You are on page 1of 100

.

.,
,,
l ' l
:.4

.
rJ-

.. ...
. . .
... ,. .
- ,, ..
' ..
"'
-.., ' r

.. ,
-
.....
-
." , ... ,pt.;
.. ' l


l \.


l


.... , ..


'\


'

t' ..".,.
lJ
!'..."...
. , .
,.,._

r ... ,,
l
. . '
....

- ., r....:
. . . .
'\ ,,...,

.. , .....
... C' ..
' ,, -


E
. . ,.-.
. .. '
., , .
. '
'\ tr , l

l

l s/tak
\.
_,
l

zz
;l(; i
l
Svakodnevni

rz


2001. - 1422.
ove
Naziv na arapskom:
0vakodnevni zikr i dove
Recenzent:
dr. Fuad

Islamska pedagoka akademija

Za
prof Hasan
muftija
Tisak:
"COLOR print"


zikr i doVfl
Priredio:
Ishak

2001. - 1422.H. godina
Allahov Poslanik s. a. v. s. je rekao:
"Najbolja dova je Ef. hamdulillahi (EI Fatiha),
a najbolji zikr su r i j e i La ila he il/el/ah. "
(sa h ih)
SADRAJ
*Predgovor
s
UVOD
*Vrijednosti zikra
8
* Vrijednosti dove
9
v
* Cija dova se prima
lO
* Vrijeme kada se dova prima
ll
*Odabrana mjesta za dovu
ll
* Kako treba dovu
12
* Razlozi da se dova ne primi
13
* Vrijednosti Kur'ana
13
* Vrijednosti pojedinih sura
14
ZIKRI DOVE
*Dova kada se ujutro ustane
16
* Dova kada se
16
* Dova kada se odlae
17
* Dova kada se u nunik
17
*Dova kada se iz nunika
17
*Dova prije uzimanja abdesta
18
* Dova dok uzimamo abdest
18
* Dove nakon uzimanja abdesta
18
* Dova kada se izlazi iz
20
* Dova kada se ulazi u 20
* Dova dok se ide u damiju 21
* Dove kad se ulazi u damiju 21
* Namaz kad se u damiju 22
* Dova kad se izlazi iz damije 23
* Zikr i dova kod ezana 23
* Dove poslije iftitahi tekbira 24
* Dove na ruku'u 26
* Dova nakon sa ruku'a 27
* Dova na seddi 27
*Dove koje se dvije sedde 27
* Dova na seddei tilavetu 28
* Dove poslije ettchijjatu i salavata,
prije selama 29
* Zikr poslije namaza 30
* Dove i zikr ujutro i 32
* Duha namaz 35
* Kijamu-ll ej l 36
* lstihare namaz 37
* Zikr tokom dana 39
* Zikr pred spavanje 40
*Dova kod nesanice ili naglog
iz sna 42
* Kako postupiti kod snova 42
* Kunut dova na vitr namazu 43
*Vrijednosti salavata na Poslanika s.a.v.s._ 44
* Dova kod brige, alosti i duga
44
* Dova u tuzi i potitenosti
45
*Dova u i iskuenju
46
* Dova kod susreta sa neprijateljem
ili straha od nepravednog vladara
47
* Dova kada nekoga obuzme
.
sumnJa u SVOJ Iman
48
* Dova kada klan obuzme ejtan
48
"
* Sta se za ostranj ivanje ejtana
i njegovog na zlo
49
* Dova kada postane teko
49
* Pokajanje i traenje oprosta
50
* Zatita od sibira, uroka i dina
51
* Zatita
od pogleda (uroka)
52
*Dove kod posjete bolesniku
52
* Dova bolesnika u tekoj bolesti
53
* Dova kada osjetimo bol
53
*Dova umrlom muslimanu
54
* ta se kada se mejit sputa u kabur
55
* Dova nakon ukopa umrlog
55
* Izraavanje porodici umrlog
55
* Dova kada se obi laze mezarluci
56
* Dova prilikom j akog vjetra
57
v
* Sta se kod jake grmljavine
57
* Dove za kiu
58
* Dova dok pada kia 59
* Dova nakon kie 59
* Dova za prestanak velikih kia 59
* Dova kada se vidi mjesec 60
v
* Sta se prije jela 61
* Dove iza jela 61
* Dova musafira
koji ga je ugostio 62
* Dove za iftar 63
* Dova u Lejletul-kadr 64
* Dova kada neko kihne 64
* Dova i mladencima 65
v
* Sta se prije odnosa sa drugom 65
* Dova da se dobije potomstvo 66
* Dova za dobro i uputu porodice 66
* Dove za sticanje nauke i opskrbe 67
* Dova za razboritost i smirenost 68
* Zahvalnost Allahu d.. 68
* Dova protiv srdbe 69
* Dova u cilju zatite od
irka (mnogobotva) 70
* Dova kada ugledamo nesretnika 70
* Dova na kraju sijela, skupa ili sastanka 71
* Dova onom ko ti dohro 71
* Dova za onoga ko ti da pozajmicu 72
*Dova musaftra-putnika 72
*Dova kada se odsjeda ili
u nekom mjestu tokom putovanja 74
* Dova kada smo na visini i u dolini 74
* Zikr u posebnim situacijama 75
* Naz.ivanje i irenje selama 76
* telbijje kod hadda i umre 77
*Dova tokom tavafa (obilaska oko Kabe)_ 77
* Dova tokom sa'ja Safe i Merve 78
* Dova koja se na Arefatu 79
* ta se izgovara prilikom
klanja ivotinje i li kurbana 79
* ta se kad se kada se
glas pijetla ili revanje magarca 80
* ta se kada se lave pasa_ 80
* Skupljanje djece u
u predakamsko vrijeme 80
* Postupak kod zij evanja 81
POSEBAN DIO
* Dova koja zamjenj uje druge dove 81
* Dova koju je Poslanik s.a. v. s.
82
* Odabrane kur'anske dove 83
*Odabrane Poslanikove dove 89
PREDGOVOR
Hvala Allahu, Gospodaru svj etova. Neka
je sala vat i selam na Muhammeda s.a. v.s., njegovu
porodicu i nj egove ashabe. Neka je selam i
milost Allahova na sve iskrene, dobre i Allahu
odane mu'mine-vjemike.
Pred vama je drugo, proireno i dopunjeno
izdanje zbirke Dove i zikr za svaku priliku, sa
malo izmijenjenim naslovom: Svakodnevni zik:r
i dove. Obuhvata zikr i ujutro, tokom dana
i te dove u raznim situacijama, zgodama i
nezgodama koje nas na ovozemnom ivotu mogu
zadesiti. Sastavljena je od kur'anskih i hadiskih
dova i dio j e onoga to je Muhammed s.a. v. s. i
svojim ashabima i svome ummetu
ove dove i zikrove je sunnet,
pohvalno i poeljno, posebno za one koji redovno
izvravaju propisane ibadete, koji vrijeme koriste
racionalno i svrsihodno i koji nisu u besposlici,
dangubi i grijeenju. Cilj ibadeta, bilo redovnih ili
dobrovoljnih, je pokornost i predanost Allahu,
plemenitost, dobrota, potenje i pravedan odnos
prema drugima.
5
Pored originalnog arapskog teksta dova,
izvrena je i transkripcija na latinicu, radi onih
koj i jo nisu stigli arapsko pismo. Tu je i
prijevod na na jezik da bolje razumijemo ono to
molimo i traimo od Allaha d.. Dove
se, naravno, mogu i na naem, bosanskom
jeziku. Dove su kratke, sadrajne i lahke za
. ' .
1 pamcenJe.
Iza prijevoda ajeta i hadisa navedena je
sura i broj ajeta, odnosno had iske zbirke iz koje je
hadis. Ako je hadis iz "Sahiha" Buharije ili
Muslima, ili j e Muttefekun alejhi (u obje ove
zbirke), zna se daje sahih, a ako je hadis iz drugih
zbirki, navedena je ocjena hadisa.
Kod pripreme ovog, ako Bog da haj irli
posla, koristio sam djela: Kitabul-ezkar od
Nevevija, SahihuJ-ezkari od M ahira ibn Saliha i
poznate hadiske zbirke.
Sluio sam se i zbirkama dova tampanim
kod nas, zbirkom Hisnul-muslimi
(Zatita svakog muslimana) od uvaenog ejha
Seida EI-Kahtanija. Molim Allaha da nagradi
svakim dobrom autora i ove zbirke.
koristio sam zbirku dova koji je
izdao Meihat islamske zajednice Sandak, koju
je priredio Enver, kao i popularnu
zbirku izabranih dova od naeg vrlog alima
rahmetli Mehmeda
6
U ovu zbirku nisam uvrstio sve kur'anske i
hadiske dove i Esmaul-husna (Lijepa Allahova
imena). Ovo je u zbirkama koje sam
spomenuo. Isto tako, nisam obuhvatio ni dove
koje su kod nas (za mevlud, tevhid,
akiku, i druge). One se mogu u
poznatoj Zbirki dova od rahmetli hafiza Smaila
Gore navedeno sam ispustio da bi ova
zbirka bila saetija i Nita od djela ljudskih
nije savreno, ali neka namjera i cilj budu
Allahovo zadovoljstvo i nagrada.
Nadam se da i ova, kao i druge njoj
zbirke dova, u mnoge muslimanske
porodice, da se koristiti i Na taj
se svoga Stvoritelja Njega
spominjati , Njemu zahvaljivati, Njemu se
i samo od Njega traiti. Zbirka
dobro naim muall imima u mektebima,
nastavnicima vjeronauke u kolama, pa i u naim
medresama.
Molim dragog Allaha da ove dove i
zikrovi olakaju stanje svima koji su u nevolji,
alosti i bri zi, da nas priblie Allahovoj milosti i
oprostu.
Neka na trud, zikr, ibadeti i dove budu
samo u ime Allaha.
7
UVOD
Vrijednosti zikra
Zikr su najljepe i najodabranije
koj ima se spominj emo j o Allaha
d.. Sa zikrom svoj iman,
broj dobrih djela, i on nas udaljava od zabrana,
zablude j e j tanskog uznemiravanja.
U Kur'anu se kae: 0 vjernici
Allaha spominjite, i ujutro i Ga
(EJ-Ahub, 41-42) .. .i mukarcima koji
mnogo Allaha spominju i enama, Allah j e,
doista, za sve njih oprost i veliku nagradu
pripremio. (El-Aitw b, 35)
Zikr i danju i na kopnu i
moru, na putu i kod u bogatstvu i
siromatvu, u bolesti i zdravlju, tajno i javno,
skupa i Muhammed s.a.v.s. je
rekao: Primjer onoga ko spominje svoga
Gospodara i onoga ko Ga ne spominje, je
primjeru ivog i mrtvog. (Buharija)
Mi na trenutke zaboravljamo svoje
najmilije porodicu, djecu, roditelje, ali Onoga ko
nam je dao ivot, zdravlj e, opskrbu, Kome se svi
zaboraviti ne smijemo, niti
moemo.
8
Vrijednosti dove
Dova, Uzvienom Allahu je
vrlo vana stvar u ivotu Dova se
izravno i samo Allahu d.. Dova
duu vjernika i upravlja ga pravim putem. Dovu
za sebe, za svoju porodicu, rodbinu,
prijatelje, u vjeri, za ive i umrle. Dovu
i Allahu se i u dobru i u nevolji.
Allah d.. u Kur'anu kae: A kada te
robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno,
blizu: odazivam se dovi molitelja kad Me
zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i
neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom
putu. (El-Bckare, 186)
Navodim nekoliko had isa o vanosti dove:
Molite Allaha da vas od tekih
posljedica zle sudbine i da se neprijatelji
va im zlom ne (Buharija i Muslim)
Sudbinu ne moe nita osim dove, niti
ivot produiti nita osim
(Tinnizi - sahih)
Divna li su oruja vjernika, strpljenje i dova.
(Dej lemi- hasen) .
Oprez ne .Wti od kadera (Allahove odredbe), a
dova koristi i za ono to se desilo i za ono to se nije
desilo. Kada se belaj (kunja koju je Allah odredio)
9
'f'wti i je dova paje obuzdava
s 1 , t!t J Sl l< h!i('g dana. (l-lakim- sahih)
je dova da od Allaha trai oprost
gr(ielw i zdravlje na ovom i na
hudui;em svijetu. Ako ti se ova dva dobra daruju na
o ha svijeta, bi sretan i spaen.
( l'irmizi, Ahmed, Ibn u Mad td e- hasen)
v
Cija dova se prima
Dove se primaj u od:
- mazluma - onoga kome je nasilje
(nepravda)
- musafira-putnika
-roditelja za dijete
-
-pravednog vladara
-onoga ko puno Allaha spominje
-muslimana odsutnome bratu muslimanu
-hadije i mu'temira (onoga ko obavlja umru)
-bolesnika
-starca koji se strogo pridrava sunneta
-onoga kome je dobro, svome
u
-hafiza Kur'ana, i onoga ko Kur'an
-onoga ko je u nevolji , tekoj situaciji
- dova ljudi kada se sakupe, pa jedan dovu a
ostali aminaju
lO
Vrijeme kada se dova prima
- dova ezana i ikameta
-u namazu na seddi i iza sala vata, prije se! ama
- poslije namaza
-pred bitku u dihadu
-u zadnjoj
- pri gledanju u Kabu
-petkom
- uz Ramazan, u Lejletul-kadr i vrijeme iftara
-prvih deset dana mjeseca zul-hiddeta
- na dan Are fata
- kod plakanja iz bogobojaznosti
- kada pada kia
- u nevolji- musibetu
Odabrana mjesta za dovu
- dok smo na hadu
Haderul-esveda i Mekami Ibrahima
- kod praga kabenskih vrata
-na usamljenom mjestu, u pustinji i sJ.
-na mjestu klanjanja nafil e
- kada mudahid ostane na bojnom polju nakon
bjeanja njegovih drugova
l l
Kako treba dovu
-Dovu treba zahvalom Allahu, salavatom na
Poslanika i zavriti sa salavatom i zahvalom Allahu d..
-Muhammed s.a.v.s. bi svoje dove
.. . ... .; . ."" ...
........ 1: 1\ - '
. y lF" (.j.J .
Sub hane rab bijel- alijjil- ea'lel-vehhab! Nekaj e
slavljen moj Uzvieni Gospodar i
Dobrodavatelj. (Ahmed- sahih)
-Dova treba da je proeta Allahovim lijepim
imeni ma, da ih i ponavljamo, kao:
Ja Hajjuja Kajjum;
Ja Rabb, ja Rabb;
J a Erhamerrahimin;
Ja Zel-delali vel-ikram.
Kada bi Poslanik s.a. v. s. dovu bi to po
tri puta, kada bi molio, molio bi tri puta.
( Muslim)
-Dovu treba i u rahatl uku i u nevolji.
-Treba biti uporan i bez urbe.
-Dova se samo Allahu d..
-Pri sutnost srca i mi sli u dovi je neophodno.
-Kad se dova dignu se ruke sa dlanovima
prema nebu.
-P otare se lice dlanovima ruku nakon dove.
Omer r.a. prenosi da Allahov Poslanik kada bi
podigao ruke dovu, nije ih sputao, dok
dlanovima ne bi pot rao svoje lice. (Timlizi-hasen)
12
Razlozi da se dova ne primi
- Jedenje, pijenje i odijevanj e na haram -
nedozvoljen zaradom.
- Izostavljanje farzova i sunneta.
h arama- onoga to vjera zabranjuje.
- Da neko kae sam dovu pa mi nije
primljena. Muhammed s.a. v. s. je rekao:
Kada dovu Allah mu je uslia, ili je
ostavi za drugi svijet, ili ga zatiti od zla kolika je
ta dova. (Tim1izi - sahih)
-Da neko dovu a srce mu odsutno (u gafletu).
- Da u dovi trai neki grij eh ili kidanje rodbinskih
veza.
Vrijednosti Kur'ana
Kur'an j e jedan od ibadeta.
To nam brojni hadisi Poslanika s.a.v.s.:
Kur'an, jer on na Sudnjem danu da
se zauzima (efa'at za svoje (Musl im)
Najbolji vama je onaj koji Kur'an i
druge njemu (Buharija)
Zaista Allah sa Kur'anom jedne narode uzdie, a
poniava druge.>> (Muslim)
Dunost nam j e se u
Kur'anu, druiti se sa Kur'anom svakodnevno ga
prijevod Kur'ana, pridravati se
13
kur'anskih propisa, uputa, savjeta i se od
zabrana.
Kako je lijepo svaki dan neto iz
Kur'ana i razmiljati o pro ajeta.
Muhammed s.a.v.s. je rekao: Ko
svaki dan deset ajeta, biti od onih koji su
.
nemam L ( JbnuSuni. Hak im- hasen)
Vrijednosti poj edinih sura
Prva kur'anska sura El - Fatiha Je
sura Kur'ana. (Buharija)
Ef-Fatiha j e najbolja dova. <Tirmizi. Ibn u Madde -
sahih)
<<Ko suru Ihlas (Ku! huvallahu ehad), kao
da j e pro Kur'ana.)) (Ahmed, Nesai - sahih)
Ko (napamet) deset ajeta sure El-Kehf sa
ili sa kraja sure, od
Deddala. (Muslim)
Ko petkom bude suru El-Kehf
ga nur- svjetlo od zemlje do nebesa, mu
na Sudnjem danu i mu oproteni (mali) grijesi
dva petka. ( lbnu Merdevejh - hasen)
Ko svake suru El- Vakia' ga zadesiti
Siromatvo. (Ibn u Suni, Bejheki, EbuJa' la- dai l)
Onome ko suru Jasin, Allahovo
zadovoljstvo, oproteni raniji grijesi. Zato
Jasin, kod osoba na samrti.
(Bejheki- sahih)
14
U Kur'anu ima jedna sura od trideset ajeta koja
i:e se zauzimati {efa'at za onoga ko je bude
dok mu ne bude oproteno, ta sura je
Tebarekellezi bi jedihil-mulku ... (Ebu Davud i Tirmizt-
ll:tsen)
Sura El-Mulk titi i spaava od azaba (patnje) u
ka buru. (Tim1izi- hasen gari b)
Volio bih da sura El-Mulk (Tebarekellezi bi
jedihil-mulku) bude u srcu svakog muslimana>>
1 Ila kim - sahih)
Dragi Allahu, pomozi nam da Te
spominjemo, da Ti zahvaljujemo, i da Ti lijepo
i bad et
Bosanska Krupa u petak 7.09.200l.godine
19. durnadel-ula l 422.H.godine
lshak
15
DOVA KADA SE UJUTRO USTANE
El-hamdu lillahillezi ahjana ba'de ma ematena
ve ilejhi-nnuur.
Hvala Allahu, koji nas oivi nakon to nas (snom)
umrtvi, i Njemu se, sve
(Muttefekun alejhi)
DOVE KADA SE
) ....... , "' J/ ,
o;f>- :X
" "' , , - "'
" .. , .,;
t:. '':. "':.
r .r" J o .r"
,
Allahumme inni es'eluke min hajrihi ve bajri
ma buve lehu ve euzu bike min errihi ve erri
ma buve lehu.
Gospodaru na, molim Te za dobro u njoj i dobro
zbog j e ova napravljena. Ti
se od zla u njoj i zla kojeg u sebi sadri.
(Ebu Oavud. Tim1izi, Nesai. Ahmed, Hakim-sahih)
Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a. v.s.
16
l
ovu dovu kada se i nova
ili neku drugu stv.ar koju smo kupili pa je
kori stiti.
DOVA KADA SE ODLAE
\

, , ,
Bismillahi. U ime Allaha. (Tim1izi- sahihl

DOVA KADA SE U NUZNIK
. .. 6 ..... $ '
J! (.&1
# , ,; , ..
(Bismillahi) Allabumme ioni euzu bike minel-
hubsi vel-habaisi.
[U ime Allaha) Allahu moj, traim zatitu kod Tebe
od svega tetnog i loeg. (Buharija i Muslim)
DOVA KADA SE IZ NUNIKA
J
Gufraneke. Za oprost Te molim!
(Ebu Davud, Tirmizi i lbnu Maddi.e- sahih)
17
DOVA PRIJE UZIMANJA ABDESTA
'
.i3ll Bismillahi. U ime Allaha. (Muslim)
, ,
DOVA DOK UZIMAMO ABDEST
o o , " ..; "' , o .o'! 'Sl
- . .!l 1: l . l o , ! . l o l lli
l./-j J ' J . ) t..? J :> .../- t:') J !..?-' :> 1$ ('"T"'
... - , , ...
Allahummagfir li zenbi ve vessi' li fi dari ve
barik fi rizki.
Allahu moj, oprosti mi grijehe, prostranom
moju (rahatlukom za i musafire), i
moju opskrbu. (Nesai hasen)
DOVE NAKON UZIMANJA ABDESTA
fl,;".,., , } ' "s- ,,o,,
J , o :o ' J , ' , o , , " J , . e
ul J a .\) 4J ';l o..J..>. J 4-lll ':ll 43) ';l ul :.\
, , ,
J ," J ,

Ehedu en la ilahe illellahu vahdehu la erike
lehu ve ehedu enne Muhammeden abduhu ve
resu lu hu.
18
da nema boga osim Allaha i
da je Muhammed s.a. v.s. Njegov rob i Njegov
Poslanik.
Ko bude ovo nakon uzimanja abdesta
mu se svih osam dennetskih kapij a da
na koju (Muslim)
.J " o Q , o .,. $
' l ' .,: :_ ' .. :'1 ' .t::...
J- A l .:.;-: .:.;-: {""T"\
"; , , ,;
Allahu m med' alni minettevvabine v ed ' alni
minel-mutetahhirin.
Gospodaru moj me od onih koji se mnogo
kaju (tevbu i od onih koji se (Tirmizi- sahih)
.; tJ "o..., .... ... .... $
- ,,1 '' " '\' -',,-
...:....i l 1' 1 J .1 6 ':.\ {""T'"' l
' , '
.. J ....... J ...
; O J OA
..!..,Q l ....,.., yi) .!.\.i;. -
,
Subhaneikellahumme v,e bi hamdike ehedu en
la ila he illa en te estagtiruke ve etubu ile j ke.
Neka Si slavljen Allahu moj i Tebi hvala.
da nema boga osim Tebe. Od Tebe oprost traim i
samose Tebi kajem. (EbuDavudiNesai-sahih)
19
,
DOVA KADA SE IZLAZI IZ KUCE
' $ l ." 41' "" , , ' '
A114 oJ; J:,;..
, ",.. "" , ,."
BismiiJahi tevekkeltu alellahi ve la havle ve la
kuvvete illa bill a h.
U ime Allaha, u Allaha se pouzdava m. nema snage
ni bez Allaha.
Ko gornj e kae mu se: si,
si, si, i od nj ega ejtan pobj egne.
(Ebu Oavud sahih)
DOVA KADA SE ULAZI U
Bismillahi veledna ve bismillabi baredna ve
ala Rabbina tevekkelna.
Sa Allahovim imenom ulazimo i sa Allahovim
imenom izlazimo. Na Gospodara naeg se
oslanjamo. (EbuDavud -hasenl
Potom se nazove selam
20
DOVA DOK SE IDE U DAMIJU
o _., tl ", .,. o ... ... $
\J} lJ} fo:-1
, ,
," ... o ... .s
1J} J;"j 1)} 1J}
tl ,.,, Sl
l !
JY rr JY
-,
Allahummed'al fi kalbi nuren, ve fi lisani
ouren ved' al fi sem'i ouren, ved'al fi besari
nuren, ved'al min haifi nuren ve min emami
ouren, ved' al min fevki oureo ve min tahti
ouren. Allahu m me e'atini nuren.
Allahu moj, osvijetli srce moje, mojjezik, moj sluh
i vid moj. Daj svjetlo iza .mene i ispred mene, iznad
mene i ispod mene. Gospodaru moj, svjetlo mi daj!
(Muslim)
DOVE KAD SE ULAZI U DAMIJU
' J ... "' " ... "- " J , , "' '
.Jll J_,..... J tfo o')C:JIJ .Jll
; , , ... ...
... ... ... o ... :J
J ylyi J. C?'
Bismillahi, vessalatu vesselamu ala Resutillahi.
21
Allahummeftah li ebvabe rahmetike.
U ime Allaha, sa/avat i selam Njegovu Poslaniku.
(Ebu Davud - sahih)
Allahu moj, otvori mi vrata milosti Tvoje! (Muslim l
... . ... .J , ... o ... o \ ) ) '
:xr-fil' .. ) r-;:J'
,. , ,... , , , ... ,
- -
,:.M,: ... 11
' ' -
Euzu billahil-azimi, ve bi vedhihil-kerimi ve
sultanihil-kadimi mine-ejtani-rradim.
Sklanjam se u okrilje Allaha velikog, pred
Njegovo lice plemenito, Njegovu vlast koja je
oduvijek, od ejtana prokletog.
ejtan kae, za onoga ko ovo daje
Od njega toga dana. (Ebu Oavud- snhih)
NAMAZ KAD SE U DAMIJU
(Tehijjetul-mesdidi)
Muha m med s. a. v.s. je rekao: Kada neko od vas
u damiju neka klanja dva reka/a namaza,
prije nego sjedne.)) (Munefekun atejhi )
22
Oduite se prema damijama time to
klanjati dva rekata najile namaza, prije nego to
sjednete. (lbnu cbi ejbc u Musannefu- hascn)

DOVA KAD SE IZLAZI IZ DZAMIJE
., , :J ' J ., , J , , , ,. , , , '\
J_,.... J i )UlJ o".>t::a.liJ
" ,, _"., ,
". , #l , k ,

' l , , , ,. . ' l tf
......>:- 1 0 1 1 ..,. .. ..,. .::. 1 1 ..!.J a -..,. ...! 1
r.. ... '-' " t,? , ... u ..
.. , , ,.
BismiJiahi, vessalatu vesselamu ala Resulillahi.
All ahumme inni es'eluke min fadlike.
Allahumma'simni mineejtanirradim.
U ime Ailaha, spas i mir Allahovu Poslanik:t1.
Allahu moj, molim Te da me dobrom obaspe.
Allahu moj, zatiti me od prokletog ejtana.
(lbnu Maddc sahih)
ZIKR l DOVA KOD EZANA
Kada se ezan treba ga sluat i i ponavljati
muezzina. Samo iza hajje alessalah,
hajje alel-felah izgovara se: La havle ve la
kuvvete illa billa h. (Buharija i Muslim)
23
Iza ezana se dova:
;;;.:Ut sili
, , , ,
, $ ., ,.. ., ,, ... o , ,,
' jj J , " ; J ' l l " l l
<l.i...lY) e.? l \..,.\.4.:. ;) \)
,
Allahumme r abbe hazihi-dda'veti-ttammeti
vessalatil-kaimeti, ati Muhammeden nil-
vesil ete, vel-fadilete, veb' ashu mekamen
mahmuden-nillezi ve'adtehu.
Allahu moj, Gospodaru ovog savrenog poziva i
namaza koji se upravo uspostavlja, podari
Muhammedu veliki stepen u Dennetu i svako
dobro. Uzdigni ga na uzvieno mjesto koje si mu
(Buharijal
DOVE POSLIJE IFTITAHI TEKBIRA
(u namazu)
Subhanekell a humme ve bi ha mdike ve
tebarekesmuke ve teala dedduke ve la ilahe
gaj ruke.
24
Neka Si slavljen Allahu i uvijek hvaljen.
Blagoslovljeno je Tvoje ime, uzviena je Tvoju
i nema boga osim Tebe.
( l:bu Davud, Tirmizi, lbnu Madde i Nesai h)
Allahumme baid bejni ve bejne hatajaje kerna
ba'adte bejnel - mariki vel - magribi.
Allahumme nekkini min hatajaje kerna
j u nekka-ssev bu 1- e b j edu m ineddenesi.
Allahummagsilni min hatajaje bi-sseldi vel-
rnai vel-beredi.
Allahu moj, udalj"i grijehe moje od mene daleko
kao to si udalj"io istok od zapada. Moj Allahu
me od grijeha kao to se bijela
od prljavtine. Gospodaru moj, me od
grijeha svim sredstvima (snijegom, kiom i
ledom). (Bu harija i
25
DOVE NA RUKU'U
- '$'
t,j.J .
Subhane-Rabbijei-Azim 3 puta.
Neka Si slavljen, Gospodaru moj Veliki.
CEbu Davud. Tirmizi. Ibn u Mad7d7e i Nesai - sahih)
Na ruku'u i na seddi se i ove dove:
o " ," " "",.. .". $
' 1 111 e 111 :!.trG..::.
rr- ' .) . .J rr- .
- '
Subhanekellahumme Rabbena ve bi bamdike.
Allah u mmagfirli.
Neka Si slavljen moj Allahu, Gospodaru na i
neka Tije hvala. Allahu, oprosti mi.
(Muttcfckun alejhi)
, , ,.,. .t. , ." ,J oJ J
r. J ')l J y J oJ" J :t; [_;;.
Su bb uhu n kuddusun Ra bbul-melaiketi
verruh.
Slavljeni, Sveti, Gospodar meleka 1 Ruha
(meleka Dibrila). (Muslim)
26
DOVA NAKON SA RUKU'A
(dok stojimo)
Semiallahu limen hamideh. Rabbena ve lekel-
hamdu, hamden kesiren tajjiben mubareken tihi.
C:uoAI/ah onoga ko Ga hvali. Gospodaru na Tebi
hvala, neizmjerna hvala, lijepa hvala u kojoj) e za
nas blagoslov svaki. (Buhorija)
DOVA NA SEDDI
, ,. ..", ,
'JJ
Su bh ane Rab bijel-e' ala.
Neka Si slavljen, moj najvii Gospodaru.
!E bu Da' ud. Tinniz.i, Ibn u Madi.de i Nesai sahih)
DOVE KOJE SE DVIJE SEDDE
27
Rabbigfir li, Rabbigfir li.
Gospodaru moj oprosti nu, Gospodaru moJ
oprosti mi!
(Ebu Oavud, Nesai , lbnu Madde- sahih)
, , ... , O' , ,
) ) J ff'
, , , ,
, o .l o ,

Allahummagfir li verhamni vehdini vedburni
ve a fini verzu kn i verfa 'ni.
Allahu moj, oprosti mi i smiluj mi se, uputi me i
neovisnim, me, opskrbi me i uzdigni
me. (Tinnizi- sahih)
DOVA NA SEDDEI TILAVETU
} , J , ", $ ,
..
- ,
"' . . -.:\1 '. "\e A, ,ot\ , \ '': ..
...P..-':" .ul l .!J - <U
. ,_ j->" J . __ y)
Sedede vedhi lillezi halekahu ve ekka
sem'ahu ve besarehu bi havlihi ve kuvvetihi. Fe
tebarekellahu ahsenul balikin.
Seddu lice moje Onome koji ga stvori, i sluh i
vid na njemu oblikova Svojom snagom i
28
l ::: 1i.\:enje i slavljen najljepi Stvoritelj.
l 11 111 it i, Ahmed, Hak im - sahih)
DOVE POSLIJE ETTEHIJJATU l
SALAVATA, PRIJE SELAMA
, .,; .; o .... o ,.
lt_;.,. :u, r ' G -:.;, .... J .;...U\) G....:J, G ..... )
...... .. ,. .. J '-' ' ... .. ; "._,,
, ,
Allahumme inni euzu bike min azabil-kabri ve
min azabi dehenneme ve min fitnetil-mahj a
vcl-memati ve min e.-ri fi t nctil-mes ihi-
d deddali.
( iospodaru moi u t j e e m Ti se od patnje u ka buru i
kazne Dehennema, od ovozemnih i ahiretskih
iskuenja i od zle smutnje Deddala.
( Mutlefckun alejhi)
, J )
J ~ , , ~ ~ , ,
~ .r .) .r""'
A Ila h um me in ni zalem tu nefsi zulmen kesiren
vc la j agfiru-zzunube illa Ente, fagfir li
29
magfireten min indike, verhamni in neke Entel-
gafuru-rrahim.
Allahu, doista sam sebi nasilje mnogo a
grijehe oprata samo Ti, pa oprosti mi i smiluj
mi se. Samo si Ti Onaj koji oprata i Onaj koji j e
MilostiV. (Buharija i Muslim)
)JI 0-: Q l g iH
' ; '
AJiahumme inni es'elukel-dennete ve euzu
bike minennari.
Allahu, podari mi Dennet, a me od vatre
dehennemske. (Ebu Davud- sahih)
ZIKR POSLIJE NAMAZA
Kada predamo selam izgovorimo tri puta:
Estagfirullah, Allaha za oprost molim. (3 puta)
Potom
J;W1 1; 11 6ill
' '
Allahumme entesselamu ve minkesselamu,
tebarekteja zel-delali vel-ikram.
30
ll/uhu Ti si izvor spasa i od Tebe je spas. Tebe
,ftnimo i hvalimo, Gospodaru i
t'l< men itosti. (Muslim)
Muhammed s.a.v.s. je rekao: Ko Ajetul-
/,urs(jju poslije svakog propisanog namaza, samo
.1: u smrt odvaja od Denneta.>> (lbnu Hibban-sahih)
se iza namaza
fP o ,,"
'<"i .illi .JJ .J.ll
r.' J ,, J .
Subhanellah, Elbamdulillah, Allahu ekber po
l J puta.
/atim se doda stotinu:
,, o o " , , l ",. s ,. "
ll o:G-J .J.l l
' ' '
... .,} "' ,
J5'
. -
La ilahe illallabu vahdchu la erike leh. Lehul-
mulku ve lehul-hamdu ve huvc ala kulli ej' in
ka dir.
Ko ovo poslije svakog namaza mu
oproteni grijesi, pa makar ih imao kao morske
.
pjene. (Muslim)
Iza namaza se i ova dova:
, J ''o J "" " o ,. ..,{ ,:P
0-->) J
... " " ,
31
Allahumme e'inni ala zikrike ve ukrike ve
h usni ibadetike.
Allahu pomozi mi da Te se da Te
spominjem, da Ti zahvaljujem i da Ti lijepo i bad et
. .
cznrm. (EbuDavudiNesai-sahih)
DOVE l ZIKR UJUTRO l
Kada se osvane se:
" .,. ",.. ;P ., , 'lt o o .,.", t
Ail l 'il dJ\ 'i 8.LJ1 /0 i
' . .
, ,
., J , .... o ,, o o ; , "" ) ""
J5' ob.)
,
.. o, J.., , ., ,.,. ,
Co , -. ' ll \lJ, . (:. ,., . 2J,Jt. i '--' l "
p>) ir- r.- . J
"' - -s
1 "" o "' } "'' }
oJ.:.; Co>) o:1:!
, ,
o " , , o JJ ; " '
_;., _,...,.) :X y J
, ,.. , , ,
... o , ; , ...
J J )JI J
, #- , ,
Asbahna ve asbehal-mulku lillahi vel-bamdu
lillahi La ilahe ilJaiJahu vahdehu la erike leh.
Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli
ej'in kadir. Rabbi es'eluke hajre ma fi hazel-
jevmi ve hajre ma ba'dehu. Ve euzu bike min
erri ma fi hazel-jevmi ve erri ma ba'deh. Rabbi
euzu bike minel-keseli ve suil-kiberi, Rabbi e uzu
bike min azabin finnari ve az2bin ftl-kabri.
32
ova dova ovim
$ o o ,", ",
... .j
Emsejna ve emsel-mulku lillahi...
Osvanuli smo, a ujedno osvanulo je carstvo i vlast
Allahova. Hvala Allahu. Nema drugog boanstva
osim Jedinog Allaha, koji nema druga. Njemu
pripada sva vlast, Njemu pripada hvala i On je
Gospodaru, molim Te da mi da dobro
u ovom danu i dobro poslije njega. Od Tebe traim
zatitu od zla ovog dana i zla poslije njega.
Gospodaru od Tebe traim zatitu od lijenosti i
rune starosti. Gospodaru, od Tebe traim zatitu
od kazne u vatri i kazne u ka buru.
(Muttefekun ale j hi)
.; .. ,., .,. , "
C: '_? 0-: ..:.;C:t;:l\ All\
", , ", ,
Euzu bikelimatillahi-ttammati min erri ma
halek. (3 puta)
se savrenim Allahovim od
svakog zla koje postoji. (Muslim)
Ko god svako jutro i svako 3 puta:
". , o ... ." J _,. $ '
'i J ._? ..> 'i e"> ;Ul All l
.. , -- "'""' '
33
BismillahiJiezi la jedurru mea'smihi ej'un fil-
erdi ve la fissemai, ve Huve-ssemiul-alim,
mu nita nauditi.
s imenom Allaha uz ime ne moe
nauditi nWa na Zemlji ni na Nebu, a On sve i
sve zna. (Ebu Davud i Tim1izi- snhih)
"' A. - ,.. , , ,. #:"" \ ,
a1ll 4;
". "" "'"' ",
Reditu biiJahi Rabben ve bil-islami dinen vebi
Muhammedin s.a.v.s. nebijjen.
Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, Islam
vjera i Muhammed s.a. v. s. Poslanik. (Tim1izi-sahih)
Sejjidul-istigfar- naj bolji traenja oprosta:
t" , t' o , , , , / , ... #
\Sl J !JJ \SIJ )11 )l J. .J
- - -
J , , , ,, " ".
.. \
-
34
Allahumme Ente Rabbi la Uahe illa Ente
halekteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve
va'dike mesteta'tu, euzu bike min erri ma
sana'tu, ebu'u leke bi ni'metike alejje, ve ebu'u
bi zen bi, fagfir li, fe innebu la jagfrru-zzunube
illa En te.
Allahu, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe,
stvorio si me i ja sam rob Tvoj, Tebi sam obavezu i
dao u granicama svojih.
Tebi se od zla djela koja
Priznajem Tvoje blagodati prema meni, kao to
priznajem i svoje grijehe, s toga oprosti mi, jer
gr!jehe ne oprata niko osim Ti. (Buharija)
Allahov Poslanik kae:
suru Ih/as, Felek i Nas po 3 puta kada
osvane i kada omrkne, ti dosta (kao zatita)
od svega. (Ebu Davud- sahih)
DUHA NAMAZ
Od dobrovoljnih ibadeta ujutro je i klanjanje duha
namaza. Vrijeme ovog namaza je ujutro, kada
sunce pa do pred podne. Klanja se od dva
rekata, ili vie ko moe Za duha namaz
Muhammed s .a. v. s. je rekao:
35
Svako jutro na svaki zglob daje se sadaka; svaki
tesbih (izgovoreno Subahanellah) je sadaka,
svako izgovoreno Elhamdulillahi je sada ka, svako
izgovoreno La ilahe il/allah je sadaka, svaki
izgovoreni tekbir - Allahu ekber je sadaka,
dobra je sadaka, od zla je
sadaka, a sve to zamjenjuju dva rekata duha
namaza. (Muslim, Ebu Davud i Ahmed}
Ebu Hurejre prenosi da namje Allahov Poslanik
ostavio u vasijjet tri stvari: da postimo tri dana u
svakom mjesecu, klanjanje dva rekata duha
namaza i vitr namaz pred spavanje. (Buharijai Muslim l
KIJAMU-LLEJL
Za dobrovoljni namaz kijamu-llej l
Muhammed s.a.v.s. je rekao: 0 ljudi, nazivajte
selam, dijelite hranu i klanjajte dok drugi
svijet spava, u Dennet u miru.>>
(Tim1izi, hasen-sahih)
... Najbolji namaz nakon farzova je dobrovoljni
namaz kijamu-llejl. <Muslim)
36
ISTIHARE NAMAZ
Dabir r.a. prenosi: Allahov Poslanik s.a. v. s. nas
j e istihari namazu za svaku priliku,
kao to nas j e nekoj suri iz Kur 'ana.
Govorio je: Kada neko od vas uraditi (neki
posao), neka mimo farza klanja dva rekata, a
zatim neka ovu dovu:
l ",. - , , -' o ... - J$ "''
/ 'JI I.:U. 0i r 1: f 0) ;-ii)
, ,
, , ; .... , ,
Jt; ) l - l?;i <j J;;:.
,",. , ... ,.,..," ..".
o ... o J .J ... , .J. o ... ... ...
0lJ !l}; {J J l"S;i
... , , , " ",. ;
., " "' , ... :;., , J
J? /'ll IlA 0i J: f
- ",.,,,
l?;f <j l?;f
.. ... , , ,, "' ,
,.. ,., " , .. , ......
0\5' ,,
,r - - ,"
A11ahumme inni estehiruke bi ilmike ve
estakdiruke bi kudretike ve es'eluke min
fadlikel-azimi fe inneke takdiru vc la akdiru ve
ta'lemu ve la ealemu ve Ente allamul-gujub.
37
Allah um me in k un te ta 'lemu enoe bazel-emre
(ovdje treba spomenuti ono to se eli raditi)
hajruo li fi dini ve meai ve akibeti emri
fakdirhu live jessirhu li sum me barik li fihi ve
in ku n te ta 'lemu enoe bazel-emre erruo li fi
dini ve meai ve akibeti emri fasritbu anni
vasrifni anhu vakdir Jijel-hajre bajsu kane
sum me red dini bih i.
Allahu moj, ja traim dobro s Tvojim znanjem, i
traim od Tebe s Tvojom i iskreno molim Te
da mi da od Tvoje velike blagodati. Ti zaista sve
moe a ja ne mogu! Ti sve zna, a ja ne znam, i Ti
si poznavalac tajni!
Allahu moj, ako je ovo djelo korisno za mene,
moju vjeru, moj ivot i svretak (Ahret) (ili je
rekao: u mojoj bliskoj i dalekoj Ti mi
ga odredi (propi} i olakaj, a zatim mi daj
(blagoslov) u njemu. A ako je ovo moje djelo loe
za mene, moju vjeru, moj ivot i svretak (Ahiret)
(ilije rekao: u mojoj bliskoj i dalekoj
Ti ga od mene otkloni i udalji ga od mene i odredi
(propiz) mi dobro i hajr, ma gdje se ono nalazilo,
zatim mi daj da s njim budem zadovoljan.
Potom spomene svoju elju i potrebu.
(Bu harija)
38
ZIKR TOKOM DANA
Ko svaki dan sto puta:

, , ,
Subhanellahi vebi hamdihi.
Neka je slavljen i hvaljen Allah, mu oproteni
grijesi, pa makar ih imao ko morske pjene.
( Buharija i Muslim)
Muhammed s.a.v.s.je rekao:
Dvije lahke na jeziku, a teke na mizanu
(vagi) i drage Milostivom Allahu su:
o ," " , ",.
- .1.:. : ll , . \ , oJ , , l . l ' oJ
r.) ...., J
" , " ,
Subhanellahi ve bi hamdihi, subhanellahil-

a za m.
Neka je slavljen i hvaljen Allah, neka je slavljen
Uzvieni Allah. (Buharija i Muslim)

o .... o ... ,,
J '<'i .:ill .illi 'ji 'j . .JJ J.:..;.jl a:ill
.r' J J ,, J .
, , ,
Subhanellahi, vel-hamdu lillabi, ve la ilabe
illellahu, vallahu ekber, su najdrae Allahu, bez
obzira kojom od njih (Muslim)
Obnavljajte va iman izgovaranjem La
ila he illellah. (Ahmed- sahih)
39
Allahov Poslanik je rekao: <<Ko u toku dana
sto puta:
o ... , oo ,, , J , A_ $ ""'
J.:_;.j\ \1: 1\ 'Y OJ;_) 'dl 'd
' ' '
"' 11} " , "
.1-.jj :_;;. j) c.fo
' -
La ilahe illellahu vahdehu la erike leb. Lehul-
mulku ve lehul-hamdu ve buve ala .kutli ej'in kadir,
kao da je oslobodio deset robova, zatim mu se upie sto
dobrih djela, a izbrie sto grijeha, i sve do kraja daria
mu zatita od ejtana, a na Sudnjem danu
niko sa boljim osim onaj ko bude pomenute od
. . ..... .... .
njega VISe UCIO. (Muuefel.:un alejhi)
ZIKR PRED SPAVANJE
Osim pomenutog zikra u poglavlju Zikr ujutro i
Poslanik s.a.v.s. nas da pred
spavanje
Kada legne u postelju, prije nego zaspe
Ajetul-kursijju. Allah ti odrediti da ti se
ejtan ne priblii tokom sve do sabaha.
(Buharija)
Ko posljednja dva ajeta sure El-
Bekare (Amenerresulu), mu dovoljna
(zatita) te (Buharijai Muslim)
40
.. suru Kaji run, a potom spavaj, jer je ona
:o.\:tita od irka (mnogobotva).
,, hu l >avud, Tirmizi , Ahmed, Nesai.lbnu Hibban, H akim- sahih)
((K o kada spavati:
".". " J ". A,s """"
.J.:..;.J1 1\ 'j OJ,;_) ')ll ;_jl ')l
, , ,
' l> ,, J ,,, , " t/J , ,
')'! oJ; 'l J JY. ')l j)' ;. J
, , ,.
Sl .,,, $ .,. '".
) '<"i ')ll ')l .Jj
r. ) .. ) " ) .
, , '
La ilahe illeiJahu vahdehu la erike leh. Lehul-
mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulJi ej' in
kadir. La bavle ve la kuvvete illa billah.
Subhanellahi vel- hamdu lillahi ve la ilahe
illellahu v allahu ekber, mu oproteni grijesi)
makar ih imao kao morske pjene. tMuttefekunalejhi)
Pred spavanje se i ova dova:
.,., J , "" $
...
l.::>-1) ...:,... yi .. !..l: ..
'
Bismikellahumme emu tu ve ahja.
S Tvojim imenom, Allahu moj, umirem iivim.
l lluharija i Muslim)
41
DOVA KOD NESANICE ILl NAGLOG
IZ SNA
.., .",. ".. .",. "" ... .,. ' ... -' ""'
)-) <.:ac. uC:GI
,., ... , "; ,. , ,
.. o // .... "
0iJ
, ,
Euzu bi kelimatiUahi-ttammati min gadabihi
ve ikabihi ve erri ibadihi ve min hemezati-
ejatini v e en jahdurun.
Traim zatitu, savrenim Allahovim od
Njegove srdbe, Njegove kazne, od zla Njegovih
robova, od ejtanskih i njihova
prisustva. (Ebu Davud, Tim1izi, Ahmed, Nesai- hasen)
KAKO POSTUPITI KOD SNOVA
Istiniti (lijep) san je od Allaha, a ruan san je od
ejtana. Kada neko od vas usnije lijep san moe ga
prijateljima. Koga probudi ruan san
neka
-puhne tri puta na lijevu stranu
-trai zatitu kod Al1aha od ejtana i zla to je
sanjao Euzubillahi ... 3 puta
-to to je sanj ao neka ne nikome, pa mu
nauditi
-okrene se na drugu stranu (Muslim)
42
KUNUT DOVA NA VITR-NAMAZU
<>sim kunut-dove koju se i
n va, veoma sadrajna dova, u vitr-namazu, kao i u
drugim prilikama:
" .; "'- Sl
;; ; - ;;
- ... ",. .. ... ...
",.. ... .; o , =' {P ,
;:;. ;. G.} J, !.l).;) 4};; J
, -
:t , ,;. , o ;; o ". , ".
. , J . " J 't , l o , J " - ""'' : , l ,
. _. ...U J 4.J \ !C. aa lJ aa , - a \..A
v .,. .. # ... lS .. LSJ .. '
, - ,
"" .. ot't;;,... N' "-;..-. .... , .... o", ... _ oi\ '
G w -'\s- J
J . .) ifJ}!. J - J
Allahummehdini timeo hedejte, ve afini timeo
afejte ve tevelleni timeo tevellejte, ve barik li fi
ma ea'tajte, ve kini erre ma kadajte fe inneke
takdi ve la jukda alejke, innehu la jezillu men
valejte ve la jeizzu men adejte tebarekte
Rab bena ve tealejte.
Allahu, uputi me sa onima koje si uputio,
me sa onima koje si primi me
one koje si primio, blagoslovi mi ono to si
mi dao, i me od zla koje si odredio i
osudio. Ti a Tebi se ne
hiti ponien onaj, koga Ti pomae, niti moe biti
jak onaj kome si Ti neprijatelj. Blagoslovljen Si,
Gospodaru na i Uzvien.
(E bu Davud, Tirmizi, lbnu Madde i Nesai- sahih)
43
VRIJEDNOSTI SALAVATA NA
POSLANIKA S.A.V.S.
Uzvieni Allah u Kur'anu kae:
Allah i meleki Njegovi na Poslanika salavat
O vjernici, donosite i vi salavate na nj ega i
selam mu aljite . (El-Ahzab,56)
Muhammed s.a.v.s. je rekao: Onoga ko mene
jednim salavatom spomene, Allah deset puta
spomenuti, oprosTiti mu deset grijeha i ga
zadesetdereda(stepeni). (Ahmed- sahih)
Ne pretvarajte moj kabur u svetite, nego
saiavatima me spominjite! Vai sa/avati stiu do
mene ma gdje ih izgovorili. >) (Ebu Davud, Ahmed - sahih)
DOVA KOD BRIGE, ALOSTI l DUGA
, o ... o ... o ... o } " ... $;
J..5J1J 0?Jl_, .) ji J1
,. ,. ; .,. - ,
, " ... , "". ... o ... o ...
Jb,.)l ili . :u, . . ,::_
, . J J-
, ... ... ...
Allahumme inni euzu bike minel-hemmi vel-
huzni vel-adzi vel-keseli vel-buhli vel-dubni
ve dal'i-ddejni ve galebeti-rridali.
Allahu, traim od Tebe zatitu od brige ialosti, od
slabosti i lijenosti, od krtosti i od straha, da me
44
,/ug ne nadvlada i da me ljudi ne nadvladaju.
, lluh;uija)
DOVA U TUZI l POTITENOSTI
o o-'.# ,,
:11 '-' Ahi )ll;.)\ 1:.11 1;. : 11 Ahi )ll ;JI )l
. ) . r-z:;-- #- ,_
"' , " "
.; , o ... /. ," " /. " " $ , ... o
--'J) vP }ll y JJ y J Ahi )l! ;Jl 'i
,.. , , , ,"
, . .
{-.fJI
, , ,
l .a ilahe illeUahul-azimul-halimu, la ilahe
illcllahu Rabbul-aril-azimi, la ilahe illellahu
ve Rabbul-erdi vc Rabbul-
aril-kerim .
. \'<ma boga osim Allaha, Velikog i Blagog. Nema
hoga osim Allaha, Gospodara Prijestolja velikog.
.V<'ma boga osim Allaha, Gospodara nebesa i
e iospodara Zemlje, Gospodara Ara plemenitog.
1iluharija i Muslim)
Muhammed s.a.v.s. nam j e u ovi m situacijama
kur'ansku dovu koju je Jun us a.s.
dok je bio u utrobi ribe. Ako se obrati
:\ll uhu d.. ovom dovom u bilo kojoj nevolji , ona
n.: mu biti usliana:
45
- .J "" , 1) ., ,
' . IIJ:JI 8 "il ;J1 "i
.:,;-: o &
- , , ;
La ilahe illa Ente subhaneke inni kuntu
minezzalimin.
Nema boga osim Tebe, neka Si slavljen Ti, doista
sam bio od grijenika. (Tinnizi - sahih)
DOVA U l ISKUENJU
lnna lillahi ve inna ilejhi rad iun.
Allahumme'durni fi musibeti vahlufli hajren
min ha.
Mi smo Allahovi i doista se Njemu
Allahu moj, pomozi mi u ovoj mojoj nevolji i daj mi
bolje stanje od ovoga. (Muslim)
Kada vas pogodi kakva tegoba, ili
iskuenje recite:
"' ,. PA.
2..L e 4ill
-.r' .)
,
Allahu Rabbuna, la erike leh!
46
l llcthje na Gospodar, On nema druga! {Muslim)
DOVA KOD SUSRETA SA
NEPRIJATELJEM ILl STRAHA OD
NEPRAVEDNOG VLADARA
lbbbena efrig alejna sabren ve sebbit
:tkdamena vensurna alel-kavmil-kafirin.
e ;ospodaru na, nadahni nas i
lccvrsti korake nae, i pomozi nas protiv
lie naroda. (El-Bekare, 250)
o , ...
J:f}l r-:u-' :_
,
llasbunellahu ve ni'mel-vekil.
l >ovo/jan namje Allah, divan lije On zatitnik.
\ ll lrnran, 173)
J , J , , -
H,
0
.!.L J
0
J ! tri ll\
' . JJ.r' eX . . rr-
, " , .,.
Allahumme inna nedaluke fi nuhurihim ve
ncuzu bike min ururihim.
47
Allahu, molimo Te da njihove spletke na njih
usmjeri i kod Tebe se sklanjamo od njihova zla.
(Ebu Davud i Nesai- sahih)
DOVA KADA NEKOGA OBUZME
SUMNJA U SVOJ IMAN
Euzu billahi, tako kraj onome u
ta Se sumnja. (Buharija i Muslim)
Amentu billahi ve rusulihi. Vjerujem u
Allaha i Njegove Poslanike. (Muslim)
DOVA KADA OBUZME
EJTAN
Jedan as ha b se obratio Poslaniku, rekavi mu:
-Allahov mene i mog namaza i
moga se ejtan i porneo me.
Poslanik mu odgovori: To j e ejtan po imenu
Hinzeb. Kada ga osjeti, Euzu billahi ... ,
okreni sema lo ulijevo i 3 puta kao da pljucka.
-Tako sam postupio i s tim se vie nisam sretao.
(Muslim)
48
TA SE ZA OSTRANJIVANJE
EJTANA l NJEGOVOG
NA ZLO
' J t
- .) } 1 Euzu billahi.cTim1izi i Ebu Davud- sahih)
- ezana (Buharija i Muslim)
- dove:
'fi ; } "., .. " .; ,
y .J .) ).i J 1\ :X .) ).i y .J
"' ". ,.
. '
J J " ,

Rabbi euzu bike min bemezati-ej atini ve
e uzu bike Rabbi en jahdur un.
Gospodaru moj, traim Tvoju zatitu od
ejtanskih, i zatiti me njihova
prisustva. ( EI-Mu'minun, 97-98)
-Zi kr, dova i Kur'ana.
DOVA KAD POSTANE TEKO
. , , .
(- :.
-
,
49
Allahu m me la sehle illa ma de'altehu sehlen ve
En te ted'alul-hazne, iza i'te sehlen.
Allahu moj, ne moe biti lahko mimo onog to Ti ne
lahkim. Ti, ako i teko
lahkim. (lb nu Hi b ban- sa h ih}
POKAJANJE l TRAENJE OPROSTA
Allah d.. kae: 0 vjernici iskreno se pokajte
Allahu ... (Et-Tahrim, 8)
l svi se Allahu pokajte; o vjernici, da biste bili
v
spasem. (En-Nur, 3 1)
Muhammed s.a.v.s. kae: Tako mi Allaha j a
dnevno po sedamdeset puta i vie zatraim oprost
od Allaha i pokajem se Estagfirullahe
ve etubu ilejh. (Buharija)
Svakom vjerniku koji grijeh, pa potom
uzme lijepo abdest, klanja dva rekata namaza i
zatim zamoli Ailaha za oprost, Allah oprosti
grijeh. (E bu Davud iTirmizi- sahih)
50
ZATITA OD SIHIRA, UROKA l DINA
Da bi osoba, Allahovom voljom, bi la od
ovih iskuenja treba:
i ispravno vjerovati u Allaha d..
- izvravati propisane ibadete i kloniti se harama
- svaki posao sa Bismillom
- svakodnevne dove i zikrove iz ove i njoj
zbirki dova
-to vie vremena biti pod abdestom
sure Felek i Nas
Allahov Poslanik s.a. v. s. je traio kod
Allaha od dina i pogleda insana (uroka) na razne
sve dok nisu objavljene sure Felek i Nas.
Kada su one objavljene je njih, ostavivi sve
drugo. (Tirmiz.i- hasen)
Ko Ajetul-kursijju kada svane, bude mu
zatita od dina dok ne nastupi, ko je
kad nastupi mu zatita od dina dok ne
svane. (EI-Hakim)
Sl
ZATITA OD
POGLEDA (UROKA)
yi J " ; .". .. -J ., "" ' .., ). A'
l<'. .. , l
0
' l<'. "'t::'l , ' , ,..... . J.
u eX) 0\ n _ ':. u eX 4,1,)\
tJ , " "
, ...

, v:

Euzu bi kelimatillahi-ttammeti mio
ejtanin ve hammetin ve min kulli
lammetin.
ku lli

3JDID
Traim zatitu savrenim Allahovim od
svakog ejtana, od ujeda (kakve ivotinje) i svih
z/ih (Buharij a)
DOVE KOD POSJETE BOLESNIKU
... '" ! ""
.311 01 t..f'4 'i
,
La be' se. Tahurun ina'AIIah.
Ne brini, od grijeha i ako Bog
da. (Buharija)
Ko posjeti svog bolesnog brata muslimana i
sedam puta kod njega ovu dovu, bolesnik
ako Bog da, ozdraviti, osim onoga kome j e
nastupio edel - smrtni
52
Es'elullabel-azime Rabbel-ar il-azimi en
jefijeke.
Molim Uzvienog Allaha, Gospodara Prijestolja
velikog, da ti zdravlje da. (Tirmizi i Ebu Davud- sahih)
DOVA BOLESNIKA U TEKOJ BOLESTI
.,." oo.;.,- o ,
-"'lw -:: - li ."' 1 , ..
. (,5-
"" ,-, - .,. -
All ahummagfirli verhamni ve el hikni
birrefikil-ea 'la.
Allahu, oprosti mi, smiluj mi se i pridrui me
drutvu N aju z v i enije g. (Buharija i Muslim)
Onaj posljednj e (na dunjaluku) budu
' ,. ... ;
)l} ;Jl )l La ila he ill ella h, u Dennet.
- ,
( Ebu Davud- sahih)
DOVA KADA OSJETIMO BOL
Stavi ruku na mjesto gdje bol tri puta
Bismillahi i sedam puta:
53
J l" J "' # "' , , ' J. ...
oh )-i
... , ... ...
Euzubillahi ve kudretihi min erri ma
ediduhu ve uhaziru.
Zatitu traim kod Allaha i Njegove
protiv zla onoga to me je snalo i od kog strepim.
(Muslim)
DOVA UMRLOM MUSLIMANU
,_... ... .... ", , ",, ,J-;. ...
!J )Y,. s;-J 0)\j :; 0)\j 01
... ", , ,- t: ,
... ., ... .; o ... ... o , ... ....... ... ... , ... o
s.u:,_JI :.:JfJ Jl=JI J
... , .... ,
.,. J-lo ... , o ...
.. ll ;- H ::JJI ;.:;... l
.r _)J
,
AJJahumme ione (navesti ime) fi zimmetike ve
habli divarike fekihi min fitnetil-kabri ve
azabi-nnari. Ve Ente ehlul-vefai vel-hakki,
fagfu lehu verhamhu, inneke Entel-gafuru-
rrahim.
Allahu, je u Tvojoj zatiti i dosegu Tvoje
blizine, zato ga zatiti od iskuenja u kaburu i od
dehennemske kazne! Ti si Vlasnik iskrenosti i
istine, pa mu oprosti i smiluj mu se, jer zaista, Ti si
Onaj koji prata i koj i je Milostiv.
(Ehu Davud, Ibn u Madde -sahih)
54
TA SE KADA SE MEJIT SPUTA U
KA BUR
' ",., ,,,
ilJI J;.. .J (" .)S-J
" "' / " "
Bismillahi ve ala sun neti Resulillahi.
U ime Allaha i po sunnetu Allahovog Poslanika
postupa mo. (Ebu Davud i Ahmed - sahih)
DOVA NAJ(ON UKOPA UMRLOG
Poslanik s.a.v.s. nakon to se zagrne kabur
zemljom, stao bi iznad kabura i obratio se
prisutnim Traite oprosta za brata vaeg
i zamolite mu prisebnost (stabilnost u
odgovorima) jer sada ga meleki ispituju.
{Ebu Davud i Hakim- sahih)
IZRAAVANJE PORODICI
UMRLOG
To Kur'ana:
, "' ; " , , "_
0 LrlJ 0'!
... .; " ,
Inn a lillahi ve inn a ile j bi radiun.
55
'
Mi smo Allahovi i doista se Njemu
(El-Bekare 156),
vracamo.
a odgovaramo
' " ..
2 ;i)\ 01
,, '
Innellahe mea'ssabirin.
ZaistajeAllahsastrpljivima. (EI-Bekare, l55)
DOVA KADA SE OBILAZE MEZARLUCI
.,.",. o " o <Jio1 ""' J ",. J "."
t.r\ ' . ., 1 11 LJJ\ 1:..f . C t::. )(JI
.) J.,' ) '-'- , .r-- u
' ' '
.... o J ,-,. "" "" J ; , J .,. ," "" o
GWI ' <'1 8 ;i)\ Jt..5 0 . <. Aill 01
.. ,... r-''"') ..T -"" r--"! e
' '
Esselamu alejkum ehle-ddijari minel-
mu'minine vel-muslimin. Ve inna ina'Ailahu
bikum lahikun. Nes'elu-llahe lena ve lekumul-
afijete.
Neka j e selam (spas) vama o stanovnici mezara
mu'mini i muslimani. I mi se, ako Bog da,
uskoro vama pridruiti .. Molimo Allaha za oprost
nama 1 vama. (Muslim)
56
DOVA PRILIKOM JAKOG VJETRA
JI J ,.,. , ..,. ... ,; l"': $
t;.:? t;.;;:. Jl
' - '
Allahumme inni es'eluke hajreha ve euzu bike
min erriha.
Allahu, molim Te da ovo nevrijeme izdobri, i
zatitu Tvoju traim od koja bi se mogla
desiti. (EbuDavud ilbnuMadde -sahih)
TA SE KOD JAKE GRMLJAVINE
Kada se gr mljavina, treba prekinuti razgovor
i ovu dovu:
, J , , o .... .... 1> ...
. J.;:."tl J " ; jJI
__ -- t.r: - ) - . .r e -t.?- .
' /
Subhanellezi jusebbihu-rrea'du bi hamdihi
vel-melaiketu min hifetih.
Slava Onome Koga grmljavina i hvali, i
meleki iz strahopotovanja prema Njemu.
(Malik, sahihul- isnadi !Illevkufen)
57
v
DOVE ZA KISU
Allahummeskina gajsen mugisen merien
merian nafian gajre darrin adilen gajre
adilin.
Allahu, spusti nam svuda obilnu kiu, prijatnu i
plodnu, korisnu a ne tetnu, to bre i bez
odlaganja. {Ebu Davud -sahih)
o,.,..,rP o ... .,. $ o .......

rr' Lfl rr' l :';-1 rrl
Allahumme egisna, Allahumme egisna,
Allahu m me egisna.
Allahu kiu nam obilnu spusti! (3x se ponavlja)
(Buharija i Muslim)
, ... ..., ,.. "" , , ... .... $
!.IJ.L o l o :!..W, -:. -o l 11\
. J - .J r J , ;ru .,
r ,
"' o
; - N ll
- .. 4
AIJahummeski ibadeke vebehaimeke venur
rahmeteke ve ahji beledekeJ-mejjite.
Allahu, kiom obilnom napoji robove Svoje i
58
Svotinjski svijet Svoj! Rairi milost Svoju i oivi
ovu obamr/u zemlju Svoju. (Ebu Da v ud- sahih)
DOVA DOK PADA KIA
- ..
l
Allahummesajjiben nafian.
Allahu, za korisnu kiu molim Te! (Buharija)
DOVA NAKON KIE
Mutirna bi fadlillahi ve rahmetihi.
Kia nam je darovana Allahovom dobrotom 1
Njegovom (Buharija i Muslim)
DOVA ZA PRESTANAK VELIKIH KIA
59
AUahumme ha vale jna vela alejna! Allahumme
alel-akami vezzirabi ve butunil-evdijeti ve
menabiti-ederi.
Allahu, oko naeg spusti ove kie, a ne
na nas! O Allahu, na humusno zemljite i na
krovite stijene, u doline i korjenita
isprazni kine oblake. (Buharija i Muslim)
DOVA KADA SE VIDI MJESEC
Kada bi ugledao mladi Mjesec, Poslanik s.a. v.s. bi

,"," , , "' p "" :P o ... A,
0l$.'jl) t:)C. ?i Alil
, ." , ."
J... Y " ,__, ." J .,.- ,, ."
Ai! l & G ' .. : "' ! w -. ')L.. \ll
.J) .. J f) , ) i 1 )
, , ,
Allahu ekber, Allahumme ehillehu allejna bil-
em ni vel-imani vesselameti vel-islami
vettevfiki lima tuhibbu ve terda! Rabbuna ve
Rabbukellah.
Allah je Allahu, nam i ovaj mjesec u
znaku sigurnosti i imana, mira i islama. Uputi nas
onome to Ti voli i si Ti zadovoljan.
A onda bi u Mjesec dodao: Na i tvoj
Gospodar j e Allah. (Ti rmizi-sahih)
60
TA SE JELA
Kada neko od vas sjedne da j ede, neka
'
Bismillahi - U ime Allaha.
, ,
Ako zaboravi na neka kada se sjeti
tokom j ela:
, $ " '
oz-IJ
,., , , ,
Bismillahi fi evvelihi ve ah irih i.
Bis mil/ahi za i za kraj. (Ebu Davud iTinnizi-sahih)
Muhammed s.a.v.s. je savjetovao j ednog
ovako:
Prije jela reci Bismillahi, j edi desnom rukom i
;edi ispred sebe. (Munefe kun alejhi)
DOVE IZA JELA
o , , , , $ o
( :ll :X (t:;,. J ISL.G J i t"> ;ill
Elahmdu-lillahillezi at'amena ve sekana ve
dealena minel-muslimin.
Ilva/a Allahu, koji nas je nahranio, napojio i koji
nas je muslimanima. (Ahmed - sahih)
61
Elhamdu lillahi kesiren tajjiben mubareken
tihi gajre mekfijjin ve la muveddein ve la
mustagnen anhu rab buna.
Hvala Allahu neizmjerno, skrueno i
blagoslovljeno, On ni o kome nije ovisan, a o
Njemu sve ovisi. (Buharija)
J: JY- 1:U
.., "" "
".. .J , ,
':1 J

Elhamdu lillahillezi at'ameni haza ve
rezekanihi min gajri havlin minni ve la
kuvvetin.
Hvala Allahu Koji me nahrani i opskrbi bez mog
truda i udjela! (Tirmizi -hasen)
DOVA MUSAFIRA KOJI GA
JE UGOSTIO
o , "" o " o .... / , o /.
o , l o l o w !l lS
r 6'"">- JJ rr -, rr
,
Allahumme barik lehum fima rezaktehum
62
vagfir lehu m verhambum.
Allahu, blagoslovi im ono si ih opskrbio,
oprosti im i smiluj im se. {Muslim)
DOVE ZA IFTAR
J
Allahumme inni es'eluke bi rahmetikelleti
vesiat kulle ej'in en tagfire li.
Allahu, molim Te Tvojom koja obuhvata
SVe, Oprosti mi. {lbnu Madde - hasen)


Allahumme leke sumna ve ala rizkike eftarna
fe tekabbeJ min na, in neke ente-ssemiul-alim.
Allahu moj, Tebi postimo, iftarimo se Tvojom
hranom, pa primi na post. Ti si Onaj koji sve
1 sve zna. {lbnu Suni, Taberani - isnaduhu daiO
63
..
DOVA U LEJLETUL-KADR
Allahumme inneke afuvvun tuhibbul-afve
fa'fu anni.
Allahu, doista Ti oprata i voli pratanje, pa
oprosti meni. (Tirmizi-hasen sahih)
DOVA KADA NEKO KIHNE
Kada neko od vas kihne neka glasno kae:
"' o
El-hamdu lillah! Hvala Allahu!
' '
Njegov prisutni brat ili drug neka mu nazdravi
v
nJec trna:
A,
.!,l:;_ fl Jerhamukellah! -Allah ti se smilovao!
Onaj to je kihnuo neka na to kae:
J ... ... J... J
<lG' J e. . ,
. c_-;-:.)
JehdikumuJiahu vejuslih balekum.
Allah vas uputio i stanje vae uljepao. (Buharija)
64
l DOVA MLADENCIMA
Barekellabu lekuma ve bar eke alejkuma ve
demea bejnekuma fi hajrin.
Allah vas blagoslovio i svaku blagodat vam dao,
Allah vas sastavio u dobru i hajru.
(Ebu Davud i Tirmizi- h)
TA SE PRIJE ODNOSA SA
DRUGOM
OJ' _"., , , , , , , ,.. .." , $t '
1 L. 01 11 , 01 h .... 11 1 111
jj - . J - . r-r- r
, ". .,. ,
Bismillahi, Allahumme denoibne-ejtane ve
dennibi-ejtane ma rezaktena.
Allahu nas od ejtana i udalji ga od
onoga to si nam udijelio.
Ako dobiju dijete ejtan mu nauditi.
(Buharija i Muslim)
65
DOVA DA SE DOBIJE POTOMSTVO
l J , ' "i'\ ' .t l l , " /
.. ..!.u. - .,!.u...u '-.1- y _)
, , ,
Rabbi hebli min ledunke zurrijjeten
tajjibeten, in neke semiu-ddua ' .
Gospodaru moj, pokloni mi od sebe potomka,
jer se Ti, uistinu, molbi odaziva. (Ali lm ran, 38)
DOVA ZA DOBRO l UPUTU PORODICE
o ,. t", J ..._J , , .-."
,:-,;;,.1_, o) G.:.l_, jl \.J (!'J
,
, .
L.C:! '. :::J ll

,
Rabbena heb lena min ezvadina ve
zunijjatina kurrete ea'junin ved'alna lil-
muttekine ima ma.
Gospodant na, podari nam u enama naim
djeci naoj radost i nas
bogobojaznih. (EI-Furkan, 74)
,._'ll .J ",., J - " " o """ :P "'
J J olpJ 0i_,
66
Rabbi evzi'ni en ekure ni'meteke-Ueti en'amte
alejje ve ala validejje ve en ea' mele salihan
terdahu ve aslih li fi zurrijjeti. ln ni tubtu iJejke
ve inn i minei-m usli min.
Gospodaru moj, daj mi da Ti budem zahvalan na
blagodati koju si darovao meni i roditeljima
mojim, i pomozi mi da dobra djela kojima
zadovoljan biti i dobrim potomke moje.
Ja se doista kajem i samo sam Tebi odan.(El-Ahkaf, 15)
DOVE ZA STICANJE NAUKE l OPSKRBE
o -; ,
l....lf j y.)
' ,
Rabbi zidni ilmen.
Gospodaru moj, Ti znanje moje proiri! (Taha, 114)
Naredna dova se iza sabah namaza:
# / " _ __.".. ,. , , 1{/11 .; t#
a u wtJ Ws. 2.1lt.:...i
. ) - .).)) , ' t.l r--
' '
Allahumme inni es'eluke ilmen nafian ve
rizkan tajjiben ve amelen mutekabbelen.
Allahu, od Tebe molim korisno znanje, lijepu
na fa ku i djela primljena kod Tebe. (lbnu Madde - sahih)
67
., .; J 1S ., ., ., ., o h 1. .;. , iJ
>-l 4 2..1Jt..l Jl
# .,; .. .,;
Allahumme inni es'eluke ilmen nafian ve
riz kan v asian ve ifaen min ku lli dain.
A !lahu moj, molim Te da mi da korisnu nauku,
obilnu opskrbu i lijek odsvake bolesti.
(Prenosi se da je pomenutu dovu Ibn u Abbas ,
kada je pio Zem-zem vodu)
DOVA ZA RAZBORITOST l SMIRENOST
Rabbirah li sadri. Ve j essir li emri. Vablul
ukdet en min lisani. J efkahu kavli.
Gospodaru moj, prostranim prsa moja i
olakaj zadatak moj, odrijei uzao sa jezika mog,
da bi razumjeli govor moj. (Taha, 25-28)
'
ZAHVALNOST ALLAHU D..
Zahvaljivanje Allahu na Njegovim blagodatima
68
\ .
J..:..;.J1 El-hamdu lillahi, Hvala
'
Allahu, garancija je trajnosti tih blagodati.
(Dejlcmi- hasen)
Kada bi se desilo neto to bi obradovalo
Poslanika s.a. v.s. bi:
El-hamdu lillahiJiezi bi ni'metihi tetimmu-
ssalihatu.
Hvala Allahu, sa blagodati se deavaju
dobri
Kada bi se desilo neto neprijatno bi:
"" - o
JG-
'
El-ham du lillahi ala ku lli balin.
Hvala Allahu na svemu to daje.(fbnu Suni i Hakim- sahih)
Kada bi neto to ga obradovalo Poslanik
s.a. v. s. bi seddu, na taj
Uzvienom Allahu. (!bnuMadtdzei Hakimhasen)
DOVA PROTIV SRDBE
Euzu billahi minccjtani-rradim.
69
se Allahu od prokletog ejtana.
(Buharija i Muslim)
DOVA U CILJU ZATITE OD IRKA
(MNOGO BOTVA)
J t' J ",. .. ",.". / l o t J J t "' )
!J G'i) !J ).1 01 Jl (*Ul
"" " ... .. /

Allahumme ino i e uzu bike en urike bike v e ene
ea 'lemu v e estagfiruke lima la ea ' lemu.
Allahu, zatiti me da ir k ne svjesno prema
Tebi, i molim Te da mi oprosti ono to nesvjesno
v o o
uczmm. (Ahmed-sahih)
DOVA KADA UGLEDAMO NESRETNIKA
udes, hendikepiranu osobu i sl.)
El-hamdu lillabillezi afani mimma ibtelake
bibi ve feddaleni ala kesirin mimmen haleka
tefdila.
70
Hvala Allahu, koji me zatiti od onoga to j e tebe
zadesilo i dade mi prednost nad mnogima koje je
s tvorio. (Tirmizi- sahih)
DOVA NA KRAJU SIJELA, SKUPA ILl
SASTANKA
Poto na pomenutim okupljanjima bude i
grijenog govora, u cilju oprosta tih grijeha, na
kraju tih sijela treba
.rl . t\ ' t ., S ill , .,
...:...i , , -ul , u 's :. 1 !.l...l...>v.J
e ",.
- - -
, .'!"' , "'
... " . ..tJ ... -
..:...wl '-'.j\.) !J 4- .. \
- #- J .J,
,
Subhanekellahumme vebi bamdike ehedu en
la ilahe ma En te estagfiruke ve etubu ile j ke.
Neka Si slavljen Allahu i neka Ti je hvala,
da nema boga osim Tebe. Od Tebe
oprost traim i Tebi se kajem. (Taberani -sahih)
DOVA ONOM KO Tl DOBRO
Onaj kome je neko dobro, neka svome
kae:
71
-\ ,
1;.. Dezakellahu hajren.
Allah te nagradio dobrim, na taj se
najbolje zahvaliti. (Tirmizi. sahih)
DOVA ZA ONOGA KO Tl DA POZAJMICU
(stvar ili novac)
.. .. ... .... ".,
J 2.U ;u, !.l);
Barekellahu leke fi eh like v e ma like.
Allah blagoslovio tebe, tvoju porodicu i tvoju
o
zmovznu.
Nagrada za davanje zajma je zahvalnost i
duga na vrijeme. (Nesai i Ibn u Madde- sahib)
DOVA MUSAFIRA - PUTNIKA
, .... " " ;S) ... , .. , " , o ... " J
. 2..Ui . f 8'1 110 G J I 8'1 '.
)". , .) .J u:'/'--"
.. " , , ",
o ,Jl ... o " 0...:::: ". , o .. "
r 61 11 P' Lr
' , ,
j ;:1:; G. li;.
' ,
72
Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber.
Subhanellezisehhare lena haza ve ma kunna lehu
mukrinine, ve inna ila Rabbina le munkalibun.
AUahumme iona nes'eluke fi seferina haza el-
birre vettakva ve minel-ameli ma terda.
AUahumme bevvin alejna sefer,ena haza vatvi
anna bua'deh. Allahumme Eotessahibu fisseferi
vel-halifetu fil-ehli. Allahumme inni euzu bike
min vu'sai-sseteri ve keabetil-menzari ve suil-
munkalebi fil-mali vel-ehli.
Kada se vratimo sa puta istu dovu i
dodamo:
., .- , , ,
0 J\-G- 0 0 pt_; 0; i
, ;
Ajibune taibune abidune liRa b bina hamid un.
Neka je slavljen Onaj koji nam je ovo
putovanje, a mi ga ne bismo bili sposobni obaviti
sami. Mi se, doista, Gospodaru naem
A !lahu, molimo Te da nas na ovom putovanju prati
dobro i odanost Tebi i poslovi sa kojima si Ti
zadovoljan. Allahu olakaj nam ovo putovanje i
razdaljinu njegovu podnoljivom. Allahu, Ti
si sa nama tokom putovanja i nam porodicu
73
u naem odsustvu. Gospodaru, zatiti me od
umora i na putu, te tuge koja bi me mogla
za des it i zbog imovine i porodice.
se i trajno kajemo Gospodaru svome,
poboni i zahvalni. (Muslim)
DOVA KADA SE ODSJEDA lU U
NEKOM MJESTU TOKOM PUTOVANJA
Kada neko od vas, nakon to stigne u j edno
mjesto,
<t/If ""' ""'- ' ". J f
' , l , > ' l ' ... l l , ' .......
v . uvi.:J .ul u\...o...Ov
r , . .T
, "" , ",.
Euzu bi kelimatillahi-ttammati min erri ma
halek.
Allahovih savrenih traim zatitu
od zla to je stvorio.
U tom mjestu dok boravi mu se nita loe
dogoditi. (lbnu Madde - hasen)
DOVA KADA SMO NA VISINI l U DOLINI
Dabir r.a. nam kazuj e: Kada bismo se popeli na
kakvu uzviicu bi tekbir: Allahu ekber, a
kada bismo se spustil i u nizinu bismo:
Subhanellah! <Buharija)
74
ZIKR U POSEBNIM SITUACIJAMA
Kod il i tajanstvenog kae se:
' ,
;;.,1 Subhanellah -Slavljen neka je Allah, ili
'
J,/ t A
71 ;;.,1 Allahu ekber - Allah je (Buharijal
Kod iznenadne (zemlj otres, udes i sl.)
' p ,.
kae se: ;;.,1 )ll )l La ilahe ilellah - Nema boga
osim Allaha. (Buh:srija i Muslim)
Kada neto plani ramo treba
' - .
..:il l L> l loa' Allah! -Ako Bog da! ( Kehf, 23-24)
'
Kada se divi nekoj blagodati kae se:
., ", J ". .... ,
..11 )11 o:,; )l ..111 e:
- -
Maa 'Allah, la kuvvete illa billa h!
Kako Allah to biva, nema snage i osim
sa Allahom! (KehU9)
Kada vidimo neto kod svog brata to nas
zadivljuje, trebamo to blagosloviti
- <P
u !l G"
"-" ) .
,
Allahumme bari k fibi. - Allahu blagoslovi mu to,
da ga ne bi urekJ i . (Ahmed, lbnu Madde- sahih)
75
NAZIVANJE l IRENJE SELAMA
Uzvieni Allah u Kur'anukae:
A kada ulazite u vi pozdravite
nj ene selamom od All aha propisani m,
blagoslovljenim i lijepim. (En-Nur,61)
Poslanik s.a. v. s. je rekao:
u Dennet dok ne budete vjerovali,
vjerovati dok se ne budete voljeli.
li da vas uputim na neto
uspostaviti ljubav vama, ako to budete
Nazivaj te selam jedni drugima! (Muslim}
Selamom iskazuj emo ljubav, susretlj ivost, panju
i dovu svome bratu u vjeri.
Selam se naziva
J , , , ...
Esselamu alej kum, a odgovara se:
} , , J ,
r")(.JI Alej kumu-sselam.
Selam se upotpunjuje
, , ' J ,. ,
:JIS';) 4ill
V e rahmetullahi ve berekatubu.
Selam spas, mir, bereket i milost od Allaha.
Selam je propisan jo Ademu a.s., nazivao se za
76
vrijeme svih poslanika. On je pozdrav svih
muslimana. Na kapijama Denneta
selam om.
TELBIJJE KOD HADDA l
UMRE
Telbijj a se kada se obuku ihrami i zanijeti
hadd ili umra. Ona glasi:
Sl , , ". ". , _. $t "
0
1
::.e' :.:.c1
, ,
, , o , ., ... 4# "
, d t , , l J l , l t , ' l
.;.AJ l . \) ..!...u ;; o \ )
,
Lebbejke-llahumme lebbejk, lebbejke la erike
leke lebbejke! lnoel-hamde veoni'mete leke
vel-mu lk. La erike lek.
Odazivam Ti se, A /lahu moj, odazivam! Odazivam
se Tebi, Koji ravnoga Sebi nema, odazivam!
Doista, zahvalnost i sve blagodati pripadaju Tebi,
kao i sva vlast! Ti Sebi ravnoga nema!
(Buharij a i Muslim)
DOVA TOKOM TAVAFA
(OBILASKA OKO KABE)
77
Rabbena atina fiddunja haseneten ve ftl-
ahireti haseneten v e kina azabe-nnar.
Gospodaru na daj nam dobro na ovome svijetu i
dobro na svijetu. nas
dehenemske vatre! (Ebu Davud, Ahmed, lbnu Maddc. Ibnu
Hibban- sahih)
DOVA TOKOM SA'JA SAFE l
ME RVE
; sili 1:; e
,
,. "" ,tJ .1.
)
' :- ll ..... GJ ;( ' ;...;.:.\ll _;J dul . j 8 1
, J .., (,..!)... - '-t?'' ",.
- - -
Rabbigfir verham ve tedavez amma tealemu
innekel-eazzul-ekrem. Allahumme atina
fiddunja baseneten ve fil-abireti haseneten ve
kina azabe-nnar.
Gospodaru, oprosti mi. smiluj mi se, i oprosti mi
ono to samo Ti zna. Uistinu si Ti i
Plemenit. Gospodaru daj nam dobro na ovome
svijetu i dobro na svijetu i nas
dehenemske kazne.
Prenosi Taberani u dj elu Kitabu-dduai da je
Ibn u Mes'ud navedenu dovu tokom sa'ja.
(me,kuf sahihul-isnadi )
78
DOVA KOJA SE NA AREFATU
Poslaniks.a.v.s. kae: Najbolja dova je ona koj a se
izgovara na dan Arefata, to je najbolje to sam ja
i poslanici prije mene. Onaj e:
o .," oo" ' ""' } ' "-s ,,
J.:..;J1 1\ '1 o::b.. J .\ill '1! '1
, , ,
" .; .} " "
.r-;ti j) ; )
, -
La ilahe illellahu vahdehu la erike leb. Lehul-
mulku ve lehul-hamdu ve buve ala kulti ej'in kadir.
Nema boga osim Allaha Jedinog, Koji Sebi
ravnog nema. Njemu pripada sva vlast 1
zahvalnost i On je iznad svega! (Tinnizi. hasen)
TA SE IZGOVARA PRILIKOM KLANJA
IVOTINJE ILl KURBANA
.,;0/.;- ,, ".,ll
(2-U) ?i .\ill)
, , ,
Bismillahi vallahu ekber. (Allahumme minke
ve leke.) Allahu m me teka b bel min ni.
U ime Allaha, Allah je {Allahu moj, ovo j e
od Tebe i Tebi ga darujem!) Allahu moj, primi ga
od mene! (Muslim i Bejheki)
79
TA SE KADA SE GLAS
PIJETLA l REVANJE MAGARCA
Kada pjevanje pijetla Muhammed s.a.v.s.je
rekao:
Molite Allaha za milost, jer je pijetao vidio
meleka, a kada revanja magarca se
Allahu od ejtana, jer je magarac vidio ejtana.
(Buharija i Muslim)
TA SE KADA SE
v
LAVEZ PASA
Muhammed s.a.v.s.je rekao:
Kada lave pasa i revan je magaraca
se Allahu od ejtana, jer oni vide ono to vi
ne vidite. (Ebu Davud i Ahmed-sahih)
SKUPLJANJE DJECE U U
PREDAKAMSKO VRIJEME
Muhammed s.a.v.s.je rekao:
Kada bude predakamsko vrijeme ili kad
omrknete, sakupite vau djecu, jer tada se ejtan i
80
.
l
.

' .
raire. a kada vrijeme pustite
ih. vrata sa Bismillom,jer ejtan ne
otvara tako vrata. ( Buhnrija)
POSTUPAK KOD ZIJEVANJA
Zijevanje je od ejtana, pa kad zijeva neko od vas
neka ga suzbija to vie moe (stavljanjem ruke na
usta), jer kada neko od vas kae:
ha ... a!, ejtan se nasmije. (Buharija)
DOVA KOJA ZAMJENJUJE DRUGE DOVE
Ebu U mame r.a. poalio se Allahovom Poslaniku
s. a. v. s. da pojedini ashabi ne mogu zapamtiti
mnoge dove koj e Allahov Poslanik, pa ga
Muhammed s.a.v.s. na ovu dovu koja
sadri i zamjenjuje ostale dove:
... IL J o -,,If-.. ' - -.. tr t sil
..!. __ ; Lo _r->- l l
, " ... "
, , " "'' lJ ,, .A, l'
.. \ 4i!l
'
J " A. - ... ).
... .... o } l , !. ' ... .... . o l :. , l , - " .", ,. .J " 1 .. -:
ul.- . l ..:..." \) r---J __ .
'
' - ,", , ,", , ,. J , " ...
oJi Jf-
' ' '
Allahumme inni es'eluke min hajri ma se'eleke
81
minhu nebijjuke Muhammedun sallallahu
alejhi ve selleme, ve euzu bike min erri
mesteazeke minhu nebijjuke Muhammedun
sallaiJahu alejhi ve seUeme ve Entel-musteanu
ve alejkel-belagu ve la havle ve la kuvvete iUa
billa h.
Allahu, ja Tebe molim da mi da svako dobro koje je
od Tebe molio Tvoj Poslanik s. a. v.s., i traim da me
od zla, od kogje od Tebe zatitu traio Tvoj
Poslanik Muhammed s. a. v.s. Ti si Onaj, od kog se
trai, od Tebe su blagodati. Nema nikakve
promjene ni bez Allaha d.. (Tinnizi - hasenl
DOVA KOJU JE POSLANIK S.A.V.S.

"_,, "' '* J ,;_-"
).31 '}l
,. , ... -
Rabbena atina fiddunja haseneten ve fil-
ahireti haseneten vekina azabe-nnar.
Gospodaru na, daj nam dobro na ovom svijetu i
dobro na svijetu (ahiretu) i nas
kazne Dehennema. (Muttefekunalejhi)
82
ODABRANE KUR'ANSKE DOVE


"' " , "'
, .,.
r"; Y;
, ' '
...... , . ) ...
.bl;a.JI Uf-bl !l41J !14} J.:.UI
, , ,
. , ; , , , .
' l . ' ' - ' !'1 ' .iJI
1
' ' ,. ' l
'-'J ,a o.\ , .. . . _.,., ..J:>I-"' , ;; - .. l
. .r-- - u-... J ;- \ - ,
, ' ,
Bismillahirrahmanirrahim.
E l - h a mdu lillahi Rab lb il - al e min.
Ernihmaoirrahim. Maliki jevmiddin. Ijj ake
na' budu ve ijjake nestein. Ibdinessiratal-
mustekim. Siratallezine en'amte alejhim,
gajril-magdubi alejhim veleddallin. Amin!
Uime A/laha, Milostivog, Samilosnog.
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Milostivom
Samilosnom, Vladaru dana Sudnjeg. Tebe
oboavamo i od Tebe traimo. Uputi nas na
pravi put. Na put onih kojima si milost Svoju
darovao, a ne onih na koje Si se rasrdio, niti onih
koji su zalutali . (EI-Fatiha, 1-7)
,,, ,.; ," l, ,,.
)
81 ...... A.iS:. GJ :.. o'> ':11 :(' :.. C:U1 . j 81 G)
. , ...,;-, , .. l.>' , .
, , -
Rabbena atina fiddunja haseneten ve fil-
83
ahireti baseneten vekina azabennar.
Gospodaru na, daj nam dobro na ovom svijetu i
dobro na Ahiretu i nas dehennemske
vatre. (EI-Bekare. 20 l )
"" , "" l) JJ , ",..,
. .,. 8 .)1 J 'i G
u - . - . Y"' 1._..1 . )
, ,
J "" o , "' , "
.. , .. JJI
,
Rabbena la tuzig kulubena ba'de iz hedejtena
ve heb lena min ledunke rahmeten, inneke
En tel-Vebhab.
Gospodaru na, ne dopusti srcima naim da
skrenu, kad Si nam na pravi put ukazao. i daruj
Svoju milost, Ti si uistinu Onaj koji mnogo daruje.
(Ali lm ran, 8)
,..,,, " J , o " , , _..."
t:l1 8 C CT Cl G'
) . , J .y f ,- .J
, ,
Rabbena innena amenna fagfir lena zunubena
vekina azabennar.
Gospodaru na, mi zaista vjentjemo, pa oprosti
nam grijehe nae i nas patnje u vatri.
(Ali lrnran, 16)
, " , , ." , YI , , J " o ..- ",,
l' \11 " G'! 8\..C. G:. G !.) 8 lj G
J f. t: y J , - .)"-' J .y .#' .)
,
Rabbena fagfir lena zunubena ve keffir anna
84
sejjiatina ve teveffena meal-ebrar.
Gospodaru na, oprosti nam grijehe nae i
preko runih postupaka naih, i da poslije
smrti budemo sa dobrima. (Ali hnran, 193)
..
\SI:0.
El-hamdu lillahillezi hedana lihaza ve ma
kunna linehtedije lev la en hedanellah.
Hvala Allahu koji nas je napravi put uputio; mi ne
bismo na pravom putu bili da nas Allah nije
u pu tio. (El-Ea'raf, 43)
- , , . .... , ...
-.. ,. ("' G t. j i G'
Y) - F .)
'
Rabbena efrig alejna sabren ve teveffena
muslimin.
Gospodaru na, daj nam snage da izdri mo i
da kao vjernici umremo. (El-Ea'raf, 126)
85
Alellahi tevekkelna Rabbena la ted'alna
fitneten lil-kavmi-zzalimine ve neddina bi
rahmetike minel-kavmil-kafirin.
U Allaha se uzdamo! Gospodaru na, ne dozvoli
da stradamo zbog iskuenja od
naroda, i spasi nas, Svojom, od naroda
koji ne vjeruje. (J unus, 85-86)
Fatire-ssemavati vel-erdi Ente velijji fiddunja
vel-ahireti teveffeni muslimen ve elhikni
bissalihin.
Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti si zatitnik moj na
ovom i svijetu; daj da umrem kao
musliman i pridrui me onima koji su dobri.
(Jusuf, l O l )
Rabbid'alni mukimessalati ve min zurrijjeti
Rabbena ve tekabbel dua'i. Rabbenagfir live li
validejje ve lil-mu'minine jevme jekumul-
hisab.
86
Gospodaru moj, da ja i potomci moji
obavljamo namaz. Gospodaru na, Ti uslii dovu
moju. Gospodaru na, oprosti meni, rodUeljima
mojim i svim vjernicima na Sudnjem danu, kad se
bude polagao (lbrahim,40-41)
Rabbi edhilni mudhale sidkin ve abridni
muhrede sidkin ved'al li min ledunke
sultanen nesira.
Gospodaru moj, da umrem, a da si Ti
zadovoljan sa mnom i da budem proivi) en, a
da si Ti zadovoljan sa mnom, i daruj mi od Sebe
snagu koja m i (El-Isra, 80}
" ... o . "" tl "
l ,::_.. , . l :__;. .......
r..r-' J -- - . J . . .J
- .,. - ,
--- ... . :i::.. ... " - . o , l " l
r-::-' .X t.i- lJ . J.Jf 'j\ ..,/-
,. ,. ",
Rabbi heb li hukmen ve elhikni bissalihin.
Ved'alli lisane sidkin fil-ahirin ved'alni min
vereseti denneti-nneim.
Gospodaru moj. podari mi znanje i uvrsti me
one koji su dobri. da me po lijepom
87
spominju oni to poslije mene me od
onih kojima dennetske blagodati dati.
(B-Sua'ra, 83-85)
,;.; J ....
\SJ ;; > Jfll GI;:.)'J 8 L;'J
, , , , ,
.,. " J "' , ",., - $ JJ
j J L;'),_;., J fl!. JI+
, ,
Rabbenagfir lena ve li ihvanine-llezine
sebekuna bil-imani, ve la ted'al fi kulubina
gillen lillezine amenu, Rabbena inneke reufun
rabim.
Gospodazt na, oprosti nama i naoj koja su
nas u vjeri pretek/a, i ne dopusti da tl srcima naim
bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru
na, Tisi zaista, Dobari Milostiv. (EI-Hasr.IO)
Rabbigfir li ve li validejje ve limen dehale
bej tije mu'minen ve lil-mu'minine vel-
mu 'm inati vela tezidi-zzalimine illa tebara.
Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim,
i onome koji kao vjernik tl moj dom i
o
VJermclma t VJermcama, a nevjermctma samo
propast (Nuh, 28)
88
ODABRANE POSLANIKOVE DOVE
. , o ,.. .;O; e J ,,'#
J=..s:JIJ
" " "' " , ...
f ,, o ;) ,.. .... o .,. " o ...
;:.:J1 45' jJ u- . .;; u J
.. , ... _,. " "'
J ... ,; Sl , ... J ... ... tJ ,
2..1 _, J i :,,, cJi . - J- .
. r r.S r-r- .r J ) cr r
' . '
, o ... , . ... , ... , o
J -o.! )l J ' , o. ' )l J . } )l . l e. o
t' .
, ' ?
... .J , " ...
liJ )l

Allahumme ioni euzu bike minel-adzi vel-
keseli, vel-dubni vel-buhli vel-heremi ve
azabil-kabri, Allahumme ati ncfsi takvaha ve
zekkiha en te hajru men zekkaha, en te velijjuha
ve mevlaha. Allahumme inni euzu bike min
ilmin la jenfeu ve min kalbin la jaheu, ve min
nefsin la tebeu ve min da'vetin la justedabu
leha.
Gospodaru moj, Ti se od slabosti, od
lijenosti, od pretjerane plaljivosti, od krtosti,
duboke starosti i patnje u ka buru. Gospodaru moj,
podari mojoj du i pokornost i je, jer Ti je
najbolje Ti si njen Prijatelj i Zatitnik.
Allahu moj, me znanja koje ne koristi, srca
koje nije bogobojazno, due nezasite i dove koja se
ne przma. (Muslim)
89
,
Allahumme inni euzu bike min zevali
ni 'metike, ve tehavvuli afijetike, ve fudaeti
ni km etike ve demi'i seh atike.
Gospodaru moj, Ti se od prestanka Tvojih
nimeta (bl agodati), od prestanka Tvoga
blagoslova, od iznenadne i svakog Tvog
nezadovoljstva. (Muslim)
o ,. , , ., ' }"' o "t "' .,. , s
JtkJI) t.s4JI J!
,
Allahumme inni es'elukel-huda vettuka vel-
afafe vel-gina.
Allahu moj, podari mi uputu, pokornost, i
imetak. (Muslim)
" , o$ "' ., ., ., " ., "" 'll
' , 1.1, J _ l)'' : , 1.1, ,_o lo
.) , y _ e) 4 '- ., .. l ('"T'"
, ,
JI ... , , } , .,. ... , ;
'-11 '-1 2.1""' :AJ .) . J\ l\ : ., : ;i
' ' , .J, J \...>,.('"T'" . .
". , , - " ...
J o ... J ., :1, o , # o , ,
- l J , ; l ... ::._ l ,. 1 ,.
._:.., 'i t,?;UI ..:...; \ J I ..:...;\
,. ,.
,. ,

,
90
AUahumme leke eslemtu ve bike amentu vc
alejke tevekkeltu, ve ilejke enebtu ve bike
hasamtu. AJiahumme inni euzu bi izzetike la
ilabe illa Ente en tudilleni. Entel-hajjuUezi la
jemutu, vel-dinnu vel-insuj emutune.
Allahu moj, Tebi se predajem, u Tebe vjerujem, na
Tebe se oslanjam, Tebi se alim. Gospodaru na,
me Tvojom da ne budemo u zabludi.
Nema boga osim Tebe, Ti si ivi koji ne
umire, a di ini i ljudi umiru. (Buharijai Muslim)
.
... t .,. , , o "., "
e: ., . ( l 1.:... .,\_:.:_ , .. ,
) e.?( ff rr-
, , , Jll - , .r
'-:.:_ ,. - l . ll l:"_. -
t?-f' J e.? J.>.. t?- _#l rr-1 r-' ...:.-il
- -
"' t , , ,
e.?/..;- j))
AUahummagfir li hatieti ve dehli ve israfi fi
emri, ve ma Ente ea' lemu bibi minni,
Allahummagfir li diddi ve hezli ve hatai ve
amdi ve kuli u zali ke indi.
Allahu moj, oprosti mi moje greke, moje
neznanje, prekomjernost u postupcima mojim i
sve ono to Ti zna da je kod mene. Gospodaru
moj, oprosti mi moju neozbiljnost, moju greku i
namjeru ,jer sve je ovo kod mene. ( Buharija)
91
, SJ , j o ,; ,,
bl J 1;.:. t.:.
, ... , "r, ,
fl } ,, , o , J , ,
j) d o.)t;j fo.1J d 1;.:. ot(,.!l
- - , ,
.; .J , , , ,
p j) :X J .;_,:,:_JI ? lJ
, .
Allahumme aslih li dini-llezi buve ismetu emri
ve aslih li dunjaje-lleti tiha meai ve aslih li
ahireti-Ueti tiha mea di.
Ve ahjini ma kanetil-hajatu hajren li ve
teveffeni iza kanetil-vefatu hajren li ved'alil-
hajate zijadeten li fi kulli hajrin ved'alil-
mevte rahaten li min kullierrin.
Gospodaru, popravi mi vjeru moju, koja j e
glavnica moja; popravi mi i ovaj svijet, jer ja na
njemu ivim; popravi mi i svijet, j er ja
njemu idem; poivi me dok mije ivo/ dobar. a daj
mi smrt, kad mi smrt bude dobra. Daj mi, da mi
moj ivot bude u svakom dobru, a moja
smrt mir i spas od svakog zla! (Muslim)
92
Allahumagfir li, verhamni vehdini ve afini,
verzu kn i.
Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me,
zatiti me i opskrbi me. (Muslim)
Allahummehdioi ve seddidni.
Allahu moj, uputi me i izvedi me na pravi put.
(Muslim)
Rabbigfir live tu b ale jj e inneke Ente-ttevvabu-
rrahim.
Gospodaru moj, oprsti mi, primi moje pokajanje,
jer Ti si zaista Onaj koji pokajanje prima i Koji je
Milostiv. (EbuDavud -sahih)
93
* * * * *
Molim Uzvienog Allaha da budemo sa
onima za koje je na Gospodar rekao:
One koji vjeruju i i n e dobra djela
Gospodar njihov e na pravom putu podrati,
zato to vjeruju; rijeke e t e i ispred njih u
dennetima zadovoljstva, dova njihova b i e u
njima: SUBHANEKELLAHUMME Hvaljen
nek si, Allahu!, pozdrav njihov je SELAM
Mir vama! , a nJihova posljednja dova:
EL-HAMDU LILLAHI RABBIL-ALEMIN.
Hvala Allahu Gospodaru svjetova.
(J unus, 9-1 0)
94
J