NASTAVNI PLAN I OKVIRNI PROGRAM Za područje graditeljstva, geodezije i građevnih materijala

Naziv programa – zanimanja: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

Zagreb, 2006.

STRUKTURA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Opći podaci o programu-zanimanju 2. Nastavni plan 2.1. Potrebna stručna sprema nastavnika 3. Okvirni program 3.1. Uvjeti za izvođenje programa 3.2. Okvirni programi nastavnih predmeta 1. OPĆI PODACI O PROGRAMU-ZANIMANJU Područje rada: graditeljstvo, geodezija i građevni materijali Naziv programa-zanimanja: građevinski tehničar Mjesta i uvjeti rada Mjesta rada: - tvrtke koje su registrirane za izradu projektne dokumentacije - otvorena i zatvorena gradilišta zgrada - zavodi za zaštitu spomenika, konzervatorski zavodi - uredi za izdavanje dozvola. Uvjeti rada Rad u zatvorenom prostoru: - rad na crtaćem stolu i rad na računalu - rad uz dulje sjedenje - rad uz umjetnu rasvjetu - rad u mirnom okruženju - radni prostor podijeljen ili odvojen za manji dio radnika. Rad na otvorenom prostoru: - rad u svim vremenskim uvjetima - rad na visini - kretanje po privremenim konstrukcijama - rad u privremenim objektima na gradilištu - rad uz buku. Psihofizički zahtjevi i osobitosti: - dobre grafomotoričke sposobnosti - dobar vid - smisao za urednost - razvijena koordinacija ruku - dobra koncentracija - dobra percepcija prostora - spretnost u kretanju - dobra orijentacija. Cilj obrazovanja: Pripremiti učenike za uspješno uključivanje na tržište rada i nastavak školovanja na građevinskom fakultetu, veleučilištu i ostalim tehničkim fakultetima. Rezultati učenja u strukovnom dijelu programa Učenik: - informatički pismen - služi se računalnim programima za izradu nacrta - sposoban za rješavanja različitih tehničkih problema mehanizmima logičnog razmišljanja, povezivanja i razumijevanja - poznaje metoda za rješavanje strukovnih zadaća - posjeduje znanje o građevinarstvu - posjeduje znanje i vještine izrade nacrta i dijelova tehničke dokumentacije

2

-

poznaje metode proračuna jednostavnijih nosivih sklopova građevina poznaje metode proračuna za uštedu energije i toplinske zaštite poznaje suvremene arhitektonske konstrukcije, materijale i tehnologije poznaje građevine poznaje građevinsku mehanizaciju poznaje i primjenjuje Zakon o gradnji, pravilnik i propise poznaje cjelokupni proces planiranja i organizacije u graditeljstvu poznaje način obračuna troškova građenja poznaje karakteristika gradilišta poznaje okruženja posjeduje znanje i vještine izrade nacrta cesta i željeznica poznaje tunele i mostove razumije prirodne pojave vezane za vodu posjeduje znanje iz hidrologije razumije uzroke i posljedice zagađenja hidrosfere odgovoran prema okolišu poznaje proračune osnovnih hidrauličkih veličina poznaje proračune hidrotehničkih sustava i objekata poznaje suvremene građevne materijale i tehnologije poznaje metode za ispitivanje građevnih materijala vješt u izražavanju pomoću tehničkog crteža koristi tehnički načina razmišljanja kreativan i samostalan odgovorno se odnosi prema važnosti i vrijednosti građevina zainteresiran za graditeljsku baštinu i svaku intervenciju u prostoru posjeduje visok stupanj odgovornosti, ozbiljnog i znanstveno utemeljenog pristupa u rješavanju tehničkih zadaća struke, vodeći računa o očuvanju zdravlja, zaštiti okoliša i održivom razvoju.
131104 Građevinski tehničar
1. razred
tjedno godišnje

2. NASTAVNI PLAN
Redni broj NASTAVNI PREDMET 2. razred
tjedno godišnje tjedno

3. razred
godišnje

4. razred
tjedno godišnje

ukupno

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Hrvatski jezik Strani jezik Povijest Etika/Vjeronauk Geografija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Matematika Fizika Biologija Tehničko crtanje Računalstvo Nacrtna geometrija Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija građenja Praktikum
IZBORNI NASTAVNI PREDMET

3 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 32 -

105 70 70 35 70 70 140 70 70 70 70 140 70 70

3 2 2 1 1 2 4 2 2 2 4 2 2 1 2 -

105 70 70 35 35 70 140 70

70 70 140 70 70 35

3 2 1 2 4 1 2 2 3 2 2 1 4 3

105 70 35

70 140 35

70 70 105 70 70 35 140 105

3 2 1 1 2 4 1 2 3 4 1 4 4 32 -

96 64 32 32 64 128 32

64 96 128 32 128 128

411 274 140 137 105 32 274 548 207 70 70 210 140 449 306 268 172 338 233 4384

18.1. Prometnice* 18.2. Građevni materijali* 19.1. Vodogradnje* 19.2. Građevine* UKUPNO sati tjedno i godišnje 20. Stručna praksa

70

1120

32 -

1120 80**

32 -

1120 80**

1024

3

*Od ponuđena četiri izborna nastavna predmeta škola izabire dva: prometnice i vodogradnje ili građevni materijali i građevine **Stručna praksa obavlja se u graditeljskim tvrtkama, u pravilu nakon završetka nastavne godine. Izvedbu programa u strukovnom dijelu treba usuglasiti sa Zakonom o zaštiti na radu.

Završetak obrazovanja Uvjete, način i postupak polaganja državne mature propisuje ministar. 2.1. Potrebna stručna sprema nastavnika R.br. NASTAVNI PREDMET 1. Tehničko crtanje 2. Računalstvo STRUČNA SPREMA Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. građevinarstva Prof. matematike i informatike
Dipl. ing. matematike i informatike

3. 4. 5. 6. 7.

Nacrtna geometrija Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija građenja Praktikum

8. 9. 10. 11. 12.

Stručna praksa Prometnice Građevni materijali Vodogradnje Građevine

Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. građevinarstva + ing. građ. ili ing. arh. ili + tehničar Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. građevinarstva Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. građevinarstva Dipl. ing. građevinarstva Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. građevinarstva Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. građevinarstva Ing. građevinarstva Ing. arhitekture + tehničar, KV, VKV Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. građevinarstva Dipl. ing. građevinarstva Dipl. ing. građevinarstva Ing. građevinarstva Dipl. ing. građevinarstva Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. građevinarstva

NASTAVNIK profesor profesor profesor profesor profesor profesor stručni učitelj
suradnik u nastavi

profesor profesor profesor profesor profesor profesor profesor profesor profesor stručni učitelj stručni učitelj
suradnik u nastavi

profesor profesor profesor profesor stručni učitelj profesor profesor profesor

3. OKVIRNI PROGRAM Okvirni programi za općeobrazovne predmete objavljeni su u Glasniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, posebno izdanje, broj 11, Zagreb, lipanj 1977. 3.1. Uvjeti izvođenja programa a) Podjela razrednog odjela u dvije grupe po 15 učenika
Redni broj NASTAVNI PREDMET 1. razred
tjedno godišnje

2. razred
tjedno godišnje

3. razred
tjedno godišnje

4. razred
tjedno godišnje

ukupno

6. 7.

Računalstvo Crtanje

2* -

70 -

2* 2*

70 70

2* 2*

70 70

-

-

210 140

4

b) Materijalni uvjeti za izvođenje programa
PROSTOR Specijalizirana učionica za strukovne predmete OPREMA Crtaći stolovi za jednu osobu Ormari za pohranu učeničkog pribora i programa Pano za izlaganje učeničkih radova Vitrina za uzorke i modele Ploča za pisanje kredom i bijela ploča Platno za projiciranje Grafoskop Prijenosno računalo Projektor (TV, DVD, video) Mogućnost zamračenja Računalo s printerom i skenerom, s pristupom Internetu Fotokopirni stroj Ormari za pohranu učeničkih radova Ormari za pohranu knjiga i časopisa Ormari za pohranu nastavnog materijala Umrežena računala s pristupom na Internet za 30 radnih mjesta 2 printera A3 Skener Radna mjesta za svakog nastavnika opremljena računalom, printerom i skenerom s pristupom na Internet Ploter Stolovi za crtanje i praktični rad za 15-20 učenika Ploča Grafoskop i platno Prijenosno računalo i projektor Ormari za pohranu alata za obradu drva i jednostavnijih materijala Digitalna kamera za dokumentiranje obilazaka izvan škole Osnovni strojevi za obradu drva Aparati i uređaji za ispitivanje NASTAVNI PREDMET Tehničko crtanje Nacrtna geometrije Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija građenja Prometnice Vodogradnje Građevine Građevni materijali

Kabinet za nastavnike strukovnih predmeta, uz učionice

Svi strukovni predmeti Potreban je jedan kabinet na dvije učionice

Specijalizirana kompjutorska učionica Kabinet uz kompjutorsku učionicu

Računalstvo Prometnice Građevine Računalstvo

Radionica

Praktikum

Strojarnica uz radionicu Laboratorij za ispitivanje materijala

Praktikum Praktikum Građevni materijali

3.2. Okvirni programi nastavnih predmeta FIZIKA Razred Broj sati tjedno Cilj Opći je cilj nastave fizike, u funkciji općeg obrazovanja i odgoja, da u skladu s mogućnostima učenika pridonosi shvaćanju materijalnosti prirode i jedinstva svijeta. 1. 2 2. 2 3. 1 4. 1

5

grafičkog i računskog zbrajanja Grafički prikazati međusobne ovisnosti fizikalnih veličina Objasniti Newtonove zakone i izvesti dokaz Definirati sile i ostale vektorske veličine Objasniti važnost sila u svakodnevnom životu Obrazložiti zakon poluge. razlikovati energije Grafički prikazati ovisnost energije o drugim fizikalnim veličinama Objasniti pojavu elastične potencijalne energije u krutim tijelima i zakon održanja energije OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Put i pomak Gibanje uz stalnu brzinu Gibanje uz stalnu akceleraciju Slobodni pad Složeno gibanje Translacija i rotacija. razred REZULTATI UČENJA Objasniti pojam vektora i skalara. broj 1. moment sile Ravnoteža krutog tijela Rastavljanje sile na komponente Hidrostatika Hidrodinamika Sadržaj predmeta Red. princip rada hidrauličkog tijesaka Definirati i objasniti pojavu atmosferskog tlaka. broj 1. Rad i energija u mehaničkim sustavima Mehanički rad Djelotvornost i mehanička prednost stroja Kinetička i potencijalna energija Zakon održanja energije Snaga Sadržaj predmeta Red. Rad i energija u toplinskim sustavima. REZULTATI UČENJA Objasniti pojam temperature i topline i razlikovati ih. Sila i masa Količina gibanja Newtonovi zakoni Centripetalna sila Gravitacijska sila Sila trenja. objasniti molekularno-kinetički 2. Sile i polja 3. NASTAVNA CJELINA Toplina. NASTAVNA CJELINA Gibanja 2. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Molekulska građa tvari Agregatna stanja Pojam temperature 6 . 1. hidrostatskog tlaka i sile uzgona Izvesti izvod za uvjet plivanja Samostalno riješiti zadatke Definirati pojam rada i energije.Zadaće - osposobiti učenike za primjenu fizikalnih spoznaja u suvremenom životu i tehnici proširiti i formalizirati znanje učenika stečeno u osnovnoj školi ovladati postupcima i metodama mjerenja važnim za primjenu u tehnici i tehnološkim procesima steći sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog aspekta fizikalnih zakonitosti za primjenu u tehnici i tehnologiji.

Elektromagnetizam model tvari Definirati pojam unutrašnje energije i usporediti linearno i volumno širenje tvari Matematički izraziti i grafički prikazati plinske zakone i opisati I. Magnetsko polje Magnetsko polje električne struje Lorentzova sila Ampereova sila Magnetski tok Elektromagnetska indukcija. poluvodič. vodič. Sadržaj predmeta Red. Elektrostatika Elektrodinamika 3. izolator Demonstrirati primjenu Ohmova zakona. strukturu metalne rešetke. unutarnja toplinska energija Toplinsko rastezanje Promjene stanja plina Toplina i rad Prvi zakon termodinamike. broj 1. NASTAVNA CJELINA Izmjenične struje REZULTATI UČENJA Usporediti istosmjernu i izmjeničnu struju Grafički prikazati struje Opisati katodni osciloskop 3. zakona električnog otpora Kirchhova zakona Nacrtati magnetska polja kao vektorske veličine i opisati magnetske sile i njihove smjerove Riješiti zadatke s pomoću matematičkih izraza za sile Opisati Orstedov pokus i objasniti pojavu privlačenja i odbijanja paralelnih strujnih vodiča Objasniti magnetski tok Objasniti Faradayev zakon indukcije Opisati pojavu samoindukcije i pojavu međuindukcije Objasniti zakon transformacije Opisati vrtložne struje Toplina. smjer i karakteristike struje.2. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Osnovna svojstva izmjeničnih struja Induktivni i kapacitivni otpor Ohmov zakon za izmjenične 7 . Primjena elektreomagnetske indukcije. Građa atoma i električni naboji Kvantizirani naboj Coulombov zakon Električno polje Kondenzator Kapacitet Električna struja Električni otpor Rad i snaga električne struje Spajanje otpornika. zakon termodinamike Opisati svijet atoma Opisati električnu silu Grafički prikazati međusobne ovisnosti Nacrtati električna polja Objasniti pojavu električne potencijalne energije Riješiti primijenjene zadatke Usporediti gravitacijski i električni potencijal Opisati pojavu.

Atomi i kvanti 8 . Elektromagnetski titraji i valovi Nacrtati strujni krug s induktivnim i kapacitivnim otporom Objasniti pojmove pomak u fazi. γ zračenje 4. periskopu Objasniti kratkovidnost i dalekovidnost Nacrtati glavne zrake kod zrcala i leća. Fizikalna optika 3. broj 1. Mehaničko titranje i valovi 3. akustička.2. NASTAVNA CJELINA Geometrijska optika REZULTATI UČENJA Protumačiti prirodu svjetlosti Primijeniti osnovne zakone optike na ravnom zrcalu. konstruirati sliku Objasniti pojam indeks loma Nacrtati totalnu refleksiju Opisati svjetlovod i njegovu primjenu Objasniti pojavu disperzije svjetlosti i dugu Opisati FE efekt Opisati Bohrov model atoma Opisati kvantnomehanički model atoma Objasniti pojam izotop. β . električna Svojstva i primjena elektromagnetskih valova Širenje elektromagnetskih valova Spektar elektromagnetskih valova Brzina svjetlosti Sadržaj predmeta Red. energija vezanja. defekt mase Opisati α . reaktancija Opisati harmonijsko gibanje Prepoznati primjere iz svakodnevnog života Objasniti pojam valnog gibanja Razlikovati vrste valova Objasniti zakon održanja energije pri titranju Opisati i nacrtati lom i refleksiju valova i pojavu interferencije valova Nacrtati elektromagnetski titrajni krug i opisati nastanak elektromagnetskih titraja Opisati svojstva i prostiranje elektromagnetskih valova Usporediti emisijsku i prijemnu antenu Opisati svojstva svakog pojedinog vala u spektru Opisati astronomsku metodu mjerenja brzine svjetlosti struje Snaga i rad izmjenične struje Harmonijsko gibanje Titranje kao projekcija kružnog gibanja Matematičko njihalo Harmonijski oscilator Svojstva valnoga gibanja Lom i refleksija valova Stojni val Interferencija valova Zvuk Električni titrajni krug Rezonancija-mehanička. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Obilježja svjetlosti Osnovni zakoni geometrijske optike Odbijanje svjetlosti Ravno zrcalo Sferna zrcala Leće Lom i disperzija svjetlosti Interferencija svjetlosti Stojni valovi Fresnelova zrcala Optička rešetka Polarizacija svjetlosti Fotoelektrični efekt Valno-čestična svojstva tvari Atomska jezgra Heisenbergova relacija neodređenosti Nuklearne sile Radioaktivnost Zakon radioaktivnog raspada 2. impedancija.

razvijati prostorni zor . NASTAVNA CJELINA broj 1. kao i cjeloviti tekst Primijeniti urednost i preciznost i svladati zadani format papira Konstruirati crtež predmeta u ortogonalnoj projekciji 1.upoznati način primjene znanja na individualnim zadacima. gdje se pripremaju demonstracijski pokusi.shvatiti povezanost između pojedinih grafičkih prikaza . TEHNIČKO CRTANJE Razred Broj sati tjedno Cilj Savladati tehniku i jezik grafičkog izražavanja u graditeljskoj struci. samostalnost u radu. Nastava se izvodi u specijaliziranoj učionici za fiziku.steći osjećaj za format i način kako na njemu prezentirati zadani sadržaj . 4. praktični radovi.upoznati opremu stana i funkcionalne grupe . Uz specijaliziranu učionicu za učenike potrebno je osigurati kabinet za nastavnika kao posebnu prostoriju povezanu s učionicom za učenike. a ocjena se upisuje u element ocjenjivanja samostalnost u radu. vježbanje i provjeru znanja. Tehnički crteži predmeta 9 . Zaključna ocjena formira se iz sljedećih elemenata ocjenjivanja: usvojeni nastavni sadržaj. Osim navedenog. Zadaće . za spremnost da aktivno eksperimentira. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Osnovni crtaći pribor Tehnika crtanja olovkom i tušem Tehničko pismo Vježbe preciznog odmjeravanja i crtanja 1.uvježbati tehničko pismo .ovladati relacijama veličina i omjerima . ponavljanje.ovladati tehnikama crtanja olovkom i tušem .Metodičko-didaktičke napomene Nastava je predviđena uz pravilan odnos između sati za obradu novoga gradiva. Uvod u tehničko crtanje REZULTATI UČENJA Nacrtati točan tehnički crtež olovkom i tušem i napisati pojedinačno tehnička slova.steći urednost i preciznost . kao i učeničkih vježbi u grupama 4-5 učenika (laboratorijskih vježbi). Prva dva elementa mogu biti provjeravani na način: usmeno (na ploči ili iz klupe) i pismeno (učenici odgovaraju na postavljena pitanja ili rješavaju zadatke ispisane na listićima). - 2.ovladati dvodimenzionalnim i prostornim prikazima . program: crte 2. kako bi se nastava nesmetano obavljala. 3.razvijati vlastiti kreativni grafički izraz . opremljenoj standardnom opremom za izvođenje demonstracijskih pokusa. učenika se ocjenjuje za broj iskazanih prihvatljivih ideja.ovladati osnovnim pravilima za crtanje arhitektonskih nacrta . Učenici redovito izrađuju domaće radove. kako bi se stvorila baza za uspješno napredovanje u svim strukovnim predmetima. 2 2. što je neobično važno u ovom predmetu. program: crte Ortogonalna projekcija i aksonometrija 1. Sadržaj predmeta Red. rješavanje zadataka.naučiti pravila za formu koja se primjenjuje u graditeljskoj struci . kritički rezonira i uopćava.

U učionici se mora nalaziti kvalitetna ploča. već nadopunjavati. kako bi učenici lakše stekli predodžbu o potrebnoj stručnoj razini svojih radova. produbljivanje vještina i učinkovita uporaba računala u aplikativnim programima. platno za projiciranje i grafoskop. savladavanje AutoCAD-a za samostalnu primjenu u struci. 1. ocjena treba proizlaziti iz programa i rada na programu – vježbi. Arhitektonski nacrti Primijeniti samostalno pravila za prikazivanje predmeta u različitim projekcijama i prostornim prikazima i za međusobnu povezanost različitih crteža Primijeniti pravila ortogonalnog projiciranja u izradi arhitektonskih nacrta Nacrtati različite presjeke zgrade. da se provodi individualni pristup svakom učeniku i da mu se posveti onoliko pažnje koliko zahtijevaju njegove sposobnosti. Neobično je važno. horizontalne i vertikalne ravnine Sastaviti glavne grupe namještaja i opreme u stanu i nacrtati ih koristeći kreativni i individualni pristup Nacrtati arhitektonske nacrte obiteljske kuće u jednostavnijim mjerilima Presjeci i aksonometrija 1. program: ortogonalna projekcija i aksonometrija 2. Budući da su crteži osnova za svladavanje sadržaja predmeta. trebaju se svladati uz pomoć individualnih ili grupnih zadataka. RAČUNALSTVO Razred Broj sati tjedno Cilj Stjecanje osnovnih vještina i znanja u radu na računalu. Prije svake cjeline treba sadržaj objasniti. Svi programi se moraju na nastavi nacrtati u olovci. 2* 2* 2* - * Podjela razreda u dvije grupe 10 . program: namještaj i uređaji u stanu 4. a nakon korekcija profesora programi se kod kuće tuširaju. za ostvarenje postavljenih ciljeva i zadaća. Nastava se održava u specijaliziranim učionicama opremljenom crtaćim stolovima za jednu osobu te opremom u učionici koja omogućuje pohranu učeničkog crtaćeg pribora i programa. To su temelji crtanja koje u višim razredima ne treba ponavljati. Poželjno bi bilo i u nastavi tehničkog crtanja povremeno koristiti prijenosno računalo za izvođenje projekcija.3. program: položajni nacrt Metodičko-didaktičke napomene Postupnost u svladavanju navedenih zadaća je nužna. 4. Svi sadržaji koji to omogućuju. korak po korak i zato joj treba posvetiti posebnu pažnju i vrijeme. 3. U učionici se treba nalaziti zidni pano na koji se izlažu učenički radovi. Svladavanje nastavnih sadržaja u predmetu tehničko crtanje je ozbiljna i promišljena priprema koja učenike u daljnjem obrazovnom procesu kvalitetnije i jasnije dovodi do željenog cilja. program: presjeci i aksonometrija predmeta Namještaj i uređaji u stanu Pravila za crtanje idejnih nacrta Pravila za crtanje glavnih nacrta Položajni nacrt 3. 2. program: idejni nacrti 5. što će učenici pisati i crtati. manjih pismenih provjera i skripata. program: glavni nacrti 6.

atributi. Osnovni rad s računalom Operacijski sustav Windows 2. mape.primjena u struci Crtanje tlocrta REZULTATI UČENJA Samostalno nacrtati tlocrte Samostalno ispisati OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Slojevi. 1. Modify naredbe.Word REZULTATI UČENJA Primijeniti naredbe za rad s datotekama i mapama Učiniti mape i datoteke Primijeniti pravila za korištenje Interneta Napisati i urediti tekst OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Osnove arhitekture računala Sklopovlje pojedinačno Programi Vrste operacijskih sustava Datoteke. diskovi Telefonska mreža u računalstvu Internet Elektronička pošta Izbornici i naredbe Worda Spremanje i otvaranje dokumenta Oblikovanje znakova. promjena matrice Prikaz prezentacije i prilagodba potrebnih parametara Osnovne naredbe za crtanje mijenjanje i podešavanje Točno crtanje _3. Osnovni pojmovi informacijske mreže Obrada teksta . razred Sadržaj predmeta__________________________________________________ Redni NASTAVNA CJELINA broj 1. razred 2. Prezentacije PowerPoint Izraditi i prikazati prezentaciju 3. grafike. AutoCAD . odlomka i stranice Tabulatori i tablice Rad s grafikom _2. Osnove AutoCAD-a Točno crtati s pomoću osnovnih ACAD-ovih naredbi Sadržaj predmeta_________________________________________________ Redni NASTAVNA CJELINA broj 1. zvuka Efekti. kotiranje šrafiranje Ispis nacrtanog u mjerilu 11 . Proračunske tablice Excel OČEKIVANI REZULTATI (znanje i umijeće) Upisati podatke u tablicu i doći do očekivanih rezultata OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJI Organizacija – ćelije i radni listovi Izbornici i naredbe u Excelu Unos podataka i oblikovanje Formule i funkcije Grafikoni Ispis Izbornici i naredbe u Power Pointu Slajd Dodavanje teksta. 3. pisanje blokovi.Zadaće savladati tehnike rada računalom i svim perifernim jedinicama upoznati se s vrstama operacijskih sustava i savladati operacijski sustav na korisničkoj razini svladati osnovne vještine potrebne za rad u mreži i na Internetu osposobiti učenike za primjenu MSOffice-a osposobiti učenike za samostalnu primjenu AutoCAD-a u struci. razred Sadržaj predmeta_______________________________________________________ Redni NASTAVNA CJELINA broj 1.

Kabinet mora sadržavati poseban ormar za čuvanje medija i potpune dokumentacije za računala i programsku podršku.2. Svaku obrađenu nastavnu cjelinu odmah i praktično treba ostvariti na računalu. Preporuča se 3m2 površina po učeničkom radnom mjestu. Učionica mora imati telefonsku liniju radi spajanja na Internet i potpunu električnu instalaciju s posebnom zaštitnom sklopkom. U kabinetu mora biti posebno računalo s potrebnim perifernim jedinicama za pripremu nastave i vođenje nastavne dokumentacije. Ako računala nisu povezana u mrežu. Sva računala u učionici po mogućnosti treba povezati u mrežu i opremiti skenerom i s najmanje 2 pisača. nastavnik mora imati mogućnost zamračenja prostorije. Za ostvarivanje zadataka potrebno je osigurati specijaliziranu učionicu s računalima i kabinet za nastavnike. Osvjetljenje u učionici mora biti izvedeno tako da se ne reflektira od monitora. Učionica za učenike mora biti opremljena tako da omogućava samostalan rad jednog učenika na računalu.primjena u struci Prilagodba nacrta drugim mjerilima AutoCAD . Kabinet za nastavnika treba biti posebna prostorija povezana s učionicom za nastavu. AutoCAD . Da bi se postigli optimalni rezultati razredni odjel treba podijeliti u dvije grupe. Na disku moraju biti pohranjeni licencirani programski paketi potrebni za nastavu. 12 . Radno mjesto nastavnika u učionici treba biti opremljeno računalom i projektorom slike s monitora na platno. stol mora imati potrebnu električnu instalaciju izvedenu prema važećim propisima. Specijalizirana učionica potrebna je da bi se u njoj izvodila cjelokupna nastava i individualan praktičan rad učenika. − anatomsko oblikovano sjedalo za učenika i nastavnika. Učionica mora sadržavati po jedno radno mjesto za svakog učenika. 4. 5. Oprema radnog mjesta uključuje: − računalo prema specifikacijama Povjerenstva za kompjutorizaciju osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. U učionici se mora nalaziti ploča. Od učenika se mora zahtijevati temeljita priprema za svaki sat i odgovoran odnos prema sredstvima na kojima rade.primjena u praksi tlocrt Samostalno nacrtati presjeke i pročelja Samostalno nacrtati aksonometriju Samostalno prilagoditi nacrt novom mjerilu ispisa Samostalno nacrtati i ispisati sve nacrte zgrade Pristup crtanju presjeka i pročelja Primjena već naučenog u novim situacijama Način crtanja aksonometrije Pravila za mijenjanje mjerila ispisa Dopuna pravila za crtanje nacrta zgrade Metodičko-didaktičke napomene Cjelokupnu nastavu ovog predmeta optimalno je izvoditi u specijaliziranoj učionici za računalstvo/informatiku. tada 1 pisač dolazi na 4 radna mjesta. Ako kabinet za nastavnika koristi više nastavnika. − poseban stol za računalo. Računala moraju imati serijski i paralelni priključak za periferne jedinice i trebaju biti povezana na Internet. Pri uporabi projektora. 3. Kako bi se osigurao samostalan i pojedinačan rad učenika nastavu uz profesora treba izvoditi stručni učitelj ili suradnik u nastavi koji dobro poznaje AutoCAD i ostale programe kao i sama računala. priručnu dokumentaciju i odlaganje medija. te dovoljno prostora za bilježnicu radi vođenja zabilješki. gdje bi bilo mjesta za računalo.primjena u struci Crtanje aksonometrije AutoCAD . tada svakom nastavniku treba osigurati posebno radno mjesto s potrebnom računalskom opremom.primjena u struci Crtanje presjeka i pročelja AutoCAD .

3. prikloni kutovi pravca Osnovna uglata i obla geometrijska tijela (uspravna i kosa) Projekcije geometrijskih tijela s 6. Geometrijska tijela s osnovicom u ravnini projekcije 13 . 2. Mongeova projekcija dužine 5. prava veličina dužine Prostorni koordinatni sustav i prostorni kvadranti Crtanje točke prema zadanim koordinatama Dužina u općem i posebnom položaju. 2. Provjera znanja obavlja se usmenim putem i provjerom praktičnog rada na računalu. projekcije. prava veličina dužine 1. osnovne geometrijske konstrukcije Kotirana projekcija točke i dužine. uz provjeru postignuća u svladanosti cjelokupnoga gradiva na složenijim zadacima NACRTNA GEOMETRIJA Razred Broj sati tjedno Cilj Upoznavanje s metodama nacrtne geometrije koje se primjenjuju u građevinskoj struci te uvođenje učenika u osnove prostornog razmišljanja preko apstraktne stereometrije do konkretne primjene. 2 4. NASTAVNA CJELINA Uvod 2. Mongeova projekcija pravca Dva pravca u međusobnom položaju u prostoru. razred REZULTATI UČENJA Nabrojiti vrste projekcija i prepoznati pojedinu projekciju na crtežu Izraditi precizni crtež Konstruirati pravu veličinu dužine Nacrtati dvodimenzionalni prikaz ravnina projekcije Analizom dvodimenzionalnog prikaza točke obrazložiti njezin položaj u prostoru Prepoznati iz projekcija položaj dužine te znati konstruirati pravu veličinu Konstruirati projekcije likova paralelnih s ravninama projekcije Primijeniti stereometrijska pravila o odnosu pravaca u konkretnim zadacima Konstruirati probodišta i priklone kutove pravca Nabrojiti i razlikovati osnovne vrste geometrijskih tijela Primijeniti usvojena znanja o OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Projiciranje. Sadržaj predmeta Red. Zadaće razvijati motoričke vještine potrebne za precizan i uredan tehnički crtež usvojiti osnovne vrste projekcija usvojiti stereometrijska pravila primijeniti znanje na rješavanju problema razvijati logičko mišljenje i prostorni zor poticati kreativnost aktivirati mentalne rotacije. 2 3. broj 1. Kotirana projekcija Mongeova projekcija točke 4.Nastavna sredstva za izvođenje nastave računalstva obuhvaćaju i licencirane sistemske i programske pakete. probodišta pravca.

dužinama i pravcima na projekcijama geometrijska tijela. Stranocrt Sadržaj predmeta Red. Presjeci geometrijskih tijela 4. likovi okomiti na jednu od ravnina projekcije. NASTAVNA CJELINA Međusobni odnosi geometrijskih tvorevina Presjeci likova REZULTATI UČENJA Odrediti probodište pravca i ravnine Samostalno rješavati individualne zadatke primjenom probodišta pravca i ravnine Konstruirati projekcije i pravu veličinu presjeka geometrijskih tijela Razlikovati postupak pri izradi presjeka projicirajućom i općom ravninom Nacrtati kosu aksonometriju bilo kojega složenoga uglatog tijela OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Dvije ravnine. program: geometrijska tijela Tragovi ravnine. a za daljnju obradu nastavnih sadržaja moguća je metodička sloboda svakog profesora s uporištem u udžbeniku. Presjeci geometrijskih tijela projicirajućom ravninom 2. Mongeova projekcija – prikloni kut ravnine Likovi u općoj ravnini Kotirana projekcija Konstruirati priklone kutove zadane ravnine Nacrtati projekcije lika koji se nalazi u općem položaju Primijeniti kotiranu projekciju na rješavanju jednostavnih sadržaja struke Kosa aksonometrija uglatih geometrijskih tijela u različitim položajima. pravca i ravnine Demonstrirati pravila u rješavanju zadataka Konstruirati treću projekciju iz zadane dvije ortogonalne projekcije osnovicom u ravnini projekcije ili paralelnom s ravninom projekcije 1. dvije ravnine Kotirana projekcija horizontalne ceste. točka u ravnini. Stranocrt dužine. tri ravnine. program: presjek likova Presjeci uglatih tijela projicirajućom i općom ravninom Presjeci stošca 3. Ravnina Izreći pojmove i pravila u vezi s odnosom točke. kultiviranosti. 7. 7. bokocrt kao poseban slučaj stranocrta 2. kreativnosti. 6. 14 . S obzirom na karakter predmeta obvezno se pri obradi svake teme mora izraditi ogledni primjer. 2. program: presjeci geometrijskih tijela Prikloni kutovi ravnine Ravnine istog priklonog kuta Rotacija ravnine Pravilni mnogokuti u općoj ravnini Kotirana projekcija pravca. broj 1. Najveću važnost u pismenom ispitivanju imaju obvezne školske zadaće. pravac u ravnini. Kosa aksonometrija 5. no potrebno je češće pismeno provjeravati učenike. platoa. ceste u nagibu 3. program: stranocrt ili bokocrt 3. dva pravca. a poželjan bi bio prelazak na računalo i projektor. pravac i ravnina Presjek lika u projicirajućoj ravnini s ravninom u općem položaju 1. Za nesmetani tijek nastave potrebna je klasična učionica s pločom i grafoskopom te priborom za crtanje na ploči. samosvijesti i samostalnosti u učenju. razred 8. program: kotirana projekcija Metodičko-didaktičke napomene Predviđa se primjena suvremene metodike prilagođene ostvarenju dugoročnih ciljeva nastavnog procesa kao što su: razvijanje mišljenja. glavni pravci ravnine. ravnine. poštenja.

U drugoj godini učenja značajan element u formiranju ocjene su programi. 2 2. 3 4. Zadaće .usvojiti principe rješavanja arhitektonskih konstrukcija i steći znanje njihove primjene na različitim konkretnim zadacima. 4 3. Sadržaj predmeta Red. Dijelovi zgrade 15 . NASTAVNA CJELINA broj 1. Uvod u graditeljstvo REZULTATI UČENJA Opisati graditeljstvo i njegovu strukturu Objasniti cjeloviti proces nastajanja zgrade Nabrojiti sudionike u graditeljstvu Nacrtati jednostavni arhitektonski nacrt Nabrojiti sve arhitektonske projekte i njihove osnovne dijelove Pokazati i imenovati sve dijelove i sklopove zgrade. zbog složenosti njihove izrade i izražene mogućnosti za individualni kreativni pristup. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Graditeljstvo Djelatnost arhitekata i građevinara Proces nastajanja zgrade Tijek izvođenja zgrade Ortogonalna projekcija i aksonometrija Arhitektonski nacrti Kotiranje i mjerila Arhitektonski projekti 1.upoznati zgradu u cjelini i sve njezine bitne dijelove . posebno u prvoj godini učenja kada još nema izrade složenih programa. program: dijelovi zgrade 1. Arhitektonski nacrti i projekti 3. procjenjujući cjelinu zgrade.razvijati samostalnost u rješavanju zadataka . Moguće je ocjenjivati i pojedine grafičke vježbe. Praćenje izrade redovitih domaćih zadaća te periodično ocjenjivanje. program: arhitektonski nacrti Zgrada kao cjelina i njezini sastavni dijelovi Nosivi elementi i sklopovi Fizikalne karakteristike zgrade i konstrukcija Izolacije 2. poštujući statička i fizikalna svojstva.stvarati bazu podataka za samostalan rad na razradi nacrta . jedan je od nezaobilaznih elemenata konačne ocjene u ovom predmetu.Usmene provjere su pogodne za manja ispitivanja teoretskih osnova i kao obrazloženja nacrtanog te aktivnost u pronalaženju rješenja problemskih zadataka.razvijati interes i odgovornost prema struci .razvijati grafomotoričke vještine .pristupati znanstveno rješavanju konstrukcija zgrade . njihovu ulogu i međusobnu povezanosti u cjelinu. na jednostavnoj razini Razlikovati ulogu pojedinih dijelova zgrade Nacrtati skicu presjeka zgrade s označenim 1.usvojiti načine izražavanja u graditeljstvu . 4 2. ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE Razred Broj sati tjedno Cilj Ovladati suvremenim arhitektonskim konstrukcijama i sklopovima jednostavnijih zgrada. materijale i tehnologiju izvedbe.

materijal i tehnologiju Obrazložiti pojam dubine temelja Nacrtati temelje za obiteljsku kuću Nabrojiti materijale za zaštitu zgrade od vlage Objasniti način zaštite od vlage Nacrtati detaljne nacrte temelja i poda na tlu Nabrojiti osnovne karakteristike betona i armiranog betona na jednostavnoj razini Objasniti princip armiranja i osnovnih tehnologija ugradnje betona Nacrtati ab zid Skicirati suvremene oplate Usporediti različite vrste oplata Masivni i skeletni konstruktivni sustavi Materijali i tehnologije građenja Zidovi od opeke Zidovi od modularnih blokova Zidovi od porozirane opeke Zidovi od betonskih blokova 3. NASTAVNA CJELINA broj 1. materijali. program: zidani zidovi Potresni propisi Horizontalne i vertikalne ab veze Temelji zidova i stupova Dubina temelja.4. Temelji obiteljskih kuća 8. način izvedbe 16 . dimenzioniranje Zaštita zgrade od vlage iz tla 4. 6. Vanjski zidovi REZULTATI UČENJA Definirati osnovne fizikalne karakteristike vanjskih zidova Razlikovati unutarnje i 2. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Osnovne fizikalne karakteristike vanjskih zidova Vrste vanjskih zidova. program: temelji obiteljske kuće Armiranje i izvedba zidova Oplate zidova Sadržaj predmeta Red. Armiranobetonski zidovi i oplate pojedinim dijelovima Prepoznati različite konstruktivne sustave Nacrtati i objasniti osnovne konstruktivne sustave Imenovati detaljno sve suvremene materijale za zidanje s pripadajućim tehnologijama Nacrtati i objasniti sve vrste zidova Samostalno riješiti i nacrtati program na individualnom zadatku Definirati potresne propise Primijeniti propise u crtanju nacrta Nacrtati ab veze u tlocrtu i presjeku Usporediti nosive elemente s elementima za ukrućenje zgrade Opisati ulogu temelja. Konstruktivni sustavi zgrada Zidani zidovi 5. Ukrućenje zgrade 7.

crtanje i mjere Kotiranje Stubište. propisi i crtanje stubišta Konstruktivni sustavi ab stubišta Vrste stubišta Detalji stubišta 3. prevaljeni presjeci 2. Dimnjaci Tradicionalni i suvremeni dimnjaci Ventilacijski kanali 17 . ovisno o opterećenju i zahtjevima za zvučna svojstva Usporediti različite konstrukcije i definirati njihove prednosti Samostalno izraditi nacrte međukatne konstrukcije na temelju individualnih zadataka Interpretirati osnovni sastav ab krova po fizikalnim principima Nacrtati krov u izvedbenom nacrtu Demonstrirati uklapanje pojedinih elemenata u cjelinu Nacrtati izvedbene nacrte obiteljske kuće sa svim potrebnim tehničkim elementima Objasniti pravila za crtanje stubišta.2. konstruktivnih sustava i vrsta stubišta Skicirati konstruktivne sustave stubišta Nacrtati različita stubišta Samostalno riješiti i nacrtati izvedbene i detaljne nacrte stubišta na temelju individualnog zadatka Nacrtati i opisati suvremene dimnjake za zgrade različite katnosti Razlikovati tradicionalne dimnjake od suvremenih u karakteristikama i primjeni Skicirati osnovne vrste dimnjaka Stropne konstrukcije Monolitni ab stropovi Oplate za stropove Montažni stropovi Izvedbeni nacrt ab konstrukcije Podne konstrukcije 1. program: stubište 5. Stubišta 6. program: međukatna konstrukcija Osnovne fizikalne karakteristike ab krovova Vrste ravnih krovova Detalj završetka krova Pravila za crtanje izvedbenih nacrta Otvori Vrata i prozori. Međukatne konstrukcije 3. Ravni krovovi 4. program: izvedbeni tlocrt i presjek Dimenzioniranje. Izvedbeni nacrti vanjske zidove Opisati i objasniti suvremena rješenja vanjskih zidova s njihovim prednostima i mogućnostima primjene Nacrtati različite vanjske zidove Skicirati suvremene međukatne konstrukcije za različite zgrade.

Sadržaj predmeta Red. program: dvostrešno krovište Složena krovišta 2. program: kosi krov 3. posebno vanjskih zidova Demonstrirati metode proračuna na različitim primjerima Skicirati i konstruirati dijagrame kretanja topline i vodene pare kroz zid Samostalno izraditi fizikalni proračun vanjskog zida Primijeniti rezultate proračuna u izradi izvedbenih i detaljnih nacrta Imenovati toplinske i difuzne izolacije i način njihove primjene Izreći pravila za zaštitu od buke Prosuditi nužnost očuvanja energije i prednosti zgrada s malom potrošnjom energije 3. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Drvo u graditeljstvu Vrste krovnih konstrukcija Dvostrešna krovišta 1. Krovni pokrovi 4. Energetska učinkovitost Održivi razvoj Niskoenergetska kuća Pasivna kuća Novi oblici korištenja energije 18 . Građevna limarija Žljebovi i odvodi Limeni opšavi Vrste pokrova i način postavljanja Krovna konstrukcija iznad grijanog i negrijanog prostora 3. Fizika zgrade Fizikalne karakteristike vanjskih konstrukcija Toplinski proračun Difuzni proračun Toplinska stabilnost i temperaturni rad 4. program: složeno krovište 2. NASTAVNA CJELINA broj 1. Drvena krovišta REZULTATI UČENJA Prepoznati dobra svojstava drva i mogućnosti primjene u suvremenom graditeljstvu Skicirati osnovne vrste masivnih drvenih krovišta i način njihovog rješavanja i prikazivanja u nacrtima Riješiti krovnu konstrukciju Samostalno nacrtati izvedbeni nacrt jednostavnijeg i složenog krovišta Prepoznati osnovne principe rješavanja karakterističnih limenih konstrukcija na kosom krovu Nacrtati i opisati suvremene pokrove i način njihove ugradnje Definirati osnovne fizikalne procese u krovu sa suvremenim materijalima Samostalno riješiti i nacrtati detalje kosog krovišta Definirati fizikalne karakteristike zgrade i njenih konstrukcija. program: fizikalni proračun vanjskog zida Zaštita od buke 5.

obloge Metodičko-didaktičke napomene Predmet arhitektonske konstrukcije je temeljni predmet u zanimanjima arhitektonski i građevinski tehničar. Uči se sve četiri godine i njegov sadržaj usko je povezan s ostalim strukovnim predmetima. Sadržaje nužne za razumijevanje procesa građenja treba svesti na nivo informacije. materijali i uloga Odvodnja vode Fizikalni proračun ab krova Detalji ravnog krova 1. program: ravni krov (bez proračuna) Temelji za masivne i skeletne konstruktivne sustave zgrada Kućne instalacije vodovoda Kućne instalacije kanalizacije Drvena vrata i prozori Metalna i plastificirana vrata i prozori Detalji vrata i prozora 2. nosećim konstrukcijama. 5. tehnologije i materijale koji se koriste u izvedbi obiteljskih i stambenih zgrada i koji su baza za crtanje programa u predmetu stambene i javne zgrade. u kojima se primjenjuju u izradi nacrta na individualnim zadacima. suhe gradnje Unutarnje i vanjske žbuke. pogotovo s tehničkim crtanjem. a znanja i vještine stečene na predmetu arhitektonske konstrukcije nužni su za savladavanje predmeta stambene i javne zgrade. stambenim i javnim zgradama i organizacijom građenja. Uz detaljnije obrađene suvremene konstrukcije. Sadržaji tih predmeta se nadopunjuju i nadovezuju. a u trećem i četvrtom razredu na višoj razini i detaljnije. NASTAVNA CJELINA broj 1. 19 . učenicima treba dati osnovne podatke o tradicijskim konstrukcijama i materijalima. podovi. kao i za prihvaćanje znanstveno utemeljenog pristupa rješavanju konstrukcija i osiguranja ugodnog boravka korisnicima zgrade. vezano za uštedu energije i zaštitu od buke. materijali i način izvedbe Podne konstrukcije i materijali za završni sloj poda Obloge zidova i stropova 2. žbuke. Temelji višekatnih zgrada 3. U prvom i drugom razredu nastavni sadržaji obrađuju se na nižoj razini. praktikumom. Pregradni zidovi. Ravni krovovi REZULTATI UČENJA Obrazložiti sastave pojedinih krovova na temelju fizikalnih zakonitosti Odrediti sastav krova primjenom egzaktnog pristupa. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Vrste ravnih krovova i njihove fizikalne karakteristike Slojevi krova. Kućne instalacije vodovoda i kanalizacije Konstrukcije za zatvaranje otvora 4. temeljenog na proračunu Nacrtati krov na individualnim zadacima Primijeniti u nacrtima različite vrste temelja za različite vrste konstruktivnih sustava i opterećenja Definirati mrežu instalacija u zgradi Riješiti u nacrtima instalacijske prodore Nabrojiti vrste i način ugradbe konstrukcija za zatvaranje otvora Samostalno izraditi izvedbene i detaljne nacrte konstrukcija za zatvaranje otvora na individualnim zadacima Opisati elemente nužne za finalizaciju zgrade Obrazložiti suvremena rješenja i tehnologije Prepoznati tradicijske načine izvedbe završnih radova 4. Posebnu pažnju treba obratiti građevnoj fizici.Sadržaj predmeta Red. Naglasak treba dati onim sadržajima koji se odnose na konstrukcije. program: konstrukcije za zatvaranje otvora Pregradni zidovi.

2 4. kako bi učenici lakše stekli predodžbu o potrebnoj stručnoj razini svojih radova. U svim oblicima rada vrednuje se i ocjenjuje usvojenost i primjena znanja na pojedinačnim zadacima. kao i unutar jedne nastavne teme. NOSIVE KONSTRUKCIJE Razred Broj sati tjedno Cilj Razumijevanje preuzimanja opterećenja u nosivim sklopovima i prijenosa opterećenja nosivim sklopovima. u trećem razredu obvezna su četiri programa. Budući da su crteži osnova za savladavanje sadržaja predmeta. Nužno je sve nastavne sadržaje izvježbati kroz domaće zadaće koje se mogu započeti u školi. Vrlo je važno da učenici ozbiljno rade na nastavi. Bilo bi poželjno da profesori povremeno. Budući da se materija može prikazati jedino crtežom. kad im profesor pomaže i ispravlja njihove radove. programa i rada na programu – vježbi. koje se nadopunjuju tumačenjima profesora i projiciranjem konačnih materijala. tj. Rad u grupama pridonosi boljem i objektivnijem ocjenjivanju svakog učenika. U svakom razredu predviđene su obvezno tri školske zadaće. s osnovama statike. programa i nastavnih materijala. U nastavi treba koristiti zorne prikaze. u drugom razredu obavezna su tri programa. skripata. prostoručnim ili tehničkim. Učenici za većinu nastavnih jedinica dobivaju slijepe kopije s nastavnim sadržajem. Kod složenijih konstrukcija raščlanjuju se koraci koji dovode na najbolji način do rješenja. Za nastavu predmeta arhitektonske konstrukcije potrebno je osigurati specijaliziranu učionicu koja treba biti opremljena crtaćim stolovima za jednu osobu. a u četvrtom razredu obvezna su dva programa. grafoskopom i platnom. filmove i sav slikovni materijal koji će učenicima pomoći u razumijevanju gradiva. učenicima se permanentno daju grafički zadaci koji se rješavaju na nastavi. imaju mogućnost korištenja prijenosnog računala i projektora. ili stalno. Zato na svakom satu trebaju imati sav potreban crtaći pribor. razlikovati. uočiti. 2 3. 2 2. ormarima za pohranu crtaćeg pribora. otpornosti gradiva i betonskih konstrukcija usvojiti uvjete kojima nosive konstrukcije moraju udovoljiti upoznati. modele.U nastavi arhitektonskih konstrukcija bitno je aktivno sudjelovanje učenika na svakom nastavnom satu. skripta i predloške. usvojiti i ovladati osnovnim mehaničkim vlastitostima gradiva u graditeljstvu usvojiti pojmove struke 1. kako bi se potaknulo učenike na ozbiljan pristup i samostalnost u radu. u prvom razredu obvezna su četiri programa. Budući da je predmet kompleksan treba pratiti i ocjenjivati postignuća u svim njegovim segmentima. razumjeti. Za svaki razred rad učenika treba vrednovati i ocjenjivati po elementima koji su u skladu sa sadržajem i uzrastom učenika. ili dovršiti i izraditi uz pomoć nastavnika. Kod izrade programa treba već u prvom razredu zadavati individualne zadatke. ocjena treba proizlaziti iz pismenih provjera. U učionici se treba nalaziti zidni pano na koji se izlažu učenički radovi. 3 20 . Zadaće upoznati učenike s osnovama onih područja nosivih konstrukcija koje se najčešće koriste u građevinskoj praksi. Postupnost u savladavanju sadržaja osnovni je princip napredovanja iz razreda u razred. Domaće zadaće baziraju se na crtežima i za većinu nastavnih tema dobro je pripremiti konture crteža koji se nadograđuje. posebno u nižim razredima. jer se svaki sadržaj problematizira i razmatra u kontekstu cjeline i međusobne povezanosti. Učenici sami rade svoja skripta na papirima A4 koji se uvezuju u fascikl čime je omogućeno dopunjavanje i dorađivanje pojedinih dijelova. a tehnički dovršavaju kod kuće. domaćih zadaća.

Težište Stabilnost Izračunati i grafički odrediti položaj težišta složenih presjeka Objasniti važnost stabilnosti za sigurnost građevine 21 . 8. a imaju zajedničko hvatište Analitički i grafički uvjeti ravnoteže općeg sustava sila u ravnini Ležajne reakcije Težište jednostavnih likova Težište složenih likova (grafički i analitički). koje će kao graditelji projektirati ili izvoditi razvijati stav prema održivom načinu građenja i očuvanje okoliša formirati radne. moralne i estetske vrijednosti. NASTAVNA CJELINA Nosive konstrukcije u graditeljstvu Sile i opterećenja (tereti) u građevinarstvu Predočavanje sile Djelovanje sila u ravnini 3. Opći sustav sila u ravnini Izreći definiciju momenta sile Primijeniti definiciju momenta sile 6. razred REZULTATI UČENJA Objasniti povezanosti arhitekta i inženjera. broj 1. 5. 1. 2. 4. Ravnoteža sila Definirati i primijeniti osnovne analitičke i grafičke uvjete ravnoteže općeg sustava sila u ravnini 7. razvijati osjećaj osobne odgovornosti.- osposobiti učenike da kroz statičke proračune i dimenzioniranje jednostavnih sustava arhitektonskih konstrukcija spoznaju bit stabilnosti građevina. Sigurnost protiv prevrtanja Sigurnost protiv klizanja Sadržaj predmeta Red. konstruktora (statičara) Objasniti pojam sila i opterećenja Izračunati težinu nekog sklopa Prikazati bilo koju veličinu sile u mjerilu sila Izvesti analitički i grafički postupak sastavljanja i rastavljanja sila u ravnini OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Građevina i nosivi sklop Sile i njihovo djelovanje Sile i opterećenja Podaci za određivanje vektora sile Grafičko prikazivanje sile Pojam krutog tijela Sastavljanje sila koje djeluju u jednoj zraci Računsko i grafičko određivanje rezultante sila koje djeluju u jednoj zraci Sustav sila koje djeluju u različitim zrakama a imaju zajedničko hvatište (paralelogram i trokut sila) Rastavljanje sile u dva zadana pravca (dvije sastojnice) Stupnjevi slobode gibanja Općenito o pojmu momenta sile Momentno pravilo Odnos poligona sila i verižnog poligona Spreg ili par sila Rastavljanje sile u tri sastojnice Uvjeti ravnoteže sila koje djeluju u jednoj zraci Uvjeti ravnoteže sila koje djeluju u različitim zrakama. jačati samopouzdanje i važnost suradnje kao i timskog rada.

razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Pojam i vrste ležajeva Statička određenost i statički sustav Raspon nosača Analitička i grafička metoda određivanja sila u ležajevima (ležajne reakcije) statički određenih nosača Sile u presjeku statički određenih nosača Analitička i grafička metoda određivanja reznih sila i njihovih pripadnih dijagrama (M. apsolutne i relativne deformacije i njihovu vezu 3. Sadržaj predmeta R. NASTAVNA CJELINA Uvod REZULTATI UČENJA Objasniti pojam gradivne jedinke ili čestice gradiva kao i pojam veze među česticama (jaka ili slaba) Pojednostavnjeno objasniti bit ponašanja gradiva i konstrukcija kao i samu bit prirode koju ove konstrukcije oponašaju Objasniti definiciju naprezanja. NASTAVNA CJELINA Uvod u statiku nosača REZULTATI UČENJA Izreći definiciju nosača kao matematičkog modela 2. Složeni ili Gerberov nosač Ravnoteža ravninskih rešetkastih nosača Primijeniti osnovne analitičke i grafičke uvjete ravnoteže u statički određenih nosača Primijeniti metodu zamišljenog presjeka za pronalaženje i određivanje reznih sila Izračunati vrijednost reznih sila Nacrtati dijagrame Nacrtati Gerberov nosač i objasniti njegovu primjenu u graditeljskoj praksi Opisati postupak određivanja sila u štapovima rešetkastih nosača. 4. Definirati osnovne mehaničke vlastitosti gradiva u graditeljstvu i međusobno ih uspoređivati Objasniti bit funkcioniranja nosivog statičkog sustava Općenito o pojmu naprezanja Jedinice naprezanja Metoda zamišljenog presjeka Osnovne vrste naprezanja Određivanje uzdužnog naprezanja Skraćenje i produljenje Veza između naprezanja i relativnih deformacija Beton i komponente Vlastitosti očvrsnuloga betona Čelik u graditeljstvu Drvo u graditeljstvu Nosivi sklopovi naprezani centričnom vlačnom silom- 22 . broj 1. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Zadaci otpornosti gradiva Priroda gradiva 2. V i N) Složeni ili Gerberov nosač Određivanje sila u štapovima 2. Ravnoteža vanjskih sila u statički određenih nosača Ravnoteža vanjskih i reznih sila u statički određenih nosača 3. 5. broj 1. Naprezanja i deformacije u linijskih sklopova 3.Sadržaj predmeta Red. Mehaničke vlastitosti osnovnih gradiva u graditeljstvu Osno opterećeni nosivi sklopovi 4.

Obrazložiti osnove teorije graničnog stanja sloma presjeka i neke veličine dane propisima ( εa i εb. fa i fb) Izvesti postupak dimenzioniranja statički određenih AB sklopova s osjećajem za dimenzije Demonstrirati pravila za armiranje na statički određenim AB sklopovima 4. izračunati ih i grafički odrediti na različitim primjerima Opisati mehanizam prenošenja uspravnog opterećenja vodoravnim preusmjerenjem Obrazložiti raspodjelu uzdužnih i posmičnih naprezanja po visini poprečnog presjeka u promatranom nosaču – gredi Izračunati i odabrati izmjere poprečnog presjeka u slobodno poduprtom nosaču čisti vlak Nosivi sklopovi naprezani tlačnom silom Izvijanje Ploština poprečnog presjeka Težište poprečnog presjeka Statički moment plohe Moment tromosti Moment otpora Polumjer tromosti Mehanizam prenošenja uspravnog opterećenja vodoravnim preusmjerenjem Nosivi sklopovi napregnuti savijanjem bez uzdužne sile Posmik pri savijanju Sadržaj predmeta R. Geometrijski podaci poprečnog presjeka 6. Dimenzioniranje AB sklopova prema graničnom stanju sloma presjeka AB sklopovi naprezani savijanjem Armiranje sklopova naprezanih savijanjem 5.5. broj 1. Nosivi sklopovi opterećeni okomito na svoju uzdužnu os štapa Izračunati dimenzije poprečnih presjeka i provjeriti naprezanje i deformaciju Obrazložiti važnost i značaj geometrijskih podataka u odnosu na veličinu i oblik poprečnog presjeka pri dimenzioniranju nosećih sklopova. 6. 23 . NASTAVNA CJELINA Uvod REZULTATI UČENJA Definirati osnove na kojima se temelji i osigurava zajedničko djelovanje betona i čelika Odabrati kakvoću gradiva pri dimenzioniranju Imenovati sadržaj statičkog proračuna i prepoznati glavne značajke pojedinog sadržaja. sprega betona i armature Mogućnost zajedničkog djelovanja betona i čelika Čelik Beton Statičko rješenje noseće konstrukcije Određivanje opterećenja Statička shema Određivanje reznih sila Dimenzioniranje AB sklopova Teorija granične nosivosti Osnovne pretpostavke Raščlanjeni faktori sigurnosti granične vrijednosti relativnih deformacija betona i armature Proračun jednostruko armiranih pravokutnih presjeka Proračun AB ploča s glavnom armaturom u jednom smjeru Pokrivanje linije vlačnih sila armaturom Nacrt armature 2. Mehanička svojstva čelika i betona Proračun AB sklopova 4. 3. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Armirani beton.

kao i iz godine u godinu. Od izuzetne je važnosti aktivno sudjelovanje učenika na svakom nastavnom satu. Ukrućenja zidanih zgrada Osnove prednapetog betona 10. u trećem razredu obvezna su tri programa. Specijalizirana učionica potrebna je kako bi se cjelokupna nastava i rezultati rada podigli na višu razinu. modela. Nastavni sadržaj usko je povezan s ostalim predmetima struke. Uz učionicu treba se nalaziti kabinet za profesore opremljen s više radnih mjesta opremljenih računalom i perifernim jedinicama i ormarima za čuvanje medija i dokumentacije. Proračun nosača naprezanih poprečnim silama Konstruirati dijagram glavnih vlačnih naprezanja Objasniti važnosti provjere u proračunu i u tijeku izvedbe AB grednih nosača Izraditi proračun AB grede Nacrtati armaturu grede 8. Obrađene nastavne sadržaje nužno je izvježbati kroz domaće zadaće. što učenicima pomaže da bolje razumiju gradivo. rada na programima i samih programa. usmenog ispitivanja. armatura za preuzimanje poprečne sile Proračun armature za preuzimanje poprečne sile Primjeri provjere AB nosača na djelovanje poprečne sile Proračun stupova kad nema izvijanja – kratki stupovi Vodoravne i uspravne AB veze Načelo prednapinjanja Beton i čelik u prednapetom betonu Metodičko-didaktičke napomene Sadržaj predmeta obuhvaća osnove statike. Bitno je da kroz obrazovni proces profesori srodnih predmeta redovito surađuju. već u prvom razredu zadaju im se programi s individualnim zadacima. Kako bi se učenike potaknulo na ozbiljan pristup i samostalnost u radu. AB stupovi naprezani centričnom tlačnom silom 9. Kod donošenja zaključne ocjene treba voditi računa o razvijenosti kulture rada. učenicima je. filmova i kompjuterske edukacijske animacije.Izraditi nacrt armature 7. prije svega s arhitektonskim konstrukcijama. pokazanom interesu i volji i uloženom trudu. kako bi napredovali unutar jedne nastavne jedinice. U svakom razredu predviđene su dvije školske zadaće. Tijekom godine prate se i vrednuju usvojenost znanja putem školskih i domaćih zadaća. Predmet se uči kroz sve četiri godine u oba zanimanja. 24 . u bitnoj mjeri olakšan rad. Izraditi proračun stupa Demonstrirati pravila za armiranje AB stupova bez opasnosti izvijanja Objasniti razliku između AB stupa i uspravne AB veze Imenovati i objasniti konstrukcijske pojedinosti važne za ukrućenja zidanih zgrada Objasniti osnovno načelo prednapinjanja Oblikovanje armature Računanje duljine armature Dijagram glavnih vlačnih naprezanja u nosača nepromjenjive visine Određivanje računskog posmičnog naprezanja iz granične poprečne sile. Zahvaljujući metodičkoj razrađenosti udžbenika. otpornosti gradiva i betonske konstrukcije. Nastava se treba odvijati u specijaliziranoj učionici opremljenoj crtaćim stolovima za jednu osobu i radnim mjestom profesora koje je opremljeno prijenosnim računalom. Zadaća je profesora da postupno uvodi učenike u problematiku predmeta. U nastavi se preporučuje primjena zornih prikaza. projektorom i platnom. a u četvrtom razredu obvezan je jedan program. kako bi učenici tijekom obrazovanja uspjeli usvajati i povezivati znanja koja će primijeniti u praksi. kao i profesorima. u prvom i drugom razredu obvezna su dva programa.

nadzor nad građenjem Vrste projekata Tehnički pregled građevine Pravilnik o ustupanju radova Odabir izvoditelja Ugovor o građenju Osnivanje gradilišta 3.osposobiti učenike za samostalno korištenje važećih Zakona i Pravilnika građevinske regulative . transport i 25 5.poticati na samostalno snalaženje u nacrtima građevine i prepoznavanje dijelova građevine .usvojiti principe i steći znanja za primjenu na novim zadacima.razvijati osjećaj za ispravno i točno prikazivanje podataka. Sadržaj predmeta Red. Troškovnik za cestu . 2 4. Zakon o gradnji REZULTATI UČENJA Obrazložiti strukturu graditeljstva Izreći osnovne premise Zakona. uvažavajući pravila struke . uz prikaz sudionika u pojedinoj aktivnosti Opisati i nabrojiti građevinske strojeve Odrediti praktični učinak pojedinog stroja.ORGANIZACIJA GRAĐENJA Razred Broj sati tjedno 1. Pripremni radovi II. te način primjene 2. uz primjenu novih tehnologija građenja i građevinskih strojeva. 4 Cilj predmeta Ovladati cjelokupnim procesom nastajanja građevine u skladu s važećom građevinskom regulativom. te urednost u radu .razvijati smisao za sistematičnost u izradi tehničke dokumentacije.razvijati samostalni pristup izradi troškova građenja građevine . NASTAVNA CJELINA broj 1. 2. Zemljani radovi III.usvojiti terminologiju građevinske struke . te jednostavni način izrade operativnog plana građenja i organiziranja gradilišta. memorirati stručne nazive i procedure u tijeku procesa građenja građevine Definirati način ustupanja radova i odabira izvoditelja Obrazložiti proceduru od natječaja do potpisivanja ugovora Nabrojiti glavne elemente ugovora o građenju Nabrojiti redoslijed aktivnosti u pojedinim fazama građenja građevine. Uvod u organizaciju građenja 2. Zadaće predmeta: . Proces nastajanja građevine Kronološki prikaz svih aktivnosti u tijeku procesa nastajanja građevine Grafički rad Potrebne stavke troškovnika I. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Definicija organizacije građenja Zakoni i Pravilnici Propisana svojstva i kvaliteta građevine Faze građenja i sudionici Dozvole. nabijanje i transport Strojevi za pripremu. Kolnička konstrukcija Građevinski strojevi za zemljane radove.usvojiti kronološki redoslijed aktivnosti u procesu nastajanja građevine . 2 3. prikazati načine proračuna troškova građenja građevine niskogradnje (ceste) i zgrade. Ustupanje radova 4.

Trgovačka društva REZULTATI UČENJA Nabrojiti osnovnu podjelu trgovačkih društava Opisati postupak osnivanja dioničkog društva Razlikovati upravljanje od rukovođenja Razlikovati tehnologije u građenju koje bitno utječu na kvalitetu i brzinu građenja Prepoznati tehnološke razine pri izradi građevinskog proizvoda Nabrojiti tehničku gradilišnu dokumentaciju kojom se organizira i kontrolira građenje te prepoznati njezinu važnost Obrazložiti način izrade troškovnika i njegovu svrhu Prepoznati različite mogućnosti izvedbe pojedinih radova Opisati primjenu građevinskih strojeva Obrazložiti nove tehnologije izrade hidroizolacija i termoizolacija Razlikovati klasične tesarske oplate od novih oplatnih sustava Nabrojiti suvremene materijale i tehnologije za zidanje i žbukanje Izraditi sheme gradilišta za građenje ceste na zadanoj podlozi . Opća i tehnička dokumentacija na gradilištu Troškovnik građevinskih radova na zgradi I. Zaštita na radu Nabrojiti koji su izvori opasnosti na gradilištu i kako se provodi zaštita radnog mjesta i radnika Elaborat zaštite na radu Zaštita radnika pri radu na visini i dubini Osobna zaštitna sredstva Sadržaj predmeta Red. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Zakon o trgovačkim društvima Vrste trgovačkih društava Registracija. transport i ugradbu betona. osnivanje dioničkog društva 2. Betonski radovi III. NASTAVNA CJELINA broj 1. Izolaterski radovi 4. Tesarski i oplatni radovi V.ugradnju asfalta 6.situaciji ceste Izraditi analize cijena 3. 26 . Zidarski radovi Stavke troškovnika 5. Zemljani radovi II. kojom se prati proces građenja građevine Obrazac za izradu troškovnik Vrste troškovnika u procesu nastajanja građevine Iskolčenje građevine. Shema organiziranja gradilišta ceste na zadanoj podlozi Osnovne analize cijena za 6. nanosna skela Načini izvedbe zemljanih radova Strojevi za pripremu. dizalice Horizontalne i vertikalne hidroizolacije Termoizolacija Vrste građevinskih oplata Oplatni sustavi Zidani zidovi Mortovi i žbuke Lociranje uprave gradilišta i svih pratećih sadržaja potrebnih za ispravno funkcioniranje gradilišta Program: Shema organiziranja gradilišta za cestu Obrazac za izradu analize cijene 3. IV. Tehnologija građenja Vrste građevinske tehnologije Tehnološke razine bitne za formiranje jedinične cijene građevinskog proizvoda Urudžbeni zapisnik građevinska knjiga i dnevnik Ostala dokumentacija na gradilištu.

Građevinska knjiga za glavni projekt ceste. razredu (cjelina 6 Okvirnog programa) Program: proračun troškova građenja: a) ceste b) zgrade Postavljanje tehničkog slijeda aktivnosti Proračun vremena trajanja pojedine aktivnosti. razredu u predmetu prometnice Obrazložiti nove montažne sustave oplata i koristiti pri analizi njihove normative Razlikovati suvremene vrste opeka i koristiti normative proizvođača u izradi analiza Izračunati stvarno izvedene količine radova na gradilištu na temelju glavnog projekta ceste. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Izrada analiza cijena prema stavkama troškovnika Izrada analiza cijena zemljanih radova u varijantama ručne i strojne izvedbe Izrada glavnih i pomoćnih analiza cijena za betonske i armiranobetonske radove u varijantama pripreme betona na gradilištu i dopremljen iz betonare Izrada analiza cijena za hidroizolacije i termoizolacije Izrada analiza cijena prema stavkama troškovnika s novim sustavima oplata Izrada analiza cijena za stavke troškovnika zidarskih radova Obrazac za izradu građevinske knjige. materijala i radnog sata stroja Sadržaj predmeta Red. Betonski. odabiranje mjerodavnog normativa vremena Crtanje gantograma Tablični prikaz potrebne radne 27 Građevinska knjiga za zgradu. na temelju izvedbenih nacrta 3. Operativni plan građenja gantogram 4. Tesarski i oplatarski radovi V. Izvadak radne snage i Objasniti svrhu izrade operativnog plana kao instrumenta organiziranja građenja. NASTAVNA CJELINA broj Osnovne analize cijena za 1. na kojem se nalazi manja zgrada Izraditi samostalno građevinsku knjigu prema stavkama troškovnika. svrha izrade Način naplate izvršenih radova putem privremenih mjesečnih obračunskih situacija i okončane situacije Koristiti se troškovnikom izrađenim u 2. Izolaterski radovi IV. materijala i građevinskih strojeva Kalkulacijski faktor Cjenici radne snage. Armiranobetonski i armirački radovi III. izrađenog u 3. Zidarski radovi 2. izrađen u 3. Zemljani radovi II. razredu.stavke troškovnika ceste Opisati postupak izrade i sve elemente analize građevinskog proizvoda. kontrole dinamike građenja i kontrole trošenja financijskih sredstava Odrediti potreban broj . razredu (cjelina 5 Okvirnog programa) i osnovne analize cijena prema tom troškovniku. troškovnik građevinskih radova za zgradu I. normativi rada. s crtanjem potrebnih presjeka REZULTATI UČENJA Izraditi samostalno analizu cijena Obrazložiti postupak izrade i svih elemenata analize 4. izrađene u 3.

na temelju normativa materijala (građevinske norme) Metodičko-didaktičke napomene Predmet pripada temeljnoj grupi strukovnih predmeta u području graditeljstva. obraditi praktični učinak samo onih strojeva koji se najviše koriste i prikazati način primjene u građenju. 28 . a sve u skladu s predmetom arhitektonske konstrukcije. koje se danas koriste i tehnološkim razinama bitnim za izračunavanje jedinične cijene građevinskog proizvoda. razred. Pri izradi analiza cijena treba koristiti normative vremena i materijala iz kataloga pojedinih proizvođača. Ovo gradivo treba interpretirati jednostavnim načinom. Odrediti potreban materijal. Troškovnik je potrebno sačuvati za 4. čiji se proizvodi koriste u građenju. naučiti gdje i kako se koriste. Profesor mora upozoriti učenike da sastavljeni troškovnik za cestu sačuvaju u svojim skriptama. a isti tekst. te razumjeti što je kapacitet stroja. Prilikom sastavljanja troškovnika za građenje manje zgrade treba koristiti nove materijale i poluproizvode. Za tradicionalni način izvedbe pojedinih radova treba se koristiti Građevinskim normama za visokogradnju. razredu. nove materijale i poluproizvode. Nastavnu cjelinu koja obrađuje građevne strojeve vezane za prometnice potrebno je maksimalno vizualizirati. čiji je instrument upravo kalkulacijski faktor. zbog planiranja sljedeće faze rada. i 4. Tehnologija građenja je nastavna cjelina u kojoj će učenici dobiti informacije o vrstama tehnologija u građenju građevine. a naglasiti samo bitne dijelove i procedure. kad budu raditi kompletan program iz organizacije građenja. bez čitanja pojedinih članaka Zakona. Za proračun radnog sata građevinskog stroja potrebno je dodatno se koristiti Priručnikom za građevinske strojeve. nove tehnologije izrade građevinskih radova. U sklopu ove cjeline potrebno je prikazati strukturu kalkulacijskog faktora. terminologijom struke i pravilima ponašanja u graditeljstvu. Nastavnik treba prezentirati gradivo preko grafoskopa. na temelju normativa vremena (građevinske norme) Tablični prikaz potrebnog materijala prema vrstama i količinama. montažne oplatne sustave. Rezultat ove nastavne cjeline je zajednička izrada shematskog prikaza procesa nastajanja građevine od ideje do stavljanja građevine na korištenje. u kojima se nalaze potrebni normativi vremena i materijala. po vrstama i količinama. Učenicima treba pokazati primjerak Zakona o gradnji i drugih zakona i Pravilnika. Tako pripremljeni tekst treba prikazati grafoskopom i poticati raspravu među učenicima. Nastavnu cjelinu o općoj i tehničkoj dokumentaciji na gradilištu treba izložiti informativno. koji se uvezuju u fascikl čime je omogućeno dopunjavanje i dorađivanje pojedinih dijelova. po vremenskom trajanju poučavanja i po sadržaju. s objašnjenjem direktnih troškova građenja i indirektnih troškova poslovanja tvrtke. Učenike treba upoznati sa zakonskim odrednicama. kada će se izrađivati analize cijena po stavkama troškovnika i izračunavati količine radova prema izvedbenom projektu zgrade. Učenici sami rade svoja skripta na papirima A4 . Pri izradi analiza cijena treba se koristiti Građevinskim normama za niskogradnju. uz predočenje originalnih obrazaca. koji je sastavni dio jedinične cijene građevinskog proizvoda. Nastavni program predmeta različit je po zanimanjima. kako bi dobili predodžbu o službenim spisima. kao separat treba dati učenicima da fotokopiraju i trajno čuvaju kao dio svojih skripata.materijala za odabranu vrstu rada radnika određene kvalifikacije. jer će se njime služiti u 3. Sadržaji predmeta povezani su s predmetom prometnice i arhitektonske konstrukcije te moraju obuhvatiti nove tehnologije izvedbe. Nastavnu cjelinu o trgovačkim društvima treba pripremiti na jednostavan i učenicima razumljiv način. popratiti je shemom strukture dioničkog društva koju treba podijeliti učenicima kao separat za njihova radna skripta. zbog dopreme na gradilište i vrstu skladištenja snage po kvalifikacijama i proračun ukupnog broja radnih sati. Učenici trebaju razlikovati pojedine strojeve.

Vrlo je važno da učenici ozbiljno rade na nastavi. 2 2.upoznati graditeljsku struku . u trećem razredu obvezna je izrada jednog programa.steći cjelovitu sliku o jedinstvenoj strukturi graditeljstva. U građevinskoj knjizi se crtaju potrebni poprečni presjeci. Za svaki razred rad učenika treba vrednovati i ocjenjivati po elementima koji su u skladu sa sadržajem i uzrastom učenika. primjerak glavnog projekta. primjerak Zakona o gradnji i drugih zakona. Cilj Upoznavanje bitnih sastavnica graditeljske struke i stjecanje pravilne predodžbe o odgovornosti svih koji se njome bave. a u četvrtom razredu kroz cijelu godinu radi se jedan program. Pri izradi gantograma učenici sublimiraju sve elemente građenja na jednom mjestu. gredice i sl. 1 *Nastava se izvodi svaki tjedan dva sata ili svaki drugi tjedan po četiri sata.). koje će učenici fotokopirati i uložiti u svoja skripta. koji se koriste u praksi. PRAKTIKUM Razred Broj sati tjedno 1. Svim oblicima rada vrednuje se i ocjenjuje usvojenost znanja na pojedinačnim zadacima.upoznati gradilište i sve faze izgradnje . kako bi se izbjeglo bili kakvo diktiranje teksta. a mjereni su na terenu. Elementi ocjenjivanja su: pismena provjera znanja. povremeno ili stalno. Učenicima treba objasniti da se jedino na temelju operativnog plana građenja može odrediti rok izgradnje građevine te da u fazi građenja građevine predstavlja instrument kontrole dinamike građenja i trošenja financijskih sredstava Nastavu treba održavati u kabinetu koji je opremljen grafoskopom i platnom. Zadaće: . kad im nastavnik pomaže i ispravlja njihove radove.upoznati urbanističku i arhitektonsku strukturu grada . U svakom razredu predviđene su obvezno dvije školske zadaće. Budući da je predmet kompleksan treba pratiti i ocjenjivati postignuća u svim njegovim segmentima. **Nastava se izvodi svaki drugi tjedan po dva sata ili jednom mjesečno četiri sata.podići motivaciju i interes za struku . njezinoj važnosti. skripta i predloške. kao i lakše razumijevanje teoretskih sadržaja koji se obrađuju na strukovnim predmetima.razvijati odgovoran i ozbiljan pristup graditeljskoj struci . lociranu na cesti. 1 3. Rad u grupama pridonosi boljem i objektivnijem ocjenjivanju svakog učenika. razreda u zanimanju građevinski tehničar profesor treba osigurati potrebne podloge. slijedi proračun količina radova u nastavnoj cjelini Građevinska knjiga. Proračun količina radova u formi građevinske knjige vrlo je važan za razumijevanje ključnih elemenata same izvedbe.formirati pravilne stavove prema graditeljstvu . dijelovi propisanog programa i završeni program. usmena provjera znanja. 1 4. koje se upisuju u troškovnike.vidjeti izvedbu svih bitnih građevinskih i završnih radova . imaju mogućnost korištenja prijenosnog računala i projektora. kompleksnosti i jedinstvenosti. Bilo bi poželjno da nastavnici. skripta i rad na satu. izvedbene nacrte za manju zgradu. o njegovoj umjetničkoj i tehničkoj komponenti .upoznati izvedene konstruktivne sklopove 29 . koji se ne vide u obračunskim nacrtima. Zato na svakom satu trebaju imati sav potreban pribor. Profesori su dužni na vrijeme pripremiti pisane separate. Također moraju pribaviti potrebne obrasce. Za nastavu 4. potrebne Građevinske norme i prospekte proizvođača poluproizvoda (opeka.upoznati značajne građevine u okruženju .Nakon izrađenih svih potrebnih analiza cijena prema stavkama troškovnika.

upoznavanje urbanističkih karakteristika Izrada modela predmeta na temelju samostalno izrađenih nacrta Osnove zaštite na radu. naselja Obilazak dijela grada ili naselja. Posjet gradilištu . Obrazovanje u graditeljstvu. obilazak grada REZULTATI UČENJA Prepoznati stupnjeve obrazovanja u graditeljstvu i djelatnosti pojedinih sudionika Nabrojiti obrazovne i znanstvene institucije i njihovu djelatnost Doživjeti prostor i važnost planiranja i planske izgradnje Skicirati tlocrt dijela grada. Posjet gradilištu .temelji 7.. Sadržaji koji se obrađuju izvan škole moraju biti unaprijed precizno planirani i organizirani.svladati osnovne radne vještine koje omogućuju izradu modela vezanih za bolje razumijevanje strukovnih sadržaja.dijelovi zgrade. Izrada modela predmeta 4. svojstva materijala Osnove zaštite na radu. priprema za gradilište Obilazak gradilišta zgrade s gotovom konstrukcijom Upoznavanje gradilišta Nosivi elementi zgrade Obilazak tvornice za proizvodnju materijala za zidanje Tehnologija izvedbe. Sadržaj predmeta Red. obrazovnih i znanstvenih ustanova 2. konstruktivni sustav 5. Urbanizam grada. jer ih se jedino na taj način može sustavno i kvalitetno obraditi. naselja Nacrtati radioničke nacrte Izraditi jednostavni model koristeći jednostavnije obrade materijala Nabrojiti osnovne pojmove zaštite na radu Prepoznati konstruktivni sustav zgrade na izvedenom primjeru Opisati proces izvedbe zgrade Opisati jedan industrijski pogon Skicirati materijale za zidanje Izvijestiti o posjetu Nabrojiti osnovne pojmove zaštite na radu Skicirati temelje i opisati tehnologiju izvedbe Prepoznati suvremene tehnologije za proizvodnju betona i prepoznati prednosti pred pripremom betona na gradilištu Napisati izvještaj o posjetu 1. Posjet tvornici za izradu materijala za zidanje 6.posjetiti izložbe s temom arhitekture i građevinarstva . Predmet praktikum zamišljen je kao nadopuna strukovnim predmetima i kao poveznica među njima. NASTAVNA CJELINA broj 1. Posjet pogonu za proizvodnju betona i betonskih proizvoda 30 .upoznati industriju građevinskog materijala . razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Obrazovanje u graditeljskoj struci Upoznavanje škole Obilazak grada. priprema za gradilište Obilazak gradilišta u fazi betoniranja temelja Obilazak betonare 3.

Obilazak zgrada sa zanimljivim suvremenim rješenjima vanjskih zidova Prepoznavanje materijala i načina izvedbe Izrada modela suvremenih međukatnih konstrukcija – zajednički rad 5. Posjet oplatarskom pogonu REZULTATI UČENJA Nabrojiti suvremene oplate. Posjet gradilištu obiteljske kuće OČEKIVANI REZULTATI (znanje i umijeća) Nabrojiti osnovne načine ispitivanja materijala Izvesti jednostavnija ispitivanja nekih materijala Prepoznati dijelove krovišta kao važnog i složenog dijela zgrade Definirati sliku samog gradilišta Skicirati gradilište i krovnu konstrukciju Demonstrirati metodu 3. Izrada modela krovišta Izrada modela krovišta 31 . NASTAVNA CJELINA broj 1. NASTAVNA CJELINA broj 1. Obilazak izvedenih zgrada u okruženju s temom vanjskih zidova Izrada zajedničkih modela međukatne konstrukcije 4. s konkretnim vrstama materijala i njihovim specifičnostima Opisati sve materijale i usporediti ih Napisati izvještaj Prepoznati različita tehnička rješenja vanjskih zidova na izvedenim primjerima Skicirati detalje vanjskih zidova s opisom Izraditi radioničke nacrte i iskaz materijala u grupi Izraditi dijelove i sastaviti model koristeći jednostavne obrade drva ili sličnih materijala Prepoznati funkcionalne i estetske vrijednosti na kvalitetnim primjerima stubišta Skicirati stubišta 2. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Obilazak oplatarskog pogona Upoznavanje različitih vrsta suvremenih oplata i načina njihove primjene Obilazak tvornice za proizvodnju toplinskih izolacija Upoznavanje tehnološkog procesa i karakteristika materijala 2. tehničke detalje Skicirati sve vrste oplata i opisati njihove sastavne dijelove Detaljno opisati karakteristike i način proizvodnje materijala za toplinsku izolaciju. načine korištenja.Sadržaj predmeta Red. Posjet tvornici za proizvodnju toplinskih izolacija 3. Obilazak vanjskih i unutarnjih stubišta Obilazak gradskih vanjskih stubišta Obilazak nekoliko zgrada sa zanimljivim rješenjima unutarnjeg stubišta Sadržaj predmeta Red. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Obilazak laboratorija za ispitivanje građevnih materijala Obilazak gradilišta obiteljske kuće u fazi izvedbe krovišta Upoznavanje krovne konstrukcije i završnih radova na krovu 3. Posjet laboratoriju za ispitivanje materijala 2.

Obilazak gradilišta javne zgrade u fazi završnih radova Obilazak gradilišta – završni unutarnji radovi 6. tehnologijama i mahanizacijom Napisati izvještaj Opisati suvremena rješenja i tehnologija u završnim radovima Razlikovati različite načine izvedbe za postizanje cjelovite kvalitete arhitektonskog djela Odrediti vrijednosti što nas u 4. zelene površine Skicirati ili snimiti pojedine zgrade ili cjeline Skicirati tlocrt naselja Nacrtati radioničke nacrte iz vlastitog projekta Izraditi pojedine dijelove koristeći se različitim materijalima i obradama Samostalno sastaviti maketu Opisati gradilište tunela Prepoznati mogućnosti graditeljstva s novim materijalima. Obilazak gradilišta ceste 5. Posjet laboratoriju za ispitivanje materijala (Institutu građevinarstva) ili posjet izložbi (velesajam) Obilazak obiteljskih kuća priznatih arhitekata u okruženju Sadržaj predmeta Red.4. Obilazak naselja sa stambenim zgradama REZULTATI UČENJA Opisati specifičnosti građevina vezanih uz područje vodogradnje Napisati izvještaj Prepoznati različite vrste izgradnje stambenih zgrada. Obilazak građevine vezane uz opskrbu vodom 2. Obilazak značajnih Obilazak značajnih građevina u 32 . NASTAVNA CJELINA broj 1. prometno rješenje. Obilazak gradilišta tunela Obilazak gradilišta tunela 5. na temelju vlastitih nacrta Obilazak gradilišta ceste 6. urbanizam naselja. Posjet laboratoriju za ispitivanje materijala Obilazak obiteljskih kuća prijelaza iz nacrta u trodimenzionalni model Izvesti jednostavnije obrade drva Konstruirati model krovišta Opisati tehnologiju izvedbe ceste Nabrojiti dijelove ceste i potrebnu mehanizaciju Sastaviti izvještaj Razlikovati materijale i načine njihovog ispitivanja Sastaviti izvještaj Snimiti ili skicirati primjere suvremenih hrvatskih arhitekata na području izgradnje obiteljskih kuća Grupni rad na zajedničkom zadatku. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Obilazak crpilišta ili građevine vezane uz opskrbljivanje vodom Obilazak naselja sa stambenim zgradama ili vodogradnja 3. Izrada makete Izrada makete građevine niskogradnje 4.

izvedbe do realizacija. već učenje gledanjem na širokom prostoru koji obuhvaća graditeljska struka. Za organizaciju praktikuma zadužen je voditelj praktikuma. s datumom i satom. U praktikumu su predviđeni sadržaji vezani na arhitekturu i građevinarstvo. Djela graditelja su fascinantna u svim fazama nastajanja. Nakon završenih obilazaka treba prodiskutirati viđeno. a u ostalim razredima po jedan sat. od crteža. Učenike treba upućivati kako da gledaju i prepoznaju prave vrijednosti i izgrađuju svoja mjerila. razvijanjem odgovornog i ozbiljnog pristupa struci. dakle da povežu nacrt sa stvarnim predmetom i time razvijaju prostorni zor i sposobnosti točnog razumijevanja i čitanja nacrta. ona se može kvalitetno provesti samo na širokom području . nacrta. Metodičko-didaktičke napomene Nastava predmeta praktikum treba se odvijati uglavnom izvan škole i treba obuhvatiti gradilišta. koliko je potrebno za obilazak izvan škole. Odabir mjesta obilazaka ovisi o specifičnostima okruženja pojedine škole. jer sve u čemu živimo i boravimo. Učenike prije obilaska treba pripremiti na sadržaje koje će susresti. Budući da je graditeljstvo kompleksna i jedinstvena struka. po čemu se vozimo ili hodamo. obilaske građevina u okruženju i samog grada. Praktikum treba u satnici biti prve ili zadnje sate zbog mogućnosti spajanja u blok od 4 sata. neki se sadržaji mogu crtati ili fotografirati. a isto tako ovisi o opremi radionica vrsta materijala i tehnologije koja će se koristiti. ili radni prostor. nužno je učenicima otvoriti horizonte i omogućiti im da gledaju i na taj način stvaraju pravu sliku o svom budućem zanimanju. Nastavu treba organizirati i izvoditi tako da se odaberu kvalitetni sadržaji koji će podići interes učenika i motivaciju za obrazovanjem u graditeljskoj struci. građevine i građevni materijali.građevina u okruženju segmentu izgradnje okružuju Usporediti zgrade različite namjene Prosuditi vrijednosti pojedinih zgrada okruženju Napomena vezana uz sadržaj Škole trebaju prilagoditi nastavni program svojim prostornim i didaktičkim mogućnostima i specifičnostima lokacije na kojoj su smještene. harmonija između umjetničkog i tehničkog. 33 . Za vrijeme obilazaka učenici trebaju po uputama profesora bilježiti i skicirati viđeno i prikupiti dostupne materijale. Svi sadržaji koji se time obuhvaćaju u službi su boljeg razumijevanja teoretske nastave na strukovnim predmetima. obilaske tvornica za proizvodnju građevnog materijala i proizvoda. odnosno mjesečno četiri sata. treba ih upozoriti na bitne elemente i pravila ponašanja. sve je djelo graditelja. Sadržaj predmeta u skladu je sa sadržajem koji se obrađuje na predmetima arhitektonske konstrukcije.od gradilišta do svega što nas okružuje. treba njihovo poimanje intervencija u prostoru podići na višu razinu. s tim da se sati grupiraju svaku drugi tjedan po dva sata. nosive konstrukcije. Raspored praktikuma za sve razrede treba pomno sastaviti i u njemu unaprijed planirati i dogovoriti svaki posjet. Učenike treba odgajati da poštuju graditeljsku baštinu i prirodni okoliš. ili drugim sadržajima ovisno o opremljenosti pojedine škole. Praktikum nije zamišljen kao savladavanje vještina graditeljske struke. Dio nastave odvija se u školskim radionicama u kojima učenici trebaju steći osnovne vještine izrade modela koji će im pomoći da bolje shvate ono što su sami prikazali crtežima. bez obzira na odabrano zanimanje. Praktična nastava za tehničare u graditeljskoj struci ne može se ograničiti na radno mjesto. kako bi učenici upotpunili svoje spoznaje. U bloku od dva sata odvijaju se praktične vježbe u školskoj radionici sa sadržajem izrade modela i maketa. Praktikum je u nastavnom planu dva sata u prvom razredu kako bi se na početku školovanja učenici postupno uveli u struku i upoznali okruženje u kojem žive. vodogradnje. Škole koje imaju različite radionice trebaju ih koristiti u realizaciji programa. prometnice.

prijenosnog računala i projektora. u kojima učenici stječu osnovne radne vještine.Od prikupljenog materijala učenici rade izvještaje sa svakog posjeta koje slažu u obliku skripata u fascikle. tunela.primijeniti znanje projektiranja ceste koristeći računalo s odgovarajućim programom za projektiranje željezničkih pruge u četvrtom razredu. platno za projiciranje i grafoskop.razvijati osjećaj za važnost i ljepotu prometnih objekata . željezničkih pruga i cijevnih propusta. održavanju i projektiranju cesta. Ocjenjuju se crteži koji prethode izradi. Izvještaje mogu upotpuniti materijalima vezanim za određenu temu iz literature. točnost. trebaju biti opremljene radnim stolovima za veći broj učenika na kojima se pripremaju crteži i obrađuje i radi različitim alatima.razvijati osjećaj za očuvanje okoliša pri projektiranju prometnih objekata . Radionica treba imati ploču. PROMETNICE Razred Broj sati tjedno Cilj Ovladati znanjem i vještinama potrebnim za sudjelovanje u izvođenju. kao i mogućnost povremenog korištenja dijaprojektora. ovisno o opremi pojedine škole. Školske radionice za izradu modela i maketa. U radionici trebaju biti u ormarima složeni alati za svakog učenika i osnovni strojevi na kojima će suradnik u nastavi – instruktor učenicima pripremati potreban materijal. 2 3. 2. Tijekom obilazaka profesori trebaju biti opremljeni digitalnom kamerom i video kamerom.usvojiti stručne pojmove . najviše na otvorenom prostoru i u školskim radionicama i laboratorijima. kao i izrađeni modeli i makete. Sadržaj predmeta Red. Nastava se po utvrđenom rasporedu i programu održava izvan škole. sistematičnost. aerodroma i mostova. Zadaće: . 4 4. željezničkih pruga i cijevnih propusta . 4 34 .steći osjećaj za prostorno predočavanje prometnih objekata . razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Povijesni razvoj cestogradnje Podjela cesta 1. NASTAVNA CJELINA broj 1. Učenike prije obilazaka treba uputiti na uvjete i način ponašanja na gradilištu i ostalim mjestima.usvojiti principe projektiranja cesta. Profesor treba često pregledavati skripta i ocjenjivati svaki pojedini izvještaj.razvijati interes i odgovornost prema struci . časopisa ili Interneta. Učenici trebaju izrađivati skripta u koja se upisuje sve što se radi u radionicama i pišu izvještaji sa svih obilazaka.naučiti samostalno se služiti pravilnicima o tehničkim uvjetima pri projektiranju cesta i željezničkih pruga . Uvod u građenje cesta REZULTATI UČENJA Prepoznati važnost razvoja i građenja cesta Opisati kriterije za razvrstavanje cesta 2. preciznost i urednost .razvijati samostalnost u rješavanju programskih zadataka .razvijati smisao za preglednost.upoznati prometne objekte i sve njihove konstruktivne dijelove . Usvojiti temeljno znanje građenja gradskih cesta.ovladati suvremenim metodama građenja i suvremenim materijalima .razvijati logički način razmišljanja .

podloge od drobljenca .zastori Agregati za izgradnju kolničke konstrukcije Vezna sredstva u cestogradnji Podloge cesta .potporni zidovi .obložni zidovi Odvodnja cesta . Konstruktivni elementi ceste 3.pored vodotoka Osiguranje pokosa zidovima . uzdužnog i poprečnih profila Nabrojiti sve suvremene metode izvedbe zemljanih radova i navesti značaj i ulogu kvalitetno izrađene posteljice Interpretirati optimalne nagiba pokosa i obrazložiti suvremene načine zaštite pokosa Razlikovati vrste osiguranja prometnica zidovima Obrazložiti razorno djelovanje vode na prometnicu Razlikovati načine odvodnjavanja Razlikovati i obrazložiti uloge sastavnih elemenata gornjeg ustroja Nabrojiti suvremene materijale za izvedbu gornjeg ustroja Prepoznati i obrazložiti važnost kvalitetne podloge Razlikovati suvremene vrste podloga Razlikovati i usporediti vrste suvremenih zastora. Izvedba zemljanih radova Donji ustroj ceste Geodetski radovi Definirati pojmove.normalni poprečni presjek .pologa od cement-betona Vrste suvremenih zastora Asfaltni (ugljikovodični) zastori Betonski (silikatni) zastori Suvremene kolničke konstrukcije Sadržaj predmeta Red. stručne nazive i veličine sastavnih dijelova ceste u poprečnom presjeku Razlikovati elemente gornjeg i donjeg ustroja Nabrojiti vrste tla i rastresitost Nabrojiti redoslijed izvođenja zemljanih radova Objasniti usku vezu geodetske i građevinske struke pri gradnji Definirati geodetske pojmove Opisati postupak iskolčenja osi. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Poprečni presjeci gradskih cesta 35 .2.uporni zidovi . NASTAVNA CJELINA broj 1. uzdužnog i poprečnih profila Geodezija Geodetske točke Pribor za geodetska snimanja Metode geodetskih snimanja Geodetski instrumenti Visinska snimanja i iskolčenja Metode izvedbe usjeka Metode izvedbe nasipa Izrada posteljice Stabilizacija posteljice Zaštita od smrzavanja Nagib pokosa nasipa i usjeka Metode i načini zaštite . ulogu.slobodni profil Konstruktivni elementi ceste Osnovni elementi donjeg ustroja ceste – glavni zemljani radovi Klasifikacija tla i rastresitost materijala Pripremni radovi Iskolčenja osi. Gornji ustroj cesta – Kolnička konstrukcija Sastavni dijelovi ceste . Gradske ceste OČEKIVAN REZULTATI (znanje i umijeća) Razlikovati vrste gradskih 3.podloge .uređaji za prihvat površinskih i podzemnih voda Sastavni elementi gornjeg ustroja .u kamenim materijalima .podloge od šljunka . obrazložiti odabir Opisati prednosti kolničke konstrukcije s geosinteticima 4.u zemljanim materijalima .

3.2. zaobliti niveletu. Održavanje i rekonstrukcija cesta Projektiranje cesta izvan naselja 4. cesta i cesta izvan naselja Objasniti osnove regulacije prometa u gradu Nabrojiti osnovne elemente mirujućeg prometa u gradu Opisati jednostavna čvorišta u više razina Opisati suvremene načine održavanja i rekonstrukcije cesta Obrazložiti povezanosti osnovnih elemenata ceste u položajnom. planimetrirati poprečne presjeke Riješiti odvodnju i vitoperenje kolnika Opisati razvoj gradnje. Uvod u gradnju željezničkih pruga Konstruktivni elementi željezničkih pruga Izvedba zemljanih radova Donji ustroj željezničke pruge 5.na slabo nosivom tlu . mogućih deformacija Obrazložiti načine preventivne sanacije i sanacije u eksploataciji Nacrtati deformacije trupa pruge. visinskom i prostornom smislu Samostalno riješiti program na individualnom zadatku Služiti se pravilnikom o projektiranju ceste izvan naselja i odabrati elemente Izraditi prikaz trase u položajnom i visinskom smislu Izračunati količine i nacrtati liniju masa Samostalno iskolčiti jedan zavoj. izračunati kote nivelete. 6.uz objekte Deformacije posteljice Preventivna sanacija Sanacija deformirane posteljice Deformacije trupa pruge Sanacija deformiranog trupa pruge Osiguranje kosina potpornim i upornim zidovima Odvodnjavanje trupa pruge 36 . te načine njihove sanacije Primijeniti način zaštite pokosa iz zemljanih radova cesta Nacrtati i objasniti vrste Podjela gradskih cesta Reguliranje prometa u gradu Mirujući promet Čvorišta u više razina Održavanje cesta Rekonstrukcija cesta program: glavni projekt ceste izvan naselja Osnovni elementi projekta ceste Normalni profil ceste MJ 1 : 50 Situacijski nacrt MJ 1 : 1000 Uzdužni profil MJ 1 : 1000/100 Poprečni presjeci MJ 1 : 100 Izračun masa Linija masa MJ 1 : 1000 Povijest gradnje željezničkih pruga Podjela željezničkih pruga Prednosti i nedostaci Normalni profil željezničke pruge Konstruktivni elementi željezničke pruge Postupci izrade nasipa . kriterije za razvrstavanje i prednosti i nedostatke željezničke pruge Nacrtati osnovne elemente u poprečnom presjeku Objasniti razlike i sličnosti s cestama Objasniti načina izvođenja zemljanih radova na slabo nosivom tlu i uz objekte Nacrtati i objasniti razlike posteljice.

opsežnosti i važnosti istražnih radova Objasniti osnove iskolčenja tunela Objasniti osnovne tehničke uvjete za projektiranje cestovnih i željezničkih tunela Opisati specifičnosti podzemnih željeznica Opisati suvremene načine odvodnje. razred Sadržaj predmeta Red. ventilacije i rasvjete Objasniti razlike između klasičnih i suvremenih metoda gradnje. NASTAVNA CJELINA broj 1. ranžirnih i putničkih stanica .7. Projektiranje željezničkih pruga REZULTATI UČENJA Samostalno riješiti projekt željezničke pruge na individualnom zadatku Primijeniti ispravne tehničke podatke i zaštitu okoliša od ekocida Opisati vrste tunela.podpovršinsko odvodnjavanje Zaštita pruga od snijega. materijale i veličine osnovnih elemenata gornjeg ustroja željezničkih pruga Opisati načine nastavljanja tračnica Objasniti uređenja kolosijeka u pravcu i zavoju Objasniti funkcije osnovnih uređaja kod željezničke pruge Nabrojiti i opisati teretnih. Gornji ustroj željezničkih pruga potpornih i upornih zidova Nacrtati i objasniti načina zaštite od voda Objasniti način zaštite od snijega. faze i način izvedbe osnovnih suvremenih metoda Opisati vrste i način projektiranja i izvođenja mostova Nacrtati osnovne geometrijske i konstruktivne OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ program: glavni projekt željezničke pruge Normalni profil MJ 1 : 50 Situacijski nacrt MJ 1 : 1000 Uzdužni profil MJ 1 : 1000/100 Poprečni presjeci MJ 1 : 100 Izračun količina zemljanih radova Linija masa MJ 1 : 1000 Položaj i vrste tunela Istražni radovi pri projektiranju Geodetski radovi u tunelogradnji Cestovni tuneli Željeznički tuneli Tuneli podzemnih željeznica Odvodnja i izolacija tunela Ventilacija tunela Rasvjeta tunela Klasične i suvremene metode izvedbe tunela Suvremene metode izvedbe tunela 2. vjetra.ukrsnice Željezničke stanice 4. lavina Konstruktivni elementi gornjeg ustroja željezničke pruge Željeznički zastor i pragovi Tračnice i kolosječni pribor Nastavljanje tračnica Uređenje kolosijeka u pravcu Uređenje kolosijeka u zavoju Željeznički uređaji . Mostovi Podjela mostova Projektiranje mostova Geometrijske karakteristike mosta Donji i gornji ustroj mosta Drveni mostovi 37 .skretnice . Tuneli 3. lavina Objasniti uloge.površinsko odvodnjavanje . vjetra. izolacije.

osnove potrebne za aktivno sudjelovanje građevinskog tehničara u ovim procesima. Naglasak je na projektiranju i građenju cesta. 38 . Projektiranje cijevnih propusta program: glavni projekt cijevnog propusta na projektu ceste Armirano-betonski mostovi Podjela ab mostova Konstruktivni sustavi ab mostova srednjeg raspona Građenje grednih i lučnih ab mostova Izrada referata. ali na različitoj razini. a njegov sadržaj je uskoj vezi sa ostalim strukovnim predmetima. Za usvajanje gradiva nužno je vježbati kroz zadavanje raznih zadataka za domaću zadaću. nosivim konstrukcijama i praktikumom. uz spominjanje osnovnih podataka o klasičnim metodama. konstrukcije i funkcije kod prometnica. Crtež je osnovni način prezentiranja gradiva pa je nužno da ga učenici točno i pregledno nacrtaju i razumiju. mostova i aerodroma na razini sintetiziranja znanja i informacija iz raznih područja struke. Sadržaji tih predmeta se nadopunjuju. U nastavi bitno je aktivno sudjelovanje učenika na svakom nastavnom satu. uz obavezno korištenje programa za projektiranje željezničkih pruga te proučavanje kompleksnih prometnih objekata – tunela. mostovi i aerodromi obrađuju na razini upoznavanja i prepoznavanja. dok se tuneli. Pri obradi gradiva naglasak je na suvremenim metodama i materijalima. S obzirom da je geodetska znanost nužna. maketa i ostalih vidova samostalne ili grupne prezentacije Povijest zračnog prometa Određivanje položaja aerodroma Sastavni dijelovi aerodroma Uzletno-sletna staza Metodičko-didaktičke napomene Predmet prometnice je jedan od temeljnih predmeta u zanimanju građevinski tehničar. neophodna i interaktivna u procesu projektiranja i građenja prometnica. Sadržaj predmeta obuhvaća obradu svih prometnih objekata. Aerodromi elemente Nacrtati i objasniti osnovne konstruktivne sustave drvenih. dok se u četvrtom predviđa primjena i nadogradnja projektiranja kroz izradu projekta na računalu. te prednosti. Pri obradi i savladavanju nastavnih sadržaja slijedi se princip postupnosti od jednostavnijeg k složenijem. su interpolirane u gradivo projektiranja i gradnje ceste. Građevinske strojeve kao i tehnologije građenja u ovom predmetu spominjemo samo informativno u sklopu metoda i načina izvedbe. izvođenje i temeljenje cijevnih propusta Nacrtati cijevni propust na vlastitom projektu ceste Nabrojiti osnovne vrste ab mostova Nacrtati osnovne konstruktivne sustave ab mostova srednjeg raspona Objasniti faze građenja Kreirati autorski rad sa sadržajem mostova Opisati razvoj zračnog prometa. željezničkih pruga i propusta. ovisno o težini gradiva i poslovima koje građevinski tehničar može obavljati sukladno Zakonu o gradnji. tako da se u drugom razredu savladavaju osnove građenja cesta. p. jer se gradivo nadovezuje i slijedi princip postupnosti i međusobne povezanosti do mogućnosti sagledavanja i savladavanja cjeline. betonskih. u trećem razredu osnove projektiranja cesta i nadogradnja u građenju kroz gradivo željezničkih pruga. kamenih i čeličnih mostova Nacrtati i objasniti vrste propusta. posebno s organizacijom građenja. Učenici za praćenje gradiva dobivaju slijepe kopije s nastavnim sadržajem koje nadopunjuju crtežima i tumačenjima nastavnika. treći i četvrti razred. plakata. Proučava se kroz drugi. uvjete za položaj aerodroma i sastavne dijelove aerodroma Betonski mostovi Kameni mostovi Čelični mostovi Propusti Pločasti i svođeni propusti Cijevni propusti Izvođenje i temeljenje c.4.

U trećem razredu se savladavaju osnove projektiranja cesta s razumijevanjem smisla i postupaka izrade pojedinih dijelova projekta. pravilnom organizacijom i tehnologiju kontrole svojstava građevnih materijala i sirovina. aerodroma i poglavito mostova.naučiti se samostalno služiti pravilnicima i tehničkim normama pri proizvodnji i ispitivanjima građevnih materijala Sadržaj predmeta Red. Kroz sve oblike rada vrednuje se i ocjenjuje usvojenost i primjena znanja na pojedinačnim zadacima. potrebno je koristiti učionicu s računalima. preciznost i urednost . Za svaki razred rad učenika treba vrednovati i ocjenjivati po elementima koji su u skladu sa sadržajem i uzrastom učenika. maketa. projekte. koji će učenicima pomoći u razumijevanju gradiva. Za izradu projekta željezničke pruge u četvrtom razredu. točnost. Budući da je predmet kompleksan treba pratiti i ocjenjivati postignuća u svim njegovim segmentima. časopise. U svakom razredu predviđene su obvezno tri školske zadaće. grafoskopom. skripata. sistematičnost. programa i rada na programu – vježbi. a u četvrtom razredu obvezna su dva programa. kako bi učenici lakše stekli predodžbu o potrebnoj stručnoj razini svojih radova. referata. Budući da su crteži osnova za savladavanje sadržaja predmeta. keramičkih proizvoda. ocjena treba proizlaziti iz pismenih provjera. broj 1. Programi se izrađuju na individualnim zadacima u trećem i četvrtom razredu. modele. prospekte.razvijati logički način razmišljanja . 2 3. klasičnom i bijelom pločom za dodatno označavanje na folijama. domaćih zadaća. 4 4. U učionici se treba nalaziti zidni pano na koji se izlažu učenički radovi i gotovi projekti. plakata. CD proizvođača. s odgovarajućim programom za projektiranje željezničkih pruga. Predviđa se izrada glavnog projekta ceste i željezničke pruge s propustom. NASTAVNA CJELINA Ugljikovodični materijali REZULTATI UČENJA Opisati i razlikovati ugljikovodične materijale.U nastavi treba koristiti zorne crteže i prikaze. GRAĐEVNI MATERIJALI Razred Broj sati tjedno Cilj Upoznavanje s vrstama. 4 39 . tehnologijom proizvodnje asfalta. do povezivanja u cjelinu. Zadaće .usvojiti stručne pojmove .ovladati suvremenim metodama proizvodnje i ispitivanja građevnih materijala . njihova svojstva i primjenu Ispitati svojstva bitumena 2. 2. Za nastavu potrebno je osigurati specijaliziranu učionicu koja treba biti opremljena crtaćim stolovima za jednu osobu. programa i nastavnih materijala. neophodno za prezentaciju tunela. betona i prefabrikata te njihovih komponenata. filmove. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJI Ugljikovodični materijali Svojstva bitumena Ispitivanje bitumena Bitumenske i katranske 1. u trećem razredu obvezan je jedan program (ovaj program služi kao podloga za izradu programa iz organizacije građenja u četvrtom razredu). te prijenosno računalo i projektor. ormarima za pohranu crtaćeg pribora.razvijati samostalnost u rješavanju programskih zadataka .razvijati interes i odgovornost prema struci .razvijati smisao za preglednost.

2. vrste oblikovanja pojedinom tehnološkom keramičkih proizvoda procesu proizvodnje Nabrojiti i opisati tehnološke Tehnološki procesi proizvodnje keramičkih proizvoda koji se procese proizvodnje svih najviše upotrebljavaju u vrsta keramičkih proizvoda graditeljstvu Glazure i glaziranje 3. Kameni materijali Asfalt Nabrojiti i opisati vrste asfalta Sastav asfalta i njihovu primjenu Podjela i primjena asfaltnih mješavina i slojeva Proizvodnja i ugradnja Izraditi recepturu asfaltnih Izrada asfaltne mješavine asfalta mješavina. strojeve i sirovina uređaje koji sudjeluju u Priprema mase. Asfaltne baze – ciklička miješalica. goriva i proces gorenja Vrste sušara i njihove karakteristike Mjerni uređaji za praćenje procesa sušenja Greške kod sušenja Ponašanje keramičkih sirovina i masa na višim temperaturama Krivulje i režimi pečenja Vrste peći i njihove karakteristike Mjerni uređaji za praćenje procesa pečenja Sadržaj predmeta Red. 4. minerala i komponenata te primjesa u keramičkim sirovinama i masama Geološko-istražni radovi i priprema Sadržaji radnog procesa Objasniti pravilnu nalazišta gline za eksploataciju organizaciju i tehnologiju Strojevi i uređaji za iskop i proizvodnje keramičkih transport sirovine proizvoda Skladištenje i prerada keramičkih Opisati sirovine. Opisati njihovu proizvodnju i kontinuirana miješalica ispitivanje Ugradnja asfaltnih mješavina Opisati načine ugradnje i Zbijanje asfaltnih mješavina zbijanja asfaltnih slojeva Osnove keramike Definirati osnovne pojmove i Općenito o keramici i njezinom povijesnom razvoju vrste keramičkih proizvoda Opisati pravilnu organizaciju Podjela keramike Osnovne sirovine za proizvodnju i tehnologiju proizvodnje keramičkih proizvoda i njihova keramičkih proizvoda svojstva Opisati svojstva osnovne sirovine – gline. broj 1. prerađevine. Proces pečenja 40 .razred REZULTATI UČENJA Objasniti pravilnu organizaciju i tehnologiju proizvodnje keramičkih proizvoda Opisati mjerenje fizikalnih parametara u procesu sušenja Objasniti važnost i značenje topline u keramičkoj tehnologiji Objasniti pravilnu organizaciju i tehnologiju proizvodnje keramičkih proizvoda Opisati mjerenje kemijskofizikalnih OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJI Svrha i načini sušenja Voda u keramičkim masama i oblikovanim proizvodima Osnove topline. 5. NASTAVNA CJELINA Proces sušenja 2. 3.

6.mehaničkih svojstava gipsa. 4.uzimanje uzoraka.oblik i dimenzije. oblik. obrada rezultata Pokrovni elementi . ispitivanje svojstava. dimenzije Priprema uzoraka. podjela kontrole Ulazna kontrola Kontrola tehnološkog procesa Kontrola gotovih proizvoda Vage i određivanje mase Termometri i higrometri Eksikatori i stakleno posuđe Laboratorijske sušare i peći Sita za određivanje granulometrijske analize Kalupi za izradu ispitnih tijela Hidraulička preša za određivanje mehaničkih svojstava materijala Općenito o gipsu. parametara pečenja Obrazložiti važnost i značenje topline u keramičkoj tehnologiji Opisati uređaje za mjerenje parametara pri pečenju Nabrojiti tipove i vrste peći te režime pečenja Finalizacija Opisati načine i vrste finalizacije keramičkih proizvoda te njihovo plasiranje na tržište Svrha kontrole sirovina i Objasniti pravilnu materijala organizaciju i tehnologiju kontrole građevnih materijala i sirovina Laboratorijska uređaji i alati oprema. izgled.oblik. pakiranje. Opekarski proizvodi Ispitati različite vrste opekarskih proizvoda Obraditi rezultate ispitivanja 41 . Obrada rezultata Općenito o glinama. ispitivanje svojstava. Makroskopsko određivanje karakteristika sirovina i masa. skladištenje i transport gotovih proizvoda Općenito o kontroli. Tehnološka ispitivanja gline 8. metode ispitivanja fizikalno . Ponašanje sirovina i masa pri pečenju. dimenzije. obrada rezultata 7. Obrada rezultata ispitivanja Zidni elementi .3. Ispitivanje gipsa Demonstrirati metode ispitivanja gipsa Ispitati fizikalno . ispitivanje svojstava. Uzimanje uzoraka gline. obrada rezultata Stropni elementi . Tehnološka ispitivanja keramičkih sirovina i masa. Opisati i demonstrirati način pravilnog rada s mjerno ispitnom opremom Greške kod pečenja 5.kemijska te mehanička svojstva gipsa Ispitati fizikalno kemijska te mehanička svojstva glina Tehnike dekoriranja keramičkih proizvoda Sortiranje.

svojstva Armatura. 4. 2. 5. 4. Kalupi za prefabrikaciju Armatura u prefabrikaciji Izrada prefabrikata 6. razred NASTAVNA CJELINA Općenito o betonu i prefabrikaciji Priprema betona za izradu prefabrikata REZULTATI UČENJA Objasniti metode i prednosti prefabrikacije Nabrojiti svojstva komponenti Opisati izradu recepture betona za prefabricirane elemente Nabrojiti karakteristike kalupa za prefabrikaciju Opisati izradu armaturnih sklopova za prefabrikaciju Nabrojiti faze izrade prefabriciranih elementa Definirati tehnološke procese izrade prefabrikata Opisati prefabrikate od lakog betona Opisati sisteme prefabrikata Opisati prefabricirane elemente Objasniti međusobno spajanje elemenata u konstrukciji OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJI O tehnologiji betona Shema procesa prefabrikacije Metode prefabrikacije Cement. svojstva i vrste Agregat. Agregat 10. uzimanje uzoraka. Ispitivanje cementa Demonstrirati metode ispitivanja cementa Ispitati fizikalno . Građevinska ispitivanja portland cementa . svojstva Dodaci betonu Beton. skladištenja. broj 1.Sadržaj predmeta Red. svojstva Receptura i izrada betona Posebne vrste betona Karakteristike i materijal Vrste kalupa Izrada armaturnih sklopova Priprema kalupa i armature Doprema betona Formiranje elemenata. Svježi beton Demonstrirati način uzimanja i pripreme uzorka poznati Demonstrirati pravilnu organizaciju i tehnologiju kontrole građevnih materijala Ispitati fizikalno-mehanička svojstva agregata Demonstrirati pravilnu Proračun sastava betona za pokusnu 42 . proizvodnja cementa.fizikalno-mehanička svojstva Obrada rezultata ispitivanja Uzimanje uzoraka agregata za ispitivanje i priprema uzoraka Ispitivanje svojstava agregata Obrada rezultata 3. Prefabrikati od lakog betona Prefabricirani elementi i konstrukcije 8. pakiranja.kemijska i mehanička svojstva cementa 9. zaparivanje Tehnološki procesi proizvodnje prefabrikata Lakoagregatni beton Plinobeton Konstrukcijski sistemi u prefabrikaciji Karakteristika prefabriciranih elemenata i objekata Spojevi kod prefabrikata Stropne konstrukcije Stubišta i balkoni Složene prefabricirane konstrukcije Gotovi prefabricirani objekti Pojam i definicija cementa. vibriranje Stvrdnjavanje betona. 7. Vrste cementa. način isporuke.

treći i četvrti razred. Proučava se kroz drugi. Plan osiguranja kvalitete betona Objasniti i demonstrirati pravilnu organizaciju i tehnologiju proizvodnje i kontrole betona Izvršiti terenska ispitivanja na gradilištu 14. Očvrsli beton organizaciju i tehnologiju kontrole građevnih materijala Ispitati svježi beton Proračunati sastav betona Ispitati svojstva očvrslog betona Odrediti tlačnu čvrstoću i MB Obraditi rezultate ispitivanja Ispitati svojstva prefabriciranih elemenata Obraditi rezultate ispitivanja mješavinu Izrada pokusnih tijela za ispitivanje svojstava betona Ispitivanje svojstava svježeg betona Ispitivanja svojstava očvrslog betona Određivanje tlačne čvrstoće i dokazivanje MB Specijalna ispitivanja betona Obrada rezultata Šuplji blokovi od betona za zidanje Oblik i dimenzije. tako da se u drugom razredu savladavaju osnove tehnologije asfalta i keramike. Terenske metode ispitivanja Metodičko-didaktičke napomene Predmet građevni materijali je jedan od temeljnih predmeta u zanimanju građevinski tehničar. obrada rezultata Betonski crijep . Sadržaji tih predmeta se nadopunjuju. Budući da je rad predviđen u obliku laboratorijskih vježbi i to dva sata nastave u trećem razredu i dva sata nastave u četvrtom razredu.uzimanje uzoraka. 43 . neminovna je podjela razreda u manje grupe maksimalno do deset učenika u grupi. u trećem razredu se završava s tehnologijom keramike i učenici se upoznaju s laboratorijskim ispitivanjima gline i opekarskih proizvoda. Ispitivanje građevinskih materijala. dok je u četvrtom razredu dan naglasak na beton i njegove komponente. jer se gradivo nadovezuje i slijedi princip postupnosti i međusobne povezanosti teorije i vježbi u laboratoriju. a njegov sadržaj je uskoj vezi sa ostalim strukovnim predmetima. obrada rezultata Proizvodnja betona. Pri obradi gradiva naglasak je na suvremenim metodama i materijalima. marka. klasičnom i bijelom pločom za dodatno označavanje na folijama.11. Ispitivanje svojstava. oprema za laboratorije Ispitivanje modula stišljivosti posteljice i tampona Određivanje tlačne čvrstoće očvrslih betonskih konstruktivnih elemenata nerazornom metodom (sklerometar) 12. U nastavi predmeta bitno je aktivno sudjelovanje učenika na svakom nastavnom satu. Prefabricirani elementi 13. program osiguranja kvalitete betona Nadzor. Pri obradi i savladavanju nastavnih sadržaja slijedi se princip postupnosti od jednostavnijeg k složenijem. poluproizvoda i gotovih proizvoda provodi se u opremljenom laboratoriju škole ili drugih institucija pod nadzorom škole odnosno profesora ili stručnog učitelja iz škole. oblik i dimenzije Ispitivanje betonskog crijepa. transport i ugradnja Projekt betona. arhitektonskim i nosivim konstrukcijama. te prijenosno ili stolno računalo i projektor. Za nastavu predmeta potrebno je osigurati učionicu koja treba biti opremljena grafoskopom. kako bi se profesor mogao posvetiti svakom učeniku i nadzirati njegov rad. sirovina. primjenu betona u prefabrikatima i laboratorijskim ispitivanjima istih.

Zakon o vodama 44 . pojam i porijeklo zagađivala. te mogućnosti zaštite čovjekova okoliša . vrste zagađenja Referat o zagađenju ili zaštiti hidrosfere i ostalog čovjekova okoliša 1. litosfera. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Definiranje predmeta vodogradnje. 3.razumjeti uzroke i posljedice zagađenja hidrosfere. vezanih za vodu na planetu .razvijati smisao za sistematičnost i razumijevanje pri izradi zadanih programa . 3 4. čovjek – ugrožena biološka vrsta. gospodarenje vodom. Sadržaj predmeta Red. radi prepoznavanja relevantnih podataka i njihovog korištenja u proračunima .upoznati metode mjerenja osnovnih prirodnih pojava. biosfera. ovladati znanjima iz hidrologije radi dobivanja podataka iz prirode. način prikazivanja i rezultata mjerenja Interpretirati izohijetske karte Opisati pojave ishlapljivanja vode i faktora utjecaja. NASTAVNA CJELINA broj Vodogradnje i zaštita 1. U četvrtom razredu obvezan je jedan projekt ispitivanja betona ili njegovih komponenata ili betonskih prefabrikata. Naučiti osnovne teoretske postavke iz hidraulike. 2.osvježiti znanja iz matematike i fizike. koji će se koristiti u proračunima. te dimenzioniranje hidrotehničkih sustava i objekata. potrebne za usvajanje postupaka proračuna osnovnih hidrauličkih veličina. ekosustavi. količine vode na planetu Zemlji.U trećem razredu obvezna je izrada projekta ispitivanja sirovina ili gotovih keramičkih proizvoda. koja su potrebna u proračunima hidrotehničkih objekata .usvojiti terminologiju koja se koristi u hidrotehnici . vodna bilanca. biosfera hidrosfera. čovjekova okoliša REZULTATI UČENJA Objasniti pojmove: ekosustav. Zadaće: . VODOGRADNJE Razred Broj sati tjedno Cilj Upoznati svrhu proučavanja ponašanja vode na planetu Zemlji. Definirati prirodne zakonitosti iz kojih nastaju ograničenja u razvoju i opstanku svih bioloških vrsta na planetu. Hidrologija Hidrološki ciklus.razumjeti uzroke i posljedice prirodnih pojava. uključujući i čovjeka Opisati uzroke i posljedice zagađivanja okoliša i djelokrug hidrologije Opisati načine mjerenja oborina.osposobiti učenike da stečena znanja samostalno koriste pri izradi različitih proračuna i dimenzioniranja hidrotehničkih objekata .razvijati osjećaj za ispravno i točno prikazivanje podataka i urednost u radu . voda na planetu. 3. razumjeti prirodne pojave vezane za vodu. 4 2.usvojiti principe i steći znanja za primjenu na novim zadacima.

Opisati pojavu i vrste nanosa u vodotoku. sprave i mjerenje nanosa Režim leda. opažanje vodostaja. mjerenje i promatranje ledenih ploha Podzemna voda. utjecaj na protok vode u vodotoku Odrediti pronos nanosa Opisati kako se opažaju i bilježe pojave zaleđenosti površine vodotoka i utjecaj leda na protok vode u vodotoku Objasniti nastanak podzemne vode. krivulja trajanja vodostaja. nivogram. sprave i mjerenje Ishlapljivanje. proračun pada vodnog lica Mjerenje brzine vode. kosu i lomljenu stjenku. pod tlakom većim od atmosferskog. Hidraulika Razlikovati vrste tlaka u tekućini Interpretirati grafoanalitičko rješavanje zadataka iz hidrostatike Izračunati opterećenje vodom stjenki vodosprema i bazena Objasniti pojam energije u tekućini Postaviti Bernoulli-evu jednadžbu za dva susjedna presjeka. Hidrostatika. piezometri. svrhu i potrebu istražnih radova Odrediti najvažnije hidrauličke parametre toka 3. Program: Ukupni tlak vode na dno posude i tlak vode na lomljenu stjenku Hidrodinamika. mjerenja brzine vode i proračun protoka. približni i egzaktni način proračuna protoka. pojam i vrste tlaka u tekućini. sprave i mjerenje Površinske vode. geološki uvjeti. tlak vode na vertikalnu. 4. Uvod. proračun apsolutnih kota vodnog lica. korespondentni i koordinirani vodostaj. hidrogeološki istražni radovi. prognoziranje vodostaja radi zaštite od poplave. slivno područje. razred Sadržaj predmeta Red. stalnost i pretvaranje energije iz jednog oblika u drugi Objasniti pojam gubitka energije Oborine. proračun brzine i protoka podzemne vode. fizikalna svojstva vode. Bernoullijeva jednadžba za idealnu i realnu tekućinu. Definirati nivogram. broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ 45 . vrste energije u tekućini. podjela hidraulike. hidrogram Nanos u vodotoku. nastanak i vrste podzemne vode. tlak vode na otvore u vertikalnoj i kosoj stjenki. podatke potrebne za prognoziranje visine i vremena dolaska vodnog vala. krivulju trajanja vodostaja. ukupni tlak vode na dno posude. vrste i porijeklo nanosa.značaj ishlapljivanja u hidrološkom ciklusu Nabrojiti sprave za mjerenje i objasniti svrhu mjerenja Objasniti proces nastajanja vodotoka i utjecaja oborina na visinu vode u vodotoku Definirati načine mjerenja vodostaja. Bernoullijeva jednadžba za tečenje u zatvorenim sustavima. smjer tečenja podzemne vode. skica presjeka kroz litosferu.

Kanalizacija naselja Demonstrirati primjenu stalnosti umnoška površine poprečnog presjeka cjevovoda i brzine vode Izračunati tlakove. zahvati vode za piće. raspoložive tlakove u sustavu i dimenzionirati vodoopskrbnu mrežu naselja Izraditi montažni plan dijela vodovodne mreže Nabrojiti i objasniti tipove kanalizacijskih sustava. obzirom na vrste upotrijebljenih voda. Izraditi hidraulički proračun kanalskog sustava Nacrtati uzdužni presjek kanala s proračunom nivelete kanala i ostalih podataka. primjenu Chezy-eve jednadžbe za brzinu i izradu zadataka dimenzioniranja kanala Izračunati dimenzije otvorenih kanala Nabrojiti i objasniti tipove vodoopskrbnih sustava i njihove dijelove. hidraulički proračun kanala Program: Hidraulički proračun i dimenzioniranje otvorenog kanala trapeznog presjeka Tipovi vodoopskrbnih sustava Hidrogeološki istražni radovi. zapreminu vodospreme. Hidraulika 2. tečenje vode u cijevima pod tlakom. kvaliteta vode za piće Mjerodavne količine vode za opskrbu naselja Hidraulični proračun vodoopskrbne mreže i objekata vodoopskrbnog sustava. upotrijebljene vode Mjerodavne količine vode za dimenzioniranje Hidraulični proračun kanalskog sustava Uzdužni presjek kanala Izvedba i oprema kanalske mreže 46 . Opskrba naselja vodom 3. brzine i protoka u zatvorenim sustavima Hidraulički otpori. Reynoldsov broj Istjecanje vode iz vodospreme kroz male otvore. zasunske komore. izračunati kapacitet pumpe. proračun raspoloživih tlakova i crtanje linija hidrostatičkog i hidrodinamičkog tlaka Jednoliko tečenje vode u otvorenim kanalima. Uzdužni presjek vodoopskrbnog cjevovoda Proračun raspoloživih tlakova u vodoopskrbnoj mreži Oprema i izvedba vodoopskrbne mreže.1. brzine i protok u zatvorenim sustavima Objasniti pojam i nastajanje hidrauličkih otpora (gubitka energije) Izračunati gubitke energije na zadanom potezu cjevovoda pod tlakom većim od atmosferskog Izračunati istjecanja vode kroz male otvore. vrste zahvata vode za piće i određivanje kapaciteta bunara Izraditi hidraulički proračun vodoopskrbnog sustava. zbog pražnjenja posude ili sniženja razine vode Nacrtati tlačne linije u sustavu Demonstrirati primjenu Bernoulli--eve jednadžbe kod jednolikog tečenja vode u otvorenim kanalima. proračun tlakova. Jednadžba kontinuiteta. hidranti Vrste kanalizacijskih sustava. snagu elektromotora.

zemljane i betonske brane Stalne i pomične brane i ustave Tipovi hidroelektrana. napisanim na ceduljice. u 3. a u 4. Za 2. kako bi učenici mogli na pravo mjesto ucrtavati pojedinu sliku ili vježbati primjere. dok je za hidrostatiku potrebno pripremiti individualne zadatke čime se ostvaruje samostalni rad učenika i isključuje prepisivanje. izrađeni programi. U okviru nastavne cjeline Vodogradnje i zaštita čovjekova okoliša potrebno je prikazati dokumentarni video zapis Hrvatskih voda: Voda . te « Hidraulički proračun kanala trapeznog presjeka « zadaju se svakom učeniku s različitim podacima. program: « Idejni projekt vodoopskrbnog sustava ili kanalizacijskog sustava « svaki učenik dobiva posebni zadatak i podlogu – situaciju naselja mj. Objasniti ulogu sabirnih i revizijskih okna na kanalskoj mreži Nabrojiti vrste i metode pročišćavanja upotrijebljenih voda i dijelove uređaja za pročišćavanje Opisati vrste brana i ustava. koji slikom prezentira sve segmente korištenja vode. U 4.4. kako bi se upoznali s aktualnim problemima u gospodarenju vodama i tehničkim rješenjima pojedinih problema. Elementi ocjenjivanja su: pismena provjera znanja. 47 . kao nezamjenjivog resursa. za odabiranje teme referata. Isto se odnosi i na sprave za mjerenje brzine vode u vodotoku. koje će svaki učenik fotokopirati i koristiti na predavanjima. Potrebno je učenicima pokazati i stručne časopise. Za nastavu predmeta poželjno je imati u učionici bijelu ploču ili platno. Nastavnik može svoje predavanje popratiti slikom stranice radne bilježnice sa grafoskopa na bijelu ploču ili platno. 1:l000. koja će sadržati sva teoretska razmatranja pojedine cjeline. Svaki učenik mora radnu bilježnicu uvezati u fascikl i nositi na predavanja. s različitim ulaznim podacima za proračune. Bilo bi poželjno da nastavnici. pri čemu je poželjno formirati dvije grupe pitanja. kao dijelove retencija i akumulacija za hidroelektrane Prepoznati vrste hidroelektrana i sastavne dijelove Uređaji za pročišćavanje upotrijebljenih voda Program: Idejni projekt vodoopskrbnog sustava ili idejni projekt odvodnje naselja Visoke brane. vrste turbina Metodičko-didaktičke napomene Za sve nastavne sadržaje. da pitaju nastavnika ako nešto ne razumiju i da u toku nastave upisuju u radne bilježnice ono što se predaje. koje nastavnik crta na ploči ili koristi grafoskop. Ovi materijali mogu poslužiti učenicima. razredu školske zadaće iz hidrologije pišu se u obliku testa. razredu sve školske zadaće učenici pišu prema posebno zadanim zadacima.potreba i izazov. ombrograme i limnigrame u koje se upisuju podaci. osim dnevnog tiska i interneta. U 3. Objekti za reguliranje vodnih količina Iskorištenje vodnih snaga potrebnih u izvedbi kanala. s ostavljenim praznim prostorima za crtanje potrebnih slika u toku predavanja. Programi: « Ukupni tlak vode na dno i tlak vode na lomljenu stjenku ». radna bilježnica i rad na satu. nastavnik treba pripremiti radnu bilježnicu za učenike. povremeno ili stalno. U 3. koja određuje potrebne geometrijske karakteristike programa. razredu obvezne su tri školske zadaće. kako bi programe radili samostalno. koje publiciraju Hrvatske vode. imaju mogućnost korištenja prijenosnog računala i projektora. obzirom na opsežnost materije. i u 4. Vrlo je važno da učenici ozbiljno rade na nastavi. U radnu bilježnicu učenici pišu sve zadatke koji se rade na ploči ili na vježbama. usmena provjera znanja. Predmetni nastavnik dužan je prije početka nastavne godine pripremiti radne bilježnice. razredu obvezan je jedan program iz hidrostatike. te prospekte sprava koje se pri tome koriste. objekti hidroelektrane. Pri izlaganju nastavne cjeline oborine i mjerenje vodostaja potrebno je pribaviti originalne zapisnike. razredu obvezna su dva programa.

održavanju i projektiranju cesta. konstrukcije. željezničkih pruga steći osjećaj za prostorno predočavanje prometnih objekata osposobiti učenike da stečena znanja samostalno koriste pri izradi različitih proračuna i dimenzioniranja hidrotehničkih objekata potaknuti interes za struku razvijati kreativnost i individualnost poticati samostalnost i preciznost u radu. Opisati izražajna sredstva arhitekture Definirati elemente arhitektonskog prostora Razlikovanje faza u urbanističkom planiranju Nabrojiti vrste urbanističkih planova Prepoznati važnost izrade planova za dugoročni razvoj Obrazložiti nužnosti poštivanja urbanističkih odrednica u praksi Opisati proces projektiranja OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Značaj graditeljstva i arhitekture Umjetnički karakter i izražajna sredstva arhitekture Arhitektonski prostor-arhitektonski korpus. 3. Ovladati znanjima i vještinama potrebnim za sudjelovanje u izvođenju. potrebne za usvajanje postupaka proračuna osnovnih hidrauličkih veličina. vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava. Naučiti osnovne postavke iz hidraulike. razred REZULTATI UČENJA Prepoznati značaj graditeljstva i arhitekture u civilizacijskom razvoju. Urbanizam i prostorno planiranje Parametri u projektiranju Projektiranje u zgradarstvu 48 . gradskih cesta. individualnosti i interesa za arhitekturu građevine. 3. te usvojiti temeljna znanja građenja željezničkih pruga. opreme i 1. 3 4. 4 Sadržaj predmeta Red. 2. Zadaće: ovladati vještinom crtanja i razrade nacrta u obliku idejnog rješenja odnosno glavnog projekta obiteljske kuće usvojiti znanja o opremi i organizaciji prostora stambenog objekta upoznati tipove stambenih i vrste javnih zgrada prepoznati važnost urbanističkog planiranja usvojiti principe projektiranja cesta. NASTAVNA CJELINA broj 1. oblikovanja zgrada i primjene propisa za uštedu energije. GRAĐEVINE Razred Broj sati tjedno Cilj Ovladavanje crtanjem i razradom arhitektonskih nacrta jednostavnijih stambenih objekata uz razumijevanje funkcije. interijer i eksterijer Mjerila i kriteriji vrednovanja arhitekture Faze urbanističkog planiranja Osnovne funkcije grada Mreža javnih objekata u gradu Vrste projekata Prostorno i urbanističko planiranje. krajobrazna arhitektura Osnovna podjela zgrada Modul u projektiranju-mjere čovjeka Mjere namještaja. Graditeljstvo i arhitektura Arhitektonski prostor 2. razvijanje motivacije kreativnosti.Kroz sve oblike rada vrednuje se i ocjenjuje usvojenost i primjena znanja na pojedinačnim zadacima. mostova i drugih pomoćnih objekata.

raskrižja Odvodnja cesta Opisati osnovne elemente za projektiranje cesta. Glavni nacrti obiteljske kuće Tradicijske kuće Pravila za crtanje glavnih nacrta 1. 6. vrste kolničkih konstrukcija. Sadržaj predmeta Red. te razlikovati elemente gornjeg i donjeg ustroja i elemente poprečnog presjeka Prepoznati vrste raskrižja Objasniti funkcioniranje 49 . kamenu i opeci Obrazložiti razvojnu shemu Nabrojiti i opisati osnovnu tipologiju stambenih zgrada obzirom na različite uvjetovanosti Nacrtati arhitektonske nacrte izvedbenog projekta na sadržaju obiteljske kuće Nabrojiti sistematizaciju javnih zgrada i navesti primjere uporabnog prostora te prostor kretanja Psihološki i fiziološki parametri Funkcija stambenog prostora i osnovne grupe prostorija Vrste stambenog prostora obzirom na veličinu i opremljenost 4. opreme i uporabnog prostora te ih povezati s mjerama i proporcijama ljudskog tijela Objasniti psihološke i fiziološke parametre 3. Stambene zgrade 7. program: izvedbeni nacrti obiteljske kuće /pojedini dijelovi prema izboru nastavnika/ Tipologija javnih zgrada u odnosu na specifičnost namjene i odvijane aktivnosti 5.Nabrojiti osnovnu tipologiju zgrada Memorirati osnovne mjere namještaja. Stanovanje Analiza stambenog prostora Nabrojiti i razlikovati osnovne grupe prostorija u stanu te njihove međusobne veze Demonstrirati organizaciju pojedinih grupa i procese odvijanja različitih aktivnosti u stanu Nacrtati glavne nacrte obiteljske kuće Prepoznati i opisati glavne karakteristike tradicijske gradnje u drvu. Ceste REZULTATI UČENJA 4. Izvedbeni nacrti obiteljske kuće Javne zgrade 8. NASTAVNA CJELINA broj 1. razred OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ Povijest prometnica Kolničke konstrukcije Podjela cesta Elementi poprečnog presjeka ceste Poprečni presjek i slobodni profil Horizontalno vođenje linije Prostorno vođenje linije Čvorišta. program: glavni nacrti obiteljske kuće (individualni zadaci) Drvena tradicijska kuća Kamena tradicijska kuća Tradicijska kuća od opeke Osnovna tipologija stambenih zgrada Shematska analiza osnovnih tipova stambenih zgrada Pravila za crtanje izvedbenih nacrta 2.

odvodnja ceste Prepoznati i obrazložiti važnost kvalitetne podloge Razlikovati suvremene vrste podloga i zastora. Mostovi 4. tehničkom crtanju. program: glavni projekt ceste izvan naselja (individualni zadaci) Promet i podjela željeznica Tovarni i slobodni profil željeznice Kolodvori poprečni presjek Željeznički gornji stroj. tračnice. crtanju. cijevi i reviziona okna Prateći objekti uz ceste. razvijanja ljubavi i sklonosti prema graditeljstvu. tipovi i oblici Reviziona okna Metodičko-didaktičke napomene Nastavu predmeta treba metodički usmjeriti ka razvoju kreativnosti. slobode mišljenja i stvaranja. nacrtnoj geometriji i računalstvu. prospekata.podloge . zastor Specijalne željeznice – tramvaj.podloge od šljunka .podloge od drobljenca . parkirališta Presjek kolničke konstrukcije. Kanalizacija Opisati osnovne elemente opskrbe vodom Nabrojiti tipove vodoopskrbnog sustava i način distribucije Opisati sistem kanalizacije. podzemna željeznica Podjela mostova Gornji i donji stroj mosta Opterećenje mostova Vrste i osnovne konstrukcije prema materijalu izrade Opskrba vodom općenito Tipovi vodoopskrbnih sustava Vodovodne cijevi Distribuciona vodovodna mreža Općenito o kanalizaciji Sistemi kanalizacije Sheme kanalizacije Kanalizacijske cijevi. Nužno je da učenici pod nadzorom profesora tijekom nastave izrade sve podloge za programe. Programi se mogu izrađivati na računalu u AutoCAD-u. posebno u arhitektonskim i nosećim konstrukcijama. shemu. pragovi. Javni vodovod 5. jer se jedino na taj način mogu objektivno vrednovati postignuća učenika. 50 . kataloga i propisa. Treba voditi računa o svim dosad obrađenim sadržajima i treba jasno uputiti učenika kako da se znanja primjenjuju na konkretnim zadacima. Izradi programa treba posvetiti posebnu pažnju. Nabrojiti vrste i dijelove mostova 3. 2. korake u postizanju konačnog cilja i način primjene stečenog znanja.zastori Agregati za izgradnju kolničke konstrukcije Vezna sredstva u cestogradnji Podloge cesta . Sastavni elementi gornjeg ustroja . Sadržaj predmeta se nastavlja na sva stečena znanja u ostalim strukovnim predmetima u nižim razredima. treba jasno objasniti principe po kojima se problem rješava. Individualni pristup u realizaciji sadržaja je nužan. Željeznice Opisati osnovne elemente za projektiranje željeznica Nabrojiti podjelu željeznica i elemente poprečnog presjeka Objasniti razlike i sličnosti s cestama. kao i način korištenja literature. kolosječni pribor.pologa od cement-betona Vrste suvremenih zastora Asfaltni (ugljikovodični) zastori Betonski (silikatni) zastori Suvremene kolničke konstrukcije 1.

MJESTO RADA Gradilište REZULTATI UČENJA Prikupiti svu dokumentaciju dostupnu na gradilištu Skicirati shemu gradilišta Opisati i skicirati sve radove koji se izvode na gradilištu Nacrtati važne tehničke detalje na izvedenim konstrukcijama Raditi na konkretnim jednostavnijim poslovima 2. dopreme materijale. povezati na Internet. nakon usvojenih principa na utvrđivanju gradiva. vježbanju crtanja dijelova i analizi primjera gotovih nacrta. 1. 2. a po mogućnosti prijenosnim računalom i projektorom. razred REZULTATI UČENJA Prikupiti svu dokumentaciju dostupnu na gradilištu Skicirati shemu gradilišta Opisati i skicirati sve radove koji se izvode na gradilištu Nacrtati važne tehničke detalje OKVIRNI SADRŽAJ Zaštita na radu Upoznavanje gradilišta Upoznavanje gradilišne dokumentacije Upoznavanje izvedbenog projekta Kretanje gradilištem Sadržaj predmeta Tj. pismenih i usmenih provjera. 1. te domaćih zadaća odnosno usvojenosti i primjene znanja i odnosa prema radu. trebaju biti individualni. platnom za projiciranje. Ocjena treba proizlaziti iz rada iz programa. Nastavnički stol treba opremiti računalom te po mogućnosti projektorom. Računala je potrebno spojiti u mrežu. MJESTO RADA Gradilište 51 . mehanizacije Praćenje cjelokupnog procesa građenja Sudjelovanje u samim radovima u skladu s mogućnostima i trenutnog stanja Sudjelovanje u vođenju gradilišne dokumentacije Sudjelovanje u izmjerama 3. Vježbe se mogu izvoditi u specijaliziranoj kompjutorskoj učionici opremljenoj računalima koja moraju imati serijski i paralelni priključak za periferne jedinice. grafoskopom. Učenicima na raspolaganju trebaju biti barem dva printera. Učionicu je potrebno opremiti crtaćim stolovima tako da svaki učenik ima vlastito radno mjesto.Svi zadaci za programe. Na disku moraju biti pohranjeni standardni licencirani programski paketi potrebni za nastavu. skener i ploter. u pravilu po završetku nastavne godine Sadržaj predmeta Tj. Obvezna je izrada dva programa u trećem razredu (obiteljska kuća) i izrada jednog programa u četvrtom razredu (cesta). razred OKVIRNI SADRŽAJ Zaštita na radu Upoznavanje gradilišta Upoznavanje gradilišne dokumentacije Upoznavanje izvedbenog projekta Kretanje gradilištem Organizacija radnika. Nastavu predmeta treba izvoditi u specijaliziranoj učionici opremljenoj kvalitetnom pločom. 80 3. 80 4. STRUČNA PRAKSA Razred Broj sati godišnje 1. - Stručna praksa obavlja se u građevinskim tvrtkama.

U projektnom birou učenici trebaju dobro upoznali cijeli proces projektiranja. koji će praksu obavljati uz pomoć za to zaduženih osoba. koja bi omogućila provođenje kvalitetne i učinkovite stručne prakse. Profesori će biti u kontaktu sa tvrtkama u kojima se obavlja praksa. uključivanja na tržište rada ili nastavka obrazovanja. na jednom mjestu može biti jedan. Na gradilištu trebaju sudjelovati pri samoj izvedbi zgrade i upoznati se s gradilišnom dokumentacijom kako bi stekli dodatna iskustva korisna tijekom školovanja. zavod i slično Organizacija radnika. izdavanja suglasnosti i dozvola. nositelje pojedinih dijelova. mehanizacije Praćenje cjelokupnog procesa građenja Sudjelovanje u samim radovima u skladu s mogućnostima i trenutnog stanja Sudjelovanje u vođenju gradilišne dokumentacije Sudjelovanje u izmjerama Upoznavanje ureda Prikupiti primjere različitih Upoznavanje procesa rada nacrta Upoznavanje sa projektima i Plotati. voditi dnevnik stručne prakse. po tjedan dana. formatiranje i računalu uvezivanje nacrta Unositi promjene u nacrte Suradnja na izradi pojedinih dijelova Pisati dopise Unositi proračune u računalo nacrta Suradnja na izradi proračuna Služiti se Internetom Pisati dnevnik svih obavljenih Obavljanje vanjskih poslova dostave i poslova sl. izrađivati skice i prikupiti sve dostupne materijale. 52 . tablica Materijalni uvjeti Stručna praksa treba se provesti u drugom i trećem razredu po 80 sati.na izvedenim konstrukcijama Raditi na jednostavnijim poslovima Pisati dnevnik svih događanja na gradilištu 2. Učenici se raspoređuju na stručnu praksu tijekom nastavne godine. odnosno dva tjedna. ili više učenika. ili na kraju nastavne godine. Projektni ured. raditi poslove koji su im povjereni. opisa. Unošenje promjena u nacrte Pronalaženja sadržaja na Internetu Pisanje dopisa. printati i formatirati suradnicima nacrte Tehnički poslovi oko opremanje Slagati elaborate elaborata Crtati dijelove nacrta na Printanje. Organizaciju stručne prakse obavlja škola u uskoj suradnji s gospodarstvom. Očekuje se sustavna suradnja s gospodarstvom. Ovisno o mogućnostima pojedine građevinske tvrtke i gradilišta. dopreme materijale. obići jednom u tjednu učenike i na kraju prikupiti njihove dnevnike i potvrde o obavljenoj praksi Učenici trebaju redovito pohađati praksu. Stručna praksa obuhvaća rad u projektnom birou i na gradilištu. plotanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful