RPT : MATEMATIK TAMBAHAN TING 4 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2012 SEKOLAH SUBJEK TINGKATAN : : : SMK TUN AMINAH MATEMATIK

TAMBAHAN 4

MINGGU/TARIKH

TOPIK

SUB TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

2 (10Jan – 13 Jan)

Fungsi

1)

Memahami konsep hubungan

mewakilkan sesuatu hubungan menggunakan a) gambar rajah anak panah, b) pasangan bertertib, c) graf (ii) Mengenal pasti domain, kodomain, objek, imej dan julat bagi sesuatu hubungan. (iii) Mengkelaskan sesuatu hubungan yang ditunjukkan dalam rajah pemetaan sebagai hubungan; satu kepada satu, banyak kepada satu, satu kepada banyak atau banyak kepada banyak (i) Mengenalpasti fungsi sebagai sejenis hubungan khas (ii) Mengungkapkan sesuatu fungsi dengan menggunakan tatatanda fungsi (iii) Menentukan domain, julat, objek dan imej sesuatu fungsi (iv) Menentukan imej sesuatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya

(i)

3 (16 Jan – 20 Jan)

Fungsi

2)

Memahami kkonsep fungsi.

RPT : MATEMATIK TAMBAHAN TING 4 5 (30 Jan – 3 Feb) Fungsi 3) Memahami konsep fungsi gubahan (i) Menentukan gubahan dua fungsi (ii) Menentukan imej sesuatu fungsi gubahan apabila objek diberi dan sebaliknya (ii) Menentukan satu fungsi berkaitan apabila fungsi gubahan dan salah satu fungsinya diberi (i) Mencari objek melalui pemetaan songsang (ii) Menentukan fungsi songsang secara algebra (iii) Menentukan dan menyatakan syarat untuk kewujudan fungsi songsang (i) Mengenal pasti persamaan kuadratik dan mengungkapkannya dalam bentuk am (ii) Menentukan sama ada nilai yang diberi adalah punca suatu persamaan kuadratik melalui kaedah a) penggantian. b) pemeriyuan (iii) Menentukan punca-punca persamaan kuadratik dengan kaedah cuba jaya (i) Menentukan punca-punca satu persamaan kuadratik secara a) pemfaktoran b) penyempurnaan kuasa dua c) penggunaan rumus (ii) Membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca yang diberi 4) Memahami konsep fungsi songsang 6 (6 Feb – 10 Feb) Persamaan Kuadratik 1) Memahami konsep persamaan kuadratik dan punca-puncanya 7 (13 Feb – 17 Feb) Persamaan Kuadratik 2) Memahami konsep persamaan kuadratik .

PENILAIAN KURIKULUM 1 9 (27 Feb – 2 Mac) 10 (5 Mac – 9 Mac) Fungsi Kuadratik 1) Memahami konsep fungsi kuadratik dan grafnya (i) Mengenal pasti fungsi kuadratik (ii) Memplotkan graf fungsi kuadratik dengan: a) . iii. dua punca sama. dan b) menerbitkan suatu hubungan. 11 (12 Mac – 16 Mac) 12 (19 Mac – 23 Mac) Fungsi Kuadratik CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 2) Mencari nilai maksimum dan nilai minimum fungsi kuadratik 3) Melakar graf fungsi kuadratik (i) Menentukan nilai maksimum atau nilai minimum fungsi kuadratik dengan kaedah penyempurnaan kuasa dua Melakarkan graf fungsi kuadratik dengan mencari titik maksimum 13 (26 Mac – 30 Mac) Fungsi Kuadratik (i) . tiada punca. ii.RPT : MATEMATIK TAMBAHAN TING 4 8 (20 Feb – 24 Feb) Persamaan Kuadratik 3) Memahami dan menggunakan syaratsyarat untuk persamaan kuadratik mempunyai i. dua punca berbeza.jadual yang diberi b) membina jadual berdasarkan fungsi yang diberi (iii) Mengenalpasti bentuk graf bagi fungsi kuadratik (iv) Menghubungkaitkan kedudukan graf fungsi kuadratik dengan jenis punca persamaan f (x) = 0. (i) Menentukan jenis punca sesuatu persamaan kuadratik daripada nilai b²-4ac (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan b²-4ac dalam persamaan kuadratik untuk: a) mencari sesuatu nilai yang tidak diketahui.

Mencari nilai bagi sesuatu nombor yang diungkapkan dalam bentuk a) indeks integer b) indeks pecahan. hasil bahagi atau kuasa untuk nombor dalam bentuk indeks dengan menggunakan hukum indeks (iii) Mempermudahkan ungkapan algebra dengan menggunakan hokum indeks (i) Mengungkapkan persamaan dalam bentuk indeks kepada bentuk logaritma dan sebaliknya 17 ( 23 April – 27 April) Indeks dan Logaritma 2) Memahami dan menggunakan konsep logaritma .RPT : MATEMATIK TAMBAHAN TING 4 atau titik minimum dan titik-titik lain (i) 4) Memahami dan menggunakan konsep ketaksamaan kuadratik Menentukan julat nilai x yang memenuhi sesuatu ketaksamaan kuadratik 14 (2 April – 6 April) 15 (9 April – 13 April) Persamaan Serentak PENILAIAN KURIKULUM 2 1) Menyelesaikan persamaan serentak dalam dua anu: satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear 1) Memahami dan menggunakan konsep indeks dan hokum indeks untuk menyelesaikan masalah (i) Menyelesaikan persamaan serentak melalui kaedah penggantian (ii) Menyelesaikan persamaan serentak melibatkan situasi kehidupan seharian 16 (16 April – 20 April) Indeks dan Logaritma (i) . (ii) Mencari nilai hasil darab.

(iii) Mencari logaritma sesuatu nombor dengan menggunakan hokum logaritma. (iii) Mencari luas sisi empat dengan menggunakan rumus. 1) Mencari jarak di antara dua titik. 19 (7 Mei – 11 Mei) Geometri Koordinat. (i) Mencari logaritma sesuatu nombor dengan menukar asas logaritma kepada asas yang sesuai. . (i) Mencaru luas sesuatu segitiga berasaskan luas bentuk-bentuk geometri tertentu. (i) Menyelesaikan persamaan yang melibatkan indeks (ii) Menyelesaikan persamaan yang melibatkan logaritma (i) (i) Mencari jarak di antara dua titik dengan menggunakan rumus 18 (30 April – 4 Mei) Indeks dan Logaritma 3) Memahami dan menggunakan penukaran asas logaritma untuk menyelesaikan masalah 4) Menyelesaikan persamaan yang melibatkan indeks dan logaritma. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran asas dan hukkum logaritma. 2) Memahami konsep pembahagian tembereng garis Mencari titik tengah di antara dua titik. (ii) Mencari luas segitiga dengan menggunakan rumus. 3) Mencari luas poligon. (ii) Mencari logaritmasesuatu nombor.RPT : MATEMATIK TAMBAHAN TING 4 dan hokum logaritma untuk menyelesaikan masalah. (ii) Mencari koordinat yang membahagikan sesuatu tembereng garis dengan nisbah m : n. (iv) Meringkaskan ungkapan logaritma kepada bentuk termudah.

Menukarkan persamaan garis lurus kepada bentuk am. 4) Memahami dan menggunakan konsep persamaan garis lurus. (iii) Menentukan sama ada dua garis lurus adalah serenjang apabila kecerunan kedua-dua garis lurus diketahui dan sebaliknya. Mencari kecerunan. (i) Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari apabila kecerunan kedua-dua garis lurus diketahui dan sebaliknya. Mencari koordinat titik persilangan dua garis lurus.RPT : MATEMATIK TAMBAHAN TING 4 20 (14 Mei – 18 Mei) Geometri Koordinat. Mencari kecerunan suatu garis lurus dengan menggunakan pintasan-x dan pintasan-y Mencari persamaan garis lurus apabila diberi: a) kecerunan dan satu titik. c) pintasan-x dan pintasan-y. (ii) Mencari persamaan garis lurus yang melalui satu titik tertentu dan selari dengan garis lurus yang diberi. (v) (vi) (vii) 21 (21 Mei – 25 Mei) 22 – 23 ( 26 Mei – 10 Jun) 24 ( 11Jun – 15 Jun) Geometri Koordinat PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 5) Memahami dan menggunakan konsep garis lurus selari dan garis lurus serenjang. (iv) Menentukan persamaan garis lurus . Mencari kecerunan suatu garis lurus yang melalui dua titik. (i) (ii) (iii) (iv) Menentukan pintasan-x dan pintasan-y suatu garis lurus. b) titik-titik. pintasan-x dan pintasan-y suatu garis lurus yang persamaannya diberi.

Mengira min untuk data tak terkumpul Menentukan mod untuk data tak terkumpul. 25 (18 Jun – 22 Jun) Statistik 1) Memahami dan menggunakan konsep sukatan kecenderungan memusat untuk menyelesaikan masalah. (i) 6) Memahami dan menggunakan konsep persamaan lokus yang melibatkan jarak di antara dua titik. Menentukan kelas mod daripada jadul taburan kekerapan bagi data terkumpul Mencari nilai mod daripada histogram.RPT : MATEMATIK TAMBAHAN TING 4 yang melalui satu titik tertentu dan berserenjang dengan garis lurus yang diberi. (viii) Menganggar median bagi data terkumpul daripada ogif (ix) Menentukan kesan ke atas mod. Mencari persamaan lokus yang memenuhi syarat: a) jarak titik yang bergerak dari suatu titik tetap adalah malar. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan lokus. (vii) Mengira median daripada jadual taburan kekerapan longgokan bagi data terkumpul. b) nisbah jarak titik yang bergerakdari dua titik tetap adalah malar. Menentukan median untuk data tak terkumpul. median dan min untuk sesuatu set data apabila: a) setiap data ditukar secara . (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 26 (25 Jun – 29 Jun) Statistik 2) Memahami dan menggunakan konsep sukatan kecenderungan memusat untuk menyelesaikan masalah. Mengira min bagi data terkumpul. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan garis lurus.

c) sesuatu data ditambahkan atau dikeluarkan.RPT : MATEMATIK TAMBAHAN TING 4 seragam. c) sesuatu data dimasukkan atau dikeluarkan. (x) Menentukan sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai untuk data yang diberikan 2) Memahami dan menggunakan konsep sukatan serakan untuk menyelesaikan masalah (i) Mencari julat bagi data tak terkumpul. b) wujud nilai ekstrim. varians dan sisihan piawai untuk sesuatu set data apabila: a) setiap data ditukar secara seragam. julat antara kuartil. (vii) Menentukan sisihan piawai bagi: a) data tak terkumpul b) data terkumpul. 27 (2 Julai – 6 Julai) Statistik 2) Memahami dan menggunakan konsep sukatan serakan untuk menyelesaikan masalah . b) data terkumpul. (viii) Menentukan kesan ke atas julat. b) wujud nilai ekstrim. (ix) Membandingkan kecenderungan memusat dan serakan antara dua set data. (ii) Mencari julat antara kuartil bagi data tak terkumpul (iii) Mencari julat bagi data terkumpul (iv) Mencari julat antara kuartil bagi data terkumpul daripada jadual kekerapan longgokan (v) Menentukan julat antara kuartil bagi data terkumpul daripada ogif (vi) Menentukan varians bagi a) data tak terkumpul.

sebagi kecerunan tangen kepada graf tersebut 31 (30 Julai – 3 Ogos) Pembezaan 1) Memahami dan menggunakan konsep kecerunan bagi sesuatu lengkung dan pembezaan . (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas sektor. (i) Menentukan nilai sesuatu fungsi apabila pembolehubahnya menghampiri suatu nilai tertentu (ii) Mencari kecerunan perentas yang menghubungkan dua titik pada sesuatu lengkung (iii) Mencari terbitan pertama sesuatu fungsi y = f(x). (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang lengkok PENILAIAN KURIKULUM 3 29 (16 Julai – 20 Julai) 30 (23 Julai – 27 Julai) Sukatan Membulat 3)Memahami dan menggunakan konsep luas sektor sesuatu bulatan untuk menyelesaikan masalah (i) Menentukan: a) luas sektor. (ii) Mencari perimeter tembereng sesuatu bulatan.RPT : MATEMATIK TAMBAHAN TING 4 28 (9 Julai – 13 Julai) Sukatan Membulat 1) Memahami konsep radian 2) Memahami dan menggunakan konsep panjang lengkok sesuatu bulatan untuk menyelesaikan masalah (i) (i) Menukarkan ukuran dalam radian kepada darjah dan sebaliknya Menentukan: a) panjang lengkok. dan c) sudut tercangkum di pusat bulatan berdasarkan maklumat yang diberi. b) jejari. b) jejari. dan c) sudut tercangkum di pusat bulatan berdasarkan maklumat yang diberi (ii) Mencari luas tembereng sesuatu bulatan.

Menentukan terbitan pertama hasil darab dua polinomial.RPT : MATEMATIK TAMBAHAN TING 4 (iv) Mencari terbitan pertama bagi polinomial dengan menggunakan prinsip pertama (v) Mendeduksikan rumus terbitan pertama bagi funsi y=ax n secara aruhan 2) Memahami dan menggunakan konsep terbitan pertama bagi fungsi polinomial untuk menyelesaikan masalah (i) Menentukan terbitan pertama bagi fungsi y = ax n dengan menggunakan rumus Menentukan nilai terbitan pertama bagi fungsi y = ax n untuk nilai x yang diberi Menentukan terbitan pertama bagi sesuatu fungsi yang melibatkan: a) penambahan. Menentukan terbitan pertama fungsi gubahan menggunakan petua rantai. Menentukan terbitan pertama hasil bahagi dua polinomial. atau b) penolakan sebutan-sebutan algebra. (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 32 (6 Ogos – 10 Ogos Pembezaan 2) Memahami dan menggunakan konsep terbitan pertama bagi fungsi polinomial untuk menyelesaikan masalah (vii) Menentukan kecerunan tangen kepada sesuatu lengkung pada suatu titik (viii) Menentukan persamaan tangen kepada sesuatu lengkung pada suatu titik (ix) Menentukan persamaan normal kepada sesuatu lengkung pada suatu titik (i) Menentukan titik pusingan pada suatu lengkung 3) Memahami dan menggunakan .

RPT : MATEMATIK TAMBAHAN TING 4 konsep niali maksimum dan nilai minimum untuk menyelesaikan masalah (ii) Menentukan sama ada sesuatu titik pusingan adalah titik maksimum atau titik minimum (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai maksimum atau nilai minimum (i) Menentukan kadar perubahan bagi kuantiti yang terhubung 33 (13 Ogos – 17 Ogos) Pembezaan 4) Memahami dan menggunakan konsep kadar perubahan untuk menyelesaikan masalah 5) Memahami dan menggunakan konsep perubahan kecil dan penghampiran untuk menyelesaikan masalah 6) Memahami dan menggunakan konsep terbitan kedua untuk menyelesaikan masalah (i) Menentukan perubahan kecil untuk sesuatu kuantiti (ii) Menentukan nilai hamper dengan menggunakan pembezaan (i) Menentukan terbitan kedua bagi fungsi y=f(x) (ii) Menentukan sama ada titik pusingan sesuatu lengkung adalah maksimum atau minimum dengan menggunakan terbitan kedua CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 34 (20 Ogos – 24 Ogos) 35 (27 Ogos – 30 Ogos) Penyelesaian Segitiga 1) Memahami dan menggunakan konsep bagi petua sinus untuk menyelesaikan (i) Mengesahkan petua sinus (ii) Menggunakan petua sinus untuk mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui bagi suatu segitiga (iii) Mencari sisi atau sudut yang tidak .

(i) Menghitung nombor indeks (ii) Menghitung indeks harga (iii) Mencari Q 0 atau Q 1 apabila maklumat yang berkaitan diberi 36 ( 3 Sept – 7 Sept)) Penyelesaian Segitiga 2) Memahami dan menggunakan konsep bagi petua kosinus untuk menyelesaikan masalah. 37 (10 Sept – 14 Sept) Penyelesaian Segitiga 3) Memahami dan menggunakan rumus bagi luas segitiga untuk menyelesaikan masalah 38 (17 Sept – 21 Sept) Nombor Indeks 1) Memahami dan menggunakan konsep nombor indeks untuk menyelesaikan masalah 2) Memahami dan menggunakan konseps indeks gubahan untuk menyelesaikan masalah 39 (24 Sept–28 Sept ) Nombor Indeks (i) Menghitung indeks gubahan (ii) Mencari nombor indeks atau pemberat apabila maklumat yang berkaitan diberi (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks dan indeks gubahan .RPT : MATEMATIK TAMBAHAN TING 4 masalah diketahui bagi suatu segitiga yang melibatkan kes berambiguiti (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan petua sinus (i) Mengesahkan petua kosinus (ii) Menggunakan petua kosinus untuk mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui bagi sesuatu segitiga (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan petua kosinus (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan petua sinus dan kosinus (i) Mencari luas segitiga ddengan 1 menggunakan rumus ab sin C 2 atau setara (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan objek tiga dimensi.

RPT : MATEMATIK TAMBAHAN TING 4 40 (1 Okt – 5 Okt) 41 – 44 (8 Okt – 2 Nov) 46 (10 Nov – 31 Dis) ULANGKAJI PELAJARAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN 2012 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful