SULIT

*
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS (Tiga jam) PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS

946/2

STPM 2008

PENGAJIAN PERNIAGAAN
KERTAS 2

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2008

ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN PERLIS) DAN JABATAN PELAJARAN PERLIS

Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.

Jawab empat soalan sahaja: semua soalan dalam Bahagian A dan dua soalan dalam Bahagian B Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda [ ].

_________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada 4 halaman bercetak. © Persidangan Kebangsaan Pengetua Sekolah Menengah Perlis (PKPSM) & JPNP 2008 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah

SULIT Bahagian A[50 markah] Jawab semua soalan.

1 (a) (b) (c)

Nyatakan tiga elemen penting di dalam balasan. Apakah yang dimaksudkan terma dan representasi .

[3] [2]

Jelaskan pendekatan dalam luar yang merupakan asas peluang perniagaan [3] kepada usahawan. Encik Azam ingin mengambil alih perniagaan bapa saudaranya. Nyatakan dua [2] alasan beliau membuat keputusan tersebut. Jelaskan kebaikan dan kelemahan pembiayaan modal ekuiti. Senaraikan tiga tugas awalan yang dilakukan oleh jawatan kuasa koperasi sebelum diadakan mesyuarat penubuhan . [2]

(d)

(e) (f)

[3]

(g)

Huraikan secara ringkas perbezaan antara surat kredit dan surat pengesahan [3] penghantaran laut. Berikan tiga hak pengguna yang diperjuangkan oleh Persatuan Pengguna [3] Malaysia. Apakah empat ciri-ciri sebuah syarikat apabila hendak ditubuhkan. Huraikan secara ringkas zon komunikasi antara penerima dan penghantar. [2] [2]

(h)

(i) (j)

2

Puan Imairah ialah seorang pengurus sumber manusia dalam sebuah syarikat yang mengeluarkan barangan plastik untuk kegunaan rumah tangga. Beliau telah berkhidmat di syarikat berkenaan selama 10 tahun. Beliau bercita-cita untuk memulakan perniagaan sendiri dengan berbekalkan pengalaman mengurus dan simpanan wang gaji dan bonus selama berkhidmat di syarikat berkenaan. Beliau sedang berfikir tentang strategi memulakan perniagaan yang paling sesuai untuknya berdasarkan peluang-peluang yang wujud dan mempunyai beberapa pertimbangan dalam meneruskan usahanya. (a) Jika Puan Imairah bercadang untuk memulakan perniagaan francais, jelaskan [5] maksud perniagaan francais dan pengkelasannya. Huraikan kelebihan dan kelemahan menjalankan perniagaan baru dengan [10] mengambilalih perniagaan sedia ada. Huraikan tiga kaedah berfikir yang boleh dilaksanakan oleh beliau bagi [10] menjana idea baru memulakan perniagaan.
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. [Lihat sebelah

(b)

(c)

2

SULIT Bahagian B[50 markah] Jawab dua soalan sahaja. 3 Menurut Seksyen 41, Akta Hak Cipta 1987, seseorang itu melakukan beberapa kesalahan ke atas sesuatu hak cipta. (a) i. dikatakan

Nyatakan lima kesalahan yang diperuntukkan dalam akta tersebut.

[5] [6]

ii. Jelaskan hukuman yang dikenakan jika melakukan kesalahan Hak Cipta.

(b)

Akta Kesatuan Sekerja merupakan satu akta yang berkaitan dengan penguatkuasaan dan peruntukkan undang-undang yang berkaitan kesatuan sekerja di negara ini. Berikan maksud Kesatuan Sekerja dan terangkan objektif [6] penubuhannya. Terdapat dua kaedah yang sering digunakan dalam kawalan bukan kewangan iaitu sistem pelaporan dan kawalan Jawatankuasa Pengurusan. [8] Nyatakan maksud dan tujuan pelaksanaan dua kaedah di atas.

(c)

4 (a) (b)

Terangkan Teori Keusahawanan mengikut pendekatan psikologi.

[4]

Cik Anis bercadang untuk memulakan perniagaan sendiri sebaik sahaja menamatkan alam persekolahannya. Huraikan lima faktor yang harus [10] dipertimbangkan sebelum merealisasikan hasratnya itu. Jelaskan sumber pembiayaan modal yang boleh beliau perolehi untuk [11] memulakan sesebuah perniagaan itu.

(c)

5

Pihak pengurusan Felda Harapan Baru telah memberi kebenaran kepada peneroka-peneroka untuk mengusahakan tanah-tanah terbiar dengan tanaman sayur-sayuran secara komersial. Pekebun-pekebun tersebut bebas menjual kepada pemborong-pemborong yang membeli sayuran mereka. Walau bagaimanapun , pekebun-pekebun menghadapi masalah apabila sukar mendapatkan pemborong ataupun harga yang ditawarkan oleh pemborong sangat rendah. Seorang pegawai Felda menasihatkan mereka supaya menubuhkan sebuah koperasi pekebun kecil untuk menguruskan pemasaran dan penjualan hasil tanaman mereka . (a) (b) Jelaskan tiga peranan koperasi dalam kes di atas. [6]

Dengan menjadi ahli koperasi koperasi tersebut, pekebun-pekebun kecil akan menikmati beberapa keistimewaan tertentu. Terangkan empat kelebihan atau keistimewaan menjadi ahli koperasi. [ 8] Huraikan lima langkah yang terlibat dalam proses penubuhan koperasi. . *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. 3
[Lihat sebelah

(c)

[11]

SULIT 6 Antena Universal Sendirian Berhad merupakan sebuah syarikat pengeluar filem Malaysia yang cuba menembusi pasaran filem antarabangsa. Berdasarkan senario semasa, filem-filem keluaran Malaysia sukar menembusi pasaran antarabangsa berbanding dengan kemasukan filem asing yang semakin banyak ke Malaysia. (a) i. Huraikan jenis lokalisasi yang digunakan oleh syarikat tersebut [6] untuk memaksimumkan keuntungan. Jelaskan empat alasan mengapa syarikat Antena Universal Sdn. Bhd. ingin menembusi pasaran filem antarabangsa.

ii.

[7] [4]

(b) (c)

Jelaskan empat kelebihan struktur produk.

Jelaskan matlamat penubuhan dan kepentingan Kawasan Perdagangan Bebas [8] ASEAN (AFTA) terhadap negara-negara anggotanya.

7 (a) (b)

Huraikan tiga jenayah kolar putih yang terdapat di negara ini.

[6]

Bincangkan faktor-faktor yang menyumbangkan kepada berlakunya jenayah kolar putih. [11] Huraikan lima peranan Better Business Bureau. [8]

(c)

8

Encik Cheong adalah seorang pengarah urusan di Syarikat Komunikasi Cergas Aktif iaitu menjalankan perniagaan telekomunikasi. Syarikat tersebut mempunyai bilangan pelanggan tetap yang ramai terutamanya pelanggan dari negara luar. Baru-baru ini sistem komunikasi di negara China terganggu akibat gempa bumi yang berlaku melibatkan hubungan terputus dengan cawangannya di sana. (a) Bagaimanakah cara berkomunikasi yang berkesan di antara Encik Cheong dan [3] pelanggannya di China. Huraikan bentuk komunikasi yang sesuai digunakan oleh Encik Cheong untuk memaklumkan kepada pengurus cawangan tentang penstrukturan semula [12] organisasinya di sana secepat mungkin. Nyatakan proses komunikasi yang terlibat di antara Encik Cheong dan [10] pengurus cawangan di China.

(b)

(c)

KERTAS SOALAN TAMAT
4

SULIT

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful