1.

PROJEKTOVANJE ZAVARENOG SPOJA Uvod (značaj projektovanja zavarenog spoja i oblika žljeba, uticaj napona i deformacija od zavarivanja) Projektant treba da iskoristi prednosti zavarivanja kao postupka izrade i spajanja. Zavarenu konstrukciju treba izraditi uz najmanju cenu, obezbeđujući u isto vreme zahtevanu funkcionalnost i sigurnost. Pogodnim izborom zavarenog spoja i materijala projektant određuje ne samo osobine proizvoda, već i mogućnost njegove izrade. Broj 1. 2. Naziv Osnovni metal -materijal (OM) Lice šava Objašnjenje Materijal delova koji se zavaruju Površina šava na kojoj se nalazi čelo šava Površina šava na kojoj se nalazi koren šava; u slučaju X ili dvostrukog Užljeba to je površina suprotna licu šava Deo šava u korenu žljeba Deo osnovnog materijala istopljen pri zavarivanju Prelaz metala šava (MŠ) i osnovnog metala (OM) b. a.

3.

Naličje šava

4. 5. 6. 7.

Koren šava Uvar Granica uvara

Zona uticaja Zona neistopljenog osnovnog metala u kojoj je struktura izmenjena toplote (ZUT) toplotnim dejstvom Linija stapanja Dubina uvara Granica između površine šava i osnovnog metala Mera dubine rastapanja osnovnog metala c.

8. 9. 10.

Nadvišenje Visina izbočine šava iznad površine šava, slemena, osnovnog metala korena Širina šava Rastojanje stranica šava d. Ukupna debljina šava; u slučaju Debljina šava sučeonog šava od lica do naličja šava; u slučaju ugaonog šava od lica do kraja Nadvišenje navara iznad površine osnovnog metala.

11. 12.

13. Debljina navara

Slika 1. Osnovni elementi zavarenog spoja i šava (a, b -sučeoni spoj; c -navarivanje; d -ugaoni spoj) Najvažniji faktori, koji utiču na izbor vrste zavarenog spoja, su: - koncept projekta zavarene konstrukcije; - zahtevi klase kvaliteta zavarenog spoja; - vrsta i debljina osnovnog materijala; - položaj zavarivanja; - postupak zavarivanja; - dimenzije dodatnog materijala. Da bi se izbegli veliki naponi i krivljenje (deformacija) zbog zavarivanja, projektant treba da uzme u obzir moguće skupljanje zavarenog spoja. Neki tipični primeri su prikazani na sl. 2 - 5. i objašnjeni u tab. 3.3.1. i 3.3.2.
1 od 17

ugaono skupljanje. prethodnim usvajanjem komponenti za zavarivanje.širina lica šava.bez podkorena .8 1.6 1.2 s. mm 1.Skupljanje može da se izbegne konstrukcijom zavarenog spoja (manjim poprečnim presekom šava.3 položaj 1.horizontalni 0. 2 .4 REL-obložena elektroda20 prolaza Oblik šava Postupak zavarivanja Gasno zavarivanje u desno 2. ispravljanje.3 3. mm 1. β .upravno skupljanje.6 0.4 EPP EPP.koren žlebljen-2 potkorena prolaza REL-obložena elektrodapo 4 pro-laza sa svake strane REL-obložena elektrodaduboki uvar-6 prolaza REL-po 1 prolaz sa svake strane-horizontalni položaj s.8 1. zagrevanje posle zavarivanja i termička obrada posle zavarivanja.ugao skupljanja Tabela 1. mm.6 letvom-1 prolaz REL-obložena elektroda veliki ugao žleba-14 prolaza 3.4 prolaza REL-obložena elektrodabez podkorena . α i ugaonih (b) spojeva ugao žljeba. manji unos toplote. manjim brojem spojeva u zavarenoj konstrukciji i tehnološkim merama (redosled zavarivanja.zavarivanje sa bakarnom korenom 0.EN 10027-1) sl 3 Oblik šava Postupak zavarivanja REL .Pravci skupljanja sučeonog spoja: 1 . Elementi ugaonog (a) (b) Slika 5.poprečno skupljanje Slika 3 .5 1/3 REL-2/3 EPP3 prolaza REL i 1 prolaz 2.podužno skupljanje. 4 . Poprečno skupljanje sučeonih (a) i ugaonih (b) spojeva Slika 4. pri zavarivanju čelika Č. Primeri poprečnog skupljanja s. 3 .0361 (S235JRG2 . zavarivanje uz korišćenje manipulatora. Slika 2.obložena elektroda.2 prolaza REL-gola elektroda. Poprečno skupljanje sučeonih (a) skupljanja: b .0 REL-po 2 prolaza sa svake strane.5 prolaza REL-obložena elektroda-5 prolaza.0 1.3 2 od 17 .3 – ne preporučuje se REL-obložena elektrodakorena letva-7 prolaza 1 REL-po 2 prolaza sa svake strane-koritasti položaj REL-po 2 prolaza sa svake strane-vertikalni položaj 1.

REL-po 2 prolaza sa svake strane-horizontalni položaj REL. Oni mogu biti.1 2 prolaza REL-obložena elektroda. spojevi na ivici (d) i krstasti spojevi (e).1 2 prolaza REL-obložena elektroda.° REL-obložena elektroda. neprekidni (sl. ponekad.5 5 prolaza Postupak zavarivanja REL-obložena elektroda5 prolaza-koren žljebljen-3 korena prolaza Gasno zavarivanje u desno Gasno zavarivanjevertikalno-dvostranoistovremeno REL-obložena elektroda REL-obložena elektrodapo 2 prolaza-horizontalni položaj REL-obložena elektrodapo 2 prolaza-horizontalni položaj REL-obložena elektroda3 prolaza-horizontalni položaj 0 Oblik šava Postupak zavarivanja REL-obložena elektroda2 prolaza α . isprekidani (b).8 REL-po 2 prolaza sa svake strane-horizontalni položaj 0 0 REL-2 prolazahorizontalni položaj Tabela 2.3.4) Oblik šava α .° 7 REL-obložena 13 elektroda-22 uska prolaza EPP. 3.3. zajedno sa oznakama.5 0.Vrste spojeva Zavareni spojevi se izvode kao (sl. Najčešće korišćeni spojevi su prikazani u tab. Primeri ugaonog skupljanja α (sl.2 prolaza -horizontalni položaj REL. 3. T spojevi (c). 3 od 17 .6): sučeoni spojevi (a).a) ili.zavarivanje sa bakarnom korenom letvom-1 prolaz 1/3 REL-2/3 EPP-obložena elektroda-1 prolaz EPP 0 1 0 2 3 EPP. načelno.zavarivanje sa čeličnom korenom 5 letvom-1 prolaz REL-obložena elektroda4 prolaza-horizontalni 1.2 prolaza po stranihorizontalni položaj 0 0. 3.3.7. preklopni spojevi (b).5 položaj REL-obložena elektroda1 prolaz 0 3 1 REL-obložena elektroda3 prolaza EPP-1 prolaz 1 0 2 2. prikazima i simbolima (prema ISO 2553).

elementarni simboli (oznake) prema ISO 2553. izgled spoja i prikaz na crtežu su dati u tab. c. T spoj (c). preklopni (b). Osnovni oblici zavarenih spojeva: sučeoni (a).Slika 6. U mnogim slučajevima su neophodni dodatni simboli. 4. dati u tab. d) zavareni spojevi Vrste spojeva. 4 od 17 . Detaljan opis zavarenog spoja je moguć kombinacijom elementarnog i dodatnog simbola (tab.3. ivični (d) i krstasti spoj (e) Slika 7.5). Neprekidni (a) i isprekidani (b.

Tabela 3. Vrste spojeva i elementarni simboli (oznake) 5 od 17 .

6 od 17 .

Vrsta spoja Oznaka Izgled spoja Prikaz na crtežu Šav u otvoru Tačkasti spoj Linijski spoj Tabela 4. Dodatni simboli Simbol ∩ ∪ Oblik površine šava ili spoja Ravna (obično obrađena) Ispupčena Udubljena Zaobljeni prelazi podnožja Korišćena stalna podloška Korišćena privremena podloška 7 od 17 .

8. za uglove. Osnovni elementi žljeba su prikazani na sl. Slika 9.10. koji se odnosi na granice odstupanja od ispravnog položaja. odstupanje od ravni. uglove i položaj (saosnost. MIG. kao što će biti objašnjeno. što omogućava uspešno zavarivanje. Opšte tolerancije za dužinu. 8 od 17 . 18). Primeri prikazivanja spojeva kombinovanim simbolima (oznakama 3. 4. Veličine tolerancija su date u tab. 7. pristupačnosti) Žljeb je pripremljeni deo površine materijala koji se zavaruje. 8. EPP. postupku zavarivanja.6. 6.Klasifikacija oblika žljeba (prema debljini. zajedno sa sl. uzet iz ISO 5817 za odstupanje od saosnosti (ISO 6520 referenca) i zahtevani nivo kvaliteta. i .Tabela 5. TIG. paralelnost) su date u standardima (npr. Najčešće korišćeni oblici žljeba prema debljini materijala za postupke elektrolučnog zavarivanja (E. je primer (No.9. DIN 8570). MAG) su prikazani u tab.Zahtevi tolerancija Neke tolerancije za izradu žljeba mogu se naći u tab.

4. 6.Broj 1. Slika 9.3. 3. koje se zahtevaju prema strogom kvalitetu B su h ≤ 0.1 t.25 t. 18 9 od 17 .5 t a najviše 2 mm za strogi kvalitet B. 3 mm za srednji kvalitet C i 4 mm za prosečni kvalitet D. Skica. naziv i objašnjenje elemenata žljeba Granice linearnog odstupanja ploča i uzdužnih spojeva. i za prosečni kvalitet D h ≤ 0. a najviše 5 mm. 7. Linearno odstupanje prema ISO 5817. 8. 10. Za kružne spojeve (slučaj C) granica je h ≤ 0. 5. 3. a najviše 3 mm. 2. za srednji kvalitet C h ≤ 0. No. a najviše 4 mm.9 (slučajevi A i B). 9. izražene veličinom h i debljine ploče t na sl.15 t. Naziv Stranica žljeba Koren žljeba Oštri koren žljeba Tupi koren žljeba Razmak u korenu Visina grla Otvor žljeba Širina žljeba Ugao otvora žljeba Ugao zakošenja žljeba Oznaka s1 h s2 a b Objašnjenje Bočna površina žljeba Najuže mesto žljeba Najšire mesto žljeba Slika 8. ISO 5817.

jednu liniju sa strelicom (1) za svaki spoj. . .dodatnim simbolom. Elementarni simboli su dati u tab. treba koristiti simbol sa sl. .Oznake (simboli) za zavarivanje na crtežima i način označavanja prema ISO 2553 Simbolično označavanje treba da da jasno sve potrebne podatke za određene spojeve. On obuhvata .načinom prikazivanja dimenzija. već samo prikazan. Ono obuhvata elementarni simbol.određenog broja dimenzija i konvencionalnih oznaka. koji može da se dopuni sa: .duplu liniju.3. i . Ako spoj ne mora da bude specificiran.5. 10 od 17 . koja se sastoji od dve paralelne linije. jedne neprekidne i jedne crtkane (2). a da se crtež ne preoptereti primedbama ili prikazima i dodatnim presecima. 11.dopunskim podacima (naročito za radioničke crteže).

MIG. MAG 11 od 17 . Žljebovi za zavarivanje postupcima E. EPP. TIG.Tabela 6.

12 od 17 .

Neki detalji primene simboličnih oznaka prikazani su na sl. Tabela 7. crtkana linija se može izostaviti. za simetrične spojeve.Crtkana linija može biti iznad ili ispod neprekidne linije. Tolerancije dužina u zavarenim konstrukcijama 13 od 17 .11.

ako to nije moguće. Referentna linija treba da je paralelna sa donjom ivicom crteža (b. Oznaka za postupak zavarivanja je prikazana na sl. ispred) simbola (sl. pri čemu je z = a√2.g) ili z (h). ili. (tj.Simbol se postavlja na stranu crtkane linije ako je lice šava na spoljnjoj strani spoja.Tabela 8.9. iza) simbola. Normalno se strelica postavlja neposredno uz spoj. Simbol treba postaviti iznad ili ispod referentne linije. 12. ako je potrebno. c).12.3. 12.d.spoja i "druga strana" . Zavarivanje na terenu se označava prema sl. odstupanje od ravni i paralelnost Primer na sl. 12.e). lista postupka) se mogu dati u okviru. Ako nema podataka iza simbola znači da je šav neprekidan po čitavoj dužini radnog predmeta. prema sledećim pravilima: . 12.a objašnjava pojam "strana strelice" . da bude upravna na nju.k. Oznaka šava po obimu je prikazana na sl. .i.spoja. a uzdužna dimenzijana desnoj strani. c). Kod ugaonog šava može da se koristi slovo a (sl. manje važne dimenzije. Tolerancije uglova u zavarenim konstrukcijama Tabela 9. Glavna dimenzija u odnosu na poprečni presek piše se na levoj strani (tj. što bliže referentnom znaku (j). 12. Tolerancije za saosnost. Tolerancije uglova Slika 3. Ostale. Dimenzije koje označavaju položaj šava u odnosu na ivicu ploče ne treba pisati u oznaci. 14 od 17 . Ako nema nikakvih oznaka sučeoni spopj treba izvesti sa potpunin provarivanjem. uvek napisano ispred veličine odgovarajuće dimenzije(f). ali u slučaju jednostranog sučeonog spoja sa jednom zakošenom stranicom i jednostranog sučeonog J spoja strelica treba da je usmerena prema pripremljenoj ploči (c). a posebna uputstva (npr. mogu se navesti. 11).Simbol se postavlja na stranu neprekidne linije ako je spoj (lice šava) na strani strelice spoja (sl. Položaj linije strelice u odnosu na spoj u načelu nema značaja (b. već ih dati na crtežu. Svaki simbol može biti dopunjen određenim brojem dimenzija.

f. Pojedinačne stavke treba razdvojiti znakom "/" (puna linija). ravni (horizontalni) položaj PA prema ISO 6947. obložena elektroda ISO 2560-E 51 2 RR 22. zahtevani nivo prihvatljivosti prema ISO 5817.e) mogu da se dopune daljim podacima u okviru.linija strelice.i) može da se koristi za specijalna uputstva (npr. c.dodatni materijal (npr. d. Zatvoreni okvir (sl. izveden ručnim elektrolučnim zavarivanjem (E) (referentni broj 111 prema ISO 4063). 2a . k. j. ISO 3581). 3 . za jednostrani V sučeoni spoj sa podloškom. ISO 2560. b.refrentna linija (neprekidna linija). prema ISO 4063). Neki detalji primene simbola Podaci o spoju i dimenzijama (sl. 15 od 17 . prema ISO 544.nivo prihvatljivosti (npr. listovi postupka). 2b identifikaciona linija (crtkana linija). g. . . . prema ISO 5817 i ISO 10042).12. sledećim redosledom: .simbol za zavarivanje a. Primer za redosled podataka dat je na sl. Slika 12. prema ISO 6957).radni položaj (npr. i. e. Način prikazivanja zavarenog spoja: 1 .postupak (npr. h.12.Slika 11.13.

Izgled i simbolični prikaz jednostranog V sučeonog spoja sa podloškom 16 od 17 .Slika 13.

2. Osnove proračuna i konstruisanja. Beograd. Čukić. Beograd. Milosavljević A. Đorđević V. Vukičević M... D.. II deo. 3. Z. Društvo za unapređenje zavarivanja u Srbiji. Obezbeđenje kvaliteta u zavarivanju. Zbirka standarda. Sedmak A. Mašinski materijali. D. 1996.. Mašinski fakultet. Buđevac. Savezni zavod za standardizaciju. Građevinska knjiga..Literatura: 1. 2003. Šijački-Žeravčević V. 17 od 17 . Beograd. D. Tošić. 2007. Marković. Metalne konstrukcije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful