CEVOVODI - Vrsta fluida ..... naftovodi i gasovodi.

- Materijal cevovoda Na izbor materijala utiču: radni uslovi u kojima će cevovod biti eksploatisan, tj: - Mehaničko opterećenje – naponi. Usled: pritiska fluida koji se transportuje; težine cevovoda, fluida, armature, izolacije; usled temperaturnih dilatacija. - Radna temperatura - ponašanje materijala na različitim temperaturama. - Hemijski sastav fluida koji se transportuju. - Cena. Čelik, liveno gvožđe, čelični liv; ..... izrada cevi: šavne, bešavne, livene. Čelične cevi – čelik je osnovni materijal za izradu cevi. Zbog veće jačine materijala lakše su od livenih i jeftinije. Mogu biti vrlo dugačke i preko 16 m, što znatno smanjuje broj nastavaka. Koriste se za veliki broj različitih fluida i različite nominalne pritiske. Prečnici su obično 4 do 3000 mm. Za uobičajene čelike preporučene radne temperature su do 435 0 C. Za više temperature koriste se legirani čelici (Cr i Mo). Podložne su koroziji (neophodno korišćenje zaštitnih prevlaka). Po tehnologiji dobijanja razlikuju se: - Cevi sa uzdužnim sastavkom ili uzdužnim šavom: zakovane, zavarene, zalemljene ili presavijene pa stisnute (falcovane). Šav može biti i spiralno izrađen u odnosu na uzdužnu osu cevi. Šav može biti sučeoni (za manje radne pritiske) ili preklopni (kotlovske cevi) - Cevi bez šava, koje mogu biti: valjane i vučene. Vučene mogu biti i drugih porečnih preseka, sem kružnog. Šavna cev s uzdužnim šavom nastaje sučeonim zavarivanjem hladno pripremljenih limova, traka, pomoću jednog od sledećih načina zavarivanja: a) Elektrozavarivanje Podužni šav se može zavariti elektrootpornim zavarivanjem i elektroindukcijskim zavarivanjem bez dodatka stranog metala. Zavareni šav ovim metodama zavarivanja kod cevi kvaliteta iznad X - 42 mora biti termički obrađen posle zavarivanja uz minimalnu temperaturu od 5380C. Za kvalitet X - 42 i ispod toga zavareni šav se slično termički obrađuje ili se cev mora proizvesti na takav način da nikakav odtemperirani martenzit ne ostane. b) Zavarivanje uronjenim lukom Podužni šav se izrađuje automatski zavarivanjem uronjenim lukom. Pri tome najmanje jedan var mora biti na unutrašnjoj strani i najmanje jedan var na spoljnoj strani. c) Elektrolučno zavarivanje pod zaštitnim gasom

54

Podužni var se izrađuje kontinualnim postupkom elektrolučnog zavarivanja pod zaštitnim gasom. Mora biti najmanje jedan var na unutrašnjoj strani i najmanje jedan var na spoljnoj strani cevi. Ovim postupkom zavarivanja spajanje krajeva cevi se ostvaruje zagrevanjem pomoću luka između elektrode i površine cevi, elektoroda se topi i obavlja popunjavanje prostora kojim se ostvaruje spajanje krajeva cevi. U područje električnog luka se dovodi zaštitni gas, tako da je električni luk izolovan od spoljne atmosfere. Ovaj postupak se zove MIG (metal inert gas) kada se upotrebljava neutralan gas kao zaštitni gas, npr. argon, a ako se upotrebljava aktivni gas, na primer CO2, onda se postupak naziva MAG (metal activ gas). Zaštitni gas štiti zavarni metal od oksidacije ili od zagađenja okolne atmosfere. d) Zavarivanje kombinacijom zavarivanja pod zaštitom gasa (MIG) i zavarivanja uronjenim lukom Kod ovog postupka zavarivanja podužni šav se izvodi prvo postupkom zavarivanja pod zaštitom gasa, a potom sledi zavarivanje postupkom uronjenog luka. Spiralno zavarene cevi imaju spiralno izveden šav, pomoću automatskog zavarivanja uronjenim lukom. Mora da postoji najmanje jedan var na unutrašnjoj strani i najmanje jedan var na spoljnoj strani. Postoje cevi koje su proizvedene postupkom kod koga se podužni šav izvodi kovačkim zavarivanjem. Kod ovih cevi, krajevi lima, trake, pre spajanja se zagrevaju do temperature zavarivanja, a potom se mehanički pritiskom postiže spajanje krajeva. Ovim postupkom se proizvode cevi samo za GRAD-A-25. Cevi koje podležu ovoj specifikaciji, izuzev kovačko zavarenih, se isporučuju u neekspandiranom stegnutom ili hladnoekspandiranom stanju, sem ako kupac traži drugačije. U tablici je prikazan proces proizvodnje cevi prema kvalitetu cevi.
Proces proizvodnje 1. Bešavne cevi 2. Kovački zavarene cevi 3. Podužno zavarene cevi sa eleketričnim zavarivanjem 4. Podužno zavarene cevi sa uronjenim lukom 5. Podužno zavarene cevi MIG postupkom 6. Podužno zavarene cevi kombinovanim zavarivanjem 7. Spiralno zavarene cevi 8. Cevi sa dva podužna šava Kvalitet A - 25 x x x čelika X - 42 AiB do X - 80 x x x x x x x x x x x x x

Čelik od koga se proizvode cevi je čelik dobijen iz Simens Martenovih peći i električnih peći, Besemerov ili bazičnooksidiran čelik. Cevi od livenog gvožđa – otpornije su na koroziju od čeličnih, mogu da izdrže pritiske do 16 bar-a, u slučaju većih pritisaka koristi se čelični liv. Obično se izrađuju sa obodom i sa naglavkom. Najčešće se koristi SL 14, mogu da izdrže pritiske do 160 bar-a. Livenjem u pesku se rade od 40 do 1200 mm, a centrifugalnim livenjem 80 do 500 mm. maksimalne dužine su 4 pa čak i 5 m, za najveće prečnike.
55

Cevi od: mesinga, bakra, olova, aluminijuma, titana. Cevi od plastičnih masa, gume Kod transporta gasa koriste se isključivo čelične cevi za pritiske preko 4 bara i polietilenske za niže pritiske. Polietilenske cevi mogu da se koriste na temperaturama od -65 do 80 o C. Zatezna čvrstoća polietilena je između 12 i 35 MPa, u zavisnosti od tipa polietilena, a izduženje može preći i 150 % (pa čak i do 1000 %). Gustina je ok 0,9 kg/dm3. Polietilen se dobro mehanički obrađuje i zavaruje, sklon je puzanju i sakupljanju statičkog elektriciteta. Postojan je i prema kiselinama i alkalijama i dosta je providan. Cevi od keramike, stakla... NASTAVLJANJE I OBLIKOVANJE CEVI Cevne instalacije pored cevi poseduju i elemente koji služe za oblikovanje cevovoda i instalacije. Promena pravca u cevovodima se postižu ugradnjom lukova, izdvajanje usputnih vodova iz glavnog cevovoda se postiže ugradnjom T komada koji mogu biti pravi i redukovani. Promena prečnika cevovoda se izvodi ugradnjom koncentričnih ili ekscentričnih reducira. Ugradnja manjih izvoda na nekom cevovodu se postiže preko zavarnih komada (weldolet). Zatvaranje krajeva cevi se obavlja zavarnim kapama. Svi ovi elementi su poznati pod zajedničkim nazivom fitinzi. Fitinzima se spajaju cevi istog ili različitog materijala pri čemu se u izboru fitinga odnosno specifikaciji za nabavku moraju dati kvaliteti materijala cevi koje se spajaju kao i njihove osnovne dimenzije. Materijali koji se koriste za proizvodnju fitinga moraju biti kompatabilni u pogledu otpornosti i zavarljivosti sa cevima u koje se ugrađuju. Posebnu grupu cevnih elemenata čine prirubnice. Na narednim slikama su prikazane vrste prirubnica koje se koriste u cevnim instalacijama. Prirubnice se proizvode prema standardima koji su klasifikovali ove proizvode prema pritisku. Livene cevi se često nastavljaju prirubnicama sa grlom:

56

Standard ASA B 16. čelične kovane prirubnice definiše na sledeći način: 57 .5.Pored prirubnica sa grlom koje je izliveno izjedna sa cevi. ili spojene na neki drugi način. koriste se i druge vrste prirubnica koje mogu biti zavarene za cev.

Između dve prirubnice stavljaju se zaptivači. Primena zaptivača od gume ili kartona pogodna je za pritiske do 25 bara i temperature do 40o C. 58 . a za složenije radne uslove koriste se metalno-azbestni zaptivači. teflonski i drugi.

Konstrukcijska rešenja koja se koriste u konstrukcijama predviđenim za brzo i sigurno sastavljanje. Kao zaptivna masa može da se koristi i gumeni prsten. pozicije 1. pa se ova zaptivna masa zalije olovom.Vodeća upuštena površina omogućava korišćenje nominalno slabijih zaptivača i pri znatno složenijim radnim uslovima (do 200 bara i 400 o C) Nastavljanje cevi može da se ostvari i pomoću naglavka. U zazor f se nabija kudelja natopljena katranom. Zaptivanje se može ostvariti pomoću koničnog navoja ili umetanjem kudelje ili PVC trake u cilindrični navoj. Prikazana su rešenja sa dve konične površine (gornja slika. Mo i V. pozicija 4). baziraju se isto na navojnom spoju dve cevi. Čelične cevi manjih prečnika često se nastavljaju pomoću navojnih parova. i 2.) i sa sočivastim zaptivačem (donja slika. tada je pokretljivost cevi nešto veća. Prsteni 3 i 1 se izrađuju od od legiranog čelika sa Cr. Ovako spajanje livenih cevi se koristi za radne pritiske do 16 bara. Rm = 800 MPa 59 .

Rm = 750 MPa. a za manje prečnika je potrebna spojnica koja može i da se lepi za cev. 60 . Cevi veći prečnika mogu da se nastavljaju sučeonim zavrivanjem. Konstrukcija nastavka gumenog creva. Nastavljanje cevi zavarivanjem. Cevi od plastičnih masa mogu da se nastavljaju lepljenjem i zavarivanjem.Zaptivač se izrađuje od legiranog čelika sa Cr. Ovi materijali omogućavaju primenu na temperaturama od – 40 do 300o C.

a izolirajući cilindri ostvaruju kontakt preko zavrtnja. Njihova uloga je da apsorbuju određena dilataciona kretanja cevovoda i da se kretanje ne prenosi na deo cevovoda na površini. koji je ukopan i koji se nalazi pod zaštitnim potencijalom. Izolacione prirubnice se najčešće zavaruju za cevovod. Na slici je dat prikaz izolacione prirubnice. Standardi definišu posebne zahteve prema izolacionom materijalu. od dela koji se nalazi na površini. Izolacione prirubnice služe za izolaciju jedne sekcije cevovoda od druge. 61 . Izolacione prirubnice imaju priključke koji mogu biti sa navojem ili sa krajevima za zavarivanje. Na izlazu cevovoda iz zemlje ugrađuje se izolaciona prirubnica. Njen je zadatak da elektroizoluje deo cevovoda koji se štiti katodno. Između prirubnica je postavljena električna izolacija u obliku izolirajućeg obruča. Na mestima granjanja ili promene pravca koriste se oblikovani nastavci.Anker prirubnica predstavlja prirubnicu koja se postavlja na početku i na kraju cevovoda.

221) čeličnih cevi 62 .240) i bešavnih cevi (JUS C.B5.Dimenzije i materijal šavnih (JUS C.B5.

63 .

Sastav srednjih kvaliteta-grad (nivo 64 .3.5L (1988) - Hemijska svojstva i ispitivanja Sastav za različite kvalitete cevi utvrđen na osnovu analize uzorka uzetog kašikom treba da odgovara hemijskim zahtevima datim u tabeli 6.Osnovni zahtevi u pogledu kvaliteta proizvodnje cevi prema standardu API .

međugradi treba da imaju naprezanje na istezanje prema dogovoru između kupca i proizvođača. Granica elastičnosti treba da bude naprezanje na istezanje potrebno da se dobije ukupno izduženje od 0. apsorpcija atoma. X-65. X.otpornosti veći od X-42) treba da odgovara zahtevima dogovorenim između kupca i proizvođača.3 za cevi.5% od dužine merenja utvrđene pomoću ekstenzometra. Količina koja se određuje kao kontigent gotovih cevi sa kojih se uzimaju dve cevi radi uzorkovanja je definisana u zavisnosti od kvaliteta i prečnika cevi. osim za grad X-65 sa debljinom zida cevi iznad 0.zracima.85. u bilo koji kvalitet (grad) X-42 ili veći. . tehnika sagorevanja. X-70 i X80 moraju odgovarati zahtevima u pogledu naprezanja na istezanje specificiranim u tabeli 6. X-52 . X-46. Analizu uzorka gotovih cevi obavlja proizvođač na uzorcima uzetim iz dve cevi iz svakog (lota) kontigenta. Hemijske analize se izvode jednom od uobičajenih metoda za određivanje hemijskog sastava. elementi i njihovo procentualno učešće specificirano u tabeli 6. 8. i ujedno treba da je u skladu sa zahtevima specificiranim u tabeli 6.3 kolone 7. B. X-56. A. Za hladno ekspandirane cevi odnos između granice elastičnosti i čvrstoće na istezanje svake ispitane cevi ne sme preći 0. Međukvaliteti. X-60. Pored toga.4. X–42. uz saglasnost između proizvođača i kupca. Rezultati analize se stavljaju na raspolaganje kupcu. s tim da zahtevi u čvrstoći odgovaraju zahtevima datim u tabeli 2-6. 9 i drugi elementi mogu biti dodati u bilo koju kategoriju.90 izuzev X-80 gde ne sme preći 0.Mehanička svojstva i ispitivanja Mehanička svojstva kvaliteta grada A-25. Dodavanje ovih inače poželjenih elemenata može promeniti zavarljivost cevi i zato se mora voditi računa prilikom određivanja količine koja se može dodati kod konkretne dimenzije i debljine zida. 65 .375 i za kvalitete veće od X-65 za sve debljine zida cevi odnos ne sme preći 0.93. kao što su spektroskopija.

60 X .65 X .70 X . A presek uzorka uzetog na ispitivanje čvrstoće na istezanje u mm2 baziranna spoljnjem prečniku i debljini zida zaokruženim na 6. ispitivanje na istezanje poprečnog uzorka. ispitivanje na istezanje uzdužnih uzoraka.52 X .56 X .8 827 - Minimalno izduženje na 50.8mm treba da se utvrdi pomoću jednačine: e =1942. 66 .5%. U specifična čvrstoća na istezanje.8mm u procentima zaokruženo na 0. ispitivanje na spljoštavanja i ispitivanje na savijanje.5 mm2. MPa U oblasti mehaničkih ispitivanja.80 2500 30000 35000 42000 46000 52000 56000 60000 65000 70000 80000 min MPa 172 207 241 289 317 358 386 413 448 482 551 2 Granica elastičnosti 3 4 Čvrstoća na istezanje min MPa 310 331 413 413 434 455 489 517 530 565 620 5 Min.42 X . ispitivanje na istezanje šava. ovim standardom (specifikacijom).Zahtevi u pogledu naprezanja na istezanje 1 Grad Psi A .46 X . izduženje max MPa % od 50.57 A / U gde su: e minimalno izduženje na 50. je definisano ispitivanje uzoraka uzetih sa cevi na istezanje.25 A B X .

42 do X . Svaka dužina cevi treba da bude izmerena da se utvrdi da li odgovara zahtevima u vezi s debljinom zida.66mm 60. Spoljni prečnik mora biti u granicama tolerancija specificiranih u datoj tablici.42 i većeg. debljinom zida i težinama.88mm 168.2mm 508mm i veći Ispitni pritisci koji se primenjuju u fabrici su izračunati pomoću formule: P = 2000 S t / D gde su: P fabrički hidrostatički ispitni pritisak u kPa.2mm (18”) i manje ne sme trajati manje od 5 sekundi. sa međuprečnicima u odnosu na prečnike date u Prilogu 1 su raspoložive u veličinama spoljnjeg prečnika od 508mm (20") i većim po dogovoru kupca i proizvođača..27mm i 203. Unutrašnji prečnik je određen spoljnim prečnikom i tolerancijama za težinu. Tablica Procenat od specificirane minimalne granice elastičnosti Grad A . Takva cev mora odgovarati svim zahtevima ove specifikacije i moraju biti odgovarajuće označene.5 t specificirana debljina zida u mm D specificirani spoljni prečnik u mm - Dimenzije težine i dužine Cevi moraju biti isporučene sa spoljnim prečnikom. ili veći pritisak prema dogovoru između proizvođača i kupca. Cevi kvaliteta X .80 Spoljni prečnik 59/16" 2 i veći 23/8” i veći 59/16” i manji 3/8” Procenat od specificirane minimalne granice elastičnosti 60 60 60 60 75 85 90 75 75 75 - 65/8” i 85/8" 103/4” do 18" 20” i veći 93. S naprezanje u MPa koje je određeno za različite dimenzije kao određeni procenat minimalne granice elastičnosti kao što to pokazuje tabela 6. Merenje debljine zida cevi treba da se izvode mehaničkim kaliperom ili pravilno kalibrisanim 67 .32mm 60.32mm 242. Minimalni pritisak ispitivanja treba da bude standardni pritisak ispitivanja ili alternativni pritisak ispitivanja kao što je dato u sledećoj tablici ili neki srednji ili veći pritisak prema želji proizvođača ukoliko nije to ograničeno od kupca. hidrostatička fabrička ispitivanja izvedena najmanje do specificiranog pritiska ispitivanja poznatog kao "ispitni pritisak".82 273mm do 457. Ispitni pritisak za šavne cevi prečnika 508mm (20") i veće ne sme trajati manje od 10 sekundi.Hidrostatička ispitivanja Svaka cev mora izdržati bez curenja.25 A B X . Pritisak ispitivanja za sve besšavne cevi prečnika 457. Debljina zida na bilo kom mestu mora biti unutar tolerancija datih u tabeli 6. kod kojih zavareno područje nije ograničeno plus tolerancijama.6 osim za zavarene cevi.

Svaka cev 242.71m 5.uređajem za nedestruktivnu kontrolu odgovarajuće tačnosti. Ako se drukčije ne ugovori između kupca i proizvođača.49m 10.2% od dužine.67m Najkraća Najkraća dužina dužina u 95% 90% celokupne celokupne isporuke isporuke Minimalna prosečna dužina celokupne isporuke Cevi sa ravnim krajevima jedna dužina dupla dužina ako su prethodno dogovorene dužine iznad 6.0 T faktor temperature koji ima vrednost T = 1 za temperature do 1200C 68 . Kao vagonska težina smatra se težina od minimum 8144kg. uzduž cevi učvršćenom na dva kraja. Dužine moraju biti unutar tolerancija specificiranih u tablici. Merenje se može izvesti nategnutom žicom.3mm (41/2") i manje mogu se po želji proizvođača vagati pojedinačno ili u posebnim buntovima i treba utvrditi vagonsku težinu.1m 2.27m 40% od dogovorene prosečne dužine 8.25. MPa.88m 6.67m - Cevi manje od 114. Tablica – Tolerancija dužina Najkraća dužina u celokupnoj isporuci Cevi sa navojem i spojnicama jedna dužina dupla dužina 4. V faktor zavarenog šava za sve cevi po API -5LX je 1. U slučaju odstupanja obaviće se merenja sa mehaničkim kaliperom.88mm (59/16") spoljnjeg prečnika i većeg prečnika mora se posebno izvagati i treba utvrditi vagonsku težinu. cevi moraju biti isporučene u dužinama datim u tablici. pri čemu se meri najveće odstupanje.3mm (41/2") spoljnjeg prečnika u kvalitetima grad A .33m 10. Debljina zida cevi se određuje preko jednačine: P⋅D⋅S t= 20 ⋅ f ⋅ V ⋅ T gde su: t debljina zida cevi u mm. Cevi spoljnjeg prečnika 114. S faktor sigurnosti f granica elastičnosti.74m 4. Sve druge cevi moraju biti proverene na pravolinijalnost i odstupanje od prave linije ne sme preći 0.0m 75% od dogovorene prosečne dužine 5. kako je specificirano u narudžbi za kupovinu. P pritisak u Pa D spoljni prečnik cevi u mm. A i B moraju biti razumno prave.

165 69 .PRIRUBNICE Čelična prirubnica sa grlom za zavarivanje. za nominalni pritisak 40 bara.B6. JUS M.

Čelična ravna prirubnica za nominalne pritiske do 16 bara, JUS M. B6.182

70

Lukovi dugog radijusa od 45°, 90° i 180°

Za izračunavanje luka od 450 treba težina luka od 900 podeliti sa 2, a težinu luka od 1800 treba množiti težinu.

Lukovi dugog radijusa od 45°, 90° i 180° Lukovi kratkog radijusa od 90° i 180°

Za izračunavanje približne težine luka 1800 treba izvršiti množenje gornjih vrednosti sa 2.

71

Lukovi kratkog radijusa od 90° i 180° T-komadi

Kape

72

73 .

Pa s. m2/s Stanje fluida: temperatura i pritisak Režim strujanja. Bilans strujanja. materijalni i energetski bilans strujanja. Laminarno i turbulentno strujanje. Veličina apsolutne hrapavosti (visine neravnina) k (mm): Lokalni otpori ξ : Koeficijenti lokalnog otpora za razne delove cevovoda 74 . režim strujanja i specifične karakteristike strujanja kroz cevovod. debljina zida cevi . Kinematska viskoznost ν. Rejnoldsov broj: Re. Gustina ρ.usvajanje standardne cevi.- PRORAČUN CEVOVODA Proračun cevovoda obuhvata: .gubici u cevovodu i pritisak na određenim mestima u cevovodu. pritisak i temperaturu na određenim mestima. Jednačina kontinuiteta:. Da bi se proračunao cevovod potrebno je poznavati fizička svojstva fluida. .potreban prečnik cevi. Bernulijeva jednačina → pad pritiska: Koeficijent trenja (hidraulički otpor) λ : Relativna hrapavost cevi: ε. kg/m3 Viskoznost (Dinamička) viskoznost η.

75 .

76 .

77 .

78 .

79 .

φ = 0.63 za zakovane cevi. - na debljinu zida δ dodaju se još: C1 ≅ 0.6 SF = 1. žarene i ispitane. debljina zida cevi se dobija kao: 80 .7 za cevi uzduž jednostrano zavarene. za miran protok fluida bez udara: ─║─ sa udarima: Za cevi bez atesta. odn. 2.8 SF = 2.Za cevi sa atestom.0015 m .57 – 0.2 SF = 1.001 . φ = 0.2 (za čelik = 240 MPa) množi sa koeficijentom slabljenja cevi φ koji iznosi: φ=1 za cevi bez šava.dodatak zbog korozije i trošenja cevi tokom eksploatacije. tolerancija u proizvodnji.0 Vrednosti stepena sigurnosti SF .7 SF = 1. proračunavanje debljine zida cevi na osnovu vrste matertijala. - Konačno. C2 ≅ 0. prečnika i pritiska u cevi. sa jednim redom zakivka. δ = p ⋅ d ⋅ SF + C1 + C 2 2 ⋅ ϕ ⋅ Rp 0. proračunavanje unutrašnjeg prečnika cevi na osnovu potrebnog Q. φ = 0.9 za cevi obostrano zavarene.0005 m . za protok fluida bez udara: ─║─ sa udarima: Poslednja jednačina se još koriguje na sledeći način: najpre se veličina Rp0.0.Proračun cevi: 1.8 za cevi obostrano zavarene ili jednostrano zavarene na podmetaču.dodatak zbog netačnosti izrade. φ = 0.

81 .3. ZADATAK za projekat: Izračunati i usvojiti prečnik cevovoda (naftovoda) sa sledeće ulazne podatke: - Visinska razlika između početka i kraja cevovoda: Dužina cevovoda: Potreban protok: Srednja brzina: Koeficijent otpora strujanju fluida u cevi: Broj ventila. kolena. zasuna: Odrediti stepen sigurnosti zida cevi i nacrtati prirubnicu za nastavljenje cevi.

Najčešću primenu nalaze u gasovodima niskog pritiska.1. priklopci Slika 2. naročito u gasnim sistemima za domaćinstva. Tu se oni instaliraju u cevovodima koji snadbevaju više merača gasa. Cevni zatvarači VENTILI Ventili predstavljaju najšire korišćeni i najraznovrsniji tip cevnih zatvarača. kao što pokazuje jedna od slika 2. u slučajevima čestih otvaranja i zatvaranja Zaustavljanje ili pokretanje struje se postiže pomeranjem vretena sa pečurkom ka sedištu odnosno od sedišta. ispred merača gasa i ispred svakog potrošačkog aparata. a može biti i pod uglom od 90°. zbog svoje složene konstrukcije su obično skuplji od drugih cevnih zatvarača (zapornih elemenata). 82 . Sedište ventila može biti paralelno sa tokom fluida u telu ventila. Oni poseduju dobra zaptivna svojstva. te se retko upotrebljavaju kod cevovoda prečnika većih od 38 mm (u graničnim slučajevima i do 80 mm) i pritiske do 16 bar-a (u graničnim slučajevima i do 40 bar). međutim. Nedostatak ime je i osetljivost na nečistoće fluida i veliki veliki koeficijent lokalnog otpora kretanju fluida ξ. slavine.Cevni zatvarači ventili. Njihova glavna primena je u regulisanju protoka tečnih i gasovitih fluida. zasuni.4.

Standardni ravni ventil Ventil sa navojnim priključcima Odbojni ventil sa oprugom (jednosmerni – sigurnosni) Ugaoni ventil Ventil sa zaptivnom membranom i gumiranim telom Ventil sa nepromenjenim tokom fluida 83 .

Veličine koeficijenta lokalnog otpora ξ za različite konstrukcije ventila pri potpuno otvorenom ventilu Hod tanjirića Hod tanjirića ventila se određuje iz uslova da površina slobodnog prolaza kroz telo ventila prečnika d1 bude jednaka površini omotača cilindra prečnika d1i visine h za ravno zaptivno telo – tanjirić. pa se uzima: 84 h . Slika 2.6. od konstrukcije ventila. tj. π ⋅ d1 2 4 = π ⋅ d1 ⋅ h ⇒ h = d1 4 d1 Kod koničnog oblika tanjirić hodom h treba obezbediti da konični deo bude potpuno iznad sedišta.4 Shema ventila Lokalni otpor Koeficijent lokalnog otpora kretanju fluida ξ zavisi od intenziteta promene smera kretanja fluida.Slika 2.

2 0. 85 h .25 Slika 2. trenje na kontaktu vretena i zaptivača. Biće razmotren slučaj zatvaranja ventila.7.20 mm) 4 d1 Veličina koeficijenta ξ zavisi i od visine h (odnos h/d1).1 0.h= d1 + (10.. navrtke i trenja na kontaktu vretena i tanjirića.15 h/d 1 ravni tanjirić konični tanjirić 0. Koeficijent lokalnog otpora delimično otvorenog ventila u meri h/d 1 50 koeficijent ξ 40 30 20 10 0 0. Sila u vretenu Aksijalna sila u vretenu koja treba da savlada otpore koje pruža: pritisak fluida na tanjirić. kod koga fluid deluje ispod tanjirića..06 0.

usled čega opada pritisak iznad tanjirića i povećava se pad pritiska. predstavlja srednji prečnik površine datog naleganja. Shema ventila za proračun sala na vretenu (a) i detalj konstrukcije vretenasa tanjirićem (b) Na početku zatvaranja. kada je ventil dovoljno otvoren. deluje sila trenja vretena o zaptivač i navrtku Fµ i sila pritiska fluida na vreteno Ff = p · dv2· π / 4. Dozvoljeni pritisak na kontaktu materijala tanjirića i sedišta pd . Kada deluje sila Fr . kojom treba aksijalno optereti vreteno pri zatvaranju: Fv = Fr + Fz + Fµ · sin α - α . Sila trenja Fµ zavisi i od konstrukcije vretena. Pad pritiska je najveći kada je ventil zatvoren (nema pritiska iznad tanjirića) i jednak je radnom pritisku pr. Odnos površinskog pritiska ps i pk može da se analizira n asledeći način: 86 . sila Ff je jednaka nuli. uvek je u smeru suprotnom od kretanja vretena. na primer kada se ventil zatvara bez prisustva fluida ili kada je pritisak manji od najvećeg radnog pritiska. Širina prstenaste površine b. Najveća sila Fv . Zatvaranjem tanjirić prekriva prolaz. U drugim uslovima. Prečnik dn . na dodirnim površinama će se uspostaviti neki drugi površinski pritisak pk . Fluid u tom slučaju pritiskuje tanjirić silom Fr = pr · dn2· π / 4 .Slika 2.deluje u pravcu ose vretena) Specifični površinski pritisak ps se uspostavlja na dodirnim površinama sedišta i tanjirića kada se ventil zatvara pri dejstvu pritiska fluida.ugao uspona zavojnice (komponenta .Fµ · sin α . Maksimalna sila kojom se ventil zatvara Fz = pd · dn· π · b. čija veličina zavisi od elstičnih karakteristika materijala.8.

Ona traži i manju potrebnu snagu za zatvaranje i otvaranje.9. Glavni delovi zasuna. Nedostatak ovog zasuna je što pri dužem zatvorenom položaju zasuna. Šematski položaj diska za vreme otvaranja i zatvaranja zasuna je prikazan na slici 2. vreteno-2. koji pod dejstvom vretena naležu na dva paralelna sedišta. ima vođice za klin po kojima se vrši njegovo kretanje. Ova vrsta zasuna omogućuje bolje zaptivanje u odnosu na zasune sa klinom. naročito ako su više temperature može doći do zaglavljivanja klina u sedištu. slika 2.1). ZASUNI Zasun predstavlja cevni zatvarač koji pokretanjem elementa za zatvaranje upravno na smer strujanja obavlja pokretanje ili zaustavljanje strujanja fluida u cevovodu. Kod ovog tipa je manje i oštećenje sedišta nego kod prvog. telo-7. Zasun sa diskom. gde se elemenat za zatvaranje sastoji od dva diska koso postavljena. elemenat za zatvaranje-8 i sedište-9. su ručno kolo-1.Slika 2. poklopac kućišta-5. zaptivka vretena-4.1. Shema elastičnih deformacija na sedištu i tanjiriću ventila. Klin je spojen sa vretenom. - 87 . zaptivni uložak-3.2. Vrste zasuna Zasuni se mogu podeliti prema obliku elementa za zatvaranje (zaptivnog tela) na: Zasun sa klinastim elementom za zatvaranje (slika 2. zavrtanj za spajanje poklopca kućišta sa telom kućišta-6.

često se umesto vretena koje se okreće i aksijalno pomera element za zaptivanje (pozicija 8 na slici 2. Primenu u naftnoj i gasnoj industriji su našli zasuni prečnika do 1000 mm i za uslove radnih pritisaka do 60 bara. vibracije i oštećenje ivice elementa za zatvaranje. vrtloženje.Slika 2.3. i sl. Sedište u ovom tipu zasuna je sposobno za aksijalno pomeranje. Proizvodnja zasuna inače podleže standardima. pneumatski. a za veće se koristi obično električni pogon sa reduktorom. Zasuni se izrađuju za nazivne prečnke od 50 do 200 mm.1 Zasun sa elementom za zatvaranje u obliku klina Slika 2. .). Razlika pritiska koja se stvara kod zatvaranja.1 i pozicije 3 na slikama 2. među kojima je najzastupljeniji u naftnoj i gasnoj industriji API-6D. ili hidraulički.Zasuni sa stabilnim sedištem.2 i 2. Primena zasuna Primena zasuna je zastupljena uglavnom na onim mestima gde elemenat za zatvaranje ima samo otvoren ili samo zatvoren položaj. vreteno samo okreće a navrtka koja je spregnuta sa njim i zaptivnim elementom se aksijalno pomera. Da bi se smanjili gabariti zasuna. Zasuni se mogu koristiti za ugradnju gde je izvesna mogućnosti isključenja pojedinih delova cevovodner mreže u svrhe popravke cevovoda. U eksploataciji zasuni moraju imati kompletno otvoren ili zatvoren položaj.2 Šematski prikaz položaja diska za vreme otvaranja i zatvaranja zasuna U odnosu na sedište zasuna postoje: . 88 . jer postojanje isturenog elementa za zatvaranje u struji fluida izaziva promenu toka fluida. U tom smislu razlikuju se : .zasuni sa stabilnim vretenom. dovodi do pojave sile koja poboljšava zaptivanje. Ovo je i razlog da se zasuni uopšteno ne koriste za namenu prigušivanja i u uslovima gde se održavaju ekstremne protočne brzine i tamo gde se zahteva često i brzo zatvaranje i otvaranje. Zaptivanje se postiže pomoću ''O prstena'' i pomeranja sedišta oprugom.Zasuni sa plivajućim sedištem.zasuni sa pokretnim vretenom . Upravljanje zasunima manjih dimenzija je uglavnom ručno.

sa reduktorom i motornim pogonom (11) 89 .4.3 Konstrukcija zasuna manjih dimenzija sa ravnim elementoom za zaptivanje Slika 2.Slika 2. Zasun velikih dimenzija.

potrebna velika sila otvaranja (trenje na zaptivnom telu). zakretanje ključa za 90o.Lokalni otpor kod zasuna Koeficijent lokalnog otpora ξ kod zasuna je mali u poređenju sa ventilima.1 do 1. mali koeficijent lokalnog otpora (0. Slika 2. Koeficijent lokalnog otpora za suženja (isprekidana linija predstavlja ukopan prsten koji služi kao vođica elementa za zaptivanje – od koga ne zavisi ξ) SLAVINE . LEPTIR VENTILI Zajedničke karakteristike slavina su: brz proces otvaranja.5. 90 . Načelno zavisi od suženja poprečnog preseka (slika 2. Kreće se od 0.4 – 1).5).ČEPNE I LOPTASTE. neprikladnost za podešavanje protoka.5.

Konični ili cilindrični čep poseduje otvor i njegovim dovođenjem u osu cevi omogućuje se početak strujanja fluida. razlikuju se čepne slavine sa kratkim.7. Nepodmazujuća čepna slavina može imati obloženu površinu čepa ili unutrašnjost tela mekšim materijalom (plastična masa). .7 Šema čepne slavine U odnosu na dimenzije priključka (prema API-standard 599-1970). Druga važna podela je podela čepnih slavina na podmazujuće i nepodmazujuće. zbog oblika elementa za zatvaranje-čepa. kao i slavine sa čepom sa punim i suženim otvorom u odnosu na oblik prolaza. Nedostatak čepnih slavina sa mekim sedištem je ograničenje njihove primene u određenim temperaturnim područjima. U otvorenom položaju čepne slavine. ne mogu da obezbede pun otvor voda.Nepodmazujuće čepne slavine su snadbevene čepom sa specijalno obrađenom površinom (putem nanošenja tvrdog metala ili temperaturnom obradom) radi sprečavanja habanja između tela i čepa. 91 .Slika 2.6 Konstrukcija slavine Čepna slavina predstavlja usavršenu verziju slavine koja se primenjuje već nekoliko hiljada godina. regularnim i venturijevim priključcima. odnosno pokretanjem za 90° sprečava se strujanje fluida. Tipičan izgled jedne čepne slavine je dat na slici 2. Čepna slavina se sastoji iz tela i čepa. Slika 2.

Ove slavine imaju kanale kroz koje se ubrizgava podmazujuće sredstvo. polirana lopta sa otvorom se rotira za 90° radi pokretanja ili zaustavljanja strujanja fluida. Druga značajna klasifikacija loptastih slavina je na slavine sa: . Loptasta slavina Dva glavna tipa loptastih slavina su slavine sa punim otvorom i slavine sa suženim otvorom. tip slavine sa suženim otvorom se ne može preporučiti za fluide sa visokom brzinom i za fluide sa velikim sadržajem čvrstih čestica.. jedno na ulaznoj strani a drugo na izlaznoj strani. Podmazivanjem se obezbeđuje zaptivnost čepne slavine i njen rad bez poteškoća. Loptaste slavine: su počele da dobijaju popularnost početkom šezdesetih godina u naftnoj i gasnoj industriji. Jedna od karakteristika čepnih slavina je što one mogu biti izvedene sa čepom sa više otvora. Međutim. Slavine sa suženim otvorom imaju manji gabarit a i cenu. Mehanizam zaptivanja je da ulazni 92 . u odnosu na pun otvor može biti zanemaren u mnogim primenama.Podmazujuće čepne slavine su snadbevene sistemom za ubrizgavanje podmazivog sredstva radi smanjenja trenja između tela i površine čepa.Loptaste slavine sa plivajućom loptom su projektovane da loptu drže dva sedišta za loptu. Neznatno veći pad pritiska. Umesto čepa. One predstavljaju modifikaciju čepnih slavina. naročito u gasovodima.Tako jedna čepna slavina može ekonomično zameniti nekoliko slavina sa jednim otvorom. obezbeđuju dobru zaptivnost i manje su osetljive na prisustvo čvrstih čestica u fluidu. Tip slavine sa punim otvorom je vrlo popularan zbog skoro nula otpora fluidu i pogodnosti održavanja cevovoda. u koji se oni ugrađuju. Slika 2. koji pružaju prilikom strujanja fluida. smeštena u telo slavine. čime se postižu i određene uštede u cevima i fitinzima. kod primene čistača. One imaju određenu prednost obzirom na gabarit. manje su od zasuna.8. One se inače karakterišu veoma malim otporom.

u mnogim konstrukcijama. Tip slavine sa plivajućom loptom se primenjuje kod cevovoda manjih dimenzija ili u cevovodima sa malim pritiscima.9. Habanje sedišta i veća torzija za pokretanje može se smatrati kao nedostatak ovog tipa slavine. . Ovo postavlja pitanje vatrootpornosti. sedišta lopte su često dovoljno kruta i odupiru se visokim brzinama strujanja fluida. Ponekad je sedište na ulaznoj strani prethodno prenapregnuto radi obezbeđenja zaptivanja i na ulaznoj strani.Loptaste slavine sa fiksiranom loptom su izvedene tako što je lopta montirana na dve osovinice smeštene u telu slavine na vrhu i na dnu. za takve uslove primena loptaste slavine koja ima kontakt metal na metal. Loptaste slavine se generalno ne preporučuju za svrhe prigušivanja. snadbevene plastičnim zaptivnim materijalima za sedišta lopte. 93 . Ovo je dato na šemi "a". Šeme na slici 2. To je i razlog zašto se manje loptaste slavine mogu primeniti za uslove prigušivanja. Kada se primenjuju u delimično otvorenom položaju povećana brzina strujanja može oštetiti sedište lopte. Slika 2. sa loptom koja može da se aksijalno pomera pomoću razlike pritisaka (između ulaznog i izlaznog pritiska) ka sedištu slavine. Ova konstrukcija omogućuje zaptivanje sa obe strane i ispuštanje suvišnog pritiska iz šupljine tela slavine. zaptivke vretena i dr.9. Standard API-607-1977 daje uslove ispitivanja loptastih slavina sa mekim zaptivnim sedištem koje treba da budu vatrootporne. u uslovima požara. "b" i "c" prikazuju slavinu sa fiksnom loptom i način potiskivanja zaptivnog prstena ka lopti. tj.9 prikazuje šemu slavine sa plivajućom loptom. jer visoke temperature mogu dovesti do dekompozicije ili dezintegracije materijala. odnosno zaptivnosti slavine posle izlaganja vatri. Njihov mehanizam zaptivanja je da opruga sedišta i ulazni pritisak pritiskuju sedište lopte na loptu radi zaustavljanja protoka. Posebno se projektuju loptaste slavine i posebni materijali za sedišta kada se razmatra primena slavine za prigušivanje. Radi smanjenja poteškoća vezanih za sedišta. Slika 2. sedišta se obično izvode od kvalitetnih plastičnih materijala ili se izvode tako da su lako zamenljiva. Kod malih prečnika.pritisak potiskuje loptu koja pritiska sedište na izlaznoj strani i prekida-zatvara protok fluida. Jedno rešenje je. Tipovi loptastih slavina Loptaste slavine su. Ovo čini da se postiže duplo zaptivanje i mogućnost ispuštanja pritiska u šupljini tela slavine bez uticaja na ulazni i izlazni pritisak.

94 . Slika 2. koriste se za prečnike do 1 m i pritiske do 10 bar. Zadovoljavajuću nepropusnost ovaj zatvarač postiže zahvaljujući zaptivnom materijalu od sintetičkog kaučuka. KLAPNE Priklopci se retko sreću .Dobra zaptivnost. Za regulaciju protoka one se mogu regulisati ručno ili pomoću motora. Element za zatvaranje je u obliku diska. PRIKLOPCI. čijim pokretanjem za 90O dolazi do zatvaranja protoka. Leptirasti ventil Obzirom na osetljivost zaptivnog materijala ovaj tip ventila je opremljen sa prirubničkim spojem čime se omogućava brza i laka zamena. kao i brzina zatvaranja i otvaranja čepnih i loptastih slavina učinili su ih veoma primenljivim u gasnoj industriji. One su našle primenu i za grubu regulaciju (regulaciju većih količina) protoka. najviše zbog nepouzdanosti zaptivanja. Danas se maksimalni radni pritisci za ovu vrstu zatvarača kreću do 25 bara. Leptir ventil nalazi najveću primenu u sklopu zaobilaznog voda gde se uglavnom i koristi za ručno prigušivanje protoka. Osnovna konstrukci priklopca omogućava podešavanje protoka.10. Njegova primena je uglavnom ograničena na područje nižih pritisaka. Leptir ventil predstavlja veoma jednostavan cevni zatvarač. Regulacija pomoću motora upotrebljava se pri automatskoj regulaciji u svrhu dispečerskog regulisanja količine protoka prema potrošnji u pojedinim delovima distributivnog sistema.

Slika 2.12. Konstrukcija priklopca sa el.11. Kretanje struje u neželjenom smeru dovodi do spuštanja klapne i do prekida strujanja. Klapna može biti opterećena preko poluge nekim tegom. Protiv-povratna klapna Primena ovog zatvarača je vezana za vodove u kojima se očekuje promena smera strujanja. Slika 2.pogonom i mehanizmom za otvaranje i zatvaranje Protivpovratna klapna predstavlja zatvarač kojim se onemogućuje strujanje u neželjenom smeru. 95 .

Kvalitet fluida koji se transportuje i pritisak rada imaju veliki uticaj na izbor. U većini slučajeva treba izbegavati gubitke pritiska kod proticanja kroz cevni zatvarač. Protivpovratni ventil sa kuglom Slika 2. Uzrok eventualnog propuštanja je: • • Nesavršenosti naleganja organa za zatvaranje na sedište. odstranjivanje naslaga i dr.13.15 Protivpovratni ventil sa oprugom (podizni) Slika 2. Među njima. bez ikakvog propuštanja u okolinu cevovoda. Neki tipovi cevnih zatvarača ne zahtevaju ništa u pogledu održavanja osim periodičnog podmazivanja. Cevni zatvarači treba da budu laki za održavanje (podmazivanje. prašine. Protivpovratni ventil sa klipom Slika 2. pri čemu zatvarači sa punim otvorom imaju prednost nad ostalim (koeficijenti lokalnog otpora ξ ). naslaga i dr.16.14.Slika 2.) i da su podesni za laku i brzu manipulacuju. Nesavršenost naleganja se često događa usled naprezanja na istezanje koje potiče od cevovoda i odražava se na telo zatvarača Prisustvu nečistoća. nepropustljivost. Jedan cevni zatvarač mora da prekine sav protok fluida sa ulazne strane ka izlaznoj strani. ne samo na konstruktivan materijal različitih delova cevnog zatvarača već i na koncepciju sklopa cevnog zatvarača. na delovima koji se dovode u kontakt u toku zatvaranja. 96 . Protivpovratna klapna sa krilcima IZBOR CEVNOG ZATVARAČA Cevni zatvarači koji se koriste u transportu i distribuciji prirodnog gasa moraju da zadovolje određene uslove. je svakako na prvom mestu.

Telo 1. sedište 2. tanjirić 3. teg 14. Sigurnosni ventil sa tegom d. Postoje konstrukcije sa tegom i sa oprugom. poluga 12. zavrtnji 15.17. nosač tega 13. navrtka 17. Slika 2. na taj način što se deo fluida propušta i na taj način se pritisak snižava. c. Slika 2.17 pokazuje “U“ cev na jednom vodu koji štiti od prekomerno-g pritiska. Primena vode kao tečnosti znači problem isparavanja i zamrzavanja dok je kod primene ulja. problem zapaljivosti a opšti nedostatak im je što kod pojave prekomerno-g pritiska dolazi do izbacivanja tečnosti. Slika 2.17 Sistem zaštite pomoću ”U” cevi Ovaj način zaštite je jednostavan ali ima ozbiljnih nedostataka vezanih za karakteristike tečnosti koja se primenjuje. potiskivač 10. graničnik 8. zavrtanj 16. poklopac 6. zaptivač 9. elastični prsten 11. Visina stuba tečnosti i njena gustina određuje dozvoljeni pritisak u instalaciji.SIGURNOSNI ELEMENTIUREĐAJI ZA ISPUŠTANJE SUVIŠNOG PRITISKA ¤ Jedan od prvih načina zaštite od prekomernog pritiska bila je primena “U“ cevi. vođica 5. ¤ Sigurnosni ventil (kod gasnih sistema često se koristi naziv izduvni ventil) predstavlja najprepoznatljiviji sigurnosni element. nosač poluge 7. 97 . potiskivač 4. U cevovodu mu je uloga da spreči porast pritiska iznad dozvoljene vrednosti. Pojava većeg pritiska izaziva izbacivanje tečnosti iz “U“ cevi i izlaska gasa u atmosferu.

komora u kojoj se nalazi opruga ima komunikaciju sa atmosferom. Kod prve konfiguracije izduvnog ventila na slici 2. dok se ventil sa tegom na poluzi (slika 2. koristi se u širem opsegu pritisaka. prikazan je presek izduvnog ventila sa oprugom sa šematskim prikazom rada sigurnosnog ventila sa oprugom (slika 2.17 c. Ventil sa tegom (slika 2.Jedan od prvih uređaja kojim se mogao podešavati dozvoljeni nivo pritiska i koji se sam automatski zatvara posle izduvavanja usled suvišnog pritiska prikazan je na slici 2. Kod ove konfiguracije pritisak u izlaznom vodu ventila deluje na snižavanje pritiska podešavanja–pritiska na kome počinje otvaranje ventila i ispuštanje gasa. lako podešavanje. Pojava uticaja izlaznog pritiska na pritisak otvaranja izduvnog ventila je vezana za primere gde se više izduvnih ventila povezuje na zajednički izlazni vod. Kod pojave suvišnog pritiska dolazi do podizanja membrane sa mlaznice i isticanja gasa kroz mlaznicu. Ovaj tip ima opterećenje oprugom. prikazan je jedan tip spoljnog izduvnog ventila. Na slici 2.17. Ona je ekonomičnija i pogodnija za podešavanje te je zato i našla veću primenu. gde je komora sa oprugom u komunikaciji sa pritiskom u izlaznom vodu iz izduvnog ventila. 2. pojednostavljen rad. potreban je veći nadpritisak za postizanje punog kapaciteta isticanja. osetljivost na promene ulaznog pritiska što može da dovede do zveckanja i lupanja ventila. d) se koristi u sistemima gde je pritisak mali. Nedostaci ovog tipa ventiila su: propuštanje ventila u uslovima kada je pritisak u štićenom vodu (ili sudu pod pritiskom) blizu pritisaka podešenosti.17 d. izlazni pritisak. što su osetljiviji na promene ulaznog pritiska što može da dovede do zveckanja i lupanja ventila. Prednosti izduvnih ventila sa oprugom su sledeće: mala cena. pečurka = tanjirić).17 d.17. P2. Nedostaci ovog tipa ventila su: pritisak na koji se podešavaju je pod uticajem izlaznog pritiska i što se ispuštanje u atmosferu s punim kapacitetom ostvaruje kod većih nadpritisaka.17. Prednosti izduvnih ventila sa tegom su: mala cena.b. pritiska na kome se otvara ventil. jednostavan rad. Na slici 2. c) koristi u sistemima srednjeg pritiska.17.. pritisak podešenosti je pod uticajem izlaznog pritiska.17 c.17 a. mogućnost podešavanja za rad na malim pritiscima. a membrana zatvara mlaznice. 98 . Suvišan pritisak ispod tanjirića podiže tanjirić i tegove i pri tome se omogućava ispuštanje gasa u atmosferu. deluje na povećanje pritiska podešavanja. To je tip sigurnosnog ventila sa tegom kod koga opterećeni tanjirić naleže na sedište mlaznice. Veći broj tipova izduvnih ventila primenjuje oprugu kao elemenat opterećenja. Ovakav uticaj sledi pošto je gornja površina tanjirića na koju deluje pritisak P2 veća od donje površine tanjirića na koju deluje isti pritisak. U takvom primeru propuštanje jednog ventila stvara određeni pritisak u izlaznom vodu što ima odraza na rad drugih ventila spojenih na ovaj vod. Opterećenje tanjirića se može izvesti tegom čija se pozicija može podešavati njegovim pomeranjem na poluzi na kojoj se nalazi.. Kod druge konfiguracije na slici 2.

oslonac opruge 11. kontranavrtka 17. poluga podizača 22. opruga 10. zavrtanj za učvršćivanje nosača 26 99 . navrtka 15. osovinica 24. granični zavrtanj 16. zavrtanj 14. podizač (služi za proveru funkcionisanja ventila) 20. vođica 4. telo 1. zaptivač 12. zglob podizača 21. potiskivač 7. rascepka 25. osigurač 8. poklopac 13. navrtka za prinudno otvaranje 18. osigurač 19. b. lopta 6.a. tanjirić 3. oslonac 5. držač opruge 9. sedište 2. nosač 23.

01 . odredjuje se sila Fo potrebna da bi tanjirić ostao na sedištu. d. Sigurnosni ventil sa oprugom ⇒ Za sigurnosni ventil sa tegom.17.17. dn – srednji prečnik naleganja tanjirića ⇒ Sila Fo može da se odredi i na osnovu jednačine ravnoteže. za dobro obrađene površine sedišta i tanjirića k = 1. na osnovu težina poluge Gp... F o = F r + Fu = i sila udara struje fluida pri vs ⋅ An ⋅ γ (ϕ · ∆p · An) + (β · 2⋅ g 2 ) 100 . prema slici 2. Slika 2. i težine tega Gt F o · l1 = G p · l2 + G t · l3 ⇒ Kada pritisak fluida preraste pritisak po. Fo = k · po · An k – koeficijent preopterećenja ventila. silu Fo čine sila pritiska fluida Fr otvaranju Fu.c.. 1.05 An = dn2 · π / 4 .

koeficijent pada pritiska zbog brzine i geometrije sedišta β . Izduvni ventil. ima za ulogu fino porešavanje pritiska. Može da se odredi na osnovu poznate jednačine p koji je ∆p = p − (1 + ξ1 + ξ 2 ) ⋅ v2 ⋅γ .18 prikazan je izduvni ventil sa pilotom (pilot. amplifikator. ⇒ Kod sigurnosnog ventila sa oprugom karakteristično je podešavanje sile u opruzi koja određuje pritisak pri kome se podiže tanjirić. Na osnovu poslednje dve jednačine za Fo može da se odredi brzina v kao i odgovarajući protok kroz ventil. v s = v ⋅ 1 As izdizanja iznad Za ventile malog hoda može se približno uzeti ϕ = β = 1. izduvni ventil sa pilotom se koristi sa velikom pažnjom kod gasa sa prisustvom primesa čvrstih čestica. otvaranje ventila. međutim. Ravnoteža sila kod ovog ventila menja se u toku otvaranja. Što je ulazni pritisak bliži pritisku podešenosti (pritisku aktiviranja izduvnog ventila) to je veća sila zatvaranja čime je eliminisano ”zveckanje” ventila koji se događa kod ventila sa oprugom kad je ulazni pritisak blizu pritisku podešenosti odnosno aktiviranja. ¤ Na slici 2. na koju deluje takođe ulazni pritisak. zavisi od visine podizanja i radnog pritiska promenljiv. Ukoliko dođe do pojave hidrata i čvrstih čestica u instrumentalnom vodu od glavnog izduvnog ventila do pilota onda to može dovesti da se glavni ventil ne aktivira na pritisku podešenosti već na pritisku koji je za 25% veći od pritiska zarobljenog iznad tanjirića ventila. računas e na osnovu jednačine kontinuiteta - ϕ . 2⋅ g prema - vs ξ1 – koeficijent lokalnih otpora pre sedišta i ξ2 posle sedišta. jer se sila u opruzi menja sa visinom otvaranja h: Fo + c · h = Fr + Fu . Izduvni ventil sa pilotom ima prednost što omogućuje rad blizu pritiska podešenosti bez ”zveckanja” ventila i što nema uticaja ulazni pritisak na funkcionisanje ventila. otvaranje glavnog ventila. ne može da funkcioniše kada pilot otkaže. učiće se kasnije u 3.brzina u otvoru prečnika ds (slika 2. delu detaljnije) . čime se blokira dovod ulaznog pritiska iznad tanjirića glavnog ventila i oslobađa – ispušta pritisak u delu iznad tanjirića glavnog ventila što omogućuje podizanje tanjirića t. Kada ulazni pritisak dostigne pritisak podešenosti dolazi do aktiviranja pilota.17).koeficijent koji uzima u obzir otpor proticanju zbog oblika tanjirića i njegovog sedišta A otvoru prečnika d1 (slika 2.razlika pritiska ispred i iza tanjirića. Kod ovog tipa izduvnog ventila koristi se ulazni pritisak za zatvaranje glavnog ventila a pilot za aktiviranje. 101 . pojačivač.j.. . gde je c krutost opruge. odnosno kod gasa sa nečistoćama. Radi ovoga.- ∆p .17). Ulazni pritisak se prenosi posebnim instrumentalnim vodom preko pilota na gornju stranu tanjirića glavnog ventila i drži glavni ventil u zatvorenom položaju jer je površina gornjeg dela tanjirića veća za oko 25% od površine donjeg dela tanjirića koja pokriva grlo mlaznice. što je osnovni nedostatak.

Pritisak narasta u kontrolnoj komori i zatvara ventil. ili sud. omogućavajući da se pritisak iz voda ispušta kroz restrikror. Pritisak u vodu širi čarapu na ulaznom kavezu i pomera je sa izlaznog kaveza čime otvara ventil. ili sudu. bio zatvoren i rasterećen od pritiska na primer radi održavanja. Kad se pritisak u štićenom vodu vrati na normalu. 102 . Izduvni ventil se otvara pošto se smanji kontrolni pritisak na gumenoj čarapi – naglavku.Slika 2. Na slici 2. i kada je izlaz ventila povezan na zajednički vod i ako bi došlo do aktiviranja nekog drugog izduvnog ventila i time došlo do povećanja pritiska u izlaznom zajedničkom vodu.19 prikazan je aksijalni izduvni ventil sa pilotom. Pojava prekomernog pritiska u štićenom vodu. pritisak opruge zatvara pilot ventil.18 Izduvni ventil sa pilotom Nedostatak izduvnog ventila sa pilotom je i taj. Ovo bi se moglo dogoditi ako bi štićeni vod. nema pritiska onda izlazni pritisak može da dovede do otvaranja glavnog ventila. Prednosti i nedostaci izduvnog aksijalnog ventila sa pilotom su iste kao i kod izduvnog ventila sa pilotom. da ako u štićenom vodu. dovodi do aktiviranja pilota čime dolazi do smanjenja pritiska u kontrolnoj komori glavnog ventila. na ulazu u izduvni ventil.

Oni. Aranžman sa nadzornim regulatorom ispred radnog regulatora ima prednost što se nadzorni regulator postavlja pre redukcije pritiska radi čega je gas topliji čime se dobija na zašiti od mržnjenja. takozvani. Prednost aranžmana sa postavljanjem nadzornog regulatora iza radnog regulatora je što radni regulator štiti nadzorni regulator od stranih materija i začepljenja i u slučajevima pojave nadpritiska hidraulički udar bi bio mnogo manje jačine u odnosu na aranžman sa nadzornim regulatorom ispred radnog regulatora. Nadzorni regulator je otvoren i nije u funkciji sve dok radni regulator ne ispadne iz rada i dok se ne pojavi određeni nadpritisak u izlaznom vodu kada se on aktivira. Jedan je radni regulator a drugi je monitor–nadzorni regulator. 103 . Oba regulatora prate pritisak u vodu iz regulatora. Izduvni ventil za potpuno ispuštanje je dimenzionisan tako da kod potpunog otvaranja može da ispusti celu količinu gasa koju regulator može da isporuči. UREĐAJI KOJI OGRANIČAVAJU PORAST PRITISKA PUTEM PRIGUŠIVANJA PROTOKA Monitor regulator-podrazumeva instalaciju dva regulatora u seriji kao sistem zaštite od prekomerno-g pritiska. Nadzorni regulator može biti postavljen ispred i iza radnog regulatora. Primena izduvnog ventila za delimično ispuštanje je uglavnom kombinovana sa drugim uređajima (radi postizanja potrebne sigurnosti instalacije). kao što su blok ventili kojim se postiže kompletno zatvaranje. Takođe.Slika 2. mirniji je rad. sa manje buke. unutrašnji izduvni ventili mogu biti dimenzionisani za delimično ispuštanje ili za potpuno. Kapacitet ovih izduvnih ventila treba određivati uz primenu proizvođačkih podataka odnosno tabela.19 Aksijalni izduvni ventil Izduvni ventili mogu biti izvedeni i u okviru samog regulatora pri čemu se dobija ušteda u prostoru. jer je manja turbulencija u regulatoru.

22 je prikazan jedan tip blok ventila sa dve membrane i dve opruge. Ovi ventili su obično opterećeni oprugom koja reaguje momentalno na povećanje pritiska. Ventil za automatsko zatvaranje Ova membrana drži preko određenog mehanizma element zatvaranja u otvorenom položaju. dolazi do pomeranja membrane na više a time do oslobađanja elementa za zatvaranje koji pod dejstvom posebne opruge naleže na sedište a jače njegovo naleganje izaziva i stuja gasa i time dolazi do prekida protoka gasa. Na slici 2. Slika 2. 104 . Princip aktiviranja blok ventila Slika 2. Ventil poseduje u gornjem delu kućište gde je smeštena membrana koja sa donje strane prima dejstvo ulaznog pritiska a sa gornje strane dejstvo sile opruge. iznad pritiska podešenosti.20 Sistem zaštite pomoću serijskih regulatora monitor sistem-koji imaju zajednički ventil UREĐAJI ZA OBUSTAVLJANJE PROTOKA Treći metod zaštite je primena blokadnih ventila. princip rada ovog ventila je isti kao ventila prikazanog na slici 2.20 prikazan je sistem zatvaranja pomoću serijskih monitor sistema – pri čemu dva regulatora imaju zajednički ventil.21. Kada se pojavi porast pritiska iznad određene vrednosti. Slika 2.21 prikazan je jedan tip ventila za automatsko zatvaranje–blok ventil.22.Na slici 2. Na slici 2.21.

a time i veličinu reduciranog pritiska. Pomeranje membrane (5) usled dejstva reduciranog pritiska reguliše položaj tanjirića (4) u odnoosu na sedište (26). prikazano je karakteristično rešenje reducir ventila koji umanjuje pritisak u odnosu 1:4.23. Reducir ventil 105 . ELEMENTI ZA REDUKCIJU PRITISKA Na slici 2. s tim da reducirani pritisak bude 0. Slika 2.23. škola i javnih zgrada. Ventili za automatsko zatvaranje se obično koriste na instalacijama fabrika.5 bar (za pritiske do 16 bara koristi se umesto gumene odgovarajuća jača membrana). bolnica.5 – 3.Automatski ventili za zatvaranje protoka mogu biti upravljani ili unutrašnjim pritiskom ili spoljnim pritiskom dovedenim iz udaljenog izvora posebnim vodom.

umetak 22. zavrtanj 29. navrtka 7. ELEMENTI ZA KOMPENZACIJU DILATACIJA Veličina izduženja za velike čelične cevi može se uzeti oko 1. osigurač 23. zaptivač 28. zavrtanj 13 i 14. zaptivač 17 i 18. navojni čep 31. gornj nosač 8. navrtka 15 i 16. navrtka 10.1 mm za svaki metar dužine i svakih 100o C razlika temperatura. opruga 3. šipka membrane 25. donji nosač membrane 2. a za bakarne 1. telo ventila 12. pločica 6.poklopac sa navojem 1. tanjirić membrane 4. zavarena prirubnica 11. poklopac 27. klizna šipka tanjirića 21. navrtka 24. zavrtanj 9. membrana 5. sedište 26. Kompenzaciona cev Kompenzacione cevi u obliku lire 106 . vođica 19. navrtka 30. nosač vođice 20. zaptivač 32.8 mm.

zaptivač od azbesta natopljen grafitom (u obliku prstena) 3. zatvarač 4.6. Para pritiskom podiže zvono i zatvara prolaz. Talasasta cev (obratiti pažnju na unutrašnju cev koja štiti od pojave turbulencije fluida) Slika 2. 107 .Dilataciona kutija telo sa osloncem 1. Konstrukcijska rešenja elemenata za kompenzaciju cevovoda ELEMENTI ZA ODVAJANJE KONDENZATA I ISPUŠTANJE VAZDUHA Kada je u telu (1) kondenzat.24. zvono (8) pada usled sopstvene težine i oslobađa otvor pomerajući kuglicu (14) sa sedišta (15). U gornjem delu je predviđen mali otvor za izlaz pare iz zvona kada je potiskuje kondenzat. Zvono je sa donje strane otvoreno. nepomerljiv nosač pomerljivog priključka 2. zavrtanj i navrtka 5.

Ako je cevovod izveden pod nagibom primenjuju se elastični nosači koji omogućavaju dilataciju u više ravni. nosač kuglice 13.Slika 2. navrtka 16. Odvajač kondezata sa zvonom telo 1. 108 . čep 7. OSLONCI I NOSAČI CEVOVODA Za oslanjanje cevovoda koriste se : Kruti oslonci cevovoda i Pomerljivi oslonci cevovoda (cev se oslanja preko valjčića i sl. zavrtanj 5. kuglica 14. navrtka 10. otvor za navojni čep 2 za ispuštanje taloga. zaptivač 4. Za ispuštanje vazduha iz instalacije sa tečnošću često se koriste i oduške. sedište 15. zvono 8. navrtka 6. osovinica 11. poklopac 3.25. držač 9. koje se obično aktiviraju ručno (po potrebi) a mogu da se naprave i mehanizovani sistemi gde se aktiviranje obavlja kontinualno.) Pritezanje cevi za oslonac pri tome može da se izvede pomoću navojnih parova ili putem zavarivanja. poluga 12.

Čvrste čestice se zadržavaju u tečnosti zbog bolje kvašljivosti i većeg otpora pri prolasku i one sedimentiraju na dno dok očišćeni gas ide dalje. zavrtanj 3. Nečisti gas se usmerava kroz ciklon. bezbednog i ekonomičnog funkcionisanja ugrađene opreme. viljuška 2. odakle padaju kroz drenažnu cev u donji deo filtera. donja poluga 9.Slika 2. zavrtnji 11. Čistoća gasa se može postići ispod 5 µm. Oni se ugrađuju sa ciljem obezbeđenja normalnog. stvaraju veće skupine i odvajaju se u ekstraktoru. Kao tečnost najčešće se primenjuje ulje. Prema načinu rada razlikuju se mokri i suvi filteri.26. gde se odmah jedan deo krupnih čestica izdvaja. navrtka 6. navrtka 4. opruga 8. spojni zavrtanj 5. Uljni filteri se ugrađuju tamo gde nije potreban veliki kapacitet protoka. Nosač za elastično vešanje cevovoda gornja poluga 1. .Mokri filteri rade na principu gravitacionog izdvajanja čvrstih čestica iz gasa prilikom prolaska gasa kroz tečnost.27 prikazan je mokri filter koji koristi ulje kao tečnost. navrtka 12. FILTERI. Struja nečistog ulaznog gasa prolazi kroz ulje.Suvi filteri rade na principu filtriranja gasa ili na principu ciklona. Na slici 2. obujmica 10. u kome se izdvajaju čvrste čestice pod dejstvom centrifugalne sile i padaju u donji deo filtera koji je odvojen od glavne struje gasa. Broj ugrađenih ciklona zavisi od kapaciteta 109 . Zauljene sitnije čestice koje gas nosi sa sobom u gornji deo filtera. Na slici 2. . oslonac opruge 7. primena kod prirodnog gasa Filteri predstavljaju uređaje koji služe za izdvajanje čvrstih čestica iz prirodnog gasa.28 je prikazan suvi filter koji radi na principu ciklona.

29 Suvi filter sa filcom Na slici 2. Filteri sa filcom moraju biti tako izvedeni da se filc može lako izvaditi i očistiti.Gas se može filtrirati pomoću raznih materijala. Preporučuje se da protok kroz filter bude u granicama od 160 dm3/h do 230dm3/h na cm2 površine filtera.5% nečistoća biti odstranjeno.29 šematski je prikazan filter sa uloškom od filca. Umesto filca mogu se upotrebljavati i drugi prikladni materijali kao filter. Filc je navučen preko perforirane metalne cevi tako da se struja gasa usmerava kroz filc u metalnu cev iz koje čist ide dalje u dalji proces. Filc kao filter odlično odstranjuje čvrste čestice tako da se postiže čistoća gasa ispod 2µ.ciklona.28 Suvi filter sa ciklonom . 110 . Slika 2. U tom slučaju se može očekivati da će 99. Najčešće se kao filter upotrebljava filc debljine od 3 mm. Filteri s vunenim filcom se primenjuju za manje protoke i kao takvi se koriste uglavnom u distribuciji gasa. Ova vrsta filtera upotrebljava se kod većih protoka kao što je slučaj na glavnim mernimregulacionim stanicama Slika 2.27 Mokri filter s uljnom kupkom Slika 2.

kao i druge sile koje mogu nastati u cevovodu i sl.Dm) / 2 111 . sila pritiska fluida u cevi ili sudu.4: M1 = 0. U telu prirubnice vlada složeno naponsko stanje. u opasnom preseku AB: Moment savijanja u preseku AB: .- PRORAČUN PRIRUBNICA Spoj dve prirubnice ostvaruje se pritezanjem zavrtnja.L .krak dejstva sile u odnosu na presek BC. Prirubnice se načelno usvajaju prema radnom pritisku i prečniku cevi. Preko zavrtnja u prirubnički spoj se uvode sva radna opterećenja. koji za usvojene standardne prirubnice vrši proveru napona na kritičnim mestima (preseci AB i BC). sila usled pritezanja (reakcije) zaptivača.4 · Fz · L1 .Fz .sila pritezanja zavrtnja .sila pritezanja zavrtnja .L . Napon savijanja σf. dobija se na osnovu empirijske formule koja uzima u obzir krutost prirubnice preko koeficijenta 0.Fz .krak dejstva sile u odnosu na presek AB Otporni moment W u preseku AB: Napon savijanja σf. a nominalni naponi mogu da se provere u kritičnim presecima. L1 = (Do . u opasnom preseku BC: σf = M / W ≤ σfd M = Fz · L W = Dk · h2 ·π / 6 σf1 = M1 / W1 ≤ σfd Moment savijanja u preseku BC. Slika Prostiranje napona u telu prirubnice sa konusnim grlom Uobičajeno se koristi približan proračun. sila pritiska fluida u prostoru zaptivača.

sila pritezanja zavrtnja Površina šava koja se suprostavlja smicanju: Ukupni (svedeni) napon savijanja σiv.L .8 · σfd σfd = Rm / S S=5 112 .krak dejstva sile u odnosu na šav Otporni moment W u šavu: Napon smicanja τsv.zatezna čvrstoća Rm .sila pritezanja zavrtnja .Otporni moment W u preseku BC: W1= Dm ·s12 ·π / 6 U slučaju zavarene ravne prirubnice. u šavu: Moment savijanja u odnosu šav: . u šavu: Dozvoljeni napon za materijal šava: Dozvoljeni napon za osnovni materijal prirubnice: .7 · π ·k ·Ds σiv = σ fv + τ sv ≤ σfdv 2 2 σfdv = 0.h)3 ·π / (6 ·H) τsv = Fz / As ≤ τsd As = 2 · 0. Napon savijanja σfv.Fz .stepen sigurnosti: σfv = M / W ≤ σfd M = Fz · L W = Ds · (H . proverava se napon u zavarenim spojevima. u šavu: Fz .

6. 113 .43 .D – unutrašnji prečnik prirubnice (jednak nazivnom prečniku cevi) .Za pritiske do 20 bar-a i radne temperature do 200 oC.e – korak zavrtnja PRORAČUN zavrtnja za vezu dve prirubnice . debljina prirubnice h može da se odredi prema empirijskom obrascu: h=C⋅ Fz ⋅ ( Do − D) ⋅ e 200 ⋅ σ fd ⋅ (e − d ) ⋅ d .ako zaptivač ne dolazi do zavrtnja C = 0.koeficijent C .Napon istezanja u jezgru zavrtnja usled sile pritezanja + sile usled pritiska fluida. sa mekim zaptivačima između prirubnica. ako zavrtnji prolaze kroz zaptivač C = 0.Do – prečnik podeonog kruga zavrtnja .d – prečnik zavrtnja .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful