TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada Sains Minggu Objektif Pembelajaran 2 1.

1 Memahami (9-13 jan) sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian Cadangan aktiviti pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen, contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Murid akan: a) Menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah); Hasil Pembelajaran Murid boleh: • Menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains; Menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian; Menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) Guru sains b) Doktor c) Jurutera d) Saintis alam sekitar Nota Semasa aktiviti pembelajaran, kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. Ceramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional. Perbendaharaan kata Benefit – faedah Career – kerjaya Discuss – bincangkan Educator – pendidik Importance –
kepentingan

Professional – profesional Related – berkaitan Role play – main peranan Talks – ceramah Natural phenomena – fenomena alam

2
(913jan)

1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik.

Murid boleh: •

Penyiasatan saintifik perlu melibatkan Menyatakan langkah-langkah penggunaan kemahiran dalam proses sains. penyiasatan saintifik/eksperi men; Menjalankan satu penyiasatan Langkah (a) saintifik hingga (c) perlu dibincangkan sebelum murid

Affect – mempengaruhi Determine – menentukan Hypothesis – hipotesis Identify – mengenal pasti Investigation – penyiasatan Involve – melibatkan Measure – mengukur Observe – memerhati

b) Membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis); c) Merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen); • Mengenal pasti pemboleh ubah, • Menetukan radas dan bahan yang diperlukan, • Menentukan prosedur menjalankan eksperimen, kaedah mengumpul dan menganalisa data. d) Menjalankan eksperimen; e) Menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data); f) Mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data); g) Membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat kesimpulan); h) Menulis laporan hasil penyiasatan (melapor).

menjalankan eksperimen.

Oscillations – ayunan lengkap Swings back and forth – berayun ulang alik Pendulum – bandul Variable – pemboleh ubah

Aktiviti ini membantu mengenal pasti keupayaan murid dalam menjalankan penyiasatan saintifik

dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. benang dan angkup.I. dan kilo-. Murid boleh: • Menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang.I. Murid boleh: Memilih alat yang betul dan mengukur panjang.4 Memahami Mengukur panjang penggunaan alat garis lurus. Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas.nilai 3 (1620jan) 1. Calipers – angkup Curve – garis lengkung Displacement – sesaran Estimate – menganggarkan . • Mengenalpasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. ialah singkatan kepada perkataan Perancis iaitu Systéme International d’Unités yang bermaksud sistem antarabangsa untuk unit. senti-. masa.senti-. • Menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili-. masa. paket makanan dan sebagainya. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. S. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. jisim. jisim. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. apa yang diubah. suhu dan arus elektrik. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. suhu dan arus elektrik). kotak peralatan elektrik.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.3 (1620jan) 1. Abbreviation – singkatan Appropriate – sesuai Corresponding symbol – simbol berpadanan Electric current – arus elektrik Length – panjang Mass – jisim Measurement – ukuran Physical quantity – kuantiti fizik Prefix – imbuhan Symbol – simbol Value . • Menyatakan unit S. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. • Pastikan murid membuat pengukuran yang betul dan jitu. garis pengukuran lengkung dan • diameter objek menggunakan pembaris. Menganggar Maklumat produk boleh dilihat pada label. dan mili-. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. Mencari nilai bagi setiap imbuhan.

Menentukan jisim • • • luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Menerangkan perbezaan antara jisim dan Unit untuk berat: Newton Unit untuk jisim: Kilogram Jalankan eksperimen di mana murid akan menggunakan kemahiran untuk mengukur Beam balance – neraca alur Determine – menentukan Difference – perbezaan Force – daya Lever balance – neraca tuas Mass – jisim Matter – jirim Pull – tarikan Spring balance – neraca spring Weight . Menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. Memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Irregular – tidak sekata Regular – sekata Volume – isi padu 4 (2527jan) 1. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat.Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.5 Memahami konsep jisim Murid boleh: • • • • • Menentukan berat suatu objek. Menerangkan konsep berat. Memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. pipet dan buret. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. Menerangkan konsep jisim. Menentukan jisim suatu objek. Mengukur suhu badan dan suhu air.berat . Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek.

Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. sekiranya unit kilometer). kati. 4 (2527jan) 1. rantai.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. unit untuk piawai tidak berat (paun. berat. Act out – lakonkan Advantage – kebaikan Arise – timbul Disadvantage – keburukan Realizing – menyedari Standard – piawai Scene – babak Various .pelbagai Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. tahil.pelbagai objek dengan menggunakan • neraca alur/tuas. kilogram). gram. auns. Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA 21 JAN – 24 JAN . Membincangkan Murid boleh: pelbagai unit pengukuran seperti • Memberi contoh unit untuk panjang masalah yang (kaki. timbul batu. jisim dan berat. meter. ela. digunakan. Mengaplikasika n penggunaan neraca sping dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.

Melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Perbendaharaan kata Animal cell – sel haiwan Cell wall – dinding sel Cheek cells – sel pipi Chloroplast – kloroplas Cytoplasm – sitoplasma Handling – mengendali General – umum Microscope – mikroskop Nucleus – nukleus Onion – bawang Plant cell – sel tumbuhan Precaution – langkah keselamatan Prepare – sediakan Protoplasm – protoplasma Remind – ingatkan Sample – sampel Slide – slaid Structure – struktur Vacuole . Mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.1 Memahami sel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organism hidup dan mengenalpasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. Menggunaka n mikroskop dengan betul. Hasil Pembelajaran Murid boleh: • Mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan.vakuol • • • Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan • membincangkan fungsinya. protoplasma (sitoplasma dan nukleus).TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN Bidang Pembelajaran: 2. membran sel. • • . Penggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan dalam bidang pembelajaran ini. Menyediaka n slaid menggunaka n prosedur yang betul. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. kloroplas dan vakuol. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Menyatakan Nota Struktur umu sel terdiri daripada dinding sel. Sel sebagai unit kehidupan Minggu 5 (30jan3feb) Objektif Pembelajar an 2. Mengingatkan murid mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi.

Menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunaka n istilah sel. • Menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. Menyediakan murid dengan kad gambar. Perkenalkan istilah ‘mikroorganisma’ Multicellular organism – organisma multisel Unicellular organism – organisma satu sel Microorganism – mikroorganisma • 6 (6feb10feb) 2. Gunakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. organ dan sistem dalam badan manusia. kad nama. Murid boleh: • Menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’.tisu . Murid memadankan kadkad bagi setiap organisma.3 Memahami sel membentuk tisu. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) Jenis sel manusia b) Fungsi pelbagai jenis sel manusia.2 Memahami organisma unisel dan multisel. Memberi contoh organisma unisel dan multisel. Murid boleh: • Menamakan pelbagai jenis sel manusia. • • Arrange sequentially – susun mengikut urutan Cell – sel Function – fungsi Human being – manusia Ladder – tangga Organ – organ Organization of cells – organisasi sel System – sistem Simple – mudah Tissue . Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hirarki) untuk menunjukkan hirarki organisasi sel: fungsi setiap struktur sel.5 (30jan3feb) 2.

sistem dan organisma. Seltisuorgansiste morganisma organisma sistem organ tisu sel 6 (6feb10feb) 2.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. .tisu. organ. Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks Murid boleh: • Menerangka n mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku. Nota Perbendaharaan Kata Air – udara Living things – benda hidup Mass – jisim Matter – jirim Occupies – memenuhi Water – air Soil – tanih 7 (13feb17feb) 3.2 Memahami tiga keadaan Mengumpul jirim. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. b) Pergerakan zarah-zarah. Menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. air.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang. • Menerangkan maksud jirim. Membuat simulasi Particle – zarah Simulate – membuat simulasi Arrangement – susunan Movement – gerakan State of matter – keadaan jirim • . Hasil Pembelajaran Murid boleh: • Menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. air. tanah. Jirim Minggu 7 (13feb17feb) Objektif Pembelajaran 3. Murid boleh: • • • Menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. Menyenaraikan contoh jirim. • Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. Menyatakan tiga keadaan jirim. • Menghubungkaitka n benda dan jirim. udara. Membincangkan maksud jirim.TEMA: JIRIM DALAM ALAM Bidang Pembelajaran: 3. Menyatakan perbezaan pergerakan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. b) Tiga keadaan jirim Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) Susunan zarahzarah. dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. maklumat dan membincangkan: a) Apa yang membina jirim.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep Murid boleh: • • • Mendefinisikan ketumpatan.3 Memahami Mengingati kembali konsep definisi ketumpatan. • Definition – takrifan Explain – menerangkan Float – timbul Liquid – cecair Object with irregular shape – objek berbentuk tak sekata Object with regular shape – objek berbentuk sekata Recall – ingat semula Solve – selesaikan Application – aplikasi Appreciating – menghargai Applies – mengaplikasi Build – bina Float – pelampung Gas – gas Property – sifat Raft – rakit Store – menyimpan Transport – mengangkut 8 (20feb24feb) 3. Menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. Prinsip Archimedes tidak perlu diperkenalkan. Memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) Manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. ketumpatan Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) Objek berbentuk sekata dan tak sekata. b) Pelbagai cecair. Menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti.susunan dan pergerakan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. b) Manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Murid boleh: • Memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. Menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpayan. pelampung dsb. • • . 8 (20feb24feb) 3.

sebatian dan sebatian dan campuran. kesinambungan hidup. sumber di Bumi mineral.kepelbagaian 23mac) sumber di Bumi 12 (19 mac23mac) 4. a) Maksud unsur. bahanapi yang diperlukan fosil dan benda untuk menyokong hidup. sebatian dan campuran. dan membezakan ciri-ciri logam Membanding dan dengan bukan membezakan cirilogam melalui ciri unsur. dan bukan • Membandingkan logam. logam dan campuran. dan campuran. sebatian dan bukan dan campuran. udara. sebatian aktiviti. • Memberi contoh b) Maksud logam unsur. • Menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. perbezaan antara sebatian. Mengumpul Murid boleh: maklumat dan membincangkan • Menyatakan maksud unsur. unsur. campuran. logam. • Menyatakan c) Contoh unsur. Kepelbagaian Sumber di Bumi 9-10 11 Minggu Objektif Pembelajaran 12 4.timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. tanah. sebatian campuran.2 Memahami unsur. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Pembelajaran Mengumpul Murid boleh: maklumat mengenai sumber Bumi iaitu • Menyenaraikan air. • Mengelaskan unsur kepada Perbendaharaan Kata Life – kehidupan Knowing – mengetahui Resource – sumber To sustain life – menyokong kesinambungan kehidupan Appearance – rupa Characteristic – ciri Classify – mengelaskan Compound – sebatian Component – komponen Conductivity – kekonduksian Electricity – elektrik Element – unsur Hardness – kekerasan Heat – haba Mixture – campuran Separate – mengasingkan Understanding memahami .1 Mengetahui (19 mac. Bidang Pembelajaran: 4.

Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam campuran seperti: a) Campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. Menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. kekonduksian haba dan elektrik. guna semula dan kitar semula bahan.Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. 13 (26mac30mac) Murid boleh: • Menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. Mengamalkan penggunaan. kekerasan. Memberi contoh logam dan bukan logam Mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. sumber Bumi tanah.3 Menghargai Membincangkan kepentingan kepentingan sumber kepelbagaian Bumi (air. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi • • logam dan bukan logam berdasarkan ciricirinya. Menyatakan maksud pemeiharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. udara. mineral kepada manusia bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. b) Campuran pasir dan garam 4. • • Appreciating – menghargai Concept map – peta konsep Conservation – pemuliharaan Needs of life – keperluan hidup Preservation – pemeliharaan Resource – sumber Relationship – hubung kait Sustainable development – pembangunan bestari • .

b) Peratusan nitrogen. nitrogen – nitrogen oxygen – oksigen inert gas – gas nadir water vapour – wap air • . Bidang Pembelajaran: 5. Menunjukkan melalui aktiviti: Nota • Perbendaharaan Kata Udara ialah carbon dioxide – campuran karbon nitrogen. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. dust – habuk wap air. oksigen da karbon dioksida dalam udara Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) Peratusan oksigen dalam udara. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air).1 Memahami (26mac. gas komposisi nadir. Hasil Pembelajaran Murid boleh: • • Menyatakan komponen dalam udara. dioksida oksigen. Menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran.(seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok.komponen 30mac) dalam udara Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) Komposisi udara. karbon composition – dioksida. Menyatakan peratusan nitrogen. penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama. Udara di sekeliling kita Minggu Objektif Pembelajaran 13 5. microorganism – mikroorganisma mikroorganisma dan habuk. kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan. Menjalankan projek.

b) Udara mengandungi wap air. menghubungkaitkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. benda hidup: a) menggunakan oksigen b) membebaskan karbon dioksida • lime water – air kapur glowing – berbara indicator – penunjuk reaction – tindak balas solubility – keterlarutan wooden splint – kayu uji Murid boleh: • menyatakan tenaga.3 Memahami Mengumpul bahawa oksigen maklumat dan diperlukan membincangkan untuk respirasi respirasi.mikroorganisma dan habuk.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. 14 (2april5april) 5. 5. 14 (2april5april) Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciriciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) Kelarutan dalam air. Murid boleh: • • menyenaraikan ciriciri oksigen dan karbon dioksida. c) Kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. a) Peratusan oksigen dalam udara. mikroorganism a dan habuk. air kapur dan penunjuk bikarbonat. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. b) Udara mengandungi wap air. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciricirinya. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. membanding dan membezakan • energy – tenaga exhaled air – udara hembusan inhaled air – udara sedutan role – peranan rate of respiration – kadar respirasi yeast – yis • . b) Tindak balas dengan natrium hidroksida. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. kertas litmus.

maksud pembakaran. Menjalankan • menyatakan eksperimen untuk: oksigen diperlukan a) menunjukkan untuk pembakaran.4 Memahami Mengumpul Murid boleh: Arang ialah bahawa oksigen maklumat dan contoh karbon.15 (9april13april) kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. oksigen • menyenaraikan diperlukan hasil pembakaran.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Murid boleh: • • menerangkan maksud pencemaran udara. eksperimen untuk b) mengkaji kesan mengkaji saiz suatu bekas pembakaran. 5. menyenaraikan contoh bahan cemar air pollution – pencemaran udara control – kawalan effect – kesan analysing – menganalisis . ke atas jangka masa nyalaan lilin. • menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. • menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. pembakaran. Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara b) contoh bahan candle – lilin charcoal – arang combustion – pembakaran carbon – karbon product – hasil 15 (9april13april) 5. diperlukan membincangkan • menyatakan untuk pembakaran. untuk • menjalankan pembakaran.

describe – perihalkan habit – amalan suggest – cadangkan • • . Murid boleh: • memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara yang bersih. 16 (16april20april) • • • udara. b) cara mengekalkan udara supaya bersih. memerihalkan kesan pencemaran udara.cemar udara c) sumber bahan cemar udara d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar e) langkahlangkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. environment – alam sekitar prevent – mencegah pollutant – bahan cemar source – sumber 5. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah. c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. b) kesan pencemaran udara.

menyenaraikan pelbagai sumber tenaga.Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. mengenalpasti perubahan tenaga. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetic dan sebaliknya melalui aktiviti.pelbagai 20april) bentuk dan sumber tenaga Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. Sumber Tenaga Minggu Objektif Pembelajaran 16 6. mengenalpasti matahari sebagai sumber tenaga utama. • dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan) Mengumpul maklumat dan membincangkan Hasil Pembelajaran Murid boleh: • • • • menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. TEMA: TENAGA Bidang Pembelajaran: 6. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga • dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh:sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun).1 Memahami (16april. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. Nota Perbendaharaan Kata energy change – perubahan bentuk tenaga form – bentuk slope – satah condong kinetic energy – tenaga kinetik potential energy – tenaga keupayaan primary source – sumber primer various – pelbagai vice versa – sebaliknya • 17 (23april27april) 6.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui Murid boleh: • mendefinisikan Projek boleh melibatkan penghasilan efficient – cekap conserve – memulihara .

1 Memahami (30april. buku skrap.haba sebagai 4mei) suatu bentuk tenaga Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari Hasil Pembelajaran Murid boleh: • menyatakan matahari membebaskan Nota Perbendaharaan Kata daily life – kehidupan harian difference – perbezaan . management – pengurusan • Bidang Pembelajaran: 7.dan yang tidak boleh diperbaharui. sumbangsaran dan sebagainya. menerangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. b) penggunaan tenaga solar. maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. • mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. • menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. Haba Minggu Objektif Pembelajaran 18 7. Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. 17 (23april27april) 6. model dan poster. non-renewable – tidak boleh diperbaharui renewable – boleh diperbaharui solar energy – tenaga suria Perbincangan boleh dijalankan dalam bentuk forum. Murid boleh: • memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. • mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui.

memberi contoh pelbagai kegunaan haba. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. merkuri • menyatakan haba dalam termometer mengalir dengan dan udara dalam tiga cara kelalang dasar (konduksi.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. pengembangan gas mengembang cecair dan gas. cecair dan atas pepejal. d) perbezaan antara suhu dengan haba. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. perolakan dan sinaran). menyatakan maksud suhu.membebaskan haba. cecair (contoh: bola dan dan gas. menyatakan sumber lain bagi haba. example – contoh gives out – mengeluarkan heat – haba meaning – maksud temperature – suhu 7. b) pelbagai kegunaan haba. Menjalankan • menyatakan haba aktiviti untuk mengalir dari conduction – konduksi contract – mengecut convection – perolakan expand – mengembang flow – mengalir gas – gas insulator – penebat land breeze – bayu darat liquid – cecair natural phenomena – . dan pengecutan dan mengecut pepejal. gelang. bulat). c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubaha apabila air panas dan air sejuk dicampurkan ). b) cara menghasilkan haba. 19 20-21 22-23 24 (11jun15jun) • • • • • haba. c) maksud suhu. MINGGU ULANGKAJI PEPERIKSAAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2012 Menjalankan Murid boleh: Terangkan aktiviti untuk kesan menunjukkan haba • menyatakan haba pemanasan dan boleh menyebabkan penyejukkan ke menyebabkan pepejal.

bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari.menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi. pendidihan. kondensasi dan boiling – pendidihan condensation – kondensasi evaporation – penyejatan freezing – . menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba. menyatakan maksud konduktor haba. 24 (11jun15jun) • • • • • kawasan panas ke kawasan sejuk. penyejatan.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. d) maksud penebat haba. perolakan dan sinaran. menyatakan maksud penebat haba. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. Murid boleh: • menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses Proses fizikal melibatkan peleburan. fenomena alam radiation – sinaran sea breeze – bayu laut solid – pepejal 7. c) maksud konduktor haba. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. pembekuan.

mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. • menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. penyejukbekuan melting – peleburan process – proses reference – rujukan sublimation – pemejalwapan • bimetallic strip – jalur dwilogam expansion – pengembangan contraction – pengecutan fire alarm – alat penggera kebakaran roller – penggolek steel bridge – jambatan keluli 25 (18jun22jun) Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. absorb – menyerap dull – pudar dark – gelap shiny – berkilat . 25 (18jun22jun) 7. fizikal. b) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.5 Memahami Menjalankan Murid boleh: bahawa eksperimen untuk permukaan menunjukkan yang • menyatakan objek objek yang gelap berikut: yang gelap dan dan kusam kusam menyerap menyerap dan a) objek yang haba lebih baik membebaskan gelap dan kusam daripada objek haba dengan menyerap haba putih dan berkilat. 7. d) penggolek pada jambatan keluli.Membincangkan: a) kesan haba ke atas jirim. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. c) ruang pada landasan keretapi.4 Mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. pemejalwapan. • memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Murid boleh: • menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam thermometer.

Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara. lebih baik • daripada objek putih dan berkilat. 26 (25jun29jun) 7. improve air circulation – memperbaiki pengudaraan comfortable living – kehidupan yang selesa 27-31 32-33 34 35-41 42-43 44-46 PEKA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 2 CUTI HARI RAYA/CUTI PETENGAHAN PENGGAL 2 REVISION FINAL EXAMINATION COMPLETED PEKA SCHOOL HOLIDAY ( 10 Nov – 1 Jan 2013 ) . b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik • daripada objek putih dan berkilat.6 Menghargai faedah pengaliran haba. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.lebih baik. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. Murid bleh: • mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful