Barman Ospatar

Nr. ...... / ........................................

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE I ÎMBOLNÃVIRE PROFESIONAL PENTRU LOCUL DE MUNC

BARMAN - OSP TAR
PROCESUL DE MUNC Procesul de munc const în prepararea b uturilor alcoolice, a cafelei, ceaiului, a b uturilor r coritoare, aprovizionarea cu marf , depozitarea acesteia, cur enia la locul de munc . ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT a) Mijloace de produc ie: fierb tor electric pentru ap i ceai; expresor (dozator cafea); ma in pentru cuburi de ghea ; utilaje frigorifice; cu ite, tacâmuri, tirbu on, deschiz tor de sticle, conserve etc.; vesel , pahare; mas de lucru; dulapuri pentru pahare, vase, unelte i scule; rasteluri; conserve, b uturi, fructe, zah r, etc; spa ii de lucru; sc ri, c i de circula ie i acces; spa ii igienico-sanitare i sociale; produse de între inere i cur enie; consumabile; curent electric 220V; agent termic sub presiune; mobilier pentru sala de mese (mese, scaune, cuiere mobile..) ap curent , canalizare.

b) Mediul de munc Lucr torul î i desf oar activitatea în sec ia bar a restaurantului, care prezint urm toarele caracteristici: - este prev zut cu sistem de climatizare a aerului - sistem de înc lzire centralizat - suprafa a de lucru este lucioas ( gresie ) - iluminatul este artificial - fum provenit de la clien ii fum tori - zgomot de fond provenit de la clien i, muzic , utilaje frigorifice - vestiar i baie proprie angaja ilor - chiuvet cu ap potabil - loc de servire a mesei - trus medical cu con inut minim prev zut de lege - instalatii de pevenire i stingere a incendiilor - calamit i naturale: tr snet, inunda ii, cutremur etc.

1

- c) Sarcina de munc prezentarea la program i preg tirea executantului prin îmbr carea echipamentului individual de protec ie i îmbr c mintea de lucru. respectarea instruc iunilor i procedurilor de lucru. respectarea prevederilor privind securitatea i s n tatea în munc . executarea sarcinilor de munc primite. . îndeplinirea sarcinilor de munc se efectueaz cu: respectarea planului de opera ii. cur enie în punctele de lucru ( inclusiv p r i superioare / geamuri aflate la în l ime «). verific starea de func ionare a utilajelor din dotarea sec iei. dezechiparea executantului de echipamentul individual de protec ie i îmbr c mintea de lucru. aprovizionarea cu produsele necesare. 2 . respectarea prevederilor din regulamentul de organizare al unit ii. instruirea cu precizarea sarcinilor de serviciu pentru ziua respectiv . transferarea produselor r mase în magazie sau în utilajele frigorifice (transport manual i depoziteaz pe orizontal i vertical marfa recep ionat ).

1.riscuri determinate de manevre gre ite datorate unei insuficiente adapt ri a ma inii la caracteristicile i abilit ile umane 1.1.riscuri determinate de pozi ia relativ . crt.) .riscuri determinate de alte influen e din exterior (gravita ie.risc de deversare .riscuri determinate de repornirea sursei de energie dup întrerupere .risc de deviere de la traiectoria normal .risc de impact .riscuri determinate de func ionarea defectuoas a sistemului de comand .risc de r sturnare .1. pr bu ire .risc de proiectare de corpuri sau particule .risc de ag are. Mi c ri func ionale ale echipamentelor de munc .risc de scurgere liber de fluide .riscuri determinate de stabilitatea echipamentelor i materialelor .LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE I ÎMBOLN VIRE PROFESIONAL Nr.1.risc de retezare .riscuri determinate de organe de ma ini în mi care neprotejate .4. vânt etc.riscuri determinate de erori de software .3.risc de c dere de la acela i nivel .risc de surpare.2.risc de alunecare .risc de c dere liber de materiale .1. Mi c ri periculoase: 1.riscuri determinate de mi c ri de balans 3 DA / NU X X X X X X X X X .riscuri determinate de influen a din exterior asupra echipamentului electric . DENUMIREA FACTORILOR DE RISC MIJLOACE DE PRODUC IE De natur mecanic 1. apucare . Deplas ri sub efectul gravita iei de obiecte : .riscuri determinate de mi c ri de fluide .risc de prindere i/sau antrenare .risc de scufundare 1.risc de rulare pe ro i . Autodeclan ri sau autobloc ri contraindicate ale mi c rilor func ionale ale echipamentelor de munc sau ale fluidelor : .risc de c dere de la în l ime .1. 1.riscuri determinate de rezisten a mecanic inadecvat 1.risc de rostogolire .risc de strivire . Deplas ri sub efectul propulsiei : . A.riscuri determinate de deplas ri ale mijloacelor de transport în mi care .

posibilit i) . Alte categorii de expuneri : .alte leziuni prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura ridicat 2.riscuri determinate de suprafe e alunecoase . Curentul electric: . .2.3.2.riscuri determinate de utilizarea uneltelor de mân vibratorii . Vibra ii excesive ale echipamentelor tehnice : .riscuri determinate de suprafe e adezive 1.riscuri determinate de suprafe e în ep toare . Recipiente sub presiune sau vid : .risc de explozie .deger turi prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura sc zut .riscuri determinate de atingerea indirect (instala ii.4. flame : .risc determinat de radia ii termice sau alte fenomene (aruncarea unor 4 X X X X X X X X X X X .risc determinat de apropierea de elemente conduc toare de electricitate racordate la tensiuni mari (periculoase) .riscuri determinate de atingerea direct (instala ii.risc determinat de explozii .risc determinat de electricitate atmosferic (lips protec ie paratonerie) 3.risc determinat de contactul cu fl c ri . Suprafe e sau contururi periculoase .risc determinat de incendii 2.2.risc de injec ie .riscuri determinate de vibra iile transmise în tot corpul De natur termic 2.4. Temperatura ridicat a obiectelor sau suprafe elor : . Temperatura coborât a obiectelor sau suprafe elor .riscuri determinate de ocuri excesive la oprire sau pornire .risc determinat de înc rcare electrostatic /poten ial electrostatic .3.riscuri determinate de suprafe e abrazive . posibilit i) .riscuri determinate de mi c ri de recul .2.riscuri determinate de suprafe e t ioase .1. Fl c ri.arsuri prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura ridicat . 3.risc determinat de fenomene electrostatice .op rire prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura ridicat .afec iuni ale gâtului cauzate de munca în mediu supraînc lzit .risc de împro care cu lichid sau abur sub presiune 1.risc determinat de expunerea la radia ii emise de surse de c ldur .1.alte leziuni prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura sc zut 2.riscuri determinate de jeturi sau erup ii 1.risc determinat de tensiune de pas periculoas . Fenomene complementare: .afec iuni ale gâtului cauzate de munca în mediu cu temperaturi sc zute De natur electric 3.

riscuri determinate de expunerea la concentra ii sub valoarea CMA .risc determinat de contact cutanat accidental 4. Plante periculoase (ciuperci otravitoare): .risc determinat de contact cutanat accidental 4.4.3.risc determinat de culturi de viru i .risc determinat de expunere la curen i de aer 5 X X X X X X X X X .riscuri determinate de expunerea la concentra ii peste valoarea CMA .risc determinat de ingestie accidental .1. Substan e toxice: .risc determinat de ingestie accidental .risc determinat de expunerea în apropierea animalelor de paz MEDIUL DE MUNC De natur fizic 1. Temperatura aerului: . Animale periculoase .risc determinat de culturi de protozoare 5.1.risc determinat de descompunerea acestor substan e 4.5.risc determinat de expunerea la temperatur ridicat .risc determinat de expunerea la concentra ii peste valoarea CMA . B.risc determinat de ingerare accidental .risc determinat de ingestie accidental . mutagene sau cancerigene: .2.risc determinat de culturi de richeti .2. 5.risc determinat de contact cutanat accidental De natur biologic (pericol la contact sau manipulare): 5.risc determinat de culturi de spirochete .riscuri determinate de scurtcircuite De natur chimic (pericol la contact sau manipulare) 4.risc determinat de expunerea la umiditate sc zut 1.risc determinat de expunerea la concentra ii sub valoarea CMA . Substan e nocive sau iritante .3.risc determinat de stropire accidental . Substan e sensibilizante.1.risc determinat de culturi de ciuperci . 1. Substan e caustice / corozive .risc determinat de culturi de bacterii .4. Substan e inflamabile i/sau corozive . Culturi sau preparate cu microorganisme: .3.risc determinat de expunerea la concentra ii peste valoarea CMA .risc determinat de formarea de atmosfer inflamabil .risc determinat de expunerea la umiditate ridicat .risc determinat de expunerea la temperatur sc zut 1. Umiditatea aerului: .risc determinat de contact cutanat accidental 4.risc determinat de expunerea la concentra ii sub valoarea CMA . particule topite) .2.risc determinat de formarea de atmosfer exploziv . Curen i de aer: .risc determinat de ingerare accidental 5.

risc determinat de aeroionizare 1.risc determinat de expunere la vibra ii 1.risc determinat de expunerea la presiune sc zut 1.risc determinat de expunere la iluminat str lucitor . Zgomot: .2 Radia ii ionizare: .risc determinat de pr bu iri de arbori .risc determinat de expunerea la presiune ridicat . ferestrelor locului de munc . vânt.risc determinat de manipularea gre it a dulapurilor.risc determinat de avalan e . polei) . sertare) .11.risc determinat de expunere la microunde . Aeroionizarea aerului: . Vibra ii: .7.risc determinat de expunere la radia ii laser 1.risc determinat de expunere la radia ii alfa .risc determinat de expunere la radia ii de frecve medie . Poten ial electrostatic: .risc determinat de expunere la ultrasunete 1. 6 X X X X X X X . pr bu iri de teren .6. Calamit i sau fenomene naturale: .risc determinat de expunere la iluminat sc zut .risc determinat de expunere la pulberi pneumoconigene 1.risc determinat de expunere la radia ii ultraviolete .1 Radia ii electromagnetice: .risc determinat de alunec ri.risc determinat de expunere la iluminat pulsator 1.risc determinat de manipularea gre it a u ilor. viscol. 1.risc determinat de expunere la zgomot 1.risc determinat de trasnet .Presiunea aerului: . ger.11.12.risc determinat de expunere la radia ii beta . grindin .5.risc determinat de expunere la radia ii roentgen si gamma 1. Pulberi pneumoconiogene: .risc determinat de expunere la radia ii de frecven joas .9.risc determinat de expunere la radia ii infraro ii . ploi toren iale.risc determinat de inunda ii .risc determinat de pr bu iri de roci . Elementele construc iei i dot rilor (u i.11.risc determinat de intemperii (canicul .risc determinat de expunere la unde de radiofrecven . cea .risc determinat de expunere la radia ii de frecve înalt .risc determinat de seisme 1.15. Iluminat: .risc determinat de expunere la poten ial electrostatic 1.10.13. birourilor etc. Ultrasunete: .risc determinat de expunere la suprapresiune 1.4. Radia ii: 1. Suprapresiune în adâncimea apelor: . sup ri.14. ferestre.8.

. Opera ii. Solicitare fizic : . ce uri . caustice.risc determinat de inhalare de richeti .risc determinat de inhalare de gaze.risc determinat de supradimensionarea sarcinii de munc .risc determinat de mediul de munc acvatic . reguli. 2. C.risc determinat de mediul de munc subacvatic . Solicitare psihic : .risc determinat de suprasolicitarea fizic (efort dinamic) a lucr torului .risc determinat de inhalare de gaze.risc determinat de inhalare de bacterii .2.risc determinat de succesiunea gre it a opera iilor de lucru De solicit ri psiho-fizice: 2.2.2. 1. De natur chimic 2. fibre.risc determinat de inhalare de protozoare Caracterul special al mediului de munc : .1.risc determinat de repartizarea sarcinii de munc unor lucr tori cu preg tire profesional sau stare psiho-fizic necorespunz toare.3.risc determinat de neinstruirea sau instruirea sumar a lucr torului.risc determinat de suprasolicitarea fizic (efort static) a lucr torului.risc determinat de inhalare de viru i .1. 1. 3.risc determinat de mediul de munc subteran .risc determinat de mediul de munc aerian SARCINA DE MUNC De con inutul necorespunz tor al sarcinii de munc în raport cu cerin ele de securitate 1. Metode de munc necorespunz toare: . fumuri.risc determinat de pozi ii de lucru for ate i/sau vicioase. .risc determinat de absen a unor opera ii. aerosoli. Microorganisme în suspensie în aer: . 1. procedee gre ite . 2. 4. vapori. inflamabile sau explozive De natur biologic 3. pulberi. ce uri toxice. .risc determinat de monotonia muncii.risc determinat de luarea deciziilor în timp scurt.risc determinat de inhalare de spirochete . aerosoli. 7 X X X X X X X . .risc determinat de mediul de munc ml tinos . . Absen a unor opera ii: . vapori. fibre. pulberi.risc determinat de men inerea în func iune a unor echipamente de munc i dot ri necorespunz toare din punct de vedere tehnic.risc determinat de nerespectarea prevederilor de securitate i s n tate în munc . fumuri.risc determinat de ritmul de munc mare.1.risc determinat de inhalare de ciuperci .1. Pericol de inhalare . .risc determinat de con inutul necorespunz tor al sarcinii de munc care nu respect planul de opera ii .

neprev zute în sarcina de munc .1. .risc determinat de întârzierea efectu rii unor opera ii de lucru.risc determinat de deplasarea sau sta ionarea lucr torului în zone periculoase.risc determinat de efectuarea de comenzi. alunecare. . . pozi ion ri.risc determinat de neutilizarea echipamentului individual de protec ie.risc determinat de nerespectarea succesiunii opera iilor conform fi ei tehnologice.risc determinat de punerea în func iune a echipamentelor de munc din neaten ia lucr torului. . Executarea defectuoas de opera ii: . fix ri. asambl ri gre ite . împiedicare. 2.). reglaje. . .risc determinat de punerea în func iune a altor echipamente de munc din proprie ini iativ .risc determinat de efectuarea gre it a unor opera ii sau reac ii neadecvate .risc determinat de întreruperea func ion rii echipamentelor de munc .risc determinat de utilizarea necorespunz toare a echipamentului individual de protec ie. aten ie i precizie a mi c rilor etc. fluide energetice etc. .risc determinat de omiterea efectu rii unor opera ii . Nesincroniz ri de opera ii: . Omisiuni . 1.risc determinat de utilizarea necorespunz toare a mijloacelor de protec ie de la locul de munc . EXECUTANT Ac iuni gre ite: 1. . . .D.2.risc determinat de c derea lucr torului prin p irea în gol. .risc determinat de devans ri în efectuarea unor opera ii de lucru 1. X X X X X X X X X X 8 .risc determinat de c derea lucr torului de la în l ime.risc determinat de prezentarea la lucru în stare psiho-fizic necorespunz toare. 1.risc determinat de c derea lucr torului de la acela i nivel prin dezechilibrare. manevre. Efectuarea de opera ii neprev zute prin sarcina de munc : . .risc determinat de alimentarea sau oprirea aliment rii cu energie (curent electric.3.risc determinat de neutilizarea mijloacelor de protec ie.risc determinat de opera ii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex. .

6. în eparea lucr torului în timpul utiliz rii uneltelor. tacâmuri) y F. y F.rostogolirea.12.14. consumatoare de gaze naturale) y F. .expunerea lucr torului prin atingere direct a unor instala ii electrice defecte sau conductori de alimentare cu izola ie defect . . materiale grele în timpul manipul rii lor (desc rcarea. acoperite cu gresie.contactul lucr torului cu obiecte sau suprafe e cu temperatura ridicat y F. . . . .expunerea personalului la suprafe e alunecoase.5. cu ite.t ierea. .expunerea lucr torului prin atingere indirect la curentul electric din instala iile electrice datorit defec iunilor la instala ia de împ mântare i legare la nulul de protec ie. aflate în echilibru instabil cu lovirea lucr torului y F. .expunerea lucr torului la flac r deschis (la utilizarea ma inii de g tit tip aragaz. sculelor (desf c tor de sticle i conserve.expunerea la microorganisme care se depoziteaz în spa iile socio-sanitare.prinderea. de r coritoare.1.13. . lovirea personalului de elementele constructive (u i. în mijloacele auto sau în sta ionare de mijloacele auto sau de transport aflate în mi care în incinta sau în afara unit ii y F. y F.expunerea la substan e iritante care intr în contact cutanat cu lucr torul la utilizarea lor pentru între inerea cur eniei la locul de munc lucru). . aranjarea sticlelor cu b uturi. .2. r sturnarea ambalajelor. care intr în contact cutanat sau ingestia lor de c tre executant.3.LISTA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC y F.11.agresarea executantului în incint periculoase. lovirea sau strivirea personalului aflat în deplasare pe jos.10.) y F.) din dotarea spa iului de lucru y F.împro care cu jet lichid (agent termic) în urma defec iunilor de la instala ia de ap sau de înc lzire sub presiune y F. de ap etc.8.c dere liber sub efect gravita ional de unelte. mobilier etc. în timpul servirii la mese a clien ilor y F. . y F. . . sticlelor stivuite pe rafturi.prinderea. y F.9. sau în afara unit ii de c tre animale i a vaselor (uneltelor de 9 .7.4. ferestre.

26. conflicte între angaja i.indisponibilitatea pentru munc a colectivului. i dot ri necorespunz toare executantului aflat în stare psiho-fizic 10 . . . y F. pozi ii vicioase i for ate).deplasarea sau sta ionarea lucr torului în zone periculoase. .21.prezentarea la lucru a lucr torului în stare psiho-fizic necorespunz toare (sub influen a alcoolului.expunerea lucr torului la curen i de aer datorit ventila iei mecanice sau naturale din spa iul de lucru.inhalare de fume de la igar . . y F.17. .18.22. al medicamentelor. . .stres datorat organiz rii neadecvate a muncii.16. oboseal etc.24.y F. . y F.15. y F. .30. împiedicare. conducere sau clien i.repartizarea sarcinii de munc executantului f r a fi instruit sau cu o instruire sumar .20. aprinderea focului la ma ina de g tit). . alunecare.calamit i naturale. y F. spa ii de servit) y F. .expunerea personalului la radia ii electromagnetice (de la cuptorul cu microunde. .28.23. .men inerea în func iune a unor echipamente de munc tehnic. . y F.repartizarea sarcinii de munc necorespunz toare. y F. y F. y F.27.expunerea lucr torului la suprasolicit ri fizice (efort fizic i dinamic. spa ii de g tit. y F. gaze naturale sau monoxid de carbon în cazul nefunc ion rii evacu rii gazelor arse. fripteuz . y F.25. .19.expunerea personalului la un iluminat necorespunz tor datorit multiplelor spa ii de lucru (spa ii de depozitare a alimentelor.efectuarea gre it de c tre lucr tor a unor opera ii sau faze de lucru (pornirea expreso-ului.c derea personalului de la acela i nivel prin dezechilibrare. manipulare greut i. y F. y F.) y F.supradimensionarea sarcinii de munc prin prelungirea programului de lucru. . aparate de buc t rie electrice).29.

tacâmuri). în eparea lucr torului în timpul utiliz rii uneltelor. aranjarea sticlelor cu b uturi.Unitatea: S.1. de r coritoare. T ierea. Prinderea.2.5.3. C dere liber sub efect gravita ional de unelte. F. în timpul servirii la mese a clien ilor. sculelor (desf c tor de sticle i conserve. F. parametri) 2 F. ferestre. cu ite.7. Împro care cu jet lichid (agent termic) în urma defec iunilor de la instala ia de ap sau de înc lzire sub presiune. materiale grele în timpul manipul rii lor (desc rcarea. lovirea personalului de elementele constructive (u i.00 Evaluator : Enache Gheorghe Forma concret de manifestare a factorilor de risc (descriere. sticlelor 11 Consecin a Clasa de gravitate 4 7 Clasa de probabilitate 5 2 Nivel de risc 6 4 3 DECES ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile ITM 2 2 2 MIJLOACE DE PRODUC IE FACTORI DE RISC MECANIC 2 5 3 2 4 2 2 2 2 3 4 3 2 5 2 . acoperite cu gresie. F. Prinderea. Rostogolirea. Expunerea personalului la suprafe e alunecoase. F. r sturnarea ambalajelor. lovirea sau strivirea personalului aflat în deplasare pe jos.4.C Prod Com Vulturul SRL Sec ia: Restaurant Postul de munc : Barman-osp tar Componen a sistemului de munc 0 1 Factori de risc identifica i FI A DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC Num r de persoane expuse = 2 Durata expunerii : 8 h / schimb Nivel de risc global = 2.) F.) din dotarea spa iului de lucru F. în mijloacele auto sau în sta ionare de mijloacele auto sau de transport aflate în mi care în incinta sau în afara unit ii.6. de ap etc. mobilier etc.

Agresarea executantului în incint sau în afara unit ii de c tre animale periculoase. Expunerea lucr torului prin atingere indirect la curentul electric din instala iile electrice datorit defec iunilor la instala ia de împ mântare i legare la nulul de protec ie. F. consumatoare de gaze naturale) F. F.10.12. Expunerea lucr torului la curen i de aer datorit ventila iei mecanice sau naturale din spa iul de lucru.17. care intr în contact cutanat sau ingestia lor de c tre executant. F.13. Expunerea lucr torului prin atingere direct a unor instala ii electrice defecte sau conductori de alimentare cu izola ie defect .11. F. fripteuz . F. spa ii de servit) F. Expunerea personalului la un iluminat necorespunz tor datorit multiplelor spa ii de lucru (spa ii de depozitare a alimentelor. F. 12 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES DECES 2 2 4 4 2 2 7 2 4 7 2 4 ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 3 2 4 2 2 5 3 . F. Expunerea la substan e iritante care intr în contact cutanat cu lucr torul la utilizarea lor pentru între inerea cur eniei la locul de munc i a vaselor (uneltelor de lucru). Expunerea la microorganisme care se depoziteaz în spa iile socio-sanitare. aparate de buc t rie electrice).14.15.FACTORI DE RISC TERMIC FACTORI DE RISC ELECTRIC FACTORI DE RISC CHIMIC FACTORI DE RISC BIOLOGIC MEDIUL DE MUNC FACTORI DE RISC FIZIC stivuite pe rafturi. Expunerea lucr torului la flac r deschis (la utilizarea ma inii de g tit tip aragaz. aflate în echilibru instabil cu lovirea lucr torului. Expunerea personalului la radia ii electromagnetice (de la cuptorul cu microunde.16.9. spa ii de g tit.8. F. Contactul lucr torului cu obiecte sau suprafe e cu temperatura ridicat .

conflicte între angaja i. F. F.21. Supradimensionarea sarcinii de munc prin prelungirea programului de lucru. împiedicare.26. F. F. Stres datorat organiz rii neadecvate a muncii. manipulare greut i. Inhalare de fume de la igar .25.30.24. C derea personalului de la acela i nivel prin ITM dezechilibrare. Indisponibilitatea pentru munc a colectivului. INV. Men inerea în func iune a unor echipamente de munc i dot ri necorespunz toare tehnic. Repartizarea sarcinii de munc executantului aflat în stare psiho-fizic necorespunz toare. 3-45 zile F. conducere sau clien i. al medicamentelor. Repartizarea sarcinii de munc executantului f r a fi instruit sau cu o instruire sumar . Expunerea lucr torului la suprasolicit ri fizice ITM (efort fizic i dinamic. 3-45 zile aprinderea focului la ma ina de g tit).27.23.28.19.18. gaze naturale sau monoxid de carbon în cazul nefunc ion rii evacu rii gazelor arse. oboseal etc. F. Calamit i naturale. Efectuarea gre it de c tre lucr tor a unor ITM opera ii sau faze de lucru (pornirea expreso-ului. pozi ii 3-45 zile vicioase i for ate). F. Prezentarea la lucru a lucr torului în stare ITM psiho-fizic necorespunz toare (sub influen a 3-45 zile alcoolului.29. Gr.II 2 4 4 4 1 1 2 2 2 2 2 7 5 3 3 13 .FACTORI DE RISC CHIMIC DE CON INUT SARCINA DE MUNC SOLICIT RI PSIHO-FIZICE F. DECES DECES DECES 7 7 1 1 1 4 4 6 4 5 3 3 7 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 AC IUNI GRE ITE EXECUTANT OMISIUNI ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile F. F. Deplasarea sau sta ionarea lucr torului în zone DECES periculoase.22.) F. F. F. alunecare.20.

83). valoarea 3. dup sursa generatoare din cadrul sistemului de munc .valoare care îl încadreaz în categoria locurilor de munc cu nivel de risc mic spre mediu. .F.Nivelul de risc global al locului de munc este: 30 §r ™ R i i N rg ! i !1 30 ! i §r i !1 3 ™ (4 v 4) 12 ™ (3 v 3) 15 ™ ( 2 v 2) 156 ! ! 2.F. 1 Nivelurile par iale de risc pe factori de risc INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALU RII Nivelul de risc global calculat pentru locul de munc ÄBARMAN-OSP TAR´ este egal cu 2. încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu. .00 . Rezultatul este sus inut de ÄFi a de evaluare´ din care se observ c din totalul de 30 factori de risc identifica i numai 3 dep esc.prinderea. . Cei 3 factori de risc ce se situeaz în domeniul inacceptabil sunt: .expunerea lucr torului prin atingere indirect la curentul electric din instala iile electrice datorit defec iunilor la instala ia de împ mântare i legare la nulul de protec ie.expunerea lucr torului prin atingere direct a unor instala ii electrice defecte sau conductori de alimentare cu izola ie defect .00 3 v 4 12 v 3 15 v 2 78 Fig. lovirea sau strivirea personalului aflat în deplasare pe jos.10.1. 14 . factori proprii mijloacelor de produc ie (nivel de risc global calculat = 2. în mijloacele auto sau în sta ionare de mijloacele auto sau de transport aflate în mi care în incinta sau în afara unit ii.F. În ceea ce prive te ponderea factorilor de risc identifica i. . . situa ia se prezint dup cum urmeaz : 46.11.68 %. ca nivel par ial de risc.

66 %.50).83 3v 4 2 v 3 9 v 2 36 16.00 %.50 2v 3 3v 2 12 Fig.66 %. 5 §r ™R i i N rg ! i !1 5 ! i §r i !1 6 i 4 ™ (3 v 3) 1 ™ (2 v 2) 40 ! ! 2.33 %) dintre factorii de risc identifica i pot avea consecin e ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate). factori proprii mediului de munc (nivel de risc global calculat = 2.86). factori proprii sarcinii de munc (nivel de risc global calculat = 2.86 4 v 3 1v 2 14 20. §r ™R N rg ! i !1 6 i ! i §r i !1 5 4 ™ (3 v 3) 2 ™ (2 v 2) 44 ! ! 2. §r ™R i i N rg ! i !1 5 ! i §r i !1 2 ™ (3 v 3) 3 ™ (2 v 2) 30 ! ! 2. factori proprii executantului (nivel de risc global calculat = 2. 2 ± Ponderea factorilor de risc dup sursa generatoare Din analiza Fi ei de evaluare se constat c 7 (23.§r ™R i 14 i N rg ! i !1 14 ! i §r i !1 3 ™ (4 v 4) 2 ™ (3 v 3) 9 ™ (2 v 2) 102 ! ! 2.75 14 v 3 2 v 2 16 16. 15 .75).

G. M suri organizatorice: Instruirea personalului privind riscul expunerii la utilizarea energiei electrice (L. Expunerea lucr torului prin 4 atingere direct a unor instala ii electrice defecte sau conductori de alimentare cu izola ie defect .Verificarea rezisten ei de dispersie a prizelor de p mânt.319/2006 i H.1. Prinderea. crt. F. curen i periculo i etc.10. stechere. Expunerea lucr torului prin 4 atingere indirect la curentul electric din instala iile electrice datorit defec iunilor la instala ia de împ mântare i legare la nulul de protec ie. prize. sunt necesare m surile generic prezentate în ³Fi a de m suri propuse´. Fi a de m suri propuse postului ± ÄBARMAN / OSP TAR´ Nr. M suri tehnice: .319/2006. 16 .Control medical periodic. Nivel de Factor de risc risc F. cabluri electrice defecte).) 2. F. . M suri tehnice: Interzicerea utiliz rii instala iilor electrice cu defec iuni (fire dezizolate. .Se va efectua instruirea în domeniul securit ii i s n t ii în munc (din L. 3.Conectarea prizelor de la instala iile electrice la nulul de protec ie. întrerup toare.Pentru diminuarea sau eliminarea celor 3 factori de risc (care se situeaz în domeniul inacceptabil).Respectarea codului rutier . în mijloacele auto sau în sta ionare de mijloacele auto sau de transport aflate în mi care în incinta sau în afara unit ii.1146/2006) i se va consemna în fi a de instruire individual . periculoase. M suri organizatorice: Instruirea angaja ilor în ceea ce prive te utilizarea energiei electrice (tensiuni nepericuloase. lovirea sau strivirea 4 personalului aflat în deplasare pe jos. M suri propuse (Nominalizarea m surii) M suri tehnice: .În incinta unit ii se va p stra viteza maxim de 5 km/or M suri organizatorice: . Codul rutier) i se va consemna în fi a de instruire individual .11. 1.

17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful