BUOD/ PAG-AANALISA NG CANAL DE LA REINA Magandang suriin ang nobelang Canal de la Reina sa aspetong Sosyo-ekonomikal at Sosyo

-politikal. Makikita kasi rito ang tunay na kalagayan ngisang lipunan at ang pag-uugali o reaksyon nito sa isang isyungnapapanahon. Sa patuloy na ³pag-iisang kahig, isang tuka´ ng karamihan ngmga Pilipino, nahihirapan itong paunlarin hindi lang ang kanyang bansa atlipunan kundi pati na rin ang kanyang sarili. Sa nobela, mapapansing angtema nito ay kahirapan. Ito ay kitang kita sa mismong kabuuan ng nobelapagkat sa bayan ng Canal De La Reina, si Nyora Tentay ang may kaya sabuhay kung kaya¶t siya ang nilalapitan ng lahat ng naninirahan doon upangumutang dahil sa kakapusan sa pera. Imbes na tulungan niya ang mgaito ay tinatapalan pa niya ng malaking interes ang mga umuutang. Nakikitarin dito ang kahirapan dahil mayroong mga katiwalian at bayaran sa mgaopisyal. Katulad ni Nyora Tentay na may maruming katuhan, ang taong walanginisip kung hindi ang sariling kasiyahan at karangyaan ay walang mararatingna maganda sa buhay. Si Nyora Tentay ay may kaunting kaya ngunit angkaugalian ay walang kagandahan kung kaya¶t sa kahuli-hulihang sandali ngkanyang buhay, lahat ng taong kanyang inapi noong simula ay hindi rin siyatinulungan. Tulad ng kasabihan ³Huwag kang gagawa ng kung anong bagayna ayaw mong gawin sayo´, si Nyora Tentay ay masyadong inabuso angkanyang karangyaan at imbes na tumulong siya sa mga nangangailangan ayipinapamukha pa nito sa mga humihingi ng tulong na sila¶y mga hampaslupa. Katulad ng sa tunay na buhay, ang taong kahit pa gaano ang yaman oganda ay hindi nirerespeto at minamahal ng tao kung ang ugali nito aywalang kagandahan. Ang tao kahit gaano kahirap ngunit may likas nakabutihan ay palaging tinititingala ng mga tao at binibigyang respeto. Isapang aral na ipinararating ng nobela ay walang nananalo sa katiwalian. Kungsa umpisa ay nakukuha nila ang gusto nila, sa huli ay pinaparusahan angmga ganitong tao. Kaya naman sa buhay palaging ang kabutihan pa rin ang nag hahari. Sa umpisa ng nobela ay ipinakilala agad ang mga pangunahingtauhan. Binanggit na rin agad ang mga pangalan nito at ang relasyon nila sabawat isa. Malaking tulong ito upang maintindihan agad ang kwento. Sapamamaraan ng pagsasalita ng mga pangunahing tauhan ay masasabingmay-kaya ang mga ito. Gumagamit sila ng taglish, pambansang antas ngwika o minsan ay purong Inggles. Sa pagdaloy ng kwento, mas binibigyangpansin na ang mga tauhang si Caridad at Nyora Tentay. Makikita angkatatagan ng loob ng mga ito sa kabila ng pagiging isang babae. Hindinaging hadlang ang kanilang kasarian upang lumaban sa buhay. Ang mga pangunahing tauhan sa nobela ay binubuo ng dalawangpamilya. Ang pamilyang de los Angeles at Marcial. Ang pamilyang de losAngeles ay kinabibilangan nina Salvador, Caridad, Leni, at Junior. Sila ayisang pamilyang may pagkakaisa at unawaan para sa isa¶t isa. Masasabingisa silang halimbawa ng maayos at halos perpektong pamilya. Dahil sigurosa magandang ugnayan at buhay-pamilya, naging mabubuting tao angbawat isa sa kanila. Si Salvador ang padre de pamilya at mabuting asawa ni Caridad.Tahimik lang ito at minsanan lamang kung magsalita. Kahit minsan lamangito magsalita, talagang may kabuluhan at may lalim naman ito. Madalas dinsiyang sumasang-ayon sa mga desisyon ni Caridad lalo na¶t kung sa tinginniya¶y ito¶y tama at para sa ikabubuti ng asawa. Si Caridad ay isang napakamaunawaing ina sa kanyang pamilya.Malaki ang pagmamahal at pagaalala niya sa kanyang asawa lalo na sakanyang mga anak na si Leni at Junior. Isa siyang babaeng may malakas atmatibay na loob. Hindi siya agad-agad nagpapatinag sa mga problemangkanyang kinakaharap. Si Leni naman ang panganay na anak na babae nina Salvador atCaridad. Nagtapos ito ng medisina at kasalukuyang nag-iinternong doktor.Espesiyalidad nito angPediatrics at talaga namang makikita ang husay niLeni sa panggagamot. Matalino rin si Leni at sa katunayan ay siya pa angnakakuha ng unang pwesto sa Medical Board Exam. Ang huling miyembro aysi Junior. Kasalukuyan itong kumukuha ng kursongArchitectu re sa isangunibersidad. Ang tunay talagang nais ni Junior ay ang kumuha ng abogasyangunit tinutulan ito ng kanyang mga magulang. Mahilig si Junior makipag-usap lalo na kung tungkol sa politka at gobyerno. Mabuting anak si Junior atlaging sinusunod ang kanyang mga magulang. Minsan nga lamang aymasyado itong nagiging mapusok at napag-aalala niya tuloy si Caridad atSalvador. Nalagay na kasi siya sa kapahamakan dahil sa sobrang niyangpaguusisa. Sa kabilang dako, ang pamilyang Marcial naman ay binubuo nina NyoraTentay, Victor, Gracia, at Gerry. Kung ang pamilyang de los Angeles ay punong pagmamahalan, ang pamilyang Marcial naman ay puno ng kaguluhan.Wala kasi silang maayos na komunikasyon. Hindi pinakikinggan ni NyoraTentay ang kanyang anak na si Victor at pilit na pinasusunod ito sa

Si Junior ay pinayagan nang kumuha ng abogasya at siLeni at Gerry naman ay nagpakasal na. makikitang masama ang epekto ng pagiging masyadongsunud-sunuran sa kagustuhan ng mga taong nakatataas sayo. Sa di inaasahang pangyayari ay napunta sa pamilyangde los Angeles ang mga papeles ni Nyora Tentay sa pamamagitan ni Inggangunit pinili pa rin itong isauli ng pamilya dahil nais nilang maging patas. Si Gerry ay katuladdin ni Leni. Sa pagnanais ni Nyora Tentay bamapasakanya ang mga lupain sa Canal de la Reina. .Napilitan lamang siyang hiwalayan ang asawa dahil sa kagustuhan ng ina. Si Victor ay ama ni Gerry at asawa ni Gracia. Nagkaroon ng relasyonang mga tauhan sa tagpuang Canal de la Reina dahil ang lupang pagmamay-ari ni Caridad ay nadirito. Mga Tauhan Pamilyang de los Angeles Sila ay isang pamilyang may pagkakaisa at unawaan para sa isa¶t isa.Dahil na rin siguro sa mga pangyayari ay naisip na ni Nyora Tentay namasama ang kanyang mga ginagawa. Tinanggap nito ang kanyang pagkataloat ibinalik ang lupa sa tunay na nagmamay-ari. atpinamumutiktikan ng mga iskuwater.ang padre de pamilya at mabuting asawa ni Caridad. Dahil sa mga pangyayaring ito. Ang lugar na ito ay simbolo ng mga lunggati ng bawat isa.Iniwan man ng ama ay wala siyang kinikimkim na galit laban dito.Ganun din ang kanilang tinitirhan. Naging maunlad at marangya angkanilang pamumuhay dulot na rin ng pagtitiyaga niya. Kahit minsan lamang ito magsalita. Ang suliranin ay nag-umpisa nang malaman ni Caridad na binili angkanyang lupa. nagawa ni Graciangbuhayin ang kanyang anak na si Gerry. hindi naiwasang magkaroon ngalitan sa pagitan ng dalawa. Sunud-sunuran ito sakanyang ina. Hanggang sa ngayon ay nagaganap parin ito sa iba¶t ibang panig ng ating bansa. maging ang mga pulis atmismongmayor ay sinuhulan niya. buhay ng mgamamamayan ang naaapektuhan. lalona ng mga mahihirap. Inilarawan ang tagpuan bilang isang maburak. Tayo ang may hawak sa ating kapalaran at hindi dapat tayonagpapa-apekto sa mga ginagawa sa atin ng iba. Salvador. Tanggapniya ang lahat at naiintindihan niya ito. Isang doctor na espesiyalista sa pangagamot ng mga bata. talagang may kabuluhan at may lalim naman ito. Hindi lahat ay isinilang namasama dahil tayo ay nilikha ayon sa katangian ng Diyos. Ipinapakita rin nito na hindi lamang mga bagay o mgatao ang maaaring maging simbolo ng pagbabago. Ang lahat aynagdiwang dahil ang kanilang mga suliranin ay natapos sa isang maayos atmapayapang paraan. Tunay nga namang mahirap gawin ang pagtanggap sapagkakamali. Tinanggap niya ang kanyang mga pagkakamali at ito ay dapathangaan ng lahat. Kahit na naging masama si NyoraTentay sa umpisa ng nobela ay nabago naman itong lahat pagdating sakatapusan. Maliit man o matataas na tao aynasasangkot sa ganitong mga gawain. Nagpasya silang mag-umpisa ngbagong buhay at mga pangarap sa kanilang lupa sa Canal de la Reina. Ang kalutasan ng nobela ay naging maayos at masaya. Dahil dito. Naging dulot nito ay angpagkakatangay sa baha ng mga naninirahan sa Canal de la Reina at kasamarito si Nyora Tentay. Sakarakter ni Victor. Sa huli ay magkaka-ayos naman angpamilyang Marcial ngunit sa umpisa ng nobela ay talagang magulo ito. Bumababa na rin tuloy ang ekonomiya athindi nagiging maayos ang pamamalakad ng batas ng ating bansa. Hindi lang tayo nagpapatawad at nagtatanggal ng sisi sa ibakundi nililinis din natin ang ating mga puso¶t konsensiya. mabaho. ang Canal de la Reina. Maraming pangyayari ang naganap sa lugar na itoat dito umikot ang pinaka-kalamnan ng nobela.kanyangmga nais kahit na ayaw naman nito. Tahimik lang ito at minsanan lamang kung magsalita. di umano ni Nyora Tentay mula sa dating katiwala nila na siOsyong. Kahit kalian ayhindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Masasabing isa silang halimbawa ng maayos at halos perpektong pamilya. Makikita rito na ang tao aymaaaring magbago para sa ikabubuti nito. dapat din nating isipin ang ating sariling kaligayan atkabutihan. Bukod sa kahirapanay makikita rin ang tungkol sa kurapsyon. Sa kabila ng paghihiwalay nina Gracia at Victor. Nagkaroon ito ng solusyon nang isang araw aymay dumating na napakalakas na bagyo sa bansa. Hindi man kita ay mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. at si Nyora Tentay ang nagmimistulangpinuno rito. Madalas din siyang sumasang-ayon sa mgadesisyonni Caridad lalo na¶t kung sa tingin niya¶y ito¶y tama at para sa ikabubuti ng asawa. 1. Maraming makiktang isyung-panlipunan sa nobela. Sa paggawang desisyon sa buhay.

Ang lahatay nagdiwang dahil ang kanilang mga suliranin ay natapos sa isangmaayos at mapayapang paraan. Ang kalutasan ng nobela ay naging maayos at masaya. Kasalukuyan itong kumukuha ng kursongArchi tecture sa isang unibersidad. Nakikita rin dito ang kahirapan dahil mayroong mgakatiwalian at bayaran sa mga opisyal.ama ni Gerry at asawa ni Gracia. Caridad-isang napakamaunawaing ina sa kanyang pamilya. Gerry. Ang lugar na ito ay simbolo ng mgalunggati ng bawat isa. mabaho. Hanggang sangayon ay nagaganap pa rin ito sa iba¶t ibang panig ng ating bansa. Tunggalian Nalaman ni Caridad na binili ang kanyang lupa. Bumababana rin tuloy tuloy ang ekonomiya at hindi nagiging maayos angpamamalakad ng batas ng ating bansa. Hindi man kita ay mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Sa di inaasahangpangyayari ay napunta sa pamilyang de los Angeles ang mgapapeles ni Nyora Tentay sa pamamagitan ni Ingga ngunit pinili parin itong isauli ng pamilya dahil nais nilang maging patas.. di umano ni Nyora Tentay mula sa dating katiwalanila na si Osyong.Maraming pangyayari ang naganap sa lugar na ito at dito umikot angpinaka-kalamnan ng nobela. atpinamumutiktikan ng mga iskuwater. Tinanggapnito ang kanyang pagkatalo at ibinalik ang lupa sa tunay nanagmamay-ari. Kasukdulan.Dahil dito.Imbesnatulunganniyaang mga ito ay tinatapalan pa niya ng malaking interes ang mgaumuutang. Mahilig si Juniormakipag-usap lalo na kung tungkol sa politka at gobyerno.huling miyembro ngpamilya. Matalino rin si Leni at sakatunayan ay siya pa angnakakuha ng unang pwesto saMedica l Board Exam. Suliranin Ang suliranin ay nag-umpisa nang malaman ni Caridad na biniliang kanyang lupa. Dahil sa mgapangyayaring ito. IV. Tagpuan Inilarawan ang tagpuan bilang isang maburak. Wala kasi silang maayos na komunikasyon.anak ni Victor at Gracia B. B. Hindipinakikinggan ni Nyora Tentay ang kanyang anak na si Victor at pilit na pinasusunod ito sa kanyang mga nais kahit na ayaw naman nito. 5. Naging dulotnito ay ang pagkakatangay sa baha ng mga naninirahan sa Canalde la Reina at kasama rito si Nyora Tentay. Mensahe Maraming makikitang isyung-panlipunan sa nobela.Kakalasan Nagkaroon ng solusyon ang suliranin nang isang araw aymay dumating na napakalakas na bagyo sa bansa. 4. 3. Victor . si Nyora Tentay ang may kayasa buhay kung kaya¶t siya ang nilalapitan ng lahat ng naninirahan doonupang umutang dahil sa kakapusan sa pera. Katapusan Dahil na rin siguro sa mga pangyayari ay naisip na niNyora Tentay na masama ang kanyang mga ginagawa.2. buhay ng mga mamamayan ang naaapektuhan. Ipinapakita rin nito nahindi lamang mga bagay o mga tao ang maaaring maging simbolo ngpagbabago. Nagkaroon ng relasyon ang mga tauhan sa tagpuang Canalde la Reina dahil ang lupang pagmamay-ari ni Caridad ay nadirito. Kahit kalian ay hindi mananaig ang kasamaan sakabutih . Leni -panganay na anak na babae nina Salvador at Caridad.Ang pamilyang ito ay puno ngkaguluhan. Malaki ang pagmamahal at pagaalala niya sa kanyang asawa lalona sakanyang mga anak na si Leni at Junior.Espesiyalidad nito angPediat rics at talaga namang makikita anghusay ni Leni sa panggagamot. Isa siyang babaengmay malakas at matibay na loob. 6. di umano niNyora Tentay mula sa dating katiwala nila na si Osyong. Sunud-sunuran ito sa kanyang ina. Ang tunay talagang nais ni Junior ay ang kumuha ng abogasya ngunit tinutulan ito ng kanyang mga magulang. . Hindi siya agad-agadnagpapatinag sa mga problemang kanyang kinakaharap. Gracia-asawang hinwalayan ni Victor dahil sa kagustuhan nginang si Nyora Tentay 7. at si Nyora Tentay angnagmimistulang pinuno rito. Hindi lahat ay isinilang na masama dahil tayo ay nilikha ayon sakatangian ng Diyos.Maliit man o matataas na tao ay nasasangkot sa ganitong mga gawain. lalo na ng mga mahihirap. Nagpasyasilang mag-umpisa ng bagong buhay at mga pangarap sa kanilang lupasa Canal de la Reina. Saglit na Kasiglahan Sa bayan ng Canal De La Reina. Dahil sa mga pangyayaring ito. V.Mabuting anak si Junior at laging sinusunod ang kanyang mgamagulang Pamilyang Marcial. Nagtapos ito ng medisina at kasalukuyang nag-iinternong doktor. Si Junior ay pinayagan nang kumuhang abogasya at si Leni at Gerry naman ay nagpakasal na. hindi naiwasang magkaroon ng alitan sa pagitan ngdalawa. Makikita rito na ang tao ay maaaring magbago para sa ikabubutinito. Wakas A. Junior. hindi naiwasangmagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful