UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA FACULTATEA DE CONTRUCTII

REFERAT
Etapele realiz rii unui proiect cu fonduri europene

IVANCIU MARIAN MASTER IS ,AN II

1

..... 4 VI.................................................................. Decizia echipei de management a proiectului ....................... 8 VIII............................................ 8 IX.. 13 XV.......................Verificarea eligibilit ii firmei pentru accesarea fondurilor europene ................... Depunerea dosarelor de decontare ............... Depunerea Dosarelor de Achizitii ptr..................... 5 VII.......................................................... Primirea banilor .............................................. Semnarea contractelor de achizitie .................................................... validare la APDRPR .................................................. Implementarea proiectului/Achizitia activelor ....................................................................................... 13 XIX............................................................................. Ajustarea/definitivarea necesarului de achizi ii-investi ii .................................. Alegerea necesarului de investi ii ..................................... 14 XX...... 9 X........ Analiza cost-beneficiu .......................... Realizarea "Concursului de Oferte"/ Licitatiei................................... 14 2 .. Desemnarea Ofertei/Ofertelor câ tig toare ..................................... Contactarea unui Consultant ............................................ întocmirea proiectului de finan are ............................................... 3 V................................................................................................ Depunerea proiectului de finan are .................. 3 IV......................... Constituirea Firmei ................................................................................... 13 XVI.................................................caracteristici tehnice i economice .............. 13 XVIII.... 2 II....................... G sirea surselor de finan are ................................... 14 XXI................ Stabilirea necesarului de investi ii pentru dezvoltarea firmei .. 12 XIV............................................................... 2 III. Analiza proiectului i afisarea pe site web a proiectelor câ tig toare ... Semnarea contractelor de finan are cu APDRPR ... Verificarea proiectului de finan are.................... 11 XIII...............................I................................................................................................................................................... 9 XI........... 11 XII........... 13 XVII........................................

Ob inerea avizelor i autoriza iilor legale de func ionare pentru domeniul/domeniile de activitate propuse. 566/2004. 346/2004). aprobate de Adunarea General a Ac ionarilor sau Asocia ilor" (art. Contactarea unui Consultant ‡ ‡ ‡ În cazul în care se dore te realizarea investi iilor cu ajutorul unor subven ii de stat sau UE se poate apela la o firm specializat de ÄConsultan în implementarea proiectelor UE" . respectiv trimiterea a minim 3 cereri de ofert c tre minim 3 firme specializate (care s aib în domeniul de activitate consultan de management i/sau proiectare lucr ri civile) i care s fie atestate i autorizate în domeniu: Realizarea unei comisii pentru analiza ofertelor din minim 3 speciali ti. care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole i silvice i apar in urm toarelor forme juridice : societ i comerciale .I.Äîn cazul unei întreprinderi nou înfiin ate. atunci firma este obligat s realizeze un ÄConcurs de Oferte". 37/ 2005 cu modific rile i complet rile ulterioare. 6 ( 2 ) al Legii nr.definite în conformitate cu art.constituite conform Legii nr. 1/2005.000 Euro. 346/2004 privind stimularea înfiin rii i dezvolt rii întreprinderilor mici i mijlocii: . 346/2004. Introducerea în ÄBugetul Firmei" la categoria ÄCheltuieli" a volumului financiar necesar pentru implementarea investi iilor dorite. Stabilirea necesarului de investi ii pentru dezvoltarea firmei ‡ În func ie de m rimea firmei i de domeniul de activitate în baza raportului Adun rii Generale a Ac ionarilor/ Adunarea Anual a Asocia iilor/Decizia Asociatului Unic se ia decizia realiz rii de ÄINVESTI II NOI" pentru dezvoltarea activit ii.constituite conform Legii nr. O Societ i cooperative de valorificare . 566/2004. Numirea unui ÄDIRECTOR DE PROIECT" responsabil cu implementarea programului de dezvoltare i investi ii al firmei. Constituirea Firmei ‡ ‡ ‡ Înregistrarea firmei la Registrul Comer ului sau la Judec toria din raza de activitate i la Administra ia Financiar . 6 ( 3 ) al Legii nr. mijlocie sau microîntreprindere decât dac dep irea acestor plafoane se produce în dou exerci ii financiare consecutive" (art. conform modelului prev zut în anexele 1 si 2 ) . 346/2004). Efectuarea studiului de pia pentru determinarea necesarului financiar pentru implementarea deciziei ÄPATRONATULUI". 6 ( 1 ) al Legii nr. 31/1990 cooperative agricole de procesare a produselor agricole. . O Grupuri de produc tori constituite conform Ordonan ei nr.Ä datele utilizate pentru calculul num rului mediu de salaria i. care au mai pu in de 750 angaja i sau cu o cifr de afaceri care nu dep e te 200 milioane Euro . 346/2004).constituite conform Legii nr. 346/2004.000 Euro se poate semna contractul de consultan . . în condi iile legii.definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr.Äo întreprindere nu poate fi considerat mic sau mijlocie dac cel pu in 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate. cifra de afaceri anual net i activele totale se determin în cursul exerci iului financiar i se declar pe propria r spundere de c tre reprezentantul întreprinderii" (art. cu modific rile i complet rile ulterioare. Beneficiarii eligibili ai proiectelor FEADR: O Micro-întreprinderi i întreprinderi Mici i Mijlocii . datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i. de c tre una sau mai multe organisme ori colectivit i publice" (art. O Cooperative agricole de procesare a produselor agricole . 300/2004. aceasta nu î i va pierde calitatea de întreprindere mic . respectiv în conformitate cu Legea nr. O Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi.constituite conform Legii nr. c reia i se va prezenta proiectul de dezvoltare a firmei i i se va solicita ÄOferta financiar " pentru colaborare. II. în comun ori cu titlu individual. Dac oferta financiar oferit de ÄConsultant" este mai mic de echivalentul a 10. cifra de afaceri net anual i activele totale sunt cele raportate în situa iile financiare aferente exerci iului financiar precedent.Ädac la întocmirea situa iilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadreaz în plafoanele stabilite. constituite conform Legii nr. 361/2003. O Asocia ii familiale1 . ‡ ‡ ‡ III. ale c rei situa ii financiare nu au fost aprobate. 3 . dac oferta oferit de ÄConsultant" este mai mare de 10. Potrivit Legii nr. . Se va contacta direct o firm de consultan .4 al Legii nr. direct sau indirect. 28 din Regulamentul (CE) nr.1698/2005. întreprinderi mici si mijlocii.

semifabricatelor. economico-financiar i de mediu. cre terea calit ii produselor). Îmbun t irea cooper rii orizontale între procesatori. în plus. dup cum urmeaz : > Tehnice: a) Îmbun t irea i optimizarea fluxurilor de produc ie. i. b) Crearea i/sau modernizarea re elelor locale de colectare. prelucrare i marketing a produselor agricole i forestiere (de exemplu: cre terea randamentului de procesare). d) Îmbun t irea produc iei. a capacit ilor de recep ionare. inclusiv produsele ecologice. solicitantul va ata a documentul privind recunoa terea de c tre autorit ile competente conform Legii nr. a a cum apare în eviden ele contabile ale societ ii. în raport cu proiectul. condi ionare. unit ile care furnizeaz materii prime i sectorul de desfacere. ( Î n cazul diplomelor de studii / certificatelor de formare eliberate de institu ii de înv mânt din str in tate. > De mediu i siguran alimentar : a) b) c) d) a) Reducerea emisiilor poluante i a de eurilor în scopul protec iei mediului (de exemplu: conformitatea cu nivelul stabilit prin normele de mediu). ISO 19011:2002. IV. Îmbun t irea performan ei generale a unit ii se realizeaz prin unul sau mai multe obiective de ordin tehnic. produselor i subproduselor ob inute în cadrul unit ilor de procesare i marketing (de exemplu: cre terea siguran ei alimentare). ISO 900.Deschiderea ofertelor i declararea ofertei câ tig toare. depozitare. O Pentru societ ile pe ac iuni: în cazul în care se constat pierderea a mai mult de jum tate din capitalul propriu. înscrieri care privesc sanc iuni economico-financiare în cazierul judiciar i s respecte graficul de rambursare a datoriilor. în în elesul prevederilor din Îndrum rile 2 ale Comunit ii cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea firmelor aflate în dificultate. Este necesar ca beneficiarul s nu aib fapte înscrise în cazierul fiscal. b) Cre terea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile. ISO 27001 inclusiv sistemele bazate pe IT etc. 200/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare). astfel: O Pentru societ ile cu r spundere limitat : în cazul în care se constat pierderea a mai mult de jum tate din capitalul social i. Cre terea eficien ei utiliz rii resurselor de produc ie. e) Cre terea viabilit ii economice. > Economico . d) Îmbun t irea calit ii produselor prelucrate i a calit ii produselor alimentare cu respectarea cerin elor de siguran alimentar precum i a trasabilit ii (de exemplu: investi ii pentru implementarea sistemului de management al calit ii. e) Îmbun t irea controlului intern al calit ii materiei prime. Semnarea ÄContractului de Consultan " cu firma declarat cî tig toare. proces rii i marketingului produselor cu standarde de calitate superioare. dac are datorii c tre b nci. Proiectul trebuie s respecte conformitatea cu obiectivul general al m surii i cu cel pu in unul dintre obiectivele specifice. Beneficiarul nu trebuie s fie în dificultate. sortare i ambalare a produselor agricole i forestiere (de exemplu: prelungirea perioadei de p strare.financiare: Reducerea costurilor de produc ie. Cre terea valorii ad ugate brute (VAB ) a întreprinderii. ISO/TR 10013:2001. c) Îmbun t irea siguran ei la locul de munc i a condi iilor de igien în produc ie. când mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni. c) Introducerea de tehnologii i procedee pentru ob inerea de noi produse. ISO 9001:2000. ISO 14001:2004 (EMAS). 4 .). Verificarea eligibilit ii firmei pentru accesarea fondurilor europene ‡ ÄConsultantul" împreun cu ÄDirectorul de Proiect" vor analiza dac firma este eligibil pentru accesarea Fondurilor Europene (subven iilor pentru dezvoltare) i vor lua decizia în leg tur cu m sura care este cea mai oportun pentru firm . în plus. când mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni. de exemplu: ISO 9000:2005. Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie s dovedeasc o preg tire profesional . care s satisfac diferitele cerin e ale consumatorilor (de exemplu: diversificarea gamei de produse).

cre terea datoriilor. sanitar. Decizia echipei de management a proiectului se face prin hot rârea Consiliului de Administra ie sau a Administratorului Firmei ce dore te implementarea proiectului. Pia a de aprovizionare/desfacere. fitosanitar i de mediu necesare realiz rii investi iei în cadrul proiectului.4. sc derea fluxului de numerar. construc ii. În cazul în care beneficiarul este o form asociativ . Pentru toate tipurile de investi ii.1.2. se va descrie modul în care investi ia deserve te majoritatea membrilor acesteia (jum tate plus unul din membri). cum ar fi: cre terea pierderilor. VI.2. trebuie s fac dovada c de ine cot la nivelul investi iei pe care urmeaz s o realizeze. O În situa ia în care nu este îndeplinit niciuna din condi iile prezentate anterior. dar f r construc ii. poten ialii beneficiari trebuie s ob in acordul de mediu în conformitate cu 2 Jurnalul Oficial 2004/C 244/02 legisla ia na ional . 2. Date generale 1. conform prevederilor fi elor m surilor. Decizia echipei de management a proiectului Pentru proiecte cu achizi ie de utilaje.3. din PNDR. cre terea volumului stocurilor. Scurt istoric al solicitantului 1. ce va fi aplicat pentru valorificarea 5 . supracapacitatea de produc ie. etc). cod CAEN. 2.5. acordul de mediu este înso it obligatoriu de studiul de impact de mediu. Fundamentarea necesit ii i oportunit ii investi iei.Pentru întreprinderile de orice form juridic . Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comer ului în sensul c desf oar respectivele activit i) 1. ce necesit doar " Memoriu Justificativ". concuren a i strategia de pia produselor/serviciilor ob inute prin implementarea proiectului. Obiectivele investi iei/priorit i. la depunerea cererii de finan are. În cazul produselor agricole cu cota de procesare.6. sc derea cifrei de afaceri. 2. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului propriet ii). Descrierea proiectului 2. O V. În anumite situa ii men ionate în legisla ie.etc. 2. Echipa de management a proiectului este format din: Reprezentantul Legal al proiectului (directorul de proiect) i consultant (cei care vor semna fiecare pagin din cererea de finan are).caracteristici tehnice i economice Aceasta etapa presupune realizarea Ä Memoriului Justificativ" sau a Ä Studiului de Fezabilitate" > Con inutul Cadru al Studiului de Fezabilitate: 1. Alegerea necesarului de investi ii . atunci când respectiva întreprindere întrune te condi iile pentru a fi supus procedurii prev zute de legisla ia privind procedura reorganiz rii judiciare i a falimentului. Pentru proiecte de achizi ie de utilaje ce necesit lucr ri de construc ii i montaj este necesar existen a Äfoii de cap t". Elaborator (coordonate de identificare. utilaje i echipamente.2. 2.1. animale. Denumirea investi iei. sc derea sau dispari ia valorii activului net.4. 2. Beneficiarul trebuie s prezinte dovada c va ob ine toate avizele i acordurile conform legisla iei în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar. care con ine semn turile colectivului format din speciali ti condus de un ef de proiect care a participat la elaborarea documenta iei i tampila elaboratorului de proiect (consultantului).3. o societate poate fi totu i considerat în dificultate dac sunt prezente caracteristicile obi nuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate. cre terea sarcinilor financiare. Beneficiarul trebuie s declare c asigur cofinan area investi iei. Denumirea/Numele solicitantului i date de identificare ale acestuia 1. a a cum se prezint la punctul 5. beneficiarul.

2. 3.2.1 Zona i amplasamentul (regiunea.7. Durata de realizare (luni) i etape principale Grafic de e alonare a investi iei exprimat valoric pe luni i activit i.8 Caracteristici tehnice i func ionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/dotarilor ce urmeaz a fi achizi ionate prin proiect i prezentarea tehnic a construc iilor în care urmeaz a fi amplasate utilajele/dot rile (inclusiv utilit i). func ie în cadrul organiza iei. 3.) 3.000) . Structura constructiv Pentru cl diri i re ele se va face o descriere a solu iilor tehnice avute în vedere.1. 5.7.1 Pentru cl diri: deschideri. Se va descrie modul de realizare a acestora i se vor preciza documentele justificative aferente. suprafa a i situa ia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitive i/sau temporar) de lucrare.3 Responsabil legal (nume. travei. studii i experien profesional ). 3.certificatul de urbanism. 3.2. ascensoare etc. potrivit legisla iei în vigoare.2.1. relevante pentru proiect 8.Date generale 3. 3.Plan de amplasare în zon (1:25.daca investi ia o impune. canalizare etc. jude ul. diametre. aria desf urat . condi ii de pozare etc. hidrofoare. Costul estimativ al investi iei 6.Plan general (1:5. P r i desenate : . volumul construit 3. Caracteristicile principale ale construc iilor 3.4. privind: . Pentru re ele: lungimi. studii topografice. Principalele utilaje de dotare ale construc iilor (centrale termice. Date privind for a de munc : 7. 3 Date tehnice ale investi iei 3. localitatea) investitiei. 3. 2 Estim ri privind for a de munc ocupat prin realizarea investi iei 7.000-1:500) 6 .000-1:5. curen i slabi. 4. date climatice) . aria construit . Descrierea îndeplinirii condi iilor minime de eligibilitate i a criteriilor de selec ie urm rite în implementarea proiectului. prenume. Avize i acorduri Avizele i acordurile emise de organele în drept.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic.1 Total personal existent 7.2. Finan area investi iei 7. cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic.5. num rul de niveluri i în l imea acestora. materiale. Instala ii aferente construc iilor Se vor descrie solu iile adoptate pentru instala iile de iluminat.6. 3. stabilite potrivit dispozi iilor legale. -alte avize de specialitate. ap . Situa ia existent a utilit ilor i analiza acestora Se vor descrie modul de asigurare a acestora i solu iile tehnice adoptate.3. avizat i aprobat potrivit legii. nivelul maxim al apelor freatice. for a. l imi. cu recomand ri privind tehnologia de realizare i condi iile de exploatare ale fiec rui obiect.1.

5 Pia a de aprovizionare/desfacere. Indicatori financiari > Con inutul Cadru al Memoriului Justificativ: 1 Date generale 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comer ului în sensul c desf oar respectivele activit i) 1. jude ul.Planuri de arhitectur .Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic 9. sec iuni pentru principalele obiecte de construc ii .000-1:500) . ce va fi aplicat pentru valorificarea 7 . 2.3 Responsabil legal (nume.Flux de numerar 9. Prognoza încas rilor i pl ilor anii 1-5 de previziune 9. sanitare.3.etc. fitosanitare ale Uniunii Europene.9.2 Elaborator (coordonate de identificare) 2. fundamentarea necesit ii i oportunit ii investi iei. cu descrierea obiectivelor propuse.4 Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului propriet ii). conform prevederilor fi elor m surilor. relevante pentru proiect i managementul proiectului.1.4.8. surse de apa si receptori ape uzate (1:1. Proiec ii financiare 9.1 Denumirea/Numele solicitantului i date de identificare ale acestuia 1. construc ii. 2 Descrierea proiectului 2. prenume.6.3 Amplasamentul proiectului (regiunea. Descrierea investi iilor ce urmeaz a fi executate în vederea adapt rii unit ii la standardele de mediu. 3 Date privind for a de munc 3. Prognoza încas rilor i pl ilor pentru anii 1.2 Estim ri privind for a de munc ocupat prin realizarea investi iei 3.Proiec ia contului de profit i pierdere 9.Indicatori financiari 9.planurile nivelurilor.Bilan sintetic previzionat 9. utilaje i echipamente.Prognoza veniturilor 9. 2 i 3 de implementare 9.5.4 În cazul în care beneficiarul este o forma asociativ . animale.2 Scurt istoric al solicitantului 1. studii i experien profesional ).1 Denumirea investi iei 2.Prognoza cheltuielilor 9.2. func ie în cadrul organiza iei. 2. concuren a i strategia de pia produselor/serviciilor ob inute prin implementarea proiectului. sanitar-veterinare.7.. Descrierea îndeplinirii condi iilor minime de eligibilitate i a criteriilor de selec ie urm rite în implementarea proiectului.Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati.1 Total personal existent 3. se va descrie modul în care investi ia deserve te majoritatea membrilor acesteia (jum tate plus unul din membri). localitatea) Tema. cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaz .

4 Bilan sintetic previzionat 9. 8 .7 Prognoza încas rilor i pl ilor pentru anii 1.5 Flux de numerar 9.2 Durata de realizare înso it de graficul de e alonare a investi iei exprimat valoric pe luni i activit i 8. pentru anii evalua i 3. valoarea i caracteristicile tehnice i func ionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/ dot rilor ce urmeaza a fi achizi ionate prin proiect.2 Prognoza cheltuielilor 9. se analizeaz dac firma poate sus ine acest proiect (dac este benefic implementarea acestuia) sau dac este inoportun implementarea acestui proiect.trebuie s fie >1.1 Valoarea total 8.Se analizeaz dac suma alocat în buget este în concordan cu suma necesar realiz rii investi iei rezultat din analiza indicatorilor economici i în func ie de aceasta: Se modific bugetul firmei pentru implementarea proiectului.9 Indicatori financiari Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmatoarele: 1. G sirea surselor de finan are Dup definitivarea "Studiului de Fezabilitate"/"Memoriului Justificativ" se face analiza indicatorilor economici: . În func ie de rezultatele analizei "Cost-Beneficiu" proiectul poate s : > Nu se implementeze. 5. 2. num rul. repectiv denumirea.3 Proiec ia contului de profit i pierdere 9. ). VIII. VII. conform legisla iei în vigoare (HG 28/09. Se realizeaz un proiect de finan are bancar pentru realizarea investi iei.6 Indicatori financiari 9.4 Descrierea achizi iilor realizate prin proiect.1 Prognoza veniturilor 9. ) > S se implementeze a a cum a fost desemnat pân în prezent (se continu cu punctul X.2. Finan area investi iei 8. 2 i 3 de implementare 9.3 Capacit i de productie rezultate ca urmare a investi iei (în unit i fizice) 9. 7. Durata de recuperare a investi iei (Dr) . Disponibilul de numerar la sfâr itul perioadei trebuie s fie pozitiv în anii de previzionare evalua i.8 Prognoza încas rilor i pl ilor anii 1-5 de previziune 9. Proiec ii financiare i indicatori financiari 9. Devizele investi iei.) sau > S se ajusteze proiectul în func ie de posibilit ile tehnico-financiare ale firmei (se continu cu punctul IX. înso it de devizele pe obiecte. Analiza cost-beneficiu Dup g sirea surselor de finan are pentru implementarea proiectului de investi ie i introducerea costurilor financiare în calculul indicatorilor economici din cadrul "Studiului de Fezabilitate"/ "Memoriului Justificativ".2008).01.trebuie s fie maxim 12 ani. cu detalierea pe structura devizului general.trebuie s fie pozitiv 4. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) . firma fiind prea "sensibil " la factorii de pia macroeconomici. Principalii indicatori tehnico-economici ai investi iei 8. Durata de realizare (luni) i etape principale 6. (se revine la punctul II. Valoarea actualizat net (VAN) .

2. Situa iile financiare (bilan . unitatea va fi în concordan cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar i pentru siguran a alimentelor. emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are. X. Declara ie pe proprie r spundere a solicitantului. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucr ri de construc ii i/sau montaj sau Memoriul justificativ pentru proiecte f r lucr ri de construc ii i/sau montaj. 6. Pentru unit ile supuse aviz rii sanitare. Ajustarea/definitivarea necesarului de achizi ii-investi ii În func ie de rezultatele analizei de management "Cost-Beneficiu" se poate ajusta proiectul de investi ii prin reducerea sau m rirea volumului de investi ii în func ie de necesit i i de condi iile impuse de APDRPR. Pentru unit ile care se modernizeaz : 9.actul de proprietate asupra cl dirii (document care atest dreptul de proprietate asupra terenului. Certificate care s ateste lipsa datoriilor restan e fiscale i sociale. excep ie fac solicitan ii care nu au înregistrat venituri din exploatare i deci nu au desf urat activit i de produc ie. conform legisla iei în vigoare: Avizul sanitar privind constatarea conformit ii proiectului cu condi iile de igien sau Notificare privind conformitatea proiectului cu condi iile de igien i s n tate public sau Notificare c investi ia nu face obiectul evalu rii condi iilor de igien . c prin realizarea investi iei în conformitate cu proiectul. f r a afecta îns elementele de productivitate). Document de la banc cu datele de identificare ale b ncii i ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea. 5. cont de profit i pierderi i formularele 30 i 40) precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administra ia Financiar în care rezultatul opera ional (rezultatul de exploatare din bilan ) s nu fie negativ. Adeverin / Dovada c a ini iat procedura pentru ob inerea acordului de mediu. sau Adres de la ANSVSA/DSVSA care s men ioneze Äîn urma verific rii documenta iei prezentate se certific faptul c proiectul nu face obiectul notific rii pentru siguran a alimentelor/autoriz rii/ înregistr rii". conform legisla iei în vigoare Notificare care s ateste conformitatea proiectului cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar i siguran a alimentelor i. 3. Documente pentru cl diri i terenurile pe care sunt/vor fi realizate investi iile: . adresa b ncii.IX. valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului.1. Certificat de urbanism/ autoriza ie de construire pentru proiecte care prev d construc ii. în asa fel încât beneficiul implement rii proiectului s fie maxim pentru firm . de comodat pentru terenul pe care este amplasat cl direa. 8. inând cont c firma nu va mai putea aplica pentru subven ii în cadrul aceleia i m suri la APDRPR în urm torii ani sau atunci când valoarea costurilor financiare sunt prea mari se poate reduce valoarea total a achizi iilor pentru încadrarea în buget. Documentele obligatorii care trebuie ata ate Cererii de finan are pentru întocmirea proiectului sunt: 1. Pentru unit ile supuse aviz rii sanitar-veterinare. eliberate de Autoritatea competent pentru protec ia mediului sau Acord de mediu înso it de studiul de impact. dat de reprezentantul legal de proiect.2.1 Autorizatie sanitar / Notificarea de constatare a conformit ii unit ii cu legisla ia sanitar . 1. 9 .2. emise de Direc ia General a Finan elor Publice i de prim riile pe raza c rora î i au sediul social i puncte de lucru i. contract de concesiune) sau document încheiat la notariat care s certifice dreptul de folosin al terenului: contract de închiriere. 8. În urma realiz rii ajust rii necesarului de achizi ii-investi ii se revine la punctul VI. 9. (Ex: atunci când firma are resurse financiare suficiente se pot achizi iona mai multe utilaje decât se propusese ini ial. dac este cazul. c va asigura cofinan area proiectului i cu precizarea sursei de cofinan are. Întocmirea proiectului de finan are Reprezint de fapt completarea "Cererii de Finan are" în conformitate cu metodologia legal impus de APDRPR. graficul de ree alonare a datoriilor c tre bugetul consolidat. 7. dac este cazul. codul IBAN al contului în care se deruleaz opera iunile cu APDRP). 4. 6.

perioada derul rii proiectului). 17. 9. pân la finalizarea proiectului. cooperative agricole de procesare a produselor agricole i Aviz de recunoa tere pentru Grupuri de Produc tori emis de MAPDR. 31/1990. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei în vigoare sau Hotarâre judec toreasc definitiv pronun at pe baza actului de constituire ca i a statutului propriu pentru societ i cooperative de valorificare. 18. 10. prin care se angajeaz ca la ultima plat s prezinte documentul 19.2. 85/2006.1.2.1 pentru produsele tradi ionale. ac ionar) va/vor urma un curs de preg tire profesional . pentru solicitan ii care au mai beneficiat de finan are nerambursabil începând cu anul 2002 pentru acelea i tipuri de investi ii.1 Pentru moderniz ri: Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime i produse finite) emis de un organism de inspec ie i certificare. 688/2007. precum i situa ia capacit ilor de procesare/depozitare pentru acest tip de materie prim . republicat ). 10 . semnat de persoana autorizat s reprezinte întreprinderea (men ionat în Certificatul constatator de la ORC).9. costuri i stadiul proiectului. Adeverin eliberat de DADR-ul jude elor aferente zonei (jude ul în care este amplasat investi ia sau jude ele limitrofe) în care solicitantul este produc tor de materie prim . c) Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime i produse finite) emis de un organism de inspec ie i certificare. Adeverin a eliberat de DADR-urile jude elor aferente zonei (jude ul în care este amplasat investi ia sau jude ele limitrofe) la care face referire proiectul.2 Declara ia pe propria r spundere a solicitantului. republicat .3 Not de constatare privind condi iile de mediu emis cererii de finan are. conform Legii nr.688/2007. conform Ord. reorganizare judiciar sau faliment. atât numeric cât i din punct de vedere al capacit ilor de procesare/depozitare (capacit i existente sau în curs de realizare). prin care s se certifice disponibilitatea cantitativ de materie prim . 16. Pentru întreprinderile mici i mijlocii se va prezenta Declara ia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici i mijlocii. 14.2 Autoriza ie sanitar-veterinar / Dovada înregistr rii pentru siguran a alimentelor/ Notificare de constatare a conformit ii unit ii cu legisla ia sanitar-veterinar i siguran a alimentelor.MAPDRP 690/2004 (pentru moderniz ri). Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de zah r. în care se va preciza cantitatea ob inut în anul anterior depunerii cererii de finan are sau face dovada c va ob ine produc ia pân la finalizarea investi iei.2 Declara ie pe propria r spundere în care s se men ioneze c responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi i o persoan din cadrul societ ii pentru care va prezenta document care s certifice pozi ia în societate carte de munc . Anexa 1 din Legea nr. 13.2 Pentru investi ii noi: a) Fi a de înregistrare ca procesator în agricultura ecologic . nr. Adeverin eliberat de Oficiul Na ional al Drepturilor de Origine pentru Vinuri (ONDOV) pentru vinuri cu denumire de origine controlat i/sau cu indica ie geografic . divizare (Legea nr. existen a punctului de lucru (dac este cazul) i c nu se afl în proces de lichidare. pentru investi ii noi. emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are. 12. lista cheltuielilor eligibile. tip de investi ie. 20. înaintea ultimei pl i a ajutorului. ateste faptul c produsele sunt tradi ionale conform 19. Declara ie c firma nu este în dificultate. 19. emis de MAPDR.1 Copie dup diploma de studii /Certificat care s dovedeasc preg tirea profesional în domeniul pentru care solicit finan area pentru responsabilul legal/ beneficiar. cu cel mult un an înaintea depunerii 10. 17. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specific faptul c solicitantul are codul CAEN conform activit ii pentru care solicit finan are. b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspec ie i certificare. 346/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare i Anexa nr. conform Ord. 11. 15. Raport asupra utiliz rii programelor de finan are nerambursabil întocmit de solicitant (va cuprinde obiective.1 Document emis de MAPDR care s Ord.. 18. fuziune.

pentru cererile de finan are verificate prin sondaj.nivel central . în cazul în care unul din documentele tehnice (studiul de fezabilitate. Verificarea numerot rii paginilor. Depunerea proiectului de finan are Cererile de finan are. în 2 exemplare (1 original i 1 copie). Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectueaz de c tre: > OJPDRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i f r lucr ri de construc ii i/sau montaj. în partea superioar dreapt . copiile trebuie s con in men iunea ÄConform cu originalul" i s fie semnate de c tre responsabilul legal al solicitantului. Alte documente justificative (se vor specifica dup caz). Solicitantul trebuie s depun Cererea de finan are împreun cu toate anexele completate. acesta va fi depus la Oficiul Jude ean pe raza c ruia investi ia este predominant din punct de vedere valoric. odat finalizate. memoriul justificativ ) con ine informa ii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exist informa ii contradictorii în interiorul lor ori fa de cele men ionate în cererea de finan are. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare i devizele pe obiect) exist diferen e de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facut corect. 2. Avizelor i Autoriza iilor. Pentru acele documente originale care r mân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate. a semn rii fiec rei pagini. Analiza proiectului i afisarea pe site web a proiectelor câ tig toare Dup verificare pot exista dou variante: > Cererea de finan are este declarat neconform (nu se poate ob ine finan area). expertul evaluator poate cere informa ii suplimentare doar în urm toarele cazuri: 1. Verificarea pe teren se realizeaz de c tre: > OJPDRP . autoriza iile au fost eliberate de c tre autorit ile emitente într-o form care nu respect protocoalele încheiate între APDRP i institu iile respective. Originalul i o copie a cererii de finan are. respectiv ÄCOPIE". XI. În caz de suspiciune se poate solicita extras de Carte funciar pentru documentele care atest dreptul de proprietate. împreun cu documentele originale (pentru care a ata at copii). Verificarea eligibilit ii tehnice i financiare const în: > verificarea eligibilit ii solicitantului. împreun cu formatul electronic (CD) i cu documentele în original (pentru care a ata at copii) se depun la Oficiul Jude ean de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (OJPDRP) al jude ului unde are loc implementarea proiectului. precum i depunerea în termenul legal al sesiunilor alocate fiec rei m suri. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor jude e. în cazul când avizele. La verificarea eligibilit ii la nivel OJPDRP i CRPDRP în situa ia în care sunt criterii de eligibilitate care necesit l muriri suplimentare. Solicitantul trebuie s se asigure ca r mâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finan are în afara celor 2 exemplare pe care le depune. prezentat atât în format tiparit. Certificatelor.21. > verificarea bugetului indicativ al proiectului. dac anexele tehnice i administrative cerute sunt prezente în dou exemplare : un original i o copie precum i valabilitatea acestora (dac este cazul) XIII.pentru cererile de finan are depuse de c tre beneficiarii priva i. se multiplic în dou exemplare de c tre solicitant. Depunerea proiectului se face de Responsabilul legal al Firmei sau de c tre Directorul de proiect (de regul înso it i de reprezentantul Consultantului). Controlul conformit ii const în verificarea Cererii de finan are: dac este corect completat . Verificarea proiectului de finan are Verificarea datelor de valabilitate a Cazierelor. cât i în format electronic. > verificarea studiului de fezabilitate i a tuturor documentelor anexate. acordurile. în col ul indicat în Ghidul fiec rei M suri. > APDRP . pe copert . XII. > Cererea de finan are este declarat conform (se trece la urm toarea etap de verificare). Exemplarele vor fi marcate clar. bilan contabil vizat de Administra ia Financiar ). 11 . 3. > CRPDRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i cu lucr ri de construc ii i/sau montaj i pentru cererile de finan are depuse de c tre beneficiarii publici. cu ÄORIGINAL". Verificarea conformit ii Cererii de finan are i a anexelor acesteia se realizeaz pe baza ÄFi ei de verificare".

În termen de 15 zile lucr toare de la primirea notific rii. Pentru beneficiarii priva i ai FEADR. Când valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz sub valoarea total alocat m surii în cadrul unei sesiuni. Este desemnat câ tig toare oferta cu pre ul cel mai mic. proiectul este eligibil i va avea un punctaj. XVI. atunci se consider ca a renun at la ajutorul financiar. Semnarea contractelor de finan are cu APDRPR Dup primirea Raportului în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finan ate. se întocme te un Raport cu proiectele propuse pentru finan are care se supune aprob rii directorului general al Autorit ii de Management. asumarea r spunderii. la adoptarea oric ror decizii. eficien a utiliz rii fondurilor. în condi ii de performan e tehnice similare. În urma acestor verific ri pot exista dou situa ii: proiectul este neeligibil. Oferta câ tig toare este desemnat de o comisie desemnat de c tre Administratorul firmei care implementeaz proiectul. conflictul de interese se define te prin: . APDRP notific Beneficiarul privind Decizia de Selec ie. pân la semnarea contractelor de achizi ii. Semnarea contractelor de achizitie Dup desemnarea ofertelor câ tig toare. tratamentul egal. XVII. în conformitate cu OUG 34/2006 i a Anexei 4 a Contractului de Finan are a FEADR sunt necesare minim 3 oferte comparabile pentru desemnarea "ofertei câ tig toare".nivel central .pentru cererile de finan are depuse de c tre beneficiarii publici. În cazul proiectelor cu acela i punctaj. XV. Realizarea "Concursului de Oferte"/ Licitatiei Dup semnarea contractului de finan are cu APDRPR. . În acest sens. pentru semnarea contractului de finan are. transparen a. > APDRP . . trebuie avute în vedere urm toarele principii: nediscriminarea. pentru a se asigura de corectitudinea r spunsurilor.Existen a unor leg turi între structurile ac ionariatului beneficiarului i ofertan i. În contextul derul rii achizi iilor private i publice.Membrii comisiei de evaluare (conform declara iei de confiden ialitate i impar ialitate) de in pachetul majoritar de ac iuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertan i sau subcontractan i sau fac parte din Consiliul de administra ie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertan i sau subcontractan i. XIV. Comitetul de Selec ie propune aprobarea pentru finan are a proiectelor 12 care îndeplinesc punctajul minim. Beneficiarul trebuie s se prezinte la sediul Centrului Regional de care apar ine. În cazul în care Beneficiarul nu se prezint în termenul din Notificare i nici nu anun APDRP.> CRPDRP . Expertul compar verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verific rii de birou) cu realitatea. cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim i în suma alocat . departajarea acestora se face în func ie de valoarea proiectului. în ordine cresc toare.De inerea de c tre una din firmele participante a pachetului majoritar de ac iuni la celelalte firme participante pentru acela i tip de achizi ie. . În cazul în care firma desemnat câ tig toare nu î i poate onora oferta. propor ionalitatea. firma poate declan a procedura de achizi ie a utilajelor/serviciilor prev zute în proiectul FEADR. recunoa terea reciproc . Când valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz peste valoarea total alocat m surii în cadrul unei sesiuni.pentru cererile de finan are verificate prin sondaj. Comitetul de Selec ie analizeaz lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selec ia se face în ordinea descresc toare a punctajului de selec ie. alcatuit din minim 3 membri speciali ti. reprezentantul legal al Firmei/Directorul de proiect va semna contractele de achizi ie cu reprezentan ii firmelor ce au fost desemnate câ tig toare. Desemnarea Ofertei/Ofertelor câ tig toare Pe parcursul întregului proces de achizi ie. Scopul verific rii pe teren este de a verifica datele i informa iile cuprinse în anexele tehnice i administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. se reia procesul de ofertare prin metoda Concurs de Oferte.

.i respect obliga iile contractuale fa de beneficiarii cofinan rii din FEADR va putea fi consultat pe site-ul oficial al APDRP. la care ata eaz pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar.XVIII. Durata maxim de implementare a unui Proiect FEADR ce include lucr ri de construc ii i montaj este de maxim 3 ani de la data semn rii contractului de finan are cu APDRPR.i respect obliga iile contractuale fa de beneficiarii cofinan rii din FEADR. XIX. Depunerea dosarelor de decontare Dosarul Cererii de Plat se depune de c tre beneficiar la Oficiul Jude ean de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit. cu privire la furnizorii acestuia care nu se achit de obliga iile contractuale. validare la APDRPR Beneficiarul trebuie s depun la OJPDRP Declara ia de e alonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achizi ie (exceptând dosarele de servicii care se pot depune în maxim 120 de zile). în maxim 3 luni -pentru achizi ii simple. dupa o verificare prealabila (în conformitate cu regulamentul Comisiei 363/2009). Beneficiarul privat este obligat s depun la OJPDRP dosarele de achizi ii. Implementarea proiectului/Achizitia activelor Implementarea proiectului const în achizi ia utilajelor/serviciilor/lucr rilor prev zute în proiect i contractul cu FEADR. sau la CRPDRP-Serviciul Achizi ii în maxim 4 luni. Beneficiarul are posibilitatea s demareze procedura de achizi ii începând cu data primirii Notific rii de selec ie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achizi ii). APDRPR poate. Depunerea Dosarelor de Achizitii ptr. La solicitarea expres a unui beneficiar de cofinan are din FEADR. în dou exemplare pe suport hârtie. Primirea banilor Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plat este de maxim 90 de zile calendaristice de la data la care cererea de plat este complet . s includ informa iile despre ace ti furnizori în Lista furnizorilor care nu. XX. Lista furnizorilor care nu. XXI. Proiectul Tehnic i cel pu in un Dosar de achizi ii . Dosarul Cererii de Plat trebuie s cuprind documentele justificative. Nu se accept modific ri (tehnice sau financiare) ale proiectului pe parcursul implement rii acestuia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful