You are on page 1of 24

www.ziekenhuiskrant.

nl
V E R S C H I J N T T WE E WE K E L I J K S O P WO E N S D A G I N Z I E K E N H U I Z E N E N V E R Z O R G I N G S H U I Z E N I N N E D E R L A N D
Ambities?
Word Master in zorg of welzijn!
www.han.nl/masters
HAN Masteropleidingen zijn door de NVAO geaccrediteerd
open dag 3 maart nijmegen
Verpleegkundigen Reorganisatie Poster
Verpleegkundigen moeten een centrale
plaats in de ziekenhuisorganisatie krijgen.
Medisch Centrum Twente moet reorganiseren.
Dat kost 200 fte.
Uitneembare poster van de Regionale Hulp-
middelen Beurs.
REGIONALE BEURS VOOR
SLECHTZIENDEN EN BLINDEN
Bartimus ziet mogelijkheden
en wil de samenleving
toegankelijker maken voor
slechtziende en blinde mensen.
Bartimus ziet mogelijkheden
en wil de samenleving
toegankelijker maken voor
slechtziende en blinde mensen.
Babbage ...
Zichtbaar beter.
Saarberg
G i
ORIONWebbox
TV ondertiteling
en de dagelijkse
krant......laat ze
voorlezen
Viziris
Oog voor een
toegankelijke wereld.
Toegang
GRATIS
voor meer informatie: www.regionalehulpmiddelenbeurs.nl info@hulpmiddelenbeurs.nl 06 - 24 23 29 72
Open tussen 10:00 en 16:00 uur
03 09 12
Jaargang 6 nummer 1 18 januari 2012
Professionele weegapparatuur
www.medifix.nl - tel. 013-5111111
Voor het eerst in Nederland is de heden-
daagse behandeling van een patint met
hartritmestoornissen live te volgen via
social media. De ingreep maakt onderdeel
uit van een uniek initiatief dat is georga-
niseerd door het Catharina Ziekenhuis
(Eindhoven) en Philips.
Onder de Twitternaam @hartpatientAd
kunnen Ad Langendonk uit Eindhoven en
zijn arts, dr. Lukas Dekker @cardioloogLukas,
sinds 10 januari een maand lang worden ge-
volgd op weg naar, tijdens, en na de ingreep,
waarbij met behulp van katheters de hartritme-
stoornis verholpen wordt om Ad zijn kwaliteit
van leven terug te geven. Ad Langen donk heeft
net als bijna 300.000 andere Nederlanders
een hartritmestoornis, die zijn kwaliteit van
leven in ernstige mate negatief benvloedt.
Het aantal mensen met een hartritmestoornis
zal de komende jaren sterk toenemen tot een
miljoen in 2050.
Ad Langendonk staat met zijn 45 jaar, zijn
twee kinderen en zijn werk midden in het
leven. Vanwege zijn aandoening heeft hij
e chter veel moeten opgeven. Volgers van
@hartpatientAd kunnen met hem en zijn
cardioloog tweeten en kunnen vragen stellen
over hartritmestoornissen en de behandeling
ervan. Op 27 januari wordt Ad Langendonk
behandeld voor zijn aandoening met een
katheterablatie. De operatie is live te volgen
via dialoog.skipr.nl/evolutieindezorg, waarbij
het medisch team van het Catharina Zieken-
huis de buitenwereld op de hoogte houdt van
de voortgang van de ingreep. De zorgkosten
die gepaard gaan met de behandeling van
boezembrilleren bedragen momenteel 580
miljoen euro op jaarbasis. Met het toe nemend
aantal patinten zullen die kosten stijgen.
Nieuwe innovatieve behandelmethoden
zoals de katheterablatie van @hartpatientAd
kunnen volgens het ziekenhuis helpen de
groter wordende groep mensen van goede,
efcinte en betaalbare zorg te voorzien.
Hartpatint en social media
Op de derde dinsdag in maart (de 17e),
wordt voor de twaalfde keer de Open Dag
van Zorg en Welzijn georganiseerd.
Bezoekers zijn welkom in honderden zorg- en
welzijnsorganisaties in Nederland. De in-
schrijving voor deelnemende instellingen is
gestart en begin maart start een grootschalige
publiciteitscampagne om publiek te enthou-
siasmeren voor een bezoek aan een van de
deelnemende organisaties. Met de campagne
Kom kijken in het hart van zorg en welzijn
geven organisaties in het hele land een grote
doelgroep gelegenheid om op de hoogte te
blijven van de laatste ontwikkelingen. Meer
informatie op www.opendagzorgenwelzijn.nl.
Open Dag van
Zorg en Welzijn
ki j k op: scoremedi . nl
Medi cal 6321
Vraag gratis
catalogus aan via
info@scoremedi.nl
zitten met zorg
Voor onze missie in Curaao zoeken wij bedrijven
die sociaal maatschappelijk ver antwoord bezig
zijn om onze missie te sponsoren.
Voor iedereen die ons wil helpen, u kunt met ons in
contact komen via e-mail: info@missiqbeauty.nl
Ben jij tussen 17 en 25 jaar en genteresseerd in
beauty en/of mode? Wou jij altijd een catwalk lopen
of model worden?
Dit is je kans! IQBeauty is op zoek naar meiden die
graag laten zien wat hun zo speciaal maakt. Ben jij goed
genoeg om Miss IQBeauty 2012 te worden? Schrijf je
snel in via info@missiqbeauty.nl
Ad Langendonk kan worden gevolgd op weg naar, tijdens en na de operatie aan hartritmestoornissen.
Het belangrijkste is
dat de ziekte hier een
gezicht krijgt
De facilitaire
zorgondersteuner
www.isscureandcare.com
Tel: 030 - 24 24 800
2 Actueel
Nummer 1
18 januari 2012
Zorgondernemer Loek Winter heeft met
zijn nieuw opgerichte onderneming De
Seizoenen de volwassenenzorg binnen
de failliete zorginstelling Zonnehuizen in
Zeist overgenomen. Jeugdzorgconglome-
raat LSG-Rentray nam de zorg voor en het
onderwijs aan jongeren over. De overname
heeft geen gevolgen voor de functie van
Loek Winter als voorzitter van de Raad van
Bestuur van MC Groep. Deze functie blijft
hij in de huidige vorm voortzetten.
Bij de overname worden circa 700 werk-
nemers ontslagen, een derde van het totale
personeelsbestand. Het is voor het eerst dat
een ondernemer met winstoogmerk de lang-
durige zorg voor een groot aantal verstandelijk
gehandicapten gaat verzorgen. De combinatie
LSG-Rentray / de Groep Winter was al enige
tijd in gesprek met de bestuurder a.i. van
Zonnehuizen om te onderzoeken onder welke
condities het mogelijk was de Stichting over
te nemen. Deze verkeerde al geruime tijd in
ernstige nancile problemen.
Zonder dat iemand ingreep, bouwde het vorig
jaar opgestapte bestuur van Zonnehuizen in
twee jaar tijd een schuld op van ruim achttien
miljoen euro. Hierdoor was een faillissement
onvermijdelijk. LSG-Rentray en Groep Winter
hebben toen gezamenlijk een bieding gedaan
op de activiteiten van Stichting Zonnehuizen
die geaccepteerd is door de curator van de
Stichting. De partijen brengen de activiteiten
van Stichting Zonnehuizen onder in de Stich-
ting Continuering Zonnehuizen Groep. De
Seizoenen zal de volwassenenzorg voortzetten
op de huidige zes locaties en zal de komende
jaren deze zorg verder versterken en uitbrei-
den, om daarmee te voldoen aan een groei-
ende behoefte aan zorg vanuit een antropo-
sosche invalshoek. Sinds 1 januari wordt de
directie van De Seizoenen gevormd door Loek
Winter, Philipp Jan Flach en Peter Lensselink.
Zij zijn verantwoordelijk voor de voortzetting
van het primaire (zorg)proces van De Seizoe-
nen en zullen met het management van de
volwassenenzorg het migratieproces ter hand
nemen.
Voor het eerst neemt
een ondernemer met
winstoogmerk de
langdurige zorg over
Leerprestaties
Gouden kronen
PIP-implantaten
Beste uroloog
Gastvrijheid testen via mobiel
Via de mobiele telefoon heeft het Kennemer Gasthuis in Haarlem binnen drie weken bijna veertig ervaringen
binnengekregen over de gastvrijheid van het ziekenhuis. Het is voor het eerst dat een ziekenhuis via de mobiele
telefoon mensen oproept hun mening te geven over hoe zij de gastvrijheid ervaren. Het Kennemer Gasthuis maakte
voor het onderzoek gebruik van de mobiele app Roamler. Gebruikers van deze app (zogenoemde Roamlers) werden
opgeroepen om de gastvrijheid van het ziekenhuis te beoordelen. Dat deden zij door een foto te maken van een situatie
die zij als gastvrij of juist niet als gastvrij ervaren. In een begeleidend schrijven van minimaal twintig woorden konden
de inzenders nadere uitleg geven.
S
t
e
l
l
i
n
g

v
a
n

d
e

m
a
a
n
d
82,1 % Mee eens
12,8 % Mee oneens
5,1 % Geen mening
De maatschap Interne Geneeskunde/
Maag-, Darm-, Leverziekten (MDL) van het
Jeroen Bosch Ziekenhuis in s-Hertogen-
bosch heeft met ingang van 9 januari een
beperkte patintenstop ingevoerd.
Deze patintenstop houdt in dat alleen
urgente MDL-verwijzingen door een MDL-
arts gezien kunnen worden. Een deel van de
overige patinten kan eerst door een collega-
internist gezien worden; de overige patinten
worden doorverwezen naar een ander zieken-
huis. De maatregel geldt alleen voor nieuwe
patinten en niet voor patinten die al in be-
handeling zijn bij het Jeroen Bosch Zieken-
huis. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kampt, net
als veel andere Nederlandse ziekenhuizen,
met een substantieel tekort aan MDL-artsen.
Dat heeft geleid tot overbelasting op de poli-
kliniek MDL met als gevolg dat de wachttijden
zijn opgelopen. Hierdoor dreigt goede zorg
in het gedrang te komen. Een onderzoek door
het Department of Health Services Research
van de Universiteit van Maastricht heeft uitge-
wezen dat het JBZ bij de huidige instroom
van patinten twee MDL-artsen tekort komt.
De maatschap Interne Geneeskunde/MDL
zoekt samen met de Raad van Bestuur van het
JBZ naar oplossingen om de instroombeper-
king zo snel mogelijk weer op te heffen. De
omringende ziekenhuizen en de huisartsen
in de regio zijn over de instroombeperking
genformeerd en worden tussentijds op de
hoogte gehouden over de voortgang.
Beperkte opnamestop MDL-artsen
Nieuwbouw op Avantis van de baan
De bouw van een cardiovasculair centrum
(CVC) op het grensoverschrijdende indus-
trieterrein Avantis aan de Duits-Nederland-
se grens is van de baan. Tot dit besluit zijn
de Raden van Bestuur van het Maastricht
UMC+ en het Universittsklinikum Aachen
(UKA) vorige week donderdag eensgezind
gekomen.
De optie van bouw van een gezamenlijke
nieuwe kliniek op Avantis is uitgebreid be-
studeerd en geanalyseerd. Als gevolg van de
toenemende nancile druk op de gezond-
heidszorg in Nederland en Duitsland en door
de onzekerheid rond toekomstige politieke
besluitvorming zowel in de Nederlandse als
in de Duitse gezondheidszorg, geven beide
partners op dit moment prioriteit aan het
veiligstellen van de economische stabiliteit
van beide organisaties. Een investering in
nieuwbouw zou onder deze omstandigheden
voor vele jaren een aanzienlijk investerings-
risico betekenen. Dit risico willen partijen nu
niet nemen. In plaats daarvan kiezen de be-
sturen ervoor om te investeren in het uitbou-
wen en intensiveren van de reeds bestaande
succesvolle samenwerking tussen de beide
universitaire centra. Daartoe behoort ook de
ontwikkeling van een alternatief model voor
een gemeenschappelijk cardiovasculair center
of excellence.
Er bestaat een positieve relatie tussen lichaams-
beweging en leerprestaties. Dit blijkt uit onder-
zoek van de afdeling Socia le Geneeskunde van
VU medisch centrum in Amsterdam. Moge-
lijke verklaringen hiervoor zijn: een verbeterde
doorbloeding en dus verbeterde zuurstofvoor-
ziening, meer celgroei in het brein, meer aan-
maak van hormonen (onder meer endornes)
waardoor k inderen minder stress ondervinden
en zich beter voelen - en dus beter kunnen
presteren. De uitkomst van deze studie is extra
interessant gezien de recente discussie om de
tijd voor gym op scholen in te ruilen voor
academische vakken zoals wiskunde en talen.
Het onderzoek staat in Archives of Pediatrics
& Adolescent Medicine.
Loek Winter neemt
Zonnehuizen over
5V
D=649E
K:6?56?
<C2?E
Wcensdag 1 februari
speciaIe uitgave in
de Ziekenhuiskrant
www.sIechtziendenkrant.nI
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
en de Nederlandse Vereniging van Plastische
Chirurgen (NVPC) hebben het dringende
advies uitgebracht aan alle vrouwen met een
PIP-implantaat om die te laten verwijderen.
De inspectie benadrukt wel dat het de vrou-
wen zelf zijn die de keuze moeten maken. Zij
moeten in overleg met hun arts het risico van
de operatie en eventuele kosten voor nieuwe
protheses laten afwegen tegen het risico de
implantaten te laten zitten. Het ministerie stelt
dat het weghalen van de implantaten wordt
vergoed omdat het hier gaat om ondeugde-
lijke protheses. De zorgverzekeraars willen
vooralsnog alleen vergoeden als er scheuren
in de implantaten zijn opgetreden.
Het internetmagazine Mednet heeft voor de
zesde keer de intercollegiale verkiezing voor
toparts georganiseerd. Uroloog Bart Schrier
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in s-Herto-
genbosch is voor de vierde opeenvolgende
keer benoemd tot Mednet toparts. Vorig jaar
stond hij tweede, dit jaar is hij uitgeroepen tot
beste uroloog van Nederland. Collegas roem-
den Schrier vanwege zijn innovatieve bijdrage,
zijn opleiderskwaliteiten, zijn technische,
theoretische en communicatieve vaardig-
heden. Dit jaarzijn de namenvan de winnaars
bekend gemaakt door Frank de Grave, voorzit-
ter van de Orde van Medisch Specialisten.
Het is beter als
bedrijfskantines
zoutloos voedsel
presenteren met
voor de liefhebbers
een zoutvaatje op
tafel.
Nederlandse tandartsen hebben in 2011 een
bedrag van 250.771 euro aan gouden kronen
verzameld voor het Nederlandse Rode Kruis.
De opbrengst van 2011 is een recordbedrag.
Een jaar eerder was dit bedrag nog 202.996
euro, wat destijds ook een record was. Het
Rode Kruis en Dentsply (wereldmarktleider in
dentaalproducten) roepen tandartsen al twin-
tig jaar op om gebruikte gouden kronen in te
zamelen voor hulpprojecten. De opbrengst
van de kronenactie wordt besteed aan HIV/
Aids-projecten van het Rode Kruis. HIV/Aids
veroorzaakt jaarlijks wereldwijd twee miljoen
dodelijke slachtoffers per jaar.
Loek Winter
3 Actueel
Nummer 1
18 januari 2012
Minister Edith Schippers (VWS) was vorige
week op werkbezoek in de VS. Zij liet zich
op Stanford University Medical Center
in Palo Alto (California) informeren over
hoe verpleegkundigen een meer centrale
plaats in de ziekenhuisorganisatie kunnen
krijgen, zodat er meer van hun kwaliteiten,
inzet en enthousiasme kan worden gepro-
teerd.
Stanford is een zogeheten magneetzieken-
huis. Dit type ziekenhuis weet verpleegkun-
digen (als een magneet) aan te trekken en
te behouden. Op Stanford draaien verpleeg-
kundigen structureel mee in alle lagen van de
organisatie. Dus ook in het management. Zij
nemen in samenwerking met managers beslis-
singen en voeren een eigen researchprogram-
ma uit. Cruciaal voordeel is dat verbeteringen
in het zorgproces zo van onderop tot stand
komen. Het is daadwerkelijk lessen leren
uit de praktijk. Verpleegkundigen hebben in
magneetziekenhuizen ook grotere verant-
woordelijkheid en zeggenschap dan in veel
andere ziekenhuizen. Er is verder ruimte voor
informeel leiderschap van verpleegkundigen,
die zo hun specieke expertise op collegas
kunnen overbrengen. Door deze aanpak
hebben magneetziekenhuizen beduidend
minder vacatures. Verpleegkundig personeel
wil er graag (blijven) werken.
De tevredenheid onder het personeel is groter:
verpleegkundigen ervaren betere samenwer-
king, meer collegialiteit en hogere waardering
voor hun functioneren. Patinten hebben
er ook voordeel bij: de patinttevredenheid
neemt erdoor toe. Communicatie met en in-
formatie aan hen worden door patinten in
magneetziekenhuizen hoger gewaardeerd dan
elders. De focus van magneet-ziekenhuizen
(in Nederland ook wel bekend als Excellente
Zorg) op de kwaliteiten en het enthousias-
me van verpleegkundigen spreekt Schippers
aan: Het model n op n naar Nederland
overplaatsen zal niet werken. Maar er zit
voor ons heel veel waardevols in. Patinten
en verpleegkundigen hebben er beiden baat
bij. Schippers wil daarom in overleg met het
veld nader bekijken welke elementen van het
magneet-concept op welke manier in Neder-
land meer toegepast kunnen worden. V&VN
wil een vervolg geven aan een pilot die op dit
moment hierover loopt. Centraal thema van
het werkbezoek van Schippers aan de VS is
hoe innovatie de zorg verbetert, en daarnaast
kosten- en arbeidsbesparend is en ten goede
komt aan alle patinten. Eerder vorige week
had Schippers in Washington over dit onder-
werp een onderhoud met Bill Corr, Deputy
Secretary of Health and Human Services. In de
regering van president Obama is Corr mede
met dit vraagstuk belast.
Verpleegkundigen in magneetziekenhuizen hebben een grotere verantwoordelijkheid en zeggenschap.
Cruciaal voordeel is
dat verbeteringen
in het zorgproces van
onderop tot stand
komen
Diakonessenhuis
toont prestaties
Actie op Facebook
Objectieve informatie vinden over zieken-
huizen, operaties en behandelingen is niet
zo gemakkelijk. Vergelijken ook niet. Het
Diakonessenhuis in Utrecht/Zeist/Doorn
vindt het belangrijk open te zijn over pres-
taties en wil iedereen toegang geven tot
deze informatie.
Zo kunnen patinten en verwijzers een be-
wuste keuze maken. Daarom heeft het Dia-
konessenhuis een nieuwe website gelanceerd
met feiten en cijfers bijvoorbeeld over het
aantal operaties, het sterftecijfer, wachttijden,
patinttevredenheid, prestatie-indicatoren,
keurmerken en dergelijke zaken. De website
www.diakonessenhuis.nl/feitenencijfers is een
zorginnovatieproject uitgevoerd met nan-
ciering van de zorgverzekeraars waar onder
Achmea. Rob Florijn, voorzitter Raad van
Bestuur Diakonessenhuis: Wij vinden open-
heid over wat er in ons ziekenhuis gebeurt en
over wat anderen van ons vinden belangrijk.
Dit draagtbij aan transparantie in de zorg en
biedt keuze-informatie voor onze patinten
en verwijzers. Met deze nieuwe website is een
eerste belangrijke stap gezet. Komend jaar
gaan we de transparantie waar mogelijk verder
ver groten en zal men steeds meer actuele
feiten en cijfers vinden.
De Ziekenhuiskrant is sinds kort ook te
vinden op Facebook. Inmiddels hebben
ruim dertig personen onze pagina geliked.
De 25ste persoon die de vind ik leuk-knop
heeft gehanteerd, was Martijn van Duffelen.
Hij heeft inmiddels het boek Het 17 dagen-
dieet van dr. Mike Moreno thuisgestuurd ge-
kregen. Voor de vijftigste
persoon die onze pagina
liked is er weer een
exemplaar van dit boek
beschikbaar.
Zeker dertig vuurwerkslachtoers werden
dit jaar tijdens nieuwjaarsdag en de dagen
erna binnengebracht in Het Oogziekenhuis
Rotterdam. De meeste letsels zijn veroor-
zaakt door zelf afgestoken siervuurwerk.
Met name te snel exploderende vuurwerk-
potten maakten slachtoers. In vijftig
procent van de gevallen ging het om een
omstander die werd geraakt door rondvlie-
gend vuurwerk. De Nederlandse Vereniging
voor Plastische Chirurgie (NVPC) meldt dat
rond de afgelopen jaarwisseling minstens
25 slachtoers met ernstig vuurwerklet-
sel zijn geopereerd. Het ging met name om
handletsels, verwondingen in het gezicht
en brandwonden.
De letsels zijn dit jaar echter zo ernstig dat op
nieuwjaarsochtend in het Oogziekenhuis al
zeker vier patinten geopereerd moesten wor-
den. De eerste uren van 2012 zijn hierdoor
drukker geweest dan vorig jaar. Zoals ik ieder
jaar weer zeg: de situatie in Nederland is zo
absurd dat het aantal oogletsels door vuur-
werk tijdens twee jaarwisselingen gelijk staat
aan het totale aantal beschadigde ogen bij alle
soldaten uit de Verenigde Staten die in Irak
hebben gevochten. Een groot aantal slacht-
offers had voor komen kunnen worden als zij
een vuurwerkbril hadden gedragen. Waarom
is het in Nederland nog steeds geoorloofd
om zelf vuurwerk af te steken?, vraagt Tjeerd
de Faber zich af. Hij is oogarts in Het Oog-
ziekenhuis Rotterdam en woordvoerder
van Het Nederland Oogheelkundig Gezel-
schap (NOG), het gezelschap waarbij alle in
Nederland werkzame oogartsen zijn aangeslo-
ten. Vorige jaarwisseling zijn er in Het Oog-
ziekenhuis uiteindelijk 37 vuurwerkslacht-
offers behandeld. Dit is inclusief de patinten
die op Nieuwjaarsdag en de week daarop zijn
binnengekomen. Tijdens deze jaarwisseling
registreren oogartsen voor de vierde maal het
aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt
door zelf afgestoken vuurwerk (consumen-
tenvuurwerk). Dit op initiatief van het Neder-
lands Oogheelkundig Gezelschap. Tijdens de
vorige jaarwisseling zijn zestien ogen volledig
blind geworden waarvan zeven operatief ver-
wijderd zijn. Vijftig procent van de slachtoffers
waren omstanders, vijftig procent werd getrof-
fen door zelf afgestoken vuurwerk. De deni-
tieve cijfers van de vierde landelijke registratie
worden door het NOG in de loop van deze
maand bekend gemaakt.
Drukke nieuwjaarsdag in Oogziekenhuis Rotterdam
In hoger beroep
tegen boete NMa
Centrale rol verpleegkundigen
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
gaat in hoger beroep tegen de boete die de
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
de beroepsorganisatie oplegt voor het ver-
meend overtreden van de Mededingings-
wet.
De LHV is verbijsterd over het NMa-besluit.
Wij herkennen ons helemaal niet in het beeld
dat de NMa schetst en zijn het dan ook vol-
strekt oneens met de conclusies. Wij zijn er
voorstander van dat een huisarts zich kan ves-
tigen op elke plek die hij wenst. Dat is ook in
het belang van de patint, aldus de LHV. Wij
willen ervoor zorgen dat iedere Nederlander
een eigen huisarts heeft dicht bij hem of haar
in de buurt. Daar zijn onze inspanningen op
gericht. Omdat de LHV haar leden adviseert
de vestigingsvrijheid in te perken, krijgt de
brancheorganisatie een boete van 7.719.000
euro van de NMa. Twee functionarissen
krijgen een persoonlijke boete van respectie-
velijk 50.000 en 25.000 euro omdat de NMa
hen verantwoordelijk houdt voor de aanbe-
velingen van de brancheorganisatie aan de
leden. Bijna alle huisartsen in Nederland zijn
aangesloten bij de LHV. De meeste letsels zijn veroorzaakt door zelf afgestoken siervuurwerk.
4 Advertentie
Nummer 1
18 januari 2012
HET BOUWSTEENTJE
Het Bouwsteentje
Het Bouwsteentje is naast een voedingssupplement ook een echte lekkernij. Luchtig cakegebak met een zachte romige vulling. De gebakjes bevatten
extra veel calorien en een concentratie hoogwaardige eiwitten. Een gebakje bevat ca. 8 gram eiwitten, wat overeenkomt met ongeveer 10 % van
onze dagelijkse behoefte. Bouwsteentjes versterken hierdoor de conditie en bevorderen het herstel. Bouwsteentjes zijn heel goed bruikbaar voor
mensen met (dreigende) ondervoeding.
Volwassenen, maar ook kinderen die onbedoeld afvallen, krijgen het advies regelmatig energie,- en eiwitrijke tussendoortjes te nemen. Daarvoor is
er nu het Bouwsteentje; een gebakje in chocolade,- bananen- of aardbeiensmaak. Een Bouwsteentje heeft de grootte van een Petit Four, maar bevat
evenveel calorien als ongeveer drie belegde boterhammen of een moorkop! Daardoor is het Bouwsteentje zeer geschikt voor mensen die gedurende
de dag regelmatig iets willen eten, maar opzien tegen machtig eten en grote porties.
Als slikken moeilijker wordt
Easy-to-Eat is een ware traktatie: een lekker tussendoortje of nagerecht op basis van frisse zuivel in de smaken Framboos en Tropical. Easy-to-Eat is speciaal
ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met slikken of alleen dik vloeibare consistenties mogen eten. Dit lekkere en energierijke tussendoortje
draagt, mede dankzij de toevoeging van eiwitten en mineralen, bij aan een betere weerstand.
Bij veel mensen met slikproblemen neemt de eetlust af. Ze zijn te moe om te eten of ze eten bewust zo min mogelijk, uit angst voor verslikken. Juist
mensen die moeite hebben met slikken, hebben behoefte aan extra voedingsstoffen, waaronder eiwitten. Daarvoor is er nu Easy-to-Eat, het smelt in
de mond en is daardoor gemakkelijker te consumeren. Easy-to- Eat is een goede aanvulling op de dagelijkse voeding en kan meerdere keren per dag
genuttigd worden.
Fris en gemakkelijk te eten
Easy-to-Eat wordt gemaakt op basis van zuivel. Het is verkrijgbaar in de smaken Framboos en Tropical. Na het eten blijft een fris gevoel in de mond achter.
Het is daardoor ook heel geschikt om na medicijngebruik te nuttigen. En Easy-to-Eat bevat maar liefst 8 hoogwaardige eiwitten.
ZIE VOOR MEER INFORMATIE WWW.BOUWSTEENTJES.NL
Met behulp van de appiGrow kunnen ouders
van kinderen in de leeftijd van nul tot tien
jaar de meet-en weeggegevens van hun
kinderen invoeren. Deze gegevens worden
vervolgens getoond op de groeidiagram-
men volgens de Vijfde Landelijke Groei-
studie. Daarnaast krijgen ouders voor hun
kinderen leeftijdsafhankelijke informatie
en tips over een gezond gewicht.
TNO neemt met de iGrow-applicatie deel aan
de wedstrijd Apps voor Nederland, een wed-
strijd waarbij wordt gezocht naar innovatieve
toepassingen van open data van de overheid.
TNO volgt sinds 1955 de groei en ontwikke-
ling van Nederlandse kinderen, onder andere
via de Landelijke Groeistudies. iGrow maakt
gebruik van open data van Staatsbosbeheer om
ouders te laten zien waar zij met hun kinderen
in de buurt de ruimte hebben om te kunnen
bewegen. De applicatie iGrow is (voorals-
nog) alleen voor Androidsmartphones te
downloaden van de site www.tno.nl/iGrow.
In 2012 wil TNO de applicatie toevoegen aan
de Android market en verder uitbreiden met
meer informatie over een gezond gewicht en
meer locaties in de buurt om te kunnen be-
wegen, bijvoorbeeld speeltuinen en zwem-
baden. Ook een iPhone-versie is voorzien.
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds nan-
ciert in 2012 zes nieuwe onderzoeken over
de preventie van kanker, waaronder een
onderzoek dat meer inzicht kan geven in
de oorzaken van kanker bij Nederlandse
vrouwen.
Nederlandse vrouwen hebben een vier keer
zo hoog risico op borstkanker als Chinese
vrouwen. Een van de nieuwe onderzoeken
zou kunnen helpen verklaren waarom het
aantal gevallen van borstkanker in Nederland
relatief hoog is. Dit onderzoek richt zich op
de effecten van lichaamsvet op het risico op
vrouws pecieke kankersoorten zoals borst-,
baarmoederhals-, baarmoeder- en eierstok-
kanker. Hierbij worden er vergelijkingen ge-
maakt tussen Nederlandse vrouwen, Chinese
vrouwen en Chinese vrouwen die naar Neder-
land migreren. Dit innovatieve en internatio-
nale onderzoek wordt geleid door dr. WuMing
van het Jiangsu Centrum voor Ziektebestrij-
ding en -preventie in China in samenwerking
met onder andere prof. Ellen Kampman en dr.
ir. Renate Winkels van de afdeling Humane
Voeding van de Wageningen Universiteit. In
twee van de overige nieuwe onderzoekspro-
jecten wordt het verband tussen vitamine
D en kanker verder onderzocht. Een ander
onder zoek richt zich op een mogelijk verband
tussen acrylamide, een stof die vrijkomt bij
het bereiden van koolhydraatrijk voedsel op
hoge temperaturen (zoals bij het bakken van
friet) en het ontwikkelen van baarmoeder- en
eierstokkanker.
Het UMCG (Groningen) start in samenwer-
king met vier andere ziekenhuizen in Neder-
land een onderzoek naar de beschermende
werking van vitamine D n zoutbeperking
bij nierpatinten. De verwachting is dat
de toevoeging van deze combinatie aan de
standaardbehandeling met medicijnen zal
leiden tot minder nierschade.
Chronische nierschade wordt gekenmerkt
door een versnelde achteruitgang van de nier-
functie, die uiteindelijk dialyse of een nier-
transplantatie noodzakelijk maakt. Door de
behandeling van protenurie (eiwitverlies in
de urine) kan de achteruitgang in de nierfunc-
tie worden beperkt. De huidige behandeling
van protenurie bestaat uit medicatie (zoge-
heten angiotensineconvertingenzyme (ACE)
remmers of angiotensine receptor blokkers
(ARBs)). Uit eerder onderzoek is bekend dat
beperking van de zoutinname het bescher-
mende effect van deze medicijnen kan verster-
ken. Desondanks verdwijnt de protenurie bij
een deel van de patinten niet volledig, wat
gepaard gaat met een ongunstige prognose
voor de nierfunctie op lange termijn. Het is
daarom van groot belang om nieuwe behan-
delingen te onderzoeken om te voorkomen
dat dialyse of een niertransplantatie nodig
zijn.Uit recent onderzoek is gebleken dat vita-
mine D door het verlagen van de protenurie
een nieuwe behandeling voor nierpatinten
zou kunnen zijn. Daarnaast is er vanuit het
UMCG veel onderzoek gedaan naar de toege-
voegde waarde van zoutbeperking in combi-
natie met medicijnen bij nierpatinten. Meer
informatie is ook te vinden op de website
Vitamineonderzoek.nl.
Wie te veel eet bij een relatief eiwitarme
voeding komt minder in gewicht aan dan
bij overconsumptie bij een normale of
eiwitrijke voeding. Eiwitten benvloeden
het energieverbruik en de opslag van vet-
vrije massa maar niet de vetopslag.
Dit blijkt uit onderzoek van het Pennington
Biomedical Research Center in de Verenigde
Staten. Het onderzoek is gepubliceerd in de
Journal of American Medical Asociation. De
wetenschappers onderzochten het effect van
te veel eten bij een voeding met een laag,
een normaal en een hoog eiwitgehalte op
gewichtstoename en lichaamssamenstelling.
Aan het onderzoek deden 25 vrijwilligers
mee, gezonde mannen en vrouwen tussen de
achttien en 35 jaar met een stabiel gewicht
en een BMI tussen de negentien en dertig.
De deelnemers kregen de eerste dertien tot
25 dagen een gewicht-stabiliserende voeding
aangeboden. Daarna werden ze ingedeeld in
drie groepen met elk een voeding waarvan
de dagelijkse inname voor vijf, vijftien of
25 procent uit eiwitten bestond. De voeding
bevatte veertig procent meer kilocalorien
dan de gewicht-stabiliserende voeding. Het
onderzoek toont aan dat bij overconsumptie
bij een relatief eiwitarme voeding er signi-
cant minder gewichtstoename is (3,16 kg)
vergeleken met een voeding met een normale
hoeveelheid eiwit (6,05 kg) en een eiwitrijke
voeding (6,51 kg). De hoeveelheid lichaams-
vet was in alle drie groepen gelijk gebleven.
5
Graangewassen die minder caroteen
maken, kunnen met name in Afrika meer
voedsel produceren doordat deze graan-
types minder last hebben van parasitaire
planten. Dat stelt Muhammad Jamil in het
proefschrift waarop hij 11 januari is ge-
promoveerd aan Wageningen University,
onderdeel van Wageningen UR.
Jamil onderzocht op het lab en in het veld
processen en technieken die de bestrijding van
het parasitaire onkruid Striga zouden kunnen
verbeteren. Hij ontdekte dat rijstplanten die
minder caroteen kunnen maken dan gebruike-
lijk tot wel negentig procent minder last
hebben van de Striga-parasiet. Volgens Jamil
opent dat de weg naar goedkope en effectieve
technieken voor het verbeteren van de voed-
selproductie en het inkomen van boeren, met
name in Afrika. In Afrika staat de voedselpro-
ductie in toenemende mate onder druk door
problemen met parasitaire planten in graan-
gewassen zoals mas, sorghum, hooglandrijst
en gierst. Een van de belangrijkste parasitaire
planten, Striga geheten, zuigt de gewassen leeg
ten gunste van zichzelf.
De parasitaire plant kan de graangewassen
vooral belagen als de groeiomstandigheden
van het gewas niet optimaal zijn. Daardoor
hebben juist in Afrika veel graangewassen last
van parasitaire planten. Complete oogsten
mislukken door Striga. Striga-zaden kiemen
alleen als er in de bodem bepaalde planten-
hormonen aanwezig zijn: strigolactonen. De
strigolactonen komen via de wortels van de
graanplanten in de bodem terecht. Dat is voor
de Striga-zaden het signaal dat er een plant
in de buurt is die geparasiteerd kan worden.
Daardoor kiemen de zaden en belagen de
kiemplanten de graanplanten. Planten maken
strigolactonen uit caroteen, de bekende oranje
kleurstof die ook in peen zit. Jamil gaf rijst-
planten voedingsoplossing met daarin heel
kleine hoeveelheden van stoffen die de pro-
ductie van dat caroteen remmen. Op die
manier lukte het hem om de planten minder
strigolactonen te laten aanmaken. Het effect
was aanzienlijk: de kieming van Striga-zaden
werd tot wel 75 procent verminderd. Ook het
gebruik van meststoffen leidde tot een sterke
vermindering van de productie van strigolac-
tonen en daarmee tot verminderde Striga-
infectie.
De voedselproductie staat onder druk door problemen met parasitaire planten in graangewassen.
Hulp bijhouden
gewicht kinderen
Onderzoek naar oorzaken kanker Nederlandse vrouwen
Vitamine D en
zoutbeperking
Met een speciale app kunnen ouders onder meer bij-
houden hoeveel hun kind weegt.
Eecten van eiwitten in de voeding
In Afrika staat de
voedselproductie in
toenemende mate
onder druk
Voeding
Nummer 1
18 januari 2012
Voedselproductie Afrika
Bij overconsumptie in combinatie met eiwitrijke voeding
komt men de meeste kilos aan.
6 Advertentie
Nummer 1
18 januari 2012
SVOORDEEL
SVOORDEEL
SVOORDEEL
DIABETESVOORDEEL
NU EXTRA VOORDEEL!
LifeScan OneTouch Ultra
LifeScan OneTouch Vita
Accu-Chek Sensor Comfort
Accu-Chek Compact
Accu-Chek Aviva
FreeStyle
Freestyle Lite
Precision Xtra Plus
Bayer Breeze 2
Bayer Contour
Menarini Glucocard Memory
Menarini X-sensor
Menarini Glucomen LX-sensor
Alle teststrips 29,95
...en natuurlijk ook lancetten, pennaalden, infuussets, etc met de hoogste kortingen!
Cinnulin PF kaneelcapsules 120 stuks 22,50
Rechtstreekse verrekening mogelijk met meerdere zorgverzekeraars!
wwwEJBCFUFTWPPSEFFMOMtTel. 070 - 3257715
Particuliere
Zorgresidentie
Villa de Luchte
in Lochem.
info@villadeluchte.nl - www.villadeluchte.nl
-
-
-
-
-
Zorgresidentie Villa de Luchte is
een particuliere woonzorgvoor
ziening voor mensen met geheu
genproblemen en fysieke beper
kingen.
Wij bieden persoonlijke zorg
en dienstverlening aan in een
exclusieve, kleinschalige woon
omgeving, inclusief 24-uurs zorg
garantie.
7 Patintenzorg
Nummer 1
18 januari 2012
De nieuwe Poliklinische Apotheek Leeu-
warden (PAL) opent op 23 januari haar
deuren op de nieuwe locatie: de nieuw-
bouw naast de hoofdingang van het
Medisch Centrum Leeuwarden (MCL).
De PAL staat ook wel bekend als de spoed-
apotheek. Het is de enige apotheek in Leeu-
warden met 24-uursservice. Daarnaast is het
een apotheek die door de vestiging bij het
MCL een belangrijke rol kan spelen bij de
medicijnvoorziening aan patinten die na be-
zoek aan de polikliniek of na ontslag uit het
ziekenhuis medicatie nodig hebben. Uiter-
aard kunnen patinten ook voor chronische
medicatie terecht bij de PAL. Het is aan de
patint om te bepalen of hij de medicijnen bij
de PAL wil halen of bij de eigen apotheek.
PAL biedt het voordeel dat de patint direct
na ziekenhuisbezoek, onderweg naar huis,
de nieuwe medicijnen mee kan nemen. De
medicijnen van de PAL hebben dezelfde prijs
als in elke andere apotheek. De PAL zorgt
ervoor dat apotheekhoudenden worden ge-
informeerd over het medicijngebruik van de
patint, zowel het standaardgebruik als de
aanpassingen. PAL werkt nauw samen met de
ziekenhuis apotheek in het MCL.
Het Erasmus MC in Rotterdam lanceert
het persoonlijke coachingsprogramma
Slimmer Zwanger. Door middel van een
website op de mobiele telefoon en advie-
zen per sms en e-mail worden deelnemers
bewust gemaakt van het belang van ge-
zonde voedings- en leefstijlgewoonten.
Deze gezonde gewoonten verlagen de kans
op onvruchtbaarheid bij de vrouw n man
en verlagen ook de risicos op complica-
ties tijdens de zwangerschap en rond de
bevalling. De implementatie van Slimmer
Zwanger wordt uitgevoerd in samen-
werking met Achmea.
In Nederland is de ambitie om de zorg rond-
om de zwangerschap te verbeteren hoog.
Ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten
van aanstaande ouders dragen bij aan een
lagere kans op zwangerschap, een hogere
kans op aangeboren aandoeningen en meer
problemen rond de bevalling. Iedereen weet
dat ongezonde gewoonten niet eenvoudig
te veranderen zijn. Met het persoonlijke
coachingsprogramma Slimmer Zwanger
(www.slimmer zwanger.nl) wil het Erasmus
MC daaraan een bijdrage leveren. Ook kan
de zelftest van het programma worden ge-
bruikt door verloskundigen, gynaecologen,
huisartsen en andere zorgverleners, om op een
snelle en eenvoudige manier verbeterpunten
in de voeding en leefstijl op te sporen. Initia-
tiefnemer is prof.dr. Rgine Steegers-Theunis-
sen, arts-epide mioloog bij de afdeling Verlos-
kunde en Gynaecologie van het Erasmus MC.
Steegers: Wij hebben de verwachting dat een
persoonlijk coachingsprogramma deelnemers
echt gaat helpen bij zoiets moeilijks als het ver-
anderen van ongezonde voedings- en leefstijl-
gewoonten. Slimmer Zwanger komt overigens
niet in de plaats van persoonlijke consulten
van artsen of verloskundigen. We denken dat
het een waardevolle aanvulling kan zijn voor
mensen die misschien niet zo gezond leven,
maar er wel iets aan willen doen. Deelnemers
kunnen zichzelf screenen via de website op de
mobiele telefoon of computer. Er wordt dan
gekeken naar leeftijd, body mass index en ver-
schillende voedings- en leefstijlrisicofactoren.
Afhankelijk van de aanwezige risicofactoren
wordt het individuele coachingsprogramma
bepaald dat vervolgens periodiek boodschap-
pen (tips, weetjes, recepten) verstuurt via de
mobiele telefoon door middel van sms en
e-mail. Steegers: Na de eerste screening vin-
den er nog vier screeningen plaats om de zes
weken. Het coachingsprogramma past zich
aan afhankelijk van of iemand al zwanger is
zodat de coaching echt op maat blijft. Slim-
mer Zwanger is bestemd voor alle vrouwen n
mannen met kinderwens. De verzekerden van
Achmea, waaronder Zilveren Kruis Achmea,
Agis Zorgverzekeringen, Avero Achmea, Inter-
polis en FBTO, kunnen hiervan gratis gebruik
maken. Deze zorgverzekeraars vergoeden de
kosten voor hun clinten. Andere gebruikers
kunnen hierover verdere informatie vinden op
de homepage vanwww.slimmerzwanger.nl.
Ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten van aanstaande ouders dragen bij aan een lagere kans op zwangerschap.
Poliklinische apotheek MCL opent deuren
Waardevolle aanvulling
voor mensen die niet
zo gezond leven,
maar er wel iets aan
willen doen
Hulp bij gezond leven
De balie van de nieuwe poliklinische apotheek.
MC Groep introduceert de digitale Last-
meter voor patinten met kanker. Met
de Lastmeter willen MC Zuiderzee (Lely-
stad) en MC Emmeloord een volgende stap
zetten op het gebied van kwalitatief goede
oncologische zorg.
De Lastmeter is ervoor bedoeld om kanker-
patinten te helpen om emotionele of psy-
chische klachten te benoemen en hiervoor
aanvullende zorg aan te kunnen bieden. De
uitkomsten van de digitale Lastmeter komen
automatisch in het patintendossier terecht
en kunnen steeds geraadpleegd worden door
de zorgverlener en patint. Vaak krijgen
mensen die behandeld worden voor kanker,
ook emotionele of psychische klachten door-
dat de ziekte hun leven ingrijpend verandert.
Patinten kunnen daardoor bijvoorbeeld last
hebben van gevoelens van angst, spanning of
schuld. Al deze aspecten komen aan bod via
de Lastmeter.
Lastmeter voor
kankerpatinten
Meer bevallingen
in Rijnland
Geheugenpoli
jonge dementen
In Rijnland Ziekenhuis (Leiderdorp/Alphen
aan den Rijn) zijn in 2011 1626 babys ge-
boren. De afgelopen vijf jaar is het aantal
bevallingen in dit ziekenhuis met dertig
procent toegenomen.
Bevallen in het ziekenhuis kent twee vormen:
klinisch of poliklinisch. Een klinische beval-
ling betekent dat het medisch gezien nood-
zakelijk is om in het ziekenhuis te bevallen
onder begeleiding van een gynaecoloog of
klinisch verloskundige. Bij een poliklinische
bevalling is het de wens van de aanstaande
ouders om in het ziekenhuis te bevallen,
waarbij hun eigen verloskundige aanwezig is.
Wanneer het aantal klinische en poliklinische
bevallingen van vorig jaar bij elkaar worden
opgeteld, werden er 1626 kinderen in Rijn-
land Ziekenhuis geboren.
Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede heeft
samen met de Edese locatie van Pro Persona
(ouderenpsychiatrie) de Geheugenpoli
65- opgericht. Deze polikliniek is bedoeld
om zo vroeg mogelijk dementie op jonge
leeftijd te herkennen.
De geheugenpoli 65- is opgezet om zo vroeg
mogelijk dementie op jonge leeftijd te herken-
nen. Desire Verheijen, geriater in Ziekenhuis
Gelderse Vallei en n van de initiatiefnemers:
Het duurt nu vaak vier tot zes jaar voor de
juiste diagnose wordt gesteld en al die tijd
krijgt iemand dan de verkeerde begeleiding.
De omgeving denkt bijvoorbeeld dat sprake is
van een burn-out of relatieproblemen.
Patinten Vervoer
Nederland
Snel terug in uw
vertrouwde omgeving...
Patinten vervoer Nederland is een zeer
exibele organisatie die actief is op het
gebied van repatriring van patinten
zowel binnen- als buitenland.
Ambulance vervoer aanvragen?
+31 (0) 543 760 02
www.patientenvervoer.nl
Het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal
heeft met ingang van deze maand Hoppen-
brouwers PMC (Paramedisch Centrum)
overgenomen. Alle direct betrokken mede-
werkers zijn over de overname genfor-
meerd.
Het PMC is een behandelcentrum voor ge-
specialiseerd onderzoek en behandeling van
klachten van het bewegingsapparaat. Binnen
het PMC zijn diverse disciplines onder gebracht
die gentegreerd samenwerken om achter de
oorzaak van de klachten te komen en om deze
zo doeltreffend mogelijkte verbeteren.Disci-
plines die het PMC biedt zijn fysiotherapie,
manuele therapie, cesartherapie, mensen-
dieck-therapie, psychologie, podotherapie,
arbeidsrevalidatie, kinderfysiotherapie, ergo-
therapie, osteopathie, oedeemtherapie, huid-
therapieen logopedie. In de komende periode
zal een visie en een strategie worden ontwik-
keld om te komen tot doorontwikkeling van
het PMC. Hierbij zullen de ontwikkelingen in
de markt nauwlettend worden gevolgd. Door
de samenvoeging van het PMC met het Fran-
ciscus Ziekenhuis kan in samenwerking met
de specialisten meer multidisciplinaire diag-
nostiek worden verricht.
8 Kliniek
Nummer 1
18 januari 2012
Ruim 500 mensen kwamen afgelopen
zaterdag naar UMC Utrecht voor de
publieks dag Tussen Lab & Leven. Op een
toegankelijke en unieke manier maakte
men kennis met wetenschappers en hun
werk. Tussen Lab & Leven is een serie
publieksdagen over wetenschappelijk
onderzoek naar hart- en vaatziekten. De
komende maanden volgen er in andere
plaatsen meer publieksdagen.

Prof.dr. Frank Visseren, internist Vasculaire
Geneeskunde UMC Utrecht, legde in een
publiekslezing uit wat wetenschappelijk
onder zoek kan opleveren. Hij vertelde over de
grootschalige SMART studie van UMC Utrecht
en wat de studie tot nu toe wetenschappelijk
heeft opgeleverd voor de verschillende vakge-
bieden. Men kondaarnaast een kijkjenemen
in een supergroot hart van acht meter breed
enzes meter hoog en er werdendiverse work-
shops georganiseerd. De SMART studie is een
cohortstudie, waarin een grote groep mensen
(meer dan 10.000) langdurig gevolgd wordt
om inzicht te krijgen in hart- en vaatziekten.
Het bijzondere van deze studie is dat het niet
alleen gaat om wetenschap. Het leveren van de
beste zorg voor patinten met hart- en vaat-
ziekten staat hoog op de agenda. Er wordt uit-
gezocht hoe de zorg en hoe het risico proel
bij individuele patinten kan worden ver-
beterd. Belangrijk is dat niet alleen de goede
ingrepen worden gedaan en de juiste pillen
worden geslikt, maar vooral ook dat iemand
zijn leefstijl verandert. Dat laatste klinkt heel
simpel maar is eigenlijk iets dat tot nu toe bij
veel mensen niet goed lijkt te lukken.
In februari en maart vinden er nog zes
publieksdagen plaats in verschillende Neder-
landseUniversitairMedischeCentra: 11 februa -
ri in LUMC Leiden, 19 februari in AMC
Amsterdam, 25 februari in UMC St Radboud
Nijmegen, 3 maart in TU Eindhoven, 10 maart
in Erasmus MC Rotterdam en 31 maart in
Groningen UMC. Elke publieksdag heeft een
eigen thema op het gebied van onderzoek naar
hart- en vaatziekten. Meer informatie hierover
op www.hartstichting.nl/kalender.
Internationaal
producten inkopen
Franciscus neemt
PMC over
Niet alleen goede
ingrepen, maar vooral
ook veranderingen van
leefstijl zijn belangrijk
Publieksdagen rond
hart- en vaatziekten
Bezoekers konden een kijkje nemen in een supergroot hart.
Clinicpartner nl bereikte onlangs over-
eenstemming met Zorgcombinatie Noor-
derboog in Meppel over deelname in de
inkoopcoperatie en grensoverschrijdende
inkoop via Duitsland.
Door deelname aan de coperatieve vereni-
ging zonder winstoogmerk wil men bespa-
ringen bereiken bij de inkoop van medische
hulpmiddelen en investeringsgoederen.
Clinic partner nl is een zusterorganisatie van
clinicpartner eG in Gladbeck die ruim een
miljard euro inkoopt voor 130 Duitse zieken-
huizen. In Duitsland kopen ziekenhuizen al
jaren gezamenlijk in. Het Elkerliek ziekenhuis
in Helmond en het Slingeland Ziekenhuis in
Doetinchem hebben zich enkele jaren ge leden
aangesloten bij deze Duitse inkoopcombi-
natie en kopen sindsdien met succes grote
hoeveelheden materialen grensoverschrijdend
in. Clinicpartner nl is opgericht door beide
ziekenhuizen en clinicpartner eG. Clinicpart-
ner nl wil uiteindelijk zon zes tot tien Neder-
landse ziekenhuizen binden aan deze vorm
van samenwerking en inkoop. De leden van
de coperatie kunnen op deze wijze kwalita-
tief hoogwaardige producten inkopen tegen
lage prijzen.
Nieuwe poli Pijnbestrijding
Na een verbouwingsperiode is in november vorig jaar de nieuwe polikliniek Pijnbestrijding met een nieuw logistiek
concept voor pijnbehandeling in gebruik genomen. Op donderdag 12 januari is deze nieuwe polikliniek ofcieel
geopend door Karen Kruijthof, lid Raad van Bestuur van het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De polikliniek
heeft nu eigen radiologieapparatuur en een dagbehandeling. Hierdoor vinden de behandelingen om pijn te bestrijden
plaats op n plek in het ziekenhuis. De wachttijd voor een patint wordt daarom korter en hij kan sneller naar huis.
Met de ondertekening van een overeen-
komst spreken het Nederlands Kanker
Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Zieken-
huis (NKI-AVL) in Amsterdam en stichting
Roparun Centra de intentie uit tot vergaan-
de samenwerking. De komende tijd wordt
nader onderzocht op welke manier een
specialistisch oncologische revalidatie-
unit kan worden gerealiseerd.
De behandeling van kanker is in de afgelopen
jaren in veel gevallen zoveel verbeterd dat er
steeds meer mensen verder kunnen leven met
kanker en met de gevolgen van hun behande-
ling. Nazorg wordt dan ook steeds belang-
rijker en heeft een steeds meer vanzelfspre-
kende rol in het hele behandeltraject. Om de
oncolo gische nazorg professioneler en meer
gestructureerd aan te kunnen bieden, zijn
het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en
Roparun Centra in gesprek over een inten-
sieve samen werking. Inzet van de samen-
werking is de ge zamenlijke realisatie van een
nieuw op te zetten oncologische revalidatie-
unit in Amster dam.
NKI-AVL samen
met Roparun
De hoofdingang van het Lievensberg
zieken huis in Bergen op Zoom gaat met
ingang van woensdag 1 februari dicht
tijdens de nachtelijke uren. Patinten en
bezoekers kunnen zich tussen 23.30 uur en
6.00 uur melden bij de balie van de Spoed-
eisende hulp en Huisartsenpost.
Een ziekenhuis is 24 uur in bedrijf. Ook
s nacht melden zich patinten en bezoekers.
De hoofdingang aan het Boerhaaveplein 1
is nu dag en nacht open. Maar dat verandert
binnenkort. In november 2011 is het nieuwe
poortgebouw aan de Van Swietenlaan in ge-
bruik genomen. In dit gebouw zijn de Spoed-
eisende hulp (SEH) van het ziekenhuis en
de Huisartsenpost (HAP) gevestigd. Mede
met het oog op de veiligheid is besloten om
het aantal toegangsmogelijkheden van het
zieken huis in de nacht zoveel mogelijk te be-
perken. De portiers sluiten met ingang van
1 februari om 23.30 de hoofdingang en zijn
tot 6.00 uur s morgens werkzaam van achter
de balie van de SEH/HAP aan de Van Swie-
tenlaan.
Hoofdingang s nachts dicht
Met ingang van 1 februari sluit in de nacht de hoofdingang van het Lievensberg ziekenhuis. Patinten en bezoekers
kunnen zich s nachts melden bij de balie van de Spoedeisende hulp.
Orbis Medisch Centrum (OMC) in Sittard-
Geleen en Eyescan zijn vanaf 1 januari
een vergaande samenwerking aangegaan
op het gebied van oogheelkundige zorg in
Limburg.
Het betreft een nieuwe joint venture, waarin
beide partijen eenzelfde aandeel hebben. De
oogartsen en medewerkers van de afdeling
Oogheelkunde van Orbis Medisch Centrum
en van Eyescan verrichten samen hun werk-
zaamheden in OMC. Vanaf medio april 2012
gebeurt dat op de vierde verdieping van de
Zorgboulevard van Orbis Medisch Centrum.
De samenwerking biedt meer mogelijk heden
om de toenemende vraag naar oogzorg te
kunnen beantwoorden. De vergrijzing en
toenemende behandelmogelijkheden zetten
op dit moment de wacht tijden voor een oog-
heelkundig onderzoek of een behandeling
onder druk. In het nieuwe concept worden
professionals op het gebied van oogzorg ge-
differentieerd ingezet. De oogarts richt zich op
complexe oogheelkundige behandeling. Opto-
metristen verrichten minder complexe zorg.
OMC en Eyescan
gaan samen
De Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuis
Nij Smellinghe in Drachten is vernieuwd.
Op de afdeling is een extra behandelkamer
gerealiseerd, een nieuwe triagekamer en
een nieuwe entree.
In de afgelopen maanden is hard gewerkt
om de SEH te verbouwen, zonder dat het de
patinten te veel zou storen. Ineke Jonkheer,
hoofd SEH, kijkt dan ook tevreden terug.
Het is altijd moeilijk om de afdeling te laten
draaien terwijl er verbouwd wordt, maar door
goede samenwerking met de bouwers en ons
eigen personeel, is het allemaal goed verlopen
en is het ons gelukt om in beperkte tijd een
helemaal vernieuwde SEH te realiseren. De
verbouwing heeft er voor gezorgd dat de SEH is
uitgebreid met een extra behandelkamer, een
nieuwe triagekamer en ruimte voor de artsen
en verpleegkundigen om te werken. Het was
allemaal net wat te klein, door de verbouwing
hebben we een ruime, frisse SEH gekregen
waar patinten goed opgevangen kunnen wor-
den. We hebben een extra traumakamer met
rntgenfaciliteiten en hoeven de gipskamer
nu niet meer als behandelkamer te gebruiken,
waardoor we weer sneller kunnen gipsen. De
nieuwe SEH helpt mee aan de verandering van
het aanzicht van het ziekenhuis. Nadat eind
vorig jaar de compleet nieuwe vleugel naast
de hoofdingang werd geopend, wordt deze
lijn nu doorgezet richting de rest het zieken-
huis. De SEH is nu eigenlijk de verbindende
schakel tussen de nieuwbouw en het oudere
gedeelte van Nij Smellinghe, vertelt Folkert
Brouwers, manager Bedrijf en Gebouwen. De
uitstraling is veranderd, het ziet er nu weer uit
als een moderne entree voor spoedgevallen.
De ingang van de SEH zal ook als nachtingang
dienst gaan doen. De receptioniste zit dan niet
meer in de centrale hal, maar op de SEH. Het
voordeel is dat de medewerker dan niet meer
alleen zit in de nacht. Het vergroot daardoor
ook het gevoel van veiligheid van de mede-
werkers.
9 Kliniek
Nummer 1
18 januari 2012
Spoedeisende Hulp Nij Smellinghe vernieuwd
Column
Jong en dement
Jong en dement... het lijkt volledig in tegen-
stelling tot elkaar. In de dagelijkse praktijk
komt het helaas nogal eens in combinatie
voor. Op de geheugenpolikliniek begeleid ik
een patint van 55 jaar met een Alzheimer-
dementie. Het heeft enkele jaren geduurd
voordat de juiste diagnose gesteld is. Het
betreft een leuke, vriendelijke vrouw die al
jaren geleden problemen kreeg op haar werk.
Ze kon zich minder goed concentreren en de
prestaties waren niet meer naar tevredenheid
van de werkgever. De patint was al jaren in
dienst bij die werkgever en had altijd prima
gefunctioneerd. Toch was de begeleiding
slecht en werd al vrij snel richting ontslag
vanwege disfunctioneren aangestuurd toen
aandacht en concentratie verminderden. Een
aantal collegas bleef haar steunen en mee-
leven, maar niemand dacht aan dementie.
De patint was ook pas rond de vijftig jaar
toen de klachten begonnen.
In Nederland zijn ongeveer 12000 mensen
met dementie die jonger zijn dan 65 jaar.
Dementie op jonge leeftijd begint meestal
tussen veertig en 65 jaar. Vaak vallen ver-
anderingen in het gedrag meer op dan de
problemen met het geheugen. Op het werk
gaat het mis of het werk komt niet meer
af. Ook thuis merken mensen verande-
ringen, zoals in het gedrag of met de taal.
Deze veranderingen worden meestal niet
direct herkend als verschijnselen die bij een
dementie horen. Overspannenheid, depres-
sie en relatieproblemen zijn vaak de eerste
diag noses.Uit onderzoek blijkt dat hetstel-
len van de diagnose dementie gemiddeld
4,5 jaar duurt op jonge leeftijd.
Als de patint weer voor controle op de
polikliniek komt moeten we ook altijd wel
lachen. Ze heeft zelf veel gevoel voor humor
en is in staat om haar eigen missers met
humor te bezien, soms wel door haar tranen
heen.
Zo was ze pas helemaal de weg kwijt geraakt
toen ze op de ets naar haar broer wilde gaan.
Het was een bekende route en een afstand
die binnen een kwartier goed te doen was.
Ergens is het mis gegaan omdat er een weg-
omleiding was vanwege werkzaamheden. Ze
vertelde tweenhalf uur geetst te hebben en
toen uiteindelijk weer thuis aangekomen te
zijn omdat ze was vergeten waar ze naar toe
onderweg was... Nou ja, het was mooi weer
en het is goed voor de slanke lijn, zegt ze
lachend. En er achteraan, terwijl de tranen
omhoog komen: Maar ik baal er onwijs van
dat dit ook al niet meer goed gaat.
Riette Oudenaarden, nurse practitioner Geriatrie
Groene Hart Ziekenhuis Gouda. E-mail:
riette.oudenaarden@ghz.nl
a. E-mail:
De personeelsformatie van het Medisch
Spectrum Twente (MST) moet met onge-
veer 200 fte worden teruggebracht. Daarbij
wordt ingezet op natuurlijk verloop. Dat zei
Herre Kingma, voorzitter van de Raad van
Bestuur, vorige week tijdens zijn nieuw-
jaarstoespraak. In 2012 moet volgens hem
een positief exploitatieresultaat worden
behaald van minimaal negen miljoen euro.
MST heeft weliswaar een klein positief resul-
taat geboekt over 2011, maar dat is volgens
de bestuursvoorzitter te weinig om de ambi-
ties op het gebied van kwaliteit, veiligheid en
nieuwbouw te kunnen realiseren. Hij wijst
er op dat MST in vergelijking met zieken-
huizen van gelijke omvang, al een reeks van
jaren achterblijft in prestaties. Ook wordt
het werk met meer mensen dan strikt nodig
gedaan, de loonkosten zijn daardoor ver-
houdingsgewijs te hoog. Binnenkort gaat de
Raad van Bestuur met het hele management
de plannen bespreken voor de ordening en
stroom lijning van de bedrijfsprocessen (waar
en hoe kan het efcinter en effectiever?) en
een hergroepering van resultaatverantwoor-
delijke eenheden (RVE) in grotere verbanden.
De grootste urgenties worden volgens Kingma
gevormd door de huidige klinische perfor-
mance die beter moet (kwaliteit en veiligheid)
en de noodzakelijke verbetering van de nan-
cile weerbaarheid. Dit laatste wordt onder
meer bereikt door de personeelsformatie terug
te brengen.
De Raad van Bestuur zet daarbij maximaal in
op natuurlijk verloop. Verder zullen mensen
worden begeleid van werk naar werk en zal
waar het kan, vervroegde pensionering een
optie zijn. Een volgende uitdaging die Kingma
aanstipte, is de regionale samenwerking
met de naburige Ziekenhuisgroep Twente,
ZGT. Concrete samenwerkingsafspraken op
het punt van de laag volumezorg, meestal
patinten met complexe vormen van kanker,
liggen in het verschiet. Daarmee wordt tevens
voldaan aan de richtlijnen en normen van de
wetenschappelijke verenigingen, waarmee be-
oogd wordt dat door concentratie van weinig
voorkomende ingrepen, de medisch specialist
toch de noodzakelijke routine kan opbouwen
of behouden. Tot slot ging hij in op de
nieuwbouw van het ziekenhuis in Enschede.
Hierover zei hij dat de Raad van Bestuur op
20 december 2011 de nancieringsovereen-
komst met het bankenconsortium heeft ge-
tekend, met een waarde van enkele honderden
miljoenen euros. Deze nancieringsovereen-
komst stelt MST in staat om te gaan bouwen.
Zodra de gewenste veranderingen in de orga-
nisatie op het gebied van cultuur, structuur,
proces en nancin hun beslag hebben gekre-
gen in de vorm van een solide, breed gedra-
gen plan van aanpak, zal de Raad van Bestuur,
naar verwachting in het voorjaar, een besluit
nemen over de wijze waarop de nieuwbouw
wordt gerealiseerd, zei Kingma vorige week
in zijn nieuwjaarstoespraak.
MST blijft al een
reeks van jaren achter
in prestaties
Reorganisatie nodig bij MST
De personeelsformatie van het Medisch Spectrum Twente (MST) moet met ongeveer 200 fte worden teruggebracht.
De SEH is de verbindende schakel tussen de nieuwbouw en het oude gedeelte van Mij Smellinghe.
10 Advertentie
Nummer 1
18 januari 2012
Anesthesiewagens, Computerwagens, Crashwagens, Dossierwagens, Medicijn-
wagens, Infuuswagens, Servicewagens, Transportwagens, Verbandwagens

Apotheekkasten, Combinatiekasten, Elektronische Uitgiftekasten, Kluisjes,
Medische Koelkasten, Medicijnkasten, Opiatenkastjes, Verpleegmiddelenkasten

Medicijncupjes, Dispensers, Medicijn-etiketten, Medicijncassettes, Weeksyste-
men, Medicijnzakjes, Medicijnvermalers, Tabletsplijters, Verantwoordingskaarten

Bakken, Bladen, Manden, Ladeverdeling, Containers, Proelwanden, Uittrek-
bare Frames, Kantelbakken, Afvalbakken, Dossierbakken, Universele houders bare Frames, Kantelbakken,
www.logimedical.nl
Logimedical B.V.
Molenbaan 6
2908 LM
Capelle aan den IJssel
T: 010 - 258 2929
F: 010 - 442 3004
I: www.logimedical.nl
E: info@logimedical.nl
ecint werken...
veilige zorg
Voldoen bril en contactlenzen niet meer? Bezoek dan gratis en geheel
vrijblijvend een van de in deze brochure genoemde goed toegankelijke
Regionale Hulpmiddelenbeurzen.
Deskundige leveranciers van hulpmiddelen voor mensen met (een
beginnende) visuele beperking informeren u graag over mogelijkheden
waar u misschien nog niet aan heeft gedacht!
Zo zijn er naast heel speciale brillen in diverse uitvoeringen en kleuren glas,
apparaten die de ondertiteling van de TV voorlezen en beeldschermloepen
die de tekst niet alleen in verschillende contrasten kunnen vergroten, maar
deze ook kunnen voorlezen. Dat geldt ook voor spelers die het mogelijk
maken om via een cd, sd-kaart of het internet, boeken, tijdschriften
en de dagelijkse krant voor te lezen. Naast geavanceerde apparatuur
zijn er ook artikelen die de algemene dagelijkse levensverrichtingen
ondersteunen. Sprekende klokjes, weegschalen en thermometers,
handloepen, huistelefoons met grote toetsen, sprekende mobiele telefoons
en bijvoorbeeld speelkaarten met grotere tekens. Ook kunnen bezoekers op
de beurs terecht voor adviezen over verlichting in huis en op de werkplek.

Maar bezoekers die alleen maar informatie willen hebben over hoe om te
gaan met een visuele beperking of gewoon eens willen praten, zijn ook van
harte welkom!
Orinteert u zich alvast op www.regionalehulpmiddelenbeurs.nl. Wij
ontmoeten u graag. Een gratis kopje kofe of thee heeft u van ons tegoed!
Reinecker
D
e
z
e
F
ly
e
r
is
o
n
t
w
o
r
p
e
n
, g
e
d
r
u
k
t
e
n
g
e
s
p
o
n
s
o
r
d
d
o
o
r
IV
A
G
R
O
E
P
B
V
-
w
w
w
.iv
a
g
r
o
e
p
.n
l
www.regionalehulpmiddelenbeurs.nl
De Regionale Hulpmiddelenbeurs is mede mogelijk gemaakt door:
Communicatiesponsor
www.ivagroep.nl
WOONZORG OP STERRENNIVEAU
Domus Magnus is een snelgroeiende particuliere woonzorgorganisatie. Wij bieden persoonlijke zorg op maat en professionele
dienstverlening aan ouderen in een exclusieve woonomgeving. Domus Magnus hee inmiddels zes locaties, gelegen in
Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Brummen en Warnsveld. De locaties zijn uniek om het woongemak, de ruime
appartementen, de hoogwaardige dienstverlening met 24-uurs zorg en het aanbod van activiteiten.

Tevens bieden de locaties tijdelijke plaatsingsmogelijkheden.
11 Advertentie
Nummer 1
18 januari 2012
Laat ze voorlezen!
Kent u iemand die deze tekst niet meer of moeilijk kan lezen, haal
deze pagina uit deze krant en bespreek de inhoud met hem of haar.
De mogelijkheden van dit wonderkastje zijn te
bekijken op de website www.orionwebbox.org, maar
ook op de Regionale Hulpmiddelen Beurs bij u in de
buurt (zie poster aan de andere kant) Vraag
vrijblijvend informatie aan bij onderstaand(e)
adres(sen)
Wonderkastje met eindeloze mogelijkheden en
(ZONDER COMPUTER) toegang tot een scala aan
informatie en amusement!
W
(
W
Ook problemen met het lezen van de ondertitels van de TV?
Uiterst simpele te bediening, uitermate
geschikt voor ouderen en mensen die
bang zijn van knoppen
Motorenweg 5-k 2623 CR Delft
(015) 2625955 www.orionwebbox.org
Breslau 4 2993 LT Barendrecht
(088) 6783555 www.optelec.nl
Wat kunt u met dit revolutionaire hulpmiddel beluisteren:
Televisie ondertiteling tijdens uitzendingen van
Ned 1,2,3 RTL 4,5,7,8 en SBS6, Net5 en Veronica.
Radiozenders (naam van de zender wordt uitgesproken)
Radio uitzending gemist van enkele belangrijke radioprogrammas
Radio- en Televisie gids
Boeken, keuze uit ruim 60.000 gesproken titels
Tijdschriften, keuze uit ruim 100 bladen
Dagelijkse krant, o.a. De Telegraaf
Hoorspelen en luisterlms
Teletekst (belangrijkste paginas van de NOS)
ANP nieuws, weerbericht, podcasts, enz
Horizon, audio magazine voor mensen met een visuele
beperking uw eigen collectie muziek, boeken of hoor
spelen op een SD kaart of USB stick
Heeft u nog meer wensen laat het ons weten!
12 Advertentie
Nummer 1
18 januari 2012
R
E
G
I
O
N
A
L
E

B
E
U
R
S

V
O
O
R
S
L
E
C
H
T
Z
I
E
N
D
E
N

E
N

B
L
I
N
D
E
N
B
a
r
t
i
m

u
s

z
i
e
t

m
o
g
e
l
i
j
k
h
e
d
e
n

e
n

w
i
l

d
e

s
a
m
e
n
l
e
v
i
n
g

t
o
e
g
a
n
k
e
l
i
j
k
e
r

m
a
k
e
n

v
o
o
r

s
l
e
c
h
t
z
i
e
n
d
e

e
n

b
l
i
n
d
e

m
e
n
s
e
n
.
B
a
r
t
i
m

u
s

z
i
e
t

m
o
g
e
l
i
j
k
h
e
d
e
n

e
n

w
i
l

d
e

s
a
m
e
n
l
e
v
i
n
g
t
o
e
g
a
n
k
e
l
i
j
k
e
r

m
a
k
e
n

v
o
o
r

s
l
e
c
h
t
z
i
e
n
d
e

e
n

b
l
i
n
d
e

m
e
n
s
e
n
.
B
a
b
b
a
g
e

.
.
.

Z
i
c
h
t
b
a
a
r

b
e
t
e
r
.
S
a
a
r
b
e
r
g
G
r
o
o
t
s
t
e

a
s
s
o
r
t
i
m
e
n
t

v
o
o
r
l
e
z
e
n
d
e

b
e
e
l
d
s
c
h
e
m
l
o
e
p
e
n
.

L
o
k
e
t

a
a
n
g
e
p
a
s
t
-
l
e
z
e
n
L
e
z
e
n

k
a
n

a
l
t
i
j
d
!
O
R
I
O
N
W
e
b
b
o
x
T
V

o
n
d
e
r
t
i
t
e
l
i
n
g

e
n

d
e

d
a
g
e
l
i
j
k
s
e

k
r
a
n
t
.
.
.
.
.
.
l
a
a
t

z
e

v
o
o
r
l
e
z
e
n
L
e
x
i
m
a

R
e
i
n
e
c
k
e
r

V
i
s
i
o
n
D
e

b
e
t
e
r
e

h
u
l
p
m
i
d
d
e
l
e
n
z
o
r
g

b
i
j

s
l
e
c
h
t
e
r

z
i
e
n
.

V
i
z
i
r
i
s

O
o
g

v
o
o
r

e
e
n

t
o
e
g
a
n
k
e
l
i
j
k
e

w
e
r
e
l
d
.
I
r
i
s

H
u
y
s
M
o
e
i
t
e

m
e
t

l
e
z
e
n
?
D
a
n

b
e
n
t

u

b
i
j

I
r
i
s

H
u
y
s

a
a
n

h
e
t

j
u
i
s
t
e

a
d
r
e
s
!
K
o
m
f
a

M
e
d
i
a
W
E
R
E
L
D
P
R
I
M
E
U
R
:

T
V

&

D
V
D

O
n
d
e
r
t
i
t
e
l
i
n
g
k
k
d
F
r
e
e
d
o
m

S
c
i
e
n
t
i


c

B
e
n
e
l
u
x
.
.
.
l
a
a
t

j
e

m
e
e
d
o
e
n
!

L
e
v
e
r
a
n
c
i
e
r

v
a
n

a
l
l
e

h
u
l
p
m
i
d
d
e
l
e
n

v
o
o
r

b
l
i
n
d
e
n

e
n

s
l
e
c
h
t
z
i
e
n
d
e
n
!
L
o
w

V
i
s
i
o
n

T
o
t
a
a
l
T
o
e
g
a
n
g

G
R
A
T
I
S
v
o
o
r

m
e
e
r

i
n
f
o
r
m
a
t
i
e
:
w
w
w
.
r
e
g
i
o
n
a
l
e
h
u
l
p
m
i
d
d
e
l
e
n
b
e
u
r
s
.
n
l
i
n
f
o
@
h
u
l
p
m
i
d
d
e
l
e
n
b
e
u
r
s
.
n
l
0
6

-

2
4

2
3

2
9

7
2
O
p
e
n

t
u
s
s
e
n

1
0
:
0
0

e
n

1
6
:
0
0

u
u
r
13 Advertentie
Nummer 1
18 januari 2012
R
e
i
n
e
c
k
e
r
D e z e F l y e r i s o n t w o r p e n , g e d r u k t e n g e s p o n s o r d d o o r I V A G R O E P B V - w w w . i v a g r o e p . n l
w
w
w
.
r
e
g
i
o
n
a
l
e
h
u
l
p
m
i
d
d
e
l
e
n
b
e
u
r
s
.
n
l

D
e

R
e
g
i
o
n
a
l
e

H
u
l
p
m
i
d
d
e
l
e
n
b
e
u
r
s

i
s

m
e
d
e

m
o
g
e
l
i
j
k

g
e
m
a
a
k
t

d
o
o
r
:

C
o
m
m
u
n
ic
a
t
ie
s
p
o
n
s
o
r
w
w
w
.iv
a
g
r
o
e
p
.n
l
K
o
n
i
n
k
l
i
j
k
e

V
i
s
i
o
E
x
p
e
r
t
i
s
e
c
e
n
t
r
u
m

v
o
o
r

s
l
e
c
h
t
z
i
e
n
d
e

e
n

b
l
i
n
d
e

m
e
n
s
e
n
.
r

e

s
l
e
c
h
t
z
i
e
n
d
.
n
l
D
e

k
l
e
u
r

g
r
o
e
n

v
a
n

s
l
e
c
h
t
z
i
e
n
d
.
n
l

b
r
e
n
g
t

i
n
n
e
r
l
i
j
k
e

k
r
a
c
h
t

e
n

z
o
r
g

v
o
o
r

a
n
d
e
r
e
n

t
o
t

u
i
t
d
r
u
k
k
i
n
g
.
E
r
g
r
a
L
o
w

v
i
s
i
o
n

o
n
d
e
r
z
o
e
k

e
n

a
d
v
i
e
s
O
p
t
e
l
e
c
V
e
r
b
e
t
e
r
t

d
e

k
w
a
l
i
t
e
i
t

v
a
n

l
e
v
e
n

v
a
n

m
e
n
s
e
n

m
e
t

e
e
n

v
i
s
u
e
l
e

b
e
p
e
r
k
i
n
g

e
n

d
y
s
l
e
c
t
i
c
i

d
o
o
r

s
i
m
p
e
l
e

e
n

e
f
f
e
c
t
i
e
v
e

o
p
l
o
s
s
i
n
g
e
n

a
a
n

t
e

r
e
i
k
e
n
.
-
s
p
r
a
a
k
m
a
k
e
n
d

e
n

t
o
o
n
a
a
n
g
e
v
e
n
d
-
W
o
r
l
d
w
i
d
e

V
i
s
i
o
n
B
r
e
n
g
t

k
w
a
l
i
t
e
i
t

i
n

u
w

l
e
v
e
n
.
L
e
v
e
r
a
n
c
i
e
r

v
a
n

p
r
o
d
u
c
t
e
n

v
o
o
r

m
e
n
s
e
n

m
e
t

e
e
n

v
i
s
u
e
l
e
,

a
u
d
i
t
i
e
v
e

e
n
/
o
f

l
e
e
s
b
e
p
e
r
k
i
n
g
.
o
s
o
o
t
a
a
O
p
t
i
s
c
h
e

h
u
l
p
m
i
d
d
e
l
e
n

e
n

o
p
t
o
m
e
t
r
i
e

a
a
n

h
u
i
s
.
B
E
U
R
S
K
A
L
E
N
D
E
R

2
0
1
2
9

f
e
b
r
u
a
r
i

D
e
v
e
n
t
e
r

L
u
x
o
r

t
h
e
a
t
e
r

B
o
r
e
e
l
p
l
e
i
n

3
7

0
5
7
0

-

6
1
8
8
2
2


1

m
a
a
r
t

D
o
r
d
r
e
c
h
t

D
o
r
d
r
e
c
h
t
s

M
u
s
e
u
m

M
u
s
e
u
m
s
t
r
a
a
t

3
2

0
7
8

-

7
7
0
8
7
0
8
1
5

m
a
a
r
t

H
e
e
r
h
u
g
o
w
a
a
r
d

B
i
b
l
i
o
t
h
e
e
k

K
e
n
n
e
m
e
r
w
a
a
r
d

P
a
r
e
l
h
o
f

1

A

0
7
2

-

5
7
6
4
8
0
0
2
9

m
a
a
r
t

N
i
j
m
e
g
e
n

B
i
b
l
i
o
t
h
e
e
k

G
e
l
d
e
r
l
a
n
d

Z
u
i
d

M
a
r
i
e
n
b
u
r
g

2
9

0
2
4

-

3
2
7
4
9
1
1
1
2

t
/
m
1
4

a
p
r
i
l

H
o
u
t
e
n

Z
i
e
Z
o

b
e
u
r
s

-

E
u
r
e
t
c
o

E
x
p
o

C
e
n
t
e
r

M
e
i
d
o
o
r
n
k
a
d
e

2
2

0
3
0

-

6
3
4
9
2
0
0
1
3

s
e
p
t
e
m
b
e
r

Z
o
e
t
e
r
m
e
e
r

B
i
b
l
i
o
t
h
e
e
k


S
t
a
d
h
u
i
s
p
l
e
i
n

2

0
7
9

-

3
4
3
8
2
0
0
2
7

s
e
p
t
e
m
b
e
r

L
e
l
y
s
t
a
d

A
g
o
r
a

t
h
e
a
t
e
r

A
g
o
r
a
b
a
a
n

1
2

0
3
2
0

-

2
3
9
2
3
0
1
1

o
k
t
o
b
e
r

A
l
m
e
l
o

T
h
e
a
t
e
r
h
o
t
e
l

S
c
h
o
u
w
b
u
r
g
p
l
e
i
n

1

0
5
4
6

-

8
0
3
0
2
0


1

n
o
v
e
m
b
e
r

D
e
n

B
o
s
c
h

L
i
b

m
a

E
x
h
i
b
i
t
i
o
n
s

B
e
u
r
s

1
9
3
1

D
i
e
z
e
k
a
d
e

2

0
7
3

-

6
2
9
3
2
9
2
1
5

n
o
v
e
m
b
e
r

R
o
e
r
m
o
n
d

T
h
e
a
t
e
r
h
o
t
e
l

d
e

O
r
a
n
j
e
r
i
e

K
l
o
o
s
t
e
r
w
a
n
d
p
l
e
i
n

1
2
-
1
6

0
4
7
5

-

3
9
1
4
9
1
2
9

n
o
v
e
m
b
e
r

A
s
s
e
n

H
o
t
e
l

d
e

J
o
n
g
e

B
r
i
n
k
s
t
r
a
a
t

8
5

0
5
9
2

-

3
1
2
0
2
3
14 Advertentie
Nummer 1
18 januari 2012
Een job als Wijkverpleegkundige
bij u in de buurt?
www.verian.nl
Vrian is een toonaangevende thuiszorgorganisatie.
Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collegas.
Mensen zoals u.
U werkt bij ons als
Wijkverpleegkundige
(HBO-V niveau 5)
uiterst zelfstandig met een grote mate van vrijheid.


Belangstelling?
Kijk dan voor deze en andere vacatures op
onze site www.verian.nl of bel 088 126 32 32.

vrijheid.
2.
15 Advertentie
Nummer 1
18 januari 2012
Visueel beperkt,
toch zelfstandig?
Het adres voor alle hulpmiddelen voor blinden en
slechtzienden op het gebied van leven, leren en werken!
Bel (055) 323 0907
www.freedomadl.nl | www.freedomscientific.nl
16 Gezondheid
Nummer 1
18 januari 2012
Clysteerspuit
Vroeger nam men aan dat een ziekte het ge-
volg was van een verstoring van het evenwicht
tussen de vier lichaamssappen: bloed, slijm,
gele gal en zwarte gal. Dit trachtte men toen
te behandelen door het koppen zetten, ader-
laten en clysteren. Deze laatste term is ont-
leend aan het Griekse woord kluster dat af-
wassing betekent. Speciale clysteren zorgden
voor het afdrijven van water, slijm of gal en
andere moesten juist de buikloop bestrijden.
Clysteerspuiten werden in verschillende
maten geleverd, doorgaans van tin, soms van
koper of ook wel van glas. In de Maw-catalo-
gus van 1868 had men de keuze uit niet min-
der dan 39 verschillende soorten! Een tinnen
spuit met omgebogen canule gebruikte men
vroeger om een nog ongeboren baby, voor
het overlijden, in de baarmoeder te kunnen
dopen. Lang geleden was het de taak van de
apotheker, om bepaalde medicijnen die hij
had bereid, bij een patint eigenhandig toe
te dienen. Voorts achtte men het nog lange
tijd noodzakelijk om op gezette tijden, met
behulp van een clysteerspuit, de darmen te
reinigen. Meestal werd de dienstmaagd met
dit karwei opgescheept maar als die niet aan-
wezig was moest men het zelf doen. Om deze
zelfwerkzaamheid te vereenvoudigen heeft
Reinier de Graaf allerlei proeven gedaan om
een slang te ontwikkelen en publiceerde dit
in een boekje getiteld De Clysteribus. Van
een langwerpig stuk ossenleer naaide hij een
buis en bestreek die met een wasmengsel. Hij
verstevigde die met ijzerdraad en plaatste er
aan het uiteinde een canule op. In Frankrijk
heeft men lang geleden een fraaie soi-mme
in de handel gebracht, waarmee men zich zelf
wekelijks kon helpen. Nu nog maakt men
met een clysma het darmstelsel alleen vrij van
ontlasting als de chirurg een darmoperatie
moet uitvoeren.
Door Bob K.P. Grifoen
Medisch Farmaceutisch Museum Delft
De genetische mutaties van veel hartziek-
ten zijn nog niet bekend. In PLoS Genetics
publiceren onderzoekers van het UMC St
Radboud (Nijmegen) een nieuwe geneti-
sche oorzaak voor hartfalen (gedilateerde
cardiomyopathie). Het gaat om een enzym
dat suikerstaarten aan eiwitten plakt. Als er
iets misgaat met die versuikering, wordt de
hartfunctie ondermijnd.
Plotselinge hartdood bij jonge kinderen is in
veel gevallen te wijten aan een gedilateerde
cardiomyopathie, een vorm van hartfalen
waarbij de linker hartkamer langzaam groter
en zwakker wordt. Deze hartspierziekte wordt
vaak veroorzaakt door erfelijke factoren, maar
het is niet altijd bekend om welke genetische
mutaties het precies gaat. Samen met buiten-
landse collegas hebben onderzoekers van het
UMC St Radboud nu een nieuwe erfelijke oor-
zaak van deze ziekte opgespoord. Bij elf jonge
hartpatinten, in leeftijd varirend van vijf tot
dertien jaar, troffen ze een afwijking aan in de
glycosylering van eiwitten. Glycosylering is het
vastplakken van suikermoleculen aan eiwitten.
Veel eiwitten functioneren pas goed als ze zijn
voorzien van zon suikerstaartje. Kinderarts
Eva Morava: We kennen inmiddels diverse
aandoeningen die te maken hebben met
erfelijke fouten in de glycosylering. Omdat
glycosylering zon algemeen proces is, zijn bij
deze groep erfelijke ziekten meerdere organen
aangetast. Maar in dit geval - en dat maakt
het extra bijzonder - gaat het om een erfelijk
defect in de glycosylering dat uitsluitend tot
hartproblemen leidt. We zien geen problemen
in andere organen. Een uitgebreid onderzoek
maakte duidelijk waarom.
Dirk Lefeber, onderzoeker glycosyleringsziek-
ten: Het gaat bij deze patinten om een erfe-
lijke fout in een specieke vorm van glycosy-
lering, waarbij een suikerstaart aan het eiwit
dystroglycaan wordt geplakt. Dystro glycaan zit
in de wand van de spiercellen. Het speelt een
essentile rol bij het ophangen van de spier-
cellen in de ondersteunende, dragende steigers
die het hart zijn vorm en stevigheid geven.
Maar zonder de juiste suikerstaart functioneert
het eiwit niet goed en worden de spiercellen
niet goed verankerd in het steigerwerk. Dat
tast de structuur van het spierweefsel aan.
Plotselinge hartdood bij jonge kinderen is in veel gevallen te wijten aan een gedilateerde cardiomyopathie, een vorm
van hartfalen waarbij de linker hartkamer langzaam groter en zwakker wordt.
Geschiedenis van de gezondheidszorg
Het gaat bij deze
patinten om een
erfelijke fout in een
specieke vorm van
glycosylering
Erfelijke oorzaak
van hartfalen
Tinnen soi-mme
Het Regionaal Bekkenbodemcentrum (RBC)
van het Albert Schweitzer ziekenhuis in
Dordrecht nodigt leerkrachten van basis-
scholen uit bij een inloopmiddag over plas-
klachten. Het idee hierachter is dat de in-
spanningen van ouders en van de school bij
het aanleren van een goed drink- en plas-
gedrag elkaar kunnen versterken.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag
23 februari. Drinken en plassen maken een
belangrijk deel uit van het dagelijks leven op
school. Het lijkt vanzelfsprekend, toch kan er
van alles misgaan. Er zijn kinderen die heel
vaak moeten plassen of hun plas niet kunnen
ophouden en in hun broek plassen. Vaak
ligt een verkeerd plas- en drinkpatroon hier-
aan ten grondslag. Door goede voorlichting,
advies en (indien nodig) behandeling kunnen
deze problemen vaak verholpen worden. Het
is belangrijk dat scholen hierover ook kennis
in huis hebben.
Het oncogene humaan papillomavirus
(HPV) kan het beste worden bestreden door
zoveel mogelijk meisjes te vacci neren.
Hiervan zullen ook de jongens prote-
ren. Aldus onderzoekers van VU medisch
centrum (Amsterdam) in samenwerking
met het RIVM.
Volgens hen is het prematuur om over te
stappen op een vaccinatieprogramma voor
zowel jongens als meisjes nu de vaccinatie-
graad onder meisjes beperkt is. Deze conclu-
sie gaat in tegen een recente aanbeveling van
het Amerikaanse CDC, dat in oktober nog
stelde dat vaccinatie van jongens wenselijk
is om het risico op blootstelling aan HPV
te minimaliseren. HPV kan verschillende
vormen van kanker veroorzaken: baarmoeder-
hals-, penis- en anuskanker en diverse hoofd-
en halstumoren. In Nederland komen meisjes
in aanmerking voor een gratis HPV vaccinatie,
maar de opkomst in de vaccinatiecampagne
viel vooralsnog tegen. Ongeveer de helft van
de doelgroep van preburale meisjes heeft zich
laten inenten. In de VS is de vaccinatiegraad
nog lager.
Patinten met kortademigheid of een laag
zuurstofgehalte krijgen in de ambulance
en het ziekenhuis vaak standaard extra
zuurstof toegediend. In veel gevallen kan
dit schadelijk zijn voor de patint en zelfs
extra sterfgevallen tot gevolg hebben.
Artsen van de afdeling interne geneeskunde
van VUmc (Amsterdam) deden onderzoek
naar het toedienen van extra zuurstof en
publiceerden vorige week hun bevindingen
als online-publicatie in het Amerikaanse
tijdschrift Archives of Internal Medicine. De
auteurs hebben de volledige literatuur over de
effecten van zuurstof vanaf begin jaren zestig
tot nu op een rij gezet en ontdekten daarin
een heel consistent patroon: patinten die
een hoge dosis zuurstof toegediend krijgen,
hebben een groter risico op complicaties en
overlijden. De schadelijke effecten zijn het
duidelijkst aangetoond bij patinten met een
hartinfarct en bij mensen die gereanimeerd
moeten worden. Maar ook bij een hersen-
infarct en acute ontsporing van een chroni-
sche longziekte is teveel zuurstof vrijwel zeker
schadelijk.
School kan helpen
bij plasklachten
HPV-vaccinatie
meisjes eectief
Extra zuurstof
soms schadelijk
Crocokids gaat
fondsen werven
Vivien van der Lee-Snippers heeft als eerste patint in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden gebruik gemaakt
van een nieuwe hoofdhuidkoeler. Patinten die tijdens een chemokuur kiezen voor behandeling met een hoofdhuid-
koeler hebben minder kans op haaruitval. Door de hoofdhuid te koelen vlak voor, tijdens en na een chemobehande-
ling kan haaruitval worden beperkt. Daarvoor wordt een zogenaamde cold cap gebruikt. Door de koeling vernauwen
de bloedvaten zich, neemt de doorbloeding af en krijgt de chemo minder kans om de haarwortels te bereiken. Het
team van de afdeling Oncologie is dan ook verheugd deze behandelmethode voortaan te kunnen bieden. De afdeling
Oncologie heeft de hoofdhuidkoeler gekregen van Stichting Roparun.
Crocokids, een nieuw goed doel voor kinde-
ren met de ziekte van Crohn en colitis
ulcerosa, is op 16 januari van start gegaan.
Tijdens een ouderbijeenkomst is de web-
site www.crocokids.nl o cieel gelanceerd.
Crocokids, het nieuwe goede doel voor kinde-
ren met de ziekte van Crohn en colitis, is een
initiatief van het Erasmus MC - Sophia Kinder-
ziekenhuis (Rotterdam) en zet zich in voor een
betere behandeling van deze kwetsbare doel-
groep. Crocokids gaat fondsen werven voor de
uitvoering van wetenschappelijk onderzoek,
maar ook eigen evenementen en acties orga-
niseren speciaal voor deze kinderen en hun
ouders. De wetenschappelijke onderzoeken
die door het Erasmus MC - Sophia Kinderzie-
kenhuis worden gehouden zijn gericht op de
oorzaak, behandeling, voorkoming, bestrij-
ding en genezing van deze ziekten. Ook richt
Crocokids zich op een betere voorlichting aan
de directe omgeving van deze kinderen.
Hoofdhuidkoeler cadeau
Patinten die vanwege hartklachten door
hun huisarts zijn doorverwezen naar de
cardioloog, kunnen sinds deze maand
terecht op de one-stop-poli van MC Zuider-
zee in Lelystad.
Hierbij worden alle benodigde onderzoeken
op n dagdeel gedaan en vindt aansluitend
het gesprek plaats met de cardioloog over de
uitslag en het behandelplan. De patint hoeft
dus voortaan voor dit eerste traject maar n
keer naar het ziekenhuis te komen. Daarna
kan gelijk de behandeling starten.
De zorgverlener van 2012 wordt de patint
zelf. Dat is de uitkomst van het symposium
Patint als partner dat eind december
werd gehouden. Hieraan namen huisartsen,
medisch specialisten, verpleegkundigen
en zorgbestuurders deel. De betrokken-
heid van de patint bij de behandeling ver-
betert de therapietrouw en maakt de zorg
e cinter en kwalitatief beter. Verwacht
wordt dat dit leidt tot gezondheidswinst
voor de patint en tot kostenbesparingen
in de zorg.
Op initiatief van Dianet, GlaxoSmithKline en
ZonMw is tijdens het symposium Patint als
partner een eerste dialoog gevoerd over hoe
de zorg georganiseerd moet worden om van
een patint een medebehandelaar te maken.
De huidige zorgverlening kent drie lagen: de
eerstelijnszorg; patint vraagt rechtstreeks
om zorghulp, bijvoorbeeld via de huisarts,
de tweedelijnszorg; patint wordt doorver-
wezen voor zorg, bijvoorbeeld via specialist
en de derdelijnszorg; zorgverlener vraagt om
zorgversterking, zoals het beroep doen op een
laboratorium.
Symptomen
Nog vr de eerstelijnszorg zit een verborgen
zorgaanbieder: de patint zelf. Tachtig procent
van de symptomen kunnen door de patint
zelf worden gemanaged zonder hulp van pro-
fessionele zorgverleners. In die gevallen is de
patint dus geen zorg consument meer, maar
kruipt de patint in de rol van een zorgver-
lener. Deze verborgen zorglijn is niet alleen
efcint, maar levert ook veel kostenbesparin-
gen op, zei dr. David Sobel, medical director
of Health Education for Kaiser Permanente.
Hirarchie
Het is onvermijdelijk dat de traditionele
hirarchie tussen arts en patint plaats gaat
maken voor gelijkwaardigheid en samenwer-
king, zei professor dr. Bas Bloemen, neuro-
loog bij het UMC St Radboud in Nijmegen.
Een voorbeeld: de arts die gewend is om zijn
patint na twee maanden weer te zien voor
controle, plant nu geen nieuwe afspraak in. In
de nieuwe manier van denken vraagt de arts
aan de patint om pas terug te komen als hij
of zij denkt dat het nodig is. De verwachting
was dat de patint veel vaker langs zou komen,
maar het tegenovergestelde bleek te gebeuren.
De patint bezoekt de huisarts minder vaak en
als het consult plaatsvindt, is het precies op
tijd.
Het Erasmus MC in Rotterdam is gestart met
een nieuw spreekuur voor de behandeling
van seksueel overdraagbare aandoeningen.
Met dit inloopspreekuur biedt het Erasmus
MC snelle en patintvriendelijke zorg voor
mensen die een onderzoek willen op SOA.
Tot 2009 bestond er in het Erasmus MC de
SOA-poli, waarvan de activiteiten zijn ver-
plaatst naar de GGD Rotterdam-Rijnmond aan
de Schiedamsedijk 95. Het Erasmus MC heeft
het spreekuur in het leven geroepen, omdat er
na verplaatsing van de voormalige SOA poli
in 2009 naar de GGD Rotterdam-Rijnmond
is gebleken dat er nog steeds belangstelling
bestaat voor een laagdrempelig spreekuur,
gehouden door gespe cialiseerde artsen en
verpleegkundigen. Op het spreekuur werken
medewerkers van de afdelingen Inwendige
Geneeskunde, sector Infectieziekten en
Derma tologie samen. Tijdens het spreekuur
wordt gekeken naar ontstekingen van plas-
buis, vagina en anus en naar symptomen die
wijzen op de aanwezigheid van seksueel over-
draagbare aandoeningen.
Voor vrouwen met bekkenbodempro-
blemen heeft het Elkerliek ziekenhuis in
Helmond een speciaal spreekuur. Zij wor-
den gezien door een gespecialiseerd team
bestaande uit een verpleegkundige, een
gynaecoloog en, indien nodig, een bekken-
bodemfysiotherapeut.
Urineverlies, verzakking van de baarmoeder,
blaas, endeldarm of schede of pijn bij het
vrijen. Allemaal gevolgen van problemen met
de bekkenbodem. Problemen die bijzonder
hinderlijk zijn in het dagelijks leven. Tijdens
het speciale spreekuur wordt de diagnose ge-
steld en krijgt de patinte voorlichting. Mocht
het nodig zijn dan wordt samengewerkt met
een bekkenbodemfysiotherapeut. Als een chi-
rurgische behandeling de oplossing is, dan
wordt deze binnen drie weken ingepland.
17
Het Diakonessenhuis opent donderdag
19 januari de nieuwe kinderwachtkamer
in Utrecht. De nieuwe wachtkamer van de
polikliniek Kindergeneeskunde kwam tot
stand met steun van de stichting Vrienden
van het Diakonessenhuis en in het bijzon-
der van BAM Utiliteitsbouw, Vitaal ZorgVast
en Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Wensen
van kinderen van alle leef tijden waren de
bron van inspiratie.
Per dag bezoeken circa tachtig jonge patinten
met hun ouders, broertjes en zusjes de poli-
kliniek Kindergeneeskunde. In de nieuwe
wachtkamer staat onder meer een leestafel
met tijdschriften en boekjes. En voor de aller-
kleinsten zijn er spelletjes.
We weten dat een ziekenhuisbezoek voor
patinten veel plezieriger is als er extra aan-
dacht wordt besteed aan de omgeving. Dit
geldt nog meer voor kinderen die een zieken-
huisbezoek al snel erg spannend vinden. We
zijn blij met de donaties. De kinderwacht-
kamer is nu een prettige plek waar ouders,
kinderen en ziekenhuispersoneel projt van
hebben, aldus Mark Hoetjer, kinderarts in
het Diakonessenhuis. De stichting Vrienden
van het Diakonessenhuis heeft als doel het
verblijf en het bezoek aan het ziekenhuis zo
prettig mogelijk te maken. Met bijdragen van
bedrijven en particulieren kan het Diako-
nessenhuis faciliteiten bieden waarmee net
dat beetje extra gedaan kan worden voor de
patinten. Wensen van patinten, buiten de
reguliere patintenzorg om, worden op deze
manier werkelijkheid.
De nieuwe wachtkamer van de polikliniek Kindergeneeskunde kwam tot stand met steun van de stichting Vrienden van het Diakonessenhuis.
One-stop poli
voor hartklachten
Patint zelf wordt zorgverlener
Erasmus MC start
spreekuur SOA
Aandacht voor
bekkenbodem
Ziekenhuisbezoek
is plezieriger als er
extra aandacht wordt
besteed aan de
omgeving
Patintenzorg
Nummer 1
18 januari 2012
Kleurrijke kinderwachtkamer
Tachtig procent van de symptomen kunnen door de
patint zelf worden gemanaged zonder hulp van profes-
sionele zorgverleners.
18 Advertentie
Nummer 1
18 januari 2012
Eerste Hulp Bij Overstappen?
Ga dan snel naar www.tmi-interim.nl
Elke dag hoort anders te zijn, maar wat als je werk op woensdag niet meer te onderscheiden is van dat op vrijdag? Dan ben
je helemaal toe aan TMI, d detacheerder in de Zorg. Want daar is elke dag anders. Je bepaalt zelf hoeveel je wilt werken en dat steeds
op projectbasis in interessante nieuwe omgevingen, maar wel mt een vast contract. Zo sta je elke dag weer voor nieuwe uitdagingen
en dat is wel zo interessant. En TMI is altijd op zoek naar de meest gemotiveerde mensen in de zorg, dus meld je nu aan op
www.tmi-interim.nl voor Eerste Hulp bij Overstappen. Je kunt ons ook mailen op info@tmi-interim.nl of bellen op 020 717 35 27.
Eerste Hulp Bij Overstappen?
Verpleegkundige/Verzorgende IG
Ben je gediplomeerd verpleegkundige niveau 4/5 of verzorgende IG?
En ben je op zoek naar een afwisselende baan in de zorg?
Neem dan eenseen kijkje op onze vernieuwde website:
www.care4care.nl
Wij zijn op zoek naar jou en wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden!

Teken jij voor een nieuwe baan in de zorg?
ZOEKT:
VOOR ZZPERS IN DE ZORG
QAREWORKPARTNERS
19
Medische beeldvorming zoals echos, rnt-
genfotos en MRIs zijn niet meer weg te
denken uit de huidige zorg. Diverse ont-
wikkelingen in de medische beeldvorming
hebben er echter voor gezorgd dat het
werkgebied van de radioloog verandert.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van
medische beeldvorming, dient de positio-
nering van de radioloog heroverwogen te
worden, zo pleit Roland Berger Strategy
Consultants.
Na onderzoek in opdracht van de Stichting
Universitaire Radiologie Nederland (SURN)
heeft het strategisch adviesbureau enkele aan-
bevelingen opgesteld. De belangrijkste daar-
van is dat multidisciplinaire samenwerking in
de vorm van een nieuw specialisme medische
beeldvorming de kwaliteit en betaalbaarheid
van de zorg kan verhogen. In het verleden was
de taak van de radioloog duidelijk: hij was
verantwoordelijk voor de anatomische beeld-
vorming en leverde ten behoeve van de diag-
nose een beeld en verslag. Externe ontwikke-
lingen hebben er echter voor gezorgd dat het
werkgebied van de radioloog verandert. Niet
alleen hebben diverse technologische innova-
ties het mogelijk gemaakt om meer en beter
te zien, zij maken ook de toegankelijkheid
van het beeld beter. Daarnaast zijn radiologen
zich in toenemende mate bezig gaan houden
met behandelingen (interventieradiologie).
Dit zorgt voor meer overlap in de kennis van
aanvragend specialist en radioloog. Bovendien
is er steeds meer behoefte aan een combinatie
van anatomisch beeld en informatie over de
werking van organen. Deze ontwikkelingen
vereisen meer multidisciplinaire samenwer-
king, waarbij de positie van de radioloog al-
lerminst als bedreigd moet worden gezien.
Het naar elkaar groeien van de vakgebieden
biedt namelijk veel mogelijkheden om door
middel van goede samenwerking de kwaliteit
en betaalbaarheid van de zorg te verhogen,
aldus Benno van Dongen, partner van Roland
Berger in Nederland. De toenemende inte-
gratie van beeldvormende technieken en van
de vraag naar anatomie en functie maakt dat
radiologie en nucleaire geneeskunde in ge-
zamenlijkheid moeten worden beschouwd,
zo pleit Roland Berger. Een belangrijke aanbe-
veling is dan ook het integreren van radiologie
en nucleaire geneeskunde tot het specialisme
medische beeldvorming. Deze integratie
maakt het mogelijk specialisten op te leiden
die zowel het anatomisch beeld als de werking
van organen volledig kunnen beoordelen en
is bovendien belangrijk voor de doorontwik-
keling van het vakgebied.
Medische beeldvorming zoals echos, rntgenfotos en MRIs zijn niet meer weg te denken uit de huidige zorg.
Deze ontwikkelingen
vereisen meer
multidisciplinaire
samenwerking
Werken in de Zorg
Nummer 1
18 januari 2012
Specialisme beeldvorming
Mensen in de Zorg
Haijo Homan, beoogd directeur verander-
management, heeft aan de Raad van Toezicht
van ziekenhuis De Sionsberg medegedeeld
de functie van directeur verandermanage-
ment niet te aanvaarden. Homan zou wor-
den belast met het aansturen van het veran-
dertraject binnen ziekenhuis De Sionsberg
in Dokkum. In deze functie zou hij richting
geven aan recent genomen besluiten en een
nieuw toekomstscenario voor het ziekenhuis
uitwerken. In dat kader heeft Homan in de
afgelopen weken kennismakings gesprekken
gevoerd met interne en externe betrokkenen,
waaronder de politiek. Naar aanleiding van
deze gesprekken is Homan tot de conclusie
gekomen dat hij op dit moment de beoogde
rol van directeur verandermanagement niet
op zich kan nemen. De Raad van Bestuur zal
zich de komende weken in samenwerking
met de medische staf richten op het schrijven
van het zorg beleidsplan. Naar een nieuwe
versterking om het verandertraject te begelei-
den zal tegelijkertijd worden gezocht.
Drs. Andr Postema heeft per 31 december
zijn nevenfunctie als voorzitter van Stichting
IZZ neergelegd. Hij heeft deze functie ver-
vuld sinds januari 2009. Andr Postema is lid
van het College van Bestuur van Universiteit
Maastricht. Daarnaast is hij medio 2011 be-
noemd tot lid van de Eerste Kamer namens
de PvdA. De daar uit voortvloeiende beper-
king van zijn beschikbare tijd voor Stichting
IZZ en de ophanden zijnde wetgeving aan-
gaande inperking van het aantal bestuur-
lijke en toezichthoudende functies, maakten
het voor hem noodzakelijk zijn functie bij
Stichting IZZ neer te leggen. Stichting IZZ is
in 1977 opgericht door werkgevers en werk-
nemers in de zorg en is de beleidsorganisatie
achter de collectieve zorgverzekering voor
medewerkers in de gezondheidszorg.
Wout Adema (41), voorzitter Raad van
Bestuur van ziekenhuis St Jansdal in Harder-
wijk heeft besloten zijn functie per 1 april neer
te leggen. Op die datum
treedt hij in dienst
bij Achmea als senior
manager Zorg inkoop
Tweedelijnszorg. Adema
wordt verantwoorde-
lijk voor de inkoop van
Medisch Specialistische
Zorg en Geestelijke
Gezondheidszorg.
Drs. Tom Oostrom, directeur van de Nier-
stichting, is per 1 januari door de algemene
ledenvergadering benoemd als voorzitter
van de Samenwerkende Gezondheidsfond-
sen (SGF). Dit maakt het bestuur van de SGF
bekend. In deze functie volgt de 47-jarige
Oostrom Bert Kuipers, directeur Diabetes
Fonds, op die van 2004 tot en met 2011 be-
stuurslid en voorzitter was. De Samenwer-
kende Gezondheidsfondsen verenigt twintig
fondsenwervende organisaties op het gebied
van de volksgezondheid. De SGF is onafhan-
kelijk en komt met een gezamenlijke achter-
ban van miljoenen patinten op voor de
gezondheid van Nederlanders.
Marien van der Meer wordt per 1 april be-
stuurder van Sophia Revalidatie. Zij volgt
Hans Borgsteede op. Van der Meer heeft een
bestuurkundige achtergrond en heeft veel er-
varing in de gezondheidszorg, de revalidatie,
curatieve ggz en academische ziekenhuis-
sector. De afgelopen vijf jaar was zij alge-
meen divisiedirecteur bij Altrecht ggz en
algemeen directeur FPC2landen. Daarvoor
was zij directeur van Revalidatie Nederland.
De Radboudpenning is vorige week tijdens
de nieuwjaarsbijeenkomst van de Raad
van Bestuur van het UMC St Radboud in
Nijmegen uitgereikt aan prof. dr. Didi Braat
en aan dr. Niels Riksen. Hiermee wordt de
vorig jaar ingezette lijn voortgezet, om
de hoogste onderscheiding van het UMC
St Radboud niet alleen toe te kennen aan
een medewerker met een indrukwekkende
staat van dienst, maar ook aan een jonge
medewerker zonder jarenlange loopbaan,
maar met uitzonderlijke talenten.
De Radboudpenning wordt jaarlijks uitgereikt
aan n of meerdere personen die door een
bijzondere persoonlijke inzet een bijdrage
hebben geleverd aan de verwezenlijking van
de doelstelling van het UMC St Radboud als
topkenniscentrum voor academische genees-
kunde en gezondheidszorg. Internist dr. Niels
Riksen (1978) was als student geneeskunde al
briljant. Zowel het doctoraal als het artsexamen
behaalde hij cum laude. Hij heeft vervolgens
zijn opleiding tot inter nist gecombineerd met
wetenschappelijk onderzoek en is in 2007,
weer cum laude, gepromoveerd. In datzelfde
jaar kreeg hij van NWO een Rubiconbeurs
voor een verblijf als post-doc bij het University
College in Londen. Daarna heeft hij zich ver-
der gespecialiseerd tot internist-vasculair
geneeskundige. In vijf jaar tijd ontving hij
dertien wetenschappelijke prijzen, waaronder
erkenningen voor beste proefschrift, weten-
schappelijke artikelen en voordrachten. Hij
heeft 44 wetenschappelijke publicaties op zijn
naam staan, terwijl zijn academische carrire
nog maar net begonnen is. Recent is hij ge-
kozen tot lid van de Jonge Gezondheidsraad.
Prof. dr. Didi Braat, hoofd van de afdeling
Verloskunde en Gynae cologie, heeft zich naast
haar werkzaam heden als medisch specialist
ook altijd ingezet voor UMC-brede taken. Het
meest in het oog springend was haar voor-
zitterschap van het Stafconvent van 2006 tot
2012. Onder haar leiding heeft het Stafconvent
door zijn positieve en constructieve opstelling
een onontbeerlijke bijdrage ge leverd aan het
proces Beter worden in het Radboud! Recent
is zij voorzitter geworden van het IWKV, het
instituut voor waarborging van kwaliteit en
veiligheid. Tevens is zij voorzitter geweest van
DIVAS, Diversiteitsbevordering door Vrouwe-
lijke Academische Specialis ten, wat onder
andere heeft geleid tot een groter aandeel van
vrouwen in de top van het UMC St Radboud.
Naast haar interne verdiensten heeft Didi
Braat ook in talloze externe organisaties een
belangrijke bijdrage geleverd. Te noemen zijn
haar vice-voorzitterschap van de Raad voor
de Volksgezondheid, haar lidmaatschap van
de Gezondheidsraad en haar voorzitterschap
van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige
Bevruchting. Zij kreeg al vele onderscheidin-
gen, zoals de Corrie Hermannprijs in 2007,
de Universitaire Onderwijsprijs 2007 en de
Opleidingsprijs 2011 van de Jonge Orde. Zij
draagt krachtig bij aan de nationale uitstraling
van het UMC St Radboud.
UMC St Radboud eert twee medewerkers
Bent u net zo
veelzijdig als Vrian?
Voor de regio Gelderland zoeken wij:
Verzorgenden
(niveau 3)
www.verian.nl
Interesse? Kijk op
De Evolys medicijn- en verbandwagen be-
staat sinds kort ook in een 40 bij 40 uit-
voering. In 2010 kwam de Evolys 60 bij 40
al op de Nederlandse markt. Vanwege de
vraag naar compacte modellen is nu dus
ook een smallere versie ontwikkeld.
Behalve compact is de Evolys 40 bij 40 ook
veelzijdig. Hij is namelijk geschikt voor alle
gangbare medicijndistributiesystemen (ATC/
Baxter, EAV/EAG of cassettes). Afhankelijk
van het systeem biedt hij ruimte aan medi-
catie voor twaalf tot 24 personen. Tevens is
hij inzetbaar als verbandwagen. Verder is
het een hyginische wagen. De verschillende
onderdelen zijn makkelijk te demonteren en
schoon te maken. Het Kydex bovenblad kan
met alle gebruikelijke desinfecterende midde-
len worden gereinigd. Daarmee past de Evolys
op elke ziekenhuisafdeling en bij elke zorg-
instelling. Het is bovendien een veilige wagen
die hetzij met een sleutelslot, hetzij met een
codeslot afsluitbaar is. En tot slot is de Evolys
dankzij de zwenkwielen en lichte constructie
ook wendbaar. Hij laat zich makkelijk voort-
duwen en manoeuvreren.
Compacte versie Evolys
Onderzoekers van het UMC St Radboud en
het UMC Utrecht hebben een genetisch ver-
band gevonden tussen de ziekte van Parkin-
son en ALS (amyotrofe lateraal sclerose).
Het onderzoek is gepubliceerd in het tijd-
schrift Annals of Neurology.
De ziekte van Parkinson en ALS hebben ogen-
schijnlijk weinig met elkaar gemeen.Kenmer-
ken van de ziekte van Parkinson zijn trillen,
traagheid en stijfheid, terwijl ALS leidt tot
spierverlammingen en vroegtijdige dood. Toch
hebben de ziekten een zelfde achtergrond: het
zijn beide neurodegeneratieve ziekten, dat wil
zeggen ziekten waarbij een groep zenuwcellen
te gronde gaat. De plaats in het zenuwstelsel
waar de cellen verloren gaan bepaalt de speci-
eke ziektesymptomen. In de familie van
mensen die zijn overleden aan ALS komt vaker
dan gemiddeld de ziekte van Parkinson voor.
Bij het ontstaan van deze ziekten zou dus een
gemeenschappelijke genetische factor een rol
kunnen spelen.
De afdelingen plastische chirurgie en
orthopedie van VU medisch centrum in
Amsterdam werken samen aan een thera-
pie die ervoor zorgt dat het kraakbeen van
versleten gewrichten weer herstelt.
Deze nieuwe methode, waarbij de chirur-
gen gebruik maken van stamcellen uit buik-
vetweefsel, ziet er veelbelovend uit. Op
12 januari promoveerde plastisch chirurg
in opleiding Wouter Jurgens op deze methode.
Het unieke aan de stamceltherapie is dat de
patint maar n keer geopereerd hoeft te
worden. Vlak voor de gewrichtsoperatie wordt
er vetweefsel afgenomen. Direct daarna wor-
den stamcellen uit het vet gehaald en op
dragermateriaal (celhechtings materiaal) aan-
gebracht. Na twee uur plaatsen de chirurgen
het dragermateriaal mt de stamcellen terug
in het lichaam van de patint, op de plek waar
het kraakbeen versleten is, om weer tot nieuw
kraakbeen uit te groeien.
Ook jaren na een trombose blijft de sterf-
tekans verhoogd, zo publiceert het Leids
Universitair Medisch Centrum in weten-
schappelijk tijdschrift PLoS Medicine. Daar-
bij gaat het niet om sterfte aan een tweede
trombose, maar aan kanker, een hartinfarct
of longziekten.
De onderzoekers volgden gedurende gemid-
deld vijf jaar bijna vijfduizend patinten na
een diep-veneuze trombose. Bij deze aandoe-
ning loopt een bloedstolsel vast in een ader
van been of arm. De eerste maanden erna is de
sterfte verhoogd, maar over de lange termijn
was weinig bekend. De LUMCers combineer-
den gegevens van de zogenoemde MEGA-
studie, die in 1999 is gestart om oor zaken
van trombose te achterhalen, met die uit de
Nederlandse sterfteregistratie. Zelfs tot acht
jaar na het doormaken van een diep-veneuze
trombose bleef de sterftekans verhoogd, zo
concluderen zij.
20 Gezondheid
Nummer 1
18 januari 2012
In vergelijking met gegevens van de be-
wegingsmonitor die TNO in de laatste
jaren heeft uitgevoerd, lijkt de gemiddelde
Nederlander minder te bewegen en meer
te zitten. Bovendien lijkt er sprake van een
trend dat bij een toenemend overgewicht
het beweeggedrag afneemt en de persoon
zijn eigen gezondheid, theid en energie-
niveau steeds lager beoordeelt.
Ook de motivatie om (meer) te bewegen lijkt
lager naarmate het overgewicht toeneemt.
Dit blijkt uit voorlopige resultaten van het
Nationaal Beweeg Onderzoek (NBO) dat ge-
start is in oktober 2011, en dat in ieder geval
doorloopt tot oktober 2013. In de voorlopige
analyse zijn ruim 4200 Nederlanders meege-
nomen, maar de dataverzameling loopt on-
verminderd door. In het voorjaar van 2012 zal
de eerste rapportage worden gepresenteerd.
Om hun gezondheid positief te benvloeden
zouden Nederlanders moeten voldoen aan de
verschillende normen binnen de Schijf van
3. De eerste norm van de Schijf van 3 is de
Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen
(NNGB) die inhoudt dat iemand minimaal
dertig minuten per dag matig intensief moet
bewegen op tenminste vijf dagen in de week.
Uit de Beweegmonitor die door TNO in 2010
is gepresenteerd, bleek dat op dat moment
58,6 procent van de Nederlanders zowel in
de zomer als in de winter aan die norm te
voldoen. De voorlopige resultaten van het
Nationaal Beweeg Onderzoek lijken er op te
duiden dat voor de deelnemers aan dit onder-
zoek dat percentage (behoorlijk) lager ligt. De
Beweegmonitor uit 2010 gaf ook inzicht in het
zitgedrag van de gemiddelde Nederlander. Op
een gemiddelde werkdag zat iemand in totaal
6,3 uur, en op een vrije dag 4,5 uur. De eerste
analyse van het Nationaal Beweeg Onderzoek
laat een trend zien dat die tijdsduur voor de
deelnemers zowel op een werkdag als op een
vrije dag is toegenomen. Vooral de tijdsduur
die mensen op het werk zittend doorbrengen
lijkt zorgelijk te stijgen. Dit is zorgelijk omdat
steeds duidelijker wordt dat langdurig zitten
ernstige gevolgen kan hebben voor de gezond-
heid.
Het Nationaal Beweeg Onderzoek is een
initiatief van EFAA en Bewegenismedicijn.nl.
Met behulp van het Nationaal Beweeg Onder-
zoek willen deze partijen onderzoeken
hoeveel Nederland beweegt, maar heeft het
ook de ambitie om inzicht te verschaffen in
de verschillen op het gebied van gezondheid
en lichaamssamenstelling van mensen die
verschillende onderdelen van de Schijf van 3
wel of niet halen. Voor informatie over het
afslankprogramma, het beweegprogramma,
en de Schijf van 3 test kan men terecht op
www.schijfvan3.nl. Aanmelden voor het
Nationaal Beweeg Onderzoek kan op
www.nationaalbeweegonderzoek.nl.
Op een gemiddelde werkdag zat iemand in totaal 6,3 uur, en op een vrije dag 4,5 uur.
Genetisch verband
Parkinson en ALS
Buikvet als basis
nieuw kraakbeen
Diabetespoli voor Zwangeren
De Almeerse bevolking heeft het project Diabetespoli voor Zwangeren tot het beste zorgproject van het Flevoziekenhuis
in 2011 uitgeroepen. Met 348 stemmen won het project van de twee andere genomineerden: de Prikpoli van Oog-
heelkunde (265 stemmen) en de Opnameservice mijnInfopunt (218 stemmen). Van 6 tot 31 december kon iedere
genteresseerde via de website van het Flevoziekenhuis de lmpjes van deze drie projecten bekijken en stemmen op
hun favoriete zorgproject. De Clinten Jaar Prijs 2011 wordt jaarlijks door de Clintenraad van het Flevoziekenhuis
uitgereikt aan het project dat de beste verbetering van de zorg aan onze patinten biedt.
Na trombose lang
risico op sterfte
Vooral de tijdsduur
die mensen op het werk
zittend doorbrengen
lijkt zorgelijk te stijgen
Nederlanders
bewegen minder
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betreende organisaties of bedrijven
De Hart&Vaatgroep is geschrokken van
het nieuws dat bij een bepaald type ICD
verhoogde slijtage blijkt op te treden. Een
ICD is een inwendige debrillator, een
apparaatje dat een hevige elektrische schok
aan het hart kan geven in het geval van een
levensbedreigende hartritmestoornis. Er
zijn problemen met het type Riata (8F en
7F) van fabrikant St Jude Medical.
Bij de silicone buitenlaag van de electroden
van de ICD kan slijtage optreden. De
Hart&Vaatgroep roept alle ICD-fabrikanten
op tot het direct uitvoeren van een extra kwali-
teitscontrole. Het gaat om ICDs van de fabri-
kant St Jude Medical (type Riata 8F en 7F).
De Hart&Vaatgroep roept echter alle ICD-
fabrikanten op tot een versnelde kwaliteits-
controle om zo onrust onder ICD-patinten
weg te nemen. Voor patinten met een ICD
is het uiterst belangrijk dat zij volledig op
hun debrillator kunnen vertrouwen. De
Hart&Vaatgroep is blij met de snelle actie van
de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
(NVVC) om patinten met deze types ICD op
te roepen voor een extra controle.
Slijtage ICD
zorgt voor onrust
De Evolys medicijn- en verbandwagen.
*
Henk Gerla, voorzitter Raad van Bestuur
van het Sint Franciscus Gasthuis in Rotter-
dam, lanceerde maandag 9 januari de
nieuwe website www.werkenbijhetsfg.nl.
De sterke vraag naar gekwaliceerde zorg-
medewerkers in de komende tien jaar is
voor het topklinische opleidingsziekenhuis
de aanleiding voor de start van de site.
Bezoekers van de website stappen in de be-
levingswereld van veertig medewerkers van
verschillende beroepsgroepen. Verder staat
op de website een uitnodiging voor de Oplei-
dingsmarkt op zaterdag 28 januari van 10.00
tot 14.00 uur. De Opleidingsmarkt is gericht
op middelbare scholieren of andere belang-
stellenden die interesse hebben om een op-
leiding in de gezondheidszorg te volgen in
een leren/werken traject. Ook verpleegkun-
digen in opleiding of andere studenten in
de gezondheidszorg die zich orinteren op
een stageplaats of baan, zijn welkom. In de
Centrale Hal van het ziekenhuis staan kraam-
pjes en hier kunnen bezoekers meedoen met
activiteiten om kennis te maken met ver-
schillende beroepsopleidingen. Diverse op-
leidingen zijn vertegenwoordigd, zoals de
opleiding tot mbo- of hbo-verpleegkundige,
operatie assistent, radiodiagnostisch laborant
of doktersassistent. Het Florence Nightingale
Instituut geeft dit jaar een unieke bijdrage. Zij
verzorgen een theatervoorstelling in de Zorg-
trailer om jongeren te motiveren voor een
baan in de zorg. De website biedt uitgebreide
informatie voor bezoekers die een functie in
de zorg ambiren of op zoek zijn naar een
opleidingsplaats. Door middel van interviews
en uitgebreide fotograe krijgt men een beeld
van de verschillende beroepsgroepen in het
ziekenhuis.
Zorgmedewerkers Sint Franciscus Gasthuis in beeld
Verpleegkundige in opleiding Anne Donkersloot is n van de hoofdrolspelers op de website.
21 Werken in de Zorg
Nummer 1
18 januari 2012
Kindercardiologisch onderzoeker Michael
Dickinson van het Universitair Medisch
Centrum Groningen (UMCG) gaat onderzoek
doen naar de oorzaak van verhoogde bloed-
druk in de longen bij kinderen met een aan-
geboren hartafwijking. Hij heeft hiervoor
een beurs van 150.000 euro ontvangen van
de Nederlandse Hartstichting.
Met deze beurs wil de Nederlandse Hartstich-
ting talentvolle cardiovasculaire onderzoekers
op het gebied van hart- en vaatziekten bij
kinderen ondersteunen. Verhoogde bloed-
druk in de longen (pulmonale hypertensie) is
een dodelijke aandoening die veel voorkomt
bij patinten met een aangeboren hartafwij-
king. Het dichtgroeien van de longbloedvaten
vormt de basis van de ziekte. Hierdoor raakt
het hart overbelast en komt de patint uit-
eindelijk te overlijden. Hoewel bekend is dat
het dichtgroeien van de longbloedvaten aan-
gezet kan worden door bloedstroomverhoging
in de longen als gevolg van een aangeboren
hartafwijking, is niet bekend hoe dit precies
ontstaat. Drs. Michael Dickinson doet in het
centrum voor aangeboren hartafwijkingen van
het UMCG onderzoek naar het dichtgroeien
van de longbloedvaten.
De polikliniek Longziekten van het Albert
Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is be-
kroond met de Gastvrijheidsprijs 2011:
een nieuwe prijs, ingesteld door de Clin-
tenraad. Tijdens de nieuwjaarsreceptie
van het ziekenhuis, maakte juryvoorzitter
en burge meester van Zwijndrecht Antoin
Scholten bekend dat longarts dr. David
Cheung en zijn assistente Nancy van S teenis
de trofee en het bijbehorende bedrag van
5000 euro hebben gewonnen.

Zij mogen het geld besteden om hun poli-
kliniek ng gastvrijer te maken. Hoe ze dat
gaan aanpakken, weten ze nog niet precies. Er
komt een ideenbus te staan op de poli, zodat
ook patinten daarover kunnen meebeslissen.
Met de Gastvrijheidprijs wil de Clintenraad,
het orgaan dat de belangen van patinten
van het Albert Schweitzer ziekenhuis ver-
tegenwoordigt, extra gastvrije zorg zichtbaar
maken en belonen. Bij de maar liefst 98 voor-
drachten die de Clintenraad ontving, werden
Cheung en Van Steenis door vier afzonderlijke
inzenders geroemd.
Als motivering werd gezegd dat de twee bij-
zonder goed op elkaar zijn ingespeeld. De
arts zorgt daarbij voor de klantgerichte be-
handeling, de assistente voor een plezierige
organisatie en aandacht. Ze zijn geduldig en
nemen de tijd. De andere vier kanshebbers
waren de Dagbehandeling Sliedrecht, de ver-
pleegafdeling en Dagbehandeling Onco logie
(Dordwijk en Zwijndrecht), de kinderdiabe-
tespoli Diatime en de verpleegafdeling Geria-
trie Dordwijk. Scholten tijdens de uitreiking:
Hier staan stuk voor stuk zorgverleners op
het podium die heel ver gaan voor hun patin-
ten en daar veel menselijkheid in leggen. Zij
presteren ruim boven de normale taak waar-
voor ze betaald worden, om het verblijf van de
patint in het ziekenhuis aangenaam of zelfs
leuk te maken. In die zin zijn het allemaal
winnaars. Dr. David Cheung: Deze prijs be-
vestigt ons op de ingeslagen weg. Een goede
ziekenhuisbehandeling is niet alleen medisch
of verpleegkundig van aard, er zit ook visie
en logistiek achter. Het eerste telefoontje, de
ontvangst, de begeleiding, het op elkaar laten
aansluiten van afspraken, een luisterend oor:
alles vormt n geheel. Ik wil dat patinten
weten en voelen dat wij hen niet alleen als
afnemer, of als nummer beschouwen.
Saxenburgh goes Ad6. Met deze strijdkreet
neemt de Saxenburgh Groep in Hardenberg
in juni deel aan het wielerspektakel Alpe
dHuZes. Initiatiefneemster is Erna Bekker,
verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp.
Dit wielerevenement, waarbij de Alpe dHuez
wordt geklommen, heeft tot doel om geld op te
halen voor het Alpe dHuZes onderzoeksfonds
van KWF Kankerbestrijding. Dit evenement
vindt plaats op 6 en 7 juni. Woensdag 6 juni
gaan twee teams van de Saxenburgh Groep de
berg op. De deelnemers van de Saxenburgh
Groep teams gaan samen de uitdaging aan
om elk minimaal n keer de Hollandse berg
te bedwingen om hiermee 40.000 euro aan
sponsorgeld bij elkaar te brengen om kanker
een halt toe te roepen. De deelnemers van de
Saxenburgh Groep hebben een eigen website:
www.sxbgoesad6.nl. Via deze site kan geld
worden gedoneerd.
Stafadviseurs en projectleiders van logis-
tieke projecten in ziekenhuizen vinden het
vaak lastig om medisch specialisten mee
te krijgen in hun voorgestelde verande-
ringen. Dat blijkt uit een rondgang onder
35 ziekenhuizen, uitgevoerd door advies-
bureau EyeOn.
Door breed draagvlak en veranderbereidheid
bij artsen en management te creren is een
succesvolle uitvoering van verander trajecten
wel degelijk mogelijk. Uit de enqute die
EyeOn verspreidde onder managers en zorg-
logistiek adviseurs uit het kennisnetwerk
Aansturing en planning in ziekenhuizen
blijkt dat zorglogistieke verbeteraars moeite
hebben met de veranderbereidheid van artsen.
Volgens Jochem Westeneng, business consul-
tant bij EyeOn, vormen medisch specialisten
een essentieel onderdeel van de organisatie en
kunnen zij veranderingen maken of breken.
Assistente Nancy van Steenis en dr. David Cheung hebben zojuist trots de trofee en cheque ontvangen van de Clintenraad (foto Frederike Slieker/ASz).
Kindercardioloog
ontvangt beurs
Saxenburgh naar
Alpe dHuZes
Specialisten en
veranderingen
Ik wil dat patinten
voelen dat wij hen
niet als nummer
beschouwen
Gastvrije poli Longziekten
Vrijdag 20 januari
Verpleegkundig congres Gastroenterologische oncologische zorg.
Een zorg in beweging
Locatie: Amsterdam, AMC, collegezaal 5, van 9.00 tot 16.30 uur
Inlichtingen: EPGS-AMC, mw. J. Goedkoop, telefoon (020) 566 3926,
e-mail: epgs@amc.nl of kijk op www.epgs.nl
Zaterdag 21 januari
Landelijke Slechtziendendag Ziende(r)ogen t!
Organisatie NVBS
Locatie: Deventer, Saxion Hogeschool, van 10.00 tot 16.00 uur
Kosten: 7,50 euro
Informatie en inschrijven: www.slechtziendendag.nl
Woensdag 25 januari
Symposium Development and evaluation of diagnostic tests for developing
countries
Voorafgaand aan de oratie van prof. dr. P. Klatser (aanvang 16.00 uur)
organiseert het Amsterdam Institute for Global Health & Development (AIGHD)
een symposium
Locatie: Amsterdam, AMC, collegezaal 1, van 13.00 tot 17.00 uur
Inlichtingen: I. Struiksma, telefoon (020) 566 5441, e-mail: i.struiksma@amc.nl
Donderdag 26 januari
Wintersymposium Frailty van A tot Z
Initiatief van de afdeling Geriatrie van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem
Sprekers: Dr. Carla Schlzel-Dorenbos, prof. dr. Marcel Olde Rikkert,
prof. dr. Anne van der Meiden en Tonnie Vogel
Locatie: Doetinchem, auditorium Slingeland Ziekenhuis, vanaf 16.30 uur
Meer informatie: wwww.slingeland.nl
Donderdag 26 en vrijdag 27 januari
Kinderobesitascongres 2012. Wie doet wat?
Locatie: Ede, de ReeHorst, vanaf 8.30 uur
Meer informatie: www.congreskinderobesitas.nl
Dinsdag 14 februari
Vijfde Nationale Voedingscongres
Bestemd voor: medisch specialisten, huisartsen, onderzoekers, ditisten en
(voedings)verpleegkundigen
Locatie: Ede, De Reehorst
Informatie en aanmelden: www.nationalevoedingscongres.nl
Donderdag 22 maart
Symposium Anders kijken, leren en doen
Doelgroep: Zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, paramedici) en managers van
alle niveaus die zich uitgedaagd voelen Menslievende zorg in praktijk te brengen.
Het gaat niet alleen om ziekenhuizen, maar ook om verpleeg- en verzorgingshui-
zen, GGZ-instellingen, eerste lijnspraktijken en natuurlijk patintenorganisaties.
Locatie: Tilburg, St. Elisabeth Ziekenhuis, aula, vanaf 10.00 uur
Kosten: 150 euro
Informatie en inschrijven: www.liefziekenhuis.nl
Importeur van
gespecialiseerde medische
kwaliteitsproducten
www.logimedical.nl
V E RS CHI J NT GRAT I S T WE E WE KE L I J KS OP WOE NS
Uw advertentie in
de Ziekenhuiskrant?
Anneke de Pater (0182) 322 451
Bram van Boven (0182) 322 456
Laura Fuykschot (0182) 322 456
www.deziekenhuiskrant.nl
Inspirerend en leerzaam netwerkevenement voor ambitieuze
vrouwelijke leiders in de Zorg. Met als motto Verbinden van care,
cure en hun stakeholders in het belang van de clint en patient.
Plus:
Inzichtgevende presentaties en masterclasses rond het thema
Presentatie en Performance
Kennis delen en sparren op niveau
Thematafels en stands met producten en diensten
Netwerken met gelijkgestemden
Congres
Vrouwelijke Leiders in de Zorg
Voor informatie en aanmelden: www.vrouwelijkeleidersindezorg.nl
Wegens succes herhaald!
19 juni 2012 - Achmea Congrescentrum - Zeist
Gratis proberen? Ga naar www.haccpelearning.nl
en vraag de proefcursus aan.
Online cursus HACCP
voor Zorg & Welzijn!
NIEUW!
2011 2011
Agenda
Overzicht
Onze brochure 2012 is uit!
Haal de brochure op bij n van de
Van der Valk vestigingen of
vraag deze telefonisch aan
Informatie / boekingen:
www.vandervalkvakanties.nl
Tel. 0172 46 96 96
REGIONALE
HULPMIDDELENBEURS
De modernste hulpmiddelen voor slechtzienden en blinden gepresenteerd bij u in de buurt.
www.hulpmiddelenbeurs.nl
22 Agenda
Nummer 1
18 januari 2012
5V
D=649E
K:6?56?
<C2?E
IHEUXDULVSHFLDOHXLWJDYH
LQGH=LHNHQKXLVNUDQW
AC A DE MY 14 februari 2012, St. Elisabeth ziekenhuis, Tilburg
Personeelsplanning in de zorg
Personeel maakt de zorg. Maar is ook de grootste kostenpost en personeel wordt
de komende jaren steeds schaarser. Strategische personeelsplanning is voor
zorginstellingen dan ook van cruciaal belang.
Maar hoe pakt u dit aan?
Hoe zet u uw personeel zo optimaal mogelijk in?
Kom op 14 februari naar Tilburg en maak kennis met een aantal praktische
methoden en modellen op het gebied van personeelsplanning.
Meer info over deze academy, het programma of inschrijven: www.zorgmarkt.net/academy
Sinds de eerste editie in 2000 is Art Rotter-
dam uitgegroeid tot een internationaal
podium voor actuele kunst. De beurs biedt
ruimte aan 75 galeries uit binnen- en
buitenland en is een plek om de nieuwste
ontwikkelingen binnen de beeldende kunst
te ervaren. In de inspirerende omgeving
van de vertrekhal van de Holland Amerika
Lijn strijkt voor vijf dagen de internatio-
nale art scene neer om zich te presente-
ren aan een veelzijdig publiek. Gelijktijdig
met Art Rotterdam vindt sinds 2009 in het
Las Palmas gebouw de designbeurs Object
Rotterdam plaats. Art Rotterdam en Object
Rotterdam worden gehouden van donder-
dag 9 tot en met zondag 12 februari.
Art Rotterdam brengt een mix van gerenom-
meerde galeries en opkomende galeries die
geselecteerd zijn op basis van kwaliteit, actua-
liteit en eigenzinnigheid. Ruim de helft van de
galeries is uit het buitenland afkomstig, waar-
bij Belgi met dertien deelnemers het zwaarte-
punt vormt naast de Nederlandse galeriedeel-
name. Om de nieuwste generatie galeries aan
de beurs te blijven binden en te stimu leren,
vindt dit jaar in de benedenhal van Art Rot-
terdam voor het eerst de New Art Section
plaats. Uit meer dan tachtig galeries die zich
hebben ingeschreven, heeft het Rotterdamse
Center for Contemporary Art Witte de With
vijftien jonge internationale galeries uitgeko-
zen om tegen een sterk gereduceerd tarief een
opkomende kunstenaar te presenteren. Meer
informatie over Art Rotterdam is te vinden op
www.artrotterdam.nl. Objet Rotterdam
legt het snijvlak bloot tussen design, crafts,
fashion, architectuur en beeldende kunst. Ge-
vestigde en opkomende designers uit verschil-
lende ontwerpdisciplines presenteren limited
editions en unieke stukken in uiteenlopende
materialen. Om de bezoeker een zo volledig
mogelijk beeld van de ontwikkelingen in de
designwereld te geven, komt Object Rotterdam
dit jaar met een uitgebreid nevenprogramma.
Meer informatie heirover is te vinden op
www.objectrotterdam.nl.
Wat is de beste reisets, de meest be-
trouwbare gps of een mooie bestemming
voor een tocht of vakantie? Het moet raar
lopen als men het antwoord op deze vragen
nt op de Fiets en Wandelbeurs vindt. De
Amsterdam RAI is zaterdag 11 en zondag
12 februari het decor voor de achtste editie
van dit evenement.
Een bezoek aan de Fiets en Wandelbeurs is
een beleving op zich. In de Amsterdam RAI
presenteren ruim 450 exposanten hun reisar-
rangementen en producten op het gebied van
etsen en wandelen. Van etstochten in Ne-
derland en Vlaanderen tot reizen in Mongo-
li, van tenten en slaapzakken tot de nieuwste
gps-toestellen, etsen en bergschoenen: het
is er allemaal te vinden. Populair zijn ook de
informatiemarkten, waar ervaren etsers en
wandelaars bezoekers belangeloos adviseren
over reisbestemmingen en producten.
Duitsland themaland
Duitsland is uitverkoren tot themaland van
de beurs. In de afgelopen jaren is het buur-
land uitgegroeid tot een topbestemming voor
Nederlandse ets- en wandelliefhebbers, met
een grote diversiteit aan dagwandelingen,
meerdaagse tochten en honderden kilometers
tellende langeafstandsroutes. Duitse regios
en aanbieders van arrangementen presen-
teren zich in een groot themalandpaviljoen,
inclusief een terras met live-muziek en Duitse
gerechten.
Themapaviljoens
De meest populaire onderwerpen komen aan
bod in speciale themapaviljoens. Het GPS-
Paviljoen is al jaren een publiekstrekker: meer
en meer wandelaars en etsers zoeken hun
weg met behulp van satellietnavigatie. In het
E-bike Paviljoen treft men elektrische etsen
in allerlei soorten en maten aan. Ook het
Pelgrimspaviljoen, het paviljoen Duurzaam
Kamperen, het paviljoen Fietsen met Kinde-
ren en het Tandempaviljoen zijn een bezoek
meer dan waard. Een groot etsparcours en
een uitgebreid lezingen/workshopprogram-
ma, met ongeveer zestig sprekers, completeren
de grootste beurs in Nederland voor etsers en
wandelaars.
Fiets en Wandelbeurs
Zaterdag 11 en zondag 12 februari, 10.00 tot
17.00 uur. Online kaartverkoop:
www.etsenwandelbeurs.nl.
23
Service
Nummer 1
18 januari 2012
Fiets en Wandelbeurs
Art Rotterdam podium voor actuele kunst
Duitsland is dit jaar het themaland (foto Dominik Ketz
Bron: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH).
Ook het Tandempaviljoen is een bezoek waard
(fotoboom.nl)
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E redactie@ziekenhuiskrant.nl
Eindredactie:
Marja den Otter
Opmaak en fotograe:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 451
E info@ziekenhuiskrant.nl
Anneke de Pater
Bram van Boven
Laura Fuykschot
Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg is
samengesteld, kan geen van betrokken partijen aan-
sprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende
fouten.
Algemene servicevragen:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur;
telefoon (0182) 322 456 of mail naar:
info@ziekenhuiskrant.nl
Abonnementen
Adres: Crabethstraat 38-D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
E info@ziekenhuiskrant.nl
Prijzen: per jaar 74,20 euro
Redactie/tips:
Tips, een tekst of een persbericht kunt u mailen naar
redactie@ziekenhuiskrant.nl
De redactie houdt zich het recht voor om artikelen
niet te plaatsen of in te korten.
Verspreiding:
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteld
in het personeelrestaurant van alle ziekenhuizen in
Nederland. Daarnaast wordt de krant toegestuurd aan
leidinggevenden onder wie de hoofden inkoop in de
ziekenhuizen.
De oplage bedraagt 30.000 exemplaren.
Webkrant:
De krant kan ook geraadpleegd worden via
www.ziekenhuiskrant.nl. Hierop staat dagelijks
actueel medisch nieuws.
Komende verschijningsdata 2011:
Tweewekelijks. Klik op:
www.ziekenhuiskrant.nl/verschijning
Bezorging:
Bezorgklachten kunt u mailen naar
info@ziekenhuiskrant.nl of bel (0182) 322 456
Prijswinnaars
Love & Marriage Beurs
Gratis naar de
Fiets en Wandelbeurs
Lezers die kans willen maken op gratis
kaartjes voor de Fiets en Wandel-
beurs kunnen een mail sturen naar
info@ziekenhuiskrant.nl. Tot en met 25
januari kunnen lezers een poging wagen.
Uit de alle inzendingen worden de prijs-
winnaars getrokken. Zij krijgen hun kaartje
thuisgestuurd.
Vijf lezers van de Ziekenhuiskrant kunnen
we blij maken met ieder twee kaartjes voor
de Love & Marriage Beurs die op verschil-
lende plaatsen in het land wordt gehou-
den. De exacte locaties zijn te vinden op
www.trouwplannen.nl. De prijswinnaars
zijn: Saskia van der Wal (Den Helder),
Liesbeth de Jong (Haarlem), Hanneke van
Helden (Opheusden), Ineke Zegwaard
(Schiedam) en Anouk van Achteren (Win-
schoten). Zij krijgen hun kaartjes thuis-
gestuurd.
de IIIusie
l f M w f k k
lange 1iendeweg 78
2801 kk 6euda
{0182J 51 15 74
www.iIIusiegeuda.nI
infe_iIIusiegeuda.nI
/M[XMKQITQ[MMZLQVM]ZQOM
IIVSTMLQVO^IV[aUXW[Q]U[
WV\^IVO[\MVZMKMX\QM[MV
LQZMK\QMZ]QU\M[
Voor de verkiezing van Miss IQ-beauty
zijn nog sponsoren nodig. De winnares
van deze verkiezing gaat tien dagen naar
Curaao, om er maatschappelijke hulp te
verlenen. Daarnaast krijgt zij voldoende
tijd om het eiland te ontdekken.
De nale van het Miss IQ-beauty evene-
ment vindt plaats in Amsterdam. Er zijn in
totaal drie rondes. De eerste gaat via inter-
net, de tweede ronde is op diverse locaties
in Neder land en de nale is in Amsterdam.
De initiatiefneemster van dit evenement,
Ruth Groenewoud, is geboren en getogen op
Curaao. Sinds haar achttiende woont ze in
Nederland. Het is mij opgevallen dat kinde-
ren op Curaao een steeds slechtere toekomst
tegemoet gaan door werkloosheid of gebrek
aan faciliteiten op het eiland, waardoor veel
jongeren het verkeerde pad opgaan. De ver-
kiezing wordt in Nederland gehouden omdat
we aan willen geven dat knap zijn niet alles is,
maar met een slim brein kom je ook ver. Op
deze manier willen wij de Nederlandse jonge-
ren duidelijk maken hoe goed ze het hebben.
En we willen ervoor zorgen dat zij hun kennis
en welvaart met kinderen in Curaao kunnen
delen, vertelt Ruth Groenewoud. Kijk voor
meer informatie naar www.missiqbeauty.nl.
Sponsoren voor Miss IQ-beauty
Art Rotterdam biedt een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen binnen de beeldende kunst.
24
Nummer 1
18 januari 2012
PEROZIN
Medisch hulpmiddel bij spier- en gewrichtspijn
TC CuraSense BV, Oud-Beijerland | T 0186 - 622888 | E info@curasense.com
Chronische pijn aan gewrichten als knie, pols, elleboog of pijn in de rug wordt vaak
veroorzaakt door ontstekingen. Blessures veroorzaken meestal zwellingen en pijn-
lijke spieren. Bij beiden is het verstandig om de pijnlijke plek te koelen.
PEROZIN kent vele tevreden gebruikers en is onder andere verkrijgbaar via
gezondheidswinkels in een tube van 100 ml voor 16,95
VERKOELI NG BRENGT VERLI CHTI NG
PEROZIN werkt:
t snel, eectief en langdurig
t bij gevoelige, stijve en vermoeide spieren
t door cryotherapie (koudebehandeling)
t voor alle gewrichten
tNFU natuurlijke ingredinten

CRYOTHERAPIE
PEROZIN crme is een nieuw medisch hulpmiddel bij spier- en gewrichtspijn dat werkt
volgens het principe van cryotherapie (koudebehandeling). Door het verdampen van de
alcohol ontstaat een verkoelend eect en kan het de pijn verlichten. De crme is onder
andere te gebruiken bij acute pijn in gewrichten en spierweefsel, vermoeide en gevoelige
spieren n bij ochtendstijfheid.
SPECIALE EXTRACTIE
PEROZIN bevat de natuurlijke ingredinten pepermunt, rozemarijn, gember en arnica,
die met een speciale extractiemethode verkregen worden. Hierdoor ontstaat een goede
synergie.
G
Nieuwe crme op basis van cryotherapie helpt
bij acute pijn in gewrichten en bij gevoelige spieren
Complx uil cilrusvruchln n palmoli
hlpl hl cholslrolghall l vrlagn
Sytrlnol GT
Sylrinol GT is onlwikkld volgns d niuwsl
wlnschappli|k inzichln.
Oil naluurli|k supplmnl bslaal uil n com-
binali van ingrdinln uil d schil van cilrus-
vruchln (favonn) n locolrinoln (n vorm
van vilamin E) uil palmoli di god kunnn hl-
pn bi| d vrlaging van hl cholslrolghall.
Oz vodingssloffn zi|n lvns god voor hl
lriglycridnghall n kunnn hlpn d blod-
valn schoon l houdn.
O gpalnlrd combinali in Sylrinol is in oli
opglosl n wordl in soflgls gmaakl.
Oz wi|z van vrvaardign (GT = gl lchno-
logy) zorgl rvoor dal d acliv bslanddln
in Sylrinol lol dri kr blr biobschikbaar zi|n
dan andr vormn van Sylrinol.
Springfld Mulraculicals, Oud-Ei|rland
T oB6-6z6;, E infoGspringfldnulra.com
Aanbvoln gbruik: lw x daags n capsul.
En maandvrpakking ml 6o soflgls kosl zg,gg.
Ondr andr vrkri|gbaar bi| O Tuinn,
Vilaminslor, gzondhidswinkls n drogisln.
H E A L T H T H R O U G H N A T U R E , S C I E N C E & I N N O V A T I O N
Vitamine K2
Houdt de bloedvaten elastisch en
schoon en is goed voor sterke botten
Vitamine K is een relatief onbekende vitamine. Ons lichaam heeft vitamine K nodig voor
een goede bloedstolling. Recente inzichten tonen aan dat vitamine K meerdere belangrijke
functies heeft in het lichaam.
Het belang van vitamine K2
De laatste jaren wordt duidelijk dat vitamine K - en dan vooral vitamine K2 - meerdere func-
ties in het lichaam heeft. Vitamine K2 activeert verschillende enzymen die betrokken zijn bij
de opname van calcium.
Gezondheid hart en bloedvaten
Het behoud van een goede conditie van hart en bloedvaten is van veel factoren afhankelijk,
waaronder een goede bloeddruk en een goed cholesterolgehalte. Ook de elasticiteit van de
bloedvaten is bepalend. Bij het ouder worden kan deze elasticiteit veranderen. Vitamine K2
kan juist op dit proces een positieve invloed hebben.
Vitamine K2 is betrokken bij de opname van calcium in het lichaam. Het zorgt ervoor dat
calcium (kalk) op de juiste plek in het lichaam terecht komt, namelijk in de botten en niet in
de bloedvaten. MenaQ7 met vitamine K2 houdt de bloedvaten schoon.
Sterke botten
Samen met vitamine D zorgt vitamine K voor de opslag van calcium in de botten en voor
een goede botopbouw. Vitamine D zorgt voor de opname van calcium uit de voeding. Vi-
tamine K is juist nodig voor een goede opbouw van calcium in het bot. Samen zijn ze sterk
door een goede synergie.
Verschil vitamine K1 en K2
Vitamine K1 (fylochinonen) komt in de natuur voor in planten, zoals groene bladgroenten
en dan vooral in spinazie. De opname uit de voeding is slechts 5 tot 15%. Micro-organismen,
zoals onze darmora, maken verschillende vormen van vitamine K2 (menaquinonen).
De opname van vitamine K2 is vele malen (tot zelfs 10 x) beter dan vitamine K1. Gefermen-
teerde producten zoals kaas en kwark bevatten kleine hoeveelheden van een speciale vorm
van vitamine K2 ( menaquinone-8 en -9).
Natto
Natto is een traditioneel gerecht en wordt al meer dan 1000 jaar gegeten in de oostelijke
regionen van Japan. Natto wordt meestal gegeten bij het ontbijt samen met rijst. Natto
wordt gemaakt van sojabonen. Deze worden gefermenteerd met behulp van bacterin. Dit
fermentatieproces is vergelijkbaar met het maken van kaas en zorgt voor de typische smaak
en reuk van natto.
Natto is van nature een rijke bron van de vitamine K2-vorm menaquinone-7.
MenaQ7 vitamine K2
MenaQ7 [meenaku-zeven] is een bijzonder, gepatenteerd voedingssupplement en bevat
de goed opneembare vorm van vitamine K2: menaquinone--7. MenaQ7 heeft een gunstige
invloed op de botten en op hart en bloedvaten.
MenaQ7 actief
Vitamine K2 (MK-7) blijft gedurende langere tijd in het lichaam actief. Terwijl vitamine K1 al
na 8 uur uit het lichaam is, blijft vitamine K2 vier dagen in het lichaam actief.
MenaQ7 met vitamine D
Door toevoeging van vitamine D aan MenaQ7 ontstaat een synergie voor het behoud van
sterke botten en een verhoogde opname van kalk in de botten. Vooral voor senioren is het
advies om dagelijks een hogere hoeveelheid vitamine D in te nemen om stevige botten te
behouden.

MenaQ7 [meenaku-zeven] bevat per capsule 45 mcg vitamine K2 (56% ADH) en 5 mcg vita-
mine D (100% ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid).
MenaQ7 is vrij van gluten, melkeiwit en suiker. Aanbevolen gebruik is n tablet per dag.
Personen ouder dan 60 jaar 1 tot 3 tabletjes per dag.

Een verpakking van 60 tabletten kost 18,95 in de winkel en is onder andere verkrijgbaar bij
gezondheidswinkels, De Tuinen, Vitaminstore, dorgisten zoals DA en apotheken.
ADVERTORIAL
Voor meer informatie:
Springeld Nutraceuticals BV, Oud-Beijerland, Tel. 0186-626173 E-mail info@springeldnutra.com