Termokimia

NOTA Haba tindak balas pemendakan 1 Apabila larutan tak berwarna argentum nitrat ditambah kepada larutan tak . berwarna natrium klorida, mendakan putih argentum klorida akan terbentuk dan haba dibebaskan. AgNO3 (ak) + NaCl (ak) AgCl (p) + NaNO3 (ak) atau Ag+ (ak) + Cl- (ak) AgCl (p) 2 Haba pemendakan adalah perubahan haba apabila satu mol mendakan itu . dimendakkan daripada ion-ionnya dalam larutan akueus. 3 Dalam eksperimen ini, keputusan yang harus didapati adalah: . Ag+ (ak) + Cl- (ak) AgCl (p) (H = -65.5 kJ mol-1 4 Gambar rajah aras tenaga adalah: .

Haba tindak balas penyesaran 1 Zink boleh menyesarkan kuprum dari larutan kuprum(II) sulfat kerana zink . lebih elektropositif daripada kuprum. Zn (p) + CuSO4 (ak) ZnSO4 (ak) + Cu (p) atau 2+ Zn (p) + Cu (ak) Zn2+ (ak) + Cu (p) 2 Nilai haba penyesaran dalam eksperimen di atas akan didapati sebanyak: . Cu2+ (ak) Zn (p) Cu (p) + Zn2+ (ak) (H = -217kJ mol-1 3 Gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas penyesaran kuprum oleh zink . adalah:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful