phikat chīeng abscissa toxicologie [f] ¯phi_kat /chīeng abscisse [f] n.

3010 algèbre booléenne [f] . algèbre générale [f] phīramit hālīem square pyramid -phī¯ra¯mit pentagonal pyramid 3020 . démontrer algèbre linéaire [f] -phī ¯cha¯kha¯nit \mai _plīen _mū พี พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลข non-associative algebra n. 3014 พีชคณิตบูลน ี 3009 n. exp. field associative algebra Banach algebra rayon [m] algèbre associative [f] Algèbre de Banach [f] พิสัยระหวางควอรไทล n. exp. 3007 elongated triangular pyramid พีระมิดสี่เหลี่ยมจัตรุ ส ั algèbre homologique [f] [พี-ชะ-คะ-บิด …] พีชคณิตนามธรรม phīchakhanit n. verify . 3019 phīramit sīlīemjatturat 3013 -phī¯ra¯mit _sī_līem_jat_tu_rat -phī ¯cha¯kha¯nit [พี-ชะ-คะ-บิด …] algebraic phīchakhanit nāmmatham algébrique -phī ¯cha¯kha¯nit -nām¯ma-tham พีระมิดหาเหลี่ยม abstract algebra n. vérifier . algèbre de Boole [f] [พิ-สูด] [พี-ชะ-คะ-บิด …] พีชคณิตไมเปลี่ยนหมู phisūt phīchakhanit choēngsen n.พิสัย 149 พิสย ั n. พีชคณิตบานาค 3008 n. 3017 pyramid พีระมิดสามเหลี่ยมอีลองเกต 3012 n. exp. exp. n. พีชคณิตเชิงเสน 3004 n. exp. demonstrate . phisai rawāng khwøthai phīchakhanit khøng methrik [พี-ชะ-คะ-บิด …] ¯phi/sai ¯ra_wāng -phī ¯cha¯kha¯nit /khøng phīchakhanit Būlīn interquartile range (IQR) matrix algebra -phī ¯cha¯kha¯nit 3015 Boolean algebra พิสูจน v. 3018 phīchakhanit [พี-ชะ-คะ-บิด …] phīramit sāmlīem īløngkēt -phī ¯cha¯kha¯nit -phī¯ra¯mit /sām_līem algebra phīchakhanit choēng hømølōyī algèbre [f] -phī ¯cha¯kha¯nit -choēng\sen พีชคณิต homological algebra adj. 3005 n. exp.p พีชคณิต n. พีชคณิตการเปลีย ่ นหมู 3002 n. exp. phīramit พีชคณิตเชิงฮอมอโลยี n. exp. -phī ¯cha¯kha¯nit -choēng\sen [พี-ชะ-คะ-บิด …] ¯phi_sūt 3016 prove . exp.p P. exp. [พิ-ไส] [พี-ชะ-คะ-บิด …] [พี-ชะ-คะ-บิด …] phisai phīchakhanit kān plīen mū phīchakhanit Bānāk ¯phi/sai -phī ¯cha¯kha¯nit -kān _plīen _mū -phī ¯cha¯kha¯nit range . exp. algèbre abstraite [f] . 3011 พีระมิด P (En) [พี-ชะ-คะ-บิด …] Phī = phī phīchakhanit choēngsen choēng tūalēk pyramid (En) -phī ¯cha¯kha¯nit -choēng\sen -choēng -tūa\lēk -phī¯ra¯mit numerical linear algebra pyramide [f] -Phī P. พีชคณิตของเมทริกซ 3003 n. exp. exp. 3006 [พี-ชะ-คะ-บิด] n. show linear algebra phīchakhanit mai plīen mū prouver .

phaowoē-set more . 3030 ¯pheūn\thī \nā _tat pheūnthī phiu n. [พืด] (Pali) . flore [f] . phoēt PERT (Project Evaluation and Review Technique) 3033 ¯pheūn\thī -wong-klom area of a circle aire d'un cercle [f] . exp. 3032 พูกันเสนตรง n. exp. végétation [f] พืชดัดแปลงพันธุกรรม n.พืช 150 พืช n. exp. surface [f] . exp. plus cross-sectional area . exp. vegetation . flora plante [f] . pheūnthī suan khāng perturbation (En) ¯pheūn\thī _suan \khāng phoēthoēchan lateral area perturbation pheūt datplaēng phanthukam พื้นที่สวนขางของกรวย plante génétiquement modifiée [f] n. powerset ¯pheūn\thī lateral area of a cone area พื้นที่หนาตัด 3023 aire [f] . cross sectional area \phū-kan ¯ra\nāp 3025 3037 \phoēm phūkan ranāp พื้นที่แผนวงแหวน n. เพรซีโอดิเมียม 3028 n. 3024 surface area pheūnthī phaen wongwaēn ¯pheūn\thī _phaen -wong/waēn area of an annulus . พื้นที่วงกลม 3038 เพิรต  phūkan sentrong พื้นที่ระหวางเสนโคง power set plus . exp. (Sanskrit) pheūnthī wikrit phrēsīōdimīem ¯pheūn\thī ¯wi_krit pheūt praseodymium critical region praséodyme [m] \pheūt plant . exp. en plus pencil of planes n. 3022 [Pr] (Num: 59) พื้นที่สวนขาง n. exp. étendue [f] . n. secteur [m] พื้นทีผ ่ วิ n. เพาเวอรเซต เพิม ่ พูกันระนาบ ¯pheūn\thī /phiu n. X 3031 pheūnthī nā tat n. program evaluation and review technique (PERT) . végétal [m] . 3029 เพอรเทอรเบชัน n. exp. exp. pencil of lines Phoēt (thēknik kān pramoēn khā lae khūapkhum khrōngkān) เพนเทน pentane pheūnthī wongklom 3039 PERT (En) \phū-kan \sen trong phēnthēn 3027 phoēm n. exp. annulus area 3026 pheūnthī rawāng senkhōng ¯pheūn\thī ¯ra_wāng \sen¯khōng area between curves n. 3035 pentane [m] 3034 3040 (¯thēk_nik -kān _pra-moēn \khā ¯lae \khūap-khum -khrōng-kān) programme evaluation and review technique (PERT) . exp. superficie [f] . พืน ้ ที่ pheūnthī suan khāng khøng krūay power set (En) pheūnthī ¯pheūn\thī _suan \khāng /khøng -krūay power set . พื้นที่วก ิ ฤต 3021 n. aire du disque délimité par un cercle [f] เพิรต  (เทคนิคการประเมินคาและ ควบคุมโครงการ) n. exp. 3036 perturbation [f] \pheūt_dat-plaēng -phan¯thu-kam n.

3049 _søng _sa_wāng protactinium luminous flux palladium protactinium [m] palladium [m] [Pa] (Num: 91) [Pd] โพรมีเทียม n. ฟลักซ 3047 n. 3044 poset (En) phrōmīthīem n. exp. exp. ฟอรมาลดีไฮด n. โพรเจกชัน 3041 n. aldéhyde formique [m] [HCHO] 3052 polyethylene (En) polyethylene (PE) potassium [m] polyéthylène (PE) [m] [K] [CH2=CH2] โพรงรวมแกน 3046 phrōng ruam kaēn phai -phrōng \ruam -kaēn pi . โพรเจกไทล 3042 [แพฺล-ทิ-น่ํา = แพฺล-ทิ-นํา] platinum (En) n. exp. phaēnthōkrāp projection (En) flux (En) pantograph phrōjēkchan flak pantographe [m] projection flux projection [f] flux [m] แพลทินัม = แพลทินั่ม n. 3059 fømālin formalin .แพนโทกราฟ 151 แพนโทกราฟ n. ฟลูออรีน promethium phōsēt 3056 flak søngsawāng phrōthaēkthinīem โพเซต 3055 mass flux phaēllēdīem = phlaēlēdīem 3043 3054 n. kalium formaldehyde formaldehyde pole โพลีเอทิลน ี 3058 fømāndīhai -phōn phōthaetsīem = phōthaesīem = pōtaetsīem = pōtatsīem flūørīn [F] (Num: 9) phōn pôle [m] fluorine fluorine [f] . formol formol [m] ฟอสฟอรัส ไพ n. ฟลักซมวล 3048 n. 3053 føsføras = føtførat \føt-fø¯rat phosphorus phosphore [m] [P] (Num: 15) 3060 . n. n. prométhéum [m] poset n. formaldéhyde [m] . π pi . ฟลักซสองสวาง n. ฟอรมาลิน formalin (En) phōlī-ēthilīn potassium . n. π n. fluorite [m] poll (En) 3045 3057 fluorine โพล potassium (En) coaxial cavity 3050 [Pm] (Num: 61) โพแทสเซียม = โพแทสเซีย ่ ม = โปแตสเซียม = โปตัสเซียม n. 3051 n. projectile (En) flak mūan phlaēthinam phrōjēkkathai = phrōjēkthai -mūan platinum projectile platine [m] projectile [m] [Pt] โพรแทกทิเนียม แพลเลเดียม n.

staircase function n. exp. exp. fonction Gamma [f] 3080 . ฟงกชันการแจกแจง fangchan khan bandai -fang\chan -kān_būak ฟงกชันกําลังสอง -fang\chan _kø-kam_noēt 3075 -fang\chan \khan -ban-dai -fang\chan -kān \leūak 3063 fangchan køkamnoēt n. fangchan kamlang sī fangchan khananā dāi -fang\chan -kam-lang _sī -fang\chan ¯kha¯na-nā \dāi biquadratic function computable function ฟงกชันเกือบเปนคาบ ฟงกชันคลาส 3078 3065 fangchan kān jaēkjaēng khwām nājapen baēp sasom -fang\chan -kān _jaēk-jaēng -khwām \nā_ja-pen _baēp _sa/som n. 3069 3076 fangchan khan bandai neung nūay -fang\chan \khan -ban-dai _neung _nūay choice function unit step function. exp. -fang\chan _kwaeng_kwat additive function fangchan 3074 3079 class function ฟงกชันแกมมา n. exp. exp. ฟงกชันการแจกแจงความ นาจะเปนแบบสะสม 3077 ฟงกชันคณนาได 3071 n. exp.ฟอสเฟต 152 ฟอสเฟต n. exp. 3072 ฟงกชันการแจกแจงรวม 3066 fangchan kān jaēkjaēng ruam -fang\chan -kān _jaēk-jaēng \ruam n. n. exp. exp. exp. exp. fangchan kamlang søng fangchan khongtūa -fang\chan -kam-lang /søng -fang\chan -khong-tūa quadratic function constant function fonction quadratique [f] fonction constante [f] n. exp. fangchan kānbūak n. -fang\chan _keūap -pen \khāp fangchan khlāt = fangchan khlās almost periodic function -fang\chan \khlāt fangchan keūap pen khāp cumulative probability distribution function joint distribution function fonction additive [f] ฟงกชันกําลังสี่ distribution function n. n. 3061 ฟงกชันการแจกแจงสะสม ฟงกชันแกวงกวัด n. fangchan kaēmmā fangchan khūan ja pen -fang\chan -fang\chan -khūan _ja -pen Gamma function likelihood function . 3067 [ฟอด-เฝด . ฟงกชันคงตัว 3070 n. 3062 [ฟง-ชั่น = ฟง-ชัน] function (En) -fang\chan function generating function 3064 fangchan kān jaēkjaēng -fang\chan -kān _jaēk-jaēng ฟงกชันขั้นบันไดหนึง่ หนวย ฟงกชันการเลือก n. step function . n. exp. exp. ฟอส-เฝด] phosphate (En) fangchan kān jaēkjaēng sasom fangchan kwaengkwat føtfēt = føsfēt -fang\chan -kān _jaēk-jaēng _sa/som oscillating function ¯føt_fēt phosphate cumulative distribution function phosphate [m] ฟงกชันการบวก ฟงกชันขัน ้ บันได ฟงกชัน = ฟงกชั่น n. exp. ฟงกชันควรจะเปน 3073 n. likelihood fonction gamma [f] . 3068 fangchan kān leūak ฟงกชันกอกําเนิด n. exp. fonction [f] n. exp. exp.

3096 ฟงกชันโคไซน 3090 fangchan khwām nājapen ruam n.ฟงกชันความชัน 153 ฟงกชันความชัน n. exp. 3092 -fang\chan \khā _dīo ฟงกชันจํานวนเต็มนอยสุด single-valued function n. 3094 -fang\chan _jāk n. n. 3084 n. ฟงกชน ั คู 3089 n. exp. exp. fangchan khwāmthī fangchan khømphōsit fangchan khī -fang\chan -khwām_thī composite functions -fang\chan \khī frequency function fonction impaire [f] ฟงกชันคาคลาดเคลือ ่ น 3083 n. exp. exp. 3085 fangchan khwām nānaen -fang\chan -khwām /nā\naen density function 3086 fangchan khwām nānaen khøng khwām nājapen = fangchan khwām nānaen khwām nājapen -fang\chan -khwām /nā\naen /khøng -khwām \nā_ja-pen = -fang\chan -khwām /nā\naen -khwām \nā_ja-pen probability density function (pdf) 3091 3097 fonction cosinus [f] ฟงกชันจาก A ไป B n. 3095 odd function ฟงกชันความนาจะเปน n. exp. exp. fangchan khwām chan fangchan khønwēk fangchan khamjun -fang\chan -khwām -chan -fang\chan -fang\chan ¯kham-jun slope function convex function support function fonction convexe [f] ฟงกชันความถี่ n. exp. exp. ฟงกชันค้าํ จุน 3087 n. exp. ฟงกชันคาสัมบูรณ fangchan khā sambūn fangchan jāk Ē pai thūatheung Bī function from A onto B fangchan khā dīo n. ฟงกชน ั คี่ ฟงกชันคอมโพสิท 3082 n. exp. 3098 fangchan khā jing khøng tūapraē fangchan jāk Ē pai Bī -fang\chan \khā -jing /khøng -tūa-praē function from A into B real valued function of a real variable ฟงกชันจาก A ไปทั่วถึง B ฟงกชันความหนาแนนของ ฟงกชันคาเดีย ่ ว ความนาจะเปน n. exp. exp. exp. = ฟงกชันความหนาแนน ความนาจะเปน n. exp. exp. exp. fangchan khwām nājapen fangchan khā khlātkhleūoen fangchan khū -fang\chan -khwām \nā_ja-pen -fang\chan \khā \khlāt\khleūoen -fang\chan \khū probability function error function even function ฟงกชันความนาจะเปนรวม ฟงกชันคาจริง n. fangchan khā jing fangchan khōsai -fang\chan \khā -jing -fang\chan -khō-sai -fang\chan -khwām \nā_ja-pen \ruam real-valued function cosine function joint probability function ฟงกชันคาจริงของตัวแปร ฟงกชันความหนาแนน n. exp. exp. ฟงกชันคอนเวกซ 3081 n. exp. 3088 n. 3099 3093 3100 fangchan jamnūan tem nøi sut -fang\chan \khā /sam-būn -fang\chan -jam-nūan -tem ¯nøi _sut absolute value function least integer function .

exp. exp. exp. n. piecewise continuous function n. n. continuous function ฟงกชันเชิงซอน n. fangchan jamnūan tem māk sut fangchan choēng wongklom fangchan dōi pariyāi -fang\chan -choēng -wong-klom -fang\chan -dōi _pa¯ri-yāi -fang\chan -jam-nūan -tem \māk _sut circular function implicit function fonction circulaire [f] fonction implicite [f] greatest integer function ฟงกชันเชิงเสน ฟงกชันจุดประสงค n. exp. 3115 n. n. 3101 ฟงกชันโดยปริยาย 3108 n. 3102 ฟงกชันตรรกยะ 3109 n. -fang\chan fangchan tøneūang signum function -fang\chan _tø\neūang n. 3106 3113 -fang\chan -choēng \tang_chāk additive set function -fang\chan -toēm-tem complementary function 3114 ฟงกชันทอเทียนต 3107 fangchan sai fangchan choēng tangchāk prokkati -fang\chan -sai sine function fangchan thøthīen -fang\chan -choēng \tang_chāk _prok_ka_ti fonction sinus [f] -fang\chan fonctions orthonormales [fpl] 3120 fangchan toēmtem ฟงกชันไซน n. exp. exp. exp. exp. 3104 fangchan Chēpfoē satrōk -fang\chan Sheffer stroke function -fang\chan -choēng \sen \khū fangchan trīkōnamiti = fangchan trīkōnamit bilinear function -fang\chan fonction bilinéaire [f] trigonometric function ฟงกชันซิกนัม fonction trigonométrique [f] 3111 n. exp. exp. exp. 3117 ฟงกชันตอเนือ ่ ง fangchan siknam ฟงกชันซีตา fangchan choēngsøn n. exp. 3105 complex function fonction complexe [f] ฟงกชันเชิงตัง้ ฉาก fangchan sītā n. n. exp. exp. exp. exp. exp. totient function 3121 . exp. fangchan tøneūang pen chūang ฟงกชันเซตการบวก -fang\chan _tø\neūang -pen \chūang n. exp. 3116 ฟงกชันตรีโกณมิติ 3110 fangchan choēng sen khū n. fangchan choēngsen fangchan takkaya fangchan jutprasong -fang\chan -choēng\sen -fang\chan _tak_ka¯ya -fang\chan _jut_pra/song linear function rational function objective function fonction linéaire [f] fonction rationnelle [f] ฟงกชันเชิงเสนคู ฟงกชันชัดแจง n. exp. orthogonal functions ฟงกชันเชิงตั้งฉากปรกติ 3119 ฟงกชันเติมเต็ม fangchan set kānbūak -kān_būak fonctions orthogonales [f] ฟงกชันตอเนื่องเปนชวง zeta function fangchan choēng tangchāk orthonormal functions 3118 fonction continue [f] 3112 -fang\chan -fang\chan -choēng¯søn n. 3103 fangchan chatjaēng -fang\chan ¯chat\jaēng explicit function fonction explicite [f] ฟงกชันเชฟเฟอรสโตตรก n.ฟงกชันจํานวนเต็มมากสุด 154 ฟงกชันจํานวนเต็มมากสุด ฟงกชันเชิงวงกลม n. exp.

exp. 3136 ฟงกชันเปนคาบเชิงเดียว 3130 n. exp. exp. exp. 3138 3141 ฟงกชันเพิม ่ 3135 n. exp. ฟงกชันบางสวน partial function -fang\chan _prok_ka_ti ฟงกชันปรับเรียบ linear functional -fang\chan -bāng _suan fangchan phahunām n. exp. exp. 3125 fangchan thāng dīo fonction monotone [f] ฟงกชน ั นัล X 3126 functional (En) fangchannan ฟงกชันนัลเชิงเสน 3127 fangchannan choēngsen -choēng\sen fonction partielle [f] -fang\chan ¯pha_hu-nām regular function polynomial function 3140 ฟงกชันพีชคณิต 3134 3128 n. exp. ฟงกชันบีตา 3122 n. ฟงกชันเบสเซิล 3123 n. 3137 fangchan thūatheung fangchan Bētsoēn -fang\chan \thūa/theung -fang\chan fangchan pen khāp choēngdīo surjection . exp. fangchan prokkati ฟงกชันประกอบ functional n. exp.ฟงกชันทัว่ 155 ฟงกชน ั ทัว่ n. fonctionnel fangchan bāng suan n. ฟงกชันผกผัน 3132 n. fangchan thūa fangchan bītā fangchan pen khāp -fang\chan \thūa -fang\chan -bī-tā -fang\chan -pen \khāp entire function beta function periodic function fonction entière [f] fonction bêta [f] fonction périodique [f] ฟงกชันทัว่ ถึง n. fangchan Baē fangchan phokphan -fang\chan -fang\chan _phok/phan -fang\chan -thāng -dīo Baire function inverse function monotone function . n. exp. exp. exp. ฟงกชันเปนคาบ 3129 n. fangchan prap rīep fangchan phoēm -fang\chan _prap \rīep -fang\chan \phoēm smooth function increasing function fonction croissante [f] 3142 . onto function Bessel function -fang\chan -pen \khāp -choēng-dīo fonction de Bessel [f] simply periodic function fonction surjective [f] ฟงกชันแบบออยเลอร ฟงกชันทางดานตรรกศาสตร n. 3133 fonction polynomiale [f] -fang\chan n. exp. surjective function . exp. monotonic function fonction de Baire [f] fonction inverse [f] n. exp. 3139 ฟงกชันพหุนาม ฟงกชันปรกติ n. ฟงกชันเปรียบเทียบได 3131 3124 n. exp. fangchan prakøp fangchan phīchakhanit -fang\chan _pra_køp -fang\chan -phī ¯cha¯kha¯nit composite function algebraic function fonction composite [f] fonction algébrique [f] n. fangchan baēp Øiloē fangchan thāng dān takkasāt -fang\chan _baēp fangchan prīepthīep dāi -fang\chan -thāng \dān _tak_ka_sāt Euler function comparable function fonction logique [f] ฟงกชันแบร -fang\chan _prīep\thīep \dāi fonction d'Euler [f] ฟงกชันทางเดียว n. exp. exp. exp.

exp. exp. -fang\chan ¯ra¯ya thāng fangchan ratsamī thānlak 3148 3160 fangchan rayathāng n. 3158 fonction logarithmique [f] ฟงกชันฟายออยเลอร n. ฟงกชันมีขอบเขต n. n. exp. 3146 n. exp. exp. exp. exp. exp. fangchan phoēm dōi thaē fangchan mai tøneūang fangchan lot dōi thaē -fang\chan \phoēm -dōi ¯thaē -fang\chan \mai _tø\neūang -fang\chan ¯lot -dōi ¯thaē strictly increasing function discontinuous function strictly decreasing function fonction discontinue [f] ฟงกชันฟนเลือ ่ ย n. 3151 n. exp. ฟงกชันเลอช็องดรสมทบ 3154 ฟงกชันรัศมีฐานหลัก bounded function 3159 fonction exponentielle [f] -fang\chan -mī _khøp_khēt n. ฟงกชันลดโดยแท 3150 n. exp. ฟงกชันเลขชีก ้ าํ ลัง 3152 n. fonction indicatrice [f] ฟงกชันรวมยอดได ฟงกชันภาวะสมาชิก fangchan rūam yøt dāi fangchan Loechǿng -fang\chan -rūam\yøt \dāi fangchan phāwa samāchik -fang\chan summable function Legendre function -fang\chan -phā¯wa _sa-mā¯chik fonction sommable [f] ฟงกชันระยะทาง fonction de Legendre [f] membership function n. … มูน-ถาน /som¯thop distance function associated Legendre function fangchan lot ฟงกชันเมอบิอส ุ fangchan Møebiut = fangchan Møebius -fang\chan Möbius function fonction de Möbius [f] 3155 _prok_ka_ti ¯rat_sa/mī /thān_lak n. ฟงกชันมูลฐาน n. exp. 3157 3156 ฟงกชันเวา n. exp. exp. 3162 fangchan wikhrǿ -fang\chan ¯wi¯khrǿ analytic function fonction analytique [f] ฟงกชันลด -fang\chan -mūn¯la-thān 3161 fangchan Loechǿng somthop radial basis function (RBF) fangchan mūnlathān = fangchan mūnthān n. elementary function n. exp. ฟงกชันลอการิทม ึ ฟงกชันรถตู 3144 n. totient function cofunction exponential function fonction phi d'Euler [f] . phi function . exp. fonction phi [f] . exp. ฟงกชันไมตอ  เนือ ่ ง 3143 n. exp. fangchan fan leūay fangchan rottū fangchan løkāritheum -fang\chan -fan \leūay -fang\chan ¯rot\tū -fang\chan -lø-kā¯ri\theum sawtooth function boxcar function logarithmic function fonction en dents de scie [f] ฟงกชันรวมเกีย ่ ว 3145 n. 3147 fangchan mī khøpkhēt ฟงกชันเลอช็องดร 3153 [… มูน-ละ-ถาน . exp. fangchan wao -fang\chan ¯wao concave function fonction concave [f] 3163 . exp. fonction associée de Legendre [f] -fang\chan ¯lot 3149 decreasing function fonction décroissante [f] ฟงกชันวิเคราะห n. exp.ฟงกชันเพิ่มโดยแท 156 ฟงกชันเพิ่มโดยแท n. exp. fangchan fāi Øiloē fangchan ruam kīo fangchan lēkchīkamlang -fang\chan -fang\chan \ruam _kīo -fang\chan \lēk¯chī-kam-lang Euler's phi function .

3168 3174 fangchan samān santhān ฟงกชันหนึ่งตอหนึง่ ทัว่ ถึง -fang\chan _sa/mān /san/thān n. exp. exp. exp. exp. exp. exp. homeomorphism fangchan neung tø neung thūatheung homéomorphisme [m] ฟงกชันสลับ n. function of state fangchan inliptik -fang\chan _neung _tø _neung -fang\chan fonction d'état [f] injection . exp. exp. 3177 fangchan wīen koēt fangchan som santhān fangchan lāi tūapraē -fang\chan -wīen _koēt -fang\chan /som /san/thān -fang\chan /lāi -tūa-praē recursive function isomorphism functions of several variables fonction récursive [f] isomorphisme [m] fonctions de plusieurs variables [fpl] ฟงกชันศักย n. 3182 fangchan ēkkalak -fang\chan _ēk_ka¯lak identity function ฟงกชันฮารมอนิก n. oneto-one function elliptic function fonction injective [f] . exp. exp. ฟงกชันเสมือนพหุนาม 3166 fangchan sūn n. -fang\chan _sak -fang\chan fangchan adisai potential function homomorphism -fang\chan 3178 transcendental function ฟงกชันศูนย n. fonction transcendante [f] 3173 ฟงกชันอินเวอรส fangchan sameūoen phahunām n. multiplevalued function fonction multivaluée [f] 3179 n. exp. -fang\chan _sa/thā¯na fangchan neung tø neung state function . exp. injective [f] ฟงกชันเอกพันธุ ฟงกชันสมานสัณฐาน n. zero function -fang\chan _sa/meūoen ¯pha_hu-nām -fang\chan ฟงกชันสถานะ spline function fonction inverse [f] -fang\chan /sūn n. 3176 fangchan lāi khā ฟงกชันสองตัวแปร n. exp. 3172 ฟงกชันอดิศย ั fangchan sak fangchan sāthit santhān n. injective function . exp. exp. fangchan hāmønik -fang\chan harmonic function fonction harmonique [f] 3183 . exp. ฟงกชันสัณฐาน 3164 n. 3167 fangchan inwoē inverse function ฟงกชันหนึ่งตอหนึง่ ฟงกชันอิลลิปติก fangchan sathāna n. 3180 fonction elliptique [f] n. 3169 -fang\chan _neung _tø _neung \thūa/theung fonction bijective [f] . bijection [f] -fang\chan _sa_lap ฟงกชันหลายคา alternating function n. fonction de 2 variables [f] -fang\chan /lāi \khā multivalued function . 3175 bijection . exp. ฟงกชันสาทิสสัณฐาน 3165 n. 3181 fangchan ēkkaphan -fang\chan homogeneous function fonction homogène [f] ฟงกชันเอกลักษณ n. exp. exp. exp.ฟงกชันเวียนเกิด 157 ฟงกชันเวียนเกิด n. bijective function fangchan salap 3170 fangchan søng tūapraē -fang\chan /søng -tūa-praē function of two variables fonction de deux variables [f] . ฟงกชันหลายตัวแปร 3171 n.

ฟสิกสดาราศาสตร 3186 phagocyte fākōsait = fākōsai n. exp. 3199 ฟ 3193 phagocyte ฟาย 3198 n. field (En) ฟสิกสแผนเดิม physics 3201 ฟลด 3195 physique nucléaire [f] ¯fi_sik n. 3197 fīn jamnūan -jam-nūan field number 3204 . ฟสิกสอนุภาค 3191 n. 3194 ฟสิกสนิวเคลียร ฟสิกส 3200 ฟโบนัชชี = ฟโบนักชี ฟสิกสทฤษฎี n. functor (En) fisik choēng patibatkān fisik unhaphāp fangtoē ¯fi_sik -choēng _pa_ti_bat-kān ¯fi_sik -un_ha\phāp functor experimental physics thermal physics physique expérimentale [f] physique thermique [f] ฟาโกไซต n. exp. fisik dārāsāt phi (Gr) ¯fi_sik -dā-rā_sāt fī astrophysics phi (Φ. ฟสิกสอุณหภาพ 3192 n. exp. φ) phi (Φ. 3196 physique classique [f] ¯fi_sik -chī¯wa\phāp 3202 ฟลดจํากัด classical physics fisik chīwaphāp n.ฟงกชันไฮเพอรโบลิก 158 ฟงกชันไฮเพอรโบลิก n. exp. fangchan haiphoēbōlik fisik choēng thritsadī fisik anuphāk -fang\chan ¯fi_sik -choēng ¯thrit_sa-dī ¯fi_sik _a¯nu\phāk hyperbolic function theoretical physics particle physics fonction hyperbolique [f] physique théorique [f] physique des particules [f] ฟงกเตอร n. exp. exp. ฟสิกสชีวภาพ fisik phaēn doēm 3189 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร fisik yuk mai 3190 ¯fi_sik ¯yuk _mai fisik choēng khanittasāt modern physics ¯fi_sik -choēng ¯kha¯nit_ta_sāt physique moderne [f] mathematical physics physique mathématique [f] 3203 -jam_kat ¯fi_sik /phaēn -doēm n. exp. exp. φ) n. prop. fīn jamkat finite field ฟลดจํานวน ฟสิกสยุคใหม biophysics n. n. exp. φ) phagocyte [m] astrophysique [f] phi (Φ. exp. exp. exp. exp. ฟสิกสเชิงทฤษฎี 3184 n. n. exp. ฟสิกสเชิงปฏิบต ั ก ิ าร 3185 n. 3187 phi (Gr) fāi -fāi phi (Φ. 3188 fisik fisik thritsadī ¯fi_sik ¯thrit_sa-dī Fībōnatchī = Fībōnakchī theoretical physics Fibonacci physique théorique [f] Fibonacci fisik niukhlīa ¯fi_sik -niu-khlīa fīn nuclear physics field physique [f] n. [ฟ-สิก] physics (En) n. φ) n. Fibonacci n.

exp. exp.C. exp. 3214 factorial (En) -fai¯fā _kra/saē _sa_lap subfield faēkthørīen alternating current . exp. facteur de compressibilité (Z) [m] ไฟฟากระแสสลับ แฟกทอเรียล n. 3215 fractal (En) ordered field fraekthan static electricity fractal électricité statique [f] fractale [f] ไฟลัม n. Fourier -jam-nūan -choēng¯søn 3216 โฟกัส Fūrīa = Fūriyē fēt jamnūan choēngsøn n. exp. exp.C. 3208 fīn andap n. เฟอรเมียม 3205 n. 3220 faifā krasaē salap \yǿi ฟลดอน ั ดับ 3219 3211 ภาคขยายเชิงอดิศย ั -fō¯kat focus n. compression factor. exp. [Fr] (Num: 87) Fourier n. 3213 n. A. photon fōtøn photon photon [m] 3225 phāk khayāi choēng adisai 3218 \phāk _kha/yāi -choēng transcendental extension . D. pheomelanin 3222 faifā sathit -an_dap ฟโอเมลานิน 3221 ไฟฟาสถิต = ไฟฟาสถิตย แฟร็กทัล n. factorial courant alternatif [m] n. ไฟฟากระแส 3212 n. exp. exp. prop. 3207 fīn yǿi ไฟฟากระแสตรง แฟกเตอรสภาพอัดได n. exp. 3209 fīomēlānin ฟูเรียร = ฟูริเยร n. -fai¯fā _sa_thit แฟรนเซียม n.ฟลดเฉพาะ 159 ฟลดเฉพาะ n. fīn chaphǿ foēmīem faifā krasaē -tūa/hān _cha¯phǿ fermium -fai¯fā _kra/saē prime field fermium [m] electric current [Fm] (Num: 100) courant électrique [m] ฟลดภาคขยาย n. n. direct current . 3210 -fraēn\sīem phylum francium phylum [m] francium [m] ภาคขยายเชิงเดียว n. 3224 phāk khayāi choēngdīo 3217 \phāk _kha/yāi -choēng-dīo simple extension fōkat เฟสจํานวนเชิงซอน phase of a complex number failam focus (En) Fourier 3223 phylum (En) fraēnsīem n. exp. exp. faēkoē saphāp at dāi faifā krasaē trong _sa\phāp _at \dāi -fai¯fā _kra/saē -trong compressibility factor (Z) . โฟตอน n. 3206 fīn phāk khayāi \phāk _kha/yāi extension field ฟลดยอ  ย n.

illustration [f] . exp. 3231 3243 phāk sētsuan = phāk sētsūan golden section n. exp. n. fractional part n. department of mathematical sciences \phāp _kra_jok-ngao département de mathématiques [m] phāp krajokngao mirror image 3246 . n. figure [f] .ภาคจํานวนเต็ม 160 ภาคจํานวนเต็ม n. exp. exp. phāk jamnūan tem phāk tat krūay lot rūp phākwichā khēmī \phāk -jam-nūan -tem \phāk _tat -krūay ¯lot \rūp \phāk¯wi-chā -khē-mī integer part . exp. ภาควิชาเคมี 3233 n. représentation [f] . n. \phāk _tat -bon ¯ra\nāp n. \phāk _tat ¯mat¯tha¯ya 3245 phāp medial section \phāp picture . conic section n. department of mathematics . exp. 3241 phāk tat phāk tat khwāng phākwichā chīwawitthayā \phāk _tat \phāk _tat /khwāng \phāk¯wi-chā -chī¯wa¯wit¯tha-yā section cross section department of biology section [f] ภาคตัดกรวย n. exp. département de biologie [m] ภาคตัดฉาก 3239 phākwichā khanittasāt = phākwichā khanitsāt image [f] . exp. 3228 3229 regular conic . département de chimie [m] ภาคตัดขวาง ภาคตัด 3227 n. ภาคตัดมัธยะ ภาคตัดกรวยรวมโฟกัส non-central conic département de physique [m] \phāk _tat -thøng \phāk _tat -krūay _prok_ka_ti 3242 department of physics phāk tat thøng phāk tat krūay prokkati n. exp. exp. exp. ภาคเศษสวน n. \phāk¯wi-chā ¯fi_sik ภาคตัดทอง ภาคตัดกรวยปรกติ ภาควิชาฟสก ิ ส phākwichā fisik right section conic . non-degenerate conic ภาคตัดกรวยมีศน ู ยกลาง 3230 phāk tat krūay mī sūnklāng \phāk _tat -krūay -mī /sūn-klāng central conic 3236 \phāk _sēt_suan = \phāk _sēt_sūan ภาคตัดบนระนาบ 3237 phāk tat bon ranāp phāk tat krūay ruam fōkat \phāk _tat -krūay \ruam -fō¯kat confocal conics ภาคตัดกรวยไรศน ู ยกลาง 3232 phāk tat krūay rai sūnklāng \phāk _tat -krūay ¯rai /sūn-klāng ภาคแสดง 3244 phāk sadaēng plane section \phāk _sa-daēng predicate 3238 phāk tat matthaya ภาพ n. exp. ภาคตัดกรวยลดรูป 3226 n. vision [f] ภาพกระจกเงา \phāk¯wi-chā ¯kha¯nit_ta_sāt = \phāk¯wi-chā ¯kha¯nit_sāt n. integral part degenerate conic . drawing ภาควิชาคณิตศาสตร n. 3235 \phāk _tat _chāk \phāk _tat -krūay n. exp. 3240 ภาควิชาชีววิทยา 3234 n. reducible conic department of chemistry partie entière [f] n. exp. exp. exp. exp. phāk tat chāk phāk tat krūay n. exp. exp.

exp. exp. 3250 projection of a point on a line n.ภาพจริง 161 ภาพจริง n. photo infrarouge [f] -phā¯wa -kam_not ¯thit-thāng \dāi projection of a point on a plane ภาพวาดทางวิทยาศาสตร orientabilité [f] ภาพฉายของจุดบนเสนตรง n. projection of a line segment on a plane \phāp phāwa khū kan homomorphic image -phā¯wa \khū -kan n. exp. \phāp/chāi \phāp/chāi -choēng /sūn-klāng phāwa krathopkratheūoen projection . dualité [f] 3259 phāpchāi khøng suan khøng phāinai sentrong bon sentrong -phāi-nai \phāp/chāi /khøng _suan /khøng \sen-trong -bon \sen trong projection of a line segment on a line ภาวะคูหรือคี่ n. exp. \phāp _sa¯thøn phāwa khū reflected image -phā¯wa \khū 3264 even parity parité [f] ภาวะคูก  น ั \phāp/chāi /khøng _suan /khøng \sen-trong -bon ¯ra\nāp n. exp. position . state . exp. phāp jing phāpchāi choēng tangchāk phāwa \phāp -jing \phāp/chāi -choēng \tang_chāk -phā¯wa real image orthogonal projection image réelle [f] projection orthogonale [f] condition . phāwa khū reū khī interior . 3251 3257 n. 3260 condition [f] . 3248 n. phāpchāi khøng jut bon sentrong \phāp \wāt -thāng ¯wit¯tha-yā_sāt phāwa khī scientific illustration -phā¯wa \khī \phāp/chāi /khøng _jut -bon \sen-trong illustration scientifique [f] odd parity ภาพสะทอน imparité [f] n. status ภาพฉาย ภาพฉายเชิงศูนยกลาง n. exp. exp. exp. 3249 3255 ภาวะกําหนดทิศทางได phāpchāi khøng jut bon ranāp phāpthāi infrārēt n. effet [m] 3254 ภาวะกระทบกระเทือน phāpchāi phāpchāi choēng sūnklāng n. interne parity parité [f] 3266 . exp. exp. circumstances . exp. intrinsic -phā¯wa \khū /reū \khī intérieur . exp. ภาวะ 3253 n. ภาพฉายของสวนของ เสนตรงบนระนาบ n. phāp sāthitsanthān n. internal . inner . exp. n. exp. 3256 orientability ภาวะคี่ phāp wāt thāng witthayāsāt n. état [m] . ภาพฉายเชิงตัง้ ฉาก 3247 n. \phāp_thāi -in-frā_rēt phāwa kamnot thitthāng dāi \phāp/chāi /khøng _jut -bon ¯ra\nāp photographie infrarouge [f] . exp. exp. orthographic drawing central projection -phā¯wa _kra¯thop_kra-theūoen 3261 amensalism projection [f] ภาพฉายของจุดบนระนาบ ภาพถายอินฟราเรด n. 3263 ภาวะคู phāp sathøn phāpchāi khøng suan khøng image réfléchie [f] sentrong bon ranāp ภาพสาทิสสัณฐาน ภาพฉายของสวนของ เสนตรงบนเสนตรง 3262 3258 3265 duality ภายใน 3252 adj.

3283 phāwa sam phāwa pen klāng phāwa mai tøneūang kradōt -phā¯wa ¯sam -phā¯wa -pen -klāng multiplicity neutralism -phā¯wa \mai _tø\neūang _kra_dōt jump discontinuity ภาวะซ้ําของราก n. n. 3285 ordinary discontinuity 3279 phāwa mī kān yǿi salāi -phā¯wa _tāng -kan 3284 -phā¯wa \mai _tø\neūang _kha_jat \dāi ภาวะพึง่ พา n. exp. ภาวะนามธรรม 3267 n. exp. ภาวะไมตอเนื่องขจัดได 3277 3280 ภาวะยอดมน n. ภาวะเปนคาบ 3270 n. exp. ภาวะไมตอเนือ ่ ง 3275 phāwa parasit 3282 phāwa mai tøneūang -phā¯wa \cheūam-yōng -phā¯wa \mai _tø\neūang connectivity ภาวะซ้าํ n. phāwa thao kan -phā¯wa \thao -kan equality removable singularity 3278 3273 ภาวะไมตอเนื่องสามัญ phāwa pheung phā n. n. 3272 phāwa tāng kan different parity ภาวะเทากัน n. exp. exp. phāwa mai tøneūang khajat dāi périodicité [f] ภาวะตอเนือ ่ ง n.ภาวะเชิงภาพฉาย 162 ภาวะเชิงภาพฉาย n. 3281 phāwa choēng phāpchāi phāwa nāmmatham phāwa mī sūnklāng ruam -phā¯wa -choēng \phāp/chāi -phā¯wa -nām¯ma-tham -phā¯wa -mī /sūn-klāng \ruam projectivity abstraction central perspectivity ภาวะเชื่อมโยง n. ภาวะมีศูนยกลางรวม 3274 n. exp. exp. exp. exp. exp. exp. exp. exp. -phā¯wa -mī -kaēn \ruam phāwa yøt mon axial perspectivity -phā¯wa \yøt -mon kurtosis 3287 . mutualism phāwa mai tøneūang sāman mutualisme [m] -phā¯wa \mai _tø\neūang /sā-man ภาวะมีการยอยสลาย n. exp. -phā¯wa -mī -kān \yǿi _sa/lāi phāwa mai thao kan saprophytism -phā¯wa \mai \thao -kan phāwa mī kaēn ruam 3286 inequality ภาวะมีแกนรวม n. ภาวะไมเทากัน n. exp. parasitism discontinuity parasitisme [m] discontinuité [f] ภาวะเปนกลาง 3269 n. exp. ภาวะไมตอเนื่องกระโดด 3276 n. exp. exp. exp. exp. ภาวะปรสิด 3268 phāwa cheūamyōng n. exp. phāwa sam khøng rāk phāwa pen khāp -phā¯wa ¯sam /khøng \rāk -phā¯wa -pen \khāp multiplicity of a root periodicity 3271 phāwa tøneūang -phā¯wa _tø\neūang continuity ภาวะตางกัน n.

ภาวะรวมเสนตรง 163 ภาวะรวมเสนตรง n. ภูมิศาสตร 3295 n. ภาวะเอกฐาน 3288 n. climatology ภาวะเอกฐานเชิงความ โนมถวง climatologie [f] n. exp. n. 3301 pharmacology pharmacologie [m] . analytic n. phāwa ruam sentrong phāwa ēkkathān [พู-มิ-สาด] -phā¯wa \ruam \sen trong -phā¯wa _ēk_ka/thān phūmisāt collinearity singularity -phū¯mi_sāt singularité [f] geography ภาวะรวมเสนตรงหลายตัวแปร ภาวะเอกฐานขจัดได n. language phāwa yū ruam kan linguistique [f] . sciences pharmaceutiques [fpl] มวนแบบกนหอย adj. exp. n. เภสัชกรรม 3297 phāwa sāthitsanthān -phē_sat¯cha-kam gravitational singularity pharmacie [f] singularité gravitationnelle [f] เภสัชเคมี 3298 phēsatkhēmī -phā¯wa _ēk_ka/thān _lak -phē_sat-khē-mī essential singularity pharmaceutical chemistry singularité essentielle [f] เภสัชวิทยา n. philology . exp. ภาษาศาสตร -phā¯wa 3303 phēsatchakam -phā/sā ¯kha¯nit_ta_sāt 3293 n. homomorphism pharmacy n. exp. exp. géographie [f] phāwa ēkkathān choēng khwām nōmthūang -phā¯wa ¯lot \rūp adj. 3299 langage mathématique [m] 3300 linguistics . exp. exp. ภาษาคณิตศาสตร -phā¯wa /sam_phat ภูมิอากาศวิทยา phāwa ēkkathān khajat dāi n. 3290 phāwa lot rūp degeneracy ภาวะวิเคราะห 3291 phāwa wikhrǿ ภาวะสัมผัส 3292 phāwa samphat -phā¯wa _ēk_ka/thān _kha_jat \dāi phūmi-akātwitthayā removable singularity climate science . exp. exp. 3289 phāwa ruam sentrong lāi tūapraē -phā¯wa \ruam \sen trong /lāi -tūa-praē multicollinearity ภาวะลดรูป n. 3296 ภาวะเอกฐานหลัก -phā¯wa ¯wi¯khrǿ n. tangency n. [เพ-สัด-ชะ-กัม] phāsā khanittasāt ภาวะสาทิสสัณฐาน 3302 -phū¯mi-ā_kāt¯wit¯tha-yā -phā¯wa _ēk_ka/thān -choēng -khwām ¯nōm_thūang n. exp. langues [fpl] _yū \ruam -kan [Dewey DDC/CDD : 400] [เพ-สัด-ชะ-วิด-ทะ-ยา . เพ-สัด-วิด-ทะ-ยา] -phē_sat¯cha¯wit¯tha-yā = -phē_sat¯wit¯tha-yā -phā/sā_sāt 3294 3305 phēsatchawitthayā = phēsatwitthayā phāsāsāt ภาวะอยูรว มกัน 3304 [เพ-สัด-เค-มี] phāwa ēkkathān lak n. mūan baēp konhøi _baēp \kon/høi symbiosis helicoid symbiose [f] hélicoïde 3306 .

exp. marine science mean of maxima māttra kān pramoēn océanologie [f] 3325 [มัด-ทะ-ยะ-ถาน] matthayathān n. mūan mōlā modulus (En) < modulus (Lat. exp. masse atomique [f] ¯mat¯tha¯ya/thān มอนอกไซด 3312 n.M. มัชฌิมสมมุติ 3316 n. 3320 3326 measure .มวล 164 มวล n. exp. exp. 3310 n. exp. mūan choēng atǿm module (En) matchimasommut -mūan -choēng _a-tǿm mōdūn ¯mat¯chi¯ma/som¯mut atomic mass module assumed mean มอดูลัส = มอดุลัส มวลโมลาร n. มัชฌิมฮารมอนิก 3317 n. 3309 n. 3313 n. 3322 matchimalēkkhanit ¯mat¯chi¯ma\lēk¯kha¯nit arithmetic mean (A.) modulaire มอดูล มวลเชิงอะตอม n. exp. median 3319 médiane [f] mønøksai มาตร /sam¯phat monoxide n. exp. exp.) . exp. exp. มัชฌิมเลขคณิต 3315 modular (En) mūan cheūay -mūan _cheūay mødulā inertial mass modular 3321 n. oceanography . moyenne géométrique [f] มอดุลาร มวลเฉือ ่ ย 3308 adj. oceanology .M. มัชฌิมเรขาคณิต 3314 n.) matchimahāmønik -mūan mødūlat = mødulat ¯mat¯chi¯ma molar mass modulus masse molaire [f] module [m] harmonic mean (H. exp. mūan mødulat jamnūan choēngsøn matchimarēkhākhanit -mūan -jam-nūan -choēng¯søn ¯mat¯chi¯ma-rē/khā¯kha¯nit mass modulus of a complex number geometric mean (GM) masse [f] n. มอดุลัสจํานวนเชิงซอน 3307 n. yardstick . scale mahāsamutsāt matchima khā sūngsut มาตรการประเมิน ¯ma/hā_sa_mut_sāt ¯mat¯chi¯ma \khā /sūng_sut n. 3311 n. atomic weight monoxyde [m] [มาด] [~O] māt มหาสมุทรศาสตร มัชฌิมคาสูงสุด \māt mūan atøm samphat n. mūan atøm mødūlat khøng Yang -mūan Young's modulus 3318 n. subcontrary mean มวลอะตอม มอดูลัสของยัง moyenne harmonique [f] n. relative atomic mass . 3324 มัธยฐาน atomic mass มวลอะตอมสัมพัทธ 3323 \māt_tra -kān _pra-moēn rating scale 3327 .

exp. exp. classification scale มาตราแบบชวง binary scale \māt -an_dap n. \māt-trā /thān _hok n. มาตราฐานสิบ 3335 n. exp. 3334 māttrā thān sām \māt-trā /thān /sām ternary scale 3347 māttrā nām banyat 3340 \māt-trā /thān /søng māt andap interval scale \māt-trā /thān \hā quinary scale มาตราฐานสอง มาตรอันดับ \māt -an_ta¯ra\phāk māttrā thān paēt n. table . \māt-trā /thān _sip _et undenary scale planimeter planimètre [m] 3344 māttrā thān sip-et 3337 māttrā thān kao māt pheūnthī n. unit . basis . scale มาตราฐานสิบสอง standard [m] มาตราจัดลําดับ มาตรนามบัญญัติ n. \māt-trā _jat -lam_dap \māt -nām -ban_yat ranking scale n. exp. specification system . ordinal scale มาตราฐานสาม มาตรอันตรภาค n. 3332 3333 มาตรานามบัญญัติ māttrā thān søng \māt-trā -nām nominal scale . reference . 3330 \māt-trā /thān \kao \māt ¯pheūn\thī nonary scale มาตราฐานหก n. exp. มาตราฐานสิบเอ็ด n. metrology 3345 māttrā thān hok 3338 māttrā thān jet mātwitthayā n. 3329 n. système (d'unités) [m] n. \māt-trā /thān _sip/søng duodenary scale nominal scale มาตรพืน ้ ที่ 3343 māttrā thān sip-søng 3336 māttrā jat lamdap māt nām banyat 3342 māttrā baēp chūang 3341 \māt-trā _baēp \chūang interval scale 3348 . exp. exp. มาตรา 3328 n. exp. exp. มาตราฐานเจ็ด มาตรวิทยา n. exp. criterion . exp. exp. exp. ratio scale māt antaraphāk มาตราฐานหา octanary scale \māt _at-trā_suan n.มาตรฐาน 165 มาตรฐาน n. [มาด-ตฺระ-ถาน] [มาด-ตรา] māttrā thān sip māttrathān mattrā \māt-trā /thān _sip \māt_tra/thān \māt-trā denary scale standard . exp. standard . 3331 \māt-trā /thān _jet \māt¯wit¯tha-yā septenary scale métrologie [f] มาตราฐานแปด มาตรอัตราสวน n. exp. exp. senary scale \māt-trā /thān _paēt māt attrāsuan n. 3346 māttrā thān hā 3339 n. exp. มาตราฐานเกา n. exp. measure of quality .

3350 \māt_tra ¯wat -mum \māt-trā angular measure Richter scale mesure angulaire [f] échelle de Richter [f] มาตราสวน มาตราเรียงลําดับ n. measurement dimension [f] . exp. exp. exp. 3363 anthropologie physique [f] . exp. mesure [f] มิติของปริภูมิเวกเตอร n. \māt_tra ¯wat -khwām -yāo n. exp. 3358 [มาด-ตฺรา-สวน] māttrā rīeng lamdap māttrāsuan = māttrāsūan \māt-trā -rīeng -lam_dap \māt-trā_suan = \māt-trā_sūan ordinal scale . 3362 3361 minchawitthayā 3366 miti ¯mi_ti dimension . 3359 māttrāsuan choēng løkāritheum Marie Curie ordinal scale \māt-trā_suan -choēng -lø-kā¯ri\theum Marie Curie มาตราวัด logarithmic scale มิญชวิทยา māttrā rīeng andap \māt-trā -rīeng -an_dap n. exp. anthropobiologie [f] . exp. 3367 miti khøng pariphūm wēktoē ¯mi_ti /khøng _pa¯ri-phūm dimension of vector space dimension d'un espace vectoriel [f] . exp. exp. exp. rapport [m] anthropologie biologique [f] มาตราเรียงอันดับ n.มาตราเมตริก 166 มาตราเมตริก n. exp. n. [มาด-ตรา] māttrā wat pheūnthī māttrā mēttrik \māt_tra ¯wat ¯pheūn\thī \māt-trā \mēt_trik area measure mānutsayawitthayā = mānutwitthayā système métrique [m] มาตราวัดมุม มาตราริกเตอร n. 3351 3357 anthropology māttrā wat mum māttrā Riktoē anthropologie [f] มานุษยวิทยากายภาพ n. -mā¯nut_sa¯ya¯wit¯tha-yā = -mā¯nut¯wit¯tha-yā [มา-นุด-สะ-ยะ-วิด-ทะ-ยา . n. scale of measurement mattrā sanyakōn histology \māt-trā histologie [f] scale of notation มิติ māttrā wat khwām yāo มาตราอัตราสวน n. linear measure māttrā attrāsuan มาตราวัดความยาว มาตราวัดปริมาตร n. exp. ranking scale scale 3352 mānutsayawitthayā kāiyaphāp -mā¯nut_sa¯ya¯wit¯tha-yā -kāi¯ya\phāp physical anthropology มาตราสวนเชิงลอการิทม ึ มารี กูรี = มารี คูรี n. exp. 3353 Marie Curie échelle logarithmique [f] n. prop. มาตราสัญกรณ \māt_tra ¯wat n. มาตราวัดพืน ้ ที่ 3349 n. มานุษยวิทยา 3356 n. exp. māttrā wat parimāt \māt_tra ¯wat _pa¯ri\māt volume measure ratio scale 3355 3365 [มิน-ชะ …] 3360 3354 \māt-trā _at-trā_suan 3364 Mārī Kūrī = Mārī Khūrī māttrā wat n. มา-นุด-วิด-ทะ-ยา] metric system n. échelle (graphique) [f] .

exp. angle droit [m] มีมุม 4 มุม มิว 3369 n. 3372 n. n. 3371 hour angle 3378 mī khøpkhēt bon mum มุมเชิงขัว้ -mī _khøp_khēt -bon -mum n.) le plus toxique right angle millimètre [m] n. exp. -mum _klap -nai มุมเงย methane méthane [m] n. millimeter (Am. exp. reentrant angle n. exp. µ) avoir quatre angles . exp. exp. exp. 3383 mu (Gr) mī mum sī mum miū -mī -mum _sī -mum mumchāk-dān trongkhām mumchāk mu (Μ. bounded above angle mum choēng khūa angle [m] -mum -choēng \khūa มุมกลับ polar angle มีขอบเขตลาง v. µ) มีขอบเขต adj. 3386 mum dōi røp -mum -dōi \røp มีเทน n. bounded acutangle mum chūamōng 3384 -mum \chūa-mōng มีขอบเขตบน มุม v. posséder quatre angles -mum_chāk \dān -trong\khām -mum_chāk มีมุมแหลม right-angle-hypotenuse-side (RHS) mu (Μ. 3377 mī khøpkhēt mī mum laēm มุมชั่วโมง -mī _khøp_khēt -mī -mum n. มุมตกกระทบ 3388 .มิลลิเมตร 167 มิลลิเมตร n. [CH4] มีนวิทยา mīnwitthayā mum tokkrathop 3374 angle of incidence [m] 3381 angle d'incidence [m] mum ngoēi มุมตรง -mum -ngoēi n. มุมกลับใน 3373 n. exp. exp. perigon 3380 [มี-เทน] methane (En) mum klap nai mīthēn re-entrant angle . exp. angle of elevation . 3370 adj. มีพิษรายแรงทีส ่ ด ุ 3368 adj. exp. 3382 มุมฉาก-ดานตรงขามมุมฉาก 3376 n. mī khøpkhēt lāng mum klap -mī _khøp_khēt \lāng -mum _klap bounded below reflex angle 3379 3385 มุมโดยรอบ n. มุมฉาก 3375 n. minlimēt mī phit rāiraēng thīsut mumchāk -min¯li\mēt -mī ¯phit ¯rāi-raēng \thī _sut -mum_chāk millimetre . uprisen angle mum trong angle d'élévation [m] -mum -trong -mīn¯wit¯tha-yā straight angle . exp. flat angle ichtyology angle plat [m] ichtyologie [f] 3387 -mum -mī-thēn n.

ม. exp. angle of declination -mum -tan n. exp. exp. exp. 3405 mum phāinai complementary angles . มุมเทา 3389 adj. exp. internal angle mum phāinai khøng rūplāilīem มุมประกอบสองมุมฉาก n. exp. -mum _būak mum pān -mum -trong\khām -nai -naēo_ding positive angle -mum \pān vertically opposite angles . มุมประชิด 3395 n. exp. external angle angle externe [m] 3398 3393 mum thī somnai kan -mum -phāi-nai angles complémentaires [mpl] มุมประกอบมุมฉาก 3399 corresponding angles -mum _pra_køp /søng -mum_chāk supplementary angles mum thē -mum -thē angle of dip . exp.) n. n. มุมภายใน n. exp. exp. exp. angle of deviation . exp. exp. -mum _pra_køp -mum \thī _jut/sūn-klāng /khøng n. vertical angles obtuse angle มุมตัน n. mum yokkheun -mum ¯yok\kheun angle of elevation 3408 . 3390 mum trongkhām nai naēoding n.มุมตรงขาม 168 มุมตรงขาม n. exp. -mum-mum\dān angles supplémentaires [mpl] 3394 มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม interior angle of a polygon 3400 mum prakøp søng mumchāk n. exp. mum prakøp = มุมจุดศูนยกลางวงกลม มุมภายนอก n. supplementary angles มุมบวก angles adjacents [mpl] angle opposé [m] มุมตรงขามในแนวดิง่ n. -wong-klom mum prakøp mumchāk = -mum _jut/sūn-klāng -wong-klom -mum _pra_køp -mum_chāk central angle of a circle complementary angle 3404 mum phāinøk มุมประกอบ มุมที่จุดศูนยกลางของวงกลม n.ด. 3396 มุมปาน mum būak n. 3391 mumbāibēn solid angle 3392 mum thī jutsūnklāng khøng wongklom = mum jutsūnklāng wongklom -mum -phāi\nøk exterior angle . 3402 mum trongkhām mum thao mum prachit -mum -trong\khām -mum \thao -mum _pra¯chit opposite angle equiangular adjacent angles . angle obtus [m] 3397 -mum_bāi-bēn mum tan 3403 มุมยกขึน ้ n. exp. compound angle มุมที่สมนัยกัน n. magnetic dip . 3407 mum-mum-dān angle-angle-side (AAS) มุมประกอบสี่มม ุ ฉาก n. มุมบายเบน n. exp. angle interne [m] -mum -phāi-nai /khøng \rūp/lāi_līem -mum \thī /som-nai -kan มุมเท interior angle . exp. exp. slope angle d'inclinaison [m] 3401 mum prakøp sī mumchāk -mum _pra_køp _sī -mum_chāk explementary angles 3406 มุม-มุม-ดาน (ม.

-mum ¯yaēng mum lop n. round angle . alternate interior -mum ¯lop angles negative angle direction angle angles alternes [mpl] มุมหมุน มุมแยงภายนอก มุมวิกฤต n. exp. mum yeūn den mum røp -mum \yeūn _den -mum \røp มุมสามหนา 3417 n. 3413 n. exp. mum yeūang sūnklāng n. exp. มุมสังยุค 3416 n. 3414 n. exp. exp. exp.มุมยอด 169 มุมยอด n. มุมรวมแขนคู 3409 n. trihedral angle perigon n. 3420 mum wikrit -mum /mun -mum ¯yaēng -phāi\nøk -mum ¯wi_krit rotation angle alternate exterior angles critical angle angle de rotation [m] angles alternes-externes [mpl] angle critique [m] มุมหลายหนา มุมแยงภายใน n. 3422 mum hak-hē mum ruam mum sathøn -mum _hak/hē -mum \ruam -mum _sa¯thøn angle of refraction common angle angle of reflection angle de réflexion [m] 3428 mum lāi nā mum sūn ongsā มุมรวม 3427 mum mun mum yaēng phāinøk มุมศูนยองศา 3426 3429 . 3423 มุมสี่หนา มุมระหวางหนา n. exp. exp. exp. angle supérieur [m] มุมยื่นเดน n. exp. 3421 mum yaēng phāinai -mum /lāi \nā -mum ¯yaēng -phāi-nai -mum /sūn -ong/sā polyhedral angle alternate interior angles null angle . exp. exp. exp. 3419 mum sadaēng thitthāng -mum _sa-daēng ¯thit-thāng alternate angles . salient angle มุมเยื้องศูนยกลาง tour complet [m] 3411 3424 mum sām nā -mum /sām \nā whole turn . exp. mum yøt mum ruam khaēn khū mum sangyuk -mum \yøt -mum \ruam /khaēn \khū -mum /sang¯yuk geometric angle coterminal angles conjugate angles sommet [m] . n. exp. -mum ¯yeūang /sūn-klāng mum rawāng nā -mum _sī \nā eccentric angle -mum ¯ra_wāng \nā tetrahedral angle 3418 3425 mum sī nā interfacial angle มุมแยง n. zero angle angle polyèdre [m] angles alternes-internes [mpl] angle nul [m] มุมหักเห n. exp. exp. exp. 3412 มุมแสดงทิศทาง มุมลบ mum yaēng n. full turn . n. exp. exp. 3410 angles conjugués [mpl] มุมรอบ n. n. 3415 มุมสะทอน n. exp.

) 3439 mètre [m] เมตริก = เม็ตตริก adj. azimuth n. exp. 3433 3434 [มู-คา . élémentaire 3441 metric tan red bood cell .. exp. leucocyte [m] angle de déviation [m] . essential fondamental . exp. main . azimut [m] metleūat metric มูลคาปจจุบน ั ¯met\leūat métrique blood cell .] white blood cell . exp. exp. present value (PV) มูลฐาน adj. elementary . เม็ดโลหิตขาว 3436 n. 3444 globule rouge [m] . hématie [f] เมเชอรภายใน n. -phāi-nai [เมด = เมด = เม็ด] metre (En) inner measure .มุมเห 170 มุมเห n. exterior measure red blood cell . 3438 mēchoē phāinai 3432 mum īeng -mum -īeng เมตร = เมตร n. 3449 matrix (En) methrik matrix . angle de réfraction [m] เมเชอรภายนอก มุมแหลม mēchoē phāinøk metlōhit daēng -phāi\nøk ¯met-lō_hit -daēng outer measure . hématie[f] n. . 3431 mum laēm n. exp. leucocyte [m] -mum เม็ดเลือดแดง mettrik azimuth angle .. angle fermé [m] มุมเอียง n. exp. leukocyte mesure [f] globule blanc [m] . matrixes [pl] matrice [f] . corpuscle globule [m] 3447 metric ton ¯met\leūat -daēng n. interior measure mēt = met angle of inclination . 3443 mum hē measure (En) metlōhit khāo -mum mēchoē ¯met-lō_hit /khāo angle of refraction . mum aēsimat globule blanc [m] . เม็ดโลหิตแดง 3437 -mum /laēm acute angle . 3445 ¯mēt = ¯met [เมด-ตฺริก = เมด-ตฺริก] metric (En) n. fundamental . 3442 3448 matroid matroïde [m] เมทริกซ n. 3446 \mēt_trik globule [m] n. เม็ดโลหิต mēthroi metlōhit ¯met-lō_hit blood cell . meter (Am. exp. matrices [pl] . erythrocyte n. exp. exp. มูน-ละ-ดา . essentiel . sharp angle angle aigu [m] . erythrocyte เมทรอยด globule rouge [m] . corpuscle เม็ตริกตัน n.. มูน-ละ-ถาน] mūnthān = mūnlathān -mūn/thān = -mūn¯la/thān elemental .. angle of deviation measure white blood cell . angle of inclination of a line เม็ดเลือดขาว angle d'inclinaison [m] metleūat khāo มุมแอซิมท ั ¯met\leūat /khāo n. n. leukocyte 3440 n. exp. mūnkhā patjuban = mūnlakhā patjuban เม็ดเลือดแดง metric ton (En) -mūn\khā _pat_ju-ban = -mūn¯la\khā _pat_ju-ban metleūat daēng current value . เมเชอร 3430 n. 3435 [มูน-ถาน . exp. metre .

เมทริกซนิจพล 3458 n. Jacobian ¯tha-yaēng-mum echelon matrix diagonal matrix matrice diagonale [f] เมทริกซขั้นบันไดแบบแถว เมทริกซเชิงตัง้ ฉาก n. methrik thaēo methrik baēp blǿk /thaēo block matrix row matrix 3470 . methrik tūa kamnot pen neung 3467 3462 n. methrik khan bandai lot rūp methrik choēng sakēlā methrik niraphon \khan -ban-dai ¯lot \rūp -choēng ¯ni¯ra-phon reduced echelon matrix scalar matrix nilpotent matrix 3466 matrice scalaire [f] เมทริกซขั้นบันไดลดรูปตาม เมทริกซตัวกําหนดเปนหนึง่ เมทริกซแนวตัง้ n. exp. exp. exp. เมทริกซจาโคเบียน 3450 n. 3454 methrik khlāi ¯khlāi similar matrices 3455 methrik khūn kan dāi -khūn -kan \dāi conformable matrix . exp.เมทริกซขั้นบันได 171 เมทริกซขั้นบันได n. 3451 n. 3461 n. methrik jatturat _jat_tu_rat square matrix methrik naēotang -tūa -kam_not -pen _neung column matrix unimodular matrix matrice colonne [f] 3456 -naēo\tang เมทริกซแนวหลัก เมทริกซแตงเติม n. exp. exp. exp. exp. methrik taeng toēm methrik naēo lak _taeng -toēm -naēo _lak augmented matrix column matrix เมทริกซแถบ เมทริกซแบบนอรแมล n. exp. exp. exp. เมทริกซทแยงมุม 3457 n. exp. methrik khan bandai baēp thaēo methrik choēng tangchāk methrik nitjaphon -choēng \tang_chāk ¯nit_ja-phon \khan -ban-dai _baēp /thaēo orthogonal matrix idempotent matrix row echelon matrix matrice orthogonale [f] เมทริกซขั้นบันไดลดรูป n. conformable matrices เมทริกซจัตุรส ั n. exp. exp. 3464 เมทริกซเชิงสเกลาร 3452 n. exp. exp. exp. 3453 methrik khan bandai lot rūp tām thaēo \khan -ban-dai ¯lot \rūp -tām /thaēo reduced row echelon form of a matrix เมทริกซคลาย n. methrik khan bandai methrik Jākhōbīen methrik thayaēngmum \khan -ban-dai Jacobian matrix . exp. แถว n. 3465 เมทริกซนิรพล 3459 n. 3463 n. exp. methrik thaēp methrik baēp nømaēn _thaēp normal matrix 3468 3469 band matrix เมทริกซแบบบล็อก เมทริกซแถว n. exp. 3460 n. exp. เมทริกซคูณกันได n.

exp. exp. exp. matrice antisymétrique [f] ¯lak_sa_na _cha¯phǿ methrik salapplīen เมทริกซปรกติ eigenmatrix _sa_lap_plīen n. exp. exp. antisymmetric matrix . matrice triangulaire inférieure [f] methrik yǿi baēp blǿk เมทริกซปฏิสมมาตร \yǿi _baēp n. เมทริกซสมมาตรศูนยกลาง เมทริกซมูลฐาน n. methrik baēp sāmlīem 3473 methrik baēp sāmlīem bon /sām_līem -bon 3485 3486 methrik sommāt sūnklāng /som\māt /sūn-klāng methrik mūnlathān = methrik mūnthān centrosymmetric matrix -mūn¯la-thān เมทริกซสมมาตรเสมือน elementary matrix n. … สม-มูน] transposée d'une matrice [f] 3483 เมทริกซสลับเปลี่ยนสังยุค methrik sūn n. 3476 methrik prokkati normal matrix เมทริกซเปลี่ยนสถานะ n. _prok_ka_ti 3488 [… สะ-มะ-มูน . exp. … มูน-ถาน] /sām_līem triangular matrix matrice triangulaire [f] เมทริกซแบบสามเหลีย ่ มบน n. เมทริกซผก ู พัน 3471 n. 3484 3490 เมทริกซสหสัมพันธ methrik samaphāk n. methrik plīen sathāna _plīen _sa/thā¯na transition matrix 3477 3482 เมทริกซสลับเปลีย ่ น 3489 transpose of a matrix เมทริกซศน ู ย n. exp. adjoint of a matrix symmetric matrix matrice canonique [f] matrice adjointe [f] . exp. exp. zero matrix /sang¯yuk matrice nulle [f] conjugate transpose เมทริกซสมภาค n. exp. antimetric matrix non-singular matrix matrice antisymétrique [f] upper triangular matrix n. exp. matrice élémentaire [f] methrik sommāt sameūoen เมทริกซไมเอกฐาน n. exp. exp. exp. matrice transconjuguée [f] matrice symétrique [f] เมทริกซแบบสามเหลีย ่ ม n.เมทริกซแบบบัญญัติ 172 เมทริกซแบบบัญญัติ n. 3487 /som\māt _sa/meūoen matrice triangulaire supérieure [f] methrik mai ēkkathān เมทริกซแบบสามเหลี่ยมลาง \mai _ēk_ka/thān skew-symmetric matrix . exp. congruent matrices methrik sahasamphan _sa_ha/sam-phan correlation matrix 3491 . exp. exp. methrik baēp banyat methrik phūkphan methrik sommāt -ban_yat _phūk-phan /som\māt canonical matrix adjoint matrix . 3474 methrik baēp sāmlīem lāng /sām_līem \lāng matrice non singulière [f] เมทริกซสมมูล เมทริกซยอยแบบบล็อก n. /sūn methrik salapplīen sangyuk null matrix . n. exp. 3479 [… มูน-ละ-ถาน . exp. 3472 n. 3475 methrik patisommāt 3480 3481 methrik samamūn = methrik sommūn /som-mūn block sub-matrix equivalent matrices matrices équivalentes [fpl] _pa_ti/som\māt เมทริกซลักษณะเฉพาะ antisymmetric matrix . skewsymmetric matrix methrik laksana chaphǿ n. lower triangular matrix n. exp. เมทริกซสมมาตร 3478 n. exp.

3493 n. 3506 accurate . exact . correct 3510 . _ēk_ka/thān n. right précis . exp. 3494 methrik sām naēo chīeng [CH3OH] เมทิล /sām -naēo /chīeng n. methyl alcohol magnetron méthanol [m] . แมกนีเซียม = แม็กนีเซียม = แม็กนีเซีย ่ ม maeknīsīem methrik ubattikān n. adjugate of a matrix [Mn] แมน mendelevium เมทริกซแอดจูเกต maēngkānīt = maēngkānīs = maengkānīt = maengkānīs manganese เมนเดลีเวียม n. เมทริกซเฮอรมเิ ทียน 3492 n. n. exp. 3507 [แม็ก-นี-เซียม = แม็ก-นี-เซี่ยม] magnesium (En) เมทริกซอุบัตก ิ ารณ n. exp. adj. exp. exp. เมอบิอส ุ 3499 n. tridiagonal matrix mēthil matrice tridiagonale [f] méthyle [m] 3501 3495 incidence matrix 3508 magnesium 3502 magnésium [m] mēthil brōmait [Mg] methyl bromide แมงกานีส = แม็งกานี้ส เมทริกซเอกฐาน n. Moebius conjugate matrix Möbius matrice conjuguée [f] เมทานอล เมทริกซสัมประสิทธิ์ n. exp. _u_bat_ti-kān n. exp. precise . methanol เมทริกซเอกลักษณ [CH3OH] 3497 methrik ēkkalak _ēk_ka¯lak manganèse [m] 3504 mēndēlīwīem identity matrix .เมทริกซสังยุค 173 เมทริกซสังยุค n. hermitian matrix Möbius . ¯maek-nī\sīem เมทิลโบรไมด n. exp. 3496 methrik ēkkathān 3503 mēthil-aēlkøhøl singular matrix matrice singulière [f] methyl alcohol . exp. exp. melamine formaldehyde 3509 [แมง-กา-นิด = แมง-กา-นีส] manganese (En) เมทิลแอลกอฮอล n. correct . แมกนิตรอน 3500 n. exp. exp. alcool méthylique [m] magnétron [m] methrik samprasit เมทริกซสามแนวเฉียง n. exact . 3505 mēlāmīn fømandīhai rēsin melamine resin . methanol (En) magnetron /sam_pra_sit mēthānøn maeknitrøn coefficient matrix methanol . unit matrix 3498 methrik aētjūkēt adjugate matrix . methrik sangyuk methrik hoēmithīen Møebiut = Møebius /sang¯yuk hermitian . mendélévium [m] maen [Md] (Num: 101) \maen เมลามีนฟอรมาลดีไฮดเรซิน n.

maēlek faifā mōnōmoē mōl \maē_lek -fai¯fā monomer mole electro-magnet monomère [m] mole [f] n. 3528 molar (En) moment n. \maē_lek monosodium glutamate . โมเมนตทส ี่ อง 3518 n. 3517 [Mo] 3524 mōmēn khūa khū maēlek mōnøi \khūa \khū \maē_lek monoid magnetic dipole moment monoïde [m] 3530 molybdène [m] latent variable model n.) โมเลกุล n. exp. n. โมลาริตี n. mōmēn mōdūlō n. 3513 โมเมนต électroaimant [m] โมดูโล prep. 3527 โมลาร adj. exp. โมโนคลินก ิ 3511 adj. [โม-เล-กุน] molecule (En) mōlēkun -mō-lē-kun molecule molécule [f] 3531 . 3529 molarity (En) mōmēn khūa khū n. 3514 modulo โมเดล 3515 mōlā moment [m] molar โมเมนตของแรง molaire /khøng -raēng mōdēn = mōdēo moment of force model 3522 modèle [m] โมเมนตขวั้ คู โมเดลตัวแปรแฝง n. mōdēn tūapraē faēng \khūa \khū mōlipdīnam -tūa-praē /faēng dipole moment molybdenum 3516 โมเมนตขั้วคูแมเหล็ก โมนอยด n. 3521 moment (En) 3526 momentum (En) < momentum (Lat. exp. sodium glutamate . 3512 maēlek 3519 mōnōsōdīem klūtāmēt โมเมนตัม n. mōmēn khøng raēng model (En) mōlāritī molarity molarité [f] 3523 โมลิบดีนม ั n. mantissa (En) mōnōkhlinik mōmēn thī søng maēnthissa = maēnthitsasa monoclinic \thī /søng monoclinique second moment 3525 mantissa โมโนโซเดียมกลูตาเมต mantisse [f] แมเหล็ก n. exp.แมนทิสซา 174 แมนทิสซา n. exp. MSG magnet monosodium de glutamate [m] momentum aimant [m] โมโนเมอร moment [m] แมเหล็กไฟฟา n. exp. exp. n. 3520 mōmēntam โมล monomer (En) n.

mōlēkun microprocessor (En) mai choēngsen molecular maikhrōprōsētsoē \mai -choēng\sen moléculaire microprocessor nonlinear microprocesseur [m] non-linéaire . French curve TM ไมเนอรของสมาชิกใน เมทริกซ 3537 māi khōng khīenbaēp /khøng -tūa -kam_not minor of determinant -mai-khrō_i-man-chan n. ไมตเนเรียม 3540 n. 3549 mainoē khøng tūa kamnot 3542 ไมฉาก micron n. 3545 mai pen lop \mai -pen ¯lop non-negative 3552 . n. micron [m] meitnérium [m] [µm] [Mt] โมเลกุลน้าํ n. exp.) ¯māi _chāk /sām_līem \mai -pen _pha_leuk ไมเปนลบ ไมฉากสามเหลีย ่ ม māi chāk sāmlīem mai pen phaleuk amorphe T-square n. māi chāk n.โมเลกุล 175 โมเลกุล adj. 3551 amorphous ¯māi _chāk \rūp -tūa -Thī Maikhrōsøf Eksēn = Maikhrōsøf Ēksēn Microsoft Excel 3543 māi chāk rūp tūa Thī ไมโครซอฟทเอ็กเซล = ไมโครซอฟตเอกเซล Microsoft Excel n. n. triangle (Am. exp. non linéaire โมเลกุลโคเวเลนต n. exp. 3544 Microsoft Excel set square . 3534 mōlēkun nām ไมโครเวฟ n. ไมโครโปรเซสเซอร 3532 n. exp. exp. exp. molality emulsion (En) ไมครอน = ไมครอน maikhrōimanchan = maikhrōimalchan n. tri square ไมเปนผลึก ไมฉากรูปตัวที adj. mōlēkun khōwēlēn maikhrōmēt mainērīem = maitnērīem covalent molecule micrometer meitnerium micromètre [m] . exp. ไมเชิงเสน 3539 adj. exp. ไมโครเมตร 3533 n. 3535 molality (En) micro-onde [f] n. H2O minor -mai-khrō ¯wēp mineur [m] microwave ไมเนอรของตัวกําหนด n. 3536 [ไม-คฺรอน] micron (En) micron [m] ไมโคงเขียนแบบ ¯māi ¯khōng /khīen_baēp 3538 3550 mainoē khøng samāchik nai mēthrik /khøng _sa-mā¯chik ¯māi _chāk minor of an element in a matrix try square . microemulsion maikhrǿn 3548 mainoē ไมโครอิมัลชัน mōlaēlitī 3547 ไมเนอร 3541 [ไม-โคฺร-เวบ] microwave (En) โมแลลิตี 3546 adj. minor (En) ¯nām H2O maikhrōwēp molécule d'eau [f] .

ไมเปลี่ยนหมู 3553 adj. mai rabu khreūangmāi mai ēkkaphan \mai -mī _suan\ruam ¯thuk \khū \mai ¯ra_bu \khreūang/māi \mai _ēk_ka-phan pairwise disjoint unsigned non-homogeneous . mai mī khøpkhēt lāng mai praēprūan mai mun \mai -mī _khøp_khēt \lāng \mai -praē-prūan \mai /mun unbounded below contravariant irrotational ไมมีสวนรวม adj.ไมมีขอบเขตบน 176 ไมมีขอบเขตบน adj. exp. ไมแปรเปลีย ่ น 3555 adj. adj. 3565 n. exp. mai mī khøpkhēt bon mai plīen mū mai salap thī \mai -mī _khøp_khēt -bon \mai _plīen _mū \mai _sa_lap \thī unbounded above non-associative noncommutative ไมมีขอบเขตลาง adj. adj. ไมหมุน 3561 adj. ไมลทะเล 3557 n. ไมแปรปรวน 3554 adj. nautical mile unbiased intransitif mile nautique [m] n. nonhomogeneous adj. mai samamsamoē yok kamlang søng _sa/moē ¯yok -kam-lang /søng irregular square élever au carré 3573 . māi Thī mai somhētsomphon yok kamlang ¯māi -Thī \mai /som_hēt/som/phon ¯yok -kam-lang T-square invalid power irrationnel puissance [f] ไมโทคอนเดรีย n. adj. mitochondria maithōkhøndrīa mitochondria mitochondrie [f] adj. exp. mai praēplīen mai itsara choēngsen \mai -mī _suan\ruam \mai -praē_plīen \mai _it_sa_ra -choēng\sen disjoint invariant linearly dependent X ไมระบุเครื่องหมาย 3556 adj. adj. mai thalē mai ēn-īeng \mai _thāi\thøt -mai ¯tha-lē \mai -ēn-īeng intransitive sea mile . ไมสลับที่ 3560 adj. 3572 ยกกําลังสอง ไมสม่ําเสมอ 3559 3571 ยกกําลัง ไมสมเหตุสมผล 3558 3570 ไมเอนเอียง 3564 mai thāithøt ไมที 3569 ไมเอกพันธุ 3563 mai mī suanruam thuk khū ไมถายทอด 3568 ไมอิสระเชิงเสน 3562 mai mī suanruam ไมมีสวนรวมทุกคู 3567 3566 v.

trifling .u natural uranium ยูนิแทรี uranium naturel [m] 3584 n. ยืนยง 3574 adj. subordonate . -Yū yūrēnīem thammachāt U. 3577 yān klaikhīeng \yān \klai-khieng voisinage [m] ยานใกลเคียงจุด x รัศมี ε n. ยูเนียนของเซต 3580 n. 3579 n. small . yǿi = yøi yeūnyong yūnīen khøng set \yǿi -yeūn-yong /khøng minor . union [f] uranium hexafluoride (En) ยูเนียน yūrēnīem hēksāflūørai = yūrēnīem hēksaflūørai n. exp. 3575 yǿi salāi dāi thāng chīwaphāp \yǿi _sa/lāi \dāi -thāng -chī-wa\phāp biodégradable ยางมะตอย 3576 yāng matøi asphalt asphalte [m] ยานใกลเคียง n. moindre . neighborhood (Am. ยูเมลานิน ยุคจรวด mineur . partial invariant union of sets invariant n. unimportant . exp. neighbourhood . exp. peu important .ยอย 177 ยอย adj. exp. 3586 union (En) -yū-rē-nīem /yin yūnīen uranium hexafluoride union [UF6] gène [m] 3589 ยูเรเนียมออกไซด unitary (En) yīn gene 3588 [U] (Num: 92) U (En) yān klaikhīeng jut ek ratsamī n. -yāng 3581 yuk jarūat n. insignifiant . eumelanin (En) ¯yuk _ja_rūat n. insignificant . partiel 3587 union [f] 3592 . exp. prop. petty . exp. yūmēlānin space age eumelanin ยุคลิด = ยูคลิด ยูเรเนียม = ยูเรเนี่ยม 3578 ε-neighbourhood of x ยีน n. yūnithaērī uranium oxide (En) unitary yūrēnīem øksai 3590 3591 -yū-rē-nīem _øk-sai ยูเนียน uranium oxide 3585 [UO2] ยูเรเนียมเฮกซาฟลูออไรด = ยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด union n. ēpsailøn union (En) \yān \klai-khieng _jut _ek yūnīen ¯rat_sa/mī 3582 Euclid adj. ยอยสลายไดทางชีวภาพ adj. exp. uranium (En) Yukhlit = Yūkhlit yūrēnīem Euclid -yū-rē-nīem Euclide uranium ยู uranium [m] 3583 ยูเรเนียมธรรมชาติ Yū = yū n. biodegradable n. exp.u -yū-rē-nīem -tham¯ma\chāt U.) n.

exp.) ยูโรเพียม n. peripheral coaxial . cipher . 3601 n. combination . coaxiaux (pl. 3598 yaēk tūaprakøp dāi rongkhalēk chromatic number nombre chromatique [m] røi methrik rahat trace of a matrix ¯ra_hat trace d'une matrice [f] code . 3604 รหัสเทียม \yaēk -tūa_pra_køp \dāi 3610 røi doēn pit ruam sentrong yeūang sūnklāng n. ultraviolet UV [mpl] . U.V. password . eccentric 3597 yeūa hum sel \yeūa cell membrane membrane cellulaire [f] . [mpl] เยื้องศูนยกลาง adj. mot de røila passe [m] . 3602 -yū-wī \ruam /sūn-klāng -røi -doēn cencentric trail รวมเสนตรง รอยเดินปด UV . 3596 n. [ระ-หัด]  (Pali) . 3609 røi doēn ruam sūnklāng yūwī 3608 รอยเดิน รวมศูนยกลาง 3595 3607 3606 3613 . code word รอยละ n. røngrap mum -røng¯rap -mum subtend an angle รอยละผันกลับ n. percentage pour cent [m] .ยูเรีย 178 ยูเรีย n. 3612 code [m] . outer . รอบนอก 3600 adj. combinaison [f] . code secret [m] . yūrōphīem ruam ranāp rømbøi europium \ruam ¯ra\nāp rhomboid europium [m] coplanar rhomboïde [m] [Eu] (Num: 63) coplanaire ยูวี n. รวมแกน 3593 adj. รอมบอยด รวมระนาบ 3594 adj. pourcentage [m] 3605 røila phan klap pseudocode ¯røi¯la /phan _klap reverse percentage รองรับมุม v. UV (En) adj. ¯røi¯la indicatif [m] percent = per cent .  (Sanskrit) n. outlying . \ruam \sen trong -røi -doēn _pit ¯yeūang /sūn-klāng collinear closed trail . yūria ruam kaēn ropnøk urea \ruam -kaēn \røp\nøk urée [f] coaxial . 3603 n. coaxal outside . factorable n. adj. circuit excentrique รหัส รอยเมทริกซ เยื่อหุมเซลล n. membrane plasmique [f] แยกตัวประกอบได adj. exp. exp. secret code . exp. exp. ¯ra_hat -thīem 3599 3611 -røi rahat thīem รงคเลข n. exp.

rank ระดับขั้นพหุนาม niveau [m] . exp. exp. exp. exp. level . exp. ระดับอันดับมาตรา 3622 n. elevation ordinal scale altitude [f] . exp. exp. plane figure n. 3618 radap khan phahunām ¯ra_dap \khan ¯pha_hu-nām radap chan bap degree of a polynomial ¯ra_dap ¯chan _bap degré d'un polynôme [m] degree of a node ระดับขั้นสมการเชิงอนุพน ั ธ n. élévation [f] (vx) échelle ordinale [f] ระดับของการวัด n. exp. 3625 ระดับชั้นออก radap khan samakān choēng n. échelle nominale [f] ระดับความสูง 3615 n. exp. ระดับความเชือ ่ มัน ่ 3614 n. n. 3630 plan [m] . radap kān wat tūapraē radap khwāmsūng radap andap māttrā ¯ra_dap -kān ¯wat -tūa-praē ¯ra_dap -khwām/sūng ¯ra_dap -an_dap \māt-trā level of measurement altitude . radap kān wat radap khwām cheūaman radap nām māttrā ¯ra_dap -kān ¯wat ¯ra_dap -khwām \cheūa\man ¯ra_dap -nām \māt-trā level of measurement confidence level nominal scale ระดับการวัดตัวแปร n. exp. exp. figure plane [f] ระดับชัน ้ 3617 3629 ระนาบ 3623 radap khøng kān wat ระดับขั้นเขา 3628 n. 3627 ranāp jing baēp Yukhlit ¯ra\nāp -jing _baēp real euclidean plane 3634 . measurement scales ¯ra\nāp interval scale plane. exp. classe [f] n. exp. anuphan radap chan øk ระนาบเกิน ranāp koēn ระดับชั้นบัพ n. n. 3620 radap khwām khem sīeng ¯ra_dap -khwām \khem /sīeng radap nai samkhan sound intensity level ¯ra_dap -nai /sam-khan significance level 3631 ¯ra\nāp -koēn hyperplane ระนาบแกน 3632 ranāp kaēn ¯ra\nāp -kaēn axial plane plan axial [m] ระนาบจริง n. exp. ระดับนามมาตรา 3621 n. class . exp. 3619 ¯ra_dap \khan _sa¯ma-kān ¯ra_dap ¯chan _øk degree of a differential equation outdegree ระดับความเขมเสียง n. radap chūang māttrā ¯ra_dap /khøng -kān ¯wat ranāp ¯ra_dap \chūang \māt-trā level of measurement . n. n.ระดับการวัด 179 ระดับการวัด n. exp. ระดับชวงมาตรา 3616 n. 3626 3633 ranāp jing ¯ra\nāp -jing real plane ระนาบจริงแบบยุคลิด ระดับนัยสําคัญ n. degré [m] . degree . exp. 3624 radap khan khao radap chan ¯ra_dap \khan \khao ¯ra_dap ¯chan indegree grade . exp. exp. rang [m] .

binary number system système binaire [m] . procedure . ระนาบเอียง 3642 n. 3650 ranāp jamnūan ranāp ruam sentrong rabop ¯ra\nāp -jam-nūan ¯ra\nāp \ruam \sen trong ¯ra_bop real plane collinear planes system . méthode [f] . ระนาบสัมผัส 3638 n. exp. exp. système de numération [m] ระนาบแบงครึ่งมุมสองหนา ระนาบสัมพรรค n. exp. exp. exp. plan incliné [m] ระนาบรวมเสนตรง 3636 n. ranāp choēngsøn ranāp samphat ¯ra\nāp -choēng¯søn ¯ra\nāp /sam_phat complex plane tangent plane 3645 3639 ranāp naēo chāk ¯ra\nāp -naēo _chāk normal plane plan complexe [m] ระบบแกนมุมฉาก n. exp. organization . exp. ระนาบสมมาตร 3637 n. manière [f] . ¯ra\nāp rabop jamnūan thān søng Argand plane ¯ra_bop -jam-nūan /thān /søng 3654 binary system . système [m] . ระบบจํานวน 3646 3640 n. ranāp samphat prachit rabop jamnūan ¯ra\nāp /sam_phat _pra¯chit ¯ra_bop -jam-nūan osculating plane number system n. ระนาบรวมแกน 3635 n. way . 3652 système numérique [m] . exp. exp. exp. principe [m] . method . regime . exp. exp. exp. exp. schéma [m] . type [m] . 3648 3653 ระบบจํานวนฐานสอง ranāp Ākøng n. coaxal planes inclined plane ระนาบจํานวน n. exp. régime [m] . 3649 ระบบ 3643 n. mode [m] . modèle [m] . exp. exp.ระนาบจวบกัน 180 ระนาบจวบกัน n. ranāp jūap kan ranāp ruam kaēn ranāp īeng ¯ra\nāp _jūap -kan ¯ra\nāp \ruam -kaēn ¯ra\nāp -īeng concurrent planes coaxial planes . procédure [f] . manner . exp. organisation [f] . exp. ranāp jamnūan choēngsøn ranāp sommāt ¯ra\nāp -jam-nūan -choēng¯søn ¯ra\nāp /som\māt complex plane plane of symmetry plan de symétrie [m] ระนาบเชิงซอน n. 3644 3647 ระบบจํานวนฐานแปด ranāp baeng khreung mum søng nā ranāp samphak ¯ra\nāp /sam¯phak ¯ra\nāp _baeng \khreung -mum /søng \nā rabop jamnūan thān paēt affine plane ¯ra_bop -jam-nūan /thān _paēt bisector of dihedral angle plan affine [m] octal number system ระนาบอารกอง ระนาบผานเสนสัมผัสกับ แนวคูฉ  าก n. 3641 ranāp phān sensamphat kap naēo khū chāk ¯ra\nāp _phān \sen/sam_phat _kap -naēo \khū _chāk rectifying plane n. ordre [m] . scheme ระนาบจํานวนเชิงซอน n. mode . appareil [m] plan tangent [m] ระนาบแนวฉาก n. n. 3651 rabop kaēn mumchāk ¯ra_bop -kaēn -mum_chāk rectangular coordinate system ระนาบสัมผัสประชิด n.

denary number system decimal system système de numération -arabe [m] système décimal [m] ระบบฐานหกสิบ ระบบจํานวนฐานสิบสอง système décimal [m] n. 3669 rabop jamnūan thān sip rabop thān sip rabop tūalēk Hindū-Ārabik ¯ra_bop -jam-nūan /thān _sip ¯ra_bop /thān _sip -Hin-dū decimal number system . ระบบฐานสิบ 3655 n. exp. exp. binary number systerm rabop poēt ระบบตัวเลขฐานสิบ n. exp. 3660 centesimal system n. ระบบตัวเลขฮินดูอารบิก 3662 n. exp. ระบบไตรภาค 3663 n. n. système hexadécimal [m] coordinate system système de coordonnées [m] 3675 . exp. exp. exp. exp. exp. système décimal [m] ¯ra_bop _pha_leuk rabop thān røi ¯ra_bop /thān ¯røi ระบบตัวเลขฐานสิบหก ระบบฐานรอย n. exp. dyadic number system closed system 3666 rabop tūalēk thān søng ระบบเชิงพลวัต 3659 rabop choēng phonlawat ¯ra_bop -choēng -phon¯la¯wat dynamical system système fermé [m] ระบบเปด ¯ra_bop -tūa\lēk /thān søng n. exp. n. exp. ระบบจํานวนฐานสิบหก n. 3664 rabop dōtdīo 3657 rabop jamnūan thān sip-hok n. decimal system rabop phaleuk système de numération décimal [m] . exp. exp. rabop niwēt keung thammachāt isolated system ¯ra_bop -jam-nūan /thān _sip_hok n. exp. 3667 système ouvert [m] ระบบผลึก ¯ra_bop -tūa\lēk /thān _sip n. exp. rabop thān søng ¯ra_bop /thān /søng binary system système binaire [m] 3668 rabop tūalēk thān sip-hok ระบบฐานสอง 3661 3673 système de numération binaire [m] ¯ra_bop _poēt open system rabop tūalēk thān sip système dynamique [m] 3672 ¯ra_bop _pit ระบบตัวเลขฐานสอง ¯ra_bop -jam-nūan ระบบปด rabop pit système de numération [m] 3658 rabop jamnūan dai-aēdik écosystème semi-naturel [m] n. exp. exp.ระบบจํานวนฐานสิบ 181 ระบบจํานวนฐานสิบ n. 3670 rabop thān hoksip rabop traiphāk rabop jamnūan thān sip-søng ¯ra_bop -thān _hok_sip ¯ra_bop -trai\phāk sexagesimal system ternary system . 3656 n. exp. ¯ra_bop -tūa\lēk /thān _sip _hok rabop phikat hexadecimal system ¯ra_bop ¯phi_kat système de numération hexadécimal [m] . exp. number system ระบบจํานวนไดแอดิก 3671 ¯ra_bop ¯ni\wēt _keung -tham¯ma\chāt ระบบตัวเลข n. ¯ra_bop _dōt_dīo hexadecimal number system semi-natural ecosystem 3665 rabop tūalēk système hexadécimal [m] n. trinary system ¯ra_bop -jam-nūan /thān _sip/søng système hexagésimal [m] n. ระบบนิเวศกึ่งธรรมชาติ ระบบโดดเดีย ่ ว duodecimal number system 3674 crystal system ระบบพิกด ั n. exp.

exp. binary number system système binaire [m] rabop samakān choēngsen baēp mai ēkkaphan directional . ระบบพิกัดเชิงขัว้ ระบบเลขฐานสิบหก rabop samakān choēng anuphan n. exp. ระบบสมการ ระบบเมตริก n. exp. exp. 3684 3691 rabop phikat choēng khūa rabop lēk thān sip-hok ¯ra_bop _sa¯ma-kān -choēng _a¯nu-phan ¯ra_bop ¯phi_kat -choēng \khūa ¯ra_bop \lēk /thān _sip _hok systems of differential equations polar coordinate system hexadecimal number system ระบบแอเดียแบติก n. exp. 3687 3693 rabātwithhayā choēng wikhrǿ ¯ra_bāt¯wit¯tha-yā -choēng ¯wi¯khrǿ ¯ra_bop _sa¯ma-kān 3681 3692 analytic epidemiology . rabop mēttrik = rabop mettrik rabop samakān ¯ra_bop \mēt_trik system of equations metric system système d'équations [m] système métrique [m] ระบบสมการเชิงเสน ระบบเลขฐานแปด n. 3683 ระบบสมการเชิงเสนแบบ เอกพันธุ rabop phikat Khāthīsīen rabop lēk thān sip ¯ra_bop ¯phi_kat ¯ra_bop \lēk /thān _sip Cartesian coordinate system decimal number system rabop samakān choēngsen baēp ēkkaphan ระบบเลขฐานสิบสอง ¯ra_bop _sa¯ma-kān -choēng\sen _baēp _ēk_ka-phan système d'axes cartésiens [m] ระบบพิกัดฉาก n. directed n. 3685 n. analytical epidemiology épidémiologie analytique 3688 rabop samakān choēngsen ระบุทิศทาง adj.ระบบพิกัดคารทีเซียน 182 ระบบพิกัดคารทเี ซียน n. exp. exp. 3678 n. ระบบเลขฐานหา ระบบภาคตัดกรวย n. rabop phāk tat krūay rabop lēk thān hā ¯ra_bop \phāk _tat -krūay ¯ra_bop \lēk /thān \hā systems of conics quinary number system rabøp aēdīabaētik 3686 ¯ra_bop adiabatic system ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห n. exp. exp. exp. exp. exp. rabop lēk thān paēt n. 3682 rabop lēk thān søng ¯ra_bop \lēk /thān /søng binary system . 3677 n. 3679 n. exp. 3690 rabop phikat chāk rabop lēk thān sip-søng system of homogeneous linear equations ¯ra_bop ¯phi_kat _chāk ¯ra_bop \lēk /thān _sip/søng ระบบสมการเชิงอนุพน ั ธ rectangular coordinate system duodecimal number system n. exp. ระบบเลขฐานสิบ 3676 n. n. 3680 n. exp. exp. exp. 3694 ¯ra_bop \lēk /thān _paēt ¯ra_bop _sa¯ma-kān -choēng\sen rabu thitthāng ¯ra_bu ¯thit-thāng system of linear equations octal number system système d'équations linéaires [m] ระบบเลขฐานสอง ระบบสมการเชิงเสนแบบไม ระเบียบวิธีกําลังสองนอย เอกพันธุ ที่สด ุ 3689 n. exp. exp. 3695 rabīēp withī kamlang søng nøi thīsut ¯ra_bop _sa¯ma-kān -choēng\sen ¯ra_bīep ¯wi-thī -kam-lang /søng _baēp \mai _ēk_ka-phan ¯nøi \thī_sut system of non-homogeneous method of least squares linear equations méthode des moindres carrés [f] .

3710 [รัง-สี . exp. 3696 rabīēp withī thāng witthayāsāt = ระยะทางระหวางจุดสองจุด n. exp. . 3703 rayathāng rawāng jut søng jut ¯ra_bīep ¯wi-thī -thāng ¯wit¯tha-yā_sāt รังสี . รังสิ n. รัง-สิ]  (Pali) .ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสต 183 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร ระยะทางระหวางจุด 2 จุด n.

rangsī bītā = rangsī bētā -rang/sī รังสี n. rangsi méthode scientifique [f] ¯ra¯ya thāng ¯ra_wāng _jut /søng -rang/sī ray . rayonnement solaire [m] รังสีตกกระทบ sublime . 3697 ระยะแนบใน rabīēp withī wijai n. heat radiation . rayons gamma [mpl] equidistant ระยะตัดแกน x n. volatilize . (Sanskrit) rangsī . -rang/sī raya hāng thao kan angular distance 3711 rangsī kaēmmā ระยะหางเทากัน adj. radiation [f] . rayonnement thermique [m] รังสีดวงอาทิตย ระเหิด v. ระเหย v. exp. faisceau lumineux [m] 3709 rangsī -rang/sī ray demi-droite [f] . ¯ra¯ya _tat -kaēn _ek rayathāng 3705 équidistant raya tat kaēn ek n. exp. exp. exp. gamma rays ¯ra¯ya _hāng \thao -kan distance angulaire [f] n. y-intercept distance [f] . way infrared rays . _jut radioactivity distance between two points ระเบียบวิธวี จ ิ ย ั distance entre deux points [f] scientific method n. infrared . exp. -rang/sī _tok_kra¯thop 3708 rak thī en khøng jamnūan ¯ra¯ya _tat -kaēn ¯rak \thī -en /khøng -jam-nūan z-intercept nth root of a number ระยะทาง 3702 incident ray . ¯ra_bīep ¯wi-thī ¯wi-jai raya naēp nai research methodology ¯ra¯ya \naēp -nai 3698 ¯ra¯ya -choēng-mum 3699 3700 v. exp. n. lose flavour raya tat kaēn wāi ¯ra¯ya thāng -rang/sī -khwām¯røn ¯ra/hoēi ระยะตัดแกน y 3712 rangsī khwāmrøn rahoēi x-intercept รังสีความรอน n. rayonnement [m] . exp. exp.) rangsī dūang-āthit solar radiation 3707 ¯ra_hoēt 3701 3713 -rang/sī -dūang-ā¯thit rahoēt ระยะตัดแกน z rayons infrarouges [mpl] . incident radiation rayon incident [m] รังสีบีตา = รังสีเบตา n. 3704 apothem ระยะเชิงมุม n. 3714 rangsī tokkrathop รักที่ n ของจํานวน n. droite orientée [f] beta rays rayons bêta [mpl] 3715 . exp. exp. rayon [m] . trajet [m] 3706 s'évaporer ¯ra¯ya _tat -kaēn -wāi distance . รังสีแกมมา = รังสีแกมมา n. thermal radiation evaporate . exp. beam of light . apothème [m] raya choēngmum n. exp. radiation . vaporize raya tat kaēn saēt = raya tat kaēn sī (Am.

exp. exp. 3729 rāk \rāk root racine [f] 3736 . exp. ratsamī fōkat rayons alpha [mpl] n. 3730 ราก n. exp. exp. 3717 rangsī rūam -rang/sī -rūam global radiation . exp. รัศมีอะตอม radius -rang/sī 3733 circumradius ¯rat_sa/mī rangsī antrāwaiōlēt n. exp. exp. รัศมีใน 3724 rangsī ek = rangsī eks n. exp. 3726 rutherfordium [m] -rang/sī /saēng_sa_wāng 3731 รัศมีวงกลม rutherfordium rangsī saēngsawāng n. exp. total radiation 3718 rangsī sutthi x-ray ¯rat_sa/mī -nai rayons X inradius รังสีแอลฟา รัศมีโฟกัส -rang/sī ¯rat_sa/mī -fō¯kat alpha rays focal radius รัทเทอรฟอรเดียม รังสีแสงสวาง n. exp. exp. รังสีอินฟราเรด 3716 n. exp.รังสีแมเหล็กไฟฟา 184 รังสีแมเหล็กไฟฟา n. ¯rat_sa/mī -wong-klom รัศมี rayonnement visible [m] 3732 ratsamī wongklom ratthoēfødīem [Rf] visible radiation n. 3728 ¯rat_sa/mī /khøng -wong-klom alpha rays solar radiation รัศมีออ ิ อน 3722 ¯rat_sa/mī -khwām ¯khōng radius of curvature rayon de courbure [m] 3735 ratsamī iøn ¯rat_sa/mī ionic radius rayon ionique [m] rayon d'un cercle [m] -rang/sī -rang/sī -ā ¯thit rayon atomique [m] radius of a circle rangsī anfā = rangsī alfā ratsamī atøm atomic radius รัศมีของวงกลม n. UV [mpl] ratsamī 3721 รัศมีความโคง rayons alpha [mpl] n. exp. 3727 rayon [m] UV v. รังสีสุทธิ n. รังสีอาทิตย ratsamī khwām khōng rayonnement solaire [m] n. exp. gyradius rayonnement électromagnétique [m] รังสีเอ็กซ rayonnement infrarouge [m] รังสีรวม n. electromagnetic pulse (EMP) infrared radius of gyration . n. 3725 rangsī aēlfā net radiation 3719 n. 3734 ¯rat_sa/mī ratsamī khøng wongklom รังสีอัลฟา rangsī āthit n. rangsī maēlek faifā rangsī infrārēt ratsamī jairēchan -rang/sī \maē_lek -fai¯fā -rang/sī -in-frā_rēt ¯rat_sa/mī electromagnetic radiation . exp. ratsamī nai -rang/sī _sut¯thi n. รัศมีไจเรชัน 3723 n. รังสีอัลตราไวโอเลต 3720 rayonnement ultraviolet [m] . n. exp.

prop. exp. n. 3737 rāk kamlang søng chalīa รากที่สองของจํานวนจริง รางวัลโนเบล n. prop. 3756 ring kānhān 3749 rāk faēng รากทีส ่ อง rāk thī søng n. multiple root of order n \rāk _plaēk-pløm ring extraneous root ริงการหาร n. exp. rāk thī sām Rāngwan Nōbēn Sākhā Khēmī \rāk /khøng -fang\chan ¯pha_hu-nām \rāk \thī /sām -Rāng-wan -Nō-bēn cube root . third root roots of a polynomial function prix Nobel de chimie [m] racine cubique [f] รายงานการวิจย ั รากของสมการ n.รากกําลังสองเฉลีย ่ 185 รากกําลังสองเฉลีย ่ n. exp. exp. exp. exp. repeated root \rāk _pa/thom¯ma/thān racine multiple [f] primitive root ริง รากแปลกปลอม ring (En) 3747 degré Richter [m] n. n. exp. 3742 rākthān khanittasāt = rākthān khanitsāt \rāk/thān ¯kha¯nit_ta_sāt \rāk /faēng foundations of mathematics latent root \rāk \thī /søng square root racine carrée [f] 3743 rāk laksana chaphǿ \rāk ¯lak_sa_na _cha¯phǿ characteristic root -ring -kān/hān division ring ริงชั้นสวนตกคาง n. รากแฝง n. 3746 \rāk \thī /sām /khøng -jam-nūan -jing \rāk ¯sam rāk pathommathān multiple root . 3740 n. 3741 n. exp. 3745 รากที่สามของจํานวนจริง 3739 rāk khøng samakān \rāk /khøng _sa¯ma-kān root of an equation n. rāk khøng fangchan phahunām n. exp. exp. exp. exp. exp. 3748 3755 ring rāk sam andap thī en รากฐานคณิตศาสตร 3754 Riktoē n. \rāk ¯sam -an_dap \thī -en rāk plaēkpløm -ring repeated root of order n . prop. cubic root . exp. n. rāi-ngān kān wijai rāk thī sām khøng jamnūan jing -rāi-ngān -kān ¯wi-jai racine d'une équation [f] รากซ้าํ cube root of a a real number n. exp. 3738 รากที่สาม -Rāng-wan -Nō-bēn prix Nobel [m] n. 3753 ริกเตอร rāk sam รากซ้ําอันดับที่ n 3752 research report n. exp. รากลักษณะเฉพาะ n. exp. 3744 rāk thī søng khøng jamnūan jing Rāngwan Nōbēn root mean square \rāk \thī /søng /khøng -jam-nūan -jing Nobel prize รากของฟงกชน ั พหุนาม square root of real a number รางวัลโนเบลสาขาเคมี \rāk -kam-lang /søng _cha_līa n. รากปฐมฐาน 3751 3757 ring chan suan tokkhāng 3750 -ring ¯chan _suan _tok¯khāng residue class ring .

ริงผลหาร

186

ริงผลหาร
n. exp.

รูทีเนียม
3758

n.

รูปเกาเหลีย
่ ม
3765

n. exp.

ring phonhān

rūthīnīem

rūp kao līem

-ring /phon/hān

ruthenium

\rūp \kao _līem

quotient ring

ruthénium [m]

nonagon ; enneagon

[Ru]

ริงสลับที่
n. exp.

3759

ring salap thī

3766

รีดักชัน
3760

[Rb]

egg-shaped ; oval ; ovate ;
elliptical ; elliptic

รูป

ovale; ovoïde ; ovoïdal ; ové ;
elliptique

n.

3767

รูปครึ่งวงกลม

patikiriyā rīdakchan

[รูป]

_pa_ti_ki¯ri-yā

rūp

reduction reaction ; reductionoxidation reaction

\rūp

rūp khreung wongklom
\rūp \khreung -wong-klom

รีดักชัน = รีดั๊กชั่น

form ; shape ; figure
figure [f] ; forme [f]

semicircle ; semi-circle

รูป n เหลี่ยม

demi-cercle [m]

n.

3761

[รี-ดั๊ก-ชัน = รี-ดั๊ก-ชั่น]
reduction (En)

n. exp.

reduction
réduction [f]

3768

รูปเจ็ดเหลีย
่ ม
n. exp.

\rūp -en _līem

rūp jet līem

n-gon

\rūp _jet _līem

รูปกรวย
3762

n. exp.

3769

รูปดาวหาแฉก

rūp krūay

n. exp.

rhenium

\rūp -krūay

rūp dāo hā chaēk

rhénium [m]

cone

\rūp -dāo \hā _chaēk

[Re]

cône [m]

pentagram

รีมันน (แบรนฮารด รีมันน)

รูปกรวย

pentagramme [m]

n. exp.

adj.

3763

Riemann

Rīman (Baēnhāt Rīman)
Riemann ; Bernhard Riemann ;
Georg Friedrich Bernhard
Riemann
Riemann ; Bernhard Riemann

-in¯thi-kran
Riemann Integral

3764

3770

n. exp.

\rūp -krūay

rūpsong tan

conical

\rūp-song -tan

conique

solid figure

รูปกรวยเหลีย
่ ม
rūp krūaylīem

3771

3776

รูปทรงตัน

rūp krūay

n. exp.

รีมันนอินทิกรัล
Rīman inthikran

3775

heptagone [m]

rīnīem

n. exp.

3774

heptagon ; septagon

รีเนียม
n.

n. exp.

rūp en līem

rīdakchan

3773

\rūp_khai

rubidium

commutative ring

adj.

rūpkhai

rūbidīem

-ring _sa_lap \thī

n. exp.

รูปไข

รูบิเดียม
n.

3772

3777

รูปทรงเรขาคณิต
n. exp.

\rūp -krūay_līem

rūpsong rēkhākhanit

pyramid

\rūp-song -rē/khā¯kha¯nit

pyramide [f]

geometric form
forme géométrique [f]

3778

รูปธรรม

187

รูปธรรม
adj.

3779

[รูบ-ปะ-ทํา]

รูปแบบการกระจายของคา
ความนาจะเปน
n. exp.

rūppatham

3785

rūpbaēp kān krajāi khøng
khā khwām nā ja pen

\rūp_pa-tham
concrete ; solid ; factual ;
substantial ; real ; objective ;
material ; corporeal

\rūp_baēp -kān _kra-jāi /khøng
\khā -khwām \nā _ja -pen

concret ; réel

รูปแบบกําลังสอง

probability distribution

รูปนัย
adj.

n. exp.
3780

rūpnai
\rūp-nai

rūpnainiyom

formalisme [m]
n. exp.

3787

3788

\rūp -bon ¯ra\nāp

rectangular form

plane figure
3789

rūpbaēp choēng sām sen

rūp baēn

\rūp_baēp -choēng /sām \sen

\rūp -baēn

trilinear form

n. exp.

rūpbaēp prokkati
\rūp_baēp _prok_ka_ti
normal form

n. exp.

3796

rūpbaēp prokkati khøng
methrik
normal form of a matrix

รูปแบบปรกติจอรแดน

รูปแบบเชิงเสนคู

รูปแบบ

3795

\rūp_baēp _prok_ka_ti /khøng

plane figure
figure plane [f]

n. exp.

รูปแบบปรกติของเมทริกซ

รูปแบบเชิงสามเสน
3783

3794

รูปแบบปรกติ

rūpbaēp choēng tangchāk

n. exp.

n. exp.

Jordan canonical form

\rūp_baēp -choēng \tang_chāk

n. exp.

rūpbaēp banyat khøng
methrik

\rūp_baēp -ban_yat

rūp bon ranāp

รูปแบน

3793

rūpbaēp banyat Jødaēn

rūpbaēp choēng khūa

n. exp.
3782

รูปแบบบัญญัติของเมทริกซ

รูปแบบบัญญัติจอรแดน

รูปแบบเชิงตัง้ ฉาก

รูปบนระนาบ

canonical form ; normal form ;
standard form

canonical form of a matrix ;
canonical matrix ; normal form of a
matrix

polar form

formalism

\rūp_baēp -ban_yat

\rūp_baēp -kam-lang /søng

\rūp_baēp -choēng \khūa

\rūp-nai¯ni-yom

rūpbaēp banyat

\rūp_baēp -ban_yat /khøng

n. exp.
3781

3792

rūpbaēp kamlang søng

รูปแบบเชิงขัว้

รูปนัยนิยม
n.

3786

forme quadratique [f]

formel

n. exp.

n. exp.

quadratic form

formal

รูปแบบบัญญัติ

3790

n. exp.

3797

rūpbaēp choēng sen khū

rūpbaēp prokkati Jødaēn

rūpbaēp

\rūp_baēp -choēng \sen \khū

\rūp_baēp _prok_ka_ti

\rūp_baēp

bilinear form

Jordan normal form

format ; style ; form ; pattern ;
type ; characteristic ; feature

รูปแบบเชิงหลายเสน

n.

3784

format [m] ; forme [f] ; style [m] ;
schéma [m] ; structure [f]

n. exp.

รูปแบบแฟคทอเรียล
3791

n. exp.

rūpbaēp choēng lāi sen

rūpbaēp faēkthørīen

\rūp_baēp -choēng /lāi \sen

\rūp_baēp

multilinear form

factorial design

3798

รูปแบบมาตรฐาน

188

รูปแบบมาตรฐาน
n. exp.

รูปยี่สิบเหลีย
่ ม
3799

n. exp.

รูปสมมาตร
3806

n. exp.

rūpbaēp māttrathān

rūp yīsip līem

[สะ-มะ-มาด]

\rūp_baēp \māt_tra/thān

\rūp \yī_sip _līem

rūp sommāt

standard form ; standard pattern

icosagon

\rūp /som\māt

รูปแบบยังไมกาํ หนด
n. exp.

figure symétrique [f]

รูปเรขาคณิต
3800

n. exp.

3813

รูปสามเหลีย
่ ม
3807

n. exp.

3814

rūpbaēp yang mai kamnot

rūp rēkhākhanit

rūp sāmlīem

\rūp_baēp -yang \mai -kam_not

\rūp -rē/khā¯kha¯nit

\rūp /sām_līem

indeterminate form

geometric figure

triangle

รูปแบบระยะตัดแกน

figure géométrique [f] ; forme
géométrique [f]

triangle [m] ; forme triangulaire [f]

n. exp.

3801

รูปสามเหลี่ยมคลาย

รูปเรขาคณิตสองมิติ

n. exp.

rūpbaēp raya tat kaēn

n. exp.

\rūp_baēp ¯ra¯ya _tat -kaēn

rūp rēkhākhanit søng miti

intercept form

\rūp -rē/khā¯kha¯nit /søng ¯mi_ti

รูปปริซม

figure géométrique à 2 dimensions
[f]

n. exp.

3802

rūp priseum

3808

รูปเรขาคณิตสามมิติ
n. exp.

rūp sāmlīem khlāi
\rūp /sām_līem ¯khlāi
similar triangles

รูปสามเหลี่ยมจีน
n. exp.

3809

rūp rēkhākhanit sām miti

prism

\rūp /sām_līem -Jīn

\rūp -rē/khā¯kha¯nit /sām ¯mi_ti

Chinese triangle

รูปแปดเหลีย
่ ม

figure géométrique à 3 dimensions
[f]
3803

rūp paēt līem

n. exp.

\rūp _paēt _līem
octagon
octogone [m]

รูปผลึก
n. exp.

รูปวงกลม

3804

rūp phaleuk

รูปสามเหลี่ยมดานเทา
n. exp.

3810

3817

rūp sāmlīem dān thao

rūp wongklom

\rūp /sām_līem \dān \thao

\rūp -wong-klom

equilateral triangle

figure circulaire [f] ; forme
circulaire [f]

triangle équilatéral [m]

รูปสามเหลี่ยมดานไมเทา

รูปวงรี
n. exp.

3816

rūp sāmlīem Jīn

\rūp

n. exp.

3815

n. exp.
3811

3818

rūp sāmlīem dān mai thao

\rūp _pha_leuk

rūp wongrī

forme cristalline [f]

\rūp /sām_līem \dān \mai \thao

\rūp -wong

scalene triangle

forme elliptique [f]

triangle scalène [m]

รูปวาว

รูปสามเหลี่ยมเทากันทุก
ประการ

รูปพีระมิด
n. exp.

rūp phīramit
\rūp -phī¯ra¯mit
pyramid
pyramide [f]

3805

n.

rūp wāo
\rūp \wāo
kite

3812

n. exp.

3819

rūp sāmlīem thaokan thuk
prakān
\rūp /sām_līem \thao-kan ¯thuk
_pra-kān
congruent triangles

รูปสามเหลี่ยมบนทรงกลม

189

รูปสามเหลี่ยมบนทรงกลม

รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม

n. exp.

n. exp.

3820

รูปสิบเอ็ดเหลีย
่ ม
3826

n. exp.

rūp sāmlīem bon songklom

rūp sāmlīem mum laēm

rūp sip-et līem

\rūp /sām_līem -bon -song-klom

\rūp /sām_līem -mum /laēm

\rūp _sip _et _līem

spherical triangle

acute triangle ; acute-angled
triangle

hendecagon ; undecagon

triangle acutangle [m] ; triangle
oxygone [m]

รูปสี่กลีบสมมาตร

รูปสามเหลี่ยมลอม

rūp sī klīp sommāt

triangle sphérique [m]

รูปสามเหลี่ยมบนทรงกลม
แบบมุมฉากคู
n. exp.

3821

rūp sāmlīem bon songklom
baēp mumchāk khū
\rūp /sām_līem -bon -song-klom
_baēp -mum_chāk \khū
birectangular spherical triangle

รูปสามเหลี่ยมปาสกาล
n. exp.

3822

\rūp /sām_līem
triangle de Pasal [m]

rūp sāmlīem phīdaēn
\rūp /sām_līem
pedal triangle

n. exp.

รูปสามเหลี่ยมสมภาค

rūp sāmlīem mumchāk
\rūp /sām_līem -mum_chāk
right-angled triangle ; right triangle
triangle rectangle [m]

quadrilateral ; trapezium

\rūp /sām_līem

quadrilatère [m] ; quadrangle [m] ;
trapèze [m] ; forme quadrangulaire
[f]

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน
3829

rūp sāmlīem mum pān
\rūp /sām_līem -mum \pān
obtuse triangle ; obtuse-angled
triangle
triangle obtusangle [m] ; triangle
ambligone [m]

3836

rūp sīlīem khanom pīekpūn

\rūp /sām_līem \nā_jūa

\rūp _sī_līem -kha/nom _pīek-pūn

isosceles triangle

rhombus ; rhomb ; lozenge

triangle isocèle [m]

losange [m]

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
3830

n. exp.

rūp sip-søng līem

rūp sīlīemkhāngmū

\rūp _sip/søng _līem

\rūp _sī_līem

dodecagon

trapezium ; trapezoid

dodécagone [m]

trapèze [m] ; trapézoïde [m]

n. exp.
3825

n. exp.

rūp sāmlīem nājūa

รูปสิบหาเหลีย
่ ม

รูปสามเหลี่ยมมุมปาน

\rūp _sī_līem

rūp sāmlīem samaphāk

n. exp.
3824

3835

rūp sīlīem
3828

รูปสิบสองเหลีย
่ ม

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

n. exp.

รูปสี่เหลี่ยม

circumtriangle

n. exp.
3823

\rūp _sī _klīp /som\māt

\rūp /sām_līem ¯løm

รูปสามเหลี่ยมหนาจัว่

รูปสามเหลี่ยมพีแดล

3834

quatrefoil

congruent triangles

Pascal's triangle

n. exp.

3827

rūp sāmlīem løm

n. exp.

rūp sāmlīem Pātkān

n. exp.

n. exp.

n. exp.

3833

3837

รูปสี่เหลี่ยมคางหมูหนาจัว่
3831

n. exp.

3838

rūp sip-hā līem

rūp sīlīem khāngmū nājūa

\rūp _sip \hā _līem

\nā_jūa

quindecagon ; pentadecagon

isosceles trapezoid ; isosceles
trapezium

รูปสิบเหลีย
่ ม

trapèze isocèle [m]

n. exp.

3832

รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ส

rūp sip līem

n. exp.

\rūp _sip _līem

rūp sīlīem jatturat

decagon

\rūp _sī_līem _jat_tu_rat

décagone [m]

square [m]
carré [m]

3839

รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน

190

รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน
n. exp.

รูปสี่เหลี่ยมวงกลมลอม
3840

n. exp.

รูปหลายเหลี่ยมดานเทา
3847

n. exp.

rūp sīlīem dān khanān

rūp sīlīem wongklom løm

rūplāilīem dān thao

\rūp _sī_līem \dān _kha/nān

\rūp _sī_līem -wong-klom ¯løm

\rūp/lāi_līem \dān \thao

parallelogram

cyclic quadrilateral

equilateral polygone

parallélogramme [m]

รูปสี่เหลี่ยมดานไมขนาน

รูปหกกลีบกลมสมมาตร

n. exp.

n. exp.

3841

polygone équilatéral [m]

รูปหลายเหลี่ยมทางเดียว
3848

n. exp.

rūp sīlīem dān mai khanān

rūp hok klīp klom sommāt

rūplāilīem thāng dīo

\rūp _sī_līem \dān \mai _kha/nān

\rūp _hok _klīp -klom /som\māt

\rūp/lāi_līem -thāng -dīo

trapezium

hexafoil

monotone polygon

รูปสี่เหลี่ยมดานไมเทา

รูปหกเหลีย
่ ม

n. exp.

3842

n. exp.

rūp sīlīem dān mai thao

rūp hok līem

\rūp _sī_līem \dān \mai

\rūp _hok _līem

irregular quadrilateral

hexagon

trapèze [m]

hexagone [m]

3849

n. exp.

n. exp.

rūp lāi klīp klom sommāt

\rūp _sī_līem \bē

\rūp /lāi _klīp -klom /som\māt

skew quadrilateral

multifoil

รูปสี่เหลี่ยมผืนผา

รูปหลายเหลีย
่ ม

n. exp.

n. exp.

3844

rūp sīlīem pheūnphā

rūplāilīem

\rūp _sī_līem /pheūn\phā

\rūp/lāi_līem

rectangle

polygon

rectangle [m]

polygone [m]

n. exp.

3850

3845

n. exp.

equilateral polygone
polygone équilatéral [m]
n. exp.

3857

rūplāilīem nūn
\rūp/lāi_līem -nūn
convex polygon
3851

polygone convexe [m]

รูปหลายเหลี่ยมแนบใน
วงกลม
n. exp.

3852

rūp sīlīem mumchāk

rūplāilīem khøng khwāmthī

\rūp _sī_līem -mum_chāk

\rūp/lāi_līem /khøng -khwām_thī

rectangle

frequency polygon

rectangle [m]

polygone des fréquences [m]

รูปสี่เหลี่ยมรูปวาว

รูปหลายเหลี่ยมคอนเวกซ

n. exp.

n. exp.

3846

\rūp/lāi_līem \thī -mī \dān
\thao-kan

รูปหลายเหลี่ยมนูน

รูปหลายเหลี่ยมของความถี่

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

3856

rūplāilīem thī mī dān thaokan

รูปหลายกลีบกลมสมมาตร

rūp sīlīem bē

3855

รูปหลายเหลี่ยมทีม
่ ด
ี า น
เทากัน
n. exp.

รูปสี่เหลี่ยมเบ
3843

3854

3853

3858

rūplāilīem naēp nai
wongklom
\rūp/lāi_līem \naēp -nai
-wong-klom
in-polygon of a circle ; inscribed
polygon of a circle

รูปหลายเหลี่ยมปกติ
n. exp.

rūplāilīem pakati
= rūplāilīem pokkati

rūp sīlīem rūp wāo

rūplāilīem khønwēk

\rūp _sī_līem \rūp \wāo

\rūp/lāi_līem

kite ; kite-shaped quadrilateral

convex polygon

\rūp/lāi_līem _pa_ka_ti
= \rūp/lāi_līem _pok_ka_ti

polygone convexe [m]

regular polygon
polygone régulier [m]

3859

เรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา 3867 n. exp. rūplāilīem prokkati [เร-ขา-คะ-นิด] \rūp/lāi_līem _prok_ka_ti rēkhākhanit rēkhākhanit choēng haiphoēbōlā regular polygon -rē/khā¯kha¯nit -rē/khā¯kha¯nit -choēng polygone régulier [m] geometry hyperbolic geometry รูปหลายเหลี่ยมมุมเทา géométrie [f] géométrie hyperbolique [f] n. 3864 3865 rūp hā līem n. exp. exp. \rūp/lāi_līem ¯løm -wong-klom rēkhākhanit choēng phārābōlā rēkhākhanit nøk baēp Yukhlit -rē/khā¯kha¯nit -choēng non-Euclidean geometry parabolic geometry géométrie non euclidienne [f] n. รูปเหลี่ยมมุมเทา isogon -rē/khā¯kha¯nit -choēng \phāp/chāi n. เรขาคณิตเชิงภาพฉาย \rūp/lāi_līem เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด ของโบลไยโลบาเชฟสกี = เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด ของโบลไย-โลบาเชฟสกี géométrie algébrique [f] rūplāilīem samaphāk n. 3861 เรขาคณิต 3873 เรขาคณิตทรงกลม rūplāilīem mum thao adj. exp. \rūp/lāi_līem ¯wao rēkhākhanit choēng phīchakhanit รูปหลายเหลี่ยมสมภาค n. exp. 3870 -rē/khā¯kha¯nit -choēng -phī ¯cha¯kha¯nit polygone concave 3875 -rē/khā¯kha¯nit \nøk _baēp เรขาคณิตเชิงพีชคณิต rūplāilīem wao concave polygon 3869 Riemannian geometry เรขาคณิตบริสท ุ ธิ์ n. exp. เรขาคณิต 3860 n. n. 3874 เรขาคณิตเชิงพาราโบลา เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด rūplāilīem løm wongklom n. exp. exp. rēkhākhanit børisut differential geometry -rē/khā¯kha¯nit -bø¯ri_sut géométrie différentielle [f] pure geometry 3878 . 3863 n. exp. exp. exp. congruent polygons n. \rūp/lāi_līem -mum \thao rēkhākhanit rēkhākhanit songklom equiangular polygon -rē/khā¯kha¯nit -rē/khā¯kha¯nit -song-klom polygone équiangle [m] geometric spherical geometry รูปหลายเหลี่ยมลอมวงกลม géométrique géométrie sphérique [f] 3868 n. n. exp. exp. exp. exp. circumpolygon of a circle รูปหลายเหลี่ยมเวา n. exp.รูปหลายเหลี่ยมปรกติ 191 รูปหลายเหลี่ยมปรกติ n. exp. 3866 -rē/khā¯kha¯nit \nøk _baēp 3872 rēkhākhanit choēng anuphan -rē/khā¯kha¯nit -choēng _a¯nu-phan 3877 rēkhākhanit nøk baēp Yukhlit khøng Rīman เรขาคณิตเชิงอนุพน ั ธ pentagone [m] Bolyai-Lobachevsky nonEuclidean geometry เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด ของรีมน ั น géométrie projective [f] pentagon \rūp _līem -mum \thao 3871 projective geometry \rūp \hā _līem rūp līem mum thao -rē/khā¯kha¯nit \nøk _baēp rēkhākhanit choēng phāpchāi รูปหาเหลีย ่ ม 3876 rēkhākhanit nøk baēp Yukhlit khøng Bōnyai Lōbāchēpsaki algebraic geometry n. 3862 circumscribed polygon of a circle .

n. exp.เรขาคณิตแบบยูคลิด 192 เรขาคณิตแบบยูคลิด = เรขาคณิตแบบยุคลิด n. prop. exp. [… สา-ทิด-สะ …] เรนจ n. -rē/khā¯kha¯nit /sam¯phak rēdīem affine geometry radium géométrie affine [f] radium [m] เรขาคณิตสาทิสรูป géométrie descriptive [f] n. 3881 rēkhākhanit phannanā -rē/khā¯kha¯nit -phan¯na-nā descriptive geometry radian [m] 3887 rēkhākhanit samphak เรขาคณิตไมอิงระยะทาง 3882 rēkhākhanit mai ing rayathāng -rē/khā¯kha¯nit \mai -ing ¯ra¯ya thāng เรเดียม n. exp. John William Strutt (Lord Rayleigh) plane geometry เรขาคณิตอิลลิปติก géométrie plane [f] n. exp. 3879 rēkhākhanit baēp Yūkhlit = rēkhākhanit baēp Yukhlit เรดอน = เรดอน 3885 n. 3883 3884 เรยลี 3889 n. rēkhākhanit sāthitsarūp range (En) -rē/khā¯kha¯nit rēn fractal geometry range 3895 géométrie fractale [f] เรขาคณิตอิงระยะทาง เรขาคณิตระนาบ rēkhākhanit ing rayathāng Rayleigh -rē/khā¯kha¯nit -ing ¯ra¯ya thāng Rēlī rēkhākhanit ranāp metrical geometry -rē/khā¯kha¯nit ¯ra\nāp géométrie métrique [f] Rayleigh . เรขาคณิตรีมน ั น rēkhākhanit inliptik n. prop. exp. exp. exp. 3897 René Descartes -rē/khā¯kha¯nit rēkhākhanit Rīman elliptic geometry Roēnē Dēkāt -rē/khā¯kha¯nit géométrie elliptique [f] René Descartes Riemannian geometry เรโซแนนซ René Descartes n. 3893 radian primitive geometry n. exp. 3886 radon เรเดียน rēkhākhanit sangkhrǿ n. 3892 n. analytical geometry . 3896 3891 เรินตเกเนียม resonance (En) X rēsōnaēn roēnkēnīem resonance roentgenium [m] résonance [f] [Rg] 3898 . exp. เรขาคณิตวิเคราะห n. coordinate geometry Euclidean geometry géométrie analytique [f] radon [m] géométrie euclidienne [f] เรขาคณิตสังเคราะห [Rn] เรขาคณิตปฐมฐาน n. exp. 3894 [Ra] 3888 non-metric geometry . Rayleigh 3890 เรอเน เดการต n. rēkhākhanit pathommathān -rē/khā¯kha¯nit /sang¯khrǿ radian (En) -rē/khā¯kha¯nit _pa/thom¯ma/thān synthetic geometry rēdīen n. [เร-ดอน = เร-ดอน] radon (En) rēkhākhanit wikhrǿ -rē/khā¯kha¯nit ¯wi¯khrǿ rēdøn -rē/khā¯kha¯nit _baēp analytic geometry . exp. 3880 เรขาคณิตสัมพรรค เรขาคณิตพรรณนา n. nonmetrical geometry n. exp.

exp. force . exp. -raēng raēngdan nām n. n. 3900 3913 tension superficielle [f] แรงดันของน้าํ n. 3905 3918 force centrifuge [f] 3912 แรงเหวีย ่ ง raēng deungdūt n. squeezing surface tension เรียงสับเปลีย ่ น pression [f] แรงโนมถวง v. force of gravitation . driving force . exp. 3916 capillarity แรงดึงกลับ 3903 3915 force centrifuge [f] 3919 . force centripète [f] 3911 แรงหนีศูนยกลาง raēngdeung dūt n. drive . might -raeng-dan ¯nām raēng maē lek fai fā pression de l'eau [f] -raeng \maē _lek -fai ¯fā 3908 force [f] . -rīeng _sap-plīen raēngdan khøng nām -raeng ¯nōm_thūang permutate -raeng-dan /khøng ¯nām permuter water pressure gravitation . force de propulsion [f] tension [f] แรงขับเคลือ ่ น n. 3910 แรงสูศูนยกลาง raēng khapkhleūoen raēngdeung klap n. exp. power . propulsion restoring force -raēng_sū/sūn-klāng force motrice [f] แรงดึงดูด n. exp. 3914 rīeng sapplīen n. compression . exp. force de gravitation [f] แรงดันน้าํ แรงแมเหล็กไฟฟา raēng n. attractive force -raēng/ni/sūn-klāng rank of a matrix force d'attraction [f] centrifugal force 3904 แรงดึงดูด แรงเคลื่อนไฟฟา n. raēngkhleūoen faifā -raeng -deung_dūt raēng wīeng -raēng\khleūoen -fai¯fā gravity -raeng _wīeng electromagnetic force . énergie [f] . energy . strength . rīeng jāk nøi pai māk raēngdan raēng teung phiu -rīeng _jāk ¯nøi -pai \māk -raeng-dan -raeng -teung /phiu classer par ordre croissant pressure . electromagnetic force แรงดึง 3902 n. electromotive force gravité [f] . n. แรงตึงผิว 3906 n.เรียงจากนอยไปมาก 193 เรียงจากนอยไปมาก v. -raeng _khap -raēng-deung raēng yok tūa propulsion . exp. motive tension. puissance [f] แรงขับ n. exp. exp. force gravitationnelle [f] centrifugal force force électromagnétique [f] 3917 centripetal force แรงคของเมทริกซ n. -raeng poussée [f] . force électromagnétique [f] 3909 แรงยกตัว raēng khap raēngdeung n. raēng khøng methrik -raēng-deung _dūt raēng-nisūnklāng -raēng /khøng gravity . exp. แรงดัน 3899 n. exp. gravitational force แรง pression de l'eau [f] n. exp. 3901 3907 raēng nōmthūang gravitation [f] . -raeng _khap\khleūoen -raēng-deung _klap raēngsūsūnklāng motion force .

» โร n. feature .แร็ด 194 แร็ด n. thaw . ôter . melt . trait . 3931 3938 3933 caractéristique [f] . ลอการิทึมฐานสอง lalāi n. dissoudre . liquéfier logarithme de base 2 [m] ลักซ long jut ลอการิทึมธรรมชาติ n. fondre . 3922 rōdīem n. profile .» common logarithm moins . forme [f] . logarithme ลักษณะ n. exp. « . trait [m] . exp. exp. ρ) vent solaire [m] [Lr] ลอการิทม ึ ละติจูดรวมเกีย ่ ว โรเดียม n. exp. retirer ¯lop logarithme naturel [m] . 3923 ribosome (En) raibōsōm n. 3929 n. remove . attribut [m] . exp. raet lop løkāritheum sāman rad ¯lop -lø-kā¯ri\theum /sā-man rad [m] minus . particularité [f] . déduire . fuse ribosome [m] -lø-kā¯ri\theum /thān /søng ลงจุด binary logarithm . nature . nature [f] . deduct . natural logarithm 3926 3939 ¯lak_sa_na -lø-kā¯ri\theum _baēp ลบ lop lak natural logarithm 3925 lop adj. quality . exp. log2 se dissoudre . exp. enlever . ลอการิทึมสามัญ 3927 n. qualité [f] . lom suriya lōrēnsīem -lom lawrencium rho (Ρ. ลบ 3920 symb. appearance Napierian logarithm . take off soustraire . plot løkāritheum thammachāt lux (lx) -lø-kā¯ri\theum -tham¯ma\chāt lux (lx) [m] n. take away . népérien [m] [ลัก-สะ-หฺนะ] ลอการิทึมแบบเนเปยร ก (Pali) n. diminish . style . caractère [m] . propriété [f] . 3928 n. looks . less . exp. character . -long _jut n. ¯lop subtract . negative løkāritheum ruam kīo négatif -lø-kā¯ri\theum \ruam _kīo cologarithm cologarithme [m] laksana appearance . ลอวเรนเซียม ลมสุริยะ 3921 rho (Gr) rō n. acabit [m] . 3932 løkāritheum baēp Nēpīa logarithme népérien [m] ลอการิทึมรวมเกีย ่ ว n. profil [m] . 3924 ลบ v. latijūt ruam kīo rhodium [ลอ-กา-ริ-ทึม = ลอ-กา-ริ-ทึ่ม] logarithm (En) rhodium [m] løkāritheum colatitude [Rh] -lø-kā¯ri\theum ไรโบโซม logarithm ละลาย logarithme [m] v. form . « . attribute . characteristic . ribonucleic acid løkāritheum thān søng dissolve . air [m] . apparence [f] . 3934 3935 3936 ¯la_ti_jūt \ruam _kīo 3930 3937 ¯la-lāi ribosome . ρ) solar wind lawrencium [m] rho (Ρ.

audessous de n. rang [m] -lam_dap ลําดับมีขอบเขตบน lamdap mī khøpkhēt bon -lam_dap ¯chan rank . exp. Lagrange lamdap Khōchī lamdap Fībōnakchī Lākrān = Lākrøng -lam_dap -lam_dap Lagrange Cauchy sequence Fibonacci sequence Lagrange adj. -lam_dap -mī _khøp_khēt -bon ordre [m] . bas . inférieur . 3942 n. ลําดับฟโบนักชี 3949 n. underneath ลําดับมีขอบเขต lamdap mī khøpkhēt -lam_dap -jam_kat \lāng n. lamdap kwaengkwat -lam_dap _kwaeng_kwat oscillating sequence 3946 ลําดับไมมีขอบเขต 3953 n. sequence . séquence [f] . 3945 lamdap kamlang søng ลําดับไดเวอรเจนต -lam_dap -kam-lang /søng n. priority . ลําดับเพิม ่ 3948 n. beneath . exp. ลําดับทางเดียว 3947 n. 3941 n. suite [f] lamdap choēng sen lamdap mī khøpkhēt lāng ลําดับกําลังสอง -lam_dap -choēng \sen -lam_dap -mī _khøp_khēt \lāng linear sequence bounded below sequence n. exp. step 3958 bounded above sequence ลําดับเชิงเสน n. -lam_dap -mī _khøp_khēt finite sequence lower . 3959 ordre [m] . exp. ลําดับคอนเวกซ 3940 n. exp. below . exp. exp. 3960 . exp. exp. exp. succession . arrangement . n. quadratic sequence lamdap daiwoējēn lamdap mai mī khøpkhēt -lam_dap -lam_dap \mai -mī _khøp_khēt divergent sequence unbounded sequence ลําดับแกวงกวัด n. exp. exp. n. prop. exp. exp. exp. laksana khøng khēmī lamdap khønwēk lamdap thāng dīo ¯lak_sa_na /khøng -khē-mī -lam_dap -lam_dap -thāng -dīo chemical properties convex sequence monotone sequence propriété chimique [f] ลําดับคอนเวอรเจนต ลักษณะประจํา n. 3956 suite de Fibonacci [f] ลําดับจํากัด ลาง 3955 série croissante [f] ลําดับโคชี ลากรานจ = ลากรองจ 3954 ลําดับมีขอบเขตลาง 3952 n. 3943 3950 lamdap jamkat lāng n. 3951 lamdap chan ลําดับ 3944 order .ลักษณะของเคมี 195 ลักษณะของเคมี n. exp. distribution [f] . order lamdap 3957 bounded sequence ลําดับชัน ้ plus bas . laksana prajam lamdap khønwoējēn lamdap phoēm ¯lak_sa_na _pra-jam -lam_dap -lam_dap \phoēm attribute convergent sequence increasing sequence n. exp. exp.

exp. 3965 lamdap lū øk ลิมิตซูพีเรียร ลิเทียม = ลิเธียม ลําดับเลขคณิต n. 3976 lamdap sūn limit khwā lamdap lot -lam_dap /sūn /khwā -lam_dap ¯lot zero sequence right-hand limit . upper limit . exp. ray of light left-hand limit . exp. imsup . ลําดับวิธี 3961 n. exp. 3975 ลิมิตขวา 3969 n. 3964 lamdap lū khao sūn -lam_dap \lū \khao /sūn null sequence ลิมิตของลําดับอนันต 3971 limit khøng lamdap anan -lam_dap /khøng -lam_dap _a-nan harmonic sequence limit of infinite sequence ลําแสง ลําดับลูอ  อก n. minute sexagésimale [f] n. exp. geometric algorithm sequence limite [f] ลําดับศูนย progression géométrique [f] ลําดับลด n. arithmetic sequence lithium [m] limit superior . 3967 ลิมิตลาง 3974 lipdā lamdap lēk-rēkhākhanit ¯lip-dā -lam_dap\lēk-rē/khā¯kha¯nit minute arithmetico-geometric sequence minute [f] . 3973 n. 3977 3978 ลิมิตซาย 3972 n. exp. supremum limit . lamdap hāmønik n. exp.ลําดับเรขาคณิต 196 ลําดับเรขาคณิต n. exp. ลิมิต 3968 n. right-handed limit n. exp. 3962 decreasing sequence ลําดับอนันต ลําดับลูเ ขา n. exp. 3963 convergent sequence séquence convergente [f] ลําดับฮารมอนิก ลําดับลูเขาศูนย n. n. exp. exp. 3979 lamsaēng limit sāi -lam/saēng ¯sāi -lam_dap \lū _øk beam of light . limit lāng \lāng lower limit limite inférieure [f] 3981 . 3980 lithīem limit superior (En) lamdap lēkkhanit ¯li-thīem limit sūphīrīa -lam_dap \lēk¯kha¯nit lithium arithmetic progression . outer limit progression arithmétique [f] ลิปดา n. [Li] n. superior limit . exp. lamdap anan limit khøng lamdap lamdap lū khao -lam_dap _a-nan /khøng -lam_dap -lam_dap \lū \khao infinite sequence limit of a sequence n. exp. exp. left-handed limit divergent sequence faisceau lumineux [n] n. exp. exp. lamdap rēkhākhanit lamdap withī limit (En) -lam_dap -rē/khā¯kha¯nit -lam_dap ¯wi-thī limit limit geometric progression . 3966 ลําดับเลข-เรขาคณิต n. ลิมิตของลําดับ 3970 n.

\lūk¯khit lūkbāt mēt tø wināthī abacus \lūk_bāt \mēt _tø ¯wi-nā-thī abaque [m] . inner limit Markov chain hybrid ลีมาซอง hybride [m] ลูกบาศก n. . exp. cubic meter (Am. 3998 lumen (lm) centimètre cube [m] n. limaçon of Pascal convergent cube [m] limaçon de Pascal [m] ลูกบาศกของรูบค ิ convergent n. infimum limit . 3994 lēk kamlang \lēk -kam-lang powers 4001 . n. magic number mètre cube par seconde [m] . limit inferior (En) lūksō baēp Mākhøp lūkphasom limit infīrīa \lūk\sō _baēp \lūk_pha/som imit inferior . dice limaçon . exp. liminf. nombre magique [m] ลูกคิดจีน n. ลูกโซแบบมารคอฟ 3982 n. lumen (lm) [m] 3992 lūkbāt mēt ลูออก adj. 3995 n. 3991 Lutwik Bōltman = Lutwik Bōltmān n. 3983 limaçon (Fr) ลีโอนารโด ดา วินชี = เลโอนารโด ดาวินชี n. 3999 lū øk Ludwig Boltzmann n. ลูเมน lūmēn ลูกบาศกเมตร Ludwig Boltzmann 3997 [Lu] cubic centimeter 3985 3996 ลูทีเทียม 3990 lūkbāt khøng Rūbik n. exp. m3/s. lūkkhit Jīn 3987 \lūk¯khit -Jīn lūkbāt neung nūay Chinese abacus \lūk_bāt _neung _nūay abaque chinois [m] unit cube 4000 lēk kon \lēk -kon เลขกําลัง ลูกบาศกหนึง่ หนวย n.) ลูกคิด divergent mètre cube [m] divergent 3986 lūkkhit \lū _øk ลูกบาศกเมตรตอวินาที n. inferior limit . lūkbāt lū khao \lūk_bāt līmāsøng \lū \khao cube . lūthīthīem \lūk_bāt Leonardo Da Vinci lutetium Rubik's Cube Līōnādō Dā Winchi = Leōnādō Dāwinchī lutécium [m] ลูกบาศกเซนติเมตร 3984 Leonardo Da Vinci n.ลิมิตอินฟเรียร 197 ลิมิตอินฟเรียร n. exp. Léonard de Vinci lūkbāt sentimēt ลุดวิก โบลทซมันน = ลุดวิก โบลทซมานน \lūk_bāt -sen_ti¯mēt n. exp. boulier (compteur) [m] m3/sec. exp. prop. 3993 เลขกล n. exp. \lūk_bāt \mēt Ludwig Boltzmann cubic metre . exp. ลูกผสม 3988 n. prop. m3/sec. exp. lower limit . exp. ลูเขา 3989 adj.

เลขดรรชนี = เลขดัชนี 4009 n. odd number \lēk /thān /søng nombre impair [m] . \lēk lēk thān søng n. numéro pair [m] binary digit lēk Fībōnatchī = lēk Fībōnakchī 0. 4015 4020 เลขไฟโบนาชชี่ lēkjamnūan เลขจํานวนเต็ม 4019 lēk thotsaniyom lēk khī n. 4013 4014 lēk thān sip n. exp. \lēk¯kha¯nit lēkchīkamlang lēkdōt arithmétique \lēk¯chī-kam-lang \lēk_ dot exponential digit exponentiel chiffre [m] เลขคณิตฐานสอง เลขโดดฐานสอง lēkkhanit thān søng n. 4011 exponent 4005 4017 4010 เลขชี้กําลังเปนเศษสวน n. \lēk-jam-nūan \lēk /thān _sip lēk Faibōnātchī number digit Fibonacci numbers nombre [m] chiffre [m] suite de Fibonacci [f] n.เลขคณิต 198 เลขคณิต n. exp. exp. exp. n. \lēk¯kha¯nit /thān /søng lēkchīkamlang pen sētsuan binary arithmetic \lēk¯chī-kam-lang -pen _sēt_suan \lēk_ dot /thān /søng binary digit fractional index . lēkkhanit lēkchīkamlang lēk datchanī \lēk¯kha¯nit \lēk¯chī-kam-lang \lēk _dat¯cha-nī arithmetic exponent . exp. เลขฐานสิบหก 4008 n. exp. exp. exp. index . 1 Fibonacci number เลขจํานวน เลขฐานสิบ nombre de Fibonacci [m] 4007 n. \lēk¯kha¯nit lēk choēng atǿm modular arithmetic \lēk -choēng _a-tǿm arithmétique modulaire [f] atomic numder เลขคี่ 4006 lēkdōt thān søng 4012 n. exp. exp. \lēk ¯thot_sa¯ni-yom decimal numeral nombre décimal [m] เลขฐานสอง เลขฟโบนัชชี = เลขฟโบนักชี n. exponential notation index number exposant [m] เลขโดด arithmétique [f] เลขคณิต adj. exp. 4003 เลขชี้กําลัง n. lēk jamnūantem lēk thān sip-hok \lēk -jam-nūan-tem \lēk /thān _sip _hok lēk mūan integer hexadecimal number \lēk -mūan nombre entier [m] nombre hexadécimal [m] mass number nombre de masse [m] 4022 . 4018 เลขทศนิยม เลขเชิงอะตอม lēkkhanit mødūlā n. n. fractional 4004 arithmétique binaire [f] เลขคณิตมอดุลาร n. exp. lēkkhanit adj. exp. exp. เลขชี้กําลัง 4002 n. 4016 4021 เลขมวล n. exp.

4025 lēk Rēlī \lēk \sen Rayleigh number เลอเบก 4032 n. 4039 Lebesgue . exp. 4024 n. exp. Henri Lebesgue laser [m] lēk Rōman n. lēkmāi lēk øksidēchan 4034 4041 lactate เลขหมาย n. exp. 4037 4029 lactate [m] 4035 แลตทิซ lēn khwām nōmthūang n. exp. เลนสเวา 4030 n. exp. prop. exp. exp. lēk yok kamlang lēk Ārabik lemniscate \lēk ¯yok -kam-lang \lēk -Ā-ra_bik lēmanisakhēt power . -lēn -khwām ¯nōm_thūang lattice (En) gravitational lens laētthit = laētathit lentille gravitationnelle [f] lattice เลนสนน ู n. เลมนิสเคต 4031 n. 4038 laser เลขโรมัน n. 4040 Leonardo Fibonacci Roman numerals .เลขมัค 199 เลขมัค n. lēk Mak lēk atøm lēn wāo \lēk \lēk concave lens Mach number atomic number lentille concave [f] nombre de Mach [m] เลขอารบิก เลขยกกําลัง n. n. Henri Lebesgue เลโอนารโด ฟโบนัชชี = เลโอนารโด ฟโบนักชี 4026 เลตัสเรกตัม n. exp. Arabic numerals lemniscate puisance [f] . exp. Roman number lētat rēktam n. logarithme [m] chiffre arabe [m] lemniscate [f] เลขเรยลี เลเซอร = เลเซอร n. exp. exp. \lēk lēn klai tā ordinal number \klai -tā lactate (En) nombre ordinal [m] oculaire [m] laēktēt 4028 \lēk/māi number nombre [m] เลขออกซิเดชัน \lēk oxidation number n. logarithm Arabic number . 4036 4042 แลนทานัม lēn nūn n. exp. \lēk -Rō-man latus rectum (latin) chiffre romain [m] = lētat rēkkatam Leōnādō Fibōnatchī = Leōnādō Fibōnakchī latus rectum Leonardo Fibonacci เลนสใกลตา Leonardo Fibonacci เลขลําดับ 4027 แลกเตต lēk lamdap n. เลขอะตอม 4023 n. เลนสความโนมถวง n. [เล-เซอ] laser (En) Loēbēk lēsoē Lebesgue . prop. 4033 n. exp. convex lens laēnthānam lentille concave [f] lanthanum lanthane [m] [La] (Num: 57) 4043 .

4060 [วง] -lō_ha wong transition metal -wong ring . exp. exp. 4049 4055 4056 cercle [m] . AND (opérateur logique) [m] โลหะหนัก circle . anneau [m] . exp. laēnthānai locus (En) < locus (latin) lōha aēlkhālai Lanthanide lōkhat -lō_ha lanthanide [m] locus alkali metal แล็บ n. exp. 4050 4063 4057 วงกลมเชิงตัง้ ฉาก lōha lēo n. laep lōha lōha aēlkhālai oēt ¯laep -lō_ha -lō_ha laboratory metal alkaline earth metal laboratoire [m] . exp. lōk witthayāsāt -lō_ha wongklom khwām khōng \lōk ¯wit¯tha-yā_sāt post-transition metal -wong-klom -khwām ¯khōng monde de la science [m] TM circle of curvature โลหะเหลว โลกวิทยาศาสตร n. exp. sphere โลกวิทยาการ lōha nak วงกลมเกาจุด -lō_ha _nak n. 4048 monde de la technologie [m] โลกวิทยาศาสตร n. exp. métaux [mpl] แลมบดา n. 4058 n. anneau [m] 4054 lōha phasom วงกลม n. labo [m] (abrév. fam. globe . circle . โลหะแอลคาไล 4051 n. lōk witthayākān heavy metal wongklom kao jut \lōk ¯wit¯tha-yā-kān métal lourd [m] . exp. Lōk Witthayāsāt -lō_ha /lēo wongklom choēng tangchāk \Lōk ¯Wit¯tha-yā_sāt liquid metal -wong-klom -choēng \tang_chāk Science World orthogonal circles Science World [m] cercles orthogonaux [mpl] 4064 . orb . n.แลนทาไนด 200 แลนทาไนด n. 4046 lambda (Gr) laēmdā 4053 lōha thrānsichan n. โลหะแอลคาไลนเอิรท  4052 n. exp. cycle lambda (Λ. exp.) métal [m] . exp. λ) และ X 4059 วง โลหะทรานซิชน ั n. rond [m] 4062 nine-point circle วงกลมความโคง lōha lang thrānsichan n. métaux lourds [mpl] -wong-klom \kao _jut โลหะหลังทรานซิชน ั cercle des neuf points [m] n. ring . 4047 cercle [m] . λ) โลหะผสม lambda (Λ. โลคัส 4044 n. โลหะ 4045 n. n. 4061 lae -lō_ha _pha/som [วง-กฺลม] ¯lae alloy wongklom AND (logical operator) alliage [m] -wong-klom ET (opérateur logique) [m] . exp.

wongklom naēp nai wongklom Aphønlōnīet wongrī -wong-klom \naēp -nai -wong-klom -wong-rī incircle . wongklom ruam kaēn wongklom amnūaykān -wong-klom \ruam -kaēn -wong-klom -am-nūay-kān coaxial circles . 4067 n. exp. ovoid วงกลมรวมแกน วงกลมอํานวยการ n. “( )” 4075 -wong¯lep 4076 circumcircle . wongwīen -wong-wīen compass . circumscribed circle orbite d'une planète [f] circuit [m] วงจรของธาตุ วงกลมหนึ่งหนวย n. ] วงวน n. exp. exp. escribed circle great circle . { } square brackets . circuit . 4082 wonglep pīkkā -wong-klom ¯løm 4070 วงเล็บปกกา n. 4074 4069 n. -wong¯lep wongklom løm cercle circonscrit [m] วงเล็บ wonglep วงโคจรของดาวเคราะห วงกลมลอม 4080 ellipse [f] วงโคจร วงกลมรวมศูนยกลาง 4079 4084 wong won -wong -won loop 4078 วงเวียน n. exp. วงกลมใหญ 4065 n. oval . parenthèse [f] . [ ] wongjøn wongklom lek khøng songklom braces . exp. { } -wong¯lep _līem วงจร n. wongklom neung nūay -wong-klom _neung _nūay unit circle 4071 wongjøn khøng thāt -wong-jøn /khøng \thāt mineral cycle วงเล็บเหลีย ่ ม n. 4083 wonglep līem crochet [m] . dividers compas [m] 4085 . round brackets . revolution cercles concentriques [mpl] orbite [f] n.วงกลมแนบนอก 201 วงกลมแนบนอก n. coaxal circles director circle cercles coaxiaux [mpl] n. exp. exp. exp. 4068 n. exp. exp. วงรี 4073 n. [. Riemannian circle electric circuit วงกลมแนบใน n. วงจรไฟฟา 4072 n. 4077 -wong-jøn -wong-klom ¯lek /khøng -song-klom accolade [f] . electrical circuit . circuitry small circle of a sphere n. “( )” wongkhōjøn khøng dāokhrǿ วงกลมเล็กของทรงกลม n. exp. braces . exp. -wong-khō-jøn /khøng -dāo¯khrǿ n. exp. wongklom naēp nøk wongklom yai wongjøn faifā -wong-klom \naēp \nøk -wong-klom _yai -wong-jøn -fai¯fā excircle . wongklom ruam sūnklāng wongkhōjøn -wong-klom \ruam /sūn-klāng -wong-khō-jøn concentric circles orbit . inscribed circle Apollonius circle ellipse . exp. exp. circuit (électrique) [m] วงกลมอะพอลโลเนียส 4066 n. exp. 4081 parentheses . exp.

) . wongwaēn tan 4096 4102 4099 Y. watt Y (En) watt [m] Wāi = wāi วัตถุเคมี wongwaēn baēn -wong/waēn -baēn watthu khēmī Y. portrait . substance obtained by chemistry wattajak Khānō 4092 4098 substance chimique [f] . analyser chimiquement . v. dessiner . exp.y 4105 wikhrǿ ¯wi¯khrǿ analyse . exp. paint . analyze chemically analyser . n. 4093 wattajak cheūaphloēng niuhklīa watsadusāt divider ¯wat_ta_jak ¯cheūa-phloēng -niu-khlīa materials science วงศของเซต nuclear fuel cycle วากยสัมพันธ -wong-wīen _baeng n. considérer . exp. plot วงแหวน n. 4086 wongwīen baeng วัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร วัสดุศาสตร n.วงเวียนแบง 202 วงเวียนแบง n. delineate . n. peindre . exp. วงแหวนแบน 4091 [V] วาย wat solid ring n. 4090 n. produit chimique [m] ¯wat_ta_jak วัตถุดาํ Carnot cycle n. test wānēdīem วงแหวนตัน évaluer vanadium n. consider . วาเนเดียม วัตต n. analyze (Am. -wong /khøng wattajak Brētan wākkayasamphan family of sets ¯wat_ta_jak \wāk_ka¯ya/sam-phan Brayton cycle syntax n. chemical substances . exp. 4103 vanadium [m] 4097 watt (En) -wong/waēn -tan n. faire un croquis . esquisser wongwaēn v. 4088 4094 4101 [วาก-กะ-ยะ-สํา-พัน] wong khøng set วงศเสนโคง 4100 syntaxe [f] วัฏจักรแรงคิน วาด wong senkhōng n. assess . exp. exp. -wong \sen¯khōng wattajak Raēngkhin family of curves wāt ¯wat_ta_jak famille de courbes [f] \wāt Rankine cycle draw . 4087 ¯wat_sa_du science des matériaux [f] วัฏจักรเบรยตน ั n.y circular ring ¯wat_thu -khē-mī วิเคราะห วัฏจักรคารโนต chemicals . ponder . 4089 4095 วัดผล v. -wong/waēn watphon ring ¯wat/phon anneau [m] evaluate . exp. cycle de Carnot [m] watthu dam ¯wat_thu -dam black body corps noir [m] 4104 -Wāi = -wāi n. exp. sketch . exp. n. exp. contemplate . exp.

วิชาแผนดินไหว 4106 n. exp. R-D [f] .วิจัย 203 วิจย ั n. matière [f] . subject . exp. geology technology . exp. know-how géologie [f] sujet [m] . exp. recherche et développement [f] . exp. 4114 physics witthayā kān rabāt physique [f] . exp. analyse [f] . branche [f] . course . exp. ¯wit¯tha-yā -sel n. inspection . exp. R & D [f] วิชา 4108 wichā wichā phonlasāt [วิด-ทะ-ยา-กาน] ¯wi-chā witthayākān dynamics ¯wit¯tha-yā-kān วิชาฟสก ิ ล n. ¯wi-chā ¯kha¯nit_ta_sāt 4110 วิทยาการระบาด n. sciences chimiques [fpl] n. n. sciences physiques [fpl] ¯wit¯tha-yā -kān ¯ra_bāt วิชาภูมิวท ิ ยา épidémiologie [f] 4115 wichā phūmiwitthayā discipline [f] . 4107 wijai lae phatthanā n. study . 4120 technologie [f] wichā fisik n. R&D recherche-développement [f] . domaine [m] วิชาลึกลับ วิชาคณิตศาสตร wichā leuklap n. วิชาพลศาสตร 4119 4118 thèse [f] วิทยาภูมค ิ ม ุ กัน n. exp. cytologie [f] 4117 4124 witthayāniphon ¯wit¯tha-yā¯ni-phon thesis . วิทยาการ 4113 research and development . branch of study . wijai wichā phaendinwai wichā witthayāsāt ¯wi-jai ¯wi-chā _phaen-din/wai ¯wi-chā ¯wit¯tha-yā_sāt research . science . exp. inspection [f] วิจัยและพัฒนา n. n. 4109 wichā khanittasāt ¯wit¯tha-yā-kān _hun-yon robotics robotique [f] 4116 n. ¯wi-chā -phū¯mi¯wit¯tha-yā branch of knowledge . ¯wi-chā n. วิชาเคมี wichā lēkkhanit wichā wādūay phaleuk วิชาชีวเคมี wichā chīwakhēmī ¯wi-chā -chī-wa-khē-mī biochemistry biochimie [f] 4111 ¯wi-chā \wā\dūay _pha_leuk crystallography cristallographie [f] วิทยานิพนธ n. examination . n. exp. exp. probe seismology science séismologie [f] sciences [fpl] recherche [f] . investigation [f] . thèse [f] . วิชาวิทยาศาสตร 4112 n. dissertation วิชาวาดวยผลึก chemistry 4123 cytology arithmetic ¯wi-chā -khē-mī วิทยาเซลล witthayā sel วิชาเลขคณิต 4122 witthayākān hunyon sciences occultes [fpl] mathématiques [fpl] wichā khēmī วิทยาการหุน  ยนต ¯wi-chā¯leuk¯lap mathematics 4121 epidemiology n. exp. exp. ¯wi-chā \lēk¯kha¯nit chimie [f] . 4125 witthayā phūmkhumkan ¯wit¯tha-yā -phūm¯khum-kan immunology immunologie [f] . exp. technology ¯wi-jai ¯lae ¯phat¯tha-nā n. investigation .

mode [m] . 4137 4143 withīkān thotløng ¯wi-thī-kān ¯thot-løng experimental method witthayāsāt singwaētløm วิทยาศาสตรบริสท ุ ธิ์ n. ¯wit¯tha-yā_sāt -chī¯wa\phāp วิทยาศาสตรธรรมชาติ ¯wi-thī-kān -choēng -tūa\lēk 4136 witthayāsāt lōk 4130 witthayāsāt thammachāt Earth sciences ¯wit¯tha-yā_sāt -tham¯ma\chāt sciences de la Terre [fpl] natural science วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม witthayāsāt børisut ¯wit¯tha-yā_sāt -bø¯ri_sut pure science sciences pures [fpl] n. exp. méthode [f] . numerical methods วิธีการทดลอง ¯wit¯tha-yā_sāt \lōk sciences naturelles [fpl] . mode de calcul [m] วิธีการเชิงตัวเลข ¯wit¯tha-yā_sāt ¯yuk _mai science moderne [f] biological science 4141 withīkān khamnūan วิทยาศาสตรยค ุ ใหม physical science n. form . exp. 4140 withīkān kamjat khøng Kao วิทยาศาสตรพน ื้ ฐาน n. sciences n. façon [f] . วิธี 4132 n. méthode de calcul [f] . exp. exp. moyen [m] . วิทยาศาสตรชวี ภาพ ¯wi-thī-kān -kham-nūan 4135 witthayāsāt yuk mai 4129 witthayāsāt chīwaphāp n. solution [f] . ¯wit¯tha-yā_sāt -kāi¯ya\phāp n. approche [f] วิธีการกําจัดของเกาส science [f] . exact science polymer science 4133 n. วิทยาศาสตรกายภาพ n. exp. science science des polymères [f] exacte [f] [Dewey DDC/CDD : 500] 4139 4131 ¯wit¯tha-yā_sāt _sing\waēt¯løm วิธีการทางชีวภาพ environmental science n. witthayā wairat witthayāsāt prayuk withī ¯wit¯tha-yā -wai¯rat ¯wit¯tha-yā_sāt _pra¯yuk ¯wi-thī virology applied science virologie [f] science appliquée [f] วิทยาศาสตร [Dewey DDC/CDD : 600] method . exp. ¯wi-thī-kān -kam_jat /khøng 4134 ¯wit¯tha-yā_sāt ¯pheūn/thān วิธีการคํานวณ basic science n. de la nature [fpl] 4142 withīkān choēng tūalēk วิทยาศาสตรโลก n. process . exp. means . exp. วิทยาศาสตรประยุกต 4126 n. exp. exp. procédure [f] . procedure . way . sciences de l'environnement [fpl] withīkān thāng chīwaphāp วิทยาศาสตรสข ุ ภาพ ¯wi-thī-kān -thāng -chī-wa\phāp n. exp. 4138 witthayāsāt sukkhaphāp ¯wit¯tha-yā_sāt _suk_kha\phāp health science biological control 4144 . 4127 [วิด-ทะ-ยา-สาด] วิทยาศาสตรพอลิเมอร n. witthayāsāt witthayāsāt phølimoē ¯wit¯tha-yā_sāt ¯wit¯tha-yā_sāt science . exp. Gaussian elimination witthayāsāt pheūnthān 4128 witthayāsāt kāiyaphāp n. exp. exp. manière [f] . sciences [fpl] . exp.วิทยาไวรัส 204 วิทยาไวรัส n. exp. pratique [f] . mode . manner n. exp.

วิธีกําลังสองนอยสุด n. ¯wi-thī -thāng ¯wit¯tha-yā_sāt ¯wi-thī _jat _mū 4163 วิธีแบงครึง่ 4157 withī thāng witthayāsāt withī jat mū combination n. 4162 วิธีนิวตัน-ราฟสัน 4156 withī Niūtan-Rāpsan วิธีทางวิทยาศาสตร 4150 n. withī dūan rēsiprōsitī withī thīla khan ¯wi-thī -dūan ¯wi-thī -thī¯la\khan dual reciprocity method (DRM) step-by-step method method of substitution . withī thritsadī krup ¯wi-thī วิธีจัดหมู 4155 4164 วิธีประมาณความเสีย ่ ง 4158 n.วิธีการทางวิทยาศาสตร 205 วิธีการทางวิทยาศาสตร n. scientific approach statistical method première méthode [f] . 4159 withī thī neung ¯wi-thī-kān -thāng ¯wit¯tha-yā_sāt ¯wi-thī -choēng _sa_thi_ti ¯wi-thī \thī _neung scientific method . méthode des moindres carrés [f] วิธีโครมาโทกราฟ n. exp. exp. วิธีเชิงสถิติ 4145 withīkān thāng witthayāsāt n. withī choēng tūalēk ¯wi-thī -choēng -tūa\lēk numerical methods 4151 n. วิธีเชิงตัวเลข n. 4165 withī tham sam withī pramān khwām sīeng ¯wi-thī -tham ¯sam ¯wi-thī _pra-mān -khwām _sīeng iteration actuarial method . exp. exp. 4146 withīkān thāng sathiti n. exp. exp. méthode 2 [f] วิธีดวลเรซิโปรซิตี้ méthode statistique [f] n. 4147 withīkān thaēn khā 4160 withī simphlek ¯wi-thī-kān -thāng _sa_thi_ti statistical method n. exp. 4161 ¯wi-thī-kān -thaēn \khā n. exp. exp. exp. ¯wi-thī ¯thrit_sa-dī n. exp. exp. exp. 4149 withī khrōmāthōkrāfī ¯wi-thī group theoretical method Newton-Raphson method méthode chromatographique [f] n. exp. exp. exp. exp. 4148 withī kamlang søng nøi sut méthode expérimentale [f] ¯wi-thī -kam-lang /søng ¯nøi _sut วิธีทฤษฎีกรุป method of least squares n. substitution method วิธีทดลอง วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ intégration par substitution [f] withī thotløng withī thīep samprasit ¯wi-thī ¯thot-løng ¯wi-thī \thīep /sam_pra_sit experimental method method of undetermined coefficients n. วิธีที่ 2 = วิธีที่ ๒ 4153 withī thī søng ¯wi-thī ¯wi-thī \thī /søng simplex method deuxième méthode [f] . exp. exp. approche scientifique [f] วิธีซิมเพล็กซ méthode statistique [f] วิธีการทางสถิติ n. exp. méthode 1 [f] méthode scientifique [f] . วิธีที่ 1 = วิธีที่ ๑ 4152 withī choēng sathiti n. exp. withī baeng khreung ¯wi-thī _baeng \khreung scientific methodology bisection method méthode scientifique [f] วิธีทําซ้าํ n. วิธีการแทนคา วิธีทีละขัน ้ 4154 n.

exp. exp. exp. exp. 4169 withī phǿnpron ¯wi-thī _phǿn-pron relaxation method วิธีมอนติคารโล n. exp. exp. method of least squares 4184 sexagesimal method ¯wi-thī -rīeng _sap-plīen -choēng\sen n. 4183 ratio method 4179 withī wikhrǿ ¯wi-thī ¯wi¯khrǿ analytic method méthode analytique [f] . วิธีรุงเงอ-คุททา 4167 n. exp. exp.วิธป ี ด  206 วิธีปด  n. exp. exp. exp. exp. exp. withī māttrathān linear permutation withī sōlotniyom ¯wi-thī \māt_tra/thān permutation linéaire [f] ¯wi-thī /sō_lot¯ni-yom gold standard วิธีลด ั hexadecimal method วิธียกกําลังสองนอยสุด n. วิธีสมาชิกตามขอบ 4175 n. exp. n. short method withī attrāsūan ¯wi-thī _at-trā_sūan ¯wi-thī ¯yok -kam-lang /søng ¯nøi วิธีวิเคราะห _sut n. finite element method (FEM) วิธีเรียงสับเปลีย ่ น 4168 n. 4181 withī phontāng jamkat withī Rungngoē-Khutthā withī samāchik jamkat ¯wi-thī /phon_tāng -jam_kat Runge–Kutta methods ¯wi-thī _sa-mā¯chik -jam_kat finite difference method (FDM) วิธีผอนคลาย n. exp. 4180 วิธีสมาชิกจํากัด 4174 n. exp. 4176 withī rīeng sapplīen choēng wongklom withī sangkhrǿ ¯wi-thī -rīeng _sap-plīen -choēng -wong-klom synthetic method circular permutation วิธีสัฐินย ิ ม permutation circulaire [f] n. exp. méthode d'analyse [f] 4186 . วิธีศตนิยม 4173 n. 4171 4177 วิธีโสฬสนิยม n. 4170 วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม วิธีสังเคราะห n. วิธียาว 4166 n. 4182 withī phøn khlāi withī rīeng sapplīen withī samāchik tām khøp ¯wi-thī _phøn -khlāi ¯wi-thī -rīeng _sap-plīen ¯wi-thī _sa-mā¯chik -tām _khøp relaxation method permutation boundary element method (BEM) permutation [f] วิธีผอนปรน n. ¯wi-thī /sang¯khrǿ withī Mønti Khālō วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสน withī satthiniyom ¯wi-thī n. exp. withī pit withī yāo withī sataniyom ¯wi-thī _pit ¯wi-thī -yāo ¯wi-thī closed path long method centesimal method วิธีผลตางจํากัด n. exp. exp. exp. ¯wi-thī Monte Carlo method withī rīeng sapplīen choēngsen วิธีมาตรฐาน n. 4172 withī yok kamlang søng nøi sut méthode des moindres carrés [f] 4185 4178 withī lat วิธีอัตราสวน ¯wi/thī ¯lat n.

withī uppanai choēng khanittasāt = withī upanai choēng khanittasāt [วิด-สะ-วะ-กอน] vector (En) witsawakøn khēmī wēktoē ¯wit_sa¯wa-køn -khē-mī vector chemical engineer vecteur [m] ¯wi-thī _up_pa-nai -choēng ¯kha¯nit_ta_sāt ingénieur chimiste [m] เวกเตอรเฉพาะ วิศวกรรมเคมี mathematical induction n. exp. génie chimique [m] n. discrète (f. exp. exp. development 4205 -choēng \tang_chāk _prok_ka_ti 4198 ¯wit_sa¯wa -phan¯thu-kam ¯wi¯wat-tha-nā-kān vecteur orthogonal [m] witsawakam unhaphāp witsawa phanthukam wiwatthanākān n. exp. 4204 4200 row vector 4207 . 4190 wiwat khøng senkhōng /khøng \sen¯khōng evolute of a curve วิวัฒนาการ n. n. n. thermal engineering wēktoē choēng tangchāk prokkati วิศวพันธุกรรม n. exp. progrès [m] n. 4191 [วิ-วัด-ทะ-นา-กาน] 4197 เวกเตอรเชิงตั้งฉากปรกติ ¯wit_sa¯wa-kam -un_ha\phāp n. exp. 4187 เวกเตอร 4194 n. exp. n. exp.v heterogeneous V. discrete mathematics engineering wēktoē choēng tangchāk ingénierie [f] -choēng \tang_chāk วิศวกรรมอุณหภาพ orthogonal vector วิวัฒนของเสนโคง n. 4189 4203 wēktoē chī khao วิศวกรรมศาสตร วิยุตคณิต 4202 _cha¯phǿ witsawakam khēmī 4188 4201 ¯chī \khao 4196 [วิด-สะ-วะ-กํา-มะ-สาด] inward vector wiyut khanit witsawakammasāt ¯kha¯nit เวกเตอรเชิงตัง้ ฉาก ¯wit_sa¯wa-kam¯ma_sāt n. exp. exp. discret . eigenvector ¯wit_sa¯wa-kam -khē-mī wiyut chemical engineering discrete เวกเตอรชเี้ ขา ingénierie chimique [f] . rated capacity wēktoē thaēo adj. n. induction mathématique [f] 4195 [วิด-สะ-วะ-กํา] วิยต ุ adj. évolution [f] .) n. exp. exp.วิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร 207 วิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร วิศวกรเคมี n. 4192 wiwatthanākān chāttiphan ¯wi¯wat-tha-nā-kān \chāt_ti-phan -tam_naeng position vector 4199 wisai sāmāt pramoēn n.v hétérogène /thaēo วี วิวิธพันธุ vecteur position [m] เวกเตอรแถว ¯wi/sai /sā\māt _pra-moēn phylogenetics phylogénétique [f] 4206 wēktoē tamnaeng วิสัยสามารถประเมิน วิวัฒนาการชาติพน ั ธุ orthonormal vectors เวกเตอรตําแหนง genetic engineering evolution . n. exp. exp. n. 4193 V (En) wiwithaphan Wī = wī -phan V. exp. wēktoē chaphǿ proper vector .

concave downward 4220 4214 n. n. 4219 wēktoē samphat neung nūay -bon ¯ra\nāp n. 4210 n. exp. เวชศาสตร 4215 n.เวกเตอรแนวฉาก 208 เวกเตอรแนวฉาก n. เวกเตอรรศ ั มี 4208 n. เวิรสโคไซน versed cosine (En) unit vector เวกเตอรไมอส ิ ระ dependent vectors adj. 4211 n. divergent เวกเตอรแนวตัง้ n. exp. exp. versed sine (En) woēt sai versed sine 4228 . exp. period . 4216 médecine [f] . 4212 wēktoē bon ranāp plane vector 4213 wēktoē faēng unit tangent vector wao lāng เวกเตอรหนึง่ หนวย 4226 n. exp. exp. time . medicine เวกเตอรแนวฉากรอง n. exp. exp. -naēo _chāk null vector . exp. _neung _nūay latent vector \mai _it_sa_ra เวาลาง /sam_phat wēktoē neung nūay \rāk /faēng wēktoē mai itsara 4225 ¯wao \lāng เวกเตอรแฝง n. exp. heure [f] . moment [m] wēktoē naēo chāk neung nūay wēktoē sūn เวา /sūn adj. sciences médicales [fpl] wēktoē naēo chāk røng wēktoē laksana chaphǿ เวลา -naēo _chāk -røng ¯lak_sa_na _cha¯phǿ n. column vector tangent vector wao bon vecteur tangent [m] ¯wao -bon เวกเตอรสัมผัสหนึง่ หนวย concave upward n. zero vector unit normal vector wao vecteur nul [m] ¯wao เวกเตอรสม ั ผัส concave . exp. exp. 4218 wēktoē samphat -naēo\tang เวาบน /sam_phat adj. exp. binormal vector characteristic vector wēlā vecteur caractéristique [m] -wē-lā เวกเตอรแนวฉากหนึง่ หนวย เวกเตอรศน ู ย n. exp. wēktoē naēo chāk wēktoē ratsamī [เวด-ชะ-สาด] -naēo _chāk ¯rat_sa/mī wētchasāt normal vector radius vector \wēt¯cha_sāt 4222 medical sciences . เวกเตอรลักษณะเฉพาะ 4209 n. wēktoē chī øk ¯chī _øk outward vector 4227 woēt khōsai เวกเตอรออก n. 4224 concave wēktoē naēotang เวกเตอรบนระนาบ 4223 versed cosine 4221 เวิรสไซน n. exp. hour 4217 temps [m] . exp.

[สับ] . exp.เวียนกนหอย 209 เวียนกนหอย n. ศตนิยม 4229 X wīen konhøi sataniyom -wīen \kon/høi centesimal ศัพท 4236 n.

exp. high voltage ไวยากรณปรกติ waiyākøn prokkati -wai-yā-køn _prok_ka_ti regular grammar 4235 haute tension [f] zéro [m] ศูนย adj. 4230 wīen koēt pref. ability . ศักยภาพ \waen sakkayaphāp sūn convex lens _sak_ka¯ya\phāp /sūn lentille convexe [f] potential . potential . spectacles -fai¯fā lentille [f] . glasses .) _sak -thāng -khē-mī แวน potentiel chimique [m] 4232 \waen sak faifā lens . possibility zero . capable . capacity . potentiality . (Sanskrit) . nil . exp. latent adv. 4240 4241 4245 [สูน] . possible เวียนซาย potentiel . competency . -wīen ¯sāi sak thāng khēmī anticlockwise . cipher 4234 vinyl (En) compétence [f] n. counterclockwise (Am. sakkaya- recursive latent . ศักยสงู wainin n. capability . power . exp. vinyl vinyle [m] sak sūng [−CH=CH2] _sak /sūng high tension . 4239 sāt _sāt science science [f] ศูนย num. aptitude . 4231 n. (Pali) spiral sap spirale [f] _sap ศักย- เวียนเกิด adj. exp. 4238 _sap ¯wit¯tha-yā_sāt scientific term terme scientifique [m] ศาสตร n. verre de lunette [m] electric potential แวนนูน potentiel électrique [m] 4233 n. nought .

4244 [สาด] waen nūn ไวนิล 4243 sap witthayāsāt ศักยไฟฟา n. vocabulaire [m] . n. glossaire [m] ศักยทางเคมี wīen sāi n. terme [m] . dictionary entry . glossary . n. (Sanskrit) n. exp. ศัพทวิทยาศาสตร chemical potential waen word . 4237 [สัก-กะ-ยะ-] -wīen _koēt 4242 [สูน] . exp. terminology mot [m] . word list . vocabulary .

 (Sanskrit) sūn /sūn zero . null nul 4246 .

sūnklāng sūnklāng wongløm sūn sombūn /sūn-klāng /sūn-klāng -wong¯løm /sūn /som-būn centre . ศูนยกลางแกนราก zéro absolu [m] 4255 ศูนยสัมบูรณ sūnklāng sommāt n. exp. center (Am.) Science and Technology Knowledge Center (STKC) centre de courbure [m] ศูนยกลางมวล n. sūn khøng fangchan sētthamiti /sūn /khøng -fang\chan /sūn-klāng -khwām ¯khlāi _sēt_tha¯mi_ti zero of a function econometrics ศูนยกลางความโคง n. exp. exp. exp. ศูนยสมบูรณ 4254 n. coeur [m] . 4264 _sēt¯søn centre of gravity /sūn-klāng -wong-klom \naēp \nøk [สูน-ยะ-พาบ] .) .) radical centre centre de symétrie [m] zéro absolu [m] n. ศูนยกลางวงลอม 4247 n. 4248 sūnklāng kaēn rāk ศูนยของฟงกชน ั ศูนยกลางความคลาย n. incenter improper fraction เศษซอน 4258 เศษสวน n. /sūn-klāng /som\māt sūn sambūn /sūn /sam-būn /sūn-klāng -kaēn \rāk centre of symmetry . ศูนยความรูวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี n. exp.) absolute zero . middle . center of curvature (Am. epicentre . circumcenter (Am. ศูนยกลางสมมาตร épicentre [m] n. absolute temperature scale centre [m] . exp. milieu [m] . exp. 4265 sētsuan = sētsūan _sēt_suan = _sēt_sūan centre de gravité [m] fraction ศูนยภาพ n.ศูนยกลาง 210 ศูนยกลาง n. exp. exp. exp.) circumcentre . exp. 4251 sūnklāng mūan sūnklāng wongklom naēp nøk n. exp. 4253 sūnklāng wongklom naēp nai /sūn-klāng -wong-klom \naēp -nai incentre . center of symmetry (Am. 4250 sūnklāng khwām khōng /sūn-klāng -khwām¯ khōng 4257 Sūn Khwāmrū Witthayāsāt Lae Thēknōlōyī /Sūn -Khwām¯rū ¯Wit¯tha-yā_sāt ¯Lae centre of curvature . n. epicenter (Am. 4249 เศรษฐมิติ 4256 n.

center of similitude . 4262 économétrie [f] Centre des sciences et technologies (STKC) /sūn-klāng -mūan 4261 absolute zero sūnklāng khwām khlāi centre of similarity . similitude 4260 4259 fraction [f] เศษสวนของพหุนาม n. /sūn_thūang 4252 4263 sētkoēn complex fraction sūnthūang n. centre of similitude . 4266 sunyaphāp sētsuan khøng phahunām nullity _sēt_suan /khøng ¯pha_hu-nām fractional polynomials .! (Sanskrit) excentre ศูนยกลางวงกลมแนบใน _sēt-koēn n. center of similarity . exp. center of mass ศูนยกลางวงกลมแนบนอก เศษเกิน sētsøn n. exp. exp. ศูนยถว ง centre of mass . n. exp.

exp. [Sc] 4279 สงเสริมวิทยาศาสตร [สะ-กุน] v. exp. 4286 4280 n. exp. exp. exp. 4284 scalar (En) สกิวฟลด เศษสวนทีเ่ ทากัน สเกลาร adj. 4275 n. exp. exp. สเกลของการวัด 4274 n. skew field (En) sētsuan thī thaokan sakiu fin sakhaēndīem _sēt_suan \thī \thao-kan skew field scandium สกุล เศษสวนแท n. sakēn unhaphūm nānāchāt _sēt_suan /sā-man common fraction n. 4271 sakēlā scalar 4278 สแคนเดียม n. simple fraction . exp. 4268 n. 4270 sētsuan thotsaniyom [ITS-90] 4277 fraction décimale [f] n. exp. sētsuan choēngdīo sētsuan mai thaē sakēn khøng kān wat _sēt_suan -choēng-dīo _sēt_suan \mai ¯thaē /khøng -kān ¯wat common fraction . exp. top heavy vulgar fraction fraction scale of measurement สเกลแรงคิน เศษสวนยอย fraction simple [f] เศษสวนซอน n. เศษสวนไมแท 4267 n. exp. exp. sētsuan yǿi sakēn Raēngkhin sētsuan søn _sēt_suan \yǿi ¯wat_ta_jak _sēt_suan ¯søn partial fraction Rankine scale complex fraction fraction partielle [f] n. 4269 sētsuan tøneūang continued fraction fraction ordinaire [f] n. exp. exp. 4276 sētsuan sāman _sēt_suan _tø\neūang 4282 สเกลอุณหภูมินานาชาติ เศษสวนสามัญ เศษสวนตอเนือ ่ ง 4281 สดมภ สกุลของผิว 4273 n. sēt leūa remainder decimal fraction n. 4285 scandium [m] equivalent fractions n. improper fraction .เศษสวนเชิงเดียว 211 เศษสวนเชิงเดียว n. International Temperature Scale (ITS) _sēt /leūa _sēt_suan ¯thot_sa¯ni-yom 4283 -un_ha-phūm -nā-nā\chāt เศษเหลือ เศษสวนทศนิยม n. sētsuan mōn sakun khøng phiu [สะ-ดม] _sēt_suan _sa-kun /khøng /phiu sadom mole fraction genus of a surface _sa-dom column colonne [f] 4287 . sētsuan thaē sakun songsoēm witthayāsāt _sēt_suan ¯thaē _sa-kun _song/soēm ¯wit¯tha-yā_sāt proper fraction genus promote science fraction propre [f] genre [m] promouvoir les sciences 4272 เศษสวนโมล n. exp. exp. n.

exp. 4298 สถิติเชิงบรรยาย -sa-toē-riō-khē-mī_sa-trī sathāna māttrathān n. prop. condition . # (Pali) sathiti stem cell sathāna kaēt = sathāna kaēs cellule souche [f] _sa/thā¯na ¯kaēt statistics . 4302 4296 4303 [สะ-ถิ-ติ] " (Sanskrit) . data . record สเต็มเซลลที่ไดจากรางกาย gaseous state statistique [f] . condition [f] n. exp. situation . exp. exp. stochastic (En) National Institute of Metrology (NIMT) n. sathiti phannanā _sa_thi_ti -choēng -phan¯na-nā . stochastic sathāban wijai stochastique _sa/thā-ban ¯wi-jai สโตแคสติกส research institute 4294 สถาบันวิทยาศาสตร satōkhaēsatik n. exp. figures . _sa_thi_ti -phan¯na-nā descriptive statistics 4300 statistique descriptive [f] สถิติเชิงสรุปอางอิง n. donnée [f] . สถาบันวิจย ั satōkhaēsatik = sathōkhaēsatik n.สตีเฟน ฮอวคิง 212 สตีเฟน ฮอวคิง n. exp. stochastics sathāban witthayāsāt stochastique _sa/thā-ban ¯wit¯tha-yā_sāt institution scientifique [f] สถิติเชิงพรรณนา . staphylocoque [m] Sathāban Mātwitthayā Haengchāt adj. 4290 _sa_thi_ti état gazeux [m] สถิติเชิงคณิตศาสตร satem sel thī dai jāk rāngkāi สถานะของเหลว \thī \dai _jāk \rāng-kāi n. sathiti choēng sarup āng-ing institut de recherche [m] stochastics (En) statistique descriptive [f] n. status . 4297 état liquide [m] statistique mathématique [f] สถานะมาตรฐาน satoēriōkhēmīsatrī n. exp. 4301 _sa_thi_ti -choēng _sa_rup \āng-ing inferential statistics 4307 . 4299 _Sa/thā-ban \Māt¯wit¯tha-yā _Haeng\chāt 4293 4305 descriptive statistics 4292 สโตแคสติก = สโทแคสติก 4304 mathematical statistics 4291 stereochemistry (En) n. stereochemistry _sa/thā¯na \māt_tra/thān sathiti choēng banyāi สแตฟฟโลคอก standard state _sa_thi_ti -choēng -bān-yāi n. adult stem cell sathāna khønglēo sathiti choēng khanittasāt _sa/thā¯na /khøng/lēo _sa_thi_ti -choēng ¯kha¯nit_ta_sāt สเตอริโอเคมิสตรี n. Stephen Hawking [สะ-ถา-นะ] sathittayasāt Sátīfēn Høkhing sathāna statics Stephen Hawking = Stephen William Hawking _sa/thā¯na Stephen Hawking state . exp. chiffre [m] satem sel = stem sel n. สถานะแกส n. phase สเต็มเซลล état [m] . exp. sataēffilōkhøk สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ staphylococcus org. สถิตยศาสตร 4295 n. 4289 stem cell (En) สถิติ n. exp. สถิติพรรณนา 4306 sathiti choēng phannanā . exp. สถานะ 4288 n.

4325 sápø spin [m] สเปกตรัม = สเปกตรั้ม n. exp. statistical science 4319 sanāmfaifā _sa_thi_ti ¯wi¯khrǿ _sa_thi_ti_sāt สปอร สปน [Sr] สถิติวิเคราะห sathitisāt 4318 strontium [m] statistique descriptive [f] n. 4322 _sa_thi_ti -choēng _a¯nu-mān sathitisāt mai ing phārāmitoē sanāmmāelek khøng lōk _sa_thi_ti_sāt = sanāmmāelek lōk inferential statistics . 4311 sathiti prayuk n. ressort [m] สทรอนเทียม = สตรอนเชียม n. 4328 sapektram maēlek faifā _sa¯pek\tram \maē_lek -fai¯fā electromagnetic spectrum spectre électromagnétique [m] . exp. exp. n. sathiti choēng phannanā descriptive statistics 4313 sathiti wikhrǿ n. exp. n. สถิติเชิงพรรณนา n. exp. 4324 _sa_thi_ti \āng-ing _baēp \mai -mī spore nonparametric inference spore [f] สถิติพรรณนา . exp. exp. sathiti āng-ing baēp mai mī phārāmitoē applied statistics 4323 4321 สเปกตรัมแมเหล็กไฟฟา n. 4309 n. exp.สถิติเชิงอนุมาน 213 สถิติเชิงอนุมาน n. exp. nonparametric statistics _sa/nām ¯mā /khøng \lōk = _sa/nām ¯mā \lōk สถิติธุรกิจ สถิติศาสตรอิงพารามิเตอร champ magnétique terrestre [m] sathiti choēng anumān n. exp. spin (En) sapin electric field analyse statistique [f] statistique [f] sathrønthīem = satrønsīem _sa/nām-fai¯fā statistical analysis statistics . สนามไฟฟา 4320 4314 sanāmmāelek _sa/nām\māe_lek magnetic field champ magnétique [m] [สะ-เปก-ตฺร้ํา] spectrum (En) _sa¯pek\tram spectrum spectre [m] สนามแมเหล็ก n. exp. exp. _sa_thi_ti ¯thu¯ra_kit _sa_thi_ti_sāt -ing sanāmmāelek faifā business statistics parametric statistics _sa/nām\māe_lek -fai¯fā สถิตินอนพาราเมตริก สถิติอางอิงแบบมีพารามิเตอร n. สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร สนามแมเหล็กของโลก 4308 n. _sa_thi_ti -choēng -phan¯na-nā n. exp. _sa_thi_ti -phan¯na-nā . n. inductive statistics nonparametric statistics . 4316 สนามแมเหล็กไฟฟา sathiti thurakit sathitisāt ing phārāmitoē n. 4327 sapektram champ électrique [m] สถิติศาสตร 4326 spin strontium n. 4310 4317 electromagnetic field champ électromagnétique [m] สปริง _sa_thi_ti sathiti āng-ing baēp mī phārāmitoē spring (En) nonparametric statistics _sa_thi_ti \āng-ing _baēp -mī sapring parametric inference _sa-pring สถิติอางอิงแบบไมมี ีพารามิเตอร spring sathiti nønphārāmētrik สถิติประยุกต n. _sa_thi_ti _pra¯yuk statistique appliquée [f] 4312 sathiti phannanā . 4315 n.

4332 sapekthrōsakhōp = sapektrōsakhōp plasticity spectroscope สภาพมีขวั้ equation . quartic equation _sa\phāp _at \dāi _sa\phāp ¯chai -thaēn -kan \dāi compressibility สมการกําลังหา compatibility compressibilité [f] compatibilité [f] สภาวะพื้นฐาน 4334 สภาพดูดกลืน n. 4337 conductivité électrique [f] . samakān = sommakān สภาพพลาสติก spectroscope (En) n. _sa\phāp -mī \khūa _sa\phāp \khwai \khām polarity skewness polarité [f] samakān kamlang søng _sa¯ma-kān -kam-lang /søng 4339 n. exp. exp. exp. 4331 n. exp. 4344 [สะ-มะ-กาน . n. exp. exp. samakān koēn _sa¯ma-kān -koēn redundant equation 4349 . สภาพตานทานไฟฟา 4329 n. สภาวะเลว 4336 n. 4348 samakān kamlang hā _sa¯ma-kān -kam-lang \hā 4342 quintic equation saphāwa pheūnthān saphāp dūtkleūn _sa-phā¯wa ¯pheūn/thān _sa\phāp _dūt-kleūn baseline absorptivity 4347 samakān kamlang sī saphāp at dāi n. conductance [f] สเปกโทรสโขป = สเปคโตรสโคป = สเปกโตรสโขป n. exp. 4346 samakān kamlang sām สภาพอัดได สภาพใชแทนกันได 4345 [สะ-มะ-กาน] saphāp mī khūa saphāp khwai khām équation [f] . exp. sapektram rangsī āthit saphāp tānthān faifā saphāwa lēo _sa¯pek\tram -rang/sī -ā ¯thit _sa\phāp \tān-thān -fai¯fā _sa-phā¯wa -lēo solar spectrum electrical resistivity ill-conditioned spectre solaire [m] résistivité électrique [f] สเปกโทรมิเตอร n. exp. สม-มะ-กาน] _sa¯ma-kān saphāp phlātsatik _sa\phāp \phlāt¯sa_tik n. exp. spectrometer (En) saphāp nam sapekthrōmitoē _sa\phāp -nam spectrometer conductivity spectromètre [m] conductivité [f] สเปกโทรสโกป สภาพนําไฟฟา n. biquadratic equation équation du second degré [f] สมการกําลังสาม n. exp. exp. quadratic equation . sapekthrōsakhōpī saphāp nam faifā spectroscopy _sa\phāp -nam -fai¯fā spectroscopie [f] conductance n. สมการ สภาพนํา 4330 4343 สมการเกิน n. algebraic equation 4338 สภาพไขวขา ม 4333 n. équation algébrique [f] สมการกําลังสอง plasticité [f] n. n.สเปกตรัมรังสีอาทิตย 214 สเปกตรัมรังสีอาทิตย n. exp. _sa¯ma-kān -kam-lang _sī 4341 saphāp chai thaēn kan dāi biquadratic equation . quartic equation . _sa¯ma-kān -kam-lang /sām 4340 cubic equation équation du troisième degré [f] สมการกําลังสี่ n. exp. exp. 4335 n.

exp. 4351 samakān khøng Phlang Planck's equation สมการเขากันได n. exp. exp. somkān khēmī /som-kān -khē-mī chemical equation équation chimique [f] 4355 n. 4354 n. exp. สมการเชิงเสนหลายชัน ้ 4358 samakān choēng khūa สมการเชิงตัวอักษร สมการเคมี 4364 équation linéaire [f[ สมการเชิงขัว้ samakān khleūn équation d'onde [f] n. สมการเชิงฟงกชน ั 4356 n. exp. … อุ-ดม-มะ-คะ-ติ samakān ngeūoenkhai samakān choēng fangchan samakān kaēt udomkhati = samakān kaēt udommakhati _sa¯ma-kān \ngeūoen/khai _sa¯ma-kān -choēng -fang\chan conditional equation functional equation équation conditionnelle [f] _sa¯ma-kān ¯kaēt _u-dom¯kha_ti สมการชวย = _sa¯ma-kān ¯kaēt n. สมการเชิงผลตางอันตะ samakān choēng anuphan choēngsen mai ēkkaphan n. exp. exp. exp. exp. chemical equation samakān choēng phontāng équation chimique [f] _sa¯ma-kān -choēng /phon_tāng สมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ไมเอกพันธุ สมการเคมี difference equation n. exp. _sa¯ma-kān \khao-kan \dāi สมการเชิงเสน 4357 samakān chūay n. exp.สมการแกสอุดมคติ 215 สมการแกสอุดมคติ n. _sa¯ma-kān \chūay n. _sa¯ma-kān -choēng \khūa _sa¯ma-kān \khleūn n. exp. exp. 4352 samakān khaokan dāi compatible equations สมการคลืน ่ n. _sa¯ma-kān /khøng équation fonctionnelle [f] samakān khēmī สมการเชิงผลตาง _sa¯ma-kān -khē-mī n. exp. exp. สมการเงือ ่ นไข 4350 n. exp. 4363 [… อุ-ดม-คะ-ติ . 4353 samakān choēngsen _sa¯ma-kān -choēng\sen auxiliary equation linear equation polar equation _sa¯ma-kān -choēng\sen /lāi ¯chan équation polaire [f] simultaneous linear equations สมการเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพน ั ธ 4359 n. _u-dom¯ma¯kha_ti ideal gas equation équation des gaz parfaits [f] สมการของพลังค n. exp. _sa¯ma-kān -choēng -tūa_ak/søn literal equation 4367 samakān choēng anuphan choēngsen _sa¯ma-kān -choēng _a¯nu-phan -choēng\sen équation littérale [f] [สะ-มะ-กาน] 4365 samakān choēngsen lāi chan n. 4366 samakān choēng tūalēk [สะ-มะ-กาน] _sa¯ma-kān -choēng -tūa\lēk samakān choēng anuphan numerical equation _sa¯ma-kān -choēng _a¯nu-phan équation numérique [f] differential equation wave equation samakān choēng tūa-aksøn équation différentielle [f] 4360 สมการเชิงอนุพันธเชิงเสน n. linear differential equation 4361 4362 samakān choēng phontāng anta _sa¯ma-kān -choēng /phon_tāng -an_ta finite difference equation équation différentielle linéaire [f] 4368 _sa¯ma-kān -choēng _a¯nu-phan -choēng\sen \mai _ēk_ka-phan non-homogeneous linear differential equation . exp. exp.

exp. n. สมการเชิงอนุพันธเชิงเสน เอกพันธุ n.สมการเชิงอนุพันธเชิงเสน 216 สมการเชิงอนุพันธเชิงเสน อันดับสอง สมการเชิงอนุพน ั ธยอ  ย n. 4385 samakān prokkati 4379 _sa¯ma-kān _prok_ka_ti samakān tǿng kan normal equation _sa¯ma-kān \tǿng -kan équation normale [f] consistent equations สมการผูกพัน n. exp. exp. exp. exp. 4376 equivalent equations 4381 _sa¯ma-kān -ban-chī équation comptable [f] n. exp. 4369 samakān choēng anuphan choēngsen andap søng _sa¯ma-kān -choēng _a¯nu-phan -choēng\sen -an_dap /søng n. exp. exp. exp. 4373 samakān choēng anuphan baēp maen trong _sa¯ma-kān -choēng _a¯nu-phan _baēp \maen -trong exact differential equation normal equation linear Diophantine equation n. _sa¯ma-kān 4377 สมการเชิงอนุพันธที่แบงแยก [สะ-มะ-กาน] ได สมการไดโอแฟนไทนเชิงเสน samakān pakati n. exp. 4378 samakān Daiōfaēnthai choēngsen _sa¯ma-kān _pa_ka_ti _sa¯ma-kān -choēng _a¯nu-phan \thī _baeng\yaēk \dāi -choēng\sen สมการปรกติ separable differential equations สมการตองกัน n. exp. สมการเชิงอนุพันธเชิงเสน อันดับหนึง่ samakān choēng anuphan sāman samakān banchī _sa¯ma-kān -choēng _a¯nu-phan /sā-man accounting equation ordinary differential equation สมการแบบแมนตรง n. exp. exp. Bernoulli equation homogeneous linear differential equation _sa¯ma-kān สมการปกติ Diophantine equation n. exp. 4371 สมการไดโอแฟนไทน n. 4380 samakān choēng anuphan yǿi samakān thī sommūn kan = samakān thī samamūn kan _sa¯ma-kān -choēng _a¯nu-phan \yǿi _sa¯ma-kān \thī /som-mūn -kan partial differential equation (PDE) équations équivalentes [fpl] second order linear differential equations สมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการบัญชี n. exp. samakān Daiōfaēnthai Bernoulli's equation . samakān phūkphan _sa¯ma-kān _phūk-phan adjoint equation 4386 . 4382 samakān baēp maen trong _sa¯ma-kān _baēp \maen -trong samakān choēng anuphan sāman andap thī neung exact equations _sa¯ma-kān -choēng _a¯nu-phan /sā-man -an_dap \thī _neung สมการแบรนล ู ลี samakān choēng anuphan choēngsen ēkkaphan first-order differential equations samakān Baēnūnlī _sa¯ma-kān -choēng _a¯nu-phan -choēng\sen _ēk_ka-phan n. exp. 4370 samakān choēng anuphan choēngsen andap neung _sa¯ma-kān -choēng _a¯nu-phan -choēng\sen -an_dap _neung first order linear differential equations 4375 สมการเชิงอนุพันธสามัญ อันดับทีห ่ นึง่ n. สมการที่สมมูลกัน 4374 n. exp. exp. 4372 n. 4384 = samakān pokkati samakān choēng anuphan thī baengyaēk dāi สมการเชิงอนุพันธแบบแมน ตรง 4383 n.

phase equilibria [pl] สมนัย สมการอิงตัวแปรเสริม n. สมการเอกพันธุ 4396 n. exp. équation exponentielle [f] 4389 n. équations homogènes [fpl] สมการหลายชัน ้ สมการลอการิทม ึ 4390 n. 4407 [สม-ไน . exp. exp. n. exp. exp. exp. exp. exp. 4397 สมการเอกลักษณ n. exp. exp. 4405 somdun khēmī _sa¯ma-kān สมการอนุพันธเชิงเสน สมการเลขชีก ้ าํ ลัง สมดุลเคมี n. exp. 4388 n. 4392 /som-dun -khē-mī chemical equilibrium équilibre chimique [m] 4399 สมดุลสถานะ samakān anuphan choēngsen n. samakān anuphat derived equation characteristic equation n. exp. 4391 samakān laksana chaphǿ _sa¯ma-kān ¯lak_sa_na _cha¯phǿ identity 4398 n. exp. exp. 4404 _sa¯ma-kān สมการอนุพท ั ธ สมการลักษณะเฉพาะ 4403 4400 samakān ing tūapraē soēm v. exp.สมการพหุนาม 217 สมการพหุนาม n. _sa¯ma-kān _a¯nu-phan -choēng\sen /som-dun _sa/thā¯na exponential equation équation exponentielle [f] linear differential equation samakān lēkchīkamlang _sa¯ma-kān \lēk¯chī-kam-lang สมการสถานะ n. 4401 สมการเอกซโพเนนเชียล 4395 n. samakān lot kamlang samakān sentrong samakān ēkkaphan _sa¯ma-kān ¯lot -kam-lang _sa¯ma-kān \sen trong _sa¯ma-kān _ēk_ka-phan depressed equation linear equation homogeneous equations n. สมการอิสระ 4394 n. exp. p# สะ-มะ-ไน (samanai)] _sa¯ma-kān -ing -tūa-praē /soēm somnai parametric equation /som-nai équation paramétrique [f] correspond . samakān phahunām samakān sangwatnākān samakān itsara _sa¯ma-kān ¯pha_hu-nām _sa¯ma-kān _sa¯ma-kān _it_sa_ra polynomial equation convolution equation independent equations équation polynomiale [f] สมการเสนโคง สมการแยกกันได n. 4402 samakān yaēk kan dāi samakān senkhōng samakān ēkphōnēnchīen \tǿng -kan \yaēk -kan \dāi _sa¯ma-kān \sen¯khōng _sa¯ma-kān separable equations nonlinear equation exponential equations สมการเสนตรง สมการลดกําลัง n. exp. samakān sathāna _sa¯ma-kān _sa/thā¯na equation of state équation d'état [f] 4393 4406 somdun sathāna phase equilibrium . exp. exp. exp. samakān løkāritheum samakān lāi chan [สะ-มะ-กาน] _sa¯ma-kān -lø-kā¯ri\theum _sa¯ma-kān /lāi ¯chan simultaneous equations samakān ēkkalak logarithmic equations équation logarithmique [f] n. สมการสังวัตนาการ 4387 n.

caractéristique [f] . exp. exp. sombat kān plīen mū /som_bat -kān _kra-jāi 4422 4421 สมบัติไมแปรเปลีย ่ น sombat chaphǿthī n. สมบัติการคูณ n. properties of substance propriétés de la matière [fpl] propriété physique [f] propriété chimique [f] 4419 /som_bat /khøng /sān 4412 4424 sombat thāng khēmī sombat khøng sān sombat kān tat øk n. สมบัติไตรวิภาค 4415 n. chemical properties [pl] สมบัติปฏิสมมาตร 4426 /som_bat _pa_ti/som\māt antisymmetric property 4420 สมบัติพื้นฐาน sombat khøng ākāt n. exp. exp. สมบัติการปด 4408 n. propriété de la multiplication [f] sombat khøng pariphūm wēktoē 4411 properties of vector space /som_bat -kān _jaēk-jaēng สมบัติของสาร distributive property n. exp. 4423 propriété transitive [f] sombat kān khūn สมบัติการแจกแจง n. exp. n. 4410 สมบัติทางกายภาพ 4417 sombat thāng kāiyaphāp /som_bat -kān _sa_lap \thī /som_bat commutative property physical properties สมบัติของปริภูมิเวกเตอร multiplicative property n. exp. attribute . exp. feature . สมบัติการถายทอด 4413 sombat kān thāithøt /som_bat -kān _thāi\thøt n. /som_bat _cha¯phǿ\thī sombat mai praēplīen local property /som_bat \mai -praē_plīen invariant property 4428 . exp. exp.สมบัติ 218 สมบัติ n. exp. exp. characteristic . exp. สมบัติการบวก n. exp. สมบัติถายทอด 4416 sombat thāithøt /som_bat -kān _plīen _mū /som_bat _thāi\thøt associative property transitive property sombat kān krajāi สมบัติการสลับที่ distributive property n. /som_bat -kān _tat _øk สมบัติของอากาศ cancellation property n. exp. exp. exp. hallmark สมบัติการเปลีย ่ นหมู propriété [f] . exp. sombat kān būak /som_bat -kān _būak additive property propriété de l'addition [f] 4414 4425 /som_bat -thāng -khē-mī chemical property . [สม-บัด] sombat kān pit sombat traiwiphāk sombat /som_bat -kān _pit /som_bat /som_bat closure property trichotomy property property . quality . sombat kān salap thī /som_bat -kān -khūn n. attribut [m] สมบัติการกระจาย n. sombat patisommāt 4427 basic property สมบัติเฉพาะที่ transitive property สมบัติทางเคมี n. exp. 4409 n. 4418 /som_bat /khøng _pa¯ri-phūm sombat kān jaēkjaēng สมบัติการตัดออก n. exp. /som_bat /khøng -ā_kāt sombat pheūnthān propriétés de l'air [mpl] /som_bat ¯pheūn/thān n.

complete . 4433 sombat itsara /som_bat _it_sa_ra independent property สมบูรณ adj. exp. supposition . consummate . exp. wellheeld . สมภาค n. สม-มุด-ติ-ถาน] n.สมบัติวงกวาง 219 สมบัติวงกวาง n. exp. adj. replete . exp. สมภาคเชิงเสน 4429 n. sound 4445 symétrie [f] sommottithān khwām tøneūang สมมติฐานทางเลือก 4434 4444 /som¯mot_ti/thān /sūn สมมติฐานการวิจย ั สมบัติอสมมาตร 4443 sommottithān wāng [สม-มด-ติ-ถาน . /som¯mot_ti/thān -kān ¯wi-jai [สม-มาด . 4430 sombat sommāt n. exp. exp. 4439 สมมาตร /som¯mot_ti/thān -khwām _tø\neūang [สม-มาด . p สะ-มะ-มาด] /som_bat _a/som\māt research hypothesis sommāt asymmetric property hypothèse de recherche [f] /som\māt สมมติฐานความตอเนือ ่ ง symmetry n. faultless . healthy . symmetrical . สมมติฐานแยง 4436 n. sommuttithān null hypothesis สมบัติสะทอน /som¯mot_ti/thān . maintained [สะ-มะ-มาด] hypothesis . absolute . fully supplied . 4432 sombat asommāt สมบัติอิสระ n. 4446 sommāt [สม-บูน] full . exp. /som-būn alternative hypothesis . exp. 4437 /som_bat /som\māt /som¯mot_ti/thān \wāng symmetric property sommottithān . exp. exp. complet samaphāk congruence 4441 sommottithān thāng sathiti 4435 4447 rotational symmetry สมมาตรตามแกน /som¯mot_ti/thān -thāng _sa_thi_ti n. symmetric 4440 symétrique sommottithān thāng leūak sombūn สมมาตรโดยการหมุน /som¯mot_ti/thān -thāng \leūak n. exp. n. p สะ-มะ-มาด] continuum hypothesis (CH) /som\māt n. exp. exp. 4438 สมมาตร sommottithān kān wijai n. exp. สมมุติฐาน สมมติฐานวาง propriété globale [f] สมบัติสมมาตร n. n. n. assumption sommottithān sūn hypothèse [f] null hypothesis 4431 sombat sathøn /som_bat _sa¯thøn reflexive property n. research hypothesis samamāt dōi kān mun -dōi -kān /mun สมมติฐานทางสถิติ absolu . perfect . n. 4442 statistical hypothesis sommāt tām kaēn hypothèse statistique [f] /som\māt -tām -kaēn axial symmetry symétrie axiale [f] 4448 . /som¯mut_ti/thān สมมติฐานศูนย hypothesis . parfait . exp. sombat wong kwāng samaphāk choēngsen sommottithān yaēng /som_bat -wong\kwāng -choēng\sen /som¯mot_ti/thān ¯yaēng global property linear congruence alternative hypothesis สมมติฐาน .

exp. 4452 [สม-มุด-ติ-ถาน . assumption n. member hypothèse alternative [f] élément d'un ensemble [m] สมมิติ n. sommāt baēp mun [สม-มุด-ติ-ถาน .] samāchik khøng set /som\māt _baēp /mun sommuttithān leūak _sa-mā¯chik /khøng rotational symmetry /som¯mut_ti/thān \leūak alternative hypothesis element of a set . sommāt tām kaēn dīo sommuttithān thāng sathiti /som\māt -tām -kaēn _dīo /som¯mut_ti/thān -thāng _sa_thi_ti _sa-mā¯chik -klāng uniaxial symmetry statistical hypothesis n.. 4466 _sa-mā¯chik _phok/phan samamūn = sommūn /som¯mut_ti/thān -khwām _tø\neūang alternative hypothesis n. exp. valid n. 4458 sommuttithān ing phārāmitoē parametric hypothesis hypothèse [f] n. 4451 som miti /som ¯mi_ti isometry สมมุติฐาน . 4463 สมาชิกตามแถว สมมุติฐานวาง n. สมมติฐาน n. 4457 sommuttithān wāng n. supposition .สมมาตรตามแกนเดีย ่ ว 220 สมมาตรตามแกนเดีย ่ ว n. exp. exp. exp. samāchik klāng neutral element hypothèse statistique [f] สมมาตรแบบหมุน 4456 n. สมมุติฐานทางสถิติ 4449 n. samāchik tām lak hypothesis . rationnel sommuttithān thāng leūak samāchik phokphan inverse element _sa¯ma-mūn = /som-mūn adj. exp. exp. สมาชิกลดทอนไมได สมเหตุสมผล continuum hypothesis (CH) /som_hēt/som/phon สมมุติฐานทางเลือก reasonable .. สม-มูน] 4453 4464 _sa-mā¯chik -tām _lak สมมูล สมมุติฐานความตอเนือ ่ ง n. 4459 equivalent sommuttithān khwām tøneūang 4465 สมาชิกผกผัน [สะ-มะ-มูน . สมาชิกของเซต สมมุติฐานเลือก 4450 n. 4460 somhētsomphon 4454 สมาชิก /som¯mut_ti/thān -thāng \leūak n. exp. exp. élément [m] 4467 samāchik lotthøn mai dāi _sa-mā¯chik ¯lot-thøn \mai \dāi irreducible element raisonnable . 4461 samāchik lek sut _sa-mā¯chik ¯lek _sut minimal element 4468 . exp. 4462 สมาชิกเล็กสุด n. สม-มด-ติ-ถาน] sommuttithān . สมาชิกกลาง 4455 n. exp. element . exp. sommottithān /som¯mut_ti/thān \wāng _sa-mā¯chik -tām /thaēo null hypothesis row element สมมุติฐานอิงพารามิเตอร สมาชิกตามหลัก /som¯mut_ti/thān -ing pivot element adj. /som¯mot_ti/thān n. exp. [สะ-มา-ชิก] samāchik _sa-mā¯chik member . exp. samāchik tām thaēo /som¯mut_ti/thān . exp. element membre [m] . exp.

share . côté [m] . exp. oceanology suan koēn khøng kao océanographie [f] _suan -koēn /khøng \kao สรีรวิทยา excess of nines สมาชิกเอกลักษณ n. segment [m] . 4487 suan khøng phonbūak physiologie [f] 4474 4486 สวนของผลบวก n. physiology samāchik ēkkalak khwā n. exp. part . exp. oceanology X océanographie [f] suan klap สมุทรศาสตร _suan _klap สมาชิกใหญสุดของเซต n. part [f] . _sa_lap \thī สมาชิกเอกลักษณซา ย left identity element _suan /khøng /phon_būak สลับที่ adj. exp. suan khāng _suan \khāng lateral latéral 4489 . piece . สมุฏฐานวิทยา 4470 n. สไลดรล ู 4476 n. สมุทรวิทยา 4471 n. section [f] . 4484 samāchik sūn samutthānwitthayā suan = sūan _sa-mā¯chik /sūn _sa_mut/thān¯wit¯tha-yā _suan = _sūan zero element etiology portion . 4480 _sa-rī¯ra¯wit¯tha-yā สมาชิกเอกลักษณขวา n. exp. สวนเกินของเกา sarīrawitthayā identity element 4485 segment de droite [f] 4482 สวนขาง adj. segment of a line สลับเปลีย ่ น X salapplīen _sa_lap_plīen transpose 4488 suan khøng sentrong commutatif 4475 สวนของเสนตรง n. oceanography . exp. samāchik lek sut khøng set samān santhān slide rule (En) _sa-mā¯chik ¯lek _sut /khøng _sa/mān /san/thān salai rūl minimal member of a set homeomorphic slide rule 4483 règle à calcul [f] สมาชิกศูนย n. 4472 n. élément [m] . exp.สมาชิกเล็กสุดของเซต 221 สมาชิกเล็กสุดของเซต n. 4478 partie [f] . สวน 4477 n. exp. portion [f] . domaine [m] samāchik sangyuk samutwitthayā _sa-mā¯chik /sang¯yuk _sa¯mut¯wit¯tha-yā สวนกลับ conjugate elements oceanography . section . 4479 reciprocal samāchik yai sut khøng set [สะ-หฺมุด-ทฺระ-สาด] _sa-mā¯chik _yai _sut /khøng samutthrasāt maximal member of a set _sa¯mut¯thra_sāt n. exp. element สมาชิกสังยุค n. 4473 samāchik ēkkalak n. exp. _sa-mā¯chik _ēk_ka¯lak _sa-mā¯chik _ēk_ka¯lak /khwā right identity element summand 4481 salap thī samāchik ēkkalak sāi _sa-mā¯chik _ēk_ka¯lak ¯sāi _suan /khøng \sen-trong commutatif line segment . สมานสัณฐาน 4469 adj.

4508 suan tat atakkaya suanprakøp _suan _tat _a_tak_ka¯ya _suan_pra_køp irrational cut component . constituent . constituent part สวนเติมเต็ม n.สวนโคง 222 สวนโคง n. suan jing _suan -jing suan tat Dēdēkhin suanbīengben chalīa real part _suan _tat _suan_bīeng-bēn _cha_līa partie réelle [f] Dedekind cut สวนจินตภาพ coupure de Dedekind [f] average deviation . exp. curvature arc [m] สวนโคงนอย n. suankhōng yai _suan¯khōng _yai suan tat suanbīengben khwøthai major arc _suan _tat _suan_bīeng-bēn _bīeng-bēn cut quartile deviation . mean deviation 4494 4505 สวนเบี่ยงเบนเฉลีย ่ n. élément [m] . element . 4506 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน suan jintaphāp n. suan tokkhāng kamlang søng suan toēmtem choēng tangchāk _suan _tok¯khāng -kam-lang /søng _suan -toēm-tem -choēng \tang_chāk quadratic residue orthogonal complement สวนตอประสาน สวนเติมเต็มหนึง่ suankhōng nøi n. semiinterquartile range n. 4507 déviation standard [f] 4501 สวนประกอบ n. 4491 n. n. exp. exp. สวนจริง 4503 4499 สวนตัดตรรกยะ n. composition . 4495 suan jintaphāp khøng jamnūan choēngsøn _suan -jin_ta\phāp /khøng -jam-nūan -choēng¯søn imaginary part of a complex number partie imaginaire d'un nombre complexe [f] n. exp. exp. exp. exp. exp. exp. exp. facteur [m] . _suan¯khōng ¯nøi suan tø prasān suan toēmtem neung minor arc _suan _tø _pra/sān _suan -toēm-tem _neung interface one's complement สวนโคงใหญ n. composante [f] . exp. suan toēmtem _suan -toēm-tem complement 4502 composant [m] . สวนตกคางกําลังสอง 4490 suankhōng _suan¯khōng arc . factor . 4492 4497 สวนตัด n. _suan -jin_ta\phāp suan tat takkaya suanbīengben māttrathān imaginary part _suan _tat _tak_ka¯ya _suan_bīeng-bēn \māt_tra/thān partie imaginaire [f] rational cut standard deviation สวนจินตภาพของจํานวน เชิงซอน สวนตัดอตรรกยะ n. 4504 สวนเบี่ยงเบนควอรไทล n. partie [f] . exp. 4493 4498 สวนตัดเดเดคินด n. 4500 n. component part . exp. exp. exp. constituant [m] . exp. สวนเติมเต็มเชิงตัง้ ฉาก 4496 n. exp.

4515 4521 4528 Spearman's Rank Correlation suan phāinai wongklom n. altitude apex [m] hauteur [f] . exp. exp. corrélation [f] สหสัมพันธเชิงเดียว n. exp. _suan -phāi-nai -wong-klom sān สหสัมพันธบางสวน interior of a circle matter n. exp. _suan -phāi\nøk -wong-klom suan sūng īeng สหสัมพันธเชิงอันดับ exterior of a circle _suan /sūng -īeng n. 4514 4526 sahasamphan choēngdīo suan sūng khøng rūp sāmlīem suan pit khlum khøng set 4525 _sa_ha/sam-phan สวนสูง สวนปลาย n. grandeur [f] . สวนสูงเอียง 4527 serial correlation suan phāinøk wongklom n. exp. 4524 _sa/sān \meūt suanprakøp naēo chāk n. dark matter 4518 matière noire [f] suan wong สหสัมพันธ _suan_pra_køp -naēo _chāk _suan -wong n. 4511 n. exp. exp. correlation 4519 suan plāi suan sūng _suan -plāi _suan /sūng apex height . exp. suan longtūa [สะ-สาน] suanprakøp ek _suan -long-tūa sasān _suan_pra_køp _ek aliquot part . สสาร 4516 n. exp. exp. exp. matière [f] sahasamphan bāng suan 4522 4529 _sa_ha/sam-phan -bāng _suan partial correlation . slant height sahasamphan choēng andap สสาร _sa_ha/sam-phan -choēng -an_dap สวนภายในวงกลม n. X n. exp. 4523 n. taille [f] 4513 n. exp. normal component sector sahasamphan 4512 n. สวนสูงของรูปสามเหลีย ่ ม สวนปดคลุมของเซต _sa_ha/sam-phan -choēng-dīo simple correlation 4520 สหสัมพันธเชิงอนุกรม closure of a set _suan /sūng /khøng \rūp /sām_līem sahasamphan choēng anukrom สวนภายนอกวงกลม altitude of a triangle _sa_ha/sam-phan -choēng _a¯nu-krom _suan _pit -khlum /khøng n. exp. aliquot _sa/sān x-component partie aliquote [f] matter สวนประกอบของเวกเตอร สวนลดลง matière [f] n. exp.สวนประกอบ x 223 สวนประกอบ x = สวนประกอบ X สวนลงตัว n. n. 4509 4510 4517 สสารมืด suanprakøp khøng wēktoē suan lotlong _suan_pra_køp /khøng _suan ¯lot-long [สะ-สาน] component of a vector decrement sasān meūt สวนประกอบแนวฉาก สวนวง n.

sociology tautology tautologie [f] สัจพจน n. exp. satjaphot kān mī khā khøpkhēt bon nøi sut _sat_ja-phot -kān -mī \khā _khøp_khēt -bon ¯nøi _sut least upper bound axiom 4548 . exp. สัง-คม-สาด] postulat [m] . remarquer n. sociologie [f] bipolar สังคมศาสตร _sat_ja-phot bipolaire n. remark . สังคมวิทยา สหัชญาณนิยม n. exp. note . สังยุค 4537 adj. 2 exposant 3 . 4539 _sat_ja social sciences . 4533 sahasamphan yāng-ngāi _sa_ha/sam-phan _yāng\ngāi simple correlation . exp. exp. สังกะสี 4531 sahasamphan phāinai chan n. สัง-คม-มะ-วิด-ทะ-ยา] สองขัว้ /sang-khom¯wit¯tha-yā = /sang-khom¯ma¯wit¯tha-yā søng khūa 4546 satjaniran intuitionism 4535 สัจนิรันตร n. 4542 สังยุคของจํานวนเชิงซอน 4538 4543 _sa_ha/sam-phan -phāi-nai ¯chan /sang_ka/sī sangyuk khøng jamnūan choēngsøn intraclass correlation . notice . discern . look at . view . exp. sahasamphan sutthi v. examiner . สองยกกําลังสาม [สัง-คม-มะ-สาด. _sa_ha/sam-phan _sut¯thi [สัง-เกด] sangyuk nai tūa net correlation sangkēt /sang¯yuk -nai -tūa /sang_kēt self-conjugate สหสัมพันธอยางงาย n. 4545 sangwatnākān convolution 4540 [สัง-คม-วิด-ทะ-ยา .สหสัมพันธพหุคณ ู 224 สหสัมพันธพหุคณ ู n. examine . sahasamphan phahukhūn søng rāk thao sangyuk _sa_ha/sam-phan ¯pha_hu-khūn /søng \rāk \thao /sang¯yuk multiple correlation double root conjugate สหสัมพันธภายในชัน ้ n. spot . watch . /søng \khūa sciences sociales [fpl] . exp. intraclass correlation coefficient (ICC) zinc zinc [m] /sang¯yuk /khøng -jam-nūan -choēng¯søn สหสัมพันธสท ุ ธิ [Zn] conjugate of a complex number สังเกต สังยุคในตัว n. monitor observer . noter . Pearson's correlation observe . สองรากเทา 4530 n. adj. axiom n. perceive . 4532 sangkasī n. see . axiome [m] sangkhommasāt = sangkhomsāt สัจพจนการมีคาขอบเขตบน นอยสุด X søng yok kamlang sām /søng ¯yok -kam-lang /sām 2³ 2³ . keep an eye on . 2 à la puissance 3 4536 /sang-khom¯ma_sāt = /sang-khom_sāt social science sciences sociales [fpl] [Dewey DDC/CDD : 300] 4541 4547 satjaphot postulate . sangkhomwitthayā = sangkhommawitthayā adj. exp. 4534 sahatyānniyom -yān¯ni-yom 4544 สังวัตนาการ n.

emblem . สัญกรณเชิงเสนกํากับ 4549 satjaphot kān leūak n. instinct naturel [m] n. token . notation fonctionnelle [f] sanyalak khøng thāt /san¯ya¯lak /khøng \thāt symbol symbole chimique [m] 4569 . emblème [m] -choēng -fang\chan สัญลักษณของธาตุ functional notation n. /san¯ya¯ni-yom \khreūang/māi sanyakōn witthayāsāt ¯wit¯tha-yā_sāt สัญนิยมเครื่องหมาย sanyaniyom khreūangmāi สัญกรณวิทยาศาสตร สัญกรณของเซต n. exp. exp. exp.สัจพจนการเลือก 225 สัจพจนการเลือก n. intuitionnisme [m] สัญกรณเลขชี้กาํ ลัง สัจพจนเพลยแฟร n. stamp symbole [m] . exp. 4555 sanyakōn choēng fangchan 4561 สัญลักษณ n. signe [m] . exp. สัญชาตญาณธรรมชาติ 4557 n. exp. seal . exp. 4564 satjaphot khøng khwām nā ja sanyakōn thān søng pen /thān /søng sanchāttayān thammachāt _sat_ja-phot /khøng -khwām \nā _ja -pen binary notation natural instinct axioms of probability สัญกรณบัญชีชอ ื่ สัจพจนเปอาโน n. n. exp. exp. n. marque [f] . Peano's axioms n. สัญกรณโอใหญและโอเล็ก 4556 n. exp. sign . exp. 4552 satjaphot Phēnfaē = satjaphot Phlēfaē สัญนิยม 4559 [สัน-ยะ-นิ-ยม] \lēk¯chī-kam-lang sanyaniyom index notation /san¯ya¯ni-yom n. symbol . 4554 sanyakōn khøng set /khøng scientific notation set notation notation scientifique [f] n. convention [f] 4560 sanyakōn lēk yok kamlang sanyakōn 4566 convention สัญกรณเลขยกกําลัง สัญกรณ n. sanyakōn lēkchīkamlang _sat_ja-phot Playfair's axiom 4565 mark . pictogramme [m] . exp. exp. exp. exp. exp. insignia . sanyakōn choēng senkamkap sanyakōn Ō yai lae ō lek _sat_ja-phot -kān \leūak axiom of choice -choēng \sen-kam_kap O and o notation 4563 -ō _yai ¯lae -ō ¯lek asymptotic notation สัจพจนของความนาจะเปน สัญกรณฐานสอง n. 4568 sanyalak /san¯ya¯lak 4562 sanyakōn ēpsailøn-dēntā epsilon-delta notation 4567 sign convention สัญกรณเอปไซลอน-เดลตา สัญกรณเชิงฟงกชน ั n. 4551 /san\chāt_ta-yān -tham¯ma\chāt สัญชาตญาณนิยม 4558 n. 4553 \lēk ¯yok -kam-lang notation exponential notation notation [f] n. sanyakōn banchī cheū sanchāttayānniyom satjaphot Pēānō -ban-chī \cheū /san\chāt_ta-yān¯ni-yom _sat_ja-phot roster notation intuitionism Peano axioms . exp. 4550 n.

4586 slant edge satsuan matchim adj. exp. 4572 n. take turns . /san/thān¯wit¯tha-yā _sat_ta¯wa\phaēt¯tha¯ya_sāt sapplīen morphology veterinary medicine _sap_plīen morphologie [f] médecine vétérinaire [f] switch places . 4573 [สัด-ถิ. ratio [m] 4576 n. exp.สัญลักษณคณิตศาสตร 226 สัญลักษณคณิตศาสตร n. exp. back edge .. exp. alternate .] n. /san¯ya¯lak _sat_suan -trong san suan khāng Christoffel symbols direct proportion /san _suan \khāng สัญลักษณเคมี สัดสวนผกผัน n. exp. สัน 4577 n. exp. ratio proportion [f] . exp. exp. exp. sattawawitthayā sambūn _sat_ta¯wa¯wit¯tha-yā /sam-būn zoology absolute zoologie [f] absolu 4590 . interchange santhānwitthayā สัตววิทยา สัดสวน n. change places . 4585 4582 สับเปลีย ่ น sattawaphaētthayasāt v. 4584 sanyalak khanittasāt satsuan dōitrong san /san¯ya¯lak ¯kha¯nit_ta_sāt _sat_suan -dōi-trong /san mathematical symbol directly proportional edge . lateral edge 4579 สันเอียง sanyalak khēmī satsuan phokphan n. backbone . 4580 สับเซต n. exp. /som /san/thān _sat_suan ¯røi¯la sapset thaē isomorphic percent proportion ¯thaē som santhān 4575 n. satsuan _sat_suan proportion . symbole mathématqiue [m] 4571 4578 สันสวนขาง sanyalak Khritthøpfoēn satsuan trong n. exp. sous-ensemble [m] 4581 สับเซตแท satsuan røila n. arête [f] . bord [m] n.. สัดสวนโดยตรง 4570 n. crest สัญลักษณคริสทอฟเฟล สัดสวนตรง crête [f] . [สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา] 4583 4589 สัมบูรณ adj. 4588 proper subset สัตวแพทยศาสตร สัณฐานวิทยา n. /san¯ya¯lak -khē-mī _sat_suan _phok/phan san īeng symbole chimique [m] inversely proportional . n. inverse proportion /san -īeng สัดสวนมัชฌิม สัฐินิยม adj. ridge . back . spine . satthiniyom _sat_suan subset (En) sexagesimal mean proportional sapset 4587 subset sexagésimal สัดสวนรอยละ สัณฐาน 4574 n.

สัมประสิทธิ์ 227 สัมประสิทธิ์ n. exp. exp. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ samprasit kān praēphan = samprasit khøng kān praēphan samprasit sahasamphan /sam_pra_sit -kān -praē/phan = /sam_pra_sit /khøng -kān -praē/phan สัมประสิทธิ์การแพร diffusion coefficient coefficient de diffusion [m] n. /sam_pra_sit -kān _thāi-thē -khwām¯røn 4605 samprasit khwām phanpraē 4599 samprasit kān thotthøi n. coefficient of variation samprasit kān phraē 4607 สัมประสิทธิ์ของสวนเบี่ยงเบน samprasit bītā /sam_pra_sit -bī-tā ควอรไทล heat transfer coefficient n. 4594 4600 samprasit khøng raēng tān /sam_pra_sit /khøng -raēng \tān samprasit kān thāithē khwāmrøn drag coefficient /sam_pra_sit binomial coefficient สัมประสิทธิ์บต ี า n. สัมประสิทธิ์ของพหุนาม samprasit khwām bē n. samprasit khwām thīeng /sam_pra_sit /khøng -khwām _sīet-thān samprasit kān dūtkleūn choēngsen 4603 /sam_pra_sit -khwām \thīeng samprasit khøng khwām sīetthān coefficient n. /sam_pra_sit -kān _dūt-kleūn -choēng\sen /sam_pra_sit /khøng 4598 samprasit khøng phahunām /sam_pra_sit -khwām \bē coefficient of skewness n. 4604 สัมประสิทธิ์ความผันแปร coefficients of polynomial Linear absorption coefficient n. exp. exp. 4606 samprasit thawinām n. exp. 4593 /sam_pra_sit -khwām /phan-praē coefficient of variation samprasit khøng phisai /sam_pra_sit -kān _thot/thøi /sam_pra_sit /khøng ¯phi/sai regression coefficient coefficient of range สัมประสิทธิ์การถายเท ความรอน สัมประสิทธิ์ของแรงตาน สัมประสิทธิ์ทวินาม n. exp. exp. 4597 coefficient [m] สัมประสิทธิ์การดูดกลืน เชิงเสน 4592 reliability coefficient สัมประสิทธิ์ความเบ coefficient of friction (COF) n. exp. exp. exp. สัมประสิทธิ์การถดถอย สัมประสิทธิ์ของพิสย ั n. exp. coefficient of quartile deviation /sam_pra_sit _sa_ha/sam-phan สัมประสิทธิ์ของสวนเบี่ยงเบน เฉลี่ย coefficient of correlation . สัมประสิทธิ์การแปรผัน 4601 samprasit khøng beta coefficient = สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน suanbīengben khwøthai 4595 n. exp. correlation coefficient 4602 samprasit khøng suanbīengben chalīa coefficient de variation [m] /sam_pra_sit -kān \phraē /sam_pra_sit /khøng _suan_bīeng-bēn n. /sam_pra_sit สัมประสิทธิ์ความเทีย ่ ง n. exp. exp. exp. 4609 samprasit sahasamphan choēngsen /sam_pra_sit _sa_ha/sam-phan -choēng\sen linear correlation coefficient . สัมประสิทธิ์ของความ เสียดทาน 4596 /sam_pra_sit /khøng _suan_bīeng-bēn _cha_līa coefficient of average deviation 4608 coefficient de corrélation [m] สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เชิงเสน n. exp. n. exp. exp. 4591 samprasit n.

[สํา-พัก] sāthit santhān samprasit sahasamphan phahukhūn samphak homomorphic /sam_pra_sit _sa_ha/sam-phan ¯pha_hu-khūn affine n.  . /sam¯phak\phāp _i¯lek-trøn sām mumchāk electron affinity (EA) /sām -mum_chāk trirectangular 4612 [สํา-ผัด] $ (Pali) . rank correlation coefficient สัมผัส adj.สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 228 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พหุคณ ู สัมพรรค adj. exp. exp. exp. 4611 n. 4624 [สํา-พัก …] [สา-ทิด] samphakphāp sāthit /sam¯phak\phāp /sā¯thit affinity demonstration . multiple correlation coefficient สาธิต สัมพรรคภาพ n. สาทิสสัณฐาน 4616 adj. démo [f] (fam. 4610 4623 /sam¯phak coefficient of multiple correlation . demo samprasit sahasamphan lamdap thī สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน démonstration [f] .) /sam_pra_sit _sa_ha/sam-phan -lam_dap \thī samphakphāp ilektrøn สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ลําดับที่ n. 4618 สามมุมฉาก adj. 4617 n.

exp. samphat samphat sām rāk thao /sam_phat /sam¯phat /sām \rāk \thao tangent relative triple root tangent relatif สัมผัสกันภายนอก v. สามเหลี่ยม relativité [f] 4614 4615 [สา-ทิด-สะ …] sāthitsarūp fractal fractal 4622 4628 sāmlīem /sām_līem triangle triangle [m] สามเหลี่ยม adj. 4613 n. สาทิสรูป adj. [สํา-พัด-ทะ-พาบ] sām sing andap /sam_phat -kan -phāi\nøk samphatthaphāp /sām _sing -an_dap touch externally /sam¯phat¯tha\phāp samphat kan phāinai /sā/khā /khøng ¯wit¯tha-yā_sāt branche scientifique [f] . 4625 sāmlīem /sām_līem triangular triangulaire 4629 . /sam_phat -kan -phāi-nai n. exp. 4627 ordered triple relativity สัมผัสกันภายใน 4626 สามสิ่งอันดับ สัมพัทธภาพ samphat kan phāinøk v. exp. exp. 4620 n. (Sanskrit) สัมพัทธ adj. 4619 สามรากเทา [สํา-พัด] n. discipline scientifique [f] สัมผัสเสนโคง /sam_phat \sen¯khōng tangent line to a curve 4621 sākhā khøng witthayāsāt touch internally samphat senkhōng n. สาขาของวิทยาศาสตร n. exp. exp.

4644 biomolecule สามเหลี่ยมดานไมเทา n. /sān -tham-lāi ¯chan-ban-yā-kāt -ō-sōn สารคดีทางวิทยาศาสตร Ozone Depleting Substances (ODS) 4642 สารเนื้อเดียว /sā¯ra¯kha-dī -thāng ¯wit¯tha-yā_sāt n. สายอักขระวาง 4631 n. exp. exp. science documentaries [pl] /sān ¯neūa -dīo /sāi _ding documentaire scientifique [m] สายดิง่ n. substance [f] . exp. right-angled triangle n. exp. exp. 4634 sāmlīem mumchāk 4640 สารแขวนลอย /sām_līem right triangle . 4635 sāmlīem nājūa /sām_līem \nā_jūa n. 4636 sounding line . exp. isosceles triangle 4641 4646 sān neūa dīo substance simple [f] 4648 . exp. exp. 4639 sāmlīem dān mai thao [สาน] สารตั้งตน /sām_līem sān n. exp. matter . exp. สารเคมี 4637 n. sāmlīem dān thao sāi akkhara wāng /sām_līem /sāi _ak_kha_ra \wāng equilateral triangle empty string สารชีวโมเลกุล n. triangle de Pascal [m] sān khatthū /sān สามเหลี่ยมมุมฉาก /sān _khat/thū superconductor abrasive supraconducteur [m] abrasif [m] สารทําลายชั้นบรรยากาศ โอโซน n. plumbline 4647 sān thamlāi chanbanyākāt ōsōn sārakhadī thāng witthayāsāt triangle isocèle [m] sān tūanam ying-yūat matière en suspension [f] n. exp. exp. composé chimique [m] สามเหลี่ยมดานเทา n. material . sāi ding science documentary . 4638 4633 sāmlīem Pātkhāl matière [f] . 4643 sāmlīem khlāi sāiyai āhān sān khēmī /sām_līem ¯khlāi /sāi-yai -ā/hān /sān -khē-mī similar triangles food web chemicals . agent /sān \tang\ton สามเหลี่ยมปาสคาล n. exp. สายใยอาหาร 4630 n.สามเหลี่ยมคลาย 229 สามเหลี่ยมคลาย n. substance chimique [f] . exp. chemical substances chaîne alimentaire [f] produit chimique [m] . exp. produit [m] . exp. sān chīwamōlēkun สาร 4632 n. scalene triangle /sān sān tangton triangle scalène [m] substance . plumb line . n. agent [m] 4645 reactant สารตัวนํายิง่ ยวด /sām_līem สารขัดถู Pascal's triangle n. exp. triangle droit [m] sān khwaēnløi สามเหลี่ยมหนาจัว่ /sān n.

algology n. 4650 4651 n. line-conic . exp. artefact compound . corps composé [m] solution chimique [f] .สารเนื้อผสม 230 สารเนื้อผสม n. sān neūa phasom sān lalāi sammanō /sān ¯neūa _pha/som /sān ¯la-lāi /sam¯ma-nō compound solution census substance composée [f] . exp. n. composé inorganique [m] sīlīemjatturat สารประกอบออกไซด สํานักวิชาวิทยาศาสตร 4655 n. 4663 _sī_līem_jat_tu_rat 4662 sān prakøp øksai samnak wichā witthayāsāt /sān _pra_køp /sam¯nak ¯wi-chā ¯wit¯tha-yā_sāt oxide institute of science . exp. exp. chemical compound /sān/nū invention [f] . conic envelope organic matter . exp. exp. สํามะโน 4656 n. 4658 [สาน-หฺนู] _sing_pra_dit /sān _pra_køp sānnū invention . school of science square carré [m] 4669 . création [f] composé chimique [m] . 4659 /sān _pra_køp /khøng -yū-rē-nīem sān aninsī crystals of potassium uranyl /sān _a-nin-sī sulfate inorganic substance สารประกอบคารบอเนต n. n. 4668 sī sing andap sārāiwitthayā /sān _pra_køp n. 4657 สิ่งที่คน  พบ n. solution [f] สารบริสุทธิ์ สารสม n. exp. organic substance n. subsatnce arsenic composée [f] arsenic [m] สิ่งหุมภาคตัดกรวย สารประกอบของยูเรเนียม [As] sing hum phāk tat krūay สารอนินทรีย _sing \hum \phāk _tat -krūay 4652 sān prakøp khøng yūrēnīem n. exp. exp. n. quadruple root สี่สิ่งอันดับ สาหรายวิทยา n. quadruple /sā_rāi¯wit¯tha-yā สี่เหลี่ยมจัตุรส ั phycology . exp. exp. [สาน-สม] sing thī khonphop sān børisut sānsom _sing \thī ¯khon¯phop /sān -bø¯ri_sut /sān\som discovery pure substance alum découverte [f] substance pure [f] alun [m] สารประกอบ สิ่งประดิษฐ สารหนู n. 4667 sī rāk thao matière organique [f] 4654 4666 line conic . สารละลาย 4649 n. exp. exp. สารประกอบอนินทรีย 4665 สี่รากเทา สารอินทรีย n. 4664 singpradit sān prakøp n. [อะ-นิน-ซี] _sī \rāk \thao 4660 sān prakøp aninsī inorganic compound _sī _sing -an_dap 4661 ordered quadruple . exp. n. 4653 sān prakøp khābønēt /sān _pra_køp sān insī carbonate /sān n.

4678 สุริยคติ 4673 4679 indefinite integration formulas suriyakhati สูตรการหาปริมาตร _su¯ri¯ya¯kha_ti _seū -khwām ¯røn solar calendar . 4680 volume formula formule de volume [f] suriyakhrāt สูตรของเกาส _seū -fai¯fā _su¯ri¯ya\khrāt n. exp.สี่เหลี่ยมทองคํา 231 สี่เหลี่ยมทองคํา n. exp. method . pick at random . produce offspring . mode [m] . exp. choisir au hasard integration formulas rectangle [m] สืบพันธุ v. exp. eclipse of the sun sūt khøng Kao conducteur électrique [m] éclipse de soleil [f] . pick out n. reproduire . 4672 [สืบ-พัน] _seūp-phan procreate . sīlīem thøngkham suphanthusāt _sī_līem -thøng-kham eugenics สูตร 4676 n. expression [f] sīlīempheūnphā sum _sī_līem/pheūn\phā _sum rectangle choose at random . reproduce . formula 4677 formule [f] . [สูด] (Pali) golden rectangle sūt rectangle d'or [m] _sūt สุม สี่เหลี่ยมผืนผา n. se reproduire สื่อความรอน n. select at random . choose whimsically . สุพันธุศาสตร 4670 n. way . 4671 v. conducteur de chaleur [m] สุริยคราส _sūt -kān /hā _pa¯ri\māt สื่อไฟฟา n. conductor of electricity solar eclipse . random sūt kān hā pariphan mai jamkat khēt procréer . solar way of day counting n. Gauss Formulas สูญ 4674 seū faifā สุทธิ X [สุด-ทิ] . exp. breed sūt kān hā pariphan _sūt -kān /hā _pa¯ri-phan sum _sum n. éclipse solaire _sūt /khøng [f] Gauss's Formulas .

true net . [สูน] & (Pali) . . après déduction 4675 n.% (Pali / Sanskrit) sutthi _sut¯thi net .

nought zéro [m] 4681 4685 sūt kān hā parimāt [สุ-ริ-ยะ-คฺราด] n. (Sanskrit) sūn /sūn zero . naught . exp. exp. exp. seūpphan 4682 4686 formule de Gauss [f] สูตรของลอการิทม ึ = สูตรลอการิทม ึ n. สูตรการหาปริพน ั ธ สุม adj. 4684 _sūt -kān /hā _pa¯ri-phan \mai -jam_kat _khēt seū khwām røn conductor of heat 4683 สูตรการหาปริพันธไมจาํ กัด เขต aléatoire n. sūt khøng løkāritheum = sūt løkāritheum _sūt /khøng -lø-kā¯ri\theum = _sūt -lø-kā¯ri\theum logarithm tables table de logarithmes [f] 4687 .

exp. _sūt -khūn sen na anan \sen \khwai \khām multiplication table \sen ¯na _a-nan skew lines table de multiplication [f] line at infinity สูตรเคมี n. เสนค้ําจุน เสนกัน ้ n. exp. senkhōng kān toēptō 4701 4707 senkhōng kān deūat sen khanān n. cut formule chimique [f] n. n. exp. 4699 \sen¯khōng \sen-kam_kap curve . exp. exp. สูศูนยกลาง adj. exp. parallèles [fpl] . reduction formulae [pl] formule de réduction [f] 4693 sū sūnklāng centripète ad infinitum เสนโคง เสนกํากับ n. parallèle [m] centripetal sū anan \sen \kan n. exp. 4700 \sen¯khōng -kān _deūat \sen _kha/nān boiling curve sen khøp \sen _khøp edge เสนโคงการเติบโต n. steady สูตรคูณ stable . exp. arch asymptote courbe [f] asymptote [f] เสนโคงการเดือด เสนขนาน n. exp. exp. 4705 sen khamjun \sen ¯kham-jun parallel lines . 4694 4706 senkhōng senkamkap เสนขอบ สูอนันต _sū _a-nan support line lignes parallèles [f] . sūt mōlēkun 4704 sen khønthūa _sūt สูตรโมเลกุล 4703 sen khwai khām sūt khūn 4696 4702 \sen¯khōng -kān _toēp-tō growth curve 4708 . exp. exp. firm . 4697 sen køkamnoēt \sen chemical formula \sen _kø-kam_noēt contour line formule chimique [f] generating line n. 4689 n. reduction formulas [pl] . n. exp. sūt khēmī n.สูตรของออยเลอร 232 สูตรของออยเลอร n. 4690 เสนคอนทัวร เสนกอกําเนิด n. exp. เสนไขปลา 4695 n. exp. เสถียร 4688 adj. sūt khøng Øiloē [สะ-เถียน] sen khai plā _sūt /khøng sathīen \sen _khai -plā Euler's formula _sa/thīen dotted line formule d'Euler [f] stable . constant เสนไขวขา ม เสน ณ อนันต n. parallel . exp. exp. latitude _sū /sūn-klāng X 4698 sen kan n. 4691 _sūt chemical formula สูตรลดทอน 4692 sūt lotthøn _sūt ¯lot-thøn reduction formula .

exp. exp. \sen¯khōng _pa_ka_ti = \sen¯khōng _pok_ka_ti 4714 \sen¯khōng 4726 senkhōng bē thāng lop \sen¯khōng -sai senkhōng Jødaēn n. เสนโคงคอนเวกซ \sen¯khōng \bē -thāng ¯sāi senkhōng khønwēk convex curve เสนโคงแคปปา 4713 asymptotic curve \sen¯khōng \bē -thāng ¯lop courbe asymptotique [f] negatively skewed curve เสนโคงไซน n. n. Jordan curve senkhōng bon ranāp \sen¯khōng -bon ¯ra\nāp เสนโคงเชิงขัว้ plane curve 4715 4727 senkhōng pakati = senkhōng pokkati sine curve เสนโคงบนระนาบ เสนโคงปกติ n. exp. exp. n. 4723 senkhōng bit \sen¯khōng -khwām_thī = \sen¯khōng /khøng -khwām_thī courbe de fréquences [f] 4722 4721 normal curve courbe normale [f] เสนโคงปรกติ n. brachistochrone [f] เสนโคงเชิงปริพน ั ธ 4710 n. exp. exp. exp. 4719 senkhōng choēng senkamkap \sen¯khōng n. exp.เสนโคงไขวขา ม 233 เสนโคงไขวขา ม n. 4709 senkhōng khwai khām เสนโคงเชิงเดีย ่ ว = เสนโคงเชิงเดียว n. exp. exp. exp. exp. exp. 4725 senkhōng bē thāng sāi เสนโคงเชิงเสนกํากับ 4712 4724 senkhōng bē cumulative frequency curve . 4717 senkhōng khwāmthī senkhōng choēng pariphan = senkhōng khøng khwāmthī \sen¯khōng -choēng _pa¯ri-phan \sen¯khōng _bit twisted curve integral curve frequency curve courbe intégrale [f] เสนโคงเบ เสนโคงเชิงพีชคณิต n. \sen¯khōng เสนโคงจอรแดน negatively skewed curve \sen¯khōng -choēng \sen-kam_kap senkhōng khaēppā n. เสนโคงความถี่สะสม n. Gutschoven's curve senkhōng sai 4720 n. เสนโคงบราคิสโทโครน n. exp. exp. n. ogive algebraic curve courbe de fréquences cumulées [f] courbe algébrique [f] n. exp. exp. 4716 senkhōng brākhitthōkhrōn \sen¯khōng \khwai \khām senkhōng choēngdīo \sen¯khōng skew curve \sen¯khōng -choēng_dīo = \sen¯khōng -choēng-dīo brachistochrone curve simple curve เสนโคงบิด เสนโคงความถี่ = เสนโคงของความถี่ n. exp. senkhōng prokkati senkhōng choēng khūa \sen¯khōng _prok_ka_ti \sen¯khōng -choēng \khūa normal curve polar curve courbe normale [f] 4728 . exp. kappa curve . 4711 senkhōng khwāmthī sasom \sen¯khōng -khwām_thī _sa/som 4718 \sen¯khōng \bē senkhōng choēng phīchakhanit skew curve \sen¯khōng -choēng -phī ¯cha¯kha¯nit เสนโคงเบทางซาย n. exp. เสนโคงเบทางลบ n.

exp. 4746 sen cheūam tat \sen \cheūam _tat cut-edge . droite [f] . 4735 n. exp. exp. เสนเชื่อมขนาน เสนจวบกัน 4732 4743 vertical line ligne verticale [f] เสนตรง 4742 n.เสนโคงปด 234 เสนโคงปด n. n. real line \sen \cheūam parallel edges . line courbe exponentielle [f] contour [m] ligne droite [f] . bridge เสนเชื่อมที่มท ี ศ ิ ทาง 4740 n. exp. exp. exp. exp. exp. exp. 4745 เสนเชื่อมตัด 4739 n. exp. exp. 4747 sen cheūam thī mī thitthāng \sen \cheūam \thī -mī ¯thit-thāng directed edge เสนดิง่ 4741 n. เสนเชือ ่ ม เสนโคงหาความยาวได 4730 n. exp. 4748 sen ding -sen _ding \sen¯khōng ¯lak_sa_na _cha¯phǿ \sen -jam-nūan -jing real number line . ligne [f] . senkhōng rīep sen jamnūan \sen¯khōng \rīep \sen -jam-nūan smooth curve number line เสนโคงลักษณะเฉพาะ เสนจํานวนจริง n. exp. 4729 senkhōng pit เสนโคงสามมิติ = เสนโคง 3 มิติ n. เสนเชิงขัว้ X 4736 sen choēng khūa \sen¯khōng _pit senkhōng sām miti \sen -choēng \khūa closed curve \sen¯khōng /sām ¯mi_ti polar courbe fermée [f] space curve เสนโคงปดเชิงเดียว n. exp. 4749 senkhōng lēkchīkamlang sen chan khwāmsūng sentrong \sen¯khōng \lēk¯chī-kam-lang \sen ¯chan -khwām /sūng \sen-trong exponential curve contour straight line . exp. exp. senkhōng yūnikhoēsan senkhōng anuphat \sen¯khōng \sen¯khōng unicursal curve derived curve เสนโคงรูประฆัง n. exp. senkhōng rūp rakhang sen jūap kan \sen¯khōng \rūp ¯ra-khang \sen _jūap -kan bell-shaped curve concurrent lines 4738 n. exp. exp. edge n. multiple edges sen jamnūan jing characteristic curve sen cheūam \sen \cheūam _kha/nān เสนจํานวน 4733 4744 sen cheūam khanān courbe en forme de cloche เสนโคงเรียบ n. 4731 n. 4737 senkhōng pit choēngdīo senkhōng hā khwām yāo dāi \sen¯khōng _pit -choēng_dīo \sen¯khōng /hā -khwām -yāo \dāi simple closed curve rectifiable curve เสนโคงยูนิเคอรซล ั เสนโคงอนุพท ั ธ n. 4734 senkhōng laksana chaphǿ n. exp. n. เสนโคงเลขชีก ้ าํ ลัง เสนชั้นความสูง n.

exp. exp. transversale [f] 4767 \sen -yeūn-yong \sēn _phān -klāng transversal sen matthayathān median sen phān klāng \sen _tat /khwāng 4766 \sen ¯mat¯tha¯ya/thān เสนผานกลาง n. diamètre conjugué [m] perimeter périmètre [m] 4770 . 4765 \sēn_phā/sūn-klāng normal line เสนตัดขวาง n. exp. sen baeng khreung mum ranāp \sen _prok_ka_ti secant line n. เสนผานศูนยกลางสังยุค 4757 n. exp. exp. n. sen naēo chāk røng \sen -naēo _chāk -røng binormal line เสนผานศูนยกลางวงกลม n. circumdiameter 4769 \sen \røp \nøk diameter เสนแนวฉากรอง sen røp khøp contour diameter of a graph . 4762 n. exp. 4760 diamètre [m] เสนทแยงมุม 4754 sen thayaēngmum เสนรอบขอบ เสนผานกลางกราฟ n. perpendicular line directrix conjugate diameter perpendiculaire [f] เสนแบงครึ่งมุมระนาบ เสนตัด n.เสนตั้งฉาก 235 เสนตั้งฉาก n. 4761 sen phān klāng krāp \sen ¯tha-yaēng-mum 4755 contour [m] เสนรอบนอก เสนผานศูนยกลาง sen naēo chāk n. exp. graph diameter เสนแนวฉาก 4768 \sen \røp _khøp \sēn _phān -klāng ¯krāp diagonale [f] sen yeūnyong invariant line diameter oblique [f] . exp. เสนผาศูนยกลาง 4758 sen prokkati \sen _tat ¯krāp n. exp. exp. exp. \sen -naēo _chāk senphānsūnklāng normal line \sēn_phān/sūn-klāng n. เสนบังคับ 4750 n. exp. exp. secant line sécante [f] เสนตัดกราฟ n. sen røp nøk outline . sen tat krāp n. exp. 4763 senrøprūp senphānsūnklāng wongklom \sen\røp\rūp \sēn_phān/sūn-klāng -wong-klom diameter of a circle . 4759 sen tat khwāng médiane [f] เสนยืนยง n. 4751 sen tat \sen _tat secant . 4764 sen tangchāk sen bangkhap senphānsūnklāng sangyuk \sen \tang_chāk \sen -bang¯khap \sēn_phān/sūn-klāng /sang¯yuk perpendicular . contour . exp. n. periphery . exp. exp. shape diamètre [m] 4756 เสนรอบรูป n. n. 4752 senphāsūnklāng \sen _baeng \khreung -mum ¯ra\nāp diameter bisector of a plane angle เสนมัธยฐาน 4753 diamètre [m] เสนปรกติ n.

exp. เสนเริ่มตน n. 4771 n. เสนสัมผัสรวมไขว 4778 n. exp. n. exp. exp. indirect common tangent périmètre d'un triangle [m] เสนเวียนกนหอยมุมเทา เสนสัมผัสรวมตรง n. price demand \sen ¯ra_dap tangente [f] courbe de la demande [f] level line . 4774 senrøpwong khøng wongklom 4787 เสนอุดมคติ 4781 n. exp. sensūnsūt sen hak senrøpwong khøng songklom \sen/sūn_sūt \sen _hak equator broken line \sen\røp-wong /khøng -song-klom équateur [m] droite brisée [f] circumference of a sphere เสนสมศักย n. 4772 4779 sen wīen konhøi mum thao sensamphat ruam trong senrøpwong \sen -wīen \kon/høi -mum \thao \sen/sam_phat \ruam -trong \sen\røp-wong equiangular spiral direct common tangent 4785 4786 circumference circonférence [f] เสนรอบวงของทรงกลม เสนหัก เสนศูนยสต ู ร n. 4780 n. 4775 n. exp. เสนระดับ sensamphat sen uppasong \sen/sam_phat \sen _up_pa/song sen radap tangent . spirale [f] เสนรอบวง n. n. senrøprūp khøng rūp sāmlīem sen wīen konhøi sensamphat ruam khwai \sen -wīen \kon/høi \sen/sam_phat \ruam \khwai \sen\røp\rūp /khøng \rūp /sām_līem spiral transverse common tangent . exp. sensamphat khū surd (En) \sen/sam_phat \khū soēt sen Rēlī double tangent surd \sen double tangente [f] Rayleigh line เสนสัมผัสรวม n. exp. sen som sak sen udomkhati \sen /som _sak \sen _u-dom¯kha_ti equipotential lines ideal line \sen\røp-wong /khøng -wong-klom 4788 เสนอุปสงค circumference of a circle เสนสัมผัส circonférence [f] n. exp. exp. tangent line demand curve . horizontal line เสนสัมผัสคู n. exp.เสนรอบรูปของรูปสาม 236 เสนรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม เสนเวียนกนหอย n. exp. exp. 4776 n. 4773 เสนรอบวงของวงกลม n. soēt thī søng \sen/sam_phat \ruam \thī /søng common tangent quadratic surd 4791 . exp. เสิรด  4783 n. exp. exp. เสนเรยลี 4782 n. exp. sen roēmton \sen \roēm\ton initial line sensamphat ruam 4777 4789 4790 เสิรดที่สอง 4784 n.

n.C. saēng ห. sextuple nūay mūan atøm 4795 saēng yūwī /saēng lumière UV [f] .F. last figure nūay-lān chiffre [m] _nūay¯lān หนวยเก็บ millions 4797 saēng infrārēt /saēng -in-frā_rēt 4803 n. 4793 4794 saēng khāo /saēng /khāo 4800 _nūay -dā-rā_sāt astronomical unit (AU or a. n. exp. rayons ultraviolets [mpl] . lumière ultraviolette [f] . exp. light . exp. 4807 nūay dārāsāt หกสิ่งอันดับ white light 4806 4812 . UV [mpl] แสงเลเซอร n. sīeng = sieng [โส-ลด …] nūay choēngdīo /sīeng sōlotniyom _nūay -choēng-dīo sound . โสฬสนิยม 4792 adj. exp. unit of measurement nūay-røi unité [f] . storage nūay lūkbāt v. noise . exp. ultraviolets [mpl] . ray of light lumière [f] . exp.D (greatest common divisor).Rø. nūay khwām yāo _nūay -khwām -yāo unité de longueur [f] cubic unit 4805 4811 million [m] infrared 4804 4810 centaine [f] laser n. (tūahān ruam māk) แสงขาว (-tūa/hān \ruam \māk) n. sadaēng khā _sa-daēng \khā show the value 4798 _nūay \lūk_bāt หนวยความยาว n.C. ton [m] hexadecimal แสง hexadécimal หนวยดาราศาสตร n. exp. G. exp. . exp. exp. rayon lumineux [m] Hø. หนวยเชิงเดียว 4799 n.) unité astronomique (UA ou ua) [f] หนวยตัวอยาง n. lumière infrarouge [f] nūay kep หนวยลูกบาศก แสดงคา _nūay _kep n. (highest common nūay tūayāng factor) _nūay -tūa_yāng lumière blanche [f] แสงยูวี hok sing andap หนวยมวลอะตอม _hok _sing -an_dap n. unité des mesure [f] _nūay¯røi หนวย hundreds n. rayon laser [m] nūay หนวยลาน แสงอินฟราเรด _nūay n. (ตัวหารรวมมาก) /saēng abv.Mø. exp.ร. bruit [m] . H. exp. unit . last digit . 4808 sampling unit n.ม. exp. ordered sextuple . tone /sō_lot¯ni-yom simple unit son [m] . 4796 saēng lēsoē /saēng 4801 unified atomic mass unit (u) 4802 nūay หนวยรอย _nūay n.เสียง 237 เสียง n. exp. 4809 _nūay -mūan หนวย n.u.

collection . n. 4833 løtthotløng _løt¯thot-løng tube à essai [m] . crowd . exp. exp. livre scientifique [m] un quart . ensemble [m] . exp. one third . ¼ dizaine [f] face extérieure [f] un quart . exp. one fourth livre de science [m] . avers [m] . bevy . exp. 1/3 หนวยสิบ n. ¼ หนวยแสน n. 4830 nūay-meūn nī sūnklāng mū _nūay_meūn /nī /sūn-klāng _mū ten thousands centrifugal dizaine de millier [f] centrifuge group . หนึ่งในสี่ nangseū witthayāsāt n. one half . lot หนังสือวิชาการ n. nā suan khāng neung nūay _nūay/saēn \nā _suan \khāng _neung _nūay hundred thousands lateral face unit centaine de millier [f] face latérale [f] n. le quart num. party . côté face [m] neung suan søng _neung _suan /søng a half . classe [f] . 4819 nā \nā face face [f] .หนวยวัด 238 หนวยวัด n. squad . lot [m] หนึ่งตอหนึง่ in vitro 4826 หลอดทดลอง n. outer face a quarter . หนึ่งสวนสาม 4820 num. 4817 adj. pile . one quarter . nūay-sip nā phāinøk neung suan sī _nūay_sip \nā -phāi\nøk _neung _suan _sī tens exterior face . หนาจัว่ 4813 adj. ½ 4831 løt kaēo _løt \kaēo glass tube éprouvette [f] 4825 หลอดแกว adv. 4832 løt kaēo _løt \kaēo in vitro หนึ่งสวนสอง หนา หลอดแกว n. exp. exp. exp. หนาสวนขาง 4815 n. exp. ½ un demi . ½ isocèle un tiers . หนึ่งสวนสี่ 4821 num. 4824 4818 X neung nai sī /nang/seū ¯wit¯tha-yā_sāt _neung -nai _sī science book a quarter . groupe [m] . nangseū wichākān neung tø neung /nang/seū ¯wi-chā-kān _neung _tø _neung technical book one-to-one livre technique [m] un à un หนังสือวิทยาศาสตร n. collection [f] . nūay wat nājūa neung suan sām _nūay ¯wat \nā_jūa _neung _suan /sām unité de mesure [f] isosceles a third . 4829 หมู หนีศูนยกลาง 4816 4828 หนึ่งหนวย 4822 nūay-saēn หนวยหมืน ่ 4827 4823 n. éprouvette [f] . adj. หนาภายนอก 4814 n.

หลอมเหลว 239 หลอมเหลว v. 4852 _lak-kēn Simpson's rule 4846 หลักเกณฑลก ู โซ n. 4850 lakkān būak lakkēn choēng phārābōlā lakkān klǿng røngthāo _lak-kān _būak _lak-kēn -choēng _lak-kān _klǿng -røng¯thāo addition principle parabolic rule shoebox principle . pigeonhole principle . principe [m] . exp. exp. exp.) หลักการ หลักการทรงมวล n. exp. 4835 หลักการทรงพลังงาน 4847 หลักเกณฑของเครือ ่ งหมาย n. foundation . tenet . n. exp. principe des tiroirs de Dirichlet [m] lakkān rang nok phirāp หลักการคูณ pigeonhole principle lakkēn choēng sīlīemkhāngmū lakkān khūn หลักการลิ้นชักของดีรเี คล _lak-kēn -choēng _sī_līem-khāng/mū _lak-kān -khūn n. exp. fondement [m] . exp. _lak lakkān song phalang-ngān _lak-kēn /khøng \khreūang/māi principle . 4836 principle . 4839 lakkēn หลักเกณฑเชิง สี่เหลี่ยมคางหมู n. basics . méthode de Cramer [f] principe [m] . règle [f] หลักการบวก หลักการกลองรองเทา หลักเกณฑเชิงพาราโบลา n. n. 4842 4849 lakkēn Khrāmoē lakkān song mūan _lak-kēn lakkān _lak-kān -song -mūan Cramer's rule _lak-kān principle of mass conservation règle de Cramer [f] . 4844 4845 n. exp. exp. tenet 4843 n. exp. _lak-kān -rang ¯nok ¯phi\rāp lakkān jat andap dī Dirichlet's drawer principle . exp. pilier [m] (fig. หลักเกณฑการเสริม 4840 n. Shoe Box Principle rule of adjunction หลัก n. _lak-kēn lakkēn lūksō principles . 4848 lak n. Dirichlet Drawer Principle หลักการรังนกพิราบ principe des tiroirs [m] . lømlēo lakkān chǿng nok phirāp lakkēn kān soēm melt . exp. règles [fpl] 4851 chain rule 4853 . exp. Dirichlet Drawer Principle . Shoebox principle . exp. 4837 n. Dirichlet drawer principle _lak-kān _jat -an_dap -dī หลักเกณฑ well-ordering principle n. smelt _lak-kān \chǿng ¯nok ¯phi\rāp _lak-kēn -kān /soēm fondre Pigeonhole Principle . trapezoidal rule multiplication principle lakkān linchak khøng Dīrīkhlē หลักเกณฑซิมปสน ั _lak-kān ¯lin¯chak /khøng lakkēn Simsan n. exp. basis . shoe box principle . หลักการชองนกพิราบ 4834 n. lakkēn khøng khreūangmāi หลักเกณฑคราเมอร n. rules . criterion _lak-kēn \lūk\sō principes [mpl] . ground _lak-kān -song ¯pha-lang-ngān rule of signs 4841 principle of energy conservation base [f] . standard . 4838 หลักการจัดอันดับดี n. exp.

operations room Principle of Archimedes หลักหนวย laboratoire [m] . fam. หลักรอย 4854 n. 4856 lak khwām mai naēnøn khøng Haisenbaēk Heisenberg uncertainty principle . n. exp. หองทดลอง 4860 n. fam. labo [m] (abrév.) principe d'Archimède [m] n. 4855 lak khøng Ākhimidīs n. exp. laboratoire [m] หองปฏิบต ั ก ิ าร 4861 _lak /khøng n. règle de l'Hospital [f] . _lak -phan Louis Pasteur chiffre des unités de mille [m] Lui Pāsatoē Louis Pasteur Louis Pasteur หองปฏิบัติการทางการแพทย 4871 hǿngpatibatkān thāng kān phaēt \hǿng_pa_ti_bat-kān -thāng -kān \phaēt medical laboratory laboratoire médical [m] 4865 หองปฏิบัติการวิจย ั n. exp. exp. uncertainty principle principe d'incertitude de Heisenberg [m] . n. règle de Bernoulli [f] หลักสิบ หลักของอารคม ิ ด ิ ส ี lak sip hǿngpatibatkān _lak _sip \hǿng_pa_ti_bat-kān chiffre des dizaines [m] laboratory . labo [m] (abrév. prop. _lak/thān -thāng /lum -dam geological evidence black hole หลักพัน trou noir [m] n. 4869 chemestry laboratory n. 4862 n.) n. L'Hospital's rule . exp. หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร 4868 หองปฏิบัติการเคมี _lak _nūay _lak -khwām \mai \naē-nøn /khøng n. exp. exp. exp. Bernoulli's rule chiffre des centaines [m] laboratory règle de L'Hôpital [f] . exp. lab . exp. exp.หลักเกณฑโลปตาล 240 หลักเกณฑโลปตาล n. principe d'indétermination [m] hǿngpatibatkān khēmī chiffre des dizaines [m] \hǿng_pa_ti_bat-kān -khē-mī lak uppanai choēng khanittasāt = lak upanai choēng khanittasāt 4857 _lak/thān -choēng _pra_jak lang prasopkān empirical evidence /lang _pra_sop-kān 4858 n. หลักความไมแนนอนของ ไฮเซนแบรก lak nūay n. 4863 _lak _up_pa-nai -choēng ¯kha¯nit_ta_sāt หลักฐานเชิงประจักษ n. 4864 lum dam 4859 4870 laboratory . exp. exp. laboratoire de recherche [m] 4866 4872 . principe d'incertitude [m] . exp. principle of mathematical induction lakthān choēng prajak n. exp. exp. lab หลุมดํา lakthān thāng thøranīwitthayā หองปฏิบัติการทดลอง \hǿng_pa_ti_bat-kān ¯thot-løng a posteriori หลักฐานทางธรณีวท ิ ยา laboratoire de chimie [f] hǿngpatibatkān thotløng หลังประสบการณ adv. 4867 lakkēn Lōpītāl lak røi hǿng thotløng _lak-kēn _lak ¯røi \hǿng ¯thot-løng l'Hôpital's rule . hǿngpatibatkān wijai \hǿng_pa_ti_bat-kān ¯wi-jai research laboratory หลุยส ปาสเตอร lak phan laboratoire [m] .

[หาน] hin phaleuk hakhē hān /hin _pha_leuk _hak/hē /hān rock crystal refract divided by . situation . hā pariphan nīonam maēlek faifā 4879 หาสิ่งอันดับ n. situation [f] . /hā _pa¯ri-phan hā sing andap integrate \hā _sing -an_dap intégrer ordered quintuple . phénomène [m] _hēt-kān \thī \mai _koēt \ruam -kan หารลงตัว _hāng /sūn-klāng \thao -kan hān longtūa mutually exclusive events . 4884 4885 4891 mutually exclusive events /hā -tūa _phok/phan \dāi hā rāk thao invertible \hā \rāk \thao เหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา quintuple root n. /hūa _sa-dom hān mai longtūa column heading /hān \mai -long-tūa เหตุการณที่ไมเกิดรวมกัน n. exp. disjoint events equicentre /hān -long-tūa équicentre [m] เหตุการณไมเกิดรวม divisible n. 4878 hā tūa phokphan dāi n. case . diviser 4876 หารไมลงตัว hūa sadom adj. exp. exp. « ÷ » เหตุการณ หัวธนู หาร n. quintuple _nīo-nam \maē_lek -fai¯fā 4886 electromagnetic induction 4892 . hǿngpatibatkān witthayāsāt hā pariphan dāi hā anuphan dāi \hǿng_pa_ti_bat-kān ¯wit¯tha-yā_sāt /hā _pa¯ri-phan \dāi /hā _a¯nu-phan \dāi integrable differentiable 4887 scientific laboratory หาร laboratoire scientifique [m] หักเห symb. exp. 4883 hāng sūnklāng thao kan 4890 hētkān thī mai koēt ruam kan indivisible 4877 événement [m] . occurrence . indivisible หางศูนยกลางเทากัน n. exp. หาตัวผกผันได adj. v. หาอนุพันธได 4880 adj. 4874 4875 v. évènement [m] . exp. delta /hān event . conditions hūa thanū divide หัวสดมภ n. 4873 adj. exp. exp. « ÷ » réfracter divisé par . หาปริพน ั ธ v. exp. หินผลึก 4881 n. circumstance . circonstance [f] . n.หองปฏิบัติการวิทยาศาสต 241 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หาปริพันธได n. 4882 4888 4889 [เหด-กาน] [หาน] hētkān /hūa ¯tha-nū hān _hēt-kān arrowhead . divisible hētkān mai koēt ruam หารากเทา _hēt-kān \mai _koēt \ruam adj. exp. exp.

แหลงขอมูลปฐมภูมิ [อง-สา] '. factor in mathematics . composante [f] fluid . requisite /lēo élément [m] . anūchīwawitthayā lēo element . 4894 iron n. component . exp. exp. ongsā sērī 4899 -ong/sā /sē-rī degree of freedom Ongkān Phiphitthaphan Witthayāsāt Haengchāt เหล็ก 4905 degré de liberté [m] -Ong-kān ¯phi¯Phit-tha-phan ¯Wit¯tha-yā_sāt _Haeng\chāt องศาแหงความอิสระ lek National Science Museum (NSM) ongsā haeng khwām itsara _lek องคประกอบ -ong/sā _haeng -khwām _it_sa_ra n. degree od freedom fer [m] [อง-ปฺระ-กอบ] degré de liberté [m] [Fe] ongprakøp อณูชีววิทยา -ong_pra_køp n. exp. watery องศา fluide . optimal . liquid .เหมาะทีส ่ ด ุ 242 เหมาะที่สด ุ adj. liquide n. constituent . optimum องศาเสรี n.) org. 4900 n. 4893 mǿ thīsut _mǿ \thī _sut องคการพิพธ ิ ภัณฑ วิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.

[อะ-นัน] องศาฟาเรนไฮต ongsā Fārenhāi -ong/sā -Fā-ren-hāi degree Fahrenheit degré Fahrenheit [m] 4910 _a_ti ongsā Sensīet = ongsā Selsīes n. 4903 [… เซน-เซียด . boundless infini 4911 . transcendant อตรรกยะ adj. 4909 _a_tak_ka¯ya degré Kelvin [m] 4898 4908 transcendental องศาเคลวิน source adj. « ° » primary data . «°» n. 4902 [อะ-ตัก-กะ-ยะ] atakkaya irrational irrationnel อติสีตศาสตร n. exp. exp. exp. primary ressource n. infinite . 4896 แหลงตนทาง 4897 degree kelvin แหลงปลายทาง องศาเซลเซียส _laeng -plāi-thāng sink n. « ° C » อนันต degré Celsius [m] . endless . (Sanskrit) เหลว adj. … เซล-เซียส] atisitasāt cryogenics cryogénie [f] -ong/sā -Sen\sīet degree Celsius . « ° C » adj. biologie moléculaire [f] degree . exp. 4895 [เหฺลว] n. molecular biology -ong/sā _laeng \khø-mūn _pha/thom¯ma-phūm 4907 _a-nū-chī-wa¯wit¯tha-yā ongsā laeng khømūn phathommaphūm 4906 4904 anan _a-nan countless . exp. adisai degré [m] . exp. degré Celsius [m] . อดิศย ั [อะ-ดิ-ไส] ' (Pali) -ong/sā _laeng \ton-thāng laeng plāithāng 4901 ongsā Kēlwin laeng tonthāng n.

series .อนันตนับได 243 อนันตนบ ั ได n. exp. anukrom khønwoējēn anukrom lot _a-nā ¯khot¯wit¯tha-yā _a¯nu-krom _a¯nu-krom ¯lot futurology convergent series descending series อนุกรมจํากัด อนินทรีย adj. conditionally convergent series _a¯nu-krom \phoēm aniyām 4930 _a¯nu-krom \lū \khao -mī \ngeūoen/khai อนุกรมเพิม ่ อนิยาม n. 'กก (Pali) anukrom Fūrīa = anukrom Fūriyē anukrom lū øk anukrom _a¯nu-krom divergent series _a¯nu-krom Fourier series série divergente [f] sequence . exp. 4913 n. n. อนุกรมกําลัง 4912 n. exp. denumerably infinite . exp. exp. อนุกรมแมคลอริน 4919 n. exp. exp. exp. anan nap dāi anukrom kamlang anukrom Maēklørin _a-nan ¯nap \dāi _a¯nu-krom -kam-lang _a¯nu-krom countably infinite . exp. 4916 อนุกรมลูเขามีเงือ ่ นไข 4923 anukrom daiwoējēn divergent series undefined terms n. order série [f] 4931 anukrom lū khao sambūn อนุกรมฟูเรียร = อนุกรมฟูรเิ ยร อนุกรม อนุกรมลูเขาสัมบูรณ n. ascending series undefined . anukrom jamkat anukrom lū khao aninsī _a¯nu-krom -jam_kat _a¯nu-krom \lū \khao finite series convergent series inorganic n. exp. exp. อนิยตศัพท n. exp. exp. anukrom lū khao mī ngeūoenkhai _a¯nu-krom aniyotsap 4929 série convergente [f] อนุกรมไดเวอรเจนต inorganique 4928 อนุกรมลูเ ขา 4922 [อะ-นิน-ซี] _a-nin-sī 4927 อนุกรมลด 4921 anākhotwitthayā futurologie [f] 4926 _a¯nu-krom \lū _øk 4932 . exp. 4914 n. undefined term) n. exp. n. 4917 4924 anukrom phoēm 4918 n. 4915 n. enumerably infinite power series Maclaurin series อนันตนับไมได อนุกรมแกวงกวัด adj. อนุกรมเรขาคณิต 4920 n. uncountable oscillating series geometric series อนาคตวิทยา อนุกรมคอนเวอรเจนต n. anan nap mai dāi anukrom kwaengkwat anukrom rēkhākhanit _a-nan ¯nap \mai \dāi _a¯nu-krom _kwaeng_kwat _a¯nu-krom -rē/khā¯kha¯nit non-denumerable . adj. exp. _a¯nu-krom \lū \khao /sam-būn absolute convergent series อนุกรมลูอ  อก 4925 n. [อะ-นุ-กฺรม] 'ก (Sanskrit) .

4934 exponential series อนุพน ั ธ . n. 4933 อนุกรมไฮเพอรจีออเมตริก อนุพันธโดยปริยาย n. chemotaxonomy right derivative . exp. exp. 4946 anukrom anan anuphan sāi _a¯nu-krom _a-nan _a¯nu-phan ¯sāi infinite series left derivative . exp. n. อนุพันธทส ี่ อง 4941 n. 4951 anuphan yǿi khøng fangchan søng tūapraē anukrom wēlā anuphan khøng fangchan _a¯nu-krom -wē-lā _a¯nu-phan time series derivative of a function _a¯nu-phan \yǿi /khøng -fang\chan /søng -tūa-praē อนุกรมสลับ อนุพันธของฟงกชันประกอบ partial derivatives of functions of two variables n. อนุพนธ อนุกรมวิธาน adj. exp. 4943 anuphan khwā _a¯nu-phan \yǿi _a¯nu-krom¯wi-thān -khē-mī _a¯nu-phan /khwā partial derivative chemosystematic . exp. exp. taxonomie [f] อนุพันธขวา อนุกรมวิธานเคมี n. right-hand derivative n. 4947 4944 n. exp. 4939 n. 4938 anukrom salap _a¯nu-krom _sa_lap alternating series 4945 anuphan khøng fangchan prakøp อนุพันธยอยของฟงกชน ั หลายตัวแปร _pra_køp n. exp. 4950 อนุพันธยอยของฟงกชน ั สองตัวแปร อนุพันธของฟงกชน ั 4937 4949 anuphan yǿi anukromwithān khēmī อนุกรมเวลา 4948 อนุพันธแนวฉาก 4942 [อะ-นุ-พัน] n. anuphan naēo chāk anukromwithān anuphan . left-hand derivative 4952 _a¯nu-phan \yǿi /khøng -fang\chan /lāi -tūa-praē partial derivatives of functions of several variables . derivatives of composite functions anuphan yǿi khøng fangchan lāi tūapraē อนุพันธซา ย อนุกรมอนันต n. exp. exp. 4936 n. anuphon _a¯nu-phan -naēo _chāk _a¯nu-krom¯wi-thān _a¯nu-phan normal derivative taxonomy derivative . differential coefficient . arithmetical series hypergeometric series implicit differentiation série arithmétique [f] อนุนย ั อนุกรมเลขชีก ้ าํ ลัง n. exp. exp. n.อนุกรมเลขคณิต 244 อนุกรมเลขคณิต n. exp. exp. exp. n. n. anunai anuphan thī søng anukrom lēkchīkamlang corollary _a¯nu-phan \thī /søng _a¯nu-krom \lēk¯chī-kam-lang corollaire [m] second derivative n. exp. differential อนุพันธยอ  ย 4935 taxinomie [m] . exp. 4940 anukrom lēkkhanit anukrom haiphoējīømētrik anuphan dōi pariyāi _a¯nu-krom \lēk¯kha¯nit _a¯nu-krom _a¯nu-phan -dōi _pa¯ri-yāi arithmetic series .

อนุภาคศาสตร n. อโลหะ 4960 n. exp. 4967 อสมการอิงรูปสามเหลีย ่ ม อเนกนาม 4958 adj. anuphāk bītā = anuphāk bētā anumūn itsara asamakān Ābēn _a¯nu-mūn _it_sa_ra _a_sa¯ma-kān _a¯nu\phāk free radical . aphiwikhrǿ [อะ-สม-มาด] _a¯phi¯wi¯khrǿ asommāt meta-analysis _a/som\māt asymmetrical . 4970 radical libre [m] อสมการอาเบล อนุมูลอิสระ 4957 n. asymmetric 4973 . อนุภาคแอลฟา 4953 n. 4955 anuphan rabu thitthāng _a¯nu-phan ¯ra_bu ¯thit-thāng directional derivative 4962 anumūn krot n. exp. อวัฏจักร 4961 adj. 4964 n. 4969 inequality อนุภาค n. อะ-สม-มะ-กาน] _a¯nu-mūn _krot asamakān = asommakān acid radical _a_sa¯ma-kān 4956 อนุมูลเสรี n. anuphāksāt _a¯nu\phāk_sāt micromeritics 4959 อสมมาตร 4966 adj. exp. exp. exp. 4972 anuphāk mūnlathān = anuphāk mūnthān anēknām asamakān ing rūp sāmlīem _a_nēk-nām _a¯nu\phāk -mūn¯la/thān = _a¯nu\phāk -mūn/thān multinomial _a_sa¯ma-kān -ing \rūp /sām_līem elementary particle อภิวิเคราะห triangle inequality particule élémentaire [f] n. exp. exp. inégalité [f] 4963 อสมการชวารซ anuphāk (  (Sanskrit) _a¯nu\phāk anumūn sērī asamakān Chawā _a¯nu-mūn /sē-rī _a_sa¯ma-kān free radical . exp. [อะ-สะ-มะ-กาน .อนุพันธยอยอันดับสูง 245 อนุพันธยอยอันดับสูง n. radical Abel's inequality beta rays radical libre [m] inégalité d'Abel [f] อนุภาคมูลฐาน n. 4971 4965 n. n. exp. radical Schwarz's inequality particle particule [f] อนุภาคบีตา = อนุภาคเบตา n. exp. anuphan yǿi andap sūng anuphāk aēlfā alōha _a¯nu-phan \yǿi -an_dap /sūng _a¯nu\phāk _a-lō_ha higher-order partial derivative alpha particle non-metal particule alpha [f] non-métal [m] อนุพันธรวม n. อนุมล ู 4954 n. 4968 อสมการ อนุมูลกรด n. anuphan rūam anumūn awattajak _a¯nu-phan -rūam _a¯nu-mūn _a¯wat_ta_jak total derivative radical acyclic radical [m] อนุพันธระบุทศ ิ ทาง n. exp.

4989 aleph-null . อะตอมไฮโดรเจน 4980 n. 4992 [อัด-ตฺรา] attrā อะตอมออกซิเจน Euler (Leonhard Euler) 4990 อัฐภาค atome de carbone [m] Euler (Leonhard Euler) n.ออกซิเจน 246 ออกซิเจน n. exp. ¯ǿk¯si-dē\chan oxidation oxydation [f] ออกไซด = ออกไซด n. øtmīem = øsmīem อะลูมิเนียม = อะลูมิเนีย ่ ม = อลูมิเนียม 4976 [ออก-ไซ] oxide (En) 4982 aluminium [m] asēthilīn [Al] (Num: 13) _a-sē¯thi-līn อะเลฟศูนย acetylene n. cours [m] อัตราการเกิดเหตุการณ n. ratio . schedule taux [m] . ออรบิทัลเชิงอะตอม 4974 n. [O] n. økthēn atǿm khøng Bø octane _a-tǿm /khøng octane [m] Bohr model ออยเลอร (เลออนฮารด ออยเลอร) atome de Bohr [m] n. ǿksai = øksai 4981 4987 _at-trā 4986 rate . [ออก-ซิ-เจน = ออก-ซิ-เจน] oxygen (En) øbithan choēng atǿm atǿm haidrojēn -choēng _a-tǿm _a-tǿm ǿksijēn = ǿksijen atomic orbital atome d'hydrogène [m] _ǿk_si-jēn orbitale atomique [f] oxygen ออสเมียม oxygène [m] ออกซิเดชัน = ออกซิเดชั่น 4975 [ออก-ซิ-เด-ชั่น] oxidation (En) ǿksidēchan n. exp. exp. exp. scale . 4988 aluminium acetylene n. acétylène [m] alēp sūn อะตอม /sūn 4983 atǿm oxide _a-tǿm oxyde [m] atom n. exp. exp. aleph-zero _øk-sai n. prop. ออรแกเนลล 4979 atǿm ǿksijēn organelle _a-tǿm økaēnel = økaēnen atome d'oxygène [m] aleph-one n. อะเลฟหนึง่ อะตอมคารบอน n. exp. 4991 at phāk _at \phāk 4985 octant อัตรา n. ออกเทน atome [m] alēp neung อะตอมของบอหร _neung 4977 octane (En) n. exp. 4978 Euler atǿm khābǿn Øiloē (Lēønhāt Øiloē) _a-tǿm 4984 n. osmium [m] aluminium (En) [Os] alūminīem อะเซทิลน ี _a-lū-mi\nīem n. organelle [f] _at-trā -kān _koēt _hēt-kān event rate 4993 . organelle attrā kān koēt hētkān organite [m] . niveau [m] . osmium n. exp.

exp. order . exp. rate . exp. proportion [f] อัตราสวนมาตรา อัตราการเปลี่ยนแปลง n. exp. 4997 4998 5004 _at-trā_suan \ruam common ratio อัตราสวนแอนฮารมอนิก n. _at-trā -kan -yen -tūa attrāsuan khwāmrøn jamphǿ _at-trā_suan cooling rate _at-trā_suan -khwām¯røn -jam¯phǿ unitary ratio specific heat ratio อัตราสวนรวม n. exp. mass flow rate attrāsuan khā sutkhīt kap khā matchim อัตรารอยละ _at-trā_suan \khā _sut_khīt _kap \khā ¯mat-chim vitesse de refroidissement [f] อัตราการไหลเชิงมวล n. percentage inverse ratio taux de croissance [m] ratio [m] . 4995 อัตราสวนไขว n. equal ratios rank . ranking . average velocity อัตราสวนฮารมอนิก n. n. series rang [m] . rating . 5006 อันดับ 5014 [อัน-ดับ] golden ration andap -an_dap อัตราสวนทีเ่ ทากัน n. exp. exp. taux [m] . exp. 5013 attrāsuan hāmønik n. n. exp. 4999 attrā reo _at-trā -reo speed ratios with more than two terms _at-trā_suan อัตราสวนทอง harmonic ratio อัตราเร็วเฉลีย ่ attrāsuan thøng 5000 attrā reo chalīa _at-trā -reo _cha_līa average speed . อัตราสวน 4994 n. exp. exp. attrā kān lai choēng mūan อัตราสวนคาสุดขีดกับคา มัชฌิม _at-trā -kān /lai -choēng -mūan n. exp. 5005 5011 attrāsuan ruam extreme and mean ratio attrā røila 5010 attrāsuan yūnithaērī attrā kān yen tūa 5003 5009 attrāsuan māttrā attrā kān plīenplaēng 5002 5008 5007 attrāsuan thī thaokan _at-trā_suan \thī \thao-kan equivalent ratios . attrā kān toēptō attrāsuan attrāsuan phokphan _at-trā -kān _toēp-tō _at-trā_suan _at-trā_suan _phok/phan growth rate ratio . 4996 อัตราสวนความรอนจําเพาะ อัตราสวนยูนแ ิ ทรี n. pourcentage [m] . exp. attrāsuan aēnhāmønik _at-trā ¯røi¯la อัตราสวนซึ่งมากกวา 2 พจน _at-trā_suan percentage . exp. exp. _at-trā -kān _plīen-plaēng attrāsuan khwai _at-trā_suan \māt-trā rate of change _at-trā_suan \khwai ratio scale cross ratio อัตราการเย็นตัว n.อัตราการเติบโต 247 อัตราการเติบโต n. place [f] . exp. pourcentage [m] attrāsuan seung māk kwā søng phot อัตราเร็ว n. n. position [f] . อัตราสวนผกผัน 5001 n. n. _at-trā_suan -thøng 5012 anharmonic ratio _at-trā_suan \seung \māk _kwā /søng ¯phot vitesse [f] n. exp. percent n. ordre [m] . exp. exp.

exp. -an_ta¯kha¯nit_ta_sāt n. UV [mpl] 5034 . exp. exp. 5024 antarakiriyā yāng øn อัลกอริธม ึ = อัลกอริทม ึ = อัลกอริทม ึ่ -an_ta¯ra_ki¯ri-yā _yāng _øn n. -an_ta¯ra\phāk alkhēn interval -an_dap -bāng _suan alkane intervalle [m] partial order อันตรภาคชัน ้ alcane [m] อันดับลด n. อันตพีชคณิต 5015 n. exp. 5030 andap khøng khanāt antarakiriyā ankøritheum kān wae phān -an_dap /khøng _kha_nāt -an_ta¯ra_ki¯ri-yā -kān ¯wae _phān order of magnitude interaction traversal algorithm interaction [f] อันดับของสมการเชิงอนุพันธ อันตรกิริยาอยางออน n. exp. open-ended class interval [อัน-ตฺรา-ไว-โอ-เล็ด = อัล-ตฺรา-ไว-โอ-เล็ด] ultraviolet (En) cyclic order อันตรสัณฐาน อันตคณิตศาสตร n. exp. n. -an_dap /khøng _sa¯ma-kān -choēng _a¯nu-phan weak interaction . อัลกอริทึมการแวะผาน 5023 n. weak force . force faible [f] algorithm ordre d'une équation différentielle [m] อันตรภาค อันดับบางสวน n. andap bāng suan n. exp. [อัน-ดับ] antaphīchakhanit antarēkhākhanit andap -an_ta-phī ¯cha¯kha¯nit -an_ta-rē/khā¯kha¯nit -an_dap finite algebra finite geometry 5029 ordered อันตรกิรย ิ า อันดับของขนาด n. ankøritheum algorithme [m] 5025 antaraphāk 5018 อัลเคน n. 5026 antaraphāk chan descending order n. 5017 andap khøng samakān choēng anuphan n. exp. exp.อันดับ 248 อันดับ adj. 5019 andap lot -an_dap ¯lot class interval antrāsāo 5020 andap wattajak -an_dap ¯wat_ta_jak antaraphāk chan poēt อัลตราไวโอเลต = อัลตราไวโอเหล็ต -an_ta¯ra\phāk ¯chan _poēt n. finite mathematics 5033 ultrasound n. exp. exp. 5016 n. 5031 5021 antarasanthān endomorphism endomorphisme [m] 5027 5028 antrāwaiōlet = altrāwaiōlet -an-trā-wai-ō_let ultraviolet . UV ultraviolet [m] . weak nuclear force algorithm (En) order of a differential equation interaction faible [f] . ultrasound (En) อันดับวัฏจักร antakhanittasāt = antakhanitsāt 5032 อัลตราซาวด -an_ta¯ra\phāk ¯chan อันตรภาคชัน ้ เปด n. exp. อันตเรขาคณิต 5022 n.

อารกไซน domaine de la science [m] 5036 n.อัลเบิรต ไอนสไตน 249 อัลเบิรต ไอนสไตน num. 5045 abelian group (En) ākǿn ākātphonlasāt ābīlīen krūp -ā\kǿn -ā_kāt-phon¯la_sāt -ā-bī-līen n. anfā = alfā Ānājak Sat alpha . อารกโคไซน 5042 n. 5053 ākhaiphoēbōlik khōthaēnjēn -khō-thaēn\jēn 5047 arc-hyperbolic cotangent อารกไฮเพอรโบลิกไซน n. 5039 อารกไฮเพอรโบลิกโคไซน 5046 n. prop. 5038 aérodynamique [f] อาณาจักรพืช อายุรเวท n. prop. exp. Alfred Nobel [อา-กอน = อา-กอน] argon (En) อาบีเลียนกรูป n. exp. R (En) อาณาจักรมอเนอรา n. ayurvedic medicine Ānājak Pheūt อาณาจักรโพรทิสตา n.r 5051 argon abelian group . [อา-ยุ-ระ-เวด] ākhaiphoēbōlik khōsai -Ā-nā_jak \Pheūt āyurawēt arc-hyperbolic cosine Kingdom Plantae -ā¯yu¯ra\wēt règne végétal [m] medical science . exp. Ānājak Mønoērā Kingdom Monera Ā=ā 5041 -ā R. n. prop. exp. ākhaiphoēbōlik sai arc-hyperbolic sine 5054 . 5040 Ānājak Phonthitsatā sciences médicales [fpl] . prop. อาณาจักรสัตว n. prop.r R. Albert Einstein [อา-นา-จัก] ākkhōsai Alboēt Aisatai = Anboēt Aisatai ānājak witthayāsāt arcosine Albert Einstein domain of science . science of healing . médecine [f] Kingdom Protista อาร n. field of science -ā-nā_jak ¯wit¯tha-yā_sāt Albert Einstein อัลฟา n. prop. 5048 5052 อารกไฮเพอรโบลิก โคแทนเจนต n. α -Ā-nā_jak _Sat alpha . α Kingdom Animalia อารกแทนเจนต อัลเฟรด โนเบล règne animal [m] n. exp. อาณาจักรวิทยาศาสตร 5035 n. Alfrēt Nōbēn = Anfrēt Nōbēn Ānājak Het Rā -Nō-bēn Kingdom Fungi arcsine arctangent arctangente อารกอน = อารกอน Alfred Nobel n. ayurveda . 5037 Alfred Nobel 5043 อาณาจักเห็ดรา n. commutative group argon [m] [Ar] (Num: 18) groupe abélien [m] aerodynamics 5050 ākthaēnjēn 5044 -Ā-nā_jak _Het -Rā อากาศพลศาสตร 5049 āksai alfa n.

n. exp. exp. intersection [f] insī watthu -in-sī ¯wat_thu organic organique 5075 . อินเตอรเซกชันของเซต 5062 n. exp. _hēt-kān intersection of events 5065 อินเตอรฟรอมิเตอร itthrīem ākiumēn jamnūan choēngsøn yttrium n. prop. Aristotle [In] (Num: 49) insī khēmī อินเตอรเซกชัน -in-sī -khē-mī n.อารกไฮเพอรโบลิกแท 250 อารกไฮเพอรโบลิกแทนเจนต อาวัตนาการ n. exp. argument argument [m] 5069 5068 5074 organic chemistry chimie organique [f] intoēsēkchan อินทรียว ต ั ถุ intersection adj. n. 5070 intoēsēkchan khøng set Ē lae set Bī อิงระยะทาง adj. 5066 Ākhimidīt interféroimètre ytterbium adj. 5057 -ing ¯ra¯ya thāng -ā-kiu\mēn /khøng \khā /sūng_sut metric argument of the maximum . exp. exp. prop. อินเตอรเซกชันของเซต A และเซต B n. 5060 5067 organique indīem อินทรียเ คมี indium Ārittōtoēn = Arittōtoēn indium [m] n. exp. argmax métrique อารกิวเมนตจํานวนเชิงซอน n. argument (En) amnāt nai kān thotsøp ākiumēn -am\nāt -nai -kān ¯thot _søp -ā-kiu\mēn power of a test 5063 อารกิวเมนตของคาสูงสุด n. อาวัต v. 5055 n. ytterbium [m] ' (Pali / Sanskrit) Archimedes [Yb] (Num: 70) insī Archimède อินเดียม -in-sī อาริสโตเติล = อริสโตเติล n. yttrium [m] interferometer (En) -ā-kiu\mēn -jam-nūan -choēng¯søn [Y] (Num: 39) intoēfīrømitoē อิตเทอรเบียม interferometer argument of a complex number อารคิมด ิ ส ี n. awāt involute 5061 intersection (En) 5073 organic Aristotélēs (Gr) Aristote 5072 อินทรีย itthoēbīem 5059 5071 intoēsēkchan khøng hētkān อิตเทรียม n. 5058 /khøng 5064 ing rayathāng ākiumēn khøng khā sūngsut inytersection des ensembles A et B [f] อินเตอรเซกชันของเหตุการณ n. arg max . tangent (En) awatnākān intoēsēkchan khøng set ākhaiphoēbōlik thaēnjēn involution /khøng arc-hyperbolic tangent involution [f] intersection of sets อารกิวเมนต n. intersection d'ensembles [f] อํานาจในการทดสอบ 5056 n. exp.

อินทิกรัลไมจํากัดเขต elliptic 5088 อิเล็กตรอน = อิเล็กตร็อน infrared (En) 5081 elliptique infrārēt n. inthikran mai jamkat khēt -in-frā_rēt electron (En) \mai -jam_kat _khēt infrared ilektrǿn indefinite integral infrarouge _i¯lek-trøn intégrale indéfinie [f] อินฟมม ั electron อินทิกรัลสองชัน ้ inthikran søng chan -in¯thi-kran /søng ¯chan 5094 elliptic (En) infrasonic -in¯thi-kran n. exp. 5085 émulsion [f] integration (En) อิมัลซิไฟเออร inthikran jamkat khēt inthikrēchan n. inliptik อินฟราเรด intégrale de Fourier [f] adj. exp. อิริเดียม n. 5082 infimum (En) infimam infimum . υ) intégrale triple [f] upsilon (Υ. infima (pl. multiple integral imanchan = imalchan intégrale multiple [f] _i-man-chan อินทิเกรชัน ่ emulsion n. อิปไซลอน 5083 n. exp. อิมัลชัน อินทิกรัลหลายชัน ้ 5077 integral (En) n. insīyasān inthikran sām chan upsilon (Gr) -in-sī -in¯thi-kran /sām ¯chan ipsailøn organic substance triple integral upsilon (Υ. electroweak (En) double integral ilektrōwīk intégrale double [f] electroweak 5096 . exp. 5084 -in¯thi-kran /lāi ¯chan -in¯thi-kran integral intégrale [f] อินทิกรัลจํากัดเขต n. 5093 iridum integral domain n. n. -jam_kat _khēt integration definite integral intégration [f] intégrale définie [f] อินทิแกรนด n. อินทิกรัลสามชัน ้ 5076 n. 5092 emulsifier (En) integrand inthikran dōmēn 5091 [อิ-มัน-ชัน . 5079 integral domain (En) imansifaioē emulsifier 5086 inthikraēn iridīem iridium [m] อินฟราโซนิก domaine intégral [m] X อินทิกรัลฟูเรียร 5080 inthikran Fūrīa 5087 [Ir] (Num: 77) infrasonic (En) อิลลิปติก infrāsōnik adj. exp. อิ-มัล-ชั่น] emulsion (En) inthikran lāi chan inthikran 5090 n. exp. exp.อินทรียสาร 251 อินทรียสาร n.) 5089 5095 électron [m] อิเล็กโตรวีค adj. -in¯thi-kran n. υ) อินทิกรัล n. 5078 อินทิกรัลโดเมน n.

e n. exp. 5112 5110 ītā unhaphonlasāt beūangton eta (Η. -un_ha-phūm อีลาสติน 5098 n. unhaphūm sūn sambūn อุณหพลศาสตร -un_ha-phūm /sūn /sam-būn 5107 absolute zero temperature อุณหภูมิสมบูรณ _it_sa_ra unhaphonlasāt = unhaphalasāt independent . 5113 température absolue [f] [อุน-หะ-พน-ละ-สาด] itsara dew-point temperature thermochimie [f] n. libre . 5102 E (En) unhaphūm imtūa /khøng -kān -tham -khwām -yen saturation temperature thermodynamics of refrigeration 5103 อุณหพลศาสตรเบือ ้ งตน n. n. 5111 (*) [อุน-หะ-พูม . -ī eta (Gr) 5108 อุณหพลศาสตรเคมี Ī=ī n. electroscope (En) īphījēnētik ilektrōsakhōp epigenetics อุณหภูมิ 5104 unhaphūm [= unnaphūm (*)] électroscope [m] n. unhaphonlasāt khøng kān tham khwām yen n. 5109 unhaphonlasāt khēmī E. 5105 temperature elastin température [f] electrolysis īlāstin = īlāttin อุณหภูมิจุดน้าํ คาง électrolyse [f] elastin n. exp. autonomous -un_ha-phon¯la_sāt unhaphūm sombūn indépendant . exp.e 5114 -un_ha-phūm _im-tūa n. exp. 5099 n. autonome thermodynamics -un_ha-phūm /som-būn อิสระเชิงเสน thermodynamique [f] absolute temperature adj. exp. p# อุน-หะ-พูม (unnaphūm)] electroscope อิเล็กทรอลิซส ิ n.อิเล็กโตรสโคป 252 อิเล็กโตรสโคป n. free . อุณหพลศาสตรของการทํา température absolue [f] อุณหภูมิอม ิ่ ตัว ความเย็น n. η) basic thermodynamics อุตสาหกรรมปโตรเคมี n. exp. utsāhakam pītrōkhēmī _ut/sā_ha-kam petrochemical industrial site complexe pétrochimique [m] 5117 . η) \beūang\ton êta (Η. อีพีเจเนติกส 5097 n. electrolyte (En) unhakhēmī ilekthrōlai -un_ha-khē-mī electrolyte thermochemistry อิสระ adj. exp. 5101 itsara choēngsen _it_sa_ra -choēng\sen linearly independent linéairement indépendant อี n. élastine [f] unhaphūm jut nāmkhāng อุณหเคมี -un_ha-phūm _jut ¯nām¯khāng ilekthrølisis อิเล็กโทรไลต n. exp. อุณหภูมิอิ่มตัวแอเดียแบติก 5116 unhaphūm imtūa aēdīabaētik adiabatic saturation temperature chemical thermodynamics อีตา 5115 -un_ha-phūm _im-tūa -khē-mī E. 5100 [อิด-สะ-หฺระ] 5106 อุณหภูมิศูนยสม ั บูรณ n. exp.

exp. อุปนัย 5119 n. อุ-ปะ-มา] 5121 n. อูนอูนเบียม 5124 n.x [อุ-บัด-ติ-กาน …] ununseptium X. comparaison [f] 5122 [อุ-บัด-ติ-กาน] événement [m] . 5120 [อุ-ทก-กะ-สาด] uthokkasāt _up_pa-nai -choēng ¯kha¯nit_ta_sāt ununoctium mathematical induction อูนอูนเฮกเซียม hydrography . utthayān witthayāsāt parc scientifique [m] 5133 [Uuo] (Num: 118) [อุบ-ปะ-มา . n. exp. อุบัติเหตุนิวเคลียร 5118 n. incident [m] . n.x ubattikān sasom ununseptium [m] [Uus] (Num: 117) เอ็กซเรย = เอกซเรย _u_bat_ti-kān _sa/som อูนอูนเทรียม incidence cumulative [f] n. อูนอูนเพนเทียม 5125 n. ūnūnøkthīem induction mathématique [f] 5132 อูนอูนออกเทียม 5126 uppanai choēng khanittasāt = upanai choēng khanittasāt _u¯thok_ka_sāt 5131 5137 . simile analogie [f] . Ek = ek = eks 5129 ūnūnsēpthīem _ek X. 5127 analogue .a ununquadium _u_bat_ti-kān n. 5128 ūnūnkhwōdīem ubattikān ununhexium Ē=ē อูนอูนควอเดียม n. X-ray (En) 5130 eksaraē ūnūnthrīem ¯ek-sa-raē ununtrium X-ray ununtrium [m] radiographie [f] [Uut] (Num: 113) 5136 X (En) อูนอูนเซปเทียม cumulative incidence 5135 เอ็กซ = เอกซ [Uuq] (Num: 114) n. [อุ-ทก-กะ-วิด-ทะ-ยา . hydrology อุปมา hydrographie [f] n. exp. analogy .อุตุนิยมวิทยา 253 อุตุนิยมวิทยา n. อุ-ปะ-ไน] ūnūnphēnthīem uppanai = upanai uthokkawitthayā = uthokwitthayā ununpentium _up_pa-nai ununpentium [m] induction _u¯thok_ka¯wit¯tha-yā = _u¯thok¯wit¯tha-yā [Uup] (Num: 115) อุปนัยเชิงคณิตศาสตร n. incidence เอ A. ūnūnhēksīem [Uuh] (Num: 116) _ut¯tha-yān ¯wit¯tha-yā_sāt n. อุทยานวิทยาศาสตร n. 5134 ununhexium [m] uppamā = upamā _up_pa-mā อุบัติการณ ununoctium n. exp. comparison . อุ-ทก-วิด-ทะ-ยา] [อุบ-ปะ-ไน . A. hydrology อุทกศาสตร n.a ununquadium [m] incident . event . utuniyomwitthayā ubattihēt niukhlīa ūnūnbīem _u_tu¯ni-yom¯wit¯tha-yā _u_bat_ti_hēt -niu-khlīa ununbium meteorology nuclear accident ununbium [m] météorologie [f] accident nucléaire [m] [Uub] (Num: 112) อุทกวิทยา n. incidence [f] อุบัติการณสะสม 5123 A (En) -ē n.

(harmonic mean) เอทานอล 5149 n. 5140 n. (kān kāonā hāmønik) identité [f] . specific characteristic เอกนาม adj. exp. exp. homogeneous ēkkalak khwā homogène _ēk_ka¯lak /khwā เอกภพ right identity n. spécificité [f] _ēk_ka-nām H. trait . exp. universe H. exp. ēkkaphan n. (matchimahāmønik) multiplicative identity 5142 H. 5143 ēkkaphop _ēk_ka¯phop Universe Univers [m] เอกภพแกวงกวัด n. universal set . 5153 exergy (En) ēkkaphop samphat H (En) ēksoējī _ēk_ka¯phop Ēt = ēt = Ētch = ētch exergy relative universe . ēkkaphop kwaengkwat _ēk_ka¯phop _kwaeng_kwat oscillating universe 5144 M (En) H. 5155 -Em เอกลักษณขวา _ēk_ka-phan เอชเอ็ม (มัชฌิมฮารมอนิก) Ēt. 5150 ēkkalak khøng Øiloē ēthilīn _ēk_ka¯lak /khøng ethylene Euler's identity éthylène [m] identité d'Euler [f] _ēk_ka¯lak ¯sāi left identity 5157 เอ็น เอกลักษณซา ย ēkkalak sāi 5156 ethanol เอกลักษณของออยเลอร n. monomial ēkkalak kānkhūn adj. 5139 n.h 5151 n. exp. exp.P.Phī. characteristics . N (En) En = en -En N:n N:n 5158 .Em. = Ētch. (harmonic progression) abv 5148 _ēk_ka¯lak -kān-khūn เอกพันธุ 5154 Ēt. เอกสารใบยินยอม 5145 n. ēthanøn ethanol éthanol [m] เอทิลน ี n. 5147 ēkkathān [เอก-กะ-ลัก] _ēk_ka/thān ēkkalak singular _ēk_ka¯lak singulier identity . เอช 5146 n. exp. Excel ēkkaphop meūt ēkkasān bai yinyøm Eksēl = Eksen _ēk_ka¯phop _ēk_ka/sān -bai -yin-yøm Excel Dark Universe consent form 5152 Excel เอกภพสัมพัทธ เอกเซอรจี n. Phī. exp.M.h เอกลักษณ เอชพี (การกาวหนาฮารมอนิก) เอกฐาน adj. n. 5141 ēkkanām abv เอกลักษณการคูณ n.เอ็กเซล = เอกเซล 254 เอ็กเซล = เอกเซล TM เอกภพมืด 5138 n.

ε) incliné . 5168 ēnthanpī khøng sān lalāi adj. 5161 เอส n. แอกทิเนียม = แอกทิเนี่ยม 5166 n.m actinide [m] n.f actinium enzyme [f. android androïde [m] แอนติลอการิทม ึ ēnthrōpī = ēnthōrapī MHS (mouvement harmonique simple) [m] antilogarithm (En) entropy เออรเบียม aēntiløkāritheum 5163 entropy (En) entropie [f] n.Ēt. exp.f aēkthinīem enzyme F. prop.s aēdīabaētik S. 5174 aēndrøi Ēs.s adiabatic เอสเอชเอ็ม adiabatique n. /khøng /sān ¯la-lāi Ēs = ēs = ēt adiabatic enthalpy of solution S.m Actinide endomorphisme [m] M. 5167 [Ac] (Num: 89) M (En) endomorphism (En) แอกทิไนด Em = em n. ēndōmøfiseum -Em aēkthinai endomorphism M.Em. penché aēnhāmønik epsilon (Ε. ε) 5176 antilogarithm Enrico Fermi n. 5165 5171 5177 anti-ilektrǿn īeng antielectron = anti-electron -īeng ēpsailøn แอนฮารมอนิก slanting . inclined . 5162 entity (En) ēnthitī (การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก เชิงเดี่ยว) abv entity 5169 เอนโทรป แอนดรอยด n. epsilon (Ε. (kān khleūoenthī baēp hāmønik choēngdīo) entité [f] 5173 แอเดียแบติก S (En) เอนทิตี 5172 anharmonic anharmonique 5178 . เอนริโค เฟรมี 5170 n. เอฟ 5159 n. 5160 เอนทาลปของสารละลาย n. tilted adj. antilogarithme [m] øebīem erbium Ēnrikhō Fēmī แอนติอิเล็กตรอน = แอ็นติอิเล็กตร็อน erbium [m] n. epsilon (Gr) -øe\bīem adj. Enrico Fermi [Er] (Num: 68) Enrico Fermi เอียง [แอน-ติ-อิ-เล็ก-ตฺรอน] antielectron (En) 5164 เอปไซลอน n. m] เอ็ม actinium [m] เอนโดมอรฟซ  ม ึ n. enzyme (En) F (En) ēnsāi Ēf = ēf = Ēp [แอก-ทิ-เนียม = แอก-ทิ-เนี่ยม] actinium (En) -ēn-sāi F.เอนไซม 255 เอนไซม n. oblique . 5175 android (En) SHM (simple harmonic motion) n. oblique .

แอมพลิจูดฟงกชันเปนคาบ L. 5184 aēmphlijūt fangchan pen khāp n. 5195 [แอด-ฟน . α) 5197 ozone [m] . O3 [แอล-กอ-ฮอ = แอน-กอ-ฮอ] alcool (En) n. aēmphlijūt senkhōng \sen¯khōng amplitude of a curve 5185 5191 ozone . exp. 5188 asphalt 5182 -jam-nūan -choēng¯søn aēmmōnīem naithrēt n. -fang\chan -pen \khāp amplitude of a periodic function แอมพลิจูดเสนโคง n. exp. O3 โอเมกา aelkøhø = aenkøhø n. exp. ω) แอลฟา = แอลฟา oméga (Ω. α) alpha (Α. 5196 O (En) แอล n. exp. gaz ammoniac [m] .l ōsōn แอลกอฮอล -ō-sōn ¯phi_kat -choēng \khūa n. แอสทรอยด 5186 n.l ozone L.o L (En) โอโซน amplitude of polar coordinates Aēl = aēl = Aēo n. 5187 5194 aētthāthīn = aēsthāthīn amplitude (En) แอมพลิจูดของจุด 5193 5192 5198 .o 5190 O. แอมเฟตามีน 5179 n. NH4 [m] แอมโมเนียมไนเทรต [At] (Num: 85) aētfan = aēsfal ammonium . amplitude of a point aēmmōnīem n. amplitude of a complex number ammonium nitrate แอมพลิจูดพิกัดเชิงขัว้ nitrate d'ammonium [m] 5183 aēmphlijūt phikat choēng khūa asphalte [m] 5189 โอ n. ω) [แอล-ฟา = แอน-ฟา] alpha (En) < alpha (Gr) aēlfā = aēnfā alpha (Α. Ō=ō -Ō O. exp. ammoniaque [f] astate [m] [NH3] แอสฟลต = แอสฟลต aēmphlijūt khøng jut แอมโมเนียม n. n. exp. 5181 แอมพลิจูดจํานวนเชิงซอน n. -ael-kø-hø = -aen-kø-hø omega (Gr) alcohol ōmēkā alcool [m] omega (Ω.แอมป 256 แอมป n. NH4 aēmphlijūt jamnūan choēngsøn n. aēm amphetamine (En) astroid (En) -aēm aēmfētāmīn aēsathrøi ampere -aēm-fē-tā-mīn astroid ampère [m] amphetamine แอมพลิจด ู amphétamine [f] n. aēmphlijūt aēmmōnīa ¯aēt-thā-thīn amplitude ammonia astatine amplitude [f] ammoniac [m] . แอส-ฟล] asphalt (En) ¯aēt-fan ammonium [m] . 5180 แอสทาทีน แอมโมเนีย n. /khøng _jut n.

n. exp. exp. 5201 -ōm ไอดีลดานเดียว ohm n.โอไมครอน 257 โอไมครอน n. exp.i I. 5199 ไอโซโทป = ไอโซโถป ไอออน n. exp. exp. -ai I. radioactive isotope cation isotope radioactif [m] cation [m] ไอโซโทปเสถียร oligomeric proanthocyanidins (OPCs) n. ι) aisatainīem ฮอมอเทติก -ai_sa-tai\nīem ไอแซก นิวตัน = ไอแซค นิวตัน n. 5205 ōmaikhrøn [ไอ-โซ-โถบ] isotope (En) [ไอ-ออน] ion (En) omicron (Ο. aisōthōp kammantarangsī ai-øn būak -ai-sō_thōp -kam-man_ta-rang/sī -ai\øn _būak radioisotope . 5212 ไอออนลบ 5207 aisōthōp sathīen โอหม 5211 iota (Ι. einsteinium homothetic (En) einsteinium [m] hømøthētik [Es] (Num: 99) homothetic homothétique 5216 . ai-øn lop -ai-sō_thōp _sa/thīen -ai\øn ¯lop ohm stable isotope anion ōm isotope stable anion [m] n. exp. 5213 ไอโอดีน 5208 [ไอ-โอ-ดีน] iodine (En) n. ο) -ai-sō_thōp -ai\øn โอลิโกเมอริก โปรแอนโทไซยานิดน ิ ส = โอริโกเมอริค โปรแอนโธไซยานิดน ิ isotope ion isotope [m] ion [m] omicron (Gr) n.i Isaac Newton Aisaēk Niūtan Isaac Newton Isaac Newton 5204 iodine 5209 iode [m] [I] (Num: 53) 5215 iota (En) . prop. 5214 -ai-ō-dīn ohmmeter n. ไอโซโทปกัมมันตรังสี n. Ιώτα [jota] Yota/Jota (Gr) 5210 aiōtā [ไอ-สะ-ไต-เนียม . 5203 I (en) ไอนสไตเนียม Ai = ai n. ohm [m] aidīn dān dīo โอหมมิเตอร \dān -dīo one-sided ideal ai-ōdīn 5202 ōmmitoē ไอดีลสองดาน -ōm¯mi-toē n. 5200 oligomeric proanthocyanidin (En) ōlikōmoerik prō-aenthōsayānidin ไอออนบวก 5206 n. exp. n. ohmmeter aidīn søng dān ohmmètre [m] /søng \dān ไอโอตา ไอ two-sided ideal n. ι) adj. ไอ-สะ-ไต-เนี่ยม] einsteinium (En) iota (Ι. ο) aisōthōp ai-øn omicron (Ο. n.

haēlōjēn hømøthōpī [ฮี-เลี่ยม . C7H16] -hā\nīem hīlik Homo sapiens heptane [m] hānīem helix (En) hectogramme [m] hēpthēn [ฮา-เนี่ยม = ฮา-เนียม] hahnium (En) n. โฮลเมียม hōlmīem = hōnmīem เฮิรตซ = เฮิ้รตซ hahnium helix 5227 [H3C(CH2)5CH3 . holmium heptane n. โฮมินิดส hélium [m] homology (En) [He] (Num: 2) hømølōyī เฮกเซน homology n. prop. 5218 halogens โฮมินด ิ . [C6H14] โฮโมซาเปย  น. ฮีเลียม = ฮีเลี่ยม 5217 n. 5229 hydroxide (En) haēpnīem = haēfnīem haidrøksai hafnium hydroxide hafnium [m] hydroxyde [m] [Hf] (Num: 72) 5234 [ไฮ-โกฺร-มิ-เตอ] hygrometer (En) haikrōmitoē [Hz] histogram ไฮโกรมิเตอร n. Hominid 5225 hominidé [m] homologie [f] ฮารมอนิก = ฮารโมนิค = ฮารโมนิก = ฮาโมนิค hēksēn adj. hectogram n. โฮโมเซเปยนส . 5226 hektōkram hāssīem = hātsīem n.ฮอมอโทป 258 ฮอมอโทป n. [Hs] (Num: 108) n. n. l'homme moderne [m] heptane ฮาหเนียม = ฮาหเนี่ยม 5232 Hōmō sāpīen . ฮี-เลียม] helium (En) homotopy hīlīem halogène [m] homotopie [f] -hī-līem ฮอมอโลยี helium homotopy (En) n. hexane [m] [เฮ็ก-โต-กฺรํา] hectogramme (En) harmonic n. แฮโลเจน 5224 n. hāmønik = hāmōnik 5231 hōminit hexane 5219 5230 5235 . exp. Hōmō sēpīen hectogramme . Homo sapiens เฮปเทน hassium [m] n. Homo sapiens [m] . Hominidae hexane n. โฮโม เซเปยนส เฮกโตกรัม = เฮ็กโตกรัม Homo sapiens harmonic (En) ฮาสเซียม 5220 hassium 5221 ฮิสโทแกรม histogram (En) -hai-krō¯mi\toē hertz (Hz) hygrometer hygromètre [m] ไฮดรอกไซด แฮฟเนียม histogramme [m] n. 5228 hertz (Hz) [m] hitthōkraēm hélice [f] [Ho] (Num: 67) hoēt 5222 5233 holmium [m] [เฮิ้ด] hertz (En) [Ha] n. ฮีลิกซ 5223 n.

ไฮดรอกไซดไอออน 259 ไฮดรอกไซดไอออน n. exp. ไฮเพอรโบลา . n. exp. exp.5 sur l'échelle de Richter n แฟกทอเรียล 5246 n. ไฮบริด n. ไฮเพอรโบลิกซายน n. hyperbole [f] hyperbolic sine (En) ไฮเพอรโบลาแกนเทา n. 5239 hydride hyperbolique haidrai ไฮเพอรโบลิกโคไซน hydride n. en-līem 5249 _līem N-gon = n-gon 5256 . exp. 5240 adj. exp. exp. hyperbole 5248 hyperbolic secant (En) hyperbola (En) 5253 n มิติ 5247 hybrid (En) hybride [m] 5252 paēt jut hā Riktoē /sang¯yuk hydrogène [m] 5251 N เหลี่ยม = n เหลี่ยม n. ไฮเพอรโบลามุมเทา 5237 n. exp. ไฮเพอรโบลามุมฉาก 5236 n. haipoēbōlā ไฮเพอรโบลิกไซน . hydrocarbon haiphoēbōlā mum thao hypocycloid (En) haidrōkhābǿn -mum \thao haiphōsaikhløi -hai-drō-khā\bǿn equiangular hyperbola hypocycloid hydrocarbon ไฮโดรเจน = ไฮโดรเจน ไฮเพอรโบลาสังยุค n. exp. ordered n-tuple hyperbolic secant haiphoēbōlā . exp. haidrøksai ai-øn haiphoēbōlā mumchāk hyperbolic tangent (En) hydroxide ion -mum_chāk haiphoēbōlik thaēnjēn [OH-] rectangular hyperbola hyperbolic tangent 5250 tangente hyperbolique [f] ไฮโดรคารบอน n. ไฮเพอรโบลิกแทนเจนต 5243 n. ไฮเปอรโบลา n. exp. _paēt _jut \hā 8. exp. 8. 5242 haiphoēbōlik sai . haiphoēbōlik sāi haiphoēbōlā kaēn thao -sai -kaēn \thao hyperbolic sine equilateral hyperbola sinus hyperbolique [m] 5254 5255 en sing andap -en _sing -an_dap sécante hyperbolique [f] hyperbola . [H] (Num: 1) hyperbolic (En) ไฮไดรด en faēkthørīen haiphoēbōlik -en hyperbolic n factorial n.5 ริกเตอร n. 5241 haiphoēbōlik sēkhaēn n-tuple . ไฮโพไซคลอยด 5244 n. 5238 [ฮ-โดฺร-เจน = ไฮ-โดฺร-เจน] hydrogen (En) haiphoēbōlā sangyuk haidrojēn conjugate hyperbola -hai-dro-jēn hyperbole conjuguée [f] hydrogen ไฮเพอรโบลิก hypocycloïde [f] 5245 adj. hyperbolic cosine en-miti haiphoēbōlik khōsai -en¯mi_ti -khō-sai n-dimensional hyperbolic cosine haibrit cosinus hyperbolique [m] hybrid n สิ่งอันดับ ไฮเพอรโบลิกเซแคนต adj. n.

5257 nøi kwā (ē nøi kwā bī) ¯nøi _kwā < (a < b) < (a < b) . 5258 thaokap (ē thaokap bī) \thao_kap = (a = b) = (a = b) . égale . 5260 thaokap … dōi pramān (ē thaokap bī dōi pramān) \thao_kap … -dōi _pra-mān ≈ (a ≈ b) ≈ (a ≈ b) ≠ (a ≠ b) symb. a différent de b 5261 < (a < b) . égalent > (a > b) symb. inférieur à = (a = b) symb.260 < (a < b) symb. mai thaokap (ē mai thaokap bī) \mai \thao_kap ≠ (a ≠ b) ≠ (a ≠ b) . 5259 māk kwā \māk _kwā > (a > b) > (a > b) . supérieur à ≈ (a ≈ b) symb.

Transli- Sound Pronunciation teration vowel «short a» a (French: ami) International phonetic ass. mère. heart. !! eū long vowel «long eu» (French: ≈ vue) f consonant f (family. chest) tʃ ¯chan (floor) d consonant d (dream) d -din (earth) !! e vowel «short e» é (French: éteint. été) e ¯met (seed) !! ē long vowel «long e» (day) e: \mēk (cloud) !! eu vowel «short eu» (French: ≈ urgence. ≈ vu). pharmacy) u/y \kheun (go up) u: -meū (hand) f -fan (tooth) . (API/IPA) Examples _kat (bite) ! a ! ā !! ae vowel «short ae» è (French: baie. phénomène.Multilingual Thai Dictionay * Phonetic Guide * Rem. aide) ɛ _haeng (place) !! aē long vowel «long ae» (fare) ɛ: \maē (mother) !! aēo long diphtong «long ae + o » ! ai diphtong «a + i» (side) ! āi long diphtong ao āo long vowel «long a» a (far. car) a a: / ≈ ɑ: ɛ:o \bān (house) -maēo (cat) ai / aj _kai (chicken) «long a + i» a:i ¯māi (wood) diphtong «a + o» (doubt) ao -rao (we) long diphtong «long a + o» a:o /sāo (young girl) b consonant b (bank) b -bai (leaf) ch consonant ch (chat.

see. dʒ -jam (remember) k consonant k (sky) k -kam (action). gold) o: _bōt (church) !! ǿ vowel «ɔ» ɔ _kǿ (island) o (French: bonne. sort) ɔ: /mø (doctor) !! oe vowel «short oe» e (French: le. flea) i: /sī (colour) j consonant j (jeep. porte) !! ø long vowel « long ɔ » (law. -khon (person) _lak (pillar) !! !! o vowel (French: eau. consonant ng (king). -ling (monkey) ng h . océan. auto) o ¯rot (car) ō long vowel «long o» (so. consonant p (push. jeans. bird) ə: / ≈ ɜ: _poēt (open) !! oen «short oe + n» (an) ən / an \pheūoen (friend) --- !! øi long diphtong p ! ph ɔ:i -søi (lane) consonant p (spy) p -pai (go). -bon (above). kh consonant k (key) k l consonant l (long) l m consonant m (me) m ¯mot (ant). ¯nok (bird).h ! consonant h (home) h / 'h \hai (give) i vowel «short i» i (French: idée) i _pit (close) ī long vowel «long i» (me. born. person) n ¯nak (expert). ƞ -ngoen (money). John). premier) ə -ngoen (money) !! oē long vowel «long oe» (murder. n consonant n (number. pie) p «ɔ long + i» (coin) h _phet (spicy) . \rom (umbrella). boat. _sip (10).

_t (low). _bot (lesson). French: ≈ doué) ! !! h u:ai / u:ɛ A slightly trilled “r” -tūa (body) /sūay (beautiful) ≈ u:ei w consonant w (way) w ¯wat (temple) y consonant y (you) j ¯yak (giant) Tone symbols : -t (normal).r consonant r (run) s r ¯rak (love) consonant s (save) s _sat (animal) t consonant t (tall. flat) t _tok (fall). ¯t (high). ! !! th consonant t (tea) t -tham (do) u vowel «short u » (put) u //mun (revolve) !! ū long vowel «long u » (moon you) u: -dū (look) ua diphtong «short u + a» ua ūa long diphtong «long u + a» (≈ sure) u:a ūay long diphtong «long u + e» (≈ way. \t (descending) ≈ approximative sound . /t (rising).

mots anglais chat. été) e ¯met (pépin) ē voyelle longue «é long» e: \mēk (nuage) !! eu voyelle u (urgence. heart. chest) tʃ ¯chan (étage) d consonne d (dent) d -din (terre) diphtongue «è long + o » longue e voyelle é (éteint. mot anglais side) ! āi ! Prononciation Phonétique internationale (API/IPA) Exemples a _kat (mordre) «a long» (≈ mâle. ≈ mots anglais father. phénomène. tchèque. maoïste) ao -rao (nous) āo diphtongue «a long + o» longue a:o /sāo (jeune fille) b consonne b (banque) b -bai (feuille) ch consonne tch (tchador. vu). caille. !! eū voyelle longue Phonème intermédiare entre «u» et «eu» «u long»(≈ vue). ≈ fâché. aide) ɛ _haeng (endroit) voyelle longue «è long» (≈ mère) ɛ: \maē (mère) ɛ:o -maēo (chat) ai / aj _kai (poulet) diphtongue «a long + i» longue a:i ¯māi (bois) ao diphtongue «a + o» (chaos. mère. Phonème intermédiare entre «ū» et «eū» u/y u: \kheun (monter) -meū (main) . car) a: / ≈ ɑ: \bān (maison) voyelle è (baie. Transcription Son a voyelle a (ami) ā voyelle longue !! ae !! aē !! aēo ! ai diphtongue «a + i» (ail.Dictionnaire thaï multilingue * Guide phonétique * Rem.

ƞ -ngoen (argent). Phonème très délicat à prononcer. mots anglais see. ¯nok (oiseau). auto) o ¯rot (voiture) ō voyelle longue «o long»(≈ mots anglais boat. pharmacie) h consonne «h aspiré». mot anglais home) f -fan (dent) h / 'h \hai (donner) i voyelle i (idée) i _pit (fermer) ī voyelle longue «i long»(≈ pie. !!! !!! !!! ng consonne ng (mot anglais king). Le « m » final est toujours sonore. -bon (audessus). mots d'origine anglaise jeep. -ling (singe) o voyelle o (eau. pomme) h k l m Le «k» final est toujours sonore. premier) ə -ngoen (argent) oē voyelle longue «e long» (mots anglais composer. (hêtre. panne) n ¯nak (expert). gold) o: _bōt (église) ǿ (1) voyelle «ɔ» (bonne. jeans. -khon (personne) _lak (borne) ¯mot (fourmi). j consonne dj (djebel. Djibouti. ≈ pearl. sort) ɔ: /mø (docteur) oe voyelle e (le. k ! kh l m consonne k (kilo. Le « n » final est toujours sonore. pic) consonne «k aspiré» consonne l (laine) consonne m (menthe. flea) i: /sī (couleur) dʒ -jam (se souvenir) k -kam (action). n consonne n (nombre. océan. John). quel. surtout lorsqu'il est situé en début de syllabe. Ne se prononce jamais «j» comme jour.! !! f consonne f (famille. porte) ɔ _kǿ (île) ø voyelle longue «ɔ long»(mots anglais born. ≈ bird) ə: / ≈ ɜ: _poēt (ouvrir) «e+n» (anglais an) ən / an \pheūoen (ami) !! oen !! øi --- Phonème intermédiare entre «eun» et «ann» diphtongue longue «ɔ long + i»(≈ waterzoi) ɔ:i -søi (allée) . compter. \rom (parapluie).

Ainsi. \t (ton descendant) ≈ correspondance approximative . Ne se prononce jamais «v» comme wagon. w ¯wat (temple) j ¯yak (géant) Symboles de tonalité : -t (ton normal). ¯t (ton haut).. mots anglais you. moon) Ne se prononce jamais «ue» comme menue. t -tham (faire) u /mun (tourner) u: -dū (regarder) h Ne se prononce jamais «u» comme utopie. ! y consonne y (yaourt. pop) consonne «p aspiré» (mot anglais push).p !! ph consonne p (parler. /t (ton montant). ! ū voyelle longue «ou long» (≈ boue. ua diphtongue «ou + a» ua ūa diphtongue «ou long + a» longue u:a -tūa (corps) ūay diphtongue «ou long + è» (≈ doué. mais mieux vaut s'en tenir à la prononciation théorique afin d'éviter la confusion entre les deux consonnes. Ne se prononce jamais «i» comme ypérite. mot anglais put) Légèrement roulé et donc assez proche du «l» dans la conversation courante. motte) t _tok (tomber). oie. _bot (leçon). Le «t» final est toujours sonore. ≈ longue mot anglais way) u:ai / u:ɛ /sūay (joli) ≈ u:ei ! w consonne w (watt. !! ! r consonne r (rame) s consonne s (sombre) s _sat (animal) t consonne t (tomber. p -pai (aller). th consonne «t aspiré» u voyelle ou (oublier. _sip (dix). «lak» et «rak» n'ont pas la même signification. _t (ton bas). h Ne se prononce jamais «f» comme pharmacie. ouate). p _phet (épicé) r ¯rak (aimer). mot anglais yes). Le «p» final est toujours sonore.

/ -t] chø ching (cymbales)▲ chø chāng (éléphant)▼ (13) ญ หญ"ง ญ (14) ฎ ชฎา ฎ [d./ -t] ฃ : désuet => (2) ง (4) ค ควาย จ [-ng / -ng] ngø ngū (serpent)▼♪ [j./ -t] thø thong (drapeau)▼● ● (25) น หน (26) บ ใบไม& (27) ป ปลา (28) ผ ผ@งA น บ ป ผ [n./ -] hø nok hūk (hibou)▼ ▼ classe basse (C3) ● consonne irrégulière {-}en position finale dans certains mots d'emprunt ./ -] {-f} fø fan (dent)▼ phø samphao (jonque)▼● ● (35) ร เรKอ (36) ล ล"ง ร ล [ph./ .t] [n./ -] ø āng (bassine)► ฮ [h./ -t] thø thahān (soldat)▼ [th./ -] ช [ch./ -p] [m / -m] mø mā (cheval)▼♪ [-y / -] yø yak (démon)▼♪ [r./ en position initiale /-] en position finale ► classe moyenne (C1) ▲ classe haute (C2) ♪ sonore # lettre désuète อ [?.)▼● ● thø phūthao (vieillard)▼● [th- (21) ต เตา (22) ถ ถ:ง ต ถ [t./ -p] phø phān (coupe)▼ (33) ม ม&า (34) ย ยกษJ ม ย ฟ ภ [ph- [f./ -p] pø plā (poisson)► / -p] phø pheung (abeille)▲ (29) ฝ ฝา (30) พ พาน (31) ฟ ฟEน (32) ภ สHาเภา ฝ พ [f- / -] fø fā (couvercle)▲ [ph./ -t] ฐ yø ying (femme)▼● ● dø chadā (diadème)►● tø pratak (harpon)►● [th./ -k] kø kai (poulet)► ข [kh./ -t] thø thān (socle)▲● ● (17) ฑ มณโฑ (18) ฒ ผ&เฒา (19) ณ เณร (20) ด เด7ก ณ ด ฑ [y./ -] {-s} sø sō (chaîne)▼ chø choē (arbuste)▼● ● (15) ฏ ปฏก (16) ฐ ฐาน ฏ [ch./ -t] sø reusī (ermite)▲● ● [s./ -t] sø sālā (pavillon) ▲● ● [s./ -n] nø nū (souris)▼♪ [b./ -t] ● thø Monthø (pers./ -k] khø khon (personne) # ▼ khø rakhang (cloche)▼● ● (9) ฉ ฉ"#ง (10) ช ช&าง ฉ [ch./ -t] jø jān (assiette)► (11) ซ โซ (12) ฌ เฌอ ซ ฌ [s./ -t] dø dek (enfant)► (23) ท ทหาร (24) ธ ธง ท ธ [t./ -n] nø nēn (novice)▼● ● [d./ -] thø hīp (caisse)▲ [l- / -n] lø julā (cerf-volant)▼● ● [./ -t] {-s} sø seūa (tigre) ▲ (41) ห หPบ (42) ฬ จ:ฬา (43) อ อาง (44) ฮ นกฮก ห ฬ [h./ -] wø waēn (bague)▼♪ [s./ -k] khø khai (oeuf) ▲ khø khūat (bouteille) #▲ ค [kh-/ -k] khø khwāi (buffle)▼ (5) ฅ คน (6) ฆ ระฆง (7) ง ง (8) จ จาน [U+0E01] ฅ ฆ : désuet => (4) [kh./ -n] / -t] ฒ [th./ -t] thø thung (sac)▲ [th./ -p] bø baimāi (feuille)► [p.Alphabet thaï : tableau récapitulatif Les 44 consonnes (1) ก ไก (2) ข ไข (3) ฃ ขวด ก [k./ -t] tø tao (tortue)► [th./ -n] rø reūa (bateau)▼♪ / -n] {-l} lø ling (singe)▼♪ (37) ว แหวน (38) ศ ศาลา (39) ษ ฤๅษ" (40) ส เสKอ ว ศ ษ [l- ส [w.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful