Anul 179 (XXIII) — Nr.

824 bis

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Marți, 22 noiembrie 2011

SUMAR

Pagina Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar .......................................................... 3–100

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar*)
În baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin. Art. 1. — Se aprobă Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.595/2009 privind aprobarea criteriilor de performanță pentru evaluarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 10 august 2009, și orice dispoziții contrare. Art. 3. — Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, Daniel Petru Funeriu

București, 1 noiembrie 2011. Nr. 6.143.

*) Ordinul nr. 6.143/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 22 noiembrie 2011 și este reprodus și în acest număr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3

ANEX

METODOLOGIA DE EVALUARE ANUAL A ACTIVIT II PERSONALULUI DIDACTIC I DIDACTIC AUXILIAR Capitolul I Dispozi ii generale
Art. 1 Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar din unit ile de înv unit ile de înv evaluare. Art. 2 (1) Evaluarea activit ii personalului didactic i didactic auxiliar din unit ile i institu iile de înv mânt preuniversitar se realizeaz anual, conform graficului prezentat în mânt preuniversitar i are dou anexa 1 la prezenta metodologie, pentru întreaga activitate desf urat pe parcursul anului colar, la nivelul fiec rei unit i i institu ii de înv componente: a) autoevaluarea; b) evaluarea potrivit fi ei postului i a fi ei de evaluare. (2) Fi ele cadru ale postului i fi ele cadru de autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic i didactic auxiliar sunt incluse în anexele 2-31, care fac parte integrant din prezenta metodologie. (3) Fi ele cadru ale postului pentru fiecare func ie didactic opera ionalizeaz /individualizeaz unit ii/institu iei de înv mânt. i se revizuie te anual de c tre consiliul de de c tre directorul i i didactic directorul auxiliar adjunct se al mânt preuniversitar, numit în continuare Metodologie, reglementeaz a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar din mânt preuniversitar, stabile te normele de evaluare a performan elor procedura de evaluare anual

profesionale individuale i de aplicare a criteriilor de evaluare precum i instrumentele de

(4) Fi a postului opera ionalizat se aprob

administra ie i constituie anex la contractul individual de munc .

1

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

(5) Indicatorii de performan din cadrul fi elor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele didactice i didactice auxiliare se stabilesc de c tre directorul i directorul adjunct al fiec rei unit i/institu ii de înv mânt, împreun cu responsabilii/coordonatorii comisiilor metodice sau al compartimentelor func ionale, cu respectarea domeniilor i criteriilor din fi ele cadru. (6) Consiliul profesoral, reunit conform graficului prev zut în anexa 1 la prezenta metodologie, valideaz , prin vot majoritar, fi ele de autoevaluare pentru personalul didactic i didactic auxiliar, în baza c rora se stabile te calificativul anual. Art. 3 Metodologia are ca finalitate: a) b) asigurarea cadrului necesar pentru o evaluare unitar , obiectiv asigurarea unui sistem motiva ional care s i transparent a personalului didactic i didactic auxiliar; determine cre terea performan elor profesionale individuale. Art. 4 (1) Evaluarea anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar este realizat la nivelul fiec rei unit i i institu ii de înv mânt preuniversitar cu personalitate juridic . (2) Activitatea de evaluare vizeaz personalul didactic i didactic auxiliar încadrat în unitatea respectiv , având în vedere tipul i norma de încadrare a fiec rui angajat. (3) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, î i desf oar activitatea într-o unitate de înv mânt preuniversitar cu personalitate juridic o perioad mai mânt – dar care trebuie sa fie de minim 90 mic decât un an colar, atunci evaluarea par ial a activit ii se realizeaz pentru perioada efectiv lucrat în unitatea sau institu ia de înv zile, iar încadrarea s fie de minim de ½ norm . (4) Calificativul par ial va fi acordat de consiliul de administra ie conform punctajelor din domeniile cuprinse în fi a de autoevaluare/evaluare pe etapele parcurse pân la momentul stabilirii calificativului respectiv. Calificativul par ial se acord persoanei în cauz , cu respectarea prevederilor anterioare. (5) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, desf oar activitate în dou sau mai multe unit i sau institu ii de înv mânt, evaluarea anual a activit ii se face în mânt. fiecare unitate cu personalitate juridic în care angajatul func ioneaz . Cadrele didactice au obliga ia s î i completeze fi ele de autoevaluare/evaluare în fiecare unitate de înv Unitatea de înv mânt respectiv are obliga ia de a elibera o adeverin din care s rezulte la solicitarea scris a

punctajul pe fiecare domeniu în parte. Aceste adeverin e vor fi depuse de cadrul didactic/didactic auxiliar la unitatea de înv mânt unde are func ia de baz . Media

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

5

punctajelor se va realiza pe domenii, în consiliul de administra ie al unit ii de înv unde se face evaluarea final i acordarea calificativului.

mânt

(6) Rezultatele activit ii de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administra ie privind acordarea calificativului anual, conform prevederilor art. 92 alin. (2) din Legea educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare. .

CAPITOLUL II Baza metodologic
Art. 5 Evaluarea activit ii personalului didactic i personalului didactic auxiliar din unit ile i institu iile de înv a) Autoevaluarea mânt preuniversitar se realizeaz în urm toarele etape: activit ii realizat de fiecare angajat pe baza fi ei de

autoevaluare/evaluare i a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fi a de autoevaluare. b) Evaluarea activit ii personalului didactic/didactic auxiliar este realizat la nivelul comisiei metodice sau al compartimentului func ional prin evaluare obiectiv - punctaj acordat de c tre to i membrii comisiei pentru fiecare persoan evaluat . c) Evaluarea final a activit ii personalului didactic/didactic auxiliar se face în cadrul mânt. mântul preuniversitar consiliului de administra ie al unit ii/ institu iei de înv

Art. 6 Pentru fiecare etap de evaluare prev zut în prezenta Metodologie, vor fi luate în considerare rezultatele audit rii periodice a resursei umane din înv realizat de inspectoratele colare, conform prevederilor art. 92 alin. (7) din Legea educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i rezultatele altor evalu ri externe din perioada analizat prin inspec ie colar , evaluare institu ional etc., dac acestea exist i fac referire explicit la activitatea cadrului didactic/didactic auxiliar evaluat.

Capitolul III Domeniile i criteriile de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar
Art. 7 (1) Activitatea desf urat pe parcursul anului colar de c tre personalul didactic i didactic auxiliar, prezentat în raportul de autoevaluare, se evalueaz pe baza fi ei cadru de
3

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

autoevaluare/evaluare, anex

a prezentei metodologii, inându-se seama de urm toarele care trebuie îndeplinite de fiecare cadru didactic/didactic

domenii i criterii de performan

auxiliar, în perioada pentru care se face evaluarea. (2) Pentru evaluarea personalului didactic se au în vedere urm toarele domenii de evaluare i criterii de performan : a) Domeniul Proiectarea activit ii, cu urm toarele criterii de performan : i. ii. iii. iv. Respectarea programei colare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum i adaptarea acesteia la particularit ile grupei/clasei; Implicarea în activit ile de proiectare a ofertei educa ionale la nivelul unit ii; Folosirea Tehnologiei Informa iei i Comunica iilor - TIC în activitatea de proiectare; Proiectarea unor activit i extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile i interesele educabililor, planul managerial al unit ii. b) Domeniul Realizarea activit ilor didactice, cu urm toarele criterii de performan : i. ii. iii. iv. v. Utilizarea unor strategii didactice care asigur caracterul aplicativ al înv formarea competen elor specifice; Utilizarea eficient a resurselor materiale din unitatea de înv optimiz rii activit ilor didactice, inclusiv utilizarea TIC; Diseminarea, evaluarea i valorizarea activit ilor; Organizarea i desf urarea activit ilor extracurriculare, participarea la ac iuni de voluntariat; Formarea deprinderilor de studiu individual i în echip în vederea form rii/dezvolt rii competen ei de ,,a înv a s înve i”. c) Domeniul Evaluarea rezultatelor înv i. ii. iii. iv. v. vi. activit ilor de evaluare; Aplicarea testelor predictive, interpretarea i comunicarea rezultatelor; Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unic ; Promovarea autoevalu rii i interevalu rii; Evaluarea satisfac iei beneficiarilor educa ionali; Coordonarea elabor rii portofoliului educa ional ca element central al evalu rii înv rii. rii, cu urm toarele criterii de performan : i a rezultatelor Asigurarea transparen ei criteriilor, a procedurilor de evaluare mânt în vederea rii i

d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu urm toarele criterii de performan :
4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

7

i. ii. iii. iv.

Stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduit , atitudini, ambient - , pentru desf urarea activit ilor în conformitate cu particularit ile clasei de elevi; Monitorizarea comportamentului elevilor i gestionarea situa iilor conflictuale; Cunoa terea, consilierea i tratarea diferen iat a elevilor; Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bun practic .

e) Domeniul Managementul carierei i al dezvolt rii personale, cu urm toarele criterii de performan : i. ii. iii. iv. v. Participarea Implicarea i valorificarea competen elor în organizarea tiin ifice, metodice dobândite prin metodice la nivelul participarea la programele de formare/perfec ionare; activit ilor comisiei/catedrei/responsabil; Realizarea/actualizarea portofoliului i dosarului personal; Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare în interiorul i în afara unit ii cu elevii, personalul colii, echipa managerial profesionale. f) Domeniul Contribu ia la dezvoltarea institu ional urm toarele criterii de performan : i. ii. iii. iv. v. Dezvoltarea de parteneriate institu ionale; Promovarea ofertei educa ionale; Promovarea imaginii colii în comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competi ii; Realizarea/participarea la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i comportamentelor nes n toase în mediul colar; Respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii i de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate în cadrul unit ii de înv i a sarcinilor suplimentare; vi. Implicarea activ în crearea unei culturi a calit ii la nivelul organiza iei. specifice categoriilor de personal auxiliar, conform anexelor prezentei (3) Pentru personalul didactic auxiliar se au în vedere domenii de evaluare i criterii de performan metodologii. mânt, precum i proiecte educa ionale în vederea dezvolt rii i promovarea unit ii colare, cu i în cadrul comunit ii; Manifestarea atitudinii morale i civice, respectarea i promovarea deontologiei

5

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Capitolul IV Procedura de evaluare anual a personalului didactic i didactic auxiliar
Art. 8 (1) Cadrul didactic/didactic auxiliar are obliga ia s î i completeze fi a de autoevaluare a activit ii desf urate i s o depun , împreun cu raportul de autoevaluare a activit ii, la secretariatul unit ii de înv prezentei metodologii. (2) Fi ele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice/didactice auxiliare se valideaz în consiliul profesoral al unit ii de înv administra ie, dac mânt. (3) La solicitarea comisiilor metodice/compartimentelor func ionale sau a consiliului de este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe la i nu exist , ca obliga ie, la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activit ile care nu s-au desf urat în coal portofoliul personal. Art. 9 (1) Evaluarea activit ii cadrelor didactice se realizeaz în cadrul edin elor de comisie metodic , pe specialit i/arii curriculare conform graficului activit ilor de evaluare prev zut în anexa 1 a prezentei metodologii. (2) Evaluarea activit ii personalului didactic auxiliar se realizeaz în cadrul edin elor/compartimentelor func ionale în care acestea î i desf oar activitatea, conform graficului activit ilor de evaluare prev zute în anexa 1 la prezenta metodologie. (3) Fiecare comisie metodic /compartiment completeaz rubrica de evaluare men ionat în fi a de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (în baza procesului-verbal încheiat) consiliului de administra ie. Art. 10 (1) La solicitarea directorului unit ii de înv administra ie al unit ii de înv mânt se întrune te consiliul de mânt pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza i înainteaz fi ele i procesul-verbal din cadrul edin ei mânt, conform perioadei prev zute în graficul din anexa 1 a

fi ei cadru de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar. (2) Consiliul de administra ie evalueaz activitatea pe baza fi elor de autoevaluare/evaluare i acord propriul punctaj de evaluare. Evaluarea final se face în prezen a cadrului didactic/didactic auxiliar în cauz care argumenteaz , la solicitarea membrilor Consiliului de Administra ie acordarea punctajului la autoevaluare. (3) Consiliul de administra ie completeaz
6

fi a de evaluare pentru fiecare cadru

didactic/didactic auxiliar i stabile te punctajul final de evaluare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

9

(4) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condi iile prezentei metodologii, este: - de la 100 pân la 85 de puncte, calificativul Foarte bine; - de la 84,99 pân la 71 de puncte, calificativul Bine; - de la 70,99 pân la 61 de puncte, calificativul Satisf c tor; - sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisf c tor. (5) În baza punctajului final acordat, consiliul de administra ie stabile te calificativul anual pentru fiecare angajat în parte. (6) Hot rârea consiliului de administra ie privind punctajul final i calificativul anual al cadrelor didactice/didactice auxiliare se adopt conform prevederilor art. 93 din Legea educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare. Art. 11 (1) Calificativul anual i punctajul corespunz tor acordate de c tre consiliul de administra ie sunt aduse la cuno tin a fiec rui cadru didactic/didactic auxiliar în mod direct, dac acesta este prezent la edin a consiliului de administra ie. (2) Hot rârea consiliului de administra ie cu punctajul i calificativul acordat va fi mânt, cadrelor didactice comunicat , în termen de 3 zile, prin secretariatul unit ii de înv

care nu au putut fi prezente pentru evaluarea final la edin a consiliului de administra ie.

Capitolul V Înregistrarea i rezolvarea contesta iilor
Art. 12 (1) Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contesta ie asupra punctajului/calificativului acordat de consiliul de administra ie, în conformitate cu graficul prev zut în anexa1, parte integrant a prezentei metodologii. (2) Toate contesta iile se înregistreaz la secretariatul unit ii de înv mânt în 2 zile lucr toare de la expirarea termenului final de acordare i comunicare a calificativului. Art. 13 (1) Comisia de solu ionare a contesta iilor este numit prin decizia directorului i este format din 3-5 membri - cadre didactice din unitatea de înv exprimate. (2) Din comisie nu pot s fac parte persoanele care au depus contesta ie sau care au realizat evaluarea în consiliul de administra ie.
7

mânt, recunoscute pentru

profesionalism i probitate moral , alese de consiliul profesoral – cu 2/3 din voturile valabil

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

(3) Contesta iile înregistrate în termen legal se solu ioneaz de c tre comisia de solu ionare a contesta iilor, men ionat la alin. 1, în cel mult 3 zile lucr toare de la expirarea termenului de depunere. Art. 14 Hot rârea comisiei de contesta ii este definitiv contencios administrativ competent . Art. 15 La solicitarea persoanei care a contestat punctajul i/sau calificativul acordat, la lucr rile comisiei de contesta ii particip de înv i reprezentantul organiza iei sindicale din unitatea mânt, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele i poate i poate fi atacat la instan a de

solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observa ii.

Capitolul VI Dispozi ii finale
Art. 16 Evaluarea anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar din unit ile de înv mânt preuniversitar din sistemul de ap rare, informa ii, ordine public i securitate na ional se realizeaz pe baza prevederilor prezentei metodologii i a normelor proprii. Art. 17 Anexele de la nr. 1 la nr. 31 sunt parte integrant a prezentei metodologii. Art. 18 Prevederile prezentei metodologii intr în vigoare începând cu anul colar 2011 – 2012.

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

11

Anexa Nr. 1 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVIT

ILOR DE EVALUARE

TERMENE 15 iunie – 15 august 16 august - 20 august

ACTIVIT

I

Depunerea fi ei de autoevaluare/evaluare i a raportului justificativ la secretariatul unit ii. Validarea de c tre consiliul profesoral a fi elor de autoevaluare/evaluare ale personalului didactic i didactic auxiliar.

20 august – 28 august Pân la 31 august

Evaluarea în comisii/compartimente Evaluare în consiliul de administra ie

În termen de 3 zile lucr toare de la data Comunicarea, prin secretariatul unit ii de edin ei consiliului de administra ie de înv mânt, hot rârii c tre consiliului toate final , de acordare a calificativelor. administra ie prezente pentru cadrele prin

didactice/didactice auxiliare care nu au putut fi evaluarea secretariatul unit ii de înv În termen de 2 zile lucr toare de la expirarea Depunerea contesta iilor termenului final de acordare i comunicare a calificativului prev zut la art. 10, alin (2) din prezenta Metodologie. În termen de 3 zile lucr toare de la expirarea Solu ionarea contesta iilor i comunicarea în termenului de depunere a contesta iilor. scris a rezultatelor. mânt.

12

Anexa Nr. 2 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORD RII CALIFICATIVULUI ANUAL MÂNTUL PREUNIVERSITAR

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNV

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele cadrului didactic: ...................................................

Specialitatea: ............................................................................................

Perioada evaluat : ...................................................................................

Calificativul acordat: ...............................................................................

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim Auto evaluare

Punctaj acordat Evaluare comisie Evaluare CA

Validare consiliul profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ii

1.1 Respectarea programei colare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum i adaptarea acesteia la particularit ile grupei/clasei.

1.2. Implicarea în activit ile de proiectare a ofertei educa ionale la nivelul unit ii.

1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare.

1.4 Proiectarea unor activit i extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile i interesele educabililor, planul managerial al unit ii. 15
1

2. Realizarea activit ilor didactice

2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigur caracterul aplicativ al înv rii i formarea competen elor specifice. 2.2 Utilizarea eficient a resurselor materiale din unitatea de înv mânt în vederea optimiz rii activit ilor didactice-inclusiv resurse TIC.

2.3 Diseminarea, evaluarea i valorizarea activit ilor realizate.

2.4 Organizarea i desf urarea activit ilor extracurriculare, participarea la ac iuni de voluntariat. 2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual i în echip în vederea form rii/dezvolt rii competen ei de ,,a înv a s înve i”. 25

3.1 Asigurarea transparen ei criteriilor, a procedurilor de evaluare i a rezultatelor activit ilor de evaluare. i

3. Evaluarea rezultatelor înv rii

3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea comunicarea rezultatelor.

3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unic . 3.4 Promovarea autoevalu rii i interevalu rii. 3.6 Evaluarea satisfac iei beneficiarilor educa ionali.

3.7 Coordonarea elabor rii portofoliului educa ional ca element central al evalu rii rezultatelor înv rii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

20

4. Managementul clasei de elevi

4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduit , atitudini, ambient) pentru desf urarea activit ilor în conformitate cu particularit ile clasei de elevi. i
2

4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor gestionarea situa iilor conflictuale.

13

14

4.3 Cunoa terea, consilierea i tratarea diferen iat a elevilor. 4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bun practic . 15

5. Managementul carierei i al dezvolt rii personale

5.1 Valorificarea competen elor tiin ifice, didactice i metodice dobândite prin participarea la programele de formare continu /perfec ionare. 5.2 Implicarea în organizarea activit ilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil. 5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional i dosarului personal. 5.4 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare în interiorul i în afara unit ii (cu elevii, personalul colii, echipa managerial i cu beneficiarii din cadrul comunit ii-familiile elevilor).

5.5 Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, inut , respect, comportament), respectarea i promovarea deontologiei profesionale. 10

6.1 Dezvoltarea de parteneriate i proiecte educa ionale în vederea dezvolt rii institu ionale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

6. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii unit ii colare

6.2 Promovarea ofertei educa ionale.

6.3 Promovarea imaginii colii în comunitate prin participarea i rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competi ii, activit i extracurriculare i extra colare. 6.4 Realizarea/participarea la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i comportamentelor nes n toase în mediul colar,
3

familie i societate.

6.5 Respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii i de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate în cadrul unit ii de înv mânt precum i a sarcinilor suplimentare. 6.6 Implicarea activ în crearea unei culturi a calit ii la nivelul organiza iei. 15 100

Data: Cadru didactic evaluat: Responsabil comisie: Director: Membrii CA:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Nume i prenume:

Semn turi:

4
15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Anexa Nr. 3 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET FI A CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC ÎN ÎNV PREUNIVERSITAR MÂNTUL

În temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul….., se încheie ast zi,…..…., prezenta fi a postului: Numele si prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului:…………… Decizia de numire: … Încadrarea: titular / suplinitor / cadru didactic asociat Num r de ore sarcini de serviciu: ….. Num r ore de predare: .... Profesor diriginte la clasa: ......... Cerin e: - studii: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - studii specifice postului...................................................................... …………… - vechime.................................................................................................... ……….. - grad didactic.......................................................................................... …………. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie metodica/catedra; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de înv mânt; - de reprezentare a unit ii colare la activit i/concursuri/festivaluri etc. la care participa ca delegat. I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT II - ELEMENTE DE COMPETEN

1.1. Analizarea curriculumului colar. 1.2. Fundamentarea proiect rii didactice pe achizi iile anterioare ale elevilor. 1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime. 1.4. Elaborarea documentelor de proiectare. 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

17

1.5. Proiectarea activit ilor/experien elor de înv are care presupun utilizarea resurselor TIC. 1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didactic . 1.7. Proiectarea activit ii extracurriculare. 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR DIDACTICE CURRICULARE 2.1. Organizarea i dirijarea activit ilor de predare-înv are. 2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate. 2.3. Integrarea i utilizarea TIC. 2.4. Identificarea i valorificarea posibilit ilor de înv are ale elevilor. 2.5. Asigurarea form rii competen elor specifice disciplinei. 2.6. Elaborarea propunerilor i a con inuturilor curriculumului la decizia colii (CD ). 3. REALIZAREA ACTIVIT ILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 3.1. Eficientizarea rela iei profesor familie. 3.2. Organizarea, coordonarea sau/ i implementarea activit ilor extracurriculare. 3.3. Implicarea partenerilor educa ionali-realizarea de parteneriate. 4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNV RII 4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare. 4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare. 4.3. Aprecierea cantitativ i calitativ a rezultatelor elevilor. 4.4 . Notarea, interpretarea i comunicarea rezultatelor evalu rii. 4.5. Coordonarea i completarea portofoliilor educa ionale al elevilor. 5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 5.1. Organizarea, coordonarea i monitorizarea colectivelor de elevi. 5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care pred sau/ i este diriginte. 5.3. Gestionarea situa iilor conflictuale în rela iile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-familie. 5.4. Tratarea diferen iat a elevilor, în func ie de nevoile lor specifice. 5.5.Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirec ional în comunicare. 6. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 6.2. Participarea la activit i metodice, stagii de formare / cursuri de perfec ionare/grade didactice, manifest ri tiin ifice etc. 6.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobândite. 7. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL IMAGINII UNIT II COLARE 7.1. Implicarea în realizarea ofertei educa ionale. I LA PROMOVAREA

2

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

7.2. Promovarea ofertei educa ionale i a sistemului de valori al unit ii de înv mânt la nivelul comunit ii locale. 7.3. Facilitarea procesului de cunoa tere, în elegere, însu ire i respectare a regulilor sociale 7.4. Participarea i implicarea în procesul decizional în cadrul institu iei i la elaborarea i implementarea proiectului institu ional. 7.5. Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor. II. ALTE ATRIBU II În func ie de nevoile specifice ale unit ii de înv mânt, salariatul este obligat s îndeplineasc si alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condi iile legii: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Atribu iile func iei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedr i ale altor comisii func ionale din coal sunt prev zute în prezenta fi (dac este cazul). R spunderea disciplinar : Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunz tor atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

3

Anexa Nr. 4 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IILE DE BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ...............................................................................

Domenii ale evalu rii Punctaj maxim

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare CA

Validare consiliul profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ii

1.1.Respectarea normelor biblioteconomice în vigoare recomandate pentru func ionarea bibliotecii colare.

1.2 Respectarea procedurilor existente la nivelul unit ii cu privire la: efectuarea opera iilor în documentele de eviden (RFM, RI, Fi ele de eviden , Fi e de cititor); transmiterea informa iilor în interiorul i exteriorul unit ii.

1.3 Realizarea planific rii calendaristice a activit ii bibliotecii în concordan cu 1
19

20

structura anului colar i adaptat la particularit ile unit ii colare. 1.4 Proiectarea anumitor activit i de ini iere i valorizare a dimensiunii educative a TIC în cadrul bibliotecii.

1.5 Elaborarea de instrumente de planificare pe tipuri de activit i: pedagogice, culturale, de comunicare i de gestionare a bibliotecii. 20

2. Realizarea activit ii

2.1 Organizarea resurselor bibliotecii în vederea punerii lor la dispozi ia utilizatorilor în cadrul activit ilor. 2.2 Realizarea complet /corect /legal a opera iilor biblioteconomice (catalogare, clasificare/indexare, depozitare, eviden , împrumut, inventariere, casare) prin colaborare cu alte compartimente. 2.3 Gestionarea prin securitate i bun p strare a dot rii i colec iilor bibliotecii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

2.4 Organizarea de expozi ii, vizite i întâlniri tematice, ateliere de crea ie privind promovarea ofertei bibliotecii în comunitate i atragerea cititorilor. 2.5 Adaptarea la complexitatea muncii pe baza nivelului de concep ie, de analiz i sintez a activit ii. 30

3.1 Asigurarea unei bune comunic ri i 3. Comunicare i rela ion ri la nivel intern (cu elevii, cadrele didactice, didactic-auxiliare). rela ionare

2

3.2 Comunicarea eficient cu utilizatorii externi (p rin i, comunitate) i parteneri. 3.3 Atragerea elevilor c tre activit ile bibliotecii i stimularea lecturii (num r fi e de cititor). 3.4 Consolidarea rela iei dintre coal i comunitate. 3.5 Colaborarea cu institu ii de cultur i educa ie în vederea realiz rii unor proiecte cu caracter cultural i educativ. 20

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale 15

4.1 Analiza nivelului i stadiului propriei preg tiri profesionale. 4.2 Participarea permanent la cercuri i activit i metodice la nivel local/ jude ean/ na ional. 4.3 Participarea la programe de formare în vederea dezvolt rii profesionale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii colii

5.1 Realizarea integral i la timp a atribu iilor stabilite prin fi a postului.

5.2 Respectarea Regulamentului de organizare i func ionare a bibliotecii colare i a Regulamentului intern al bibliotecii colare, respectarea normelor de conservare i securitate a colec iilor, a normelor i procedurilor de s n tate i securitate a muncii, PSI i ISU. 5.3 Promovarea valorilor culturale române ti prin realizarea de parteneriate educative na ionale i interna ionale.

3
21

22

5.4 Ini iative personale privind stimularea dona iilor i ob inerea unor sponsoriz ri în scopul dezvolt rii resurselor bibliotecii. 5.5 Utilizarea ra ional i eficient a aloca iilor bugetare pentru achizi ii, abonamente. 15 100 Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA: Semn turi:

Total

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

23

Anexa Nr. 5 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR În temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul.…...., se încheie ast zi,…..........…., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului:…………… Decizia de numire: …................. Încadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - studii specifice postului...................................................................... …………… - vechime.................................................................................................... ……….. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de înv - de reprezentare a unit ii colare.

mânt;

I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT ILOR

1.1. Elaborarea documentelor de planificare i de organizare a activit ii de bibliotec în concordan cu : a) activitatea colar anual ; b) R.O.I. si proceduri elaborate la nivelul unit ii; c) planul managerial al unit ii; d) specificul i particularit ile unit ii colare. 1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului. 1.3. Elaborarea ofertei bibliotecii. 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR 2.1. Organizarea serviciilor de informare i documentare. 2.2. Gestionarea ra ional i eficient a resurselor materiale, financiare, informa ionale i de timp. 2.3. Acordarea de consultan beneficiarilor (elevi, personal didactic, didactic auxiliar). 1

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3. COMUNICARE I RELA IONARE 3.1. Comunicarea i rela ionarea la nivel intern (elevi, personal didactic, didactic auxiliar). 3.2. Comunicarea i rela ionarea la nivel extern (factori ierarhici superiori, comunitate, parteneri sociali). 3.3. Monitorizarea i rezolvarea situa iilor conflictuale. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Nivelul i stadiul propriei preg tiri profesionale. 4.2. Formarea profesionala i dezvoltarea în carier . 4.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobândite. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL IMAGINII UNIT II COLARE I LA PROMOVAREA

5.1. Promovarea ofertei bibliotecii în rândul elevilor, comunit ii educative i comunit ii locale. 5.2. Valorizarea cultural a patrimoniului bibliotecii colare, al colii i comunit ii locale. prin dezvoltarea de proiecte i parteneriate. 5.3. Educarea elevilor în vederea dezvolt rii unei atitudini civice i a promov rii deschiderii spre lumea contemporan . II. ALTE ATRIBU II În func ie de nevoile specifice ale unit ii de înv mânt, salariatul este obligat s îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condi iile legii: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

2

Anexa Nr. 6 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE INFORMATICIAN

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii Indicatori de performan Punctaj maxim

Criterii de performan

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare CA

Validare consiliul profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1.Proiectarea activit ii

1.1 Gestionarea i verificarea permanent a st rii de func ionare a echipamentelor de calcul din dotare i asigurarea utiliz rii în bune condi ii a acesteia. 1.2 Între inerea i administrarea re elei INTERNET a colii. 1.3 Implicarea în activit ile de proiectare a ofertei educa ionale la nivelul unit ii. 1.4 Participarea la activit i extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul managerial al unit ii. 20

2. Realizarea activit ilor didactice

2.1 Asigurarea asisten ei tehnice profesorilor de alt specialitate decât informatic în timpul orelor desf urate în laboratorul AEL sau în oricare alt
1
25

26

laborator de informatic .

2.2 Utilizeaz i gestioneaz eficient resursele puse la dispozi ia postului: bibliotec de software i documenta ii, echipamente de tehnic de calcul i auxiliare, etc.

2.3 Participarea la activit i extracurriculare, precum si participarea la ac iuni de voluntariat. 30

3.Comunicare i rela ionare

3.1 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu elevii. 3.2 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu personalul colii. 3.3 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu echipa managerial . 3.4 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare în cadrul comunit ii. 3.5 Rela ionarea cu firmele produc toare de softuri, de echipamente de calcul, cu firmele care asigur service-ul echipamentelor de calcul, rela ionarea cu providerul de INTERNET. 20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

4.1 Valorificarea competen elor tiin ifice, dobândite prin participarea la programele de formare/perfec ionare. 4. Managementul 4.2 Implicarea în organizarea activit ilor metodice carierei i al la nivelul comisiei/catedrei de informatic . dezvolt rii 4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului i personale dosarului personal. 4.4 Manifestarea atitudinii morale i civice ( limbaj, inut , respect, comportament), respectarea i promovarea deontologiei profesionale.
2

15

5.1 Dezvoltarea de parteneriate i proiecte educa ionale în vederea dezvolt rii institu ionale. 5.2 Promovarea ofertei educa ionale.

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii unit ii colare

5.3 Realizarea/participarea la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i comportamentelor nes n toase în mediul colar.

5.4 Respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate în cadrul unit ii de înv mânt precum i a sarcinilor suplimentare. 5.5 Implicarea activ în crearea unei culturi a calit ii la nivelul organiza iei. 15 100 Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA: Semn turi:

TOTAL

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

3
27

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Anexa Nr. 7 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE INFORMATICIAN În temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul.…...., se încheie ast zi,…..........…., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului:…………… Decizia de numire: …................. Încadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - studii specifice postului...................................................................... …………… - vechime.................................................................................................... ……….. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de înv - de reprezentare a unit ii colare. I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT II 1.1.Analizarea softurilor educa ionale. 1.2. Între inerea i administrarea re elei INTERNET a colii. 1.3. Elaborarea documentelor de proiectare. 1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactic . 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR DIDACTICE CURRICULARE 2.1. Asigurarea asisten ei tehnice tuturor profesorilor colii. 2.2. Organizarea i între inerea echipamentelor de calcul i a soft-urilor necesare activit ilor de predare-înv are. 2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate. 1

mânt;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

29

3. REALIZAREA ACTIVIT ILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 3.1. Implicarea/participarea la realizarea activit ilor extracurriculare. 3.2. Implicarea partenerilor educa ionali, realizarea de parteneriate. 4. COMUNICARE I RELA IONARE 4.1. Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu elevii. 4.2. Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu personalul colii. 4.3. Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu echipa managerial . 4.4. Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare în cadrul comunit ii. 4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul i în afara unit ii colare. 5. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 5.2. Participarea la activit i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec ionare, manifest ri tiin ifice etc. 5.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobândite. 6.CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII UNIT II COLARE 6.1. Implicarea în realizarea ac iunilor de promovare a ofertei educa ionale. 6.2.Promovarea sistemului de valori al unit ii la nivelul comunit ii. 6.3.Facilitarea procesului de cunoa tere, în elegere, însu ire i respectare a regulilor sociale. 6.4.Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor. 6.5.Organizarea activit ilor privind respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru activit ile desf urate în laborator. II. ALTE ATRIBU II În func ie de nevoile specifice ale unit ii de înv mânt, salariatul este obligat s îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, în condi iile legii: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunz tor atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: .................. 2

30

Anexa Nr. 8 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE LABORANT

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii Indicatori de performan Punctaj maxim

Criterii de performan

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj Validare evaluare consiliul CA profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ii

1.1 Corelarea activit ii cu programa colar i cu normele de elaborare a documentelor de proiectare. 1.2 Implicarea în activit ile de proiectare a ofertei educa ionale la nivelul unit ii. 1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare. 1.4 Proiectarea de activit i extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul managerial al unit ii. ` 20

2. Realizarea activit ilor

2.1 Realizarea unor experimente didactice care asigur caracterul aplicativ al înv rii i formarea competen elor specifice.
1

didactice

2.2 Utilizarea eficient a resurselor materiale din unitatea de înv mânt în vederea optimiz rii activit ilor didactice inclusiv resurse TIC.

2.3 Participarea la activit i extracurriculare, precum i participarea la ac iuni de voluntariat. 30

3. Comunicare i rela ionare

3.1 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu elevii. 3.2 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu personalul colii. 3.3 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu echipa managerial . 3.4 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare în cadrul comunit ii. 3.5 Rela ionarea cu firmele produc toare de resurse materiale necesare laboratoarelor de specialitate i cu firmele care asigur service-ul dispozitivelor din dotare. 20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale

4.1 Valorificarea competen elor tiin ifice, dobândite prin participarea la programele de formare/perfec ionare 4.2 Implicarea în organizarea activit ilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil 4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului i dosarului personal 4.4 Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, inut , respect, comportament), respectarea i promovarea deontologiei profesionale. 15
2

31

32

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii unit ii colare

5.1 Dezvoltarea de parteneriate i proiecte educa ionale în vederea dezvolt rii institu ionale. 5.2 Promovarea ofertei educa ionale.

5.3 Realizarea/participarea la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i comportamentelor nes n toase în mediul colar. 5.4 Respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate în cadrul unit ii de înv mânt precum i a sarcinilor suplimentare.

5.5 Implicarea activ în crearea unei culturi a calit ii la nivelul organiza iei. 15 100

TOTAL

Data: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Nume i prenume:

Semn turi:

3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

33

Anexa Nr. 9 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE LABORANT În temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul.…...., se încheie ast zi,…..........…., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului:…………… Decizia de numire: …................. Încadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - studii specifice postului...................................................................... …………… - vechime.................................................................................................... ……….. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de înv - de reprezentare a unit ii colare.

mânt;

I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT II 1.1. Analizarea curriculumului colar. 1.2. Elaborarea documentelor de proiectare. 1.3.Proiectarea activit ilor/experien elor de înv are care presupun utilizarea resurselor TIC. 1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactic . 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR DIDACTICE CURRICULARE 2.1. Organizarea mijloacelor necesare activit ilor de predare-înv are. 2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate. 2.3. Integrarea i utilizarea TIC. 1

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3. REALIZAREA ACTIVIT ILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 3.1. Implicarea/participarea la realizarea activit ilor extracurriculare. 3. 2. Implicarea partenerilor educa ionali, realizarea de parteneriate. 4. COMUNICARE I RELA IONARE 4.1.Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu elevii. 4.2.Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu personalul colii. 4.3.Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu echipa managerial . 4.4.Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare în cadrul comunit ii. 4.5.Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul i în afara unit ii colare. 5. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 5.2. Participarea la activit i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec ionare, manifest ri tiin ifice etc. 5.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobândite. 6. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII UNIT II COLARE 6.1. Implicarea în realizarea ac iunilor de promovare a ofertei educa ionale. 6.2. Promovarea sistemului de valori al unit ii la nivelul comunit ii. 6.3. Facilitarea procesului de cunoa tere, în elegere, însu ire i respectare a regulilor sociale. 6.4. Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor. 6.5. Organizarea activit ilor privind respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru activit ile desf urate în laborator. II. ALTE ATRIBU II În func ie de nevoile specifice ale unit ii de înv mânt, salariatul este obligat s îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, în condi iile legii: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunz tor atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: .................. 2

Anexa Nr. 10 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE TEHNICIAN

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare CA

Validare consiliul profesoral

1. Proiectarea activit ii

1.1. Corelarea activit ii tehnicianului cu activit ile colii. 1.2. Realizarea planului managerial specific postului. 1.3. Aplicarea reglement rilor legale în vigoare la locul de munc i în activit ile realizate cu elevii. 20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

2. Realizarea activit ii

2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu prev zute de fi a postului. 2.2. Utilizarea ra ional i eficient a resurselor materiale, financiare, informa ionale i de timp.
1

35

36

2.3. Formarea/dezvoltarea la elevi a unor deprinderi i a unor abilit i specifice calific rii. 30

3. Comunicarea i rela ionarea

3.1. Capacitatea de a face echip cu cadrele didactice i cu ceilal i angaja i ai colii. 3.2.Realizarea comunic rii cu elevii. 3.3.Realizarea comunic rii cu conducerea. 3.4. Monitorizarea situa iilor conflictuale. 20

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale 15

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la stagii de formare/ cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/ competen elor dobândite.

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii colii 15 100 Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:
2

5.1. Promovarea unei atitudini proactive fa de activit ile colii. 5.2. Promovarea în comunitate a activit ii institu iei, participând la programe i parteneriate. 5.3. Realizarea activit ilor în conformitate cu politica educa ional a colii. 5.4. Respectarea i aplicarea regulilor colii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

Semn turi:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

37

Anexa Nr. 11 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE TEHNICIAN În temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul.…...., se încheie ast zi,…..........…., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului:…………… Decizia de numire: …................. Încadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - studii specifice postului...................................................................... …………… - vechime.................................................................................................... ……….. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de înv - de reprezentare a unit ii colare.

mânt;

I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT ILOR

1.1. Corelarea con inutului activit ii cu obiectivele generale ale institu iei. 1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului. 1.3. Aplicarea reglement rilor legale în vigoare. 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR

2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului. 2.2. Utilizarea ra ional i eficient a resurselor materiale, financiare, informa ionale i de timp. 2.3. Contribu ii la dezvoltarea personalit ii elevului. 3. COMUNICAREA I RELA IONAREA 3.1.Capacitatea de a se integra, a lucra în echip . 1

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3.2. Realizarea comunic rii coal – familie, coal – comunitate colar /comunitate social . 3.3. Monitorizarea situa iilor conflictuale. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la activit i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobândite. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL IMAGINII UNIT II COLARE I LA PROMOVAREA

5.1.Promovarea unei atitudini proactive fa de activit ile colii. 5.2.Promovarea în comunitate a activit ii institu iei, participând la programe i parteneriate. 5.3.Facilitarea procesului de cunoa tere, în elegere, însu ire i respectare a regulilor sociale. II. ALTE ATRIBU II În func ie de nevoile specifice ale unit ii de înv mânt, salariatul este obligat s îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condi iile legii: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

2

Anexa Nr. 12 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE PEDAGOG COLAR

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare CA

Validare consiliul profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ii

1.1. Corelarea con inutului activit ii de pedagog colar cu obiectivele generale ale institu iei. 1.2. Realizarea planului managerial al pedagogului colar. 1.3. Aplicarea reglement rilor legale în vigoare ce au în vedere activitatea pedagogului colar. 20

2. Realizarea

2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.
1

39

40

activit ii

2.2. Utilizarea ra ional i eficient a resurselor materiale, financiare, informa ionale i de timp. 2.3. Contribu ii la dezvoltarea personalit ii elevului. 30

3. Comunicare i rela ionare

3.1.Capacitatea de a se integra/ lucra în echip . 3.2. Realizarea comunic rii cu elevii. 3.3. Realizarea comunic rii cu factorii de r spundere din coal . 3.4.. Realizarea comunic rii cu familia. 3.5. Monitorizarea situa iilor conflictuale din c min. 20

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale 15

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare 4.2. Participarea la stagii de formare/ cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea cuno tin elor / abilit ilor/competen elor dobândite.

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i promovarea imaginii colii

5.1. Manifestarea unei atitudini proactive în leg tur cu activit ile specifice c minului. 5.2. Promovarea în comunitate a activit ii institu iei, participând la programe i parteneriate/preg tind participarea elevilor la programe/parteneriate.
2

5.3. Realizarea unui climat de disciplin i de siguran în cadrul c minului de elevi. 15 100

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:

Semn turi:

3

41

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Anexa Nr. 1 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE PEDAGOG COLAR În temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul.…...., se încheie ast zi,…..........…., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului:…………… Decizia de numire: …................. Încadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - studii specifice postului...................................................................... …………… - vechime.................................................................................................... ……….. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de înv - de reprezentare a unit ii colare

mânt;

I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT ILOR

1.1.Corelarea con inutului activit ii cu obiectivele generale ale institu iei. 1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului. 1.3. Aplicarea reglement rilor legale în vigoare. 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR

2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului. 2.2. Utilizarea ra ional i eficient a resurselor materiale, financiare, informa ionale i de timp. 2.3. Contribu ii la dezvoltarea personalit ii elevului. 3. COMUNICAREA I RELA IONAREA 3.1.Capacitatea de a se integra, de a lucra în echip . 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

43

3.2. Realizarea comunic rii coal – familie, coal – comunitate colar /comunitate social . 3.3. Monitorizarea situa iilor conflictuale. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la activit i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobândite. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL IMAGINII UNIT II COLARE I LA PROMOVAREA

5.1.Promovarea unei atitudini proactive fa de activit ile colii. 5.2.Promovarea în comunitate a activit ii institu iei, participând la programe i parteneriate. 5.3.Facilitarea procesului de cunoa tere, în elegere, însu ire i respectare a regulilor sociale. II. ALTE ATRIBU II În func ie de nevoile specifice ale unit ii de înv mânt, salariatul este obligat s îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condi iile legii: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

2

44

Anexa Nr. 14 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE INSTRUCTOR DE EDUCA IE EXTRA COLAR

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare CA

Validare consiliul profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ilor

1.1. Corelarea con inutului activit ii cu planul managerial al directorului. 1.2. Realizarea planului anual i semestrial de activit i extra colare. 1.3. Aplicarea reglement rilor legale în vigoare. 20

2.1. Realizarea activit ilor extra colare propuse.
1

2. Realizarea activit ilor

2.2. Utilizarea ra ional i eficient a resurselor materiale, financiare, informa ionale i de timp. 2.3. Asigurarea unui climat propice dezvolt rii personale. respectând

2.4. Realizarea activit ilor principiul egalit ii de anse .

2.5. Contribu ii la dezvoltarea personalit ii elevului. 30

3.1.Capacitatea de a lucra în echip . 3. Comunicarea i 3.2. Realizarea comunic rii cu elevii, cu rela ionarea cadrele didactice, cu conducerea colii. 3.3. Men inerea rela iilor cu diferi i parteneri din comunitatea local 3.4. Monitorizarea situa iilor conflictuale 20

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale 15

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

4.1.Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la activit i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/ competen elor dobândite.

5.1. Formarea la elevi a unei atitudini proactive fa de activit ile colii. 5. Contribu ia la 5.2. Promovarea în comunitate a activit ii dezvoltarea institu iei, participând la programe i institu ional i la parteneriate. promovarea 5.3. Contribu ia la îmbun t irea/
2

45

46

imaginii colii

consolidarea imaginii colii în comunitate 5.4. Facilitarea procesului de cunoa tere, în elegere, însu ire i respectare a regulilor sociale. 15 100

TOTAL

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:

Semn turi:

3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

47

Anexa Nr. 15 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE INSTRUCTOR DE EDUCA IE EXTRA COLAR Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul.…...., se încheie ast zi,…..........…., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului:…………… Decizia de numire: …................. Încadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - studii specifice postului...................................................................... …………… - vechime.................................................................................................... ……….. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de înv - de reprezentare a unit ii colare I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT ILOR

mânt;

1.1.Corelarea con inutului activit ii cu obiectivele generale ale institu iei. 1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului. 1.3. Aplicarea reglement rilor legale în vigoare. 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR

2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului. 2. 2.Utilizarea ra ional i eficient a resurselor materiale, financiare, informa ionale i de timp. 2.3. Contribu ii la dezvoltarea personalit ii elevului. 3. COMUNICAREA I RELA IONAREA 3.1.Capacitatea de a se integra/ lucra în echip . 1

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3.2. Realizarea comunic rii coal – familie, coal – comunitate colar , comunitate social . 3.3. Monitorizarea situa iilor conflictuale. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la activit i metodice, stagii de formare/ cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobândite. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL UNIT II COLARE I PROMOVAREA IMAGINII

5.1.Promovarea unei atitudini proactive fa de activit ile colii. 5.2.Promovarea în comunitate a activit ii institu iei, participând la programe i parteneriate. 5.3.Facilitarea procesului de cunoa tere, în elegere, însu ire i respectare a regulilor sociale. II. ALTE ATRIBU II. In func ie de nevoile specifice ale unit ii de înv mânt, salariatul este obligat s îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condi iile legii: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

2

Anexa Nr. 16 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE ASISTENT SOCIAL

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj Validare evaluare consiliul CA profesoral

1. Proiectarea activit ii

1.1. Programarea activit ii de asisten social . 1.2. Organizarea activit ii i a locului de munc . 1.3. Respectarea codului deontologic al asistentului social. 20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

2. Realizarea activit ii

2.1. Respectarea programului de lucru. 2.2. Îndeplinirea la termen a obliga iilor de serviciu.

2.3. Utilizarea corespunz toare a documentelor specifice (legisla ie, metodologii i proceduri).

2.4 Utilizarea logisticii unit ii în care î i desf oar activitatea.
-149

50

Domenii ale evalu rii 30

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj Validare evaluare consiliul CA profesoral

3. Comunicare i rela ionare

3.1 Demonstrarea abilit ilor de comunicare formal intra i interinstitu ional . 3.2. Faciliteaz comunicarea formal intra i interinstitu ional , coal familie, coal - comunitate colar comunitate social . 3.3 Monitorizarea situa iilor conflictuale. 3.4. Capacitate de a se integra i de a lucra în echip . 20

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare în carier i personal . 4. Managementul carierei i al 4.2. Participarea la activit i metodicodezvolt rii personale tiin ifice de specialitate, stagii de formare/ cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea în activitatea curent a cuno tin elor/abilit ilor/competen elor profesionale dobândite în programele de formare continu /perfec ionare. 15

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

5.1. Promovarea în comunitate a activit ii unit ii de înv mânt, ofertei 5. Contribu ia la educa ionale i a rezultatelor ob inute. dezvoltarea institu ional i la 5.2 Respectarea integral a romovarea imaginii regulamentelor interne i a procedurilor unit ii colare stabilite la nivelul unit ii de înv mânt. 5.3 Participarea la activit ile organizate de unitate privind cunoa terea i aplicarea normelor i procedurilor de s n tate i securitate în munc , de PSI i
-2-

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj Validare evaluare consiliul CA profesoral

ISU. 5.4 Participarea la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i comportamentelor nes n toase. 15 100

TOTAL

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:

Semn turi:

-3-

51

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Anexa Nr. 17 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE ASISTENT SOCIAL În temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul.…...., se încheie ast zi,…..........…., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului:…………… Decizia de numire: …................. Încadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - studii specifice postului...................................................................... …………… - vechime.................................................................................................... ……….. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de înv - de reprezentare a unit ii colare. I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT II 1.1 Programarea activit ii de asisten social : întocme te documenta ii specifice; revizuie te documenta ii specifice; respect codul deontologic al asistentului social. 1.2 Organizarea activit ii: realizeaz evaluarea psiho-social în echipa de speciali ti; stabile te con inutul activit ii de asisten social ; alege strategii de interven ie specifice; monitorizeaz evolu ia beneficiarilor. 2. REALIZAREA ACTIVIT II 2.1. Respectarea programului de lucru: respect programul de lucru stabilit prin regulamentul de ordine interioar . 2.2. Îndeplinirea la termen a obliga iilor de serviciu: - rezolv în termen legal sarcinile de serviciu; - respect termenul legal de solu ionare a cazurilor. 2.3. Utilizarea corespunz toare a documentelor specifice (legisla ie, metodologii i proceduri): - analizeaz legisla ia, metodologiile i procedurilor specifice; - respect standardele de calitate. 2.4 Utilizarea logisticii unit ii în care î i desf oar activitatea: - utilizeaz echipamentul din dotare; 1

mânt;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

53

- eficien a în gestionarea resurselor alocate. 3. COMUNICARE I RELA IONARE 3.1. Alege modalit ile corecte de comunicare. 3.2. Faciliteaz comunicarea formal intra i interinstitu ional , coal -familie, coal comunitate colar -comunitate social . 3.3. Monitorizarea situa iilor conflictuale. 3.4. Capacitate de a se integra i de a lucra în echip . 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare în carier i personal . 4.2. Participarea la activit i metodico- tiin ifice de specialitate, stagii de formare/ cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea în activitatea curent a cuno tin elor/abilit ilor/competen elor profesionale dobândite în programele de formare continu /perfec ionare.

5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII UNIT II COLARE 5.1. Promovarea în comunitate a activit ii unit ii de înv mânt, ofertei educa ionale i a rezultatelor ob inute. 5.2. Comunic eficient cu partenerii educa ionali, cu comunitatea social . Dezvolt al turi 5.3. de partenerii educa ionali proiecte educa ionale utile axei elev- coal -comunitate. 5.4. Respectarea integral a regulamentelor interne i a procedurilor stabilite la nivelul unit ii de înv mânt. Particip activ la elaborarea i implementarea regulamentului intern i a procedurilor specifice. 5.5. Participarea la activit ile organizate de unitate privind cunoa terea i aplicarea normelor de SSM în domeniul situa iilor de urgen . Realizeaz /particip programe/activit i de implementare a normelor de SSM în domeniul situa iilor de urgen . 5.6. Participarea la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i a comportamentelor nes n toase. Realizeaz /particip programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i comportamentelor nes n toase. II. ALTE ATRIBU II. În func ie de nevoile specifice ale unit ii de înv mânt, salariatul este obligat s îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condi iile legii: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................... Data: .................. 2

54

Anexa Nr. 18 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE COREPETITOR

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj Validare evaluare CA consiliul profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ii

1.1. Programarea activit ii de corepetitie, conform proiect rii activitatii didactice. 1.2. Proiectarea unor activit i extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile i interesele educabililor. 1.3. Implicarea în activit ile de proiectare a ofertei educa ionale la nivelul unit ii. 20

2. Realizarea activit ii

2.1. Organizarea i amenajarea spa iului de lucru. 2.2. Îndeplinirea la termen a obliga iilor de serviciu. 2.3. Utilizarea corespunz toare a mijloacelor i metodelor specifice.
-1-

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj Validare evaluare CA consiliul profesoral

2.4. Organizarea i participarea la activit i extracurriculare. 2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual i în echip în vederea form rii/dezvolt rii competen ei de ,,a înv a s înve i”. 30

3. Comunicare i rela ionare

3.1 Demonstrarea abilit ilor de comunicare formal intra i interinstitu ional . 3.2. Comunicarea coal – familie – comunitate. 3.3. Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, inut , respect, comportament), respectarea i promovarea deontologiei profesionale. 20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

4.1. Participarea la programele de formare continu i perfec ionare. 4.2. Aplicarea în activitatea curent a 4. Managementul cuno tin elor profesionale dobândite în programele de formare continu i carierei i al perfec ionare. dezvolt rii 4.3.Implicarea în organizarea personale activit ilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/unit ii. 4.4.Realizarea/actualizarea portofoliului i a dosarului personal. 15
-2-

55

56

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj Validare evaluare CA consiliul profesoral

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i promovarea imaginii colii

5.1.Implicarea în dezvoltarea de parteneriate i proiecte educa ionale în vederea dezvolt rii institu ionale. 5.2.Promovarea în comunitate a activit ii unit ii de înv mânt, a ofertei educa ionale i a rezultatelor ob inute. 5.3.Participarea la activit ile organizate de unitate privind cunoa terea i aplicarea normelor i procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU 5.4.Realizarea/participarea la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i comportamentelor nes n toase în mediul colar. 15 100

TOTAL

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:

Semn turi:

-3-

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

57

Anexa Nr. 19 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE COREPETITOR În temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul.…...., se încheie ast zi,…..........…., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului:…………… Decizia de numire: …................. Încadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - studii specifice postului...................................................................... …………… - vechime.................................................................................................... ……….. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de înv - de reprezentare a unit ii colare. I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT II

mânt;

1.1.Întocme te documenta ii specifice. 1.2. Respect planificarea activit ilor. 2. REALIZAREA ACTIVIT II 2.1.Organizarea activit ii i a locului de munc 2.1.1.Stabile te con inutul activit ii de corepeti ie. 2.1.2.Organizeaz repeti iile conform planific rilor. 2.1.3.Formeaz deprinderi de studiu individual form rii/dezvolt rii competen ei de „a înv a s înve i”.

i

în

echip

în

vederea

2.2.Respectarea programul de lucru stabilit prin Regulamentul Intern 2.2.1.Respect programul de lucru stabilit prin Regulamentul Intern. 2.2.2.Particip la dezvoltarea capacit ilor de lucru. 2.3. Îndeplinirea la termen a obliga iilor de serviciu 2.3.1.Rezolv în termen legal sarcinile de serviciu. 2.4. Utilizarea corespunz toare a mijloacelor si metodelor specifice 1

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

2.4.1.Utilizeaz mijloacele, metodologiile i procedurile specifice. 2.4.2.Respect standardele de calitate. 2.5. Utilizarea logisticii unit ii în care î i desf oar activitatea. 2.5.1.Utilizeaz echipamentul din dotare. 2.5.2.Eficien a în gestionarea resurselor alocate. 3. COMUNICARE I RELA IONARE

3.1. Demonstrarea abilit ilor de comunicare formal intra i inter institu ional . Dezvolt capacitatea de comunicare i rela ionare în interiorul i în afara unit ii (cu elevii, personalul colii, echipa managerial i în cadrul comunit ii). 3.2. Comunicarea coal – familie - comunitate. Faciliteaz comunicarea coal – familie comunitate. 3.3. Manifest atitudini morale i civice (limbaj, inut , comportament etc.). 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Participarea la programele de formare continu i perfec ionare. 4.1.1. Identific nevoile proprii de dezvoltare. 4.1.2. Particip la diferite forme de perfec ionare în domeniul educa iei. 4.1.3. Dezvolt competen ele specifice. 4.2. Aplicarea în activitatea curent a cuno tin elor profesionale dobândite în programele de formare continu i perfec ionare 4.2.1.Selecteaz i utilizeaz cuno tin ele profesionale moderne. 4.3. Participarea la activit i metodico- tiin ifice de specialitate. 4.3.1. Particip la programele i activit ile comisiilor de specialitate. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL IMAGINII UNIT II COLARE I LA PROMOVAREA

5.1. Promovarea în comunitate a activit ii unit ii de înv mânt, ofertei educa ionale i a rezultatelor ob inute. 5.1.1. Comunic eficient cu partenerii educa ionali, cu comunitatea social . 5.1.2. Participa al turi de partenerii educa ionali la proiecte educa ionale utile axei: elevcoal -comunitate. 5.2. Respectarea integral a regulamentelor interne i a procedurilor stabilite la nivelul unit ii de înv mânt. 5.2.1. Particip activ la elaborarea i implementarea Regulamentului Intern i a procedurilor specifice. 5.3. Participarea la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i a comportamentelor nes n toase. 5.3.1. Realizeaz /particip la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i a comportamentelor nes n toase. II. ALTE ATRIBU II În func ie de nevoile specifice ale unit ii de înv mânt, salariatul este obligat s îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condi iile legii: 2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

59

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunz tor atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

3

60

Anexa Nr. 20 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE MEDIATOR COLAR

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: .............................................................................. Indicatori de performa Punctaj maxim Punctaj autoevaluare Punctaj evaluare comapartiment Punctaj Evaluare CA Validare consiliul profesoral

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ii de mediator colar

1.1. Fundamentarea proiect rii activit ilor specifice func iei este realizat conform fi ei postului. Stabile te obiectivele i durata activit ii în func ie de specificul activit ii i timpul disponibil. 1.2. Strategiile de lucru sunt corect stabilite. 1.3. Elaboreaz instrumente de lucru / proiectare. 1.4. Folose te instrumentele TIC în proiectarea activit ilor/experien elor derulate. 1.5. Proiectarea activit ii extracurriculare. 1

20

2.1. Organizarea i dirijarea activit ilor planificate sunt realizate 2. Realizarea activit ii conform planific rii. 2.2. Utilizeaz materiale i de mediator colar instrumente specifice, adecvate func iei. 2.3. Monitorizeaz copiii de vârst pre colar i de vârst colar . 2.4. Ajut la aplicarea practicilor incluzive în coal . 2.5. Promoveaz limba, tradi iile i obiceiurile comunit ii în coal . 30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3. Comunicare i rela ionare

3.1. Stabile te modalit ile de comunicare: Transmiterea corect a informa iei; Medierea comunic rii; Stabilirea modelelor de colaborare ale colii cu familia, comunitatea local , ONG-uri; Consilierea familiilor dezavantajate privind rolul i importan a colariz rii. 3.2. Transmite corect informa ia. 3.3. Mediaz comunicarea în cazuri de conflict din coal . 3.4. Stabile te modele de colaborare ale colii cu familia, comunitatea local , ONG-uri. 3.5. Consiliaz familiile dezavantajate privind rolul i importan a colariz rii. 20 nevoile proprii de

4. Managementul

4.1. Identific

61

2

62

carierei i al dezvolt rii personale

dezvoltare. 4.2. Particip la activit i/stagii de formare, cursuri de perfec ionare, manifest ri tiin ifice etc. 4.3. Aplic cuno tin ele/abilit ile/ competen ele dobândite. 4.4. Integrarea i utilizarea TIC. 4.5. Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, inut , respect, comportament), respectarea i promovarea deontologiei profesionale. 15

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii colii.

5.1. Rela ionarea eficient cu partenerii economici i sociali. 5.2. Gestionarea activit ilor practice în cadrul unor proiecte în parteneriat. 5.3. Implicarea în activitatea specific sistemului de asigurare a calit ii din institu ie. 5.4. Promovarea sistemului de valori al unit ii la nivelul comunit ii. 5.5. Facilitarea procesului de cunoa tere, în elegere, însu ire i respectare a regulilor sociale. 5.6. Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor. 15 100 Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA: 3 Semn turi:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

TOTAL

Data:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

63

Anexa Nr. 21 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE MEDIATOR COLAR In temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul.…...., se încheie ast zi,…..........…., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului:…………… Decizia de numire: …................. Încadrarea:.......................................... Cerin e: - studii .............................................................................. - studii specifice postului: .................................................. - vechime: ............................................................................ Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de înv institu ii partenere, ONG-uri; - de reprezentare. I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT II DE MEDIATOR COLAR. 1. 1. Fundamentarea proiect rii activit ilor specifice func iei. 1.2. Stabilirea strategiilor optime. 1.3. Elaborarea instrumentelor de proiectare. 1.4. Proiectarea activit ilor/experien elor derulate care presupun utilizarea resurselor TIC. 1.5. Proiectarea activit ii extracurriculare. 2. REALIZAREA ACTIVIT II DE MEDIATOR COLAR 2.1. Organizarea i dirijarea activit ilor planificate. 2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate. 2.3. Monitorizeaz copiii de vârst pre colar i de vârst colar . 2.4. Aplicarea practicilor incluzive. 2.5. Promovarea în coal a limbii, obiceiurilor i tradi iilor comunit ii. 3. COMUNICARE I RELA IONARE 3.1. Stabilirea modalit ilor de comunicare. 3.2. Transmiterea corect a informa iei. 3.3. Medierea comunic rii.

mânt,

1

64

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3.4. Stabilirea modelelor de colaborare ale colii cu familia, comunitatea local , ONGuri. 3.5. Consilierea familiilor dezavantajate privind rolul i importan a colariz rii copiilor. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la activit i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec ionare, manifest ri tiin ifice etc. 4.3. Aplicarea cuno tin elor, abilit ilor, competen elor dobândite. 4.4. Integrarea i utilizarea TIC. 4.5.Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, inut , respect, comportament), respectarea i promovarea deontologiei profesionale. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII COLII. 5.1. Rela ionarea eficient cu partenerii economici i sociali. 5.2. Gestionarea activit ilor practice în cadrul unor proiecte în parteneriat. 5.3. Implicarea în activitatea specific sistemului de asigurare a calit ii din institu ie. 5.4. Promovarea sistemului de valori al unit ii la nivelul comunit ii. 5.5. Facilitarea procesului de cunoa tere, în elegere, însu ire i respectare a regulilor sociale. 5.6. Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor. II. ALTE ATRIBU II In func ie de nevoile specifice ale unit ii de înv mânt, salariatul este obligat s îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condi iile legii: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunz tor atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

2

Anexa Nr. 22 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE SECRETAR ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare CA

Validare consiliul profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ii

1.1.Respectarea planurilor manageriale ale colii. 1.2.Implicarea în proiectarea activit ii colii, la nivelul compartimentului. 1.3.Realizarea planific rii calendaristice a compartimentului. 1.4.Cunoa terea i aplicarea legisla iei în vigoare. 1.5.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 20

2. Realizarea activit ilor

2.1.Organizarea documentelor oficiale. 2.2. Asigur ordonarea i arhivarea documentelor unit ii. 2.3. Gestionarea documentelor pentru 1
65

66

resursa uman a unit ii (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea i prelucrarea informatic periodic a datelor în programele de salarizare i REVISAL. 2.4. Întocmirea i actualizarea documentelor de studii ale elevilor. 2.5. Alc tuirea de proceduri. 30

3. Comunicare i rela ionare

3.1.Asigurarea fluxului informa ional al compartimentului. 3.2.Raportarea periodic pentru conducerea institu iei. 3.3.Asigurarea transparen ei deciziilor din compartiment. 3.4. Eviden a, gestionarea i arhivarea documentelor. 3.5. Asigurarea interfe ei privind comunicarea cu beneficiarii direc i i indirec i. 20

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale 15

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la activit i de formare profesional i dezvoltare în carier . 4.3. Participarea permanent la instruirile organizate de inspectoratul colar.

5.Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea

5.1. Planificarea activit ii compartimentului prin prisma dezvolt rii institu ionale i promovarea imaginii colii. 5.2. Asigurarea permanent a leg turii cu reprezentan ii comunit ii locale privind activitatea compartimentului. 2

imaginii colii

5.3. Îndeplinirea altor atribu ii dispuse de eful ierarhic superior i/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derul rii în bune condi ii a atribu iilor aflate în sfera sa de responsabilitate. 5.4. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate în cadrul unit ii de înv mânt. 15 100 Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA: Semn turi:

TOTAL

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

3
67

68

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Anexa Nr. 23 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE SECRETAR În temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul.…...., se încheie ast zi,…..........…., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului:…………… Decizia de numire: …................. Încadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - studii specifice postului...................................................................... …………… - vechime.................................................................................................... ……….. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de înv - de reprezentare a unit ii colare. I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1.PROIECTAREA ACTIVIT ILOR 1.1. Respectarea planurilor manageriale ale colii. 1.2. Implicarea în proiectarea activit ii colii, la nivelul compartimentului. 1.3. Realizarea planific rii calendaristice a compartimentului. 1.4. Cunoa terea i aplicarea legisla iei în vigoare. 1.5. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR 2.1.Organizarea documentelor oficiale. 2.2. Asigur ordonarea i arhivarea documentelor unit ii. 2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa uman a unit ii (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea i prelucrarea informatic periodic a datelor în programele de salarizare i REVISAL. 2.4. Întocmirea i actualizarea documentelor de studii ale elevilor. 2.5. Alc tuirea de proceduri. 3. COMUNICARE I RELA IONARE 3.1. Asigurarea fluxului informa ional al compartimentului. 3.2. Raportarea periodic pentru conducerea institu iei.
1

mânt;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

69

3.3. Asigurarea transparen ei deciziilor din compartiment. 3.4. Eviden a, gestionarea i arhivarea documentelor. 3.5. Asigurarea interfe ei privind comunicarea cu beneficiarii direc i i indirec i. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la activit i de formare profesional i dezvoltare în carier . 4.3. Participarea permanent la instruirile organizate de inspectoratul colar. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII COLII 5.1. Planificarea activit ii compartimentului prin prisma dezvolt rii institu ionale i promovarea imaginii colii. 5.2. Asigurarea permanent a leg turii cu reprezentan ii comunit ii locale privind activitatea compartimentului. 5.3. Îndeplinirea altor atribu ii dispuse de eful ierarhic superior i/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derul rii în bune condi ii a atribu iilor aflate în sfera sa de responsabilitate. 5.4. Respectarea ROI, normelor i procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate în cadrul unit ii de înv mânt. II. ALTE ATRIBU II. În funct e de nevoile specifice ale unit ii de înv mânt, salariatul este obligat s îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, în condi iile legii: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunz tor atrage dup diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

2

70

Anexa Nr. 24 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE MÂNTUL PREUNIVERSITAR

ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL) ÎN ÎNV

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare CA

Validare consiliul profesoral

1. Proiectarea activit ii

1.1.Respectarea planurilor manageriale ale colii. 1.2.Implicarea în proiectarea activit ii colii, la nivelul compartimentului financiar. 1.3.Cunoa terea i aplicarea legisla iei în vigoare. 1.4.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

2. Realizarea activit ilor

2.1.Organizarea activit ii. 2.2.Înregistrarea si prelucrarea informatic periodic a datelor în programele de contabilitate.

1

2.3. Monitorizarea activit ii. 2.4. Consilierea/îndrumarea i controlul periodic al personalului care gestioneaz valori materiale. 2.5. Alc tuirea de proceduri. 30

3. Comunicare i rela ionare

3.1. Asigurarea fluxului informa ional al compartimentului. 3.2.Raportarea periodic pentru conducerea institu iei. 3.3.Asigurarea transparen ei deciziilor din compartiment. 3.4.Eviden a, gestionarea i arhivarea documentelor. 3.5. Asigurarea interfe ei privind licita iile sau încredint rilor directe. 20

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale

4.1.Nivelul i stadiul propriei preg tiri profesionale. 4.2. Formare profesional i dezvoltare în carier . 4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei. 4.4. Participarea la instruirile organizate de inspectoratul colar. 15

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii colii

5.1. Planificarea bugetar prin prisma dezvolt rii institu ionale i promovarea imaginii colii. 5.2. Asigurarea permanent a leg turii cu reprezentan ii comunit ii locale privind activitatea compartimentului. 5.3. Îndeplinirea altor atribu ii dispuse de eful ierarhic superior i/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derul rii în bune condi ii

2
71

72

a atribu iilor aflate în sfera sa de responsabilitate. 5.4. Respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate în cadrul unit ii de înv mânt. 15 100

TOTAL

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:

Semn turi:

3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

73

Anexa Nr. 25 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL) În temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul de eviden a contractelor individuale de munc cu num rul.…...., se încheie ast zi,…..........…., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului:…………… Decizia de numire: …................. Încadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… - studii specifice postului...................................................................... …………… - vechime.................................................................................................... ……….. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de înv - de reprezentare a unit ii colare

mânt;

I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1.PROIECTAREA ACTIVIT ILOR

1.1. Respectarea planurilor manageriale ale colii. 1.2. Implicarea în proiectarea activit ii colii, la nivelul compartimentului financiar. 1.3. Cunoa terea i aplicarea legisla iei în vigoare. 1.4. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR 2.1. Organizarea activit ii. 2.2. Înregistrarea i prelucrarea informatic periodic a datelor în programele de contabilitate. 2.3. Monitorizarea activit ii. 2.4. Consilierea/îndrumarea i controlul periodic al personalului care gestioneaz valori materiale.
1

74

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

2.5. Alc tuirea de proceduri. 3. COMUNICARE I RELA IONARE 3.1. Asigurarea fluxului informa ional al compartimentului. 3.2. Raportarea periodic pentru conducerea institu iei. 3.3. Asigurarea transparen ei deciziilor din compartiment. 3.4. Eviden a, gestionarea i arhivarea documentelor. 3.5. Asigurarea transparen ei privind licita iile sau încredin rile directe. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Nivelul i stadiul propriei preg tiri profesionale. 4.2. Formare profesional i dezvoltare în carier . 4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei. 4.4. Participarea permanent la instruirile organizate de inspectoratul colar. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII COLII 5.1. Planificarea bugetar prin prisma dezvolt rii institu ionale i promovarea imaginii colii. 5.2. Asigurarea permanent a leg turii cu reprezentan ii comunit ii locale privind activitatea compartimentului. 5.3. Îndeplinirea altor atribu ii dispuse de eful ierarhic superior i/sau directorul care pot rezulta din necesitatea derul rii în bune condi ii a atribu iilor aflate în sfera sa de responsabilitate. 5.4. Respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate în cadrul unit ii de înv mânt. II. ALTE ATRIBU II. În functie de nevoile specifice ale unit ii de înv mânt, salariatul este obligat s îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, în condi iile legii: ___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

R spunderea disciplinar : Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunz tor atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

2

Anexa Nr. 26 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE INSTRUCTOR-ANIMATOR

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii Indicatori de performan

Criterii de performan

Punctaj Punctaj maxim autoevaluare

Punctaj evaluare comisie

Punctaj Validare evaluare consiliul profesoral CA

1. Proiectarea activit ii

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activit ii conform specificului postului. 1.2. Fundamentarea proiect rii activit ilor educative/formative pe analiza de nevoi efectuat în unitatea de înv mânt.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1.3. Folosirea TIC în activitatea de proiectare.

1.4. Realizarea proiect rii programelor educative pentru activit ile de timp liber i de vacan pe care le realizeaz la nivelul colilor, al cluburilor copiilor sau în taberele colare. 1.5. Elaborarea proiectelor de parteneriat cu alte institu ii de înv mânt. 20

1
75

76

2. Realizarea activit ilor

2.1. Organizarea activit ilor educative complementare care vizeaz dezvoltarea aptitudinilor elevilor în domeniile culturalartistic, tehnic-aplicativ, sportiv-turistic. 2.2. Desf urarea activit ilor atelierelor de lucru tematice, în conformitate cu nevoile elevilor i cu specificul unit ii de înv mânt. 2.3. Coordonarea forma iilor cultural-artistice.

2.4. Amenajarea spa iilor adecvate pentru desf urarea activit ilor recreative în perimetrul unit ii de înv mânt sau în tabere colare. 2.5. Facilitarea implic rii speciali tilor din palatele i cluburile copiilor în realizarea programelor i proiectelor desf urate în unitatea de înv mânt. 30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3. Comunicare i rela ionare

3.1 Rela ionarea eficient cu întregul personal al unit ii de înv mânt. 3.2 Promovarea unui comportament asertiv în rela iile cu personalul unit ii de înv mânt. 3.4 Facilitarea i colaborarea colii cu diverse institu ii (centre de plasament, coli speciale etc.), cu alte structuri cu rol educa ional care contribuie la educarea i integrarea elevilor în societate. 3.5.Popularizarea în rândul elevilor a programelor propuse de institu iile specializate în activit ile de timp liber. 20
2

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale

4.1 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare profesional . 4.2 Participarea la stagii de formare/cursuri de perfec ionare.

4.3 Aplicarea în activitatea curent a cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobândite prin formare continu /perfec ionare. 15

5.1 Promovarea sistemului de valori al unit ii la nivelul comunit ii.

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii unit ii colare

5.2 Facilitarea procesului de cunoa tere, în elegere, însu ire i respectare a regulilor sociale. 5.3 Elaborarea, redactarea i popularizarea unor materiale informative (buletine metodice, publica ii de specialitate, culegeri tematice, plan e, fi e, studii, programe, traduceri, scrisori metodice, portofolii, albume). 5.4 Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor.

5.5 Colaborarea cu mass-media în vederea difuz rii i populariz rii activit ilor desf urate în unitatea de înv mânt. 15 100 Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:
3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

TOTAL

Data:

Semn turi:

77

78

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Anexa Nr. 27 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE INSTRUCTOR-ANIMATOR În temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul.…...., se încheie ast zi,…..........…., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului:…………… Decizia de numire: …................. Încadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - studii specifice postului...................................................................... …………… - vechime.................................................................................................... ……….. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de înv - de reprezentare a unit ii colare. I . ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT II 1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activit ii conform specificului postului. 1.2. Fundamentarea proiect rii activit ilor educative/formative pe analiza de nevoi efectuat în unitatea de înv mânt. 1.3. Realizarea proiect rii programelor educative pentru activit ile de timp liber i de vacan pe care le realizeaz la nivelul colilor, al cluburilor copiilor sau în taberele colare. 1.4. Elaborarea proiectelor de parteneriat cu alte institu ii de înv mânt. 1.5. Corelarea graficului activit ilor educative cu manifest rile de la nivel local/jude ean/na ional. 1

mânt;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

79

2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR 2.1. Organizarea activit ilor educative complementare care vizeaz dezvoltarea aptitudinilor elevilor în domeniile cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv-turistic. 2.2. Desf urarea activit ilor atelierelor de lucru tematice în conformitate cu nevoile elevilor i cu specificul unit ii de înv mânt. 2.3. Coordonarea forma iilor cultural-artistice. 2.4. Amenajarea spa iilor adecvate pentru desf urarea activit ilor recreative în perimetrul unit ii de înv mânt sau în tabere colare. 2.5. Facilitarea implic rii speciali tilor din palatele i cluburile copiilor în realizarea programelor i proiectelor desf urate în unitatea de înv mânt. 3. COMUNICARE I RELA IONARE 3.1. Asigurarea fluxului corect i rapid al informa iilor de specialitate la nivelul unit ii colare. 3.2. Promovarea unui comportament asertiv în rela iile cu personalul unit ii de înv mânt. 3.3. Facilitarea colaborarea colii cu diverse institu ii (centre de plasament, coli speciale, etc.), cu alte structuri cu rol educa ional care contribuie la educarea i integrarea elevilor în societate. 3.4. Asigurarea comunic rii/rela ion rii cu palatele i cluburile copiilor i elevilor, cu agen iile teritoriale ale taberelor i turismului colar. 3.5. Popularizarea în rândul elevilor a programelor propuse de institu iile specializate în activit ile de timp liber. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de formare/perfec ionare. 4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfec ionare. 4.3.Aplicarea în activitatea curent a cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobândite prin formare continu /perfec ionare. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL IMAGINII UNIT II COLARE I LA PROMOVAREA

5.1. Promovarea sistemului de valori al unit ii la nivelul comunit ii. 5.2. Facilitarea procesului de cunoa tere, în elegere, însu ire i respectare a regulilor sociale. 5.3. Participarea i implicarea în procesul decizional în cadrul institu iei i la elaborarea i implementarea proiectului institu ional. 5.4. Elaborarea/editarea unor prospecte, pliante de popularizare a activit ilor de timp liber i de vacan . 5.5. Elaborarea, redactarea i popularizarea unor materiale informative (buletine metodice, publica ii de specialitate, culegeri tematice, plan e, fi e, studii, programe, traduceri, scrisori metodice, portofolii, albume). 5.6. Colaborarea cu mass-media în vederea difuz rii i populariz rii activit ilor desf urate în unitatea de înv mânt. 2

80

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

II. ALTE ATRIBU II În func ie de nevoile specifice ale unit ii de înv mânt, salariatul este obligat s îndeplineasca i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condi iile legii: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

3

Anexa Nr. 28 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii Indicatori de performan Punctaj maxim

Criterii de performan

Punctaj autoevaluare

Punctaj Punctaj Validare evaluare Evaluare consiliul compartiment CA profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ii

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activit ii conform specificului postului i corelarea acestora cu documentele de proiectare ale unit ii de înv mânt. 1.2. Implicarea în elaborarea documentelor de proiectare a activit ii compartimentului func ional. în activitatea de

1.3. Folosirea proiectare.

TIC

1.4. Elaborarea tematicii i graficului de control ale activit ii personalului din
1
81

82

subordine. 20

2. Realizarea activit ilor

2.1. Identificarea i aplicarea solu iilor optime, prin consultare cu conducerea unit ii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ. 2.2. Organizarea i gestionarea bazei materiale a unit ii de înv mânt.

2.3. Elaborarea documenta iei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achizi ii publice în vederea dezvolt rii bazei tehnico-materiale a unit ii de înv mânt. 2.4. Gestionarea inventarului mobil i imobil al unit ii de înv mânt în registrul inventar al acesteia i în eviden ele contabile. 30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3. Comunicare i rela ionare

3.1. Rela ionarea eficient cu întregul personal al unit ii de înv mânt. 3.2. Promovarea unui comportament asertiv în rela iile cu personalul unit ii de înv mânt. 3.4. Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare în interiorul i în afara unit ii (cu elevii, personalul colii, echipa managerial i în cadrul comunit ii). 3.5 Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, inut , respect, comportament), respectarea i promovarea deontologiei profesionale. 20
2

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la stagii de formare/ cursuri de perfec ionare etc. a

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale

4.3. Aplicarea în activitatea curent cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobândite prin formare continu / perfec ionare. 15

5.1. Promovarea sistemului de valori al unit ii la nivelul comunit ii.

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii unit ii colare

5.2. Facilitarea procesului de cunoa tere, în elegere, însu ire i respectare a regulilor sociale. 5.3. Participarea i implicarea în procesul decizional în cadrul institu iei i la elaborarea i implementarea proiectului institu ional. 5.4. Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor. 5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvolt rii bazei materiale a unit ii. 15 100 Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:
3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

TOTAL

Data:

Semn turi:

83

84

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Anexa Nr. 29 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU În temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul.…...., se încheie ast zi,…..........…., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului:…………… Decizia de numire: …................. Încadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - studii specifice postului...................................................................... …………… - vechime.................................................................................................... ……….. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de înv - de reprezentare a unit ii colare. I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT II 1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activit ii conform specificului postului. 1.2. Realizarea planific rii activit ii de distribuire a materialelor i accesoriilor necesare desf ur rii activit ii personalului din unitatea de înv mânt. 1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire i paz din unitatea de înv mânt. 1.4. Elaborarea tematicii i a graficului de control ale activit ii personalului din subordine.

mânt;

1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

85

2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR 2.1. Identificarea solu iilor optime, prin consultare cu conducerea unit ii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ. 2.2. Organizarea i gestionarea bazei materiale a unit ii de înv mânt. 2.3. Elaborarea documenta iei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achizi ii publice în vederea dezvolt rii bazei tehnico-materiale a unit ii de înv mânt. 2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil i imobil al unit ii de înv mânt în registrul inventar al acesteia i în eviden ele contabile. 2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destina iei bunurilor ce apar in unit ii de înv mânt. 2.6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul colii. 3. COMUNICARE I RELA IONARE 3.1. Asigurarea condi iilor de rela ionare eficient cu întregul personal al unit ii de înv mânt. 3.2. Promovarea unui comportament asertiv în rela iile cu personalul unit ii de înv mânt. 3.3.Asigurarea comunicarii cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici i sociali. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea în activitatea curent a cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobândite prin formare continu /perfec ionare. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII UNIT II COLARE 5.1. Promovarea sistemului de valori al unit ii la nivelul comunit ii. 5.2. Facilitarea procesului de cunoa tere, în elegere, însu ire i respectare a regulilor sociale. 5.3. Participarea i implicarea în procesul decizional în cadrul institu iei i la elaborarea i implementarea proiectului institu ional. 5.4. Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor. 5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvolt rii bazei materiale a unit ii. II. ALTE ATRIBU II În func ie de nevoile specifice ale unit ii de înv mânt, salariatul este obligat s îndeplineasca i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condi iile legii: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

2

86

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

R spunderea disciplinar : Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

3

Anexa Nr. 30 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE PROFESOR DOCUMENTARIST DIN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele cadrului didactic: ...................................................

Perioada evaluat : ...................................................................................

Calificativul acordat: ...............................................................................

Domenii ale evalu rii

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj acordat Validare Auto Evaluare Evaluare consiliul profesoral evaluare comisie CA

1.1. Consecven i ritmicitate în conceperea, adaptarea, aplicarea i analiza instrumentelor de analiz a nevoilor beneficiarilor;

1. Proiectarea i planificarea activit ilor Centrului de Documentare i Informare (CDI)

1.2. Participare la elaborarea unei politici documentare la nivelul unit ii de înv mânt;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1.3. Obiectivele sunt stabilite pe termen lung, mediu i scurt în func ie de planul managerial al colii i de resurse, în raport cu exigen ele la nivel na ional, cu specificul zonei geografice, cu luarea în considerare a dinamicilor de modernizare/schimbare la nivel institu ional i zonal i cu respectarea prevederilor legisla iei;

10

1.4. Activitatea CDI este proiectat în conformitate cu obiectivele stabilite pe baza concluziilor diagnozei i a prognozei i r spunde func iilor CDI i misiunilor profesorului documentarist, este adaptat nevoilor utilizatorilor i specificului colii; 1

1.5. Curriculum la decizia colii (CD ) privind ini ierea în tehnici de
87

88

Domenii ale evalu rii

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj acordat Validare Auto Evaluare Evaluare consiliul profesoral evaluare comisie CA

cercetare documentar sau educa ie pentru informa ie este elaborat în func ie de particularit ile grupului instruit;

1.6. Proiectul CDI este elaborat prin consultarea i în colaborare cu cadrele didactice;

1.7. Realizarea unei proiect ri a activit ii care s permit punerea în practic a politicii documentare definite, respectiv s dezvolte serviciile oferite utilizatorilor;

1.8. Capacitatea de rela ionare cu cadrele didactice pentru elaborarea proiectului CDI;

1.9. În planul managerial al CDI sunt eviden iate clar obiectivele, activit ile planificate, orizontul de timp, partenerii, indicatorii de eficien ai activit ii, modalit i de corec ie/actualizare a obiectivelor, modalit ile de monitorizare i evaluare, rezultatele a teptate.

1.10. Planificarea i organizarea activit ilor colare i extra colare sunt în concordan cu obiectivele educa ionale i gradul de interes al elevilor i al comunit ii locale;

2. Realizarea activit ilor CDI

2.1. Flexibilitate, adaptabilitate i creativitate în conceperea activit ilor i a sarcinilor de lucru, astfel încât s fie valorificate diferitele stiluri de înv are, s in cont de posibilit ile i ritmul de asimilare proprii grupului instruit;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

2.2. Activit ile organizate pun în practic strategiile ini ial elaborate i sunt cuprinse în proiectul CDI;

2.3. Utilizarea unor strategii didactice care asigur caracterul aplicativ al înv rii, formarea competen elor specifice i dezvoltarea competen elor cheie ale elevilor;

15

2.4. Formarea deprinderilor de studiu individual i în echip în vederea form rii/dezvolt rii competen ei de ,,a înv a s înve i”

2.5. Activit ile desf urate favorizeaz exploatarea resurselor CDI; 2

Domenii ale evalu rii

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj acordat Validare Auto Evaluare Evaluare consiliul profesoral evaluare comisie CA

2.6. Varietatea resurselor utilizate în cadrul activit ilor CDI;

2.7. Accesul la noile mijloace de informare i comunicare este facilitat;

2.8. Utilizarea eficient a resurselor materiale din unitatea de înv mânt i CDI în vederea optimiz rii activit ilor didactice-inclusiv resurse digitale i TIC;

2.9.Diseminarea, evaluarea i valorizarea activit ilor realizate.

2.10. Activit ile cu caracter cultural sunt derulate inând cont de priorit ile colii, politica unit ii de înv mânt, fiind în conformitate cu reglement rile MECTS;

2.11. Prin activit ile organizate se pune în valoare poten ialul cultural al fondului documentar, produc iile culturale române ti i europene, din perspectiva unei identit i culturale comune;

2.12. Obiectivele info-documentare din programele colare sunt identificate si dezvoltate i activit ile desf urate în colaborare cu profesorii de disciplin ;

2.13. Identificarea c ilor i modalit ilor de cooperare între arii curriculare i discipline, reg sirea lor în activit ile desf urate în colaborare;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3. Formarea elevilor i dezvoltarea competen elor specifice

3.1. Modalit i variate în care au fost utilizate elemente de ini iere în cercetarea documentar ;

3.2. Situa iile de înv are alese stimuleaz gândirea elevului i capacitatea de argumentare, formeaz deprinderile de munc i studiu necesare instruirii pe durata întregii vie i;

20

3.3. Gradul de exploatare a noilor tehnologii ale inform rii i comunic rii (TIC) în activit ile desf urate în CDI;

3.4. Formelor de cercetare documentar sunt diversificate, în concordan cu cerin ele înv rii interdisciplinare; 3

89

90

Domenii ale evalu rii

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj acordat Validare Auto Evaluare Evaluare consiliul profesoral evaluare comisie CA

3.5. Gradul de autonomie al elevilor în utilizarea resurselor CDI;

3.6. Realizarea activit ilor desf urate implic exploatarea resurselor multimedia, favorizeaz inova ia pedagogic i utilizarea metodelor activ-participative;

3.7. Parteneriatele educative la nivelul unit ii de înv mânt urm resc atât obiective specifice disciplinelor de studiu, cât i obiective din domeniul indo-documentare, de dezvoltare de aptitudini i competen e specifice;

3.8. Temele transdiciplinare r spund nevoilor de formare ale elevilor; i participarea elevilor;

3.9. Activit ile derulate cresc interesul elevilor pentru studiu;

3.10. Activit ile privind animarea CDI implic

4. Monitorizarea i evaluarea activit ii CDI i a rezultatelor elevilor

4.1. Metodele de monitorizare i evaluare a activit ilor stabilite pentru realizarea obiectivelor sunt adaptate specificului aspectelor vizate i al resurselor disponibile;

4.2. Activit ile organizate în CDI sunt diverse i r spund func iilor CDI;

4.3. Num rul de participan i la activit ile organizate în CDI; 10

4.4. Num rul de utilizatori;

4.5. Num rul de documente consultate în cadrul CDI;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

4.6. Num rul de volume împrumutate;

4.7. Diversitatea modalit ilor de evaluare i valorizare a muncii elevilor;

4.8. Gradul de atingere a obiectivelor i de realizare a activit ilor planificate;

4.9. Gradul de corectare/actualizare a obiectivelor activit ilor planificate, atunci când este necesar; 4

Domenii ale evalu rii

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj acordat Validare Auto Evaluare Evaluare consiliul profesoral evaluare comisie CA

4.10. Promovarea autoevalu rii i interevalu rii;

4.11. Evaluarea satisfac iei beneficiarilor educa ionali;

4.12. Participarea la completarea portofoliului educa ional ca element central al evalu rii rezultatelor înv rii;

5. Managementul clasei de elevi 5

5.1. Stabilirea unui cadru adecvat inclus în regulamentul de organizare i func ionare al CDI (reguli de conduit , atitudini, ambient, reguli de utilizare i exploatare a resurselor CDI, reguli de acces în CDI) pentru desf urarea activit ilor în conformitate cu particularit ile clasei de elevi i specificul activit ii în structuri info-documentare;

5.2. Monitorizarea comportamentului elevilor i gestionarea situa iilor conflictuale;

5.3. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bun practic .

6. Dezvoltarea de parteneriate

6.1. Num rul proiectelor desf urate în colaborare;

6.2. Varietatea activit ilor desf urate în colaborare;

6.3. Num rul partenerilor implica i în desf urarea activit ilor propuse; 10

6.4. Relevan a parteneriatelor în calitatea desf ur rii i con inutului activit ilor;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

6.5. Aportul parteneriatelor în atingerea obiectivelor stabilite în proiectul de activitate, respectiv în formarea unei culturi informa ionale a elevilor i în dezvoltarea competene elor cheie ale elevilor.

7. Comunicare

7.1. Sursele de informare din exteriorul i interiorul unit ii de înv mânt sunt identificate i utilizate; 5

7.2. Informa ia de interes pentru beneficiari este actualizat periodic;

7.3. Mediatizarea rezultatelor ob inute i multiplicarea experien elor ob inute la nivelul întregii unit i de înv mânt;

7.4. Activit ile de promovare a imaginii i activit ii CDI sunt 5

91

92

Domenii ale evalu rii

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj acordat Validare Auto Evaluare Evaluare consiliul profesoral evaluare comisie CA

realizate periodic;

7.5. Capacitatea de a se implica în activit i organizate i desf urate de în parteneriat;

8. Gestionarea CDI

8.1. Organizarea spa iului CDI respect standardele i criteriile de amenajare ale unui CDI;

8.2. Gradul de func ionalitate i respectarea parametrilor tehnici ai echipamentelor;

8.3. Prin organizarea CDI i activit ile propuse accesul liber la informa ie este facilitat i asigurat;

8.4. Gradul de autonomie a utilizatorilor în reperarea resurselor pluridisciplinare i multisuport;

8.5. Practicarea unei politici documentare prospective;

8.6. Realizarea opera iilor biblioteconomice conform normelor în vigoare; 15

8.7. Gradul de respectare a sistemului de clasificare a documentelor;

8.8. Gradul de respectare a criteriilor de selec ie a fondului documentar;

8.9. Capacitatea de aplicare a normelor de achizi ii documentare;

8.10. Corelarea necesarului de fond documentar cu natura activit ii în CDI i cu nevoile utilizatorilor;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

8.11. Stadiul informatiz rii CDI i de realizare a bazelor de date;

8.12. Asigurarea unui program flexibil care s permit accesul utilizatorilor în CDI atât în cadrul cursurilor, cât i în afara lor;

8.13. Adaptarea orarului CDI, a planului managerial al CDI la realitatea unit ii colare;

8.14. ROI al CDI este propus ca parte integrant a ROI al unit ii 6

Domenii ale evalu rii

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj acordat Validare Auto Evaluare Evaluare consiliul profesoral evaluare comisie CA

colare;

8.15. Utilizatorii i activit ile derulate în CDI sunt înregistrate ritmic pentru eviden ierea i valorizarea lor i pentru remedierea disfunc ionalit ilor;

8.16. Necesarul de achizi ii a fost propus;

9. Managementul carierei i al dezvolt rii profesionale

9.1. Obiectivitate în autoevaluare i identificarea propriilor nevoi de formare, în func ie de dinamica informa iei în domeniu;

9.2. Num r cursuri/stagii de formare i schimburi de experien la care a participat în vederea satisfacerii nevoilor personale privind perfec ionarea i ale organiza iei prin raportare la standardele de calitate; 5

9.3. Gradul de aplicare a cuno tin elor i de utilizare a noilor competen e dezvoltate în cadrul form rilor în activit ile CDI;

9.4. Articole, publica ii, participarea la schimburi de bune practici, participarea la cercurile pedagogice;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

9.5. Gradul de utilizare a competen elor dezvoltate în stagiile de formare;

10. Contribu ia la 10.1. Promovarea ofertei educa ionale. dezvoltarea 10.2. Promovarea imaginii colii în comunitate prin participarea i institu ional i la rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competi ii, activit i promovarea extracurriculare i extra colare. imaginii unit ii de 10.3. Realizarea/participarea la programe/activit i de prevenire i înv mânt combatere a violen ei i comportamentelor deviante în mediul colar, familie i societate.

5

10.4. Respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate în cadrul unit ii de înv mânt, precum i a sarcinilor suplimentare.

10.5. Implicarea activ în crearea unei culturi a calit ii i a unei culturi 7

93

94

Domenii ale evalu rii Total puncte 100

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj acordat Validare Auto Evaluare Evaluare consiliul profesoral evaluare comisie CA

informa ionale la nivelul organiza iei.

Data evalu rii: Nume i prenume: Cadru didactic evaluat Responsabil comisie: Director: Membrii CA: Semn tura

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

95

Anexa Nr. 31 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

FI A CADRU A POSTULUI DE PROFESOR DOCUMENTARIST În temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul……..., se încheie ast zi,……….…..…., prezenta fi a postului: Numele i prenumele: .................................................................... Specialitatea: ................................................................................. Denumirea postului: …….........…................………….............… Decizia de numire: …...................................................................... Incadrarea: titular / suplinitor / cadru didactic asociat: ............................................ Num r de ore sarcini de serviciu: ……………..………………………. Num r ore activitate direct cu elevii ................................ din care ............. num r ore de punere a Centrului de Documentare i Informare la dispozi ia utilizatorilor în cadrul activit ilor libere............... Profesor diriginte la clasa: .................. Cerin e: Studii: ………………………………………………………………………………………………… ………… Studii specifice postului: .................................................................................................... Vechime: .................................................................................................... Grad didactic: ................................................................................................ Obligativitatea cunoa terii legisla iei colare i a celei specifice, a documentelor care descriu i reglementeaz activitatea profesorului documentarist i a Centrelor de Documentare i Informare (CDI) . Rela ii profesionale (comunicare/rela ionare): a. ierarhice de subordonare: directorul i directorul adjunct al unit ii de înv mânt; b. de colaborare: responsabilii comisiilor metodice, personalul didactic i personalul didactic auxiliar din unitatea de înv mânt; c. de reprezentare a unit ii colare la activit i/proiecte/concursuri/festivaluri etc. la care particip ca delegat. rela ii cu utilizatorii CDI; rela ii intrainstitu ionale; rela ii cu editurile, firmele de pres , cu autorii etc.; rela ii cu profesorii documentari ti, bibliotecarii colari. Dificult ile opera iilor specifice postului: manipulare carte; responsabilitate financiar (gestiune); solicitare psihic . Responsabilitatea implicat de post: intelectual ; de gestiune; 1

96

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

moral . Aptitudini: Comunicare eficient , lucru în echip , evaluare/ autoevaluare critic , capacitate de analiz i sintez , tact pedagogic, spirit organizatoric; Abilit i: Se recomand a avea cuno tin e de operare PC (Windows, MS Office, Internet, po t electronic ), de utilizare a unor programe de gestionare a resurselor CDI. Se recomand cunoa terea unei limbi str ine. Atitudini i comportamente: creativitate, dinamism, adaptabilitate, echilibru, amabilitate, disponibilitate, ini iativ , rigoare, perseveren , confiden ialitate, onestitate, corectitudine, punctualitate, interrela ionare, loialitate. OBIECTIVE GENERALE 1. Educarea i formarea copiilor i tinerilor din înv mântul preuniversitar în conformitate cu idealul educa ional. 2. Facilitarea accesului elevilor, cadrelor didactice i membrilor comunit ii locale la informa ie, documenta ie i noi tehnologii, în contextul evolu iei societ ii. 3. Participarea la formarea unei culturi informa ionale a utilizatorilor prin ac iuni specifice, utilizând practici pedagogice adaptate tendin elor psihopedagogice i metodice actuale. OBIECTIVE SPECIFICE 1. Profesorul documentarist, prin diferite tipuri de activit i – pedagogice, culturale, de comunicare i informare –, formeaz i dezvolt elevilor competen e specifice domeniului info-documentar, necesare înv rii de-a lungul întregii vie i i particip la dezvoltarea competen elor cheie ale elevilor. 2. Profesorul documentarist se implic în elaborarea i implementarea politicii documentare la nivelul unit ii de înv mânt, respectiv în dezvoltarea unei culturi informa ionale. 3. Profesorul documentarist gestioneaz resursele CDI, în vederea facilit rii accesului la informa ie, asigur rii exploat rii i valorific rii cât mai eficiente a informa iilor i documentelor pluridisciplinare, multimedia i multisuport de c tre utilizatori, din perspectiva egaliz rii anselor elevilor din medii culturale i sociale diferite. 4. Profesorul documentarist ini iaz i particip la activit i cu caracter cultural în vederea promov rii culturii române ti i interna ionale, a recunoa terii valorilor europene, a identific rii modelelor, a accept rii i valoriz rii pluralit ii culturale. 5. Profesorul documentarist particip la demersurile de promovare a activit ilor CDI i a imaginii colii, din perspectiva deschiderii c tre comunitatea educativ i societate. Domenii de competen : competen e pedagogice, culturale, de comunicare, de gestionare a CDI. I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA I PLANIFICAREA ACTIVIT ILOR CDI - Participarea la definirea politicii documentare i a strategiilor de dezvoltare în domeniul „educa iei pentru informa ie” a unit ii de înv mânt, respectiv a serviciilor oferite prin CDI; - Identificarea i ierarhizarea nevoilor utilizatorilor în materie de documentare, informare i formare; - Definirea priorit ilor i obiectivelor proiectului de activitate al CDI; 2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

97

-

-

-

Fundamentarea proiectarii didactice pe achizi iile anterioare ale elevilor i pe prevederile curriculum-ului colar; Elaborarea instrumentelor de planificare i de proiectare didactic pe tipuri de activit i: pedagogice, culturale, de comunicare i de gestionare a CDI: plan anual i semestrial de activitate a CDI, proiectarea activit ilor CDI, a CD privind tehnici de ini iere în cercetarea documentar /educa ie pentru informa ie pentru diferite nivele de înv mânt, a proiectelor disciplinare i inter-transdisciplinare; Stabilirea strategiilor didactice optime i a mijloacelor didactice inovante, care conduc la dezvoltarea autonomiei în înv are a elevilor, la dezvoltarea competen elor cheie i a competen elor info-documentare ale elevilor, la valorizarea fondului documentar i a dimensiunii educative a TIC; Actualizarea documentelor de proiectare i planificare a activit ii CDI.

2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR CDI - Organizarea i coordonarea activit ii pedagogice, a proiectelor pluritransdisciplinare, a activit ii culturale, de comunicare i de gestiune conform planului de activitate al CDI, în colaborare cu cadrele didactice. - Organizarea de activit i de încurajare a lecturii i dezvoltarea gustului pentru lectur în parteneriat cu alte cadre didactice, personalit i din lumea c r ii (autori, ilustratori, traduc tori, editori etc.) i cu p rin ii, utilizând metode i mijloace moderne de lucru. - Organizarea i/sau participarea la realizarea de activit i audio-video, activit i legate de mass-media, la expozi ii, vizite i întâlniri tematice, ateliere de crea ie, cercuri tematice, realizarea de reviste colare. - Asigurarea accesului la CDI, atât în cadrul activit ilor programate, cât i libere, respectiv în timpul i în afara programului colar al elevilor, în vederea prelungirii activit ii elevilor în coal . - Organizarea resurselor CDI în vederea punerii lor la dispozi ia utilizatorilor în cadrul activit ilor CDI. - Asigurarea form rii competen elor specifice domeniului info-documentar i dezvolt rii competen elor cheie ale elevilor prin activit ile desf urate în CDI. - Elaborarea propunerilor i a con inuturilor CD în domeniul cercet rii documentare i educa iei pentru informa ie; - Utilizarea materialelor didactice adecvate, inclusiv a resurselor digitale i a TIC; - Colaborarea cu cadrele didactice în vederea identific rii obiectivelor infodocumentare din programele colare i urm rirea dezvolt rii lor prin activit ile desf urate în CDI; - Colaborarea cu cadrele didactice din unitatea de înv mânt i cu consilierul sau psihologul colii în organizarea de activit i cu caracter educativ (educa ie pentru s n tate, educa ie rutier , educa ie ecologic etc.), de activit i de ini iere a elevilor în planificarea i orientarea profesional /voca ional , de activit i de motivare înspre coal i recuperare a elevilor cu dificult i în înv are i risc de abandon colar; - Organizarea, coordonarea sau/ i implementarea, în colaborare cu alte cadre didactice, a activit ilor colare i extra colare, a activit ilor extracurriculare, inclusiv din sfera activit ilor culturale; - Implicarea partenerilor educa ionali în activitatea CDI. 3. FORMAREA ELEVILOR I DEZVOLTAREA COMPETEN ELOR SPECIFICE - Formarea competen elor specifice domeniului info-documentar i participarea la dezvoltarea competen elor cheie ale elevilor prin diferite tipuri de activit i: pedagogice, culturale i de comunicare;

3

98

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

-

Formarea elevilor în domeniul cercet rii documentare i educa iei pentru informa ie prin desf urarea activit ilor planificate în CD specifice i în alte activit i prev zute în programele disciplinelor studiate la clas ; Integrarea secven elor de cercetare documentar în activit i de înv are disciplinare i inter-transdisciplinare, dezvoltate în parteneriat cu cadrele didactice; Participarea la formarea elevilor în vederea dezvolt rii autonomiei în înv are, a competen elor de c utare, selectare, tratare i comunicare a informa iei, respectiv a unei atitudini civice; Prezentarea noilor utilizatori func iile, organizarea, serviciile i resursele CDI, respectiv a tipurilor de activit i specifice, a regulamentului de ordine interioar , a rolului i misiunilor profesorului documentarist; Organizarea de activit i inovante care presupun exploatarea resurselor multisuport i a TIC; Îndrumarea ini iativelor de lectur ale elevilor; Implicarea elevilor în animarea CDI: mediatizarea activit ilor CDI, participarea la elaborarea propunerilor de achizi ii, ordonarea documentelor, organizarea activit ilor etc..

4. MONITORIZAREA I EVALUAREA ACTIVIT II CDI I A REZULTATELOR ELEVILOR - Elaborarea i aplicarea de instrumente de feed-back i evaluare a activit ilor desf urate; - Aprecierea calitativ i cantitativ a rezultatele elevilor i impactul activit ilor desf urate; - Valorizarea rezultatelor activit ilor desf urate cu elevii; - Notarea, interpretarea i comunicarea evalu rii; - Monitorizarea proiectelor, activit ilor i serviciilor CDI; - Evaluarea gradului de atingere a obiectivelor i a rezultatelor activit ilor planificate; - Evaluarea gradul de exploatare a resurselor CDI; - Participarea la completarea portofoliilor educa ionale al elevilor; - Întocmirea periodic de statistici i rapoarte de monitorizare i evaluare a activit ii CDI. 5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI - Organizarea, coordonarea i monitorizarea colectivelor de elevi prezen i la activit ile desf urate în CDI, fie în cadrul activit ilor programate, fie în cadrul activit ilor libere; - Elaborarea de norme specifice clasei/grupului la care pred sau/ i este diriginte, norme de acces i utilizare a spa iului i resurselor CDI; - Urm rirea respect rii regulamentului de ordine interioar , orarului CDI; - Gestionarea situa iilor conflictuale în rela iile profesor-elevi, elevi-elevi, profesorfamilia elevului; - Tratarea diferen iat a elevilor, în func ie de nevoile lor specifice; - Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirec ional în comunicare. 6. DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE - Implicarea în realizarea de parteneriate educative na ionale i interna ionale; - Colaborarea cu cadrele didactice în vederea derul rii unor activit i pedagogice, culturale, colare sau extra colare;

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

99

-

-

Colaborarea cu institu ii de cultur , educa ie i formare, cu organiza ii care activeaz în sfera societ ii civile, respectiv cu alte organisme sau persoane de interes pentru ini ierea i realizarea unor proiecte cu caracter educativ i cultural adresate diferitelor categorii de utilizatori ai CDI; Implicarea partenerilor educa ionali în realizarea de activit i în CDI; Colaborarea la organizarea i desf urarea de întâlniri cu speciali ti din diferite domenii.

7. COMUNICARE - Promovarea ofertei de activitate CDI, a serviciilor oferite, a fondului documentar i a resurselor CDI în rândul elevilor, comunit ii educative i în comunit ii locale; - Participarea la facilitarea circula iei informa iei în unitatea de înv mânt; - Colectarea de informa ii de interes pentru utilizatorii CDI de la institu ii i organiza ii de profil (centre culturale, muzee, teatre, unit i de înv mânt, biblioteci etc.), prelucrarea i transmiterea acestora c tre cei interesa i; - Dezvoltarea i exploatarea de servicii i instrumente de comunicare (e-mail, forumuri, video-conferin e, blog, site) pentru facilitarea, diversificarea i eficientizarea comunic rii cu utilizatorii; - Realizarea unor puncte de afi aj în spa iul CDI i în afara acestuia; - Participarea la promovarea activit ii CDI i imaginii colii în comunitatea educa ional i cea local ; - Eficientizarea rela iei profesor-familie, coala-comunitate. - Comunicarea cu utilizatorii i partenerii. 8. GESTIONAREA CDI Organizarea i amenajarea spa iului CDI conform standardelor i criteriilor stabilite; Organizarea resurselor CDI în conformitate cu standardele de func ionare; Gestionarea resursele CDI (mobilierul, materialele, echipamentele i fondul documentar) respectând normele în vigoare; Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar multisuport în conformitate cu regulile biblioteconomice i reglement rile specifice în vigoare, în vederea facilit rii accesului liber la informa ie i organiz rii optime a CDI; Dezvoltarea fondului documentar în func ie de nevoilor utilizatorilor, de nevoia de diversificare a fondului documentar pluridisciplinar i multisuport adecvat vârstei elevilor i profilului unit ii de înv mânt; Aplicarea dispozi iilor i procedurilor privind informa ia prev zute în reglement rile i conven iile legate de activitatea în domeniul inform rii i document rii, în special în materie de proprietate intelectual ; Elaborarea, afi area i prezentarea regulamentului de ordine interioar al CDI; Asigurarea condi iilor de acces a utilizatorilor la CDI, atât la activit i programate, cât i libere, în timpul i în afara programului colar, în vederea dezvolt rii ofertei de activitate i prelungirii activit ii elevului în coal ; Identificarea nevoilor financiare pentru dotarea cu fond documentar, mobilier i echipamente, pentru func ionarea CDI i dezvoltarea ofertei de servicii i activit i, pe baza indicatorilor cantitativi i calitativi specifici; Elaborarea i înaintarea unor referate de necesitate, în baza nevoilor identificate; Identificarea surselor suplimentare de finan are a activit ii CDI.

9. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PROFESIONALE - Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare profesional ;

5

100

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

-

Participarea la activit i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec ionare/grade didactice, manifest ri tiin ifice, în vederea satisfacerii nevoilor personale i ale organiza iei privind formarea continu , prin raportare la standardele de calitate; Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobândite în activitatea CDI; Manifestarea interesului pentru nou i consecven în procesul de instruire/autoinstruire, aplicând în activitatea didactic elementele de noutate dobândite în cadrul programelor de formare parcurse sau prin studiu individual ; Participarea la întrunirile echipei pedagogice: cercuri metodice sau edin e de specialitate; Manifestarea preocup rii pentru activit i de formare complementare celor didactice, prin ob inerea de competen e în domeniul social, IT, comunicare într-o limb str in de circula ie interna ional i implementarea în activitatea didactic a competen elor dobândite;

10. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL SI LA PROMOVAREA IMAGINII UNIT II DE ÎNV MÂNT - Implicarea în realizarea ofertei educa ionale; - Promovarea ofertei educa ionale i a sistemului de valori al unit ii de înv mânt la nivelul comunit ii locale; - Facilitarea procesului de cunoa tere, în elegere, însu ire i respectare a regulilor sociale; - Participarea i implicarea în procesul decizional în cadrul institu iei, la elaborarea i implementarea proiectului institu ional; - Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor; - Valorizarea activit ilor CDI în cadrul comunit ii; - Comunicarea i promovarea activit ilor derulate i a rezultatelor acestora; II. ALTE ATRIBU II În func ie de nevoile specifice ale unit ii de înv mânt, salariatul este obligat s îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condi iile legii: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Atribu iile func iei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedr comisii func ionale din coal sunt prev zute în prezenta fi (dac este cazul). i ale altor

R spunderea disciplinar : Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ...................................... Data: .................

6

Georgeta N. Stoica

Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata. Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 bis/22.XI.2011 conține 102 pagini. Prețul: 40,80 lei

&JUYDGY|589278]
ISSN 1453—4495

Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful