You are on page 1of 9

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Environment Protection Program


ADAM SZYMASKI
Kierzkowo 22A, 84-210 Choczewo

Poland
adi_epp@wp.pl adi_epp@yahoo.pl

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej W Gminie Choczewo


Sprawozdanie
Z

KAMPANII INFORMACYJNEJ wiadomie O Atomie

Prowadzonej Przez Polsk Grup Energetyczn

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

1. Wprowadzenie
z wielu wzgldw, nie jest pomysem sensownym. Tego typu inwestycj naley rozpatrywa formalnie jako tzw. System Zoony (SZ). System taki funkcjonuje zgodnie z zaoeniami projektowymi tylko wtedy, kiedy jego najdrobniejsze ogniwo pracuje prawidowo. Jako dwa najsmutniejsze przykady wyej wspomnianego rozumowania mona przytoczy: amerykaski program lotw promw kosmicznych i elektrowni jdrow w Fukushimie. W pierwszym przypadku zlekcewaono charakterystyk materiaow uszczelki, a w drugim przypadku nie przeprowadzono prawidowych symulacji komputerowych tzw. fali tsunami. W obu przypadkach matematyka stosowana dostarcza odpowiednich modeli formalnych. Niestety, najwaniejsz charakterystyk SZ jest tzw. Problem Kalkulowanego Ryzyka (PKR). Jest to graniczne ryzyko jakie twrca SZ jest gotowy ponie finansowo i fizycznie w przypadku katastrofy projektowanego systemu, tzn. upado finansowa, choroba, kalectwo lub ewentualnie mier. Na podstawie modelu formalnego Granicznego Ryzyka, przedstawionego przez twrc SZ, podejmuje si nastpnie decyzj, np. w formie referendum, o przystpieniu do realizacji SZ. Jest to niezwykle istotny aspekt etyczny kadego SZ. Eksperci Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wykazali (patrz Szymaski 2011), e tego typu zagadnienia s im cakowicie obce, co moe wskazywa jednoznacznie na olbrzymie luki w ich przygotowaniu formalnym. System Zoony jakim jest budowa i eksploatacja EJ w Polsce powinien skada si z nastpujcych elementw: model celowoci inwestycji, model ekonomiczno-finansowy, model projektowania technicznego, model ochrony socjalnej spoecznoci lokalnej, model umocowania prawnego inwestycji, model nadzoru degradacji rodowiska naturalnego, model realizacji techniczno-eksploatacyjnej, model ochrony fizycznej inwestycji i lokalnej spoecznoci oraz model nadzoru nad SZ. Jako akcjonariusz spki PGE chciabym sprawdzi, jak wyglda zarzdzanie moimi zasobami. Wyniki testu s prezentowane poniej.

Lokalizacja pierwszej polskiej Elektrowni Jdrowej (EJ) na terenie Gminy Choczewo,

2. Lokalizacja EJ na terenie Gminy Choczewo nie jest pomysem sensownym (przykad I)


ramach modelu ochrony socjalnej spoecznoci lokalnej PGE prowadzi tzw. kampani informacyjn, majc przybliy - mieszkacom wybranych gmin - problemy zwizane z pokojowymi zastosowaniami energii jdrowej. Planowany koszt to okoo 22 mln zotych. Przykadem tej kampanii jest strona internetowa wiadomie o atomie prowadzona przez PGE. Wrd wielu zakadek znajdujemy co takiego: PGE
Prawdy i mity Mit 1. Zarzut Awaria elektrowni jdrowej w Fukushimie pokazuje, e czowiek nie jest w stanie do koca kontrolowa energii jdrowej. Japoskie technologie nuklearne byy podawane za wzr, a jednak systemy bezpieczestwa zawiody i doszo do katastrofy na du skal. Jeli co takiego zdarzyo si w Japonii, to co moe si wydarzy w skonnej do zaniedba Polsce? Odpowied Awaria w Fukushimie bya spowodowana awari ukadw chodzenia

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Argumenty przeciwko budowie elektrowni jdrowej w Polce, ktre odwouj si do tej awarii, wynikaj z nieznajomoci przebiegu wydarze w elektrowni Fukushima Dai-ichi. Wszystkie systemy bezpieczestwa elektrowni, zbudowanej przed 50 laty, zadziaay bez zarzutu i dopiero fala tsunami o niespotykanej dotd wysokoci doprowadzia do kryzysu w Fukushimie. W Japonii przy projektowaniu elektrowni jdrowych uwzgldniane jest zagroenie sejsmiczne. Pomimo e 11 marca 2011 roku wstrzsy byy o 2 stopnie w skali Richtera wiksze, ni zakaday to plany projektowe, wszystkie reaktory w rejonie przetrway trzsienie, za ich systemy bezpieczestwa zareagoway prawidowo. Natychmiast te w reaktorach bez zakce wczyy si awaryjne systemy chodzenia, zasilane generatorami Diesla, majce stopniowo obnia cinienie i temperatur panujc w zbiorniku reaktora. Nie stwierdzono te adnych wikszych uszkodze mechanicznych samych reaktorw, betonowych oson bezpieczestwa i innych elementw konstrukcyjnych. W elektrowni jdrowej Fukushima Dai-ichi 11 marca 2011 roku z szeciu reaktorw II generacji na wrzc wod (BWR) pracowaa poowa. Pozostae byy wyczone na czas przerwy remontowej. Pracujce reaktory w momencie trzsienia zostay wyczone, za cay personel elektrowni ewakuowany. Niestety, w godzin po wystpieniu wstrzsw proces wychadzania trzech reaktorw zosta przerwany.

Fala tsunami, o prawie sze metrw wiksza ni przewidyway to zaoenia projektowe, zalaa teren caej elektrowni, unieruchamiajc generatory Diesla i pozbawiajc j zasilania elektrycznego.
Niepracujce z braku prdu systemy chodzce elektrowni nie mogy odbiera ciepa generowanego przez reaktory i zuyte prty paliwowe. Doprowadzio to do przegrzania rdzeni, co w konsekwencji spowodowao eksplozj wodoru w reaktorach nr 1, 2 i 3, poar paliwa w remontowanym reaktorze nr 4 oraz uwalnianie si do atmosfery gazowych produktw rozszczepienia. Dziki heroicznej postawie ekipy ratunkowej i wpompowywaniu morskiej wody do zagroonych reaktorw do koca miesica udao si opanowa sytuacj. Na czas akcji ratunkowej z obszaru o promieniu 10 km wok elektrowni ewakuowanych zostao 180 tys. osb. Odlego i warunki pogodowe sprawiy, e dawki promieniowania, na jakie bya naraona ludno poza 20-kilometrow stref od elektrowni, niewiele odbiegay od naturalnego ta promieniowania. Kryzys jdrowy w elektrowni Fukushima Dai-ichi pokaza, e elektrownie jdrowe budowane s z zachowaniem najwyszych standardw bezpieczestwa. Dopiero wyjtkowy splot katastrof naturalnych (najwiksze od 140 lat trzsienie ziemi i niespotykana dotd fala tsunami) doprowadzi do zakcenia prawidowego dziaania systemw bezpieczestwa elektrowni liczcej sobie 50 lat. Obecnie budowane nowoczesne reaktory III generacji, ktre proponowane s take Polsce, posiadaj szereg zabezpiecze wykluczajcych moliwo powtrzenia takich incydentw. Warto take zauway, e Polska ley na obszarze stabilnym sejsmicznie, wolnym zarwno od trzsie ziemi, jak i fal tsunami. Budowa oraz dziaanie elektrowni jdrowej w Polsce bdzie wiza si z zastosowaniem najnowoczeniejszych rozwiza technicznych i najwyszych standardw bezpieczestwa.
(uyto techniki: kopiuj i wklej)

A teraz komentarz do tego co zacytowaem powyej. Panowie Eksperci PGE, rozwaacie tutaj Problem Kalkulowanego Ryzyka, a wic PGE skadow modeli celowoci inwestycji i projektowania technicznego. Poniewa doszo do katastrofy, te elementy SZ, zwanego Fukushim, okazay si najsabsze. Wszelkie dodatkowe pseudo wyjanienia o tzw. splocie katastrof naturalnych s, w tym aspekcie, bez znaczenia i wskazuj na podstawowe luki wiedzy formalnej, co stawia polsk inwestycj dotyczc EJ w ekstremalnie niekorzystnym wietle. Niestety, Problem Kalkulowanego Ryzyka wystpuje w kadym SZ, a wic rwnie w EJ planowanej w Polsce i jeeli Eksperci PGE nie rozumiej tego prostego faktu, to nie pozostaje Nam nic innego, tylko im podzikowa. Kto sdzi, e Problem Kalkulowanego Ryzyka uda si zaatwi bez informowania Spoeczestwa, np. w formie Spoeczestwa referendum, jest naiwny lub pozbawiony podstawowych zasad moralnych. moralnych Jako przykad Problemu Kalkulowanego Ryzyka mona rozway model upadku meteorytu w strefie brzegowej w okolicach Lubiatowa, a wic model generacji fali tsunami na Morzu Batyckim (patrz Massel 2010). W cigu ostatnich kilkuset lat na Batyku nastpio kilkanacie

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

udokumentowanych geologicznie trzsie ziemi o stosunkowo niewielkiej sile. Co najmniej kilka z nich wywoao tsunami. Fal tsunami wywoao gwatowne osiadanie dna morskiego, poprzedzone eksplozj uwizionego w dnie Batyku metanu. Moe Eksperci PGE zapytaj o szczegy Pana dr Andrzeja Piotrowskiego, kierownika szczeciskiego Zakadu Regionalnej Geologii Pomorza, Pastwowego Instytutu Geologicznego. Szanowni Eksperci PGE, aby upora PGE si z tego typu problemami musicie sign do outsourcingu, czyli: nie umiesz, zapa, a inni to zrobi. Krtko podsumowujc, naley stwierdzi, e nie wszyscy mieszkacy Gminy Choczewo (rwnie akcjonariusze PGE) maj ochot pracowa przez 40 lat, budujc w miar stabiln PGE egzystencj, w przyjemnych warunkach klimatu Morza Batyckiego, tylko po to, aby po jakim wyjtkowym splocie katastrof naturalnych straci wszystko, cznie z widokiem na morze i zosta zmuszonym, ze wzgldu na promieniowanie, do opuszczenia dorobku ycia - tak jak zmuszono do tego Japoczykw w promieniu 20 kilometrw od Fukushimy (porwnaj Rys. 4, Szymaski 2011).

3. Lokalizacja EJ na terenie Gminy Choczewo nie jest pomysem sensownym (przykad II) W ramach modelu realizacji techniczno-eksploatacyjnej przewidziana jest rwnie likwidacja EJ. Eksperci PGE, na stronie internetowej wiadomie o atomie, opisuj ten PGE problem w nastpujcy sposb.
Prawdy i mity Mit 8. Demonta elektrowni jdrowej jest niezwykle kosztowny Zarzut Demonta elektrowni jdrowej jest przedsiwziciem niezwykle kosztownym i trwajcym nawet kilkadziesit lat ze wzgldu na radioaktywno reaktora. Budynek po zakoczeniu produkcji prdu naley cay czas nadzorowa. Odpowied Koszty demontau i likwidacji bloku 1000 MWe ocenia si na okoo 353 mln euro. Aby je pokry, elektrownia jdrowa dolicza do kadej wyprodukowanej megawatogodziny okoo 1 euro wanie na ten cel. Za jej likwidacj pac de facto odbiorcy prdu. Pienidze s odprowadzane na oddzielne konto, gdzie czekaj do momentu wyczenia elektrowni. Podobnie sprawa wyglda w przypadku kosztw unieszkodliwiania odpadw radioaktywnych. Naley zaznaczy, e mimo tych opat energia elektryczna pochodzca z reakcji rozszczepiania atomu i tak jest najtasz z moliwych. Natomiast jest prawd, e sam demonta potrafi trwa wiele lat, co zupenie nie oznacza, e jest to wad sam w sobie. Przykady na wiecie pokazuj, i taki demonta koczy si pen rekultywacj terenu. Mona na nim zbudowa now elektrowni, podobnie jak na terenie zlikwidowanej elektrowni konwencjonalnej.
(uyto techniki: kopiuj i wklej)

A teraz komentarz do tego co zacytowaem powyej. Szanowni Eksperci PGE, tzw. lobby atomowe w Polsce ju raz pokazao na co je sta. PGE Wystarczy rzuci okiem na Rys. 5 prezentowany przez Szymaskiego 2011. Prosimy o usunicia ruiny zwanej EJ arnowiec w budowie, a potem moemy zacz myle o innych rzeczach. Nie chcemy czego takiego jak EJ arnowiec w budowie w Lubiatowie !

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Niestety, musz si zgodzi z Ekspertami PGE, e likwidacja EJ arnowiec w budowie PGE moe potrwa wiele lat, a nawet - ca wieczno. Moe demonta na wiecie koczy si pen rekultywacj terenu, ale niestety nie w arnowcu ! A moe tak jaki ekspert z PGE doliczy do kosztw nowo planowanej EJ w Lubiatowie rwnie koszty budowy i demontau EJ arnowiec w budowie . A moe tak jaki ekspert z PGE doliczy do kosztw nowo planowanej EJ w Lubiatowie rwnie koszty budowy profesjonalnego skadowiska odpadw radioaktywnych i wtedy rzeczywicie zobaczymy, czy energia pochodzca z rozczepienia atomu jest tak ekstremalnie tania.

Zgadzam si z Ekspertami PGE, e de facto za wszystko zapac odbiorcy prdu, czyli cae PGE Spoeczestwo. Jak wyliczyli Strupczewski i inni 2007 koszty wytworzenia energii elektrycznej za Spoeczestwo pomoc EJ w Polsce s, w porwnaniu z innymi dostpnymi rdami energii, najnisze z moliwych. Niestety Pan prof. dr in. Andrzej Strupczewski cakowicie nie rozumie pojcia tzw. kosztw zewntrznych, czyli kosztw jakie trzeba przenie na osob trzeci, poniewa ani inwestor, ani operator EJ nie s w stanie dostarczy odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Szanowny Panie prof. dr in. Strupczewski, jadc wasnym samochodem musi Pan mie opacone OC, a w przypadku optymalnym rwnie i AC. W przeciwnym razie moe Pan mie uzasadnione kopoty z tzw. aparatem sprawiedliwoci. Identyczn sytuacj ma Pan w przypadku EJ planowanej w Polsce. Symulacj co by byo, gdyby spka energetyczna PGE bya, jako inwestor i operator Polskiej EJ, jak wszelkie inne firmy, w peni ubezpieczona od odpowiedzialnoci cywilnej za potencjalne szkody jdrowe, przeprowadzi instytut naukowy Versicherungsforen z Lipska. Wyliczono skadk ubezpieczeniow odpowiedni do kosztw pokrycia ryzyka odpowiedzialnoci cywilnej wynikajcej z dziaalnoci EJ. Obliczona dla przypadku katastrofy nuklearnej - jak w Czarnobylu - suma pokrywajca wyrzdzone szkody to okoo 6 bilionw euro. Obliczona dla przypadku katastrofy skadka przy rnych wariantach jej euro zaistnienia, wczona w koszty prdu, podraa prd od 3,96 euro za kWh, a do 67,3 euro za kWh. A jak ustosunkowuj si do tego problemu polskie firmy ubezpieczeniowe (patrz portal rp.pl., Zuzanna Reda 05-05-2011).
Zdaniem Polskiej Izby Ubezpiecze (PIU), polski rynek ubezpieczeniowy nie jest przygotowany na przyjcie tak wysokiego zobowizania, tym bardziej, e zakres ochrony przewiduje odpowiedzialno nie tylko za szkody materialne i osobowe, ale take za te wyrzdzone w rodowisku naturalnym. Wtpliwoci PIU wzbudza rwnie zapis odnonie okrelonej w projekcie ustawy szkd jdrowych wyrzdzonych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. - Awaria w elektrowni jdrowej moe trwa miesicami, a szkody bdce skutkiem takiego wypadku ubezpieczeniowego mog pojawia si w cigu nastpnych kilku lat - mwi Andrzej Maciek*. Izba argumentuje, e w przypadku rozwijania w Polsce energetyki jdrowej, konieczne jest, by stworzy odrbny fundusz ubezpieczeniowy dedykowany odszkodowaniom jdrowym, a jego dziaalno powinna zosta objta gwarancjami budetu pastwa.
(uyto techniki: kopiuj i wklej)

* wiceprezes Polskiej Izby Ubezpiecze

Jest to oczywicie jawne zaproszenie do tzw. bailoutu. To zjawisko opisuje na swoim blogu Pan Adam Duda (Prologos, Ekonomia, Polityka, Peak Oil 10.05.2011r.), w odniesieniu do firmy japoskiej TEPCO, w nastpujcy sposb:
Bailout TEPCO bdzie zy z dwch wzgldw. Po pierwsze bailout jest zy sam w sobie, gdy jest to nic innego jak niczym nieuzasadniony transfer bogactwa od rzeszy podatnikw do jednej kompani.

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Po drugie bailout zaniy cen energii elektrycznej z atomu, czyli zaburzy alokacje rynkow zasobw. Krtko mwic, skoro atom jest tak niebezpieczny, to niech to niebezpieczestwo bdzie wliczone w cen prdu z atomu. Rynek potem sam wyznacza rentowno kadego biznesu. Dotowanie w ten sposb brany atomowej zakca te relacje i obnia koszt prdu z tego rda. Oczywicie, eby alokacja zasobw bya odpowiednia, prd z wgla powinien by oboony takim podatkiem, aby chocia kompensowa straty na zdrowiu ludnoci spowodowane wydobywaniem si szkodliwych pyw z wglowych elektrowni. Dotykamy tutaj zagadnienia kosztw zewntrznych, a wic takich kosztw ktre firma nie ponosi, a przerzuca je na rodowisko, czyli innych, niczego niewiadomych ludzi. Elektrownia wglowa, gdyby nie miaa opat emisyjnych, wcale by si nie przejmowaa truciem atmosfery. Co by to j obchodzio, e na lsku znacznie wicej ludzi chorowao i umierao na raka puc? Std wprowadza si ograniczenia emisyjne pyw, a za kady wprowadzony pierwiastek do atmosfery firma paci opaty, aby wyrwna straty spoeczestwu. Teoretycznie powinny te opaty i na sub zdrowia, ale wiadomo.. rnie z tym jest.
(uyto techniki: kopiuj i wklej)

Krtko podsumowujc, naley stwierdzi, e nie wszyscy mieszkacy Gminy Choczewo (rwnie akcjonariusze PGE) maj ochot uwierzy w obliczenia przedstawione przez PGE PGE lub Strupczewskiego i innich 2007. Proponuj, aby odpowiednie jednostki pastwowe, w ramach nadzoru nad SZ, zwrciy si do matematykw, jako do jedynej grupy specjalistw, ktra dysponuje odpowiednim przygotowaniem formalnym, z prob o opracowanie obiektywnego, opartego na weryfikowalnych zaoeniach, modelu celowoci inwestycji z uwzgldnieniem Problemu Kalkulowanego Ryzyka. Tylko wwczas bdziemy mieli podstawy do twierdzenia, e wszyscy zainteresowani mwi tym samym jzykiem, z wykluczeniem tzw. szumu informacyjnego i tylko wwczas bdziemy mogli oszacowa, czy jestemy w stanie za co takiego zapaci, nie obciajc zbytnio przyszych pokole. Niestety, publikacja Strupczewskiego i innich 2007 jest, mwic kolokwialnie, strasznie zaszumiona. Poniewa w ramach modelu ochrony socjalnej spoecznoci lokalnej PGE NICZEGO nie proponuje, zwrciem si jako mieszkaniec Gminy Choczewo do Ergo Hestia w Sopocie, jednego z najwikszych ubezpieczycieli na rynku europejskim, z zapytaniem; ile moe wynosi stawka ubezpieczeniowa mienia i zdrowia dla czowieka mieszkajce w strefie ochronnej EJ (patrz Szymaski 2011)? Od miesica nie ma odpowiedzi! Wnioskuj, e ani PGE, ani rynek PGE ubezpieczeniowy w Polsce nie s przygotowani na tego typu pytania. W ramach modelu umocowania prawnego inwestycji naley ustosunkowa si do nastpujcej kwestii: czy PGE forsujc budow EJ w Gminie Choczewo nie narusza Praw Konstytucyjnych spoecznoci lokalnej? Tego typu problemy moe rozwiza tylko referendum, gwarantowane rwnie przez Konstytucj.

4. Lokalizacja EJ na terenie Gminy Choczewo nie jest pomysem sensownym (przykad III)
informacj.

Eksperci

PGE, na stronie internetowej wiadomie o atomie, publikuj nastpujc PGE

Prawdy i mity Mit 5. Zarzut Elektrownie jdrowe emituj promieniowanie, ktre nigdy nie jest do koca zbadane, oraz powoduj wzrost zachorowa na biaaczk. Elektrownia jdrowa wytwarza szkodliwe promieniowanie i powoduje biaaczk

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Odpowied Przede wszystkim poziom promieniowania elektrowni jdrowej mona zbada w stu procentach i w przypadku elektrowni jdrowych jest on niski 0,001 milisiwerta na rok (mSv/rok). Czowiek za otrzymuje 2,4 mSv/rok wskutek promieniowania naturalnego pochodzcego z ziemi, za z zabiegw medycznych moe otrzyma 0,85 mSv/rok. W USA wkad promieniowania jonizujcego z procedur medycznych jest nawet ponad dwukrotnie wyszy co do dawki ni w Polsce, co skutkuje wzrostem zdrowia spoeczestwa. Nie ma adnych, dosownie adnych danych, ktre by pokazyway, e tak niskie dawki, jak dziesite czy setne czci siwerta, mogyby powodowa jakiekolwiek szkodliwe skutki dla zdrowia. Istniejce doniesienia s wynikiem cakowicie faszywej interpretacji obserwacji. Rzeczywiste przyczyny maj charakter rodowiskowy, niemajcy nic wsplnego z promieniowaniem. Przykadowo warto zauway, e skaenie radioaktywne w pobliu elektrociepowni wglowej, np. na Siekierkach, jest wiksze ni dopuszczalne normy skaenia radioaktywnego wytwarzanego przez elektrownie jdrowe.
(uyto techniki: kopiuj i wklej)

A teraz komentarz do tego co zacytowaem powyej. Dlaczego odpowied prezentowana przez ekspertw PGE jest pod wzgldem naukowym i uytkowym bezwartociowa ? 1. W Polsce nie przeprowadzono adnych dugookresowych bada klinicznych w tej dziedzinie, a wic polscy specjalici, na podstawie WASNYCH bada, ani nie mog potwierdzi, ani zaprzeczy temu stwierdzeniu. 2. PGE nie zatrudnia specjalistw w tej dziedzinie, a wic wyej przytoczony tekst ma charakter czysto spekulatywny. 3. Brak rde odniesienia do literatury fachowej podkrela charakter spekulatywny wypowiedzi i czyni j w ten sposb cakowicie bezwartociow. bezwartociow Poniewa eksperci PGE twierdz, e nie ma adnych bada w odniesieniu do tego problemu, poniej zamieszczam wykres zaczerpnity z pracy Prof. Dr. Horsta Kuni, Klinische Nuklearmedizin, Philipps-Universitt Marburg (Niemcy) pt. Leukmie in der Umgebung von Atomanlagen (Biaaczka w otoczeniu urzdze atomowych).

Rys. 1 Relatywna czsto zaawansowanej biaaczki u dzieci w wieku 0 - 4 lat w zalenoci od odlegoci od EJ.
(uyto techniki: kopiuj i wklej)

Z Rys. 1 wynika, e w strefie 0 - 5 km wok EJ czsto zachorowa na biaaczk wrd dzieci

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

jest znacznie wysza ni w strefie 5 15 km (patrz rwnie Szymaski 2011). Jak zwykle, o takich rzeczach PGE nie informuje. W ten sposb Eksperci PGE definiuj pojcie wiadomie o atomie. Dyskusja i wyjanienia PGE przypominaj histori rodka owadobjczego zwanego DDT. W opublikowanej w 1962 roku ksice pt. "Silent Spring" amerykaska biolog Rachel Carson, pracownik United States Fish and Wildlife Service, oskarya przedsibiorcw stosujcych DDT o doprowadzenie do wyginicia caych populacji ptakw. Dopiero w roku 1972 Environmental Protection Agency zakazaa stosowania DDT w USA. Krtko podsumowujc, naley stwierdzi, e nie wszyscy mieszkacy Gminy Choczewo (rwnie akcjonariusze PGE) maj ochot czeka wiele lat, aby usysze, i PGE si myli. PGE

5. Podsumowanie Jako akcjonariusz PGE przeprowadziem test kampanii informacyjnej prowadzonej przez spk. O podsumowanie prosz Pani prof. Ew Graczyk dyrektorka Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Gdaskiego. Tekst pochodzi z materiaw pokonferencyjnych z debaty Kobiety przeciwko atomowi, ktra odbya si w Sejmie RP 18.06.2011 r.
Tym, co mi bardzo doskwiera, jeli chodzi o sytuacj zwizan z energetyka jdrow w Polsce, jest utrata zaufania do polskich wadz. Mam poczucie, e mam do czynienia z ludmi nieodpowiedzialnymi. Bo jak mona podejmowa tak wane decyzje bez dyskusji spoecznej? Jak mona w tak lekkomylny sposb wprowadza technologi, ktra jest zwizana z powstawaniem odpadw nuklearnych, a te przetrzymywane s przez sto tysicy lat? przecie to jest wrcz niewyobraalne! Jeli jeszcze do tego wemie si pod uwag wpyw lobby atomowego na decyzje, to moim zdaniem mamy do czynienia z dziaaniami nie powiem: kryminalnymi, ale z pewnoci nieodpowiedzialnymi. Wanym aspektem zwizanym z energetyk atomow w Polsce jest brak demokracji. Ewidentnie politycy korzystaj z apatii spoecznej. A przecie to jest niezwykle wany temat, bo dotyczy tego, jak bdzie wygldaa nasza przyszo. Trzeba rozmawia o alternatywach, o edukacji, o budowaniu spoeczestwa wiedzy. Tymczasem ludziom si nie ufa. Mam na przykad poczucie, e decyzje dotyczce szkolnictwa wyszego, w ktrym pracuj, s decyzjami podejmowanymi w skrajnej nieufnoci do nas rodowiska naukowego. W kadym wymiarze s to dziaania samobjcze. Nie moe by tak, e pewne rzeczy s z gry przesdzone. Musimy walczy o to, eby skoczya si polityka wyczania, o to, eby spoeczestwo byo wczone w podejmowanie decyzji.
(uyto techniki: kopiuj i wklej)

6. Wnioski Smutkiem napawa fakt, a nie s to - jak wida - tylko moje odosobnione odczucia, e dziaalno PGE jest pod kadym wzgldem sprzeczna z oczekiwaniami spoecznymi.
Kampania informacyjna prowadzona przez PGE wprowadza w bd opini publiczn, proliferujc spekulatywne i w skrajnej mierze nieprawdziwe informacje, nadajc w ten sposb wystpieniom PGE charakter czysto propagandowy. Kampania informacyjna nie jest zgodna z intencjami USTAWODAWCY i z tego wzgldu mieszkacy Gminy Choczewo zwracaj si do przyszego Prezesa Spki PGE z prob o zaprzestanie tego typu nieetycznych, merytorycznie nieuzasadnionych praktyk, rezerwujc sobie prawo wystpienia z pozwem zbiorowym wobec wadz spki. Przeprowadzony test wykaza, i eksperci PGE nie s w stanie przedstawi, w merytorycznie spjny sposb, nawet najprostszych rzeczy zwizanych z budow pierwszej polskiej EJ. Pisze o tym Pan Grard Wolf wiceprezydent EDF (lectricit de

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

France) w lici do Pana Ministra Aleksandra Grada z dnia 24.01.2011 r. w nastpujcy sposb:

(uyto techniki: kopiuj i wklej)

Uwaam, zgodnie z opini Pana Grarda Wolfa, e PGE powinna nadal zajmowa si energetyk konwencjonaln i ewentualnie, pozyskiwaniem energii ze rde odnawialnych, a problemy zwizane z energi jdrow pozostawi specjalistom. wiadome naraanie zdrowia i ycia mieszkacw Gminy Choczewo na niebezpieczestwo jest skrajnym przykadem lekkomylnoci. Naley gono krzycze NIE, tak jak to robi symbolicznie - Mieszkaniec Lubiatowa.

(rdo: http://www.lubiatowo.pl/)

7. Literatura
Massel R. St..: Procesy hydrodynamiczne w ekosystemach morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaskiego, Gdask 2010 r. Strupczewski A., Jaworska K., Patrycy A., Saniewski G.: Czemu potrzebujemy energetyki jdrowej w Polsce, Biuletyn Miesiczny PSE, 04/07, s. 4-15, 2007 r. Szymaski A.: Lokalizacja Elektrowni Jdrowej W Gminie Choczewo, Krtki Opis Spotkania Mieszkacw Gminy Z Przedstawicielami Inwestora, Czyli Polskiej Grupy Energetycznej, 2011 r. (http://www.scribd.com/doc/75451955/PGE-Choczewo).