You are on page 1of 82

DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

2011

KSSR

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2011


Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk
dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain cara sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks
Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan , 62604 Putrajaya.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan Malaysia


Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Dunia Sains dan Teknologi
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
ISBN

vii

viii

ix

27

4.
5.
6.

(KSPK)(KSSR)
(KBSR)

1.
2.
3.
1

DST(
RBT)

P&P

Reka Bentuk dan Teknologi

(Teknologi Maklumat dan Komunikasi)

60
41 4
60
48

12

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

9
9
9
10
11
14
15
15
18
19
20

24
25

,,

:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

10

11

12

1:

1.
2.
3.
4.
5.

Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir

dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains


(Curriculum Development Centre, 1999)

13

()

()

14

Pendekatan Inkuiri-Penemuan

15

( Konstruktivisme )

(Pendekatan Kontekstual)

Masyarakat )

Pembelajaran Masteri

( Pendekatan Sains, Teknologi dan

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains


,,

16

Perbincangan

( Eksperimen )

Simulasi

Projek

17

( Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik


darjah )

( Penggunaan Teknologi )

( Kajian Masa Depan )

( Penyelasaian Masalah )

18

(RBT)(TMK)
TMK
TMK

19

1.

1.1

:
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.2

:
1.2.1
1.2.2

1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3

2.

2.1

:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

2.2

:
2.2.1

21

2.3

:
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

2.4

:
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

22

3.

3.1

:
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2

:
3.2.1

3.3

3.3.1
3.3.2

23

4.

4.1

:
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.2

4.2.1

24

5.

5.1

:
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8

25

26

27

28

31

31

31

31

32

33

34

35

35

35

36

38

40

43

46

50

55

: : : :

57

59

: : :

61

: Kaedah Rubrik

63

29

: Kaedah Pemerhatian

: Pentaksiran Persembahan

66

: Penilaian FormatifAnekdot

67

: Kuiz Dan Ujian

68

: Pentaksiran PortfolioRubrik

70

: ( Simulasi

71

: Pentaksiran SimulasiSenarai Semak

72

30


1
2
3

4
5
6

31

1.

2.

1.

2.

3.

32

3.2
3.3
3.4

4.0

4.1

4.2
4.3

4.4

1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

5.0

:
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

5.1

5.2

5.3

5.4

3.0

3.1
33

6.0

6.1

6.2

6.3

(hands-on)

7.0

7.1

7.2
7.3
7.4 (Emerging Technology)

34

(hands-on)

35


Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)

:
.

.
Linux Mac
StarOffice
(Windows Media Player)
(Sound Recorder)(Calculator)
.
SchoolNet KPM
36

(Inkuiri-Penerokaan)

(Pembelajaran Kendiri)
(Self-Directed)
(Self-Paced)(Self-Accessed)
(Self-Assessed)

3D Modeling

(Kolaboratif)

(Penyelesaian Masalah)

(Pembelajaran Berasaskan Projek)

37

(Pembelajaran Masteri)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(Konstruktivisme)

(Pembelajaran Penerokaan)

38

MS Word

Microsoft
Office Word
Microsoft Office Power Point
Paint

Basic Mouse
Skills Animated Beginning Typing

39

Rubrik

()
(Pemerhatian)

()

(Persembahan)

(Formative)(Summative)

40

()

(task based)

()

(Anekdot)

()

(Simulasi)

(Kuiz dan Ujian)

Go Tidy Basic Mouse Skill


()

()
(Portfolio)

41

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

42

1.0

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.0

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

1.1
1.2
1.3
1.4

(Turn On,
Turn Off)

(Enter) (Space bar)


(Backspace)(Delete)

Paint Microsoft
Office Word Microsoft

2.1
2.2
2.3
2.4

Caps Lock Shift

Microsoft Office Word


3 x 2
Microsoft Office Word

Microsoft Office Word


Microsoft Office Power
Point
Microsoft Office

43

2.5
2.6
2.7

2.8

3.0

Office Power Point


2.7
Paint
Microsoft Office Word
Microsoft Office Power Point
2.8
(MS Word)
2.9 (MS Word)

2.10 (Paint)

(color box)
2.11 (MS PowerPoint)

2.12
2.13
3.1
3.2 (Browser)
3.3 (Search Engine)
3.4
3.5

Power Point

2.9 Microsoft Office


Power Point
2.10
2.11

44

3.1
3.2
3.3

(Search Engine)

Microsoft Office
Word Microsoft Office
Power Point


4.0

5.0

6.0

7.0

4.1 (MS Word)

4.2

5.1

6.1

4.1

7.1 (Paint)
(MS Word) (MS
PowerPoint)

7.1

45

5.1
(MS Word MS PowerPoint)
6.1

2.0 7.0
2.62.72.82.92.12 7.1

1.0

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.0

2.1
2.2 (Turn On, Turn Off)
2.3
2.4 (Enter) (Space bar)(Backspace)(Delete)
2.5

2.6 Paint Microsoft


Office Word Microsoft Office Power Point
2.7 Paint
Microsoft Office Word Microsoft Office Power Point
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

46

3.0

3.1
3.2 (Browser)
3.3 (Search Engine)
3.4
3.5

4.0

4.1

5.0

6.0

7.0

5.1

4.2

6.1

7.1

47


-
:

2.0 & 7.0

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12 & 7.1

120 (4 )

1.
2. ( My Documents )
3.

1.
2.
3.
a.
b.
c.
4.
5.
6.
a. ( Clip Art )
b. ( My Documents )
7.
48

8.
9.
:

1. :
a.
b.
c.
d.
2.

49

:
-

50

51


:
: 120 (4 )
:

7.0

7.1
:

:
1. ()
:
o
o ? (, )
o ? (, )
2.
52

:
1.
2.
3.

:
1. (MS PowerPoint)
2.
3. .
4.
5.
6.

:
1.
:
o ?
o ?
o ?
2.
3.
4.
53

54


- -

55

56


: :

4.1, 4.2,

4.1.1, 4.1.2, 4.1.5 4.2.

2.0 7.0

(MS Word) .

120 (4 )

1.
2.
3. ((MS Word)).

1. (My Documents)
2. (My Documents)
3.

4.
57

1. (MS PowerPoint)
2. :
3.

1.
(pucuk, , , , dahan, batang )

(Text Box)

1.

58

:
- -

59

60

Letter Jumpers

1.0 2.0

1.1 2.1

60 (2 )

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Animated Beginning Typing

Animated Beginning Typing


Animated Beginning Typing
Animated Beginning Typing perisian shareware BPK
http://www.moe.gov.my/bpk/
Animated Beginning Typing

4. Letter Jumpers Letter Drill Flying Letters

5.
61

1.
2.
3.
4.
5.

Typing Tutorial
Animated Beginning Typing
Letter Jumpers

:
ASDF JKL

F
D

J
K

S
A

L
;

Typing Tutorial

Animated Beginning Typing Letter Drill Flying Letters

62


kaedah rubrik
: ......................................................

: ................................

: .....................................................

2.0 2.3

(0 9)

0 9

0 9

0 9

(a z)

63

kaedah rubrik
: ......................................................

: ................................

: .....................................................

2.0

2.7
(paint)
(MS
Word)
(MS
PowerPoint)

MS Word
My
Documents

64

Kaedah Pemerhatian

2.0

2.8 MS Word

:
1. Start
2. All Programs
3. MS Office
4. MS Word
5.
6.
7.

65

( )


Pentaksiran Persembahan

7.0

7.1 (Paint),
(MS
1.
Word)
(MS Powerpoint)
2.
:

3.

4.

5.

6.

66

(/)


Penilaian FormatifAnekdot
: anekdot

3.0

3.3

(/)

:
1.

2.

3.

4.

5.

6. Search

67


Kuiz Dan Ujian

5.1 MS Word MS PowerPoint, Paint
:

1.
2.
3. ()
4.

68

:
1.
A.
B.

MS Word
MS Paint

C. MS Excel
D. MS PowerPoint

2.
i.
ii.
iii.

New Slide
Insert
Slide Show
A. i ii
B. ii i

C. i,ii iii
D. iii, ii i

3.

69


Pentaksiran PortfolioRubrik

70


( Simulasi

26

Enter Spacebar

71


Pentaksiran SimulasiSenarai Semak
a)

(/)

2.0

2.3

b)

2.0

2.3

72

(/)

c)

2.0

2.1

73

(/)