Având în vedre că exista în fiecare an discuţii şi neclarităţi în privinta autorizării electricienilor din punct de vedere S.S.M.

precum şi în ceea ce priveşte autorizaţiile necesare exercitării funcţiei de electrician de întreţinere, cred că este necesar aprofundăm un pic problema. Autorizarea internă pe linie de S.S.M. trebuie stabilita in instrucţiunile proprii ale angajatorului, astfel: Muncitorii, maiştrii, tehnicienii, subinginerii şi inginerii cu calificare de electrician sau asimilat acestuia (electromecanic, electrotehnic, instalaţii electrice în construcţii), indiferent de funcţie sau vechime, care îşi desfăşoară activitatea în instalaţiile sau asupra instalaţiilor electrice în exploatare ori în vecinătatea acestora, unde există riscuri de natură electrică, trebuie să fie autorizaţi. Autorizarea atestă îndeplinirea condiţiilor minime necesare ocupării sau menţinerii postului sau funcţiei pe care urmează să o exercite sau pe care o deţine persoana în cauză. Ca urmare, aşa cum se constată şi din textul IP, prin aceste autorizari interne se verifică competentele şi cunoştinţele minime necesare postului ocupat de persoana în cauză, avand în vedere încadrarea în grupele de autorizare pe care le solicită postul ocupat. Posturile/funcţiile de electricieni din cadrul unui operator economic reclamă anumite competenţe în postul ocupat, competenţe stabilite în grupele de autorizare: Personalul autorizat trebuie să fie încadrat, din punctul de vedere al SSM, în una din următoarele cinci grupe, astfel: grupa I – executant de lucrări în cadrul formaţiei de lucru grupa a II-a – executant de manevre grupa a III-a – şef de lucrare grupă a IV-a – admitent la lucrări şi/sau responsabil de manevre • grupa a V-a – emitent
• • • •

Necesitatea autorizării interne a electricienilor este stipulată si de Ordinul preşedintelui A.N.R.E Nr.90 din 2009, in articolul 6, astfel: Art. 6. – Exploatarea instalaţiilor electrice se face de către un operator economic care deţine, sub orice formă, capacităţi energetice racordate la Sistemul electroenergetic naţional, pe care le exploatează cu personal autorizat în conformitate cu prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în baza instrucţiunilor proprii; calitatea de electrician autorizat pentru exploatarea instalaţiilor electrice este conferită prin Talonul de autorizare emis de operatorul economic angajator, în conformitate cu prevederile legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Personalul care execută lucrări de mentenanţă în instalaţiile electrice racordate la Sistemul Energetic Naţional (SEN) în schimb necesită autorizare din partea autorităţii competente. ca parte componentă a activităţii de exploatare. în articolul 4 se specifică personalul care trebuie să aibă calitatea de electrician autorizat din partea autorităţii competente (A. 24/2007. în baza autorizaţiilor obţinute. din păcăte abrogate. verificare şi exploatare a instalaţiilor electrice din Sistemul electroenergetic naţional se realizează de către electricieni autorizaţi şi/sau operatori economici atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (autoritatea competentă) în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează. coroborat cu articolul 6.N.N. execută lucrări de mentenanţă/întreţinere/reparaţii curente ale acestora. activităţi de proiectare şi/sau executare de lucrări de instalaţii electrice. c) persoanelor fizice. aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. b) persoanelor fizice care. române sau străine. a activităţilor de proiectare şi/sau executare de lucrări de instalaţii electrice. execută.aşa cum reiese din art. – Prevederile regulamentului se aplică: a) persoanelor fizice. care desfăşoară. cu respectarea legilor şi normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice. pe teritoriul României. în desfăşurarea activităţii de exploatare a instalaţiilor electrice. 4. române sau străine. 6.E. am consultat o sumedenie de păreri . La capitolul III „Domeniu de aplicare”. cu respectarea obligaţiilor precizate la art. care solicită autorizarea în vederea desfăşurării.R. termenii erau mult mai clar formulaţi) a dat naştere la multe discuţii atât în rândul operatorilor economici cât şi în rândul specialiştilor în domeniul energetic.R.1 al Ordinului 90/2009: Art. Întrucât acest articol 4. executare. respectiv A. activităţile de proiectare. datorită ambiguităţii în modul de exprimare (în regulamentele anterioare.. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic. 1.E.): Art. pe teritoriul României. -In conformitate cu cerinţele normelor în vigoare.

. persoană fizică autorizată – persoana fizică autorizată pentru desfăşurarea de activităţi economice.N.articolul 6 se referă la persoanele care au calitatea de angajat la un operator economic care deţine. „persoana fizică” trebuie înţeleasă aşa cum este specificată ea in Capitolul IV – Definiţii şi abrevieri.18: 18. Fisa de expunere riscuri profesionale.E. respectiv A.S. Însă. întreţine sau verifică instalaţii electrice la operatorii economici racordaţi la SEN. şi înspecial operatorii economici mari consumatori de energie electrică.M..N.după părerea specialiştilor în domeniu. 2.conform articolului 4 din O. atât la la lucrările de execuţie de instalaţii electrice – de orice tensiune şi de orice putere instalată – cât şi la cele de întreţinere/reparaţii/verificări se impune în mod imperios autorizarea de către A. .R. .R. .E. Documentele necesare autorizarii din punct de vedere SSM sunt urmatoarele: 1.90/2009 . a personalului întrucât erorile de execuţie ori de manevră pot afecta grav funcţionarea instalaţiilor electrice. cât şi al studiilor necesare.R.N. atât ale operatorului economic cât şi ale furnizorului de energie electric. evaluarea riscului. orice persoana fizică care execută. la micile lucrări de mentenanţă. fiind suficientă autorizatia interna în baza instrucţiunilor proprii. trebuie să deţină autorizaţii emise de autoritatea competentă. pct. autorizare internă pe baza căruia se atestă îndeplinirea condiţiilor minime necesare ocupării sau menţinerii postului sau funcţiei pe care urmează să o exercite sau pe care o deţine persoana în cauză. atât din punct de vedere al S.în textul articolului 4.exprimate pe forumurile site-urilor de specialitate precum şi comentarii ale specialiştilor din domeniul electro-energetic. capacităţi energetice racordate la SEN cărora li se impune în mod imperativ acordarea Talonului de autorizare internă emis de angajator. folosind în principal forţa sa de muncă. sub orice formă. de genul intreţinerii instalaţiilor electrice de iluminat şi prize ale unei cladiri ori la operatorii care execută doar operaţii de pornire-oprire a unor utilaje nu este imperios necesar deţinerea unei autorizaţii emise de A. Fisa de aptitudini a electricianului. perturbând funcţionarea SEN şi pot produce daune importante agentului economic în cauză. din care am tras următoarele concluzii: . care desfăşoară orice formă de activitate economică permisă de lege.E. înregistrată conform prevederilor legale.

6. Proces verbal incheiat in urma examinarii.3. 7. masuri de prim ajutor) 4. Decizie numire comisie examinare. Talon de autorizare electrician. HG1146/2006. vizat periodic (1 an). 5. Instructaj specific SSM consemnat in fisa individuala de instructaj SSM (instructiuni proprii 65/2008-masuri tehnice&organizatorice. . Testare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful