You are on page 1of 585

I.

BLM
YAZAR SOYADLARINA GRE

KTAPLAR

-AAbadan, Yavuz , -Devlet Felsefesi, Remzi Kitabevi, Ankara ,1959 -Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri, Ankara ,1952 -Grotius ve Tabii Hukuk, stanbul 1939 -Hukuk Felsefesi Dersleri, Gzel Sanatlar Mat., Ankara, 1954 Abdulkerim b. Hseyin el-Amas, -Risale-i Ruh-i nsaniye, Matbaa-i Amire, stanbul ,1293 Abdullah Cevdet , -Cihan- slama Dair Bir Nazar- Tarihi ve Felsefi, Necm-i stiklal Mat., stanbul 1922 -Fenni Ruh: Dima ve Ruh-Tefekkr-Vicdan ve Tefekkr, Matbaa-i tihad, stanbul 1911 -Funun ve Felsefe ve Felsefe Sanihalar, Matbaa-i tihad, stanbu, 1328 (1912) -Funun ve Felsefe-Tarih-i Tesvid, Cenevre ,1309 (1897) -Kahriyat, Paris 1899 -Dima: Dima ve Ruh le Arasndaki Mnasebet-i Fenniye-i Tedkik, stapan Mat., stanbul, Abdlhak Hamid , -Mektuplar, stanbul ,1335 Abdlhakim Hikmet, -Felsefe ve Hikmet, Klliyat- Hikmet, Cz. 1, Paris ,1903 Abdlhamid, rfan, -slamda tikadi Mezhepler ve Akaid Esaslar, ev.: M. Saim Yeprem, Marifet Yay., stanbul 1981 Abdullah Behcet, -Behcetl-Ahlak, Mahmud Be Mat., stanbul ,1314 Abdullatif, Seyyid, -Kurann Zihni nas, ev.: M. Krad Atalay, 1995 Abdnnafi ffet Efendi, -Fenn-i Mantk (Terceme-i Mizanul-Burhan), stanbul ,1297 -Tercme-i Adab- Gelenbevi,Matbaa-i Osmaniye, stanbul ,1302 Abdurrahman Ltfullah, -Dinin Birlii, Dolaysyle Tabiat, Madde, Kuvvet, Milliyet Nazariyelerinin Skutu, Necm-i stikbal mat., stanbul ,1337 (1921) Abdurrahman Sami Paa,

-Rumuz-ul Hikem,Yahya Efendi Mat., stanbul,1287 (1870); Yeni Bsk., MatbaatulBelaga, Trabluam 1312 (1894) Abdurrahman eref, -lm-i Ahlak, Matbaa-i Amire, stanbul ,1316 (1900) -Tarih Musahebeleri, stanbul 1339 Abdurrahman Nacim, -Trke Mantk Hlasas, Mahmud Be Mat., stanbul ,1306 Abelardus, Petrus , -Bir Mutsuzluk yks, ev.: Betl otksken, Remzi Kitabevi, 1988 Abidin Paa, -Saadet-i Dnya, Matbaa-i Vilayet, Rodos, 1312 Acarlar, Erdoan, -Bilimler zerine Yedi Deneme, Karnca Mat., zmir ,1994 -Eitim stne Bir Deneme, Karnca Mat., zmir ,1964 -Sanatlar stne Bir Deneme, Karnca Mat., zmir ,1963 Akgen, Alparslan, -Bilgi Felsefesi, nsan Yay., 1992 -Bilgi Felsefesi, 2.bask,nsan yay.,stanbul,2002 -slam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, sam yay.,stanbul, 2006 -Kavram ve sre Olarak Bilginin slamletirilmesi, Nesil yay.,stanbul,1998 -Scientific Thought And ts Burdens,Fatih niversitesi yay.,stanbul, 2000 Akz, M. Mustafa, -Saduyu Eylem Felsefesi, Birey Yay., stanbul ,1997 Adalan, M., -Gzellik, Emek Basmevi, Bursa ,1937 Adam, Charles, -Descartes Hayat ve Eserleri, ev.: Mehmet Karasan, M.E.B Yay., stanbul ,1963 Adam.Baki,N.Akyz, -Din Bilimleri,letam yay.,Ankara,2007 Adamson,Peter,Richard C.Taylor, -slam Felsefesine Giri, ev.Cneyd Kaya,Kre yay.,stanbul,2006 Advar, Abdlhak Adnan , -Osmanl Trklerinde lim, Remzi Kitabevi, stanbul ,1991 -Farabi (870- 950), stanbul ,1947 Tarih Boyunca lim ve Din, Remzi Kitabevi, stanbul 1944, 2. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul 1969 -Osmanl Trklerinde lim, Gelitirilmi IV. Basm Hazrlayan: Prof. Dr. Aykut Kazancgil, Prof. Dr. Sevim Tekeli, Remzi Kitabevi, stanbul ,1982 Advar, Halide Edip, -Trkiyede ark, Garp ve Amerikan Tesirleri, stanbul ,1956 Adjukiewicz, K., -Felsefeye Giri, Gndoan Yay., Ankara ,1993 Adler, Alfred, -nsan Tabiatn Tanma, ev.: Dr. Ayda Yrkn, Tur, 1973 Adoratski, V., -Diyalektik Materyalizm, ev.: Sabiha Sertel, Yeni Kitabevi, stanbul ,1936 Adorno, Theoder W. , -Eletiri-Toplum stne Yazlar, Belge Yay.,stanbul,1999

-Minima Moralia, ev.: Orhan Koak- Ahmet Doukan, Metis Yay., stanbul ,1998 Afanassiev, Victor Grigorevi, -Felsefenin lkeleri, ev.: Nuri Samyeli, 1. Kitap: Diyalektik Materyalizm; 2. Kitap: Tarihi Materyalizm, Yar Yay., stanbul ,1974 Afifi, Ebul-Ala, -Muhyiddin bnul-Arabinin Tasavvuf Felsefesi, ev.: Mahmet Da, A...F. Yay., Ankara ,1975 Aaolu, Tezer, -Stuart Mill, Devlet Basmevi, stanbul,1931 -Sur ve Tatbik Mantk, Milli Mat., stanbul ,1926 Aaoullar, Mehmet Ali, -Eski Yunanda Siyaset Felsefesi, Verso Yay., 1989 -Siyasal Dnceler Tarihi II, Ankara ,1984 Aaoullar, Mehmet Ali-Kker Levent, -Kral Devlet ya da lml Tanr, mge Kitabevi, Ankara ,2000 Ahmed Hamdi( Aksekili), -Ahlak Dersleri, d Mat., Ankara ,1340 Ahmed Hfz, -Hlasatul-Mizan, brahim Efendi Mat., stanbul ,1309 Ahmed Nebil-Baha Tevfik-Memduh Sleyman, -Nietzsche: Hayat ve Felsefesi, Osmanl irket-i Mat., stanbul th. Ahmed Nebil-Baha Tevfik, -Psikoloji (lm-i Ahval-i Ruh), Osmanl irket-i Mat., stanbul, tarihsiz Ahmed Rfat, -Tasvir-i Ahlak, Mahmud Be Mat., stanbul 1305; 2. bsk. stanbul,1309 Ahmed uayb, -Hayat ve Kitaplar, stanbul 1315-1316 ; Ahmet Canib, -Cmel-i Hikemiye-i Trkiye, Vilayet Mat., Kastamonu ,1309 (1893) Ahmet Cevdet Paa , -Adab- Sedad, Matbaa-i Amire, stanbul ,1294 -Belagat- Osmaniye, Haz: I. Turgut Karabey-Mehmet Atalay, Aka Yay., Ankara 2000 -Miyar- Sedat, stanbul H. 1303; Sad. Hasan Tahsin Feyizli, Fecr Yay., Ankara, 1998 -Tezakir (1-12),Yaynlayan Cavid Baysun, Ankara 1953 Ahmet Hamdi irvan, -lm-i Cedel, Mustafa Efendi Mat., stanbul ,1294 -lm-i Mnazara, Mustafa Efendi Mat., stanbul ,1294 -Makalatl-Urefa fi Mesailil-Hkema, stanbul ,1285 (1868) -Muhtasar Mantk, stanbul 1299 (1883) Ahmet Hamdi, -Hikmet-i Siyasiyye, Edeb Mat., stanbul ,1328 (1912) -Mantk, Mustafa Ef. Mat., stanbul ,1293 (1877) Ahmet Hfz, -Hulasatul-Mizan(Mantk), stanbul ,1309 Ahmet, Kadiruddin,

-slam Dinamizmi ve Entelektel Atalet, ev.: Erturul Aytekin, lke Yay., stanbul, 1992 Ahmet Midhat , -Ben Neyim -Hikmet-i Maddiyeye Mdafaa-, Tercman Hakikat Mat., stanbul 1308 (1892) -Beir Fuat, stanbul ,1887 -Durub-i Emsal-i Osmaniyye Hikemiyyatnn Ahkamn Tasvir, Ahmet Mithat Mat., stanbul ,1874 -Felsefe-i Zenan, Ahmet Mithat Mat., stanbul ,1287 (1870) -Halll-Ukad, stanbul ,1307 (1889) -lhamat ve Talitat, stanbul ,1302 -slam ve Ulum, 4 Cilt, Tercman- Hakikat Mat., stanbul 1313-1315-1318 -Nevm ve Halat- Nevm, Krkambar Mat., stanbul 1298 -Schopenhauerin Hikmet-i Cedidesi, Tercman Hakikat Mat., stanbul,1304 (1902) -Tarih-i Hikmet, Hukuk Mat., stanbul,1330 -Tarih-i Hikmetin Zbdesi, y.y., th. -ss-i nklap I-II, stanbul 1294-95 -ktisat Metinleri, haz.Ali Utku ve Erdoan ErBAY, izgi felsefe,Konya, 2005 (1.kitap.Ekonomi Politik,!!.kitap.Halll-Ukad(Dmlerin zm) -Felsefe Metinleri,Babil Yay.,haz. Erdoan Erbay,ve Ali Utku,Ankara,2002 (1. kitap: openhavrn Hikmet-i Ceddesi, 2.kitap: Ben Neyim?, Hikmet-i Maddiyeye Mdafaa, 3.kitap: Pariste 30 bin Budist, 4.kitap:Voltaire 25 yanda yahut ilk muaaka, 5. kitap:Voltaire) Ahmet Muhtar, -Hikmet-i Tefekkr Meal-i Fikret, Mahmut Bey Mat., stanbul ,1318 (1902) -Hlasa-i Mantk, Alem Mat., stanbul 1312 (1896) Ahmet Rasim , -Cmel-i Hikemiye-i Osmaniye, irket-i Mrettibiye Mat., stanbul ,1303 (1887) -Ilk Byk Muharrirlerden inasi, Istanbul 1928 -stibdattan Hakimiyet-i Milliyeye I-II, stanbul 1342 Ahmet Rza , -Batnn Dou Politikasnn Ahlaken flas, ev.: Z. Ebuzziya, stanbul, 1989 -Birinci Layiha, Cenevre ,1313 (1897) Ahmet emi, -Hlasatl-Mantk, Asr Mat., stanbul 1323 (1907) Ahmet uayb, -Hayat ve Kitaplar, stanbul,1317 -Hayat ve Kitaplart,haz.Erdoan Erbay, Salkmst yay.,Erzurum,2005 Ajdukiewicz, Kazimierz, -Temel Kavramlar ve Kuramlar (Felsefeye Giri), ev.: Ahmet Cevizci, Gndoan Yay., Ankara ,1989 Akal, Cemal Bali, -zgrln Gelecei Yoktur, Dost K yay., Ankara ,2004 *-Sivil Toplumun Tanrs, Afa Yay., Ankara,1990 *-Yasa ve Kl, Afa Yay., Ankara,1991 -Varolma Direnci ve zerklik,Dost k.Yay.,Ankara,2004
-Modern dncenin douu, Dost K.yay.,Ankara,1997,2003

Devlet Kuram, dost K.yay.,Ankara,2000

Akarsu Bedia, -Max Schelerde Kiilik Problemi, ..Ed. Fak. Yay., stanbul ,1962 -Ahlak retileri II-Immanuel Kantn Ahlak Felsefesi, 1968; 2. Bsk., 1979; 3. Bsk., 1982 -Ahlak retileri I-Mutluluk Ahlak (eudaimonism),1965; 2.Bsk., 1970; 3. Bsk., 1982 -Ahlak retileri, ..Ed.Fak.Yay., stanbul 1965; 2. Bsk., stanbul ,1970 -Atatrk Devrimi ve Yorumlar, 1978, 2. Bsk., 1981 -ada Felsefe Akmlar, M.E.B Yay., stanbul 1979 -Dil-Kltr Balantlar, nklap Yay., -Felsefe Terimleri Szl, T.D.K Yay., Ankara 1975 -Immanuel Kantn Ahlak Felsefeleri, nklap Yay., -Kii Kavram ve nsan Olma, nklap Yay., -Max Schelerde Kiilik Problemi, ..Ed. Fak. Yay., stanbul ,1962 -Modern Toplumda Kadn, zlem Yay., stanbul ,1963 -Mutluluk Ahlak, nklap Yay., -Wilhelm Von Humboldtda Dil Kltr Balants, stanbul Mat., Ankara,1955 -Macit Gkberk Armaan(Ycel Tahsin ile birlikte), stanbul,2001*** Akatl, Fsun, -Niin Diyalektik?,stanbul,Krmz yay.stanbul,1977 -Dnce Ufkunda Pupa Yelken, Boyut Yayn Grubu, stanbul ,1999 -Felsefe Gzyle Edebiyat, Dnya Kitaplar, stanbul, 2003 -Kltrszlmzn K, Dnya Kitaplar, stanbul, 2003 -Pusulamz Felsefe, Varlk Yay., 1995 Akbulut, Ahmet, -Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelami Problemlere Etkileri, stanbul ,1992 Akbulut Ahmet (editr ve yazar),.Ali dzgn,M.Esen,M.Ay -Sistem Kelam,letam yay.,Ankara,2005 Akbulut, emseddin, -Darwin ve Evrim Teorisi,lim ve Teknik Serisi, 5. Bsk., stanbul,1980 Akura, Yusuf , -Muasr Avrupada Siyasi ve timai Fikir Cereyanlar, stanbul ,1926 -Muasr Avrupada Siyasi ve timai Fikirler ve Fikri Cereyanlar, Matbaa-i Amire, stanbul 1923; 2. bsk. Haz. Adem Efe, Yeni Zamanlar Yay., stanbul ,2004 Akdemir, A. Mslim, -Mehmet Ali Ayninin Dnce Dnyas, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1997 Akdemir, Sleyman, -Sosyal Denge I, aret Yay., stanbul, 1990 Akdeniz, Gyasettin, -Bir Baka nsan, Tipo Ner. ve Basmevi, stanbul ,1970 Akder, Necati , -Bir Aksiyom Problemi Olarak Felsefe, T.D.K Basmevi, Ankara ,1947 Akdoan, Cemil, -Reichenbach ve Trkiyede Pozitivizm, Trkiye Felsefe Kurumu Konferanslar I, Ankara ,1986 Akdoan, Yaar, -skendernameden Semeler, Kltr Bak. Yay., Ankara ,2000

Akgl, Naln, -Sokrat ve Savunmas, Yaln Ofset Yay., stanbul, 1971 Akgl, Mehmet, -Trk Modernlemesi ve Din, izgi Yay., Konya ,1999 Akgn, M. Zerrin, -lim Bakmndan slmiyet, 2. Bsk., Dir Yay., Ankara, 1955 Akgn, Mehmet, Materyalizmin Trkiyeye Girii ve lk Etkileri, Kltr ve Turizm Bak. Yay., Ankara ,1988 -Trkiyede klasik Materyalizme Eletiriler Eelis yay., Ankara ,2007 Akn, lhan, -Devlet Doktrinleri, Samim Gniz- Sadk zaygen Basmevi, stanbul ,1962 Akn, mer - Melek Dosay, -Be Byk Cebir Bilgini, M.E.B Yay., 1994 Akin, Asm, -Evrende nsan, Hacettepe-Ta Yay., Ankara ,1998 Akman, Toygar, -Beinci Boyut, Karacan, 1981 Aksebk, Gven, -nsan ve Evrim, T.T.K. Yay., 1990 Aksel, Malik, Sanat ve Folklor, M.E.B.yay.,stanbul,1971 Aksoy,Musa,Hac brahim Efendi (Moderniteye Kar Gelenein Savas),Aka yay.,Ankara, 2005 -Sanat ve Folklor, M.E.B Yay., stanbul ,1971 Akst, Ali Kemal, -Profesr Mehmet Ali Ayni-Hayat ve Eserleri, Ahmet Sait Mat., stanbul ,1945 -Aktan, Cokun Can(Editr), Moderniteden Postmoderniteye Deiim, izgi Kitabevi, Konya, 2oo3 Akta, mit, -Akl, Ak ve slam, stanbul ,1999 Aktan,Cokun Can, -Moderniteden Postmoderniteye Deiim, izgi Kitabevi, Konya, 2003 Akn, mer Faruk, -Namk Kemalin Mektuplar, stanbul, 1972 Akverdi, Hamdi, -Sanatta Yaratma, Milli Eitim Basmevi, Ankara ,1953 Akyldz, Hamit, -Din Bilim ve Uygarlk-Dini, Ahlki ve Bilimsel Denemeler, Trker Mat., Samsun,1968 Akyrek, Engin, -Ortaadan Yeniaa Felsefe ve Sanat, stanbul ,1994 Akyz, Yahya, -Trk Eitim Tarihi, Kltr Koleji Yay., stanbul ,1994 -Trkiyede retmenlerin Toplumsal Deimelere Etkileri, Ankara ,1988 Aladdin Ali Tsi , -Tehftl Felsife (Kitbuz Zuhr), ev.: Dr. Recep Duran, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1990

Albayrak, Mevlt, -Tanr ve Sre, Tura Mat., Isparta ,2000 Alain, -Edebiyat stne, ev.: Asm Bezirci, stanbul ,1965 -Minevra veya Bilgelik, ev.: Ayla Yrkan, Tur Yay. Ankara, 1971 -Syleiler, 3.C. ev.: Fehmi Balda, M.E.B Yay., 1.C. Ankara 1961; 2. C., Ankara 1962; 3.C. stanbul ,1965 Alatl, Alev, -Aydn Despotizmi, Kitap Dergisi Yay., stanbul ,1986 Ali Fuad, -Rical-i Mhimme-i Siyasiyye, stanbul, 1928 Ali Haydar, -Beyan- Hakikat, stanbul ,1928 Ali rfan Eribozi, -lm-i Ahval-i Ruh, Ruen Mat., stanbul ,1328 -Mufassal Ahlak- Medeni, Artin Asadoryan ve Mahdumlar Mat., stanbul ,13271329 -Rehber-i Ahlak, irket-i Mrettibiye Mat., stanbul ,1317 Ali Kemal, -lm-i Ahlak, Sabah Mat., stanbul ,1330 (1914) Ali Mehdi b. Hseyin Eskicizade, -Tercme-i Cihet-i Vahde, stanbul ,1274(1858) Ali Nazma, -Talim-i Vildan, irket-i Mrettibiye Mat., stanbul 1323 Ali Rza Ardahani, -Ahlak ve Malumat- Medeniye Dersleri, Jirar Keteon Mat., stanbul ,1328 -Hlasa-i Akaid, Vilayet Mat., Adana ,1316 (1900) -lm-i Ahlak, Karabat Mat., stanbul ,1318 -Miyarul-Mnazara, Mahmud Be Mat., stanbul ,1307(1908) Ali Sedat , -Kavaidt-Tahavvlat Fi Harekatiz-Zerrat, Matbaa-i Osmaniye, stanbul ,1300 -Mizanul-Ukul fil-Mantk vel-Usul, Karabat ve Kasbar Mat., stanbul, 1303(1887) Ali Seydi, -Ahlak- Dini, Kanaat Mat., stanbul ,1329 -Musahabat- Ahlakiye, Necm-i stiklal Mat., stanbul ,1333 -Ahlak-Meden, stanbul,1909 Ali Suavi, -A Propos de LHerzegovine, Paris,1875 -Arabi bare Usulul-Fkh Tercmesi, Londra ,1868 -Ehemmiyet-I Hfz-I Mal, stanbul, 1865 -Giyotiyosun Ahlaka Aid Risalesinin Tercmesi, stanbul,1864 -Hive Fi Muharrem 1290, Paris ,1873 -Hukuku eri, stanbul ,1908 -Le Tableau de Sebes,Paris ,1873 -Qustion of The Day-Turk or Christian, London ,1876 -Santorin Risalesi, stanbul ,1866 -Tacryr Ou Relation de Mohammed Efendi, Paris,1872

-Takvimut-Tevarih, Paris ,1874 -Tarih-i Efkar, Karabat Mat., stanbul ,1306 (1890) Alparslan, Ali, -Abdulbaki Glpnarl, Kltr Bak. Yay., 1996 Alpyal,Recep, -Derridadan Caputoya Dekonstrksiyon ve Din,z yay.,stanbul,2007 -eyh Galip, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1988 Alper, mer Mahir, -slam Felsefesinde Akl Vahiy, Felsefe Din likisi, Ay Yay.,stanbul,1997 Alplain, Ouz, -J.J.Rousseau, Yaln Ofset Yay., stanbul ,1971 Alsan, Necip, -amz Hazrlayan Dnce, Varlk Yay., stanbul ,1967 Althusser, Louis , -Felsefe ve Bilim Adamlarnn Kendiliinden Felsefesi, ev.: mr Sezgin, Deiim Yay. Ankara ,1990 -Lenin ve Felsefe, ev.: Murat Belge, letiim Yay., 2. Bsk., stanbul ,1989 -deoloji ve Devletin deolojik Aygtlar, ev.: Yusuf Alp- Mahmut zk, letiim Yay., stanbul ,1994 -Gelecek Uzun Srer, ev. smet Birkan. Can Yay. stanbul ,1992 Altnz, smail Hakk, -lmin Hayatn Bencesi, 2. Bsk., zmir ,1961 Altnta, Hayrani, -Erzurumlu brahim Hakk, M.E.B Yay., stanbul,1992 -Erzurumlu brahim Hakknn Maarifetnamesinde Tasavvuf, stanbul, 1991 -bn Sina Metafizii, Ankara 1985; 2. Bsk., Ankara 1992; 3. Bsk., Ankara 1997 -slam Ahlak, Ankara ,1999 -Mustafa ekip Tun, Kltr Bak. Yay., 1989 -Tasavvuf Tarihi, Ankara 1986; 2. Bsk., Ankara ,1991 Altnta Hayran,S.Renber,R.Kl,M.Saruhan,(Editr:Recep Kl) -Din ve ahlak Felsefesi, letam yay.,Ankara,2006 Altu, Taylan, -Dile Gelen Felsefe, Y.K.Yay., stanbul, 2001 -Modern Felsefede Metafiziin Elenmesi ve Yolat Bilgikuramsal Sorunlar, Ege . Yay., zmir,1989 Altunbay, Seyhun-Kzltan, Glseren, -Bilim ve Teknoloji Sisteminde Sorunlar ve neriler, Tbitak,1981 Amstrong, Karen, -Tanrnn Tarihi, Ayra Yay.,Ankara,1995?????? Anday, M. Cevdet, -Maddecilik ve lkclk, Sander Yay., stanbu,1977 -Sosyalist Bir Dnya, ada Yay., stanbul ,1975 Anderson, Perry, -Tarihten Siyasete Eletiri Yazlar, ev.: Simten Coar, stanbul ,2003 Ankay, Aydn, -Modern Mantk, Byk Dersane Yay., Ankara ,1970 Ansell, Keith - Pearson,

-Kusursuz Nihilist (Politik Bir Dnen Olarak Nietzsche Ye Giri), ev.: Cem Soydemir, Ayrnt Yay., stanbul ,1994 Antel, Sadrettin Celal, -Ahlak Terbiyesi Muhasebeleri, Devlet Basmevi, stanbul, 1931 Antonus, Marcus Aurelius, -Kendime Dnceler, ev.: Ceyda Eskin, Yank Yay. stanbul ,1974 Apel, K.O., -Bilimselcilik, Hermeneutik, deoloji Eletirisi, ev.: Doan zlem, E.. Yay. zmir 1984 Aral, Vecdi, -Hukuk ve Hukuk Bilimi zerine, 3. Bsk., stanbul, 1979 -nsan ve Mutlu Yaam, Yaamn Anlam, stanbul,1992 Arat, Necla, -Ernst Cossirer ve S.K.Langerda Sembolik Form Olarak Sanat, ..Ed. Fak.Yay., stanbul ,1977 -Etik Ve Estetik Deerler Arasndaki lgi Sorunu, ..Ed. Fak. Yay., stanbul,1979 Arendt, Hannah , -Gemile Gelecek Arasnda, ev. Bahadr Sina ener, letiim Yay.,,stanbul,1997 -nsanlk Durumu, ev. Bahadr Sina ener, letiim Yay.,stanbul,!998 -Totalitarizmin Kaynaklar I-Emperyalizm, ev.: Bahadr Sina ener, letiim yay.,stanbul,1999 -Uygarlk Sreci, ev.: Bahadr Sina ener, letiim yay.,stanbul,2000 Ark, Alev ., -Yaratclk, Kltr ve Turizm Bak. Yay. Kltr Eserleri Dizisi: 88, Ankara 1987 Ark, Remzi Ouz , -deal ve deoloji, Kurtulu Basmevi, stanbul 1947; 2. Bsk., Burhan Kitaevi, stanbul 1955,stanbul,1969dernei yay.,Ankara,1956 -Corafyadan Vatana, R.O.Arkn Eserlerini Yayma Dernei yay,stanbul,1971 Arkan, M. Baha, -Ahlak retimi Davas, Bozkurt Kitabevi, stanbul, 1946 Arkan, Mustafa, -Hamdi Ragp Atademir Hayat, ahsiyeti ve Fikirleri, Ankara ,1998 Arkdal, Ergn, -Metapsiik Terimler Szl, Ruh ve Madde, 1989 Arkl, N.- Vardar, Berke, -Semantik Akmlar, Yeni nsan Yay., stanbul ,1969 Arn, Engin, -Atatrklk Savamzda Promte, Atatrklk Kltr Yay., stanbul, 1969 -Uranus- Balang- Ulusal Vicdan, Atatrklk Kltr Yay., stanbul, 1971 Arif, M., -Felsefe-i Hazradan: Ak Nedir? Ve Akn Tp ve lml-Ruh Nukat Nazarndan Mtala-i lmiyesi, stanbul 1327(1911); 2.Bsk., N. Babikyan Mat., 1328(1912) Aristoteles , -Ahlak, ev.: Mustafa Rahmi Balaban, zmir Halkevi Neri, zmir, 1941
-Atinallarn Devleti, ev.: S.Yakup Baydur, M.E.B Yay., Ankara ,1943

-De Anma /Ruh zerine II, ev. Celal Grbz, Ara, 1992 -Eudemosa Etik, Dost Yay.,Ankara, 1992 -Fizik,Yap Kredi Yay.,stanbul, 1991

10

-Gkyz zerine, Dost Yay.,Ankara,1993 Metafizik I. Kitap,ev.: Hilmi Ziya lken, Vakit Gazete-Ktphane Mat., stanbul, 1928 -Metafizik, ev.: Ahmet Arslan, E. . Ed. Fak. Yay., zmir,1985 -Metafizik,ev.: Ahmet Arslan, E. . Yay., zmir, 1984 -Nikomahkosa Etik, ev.: Saffet Babr, H.. Yay., Ankara ,1988 -Olu ve Bozulu zerine, ev.: Cell Grbz, Ara Yay., stanbul ,1990 -Organon. I Kategoryalar, ev.: Hamdi Ragp Atademir, stanbul ,1947 -Organon. II nermeler, ev.: Hamdi Ragp Atademir, stanbul ,1947 -Organon. III. Birinci Analitikler, ev.: Hamdi Ragp Atademir, stanbul ,1950 -Organon (4 Cilt), 2.Bsk., ev.: H. Ragp Atademir, M.E.B. Yay., stanbul, 19631966 -Organon IV. kinci Analitikler, ev.: Hamdi Ragp Atademir, stanbul 1951 -Organon IV, II.Analitikler, ev.: H.Ragp Atademir, stanbul 1989 -Organon V. Topikler, ev.: Hamdi Ragp Atademir, stanbul 1952 -Organon VI-Sofistlerin rtlmesi, ev.: Hamdi Ragp Atademir,stanbul,1972 -Sofistlerin rtmeleri zerine,ev.Ouz zgl, say yay. Ankara ,2007 -Poetika, ev.: smail Tunal, Atatrk niversitesi Yay., Erzurum 1961; 2. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul 1963; 3 Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul, 1976 -Politika I-III, ev.: Niyazi Berkes, stanbul, 1944 -Politika IV- VIII, ev.: Niyazi Berkes, stanbul ,1946 -Politika, ev.: Mete Tuncay, Remzi Kitabevi, stanbul 1975; 1983;1990 -Retorik, Yap Kredi Yay.,stanbul,1993 -Yorum zerine, ev.: Saffet Babr, mge Kitabevi, Ankara,1996 Arkan, Attila, -bn Meymun Felsefesinde Tanr,Deiim yay.,stanbul,2007 Armaan, smail, -Bilgi ve Toplum, Cilt:1-2, Ota Yay., stanbul ,1982 -Yntembilim, Dokuzeyll . Yay., zmir ,1983 Armaan, Mustafa, -slam Bilimi Tartmalar, nsan Yay., stanbul,1990 -slamda Bilgi ve Felsefe, z Yay., stanbul ,1991 Aron, Raymond , -Aydnlarn Afyonu, ev.: zzet Tanju,Tur Yay., stanbul ,1979 -Demokrasi ve Totalitarizm, ev.: Vahdi Hatay, Kltr Bak. Yay., stanbul,1976 -Sosyolojik Dncenin Evreleri, ev.: Korkmaz Alemdar, Trkiye Bankas Yay., Ankara ,1986 Arsal Orhan, -Hukukta Diyalektik Hareket, Ankara,1938 Arsal, Sadri Maksudi, -Trk Hukuk Tarihi, stanbul ,1947 -Hukuk Felsefesi Tarihi, stanbul ,1945 -Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esaslar, stanbul, 1972 Arslan, Ahmet, -slam Felsefesi zerine, Vadi Yay., Ankara ,1996 -Felsefeye Giri, Vadi Yay., 2. Bsk., Ankara ,1996 -Haiye Alat- Tehaft Tahlili, stanbul ,1987 -bn Haldunun lim ve Fikir Dnyas, Kltr Bak. Yay., Ankara,1987

11

-bn- Haldun, Vadi Yay., 2.Bsk., Ankara ,1997 -slam, Demokrasi ve Trkiye,Vadi Yay., Ankara ,1999 -Kemal Paa Zadenin Tehaft Haiyesi, stanbul ,1987 Arslan, Hsamettin, -Epistemik Cemaat, Paradigma, stanbul, 1992 -Hermeneutik ve Hmaniter Disiplinler (Tercme), Paradigma Yay., stanbul, 2002 -Gadamer-Habermas; GadamerDerrida Tartmas (Derleme ve tercme), Paradigma Yay., stanbul,2002 -nsan Bilimlerine Prolegomena-Dil, Gelenek ve Yorum, Paradigma, ,2002 -Retorik Hermeneutik ve Sosyal Bilimler (Derleme), Paradigma Yay., stanbul ,2002 Arslantrk, Zeki, -Naimaya Gre Osmanl Devletinin k Sebepleri, Kltr Bak. Yay., Ankara 1989 Arthur, Danto, -Nietzsche, ev.: Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., stanbul, 2002 -Yaam Bilgelii zerine Aforizmalar, ev. Gven Sava Kzltan; Ara, 1990 Aruoba, Muazzez, -Kadn ve Ahlak, Aleddin Kral Basmevi, Ankara, 1943 Arvas, S. Ahmet, -Diyalektiimiz ve Estetiimiz, stanbul ,1982 -nsan ve nsan tesi, Yamur Yay., stanbul ,1970 -Kendini Arayan nsan, Toker Mat., stanbul 1968; 2. Bsk., Aka Yay., Ankara,1972 Asaf Hseyin, -Batnn slmla Kavgas, ev.: Mesut Karaahan, Pnar, 1991 Aslanolu, Hikmet, -Benim Grme Gre Moral Konularmz, Yldz Mat., Ankara,1955 Aster, Ernst Von , -Bilgi Teorisi ve Mantk, ev.: Macit Gkberk, stanbul 1945; 2. Bsk., 1972 -Felsefe Tarihi Dersleri, I. lka ve Ortaa Felsefesi, ev.: Macit Gkberk, Edebiyat Fakltesi Talebe Cemiyeti Neri, stanbul ,1943 -Felsefe Tarihinde Trkler, Burhanettin Basmevi, stanbul,1937 -Hukuk Felsefesi Dersleri, ev.: Orhan Mnir al, . Hukuk Fakltesi Talebe Cemiyeti Yay., stanbul ,1943 Akar, Mustafa, -Molla Fenari ve Vahdet-i Vcud Anlay, Ankara 1993 Atademir, Hamdi Ragp, -Aristonun Mantk ve lim Anlay, A...F. Yay., Ankara ,1974 -Demokrasi zerine, Konya ,1959 -Filozoflara Gre Felsefe, Atademir Yay., Konya,1947 -lim ve Muhit, Konya ,1959 Atasoy, Fahri, -Sorokinin Toplum Felsefesi, Seba Yay., Ankara ,1997 Atatoprak, Kprlolu S.F., -slm Felsefesi (Kainat Hakkn Hviyetidir.), lk Basmevi, stanbul ,1936; 2. Bsk., Karnca Mat., zmir 1942 ; 3. Bsk., Karnca Mat., zmir ,1968 Atay, Hseyin,

12

-Farabi ve bn Sinaya Gre Yaratma, A...F. Yay., Ankara,1974 -Farabinin Eseri, A...F. Yay., Ankara ,1974 -bn Sinda Varlk Nazariyesi, Ankara ,1983 -Osmanllarda Yksek Din Eitimi-1457-1924, stanbul, 1983 Ate, Sleyman, -Kuran- Kerimiin Evrensel Mesaj I-II, stanbul Ocak,1997 Atsz, Nihal, -Trk Tarihinde Meseleler, stanbul ,1975 Attas S. Nakib, -slam ve Laisizm, ev.: Selahattin Ayaz, Pnar Yay., stanbul, 1994 -Modern a ve slami Dnn Problemleri, ev.: Mahmut Erol Kl, nsan Yay., stanbul ,1989 Augustinus, Saint , -tiraflar, Kakns yay., Austrian, H. W., -Kelam Felsefesine Giri, Kitabevi Yay.,stanbul,2001 Avant, L.L. - H.Hebon, -Alg Kuramlar, ev.:Yurdal Topsever, E.. Basmevi, zmir,1990 Avineri, Kaufman, -Hegel zerine Yorumlar, ev.: Aziz Yardml, dea, stanbul ,1997 Ayad, M. Kamil, -slmda Tarih Felsefesi (4 Cilt), Mecmuas, stanbul ,1937 Ayas, Mehmet Rami, -Trkiyede lk Tarikat Zmrelemeleri zerine Din Sosyolojisi Asndan Bir Aratrma, A.. Basmevi, Ankara ,1991 Aycan, rfan-Sylemez, Mahfuz, -deolojik Tarih Okumalar, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1998 Aydemir, Abdullah, -Ebussud Efendi, Kltr Bak.Yay., Ankara ,1989 Aydemir, evket Sreyya, -Lenin ve leninizm, Cihan Mat., stanbul ,1924 Aydn, Abdullah, -Dnce Tarihi ve nsan Doas, 2. Bsk., Alfa Yay., stanbul ,2002 Aydn, Ali Arslan, -slm nanlar ve Felsefesi- Tevhid ve Kelam, Gzel Sanatlar Mat., Ankara 1964 2. Bsk., rfan Yay., stanbul ,1968 Aydn, Hseyin, -Metafiziki Olarak Nietzsche, U. . Yay., Bursa ,1984 -Muhasibnin Tasavvuf Felsefesi, Ankara ,1976 -Yaratl ve Gayelilik, D..B.Yay., 2. Bsk., Ankara ,1991 Aydn, Kezer, -Trk ve Bat Kltrnde Siyaset Kavram, Kltr Bak. Yay., Ankara,1987 Aydn, Mehmet Said, -Alemden Allaha , Ufuk Kitaplar, stanbul, 2000 -Din Felsefesi, D. . . Fak., zmir 198; Seluk Yay., Ankara 1992; 5. Bsk., Ankara 1996 -e Kritik Bak, (Din, Felsefe, Laiklik), yi Adam Yay., stanbul ,1999 -Islam and Dialog, Amsterdam ,1996

13

-slamn Evrensellii, Ufuk Kitapl, stanbul ,2000 -Kant ve ada ngiliz Felsefesinde Tanr- Ahlk likisi, Umran Yay., Ankara 1981; Ankara ,1992 -Tanr- Ahlk likisi, T.D.V. Yay., Ankara ,1991 -Trklerin Felsefe Kltrne Katklar, A.K.M. Yay., Ankara ,1985 Aydn, Suavi, -Modernleme ve Milliyetilik, Ankara ,1993 Aydnl, Yaar, -Farabi Din stne, Arasta Yay., Bursa,2002 -Farabide Din Kavram, Arasta Yay., Bursa, 2002 -Farabide Tanr-nsan likisi, z Yay., stanbul ,2000 -Gazali: Muhafazakar ve Modern, Arasta Yay., Bursa, 2001 -bn Baccenin nsan Gr, M. . . Fak. Yay., stanbul, 1997 Ayer, Alfred J., -Dil Doruluk ve Mantk, ev.: V. Hackadirolu, Metis Yay., stanbul ,1984 Ayer, Alfred J.-G. E. Moore-H.H.Prce-C.D.Broad-W.F. Barnes, -Alglama Duyma ve Bilme, ev. Vehbi Hackadirolu, Metis Yay., stanbul ,1984 Ayman, Mehmet, -Gazzalide Bilgi Sistemi ve phe, nsan Yay., stanbul ,1997 Ayn, Mehmet Ali, -Ahlak Dersleri, Evkaf slamiye Mat., stanbul ,1343 -Celalddin Devvani, Louvan niversitesi, Belika ,1930 -Darulfnun Tarihi, Yeni Mat., stanbul, 1927 -Demokrasi Nedir?, Gazetecilik ve Matbaaclk T.A.., stanbul ,1934 -Felsefe Tarihi, Darulfnun Mat., stanbul, 1330 -Hac Bayram Veli, Evkaf slamiye Mat., stanbul ,1343 -Hayat Nedir?, Ahmet Said Mat., stanbul ,1945 -Her Gn Bunu Oku, Halk Basmevi, stanbul ,1936 -Hccetl- slam mam Gazzali, Matbaa-i Amire, stanbul, 1327 -lim ve Felsefe, stanbul, 1913 -ntikad ve Mlahazalar, Orhaniye Mat., stanbul ,1339 -Milliyetilik, Marifet Basmevi, stanbul ,1943 -Muhaverat- Hikemiye, Matbaa-i Cihan, stanbul ,1327 (1911) -Muallim-i Sani Farabi, Matbaa-i Amire, stanbul,1332 -Reybilik, Bedbinlik, La-lahilik Nedir?, Yeni Mat., Istanbul ,1927 -Ruhul- Beyan Mellifi Bursal smail Hakk Hakknda Bir Tetkik, Evkaf Mat., stanbul ,1928 -eyh-i Ekberi Niin Severim?, Evkaf slamiye Mat., stanbul ,1339-1341 -Tarih-i Felsefe, Darlfnun Mat., stanbul ,1330 -Tasavvuf Tarihi, Cilt: 1 Vatan Mat. 1341; Cilt: 2, Darulfnun Mat., 1342 -Trk Ahlaklar, Marifet Basmevi, stanbul ,1939; Bayrak Yay., stanbul,1993; Kitabevi Yay., stanbul ,1993 -Trk Azizleri: Bursal smail Hakk, Marifet Basmevi, stanbul ,1944 -Trk Mantklar, Evkaf Mat., stanbul ,1928 Ayni, Mehmet Ali -Simore-Mnir, -Abdulkadir Geylani, Un Grand Saint de Islam, Paris,1939 Ayta, S., -nsan Anlama abas: Psikolojiye Giri, stanbul,2000

14

Aytemiz, Semra, -nsan Grme Denemesi, Parmakszolu Mat., stanbul, 1975 Ayubi, Nazih, -Arap Dnyasnda Din ve Siyaset; ev.:Yavuz Alogan,1992 Ayvazolu, Beir, -Ak Estetii, stanbul, 1993 -Eve Dnen Adam,1995 -Gelenein Direnii,tken Yay., stanbul ,1996 -Peyami Safa, stanbul ,1997 -Tark Bura-Gne Rengi Bir Yn Yaprak, 1995 -Yahya Kemal(Eve Dnen Adam),tken yay.,2.bask,stanbul,1996 Aziz Nesefi, -Hakikatlerin z, nsan Yay., stanbul,1993

-BBahadr,Abdulkadir, -nsann Anlam Aray ve Din, nsan yay., stanbul, 2002 Babanzade Ahmet Naim , -Ahlak- slamiyye Esaslar, Amedi Mat., stanbul ,1340 -Felsefe Dersleri, Hukuk Mat., stanbul 1330 (1914) -Hikmet Dersleri, stanbul ,1912 -slam Ahlaknn Esaslar, Haz.: Recep Kl, T.D.V. Yay., Ankara,1995 Bachelard, Gaston , -Atein Tin zmlemesi, ev. Nail Bezel, teki, 1995 -Yeni lmi Zihniyet, ev.: Hilmi Ziya lken, Vakf Kitabevi, stanbul, 1935 -Yok Felsefesi, Yap Kredi Yay.,stanbul, 1990??????? Bacon, Francis , -Denemeler, ev.: Saffet Korkut, stanbul, 1943. -Denemeler, ev.: Akit Gktrk, Adam Yay., stanbul, 1982 -Denemeler,ev.: Akit Gktrk, nklap Kitabevi, stanbul ,1985 -Btn Denemeler, ev.: Akit Gktrk, Cem Yay., stanbul,1974 -Novum Organum, ev.: Sema nal Akka, Doruk Yay., Ankara ,1999 -Yeni Atlantis, ev.: Hmit Dereli, M.E.B., Yay., stanbul,1957 Baha Tevfik , -Felsefe-i Edebiyat ve air Celis, Necm-i stikbal Mat., stanbul,1330 (1914) -Felsefe-i Ferd, Keteon Bedrosyan Mat., stanbul ,1332 (1916) -Franszca tikak Lugat, stanbul ,1907 -Hassasiyet Bahsi ve Yeni Ahlk, ( Ahmet Nebille Birlikte), stanbul ,1910 -Madde ve Kuvvet, (Ahmet Nebille Ludwip Buchnerden Terc.) stanbul ,1911 -Muhtasar Felsefe, Asaduryan ve Mahdumlar Mat., stanbul ,1331 (1915)

15

-Nietzsche Hayat ve Eserleri(ahmed Nebil ve Memduh Sleyman ile birlikte), Haz. Mnir Dede, Ankara ,2001 -Niezsche, Hayat ve Eserleri, yay. haz. Ali Utku,M. Abdullah Arslan, Birey yay., stanbul, 2002 -Psikoloji-lm-i Ahval-i Ruh , (Tercme) stanbul ,1912 -Tarih-i Felsefe, (Ahmet Nebille Birlikte Alfred Fouilleeden Tercme.). C. I. stanbul 1911; C.II., stanbul ,1912 -Teceddd-i lmi ve Edebi, Osmanl irketi Mat., stanbul th. -Tetkikat: Teracim-i Ahval, stanbul ,1909 -Vahdet-i Mevcut-Bir Tabiat liminin Dini, (Ahmet Nebille Birlikte Ernest Haeckelden Tercme), stanbul ,1911 Bakar .Osman, -Gelenek ve Bilim, glenek yay., ev.Ercmend asil, stanbul,2003 Bakunin, Mihail Aleksandrovi , -Seme Dnceler, ev.: Mehmet Tuncay, Habora Kitabevi, stanbul ,1967 -Tanr ve Devlet, Belge Yay.,stanbul,1971 Bal, Hseyin, -Yunus Emre ve Hmanizmi, Koral Yay., stanbul ,1991 Balaban, Mustafa Rahmi, -Ahlk, Matbaa-i Amire, stanbul ,1339 (1923) -Fichtenin Hitabeleri, Dereli Basmevi, zmir ,1938 -ada Medeniyetin Kkleri, Bergamay Sevenler Der. Yay., zmir ,1953 -Tarih Boyunca Ahlak, Gayret Kitabevi, stanbul, 1949 -Felsefe Tarihi (Filozoflarla Birer Saat), Gayret Kitabevi, stanbul,1948 -Felsefe Tarihi, Matbaa-i Amire, stanbul ,1339 -Felsefeden Ahlak, Matbaa-i Amire, stanbul ,1339 (1923) -Kk Felsefe Tarihi, Matbaa-i Amire, stanbul ,1339 (1923) -Ruhiyata Medhal, Matbaa-i Amire, stanbul ,339 -Terbiyevi Ruhiyt Laboratuvar, stanbul ,1923 -lim, Ahlak, man, 5. Bsk. D..B. Yay., Ankara ,1972 Balc, Ersin, -lerlemenin teki Yz, Aa Yay., stanbul ,1992 Balibar, Etienne, -Althusser in yazlar, letiim Yay., stanbul, 1992 -Marxn Felsefesi, Birikim Yay., stanbul,1977 Balolu, Adnan Blent- eker, Blent, -zmirli smail Hakk, T.D.V. Yay., Ankara ,1996 Baltacolu, smail Hakk -Batya Doru, stanbul,1945 -ocuklarn Terbiyesi, stanbul ,1948 -Din ve Hayat, Kader Mat., stanbul 1334 (1918); 2.Bsk., 1339 (1923) -Felsefe, Sebat Basmevi, stanbul ;1938 -Halkn Evi, Ankara ,1950 -timai Mektep, M.E.B Yay., stanbul 1932; 2. Bsk., M.E.B Yay., Ankara,1942 -lm-i Ahval-i Ruhdan Bir Para, His, Fikir, rade Seciye, Mekteb-i Harbiye Mat., stanbul ,1340 (1924) -lm-i Mantk, stanbul,1330

16

-Kalbin Gz, stanbu, 1922 -Kltrel Kalknmann Sosyal artlar, stanbul, 1967 -Mrebbilere (Terbiyecilere), stanbul ,1933 -retmen, stanbul ,1944 -Pedagojide Devrim, stanbul ,1966 -Rousseaunun Terbiye Felsefesi, stanbul 1925; 2. Bsk., 1931 -Sanat, stanbul ,1934 -Sosyoloji, stanbul ,1939 -Talim ve Terbiyede nklap, 2. Bsk., stanbul ,1927 -Tarih ve Terbiye, stanbul ,1933 -Terbiye, stanbul ,1932 -Terbiye ve man, stanbul ,1330 (1914) -Terbiye ve lim, stanbul ,1332 (1916) -Toplu Tedris, stanbul ,1938 -Trke Doru, stanbul 1933; Ankara 1966 -Ziya Gkalp, stanbul ,1966 Bammat, Haydar, -Garp Medeniyetinin Kuruluunda Mslmanlarn Rol, ev.: Ali Muhammed neri- Avni lhan, Bahar Yay., stanbul 1966; 2. Bsk., Bahar Yay., stanbul ,1975 Barb, Abb, -Felsefe Tarihi, ev.: Buhur srafil, Matbaa-i Amire, stanbul ,1331 Barbier, Maurice, -Modern Bat Dncesinde Din ve Siyaset, ev.: zkan Gzel, Kakns Yay., stanbul ,1999 Bardett, Michele, -Markstan Foucaulta deoloji, Sarmal Yay., stanbul, 1996 Barnes, Barry, -Bilimsel Bilginin Sosyolojisi , ev.: Hsamettin Arslan, Vadi Yay., Ankara ,1990 Barnett, Lincoln, -Evren ve Einstein, ev.: Nail Bezel, Varlk Yay., stanbul ,1969; 2. Bsk., Varlk Yay., stanbul ,1976 -Enstein ve Evren . ev.: H. Aydn, Ik Kitaplar, stanbul ,1959 Barrett, Cyril, -Ludwig Wittgenstein: Estetik, Ruhbilim, Dinsel nan zerine Dersler ve Syleiler, ev.: A. B. Gl, Bilim ve Sanat Yay., Ankara ,1997 Barrett, William, -rrasyonel nsan(Varoluculuk zerine bir inceleme),ev.Salih zer,Hece yay., Ankara, 2003 Barthes, Roland , -Gsterge Bilim lkeleri, ev. Berke Vardar, Mehmet Rfat, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1979 -Gsterge Bilimsel Serven, ev. Mehmet Rfat-Sema Rfat, Y.K.Yay., 1993 Barthold, W., -slam Medeniyeti Tarihi, ev.: M. Fuat Kprl, stanbul ,1940 Baaran,Bar(editr) -Gilles Deleuzde Toplum ve Denetim,Balam yay.,stanbul, 2oo5 Baer, Sait, -Trk Mnevverinin Mterek Fikir ve man Zemini, Kubbealt Yay., 1988

17

Bagil, Ali Fuad , -Demokrasi Yolunda, Yamur Yay., stanbul,1961 -Din Nedir?- Din Hrriyeti ve Laiklik Ne Demektir?, Faklteler Mat., stanbul, 1954; 2. Bsk., Snmez Neriyat ve Mat., stanbul ,1962; 3. Bsk., Yamur Yay., stanbul,1977 -Hukukun Ana Mesele ve Messeseleri, stanbul, 1946 -lmin Inda Gnn Meseleleri, Derleyenler: Ali Hatipolu-smail Day, stanbul ,1960 Bakaya, Fikret, -Paradigmann flas, Doz, 1991 Batu, Selahattin, -Biyoloji ve Metafizik, A.. Yay., Ankara ,1950 Batuhan, Hseyin, -Batda Tolerans Fikrinin Gelimesi I, stanbul, 1959 -Bilim ve arlatanlk, Y.K.Yay., stanbul,1993 -Bilim Din ve Eitim zerine Tartmalar, Y.K.Yay.,stanbul,1997 -Introduction to Analytic Philosophy, stanbul,1967 -Logic and Symbolization, stanbul,1977 -Sembolik Manta Giri: Semiotik, Ankara ,1967 Batuhan, Hseyin-Teo Grnberg, -Modern Mantk, ODT. Fen- Edeb. Fak. Yay, Ankara 1970, 2. Bsk., O.D.T.. Fen- Ed. Fak. Yay, Ankara,1977 Baudrillard, Jean, -Sessiz Ynlarn Glgesinde Ya da Toplumsaln Sonu, ev.: Vedat Gnyol, Gn Yay., stanbul ,1963 -Ktln effafl, Haz. Melih Baaran, Ayrnt Yay., 2.Bsk., stanbul, 1998 -tketim Toplumu, ev:Hazal Deliayl-Ferda Keskin, ayrnt yay.stanbul ,1997 -Sessiz Ynlarn Glgesinde ya da Toplumsaln Sonu,ev:Ouz Adanr,ayrnt yay.stanbul,1991 Bauman, Zygmunt, -Hermeneutic (Yorum Bilim),Ayrnt yay,stanbul,1989 -Postmodern Etik, Ayrnt Yay.,stanbul, 1990 -Sosyolojik Dnmek, Ayrnt Yay.,stanbul-Yasakoyucular le Yorumcular, Metis Yay.,stanbul,1993, -Postmodern Etik, ev.: Alev Trker , Ayrnt Yay., stanbul, 1998 Bavink, Dr. B., -Tabi limlerin Umumi Netice ve Meseleleri veya Tabiat Felsefesine Methal, ev. Abnrrefik, Matbaa-i Amire, stanbul,1339-42 Bayat,Ali Haydar, -Tp Tarihi, zmir, 2003 Baydoan, M. Ltfullah, -Bilgi ve Ahlk, Mehur Basmevi, zmir, 1947 Bayet, Albert, -Bilim Ahlk, ev. Vedat Gnyol, an, stanbul 1963; Trkiye Bankas Yay., 2000 -Dine Kar Dncenin Tarihi, ev.: Cemal Sreyya, Varlk Yay., stanbul ,1970 Baykam Fehmi, -Aydnlanma zerine Bir Derkenar, T.D.V. Yay., 1996

18

-Dnr Olarak Nietzsche, stanbul, 1991 -Aydn Efsanesi, T.Diyanet Vakf yay.,Ankara, 1997 Baykara, Tuncer, -Osmanllarda Medeniyet Kavram ve Ondokuzuncu Yzyla dair Aratrmalar, Akademi Kitabevi, zmir ,1992 Bayrakl, Bayraktar, -Frbide Devlet Felsefesi, M... Fak., Yay., stanbul ,1983 Bayrakdar, Mehmet, -Dawud al-Qayseri: ar-Rasail, Kayseri, 1999 -Din Felsefesine Giri, Fecr Yay., Ankara, 1997 -dris-i Bitlisi, Ankara ,1991 -slam Dnce Tarihi ,1999 -slam Dncesi Yazlar, Elis Yay., Ankara ,2004 -slam Felsefesine Giri, A...Fak. Yay., Ankara 1988; T.D.V. Yay., Ankara ,1997 -slm ve Ekoloji, DB., Yay., Ankara 1992 -slamda Bilim ve Teknoloji Tarihi, T.D.V. Yay., Ankara,1985 -slmda Dnce zgrl, Trk Demokrasi Vakf Yay., Ankara ,1995 -slmda Evrimci Yaratl Teorisi, nsan Yay., stanbul ,1987 -slamda badet Fenomenolojisi, Ankara ,1987 -Kayserili David, Kltr Bakanl Yay., Ankara ,1988-Felsefe, (haz:,T. Yaren, M. Bayraktar vee arkadalar, Ankara niversitesi uzaktan -Nasiraddin at-Tusi: Risale der Rasm o Ayin-e lkhani, Ankara, 1990 -Tasavvuf ve Modern Bilim, Seha Yay., stanbul ,1989 -Teknik Geometri (Frbden eviri), Kltr bak., Ankara ,1989 -Yunus Emre ve Ak Felsefesi, Trkiye Bankas Yay., Ankara ,1991 -Felsefe, (haz M. Bayraktar , Ankara niversitesi uzaktan eitim yay., Ankara,2005 Beuavoir,Simon De, -Pyrrus le Cinal, ev.: Asm Bezirci, De Yay., stanbul, 1963; Bedri, Malik Babikir, -Mslman Psikologlarn kmaz, ev. Harun encan, nsan Yay., stanbul 1984 Bedir, Murtaza, -Snnet,sam yay., stanbul, 2006 Beer, Max, -Hegelin Felsefesi ve Marxn Tarih Anlay, ev.: E. Sabit, nc Yay., stanbul 1969 -Sosyalizmin ve Sosyal Mcadelenin Umumi Tarihi, ev.: Zhd Uray, stanbul 1941 Beheti, -Bilmek, ev.: brahim Keskin, stanbul ,1988 Belge, Murat, -Marksist Estetik,Birikim Yay., stanbul,1972 Bell, Clive, -Uygarlk, ev.: V.Gnyol- M.Uygan- M.C.Anday- Hilmi Yavuz- Halit akr, an. Yay., stanbul ,1966 Beneton, Philippe, -Muhafazakarlk, ev.: Cneyt Akaln, letiim Yay., stanbul ,1991

19

Berger, John, -Sanat ve Devrim, ev.: Bilge Berker, Yank Yay., stanbul,1974 Berger, Peter, -Modernleme ve Bilin, Pnar Yay., stanbul ,1975 Bergson, H.-G. Marcel-R. Gunon, -Metafizik Nedir?, ev.: Ahmet Aydoan- Mustafa Tahral, Birey Yay., stanbul, 1999 Bergson , Henri L. , -Ahlak le Dinin ki Kayna, 1.Kitap, ev.: Mehmet Emin Eriirgil, Devlet Mat, stanbul 1933; ev.: Mehmet Karasan, M.E.B Yay., Ankara,1949; 2.Bsk., M.E.B Yay., Ankara ,1962 -Bergson ve Kudret-i Ruhiyeye Dair Birka Konferans, ev.: Mustafa ekip Tun, stanbul, 1923. -Dnce ve Devingen, ev.: Mira Katrcolu, M.E.B Yay., stanbul 1959; 2. Bsk., stanbul,1986 -Glme, ev.: Mustafa ekip Tun, stanbul ,1945 -Manevi Kudrete Dair Birka Konferans, ev.: Mustafa ekip Tun, stanbul ,1923; 2. Bsk., stanbul ,1934 -Metafizie Giri, ev. Bar Karacasu, Bilim ve Sanat Yay., Ankara 1998 -uurun Bila Vasta Mutalar, ev.: H. Nimetullah, Devlet Mat., stanbul,1928 -uurun Dorudan Doruya Verileri, ev.: M. ekip Tun, M.E.B Yay., stanbul 1950; stanbul ,1990 -Yaratc Tekaml (Hayatn Tekaml), ev.: Mustafa ekip Tun, stanbul, 1934; 2. Bsk., stanbul 1986 -Zihin Kudreti, ev.: Mira Katrcolu, M.E.B Yay., stanbul 1959; stanbul,1989 -Madde Ve Bellek,,ev.,Ik Ergden,Dost yay.,Ankara,2007 Berkeley, George , -Hylas ile Philoponus Arasnda Konuma, ev.: K. Sahir Sel, Sosyal Yay., stanbul ,1984 -nsan Bilgisinin lkeleri zerine, ev.: Halil Turan, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1996 -Beeri Bilginin Prensipleri Hakknda Bir Eser ve Hils ve Filonos Arasnda Konuma, ev.: Mehmet Saffet Engin, Devlet Basmevi, stanbul ,1935 Berkem, Ali Rza, -Madde ve Enerji, stanbul, 1946 Berkes, Niyazi, -Arap Dnyasnda slmiyet, Milliyetilik, Sosyalizm, Kpr, 1969 -Felsefe ve Toplumbilim Yazlar, stanbul, 1985 -Trk Dncesinde Bat Sorunu, Bilgi Yaynevi, Ankara ,1975 -Trkiyede adalama, Bilgi, stanbul 1973; stanbul ,1978 Berksan, Orhan Sedettin, -Felsefe Tarihi Usul Hakknda Bir Etd, Devlet Mat., stanbul ,1930 Berle, Adolf A., -ktidar, ev.: Nejat Muallimolu Tur Yay., stanbul,1980 Bernal, John Desmond, -Materyalist Bilimler Tarihi, 2. C., ev.: Emre Marlal, Sos. Yay., stanbul,1976 Bernasconi, Robert, -Irk Kavramn Kim cat Etti, Metis Yay., 2000

20

Bernheim, E., -Tarih lmine Giri, Tarih Metodu ve Felsefesi, ev.: M. kr Akkaya, stanbul 1936. Bernstein, Jeremy, -Einstein, ev.: Nazan Hekim Tubay. Nar Yay., 4. Bsk., Haziran, 1996 Berry, Adrian, -Bilimin Arka Yz, ev.: R. Levent Aysever, Tubitak, Ankara,1998 Bertrand, Alexis, Mebadi-i Felsefe-i lmiyye ve Ahlakiye, ev. Salih Zeki, Matbaa-i Amire, stanbul, 1333 (1917) Best , S. -D. Kellner, -PostModern Teori, Ayrnt Yay.,stanbul,1998 Beir Fuad , -Beer, Mihran Mat., stanbul,1303 (1887) -Victor Hugo, stanbul ,1301 (1885) -Voltaire, irket-i Mrettibiye Mat., stanbul ,1304 (1888) -Voltaire,haz:Erdoan erbay,Ali Utku,Babil yay.erzurum,2003 Beydeba, -Kelile ve Dimne, ev. mer Rza Dorul, Kltr Bak. Yay., Ankara,1985 Beyruni , -Beyruniye Armaan, T.T.K. Yay., Ankara 1974 Bak, Ayhan, -Tarih Bilimi, (Aristoteleste Tarihin Temellendirilii), antay Kitabevi, stanbul, 1999 -Tarih Felsefesinin Oluumu I-II-III,Dergah yay.,stanbul,2004 Blly, Andr, -Diderotnun Hayat; ev. Sabiha Rfat, M.E.B Yay., 1949 Biemel, Walter, -Sartre, ev. Veysel Atayman, Alan, 1984 Bigiyef ,Musa Carullah, -el-Luzumiyyat, ark Ktphanesi, Kazan, 1907 - Musa Carullah Bigiyev Sempozyum Kitab, T.D.V. Yay., Ankara ,2002 Bilgegil, Kaya, -Edebiyat Bilgi ve Teorileri I Belagat, stanbul, 1980 -Yakna Trk Kltr ve Edebiyat zerine Aratrmalar, Cilt I, Ankara 1976; Cilt II, Erzurum,1980 -Ziya Paa zerinde Bir Aratrma, Ankara ,1979 -Makaleler, Aka Yay., 2. Bsk., Ankara ,1997 Bilgin, Vedat, -Trkiyede Deiimin Dinamikleri, lotus yay.,Ankara,2007 Bilhan Saffet, -Aratrmalar ve ncelemeler Bibliyografyas (Ortak alma: Franszcas : Saffet Bilhan,ngilizce: Mine Tan), Ankara,1976 -Bilgin Trk Hkmdarlar Devletinde Eitim, Bilim ve Sanat, T.D.V. Yay., Ankara, 1986 -Eitim Felsefesi, A..E.Bil. Fak. Yay., Ankara ,1991 -Les Jurisconsultes Hanafites Sous Les Karakhanides, Paris Hukuk Fakltesi, 1973

21

-Orta Asya Trk Devletlerinde Eitim Bilim ve Sanat Hareketleri, 1978 Billet, Joseph, -Sosyal Oluum ve Sanat, ev.: Mehmet Doan, Kovan Kitabevi, zmir ,1966 Billington, Ray, -Felsefeyi Yaamak (Ahlak Dncesine Giri), ev.: Abdullah Ylmaz, Ayrnt Yay., stanbul ,1997 -Dini ve Felsefi Ahlak Lgatesi, Bilmen Yay., stanbul,1967 Binat, Tark, -Milli Kltr ve Ahlk, Yrk Mat., stanbul ,1971 Binder, Leonard, -Liberal slam, ev.: Yusuf kaplan, Rey Yay., Kayseri ,1996 Binet, Alfred, -Ruh ve Beden, ev.: Hseyin Cahit Yaln, stanbul, 1927 Bingl, Abdlkudds, -Gelenbevi smail, Kltr ve Turizm Bak. Yay., stanbul ,1988 -Klasik Mantkn Tanm Teorisi (Aristotelesin Ibn-i Sin ve Port- Royal Mantklar ile Snrlandrlm Olarak), Istanbul ,1993 Birand, Kmran, -Aydnlanma Devri Devlet Felsefesinin Tanzimatta Tesirleri, Son Havadis Mat., Ankara ,1955 Aydnlanma Devri Felsefesinin Tanzimatta Tesirleri, A... F. Yay., Ankara, 1955 -Btn Eserleri, Aka Yay., Ankara ,1999 -Dilthey ve Richertte Manevi limlerin Temellendirilmesi, A...F. Yay., Ankar, 1954 -lk a Felsefesi Tarihi, Ajans Trk Mat., Ankara 1958; 3. Bsk., Ankara ,1987 -Manevi limler Metodu Olarak Anlama, A...F. Yay., Ankara ,1960 Birsel, Salh, -Fransz Resminde zlenimcilik, Dost Yay., Ankara,1967 Block, Maurice, -rfiye-i Siyasiye ve Ahlakiye, ev.: Mehmet Ali Ayni, Matbaa-i Amire, stanbul, 1327 Bochensk, J. M. , -ada Avrupa Felsefesi, ev.: Serdar Rifat Krkolu, Kabalc Yay.,stanbul, 1997 -Felsefece Dnmenin Yollar, ev.: Kurtulu Diner, Bilim ve Sanat Yay., Ankara,1994 Bodin, Lous, -Aydnlar, ev.: Mehmet Dndar, Ayko Yay., Ankara 1984 Boer, T. J. De, -slamda Felsefe Tarihi, ev.: Yaar Kutluay, A...F. Yay., Ankara ,1960 Bogue, Ronald, -Deleuze and Guattari, ev.: smail retir-Ali Utku, Birey Yay., stanbul Kasm 2002 Boirac, Emile, -Felsefe Yahut Hikmet-i Nazariye, ev. Mehmet Emin Eriirgil, Arask Mat., stanbul,1330 (1914) -lm-i Mantk, ev. Read Nuri Gntekin, Kanaat Mat., stanbul 1330 (1914) Bolay, M. Naci,

22

-Frbi ve bn Sinda Kavram Anlay, M.E.B. Yay., stanbul ,1990 -bn Sin, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1988 Bolay, Sleyman Hayri, -Aristo Metafizii le Gazzali Metafiziinin Karlatrlmas; 5. bsk., M.E.B. Yay., stanbul, 2005 -Die Borschaft Des Koran, ev.: H. Achmed Schmiede, T.D.V. Yay., Ankara,2005 -Dini-Felsefi Sohbetler, (Ferit Kamdan ilavesiyle sadeletirme), Ankara 1974; 5. Bsk., 1997 -Emile Boutrouxda Zorunsuzluk Doktrini, M.E.B Yay., stanbul 1989; 2. Bsk., stanbul 2000 -Felsefe I-II(Lise Ders Kitab), stanbul,1999,2005,2006,2007 -Felsefe Dnyasnda Gezintiler, Nobel Yay., Ankara,2006 -Trk Dncesinde Gezintiler,Nobel yay.,Ankara,2007 -Felsefeye Giri, Aka Yay., Ankara,2004 ,2. bask,2007 -Felsefi Doktrinler ve Terimler Szl, Aka Yaynevi; 9. bask., Aka Yay., Ankara 2005 -Ferit Kam, Kltr Bak.Yay., Ankara 1988; 2.bask Nobel Yay., Ankara,2007 -Garb Mtefekkirleri ile slam Mtefekkirlerinin Mukayesesi, (.H.zmirliden notlar ilavesiyle sadeletirme), Ankara 1973, 3.Bsk., Ankara ,1996 -lmi Nominalizm Karsnda Conventionnalisme ve lmin Deeri Meselesi, (H.Poincarenin Son Dncelerinin ba Tarafnda) M.E.B Yay., stanbul 1986, geniletilmi 2.bask Nobel yay.dan kacak -ki, Nuholu Yay., Ankara 1963; 2.bsk. Ankara 1970; 3. bsk. Ankara, 2006 -Makaleler II, Ziya Gkalpden sadeletirme, Kltr Bak.Yay., Ankara,1982 -Namk Kemalin slama Bak, D..B. Yay., Ankara ,1992 -Osmanlda Dnce Hayat ve Felsefe, Aka Yay., Ankara, 2005 -Sleyman Hayri Bolay -Armaan Kitab-, Gazi Kitabevi Yay., Ankara,2005 -Trkiyede Ruhcu ve Maddeci Grlerin Mcadelesi, 4.bask Aka Yay, Ankara 1995; 5.bask Nobel yay.,2007 -Dnce ve Uygarlk Tarihi, Anadolu . Yay., Eskiehir, 1991(ilk fasikl Nabi Avc tarafndan yazlmtr.) Boll, M., -Matematik Tarihi, ev.: Blent Gzkan, letiim Yay., stanbul ,1991 Bonjour, G.P- Kuznetsov, V. ve Dierleri, -Hegel ve Aydnlanma Yzyl, ev.: Hseyin Portakal, Cem Yay., stanbul,2002 Bookchin, Murray, -Toplumsal Ekolojinin Felsefesi, Kabalc Yay.,stanbul,???????????????????????? Borhar, J., -Tarihi Maddiyetilik, ev.: Haydar Rfat, irketi Mrettibiye Basmevi, stanbul 1935 Bost, Steven- Douglas Kollner, -Postmodern Teori (Eletirel Soruturmalar), ev.: Mehmet Kk, Ayrnt Yay., stanbul 1998 Bostanc, M. Naci, -Toplum, Kltr ve Siyaset, Vadi Yay., Ankara ,1995 -Kadrocular ve Sosyo Ekonomik Grleri, Kltr Bak. Yay., Ankara, 1990

23

Bottigell, mile, -Bilimsel Sosyalizmin Douu, ev.: Kenan Somer, Bilim ve Sosyalizm Yay., Ankara ,1976 Bottomore, T., -Frankfurt Okulu, ev.: Ahmet idem, Ara Yay., stanbul, 1989 Bottomore, Tom -Robert Nisbet, Sosyolojik zmlemenin Tarihi, Ayra Yay., Ankara ,1990 Bougl, C. - J. Raffault, -Sosyalojinin Unsurlar, ev.: Kzm Nami Duru, stanbul 1936 Bougle, C., -lm-i timai Nedir?, ev. Mustafa Suphi, Mrettibin-i Osmaniye Mat., stanbul, 1911 Bouthoul, Gaston - Sosyoloji Tarihi, ev.: Afar Timuin, 1975 - Sosyoloji Tarihi (I), ev. Cemal Sreyya, letiim, 1992 Bourdel, Charles, -lim ve Felsefe, ev.: Mehmet Ali Ayni, Matbaa-i Amire, stanbul ,1331 (1915) Bourgin, Georges- Pierre Rimbert, Sosyalizm, ev.: Ahmet Angn, Kitaplk Tic. Ltd. ti. Yay, stanbul, 1966 Boutroux, Emile , -ada Felsefede lim ve Din, ev. Yrd. Do.Dr. Hasan Ktipolu, M.E.B Yay., 1988 -lim ve Din, ev.: Hseyin Cahit, Maarif Vekaleti, stanbul,1927 -Tabiat Kanunlarnn Zorunsuzluu Hakknda, ev. Ziya lken, M.E.B Yay.,stanbul, 1947, 1988 Bouty, Edmond, Bilimsel Hakikat, ev.: Avni Yakalolu, M.E.B Yay, stanbul, 1952 Bozdoan, Sibel- Kasap, Reat, -Trkiyede Modernleme ve Ulusal Kimlik, 2. Bsk., Tarih Vakf Yay. , stanbul 1999 Bozkaya, Nadiye R.(ev.), -Marksizm Leninizm lkeleri, 1.C., Diyalektik ve Tarihi Materyalizm; 2.C., Kapitalizm Ekonomi Politii; 3. C., Uluslararas Komnist Hareketin Teori ve Takdii, Yar Yay., stanbul ,1975 Bozkurt, Nejat, -Eletiri ve Aydnlanma, Say, 1994 -ada Felsefeden Kesitler, Sosyal Yay., stanbul ,1990 Bll, Heinrich, -Frankfurt Konferanslar, ev.: Glgn Akman, Kltr Bak., Ankara, 1985 Blkba, Rza Tevfik , -Abdlhak Hamid ve Mlahazat- Felsefiyesi, Kanaat Mat., stanbul 1334; 2.bsk. Haz: Abdullah Uman, Kitabevi, .. Yay., stanbul,1984 -Estetik, Darul Fnun Mat., stanbul ,1336 (1920) -Felsefe Dersleri-Mebhas- Marifet (Epistemologie), Kader Mat., stanbul, 1330 (1914) -Felsefe Dersleri-Mebhas- Marifet (Epistemologie), Sad. Mnir Dedeolu, Ankara,2001

24

-Felsefe Dersleri,(mebhas-i Marifet/Epistemoloji) haz.Semih Yaln,2. bask, Berikan Yaynevi, Ankara,2005 -Felsefe erhleri, stanbul,1332 (1912) -Mabadt-Tabia-Ontoloji M.E.Bahisi, Darlfnun Mat., stanbul ,1336 (1920) -Mabadt-Tabiiyat Derslerine Ait Vesaik, Darlfnun Mat., stanbul ,1335 (1919) -Mufassal Kamus- Felsefe, 1.C, Matbaa-i Amire, stanbul,1330 (1914) -Mufassal Kamus- Felsefe, 1.C. 2. Cz; 2.C. 1. Cz, Matbaa-i Amire, stanbul 1332 (1916); 1336 (1920) -Rza tevfikin Sanat ve Estetikle lgili Yazlar I, Haz: Abdullah Uman, Kitabevi, stanbul,2000 - iiri ve Sanat Anlay zerine Rza Tevfikten Ali lmi Fahriye Bir Mektup, Haz: Abdullah Uman, Kitabevi, stanbul 1996 -Rza Tevfikin Tekke ve Halk Edebiyat le lgili Makaleleri, Haz: Abdullah Uman, M.E.B. Yay., stanbul ,2001 -Bergson Hakknda, haz:Erdoan erbay, Ali Utku, izgifelsefe yay.Konya, 2005 Blkba, Said Rza , -Felsefe Tarihesi, Haz: Yrd. Do. Dr. Abdullah Uman. ocuk Vakf Yay., stanbul, 1992 Brhier, Emile, -Bugnk Felsefe Konular, Mehmet Toprak, Remzi, 1966 Braudel, Fernand , -On History (Tarih zerine Yazlar), ev.: M.Ali Klbay, mge Yay., 1996 Brecht, Bertolt, -Hurda Akm, Sosyalist Adan Bir Sanat Kavram, Messing Kauf, ev.: Yaar lksava, Gnebakan Yay., stanbul ,1977 -Sosyalist Gereklik ve Toplum, ev.: Ahmet Cemal- Kayahan Gven, Gnebakan Yay., stanbul ,1976 -Sosyalizm in Yazlar, ev.: Mehmet Tim, Gnebakan Yay., stanbul, 1977 -Tarihteki Diyalektik, ev.: Ahmet Cemal, Gnebakan Yay., stanbul ,1977 Brhier, Emile , -Felsefe Tarihi. Cilt I. lka ve Ortaa Fask., 1. Giri Helen Devri, ev.: Mira Katrcolu, stanbul,1969 -Bugnk Felsefe Konular, ev.: Selmin Ergin, Remzi Kitabevi, stanbul, 1966 -Alman Felsefesi Tarihi, ev.: Ziya Turul Somar, Remzi Kitabevi, stanbul, 1936 -Felsefe Konular, ev.: Mehmet Toprak, Remzi Kitabevi, stanbul ,1966 -nsan limlerinin Bugnk Konular, ev.: Hamdi R. Atademir, A..D.T.C.F. Yay., Ankara 1943, ev.: Selmin Evrim, Anl Yay., stanbu,1965 Brezinski, Z., -Byk k, ev.: G. Keskil, Trkiye Bankas Yay., Ankara,2000 Brochard, Victor, -Yanl zerine Deneme, ev.: Hamdi Ragb Atademir, A..D.T.C.F. Yay., Ankara 1943 Broglie, L. Prince De , -Madde ve Ik, ev.: Nusret Krkolu, M.E.B Yay., stanbul 1953; 2. Bsk., M.E.B Yay., stanbul ,1965 Bronowsk, Jacop, -Bilim ve nsan Deer Yarglar, ev.: Ayseli Usluata, Varlk Yay., stanbul, 1971 -nsann Ycelii, ev.: Filiz Ofluolu, Milliyet Yay., stanbul ,1975

25

Bruhl, Lvy , -Auguste Comte, Felsefesi ve Sosyolojisi, ev.: Z. F. Fndkolu, 2. Vsk., ..Yay., stanbul ,1970 Bruller, Jean Vercors, -nsan ve nsanlar, ev.: S. Eypolu- N. Erhat- U. Gnyol, Kuram Yay., stanbul, 1998 Brun, Jean, Stoaclk, ev.: Medar Atc, letiim Yay., Cep niversitesi 160, stanbul, 1997 Bruno, Giordano , -Diyaloglar, ev. Sadat Umran, Berfin, 1997 Brll, Lydiz, Japon Felsefesi (Bir Giri), ev.: Mustafa Tzel, Kabalc Yay., 1997 Bucaille, Maurice, -nsann Kkeni Nedir? , ev.: Ali nal, nsan Yay., 2. Bsk., stanbu, 1998 -Tevratta, ncilde ve Kuranda lim, ev.: S. Yldrm, stanbul ,1982 Bucher, Zeno., -Atomlarn Alemi, ev.: A. Refik Bekman, Fen Fak. Yay., stanbul ,1953 Buhr, Manfred -Alfred Kosing, -Bilimsel Dncenin lkeleri, ev.:Veysel Atayman, Birim Yay., stanbul, 1984 -Bilimsel Felsefe Szl, ev. Veysi Bildik, Toplumsal Dnm Yay., stanbul Aralk 1999 -Marxc- Leninci Felsefe Szl, ev.: Engin Akn, Konuk Yay., stanbul,1976; 2. Bsk, Konuk Yay., stanbul 1978 Buican, D., -Darwin ve Darwinizm,ev.: brahim Yakupolu, letiim Yay., stanbul,1991 Bula, Ali, -Din-Felsefe, Akl-Vahiy likisi, z Yay., stanbul ,1993 -slam Dnyasnda Dnce Sorunlar, Burhan Yay., stanbul ,1983 -slam ve Fundamentalizm, 1997 -Modern Ulus Devlet, stanbul ,1995 Bulutay, Tuncer, -Bilimin Nitelii zerine Denemeler, Mlkiyeliler Bir. Vak., Ankara,1986 Bumin, Tlin, -Hegel: Bilin Problemi, Kle-Efendi Diyalektii, Praksis Felsefesi, Alan Yay., stanbul 1987; 2. Bsk., Y.K.Yay., stanbul 1994; 3. Bsk., Y.K.Yay., stanbul 2001 -Hegeli Okumak, Kabalc Yay.,stanbul,1995 -nsan stne Bir Deneme, Y.K. Yay., stanbul, 1995 -Tartlan Modernlik : Descartes ve Spinoza,Yap Kredi Yay., stanbul ,1996 -Felsefe(Yayna Hazrlayan), Tsiyad yay.,stanbul, 2002 Burhanettin, Tatar, -Felsefi Hermentik ve Yazarn Niyeti, Vadi Yay., Ankara,1999 Burns, Edward Mc Nall, -ada Siyasal Dnceler 1850-1950, Alaadin enel, Ankara, 1984 Burns, Emile, -Marksizmin Temel Kitab, ev.: Mehmet Dikmen, Yntem Yay., stanbul 1975; 2. Bsk., stanbul 1976; 3. Bsk., stanbul 1978

26

Burslan, Kvameddin, -Byk Trk Feylesofu Uzluk Olu Farabinin Eserlerinden, Devlet Basmevi, stanbul ,1935 Bury, John Bagnell, -Dnce zgrlnn Tarihi, ev.: Durul Bartu, Erdin Basm ve Yay., stanbul 1978 Bury, John Bagnell, -Fikir ve Sz Hrriyeti, ev.: Avni Baman, Remzi Kitabevi Yay., stanbul 1945; 2. Bsk., stanbul 1959; 3. Bsk., stanbul 1955 Buyse, mer, -Umumi ve Ali Amerika Terbiye Usulleri, ev. Abdullah Cevdet, Matbaa-i Amire, stanbul 1925-1926 Bchner, Ludwig , -Fenn-i Ruh, ev. Abdullah Cevdet, Matbaa-i tihad, stanbul,1911 -Madde ve Kuvvet, ev. Ahmet Nebil-Baha Tevfik, C.1-II-III, ; stanbul,1911 Bykdvenci, Sabri, -Eitim Felsefesi, Yazlar, Yargolu Mat., Ankara ,1987 -Eitim Felsefesine Giri, Sava Yay., Ankara,1991 -Postmodernizm ve Sinema, (Ruken ztrk ile ortak eviri ve derleme), Bilim ve Sanat Yay., Ankara ,1997 -Studies in Philosophy and Education, L.P. Mc Carty, P. Farber, P. Smeyers, S. Bykdvenci (eds.), vol. 14, Kluwer Academic Publishersi ,1996 -Varoluuluk ve Eitim, Form Ofset, Ankara,1994

-CCabiri, Muhammed Abid, -Arap-slam Aklnn Oluumu, ev.: brahim Akbaba, Kitabevi Yay., stanbul, 2000 -Arap-slam Kltrnn Akl Yaps, ev.: Hasan Kaak-Burhan Krolu-Ekrem Demirli, Kitabevi Yay, stanbul ,1999 -slamda Siyasal Akl, ev.: Vecdi Akyz, Kitabevi Yay., stanbul,2001 -Felsefi Mirasmz ve Biz, ev.: Said Aykut, Kitabevi, stanbul, 2000 Cachin, Marcel, -Sosyalizmin Inda Bilim ve Din, ev.: Yaar Akyol, Dizerkonca Mat., stanbul 1962; 2. Bsk., Asm Bezirci, Sosyal Yay., stanbul ,1965 Caferi, M. Taki, -Dnce Aray, stanbul ,1994 Cahoone, Lawrance, E.-Modernliin kmaz, ev.: Ahmet Demirhan-Erol atalba, stanbul ,2001 Campanella, Tommaso , -Gne lkesi, ev.: Vedat Gnyol- Haydar Kazgan, an Yay., stanbul 1965; 2. Bsk., stanbul 1974

27

Camus, Albert, -Bakaldran nsan, ev.: Tahsin Ycel, Varlk Yay., stanbul 1967; 3. Bsk., Ankara1990 -Caligula, ev. Bertan Onaran, Yank, 1969 -Denemeler ve Bir Alman Dosta Mektuplar, ev.:S.Eyubolu-V.Gnyol, an, 1965 -Sanat ve a, ev.: Yldrm Keskin, Bilgi Yay., Ankara 1965 -isiphe Efsanasi, ev.: Tahsin Ycel, Ata Kitabevi, stanbul 1960 -Uyumsuz Yaama, Sisyphos leni, ev.: Tahsin Ycel, Varlk Yay., stanbul 1974 -Veba, ev. Oktay Akba, Varlk, 1960 Can, efik, -Mevlana ve Eflatun, leri Basmevi, Konya, 1965 Canatan, Burhanettin, -Ansiklopedik Terimler Szl, Karde Mat., Ankara 1966 Canbeyli, Reit, -17. Yzylda Bilim-Bilimde Devrim, Metis Yay., stanbul 1986 Candansayar Seluk(editr),Akln Halleri,Peday, Ankara,2004 Canetti, Elias, -Kitle ve ktidar, ev.,Glah Aygen,Ayrnt yay.,stanbul, 1998 Canevi, Pnar, -Platos Philosophy Of The Sensible Realizm n The Early Dialogues, Metu Yay., Ankara ,1986 Cansever, Turgut, -ehir ve Mimari, stanbul ,1993 Capelle, Wilhelm, Sokratesten nce Felsefe, ev.: Ouz zgl, Kabalc Yay., stanbul ,1994 Capra, Frtjof, -Bat Dncesinde Dnm Noktas, ev.: Mustafa Armaan, nsan Yay., stanbul 1989 -Fiziin Taosu, ev.: Kaan kten-Aydn Artan, Artan Yay., stanbul ,1991 -Yeni Bir Dnce, ev.: Mustafa Armaan, Aa Yay., stanbul,1992 Caraco,Albert, -Kaosun Kutsal Kitab,ev.Ik Ergden,,Versus yay.,stanbul,2007 Carloni, J.C. -Jean C. Filloux, -Eletiri Kuramlar, ev. Tahin Ycel, Geliim, 1975 Carr, E. H., Tarih Nedir, ev.: Misket Gizem Grtrk, Birikim Yay., stanbul ,1980 Carraux de Vaux, Baron, Muallim-i Sani Frb, ev. Mehmet Ali Ayni, Matbaa-i Amire, stanbul, 1332 (1916) Carrel, Alexis , -nsan Bu Mehul, ev.: Vedat B. Nazikiolu, Arif Balat Kitabevi, stanbul ,1959 Carus, Lucretius, -Varln Yaps, ev.: smet Zeki Eybolu, ada Mat., Mart 2001 Cassirer, Ernest, -Devlet Efsanesi, ev.: Necla Arat, Remzi Kitabevi, stanbul ,1984 -Kantn Yaam ve retisi, ev.: Doan zlem, 1988; 2. Bsk., 1997 -Mitik Dnce, ev.Milay Kktrk,Hece yay.,Ankara,2005 -Kltr Bilimlerinin Mant zerine, ev.Milay Kktrk,Hece yay.,Ankara,2005

28

-bilgi Felsefesi,ev:Milay Kktrk,Hece yay.,Ankara,2004 -Kantn Yaam ve retisi, ev:Doan zlem, Ege niv.yay..,zmir,1988 -Dil,ev:Milay Kktrk,Hece yay.,Ankara, 2005 -Bilginin Fenomenolojisi,ev:milay kktrk,Hece yay.,Ankara,2005 Cebeciolu, Ethem, -Hac Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi, Altnda Belediyesi Kltr Yay., Ankara, 2002 Celal Nuri, -Tarih-i stikbal I: Mesail-i Fikriye, Yeni Osmanl Mat., stanbul ,1331 Cem,smail,Trkiyede Geri Kalmln Tarihi,Cem yay.,10.bask,stanbul,1989 Cemil Zeki, -bn Haldun, irket-i Mrettibye Mat., stanbul, 1317 Cemile, Meryem, -slam ve ada ncleri, ev. Selahattin Ayaz, Bir Yay., stanbul ,1986 Cerraholu, A., -Sosyalizm Tarihinde nl Dnrler Ansiklopedisi, Kervan Mat., 5 Kitap, 1. Kitap, stanbul 1962; 2. Kitap, 1962; 3. Kitap, 1963; 4. Kitap, 1964; 5. Kitap, 1966 Cevdet, Said, -Bireysel ve Toplumsal Deimenin Yasalar, ev.: lhan Kutluer, nsan Yay., 2. Bsk., stanbul,1986 Cevizci , Ahmet, -Aydnlanma Felsefesi-Felsefe Tarihi, Cilt:4, Ezgi Kitabevi, Bursa,2002 -Etie Giri, Paradigma Yay., stanbul ,2002 -Felsefe Szl , Ekin Yay., Ankara 1996; 3. bsk., Paradgma Yay., Bursa ,1999 -Felsefe Tarihi, Alfa Yay., Ankara 1994 -Felsefe Terimleri Szl, Paradigma Yay., stanbul , 2000 -Felsefe, Mega Yay., Ankara ,1994 -Felsefeye Giri (eviri), Paradigma, stanbul, 2000 -lka Felsefesi Tarihi, Asa Kitapevi, Bursa 1998; 2. Bsk., 2000 -Felsefe Tarihine Giri, Paradigma Yay., stanbul ,2002 -Metafizie Giri(Derleme-Tercme), Paradigma, stanbul,2001 -Onyedinci Yzyl Felsefesi Tarihi, Asa Kitabevi, Bursa, 2001 -Ortaa Felsefesi Tarihi, Asa Yay., Bursa ,2000 -Platonun dealar Kuram stne Aratrmalar, Gndoan Yay., Ankara ,1990 -Felsefe Ansiklopedisi, 1-2-3-4-5, Babill Yay.,Ankara,2003-2007 Caudes, Sarf, -Zihin Felsefesi, ev:Asa Yay., Bursa, 2003 Challeye, Felicien, -Eflatundan Lenine Kadar Sosyalizmin Kuruluu, ev.: Hamdi Ragp Atademir, Konya ,1937 Chalmers, Adam, -Bilim Dedikleri, ev.: Hsamettin Arslan, Vadi Yay., Ankara ,1990 Chatelier, Henri Le, -Tecrbi limlerde Metoda Dair, ev.: A. Yakalolu, stanbul ,1955 Chevaler, Jean, -Sfilik, ev.: Ahmet Kotil, letiim Yay., 1993

29

Childe, Vere Gordon, Kendini Yaratan nsan, nsann alar Boyunca Geliimi, ev.: Filiz Ofluolu, Varlk Yay., stanbul ,1978 Chomsky, Noam, Modern ada Entellektellerin Rol, ev.: Selahattin Ayaz, Pnar Yay., Kasm, 1994 Chudamini, Viveka, -Tefrik Etme Hazinesi, ev. Mehmet Ali Im, Dergah ,1976 Cicero, Marcus Tullius -Tanrlarn Doas, ev.Gl zaktrk,Fefo Telatar,dost k, yay.,Ankara,2007 -Dostluk, Trkan Tunga, M.E.B Yay., 1989 Cihan, A. Kamil, -bn Sin ve Gazzalide Bilgi Problemi, nsan Yay., stanbul ,1998 Cihangir aabeygeldin, -Ruh Hakknda Felsefe-i Cedide ve slamiyyeye Bir Nazar, ark Mat., 1909 Cinnas, Pyrrhus le, -Denemeler, ev.: Asm Bezirci, Payel, 1982 Cioran,Emile, -Ezel Malup,ev.Abidin Bayr,Metis yay.,stanbul,2007 Cisir, Nedim, mana Dn lim, Felsefe ve Kuran Inda, 2. C., ev.: R. Bark, Ota Yay., stanbul ,1974 Clough, Shepard Bancroft, -Uygarlk Tarihi, ev.: Nihal nal, Varlk Yay., stanbul ,1965 Cock, George Wood, -Anarizm, ev. Alev Trker, Kaos, 1996 Coffy, Robert, -Ateistlerin Tanrs, ev.: Murtaza Korlaeli, A.. .F. Yay., Ankara ,2003 Cognot, Georges, -Din ve Bilim, ev.: Fahrettin Yakal, Fono Mat., stanbul, 1971 -lka Materyalizmi, Yunan Roma, ev.: Sevim Belli, Anadolu Yay., Ankara ,1968 Cohen, Gerald A., -Karl Marxn Tarih Teorisi, ev. Ahmet Fethi, Toplumsal Dnm Yay., stanbul ,1998 Coldmann, Lucien, -nsan Bilimleri ve Felsefe, ev.: Afar Timuin-Fusun Aynukaz, Kuram Yay., stanbul ,1998 Coleman, J.A., -Herkes in Grelilik, ev.: Osman Grel, Deiim Yay., Ankara, 1987 Collerison, Dian- Wilkinson, Robert, Otuz Be Dou Filozofu, ev.: M. Berke, H. Bravo, Sibel zbudun, Berna F. lner. Ayra Yay., Ankara,2000 Colli,Giorgi, -Felsefenini Douu,ev.Fsun Demir,Dost K.yay.,Ankara,2007 Collingwood, R. G. , -Tarih Felsefesi zerine Denemeler, hazrlayan: William Debbins, ev.: Erol zvar, Ay Kitaplar, stanbul,2000

30

-Tarih Tasarm, ev.: Kurtulu Diner, Ara Yay., stanbul,1990 Comrie Bernard, -Dil evrensellikleri ve Dilbilim tipolojisi, ev.smail Uluta,Hece yay,Ankara,2005 Comte, Auguste, -Pozitif Felsefe Dersleri, ev.: mit Meri, Sosyoloji Dergisi, 1968 -Pozitivizm lmihali, ev.: Peyami Erman, M.E.B Yay., stanbul 1952; 2. Bsk, stanbul ,1986 -Tarih ve Sosyoloji, ev.: D. Ergn, stanbul ,1974 Condllac, Etienne Bonnot De, -Duyumlar zerine nceleme, ev.: Mira Katrcolu, M.E.B Yay., stanbul,1954; stanbul ,1989 -nsan Bilgilerinin Kayna zerine Deneme, ev.: Mira Katrcolu, M.E.BYay., stanbul ,1954 Condorcet, Marie- Jean- Antoine Nicolme Marquie De, -nsan Zekasnn lerlemeleri zerinde Tarihi Bir Tablo Tasla, 2 C., ev.: Ouz Peltek, M.E.B Yay., 1.C., Ankara 1944; 2.C., 1945; 2. Bsk., M.E.B Yay., stanbul, 1966 Conford, F. Maurice, -Platonun Bilgi Kuram, ev.: Ahmet Cevizci, Gndoan Yay., Ankara ,1989 -Pozitivizme ve Pragmatizme Kar Felsefeyi savunmak, ev.tongu Ok,Evrensel yay.,stanbul,2006 Copleston, Frederich, -Alman dealizmi, ev.: Aziz Yardml, dea Yay., stanbul, 1996 -Aydnlanma, ev. Aziz Yardml, dea Yay., 1996 -Felsefe Tarihi (2 Cilt), ev.: Aziz Yardml, dea Yay., stanbul,1986-1990 -Hegel, ev.: Aziz Yardml, dea Yay., stanbul 1985; stanbul ,1996 -Helenistik Felsefe, ev. Aziz Yardml, dea Yay., 1996 -ngiliz Grgcl, ev.: Aziz Yardml, dea Yay., stanbul,1991 -Leibniz, ev.: Aziz Yardml, dea Yay., stanbul 1996 -Nihilizm ve Materyalizm, ev.: Deniz Canefe, dea Yay., stanbul ,1998 Coppe, Franois, -Geici, ev.: Mustafa ekip Tun, skp,1910 Corbin, Henri, -bn Rtten Gnmze slam Felsefe Tarihi, ev.: Abdullah Haksz, nsan Yay., stanbul ,1997 -slam Felsefesi Tarihi, ev.: Hseyin Hatemi, stanbul ,1986 Cornforth, Maurice Campbell, -Bilgi Teorisi, ev.: H. Selmal, Ma- Ya Yay., stanbul,1975 -Marksist Klasikleri Okuma Klavuzu, ev.: Ferhat Gner, Orsal Mat., Ankara,1975 -Sosyalistler in Felsefe, ev.: Erdoan Baar- S. H. elenk, Sol Yay., Ankara, 1965 -Yeni Balayanlar in Felsefe, ev.: Hseyin Akyol, Yorum Yay., stanbul ,1997 Cornish, Kimberley, -Linz Yahudisi Hitler ve Wittgeinstein: Akl zerine Gizli Sava, ev. der nsal, Doan Yay., stanbul,2000 Cokun, smail, -Modern Devletin Douu, stanbul,1997

31

Cottingham, John, -Aklclk, ev.: Blent Gzkn, Sarmal Yay., stanbul ,1995 -Descartes Szl, ev.: B.Gzkan- N.lscolu-A. itil-A. Kovanlkaya, Sarmal Yay., stanbul ,1996 Cmert, Bedrettin, -Crocenin Estetii , Kltr Bak. Yay., Ankara ,1979 Cranston, Maurice ( Der.), -Byk Dnrlerin Politika Felsefeleri, ev.: Ekonomi ve Sosyal Etdler Konferans Heyeti- Milliyet Gazetesi, eltt Matbaaclk Koll. ti, stanbul 1968 Crsson, Andr, -Felsefe Meselelerinin Bugnk Durumu, ev.:Suut Kemal Yetkin-Hamdi Akverdi, DTCF. Yay., Ankara1943; 2. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul ,1949 -Filozofik Sistemler, ev.: S. J. Besarano, Sermet Mat., stanbul, 1962
-Voltaire, ev.: Suat Erginer, Ata Kitapevi, stanbul,1962

Croce, Benedetto , -fade Bilimi ve Genel Linguistik Olarak Estetik, ev.: smail Tunal, Atatrk niversitesi Basmevi, Erzurum ,1969 Crozat, Charles, -Ortaada Drt Devlet Nazariyesi, ev.: Hfz Timur, stanbul, 1943 -Ortaada Drt Devlet Nazariyesi, ev.: Vedat Gnyol, stanbul,1942 Culler, J. , -Saussure, ev.: Nihal Akbulut, Afa Yay., stanbul, 1985 Cumbur, Mjgn - smet Binark- M. Nejat Sepetiolu, -Farabi Bibliyorafyas, Milli Ktphane Yay., Ankara, 1973 Cumbur, Mjgan, -Ali Kuu Bibliyografyas, Kltr Bak., Ankara ,1974 Cuvillier, Armand, Felsefe Elifbas, ev. Hasan Ali Ycel, Teebbs Mat., stanbul ,1339 (1923) -Felsefe Yazarlarndan Seilmi Metinler I-IV, ev. N. M. Yakupolu, Bilim ve Sanat Yay., Ankara,1995-1996 -Kk Felsefe Szl, ev.: Osman Pazarl, Maarif Basmevi, Ankar, 1944

-aatay, Tahir, Kapitalist tima Nizam ve Bugnk Durumu, stanbul ,1975 al, Orhan Mnir, -Filozof Emmanuel Kantn Sisteminde Ahlak ve Hukukun Felsefi Esaslar, stanbul ,1947 -Friedrich Julius Stahln (1802-1861) Hukuk Felsefesi, stanbul ,1948 -Hukuk Metodoloji Dersleri, 2. Bask., Nazir Akbasan Mat., stanbul ,1952 -Immanuel Kanta Gre Devletin ve Devletleraras Mnasebetlerin Felsefi Esaslar, smail Akgn Mat., stanbul ,1951

32

-Stammlerin Cemiyet ve Hukuk Felsefesi I-II, stanbul 1947-1948 -Hukuka ve Hukuk lmine giri,st .niv.yay.,stanbul,1971 -Ruh ve Mn(Manev Nefs)Metafizii Kontra Niiezsche ve Kozmolojik Nihilizm,st.niv.yay.,stanbul,1978 arc, Mustafa, -Ahlakmz, stanbul ,1984 -Anahatlaryla slam Ahlak, stanbul 1985; 1991; 1997; 2000 -slam Dncesinde Ahlak, M... Fak. Vakf Yay., stanbul ,1989 -Kindinin Deful-Ahzan Adl Risalesi, stanbul ,1997 akar, Muharrem -Varln Sebebi Allah- Felsefenin Temel Meselesi, Trk Kltr Yayn, stanbul 1977 -Sebeplilik Problemi ve Allahn Varl, nklap Yay., Ankara,1987 allar, Aziz, -Felsefenin Neresindeyiz?, Cem Yay., stanbul ,1989 alt, Baha, -Francis Bacon, Yrk Mat., stanbul ,1975 am, Nusret, -slamda Sanat Resim ve Mimari, Ankara, 1994 ambel, Hasan Cemil, -Fichte ve Fichtenin Hitabeleri, Trk Ocaklar Merkez Heyeti Mat., Ankara,1927 ank, M. Namk, -Ahlak, Devlet Mat., stanbul, 1928 -Bediiyat(Estetik), Tefeyyz Kitabevi, stanbul ,1930 -Byk Felsefe Lgt, (3 Cilt), Cumhuriyet Mat., stanbul ,1954-57 -Eflatun, Tefeyyz Ktphanesi, stanbul ,1933 -Felsefe Bakaloryas, Necmi stikbal Basmevi, stanbul, 1932 -Kk Felsefe Tarihi, Ankara Bas., Tefeyyz Kitabevi, stanbul 1933 -Ruhiyat Felsefe Dersleri, Harbiye Mektebi Mat., stanbul ,1926-1927 apak, brahim, -Gazalinin Mantk Anlay, Elis Yay., Ankara ,005 -Stoa Mant ve Farabiye Etkisi, Aratrma Yay., Ankara ,2006 ay, Abdlhalk, -Ali Suavinin Hive Hanl ve Trkistanda Rus Yaylmas, stanbul, 1972 elik, Hseyin, -Ali Savi ve Dnemi, letiim Yay., stanbul ,1994 -Reat Nuri Gntekinin Romanlarnda Sosyal Tenkit, Kltr Bak. Yay., Ankara, 2000 aykara,Emine(syleji),Trk Ayntayn,T. bankas yay.,2.bask,stanbul,2001 etin, smail, -George Berkeleyin dealizminde Tanr ve Yaratma, Arasta Yay., Bursa ,2004 -bn Bccenin nsan Gr, M...Fak.Vakf Yay., stanbul ,1997 -John Lockeda Tanr Anlay, Vadi Yay., Ankara,1995 -Tabiat Kanunlar zerine Denemeler (J.Lockedan Tercme), Paradigma Yay., stanbul, 2000 estov(Chestov),Lev Nietzschede ve Tolstoyda yilik Fikri, ev Ik Ergden,Versus yay.,stanbul,2007

33

etinkaya, Bayram Ali, -hvan- Safann Dini ve deolojik Sylemi, Elis Yay., Ankara, 2003 -zmirli smail Hakk, Hayat, Eserleri, Grleri, nsan Yay., stanbul, 2000 iero, M. T., -Dostluk zerine, ev.: idem Drken, Afa Yay., stanbul ,1994 -Dostluk, ev.: Trkn Uzel, stanbul ,1947 -htiyarlk, ev.: Aye Sargll, stanbul ,1951 idem, Ahmet, -Akl ve Toplumun zgrleimi, Vadi Yay., Ankara ,1992 -Aydnlanma Dncesi, letiim Yay., stanbul ,1997 -Aydnlanma Felsefesi, Aa Yay., stanbul ,1993 -Bir mkan Olarak Modernite, letiim, 1997 -Tara Etii, letiim Yay., stanbul,2000 ileli, Meral, -Ahlak Psikolojisi ve Eitim, Ankara,1986 ilingir, Lokman, -Ahlak Felsefesine Giri, Elis Yay., Ankara, 2003 -Niin Felsefe?, Elis Yay., Ankara,2003 -Pratik Akln Doal Diyalektii, Elis Yay., Ankara, 2005 -Umut Felsefesi, Elis Yay., Ankara,2003 obanolu, Rahmi, -Hukuk Felsefesi Notlar I-Tarihi Ksm, stanbul ,1967-68 otuksken, B. - S. Babr, -Ortaada Felsefe, Ara Yay., stanbul ,1989 otuksken, Betl, -Felsefeyi Anlamak Felsefeyle Anlamak, Kabalc Yay., stanbul ,1995 -Nermi Uygurun Felsefe Dnyasndan Kesitler, Kabalc Yay.,stanbul,1996 Ortaa Yazlar, Kabalc Yay, stanbul ,1993 -Felsefi Sylem Nedir?, Kabalc Yay., stanbul, 1994 ubuku, Aydn, Mantk ve Diyalektik, Evrensel Basn Yaym, stanbul ,1993 ubuku, . Agh, -Gazzali ve Kelam Felsefesi, A...F. Yay., Ankara ,1970 -Gazzal ve Batinilik, Resimli Posta Mat., Ankara ,1964 -Gazzal ve Kelam Felsefesi, A...F. Yay., Ankara ,1970 -Gazzali ve phecilik, A...F. Yay., Ankara 1989 -slm Dncesi Hakknda Aratrmalar, A...F. Yay., Ankara ,1972 -slam Dnrleri, A...F. Yay., Ankara ,1977 Mezhepler, Ahlk ve slm Felsefesi le lgili Makaleler, A...F. Yay., Ankara, 1967 -slam Felsefesinde Allahn Varlnn Delilleri, A... F. Yay., Ankara ,1987 -Trk Dnce Tarihinde Felsefe Hareketleri, A...F. Yay., Ankara, 1986 en, A. Kadir, -Felsefeye Giri, Asa Yay., Bursa,1999 -Heideggerde Varlk ve Zaman, Asa Kitapevi, Bursa ,1997 -Mantk, Asa Kitabevi, Bursa 1997; 2.Bsk., Asa Kitabevi, Bursa ,1999

34

-D Dahl, Robert A., -Demokrasi ve Eletirileri, ev.: Levent Kker, Trk Demokrasi Vakf yay., Ankara ,1993 Dalkl, Bayram, -Bertrand Russel-Yirminci Yzylda Bir Ateist Dnr, Kendz Yay., Konya ,2000 -Din Felsefesine Giri, Kendz Yay., Konya, 2004 -skenderiye Yahudi Okulu Kurucusu Philonun Din Felsefesi, Kendz Yay., Konya ,2002 -Trkiyede Din Felsefesine Doru, Kendz Yay., Konya, 2000 - Yunus Emrede Allah Alem nsan Mnasebeti, Kendz Yay., Konya ,2004 Damasio, Antonio R., -Descartesn Yanlgs, ev.: Bahar Atlamaz, Varlk/ Bilim, stanbul ,1999 Danman, Zuhuri, Koi Bey Risalesi, Haz:, 2. Bsk., Kltr Bak., Ankara, 1985 Danimend, smail Hami, Garp Membalarna Gre Eski Trk Seciye ve Ahlak, stanbul Kitapevi, stanbul 1961; 2. Bsk., stanbul ,1975 -Ali Suavinin Trkl, Ankara 1942 Darvin, Charles Robert , -nsann Treyii, ev.: ner nalan, Onur Yay., Ankara, 1975 -nsann Treyii, ev.: Yavuz Erkoak, Sol Yay., Ankara ,1968 -Seksel Seme, ev. ner nalan, Onur, 1977 -Trlerin Kkeni,ev. ner nalan, Sol, 1970 Daval, Roger, -Fransz Dnce Tarihi, ev.: Ahmet Angn, Kitaplk Ticaret Ltd., stanbul 1968 Daver, Blent, -ada Siyasal Doktrinler (Devletin Rol ve Amalar Ynnden Bir Deneme), ASBF.Yay., Ankara 1968 , 2. Bsk., Ankara 1969 David West, -Kta Avrupas Felsefesine Giri, ev.: Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., stanbul, 1998 de Beauvor, Smone, -Koullarn Gc, ev. Betl Onursal, Payel, 1996 -Olgunluk a I, ev. Betl Onursal, Payel, 1991 -Olgunluk a II, ev. Betl Onursal, Payel, 1991 -Yklm Kadn, ev. Harika S. eren, Doan, 1968 -Yallk (lk a), ev. Osman Canberk-Eray Canberk, Milliyet, 1970 de Chardn, Telhard , -nsann Tabiattaki Yeri, ev. Prof. Dr. H. Hsrev Hatemi, aret, 1990 Dede, Mnir, -Felsefe Dersleri, Denge Yay., stanbul,1996

35

Defterdar Sar Mehmet Paa, -Devlet Adamlarna tler, Sadeletiren; Hseyin Ragp Ugural. Kltr Bak. Yay., stanbul 1987; Ankara, 2000 Del Vecchio, Giorgio, -Hukuk Felsefesi Dersleri, ev.: Sahir Erman, Sermet Mat., stanbul,1952 -Hukuk Felsefesi Dersleri, ev. Suut Kemal Yetkin, stanbul ,1940 Delacroix, H., -Oyun ve Sanat, ev.: Mustafa ekip Tun, stanbul, 1938 Deleuze, G. - F. Guatari, -Felsefe Nedir?, ev. Turhan Ilgaz, 5. Bsk., Y.K Yay., stanbul,2000 -Kapitalizm ve izofreni-Gebebilimi ncelemesi-Sava Makinas, 2 C., Balam Yay.,stanbul,1999 Deleuze, Gilles , -Felsefe Dersleri I-Spinoza stne Bir Ders, ev.: Ulus Baker, teki Yay., Ocak Ankara ,2000 -Felsefe Dersleri II -Kant zerine Drt Ders, ev.: Ulus Baker, teki Yay., Ankara,2000 -Kantn Eletirel Felsefesi, ev.: Taylan Altu, Payel Yay.,stanbul,2001 -Kritik ve Klinik, ev.nci Uysal, norgunk yay.,stanbul,2007-Mzakereler, ev.nci uysal, norgunk yay.,stanbul,2006 -Spinoza ve Pratik Felsefe,ev.Ulus Baker, norgunk yay.,stanbul,2006 -Perikles ve Verdi:Franois Chateletnin Felsefesi, ev.Ali Akay, Balam yay.,stanbul,2006 -Kvrm: Leibniz ve Barok,ev.Hakan Ycefer,balam yay.,2006 Delius, Harald, -Gnmz Felsefe Disiplinleri, ev.: Doan zlem, Ara Yay., stanbul, 1990 Dellalolu, Besim, -Toplumsaln Yeniden Yaplanmas, Balam Yay., stanbul 1998 Demir, mer - Mustafa Acar, -Sosyal Bilimler Szl, Aa Yay., stanbul ,1992 Demir, mer, -Bilim Felsefesi, Vadi Yay., 2. Bsk.., Ankara, 1997 Remir, Ramazan,niversitenin Bugn ve Yarn,Palme yay.,2bask, 1996, Ankara Demir, Remzi, -Trk Aydnlanmas ve Voltaire, Doruk Yay., Ankara ,1999 -Filozofika Ottomanika, Lotus yay.,Ankara, I.c.2005, II.c.2006,III.c.2007 -Osmanllarda Bilimsel dncenin Yaps, Epos yay.,Ankara,2001 Demiray, Tahsin, -Le Play Sosyolojisinin 100. Ylnda Dnyada ve Trkiyede Tesirleri, stanbul, 1958 Demirci, Mehmet, -Yunus Emrede lhi Ak ve nsan Sevgisi, Seluk Yay., stanbul ,1991 Demirhan, Ahmet (Derleyen), -Heidegger ve Teoloji, nsan Yay., stanbul ,2002 -Modernlik, Aa Yay., stanbul ,1992 -Kierkegaard ve Din,Gelenek yay.,stanbul,2003 -Nietzsche ve Din, glenek yay.,stanbul,2002

36

Denis, Henri, Ekonomi: Doktrinler Tarihi, 2 C., ev.: Atilla Tokatl, stanbul Sosyal Yay., 1.C., 1973, 2. C., 1974 Denis, J., -Kadim Yunanda Ahlaki ve Hukuki Fikirler, ev. Ziyaeddin Fahri Fndkolu, stanbul ,1945 Denkel, Arda, - Anlamn Kkenleri, Metis Yay., stanbul,1984 -Anlam ve Nedensenlik, Kabalc Yay., 1996 -Bilginin Temelleri, Metis Yay., stanbul ,1984 -Demokritos Aristoteles-lk ada Doa Problemleri, Kalam, 1986 -Dnceler ve Gerekeler (2), ev. Ahmet Halk Atalay, Gebe, stanbul, 1997 Dnceler ve Gerekeleri Felsefe Yazlar I. Gebe Yay., stanbul stanbul, 1997 -Nesne ve Doas, Metis Yay., stanbul ,1985 -Rnesans Sonlarnda Dnce ve Bilim, Metis Yay., stanbul ,1986 Deonna, W., -Sanatta Ritimler ve Kanunlar, ev.: Sleyman Kazmaz, Remzi Kitabevi, stanbul, 1974 Derbil, Sheyp, -Kavram Bilimleri ve Hukuk, stanbul,1945 Derey, Silvain, -Herbert Spenserin Din ve Ahlak Hakkndaki Nazariyesi, ev.: Mehmed Mnir Ertegn, Mrettibin-i Osmaniye Mat., stanbul ,1327(1911) -nsan ve Teknoloji (Derleme), ev.: Taha Kl, nsan Yay., stanbul ,1992 Dergah yaynlar(haz.Ezel Elverdi), -Nureddin Topuya Armaan, Dergah yay. stanbul, 1992 Derrida, Jacques, -Gstergebilim ve Gramatoloji, ev.: Tlin Akin. Afa Yay., stanbul ,1994 -Marxn Hayaletleri, Haz. Melih Baaran, Ayrnt Yay., stanbul , 2001 -Gn Domadan, ev.Kenan Saraliolu,Dharma yay.,stanbul,2006 Dervi Hma, -Makber-i Ahrar, Cenevre ,1901 Descartes, Ren , -Ahlk zerine Mektuplar, ev. Mehmet Karasan, M.E.B. Yay., 1966; 3.Bsk., stanbul ,1992 -Akln daresi in Kurallar , ev.: Mehmet Karasan, stanbul 1945; 2. Bsk., M.E.B Yay., Ankara 1962; stanbul ,1997 -Akln yi Kullanmak ve Bilimlerde Doruyu Bulmak in Metot zerine Konuma, ev.: Mehmet Karasan, stanbul ,1944 -Felsefenin lkeleri, ev.: Mehmet Karasan, M.E.B Yay., stanbul 1943; 3. Bsk., stanbul ,1963 -Hsn-i dare-i Akl ve Ulumda Taharri-i Hakikate Dair Usul Hakknda, ev. brahim Edhem Dirvana, Mahmut Bey Mat., stanbul 1311(1893) -lk Felsefe zerine Metafizik Dnceler, ev.: Mehmet Karasan, M.E.B. Yay., stanbul ,1942; 2. Bsk., stanbul 1962; 3. Bsk., stanbul ,1967 -Metafizik Dnceler, ev.: Mehmet Karasan, stanbul , 1967 -Metod zerine Konuma, ev.: Sahir Sel, Sosyal Yay., stanbul ,1984

37

-Metot zerine Konuma, ev.: Mehmet Karasan, M.E.B. Yay., 3. Bsk., stanbul, 1967 -Usl Hakknda Nutuk, ev.brahim Edhem,y.haz..Ali Utku,Kemaleddin Kuzucu,izgifelsefe, Konya ,2005 -Ruhun htiraslar, ev. Mehmet Karasan, M.E.B. Yay., stanbul 1972; 2. Bsk., stanbul, 1991 -Tabiat I le Hakikat Arama, ev.: Mehmet Karasan, M.E.B. Yay., Ankara, 1945 -Uusul Hakknda Nutuk, ev. brahim Edhem Dirvana, 2. Bsk., Devlet Mat., stanbul ,1928 - Yntem zerine Konuma, Afar Timuin-Yksel Timuin, 1998 Deschamps, A., -Marksizm. Tahlil ve Tenkit, ev.: Suut Kemal Yetkin, Arkada B., stanbul ,1937 Destouches, Jean Luis, -Lojistik, Ankara, 1947 Devalibi, Maruf, -slamda Devlet ve ktidar, stanbul ,1969 Devlet, Ndir, -smail Bey (Gaspral), Kltr ve Turizm Bakanl Yay., Ankara ,1988 Dewelshauvers, G., -Muasr Fransz Psikolojisi, ev.: Mustafa ekip Tun, stanbul ,1940 -Psikoloji, ev.: Mustafa ekip Tun, stanbul ,1938 Dewey, John (1859-1952), -ocuk ve Mektep, ev.: Mustafa Rahmi Balaban, stanbul ,1923 -Demokrasi ve Terbiye, ev.: Avni Bekir Baman, stanbul,1928 -Mekteb ve Cemiyet, ev.: Avni Baman, Matbaa-i Amire, stanbul ,1340 (1924) -zgrlk ve Kltr, ev.: Vedat Gnyol, an Yay., stanbul 1962; 2. Bsk., an Yay., stanbul ,1964 -Deneyim Ve Eitim,ev.Sinan Akll, ODT Gelitirme Vakf yay.,Ankara,2007 Dez, Max, -Genel Estetik, ev.: Cevat Mahmut Altar, Matbaaclk Okulu, stanbul 1962; 2. Bsk., stanbul ,1965 Diderot- DAlambert, -Ansiklopedi Ya da Bilimler, Sanatlar ve Zanaatlar Aklamal Szl, ev. Selahattin Hilav, 2. Bsk., Y. K. Yay., stanbul, 2000 Diderot, Denis, -Aktrlk Hakknda Aykr Dnceler, ev.: Sabri Esat Siyavugil, stanbul ,1943 -Felsefe Konumalar, ev.: Adnan Cemgil, Remzi Kitabevi, stanbul ,1968 -Felsefe, ev.: Haydar Rfat, irketi Mrettibiye Basmevi, stanbul ,1935 -Filozofa Dnceler, ev.: sa ztrk, an Yay., stanbul ,1963 -Grenlerin Yararna Krler Hakknda Mektup, ev.: Adnan Cemgil, stanbul, 1945, sosyal yay.,1984 -Kaderci Jacques le Efendisi, ev.: Adnan Cemgil, stanbul ,1949 -Yasay inemenin Tehlikeleri stne, ev.: sa ztrk-Vedat Gnyol, an Yay., stanbul ,1974 Diemer, Patzig, Feys ve Dierleri, -Gnmzde Felsefe Disiplinleri, ev.: Doan zlem, Arar Yay., stanbul 1990; 2. Bsk., 1997

38

Dilthey, Wilhelm , -Hermeneutik ve Tin Bilimleri, ev.: Doan zlem, 1999 -Tinsel Bilimlere Giri, ev.: Doan zlem, E. . Yay., zmir ,1984 Diner, Kurtulu, -Bilimsel Aklamada Hempel Modeli, Trkiye Felsefe Kurumu, Ankara ,1993 Dindar, Bilal, -Emanuel Mounierde Personalizm, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1988 -Sayh Badr al-Din Mahmud et ses Waridat, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1990 Direk, Zeyneb-Gremen, Refik, -ada Fransz Dncesi, Epos Yay., Ankara, 2004 Ditfurth,V.Hoimar, -Balangta Hidrojen Vard ,ev. Veysel Atayman cumhuriyet kitaplar, stanbul, 2006 Diyarbakrl Said Paa, -Hlasa-i Mantk, Alem Mat., stanbul 1310; 2. Bsk., Asr Mat., stanbul, 1315 (1899) Dizer, Muammer, -Takiyddin, Kltr Bak. Yay., Ankara,1990 -Ali Kuu, Kltr ve Turizm Bak. Yay., Ankara ,1988 Dobrenkov, V.., Eric Frommun ve Yeni - Freuduluun Eletirisi, ev. Dr. Oya Tangr-Levent Key, Sorun, 1979 Dodurgal, Abdurrahman, bn Sina Felsefesinde Eitim, M. . . Fak. Yay., stanbul,1994 Doan ,Attila, -Osmanl Aydnlar ve Sosyal Darwinizm,stanbul Bilgi niversitesi yay.,stanbul,2006 Doan, Haluk Necdet, -Hakikat Nedir? Ne Deildir?, Ar Mat., stanbul ,1959 Doan, smail, - Avrupa Adab- Muaereti Yahut Alafranga, Aka Yay., Ankara ,2002 -Bilginin Toplumsall Sorunu, Eitim Bilimleri Fakltesi Dergisi, Say:28 (1), 1995 -Tanzimatn ki Ucu Mnif Paa ve Ali Suavi, stanbul ,1991 Doan, Mehmet, -100 Soruda Estetik, Gerek Yay., stanbul, 1975 Doruluk, Mehmet, -Bilimde htilal, Dilek Mat., stanbul ,1973 Dok, Birol, -Nietzcshenin Nihilizmi, Seba Yay., Ankara,1996 Donald, Hudson, -Wittgensteinin Din Felsefesi, ev.: Ramazan Ertrk, A Yay., Eyll ,2000 Doru ,Nesim, -Doudan Batya Kpr:Sryanler,Felsefe ve eviri Gelenei, Dipnot yay., stanbul, 2007 Dnmez Grsel, -Devlet Metodolojisine Giri, Hece yay.,Ankara,2004

39

Dr. Hazk, -Hrriyet, Mekteb-i Fnun- Tbbiye-i Askeriye Mat., stanbul ,1324(1908) Dranaz, Faik, -Felsefe Klavuzu, stanbul ,1972 Draper, J. M., -Niza- lim ve Din, ev. Ahmet Mithat, 4 cilt, Tercman- Hakikat Mat., stanbul 1313-18 (1897-1902) Draman,Hseyin, -Toplum Felsefecisi Hilmi Ziya lken,Boyut yay.,stanbul,2007 Ducasse, Pierre, -Byk Felsefeler, ev.: Nihal nal, Varlk Yay., stanbul, 1972 Dural, aban Teoman, -A New System Of Philosophy-Science From The Biological Standpoint"; Peter Lang (Europischer Verlag Der Wissenschaften), Frankfurt/Main Berlin-Bern-New York-Paris-Wien ,1996 -Aristoteleste Bilim ve Canlilar Sorunu"; antay Kitabevi, stanbul,1995 -Biyoloji Felsefesi / Canl ve Kltr Sorunlarn Aratrma Alan, Aka Yay., Ankara ,1992 -Canlilar Sorununa Giri/Biyoloji Felsefesiyle Ilgili Aratrma, 1. Bsk., . Ed. Fak. Yay., Istanbul, 1983; 2. Bsk., Remzi Kitabevi, Istanbul ,1982 -ada Kresel Medeniyet, Anlam, Geliimi, Konumu, Dergah Yay., stanbul, 2000 -Felsefe-Bilime Giri, antay Kitabevi, Istanbul 1998 -Gilgami Destani (Giri Ile Tercme: T. Dural); antay Kitabevi, stanbul, 1998 -Yenia Avrupa Medeniyetinden ada Ingiliz-Yahud Medeniyetine, Iz Yay., Istanbul ,1996 Durand, Gilbert, -Sembolik mgelem, ev. Aye Meral, nsan, 1998 Durant, Will, -Felsefe Klavuzu, ev.: Ender Grol, Milliyet Yay., stanbul ,1973 -Felsefenin yks, z Yay., stanbul ,2002 -Medeniyetin Temelleri, ev.: Nejat Muallimolu, Boazii Yay., stanbul ,1978 Durkhem, Emile , -Ahlk Terbiyesi, ev.: Hseyin Cahit Yaln, Devlet Mat., stanbul,1927 -Ahlak ve Hukuk Kaideleri Hakknda Dersler, ev.: Hseyin Nail Kubal, smail Akgn Mat., stanbul ,1947 -Ahlksal Terbiye, 1.C. ev.: M.F. Bezirci, Acun Basmevi, stanbul ,1938 -Din Hayatnn ptida ekilleri, Cilt: I, ev.: Hseyin Cahit Yaln, stanbul ,1923 -Din Hayatnn ptida ekilleri, Cilt: II, ev.: Hseyin Cahit Yaln, stanbul, 1924 -timai Taksim-i Amel , ev.: Orhan Mithat, stanbul ,1923 -timaiyat Usulunun Kaideleri, ev. Selmin Evrim, irketi Mrettibiye Mat., stanbul ,1943 -Meslek Ahlk, ev.: Mehmet Karasan, , M.E.BYay., Ankara 1949; 2. Bsk., M.E.B Yay., stanbul ,1962 -Sosyolojik Metodun Kurallar, ev.: Enver Aytekin, Sosyal Yay., stanbul ,1986

40

Dursun, Ycel, -Felsefe ve Matematikte Analitik/Sentetik Ayrm, Elips Yay., Ankara ,2004 Durusoy, Ali, -bn Sina Felsefesinde nsan ve Alemdeki Yeri, M. . . Fak. Yay., stanbul 1996 Duverger, Maurice, -Siyasi Rejimler, ev.:Teoman Tundoan, Sosyal Yay., stanbul ,1986 Dndar, Orhan, -Byk Trk Bilgini ve Hakimi bn Sina, Kltr Bak., Ankara ,1999 Drken, idem, -Stoa Mant, stanbul . Ed. Fak. Basmevi, stanbul ,1991 Dzen, brahim, -Aziz Nesefiye Gre Allah, Kinat ve nsan, anlurfa lahiyat Fakltesini Gelitirme Vakf Yay., Ankara ,1991 Dzgn, aban Ali, -Din, Birey ve Toplum, Aka Yay, Ankara ,1997 -Seyyid Ahmet Han ve Entellektuel Modernizmi, Aka Yay, Ankara,1997 -Sosyal Teoloji, Aka Yay, Ankara ,1999

-EEagleton, Terry, -Estetiin deolojisi, ev.: Blent Gzkan-Hakk Hnler ve Dierleri, Doruk Yay., stanbul -deoloji, Ayrnt Yay.,stanbul, 1998 -Postmoderninmin Yanlsamalar, ev.: Mehmet Kk, Ayrnt, 1996 Eaton, Gai, -Tanry Hatrlamak, ev.: Salime L. Grkan, stanbul, 2003 Easson, Herbert N., -Kendini Tanyor musun, ev.: Muallim Mubahat, Agh Sabri Kitabevi, stanbul, 1930 Ebbinghaus, Herman, -Muhtasar lm-i Ruh, ev. Eref Efendizade evketi, Matbaa-i Amire, stanbul, 1333 (1917) -Ruhiyat, ev.: Mustafa ekip Tun, Darlfnun Mat., stanbul ,1335 (1919) Ebenstein, William, -Siyasi Felsefenin Byk Dnrleri, ev.: smet zel, ule Yay., stanbul ,1996 Ebher , -saguji, z yay., -Mlahhas Ruhiyat, ev.: Mustafa ekip Tun, stanbul ,1919 Ebu Selem Es- Semerkandi, -Akaid Risalesi, Yay. Haz. Ahmet Saim Klavuz. stanbul, 1989 Ebul-Ala Afif, -bn Arabide Tasavvuf Felsefesi, Krkambar, stanbul, 1999* Ebuzziya Tevfik , -Diyojen, Matbaa-i Ebuzziya, stanbul, 1299 -Ezop, Matbaa-i Ebuzziya, stanbul,1299 -bn Sina, Matbaa-i Ebuzziya, stanbul ,1300

41

-Jean Jacques Rousseau, Matbaa-i Ebuzziya, stanbul ,1303(1887) Eckermann, J.P., -Hayatnn Son Yllarnda Goethe le Konumalar, ev.: Ltfi Ay-Sadi Baytn, M.E.B Yay., 1947 Eco, Umberto, -Avrupa Kltrnde Kusursuz Dil Aray, ev.: Kemal AtakayLiteratr Yay., stanbul ,2004 Edhem, Necdet , -Tekaml ve Kanunlar, Matbaa-i tihad, stanbul ,1329 Edman, Iewin, -Sanat ve nsan, Estetie Giri, ev.: Turan Ouzkan, M.E.B Yay., stanbul ,1966; 2. Bsk., nklap ve Aka Kitapevleri Koll. ti, stanbul ,1977 Edmons,David,jon eidinow, -Wittgensteinn Masas,Y.K.yay.,ev.Asl bier,stanbul,2004 Efem, Abdurrahman, -limden Beklediimiz, Yargolu Mat., Ankara ,1969 Efltun(Platon) , -Alkibiades I, ev.: rfan ahinba, stanbul ,1942 -Byk Klasikler: Kk Hippias- Minos- Theages Rakipler- Lysis- LakhesKharmides-Protagoras-Kriton-Hipparkhos-Kleitophon-Gorgias-BykHippias, Hrriyet Yay., stanbul,1975 -Cumhuriyet, ev.: H. Saffet Engin, Sralar Basmevi, stanbul ,1950 -Devlet Adam, ev.: Behice Boran- Mehmet Karasan, M.E.B.Yay., stanbul ,1944; 2. Bsk., M.E.B. Yay., Ankara 1960; Cumhuriyet, 1998 -Devlet I, ev.: Dil ve Tarih- Corafya Fakltesi Klasik Filoloji Enstits Doktora Talebeleri, stanbul,1942 -Devlet II , ev.: Dil ve Tarih- Corafya Fakltesi Klsik Filoloji Enstits Doktora Talebeleri. stanbul ,1942 -Devlet III, ev.: George Rohde-Azra Erhat, stanbul ,1944 -Devlet III-IV, ev.: Azra Erhat-Trkn Tunga, Cumhuriyet, 1998 -Devlet IV, ev.: George Rohde daresinde Trkn Uzel, stanbul ,1946 -Devlet, 4. C. M.E.B Yay., 1.C.: ev.: A. Erhat-Samim Sinanolu-Suat Sinanolu, Ankara 1942; 2. C.: ev.: A.Erhat-S.Sinanolu- Suat Sinanolu, Ankara ,1942; 3. C.: ev.: Azra Erhat, stanbul 1944; 4. C.: ev.: Trkan Tunga, Ankara ,1946 -Devlet, ev.: Hamdi Dereli, Hrriyet Yay., stanbul ,1973 -Devlet, ev.: S. Eybolu-M. Ali Cimcoz, Remzi Kitabevi, stanbul, 1958; 2. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul, 1962; 3. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul, 1971; 4. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul ,1975 -Diyaloglar II, Remzi Kitabevi, stanbul, 1986 -Epinomis, ev.: Adnan Cemgil, stanbul ,1943 -Euthydemos, ev.: Halil Vehbi Eralp, stanbul ,1945 -Euthyphror, ev.: Pertev Naili Boratav, stanbul ,1942 -Gorgias, ev.: Reyhan Erben, stanbul 1946; M.E.B. Yay., 1967 -Hipparkhos ve Kleitophon, ev.: Zafer Talklolu, stanbul ,1943 -kinci Alkibiades, ev.: Suad Yakub Baydur, stanbul, 1943 -on , ev.: hsan Bozkurt, stanbul ,1942 -Kharmides, ev.: Nurettin azi Ksemihal, stanbul ,1949

42

-Kratylos, ev.: Suad Yakub Baydur, stanbul ,1944 -Kritias, ev.: Erol Gney- Ltfi Ay, stanbul,1942 -Kriton, ev.: Zafer Talolu, stanbul 1942;ev.Filiz ktem,Kabalc yay., stanbul, 2007 -Kk Hippias, ev.: Pertev Naili Boratav, stanbul ,1943. -Lakhes, ev.: Nureddin azi Ksemihal, stanbul ,1942; M.E.B Yay., 1967 -Lysis, ev.: Sebahattin Eypolu, stanbul, 1942; ev.Nihal Petek Boyac,Kabalc yay.,stanbul,2007 -Mektuplar, ev.: rfan ahinba, stanbul ,1943 -Meneksenos, ev.: rfan ahinba, stanbul ,1944 -Menon, ev.: Ahmet Cevizci, Gndoan Yay., 2. Bsk., Ankara,1994 -Minos, ev.: Hamdi Varolu, stanbul 1943 -Phaidon, ev.: Ahmet Cevizci,Gndoan Yaynlar , Ankara 2. Bsk., 1995 -Phaidon, ev.: Hamdi Ragp Atademir-Suut Kemal Yetkin, stanbul, 1943 -Phaidros, ev.: Hamdi Akverdi, stanbul ,1943 -Philebos, ev.: Sabri Esat Siyavugil, M.E.B Yay., 1989 -Platon, Ord.Prof.Suut K.Yetkin-Prof. Hamdi R. Atademir, M.E.B. Yay., 1989 -Protagoras, ev.: Nurettin azi Ksemihal, stanbul ,1943 -Rakipler, ev.: Hamdi Varolu, stanbul ,1943 -Sofist, ev.: Mehmet Karasan, stanbul 1943; M.E.B Yay., 1988 -Sokratesin Mdafaas, ev.: Niyazi Berkes, stanbul ,1942 -Soktatesin Savunmas, ev. Niyazi Berkes, Cumhuriyet, 1998 -Theages, ev.: Hamdi Varplu, stanbul ,1943 -Theaitetos, ev.: Macit Gkberk, stanbul ,1945 -Timaious, ev.: Erol Gney- Ltfi Ay, stanbul1943; M.E.B. Yay., 1989 -Yasalar (I-X. Kitaplar) , ev. Candan entuna, Kabalc Yay., 2.Bsk., stanbul, 1994 -Ziyafet, ev. aziye Berin Kurt, Yeni Mat., stanbul Egemen, Bedi Ziya , -Din Psikolojisi, Saha, Kaynak ve Metod zerine Bir Deneme, A...F.Yay., Ankara ,1952 -Eitim Felsefesi-Kavram zmlemesi 1. C., 1. Ksm, Eitim Bilimleri Fakltesi Yay., 1991 -Terbiye lminin Ana Meseleleri, II. Kitap, Terbiye Felsefesi, A...F. Yay., Ankara, 1952 -Terbiye lminin Problemleri ve Terbiye Felsefesi, A...F. Yay., Ankara ,1965 Eri, Osman (haz.), -Kitab- Drr, T.Diyanet Vakf yay.,Ankara,2007 -Kitab- Cebbarkulu,T.Diyanet Vakf yay.,Ankara,2007 Ensten, Albert -Fiziin Evrimi. lk Kavramlardan likinlie ve Kuantumlara Fiziin Evrimi, ev.: ner nalan, Onur Yay., Ankara ,1972 -zafiyet, ev.: Ali Tonkay, Faklteler Mat., stanbul, 1965 -Dnyay Nasl Gryorum, ev.: Kemal Zlf Taneri-Nazm Kemal, Tecelli Basmevi, stanbul ,1938 -Dnyamza Bak-Seme Denemeler, ev.: Sabahattin Eybolu, Alan Yay., stanbul, 1987

43

-zafiyet Teorisi, ev.: Nihal Fndkl, zgn Yay., stanbul ,1976 -zafiyet Teorisi, ev.: Glen Akta, Say Yay., stanbul ,1986 El- Attas, M. Nakib, -slam ve Laisizm, ev.: Selahattin Ayaz, 1994 El- Behiy, Muhammed, -slam Dncesinin lahi Yn, ev.: Sadri Hizmetli, Fecr Yay., Ankara,1992 -slami Dncede Oryantalist Etki, Ekin yay.,stanbul,1993 el-Cl, Abdlkerim, -nsn- Kmil, ev. Abdlaziz Mecdi Tolun, z, 1998 El- Efendi, Abdulvahhab, -Turabi Devrimi, ev.: Hasan T. Ksebalaban, lke Yay., stanbul ,1993 El -Kindi, - Felsefi Risaleler, ev.: Mahmut Kaya, z Yay., stanbul ,1994 el- Kudsi, Ahmet, -Arap Dnyasnda Milliyetilik ve Snf Mcadelesi, ev. Orhan Koak, 1975 El- Murabit, Abdlkadir, -Diyalektiin Sonu (Gelmekte Olan nsan in), ev.: Ersin Balc, Vadi Yay., stanbul ,1995 Eliade, Mircae, -Dinin Anlam ve Sosyal Fonksiyonu, ev.: Mehmet Aydn, Kltr Bak., Ankara, 1990 Elibol, Sadettin, -Felsefe Konumalar, Kltr Bak., Ankara ,1987 -nsanln Tarihi zerine, Aka Yay., Ankara ,1989 Eliot, T. S. -Kltr zerine Dnceler, ev.: Sevim Kantarcolu, Kltr Bak., Yay., Kasm, 1981 Ellul, Jacques, -Szn D, ev. Hsamettin Arslan, Paradigma Yay., stanbul,1998 Emerson, Woldo, -Nefise timat, ev.: Halikarnas Balks, Tan Basmevi, stanbul, 1939 Emin Feyzi, -lim ve rade (Maddiyyun Mezhebinin Reddi), Necm-i stikbal Mat., stanbul, 1343 (1927) Emirolu, Efdl, -Sanat Hakknda Dnceler, Uur Mat., Gaziantep, 1961 Emirolu, brahim, -Ana Konularyla Klasik Mantk, Kitabevi ve Asa Yay., stanbul ,1999 -Klasik Manta Giri, Elis Yay., Ankara ,2004 -Mantk Yanllar, M.. lahiyat Fak. Vakf Yay., stanbul ,1993 -Sufi ve Dil, stanbul 2002 -Yanl Dnce ve Davranlar Karsnda Mevlana, Kon-Vak, zmir , 2000 Emre, Ahmet Cevat, -Mektebde Malumat- Ahlakiye ve Medeniye Dersleri, 2. Bsk., stikbal Mat., stanbul, 1328 (1912) en-Nedv, -kbalin Mesaj, ev.: Prof. Dr. Yusuf Ick, Birleik Yay., 2. Bsk., stanbul, 1999

44

en-Near, Ali Sami, -slamda Felsefi Dncenin Douu, ev.: Osman Tun, nsan Yay., stanbul, 1999 En, Mithat, -Ruhbilim Terimleri Szl, T.D.K Yay., 1974 Engels, Friedrich, -Ailenin zel Mlkiyetin ve Devletin Kkeni, ev.: Kenan Somer, Sol Yay, Ankara, 1967; 2. Bsk., Sol Yay., Ankara 1971; 3. Bsk, Sol Yay., Ankara 1974; 4. Bsk., Sol Yay., Ankara 1976; 5. Bsk, Sol Yay., Ankara 1977 -Cemiyetin Asllar, ev.: Muhittin, Vakf Kitabevi, stanbul ,1934 -Doann Diyalektii, ev.: Arif Gelen, Sol Yay., Ankara 1970; 2. Bsk., Sol Yay., Ankara 1975;. 3. Bsk., Sol Yay., Ankara 1977; 4.Bsk., Sol Yay., Ankara,1979 -Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, ev.: Nizamettin Burhan, Sosyal Yay., stanbul ,1962; 2. Bsk., ev.: Orhan Suda, Suda Yay., stanbul,1975; ev.: Sevim Belli, Sol Yay., Ankara,1976 -Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Sol Yay.,Ankara,1978 -Materyalizm Prensipleri, ev.: Fatma Yal, Tecelli Basmevi, stanbul, 1936 -Sosyalist Dncenin Gelimesi, ev.: Selahattin Hilav, Sosyal Yay., stanbul, 1964 -topik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, ev.: ner nalan, Onur Yay., Ankara, 1978 -topik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, ev.: ner nalan, Sol Yay., Ankara, 1970; 2. Bsk., Sol Yay., Ankara 1974; 3. Bsk., Sol Yay., Ankara 1975; 4. Bsk., Sol Yay., Ankara ,1977 Engez, Necati (ev.), -Marksizim ve Eksistansializm. Diyalektik zerine Tartma, zlem Yay., stanbul, 1965 Engin, Mehmet Saffet, -Kemalizm nklabnn Prensipleri I-III, Cumhuriyet Mat., stanbul ,1938 -Muasr Avrupa felsefesi, Milliyet Mat., Ankara ,1933 Enriques, F.-Santaillana G. D, -yonyallar ve Nesnelerin Mahiyeti, ev.: Hamdi Ragp Atademir, Ankara, 1945 Epiktetos, -Dnceler ve Sohbetler, ev.: Burhan Toprak, M.E.B. Yay., stanbul 1942; 2. Bsk., M.E.B. Yay., stanbul 1946; 3. Bsk., nklp Kitabevi, stanbul 1954; 4. Bsk., nklp Kitabevi, stanbul 1958; 5. Bsk., nklp ve Aka Kitabevi, stanbul 1962; 6. Bsk., nklp ve Aka Kitabevi, stanbul 1967 Epikr , -Epikrn Ahlakiyat, ev.: Haydar Rifat, irketi Maddiyecilik Basmevi, stanbul 1935 Eralp, Halil Vehbi , -Descartes Fiziinin Metafizik Temelleri , Trkiye Basmevi,stanbul,1951 -Felsefe Tarihi,(Alfred Weberden tercme) stanbul Mat., stanbul ,1962 -Matematikde, Fizik ve Kimyada Metot,stanbul, 1947 -Platon I (Hayat, Eserleri, Sokratik Diyaloglar), 1953 -Platon, ..Ed. Fak., Yay., stanbul ,1953 -Yahya Kemal in, 1959

45

Erasmus , -Delilie Methiye, ev.: Nusret Hzr, M.E.B. Yay., 1989 Erdem, Hsameddin, -Ahlaka Giri, Gnay Mat., Konya,1994 -Baz Felsefe Meseleleri, H-Er Yay., Konya,1999 -Bir Tanr Alem Mnasebeti Olarak Panteizm ve Vahdet-i Vcud, Kltr Bak., Yay., 1990 -lka Felsefesi Tarihi, Seluk . . Fak., Konya 1987; 4. Bsk., Sebat Mat., Konya, 2000 -Problematik Olarak Din-Felsefe Mnasebeti, Sebat Mat., Konya, 1999 -Sondevir Osmanl Dncesinde Ahlk, Tanzimattan Cumhuriyete Kadar, S... Fak. Yay., Konya ,1996 Erdem, Sabri, -Maturidi ve bn Teymiyyede Metod Anlay ve Kuran, ule Yay., stanbul, 1993 Erdem, Sevim, -Modern Sanat, Trkiye Basmevi, stanbul ,1963 Erdemli, Attila, -nsan, Spor ve Olimpizm, Sarmal Yay. stanbul, 1996 Erder, Nejat, -Siyasi limlerde Teori ve Metod Hakknda Baz Genel Dnceler, A..Yay., Ankara,1962 Erdoan, Mustafa -Demokrasi, Laiklik, Resmi deoloji . Liberal Dnce Topluluu, Siyasal Kitapevi, Ankara ,1995 -Liberal Toplum Liberal Siyaset, Siyasal Yay., Ankara ,1993 Erdoan enol -Mimar Wittgenstein,Altkrkbe yay.,stanbul,2006 Erdost, M. lhan, -Bilim ve Yazn Arasnda, Onur Yay., Ankara ,1984 Erem, Faruk, -Hmanist Ceza Hukuku Doktirini, Ajans Trk Mat., Ankara, 1964 -Sanat ve Bilim, Sevin Matba., Ankara ,1976 Ergin, Muharrem, -Orhun Abideleri, Boazii Yay., stanbul, 1978 Ergun,Mustafa, -nsan ve Eitim(Mevlana zerine Bir Deneme),Ocak yay., Ankara ,1993 -Eitim Felsefesi,Ocak yay.Ankara,1999 Erhat, Azra, -te nsan- Ecco Homme, Remzi Kitabevi., stanbul 1969; 2. Bsk., Remzi Kitabevi, 1975 Eriirgil, M. Emin , -Bir Fikir Adamnn Roman(Ziya gkalp), Ankara,1938, Nobel yay.(haz.:Aykut Kazancgil ve Cem alpar),Ankara,2002 -Felsefeye Balang, stanbul 1936, 1938 -Hukukun Muhtelif Cepheleri ve Hukuk lmi, Ankara ,1938 -hmal, Maarif Yay., Ankara ,1958 -slamc Bir airin Roman8Mehmed Akif), Ankara ,1993

46

-Kant ve Felsefesi, Matbaa-i Amire, stanbul 1339; 2. bsk., nsan Yay; stanbul 1923; stanbul ,1997 -Neden Filozofi Yok, Maarif Yay., Ankara, 1957 -Sokrat, Kanaat Kitabevi, stanbul 1931 -Tarih-i Felsefe Notlar, Darlfnun Mat., stanbul 1336 (1920) -Trklk Devri Milliyetilik Devri nsanlk Devri, Ankara, 1958 -Wilhelm Leibnitz, Darlfnun Mat., stanbul 1337 (1921) -Ziya Gkalp (Bir Fikir Adamnn Roman), Remzi Kitabevi, stanbul ,1984 -Descartes ve Kartezyenler,haz:Erdoan Erbay,Ali Utku,izgiFelsefe,Konya,2006 Erkan, Hsn, -Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelime, Trkiye Bankas Yay., Ankara, 1993 Erzden, Ozan, -Ulus-Devlet, Ankara ,1997 Ertan, Timuin Faik, -Kadrocular ve Kadro Hareketi, Kltr Bak. Yay., Ankara, 1994 Ertem, Sadri, -Avrupann skeleti, Kanaat Kitabevi, stanbul 1939 Ertugrul, smail Fenni , -Hakikat Nurlar, stanbul ,1946 -Kitab- zale-i ukuk, stanbul ,1928,1991 -Kk Kitapta Byk Mevzular, stanbul ,1934 -Lgate-i Felsefe, Matbaa-i Amire, stanbul ,1928 -Maddiyyun Mezhebinin zmihlali, Orhaniye Mat., stanbul, 1928 -Materyalizm ve slam, 2 Cilt, Sebil Yay.,stanbul, 1992 -Vahdet-i Vcud ve Muhyiddin-i Arabi, Orhaniye Mat., stanbul 1928; 2. bsk., Haz.: Mustafa Kara, nsan Yay., stanbul ,1991 Ertrk, Selhattin, -Diktac Tutum ve Demokrasi, Kltr Bak. Yay., 1993 Erzurumlu, brahim Hakk , -nsaniyet- Kmile, stanbul ,1923 Esener, Mustafa Kamil, -Ruh- nsan- Dnya Hakknda Felsefi Grlerim, Toros Basmevi, Mersin ,1949 Esin, Emel, -Trk Kozmolojisi (lk Devir zerine Aratrmalar), Edeb. Fak., Mat., stanbul 1979 Esposito, John L., -slam Tehdidi Efsanesi, ev.: . Baldk-A. Kse-T. Kkcan, Ufuk Kitaplar, stanbul,2002 Esposito, John L.- Donohue, John, -Deiim Srecinde slam, ev.: Ali Yaar Aydoan-Aydn nl, nsan Yay., stanbul ,1991 Es-Sadr, Muhammed Bakr, -Felsefemiz I, ev.: Abdurrahman Sarolu, Endie Yay., Ankara,1991 Eybolu, smet Zeki, -Karanln Ayak Sesleri, Kadirilik, Cumhuriyet, 1999 Eyb Necati, Felsefeli Dini Esaslar, 1928

47

Eybolu, Sabahattin, -Denemeler, Cem Yay., stanbul ,1974 -Mavi ve Kara, Ekin Basmevi, an Yay., stanbul 1961; 2. Bsk., stanbul 1967; 3. Bsk., an Yay., stanbul 1973; 4. Bsk., an Yay., stanbul ,1977

-FF. Herric, -lm-i lahi-i Tabii, Badatlyan Mat., stanbul, 1885 Fabrequettes, M.P., -Adalet Mant ve Hkm Verme Sanat, Yeni Cezaevi Mat., Ankara ,1945 Fahreddin Razi , -Kelama Giri (el-Muhassal), ev.: Hseyin Atay, A... Fak. Yay., Ankara,1978 Fahri, Macit, -slam Felsefesi Tarihi, ev.: Kasm Turhan, stanbul ,1999 -slam Felsefesi, Kelam ve Tasavvufuna Giri, ev.: ahin Filiz, nsan Yay., stanbul 1998; 2. Bsk., 2000 Faquet, Emile, -Yeni Felsefe Tarihi, ev. Ahmet Hidayet (Reel), Ahmet Kamil Mat., stanbul ,1927 Frb, Eb Nasr, -Al-Siyasa al-Madaniyya, ev.: Mehmet S. Aydn-Abdlkadir ener- Rami Ayas, Ankara ,1980 -Byk Trk Feylesofu Uzlukolu Farabinin Eserlerinden Seme Paralar, ev.: Kvameddin Burslan, stanbul, 1935 -Eflatun Kanunlarnn zeti, ev.: Fahrettin Olguner, Kltr Bak. Yay, Ankara, 1985 -El- Medenitl- Fazla, ev.: Ahmet Arslan, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1990 -El -Medinetl Fzla, ev.: Nazif Danman, M.E.B. Yay., stanbul ,1956 -Es-Siyaset ul- Medeniyye veya M.E.Badiul- Mevduat, ev. Mehmet Aydn, Abdulkadir ener, M. Rami Ayas, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1980 -Farabinin Baz Mantk Eserleri, ev.: Mbahat Trker Kyel, Ankara ,1990 -Farabinin Peri Hermeneias Muhtasar, ev.: Mbahat Trker Kyel, Ankara, 1990 -Farabinin Eseri (Mutluluu Kazanma, Eflatun Felsefesi ve Aristo Felsefesi), ev.: Hseyin Atay, A.. . Fak. Yay., Ankara ,1974 -Fsusul-Medeni (Siyaset Felsefesine Dair), ev.: Hanifi zcan, Dokuz Eyll . Yay., zmir,1987 -limlerin Saym, ev.: Ahmet Ate, M.E.B. Yay., stanbul,1955 -Mantk Risaleleri, ev.: Hseyin Sarolu, antay Kitabevi, stanbul, 2001 -Mutluluun Kazanlmas, Vadi Yay., ev.: A. Arslan, Ankara ,1994 Farrngton, Benjamn, -Darwin Gerei, ev.: Bozkurt Gven-Yaln zbul, ada, 1982 Fazlurrahman, -slam ve adalk, ev.: Alparslan Akgen- M. Hayri Krbaolu, Fecr Yay., Ankara ,1990

48

-slam,ev.: Mehmet S. Aydn-Mehmet Da, 4. Bsk., Ankara,1996 -Tarih Boyunca slami Metodoloji Sorunu, ev. Salih Akdemir, Ankara Okulu Yay., Ankara,1995 Fnelon, -Hikaye-i Aristo Nous, ev. Read, Kasbar Mat., stanbul ,1306 (1890) Ferid Kam , -Avrupa Mektuplar, Haz: Nergiz Ylmaz, Dergah Yay., stanbul, 2000 -Dini, Felsefi Msahabeler, Srat- Mstakim Mat., stanbul ,1329 (1913) -Dini Felsefi Sohbetler, Sad. S. Hayri Bolay, Ankara ,1975 -Felsefe Tarihi Ders Notlar,yaymlanmam notlar -bn Arabide Varlk Dncesi, Haz: Mustafa Kara, nsan Yay., stanbul ,1992 -lm-i Ahlak, Ankara ,1339-1341 -lm-i Mabadut-Tabia (eviri), stanbul,1341-1343 -Mebadi-i Felsefeden lm-i Ahlak,Vilayet Mat., Ankara ,1339 (1923) -Vahdet-i Vcud, Matbaa-i Amire, stanbul 1331 Fernandez, -Jung Psikolojisi ve Tasavvuf, evirenler: Kemal Yazc-Rramazan Kutlu, 1994 Ferre, F., -Din Dilinin Anlam, Alfa Yay.,stanbul ,1998 Feuerbach, Ludwng , -Gelecein Felsefesinin lkeleri, ev.: Ouz zl, Ara Yay, stanbul ,1991 Feyerabend, Paul , -Akla Veda, ev.: Erturul Baer, Ayrnt Yay., stanbul ,1995 -Bilgi zerine Sylei, ev.: Cemal Gzel-Levent Kavas, Metis Yay., stanbul, 1995 -Bilim Kilisesi, (zgr Bir Toplumda Bilim), ev.: Cevdet Cerit, Pnar Yay., stanbul ,1991 -Bir Bilgi Anaristi, Derleyen: Cemal Gzel, Bilim ve Sanat Yay., Ankara ,1996 -zgr Bir Toplumda Bilim, ev.: Ahmet Kardam, Ayrnt Yay., stanbul, 1999 -Vakit ldrme(Otobiyografi), ev. Nedim atl, Ayrnt Yay., 1997 -Ynteme Hayr, ev.: Ahmet nam, Ara Yay., stanbul 1989 -Ynteme Kar, ev.: Erturul Baer, Ayrnt Yay., 1999 Fndkolu, Ziyaeddin Fahri , -Ahlak Tarihi, Genlik Kitabevi, 3 Kitap, stanbul 1. Kitap, 1943; 2. Kitap, 1944; 3. Kitap, 1945 -Ahlak Tarihi, .. Ed. Fak. Yay., Rza Cokun Mat., stanbul ,1944 -Alman ve Trk Hukuk Sosyolojisinde Eksogami Nazariyeleri, smail Akgn Mat., stanbul ,1947 -Bediiyat, Devlet Mat., stanbul ,1927 -Etos ve Kozmoz, Trkiye Harsi ve timai Aratrmalar Dernei Yay., stanbul, 1937 -Felsefe Kongrelerinde Trkiye, Ulus Basmevi, Ankara ,1937 -bni Haldun ve Felsefesi, Burhaneddin Basmevi, stanbul ,1939 -bn-i Haldunun Hukuka Ait Fikirleri ve Tesirleri, Kenan Basmevi, stanbul ,1939 -timaiyat Dersleri, 1. Cilt (Sosyoloji Doktrin ve Kollar), .. Yay., Faklteler Mat., stanbul ,1971 -timaiyat Dersleri, Cilt:1, .. ktisat Fak. Yay., Faklteler Mat., stanbul ,1971

49

-timaiyat I. Kitap-timaiyat Doktrinleri, .. Hukuk Fak. Yay., smail Akgn Mat., stanbul ,1947 -timaiyat, 3. bsk., smail Akgn Basmevi, stanbul ,1947 -timaiyat-Hukuk Sosyolojisi, Cilt: 3, .. ktisat Fak. Yay., smail Akgn Mat., stanbul ,1958 -timaiyat-Metodoloji Nazariyeleri, Cilt: 2, .. ktisat Fak. Yay., Faklteler Mat., stanbul ,1961 -Fransz htilali ve Tanzimat, , Trkiye Felsefi Harsi ve ytimai Aratrmalar Merkezi Kitapl, stanbul ,1943 -Karl Marx ve Sistemi, tken Yay., Yksel Mat., stanbul ,1975 -Sanayi Messeselerinde nsanlararas Mnasebetler Teorisi ve Felsefi Temelleri, Trkiye Harsi ve timai Aratrmalar Dernei Yay., stanbul ,1962 -Seme Metinleri ve Kraat Paralar le Ahlak Tarihi, . Yay., stanbul 1944 -Sosyalistler- Eflatun, Faklteler Mat., stanbul ,1964 -Sosyalistler, Bacon, Faklteler Mat., stanbul ,1964 -Sosyalistler, stanbul Faklteler Mat., stanbul ,1964-1966 -Sosyalizm, 2. Bsk., .. ktisat Fak. Yay., Faklteler Mat., stanbul ,1965 -Sosyalizm, ktisat Fak. Yay., stanbul,1952 -Stuart Mill ve Trkiyede Tesirleri, Faklteler Mat., stanbul ,1963 -Trkiyenin Sosyal Durumu, T.H. ve .A.D. Yay., stanbul ,1964 -XI. Asrda Bir Trk Mtefekkiri ve Ahlaki Dnceleri, Recep Usluolu Basmevi, Ankara ,1938 -Ziya Gkalp in Yazdklarm ve Sylediklerim, Muallimler Birlii Yay., Sralar Mat., stanbul ,1955 Fscher, Ernest, Sanatn Gereklilii, ev.: Cevat upan, De Yay., stanbul 1968; 2. Bsk., zgr Yay., stanbul 1974; 3. Bsk., E Yay., stanbul ,1979 Ftrat, Abdurrauf, -Buharada Cedidcilik-Eitim Reformu Mnazara ve Hind Seyyahnn Kssas, Haz. Seyfeddin Erahin, Kltr Bak. Yay., Ankara ,2000 Field, A.N.-Moore, J. N., -lmi Gerekler Inda Darwinizm, Ota Yay., stanbul ,1976 Filibeli Ahmet Hilmi , -Amak- Hayal, stanbul 1326; stanbul ,1981 -Akvam- Cihan, Matbaa-i Hikmet, stanbul ,1329 -Allah nkar Mmkn mdr?,Hikmet Matbaa-i slamiyesi, stanbul 1327; 2. bsk. r Yay., 1977 -Hangi Meslek-i Felsefiyi Kabul Etmeliyiz?, Hikmet Mat., stanbul ,1329 -Huzur-u Akl ve Fende Maddiyyun Meslek-i Delaleti, Hikmet Matbaa-i slamiyesi, stanbul 1332; 2.bsk., Haz: Sadk Albayrak, Tercman 1001 Temel Eser, stanbul, 1974 -lm-i Ahval-i Ruh, Hikmet Mat., stanbul ,1328 -Muhalefetin flas, Matbaa-i Hikmet, stanbul ,1331 -Rehber-i Siyaset, stanbul ,1327 -Sunusiler ve 13. Asrn En Byk Mtefekkir-i slamisi Seyyid Mehmet Sunusi, stanbul 1325 -Trk Ruhu Nasl Yaplyor?, stanbul 1329 -Yeni Akaidss slam, Hikmet Mat., stanbul 1332

50

-Yirminci Asrda Alem-i slam ve Avrupa; Mslmanlara Rehbe-i Siyaset, Matbaa-i Hikmet, stanbul ,1327 Filiz, ahin, -Ahlakn Akl ve nsan Temeli, izgi Kitabevi Yay., Konya ,1998 -hvan- Safa Risalelerinde nsan Problemi, izgi Kitabevi Yay., Konya ,2000 -slam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri, nsan Yay., stanbul ,1995 -slam Felsefesinin Serveni, Delta Yay., stanbul,1996 Fiske, John, -letiim almalarna Giri, ev.: Sleyman rvan, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1996 Fletcher, Margot, -20. Yzyl Filozoflar, ev.: Akn Kanat, lya Yay., zmir ,2002 Flew, Antony, -Plato-Bat Dncesinde Siyaset Felsefeleri, ev.: Nejat Muallimolu, M...Fak. May., stanbul ,1995 Foerster, W. Fr., -yi nsan yi Vatanda, ev.: Merref Hekimolu, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1993 Fonsgrive, Georges L., -Fenni Menahic (Metodoloji), ev. smail Hakk zmirli, stanbul,1923 -M.E.Badi-i Felsefeden lmn-Nefs, ev.: Ahmet Naim, Matbaa-i Amire, stanbul ,1331 (1915) Fordham, Frieda, -Jung Psikolojisinin Ana Hatlar, ev.: Aslan Yalner, Say Yay., Ocak ,1983 Foucault M., - Huck Gutman- Patrick H. Hutton, -Kendini Bilmek, ev.: Gl aal Gven, Om Yay., stanbul ,1999 Foucault, Mchel, -Akl ve Akl Bozukluu, Klasik ada Deliliin Tarihi , mge Yay., Ankara,1992 -Benin Yapm, ev.: Levent Kavas, Ara Yay., stanbul ,1992 -Cinselliin Tarihi, Afa Yay., stanbul ,1982 -Deliliin Tarihine Giri, Tan Yay., Ankara ,1982 -Dostlua Dair, Telos Yay., stanbul ,1992 -Bilginin Arkeolojisi, ev.: Veli Urhan, 2. Bsk., Birey Yay., stanbul, 2000 -Kelimeler ve eyler, ev. Mehmet Ali Klbay, mge Yay., 1994 -Sylemin Dzeni, ev. Turhan Ilgaz, Hil, 1987 -Toplumu Savunmak Gerekir, ev.: ehsuvar Akta, Y.K.Yay., 3.bsk., stanbul, 2004 -Yapsalclk ve Postyapsalclk, ev.: Ali Utku-mit Uma, Birey Yay., stanbul, 1999 Fouill, Alfred , -Tarih-i Felsefe, ev.: Baha Tevfik-Ahmet Nebil, Cilt: I-II, Babikyan Mat., stanbul,1912 Foulqui, Paul, -Diyalektik, ev.: Afar Timuin, Geliim Yay., stanbul,1975 -Varolu Felsefesi, ev.: Nurettin Topu, Hareket Yay., stanbul 1967; 2. Bsk., Hareket Yay., stanbul 1973; ev.: Yakup ahan, Geliim Yay., stanbul ,1976 -Varoluunun Varoluu, Toplumsal Dnm Yay., stanbul ,1999 Fourastie, J.-Vargonac,

51

-Birleik Avrupann ktisadi ve Kltrel Gc, ev.: Hamdi Ragp Atademir, Kayseri ,1962 Frack, Adolphe, -Felsefe-i Hukuk-i Medeniye, ev. A. Konstantin, Matbaa-i Amire, stanbul ,1333 (1917) Frank, Philipp, -Pozitivizmi Eletirmek/Doa Bilimlerinde Pozitivizm, ev.: Ylmaz ner, Metis Yay., stanbul ,1985 Franko, Gad, -Jean Jacques Rousseaunun Terbiye Nazariyeleri, Kanaat Mat., stanbul ,1329 (1913) Fretet, J.,
-Delilik, ev.: H. Vehbi Eralp, 1947

Freud, Sigmund , -Cinsiyet zerine Deneme, ev. Ali Avni ne, Yeni Mat., 1962 -Cinsiyet ve Psikanaliz, ev. Selhattin Hilv, Varlk Yay., 1967 -Totem ve Tabu, ev.: Niyazi Berkes, stanbul ,1947 Freund, Julien, -Beeri Bilim Teorileri, Bahaeddin Yediyldz, T.T.K. Yay., Ankara ,1991 Frevlle, Jean- G. V. Plehanov, -Sosyalist Gzle Sanat ve Toplum, ev.: Asm Bezirci, zlem Yay., stanbul,1963; 2. Bsk., May Yay., stanbul 1968; 3. Bsk., May Yay., stanbul ,1974 Frolov, I.T., -Biyolojide Diyalektik Yntem, ev.: Yakup ahan, Bilimsel Dizi, 1986 Fromm, Erich, -Hrriyetten Ka, ev.: Dr. Ayda Yrkan, Tur Yay., 3. Bsk., 1982 -Psikanaliz ve Din, ev.: Aydn Artan, Artan Yay., stanbul ,1991 -Sahip Olmak ya da Olmamak, ev.: Aydn Artan, Artan Yay., 1990 -Yeni Bir nsan, Yeni Bir Toplum, ev.: Necla Arat, Say Yay., 2. Bsk., stanbul, 1984 Fukuyama, Francs, -Tarihin Sonu ve Son nsan, ev.: Zlf Dicleli, Simavi Yay., 1989

-GGabriel, J. Leroux, -Akdenizdeki lk Uygarlklar, ev.: Nihal nal, Varlk Yay., stanbul ,1969 -lk Medeniyetler, 2. Bsk., ev.: Cevdet Perin-Mithat Perin, A. Sait Basmevi, stanbul 1944 Gadban, Mnir Muhammed, -slamda Siyasi Antlama, ev.: Asm Kanar, lke Yay., stanbul ,1993 Galbraith, John Kenetth, -ktidarn Anatomisi, ev.Ramazan Dikmen,Ankara 2004 Gallupi, -Miftahul-Fnun, ev. Ohannes, Matbaa-i Amire, stanbul ,1277 (1861) Garaudy, Roger, -20. Yzyl Biyografisi, ev.: Ahmet Zeki nal, Fecr Yay., Ankara ,1989

52

-Afarozdan Diyaloa, ev. Prof. Dr. Sadk Kl, Birey Yay., 1996 -Entegrizm Kltrel ntihar, ev.: Kamil Bilgin ilep, Pnar Yay., stanbul ,1992 -nsanln Medeniyet Destan, ev. Cemal Aydn, Pnar Yay., stanbul ,1995 -slmn Vaddettikleri, ev. Nezih Uzel, Pnar, 1983 -slam ve nsanln Gelecei, ev.: Cemal Aydn, Pnar Yay., stanbul ,1990 -Jean Paul Sartre ve Marxizm, ev.: Salhattin Hilav, Sosyal Yay., stanbul, 1962; 2. Bsk., Sosyal Yay., stanbul ,1965 -Marks in Anahtar, ev.: Ahmet Taner Klal, Bilgi Yay., Ankara ,1975 -Sosyalizm ve Ahlak, ev.: Selahattin Hilav, Gerek Yay., stanbul ,1965; 2. Bsk., Sre Yay., stanbul 1976 -Yzylmzda Yalnz Yolculuum, ev.Cemal Aydn, Trk edebiyat Vakf yay., stanbul, 2005 Garcon, Maurice, -Ferdi Hrriyetin Mdafaas, ev.: Hamdi Ragp Atademir, Kayseri ,962 Gasset, Jose Ortega Y. , -Aclk stne, Yap Kredi Yay.,stanbul,1991 -nsan ve Herkes, Metis Yay.,stanbul,1992 -Sevgi stne, ev.: Yurdanur Salman. Cogito, 2. Bsk., Y. K. Yay., stanbul ,1995 -Tarihsel Bunalm ve nsan, Haz. ve ev.: Neyire Gl Ik, stanbul,1996 -niversitenin Misyonu, Yap Kredi Yay.,stanbul,1997 -Kitlelerin syan,ev Nabi Avc,stanbul,1983 Gasson, Herbert N., -Tali Sensin, ev.: Muallim Mubarat, Sanaiyi Nefise Mat., stanbul, 1930 Gazali, mam Ebu Hamid Muhammed , -Alemlerin Srr, ev.: Naim Erdoan, Nisar Ner., stanbul ,1972 -Bidayetl- Hidaye- Hidayet Yolu, ev.: Ltfi Doan, Rzgarl Mat., Ankara ,1962; Bahar Yay., stanbul 1964; 2. Bsk., Bahar Yay., stanbul 1971; 3. Bsk., Bahar Yay., stanbul 1975 -Dalaletten Hidayete, ev.: Yaprak Paki, stanbul ,1998 -Ebu Hamid Muhammed el-Gazali Sempozyumu, Er. . G. Nesibe Tp T. Ens. Yay., Kayseri 14 Mart ,1988 -El- Kstsl-Mustakim, Hak Yolcularnn Mirac, 3 Kitap Bir Arada, ev.: Yaman Arkan, Eskin Mat., stanbul ,1971 -El- munkzu min- ad dalal, ev.: Hilmi Gngr, M.E.B. Yay., stanbul 1949; 2. Bsk., M.E.B. Yay., Ankara 1960; 3. Bsk., Cagalolu Yay., stanbul 1963; ev.: Salih eref-Ahmet Davudolu-Hseyin Tural, Caalolu Yay., stanbul 1970 -Felsefecilere Cevap, ev.: kif Nuri Dva Yay., stanbul ,1970 -Felsefenin lkeleri, ev.: Cemaleddin Erdemci, Vadi Yay., Ankara ,2001 -Hakikat Bilgisine Ykseli, nsan Yay., -Huccetl-slam, ev.: Mehmet Ali Ayni, Matbaa-i Amire, stanbul 1327 -hya-i ulumid din, Cilt: I-IV, ev.: Ahmet Serdarolu, Bedir Yay., stanbul 1975 -lahi Ahlak, ev.: Yaman Arkan, Uyan Yay., stanbul 1976 -mam- Gazalide Ahlak Dncesi,, -slam Ahlk, 1.K. ev.: Akif Nuri Karcolu, Sinan Yay., stanbul 1969; 2. Bsk., Sinan Yay., stanbul 1975; 3. Bsk., Sinan Yay., stanbul 1978 -tikatta Orta Yol, ev.: Kemal Ik, A..lahiyat Fak. Yay., Ankara ,1971 -Nasihat-l Mlk, ev.: Osman ekerci, 1969

53

-Tasavvufun Esaslar, ev.: Ramazan Yldz, amil Yay., stanbul 1971; 2. Bsk., amil Yay., stanbul ,1976 -Tasavvufun Esaslar, ev.: Remzi Bark, Kl Kitabevi Yay., Ankara ,1972 -Tehaftl- Felasife, ev.: Bekir Karla, a Yay., stanbul 1983 -Tehaftel Felasife,ev:Mahmut Kaya-Hseyin Sarolu,Klasik yay.,stanbul,2oo6 -Varlklarn Yaratl Hikmetleri, ev.: Hasan Akarsu-Mrsel Srada, Dede Korkut Yay., stanbul 1971; 2. Bsk., Dede Korkut Yay., stanbul ,1973 Gehlen, Arnold , -nsan zerine Sekiz Konferans, ev.: Rifat Dver, ..Ed.Fak. Yay., stanbul,1970 -nsan, evl.: Bedia Akarsu- Hseyin Batuhan, ..Ed.Fak. Yay., stanbul 1954;. 2. Bsk., stanbul 1973 -nsan, nsann Nereden Geldii, Biriciklii, Eylem ve Zeka gdleri, Dil ve drak, Kltr, Teknik, Hayat Standard ve Medeniyet, ev. Hseyin Batuhan, 1954 Gelenbev smail , -Kyas Risalesi, (Risaletu'1-Kyas), eviri, Atatrk . Fen-Ed. Fak. Yay., Erzurum, 1988 Gellner, Ernest, -Postmodernizm, slam ve Us, ev.: Blent Peker, Limit Yay., Ankara ,1994 -Uluslar ve Ulusculuk, B.Ersanl Behar,G.Gksu zdoan,nsan yay.,stanbul,1992 George, W., -Darwin, ev.: Mfide Pekin, Afa Yay., stanbul ,1986 Georgeron,Franois, Osmanl Trk Modernlemesi,(1900-1930),ev.Ali Berktay,YK.yay.,stanbul,2006 Gerger, Moritz, -Estetik Anlay, Remzi Kitabevi, stanbul ,1987 Gerviyani, Muhsin, -slam Felsefesine Giri (Bilgi ve Varlk), Birey Yay.,stanbul, 1998 Gan Franco, -ada Devletin Geliimi, ev.: ule Kut-Binnaz Toprak, Hrriyet ,1991 Gibb, Hamilton A.R, slm Medeniyeti zerine Aratrmalar, Kadir Durak ve Dierleri, Endls ,1991 Giddens, Anthony, -Max Weber Dncesinde Siyaset ve Sosyoloji, ev.: Ahmet idem, Vadi Yay., 2. Bsk., 1996 -Modernliin Sonular, ev.: Ersin Kudil, Ayrnt Yay., stanbul,1994 -Sa ve Solun tesinde: Radikal Politikalarn Gelecei, ev.: Mge Szen-Sabir Ycesoy, Metis Yay., stanbul ,2002 -Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori, 2000 -Toplumun Kuruluu,Bilim ve Sanat Yay.,Ankara, 2002 -nc Yol: Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilii, ev.: M. zay, 2000 Gilson tienne , -Ateizmin kmaz, ev.: Veysel Uysal, M.. . Fak. Vakf Yay, stanbul, 1991 -Tanr ve Felsefe, ev.: Mehmet Aydn, D. . Yay., zmir ,1986 Giraud, J., -Hkm-i Cumhur, ev. Mehmed Ali Ayn, Kader Mat., stanbul ,1327 (1911) -Hkmet-i Avam, Vatan ve nsaniyet, ev. Mehmed Ali Ayni, Asaduryan Mat., stanbul, 1327 (1911)

54

Goblot, Edmond , -limler Sistemi, ev.: Fethi Ycel, Maarif Basmevi, stanbul 1954; 2. Bsk., M.E.B Yay., Ankara 1965 Goff, Jacques Le, -Ortaada Entelekteller, ev.: Mehmet Ali Klbay, Ayrnt Yay., stanbul,1994 Gognot,Georges-Guy Besse, -Engelse Gre Tabiatn Diyalektii ve Materyalizme Gre Bilgi Teorisi, ev.: Fatma ztrk, Hr Yay., stanbul ,1974 Goichon A. M., -bn Sina Felsefesi ve Ortaa Avrupasndaki Etkileri, ev.: smail Yakt, stanbul, 1993 Goldmann, Lucien, -Diyalektik Aratrmalar, ev.: Afar Timuin-Mehmet Sert, Kavram Yay., stanbul ,1976 -Dialektik Aratrmalar, ev.: Afar Timuin, Toplumsal Dnm Yay., stanbulnsan Bilimleri ve Felsefe, ev.: Afar Timuin-Fsun Aynuksa, Kavram, 1977 Temmuz, 1998 -Kant Felsefesine Giri, ev.: Afar Timuin, Metis, 1983 Goriev, B.Y., Maddiyet, -Fukara-i Kasibe Felsefesi, Birinci Hkmet Mat., Bak, 1922 Gottschalk, Herbert, -Bertrand Russell Yaam, ev.: Vehbi Hackadirolu, Alaz, 1984 Gourmont, Rmy De, -Fikir retimi, ev.: Muzaffer Necip Tanyeri, M.E.B. Yay., Ankara 1949; 2. Bsk., M.E.B. Yay., stanbul ,1968 Ggn, nder, -Namk Kemal, Kltr Bak., Ankara ,1987 -Ziya Gkalpin Hayat Gr, T. K. Ara., Ens. Yay., Ankara ,1992 Gka, Erol-Kucu, Ik, -Uluslararas likilerin Psikolojisi, Asam Yay., 2002 Gka, Erol-Mutlu, Erol, -Varoluun Psikiyatrisi, Vadi Yay., Ankara,1996 Gka, Erol-Ylmaz, Murat, -Uygarln Yeni Yolu Avrasya, Kzlelma Yay.,stanbul,1999 Gka, Erol, -Bilimlerin Vicdan Psikiyatri, topya Yay., stanbul,1999 -Buradan Byle-Hayatn Psikososyopolitii, Okuyanus Yay., stanbul , 2001 -nce Sz Vard (Yorumsamaclk zerine Bir Deneme),Vadi yay.,Ankara,1995 -Topluluklar ve Zihniyetleri-Grup Varlk Olarak nsan-, Odak Yay.,stanbul,2002 -Trkiye Vardr, Kzlelma Yay., stanbul,2004 -GrupDavran,Aina Kitaplar,Ankara,2006 -nsan Ksm Ksm:Topluluklar,Zihniyetler,Kimlikler,Aina Kitaplar,Ankara,2006 -Hayata ve aka,Aina Kitaplar,Ankara,2007 -Trklerin Psikolojisi, Tima yay.,stanbul, 2007 Gkalp, Ziya, -Makaleler I, Haz: . Beysanolu, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1976 - Makaleler II, Haz: Sleyman H. Bolay, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1982 - Makaleler III, Haz: D. Durusoy, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1977

55

- Makaleler IV, Haz: F.R. Tuncer, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1977 - Makaleler V, Haz: Rza Karda, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1981 - Makaleler VIII, Haz: F.R.Tuncor, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1981 - Makaleler IX, Haz: .Beysanolu, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1980 -Malta Konferanslar, Haz: F. Krzolu, Ankara ,1977 -Tamamlanmam Eserler, Haz: . Beysanolu, Ankara ,1985 -Terbiyenin Sosyal ve Kltrel Temelleri I, Haz: Rza Karda, M.E.B. Yay., stanbul ,1973 -Trkln Esaslar, M.E.B Yay., stanbul ,1970 -Trk Devletinin Tekaml, Hazrlayan: Yaar Kopraman, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1981 -Trk Medeniyeti Tarihi, Haz: smail Aka-K.Y.Kopraman, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1977 -Trklemek slamlamak Muasrlamak, Haz: brahim Kutluk, Kltr Bak.Yay. Ankara ,1976 -Trk Uygarlk Tarihi, stanbul ,1991 Gkay, Fahreddin Kerim, -Demokrasi ve Toplum Ahlak, smail Akgn Mat., stanbul ,1951 Gkberk, Macit, -Aydnlanma Felsefesi Devrimler ve Atatrk, Cumhuriyet Yay., stanbul ,1997 -Deien Dnya Deien Dil, ada Yay., stanbul ,1980 -Die Wissenschaft von der Gesselschaft im System Hegels un Auguste Comtes, Berlin ,1940 -Felsefe Tarihi, EF. Yay., stanbul 1961; Gen. 2. Bsk., Bilgi Yay., Ankara ,1967; 3. Bsk., Bilgi Yay., Ankara 1974; Remzi Kitabevi, stanbul 1996 -Felsefenin Evrimi, M.E.BYay., stanbul ,1979 -Kant ve Herderin Tarih Anlaylar, ..Ed.Fak. Yay., stanbul ,1948 Gkbilgin, Tayyip, -Osmanl Messeseleri Tekilat ve Medeniyeti Tarihine Genel Bak, .. Ed Fak. Yay., stanbul ,1977 Gke, Ali Rza, -lim ve nsan, Erzincan, 1961 Gker, Lutfi, -Matematik Tarihi, Diyanet, il.Bk.yay,Ankara,1981 -Bilim ve Teknolojinin Geliimi le Trk slam Bilginlerinin Yeri, Milli Eitim Basmevi, stanbul ,1996 Gkyay, Orhan aik, -Katip elebi, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1986 -Molla Ltfi, Kltr ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1987 Grgn, Ziyaettin, -Soyut Resim, Kervan Mat., stanbul, 1961 Grgn, Tahsin, -Anlam ve Yorum, Gelenek Yay., stanbul, 2003 -Kurann Anlalmas ve Yorumlanmasnda Yntem Meselesi, Gelenek Yay., stanbul,2003 Griceli Koi Bey, -Koi Bey Risalesi (Eski ve Yeni Harflerle), Haz: Dr. Ylmaz Kurt, Ecdd Yay., Ankara ,1994

56

Grmez, Mehmet, -Musa Carullah Bigiyef,. T.D.V. Yay, Ankara ,1994 Gvsa, brahi Alaaddin, -Bedi-i Terbiye, Resimli Gazete, stanbul ,1341 -ocuk Ruhu, Milli Mat., stanbul ,1926 -Jean Jacque Rousseau, Sebat Mat., stanbul, 1927 Gze, Ayferi, -Siyasal Dnceler Tarihi, stanbul, 1982 Gramsci, Antonio , -Aydnlar ve Toplum, ev.: Vedat Gnyol-Ferit Edg- Berton Onaran, an Yay., stanbul ,1967 -Felsefe ve Politika Sorunlar, ev.: Adnan Cemgil, Payel Yay., stanbul ,1975 -Modern Prens, ev.: Pars Esin, Ankara, 1984 Grant, E., -Ortaada Fizik Bilimleri, ev.: Aykut Gker, Deiim Yay., Ankara ,1986 Gregore, Franois, -Byk Ahlak Doktrinleri, ev.: Cemal Sreya, Varlk Yay., stanbul ,1971 Greisch, Jean, -Wittgensteinde Din Felsefesi, Asa Yay.,stanbul,2005?????? Groethuysen, Bernard, -Nietzsche ve Alman Felsefi Dncesine Giri, ev.: Hamdi Ragp Atademir, Remzi Kitabevi, stanbul,1944 Grotius, Hugo , -Sava ve Bar Hukuku-De Iure Belli Ac Pacis Semeler, ev. Seha L. Meray, Ankara ,1967 Grnberg, Teo, -Anlam Kavram zerine Bir Deneme, A..DTCF. Yay., 1970 -Anlama, Belirsizlik okanlamllk, Gndoan Yay.,Ankara, 1972 -Bilgi Teorisine Giri, (Metin Teksirdir) stanbul ,1966 -Epistemik Mantk zerine Bir Aratrma, O.D.T.. Fen-Ed. Fak.Yay., Ankara, 1971 -Sembolik Manta Doru, stanbul ,1966 -Sembolik Mantk: nermeler Mant, .. Ed. Fak. Yay., stanbul, 1968 -Semiotik- Genel aretler Bilgisine Giri, stanbul ,1965 -Symbolic Logic I-II, O.D.T.. Fen ve Ed. Fak. Yay., 1969-1970 -Epistemik Mantk zerine Bir Aratrma,Y.K.yay.,stanbul,2007 Grnberg, Teo-Adnan Onart, -Mantksal Anlam Kuram-Bir Giri Denemesi: Kavramsal Yorumlama, T.D.K Yay., Ankara,1980 -Mantk Terimleri Szl, Ara Yay., stanbul ,1989 Grnberg, Teo-Batuhan, Hseyin, -Modern Mantk Lise III. Snflar iin Deneme Ders Kitab, M.E.B. Yay., 1970; 2. Bsk., 1971 -Modern Mantk ve Uygulamalar, M.E.B Yay., 1973; 2. bsk. 1975 Modern Mantk, O.D.T.. Fen ve Ed. Fak. Yay., 1970 Grnberg, Teo-Onart, Adnan-Narl, Nilfer, -Set Theory: Sets, Relations, Functions, O.D.T.. Yay., 1980

57

Grnberg, Teo-ner, Necati, -Mantk I (Lise Ders Kitab), Emel Yay., 1994 Grnberg, Teo-ner, Necati-Onart, Adnan, -Lise ve Dengi Okullar in Mantk, M.E.B. Yay., 1976; 10. Bsk., 1980 Gunon, Ren , -Dou Dncesi, z yay.,stanbul, 1987 -Dou ve Bat, ev.: Fahrettin Arslan, Aa Yay., stanbul ,1991 -Geleneksel Formlar ve Kozmik Devirler, ev.: Ltfi Fevzi Topaolu, nsan Yay., stanbul ,1997 -Maddi ktidar Manevi Otorite, z Yay.,stanbul,1998 -Modern Dnyann Bunalm, Verka Yay., ev.Nabi Avc,stanbul, -Niceliin Egemenlii ve an Alametleri, stanbul, 1999 -Ruhu Yanlg, ev.: Ltfi Fevzi Topaolu, z Yay., stanbul ,1996
-nisiyasyona Toplu Bak I-II, ev.Mahmut Kank,Hece yay., Ankara,2003

Gutton, Jean -Grchka Bogdanov -Igor Bogdanov, -Tanr ve Bilim, ev. Yaar Avun, Simavi yay, ,stanbul,1991 Gutton, Jean, -Dnme Sanat, 2. Bs., ev.: Cevdet Perin, Remzi Kitabevi, stanbul ,1961;. 3. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul, 1968 Gulammrza Avan, -Hikmet ve Sanat, nsan Yay., stanbul ,1997 Gurvitch, Georges , -Sosyal Determinizmin eitleri ve nsan Hrl zerine Alt Konferans, ..Ed.Fak., Yay., stanbul, 1958 -Tabi Hukuk mu Yoksa Sezgiye Dayanan Msbet Hukuk mu?, ev. Hamide Uzbark, stanbul,1945 Gusdorf, George, -nsan ve Tanr, ev.: Zeki zcan, Alfa Yay. stanbul, 2000 Guthrie, W.K.C., -lka Felsefesi Tarihi, ev.: Ahmet Cevizci, Gndoan Yay., Ankara ,1988 Guyau, Jean-Marie , -Terbiye ve Veraset, ev. Abdullah Cevdet, Milli Mat., stanbul ,1927 Gl, Baki-Uzun, Erkan Uzun, Serkan-Yolsal, Hsrev, -Felsefe Szl, Bilim ve Sanat Yay., Ankara ,2002 Gler, lhami, -Allahn Ahlakilii Sorunu, Ankara Okulu,Ankara,2002 -Sabit Din Dinamik eriat, Ankara Okulu,Ankara,2005 Glsoy, brahim, Yokolu lkesi ve Evrenin Oluumu, Bilmen Basmevi, stanbul, 1973 Gnaltay, M. emseddin , -Antik Felsefenin slam Dnyasna Girii: Giri Yollar ve ekilleri, Sad: rfan Bayn, Kakns Yay., stanbul ,2001 -Felsefe-i Ula, sbat- Vacib ve Ruh Nazariyeleri, Evkaf- slamiyye Mat., stanbul ,1339 (1923) -Felsefe-i Ula, Haz: Nuri olak, nsan Yay., stanbul ,1994 -Hurafattan Hakikate, stanbul ,1332 -Maziden Atiye, stanbul ,1923 -Zulmetten Nura, stanbul ,1341

58

Gnday, eref, -Zihin Felsefesi, Asa Yay., Bursa, 2003 Gnay, Mustafa, Cumhuriyet Dneminde Felsefe Tarihilii, Kltr Bak. Yay., Ankara, 2005 Gndoan, Ali Osman, -Albert Camus ve Bakaldrma Felsefesi, Birey Yay., Erzurum 1995; 2. Bsk., Birey Yay., 1997 -Bergson,Say yay.,stanbul,2007 Gngr, Erol, -Ahlk Psikolojisi ve Sosyal Ahlk, tken Yay., stanbul ,1995 -Deerler Psikolojisi zerine Aratrmalar, stanbul ,1998 -Dnden Bugnden Tarih-Kltr ve Milliyetilik, stanbul, 1986 -slam Tasavvufunun Meseleleri, 2. Bsk., tken Yay. , stanbul ,1987 -slamn Bugnk Meseleleri, tken Yay, stanbul ,1981 -Kelami Sahada Estetik Yap Organizasyon,stanbul,tken yay.,1999 -Kltr Deimesi ve Milliyetilik,tken yay. stanbul ,1984 -Sosyal Meseleler ve Aydnlar, tken Yay., stanbul ,1993 -ahslar Aras htilf Hallinde Lisann Rol,tken yay. stanbul ,1998 -Trk Kltr ve Milliyetilik, stanbul, tken yay.stanbul,1976 Gnyol, Vedat, -Devlet nsan m?, ada Yay., stanbul,1974 -Dile Gelseler, an Yay., stanbul, 1966 -Yeni Trkiye Ardndan, an Yay., stanbul, 1966 Gr, A. Refik, -Hukuk Tarihi ve Tefekkr Bakmndan Mecelle-Hukuk Sosyolojisi ve Felsefesi zerine Bir Kalem Denemesi, 2.Bsk., Sebil Yay., stanbul, 1975 Griz, Adnan, -Adalet Kavram, Trkiye Felsefe Kurumu, Ankara ,1994 -Faydac Feoriye Gre Ahlak ve Hukuk, A.. Hukuk Fak.Yay., Ankara ,1963 -Hukuk Felsefesi,Ankara Hukuk Fak. Yay., Ankara ,1982 -Feminizm,Postmodernizm ve Hukuk,Ankara,1997 Grkan, lker, -Hukuk Realizm Akm, A..Hukuk Fak.Yay., Sevin Mat., Ankara ,1967 Grsoy, Kenan, -Ekzistans ve Felsefe zerine Grler, Aka Yay., Ankara ,1988 -Fenomenoloji ve nsan Bilimleri, (M. Merleau Pontyden eviri) Ayyldz Mat., Ankara,1983 -Jean Paul Sartre Ateizminin Dourduu Problemler, Kltr Bak. Yay., 1987; 2. Bsk., Aka Yay., Ankara ,1993 -Maurice Merleau-Pontyde drak Problemine Giri, Ayyldz Mat., Ankara ,1983,Lotus yay.,Ankara,2007 -Traduction et Commentaire de Maquamat al Awliya de Akemseddin, Ayyldz Mat., Ankara ,1983 Grsoy, Kenan-Parlatr, smail-Kahya, Esin vd., -Yabanclar Gzyle Trkler ve Trkiye, Tday Yay., 1995 Grsoy, Kenan - Akgen, Alparslan, -Trkiye 1. Felsefe Mantk Bilim Tarihi Sempozyumu Bildirileri, lke, 1991

59

Gvemli, Zahir, Gzel ve Sanat, Trkiye Yay., stanbul ,1970 Gven, Rasih, -Dou ve Bat Felsefelerinde Paraleller, O.D.T..Fen- Ed. Fak. Yay., Ankara , 1963 Gven, Bozkurt, -nsan ve Kltr, stanbul ,1984 -Trk Kimlii, 2. Bsk., Kltr Bak. Yay., Ankara ,1994 Gzel, Abdurrahim, -Karabai ve Tehft, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1991 Gzel, Cemal(haz,ev.) -Bir Bilgi Anaristi: Feyerband, Bilim ve Sanat Yay., Ankara ,1996 -oulculuun Kuramcs: Lakatos, Bilim ve Sanat Yay., Ankara ,1999 -Saduyu Filozofu, Bilim ve Sanat Yay., Ankara ,1996 Gzel, Abdurrahman, -Hac Bekta Vel ve Maklt,a Aka yay.,2. bask,Ankara, 2002 -Trk Edebiyatnda Kaygusuz Abdal, Aka yay.,Ankara ,1999

-HHabermas Jrgen, -Bilgi ve nsansal lgiler, ev.: Cell A. Kanat, Kyarel Yay., stanbul ,1997 -deoloji Olarak Teknik ve Bilim, ev.: Mustafa Tzel. 3. Bsk., Y.K.Yay., stanbul,1997 -Kamusalln Yapsal Dnm, ev.: Tanl Bora-Mithat Sancar, letiim Yay., stanbul ,1997 -Rasyonel Bir Topluma Doru, stanbul ,1997 -Sivil taatsizlik, Afa Yay.,stanbul,1999 -Sosyal Bilimlerin Mant zerine, ev.: Mustafa Tzel, Kabalc, stanbul ,1998 Habermas, Jurgen-Andr Corz-ErnestoLaclu-Rchard Rorty-Thomas DochertySimon Durng, -Post Modernist Burjuva Realizmi, ev.: Yavuz Alogan, Sarmal, 1995 Hac Bekta Veli -Maklt, Hazrlayan: Esat Coan, Sad. Hseyin zbay, Kltr Bak. Yay., Ankara 1990; Seha Neriyat, stanbul 1986 -Makalt, haz.Ali ylmaz,M.Akku, ali ztrk, T.Diyanet Vakf yay., Ankara, 2007 -Besmele Tefsiri, haz.Hmiye duran,T.Diyanet Vakf yay.,Ankara,2007 Hackadirolu, Vehbi, -Bilginin Doas ve Kaynaklar zerine, May Yay., stanbul, 1981 -Bilgi Felsefesi, Metis Yay., stanbul ,1985 -zgrlk Ahlk, Cem, stanbul ,1990 -zgrlk Hukuku, Cem, stanbul ,1992 Hackulakolu, Hale, -Platonun Devlet Kuram, stanbul, 1991

60

Haeckel, Ernest, -nsann Menei, ev.: Baha Tevfik, Nefaset Mat., stanbul ,1327(1911) -Kainatn Muammalar, ev.: Ali Haydar Taner, Devlet Basmevi, stanbul, 1935 -Vahdet-i Mevcud (Monizm), ev.: Baha Tevfik, stanbul ,1911 Halid Edib, -Maddiyyuna Reddiye, Liva Mat., stanbul,1334 (1918) Halikarnas Balks (Cevat akir Kabaaa), - Dn yazlar, Bilgi Yay., stanbul ,1981 Halil Edip-Ahmet Rasim, -Cmel-i Hikemiye-i Ecnebiye, 1.-2. Cz., Mrettibiye Mat., stanbul ,1303 (1887) Halil, madddin, -slam Dnn Yeniden Oluumu, ev. Hseyin Varol, Risale Bas. Yay., stanbul ,1986 Halilof,Salahaddin,Dou Bat, Mefkure yay., ev:Ekber N.Necef, Rahil Necevof, stanbul,2006 Halit, Refi, -Gerein Deikenlii (Kemal Tahir), Ufuk Kitaplar, stanbul, 2000 Hallf, Abdulvahhab, -slam Hukuk Felsefesi, ev.: Hseyin Atay, A...F. Yay., Ankara ,1973 Haluk, Ouz, Konfys, Yaln Ofset Yay., stanbul ,1971 Hamidullah, Muhammed- Jolivet, Jean ve Dierleri, -slam Bilim ve Felsefe, ev.: Ali Zengin, stanbul,1990 Hammond, Robert, -Farabi Felsefesi ve Ortaa Dncesine Etkisi, ev.: Ulu Nutku-Glnihal Kken, Alfa Yay., stanbul ,2001 Hampson, Norman, -Aydnlanma a, Hrriyet Vakf Yay., stanbul, 1982 Han, Vahidddin, -Bilim ve Uygarlk Asndan slm, ev.: Dr. Bekir Karla, 1989 Hanerliolu, Orhan, -Balangcndan Bugne Erdem Asndan Dnce Tarihi, Varlk Yay., stanbul 1963; 2. Bsk., Varlk Yay., stanbul 1966; 3. Bsk., Varlk Yay., stanbul ,1970; 4. Bsk., Varlk Yay., stanbul ,1976 -Balangcndan Bugne Mutluluk Dncesi, Varlk Yay., stanbul ,1965; 2. Bsk., Varlk Yay., stanbul 1969; 3. Bsk., Varlk Yay., stanbul 1973 -Balangcndan Bugne zgrlk Dncesi, Varlk Yay., stanbul ,1966; 2. Bsk., Varlk Yay., stanbul ,1970 -Dnce Tarihi: Drtbin Yllk Dnce, Sanat ve Bilim Tarihinin Klasik Yaptlar stne Eletirel nceleme, stanbul ,1983 -Felsefe Ansiklopedisi (Kavramlar ve Akmlar), 7 Cilt, Remzi Kitabevi, stanbul 1.C., 1976; 2. C., 1977; 3. C., 1977; 4. C., 1978; 5. C., 1978; 6. C., 1979; 7.C., 1980 -Felsefe Ansiklopedisi: Dnrler Blm, stanbul ,1985 -Felsefe Ansiklopedisi: Kavramlar ve Akmlar, 7. C., stanbul ,1981 -Felsefe Szl, Remzi Kitabevi, stanbul 1970; 2. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul 1973; 3. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul ,1975; 4. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul 1977; 5. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul ,1979

61

-nanlar Szl (Dinler, Mezhepler, Tarikatlar, Efsaneler), Remzi Kitabevi, stanbul ,1975 Hanefi, Hasan, -slami Aratrmalar, ev.: brahim Aydn-Ali Durusoy, nsan Yay.,1994 -slami limlere Giri, ev.: Muharrem Tan, nsan Yay., stanbul 1994 Haniolu, kr, -Abdullah Cevdet ve Dnemi, stanbul ,1981 Hardt, Michael-Deleuze, Gilles, -Felsefede Bir kar Yol, ev.: smail retir-Ali Utku, Birey Yay., stanbul ,2002 Hardt, Michael-Deleuze, Gilles, -Felsefede Bir raklk, ev.:Ali Utku-In retir, stanbul 2002 Harputizade Hac Mustafa, -Red ve spat, Hikmet Matbaa-i slamiyyesi, stanbul,1330 Harputlu shak Efendi, -Sual-i saguci, Ceride-i Havadis Mat., stanbul ,1277 Harris, John, -Tp Etiine Giri, ev.: Sha Sertabibolu, Ayrnt Yay., stanbul ,1998 Harrs, Kenneth, -Hmanizme stne Konumalar, ev.: Vedat Gnyol, an Yay., stanbul,1972 Harrison, Paul, -3. Dnyann Batllatrlmas, ev.: Cevdet Cerit, Pnar Yay., stanbul ,1990 Hartmann, Edward Von, -Darwinizm,ev.: Memduh Sleyman, Necm-i stikbal Mat., stanbul ,1329 (1913) Hartmann, Nicolai , -Ontolojide Yeni Yollar, ev.: Ltfi Yarba, lya Yay., zmir ,2001 -Ontolojinin Inda Bilgi, ev.: Harun Tepe, Trkiye Felsefe Kurumu, Ankara ,1998 Hartvey, David, -Postmodernliin Durumu, ev.: Sungur Savran, Metis Yay., stanbul,1997 Hasan Fehmi, -Hikmet-i Teri, Ebuzziya Mat., stanbul ,1329 (1913) Hasenakolu, smet, -Evrim Teorileri ve Mutasyonlar, Yeni Asya Yay., stanbul,1977 Hassan, mit, -bn Haldun Metodu ve Siyaset Teorisi, Kuram Yay., stanbul ,1998 Hatemi, Hseyin, -adalama Sorunu ve Toplum, Sekin Yay., stanbul ,1987 -slam Asndan Sosyalizm, Hareket Yay., stanbul,1967 -slami Hukukda Devlet Yaps, Hareket Yay., A. Said Mat. stanbul ,1970 -Kadnn k Yolu, Fecr Yay., Ankara ,1988 -eytan Rivayetleri, aret Yay., 1989 Hauens, Geoge R., -Fikirler a, ev.: Dr. Behzad K.Yigen, Devlet Kitaplar, stanbul ,1971 Hauseman, E.- Slack, -Fizik,ev.: N. Krkolu, stanbul ,1951 Havens, George Remington, -Fikirler a, ev.: Behzd K.Yeen, M.E.B Yay., stanbul ,1971

62

Hawking, Stephen W. -Ceviz Kabuundaki Evren, ev.: Kemal mleki, Alfa Yay., 2002 -Zamann ksa Tarihi,ev.Sabit say,Murat Uraz,Milliyet yay.,6.bask, stanbul,1991 Hayes, Carlton J.H,Milliyetilik:Bir Din, ev.Murat iftkaya, z yay.,stanbul,1995 Hayrullah Efendi, -Mesail-i Hikmet, Darut-Tbaatil-Amire, stanbul ,1265 (1849) Hazard, Paul, -Bat Dncelerindeki Byk Deime, ev. Erol Gngr, M.E.B. Yay., stanbul 1973 Hazzlit, Henry, Ahlakn Temelleri, ev.Mehmet Aydn,Recep Topramaz, Liberte yay.,Ankara,2007 Hegel, G.W. Friedrich , -Bilin Problemi, Kle- Efendi Diyalektii Praksis Felsefesi, ev.: Tlin Bumin, Alan Yay., 1987 -Btn Yaptlar -Semeler, ev.: Hseyin Demirhan, Onur Yay., Ankara ,1976 -Estetik, ev.: Suut Kemal Yetkin, Vakf Kitabevi, stanbul ,1936 -Felsefe Bilimleri Ansiklopedisi I: Mantk Bilimi, ev.: Aziz Yardml, 2. Bsk., stanbul ,1996 -Hegeli Okumak, Derleyen ve ev.: Tlin Bumin, Ara Yay., stanbul ,1991 -Hukuk Felsefesinin Prensipleri, ev. Cenap Karakaya, stanbul ,1991 -Mantk Bilimi, ev.: Aziz Yardml, dea Yay., stanbul ,1991 -Seilmi Paralar, Remzi Kitabevi, stanbul 1989 -Tarihte Akl, ev.: nay Szal, Kabalc Yay., stanbul ,1993 -Tinin Grng Bilimi, ev. Aziz Yardml, Idea, 1986 Heid, Uriel, -Trk Hukuk ve Kltr tarihi zerine, Ankara Okulu Yay., Ankara ,2002 Heidegger , Martin, -Bilim zerine ki Ders, ev.: Hakk Hnler, Paradigma Yay., stanbul ,1998 -Metafizik Nedir?, ev.: Yusuf rnek, Trkiye Felsefe Kurumu Yay., 1994 -Metafizik Nedir?, evl.: Mazhar evket pirolu-Suut Kemal Yetkin, Vakit Kitabevi, stanbul ,1935 -Nedir Bu Felsefe?, ev.: Ali Irgat, Afa Yay., stanbul ,1995 -zdelik ve Ayrm, ev.: Necati Aa, Bilim ve Sanat Yay., Ankara ,1997 -Teknie likin Soruturma, ev.: Doan zlem Paradigma, 1996; 2. Bsk., 1998 -Teknik ve Dn, ev.: Necati Aa, Bilim ve Sanat Yay., Ankara ,1998 -Zaman ve Varlk, ev.: Deniz Kanat, A Yay., Ankara ,2001 Heracliyus zerine dersler(Eugen Fink ile),ev.brahim Gvener,Kesit yay., stanbul, 2006 Heimsoeth, H., -Ahlak Denen Bilmece, ev.: Nermi Uygur, EF. Yay., stanbul 1957; 2. Bsk., 1978 -Felsefenin Temel Disiplinleri, ev.: Takiyettin Mengolu, ..Ed.Fak., stanbul 1952 -Immanuel Kantn Felsefesi, ev.: Tekiyettin Mengolu, Remzi Kitabevi, stanbul ,1986 Heisenberg, Werner , -ada Fizikte Doa, ev.: Orhan Duru-Vedat Gnyol, Deiim Yay., Ankara ,1987

63

-Fizik ve Felsefe, ev.: Necibe akrolu, .T.. Mimarlk Fak. Yay., stanbul 1972; ev.: M.Ylmaz ner, Karde Matbas, 1976 -dealizm: Determinizmden Olasla Doru. Fizik ve Felsefe, ev.: Mehmet Ylmaz ner, Er-Tu Mat., stanbul ,1976 -Para ve Btn, Dzlem Yay., stanbul ,1998 Heralt, Michael, -Felsefede Bir raklk, ev. smail retir-Ali Utku, Birey Yay., stanbul ,2002 Hessen, I., -Bilgi Teorisi, ev.: Yusuf Kzm Kni, Vakf Basmevi, stanbul ,1939 Hzr, Nusret, -Bilimin Inda Felsefe, Adam Yay., stanbul, 1985 -Felsefe Yazlar, ada Yay., stanbul ,1976 -Geride Kalanlar,stanbul,1987 -Tabiat Bilimi ve Tarih, T.T.K. Basmevi, Ankara ,1964 Hick, John, -nanlarn Gkkua, ev.: Mahmut Aydn, Ankara Okulu, Ankara, 2000 Hilav, Selahattin, -100 Soruda Felsefe El Kitab, Gerek Yay., stanbul 1970; 3. Bsk., stanbul, 1981 -Diyalektik Dncenin Tarihi, Sosyal Yay., stanbul ,1966 -Felsefe Yazlar, Y.K. Yay., 1993 -Toplumculuk ve nsan Problemleri, Tip Yay., stanbul ,1966 Hilmi, Mehmed Recep, -bn Arabnin Menkbi, ev.Mahmut Kank,Hece yay., Ankara, 2004 Hirsch, E., -Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Gney Mat., Ankara ,1949 -Kantn Ebedi Bar zerindeki Felsefi Denemesi I-II, stanbul ,1946-1947 -Pratik Hukukta Metod, ev. Halil Arslanl, stanbul ,1944 Hitti, K. Philip, -Siyasal ve Kltrel slam Tarihi, ev.: Salih Tu, stanbul ,1985 Hitler, Adolf, -Kavgam, ev.: Tuncar Tucu, Ankara ,2001 -Siyas Vasiyetim, stanbul ,1968 Hobbes, Thomas , -Leviathan veya Bir Din ve Dnya Devletinin erii, Biimi ve Kudreti, ev.: Semih Lim, Y.K. Yay., stanbul,1993 Hobsbawm, Eric, -Tarih zerine, ev.: Osman Aknhay, Bilim ve Sanat Yay., Ankara ,1999 Hoca Sadettin Efendi, -Tact- Tevarih, Haz: smet Parmakszolu, ,4. Bsk., Kltr Bak. Yay., Ankara, 1999 Hoca Tahsin , -Psikoloji Yahut lm-i Ruh, irket-i Mrettibiye Mat., stanbul ,1310 Hodgson, M. G. S., -slamn Serveni I-III, Yeni afak Yay., stanbul ,1993 Hoffer, E., -Deiim Sancs, ev.: hsan Durdu, 2000

64

Holland, Eugene W., Deleuze Ve Guattarinin Anti-Oedips:izoanalize Giri, ev.Ali Utku,,M.Erkan,Otonom yay.,,stanbul,2007 Honer, Stanley M.-Hunt, Thomas C., -Felsefeye ar, ev.: Hasan nder, mge Yay., Ankara 1996; 2. Bask, 2003 Honig, Richard, -Hukuk Felsefesi, ev. Yavuz Abadan, 2. Bsk., stanbul ,1935 Honniere, Labert, -Descartes zerine Tetkikler, ev.: Mehmet Karasan, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1977 Horkheimer, Max, Adorno, T. , -Aydnlanmann Diyalektii-Felsefi Fragmanlar I. Kitap, ev.: Ouz zgl, Kabalc Yay., stanbul ,1995 Horkheimer-Adorno-Marcuse-Habermas, -Frankfurt Okulu; Ahmet idem, Ara, 1989 Horkheimer, Max , -Akl Tutulmas, ev. Orhan Koak, Metis, stanbul ,1986 Horney, Koren, -amzn Tedirgin nsan, ev.: Dr. Ayda Yrkan, Tur Yay. stanbul ,1980 -Ruhsal atmalarmz, ev.: Seluk Budak, teki, 1990 Hospers, John, -Felsefi zmlemelerde Yntem, ev.: ahin Filiz-Mehmet Harmanc, Kkler Yay., Konya ,2002 Howrani, A.- U. Heyd-R. H. Davison, -slam Dnyas ve Batllama (Deiim ve Sorunlar) Yneli Yay, stanbul,1997 Hucviri, -Hakikat Bilgisi, ev.: Sleyman Uluda, Dergah Yay., stanbul ,1983 Hudson, Donald, -Wittgensteinin Din Felsefesi, A yaynevi, Eyll,2000 Hulme, T. E., -Felsefi Dnceler, z Yay., stanbul 1996 Humboldt, Wilhelm Von, -Devlet Faaliyetinin Snrlar, ev.: Bahattin Seilmiolu, Liberte Yay., Ankara, 2004 Hume, David -Din stne, ev.: Mete Tuncay., Kltr Bak.Yay., Ankara ,1979 -nsann Anlama Yetisi zerine Bir Soruturma, ev.: Oru Aruoba, H..Yay., Ankara ,1976 -nsan Doas zerine Bir nceleme, ev.: Aziz Yardml, dea Yay., stanbul , 1997 -nsan Zihni zerine Bir Aratrma, ev.: Selmin Evrim, M.E.B. Yay., stanbul 1945; 2. Bs. stanbul ,1974 -nsan Zihni zerine Bir Aratrma, ev.: Serkan dm, lke Yay., Ankara ,1998 Huntington, Samuel P., -Medeniyetler atmas , Derleyen: Murat Ylmaz, Vadi Yay., Ankara ,1995; 2. Bsk., Ankara ,1997 Hseyin Avni, -spiritizm Yahut Ahval-i Ruh, Hukuk Mat., stanbul ,1329

65

Husserl, Edmund , -Avrupa nsanlnn Krizi ve Felsefe, ev.: Aya Sabuncuolu-nay zer, Afa Yay., Ekim ,1994 -Fenomenoloji zerine Be Ders, ev.: Harun Tepe, Bilim ve Sanat Yay., Ankara ,1997 -Kesin Bilim Olarak Felsefe, ev. Abdullah Kayg, Trkiye Felsefe Kurumu Yay., Ankara ,1997 Huxley, Aldous, -Kalc Felsefe, ev. Latif Boyac, Dnce, 1996 Hbscher, Arthur, -ada Filozoflar, ev.: smail Tunal, A.. Yay., Ankara 1963; 2. Bsk., Tur Yay., stanbul 1980 Hhnerfeld, P., -Heidegger: Bir Filozof Bir Alman, ev.: Doan zlem, Gndoan, 1994; 3. Bsk., 1997 Hlag, Orhan, Farab ve bni Haldunda Devlet Dncesi, Krkambar Yay.,stanbul,2001
Hnler, Hakk,

-Estetikin Ksa Tarihi, Paradigma Yay., stanbul,1998 Hseyin Hfz, -Hrriyet Kraat, Efkar- Aliye Kemalat- nsaniye Fazail-i Ahlakiye, stanbul ,1327 (1911) Hseyin Kazm Kadri, -Ziya Gkalpin Tenkidi, Haz: smail Kara, Dergah Yay., stanbul ,1989 Hseyin ztrk, -Felsefeye Giri, Reyhan, 1992 Hseyin, saf, -slm Dnyasna Siyasi Baklar; ev.: Murat iftkaya, 1991 Hseyin, M. Muhammed, -Modernizmin slam Dnyasna Girii, ev. Sezai zel, nsan Yay., stanbul,1986 Hseyin Remzi, -Ahlak- Hamidi, Mahmud Be Mat., stanbul ,1310

- I, Im Hof, Ulrich, -Avrupada Aydnlanma, ev.: ebnem Sunar, Afa Yay., stanbul ,1995 Ik, Kemal, -Mutezilenin Douu ve Kelm Grleri, A...F.Yay., Ankara ,1967 banez, Felix Mart, -Felsefe ykleri, ev.: Hamide Koyukan. mge Yay., stanbul ,1996

66

barrola, Jsus, -Marksist Adan Ekonomi Politik, Yabanclama ve Hmanizm, ev.: Kenan Somer, Ser Yay., Ankara 1969; 2. Bsk., stanbul, 1974 bn Arab, Muhyiddin, -Fususul-Hikem, ev. Nuri Gencosman, M.E.B. Yay., stanbul ,1992 -lahi Ak, nsan Yay., - Hikmet ve Marifet, z Yay., ev.: Mahmut Kank, stanbul ,1997 -Nurlar Hazinesi, z yay.,stanbul,2001 -Fthat-Mekkiye, ev. Ekrem Demirli, I-II-III-IV-V-VI,z yay stanbul, 2004, 2005, 2006, 2007 bn Haldun , -Mukaddime I , ev.: Zkir Kadiri Ugan, stanbul ,1954. -Mukaddime II, ev.: Zkir Kadiri Ugan, stanbul ,1954. -Mukaddime III, ev.: Zkir Kadiri Ugan, stanbul ,1957 -Mukaddime (1), ev. Sleyman Uluda, Dergah, 1982 -Mukaddime (II), ev. Sleyman Uluda, Dergah, 1983 -Mukaddime (bretler Kitab) ev.: Turan Dursun, 1. C., Onur Yay., Ankara ,1977 -Tasavvufun Mahiyeti, ev.: Sleyman Uluda, Dergah Yay., stanbul,1977 bn Meymun , -Delaletl- Hairin, ev.: Hseyin Atay, A...F. Yay., Ankara ,1974 bn Miskeveyh , -Ahlak Olgunlatrma, ev. Abdlkadir ener-smet Kayaolu-Cihat Tun, Kltr ve Turizm Bak. Yay., 1983 bn mer Cevdet, -Dima le Ruh Arasndaki Mnasebet-i Fenniyeyi Tedkik, stefan Mat., stanbul, 1308 bn Rd , -Faslul- Makl (Felsefe- Din likisi), ev.: Bekir Karla, aret Yay., stanbul1992 -bn Rdn Felsefesi (1-Faslul-Makal, 2-Kitabul-Kef), ev.: Nevzat Ayasbeyolu, A..lahiyat Fak. Yay., Ankara ,1955 -Tutarszln Tutarszl (Tehft Et- Tehft), ev.: Kemal Ik-Mehmet Da, Ondokuz Mays . Yay., Samsun ,1986 -Psikoloji erhi,ev.Atila Arkan,Litera yay.,stanbul,2007 bn Sina, -Fizik- Kitabu-ifa I -slam Felsefesi Klasikleri, Litera Yay., stanbul ,2004 -Metafizik- Kitabu-ifa I -slam Felsefesi Klasikleri, Litera Yay., stanbul, 2004 bn Tufeyl, -Hayy bni Yakzan, ev.: Ahmet zalp, stanbul ,1985 bni Tufeyl-bni Sina -Hayy bni Yakzan(Ruhun Uyan),ev:Yusuf zkan zburun ve arkada,: ,nsan yay., 2.bask,stanbul, 2003 bnurread Ali Ferruh, -Devlet, Karabet Mat., stanbul ,1302 (1885) bnl Cevzi, -Ahmak ve Dalgnlar Kitab, ev.: Enver Gnen, ule, 1998 -Zekiler Kitab, ev. Enver Gnen, ule, 1998

67

bnut-Tahir smail Faik, -Barika-i Hakikat, Vilayet Mat., Ankara ,1327 brahim Ethem Girid, -Makalat- Hikemiye, A. Maviyan irket-i Mrettibiye Mat., stanbul ,1304 (1887) -Semeratl-Akl, Matbaa-i A.K. Tozluyan, stanbul ,1303 (1886) -Tuhfetul-Vildan, Mahmud Be Mat., stanbul ,1305 frah,Goerges, -Rakamlarn Evrensel Tarihi,ev.Kurtulu Diner,I-IX,Tbitak yay.,Ankara,,19961999 hsan Adl, -Hrriyet, Matbaa-i Hayriye, stanbul ,1330 (1914) hsanolu, Ekmeleddin- een, Ramazan ve zgi, Cevat, -Osmanl Matematik Literatr Tarihi, Haz: Ekmeleddin hsanolu, slm Tarih, Sanat ve Kltr Aratrma Merkezi, stanbul 1999 hsanolu, Ekmeleddin (editr), -Osmanl lm ve Meslek Cemiyetleri (1.Milli Trk Bilim Tarihi Sempozyumu): stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi; slam Tarih, Sanat ve Kltr Aratrma Merkezi, stanbul ,1987 -Osmanllar ve Bat Teknolojisi: Yeni Aratrmalar, Yeni Grler, stanbul: ..Ed. Fak.Yay., 1992 -The Book "Kitab al-Hiyal" of Banu Musa Bin Shakir, Haz: Atilla Bir; stanbul: Research Centre for Islamic History, Art and Culture, 1990 -Transfer of Modern Science and Technology to the Muslim World, Research Centre for Islamic History, Art and Culture, stanbul 1992 hsanolu, Ekmeleddin, -Bahoca shak Efendi (Trkiye'de Modern Bilimin ncs), Kltr Bak. Yay., Ankara,1989 -Byk Cihad'dan Frenk Fodulluuna, letiim Yay., stanbul ,1996 -Osmanl Astronomi Literatr Tarihi-History of Astronomy Literature During the Ottoman Period, Osmanl Bilim Tarihi Literatr Serisi; no. 1. lim Tarihi Kaynaklar ve Aratrmalar Serisi; 7, stanbul ,1997 -Osmanl Corafya Literatr Tarihi= History of Geographical Literature During the Ottoman period, (lim Tarihi Kaynaklar ve Aratrmalar Serisi; no. 9. Osmanl Bilim Tarihi Literatr Serisi; no. 3) IRCICA, stanbul, 2000 -Science in Islamic Civilisation: Proceedings of the International Symposia Science Institutions in Islamic Civilisation and Science and Technology in the Turkish and Islamic World, stanbul: Research Centre for Islamic History, Art and Culture, 2000 -Science, Technology and Industry in the Ottoman World, Ed. by Ekmeleddin hsanolu, Ahmet Djebbar ve Feza Gnergun, Turnhout, Brepols 2000 -Suriye'de Modern Osmanl Salk Messeseleri, Hastahaneler ve am Tp Fakltesi, Ankara: Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Trk Tarih Kurumu, 1999 -Modernleme anda Osmanl Bilimi, stanbul niversitesi Aratrma Fonu Projesi (Ekmeleddin hsanolu ve Feza Gnergun), stanbul ,1995

68

hsanolu, Ekmeleddin-Kaar, Mustafa (editrler), -an Yakalayan Osmanl: Osmanl Devletinde Modern Haberleme ve Ulatrma Teknikleri, slm Tarih, Sanat ve Kltr Aratrma Merkezi, stanbul 1994 kbal, Lahr Muhammed , -Benlik ve Toplum, ev.: Ali Yksel, Eksen Yay., stanbul,1990 -Cavidname, ev. Anne Maria Schimmel, Kltr Bak., Ankara,2000 -randa Metafiziin Gelimesi. slam Felsefesi Tarihine Bir Katk, eviri: R.C.D. Kalknma in birlii Kltr Enstits Ner., stanbul,1971 -slamda Dini Tefekkrn Yeniden Teekkl, ev.: Sofi Huri, eltl Mat., stanbul 1964 -slami Benliin Yz, ev.: Ali Yksel, stanbul ,1986 -Yolcu Ey ark Kavimleri Klelik, ev.: A. Nihat Tarlan,stanbul,1989 nalck Halil-glsen Renda(Hazrlayanlar), Osmanl Uygarl I-II,Kltr ve Turizm Bakanl,Ankara,2004 mamolu,Tuncay, Tanrnn Doas ve mkan,:David Humeun Antropomorfizm ve Mucize Eletirisi,z yay.,stanbul,2007 nam, Ahmet, -Dnya- Gnlden Gnle, Metu Pres. (O.D.T.. Yay.), Ankara ,1999 -Bilimin Bin Bir Yz, Vadi Yay., Ankara,1999 -Teknoloji Benim Neyim Oluyor?,Alamuk yay.,Ankara,1993,ODT yay.,1999 -Gnlden Bilime yolculuklar Kitab,Hece yay., Ankara, 2002 -Deneyen Felsefe,Yeni nsan yay.,stanbul,2008 -Edmund Husserl Felsefesinde Mantk, Vadi Yay.,Ankara,1995 nan, Yusuf Ziya, -nsan zerine Deneme, a- Yay., stanbul, 1967 -slm Inda Yeni Bir nsancl Felsefe, Er-Tu Mat., stanbul, 1975 nayet, Hamid, -Arap Siyas Dncesinin Seyri, ev.: Hicabi Krlang, 2. Bsk., stanbul,1991 -ada slami Siyasi Dnce, ev.: Yusuf Ziya. 3. Bsk., Yneli Yay., stanbul 1995 nfeld, Leopold, -Albert Einstein, Cemal Yldrm, Onur, 1980 nn,Erdal, -Fikirler ve Eylemler, Bke kitaplar, 4.bask,stanbul,2005 -Trkiyede Temel Bilimlerde lk Aratrmaclar(Osman Baadr ile birlikte),Bke Kitaplar,stanbul,2007 pirolu, Mazhar evket- pirolu, Nazan, -Dnmeye ar,stanbul,1982 -Oluum Sreci inde Sanatn Tarihi, stanbul,1977 pirolu, M. evket -Sabahattin Eybolu, -Avrupa Resminde Gerek Duygusu, ..Ed.Fak. Yay., stanbul 1952; 2. Bsk., stanbul 1958; 3. Bsk., stanbul ,1972 pirolu, Mazhar evket, -Avrupa Sanat ve Problemleri , Cilt:1, stanbul ,1946 -Das Bild im Islam (slamda Resim Yasa ve Sonular), stanbul,1973 -Rnesans Sanat, ..Ed.Fak. Yay., stanbul ,1942

69

samettin, Fahri, -Dekart ve Felsefesi, afak Kitabevi, stanbul ,1933 sen, Mustafa -Ceml Kurnaz- Mustafa Tatc, -Yesevilik Bilgisi, Ahmet Yesevi Vakf Yay., 6 Ankara ,1998 sen, Mustafa, -Gelibolulu Mustafa Ali, Kltr ve Turizm Bak. Yay., Ankara ,1988 -telerden Bir Ses, Aka Yay., Ankara ,1997 skit, Server R., -Trkiyede Neriyat Hareketlerine Bir Bak, stanbul ,1939 smail Ferid, -btal- Mezheb-i Maddiyyun, Ahmet Celadet ve rekas Mat., zmir ,1312 (1896) smail Fethi, -Alem-i Latifin Mevcudiyeti Yahut Manyetizm ve spiritizmin Mahiyeti, Yeni Osmanl Mat., stanbul ,1328 -Hayat- Ebedi Yahut Felsefe-i Ervah, Yeni Osmanl Mat., stanbul ,1328 yi, Sevgi, -amzda Metafizik Sorunu, Ayra Yay., Ankara ,1999 z, Mhir , -Din ve Cemiyet, 1973 -Tasavvuf, Rahle, 1969 zgi, Cevat, -Osmanl Medreselerinde lim, !-!!,stanbul ,1997 zmirli, Celleddin, -hvan- Safa Felsefesi ve slmda Tekml Nazariyesi, Hilmi Kitabevi, stanbul 1949 -slm Aleminde Yetien Filozof, Tabip, Natralist ve Biyologlar, Hilmi Kitabevi, stanbul 1951 zmirli smail Hakk , -Amerikadan Gnderilen 18 Suale Cevap, Sleymaniye Ktphanesi, Ayn Blm, no: 3745 -Anglikan Kilisesine Cevap, stanbul,1921 -Arap Felsefesi, Hukuk Mat., stanbul ,1915 -Arap Filozofu Yakub el-Kindi, stanbul ,1926 -Ebul-Hkema Yakub Bin shak el-Kindi-Felsefe-i slamiye Tarihi, 1. Kitap, Matbaa-i Amire, stanbul ,1338 (1922) -Felsefe Dersleri, Hukuk Mat., stanbul ,1330 (1914) -Felsefe-i Hikmet, 1. Kitap: lmn-Nefs, Matbaa-i Amire, stanbul ,1333 (1917) -Felsefe-i slamiye Tarihi, 1. Kitap, Matbaa-i Amire, stanbul, 1338 -Felsefe-i slamiye Tarihi, Matbaa-i Amire, stanbul ,1336 (1920) -Felsefe-i slamiye Tarihi: Kindi, stanbul ,1922 -Felsefe-i Ula, stanbul ,1917 -Fenn-i Menahic (Metodoloji), Hukuk Mat., stanbul, 1913 -Fkh Tarihi, stanbul ,1919 -Hikmet-i Teri Dersleri, Srat- Mstakim Mat., stanbul ,1912, 1916, 1930 -I. Trk slam Filozoflar, II. Mslman Trk Hukuku ve Dini, Baveklet Mdevvenat Basmevi, Ankara ,1935 -hvan- Safa, stanbul, 1923 -hvans-Safa Felsefesi, Darulfnun Mat., stanbul, 1337 (1921)

70

-hvan- Safa Felsefesi ve slamda Tekaml Nazariyesi, Haz: Celaleddin zmirli, stanbul,1949 -lm-i Hilaf, stanbul,1330 -lm-i Mantk, Darulfnun Mat., stanbul ,1911 -slam Felsefesi Tarihi, Darulfnun Mat., stanbul ,1340 -slamda lk Tercme, Darulfnun Mat., stanbul ,1919 -Mantk- Tatbiki veya Fenn-i Esalib, Darulfnun Mat., stanbul,1909 -Mizanul-tidal, stanbul ,1913 -Miyarul-Ulum, Yuvanahi Panayotidis Mat., stanbul ,1315 -Muhassalul-Kelam vel-Hikme, Evkaf- slamiyet Mat., stanbul ,1917 -Muhtasar Mabadut-Tabia, Darulfnun Mat., stanbul th. -MuhtasarFelsefe-i Ula, Hukuk Mat., stanbul ,1329 (1913) -Mukayese (slam Mtefekkirleriyle Garb Mtefekkirleri Arasnda) 6. Bsk., Sad. S.H.Bolay. Ankara 1981 -Mulahhas lm-i Mantk, Sleymaniye Ktphanesi, Ayn Blm, no: 3762 -Mulahhas lm-i Tevhid, Kanaat Mat., stanbul ,1924 -Mslman Trk Feylesaflar, Akam Basmevi, stanbul ,1934 -Mslman Trk Hukuku ve Dini, Ankara, 1935 -Risale-i Hudus,Sleymaniye Kt., Ayn Blm, no: 3740 -Risale-i Hudus- Alem, Sleymaniye Kt., Ayn Blm, no: 3742 -ark Kaynaklarna Gre Mslmanlktan Evvel Trk Kltrnn Arap Yarmadasnda zleri, Ankara 1937 -eyhul-Etibba Ebu Bekr MuhammedBin Zekeriya Er-Razi, Evkaf- slamiye Mat., stanbul 1341 -Tarih-i Felsefe-i slamiye, stanbul 1916, 1919 -Tasavvufun Zaferi mi? Mustasvfa Szleri mi?, stanbul ,1922 -Tasniful-Ulum, Sleymaniye Kt., Ayn Blm, no: 3759 -Usul- Fkh Dersleri, stanbul ,1913 -Yeni lm-i Kelam, 2 Cilt, stanbul 1920, 1927, 1930; Ankara ,1981 zutsu, Toshihiko, -slamda Varlk Dncesi, nsan Yay.,stanbul,1987 -Kuranda Allah ve nsan, ev.: Sleyman Ate, A. . Basmevi, Ankara ,1975 zveren, Adil, -Hukuk Felsefesi, zmir ,1988 zzetbegovi, Aliya, -Dou ve Bat Arasnda slam, ev.: Salih aban, Nehir Yay., stanbul ,1987

-JJacoby, Russell, -Belleini Yitiren Toplum, ev.: Hakan Atalay, Ayrnt Yay., stanbul ,1996 Jameson, Fredric, -Dil Hapishanesi, ev.: Memhmet H. Doan, Y.K.Yay., 2. bsk., stanbul ,2003 James, Wllam , -tiyat Kanunlar, stanbul,1934 -Pragmaclk (I),ev. Muzaffer Akn, M.E.B. Yay.,1986

71

-Terbiye Musahabeleri, ev.: Mustafa ekip Tun, stanbul, 1923 Jameson, F.-Lyotard-Habermas-Zeka, N., -Postmodernizm, ev.: G. Nali-D. Sabuncuolu-D. Erksan, Ky Yay.,stanbul, 1990 Janaway,Crristopher, -Schopenhauer,ev.ar Ataman ,Altn yay.,stanbul,2007 Janet, Paul , -Ahli Felsefe Musahabeleri, ev.: Halil Trkmen, Devlet Basmevi, stanbul 1937 Janet, Paul-Gabriel Seailles, -Tahlili Tarih-i Felsefe-Metalip ve Mezahib, Mabadt-Tabia ve Felsefe-i lahiyye, ev.: Elmall Hamdi Yazr, Matbaa-i Amire, stanbul 1341 (1925) -Metalip ve Mezahip, ev.E.Hamdi Yazr, Eser yay.stanbul,1976 Jansen, J.G., -Kurana Bilimsel-Filolojik-Pratik Yaklamlar, ev.: Halilurrahman Aar, Fecr Yay., Ankara, 1993 Jaspers, Karl, -Felsefe, ev.: .Z. Eybolu, stanbul ,1989 -Felsefeye Giri, ev.: Mehmet Akaln, Hareket Yay., stanbul 1971; 2. Bsk, stanbul ,1981 -Felsefi Dnn Kk Okulu, ev.: Sedat Umran, Birleik Yay., stanbul ,1995 Jaures, Jean, -Seme Yazlar, ev.: Asm Bezirci, Arat Yay., stanbul ,1967 Jay, Martn, -Diyalektik mgelem, ev.: nsal Oskay, Ara, 1989 Jeans, Sir James -Etrafmzdaki Kainat, ev.: Salih Murat Uzdilek, M.E.B. Yay., Ankara,1947 -Esrarl Kainat,ev.Salih Murat Uzdilek, m.e.Bak yay.,Ankara,1950 -Fizik ve Filozofi, ev.: A. Refik Bekman, Fen Fak. Yay., stanbul ,1950 Jolivet, Jean, -slam Bilim ve Felsefe, ev.: Ali Zengin, stanbul ,1990 Jouffroy, Thodore, Simon, -Felsefe Bahisleri, ev.: Rabia San, M.E.B. Yay., stanbul 1955; 2. Bsk., M.E.B. Yay., stanbul, 1962 Joussain, Andr, -htilallerin Kanunu, ev.: Hamdi Ragp Atademir, Seluk Yay, Konya ,1965 Jung, Carl Gustav, -Psikoloji ve Din, ev.: Ender Grol, Olu, 1965 Jung, W., -Gerge Simmel, Yaam, Sosyolojisi, Felsefesi, ev.: Doan zlem, 1995

- KKaan, Mustafa Erturul, -slm Mutasavvflarna Gre Ruh Ve lm tesi , Gayret Kitabevi, stanbul 1954

72

Kamazolu, H. Bayram, -27 Maystan 12 Marta Trkiyede Siyasal Fikir Hareketleri, Birey Yay., stanbul 1995 Kadiruddin, Ahmet, -slam Dinamizmi ve Entellektel Atalet, lke yay., stanbul,1993 Kadri, Zekeriya, -Felsefe Tarihi Etdlerinden Wilhelm Leibnitz, Darlfnun Mat., stanbul ,1338 Kafadar, Osman, -Trkiyede Kltrel Dnmler ve Felsefe Eitimi, z Yay., stanbul, 2000 Kafesolu, brahim, -Trk Bozkr Kltr, T.K. Ara. Enst. Yay., Ankara ,1987 -Trk Milli Kltr, stanbul,1997 Kahraman, Ahmet, -Dinler Tarihi, Smer Mat., stanbul 1965; 2. Bsk., Yaylack Mat., stanbul 1968; 3. Bsk., Yaylack Mat., stanbul ,1971 Khya, Esin, -Cbir B. Hayyan, T.D.V. Yay., Ankara ,995 Kaln,brahim, -slm ve Bat,sam yaynlar,stanbul,2007 Kamil, A. Abdlkadir, -slam Hmanizmi, ev.: Cemal Arzu, Kalem Yay., stanbul,1972 Kant, Immanuel , -Ahlk Metafiziinin Temellendirilmesi, ev. Gertrude Durusoy, Trkiye Felsefe Kurumu Yay., 1995 -Ar Usun Eletirisi, ev.: Aziz Yardml, dea Yay., stanbul ,1993 -Ebedi Bar zerine Felsefi Deneme, ev.:Yavuz Abadan-Sehal, Maray, Ankara,1960 -Evrensel Doa Tarihi ve Gkler Kuram, ev.: Sekin Clzolu, Havas Yay., stanbul, 1982;Sekin Selvi,Say yay.,stanbul,2007 -Gelecekte Bilim Olarak Ortaya kabilecek Her Metafizie Prolegomena, ev.: onna Kuuradi-Yusuf rnek, Trkiye Felsefe Kurumu, Ankara ,1995 -Kantn Pedagojisi, ev.: M. Rahmi Balaban Cumhuriyet Mat., zmir ,1933 -Pratik Akln Eletirisi, ev.: smet Zeki Eybolu, Say Yay., stanbul, 1989 -Pratik Akln Eletirisi, ev.: onna Kuuradi-lker Gkberk-Fsun Akatl, 1980 -Ruhun Gc Hakknda, ev.: Hulusi Yazc Olu, Anl Mat., Ankara ,1998 -Seilmi Yazlar , ev.: N. Bozkurt, Remzi Kitabevi, stanbul ,984 -Eitim zerine,,Toplu eserleri I,ev.Ahmet Aydoan, Say yay.,stanbul,2007 Kantar, Ahmet, -Atomdan nsana, Karnca Mat., zmir, 1966 Kaplan, Mehmet, -Namk Kemal Hayat ve Eserleri, stanbul ,1948 Kaplan, Mehmet-Enginun, Inci.-Emil, Birol, -Yeni Trk Edebiyat Antolojisi, I-IV, Marmara niversitesi Fen-Ed. Fak. Yay.,stanbul,1992-95 Kaplan,M.,Enginn,Kerman Zeynep,Birinci Nejat,Uman Abdullah -Atatrk Devri Fikir Hayat, I-II ,Kltr Bakanl yay.,Ankara,1981 Kara, smail, -Bir Felsefe Dili Kurmak, Dergah Yay., stanbul, 2001

73

-Trkiyede slamclk Dncesi-I-III, Risale Yay., stanbul 1989 -Trkiyede slamclk, Yeni afak, stanbul1995 Kara, Mehmet, -Bir Baka Adan Kutadgu Bilig, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1998 Kara, Mustafa, -Din, Hayat, Sanat Asndan Tekkeler ve Zaviyeler, stanbul ,1980 -Erefolu Rm, T.D.V. Yay., Ank. ,1995 -bn Arabde Varlk Dncesi (Ferit Kam-M.Ali Aynden sadeletirme, smail Kara ile), stanbul,1992 -Niyazi- Msri, T.D.V. Yay., Ankara ,1994 -Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergh Yay., stanbul ,1985 -Tasavvuf Hikmetler (Ataullah skenderiden tercme), Dergh Yay.,stanbul ,1990 -Vahdet-i Vcd ve bn Arab (smail Fennden sadeletirme), stanbul 1991 Karabai Mehmed Efendi, -Tehaft Haiyesi, ev.: Abdurrahman Gzel, Kltr Bak. Yay., stanbul ,1991 Karabet, Baron, -Muallim-i Sani Farabi, ev.: Mehmet Ali Ayni, Matbaa-i Amire, stanbul ,1332 Karada, Cafer, -bn Arabnin tikad Grleri, Beyan Yay., stanbul ,1997 Karako, Sezai, -Allaha nanma ve nsanlk, Dirili Yay., stanbul ,1970 -Dirili Neslinin Aments, Dirili Yay., stanbul, 1976 -nsanln Dirilii, Dirili Yay., stanbul Tarihsiz -slm Toplumunun Ekonomik Strktr, stanbul ,1967 -slmn Dirilii, stanbul ,1967 -Kyamet As, Dirili Yay., stanbul ,1968 -Ruhun Dirilii, Dirili Yay., 7. Bsk., stanbul, 2000 -Sur, Dirili Yay., stanbul ,1976 -Stun I-II, Fatih Yay., stanbul ,1969 Karaman, Hayrettin-Bula, Ali ve Dierleri -Kuran- Kerim, Tarihselcilik ve Hermentik, Ik Yay., zmir, 2003 Karamehmed, Sadeddin, -lim ve nan , Murat Mat., stanbul 1975 Karasan , Mehmet, -Byk Filozoflar , M.E.B. Yay., stanbul ,1949 -Eflatunun Devlet Gr, M.E.B. Yay., Ankara 1947; 2. Bsk., stanbul ,1964 Karla, Bekir, -slam Dncesinin Bat Dncesine Etkileri, ar Yay., stanbul ,1989 Karpat Kemal, -Karpat ,Kemal(Derleyen),Osmanl ve Dnya,Ufuk kitaplar,2. bask,stanbul,2001 Karsch, Karl, -Marksizm ve Felsefe, Belge Yay., stanbul,1992 Kak, Osman, -bn Kemal ve Dnce Tarihimiz, O.S.A.V. Yay., stanbul ,1999 Katip elebi (1609-1657), -Kef- El- Znun I, stanbul ,1941 -Ktip elebi Kitab T.T.K. Yay., Ankara ,1957

74

-Mizanl Hak Fi ltiyaril Ahlak, Haz: O. aik Gkyay, M.E.B. Yay.,stanbul ,1972 Kaufmann, Walter Arnold, -Dostoyevskiden Sartrea Varoluuluk, ev.: Akit Gktrk, De Yay., stanbul 1964; 2. Bsk., stanbul 1965 Kaufmann, William J., -Rlativite ve Kozmoloji, ev. Sacit Tamerolu, Onur, 1980 Kayack, Ahmet, -Badat Okulu ve slam Dncesindeki Yeri, niversite Kitabevi Yay., stanbul 2004 Kayal, Kurtulu, -Trk Dnce Dnyasnn Bunalm, letiim Yay.,stanbul,1999 Kayg, Abdullah, -Trk Dncesinde adalama, Gndoan, Ankara,1992 Kaygusuz, Bezmi Nusret, -eyh Bedreddin Simaveni, hsan Gmayak Mat., zmir, 1957 Kaymakcan, Recep ve arkadalar(editrler), -Deerler ve Eitimi(Sempozyum metinleri),Dem yay., stanbul,2007, Kaynarda, Arslan, -Bizde Felsefe Kurumlamas ve Trkiye Felsefe Kurumunun Tarihi, Trkiye Felsefe Kurumu, 1994 -Felsefecilerle Syleiler, Elif Kitabevi, stanbul, terihsiz, -Trkiyede Cumhuriyet Dneminde Felsefe,Kltr Bak.Yay.,Ankara ,2002 Kayserling, Hermann Comte De, -Hayat Sanat Hakknda, ev.: Muammer Necip Tanyeli, Maarif Basmevi, stanbul 1956 Kazancgil, Aykut-Hatemi, H.-Karla, Bekir-Kllolu, smail, -Bilim, Felsefe, Tarih, Hikmet Yay. , stanbul,1991 Keane, John, -Medya ve Demokrasi, ev. Haluk ahin, Ayrnt Yay., 1993 Kearney, Richard, -Avrupa Felsefesi Tarihi, stanbul, 1991 Keat, Russel - John Wrry, -Bilim Olarak Sosyal Teori, ev. Nilgn elebi, , mge Yay., Ankara,1994 Keddie, Nikki, -Cemleddin Efgn-SiyasI Hayat, ev. Aleddin Yalnkaya, Bedir Yay., 1997 Keklik, Nihat, -Felsefe (Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar, ar Yay., stanbul,1978 -Felsefe, ar Yay., stanbul ,1978 -Felsefenin lkeleri, Dou Yay., stanbul ,1982 -Felsefenin Teknii, Dou Yay., stanbul ,1984 -Filozoflarn zellikleri, Dou Yay., stanbul ,1983 -bnl Arabinin Eserleri ve Kaynaklar in Misdak Olarak El-Ftuhat ElMekkiye, EF. Yay., stanbul ,1974 -slam Mantk Tarihi Ve Farabi Mant, ..Ed.Fak. Yay, stanbul ,1969-70 -Muhyiddin bnl Arabi, Byk Mat., stanbul ,1966 -Sadreddin Konevinin Felsefesinde Allah- Kainat ve nsan, ..Ed.Fak. Yay., stanbul ,1967

75

-Trklerde Ahlak ve Dnya Gr,stanbul, 2000 -Trkler ve Felsefe, stanbul ,1986 Kemal Paazade, -Tehaft Haiyesi, ev.: Ahmet Arslan, Kltr ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1987 Kemali, Ziyaeddin, -Felsefe-i badet, ark Mat., Ufa (Rusya) ,1909 Kerim, Sadi, -Faizmin Felsefesi, Yeni Reklam Basmevi, stanbul, 1939 -Felsefenin Sefaleti, Burhaneddin Basmevi, stanbul,1934 -Hilmi Ziyann Tercme Yanllar ve Tefekkrat Felsefesi, Bozkurt Basmevi, stanbul ,1935 Keskin, Halife, -slam Dncesinde Allah-Alem likisi, Beyan Yay., stanbul ,1995 -slam Dncesinde Bilgi Teorisi, Beyan Yay.,stanbul,1996 Kessler, G., -timaiyata Balang, ev.: Z. Fahri Fndkolu, Arkada Basmevi, stanbuli,1947 -Sosyolojiye Balang, ev.: Z. Fahri Fndkolu, 2. Bsk., ..letme Fak. Yay., stanbul ,1985 Klavuz, Ahmet Saim, -man- Kfr Snr, Marifet Yay., stanbul, 1982 -Eb Seleme es-Semerkand ve Akaid Risalesi, stanbul,1989 Kl, Recep, -Ahlkn Dini Temeli, T.D.V. Yay., Ankara 1992; 2. Bsk., 1996 -Ayet ve Hadislerin Inda nsan ve Ahlak, Ankara ,1995 -Modern Bat Dncesinde Vahiy, A.. F. Yay., Ankara, 2002 -Dini Anlamak zerine,tken yay.,stanbul,2004 Kl, Sadk, -Tabiattaki Metafizik ve Guenonun Dou Metafizii, Aka Yay., Ankara , 1995 Klarslan,Eyp Ali,Gl Ateolu,(haz.) - Fichte Dou Bat yay., Ankara, 2006 Kllolu, smail, -Ahlak Hukuk likisi, Marmara . lahiyat Fak. Vak., Yay., stanbul,1988 Knalzade Ali elebi , -Ahlak- Alai, Matbaatl-Bulak, Msr ,248 -Ahlak- Alai, ev.: Hseyin Algl, Tercman 1001 Temel Eser,stanbul,1979 -Devlet ve Aile Ahlak, Tercman 1001 Temel Eser, Haz: Ahmet Kahraman, stanbul Tarihsiz -Ahlak- Al,transkribe metin,haz:Mustafa ko,,Klasik yay.,stanbul, 2007 -Knalzade Ali Efendi, Erciyes . Gevher Nesibe Tp Tarihi Ens. Sempozyumu, 14 Mart ,1998 Kvlcml, Hikmet, -Metafizik Sosyoloji Eletirileri, Ararat Yay., stanbul ,1970 -Tarih Tezi, Tarih ve Devrim Yay., stanbul, 1974 Kzlay, Nait, -Atatrk- Felsefe Gzyle, deal Mat., Ankara ,1955

76

Kzlrmak, Ali, -Bilimde ve Felsefede Diyalektik Nedir?, Odak Yay., Ankara 1973; 2. Bsk., Odak Yay., Ankara 1974; 3. Bsk., Odak Yay., Ankara ,1976 Kzltan, Gven Sava, -Kiinin Silinen Yz amzda Yabanclama Sorunu, Metis Yay., stanbul ,1986 Kierkegard, Soren , -Korku ve Titreme, Ara Yay., stanbul ,1991 -lmcl Hastalk Umutsuzluk, ev: Mehmet Mukadder Yakubolu ,Ayrnt yay., .stanbul, 1997 Kilisli Rfat, -Ahlak- Nazari ve Teracim-i Ahval-i Hkema, Mahmud Be Mat., stanbul,1312 -Fezail-i Ahlak, Mekteb-i Sanayi Mat., stanbul, 1311 -lm-i Ahval-i Ruh ve Usul-i Tefekkr, Mekteb-i Sanayi Mat., stanbul ,1311 -Vesiletl-kan ve Mantk Tercemesi, Kasbar Mat., stanbul ,1317 Kimmberie, Heinz, -Afrikada Felsefe, Kabalc Yay.,stanbul,1999 Kind, -Felsefi Risleler, ev.: Mahmut Kaya, Klasik Yay., stanbul,2002 King,Jerry P., -Matematik Sanat, ev.Nermin Ark, Tbitak yay.17.bask,Ankara, 2006 Kilisli Abdullah Efendi, -Usul-i Cedide Zbdesi, zzet Efendi Mat., stanbul ,1290 Kirchmann, Julius Hermann, -lim Olmak Bakmndan Hukukun Deersizlii, ev.: Cokun ok, Ankara ,1949 Klossowski, Pierre, -Nietzsche ve Ksrdng, Kabalc Yay., stanbul ,1992 Kocaba, akir, -slamda Bilginin Temelleri, z yay.,stanbul,1995 Kocatrk,Zeki -Arthur Schopenhauer,Merhamet Dergah yay.,stanbul,2007 Ko, Ahmet, -hvan- Safann Eitim Felsefesi, stanbul ,1999 Ko, Turan, -Din Dili, z yay., stanbul ,1992 -lmszlk Dncesi, z Yay., stanbul ,1991 Ko, Yaln, -Determinizm ve Mekanizm, Boazii . Yay., stanbul ,1984 -Anadolu Mayas,Cedit Neriyat, Ankara,2007. Koestler, Camus, -dam, ev.: Ali Sirmen, Cem, 1972 Kojeve, A., Hyppolite, J., Chtelet, F., Brhier, E., -Hegeli Okumak Hegel, ev. Tlin Bumin, Kabalc Yay., stanbul ,1993 Kojeve, Alexandre , -Hegel Felsefesine Giri, ev. Selahattin Hilav, Y. K.Yay., stanbul ,2000 Kolakowsk, Lessek, -Modernliin Sonsuz Durumas, ev.: Salahattin Ayaz, Pnar Yay., stanbul,1999

77

Kolak, Sabri, -Trkiye Eitim Felsefesi Asndan: zel Eitime ve Korunmaya Muhta ocuklar Hakknda Muhtra, zmir Eitim Enstits Uyan Dergisi Yaynlarndan, zmir,1963 Kolektif, -Modern Trkiyede Siyas Dnce, letiim Yay., I-VII Cilt, stanbul 2001-2004 Kololu, Mahmut, -Ekonomi Doktrinler Tarihi, Dou Mat., Ankara 1960; 2. Bsk., Dou Mat., Ankara 1963; 3. Bsk., Dou Mat., Ankara ,1966 Kololu, Orhan, -Halka Doru Bilim: Trkiyede Bilim Gazetecilii, Trk Bilim Tarihi Kurumu, stanbul 1997 Konfys , -Byk Bilgi, Mzik Hakknda Notlar, ev.: Muhaddere Nabi zerdim, M.E.B.Yay., Ankara 1945; 2. Bsk., Ankara,1963 -Konumalar, ev.: M. Nabi zerdim, M.E.B. Yay., stanbul ,1963 Kongar, hsan, -Yeni Felsefe, stanbul ,1948 Konuk, Ahmet Avni, -Fsusul-Hikem Tercme ve erhi I-III, Haz: Mustafa Tahral-Seluk Eraydn, M. . . Fak. Vak., Yay., 1. Cilt stanbul 1987; 2. Cilt 1989; 3. Cilt 1990 Korkmaz, Fahrettin, -Gazzalide Devlet Ynetimi, T.D.V. Yay., 1995 Korlaeli, Murtaza, -Pozitivizmin Trkiyeye Girii, nsan Yay., stanbul 1986; 2. Bsk., Hece Yay., Ankara,2002 Koyre, Alexandre , -Bilim Tarihi Yazlar I, ev.: Kurtulu Diner, Tbitak, Ankara 2000 -Yenia Bilimin Douu, ev.: Kurtulu Diner, Ara Yay., stanbul ,1989; Gndoan Yay., Ankara1994 Khnen, Gerhard, -Dnya Ekonomi Tarihi, ev.: Tunay Akolu, Varlk Yay., stanbul ,1965 Kk, Mustafa, -Mistik Dnya Gr ve Bergson, Dergah Yay., stanbul ,2001 -Nurettin Topuda Din Felsefesi, Dergah Yay., stanbul,1995 Kker ,Ahmet Hulusi(Editr) -Ebul-z,El-Cezer sempozyumu,(14 mart 1986-Kayseri)Erciyes niversitesi,Gever Nesibe tp tarihi Enstits yay.,2.bask, Kayseri, 1986 Kker, Levent, -ki Farkl Siyaset (Pozitivizm Ve Eletirisi), Vadi Yay., Ankara,1998 -Modernleme, Kemalizm ve Demokrasi, letiim Yay., stanbul ,1990 Kkta, Emin M., -Din ve Siyaset, Vadi Yay., 1997 Kprl, Fuad, -Milli Edebiyatn lk Mbeirleri, stanbul ,1928 -Trk Edebiyatnda lk Mutasavvflar, stanbul 1918; Ankara ,1968 Ksebalalar, Hasan, -Gneydou Asyada slam ve Siyaset, lke Yay., stanbul ,1997

78

Ksemihal, N. azi, -Durkheim Sosyolojisi, stanbul ,1971 -Sanat ve Dnce, Anl Yay., stanbul, 1957 -Sosyal Doktrinler Tarihi, Keteon Basmevi, stanbul ,1948 -Sosyoloji Tarihi, stanbul ,1971 Ksolu, Nevzat, -Bedizzaman Said Nursi,tken yay.stanbul,1999 -Devlet (Eski Trklerde slamda ve Osmanlda), tken Yay. stanbul,1997 -Trk Dnyas Tarihi ve Trk Medeniyeti zerine Dnceler, stanbul,1990 -Trk Milliyetilii ve Osmanl,tken yay.stanbul, 2000 -Trk Milliyetiliinin Douu ve Ziya gkalp,tken yay.,stanbul,2005 -Trk olmak Olmamak,tken yay.stanbul,2005 -Mill kltr ve kimlik,tken yay.2.bask,stanbul,2005 Krantz, Walter, -Antik Felsefe (Metinler ve Aklama), ev. Suad Y. Baydur, ..Ed. Fak. Basmevi, stanbul 1948; 2. Bsk., stanbul,1976 Kripke,Saul -Wittgenstein:Kurallar ve zel Dil,ev.Berat Al,Litera yay..,stanbul,2007 Kristeva, Julia -Korkunun Gleri:renlik zerine Deneme,ev.Nilgn Tutal, Ayrnt yay.,stanbul,2004 Kropotkin, Petr A. , -Etika, Ahlkn Kayna ve Aklamas, ev.: Ahmet Aaolu, Vakf Kitabevi, stanbul, 1935 Kuuradi, oanna , -an Olaylar Arasnda, Ayra Yay.,1981 -Etik, Bilgi Basmevi, Ankara1977 -nsan ve Deerleri, Yank Yay., stanbul 1971 -Liselerde Felsefe retimi, Yaylack Mat., stanbul,1969 -Max Scheler ve F. Nietzschede Trajik, Yank Yay., stanbul ,1966 -Nietzsche ve nsan , Yank Yay., stanbul ,1967 -Saanata Felsefeyle Bakmak, Ayra Yay., 1980 -Schopenhauer ve Nietzschede nsan Problemi, 1966 -Schopenhaver ve nsan, Yank Yay., stanbul ,1968 -Uluda Konumalar, Trkiye Felsefe Kurumu,Ankara,1991 Kuuradi, onna, Tuncay, Mete, -Felsefe Kurumu Seminerleri 1,2,3,1979 Kuhn, S.Thomas , -Asal Gerilim(Bilimsel Gelenek ve Deiim zerine ncelemeler) , ev. Yakup ahan, Kabalc, 1994 -Bilimsel Devrimlerin Yaps, ev.: Nilfer Kuya, Alan Yaynclk, 2. Bsk., stanbul 1970 Kumeyr, Y., -slam Felsefesinin Kaynaklar, ev.: Fahrettin Olguner, Dergah Yay., stanbul 1976; 2. bsk. stanbu,1992 Kund, Er, -Sibernetik, Felsefe ve Bilimler Arasnda Kpr, Kund Yay., stanbul ,1975

79

Kuntay, Mithat Cemal, -Namk Kemal: Devrin Olaylar ve nsanlar Arasnda, Cilt 1, stanbul 1949; Cilt 2, stanbul ,1957 -Sarkl htilalci Ali Suavi, stanbul ,1946 Kuran, Ahmet Bedevi, -Din Nedir Ve tikatlar Nasl Gelimitir, Trkiye Basmevi, stanbul, 1952 Kurdakul, Necdet, -Tanzimat Dnemi Basnnda Siyasal ve Anayasal Fikir Hareketleri, Kltr Bak., Ankara ,2000 Kurtkan, Amiran Bilgiseven, -Din Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, stanbul ,1985 -Sosyal limler Metodolojisi, stanbul ni.Yay., stanbul ,1978 -Trk Milletinin Manevi Deerleri, Milli Eitim Basmevi, stanbul, 1977 Kurtolu, Zerrin, -slam Dncesinin Siyasal Ufku, letiim yay.,stanbul,1997 Kupnar, Bill, -bn-i Sinada Bilgi Teorisi, M.E.B. Yay., stanbul ,1995 Kutlu, Snmez, -slam Dncesinde lk Gelenekiler, Klliyat, Ankara, 2000 Kutluer, lhan, -Akl ve tikad: Kelam ve Felsefe likileri zerine Aratrmalar, 2. Bsk., stanbul, 1998 -Bilimsellik zerine, Beyan Yay., stanbul, 1983 -Erdemli Toplum ve Dmanlar,stanbul,1996 -slamn Klasik anda Felsefe Tasavvuru, z yay., stanbul,1996 -Modern Bilimin Arkaplan, nsan Yay., stanbul, 1985 Kutub, Muhammed, -slam Dncesinde Sanat, ev.: Akif Nuri, Fikir Yay., stanbul ,1979 -slm ve Materyalizme Gre nsan, evl: Kemal Sandk- M.kif Aydn, amil Yay., stanbul, 1972 -slamn Tarihe Bak, stanbul,1982 Kuusinen, Otto Wilhelm, -Diyalektik Materyalizm, ev.: K. Sahir Sel, Sosyal Yay., stanbul 1965; 2. Bsk., Sosyal Yay., stanbul, 1970 -Tarihi Materyalizm, Tarihi Maddecilik, ev.: K.Sahir Sel, Sosyal Yay., stanbul, 1966 Kk, Hasan, -slamda ve Batda Mantk, M. . . Fak. Vak., Yay., stanbul, 1988 Kk, Mehmet, -Modernite Versus Postmodernite, Vadi Yay., 1993 Kkalp,Kasm -Husserl, Say yay., stanbul, 2007 Kken, Glnihal, -Dou-Bat Felsefeleri Etkileiminden bn Rd ve St. Thomas Aquinas, Alfa Yay., -Felsefe Asndan Eitim, Alfa Yay., stanbul ,1994 -Gazali ve Pascalda phecilikten Sezgicilie, Cantay Kitabevi, stanbul ,1997

80

Kyel, Mbahat Trker, -Aristoteles ve Farabinin Varlk ve Dnce retileri, A..D.T.C.F. Yay., Ankara ,1969 -Farabinin Baz Mantk Eserleri, A.K.M. Yay., Ankara,1990 -Farabinin Geometri felsefesine likin Metinleri, A.K.M. Yay., Ankara ,1992 -Farabinin Peri Hermeneias Muhtasar, A.K.M. Yay., Ankara ,1990 -Farabinin eraitul-Yakini, A.K.M. Yay., Ankara ,1990 -Farabiye Atfedilen Kk Bir Eser, A.K.M. Yay., Ankara ,1990 -Felsefeye Balang, Ayyldz Mat., Ankara ,1976 -Ortaa Felsefe Tarihi ve S..E.P.M, A. . Basmevi, Ankara ,1972 - Tefaht Bakmndan Felsefe ve Din Mnasebeti, A..D.T.C.F.Yay., Ankara,1956

- LLa Rochefoucault, -zdeyiler, ev.: Yaar Nabi Nayr, M.E.B. Yay., Ankara 1943; 2. Bsk., M.E.B. Yay., stanbul 1959;. 3. Bsk., Varlk Yay., stanbul 1969 Laberthonnere , -Descartes zerine Tetkikler, ev.: Mehmet Karasan, 1959 Lachelier, Jules , -Tmevarmn Temeli Hakknda, ev.: Hamdi Ragp Atademir, M.E.B. Yay., stanbul 1949; 2. Bsk., M.E.B. Yay., stanbul ,1967; stanbul ,1986 Lahbabi, M. Aziz, -slam ahsiyetilii, ev.: n Hakk Akn, Yamur Yay., stanbul 1972 Lajugie, Jean De, -ktisadi Doktrinler, ev.: Necmettin Mete, Remzi Kitabevi, stanbul 1963; 2. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul ,1965 Lakatos, mre , -oulculuun Kuramcs, Derleyen: Cemal Gzel Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1999 Lakato, mre - Alan Musgrave, -Bilginin Geliimi ve Bilginin Geliimiyle lgili Teorilerin Eletirisi, ev. Hsamettin Arslan, Paradigma-Meta Bilimler Dizisi, stanbul ,1992 Lalande, Andre , -Ksa Gerekeli Pratik Ahlak, ev.: Cokun Deirmenciolu, Milli Eitim Basmevi, stanbul ,1995 Lalie, Frederic, -Tarih-i Edebi-i Alem, ev.: Mehmet Ali Ayni, Vilayet Mat., Kastamonu ,1319 Lalo, Charles, -Bediiyat, ev.: Burhan Toprak, M.E.B. Yay., stanbul ,1940 -Estetik, ev.: Burhan Toprak, nklp Kitabevi, 2.Bsk., stanbul ,1948 -Gzellik ve Cinsiyet, ev.: Nuri Darago, Gven Basmevi, stanbu,1944

81

Lange, Oscar, -Ekonomi Politik, 4. C., ev.: Muvaffak eref, stanbul Ata Kitabevi, 1. C., 1965; 2. C., Ekonomi Politikin Metodu, 1966; 3. C., Ekonomik Rasyonellik lkesi, 1967; 4. C., Ekonomik Politikte Akmlar ve Bilimsel Bilgilerin Belirlenmesi, 1968 Lao, Tze, -Taoizm, ev.: Muhaddere Nabi zerdim, M.E.B. Yay., Ankara 1946; 2.Bsk., M.E.B. Yay., Ankara 1963; 3. Bsk., A..D.T.C.F. Yay., Ankara ,1968 Laroui, Abdullah, -slam ve Modernlik, ev.: Dr. Ayegl Yaraman-Babugi, Milliyet Yay., stanbul, 1993 -Tarihselcilik ve Gelenek, Vadi Yay., Ankara ,1993 Lask, Harold Joseph, -Devlet, ev.: Esin rc, Kpr Yay., stanbul,1966 -Dnce zgrl, ev.: Ycel Sayman, Dnem Yay., stanbul,1966 Le Bon, Gustave , -Asrmzn Nusus-u Felsefiyesi, ev. Abdullah Cevdet, Matbaa-i tihad, stanbul, 1914 -Bir Tarih Felsefesinin lmi Esaslar, ev.: Haydar Rifat, Tefeyyz Kitabevi, stanbul 1932 -lm-i Ruh-i timai, ev. Abdullah Cevdet, Amidi Mat., stanbul ,1924 -Kitleler Psikolojisi, ev.: Salahattin Demirkan,Yamur Yay., 2. Bsk., stanbul, 1974 -Ruhl-Akvam, ev. Abdullah Cevdet, Matbaa-i tihad, Msr 1907; 2.Bsk., stanbul 1913 Le Chatelier, Henri, -Tecrbi limlerde Metoda Dair, ev.: Avni Yakalolu, M.E.B. Yay., stanbul, 1955 Le Fur, Luis, -XVII. Asrdan Beri Tabii Hukuk Nazariyesi ve Modern Doktrin, ev. Nihat Arif Erim, stanbul ,1940 Leach, E., -Levi Strauss, ev.: Ayla Orta, Afa Yay., stanbul ,1985 Leakey, Louis Seymore Bazett, -nsann Atalar, Yontma Ta Devriyle nsann Kken ve Evrimi Konusunda Bilinenlerin Bir zeti, ev.: Gven Arsebk, T.T.K. Yay., Ankara,1971 Leaman, Oliver, -Ortaa slam Felsefesine Giri, ev.: Turan Ko, Rey Yay., 1992 Leartius, Diogenes, -nl Filozoflarn Yaamlar ve retileri, ev.: Candan entuna, Y.K.Yay., stanbul ,2003 Lebesgue, Morvan, -Camus, ev.: Ayla Kurultay, Alan yay, stanbul,1984 Lee, Nan A., -Peyam. Safann Eserlerinde Dou Bat Meselesi, 1997

82

Lefbvre, Henri , -Sosyalist Dnya Gr, Diyalektik Maddecilik, ev.: Erol Aydnlk, Hr Yay., stanbul,1965 -Marxlk, ev.: Vedat Gnyol, Geliim Yay., stanbul ,1975 Leibniz, G. Wilhelm , -nsan Akilesi Hakknda Yeni Deneyiler, ev.Nevzad Ayasbeyolu,M.E.Bak.,stanbul,1946 -Metafizik zerine Konuma, ev.: Nusret Hzr, M.E.B. Yay., stanbul ,1949 -Monadoloj, ev. Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin, M.E.B. Yay., 1962; stanbul 1988 -Todice Denemeleri, manla Akln Uygunluu zerinde Konuma, ev.: Hseyin Batuhan, M.E.B. Yay., 1946,1986 Lehte ,John -Elli ada Dnr:Yapsalclktan Postmoderniteye, ev.Bar Yldrm, Alm Kitap yay.,stanbul,2007 Lektorsky, Vctor, -zne Nesne Bili,ev. kr Alkaput, Ak yay., 1992 Lenin, Vlademir lyi , -Burjuvasya Demokrasyas le Proleterya Diktatrl Hakknda Tezler, Bak, 1920 -Devlet Ve Devrim, ev.: Mehmet Kaya, Emek Yay., stanbul, 1976 -Devlet ve htill, ev.: Haydar Rfat, Vakf Kitabevi, stanbul ,1934 -Devlet ve htill, Marksist Devlet retisi ve Proleteryann Devrimdeki Grevleri, ev.: Sleyman Arslan, Bilim ve Sosyalizm Yay., Ankara ,1976; 1978 -Din zerine, ev.: Sekin lzolu, Ser Yay., Ankara ,1975 -Eitim Politikas ve Pedaoji zerine, ev.: Zlf Dideli, Konuk Yay., stanbul, 1977 -Felsefe Defterleri, 1.K. ev.: Ulu Nutku, Maya Yay., stanbul ,1975 -Kltr ve Kltr htilali zerine, ev.: Ali zer, Ser Yay., Ankara 1969; 2. Bsk. ev.: Ali Sepetiolu, Koral Yay., stanbul ,1976 -Marksist Devlet zerine, Devlet ve htill in Hazrlk Materyali, ev.: Muzaffer Cengil, nc Kitabevi Yay., stanbul, 1975 -Marksizmin Kayna, Karl Marx. F. Engels, ev.: Osman Saidolu, Gn Mat., stanbul ,1967 -Marx, Engels, Marksizm, ev.: Vahap Erdodu, Sol Yay., Ankara ,1976 -Materyalizm ve Ampiriokritisizm, Geii Bir Felsefe zerine Eletirisel Yorumlar, 2. Kitap, ev.: Yksel Gven, ar Yay., Ankara ,1975 -Materyalizm ve Ampiriokritisizm. Reaksiyoner Bir Felsefe zerine Tenkidi Notlar, ev.: K. Sahir Sel, Sosyal Yay., stanbul ,1968 -Materyalizm ve Ampiriokritisizm. Reaksiyoner Bir Felsefe zerine Tenkidi Notlar, 2.Bs., ev.: C. Karakaya, Sosyal Yay., stanbul 1975 -Materyalizm ve Empirioksitisizm, Gerici Bir Felsefe zerine Eletirisel Notlar, ev.: Sevim Belli, Sol Yay., Ankara 1976 Levend, Agah Srr, -Profesr Ferit Kam, Hayat ve Eserleri, Burhaneddin Erenler Mat., stanbul,1946 Lvy-Bruhl, Lucien , -Auguste Comteun Felsefesi, 3. Kitap, ev. Z. Fahri Fndkolu, stanbul 1942 -Auguste Comte Felsefesi ve Sosyolojisi, ev.: Z. Fahri Fndkolu, ..Yay., Faklteler Mat., stanbul ,1970

83

-limlerin Felsefesi, ev.: Z. F. Fndkolu, Kenan Basmevi, stanbul ,1942 Lewis, Bernard, -Demokrasinin Trkiye Serveni, ev.: Hamdi Aydoan-Esra Ermert, 2. Bsk., Y.K.Yay., stanbul, 2003 -slamn Siyasal Dili, ev. Fatih Taar, Rey Yay., stanbul 1992 -Modern Trkiyenin Douu, ev.: Metin Kratl, stanbul 1984 Lfshts, Mikhail Aleksandrovi, -Marxn Sanat Felsefesi, ev.: Murat Belge, Aranat Yay., stanbul, 1968 Lindsay, A. D., -Demokrasinin Esaslar, ev.: Kemal Dirtz, Babakanlk Kltr Mstearl Yay., 1973 Lissner, Ivar, -Uygarlk Tarihi, ev.: Adli Moran, Milliyet Yayn Ltd. ti. Yay., stanbul, 1973 Locke, John , -Hogr stne Bir Mektup, ev.: Melih Yyrmen, Liberte Yay., Ankara ,1998 -nsan Anl zerine Bir Deneme, ev. Vehbi Hackadirolu, Ara, stanbul ,1987,1992 -nsann Anlama Yetisi zerine Bir Deneme,2. bask,ev.Meral Belikara Topu,eki yay.,Ankara,2000 Loeb, Jacques, -Hayatn Mihaniki Telkisi, ev.: Mehmet Karahasan, Devlet Basmevi, stanbul, 1935 Lokman, Tayyib, -Modern ada slamn Politik Sistemi, lke Yay., stanbul ,1992 Loringhoff, Von Freytag, -Mantk, Saf Mantk Sistemi, ev.: Tomris Mengolu, ..Ed.Fak. Yay., stanbul, 1973 Lukacs, Gyrgy, -Birey Ve Toplum, ev.: Veysel Atayman, Gnebakan Yay., stanbul, 1978 -Estetik, 1.C., ev.: Ahmet Cemal, Payel Yay., stanbul ,1978 Lukacs, John, -Yirminci Yzyln ve Modern an Sonu, ev. Mehmet Harmanc, YeniYzyl, 1995 Lukes, Steuer, -Bireycilik, Ark Yay., stanbul, 1982 Lukes, Steven, -Marksizm ve Ahlak, Ayrnt Yay., stanbul, 1982 Lukianos, -Seme Yazlar, ev.: Nurallah Ata, M.E.B. Yay., stanbul 1944; 2. Bsk., Hrriyet Yay., stanbul ,1976 Ltfi Fikri, -Merutiyet ve Cumhuriyet, Ahmed hsan ve rekas matbaas, stanbul, 1339 Ltfi Paa, -Asafname, ev.: Ahmet Uur, Kltr ve Trizm Bak. Yay., Ankara,1982 Lyotard, J. Franois, -Postmodern Durum, ev.: Ahmet idem, Ara Yay., stanbul ,1990 -Fenomenoloji, ev.smet Birkan, Dost K.Yay.,Ankara,2007

84

-MM. Abdlkadir, -Hlasa-i Mekarim-i Ahlak, Mahmud Bey Mat., stanbul ,1326 (1910) M. Fazl, -lm-i Ahlak, Mahmud Bey Mat., stanbul 1329 (1913) -Mebadi-i lm-i Mantk, Bekir Efendi Mat., stanbul ,1327 Maarif Nezareti, -Istlahat- lmiye Encmeni Tarafndan Kamus-u Felsefede Mnderi Kelimat ve Tabirat in Vaz ve Tedvini Tensip Olunan Istlahat Mecmuas, Matbaa-i Amire, stanbul,1330 (1914) Mach, Ernest , -Bilgi ve Hata, 1. C. ev.: Sabri Esat Ander, Devlet Basmevi, stanbul, 1935 Machiavelli, Niccolo , -Hkmdar, ev.: Mehmed erif avdarl, Hukuk Mat., stanbul,1335/1338 (1919/1922); ev.: Selahattin Badatl, stanbul ,1984 Maclelan, J. A. - John Dewey , -Adedin Ruhiyat ve Hesap retmek Usllerine Tatbiki, ev.: brahim Ak Tank., stanbul ,1928 Magee, Bryan, -Karl Popperin Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuram, ev.: Mete Tuncay, Remzi Kitabevi, stanbul,1990 -Yeni Dn Adamlar, ev.: Mete Tuncay, M.E.B. Yay., stanbul,1979 Magil, Frank N. (Haz.), -Egzistansiyalist Felsefenin Be Klsii, ev.: Vahap Mutal, Hareket Yay., stanbul ,1971 -Trkiyede Merkeziyeti Zihniyet, Devlet ve Din, Patika Yay., ubat 1998 Mahmut Celalettin Paa, -Mirat- Hakikat, Cilt 3, stanbul,1327 Mahmut Nedim, -es-Senedl-Muhkem Fi Tercemetis-Sllem, Sleyman Efendi Mat., stanbul ,1303 Malebranche, Nicolai , -Hakikatin Aratrlmas (6 Cilt), ev.: Mira Katrcolu, Ankara ,1950 -Hakikatin Aratrlmas I. , ev.: Mira Katrolu, M.E.B. Yay., stanbul ,1947 -Hakikatin Aratrlmas II., ev.: Mira Katrcolu, stanbul 1948 -Hakikatin Aratrlmas III., ev.: Mira Katrcolu, stanbul 1950 -Hakikatin Aratrlmas IV- V., ev.: Mira Katrcolu, stanbul 1950 -Hakikatin Aratrlmas VI., ev.: Mira Katrcolu, stanbul 1950 -Metafizik ve Din zerinde Grmeler, ev.: Bedia Akarsu, M.E.B Yay., stanbul, 1946 Malik Bin Nebi , -ada Temel Konular, ev. Veysel Uysal, Bir Yay., stanbul 1983 -slm ve Demokrasi,ev.Ergun Gze, stanbul ,1968 -Sava Esintisi, ev.: Salih zer, Ankara Okulu Yay, Ankara,1997 -Smrge lkelerde Fikir Sava, ev.: lhan Kutluer, nsan Yay., 1984

85

Malinowski, Bronislaw, -By Bilim ve Din, ev.: Saadet zkal, Kabalc Yay., stanbul ,1990 -By, Bilim ve Din, ev.: Ender Grol, Varlk Yay., stanbul,1964 Manastrl Nuri, -Mesail-i Hikemiye, Mhendishane-i Berri Humayun Mat., stanbul,1321 (1905 Manafoz ,Rafiz John Hickin Din Felsefesinde Ktlk Problemi ve Teodise,z yay.,stanbul,2007 Mandel, Ernest- George Novack, -Marksist Yabanclama Kuram, ev.: Olcay Gmen, Ycel Yay., stanbul ,1975 Manilye, Leon, -Hrriyet-i Vicdan, ev. Hseyin Cahit Yaln, Tanin Mat., stanbul,1924 Mao Tse-Tung , -Teori ve Pratik, ev.: N. Soluku, Sol Yay., Ankara 1966; 2. Bsk., Sol Yay., Ankara 1969; 3. Bsk., Sol Yay., Ankara 1971; 4. Bsk., Sol Yay., Ankara 1974; 5. Bsk., Sol Yay., Ankara 1974; 6. Bsk., Sol Yay., Ankara 1977; 7. Bsk., Sol Yay., Ankara 1978 Marcuse, Herbert , -Ak ve Uygarlk, Freud zerine Felsefi Bir Aratrma, ev.: Sekin aan, May Yay., stanbul ,1968 -Kar Devrim ve Bakaldr, ev. Grol Koca-Volkan Ersoy, Ara, 1991 -Mantk ve htill. htilln Felsefesi, 1.C. ev.: Muammer Sencer, Kita Yay., stanbul,1971 -Tek Boyutlu nsan, ev.: Aziz Yardml. dea Yay., 1986; 2. Bsk., stanbul ,1990 -Tek Boyutlu nsan. leri Endstriyel Toplumun deolojisi zerine nceleme, ev.: Sekin oan, May Yay., stanbul ,1968; 2. Bsk., evl.: Afar Timuin-Teoman Tundoan, May Yay., stanbul,1975 Mardin, erif, -Din ve deoloji, letiim Yay., 3. Bsk., stanbul ,1986 -Jn Trklerin Siyasi Fikirleri (1895- 1908), letiim Yay., stanbul, 1983 -Siyasal ve Sosyal Bilimler, Makaleler2, Derleyen: Mmtazer Trkne-Tuncay nder. letiim Yay., stanbul ,1990 -The Genesis of Young Ottoman, Princepton, New Jersey ,1962 -Trk Modernlemesi- Makaleler 4, letiim Yay..ev:Mmtazer Trkne, stanbul ,1991 -Trkiyede Din ve Siyaset, Derleyen: Mmtazer Trkne-Tuncay nder, letiim Yay., stanbul ,1991 -Trkiyede Toplum ve Siyaset, Der. Mmtazer Trkne, letiim Yay.,stanbul,1993 -Yeni Osmanl Dncesinin Douu, letiim Yay., stanbul ,1996 Marinoff,,Lou, Felsefe Hayatnz Nasl Deitirir?,ev.stem Erdener,Pegasusu yay.,stanbul,2007 Markavi, Mihailo, -Hmanizm ve Ahlak Felsefesi, ev. Ali nl, Toplumsal Dnm Yay., stanbul Eyll, 1998 Marmarisli Abdullah Niyazi, -sbat- Vacibul-Vcud Risalesi, Hukuk Mat., stanbul th.

86

Marquard, Odo, -lkesellie Veda, ev.: ebnem Sunar, Sarmal, 1995 Martn, Graham Dunstan, -Maaradaki Glgeler, Dnce, nsan 1998 Marx, K.- F. Engels- V. . Lenin, -Bilimsel Sosyalizm zerine, ev.: Hasan Soluku, Temel Yay., Ankara ,1977 -Evrensel eliki ve Tarihsel Maddecilik, 1. C. ev.: E. Ate, Ana Yay., stanbul, 1975 -Manifesto, ev.: Tekta Aaolu, nc Kitapevi Yay., stanbul 1970; ev.: Mmtaz Yavuz, Evren Yay., stanbul ,1976 -Marksist Felsefe Yazlar, ev.: Mesut Odman, Bilim Yay., stanbul, 1976 Marx, Karl- F. Engels, -Alman deolojisi, ev.: Hseyin Boz, Toban Yay., stanbul ,1976 -Devlet ve Hukuk stne, Der. ev.: Rona Serozan, May Yay., stanbul ,1977 -Din zerine, ev.: Kaya Gven, Sol Yay., Ankara 1976; ev.: Murat Belge, stanbul ,1966 -Felsefe ncelemeleri, ev.: Cem Erolu, Sol Yay., Ankara,1968; 2. Bsk., Doan Yay., Ankara ,1974 -Felsefe ncelemeleri, ev.: Sevim Belli, Sol Yay., Ankara ,1975 -Politika ve Felsefe, 1. C., ev.: Tekta Aaolu, nc Kitabevi Yay., stanbul,1971 -Sanat ve Edebiyat, ev.: Murat Belge, De Yay., stanbul ,1971 Marx, Karl , -1844 El Yazmalar, ev.: Murat Belge, Payel Yay., 1969 -Ekonomi Politiinin Eletirisine Katk, ev.: Orhan Sude, nc Kitapevi Yay., stanbul 1970; 2. Bsk., May Yay., stanbul,1974 -El Yazmalar, Ekonomi Politik ve Felsefe, ev.: Kenan Somer, Sol Yay., Ankara, 1976 -Felsefenin Sefaleti, M.Proudhonun Sefletin Felsefesine Cevap, ev.: Erdoan Baar, Sol Yay., Ankara,1966 -Hegelin Hukuk Felsefesinin Eletirisine Katk, Remzi Kitabevi,stanbul,1975 -Kapital, (zetleyen): Carlo Cafiero, ev.: R. N. leri, Sosyal Yay., stanbul ,1965 -Kapital, 1. C. 1. Kitap, ev.: Mehmet Selik, Sol Yay., Ankara ,1966; Ankara ,1970 -Kapital, 1. C. 2. Bsk., ev.: Alaattin Bilgi, Sol Yay., Ankara ,1978 -Kapital, 1. C. 3-4. Kitap, ev.: Mehmet Selik, Sol Yay., Ankara ,1966 -Kapital, 3. C. 1. Kitap, ev.: Mehmet Selik, Sol Yay., Ankara 1,970 -Kapital, 3. C. 2. Kitap, Kapitalist retimin Toplum Sreci, ev.: Mehmet Selik, Odak Yay., Ankara ,1975 -Kapital, Ekonomi Politiin Eletirisi, ev.: Mehmet Selik, Odak Yay., Ankara, 1974 -Kapital, III C., ev.: Alaattin Bilgi, Ankara Sol Yay., 1. C.: Kapitalist retimin Eletirel Bir Tahlili, 1975; 2. C.: Ekonomi Politiin Eletirisi, 1976; 3. C.: Ekonomi Politiin Eletirisi, 1978 -Marxn Toplum Kuram-Seme Metinler-ev.: zer Ozankaya, Doan Yay., Ankara 1971 -Sosyoloji ve Felsefe, ev.: Ardee Margos, May Yay., stanbul ,1957

87

Mastrovi, Stjepan G., -Duygu tesi Toplum, ev.: Abdullah Ylmaz, Ayrnt Yay., stanbul ,1999 Maublanc, Ren, -zgrlk Sorunlar, ev.: Vedat Gnyol-Asm Bezirci, an Yan., stanbul ,1968 -Sosyalizmin Felsefesi, ev.: Asm Bezirci, Olu Yay., stanbul 1966; 2. Bsk., z Yay., stanbul,1975 Maurois, Andr, -Yaama Sanat, ev.: Kevser Nazl zburun, Kakns Yay., stanbul ,1997 Mayer, Fredrich -Egzistansiyalist Felsefenin Be Klasii, Dergah Yay.,stanbul,1973 -Yirminci Asrda Felsefe, ev.: Vahap Mutal, Hareket Yay., stanbul,1974 Mazhar Osman, -Spritizma Aleyhinde, Matbaa-i Hayriye ve rekas, stanbul ,1326 (1910) Mc Gill, Allan, -Arln Peygamberleri: Nietzsche, Heidegger, Faucault, Derrida, ev.: Tuncay Birkan, Bilim ve Sanat Yay., Ankara ,1998 Mchugh, Francis P., -Ethics, ev.: Tsiad, yi eyler, 1992 Mehmed Ali, -Muhaverat- Hikemiye, Matbaa-i Cihan, stanbul, 1327 Mehmed Arif, -Cmel-i Hikemiye, Mahmud Bey Mat., stanbul ,1331 (1915) -Felsefiyyat- Hazradan: Ak Nedir?, Sha Mat., stanbul ,1328 Mehmed Emin stanbuli, -Melzemetl-Ahlak, Matbaa-i Amire, stanbul ,1287 Mehmed Esad, -Reahat- Hikemiye, 1327 (1911) Mehmed Halis, -Mizanul-Ezhan, Mahmud Be Mat., stanbul ,1324 Mehmed Hazk, -Din ve Hrriyet, Kanaat Mat., stanbul ,1332 Mehmed Hilmi Nevehr, -Abel Reyin Felsefe ve Ruhiyat Eserinden Ameli Ahlak M.E.Bahisi, Darlfnun Mat., stanbul ,1336 (1920) -Felsefe Dersleri: 1. Kitap lm-i Ruh, Matbaa-i Amire, stanbul,1333 (1917) -Hlasa-i Mantk, stanbul ,1290 (1874) -timaiyat Dersleri, M.E.B. Yay., stanbul Devlet Mat., 1927 -Kantn Ameli Felsefesi, Darulfnun Yay., Ta Basma, stanbul,1335 (1919) -Mirat- Vezaif-i nsaniye, Matbaa-i Nefaset, stanbul, 1327 -Vezaiful-Adab, Fehmi Efendi Mat., stanbul ,1290 Mehmed zzet, -Milliyet Nazariyeleri ve Mill Hayat, stanbul,1923 -Milliyet Nazariyeleri ve Mill hayat,tken yay.,stanbul,1981 -Ahlak Mebahisi, Darlfnun Mat., stanbul ,1336 -Kantn Ameli Felsefesi, Darlfnun Mat., stanbul ,1335 Mehmed Raif-Mehmed Emin, -Miyarul-Efkar, Mahmud Be Mat., stanbul,1316

88

Mehmed Safvet, -spenserin Felsefesi, Orhaniye Mat., stanbul, 1928 Mehmed Said, -Ahlak- Hamide, Cevaib Mat., stanbul 1297; 2. bsk. irket-i Mrettibiye Mat., stanbul ,1322 -Fezail-i Ahlakiye ve Kemalat- lmiye, Kantar Biraderler Mat., stanbul,1299 Mehmed kr, -Ahlak, irket-i Mrettibiye Mat., stanbul, 1319 Mehmed Tevfik Efendi, -Gayetl-Beyan Fi lmil-Mizan, Mekteb-i Sanayi Mat., stanbul ,1306 Mehmed Ziver, -Hikmet-i Edebiye, A. Mavyan irket-i Mrettibiye Mat., stanbul ,1305 (1889) Mehmet Tahir (Bursal), -Osmanl Mellifleri,I-II-III, stanbul 1334; stanbul ,1985 Menglolu, Takiyettin, -Deimeyen Deerler, Deien Davranlar, ..Ed.Fak. Yay., stanbul ,1965 -Felsefeye Gri , 1. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul 1957; 2. Bsk., 1983 -Felsefi Antropoloji, nsann Varlk Yaps ve Nitelikleri, Cilt:1, 1971 -Fenomeloji ve Nicolai Harttman, ..Ed.Fak. Yay., stanbul ,1976 -nsan Felsefesi, Remzi Kitapevi, stanbul ,1988 -nsan ve Hayvan, Dnya ve evre, nsan ve Hayvann Varlk Yapsnda Ortaya kan -Zt Fenomenler, .. Yay., stanbul ,1979 -Kant ve Schelerde nsan Problemi, ..Ed.Fak.Yay., stanbul 1949 2. Bsk., stanbul ,1969 -ber die Grenzen der Erkennbarkeit bei Husserl und Scheler (Husserl ve Schelerde -Bilinebilirliin Snrlar stne), 1937 Mene, Albert, -Manta Giri, Elis Yay., Ankara ,2005 Meri, Cemil, -Bir Dnyann Eiinde , stanbul ,1976 -Bu lke, stanbul ,1974 -Kltrden rfana, nsan Yay., stanbul ,1986 -Maaradakiler, stanbul ,1978 -Saint- Simon lk Sosyolog, lk Sosyalist, Haz: Mahmut Ali Meri, letiim Yay., stanbul ,1995 -Sosyoloji Notlar ve Konferanslar, Haz: mit Meri Yazgan, letiim Yay., 5. Bsk., stanbul ,999 -Umrandan Uygarla, letiim Yay., stanbul,1974 Meri, mit, -Cevdet Paann Cemiyet ve Devlet Grleri , tken Yay. stanbul ,1975 Merleau, M. Ponty , -Algnn Fenomenolojisine nsz, ev.: Medar Atc, Afa Yay., stanbul, 1994 Merquior, J. G., -Foucault, ev.: Nurettin Elhseyni, Afa Yay., stanbul ,1986 Mert, Nuray, -Laiklik Tartmalarna Kavramsal Bit Bak, Balam Yay., stanbul ,1994

89

Meryem Cemile (Margaret Marcus), -Bat Materyalizmi Karsnda slm, Hilal Yay., 1. C. stanbul 1962; 2.C., 1965; 3.C. 2. Bsk., Ahmet Said Mat., stanbul 1965 , 3. Bsk., ile Yay., stanbul ,1976 Meslier, Jean -Akl Selim, ev.: Abdullah Cevdet Karlda, Devlet Mat., stanbul 1929; 2. Bsk., stanbul ,1939 Mete, zzettin, -Kainat ve Tarihin Felsefesi , Trkiye Basmevi, stanbul ,1966 -Milliyetin Felsefesi ve Trklerde Ulusal nan, (nsz Yazan) Trkiye Basmevi, stanbul 1942; Metis Yay., stanbul 1992 ; Metis Yay., stanbul ,1995 Mevlana Celaleddin Rum , -Divan- Kebir I-VII, Haz. Abdlbaki Glpnarl, Kltr Bak., Ankara ,2000 -Divan- Kebir, Haz: N. Ouz Ergin, C. 10-12, Kltr Bak., Ankara 2000 -Fihi Ma-Fih ve Mesalis-i Sebadan Semeler, Haz: Abdlbaki Glpnarl, Kltr Bak., Ankara 2000 -Fih-i Mafih, ev.: Meliha lker, Maarif Vekaleti Yay., Maarif Basmevi, stanbul 1954 -Mesnevi erhi I-VI, Haz. Abdlbaki Glpnarl, Kltr Bak., Ankara ,2000 -Mesnev Tercmesi ve erhi, ev.fik Can,1-6,tken yay.stanbul,2003-2004 -Mesnev Tercmesi ve erhi, ter.Ahmed Avni Konuk, 9 cilt,Haz.Mustafa Tahral ve Seluk Eraydn,stanbul,2002-20007 Meyra, Nicolas, -Fakir, ev.: Mehmet Ali Ayn, Vilayet Mat., Kastamonu ,1317 Mgnon, Guston, -slam Sanatlar, ev.: Burhan Toprak, Gzel Sanatlar Akademisi Yay., stanbul, 1943 Michel, Georges, -Sartre Yllarm, ev. Zihni Kmen, Adam, 1985 Michael, Taner, -Nietzsche,ev.etin Trkylmaz, Altn yay.,stanbul, 2007 Milburn, Micheal A., -Kamuoyu ve Siyaset, ev.: Ali Dnmez-Veli Duyar, mge Yay., Ankara 1998 Mill, John Stuart , -Faydaclk , ev.: ahap Nazmi Cokunlar, Ankara 1946 -Hrriyet , ev.: Mehmet Osman Dostel, stanbul ,1956 -Hrriyet, ev.: Hseyin Cahit Yaln, Akam Mat., stanbul ,1927 Millet, Lous, -Metafizik, ev.: Talip Karakaya, Elis Yay., Ankara ,2004 Mills, C. Wright, -Toplum Bilimsel Dn, ev.: nsal Oskay, Kltr Bak. Yay., 1979 Miquel, Andr, -slam ve Medeniyet, I-II, ev.: Ahmet Fidan-Hasan Mente, Birleik Datm Kitabevi, Ankara ,1991 Mirdoan, Yusuf, -Sentez- lm Son Deildir, Hill Mat., stanbul ,1974

90

Mitler, Louis, -Modern Felsefede Metafiziin Elenmesi ve Yolat Bilgikuramsal Sorunlar, Taylan Altu, Ege . Yay.,zmir,1989 Moeller, C., -Tabiatstnn Bilinmemesi, ev.: Mehmet Toprak, Remzi Kitabevi, stanbul ,1969 Moles, Abraham, -Belirsizin Bilimleri, ev. Nuri Bilgin, Y.K. Yay., 1993 Molla Hsrev Mehmed Efendi, -Molla Hsrev Mehmed Efendi, E.. Gevher Nesibe Tp Tarihi Enst. Sempozyumu, Kayseri 14 Mart, 1985 Monk,Ray -Wittgenstein:Dahnin Grevi, ev.Berna Klner, Tlin Er, Kabalc yay. ,stanbul, 2005 Monod, Jacques, -Rastlant ve Zorunluluk, ev.: Vehbi Hackadirolu, Dost Kitabevi, Ankara ,1989 Montagne, Michel , Denemeler, ev.: Sabahattin Eypolu, stanbul 1947, M.E.B. Yay., 2. Bsk, stanbul 1960, M.E.B. Yay., 3. Bsk., stanbul 1964, M.E.B. Yay., 4. Bsk., Cem Yay., stanbul 1971, 5. Bsk., Cem Yay., stanbul 1972; 6. Bsk., Cem Yay., stanbul 1973; 7. Bsk., Cem Yay., stanbul 1974; 8. Bsk, Cem Yay., stanbul 1976; 9. Bsk, Cem Yay., stanbul 1978 Montesquieu, Charles Louis de Secondat , -Kanunlarn Ruhu zerine I, ev.: Fehmi Balta, M.E.B. Yay., stanbul ,1965; Toplumsal Dnm Yay., stanbul ,1998 -Ruhul-Kavanin, ev.: Hseyin Kazm, Sancakciyan Mat., stanbul ,1331 (1915); 2.C., Matbaa-i Amire, stanbul ,1339 (1923) Moore, Stanley Williams, -Marx, Engels, Leninde Devlet Kavram, ev.: Ahmet Cumbur Aytulun, Teori Yay., stanbul ,1976 More, Thomas , -Utopia, ev.: S.Eypolu-V.Gnyol- M.Urgan, an Yay., stanbul 1964; 2. Bsk., an Yay., stanbul,1968 Morin, Edgar, -Kaybolmu Paradigma nsan Doas, ev.: M. Ali Klbay, Birey Toplum Yay., Ankara ,1985 Morrison, A, Cressy, -nsan, Kainat ve tesi, Msbet lim Ynnden, ev.: Bekir Topalolu, Hareket Yay., stanbul 1972; 2. Bsk., Dergah Yay., stanbul ,1975 Mosca, Gaetano, -Siyasi Doktrinler Tarihi, Eski adan Zamanmza Kadar, ev.: Samih Tiryakiolu, Varlk Yay., stanbul 1963; 2.Bsk., Varlk Yay., stanbul ,1968 Motono, Le Baron, -Bir Zeka-i Feyyaz. Dr. Gustave Le Bonun lim ve Tefekkr Aleminde Grd , ev. Abdullah Cevdet, Necm-i stikbal Mat., stanbul ,1925 Mouffe, C., Der. -Yapbozum ve Pragmatizm, ev.: Tuncay Birkan, Sarmal Yay., stanbul ,1998

91

Mouner, Emmanuel, -Varolu Felsefesine Giri, ev.: Serdar Rfat Krkolu, Alan, stanbul ,1986 Murdoch, Iris, -Ate ve Gne, ev. Serdar Rfat Krkolu, Ayrnt Yay., 1992 -Sartre Yazarl ve Felsefesi, ev. Selhattin Hilv, De Yay., 1964; 2. Bsk., ev. Selahattin Hilav, stanbul ,1981 Murphy, J. W., -Postmodern Toplumsal Analiz ve Postmodern Eletiri, Eti Yay., stanbul,1996 *Musgrav, Alan, -Saduyu, Bilim ve Kukuculuk, Gebe Yay., stanbul,1998 Muslu, Ylmaz, -Ekoloji, Yeni Asya Yay., stanbul ,1984 Mustafa Fevzi, -Vahdet-iVcd Meselesi, evir yaz M.Kank-F.Zehra Kavuku, Hece yay., Ankara, 2003 Mustafa Hayrullah (Diker), -Felsefe-i Tb, Kasbar Mat., stanbul ,1313 Mustafa Sabri - Musa Carullah, -lh Adalet; Sadeletiren: mer H. zalp, 1996 Muta, Muammer Celaleddin, -Gabriel Marcelin Varoluuluu, Kltr Eserleri, 1988 -Konya Enerjetizm Felsefe Okulu, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1990 Mutahhari, Murtaza, -Ahlak Felsefesi, ev. M. Recai Elmas, stanbul, 1990 -slami Dncenin hys, ev.: Muhammed ifti, htar Yay., stanbul ,1997 -slam limleriyle Tanma, ev.: Abdullah Kutlu, stanbul ,1990 ***-Felsefe Dersleri I, nsan Yay.,stanbul,1997 Mcahid, Huriye Tevfik, -Farabiden Abduha Siyasi Dnce, ev.: Vecdi Akyz, z Yay., stanbul ,1995 Mhlestein, Hans, -Utopyaclk ve Marx Hmanizma, ev.: Vedat Gnyol, an Yay., stanbul ,1976 Muhyi- Glen -Ahlak- Kirm,haz. Abdullah Tmsek,nsan yay.,stanbul,2004 Mmtaz, Ahmet- Halit shaki- Cavit kbal, -slami Siyaset Teorisi ve Sorunlar, Ekim Yay, stanbul ,1997 Mnif Paa (1842-1910), -Hikmet-i Hukuk, A. K. Tuzluyan irket-i Mrettibiye Mat., stanbul, 1302 (1886) -Telhis-i Hikmet-i Hukuk, Mekteb-i Sanayi-i ahane Mat., stanbul ,1303 Mteferrika, brahim, -Milletlerin Dzeninde lmi Usller, Sadeletiren: mer Okutan, M.E.B. Yay., stanbul ,1990

92

-NNahfi Mehmet Efendi, -Nehcus-Slk f Siysetl Mlk-Ynetenlerin Ynetimi, Tercuman, 1980 Nahlavi, Abdurrahman, -ada Sorunlara Kar slm Eitim, ev.: smail Kodaz, 1997 Namdar Rahmi (Karatay) , -Felsefi Meslekler Vokableri, Doan Mat., Afyon, 1932 -Geti Borun Pazar, Ankara ,1954 -Kitaplarmn Hikayesi, Berksoy Basmevi, stanbul ,1952 -Namk Kemal ve dealizmi (Sosyoloji ve Psikoloji Asndan Bir Etd), Bursa Vilayet Mat., 1941 Namk Kemal , -Evrak- Perian, Haz: Raif Karada-. F. Harman, Tercman 1001 Temel Eser, stanbul -Renan Mdafaanamesi, Haz: Do. Dr. Abdurrahman Kk, Kltr Bakanl yay.Ankara,1988 -Modenlemenin Sorunlar( bret gazetesinde kan makaleler), hazrlayanlar: Nergiz ylmaz- smail Kara), Dergah yay, stanbul, 2007) Nasio,J.D. Jacques Lacann Kuram zerine Be Ders, ev Murat Eren, mge K. Yay., Ankara, 2007 Nasruddin Tus, -Ahlak- Nsr, ev. Anar Gabarov, Zaur krov, Litera yay. ,stanbul, 2007 Nasr, Seyyit Hseyin., -Bat Felsefeleri ve slm, ev.: Selhaddin Ayaz, stanbul,1985 -Bilgi ve Kutsal, z Yay., 2. Bsk., stanbul ,2001 -Felsefe Edebiyat ve Gzel Sanatlar, ev.: Hayriye Yldz,stanbul, 1989 -nsan ve Tabiat, ev. Nabi Avc,,Yeryz Yay., stanbul ,1982 -slam dealler ve Gerekler, ev.: Ahmet zel, Akabe Yay., stanbul ,1985 -slam ve Bilim (3 Cilt), ev.: lhan Kutluer, nsan Yay., stanbul ,1989 -slam Kozmoloji retilerine Giri, ev.: Nazife iman, nsan Yay., stanbul, 1985 -slam ve Modern nsann kmaz, ev. Ali nal, nsan Yay., stanbul,1984 -slamda Bilim ve Medeniyet, ev.: Nabi Avc, nsan Yay., stanbul ,1991 -slamda Dnce ve Hayat, ev. Fatih Tatllolu, nsan Yay., stanbul ,1988 -Modern Dnyada Geleneksel slam, ev.: Sava afak Barkn-Hsamettin Arslan, nsan Yay., stanbul ,1989 -Molla Sadra ve lahi Hikmet, ev.: Mustafa Armaan, nsan Yay., stanbul, 1990 - Mslman Bilge, ev.: Ali nal, nsan Yay., stanbul ,985 Necati Eyb, -Felsefeli Dini Esaslar, y.y., Ankara,1928 Necmeddin, Sadak, -Estetik, Trabzon ,1930 Necmddin Daye -Erciyes . Gevher nesibe Tp Tarihi Enst. Sempozyumu, 14 mart Kayseri ,1995

93

Nedv, Ebul-Hasan, -slam Dnce Hayat,ev:Said imek, Dergah Yay., stanbul ,1977 Needham, J. -Dounun Bilgisi Batnn Bilimi, Derleyenler: A. Nejat Acar-Adnan Akay- H. nal Nalbantolu- Mustafa Ylmazer, Ankara ,1983 Needlemann-Ingleby-Skynner, -Psikiyatri ve Kutsallk, ev.: Abdullah Hakl, nsan Yay., 1994 Netton, Ian Richard, -Farabi ve Okulu, ev.: Mehmet Vural, Elis Yay., Ankara ,2005 Nietzsche, Friedrich , -Ahlakn Soykt zerine Bir Kavga Yazs, ev. Ahmet nam, Ara yay., stanbul,1990 -Bilim ve Bilgeliin Sava, ev.: mit zda, mge Yay., Ankara ,1990 -Byle Buyurdu Zerdt, ev.: Turan Oflazolu, M.E.B. Yay., stanbul ,1964; 2. Bsk., Bilgi Yay., Ankara 1970; 3. Bsk., Cem Yay., stanbul ,1977 -Deccal,ev. Oru Aruoba, Hil, 1986 -Dionysos Dithyramboslar, Kabalc Yay., stanbul ,1989 -Ecco Homo, Kii Nasl Kendisi Olur, ev.: Can Alkor, Dost Yay., Ankara,1969 -G stemi, ev.: Sedat Umran, Birey Yay., stanbul, 2002 -Gelecekteki Felsefe, ev.mit zda, mge, 1991 -Gezgin le Glgesi, ev.: smet Zeki Eybolu, Olu Yay., stanbul ,1966 -yinin ve Ktnn tesinde, ev. Ahmet nam, Ara, 1990 -Mziin znden Tragedyann Douu, ev.: . Zeki Eybolu, Ata Kitapevi Yay., stanbul ,1965 -Seilmi Dnceler, ev.: Samih Tiryakiolu, Varlk Yay., stanbul 1966; 2. Bsk., Varlk Yay., stanbul 1972 -Tan Kzll, ev. Hseyin Saliholu-mit zda, mge, 1997 -Tarih stne-Yaama in Tarihin Yararll Yaraszl, ev.: smet Zeki Eypolu, Olu Yay., stanbul, 1965 -Tragedyann Douu, ev. smet Zeki Eyubolu, Ata, 1965 -Yunanllar Trajik anda Felsefe, ev.: Nusret Hzr, Trkiye Bankas Kltr Cep Kitaplar, Ankara 1956; 2. Bsk., Elif Yay., stanbul ,1963 -Zerdt Byle Dedi!, ev.: Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak; kbal, 1967 -Zerdt Byle Diyordu, ev.: Osman Derinsu, Varlk Yay., stanbul ,1972 -Zerdt Byle Sylyor, ev.: Mahmut Sadi Anadolu, stanbul, 1934 -en Bilim,ev.ahmet nam, Say yay.,stanbul,2002 -Putlarn Alacakaranl, ev smet zeki eybolu,Say yay,stanbul, 2002 -Yazlmam Be kitap in nsz,ev.grsel ayta,Say yay.,stanbul,2003 -Mektuplar I, ev.Sedat Umran,Birey yay.,stanbul,2007 Nirun, Nihat, -Sistematik Sosyoloji Asndan Ziya Gkalp, 2. Bsk., Kltr Bak. Yay., Ankara,1999 -Sitematik ve Sosyoloji Ynnden Aile ve Kltr, A.K.M. Yay., Ankara ,1994 Niyazi, Mehmed, -slm Devlet Felsefesi,tken yay.stanbul,1989 -Medeniyetimizin Analizi ve Gelecei,tken yay,stanbul, 2000 -Millet ve Milliyetilik,tken yay. stanbul ,1979 -Millet ve Trk Milliyetilii,tken yay.stanbul, 2000

94

-Trk Devlet Felsefesi, tken yay,stanbul ,1993 Nizaml Mlk, -Siyasetnme, ev.: M. Altay Kymen, Kltr Bak. Yay., Ankara, 1982 Nizan, Paul, - Eskia Maddecileri, ev.: Afar Timuin, Telos Yay., stanbul 1973; 2.bsk., 1998 Nora K., Uittorio Hsle, -l Filozoflar Kahvesi, ev.: alar Tanyeri, Asrn Yay., stanbul ,2000 Nordau, Max, -Felsefe-i Tarih, ev. Sahib, Hrriyet Mat., stanbul ,1330 (1914) Nortbourne, -lerlemeye Farkl Bir Bak, nsan Yay., stanbul ,1989 Nural, M. Hilmi, -Ahlak ve man, Nural Ky Ktphanesi, stanbul ,1948 Nurbki, Haluk, -Ahlak Felsefesi, smail Akgn Matba., stanbul, 1960 Nuttall, Jon, -Ahlk zerine Tartmalar-Etie Giri, ev.: Abdullah Ylmaz, Ayrnt Yay., stanbul ,1997

-O Oleary, De Lacy Evans, -slam Dncesi Ve Tarihteki Yeri, ev.: Hseyin Yurdaydn-Yaar Kutluay, A...F. Yay., Ankara 1959; 2. Bsk., Ankara 1971 Ocak, Ahmet Yaar , -Alevi ve Bektai nanlarnn slam ncesi Temelleri, letiim Yay.,stanbul,1996 -Trk Sufiliine Baklar, letiim Yay.,stanbul,1997 -Trkler, Trkiye ve slam, letiim Yay.,stanbul,1999 Oizerman, Theodor, -Felsefe Tarihinin Sorunlar, ev.: Celal A. Kanat, Kabalc Yay., stanbul ,1988; Toplumsal Dnm Yay., stanbul ,1998 Okandan, Recai G., -Devletin Ahlki Cepheleri Hakknda lka Filozoflarnn Teorik Grleri, smail Akgn Basmevi, stanbul,1974 Okay, Orhan, -Sanat ve Hayat, ehir Mat., stanbul ,1956 -Bat Medeniyeti Karsnda Ahmet Mithat Efendi, Baylan Mat., Ankara ,1975 -lk Trk Pozitivist ve Natralisti: Beir Fuad, Dergah Yay., stanbul ,1969 -Kltr ve Edebiyatmzdan, aka yay.,Ankara,1991 Oktay, Aye Sdka, -Knalzade Ali eleb ve Ahlak- Alsi, z yay.,stanbul,2005 Okumu, Mesut, -Kurann Felsefi Okunuu, bn Sina rnei, Aratrma Yay., Ankara ,2003

95

Okurer, Cahit, -Milliyetciliimizin Temel Fikirleri, Toprak Yay., stanbul, 1962 Olguner, Fahrettin, -Bat ve slam Dnyasnda Eflatunun Timaiosu, S. . . Fak. Yay., Konya ,1990 -Bat ve slam Kaynaklar Inda Platon, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1987 -Farabi, Kltr Bak. Yay., Ankara 1985; 2. Bsk., Akademi Kitabevi, zmir, 1993; 3. Bsk., tken Yay., stanbul ,1999 -Trk-slam Dncesi zerine, Akademi Kitabevi, zmir,1993 - Trk-slam Mtefekkiri bn Sina, Fahreddin Razi, Nasreddin Tusi Dncesinde Varolu, dal Neriyat stanbul 1984; 2. Bsk. Kltr Bak. Yay., Ankara ,1985 Omaer, Necmi, -Felsefe Neyi retir, Yeni Mersin Basmevi, Mersin ,1946 -lim ve Filozofi , Yldz Basmevi, Eskiehir 1938 Omnes, Roland, -Evren ve Dnmleri, ev. Sacit Tamerolu-H. Vehbi Eralp, Onur, Ankara ,1978 Onaran, Bertan- Mahmut Garan (ev.), -amz zerine Dnceler, Kitapclk Ltd. Ortakl Yay., stanbul ,1966 Onat,Hasan,S.Kutlu,M.Paac,.Ali Dzgn,(editr:Halis Albayrak) -slam Bilimlerinde Yntem,Ankara,letam yay., 2005 Onay, Hamdi, -hvan- Safada varlk Dncesi,nsan Yay.,stanbul,1997 Ong, Walter J., -Szl ve Yazl Kltr, ev.: Sema Postacolu Banon, Metis yay.,stanbul, 1995 Ongun, Cemil Sena, -Ahuramazda Byle Dedi, eltt Mat., stanbul ,1960 -Allah Fikrinin Tekaml-Taassup Dmanlar ve Laiklik Kavramlar, Semih Ltfi Kitabevi, stanbul ,1934 -Buda ve Konfys, Tefeyyz Kitabevi, stanbul ,1941 -Byk Adam Olmak, nklap Kitabevi, stanbul ,1940 -Byk Filozoflar Ansiklopedisi, 4 Cilt, stanbul 1. C., 1958; 2. C., 1959; 3. C., 1968; 4. C., 1969. -Estetik, Kanaat K., stanbul 1931; 2. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul ,1972 -Felsefe ve timaiyat Notlar, Absait Basmevi, stanbul ,1935 -Felsefe ve Sosyoloji, nklap Kitabevi, stanbul ,1943 -Hz. Muhammedin Felsefesi, Okat Yay., stanbul 1967; 2. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul 1971; 3. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul, 1975 -nsanlar ve Ahlaklar, Okat Yay., stanbul ,1970 -Mehur Filozoflar, Nebiolu Yay., stanbul ,1969 -Tanr Anlay, Remzi Kitabevi, stanbul ,1978 Onimus, J., -limler ve deolojiler, ev.: Fahrettin Aslan, Umran Yay., Ankara,1978 Oppenhemer, J. R., -Bilim ve Saduyu, ev.: Onur ymen, Bilgi Yay., Ankara, 1965 Orhan Fuad, -Musahabat- Ahlakiye ve Malumat- Vataniye, Kanaat Mat., stanbul ,1342 Orman, Sabri, -Gazali Hakikat Aratrmas, nsan Yay., stanbul ,1986

96

Ormsby, Eric Lee, -slam Dncesinde lahi Adalet Sorunu(Teodise), ev.: Metin zdemir, Kitabiyat, Ankara, 2001 Osborne, Richard, -Felsefeye Yeni Balayanlar in, ev.: Doan ahiner, Milliyet, 1996 Osman, Abdlkerim, - slamda Fikir ve nan Hrriyeti, elale Yay.,stanbul,1999 -Yeni Toplum Gr, Yap Kredi Yay.,stanbul,1998 Ozankaya, ., -Trkiyede Laiklik: Atatrk Devriminin Temeli,Ankara, 2000

-cal, amil, -Kemal Paazadenin Felsefi ve Kelami Grleri, Kltr Bak. Yay., Ankara ,2000 gel, Bahaddin, -Trklerde Devlet Anlay, Babakanlk Basmevi, Ankara ,1982 n, Sleyman Seyfi, -Trkiyede Cemaati Milliyetilik ve Nurettin Topu, Dergah Yay., stanbul ,1992 kesiz, Hayrettin, -Sivil taatsizlik, Afa, stanbul ,1994 ke, Mim Kemal, -Siyonizm ve Filistin Sorunu, (1880-1914), dal, 1982 ktem, M. Niyazi, -Fenomenoloji ve Hukuk: Hukukun z Sorunu, stanbul ,1982 -Hukuk Felsefesi Ders Notlar, 2. Bsk, stanbul ,1983 -zgrlk Sorunu ve Hukuk, HF.Yay., Sulhi Garan Mat., stanbul ,1977 -Sosyolojinin ve Felsefenin Verileriyle Devlet ve Hukuk Felsefesi Akmlar, stanbul 1993 ktem, lker, -Paul Janetin Metafizik ve Psikolojinin lkeleri Kitabnn Bilim Felsefesine Giri Adl Birinci Blmndeki lk Drt Ksmn Babanzade Tarafndan Yaplm evirisi zerine Bir nceleme, maj Yay., Ankara ,1997 kten, Kaan H., -Heidegger Kitab, Agora Kitapl, stanbul, 2004 -Aritoteles, Say yay.,stanbul,2007 mer aha, -Sivil Kadn, Vadi yay., Ankara,1996 mer Subhi-Mehmed Nuri, -Messisin-i Fnun, 1. Cilt, Karabet ve Kasbar Mat., stanbul th. ner, Necati, - Fransz Sosyoloji Okuluna Gre Mantn Menei Problemi, Ankara . lahiyat, Fak. Yay., Ankara ,1977 -Felsefe Yolunda Dnceler, Aka Yay., 2. Bsk., Ankara ,2000 -nsan Hrriyeti, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1990 -Klasik Mantk, Ayyldz Mat., Ankara 1970; 2. Bsk., A...F. Yay., Ankara ,1974; 3. Bsk., A...F. Yay., Ankara 1978; 8. Bsk., Bilim Yay., Ankara 1998

97

-Tanzimattan Sonra Trkiyede lim ve Mantk Anlay, A...F. Yay., Ankara 1967 -Felsefe yolunda dnceler, 2.bask,Aka yay.Ankara, 2003 ner, Mehmet Ylmaz, -Canllarn Diyalektii ve Yeni Evrim Teorisi, Genlik Basmevi, stanbul,1997 ner, M.Ylmaz, -Descartesda Metafizik uur ve Metafizik , Ate Basmevi, stanbul ,1951 -Bilimlerde ve Sanatta Diyalektik, Belge, 1986 -Geleneksel in Felsefesi:Mao Zedung ve Sosyal Karar Teorisi, Belge yay., stanbul, 2007 ngren, Ferit, -Trk Mizah ve Hicvi, Trkiye Bankas Yay., Ankara ,1983 rs, Yaman, -Bilimsel Felsefenin Inda, teki Yay., Ankara ,1998 ymen, Mahmut Mnir Rait, -Alman Filozofisi, stanbul Mat., stanbul,1972 z, Mehmet, -Osmanlda zlme ve Geleneki Yorumcular, Dergah Yay.,stanbul, 1999 zakpnar Ylmaz, -Hafza Yanlmalarnn Douu ve ki Ayr Hafza Kodu Teorisi, laveli 3. Bsk.. Kubbealt Neriyat:, stanbul ,1997 -nanan Bir Varlk Olarak nsan, tken Yay., stanbul ,1999 -slam Medeniyeti ve Trk Kltr,Kubbealt Neriyat, stanbul,1999 -Kltr Deimeleri ve Batllama Meselesi,T.D.V. Yay., Ankara ,1999 -Kltr ve Medeniyet zerine Denemeler, tken Yay., stanbul ,1998 -Klr ve Medeniyet Anlaylar ve Bir Medeniyet Teorisi, 1999 -Mmtaz Turhan ve Batllama Meselesi, T.D.V. Yay., Ankara ,1995 zbalc Mustafa, -Yahya Kemalin Duygu ve Dnce Dnyas, Samsun,1990 zbay, efik, -Gzellik Felsefesi, Gven Basmevi, stanbul ,1950 -Trkn Felsefesi ve Milliyetilii, stanbul Mat., stanbul, 1951 zbaydar, Belma, -Din ve Tanr nancnn Gelimesi zerine Bir Aratrma, Baha Yay., stanbul 1970 zbek, Yusuf , -slam Asndan Sihir slam Kltr Tarihinde Maji, z, 1994 zbilgen, Erol, -Pozitivizmin Kskacnda Trkiye, Aa Yay., stanbul ,1994 zcan, Hanefi, -Epistemolojik Adan man, M.. . Fak. Vakf Yay., stanbul ,1992 -Maturidide Bilgi Problemi, M.. . Fak. Vakf Yay., stanbul ,1993 -Maturidide Dini oulculuk, M.. . Fak. Vakf Yay., stanbul ,1995 -Mutluluk Yoluna Yneltme (FarabdenTercme), D. . Yay., zmir ,1993 zcan, Zeki, -Augustinusta Tanr ve Yaratma, Alfa Yay., stanbul,1993 -Din Dilinin Anlam (F.Ferreden Tercme), Afa Yay., stanbul ,1999 -Enneadlar (Plotinostan trc.), Asa Yay., Bursa ,1996

98

-Ruh zerine (Aristotelesten Tercme), Alfa Yay., stanbul, 2000 -St. Augustinusta Tanr ve Yaratma, Alfa Yay., stanbul ,1999 -Teolojik Hermentik, Alfa Yay., stanbul ,1998 zcan,Mehmet Emin, -Jean-Paul Sartrein zgrln Yollarnda Anlat Kiisi ve Toplumsal zne Olarak Birey, Kltr Bak. Yay., Ankara ,2000 zdemir, Erkan, -nc Yol , zen Yay., stanbul ,1974 zdemir, brahim, -Postmodern Dnceler, Kaynak Yay., stanbul 2002 -Yalnz Gezegen, Kaynak Yay., stanbul 2001 zden, Akil Muhtar, -lim Bakmndan Ahlak, hsan Basmevi, stanbul 1942; 2. Bsk., Marifet Basmevi, stanbul 1943; 3. Bsk., .. Tp Tarih Ens. Dr. Akil zden Mzesi ve Ktphanesi Yay., stanbul ,1950 zden, H. mer, -bn Sina-Descartes-Metafizik Bir Karlatrma, Dergah Yay.,stanbul,2001 -Estetik ve tarih felsefesi asndan Yahya Kemal, kltr bakanl yay.,Ankara, ,2001 -Ak Felsefesi, ar Sanat yay.,stanbul,2007 zel, smet, - Mesele (Teknik, Medeniyet, Yabanclama), Dnce Yay., stanbul 1978 -Tahrir Vazifeleri, ule yay.,3.bask,stanbul,1999 -Zor Zamanda Konumak,Dergah yay.,stanbul,1984 -Cuma Mektuplar 1-8, ule yay.,stanbul,1998-2003 -Henry Sen Neden Buradasn 1-2, 3. bask, ule yay.,stanbul,2004 -Waldo Sen Neden Burada Deilsin,ule yay.,9.bask,stanbul,2003 zemre, Ahmet Yksel, -bn Arabinin Fsusundaki Anahtar Kavramlar, Kakns Yay., stanbul ,1994 zervarl, M. Sait, -Kelamda Yenilik Araylar , sam Yay., stanbul ,1998 zgen, Mehmet Kasm, -Farabide Mutluluk ve Ahlak likisi, nsan Yay., stanbul ,1997 zgl, Hakk, Felsefe Yeni Grler, Gzel stanbul Mat., Ankara ,1966 zkan, Ercmend, -Tasavvuf ve slm, Ankara, 1996 zkiraz, Ahmet, -Sabri lgenerde Zihniyet Analizi, ada Trk Dncesi Yay., A Yay., Ankara 2000 zlem, Doan, -Ahlak Felsefesi (Ders Notlar),stanbul, 1982 -Bilim Felsefesi (Ders Notlar),stanbul, 1981 -Bilim, Tarih ve Yorum, nklap Yay., stanbul,1998 -Doa Bilimleri ve Kltr Bilimleri, Ara Yay., stanbul, 1992 -Felsefe ve Doa Bilimleri, nklap Yay., 1995; 2. Bsk., 1997 -Felsefe ve Tin Bilimleri,stanbul,1994 -Felsefe Yazlar, Anahtar Yay., 1993; 2. Bsk., 1997

99

-Hermeneutik (Yorumbilgisi) zerine Yazlara, Ark Yay., Ankara,1995 -Kltr Bilimleri ve Kltr Felsefesi, Remzi Kitabevi, 1986; 4. Bsk., 2000 -Liseler in Mantk,1999 -Mantk, Anahtar, 1991; 6. Bsk., 1999 -Max Weberde Bilim ve Sosyoloji, Ara Yay., 1990; 2. Bsk., 1999 -Metinlerle Hermeneutik (Yorum Bilgisi) Dersleri, 2 Cilt, nklap Yay., 1994; 2. Bsk., 1996 -Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci,1999 -Tarih Felsefesi, E. . Yay., zmir 1984; 6. Bsk., 1998 -Kavramlar ve Tarihleri2:Kavram ve Dnce tarihi almalar,nklab Yay.,stanbul,2006 zlem Doan,H.kesiz .Argun(Yayna haz), - Vehbi hac kadirolu Armaan,Everst yay, stanbul,2002 ztrk, Ali, -tken Trk Kitabeleri, M.E.B. Yay., stanbul ,1996 ztrk, Halil Nimetullah, -Felsefe Dersleri, stanbul 1330 (1914) ztrk, Mustafa, -Tarih Felsefesi, Babakanlk Basmevi, Ankara ,1999

-PPaac,Mehmet, -Kurana Giri, sam yay.stanbul, 2006 Paguet, Emile, -Yeni Felsefe Tarihi, ev. Ahmet Hidayet, Ahmet Kamil Mat., stanbul 1927 Paine, Thomas, -nsan Haklar, ev.: Mehmet Osman Dostel, stanbul ,1954 Pakst, Fatma, -Platon ve Platon Sonras, Kltr ve Turizm Bak. Yay., 1982 -Senecada Ahlak Gr-Zevk Anlay, Ulus Basmevi, Ankara ,1971 Palmer, Richard E., -Hermentik, ev.: brahim Grmez, Ankara Yay., stanbul , 2002 Panofsky, Erwin, -Hmanist Bir Bilim Dal Olarak Sanat Tarihi, ev.: Arife Batur-Seluk Batur, .T.. Mimarlk Fak. Yay., stanbul, 1968 Pareto, Vilfredo , -Sosyalist Meslekler, ev: Hseyin Cahit Yaln, stanbul,1923 Parmakszolu, smet, - Trklerde Devlet Anlay (1299-1789), Babakanlk Basmevi, Ankara ,1982 Pascal, Blaise , -Dnceler, ev Fethi Ycel, Yeni Cezaevi Basmevi, Ankara ,1942 -Dnceler, ev.: . Z. Eypolu, Olu Yay., stanbul ,1966 -Dnceler,,ev.A.Korhan ,Kabalc yay.,stanbul,1997

100

Paulhan, Fr., -Ahlkn Ahlkszl, ev.: Mehmet Naci Ecer, Remzi Kitabevi, stanbul 1946; 2. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul ,1969 -nsan Ve Onun Kendisi, Cemiyet ve Kinat Karsndaki Durumu, ev.: Mehmet Necati Acar, Vakf Kitabevi, stanbul ,1936 Pazarl, Osman, -Felsefe devleri, Maarif Basmevi, stanbul ,1945 -slamda Ahlak, Remzi Kitabevi, stanbul ,1972 -Metinlerle Felsefe Tarihi, lk Basmevi, stanbul 1950; 2. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul ,1964 Pears, David, -Wittgenstein, ev. Arda Denkel, Afa, stanbul ,1985 Peker, Hidayet, -bn Sinann Epistemolojisi, Arasta Yay., Bursa ,2000 Perrin, Jean, -lim ve mit, ev.: mit Yakalolu, M.E.B. Yay., stanbul ,1964 Peter, Winch, -Sosyal Bilim Dncesi ve Felsefe, ev.: mer Demir, Vadi Yay., Ankara ,1994 Peterson,Michel,W.Hasker,Gruce Reichebach,David Basinger -Akl ve nan,(Din Felsefesine Giri),ev.rahim Acar,Kre yay,.stanbul,2006 Perre, Abb-Albert Jacquard, -Mutlak, ev. Mukadder Yakupolu, Y.K.Yay., 1995 Pnar, Saffettin, -nsanolunun Sorunlar , Halk Basmevi, stanbul ,1973 Piaget, Jean , -Genetik Epistoloji, ev. Ali Cengizhan, Birey ve Toplum, 1984 -Epistemoloji ve Psikoloji-Bir Bilgi Kuramna Doru, ev.: Sekin Clzolu, Osmanl Mat., stanbul ,1980 -Yapsalclk, ev.: Fsun Akatl. Dost Kitapevi. Ankara ,1992 -Yapsalclk, ev.: Aye irin Okyayuz Yener, Doruk Yay., Ankara ,1999 Picard, Emile, -limler-Fizik Teorileri-Tarihi, ev.: Hamdi Ragp Atademir-M. Nuri Kutalm,stanbul,1946 Piccon, Gaeton, -ada Felsefe, ev.: Bertan Onaran-Mahmut Garan, Kitaplk Ticaret Ltd. ti. Yay., stanbul,1966 Planck, Max , -Modern Doa Anlay ve Kuantum Teorisi, ev.: Ylmaz ner, Alan Yay., stanbul ,1987 Platon (Bkz. Eflatun) Plehanov; G.V., -Materylizm zrine Deneme, ev.: Mehmet Dndar, Kaynak, 1987 Plotinos , -Enneadlar,ev.: H. Vehbi Eralp, Felsefe Arkivi, .. Ed. Fak. Yay., stanbul, 1975 -Enneadlar, ev:Zeki zcan, Asa yay.,Bursa,1996 Plutarchos , -Lykurgosun Hayat, ev.: S.Eypolu- Vedat Gnyol, an Yay., stanbul ,1967

101

-Paralel Yaamlar: skender ve Caesar, ev .Furkan akdemir, Alfa yay., stanbul, 2oo7 Poincar, Henr , -Bilim ve Hipotez, 2.Bs. ev.: Fethi Ycel, M.E.B. Yay., stanbul ,1964 -Bilim ve Metot, ev.: Hamdi R.Atademir- Sleyman len, M.E.B. Yay., stanbul 1951; 2. Bsk., M.E.B. Yay., stanbul ,1964 -Bilim ve Varsaym, ev.: Fethi Ycel, M.E.B. Yay., stanbul ,1946 -Bilimin Deeri, ev.: Fethi Ycel, M.E.B. Yay., Ankara1949; 2. Bsk., M.E.B. Yay., stanbul ,1964 -lim ve Faraziye. Felsefe-i lmiye, ev. Salih Zeki, Matbaa-i Amire, stanbul ,1332 (1916) -lim ve Usul, Felsefe- lmiye, ev.: Salih Zeki, Devlet Mat., stanbul ,1928 -lmin Kymeti, ev. Salih Zeki, Matbaa-i Amire, stanbul ,1330 (1914) -Son Dnceler, ev.: Hamdi R.Atademir- Sleyman len, M.E.B. Yay., Ankara, 1948; 2. Bsk., M.E.B. Yay., stanbul ,1965 Polanyi, Michael, -Marksizm Anlay, (eviri) Ankara,1966 Politis, N., -Milletleraras Ahlk, ev.: Ahmet Reit Turnagil, . Yay., stanbul ,1945 Politzer, Georges, -Felsefenin Balang lkeleri, ev.: Ayda Dz, Araft Yay., stanbul,1976 -Felsefenin Balang lkeleri, ev.: Cem Erolu, Sol Yay., Ankara ,1966; 5. Bsk., Doan Yay., Ankara ,1976 -Felsefenin Balang lkeleri, ev.: Sevim Belli, Sol Yay., Ankara 1974; 2. Bsk., Sol Yay., Ankara ,1976 -Felsefenin Temel lkeleri, ev.: F. Karagzolu, Sosyal Yay., stanbul ,1974; 2. Bsk., Sosyal Yay., stanbul 1975; 3. Bsk., Sosyal Yay., stanbul 1977 -Felsefenin Temel lkeleri, ev.: Galip stn, May Yay., stanbul 1974; 3. Bsk., May Yay., stanbul ,1977 -Felsefenin Temel lkeleri, ev.: M. Ardos, Sol Yay., Ankara 1969; 5. Bsk., Ankara 1975 -Marksist Felsefe Dersleri, ev.: Galip stn, Sosyal Yay., stanbul,1969 Poole, Ross, -Ahlk ve Modernlik, ev.: Mehmet Kk, Ayrnt Yay., stanbul ,1993 Popper Karl R. , -Ak Toplum Ve Dmanlar -I Platon, ev.: Mete Tuncay, T. Siyasi limler Dernei, Ankara ,1967; 2000 -Ak Toplum ve Dmanlar I. Platonun Bys; II. Hegel ve Marx, ev.: H. Rztepe, Remzi Kitapevi, stanbul , 1989; -Bilimsel Aratrmann Mant, ev.: lknur Aka-brahim Hzan, Y.K.Yay., stanbul ,1998 -Popper Saduyu Filozofu, Derleyip, eviren: Cemal Gzel, Bilim ve Sanat Yay., Ankara ,1996 -Tarihselciliin Sefaleti, ev.: Sabri Orman, nsan Yay., stanbul ,1985 -Hayat Problem zmektir,(Bilgi,Tarih ve politika zerine),ev.Ali Nalbant,Y.K.yay.,stanbul,2005 -Daha iyi Bir Dnya Aray, ev.Ali Nalbant, Y.K.yay., stanbul, 2002

102

Porphyrios -sogoji, ev.: Hamdi Ragp Atademir, Atademir Yay., Konya, 1948 -sagoge, ev.: Betl otuksken, Remzi Kitabevi, stanbul ,1986 -Porphyrios ve sagoloji zerine, Erzurum ,1988. Pound, Ezra, Konfys, ev.Ahmet Ycel,Hece yay.,Ankara,2003 Poyraz, Hakan, -Dil ve Ahlk, Vadi Yay., Ankara , Pggeler, O.-Allemann, B., -Heidegger zerine ki Yaz, ev.: Doan zlem, 1994; 4. Bsk., 1999 Prens Sabahaddin , -Trkiye Nasl Kurtarlabilir? ve zahlar, Hazrlayan: Fahri Unan, Ayra Yay., Ankara ,1999 Prigogine, Ilya- Stengers Isabelle, -Kaostan Dzene, ev.: Senai Demirci, z Yay., stanbul ,1996 Protreptikos, -Felsefe Yapmaya ar-Aristoteles, ev.: Ali Irgat, Afa Yay., stanbul ,1996 Proudhon , -Mlkiyet Nedir?, ev. Vedat Glen retrk, Ararat, 1969 Pythagoras, -Pythagorasn Manzum Altn Szleri, ev.:Fazl ubukcu,Kltr Mat., zmir,1955

-RRaid, -Mizanul-Makal, Mekteb-i Fnun-i Harbiye-i ahane Mat., stanbul, 1315 Rabinow, P. Sullivan, -Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklam, ev.: Taha Parla, Hrriyet Vakf Yay., stanbul ,1990 Raddatz, Fritz J., -Lukacs, ev.: Ender Ateman, Alan, 1984 Rand,Ayn, -htiyacmz olan Felsefe,ev.Nejdet Kandemir Plato yay.,2.bask,stanbul,2005 -Bencilliin Erdemi, ev Nejdet Kandemir,Plato yay.,stanbul,2007 Randall, John H.-Justus Buchler, -Felsefeye Giri, ev.: Ahmet Arslan, E. . Basmevi, zmir ,1989 Rauh, F., -Ahlk Tecrbesi, ev.: Z. Fahri Fndkolu, Devlet Basmevi, stanbul, 1936 Rautn, Fr., -Kantn Pratik Felsefesi, ev.: Mehmed zzet, stanbul ,1919 Ravasson, Flix , -Alkanlk Hakknda,ev.: Nezahat Tan, M.E.B. Yay., stanbul ,1946

103

Read, Herbert Edward, -Sanatn Anlam, ev.: Gner nal- Nuin Asgari, Trkiye Bankas Kltr Yay., Ankara ,1960 Read, Herbert, -Sanat ve Endstri, Endstriyel Tasarmn lkeleri, ev.: Nin Beyazt, .T.. Yay., stanbul ,1973 Reber, Mehmet Sait, -Tanry Bilmenin mkan ve Mahiyeti, Kitabiyat Yay., Ankara ,2004 Reich, Wlhelm, -Cinsel Ahlkn Boygstermesi; ev.: Bertan Onaran, Payel, 1970 -Cinsel Devrim, ev.: Bertan Onaran, Payel Yay., stanbul 1974; 2. Bsk., Payel Yay., stanbul ,1977 -Faizmin Kitle Ruhu Anlay, ev.: Bertan Onaran, Payel, 1975 Reichenbach, Hans , -Bilimsel Felsefenin Douu, ev.: Cemal Yldrm, Remzi Kitabevi, stanbul, 1981 -lmi Felsefe, ev.: Ziya Somar, Vakf Kitabevi, stanbul ,1935 -Lojistik, ev.: H. Vehbi Eralp, ..Ed.Fak.,Yay., stanbul ,1939 Reijen, Willem van, -Adorno, ev. Mustafa Cemal, Belge, 1999 Renan, Ernest , -Bilimin Gelecei I , ev.: Ziya han, stanbul ,1951. -Bilimin Gelecei II , ev.: Ziya yan, stanbul ,1954. -Bilimin Gelecei, ev.: Ziya han, A.. Yay., Ankara 1965 -Nutuklar ve Konferanslar, ev.: Ziya han, M.E.B. Yay., Ankara ,1946 Rey, Abel , -Ameli Ahlak (Morale Pratique), ev. Mehmed zzet, Darulfnun Yay. Ta Basma, stanbul ,1335 (1918) -Nazari Ahlak (Morale Theoretique), ev. Mehmed zzet, Darulfnun Yay. Ta Basma, stanbul ,1919-1920 Reymond, Arnould, -Lojik Prensipleri Ve Muasr Tenkit, ev.: Hilmi Ziya lken, Maarif Mat., Ankara 1942; M.E.B. Yay., stanbul 1942 Rch, Paul, -Anarist Portreler I,II ev. Osman Aknhay, Sarmal, 1991,1992 Rfat, -Ahlak- Nazari ve Teracim-i Ahval-i Hkema, Mahmut Bey Mat., stanbul,1312 (1896) -Felsefe ve Filozoflar, Keiyan Mat., zmir, 1329 (1913) -lm-i Ahval-i Ruh ve Usul- Tefekkr, Mekteb-i Sanayi Mat., stanbul ,1311 (1895) Rfat, Sami, -Herakleitos, Y.K.Yay., stanbul,1998 Rifkin,Jeremy- Ted howard, -Entropi (Dnyaya Yeni Bir Bak),ev:Hasan Okay,3. bask,z yay.,stanbul,2003 Rtter, Joachim, -Varolu Felsefesi zerine, ev.: Hseyin Batuhan, ..Ed.Fak., Yay., stanbul 1954

104

Ribot, Theodule, -Hissiyat Ruhiyat, ev.: Mustafa ekip Tun, Evkaf Mat., stanbul 1919; 2. Bsk., 1927 -htiraslar zerine Bir Tecrbe-i Kalemiye, ev.: Mustafa ekip Tun, stanbul 1920 -Yaratc Muhayyile Hakknda Bir Kalem Tecrbesi, ev.: Mustafa ekip Tun, stanbul 1932 Richard, G., -timaiyat Hakknda btidai Malumat, ev.: Hilmi Ziya lken, Maarif Vekaleti Yayn Devlet Mat., stanbul,1924 Ricoeur,Paul, -Zaman Olay rgs l Mimesis:Zaman ve Anlat:Bir,ev.,Mehmet rifat-Sema Rifat, Y.K.yay.,stanbul,2007 -Yoruma Dair:Freud ve Felsefe,ev.Necmiye Alpay,Metis yay.,stanbul,2007 Rfat Paa, -Risale-i Ahlak, Matbaa-i Osmaniye, stanbul ,1302 Rifat, Haydar, -Eflatun, Vakf Kitabevi, stanbul ,1935 -Heraklit, Vakit Kitabevi, stanbul ,1935 Rifkin, Jeremy -Ted Howard, -Entropi Dnyaya Yeni Bir Bak, ev.: Hakan Okay, Aaa, 1992 Ritter, Joachim, -Varolu Felsefesi zerine, ev.: Hseyin Batuhan, 1954 Rochet, Waldeck, -Marksist Felsefe Nedir?, ev.: Orhan Sada, Toplum Yay., Ankara ,1967 Rodger,Nigel, -Srad Filozoflar, ev.Nur Kk,thaki yay.,stanbul,2007 Rodis, Goneieve - Lewis, -Descartes ve Rasyonalizm, ev.: Haldun Kardol, letiim Yay., stanbul ,1993 Rosenthal, Mario- P.Yudin, -Materyalist Felsefe Szl, ev.: Aziz allar, Sosyal Yay., stanbul 1972; 3. Bsk., Sosyal Yay., stanbul 1977 Ross, W. David -Aristoteles, ev.: Ahmet Arslan, E. . Yay., zmir, 1993 Rossel, Mb. Virgille, -Hkmdar Millet, Demokrasinin Kklk ve Byklkleri, ev.: Galip Kemali, Vakf K., stanbul, 1934 Rostand, Jean, -Biyoloji Asndan nsan, ev.: Ender Grol, Varlk, 1964 Roszak, Theodore, -Bilincin Evrimi, ev. Bedirhan Muhib, stanbul ,1995 Rothacker, Erich, -Tarihselcilik Sorunu, ev.: Doan zlem, Arar Yay., 1990; 2. Bsk., 1995 -Tarihte Gelime ve Krizler, ev.: Nermi Uygur, ..Ed. Fak.Yay., stanbul ,1955 -Tarihte Gelime ve Krizler, ev.: Hseyin Batuhan, 1954 Rougemout, Denis de, -nsanolunun Batda Bana Gelenler, ev.: Hamdi Ragp Atademir,stanbul,1958,

105

-Dinler Tarihi Ve Sosyal ncelemeler, ev.: Osman Pazarl, stanbul 970; ev.: Sinan Kocapnar Geliim Yay., stanbul ,1974 Rousseau, Jean Jacques, -Bilimler ve Sanatlar zerine Sylev, 2. Bsk., ev.: Sabahattin Eybolu, Cem Yay., stanbul ,1970 -Emil,ev.: H.Ziya lken-A.R. lgener- S. Grer, Trkiye Yay., stanbul ,1943 -Emile, ev.: Ziya Paa, stanbul 1871 -Fezail-i Ahlakiyye ve Kemalat- lmiye, ev.: Kemal Paazade Sait Bey, 1. Ksm, Kantar Biraderler Mat., stanbul ,1299; 2. Ksm, Mihran Mat., stanbul ,1299 (1883) -limler ve Sanatlar Hakknda Nutuk , ev.: Selahaddin Bat, stanbul ,1943 -nsanlar Arasndaki Eitsizliin Kayna ve Temelleri zerine Konuma, Yorum ve Aklayc Notlar, ev.: Erdoan Baar, Anadolu Yay., Ankara,1968 -tiraflar I, ev.: Read Nuri Darago, stanbul ,1955***** -tiraflar II , ev.: Reat Nuri Darago, stanbul 1961; ev. Afif Obay, M.E.B. Yay., 1965 -Mukavale-i timaiyye yahut Hukuk-i Siyasiyye kavaid-i Esasiyyesi, stanbul ,1329 (1913) -Toplum Anlamas, ev.: Vedat Gnyol, M.E.B. Yay., Ankara ,1946, 4. Bsk., stanbul ,1974 -Yalnz Gezerin Hayalleri , ev.: Reat Nuri Darago, stanbul ,1944. Rubaud, E., -Terbiyeye Aid Tatbikat le Birlikte Ruhiyat Dersleri, ev.: Mehmet Ali Ayni, Matbaa-i Amire, stanbul 1331 Ruelle, David, -Rastlant ve Kaos, Tbitak Yay., Ankara, 1994 Russell, Bertrand , -Bat Felsefe Tarihi, 3 C. ev.: Muammer Sencer, stanbul Kita Yay., 1. C., Antik a, 1969; 2. C., Dinler Tarihi, 1970; 3. C.:,Yakn a, 1970; 3. C., 2. Bsk., Ankara Bilgi Yay., 1. C., Antik a, 1972; 3. C., Modern a-Yenia, 2.Bsk., Ankara 1973 -Bilim le Din, ev.: Hilmi Yavuz, Varlk Yay., stanbul ,1972 -Bilimden Beklediimiz, ev.: Avni Yakalolu, Ankara Varlk Yay., 1957; stanbul 1962 -Bilimin Toplum zerindeki Etkileri, ev.: Erol Esenay, zgn Yay., stanbul, 1976 -Bilimin Toplumsal levi, ev.: Erol Esencay, Erenler Mat., stanbul ,1982 -Bolevizm, ev.: N. Se, Habora Kitabevi, stanbul 1967; 2. Bsk., stanbul ,1975 -Denemeler, ev.: Trkn Araz, Ata Kitabevi Yay., stanbul ,1965 -D Dnya zerine Bilgimiz, ev.: Vehbi Hackadirolu, Alaz, 1980 -Din le Bilim, ev.: Akit Gktrk, Elif Yay., stanbul 1963; 2. Bsk., 7. Bsk., stanbul 1996 -Dnya Grm, ev.: Samih Tiryakiolu, Varlk, 1977 -Dnyamzn Sorunlar, ev.: Sabahattin Eybolu-V. Gnyol, an Yay., stanbul 1962 ,1963

106

-Dnceler,amzn Sorunlar stne, ev.: S. Eypolu-V.Gnyol, Cem Yaye., stanbul ,1972 -Eitim ve Toplum Dzeni, ev.: Nail Bezer, Varlk Yay., stanbul 1969; 2. Bsk., ev.: Varlk Yay., stanbul,1976 -Endstri Toplumunun Gelecei, ev.: Melih ler,Bilgi Yay., stanbul ,1979 -Evlilik ve Ahlk, ev.: Ender Grol, Varlk Yay., stanbul 1963, 4. Bsk., stanbul 1977 -Felsefe Meseleleri, ev.: A: Adnan Advar, Yeni Yay., stanbul 1936; 3. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul 1963 -Felsefe Meseleleri, ev.: Hayrullah rs, Remzi Kitabevi, stanbul ,1970 -Felsefe Sorunlar, ev.: Vehbi Hackadirolu, stanbul ,1980 -lim Cemiyetler ve nsanln Gelecei, ev.: lhami Kaya, Boazii Yay., stanbul ,1974 -Mistisizm ve Mantk, ev.: Ayseli Usluata, Varlk Yay., stanbul ,1972 -Neden Hrstiyan Deilim, ev.: Ender Grol,Varlk Yay., stanbul 1966; 2. Bsk., stanbul ,1972 -Rlativitenin Alfabesi, ev.: Vahap Erdodu, Onur Yay., Ankara,1974 -Sa Duyu ve Atom Sava, ev.: Avni Yakalolu, Trkiye Bankas Kltr Yay., Ankara ,1960 -Siyasal dealler, ev., Mehmet Harmanc, Kpr Yay., stanbul ,1966 -Sorgulayan Denemeler, ev.: Nermin Ark, 3. Bsk., Ankara ,1996 -Sosyalizm, ev.: Murat Belge, De Yay., stanbul ,1965 -Terbiyeye Dair, ev.: Hamdi Dereli, Maarif Basmevi, Ankara 1954; 2. Bsk., M.E.B. Yay., Ankara ,1964 -Varoluunun Bunalm, ev.: Trkan Araz, Ata Yay., stanbul ,1964 -Yetke ve Birey, ev.: Ayseli Usluata, Cem Yay., stanbul ,1975 Rstem Beyzade Hasan Hayri, -Cmel-i Hikemiye-i meahir-i mem, Hac Hseyin Efendi Mat., stanbul, 1307 (1891) Ryle, Gilbert, -Zihin Felsefesi, ev.: Sara elik, Afa Yay., stanbul, 1995

-SS. Ksenophon, -Lasedemonyallar ve Atinallar Cumhuriyetleri, ev.: Haydar Rifat, Vakf Kitabevi, stanbul 1935 Saarnen, Eliel, -Form Aramas, Sanat zerine Bir Deneme, ev.: Mukbil Gndoan, T Mimarlk Fak. Yay., stanbul 1967

107

Sabine, Georges Holland, -Siyasal Dnceler Tarihi, 3. C., I.C., Eskia, ev.: Harun Rzatepe; II. C., ev.: Alp ktem; III. C.: ev.: zer Ozankaya, Trk Siyasi limler Dernei Yay., Ankara 1969 Sadeddin, Orhan, -Felsefe Tarihi Usul , stanbul Darlfnun Ed. Fak. Yay., stanbul,1930 Sadi, -Bostan, ev.: Hikmet laydn, M.E.B. Yay., stanbul ,1989 Sadreddin Konev, -Esma-i Hsna erhi, ev.: Ekrem Demirli, z Yay., stanbul ,2002 -Fatiha Suresi Tefsiri, ev.: Ekrem Demirli, z yay., 2. bsk., stanbul ,2002 -Fususul-Hikemin Srlar, ev.: Ekrem Demirli, z Yay., stanbul ,2002 -lahi Nefhalar, ev.: Ekrem Demirli, z Yay., stanbul ,2002 -Marifet Yolcusuna Klavuz, ev.: Ahmet Remzi Akyrek, z Yay., stanbul, 2002 -Tasavvuf Metafizii, ev. Ekrem Demirli, stanbul ,2002 -Vahdet-i Vcud ve Esaslar, ev.: Ekrem Demirli, z Yay., stanbul ,2002 -Yazmalar, ev.: Ekrem Demirli, z Yay., stanbul,2002 Safa, Peyami, -20. Asr Avrupa ve Biz,tken yay., stanbul ,1976 -Din/nklp/rtica,tken yay.,stanbul ,1971 -Dou-Bat Sentezi, Yamur Yay., stanbul ,1978 -Eitim/Genlik/niversite, tken yay.,stanbul ,1976 -Felsefe Buhran, r Mecmuas Neri, Ankara ,1939 -Sanat Edebiyat Tenkit , Derleyen: Ergun Gze, tken Yay., stanbul ,1970 -Sosyalizm, stanbul ,1964 -Sosyalizm/Marksizm/Komnizm, tken yay.stanbul ,1971 -Trk nklabna Baklar, stanbul,1938 , tken yay.,1990 Sagan, Carl, -Kozmos Evrenin ve Yaamn Srlar, ev.: Reit Aolu, Altn Kitaplar Yay., 2. Bsk., Mays, 1990 -Saduyu, Bilim ve Kukuculuk Bilgi Kuramna Tarihsel Bir Giri , ev.: Pelin Uzay, Gebe Yay., stanbul 1997 Karanlk Bir Dnyada Bilimin Mum I, ev. Miyase Gktepeli,Tbitak yay.,18.bask,Ankara,2006 Sarolu, Ekrem, -Bilgiden lme ve Gerek Hayata, Bayrak Yay., stanbul 1986 Said, Cevdet, -Bireysel ve Toplumsal Deimenin Yasalar, ev. lhan Kutluer, nsan Yay., stanbul 1984 Said Halim Paa , - Buhranlarmz ve Son Eserleri; Haz: M.Erturul Dzda; z, 1991 Said Paa, -Hikmet-i Muhtasara, Yahya Efendi Mat., stanbul ,1874 -Hlasa-i Mantk, Alem Mat., stanbul ,1310 -Tabsiratul-nsan, Mahmud Be Mat., stanbul ,1306 Said Rza, -Tarih-i Felsefe, Evkaf- slamiye Mat., stanbul ,1335 (1919)

108

Saiyidain, K.G., -kbalin Eitim Felsefesi, ev.:Necmettin Tozlu,Ankara Okulu Yay., Ankara ,2003 Salih Saim, -Cmel-i Hikemiye, Kasbar Mat., stanbul ,1306 (1885) Salih Zeki, -Asar- Bakiye, stanbul. ,1329 -Kamus- Riyaziyat, stanbul,1315 -Mizan- Tefekkr, Kanaat Mat.,stanbul, 1325 Salom,Lou Nietzsche, ev.Nil Erdoan, Versus yay.,stanbul,2007 Sami Grtrk, -Modern Mantk ve Dil , Bilim Mat., Ankara ,1971 Samurel b. Yahya el- Magrib, -Yahudilii Anlamak, ev.: Osman Cilac; nsan, 1995 Sanay, Eyyp, -Hilmi Ziya lken, Kltr ve Turizm Bak. Yay., 1986 Sankrityayan, R. - P. Chattopadhyaya- Y. Bolaramamaorty- R. B. Sharma- M. R. Anzd, -Budizm ve Felsefe, ev.: Sibel zbudun, Kuram, stanbul ,1998 Sara, Celal, -Bilim Tarihi, M.E.B. Yay., stanbul ,1983 -yonya Pozitif Bilimi, E. .Ark. Ens. Yay., zmir ,1971 -Salih Zeki Bey, Hayat ve Eserleri, Kzlelma Yay., stanbul ,2001 Sara, Tahsin, -Bilim Tarihi- Matematik, Astronomi, stanbul ,1983 Sargn, H. Turul, Kk Felsefe Tarihi, Bozyk Basmevi, Bozyk, 1961 Saraliolu, Kenan, -Materyalizm ve Ahlak, Serander Yay.,stanbul,1987 Sarbay, Ali Yaar, -Trkiyede Modernleme Din ve parti Politikas, Alan, 1985 Sarca, Murat, -100 Soruda Siyasi Dnce Tarihi, Gerek Yay., stanbul 1973; 1977 Sargll, Aye, -ieronun Mektuplarndan Beliren ahsiyeti , A..D.T.C.F. Yay., Ankara ,1971 -Lucretius ve Eseri , Yarak Cezaevi Mat., Ankara ,1973 Sarkavak, Kzm, -Dnce Tarihinde Urfa ve Harran , T.D.V. Yay., Ankara ,1997 -Yanyal Esad Efendi, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1998 Sarp, Htemi Senih, -Felsefe Tarihi Szl, Ata Kitapevi, stanbul,1960 Sarton, George, -Antik Bilim ve Modern Uygarlk, ev.: Melek Dosay-Remzi Demir, Gndoan Yay., Ankara ,1995 Sartre, Jean Paul , -Baudelaire, ev. Bertan Onaran, De Yay., 1964 -Bekleyi, ev. Nazan Dedehayr Halk Dedehayr, Nobel, 1965 -Bir efin ocukluu, ev. Eray Canberk, Habora, 1967

109

-Bulant, ev. Samih Tiryakiolu, Varlk, 1967 -amzn Gerekleri, evl.: S. Eypolu-V. Gnyol, an Yay., stanbul ,1961, 3. Bsk., stanbul 1973 -Edebiyat Nedir, ev.: Bertan Onaran, De Yay., stanbul ,1967 -Gizli Oturum, ev.: Oktay Akbal, stanbul ,1950 - ten Geti, ev.: Zbetir Bensan, Varlk, 1966 -Komnistler Devrimden Korkuyor, Jean Paul Sartren Fransz Komnistlerini tham, ev.: iar Yaln, nc Kitabevi, stanbul 1969 -Materyalizm ve Devrim, ev.: Emin Trk Eliin, Dn Yay., stanbul 1962; 3. Bsk., Ata Kitabevi Yay., stanbul 1967; Toplumsal Dnm Yay., stanbul 1998 -Siyaset ark, ev.: Gzin Sayar, Ata, 1963 -Varoluuluk. Lexistentialisme Est Un Humanisme, ev.: Asm Bezirci, Ata Kitabevi, stanbul 1960, 10. Bsk., stanbul, 1990 -Yntem Aratrmalar, ev. Serdar Rfat Krkolu,Yazko,981; AlanYay, stanbul, 1988 Sartre-Camus-Jeanson, -Sartre Camus Tartmas, ev.: Bertan Onaran, zlem yay.,stanbul,1978 Sartre-Garaudy-Hyppolte-Vger-Orcel, -Marksizm-Ekzistansializm, ev.: Necati Engez, zlem yay.stanbul,1981 Sarup, Madan, -Yapsalclk ve Postmodernizm, Ark Yay.,stanbul,1991 Saussure, F. De, -Genel Dilbilim Dersleri, ev.: Berke Vardar, T.D.K Yay., Ankara ,1966 Sayar, Ahmet Gner, -Osmanl ktisat Dncesinin adalamas, stanbul,2000 -A. Sheyl nver, Eren Yay., stanbul ,1994, -Sabri lgener,stanbul,2003 Sayl, Aydn, -Bilim ve retim Dili Olarak Trke, T.T.K. Yay., Ankara ,1978 -Hayatta En Hakiki Mrit limdir, Eitim Enstits Yay., Ankara ,1948 -Msrllarda ve Mezopotamyallarda Matematik, Astronomi ve Tp, T.T.K. Yay., Ankara ,1966 -Milli Kltr Unsurlarmz zerinde Genel Grler, A.K.M. Yay. Editr: Aydn Sayl, Ankara ,1990 Sayn, Zeynep, -Ktlk- Tekilcilik. Postmodernizm, Mitos Yay., stanbul ,1994 Saymen, Ferit Hakk, -Prof. Henri Capitantn Hukuk Telakkisi ve Eserleri, stanbul ,1947 -Sevil Muharrem,Trk Dnce Hayat,Hece yay.,2006 Schaeffle, Albert E., -Sosyalizmin z, ev.: Sami Sabit Karaman, Selloz Basmevi, zmir ,1947

110

Schaff, Adam, -Marxizm ve Varoluuluk, ev.: Evin Diner, De Yay., stanbul ,1966 Schawaraz, Fernand, -Kadim Bilgeliin Yeniden Kefi, ev.: Aye Meral Arslan, stanbul ,1997 Scheler, Max , -nsan Ve Kinatdaki Yeri, ev.: Takiyettin Mengolu, ..Ed.Fak. Yay., stanbul, 1947 -nsann Kosmosdaki Yeri, ev.: Tomris Mengolu, stanbul Mat., stanbul ,1968 -nsann Kosmostaki Yeri, ev.: Harun Tepe. Ayra Yay., Ankara ,1998 Schller, J.C.F.Von, -nsann Estetik Eitimi zerine Bir Dizi Mektup, ev.: Melhat zg, M.E.B. Yay., stanbul 1943; 2.Bsk., M.E.B.Yay., stanbul, 1965 Schimmel, Annemarie , -Ben Rzgarm Sen Ate, ev.: Senail zkan, 1999 -Dinler Tarihine Giri, A...F. Yay., Ankara,1955, -Peygamberane Bir air ve Filozof Muhammed kbal, ev.: Senail zkan, Kltr Bak., Ankara ,1990 -Yunus Emre ile Yollarda, Senail zkan, 1999 Schlck, Moritz , -lim ve Felsefe, ev.: Hilmi Ziya lken, Vakf Kitabevi, stanbul ,1934 -lmi Beyanlar ve D Alemin Gerei, ev.: Hamdi Ragp Atademir, Ankara ,1948 Schmidt, Heinrich, -Epikrn Yaama Sevinci Felsefesi, ev. Yunus K. Kni, Remzi Kitabevi, stanbul , 1946 Schopenhauer, Arthur , -Akn Metafizii, ev.: S. Hilv, Olu, 1965 -stencin zgrl zerine, ev.: Mehtap Syler, teki Yay., Ankara ,1998 -Parerga ile Paralipomenaya da Ksa Felsefe DenemeleriI,ev.Levent zafar, Binlos yay., stanbul, 2007 -Sekinlik ve Sradanlk zerine,ev.Ahmet Aydoan,Say yay.,stanbul, 2007 -Okumak,Yazmak ve Yaamak zerine, ev.A.Aydoan,Say yay., stanbul, 2007 Schroeder, Ralph, -Max Weber ve Kltr Sosyolijisi, Mehmet Kk, Bilim ve Sanat, 1996 Schumacher, E.F., -Akl Karklar in Klavuz, ev.: Mustafa zel, z Yay. 3. Bsk., stanbul,1999 Schumpeter, Joseph A., -Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi II, ev.: Rasin Tnaz, 2. Bsk., Varlk Yay., stanbul ,1977 -Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi, 2 C. evl.: Tunay Akolu-Rasin Tnaz, 1. C., Kapitalizm, Varlk Yay., stanbul 1966; 4. Bsk., Varlk Yay., stanbul 1981 Schuon, Frthjof, -slm Anlama, ev.: Mahmut Kank, 1988 -slam ve Ezeli Hikmet, z yay.,stanbul, 1995 -slamn Metafizik Boyutlar, z yay.,stanbul, 1996 -Varlk Bilgi ve Din, ev. ehabeddin Yaln, stanbul 1997

111

Schwetzer, Albert, -Uygarlk ve Bar, ev.: Kemal Vehbi Gl-Ender Grol, Varlk Yay., stanbul, 1965 -Uygarlk ve nsanlk, ev.: Tten Haluk Cokunkan, Yayk Yay., stanbul ,1969 Schwenk, Erns, -Benim Adm Newton, ev.: Erdin rkmez, Kabalc Yay., stanbul 1996 Scruton,Roger Spinoza, ev.Hakan hr,Dost yay.,Ankara ,2007 Saerle, John -Zihnin Yeniden Kefi, ev.: Muhittin Macit, Litera Yay., stanbul, 2004 -Zihin,Dil ve Toplum,ev Alaeddin Tural,Litera yay.,stanbul,2006 Seluk,Sami, Selsam, Howard, -Din Bilim ve Felsefe, ev.: A. And, Bilim Yay., stanbul 1976; Sarmal Yay., stanbul ,1995 Sen,Amartya, -Etik ve Ekonomi,ev.Ali Sha,Doan Kitap,2003,stanbul Sencer, Muammer, -Sosyolojik Adan slam Felsefesi Tarihi, Erk Yay., stanbul,1974 Seneca, Lucius Annaeus , -Ruh Dinginlii zerine, ev.: Bedia Demiri, Y.K.Yay., stanbul ,1999 Serdar, Ziyaddin, -slam Medeniyetinin Gelecei, ev.: Deniz Aydn, nsan Yay., stanbul ,1986 Serinsu, Ahmet Nedim, -Tarihsellik ve Esbb- Nzl , le Yay., stanbul , 1996 Seve, Lucien- Theodor I. Oizerman, -Felsefe ve Siyaset, ev.: Mmtekim men, Anadolu Yay., Ankara ,1968 Sevi, Vedat Rait, -Lon Duguitye Gre Hukuk Kaidesi, smail Akgn Mat., stanbul ,1949 Sevim, Seyfullah, -Alman Naturalizmi, aret yay.,istanbul,1995 -slam Dncesinde Marifet ve bn Arabi, nsan Yay., stanbul ,1997 -Nihilizme Eletirel Bir Bak, aret yay.,stanbul,2001 Sevk, smail Habib, -Trk Teceddt Edebiyat Tarihi, Istanbul ,1340 Seyyid Ali Paa, -Miratl-Alem (Evrenin Aynas), Haz. Yavuz Unat, Kltr Bak. Yay., Ankara 2001 Sezal, hsan, -Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar, Birlik Yay, Ankara 1981; Aka Yay, Ankara, 1991 Sezen, Yumni, -Hayatn Manas, dal Neriyat, stanbul ,1984 -slam Sosyolojisine Giri, Turan K. Vakf, stanbul ,1994 -Laiklik, Hmanizm ve Kemalizm, stanbul ,1999 -Maddeci Felsefenin kmazlar, M. . . Fak. Yay.,stanbul,1987

112

Sezgin, Abdlkadir, -Hac Bekta Veli ve Bektailik, Kltr Bak. Yay., Ankara, 1990 Sezgin, Erkut, -Wittgensteinin Ardndan Beden ve Zihin Hareketleri, Cem Yay., stanbul , 2002 Shaffer, Jerome A., -Zihin Felsefesi Asndan Bilin Ruh ve tesi, ev.: Dr. Turan Ko, z, 1991 Shayegen, Drayush, -Yaral Bilin, ev.: Haldun Bayr, Metis Yay., stanbul stanbul ,1991 Shnn, Roger Lincoln, -Egzistansiyalizmin Durumu, Anlamna, Etkisine, Deerlerine ve Tehlikelerine Hrstiyanlk Asndan Bir Bak, ev.: ehraz Tiner, Amerikan Bord Neriyat Dairesi, stanbul ,1963 Shzyegan , Doryuah, -Yaral Bilin-Geleneksel Toplumlarda Kltrel izofreni, ev.: Haldun Bayr, Metis Yay., stanbul ,1997 Sddk, M., -Bilimin slami Temelleri, ev.: Recep entrk, Beyan Yay., stanbul ,1983 -slam Dnyasnda Modernist Dnce, ev.: Murat Gksel-Frat Korkmaz, Dergah Yay., stanbul ,1990 Sinanolu,Oktay, Bye-ByeTrke, Otopsi yay.,stanbul,2000 Sral, Emin, -Varlk likileri , Kemal Mat., Adana, 1973 -Varlk zerine Dnceler ve Adalet , Gney Basmevi, Adana ,1964 Srr-i Girid, -Ruh, dare-i irket-i Mrettibiye Mat., stanbul ,1303 Smith, P., -Rnesans ve Reform a,(Bir Sosyal arkaplan almas), ev. Serpil alayan,Trkiye Bankas yay., stanbul, 2001 Sim Stuart, -Postmodern Dncenin eletirel Szl,ev.Mukadder Erkan Ali Utku, Babil yay, Ankara, 2006 Simon, Max, -Felsefe Tarihi, ev.: Sahib, Hrriyet Mat., stanbul 1324 Sinanolu,Oktay, -Bye-Bye Trke,Otopsi yay.stanbul, 2000 -Hedef Trkiye, Otopsi yay.,18.bask,stanbul,2003 -Byk Uyan,Otopsi yay., 3.bask, stanbul, 2002 Sinanolu,Suat, -Trk Hmanizmi, stanbul, 1973 Sinanolu, Nzhet Haim, -Dante ve Divina Commedia, Dante le lk Temas, stanbul,1934 Sinanolu, Suat - Filiz ktem -Candan Trkkan, -Klasik a Dncesi ve ada Kltr, Klasik a Art. Kurumu, Ankara ,1977 Siniavski, Andre, -Sosyalist Realizm, ev.: S. Trker, Habora Kitabevi, stanbul ,1967 Skinner, Quentin, -ada Temel Kuramlar, ev.: Ahmet Demirhan,Vadi Yay., Ankara ,1991

113

Slater, Phil, -Frankfurt Okulu Kkeni ve nemi, ev.: Ahmet zden, Kabalc Yay., stanbul,1989 Snow, Sir Charles Perey, -ki Kltr: Bilim ve Edebiyat, ev.: Ayseli Usluata, Varlk Yay., stanbul ,1973 Sokrates, -Talimat- Sokrat, ev.: Kerli Feridun,stanbul,1932 Somar, Ziya, -Bergson, Suhulet Kitabevi, stanbul,1939 Sombart, Werner, -Ak, Lks ve Kapitalizm, ev.: Necati Aa, Ankara ,1998 Sorokin - Toynbee, -Sosyal Deiim zerine Denemeler, A..S.B.Yay.,Ankara,1978 Sorokin, Pitirim A., -Bir Bunalm anda Toplum Felsefeleri, ev.: Mete Tuncay, Bilgi Yay., Ankara 1972 Soykan, mer Naci, -Araylar. Felsefe Konumalar I, Kyerel Yay., stanbul, 1998 -Bilgi ve Betimleme. Pozitivizm ve Ernst Mach stne, Kyerel Yay., stanbul,1988 -Bir Anaristin Seyir Defteri, Kaos Yay., stanbul ,1988 -Felsefe ve Dil, Wittgenstein stne Bir Aratrma, Kabalc Yay., stanbul ,1995 -Kuram-Eylem Birlii Olarak Sanat, (Schelling Felsefesinde Bir Aratrma), Kabalc Yay., stanbul, 1995 -Metin Okuma, Ara Yay., stanbul ,1991 -Mziksel Dnya topyasnda Adorno le Bir Yolculuk, Ara Yay., stanbul 1991; 2. Bsk., Bulut Yay., stanbul ,2000 -Trkiye'den Felsefe Manzaralar, 1. ve 2. Bsk.,Y.K.Yay., stanbul 1993; 3. Bsk., Trkiye'den Felsefe Manzaralar 1, Kyerel Yay., stanbul ,1988 Snmez, Blent, -Peygamber ve Filozof, Aratrma Yay., Ankara, 2002 Szer, nay, -Edmund Husserlin Fenomenolojisi ve Nesnelerin Varl, ..Ed.Fak.Yay., stanbul ,1976 Spangler, David, -Tezahr Kanunlar, ev. Jale Gizer Grsoy, 1995 Spencer, Herbert , -Fikri, Ahlaki ve Bedeni Terbiye, ev.: Mehmed Mnir Ertegn, stanbul, 1340 (1924) -lk Prensipler I-II, ev.: Selmin Evrim, M.E.B Yay., stanbul ,1947 -Medhal-i terbiye-i Akliye, Ahlakiye, Cismaniye, ev.: Adanal Ali Mnif, matbaa-i Ahter, stanbul ,1313 (1894) -Terakki Kanunu ve Sebebi, ev.: brahim Ak, Ali kr Mat., stanbul,1335 (1919) -Vaz- Kanunlarn Hatas, ev.: Mehmed Mnir Ertegn, Osmaniye Mat., stanbul, 1327 (1911) Spengler, Oswald, -Batnn k, Dergah Yay., stanbul ,1993

114

Spinoza, Benedictus De, -Etika I , ev.: Hilmi Ziya lken, stanbul ,1945 -Etika II , ev.: Hilmi Ziya lken, stanbul ,1947 -Etica,ev.: Hilmi Ziya lken, 2. Bsk., M.E.B. Yay., stanbul, 1965 -Etika, ev.: Suut Kemal Yetkin, M.E.B Yay., stanbul ,1934 -Kavray Gcnn Geliimi, ev.: Can ahan, Kuram Yay.,stamnbul,1999 -Siyaset zerine Dnceler, ev.: Afar Timuin, stanbul, 2003 Spirkin, Aleksander G.- Ovshiy O. Yakhot, -Diyalektik ve Tarihi Materyalizm, ev.: Engin Karaolu, Bilim Yay., stanbul 1974; stanbul,1976 Spitz, David , -Antidemokratik Dnce ekilleir, ev.: ar Yaln, stanbul ,1969. Stalin, Josef Visarionovi, -Diyaletik Materyalizm ve Tarihsel Materyalizm, ev.: H. Zafer, Komn Yay., stanbul ,1978 -Diyaletik ve Tarihi Materyalizm, ev.: Mehmet Atilla, Evren Yay., stanbul ,1977 -Marksizm ve Dil, ev.: Adil Onural, Sosyal Yay., stanbul, 1967; 2. Bsk., ev.: Cahit Karakaya, Sosyal Yay., stanbul ,1976; ev.: Celal ster, Koral Yay., stanbul,1976 Standen, Anthony, -Bilim Kutsal Bir nektir, ev.: Burak Dastanl, dam, 1990 Stanley M. Honer -Thomas C. Hunt, -Felsefeye ar, ev.: Hasan nder, mge Kitapevi, 1996 Steiner, Georg, -Heidegger, ev.: Sleyman Kalkan, Vadi Yay., Ankara ,1996 Strig, H. J., -lka Felsefesi, Yol Yay.,stanbul,1993 Stratenwerth, Gunter, -Hukuk Felsefesi (Gnmzde Felsefe Disiplinleri), Der: Doan zlem, stanbul, 1990 Strauss, Lvi Claude , -Yaban Dnce, ev.: Tahsin Ycel, Hrriyet Vakf Yay., stanbul ,1984 -Irk, Tarih ve Kltr, ev.: Haldun Bayr-Reha Erdem-Arzu Oyacolu-Ik Erguden, Metis Yay., stanbul,1997 Strovsk, K., -Yeni Adam, ev.: Haydar Rifat, Vakf Kitabevi, stanbul, 1935 Strker, E., -Bilim Kuramna Giri, ev.: Doan zlem, Ara Yay., stanbul 1990 -Su,Hseyin,Dnce ve Dil,Hece yay.,Ankara,2004 Su,Hseyin, Dnce ve Dil,Hece yay., Ankara,2004 Suchkov, Boris L., -Gerekliin Tarihi, ev.: Aziz allar, Bilim Yay., stanbul ,1976 Suckiel, Ellen Kappy, -William Jamesin Pragmatik Felsefesi,ev.: Celal Trer, Paradigma Yay., stanbul Mart, 2003 Suheyb Bin eyfi, -Laik Dnyada slam, ev.: Yaar Nuri ztrk, stanbul,1998

115

Sultan Murad Han, -Fatih Sultan Mehmede Nasihatler, Haz: Abdullah Uman, Tercman 1001 Temel Eser, Tarihsiz stanbul Sunar, Cavit, -bn Miskeveyh ve Yunanda ve slamda Ahlak Grleri, Ankara, 1980 -mam Rabbani- bn Arabi Vahdeti uhud-Vahdeti Vcud Meselesi, Resimli Posta Mat. Ltd. ti., Ankara,1960 -slam Felsefesi Dersleri, A... F. Yay., Ankara 1967 -slm Felsefesinin Yunan Kaynaklar ve Kozalite Meselesi, A...F. Yay., Ankara, 1973 -slamda Felsefe ve Farabi, Farabi Sonras slam Felsefesi, 2 Cilt, A...F. Yay., Ankara,1972 -Melmilik ve Bektailik , A...F. Yay., Ankara , 1975 -Mistisizmin Ana Hatlar, A...F. Yay., Ankara,1966 -Tasavvuf Tarihi, A...F. Yay., Ankara ,1975 -Varlk Hakknda Ana Dnceler, A...F. Yay., Ankara,1977 -Tasavvuf Felsefesi ve Gerek Felsefe, A...F. Yay., Ankara 1974 Sunar, lkay, -Dn ve Toplum, Birey ve Toplum yay., Ankara, 1985 Suner, Saffet, -Dn ve Toplum, Kltr Bak., Ankara ,1979 -Dncenin Tarihteki Evrimi, Fatih Mat., stanbul ,1967 -Tabiat Kanunu ve htimaller, Yeni Nazilli Mat., Nazilli,1956 Suphi Ethem, -Bergson ve Felsefesi, el Ticaret Mat., Manastr, 1327(1911) -Hayat ve Mevt, stanbul ,1329 -Lamarkizm, Nefaset Mat., stanbul ,1330 (1914) Suru, Abdlkerim, -Dini Dncenin Yeniden Kurulmas ve Ali eriati, ev.: Sabah Kara, Kyam Yay., Ankara ,1989 -Evrenin Yatmaz Yaps, ev.: Hseyin Hatemi, nsan Yay., stanbul 1984 Shreverdi, ehabettin Y., -Nur Heykelleri, ev.: Saffet Yetkin, M.E.Bak.yay.stanbul ,1949 -Heyakiln-Nur, ev.: Yusuf Ziya Yrkan, stanbul Sleyman Srr, -Mantk, Karabat Mat., stanbul, 1310 (1894) Sleyman Zhdi, -Mantkut-Tayr Risalesi, Mahmud Be Mat., stanbul ,1304 Sman, Mahir, -Atatrk Felsefemiz Ve Teknii Aratrma Sonular, Ta Mat., stanbul ,1973 Szen, Kemal, -A. Cevdet Paann Felsefi Dncesi, FAV Yay., stanbul ,1998 Swingewood, Alan, -Sosyolojik Dncenin Ksa Tarihi, ev.: Osman Aknhay, Bilim ve Sanat, Ankara, 1998 Syrus, Publilius, -Dnceler, ev.: Bedia Demirta, Kabalc Yay., stanbul ,1997

116

-ahin, Hasan, -Descartesin Bilgi ve Tanr Anlay, Kayseri ,1981 -Descartesin Tanr Anlay ve slami Adan Deerlendirilmesi, Ankara, 1982 -slam Felsefesi Tarihi Dersleri, lahiyat Yay., Ankara ,2000 -Matridiye Gre Din, Kayseri, 1987 ahin Hasan-Sevim Seyfullah, -Tasavvuf, lahiyat Yay., Ankara,2002 ahin, Naim, -Gazaliye Gre Allahn Varlnn Delilleri ve Estetik Delil, Adal Ofset, Konya ,2004 -Hegelin Tanrs, izgi Kitabevi, Konya ,2001 ahinolu, Nazif, -Fert ve Cemiyet likileri, aret Yay., stanbul ,1991 akar, Atif akir, -Ksaca Hmanizma ve Dounun Gerilii, Baha Mat., stanbul ,1960 apolyo, Enver Beynan, -Ahlak Tarihi, Ticaret Yksel r. Okulu Yay., Ankara ,1960 ehsuvarolu, Bedri, -Farabi, .. Yay., stanbul ,1950 emin, Refia, -ocukta Ahlaki Davran ve Ahlaki Hkm, ..Ed. Fak. Yay., stanbul 1954; 2. Bsk., stanbul, 1979 en, Adil, -brahim Mteferrika ve Usll- Hikem Fi Nizmil- mem, T.D.V. Yay., Ankara 1995 en,Ercan, -Felsefe ve Sosyal Bilimler,Vadi yay.,Ankara,2007 mmanuel Kant(editr), Vadi yay.,Ankara,2007 enel, Adam, -Eski Yunanda Eitlik ve Eitsizlik stne , A..S.B.F. Yay., Ankara ,1970 -Sac Dnn Kritik Tarihi, Doan Yay., Ankara ,1968 -Uygarlk izgisi, Biim Yay., Ankara ,1968 -Siyasi Dnceler Tarihi: Tarih ncesinde lkada ve Yeniada Toplum ve Siyasal Dn, Ankara ,1981 enel, Alaettin-Gksel, Erhan, -Biyoteknoloji Genetik Mhendislii ve nsanln Gelecei, Deiim Yay., Ankara,1987 enel, Alttin, -Eski Yunanda Siyasal Dn , A..S.B.F., Yay., Ankara,1968 -Siyasal Dnceler Tarihi: Tarihncesinde lkada Ortaada ve Yeniada Toplum ve Siyasal Dn, Bilim ve Sanat Yay., Ankara ,1996 enler, Yaar, -Kltr ve Edebiyata Dair Grleriyle Yahya Kemal, stanbul ,1998 entrk, Recep, -slm Dnyasnda Modernleme ve Toplum Bilim (Trkiye ve Msr rnei), z Yay., stanbul, 1996

117

eriat, Ali, -ze Dn, afak Yay., stanbul ,1985 -slamda Bilim, ev.: Faruk Alptekin, Nehir Yay., stanbul,1992 -Kltr ve deoloji, ev.: Orhan Bekin, Bir Yay., stanbul,1986 -Marksizm ve Dier Bat Dnceleri, ev.: Fatih Selim, Dnce Yay., stanbul -Medeniyet ve Modernizm, ev.: Ahmet Yksel, Bir Yay., stanbul ,1984 erif, M. M., -slam Dncesi Tarihi, Trke Bsk., Editr: Mustafa Armaan, nsan Yay., Cilt 1-4, stanbul 1990 -Klasik slam Filozoflar ve Dnceleri, nsan Yay.,stanbul,1998 eyhul slam Musa Kazm Efendi , -Klliyat, Ankara Okulu Yay., Ankara ,2002 imek, smet, -slm Felsefesi , Karde Mat., Ankara ,1968 irvani, Harun Han, -slmda Siyasi Dnce ve dare zerine Aratrmalar, ev.: Kemal Kuu, Ahmet Said Mat., stanbul,1965 uud, Hasan Ltfi, -slm Tasavvuflarnda Hacegn Hnedn , Doan Karde Yay., stanbul ,1958

-TTaceddinzade kr Nahid, -Manay- Ruh yahut Derviin Felsefesi, ems Mat., stanbul ,1343 (1927) Tahir Harimi, -Trk Tarihinde Mezhep Cereyanlar, Kanaat Kitabevi, stanbul ,1940 Taine, Hippolyte Adolphe, -19. Yzylda Fransada Klasik Filozoflar, ev.: Mira Katrcolu, M.E.B. Yay., stanbul ,1951 Tamba, rne - Mecz, -Anlambilim, ev.: Necmettin Sevil, letiim Yay., stanbul ,1998 Taneri, Kemal Zlf, -nsan ve Dnce zerine Bir Deneme, Aratrma ve Gelitirme Bakanl Yay., Ankara ,1965 -Matematik Prensipleri ve Felsefe , lmi Felsefe Yay., stanbul 1957 -Yeni Bir Dnya Gr , Tecelli Basmevi, stanbul ,1947 Tanpnar, Ahmet Hamdi, -19. Asr Trk Edebiyat Tarihi, alayan Kitabevi, stanbul 1976; 6. Bsk., stanbul 1985 -Yahya Kemal,Dergah yay.,2. bask,stanbul,1983 Tansel, Fevziye Abdullah, -Mehmed Akif Ersoy (Hayat ve Eserleri), 3. Bsk., Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakf Yay., 1991 -Namk Kemalin Hususi Mektuplar, Cilt I-II, T.T.K. Yay., Ankara 1967-69

118

Tanyol, Cahit, -rf ve Adetler Sosyolojisi Bakmndan Sanat ve Ahlak , ..Ed. Fak.Yay., stanbul ,1954 -Sosyal Ahlak, ..Ed. Fak. Yay., stanbul ,1960 -Schopenhauerda Ahlak Felsefesi, ada A.., stanbul ,1998 Tapper, Richard, -ada Trkiyede slam, ev.: zden Arkan ,1991 Tarakolu, M. Rait, -Ahlak Ve Milli Ahlak , Ankara Basmevi, Ankara ,1951 Ta, smail, -Trk Dncesinde Kozmogoni-Kozmoloji, Kmen Yay., Konya, 2002 Ta, Mehmet, -Avrupada Irklk, mge Yay., Ankara,1999 Takn,Ali, -Hume Aratrmalar, Birey Yay.,stanbul,2007 -sko aydnlanmas,Birey yay.,stanbul,2oo7 Takran, Tezer Aaolu, -Stuart Mill, stanbul,1931 -Suri ve Tatbiki Mantk, Milli Mat., stanbul ,1926 -Trk Ahlaknn lkeleri, M.E.B Yay., stanbul ,1943 Tatar, Burhaneddin, -Felsefi Hermentk ve Yazarn Niyeti, Vadi Yay., Ankara ,1999 Tat, Mustafa, -Edebiyattan eri, Aka Yay., Ankara ,1997 Taylan, Necip, -Ana Hatlaryla slam Felsefesi, Ensar yay.,stanbul,1995 -Dnce Tarihinde Tanr Sorunu, Ay Yay., stanbul ,1998 -Gazzalinin Dnce Sisteminin Temelleri, M. . . Fak. Vak. Yay., stanbul ,989 -slam Dncesinde Din felsefeleri, M. . . Fak. Yay., stanbul ,1994 -Mantk, Tarihesi, Problemleri, M. . . Fak. Yay., Tekeli, Sevim, -Bilim Ailelerinin Tarihsel Geliimine Bir Bak, T.T.K. Basmevi, Ankara 1978 -Modern Bilimin Douunda Bizansn Etkisi, Kalite Mat., Ankara 1975 Temren, Belks, -Bektailiin Eitsel ve Kltrel Boyutu, 2. Bsk., Kltr Bak. Yay., Ankara 1995 Tepe, Harun, -Etik ve meslek Etikleri, Trkiye Felsefe Kurumu Yay., Ankara ,2000 -Platondan Habermasa Felsefede Doruluk ya da Hakikat, Bilim ve Sanat Yay., Ankara,1995 Teken, Hsn, -Vicdan Felsefesi, Mustafa Asm Basmevi, stanbul ,1940 Tevfik el-Hakim, -Sanat zerine, ev.: Ahmet Murat zel, Kakns Yay., stanbul ,1999 Tevfik, Mehmed, -Ruhi Bunalmlar ve slam Ruhiyat, 2. Bsk., Gven Mat., Ankara ,1985 Tevfikolu, Muhtar, -kil Muhtar zden, Trk Kltrn Aratrma Enstits yay., Ankara,1996

119

Tezcan, Mahmut, -Toplumsal ve Kltrel Deime, 2. Bsk.. A.. Eitim Fak. Yay., Ankara ,1991 Thtly, Frank, -Felsefe Tarihi, Sistem Yay., stanbul ,1995 Thilly, Franclin, -Felsefenin yks I-II, ev.: brahim ener, zdm Yay., stanbul ,2001 Thomson, Arthur, -lme Giri, ev.: Hamdi Ragp Atademir, Thomson, David, -Siyasi Dnce Tarihi, ev.: A. Yaar Aydoan ve Dierleri, ule Yay., stanbul, 1996 Thomson, George, -Aiskhylos ve Atina, ev. Mehmet H. Doan, Payel Yay., 1990 -lk Filozoflar, ev.: Mehmet H. Doan, Payel, 1988 -nsann z, Bilimin Ve Sanatn Kaynaklar, ev.: Celal ster, Payel Yay., stanbul 1976 -Marxtan Mao Zadunga Devrimci Diyaletik zerine Bir nceleme, ev.: Cokun Irmak, Koral Yay., stanbul 1976; stanbul, 1977 Timuin, Afar, -Aristoteles Felsefesi, Kavram Yay., stanbul ,1976 -Demokrasi Bilinci, stanbul,2004 -Descartes, Kita Yay., stanbul 1972; 2. Bsk., Kavram Yay., stanbul ,1976 -Descartes Felsefesine Giri, Bulut Yay., stanbul 1999 -Dnce Tarihi, stanbul 1992; 1997; Bulut Yay., 2000 -Estetik , nsancl Yay., stanbul 1987; 1993; 1998; 2000 -Felsefe Bir Sevintir, stanbul 1995, 1997 -Felsefe Szl, stanbul 1994; 1998; 2000 -Gereki Dnce Gereki Sanat, stanbul ,1992 -Gereki Dncenin ada Grnm, stanbul, 2001 -Gereki Dncenin Geliimi, stanbul 1986; 2000 -Gereki Dncenin Kaynaklar, stanbul 1984; 2000 -Niin Varoluuluk Deil?, stanbul, 1985 -Niin Yapsalclk Deil?, stanbul, 1984 -zgrPrometheu,stanbul,1997,2002 -Bilim ve Felsefe asndan Ruhsallk Bilgileri, Bulut yay., stanbul, 2007 Tinel, Z. R., -Zincirleme Ahlak Kefaleti, Ebzziya Basmevi, stanbul ,1943 Togan, A. Zeki Velidi, -Umumi Trk Tarihine Giri, Cilt: I En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar, ..Ed. Fak. Yay., 2. Bsk., stanbul,1970 Tokatl, Atilla, -Ansiklopedik Felsefe Szl, Bilgi Yay., Ankara, 1973 Tokta, Fatih, -slam Dncesinde Felsefe Eletirileri, Klasik Yay., stanbul ,2004 Toku , Neet, -lm-i Umran (bni Haldunda Toplum Bilimsel Dnce),BeyanYay., stanbul ,1999 -Trkiyede Anti Materyalist Felsefe (Spritalizm)-lk Temsilcileri, Beyan Yay., stanbul ,1996

120

Tollu, Cemal, -Mitoloji (Yunan ve Roma), Gzel Sanatlar Akademisi Yay., stanbul 1957; 2. Bsk., stanbul 1964 Tolstoy, Lev, -Felsefe-i Hayat, ev.: Ahmet Mithat Rfatov, stanbul 1330 (1914) -man ve tikad, ev.: Ali Fuad, Cihan Mat., stanbul 1343 (1927) -Sanat Nedir?, ule yay., ev.: Ali Fuad, stanbul ,1993 -DinNedir?,stanbul,1995 Tolun, Haydar, -Felsefe Vokableri, Yeni Basmevi, Bursa, 1934 Topalolu, Bekir, -slam Kelamclar ve Filozoflarna Gre Allahn Varl, Ankara, 1998 -Kelam lmine Giri, stanbul 2000 -Maturidiyye Akaidi, Ankara ,1998 -Nureddin es-Sabuni ve el-Bidaye fi Usulid-Din, Ankara,1998 Topcuolu, Abdullah- Aktay Yasin, -Portmodernizm ve slam Kreselleme ve Oryantalizm, Vadi Yay., Ankara, 1996 Topu, Nurettin, -Ahlak Nizam, stanbul ,1961 -Ahlak Nizam, Milliyetiler Der. Ner., stanbul 1961; 2.Bsk., Hareket Yay., stanbul, 1970 -Bergson, Hareket Yay., stanbul ,1968 -Byk Fetih, Dergah yay., stanbul ,2002 -Devlet ve Demokrasi, Hareket Yay., stanbul ,1969 -Garbn lim Zihniyeti ve Ahlak Gr, Milliyetiler Der. Ner., stanbul 1955; 2. Bsk., Anl Yay., stanbul ,1958 -radenin Davas, Hareket Yay., stanbul 1968; 2. Bsk., Har Yay., stanbul ,1968 -slm ve nsan, 1969 -syan Ahlak, Dergah Yay., stanbul,1995 -Kltr ve Medeniyet, stanbul ,1970 -Mevlana ve Tasavvuf, stanbul ,1974 -Milliyetiliimizin Esaslar, stanbul ,1978 -Trkiyenin Maarif Davas, stanbul, 1970 -Varolmak, stanbul ,1965 -Yarnki Trkiye, Yamur Yay., stanbul 1961; stanbul, 1978 Topuolu, Hamide, -XX. Yzylda Tabii Hukuk Rnesans, Ankara ,1953 Topdemir, H. Gazi, S. Tekeli, E. Kahya ve Dierleri, -Bilim Tarihine Giri, Ankara ,1999 Toprak, Burhan, Din ve Sanat, (ev. ve Haz.), Suhulet Kitabevi stanbul 1973; 2. Bsk., stanbul 1962 Touraine, Alain, -Demokrasi Nedir?, Y. K. Yay.,stanbul,1991 -Modernliin Eletirisi, ev.: Hlya Tufan, Y. K. Yay., stanbul 1994 Townsend, Dabney, -Estetie Giri, ev . Sabri Bykdvenci, mge Yay., Ankara Mays, 2002

121

Toynbee, Arnold, -Medeniyet Yarglanyor, Aa Yay., -Tarih Bilinci- A Study Of History, 2. C. ev.: Murat Belge, Bate Yay., stanbul 1978 -Tarih zerine ki Konferans, ev.: zcan Bakan, Faklteler Mat., stanbul ,1962 Tozlu, Necmettin, -Eitim Felsefesi, M.E.B Yay., 1987 -bn-i Tufeylin Eitim Felsefesi, nklap Yay., 1989 Tritton , A. S., -slam Kelam, A...F. Yay., Ankara,1987 Tucu, Tuncar, -Bat Felsefesi Tarihi, Alesta Yay., Ankara ,2000 -Immanuel Kant ve Transendental dealizm, Alesta Yay., Ankara ,2001 Tulga, Seyfeddin, -Hakikata ve Felaha Doru, Karnca Mat., Ankara,1956 Tuna, Korkut, -Batl Bilginin Eletirisi zerine, T.D.V. Yay., Ankara, 2000 Tunal, smail, -B. Croce Estetikine Giri, ..Ed.Fak. Yay., stanbul,1973 -Estetik, Cem Yay., stanbul ,1979 -Felsefe Inda Modern Resim, T.T.K. Basmevi, Ankara ,1960 -Grek Estetik, EF. Yay., stanbul 1963; 2. Bsk., stanbul 1970; 3. Bsk., stanbul ,1976 -Marksist Estetik, Altn Kitaplar Yay., stanbul,1976 -Sanat Ontolojisi, ..Ed.Fak. Yay., stanbul ,1965; 2. Bsk., stanbul,1971 Tunaya, Tark Zafer, -slamclk Cereyan, Baha Mat., stanbul ,1962 -Trkiyenin Siyasi Hayatnda Batllama Hareketleri, Yedign Mat., stanbul 1960 Tuncay, Mete, -Herodotostan Hegele Bat Dncesinden Semeler, C. 1, Eskia, stanbul ,1973 -Trkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Ynetiminin Kurulmas, -Trkiyede Sol Akmlar (1908-1925), Bilgi K, 1967 -Tarih ve Dnce Yazlar, stanbul , 2006 Tun, Cevat Kazm, -Ahlak Kurallar, Karnca Mat., zmir ,1962 Tun, Mustafa ekip, -Bergson ve Manevi Kudrete Dair Birka Konferans, stanbul,1934 -Bergson ve Kudret-i Ruhiyyeye Dair Birka Konferans, Matbaa-i Amire, stanbul 1339 (1923) -Bir Din Felsefesine Doru, Trkiye Yay., stanbul, 1959 -in Felsefesinin Kaynaklar, Bavekalet Mdevvenat Basmevi, Ankara ,1933 -Felsefe Dersleri, Yeni Mat., Istanbul,1927 -Felsefe-i Din, stanbul ,1924 -Fikir Sohbetleri, lk Basmevi, stanbul ,1927,1948 -Glmek Nedir, Kime Glyoruz?, stanbul ,1921 -nsan Ruhu zerinde Gezintiler,Cumhuriyet Basmevi, stanbul ,1943

122

-Psikoloji Dersleri, stanbul ,1950 -Psikolojiye Giri, Istanbul,1949 -Ruh Aleminde, stanbul ,1945 -Ruh Yapmz ve Onun Tipleri Bakmndan Ahlak, stanbul ,1942-43 -Ruhiyat Dersleri, Darulfnun Mat., stanbul ,1924 -Ruhiyat Derslerine Lahika, stanbul ,1920 -Ruhiyat, stanbul, 1924 -Terakki Fikrinin Mene ve Tekaml, Amedi Mat., stanbul ,1928 - Zihniyet,stanbul,1940 -Yeni Trk Kadn ve Ruhi Mnasebetler, Ankara ,1939 Tura, Saffet Murat, -Freuddan Lacona Psikanaliz, Ayrnt Yay., stanbul ,1996 Turabi, Hasan, -slami Dncenin hyas, ev.: Sefa Tura-Adem Yerinde, Ekim Yay., stanbu, 1997 Turan, Osman, -Trk Cihan Hakimiyeti Tarihi,Ankara,1967 -Seluklular Tarihi ve Trk-slam Medeniyeti, Ankara ,1965 -Tarihi Ak iinde Din ve Medeniyet, Boazii 1998 -Trkiyede Din Laiklik ve Manev Buhran,Ankara,1968 Turani, Adnan, -Bat Anlayna Dnk Trk Resim Sanat, Trkiye Bankas Yay., Ankara,1977 -ada Sanat Felsefesi, Varlk Yay., stanbul ,1974 -Dnya Sanat Tarihi, Trkiye Bankas Kltr Yay., Ankara ,1971 -Modern Resim Sanatnn Gerek ehresi, Dou Mat., Ankara ,1960 -Sanat Terimleri Szl, Toplum Yay., Ankara ,1966 Turfan, M. Fethi, -Fikir Serpintileri, Karnca Mat., Ankara 1955; 2. Bsk.., Ankara ,1969 Turgut, hsan, -Bir Zihniyetin zmlemesi, Anadolu Mat., zmir, 1994 -Felsefenin Temel Sorunlar, Bilgehan Mat., zmir, 1991 -slmda adalama, Anadolu Mat., zmir ,1996 -Mantksal Atomculuk, zmir ,1989 -Platonun Son Dnem Felsefesinde Bilgi Sorunu, Bilgehan Mat., zmir,1992 -Sanat Felsefesi, zmir, 1990 Turhan, Kasm, -Amiri ve Felsefesi , fav Yay., stanbul,1992 -Bir Ahlak Problemi Olarak Kelam ve Felsefe Asndan nsan Fiilleri, stanbul, 1996 Turhan, Mmtaz, -Atatrk lkeleri ve Kalknma, (Sosyal Psikoloji Bakmndan Bir Tetkik), ehir Matbasnda Baslmtr, stanbul 1965 -Garpllamann Neresindeyiz?, stanbul,1959 -Kltr Deimeleri, M... Fak. Yay., stanbul 1987 -niversite Problemi,Yamur yay,stanbul,1967, -Maarifimizii Ana Davalar ve Baz Hal areleri,stanbul,1958 -Toprak Reformu ve Ky kalknmas,stanbul,1963

123

Turner, Bryan S., -Max Weber ve slam, ev.: Yasin Aktay, Vadi Yay., Ankara,1997 -Stat, ev.: Kemal nal, Doruk Yay., Ankara 2000 Tursun Bey, -Fatihin Tarihi, Terc. 1001 Temel Eser. Haz: Ahmet Tezbaar, stanbul Tsi, Alaaddin Ali, -Tehaftl-Felsife (Klbuz- Zuhr), ev.: Recep Duran, Kltr Bak. Yay., Ankara ,1990 Tusi, Ebu Nasr Serrc, -El- Luma (slam Tasavvufu), Prof. Dr. Kamil Ylmaz, Antnoluk Yay, stanbul, 1996 Trkdoan, Orhan, -Alevi Bektai Kimlii, stanbul,1995 -Mahmet zzetin Sosyolojik Fikirleri, Atatrk ., Erzurum ,1962 -Max Weber-Gnmzde ve Trkiyede Weberci Grler, Trk Dnyas Ara. Vakf Yay., stanbul 1985 -Milli Kltr, Modernleme, slam, dal Neriyat, stanbul ,1983 Trker, Sadk, -Aristoteles Gazzali le Leibnizde Yarg Mant, Dergah Yay., stanbul,2002 Trkne, Mmtazer, -Cemaleddin Efgani, T.D.V. Yay., Ankara ,1992 -Modernleme, Laiklik ve Demokrasi, Ark Yay., Ankara ,1994 -Osmanl Modernlemesinin Kkleri, Yeni afak, stanbul ,1995 -Siyasi deoloji Olarak slamcln Douu, letiim Yay. stanbul ,1991 Trkne, Mmtazer -mit zda, -Siyasi slam ve Pan slamizm, Rehber Yay., Ankara ,1993 Ttengil, Cavit Orhan, -Montesquieunn Siyasi ve ktisadi Fikirleri, timaiyat Ens. Yay., stanbul ,1956; 2. Bsk., Cem Yay., stanbul 1977

-UUbucini, H. A., -Osmanlda Modernleme Sancs, ev.: Cemal Aydn, Tima Yay., stanbul ,1998 Uar, ahin, -Tarih Felsefesi Yazlar,stanbul,1994 -Varln Mana ve Mazmunu, z Yay.,stanbul,1996 Uur, Ahmet, -Kemalpaa- Zade bn- Kemal, Milli Eitim Basmevi, Ankara,1996 -Osmanl Siyasetnameleri Kltr ve Sanat Yay., Tarihsiz Ula, Mehmet, -yiye Doru, Cumhuriyet Mat., stanbul ,1953 Ula, Sarp Erk-Baki Gl-Erkan Uzun ve Dierleri, -Felsefe Szl, Bilim ve Sanat Ankara ,2002

124

Uluda, Sleyman, -Bayezid-i Bistm, T.D.V. Yay., Ank. 1994 -Fahreddin Rz, Klt.Bak.Yay., Ank. 1991 -Felsefe-Din likileri (bn Rtten trc.), Dergh Yay., stanbul ,1985 -Hakikat Bilgisi (Hucvirden trc.), Dergh Yay., stanbul ,1982 -bn Arab, T.D.V. Yay., Ankara, 1995 -bn Haldun, T.D.V. Yay., Ankara,1993 -slam Dncesinin Yaps, Dergh Yay., stanbul ,1979 -slam Siyaset likileri, Dergah yay.,dergah,yay,1982 -slamda nan Konular ve tikadi Mezhepler, stanbul ,1996 -Kueyr Risalesi (Kueyrden trc.), Dergh Yay., stanbul ,1978 -Mukaddime (bn Haldundan trc.), Dergh Yay., stanbul 1982 -Selef, Kelam, Tasavvuf, Felsefe, Dergah Yay.,istanbul,1987 -Tasavvuf Terimleri Szl, Marifet Yay., stanbul ,1991 -Tasavvufun Mahiyeti (bn Haldundan trc.), Dergh Yay., stanbul ,1977 Uluda, Zekeriya, -ehbenderzade Filibeli Ahmet ve Spritalizmi, Ankara ,1996 Ulutan, Burhan, -ktisad Doktrinler Tarihi, stanbul,1977 -slm Medeniyeti ve Aklc Felsefe, Bahar Yay., stanbul ,1974 -Marksizm ve Leninizm, stanbul ,1980 Unesco, -niversiteler ve Yetikinlerin Terbiyesi, ev.: H. Ragp Atademir, Ankara ,1956 Ural, afak, -Artifical Intelligence, Language and Thought / Knstliche Intelligenz, Sprache und Yapay Zeka, Dil ve Dnce, Ed: Ural, ., Lucius, E. stanbul ,1999 -B. Russellin Felsefedeki Gelimesi, stanbul Mat., stanbul ,1962 -Bilim Tarihi I, II, III (2. Bsk.), Krkanbar Yay,1996 -Bilim Tarihi I, II, III (3. Bsk.) antay Yay., 2000 -Erkenntnistheorie und Moderne Naturwissenschaften / Mantk ve Modern Doa Bilimleri, Ed: Ural, ., Lucius, E. 1992 -Felsefi Adan Bilim, ..Ed. Fak. Yay., stanbul ,1984 -Kuram-Eylem Balam; zmleyici Bir Felsefe, ..Ed. Fak. Yay., stanbul ,1975 -Mantk, Ders kitab, Yuva Yay, stanbul ,1998 -Matematik und Philosophie / Matematik ve Felsefe / Mathematics and Philosophy, ed: Ural, ., Lucius, E. 1995 -Pozitif Bilimlerde Basitlik lkesinin Belirlenmesi Yolunda Bir Deneme, stanbul ni. Ed. Fak.Yay, 1981 -Pozitivist Felsefe, Remzi Kitabevi, stanbul ,1986 -Temel Mantk, 2. Bsk. , antay Kit, 1995 Uras, Ufuk, -deolojilerin Sonu mu?, Sarmal,stanbul,1993 Urhan, Veli, -nsann ve Tanrnn Kiilii, Ankara Okulu Yay., Ankara ,2002 -Kiiliin Doas Bilinlerin Karlkl likileri,Vadi Yay., Ankara,1998 -Michel Foucault ve Arkeolojik zmleme, Paradigma, stanbul ,2000 Utku, Ali-Arslan, M. Abdullah, -Baha Tevfik, Ahmet Nebil, Memduh Sleyman, Nietzsche Hayat ve Eserleri,

125

Uyank, Mevlt, -Bilginin slamiletirilmesi ve ada slam Dncesi, Ankara Okulu Yay., Ankara ,1999 -Felsefi Dnceye ar, Elis Yay., Ankara, 2003 -slam Siyaset Felsefesinde Sivil taatsizlik, Seba Yay., Ankara ,1999 -slam Bilgi Felsefesinde Kalbin Anlamas, Aratrma Yay., Ankara ,2005 Uyank Mevlt-Paac, Mehmet-Trker -slami Bilimde Metodoloji Sorunu, Fecr Yay., Ankara,1991 Uygur, Nermi, -100 Soruda Trk Felsefesinin Boyutlar, Gerek Yay., stanbul ,1974 -Bunalmdan Yaama Kltr, Deneme, Ara Yay., stanbu, 1989 -ada Ortamda Teknik, Ara Yay., stanbul,1989 -Dil Ynnden Fizik Felsefesi, ..Ed. Fak. Yay., stanbul 1979; 2. Bsk. Remzi Kitabevi, 1985 -Dilin Gc, Kitap Yay., stanbul 1962; 2. Bskk. 1984; 3. Bsk., Ara Yay. 1989; 4. Bsk., Kabalc Yay., 1994 -Dnya Gr, Elif Kitabevi, stanbul,1963 -Edmund Husserlde Bakasnn Beni Problemi, ..Ed.Fak. Yay., stanbul ,1958; 2. Bsk., 1972 -Felsefe ve Tarihi, stanbul ,1962 -Felsefenin ars , ..Ed. Fak., Yay, stanbul 1962; 2. Bsk., stanbul 1971; 3. Bsk., Remzi Kitabevi, 1984 -Gnele, Kitap Yay., stanbul 1969 -i Dyla Batnn Kltr Dnyas (Deneme), Ara Yay., stanbul ,1992 -nsan Asndan Edebiyat, ..Ed. Fak. Yay., stanbul 1969; 2. Bsk., 1971; 3. Bsk., Remzi Kitabevi 1985 -Kuram-Eylem Balam (zmleyici Bir Felsefe Denemesi), ..Ed.Fak.Yay., stanbul ,1975 -Kltr Kuram, Remzi Kitabevi, stanbul ,1984 -Trk Felsefesinin Boyutlar, Gerek Yay., stanbul 1974; 2. Bsk., 1988 -Yaama Felsefesi, ada Yay., stanbul 1981; 2. Bsk., 1984; 3. Bsk., Ara Yay., 1989; 4. Bsk., Kabalc Yay., 1993 Uyrum, Serkan, -Zincir- Radyofonik Oyun- Felsefe Yazlar, stanbul Mat., stanbul ,1976 Uysal, Enver, -hvn- Safa Felsefesinde Tanr ve Alem, M...Fak.Vak.Yay., stanbul ,1998 Uz, Malike, Asm, -Lise Olgunluk mtihanlarna Hazrlk: Felsefe, Teknik Kitaplar Yay., stanbul 1945 Uzel, Trkn, -Seneca Ahlki Mektuplar Kitap I-XX, T. T. K. Yay., 1992

126

-lgener, F. Sabri , -slam, Tasavvuf ve zlme Devri ktisat Ahlak, stanbul ,1981 -Zihniyet, Aydnlar ve zmler, Maya Yay., Ankara ,1983 -Zihniyet ve Din slam, Tasavvuf ve zlme Devri ktisat Ahlak, Der Yay., stanbul 1981 -Darlk Buhranlar ve slam ktisat Siyaseti , Maya yay.,Ankara ,1984 lken, Hilmi Ziya , -Ahlak, M. Sadk Kat Mat., stanbul ,1946 -Ak Ahlk , A. Halid Kitabevi, stanbul ,1933; 2. Bsk., Anl Yay., stanbul, 1959; 3. Bsk., Demirba Yay., stanbul ,1971 -Bilgi ve Deer, Krs Yay., Ankara 1965; Ankara ,1967 -lim Felsefesi,I,Ankara,1969,Bilim Felsefesi, 2. Bsk., lken Yay., stanbul ,1983 -Deerler, Kltr ve Sanat, Kat ve Basm leri Mat., stanbul, 1965 -Dini Sosyoloji, ..Ed. Fak. Yay., stanbul ,1943 -Dnyada ve Trkiyede Sosyoloji retimi ve Aratrmalar, Trkiye Sosyoloji Cemiyeti Yay., stanbul ,1956 -Eitim Felsefesi , M.E.B Yay., stanbul ,1967 -Farabi Tetkikleri, stanbul ,1951 -Felsefe Dersleri (Metafizik): Bilgi ve Vcud Nazariyeleri, lhami-Fevzi Ltfi Mat., stanbul,1928 -Felsefe Yll, Trkiye Mat., stanbul ,1931,1935 -Felsefeye Giri, 1. Ksm, A...F. Yay., Ankara 1957; 2. Ksm, A...F. Yay., Ankara 1958; 1. Ksm, 2. Bsk., A...F. Yay., Ankara 1963 -Felsefeye Giri I. Kitap, 1. Bsk., A...F. Yay., Ankara 1957, 2. Bsk., Ankara 1965 -Felsefeye Giri II. Kitap, A.. .F. Yay., Ankara 1958 -Felsefeye Giri, A..Yay., Ankara 1963 -Genel Felsefe Dersleri, A...F. Yay., Ankara 1972 -Hmanisme des Cultures, Contribution la Recherche dun Humanisma Integral, A..lahiyat Fak. Yay., Ankara ,1968 -bn Rd, ..Tp Fak. Enst., .Milli Eitim Basmevi, stanbul,1951 -bn Sina Risaleleri (Les Opuscules dAvicenna), .. Ed. Fak. Yay., stanbul ,1954 -bn Sina, .. Tp Fak. Tp Tarihi Enst., stanbul ,1957 -timai Doktrinler Tarihi, Edebiyat Fak. Yay., Yeni Devir Mat., stanbul ,1940 -timai Felsefe Tenkitleri- Telifiliin Tenakuzlar, Hamit Basmevi, stanbul 1938 -lim Felsefesi-I, A..Eitim Fak. Yay., Ankara ,1969 -nsani Vatanperverlik, Remzi Kitabevi, stanbul 1933,2003 -slm Dncesi, ..Ed.Fak. Yay., 2 Cilt, 1.C., 1946; 2. C., stanbul 1954 -slam Dncesi II, slam Felsefesi Tarihi, Osman Yaln Mat., stanbul 1957 -slam Dncesi Trk Tefekkr Tarihi Aratrmalarna Giri, Rza Cokun Mat., stanbul 1946 -slam Dncesi, Trk Dncesi Tarihi Aratrmalarna Giri, Haz: Glseren lken-Sait maden, lken Yay., stanbul 2000 -slam Dncesine Giri, .. Ed. Fak. Yay., stanbul 1954

127

-slm Felsefesi Kaynaklar ve Tesirleri, Trkiye Bank. Yay., Ankara 1967 2. Bsk., Seluk Yay., 1975 -slam Felsefesi Tarihi, .. Ed. Fak. Yay., stanbul 1957 -slam Felsefesi: Kaynaklar ve Tesirleri (Eski Yunandan ada Dnceye Doru), Bankas Yay., Ankara 1967 -slam Medeniyetinde Tercmeler ve Tesirleri , stanbul ,1947 -slam Sanat, .T.. Mimarlk Fak. Yay., stanbul,1948 -La Pense de Islam (slam Dncesi), Faklteler Mat., stanbul ,1953 -Mantk Tarihi, ..Yay, Rza Cokun Mat., stanbul 1942 -Millet ve Tarih uuru, ..Ed.Fak. Yay., stanbul 1948; 2. Bsk., Dergh Yay., stanbul,1976 -Milletlerin Uyan, Marmara Kitabevi, stanbul ,1945 -Qosta b. Luga (El-Balbakki, 820-9129): Kitabul-Fark Bayn ar-Ruh van-Nafs (Le -Livre de la difference entre Lesprit et Lame), ..Ed.Fak. Yay., brahim Horoz Basmevi, -Resim ve Cemiyet, niversite Kitabevi, stanbul, 1943 -Siyasi Partiler ve Sosyalizm, Anl Yay., stanbul ,1963 -Sosyoloji Problemleri, ..Ed. Fak. Yay., stanbul ,1955 -Sosyoloji Szl, M.E.B. Yay., stanbul ,1970 -Umumi Sosyoloji, stanbul, 1943 -Sosyolojiye Giri, stanbul 1947 -Tabiat Kanunu Fikri, Ankara ,1939 -Tanzimattan Sonra Fikir Hareketleri , stanbul ,1940 -Tarihi Maddecilie Reddiye, Trk Sos. Cem. Yay., stanbul ,1951; 2. Bsk., stanbul Kitabevi, stanbul 1963; 3. Bsk., stanbul Kitabevi, stanbul ,1976 -Tasavvur ve Psikoloji , . . Yay., no: 307, stanbul,194? -Toplum Yaps ve Soya ekme, Doruktekin Yay., stanbul,1971 -Trk Filozoflar Antolojisi, irket-i Mrettibiye Mat., stanbul, 1935 -Trk Kozmogonisi: Trk Mitolojisi, Trk Hikmeti, Teknik, Tefekkr, Bavekalet Mdevvenat Mat.,Ankara,1941* -Trk Mistisizminin Tetkikine Giri, Akam Mat., stanbul ,1935 -Trk Tefekkr Tarihi, 2 Cilt, Galatasaray Kooperatifi Yay., Ebuz-Ziya Mat., stanbul 1932-1933 -Trkish Architectures, A.. lahiyat Fak. slami limler Aratrma Enst. Yay., Ankara ,1965 -Trkiyede ada Dnce Tarihi, 2 Cilt, Konya Seluk Yay., stanbul ,1966; stanbul 1979 -Umumi timaiyat, Galatasaray Kooperatifi Yayn Ebuzziya Mat., stanbul ,1931 -Umumi Ruhiyat, Ta Bsk., Galatasaray Kooperatifi Yay., Darulfnun Mat., stanbul ,1928 -Uyan Devrinde Tercmenin Rol,Vakit Gazete Mata-Ktphane Basmevi, stanbul ,1935; son ksm ilavesiyle slam Medeniyetinde Tercmeler ve Tesirleri,stanbul,1947) adyla yeniden baslmtr.. -Varlk ve Olu , A...F..Yay., Ankara ,1968 -Veraset ve Cemiyet, .. Ed. Fak. Yay., stanbul, 1957 -Yahudi Meselesi, Rait Btn Mat., stanbul,1944 -Yirminci Asr Filozoflar, Kanaat Kitabevi, stanbul,1936 -Ziya Gkalp, Kanaat Kitabevi, stanbul ,1942

128

-eytanla Konumalar,istanbul,1942,2004 -Yarm Adam( Anadolucu roman),stanbul,1942, -Posta yolu(flesf3i roman),stanbul,1942 lken, Hilmi Ziya-Burslan, Kvameddin, -Farabi , Kanaat Kitabevi, stanbul, 1940 lken, Hilmi Ziya-Fndkolu, Ziyaeddin Fahri, -bn Haldun, Kanaat Kitabevi, stanbul ,1941 mit Hassan, -bn Haldunun Metodu ve Siyaset Teorisi, Kuram Yay. 2.Bsk., stanbul ,1998 nder, Hasan, -evre Felsefesi, Doruk Yay., Ankara ,1996 zm lyas, -Tarihsel ve Kltrel Boyutlaryla Alevlik, sam yay., stanbul, 2007

-VVager, Laura Veccia, -slamlk, ev.: Ahmed Reid, Hak Kitabevi, stanbul ,1945 Valsan, Mchel, -slam Maneviyat ve Bat, ev.: Ik Ergden, 1995 Vasilev, Mihail Vasilevi- Kiril P.Stanyukavi, -Madde ve nsan, ev.: Ferit Pehlivan, Onur Yay., Ankara, 1976 Vattimo, Cianni, -Modernliin Sonu, ev.: ehabettin Yaln, z Yay., stanbul ,1991 Veccho, Giorgio Del, -Hukuk Felsefesi Dersleri, ev.: Suut Kemal Yetkin, stanbul ,1940 -Hukuk Felsefesi Dersleri, ev.: Sahir Erman, ..Ed.Fak., Yay., stanbul ,1952 Veled elebi, -El- drak Haiyesi, stanbul ,1936 Veli, Ak Paa-Y, -Garibnme, ev.: Bedri Noyan, Ard Yay., Ankara ,1998 -Garipname, haz.Kemal Yavuz,1-4, t.Dil Kurumu yay.,Ankara,2001 Vercors, J. B., -nsan ve nsanlar, ev.: S. Eybolu, Toplumsal Dnm Yay., Ekim ,1998 Verneaux, Roger, -ada Ateizm zerine Dersler, ev.: Murtaza Korlaeli, A.. .F. Yay., Ankara, 2001 Versenyi, Lazslo, -Sokratik Hmanizm, ev.ahmet Cevizci,Sentez yay.,Bursa ,2007 -Sokrates ve nsan Sevgisi, ev.:Ahmet Cevizci, Gndoan Yay., Ankara 2. Bask., 1995 Veuthey, P. Lean, -ada Dnce inde Mantk Meselesi, ev.: Hamdi Ragp Atademir, Ankara 1948

129

Vexliard, A., -Modern Psikolojinin ncs Pascal, ev.: Nusret Hzr, Aratrma Dergisi Cilt: I, TTK. Bas., Ankara ,1964 Vico,Giambatista -Yeni Bilim,ev.Sema nal,Dou-Bat yay.,Ankara, 2007 Vrlo, Paul, -Hz ve Politika, ev. Meltem Cansever, Metis, 1998 Volfson, H. Austin, -Kelam Felsefesine Giri, Kitabevi Yay., stanbul, 2001 Voll,.Obert, -slam (Sreklilikve Deiim) 1-11, ev: Cemil Aydn ve arkadalar,Yneli yay., stanbul,1991,1995 Voltaire, F. M. Arouet De , -Byk Dnrler, ev.: Suat Erginer, Ata, 1962 -Candde, ev.: Fehmi Balda, M.E.B Yay., stanbul 1944; 1990; Cumhuriyet, 1998 -Felsefe Szl I-IV, ev.: Ltfi Ay, stanbul 1943, 1944, 1945, 1946 -Felsefe Szl, ev.: Ltf Ay, C. 2, 4. Bsk., stanbul ,1977 -Felsefe Szl, I., 3. Bsk., ev.: Ltfi Ay, stanbul ,1967, M.E.B. Yay., I., 4. Bsk., nklp ve Aka Kitabevleri Koll.ti., stanbul 1976, II., 4. Bsk., nklp Aka Kitapevleri Koll. ti. stanbul ,1977 -Feylesofa Konumalar, 2 C., ev.: Fehmi Balda, M.E.B. Yay., 1. C., Ankara 1947; 2. C., 1948; 2. Bsk., M.E.B. Yay., Ankara ,1962 -Sadk Safdil, ev.: Bekir Karaolu, Cumhuriyet, 1999 -Safolan, ev.: A. Fehmi Balda, stanbul, 1943 Volterra, Vito - Paul Langevin- Pierre Boutroux, -Henri Poincar, ev.: Celal Sara, stanbul ,1952. Vorlander, Karl Felsefe Tarihi, ev.: Mehmet zzet, C. I, stanbul ,1927 Vorlander, Karl, -Felsefe Tarihi I, ev.: Mehmet zzet, Darlfnun Ed. Fak. Yay. ,1927 -Felsefe Tarihi II, ev.: Orhan Sadettin Darlfnun Ed. Fak. Yay. ,1928 Vrooman, Lee, -lim Adamlar Dindar Olabilir Mi?, 2. Bsk., Kenan Basmevi, stanbul ,1946 Vural, Mehmet, -slam Felsefesi Szl, Elis Yay., Ankara ,2003 -Siyaset Felsefesi Asndan Muhafazakarlk, Elis Yay., Ankara ,2003 -Gazzali Felsefesinde Bilgi ve Yntem, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2003 Vygotsky, L. S., -Dnce ve Dil, ev.: S. Koray, Kuram Yay., stanbul ,1998

-WWahl, Jean Andr, -Bugnn Dnyasnda Felsefe, ev.: Ferit Edg, an Yay., stanbul, 1965 -Existentialismein Tarihi, ev.: Bertan Onaran, Elif Yay., stanbul ,1964

130

Wallerstein, Immanuel, -Bir medeniyet Olarak Modern Dnya Sistemi, ev.: Mustafa zel, z Yay., stanbul ,1993 -Liberalizmden Sonra, ev. Erol z, Metis, 1998 -Sosyal Bilimleri Dnmemek, Avesta Yay.,stanbul,2000*** Walters, J. Donald, -Modern Dncenin Krizi, ev.: Sahabeddin Yaln, nsan Yay., stanbul ,1995 Watt, W. Montgomery, -slam Dncesinin Teekkl Devri, ev.: Ethem Ruhi Flal, Birleik Yay., Ankara ,1981 -slam Tetkikleri; slam Felsefesi ve Kelam, ev.: Sleyman Ate, A... F. Yay., Ankara ,1968 -Modern Dnyada slam Vahyi, ev.: Mehmet S. Aydn, Ankara ,1982 -Mslman Aydn (Gazzali Hakknda Bir Aratrma), ev.: Hanifi zcan, zmir, 1989 -Islamc Surveya I., Islamc Philosophy And Theology, slami Tekkikler, slam Felsefesi ve Kelam, ev.: Sleyman Ate, A...F. Yay., Ankara 1,968 Weber, Alfred, -Felsefe Tarihi, ev.: H. Vehbi Eralp, Devlet Basmevi, stanbul 1938; 2. Bsk., EF. Yay., stanbul 1949; 3. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul 1964; 5. Bsk., Sosyal Yay., stanbul 1993 Weber, Max , -Protestan Ahlak ve Kapitalizmin Ruhu, ev.: Zeynep Aruoba, Hil Yay. stanbul1985 -Siyaset Adamnn Mesleki stidad, ev.: Hamdi Ragp Atademir, Ankara ,1961 -Sosyoloji Yazlar, ev.: Taha Parla, Hrriyet Vakf Yay., 2.Bsk., Haziran ,1987 Wen, Herman, -Tarih nsan ve Dil Felsefesi zerine Alt Konferans, ev.: smail Tunal, stanbul 1959 Weischedel, Wilhelm, -Felsefenin Arka Merdiveni, ev.: Sedat Umran, z, 1993 Weiser, William, -Uzay Bilgisi, ev.: Ender Grol, Varlk Yay., stanbul,1964 Wells, Calvin, -nsan ve Dnyas, ev.: Erzen Onur, Remzi Kitabevi, stanbul ,1972 Werkmester, William Henry, -Bir Deer Teorisinin Ana izgileri, 6. Konferans, ev.: A.Turan Oflazolu, stanbul ,1959 Werner, Charles, -Ktlk Problemi, ev.: Sedat Umran, Kakns Yay., stanbul ,2000 West, David, -Kta Avrupas Felsefesine Giri, ev.: Ahmet Cevizci, Paradima Yay., stanbul 1998 Westfall , Richard S., -Modern Bilimin Oluumu, ev.: smail Hakk Duru, Tbitak, Ankara,1994 Weyl, Monique-Roland, -Gerekte ve Eylemde Hukukun Pay, ev.: iar Yaln, stanbul 1975

131

Williams,Bernard, -Hakikat ve hakikatlilik:Soyktk zerine bir nceleme,ev.Ertrk Demirel,Ayrnt yay.,stanbul,2006 Whitehead, Alfred North, -Akna lmszlk, ev.: A.B. Gl, Bilim ve Sanat Yay., Ankara ,1994 -Eitimin Gayeleri, ev.: Safi Huri, Devlet Kitaplar M.E.B. Yay., stanbul ,1971 -Sembolizm, ev.: Ramazan Ertrk, A Yay., Ankara Eyll ,2000 Wdgery, Alban Gregory, -Tarih Boyunca Byk retiler, ev.: Gliek Soytrk, Milliyet Yayn Ltd. ti. Yay., stanbul 1971 Wieland, Christoph Martin, -Abderallar, ev. Vural lk, 2. Bsk., 1992 Wilson, John, -Dil, Anlam ve Doruluk, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2002 Winch, Peter, -Sosyal Bilim Dncesi ve Felsefe, Vadi Yay.,Ankara,1995 Wiredu, Kwasi, -nsan letiimi Kavramna Felsefi Bir Bak, ev.: onna Kuuradi, 1980 Wttgensten, Ludwig , -Estetik Betimleme Din ve Freud Hakknda Dersler, ev.: Zeki Algn, lya Yay., zmir ,2001 -Estetik Ruhbilim zerine, Bilim ve Sanat Yay.,Ankara,1995 -Felsefi Soruturmalar, ev. Deniz Kant, Kyerel Yay., stanbul, 1998 -Tractatus,ev.: Oru Aruoba, Kabalc Yay., stanbul ,1985; Y.K.Yay, stanbul, 2003 -Yan Deiniler, ev.: Oru Aroba, Altkrkbe Yay., stanbul, 1999 -Defterler ,Birey yay., ev.Ali Utku, stanbul, 2004 -Zettel, ev.Doan ahiner,Nisan yay.,stanbul,2004 -Renkler zerine, ev.Ahmet Sar, Salkm St yay.,Erzurum,2007 Wolfson, H.A., -Kelam Felsefesi, ev.: Kasm Turhan, stanbul ,2001 Woolgar, Steve, -Bilim: Bilim desi zerine Sosyolojik Bir Deneme, Paradigma Yay.,stanbul,2000 Womack,James P-Daniel T.Jones, -Yaln Dnce, sistem yay.,ev.Nesime Aras, stanbul,1998 Worrnger, Wilhelm, -Soyutlama ve Einfhlung, Uslup Psikolojisi zerine Bir Aratrma, ev.: smail Tunal, EF.Yay., stanbul 1963; 2. Bsk., ..Ed.Fak. Yay., stanbul 1971

-YYakt, smail- Durak, Nejdet, -slamda Bilim Tarihi, Isparta ,2002 Yakt, smail, -Bat Dncesi ve Mevlana, stanbul ,1993

132

-Bilgi Problemi, dal, stanbul,1985 -Trk-slam Dncesi zerine Aratrmalar, tken Neriyat, stanbul,2002 -Trk-slam Kltrnde Ebced Hesab ve Tarih Drme, stanbul ,1992 Yakobi, Gnther, -Mabadt-Tabia, stanbul, 1335 (1919) Yakupolu, M. Mukadder, -Ahlak ve iddet, Gebe Yay., stanbul 1997 Yaran, Cafer Sadk (Derleyen), -Din ve lim,(ada Bat ve slm Dncesinden Seme Felsefi Yazlar), Sidre Yay., Samsun , 1997 -Gnmz Din Felsefesinde Allah nancnn Aklilii, Ett Yay., Samsun,2001 -Klasik ve ada Metinlerle Din Felsefesi Tarihsel ve Eletirel Bir Yaklamla Felsefe-Din likisi: Din Felsefesi Yapmann Drt Yolu, Ett Yay., Samsun ,1997 -Ktlk ve Teodise: Bat ve slam Din Felsefesinde Ktlk Problemi ve Teistik zmler, Vadi Yay., Ankara ,1997 Yaren, M. Tahir, -bn Sina Mantna Giri, lahiyat Yay., Ankara ,2003 -Felsefe, (yazarlar:T. Yaren, M. Bayraktar ve arkadalar), Ankara niversitesi uzaktan eitim yay, Ankara, 2005 Yarkn, Mnir, -Byk Filozoflar, Trkiye Bankas Kltr Yay., Ankara ,1972 Yasa, Metin, -bn Arabi ve Spinozada Varlk, ElisYay., Ankara, 2003 Yavuz, Hilmi, -Denemelere Kar Denemeler, 1988 -Dilin Dili, Arma Yay., 1991 -Felsefe zerine, Balam Yay., stanbul ,1987 -Felsefe ve Ulusal Kltr, ada Yay., stanbul 1975; 2. Bsk., Bilgi Yay., Ankara 1977 -Felsefe Yazlar, Boyut Yayn Grubu, stanbul ,1997 -nsanlar Mekanlar Yolculuklar, Boyut Yayn Grubu, stanbul ,1999 -slam ve Sivil Toplum zerine Yazlar, stanbul ,1999 -Kltr zerine, Balam Yay., stanbul ,1987 -Modernleme, Oryantalizm ve slam, 1998 -Okuma Notlar, Boyut Yayn Grubu, stanbul, 1998 -Osmanllk, Kltr, Kimlik, 2. Bsk., Boyut Kitaplar, stanbul ,1998 -Szn Gc, Dnya Kitaplar, stanbul 2003 -Yazn, Dil ve Sanat, stanbul,1997 -Yazn zerine, stanbul,1987 Yayla, Atilla, -Liberalizm, Liberte, Ankara,1998 Yazar, Nihat, -Yeni Bir Felsefe ve Kainat Gr Denemesi, Dou Mat., Ankara ,1963 Yazgan, Mustafa, -lim ve Ahlk, Baylan Basm ve Ciltevi, Ankara ,1968 Yazcolu, Mustafa Sait, -Hzr Bey, Kltr ve Turizm Bak Yay., Ankara, 1987 -Matridi ve Nesefiye Gre nsan Hrriyeti Kavram, Ankara ,1992

133

Yazr, M. Hamdi, -slam Dncesinin Problemlerine Giri (Dibece), Notlarla Sad: Recep Kl, Ankara ,1996 Yazolu, Ruhattin, -Leibnizde Tanr ve Ahlak, Seba Yay., Ankara,2002 -Gazali Dncesinde Ruh ve lm, Cedit Neriyat, Ankara ,2002 Yein, Mnip, -Atomdan Hcreye, Yeni Asya, 1980 Yener, Vasfi, -Modern limde Kainat Telkkisi ve Modern Bilginde Allah Fikri, Kitap Basmevi, Konya ,1943 Yeniehirliolu, ahin, -Birey- Toplum- Devlet likileri, mit Yay., Ankara, 1995 -Dnce Kozmosu, Alkm Yay., Ankara ,1992 -Felsefe Diyalektik Bilgi Kuram, A.. Yay., Ankara 1982; 2. bsk. 1984; 3. bsk., 1991 Yeprem, M. Saim, -Ebu Mansur Maturidinin Akide Risalesi ve erhi, stanbul, 1989 -rade Hrriyeti ve mam Maturidi, M. . . Fak. Yay., stanbul, 1980 -slamda tikadi Mezhepler Ve Akaid Esaslar, Marifet Yay., stanbul ,1981 Yesevi, Ahmet, -Divan- Hikmetten Semeler, Haz: Kemal Erarslan, Kltr Bak., Ankara, 2000 Yetkin, Suut Kemal, -Byk Muztaripler, 1932; Gl Yay., Ankara,,,,1976 -Estetik, Devlet Mat., stanbul 1931; 2. Bsk., stanbul 1938; 3. Bsk., stanbul 1940; 4. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul 1947 -Estetik Dersleri , A..D.T.C.F. Yay., Ankara 1942 -Estetik Doktrinler, Bilgi Yay., Ankara ,1972 -Filozofi Ve Sanat , Vakf Kitabevi, stanbul ,1935 -Metafizik , Devlet Mat., stanbul ,1932 -Sanat Felsefesi, Resimli Ay-Yay., stanbul ,1934 -Sanat Meseleleri, Nebiolu Yay., stanbul 1945; 2. Bsk., De Yay., stanbul ,1962 Yldrm, Cemal, -100 Soruda Bilim Tarihi, stanbul ,1974 -100 Soruda Mantk El Kitab, Gerek Yay., stanbul ,1976 -Bilim Felsefesi, Gerek, 1973; Remzi Kitabevi, stanbul,1991 -Bilim Tarihi, Gerek, 1974; Remzi Kitabevi, stanbul ,1992 -ada Felsefe Szl, Bilgi Yay., Ankara ,2000 -Evrim Kuram ve Banazlk, Bilgi Kitabevi, Ankara ,1998, Gerek yay, 1989 -Mantk, Deiim Yay., Ankara ,1987 -Matematiksel Dnme, Remzi Kitabevi, stanbul ,1988 Yldrm, Mustafa, -Anselmin Ontolojik Delili zerine, Atatrk . Fen Ed. Fak. Yay., Erzurum ,1994 -Descartes ve Spinozann Cevher Anlaylar, Erzurum, 1999 Ylmaz, Aytekin, -ada Siyasal Akmlar, Vadi Yay., Ankara ,2001 Ylmaz, Faruk, -lka Dnce Tarihi, Birleik yay.,Ankara,1992

134

Ylmaz , Murat(editr), -Erol Gngr, Kltr Bakanl prestij kitab, Ankara, 2006 -Cemil Meri, Kltr bakanl prestij kitab, Ankara, 2005 Yitik, Ali hsan, -Karma nancnn Tenasuh nancyla likisi, Rm Yay., stanbul, 1996 Yrk, Abdlhak Kemal, -Ahlak, Hukuk Felsefesi, stanbul, 1950 -Hukuk Felsefesi Dersleri, smail Akgn Mat., stanbul, 1952 -Hukuk Felsefesinde Eflatun Doktrini, smail Akgn Mat., stanbul ,1949 -Hukukun Umumi Prensipleri, smail Akgn Mat., stanbul ,1949 -Sofistler ve Hukuk Grleri, stanbul, 1949 -Sokrat, Ahlk Hukuk Felsefesi, Hukuk Fak. Mecmuas, stanbul ,1950 YrkanYusuf Ziya, -ihabeddin Shreverdi ve Nur Heykelleri, ev.: A. Kamil Cihan,nsan yay, stanbul ,1998 -Anadoluda Alevler ve Tahtaclar, haz.turhan yrkan,Kltr Bak.Yay.,Ankara,2002 Yunus Emre, -Risaletn Nushiyye, Hazrlyanlar: Umay Gnay-Osman Horata, T.D.V. Yay., Ankara ,1994 Yurdusev, Hsn, -Bir Felsefe Gr , (lmszlk Yolunda Yaratclk), Vilayet Mat., Bilecik, 1960 Yusuf Has Hacib, -Kutadgu Bilig, ev.: Reit Rahmeti Arat, Trk Tarih Kurumu Basnevi, Ankara, 1974 -Kutadgu Bilig, ev. Fikri Silahdarolu, Kltr Bak. Yay., Ankara, 2000 Yusuf Kemal, -Gayetl-Beyan Fi Hakikatil-nsan Yahud lm-i Ahval-i Ruh, Mihran Mat., stanbul, 1295 Ycedoru, Tevfik, -Heyakilun-Nur Tercmesi ve eyh Shreverdinin Felsefesi, Evkaf- slamiyye Mat., stanbul 1340; 2.bsk., Haz.: A.Kamil Cihan, nsan Yay., stanbul 1998 -slam tikadnda Yaratl, U..Basmevi, Bursa 1994 Ycel, Hasan Ali, -Allah Bir, Ankara ,1963 -Bilimler Felsefesi Mantk, M.E.B. Yay., stanbul 1948 -Hrriyet Gene Hrriyet-I-III, Kltr Bak. Yay., Ankara, 1994-1995 -yi Vatanda yi nsan , T.T.K. Basmevi, Ankara ,1956; 2. Bsk., ark Mat., Ankara 1962; 3. Bsk., Trkiye Bank. Kltr Yay., stanbul ,1971 -Mantk, Devlet Basmevi, stanbul, 1938 Ycel, Tahsin, -Yapsalclk, Ada Yay., stanbul 1983; Y.K.Yay., stanbul, 1999 Yksel, Aysel ve Zeynep Uluant(yayna hazrlayanlar) -Smiha Ayverdi, Kltr Bankal yaynlar, stanbul, 2005

135

-ZZekeriya Kadri, -Wilhelm Leibniz, Darlfunun Mat., stanbul ,1338 Zakheri, Ali, -bn Miskeveyhin Ahlak Felsefesi, Yeni Zamanlar,stanbul,1998 Zeller, Eduard, -Grek Felsefesi Tarihi, ev.: Ahmet Aydoan, z Yay., stanbul,2001 Zimmer, Hinrich, -Hint Felsefesi, ev.: Sedat Umran, mge Kitabevi, Ankara ,1995 Zimmerman, C.C., -Le Play ve Sosyal limler Metodolojisi, ev.: Ouz Ar, .. Yay., stanbul, 1964 Zweg, Stefan, -Dnya Fikir Mimarlar, ev. Grsel Ayta, Trkiye Bankas, 1989 -Yaratcln Srr, ev.: Melhat zg, Tan Basmevi, stanbul ,1949

136

II. B L M
YAZAR SOYADLARINA GRE

MAKALELER

-AA. Baha, - Trk Realizmi eniyetilii, tihad, Say: 177, stanbul ,1925 A. N., - Son La lm Felsefe Cereyanlar ve Trkler, Dergah, Cilt: 1, Say: 5, stanbul 1921 Abadan, Yavuz, - Grotius ve Tab Hukuk, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, 1940 - Hmanist Cereyan ve Hukuk, M.H.D., Cilt: 3, Say: 2, s. 69-71, 1958 - Hrriyet Problemi, Tabi Hrriyet Tasavvuru ve Tabi Hukuk", stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, 1940 - Hrriyet Problemi, Tabi Hrriyet ve Hukuk Telakkisinin Rousseau le Ald Yeni stikamet, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: VII, Say: 1, s. 269-324, 1941 -Tanzimat Fermannn Tahlili, Tanzimat I, Maarif Mat., stanbul ,1940 Abdlaziz avi, - Hristiyanlk Nazarnda slam, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul ,2000 Abdlfeyyaz Tevfik, - Laik Mekteblerde Ahlak Tedrisat, Muallimler Birlii, Say: 13, Ankara 1926 Abdlhak Hadi, - at Altnda Bir Feylesof, Mihrab Mecmuas, Yl: 2, Say: 28, Nisan, 1341 - arkclk ve Garbclk, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 2, stanbul Kanu-i Evvel, 1339 - arklk ve Garplk, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul, 2000 Abdlhak Hamid (Tarhan), - Mefkre, Trk Yurdu, Cilt: 1, no. 5, s. 403, 1341 Abdlhak inasi (Hisar), - Tarihi ve Milli Abidelerimiz, lk, Cilt: 1, Say: 6, Ankara ,1933 Abdlhamid, rfan, - slam Tefekkrnde RuhMeselesi (Kelam ve Felsefe Asndan), ev.: M. Saim Yeprem, Nesil, Say: 7-8, Nisan-Mays, 1978 Abdlkadir Ata, -Muhasibide Akln Deeri ve stnl, ev.: brahim Emirolu, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 11, zmir, 1998

137

Abdlkadir Hamdizade, -Cevdet Paann Maruzat, Trk Tarih Encmeni, Cilt: 15, Say: 10, stanbul, 1925 Abdullah Battal, -Istlahlar Meselesi, Trk Yurdu, Cilt: 4, Say: 22, Ankara ,1926 Abdullah Cevdet (Karlda), -Ali Savi et Gapone, tihad, Say: 10, 1905 -Des Morts Quine Mevrent Pay E. Boutmy, tihad, Say: 10, stanbul ,1906 -Dillerin Menei Hakknda, Varlk, Say: 2, Ankara ,1933 -Din Dersleri, tihad, Say: 224, stanbul, 1927 -Hissiyatmn Fotoraf, Rubab, Say: 41, stanbul ,1330 -Mabadur-Ruhiyat Le Mtapsychisme, tihad, Say: 153, stanbul ,1923 -Mehur Hekim Gustave Le Bonun Son Eseri, tihad, Say: 25, stanbul ,1913 - ime-i Muhabbet, tihad, Say: 89, stanbul ,1914 -Siyaset ve ktisat, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul, 2000 - Terbiye-i Ahlakiye, tihad, Say: 209, stanbul ,1926 - Trk Felsefe Cemiyeti, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 127 - Trk-slam ve Medeniyet-i Ahire, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul ,2000 Abdullah Fehmi, -Felsefe-i Ervahtan Mevcudiyet-i Cismaniyenin Teaddd, Hikmet, Say: 74, s. 3-4,stanbul,1912 Abdurrahman Adil, - Ali Savi ve Efkar- Siyasiyesi, Hadisat- Hukukiye, stanbul Terin-i Sani ,1923 - Ali Savi, Hadisat- Hukukiye, Say: 11, stanbul ,1923 - Hakimiyet-i Halk ve Ali Savi, Hadisat- Hukukiye, Say: 6, stanbul ,1923 - Osmanl Trklerinde nklabat- Fikriye, Hadisat- Hukukiye, Say: 10, stanbul 1923 Abu Shuwayib, Abd al-Karim, - Abu al-Qasm al-Zahrawi, ev.: Ekmeleddin hsanolu, Abhath al-Nadwa alTbbiyya al-'Alamiyya al-Tfl fi al-Tbb al-'Arabi, s. 461-466, Libya: Djami'at alFatih Kulliyya al-Tbb, Qsm al-Atfal, 1982 Acar, Abdurrahman, - mam Gazalinin Badat Terketmesinde Siyasi Faktrlerin Rolne Dair Baz Dnceler, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 Aar, Halilurrahman, - Ahlak Alanndaki Aklcl Kltrmzde Savunu mkan, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 23, s. 238-243, Ankara K ,1997 - Bilimin Dinletirilmesi, Dinin Bilimletirilmesi, slami Aratrmalar, Cilt: 11, Say: 1-2, 1998 - Eitim Felsefemiz Asndan Nefs Kavramnn nemi ve Bilgisel Yn, Trkiye 1. Eitim Felsefesi Kongresi, 5-8 Ekim ,Van,1994 - Eitim Felsefemizin Oluumu, Trkiye 2. Eitim Felsefesi Kogresi, s. 255-261, 23-26, Ekim ,Van,1996 - nsan Doas zerine, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 36, 2002/2

138

- Kuran Yorumlamada Felsefi Anlam Bilime Duyulan htiya, 2. Kuran Sempozyumu kitab iinde, s.239-245 - Some Theoretical Considerations on Teaching and Learning Mother Tongue as an Educational Right, International Network of Philosophers of Education (INPE) 25-28 Austos, 1998 Akgen, Alparslan, - Felsefe-Kltr likisi, 19 mays niversitesi Ed. Fak. Dergisi, Say: 4, 1989 - slm Dnyasnn ada Sorunlar ve Bir Dnr, Trk Yurdu, Cilt: 10, no. 37 (383), s. 11-18, 1990 - Kurana Gre lim ve Felsefenin Toplumdaki Yeri, Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 52 (398), s. 27-31, 1991 - Theories of Existence, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Say: 1, 1988 - Abdul Kerim Suruun Sadray Konu Alan Evrenin Tartmasz Yaps Adl Eseri zerine Birka Sz, slami Aratrmalar, Cilt: 1, Say: 3, 1987 - slam Felsefesinde Varlk retilerinin ncleri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 13, s. 7-17, Ankara Gz ,1994 - slami Bilim ve Felsefe Anlay, slami Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 3, 1990 - slami Uyan ve Yenilikilik Dnr: Fazlur Rahmann Hayat ve Eserleri, slami Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 4, 1990 - Sadrettin irazide Hareket Nazariyesi, slami Aratrmalar, Cilt: 1, Say: 2, 1986 - Sistem Bilimi Olarak Felsefe, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 15, s. 42-52, Ankara Bahar ,1995 - The Concept of Existence in Tusis Philosophy, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: II, zmir ,1985 - Uluslararas slam Bilim ve Felsefe Semineri, slami Aratrmalar, Cilt: 3, Say: 1, 1989 - Yabanc Dille retim, Felsefi Adan Bir Aklama, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 3, s. 19-22, Ankara Mart, 1992 -slam Felsefesinde zgnlk Sorunu, Gnmz Din Bilimleri Aratrmalar ve Problemleri Sempozyumu,27.6.1989-30.61989, s.295-302,Samsun -Kuranda Allahn Varl Sorununa Felsef Bir yaklam, ege niversitesi Seminer dergisi zel says,zmir,1989 Akz, Hac Mustafa, - Thomas Reid ve Ahlak, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 23, s. 200-218, Ankara K ,1997 Adams, Charles J., - Bir Filozof Olarak Fazlur Rahman, slami Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 4, 1990 Adanr, Fikret, - Jn Trklerin Yenileme Dncesi ve Osmanl mparatorluunda Milliyet Sorunu, ev.: Muammer Gmen, Tabula Rasa, Yl: 1, Say: 1, s. 199-207, sparta ,2001 Adel Awa, - hvan Al-Safann Tenkit Kafas, ev. Hamdi Ragp Atademir, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 1, Akara ,1953

139

Adgzel, Nuri, -Gnmz slam Felsefesinin Sorunlar, slam Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara 8 Kasm ,2002 Advar, Adnan, - Trkiyede slm ve Batl Fikirlerin Etkileimi, Trk Yurdu, Cilt: 10, no. 39 (385), s. 35-39, 1990 - Descartes ve Muasr Alimler, Mecmuas, Cilt: XII, Say: 54-56 - Trkiyede slami ve Batl Fikirlerin Geliimi, ev.: Mehmet zden, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 Advar, Halide Edip, - Trkiyede Diktatrlk ve Reformlar, ev.: Mehmet zden, Trkiye Gnl, Say: 37, s. 118-126, Kasm-Aralk,1995 Adorno, T. W., - Sanat, Toplum, Estetik, ev.: Taylan Altu, Felsefe Tartmalar, 20. Kitap, s. 39-58, stanbul Aralk ,1996 Afgani, Cemaleddin (1822-1897), - Vahdet-i Cinsiyye (Irkiyye) Felsefesi, ev.: Resulzade Mehmet Emin, Trk Yurdu, Cilt: 3, no. 2, s. 455, 1329 Agah Srr Levent (1902-1988), - Divan Edebiyat, Kelimeler ve Remzler, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 6, stanbul ,1927 Aaolu, Ahmet, - Basitten Mrekkebe, nsan (Aylk Fikir ve Sanat Mecmuas), Cilt: 1, Say: 3, 15 Haziran ,1938 - Hukukta Tekaml Devirleri, nsan (Aylk Fikir ve Sanat Mecmuas), Cilt: 1, Say: 2, 15 Mays, 1938 - Tarih Devirler Arasnda Milliyet, Trk Yurdu, Cilt: 3, s. 534-537, 1342 -Yaratc Tekaml, Kltr Haftas, Say: 3, stanbul ,1933 Ahady, Anwarul-Hak, - slami Fundamentalizmin k, ev.: Kemal iek, Trkiye Gnl, Say: 22, s. 167-175, Bahar ,1993 Ahmet Bedii, - Sokrat ve Nietzsche, lk, Cilt: 3, Say: 14, Ankara,1934 Ahmet Cevdet - Ahlk- Milliyenin nhidamna Kar Seyirci Kalnabilir mi?, Sebilrread, Cilt: 24, Say: 603, s. 80, 1340 - Demokraside Ahlk- Ferdiye, Sebilrread, Cilt: 21, Say: 528-529, s. 63-64, 1339 - Madde, Kltr, Say: 25, zmir ,1934 Ahmet Faik, - Trk-slam Feylesoflarnda Miza Nazariyeleri, Felsefe Yll, Cilt: 1, Say: 1, Ankara ,1932 Ahmet Fuad, Avrupa Mektuplar: Garbda arkllamak Cereyan, Sebilrread, Cilt: 23, Say: 575, s. 39-42, 1339 - Garpllamak, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul,2000

140

- Garpta arklamak Cereyan, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul ,2000 Ahmet Hilmi (Filibeli) -Akvam- Kadime ve Fnun II, Hikmet, Say: 29, s. 7 -Bu Gnk Fen, Hikmet, Say: 55, s. 5-6 - Din, Hikmet ve Fen Karsnda Feminizm, Hikmet Gazetesi, Say: 5-6 - Dini ve Hikemi, Hikmet-i slamiye, ttihad- slam, Say: 2-8 -Esatize-i Felsefeden Heackel ve Bchner , Hikmet, say: 15, s. 6-7 - Felsefe-i Asr ve lm-i ctimaiyyat: Felsefe-i Tenkit I, Hikmet Dergisi, Say: 28, s. 7 - Felsefe-i Asr ve lm-i ctimaiyyat: Felsefe-i Tenkit II, Hikmet, Say: 29, s. 6-7 -Felsefe-i Asr ve lm-i ctimaiyyat: Felsefe-i sbat III, Hikmet, Say: 31, s. 8 - Felsefe-i Asr ve lm-i ctimaiyyat: Felsefe-i Tekaml, Hikmet, Say: 32, s. 7 - Felsefe-i Asr ve lm-i ctimaiyyat: Efkar- btidaiye, Hikmet, Say: 38, s. 8 - Felsefe-i Asr ve lm-i ctimaiyyat: Efkar- btidaiye, Hikmet, Say: 39, s. 8 - Felsefe-i Asr ve lm-i ctimaiyyat: Hayat- Ebediye Fikirleri, Hikmet, Say: 46, s. 7 - Hikemiyat: mam Gazaliye Gre Tertib-i Mevcudat, Hikmet, Say: 39-43 -Hukema-y Yunaniden Kiyotos Nam Hakimin Risalesinin Merhumul-Hac Ali Savi Tarafndan Tercmesi, Hikmet, Say: 64-74 -mam Gazalinin Mhim Bir Eseri, Hikmet, Say: 18-37 -lim ve Din- Felekiyat ve Kuran, Hikmet, s. 4-5 -lm-i Kainat ve Heyet-Manzume-i emsiye, Hikmet, Say: 20, s. 5-6 -lm-i Kainat ve Heyet-Seyyareler, Hikmet, Say: 21, s. 6-7 -lm-i Kainat ve lm-i Heyet Ulemas ve Bu ilimlerin Tarihesi, Hikmet, Say: 20, s. 6 -lm-i Kainat ve lm-i Heyet Ulemas ve Bu ilimlerin Tarihesi, Hikmet, Say: 21, s. 7 - slam ve Kadnlar, Hikmet Dergisi, Say: 13-14 -Kurun-u Vustada Avrupallarda Cinnet-i Taassub, Hikmet, Say: 29-30 -Meahir-i Mtefekkirin: Hint Mtefekkirin-i Kadimesi: Zerd, Hikmet, Say: 56, s. 7-8 -Meahir-i Mtefekkirin: Hint Mtefekkirin-i Kadimesi: Zerd, Hikmet, Say: 57, s. 8 -Meahir-i Mtefekkirin: Asya Mtefekkirin-i Kadimesi: braniler, Hikmet, Say: 58, s. 5-6 -Meahir-i Mtefekkirin: Yunan Felsefesi, Felsefe-i Tabiiyyun: Anaksagoras, Hikmet, Say: 60, s. 7 -Meahir-i Mtefekkirin: Medrese-i Fikriyyun: Fisagoras, Hikmet, Say: 61, s. 78 -Meahir-i Mtefekkirin: Yunan Felsefesi-Fisagores Medresesi, Say: 66, s. 4-5 -Terakki ve Tekaml, Hikmet, Say: 56, s. 2-3 -Terbiye kinci Defa Yaratltr, Hikmet, Say: 46, s. 1-2 -Tolstoy ve Efkar- Mesaisi I, Hikmet, Say: 33, s. 6 -Tolstoy ve Efkar- Mesaisi II, Hikmet, Say: 34, s. 6 Ahmet Naim, - Ahlk- slmiyenin Esaslar, Sebilrread, Cilt: 10, Say: 236, s. 17-18, 1329

141

- Felsefenin Yeni Birka Tarifi, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 2, stanbul 1332-1334 - Filozof Dr. Rza Tevfik Beyefendiye, Sebilrread, Cilt: 15, Say: 373, s. 176, 1334 Ahmet Nazif, - Teceddd ve Tekemml: Mecelle Meselesi I, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul, 2000 - Teceddd ve Tekemml: Mecelle Meselesi II, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul ,2000 - Teceddd Dini Hkmlerin Nesh ve ptali Demek midir?, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul,2000 Ahmet Nebil, - Beeriyetin Budalalklar, Piyano, Say: 9, stanbul, 1326 Ahmet Nesim, - Fertilik ve Cemiyetilik, lk, Cilt: 2 , Say: 7, Ankara ,1933 - Fert ve Cemiyet, lk, Cilt: 1, Say: 4, Ankara ,1933 - nan ve Us, lk, Cilt: 4, Say: 24, Ankara ,1935 - Islahat timaiyat Bakmndan Sosyalizm, lk, Cilt: 3, Say: 16, Ankara 1934 Ahmet Rza, - Vazife ve Mesuliyet, Bahe, Say: 17, Terin-i sani ,1324 - Vazife ve Mesuliyet, Bahe, Say: 18, Terin-i sani, 1324 - Vazife ve Mesuliyet, Bahe, Say: 19, Terin-i sani ,1324 - Vazife ve Mesuliyet, Bahe, Say: 20, Kanun-i Evvel ,1324 Ahmet Tevfik, - Atom ve Eyann Mahiyeti, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 74 Ahmet, Seyit ., - deoloji ve Bilim, ev.: ahin Filiz, Al-Marifa Dergisi, Say: 349, Suriye Ekim, 1992 Akaln, Gneri, - Liberalizm Asndan Devletin Ekonomideki Rol, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 342-353, Ocak-ubat ,1999 Akarsu, Bedia, - ada Felsefe inde Atatrk Dnya Grnn Yeri, Gsteri, Say: 6, 1981 - amzda Felsefenin Grevi, Aray, Say: 1, 1981 - Felsefe Dili Olarak Trke, Macit Gkberk Armaan, Ayrbasm, 1983 - nsan ve evre, Cogito, Say: 2, s. 27-35, Gz, 1994 - nsann Tarihsellii ve Dil, Trk Dili, Say: 354, 1961 - John Lockeun Devlet Felsefesi, Felsefe Arkivi, Say: 12den Ayr Basm, stanbul 1961 - Kantda Mekan ve Zaman Kavramlar, Felsefe Arkivi, Say: 12, 1961 - Kantta Mekn ve Zaman Kavramlar, Felsefe Arkivi, Say: 14den Ayr Basm, stanbul 1963 - Nietzschenin Tarih Karsndaki Tutumu, Felsefe Arkivi, Say: 19, s. 1-10, stanbul 1975 - renci Gzyle Ernst Von Aster, Felsefe Arkivi, Cilt: 2, Say: 3, s. 19-21, stanbul ,1949 - Sokratesde Erdem Dncesi, Felsefe Arkivi, Say: 13, 1961

142

Akatl, Fsun, -Domatizm zerine, Varlk Dergisi, Say: 22, 1984 -Olaslk Kavramnn Toplum Bilimlerindeki Yeri, Varlk Dergisi, Say: 62, 1964, s. 28-29 Akay, Zeynep Direk, -Cyndy Sherman, Defter, s. 131-140, Bahar ,2000 -"Feminizm ve Felsefe, Derridann Cinsiyet Farkll Sorusuna Yaklam Defter, No: 30, s. 87-99, Bahar ,1997 -Filozoflarn Irk Dncesinin Peinde, Defter, Sonbahar, 2000 -letiimsizlik ve Sz-yitimi, Sz (Yitimi), Anlam), letiim (Sizlik), smet Doan, Sanat-1, s. 19-22, 1996 -Hobbes ve Rousseau: Dou Hali Anlatsnn Zamansall, Felsefelogos, Say: 8, s. 39-50,1999 -Konukseverliin Dncesi, Defter, No: 31, s. 11-36, Sonbahar 1997 -On the Sources and the Structure of Derridas Radical Notion of Experience in Tympanum, no: 4 Khoragraphies, 2000 -Peki Ya Hakikat Bir Hilkat Garibesi se, Hayalet Gemi, s. 10-16, Kasm/Aralk, 1996 -Some Interesting Themes in so-called Continental Philosophy, 100 years of Philosoph (Bosphorus University and Philosophy of Athens) stanbul ,2000 -Tevrat Tanrdan Daha ok Sevmek, Felsefelogos, Say: 10, 2000 -The Reception of Kant in Turkey, Kant Congress, Memphis, TN ,1995 -Trkiyede Felsefenin Kuruluu, Defter, No: 33, s. 85-95, Bahar ,1998 -Yasann Kayna Sorusu stne, Defter, Yaz ,2000 Akaya, kr, - Hmanizmin k ve Yayl, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 5, Say: 2 Ankara ,1947 Akba, Muhsin, -Kiisel Kimlik ve lm Sonras Hayat, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 35, s. 5868, 2002 Akbay, Muvaffak, -Kelsenin Hukuk ve Devlet Teorisi, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: IV, Say: 1-4, s. 29-47, 1947 Akbulut, Ahmet, - lk Devir Siyasi Olaylarnn Mslman Dncesine Etkileri, slami Aratrmalar, Cilt: 5, Say: 1, 1991 Akuraolu, Yusuf, - Birinci Trk Tarihi Kongresi, lk, Cilt: 1, Say: 1, Ankara ,1933 - Ceditilik Tarihinden: Hseyinzade Ali Bey, Trkiye Gnl, Say: 21, K, 1992, s. 62-68 - Fnun ve Felsefe Sanihalar, Trk Yurdu, Cilt: 2, Say: 11, Ankara ,1912 - Fnun ve Felsefe ve Felsefe Sanihalar, Trk Yurdu, Cilt: 2, no. 11, s. 727-728, 1328 - Gkalp Ziya Bey Hakknda Hatra ve Mlahazalar, Trkiye Gnl, Say: 20, Gz, 1992, s. 79-81 - Son nklab ve Sevabk le Netayici, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul ,2000 - Tarz- Siyaset, Trkiye Gnl, Say: 31, Kasm-Aralk, 1994, s. 9-18

143

Akdemir, Abamslim, - Dilin Konuan Dil in Anlam, Kazm Karabekir Eitim Fakltesi Dergisi (Dilbilim ve retimi zel Says), Ocak, 2000 - Dnya Bar ve Eitim likisinde Postmodern Tutum, Dnya Bar ve Eitim likileri Sempozyumu, Atattrk . K.K.Eitim Fak. Yay., Erzurum ,1996 - Felsefe zerinde Dnmek, Akademik Aratrmalar, Gz- 1996 - Temel Hak ve zgrlkler Asndan nsan Doas, 1998 Felsefe Kongresi, Erzurum, Mays ,1998 - Toplum Felsefesi Asndan topyalar, Yneliler, Nisan,1990 - topyalarda Toplumsal Mutluluk ve zgrlk Sorunu, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 23, s. 179-187, Ankara K 1997 - Yeni Yzylda Aydn Olmak, Adm, Aralk ,1999 - Yeni Yzylda Aydn Olmak, Adm, Ocak-ubat, 2000 Akdemir, Salih, - Din, eriat Laiklik Hakknda Baz Dnceler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 2611-2617, Eyll-Aralk ,1998 Akdemir, Sleyman, - Bilgi Toplumu ve slamiyet, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 702-709, Ocak-ubat ,1998 - Cumhuriyet Kavram ve Trkiye Cumhuriyetinin Irsi-Kaltmsal zellikleri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl 4, Say 23-24, s. 746-755, Eyll-Aralk ,1998 - Demokrasi ve slamiyet, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 159-165, Eyll-Ekim ,1997 - Devletin Hukukilik Nitelii, nsan Haklar Asndan Teorik Bir Yaklam, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 21, s. 511-525, Mays-Haziran ,1998 - Dnce zgrlnn Teorik Temelleri ve Anayasal Snrlar, slami Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 2, 1990 - Liberalizm ve slamiyet, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 323-329, Ocak-ubat 1999 - Sivil Toplum ve slamiyet, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 267-273, Kasm-Aralk 1997 Akder, Necati, -Bilim Davas ve rf Korkusu I-III, Trk Kltr, Say: 160-162, 1976 -Bir Aksiyon Problemi Olarak Felsefe, Ankara niversitesi Dil ve TarihCorafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 4, Say: 5 Ankara 1946 -Bir Milletin Douu Meselesi, Trk Yurdu, Cilt 1, no. 6 (276), s. 9-10, 1959 -Demokrasi Dram ve Kzlbayrak Gsterisi, Trk Kltr, Say: 77, 1969 -Dil ve Kltr uuru I, Trk Kltr, Say: 103, 1971 -Dil ve Kltr uuru II, Trk Kltr, Say: 104, 1971 -Doumunun 95. Yldnmnde Ziya Gkalp, Trk Kltr, Say: 101, 1971 -Esir Milletler Davas Asndan Hrriyet ve stiklal Fikirlerinin Manas, Trk Kltr, Say: 21, 1964 -Est-Quest, Trk Kltr, Say: 16, 1964 -Felsefe Tarihi Dersleri, Ankara niversitesi Dil-Tarih Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt:2, Say:1, 1943 -Formalizm ve Rasyonalizm, Trk Kltr, Say: 87, 1971 -Hamdullah Suphi Tanrverde Milliyet Fikri, Trk Kltr, Say: 45, 1966 -Hayat rade ve Tarih, Trk Kltr, Say: 105, 1971

144

-Hrriyet ve Formalizm, Trk Kltr, Say: 85, 1969 -tima Vicdan ve Deer, Trk Yurdu, Cilt 1, no. 2 (272), s. 5-8, 1959 -II. Dnya Harbi Sonrasna Ait Felsefe ve Umumiyetle Kltr Hareketlerini Yakndan ncelemek zere Gitmi Olduum Almanyadaki Mesleki Faaliyetlerimi Bildirir Rapordur, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt:18, Say:1-2 Ankara 1960 -lmi Zihniyet ve deoloji Buhran, Trk Kltr, Say: 1, 1962 -nklap ve Felsefe, Trk Yurdu, Cilt: 2, no. 10, s. 3-8, 1961 -nsan Haklar ve Sosyal Doktrinler Buhran, Trk Yurdu, no. 224-236, s. 13-16, 1954 -Kader Fikri ve Milli Mesuliyet uuru, Trk Yurdu, Cilt: 1, no. 1(271), s. 6-8, 1959 -Mehmet Emin Eriirgil, Trk Kltr, Say: 29, 1965 -Milli Eitim Buhran ve Milli Kltr Problemi, Trk Kltr, Say: 18, 1964 -Milli uur Buhran ve Nasyonel Demokrasi, Trk Kltr, Say: 81, 1969 -Ord. Prof. Dr. Fuat Kprlnn lmi, Hayat ve Faaliyetindeki Felsefi Cepheye Umumi Bir Bak, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 12, Say: 1-2, Ankara,1954 -Prof. Akdes Nimet Kuratn Ardndan: Hatralar ve Dnceler, Trk Kltr, Say: 108, 1971 -Sekin Vatansever, Byk Milliyeti, Deerli Fikir ve Mefkure Adam Ahmet Ferit Tek, Trk Kltr, Say: 110, 1971 -Tanr Fikrinin Ana Kaynana Dair Eserler Serisinden 8. Cilt zerinde Tahlili Dnceler, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 8, Say: 1-4, Ankara ,1950 -Trk Ocaklar, Halkevleri ve Kltr Dernekleri, Trk Yurdu, Cilt: 8 1987 -niversite Dram ve Kltr Problemimiz, Trk Kltr, Say: 102, 1971 -Ziya Gkalp Alim ve dealist ahsiyeti, Ankara niversitesi Dil ve TarihCorafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 3, Say: 2 Ankara ,1945 -Ziya Gkalp ve Kltr Buhran, Trk Yurdu, Cilt: 2, no. 7 (289), s. 5-14, 1960 -Ziya Gkalpe Gre Dil nklab ve tesi III, Trk Kltr, Say: 37, 1965 -Ziya Gkalpin 40. lm Yldnmn Anarken, Trk Kltr, Say: 24, 1964 -Ziya Gkalpin Tarih Anlay I, Trk Kltr, Say: 12, 1963 -Ziya Gkalpin Tarih Anlay II, Trk Kltr, Say: 13, 1963 -Ziya Gkalpin Tarih Anlay III, Trk Kltr, Say: 14, 1963 Akdoan, Bayram, - Sanat, Sanat, Sanat Eseri ve Ahlak, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, XLII, s. 213-247, Ankara ,2001 Akdoan, Cemil, - Bilimin Felsefeden Kopuu, Felsefe Tartmalar, 4. Kitap, s. 57-60, stanbul Eyll, 1988 - Felsefe ve Bilim Tarihi, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Say: 1, 1990 - Newton and the Mechanical Philosophy, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Say: 1, 1982 Akgl, Hikmet, - Deiim Srecinde nan-Bilim ilikisi, slami Aratrmalar, Cilt: 11, Say: 12, 1998

145

- nsan Haklar zerine Bir Dnce Denemesi, slami Aratrmalar, Cilt: 11, Say: 3-4, 1998 Akgl, Mehmet, -Cemiyet-i lmiye-i Osmaniye, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 15, s. 52-73, Ankara Bahar 1995 -Daarck Dergisinde Felsefeye Verilen nem, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 22, s.8-29, Ankara Gz 1996 -Erol Gngr ve Tarih uuru, Trk Yurdu, Cilt: 17, Temmuz,1997 -Kutadgu Bilide Ahlak, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 23, s. 99-145, Ankara K ,1997 -Kutadgu Bilide Din, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 26, s. 24-54, Ankara Gz 1997 -Kutadgu Bilide TanrAlem likisi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 24, s. 2032, Ankara Bahar ,1997 -Materyalizm Karsnda smail Fenni Erturul, Trk Yurdu, Cilt: 13 1993 -Materyalizmde Kimlik Problemi, Trk Yurdu, Cilt: 13, 1993 -Millet Nedir? Temel Unsurlar Nelerdir?, Trk Yurdu, Haziran ,1995 -Trk Toplumunun Deiim Srecinde Kamusal Alan ve Kadn, Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 10, s. 155-180, Konya ,2000 -Trklk Dnyasnn 11. Asrdaki Abide Eseri Kutadgu Biligde Akl ve Bilgi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 19, s. 81-99, Ankara K ,1996 Akgner, Tayfun, - John Stuart Millin Felsefesi ve Hukuk Gr, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XL., Say: 1-4, s. 623-640, 1974 Akifolu, Mazhar, - dealist Ziya Gkalp, Trk Yurdu, Cilt: 26, no. 5-6, s. 183-185, 1942 Akn, Erkan, - Kemalizm, Laiklik, Halklk ve Demokrasi, Trkiye Gnl, Say: 13, s. 7181, K 1990 Aknc, Semiha, - Olanakl Dnyalarn Varlksal Stats stne, Felsefe Tartmalar, 25. Kitap, s. 118-123, stanbul Temmuz 1999 Akipek, lhan, - John Lockeun Siyasi Fikirleri, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: X, Say: 1-4, s. 255-268, 1953 Akkaya, Hseyin, - XVII. Yzyl Osmanl Devletinde Grlen Fikir Hareketlerinde KadzadelilerSivasiler Tartmas, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 118-124, .MaysHaziran ,2000 Akka, Sema nal, - Francis Baconun Nowum Organum Adl Eseriyle Dnce Tarihine Getirdii Yenilikler, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 19, s. 53-67, Ankara K 1996 Akpnar, Ayenur, - John Locke Felsefesinde Doal Hukuk, Argumentum, Cilt: 4, Say: 42, s. 6-12 Akseki, Ahmet Hamdi, - Ahlk Dersleri, Sebilrread, Cilt: 25, Say: 641, s. 270-271, 1341 - Ahlkn Kuvve-i Meyyidesi, Sebilrread, Cilt: 20, Say: 497, s. 26-30, 1338 - Ahlkn Menei, Sebilrread, Cilt: 24, Say: 602, s. 37-38, 1340

146

- Felsefe: Maddiyyun ve Meslekleri-2, Sebilrread, Cilt: 1-8, Say: 19, stanbul - Felsefe: Maddiyyun ve Meslekleri-2, Sebilrread, Cilt: 1-8, Say: 20, stanbul - Felsefe: Maddiyyun ve Meslekleri-2, Sebilrread, Cilt: 1-8, Say: 21, stanbul - Mhim Bir Sual, Sebilrread, Cilt: 2-9, Say: 39-221, s. 235-237, 1328 Aksel, Malik, - Hindistanda Trk Sanat, lk, Cilt: 5, Say: 29, Ankara 1935 - Trk Sanatnn Garp Ressamlna Tesirleri, lk, Cilt: 5, Say: 28, Ankara 1935 - Trk Sanatnda Gzellik Mefhumu, lk, Cilt: 7, Say: 38, Ankara 1936 Akin, Sina, - Kemalist Devrimin Doas, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 613619, Eyll-Aralk 1998 Akin, Tlin, - Anlamn Anlamnn kinci Bir Aklamas ve Postmodern Sylem, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 7, s. 75-82, Ankara Mart 1993 Aksoy, Mehmet, - Mekteb-i Sultani ve Ali Savi, Trk Kltr, Yl: XIII, Say: 150-152 Aksoy, Soner, - 21. Yzyla Girerken Trkiyede zgrlk Araylar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 169-180, Kasm-Aralk 1997 Aksu, Meral, - Nasl Bir nsan? Bir retmen, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 7, s. 101105, Ocak-ubat 1996 Aksun, Gliz, - letiim Teknolojisindeki Gelimeler ve Toplumsal Deiim, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 736-741, Ocak-ubat 1998 Aktan, Cokun Can Aktan, Tlay Vural, stiklal Yaar, - Liberalizme Katkda Bulunan Dnrler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 570-594, Ocak-ubat 1999 Aktan, Cokun Can, -Deien Dnya ve Yeni Global Deerler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19 s. 669-672, Ocak-ubat 1998 -Demokrasi ve Liberalizm, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 142-144, Ocak-ubat 1999 -Ekonomik Liberalizmin Kurucusu Adam Smith, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 546-549, Ocak-ubat 1999 -Mazdekizm, More topyas, Babeuf Trajedisi ve Zadruga Facias (sraf ve Savurganlk Neden Kamusal Alanda Daha Fazla), Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 26, s. 17-20, Mart-Nisan ,1999 -Sivil Toplum in deal Devlet, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 188191, Kasm-Aralk ,1997 -Sivil Toplum, Devlet ve Faustian Szlemesi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say 18, s. 240-242, Kasm-Aralk ,1997 -Siyasal ve Sivil zgrlkler, Demokrasi ve Trkiye, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 68-85, Kasm-Aralk ,1997 - Yeni Sivil Toplum Szlemesi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 130149, Kasm-Aralk ,1997

147

Aktan, Serdar, - Liberal retide Haklarn Ve zgrlklerin Ahlaki ve Hukuki Snr, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 192-196, Ocak-ubat ,1999 Akta, erif, - Atatrk ve Trk Milliyetilii zerine, Trk Yurdu, Cilt: 19-20, Aralk, 2001 -Edebiyat Teorisi zerine, Trkiye Gnl, Say: 49, s. 87-91, Ocak-ubat, 1998 - Milli Romantik Duyu Tarz ve Trk Edebiyat-I, Trkiye Gnl, Say: 38, s. 170-175, Ocak-ubat ,1996 - Milli Romantik Duyu Tarz ve Trk Edebiyat-II, Trkiye Gnl, Say: 39, s. 104-107, Mart-Nisan ,1996 - Milli Romantik Duyu Tarz ve Trk Edebiyat-III: Mehmet Akif Ersoy, Trkiye Gnk, Say: 40, s. 32-39, Mays-Haziran 1996 - Milli Romantik Duyu Tarz ve Trk Edebiyat-IV:Abdlhak Hamid Tarhan, Trkiye Gnl, Say: 41, s. 95-103, Temmuz-Austos ,1996 - Milli Romantik Duyu Tarz ve Trk Edebiyat-V: Nazm Hikmet, Trkiye Gnl, Say: 48, s. 115-128, Kasm-Aralk 1997 - Milli Romantik Duyu Tarz ve Trk Edebiyat-VI: Ahmet Hamdi Tanpnar, Trkiye Gnl, Say: 50, s. 243-250, Mart-Nisan ,1998 Aktay, Yasin, - Cumhuriyet, Toplumsal Deiim Sylemleri ve Demokrasi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1113-1126, Eyll-Aralk 1998 - Kuran Yorumlarnn Hermentik Balam, slami Aratrmalar, Cilt: 9, Say: 1-2-3-4, 1996 -Yarnlar in Osmanl Tarihi: Osmanlda Hukuk ve Meruiyet zerine Bir Tarih Sosyolojisi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 388-405, Mays-Haziran, 2000 - Yirmi Birinci Yzyla Doru Bilgi Toplumu: Bir Yapzm Denemesi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 553-565, Ocak-ubat 1998 Akurgal, Ekrem, - slamiyet Devrinde Trk Sanat, lk, Cilt: 12, Say: 68, Ankara, 1938 - slamiyet Devrinde Trk Sanat, lk, Cilt: 12, Say: 67, Ankara ,1938 - Sanat Tarihi Bakmndan Sinan, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 2, Say: 3 Ankara ,1944 Akylmaz, Gl, - Osmanl Devletinde Egemenlik Kavramnn Geliimi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 89-106, Mays-Haziran ,2000 Akyol, O. Faruk, - Thomas Aquinasta Bireyselleme lkesine Farkl Bir Bak, Felsefe Tartmalar, 20. Kitap, s. 59-69, stanbul Aralk ,1996 Akyz, Yahya, -Atatrkte Namk Kemalin Etkisi ve Abdlhamit Dneminde Yasak Kitaplara likin ki Belge, Belleten, T.T.K., C. XL, Say: 180, s. 501-509, Ekim ,1981 - Farabinin Trk ve Dnya Eitim Tarihindeki Yeri, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 15, Say: 2, Ankara, 1982 - bn Sinann Trk ve Dnya Eitim Tarihindeki Yeri, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 15, Say: 1, Ankara ,1982

148

Albayrak, Mevlt, -Dini oulculuk Hipotezi-Kendinde Gereklik ve Alglanan Tanr, Tabula Rasa, Yl: 3, Say: 7, s. 77-102, Ocak-Nisan 2003 - Gazali ve Kant Asndan Yalan Sylemek Bir Hak Olabilir mi?, Tabula Rasa, Yl: 1, Say: 1, s. 9-18, sparta ,2001 - slam Dncesinde Bilgi Kayna Olarak Akl, Trk Yurdu, ubat 1995 - Miskeveyh ve Ahlak-Akl likisi, Tabula Rasa, Yl: 1, Say: 1, s. 129-161, sparta ,2001 - Muhammed kbalin Din Felsefesinde Alfred North Whiteheadin Etkisi, Dini Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 11, s. 35-65, Eyll-Aralk ,2001 - Whitehead ve kbalin Felsefesinde Bil-Fiil ey ve Ego Kavramlar, Tabula Rasa, Yl: 1, Say: 3, s. 15-31, 2001 al-Faruqi, smail Raci, - Kurann Yorumunda Yeni Bir Metodolojiye Doru, slami Aratrmalar, Cilt: 7, Say: 3-4, 1994 Algar, Hamit, - lk Dnem Nakibendi Geleneinde bn Arabnin Dncelerinin zleri, slami Aratrmalar, Cilt: 5, Say: 1, 1991 Ali Canib (Yntem) - Ankarav smail Efendi, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 21, s. 406, stanbul 1926 - Klasisizm, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 13, s. 243, stanbul ,1926 - Realism, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 12, Ankara ,1927 - Romantizm / Le Romantisme, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 46, Ankara ,1927 - Sembolizm, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 9, Ankara 1927 - Sleyman Nahifi, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 22, s. 423, stanbul ,1926 - Yine Sanat Hakknda, Bahe, Say: 17 Terin-i Sani ,1324 Ali Haydar, - Zeka Tetkikleri, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 5, stanbul 1926 Ali Kami Akyz, - Terakki ve Taklid, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, Rabet Yay., stanbul ,2000 Ali Kemal, - Ameli Mektebin Mbeirleri, Yeni Fikir, Say: 28, Konya,1927 - Ameli Mektebin Mbeirleri, Yeni Fikir, Say: 30, Konya ,1928 - ahsiyetin Felsefesi, Yeni Fikir, Say: 36, Konya 1928 - Son Lailm Felsefe Cereyanlar ve Trkler, Dergah Mecmuas, Cilt: 1, stanbul, 1337 Ali Nusret, -Ahlak Terbiye Tarihesi, Hikmet Gazetesi, Say: 63, s. 6-7 Ali Rza Seyfi, - limlerin Gayesi ve Amelilii, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 70, Ankara ,1928 - Lisan ve Yaznn Menei Tarihi Tekamlleri, Resimli ark, Say: 5, stanbul ,1931 - Lisan ve Yaznn Menei Tarihi Tekamlleri, Resimli ark, Say: 6, stanbul, 1931 - Trklerin Medeniyete Hizmetleri, lk, Cilt: 1, Say: 2, Ankara,1933

149

Ali Suad, - Kuvvet, tihad, Say: 122, stanbul 1914 Ali Savi, -Avrupann 19. Asr Kanl Asr, Muvakkat Ulum Gazetesi, Paris, s. 52-56 -Civan- Trk Tarihi, Ulum, II. Cilt, No:3, s. 786-806, Cemaziyelevvel ,1286 -Demokrasi: Hkmet-i Halk, Msavat, Muvakkat Ulum Gazetesi, II. Cilt, Paris, No: 18, s. 1083-1107, 29 Muharrem ,1287 - Demokrasi, Ulum, No:18, Safer, 1287 - Demokrasi, Trkiye Gnl, Say: 1, s. 12-14, Nisan 1989 -Fransada Cumhuriyet Namyla Zorbalk, Muvakkat Ulum Gazetesi, Paris, s. 2627 -lm-u Usulil-Fkh, Muvakkat Ulum Gazetesi, Paris, No: 18, s. 1065-1082, 29 Muharrem, 1287 - Kamusl-Ulum vel-Maarif, Ulum, No: 21-25, Rebiulahir-Cemaziyelahir ,1287 - Kudret-i Siyasiyye, Muvakkat Ulum Gazetesi, Paris, s. 971-1000 - Lisan ve Hatt- Trki, Ulum, No:3, Cemaziyelevvel ,1286 -Mesele-i arkiye, Muvakkat Ulum Gazetesi, Paris, s. 29-31 -Mesele-i arkiyeye Dair ngiliz Efkar ve Bizden Baz Frkann Efkar, Muvakkat Ulum Gazetesi, Paris, s. 134-140 -Panislavizm, Muvakkat Ulum Gazetesi, Paris, s. 88-92 -Parisde htilal, Muvakkat Ulum Gazetesi, Paris, s. 32-39 -Tarih-i Efkar-Sofistaiyye, Muvakkat Ulum Gazetesi, Paris, II. Cilt; s. 937-971 - Trk, Ulum, No:2, 7 Cemaziyelevvel 1286 -Trklerin Mesayi-i lmiyesi, Muvakkat Ulum Gazetesi, Paris, s. 2-19 -Yarm Fakih Din Ykar, Muvakkat Ulum Gazetesi, Paris, s. 1023-1048 - Yeni Osmanllar Tarihi, Ulum, No:15, Muharrem ,,1287 -Zamane Olanlarnn tikad, Muvakkat Ulum Gazetesi, Paris, s. 157-160 Ali, Hasan, - Hz. Mevlana, Dergah Mecmuas, Cilt: 3, stanbul ,1338 Aliefendiolu, Ylmaz, - Bir Temel nsan Hakk: Dnce zgrl, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say 22, s. 804-813, Temmuz-Austos ,1998 - Liberal Demokraside Devlet, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 248-253, Ocak-ubat 1999 Alkan, Ahmet Turan, - Cemil Meri ve Hr Dnce: Res, Non Verba!, Trkiye Gnl, Say: 1, s. 27-29Nisan, 1989 - Halefi Olmayan Bir Bilim Adam: Erol Gngr, Dou-Bat, Yl: 3, Say: 11, 2001 - Trkiyede Ba Bozukluun Uzun, Sivil Toplumun Ksa Tarihi zerine Bir Yaklam, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 25-27, Kasm-Aralk ,1997 - Venedik Szlemesinden Scientisme Gkmedresenin Makus Hikayesi, Trkiye Gnl, Say: 36, s. 99-104, Eyll-Ekim ,1995 - Yaasn rrasyonalite, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 2, s. 24-27, Ocakubat, 1995 - Yerlilik ve Milliyetilik Kavramnn Siyasi Temsiline Dair Baz Dnceler, Trkiye Gnl, Say: 50, s. 175-178, Mart-Nisan ,1998

150

Alkan, Haluk, - Liberalizm Balamnda Trkiyede adam rgtlerinin Eilim Profilleri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 660-676, Ocak-ubat 1999 - Modernliin Bunalmlar Perspektifinden Cumhuriyetin 75. Ylnda Trk Modernlemesi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1703-1716, EyllAralk 1998 Alpay, ahin, - Milliyetilik zgrlk Demokrasiyle Nasl Badar?", Trkiye Gnl, Say, 23, s.14-16, Yaz 1993 Alqui, Ferdinande - Berkeley, ev.: Tlin Bumin, Seminer Dergisi (2/3), E.. Edebiyat Fakltesi Yaynlar 1984 Altndal, Aytun, - Ecumensm ve slam, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 186-190, EyllEkim 1997 Altnta, Hayrani, -Ahmet Yesevi Dncesinin Kurani Temelleri, Trk Dili, Ankara 1993 -Ateizmin lk Kaynaklar, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XXVI, Ankara 1983 -Batda Dou Kltryle lgili almalar, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 23, Ankara 1978 -Eitim ve nsan Tabiat, Trk Yurdu, Cilt: 9, Say: 355, Ekim 1987 -El-Munkz Mined-Dalal ile Metod zerine Konuma Arasnda Bir Benzerlik Var mdr?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 5, s. 24-40, Ankara Ekim 1992 -Erzurumlu brahim Hakk, Diyanet Dergisi, Cilt: 18, Say: 1979 -Estetik Adan Ahilik ve Ftvvetnameler, Trk Kltr Dergisi, Say: 312, Nisan 1989 -Gazalinin Felsefe le likili Dncelerinde elikiler, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 -Gelien Kozmolojide Ateizmin Meseleleri, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XXVIII, Ankara ,1986 -nsan Haklar, Diyanet Dergisi, Nisan Says, Ankara ,1999 -slam Tasavvufunun Meselelerinin Bir Deerlendirilmesi, Trk Kltr Aratrmalar, Erol Gngre Armaan inde, Ankara ,1988 -slami Dnce erisinde nsan, Aratrma Dergisi, Nisan ,1989 -Kuran ve Estetik, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 38, Ankara ,1998 -Munkzn Bilgileri Inda Gazali ve Felsefe, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 35, Ankara ,1996 Altnta, Ramazan, - lm-i Kelam Asndan lerlemeye Farkl Bir Bak, Trkiye Gnl, Say: 35, s. 110-115, Temmuz-Austos ,1995 Altu, inasi, - Corafya ve Felefe, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 3, Ankara ,1943 Altu, Taylan, -Kantta Akln Doal Bir Yanlsamas Olarak Metafizik, Felsefe Tartmalar, 1. Kitap, s. 37-57, stanbul Aralk ,1987

151

-Lockeun Gstergeler retisi, deler ve Szckler, Felsefe Tartmalar, 14. Kitap, s. 26-47, stanbul -Macit Gkberk in, Felsefe Tartmalar, 15. Kitap, s. 7-8, stanbul Ocak ,1994 -Postmodern Dil Durumu, Felsefe Tartmalar, 19. Kitap, s. 5-19, stanbul Nisan ,1996 Anadolulu Sadi, - Nietzsche ve Sosyal Fazilet, Mlkiye Mektebi Mecmuas, Say: 55, stanbul, 1935 Anay, Harun, -Ahmet Cevdet Paann Modernizme Bak, Ahmet Cevdet Paa (1823-1895) Sempozyumu (9-11 Haziran 1995), Ankara ,1997 -Devvani, T.D.V. slam Ansiklopedisi, Cilt: 9, stanbul, 1994 -Felsefe-Literatr, T.D.V. slam Ansiklopedisi, Cilt: 12, stanbul ,1995 -Findiriski, Mir Ebul-Kasm, T.D.V. slam Ansiklopedisi, Cilt: 13, stanbul, 1996 -slam Dncesi Alannda Yaplan ngilizce Yksek Lisans ve Doktora Tezleri, Divan lmi Aratrmalar Dergisi, Yl: 5, Say: 8, stanbul ,2000 -Osmanl Dncesi zerine, Dergah Dergisi, Cilt: 7, stanbul ,1996 -XII. Yzyl ncesi slam Felsefesinde Yenilik ddias ve Gelenee Bak, Gelenek ve Yenileme, iinde,TDV Yay., stanbul ,1996 Anayurt, mer, - Fransada Klasik Geleneksel Laikliin k ve Modern Laiklie Gei, Trkiye Gnl, Say: 29, , s. 169-173Temmuz-Austos, 1994 An, Tuten, -David Humeda Antisistem Eilimi, Felsefe Arkivi, Say: 20, s. 1-18, stanbul ,1976 - Mengolu ve Felsefe, Felsefe Logos, Yl: 2, Say: 5, stanbul Aralk, 1998 Ankara Said Ali, - Doru ve Hakikat, Trk Yurdu, Cilt: 3, no. 2 (296), s. 5-7, 1961 Ankaral Ali Rza - Efal-i radiye, Srat- Mstakim, Cilt: 3, Say: 68, s. 251-252, 1325 - Felsefe-i Hayatiye Yahud sbat- Vacip: Zevil Hayatn Tekml ve Tenasl, Srat- Mstakim, Cilt: 3, Say: 60, s. 123-125, 1325 - Felsefe-i Hayatiye Yahud sbat- Vacip, Alim-i Hayatiye, Srat- Mstakim, Cilt: 3, Say: 62, s. 152-153, 1325 - Felsefe-i Hayatiye Yahud sbat- Vacib, Zevil- Hayatta Hadst- Nisbiyye, Srat- Mstakim, Cilt: 3, Say: 63, s. 171-173, 1325 - Felsefe-i Hayatiye Yahud sbat- Vacib draki Olan Tekmlt- Sevki Tabi, Srat- Mstakim, Cilt: 3, Say: 64, s. 186-187, 1325 - Felsefe-i Hayatiyeden: Tenessb bi- Nefsih Faraziyesi, Srat- Mstakim, Cilt: 3, Say: 73, s. 331-332, 1325 Anohin, A.V., - Canlar, llerin Ruhlar ve Semalar Hakknda, ev.: Abdlkadir nan, lk, Cilt: 15, Say: 89, Ankara, 1940 Antel, Sadrettin Cell, - Kltr Nedir?, niversite Konferanslarndan Ayr Basm, stanbul, 1942-43 Apaydn, H. Yunus, - Klasik Fkh Teorisinde Hukuk ve Siyasal Meruiyet ve Kuvvetler likisi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 310-315, Ocak-ubat ,1999

152

Arabac, Fazl, -Osmanl Modernlemesinde Yeni Osmanllarn Din ve Siyaset Anlaylar, Dini Aratrmalar, Cilt: 2, Say: 5, Eyll-Aralk ,1999 Aral, Vecdi, - Doru Hukuk, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 10, s. 928-937, TemuzAustos 1996 - Hukuk Felsefesinde Deer Rlativizmine Kar Deer Objektivizmi, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XL., Say: 1-4, s. 521-552, 1974 - Hukuk ve Ahlakn Deinim Noktas, Mahmut R. Belike Armaan, s. 214-230, 1993 - Hukukta Felsefenin nemi, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XXXVIII., Say: 1-4, s. 623-648, 1973 - Hukukta rade zgrl, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XLVIII-XLIX, Say: 1-4, s. 249-282, 1982-1983 - Mutluluk ve Sanat, Felsefe Tartmalar, 12. Kitap, s. 43-47, stanbul - zgrlk ve Mutluluk, Argumentum, Cilt: 2, Say: 15, s. 222-224, 1991 - Yaamn Anlam zerine, Argumentum, Cilt:1, Say: 1, s. 10-11, 1990 Arat, Necla, - D. Humeda Akl-Doa Diyalektii: Akla Kar Doann Savunulmas, Felsefe Arkivi, Say: 20, s. 19-35, stanbul ,1976 - E. Cassirer ve S. K. Langerde Sembolik Form Olarak Sanat, Felsefe Arkivi, Say: 18, s. 71-125, stanbul 1972 - Kant Estetiinde Gzel ve Yce Deerleri, Felsefe Arkivi, Say: 21, s. 69-83, stanbul ,1978 Archambault, Paul, - Yeni Bir retide Deerler Problemi, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: LIII, Say: 1-4, s. 317-334, 1988-1990 Arendt, Hannah, - iddet zerine, ev.: Aye Kul, Cogito, Say: 6-7, s. 7-23, Bahar ,1996 Argn, kr, - Felsefe ocuk Oyunca Olmal, Cogito, Say: 4, s. 294-298, Bahar ,1995 Ariev, Roger, - Descartes ve Skolastisizm: Descartesin Dncesinin Anlksal Arka Plan, ev. Alp Tmertekin, Cogito, Say: 10, s. 41-63, 1997 Arif, - Devlet-i Osmaniyenin Tesis ve Takriri Devrinde lim ve Ulema, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 2, stanbul ,1332-1334 Aruoba, Oru, - Kraldann Devi Ya da Konigsbergli inli, Cogito, Say: 16, s. 285-291, 1998 - Sahicilik Sahtecilik zerine Geri-Bakl Notlar, Cogito, Say: 16, s. 79-85, 1998 Arkoun, Muhammed, - Hristiyanlk ve slamda Manevi/Yce Otorite le Siyasi G Arasndaki likinin Serveni, slami Aratrmalar, Cilt: 8, Say: 3-4, 1995 Armaan, Mustafa, - Cemil Merii Anlamak in, Dou-Bat, Yl: 3, Say: 11, 2001

153

- Cumhuriyet Dnemi Batllamasnn Sembol-Mihverlerinden Birisi Olarak Apartman deolojisi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 2318-2324, Eyll-Aralk ,1998 -Seklarizasyon: Dinin Hayattan Kovulmas, Dergah, Cilt: 1, Say: 6, Austo, 1990 - ehir Nedir?, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 8, s. 170-173, Mart-Nisan, 1996 Arnaldez, Roger, -Farabinin Felsefi Sisteminde Nefs ve Alem, ev.: Hayrani Altnta, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XXIII, Ankara ,1978 Aron, Raymond, - deokrasi veya Marksizm, Devlet deolojisi, ev. Eriman Topba, Trkiye Gnl, Say: 7, s. 60-64, Ekim, 1989 Arsal, Sadri Maksud, - Farabinin Hukuk Felsefesi, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: X, Say: 3-4, s. 620-634, 1945 Arslan, Ahmet, - Felsefenin Balanglar ve yonya, Felsefe Tartmalar, 3. Kitap, s. 55-69, stanbul Eyll, 1988 -Geleneksel Osmanl Devlet ve Siyaset Felsefesi ve Tanzimat, Tanzimatn 150. Yldnm Sempozyumu Bildirileri, s. 15-29, Ege ., zmir, 1992 - bn Sinann Felsefesi ve Dnce Tarihindeki Yeri, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, -slam, Laiklik ve adalama, Trkiye Gnl, Say: 29, s. 121-134, Temmuz-Austos 1994 - Kemal Paazadenin Haiye Ala Tehaftl-Felasifesi, Ankara niversitesi Dil-tarih Corafya Fak ltesi Aratrma Dergisi, Cilt: 10, 1972 -slam Laiklik ve Demkrasi, Trkiyenin adalama Problemi ve slam Sempozyumu, s. 153-160, T.D.V. Yay., Ankara ,2000 - Liberalizm, Eitim ve Trkiye, 2. Eitim Felsefesi Kongresi, s. 75-98, 1996 Arslan, Cumhur, -Erken Cumhuriyet Dnemi deolojisinin Temelleri: Trklemek, adalamak ve Anti-Osmanllk, Trkiye Gnl, Say: 43, s. 62-67, Kasm-Aralk ,1996 Arslan, Hsamettin, - Feyerabend ve Ynteme Kar Anarizm, Trkiye Gnl, Say: 5, s. 70-72, Austos 1989 - Neojntrkler, Trkiye Gnl, Say, 6, s. 40-44, Eyll ,1989 Arslan, Mehmet, - 21. Yzylda Eitim (Postmodern ada Eitim), Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 877-880, Ocak-ubat ,1998 Arslan, Mustafa, -Postmodernizm Kreselleme ve Din, Tabula Rasa, Yl: 2, Say: 5, s. 55-68, Mays-Austos 2002 Arslan, Zht, - Anayasalar ve Meruluk Sorunu, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 30, s. 564571, Kasm-Aralk ,1999 - Liberal Sylemde Siyasal Tarafszlk lkesi: Bir Yanlsama M Yoksa Sine Qua Non Mu?, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 257-263, Ocak-ubat,1999

154

- Postmodern Politik Durum ve Aydn Tavr zerine, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 537-543, Ocak-ubat ,1998 Asi, brahim, - Ortaa slam Dncesinde Bilginin Kayna ve Bilimler stne Grler, Doa ve Bilim, Cilt: 2, Say: 11, s. 14-37, 1982 Akolu, Nevzat, - Kutsal ve Toplum, Cumhuriyet niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 2, Sivas 1998 Asm, Necib, - Bir Nazariye-I Lisaniye I, Trk Yurdu, Cilt: 1, Say: 5, Ankara ,1911 - Bir Nazariye-I Lisaniye II, Trk Yurdu, Cilt: 1, Say: 6, Ankara ,1911 - lm-i Lisan, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 5, stanbul 1926 Akn, Zehra Gl Erdoan, - Kantn Kuramsal Metafizik Eletirisi Hakkndaki Baz Dnceleri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 36, 2002/2 Aslan, Abdlgaffar, - Eari Kelam Ekolnde Bilginin Kayna Olarak Haber, Tabula Rasa, Yl: 1, Say: 1, s. 65-80, sparta,2001 - Kelamda Akln Epistemolojik Fonksiyonu, Dini Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 11, s. 95-112, Eyll-Aralk ,2001 Aslan, Cumhur, - Ziya Gkalpte Anti-Osmanlc Dnce ve Cumhuriyete Etkisi-2, Trkiye Gnl, Say: 44, s.142-144, Ocak-ubat ,1997 Aslan, Hasan, - Augustine: Tinsel Tz m Maddesel Tz m?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 13, s. 60-64, Ankara Gz, 1994 - Bilimsel Kuramlarn Karlatrlmas, Felsefe Tartmalar, 20. Kitap, s. 8089, stanbul Aralk ,1996 - Gerekilik Biimleri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 10, s. 69-74, Ankara Aralk, 1993 - Gerekilik le Kar Gerekiliin Anlam Bilimsel Tanm, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 7, s. 60-67, Ankara Mart 1993 - Toplumbilimsel Adan Bilim: sellik-Dsallk Sorunu, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 11, s. 52-57, Ankara Mart 1994 - Toplumsal Etmenlerin Bilime Etkisi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 12, s. 5862, Ankara Temmuz ,1994 Aster, Ernest Von , -Bileim ve Uyum Filozofu Leibniz, Felsefe Arkivi, Cilt: 2, Say: 2, s. 1-15, stanbul ,1947 -Bilgi Teorisi ve Mantk Hakknda Bir Yaz, ev.: Necati Akder, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 4, Say: 5 Ankara 1946 -Bugnk Almanyada Felsefi Cereyanlar, ev.: Ziyaeddin Fahri Fndkolu, lk, Cilt: 14, Say: 82, Ankara ,1939 -ada Alman Felsefesinin Balca Grnleri, Felsefe Arkivi, Cilt: 3, Say: 2, s. 39-51, stanbul ,1955 -Descartes ve Felsefesi, Mecmuas, Cilt: XII, Say: 54-56 -nsan ve Dnya, Felsefe Arkivi, Cilt: 2. Say: 3, s.76-87, stanbul,1949

155

-Kantn Ahlak, stanbul 1942, 1941-42 Yl niversite Konferanslarndan Ayr Basm, s. 25- 34 -Modern Fizik ve Felsefe, Felsefe Arkivi , Cilt: 2, Say: 3, s. 98-106, stanbul, 1949 -Sokrat, 1943-44 niversite Konferanslarndan Ayr Basm, stanbul, 1945 Ata, Nurullah, - Humanisma, nsan (Aylk Fikir ve Sanat Mecmuas), Cilt: 1, Say: 2, 15 Mays 1938 Atademir, Hamdi Ragp, -Antik Felsefe, Metinler ve Aklamalar, Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 6, Say: 5, Ankara ,1948 -ada Mslman Bir Fransz Filozofu Rene Guenon (Abd-l-Vahid Yahya), Hakses Dergisi, Say: 98-99, Ankara 1973 -Dnyamz ve Demokrasi, Hilal Dergisi, 22 Eyll, 1952 -hvan el-Safann Tenkid Kafas, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 2., Say: 1, Ankara ,1953 -nsan ve Tenkit,Gerek Yolu Dergisi, Say: 1, Akara ,1943 -Lojik Prensipleri ve Muasr Tenkit, Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 2, Ankara ,1943 -Mantk ve Bilimler Felsefesi, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 2, Ankara ,1943 -Porphyrios ve Ebherinin sagojileri, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 6, Say: 5, Ankara ,1948 Atademir, Saip Ragp, - Kantn lliyet Prensibini Ykyorlar m?, Siyasi limler Mecmuas, Say: 48, stanbul ,1935 Atalay, Beir, - Ahmet Cevdet Paa Tarihinde Osmanl Devleti, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 625-639, Mays-Haziran ,2000 Atar, Yavuz, - ada Demokrasinin Siyasal Boyutu Trkiye De Demokratikleme ve AntiDemokratikleme Gstergeleri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 73-94, Eyll-Ekim ,1997 - Demokratik Sistemde Sivil Toplumun Fonksiyonu ve Sivil Toplum-Devlet Dalizmi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 98-101, Kasm-Aralk 1997 Atasoy, Fahri, - Anadoluculuun Gelimesinde Hilmi Ziya lkenin Rol, Trk Yurdu, Ocak ,1996 - Prof. Dr. Fehmi Baykan le Mlakat, Trk Yurdu, Cilt: 17, Temmuz ,1997 Atay, Hseyin , -Dinde Reform, Ankara niversitesi lahiyat Fak. Dergisi, Cilt: XLIII, Yl: 1, Say: 1, 2002 -Farabinin Yaratl Nazariyesi, Diyanet Dergisi, Say: 3, 1977 -slm Felsefesinin Douuna Dair, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: 14, s. 175-187, Ankara 1966 -slamn Evrensel lkeleri, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi slam limleri Dergisi, Cilt: II, Say: 2, Ankara ,1975 -slamda Olgun nsan, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, 1968

156

-Kuranda nsann Doal Haklar, Mslmanlarn Durumunu Tespit ve Mslmanlk Kurann Neresinde?, slami Aratrmalar, Cilt: 12, Say: 2, 1999 -Kurana Gre Bilgi Teorisi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, 1968 -Kurana Gre Mnazara Metodu, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, 1969 -Mantktaki Kyasn Drdnc ekline Dair, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 16, s. 35-66, Ankara 1968 -Memleketimizde lim ve Din Anlay zerine, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XVII, s. 83-115, Ankara 1971 -Mslmanlarda phecilik, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, 1986 -Vahdetl- Vcud, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XX, s. 257-274, Ankara ,1975 Atay, Neet Halil, - Ali Savi Kendine Gre, stanbul Mecmuas, Say: 25-33, 1944 Atay, Tayfun, - Onuncu Yldan Yetmi Beinci Yla Cumhuriyet, Kltr ve Deerler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 2441-2451, Eyll-Aralk 1998 Ate, Ahmet (1914-1967), - bn Sina ve el-Kimya, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: I, Ankara ,1952 Ate, Sleyman, - Kuran- Kerime Gre Evrim Teorisi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XX, Ankara 1975 - erat ve Laiklik, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 2606-2610, Eyll-Aralk ,1998 Ate, Toktam, - nsan Haklar ve Kkenleri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 21, s. 125-129, Mays-Haziran ,1998 - Mustafa Kemal, Kemalizm ve Demokrasi, Trkiye Gnl, Say: 28, s. 20-23, Mays-Haziran ,1994 - rgtlenme zgrl, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 29, s. 207-211, Eyll-Ekim ,1999 - Resmi deoloji ve Atatrklk, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 609-612, Eyll-Aralk 1998 Atc, Medar, - Batl Kim, Batl Nerde?- Nermi Uygurun Bir Kitabyla Sylei, Cogito, Say: 3, s. 103-11, K 1995 - Bergsonda Olanakl Olann Gerek Olanla Balants, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 17, s.47-55, Ankara Gz ,1995 - Bilgi Aacnn Meyvesindeki Umut Cumhuriyet Kitap Eki, 17 Ekim,1996 - Bunalm Yaamnn Aydnlk Yz, Cogito Dergisi, Kriz Says, Y.K.Yay., stanbul, 2001 - alar Boyunca nemini Yitirmemi Bir ar: Kendini Bil!, Cogito, Say: 10, s. 325-334, stanbul 1997 - Descartesn Doa Anlay, nsancl, Say: 80, s. 21-25, stanbul Haziran 1997

157

-Felsefe Eitiminin Dndkleri, Felsefe Asndan Eitim ve Trkiyede Eitim, Trkiye Felsefe Kurumu, s. 25-3,1 stanbul 1996 - Felsefe ve Edebiyatn Ortak leyii, Edebiyat Gnl, Say: 5, s. 78-81, stanbul Mays Haziran 1997 - Felsefenin Felsefesi zerine Be Deneme, Cumhuriyet Kitap Eki, s. 12-138 ubat ,1996 - Gabriel Marcelin nsan Anlay, Etki Yay. Felsefelogos, Say: 1, s. 63-68, zmir Aralk 1997 - Kuram-Eylem Balam; Kitaplk, Y. K. Yay., s. 43-45, 1996 - Leibniz ve Levinasta Sonsuzluk Kavram; Cogito, Say: 6-7, s. 476-485, stanbul K-Bahar ,1996 - Leibnizde delerin Olgularla Balants, Felsefe Tartmalar, 18. Kitap, s. 9399, stanbul Atlan, Cevdet, -Bilim tesi:Beeri Bilimlerin letiim Kavramlarna Katks, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 24, Say: 2, Ankara 1992 Augustinus, St. (M.S. 354-430), - Adil Sava, ev.: en Ser Kaya, Cogito, Say: 14, s. 11-17, 1998 - Yalan zerine, ev.: zden Arkan, Cogito, Say: 16, s. 39-43, 1998 Aune, Bruce, - Metafizik Nedir?, ev. Vehbi Hackadirolu, Felsefe Tartmalar, 11. Kitap, s. 19-28, stanbul ubat 1992 Avc, Nabi, - Garpllamann (Asl imdi) Neresindeyiz?, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 94-98, Ocak-ubat 1998 - nsanlar Medyayla Baa kabilir mi?, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 2, , S. 28-30, Ocak-ubat 1995 - Teknoloji ve nsan Deerler Meselesi, Trk Yurdu, Cilt: 9, no. 27 (273), s. 4954, 1989 Avni Baman, -Can Sklmayan nsanlar, Hayat, Cilt: I, Say: 13, 24 ubat,1927 - Hukuk, timaiyat ve Felsefe, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 14 -lim ve nklap, Hayat, Cilt: I, Say:3, 16 Austos ,1927 - Lisanmz Selammz, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 11, s. 201, stanbul ,1926 Avni Refik (Bekman), - Felsefenin Mahiyeti ve Eski Zamanda Felsefe, r, Say: 31, Ankara ,1935 - Filozofinin Mahiyeti Eski Zamanda Filozofi, r, Say: 33, Ankara ,1935 Avram Galanti, - Trkleme Yolu, Akam, Say: 2353, 2355, 2357, 1,3,5 Mays ,1925 Ay, Mahmut, - Osmanlda tikad Alanda Aykr Bir Dnce: smail Mauki, slami Aratrmalar, Cilt: 12, Say: 1, 1999 Ayan, Dursun, - Sabri F. lgenerin Trk Dnce Kltrndeki Yeri, Dou Bat, Say: 12, Ankara Austos 2000/3 Ayaz shak, - Abdlkayyum el-Nasri, Trk Yurdu, Cilt: 2, Say: 11, Ankara ,1925

158

- Ruslar Arasnda Yeni Bir Fikir Cereyan, Trk Yurdu, Cilt: 2, Say: 8, Ankara, 1925 Aydan, mer, -Osmanl Kelam Bilginleri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 561-570, Mays-Haziran ,2000 Aydn, Emin Doan, - Her Sosyal Kurum Bir Bilgi/Biliim Sistemidir, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 20, s. 1681-1683, Mart - Nisan ,1998 Aydn, Faruk, - Cumhuriyetin lk Yllarnda Trklk (1923-1945), Yeni Trkiye Dergisi, Yl 4, Say: 23-24, s. 783-791, Eyll-Aralk, 1998 Aydn, Hseyin -Bir Trk Hmanizmas Olarak Atatrklk, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 15, s. 26-30, Ankara Bahar, 1995 -Kuran Asndan nsan Hrriyetinin Temellendirilmesine Bir Yaklam, Uluda niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 6, Say: 6, Bursa ,1998 -Kusta b. Luka ve Ruh ile Nefis Arasndaki Ayrm Adl Kitab, A...F.D. (Prof.Dr. Necati ner Armaan), Cilt: XL, 1999 -Niin slam Felsefesi Vardr?, Ankara niversitesi lahiyat Fak. Derg., Cilt: 20, s. 249-255, Ankara 1975 -Nietzsche Metafiziinde G-stemi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: s. 241-257, Ankara ,1983 -Nihilizmin Tarihesi, Uluda niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Bursa ,1986 -Tanzimattan Cumhuriyete Tanr Tasavvurunda Yaanan Deimeler ve Deist man, Uluda niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi,Cilt: VIII, s. 8, 1999 Aydn, brahim Hakk, - Gazalnin Filozoflar Tekfirinde Farabinin Yeri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 14, s. 26-36, Ankara K 1994 - Yusuf Sinan Paa ve Maarifnamede Ahlak, slam Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara 8 Kasm 2002 Aydn, Mehmet S., -20. Yzylda Trkiyede Felsefe ve Din Bilimleri, Sempozyum: Bilim ve Teknoloji, Dzenleyen: Dokuz Eyll niversitesi, zmir, 2000 -Ahlak, Ikbal, Din Felsefesi, T.D.V slam Ansiklopedisi, -Ahmet Yesevinin Hikmetinde Ahlak, Uluslararas Ahmet Yesevi Sempozyumu, zbekistan ,993 -al-Ghazali on Metaphorical Interpretation, 25 th Laud Symposium on Metaphor and Religion, Org: University of Duisburg April ,1997 -Allahn Varlna nanmann Aklilii, slami Aratrmalar, Cilt: 1, Say: 2, 1986 -An Islamc Approach to Cotemporary Moral Problems, slami Aratrmalar, Cilt: 4, 1987 -An Islamic Approach to Contemporary Moral Problems, Interreligious Dialogue on Morality, Ethics and Values, A.B.D. New Jersey 1985 -An Islamic Evaluation of The Concept of Modernizm, n Islam and The Challenge of Modernity, Kuala Lumpur ,1996

159

-Batdaki slam Aratrmalarna Dair Baz Dnceler, Uluslararas Birinci slam Aratrmalar Sempozyumu, zmir, 1985 -Deiim Srecinde nan-Bilim likisi, slami Aratrmalar, Cilt: 11, Say: 1-2, 1998 -Din-Bilim likisinin Dourduu Baz Problemler, Deiim Srecinde nanBilim likisi Sempozyumu, Dzenleyen Trkiye Ekonomik ve Kltrel Dayanma vakf, Ankara ,1998 -Diyalojik Eitim, Trkiye 2. Eitim Felsefesi Kongresi, Yzncyl niversitesi, Ekim 1996 -Ebul-Hasan el-Amiri: Hayat ve Eserleri, Diyanet leri Bakanl Dergisi, Cilt: 16, Say: 3 -Elmallda Teceddd Fikri, Elamall M. H. Yazr Sempozyumu, Ankara ,1991 -Ethics and Dignity of Man, International Congress on Culture, Libya 1,983 -Fazlur Rahman ve slam Modernizmi, slami Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 4, 1990 -Fazlurrahman ve slam Felsefesi, Sempozyum: slam ve Modernizm Fazlurrahman Tecrbesi, stanbul ubat 1997 -Gazali ve bn Rdde Metafor, Uluslararas bn Rd Sempozyumu, Dzenleyen Marmara niversitesi lahiyat Fakltesi, stanbul 1998 -Human-Animal Relationship in Islamic Tradition, The Changing Role of Animals, Prague 1998 -International Politics and the Future of Interreligious Action, Congress: Global Harmony Through Interreligions Action, New Delhi 1993 -Iqbals View of Gods Infinity, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 2, zmir 1985 -Iqbals View of Gods Infinity, Second International Congress on Iqbal, Pakistan 1983 -Islam and Democracy: Turkish Experience, International Symposium on Religion, State and Democracy, Endonezya-Jakarta 2000 -Islam and Human Rights, XII International Meeting for Peace, Bucarest 1998 -Islam and the World Peace, World Conference on Religion and Peace, Australia January 1989 -Islamic Approach to Contemporary Moral Problems, slami Aratrmalar, Cilt: 1, Say: 4, 1987 -Islamic Philosophy in The Modern Islamic World , Turkey in History of Islamic Philosophy, Ed. S. H. Nasr and O. Leaman, London and N.Y. 1996 -bn Sinada Ahlak, Uluslararas bn Sina Kongresi, Ankara 1983 -slm Estetii, Trk Yurdu, Cilt: 10, no. 36, s. 11-15, 1990 -slam Estetii, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 -slam Felsefesi, slam Tarihi (ed. K. Seyyithanolu), stanbul 1989 -slam Felsefesi Yazlar, Makaleler 2, Ufuk Kitaplar, stanbul 2000 -slama Gre lim, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 3, zmir 1986 -slamn Estetik Gr, Kubbealt Akademi Mecmuas, Cilt: 4, 1986 -slami Aklclk Mmkn m?, II. Uluslararas slam Dncesi Sempozyumu, stanbul Nisan 1997 -slami Rasyonellik zerine Baz Dnceler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 20, s. 1657-1661, .Mart - Nisan 1998

160

-Manevi Deerler, Ahlak ve Bilim, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 6, s. 23-29, Ankara Aralk 1992 -Mehmet Akifin slama Bak, Diyanet leri Bakanl Dergisi, Cilt: 19, Say: 4 -Modeniserin:een islamitisch perspectief, n Wijsgerig Perspectief, 36 e Jaargang, 1995/1996 -Modernization: An Islamc Perspective, slami Aratrmalar, Cilt: 14, Say: 3-4, s. 345-349, 2001 -Modernleme abalar ve Kurann Yeniden Okunuu, Sempozyum: Kurann Aydnlna Doru, Ankara Ocak 1997 -Muhammed kbalin Din Felsefesinde Uluhiyyet Kavram, slam Aratrmalar Enstits Dergisi, -Muhammed, Islamic Ethics, Ethical Theories in The Middle East, n Encyclopedia of Ethics, Ed. L.CLT Becker, New York and London 1992 -Mslmanlkta nsani Deerler, Panel: nsani Deerler, Altay Kltr Sanat ve Eitim Vakf, Ankara Ocak 1997 -Peacefulness as a Trait Character, International Conference on Religion and Peace in the Middle East, spanya mays 1988 -Rationality and Islamic Modernism, slam Dncesi Sempozyumu, Trabzon 1993 -Science and Ethical Values, Religion, Science and the Environment: Symposium II. The Black Sea in Crisis, Org. by. The Patriach (of Istanbul) and the European Comissions, 1997 -Some Problems of Human Rights in the Muslim World, Conference: Forum 2000, Prag 1998 -Spiritual Values, Ethics and Science, Conference on Health Policy, Ethics and Science, Msr Kahire 1988 -Spiritual Values, Ethics And Science, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 6, s. 29-35, Ankara Aralk 1992 -Sre (Proses) Felsefesi Inda Tanr-lem likisi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 27, s. 31-87, Ankara 1985 -The Concepts of Man and Society in Islam, Newsletter,No:17/18, Birmingham 1987 -The Place of Islam In the Modern Turkish Society, Conference on Turkish Society and Education, Leiden, February 1989 -The Quran and the Scientific Spirit, International Congress on Islamic Science and Technology, Malaysia 1983 -The Quranic View of The Rationality of Faith in God, God: The Contemporary Discussion, A.B.D., California 1987 -Trkiyede Din ve Modernleme likisi zerine Baz Dnceler, Trk Yurdu, Cilt:17, Nisan-Mays 1997 -Trkiyede Din-Devlet likisi ve Laiklik, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 2324, s. 2542-2544, Eyll-Aralk 1998 -Trklerde Felsefe, Trk Dnce Tarihi, s. 1-24, Haz: Hseyin Gazi Topdemir, A.K.M. Yay., 2001 Aydn, Mehmet, - Din Sosyolojisinin Tabiat ve Rol, Seluk niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Dergisi, Say: 4, 1987

161

- Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed el-Gazzali ve er-Reddl-Cemil li lahiyeti sa bi-Sarihil-ncil, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 Aydn, Mustafa, -slam Medeniyeti, Seluk niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Dergisi, Say: 4, 1987 - Sosyo Kltrel Sistemlerin Tarihi Boyutu ve Toplumsal bir Determinasyon Olarak Ahlak, Seluk niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Dergisi, Say: 6, 1991 Aydn, Uur, - Hermeneutik: Eski Bir Yorum Ynteminin Yeniden Gndeme Gelii ve Hukuk Alanna Uygulanmas, Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt: 38, Say: 1-4, s. 181-195, 1983 Aydnl, Atilla, - Bilim Teknoloji ve Trke, Trk Yurdu, Cilt: 19-20, ubat-Mart ,2001 Aydnl, Yaar, - El-zah fil-Hayr el-Mahz (Liber de Causis) ve Onun Tesirini Yanstan Bir Grup Risale, U...F.D., Cilt: V, s. 5, 1993 - Farabinin Nbvvet retisi, slami Aratrmalar, Cilt: 2, Say: 4, 1988 -Farabinin Tanr Gr zerine Baz Deerlendirmeler, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 16, s. 84-92, Ankara Yaz 1995 - Gazzalinin lim ve Dnce Dnyas, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 Aydoan, Filiz, - Antikada ve Modern Dnemde Serbest Zaman, Felsefe Logos, Yl: 3, Say: 10, stanbul Mart ,2000 Aydodu, Cengiz, - Milli uurun Devleti veya Devlet uurunun Millilii, Trk Yurdu, Eyll, 2000 - Milli uurun Mekan, mkan ve mkanszl, Trk Yurdu, ubat ,2000 - Osmanl Modernlemesinin Zihni Sefaleti, Trkiye Gnl, Say: 31, s. 121126, Kasm-Aralk ,1994 Ayer, Alfred Jules, - Grngclk, ev. Vehbi Hackadirolu, Felsefe Tartmalar, 8. Kitap, s. 927, stanbul Haziran,1990 - Metafizik ve Saduyu, Vahbi Hackadirolu, Felsefe Tartmalar, 11. Kitap, s. 5-18, ubat stanbul 1992 - Adlar ve Betimlemeler, ev.: Vehbi Hackadirolu, Felsefe Tartmalar, 14. Kitap, s. 7-25, stanbul Ayni, Mehmet Ali, -Altnc Beynelmilel Felsefe Kongresi, stanbul Darul-Fnun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene: 2, Say: 7, stanbul ,1928 -ki Nevi nsan, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 4, s. 68, stanbul ,1926 -lim ve Din Arasndaki Mnazaa, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Say: I, s. 142-150, stanbul ,1925 -lim ve Din Arasndaki Mnazaa, stanbul Darul-Fnun lahiyat Fakltesi Mecmuas , Cilt: II, Sene: 3, Say: 7, stanbul 1928 -lim ve nklap, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 3, stanbul ,1926 -Kmus- Felsefe Hakknda, Trk Yurdu, Cilt: 14, no. 2, s. 4026-4029, 1334 -Nefs Kelimesinin Manalar, stanbul Darul-Fnun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene: 4, Say: 14, stanbul ,1930

162

-eyh brahim Hakk, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 2, 1332-1334, stanbul -Trk Mantklar, stanbul Darul-Fnun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene: 3, Say: 10, stanbul ,1928 Aysevener, Kubilay, - Arnold J. Toynbeenin Tarih Gr, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 6, s. 5567, Ankara Aralk ,1992 - R.G. Collingwood: Tarih ve Felsefe Arasnda Bir Birlik Aray, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 21, s. 42-55, Ankara Yaz 1996 - Tarih Biliminde Felsefi Bir Sorgulamann nemi zerine, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 36, 2002/2 - Tarih ve Dngsellik, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 3, s. 81-90, Ankara Mart 1992 - Tarih ve lerleme, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 14, s. 65-72, Ankara K, 1994 Aysever, R. Levent, - Anlam Sorunu, Felsefe Tartmalar, 20. Kitap, s. 70-79, stanbul Aralk 1996 - Anlam Sorunun Snrlar, Felsefe Tartmalar, 19. Kitap, s. 97-109, stanbul Nisan ,1996 Ayta, Grsel, - Bir Rasyonalist Gzyle Dinler Tarihi, Ankara niversitesi Dil ve Tarih Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 25, Say: 3-4, Ankara 1967 - nsan Neslinin Eitimi, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 25, Say: 3-4, Ankara ,1967 Ayta, mer, - Prens Sebahattin ve Trk Toplumunun Giriimci Kltr Temelinde Yeniden Yaplanmas, Frat niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Say: 2, 1988 Ayvazolu, Beir, - Dou-Bat Asndan Peyami Safa, Dou-Bat, Yl: 3, Say: 11, 2001 -Gelenek ve Deime, Trkiye Gnl, Say: 25, K Ankara ,1993 - Osmanl Estetik Dnyasna Bir Bak, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 34, s. 319-330, Temmuz-Austos ,2000 - Trk Dncesi, Trk Yurdu, Eyll ,1998 Azakl, Sedat, - Devlet Sivil Toplum ve Trkiye, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, , S. 224-230, Kasm-Aralk 1997 - Devlet-Sivil Toplum ve Yerel Ynetimler, Trkiye Gnl, Say: 43, s. 52-57, Kasm-Aralk 1996

163

-BBabadoan, Cem, - Hmanistik Eitim ve retim Anlay, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 25, Say: 2, Ankara 1993 Babayeva, Ayten, - Trk Felsefi Fikrinin Balangc, slami Aratrmalar, Cilt: 5, Say: 3, 1991 Babinger, Franz, - Simavna Kads Bedreddin, Dergah Mecmuas, Cilt: 3, stanbul 1338 - Simavna Kadsolu eyh Bedreddin, Dergah Mecmuas, Cilt: 2, stanbul 1337 Babr, Saffet, - Aristotelesin Yaptlar zerine, Hacettepe niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 6, Say: 1-2, Aralk ,1989 - Parmenides zerine, Hacettepe niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 4, Say: 2, Ekim ,1987 Ba, Murat, - Aristotelesin z ve Tz Kavramlar zerine, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 12, s. 62-67, Ankara Temmuz 1994 - Felsefede Temellendirme e Yarar m?, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 5459, stanbul Back, Gkhan, - Cumhuriyetin 75. Ylnda Trk adalamasnn Tarihsellii ve Gelecei zerine Dnceler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1743-1752, Eyll-Aralk 1998 Bacon, Francs , - Hakikat zerine, ev. zden Arkan,, Cogito, Say: 16, s. 44-47, 1998 Bae, Samet, - Duhem-Quine Problemi ve Poincare, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 22, s. 6180, Ankara Gz ,1996 - Saccherinin Euclidesi zerine Bir Metodolojik-Tarihsel alma, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 29, s. 21-35, Ankara Temmuz ,1999-1 Baeci, Muhittin, - Mucizenin mkan ve Tabiat Kanunlarnn Zorunsuzluu, Erciyes niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Kayseri ,1983 Badadiolu, Necmiddin, - ktisadi Sistemlerin Mukayesesi ve Piyasaya Dayal Liberal Dzen, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 388-394, Ocak-ubat ,1999 Baha Tevfik, - Edebiyat Katiyyen Muzrdr, Piyano, Say: 4, stanbul ,1326 - Edebiyat Katiyyen Muzrdr, Piyano, Say: 10, stanbul ,1326 - Felsefe-i Hareket, Piyano, Say: 11, stanbul, 1326 - Felsefe-i Lisan, Piyano, Say: 12, stanbul ,1326 - Felsefe-i Lisan, Piyano, Say: 13, stanbul,1326 - Felsefe-i Lisan, Piyano, Say: 14, stanbul ,1326 - Felsefe-i Lisan, Piyano, Say: 15, stanbul ,1326 - Felsefe-i Lisan, Piyano, Say: 16, stanbul 1326 - Mukayise-i Ervah, Dnyorum, Say: 21, stanbul ,1326

164

- Tarih ve Nisyan, Piyano, Say: 4, stanbul ,1326 Bahadr, Abdlkerim, -Hayatn Sorgulaycl Karsnda nsan ve retkenlik, Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 10, s. 443-452, Konya ,2000 Bahar, Yakim, -Hakikat ve Adalet, stanbul Barosu Dergisi, Cilt: 44, Say: 7-8, s. 526-536, 1970 Bahm, Archie J., -Felsefe nedir? (What is Philosophy), ev.: Abdlkadir en, Atatrk Akademik Aratrmalar, 5. Say: 5. s. 63-70, 1997 Bal, Hseyin, -Alevi-Bektai Topluluklarnda Demokratik Kltr Gelenei, Trkiye Gnl, Say: 45, s. 72-76, Mart-Nisan ,1997 -Aydn ya da Entellektelin Sosyolojik Kimlii, Tabula Rasa, Yl: 2, Say: 5, s. 27-38, Mays-Austos 2002 Balakbabalar, Muhsin, -Mehmet Karasan, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi,. Cilt: 20, s. 23-25, Ankara 1975 -Ord. Prof. Dr. Hilmi Ziya lken, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XX, Ankara 1975 Balkan, Kenan , - Profesr Mehmet Ali Ayni-Hayat ve Eserleri, Mecmuas, Say: 32, stanbul 1942 Balkr, Canan, - Kimlikler Avrupas zerine Dnceler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 36, s. 815-821, Kasm-Aralk 2000 Balolu, A. Blent, - Deiim Sreci ve slam, Trkiye Gnl, Say: 40, s. 58-64, Mays-Haziran 1996 - Kelam ve Fkh, Trkiye Gnl, Say: 41, s. 89-94, Temmuz-Austos 1996 Baltacolu, smail Hakk, - Antimarksizm, Yeni Adam, Cilt: 2, Say: 93, stanbul,1935 - Felsefe Nedir?, Yeni Adam, Cilt: 3, Say: 152, stanbul ,1936 - Felsefenin Mevzuu Nedir?, Yeni Adam, Cilt: 3, Say: 154, stanbul ,1936 -Kendine Dn, Trke Doru, 4 ubat ,1943 - Kuran Felsefesi zerine nceleme, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 2, Say: 1, Ankara ,1953 -Memlekette Bir Genlik Meselesi Var, Yeni Adam, Say: 199, 1937 -Sanatta Maziyi Taklit ile Maziyi Temsil, Hayat, Cilt: I, Say: 2, 1926 - Yunus Emre Estetik Srlar, Trk Yurdu, Cilt: 5, no. 319, s. 140-144, 1966 Barkan, Murat, - Drt Duvar Aras Eitimi Dar karmak in Bir Seenek: Eitim letiimi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 12, s. 1345-1359, Kasm-Aralk 1996 Barth, P., - Cemiyet Bir Manevi Uzviyettir, ev. Mehmet zzet, Yeni timaiyat, 1928 Baaran, Melih -Deus ex Machina, Felsefe Logos, Yl:1, Say: 3, Haziran ,1998 -Felsefalet, Felsefelogos, Say: 14, s.21-34, stanbul,2001 -Filozof ve Vantrilok, Toplumbilim Dergisi; Say: 5, stanbul ,1996

165

-Fransada Felsefe Tartmalar, (Ali Akay ve M. ehmus Gzel ile), kibine Doru, stanbul ,1988 -Grnrn Yapzm/Dconstruction du Visible, in Medium: Yaz; smet Doan; s. 28-63, stanbul 1999 -Kymet-i Tarih/Kyamet-i Tarih; Derrida ve Tarih: dconstruction Kavram zerine Bir Deneme, Defter Dergisi, Say: 5, stanbul,1988 -niversite ya da Erdemin Mutsuzluklar, Felsefelogos, Say: 10, s. 43-54, stanbul ,2000 -Yapzm ve Kaynak Sorunsal- M.Cevdet Andayn Kaynaklar, Defter Dergisi, Say: 27, stanbul ,1996 Babu, Aydn, - Liberal Siyaset ve Sosyal Devlet, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 264271, Ocak-ubat ,1999 Ba, Vahdettin, - Anselmde Ontolojik Delil Anlay, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 3, s. 77-81, Ankara Mart 1992 - Aquinolu Thomasda Tanr Anlay, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 7, s. 51-57, Ankara Mart 1993 - nsaniliin Oluumunda Dinin Rol, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 33, s. 3945, Ankara 2001 - Taassup Doru Dnmeye Engeldir, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 36, 2002/2 Baer, Vehbi, - slam, Sivil Toplum ve Demokrasi: Hakikat Araylar ve Toplum Modelleri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 29, s. 238-302, Eyll-Ekim 1999 - Sosyo-Kltrel Yap ve Kltrel eitlilie Ynelik Tutumlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 2466-2484, Eyll-Aralk 1998 Bagil, Ali Fuat, - Devlet Nizam ve Hukuk: Devletle Hukuk Arasndaki Mnasebet zerinde Bir zah Denemesi, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XVI, Say: 1-2, s. 27-52, 1950 - Vatan ve Vatan Severlik, Trk Yurdu, Cilt: 1, no. 5 (275), s. 6, 1959 Baolu, Muzaffer Sait, - Ahlaki dealizmin Reel art, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 23, 15 Nisan 1938 Batak, Kemal, - Tehaftl-Felasife le Alakal Genel Problemler, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 Batiffol, Henri, - Yasa ve zgrlk, ev. Tuba Ballgil, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: LII, Say: 1-4, s. 711-724, 1986-1987 Batuhan, Hseyin, - Demokrasi ve Tolerans, Felsefe Arkivi, Say: 12, 1961 -Demokratik reti, Uur Felsefe reniyor, 1998 - Dilin Tuzaklar, Felsefe Arkivi, Say: 14, 1964 - Dilin Tuzaklar, Felsefe Arkivi, Say: 15, 1965 - Etik nermelerin zm, Felsefe Arkivi, Cilt: 5, Say: 1, 1960 - Factual and Verbal Disputes, Aratrma Dergisi, Cilt: 6, s. 35-47, Ankara 1968 - G. E. Moore and The Problem of Philosophical Scepticism, Aratrma Dergisi, Cilt: 9 s. 29-41, Ankara 1971

166

- G.E Moore and the Problem of Philosophical Skepticism, Aratrma, Cilt: VIII, 1970 - Hume and The Problem of The Philosophical Method, Aratrma Dergisi, Cilt: 8, s. 281-301, Ankara 1970 - Humeun Bilimsel Felsefesi, Felsefe Arkivi, Cilt: 3, Say: 2, 1959 - Kitaplar zerinde Konumalar, Felsefe Arkivi, Cilt: II, Say: 3 - Laiklik ve Dini Tassup, Laiklik, Adl kitabn iinde 1954 - Language and Information, Felsefe Arkivi, Say: 15, 1965 - Paul Bureau Sosyolojisi Hakknda Kk Bir Tenkit Denemesi, Sosyoloji Dergisi, Say: 3, 1945-1946 - Sosyal retilerde Mythos ve Utopia, Felsefe Arkivi, Say:13, 1962 niversitelerimizin Akademik yz, Yeni Dergi, Say: 59, 1969 Batur, Cehile, - Amerika Kaifleri Arasnda Bir Trk, lk, Cilt: 11, Say: 63, Ankara 1938 - Amerika Kaifleri Arasnda Bir Trk, lk, Cilt: 11, Say: 62, Ankara 1938 Batur, Enis, - Kendi Kendinin Kurdu nsan, Cogito, Say: 2, s. 7-11, GZ 1994 - Bar Kefesinden, Cogito, Say: 3, s. 5-7, K, 1995 Batu, Gl, - Toplumlar Dntren Bir G Olan letiim: Ortaa rnei, Trkiye Gnl, Say: 34, s. 11-17, Mays-Haziran, 1995 Baudouin, Jean, - K. R. Popper: Muhafazakar m?: Hayr, ev.: Eriman Topba, 34, ss 52, MaysHaziran 1995 Baydur, Mithat, - Avrupa Vatandal, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 36, s. 822-834, KasmAralk 2000 - Cumhuriyet Dneminde Aydnlar ve Dergileri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 773-782, Eyll-Aralk 1998 - Deimekte Olan Ulus-Devlet Kavram ve Ksa Bir Trkiye Deerlendirmesi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 9, s. 73-78, .Mays-Haziran 1996 - Demokrasi ve Modernleme Srecinde Devletin Sivil Topluma Bskk.n Gelmesi Ve Kemalizm, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 586-592, Eyll-Aralk 1998 - Demokrasi ve Modernleme Srecinde Devletin-Sivil Topluma Bskk.n Gelmesi ve Kemalizm, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 195-202, Kasm-Aralk 1997 - Gemiten Gnmze Prens Sabahattin ve Adem-i Merkeziyetilik, Trkiye Gnl, Say: 22, s. 40-45, Bahar, 1993 - Hrriyet Kavram Ekseninde, slam ve Demokrasi zerine Ksa Notlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 22, s. 696-701, Temmuz-Austos ,1998 - Kreselleme-Yerellik Gerilimi ve Kimlik Duygusu, Trk Yurdu, Mays ,1998 - Liberalizmin Serencam ve Liberal retinin Temel Unsurlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 56-63, Ocak-ubat ,1999 - Modernleme Balamnda Tanzimat, Trkiye Gnl, Say: 31, s. 89-93, Kasm-Aralk ,1994 - Ulus-Devlet ve tesine Teorik Yaklamlar ve Trkiye zerine Birka Not, Trkiye Gnl, Say: 23, s. 9-13, Yaz,1993

167

- Uluslararas likilerin ve Ulus-Devletin Ksa Bir Etik Deerlendirmesi, Trkiye Gnl, Say: 43, s. 48-51, Kasm-Aralk ,1996 Bayhan, Vehbi, -Enformatik Kltr, Trkiye Gnl, Say: 24, s. 111-119, Gz ,1993 Baykan, Fehmi, - Akl Yrtme zerine, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 3, s. 55-66, Ankara Mart ,1992 - Aydnlanma Efsanesi, , Trkiye Gnl, Say: 33, s. 237-250, Mart-Nisan, 1995 - Demokrasi, Laiklik ve Teokrasi (eriatlk zerine Bir Derkenar), Trkiye Gnl, Say: 46, s. 9-40, Yaz ,1997 Bayrakdar, Mehmet, - Al-Jahz and The Rise of Bibliogical Evolution, Hamdard slamicus, Cilt: 8, No: 2, 1985 - Batda ve slamda Liberalizm, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 304309, Ocak-ubat 1999 - Cosmological Relativity of bn al-Arabi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XXVIII, Ankara 1986 - Cosmological Relativity of Ibnul-Arabi, Islamic Culture, Cilt: 68, No: 3, 1984 - Cumhuriyet Felsefesi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 566-570, Eyll-Aralk 1998 - Ekolojik Snnet, Asr- Saadet, Cilt: 5, stanbul 1994 - Farabi ve bn Sinada Ontolojik Delil zerine, bn Sina Armaan, Ankara 1984 - Farabinin iir Sanatnn Kanunlar Adl Risalesi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 36, 1997 - Felsefe ve Bilim, Felsefe zerine Konumalar, Ankara 1992 - Fuzuliye Gre lim ve Allahn Bilgisi, Diyanet Dergisi, Cilt: 19, Say: 2, Ankara 1984 - Gazali, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 - Gazzalide Bilgi, Bilgi Toplumu, stanbul 1989 - bn al- Arabde Olu ve Varolusal eitleme, Ankara niversitesi lahiyat Fak. Derg , Cilt: 25, s. 349-368, Ankara 1981 - bn al-Arabide Olu ve Varolusal eitlenme, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XXV, Ankara 1981 - bn Arabide Varln Birliinin Onto-Lenguistik Analizi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XXV, Ankara 1981 - bn Haldunun Sosyal Atomculuu, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 26, s. 625-632, Ankara 1983 - bn Haldunun Sosyal Atomculuu, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XXVI, Ankara 1983 - bn Miskeveyh, Diyanet slam Ansiklopedisi, 20, 1999 - bn Sinada Varlk, Varoluun Sebebi ve Varln Delili Olarak Ak, Ankara niversitesi lahiyat Fak. Derg, Cilt: 27, s. 299-306, Ankara 1985 - bn Sinada Varlk, Varoluun Sebebi ve Varln Delili Olarak Ak, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XXVII, Ankara 1985 - bnl-Arabide Varln Birliinin Onto-Lenguistik Analizi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 36, 1981

168

- Kindi ve bn Sinada Atomculuun Tenkidi, bn Sina Armaan,Ankara 1984 - LAristotelisme dans la Pense Ottomane, Varia Turcica, Cilt: X, stanbul-Paris 1985 - La Situation Actuelle de lIslam en Turquie, Turchia, Crocevia di Culture e Religioni, Roma 1991 - Religions and Tomorrows World,Islamochristiana, Say: 25, 1999, s. 1-16 - arhul-Kasidetil-Mimiyye li Dawudil-Qayseri, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 32, 1992 - Social Atomism of Ibn Khaldun, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 26, 1983 - Spiritual Medicine of Early Muslims, Islamic Quarterly, Cilt: 29, No:3, 1985 - Trk Dnce Tarihi Yazmann Zorluklar, Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 44 (390), s. 36-37, 1991 - Yeni Felsefe ve Yeni Felsefeciler, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 24, s. 461-468, Ankara 1981 - Yeni Felsefe ve Yeni Felsefeciler, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XXVI, Ankara 1981 Bayrakl, Bayraktar, - Eitim Felsefesinde dealizm, Maramara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 4, stanbul,1986 - Farabinin Eitim Felsefesi, slami Aratrmalar, Cilt: 1, Say: 1, 1986 - Farabinin Siyaset Tanm ve Devletin Menei Hakkndaki Grleri slami Aratrmalar, Cilt: 1, Say: 2, 1986 Bayraktar, Levent, - Albert Camus ve Yunus Emrede ABskurd Kavram, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 31, s. 81-103, Ankara 2000-1 - Bergsonculuun Trkiyeye Girii ve lk temsilcileri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 28, s. 62-73, Ankara Aralk 1998-2 - Bilgi Felsefesi Tutum zerine Prof. Dr. Necati ner le Sohbet, Trk Yurdu,Temmuz 2000 - Mustafa ekip Tun Dncesinde Model nsan Yaratacak Olan Eitim Anlay, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 35, s. 160-166, 2002 - Mustafa ekip Tunun nsan Anlay, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 36, 2002/2 Bayraktar, Mevlt, - Gazzalnin Ahlak felsefesi ve Filozoflarn Etkisi, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 Bayta, Sevil, - Kltrel Birlie Kar Siyasal Birlik: Alman ve Fransz Milliyetilikleri, Trkiye Gnl, Say: 26, s.60-66, Ocak-ubat 1994 Bedi Nuri, - Ahlak Nedir?, ahbal, Say: 31, 15 Kanuni Evvel 1326 - Felsefenin Mahiyeti, ahbal, Say: 1, Mart, 1325 - Felsefenin Minhac, ahbal , Say: 3, 1 Nisan 1325 - Felsefenin Minhac, ahbal , Say: 4, 15 Nisan 1325 - Hadisat Ruhiye le Hadisat Uzviyenin Ne Fark Var?, ahbal, Say: 10, 15 Austtos 1325 - lm-i Ruh Nazarnda Vicdan, ahbal, Say: 17-18, Kanun-i Evvel Sani 1325

169

- lm-i Ruh, ahbal, Say: 6-7, Haziran-Temmuz 1325 - M.E.Bahis-i Ahlakiye, Ulum- ktisadiye ve timaiye Mecmuas, Yl: 2, Cilt: 3, stanbul Kanuni Sani 1326 - Tahavvlat- Fikriye, Ulum- ktisadiye ve timaiye Mecmuas, Yl: 2, Cilt: 3, stanbul Kanun- Evvel 1326 - Ulum- timaiye, Ulum- ktisadiye ve timaiye Mecmuas, Yl: 2, Cilt: 3, stanbul Kanun- Evvel 1326 Behar-Ersanl, Bra, - Siyaset ve Medeniyet, Trk Yurdu, Mart-Nisan ,1998 Bekata, Hfz Ouz, - Hayat Felsefesi, Trk Yurdu, Cilt: 1, no. 11, s. 15-16, 1960 Beker, - Tarihi uurda Tebeddl, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 18, s. 355, stanbul 1926 Belge, Murat, - Kadronun ve Kadrocularn Hikayesi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 2324, s. 756-772, Eyll-Aralk,1998 - Obadan Kubbeye: Tarih Yazmnda Bir Ekol, Cogito, Say: 17, s. 395-402, 1999 Belgion, Montgomery, - Andr Gidee Gre Hayat Felsefesi, Fikir Hareketleri, Cilt: 3, Sene: 2, Say: 70, 1935 - Bernard Showa Gre Hayat Felsefesi, Fikir Hareketleri, Cilt: 3, Say: 58, Sene: 2, 1934 - Hayat Felsefesinde Deiiklik, Fikir Hareketleri, Say: 53, 1934 Belli, Mihri, - Trkiye Cumhuriyetinin deolojik Temelleri zerine, Yeni Trkiye Dergisi, Yl 4, Say: 23-24, s. 563-565, Eyll-Aralk 1998 Benli, Selma, - kbal: Kiilii, Felsefesi ve Eserleri Hakknda Dnceler, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 33, Say: 1-2, Ankara 1990 Berdiaeff, N. , - Marksizmin Kendi Kendisiyle atmas, Trk Dncesi, Cilt: 6, Say: 34, 1 Aralk ,1956 - Marxizmin atmalar, Trk Dncesi, Cilt: 10, Say: 54, 1 Mart ,1959 Bergson, Henri , - Dirilerin Hayaletleri, Dergah Mecmuas, Cilt: 3, stanbul ,1338 - Hakikat ve eniyet, Dergah, Cilt: 3, Say: 25, stanbul ,1922 - Metafizike Medhal, ev. Mustafa ekip Tun, Darlfnun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 2, Say: 9, stanbul 1928 - Ruh ve Beden, ev.: Mustafa ekip Tun, Dergah Dergisi, Cilt: 1, Say: 6, 1337 - uur ve Hayat, ev.: Mustafa ekip Tun, Dergah Dergisi, Cilt: 1, Say: 2, 1337 - uur ve Hayat, ev.: Mustafa ekip Tun, Dergah Dergisi, Cilt: 1, Say: 3, 1337 - uur ve Hayat, ev.: Mustafa ekip Tun, Dergah Dergisi, Cilt: 1, Say: 4, 1337

170

- Ruh ve Beden, ev.: Mustafa ekip Tun, Dergah, Cilt: 1, Say: 6, stanbul 1921 - Ruh ve Beden, ev.: Mustafa ekip Tun, Dergah Dergisi, Cilt: 1, Say: 7, 1337 - Ruh ve Beden, ev.: Mustafa ekip Tun, Dergah Dergisi, Cilt: 1, Say: 8, 1337 - uur ve Hayat, Dergah Mecmuas, Cilt: 1, stanbul 1337 Berker, Ercment, - Prof. Salih Murad zdilekin Trk Mzikolojisinde Yeri, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 6, s. 64-65, Ankara 1977 Berkes, Niyazi, - Birleik Amerika Devletlerinde Sosyoloji, lk, Cilt: 11, Say: 62, Ankara ,1938 - Birleik Amerika Devletlerinde Sosyoloji, lk, Cilt: 11, Say: 63, Ankara ,1938 - Birleik Amerika Devletlerinde Sosyoloji, lk, Cilt: 11, Say: 66, Ankara ,1938 - Birleik Amerika Devletlerinde Sosyoloji, lk, Cilt: 12, Say: 68, Ankara ,1938 - Sosyoloji Nazariyelerinin Tedkikine Giri, lk, Cilt: 15, Say: 90, Ankara, 1940 Berki, Ali Himmet, - Fazilet ve erefinefis, Trk Yurdu, Cilt: 2, no. 9 (291), s. 5, 1960 Berki, akir, - Hukuk, Ahlk ve Fazlet, Trk Yurdu, Cilt: 2, no. 7 (289), s. 23, 1960 Berkley, George , - Beeri Bilginin Prensipleri, ev. Orhan Sadettin, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas ,Cilt: 6, Say: 2, stanbul ,1928 Berkmen, Haluk, - Kuantum Kuramnn Modern Epistemolojiye Etkileri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 16, s. 40-49, Ankara Yaz ,1995 Berktay, Fatmagl, - Felsefe ve Kadn: Zor Bir liki, Cogito, Say: 6-7, s. 448-457, Bahar ,1996 Bernasconi, Robert, - Sartren Baknn Geriye evrimi: Irklk Fenomeninin Dnm, ev. Zeynep Direk Akay, Toplumbilim, No: 8, s. 8-11, Haziran 1998 - phe Etii, ev. Zeynep Direk Akay, Felsefelogos, Say: 10, 2000 Bernstein, R. ., - Felsefi Yorum Bilgisi: Temel Bir Varolu Tarz, ev.: Mustafa Gnay, Felsefe Tartmalar, 24. Kitap, s. 137-140, stanbul Ocak ,1999 Berzeg, Kazm, - nsan Hak ve zgrlkleri, Sosyalizmin, Solun Deil, Liberal San Mefkuresidir, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 21, s. 113-120, Mays-Haziran 1998 - Liberalizm zerine eitlemeler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 595624, Ocak-ubat 1999 - Sivil Toplum, Klasik Liberalizm ve Yeni Dnya Dzeni, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 210-217, Kasm-Aralk 1997

171

- Siyaset Pratiinde Somut Liberalizm, Liberal Dnce Dergisi, Say: 2, Bahar 1996 Bertman, Martin A., -Farabi ve Ortaa slam Felsefesinde Mutluluk Kavram, Tabula Rasa, Yl: 2, Say: 5, s. 220-224, Mays-Austos 2002 Best, Edward, - Eitim Kuramnda Yaygn Karklklar, ev.: Hasan nder, Ankara niversitesi Eitim Bilimleri Fakltesi Dergisi, Cilt: 27, Say: 1 s. 261-277, 1995 Beyazyrek, Itr - Denkel , Arda, - Felsefede e Yaramak, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 20-23, stanbul Beyazyrek, Itr, - Ussall Amak, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 25-28, stanbul Beydoan, Ayhan T., - Gizlilik Bilgi Edinme ve Demokrasi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 29, , S. 217-223, Eyll-Ekim 1999 - Klasik ve Modern Liberalizmde Serbest fade, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 197-201, Ocak-ubat 1999 Beyssade, Jean Marie, - Descartestan Humea Nedensellik Dncesi, Tlin Bumin, Seminer Dergisi, Say: 7, E.. Edebiyat Fakltesi Yay., 1990 - Descartes, ev. Tlin Bumin, Cogito, Say: 10, s. 63-83, 1997 Bak, Ayhan, -Aristoteles'in Pratik Bilim Anlay, Felsefe Arkivi (.. Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm Dergisi) Say: 30, s. 179-213, 1997 -Bili ve evre, Trk Yurdu Dergisi, Cilt : 18. Say: 130. s. 2-8, Haziran 1988 -Bilim ve Demokrasi, Trk Yurdu, Haziran 1998 -Bilimsel Bilginin Kesinlii, nsan ve Kainat Dergisi, Say: 25, s. 35-37, Istanbul Eyll 1987 -Cevdet Paa'nn Tarih Bilinci, Ahmet Cevdet Paa Sempozyumu, 1995, T. D.V. Yay., s. 17-57, Ankara 1997 -Hans Reichenbach, Felsefe Arkivi (.., Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm Dergisi) Say: 30, s. 8-9, 1997 -Hilmi Ziya lken, Felsefe Arkivi (.. Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm Dergisi) Say: 30, s.14-19, 1997 -Homo Economicus Medeniyetine Yaklamlar: Francis Fukuyama ve Teoman Dural, Trk Yurdu Dergisi, Cilt: 18, Say: 127-128, s. 96-106, Mart-Nisan 1988 -lk Dnem Osmanl Tarihilerinde Devlet Fikri: Akpaazade ve Tursun Bey, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 406-416, .Mays-Haziran 2000 -maj Niin Sorun Haline Gelir? Mslman maj (Kutlu Doum -Kantn Tarih Anlaynda Tarih Bilincinin Yeri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 16, s. 56-75, Ankara Yaz 1995 -Kant'n Tarih Anlaynda Tarih Bilincini Yeri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 16, s. 56-74, Ankara Yaz 1995 -Kltr, Medeniyet ve Devlet Ilikileri, Trk Yurdu Dergisi, Cilt: 18, Say: 127-128, s. 88-92, Mart-Nisan 1998 -Platon ve Hobbes'da "Otoriter Devlet"in Gerekeleri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 22, s. 47-60, Ankara Gz 1996

172

-Sofistlerin Siyaset Anlaylar I, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 12, s. 72-80, Ankara Temmuz 1994 -Sofistlerin Siyaset Anlaylar, Felsefe Dnyas Dergisi, Say:13, s. 44-60, Ankara Gz 1994 -Takiyettin Mengolu, Felsefe Arkivi, (.., Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm Dergisi) Say: 30, s. 29-31, 1997 -Tarih Bilinci, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 20, s. 46-59, Ankara Bahar 1996 -Tarih Bilinminde Tarih Bilincinin Yeri, Toplumsal Tarih Dergisi, s. 54-57, Istanbul Austos 1996 -Tarihin Yaps ve Kltr Bilimlerindeki Yeri, Ankara niversitesi Ilahiyat Fakltesi Dergisi, Prof.Dr. Necati ner Armaan, Cilt: Xl, s. 205-213, Ankara 1999 -Toplumsal Sorumluluk ve Bycler, Trk Yurdu, Ekim 1998 -Trajedinin Sofizme Etkileri, Lucerna: Klasik Filoloji Dergisi, Say: 3, s. 59-73, Istanbul 1996 -Yrk Bayram zerine Bir Deneme, Osmanl Sempozyumu, Eyll 1996, s. 2751, stanbul St 1997 -Zihniyetin Yenilenmesi Sorunu, Trkiye 1. Eitim Felsefesi Kongresi: Bildiriler Mzakereler, Ed. Halil Rahman Acar, s. 9-21. (Yznc Yl, Van. 5-8 Ekim 1994) Van 1995 Bilgen, H. Nihat, - ada ve Demokratik Eitim, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 7, s. 448-452, Ocak-ubat 1996 Bilgi, Emin, - timai uurlama, Milli Kltr, Yl:1, Say: 6, s. 2-7, Ankara 1977 - Kltr Politikas Dnceler, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 3, s. 2-5, Ankara 1977 - Milli Kltr Anlay, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 1, s. 2-3, Ankara 1977 Bilgin, Beyza, - Trkiyede Din ve Laiklik, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, XLII, s. 41-59, Ankara 2001 Bilgiseven, Amiral Kurtkan, - adalk Nedir?, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 2429-2435, Eyll-Aralk 1998 - slamiyet ve Mzik, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 - Mill Eitimde Baarya Ulamann En nemli artlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 7, s. 437-447, Ocak-ubat 1996 - Ziya Gkalpe Gre Trklemek slamlamak, adalamak, Trk Yurdu, Mart 1996 Bilhan Saffet, -900 Yllk Bir Trk retim Kurumu Bugra Han Tama Medresesi Vakf Belgesi, Eilim Bilimleri Fakltesi Dergisi, Cilt: 15, Say: 2, s. 117-124, 1982; Din retimi Dergisi , Say: 8-9, 1986 -Asya Eitim Felsefesine Tarihsel Bir Yaklam-slamiyet ncesi Trkler, Eitim Bilimler Fakltesi Dergisi, Cilt: 22, Say: 1, s. 43-70, 1990 -Asya Eitim Felsefesine Tarihsel Bir Yaklam-Hindistan Felsefesi ve Eitimi, Gazi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 1, s. 1-34, 1985 -Asya Eitim Felsefesine Tarihsel Bir Yaklam-Mezopotamya ve Smerler, Eitim Bilimleri Fakltesi Dergisi, Cilt: 17 Say: 1-2 , s. 303-339, 1985

173

-Asya Eitim Felsefesine Tarihsel Bir Yaklam-in Eitim Felsefesi, Eitm Bilimleri Fakltesi Dergisi, Cilt: 16, Say: 2, s. 77-112, 1983 -Asya Eitim Felsefesine Tarihsel Bir Yaklaim-ran Eitim Felsefesi, Eitim Bilimleri Fakltesi Dergisi, Cilt: 21, Say: 1-2, s. 271-281, 1988 -Atatrk n Eitim Felsefesi, Eitim Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Say: 52, s. 4-18, 1984 -Byk Fransz htilali ve Trk Devrim Hareketleri, Eitim Bilimleri Fakltesi Dergisi, s. 213-230, 1981 -amz Etkileyen eitim Felsefeleri, Din retimi Dergisi, Say: 12-13, s. 3644, 1987 -Hilmi Ziya lkenin Trk Dnce Hayatndaki Yeri, Gazi niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 4, Say: 1, 1988 -lk alarda Trk Kltr Hareketleri , Milli Eitim ve Kltr Dergisi, Say: 19 Ocak 1983 -Klann Sivil Eitime Katks ile lgili Sosyolojik bir Yaklam Trk Silahli Kuvvetler Dergisi Mayis 1987 -La Place de 1 Ecole Hanafite d Asie Centrale Dans La Philosophie du Droit Musulman, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Aratrma Dergisi, Cilt: 13, s. 13-43, 1991 -Timurlularda Bilim Politikas, Eitim ve Bilim Dergisi, Cilt: 8, Say: 46, s. 1823, 1983 Bilik, Erol, - Sofistler, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: VII, Say: 1-2, s. 355-378, 1950 Bilkan, Ali Fuat, - Marksist Sanat ve Edebiyat zerine, Trk Yurdu, Cilt: 11, 1991 Binark, F. Mutlu, - Teknokltrde Yaamaya Hazrlanmak: Son Tango. Siberuzamda Yazlan ok Kiisel Bir Deneme, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 601-604, Ocakubat 1998 Bingl, Abdulkudds, -al-Semerkandi ve Kstasu'l-Efkr, Fen-Edebiyat Fakltesi Fakltesi Aratrma Dergisi, Erzurum 1991, s. l73-182; Uluslararas Osmanl ncesi Trk Kltr Kongresi Bildirileri, s. 107-118, A.K.M. Yay., Ankara 1997 -Aristoteles'in Tanm Teorisi, Sesler, 260/261, s. 59-75, Aralk 1991 skp/Yugoslavya, - Dil, Anlam ve Felsefe, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 1, s. 22-27, Ankara Temmuz 1991 - Dnce-Dil, Dil-Anlam Bantsnda Yabanc Dille retim zerine Baz Mlahazalar, Trk Yurdu, 80, s. 14-18, Nisan 1994 - Ebheri, Esirddin Mufaddal B. mer, Trkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Ebher Mad., Cilt: 10, s. 75-76, stanbul 1994 - Erzurum 'lu brahim Hakk 'nn lim Anlay, Felsefe Dnyas, Say: 9, s. 14-20, Ekim 1993 - Gazzali ve Mantk Bilimi, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 - Gazzalide Din Bilim likisi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 18, s. 10-18, Ankara K 1995 - Hakikat, Felsefe ve Din, Trk Yurdu, Cilt: 17, s. 116-117, Nisan- Mays 1997

174

- bn Sinada Mantk Mahiyet ve Bilinmesi, Uluslararas bn Trk, Harezm, Frb, Beyrn ve bn Sina Sempozyumu, Bildiriler, (Ankara 9-12 Eyll 1985), s. 139-147Ankara 1990 - bn-i Hazmn Mantnda Dil, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 8, s. 22-32, Ankara Temmuz 1993 - hvanus-Safa Risalelerinde Mantk Konular, Trkiye 1. Felsefe, Mantk, Bilim Tarihi Sempozyumu Bildirileri, lke Yayn-Haber Tic. Ltd. t. Ankara 1991; Atatrk n. Fen- Edebiyat Fak. Aratrma Dergisi, Say: 20, s. 33- 46, Erzurum 1993 - letiim Balamnda Mantk ve Dil, Mays-1998, nsan Felsefesi Kongresi, Bildiriler, Atatrk niversitesi, Erzurum- 1998: A. . lahiyat Fakltesi Dergisi, Prof. Dr. Necati NER Armaan, Cilt: XL, s. 105-116, Ankara 1999 - slam Dncesi ve slam Felsefesi zerine, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 15, s. 19-26, Ankara Bahar 1995 - slam Kltr Dnyasnda Mantk Geleneinin Kurulmasnda Trk Dnrlerin Yeri, Fen-Edebiyat Fakltesi Aratrma Fakltesi Aratrma Dergisi, 18, Erzurum -1990, s. 120-240; Milli Eitim, 92; s. 48-54Aralk 1989 - Osmanl Dnyasnda Mantk Bilimi ve Eitim, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 29, s. 12-21, Ankara Temmuz 1999-1 - Osmanllarda Mantk Bilimi, erii, Medrese Eitimindeki Yeri ve Osmanl Mantklar, Osmanl, Cilt: 8 (Bilim), s. 231-243, Yeni Trkiye Yay., Ankara 1999 - Semerkandinin Kstasnda Kyas Teorisi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 20, s. 10-34, Ankara Bahar 1996 - Terzi Baba'nn Tasavvuf Anlay, Fen-Edebiyat Fakltesi Aratrma Dergisi, Say: 17, s. l93-198Erzurum 1989 - The Logical Essence And Its Acquisitions bn Sina's Philosophy, Acts of the International Symposium on ibn Trk Khwrezmi, Frb, Beyrn, And lbn Sina, (Ankara 9-12 September 1985), s. 110-119, Ankara 1990 - Trk Kltr Tarihinde Mantk Hareketleri, Trk Kltr ve Felsefe Panelleri, 24-25 nisan 1991, Kayseri Teblileri, s. l 1-24, Kayseri 1992 - Trk-slam Kltr Dnyasnda sagoji, Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi, 711 Mays1984, Erzurum; Atatrk niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Aratrma Dergisi, Cilt: l5, s. 349-355, Erzurum 1985 - Trk-slam Mantklarnda Mantk ve Dil, II. Trkiye Felsefe, Mantk ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 11-13 Kasm-1987, Atatrk Kltr Merkezi- zmir, s. 193-200; Atatrk n. Fen-Edebiyat Fak. Aratrma Dergisi, Say: 3, s. 16, Erzurum-1988, s. 227-334; Milli Eitim, Say: 18, s. 63-70, Ankara 1989 - Trklerde Mantk, Trk Dnce Tarihi, s. 73-130, Haz: Hseyin G. Topdemir, A.K.M. Yay., Ankara 2001 - XVIII. Yzyl Trk Mantklar, Fen-Edebiyat Fakltesi Aratrna Dergisi, Say: 14, , s. 55-67, Erzurum 1986 Birand, Kamuran, - 17. 18. ve 19. Yzyllarda Devlet desi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, .Cilt: II, Say: 2-3, s. 161-166, Ankara 1953 - 18. Asr Fransz Tefekkr ve Namk Kemal, Felsefe Arkivi, Cilt: 1, no. 1, s. 99-140, stanbul 1945

175

- Din Kavramnn ncelenmesi Hakknda, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: VIII, Ankara 1961 - Existencialisme zerine I, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: X, s. 41-47, Ankara 1963 - Existencialisme zerine II, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XII, Ankara 1964 - nsanln Aydnlanmas ve Hrriyet zerine, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: IV, Say: 1-2, s. 46-48, Ankara 1955 - nsanln Srr, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: IX, Ankara 1962 - Prof. Gkberk ve Aydnlanma (Tahlil ve Tenkitler), Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: II, Say: I, s. 105-112, Ankara 1953 - Tanr uuru Hakknda, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: II, Say: 4, s. 89-91, Ankara 1953 - Trk Dncesinde Avrupallama Hareketi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: VI, Say: 1-4, s. 96-102, Ankara 1959 -Dinin Mahiyeti zerine, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: VI, Say: 1-4, Ankara 1959 Birinci, Ali, - Osmanl Miras, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 365-368, MaysHaziran 2000 Birkan, smet, -bn Rd Dncesinin Tarihteki Yeri ve Etkileri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 11, s. 57-69, Ankara Mart 1994 Birkiye, Atilla, - Yaama Felsefesi stne Bir Deinme, Yazko Edebiyat, Temmuz, 1982 Birkk, Cneyt, - Modernizmden Postmodernizme Yeni Problemler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 525-536, Ocak-ubat 1998 Bischoff, Robert Von, - Trk nasna Dair, Trk Dncesi, Cilt: 10, Say: 56-57 Haziran-Temmuz Bizden, Abdullah, - Sinanda Dirilmek, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 3, s. 25-29, Ankara 1977 Bodmer, Frederick, - Alfabenin Tarihi, Vural lk, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 25, Say: 3-4, Ankara 1967 Bodur, Hsn E., - Modernleme ve Din, Trk Yurdu, Cilt: 11, 1991 Bogos Zekiyan, - Augustinusun Bilgi Teorisinde gerei Prensibi ve Sujenin Kendini Bilmesi, Felsefe Arkivi , Say: 19, s. 21-80, stanbul 1975 Bolay, M. Naci , - bn Sina Mantnda Modal nermeler ve Bu nermelerin bn Hazm Vastasyla slam Fkhna Uygulan, Uluslar aras bn Sina Sempozyumu Bildirileri, 17-20 Austos, Ankara 1983 - smail Fenn Erturulda Vahdet-i Vcud Anlay, Trk Yurdu, Cilt: 10, no. 36 (382), s. 25-30, 1990 - smail Fenni Erturulda Vahdet-i Vcut Anlay, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991

176

- Mantk Tarihinde Mhim Bir Hadise ve mam Gazali, II. slami limler Sempozyumu, Marmara niversitesi lahiyat Fakltesi, Eyll 1981 - Mantk Olarak bn Kemal, bn Kemal Sempozyumu Bildirileri, Ankara ,1986 - Modalite Meselesi ve Modal nermeler Ynnden Aristo le Farabinin Bir Mukayesesi, Seminer Dergisi zel Says, zmir 1989 - Yklemin Nicelii Meselesi ve bn Sina Mantnda Yklemi Nicelikli nermeler, Uluslar aras bn Sina Sempozyumu Bildirileri, 17-20 Austos, Ankara ,1983 Bolay, Naci-Grnberg, Teo, - bn Sinadaki Modalitelerin Modern Mantk Asndan ncelenmesi, Uluslararas bn Sina Sempozyumu Bildirileri, 17-20 Austos, Ankara 1983 Bolay, Sleyman Hayri, -72 Millete Bir Gz le Baklabilir mi?, Kuranda Evrensel Hogr, kitab iinde, s. 136-148, stanbul 1997 -Ahmedinin skendernamesindeki Felsefe Problemlerinin Tahlili, Prof. Dr. Kazm Yaar Kopraman Armaan iinde, Ankara 2003 -Ahmet Cevdet Paann Dine Bak, Trk Yurdu, Cilt: 9, no. 18 (364), s. 5-6, 1988 -Ailenin Felsefi Temelleri, Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 47 (393), s. 41-44, 1991 -Anarinin Fikr Kaynaklar, Trk Yurdu, Cilt: 9, no. 13 (359), s. 5-7, 1988 -Aristoda Tabiat Felsefesi, D.Rossdan Tercme, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XIX, Ankara 1973 -Bedizzamann Felsefeye Bak, Uluslararas Bedizzaman Semyozyumu 3, s. 239-262, stanbul 1996 -Bir Filozof Mfessir M. Hamdi Yazr, Milli Eitim ve Kltr Dergisi, Say: 15, s. 20-34, Mays 1982 -Bir Medeniyet Teorisi ve ki Kitap, Trk Yurdu, Mart-Nisan 1998 -Bizansl Alimlerin stanbuldan Kamalar ve Rnesans Balatmalar Meselesi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XXVIII, Ankara 1986 -Cevapl nsz (Materyalizmin Mahiyeti), Trkiyede Ruhu ve Maddeci Grn Mcadelesi Kitabnn 4.Bskk.snda Ali Nejat lenin 100 sayfaya varan Eletirilerine cevap, s. IX-XLIV, Ankara 1995 -Cumhuriyet Dnemi Dnce Hayat, Tarihte Trkler iinde, Cilt: 17, s. 739785 -Cumhuriyet Dneminde Zihniyetler ve deolojiler, Cumhuriyetin 75. Yl adl kitapta yaynlanacak. -Demokrasinin Felsefi Temelleri zerine, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 17-20, Eyll-Ekim 1997 -Dinsizlik- Dindarlk Ynnden Akif-Fikret Mnakaas, Trk Yurdu, Cilt: 3, no. 6 (300), s. 11-14, 1963 -Dr. Zakariya brahim, (Mklatl-nsan) Maktabat Msr, Kahire, 1966 (Kitap tantma), Ankara niversitesi lahiyat Fak. Derg., Cilt: XIX, s. 243-245 Ankara 1973 -Dnr Olarak Cabir Bin Hayyan, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 17, s. 19-31, Ankara Gz 1995 -Dnr Olarak Mehmet Akif, Hacettepe niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, M. .Akif Ersoy zel Says, Cilt: V, Aralk 1987

177

-Eitim, Din ve Deer, 4-6 Aralk 1998 de zmirde yaplan sempozyuma sunulan tebliler, Trkiyede Din Eitimi ve retimi Sempozyumu Teblileri iinde, Ankara 1999 -Endlsde Gelien Dnce Hayat ve Batya Tesirleri, Trk Yurdu, Mart 1994 -Filozoflarn Tarih Grleri, Trk Yurdu, Cilt: 8, no. 10 (356), s. 3-10, 1987 -Garip Bir Osmanl Dnr, Cebbar Kulu, slami Aratrmalar Dergisi, Mart 2000 -Gnmz Genliinin nanma Problemleri, Milli Kltr ve Genlik Sempozyumu, Ankara 3-14 Kasm Kasm 1985 -Gnmz Trkiyesinde Aleviliin ve Bektailiin Baz Problemleri zerine Bir Deneme, Hac Bekta Veli Aratrma Merkezi Dergisi, Mart 2000 -Hegelin nsana Bak, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 30, s. 9-29, Ankara 1999-2 -Hilmi Ziya lkenin Fikri Gelimesinden izgiler, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 -Hipokratta, bn Sinada ve Nidaide Tp Etii, Tp Etii Kongresi Teblileri (25-29 Haziran), Bursa 2003 -History of Turkish Thought From Tanzimat to the Republic, The Turks iinde, Part Fiftyone, s. 667-686, V.4 -Intellectual Life in The Republican Period, The Turks Turkey, kitab iinde s. 535-563, Ankara 2002 -bn Kemalin Tarihe Bak, bn Kemal Sempozyumu Teblileri, bn Kemal Sempozyumuna sunulan tebli, Ankara 1986 -bn Sinada Contingence Anlay, Uluslararas bn Trk, Harezmi,Farabi, Beyruni ve bn Sina Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1985, Ankara 1990 -nsan Haklarnn Felsefi Temelleri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 21, s. 121-124, Mays-Haziran 1998 -nsana Allah Denir mi? Yahut nsan Allah Olabilir mi?, Trk Yurdu, Aralk 1994 -slm ve nsan, Diyanet Dergisi, Cilt: 9, Say: 102-103, s. 411-414, 1970 -slmda Ahlk Anlay, Diyanet Dergisi, Cilt: 15, Say: 5-6, s. 298-314, 1976 -smail Fenni Erturul, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 7, s. 11-26, Ankara Mart 1993 -Klasik Dnem Osmanl Dncesi ve Osmanlda Tehaft Tutkusu, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 11-30, Mays-Haziran 2000 -Kuran- Kerimin Tarihe Bak, Prof.Dr.brahim Kafesoluna Armaandan Ayr Basm, Ankara 1985 -Le Probleme De La Contingence Chez bn Sina, I. Felsefe-Mantk-Bilim Tarihi Sempozyumu, (19-21 Kasm 1986) Ankara 1991 -Maddeye Meydan Okuyan Adam, Trk Yurdu, Cilt: 17, Haziran 1997 -Mehmet Akifin Aileye Bak, Trk Kltr, Say: 284, Aralk 1986 -Mehmet Akifin Dncesinde Felsefe Meseleleri, Ankara niversitesi Rektrl lmnn 50. Ylnda M. Akif Ersoyu Anma Kitab, Ankara 1986 -Mevlana ve Diyalektik, I. Milli Mevlana Kongresi, 3-5 Mays 1985, Konya 1986 -Mevlanann Akl Anlay II. Milli Mevlana Kongresi, 3-5 Mays 1986, Konya 1987 -Milli Akln Milli Eitimdeki Rol, Van Yznc Yl niversitesi Eitim Fakltesi II. Eitim Felsefesi Sempozyum Teblii, 25-28 Ekim 1996, s. 136-148, Ankara 1997

178

-Milli Eitimin Felsefi Temelleri, Yeni Trkiye Dergisi, Say: 7, s. 422-429, Mart 1996 -Mozaik Kltr, Trk Yurdu, Cilt: 12, no. 62 (408), s. 6-8, 1992 -Muammer Sencerin Allahn Varlna Dair Kitab-Kitap Tenkitleri, Ankara niversitesi lahiyat Fak. Derg., Cilt: XIX, s. 237-240, Ankara 1973 -Mslmanlarn En Byk Meselesi, Trk Yurdu, Cilt: 13 1993 -Osmanl Modernlemesi, Milli Eitim Dergisi Osmanl zel Says,TemmuzAustos-Eyll zel Says, Say: 143, s. 38-41, Ankara 1999 -mer Ferid Kam, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 10, s. 8-18, Ankara Aralk 1993 -Postmodernizm, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 519-524, Ocak-ubat 1998 -Pozitivist Zihniyet, Dilimizi Nasl Bozdu?, Trk Yurdu, Dil zel Says, s. 1316, ubat 1997 -Pozitivizmin ve Pragmatizmin Trk Milli Eitimine Etkileri, Trkiye I.Eitim Felsefesi Kongresi (5-8 Ekim 1994,Van), Ankara 1995 -Prof.Dr.Erol Grgre Gre Bilim ve Teknoloji, Milli Kltrler ve Kreselleme Sempozyumu Teblileri, s. 205-209, Konya 1998 -Profesr Hamdi Ragp Atademir, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 21, Ankara 1976 -Sivil Toplum ve Manas, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 7-8, KasmAralk 1997 -Siyasi Bir Ahlak Olabilir mi?, Yeni Trkiye Dergisi, Siyaset zel Says, Say: 13, s. 1303-1307, Ankara ubat 1997 -Tanzimattan Cumhuriyete Trk Dnce Tarihi, Tarihte Trkler iinde, Cilt: 14, s. 515-565, Ankara 2002 -Tarihi Determinizm Mmkn mdr?, Trk Yurdu, Cilt: 8 1987 -Tarihte Contingence Mmkn mdr? II. Felsefe-Mantk-Bilim Tarihi Sempozyumu, (11-13 kasm 1987), zmir 1989, (Seminer Dergisi zel Says) -Terbiye ve Ahlak, Dou Anadolunun Meseleleri Sempozyumu (13-15 Mays 1985, Tunceli)den ayr basm, Ankara 1985 -Trk Ataszlerinde Felsefe Problemleri zerine Bir zah Denemesi, Trk Kltr Aratrmalar, Say: XXII, Ankara 1984 -Trk Cumhuriyetlerine Yaklamda Ahmet Yesevi Metodu, III. Milli Eitim Sempozyumuna Sunulan Tebli, Adana, 23 Kasm 1992 -Trk Dnyas Dnce Tarihi zerine Bir Deneme, Avrasya Aratrma Merkezi Dergisi, Muzaffer zda zel Says, Ankara 2003 -Trk Dncesi Nasl Canlandrlabilir, Trk Yurdu, Ekim 1994 -Trk Sosyolojisinde Yeni Bir Ses, Trk Kltr, Ekim 1984 -Yabanclama Karsnda Yahya Kemal, Doumunun 100.Yldnmnde Yahya Kemal Beyatl Semineri (2 Aralk 1984), Ankara 1984 -Yeni Nesillere Hangi Deerler Verilmeli, Trk Yurdu, Cilt: 8, no. 6 (352), s. 3-5, 1987 -Ziya Gkalp ve Felsefe Anlay, Trk Yurdu, Ziya Gkalp zel Says, Mart 1996. -Ziya Gkalpin Sisteminde Dinin Yeri ve nemi, Trk Yurdu, Cilt: 8 1987 -Ziya Gkalpin Sosyolojisi, Trk Kltr, Ankara Nisan 1995

179

-Zorunsuzluk Hakknda Bir yaz zerine Baz Aklamalar, Felsefe Tartmalar, 13. Kitap, s. 115-125, stanbul 1993 -Sultan Alparslann en mhim hizmeti, Diyanet Dergisi,Austos 1971,say:110111 -Maklta gre Hac Bekta Velnin Fikr ahsiyeti, 15 austos 1984 de Hac Bektataki sempozyumda sunulan tebli Trk Dncesinde Gezintiler,Nobel yay.,Ankara, 2007 kitabnda yer ald -Ah Evrannn Eserleri ve Muhtevas, Krehirde 1987 de yaplan Ah Evran sempozyumunda sunulan tebli, trk Dncesinde Gezintilerde yer aldu. - Hac Bayram Velnin dnya Gr,Hac Bayram Vel Seminerleri IV,Vakflar Genel Mdrl yay.Ankara,1987(ad geen esrimde yer ald) -Mill Akln Bir Tezahr rnei olarak Sultan II. Muradn Olu II. Mehmed ile Tartmas, 2004 yl 28-30 mays gnlerinde Gazi niversitesinde tertiplenen Trkoloji kongresine sunulan tebli(ad geen eserde) -Heidegger ve eyh Eref veya Sormak nice Ulu dir?, Felsefe Dnyasnda Gezintiler ,Nobel yay.,2007 iinde. -Trk Vakf Sisteminin Felsef Temelleri, 3.5 aralk 1985 de yaplan I.Vakf urasnda sunulan tebli(Ayn eserde) Tebli metinleri,neri,Ankara,1986 -Mneccim ba Ahmed Dedenin db- Mutalaa(Bir kitap nasl okunmal)adl risalesinin Tahlili, 28-30ekim 2006 da Seulde yaplan II.Asya Felsefeleri kongresine gnderilen tebli, tebli metinleri Gney Korede 2006 da yaymland.(Ayn kitabda yer verildi) -Ziya Gkalpin Felsefe Dersleri, Trk Yurdu, Nisan ,2007(ayn kitapta9 -Ziya Gkalpin Msavat anlay, Trk Dncesinde Gezintiler, Nobel yay.Ankara,2007. -Hilmi Ziya lkenin Destan Anlay ve Fetih Destan,(ayn eserde yer ald) - Anadolunun Medd Cezrinden Hilmi Ziya lkenin Medd Cezrine,Trk Edebiyat dergisi,Ekim 2006 saysnda Hilmi Ziyann romancl adyla yaymland. -eytanla Konumalar ve Hilmi Ziyann eytan Zekas, Trk Edebiyat derfgisinin ubat 2007 saysnda yaymland. -mer Ferd Kam, ankr Aratrmalar Dergisi,say :2 ,ankr, 2007 Bediuzzamannn Felsefeye Bak,24-26 eyll 1995de yaplan uluslar aras Bediuzzaman sempozyumu Metinleri,Yeni Asya yay.stanbul,1996 -Said Nursnin Vahdet-i Vcda Bak, Risale-i Nura gre Kurann nsana Bak,edir:Can Alpgven,Gelenek yay.,stanbul,2000 -Bir Filozof Mfessir Hamdi Yazr, 1981de stanbulda yaplan 1.slam limleri Kongresinde sunulan tebli;Elmall Hamdi Yazr,T.diyanet vakf yayn,Ankara,1993 ve ayn kitapta var. -smail Hakk Baltacolunun Milliyetilik anlay, 25 kasm 2oo6 gn Gazi Eitim fakltesinde doumunun 1320. ylnda smail hakk Baltacolu panelinde sunulan tebli,ad geen kitabmzda metin mevcut. -Yahya Kemal ve Din, lmnn 25.yldnmnde Yahya Kemal,T.Kltrn Aratrma Enstits ,Ankara,1983 adl kitapta ve ad geen kitabmzda yer ald. -Yabanclama Karsnda Yahya Kemal, Doumunun 100. Ylnda Yahya Kemal Semineri Bildirileri, 2aralk 1984,Ankara; ayrca ad geen eserde mevcut. -Peyam Safada Din,nklab ve rtica,7-11mays 1984de Erzurumda yaplan 1. Felsefe ve Sosyal Bilimler kongresi ne sunulan tebli,meti neri,Erzurum 1989; metin ad geen kitapta mevcut.

180

- Osman Turann Eserlerinde Tarihi ve Tefekkr, 15-16mays 1998 de Ankarada yaplan Osman Turann eserlerinde Tarih ve Tarihi likileri sempoyumuna sunulan tebli . Tebli ad geen kitab da yaymland. Haz.B.Yediyldz,Fahri unan ,Ycel Hacalolu,Ankara,1998. -Erol Gngre Gre Bilim ve Teknoloji, 1998 ylnda Konyada yaplan Erol Gngr Sempozyumunda sunulan tebli, hem tebli metinlerinde hem de ad geen kitabmzda yer ald. -Erol Gngr ,(hayat eserleri ve fikirleri),Kltr Bakanl Erol Gngrprestij kitabnda yaymland.Ankara,2006 -Felsefe Yapmak ve Necati ner, Necati ner armaan iinde.Ankara, 1999 -Necati ner,(hayat,eserleri ve fikirleri, Tabula Rasa Dergisi, say:17, Maysaustos 2006 -Madde Bamllnn Felsef Temelleri ve Bunun nlenmesinde Manev Deerlerin Rol,28-30 mays 2007 de stanbulda yaplan Uluslar aras Madde Bamll kongresine sunulan Tebli -Hac Bekta Velnin Besmele Tefsirinin fikri muhtevasnn tahlili Denemesi,1719ekim 2007 de Gazi niversitesinde yaplan uluslar aras ,Alevlik,Bektalik sempozyumuna sunulan tebli, Tebli metinleri sempozyumdan nce iki cilt halinde Trk kltr ve Hac Bekta Vel aratrmalar Merkezi tarafndan yaymlanmtr,Ankara,2007 -ada Bir niversitenin muhtevasnda Neler ne kmaldr?, 29 eyll-1 ekim 2005 de Fatih niversitesinde yaplan I.Asya Felsefeleri Uluslararas sempozyumunda sunulan tebli. Almla Dergisinin aralk 2007 saysnda yaymlanan makale. -Akn Deerler Buhran, 24-26 kasm 2004 de stanbulda yaplan Deerler ve Eitimi Uluslar aras Sempozyumuna sunulan tebli, Deerler ve Eitimi,Deerler eitimi Merkezi yay.,stanbul,2007 -Deerlerimiz ve Gnlk Hayat, Dem Dergi, temmuz austos eyll 2007saysnda -Tefekkr Hayat, 3-4 aralk 1999 tarihleri arasnda Eskiehirde yaplan Beylikten Cihan devletine konulu sempozyuma sunulan tebli,Trk yurdu yay.,haz.Y.Hacalolu,B.Yediyldz, Ankara, 2000 - Cumhuriyet dneminde Zihniyetler ve deolojiler, Cumhuriyet2in 75.yl adl kitap iin hazrland,Trk dncesinde yaymland. -Musa Carullah Bigiyefin ada slam Dncesindeki Yeri, 6-7kasm 1999 da yaplan I. Uluslar aras Musa Carullah Bigiyef Sempozyumunda sunulan tebli,hem tebli metinlerinde hem de ad geen kitabmzda yer ald - Materyalizmin Kskacndaki Trkiye, Trk Dncesinde Gezintiler iinde. -Trkiyede Din Dncenin Maceras, Ayn kitap iinde, -Bat Felsefesinin ada Trk Dncesine Tesiri, 1990 da Bakde yaplan ark Felsefesi kongresine sunulan tebli ,ad geen kitabmzda yer ald -Cumhuriyetin 80.ylnda Trk Dnce Hayat,Cumhuriyetin 80.ylnda Trkiye Sempozyumu teblileri,1 7-18 ekim 2003, Ankara; haz. Mustafa Kahramanyol, Trkocaklar genel merkezi, Ankara, 2004,ad geen kitapta da mevcut -Hegelin nsana Bak, 25-29 mays 1998deAtatrk niversitesinde tertiplenen felsefe kongresinde sunulan tebli, Felsefe Dnyas, 1992/2-30.sayda yaymland.Felsefe dnyasnda Gezintiler kitabnda yer ald. -Felsefenin Ksa Maceras(Felsefe dnyasnda gezintiler kitabna yazlan 20 sayfalk nsz -Cemil Meri,Kltr Bakanlnn Cemil Meri,Ankara,2005 prestij kitabnda yer ald.

181

-Felsefenin lme Bak yahut lm problemi,Gazi niversitesi tp fakltesince 2324 eyll 2006 da tertiplenen biyolojiden Felsefeye konulu sempozyumda sunulan tebli, Felsefe Dnyasnda Gezintiler adl kitapta yer ald -Din ve Terr,18.9.2006 tarihli Zaman gazetesinde yaymland. -Tabiat Kanunlarnn Anlam Problemi, Emile boutrouxdan tercme,Akademik Aratrmalar,yl:1,say:3,Erzurum 1996,Felsefe Dnyasnda gezintilerde yer ald. -Japon Filozofu Kuki Shuzonun Olumsu(contingent)Felsefesi, 29 eyll-1ekim 2oo5 ylnda Fatih niversitesinde yaplan !. Asya Felsefeleri Kongresinde sunulan tebli, Felsefe Dnyasnda Gezintilerde yer ald. -Filozoflarn Tarih Grleri, Tarih Metodolojisi ve Trk tarihi sempozyumunda sunulan tebli,21-26 mays 1984,Elaz. Tebli metinleri Frat niversitesince yaymland,Ankara,!990 -Tarihte determinizm Mmkn mdr? ,Frat niversitesinde ayn tarihteki sempozyumda sunulan ikinci tebli, metin Frat niversitesince de yaymlanmtr.,Ankara,1990 -Cabir bni Hayyann Baz Felsef Grleri,28-30 nisan 2006da Harran niversitesince tertiplenen Harran sempozyumunda sunulan tebli,metinler ad geen niversitece ayn ylda ve ayn adla yaymlanmtr. -Hipokratta ,bni sinada ve Nidade Tp Etii, 225-29 mays 2003 tarihlerinde Bursada tertiplenen milletler aras Tp Etiikongresine sunlan tebil,metinler sempozyumdan nce iki cilt halinde yaymlanmtr. -Kreselleme ve Mill Kltrler, Kltrel boyutlaryla Kreselleme, editr:Cemal uak,Ufuk kitaplar,stanbul,2002; Felsefe Dnyasnda Gezintiler kitabnda yer ald. -Trkiyede Mozayik Kltr Var m?,9.9.2005 tarihli Zaman gazetesinde yaymland.ayrca Felsefe dnyasnda Gezintilerde yer ald. -Kimlik,Mill kimlik,Trk kimlii, Parlamento derisinin ocak 2006 saysnda yaymland. - Yeni Dnya Dzeni ve Mill Kltr, Trk ocaklar Genel Merkezince 15 nisan 2001de tertiplenen Yeni Dnya dzenine Getirmek stedikleri konulu sempozyumda sunulan tebli,Trk yurdu yay.,Ankara,2001 -Gecikmi Bir Cevap Yahut Vehbinin Kerrakesi,Felsefe Dnyasnda Gezintiler iinde yer ald.. -Teolojik Meseleler Ortaada m kald?,Felsefe Dnyasnda gezintileriinde yer ald.. -Felsefe Dnyasnda gezintilerde kitap tantmalarla ilgili makale,Felsefe Dnyasn tantan bir yaz ile akl- selm zerine birer yaz yer almtr. -Muammer Sencerin allahn Varlna Dair bir kitab, A..lahiyat Fakltesi dergisi, say:,Ankara ,1972 -Zekeriyya brahimin Bir kitab,A..lahiyat fakltesi dergisi,say.,Ankara,1973 -Teoman duralnn Bir kitab,A..lahiyat Fak.dergisi,say. Ankara,1979 -Felsefe Dnyas,19.12.1999 tarihli Ayyldz Gazetesinde yaymland. -Aydnlanma Felsefesi, Akl- Selm gibi yazlar da Felsefe Dnyasnda gezintilerde yer ald -Mimar Sinann Manev Dnyas, Trk Vakf Medeniyeti erevesinde Mimar Sinan ve Dnemi sempozyumu metinleri, stanbul,1989 -Mehmed Akifin Genlie Bak ve Asmn Nesli, 22 aralk 2006 da Ankarada Trkiye Yazarlar birlii tarafndan tertip edilen Mehmed Akif ,Trkiyede

182

Modenleme ve genlik Bilgi leninde sunulan tebli, Mehmed Akif,Trkiyede modernleme ve Genlik ,Trkiye.Yazarlar Birlii yayn,Ankara ,2007 Blkba, aban Sitem, - Cumhuriyet Dnemi slamclk Dncesinin Genel Karakterleri, Trkiye Gnl, Say: 22, s. 127-132, Bahar 1993 Bonafus, Max, -Demokrasi ve ktisad Meseleler, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 6, s. 105, stanbul 1926 Bonnard, Roger, - Tabi Hukuk ve Pozitif Hukuk, ev. Mehmet Ali Aybar, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, 1936 Boran, Behice Sadk , - Sosyal Evrim Meselesi, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 2, Ankara 1943 Boratav, Pertev N., - Nasreddin Hoca, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 1, 15 Nisan 1938 Borel, E., - htimalilik ve Yakin, ev.: Mustafa ekip Tun, Hayat Mecmuas, Cilt: 5, Say: 128, 1929 Borghezio, Gino, - Papaln Moollarla Mnasebeti, lk, Cilt: 7, Say: 42, Ankara 1936 Bostanc, M. Naci, - Etnisite, Modernizm ve Milliyetilik, Trkiye Gnl, Say: 50, s. 38-55, Mart-Nisan 1998 - Farkl Hakikatlarn Dnyasna Doru, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 710-717, Ocak-ubat 1998 - Medya Ulus likisi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 12, s. 1539-1542, Kasm-Aralk 1996 - Sahte Liberalizm, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 93-97, Ocak-ubat 1999 - Sivil Toplum, Devlet ve Trkiye, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 181187, Kasm-Aralk 1997 - Trkiyenin Modernleme Srecine Dair Baz Dipnotlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1631-1640, Eyll-Aralk 1998 Boucher, David, -Gemii Yaratmak, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 10, s. 46-69, Ankara Aralk 1993 Bougle, - timai Blmnn Nevileri Vardr, ev.: Mehmet zzet, Yeni timaiyat, 1928 - ktisat Faaliyetin Ruhi Sebepleri, ev.: Mehmet zzet, Yeni timaiyat, 1928 Bousquet, - Tanr ve Mikado (Bir Endonezya Fetvas), Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: II, s. 167-169, Ankara 1953 Bozkurt, Nejat, - Cumhuriyet Dneminde Trkiyede Felsefenin Gelimesi, Felsefe Logos, Yl: 2, Say: 5, stanbul Aralk 1998

183

- Felsefiletirilmi Bir Din Olanakl m?, Felsefe Logos, Yl: 1, Say: 3, Haziran 1998 - W. Jamesin Pragmatizm ve Hmanizm Anlay, Felsefe Arkivi Say: 21, s. 169-184, stanbul 1978 Bozkurt, Veysel, - Avrupann kinci Rnesans Aray, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 20, s. 1010-1017, Mart Nisan 1998 - Farkllklar a, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 652-655, Ocak-ubat 1999 Brhier, Emile, - Felsefe Tarihinin Mevzular, ev.: Mustafa ekip Tun, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 4, Say: 2, stanbul 1925 Broglie, Louis de , - Bugnk Fizikte Mevceler ve Cisimcikler, ev.: Hilmi Ziya lken, Felsefe Yll, Cilt: 2, Ankara 1934-35 - Muasr Fizikte Determinizm ve lliyet, Felsefe Yll, Say: 2, stanbul 1934 Brubacher, S. John, - lkclk ve Gerekilik, ev.: Ferhat Ouzkan, Ferhat Ouzkan, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 16, Say: 1, Ankara 1983 -Yararclk-Aletilik ve Deneycilik, ev.: Sabri Bykdvenci, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 15, Say: 2, Ankara 1982 Bruhl, Lvy , - Ahlak ve timaiyat, lk, Cilt: 12, Say: 68, Ankara 1938 - Ahlak ve timaiyat, lk, Cilt: 12, Say: 71, Ankara 1939 - Ahlak ve timaiyat, lk, Cilt: 12, Say: 72, Ankara 1939 - Ahlakn lim Olarak Tedkikinde Usul, ev.: Mehmet Emin, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 7, stanbul 1917 - August Comteun Felsefesi, ev.: Halil Nimetullah, Darul-Fnun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene: 5, Say: 19, stanbul 1931 Auguste Comteun Sosyolojisi, ev.: Ziyaeddin Fahri Fndkolu, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: VIII, Say: 1-2, s. 252-313, 1942 - Auguste Comteun Sosyolojisi-Ahlak Prensipleri, ev. Ziyaeddin Fahri Fndkolu, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: VIII, Say: 3-4, s. 623-663, 1942 btidai Zihniyet II, ev.: Halil Nimetullah, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 5, Say: 6, stanbul 1927 -btidai Zihniyet, ev.: Halil Nimetullah, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 5, Say: 3-4, stanbul 1928 - Tabii Kanunlar, Mistik Tesirler, Fikir Hareketleri, Cilt: 3, Say: 65, Sene: 2, 17 Kanunisani 1935 Brunschwics, Leon, - Akl ve Tecrbe, Edebiyet Dergisi, Yl: 5, Say: 3, 1935 Bucher, Alexius, - Gnmzde Hristiyanlar ve nsan Haklar Felsefi Tartmaya Katks, ev. Yusuf rnek, nsan Haklarnn Felsefi Temelleri Uluslararas Semineri , s. 131134 (Ankara 1980), 1982

184

Buhur srail, - Keyfiyet Nokta-i Nazarndan Lisanmz, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul 2000 - Mufassal Kamus- Felsefe, Trk Yurdu, Cilt: 12, Say: 4, stanbul 1917 - Yaama Kavgasnda Lisanmz, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul 2000 Bker, Seil, - Medyann Sunduu Yeni Ahlk, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 11, s. 127130, Eyll-Ekim 1996 Bula, Ali, - bn Rdn Din ve Felsefede Hakikat Aray, Trkiye Gnl, Say: 22, s. 46-61, Bahar 1993 - Kuran Okuma Biimi Olarak Hermentik, slami Aratrmalar, Cilt: 9, Say: 1-2-3-4, 1996 - Nbvvetin Hikmet ve Felsefeye Etkisi, slami Aratrmalar, Cilt: 1, Say: 4, 1987 - Sivil Toplum zerine Dnceler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 243-250, Kasm-Aralk 1997 - Tanr Sz ve slamda Demokrasi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say 17, s. 169173, Eyll-Ekim 1997 Blent Nebil, - Eflatunun Cumhuriyetine Dair, Resimli ark, Say: 33, stanbul 1933 Bulu, A. Rap, - Teknoloji, Sanat ve evre zerine Aratrma ve Dnceler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 5, s. 86-89, Temmuz-Austos 1995 Burhan Asaf, - Sanat ve Teknik, Kadro Aylk Fikir Mecmus, Say: 15, stanbul 1933 Burian, Orhan, - Emerson Gzyle Goethe, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 7, Say: 3, Ankara 1949 - Goethe ile Byron, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 7, Say: 3, Ankara 1949 Bursal Mehmet Tahir , - Ali Savi Efendi, Hadisat- Hukukiye, Say:12, Terin-i Sani 1923 - Hazarfen Hseyin Efendi, Dergah Mecmuas, Cilt: 1, stanbul 1337 Burslan, Kvameddin, - Ebul-Hasan el-Earinin Ahalisine Yazd Mektup, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 7, s. 154-176, stanbul 1928 - mam Ebul- Earinin lemasna Yazd Eari Mezhebinin Esaslarn ve Snnilerin tikatlarn Havi Mektubun Trkesi, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene: II, Say: 8, s. 50-108, stanbul 1928 Brgel, Christoph, -Beyrnnin M Lil-Hind Adl Kitabndaki Platonun Phaidonundan Alntlarla lgili Birka Yeni Malzeme, ev.: Mbahat Trker Kyel, Beyrnye Armaan, Trk Tarih Kurumu, s. 127-135; 137-144, Ankara 1974 Brn, Vecdi, - Tarihimizde nklap ve nklap Hkmdarlar, Trk Dncesi, Cilt: 10, Say: 56-57, Haziran-Temmuz

185

Bykdvenci, Sabri, -Aristoteleste Mutluluk Kavram, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 9, s. 41-46, Ankara Ekim 1993 - Deer Kavram ve Aileyi Ayakta Tutan Deerler, Trk Aile Ansiklopedisi, Cilt: 1, Babakanlk Aile Aratrma Kurumu Yayn, s. 320-325, 1991 -Bilgi zerine eitlemeler, Yeni Trkiye (21. Yzyl zel Says), Say: 20, s. 1651-1656, Mart-Nisan 1998 - Bilgi zerine eitlemeler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 20, s. 16511656, Mart-Nisan 1998 -Cumhuriyet Dnemi Eitiminde Felsefesizliin Etkileri, Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 38 (384), s. 27-29, 1990 -Demokrasi Eitimi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 17, s. 39-47, Ankara Gz 1995 -Demokrasi Kavram ve Aile i Demokrasi, Trk Aile Ansiklopedisi, Cilt: 1, Babakanlk Aile Aratrma Kurumu Yayn, s. 326-333, 1991 -Demokratikleme Srecinde Birey ve Toplum kilemi, Yeni Trkiye (Demokratikleme zel Says) I, Say: 29, s. 196-200, Eyll-Ekim 1999 -Eitim Aratrmas ve Popper'n Bilgi Kuram, Ankara niversitesi Eitim Bilimleri Fakltesi Dergisi, Cilt: 23, Say: 2, s. 599-613, Ankara 1991 -Eitim Aratrmasnn Eitime Zarar, Ankara niversitesi Eitim Bilimleri Fakltesi Dergisi, cilt 25, Say 2, s. 657-676, 1993 -Eitimde Gizli Faktrlerin Gc, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 7, s. 43-47, Ankara Mart 1993 -Eitimimiz Nereye Kouyor, 2. Eitim Felsefesi Kongresi, s. 147-153, 1996 -Eitimimizde Vakf Messeselerinin Yeri, Din retimi Dergisi, M.E.G.S.B., s. 102-116, Mart 1988 -dealizm ve Eitim, Ankara niversitesi Eitim Bilimleri Fakltesi Dergisi, Cilt: 21, s. 343-365, 1988 -John Dewey's Impact on Turkish Education, The New Scholaship on Dewey, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 225-232, 1995 -Kltr Tarihimizin Meselelerine Felsefi Bak, Erciyes niversitesi Yay., no 29, s. 53-57, Kayseri 1992 -Philosophical Conceptions of Identity and CultureStudies in Philosophy and Education, vol. 15, pp. 25-26.January-April 1996 -Postmodern Anlayta Ahlak Sorunu, Felsefe Dnyas (1996 Felsefe Kongresi zel Says), Say 23, s. 41-46, 1997 -Power of Elusive Factors in Education, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 7, s. 4751, Ankara Mart 1993 -Pragmatizm ve Eitim, Ankara niversitesi Eitim Bilimleri Fakltesi Dergisi, Cilt: 20, s. 323-339, 1987 -Realizm ve Eitim, Ankara niversitesi Eitim Bilimleri Fakltesi Dergisi, Cilt: 22, s. 135-149, 1989 -Solidarity Through Peace Education, Peace Education: Context and Values, Edited by A. Perruca and J. Calleja, Pensa Multimedia, pp. 261-275, Lecce 1999 -Turkish Experience in Democracy and Democratic Education, Turkish Yearbook of Human Rights, vol. 16, pp. 13-21, 1994 -Trk-slam Dnr Beyruni ve Hint Dnce Hayat zerine Grleri, Din retimi Dergisi, MEGSB, s. 101-116, Mart 1987

186

-Trkiye'nin Demokrasi ve Eitim Sorunsal, Yeni Trkiye (Cumhuriyet zel Says), Say: 23-24, s. 1059-1063, Eyll-Aralk 1998

-CCafer Osman, - Taklid ve bda, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul 2000 Caferolu, Ahmet, - Uygur Trklerinde Milli Hukuk Istlahlar, z Dilimize Doru, Cilt: 1, Say: 7, stanbul 1932 - Yenisey-Orhon Harflerinin Menei, lk, Cilt: 7, Say: 42, Ankara 1936 Cafolu, Zuhal, - Eitim ve Demokratik Kimlik, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 594598, Eyll-Ekim 1997 - Eitimde Kresel Kimlik, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 837-844, Ocak-ubat 1998 Cahz, - slamiyetin nhtatnn Baz Sebepleri, Bilgi Mecmuas, Yl: 1, Say: 2, Terin-i Sani 1329 Cambo, F., - Demokrasiden Diktatrle, Fikir Hareketleri, Say: 11, 1934 - Diktatrlk Rejiminin Faydalar, Fikir Hareketleri, Say: 19, 1934 - Diktatrlk Rejiminin Fenalklar, Fikir Hareketleri, Say: 20, 1934 Camc, Cihan, - Kamusal-Mahrem Geriliminde Yeni Bir Olanakllk Aray Olarak mgesel Yaknlk, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 29, s. 110-114, Ankara Temmuz 199-1 Can, Cahit, - Zerdtlk, Zerdt ve Hukuk(Avesta), Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, CLT: XXV, Say: 1-2, s. 273-288, 1968 Can, Nevzat, - Epistemolojik Bir Etkinlik Olarak Deerlendirme, Yedi klim, Say: 79 -John Lockeda Birincil-kincil Nitelikler Ayrmnn Epistemolojik Gereklilii, Akademik Aratrmalar, Yl: 1, Say: 3, K 1996 - Sokrat ncesi Felsefede Duyum ve Alg Sorunu, Dosya, Say: 1, Erzurum 1997 Canan, brahim, - slmda evre ok Buudludur, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 5, s. 27-38, Temmuz-Austos 1995 Canbolat, Cem Burak, - zne ve zneler, Felsefe Tartmalar, 21. Kitap, s.102-107, stanbul Candar, Avni, - Asya Adnn Kayna, lk, Cilt: 4, Say: 23, Ankara 1935 Canevi, Pnar, - Spinozas Theory of Knowledge and The Geometrical Method, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Say: 1, 1983

187

Canzbay, Kadir, - Beeri Bilimlerde zne Nesne Kesikliliinin Kurulmas zerine, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 1, s. 38-45, Ankara Temmuz 1991 - Bilgi Toplumuna Bilgiden Yana Reddiye, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 20, s. 1607-1612, Mart - Nisan 1998 - Bir Kavram Olarak nsan Hakk, Dou Bat, Say: 13, Ankara Kasm 2000/4 - Dinselin de Din Dnn da tesinde: Laiklik, Trkiye Gnl, Say: 13, s. 82-84, K 1990 - Kltr m? Medeniyet mi?, Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 48 (394), s. 42-45, 1991 - Sahte Bedahatler zerine, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 19, s. 99-103, Ankara K 1996 Cantek, Levent, - Debbord ve Baudrilland zerinden Gsteri Toplumu ve Yalann Yalan, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 11, s. 536-541, Eyll-Ekim 1996 Carnap, Rudolf, - Eski ve Yeni Mantk, ev.: Macit kr, Felsefe Yll ,Say: 2, stanbul 1934 Cassier, Ernst, - Aydnlanma ann Dnme Biimi, ev.: Doan zlem, Felsefe Tartmalar, 15. Kitap, s. 85-102, stanbul Ocak 1994 Cebeci, Suat, - Yazl Dini letiim ve Gazalinin hyas, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 34, 2000 Cebeciolu, Ethem, - Akemddinde Baz Tasavvufi Kavramlar, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XLII, s. 77-97, Ankara 2001 Celal Nuri leri , - slamda Tecedddn Gereklilii, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul 2000 Celalettin Ertem, - Hermann Keyserling ve Felsefesi, Resimli ark, Say: 33, stanbul 1933 - Hermann Keyserling ve Felsefesi, Resimli ark, Say: 34, stanbul 1933 - Hermann Keyserling ve Felsefesi, Resimli ark, Say: 36, stanbul 1933 Celkan, Hikmet Y., - Medeniyet ve Kltr, Trk Yurdu, Mart-Nisan 1998 Cemal, Ahmet, - Bunalmdan Yaama Kltr: Yaama Felsefesine Bir Anahtar, Argos, stanbul Mart 1989 Cemaleddin Efgani, - Vahdet-i Cinsiyye (rkiyye) Felsefesi, ev.: Resulzade Mehmet, Trk Yurdu, Cilt: 3, Say: 2, Ankara Cemil Sena, - Eflatunda Ak ve Haz, Varlk, Cilt: 4, Say: 77, Ankara 1936 - Hayat ve Madde kilii, Milli Mecmua, Cilt: 8, Say: 94, stanbul 1927 - Kemmi ve Keyfi Hareketler, Milli Mecmua, Cilt: 5, Say: 57, stanbul 1926 - Kemmi ve Keyfi Hareketler, Milli Mecmua,Cilt: 5, Say: 58, stanbul 1926 - Mefkureye Dair, Milli Mecmua, Cilt: 6, Say: 95, stanbul 1927 - Muhabbet Felsefesi, tihad, Say: 246, stanbul 1928 - Sebep ve Gayelere Dair, Milli Mecmua, Cilt: 6, Say: 63, stanbul 1926

188

- Sebep ve Gayelere Dair, Milli Mecmua, Cilt: 6, Say: 64, stanbul 1926 Cemil, Hasan, - Leibnizin Mill Lisana Dair Muharrerat, Trk Yurdu, Cilt: 2, no. 11 s. 452470, 1341 - Nietzsche, Trk Yurdu, Cilt: 3, no. 23, s. 17-19, 1929 Cengiz, Erdal, - 1994 Felsefe Kongresi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 14, s.72-74, Ankara K 1994 - Ahlak Felsefesi, Bilimsel rnekleme ve Ahlak Yarglarnn Geerlilii, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 34, s. 30-36, 2001 - Ahlak Kuramnda Gerekilik, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 7, s. 57-60, Ankara Mart 1993 -ada Bilgi Kuramndaki Temel Yaklamlar, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 26, s.70-80, Ankara Gz 1997 - Nesnel Bir Ahlak Olanakl m?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 23, s. 218-227, Ankara K 1997 - Soru-Yant Mant, Uslamlama ve Ussallk, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 18, ss 56-62, Ankara K 1995 - Ussallk, Grecelik ve Bilimsel Yntem, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 12, s. 67-72, Ankara Temmuz 1994 Cerraholu, A. N, - Demokrasi ve , Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 10, 15 Nisan 1938 Cevdet, - Korkut Ata, Dergah Mecmuas, Cilt: 2, stanbul 1337 Cevizci, Ahmet, - alara Gre ya da Farkl Metafizik Anlaylara rnekler, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 22, s. 29-47, Ankara Gz 1996 - Kukuculuun Kurucusu Pyrrhon ya da Bir Filozofun Dncelerini Belirleyen Etkenler zerine, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 19, s. 28-39, Ankara K 1996 - Platonun Algy Eletirisi, Felsefe Dergisi, Say: 3 , s. 26-53, 1987 - Platonun Devletteki Blnm izgi Analojisi, Aratrma, Say. 15, s. 31-134, 1994 - Yunan Kukuculuunun Bilginin Olanakszlyla lgili Kantlar, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 20, s. 59-73, Ankara Bahar 1996 Ceylan, Yasin, - Abul-Ala Maarri zerine Baz Dnceler, slami Aratrmalar, Cilt: 3, Say: 1, 1989 - Bilim ve Ahlak, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 18, s. 40-46, Ankara K 1995 - Bilim ve Metafizik, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 20, s. 1662-1664, Mart Nisan 1998 - Din ve Ahlak, Dou Bat Dnce Dergisi, Yl: 1, Say: 4, Ankara 1998 - Din ve Laiklik, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 2571-2576, EyllAralk 1998 Din, Bilim ve Felsefe, slami Aratrmalar, Cilt: 5, Say: 2, 1991 - Fahrettin Razinin Mefatihul-GaybTefsiri zerine Baz Mlahazalar, slami Aratrmalar, Cilt: 1, Say: 3, 1987 - Fakhr Al-Din Al-Razis Views On Thelnimitability of The Quran, slami Aratrmalar, Cilt: 2, Say: 3, 1988

189

- Felsefeci Gzyle nanmak, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 5, s. 54-59, Ankara Ekim 1992 - Gazali, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 8, s. 48-53, Ankara Temmuz 1993 - nan, Bilim ve Felsefe genine Yeni Bir Yaklam, slami Aratrmalar, Cilt: 11, Say: 1-2, 1998 - nan, Bilim ve Felsefe lemine Yeni Bir Yaklam, Dou Bat Dnce Dergisi, Yl: 1, Say: 3, Ankara 1998 - slam Felsefesinde Allahn Cziyat Bilmesi Sorunu, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Say: 1, 1987 - Kavram zerine, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 9, s. 46-51, Ankara Ekim 1993 - Liberal Kltrde Dinin Konumu, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 299303, Ocak-ubat 1999 - zgrlk ve Sorumluluk, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 29, s. 188-195, Eyll-Ekim 1999 - The Main Characteristics of The Arabic Language, slami Aratrmalar, Cilt: 2, Say: 1, 1988 Cezmi Lisaneddin, - Eflatun, Hayat ve Felsefesi, tihad, Say: 147, stanbul 1922 Challage, Felicien, - Sanatta dealizm, Fikir Hareketleri, Say: 176, 1937 Chambers, Richard L., - Bir Ondokuzuncu Yzyl Alimi Ahmet Cevdet Paann Eitimi, ev.: Esen Baara, Trkiye Gnl, Say: 47, s. 93-111, Eyll-Ekim, 1997 Chanter,Tina, - Antigonenin kilemi, ev.: Zeynep Direk Akay, Defter, No: 30, s. 68-86, Bahar 1997 Chehata, Chafik, - Hukuk Mant ve slam Hukuku, ev.: brahim Kafi Dnmez, slam Tetkikleri Dergisi, Cilt: 8, Say: 1-4, s. 71-88, 1984 Christian W., - Seyyid Ahmet Han (1817-1898) ve lm-i Kelamn 19. Yzylda Yeniden Teekkl, slami Aratrmalar, Cilt: 8, Say: 1, 1995 Cihan, A. Kamil, - bn Rdn zgrlk Anlayna Genel Bir Bak, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 29, s. 68-72, Ankara Temmuz 1999-1 -bn Sinann e-ifa Adl Eseri, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Dergisi, C. 7, Kayseri 1997 - Orhon Yaztlarndaki Bilge Terimi zerine, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 35, s. 89-102, 2002 - Osmanlda Modernleme ve lmiye Zmresi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 168-179, Mays-Haziran 2000 -Shreverdi ve Kitabul-Lemehat Adl Eseri, Erciyes niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, C. 10, Kayseri 1998 - Shreverdinin Nur Anlay, slam Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara 8 Kasm 2002 Cihan, Erol, - Bilimsel Dnn Temel Nitelikleri, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XLI., Say: 1-4, s. 363-369, 1975

190

Cihan, Mustafa, - Felsefe ve Hogr zerine, Atatrk niversitesi Trkiyat Aratrmalar Enstits Dergisi, Say: 10, Erzurum 1998 - Gazali Felsefesinde Endeterminizm, Sosyal Bilimler Aratrma Dergisi, Say: 3, Erzurum 1996 Cihangir, Erol, - Turancln Tarihi ve Siyasi Unsurlar, Trk Yurdu, Mart-Mays 1999 Clement, F., - Bir Bilinsizlik Teorisyeni: bn Haldun, slami Aratrmalar, Cilt: 2, Say: 1, 1988 Consigny, S., - Eytiimsel, Retoiksel ve Aristotelesci Retorik, ev.: M. Kaya Stolu, Felsefe Tartmalar, 25. Kitap, s. 151-157, stanbul Temmuz 1999 Cooke, Maeve, - Habermas, zerklik ve Kiinin Kimlii, ev.: Alp Tmertekin, Cogito, Say: 12, s. 255-274, 1997 Cmert, Bedrettin, - Aristoteleste Mimesis (Benzetme) Kavram ve Yanstma Kuram Asndan Gncellii, Ulusal Kltr, Cilt: 1, Say: 1, s. 37-48, 1978 - Trkiyede Felsefenin Yakn Alanlarla likileri, Sanat ve Toplum, Say: 2, s. 35-56, 1978 Coar, Mehmet, - Yalnzlk, Trk Yurdu, Cilt: 6, no. 12 (342), s. 19, 1967 Coar, Metin, - Nietzsche Felsefesinde Drt ve Metafor Kavramlar, Felsefe Dnyas, Say: 33, s. 83-9, 2001 Cottingham, John, - Descartes, Altnc Meditasyon: D Dnya, Doa ve nsan Tecrbesi, ev.: lker ktem, Aratrma, XV, s. 245-264, Ankara 1994 Cramer, Konrad, - 18. Yzyl Sonunda Dnce Tarznda Bir Devrim: mmanuel Kant, ev.: Ahmet Arslan, Felsefe Tartmalar, 15. Kitap, s. 54-62, stanbul Ocak 1994 Croce, Benedotto, - Viconun Tarih Felsefesi, ev.: A.H.lk, lk, Cilt: 14, Say: 80, Ankara 1939 Crombie, A.C., -Orta a Bilim Gelenei zerine bn Snnn Etkisi bn Snya Armaan, Trk Tarih Kurumu, s. 21-29, .Ankara 1984 Crozat, Charles, - Defensor Pacisde Devlet ve Hukuk Nazariyesi, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, 1938 - Ortaada Drt Devlet Nazariyesi, ev.: H.T.-Vedat Gnyol, Hukuk Mecmuasndan Ayr Basm, s. 367- 403, stanbul 1942 - Dante Alighierinin Devlet Nazariyesi, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: X, Say: 1-4, s. 3-76, 1944 - Thomas d Aquinin Hukuk ve Devlet Nazariyesi, ev.: Recai G. Okandan, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, 1938 Cuche, Paul,

191

- Hukuk Felsefesi Konferanslar, ev.: Hamide Topuolu, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: IV, Say: 1-4, s. 376-424, 1947 Cumbur, Mjgan, - Atatrk Milliyetilii, Trk Yurdu, Cilt: 19-20, Aralk 2001 - Fuzulnin iirlerinde Adalet, Trk Yurdu, Cilt: 4, no. 10 (316), s. 14-16, 1965 - Yunus Emrenin iirlerinde Eski Trk Hayatnn zleri, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 6, s. 49-54, Ankara 1977

-al, Orhan Mnir, -Faust Tragedyas Zaviyesinden Goethenin Hayat ve nsan Anlaynn Kltr Dnyas in Filozofik Mana ve Kymeti, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: LII, Say: 1-4, s. 389-500, 1986-1987 -Faust Tragedyasnn Felsefi-Kltrel, Ahlaki Mana ve Kymet ve htiva Ettii Hukuki Dnceler, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: LI, Say: 1-4, s. 375-424, 1984 -Felsefenin Inda Hrriyet, Adalet, Hukuk Devleti ve Hukuk Kltr, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XXVI, Say: 1-4, s. 226-293, 1960 -Filozof Immanuel Kantn Sisteminde Ahlak ve Hukukun Felsefi Esaslar, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XIII, Say: 3, s. 1106-1133, 1947 -Friedrich Julius Stahln Hukuk Felsefesi, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XIV, Say: 12, s. 324-345, 1948 -Hukuk Felsefesinde Tabii Hukuk, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Dergisinden Prof. T. Tanere Armaandan Ayr Basm., stanbul 1956 -Hukuk Metodolojisi Dersleri, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XLIII, Say: 12, s. 1431-1438, 1952 -Immanuel Kanta Gre Devletin ve Devletleraras Mnasebetlerin Felsefi Esaslar, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XVII, Say: 3-4, s. 816-846, 1951 -nsaniyet desinin Inda: Goethenin nsan ve Hayat Anlay, Hegel ve Kanta Nisbeti I, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XLV-XLVII, Say: 1-4, s. 585-616, 1979-1981 -nsaniyet desinin Inda: Goethenin nsan ve Hayat Anlay, Hegel ve Kanta Nisbeti II, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XLVIII-XLIX, Say: 1-4, s. 223-247, 1982-1983 -Jheringin Hukuk Nazariyesinin Temel Fikirleri, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XI, Say: 3-4, s. 225-251, 1945 -Marksizm ve Hrriyet (Kollektif Topluluk, Kollektif Hrriyet ve Kollektif Mlkiyet), zah ve Tenkit, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XLVIII-XLIX, Say: 1-4, s.195-222, 1982-1983

192

-Metafizik Zaviyeden Yabanclama Problemi ve Hegelin Panlojist ntikal ve Telif (Terkip) Felsefesi, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XLIV, Say: 1-4, s. 137-223, 1980 -On Dokuzuncu Asrn Sonu le Yirminci Asrn lk Yarsnda Alman Hukuk Felsefesinde Baz nemli Gelimeler stanbul niversitesi Hukuk fak., Dergisinden Ayr Basm, stanbul 1953 -Stammlerin Cemiyet ve Hukuk Felsefesi, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Say: 2, s. 697-731, 1947 -Stammlerin Cemiyet ve Hukuk felsefesi-nc Blm, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XVII, Say: 1-2, s. 316-349, 1951 ala, Cengiz, -Bir Trk Aydn Olarak Prens Sabahattin, Trkiye Gnl, Say: 26, s. 30-34, Ocak-ubat 1994 alar, Bakr, -Politika ve Hukukta Neo-Liberalizm-Bir Deneme-, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 23-32, Ocak-ubat 1999 arc, Mustafa, Gazzalinin hyas le Birgivinin Tarikat- Muhammediyyesinin Mukayesesi, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 - bn Teymiyyenin Bakyla Gazali-bn Rd Tartmas, Edebiyat Fakltesi slam Tetkikleri Dergisi, Cilt: 9, stanbul 1995 - Kindinin Deful-Ahzan Adl Risalesi, Kaynaklar ve Tesirleri, Marmara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 7-10, stanbul 1995 aha, mer, - 1980 Sonras Trkiyesinde Sivil Toplum Araylar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 28-64, Kasm-Aralk 1997 - Cumhuriyet Trkiyesinin lk Yllarnda Sivil Toplum, slami Aratrmalar, Cilt: 8, Say: 2, 1995 - Cumhuriyet ve Demokrasi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 10641080, Eyll-Aralk 1998 - Liberalizmin Temel lkeleri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 38-55, Ocak-ubat 1999 - Sivil Toplumun Dn ve Bugnnde Kadn, Trkiye Gnl, Say: 26, s. 5254, Ocak-ubat 1994 akmak, Cengiz- Drken, . - Eski Yunan Felsefesinin Kltrel Temelleri zerine Genel Bir Bak-Some Remarks On The Cultural Foundations Of Ancient Greek Philosophy, akmak, Cengiz, Alkmaion ve Deneysel Bilginin Temelleri, Klasik Filoloji Aratrmalar, Lucerna, s. 18-28, Istanbul 1994 -Gorgiasn Dnce Tutumunda Gereklik ve Bildiriim, Klasik Filoloji Aratrmalar, Lucerna, s. 21-25, Istanbul 1992 - Ilk Filozoflarn Dil Hakkndaki Grleri, Klasik Filoloji Aratrmalar,Lucerna, Istanbul 1999 - sagogenin Felsefe Tarihindeki Yeri, Felsefe Logos, Yl: 3, Say: 11, stanbul Haziran 2000 - Isagogenin Felsefe Tarihindeki nemi, Felsefelogos, Say: 10, stanbul Mart 2000

193

- Ksenophanesin Bilgi Anlay, Klasik Filoloji Aratrmalar, Lucerna, s. 36-53, Istanbul 1996 - Logico-Philosophicusun Temel zellikleri, Felsefe Logos, Bulut Yay., s. 177193, stanbul 1999/2 - Phusisden Res Ekstensaya Doa ve Teknik Anlaylar, Felsefe Logos, Bulut Yay., s. 77-87, Istanbul 1999/1 - Platon ve Anlamn Ontolojik Temelleri, Felsefe Arkivi, s. 31, Istanbul - Platonda Gereklii Tasvir Eden nermelerin Yaps Hakknda Bir alma, Felsefe Arkivi, Say: 30, s. 123-139, Istanbul 1997 - Platonun Dil Felsefesi zerine Grleri, Klasik Filoloji Aratrmalar, Lucerna, Istanbul, 1999 - Silence And The Inexpressible, Post Analytic Tractatus, (Ed.) Dr. Barry Stocker, Ashgate Publishing, U.K. - Smer Ile Babil Mitolojilerinin Temel Kabulleri zerine Bir Aratrma, Klasik Filoloji Aratrmalar, Lucerna, s. 7-18, Istanbul 1999 - Wittgensteinda Dil ve Felsefe Ilikisi, Felsefe Arkivi, Say: 30, s. 141-151, Istanbul 1997 alda, Seniye, - Etik ve oulculuk, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 11, s. 169-174, EyllEkim 1996 alk, Mustafa, - Batllama ve Brokratik Modernleme Mnasebeti zerine Baz Dnceler, Trkiye Gnl, Say: 2, s. 6-15, Mays 1989 - Trk Milliyetilii zerine Baz Tartma Notlar, Trkiye Gnl, Say: 16, , s. 82-89, Gz, 1991 alk, Temel, - Zamanmzda Hzl Deimeler ve Milliyetilik, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 amdibi, Mahmut, - Gazzalinin ahsiyet Terbiyesi, Eitim ve Din Eitimi, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 amlbel, Faruk Nafiz, - Manevi Bnyemizin lk Mimar: Ziya Gkalp, Trk Yurdu, Cilt: 26, no. 5-6, s. 152-153, 1942 apak, brahim, - Gazzaliye Gre Kyas ve Kyas Kurana Uygulama, slam Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara 8 Kasm 2002 aylak, Adem, - 1980 Sonras Trkiyesinde Neo-Liberal Canlanma, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 473-490, Ocak-ubat 1999 ebi, Murat Sadullah , - Medyaya ekidzen Kural Aykrl erevesinde Devlet-Medya likileri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 12, s. 1553-1569, Kasm-Aralk 1996 een, Anl, - Atatrk Cumhuriyeti ve kinci Cumhuriyetilik, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 686-694, Eyll-Aralk 1998 ek, Cumali, -Toplumsal Deimede Bilgi Teknolojilerinin nemi, Kk Aratrmalar Dergisi, Cilt: I, Say: 2, s. 11-14, Gz 1999

194

elebi, Nilgn - Bilim Konsepsiyonlar, Seluk niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Dergisi, Say: 4, 1987 - Kavram Tanmlamalar, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 36, Say: 1-2, Ankara ,1993 - Metodolojik Sorunlara Bir Bak, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 35, Say: 1-2, Ankara ,1992 - Ziya Gkalp ld, Trk Yurdu, Mart-Nisan ,1998 elik, Hseyin, - Tanzimat Aydnlarnn Eklektizmi, Trkiye Gnl, Say: 34, s. 21-24, MaysHaziran ,1995 - Trkiyede lk Laiklik Teklifi ve Arka Plan, Trkiye Gnl, Say: 19, s. 112115, Yaz ,1992 elik, sa, -Muhammed kbalin Dncesinde Tasavvufi Fakr, Tabula Rasa, Yl: 2, Say: 5, s. 83-108, Mays-Austos 2002 elikcan, Hseyin, - Alevilik Nedir?, Trk Yurdu, Aralk ,1994 etin, smail, - Bilme ve nanma (H.A.Pricharddan trCilt), Uluda niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: VI, s. 6, 1994 - John Locketa Ahlak Kurallarnn Kayna, Uluda niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 6, Say: 6, Bursa ,1998 - John Lockeun Cevher Anlay zerine Baz Dnceler, Uluda niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: VII, s. 7, 1998 etinkaya, Bayram A., - hvan- Safada Din Retorii, slam Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara 8 Kasm 2002 - smail Hakk zmirli Dncesinde Gazali, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 - Merutiyet Devri Felsef Hayat: Akmlar, Temsilciler, Telifler ve Tercmeler, slami Aratrmalar, Cilt: 12, Say: 2, 1999 evikba, Sebahattin, - Yapsalclk zerine, Felsefe Dnyasi, Say: 35, s. 137-152, 2002 iek, Kemal, - Hristiyanlkta ve Mslmanlkta Fundamentalizm zerine, Trkiye-Gnl, Say: 35, s. 102-109, Temmuz-Austos, 1995 - Liberal slam ve Mslman Tanm Doru Mudur?, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 316-322, Ocak-ubat ,1999 - Niin Srekli Reform Yapma Gereksinimi Duyuyoruz, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 4, s. 580-587, Mays-Haziran ,1995 - Trkler, Hogr ve Fener Rum Patrikhanesinin Cevab, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 6, s. 21-24, Eyll-Ekim ,1995 ifti, rfan, - B. Gvenin Trk Kim (!?) Lii, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 6, s. 132136, Eyll-Ekim ,1995

195

ilenti, Kamuran, - Bilimin Geliimi inde bn Sina ve Eitim Teknolojisi, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, 15 (1), 1982 ilingir, Lokman, - Kantta Pratik Akln Doal Diyalektii, Felsefe Dnyas, Say: 32, s. 67-77, 2000 rakman, Elif, - Levinasta teki ve Adalet: Eletirel Bir Not, Dou Bat, Say: 13, Ankara Kasm 2000/4 rakolu, Alper, - Nesnel Tin Kuram, Felsefe Tartmalar, 21. Kitap, s. 126-156, stanbul oban, Ali Rza, - nsan Haklarnn Felsefi Temelleri, Tartmalar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 21, s. 187-202., Mays-Haziran 1998 orlu, Aziz, - Musikinin Tarih ve Edebiyat, lk, Cilt: 4, Say: 23, Ankara 1935 - Musikinin Tarih ve Edebiyat, lk, Cilt: 4, Say: 24, Ankara 1935 - Musikinin Tarih ve Edebiyat, lk, Cilt: 5, Say: 25, Ankara 1935 otksken, Betl Akyol, O. Faruk, - Aristoteles Kaynakas, Felsefe Tartmalar, 15. Kitap, s. 118-128, stanbul Ocak 1994 otksken, Betl, - Abelardusta Tmeller Sorunu, Felsefe Tartmalar, 2. Kitap, s. 25-33, stanbul 1988 - Aritoteleste Dnce-Varlk likisi ve Nedensellik, Felsefe Tartmalar, 7. Kitap, s. 88-93, Ocak, stanbul ,1990 - Bunalmdan Yaama Kltr, Argos, stanbul Nisan ,1989 - Felsefede Bilimsel Sylem mi Yoksa Felsefi Sylem mi?, Felsefe Tartmalar, 9. Kitap, s. 95-101, stanbul - Felsefe-Metafizik likileri-Yeni Bak Alar, Felsefe Tartmalar, 14. Kitap, s. 84-91, stanbul - Felsefi Sylem Nedir?, Felsefe Tartmalar, 6. Kitap, s. 101-107, Austos stanbul ,1989 - Filozofun Kaygs, Argos, stanbul Ocak ,1990 - Kavram Kavram, Felsefe Tartmalar, 10. Kitap, s. 48-53, stanbul - Kltr Kuramnda okkltrllk, ada Eletiri, Yl: 4, Say: 2, stanbul, 1985 Nasl Bir Tarih Felsefesi, Felsefe Tartmalar, 13. Kitap, s. 60-67, stanbul - Ortaa Felsefesinde Birka Tema, Felsefe Tartmalar, 4. Kitap, s. 75-86, stanbul Eyll ,1988 - Vehbi Hackadirolunun Bilgi Kavrayna likin Birka Gzlem, Felsefe Tartmalar, 19. Kitap, s. 156-158, stanbul Nisan ,1996 rekiolu, Hakan, - nsan Haklar Modernite ve Demokrasi, Agnes Heller, Felsefe Tartmalar, 18. Kitap, s. 121-133, stanbul ubuku, . Agah, -Gazali ve Siyaset, Ankara niversitesi lahiyat Fak. Derg., Cilt: IX, s. 121-180, Ankara 1962

196

-Gazaliye Gre bahilik, Ankara niversitesi lahiyat Fak. Derg., Cilt: V, s. 165-172, Ankara 1958 -bn Bacce ve Felsefesi, Ankara niversitesi lahiyat Fak. Derg., s. 151-154, Ankara 1968 -hvan as-safa ve Ahlk Grleri, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Derg., Cilt: XII, s. 43-49, Ankara 1964 -slm Melliflerine Gre limlerin Taksimi ve Bunlar Arasnda Gazalinin Yeri, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: VII, s. 119-130, Ankara 1960 -slmda Ahlk Meselesi, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XX, s. 13-20, Ankara 1975 -slmda Tasavvuf, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: VIII, s. 99-108, Ankara 1961 -slmda Tasavvuf, Ankara niversitesi lahiyat Fak., Dergisinden Ayr Basm, Ankara 1971 -Kindi ve Felsefesi Ankara niversitesi lahiyat Fak., Dergisinden Necati Lugal Armaanndan Ayr Basm, Ankara 1969 -Mevlana ve Felsefesi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 26, s. 97-118, Ankara 1983 -Mutezile ve Akl Meselesi, Ankara niversitesi lahiyat Fak. Derg., Cilt: XII, s. 51-61, Ankara 1964 -Shreverd ve rakiye Felsefesi, Ankara niversitesi lahiyat Fak. Derg., Cilt: XVI, s. 177-200, Ankara 1970 -Trk Filozofu Farabinin Din Felsefesi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XIV, s. 67-82, Ankara 1967 en, A. Kadir, - Ortaada Bilgi Kuram, Felsefe Tartmalar, Say: 22, , s. 80-91, 1997 -Aklk-Doruluk Kuram 1994 Felsefe Kongresi, Bursa 20-22 Ekim 1994 -Felsefe ve Mantk Eitimi ve Sorunlar (Felsefe Grubu Eitimi ve Sorunlar), ukurova niversitesi, Adana. 10-11 Nisan 1997 -Fenomenolojik ve Hermeneutik Adan Bilim ve Teknolojinin Yorumu, 1995 Felsefe Kongresi, Ankara. 20 Ekim 1995 -Heidegger Felsefesinde Varlkn Anlam zerine, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 14, s. 36-41, Ankara K 1994 -Heidegger Felsefesinde Dorunun z zerine, Felsefe Tartmalar, 17. Kitap, s. 127-137, stanbul Aralk 1994 -Heidegger Felsefesinde Hakikatn z zerine, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 13, s.24-35, Ankara Gz 1994 -Heideggers Reading of Descartes Dalism: The Relation of Subject and Object, Padeia, Philosophy Documentation Center, Bowling Green State University, Ohia, 1998, aBsktarcts, page 55, http://www.bgsu.edu/WCP; ABsktarcts, U. Trk-Alman Sempozyumlar, 23-24. O2., s. 163, Bursa 1998 -Heideggerci Adan Descartesta Varlk Kuram, Trkiye Felsefe Kurumu stanbul Konferans, 9-10 Kasm 1996 -Hogr Kavramnn zmlenmesi zerine Bir Deneme, Felsefe Kurumu Blteni, Say: 5, 1995 -nan ve Akl kilemi, Felsefe Tartmalar, Say: 19, s. 110-119, 1996 -nan ve Bilgi kilemi, Felsefe Tartmalar, 19. Kitap, s. 110-118, stanbul Nisan 1996

197

-nsan , Bilim ve Teknoloji, Dergah, Ekim, 1994 -Islam and Scientific Thought, PTAA Digest, Volume: 14-2, s. 16-20, September 1991 -Ktln Kayna Nedir?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 25, s. 80-91, Ankara Yaz 1997 -Mantn Kayna Problemi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Necati ner zel Says, Cilt: XL, s. 83-94, 1999 -Martin Heidegger: Teknoloji Sorunu, Felsefe Tartmalar, 20. Kitap, s. 9 0-98, stanbul Aralk 1996 -Martin Heideggerde nsan Problemi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 31, s. 2533, Ankara 2000-1 -Modern Bilimin ncleri: Francis Bacon, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 18, s. 50-56, Ankara K 1995 -Modern Trkiyede Mantk almalar, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 30, s. 45-51, Ankara 1999-2 -Ortaa Felsefesinde Zaman Kavram, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 20, s. 379, Ankara Bahar 1996 -Rethinking of Descartes Understanding of Being (SuBsktance) in the Light of Heideggers Philosophy, Lesprit cartesien. Association des Societes de Philosophie de Langue Francise, Sorbonne University, Paris, France. -Rethinking of Heidegger Interpretation of Technology and Science, International Scientific Congress of YSTM 95,Moskova, 27 Ocak-2 ubat 1995 -Secular and Liberal Legacy in Turkey, National Seminar on the Continuity and Change in Islam Aligarh Muslim University, India. 14-16 December, 1998 -Tanzimattan Cumhuriyete Eitim ve nsan Anlaylarnn Felsefi Temelleri, Trkiye II.Eitim Felsefesi Kongresi Dergisi, s. 14-22, Van. 23-25 Ekim 1996 -Tarih Felsefesi, II. slam Dncesi Sempozyumu, Trabzon, 21 Ekim 1995 -Two Traditions of Modern Epistemology, Uluda . Fen-Edebiyat Fakltesi Sosyal Bilimler Dergisi, Say:1, Cilt:1, s. 1-13, 1999 -Varoluuluk Nedir?, nsancl, Say:69, s. 9-14, Temmuz 1996 -Zaman ve Varlk, nsancl, Say:67, s. 26-31, Mays 1996 en, Dursun, - Kipler Mant, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 6, s. 4-24, Ankara Gz 1997 - dev Mant, Ankara niversitesi Dil-tarih Corafya Fakltesi Aratrma Dergisi, Cilt: 4, 1992

-DDa, Mehmet, - slm Felsefesinde Aristocu Zaman Gr, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: , s. 97-116, Ankara 1973 - Kelam ve slam Felsefesinde Hareket Kuram, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XXXV, 1981 - Ontolojik Delil ve kmazlar, Ankara niversitesi lahiyat Fak. Derg., Cilt: 23, s. 287-318, Ankara 1978

198

Yunan ve slm Felsefesinde Aristocu Zaman Grne Tepkiler, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 2, s. 71-89, Ankara 1975 Da, hsan D., - Osmanl Reform Hareketleri ve Avrupa Faktr, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 154-158., Mays-Haziran 2000 Dal, Mustafa M., - Bilimde Koullu nermeler ve Yevi Paradoksu, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 19, s. 67-75, Ankara K 1996 - Filozoflar da kna Olurlar m?, Felsefe Tartmalar, 24. Kitap, s. 144-146, stanbul Ocak 1999 Dalay, Ali, - Smavnal eyh Bedreddin ve Olay zerine Baz Dnceler, Trk Yurdu, Cilt: 13, 1993 Dalkl, Bayram, - Abdlvasi elebinin Bilimler Snflamasnda Felsefe ve Mantk, Dini Aratrmalar, Say: 20, Ankara 2004 - Avrupa Felsefesi Tarihine Kubak (Mehmet Safvetten Sadeletiri), Kamer Dergisi, Ankara 1996 - Bertrand Russelln slam Kltr, Medeniyeti ve Felsefesine Yaklam, S.. lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 17, Konya 2004 - Ebu Hayan et-Tevhidinin Hayat Felsefesi, Dini Aratrmalar, Say:19, Ankara 2004 - Mustafa Rahminin Kk Felsefe Tarihi Adl Kitabnn Sadeletirilmesi Hakknda, Kitap Dergisi, Say: 83, s. 31-34, stanbul 1996 - Problematik Adan Din-Felsefe Mnasebeti, Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 8, s. 391-398, Konya 1999 - Ruhu ve Maddeci Grn Trkiyedeki Mcadelesi (Tantma ve Deerlendirme), Kamer Dergisi, Say: 3, s. 5-8, Ankara 1996 - Sadreddin Konevi Vasiyetnamesinin Din Felsefesi Problemleri Asndan Deerlendirilmesi, Makalat, Say: 2, Konya 2004 - Tehaft el-Felasife ve Tehaft et-Tehaftte Mucize Problemi-Karlatrmal Bir alma, lmi Aratrmalar Dergisi, Say: 1-2, Burakl 6, Bak 2004 -Yirminci Yzyln lk eyreinde Trkiyede Din Felsefesi, Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 18, Konya 1999 Danman, Nafz-Tu, - Fususul-Hikem Kitabnn Trke ve Franszca Tercmeleri, Ankara niversitesi lahiyat Fak. Derg., Cilt: VI, Say: 1-4, s.157-158, Ankara 1959 Daraya, Reat Nuri, - XVIII. Asrda ki Fransz Ahlaks, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 6, Say: 4 Ankara 1948 Daussat, Gay, - Kbizmin 50. Yldnm, Trk Dncesi, Cilt: 6, Say: 34, 1 Aralk 1956 Davidson, Arnold I., - Arkeoloji, Genealoji, Etik ev. Veli Urhan, Dou Bat,Yl: 1, Say: 4, Ankara 1998 Davutolu, Ahmet, - Deer-Mekanizma Denkleminde Demokrasi ve Meruiyet, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 578-580, Eyll-Ekim 1997

199

- nsan Haklar Kavramnn Zihniyet Boyutu ve Siyasi Kullanm, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 150-158, Kasm-Aralk 1997 - Kreselleme, Zihniyet Bunalm ve Demokrasi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 166-179, Ocak-ubat 1999 - Trkiyedeki Siyas Bunalmn Siyas Kltr ve Meruiyet Boyutlar, YeniTrkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 9, s. 5-10, Mays-Haziran 1996 Dede, Alper Ylmaz, -Modernleme, Cumhuriyet Ve Demokrasi zerinde Trk Modernlemesinin Cumhuriyetle Kazand Yeni Kompozisyon ve Gnmz Trkiyesinden Baz Problemler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1735-1742, Eyll-Aralk 1998 - Trkiyede Bir Demokratikleme zlemi Olarak fade Edilen Sivil Toplum Kavram ve nsan Haklar le likisi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 21, s. 466-475, Mays-Haziran 1998 Dede, Mnir, - Aristokratik nsan ve Etik, Felsefe Kongresi, 27-29 Mays Erzurum 1998 - Din ve Domatizm, Dnce ve Sanatta Adm, Say: 1, Erzurum Kasm-Aralk 1999 - Felsefe-Din likisi zerine Dnceler, Kalem ve Onur, Erzurum 1994 - ki Ayr Doruluk Alan, Akademik Aratrmalar Dergisi, Say: 3, stanbul 2000 - Kapal Toplum ve lk nanlar, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 40, 1999 - Temel Hak ve Hrriyetlerden fade Hrriyeti ve 1982 Anayasas, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 30, s. 497-502, Kasm-Aralk 1999 - Topluma Ramen Siyasetin Tarihesi ve Gnmz, Kalem ve Onur, Erzurum 1997 Defne, Zeki mer, - Nermi Uygurun Denemeleri, Trk Dili, Austos 1970 Deirmenciolu, Cokun, - Felsefe Tarihi ve Tarih Felsefesi Asndan Trk Dncesi Hakknda Baz Mlahazalar, Trk Yurdu, Cilt: 9, no.17 (363), s. 29-36, 1988 - Felsefenin Dndrdkleri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 2, s. 55-65, Ankara Aralk 1991 - Kriz ve Gei Dneminde Trk Dncesinde ki r: Ziya Gkalp- Mehmet zzet, Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 44 (390), s. 66-70, 1991 - Millet, Milliyet zerine, Trk Yurdu, Mart-Mays 1999 - Trk Felsefe Cemiyeti ve almalar, Trk Yurdu, Cilt: 10, no. 35, s. 27-31, 1990 Delacroix, H., - Oyun Dnyas: Oyun ve Sanat, ev. Mustafa ekip Tun, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 8, Say: 7, stanbul 1933 Delaisi, Francis, - Heyet-i timaiyye ve Unsurlar, Fikir Hareketleri, Cilt: 3, Say: 55, Sene: 2, 1934 - Millet Fikri Nasl Vcut Buldu, Fikir Hareketleri, Cilt: 3, Sene: 2, Say: 70, 1935 - Muhtelif Otorite Temelleri, Fikir Hareketleri, Cilt: 3, Say: 57, Sene: 2, 1934

200

Delbos, V., - Spinoza, ev. Mehmet zzet, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Sene: 4, Say: 6, 1926 Deliorman, Atlan, - Atatrk ve Trklk, Trk Yurdu, Cilt: 19-20, Aralk 2001 Dellalolu, Besim F., -Habermasn Postmodern Muhafazakarl Eletirisi, Toplumbilim Dergisi, Say: 7, Ekim stanbul 1997 - Vico ve Yeni Bilim, Felsefe Logos, Yl: 3, Say: 9, stanbul Ocak 2000 Demir, mer, - Ekonomik Liberalizm ve zgrlk, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 384-387, Ocak-ubat 1999 Demir, Remzi, - bn Sina: Hekim, Bilgin ve Filozof, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 13, s. 78-88, Ankara Gz 1994 Demir, Songl, - Hannah Arendtde zel Hayat Problemi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 23, s. 243-247, Ankara K 1997 Demir, Zekiye, - Laiklik Demokrasinin Olmazsa Olmaz art Mdr?, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 274-281, Kasm-Aralk 1997 Demiray, Uur, - letiim zgrl ve Medya Etii, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 11, s. 265-271, Eyll-Ekim 1996 Demirci, Mehmet, - Gazzalinin athiyelere Bak, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 - Mesnevde Akl-Ak Karlatrmas, Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 52 (398), s. 3537, 1991 - Mutasavvflara Gre lm, slami Aratrmalar, Cilt: 1, Say: 3, 1987 - Trkiyenin adalama Srecinde Tarikatler, Trkiye Gnl, Say: 45, s. 15-20, Mart-Nisan 1997 Demirdven, smail, - Trkiyede Felsefi Etkinlikler, Hacettepe niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 10, Say: 2, Aralk 1993 Demirezen, Mehmet, - Pragmatics and Language Teaching, Hacettepe niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, 1991 Demirpolat, Anzavur, -Ulema, Intellectual And Modernization of Muslim Societies, Tabula Rasa, Yl: 3, Say: 7, s. 243-252, Ocak-Nisan 2003 Demirta, Hseyin, - Trk Dncesinin Kader ve Aydn Problemi, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 - Trk Dncesinin Kaderi ve Aydn Problemi, Trk Yurdu, Cilt: 10, no. 34 (380), s. 57-58, 1990 Denis, J., Kadim Yunanda Ahlaki ve Hukuki Fikirler, ev.: Ziyaeddin Fahri Fndkolu, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, s. 773-793, 1945

201

Deniz, Grbz, - bn Rde Gre Hrriyet, slam Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara 8 Kasm 2002 - Son Dnem Bir Osmanl Aydn Bursal Mehmet Tahir Bey ve Siyasete Ynelik slami Eserler Adl Makalesi, slami Aratrmalar, Cilt: 12, Say: 1, 1999 Denkel, Arda - Ko, Yaln, - Uzaysal Konum ve Ontoloji, Felsefe Tartmalar, 2. Kitap, s. 107-125, Mays stanbul 1988 Denkel, Arda- Beyazyrek, Itr, - Bir Ura Olarak Yalan: Felsefe Asndan Yalana Bak, Cogito, Say: 16, s. 185-198, 1998 Denkel, Arda , - Alanl Nesne, Felsefe Tartmalar, 4. Kitap, s. 27-30, stanbul Eyll 1988 - Belirlenim, Neden ve Deiim, Felsefe Tartmalar, 6. Kitap, s. 82-100, Austos stanbul 1989 - Bilgi ve Nesne-I, Felsefe Tartmalar, 3. Kitap, s. 76-95, stanbul Eyll 1988 - Bilgi ve Olaslk, Felsefe Tartmalar, 7. Kitap, s. 9-32, stanbul Ocak 1990 - Deneycilik, Gerekilik, dealizm ve Grngclk, Felsefe Tartmalar, 8. Kitap, s. 40-46, stanbul Haziran 1990 - Descartes ve Renkler, Felsefe Tartmalar, 21. Kitap, s. 30-39, stanbul - Dnme, Dil ve Anlam, Felsefe Tartmalar, 16. Kitap, s. 38-54, stanbul Austos 1994 - Epistemizm, Felsefe Tartmalar, 1. Kitap, s. 58-75, stanbul Aralk 1987 - Felsefede Kartrma, Felsefe Tartmalar, 5. Kitap, s. 106-111, stanbul Mays 1989 - Fregenin Dil Felsefesi: Ana izgiler, Felsefe Tartmalar, 5. Kitap, s. 24-46, stanbul Mays 1989 - Gerek Neden, Felsefe Tartmalar, 7. Kitap, s. 33-45 stanbul Ocak 1990 - Gerekilik in Snrlar, Felsefe Tartmalar, 4. Kitap, s. 35-48, stanbul Eyll 1988 - Hayvan letiiminde Anlam, Felsefe Tartmalar, 11. Kitap, s. 82-94, stanbul ubat 1992 - Hume, Nedensellik, Tikelcilik ve Tekilcilik, Felsefe Tartmalar, 17. Kitap, s. 63-74, stanbul Aralk 1994 - zdek, Felsefe Tartmalar, 2. Kitap, s. 86-98, stanbul 1988 - Yaymlanlar ncesinde Aristotelesin Yaptlar, Felsefe Tartmalar, 12. Kitap, s. 7-14, stanbul Derbil, Sheyp, - Kavram Bilimleri ve Hukuk, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: II, Say: 4, s. 18-39, 1945 Derrida, Jacques, - Ekonomimesis, ev.: Melih Baaran, Toplumbilim Dergisi, Say: 10, s. 83-102, stanbul 1999 - man ve Bilgi, Basit Akln Snrlarnda Dinin ki Kayna, ev.: Melih Baaran, Toplumbilim Dergisi, Say: 10, s. 129-164, stanbul 1999 - nsann Sonlar/ Erekleri, ev. : Zeynep Direk Akay, Felsefelogos, K 2001 - Psyche, tekinin cd, ev. : Melih Baaran, Toplumbilim Dergisi, Say: 10, s. 103-128, stanbul 1999

202

Tezin zaman: Noktalama aretleri, ev. Melih Baaran, Felsefelogos Dergisi, Say: 10, s. 31-42, stanbul 2000 - Platonun Eczanesi, ev. : Zeynep Direk Akay, Toplumbilim Derrida zel Says, Haziran 1999 Descartes, Rene , - Ahlak zerine Mektuplar, ev.: Mehmet Karasan, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 3, Ankara 1943 - Tanrnn Varolduunu ve nsann Zihni ile Bedeni Arasndaki Fark Kantlayan, Geometrik Biimde Dzenlenmi Nedenler?, ev.: Medar Atc,, Cogito, Say: 10, s. 11-17, 1997 Dewey, John , - Eitimin Temelleri Olarak Bilim ve Felsefe, ev.: Sabri Bykdvenci, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 15, Say: 1, Ankara 1982 - Medeniyet Tarihinde Felsefenin Rol, ev.: Avni, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 13, Ankara 1927 Diez, Ernst, - Endosmoslar, Felsefe Arkivi , Cilt: 2, Say: 1, s. 221-229, stanbul 1947 - Josef Straygowski, Felsefe Arkivi, Cilt: 2, Say: 1, s. 1-12, stanbul 1947 Dikeligil, Beyl, - Dnya, Modernizim Dnya Modernizm Diyerek Dnyor..., Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1641-1648, Eyll-Aralk 1998 Dilcher, Gerhard, - Bilimsel Metod ve Siyasi Karar Arac Olarak Pozitivizm, ev.: Ahmet Mumcu, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XXXI, Say: 1-4, s. 467-486, 1974 Dilin, Cem, - Mantk-u Tayrn Manzum evirileri zerine Bir Karlatrma, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 36, Say: 1-2, Ankara 1993 Dilman, lham, - Descartesin nsan Kavram: Zihin ve Vcut, Felsefe Tartmalar, 3. Kitap, s. 7-16, stanbul, Eyll 1988 - Gne Dil Teorisinin Anakonular ve Analiz Yollar, lk, Cilt: 7, Say: 38, Ankara 1936 - Mutluluk Nedir?, Felsefe Tartmalar, 7. Kitap, s. 79-87, Ocak, stanbul 1990 - Wittgentein ve Kendimden Baka nsanln Varl, Felsefe Tartmalar, 4. Kitap, s. 9-16, stanbul Eyll 1988 Dilthey, Wilhelm, - Hermeneutiin Douu, ev. Doan zlem, Felsefe Tartmalar, 22. Kitap, s. 92-115, stanbul - Rya (Traum), Felsefe Tercmeleri Dergisi, Cilt: I, Say: I, stanbul 1947 Diner, Kurtulu, - Pozitivizmin Aklama Anlay zerine, Felsefe Tartmalar, 13. Kitap, s. 95105, stanbul Dindar, Bilal, - Antropolojik Dneminde nsan Kavram, Ondokuz Mays niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Say: 5, Samsun 1990

203

- Atatrkn Milli Egemenlik Anlay, Ondokuz Mays niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Say: 4, Samsun 1989 - Cumhuriyet ve Demokrasi, Atatrke Armaan Ondokuz Mays niversitesi Yay., No: 44, Samsun 1988 - Emmanuel Mounierde nsan Kavram, Ondokuz Mays niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Say: 1, Samsun - bn Sina, Uluslararas bn Sina Sempozyumu Bildirileri, Austos 1983 - J. P. Sartre Felsefesinde Tanr Tanmazlk Kavram, II. Trkiye Felsefe, Mantk ve Bilim Tarihi Sempozyumu,11-13 kasm zmir 1987 - J. P. Sartren Varoluuluunda Hrriyet Anlay, Ondokuz Mays niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Say: 12, Samsun 1987 - Kltr Merkezleri, Milli Kltr Dergisi, Say: 54, Eyll 1986 - Personalizm, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 5, s. 40-49, Ankara Ekim 1992 - eyh Bedrettin ve Presokratikler, I. Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri, 7-11 Mays, 1984, Erzurum 1989 - Sokrates ve J. P. Sartre Felsefesinde nsan, Ondokuz Mays niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 1, Samsun 1986 Dino, Gzin, - Tanzimattan Sonra Gerekilie Doru, Ankara niversitesi Dil ve TarihCorafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 9, Say: 3, Ankara 1951 Dirlik, Arif, - Avrupamerkezcilikten Sonra Tarih Var m? Kreselcilik, Smrgecilik Sonras ve Tarihin nkr, Cogito, Say: 15, s. 251-274, 1998 Disselhorst, Malte, - Hogr zerine, ev.: Cilt: 1, Say: 12, s. 173-176, 1990 Doan, Ayhan, - Mevlna ve Yunus Emrede nsan, Trk Yurdu, Cilt: 3, no. 8-9-10, s. 71-72, 1964 Doan, D. Mehmet, - Cumhuriyet: Adan Zye..., Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 737745, Eyll-Aralk 1998 Doan, smail, -Bilginin Toplumsall Sorunu, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 6, s. 48-55, Eyll-Ekim 1995 -Yeni Bir Uygarlk Eilimi Olarak Batllama ve Aydnlar, Dnen Siyaset, Say: 17, s. 41-68, Ankara Nisan 2003 Dodu, Ik zgn, - Hakikat ve Bilgi Olarak Sanat, Felsefe Tartmalar, 20. Kitap, s. 99-103, stanbul Aralk 1996 Doksat, Kerem, - Dini ve Mistik Yaantlarn Psikolojisi, Trkiye Gnl, Say: 45, s. 27-46, Mart-Nisan 1997 Dolta, Dilek, - Postmodernizmin Mitosu Beyaz Otel, Hacettepe niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, Mehmet Akif Ersoy zel Says, Cilt: 5, Say: 1, Aralk 1987 Donuk, Abdlkadir, - lmnn 4. Yldnmnde brahim Kafesolunun Gz le Hmanizm ve Milliyetilik, Trk Yurdu, Cilt: 9 1988

204

Dosay, Melek -Demir, Remzi, - Bilim Tarihinde Metin almalarnn nemi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 17, s. 60-71, Ankara Gz 1995 Dosay, Melek, - M. . V. Yzylda Hellen Matematii ve Felsefesi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 19, s. 16-28, Ankara K 1996 Draman, Hseyin, - Hilmi Ziya lkenin Durkheimin Sosyoloji Ynteminin Deerlendirmesi, Sosyoloji Konferanslar zel Say, s. 38-49, stanbul 1979 Draz, M. Abdullah, - Din ile Felsefenin Mnasebeti, ev.: Bekir Karla, Diyanet Derg., Cilt: 15, Say: 5-6, s. 322-333 , 1976 Ducasse, CLTS., - Felsefenin Eitim Kuramna Katks, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 19, Say: 1-2, Ankara 1987 Dufrenn, Mikel, - Existence Felsefesi ve Sosyoloji, ev.: Sdka Klrba, Sosyoloji Dergisi, Say: 4-5, s. 123-133, 1947-1949 Dural, . Teoman, -A Reassessment Of Human Evolution / A Spiritiual And Material Evaluation Of Human Evolution Based On Islamic Considerations, Ludus Vitalis, De, II. Cilt, Say: 2, Meksiko 1994 -Adolf Portmann, Bilim Dergisi, Yl: 2, Say: 2, Istanbul 1983 -Ahlkn Din Duyuundaki Kayna, Yeni Toplum, Yl: 2, s. 79-821, Istanbul Eyll Ekim 1992 -An Introductory Essay On The Biological Foundations Of A Priori Cognitive Faculties, Sixth International Kant Congress, De, s. 455469, University Press Of America, Washington, D.CLT, A.B.D., 1989 -Aristotelesin Kategorilerinde, Fiziki Ile Metafizikinde Deime ve Zaman Sorunlari, Felsefe Arkivi, Say: 26, s. 94123, Istanbul 1987 -Aristotles Thoughts Concerning The Problem Of The Living Beings And Their Evolution, Comtes Rendus De La Confrence Sur Linfluence Daristote Dans Le Monde Mditerranen...De, s. 530, Editions Isis, stanbul-Paris Roma 1988 -Biyoloji Felsefesine Giri Denemesi, Felsefe Arkivi, Say: 2223 s. 161184, Istanbul 1981 -Boris Rybakin Physique Et Biologie Balkl Makalesinin Analizi ve Deerlendirilmesi, Felsefe Arkivi, Say: 26, s. 297299, Istanbul 1987 -Bu Medeniyetin Ad Nedir?, Yeni afak/ Haftalk, Yl: 1 Say: 11 s. 89, Istanbul 21 Mart 1998 -Canl Cansz Antinomisi, Felsefe Konumalar, Kltr ve Turizm Bak. Yay. 786, s. 96114, Ankara 1987 -Charles Darwin ve Yzylmza Damgasn Vuran ada Evrim Dncesinin Douu, Felsefe Arkivi, Say: 25, s. 113 131, stanbul 1984 -ada Dnceler-Canl Sorununa likin Temel Bilimsel Alanlar, Felsefe Arkivi , Say: 21, s.107-155, stanbul 1978 -ada Kapitalism Ingiliz-Yahud Medeniyetidir, Diplomatik, Say: 13, Istanbul Mart 1998

205

-Deniz Ile Kiflik I, I..Edebiyat Fakltesi Felsefe Blm Yll, s. 2527 Istanbul 1991 -Din D Ahlk Olabilir Mi?, Yeni Toplum, s. 77 79 -Eklektism, Senkretism, Sentez, Disiplinleraras Aratrma, Sistem Kavramlar zerine zmleyici alma, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 2, s. 23-35, Ankara Aralk 1991 -Etkileim Iletiim Bildiriim, Ilim ve Sanat, s. 3540, Istanbul 1989 -Evolution/The Epitome Of The Emerging Contemporaneous Global Civilization, Ludus Vitalis, De, Cilt: V, Say: 9, Meksiko 1997 -Felsefe Kavramlar, Yaz, Say: 8, s. 150161, Ankara 1980 -Felsefe, Mill Kltr, Say: 27, s. 2125, Ankara 1990 -Felsefe-Bilim erevesinde Eitim, Ilim ve Sanat, s. 5458, Istanbul Ocakubat 1989 -Felsefe-Bilim/ k, Gelimesi, Anlamca Snrlar, Ondokuzmays niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Say: 1, s. 76100, Samsun 1986 -Felsefe-Bilime Ramak Kalmiken / Trklerin Dnce Tarihi ve Felsefe-Bilim, BilimFelsefe Tarih, Say: 1, s. 143173, Istanbul 1991 -Filosofia-Ciencia A Partir Del Punto De Vista Biotico, Ludus Vitalis, De, Cilt: 1, Say: 1, Meksiko 1993 -Genetikte Mutasyon ve Yazda Devrim, Ilim ve Sanat, I. Ksm, s. 1219, Kasm Aralk 1987 -Her Kltrn Aynas Anadilidir, Mill Kltr, s. 21-25, Ankara Ekim 1990 -Insan Insana Malzeme Klamazsnz!, Npq Trkiye De, Say: 3, s. 3035, Istanbul 2000 -Jean Piaget, Felsefe Arkivi, Say: 2223, s. 301303, Istanbul 1981 -Kimlik: Insan-Olmann Esas, Dergh, Cilt: IX, Say: 104, s. 1416, Istanbul Ekim 1998 -Medeniyet Tarihinde Felsefe-Bilim, Trk Kltr, Say: 269, s. 590595, Ankara, 1985 -Metinler Inda Aristotelesin Canlyla ve Canlnn Evrimiyle Ilgili Dncelerine Problematik Yaklam, Felsefe Arkivi, Say: 24, s. 257343, Istanbul 1984 -Omurgaszlatrlm Trklk, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1775178, 1Eyll-Aralk 1998 -Philosophy-Science From The Biotic Standpoint, Uroboros/International Journal Of The Philosophy Of Biology, De, Cilt: I-II, s. 91115, Meksika 1991 -Philsophy-Science, Uroboros Da; Arboretum, Wroclaw, Polonia, 1998 -Preliminary Remarks On The Philosophy Of Biology, Hamdard/ Quarterly Journal Of Science And Medicine, Cilt: XVII, Say: 3, s. 346, Pakistan 1984 -Rastlant Ile Zorunluluk Asndan Canllar Bilimi, Felsefe Arkivi, Say: 26, s. 1 44, Istanbul 1990 -Tarihin Dayanlmaz Arl, Ilahiyat Fakltesi Dergisi/ Prof Dr Necti ner Arman, s. 117126, Ankara 1999 -Tekml ile Evrim, lim ve Sanat, s. 63 68, Istanbul Eyll Ekim 1987 -Trk Modernlemesine Felsef Bir Bak, Dergh, s. 1214, Istanbul Ocak 1997 -Yabanc Dil ve Eitim zerine, Hayat Salk ve Sosyal Hizmetler Vakf Blteni, Say: 4, s. 13 -16, Istanbul Yaz 1996

206

Duran, Recep, - Bir Tehaft Yazar: Ali Tusi, slami Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 3, 1990 - Gelenbevinin Nefsul-Emr Karsndaki Tavr, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 1, s. 45-48, Ankara Temmuz 1991 - Seyyid erif Crcaninin Var-Olanlarn Dereceleri Risalesi, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 35, Say: 1-2, Ankara 1992 - Zihinsel Varlk Meselesi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 9, s. 60-65, Ankara Ekim 1993 Durant, Will, - Deien Ahlak Telakkilerimiz, Ycel Aylk Bilgi ve Kltr Mecmuas, stanbul 1935 - Filozoflar: Hayat ve Mezhepleri, Fikir Hareketleri, Say: 183, 1948 - Modernizm-Postmodernizm Tartmalar evresinde Toplumsal ve Ynetsel Adan Yaanlan Deiiklikler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 544-552, Ocak-ubat 1998 - Tamamlanmam Bir Proje: Modernleme Yada Demokratiklemenin nndeki Engeller, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 41-48, Eyll-Ekim 1997 - Trkiyede Sivil Toplum ve Devlet, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 218-223, Kasm-Aralk 1997 Durkheim, Emile , - Ahlak ve Hukuk Kaideleri Hakknda Dersler, ev.: Ali Kubal, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XIII, Say: 3, s. 1134-1189, 1947 - Kymet Hkmleri, eniyet Hkmleri, ev.: Necmeddin Sadk, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 4, stanbul 1916 - Laik Ahlak, laik Terbiye, ev.: Necmettin Sadak, Darul-Fnun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene: 1, Say: 4, stanbul 1926 Duru, Kazm Nami, - nklap Edebiyat, Atatrk Devri Fikir Hayat II, Kltr Bak. Yay., Ankara 1981 Dursun, Davut, -Kresel Saldrlar Karsnda Yerel ve Tarihsel Olann Yeniden Deerlendirilmesi htiyac, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 108-112, Ocak-ubat 1999 Drken, idem, - Thalesin Arkhesi zerine Filolojik Bir nceleme, Felsefe Tartmalar, 3. Kitap, s. 70-75, stanbul Eyll 1988 Durusoy, Ali, - Gazzalide Mantk Bilminin Yeri ve nemi, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 - bn Sinann el-Mucezs-Sair Fil Mantk Adl Risalesi, Marmara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 13-15, stanbul 1995-1997 - bn Sinann Mantkul-Merikiyyini zerine Bir nceleme, Yedi klim Sanat Kltr Edebiyat Dergisi, Say: 56-59, stanbul 1994-1995 - bn Sina Felsefesi, T.D.V. slam Ansiklopedisi, Cilt: 20, stanbul 1999 Dutsche, Rudi, - Anti Otoritecilik zerine, ev. zden Arkan, Cogito, Say: 14, s. 27-35, 1998

207

Dzgn, aban Ali, - Evrensellik Kuram ve slam Dncesindeki Yeri, Diyanet lmi Dergi, Cilt: 32, Say: 4, 1996 - ki Dnyann Karlamas: Mslman ve Latin Bat Dnyas Arasnda Hal Seferleri Dnemindeki likiler, slami Aratrmalar, Cilt: 14, Say: 3-4, s. 349361, 2001 - Oriental Studies Conception of Islam in Crusade Period, A..lahiyat Fak. Dergisi, Cilt: XLII, s. 145-173, Ankara 2001 -iddet ve Uzlama Sarmalnda Medeniyetin Kurucu ve Tayc Unsurlar, Dnen Siyaset, Say: 17, s. 111-120, Nisan Ankara 2003 -The Idea of Universality and Its Reflections in the Islamic World, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 35, Ankara 1996

-EE. Cemil, - bn Sina Hayat ve Asar, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 7, stanbul, 1924 (1340) E. Jhonson, Paul, - Dini Tecrbe, ev.: Recep Yaparel, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: III, zmir 1986 Eberhard, Wolfram, - in Kaynaklarna Gre Trkler ve Komularda Spor, ev.: N.T. Ulutu, lk, Cilt: 15, Say: 87, Ankara 1940 -Eski in Felsefesinin Esaslar, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 2, Say: 2 Ankara 1944 - Eski in Felsefesinin Esaslar, Ankara niversitesi Dil-Tarih Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 2, Say: 1, 1943 Ebin, Sait, - Eitimimizde Felsefe Hevessizlii veya stemeyi stemek, 2. Eitim Felsefesi Kongresi, s. 155-163, 1996 Ecevit, Blent, - Toplumsal Kltrn Trk Siyasal Yaamna Etkisi, Trkiye Gnl, Say: 11, s. 57-71, Yaz 1990 Eddington, A.S., - Hendese Nedir?, ev.: M.lhami, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, stanbul 1927 - Hendese Nedir?, ev.: M.lhami, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 2, stanbul 1927 - Hendese Nedir?, ev.: M.lhami, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 3, stanbul 1927 Edhem Necdet, - Tenkid-i Felsefi (Fatalizm), tihad, Say: 78-1, stanbul 1913

208

Egemen, Bedi Ziya , - Hilmi Ziya lken (slm Dncesine Giri), Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: IV, Say: 1-2, s. 98-99, Ankara 1955 - lm zerine, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XI, Ankara 1963 Eglar, Zekiye S., - Etnorafya ve Etnoloji, lk, Cilt: 16, Say: 94, Ankara 1940 Egner, Robert E.-Denon, E. Lester, - Bilgi eitleri, ev.: ahin Filiz, Kamer Dergisi, Say: 3, Nisan 1996 Einstein, Albert, - Baz Fikirler, Fikir Hareketleri, Cilt: 2, Say: 51, stanbul 1934 Einstein, Renan, Zombart, Camus, - Komnizm ve Tenkitleri, Trk Dncesi, Cilt: 10, Say: 54, 1 Mart 1959 el-Attas, Muhammed Nakib, - slam ve Bilim Felsefesi, slami Aratrmalar, Cilt: 3, Say: 4, 1989 El-Cabiri, Muhammed Abid, - Laiklik ve slam, slami Aratrmalar, Cilt: 8, Say: 3-4, 1995 Elibey, Eblfez, -Sovyetler Dneminde Koparlan slam zlcl (Fundamentalizmi) Yaygaras, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 3, s. 24-26, Mart-Nisan 1995 Elibol, Sadettin, -Bergson Felsefesi ve Trkiye, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 2, s. 65-71, Ankara Aralk 1991 -Hilmi Ziya lkende nsann Ayrc zelliklerine Kritik Bir Bak, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 29, s.114-118, Ankara Temmuz 199-1 - Mantn Dn ve Bugn, Felsefe Konumalar, s. 55-75, Ankara 1987 - Pozitivist ve Neopozitivist Felsefe zerine afak Ural ile Bir Konuma, Trk Yurdu, Cilt: 8, no. 7 (353), s. 47-50, 1987 - Tarihsel Sreci Aklama Giriimlerinin nndeki Zorluk, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 8, s.59-67, Ankara Temmuz 1993 - Trkenin Felsefe Dili Niteliini Kazanm Srecine Dair Baz Dikkatler, Trk Yurdu, Cilt: 19-20, Ocak 2001 el-Kardavi, Yusuf, - Dini Kaideler ve ada htiyalar Karsnda tihad ve Tecdid, ev.: Adem Esen, Trkiye Gnl, Say: 39, s. 108-117, Mart-Nisan 1996 - slam Hukukunda Siyaset-i eriyye, slami Aratrmalar, Cilt: 1, Say: 4, 1987 Elma, Fikret, - Bir Jntrk Dnr: Prens Sabahaddin ve Dncesi zerine, Trk Yurdu, Cilt: 17, Eyll 1997 Elmal, Osman, - Kltr ve Dinin Etkileim likisi, Tabula Rasa, Yl: 1, Say: 1, s. 57-64, sparta 2001 Elmall, Hamdi Yazr, - Felsefenin Aksam, Sebilrread, Cilt: 23, Say: 576, s. 53-55, 1339 - Felsefe ve Din, Sebilrread, Cilt: 22, Say: 569-570, s. 179-180, 1339 Elpen, Levent, - Trkiye Kltr: ki Ters-Bir Yz..., Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 2324, s. 2459-2465, Eyll-Aralk 1998

209

Emil, Birol, - Tanzimatn Byk dealisti: Namk Kemal, Trkiye Gnl, Say: 8, s. 29-35, Kasm 1989 Emirolu, Hseyin, - bn Haldunun Mlk Teorisi ve Osmanl Merkezilemesi zerine Bir Deneme, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 72-88, Mays-Haziran 2000 Emirolu, brahim, - Cedel Nedir?, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 12, zmir 2000 - Cedelin leyii ve Deeri, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 13, zmir 2000 - zmirli smail Hakknn Mantk Anlay, zmirli smail Hakk Sempozyumu (24-26 Kasm zmir 1995), TDV. Yay., Ankara 1996 - Kuranda Akl ve nsan, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 11, zmir 1998 - Mantkta Yanllarn Ele Aln, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 7, zmir 1992 - Mevlanann Fihi Ma Fihte Yanllara Bak, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 9, zmir 1995 - Mevlanann Mesnevide Yanllara Bak, Tabula Rasa, Yl: 1, Say: 1, s. 97127, sparta 2001 - Mevlanaya Gre Biime Taklp Kalmama, slami Edebiyat, Say: 28, stanbul 1999 - Mevlanaya Gre Yanllara Dmemek in Nefsi Eitme, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 31, s. 15-25, Ankara 2000-1 - Mgalata Nedir?, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 8, zmir 1992 - Petitio Principii Nedir?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 9, s. 65-75, Ankara Ekim 1993 - Yanllara Dme Nedeni, Din retimi Dergisi, Say: 32, Ankara 1992 Engels, Friedrich, - Tarihte iddetin Rol, ev.: Olcay Kunal, Cogito, Say: 6-7, s. 169-185, Bahar 1996 Engin, Mehmet Saffet , -Anadoluda En Eski Trk Medeniyeti Eti Antlar ve Sanat Eserleri, lk, Cilt: 5, Say: 29, Ankara 1935 -Anadoluda En Eski Trk Medeniyeti ve Cihan Medeniyetine Hakimiyeti, lk, Cilt: 3, Say: 16, Ankara 1934 -Anadoluda En Eski Trk Medeniyeti Eti mparatorluu, lk, Cilt: 4, Say: 23, Ankara 1934 -Devlet ve Vatanda, lk, Cilt: 1, Say: 2, Ankara 1933 -bn Sinann Felsefesi ve Avrupa Kltrne Tesirleri, lk, Cilt: 10, Say: 55, Ankara 1937 -Maeri Vicdan, lk, Cilt: 2, Say: 10, Ankara 1933 -Milliyetiliin Felsefi Esaslar, lk, Cilt: 2, Say: 12, Ankara 1934 Engin, Nuri, - Mtefekkir, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991

210

Epikman, Refik, - Trk Plastik Sanat Hayatna Toplu Bir Bak, lk, Cilt: 13, Say: 78, Ankara 1939 Er, Abdullah, - Modern slam Dncesinin Tenkidi-I (Yaar Nuri ztrk), Trkiye Gnl, Say: 47, s. 140-144, Eyll-Ekim 1997 Er, kr, - Hukuk ve Matematik, Bayrak, Cilt: 23, Say: 745, s. 12-14, 1976 Eralp, H. Vehbi, - Descartes Fiziinin Metafizik Temelleri, Felsefe Semineri Dergisi, Cilt:1, stanbul 1939 - Ahlak ve Adaletler lmi, Sosyoloji Dergisi, Say: 2, 1943 - Batda Tolerans, Felsefe Arkivi, Say: 13, 1962 - Descartes Fiziinin Metafizik Temelleri, Felsefe Semineri Dergisinden Ayr Basm - Determinizm ve Hrriyet zerine Dnceler, Felsefe Arkivi, Cilt: V, Say: 1, 1960 - Dnya Nimetleri, Akademi Fikir Hareketleri, Say: 1, 1946 - Felsefe Tarihi, Felsefe Arkivi, Say: 13, 1962 - Felsefede Gzel Sanatlarda Ahenk, Felsefe Arkivi, Say: 15 - nsan Hrriyeti ve timai Kanunlar, Sosyoloji Dergisi, Say: 4, s. 52-56, 19471949 - Laik Ahlaklar-Epikr, stanbul Say: 4, 1947 - Laik Ahlaklar-Sokrat, stanbul Say: 3, 1947 - Laik Ahlaklar-Stoa Ahlak, stanbul Say: 7, 1947 - Leibnizin Kyas Teorisi, Felsefe Arkivi, Cilt: 2, Say: 3, s. 65-75, stanbul 1947 - Prensipler ve Baz Mantk Prensipleri, Felsefe Arkivi, Say: 18, s. 1-10, stanbul 1972 - Usul Hakknda Nutuku Niin Yazd, Mecmuas, Cilt: XII, Say: 54-56 -Platondan Dilimize evrilen Baz Diyaloglar, Felsefe Tercmeleri Dergisi, Cilt: 1, Say: 1, 1965 -Vatan airi Yahya Kemal, Edebiyat Fakltesi Trk Dili ve Edebiyat Dergisi, 1966 Eraslan, Cezmi, - Yusuf Akurann slamcl zerine, Trkiye Gnl, Say: 31, s. 39-44, Kasm-Aralk 1994 Erba, Hayriye, - Marxist Snf Kavramlatrmasnda Yeni Gelimeler ve Bu Gelimelere likin Bilimsel Tavrlar, Trkiye Gnl, Say: 37, s.74-80, Kasm-Aralk 1995 - Sosyolojide Fenomenoloji, Ankara niversitesi Dil-Tarih Corafya Fakltesi Aratrma Dergisi, Cilt: 14, 1992 Erdem, Fazl Hsn, - Liberal-Demokratik Kuram Balamnda Sivil-Asker likileri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 145-165, Ocak-ubat 1999 Erdem, Haluk, - Karl Jasperin Felsefesinde nsann Varoluunu Gerekletirmesi Olarak letiim, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 35, s. 152-160, 2002 Erdem, Hsamettin,

211

- Din-Felsefe Mnasebeti, Yeni Harran evresi, Yl: 2, Say: 5-6, anlurfa 1994 - Dini Ahlak ve lahi Dinlerden Yahudilik, Hristiyanlk ve Mslmanlktaki Baz Ahlaki Meselelere Mukayeseli Bir Yaklam, Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 3, Konya 1990 - Gelenein Eitim Felsefesine Etkisi, II. Uluslararas Eitimde Kalite Kongresi, Konya 19-20 Aralk 1997 - Gazzalide Bilgi Meselesi, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 - slam Ahlak ve zellikleri, Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 2, Konya 1986 - slamda Rasyonalist Hareketin Sebepleri, Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 7, Konya 1997 - Mehmet Akifte Tefekkr, Seluk niversitesi lmnn 50. Ylnda M. Akif Ersoya Armaan, Konya 1986 - Osmanlda Ahlak ve Ahlak Risaleleri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 34, s. 126-142, Temmuz-Austos 2000 - Osmanlda Ahlak ve Baz Ahlak Eserleri, Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 10, s. 25-64, Konya 2000 - Sadreddin Konevide Allah-nsan Mnasebeti, Seluk niversitesi Sadreddin Konevi Sempozyumu, Konya 1990 - Sondevir Osmanl Toplumunda Ahlakn Bozulma Sebepleri ve Bu Bozulmay nlemek in Dnlen Gerekli Tedbirler, Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 5, Konya 1994 Erdem, Hseyin Sbhi, - Modernite Karsnda Osmanl, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 159167, Mays-Haziran 2000 Erdem, M. Burhan, - Trkiye De Modernlemenin Kkenleri ve Snrlar zerine Ksa Bir Deerlendirme, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1649-1654, EyllAralk 1998 Erdem, Sabri, - Bilgi-man likisi, slami Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 1, 1990 Erdentu, Nermin, - Trk Kltr ve Milli Deerlerimiz, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 1, s. 67-69, Ankara 1977 Erdin, Tahsin, - Alexis De Tocqueville ve Abdde Sivil Toplumun Temelleri (Sivil Toplum rgtleri ve Kurumlar), Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 389-393, Kasm-Aralk 1997 Erdin, Tahsin, - Hukuk Devletinde, Siyasette ve Ynetimde Etik, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 26, s. 425-449, Mart-Nisan 1999 Erdoan, Bilgin, - Avrupann Dou Snr Balamnda Medeniyetler Aras Uzlama ve Trkiye, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1730-1734, Eyll-Aralk 1998 - Liberalizm ve Onun Denek Ta Olan Sivil taatsizlik Kavram zerine, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 287-298, Ocak-ubat 1999 Erdoan, Mustafa,

212

- Ahlak ve Cinsellik, Trkiye Gnl, Say: 6, s. 77-80, Eyll 1989 - Bilgi ve zgrln Bilgisi, Trkiye Gnl, Say: 12, s. 31-35, Gz, 1990 - Cumhuriyet ve Demokrasi Arasnda Trkiye, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say 23-24, s. 1042-1052, Eyll-Aralk 1998 - Demokrasi, Laiklik, Resmi deoloji, Trkiye Gnl, Say: 29, s. 113-116, Temmuz-Austos 1994 - Farabinin Siyaset Felsefesi stne, Trkiye Gnl, Say: 11, s. 72-80, Yaz 1990 - nsan Haklar ve Trkiye, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 21, s. 136-143, Mays-Haziran 1998 - nsan Haklarna Kavramsal Bir Yaklam, Liberal Dnce Dergisi, Say: 12, Gz, 1998 - Kamu Alan ve Liberalizm: Birka Not, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 7-15, Ocak-ubat 1999 - Laiklik ve Trk Uygulamas stne Notlar, Trkiye Gnl, Say: 13, s. 5360, K 1990 - Liberalizm, Muhafazakarlk ve Trk Sa, Trkiye Gnl, Say: 16, Gz, s. 44-56, 1991 - Seklarizm, Laiklik ve Din, slami Aratrmalar, Cilt: 8, Say: 3-4, 1995 - Siyaset felsefesi Hakknda,, Trkiye Gnl, Say: 18, s. 74-79, Bahar 1992 - Trkiye De Siyasal Sistem ve Demokrasi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 49-64, Eyll-Ekim 1997 Erdoan, Nezih, - Gerek ve Kodlar: Tvde Gizli Kamera Kullanma zerine Notlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 11, s. 166-168, Eyll-Ekim 1996 Erdodu, Akif M., - Anadoluda Ahiler ve Ahi Zaviyeleri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 32, s. 513-523, Mart-Nisan 2000 Erdomu, Zeki, - ada Sosyolojinin Baz Temel zellikleri ve Problemleri, Frat niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Say: 2, 1988 Eren, Ik, - Edebiyat Eserinin Dererlendirilmesine likin Bir Felsefe Gr, Yeni Biem, Say: 40, s. 6-8, Austos 1996 Eren, Ercan, - ktisatta Liberalizm zerine Notlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 373-379, Ocak-ubat 1999 Eren, Hasan, - Ak Halilin Bir Destan zerine, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 6, s. 45-49, Ankara 1977 Eren, Ik, - amzda nsan Problemlerine Yaklamlar, Felsefelogos, Yl: 2, Say: 6, s. 217-222, Mart 1999 - Locke ve Humeda Bilginin Kayna Problemi, Uluda niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Dergisi, Say: 1, s. 15-23, 1999 - z Olarak nsan ve Sanat likisi, Felsefe Tartmalar, 26. Kitap, s. 55-63, Ocak 2000

213

- zdelik zerine: Varlk, nsan ve Felsefe, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 128-134, Austos 1998 - Schopenhauer ve Heideggerde Dil Olarak Sanat, Yeni Biem, Say: 38, s. 8-10, Haziran 1996 Ergan, Nevin Gngr, - Trk Devlet Anlaynn, Atasz ve Deyimlere Yansmas zerine Baz Sosyolojik Grler, Trk Yurdu, Kasm 1998 Ergin, smail, - Kltr-Kiilik likisi, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 33, Say: 1-2, Ankara 1990 Ergden, Akn, - Aesthetic Experience in Gadamer, A Chapter in Art and Philosophy, stanbul Aralk 1990 - Chomsky and the Structuralist Tradition, An International Quarterly of Philosophy, Cilt: XXIX, 1989 - Communication Towards Mutual Understanding and Cooperation: An Interdisciplinary Research Programme, IV. th Philosophy Congress of Balkan Countries, Greece, September 23-25 - Communication: Conflict Oriented or Peace Orieted?, European Conference on Peace Making and Conflict Resolution,Antalya April 24-27, 1992 - Cross-Cultural Communication Research in Turkey, Seminar in Centre for Mass Communication Research, University of Leicester, England - Kants Answer to Hume, Journal of Human Sciences, Cilt: 4, 1985 - Language Acquisition: A Non-Innatist Approach, Journal of Human Sciences, Cilt: 10, 1991 - Phenomenology of Space Perception, An International Quarterly of Philosophy, Cilt: XXIX, January 1989 - Philosophy of Communication: Some Problems, Kurgu, Say: 6, 1989 - Qualitative Research Problems in Communication, Gazi niversitesi Dergisi, Say: 10, 1989 - Relations Between Theory and Practice in Contemporary Thouht, Proceedings of 1st International Congress of Philosophy, 1991 - Rhetorics of E. Burke and The New Rhetorics, II. International Philosophy Congress, Moscow, 1993 - Scientific Knowledge in Aristotles Posterior Analytics, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Say: 2, 1987 - The Role of Subjectivitiy in Communication, An International Quarterly of Philosophy, Cilt: XXVI, October 1986 - Truth and Method in Hermeneutics, Journal of Comparative Poetics, Cilt: 8, 1988 - What is Involved in Posterior Analytics?, Journal of Human Sciences, Cilt: 6, 1987 Ergn, Mustafa, - Dil, Dnce ve Bilgi, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 - Emrullah Efendi:Hayat, Grleri, almalar, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 30, Say: 1-2, Ankara Ocak 1982

214

Erim, Kerim, -Tanzimat ve Msbet Bilimler: Riyaziye, Tanzimat I, Maarif Vekaleti, stanbul 1940 - Umumi zafiyet Nazariyat, Dergah Mecmuas, Cilt: 2, stanbul 1337 Erin, M. Stk, - Benlikte Sava ve Bar, Cogito, Say: 3, s. 65-71, K, 1995 Eri, Metin, - Cumhuriyet, Kurulutan deolojik Saplantya..., Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 631-648, Eyll-Aralk 1998 - Kitle letiim Aralarnn Artan Gc, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 11, s. 523-528, Eyll-Ekim 1996 - Liberalizm zerine Dnceler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 64-73, Ocak-ubat 1999 Eriirgil, Mehmet Emin , -Ahlakn lim Olarak Tetkikinde Usul, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 7, stanbul , 1333 -Anadoluda Maarif, Anadolu Mecmuas, Say: 2, 1340 -Anadoluda Maarif Nasl Taammm Edebilir, Anadolu Mecmuas, Cilt: I, Say:2, Mays 1924 -Bir Tecrbe-i Hayat Musahebe-i Felsefiye, tihad, Say: 162, stanbul 1924 -Bugnk Medeniyetin ki Umdesi, Milli Mecmua, Cilt: 1, Say: 5, stanbul 1923 -Emil Boutroux ve Felsefesi, Dergah Mecmuas, Cilt: 2, Say: 18, stanbul 1922 -Emil Butro ve Felsefesi, DergaMecmuas, Cilt: 2, Say: 19, stanbul 1922 -Eski ve Yeni Nesil, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, s. 42, stanbul 1926 -Felsefe Adam, Milli Mecmua,Cilt: 1, Say: 1, stanbul 1923 - Felsefe Cemiyeti, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 66, Ankara 1928 -Felsefe Neriyatnda Bir Terakki Hatvesi, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 3, stanbul Kanu-i Evvel, 1339 -Fihte ve Mcadeleleri, Anadolu Mecmus, Cilt: 1, Say: 5, stanbul 1924 -Friedrich Nietzsche ve Bir Marifet Nazariyesi, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 4, Say: 5, stanbul 1925 -Glmek Nedir ve Kime Glyoruz?, Dergah Mecmuas, Cilt: 2, stanbul 1337 -Hakikat- Felsefe Zrtyz, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 15-16, stanbul Temmuz 1340 -Hayat Ne in kyor?, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, s. 1, stanbul 1926 -Hayat ve nklap, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, s. 61, stanbul 1926 -Hazmszlk Devri, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 1, stanbul Terin-i Sani 1339 -Hrriyet Ne n Lazm, Milli Mecmua,Cilt: 1, Say: 6, stanbul 1924 - Sknts, Milli Mecmua,Cilt: 1, Say: 3, stanbul 1923 -ki Eser-i Felsefi Mnasebetiyle: Metalib ve Mezahib, Bergson ve Kudret-i Hayatiyyeye Dair Bir Ka Konferans, Darulfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 2-3, stanbul 1924 -ki Eser-i Felsefi Mnasebetiyle, Sadeletiren: Recep Kl, Elmall Muhammed Hamdi Yazr Sempozyumu, Ankara 1993 -ki Tarih, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 21, s. 401, stanbul 1926 -lmi Eserlerde Lisan ve slub, Dergah Mecmuas, Cilt: 2, stanbul 1337 -rtica Karsnda Genlik, Anadolu Mecmuas, Say: 9-11, Mays 1341

215

-Kuvvetli Mnevver Zmre Nasl Yetiir?, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 6, s. 101, stanbul 1926 -Manevi nzibat ve Genlik, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, s. 21, stanbul 1926 -Medrese, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 5, stanbul Kanun-i Sani 1340 -Medreselerde Eksik Olan Usul Tedris midir?, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 6, stanbul ubat 1340 -Mekteplerimize Dair, Mihrab Dergisi, Yl: 2, Say: 28, Nisan, 1341 -Memleketimizin Hususi Vaziyeti, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 7, s. 121, stanbul 1926 -Muasr Filozoflara Gre lim ve Din, stanbul Daru'l-Funun lah. Fak.Mecmuas, Sene: I, Say: I, s. 166-178, stanbul 1925 -Muhafaza Ne Demek, Milli Mecmua, Cilt: 1, Say: 4, stanbul 1923 -Messeseler ve Devlet Adamlar, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 17, s. 321, stanbul 1926 -Mtekamil nsan Mefhumu, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 8, s. 141, stanbul 1926 -Nazariye ve , Olu, Say:7, Ankara 1939 -Surur, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 10, stanbul Nisan 1340 -ark Vilayetlerimiz ve Genlik, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 5, s. 81, stanbul 1926 -Terakki Etrafnda Birleemez miyiz?, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul 2000 -Terakki Etrafnda Birleemezmiyiz?, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 2, stanbul Kanu-i Evvel 1339 -Terbiye ve Felsefe, lk Terbiye ve Tedrisat Mecmuas, Say: 2, Krklareli 1924 -Trk nklab ve Fert, Olu, Say:5, Ocak 1939 -Ulum-uur, Dergah Mecmuas, Cilt: 1, stanbul 1337 -Zihin ve , Nazariye ve Ameliye, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 57, Ankara 1927 -Zihin ve -lmiye ve Nazariye, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 55 -Ziya Gkalp Beye, Dergah Mecmuas, Cilt: 3, stanbul 1338 -Ziya Gkalp ve lim, Milli Mecmua, Cilt: 1, Say: 24, stanbul 1924 Erkal, Mustafa E., - Kltrle Kimlik ve Trk Kimlii, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 15, s. 396402, Mays-Haziran 1997 - lmnn 26. Ylnda Sosyolog Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fndkolu, Trk Yurdu, Nisan 2000 Erkil, Ali, - hmale Uram Bir Osmanl Aydn ve Sosyologu Prens Sabahattin, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 282-304, Mays-Haziran 2000 Erkzan, H. Nur, - Aristoteleste Mutlak Aktivite Olarak Tanr, Felsefe Tartmalar, 24. Kitap, s. 77-92, stanbul Ocak 1999 - Bilim, Felsefe ve Demokrasi: Aristotelesi Bir Yaklam, Felsefe Logos, Yl: 3, Say: 11, stanbul Haziran 2000 - Varlk, Akl ve Kayg, Felsefe Logos, Yl: 3, Say: 9, stanbul Ocak 2000

216

Erkul, Ali, - Ali eriatinin Fikir Dnyas ve Aydn Anlay, Trkiye Gnl, Say: 28, s. 120-133, Mays-Haziran 1994 Erkn, Safa evket, - Ziya Gkalpte Hukuk Sosyolojisi, Ziya Gkalp, Cilt: 1, Say: 3-4, s. 443-447, 1975-1976 Ersoy, Hamit, - nsan Haklar Olarak Din zgrl; Engeller ve k Yolu, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 22, s. 742-749, Temmuz-Austos 1998 Ertem, Sadri Ethem, -nkilap Sanat Geri Sanat, Varlk, Say: 4, 1 Eyll, 1930 -nkilap Sanat Geri Sanat, Atatrk Devri Fikir Hayat II, Kltr Bak. Yay., Ankara 1981 Erten, Mnir, - Ziya Gkalp ve Trk Dili, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 (Erturul), smail Fenni, - Lgate-i Felsefe Hakknda, tihad, Say: 246, stanbul 1928 Ertrk, Ramazan, - Aquinoslu Thomasn Din Felsefesinde Zamann Balangc ve Yaratma Sorunu, Felsefe Dnyas, Say: 35, s. 68-89, 2002 - Aristotelesin Ruh stne Adl Yaptnda Alg Problemi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 27, s. 91-102, Ankara Bahar 1998-1 - Heideggerin Varlk ve Zamannn Dayand Temel Varsaym, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 1, 2000 Ertrk, Sebahattin, - Direnen Tehlike:Domatizm, Hacettepe Sosyal ve Beeri Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Say: 1, Mart 1969 Ertrk, Yakn, - Toplumsal rgtlenme Asndan Dnce zgrlnn Anlam, slami Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 2, 1990 Erzi, H. Adnan, - Yunus ve Tapduk Emre Hakknda, lk, Cilt: 14, Say: 83, Ankara 1940 Eel, Tunca, - Dil Gereklii Betimler mi?, Felsefe Tartmalar, 1. Kitap, s. 107-110, stanbul 1987 - Dorudan Ynletim Kuram, Felsefe Tartmalar, 6. Kitap, s. 108-118, stanbul 1989 - Nerde Bu Argman, Felsefe Tartmalar, 2. Kitap, stanbul 1988 - Yine Bir Argman, Felsefe Tartmalar, 3. Kitap, s. 126-130, stanbul Eyll 1988 Esener, Turhan, - Adalet Kavram ve Adaletin Gereklemesinde Hakkaniyetin Rol, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 10, s. 938-940, Temmuz-Austos 1996 Esin, Emel, - Yeni Bir Hmanizm Gr, Trk Yurdu, Cilt: 1, no. 1 (271), s. 10, 1959 Eybolu, Sabahattin, - Fransz Realizmi, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 12, 15 Nisan 1938

217

- Tabiat Mefhumu, nsan (Aylk Fikir ve Sanat Mecmuas), Cilt: 1, Say: 3, 15 Haziran 1938 - Yabanc Dil ve Kltr, lk, Cilt: 7, Say: 41, Ankara 1936 -Yaayan Gemi, Mavi ve Kara, Ankara ,1977 Eyp Hamdi, - ahsiyetin Felsefesi, Yeni Fikir , Say: 40, Konya 1928 Ezberbodur, Hsn, - Max Weberin slama Bak, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991

-FFahreddin Kerim , - Dinlerini Deitiren Deliler, Resimli Ay, Cilt: 2, Say: 11-23, stanbul 1925 Fahri Unan, - Osmanl Medreselerinin lmi Performans zerine Baz Dnceler, Trkiye Gnl, Say: 30, s. 49-57, Eyll-Ekim 1994 Farabi, -Eflatun ile Aristotelesin Grlerinin Uzlatrlmas, ev.: Mahmut Kaya, Felsefe Arkivi, Say: 24, s. 221-254, stanbul 1984 -Soyut Varlklarn spat, ev.: Hseyin Aydn, Uluda niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 1, Bursa 1986 Farber, M., - Fenomenoloji, ev.: D. Kant, Felsefe Tartmalar, 25. Kitap, s. 132-151, stanbul Temmuz 1999 Faruk ztrk, - II. Merutiyet Dneminde Ahlak retimi ve Baha Tevfik'in 'Yeni Ahlak'I, Milli Eitim, Say: 145, s. 73-82, Ocak-Mart 2000 Faruk Sdk, - Medrese, Mihrab Dergisi, Yl:1, Say: 6, stanbul ubat 1340 Fauzi, M. Najjar, - Farabinin Siyasi Felsefesi ve iilik, ev.: Mehmet Da, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XX, Ankara 1975 Fzl, Mr Vali-Ud-Dn Monshi -Sufizm, ev.: Mbahat Trker Kyel, Erdem Yesev zel Says, Cilt: 7, Say: 21, s. 919-940, 1995 Fazlolu hsan, -Osmanl Corafyasnda lm Hayatn Teekkl ve Dvdel-Kayser,Uluslar aras 13.ve 14.yzyllarda Anadoluda slm Dncesi ve Davudel-Kayser sempozyumu(haz.turan Ko),Kayseri 1998 -Seluklular Dneminde Anadoluda Felsefe ve Bilim-Bir GiriCogito,say:29,stanbul,2001 -slm Medeniyetine likin Bir kavram Okumas,:lmudin ve lmuddn,Dvan,1996/2,stanbul,

218

lk Dnem Osmanl lim ve kltr Hayatnda hvnus-Saf ve abdurrahman Bistm,Divan,1996/2,stanbul Fazlurrahman, - slam ve Siyasi Aksiyon: Dinin Hizmetinde Siyaset, ev.: Adil ifti, Trkiye Gnl, Say: 34, s. 25-33, Mays-Haziran 1995 - slam ve Siyasi Hareket: Dinin Emrindeki Siyaset, slami Aratrmalar, Cilt: 7, Say: 2, 1994 - slamda Hukuk ve Ahlak, ev. A. Blent Balolu, Trkiye Gnl, Say: 43, s. 5-14, Kasm-Aralk 1996 - slamda Kadnn Durumu, ev.: A. Blent Balolu-Adil ifti, Trkiye Gnl, Say: 45, s. 89-101, Mart-Nisan 1997 - slami adalama; Alan, Metodu ve Alternatifleri, slami Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 4, 1990 Fedai, Cemal, -Kendi fadeleri le Atatrkn Temel Siyasal Dnceleri-Cumhuriyet deolojisine Giri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 702-708, EyllAralk 1998 - Liberalizm ve Trkiyede Liberalizm, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 462-472, Ocak-ubat 1999 Fehim Nuri, - nsan Sevgisi, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 4, 15 Nisan 1938 Feigl, H., - Mantk Empirizmin Bilim Felsefesi, ev.: Fsun Altok, Aratrma, Cilt: V, Ankara 1969 Fendolu, H. Tahsin, - 11. ve 12. Yzylda Ortadounun Siyasi Yaps inde Ebu Hamid Gazali ve Devlet Felsefesi, Trkiye Gnl, Say: 20, s. 107-117, Gz 1992 Ferd Vecd, - Felsefe-i Hakka, ev. Halil Nimetullah, Srat- Mstakim, Cilt: 1, Say: 6, s. 8990, 1324 Ferid, - Din ve Felsefe: Vahdet-i Vcud, Srat- Mstakim, Cilt: 7, Say: 180, s. 372374, 1327 - Knalzade Ali elebi, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 4, stanbul 1332 - Musahabe, Sebilrread, Cilt: 1-8, Say: 12-194, s. 216-219, 1328 - Taharri-i Hakikat Dmanlarna, Sebilrread, Cilt: 14, Say: 362, s. 222-224, 1334 - Vahdet-I Vcud -18-, Sebilurread, Cilt: 1-8, Say: 1-183, s. 7-8, stanbul 1911 Ferry, Luc, - Laiklik Kutsalln Sonu Deildir, ev.: Eriman Topba, Trkiye Gnl, Say: 45, s. 86-88, Mart-Nisan 1997 Fevzi Muhip, - nandran Akl, Yce,l Aylk Bilgi ve Kltr Mecmuas, stanbul 1935 - Neo-Hmanisme ve Akl, Ycel Aylk Bilgi ve Kltr Mecmuas, stanbul 1935 Feyerabend, Paul K., - Nasl yi Bir Deneyci Olunur? Bilgi Sorunlarnda Hogr Adna Bir Savunma, ev.: Kurtulu Diner, Felsefe Tartmalar, 12. Kitap, s. 113-135, stanbul

219

- Toplum Bilime Kar Nasl Korunmal, ev.: mer Madra, Gergedan, Say: 12, 1978 Feyziolu, Muin, - Milli Tarih uurumuz, Trk Dncesi, Cilt: 11, Say: 62 Mart 1960 Flal, Ethem Ruhi, - Deiim Srecinde slam, slami Aratrmalar, Cilt: 6, Say: 4, 1992 Fndkolu, Ziyaeddin Fahri , -Alman Sosyalizmi, lk, Cilt: 5, Say: 29, Ankara 1935 -Anadolu Kadnl, Anadolu Mecmuas, Say: 9-11, Mays 1341 -Bediiyatn Mevzu ve Usul, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 3, stanbul 1927 -Berlin niversitesinde Felsefe Dersleri, lk, Cilt: 7, Say: 41, Ankara 1936 -Berlin niversitesinde Felsefe Dersleri, lk, Cilt: 7, Say: 42, Ankara 1936 -Bir Ahlak Denemesi, Yeni Trk, Cilt: 4, Say: 47, stanbul -Bir Ahlak Denemesi, Yeni Trk, Cilt: 4, Say: 48, stanbul -Bugnk Ahlak Cereyanlar, ve Dnce, Say: 2, stanbul 1934 -Bugnk Fransada Ahlak Felsefeleri, lk, Cilt: 10, Say: 59, Ankara 1938 -Bgnk Trk Tefekkr ve Balca Cereyanlar, Trk Yurdu, no. 245-250, s. 894-897, 1955 -Changes In Law And Technology In Turkey, Annales de la Facult du Droit, Cilt: 11, Say: 16-17, s. 40-53, 1961 -Changes in Law and Technology in Turkey, T.H. ve .A. Dernei Yayn, Seri:B, Say: 6, stanbul 1961 -Descartesde Bir ctimaiyat Metodolojisi Varmdr?, Mecmuas, Cilt: XII, Say: 54-56 -Felsefe Kongrelerinde Trkiye, lk, Cilt: 9, Say: 50, Ankara 1937 -Felsefe Kongrelerinde Trkiye, lk, Cilt: 9, Say: 52, Ankara 1937 -Felsefe Kongrelerinde Trkiye, lk, Cilt: 9, Say: 53, Ankara 1937 -Gestalt Sosyolojisi Bakmndan Eski Romadaki Ahlaki ve Hukuki Fikirlerin Tahlili, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: X, Say: 1-2, s. 241-286, 1944 -Hakimiyet ve Hrriyet Prensipleri Karsnda Siyasi Frkalar II, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XVII, Say: 3-4, s. 535-556, 1951 -Hakimiyet ve Hrriyet Prensipleri Karsnda Siyasi Frkalar III, ..H.F.M., Cilt: XVIII, Say:1-2, s. 3-22, 1952 -Hukuk, timaiyat, Felsefe, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 14, s. 265, stanbul 1926 -bn Haldun: Mukaddime, stanbul niversitesi ktisat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 21, Say: 1-4, s. 367-371, 1960 -John Dewey, Anadolu Mecmus,Cilt: 1, Say: 6, stanbul 1924 -John Dewey, Anadolu Mecmus,Cilt: 1, Say: 7, stanbul 1924 -John Dewey, Anadolu Mecmus,Cilt: 1, Say: 8, stanbul 1924 -in Yoluna Dair, , Say: 2, Nisan 1934 -Milliyet Meselesi, Anadolu Mecmuas, Say: 5,1340 -Pragmatizm, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 12, s. 224, stanbul 1926 -Profesr Eblulya Dair, Trk Yurdu, no. 269, s. 885-886, 1957 -Sahsiyet Meselesi ve timai Determinizm, lk, Cilt: 14, Say: 80, Ankara 1939

220

-Sanatn Menei ve Mahiyeti, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 18, s. 354, stanbul 1926 -Siyasi Sosyoloji ve Siyasi Frkalar, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: X, Say: 3-4, s. 635-648, 1945 -Tabiata Dayanan Ahlak Sistemleri, ve Dnce, Say: 1, stanbul 1934 -Tabiata Dayanan Ahlak Sistemleri, ve Dnce, Say: 2, stanbul 1934 -Tarihi Maddecilik, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 125 -Trk Sosyolojisinde Ziya Gkalp ve Meseleleri, Trk Dnyas, Cilt: 10, Say: 39, s. 7-11, 1975 -Trkiyede Pozitivizmin Tarihesi, lk, Cilt: 15, Say: 89, Ankara 1940 -Trklerde Ahlak Felsefesi, ve Dnce, Say: 1, stanbul 1934 -Victor Kuzanus ve Felsefesi, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, s. 23-24, stanbul 1926 -Ziya Gkalp ve Hukuk Sosyolojisi Etrafndaki Neriyat, Ziya Gkalp, Cilt: 1, Say: 3-4, s. 448-453, 1975 Fratl, Halil Vedat, -lim Zihniyeti ve Meslek Ahlak, Olu, Say: 10, Ankara 1939 Field, G. CLT, - Ahlak Felsefesi Nedir?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 4, s. 59-67, Ankara Temmuz 1992 Filiz, ahin, - A Fictive Seperation: Sacred and Profane-The Unity of Spirituality and Materiality in the Islamic Perspective, 2 Austos Jarusalem 1997 - A New Approach the Relationship Between Reason and Revelation-Their Mutual Roles in Establishing A New Paradigm for Social Science, 24 July Jarusalem 1997 - Abu Hayyan al-Tawhidis, Philosophy of Nafs, Tabula Rasa, Yl: 1, Say: 1, s. 83-95, sparta 2001 - al-Konawis Manuscript Named Nusus and His Doctrine of Unification (Wahdat al-Wujud), Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 6, Konya 1996 - Etiquette of Life in Islam, Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 7, Konya 1997 - Hac Bekta Veli ve Bektailiin Mahiyeti, Diyanet lmi Dergi, Cilt: 30, Say: 2, Nisan-Mays 1994 - slam Dncesinde Sufi Dnya Grnn lk Teorisyeni: Haris b. Esed elMuhasibi, Tasavvuf lmi ve Akademik Aratrma Dergisi, Yl: 1, Say: 2, Ankara 1999 - slam Felsefesinde Tanr Anlay Karsnda Bireyin Konumu Problemi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi (Prof. Dr. Necati ner Armaan), Cilt: LX, Ankara 1999 - Kutadgu Bilig Etiinde nsan, nsan Felsefesi Konulu Felsefe Kongresi, 27-29 Mays Erzurum 1998 - Mistisizm ile Tasavvuf Arasndaki Temel Farklar-Felsefi Bir Yaklam, Diyanet lmi Dergi, Cilt: 30, Say: 2, Ocak-Mart 1994 - Pir Sultan Abdal, Diyanet lmi Dergi, Cilt: 30, Say: 3, Tem-Eyll 1994

221

- Sadreddin Konevinin Miftahu Gaybil-Cem vel-Vcud Adl Kitab ve Felsefi Deerlendirmeler, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Dergisi, Say: 3, Konya 1994 - Simavna Kadsolu eyh Bedreddinin Fikir Yaps, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Dergisi, Say: 1, Konya 1992 - Yunus Emre ve Tasavvuf Felsefesi, Diyanet lmi Dergi, Cilt: 31, Say: 3, Temmuz-Eyll 1995 - A Fictive Separation: Sacred and Profane, Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 10, s. 141-144, Konya 2000 Flax, Jane, - Bir Ura Olarak Eletirel Teori, ev.: Fatmagl Berktay, Cogito, Say: 10, s. 308-325, 1997 Francesco, - Terakki ve Medeniyet Telakkileri, Fikir Hareketleri, Cilt: 2, Say: 47, stanbul 1934 Frege, Gotlob, - Anlam ve Ynletim stne, ev.: ule Elkatip, Felsefe Tartmalar, 5. Kitap, s. 7-23, stanbul 1989 Freyer, Von Hans, - Cihan Tarihinin Yeni maj, ev.: Nusret Hzr, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 14, Say: 3-4, Ankara 1956 - Yunan Felsefesinin Menei zerine, Ankara niversitesi Dil-Tarih Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 14, Say: 1-2, 1954 - Yunan Felsefesinin Menei zerine, Ankara niversitesi Dil ve TarihCorafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 14, Say: 3-4, Ankara 1956

-GGalanti, Avram, - Trk Kelimesi le Turan Kelimesi Arasnda Mnasebet var m?, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 7, stanbul , 1924 (1340) Galip Ata, - Descartes Saray ve Descartes Tercmesi, Mecmuas, Cilt: XII, Say: 54-56 - lim ve Demokrasi, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 135 Galip, Hseyin, - Freud Mesleki, Dergah Mecmuas, Cilt: 3, stanbul 1338 Gamble, Andrew, - Hayek ve Sol, ev.: Ata nl, Liberal Dnce Dergisi, Say: 6, K 1997 Gardet, Louis, - Hicri 330 Ylndan nce slamda Din ve Felsefe, ev.: M. Sait Yazcolu, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi slam limleri Enstits Dergisi, Cilt: 5, Ankara 1982

222

Gauther, Nicol, - Laiklik ve ki Gr, ev.: Eriman Topba, Trkiye Gnl, Say: 9, s. 67-69, Aralk 1989 Gazo, Ernest Wolf, - Batda ve slamda Allah Anlayna Felsefi Bir Yaklam, slami Aratrmalar, Cilt : 3, Say: 2, 1989 - Din Balamnda Newtonun Bilim Anlay, slami Aratrmalar, Cilt : 6, Say: 4, 1992 - Perspectives in 20th Century Western Philosophy, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 4, s. 25-34, Ankara Temmuz 1992 - Yirminci Yzyl Bat Felsefesindeki Bakalar, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 4, s. 34-43, Ankara Temmuz 1992 - Postmodernizmin Aydnlanmay Eletirisi, slami Aratrmalar, Cilt: 6, Say: 1, 1992 Gebe, H. Avni, - Hukuk, Akl-Mantk, Trkiye Noterler Birlii Hukuk Dernei, Say: 40, s. 4551, 1983 Geer, lhan, - Cahit Stk Taranc zerine, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 6, s. 55-59, Ankara 1977 Gellner, Ernest, - Bilim Teorileri ve Sosyal Bilimlerin Bilimsel Stats, ev.: Hsamettin Arslan, Trkiye Gnl, Say: 12, s. 41-53, Gz, 1990 - Ulusuluk ve deoloji, ev.: B. Ersanl Behar-G. Gksu zdoan, Trkiye Gnl, Say: 50, s. 94-101, Mart-Nisan 1998 Geltsetzer, Lutz, - Hermeneutik, ev.: Zekeriya Uluda, Ondokuzmays niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, 1997 Gen, Reat, - Mill Eitimimiz zerine Baz Dnceler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 7, s. 196-201, Ocak-ubat 1996 - Trkiye Cumhuriyetinin Fikir Temelleri ve Nitelikleri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 717-725, Eyll-Aralk 1998 Genkaya, mer Faruk, - Demokratikleme ve Sivil Toplum likisi zerine Bir Not, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 102-105, Kasm-Aralk 1997 Genosman, M. Nuri, - bn Sn Kimdir?, Diyanet Derg., Cilt: 2 , Say: 10, s. 15-18, 1963 Gennep, Arnold V., - Folklor, lk, Cilt: 12, Say: 71, Ankara 1939 - Folklor, lk, Cilt: 12, Say: 72, Ankara 1939 - Folklor, lk, Cilt: 13, Say: 73, Ankara 1939 Gettier, E., - Gereklendirilmi Doru nan Bilgi midir?, ev.: Sedat Yazc, Felsefe Tartmalar, 24. Kitap, s. 141-143, stanbul Ocak, 1999 Gide, Charle, - ktisat Mevzuunun ve Gayesinin Tasavvurundaki Tekaml, ev.: Mehmet zzet, Yeni timaiyat, 1928

223

Gierulanka, Danuta, - Roman Ingardenin Felsefi Yapt zerine Bir Taslak, Felsefe Arkivi, Say: 21, s. 23-36, stanbul ,1978 Gilson, Etienne, - Latin bn Rdcl: ( Brabant Siger), Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 29, s. 118-123, Ankara Temmuz 1998-1 - ark Filozoflar, ev.: brahim Agah ubuku, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 9, s. 197-206, Ankara ,1961 - Tanr ve Yunan Felsefesi, ev.: Mehmet Aydn, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 29, s. 107-125, Ankara, 1987 Giritli, smet, - Cumhuriyet ve nklaplar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 726-736, Eyll-Aralk, 1998 Gluick, Heinrich, - 16-18. Asrlarda Saraylardaki Sanat ve Sanatkarlar, Osmanllarn Avrupa Sanat in Olan Ehemmiyeti, ev.: Cemal Kprl, lk, Cilt: 13, Say: 75, Ankara ,1939 - 16-18. Asrlarda Saraylardaki Sanat ve Sanatkarlar, Osmanllarn Avrupa Sanat in Olan Ehemmiyeti, ev.: Cemal Kprl, lk, Cilt: 13, Say: 76, Ankara 1939 Gogle, - Kymetler in Tefariki, ev.: Nzhet Server, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 7, stanbul 1928 - Kymetler Alemi, ev.: Nzhet Server, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 5, stanbul 1927 -Kymetler eniyetleri, ev.: Nzhet Server, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 6, stanbul 1927 Goldman, Lucien, - nsan Bilimleri ve Felsefe, ev.: Afar Timuin-Fsun Aynuksa, Felsefe Dergisi, Say: 1, s. 122-124, 1977 - Kant Felsefesine Giri, ev.: Afar Timuin, Felsefe Dergisi, Say: 8, s. 27-34 Goldziher, Ignaz, - slamda Eitim, slami Aratrmalar, Cilt: 2, Say: 3, 1988 Gomberts, Teodor, - Sokrat, ev.: Mehmet zzet, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 5, Say: 6, stanbul 1927 Gdelek, Kamuran, - Hogr Kavramna Felsefi Bir Bak, Felsefe Logos, Yl: 3, Say: 11, stanbul Haziran 2000 Gka, Erol, - Baudrillardda Yabanclama ve Cinsel Kimlik, Trkiye Gnl, Say: 10, s. 94-96, Bahar 1990 - Bilgi Kullanm Bir Yaama Kltr Gerektirir, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 597-600, Ocak-ubat 1998 - Bugn: Dnn ve Yarnn lgin Bir Karm, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1753-1763, Eyll-Aralk 1998 - Felsefesiz Dnyann Aynas Medya, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 12, s. 1549-1552, Kasm-Aralk 1996

224

- Freudun nsanla lgili Bilgiye ve Bilime Katks Paul Ricoeurun Freud ve Felsefesi , Trkiye Gnl, Say: 24, s. 22-32, Gz, 1993 - Hermentik zerine, Trkiye Gnl, Say: 22, s. 84-94, Bahar, 1993 - Paul Ricoeurun Hermentii, Trkiye Gnl, Say: 23, s. 82-90, Yaz 1993 - Psikiyatri ve Felsefenin Bir Karlama Alan: Zihin (Ruh)-Beyin (Beden) Sorunu, Trkiye Gnl, Say: 27, s.100-110, Mart-Nisan, 1994 -Ahlak Meydan Okumaya Trklerin ki Cevab:Knalzade ve Erol Gngr, Kltr bankalnn Erol Gngr,Ankara,2006prestij kitab iinde. Gkalp, Asm, - Trk Dnyas Tarihi ve Trk Medeniyeti zerine Dnceler, Trk Yurdu, Cilt: 11, 1991 Gkalp, Nurten, - Akl-Duygu kiciliine ki Farkl Bak, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 30, s. 69-76, Ankara 1999-2 - Beden-Zihin Etkileimi ve Popper ile Eccles, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 24, s. 73-80, Ankara Bahar 1997 - Bilim ve Felsefe Balamnda Psikoloji, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 18, s. 46-50, Ankara K 1995 - radede Duygunun Etkisine Genel Bir Bak, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 36, 2002/2 - slam ve Hristiyan Personalizmi zerine, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 16, s. 92-100, Ankara Yaz 1995 - Realist ve dealist Personalizmden izgiler, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 13, s. 35-44, Ankara Gz 1994 - Thomas Aquinas ve rade, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 34, s. 26-30, 2001 Gkberk, Macit kr , -Atatrk ve Uygarlk, Gsteri Dergisi, Say: 6, 1981 -Aydn Kavram, Gsteri Dergisi, Say: 63, 1986 -Bat Anadolunun Yetitirdii Antik Filozoflar, Felsefe Arkivi Dergisi, Say: 14, 1965 -Bir Tahlilin Tahlili, Trk Yurdu, Cilt: 1, no. 8 (275), s. 45, 1959 -Devrimlerimiz ve Renaissance, Trk Dili Dergisi, Say: 14, 1952 -Dil Bilgisi-Dil Dzelmesi, lk, Cilt: 3, Say: 16, Ankara 1934 -Eitim ve Toplum likisi, Pnar Dergisi, Say: 5, 1964 -Ernst Von Asterin Felsefedeki Yeri, Felsefe Arkivi , Cilt: 2, Say: 3, s.10-18, stanbul 1949 -Eski Mantk Yeni Mantk, Felsefe Yll, Cilt: 2, Ankara 1934-35 -Faust-Goethe, lk, Cilt: 1, Say: 6, Ankara 1933 -Goethe ve Faust, lk, Cilt: 1, Say: 5, Ankara 1933 -Hegelin Devlet Felsefesi, Felsefe Arkivi, Cilt: 1, Say: 2-3, s. 99-126, stanbul 1946 -Hegelin Felsefesi, Yaayan Ynleriyle, Felsefe Arkivi, Say: 18, 1972 -Her ey Aktr, Trk Yurdu, Cilt: 1, Say: 7 (277), s. 43-44, 1959 -Kltr Tarihi erevesinde Trk Dilinin Gelimesi, Felsefe Arkivi Dergisi, Cilt: V, Say: 1, 1960 -Leibnizin Alman Dili zerine Dnceleri, Felsefe Arkivi, Cilt: 22, Say: 2, s.76-95, stanbul 1947

225

-Millet Olu Yolunda Dil Davas, Trk Dili Dergisi 64. Saydan Ayr Basm, Ankara 1956 -Nikolai Hartmannn Problemler Tarihi Gr, Felsefe Arkivi, Say: 4, 1965 -Pozitivizm ve Geist Felsefesi, Felsefe Arkivi, Say: 12, 1961 -niversite ve Sorunlarmz, Al Dergisi, Say: 5, 1952 Gke, M. Cneyt, - nanma Problemi ve Semerkandi, Harran niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 3, anlurfa 1997 Gkdoan, N., -Trk Astronomi Tarihine Bir Bak, Tanzimat I, Maarif Vekaleti, stanbul 1940 Gker, Ltfi, - lmin Gelimesi ve Trk-slam Alimlerinin Yeri, Trk Yurdu, Cilt: 9 1988 - lmnn 703. Yldnm Vesilesiyle Nasuriddin-i Tusi ve Meraa Rasadhanesi, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 6, s. 66-69, Ankara 1977 - Trk slam lim ve Kltrnn Avrupaya ntikal Yollar, Trk Yurdu, Cilt: 9 1988 Gknil, Nazan, - Estetik Haz, Felsefe Arkivi, Cilt: 1, no.1, s. 141-154, stanbul 1945 Gksu, Sadk, - Sonradan Grenlerin Anlayamad nceden Gren, ev.: Dr. Hikmet Kvlcml, Dou-Bat, Yl: 3, Say: 11, 2001 Gle, Nilfer, -Bat D Modernliin Kavramsallatrlmas Mmkn m?, Sosyal Bilimleri Yeniden Dnmek Sempozyumu Bildirileri, Metis Yay., stanbul 1998 - Otoriter Laisizm ve slamc Politikalar: Trkiyede Durum, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 251-266, Kasm-Aralk 1997 - Otoriter Laisizm ve slamc Politikalar: Trkiyede Durum, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 2545-2556, Eyll-Aralk 1998 - Trkiyede Laiklik ve slamiyet: Elitlerin ve Kart Elitlerin Oluumu, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1601-1610, Eyll-Aralk 1998 Glpnarl, Abdlbaki, - Yunusun Meslei, lk, Cilt: 8, Say: 43, Ankara 1936 Grgn, Tahsin, - Bir Problem Olarak Modernite, slam ve Modernleme, iinde, sam Yay., stanbul 1997 - Dil, Kavray ve Davran, III. Kuran Haftas Kuran Sempozyumu, Ankara 1997 - Dinin Yeniden Yorumlanmas Meselesi zerine, Kpr, K 2001 - Hamdi Yazrn Bilgi Teorisi, Elmall M. Hamdi Yazr, iinde, T.D.V. Yay., Ankara 1993 - Hamdi Yazrn Sosyal Felsefesine Giri, Elmall M.Hamdi Yaz, iinde, T.D.V. Yay., Ankara 1993 - bn Rdde Varlk ve Bilgi, bn Rd Sempozyumu, 1998 - Klasik Bir slam Dnrn Nasl Anlamal, Dergah, Cilt: XII, Say: 133, Mart 2001 - Osmanlda Nizam- Alem Fikri ve Kaynaklar zerine Baz Notlar, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 2, 2000

226

- Trkiyede slam Dncesinin Gelecei ve slami Dnce Gelenei, slam, Gelenek ve Yenileme, iinde, sam yay., stanbul 1996 - Trkiyede Modern Skolastik zerine, Trkiye Gnl, Say: 32, s.130-139, Ocak-ubat 1995 Gvsa, Abrahim Alaattin, - Ali Savi, Yedign, Cilt: XII, No:300, 1938 Gyn, Nejat, - Osmanl Devletinden Trkiye Cumhuriyetine, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 342-345, .Mays-Haziran 2000 Gzetlik, Servet, - Felsefenin Bireysel Sorunlara Uygulan zerine, Felsefe Dnyas, , Say: 34, s. 69-76, 2001 Gzler, Fethi, - Ali Saviyi Tanmalyz, Trk Kltr, No: 64, 1968 Gzbyk Zade brahim Efendi, - Kne Rabt- zaman Olursa Konulu Risale zerine Aklama, ev.: Abdulkudds Bingl, Risaletn Fi Hakk-I Besmele, Sevin Mat., s. 92, Ankara 1984 - Kaziyye-i Makle Risalesi zerine Aklama, Risaletn Fi Hakk'1- Besmele, ev.: Abdulkudds Bingl, Sevin Mat., s. 87, Ankara 1984 - Leyse Kll Tabiri Hakknda Risale zerine Aklama, ev.: Abdulkudds Bingl, Risaletn Fi Hakk'1-Besmele, Sevin Matas, s. 94-95, Ankara 1984 - Mevzu ile Mahmul Arasndaki Haml Risalesi zerine Aklama, ev.: Abdulkudds Bingl, Risaletn Fi Hakk- Besmele, Sevin Matas, s. 97, Ankara 1984 - Rabta- Gayr- Zaman Hakknda Risale zerine Aklama, ev.: Abdulkudds Bingl, Risaletn Fi HakkI-Besmele Sevin Mat., s. 89, Ankara 1984 Gzbyk, Faik, - nsana Sevgi ve nsana Sayg, Trk Yurdu, Cilt: 3, no. 1 (295), s. 17-18, 1961 Gzm, mit Yaar, - Varoluuluk ve Ateizm Sartre rnei (Prof. Dr. Kenan Grsoy le Rportaj), Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 43, s. 40-42, 1991 Graf, Rudolf, - F.V. Handerbergin Tarih Felsefesi, Felsefe Arkivi, Cilt: 1, Say: 2-3, s. 130194, stanbul 1946 Grant, Robert M., - znik Konsilinde Din ve Siyaset, ev.: Turhan Kaar, Trkiye Gnl, Say: 47, s. 130-139, Eyll-Ekim 1997 Gray, Wallace, - Postmodern a: Bir Bakmsnz Var, Bir Bakmsnz Yok, slami Aratrmalar, Cilt: 7, Say: 2, 1994 Green, Andre, - ey Tasarmlamas, Drt ve Dil Arasnda, ev.: Alp Tmertekin, Cogito, Say: 9, s. 155-165, 1996 Grenard, F., - Satk Bura Han Menkbesi ve Tarih, ev.: Osman Turan, lk, Cilt: 14, Say: 80, Ankara 1939

227

Grisebach, Maren-Manon, - Yaznbilimde Olgucu (Pozitivist) Yntem, ev.: eyda Ozil, Balam, s. 208222, 1979 Grnberg, David, - A Wittgensteinian Approach to Truth, The Role of Pragmatics in Contemporary Philosophy, Cilt: 1 Kirchberg am Wechsel, 1997 - Felsefede Salt Uslamlama Yolu le Dnce Kartlklar Giderilebilir mi?, Felsefe Tartmalar, 23 .Kitap, s. 59-62, stanbul 1998 - Kuram Ykl Niceliklere rnek Olarak Olaslk, Seminer, Ege niversitesi, Say: 6, 1989 -Theoretical Single Case Ontic Probability, M.E.T.U. Journal of Human Sciences, 1995 Grnberg, Teo, -A Formalization of Nelson Goodmans Theory of Projectibility, Aratrma (A.. D.T.C.F. Felsefe Aratrmalar Enstits Dergisi, Cilt: 9, Ankara 1973 - A Logical Analysis of Aristotles Conception of Knowledge, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, IX/1, Ankara 1990 - A Set Theoretical Reconstruction of Wittgensteins Ontology and Picture Theory,O.D.T.. nsan Bilimleri Dergisi,V/I, Ankara 1985 - A Soundness and Completeness for Predicate-Functor Logic With Identity, O.D.T.. nsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Say: 2, 1984 - A Tableau System of Prof for Predicate-Functor Logic, The Journal of Symbolic Logic, Cilt: 48, Say: 4, 1983 - Alogical Analysis of Aristotles Conception of Knowledge, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Say: 1, 1990 - An Analysis of John R. Searles How to Derive Ought From Is, Aratrma (A.. D.T.C.F. Felsefe Aratrmalar Enstits Dergisi, Cilt: 7, Ankara 1971 - An Essay on the Concept of Meaning, Felsefe Arkivi, Say: 15, stanbul 1965 - Anlama, Belirsizlik ve ok-Anlamllk zerine Bir Aratrma, Aratrma (A.. D.T.C.F. Felsefe Aratrmalar Enstits Dergisi), Cilt: 8, Ankara 1972 - Ardk Soru Sorma Ynteminin Mant, Kltr ve Turizm Bakanl ve O.D.T.. Problem zme Yntemleri Sempozyumu, 1989 -Bertrand Russelln Tasvirler Teorisi, Felsefe Arkivi, Say: 15, stanbul 1965 - Bilgi Teorisi ve Gettier Problemi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi (Prof. Dr. Necati ner Armaan), Cilt: XL, Ankara 1999 - Bilgi ve Bilim Felsefesi, Aratrma Dergisi, Cilt: 9, s. 41-61, Ankara 1971 - Bilimsel Aklclk Anlaynn Evrimi, Bilim ve Teknik, Cilt: 15, Nisan 1982 - Deikensiz Niceleme: Yklem levleri Mant, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Say: 2, 1982 - Logical Constants, Aratrma (A..D.T.C.F. Felsefe Aratrmalar Enstits Dergisi, Cilt: 10, Ankara 1976 - Long-run Consistency of Beliefs, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, XII/2, Ankara 1992 - Mantk Felsefesi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 2, s. 8-15, Ankara Aralk 1991 - Mantk ve Gereklik, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, VIII/2, Ankara 1989 - Neopozitivizmin Bilim Anlaynn Eletirisi, Bilim Kavram Sempozyumu (A.. 15 Mays 1984) , A.. Rektrl Yay., No: 91, 1985

228

- Nominalizm, Aratrma Dergisi, Cilt: 6, s.47-69, Ankara 1968 - On The deationalist Theory of Meaning, Aratrma Dergisi, Cilt: 12, s. 175179, Ankara 1981 - nsel Bilgiler ve Zorunlu nermeler, Aratrma Dergisi, Cilt: 12, s. 281-286, Ankara 1981 - Phenomenalism ve Gzlem, Felsefe Arkivi, Say: 15, stanbul 1965 - Predicate-Functor Logic with Operation Symbols, Logique et Analyse, No:113, Belika 1986 -Saysal Niceleyiciler, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Say: 1, 1982 - Temel nermeler, Felsefe Arkivi, Say: 13, stanbul 1962 - Thomas S. Kuhnda Bilimsel Aklclk, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Say: 1, 1982 - Ultraproduct Construction and the Strong Completeness Theorem for PredicateFunctor Logic With Identity, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Say: 1, 1987 Grnberg, Teo, Irzk, Grol, -Carnap and Kuhn: Arch Enemies or Close Allies, British Journal of the Philosophy of Science, Cilt: 46, 1995 Grnberg, Teo, Irzk, Grol, - Whorfian Variatisus on Kantian Themes: Kuhns Linguistic Term, Studies in History and Philosophy of Science, Cilt: 29, 1998 Grnberg, Teo-Bolay, Naci, bn Sinadaki Modalitelerin Modern Mantk Asndan ncelenmesi, Uluslar aras bn Sina Sempozyumu Bildirileri, Kltr ve Turizm Bak. Milli Ktp. Yay., Ankara 1984 Gl, A. Baki, -Wittgensteinin Sonraki Dnem Felsefesine Yeniden Uramak: Felsefece Soruturmalarn Eitlenime Dnk ermeleri, Felsefe Tartmalar, 25. Kitap, s. 101-118, stanbul Temmuz, 1999 -Yanltl Bir Temellendirme Tasarmna Deiniler, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 62-70, stanbul Glol, Kemal, - John Deweyden Bugne Mill Eitimimiz, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 7, s. 453-457, Ocak-ubat 1996 Gden, nal, - Doann nsan ve Hayvan Tarafndan Benimsenmesi ve Deitirilmesi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 13, s. 88-92, Ankara Gz 1994 Gubemau, Montserrat, - Ulusalcln Siyasal Karakteri, ev.: Nee Nur Domani, Trkiye Gnl, Say: 50, s. 118-130, Mart-Nisan 1998 Gl, Abdullah, - Trk Siyasi Hayatnda Sivilleme, Yerlileme, Demokratikleme Hareketleri ve Trkiyenin Gelecei, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 13-17, KasmAralk 1997 Gl, Adnan, - Demokratikleme ve Modernleme Srecinde Trkiyede Kltr Politikas, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 540-548, Eyll-Ekim 1997

229

- Demokratikleme ve Modernleme Srecinde Trkiye De Kltr Politikalar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl 4, Say: 23-24, s. 2499-2507, Eyll-Aralk 1998 Gle, Cengiz, - Cumhuriyet Dnemi Kltr Politikalar ve Kimlik Sorunumuz, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1803-1808, Eyll-Aralk 1998 - zbenlik Kavramna Transkltrel ve Felsefi Bak, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 17, s. 31-39, Ankara Gz 1995 Gler, lhami, - ada Arap Dncesinde Din-Siyaset (Devlet) Tartmas, Trkiye Gnl, Say: 29, s. 152-168, Temmuz-Austos 1994 - Fazlur Rahmann Kuran Yorumlama Metoduna Kuran Asndan Kelm Bir Katk, slami Aratrmalar, Cilt: 5, Say: 2, 1991 Gnay, Erol, -nsan Neden Filozof Olur?, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 9, 15 Nisan 1938 Gnay, Erturul, - Kapkulu Liberalizmi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 113-115, Ocakubat 1999 Gnay, Mustafa, - Dnya, Anlam ve Deer, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 110-118, stanbul - Heideggeri Anlamann Gl ve Gereklilii, Felsefe Tartmalar, 24. Kitap, s. 54-68, stanbul Ocak 1999 - Hermeneutik (Yorumbilgisi) zerine ki Kitap: Yorum Bilgisinin Inda Felsefe, Bilim ve Kltr likileri, Felsefe Tartmalar, 20. Kitap, s. 116-128, stanbul Aralk 1996 - Tarih, Kltr ve Felsefe, Felsefe Tartmalar, 21. Kitap, s. 121-125, stanbul - Tarihsellik Felsefe ve Hermeneutik, Felsefe Tartmalar, 19. Kitap, s. 71-75, stanbul Nisan 1996 Gnay, nver, - Trk Toplumu, Deiim, Din, Kltr ve Medeniyet, Trk Yurdu, Mart-Nisan 1998 - Trkiyede Toplumsal Deime ve Din, Trk Yurdu, Cilt: 17, Nisan-Mays 1997 Gnday, eref, - Hrriyet Problemi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 7, s. 67-75, Ankara Mart 1993 - uur-Beden likisine Dair Baz Yaklamlar, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 18, s. 69-75, Ankara K 1995 - Yapay Zeka nedir?, Atatrk niversitesi Kazm Karabekir Eitim Fakltesi Sosyal Bilimler Aratrma Dergisi, Say: 3, 1996 -Millet Anlaymzn Vazgeilmez Unsuru Olarak Dilimiz, Trk Yurdu, Temmuz, 1996 Gndoan, Ali Osman, - Aksiyon Felsefesi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 11, s. 36-43, Ankara Mart 1994 - Ben ve Bakas likisi, Trk Yurdu, Cilt: 17, Say: 121, Ankara Eyll 1997 - Bergsonun Zaman Anlay, Milli Eitim Dergisi, Say: 88, Ankara Austos 1989

230

- Bilgi Toplumu ve Bilgi retme Sorunu, Akademik Aratrmalar, Say: 1, Erzurum Yaz 1996 - Bilim Dili Olarak Trke, Atatrk niversitesi Trkiyat Aratrmalar Enstits Dergisi, Say: 8 - Camus-Sartre Kavgas, Atatrk niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Edebiyat Bilimleri Dergisi, Say: 22 - Del ABskrde a la Morale de la Revolte, Frankofoni, Ocak 2000 - Descartesta Mekanizm, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 16, s. 49-56, Ankara Yaz 1995 - Dil ve Dil-Anlam likisi, Atatrk niversitesi Kazm Karabekir Eitim Fakltesi Dergisi, Erzurum 2000 - Domatizm ve Felsefe, Dnce ve Sanatta Adm, Say: 1, Erzurum KasmAralk 1999 - Edebiyat ve Felsefe likisi zerine, Akademik Aratrmalar, Say: 2, Erzurum Gz 1996 - Filozof ve Felsefe Hakknda, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 10, s. 40-46, Ankara Aralk 1993 - Kresellemenin Dourduu Krizler, Dnce ve Sanatta Adm, Say: 2, Erzurum Ocak-ubat 2000 - Nurettin Topu, Dou Bat, Yl: 3, Say: 11, Ankara Mays 2000/2 - Samadan Bakaldr Ahlakna, Akademik Aratrmalar, Say: 3, Erzurum K 1996 - Siyasetimizin Amazlar, Kalem ve Onur Dergisi, Say: 13-14, Erzurum - Tarihin Sonunun Eletirisi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 13, s. 17-24, Ankara Gz 1994 - Yalnzlk ve Dayanma, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 30, s. 35-45, Ankara 1999-2 Gndodu, Cengiz, - Yaama Felsefesi stne, Dneme, zmir Ekim 1982 Gndodu, Hakan, - Gazalinin Teolojik Hermentiine Yorumlayc Bir Bak, slami Aratrmalar, Cilt: 5, Say: 14, 2000 - Vahyin mkan zerine Felsefi Bir zmleme, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 31, s. 103-112, Ankara 2000-1 Gne, Ahmet, - Tarih ve Gelenek, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 65-71, MaysHaziran 2000 Gne, Sadk, - Postmodernizm ve Enformasyon Toplumunun Putlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 566-573, Ocak-ubat 1998 Gney, Erol, - nsan Neden Filozof Olur?, nsan (Aylk Fikir ve Sanat Mecmuas), Cilt: 2, Say: 11, 8 Nisan 1939 Gngr, Erol, - Elie Kedourinin Avrupada Milliyetilik Kitabna nsz, Trkiye Gnl, Say: 50, s. 131-136, Mart-Nisan, 1998 - Trkiyede Yabanc Kltr, Trk Yurdu, Cilt: 1, no. 2 (272), s. 21, 1959

231

Gunther Jakop, - Henri Bergson ve Arthur Shopenhauer, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 5, stanbul 1333 Grbz, Orhan Ouz, - Epistemolojik ve Etik Balamada Bilgi Toplumu ve Bir Medya Okumas, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 20, s. 1533-1536, Mart - Nisan 1998 Grcan, Halil brahim, - nternet, Kreselleme ve Sanal Toplum, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 20, s. 1445-1447, Mart - Nisan 1998 Grgr, Mustafa, - Trkiyede Resmi Kltr Politikas ve Ahmet Rza Diye Birisi, Trk Yurdu, Cilt: 13, 1993 Grgr, Nuri, - Kreselleme ve Milliyetilik zerine, Trk Yurdu, Cilt: 19-20, Ocak 2001 Grgr, Turul, - Yenileme Hareketlerinde nemli Bir Merhale: Yeni Osmanllar, Trk Yurdu, Cilt: 13, 1993 Griz, Adnan, - Cumhuriyet Dneminde Bilim, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 28, s. 19-23, Ankara Aralk 1998-2 - Hobbes, ahsiyeti ve Siyasi Fikirleri, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XII, Say: 1-2, s. 298-315, 1955 - rade Hrriyeti (1), Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XXII-XXIII, Say: 1-4, s. 635-673, 1965 - rade Hrriyeti, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XXIV, Say: 1-4, s. 183-222, 1967 Grkan, Tanju, -Brunerin retim Kuram, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 13, Say: 1-2, Ankara 1987 - retim Zamann En yi ekilde Kullanma Sokratik, Didaktik Aratrma ve Kefetme Yntemlerini Kullanma Rehberi, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 28, Say: 2, Ankara 1995 Grkan, Tanju-ltanr, Glcan, - Rudolf Stainerin Eitim Felsefesi ve Waldorf Okullarna Genel Bir Bak, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 27, Say: 2, Ankara 1997 Grsel, Deniz, - Siyasi Dncede Liberal Tarzn Hakimiyet Dnemi ve Trkiye, Trkiye Gnl, Say: 30, s. 5-9, Eyll-Ekim, 1994 Grsoy, Kenan, -Avrupa Birlii Fikrinin Felsefi Anlam-Avrupa Birlii Srecinde Trkiyenin Avrupallama Sorunu, T. C. Merkez Bankas Yay., Ankara 1998 -Bat Dnce Sistematii ve Trk Kltrnn Felsefi Ufuklar, Avrupa Siyasi Birlii ve Trkiye, s. 127-142, T. C. Merkez Bankas Yay., Ankara 1999 -Bir Felsefe Konusu Olarak nsan-Kltr likisi, A..D.T.C.F. Aratrma Dergisi Cilt: XIII, s. 103-108, Ankara 1991 -Cemalettin Aksarayinin Kiiliinde Bilim ve Ahlakn Btnlemesi, Aksaray ve Cemaleddin Aksarayi Sempozyumu, (22-24 Ekim 1993) Bildiriler Kitab, s. 37-41, stanbul 1994

232

-Cumhuriyet Dneminde Trkiyede Felsefe Hayat zerine Bir Deerlendirme, Trk Yurdu, Cilt: 11, s. 55-56, Nisan 1991 -Du Mysticisme lEthique Islamique, 28-30 Mays 1995 tarihinde Schollars Press Atlanta Georgia U.S.A. I.S.F.CLTI. serisi, Kasm 1998 -Felsefe Bir Gelenek idir, Toplu Soruturma, Kltr Bakanl, Milli Kltr Dergisi, Say: 73, Haziran-1990 -Felsefe ve Edebiyat, Felsefe ve Sanat Sempozyumu, (18-20 Aralk 1989), s. 7178, Ara Yay., stanbul 1990 -Felsefe ve Hogr, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 1, s. 18-22, Ankara Temmuz 1991 -Felsefe Asndan Tasavvufa Bir Bak, Trk Kltr ve Felsefe Panelleri, Erciyes niversitesi Yaynlar No: 29, Kayseri 1992 -nsan Anlamak Asndan Felsefe ve Beeri limler, I. Felsefe ve Sosyal limler Kongresi, s. 253-258, Bildiriler Kitab, Erzurum 1986 -LIde de Tolerance dans lIslam Envers les Autres Religions (II. Simposio Di Tarso Su S. Paolo Apostolo) s. 173-176, Instito Francescano Spritualita Pontificio Ateno Antoniano, Roma 1995 -LImportance de lEthique Interreligieuse Rerum Novarum: Nouvelles Conditions dans Le Monde en Changement Collogue International, s. 101-105 Ankara University Publication, Ankara 1993 -La Notion de Saintet dans le Soufisme, V. Simposio di Efeso Su.s Giovanni Apostolo), s. 227-230, Instito Francescano di Spritualite Pontifio Ateneo Antoniano, Roma 1995 -La Raison et lExprience Religieuse dans lIslam Yiit Okura Armaan, 175180 Galatasaray niversitesi Yay., stanbul 3/1998 -Maurice Merleau-Pontyde uur-Beden likisi, Trkiye I. Felsefe Mantk Bilim Tarihi Sempozyumu, (18-21 Kasm) Bildirileri Kitab, s. 29-31, lke Yay., 199 -Quelques Considrations sur lIde de la Personne Ethique dans lHistoire Intellectuelle Turque in la Democratie, UNESCO, Sofya (Bulgaristan ) 1998 -ahsiyet Eitimi, Trkiye I. Eitim Felsefesi Kongresi (5-8 Ekim 1994), Bildiriler Kitab, s. 257-263, Yznc Yl niversitesi Eitim Fakltesi Yay., Van 1995 -Samiha Ayverdinin Tefekkr Dnyas ve nsan, Kubbealt Akademi Mecmuas, Y: 17, Say: 4, s. 47-54, Ekim 1988 -Sartre Ateizminin Problemleri, Derleyen: Saadettin Elibol, Felsefe Konumalar, s. 38-54, Kltr Bakanl Yay., Ankara 1987 -Tasavvuf Dncesine Felsefi Bir Bak (Rusa olarak yaynland), Dou Felsefesinin Problemleri Azerbaycan Bilimler Akademisi Felsefe ubesi Yayn Organ) Say : 2, Baku 1999 -Varoluuluk ve Ateizmin Sartre rnei, Felsefe Sohbetleri, Trk Yurdu; Cilt 11, s. 40-42, Mart 1991 Gurvich, Georges, - Durkheimin Sosyolojisinde Kolektif uur Problemi, ev.: evki Gler, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 24, Say: 1-2 Ankara 1966 - Tabi Hukuk mu Yoksa Sezgiye Dayanan Msbet Hukuk mu?, ev.: Hamide Uzbark, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: II, Say: 4, s. 156196, 1945

233

Gvel, Enver Alper, - Dogmatik Merkeziyetilie Kar nsan Merkezi Bir Sistem: Politik, Ekonomik ve Toplumsal Adan Liberalizm, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say 25, s. 434454, Ocak-ubat 1999 Gven, Bozkurt, - Bar Kltr m? Yoksa Bar iin Kltr m?, Cogito, Say: 3, s. 5-7, K, 1995 - Trk Dnyasnn Kimlii, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 15, s. 403-405, Mays-Haziran 1997 Guy, Georges, - Demokrasinin Tarifi, Fikir Hareketleri, Say: 183, 1948 Guyau, J. M., - Dahi Nedir?, Yeni timaiyat, 1928 - Dini Fizik, tihad, Say: 340, stanbul 1932 - btidai Kavimlerde Dinlerin Douu-Dini Fizik, tihad, Say: 339, stanbul 1932 Gzel, Abdurrahman, - Alevilik ve Kimlik Problemleri, Trk Yurdu, Aralk 1994 - Osmanl Devleti Dneminde Dini-Tasavvufi Trk Edebiyat, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 34, s. 214-231, Temmuz-Austos 2000 - Profesr Hamdi Ragp Atademir, Trk Kltr, Yl: 14, Say: 163, Ankara 1976 Gzer, Celal Abdi, - Kresellik, Yerellik ve Mimarlk zerine Dnceler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 901-904, Ocak-ubat 1998

-HH. Avni Ltfi, - Felsefe Paralar, Milli Mecmua,Cilt: 7, Say: 75, stanbul 1926 Habermas, Jrgen, - Bir Kez Daha: Kuram ve Praksis Arasndaki liki, ev.: lknur Aka, Cogito, Say: 16, s. 255-265, 1998 - Hannah Arendtin letiimsel Erk Kavram, ev.: Zeynep alayan, Cogito, Say: 5, s. 257-269, Gz 1995 - Kamusal Alan, ev.: enol Durgun, Trkiye Gnl, Say: 12, s. 36-40, Gz 1990 Hackadirolu, Vehbi, - Alglamann Grngc Kuram zerine, Felsefe Tartmalar, 8. Kitap, s. 2839, stanbul Haziran, 1990 - Analitik Yarglar ve Apriori Yarglar, Felsefe Tartmalar, 15. Kitap, s. 72-84, stanbul Ocak 1994 - Badatrma Sorunu, Felsefe Tartmalar, 22. Kitap, s. 9-28, stanbul - Bilgi zerine, Felsefe Tartmalar, 17. Kitap, s. 75-94, stanbul Aralk 1994 - Bilgi ve Bilin, Felsefe Tartmalar, 18. Kitap, s. 38-50 - Bilginin Gc, Felsefe Tartmalar, 25. Kitap, s.48-59, stanbul Temmuz 1999

234

- Bilgiyle Gelen nsanlk, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 86-94 - Bir Eletiri, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 170-183 - Bir Kitabn Frsat Verdii Aklamalar, Felsefe Tartmalar, 22. Kitap, s. 4154 - Deney ve Duyumlar zerine, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 8, s. 17-22, Ankara Temmuz 1993 - Duyu emberi Bilgi ve letiim, Felsefe Tartmalar, 2. Kitap, s. 34-52, stanbul 1988 - Duyu Deneyi ve Gerek, Felsefe Tartmalar, 16. Kitap, s. 19-37, stanbul Austos 1994 - E. Boutrouxda Zorunsuzluk Tartmas zerine, Felsefe Tartmalar, 14. Kitap, s. 154-158 - Frege ve Aritmetik, Felsefe Tartmalar, 5. Kitap, s. 65-75, stanbul Mays 1989 - Humeda Nedensellik ve Tmevarm, Felsefe Tartmalar, 7. Kitap, s. 46-60, Ocak stanbul 1990 - mleme mi Yneltme mi?, Felsefe Tartmalar, 9. Kitap, s. 126-133, stanbul - Kavramlar zerine, Felsefe Tartmalar, 10. Kitap, s. 54-70, stanbul - Liberalizm ve zgrlk, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say 25, s. 100-107, Ocak-ubat 1999 - Lockeu Yeniden Ele Almak, Felsefe Tartmalar, 12. Kitap, s. 48-60 - Matematik nermeleri zerine, Felsefe Tartmalar, 20. Kitap, s. 5-19, stanbul Aralk 1996 - Matematik nermeleri, Felsefe Tartmalar, 3. Kitap, s. 38-54, Eyll, stanbul 1988 - Metafizik zerine, Felsefe Tartmalar, 11. Kitap, s. 45-58, ubat, stanbul 1992 - zdeki Gr As, Felsefe Tartmalar, 13. Kitap, s. 7-30, stanbul - Simone Weil ve ki Doma, Felsefe Tartmalar, 13. Kitap, s. 31-39 - Tartma: Ussallk ve Temellendirme, Felsefe Tartmalar, 24. Kitap, s. 147151, stanbul Ocak, 1999 - Tmellerin Gereklii zerine, Felsefe Tartmalar, 1. Kitap, s. 76-86, stanbul Aralk, 1987 - Wittgenstein ve Kiisel Dil, Felsefe Tartmalar, 9. Kitap, s. 42-56, - Yerinde Sayan Felsefe, Felsefe Tartmalar, 21. Kitap, s. 14-24 - Yine Duyumlar ve Bilgi zerine, Felsefe Tartmalar, 19. Kitap, s. 25-35, stanbul Nisan 1996 - Yine mleme ve Yneltim zerine, Felsefe Tartmalar, 10. Kitap, s. 117-119 - Zihin-Beyin Sorunu, Felsefe Tartmalar, 6. Kitap, s. 31-42, Austos stanbul 1989 - Zihin ve Beden zdelii, James W. Cornman, Felsefe Tartmalar, 6. Kitap, s. 25-30, Austos stanbul 1989 - Zihin ve Gereklik, Felsefe Tartmalar, 4. Kitap, s. 61-74, Eyll, stanbul 1988 - Zihinsellik ve Bilgi, Felsefe Tartmalar, 24. Kitap, s. 22-28, Ocak, stanbul 1999

235

Hakal, Abdurrahman, -slam Hukuk Metodolojisinde Gayeci Yaklam: Gazzalinin tihat Anlaynda Maslahatn levsellii, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 Hacker, Friedrich A., - Adalet ve Fert Haklar, ev.: Erdem Ik, Trkiye Gnl, Say: 32, s. 110114, Ocak-ubat 1995 Halaolu, Yusuf, - Osmanl Devletinden Gnmze Kalan, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 363-364, .Mays-Haziran 2000 Halbwachs, - Heyecanlarmz ve timai fadeleri, lk, Cilt: 13, Say: 76, Ankara 1939 Halil Bedi, - Halk Terbiyesi ve Operalar, lk, Cilt: 3, Say: 15, Ankara 1934 Halil Nimetullah (ztrk), -Ahlak Felsefesi, Milli Mecmua, Cilt: 8, Say: 88, stanbul 1927 -Akl, Mantk, Vicdan Mant, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 5, Say: 6, stanbul 1927 -Felsefe Istlahlar, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 4, Say: 3-4, stanbul 1925 -Felsefe Istlahlar I, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 5, Say: 3-4, stanbul 1928 -Felsefe Istlahlar II, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 5, Say: 6, stanbul 1928 -Felsefe Istlahlar III, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas,Cilt: 6, Say: 2, stanbul 1928 -Felsefe Istlahlar IV, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 6, Say: 4, stanbul 1928 -drak ve Mahiyet, Milli Mecmua, Cilt: 9, Say: 108, stanbul 1928 -lim Lisannda Birlik, Milli Mecmua, Cilt: 9, Say: 103, stanbul 1928 -ptidai Zihniyet, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 3-4, stanbul 1927 -Keyfiyet Hkmleri ve Kymet Hkmleri, Milli Mecmua, Cilt: 9, Say: 98, stanbul 1927 -Maddi eniyet ve timai eniyet, Milli Mecmua, Cilt: 9, Say: 101, stanbul 1928 -Modern Mantk, Varlk, Say: 18, Ankara 1934 -Ruhiyatta Usul, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 2, stanbul 1332-1334 -eniyet ve Hkm, Milli Mecmua, Cilt: 9, Say: 96, stanbul 1927 Halim Sabit, - Dininaslar ve Fakihler , slam Mecmuas, 9 Eyll 1915 - cma, slam Mecmuas, 31 Aralk 1914 - slam timaiyat:Velayet-i Hukukiye , slam Mecmuas, 10 Austos 1915 - slam timaiyat:Velayet-i Hukukiye I, slam Mecmuas, 15 temmuz 1915 Hamid, Nebahat, - Demokrasi ve Maeri Vicdan, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 5, stanbul 1926

236

Hamlyn, D. W., - Metafizik, ev.Vehbi Hackadirolu, Felsefe Tartmalar, 11. Kitap, s. 29-36, stanbul ubat 1992 Hanefi, Hasan, - Dini Deime ve Kltrel Tahakkm, slami Aratrmalar, Cilt: 6, Say: 3, 1992 Hariri, - Makamat, Cogito, Say: 16, s. 23-38, 1998 Hartmann, Nikolai , - Almanyada Yeni Ontoloji Cereyan, Felsefe Arkivi, Cilt: 1, Say: 2-3, s. 202254, stanbul 1946 Hartshorne, Charles, - Amerikada Din Felsefesi, ev.: Veli Urhan, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 5, zmir 1989 - Dine ve Felsefeye Gre Tanr, ev.: Mehmet Aydn, Ankara niversitesi lahiyat Fak. Derg. Cilt: 24, s. 205-219, Ankara 1981 - Felsefenin ve Dinin Tanr Anlay, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 24, 1981 Hartwell, R. M., - Tarih ve deoloji, ev.: Mustafa Erdoan, Liberal Dnce Dergisi, Say: 14, Bahar 1999 Hasan Ali (Ycel , - Dil nklabmzn Karakteri, lk, Cilt: 4, Say: 22, Ankara 1934 - Felsefe Tedrisat, Dergah, Cilt: 2, Say: 23, stanbul 1922 - Felsefe Tedrisat, Dergah Mecmuas, Cilt: 3, stanbul 1338 - Fikriyatn Ruhi Felsefesi, Milli Mecmua, Cilt: 1, Say: 20, istanbul 1924 - Trk Dilinin Blmleri Edebi Leheler, lk, Cilt: 1, Say: 4, Ankara 1933 - Trk Edebiyatna Toplu Bir Bak, lk, Cilt: 3, Say: 13, Ankara 1934 Hasan Cemil, - Leipnizin Milli Lisana Dair Muharrerat, Trk Yurdu, Cilt: 2, Say: 11, Ankara 1925 - Nietzchenin Zaratustras, lk, Cilt: 2, Say: 8, Ankara 1933 - Nietzsche, Trk Yurdu, Cilt: 3, Say: 23, Ankara 1929 Hasan Ferit, - Haz ve Elemin Hayattaki Tesirleri, Trk Yurdu, Cilt: 6, Say: 26, Ankara 1931 Hatemi Senih Sarp, - Behavyorizm, Felsefe Yll, Cilt: 2, Ankara 1934-35 - Dima ve Zeka, Felsefe Yll, Cilt: 1, Ankara 1932 - Eflatunun timai Fikirleri, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, stanbul 1927 - Felsefe ve timaiyat Programlar, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 3, stanbul 1927 - Harici drak Meselesi, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 4, stanbul 1927 - timai Hmanizm, nsan ( Aylk Fikir Dergisi), Say: 6, 15 Nisan 1938 - timaiyata Gre Bilgi Nazariyesi, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 3, stanbul 1927

237

- lmin Felsefi Kymeti, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 5, stanbul 1927 - Riyazi limlerde Usul, Felsefe ve timaiyat Mecmuas,Cilt: 2, Say: 7, stanbul 1928 - Rousseau Filozof mudur?, Kltr Haftas, Say: 7, 1936 - Son Senelerdeki Felsefe Kitaplar, Felsefe Yll, Say: 1, stanbul 1932 - Viyana Ekolnn Muarzlar, Kltr Haftas, Say: 15, 1936 - Viyana Ekolnn Neopozitivismesi, Kltr Haftas, Say: 14, 1936 Hatemi, Hasan Hsrev, - Atatrkten nce ve Sonraki Kemalizm, Trkiye Gnl, Say: 29, s. 218-220, Temmuz-Austos 1994 - Demostan Bir Kiiden Demokrasi zerine Sylei, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 65-68, Eyll-Ekim 1997 - nsann Deeri, nsan Haklar ve Gncel Durum, Trkiye Gnl, Say: 43, s. 40-42, Kasm-Aralk 1996 - Trk Modernlemesi ve Kimlik Sorunu, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 2324, s. 1801-1802, Eyll-Aralk 1998 Hatemi, Hseyin, - Bilgi a Toplumu, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 20, s. 1591-1594, Mart - Nisan 1998 - Demokrasi Bir D Mdr?, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 14-16, Eyll-Ekim 1997 - Devletler Hukuku Alannda lh-Tabi Hukuk htiyac, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 6, s. 33-36, Eyll-Ekim 1995 - Hukuk Devletinin Onsuz Olmaz Kavram: nsan Haklar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 21, s. 483-489, Mays-Haziran 1998 - Liberalizm zerine Dnceler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 82-85, Ocak-ubat 1999 - Sivil Toplum Ne Demek Olsa Gerektir?, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 18-21, Kasm-Aralk 1997 - Yarg zerine Dnceler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 10, s. 946-949, Temmuz-Austos 1996 Havel, Vaclav, - Siyaset ve Bilin, ev.: Hlya Tufan, Cogito, Say: 2, s. 173-186, Gz, 1994 Hayek, F.A., - Kuruculuun Hatalar, ev.: Simten Coar, Liberal Dnce Dergisi, Say: 7, Yaz 1997 Hearnshaw, F.J., - Demokrasinin Teesss, Fikir Hareketleri, Say: 5, 1933 Heausinann, Gottefried, - Gen Hegelde Eitim Dncesi, ev.: Nusret Hzr, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 15, Say: 2-3, Ankara 1957 Hegel, F. G., - Descartes, ev.: Doan ahiner, Cogito, Say: 10, s. 135-151, 1997 Heimsoeth, Heinz, - Filozof Olarak Descartes, ev.: Nermi Uygur, Felsefe Arkivi, Cilt: 3, Say: 3, s. 1-6, stanbul 1957

238

- Nicolai Hartmannn lm Mnasebetiyle, ev.: Nermi Uygur, Felsefe Arkivi, Cilt: 3, Say: 1, s. 1-12, stanbul 1952 Heinrich, Heine, - Almanyada Din ve Felsefe Tarihine Dair I, ev.: Hasan Cemil, Trk Yurdu, Cilt: 6, Say: 32, s. 97-114, Ankara 1927 - Almanyada Din ve Felsefe Tarihine Dair III, ev.: Hasan Cemil, Trk Yurdu, Cilt: 1, Say: 21, Ankara 1928 Heistermann, Waither Ernst, - lim ve Profanlk, ev.: Tomris Mengolu, Felsefe Arkivi, Say: 16, s. 79-95, stanbul 1968 - Kant Felsefesinde nsann Yeri, ev.: Tomris Mengolu, Felsefe Arkivi, Say: 16, s. 49-62, stanbul 1968 - Kaynak ve Dzen, Felsefe Arkivi, Cilt: 3, Say: 3, s. 13-26, stanbul 1957 - Pragmatizmde Hakikat Mefhumu, Felsefe Arkivi , Cilt: 3, Say: 1, s. 118-121, stanbul 1952 - Tabiat nsan ve Tarih, ev.: Tomris Mengolu, Felsefe Arkivi, Cilt: IV, Say: 2, s. 18-42, stanbul 1959 Held, David, - Cumhuriyetilik: zgrlk, z-Ynetim ve Aktif Yurtta, ev.: Hande Paker, Hayrullah Doan, Cogito, Say: 15, s. 27-68, 1998 Henri, De Page, - Tabi Hukuk ve Hukuki Pozitivizm, ev. : Hamide Uzbak, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: IX, Say: 1, s. 96-126, 1944 Heper, Metin, - Gl Devlet ve Demokrasi Trkiye ve Almanya Deneyimleri, ev.: . Faruk Genkaya, Trkiye Gnl, Say: 15, s. 156-169, Yaz 1991 - Kemalizm ve Demokrasi, Trkiye Gnl, Say: 28, s. 37-39, Mays-Haziran 1994 - Osmanlda Devlet Gelenei, Trkiye Gnl, Say: 13, s. 139-150, K 1990 - Trk Demokrasisinin Dn, Bugn ve Yarn, Trkiye Gnl, Say: 11, s. 126-129 Yaz 1990 - Trk Demokrasisinin Dn, Bugn ve Yarn-Baz Eletiriler ve Yantlar, Trkiye Gnl, Say: 13, s. 100-103, K 1990 Hesapolu, Muhsin, - Modernizmden Postmodernizme Eitim Anlaylar ve Okulun Gelecei, Yeni Trkiye Dergisi, Yl : 4, Say : 19, s. 813-820, Ocak-ubat 1998 Hfzrahman Rait ymen, - Ky Eitimi ve Bize Gre Yeni Bir Ky Pedagojisi, Varlk, Say: 82, 1936 Hzr, Nusret kr, - Bilgi Yntemi zellikle Tarih Yntemi zerine Ksa Notlar, Belleten, Say: 102, TTK Yay., Ankara - Bir Mantk Tanm Mnasebetiyle, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 5, Say: 3 Ankara 1947 - Bnye Tahlili ve Bu Tahlilin Condillacn Tarih Grne Tatbiki, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 2, Say: 4, Ankara 1944 - Doru Kavram zerinde Bir iki Sz, Ankara niversitesi Dil ve TarihCorafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 3, Say: 3, Ankara 1945

239

- Ernst Von Asterin Lojistie Dair Bir Mektubu, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 8, Say: 1-4, Ankara 1950 -Gen Leibnizde Bilgi Kuram, Aratrma Dergisi, Cilt: 3, Ankara 1965 - htimaliyat Mefhumunun Mantki Esaslar, Felsefe Yll, Cilt: 2, Ankara 193435 - kiden Fazla Hakikat Deerli Mantn Temel Kavramlar, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 3, Say: 2 Ankara 1945 - Kant ve Einstein, Aratrma, Cilt : 3, Ankara 1965 - Kavram ncelemeleri, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 5, Say: 4, Ankara 1947 - Kavram ncelemeleri II, A.. Dil ve Tarih Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 6, Say: 3, Mays-Haziran 1948 - Kavram ncelemeleri III, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 6, Say: 4 Ankara 1948 - Kavram ncelemesi IV Hakikat Kavram zerine, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 13, Say: 4, Ankara 1954 - Kavram ncelemeleri VI Hakikat Kavram zerine, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 14, Say: 3-4, Ankara 1956 -Kavram Kargaas, Bilimin Inda Felsefe, 1985 - Mantn Formelletirilmesi zerine Dnceler, A.. Dil ve Tarih Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 5, Say: 1, Ocak-ubat 1947 - Mantn Sembolletirilmesi zerine Dncler, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 5, Say: 1 Ankara 1947 - Olaslk Kavramnn Bilgi in nemi, Ankara niversitesi Dil ve Tarih Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 2, Say: 5 Ankara 1944 - Pascalda Bilimsel Metod, Felsefe Aratrma Ens. DTCF. Aratrmalar I.1963den Ayr Basm, Ankara 1964 - Prof. Macit Gkberkin Felsefe Tarihi, Belleten, Cilt: 36, Say: 101, 1962 - Tabiat Bilimi ve Tarih- Bir Mantk Denemesi, Atatrk Konumalarndan Ayr Basm., Ankara 1964 - Viyana evresi, Aratrma Dergisi, Cilt: 2, s. 245-257, Ankara 1964 - Yeni Mantn ncs Leibniz, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 3, Say: 4, Ankara 1945 Hicab, Ferid Muhammet, - ada slam Siyasal Dncesinde slamc Hareketler, Trk Yurdu, Cilt: 13 1993 Hikmet, Hasan, - Ahlk Milletlerin Maye-i lahiyatdr, Sebilrread, Cilt : 25, Say: 626, s. 2022, 1340 Hirsch, Ernest, - Kantn Ebedi Bar zerindeki Felsefi Denemesi, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: III, Say: 1, s. 3-31, 1946 - Kantn Ebedi Bar zerindeki Felsefi Denemesi, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: III, Say: 3, s. 278-292, 1946 Hobskbown, Eric, - Gnmz deolojilerinin Bunalm, ev.: Sleyman Seyfi n, Trkiye Gnl, Say: 23, s. 50-55, Yaz 1993

240

Hoca Kemalettin, - badetin Felsefesi, Sebilrread, Cilt: 25, Say: 633, s. 130-131, 1341 Hocaolu, Durmu, - 21. Yzyla Tarih Felsefeleri Inda Bir Atf- Nazar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say 20, s. 1674-1680, .Mart-Nisan 1998 - Bat Tarz Dnyevileme: Laiklik ve Seklerlik, Trkiye Gnl, Say: 28, s. 93-112, Mays-Haziran 1994 - Bilgi, Enformasyon ve Teknolojik Darwinizm, Trkiye Gnl, Say: 12, s. 18-30, Gz 1990 -adalama, Batllama ve Modernleme Kavramlarnn Yeniden Formatlanmas Hakknda, Trk Yurdu, Mart 1996 - Cumhuriyet Dnemi Trk Milliyetilii ve Bat Milliyetilik Gelimeleri, Trk Yurdu, Ekim 2000 - Cumhuriyet Tarihinde Milliyetilik Serveni, Trk Yurdu, Ekim 1998 - Demokrasi, Kameralizm ve Osmanldaki Etkileri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 375-381, Kasm-Aralk 1997 - Madde ve Kuvvet ve Materyalizm ve Ampiryokritisizm erevesinde Mekanik ve Diyalektik Materyalizm zerine Tezler, Trkiye Gnl, Say: 15, s. 17-56, Yaz, 1991 - Meruiyet Kavram erevesinde Res Publica, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 890-895, Eyll-Aralk 1998 -Quo Vadis Materialismus, Trkiye Gnl, Say: 7, s. 22-31, Ekim 1989 - Seklarizm, Laisizm ve Trk Laisizmi, Trkiye Gnl, Say: 29, s. 35-76, Temmuz-Austos, 1994 - Sivillik ve Demokrasi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 106-112, Kasm-Aralk 1997 - Siyaset ve Tefekkr Tarihimizde Otorite, Trkiye Gnl, Say: 13, s. 43-52, K 1990 - Tarih zerine Pratisyen Bir Deneme, Trkiye Gnl, Say: 11, s. 93-108, Yaz 1990 - Tarih, lim ve Pratisyen Bir Apoloji, Trkiye Gnl, Say: 13, s. 109-126, K 1990 - Tarihin Ontolojisi zerine Bir Deneme: Evrensel Tarih ve Beeri Tarih, Trkiye Gnl, Say: 41, s. 70-82, Temmuz-Austos 1996 - Trk Aydnnda Felsefi Zaafiyetin Temelleri: kinci Ksm: Trk Sa, Trkiye Gnl, Say: 16, s. 65-76, Gz, 1991 - Trk Aydnnda felsefi Zaafiyetin Temelleri, Trkiye Gnl, Say: 15, s. 6876, Yaz 1991 - Trk Milliyetiliinin En Mhim htiyac: z-Eletiri, Trk Yurdu, Mart-Mays 1999 - Trk Siyaset Geleneinde Devletin Ar Taziminin ve Devlet Baba Kavramnn Tarihsel Arka-Planna Dair, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 235-247, Ocak-ubat 1999 - Ulus-Devlet, Millet ve Milliyetilik zerine Bir Tahlil, Trk Yurdu, Eyll 1996 - XIX. Yzyl Sonu ve XX. Yzyl Balar Osmanl-Trk Dncesinde Ateistik ve Fideistik Pozitivizm ve Siyantizme Bir rnek Olmak zere ki Farkl Kosmos Anlay, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 228-245, Mays-Haziran 2000

241

- Zamann Ksa Tarihi ve /veya Fizik ve Felsefe zerine Bir Mlahaza, Trkiye Gnl, Say: 2, s. 72-77, Mays 1989 Hnig, Richard, - Hukuk Felsefesi, ev.: Yavuz Akbay, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, 1935 - Sofistlerde Tabi Hukuk Esaslar, ev.: Yavuz Abadan, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas,1937 Horowitz, David, - Sosyalizm: tham Edildii Kadar Gnahkar, ev.: Mehmet z, Trkiye Gnl, Say: 15, s. 147-155, Yaz 1991 Hospers, John, - Felsefi Analizlere Giri-I, ev.: ahin Filiz, Tabula Rasa, Yl: 1, Say: 3, s. 155-209, 2001 - Kelimelerle Dnya Arasndaki likinin Felsefi Analizi, ev.: ahin Filiz, Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 9, Konya 1999 Hostelet, Georges, - XIV. Asrda Sosyolojinin Bir Arap Mbeiri bn Haldun, lk, Cilt: 8, Say: 46, Ankara 1936 Hbbet Bekir, - Eflatun (Platon), Muallimler Mecmuau, Say: 33, stanbul 1925 - Pitagoras, Muallimler Mecmuas, Say: 20, stanbul 1924 Hume, David, - Kendimiz in Yararl Olan Nitelikler zerine, ev.: Erdal Cengiz, Felsefe Dnyas, Say: 32, s. 77-83, 2000 Hnler, Hakk, - Adornonun Estetik Teorisinin Geleneksel ve Orijinal Boyutlar, Felsefe Tartmalar, 14. Kitap, s. 145-153, stanbul 19 - Alman Aydnlanmas ve Kantta Sanatsal Otonomi ve zgrlk Kavramlar; En Yksek yiyi Dnmek, Felsefe Tartmalar, 11. Kitap, s. 136-147, stanbul 1992 Huntington, Samuel P., - Medeniyetler atmas m?, ev.: Mustafa alk, Trkiye Gnl, Say: 23, s. 33-46, Yaz 1993 Hseyin Ali, - lim Dmanl, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 10, stanbul Nisan 1340 Hseyin Cahit (Yaln ), - Benim Anladm Faizm, Fikir Hareketleri, Say: 32, 1934 - Bizde nklap Avrupada nklap, Fikir Hareketleri, Say: 2, 1933 - Bizde Milliyetilik Avrupada Nasyonalizm, Fikir Hareketleri, Say: 3, 1933 - nklap ve Hrriyete Dair, Fikir Hareketleri, Say: 11, 1934 Hseyin Dani, - Edebiyat- Sofiyye, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 3, stanbul 1916 Hseyin Kazm Kadri, - Kitabi ve Mezhebi Mslmanlk, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul 2000 - Mtalaa-i slam, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul 2000

242

Hseyin Namk (Orkun), - Eski Trk tikatlar, Dergah Mecmuas, Cilt: 1, stanbul 1337 - Eski Trklerde Tababet, Dergah Mecmuas, Cilt: 2, stanbul 1337 - Milli Trk Yemekleri, Dergah Mecmuas, Cilt: 2, stanbul 1337 - Ouz Destanna Dair, lk, Cilt: 5, Say: 30, Ankara 1935 - Tarihte Trk Kadnl, Dergah Mecmuas, Cilt: 2, stanbul 1337 - Trk Adnn Eskiliine Dair Vesikalar, lk, Cilt: 2, Say: 7, Ankara 1933 - Trk Kelimesinin Menei, Dergah Mecmuas, Cilt: 1, stanbul 1337 - Trklerde Milli Oyunlar, Dergah Mecmuas, Cilt: 2, stanbul 1337 - Trk Medeniyet Tarihine Ait Mhim Bir Keif, lk, Cilt: 5, Say: 25, Ankara 1935 - Trkoloji Bilgisinin Tarihesi, lk, Cilt: 7, Say: 38, Ankara 1936 Hseyin emi, - Alem-i Manevi ve Alem-i Uhrevi, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 4, stanbul Kanu-i Sani, 1340 Husserl, Edmund, - Balang, ev.: Ali Nalbant, Cogito, Say: 10, s. 131-135, 1997 Huxley, Aldoux, - Akla man Kurtarmak Lazm, Fikir Hareketleri, Cilt: 6, Say: 145, stanbul 1936 - lim ve Din, ev.: Ferzan Arif Ara, Varlk, Cilt: 3, Say: 71, Ankara 1936 - Marxn Proletaryas ve htilaller, Trk Dncesi, Cilt: 10, Say: 54, 1 Mart 1959 - Zaman ve Mekan, ev. Adnan Cemgil, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 7, 15 Nisan 1938

-I-Irgat, Ali, - Tarih Nedir?, Felsefe Tartmalar, 22. Kitap, s. 116-125, stanbul - William Diltheyde Tin Bilimleri Kavram, Felsefe Tartmalar, 15. Kitap, s. 112-116, stanbul Ocak 1994 Irigaray, Luce, - Aramzdaki Ak, ev. Zeynep Direk Akay, Felsefelogos, Say: 7, s. 57-66, 1999 Irzk, Grol, - Felsefede Temellendirme rrasyonellii Gerektiriyor mu?, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 52-54, stanbul - ki Kuhn, Felsefe Tartmalar, 8. Kitap, s. 64-71, Haziran, stanbul 1990 - Karl Popperin Dnya Kuram ve Bilimsel Bilginin Nesnellii, Felsefe Tartmalar, 9. Kitap, s. 84-94, stanbul - Nedensellik Kuramlar, Felsefe Tartmalar, 5. Kitap, s. 84-96, stanbul Mays 1989 - Nedensellik Kuramlar, Felsefe Tartmalar, 6. Kitap, s. 64-81, stanbul Austos 1989

243

- Wittgenstein ve Carnap: Tractatusun Mantk Pozitivizme Etkisi, Felsefe Tartmalar, 11. Kitap, s. 59-81, stanbul ubat 1992 shak, Refet, - Karacaolan, lk, Cilt: 1, Say: 2, Ankara 1933 Ik, H. brahim, - Yitirdiimiz Byk Felsefe Eitimcisi Takiyettin Mengolu, retmen Dnyas Dergisi, 6 Ocak 1985 Ikta, Yasemin, - rf ve Adet Hukukunun Tanm ve Bu Tanmdan kan Ayrt Edici zellikler, Argumentum, Cilt: 3, Say: 27, s. 435-437, 1992 In, Ekrem, - Osmanl Dneminde Tasavvufi Hayat, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 32, s. 496-503, Mart-Nisan 2000 . Aytekin, - Epikrn Haz Felsefesi, Kltr, Say: 40, zmir 1935 bn Haldun, - Savalar, Savalarn Tertibinde Milletleraras Kaideler, Cogito, Say: 14, s. 1727, 1998 bn Hazm, - Akn Halleri, Cogito, Say: 4, s. 119-125, Bahar, 1995 bnuttayyar Semahaddin Cem, - nsan- Kamil, Trk Dncesi, Cilt: 5, Say: 26, 1 Ocak, 1956 - Varidat ve eyh Bedreddin, Trk Dncesi, Cilt: 5, Say: 27, 1 ubat, 1956 brahim Alaaddin, - Felsefe ve Terbiye-i ebab, Tedrisat Mecmuas, Cilt: 12, Say: 60, stanbul 1921 brahim Hakk, - Anadolu klimi, Anadolu Mecmuas, Say: 5, 1340 - Anadolu klimi, Anadolu Mecmuas, Say: 4, 1340 li, Gnl, - Trkiyede Toplumbilim Aratrmalarnn Geliimi, Felsefe Dnyas, Say: 33, s. 29-39, 2001 dris, - lim ve Vicdan, Mlkiye Mektebi Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, stanbul 1931 hsanolu, Ekmeleddin, -"19. Yzyl Banda Kltr Hayat ve Beikta Cemiyet-i lmiyesi", Belleten, 51 (200), s. 801-828, Austos 1987 -"19. Asrn Balarnda-Tanzimat ncesi-Kltr ve Eitim Hayat ve Beikta Cemiyet-i lmiyyesi Olarak Bilinen Ulema Grubunun Buradaki Yeri", s. 43-74, Osmanl lmi ve Mesleki Cemiyetleri, editr: Ekmeleddin hsanolu, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi, slm Tarih, Sanat ve Kltr Aratrma Merkezi, stanbul 1987 -XVI. Yzylda Osmanl Astronomisi ve Messeseleri", Osmanl mparatorluunun Doruu 16. Yzyl Teknolojisi, Ed: Kzm een, s. 217-229, stanbul Bykehir Belediyesi, stanbul 1999 -"A Tribute to Dr. Emel Esin", Arts the Islamic World, 4, s. 81-83, Aut-Winter 1987

244

-"A Tribute to the Late Professor Sheyl nver Md", The Islamic World Medical Journal, 2 (3), s. 43-45, July -August 1986 -"Adoption of the Universal Time in Turkey", (Feza Gnergun ile birlikte), Bildiri, International Conference on the Economic and Social History of Ottoman Empire, Say: 7, 25-29 July Heidelberg 1995 -"Al-Bahth al-`lmi fil-`Alam al-slami wa Darurat al-Tansiq wa al-Ta'awun" (slam Dnyasnda lmi Aratrma ve birlii Planlamann Zarureti), Bildiri, AlAlbait Genel Konferans= Al-Albait Foundation General Conference, 7th: 19-23 June Amman 1989 -"Al-Bahth al-lmi wa Mashakilihi fi al-`Alam al-Islami" (slam Dnyasnda lmi Aratrmalar ve Problemleri), Bildiri, Meeting, 20-23 June Libya 1989 -"Al-Ustadh al-Doktor Aydn Sayl wa Atharuh al-Ilmiyya (1913-1993)", AlMarasd al-Falakiyya fi al-Alam al-Islami, eviren (translated by) 'Abd Allah 'Umar, gzden geiren (revised by) 'Abd al-Hamid Sabra, s. 28-46, Muassasa alKuwayt li'l-Taqaddum al-'Ilmi, Kuwayt 1995 -Al-Uthmaniyyun wa Bidayat-i ttisalihim bi'l-`Ulum wa al-Taknolojya alAwrubiyya", Tarikh al-Arab wa al-Alam= History of the AraBsk and World, 18 (150), s. 3-22, Temmuz-Austos 1994 -Anadolu Beyi, Kltr Milliyetisi Emin Bilgiin Profili Emin Bilgi Hatra Kitab, Editr: Oktay Aslanapa ve Ekmeleddin hsanolu, s. 3-24, slam Tarih Sanat ve Kltrn Aratrma Vakf, stanbul 2000 -"An Overview of the Language Problem Caused by the Education of Modern Science at the Turn of the 19th Century", (Feza Gnergun ile birlikte), Bildiri, International Congress of Turkish Studies, 11th Symposium of the Comit International d'Etudes Pr-Ottomanes et Ottomanes, 21-25 June Amsterdam 1994 -"Aviation: The Last Episode in the Ottoman Transfer of Western Technology", : vol. 6, s. 189-219, Journal of the Japan-Netherlands Institute, 1996 -"Aydn Sayl (1913-1993)", Archives International d'Histoire des Science, 45 (134), s. 135-148, Juin 1995 -"Ayn Mnasebetle ki Nutuk: Sultan II. Mahmud'un Mekteb-i Tbbiye Ziyaretinde rad Ettii Nutkun Hangisi Dorudur" (Mustafa Kaar ile birlikte), Tarih ve Toplum, no. 83, s. 44-48, Kasm 1990 -"B.A. Program in History of Science in Turkey: Review of the First Year", Manuskripte zur Chemiegeschichte & Tea Com News, Heft 5, s. 62-69, 1994 -"B.A. Program in History of Science in Turkey: Review of the First Three Years", Manuscripte zur Chemiegeschichte & Tea Com News, Heft 6, s. 33-39, 1995 -"Bammat, Haydar", Trkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Cilt 5, s. 48-49, Trkiye Diyanet Vakf, stanbul 1992 -"Bammat, Necmeddin", Trkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Cilt 5, s. 49, Trkiye Diyanet Vakf, stanbul 1992 -"Bahoca shak Efendi Pioneer of Modern Science in Turkey", Decision Making and Change in the Ottoman Empire, editr (edited by), Caesar E. Farah, Kirksville, s. 157-168, The Thomas Jefferson University Press, 1993 -"Bat Bilimi ve Osmanl Dnyas: Bir nceleme rnei Olarak Modern Astronomi'nin Osmanl'ya Girii (1660-1860)", Belleten, 56 (217), s. 727-774 Aralk 1992

245

-"Beikta Cemiyeti lmiyesi", Dnden Bugne stanbul Ansiklopedisi, Cilt: 2, s. 165-166, Kltr Bakanl stanbul Tarih Vakf, Ankara 1994 -"Byk Hukuk Alimi Ali Himmet Berki'nin Ardndan (1880-1976)", Aklamal Mecelle, s. III-XVI, 6, Hikmet Yay., stanbul 1978 -"Celal Hocamzn Portresi", niversitelerimizde Organik Kimya Eitimi Toplants Teblileri, s.11-12, Norm Dizgi ve Yaynclk, 29 Haziran Ankara 1990 -"Cemiyet-i lmiye-i Osmaniye'nin Kurulu ve Faaliyetleri", X. Trk Tarih Kongresi, Cilt: 5, s. 2168-2189, Trk Tarih Kurumu, Ankara 1994 -"Cenkciler, Ali Yakup", Trkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Cilt: 7, s. 370371, Trkiye Diyanet Vakf, stanbul 1992 -"Drulfnn: Mefhum ve Messese Olarak Sultan II. Abdlhamid Dnemine Kadar Gelimesi", Sultan II. Abdlhamid ve Devri Semineri: 27-29 Mays 1992: Bildiriler, s. 173-190, .. E. F. Tarih Aratrma Merkezi, stanbul 1994 -"Darlfnun", Trkiye Diyanet Vakf slm Ansiklopedisi, Cilt: 8, s. 521-525, Trkiye Diyanet Vakf, stanbul 1993 -Darlfnun", Dnden Bugne stanbul Ansiklopedisi, Cilt: 2, s. 559-562, Ankara: Kltr Bakanl, Tarih Vakf, stanbul 1994 -"Development of the Ottoman Approach Towards Science", Bildiri, International Congress of History of Science, s.16, 18th. Hamburg 1-9 Aug. 1989 -"Dukhul al-'Ulum al-Haditha la al-`Alam al-slami= Introduction of Modern Sciences to the Muslim World", Muhadarat al-Mawsim al-Thaqafi (4.: 1987-1988: Abu Dhabi), Abu Dhabi: Mu'assasat al-Thafafa wa al-Funun al-Madjmu` alThaqafi, 1988'in iinde, 241-279. -"Endls Meneli Baz Bilim Adamlarnn Osmanl Bilimine Katklar", Belleten, 58 (223), s. 565-605, Aralk 1994 -"Fatih Klliyesi Medreseleri Ne Deildi!: Tarih Yazcl Bakmndan Tenkit ve Deerlendirme Denemesi", stanbul Armaan 1: Fatih ve Fetih, s. 105-136, stanbul Bykehir Belediyesi Kltr leri Daire Bakanl, stanbul 1995 -"Gelimekte Olan lkelere Bilim Transferi", Cumhuriyet Bilim-Teknik, No. 199, s. 15, 5 Ocak 1991 -"Genlikte lmi Zihniyetin Uyandrlmas", Yeni Bir Yzyla Girerken Trkslm Sentezi Grnde Meselelerimiz, Cilt: 3, s. 25-32, Aydnlar Oca, stanbul 1988 -"History of the Astronomical Literature in the Ottoman Period", Bildiri, Trk ve slm Dnyasnda Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 3-5 Haziran, stanbul 1994 -"bni Sina ve el-Kimya Hakkndaki Grleri ile lgili Yeni Bir Deerlendirme", Uluslararas bni Sina Sempozyumu Bildirileri (17-20 Austos 1983: Ankara), s. 105-116, Milli Ktphane Yay., Ankara 1984 -"lmi Zihniyet, ada Trk Zihniyeti erisinde Belirgin Bir zellik Olarak Yerlememi", Gen Akademi, no. 3, s. 29-31 Nisan 1992 -Kazanc; mzakere, Ekmeleddin hsanolu.- XV. ve XVI. Asrlar Trk Asr Yapan Deerler, s. 259-296, Ensar Neriyat, stanbul 1997 -"Kethdazde Arif Efendi", Trkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Trkiye Diyanet Vakf, stanbul -"Les Ottomans et la Science Europenne", Les coles Savantes en Turquie: Sciences, Philosophie et Arts ou Fil des Sicles, editr, Sakine nen ve Christine Proust, Istanbul: Les ditions ISIS, s. 165-171, 1996

246

-"Mecma-i Ulum", Trkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Trkiye Diyanet Vakf, stanbul -"Mecmua-i Ulum-i Riyaziye", (Feza Gnergun ile birlikte), 1. Trkiye Felsefe Mantk-Bilim Tarihi Sempozyumu Bildirileri (19-21 Kasm 1986: Ankara), editr (edited by), Kenan Grsoy ve A. Akgen, s. 46-50, stanbul 1991 -Modern Trkiye ve Osmanl Miras, Yeni Trkiye Dergisi, Yl : 6, Say : 33, s. 330-341, Mays-Haziran 2000 -"Mhendishne-i Berr-i Hmyn Bahocas shak Efendi: Hayat ve almalar Hakknda Ariv Belgelerine Dayal Bir Deerlendirme Denemesi", Belleten, 53 (207-208), s.735-765, Austos-Aralk 1989 -"Modern Bilimlerin Trkiye'ye Girii: Tanzimat'n lanna Kadar", Temel Bilimlerin nemi ve Uygulamal Bilimlerin Gelimesindeki Rol, editr, smet Erta, s. 55-83,: Ege niversitesi Fen Fakltesi, zmir 1991 -"Osmanl Bilim Tarihi Konusundaki Aratrmalar Hakknda Baz Notlar", Osmanl Bilimi Aratrmalar, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Bilim Tarihi Blm'nn 10. Yldnm Mnasebetiyle Ekmeleddin hsanolu'na Armaan, Haz: Feza Gnergun, s. 47-68, EF., stanbul 1995 -"Osmanl Trkiyesinde Kltr ve Bilim Hayatnda Tzel Kiiliin Gelimesi ve Tekilatlanmann Balamas", Erdem; Aydn Sayl zel Says-I, 9 (25), s. 265-292, Mays 1996 -Osmanl Bilimine Toplu Bak, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 481489, Mays-Haziran 2000 -Osmanl mpratorluunda Bilim, Teknoloji ve Sanayide Modernleme Gayretleri, Osmanl Bilimi Aratrmalar II, Editr: Feza Gnergun, 1-22, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi, stanbul 1998 -Osmanl Medrese Tarihiliinin lk Safhas (1916-1965), Belleten, (64 240), s. 541-582, 2000 -Osmanlda Bilim Faaliyetleri, s. 361-376, Osmanl Devleti ve Bozok Sanca Yozgat: Trk Ocaklar Yozgat ubesi, 2000 -Osmanlda Bilim ve Bilim Adamlar: Osmanl Bilimine Toplu Bak, Yeni Trkiye (701 Osmanl zel Says III), s. 481-489, Mays-Haziran 2000 -Osmanlda Bilim Faaliyetleri, Trk Yurdu, Aralk 1999-Ocak 2000 -"Osmanllar ve Avrupa Bilimi", Bilim Tarihi, no. 5, s. 3-11, Mart 1992 -"Osmanllarda lim-Din atmas Var myd ?" nsan ve Kainat, s. 55-60, Nisan 1987 -"Osmanllarda Bilimle lgili Faaliyetler", ktisat Dergisi, Say: 394, s. 22-24, Ekim 1999 -"Osmanllarn Bat'da Gelien Baz Teknolojik Yeniliklerden Etkilenmeleri", Osmanllar ve Bat Teknolojisi: Yeni Aratrmalar ve Yeni Grler, Editr: Ekmeleddin hsanolu, s. 121-139, EF., stanbul 1992 -Ottoman Medical School in Damascus 1903-1918", Bildiri, Modern Arap Tbb Tarihi Sempozyumu=Symposium on the History of Modern Arabic Medicine Dublin , 12-13 Aralk 1985 -Ottomans and European Science, Scientific Aspects of European Expansion, s. 315-326, Editr: William K. Storey, Hampshire, Variorum 1996 -The Intercultural Dialogue of Abdeljelil Temimi, C Fonds: Prince Claus Fund for Cultural Development, s. 81-82, The Hougue, The Prince Claus Fund, 1997

247

-"Some Critical Notes on the Introduction of Modern Sciences to the Ottoman State and the Relation Between Science and Religion up to the End of 19th Century", Comit International d'tudes Pr-Ottomanes et Ottomanes: VIth Symposium, Cambridge, 1st-4th July 1984, Editr: J.L. Bacqu-Grammont ve E. van Donzel, s. 235-251, Paris; Leiden: The Divit Press, stanbul 1987 -"Suriye'de Son Dnem Osmanl Salk Messeseleri ile lgili Baz Notlar", Trk Tp Tarihi Kurumu Kongresi ( 17-19 ubat 1988: stanbul), s. 35-61, Trk Tarih Kurumu, Ankara 1992 -"Tanzimat ncesi ve Tanzimat Dnemi Osmanl Bilim ve Eitim Anlay", 150. Ylnda Tanzimat, Editr: Hakk Dursun Yldz, s. 335-395, Trk Tarih Kurumu, Ankara 1992 -"Tanzimat Dneminde stanbul'da Drlfnn Kurma Teebbsleri", 150. Ylnda Tanzimat, Editr: Hakk Dursun Yldz, s. 397-439, Trk Tarih Kurumu, Ankara 1992 -"Trkiye'de Baslan lk Kimya Eseri", nsan ve Kainat Dergisi, s. 46-50, Mays 1986 -"Trkiye'de Baslan lk Kimya Eseri: lim Tarihi Asndan Bir Deerlendirme", TBTAK VII. Bilim Kongresi: Bilim Adam Yetitirme Grubu Teblileri (6-8 Ekim 1980: Ankara), s. 113-123, . TUBTAK, Ankara 1983 -"Trkiye'de Kimya Eitiminin lk Yzyl, Mhendishane-i Berr Hmayun'un Rol, Modern Bilimden Osmanl Devleti Ne Bekledi? Model Aratrma Denemesi", Teknik Eitim: Dn, Bugn ve Gelecei: Teknik Eitim Ulusal Kongresi Bildirileri, 24-26, stanbul Ekim 1983, s. 225-235, stanbul Teknik niversitesi, stanbul 1983 -The History of Science in European Countries, History of Science and Technology in Education and Training in Europe, Ed: Claude Debru, s. 305-363, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1999 lbars, Zafer, - Kiiliin Olumasndaki Kltrel Etmenler, Ankara niversitesi Dil ve Tarih Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 31, Say: 1-2, Ankara 1987 lhan, M. Mehdi, - Islamic Fundamentalism and Modernity, slami Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 3, 1990 lkhan, brahim, - Yaznsal Metin zerine: Anlam Bilimsel Bir Yaklam, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 37, Say: 1-2, Ankara 1995 mara, M, - ada Bir slam Felsefesine Doru, ev. lhami Gler, Yeni Dergi, Say: 7-8, 1995 mer, Kamile, - Toplum Dil Bilimin Kimi Kavramlarna Kuramsal Bir Bak ve Dil Trleri, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 31, Say: 1-2, Ankara 1987 nal, Kemal, - Baz Paradigmalarda Eitim ve zgrlk lkesi, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 25, Say: 2, Ankara 1993 - Durkheimin Eitim Anlay, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 24, Say: 2, Ankara 1992

248

nalck, Halil, - Ziya Gkalp:Yzyla Damgasn Vuran Dnr, Dou Bat, Say: 12, Ankara Austos 2000/3 - Ziya Gkalp, Trk Yurdu, Mart 1996 nam, Ahmet, - Ancak Akll nsanlarn ldrmaya Hakk Vardr, Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 49 (395), s. 44-46, 1991 - Bedenim Kimin?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 8, s. 6-11, Ankara Temmuz 1993 - Bilgi Sal, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 20, s. 1665-1669, Mart- Nisan 1998 - Bilgi ve Hogr, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Say: 1, 1989 - Bilimi Eletirmek, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 5, s. 2-16, Ankara Ekim 1992 - evreyi Beden Araclyla Okumak: Beden Bilgeliine Giri Olarak Spor, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 7, s. 6-11, Ankara Mart 1993 - zmlemeci Dnmenin Felsefedeki Yeri stne, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 10, s. 2-8, Ankara Aralk 1993 - Cumhuriyetin Eitim Felsefesini Kurma Yolunda Bir Btn nsan Hasan Ali Ycel, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 28, s. 94-97, Ankara Aralk 1998-2 - Dnce zgrlne Felsefi Bir Yaklam, slami Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 2, 1990 - Epistemiyatri Kapsn Aarken, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 36, 2002/2 - Ethical Background of Justifications in Epistemology, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Say: 2, 1987 - Felsefe Ahlak stne Baz lk Dnceler, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 2, s. 15-23, Ankara Aralk 1991 - Felsefe Cumhuriyettir, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 571-572, Eyll-Aralk 1998 - Felsefe Smrs, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 16, s. 10-12, Ankara Yaz 1995 - Felsefe Trkiyede Neden Yaamann Gerisinde, Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 44 (390), s. 57-58, 1991 - Felsefede Deneme Yazmak, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 12, s.3-8, Ankara Temmuz 1994 - Felsefede Temeller stne: Suvar Ksearife Ak Mektup, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 34-37, stanbul - Gazzalinin Kalb Ordusu, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 - Gencin Kendini Aramasnda Felsefenin Rol, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 1, s. 12-18, Ankara Temmuz 1991 - Gerei arptma Ahlak, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 22, s. 5-8, Ankara Gz 1996 - Hasan Ali Ycelin Gnl Evreninde Gezinti, Dou-Bat, Yl: 3, Say: 11, 2001 - Hayatmza Yaraan Bir Felsefeye Doru, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 20, s. 2-10, Ankara Bahar 1996 - Hly Eitimi, 2. Eitim Felsefesi Kongresi, s. 199-209, 1996 - Hzn ve Kltr, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 15, s. 8-13, Ankara Bahar 1995

249

- nanmann Felsefi Boyutlar, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 11, s. 3-11, Ankara Mart 1994 - Krlarda Dans Eden Dncelere Doru, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 21, s. 2-9, Ankara Yaz 1996 - Kmeler Kuram stne Baz Gzlemler, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 30, s. 3-9, Ankara 1999-2 - Olann Ahlak, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 23, s. 11-15, Ankara K 1997 - Schopenhauerda Estetik Kurtulu, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 9, s. 8-14, Ankara Ekim 1993 - Scak ve Souk Felsefe, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 14, s. 6-11, Ankara K 1994 - iddet stne Dnceler, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 24, s. 8-12, Ankara Bahar 1997 - Teknoloji-Gnl Ba, Trkiye Gnl, Say: 20, s. 82-95, Gz, 1992 - Trk Felsefe Dncesini Ararken, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 4, s. 9-13, Ankara Temmuz 1992 - Trk Felsefi Dncesinin Saptanabilmesi in Bir Model nerisi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 3, s. 6-11, Ankara Mart 1992 - Trkiyede Bilim Dncesinin Durumu zerine Gzlemler, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 19, s. 3-6, Ankara K 1996 - Trkiyede Felsefenin Durumuna Dair Bir Tespit, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 18, s. 7-10, Ankara K 1995 - niversitelerde Bilimsel Etkinliin rgtlenmesi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 17, s. 7-13, Ankara Gz 1995 - Yaamaya Alan Felsefe Penceresi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 6, s. 11-23, Ankara Aralk 1992 - Yaamaya Sahip kma abas Olarak Teknolojiye Felsefe Asndan Bir Bak, Trkiye Gnl, Say: 3, s. 11-16, Haziran, 1989 - Yaanacak Bir Trkiye in, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 26, s. 3-14, Ankara Gz 1997 - Ziya Gkalpin Dnce erevesini Anlama Denemesi, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Say: 1, 1988 - Trk Tarihi Yazm in Dnlm Baz Felsefe Notlar, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 13, s. 1-7, Ankara Gz 1994 - Bir At Olarak nsan, Felsefe Dnyas, Say: 35, s. 8-12, 2002 - Hasan Ali Ycelin Gnl Evreninde Gezinti, Dou-Bat, Yl: 3, Say: 11, 2001 nan, Abdlkadir, - Dede Korkut Kitabndaki Baz Motifler ve Kelimelere Ait Notlar, lk, Cilt: 11, Say: 66, Ankara 1938 nan, lhan, - Denkel ve Beyazyreke Yant, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 23-25, stanbul - nsan Ussallnn Snrlar, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 12-15, stanbul - Suvar Ksearif le Tartma, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 29-34, stanbul ncetahtac, Mehmet Bedri, - Yaadmz Srecin nsan Haklar Bakmndan Hukuki ve Felsefi Temelleri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 21, s. 103-106, Mays-Haziran 1998

250

nn, Erdal, - Dil Ynnden Fizik Felsefesi, ada Fizik, Say: 9, 1980 pirli, Mehmet, - Osmanl Ulemas, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 512-520, MaysHaziran 2000 pirolu, Mahzar evket, - Fenomenoloji, Felsefe Semineri Dergisi, Say: 1, 1939 - slup Tarihi Olarak Sanat Tarihi, Felsefe Arkivi, Cilt: II, Say: 1, 1947 rfan Mehmet, - Felsefe Musahabeleri, r, Say: 1, Bolu 1930 rfan Nabi, -Anadolu Cumhuriyetinin Maarif Mefkuresi, Anadolu Mecmuas, Say: 6, 1340 smail Fenni, - Lgate-i Felsefe Hakknda, tihad, Say: 246, stanbul 1928 smail Hsrev, - Ynanistanda timai Fikirler, Felsefe ve timaiyat Mecmuas,Cilt: 1, Say:4, stanbul 1927 srail, Buhur, - Byk Adamlar ve Byk cadlar, tihad, Say: 116, stanbul 1914 - Mufassal Kmus- Felsefe, Trk Yurdu, Cilt: 12, no. 4, s. 3396-3400, 1333 yi, Sevgi, - Aydn Bir Dnr/Aydnlatan Bir Sylem: Betl otuksken, Hacettepe niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, Cilt:16, Say: 2, s. 75-82, 1999 - amzda nsan Sorunu ve Heidegger, Yzylmzda nsan Felsefesi (Takiyettin Mengolunun Ansna), Haz: oanna Kuuradi, Trkiye Felsefe Kurumu, Ankara 1997 - Cumhuriyet Dneminde Trkiyede Felsefe, ( U.. Fen- Edebiyat Fakltesinin Cumhuriyetin 75. Yl iin dzenledii toplantda sunuldu). - Heideggerde nsann z Ya da nsann nsanl: Hmanizm, nsancl Kltr Sanat Dergisi, Haziran 1993 - Nasl Bir nsan Anlay: Tasarm m, olanaklar varl m?, Felsefe Logos Dergisi, Say: 7, s. 193-198, 1999 - Niin Metafizik Sorunu?, Felsefe Tartmalar, Say: 14, s. 92-102, stanbul 1993 - Philosophy in Modern Turkey, (Ekim 1981de Varnada yaplan kinci Balkan lkeleri Felsefe toplantsnda sunuldu). - Platonda Bilgi- Nesne likisi Bakmndan dealar, Felsefe Tartmalar, 15. Kitap, s. 106-111, stanbul Ocak 1994 - Sezgi ve Sezgicilik zerine, nsancl Kltr ve Sanat Dergisi, Austos 1993 - What Heidegger Wishes to Trancend: Metaphysics or Nietzsche, Philosophical Inquiry, XXI, 2: 87-92 UNY., 1999 - What Heidegger Wishes To Transcend: Metaphysics or Nietzsche?, ( Austos 1998de Bostonda yaplan 20. Dnya Felsefe Kongresinde sunuldu). zmirli, smail Hakk , -Bergson Felsefesine Dair, tihad, Say: 151, stanbul 1923 -Cevaz: Baka Bir fade le Mbah, Sebilrread, 30 Temmuz 1913 -Diyanet ve Kaza, Sebilrread, 10 Ekim 1918 -Ebu Bekr er-Razi, Darul-Fnun lahiyat Fakltesi Dergisi, stanbul 1922

251

-Ebu Hayan et-Tevhidi, Darul-Fnun lahiyat Fakltesi Dergisi, stanbul 1928 -Ebu shak sferaini, Darul-Fnun lahiyat Fakltesi Dergisi, stanbul 1922 -Felsefe ve Sanat, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 8 -Hayatmzn Mant Kendindedir, Dergah Mecmuas, Cilt: 1, stanbul 1337 -Hayatlar ve Kalpler, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, s. 64, stanbul 1926 -bn Miskeveyh Felsefesi ve Eserleri, Darul-Fnun lahiyat Fakltesi Dergisi, stanbul 1929 -bn Yunus ve bn Heysem, Darul-Fnun lahiyat Fakltesi Dergisi, stanbul 1928 -bni Sina Felsefesi Trk Tp Tarihi Arkivi Cilt: 3 Say: 9dan Ayr Basm, stanbul 1938 -timai Usul-i Fkha htiya Var m?, Sebilrread, 28 Mays 1914 -ki Trk Filozofu, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 4, Say: 5, stanbul 1925 -ki Trk Filozofu I, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 5, Say: 6, stanbul 1927 -ki Trk Filozofu II, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 5, Say: 34, stanbul 1928 -ki Trk Filozofu IV, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 6, Say: 4, stanbul 1928 -lim ve Metafizik, Derlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 1, stanbul 1922 -slmda Felsefe: 14-Selefiye, Sofiye, Sebilrread, Cilt: 14, Say: 341, s. 1920, 1331 -slamda Kadnn Haklar ve Vazifeleri, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul 2000 -slamda Felsefe Cereyanlar, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmus, Sene. III, Say: 12, s. 21-40, stanbul 1929 -slamda Felsefe Cereyanlar, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmus, Sene. III, Say: 13, s. 18-32, stanbul 1929 -slamda Felsefe Cereyanlar, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmus, Sene. IV, Say: 14, s. 28-45, stanbul 1930 -slamda Felsefe Cereyanlar, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene. IV, Say: 15, s. 22-44, stanbul 1930 -slamda Felsefe Cereyanlar, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene. IV, Say: 16, s. 20-45, stanbul 1930 -slamda Felsefe Cereyanlar, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene. IV, Say: 17, s. 9-24, stanbul 1930 -slamda Felsefe Cereyanlar, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene. V, Say: 18, s. 68-80, stanbul 1931 -slamda Felsefe Cereyanlar, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene. V, Say: 19, s. 17-32, stanbul 1931 -slamda Felsefe Cereyanlar, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene. V, Say: 20, s. 43-56, stanbul 1931 -slamda Felsefe Cereyanlar, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene. V, Say: 21, s. 17-35, stanbul 1931 -slamda Felsefe Cereyanlar, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene. V, Say: 22, s. 27-50, stanbul 1932

252

-slamda Felsefe Cereyanlar, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene. V, Say: 23, s. 20-38, stanbul 1932 -slamda Felsefe Cereyanlar, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Ssene. V, Say: 24, s. 1-17, stanbul 1932 -slamda Felsefe Cereyanlar, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene. VI, Say: 25, s. 56-64, stanbul 1933 -smail Hakk Beyin Mefkurecilii, Kadro, Say:29, stanbul 1934 -Metafizik, Gr, Cilt:1, Say: 1, Ankara 1930 -Miskeveyhin Felsefesi, Eserleri, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmus, Sene. III, Say: II, s. 59-80, stanbul 1929 -Muhtasar Farabi Felsefesi, Darul-Fnun lahiyat Fakltesi Dergisi, stanbul 1927 -lenlerin Felsefesi, Dergah Mecmuas, Cilt: 2, stanbul 1337 -Pedagoji ve ahsiyet, Felsefe Yll, Cilt: 1, Ankara 1932 -Rousseaunun Felsefesi, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 5, Say: 6, stanbul 1927 -Rousseauyu Nasl Tetkik Etmeli, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 3-4, stanbul 1927 -Rousseauyu Nasl Tetkik Etmeli, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 5, Say: 3-4, stanbul 1928 -Sanat ve Felsefe, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 8, s.155, stanbul 1926 -Sanat ve Metafizik, Derlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 3, stanbul 1922 -Sanatta Maziyi Taklid le Maziyi Temsil, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, s. 27-28, stanbul 1926 -Sanatta Maziyi Taklit le Maziyi Temsil, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 2 -Terbiyenin lim Gibi Tetkikine Methal, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 2, stanbul 1332-1334 -Tesettr Meselesinin zm Yollar, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul 2000 -Trk Feylesofu Farabi, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 3-4, stanbul 1927 zveren, Adil, -Bir ada Ahlak Sorunu Olarak Sosyal Adalet, Argumentum, Cilt: 1, Say: 7, s. 100-103, 1991

-JJean, Paull, - Felsefe Bir lim midir?, ev.: Ahmet Naim, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 1, stanbul 1916 - Felsefede Musaddak, ev. Ahmet Naim, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 5, stanbul 1916 - Felsefenin Yeni Bir Ka Tarifi, ev.: Ahmet Naim, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 2, stanbul 1916

253

Janet, Pierre, - Gestalt Nazariyesi, ev.: Ziyaeddin Fahri, lk, Cilt: 11, Say: 66, Ankara 1938 Jarpe, Jan H., - nsan Haklar Tanm zerine slam Dnyasnda Yeni Tartmalar, slami Aratrmalar, Cilt: 11, Say: 3-4, 1998 Jaspers, Karl, - Demokrasi Eitimi, ev.: zzet Tanju, Trkiye Gnl, Say: 44, s. 55-57, Ocak-ubat 1997 Jean, Piaget, - ocukta Ahlaki ve Hukuki Hkmlerin Kayna, ev.: Ziyaeddin Fahri Fndkolu, Dergisi, Cilt: 9, Say: 34 Jeanniere, Abel, -Modernite Nedir?, ev.: Nilgn Tutal, s. 15-25, Modernite Versus Postmodernite (Haz: Mehmet Kk), Vadi Yay., Ankara 1994 Johann, Robert O., - nananlarn Ateizmi, ev.: Murtaza Korlaeli, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 27, s. 102-114, Ankara Bahar 1998-1 Jolley, Nicholas, - Descartes Felsefesinin Kabul Edilmesi, ev. Doan ahiner, Cogito, Say: 10, s. 253-273, 1997 Julien, - nsan Mefhumu Kalkyor, Fikir Hareketleri, Cilt: 2, Say: 44, stanbul 1934

-KKabaday, Talip, - Ahlk Duygusu ve F. Hutcheson, Felsefe Tartmalar, 25. Kitap, s. 123-132, stanbul Temmuz 1999 - Ontolojik Delil zerine Anselmus ve Kant, Felsefe Tartmalar, 24. Kitap, s. 100-107, stanbul Ocak 1999 Kabakl, Ahmet , - Atatrk ve Atatrkler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 679-683, Eyll-Aralk 1998 - Kltr Emperyalizmi, Trk Yurdu, Cilt: 7, no. 1-2, s. 33-35, 1970 Kabolu, brahim ., - Trkiyede Dnce zgrl, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 22, s. 15021535, Temmuz-Austos 1998 Kamazolu, H. Bayram, - ktisadi Dnce Tarihimize lgenerin Katklar, Trkiye Gnl, Say: 34, s. 34-46, Mays-Haziran 1995 Kadolu, Aye, - Milletini Arayan Devlet: Trk Milliyetiliinin Amazlar, Trkiye Gnl, Say: 33, s. 91-100, Mart-Nisan 1995

254

Kadri Kemal, - Anadolunun Douunda Dil Meselesi, lk, Cilt: 1, Say: 5, Ankara 1933 Kafadar, Osman, - 1933 niversite Reformunun Felsefe Eitimine Etkileri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 31, s. 47-65, Ankara 2000-1 - Felsefe retiminin Trk Eitim Sistemine Girii ve Tarihi Geliimi, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 27, Say: 1, Ankara 1995 - Osmanllarda Tanzimattan Sonra Felsefe Eitimi, Trk Yurdu, Mart 2000 - Trk Aydnnn Sat Bey Hakknda Kimi Yanlglar zerine Dnceler, Trkiye Gnl, Say: 46, s. 97-105, Yaz 1997 - Trkiyede Cumhuriyet Dneminde Liselerde Felsefe Eitimi, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 27, Say: 2, Ankara 1997 Kahraman, Hasan Blent, - A. Hamdi Tanpnar ve Muhafazakar Modernliin Estetik Dzlemi, Dou-Bat, Yl: 3, Say: 11, 2001 Kahveci, Kutsi, -Alg ve Bilin zerine, Tabula Rasa, Yl: 2, Say: 5, s. 119-134, Mays-Austos 2002 Kahya, Esin -Topdemir, H. Gazi, -Trklerde Bilim, Trk Dnce Tarihi, s. 25-72, Haz: Hseyin G. Topdemir, A.K.M. Yay., Ankara 2001 Kahya, Esin, - XIV. ve XV. Yzyllarda Bursada Bilim Hayat, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 25, s. 3-14, Ankara Yaz 1997 -18. ve 19. Yzyllarda Genel izgileriyle Osmanllarda Bilim, Erdem, Say: 8, s. 491-517, Mays 1987 -Batllama Hareketleri erevesinde Osmanllarda Bilimsel Yaplanmann Ksa Bir Deerlendirilmesi, Trk Yurdu, Aralk 1999-Ocak 2000 -Cumhuriyetin Yetmibeinci Ylnda Bilimin Getirdikleri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 28, s. 23-33, Ankara Aralk 1998-2 - Orta retimde Bilim Tarihinin nemi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 9, s. 2533, Ankara Ekim 1993 - Osmanllardaki Bilimsel almalara Genel Bir Bak, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 490-499, Mays-Haziran 2000 Kale, Nesrin, - Aristotelesde Liberal Eitim, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 26, Say: 1, Ankara 1993 - Felsefe retimi Education of Philosophia, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 27, Say: 1, Ankara 1995 - Hmanizm, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 25, Say: 2, Ankara 1993 - Ortaada Tektanrc Realizm ve Eitim, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 12, s. 32-36, Ankara Temmuz 1994 - Postmodernizm-Hermeneutik ve Eitim, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 28, Say: 2, Ankara 1995 - Potansiyel zgrlkten Eylemsel zgrle, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 25, Say: 2, Ankara 1993

255

Kaln, brahim, - Osmanl Dnce Geleneinin Oluumu, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 41-46, Mays-Haziran 2000 Kalkan, enay, - Nermi Uygur Yaam Felsefesini Anlatyor, Varlk, Say: 893, ubat 1982 Kanad, Halil Fikret, - Aristonun Felsefesi ve Eitim Grleri, Eitim Hareketleri, Cilt: XVIII, Say: 208-209, s. 5-6, 1972 Kanat, Celal A., - Bir Felsefe Sorusu Olarak nsanlamaya Giri, Felsefe Tartmalar, 25. Kitap, s. 59-80, stanbul Temmuz 1999 - Hegelin Nesnel dealizmi Asndan Bilgilenmede Duyusal Pekinliin Yeri, Felsefe Tartmalar, 22. Kitap, s. 37-40, stanbul Kanat, Celal A., - Matematiksel Bilginin Nelii ve eleri stne, Felsefe Tartmalar, 21. Kitap, s. 117-120, stanbul - Us, Duyumlar, Platon ve Kant, Felsefe Tartmalar, 19. Kitap, s. 40-155, stanbul Nisan 1996 Kant, Z. Deniz, - A. J. Ayerin Geleneksel Bilgi Teorisini Doruluk lt Asndan Deerlendiriine Genel Bir Bak, Felsefe Tartmalar, 12. Kitap, s. 76-83, stanbul - Aristoteleste Varlk-Dnce likisi, Felsefe Tartmalar, 13. Kitap, s. 79-84, stanbul 19 - Aydnlanma Filozofu Kantn Ebedi Bar Dncesine Genel Bir Bak, Felsefe Tartmalar, 14. Kitap, s. 116-128, stanbul Kankal, Ahmet, - Ali Kuu, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 36, Say: 1-2, Ankara 1993 Kansu, avket Aziz, - Anadoluda Trk Mtefekkirlerinin Corafi Yerleimi zerine Bir Aratrma, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 1, Ankara 1942 - Antropolojinin Tarifi ve Program Hakknda, lk, Cilt: 7, Say: 37, Ankara 1936 - nsan Beyninin Kaynaklar ve Tekaml, lk, Cilt: 8, Say: 44, Ankara 1936 - stikbal Sevgisi ve Bio-Sosyal Kltrmz, lk, Cilt: 8, Say: 48, Ankara 1937 - Kltr Teorileri Hakknda, lk, Cilt: 13, Say: 78, Ankara 1939 - Kltr Teorileri, lk, Cilt: 14, Say: 82, Ankara 1939 Kant, Immanuel, - Analitik ve Sentetik Yarglarn Ayrm stne, ev.: mer Naci Soykan, Felsefe Dergisi, Say: 5, s. 59-61, 1978 - nsanseverlikten tr Yalan Sylemek Konusunda Bir Szmona Hak zerine, ev.: Oru Aruoba, Cogito, Say: 16, s. 47-52, 1998 - Saf Akln Eletirisi in kinci Giri, ev.: Tuncar Tucu, Felsefe Dergisi, Say: 1, s. 13-29, 1972 Kantemir, Enis,

256

- Gereklik, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 6, Say: 1-4, Ankara 1973 Kaplan, Leyla, - Panislamizim Propagandas ve Esirler, Trk Yurdu, Cilt: 19-20, Aralk 2001 Kaplan, Mahmut, - Bir Ahlak Adam Olarak Yunus Emre, Yzncyl niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Say: 4, 1993 Kaplan, Mustafa, - Benim Penceremden Alevilik, Trk Yurdu, Aralk 1994 Kaplan, Yusuf, - Medya Epistemolojisi Grselletirme, Retorik ve iddet, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 12, s. 1570-1581, Kasm-Aralk 1996 - Trk Demokrasisi mi? Trk Fallokrasisi Mi? Trk Modernlemesi, Medya Terr ve Fallosentrik Sylem, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 27522767, Eyll-Aralk 1998 Kara, Mustafa, - bn Teymiyenin lk Sufilere ve Tasavvuf Klasiklerine Bak, U..lahiyat Fakltesi Dergisi, s. 1, 1986 - nsan- Kmilin Tasavvuf Edebiyatndaki Grnm, Yneliler, s. 26, 1983 -Osmanl Dnemi Sufileri ve Tasavvufi Dncenin Renkleri, slami Aratrmalar, Cilt: 12, Say: 3-4, 1999 - Tasavvufta Fena-Beka Nazariyesi, Hareket, s. 14, 1980 Karahan, Abdlkadir, - Ziya Paann Avrupa Mektuplar ve Yeni Osmanllar, Yeni Sabah, 23 Mays 1961 - Yunus Emrede nsanlk Sevgisi, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 3, s. 43-46, Ankara 1977 Karahan, Ali Rza, - bn Kemalin Risaleleri, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 24, Say: 1-2, Ankara 1966 Karaka, Mehmet, - Bat Gelime Modeli ve Bat-D Toplum Olmann tekilii, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1691-1702, Eyll-Aralk 1998 Karakaya, Talip, - Hmanizm ve Ateizm Boyutuyla Varoluuluk, Trk Yurdu, Cilt: 19-20, Ocak 2001 Karakoyunlu, Ylmaz, - Bir Dahinin yksnde Bilgi ve Kltr Ahlak, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 574-582, Ocak-ubat 1998 - kinci Merutiyet Liberalizmi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 524536, Ocak-ubat 1999 Karal, Enver Ziya, -Tanzimattan Evvel Garpllama Hareketleri, Tanzimat I, Maarif mat., istanbul 1940 Karaman, Hayreddin, - slama Gre nsan Haklar ve devleri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 21, s. 231-244, Mays-Haziran 1998 - slamda Din Devlet likisi, Trkiye Gnl, Say: 13, s.13-23, K 1990

257

- Osmanl Hukukunda Mezhep Tercihi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 571-579, Mays-Haziran 2000 Karaman, Lutfullah M., - Cumhuriyet (Devlet)in Altn izerken Demokrasinin stn izen Bir Sosyal Dzende Sivil Toplumun (Varlkla Yokluk Arasndaki) Yeri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 203-209, Kasm-Aralk 1997 - Devlet (ktidar) Sekinleri (Sahipleri)nce Dnden Bugne Gittike Demokratikletirilecei Yerde Tersine Domatikletirilen Bir Cumhuriyeti 75 Yl Sonra Hala Cokuyla Kutlarken Durup Dndrmek in Okuma Notlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1081-1091, Eyll-Aralk 1998 - Osmanl Dzeni / Toplumunu Sivil Toplum Penceresinden Grmek: Kubak Notlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 32, s. 529-533, Mart-Nisan 2000 - Sivil Toplum Kavram ve Trkiye zerine Deerlendirmeler, Trkiye Gnl, Say: 10, s. 4-22, Bahar 1990 Karasan, Mehmet, - Din Sosyolojisinin ncleri ve Kurucular, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 2, Say: 4, s. 61-69, Ankara 1953 - lk Yunan Dncesinde Din lmi Denemeleri, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 2, Say: 1, s. 21-27, Ankara 1953 Karata, aban, - Sivil Toplum Araylar zerine Dnceler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say 18, s. 9-12, Kasm-Aralk 1997 Karatepe, kr, - Anayasa ve Devletin deolojisi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 30, s. 385389, Kasm-Aralk 1999 - Trkiyede slm ve Demokrasi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 6, s. 37-42, Eyll-Ekim 1995 Karbuz, kr, - Hareketin Srekli Olmad Bir Evren, Felsefe Tartmalar, 19. Kitap, s. 7696, stanbul Nisan, 1996 - Kuantum Teorisi, Uzay, Ekonomi Benzeri Uzay ve Hareket, Felsefe Tartmalar, 24. Kitap, s. 29-53, stanbul Ocak 1999 - Uzay-Zaman, Uzay Zaman, Ekonomi Benzeri Uzay ve Hareket, Felsefe Tartmalar, 22. Kitap, s. 55-79, stanbul - Zenon Paradokslar ve Modern Fiziin Sonularna Gre Hareketin Yeniden Tanmlanmas Gerei zerine, Felsefe Tartmalar, 18. Kitap, s. 71-92, stanbul Karla, Bekir, - Bilgi Toplumuna Doru slam ve Yeniden Dou deali, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 660-668, Ocak-ubat 1998 - bn Sina izgisinde Osmanl Dnce Gelenei, slam Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara 8 Kasm 2002 - Osmanl Dncesinin Oluumu, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 3140, Mays-Haziran 2000 Kasapolu, M.Aytl, - Sosyolojide Hermeneutik Uygulamalar, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 5, s. 59-71, Ankara Ekim 1992 Katrcolu, Mira , - Kendi Metafiziimize Doru, lk, Cilt: 7, Say: 38, Ankara 1936

258

- Sami Felsefesinin Irk Vasf, lk, Cilt: 7, Say: 40, Ankara 1936 - Tanr ve nsan, r, Say: 32, Ankara 1935 Kaufmann, Arthur, - Hukuk Felsefesi, Hukuk Kuram, Hukuk Domatii, ev.: Hayrettin kesiz, HFSA, 1. Kitap, s. 7-26, 1993 Kavas, Zerrin Oral, - Evren Modelleri le nsana likin Tasarmlarn Koutluu, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 33, s. 69-75, 2001 - George Santayana Felsefesinde z le Varolu likisi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 14, s. 61-65, Ankara K 1994 - Kantn Eletirel Felsefesine Parmenides ile Platonun Etkisi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 30, s.76-80, Ankara 1999-2 - Kaytszlk Olarak zgrlk, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 23, s. 227-232, Ankara K 1997 - Michael Polany ve rtk Bilgi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 18, s. 62-65, Ankara K 1995 Kaya, Kamil, -Trk slm Filozofu Farabnin Tanr Anlay, Trk Yurdu, Cilt: 8, no. 9 (355), s. 28-31, 1987 Kaya, Korhan, - Yaratl lahisi, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 35, Say: 1-2, Ankara 1992 Kayack, Ahmet, - Gazzalinin Mantk Kitaplarnn Tanm Konusu, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 - Osmanl Medreselerinde Mantk Eitimi zerine, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 600-606, .Mays-Haziran 2000 Kayal, Kurtulu, - Kemal Tahir, Dou-Bat, Yl: 3, Say: 11, 2001 Kayayerli, Mjdat, - Trk Dncesinin Gelimesinde Dil Sosyolojisinin nemi, Trk Yurdu, Cilt: 11, 1991 Kayg, Abdullah, - E. Boutrouxda Zorunsuzluk Doktrini zerine, Felsefe Tartmalar, 12. Kitap, s. 57-62, stanbul Kaynarda, Arslan, - Bizi Dnmeye aran Bir Kitap, Somut Dergi, Say: 30, 1983 - Nermi Uygurla Felsefe, Dil, Kltr ve Eitim Konusunda Sylei, Felsefecilerle Syleiler, stanbul 1986 - Trkiyede Felsefe evirileri Tarihi, Uluda niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, 1993 - Trkiyede lk Felsefe Dergisi ve Baha Tevfik, Felsefe Tartmalar, 4. Kitap, s. 93-98, stanbul Eyll 1988 - Trkiyede Schopenhauer, Felsefe Tartmalar, 9. Kitap, s. 113, 122, stanbul Kayra, Erol, - Voltairede Ahlak Anlay, Cogito, Say: 8, stanbul 1996

259

Kazancgil, Aykut, -Osmanllarda Bilim ve Teknoloji, Osmanl Ansiklopedsi, Cilt: 7, z yay., stanbul 1996 Kazan, Fethi Kerim, -Mutezili Dnce Sisteminde Ahlaki Aklclk, Tabula Rasa, Yl: 3, Say: 7, s. 16-58, Ocak-Nisan 2003 Kazm Nami (Duru), - Cumhuriyet Terbiyesi, lk, Cilt: 2, Say: 9, Ankara 1933 - Hmanisma, lk, Cilt: 3, Say: 17, Ankara 1934 - Trk Edebiyatna Bir Bak, lk, Cilt: 3, Say: 14, Ankara 1934 Kazm inasi, - Tarihte Usul, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 2, stanbul 1332-1334 - Tarihte Usul, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 3, stanbul 1332-1334 - Tarihte Usul, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 4, stanbul 1332 Kzm, Musa, - sbat- Vacib, Srat- Mstakim, Cilt: 1, Say: 12, s. 293-294, 1324 Keklik, Nihat, - Farabi Mantnn Kaynaklar, arkiyat Mecmuas IVden Ayr Basm., stanbul 1961 Kelsen, Hans, - Nedensellik ve snadiyet, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XXXV, Say: 1-4, s. 219-233, 1978 Kemikli, Bilal, - Trk Tasavvuf iirinde Allah Tasavvuru, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 34, s. 232-238, Temmuz-Austos 2000 Kene, Blent, - Medeniyetler atmasna Hazrlanan Batnn nc Kolu Medya Tarafndan slm maj, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 12, s. 1475-1492, Kasm-Aralk 1996 Kerametli, Can, - Trk Sanatnda Trk Dncesinin Yeri ve Etkileri, Trk Yurdu, Cilt: 5, no. 4 (322), s. 10-13, 1966 Keanlolu, Beybin, - letiim almalarnda Yndeme (Cohnvergence) Tartmas, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 12, s. 1519-1528, Kasm-Aralk 1996 Keskin, Abdulbaki, - slam Dnyasnn Meseleleri, Trkiye Gnl, Say: 27, s. 94-99, Mart-Nisan, 1994 Keskin, Ferda, - Foucault, Cogito, Say: 14, s. 299-305, 1998 Keyman, S., - Hukuki Pozitivizm, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XXXV, Say: 1-4, s. 17-56, 1978

260

Khalifat, Frbnin Al-Tnbh Al Sabl Al-Sadas zerine Yeni Iklar, ev.: Uluslararas bn Trk, Hrezm, Frb, bn Sn Ve Beyrn Sempozyumu Bildirileri, 9-12 Eyll 1985, Ankara Kltr Merkezi Yay., s. 175-178, Ankara 1990 Khonder, Habibul Haque, - Globalleme Teorisi: Eletirel Bir Deerlendirme, ev.: Betl Duman, Trkiye Gnl, Say: 44, s. 65-78, Ocak-ubat, 1997 Kerkegard, Sren , - Regineye Mektuplar, ev.: Sema Rfat, Cogito, Say: 4, s. 214-217, Bahar, 1995 Kl, Filiz, -Kreselleme ve Dil, Dnen Siyaset, Say: 17, s. 21-30, Ankara Nisan 2003 Kl, Recep, - Ahlak Temellendirme Problemi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say:8, s.67-78, Ankara Temmuz 1993 - Babanzade Ahmet Naimin Felsefi Grleri, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 36, Ankara 1997 - ada ngiliz Ahlak Felsefesinde Olgu-Deer Problemi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say:23, s.57-99, Ankara K 1997 - Din retimini Temellendirme Problemi, Dini Aratrmalar Dergisi, Cilt: 1, Say: 3, Ankara 1999 - Din ve nsan, Din retimi Dergisi, Say: 39, Ankara 1993 - Dini Nasl Anlamal, Trkiye Gnl, Say: 20, Ankara 1992 - Edward Mooreun Ahlak Felsefesi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 1, s.48-53, Ankara Temmuz 1991 - Erol Gngrn Ahlak Anlay, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 27, s.38-54, Ankara Bahar 1998-1 - Hamdi Yazrda Din Felsefesi, Trk Yurdu, Cilt: 12, no. 53 (399), s. 47-50, 1992 - Olgu ve Deer Problemi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 35, Ankara 1996 - Osman Turana Gre Ahlak ve Tarih likisi, Trk Kltr, Say: 425, Ankara 1998 - Yahya Kemalde Din-Kltr likisi, Trk Kimlii ve Yahya Kemal, iinde, Ankara 1999 - Cehalet ve Tenbellik le Dini Zihniyet Arasndaki liki, Dini Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 11, s. 7-18, Eyll-Aralk 2001 Kl, Sadk, - nsan Haklar Balamnda Siyasal Haklarn Kullanm ve Baz Etik ncelikler, slami Aratrmalar, Cilt: 11, Say: 3-4, 1998 - Nesnellikle znellik Arasnda Yorum, slami Aratrmalar, Cilt: 9, Say: 1-2-34, 1996 Klarslan, Eyp Ali, - Alman dealizminin ki Dnemi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 29, s. 89-101, Ankara Temmuz 1999-1 - Anti-Berkeley Berkeley Felsefesinin sel Eletirisi, Felsefe Dergisi, Say: 3233, 1990

261

- En Son Demokratikleecek ey Bilgi Olacak, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say 20, s. 1670-1673, .Mart - Nisan 1998 Klbay, Mehmet Ali, - Feti Bir Kavram: nsan Haklar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 21, s. 173175, Mays-Haziran 1998 - Liberalizmin Temel elikisi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 97-99, Ocak-ubat 1999 - Nizam- Alemden Tanzimata, Trkiye Gnl, Say: 8, s. 49-55, Kasm 1989 - Toplum ve Bireyi Bir Arada Barndrma Sanat Olarak Cumhuriyet, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1143-1145, Eyll-Aralk 1998 - Von Clausewitzin Bilimsel Sava, Cogito, Say: 3, s. 85-89, K, 1995 Kllolu, smail, - Hukuk Felsefesi Asndan Stoaclk, lim ve Sanat, Say: 3, s. 38-44, 1985 - nsan ve zgrlk stne Bir Deneme, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 22, s. 690-695, Temmuz-Austos 1998 Kllolu, smail, - Tasnif zerine Bir Tahlil Denemesi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 2324, s. 573-577, Eyll-Aralk 1998 Klpatrick, W., - Ahlk Terbiyesi, ev.: Hilmi A. Malik, Trk Yurdu, Cilt: 3, no. 19, s. 41-45, 1929 Knkolu, G. Nihat, - Varolu, Evrim, nsan ve slam, slami Aratrmalar, Cilt: 7, Say: 1, 1994 Krbaolu, M.Hayri, - slam Dncesinin Teekkl Devrinden Bir Kesit: Ashabul-Hadisin Akaid Edebiyat, slami Aratrmalar, Cilt: 2, Say: 1, 1988 Krca, A. Cokun, - Neden Milli Devlet? Neden Tekil Devlet? Karlatrmal Bir Deneme, Trkiye Gnl, Say: 19, s.79-89, Yaz, 1992 Kirei, Mehmet Akif, - ada Teknolojinin Buyruu: Ruhun Benimdir, Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 47 (393), s. 28-29, 1991 Ksakrek, Mehmet Ali, - Eitim-Felsefe likisi zerine, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 15, Say: 1, Ankara 1982 Ksakrek, Necip Fazl, - Komnizma ve Materyalizma, Trk Dncesi, Cilt: 10, Say: 54, 1 Mart 1959 Kitap, Zekeriya, - Bugnk Trk ve slam ehri Buharada slamiyetin Yayl ve Yerlemesi, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 3, s. 51-56, Ankara 1977 Kzlcak, Sezgin, - Pitirim A. Sorokin, Seluk niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Dergisi, Say: 6, 1991 - Postmodernizm: Modernlik Projesine Bir Bakaldr, Trkiye Gnl, Say: 30, s. 86-96, Eyll-Ekim, 1994 Knuuttila, S., - Aristotelesin Diyalektiinde ve Retoriinde Tmevarm, ev.: M. Kaya Stolu, Felsefe Tartmalar, 24. Kitap, s. 127-136, stanbul

262

Ko, Emel , - 1998 Felsefe Kongresinin Ardndan, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 27, s.131132, Ankara Bahar 1998-1 - Birlik-okluk Problemi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 26, s. 59-70, Ankara Gz 1997 - Edmund Husserl Felsefesinde Cogito, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 6, s. 7484, Ankara Aralk 1992 - Fenomenoloji Bilim midir?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 9, s.75-80, Ankara Ekim 1993 - nsan ve Sadakat, Felsefe Dnyas, Say: 35, s. 48-58, 2002 - J. P. Sartre Felsefesinde Varlk Hakknda Fenomenolojik Aratrma, Ankara niversitesi Dil-tarih Corafya Fakltesi Aratrma Dergisi, Cilt: 14, 1992 - J. P. Sartre ve A. Camus Felsefelerinin Absrd (sama) Kavram Asndan Deerlendirilmesi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 27, s.54-68, Ankara Bahar 1998-1 - Platon ve Yunus Emre Dncesinde Sevgi ve Ak, Felsefe Dnyas, Say: 32, s. 37-49, 2000 - Yunus Emre ve Egzistansiyalistlerde Zamansallk ve lm, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 29, s.35-47, Ankara Temmuz 199-1 Ko, Yaln, - Kuvantum Mekaniinin Temellerindeki Baz Felsefi Sorunlar, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 12, s.8-28, Ankara Temmuz 1994 Kodemir, Kadir, -Kreselleme ve Trk Kltr, Kk Aratrmalar Dergisi, Cilt: 1, Say: 1, s. 2130, Bahar 1999 Koca, Salih, - Kutadgu Bilige Gre Trklerde Sekin nsan Anlay, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 6, s. 60-65, Ankara 1977 Koca, Selim, - Seluklularda Kltr ve Medeniyet, Trk Yurdu, Cilt: 11, 1991 Koak, Kemal, - slamiyetten nceki Trk Devletlerinde Hakimiyet Anlay ve Hkmdarlk, Trk Yurdu, Cilt: 13, 1993 Koak, Salim, - Dncenin Hrriyeti ve Milli Kltr, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 4, s. 26-28, Ankara 1977 Kocaolu, Timur, - smail Gaspirinskiden Mustafa okaya Kadar Trk Dnyasnda Dil Meselesinde Farkl Gr, Trk Yurdu, Kasm 1998 Kocatrk, Utkan, - Atatrklk ve Atatrk lkeleri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, , s. 602-608, Eyll-Aralk 1998 Kokuzu, Ali Osman, - Sadrettin Konev, Trk Yurdu, Cilt: 10, no. 35 (381), s. 57-60, 1990 Kolar, Bekir, - Trk Milliyetiliinin nklap Yorumcusu: Recep Peker, Trkiye Gnl, Say: 50, s. 214-219, Mart-Nisan 1998 Koyiit, Talat,

263

- Cehmiyye (Mutezile) de Aklclk, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XVI, s. 103-122, Ankara 1970 Kodaman, Bayram, - Atatrkn Milli Birlik ve Milli Devlet Anlay, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 684-685, Eyll-Aralk 1998 - Jakobenizim ve Demokrasi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 469-478, Eyll-Ekim 1997 - Tarihi Gzyle Din-Devlet-Toplum, Trk Yurdu, Cilt: 17, Nisan-Mays 1997 Kojeve, Alexander, - ncesiz- Sonraszlk, Zaman ve Kavram zerine Bir Not, ev.: Hakk Hnler, Felsefe Tartmalar, 16. Kitap, s. 109-125, stanbul Austos 1994 Koleli, Abdlaziz, - Beer (Hikmet-i slamiyeden), Meyil ve Nefret, Tereddt ve Hayret, Hihmet, 40, s. 4 Konev, - Ebul- Meali Mevlana e-eyh el-Kebir Sadruddin, ev.: Mehmet Tahir, Srat Mstakim, Cilt: 6, Say: 141, s. 166-167, 1327 Kongar, Emre, - Macit Gkberk zerine, Demokrasi ve Kltr, inde, 1983 Koper, Macit, - Hegel Devlet Efsanesi, Felsefe Arkivi , Cilt: 1, Say: 2-3, s. 99-164, stanbul 1946 Koray, Meryem, - 2000li Yllar, Deiim ve Birey, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 756762, Ocak-ubat 1998 Korkmaz, Alaaddin, - Toplumsal Olaylar Karsnda Gazzali, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 - Yeni Trk Cumhuriyetlerinde Milletleme Sreci ve Zihniyet Deimeleri, Trk Yurdu, Aralk 1999-Ocak 2000 Korkmaz, Zeynep, - Trkeyi zletirme abalarnda Dilimize Nasl leklik Kazandrlabilir, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 6, s. 17-24, Ankara 1977 Korkut, enol, - Plotinus ve Farabide Tanrnn Bilgisi, slam Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara 8 Kasm 2002 Korlaeli, Murtaza, -Ahmet Rza, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 4, s. 47-59, Ankara Temmuz 1992 -Din Felsefesi ve Gemii, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 13, s. 64-78, Ankara Gz 1994 -Din-Kltr likisi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 8, s. 35-48, Ankara Temmuz 1993 -Gabriel Marcele Gre Ballk ve Sadakat, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 6, s. 35-40, Ankara Aralk 1992 -Gazzalide Sorumluluk, slam Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara 8 Kasm 2002 -Hilmi Ziya lkenin Din Anlay, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 36, 2002/2

264

-bn Rde Gre Din-Felsefe likisi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 11, s.1121, Ankara Mart 1994 -nsan Benlii, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 15, s. 30-42, Ankara Bahar 1995 -nsan ve Sorumluluu, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 34, s. 11-26, 2001 -Panteist Ahlak Anlay, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 23, s.28-41, Ankara K 1997 -Panteizm Vahdet-i Vcut mudur?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 3, s. 43-51, Ankara Mart 1992 -Pozitivizmin Trkiyeye Giriinde ki nc, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 28, s. 43-62, Ankara Aralk 1998-2 -Takprlzade ve Katip elebiye Gre Trk Kltrnde Felsefenin Yeri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 7, s. 26-34, Ankara Mart 1993 -Takprzade ve Katip elebiye Gre Trk Kltrnde Felsefenin Yeri, Trk Yurdu, Cilt: 12, no.61, s. 34-38, 1992 Kota, Mnir, - 19. Yzyl dealist Felsefe Akm ve Weberci Gr, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 11, s. 31-36, Ankara Mart 1994 - Max Weberde Din ve Zihniyet, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 10, s. 30-35, Ankara Aralk 1993 Kowalski, Tadeusz, - Trk Dilinin Komu Millet Dilleri zerindeki Tesiri, lk, Cilt: 4, Say: 20, Ankara 1934 Koyr, Alexandre, - Yalanc Epimenides, ev. Turhan Ilgaz, Cogito, Say: 16, s. 219-230, 1998 Kchler, Hans, - Heideggerin Ontolojisinde Suje Kavram, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 29, s. 3-12, Ankara Temmuz 199-1 Khler, W., - Beeri drak, ev. Mustafa ekip Tun, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 7, Say: 6, stanbul 1931 Kk, Mustafa, - Felsefenin Medeniyet Yaratmadaki Rol ve Nurettin Topu, Trk Yurdu, MartNisan 1998 - Nureddin Topuda Mistik mann Estetik ve Felsefi Temelleri, Atatrk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 13 Erzurum 1997 - Nurettin Topu ve Trk Rnesans, Trk Yurdu, Cilt: 10, s. 38-42, 1990 Kker, Levent, - Demokrasi ve Sosyal Adalet, Trkiye Gnl, Say: 11, s. 130-136, Yaz 1990 - Liberalizm-Muhafazakarlk likisi zerine, Trkiye Gnl, Say: 9, s. 41-48, Aralk 1989 - Modernleme mi, Demokratikleme mi?, Trkiye Gnl, Say: 2, s. 16-22, Mays 1989 - Rousseau ve Demokrasi ya da Liberal Teorinin Eletirisinin eleri zerine Bir nceleme, Trkiye Gnl, Say: 4, s. 39-44, Temmuz 1989 - Trkiyede Demokrasinin Dn, Bugn ve Yarn: Bir Eletiri, Trkiye Gnl, Say: 15, s. 85-88, Yaz 1991

265

Kksal, Aydn, - Biliim Toplumu, Yeni Trkiye Dergisi, Yl 4, Say: 20, s. 1378-1381, .MartNisan 1998 Kkta, M. Emin, - Sosyolojik Adan Eitim ve Kltr Aktarm, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 7, s. 458-461, Ocak-ubat 1996 - Trk Modernlemesinin Din Sorunu, Trkiye Gnl, Say: 46, s. 78-85, Yaz 1997 Kktrk, Milay, - deolojik Milliyetilie Kar Yaklam, Trk Yurdu, Cilt: 17, Austos 1997 Kmeolu, Uur, - Liberalizmde Anlam Kaymalar ve Kltrel eviri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 334-341, Ocak-ubat 1999 Kprl, M. Fuad, -Bektailiin Meneleri, Trk Yurdu, Cilt: 2, Say: 8, Ankara 1925 -Bizde Tarih ve Mverrihler Hakknda, Bilgi Mecmuas,Yl: 1, Say: 2, Terin-i Sani 1329 -Edebiyatmzn Yolu, Hayat, Say:125, 1929 - Edebiyatmzn Yolu, Atatrk Devri Fikir Hayat II, Kltr Bak. Yay., Ankara 1981 -Fikir Hayatndaki Durgunluk, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 56, Ankara 1927 -Hoca Ahmet Yesevi, Bilgi Mecmuas, Yl: 1, Say: 2, Terin-i Sani 1329 -lim ve Mefkure, Hayat, Cilt: III, Say: 54, 1927 -lim ve Tenkit, lk, Cilt: 14, Say: 79, Ankara 1939 -slam Medeniyeti, Dergah Mecmuas, Cilt: 1, stanbul 1337 -Memleket Bilgisi, Hayat, Cilt: I, Say:15, 10 Mart 19 -Milliyetilik ve Irklk, lk, Cilt: 15, Say: 86, Ankara 1940 -Mustakbel lim ve Sanat Messeselerimiz, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 19, s. 361, stanbul 1926 -Mnevver Karsnda Tarih, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 7, s. 122, stanbul 1926 -Mterek lim Faaliyeti, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 107 - Trklk Tarihine Dair, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 23, s. 442, stanbul 1926 -Trkolojiye Ait Aratrmalar, lk, Cilt: 7, Say: 41, Ankara 1936 Ksearif, Suvar, - Felsefede Temellendirmenin e Yaramazl: Bir Temellendirme Denemesi, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 3-9, stanbul Kseolu, Nevzat, - Hukuka Ballk uuru ve Trk Hakimiyet Anlaynn Tarihi seyri, Trkiye Gnl, Say: 36, s. 126-148, Eyll-Ekim 1995 - lmihal Medeniyeti, Trkiye Gnl, Say: 6, s. 4-6, Eyll 1989 - slam Medeniyetinin Yeniden Douu zerine Dnceler, Trk Yurdu, Cilt: 8, 1987 - slamiyetin Medeniyet Hamlesi, Trk Yurdu, Cilt: 11, 1991 - Trk Hakimiyet Anlaynn Tarihi Seyri ve Hukuka Ballk uuru-III, Trkiye Gnl, Say: 39, s. 5-31, Mart-Nisan 1995

266

- Trk Hakimiyet Anlaynn Tarihi Seyri ve Siyaset iinde Aydnlar-I, Trkiye Gnl, Say: 35, s. 5-12, Temmuz-Austos 1995 - Tarz- Siyasete Dair Notlar, Trkiye Gnl, Say: 31, s. 32-38, KasmAralk 1994 - Yeni Bir Kltr ve Medeniyet Ayrm, Trk Yurdu, Mart-Nisan 1998 Kymen, Mehmet Altan, - Trklerin Anadoluda Denize lk Ulamalar ve Trk Dehasnn Jeopolitikten Faydalanarak Medeniyet Kurmada Gsterdii stnlk, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 3, s. 8-12, Ankara 1977 - Trkler ve Demokrasi, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 6, s. 11-15, Ankara 1977 Kz, smail, -Aristo Mant le Felsefe-Bilim likisi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 43, Say: 2, Ankara 2002 - Aristo Mantnda Formalizm Tartmas, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 34, s. 36-61, Ankara 2001 - bn Sinaya Gre Bilgi Kaynaklar, slam Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara 8 Kasm 2002 - slam Mantk Klliyatnn Teekkl, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 30, s. 91113, Ankara 1999-2 -Lewisde Strict mplication-Material mplication Teorisi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 44, Say: 1, Ankara 2002 - Modern Trk Dncesinde Mantk almalar, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XLIII, Yl: 1, Say: 1, Ankara 2002 -Prof. Dr. Necati nerin Biyografisi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, (Prof. Dr. Necati ner Armaan), Cilt: 39, Ankara 1999 - Salih Zekinin ada Trk Dncesindeki Yeri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say:28, s.73-88, Ankara Aralk 1998-2 -Sezginin Bilgideki Yeri ve nemi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say:40, Ankara Aralk 2004/2 Kranz, Walter, - Antik Felsefe Metinler ve Aklamalar Hakknda, ev.: Suad Y. Baydur-H. Ragp Atademir, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt :6, Say: 5, Ankara 1948 - Atomculuun Douu, Felsefe Arkivi , Cilt. 1, no.1, s. 155-160, stanbul 1945 - Leibniz ve Platon, Felsefe Arkivi , Cilt: 2, Say: 2, s. 33-47, stanbul 1947 Kripke, Saul A., -Ad Verme ve Zorunluluk, ev. Vehbi Hackadirolu, Felsefe Tartmalar, 1. Kitap, s. 22-36, stanbul Aralk 1987 Kruza, Charle, - Demokrasi ve Ademi Merkeziyet, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 18, s. 1346, stanbul 1926 Kurdakul, kran, -Aydnn Tarihe Bak Gnmze Bak, airce Dnmek, 1990 Kk, Hasan, - Akif dealizminin Felsef Cephesi, Trk Yurdu, Cilt: 8, no. 11 (357), s. 5-7, 1987 - Prens Sabahaddin, Trk Yurdu, Cilt: 9 1988

267

Kkcan, Ufuk, - Kitle letiimi, Demokrasi, Yeni Dnya Dzeni Ya da izofreni, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 11, s. 736-739, Eyll-Ekim 1996 Kuuradi, oanna, - Ahlaksal Politika Bir Olanak m, Yoksa elimeli Bir Deyim mi?, Toplum ve Bilim, No:15-16, 1981 - Aristotelesin Ousias ve Substans Kavram, Journal of Turkish Studies, Vol. 3, 1979 - Aristotle and the Ontological Approach, World Congress on Aristotle, 1976 - Bir Toplumbilimleri Szl, Yapt Dergisi, Say: 49, 1984 - Bugnk Trkiyede zgrlk Sorunu ve Konunun Tartmas, Klasik Dnce ve Trkiye Sempozyumu , s. 41-62, Ankara 1981 - eitli Diyalektik Kavramlar:Metod ve Gr, Amme daresi Dergisi, Cilt: 7, Say: 3, 1974 - ok Uluslu Felsefe Karlamalarnn Anlam, First Philosophical Seminar of the Balcan Countries, inde, 1982 - Cultures and World Culture, XVII. Dnya Felsefe Kongresi, 1983 - Felsefe ve Sosyal Adaletsizlik, Atatrk ve Hukuk, Adl kitabn iinde, 1982 - Gelenek ve Devrim ya da Felsefe ve Dnya Politicas, Toplumcu Dn Dergisi, No:1, 1978 - Humansm in the Last Two Decades of the 20th Century, Lecce 1980 - Philosophy and Human Rights, Philosophical Foundation of Human Rights, inde 1982 - Sembolik Anlatma Yaklama, Hacettepe Sosyal ve Beeri Bilimler Dergisi, No:2, 1969 - iir evirisini Deerlendirme ve Trkede Homeros, Trk Dili, No: 322, 1978 - niversite ve Kitle Hareketleri, Deneme Dergisi, Ocak 1967 - Value, Values and Art, Diotima (Dergi), No: 5, 1977 -Yobazlk zerine, Deneme Dergisi, Nisan 1967 Kken, Glnihal, - Elenceli Felsefe, Cogito, Say: 12, s. 93-107, 1997 - Endstri Devrimi ncesinde alma Ahlak ve Endstri Devrimi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 23, s.187-200, Ankara K 1997 Kula, Erhun, - John Rawlsn Sosyal Adalet Kuram- Bir Tantma, Felsefe Tartmalar, 10. Kitap, s. 108-112, stanbul - Nkleer Artk stifinin Moral Felsefesi, Felsefe Tartmalar, 12. Kitap, s. 106112, stanbul Kuluzade, Zmrt, - Dou-Bat Panteizmi erevesinde Yunus Emre Miras, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 2, s. 35-39, Ankara Aralk 1991 Kunal, Jean Baudrillard, - Bir Tketim Kuram zerine, ev.: Osman Olcay, Cogito, Say: 5, s. 89-103, Gz 1995 Kuntman, M. A., - ada Fizik ve Baz Ontolojiler, Felsefe Tartmalar, 3. Kitap, s. 117-125, stanbul Eyll 1988

268

- Denkelin Eletirileri zerine Notlar, Felsefe Tartmalar, 4. Kitap, s. 31-34, stanbul Eyll 1988 - zdek-Alan-Nesne, Felsefe Tartmalar, 4. Kitap, s. 17-26, stanbul Eyll 1988 Kuran, Ercment, - Ali Savinin Hive Fi Muharrem 1290 Balkl Kitab ve Osmanl Devletinde Trkln Douu, Turkestan Als Historischer Factor und Politische Idee Ferstschrif Gr Baymirza Haytzu , Kln 1988 - Bir Osmanl Aydn: Sat el-Hsri (1880-1968), Trkiye Gnl, Say: 15, s. 170-172, Yaz 1991 - Cumhuriyet Dneminde Fikir Hareketleri, Trk Yurdu, Mart 1996 - Dnyada Milliyetiliin Douu ve Gelimesi, Trk Yurdu, Mart-Mays 1999 - Osmanl Trklerinin Baty Alglamalar (1839a Kadar), Trk Yurdu, Aralk 1999-Ocak 2000 - Tarihi Sre erisinde nan-Bilim likisi, slami Aratrmalar, Cilt: 11, Say: 1-2, 1998 - Trk adalama Tarihinde Tanzimatn Yeri, Trkiye Gnl, Say: 8, , s. 65-67, Kasm 1989 - Trkiyede Osmanl Miras, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 328-329, Mays-Haziran 2000 - Trkiyenin Medeniyet Deitirmesi, Trk Yurdu, Mart-Nisan 1998 - Trkiyede Kadn Haklarnn Gelimesi, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 6, s. 29-31, Ankara 1977 Kuray, Glbende, - talyada Aydnlanma andan Romantizm ana Gei, Hacettepe niversitesi E. Fak. Dergisi, 1986 - talyada Yeni Gerekilik Akm ve zleyicileri, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 33, Say: 1-2, Ankara 1990 Kurban, klil, - Mirseyi Sultangaliev, Trk Yurdu, Cilt: 13, 1993 Kurban, klil, - Trkistanda Cedidcilikten Trkle-2, Trk Yurdu, Cilt: 11, 1991 Kurbanolu, Arbek, - El-Farabinin lmi Biyografisi Hakknda, Trk Yurdu, ubat 1996 Kurbanov, Babek Osmanolu, - Ahlaki Deerler ve Sanat, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 23, s. 47-57, Ankara K 1997 Kurtkan, Amiran, - Osmanl Kltrnn Yeni Nesillerimizce Tezatl Zannedilen Hususiyetleri, Milli Kltr, Yl:1, Say: 6, s. 7-10, Ankara 1977 - Trkenin Gelitirilmesi Faaliyetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 1, s. 39-42, Ankara 1977 Kurtsal, rem, - Felsefede Temellendirmenin e Yaramazl zerine, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 72-73, stanbul Kuru, Ahmet, - Medeniyetler atmas: Bilimsel Gerek mi, Tahrik Senaryosu mu?, Trkiye Gnl, Say: 49, s. 71-79, Ocak-ubat 1998

269

Kupnar, Bilal, - Mulla Sadras Criticism of Ibn Sina And Al-Suhrawardi On The Problem Of Gods Knowledge, slami Aratrmalar, Cilt: 5, Say: 1, 1991 Kt, Hasan , - Tanr, Ameli Tabiat-Ahlak ve Estetik Prensiplerine Giri, Hareket, Say: 6, stanbul Kutlu, Snmez, - Deiim Srecinde Mslmanlar Bekleyen Baz Muhtemel Sorunlar, Trk Yurdu, Cilt: 17, Aralk 1996 Kutluer, lhan, - Batllama (Felsefi Dnce), Trkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Cilt: 4, 1992 - Cevher, Trkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Cilt: 7, 1993 - Determinizm, Trkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Cilt: 9, 1994 - Farabiden Takprizadeye: Uygarlk, Din ve Bilim, Akademik Aratrmalar Dergisi, Yl: 2, Say: 4-5, stanbul 2000 - Gaiyyet, Trkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Cilt: 13, 1996 - Gazzalinin Felsefi Serveni, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 - Hikmet, Trkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Cilt: 17, 1998 - Hikmetl-rak, Trkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Cilt: 17, 1998 - bn Sebin, Trkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Cilt: 20, 1999 - bn Tayyib es-Serahsi, Trkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Cilt: 21, 2000 - bn Tufeyl, Trkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Cilt: 20, 1999 - bnul-Mukaffa (Dncesi), Trkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Cilt: 21, 2000 - bnur-Ravandi, Trkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, Cilt: 21, 2000 - Perspektif: Kelam, Felsefe, Tasavvuf, slam Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara 8 Kasm 2002 Kutlusoy, Zekiye, - 21. Yzyla Girerken Felsefe ve Bilisel Bilim, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 33, s. 45-55, 2001 - Bir Doruluk Fonksiyonu Mantksal Deimezi Olarak Badamaz-Seeneklilik Eklemi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 31, s. 33-47, Ankara 2000-1 - Bir Paradoks ve Dndrdkleri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 15, s. 73-80, Ankara Bahar 1995 - Deontik Mantk ve Balca Sorunlar, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 23, s. 156165, Ankara K 1997 - Karlatrmal Olaslk: Niteliksel/Bantsal/Sezgisel Bir Olaslk Kavram, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 35, s. 26-37, 2002 Kyel, Mbahat Trker, - Al- mir Et Les Fragments Des Commentaires Des Categories Daristote, Aratrma, III, 1965, s. 77-86, Ankara 1967 - Bilge Kagan Bir Arhont- Filozof Mudur?, XI. Trk Tarih Kurumu Kongresine Tebli, 5-9 Eyll 1990, s. 455-464, T.T.K., Ankara 1994 - Fuzlnin Bir Ktas ve Matlaul-tikad F Marifet l-Mebde vel-Maadi, 1. Fzul Sempozyumu- Bilkent niversitesi ve T.D.K Ekim 1994

270

- Ibn Us-Salah Comme Exemple La Rencontre Des Cultures, Aratrma, IX, 1971, s. 9-27, Ankara 1973 -Klasik, Skolastik, Modern, Trk Klsik a Aratrmalar Kurumu I Klasik a Dncesi ve ada Kltr, 2-4 ubat 1976, s. 29-42, T.T.K., Ankara 1977 - Kltr Karlamasna Bir Misl Olarak Ibnus-Salah , Aratrma IX. 1971, s. 9-27. Ankara 1973 - Les Critiques Dbn Us-Salah Sur Le De Coele Daristote Et Ses Commentaires, s. 1-79, .Aratrma, II, 1964 - Socratese Atfedilen Kk Bir Risale , s. 735-766, Prof. Dr. Necati Lugal Armaan, T.T.K. Basmevi, Ankara 1969 -2876 Numaral Yasa Dolaysyla Mill Ahlk Unsurlar zerine n Dnceler, Erdem, IV, s. 355-361, Ankara 1989 -Acaba, star, spar ve Stromateis Kelimeleri Arasnda Bir liki Var mdr?, 108, Aratrma I, 1997 -Al-mir ve Kategorilerin erhleriyle lgili Paralar, Aratrma, III, s. 65-122, Ankara 1967 -Al-Frb As A Source Of The History Of Philosophy And Of ts Definition, III. Uluslararas Trk Kltr Kongresi, 4- 7 Eyll, 1989, s. 125-138, Akm, 1990 -Al-Frbs Philosophical Conception Relating To The Society A.K.M. Yksek Kurum, III, Uluslararas Trk Kltr Kongresine Bildiri, 1993 -Al-Hrezms Algebra. Hrezmnin Cebiri (Kitap Tantma Makalesi), Erdem, V, 15, Eyll 1989, s. 997-1012, Ankara 1992 -Al-Makla F Snat Al-Mantk De Maimonide , Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, XVIII, 1-2, s. 14-18, 1960 -Atatrk ve Bir Kltr Unsuru Olarak Sadet, Mill Kltr, Kasm 18, s. 66-67, 1990 -Atatrk ve Kutatgu Bilig, (Panel), Nisan, Pamukkale niversitesi, Denizli 1999 -Atatrk, Cumhuriyet, Bilim ve Teknik, Erdem 11, 33, s. 961-969, 1999 -Atatrkn ivi Yazl Aratrmalara likin Katklar Hakknda Tarihsel Belge Daha (Tantma Makalesi), Erdem, VI, 16, Ocak 1990, s. 273-297, Ankara 1992 -Atatrkn Saadet Anlay Hakknda Bir Deneme , Erdem, IV, 12, Eyll 1988, (Atatrkn lmnn 50. Yl Says), s. 649-685, Ankara 1989 -Atatrklkte nsan, Devlet, Saadet Felsefeleri, Kbrs Dou Akdeniz niviversitesi (Panel), Nisan 1999 -Avicenna And Siyha, Erdem, V, 14, Mays 1989, s. 431-462, Ankara 1990 -Aydn Saylnn Hayat Hikyesi, Eserlerinin Deerlendirilmesi ve Listesi, Erdem, Say: 7, 1993, s. 31-59, 1996 -Baz Kavramlar zerine Yeniden Bilinlenme, Bilge, Say: 21, s. 8-12, 1999 -Beyrnnin bn Snya Sormu Olduu On Soru ve Alm Olduu Karlklar , Beyrnye Armaan, s. 113-125, T.T.K., Ankara 1974 -Bilge Aydn Saylnn Trk Tefekkr Ve Bilim Hayatna Baz Katklar, V. Trk Kltr Kongresi, Bikek, 29 Mays-2 Haziran 2001. -Bilimin Felsefeye Dayand Grnn Bir Timsli Olarak Galenos, Trkiye I. Felsefe, Mantk, Bilim Tarihi Sempozyum Bildirileri, s. 297-304 lke Kitabevi, Ankara 1991

271

Bilimin Felsefeye Dayand Grnn Bir Timsli Olarak Galenos (Geniletilmi Metin, Tercme), Erdem, Cilt: IV, Say:11, s. 501-574., Ankara 1989 -Bilimsel zerine, Bilim Kavram Sempozyumu, s. 25-32, Ankara niversitesi Rektrl Yay., Ankara niversitesi Bas., Ankara 1985 -Bir Trk Lehesi Olan Uygurca le Yazlm Kutadgu Biligin (1069-1070) airi bn Snnn Bir rencisi, Erdem, Say: 1, s. 217-230, 1 Ocak 1985 -Bugnk Bat Kltrnde Trklerin Etkisi ve Katks, Aratrma, Cilt: XV, s. 121, 1994 -Cumal Al-Falsafaya Gre bn Hindde limler Tasnifi , Aratrma, Cilt: V, s. 55-61, Ankara 1969 -Deer ve Frb , Aratrma, Cilt: X, s. 215-229, 1973; Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 20, s. 71-84, Ankara 1975 -Derin Tefekkrn Sembolik Anlatm, Erdem, 10-30, s. 627-642, 1999 -Des. 12. Jahrhunderts Und Die Trken, Turkei, s. 71-72, Akademia Yaynclk, zmir 1991 -Dil mi Diller mi? Trk Yurdu, s. 14-22, 11 Kasm 1991 -Dr. Ahmet Aslann Kemal Paazadenin Tehft Hiyesini Tantma, VIII. Trk Tarih Kongresi, 1976 (1980), s. 993-994, Trk Tarih Kurumu, Ankara 1980 -Ebl-Huseyn An-Nr, Makamt Al-Kulb: Kalplerdeki Yerler, Aratrma, Cilt: XIII, (Ord.Prof. Dr.Aydn Saylya Armaan), s. 207-216, Ankara 1991 -Edebiyatmzda Sumerli Kltr zleri Var Mdr?, Erdem, Cilt: VI, s. 359-397, 17 Mays Ankara 1992 -Esin Kahy. The Treatise On Anotomy Of Human Body: (Itknin Resimli Anatomisi), Al-Itk, slmbd, National Hijra Council, 182-251, 1990 (Kitap Tantma), Erdem, Cilt: V, s. 1013-1016, Ankara 1990 -Frb As A Source For The History Of Philosophy And ts Definition, Osmanl ncesi (Pre-Ottoman) Trk Kltr Milletleraras Sempozyumu, A.K.M., Ankara 4-7 Eyll 1989, Erdem, Vilt: VI, s. 737-747, 18 Eyll 1990 -Frb ve Kutatgu Bilig, Uluslararas bn Trk, Hrezm, Frb, bn Sn ve Beyrn Sempozyum Bildirileri, 9-12 Eyll 1985, A.K.M. Yay., s. 219-230, Ankara 1990 -Frb ve Siyset, IX. Trk Tarih Kongresi, T.T.K., s. 605-622, Ankara 1981 -Frb ve Yusuf Has Hcibin Fityan ve Ahlik Ahlknda Katklar, Kltr Bakanl Ahlik Sempozyumu, 1999 -Frb, Hikmet ve Kutadgu Bilig, Erdem, Cilt: VII, 19 Ocak 1991, s. 375-470, Ankara 1995 -Frbde Milla (T) Kavram, slm Sempozyumu, Marmara niv., 1996-1997 -Farabide Dnce ve Dil Arasindaki liki, Aratrma Dergisi, Cilt: 11, s. 5965, Ankara 1979 -Frbde Fiziktesinin nemi ve Menei, Ankara niversitesi Dil ve TarihCorafya Fakltesi Dergisi, Cilt: XX, Say: 1-2, s. 55-64, 1962 (1978) -Frbde man-Akl, slm Konferans, stanbul Byk ehir Bld., 1996-1997 -Frbde Toplumdan Ka Fikri, (Tebli). 15 Eyll 1994, T.T.K., XII. Kongre, 2. Cilt, s. 505-518, 1995 -Frbnin Baz Mantk Eserleri , Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: XVI, say: 3-4, s. 165-258, Eyll Ankara 1958

272

-Frbnin Geometri Felsefesine likin Metinler (Frbnin Euclidesin Birincive Beinci Kitapnn Bana Yapm Olduu erh), A.K.M.Yay., Frb Klliyat: V. Ankara 1992 -Frbnin Peri Hermeneias Muhtasar, Aratrma, Cilt: IV, s. 1-85, Ankara 1968 -Frbnin arit Ul-Ykni, Aratrma, Cilt: I, s. 151-226, Ankara 1964 -Frbnin eritul-Yakni ve bn Hindnin Cumal Al-Falsafasi, Erdem, Cilt:V, s. 1-9, Ankara 1990 -Frbye Atfedilen Kk Bir Eser, Aratrma, Cilt: III, s. 1-63, Ankara 1967 -Farabiye Hazrlk Olmak zere slam ncesi Trklerde Felsefe, Kutadgubilig, Say:2, stanbul Mays 2002 -Felsefe- Kelm- Tasavvuf Bermuda geni, Mill Kltr, Eyll, 76, s. 13-15, 1990 -Felsefeci Gzyle Destan ve Krolu, zzet Baysal niversitesi Sempozyum, Bolu Ekim 1997 -Felsefenin Tarihinde ve Tarifinde Bir Kaynak Olarak Frb Erdem, Cilt: VI, s. 725-735, 18 Eyll Ankara 1990 -Felsefeyi retemeyen Felsefe Kitaplar, Bilge 3, s. 74-82, Ocak 1995 -Ferd Hrriyet ve Hogrnn Felsef Boyutu, Erdem, 8-22, s. 67-114, 1996 -Fuzlnin Aka ve lme likin Bir Ktas, Tuba, Harvard niversity, s. 223239, Usa 1998 -Gazlnin Aktel Deeri, slm Aratrmalar, Cilt: 13, s. 528-539, Aralk 2000 -Genlik Kavram, Erdem, Cilt: II, Say: 4, s. 1-11, 1986 -Gktrk Kitbelerinin Felsef Adan Deerlendirilmesi, T.D.K, Panel, Ekim, 2000 -Hal Konusu, Hi, Felsefenin Gr Alanna Girebilir Mi?, Aratrma, Cilt: IV, Akm., Ekim 1998 -Hayatta En Hakik Mrit limdir. Erdem, Cilt: VII, s. 932-937, Ankara 19 Ocak 1991 -Historie De Lempire Ottoman (Osmanl mparatorluu Tarihi) (Tantma Makalesi), Erdem, Cilt: V, s. 617-626, 14, Mays Ankara 1989 -Ibn Sn Et Son Ethique , Proceedings Of The 14th Congress Of The Union Darabisants Et Dslamisants , Budapeste, 31 Austos 3 Eyll 1988, The Arabist, Al-Mustarab, s.137-146; Trkesi: Erdem Ciltt: VII, Ankara 20 Ocak 1992 -Ibn Us-Salah Comme Exemple La Rencontre Des Cultures, Actes Du Cinquime Congrs Internationale De Philosophie Medivale, Actes Del V.Congreso Internacional De Filosofia Medieval, I-II, Editora Nacional, Madrid , s. 1319-1324, Universidad De Madrid, Granada, Cordoba 1972, 1973 -II. Mahmut Ehl-i stvane, II. Abdlhamid Felsefe-Din Mnasebeti nnde, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 135-150, .Mays-Haziran 2000 -bn Sn On Sorunun Karlklarn Beyrn in mi Yazmtr?, Beyrnye Armaan, s. 89-112, Trk Tarih Kurumu, Ankara 1975 -bn Sn ve smail Gr, Aratrma, Cilt: XIII (Ord.Prof. Dr.Aydn Saylya Armaan), s. 131-206, Ankara 1991 -bn Sn ve Mistik Denen Grler, bn Snya Armaan, T.T.K., s. 749-792, Ankara 1984 -bn Sn ve Siyha , Erdem, Cilt:V, s. 431-462, 14 Mays Ankara 1990

273

-bn Snda Al-Akl Al-Fal , bn Snya Armaan, s. 749-792, Trk Tarih Kurumu, Ankara 1984 -bn Snda Al-Akl Al-Falin Kkleri, bn Snya Armaan, s. 591-670, Trk Tarih Kurumu, Ankara 1984 -bn Snnn Al-Akl Al-Faline Bir Adm Olarak Frbde Siyaset, bn Snya Armaan, Trk Tarih Kurumu, s. 671-706, Ankara 1984 -bn Snnn Felsefesinde Ahlk Anlay, Erdem Cilt: IX, s. 1279-1285, 27 Ankara Ocak 1997 -bn Snnn Felsefesinde Kiilik Meselesi, Milletleraras bn Sn Sempozyumu, Ankara 17-20 Temmuz 1983, Babakanlk Bas., s. 53-73, Ankara 1984 -ki Gemi Tr, Erdem, Cilt: II, Say: 4, s. 373-349, 1986 -leri Dil ve Dil Transferi zerine n Dnceler, Bilim Kltr ve retim Dili Olarak Trke, Atatrkn Yznc Doum Yl Yay., s. 97-180, Trk Tarih Kurumu, Ankara 1978 -nsan Cmiasnn Birlii le Milletlerin okluu Hakknda lgin Bir Misl Olarak Frbnin Toplumla lgili Grleri, III. Uluslararas Trk Kltr Kongresine Bildiri, Akm., 25-29 Eyll Ankara 1993 -onna Kuuradi-nsan ve Deerleri, Aratrma Dergisi, Cilt: 10, Ankara 1972 -slm Felsefesi (Madde), Trk Ansiklopedisi, Cilt: XX, 157, s. 269-279, Mill Eitim Bakanl Bas., 1972 -Kindnin Sanlan Kk Bir Astroloji Kitab, Aratrma, Cilt: X, s. 1-18 1973 (1975) -Kramerin Tarih Sumerde Balar Adl Eserinin Trke Tercmesi (Tantma Makalesi), Erdem, Cilt: V, s. 1017-1034, Ankara 1991 -Kurtulu ve Sadkt-bn Meymn, Erdem, Cilt: IV, s. 245-255, Ankara 10 Ocak 1988 -Kutadgu Bilig le Kenz Ul-Kber Arasnda Bir Karlatrma, Trk Dil Kurumunun Uluslararas Dil Kongresi, 26 Eyll 1 Ekim Ankara 1992 -Kutadgu Biligde Aile Kavram Bilge 3, s. 7-13, Ocak Ankara 1995 -Kutatgu Biligde Toplumdan Ka ve Topluma Dn Fikri, Erdem, Cilt: 9, Say:23, s. 793-807, 1996 -Kltr Varlklarn Korumak Darya Almaya Engel Olur Mu?, Mill Kltr, Say: 69, s. 4-9, ubat 1990 -Lmportance Et Lorigine De La Mtaphysique Chez Al-Frb, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: XX, Say: 1-2, s. 45-5, 1962 -Lntellect Agent Et Le Possible Chez Aristote Et Chez Al-Frb, Penser Avec Aristote, Ouvrage Publi Avec Le Concours De Iunesco, Edition Ers, s. 777-782, Toulouse Paris 1991 -Lopuscule Dal-Farb Sur Les Conditions De La Certitude, Aratrma, Cilt: I, s. 173-194, 1965; Le Texte Arabe De arit Al-Yakn, s. 195-204, (Et Celui De Burhn) -La Classification Des Sciences Dbn Hind Daprs Le Cumal Al-Falsafa, Aratrma, Cilt: V, s. 47-53, Ankara 1969 -La Fuite De La Socit Chez Al-Frb, S.I.E.P.M. IX. Congrs Internationale De Philosophie Mdivale, 17-23 Aot Ottawa, Canada 1992 -La Renaissance Europnne Et Les Turcs, Turquie, P.7-72, Akademia Yaynclk, zmir 1991

274

-Le Rapport Entre La Philosophie Et La Religion Suivant Les Trois Tahfots, Etudes Mediterrannnes, Editions De Minuit, Automne, No.2, s. 7-22, Paris 1957 -Le Trait Indit De Sigistn Sur La Perfection Humaine, Aratrma, Cilt: VI, s. 72-117, Ankara 1971 -Le Trait Indit De Sigistn Sur La Perfection Humaine, ran ehinahlnn 2500. Kurulu Yldnm Armaan, Mill Eitim Bakanl, s. 329-337, stanbul 1971 -Les Questions Poses Par Ab Raihan Al-Bironi Ibn Sn Et Les Rponses Quil A Reues De Lui, Beyrnye Armaan, Trk Tarih Kurumu, s. 113-125, Ankara 1974 -Les Rapports Entre La Pense Et La Langue Chez Al-Frb, Aratrma, Cilt: XI. s. 65-69, 1979 -Lorena Philipsin Atatrke Yazm Olduu Mektubun Felsefeci Gzyle Tefsiri, Uluslararas kinci Atatrk Sempozyumu, 9-11 Eyll 1991, Atatrk Aratrma Merkezi Yay., s. 869-884, 1996 -Manon Maren Griesbachn Edebiyat Biliminin Yntemleri, Bilge, Say: 8, s. 7275, 1996 -Mehmet Akif ve Kiilik Problemi, Mehmet kif lm Toplants (Bildiriler), Ankara Mill Ktphane, Ankara 1987, Mill Ktphane Yay., s. 193-196, Ankara 1989 -Ms B. Maymnun Makla F Snat Al-Mantk, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: XVIII Say: 1-2, s. 9-64, 1960 -Mustafa Namk angnn Byk Felsefe Lgat, Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: XIII, Say: 3, s. 97-110, 1995 -Nasrettin Hoca Niin Bir Bilge Kiidir?, Milletleraras Sempozyum, 24-26 Aralk 1996, s. 23-30, Akm., zmir 1997 -Ortaa Felsefe Tarihi ve S..E.P.M, Aratrma Dergisi, Cilt: 8, s. 187-281, Ankara 1970 -Osman Nedim Tunann Trk Dilinin Eskilii Konusundaki almalar (Tantma Makalesi), Erdem, Cilt: V, s. 1035-1042, Ankara 1991 -Osmanl Devleti ve Medeniyeti Tarihi, II, Bilge, s. 45-49, 2000 -Osmanllarda Dnce, Osmanl Medeniyeti, Kltr Bakanl, 2000 -Sicistninin Neredilmemi Bir Risalesi, Aratrma Dergisi, Cilt: 7, s. 73-112, Ankara 1969 -Sokratese Atfedilen Kk Bir Risale, Necati Lugal Armaanndan Ayr Basm, Ankara 1969 -Soussi, Hrezmnin Magrib Matematik Okulu zerine Etkileri (eviri), Uluslararas bn Trk, Hrezmi, Frb, bn Sn Ve Beyrn Sempozyumu Bildirileri, 9-12 Eyll 1985, Ankara Atatrk Kltr Merkezi Yay., s. 317-327, Ankara 1990 -Sumer ve Trk Dillerinin Tarih lgisi le Trk Dilinin Ya Meselesi, (Kitap Tantma), Ayk-Blten, Cilt: VI, s. 41-42, 17 Mart 1991 -Sumerli Ludingirra, Bilge, 11, s. 52-54, 1997 -Tarih Yntemi Bilinci ve bn Us-Salah, VIII. Trk Tarih Kongresi, 1976 (1980), T.T.K., s. 665-677, Ankara 1980 -Tefekkrt le II. Mahmd, Tehft le II Abdlhamd Arasndaki liki Osmanl Devlet Anlaynda Bir Arlk Koymu Mudur?, XIII. Trk Tarih Kongresi., Ek., 1999

275

-The Book Of Dede Korkut ( Tantma Makalesi), Erdem, Cilt: VI, s. 271-285, Ankara 1993 -Trk Devlet Adamlarnn Eitimlerindeki lkeler ve Ulu Bey, Ulu Bey ve evresi Sempozyumu, 30 Mays- 3 Haziran 1994, A.K.M. Yksek Kurumu 1996 -Trklerde Adlet Kavramnn Ontolojik Bir Temeli Var mdr?, X. Trk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara 22-26 Eyll 1986, T.T.K., s. 737-742, Ankara 1991 -Trklerde Felsefe Gelenei, Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 44, s. 5-14, 1991 -Ulem-i Kirm ve Tafra-Tehille, A.. lhiyat Fakltesi Dergisi Necati nere Armaan Says, Xl, s. 351-370, 1999 -Un Exemple Intressant Au Moyen Age Concernant Ide De Iunit De La Communaut Humaine Et De La Multiplication Des Umam. Simposi Internacional De Filosofia De Leta Mitjana, spanya, Eyll 1993 -Un Petit Trait Attribu Al-Frb , Aratrma, Cilt: III, s. 24-49, 1965, Ankara 1967 -Un Petit Trait Dastrologie Attribu Al-Kind , Aratrma, Cilt: X, s. 15-18, 1973, (1975) -Yahy B. Adnin Varlklar Hakkndaki Maklesi, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: XVIII, Say: 1-2, s. 145-157, 1959 -Yahy B. Ads Treatise On The Four Scientific Questions Regarding The Art Of Logic, evirenler: Nicolas Rescher-Fadlou Shehadi, Journal Of History Of Ideas, s. 573-578, Usa 1964 -Yesev Portresi, Erdem (Ahmet Yesev Says), Cilt: 7, Say: 21, s. 865-875, 1995 -Yesevden Hasan Dedeye Gnl Erlerinin ncelleri Var mdr? Uluslararas Drdnc Trk Kltr Kongresi Bildirileri4-7 Kasm, 1997, Cilt: 3, Akm., Ankara 2001 -Yuns Emre Bir rif Mtenezzih Midir? Uluslararas Ynus Emre Sempozyumu, Ankara 7-10 Ekim 1991, Unesco, T.D.K ve A.K.M. Yay., Ankara 1996 Kuzu, Burhan, - Demokrasi ve Gerekleri!, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 103-110, Eyll-Ekim 1997

-LL. Gutek, Gerald, - Eitime likin Felsefi ve deolojik Grler, ev. Nesrin Kale, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 26, Say: 1, Ankara 1995 Laborthe, Emile, - stibdad J. Jacque Rousseau ve timai Mukavele, Fikir Hareketleri, Say: 87, 1935 - Hrriyete Dair, Fikir Hareketleri, Say: 22, 1934 Laclaw, Ernesto, - Sylem, ev.: Mehmet Kk, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 162-169, stanbul

276

Lacombe, Oliver, - Ankara Dil ve Tarih-Corafya Fakltesinde Felsefe retimi, ev.: Necati Akder, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 1, Ankara 1942 - Felsefe Tarihi Mahiyeti Hakknda Dnceler, ev.: Necati Akder, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 2, Ankara 1943 -Hayat, - Hrlk, ev.: Mehmet Karasan, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 5, Ankara 1943 - Zaman, ev.: Mehmet Karasan, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 4, Ankara 1943 Lakoff, Sanfard, - zerklik ve Liberal Demokrasi, Trkiye Gnl, Say: 17, K, 1991, s. 122133 Lali, - Kadn, tihad, Say: 36, Yl 1327 Landau, Jacob M., - Kltrel ve Siyasi Pan-Trkizm, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 246249, Mays-Haziran 2000 Landau, Jacop M., - Panislamclk Siyaseti, deoloji ve Tekilatlanma, slami Aratrmalar, Cilt: 5, Say: 1, 1991 Lane, Gilles, - How to do the Things with Words zerine, ev.: Atakan Altnrs, Felsefe Tartmalar, 22. Kitap, s. 120-135, stanbul Lapidus, Ira M., - Tasavvuf ve Osmanl slam Toplumu, ev.: Celal Trer, Trkiye Gnl, Say: 45, s. 102-112, Mart-Nisan 1997 Larenz, Karl, - Hukuk lminde Anlam Sorunu, ev.: Hasan Pulal, B.T..A., ktisat Fakltesi Dergisi, Cilt: 2, Say: 1, s. 192-206 Lash, Scott, -Modernite mi Modernizm mi?, Weber ve Gnmz Toplumsal Teorisi, s. 4772, Modernite Versus Postmodernite (Der: Mehmet Kk), Vadi yay., Ankara 1993 Lasserre, Pierre, - Schopenhauerin Mzik Anlay, Trk Yurdu, Cilt: 1, no. 1 (271), s. 5, 1959 Lazzerini, Edward S., - Gaspral smail Bey: Modernizm Sylemi ve Ruslar, ev.: Yonca Anzerliolu, Trkiye Gnl, Say: 50, s. 199-213, Mart-Nisan 1998 Le Bon, Gustave, - Bir Tarih Felsefesinin lmi Esaslar Medeniyetlerin Tahavvl, tihad, Say: 330, stanbul 1931 - Bir Tarih Felsefesinin lmi Esaslar Medeniyetlerin Tahavvl, tihad, Say: 331, stanbul 1931 - Bir Tarih Felsefesinin lmi Esaslar Medeniyetlerin Tahavvl, tihad, Say: 333, stanbul 1931

277

- Bir Tarih Felsefesinin lmi Esaslar Medeniyetlerin Tahavvl, tihad, Say: 335, stanbul 1931 Le Corbusier, - Makine Medeniyetinden Beklediimiz Ev, nsan (Aylk Fikir ve Sanat Mecmuas), Cilt: 1, Say: 3, 15 Haziran 1938 Leibholz, G., - Mesleki Snf Esasna Dayanan Devlet Fikrinin Problematii, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, 1938 Leibniz, G.W., - Doann ve Tanrsal yiliin Aklda Temellenen lkeleri, ev.: Medar Atc, Art, s. 20-24, Adana Austos 1993 Lekesiz, M.Hulusi, - Osmanl lmi Zihniyeti, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 Lerono, F., - Fransz Lisan le Konuulan Memleketlerde 1924ten 1925e Kadar Din Felsefesi, ev. Mustafa ekip Tun, Darlfnun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 2, Say: 5-6, stanbul 1927 Levi, Alessandro, - Descartes Felsefesinin Hukuka Tesiri ve Bu Tesirin Deeri, Hududu, ev.: Tark zbilgen, , Cilt: 22, Say: 182, s. 2-5, 1956 Levinas, Emmanuel, - Akn kirciklii, ev.: Melih Baaran, Felsefelogos Dergisi, Say: 7, s. 111112, stanbul 1999 - Birlik zerine ev.: Medar Atc, Etki Yay. Felsefelogos, Say: 2, s. 97-102, zmir 1998 - Btnlk ve Sonsuza nsz, ev.: Zeynep Direk Akay, Felsefelogos, Say: 8, s. 119-125 - Etik ve Sonsuz, ev.: Ahmet Soysal, Cogito, Say: 4, s. 300-303, Bahar, 1995 - Felsefe, Adalet ve Ak, ev.: Medar Atc, Bulut yay., Felsefelogos, Say: 7, stanbul 1999 Lewis, Bernard, - Trkiye Cumhuriyetinin Osmanl Kkenleri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say 33, s. 320-327, Mays-Haziran 2000 Lewis, P.- Kinchman, S.K., - Heideggerin Glgesinde: Hannah Arendt, ev.: Solmaz Zelyut Hnler, Felsefe Tartmalar, 19. Kitap, stanbul Nisan 1999 Llwelyn, John, - Ateoloji, ev.: Zeynep Direk Akay, Felsefelogos, Say: 7, s. 57-66, 1999 Loeb, Lous E., - Kartezyen Ksrdng, ev.: Doan ahiner, Cogito, Say: 10, s. 85-105, 1997 Lombart, Jos, - Hukuki ve Felsefi Dnme, ev.: Tuba Ballgil, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XLVIII-XLIX, Say: 1-4, s. 353-359, 1982-1983 Lorenz, Konrad, - Toplu Halde Yaayan Hayvanlarda Ahlka Benzeyen Davranlar, Felsefe Arkivi, Say: 20, s. 129-142, stanbul 1976

278

Loringhoff, B. V.F., - htimaliyet, lliyet ve Hrriyet, Felsefe Arkivi , Cilt: 3, Say: 1, s. 61-62, stanbul 1952 Lowell, G., - Bir Siyasi ktidar Teorisi in Hipotezler, ev.: Mete Tuncay, Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt: XV, Say: 1, s. 249-258, 1960 Lukacs, Gyrgy - Kofler, Leo, - Birey ve Toplum, ev.: Afar Timuin, Felsefe Dergisi, Say: 4, s. 16-59, 1978 Ltfi, Fevzi, - Sanat ve Kadn, Dergah Mecmuas, Cilt: 3, stanbul 1338 Lyotard, Jean-Franois, - Eer Bedensiz Dnlebilirse, ev.: Melih Baaran, Felsefelogos; Say: 13, s. 73-84, stanbul 2001

-M-

M. Nermi, -timai Ferdin nkiaf ve Milliyetilik, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 22, s. 434, stanbul 1926 -timai Ferdiyetilik ve Milliyetilik, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 12 -Kant, Trk Yurdu, Cilt: 12, no. 6, s. 3425-3430, 1333 -Milliyetilik ve Devlet, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, s. 64, stanbul 1926 -Milliyetilik ve limler, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, s.15, stanbul 1926 -Milliyetilik ve Milletler, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, s. 53, stanbul 1926 -Milliyetilik ve Tarih, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 6, s.108, stanbul 1926 -Romantikin Felsefe ve Dnya Telakkisi, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 41, Ankara 1927 -Romantikin Felsefe ve Dnya Telakkisi, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 42, Ankara 1927 -Siyasi Telakkiler ve Cemiyet, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 50 -Siyasi Telakkiler ve Cemiyet, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 54, Ankara 1927 -Tabiat limleri ve Felsefe, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 29, Ankara 1927 M. Rahmi, - Aristo, Fikirler, Say: 12, zmir 1928 Mehmet emseddin( Gnaltay), - Din ve Felsefe: slmda Fen ve Felsefe, Srat- Mstakim, Cilt: 7, Say: 181, s. 387-389, 1327 - Felsefe Dersleri: Medhal, Srat- Mstakim, Cilt: 6, Say: 144, s. 216-218, 1327 -Felsefe-i Kadime slam Alemine ne ekilde ve Hangi Tarihte Girdi, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas , Sene I, Say: 2, s. 183-220, stanbul 1926 -Kadm Yunanllarla Kurun-u Vustda Tenash, Sebilrread, Cilt: 10, Say: 258, s. 383-385, 1329

279

-Msl- Ala, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 3, stanbul Kanun-i Evvel, 1339 -Msl- Ala, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say:4, stanbul Kanun-i Sani, 1340 -Msl- Ala, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 5, stanbul Kanun-i Sani, 1340 - Tenash Akdesi, Kadm Msrilere Gre Tenash, Sebilrread, Cilt: 10, Say: 255, s. 337-338, 1339 -Trk Filozofu Farabi Hayat, Asar, Meslei I, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 1, stanbul 1922 -Trk Filozofu Farabi Hayat, Asar, Meslei II, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 2, stanbul 1922 -Trk Kelamclar, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene: V, Say: 23, s. 1-19, stanbul 1332 M. Servet, - Dogmatizme Kar, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 123 - Fikir Hayatmz, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 118 - Fikir Hayatmz, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 131 - Materyalizm, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 128 - Pragmatizm, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 127 - "Sistem ve Dogmatizm, Hayat Mecmuas,Cilt: 3, Say: 119 - Tarihi Maddecilik, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 130 - Trk Felsefe Cemiyeti, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 90 M. Zekeriya, - Fert ve Cemiyet, Bilgi Mecmuas,Yl: 1, Say: 6, Terin-i Sani 1329 Macit, Nadim, - Din, Gelenek ve Tecdid, Trk Yurdu, Eyll 2000 Macrimidis, R. CLT Browne, B. E. - Roche, J. P., - Amerika Birleik Devletlerinde Laiklik, ev.: Mnir Kota, Trkiye Gnl, Say: 29, s. 174-184, Temmuz-Austos 1994 Madkour, brahim, -bn Arabi ve Spinozada Vahdet-i Vcud, bn Arabi Ansna (Makaleler), ev.: Tahir Ulu, nsan Yay., stanbul 2002 -ifnn Metafizik (Fizikten Sonras)ine Giri ev.: Mbahat T. Kyel, bn Snya Armaan, T.T.K., s. 405-431, Ankara 1984 Maden, Ahmet, -Psikosomatik Hastalklar ve Kltr, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 35, Say: 1-2, Ankara 1992 - Yntem ve Kltr, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 36, Say: 1-2, Ankara 1993 Mahdi, Muhsin, - amzn slm Dncesinde slm Felsefesi, ev.: Hseyin Atay, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 19, s. 133-146, Ankara 1973 Mahmud Esad, - Tesettr-i Nisvan Meselesi Hakknda Son Sz, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul 2000 Mahmud Mahir, - L Yemutiyet-i Ruh, Sebilrread, Cilt: 15, Say: 377, s. 235-239, 1334 Mahmut Sadi, - Nietzschenin nsan stn bermensch Mefhumuna Dair, Mlkiye Mektebi Mecmuas, Say: 42, stanbul 1934

280

Malik, Hilmi A., - Amerikada Hayat Felsefesi, Trk Yurdu, Cilt: 1, Say: 21, s. 28-31, Ankara 1928 - Felsefeyi ve Dnmeyi Sevenlere, Trk Yurdu, Cilt: 3, no.15-16, s. 28-29, Ankara 1929 - John Dewey Pragmatist Deil nstrumentalisttir, Trk Yurdu, Cilt: 3, Say: 1718, Ankara 1929 - John Dewey, Trk Yurdu, Cilt: 3 (23), no. 17-18 (211-212), s. 29-30, 1929 Malraux, Andre, - Sanatn Psikolojisi, ev. Hilmi Ziya lken, nsan Mecmuas, Cilt: 3, Say: 20, stanbul Austos 1943 Mansurizade Said, - tihad Hatalar I, slam Mecmuas, 11 ubat 1915 - tihad Hatalar II, slam Mecmuas, 11 Mart 1915 - eriat ve Kanun, slam Mecmuas, 15 mays 1917 Marcel, Gabriel, -Andre Gidde Kayg, ev.: Medar Atc, Bulut Yay. Felsefelogos, Say: 10, stanbul 2000 -Aziz Augustinusta Kayg, ev.: Medar Atc Bulut yay., Felsefelogos, Say: 6, s. 223-226, stanbul 1999 -Bilgelerin Mahkum Ettii Kayg, ev.: Medar Atc, Bulut Yay., Felsefelogos, Say: 5, s. 125-155, stanbul 1998 -Bugnn Dnyasnda Kayg, ev.: Medar Atc, Bulut Yay., Felsefelogos, Say: 11, stanbul 2000 -Goethe ve Alm Kayg, ev.: Medar Atc Bulut Yay., Felsefelogos, Say: 9, stanbul 2000 -Heideggerden Sartrea Kayg, ev.: Medar Atc, Bulut Yay., Felsefelogos, Say: 8, stanbul 2000 -ncilin Bakasndan Kayg, ev.: Medar Atc, Bulut yay., Felsefelogos, Say: 3, s. 122-124, stanbul 1998 -nsann Soruya Dnmesi; ev.: Medar Atc, Il Yce, Etki Yay., Felsefelogos, Say: 1, s. 69-95, Aralk 1997 -Kayg, Tedirginlik, Bunalt, ev.: Medar Atc, Etki Yay. Felsefelogos, Say: 2, s. 122-124, zmir 1998 -Kaygl, Kendisinin Cellad, ev.: Medar Atc, Bulut yay., Felsefelogos, Say: 4, s. 129-132, stanbul 1998 -Kierkegaarddan Nietzsche ve Heideggere Kayg, ev.: Medar Atc Bulut yay., Felsefelogos, Say: 7, stanbul 1999 -Pascalde Kayg, ev.: Medar Atc, Bulut yay., Felsefelogos, Say: 7, stanbul 1999 -Pascalden Kierkegaarda Kayg, ev.: Medar Atc Bulut yay., Felsefelogos, Say: 7, stanbul 1999 -Sanat Etkeni Olarak Soyutlama Anlay, ev.: Medar Atc, Cogito, Say: 5, s. 252-257, Gz , 1995 -Sava Etkeni olarak Soyutlama Anlay, ev: Medar Atc,Y.KY., Cogito, Say: 5, s. 252-256, Yaz stanbul Mardin, erif, - 2000e Doru Kltr ve Din, Trkiye Gnl, Say: 13, s. 4-12, K 1990

281

- Tarihimiz ve Tarihe Soru Sormak: Bir Hasbihal, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 384-387, .Mays-Haziran 2000 Marin, L, - Pascal ve 17. Yzyl Bilim Devrimi, ev.: Nusret Hzr, Aratrma, Cilt: 1, Say: 237, Ankara 1964 Marke, Peter, - Cogito ve nemi, ev.: Alp Tmertekin, Cogito, Say: 10, s. 213-239, 1997 Marquet, Yves, - Farabide ni ve Ykseli: kiye Ayrlan Bir Balant Zinciri, ev.: Kenan Grsoy, Uluslararas, bn Trk-Harezmi, Farabi, Beyruni ve bn Sina Sempozyumu Bildiriler Kitab, s. 203-211, A.K.M. Yay., 1990 Marx, K., - Feuerbacha Dair Tezler, ev.: Fuat Sabit, Yeni Adam, Cilt: 3, Say: 154, stanbul 1936 Massignon, L., - slam Sanatlarnn Felsefesi I, ev.: Burhan mit Toprak, Varlk, Cilt: 2, Say: 38, Ankara 1935 - slam Sanatlarnn Felsefesi II, ev.: Burhan mit Toprak, Varlk, Cilt: 2, Say: 39, Ankara 1935 - slam Sanatlarnn Felsefesi III, ev.: Burhan mit Toprak, Varlk, Cilt: 2, Say: 40, Ankara 1935 Max Bonafos, - Demokrasi ve ktisadi Meseleler, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 6 Mecdi Devrim, - Materyalizm ve dealizm, Aylk Fikir Dergisi nsan,Say: 6, 15 Nisan 1938 Meder, Mehmet, - Filozoflarn Gen ve Aile likisi zerine:Baz Ahlaki Nasihatleri, Trk Yurdu, Ekim 1996 Mehmet Ali Ayn, - Trk Mantklar, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 10, s. 49-64, stanbul 1928 Mehmet Ali evki, - Science Sociale Neriyat, Felsefe Yll, Cilt: 1, Ankara 1932 Mehmet Enisi, - Oscar Wildein Fikir ve Felsefelerinden, tihad, Say: 220, stanbul 1927 Mehmet Halid (Bayr), -Halk Bilgisi, Milli Mecmua, Cilt: IV, Say: 108, 1928 - Hidayetinin Felsefesi, Milli Mecmua, Cilt: 6, Say: 96, stanbul 1927 - Milliyetperverliin Manas, Anadolu Mecmuas, Say: 9-11, Mays 1341 - Yunus Emre, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 124 Mehmet Hasan, - Mistiklik ve Mantk, Kltr Haftas, Say: 11, 1936 Mehmet zzet, -Akl ve Gnl, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 47, 1927 -Akl ve Gnl, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 48, 1927 -Alimler Aleminde, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 62, 1928 -Amerikada timaiyat Tedrisat, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say:6, 1928

282

-Arlara ve nsanlara Dair, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 41, 1927 -Bir Sosyolog Max Adler, Hayat Mecmuas, Cilt: 5, Say: 115, 1928 -Cemiyet, Gaiyet ve Muayyeniyet, Hayat Mecmuas, Cilt: 4, Say: 90, 1928 -Cemiyet, Gaiyet ve Muayyeniyet, Hayat Mecmuas, Cilt: 4, Say: 94, 1928 -Darul-Fnunda Felsefe Dersleri, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 2, stanbul , 1925 -Darlfnun Felsefe Dersleri, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Sene: 4, Say:2, 1925 -Darlfnun Felsefe Dersleri, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 4, Say: 2, stanbul 1925 -Durkheim Tercmelerine ve Baz Felsefe Istlahlarna Dair, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 7, stanbul , 1924 (1340) -Drkheim Tercmeleri ve Baz Felsefe ve timaiyat Istlahlarna dair, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Sene: 3, Say: 7, 1924 -Felsefe Merak Neden?, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 34, 1927 -Fikir Hayatndaki Durgunluk Neden?, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 55, Ankara 1927 -Fikirde Adem-i Merkeziyet, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 61, Ankara 1928 -Filozof ve Hametmeap, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 51, Ankara 1927 -Gemellinin Kitab, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 10, 1927 -Gene Usul Kavgas, Hayat Mecmuas, Cilt: 5, Say: 131, 1929 -Genel Usul Kavgas, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 131 -Gestalt Teorisi, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 43, 1927 -Hegelin Beraati, Hayat Mecmuas,Cilt: 3, Say: 54, Ankara 1927 -ctimaiyat, Muasr Hayat ve Byk Adamlar, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Sene: 3, Say: 6, 1923 -ctimaiyat, Muasr Hayat ve Byk Adamlar, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Sene: 3, Say: 2, 1923 -timai Hayatta Kadn, Hayat Mecmuas, Cilt: 4, Say: 92, 1928 -timaiyat ve Ahlaka Dair Eserler, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 6, s. 116-118, stanbul 1926 -timaiyat ve Ahlaka Dair Franszca Eserler, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 6, 1927 -timaiyat ve Siyaset, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 58, 1927 -timaiyat ve Siyaset, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 59 -timaiyatn Bugnk Eksiklikleri, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 57, 1927 -timaiyatta Blm, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 44, 1927 -ki Yoldan Biri, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 33, 1927 -slamda Zht, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 38, 1927 -stihza Cennetten mi kmtr?, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 57, 1927 -Kmrcnn man, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 53, 1927 -Kuran ve syan, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 35, 1927 -Medeniyet ls, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 70, 1928 -Medeniyet ls, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 71, 1928 -Medeniyet ls, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 72, 1928 -Medeniyet ls, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 73, 1928 -Medeniyet ls, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 74, 1928 -Mefkure ve Vaka, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 36, 1927

283

-Mefkure ve Vaka, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 37, 1927 -Modaya Dair, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 52, 1927 -Poteroya Gre lim ve Din, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 49 -Poteroya Gre lim ve Din 2, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 50 -Ruhiyatta Buhran, Hayat Mecmuas, Cilt: 5, Say: 121, 1929 -Sevdirmek Usul, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 38, 1927 -Sosyalist Peygamberler, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Sene: 3, Say: 1 -Spenglera Gre Devlet Adam ve Siyaset, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 9, s. 165-166, stanbul 1926 -Stuart Millein Terbiye ve Tahsili, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 42, 1927 -openhovere Gre ngilizler, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 41 -Trkn Rol, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 50, 1927 -Trkiyede Felsefe Tetkikleri ve Mehmet Emin Beyin Son Eseri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 28, s.38-43, Ankara Aralk 1998-2 -Trkiyede Felsefe, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 67, Ankara 1928 -Trkiyede Felsefe, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 67, 1928 -Usul Kavgas, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 127 -Usul Kavgas, Hayat Mecmuas, Cilt: 5, Say: 127, 1929 -Yamal Ruh Yekpare Olamaz m?, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 46, 1927 -Zenon ve Muakipleri, Bilgi Mecmus, Cilt: 1, Say: 2, stanbul 1329/1913 Mehmet Kadri, - Sar Filozof, Dergah Mecmuas, Cilt: 2, Say: 16, stanbul 1921 Mehmet Naci, - Ahlak Telakkisi, Yeni Fikir, Say: 34, Konya 1928 Mehmet Sadk, - Sokrat (Sokrates), Fikirler, Say: 20, zmir 1928 Mehmet Said Halim Paa (Prens), - Buhran- Fikrimiz, Sebilrread, Cilt: 1, Say: 15, s. 383-385, 1335 Mehmet Servet, - Cemiyet lminin Tezatlar, lk, Cilt: 3, Say: 18, Ankara 1934 - Felsefe timaiyat ve Ruhiyat, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 2, stanbul 1927 - Felsefe, timaiyat ve Ruhiyat, Cilt: 1, Say: 2, stanbul 1927 - stihsal, Felsefe ve timaiyat, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 6, stanbul 1927 - Nazariye ve Ameliye, Hayat Mecmuas, Cilt:1, Say: 86, Ankara 1928 Mehmet Tahir, - Davud-u Kayser, Srat- Mstakim, Cilt: 4, Say: 134, s. 55, 1326 - Sadrud-din Konev, Srat- Mstakim, Cilt: 6, Say: 141, s. 166-167, 1327 Meillet, A., - Lisan Tedkikat Nasl Yaplr?, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 2, stanbul 1927 Menemenli Etem, - Ferdin Muhtariyesi 1:Hayat Hakk, Mlkiye Mektebi Mecmuas, Cilt: 2, Say: 18, stanbul 1932 - Grg, Bilgi Taklit, Mlkiye Mektebi Mecmuas, Say: 39, stanbul 1934 Mengolu, Takiyeddin,

284

- Analyse de la Notion de LExperience du Point de Vue de LAnthropologie Philosophique, Felsefe Arkivi, Cilt: 3, Say: 1, 1952 - Analyse du Probleme de la Connaissance du Point de vue de L Anthropologie, Felsefe Arkivi, Cilt: 3, Say: 2, 1955 - Bilgi Fenomeninin Felsefi Antropoloji Bakmndan Tahlili, Felsefe Arkivi, Cilt: 3, Say: 2, 1955 - amzda Anthropolojik Theoriler, Felsefe Arkivi, Say: 20, s. 48-62, stanbul 1976 - Disharmonik Bir Varlk Olarak nsan, Felsefe Tartmalar, 19. Kitap, s. 44-48, stanbul Nisan 1996 - Felsefi Antropoloji Bakmndan Tecrbe Mefhumunun Tahlili, Felsefe Arkivi , Cilt: 3, Say: 1 s. 136-161, stanbul 1952 - Felsefi Antropoloji I Altnda Soyoloji, Sosyoloji Konferanslar zel Say, s. 71-74, stanbul 1979 - Fenomenoloji Felsefesi, Felsefe Arkivi, Cilt: 1, no.1, s. 47-74, stanbul 1945 - Lise Felsefe Mfredet Program Hakknda Dnceler, Felsefe Arkivi, Say 19dan Ayr Basm, stanbul 1975 - Ontolojik Esaslara Dayanan Felsefe Antropolojisi Hakknda Dnceler, Fesefe Arkivi, Cilt: 4, Say: 2, stanbul 1959 - Subjektivlik ve Objektivlik Probleminin Felsefi Antropoloji Bakmndan Tahlili, Felsefe Arkivi , Cilt: 3, Say: 3, s.103-120, stanbul 1957 - Tarihilik ve Tarihsizlik, Felsefe Arkivi, Cilt: 4, Say: 2, stanbul 1968 Meri, R. Mell, Mimar Sinann Hayat, lk, Cilt: 11, Say: 63, Ankara 1938 Mert, Nuray, - dris Kkmer ve Dzenin Yabanclamas, Dou-Bat, Yl: 3, Say: 11, 2001 - Laiklik Tartmas ve Siyasal slm, Cogito, Say: 1, s. 89-101, 1994 Merter, Feridun, - Eski Trk Toplumunda Totemcilik Meselesi, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 - Trk Modernlemesi Asndan Demokrasi ve Atatrk, Yeni Trkiye Dergisi, Yl 4, Say: 23-24, s. 649-664.Eyll-Aralk 1998 Mesud, Muhammed Halid, - atibide Anlam Teorisi, slami Aratrmalar, Cilt: 10, Say: 1-2-3-4, 1997 Mez, A., -Ortazaman Trk-slam Dnyasnda Bayramlar, ev.: Cemal Kprl, lk, Cilt: 11, Say: 62, Ankara 1938 - Ortazaman Trk-slam Dnyasnda Devlet, lk, Cilt: 12, Say: 68, Ankara 1938 - Ortazaman Trk-slam Dnyasnda Yaanan Hayata Dair, ev.: Cemal Kprl, lk, Cilt: 13, Say: 74, Ankara 1939 - Ortazaman Trk-slam Dnyasnda Yaanan Hayata Dair, ev.: Cemal Kprl, lk, Cilt: 13, Say: 77, Ankara 1939 Ortazaman Trk-slam Dnyasnda Alimler, ev.: Cemal Kprl, lk, Cilt: 14, Say: 81, Ankara 1939 - Ortazaman Trk-slam Dnyasnda Filoloji ve Edebiyat, ev.: Cemal Kprl, lk, Cilt: 14, Say: 82, Ankara 1939 Mchel, Thomas, - Laisizme Katolik Bir Bak, Cogito, Say: 1, s. 103-109, 1994

285

Milliner, - Eski Eserleri Niin ve Nasl Korumalyz?, lk, Cilt: 2, Say: 10, Ankara 1933 Mim Zekeriya, Yaratc Bir nsan Olarak m Yayorsunuz? Yoksa Mukallid Bir Hayvan Gibi mi?, Resimli Ay, Say: 4, stanbul 1924 Mirolu, smet, - Osmanl Ynetiminde nsan ve Hukuka Sayg, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 4, s. 559-566, Mays-Haziran 1995 Misch, George, - Yaam Felsefesi Dncesi, ev. Doan zlem, Felsefe Tartmalar, 16. Kitap, s. 76-89, stanbul Austos, 1994 Missenard, Andre, - nsan ve klim, lk, Cilt: 11, Say: 63, Ankara 1938 Mohapatra, A. R., - Tanr ve Evren, ev. Metin Yasa, Tabula Rasa, Yl: 1, Say: 3, s. 209-219, 2001 Monte, Edvard, - slam, ev.: Mustafa ekip, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 6, stanbul ubat 1340 - slam, ev.: Mustafa ekip, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 11, stanbul Nisan 1340 Montesquieu, - Roma ve Kartaca, Trk Yurdu, Cilt: 2, no. 5 (287), s. 13, 1960 Moravcsik, Gyula, - Antik Helenizm ve Yaayan Helenizm, ev.: erif Batav, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 11, Say: 2-4, Ankara 1952 Morin, Edgar, - Dnceyi Yeniden Biimlendirelim, Trk Yurdu, Eyll 1998 Mosen, S., - Machiavel ve Asr, Fikir Hareketleri, Say: 183, 1948 Moser Cabbar, - Sanatn timai Fonksiyonu, nsan (Aylk Fikir ve Sanat Mecmuas), Cilt: 2, Say: 11, 8 Nisan 1939 Muallim Ltfi Efendi, - Cumhuriyetin Ruhu, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul 2000 Muallimolu, Nejat, - Trkenin stiklal Harbi, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 6, s. 25-28, Ankara 1977 Mderris Cevdet, - Tavzih-i Mteabihat, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 2, stanbul Kanu-i Evvel 1339 Muhammed, Mustafa B., - Saltuk-Name, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 1, s. 52-55, Ankara 1977 Mkremin Halil, - Anadolunun Teekkl, Anadolu Mecmuas, Say: 9-11, Mays 1341 - Milli Tarihimizin Mevzuu, Anadolu Mecmuas, Say: 3, 1340

286

Mller, - 20. Yzylda Felsefenin Rnesans, ev.: Neriman Samuray, Aratrma, Cilt: 2, Ankara 1964 Mmin, Abdurrahman, - slam Kktencilii zerine, slami Aratrmalar, Cilt: 6, Say: 3, 1992 Mmtaz Turhan, - Almanyada Yeni Baz Felsefe Neriyat, Felsefe Yll, Cilt: 2, Ankara 193435 Musa Carullah, - Kadnn Haklar ve Vazifelerine Dair, Sebilrread, Say: 394 Musa Kzm, - Felsefe-i slmiye: sbat- Vacip, Srat- Mstakim, Cilt: 1, Say: 12, s. 293-294, 1324 - sbat- Hakayk- Eya, Srat- Mstakim, Cilt: 1, Say: 24, s. 374-376, 1324 Muta, Muammer, - Cemil Meri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 8, s.s.53-59, Ankara Temmuz 1993 - Konya Energetizm Felsefe Okulu, Seluk niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Say: 1, 1987 Mustafa Hamdi, -John Ruskin, Fikirler, Say: 2, zmir, 1928 Mustafa Namk, - Felsefe Istlahlar, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 6, 15 Nisan 1938 Mutlu, Erol, - letiim almalar Alanna Aykr Bir Bak, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 12, s. 1529-1538, Kasm-Aralk 1996 Mutolu, Halil, - Max Weber ve Erol Gngrn Tarihi Yaklamlarnn Sosyolojik Yorumu, Seluk niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Dergisi, Say: 6, 1991 Muzaffer, - Trk Soyu ve Trk Tarihi, lk, Cilt: 4, Say: 22, Ankara 1934

-NNaci Fikret, -Ahlak ve Kudret, Yeni Fikir, Say: 22 -Antropoloji, Yeni Fikir, Say: 6 -Bediiyat ve timaiyat, Yeni Fikir, Say: 5 -Deha ve Cinnet, Yeni Fikir, Say: 4 -Din ve Cinsiyet, Milli Mecmua, Say: 61 -Enerjetizm, Yeni Fikir, Say: 40, Konya 1928 -Enerjetizme Nazaran Bediiyat, Yeni Fikir, Say: 13

287

-Enerjetizme Nazaran Ruhi, Cinsi, Bedii ve Ahlaki Hadiseler, Milli Mecmua, Say: 45 -Enerjetizme Nazaran Ruhiyat, Milli Mecmua, Say: 62 -Enerjetizme Nazaran Ruhiyat, Yeni Fikir, Say: 39 -Felsefe Kamusu, Yeni Fikir, Say: 36 -Felsefe Kamusu, Yeni Fikir, Say: 8 -Felsefe Sahasnda ki Zt Cereyan, Yeni Fikir, Say: 9 -Finalizm ve Enerjetizm, Milli Mecmua, Say: 52 -Freudizm Mnasebetiyle, Yeni Fikir, Say: 15 -Freudizm ve Enerjetizm, Yeni Fikir, Say: 47 -Gzellik, Yeni Fikir, Say: 42, Konya 1928 -Hadsiye Felsefesi, Yeni Fikir, Say: 1 -Hadsiye Felsefesi,Yeni Fikir, Say: 3 -Hars ve Medeniyet, Yeni Fikir, Say: 8 -Hayat ve Kudret, Yeni Fikir, Say: 21 -Hayatn Mahiyeti, Yeni Fikir, Say: 17 -Jean Meslier ve Aklselim, Yeni Fikir, Say: 17 -Kadnlarn Mevki-i timaisi, Yeni Fikir, Say: 3 -Kevni ve Fikri Tekaml, Yeni Fikir, Say: 1 -Kudretiyat Felsefesi 1, Milli Mecmua, Say: 33 -Kudretiyat Felsefesi 2, Milli Mecmua, Say: 39 -Kudretiyat Felsefesi 3, Milli Mecmua, Say: 40 -Kudretiyat Felsefesinin Esaslar, Yeni Fikir, Say: 10 -Namdar Rahmi Bey, Yeni Fikir, Say: 39 -Pragmatism, Yeni Fikir, Say: 7, Konya 1925 -Resmi ve ekli Sanatlar, Yeni Fikir, Say: 7 -Ruh ve Kudret, Yeni Fikir, Say: 26 -Spencer, Yeni Fikir, Say: 9 -Varln Kymeti, Yeni Fikir, Say: 8 -Yaznn Mene ve Tekaml, Yeni Fikir, Say: 43 Naci, Elif, - 1923den 1928e Kadar Trkiyede Plastik Sanat, lk, Cilt: 12, Say: 69, Ankara 1938 Nafi, Atuf (Kansu), - Terbiyede Tarih ve Felsefe, Trk Yurdu, Cilt: 9, Say: 9, stanbul 1916 Haftas:1995) Diyanet Vakf Yay., s. 189-192, Ankara 1996 Nagel,Tilman, - Seklerleme Nazariyesi slam Tarihine ne lde Uygulanabilir?, slami Aratrmalar, Cilt: 8, Say: 3-4, 1995 Naim, Ahmet, - Felsefe Bir lim midir, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 1, stanbul 1332-1334 - Felsefede Misdak, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 5, stanbul 1333 Nalbantolu, H. nal, - Gereklik ve Bilim Pratii zerine Tartma ve nermeler, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Say: 1, 1982

288

Namdar Rahmi, - Ahlak ve Terbiyenin Ensabyat, Yeni Fikir, Say: 17 - Elem ve Sanat, Yeni Fikir, Say: 16 - Elem ve uur, Milli Mecmua, Say: 34 - Emperyalizm ve Enerjetizm, Yeni Fikir, Say: 12, Konya 1926 - Enerjetik Ruhiyat, Yeni Fikir , Say: 33, Konya 1928 - Enerjetizme Mstenid timaiyat, Yeni Fikir, Say: 15 - Finalizme Kar Kudretiyat, Milli Mecmua, Say: 46 - Garbda Ruhiyat Cereyanlar, Yeni Fikir, Say: 19, Konya 1927 - Hayatn Tarz- Telakkisi, Milli Mecmua, Cilt: 5, Say: 51, stanbul 1925 - dealizm-Realizm, Yeni Fiki , Say: 32, Konya 1928 - limleri Tevhid Eden Umumi M.E.Bde, Yeni Fikir, Say: 36 - nsan Makinesinin Mihanikiyeti, Yeni Fikir, Say: 3 - Kudretiyat Noktai Nazarndan Makine-nsan, Yeni Fikir, Say: 6 - Kudretiyata Mstenid lim, Milli Mecmua, Say: 30 - Kudretiyata Nazaran Usul, Milli Mecmua, Say: 43 - Malum ve Mehul, Milli Mecmua, Say: 38 - Mizahn Felsefesi, Yeni Fikir, Say: 10 - Negativizm, Yeni Fikir, Say: 40,42 - Sanat ve Genlik, Yeni Fikir, Say: 27 - Tekamln zah, Yeni Fikir, Say: 37, Konya 1928 Namk Kemal, - Adalet, bret, Say: 21, 19 Eyll 1288 - Ahlak- slamiyye, bret, Say: 66, 25 Terinisani 1288 - Avrupa ark Bilmez, bret, Say: 7, 22 Haziran 1288 - Avrupada Cumhuriyet Fikirleri, bret, Say: 115, 1 Mart 1289 - Avrupa, Tasvir-i Efkar, Say: 404, 30 Haziran 1283 - Avrupann Ahval- Hazras, Hrriyet, Say: 14, 29 Eyll 1285 -Azarr- Mevhume, Hrriyet Say: 35, 22 ubat 1869 - Barika-i Hakikat Msademe-i Efkardan kar, bret, Say: 98, 9 Kanunusani 1289 - Bir Lazime-i Siyaset, Hadika, Say: 1, 9 Terinisani 1289 - Bir Mtaleaclk, Hadika, Say: 7, 18 Terinisani 1289 - Biz Hi Okumayacaz, Hadika, Say: 25, 17 Kanunuevvel 1289 - Biz stemesek Zelil Olmazdk, Hadika, Say: 6, 16 Terinisani 1289 - Bizde Efkar- Terakki, Diyojen, Say: 152, 19 Terinievvel 1288 - Cemiyet-i Tedrisiye-i slamiye, Tasvir-i Efkar, Say: 400, 15 Safer 1283 - Cevdet Paa Hazretlerine, Mecmua-i Ebuzziya, Cilt: 6, 1302 - Devlet-i Aliyyeye Bais-i Tenezzl Olan Maarifin Esbab- Tedennisi, Hrriyet, Say: 6, 3 Austos 1285 - Devlet-i Aliyyenin Devr-i stilasna Dair Bir Makaledir, Tasvir-i Efkar, Say: 443-447, 6-24 aban 1283 -Devlet-i Aliyyeyi Bulunduu Hatarnakdan Halasn Esbab, Hrriyet, Say: 9, 24 Austos 1868 - Efkar- Cedide, Hadika, Say: 14, 27 Terinisani 1289 - Efkar- Umumiye, bret, Say: 40, 16 Terinievvel 1288 - Elifbann Islah Hakknda, Hrriyet, Say: 61, 2 Austos 1286 - Esile-i Muhtasara Yahut Niin, Mecmuas, Say: 23-24, 1940

289

- Esile-i Muhtasara, Hrriyet, Say: 40, 29 Mart 1869 - Gene ark Meselesi, Tasvir-i Efkar, Say: 459, 12 evval 1283 - Grenek, bret, Say: 119, 7 Mart 1289 - Hikmetl-Hukuk, Mecmua-i Ebuzziya, Cilt: 4, 1302 - Hubbul-Vatan Minel-man, Hrriyet, Say: 1, 29 Haziran 1285 - Hukuk, bret, Say: 5, 7 Haziran 1288 - Hukuk-u Umumiyye, bret, Say: 18 26 Haziran 1288 - Hrriyet, Hrriyet, Say: 58, 2 Austos 1286 - Hrriyet-i Efkar, Hadika, Say: 13, 12 Terinisani 1289 - bret, Hrriyet, Say: 48, 24 Mays 1286 - darece Muhta Olduumuz Tadilat, bret, Say: 33 5 Terinievvel 1288 - flas, Hadika, Say: 17, 9 Kanunuevvel 1289 - htilaf- mmeti Rahme, Hrriyet, Say: 2, 6 temmuz 1868 - mtizac- Akvam, bret, Say: 14, 20 Haziran 1288 - skenderiye Ktphanesini Araplarn Yakmadna Dair Bir Kitabn Hasenat lmiyyeden Olduuna Dair, Tasvir-i Efkar, Say: 418, 23 Rebilevvel 1283 - Islahat- Dahiliyye, bret, Say: 48 27 Terinievvel 1288 - Islah- Huruf Meselesi, Mecmua-i Ebuzziya, Cilt: 4, 1302 - ttifak, Tasvir-i Efkar, Say: 1, 31 mays 1909 - ttihad- slam, bret, Say: 11, 15 Haziran 1288 - Karnca Kanatland, Hrriyet, Say: 35, 22 ubat 1869 - Maarif, bret, Say: 16, 22 Haziran 1288 - Maarife Dair Bir Makale, Hadika, Say: 2, 11 Terinisani 1289 - Medeniyet, bret, Say: 84, 20 Kanunuevvel 1288 -Mektuplar-VII, Hrriyet, Say: 20, 9 Kasm 1868 - Mesele-i Msavat, Hrriyet, Say: 15, 5 Terinievvel 1285 - Muahedat ve Hukuk, bret, Say: 55, 6 Terinievvel 1288 - Mdahanecilik, Diyojen, Say: 167, 23 Terinisani 1288 - Muhabbet, Muharrir, Cilt: 1, 1292 - Muhaverenin Feylesofas, Diyojen, Say: 161, 9 Terinisani 1288 - Mukatebat- Siyasiyye, Muharrir, Cilt: 1, 1292 - Mmteniat, Hadika, Say: 23, 13 Kanunuevvel 1289 - Msavat, Hadika, Say: 5, 14 Kanunuevvel 1289 -Sadaret, Hrriyet, Say: 36, 1 mart 1869 - Say, Mecmua-i Ebuzziya, Cilt: 1, 1298 - Sanat ve Ticaretimiz, bret, Say: 7, 8 Terinisani 1288 - ark Meselesi Hakknda Bir Mtalea, Tasvir-i Efkar, Say: 458, 7 evval 1283 - ark Meselesi, bret, Say: 24, 21 Eyll 1288 - Tabiyyet-i Osmaniyye, Hrriyet, Say: 39, 22 Mart 1285 - Tanzimat, bret, Say: 46, 25 Terinievvel 1288 - Tebeddl- Neihat, bret, Say: 51, 11 Ramazan 1288 - Terakki, Diyojen, Say: 162, 11 Terinisani 1288 - Terakki, bret, Say: 45, 14 Terinievvel 1288 - Trkistann Esbab- Tedennisi, Hrriyet, Say: 5, 27 Temmuz 1285 - mmetin htilaf Rahmettir, Hadika, Say: 20, 10 Kanunuevvel 1289 -Usl-i Meveret Hakknda Mektuplar (Sekiz Mektup), Hrriyet, Say: 12,13,14,16,17, 18,20,22, 1285 - Usul-i Tahsilin Islahna Dair, Tasvir-i Efkar, Say: 404, 28 Haziran 1283

290

- Vatan, bret, Say: 121, 10 Mart 1289 - Vefa-y Aht, bret, Say: 7, 10 Haziran 1288 - Veaverehm fil-Emr, Hrriyet, Say: 4, 30 Temmuz 1285 Narl, Nilfer, - Psikoloji Balamnda Eitim Bildiren Szcklerin Kavramsal Sorunlar-Dil Felsefesi, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 5, Say: 2, Ankara 1982 Nasr, S. Hseyin, - slam ve evre Bunalm, slami Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 3, 1990 - slam ve Modern Bilim Sorunu, slami Aratrmalar, Cilt: 5, Say: 2, 1991 - slam Ruhaniyetinin Kayna Olarak Kuran, ev.: Himmet Konur, Trkiye Gnl, Say: 29, s. 94-98, Temmuz-Austos 1994 - slami Bilim Nedir?, slami Aratrmalar, Cilt: 7, Say: 1, 1994 Nayr, Yaar Nabi, - Edebiyatmzn Bugnk Meseleleri, Atatrk Devri Fikir Hayat II, Kltr Bak. Yay., Ankara 1981 - Edebiyatmzn Bugnk Meseleleri, Varlk, Say: 96, Temmuz 1937 Nazm Hikmet, - Diyalektik Materyalizme Kk Bir Medhal, Aydnlk, Say: 26, stanbul 1924 Nazm zzet, - Hak, Adalet, Kanun, lk, Cilt: 2, Say: 7, Ankara 1933 - Hakimiyet, lahi Hukuk ve Millet Hakimiyeti, Hakimiyetin Hkmleri, lk, Cilt: 2, Say: 8, Ankara 1933 Nazm akir, - nsan Nedir?, Muallimler Mecmuas, Say: 53-54, stanbul 1927 Nebil, - Milli uur ve Halkevleri, lk, Cilt: 2, Say: 9, Ankara 1933 Necati Kemal, - Felsefe ve timaiyat, Kltr, Say: 25, zmir 1934 Necib Asm, - lm-i Lisan II, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 5, Say: 1-2, stanbul 1926 Necip Ali, - nklap ve Trk Kanunu Medenisi, lk, Cilt: 2, Say: 9, Ankara 1933 - Trk Dili ve Trk Mzii, lk, Cilt: 4, Say: 22, Ankara 1934 Necmeddin Sadk (Sadak), -timaiyatta ve Ulum- timaiyede Usul, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 2, stanbul , 1332-1334 -lim ve Siyaset, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, s.3, stanbul 1926 -ntiharlar Neden oalyor?, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 14, s. 261, stanbul 1926 -Kymet Hkmleri eniyet Hkmleri, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 4, stanbul 1332 -Layik Ne Demektir?, lk, Cilt: 2, Say: 11, Ankara 1933 - Yeni Ahlak, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 12, s. 221, stanbul 1926 -Ziya Gkalp Felsefe-i Hayat, Milli Mecmua, Cilt: 1, Say: 24, stanbul 1924 Nemeth, Gyula, - Trkln Eski a, ev.: erif Batav, lk, Cilt: 15, Say: 88, Ankara 1940

291

Neet mer ndelp, -Kltr nkilabmz, Varlk, Say: 17, 15 Mart 1934 Nevzad Mahmud, - Epikrn Ahlak, tihad, Say: 193, stanbul 1925 - Epikrizm, tihad, Say: 177, stanbul 1925 - aponhaverde Ahlak, tihad, Say: 193, stanbul 1925 Nevzat Ayas, - Bergsonun Son Eseri Mnasebetine, Felsefe Yll, Cilt: 1, Ankara 1932 Neziholu, Halim, - Avrupann Btnleme Sreci Inda Avrupa Kimliine Bir Bak, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 36, s. 870-877, Kasm-Aralk 2000 Nicetoro, Alfredo, - Medeniyetler llebilir mi?, Fikir Hareketleri, Say: 8, 1933 Nietzsche, Friedrich, - Ahlkd Anlamda Doruluk ve Yalan zerine, ev.: Oru Aruoba, Cogito, Say: 16, s. 55-67, 1998 - Moral D Doruluk ve Yalan zerine, ev.: Ali Irgat, Felsefe Tartmalar, 14. Kitap, s. 139-148, stanbul - Trkenin Ural Altay Lisanlar Arasndaki Mevkii, Trk Yurdu, Cilt: 14, Say: 7, Ankara 1918 - Zerdt Byle Sylyordu, ev.: Hilmi Ziya lken, Trk Yurdu, Cilt: 2, Say: 10, Ankara 1925 - Zerdt Byle Sylyordu, ev.: Hilmi Ziya lken, Trk Yurdu, Cilt: 2, Say: 7, Ankara 1925 - Zerdt Byle Sylyordu, ev.: Hilmi Ziya lken, Trk Yurdu, Cilt: 2, no.7, s. 47-52, 1341 Nihat, Mustafa, - Evliya elebinin Hayat, Dergah Mecmuas, Cilt: 3, stanbul 1338 Nirun, Nihat, - Sosyal Sistemlerde Sapmalar, Ankara niversitesi Dil-tarih Corafya Fakltesi Aratrma Dergisi, Cilt: 8, 1970 Nitti, Francesca, - Demokrasi Meselesi, Fikir Hareketleri, Say: 3, 1933 - Hkmdarlk daresinin Ruhu, Fikir Hareketleri, Say: 1, 1933 Niyazi Hsn, - timaiyat Nazariyelerine Dair Eserler, Felsefe Yll, Cilt: 1, Ankara 1932 - lim ve nklap, lk, Cilt: 2, Say: 8, Ankara 1933 - Rusyada Felsefe, Mlkiye Mektebi Mecmuas, Cilt: 2, Say: 18, stanbul 1932 Nusret Kemal, - Bir Cihan Telakki Tarz, lk, Cilt: 2, Say: 10, Ankara 1933 - Milli Bayram ve Halk Terbiyesi, lk, Cilt: 2, Say: 9, Ankara 1933 - Sovyetlerde Bayram ve Terbiye, lk, Cilt: 2, Say: 9, Ankara 1933 - Sz Bir Allah Bir, lk, Cilt: 2, Say: 10, Ankara 1933 Nutku, Ulu, - Descartesin mmanent Apriorisi, Felsefe Arkivi, Say: 20, s. 63-69, stanbul 1976 - nancn Sanki Var Bilgisi, Felsefelogos,Yl: 1, Say: 3, Haziran 1998

292

- Nietzschede Nihilizm Problemi, Felsefe Arkivi, Say: 16, s. 131-143, stanbul 1968 - Subjektiv Kausalite Anlaynn Getirdii Anti-Apriorism, Felsefe Arkivi, Say: 20, s. 70-78, stanbul 1976 - Takiyettin Mengolu zerine, Dou ve Bilim, Say: 16, 1984 - Tarihsellik Bilincinin Felsefi nbilgisi, Felsefe Logos, Yl: 3, Say: 9, stanbul Ocak 2000

-OOcak, Ahmet Yaar, -Ahilik ve eyh Edebali: Osmanl Devletinin Kurulu Tarihi Asndan Bir Sorgulama, slami Aratrmalar, Cilt: 12, Say: 3-4, 1999 -Bektailik Bir Tarikattr Ama Alevilik Bir Tarikat Deildir, Trk Yurdu, Aralk 1994 -Bir XIII. Yzyl Mutasavvf ve Sufisi Olarak Mevlana Celalddin-i Rumi, Trkiye Gnl, Say: 9, s. 76-80, Aralk 1989 -ada Trk Aydn ve Yakn Tarih Perspektifi inde Trkiyede slam Gerei, Trkiye Gnl, Say: 9, s. 8-13, Aralk 1989 -Deien Dnyada slamn Batya Dnk Yz: Gnmz Trkiye Mslmanlna Genel Bir Bak, Trkiye Gnl, Say: 35, s. 89-94, TemmuzAustos 1995 -Trkiyede Kemalizm-slam (Yahut eriat) Kavgas, Trk Yurdu, Cilt: 17, Nisan-Mays 1997 -Osmanl mparatorluu ve slam, Trk Yurdu, Aralk 1999-Ocak 2000 -Osmanl mparatorluundan Bugne Kalan Miras: slam (Problematik Bir Yaklam Denemesi), Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say 33, s. 346-357, .MaysHaziran 2000 -nc Bir Liberalist: John Locke, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 550555, Ocak-ubat 1999 -Trkiyede Alevilik Meselesi, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 -Trkiyede Yunus Emre Aratrmalar zerine Genel Bir Deerlendirme ve Yunus Emre Problemi, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 Odaba, Hakk Glen, Abdlkadir, - Anayasal Demokrasi Birey zgrl ve Politik Elilik, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 29, s. 234-240, Eyll-Ekim 1999 Odaba, K. Uur, -Ahlak Felsefesi zerine, Akademik Aratrmalar Dergisi, Say: 2, Erzurum 1996 -Belli Bal Nitelikleri Asndan Cumhuriyetimiz, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 578-585, Eyll-Aralk 1998 -Bir nsan Olarak Haklarn Bilme Hakk, Yeni Trkiye Dergisi, Say: 22, Ankara Temmuz-Austos 1998 -Niin Devlet Nasl Anayasa, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 30, s. 572-577, Kasm-Aralk 1999

293

-Osmanlnn Kurulu Felsefesi ve Bir Zihniyetin Tahlili, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 58-64, Mays-Haziran 2000 -Rza Tevfik ve Felsefesi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Prof. Dr. Necati ner Armaan, Cilt: 40, Ankara 1999 -Yneten Ynetilen likisinin Mahiyeti ve Kuvvetler lkesi Asndan Siyasal Rejimler, Akademik Aratrmalar Dergisi, Say: 4, Erzurum 1997 Oeser, E., - Bilimsel Evrenselcilik, ev.: Felsefe Arkivi, Say: 25, stanbul 1984 Ogdn, Ciltk, - Bihevyorizm, ev.: Muzaffer erif, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 7, stanbul 1928 Ogheb, - Henry de Bergson, Fikir Hareketleri, Cilt: 5, Say: 105, stanbul 1935 Ouzolu, Yusuf, - Osmanl Kurulu Dnemi Messeselerindeki Sivil Karakter ve Devletin Gelimesi zerindeki Etkisi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 47-57, Mays-Haziran 2000 Okan, Mustafa, - Aristoteles Felsefesi, Felsefe Dergisi, Say: 1, s. 118-119, 1977 Okandan, Recai G., - Devletin Tarihi Meneini Kuvvet ve Mcadelede Bulan Muhtelif Grler, .. Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: IX, Say: 3-4, s. 495-515, 1944 - Devletin Tarihi Meneini Mukaveleye stinat Ettiren Muhtelif Grler, .. Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: IX, Say: 1, s. 120-169, 1943 - J. J. Rousseaunun Devlet Hakkndaki Grleri, Ordinarys Prof. A. Samim Gnensaya Armaan, s. 106-126, 1955 Okay, Cneyt, - Merutiyet Dnemi ocuk Dergilerinde Milliyetilik-Millilik, Trk Yurdu, Ocak 1999 Okay, Orhan, - Mehmet Akifin Milliyetilii, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 Oktay, Ahmet, - Felsefeciye Sayg, Yazko Felsefe Yazlar, 3. Kitap1982 Oktay, Cemil, - adalk Sikkesinin Yaz ve Turas: Brokrasi ve Demokrasi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 4, s. 76-79, Mays-Haziran 1995 - Monark Yoksa Asalet Yoktur; Asalet Yoksa Monark Yoktur, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 192-194, Kasm-Aralk 1997 - Trkiye Liberal Bir lke Olabilir Mi?, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 91-92, Ocak-ubat 1999 Oktay, nsal, - letiim ve letiimde oulculuun Koullar zerine Deinmeler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 12, s. 1515-1518, Kasm-Aralk 1996 Okumu, Mesut, - Gazzalinin Kuran Yorumlarna bn Sinann Etkisi, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000

294

Okyar, Osman, - Liberalizm ve Trkiye, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 427-433, Ocakubat 1999 Okyayz, Mehmet, - Postmodernizm:Modernitenin teki Yz, Dou Bat, Say: 10, Ankara ubat 2000/1 Olguner, Fahrettin, - Bat ve slam Dnyasnda Eflatun Kanunlar, Atatrk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 6, Erzurum 1986 - Deerlerin Teekklne Felsefe Asndan Bak, Kubbealt Akademi Mecmuas, Say: 2, stanbul 1990 - Fikir ve nsanlk Dnyasnda Farabi, Kubbealt Akademi Mecmuas, Say: 2, stanbul 1987 - Filozof Platondan Porphyriosa Gre Mektup, Atatrk niversitesi slami limler Fakltesi Dergisi, Say: 4, Erzurum 1980 - bn Sinann Dncesinde Varolu ve Fahreddin Razinin tirazlar, Milli Ktphane Yay., Ankara 1983 - slam Felsefesi Kime Aiddir?, Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 3, Konya 1990 - Millet Kavramnn Felsefi Temelleri, Kubbealt Akademi Mecmuas, Say: 3, stanbul 1985 - Trk Dncesi Sistemi zerine Bir Deneme, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 - Trk Dncesinin Dn-Yarn, Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 44 (390), s. 20-25, 1991 - Trk Dncesinin Dn-Yarn, Trk Yurdu, Say: 44, Ankara 1991 - Trk-slam Medeniyeti inde Akemseddinin Yeri, Kubbealt Akademi Mecmuas, Say: 4, stanbul 1989 Onart, Adnan, - Ahlak Felsefesinde Doalclk Nedir? Ne Deildir?, Felsefe Arkivi, Say: 20, s. 71-97, stanbul 1976 Onat, Hasan, - rtica Tartmalar, Laik-Dindar Gerilimi, Ya da Karlan Frsatlar, Trk Yurdu, Ocak 1999 Onur, Bekir, - Bilim Ahlak, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 5, Say: 1-2, Ankara 1972 Orhan Sadettin, - Felsefe Nedir?, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 3, stanbul 1927 - Filozof Kime Denir?, Milli Mecmua, Cilt: 10, Say: 113, stanbul 1928 - Ruhiyatta Yeni Cereyanlar, Felsefe ve timaiyat Mecmuas,Cilt: 1, Say: 1, stanbul 1927 - Sokrat, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 4, stanbul 1927 - ekil Nazariyesi, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 2, stanbul 1927 - Trk Felsefe Cemiyeti, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 110 Ortayl, lber, - Tarih Dersleri-I: Tarih Nedir?, Trkiye Gnl, Say: 39, s. 152-159, MartNisan 1996

295

-Trk slam Tarihinde Deiim, Deiim Srecinde slam, s. 81-86, TDV. Yay., Ankara 1997 - Trkiyede Laiklik Gndemde, Trkiye Gnl, Say: 13, s. 24-35, K 1990 - Ulus Kimlii zerine, Trkiye Gnl, Say: 50, Mart-Nisan, s. 5-8, 1998 Oskay, nsal, - Efendi- Kle likisi Asndan iddet ve Grnmleri zerine, Cogito, Say: 6-7, s. 185-197, Bahar, 1996 - Sosyalist lkelerdeki Deiim ve Marxtaki nsan Sorunlarnn zmnde Yeni Yneli, Trkiye Gnl, Say: 9, s. 53-59, Aralk 1989 Osman eref, - Uzak arkn Garb Tehdidi, lk, Cilt: 2, Say: 12, Ankara 1934 Ozansoy, Munis Faik, - Mantk, Marmara, Say: 5, Ankara 1936

-gel, Bahaeddin, - Mete ve Byk Hun mparatorluu, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 6, s. 38-39, Ankara 1977 n, Sleyman Seyfi, - Kemalizm Tartmalarnn Kltrel Doas zerine Baz Notlar, Trkiye Gnl, Say: 28, s. 24-36, Mays-Haziran 1994 - Trk Milliyetiliinde Hakim Millet Kodunun Dnm, Trkiye Gnl, Say: 50, s. 17-37, Mart-Nisan 1998 - Trk Siyasal Kltr ve II. Cumhuriyet, Trkiye Gnl, Say: 20, s. 53-58, Gz 1992 - Zor Zamanda lkeli Dnmek ya da Nurettin Topu ve Mehmet Ali Aybar, Trkiye Gnl, Say: 22, s. 29-39, Bahar 1993 kesiz, Hayrettin, - Dnce zgrlnn Sivil taatsizlik Alanlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 281-286, Ocak-ubat 1999 - Hukuk Devleti ve Yargc, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 353-363, Eyll-Ekim 1997 - Hukuk Felsefesi Ynnden nsan Haklar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 21, s. 130-135, Mays-Haziran 1998 - nsan Haklar Inda Hukuk Oluturmann Metodolojisinde Lex Corrupta Sorunu, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 30, s. 524-529, Kasm-Aralk 1999 - Sivil taatsizlik Hakk, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 159-168, Kasm-Aralk 1997 - Yolsuzluk, Yozlama ve Hukuk desi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 394-400, Kasm-Aralk 1997

296

ke, Mim Kemal, - Deien Dnya Dengeleri Inda Milliyetilik Kavram ve 21. Yzyla Doru Milliyetilik Modeli Araylarmz, Yeni Trkiye Dergisi, Yl 1, Say: 1, s. 20-25, Kasm-Aralk 1994 kmen, Mustafa, - Kreselleme Srecinde Kapitalizm, Ulus-Devlet ve Liberal Demokrasi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 208-222, Ocak-ubat 1999 - Osmanldan Cumhuriyete Trkiyede MerkeziyetilikAdem-i Merkeziyetilik Pratii zerine Notlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 305-319, MaysHaziran 2000 ksz, Enis, - Bilgi Toplumu ve Trk Kltrnde Vasat Amak, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say 19, s. 583-587, Ocak-ubat 1998 ksz, skender, - Hr Dnce- Totaliter Dnce, Trk Yurdu, Cilt: 9, no. 28 (374), s. 29-31, 1989 - Hr Dnce Totaliter Dnce, Trk Yurdu, Cilt: 11, 1991 ktem, Niyazi, - Antik Yunan Felsefesi, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XL., Say: 1-4, s. 353-413, 1974 - Fenomenolojiyle Marksizm Arasnda Kurulan liki, Toplum ve Bilim, Say: 17, s. 152-159, 1982 - Fransz Devriminin Felsefesi ve Trkiye, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: LIII, Say: 1-4, s. 267-272, 1988-1990 - Hukuksal Pozitivizm Akm, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, zel Say, Cilt: XLIII., Say: 1-2, s. 271-299, 1977 - Jacques Maritain, Akdeniz Kltr, Neo-Tomizm ve Personalizm, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XLVIII-XLIX, Say: 1-4, s. 283-293, 1982-1983 - Le Principe de la Confusion Des Pouvoirs de Jean Jacques Rousseau et son Influence Sur la Constitution Turque de 1921, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt : 26, Say: 42, s. 375-381, 1979 - Maimonides ve Hukuk Felsefesi, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: LII, Say: 1-4, s.509-518, 1986-1987 - Nicos Ar. Poulantzas ve Hukuk Felsefesi, Gnmzde Yarg, Say: 44, s. 16, 1979 - Phnomnologie du Droit nest Pas Normativisme, Annales de Faclt De Droit dstanbul Cilt: 28, Say: 44, s. 539-547, 1981 Stoisizm, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt : XL., Say: 1-4, s. 589-621, 1974 ktem, lker, - Charles Darwinin Evrim Kuramnn Tanzimattaki Etkileri, Aratrma, Cilt: XIV, s. 241-253, Ankara 1992 - Drl-fnunda Felsefe, OTAM Dergisi, Say: l0, s.159-174, Ankara 2000 - Drl-fnnda Hilfiyyt, OTAM Dergisi, Say: 8, s. 205-219, Ankara 1997 - Descartes, Kant, Bergson ve Husserlde Sezgi, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 40, Say: 1-2, s. 159-189, Ankara 2000

297

- Descartesda Bilginin Kesinlii Problemi, A..Ilhiyat Fakltesi Dergisi, Prof. Dr.Necati ner Armaan, Cilt: XL, s. 310-332, Ankara 1999 - Descartesn Epistemolojisinde Tanrnn Yeri, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 40, Say: 3-4, s. 29-36, Ankara 2000 - Husserlde Apaklk (Evidenz) Problemi, Ankara niversitesi Dil ve TarihCorafya Fakltesi Dergisi, Cilt: XXXV, s. 207-217, Ankara 1991 - Levy Brhln Ahlkn Bilim Olarak ncelenmesinde Yntem Adl Makalesi zerine Bir Inceleme, Felsefe Dnyas, Say: 23, s. 165-178, 1996 Felsefe Kongresi zel Says, Ankara 1997 - M. ekip Tunun slam Felsefe ve Bilimler Adl Makalesi zerine Bir nceleme, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 25, s. 24-40, Ankara Yaz 1997 - Mestcizdenin Hilfiyyt, Erdem, Cilt: 9, Say: 25, s. 347-392, T.T.K. Mat., Ankara 1996 - Orhan Saadettinin Felsefe Nedir? Adl Makalesi zerine Bir nceleme, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 24, s. 32-42, Ankara Bahar 1997 - Tanzimattan Cumhuriyete Osmanllarda Felsefe, Milli Eitim Dergisi, Say: 143, s. 91-97, Ankara 1999 kten, Saadettin, - Osmanl Kentinde Estetik zerine Deneme, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 34, s. 331-339, Temmuz-Austos 2000 - ehri Dokuyan Ruh, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 8, s. 280-286, MartNisan mer Rza, - Ferid Vecdinin Asrndan: Ruh-u nsan: Felsef, lm Bir Bahis, Sebilrread, Cilt: 10, Say: 255, s. 338-339, 1329 merustaolu, Adnan, - Salih Zeki Beyin Mantk Gr, Akademik Aratrmalar, Yaz, 1996 - Zihin-Beden Problemi zerine Bir Tartma, 1998 Felsefe Kongresi, Erzurum Mays 1998 ner, Necati, - 1996 Felsefe Kongresi A Konumas, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 23, s. 5-11, Ankara K 1997 - 1993 Felsefe Kongresini A Konumas, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 8, s. 2-6, Ankara Temmuz 1993 - 1994 Felsefe Kongresini A Konumas, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 14, s. 3-6, Ankara K 1994 - 2000 Felsefe Kongresini A Konumas, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 33, s. 3-11, 2001 - Biimsel Doruluk, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 9, s. 2-8, Ankara Ekim 1993 - Bir Bilgi Tr Olarak Din, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 29, s.1-3, Ankara Temmuz 1999-1 - Cumhuriyet Dnemimizin Bir Filozofu Hilmi Ziya lken, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 28, s. 88-94, Ankara Aralk 1998-2, - evre Sorunu, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 15, s.3-8, Ankara Bahar 1995 - Demokrasinin Epistemolojik Dayana, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 27, s. 26, Ankara Bahar 1998-1 - Dil, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 3, s.2-6, Ankara Mart 1992

298

- Eletirisel Zihniyet, Felsefe Dnyas, Say: 32, s. 3-5, 2000 - Felsefi Tutum, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 18, s. 3-7, Ankara K 1995 - Hilmi Ziya lkenin Fikri Deiim Sreci, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 12, s. 49-58, Ankara Temmuz 1994 - Hrriyet Bir Haktr ve Bu Hak nsann nsan Olmasnn Gerekli artdr, Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 44 (390), s. 63-65, 1991 - Hrriyet ve Otorite, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 4, s., 2-9, Ankara -Hrriyetin Snr, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 17, s.3-7, Ankara Gz 1995 - nsanda z ve Varolu, Felsefe Dnyas Dergisi, Say 1, s. 2-12, Ankara Temmuz 1991 - nsandan Beklenen, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 22, s. 2-5, Ankara Gz 1996 - Kavram, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 7, s.2-6, Ankara Mart 1993 - Kavramn Akl ve Seiklii, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 24, s.3-8, Ankara Bahar 1997 - Kiilik ve Hrriyet, Trk Yurdu, Cilt: 13 1993 - Klasik Mantkta Modalite: I Modal nermeler, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 15, s. 69-85, Ankara 1967 - Kltr, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 2, s. 2-8, Ankara Aralk 1991 - Mantn Ana lkeleri ve Bu lkelerin Varlkla likileri, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 17, s. 285-303, Ankara 1969 - Mantk Felsefesi nedir?, Diyanet Dergisi, Cilt: 10, Say: 106-107, s. 100-103, 1971 - Okklt Bilgi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 16, s. 3-10, Ankara Yaz 1995 - Profesr Hamdi Ragp Atademir, Felsefe Dnyas, Say: 35, s. 3-8, 2002 - Profesr Nusret Hzr, Dou Bat, Say: 12, Ankara Austos 2000/3 -Tanzimattan Sonra Trkiyede lim ve Mantk Anlay, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 5, s. 100-135, Ankara 1956 - Trkiyede Mantk Cereyanlarnn lk Habercisi: Ali Sedat, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 6, s. 60-69, Ankara 1957 - Trkiyede Mantk almalar, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 6, s. 2-11, Ankara Aralk 1992 - Zihniyet Oluumu ve Eitim, 2. Eitim Felsefesi Kongresi, s. 37-49, 1996 ner, Ylmaz, - Diyalektik Materyalizm ve Matematik, Doa ve Bilim, Cilt: 2, Say: 12, s. 152159, 1982 ngren, Reat, - Osmanl Padiahlar ve Tasavvuf, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 32, s. 504512, Mart-Nisan 2000 rnek, Yusuf, - Karl Jaspers-Varolu Felsefesi mi Akl Felsefesi mi?, Hacettepe niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 3, Say: 2, Aralk 1985 rs, Yaman, -Bilgi-Etik Koutsuzluu Ya da Sokratn Bir Temas zerine Kart eitlemeler, Felsefe Tartmalar, 17. Kitap, s. 117-126, stanbul Aralk 1994 - Felsefe Ne-Neden Nasl?, Felsefe Tartmalar, 10. Kitap, s. 86-107, stanbul - Felsefe zerine eitlemeler, Felsefe Tartmalar, 14. Kitap, s. 129-138, stanbul

299

- Felsefe zerine Filozofca Yanlglar, Felsefe Tartmalar, 12. Kitap, s. 61-75, stanbul - Felsefe ve Snrlar, Felsefe Tartmalar, 15. Kitap, s. 63-71, stanbul Ocak 1994 - Felsefede Bilimsel Sylem, Felsefe Tartmalar, 8. Kitap, s. 77-94, stanbul Haziran 1990 - Felsefede Kanatsz Spritler Ya da Geleneksel Felsefenin kmaz, Felsefe Tartmalar, 11. Kitap, s. 106-121, ubat, stanbul 1992 - Felsefede Poplizm, Felsefe Tartmalar, 16, .Kitap, s. 99-108, stanbul Austos 1994 - Godot, Glasnost ve Felsefe, Felsefe Tartmalar, 9. Kitap, s. 102-112, stanbul - Hangi Felsefe, Felsefe Tartmalar, 5. Kitap, s. 112-120, stanbul Mays 1989 - nsan Sorunlar Kadnlar ve Felsefe, Felsefe Tartmalar, 19. Kitap, s. 62-70, stanbul Nisan 1996 -Metafizikten Felsefeye, Felsefe Tartmalar, 13. Kitap, s. 85-94, stanbul 1996 - The Philosophy and Biology of Knowledge, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Say: 2, 1987 - nc Binylda Felsefe, Felsefe Tartmalar, 18. Kitap, s. 67-70, stanbul z, Mehmet, - Klasik Dnem Osmanl Siyasi Dncesi: Tarihi Temeller ve Ana lkeler, slami Aratrmalar, Cilt: 12, Say: 1, 1999 z, Mustafa, - Osmanllarda Sunni Mezhepler Aras likiler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 580-583, Mays-Haziran 2000 zakpnar, Ylmaz, - Dilde Deime Problemine Amprik Bir Yaklam, Seluk niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, Say: 1, 1987 - Dnce Hayatmzda Eletirel birlii, Trk Yurdu, Mays 1998 - nsanln Bugnk Meseleleri ve nsan Zihninin Nitelii, Trk Yurdu, Eyll 1996 - Modern Psikoloji, Seluk niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, 1987 - Tarihi Gerek ve Tarih Bilgisinin mkan, Trk Yurdu, Haziran 1999 - niversitenin Varlk Gayesi, Trk Yurdu, Kasm 1996 - Ziya Gkalpde Kltr ve Medeniyet Kavram, Trk Yurdu, Mart 1996 zakta, Haldun M., - Yapay Zek: Bilgi anda Akl-Beden Sorunu, Cogito, Say: 13, s. 77-87, 1998 zbek, Sinan, - Feuerbachn Din Anlay ve Marx ile Engelsin Eletirisi, Felsefelogos, Yl: 1, Say:3, haziran 1998 - Hans Jonasn Ekolojik Etii, Felsefe Tartmalar, 18. Kitap, s. 100-113, stanbul zbilgen, Tark, - Batllama Problemi zerine Bir Uygulamal Sosyoloji Denemesi, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XXXIV, Say: 1-4, s. 415-512, 1968 - Hukuk Sosyolojisinin Etiko-Filozofik Temelleri, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XXXIX, Say: 1-4, s. 249-303, 1974

300

zcan, Ali Osman, - Kutadgu Biligde Eitim Anlay, Trk Yurdu, Cilt: 9 1988 zcan, Hanifi, - Bilgi-Obje likisi Asndan nsan Hrriyeti, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 5, zmir 1989 - Ebu Hayyan et-Tevhidi Bir Ateist midir?, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 6, zmir 1989 - Ebu Mansur Al-Maturidis Religious Pluralism, Islamochristiana, Say: 23, Roma 1997 - Human Freedom: From The Point of View of Knowledge-Object Relationship, Journal of slamic Studies , Cilt: 7, Say: 1, Oxford 1996 - Maturidinin Bilgi Teorisinde kan Terimi, slami Aratrmalar, Cilt: 3, Say: 1, 1989 - Maturidiye Gre Hikmet Terimi, slami Aratrmalar, Cilt: 2, Say: 2, 1988 - The Relationship Between Gods Knowledge and Human Freedom: A New Approach to The Problem, Hamdard slamicus, Vol. 20, No. 3, July-Karachi September 1997 zcan, Mehmet Tevfik, - Etik Deerlendirme ve Sosyo-Etik Grup Yargs, Argumentum, Cilt: 1, Say: 9, s. 128-133, 1991 - John Lockeun Birey Anlaynn Felsefi Temelleri, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: LII, Say: 1-4, s. 559-586, 1986-1987 zcan, Mustafa, - Ali Canipe Gre Ziya Gkalp, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 zcan, Zeki, - Saint Augustinus Bibliyografyas, Uluda niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi,Cilt: 6, Say: 6, Bursa 1998 znar, ahin, - Sanatn Doas ve Bir Varlk Sorunsal Olarak Sanat, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 30, s.113-126, Ankara 1999-2 zdalga, Elisabeth, - Tarih ve tesi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 9, s.51-60, Ankara Ekim 1993 - Trkiyede slami Uyan ve Radikalleme zerine, slami Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 1, 1990 zdarendeli, Necmettin, - Tarihi Maddecilie Reddiye, Trk Dncesi, Cilt: 10, Say: 54, 1 Mart 1959 zdemir, Hikmet, - Cumhuriyet, Demokrasi ve Deiim, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 2, s. 13-23, Ocak-ubat 1995 zdemir, brahim, - evre Sorunlarnn Antroposentrik (nsan-Merkezli) Karakteri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 27, s. 68-81, Ankara Bahar 1998-1 - evre-Ahlak likisi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 14, s. 49-61, Ankara K 1994 - Demokratik Eitim zerine, Felsefe Dnyas, Say: 35, s. 109-127, 2002 -slam Felsefesinin Gnmzdeki Sorunlar, Gnmz Din Bilimleri Aratrmalar Sempozyumu, Samsun 1989

301

- Osmanlda nsan ve evre Anlay, Osmanlnn Kuruluunun 700. Kurulu Yldnm Sempozyumu, Denizli 1999 zdemir, M. aatay, - Fatih Medreseleri, Trk Yurdu, Cilt: 11, 1991 zdemir, M. Niyazi, - Batclk ve Millilik, Trk Yurdu, Cilt: 9, 1988 zdemir, Metin, - nkarc Ktmserliin Kuran Asndan Kritii, slami Aratrmalar, Cilt: 11, Say: 3-4, 1998 zdemir, Niyazi, - Trk Devlet ve Felsefesi, Trk Yurdu, Aralk 1995 zden, H. mer, - Finalizm ve bn Sin, Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 52 (398), s. 38-42, 1991 - bn Sina ve Leibnizde Ktlk Problemi, Atatrk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 13, Bursa 1998 -bn Sina ve Descartesin Varlk Anlaylar Bakmndan Karlatrlmalar, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 16, s.75-84, Ankara Yaz 1995 - slam Dncesinin Bilim ve Felsefenin Gelimesindeki Rol, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 24, s. 53-63, Ankara Bahar 1997 zden, Mehmet, - Ceditiliin Tarihinden: Gaspral smail ve Usul Cedit, Trkiye Gnl, Say: 29, s. 221-225, Temmuz-Austos 1994 - Osmanl Siyasi Kltrnde Gelenek ve Modernlik, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 151-153, .Mays-Haziran 2000 - Trklk Akm ve Bat Meselesi zerine, Trkiye Gnl, Say: 2, s. 32-34, Mays 1989 zdenren, Rasim, - Laiklik deoloji mi?, slami Aratrmalar, Cilt: 8, Say: 3-4, 1995 - Pozitivizm Akla Kar, lim ve Sanat, Say: 2, s. 31-32, 1985 zde, Talip, -slam ve Mslman Kavramlar Asndan Din-Bilim ve Siyaset likisi, lam Aratrma Dergisi, Cilt: 2, Say: 2, s. 131-150, Temmuz-Aralk stanbul 1997 zel, Mustafa, - Demokrasi Dman Liberalizm, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 116122, Ocak-ubat 1999 - Yeni Bilim, Yeni Toplum, Yeni Toplum Bilim, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 728-735, Ocak-ubat 1998 zemre, Ahmet Yksel, - Fiziksel Realitenin Matematiin Filtresinin Ardndan draki, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 21, s. 9-13, Ankara Yaz 1996 - dealizm ve Pozitif Bilimler, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 15, s. 13-19, Ankara Bahar 1995 - lim ve Din, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 17, s. 13-19, Ankara Gz 1995 - Keplerde Pitagorcu Dncenin Evrimi zerine Bir Deneme, Felsefe Arkivi, Say: 21, s. 55-67, stanbul 1978 - Model, Senaryo ve Teori, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 16, s. 12-21, Ankara Yaz 1995

302

zerdim, Muhaddere Nabi, - Konfyanizm ve Bat Demokrasisi, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 11, Say: 2-4, Ankara 1952 zgkmen, Tarhan, - Kant ve Felsefesi, Mimar Sinan, Say: 28, s. 37-52 zg, Melahat, - Faust Tefsirleri, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 8, Say: 1-4, Ankara 1950 - Gthenin Sanat Gr, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 3, Ankara 1943 - nsann Estetik Terbiyesi zerine Mektuplar, Ankara niversitesi Dil-Tarih Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 12, Say: 1, 1949 - Jean Paulun Estetii, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 4, Ankara 1943 - Schiller ve Sahne, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 18, Say: 1-2 Ankara 1960 zkk, Glriz, - John Rawlsta Liberal Ntr Devlet, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 564-570, Ocak-ubat 1999 - Sivil ve Siyasi zgrlkleri Badatrma abas, John Rawls, Liberal Dnce Dergisi, Say: 15, 1999 zkul, Osman, - Osmanl Devletinin Kurulu ve Gelime Dneminde Ulemann Yeri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 521-534, Mays-Haziran 2000 zlem, Doan, - fade ve Anlama, Felsefe Tartmalar, 17. Kitap, s. 7-33, stanbul Aralk 1994 - Kltr Felsefesi, Felsefe Tartmalar, 12. Kitap, s. 15-30, stanbul - Macit Gkberk ve Trkiyede Felsefe, Felsefe Logos, Yl: 2, Say: 5, stanbul Aralk 1998 - Max Weberin Bilim Anlay, Felsefe Tartmalar, 2. Kitap, stanbul 1988 - Nietzsche zerine, Felsefe Tartmalar, 14. Kitap, s. 55-60, stanbul - Sivil taatsizlik ve Liberalizm, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 272280, Ocak-ubat 1999 - Sivil taatsizlik, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 74-85, stanbul - Takiyettin Mengolunda nsan Kavram, Felsefe Tartmalar, 18. Kitap, s. 7-17, stanbul - Tarih, Bilim ve Bilin, Felsefe Tartmalar, 25. Kitap, s. 9-23 - Tarihsellik ve Cumhuriyet, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 28, s.5-19, Ankara Aralk 1998-2 - Tarihsellik ve Cumhuriyet, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 545554, Eyll-Aralk 1998 - Tarihsellik ve nsan, Felsefe Tartmalar, 24. Kitap, s. 7-21, stanbul Ocak 1999 zman, Ayd, - Yeni Sol, Hmanizma ve Mehmet Ali Aybar Dncesi, Dou-Bat, Yl: 3, Say: 11, 2001

303

zsoy, mer, - Kuran Hitabnn Tarihsellii ve Tarihsel Hitabn Nesnel Anlam zerine, slami Aratrmalar, Cilt: 9, Say: 1-2-3-4, 1996 ztuna, Ylmaz, - ktisadi ve Kltrel Bakmdan Trkiyenin Yakn stikbali, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 4, s. 7-10, Ankara 1977 ztrk, Faruk, - Trk Eitim Dncesinde Bir Tarm Ky topyas: Mesut Ky, Tarih ve Toplum, Cilt: 31, Say: 182, s. 68-74, ubat 1999 - Trk Eitim Dncesinde 'Mze' Kavramnn Dnsel Temelleri: Sat Bey, smail Hakk Baltacolu rnei, III. Uluslar aras Tarih Kongresi: Tarih Yazm ve Mzecilikte Yeni Yaklamlar: Kreselleme ve Yerelleme, 9-11 Aralk 1999 ztrk, Hasan, - Yeni Dnya Dzenine Alternatif Mekan: Medinetl-Fazla, Trkiye Gnl, Say: 37, s. 107-110Kasm-Aralk 1995 ztrk, Osman Metin, - Kamu Yarar: Bir Kavram Karmaas, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 6, , s. 43-47, Eyll-Ekim 1995 ztrkmen, mer, - Akl ve man, Trk Yurdu, Cilt: 7, no. 1-2 (343-344), s. 4-5, 1968 zyurt, Selahattin, - Trk Kimlii Meselesi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 17821792, Eyll-Aralk 1998

-PPaac, Mehmet, - Anlama (Fkh)Usulne Dair, slami Aratrmalar, Cilt: 8, Say: 2, 1995 - Kuran ve Ben Ne Kadar Tarihseliz?, slami Aratrmalar, Cilt: 9, Say: 1-2-34, 1996 Pailin, David A., - Din Felsefecisi Kimdir Din Felsefesi nedir?, ev.: Mevlt, Albayrak, Tabula Rasa, Yl: 1, Say: 1, s. 209-237, sparta 2001 Pala, skender, - Osmanldan Cumhuriyete iirde Trk Kimlii, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1809-1814, Eyll-Aralk 1998 Parodi, D., - Ahlak Hkmlerinin Objektif Deeri, ev.: Mehmet zzet, Darlfnun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene: 2, Say: 9, 1928 Pascal, Blaise, - Bir Taralya Yazlm Mektuplar, ev.: Bedia Akarsu, Felsefe Tercmeleri Dergisi, Cilt: 1, Say: 1, 1947 - Kalb, nsiyak, Prensipler, Kltr Haftas, Say: 14, 1936

304

-Felsefe Sahneleri: nsan, tihad, Say: 62, stanbul 1913 Passmore, John, - Eletirel Olmay retme stne, ev.: Hasan nder, Ankara niversitesi Eitim Bilimleri Fakltesi Dergisi, Say: 2, s. 293-301, 1997 Pataut, Fabrice, - Michael Dummett le Bir Sylei, ev.: rem Kurtsal, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 135-161, stanbul Paton, H., - Filozoflarn Dnyas ve Din, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 24, 1983 Perelman, Chaim, - Hukuksal Uslamlama ve Hukuk Mant, ev.: Tuba Ball, .. Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: LII, Say: 1-4, s. 701-709, 1986-1987 Piaget, Jean, - Ergenin Dncesi Somut Dnceden Soyut Dnceye, ev.: Bekir Onur, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 14, Say: 1-2, 1981 Pierre, Henri Simon, - Tarih nnde Sartre ve Camus, ev.: Nevzat Ylmaz, Ankara niversitesi DilTarih Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 35, Say: 2, 1991 Pittard, B.en, - Beyaz Irklarn Medeniyetin lk Tarihi, lk, Cilt: 11, Say: 64, Ankara 1938 Pittard, E., - Trk Irk Hakknda, lk, Cilt: 8, Say: 45, Ankara 1936 Plattner, Marc F., - Liberalizm ve Demokrasi, ev.: Mithat elikpara, Liberal Dnce Dergisi, Say: 14, Bahar, 1999 Plotinos, - Enneadlar, ev.: Vehbi Eralp, Felsefe Arkivi, Say: 19, stanbul 1975 Poincare, Henri, - Kanunlar Tehavl Edebilir mi?, M. lhami, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 4, stanbul 1927 -Kanunlar Tehavl Edebilir mi?, M. lhami, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 5, stanbul 1927 Polanyi, Michael, - Tarihi Anlama, ev.: Hakan Gndodu, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 10, zmir 1998 Polat, Nazm H., - II. Merutiyet Devri Kltr ve Edebiyat Hayatnda Trk ve Trkeci Yayn Organlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 259-281, .Mays-Haziran 2000 Polt, Richard, - Martin Heidegger:Tarih, Yazg ve Kader, ev.: Abdlkadir en, Felsefe Logos, s. 122-132, 1999 Ponteil, Felix, - Fransada 1789 ncesi Eitim (1) ev.: Saffet Bilhan , Eitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 10, Say: 1-2, s. 143-164, 1978 - Fransada 1789 ncesi Eitim (II ), ev.: Saffet Bilhan, Eitim Bilimleri Fakltesi Dergisi , Say: 1-2,Sayfa: 1-2, s. 271-289, 1980

305

Popkin, Richard, - Bayle ve Hume , Felsefe Arkivi , Say: 17, s. 19-27, stanbul 1970 - phecilik ve Bilimler, Felsefe Arkivi, Say: 18, s. 37-52, stanbul 1972 Popper, Karl R., - Bilimin Amac, ev.: Vehbi Hackadirolu, Felsefe Tartmalar, 12. Kitap, s. 136-146, stanbul Poyraz, Hakan, - Ahlaki Yarglar Emir Kipine ndirgenebilir mi?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 17, s. 71-80, Ankara Gz 1995 - Bir Felsefe Disiplini Olarak Metafizik, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 6, s. 6774, Ankara Aralk 1992 - Etik Sorunlar Asndan Euthanasia, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 14, s. 4149, Ankara K 1994 - Hare Etiinde Evrensellie Gei Yollar, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 23, s. 145-156, Ankara K 1997 - Herakleitos:Kosmostan nsana, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 35, s. 12-26, 2002 - Materyalist Atomculuk, Trk Yurdu, Cilt: 10, no. 36 (382), s. 51-53, 1990 - Prof. Dr. S.Hayri Bolay le Trk Dncesi zerine, Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 44 (390), s. 31-35, 1991 Price, H. H., - Kavramlar ve Kendini Gstermeleri, ev.: Vehbi Hackadirolu, Felsefe Tartmalar, 10. Kitap, s. 11-43, stanbul

Quine, W. V., - Bir Deneycilik Domas, ev.: Vehbi Hackadirolu, Felsefe Tartmalar, 1. Kitap, s. 9-21, stanbul ,Aralk 1987

-Q

-RRagp Hulusi, - Bilgi Mevzular Arasnda Lisan Felsefesi, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, stanbul ,1927 Rahib Meslier, - Akl- Selim, tihad, Say: 221, stanbul 1927 - Akl- Selim, tihad, Say: 223, stanbul 1927 - Akl- Selim, tihad, Say: 225, stanbul 1927 - Akl- Selim, tihad, Say: 226, stanbul 1927 - Akl- Selim, tihad, Say: 227, stanbul 1927

306

Rapaport, Anatoli, - Teorinin eitli Anlamlar, ev.: MeteTuncay, Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt: 14, Say: 4, s. 58-78, 1959 Raphael, Max, - Bilinmeyen Platon, ev.: Doan zlem, Felsefe Tartmalar, 19. Kitap, s. 4955, stanbul Nisan 1996 - Newtonun Mutlak Uzam, ev.: Doan zlem, Felsefe Tartmalar, 20. Kitap, s. 20-38, stanbul Aralk 1996 Rapp, Friedrich, - ki Kltr-Teknik ve Beeri Aklclk, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Say: 1, 1987 Rarnshaw, F.J., - Sosyalizmin Esaslar: Marxn Sosyalizmi, Fikir Hareketleri, Cilt: 3, Say: 65, Sene: 2, 17 Kanunisani 1935 Rauh, Frederic, - Ahlak ve Ruhiyat, lk, Cilt: 10, Say: 55, Ankara 1937 -Ahlaki Dncenin Dinamizmi, ev.: Ziyaeddin Fahri Fndkolu, lk, Cilt: 11, Say: 63, Ankara 1938 - Ahlaki Dncenin Dinamizmi, ev.: Ziyaeddin Fahri Fndkolu, lk, Cilt: 11, Say: 65, Ankara 1938 - yi Adamn Ruhiyat, ev. Ziyaeddin Fahri Fndkolu, lk, Cilt: 10, Say: 56, Ankara 1937 Rawson, Christopher, - Modern Dnyann Temelleri, Fikir Hareketleri, Say: 263, 1938 Reber, M. Sait, - Benliin Varl ve Bilgisi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 33, s.75-83, 2001 -Dalizm, Swinburne ve Foster, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 2, 2000 - Tanr Teriminin Anlam ve Referans, Felsefe Dnyas Deregisi, Say: 32, s. 4967, 2000 - Tanr Terimi zerine, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 31, s. 65-81, Ankara 2000 Ree, Jonathan, - Felsefe Akna Felsefe, ev.: Bahar cal Dzgren, Cogito, Say: 10, s. 301308, 1997 Reeves, Gene, - Tanr Hakknda Konumak: Sreci Bak As, ev.: Mevlt Albayrak, Tabula Rasa, Yl: 1, Say: 3, s. 219-227, 2001 Refi, Halit, - Felsefenin Sinemay Tanmlamas, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 35, s. 37-40, 2002 Refik Halid, - Hefte-i Tefekkr, Rubab, Say: 41, stanbul 1330 Reichenbach, Hans, - htimaliyet Hesabnn Mantki Esaslar, ev.: Nusret . Hzr, Felsefe Yll , Say: 2, stanbul 1934 - htimaliyet Hesabnn Mantki Esaslar, ev.: Nusret . Hzr, Felsefe Yll, Say: 2, stanbul 1935 - Yeni Mantk, Varlk, Say: 12, Ankara 1934 - Zaman ve Mekan, Edebiyat, Say: 2, stanbul 1934

307

- Zaman ve Mekana Ait Felsefi Problemler, Trk Fiziki ve Tabii limler Cemiyeti Arivi, stanbul 1934-1935 Renan, E., - Bir Millet Bir Byk Manevi Tesanttr, ev.: Mehmet zzet, Yeni timaiyat, 1928 - Millet Nedir?, lk, Cilt: 13, Say: 77, Ankara 1939 - Millet Nedir?ev. Peyami Erman, lk, Cilt: 13, Say: 78, Ankara 1939 Read emseddin (Sirer), - Faust Medeniyetinin Gurubu, Anadolu Mecmus, Cilt: 1, Say: 5, stanbul 1924 - Kant ve Felsefesi, Muallimler Mecmuas, Say: 33, stanbul 1925 - Kant ve Felsefesi, Anadolu Mecmus, Cilt: 1, Say: 9-11, stanbul 1925 Reid, - Hay bn Yakzan, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 5, stanbul Kanun-i Sani, 1340 - Hay bn Yakzan, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 10, stanbul Nisan 1340 - Hay bn Yakzan-bn Tufeylin Felsefi Roman, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 11, stanbul Nisan 1340 - Hay bn Yakzan- bn Tufeylin Felsefi Roman, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 12, stanbul Mays 1340 - Hay bn Yakzan-bn Tufeyl, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 15-16, stanbul Temmuz 1340 - Hay ibn Yakzan-bn Tufeyl, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 17-18, stanbul Austos 1340 - Hay bn Yakzan-bn Tufeyl, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 3, stanbul Kanun-i Evvel 1339 Reit Galip, - Trk Tarih nklab ve Yabanc Tezler, lk, Cilt: 2, Say: 9, Ankara 1933 Reit Saffet Atabinen, -Milli Tarih, Trklk ve Trklk zleri, Ankara 1930 Revnakolu, Server, - Yunusun Bestelenmi lahileri Nerede ve Nasl Okunurdu?, Trk Yurdu, Cilt: 5, Say: 319, 1966 Reyhan, Cenk, - Osmanl mparatorluu ve Trkiye Cumhuriyetine Brakt Siyasi Kltr Miras, Trkiye Gnl, Say: 39, s. 80-94, Mart-Nisan 1996 - Trk Siyasal Dncesinde Yol Ayrm: Aykr Bir Aydn Prens Sabahaddin ve Dncesi, Trkiye Gnl, Say: 22, s. 121-126, Bahar 1993 - Trkiye Liberalizminde Bir nc Parti: Teebbs ahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti, Trkiye Gnl, Say: 31, s. 75-83, Kasm-Aralk 1994 Reyhan, Hakan, - Trkiyenin lk Milliyeti Partisi: Milli Merutiyet Frkas, Trkiye Gnl, Say: 37, s. 64-73, Kasm-Aralk 1995 Reymond, Arnold, - Lojik Prensipleri ve Muasr Tenkit zerine, ev.: Hilmi Ziya lken, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 2, Ankara 1943 Reynaert, Franois, - Laiklik ve kmazlar, ev.: Eriman Topba, Trkiye Gnl, Say: 13, s. 8687, K 1990

308

Rfat, Kilisli, - Evliya elebi Seyahatnamesine Dair, Dergah Mecmuas, Cilt: 2, stanbul 1337 Rza Tevfik Blkba, - Amerikanizm, tihad, Say: 100, stanbul ,1914 -Felsefe-i Umumiye Medhal, Bilgi Mecmuas, Yl: 1, Say: 6, Terin-i Sani 1329 - Henri Bergson ve Felsefesi, tihad, Say: 91-2, stanbul 1914 - Humma-y Ak, Trk Yurdu, Cilt: 7, no. 5, s. 2483, 1930 - Hsn ve Mahiyeti, Bahe, Say:2-12, 1324 - Kuvvetler ve Kymetler Felsefesi, tihad, Say: 102, stanbul 1914 - Musahabe-i tihad, tihad, Say: 101, stanbul 1914 Rzatepe, Harun, - mleme Konusunda ki Fakl Yaklam, Felsefe Tartmalar, 8. Kitap, s. 72-76, stanbul Haziran 1990 - mleme Yollar, Felsefe Tartmalar, 5. Kitap, s. 47-64, stanbul Mays 1989 - mlemeyle lgili Gr, Felsefe Tartmalar, 10. Kitap, s. 113-116, stanbul - Kavramlar Konular ve Gelimeler, Felsefe Tartmalar, 19. Kitap, s. 36-43, stanbul Nisan 1996 - Kavramlarn Edinilmesi zerine Dnceler, Felsefe Tartmalar, 17. Kitap, s. 141-150, stanbul Aralk 1996 - Tarihleri le Bantlar Asndan Felsefe le Bilimler Arasndaki Fark stne, Felsefe Tartmalar, 1. Kitap, s. 97-106, stanbul Aralk 1987 - Uslamlama zerine Yazma, Felsefe Tartmalar, 4. Kitap, s. 49-56, stanbul Eyll 1988 -Dn, Felsefe Tartmalar, 17. Kitap, s. 33-62, stanbul Aralk 1994 Ribot, Theodol, - rade Hastalklar, ev.: Nebahat Hamid, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 4, Say: 6, stanbul 1926 - Mistik Muhayyile, ev.: Mustafa ekip Tun, Darlfnun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 4, Say: 17, stanbul 1939 - Ruhiyatta Usul, ev.: Halil Nimetullah, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 2, stanbul 1916 Ricardo, David, - Deer stne, ev.: Yahya Sezai Tezel, Trkiye Gnl, Say: 36, s. 105-125, Eyll-Ekim 1995 Ricoeur, Paul, - Hegelin Din Felsefesinde Vorstellungun Stats, ev.: M. Sait Reber, Felsefe Dnyas, Say: 32, s. 83-96, 2000 Rifat Ahmet, - Gustave le Bon ve Tefekkr lminde Grd ler, tihad, Say: 178, stanbul 1925 - Gustave le Bon ve Tefekkr lminde Grd ler, tihad, Say: 179, stanbul 1925 - Gustave le Bon ve Tefekkr lminde Grd ler, tihad, Say: 180, stanbul 1925 - Gustave le Bon ve Tefekkr lminde Grd ler, tihad, Say: 181, stanbul 1925 Ritter, G.,

309

- Tarih ve Hayat, Nietzche, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 2, Say: 2, Ankara 1944 Rittler, Joachim, - Aristoteles ve Sokratesten ncekiler, Felsefe Arkivi , Cilt: 3, Say: 2, s. 1-15, stanbul 1978 Robins, Kevin Aksoy, Asu, - Bir Medenileme Projesi in Notlar: II. Cumhuriyet, Medya ve Demokrasi, Trkiye Gnl, Say: 20, s. 59-66, Gz 1992 Robinson, Joan, - lim ve Ahlk, ev. Eriman Topba, Trk Yurdu, Cilt: 12, no. 60 (406), s. 2627, 1992 Robinson, S., - Asrmzn Ahlak Felsefesine Toplu Bir Bak, ev.: R. elebi, lk, Cilt: 15, Say: 87, Ankara 1940 Rocher, Guy, - Kltr, Medeniyet ve deoloji, ev.: Eriman Topba, Trk Yurdu, Cilt: 10, no. 33, s. 24-29, 1990 Rodis, Genevve Lewis, - Descartesin Yaam ve Felsefesinin Gelimesi, ev.: Alp Tmertekin, Cogito, Say: 10, s. 17-41, 1997 Roi, John, - Medeniyet Tarihinde Felsefenin Rol, ev.: Avni, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 13 Rolland, Romair, - dealizm Zehiri,Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 1, 15 Nisan 1938 Rorty, Amelie Oksanberg, - Bedenle Dnme Konusunda Descartes, ev.: Doan ahiner, Cogito, Say: 10, s. 199-213, 1997 Rorty, Richard, - Bilim, Eretileme ve Siyaset Olarak Felsefe, ev.: smail Serin, Felsefe Tartmalar, 24. Kitap, s. 108-126, stanbul Ocak 1999 - Bedenden Ayr Var Olma Yetisi, ev.: Doan ahiner, Cogito, Say: 10, s. 187199, 1997 Rosenthal, Franz -Beyrnnin Bilgi Kuram ve Yntemiyle lgili Baz nvarsaymlar zerine, ev.: Mbahat T. Kyel, Beyrnye Armaan, s. 134-156; 157-167, T.T.K., Ankara 1974 Ross, W. D., - Aristoda Tabiat Felsefesi, ev. S. Hayri Bolay, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, s. 155-174, Ankara 1973 Rossi, Ettore, -Osmanl Sanat (Lhistorie De Lempire Ottomon, Fayard, Paris. 1989, Inda - Trkiyede Bugnk Edebiyat ve Siyaset Cereyanlar, Trk Yurdu, Cilt 6 (26), no. 38 (232), s. 17-26, 1931 Roux, J. P. Osmanl Sanat, ev.: Mbahat T. Kyel, Erdem, Cilt: VI, s. 893-932, Ankara Eyll 1990 Rubon, Walter,

310

- Douda ve Batda Ortaa Felsefesi, ev.: Abidin til, Ankara niversitesi Dil-Tarih Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 2, Say: 1, 1943 Rush, Rhees, - Bir Kiisel Dil Olabilir mi?, ev.: Vehbi Hackadirolu, Felsefe Tartmalar, 9. Kitap, s. 11-23, stanbul Russel, Bertrand, - talyan Nasyonalizmi, Fikir Hareketleri, Say: 263, 1938 - Saynn Tanmlanmas, ev.: Celal A. Kanat, Felsefe Tartmalar, 21. Kitap, s. 157-162, stanbul Ryle, Gilbert, - Dnceler retmek ve Kavramlar Olmak, ev.: Vehbi Hackadirolu, Felsefe Tartmalar, 10. Kitap, s. 44-47, stanbul

-SSabri, Faik, - Beer ve Tabiat, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 4, stanbul , 1332 Sadi, Kerim, - Fichte ve Sosyal Ekonomisi, Yeni Adam, Cilt: 3, Say: 156, stanbul 1936 - Kantta Diyalektik, Yeni Adam, Cilt: 2, Say: 92, stanbul 1935 - Tarihi Maddecilie Ait Bir Formle, Yeni Adam, stanbul Sadk- Mahmud Naci, - Bir Memleket, Bir Millet Ne Vakit Batar?, Srat- Mstakim, Cilt: 3, Say: 60, s. 115-116, 1325 Sadri Maksudi, - Trk Birlii, Trk Yurdu, Cilt: 2, Say: 11, Ankara 1925 Safa, Peyami, -Bergson ve Zamanmz, Cumhuriyet, Say: 4793, 16 Eyll 1937 - Egzistansiyalizm, Trk Dncesi, Cilt: 6, Say: 34, 1 Aralk 1956 - lim ve Din Kavgas, Trk Dncesi, Cilt: 11, Say: 62 Mart 1960 - nklap Anlaymzdaki Hatalar, Trk Dncesi, Cilt: 10, Say: 56-57 HaziranTemmuz - Markxizm, Yaps ve rk Temelleri, Trk Dncesi, Cilt: 10, Say: 54, 1 Mart 1959 - Sezi Tahkik ve Riyaziye, Kltr Haftas, Say: 13, 1936 - ark-Garp Mnkaatna Bir Bak, Kltr Haftas, Say: 3, 1936 - Yeni Tarih ve Dil Anlaymzn Geni Manas, Trk Dncesi, Cilt: 10, Say: 56-57, Haziran-Temmuz - Ziya Gkalp ve Durkheim, Trk Yurdu, Mart 1996 -Avrupa ve Trk Milliyetileri,Trk Dncesi, Cilt: 10, Say: 56-57 HaziranTemmuz Said Ali Ankara - Fizik ve Felsefe, lk, Cilt:5, Say:26, Ankara 1935 - Matematik ve Tabiat, Trk Yurdu, Cilt: 2, no. 10 (292), s. 9-10, 1961

311

- Tabiatta Ferdin nemi, Trk Yurdu, Cilt: 2, no. 6 (288), s. 15-16, 1960 Saim Salim, - Zaman Mefhumu Hakknda Bir Hasbihal, tihad, Say: 190, stanbul 1925 Sait Aydoslu, - Millet ve Milliyet, lk, Cilt: 2, Say: 10, Ankara 1933 Sait evket, - in Felsefesi, Galatasaray, Say: 18, stanbul 1932 Salih Zeki, -Auguste Comte-Felsefe-i Msbete, Daruafaka Dergisi, Say: 6, I. Sene, Terin-i Sani, stanbul 1325 -Bir Mektup, Daruafaka Dergisi, Say: 9, I. Sene, Terin-i Sani, stanbul ubat 1325 -Nutk- ftitahi, Daruafaka Dergisi, I. Sene, Terin-i Sani, stanbul -Skolastik, Daruafaka Dergisi, Say: 10, I. Sene, Terin-i Sani, stanbul 1326 Salman, Hseyin, - ski Trk Devletleri ve Osmanl Devletinde Sayg ve taat le lgili Davranlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 34, s. 120-125, Temmuz-Austos 2000 Sampson, Edward E., - Kimliin Dalmas: Gzden Geirilmi Bir Kiisel ve Toplumsal Dzen Kuramna Doru, ev.: Hasan Bacanl, Trkiye Gnl, Say: 33, s. 206-217 Mart-Nisan 1995 Samuray, Neriman, - E. Husserlin Fenomenolojisi ve Nesnelerin Varl, Aratrma Dergisi, Cilt: 12, s. 161-171, Ankara 1981 San, nci, - Yaratcl Gelitiren Bir Yntem ve Yaratc Bireyi Yetitiren Bir Disiplin: Eitsel Yaratc Drama, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 7, s. 148-160, Ocakubat 1996 San, Mithat, - Trk Dili zerine Dnceler, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 5, s. 19-23, Ankara 1977 Sara, Celal, - Eski Msrda Bilim ve Teknik, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 5, Ankara 1943 -Eskilerde Madde Telakkisi, Olu, Say: 18, Ankara 1939 - lmi Dnce ve Belirsizlik Prensibi, Trk Yurdu, Say: 11, Ankara 1959 - mam Gazali, Diyanet Dergisi., Cilt: 1, Say: 5, s.15-17, 1962 -Madde ve Elektrik, Olu, Say:9, Ankara 1939 Sarbay, Ali Yaar, - Cinsellik, Kutsallk ve Kimlik: Toplumsal Dzenin Bedensel nas, Trkiye Gnl, Say: 45, s. 47-56, Mart-Nisan 1997 - Cumhuriyet, Devlet ve Toplum, Trkiye Gnl, Say: 20, s. 36-39, Gz 1992 - Demokrasinin Prelde Olarak Kemalizm, Trkiye Gnl, Say: 28, s. 1619, Mays-Haziran 1994 - slami Sosyoloji Postmodern Bir Sosyoloji mi?, slami Aratrmalar, Cilt: 7, Say: 2, 1994

312

- Postmodernite ve Kltr Olarak slam-Kltrel Bir zmleme, Trkiye Gnl, Say: 25, s. 46-53, K 1993 - Trkiyede Kimlik, Kreselleme ve slam, Trkiye Gnl, Say: 33, s. 4852, Mart-Nisan 1995 - Trkiyede Yerel Siyasetin Postmodern Yz, Trkiye Gnl, Say: 26, , s. 16-18, Ocak-ubat 1994 Sarkavak, Kazm, - Az Bilinen Osmanlda Bir Aydnlanma Hareketi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 125-130, Mays-Haziran 2000 - Cumhuriyet Dneminde Felsefe Yaynlar, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 28, s. 97-112, Ankara Aralk 1998-2 - Farabi ve Yusuf Has Hacibe Gre Devlet Bakannda Bulunmas Gereken Nitelikler, Trk Yurdu, Ekim 1996 - bn Teymiyyeye Gre Felsefe ve Filozoflar, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 24, s. 63-73, Ankara Bahar 1997 - hvan- Safa, bn Sina ve Gazalide Zaman Anlay, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 25, s. 52-72, Ankara Yaz 1997 - Mutezilede Zaman, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 32, s. 5-23, 2000 Sarkaya, Cihan, - Prof. Dr. Ahmet namla Bilim Felsefesi zerine, slami Aratrmalar, Cilt: 3, Say: 4, 1989 Sarnay, Yusuf, - Osmanl Devletinde Trk Milliyetiliinin Douu, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 250-258, Mays-Haziran 2000 Sarton, George, - Bilim Tarihi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 11, s. 69-80, Ankara Mart 1994 Saruhan, Mfit Selim, - VIII-XII. Yzyllar Kapsamnda slam Felsefesi Tarihinde Filozoflarn Hkmdarlarla Olan likileri, slami Aratrmalar, Cilt: 12, Say: 2, 1999 - bn Haldunun Felsefeye Bak, slam Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara 8 Kasm 2002 Sat Bey, - Merutiyetten Sonra Maarif Tarihi, Haz: Do. Dr. Recai Doan, Dini Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 11, s. 197-208, Eyll-Aralk 2001 Sat el-Husri, - Tanzimatlk Meselesi, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul 2000 Satlmaz, M. mer, - Laik evre Aydnlarnn Yeni Ekmek Kaps: slam Aratrmalar, Trkiye Gnl, Say: 14, s. 99-102, Bahar 1991 Sava, Vural Fuat, - 150. Ylnda Tanzimata Dair Dnceler, Trkiye Gnl, Say: 8, s. 6-8 Kasm 1989 - 150. Ylnda Tanzimata Dair Dnceler, Trkiye Gnl, Say: 9, s. 60-62, Aralk 1989 Savran, Glnur, - Dnyorum yleyse Varm, Felsefe Arkivi , Say: 21, s.157-168, stanbul 1978

313

Sayan, Erdin, - Marksist Felsefe Kuruyup Gidiyor mu?, Felsefe Tartmalar, 15. Kitap, s.103105, stanbul Ocak 1994 - Suvar Ksearifin Felsefede Temellendirme Karamsarlnn Temeli Var m?, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 37-51, stanbul Saygn, Adnan, - Trk Mziinin nkiaf Yolu, lk, Cilt: 7, Say: 42, Ankara 1936 Sayl, Aydn, - Farabi ve Tefekkr Tarihindeki Yeri, Belleten Cilt: 15, Say: 57den Ayr Basm, Ankara 1951 - Farabinin Hal Hakkndaki Risalesi, Belleten Cilt: 15 Say: 57den Ayr Basm, Ankara 1951 - George Sartonun ntroduction to The History of Science Adl Eseri, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 7, Ankara 1949 - Goethenin lim Cephesi, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 7, Say: 3, Ankara 1949 - Hmanist Dnce ve Bilim, Klasik Dnce ve Trkiye Sempozyumu , s. 2040, Ankara 1981 - bn Sinann lim Zihniyeti, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 12, Say: 3, Ankara 1954 - Khazininin Rasat Aletleri zerindeki Risalesi, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 14, Say: 3-4, Ankara 1956 - Nasiruddin Tusi ve Meraga Rasathanesi, Ankara niversitesi Dil ve Tarih Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 14, Say: 3-4, Ankara 1956 - Nasruddin Tusi, Ankara niversitesi Dil-Tarih Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 14, Say: 1-2, 1954 -Ortaa slam Dnyasnda lmi alma Temposundaki Arlamann Baz Temel Sebepleri, Aratrma I, s. 5-69, Ankara 1963 Sayn, Zeyneb B., - Yenia: Descartes ve Montaigne, Cogito, Say: 10, s. 155-161, 1997 Sazyek, Hakan, - Halit Ziya Uaklgilin Hikayelerinde Zaman esi, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 34, Say: 1-2, Ankara 1990 Schafer, Margarethe, - Hegelde Teolojik Genlik Yazlarnda Dini Toplum, ev.: Naim ahin, Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 8, s. 323-326, Konya 1998 Schefold, Dian, - Rosseaunun Devlet retisinin Tarihsellii ve Gncellii, ev. Nuin Ayiter, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XXXI, Say: 1-4, s. 511-532, 1974 Scheler, Max, - Felsefi Antropoloji, Felsefe Semineri Dergisi, Cilt: 1, 1939 Schelling, Friedrich Wilhelm, - Transzendental dealizmin lkesi, ev.: Ali Irgat, Felsefe Tartmalar, 16, Kitap, s. 126-142, stanbul Austos 1994

314

- Transzendental Felsefe Kavram, ev.: Ali Irgat, Joseph, Felsefe Tartmalar, 13. Kitap, s. 106-114, stanbul Schiller, - nsann Estetik Terbiyesi zerine Mektuplar, ev.: Melahat zg, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 7, Say: 1, Ankara 1949 - nsann Estetik Terbiyesi zerine Mektuplar, ev.: Melahat zg, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 7, Say: 2, Ankara 1949 - tanazi ve Teoloji, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XLIII, Yl: 1, Say: 1, 2002 Schmoler, - Asrmzda ktisadi Teebbs, ev.: Mehmet zzet, Yeni timaiyat, 1928 Seluk, Sami, - Atatrklk, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 593-596, EyllAralk 1998 - Dar Ufuklu Demokrasi le Yetinmenin Bunaltc Dayanlmazl, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 7-13, Eyll-Ekim 1997 - Dn zgrl, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 234-250, EyllEkim 1997 - Laiklii Tanmlama Denemesi ve Tanm Inda Trkiyenin Konumu, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 2536-2541, Eyll-Aralk 1998 - zgr Yaama Biimi: Erkincilik, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 1622, Ocak-ubat 1999 Selen, Nevin, - Nesnelerle Onlara Verilen simler Arasnda O Nesnenin zelliine Uygun Bir Ses Uyuumu Var mdr?, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 25, Say: 3-4, Ankara 1967 Selmin Tevfik, - Gayeci veya Formil Ruhiyat, Felsefe Yll, Cilt: 2, Ankara 1934-35 - Husserl ve Fenomenoloji, Felsefe Yll, Cilt: 2, Ankara 1934-35 Sena, Cemil, - Bilim ve Din, Trk Yurdu, Cilt: 4, no. 11 (317), s. 9-12, 1965 - Din ve Ahlk, Trk Yurdu, Cilt: 4, no. 3, s. 8-12, 1965 - Din, Bilim Snrlarn Aabilir mi?, Trk Yurdu, Cilt: 5, no. 3 (321), s. 8-13, 1966 - Mevlannn Felsefesi, Trk Yurdu, Cilt: 3, no. 8-9-10, s. 46-47, 1964 Senai, Osman, - Ahlak Bahsi, Dergah Mecmuas, Cilt: 3, stanbul 1338 Seneca, - Yaamn Ksal zerine, ev.: Elif Gkteke, Cogito, Say: 15, s. 11-16, 1998 Serdar, Ziyauddin, - Bilimin Yeniden slama Ynelmesi, slami Aratrmalar, Cilt: 1, Say: 2, 1986 Serdengeti, Edip, - Trk Kamusal Tresinde zg Kural, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, 1935 Severcan, efaettin, - Bir Tarih Deerlendirmesi: eyh Bedreddin Olay, Trkiye Gnl, Say: 43, s. 96-107, Kasm-Aralk 1996

315

Sevi, Vasfi Rait, - Rousseau ve Kanun, Yasama ve Yarg Dergisi, Say: 11, s. 91-106, 1963 Sevindi, Nevval, - 21. Yzylda Bilgi Toplumunda Trkiyenin Yeri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 626-631, Ocak-ubat 1998 - Cumhuriyette Kltrel Yaplanma, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 2452-2458, Eyll-Aralk 1998 Sewell, Arthur, - iir ve Sentax, ev. Ahmet. E. Uysal, Ankara niversitesi Dil ve TarihCorafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 14, Say: 3-4, Ankara 1956 Sezal, hsan-Erkan, Semra, - XXI. Yzyl retmeni, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 7, s. 58-62, Ocakubat 1996 Sezen, Yumni, - Trkiye Cumhuriyetinde Din ve Laiklik, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 2324, s. 2579-2591, Eyll-Aralk 1998 Sezer, Baykan, - Batclama Ve Trkiyede Siyaset zerine Notlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 9, s. 105-111, .Mays-Haziran 1996 - Dou-Bat atmas ve Marxisme, Trkiye Gnl, Say: 15, s. 10-16, Yaz 1991 Sezgin, Erkut, - Akla Doru, Felsefe Tartmalar, 15. Kitap, s. 42-53, stanbul Ocak, 1994 - Akln Gizemi tekiliin Kefi Olarak Felsefe, Felsefe Tartmalar, 18. Kitap, s. 22-37, stanbul - Algnn Balam, nsann Durumu, Felsefe Tartmalar, 10. Kitap, s. 71-79, stanbul 19 - Anlam, Doruluk Balam ve Oyunun Kurallar, Felsefe Tartmalar, 9. Kitap, s. 24-41, stanbul 19 - Badatrma Sorunu ve Gerekliin Balam Olarak Dil ve Dnya, Felsefe Tartmalar, 25. Kitap, s. 23-42, stanbul Temmuz 1999 - Beden ve Dil, Felsefe Tartmalar, 21. Kitap, s. 61-70, stanbul - Bilgisayar, Beyin ve Dnme, Felsefe Tartmalar, 11. Kitap, s. 95-105, ubat stanbul 1992 - Descartes, Moore ve Wittgenstein- Kesinlik zerine, Felsefe Tartmalar, 17. Kitap, s. 104-116, stanbul Aralk 1994 - Descartesin Kukusu ve Oyunun Kurallar, Felsefe Tartmalar, 12. Kitap, s. 37-42, stanbul - Dilin Sfr Noktasnda Felsefe, Felsefe Tartmalar, 22. Kitap, s. 29-36, stanbul - nerme Kavramnn Geliimi, Felsefe Tartmalar, 5. Kitap, s. 76-83, stanbul Mays 1989 - Sradan ve Olaanst, Felsefe Tartmalar, 7. Kitap, s. 61-70, Ocak, stanbul 1990 - Wittgenstein, zel-Dil, Ayer, Felsefe Tartmalar, 8. Kitap, s. 47-58, stanbul Haziran 1990

316

- Wittgenteinin Ardndan: Felsefede Yntem, Felsefe Tartmalar, 3. Kitap, s. 18-27, stanbul Eyll 1988 Shafter, Jerome, - Zihinsel Olaylar ve Beyin, Felsefe Tartmalar, 6. Kitap, s. 20-24, Austos stanbul 1989 Shahjahan, Muhammed, - Farabi Felsefesinde Cesaret Kavram, ev.: Nejdet Durak, Tabula Rasa, Yl: 1, Say: 1, s. 191-198, sparta 2001 Sddki, Abdlhamit, - kbalin slm Rnesansna Hizmeti, Trk Yurdu, Cilt: 4, no. 7 (313), s. 18-19, 1965 Sdgwck, Henry, - devlerin Snflandrlmas: Doruluk, ev.: zden Arkan, Cogito, Say: 16, s. 52-55, 1998 Siler, Abdurrahman, - Trk Akademisyenlerinin Aydn-Halk Tezadna Bakndaki Gelimeler zerine, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 369-376, .Mays-Haziran 2000 Sinanolu, Samim, - M. Annaevs Senecadan Dnceler: Faydasz Bilgi, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 9, Say: 4, Ankara 1951 - Yunan Dnyas Karsnda Cicero, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 13, Say: 4, Ankara 1954 Sitache, W., - Yeter Sebep lkesi, ev.: Nermi Uygur, Felsefe Arkivi, Cilt: 2, Say: 1 Smart, J. J. CLT, - Duyumlar ve Beyin Sreleri, ev.: Vehbi Hackadirolu, Felsefe Tartmalar, 6. Kitap, s. 9-19, stanbul Austos 1989 Smith, Anthony, - Milliyetilik ve Kltrel Kimlik, ev.: Bahadr Sina ener, Trkiye Gnl, Say: 50, s. 76-95, Mart-Nisan 1998 Sober, Elliot, - Evrimsel zgecilik nedir?, Felsefe Tartmalar, 9. Kitap, s. 57-74, stanbul Sol, Ayhan, - Bilimsel Devrimler Radikal Kavramsal Deimelere ndirgenebilir mi?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 16, s. 100-111, Ankara Yaz 1995 - Matematik Tm Bilimler in En Uygun Dil Midir?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 19, s.75-81, Ankara K 1996 Sombart, Werner, - Almanyada timai Hareket, Fikir Hareketleri, Cilt: 3, Say: 58, Sene: 2, 1934 - Fransada timai Hareket, Fikir Hareketleri, Cilt: 3, Say: 57, Sene: 2, 1934 Soykan, mer Naci, -Ac Yaantsnn Dilsel-Fenomenolojik zmlemesine nsz, FelsefeTartmalar, 11. kitap, s. 122-127, stanbul 1992. -Aklama ve Iretileme, Trkiye I. Felsefe-Mantk-Bilim Tarihi Sempozyumu Bildirileri, s. 341-345, Ankara 1986, lke yay., 1991 -Anlam zmlemeleri, VI. Dilbilim Sempozyumu, 21-23 Mays Ankara 1992

317

-Anlatmda Tutumluluk, Trkiye Yazlar, Say: 8, s. 37-39, Ankara 1977 -Armoni Ilkesine Ilikin Bir zmleme, Felsefelogos, Say: 4, s. 30-44, Eyll stanbul 1998 -Aydnlanma, Insancl, s. 9-14, stanbul ubat 1988 - Bedenim Kimin Yazsna Bir st Metin, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 10, s. 21-30, Ankara Aralk 1993 -Bilginin Birlii ve Ayrl stne, Felsefe Tartmalar, 23. kitap, s. 95-109, stanbul Austos 1998 -Bilim ve Etik, Insancl, s. 10-12, stanbul Mays 2000 -Bilimlerin Birliini Temellendirmede Descartesin ntuition Kavramnn Yeri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 24, s. 12-20, Ankara Bahar 1997 -Bir Tarih Felsefesi in Dnceler, Trk Felsefe Dernei 1994 Felsefe Kongresi, 20-22 Ekim 1994, Uluda ni. Bursa; Felsefe Dnyas, Say: 14, s. 1725, Ankara 1994 -Bir Wittgenstein Yorumu stne Aklayc Bir Eletiri, Felsefe Tartmalar, 12. Kitap, s. 147-151, stanbul 19 -adalk, Trkiye Yazlar, Say: 18, s. 43, Ankara 1978. -De Harmonia. An Analysis of the Principle of Harmony, Felsefelogos, '98/3, zel Say, Bulut Yaynevi, stanbul -Denemeci-Aratrmac Ikilii, Trkiye Yazlar, Say: 12, s. 16-17, Ankara 1978 -Deyimlenebilirlik, Oluum, Say: 56/98, s. 9-11, Ankara 1982 -Dil "Hastalklar", Trk Kltr ve Felsefesi Panelleri, Erciyes niversitesi, 2425 Nisan 1991, Kayseri, Erciyes ni. Yay. no: 29, s. 123-129, Kayseri 1992 -Dil Dzeni-Nesne Dzeni, Felsefe ve Sanat, s. 111-118, Ara Yay., stanbul 1990 -Dilbilgisinin Felsefeye Ne Yardm Olur?, Felsefe Tartmalar, 13. Kitap, s. 4659, stanbul 1993 -Edebiyat Sosyolojisinde Uygulamal Bir Yntem Denemesi, Adam Sanat, Say: 46, s. 19-22, stanbul Eyll 1989; Kavram, Say: 5, s. 26-27, stanbul 1989 -Eflatun ve Devlet, Walter Kranz, Felsefe Arkivi , Cilt: 1, no. 1, s. 161-164, stanbul 1945 -Eip Bkmeyen Bir Eitim Nasl Olanakldr?, Trkiye 2. Eitim Felsefesi Kongresi, 23-26 Ekim 1996, Yznc Yl niversitesi, Van; Felsefe Tartmalar, 21. kitap, s. 71-95, stanbul Mays 1997 -Eitimde Ezbercilik ve Yaratclk stne, Insancl, s. 8-12, stanbul Mays 1988 -Eine sprach-logische Analyse von "zum Beispiel", 11. Internationales Wittgenstein Syposium Kirchberg/Wechsel (Avusturya) 1986, Berichte, s. 331333, Hpt, Wien 1987 -Eletiri Bir Aydn Lks Deildir, (Grme), Trk Yurdu, Say: 47, s. 30-34, Ankara 1991 -Erekbilimsel Bak Asndan Dnyann Okunabilirlii, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 25, s. 72-79, Ankara Yaz 1997 -Ernst Mach'da Bilginin Biyolojik-Antropolojik Temeli, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 11, s. 21-30, Ankara 1994; Yzylmzda Insan Felsefesi iinde, s. 103-112, Trkiye Felsefe Kurumu, Ankara 1997 -Ev stne Felsefece Bir Deneme, Cogito, Say: 18, s. 100-112, stanbul Bahar 1999

318

-Felsefe Nedir, Nasl Olmaldr?, Sorusu stne Yaplan Tartmalara Ynelik Birka Saptama, Insancl, s. 3-5, stanbul Austos 1997 -Felsefede Gelenek Oluturmak, Cumhuriyet Dneminde Felsefe ve Felsefeye Emek Verenler konulu toplant, stanbul niversitesi, 12-13 Kasm 1998; Felsefelogos, Say: 5, s. 28-34, Aralk 1998 -Felsefede Gelenek Oluturmak, Felsefe Logos, Yl: 2, Say: 5, stanbul Aralk 1998 -Felsefede Tavr Almak, Trkiye Yazlar, Say: 4, s. 38-39, Ankara 1977 -Filozof Tanr Misafiridir, Varlk, Say: 1023, s. 56-58, stanbul Aralk 1992 -Hangi Akla Veda?, Cogito, Say: 6-7, s. 441-447, stanbul K-Bahar 1996 -Hegel Sisteminde Tarih Felsefesi, Ankara niversitesi Ilahiyat Fakltesi Dergisi, (Prof. Dr. Necati ner Armaan), Cilt: XL, s. 271-289, Ankara 1999; Felsefelogos, Say: 9, s. 47-64, stanbul 2000/1 -Her Tr Iletiimin Taycs Olarak Dil ya da Iletiim Asndan Olas Tm Diller Iin Bir Snflama nerisi, Felsefe ve Iletiim Sempozyumu, Anadolu niversitesi, Eskiehir 26-27 Mays 1989; Felsefe Tartmalar, 7. kitap, s. 94-105, stanbul 1990 -How To Do Things in Words with Grammar, Schleiermacher 2000 Conference, Drew University, Madison, NJ ABD, April 6-9 2000 -Identitt versus Persnlichkeit als eine Antwort auf die Frage: Wie soll sich Europa fr eine bessere Welt verwandeln?, Internationale Philosophietagung, 2830, stanbul 1994 -mge ve Gerek, Varlk, Say: 105, s. 40-43, stanbul Austos 1995 -Insan Bilimlerinde Temellendirme Sorunu, Trk Felsefe Dernei 1995 Felsefe Kongresi, Ankara 19-21 Ekim 1995; Felsefe Dnyas, Say: 18, s. 27-39, K 1995 -Insan Kirlenmesi, Insancl, Austos, 1992, s. 5-7, stanbul -Insan: Burada ve Her Yerde! Evrensellik-Yerellik Sorununa Herder ve Goethe Dolaymnda Bir Bak, Toplumbilim, Say: 8, s. 11-18, stanbul Haziran 1998 -nsann Dnyadaki Yerinin Yeniden Sorgulanmas stne, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 33, 2001, s. 11-25 -nsann Haklar Olmas Ne Demektir?, TFK, stanbul Seminerleri, Tark Zafer Tunaya Kltr Merkezi, stanbul 5 Kasm 1999 -nsann Yaam Btnnn Biim Kazanmasnda Estetik ile Ethik Olann Bants, Gnmzde Etik ve lmnn 20. Ylnda Hilmi Ziya lken Semineri, Trkiye Felsefe Kurumu, stanbul 25-26 Kasm 1994; Insancl, s. 12-15, stanbul ubat 1995 -Kimlik Karsnda Kiilik, Felsefe Tartmalar, 19. Kitap, s. 56-61, stanbul Nisan 1996 -Kimlik, Ama Nereye Kadar?, nsancl, s. 3-6, stanbul Ekim 1996 -Kimlik-Kiilik Tartmas stne, Insancl, s. 1-3, stanbul ubat 1997 -Kimlik-Kltr Bants Asndan Trkiye-AT Ilikisi, Trk Kltrne Felsefe Asndan Bak Sempozyumu, Ondokuz Mays niversitesi, Samsun 23-24 Kasm 1989; Trk Yurdu, Say: 66, s. 26-29, Ankara ubat 1993 -Kltrn Sreklilii, Trkiye Yazlar, Say: 19, s. 10-12, Ankara 1978 -Medya Ahlknn Felsefi Temelleri, TFK, Felsefe Asndan Iletiim ve Iletiim Aralar Semineri, stanbul 12-13 Kasm 1993; Insancl, s. 26-30, stanbul Mart 1994

319

-Mzik Hakknda Baz Felsefi Dedikodular, zlenim, s. 75-79, stanbul Ekim 1996 -Mzik ve Beden, Mzikoloji Dernei, I. Mzikoloji Simpozyumu, Tark Zafer Tunaya Kltr Merkezi, stanbul 27-28 Kasm 1999; Insancl, s. 16-20, stanbul Ekim 2000 -Neden Tartrz?, Insancl, s. 7-10 stanbul Haziran 1997 -Ontoloji ve Trk Dncesindeki Yeri, Trk Dncesinde Felsefe Akmlar Semineri, Trkiye Felsefe Kurumu, stanbul 18-19 Ekim 1990; Trk Yurdu, Say: 44, s. 59-62, Ankara 1991 -rneinin Dilsel-Mantksal Bir zmlemesi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 4, s. 43-47, Ankara Temmuz 1992 -Philosophie als Wille zur Weisheit bei Schelling, Fachtagung Schellings Weg zur Freiheitsschrift-Legende und Wirklichkeit, 14-17 Oktober 1992, Leonberg (Almanya) [Schellingiana, Band 5 iinde, s. 325-329, Frommann-Holzboog, 1996 -Philosophie Als Wille Zur Weisheit Bei Schelling, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 6, s. 45-50, Ankara Aralk 1992 -Plastik Sanatta "Grsel Dil" stne Bir Temellendirme Denemesi, Cell Esad Arseven Ansna Sanat Tarihi Semineri, 7-10 Mart 1994, M.S.. Oditoryumu, Araylar, 1998 -Sanat Sosyolojisinin Tarihesi ve Bugnk Durumu, ada Eletiri, Yl: 3, s. 20-23, stanbul Ekim 1984 -Sanat Sosyolojisinin Temellendirilmesine Ilikin Bir Deneme, ada Eletiri, Yl: 3, s. 42-43, stanbul Austos 1984 -Sanatn By ve Din ile Ilgisi, ada Eletiri, Yl: 4, s. 59-61, stanbul Mays 1985 -Sanatn Kayna Sorunu: alma, I ve Emek, Ilim ve Sanat, Say: 18, s. 19-22, stanbul 1988 -Sanatn Kayna Sorunu: Oyun ve Dans, Felsefe Dnyas, Say: 2, s. 39-54, Ankara 1991 -Sanatn Mitos ve Mitoloji ile Ilgisi, ada Eletiri, Yl: 3, s. 38-41, stanbul Aralk 1984 -Sanatn Nelii-Sanatnn Kimlii Sorunu: 1. Tekhne-Tekhnites, Felsefe Arkivi, Say: 30, s. 107-122, stanbul 1997 -Sanatn Nelii-Sanatnn Kimlii Sorunu: II. Mimesis-Mimetes, Felsefe Dnyas, Say: 3, s. 22-42, Ankara 1992. -Sanatn Nelii-Sanatnn Kimlii Sorunu: III. Poieses-Poietes, Felsefe Dnyas, Say: 20, s. 34-45, Bahar Ankara 1996 -Sanat-Kitle Iletiimi ve Ahlksal-Toplumsal Boyut. Kavramsal Bir zmleme, Toplumbilim, Say: 4, s. 83-88, stanbul Haziran 1996 -Sanat-Kitle Iletiiminde Sanatsal ve Ahlksal-Toplumsal Boyutlar, Mimar Sinan.niversitesi Sanat ve Kitle Iletiimi Sempozyumu, s. 50-52, stanbul 1987, Mata Basmevi, Istanbul 1988 -Sanki Ne Syler?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 12, s. 28-32, Ankara Temmuz 1994 -Schellingde Bilgelii steme Olarak Felsefe, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 6, s. 40-45, Ankara Aralk 1992 -Schellingin Eylem Felsefesi, Felsefe Tartmalar, 15. Kitap, s. 25-41, stanbul Ocak 1994

320

-Schopenhauer in der Trkei, Schopenhauer Jahrbuch 72. s. 113-115, Band 1991, Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main. -Sesin Rengi, Grntnn Tns, Insancl, s. 25-26, stanbul Aralk 1998 -Sprache als Trger der Kommunikation, Deutsche Zeitschrift fr Philosophie, s. 1069-1081, IV. Quartal Berlin,1991 -Toplumsal Varolu ve Anarist, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 5, s. 49-54, Ankara Ekim 1992 -Tutarl Olmak, Trkiye Yazlar, Say: 5, s. 35-36, Ankara 1977 -Trk Postmodernizmi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 9, s. 33-41, Ankara Ekim 1993 -Trke'nin Felsefe Yollar II, Cumhuriyet Dneminde Trkiye'de Felsefe Sempozyumu, Felsefe Dernei, Ankara 16-18 Mays 1990; Milli Kltr, Say: 85, s. 4-12, Ankara 1991 -Trke'nin Felsefe Yollar III: Trke'de Anlam Nasl Oluuyor?, Felsefe Asndan Dil ve Kltr Semineri, Trkiye Felsefe Kurumu, stanbul 25-26 Ekim 1991; Insancl, s. 5-8, ubat 1992, s. 12-16, Mart 1992; s. 13-16, stanbul Nisan 1992 -Trke'nin Felsefe Yollar, Trkiye II. Felsefe-Mantk-Bilim Tarihi Sempozyumu, Izmir 1987; Ege niversitesi yay. Seminer Felsefe, Say: 6, s. 169182, Izmir 1989 -Trkiye Kltr Gereklii stne zmleyici Bir Deneme: Tat Yazlar, Toplumbilim, Say: 1, s. 43-49, stanbul Eyll 1992 -Trkiye'de Schopenhauer, Tarih ve Toplum, Say: 99, s. 64, stanbul Mart 1992 -Usun, Bilimin ve Aydnlanma'nn Yeniden Sorgulanmas stne, Insancl, s. 911, Aralk stanbul 1996 -ber das Verhltnis der Vorstellung zum Begriff im Rahmen der Sprache bei Schopenhauer/ Schopenhauer'de Dil erevesinde Tasarm-Kavram Bants, (iki dilde), 200. ylnda Schopenhauer'i anma gn, Ankara 1988; Felsefe Arkivi, Say: 28, s. 223-241, stanbul 1991 -ber die Lesbarkeit der Welt hinsichtlich der teleologischen Betrachtung bei Schelling und Kierkegaard, "Zeit und Freiheit", Budapest, 24. bis 27, April 1977 ("Zeit und Freiheit" iinde, s. 117-124, Yaynlayan: I. M. Fehr ve W. G. JacoBsk, Ktef Bt., Budapest 1999 -topyalarda Sanat-Toplum Ilikisi, Felsefe Dnyas, Say: 1, s. 31-37, Ankara 1991 -Varolu Yolunun Ana Kavanda: Korku ve Kayg, Kierkegaard ve Heidegger'de Bir Aratrma, Dou Bat, Say: 6, s. 35-53, ubat, Mart, Nisan Ankara 1999 -Wittgensteinin Felsefe ve Metafizik Karsndaki Tutumu, Felsefe Tartmalar, 16. Kitap, s. 63-75, stanbul Austos 1994 -Wittgenstein'da Dil Oyunlar, (Sylei), Atatrk Kitapl, stanbul 1996. -Yalan Sylerken Dilde Neler Olur?, Felsefe Tartmalar, 4. Kitap, s. 87-92, stanbul Eyll 1988 -Yantutmazlk ve Nesnellik, Edebiyat Cephesi, Say: 32, s. 2, stanbul 1980 -Yaam Sylemleri (1-60), Dnya Kltr, Kitap 1, s. 33-48, stanbul 1996 -Zaman ve Uzamdaki Nesnelerin Deimesi Bana Gre Zorunludur, Trk Yurdu, Say: 78, s. 25-28 Ankara ubat 1994 Soysal, Ahmet,

321

- Emmanuel Levinas zerine, Cogito, Say: 4, s. 298-300, Bahar 1995 Sylemez, Mikail, - Mahtumkulunun Eitim Gr, Felsefe Dnyas, Say: 35, s. 102-109, 2002 Szen, Kemal, - Ahmet Cevdet Paaya Gre Devlet, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 211-216, Mays-Haziran 2000 - Gazzalinin Sudur Teorisini Eletirisi, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 Szer, nay, - Berkeleyde Varlk ve Alg Sorunu, Felsefe Arkivi , Say: 17, s. 39-81, stanbul 1970 Spencer, Herbert, - Cemiyette ve Uzviyette Deime, ev.: Mehmet zzet, Yeni timaiyat, 1928 Spinoza, Barouch, - Tractatus Theologica-Politicus, ev.: Ali Irgat, Felsefe Tartmalar, 18. Kitap, s. 114-120, stanbul Springborg, Parca, - Bat Cumhuriyetilii ve ark Hkmdar, ev.: zden Arkan, Cogito, Say: 15, s. 69-94, 1998 Stache, Wilfred, - Yeter Sebep lkesi, Felsefe Arkivi, Cilt: 3, Say: 1, s. 81-84, stanbul 1952 Stenberg, Leif, - Tanrnn Hizmetindeki Bilim: Bilginin slamiletirilmesi, Hece, Yl: 6, Say: 68, s. 40-44, Austos 2002 Strauss, Levi, - Ethik Terimlerin Duygusal Anlam, Felsefe Arkivi, Say: 19, s. 112-132, stanbul 1975 - Mitlerin Yaps, Felsefe Arkivi , Say: 19, s. 152-180, stanbul 1975 Strovsky, Fortunat, - Endstri Medeniyeti ve Ahlak, Fikir Hareketleri, Cilt: 4, Say: 103, stanbul 1935 - talyan Nasyonalizmi, Fikir Hareketleri, Say: 22, 1934 - Nasyonalizm ve Vatanperverlik, Fikir Hareketleri, Say: 5, 1933 - Yeni Estetik, Fikir Hareketleri, Cilt: 4, Say: 96, 1935 Strker, Elisabeth, - Yaama Pratiinin Bir Paras Olarak Bilim, Felsefe Tartmalar, 6. Kitap, s. 51-63, Austos stanbul 1989 Strzygowski, Yoseph, - Trkler ve imali Asya Sanatnn Buz Devrindeki Menei, ev.: Cemal Kprl, lk, Cilt: 9, Say: 49, Ankara 1937 Suba, Necdet, - Arkounun Okumalarnda Tarihsellik ve Kutsallk, slami Aratrmalar, Cilt: 9, Say: 1-2-3-4, 1996 - Din, Aydn ve Meruiyet, Trkiye Gnl, Say: 35, s. 80-86, TemmuzAustos 1995 - Fundamentalizm, slam ve Hayat, slami Aratrmalar, Cilt: 8, Say: 3-4, 1995 Subhi Edhem,

322

- Antropoloji Dersleri, Genkalemler, Cilt: 3, Say: 16, Budapete 1322 - Descartes, tihad, Say: 119, stanbul 1914 - Descartes, tihad, Say: 120, stanbul 1914 - Descartes, tihad, Say: 121, stanbul 1914 - Descartes ve Felsefesi, Genkalemler, Cilt: 3, Say: 16, Budapete 1322 Sunar, Cavit, - Bergsonda Cansz Madde ve Canllar Alemi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: VII, s. 89-95, Ankara 1960 - Bergsonda uur Halleri ve Zaman, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XVII, s. 47-66, Ankara 1972 - Bergsonda Zek ve Sezgi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt 8, s. 39-44, Ankara 1960 - Din Nedir?, Ankara niversitesi lahiyat Fak., Derg., Cilt: X, s. 65-69, Ankara 1963 - Dinin Temeli limdir, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XI, s. 55-60, Ankara 1963 - Evrimcilik ve Bergson, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 9, s. 99-108, Ankara 1961 - Hakikat ve Olu Meselesi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi dergisi, Cilt: XV, s. 87-97, Ankara 1968 - slm Meai Felsefesinde lk Adm, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XVII, s. 29-49, Ankara 1971 - Madde ve Ruh Hakknda Birka Sz, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 20, s. 21-52, Ankara 1975 - Parmenides ve Varlk Meselesi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 19, s. 17-27, Ankara 1973 Sungu, hsan , - Tanzimat ve Yeni Osmanllar, Tanzimat I, stanbul 1940 Suru, Abdulkerim, - Dini Bilginin Evrimi ve Gerilemesi, slami Aratrmalar, Cilt: 9, Say: 1-4, 1996 Suvester Amil, - at Altnda Bir Feykesof, ev.: Abdlhak Hadi, Mihrab, Say: 25, stanbul 1925 - at Altnda Bir Feykesof, ev.: Abdlhak Hadi, Mihrab, Say: 26, stanbul 1925 - at Altnda Bir Feykesof, ev.: Abdlhak Hadi, Mihrab, Say: 27, stanbul 1925 - at Altnda Bir Feykesof, ev.: Abdlhak Hadi, Mihrab, Say: 28, stanbul 1925 Smer, Neslihan, - Bir Kltr rn Olarak Hukuk, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 38, Say: 1-2, Ankara 1998 Srelsan, smai Baha, - Itri, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 4, s. 17-26, Ankara 1977 Stel, Nuri, - Bilim ve Matematik, Felsefe Tartmalar, 7. Kitap, s. 106-109, stanbul Ocak 1990

323

-ahin, Hasan, -Gazali ve Felsefe, el-Gazali iinde, Er. . G. Nesibe Tp T. Ens., Yayn no: 7, Kayseri 1988. -Gazali ve Tasavvuf, el-Gazali iinde, Er. . G. Nesibe Tp T. Ens., Yayn no: 7, Kayseri 1988 -Gazalinin lim, Akl ve Felsefeye Bak Tarz, Erc. . lahiyat Fakltesi Dergisi, Say:2, Kayseri 1987 -bn Rdde nsann zgrlk ve Kaderi, Er. . G. Nesibe Tp T. Ens., Yayn no: 17, Kayseri 1993 . Kaya, - Hayat ve Tesadf, lk, Cilt: 2, Say: 7, Ankara 1933 ahin, brahim, - Yerliliin Teorisyeni Yahut Milletin Organik Aydn Erol Gngr, Trk Yurdu, Nisan 1996 ahin, Mehmet, - Mustafa ekip Tun ve Bir Felsefesine Doru, Trk Yurdu, Cilt: 11, 1991 ahin, Nail, - Two Levels of Logical Competence, Aratrma Dergisi, Cilt: 12, s. 249-281, Ankara 1981 - Zihin leyiinde Kltr Etkileri, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Aratrma Dergisi, Cilt: 7, 1981 ahin, Naim, - Din Felsefesi Asndan Hegelin slama ve slamn Tanrsna Genel Bak, Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 10, s. 279-298, Konya 2000 -Hegel Bir Ateist midir?, Seluk nv. lahiyat Fak. Dergisi, Say: 15, s. 39-59, Bahar-Konya 2003 -Hegelde Tanr ld Sznn Anlam, Dini Aratrmalar, C: 3, Say: 8, s. 73-79, Eyll-Aralk-Ankara 2000 -Hegel Felsefesinde Ktlk Problemi, Ankara nviversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, C:45, say: 1, Ankara 2004 - Kuran Kerimde Akl ve Akln Deeri, Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 8, Konya 1998 -Mevlana Celaleddin Rumi ve G. W. F. Hegelde Baz Metafizik Kavramlarn Karlatrlmas, Tasavvuf Dergisi, Yl:2, Say: 5, s. 83-109, Ocak-Ankara 2001 ahin, Hasan, -Gazali ve Felsefe, el-Gazali iinde, Erciyes niversitesi G.N.T.T. Ens. Yayn No: 7, Kayseri 1988 -Gazali ve Tasavvuf, el-Gazali iinde, Erciyes niversitesi G.N.T.T. Ens. Yayn No: 7, Kayseri 1988 -Gazalinin lim, Akl ve Felsefeye Bak Tarz, Erciyes niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say:2, Kayseri 1987 -bn Rdde nsann zgrlk ve Kaderi, bn Rd iinde, Erciyes niversitesi G.N.T.T. Ens. Yayn No: 17, Kayseri 1993

324

-bn Sinann Mantk Anlay, bn Sina Sempozyumu, inde, Erciyes niversitesi G.N.T.T. Ens., Kayseri ahin, Turgut, - Tanzimat ve Trk Aydnnn Modernleme Anlay, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 5, s. 29-33, Ankara 1977 arda, Rt, - ki Besteci ki Sonu (Beethoven ve Dede Efendi, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 5, s. 67-68, Ankara 1977 aziye Berrin, - Gzel ve Ulvi Nedir?, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 130 ehsuvarolu, Ltf, - Devlet Ana M? Devlet Baba M?, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 235-239, Kasm-Aralk 1997 - Global Statkonun nisiyatif Alan, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 6, s. 8088, Eyll-Ekim 1995 ehzade Burhan, - Bediiyat Nedir?, Gr, Cilt: 1, Say: 1, Ankara 1930 - Bediiyat Nedir?, Gr, Cilt: 1, Say: 2, Ankara 1930 eker, Mehmet, - XV. Yzyl Osmanl Dini Hayatna Bir Bak (Tarikul Edebe Gre), Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 32, s. 487-495, .Mart-Nisan 2000 en, H. enay, - Demokratik Deerlerin Benimsenmesinde Eitimin Rol, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 599-601, Eyll-Ekim 1997 en, Seyit Mehmet, - Devlet Sistem Rejim likileri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 848859, Eyll-Aralk 1998 en, Zekai, - Bilim ve nsan Haklar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 22, s. 1435-1436, Temmuz-Austos 1998 - Bilim ve Medeniyetler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 20, s. 1303-1307, Mart - Nisan 1998 - Bilimsel Dncenin Gelimesi ve Gelecei, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 20, s. 1297-1302, .Mart - Nisan 1998 ener, H. brahim, - Osmanllar Dneminde Dilimizde Allah, lah, Tanr Kavram, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 34, s. 192-201, Temmuz-Austos 2000 entrk, Ahmet Tufan, - Erdem stne, Trk Yurdu, Cilt: 3, no. 3-4 (297), s. 40, 1961 entrk, Habil, - Freudun Psikolojisi ve Din Anlayna Eletirel Bir Yaklam, Sleyman Demirel niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 3, sparta 1996 enyrek, M. Sleyman, - nsan Mene ve Tekaml Tarihinde Pitekontropunun Yeri, lk, Cilt: 15, Say: 88, Ankara 1940 erif Muzaffer, - Benliin Doyurulmas, nsan (Aylk Fikir ve Sanat Mecmuas), Cilt: 1, Say: 3, 15 haziran 1938

325

- Mistiklik ve Mantn Tenkide Cevab, Kltr Haftas, Say: 15, 1936 - Radyonun Tesirleri ve Dourduu Problemler, lk, Cilt: 9, Say: 53, Ankara 1937 - Roosevelt Amerikasnda Terbiyede Fertiliin Ykl, lk, Cilt: 10, Say: 55, Ankara 1937 - Sokratn Mdafaas, tihad, Say: 244, stanbul 1928 - Tab Beer Hakknda, nsan (Aylk Fikir ve Sanat Mecmuas), Cilt: 1, Say: 2, 15 Mays 1938 evket Aziz, - Biyososyoloji, lk, Cilt: 3, Say: 16, Ankara 1934 - Trk Tarihi ve Asyann Biodinamik ve Antropodinamik Kudreti, lk, Cilt: 3, Say: 18, Ankara 1934 evket Sreyya Aydemir, -Bir Fikir Hareketi Vard, Cumhuriyet, 1924-1974 - Bergson Bahsi ve Hrriyetimiz, Kadro, Say: 13, stanbul 1933 -Bergsonizm Yahut Bir Korkunun Felsefi fadesi, Kadro Mecmuas, Say: 11, stanbul 1932 - Diyalektik Nedir?, Aydnlk , Say: 29, stanbul 1925 - Diyalektik Nedir?, Aydnlk , Say: 30, stanbul 1925 - Ziya Gkalp, Kadro Mecmuas, Say: 2, stanbul 1932 evketi, - Din Felsefesinden, tihad, Say: 62, stanbul 1913 - Felsefe-i Din, Ceride-i lmiye, Cilt: 6, Say: 69, stanbul 1924 - Felsefe-i Din 2: Dinin nkiaf, Ceride-i lmiye, Cilt: 7, Say: 71, stanbul 1924 eyh Hsn, - Muhyiddin Arabi ve Meslek-i Tasavvufi, Hikmet, Say: 61-66 eyholu Burhan mit, - Bediiyat ve Bediiyat Meseleleri, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 34, Ankara 1927 - Bediiyat ve Bediiyat Meseleleri, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 35, Ankara 1927 - Trk Felsefe Cemiyeti, Hayat Mecmuas, Cilt: 4, Say: 81, Ankara 1928 ibay, Halim Sabit, - Ziya Gkalpe Gre Darulfnunda Cumhuriyet, Trk Yurdu, Cilt: 26, no. 5-6, s. 179-180, 1942 imek, Melda Cinman, - letiim, Halkla likiler ve Siyasal Kltr, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say 11, s. 740-755, Eyll-Ekim 1996 - Trk Cumhuriyetleri ve Trkiye Cumhuriyetine Ulusal Kimlik Asndan Bir Yaklam, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 15, s. 406-425, Mays-Haziran 1997 - Trk Modernlemesi ve Kimlik, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1764-1774, Eyll-Aralk 1998 irin, Mustafa Ruhi, -Modern ocukluk Tasarm ve Medya, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 12, , s. 1338-1344, Kasm-Aralk 1996 ukufe Nihal, -Felsefe Cemiyeti, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 117

326

-TTabori, Paul, - pheciliin Aptall, ev.: Haluk Menemenciolu, Cogito, Say: 9, s. 276293, 1996 Taburolu, zgr, -Uygarln Tanm: Braudel, Freud, Lawrence, Dnen Siyaset, Say: 17, s. 77-86, Ankara Nisan 2003 Tahir Harimi, - Tarih-i Medeniyette Kadnlar, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 15-16, stanbul Temmuz, 1340 - Tarih-i Medeniyette Ktphaneler, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 12, stanbul Mays 1340 - Tarih-i Hikmette Mezheb-i Ak, Mihrab Dergisi, Yl: 2, Say: 28, Nisan 1341 Tahirolu, Blent, - Platonun Hukuk Anlay, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XXXVI., Say: 1-4, s. 349-370, 1970 Tammelo, Lorna Lyndall, - Adaletin z Olarak Eitlik, ev.: Murat nderman, H.F.S.A., 1. Kitap, s. 7581, 1993 Tanci, Muhammet, - Ahlkn nemi ve slm Dinine Gre Temelleri, Trk Yurdu, Cilt: 1, no. 2 (272), 1959 Tanilli, Server, - Bir Mesaj, Felsefelogos,Yl: 1, Say: 3, Haziran 1998 Tanon, - Hukukun Suri Mahiyeti, ev.: Mehmet zzet, Yeni timaiyat, 1928 Tanr, Blent, - Trk Devrimi zerine Dnceler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 597-601, Eyll-Aralk 1998 Tanpnar, Ahmet Hamdi, -Asl Kaynak, Yaadm Gibi, 1970 Tanrkul, Hasan, - Determinist Felsefe, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 15, 15 Nisan 1938 - Determinist Felsefe, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 20, 15 Nisan 1938 Tanrver, Hasan, - Hukuk ve Ahlak, Fikir ve Sanatta Hareeket, Cilt: 8, Say: 88, s. 18-20, 1973 Tanyol, Cahit, - Ahlk Buhran, Trk Yurdu, no. 253, s. 579-582, 1956 Tanyu, Hikmet, - Konfys, Feylesof ve Din Kurucu, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XIII, s. 59-63, Ankara 1965 Tarcan, Selim Srr, - Avrupada 19. Asrn Dahi Sanatkarlar, lk, Cilt: 5, Say: 29, Ankara 1935 - Milli Musiki Nasl Dodu?, lk, Cilt: 5, Say: 27, Ankara 1935 Tarde,

327

- Hukukun Terakki ve nkiaf, ev.: Mehmet zzet, Yeni timaiyat, 1928 Tarhan, Abdlhak Hamid, - Cunun- Ak, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 5, s. 33-39, Ankara 1977 Tarlan, Ali Nihad, - Divan Edebiyat, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 3, s. 14-18, Ankara 1977 Tademirci, Ersoy, -Trklerde Eitim, Trk Dnce Tarihi, s. 159-216, Haz: Hseyin G. Topdemir, AKM. Yay., Ankara 2001 Tapnar, Blent, - Kierkegardda Dolayl letiim, Felsefe Tartmalar, 16. Kitap, s. 90-98, stanbul Austos, 1994 Tatar, Burhanettin, - Gazzalide Metin Yorum likisi, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 - Nty of Self-Consciousness in Kants Philosophy, Ondokuz Mays niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 11, s. 165-174, Samsun 1999 Tatarolu, Muhittin, - Brokrasi ve Demokrasi likisinde Temsili Brokrasi Kavram, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 563-570, Eyll-Ekim 1997 Tatl, Mustafa, - bn Sina Felsefesi ve Ortaa Avrupasndaki Etkileri, Trk Yurdu, Cilt: 8, no. 2 (348), s. 60, 1987 Taylan, Necip, - Din Felsefesinde Ktlk Problemi, Marmara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 11-12, stanbul 1997 Tayyib, Ahmet, - Fikir Adam Peyami Safa, Trk Yurdu, Cilt: 13, 1993 Tazebay, Uygur, - 2000li Yllarn Banda Eitim Anlay, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 7, s. 17-20, Ocak-ubat 1996 Tekeli, lhan, - Cumhuriyetin Olanaklarnn Deerlendirilmesi zerine, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1056-1058, Eyll-Aralk 1998 - Liberalizmi Ontolojik Kabullerinden Yola karak Sorgulamak, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 77-81, Ocak-ubat 1999 - Toplumlarn Hak retme Kapasitesine Sahip Olduklarnn Farknda Olmasnn Anayasa Tartmalarna Getirebilecekleri zerine, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 30, s. 488-496, Kasm-Aralk 1999 Tekeli, Sevim, - El-Maribinin Bir Dairedeki Sinslerin Elde Edilmesine Dair Makalesi, Aratrma Dergisi, Cilt: 7, 1-27, Ankara 1969 - zzddin B. Muhammed Al-Vasinin Envaktr Halkas Adl Makalesi ve Torguetum, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 18, Say: 1-4, Ankara 1960 - Nasuriddin, Takiyyuddin ve Tycho Brahenin Rasat Aletlerinin Mukayesesi, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 16, Say: 3-4 Ankara 1958

328

Tekin, Mehmet, - Estetik ve Anlatm Tekniklerine Dair, Seluk niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, Say: 1, 1987 Tekin, Mustafa, - slamn Postmodern mkan, Seluk niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi , Say: 10, s. 561-575, Konya 2000 Temir, Ahmet, - Ayaz shakiyi Anarken, Trk Yurdu, Temmuz 1995 Temiz, Mustafa, - a Nasl Atlayacaz? Bilgi Toplumu Yeterli Mi? nsan Faktr ve Sevgi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 673-689, Ocak-ubat 1998 Temren, Belks, - Bektai Geleneklerinde Gaib Erenlere likin Saysal Semboller, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 37, Say: 1-2, Ankara 1995 - Din Antropolojisi Asndan nan ve Din Olgusuna likin Bir Deerlendirme, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 38, Say: 1-2, Ankara 1998 Teodor Gumpardsdin, -Kelbiler, ev.: Mehmet zzet, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 5, Say: 5-6, stanbul 1927 Tepe, Harun, - Descartesci Bilgi Kuram, Felsefe Tartmalar, 21. Kitap, s. 96-101, stanbul - Doruluun ki Yz- Doruluk ve/veya Hakikat Sorunu, Felsefe Tartmalar, 11. Kitap, s. 128-135, ubat stanbul 1992 - Doruluk Uygunluk mudur? Doruluk Kavramlar Tartmasna Giri: Uygunluk, Tutarllk, Fazlalk Kuramlar, Felsefe Tartmalar, 13. Kitap, s. 6878, stanbul - Etik ve Metaetik, Hacettepe niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 4, Say: 2, Ekim 1987 - Gnmz Sorunlar Karsnda Etik, Cogito, Say: 3, s. 156-161, K 1995 - Platon-Aristotelesden N. Hartmanna Bilgi Sorunlarnda Ontolojik Bakn Yeri, Felsefe Tartmalar, 14. Kitap, s. 103-115, stanbul 1999 - Pozitivizm ve nsan Sorunu, Hacettepe niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 8, Say. 1-2, Aralk 1991 - Sylem, Felsefe Tartmalar, 18. Kitap, s. 51-61, stanbul - Yzylmzn Dnemecinde Etikler Beklenenler ve Etiin Durumu, Hacettepe niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 15, Say: 2, Aralk 1998 - Varolan, Nesne, Tasarm: Bilgide Nesne Sorunu, Felsefe Tartmalar, 12. Kitap, s. 95-105, stanbul Terre, Franois, - Hukuk Sosyolojisi le Hukuk Felsefesi Arasndaki likiler zerine Notlar, ev. Tuba Ballgil, .. Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XLIV, Say: 1-4, s. 225-243, 1980 Tezcan, Mahmut, - Eitimde Yabanclama, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 16, Say: 1, Ankara 1983

329

- bn Haldunun Eitime likin Grleri, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 14, Say: 1-2, Ankara 1981 - Postmodernizm ve Eitim, Ankara niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Cilt: 26, Say: 1, Ankara 1993 Tezel, Yahya Sezai, - Bir Liberalin Ontolojisi ve Epistemolojisiyle lgili Baz Notlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 34-37, Ocak-ubat 1999 - Felsefesizliin Sefaleti, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 13, s. 681-686, Ocak-ubat 1997 - Trkiyede Gncel Siyaset stne Gncel Olmayan Baz Dnceler: Laiklik ve Siyasette Moralite Meselesi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 9, s. 23-29, MaysHaziran 1996 Thomson, David, - Milliyetiliin Kaynaklar, Trk Yurdu, Cilt: 3, no. 5 (299), s. 17-18, 1962 Timsit, Gerard, - Matematik ve Hukuk, ev. Zeynep zlem skl, H.F.S.A., 1. Kitap, s. 53-59 Timuin, Afar, - Arabesk Sanatn zellikleri, Yarn, Temmuz 1984 - Aydnlanma Dncesi ve Diderot, Dn, Temmuz 1984 - Aydnlarmz Snfta Kald, Aydan Aya, Haziran 1984 - ada Dnceye Giri, Felsefe Dergisi, Mart 1987 - ada Tarih Bilincinin Felsefi Kkenleri, Bilim ve Sanat, Temmuz 1982 - Cumhuriyet ve Dnce Dnyamz, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 28, s. 3-5, Ankara Aralk 1998-2 - Cumhuriyet ve Kltr, Felsefe Logos, Yl: 2, Say: 5, stanbul Aralk 1998 - Demokrasi, Felsefe Logos, Yl: 3, Say: 11, stanbul Haziran 2000 - Din ve Felsefe, Felsefelogos,Yl: 1, Say: 3, Haziran 1998 - Dnce ve Sanatta Gereki Tutumlar, Yazko, Kasm 1980 - Estetiin ada Metafizii Nasl Bir Metafizik Olmaldr?, Varlk, Ocak 1988 - Estetik Nesne Nedir?, Bilim ve Sanat, Temmuz 1986 - Estetikte Yntem ve Estetiin Dnsellik Deeri, Dn, Haziran 1985 - Felsefe Eitimi ya da Bilincin Dzenlenmesi, Felsefe Logos, Yl: 3, Say: 10, stanbul Mart 2000 - Folklor Nedir Ne Deildir?, Bilim ve Sanat, Eyll 1983 - Folklorun Konusu ve Yntemleri, Dn, Eyll 1984 - Galileo Galilei Bir Kahraman Olmal myd?, Varlk, Nisan 1983 - Geleneksel Kltr ve Gelecein Kltr, Yarn, Austos 1983 - Gereki Sanat ve Toplumcu Gereki Sanat, Varlk, Austos 1986 - Gl Bir Felsefe Eitiminin Temel Kurallar Neler Olmaldr?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 1, s. 27-31, Ankara Temmuz 1991 - Glmenin Mant ve Felsefesi, Varlk, ubat 1987 - Hegelden Paralar, Felsefe Dergisi, Say: 1, s. 60-65, 1977 - deoloji ve Sanat, Varlk, Aralk 1986 - Kitle Kltr zerine, Aydan Aya, Haziran 1984 - Mezopotamya Uygarlnda Gereki Ynelimler, Yarn, Ekim 1982 - Msr Uygarlnda nsann Geree Ynelii, Bilim ve Sanat, Ocak 1982 - Osmanldan Bu Yana Kltr Bunalmlar, Dn, Nisan 1986 - Sanatta Gereki Bak, Varlk, Mays 1988

330

- iddete Kar Felsefe, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 8, s. 32-35, Ankara Temmuz 1993 - Sorumluluk Nedir?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 23, s. 15-22, Ankara K 1997 - Tarih Biliminin Konusu ve Yntemi, Yarn, Kasm 1983 - Tarih Bilinci ve Tarih Felsefesi, Felsefe Logos, Yl: 3, Say: 9, stanbul Ocak 2000 - Tarihin Ak inde nsan Haklarnn Kazanlmas, Dn, Aralk 1984 - XVIII. Yzyln Felsefe Kaltm, Yazko, Mays 1981 - XX. Yzyl Dncesinin Kaynaklar , Yazko, Nisan 1981 - Yabanclama Sorununa Genel Bak, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 5, s. 1624, Ankara Ekim 1992 - Yapsalcln Yeri, Yazko, Temmuz 1981 - Yaamn Diyalektii Sanatn Diyalektii, Yazko, ubat 1981 Torol, Beglan, - Prof. Dr. Mmtaz Turhan (1904-1969), Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 Toker, hsan, - slam ve Laiklik, slami Aratrmalar, Cilt: 8, Say: 3-4, 1995 Tkin, F. Hsrev, - Bektailik Nedir?, Trk Dncesi, Cilt: 6, Say: 34, 1 Aralk 1956 Tkin, smail Hsrev, - Mevlanda Yokolu Felsefesi, Trk Yurdu, Cilt: 3, no. 8-9-10, s. 57-59, 1964 Tokta, Fatih, - bn Rdn Siyaset Felsefesine Yaklam, slam Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara 8 Kasm 2002 Toku, Neet, - Siyaset Felsefesi Nedir?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 35, s. 40-48, 2002 Topalolu, Bekir, - Akifte mit, Nesil Dergisi, Say: 4, Ocak 1979 - Tenkidin Fayda ve Zararlar, Nesil Dergisi, Cilt: 1, Say: 3, Aralk 1976 Topba, Eriman, - fadenin ift stikameti, Trk Yurdu,Temmuz 2000 Topu, Nurettin, - Adalet Davas, Hareket, III/5, Nisan 1953 - Adam Olmak-Paa Olmak, Bizim Trkiye, Say: 10, 1950 - Affedili, DA, I/11, 1961 - Ahlak Davamz, K.K.M., Say: 21, Haziran 1951 - Ahlak Nizam, Hareket, II/1 Mart 1947 - Ahlak Terbiyesi, T.M.D - Ahlak Yaralarmz, Hareket, II/16, Nisan 1967 - Akln Saltanat, Hareket , III/5, 1953 - Alem ve nsan, Hareket, IX/97, 1974 - Allahsz Kazan, Hareket, I/4, Nisan 1966 - Amerikan Vaheti, Hareket, III/30, Haziran 1968 - Anadolu Kltr ve Sosyalizm, Hareket III/31, Temmuz 1968 - Anadolunun ilesi, Yeni Trkiye, 12/3 - Anarist ve Hareket Adam, Hareket, III/33, 1968 - Anarizme Kar Ahlak Nizam, K.K.M., 19 Mays 1951

331

- Asrmzn Hareket Adamlar, Hareket , I/2 Mart 1939 - Asrn Izdrab, Hareket, IV/42, 1969 - Ak ve Metafizik, Hareket, III/31, 1968 - Akn Halleri, Hareket, VII/77, 1972 - Avrupa, Hareket, I/9 ubat 1943 - Beklenen Genlik, Hareket , I/1 Ocak 1966 - Beklenen Nizam, Trk Yurdu, Cilt: 1, no. 1 (271), s. 18, 1959 - Benliimiz, Hareket , I/4, Mays 1939 - Benlik, DA, I/14, 1961 - Bilmek ve Dnmek, Hareket, IX/101, 1974 - Bilmek, DA, I/6, 1961 - Bizde Milliyet Hareketleri, Hareket, I/3, Nisan 1939 - Bizde Rnesans, Yarnki Trkiye 1-3 - Bizi Yaatan Kuvvet, Hareket, V/53, Mays 1970 - Byk Sanayi, Hareket, IX/100, 1974 - Cemaat Ruhu, Hareket, II/ 16, Nisan 1967 - Cemiyeti Youracak Ruh, ule, Say: 6, 1963 - Cemiyetin Ruhu, Yarnki Trkiye I/2 - ile, DA, I/19, 1961 - ocuklar, ule, Say: 4, 1962 - Demokrasi Cenneti, Yeni stanbul 1964 - Demokraside Ferdi rade, Hareket, IV/43, 1969 - Demokraside nsan ahsiyeti, Hareket, IV/40, 1969 - Devlet radesi, Hareket , II/14, 1967 - Devlet ve ahsiyet, Kominizme Kar Mcadele, Say: 21, haziran 1951 - Devlette Hakimiyet ve Mesuliyet radesi, Hareket , II/22 1948 - Devlette rade, Hareket, II/21 1948 - Devlette Kudret ve Mesuliyet, Yeni stanbul 1965 - Dilimizin Dolmayan ilesi, Trk Yurdu, Cilt: 5, no. 3 (321), s. 1-3, 1966 - Din Eitimi, Hareket, V/55, Temmuz 1970 - Din Hayat, K.K.M., 36, Mays, 1952 - Din ile Kinin Mcadelesi, Hareket, 1952 - Din Psikolojisi ve Mistisizm-Tasavvuf, slam 1-7, 1956 - Dinde rade, Hareket II/26, 1949 - Dinde Reform, Trk Dncesi, X/52, 1958 - Diyalektik Materyalizm, Ahlak Nizam, Say: 2 - Dostluk, Hareket, VII/78, 1972 - Dua, Hareket , VII/79, 1972 - Dncenin Derinlikleri, ule, Say: 8, 1963 - Dnen nsan ve slam, Hareket , IV/38, 1969 - Dnmek, DA, I/11, 1961 - Eitlik Davas, K.K.M., Say: 27, Ocak, 1952 - Felsefe ve Cemiyet, Yarnki Trkiye, I/2 - Fethin Felsefesi, Trk Yurdu, Cilt: 4, no. 6 (312), s. 28-29, 1965 - Fikir Kuvveti, Byk Dou, Say: 33, 1959 - Garbn lim Zihniyeti ve Ahlak Gr, 15 mart 1955 tarihli konferans - Gerei Bilmek, DA, I/7, 1961 - Gnah, DA, I/10, 1961

332

- Hakikat Dini, Hareket, I/18, 1942 -Hakikat Dman Felsefe: Pozitivizm-Pragmatizm-Sosyolojizm, Hareket I/11, Nisan 1943 - Hakikata Giden Yol, ule, Say: 7, 1963 - Hakimiyet ve Demokrasi, Hareket, II /23, 1949 - Hakkn Kuvveti, Hareket , I/2, Aralk 1966 - Hareket Felsefesi, Hareket, I/2, ubat 1966 - Hareketin Ahlak, Serdengeti, Say: 19-20, Ekim-kasm 1952 - Hayatn Deeri, Hareket , VII/74, 1972 - Hayatn Manas, Hareket, IV, 45, 1969 - Hrriyet, DA, I/20, 1961 - Hrriyetin Sz ve Kendisi, Hareket II - timai Snflar, Hareket, I/2, Mart 1939 - ki Dnya Davas, Asrn Dini Mslmanlk, I/11, 1962 - ki Sanat ki Ahlak, Bizim Trkiye, Say: 7, 1948 - ktisadi ve timai Nizam, Hareket, III/32, Austos 1968 - lerilik-Gerilik, Hareket, III-6, 1953 - lk retim, K.K.M., Say: 28, 1952 - lkokullarda Ahlak Eitimi, slam Medeniyeti, I/4, Kasm 1967 - nanmak ve Sevmek, DA, I/2, 1962 - nklabmz, Hareket , III-3, 1953 - nklap, Byk Dou, Say: 19, 1959 - nklap-rtica, K.K.M., Say: 17, 1951 - nsan ve Hrriyeti, Hereket, II/13, 1967 - nsan ve Gzlemi, Bizim Trkiye, Say: 8, 1950 - nsan ve Kainat, Hareket VI/71, 1971 - nsan, Bizim Trkiye, Say: 12, 1951 - nsan, Hareket, VI/67, 1971 - nsan,Trk Yurdu, III/87, 1963 - nsan, Trk Yurdu, Cilt: 3, no. 7 (307), s. 10-11, 1965 - nsanda rade, Hareket , II/4, Haziran 1947 - nsann Sefaleti, Hareket, VIII/92, 1973 - nsanlar ve Yahudiler, Hareket II/21, Eyll 1967 - nsanln Kurtuluu, Hareket VII/83, 1972 - radenin Davas, Hareket, II/2, Nisan 1947 - Ahlak, Hareket, I/3, Mart 1966 - slam Ahlak, Hareket, II/15, 1967 - slam Davas ve Yahudilik, Hareket, II/19, Temmuz 1967 - slam Dnyasnn Uyan, Hareket, III/35, 1968 - slam ve nsan, Hareket , III/27, 1968 - slam Smren Siyaset, Hareket, VI/61, 1971 - syan Ahlak, Hareket, II/27, 1949 - syan Ahlak, Hareket, IV/47, 1969 - Iztrabn Manas, Hareket , VI/ 72, 1971 - Kanun ve Kader, Hareket, VI/70, 1971 - Kapitalizmin Dnyas, Hareket, V/58, Ekim 1970 - Kendini Bulmak, Hareket , VIII/90, 1973 - Kin ile Din Birlemez, Hareket, IV/39, 1969

333

- Komnizm Karsnda niversitenin Rol, ule, Say: 2, Haziran 1962 - Komnizm Karsnda Yeni Bir Nizam deali, Ahlak Nizam, Say: 2 - Komnizm ve deal, Ahlak Nizam, Say: 2 - Komnizm ve rade, Ahlak Nizam, Say: 2 - Komnizm ve Kainatmz, Dnen Adam, Say: 3, Eyll 1942 - Komnizm ve Millet, Ahlak Nizam, Say: 2 - Komnizm, Ahlak Nizam, Say: 2 - Komnizme Kar Hristiyan Alemiyle Elele Vermeliyiz, Ahlak Nizam, Say: 2 - Komnizmin Akbeti, Ahlak Nizam, Say: 2 - Komnizmin Dnyas, Ahlak Nizam, Say: 1-2 - Komnizmin Kaynaklar, Dnen Adam, Say: 1, Eyll 1964 - Komnizmin Mesuliyeti, Bizim Trkiye, Say: 6, Mays 1950 - Komnizmin Tatbikat, Ahlak Nizam, Say: 2 - Kltr ve Teknik, Hareket, I/11, 1966 - Kurtuluun Yolu, Hareket, VI/64, 1971 - Kuvvet, DA, I/16, 1961 - Kuvvet, Hareket , VI/66, 1971 - Lise Dersleri, Hareket, I/12, Mays 1943 - Liselerde Din Dersleri, Sebilurread, XI/264, 1958 - Maarif Davamz, Byk Dou, 25/32, 1959 - Mabet ve Tabiat, Hareket , I/5, 1939 - Maddeyi dare Eden Ruh, K.K.M., 20 Mays 1951 - Maddi Kalknma Plan, Trk Yurdu, I-11, 1960 - Manev Kalknma, Trk Yurdu, Cilt: 2, no.1 (283), s. 21-22, 1960 - Manevi Kayplarmz, Hareket , 8/95, 1973 - Mesuliyet Hareketi, Hareket, III/3, Aralk 1952 - Metafizik, Hareket, IV/28, 1969 - Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yeni stanbul 1962 - Mevlanada Vahdet-i Vcud, Hareket, III/35, 1968 - Millet Maarifi, Hareket, V/52, Nisan 1970 - Millet Ruhu ve Milli Mukaddesat, Hareket, II/16, Haziran 1948 - Millet ve Milliyet, Hareket, I/12, Mays 1943 - Millette rade Sefaletleri, Hareket, II/17, 1948 - Millette rade, Hareket , II/15, 1948 - Millette zzeti Nefs ve Siyaset, Hareket , II/18 1948 - Milli Devlet, Hareket , V/60, 1970 - Milli Eitim ve Muhtar niversite, Hareket , III/32, 1968 - Milli Kltrmz ve Garpllama Meselesi, Trk Yurdu, II/3, Haziran 1960 - Milliyetiliimizin Esaslar, Hareket, VII/73, Ocak 1972 - Milliyetilik, Hareket , III/33, Eyll 1968 - Muallim, Hareket, I/6, Terin-i Evvel, 1939 - Muhafazakarlk ve nklaplk, Hareket , V/60, Aralk 1970 - Mukadderatmzn Tohumlar, Trk Yurdu, I/ 4, Haziran 1959 - Mukaddes Azap, Hareket , IV/46, 1969 - Mukavele ve Mlkiyet, Hareket, III/6, mays 1953 - Namus, Hareket, I/3, 1939 - Ne iin Sosyalizm, Hareket, III/26, ubat 1968 - Neslimizin Atisi, Trk Yurdu, I/3, Mays 1959

334

- Neslimizin Tarihi, Hareket, I/6 Terin-i Evvel 1939 - Okulda Ahlak, Hareket , I/10, Mart 1943 - Okullarmzda Din ve Ahlak Eitimi, slam Medeniyeti, I/4, Austos 1967 - Orta retim, KKM., Say: 32, 1952 - lm Srr, Hareket, VII/75, 1972 - Para ve Yahudi, Hareket, II/20, Austos 1967 - Rahmet Kaps, ule, 8, 1963 - Rahmet, Hareket, VII/80, 1972 - Reform Derdi, Yeni stanbul 1965 - Rnesans Hareketleri, Hareket, I/1, ubat 1939 - Rnesansn Temelleri, Trk Yurdu, I/10, Ocak 1960 - Ruh Dnyas, Hareket, VI/68, 1971 - Ruh Kuvveti, Hareket, VI/69, 1971 - Ruh Terbiyesi, Hareket, IV/44, 1969 - Sanat ve Umumi Neriyat, Hareket , III/4, Mart, 1953 - Sanatkar, Hareket, I/17, 1939 - Sanatta rade, Hareket, II/25, 1949 - Seim Hrriyeti, Yeni stanbul 1964 - Serbest ktisat Nizam, Hareket, I/5, 1966 - Siyaset ve Mesuliyet vazife Adam-Kalb Adam, Hareket, I/3, Nisan 1939 - Siyasi Buhranmz, Yeni stanbul 1965 - Siyasi Partiler, Bizim Trkiye, Say: 6, 1948 - Sosyalist Cemiyet Nizam, Hareket, III/11, Kasm 1966 - Sosyalizm ve ekilleri, Ahlak Nizam, Say: 1-2 - Sosyalizme Kar Koyan Kuvvetler, Hareket, V/59, Kasm 1970 - ahsiyet, Hareket, III/ 1, Ocak 1953 - ahsiyet, Trk Yurdu, Cilt 5, no. 4 (322), s. 27-28, 1966 - Tasavvuf, Hareket , V/51, 1970 - Tasavvufun Merhaleleri, M.T - Toprak ve Demir, Hareket , VII/82, 1972 - Trk Maarifi, Hareket , VIII/94, Ekim 1973 - Trk-slam Harikas, Hareket , IV/41, Mays 1969 - niversite Olaylar, Hareket, III/30, 1968 - niversite, K.K.M., 35, Mays 1952 - niversite, Hareket, III/25, 1968 - niversite, Trk Yurdu, I/9, 1959 - niversitenin Mesuliyeti, Fetih, Say: 10, 1957 - Varolmak, Dnen Adam, I/5 1961 - Vatan haneti, Hareket, V/49, 1970 - Yarnki Kuvvet, Trk Yurdu, I/2, Nisan 1959 - Yklan Ruh, Yeni Trkiye, 1-3 - Ykl, Hareket, IV/43, 1969 - Yine nklap, Byk Dou, Say: 20, 1959 - Yunus Emre,Yeni stanbul 1962 - Yunusa Dair, Trk Yurdu, V/I, 1966 - Zafer, DA, I/17, 1961 - Zorba Esir Medeniyetleri, Hareket , I/4, Mays 1939 - Zulm ve Dman, Hareket, IX/107, 1974

335

Topdemir, Hseyin G., - Aristotelesin Bilim Anlay, Felsefe Dnyas, Say: 32, s. 23-37, 2000 - Descartesin Yntem almas, Felsefe Dnyas Dergisi, Say:19, s. 39-53, Ankara K 1996 - Francis Baconn Bilim Anlay, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 30, s. 51-69, Ankara 1999-2 - Galileo ve Modern Mekaniin Douu, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 24, s. 42-53, Ankara Bahar 1997 - In Yaylmnn Nitelii Konusunda nemli Adm bn El-Heysem, Kemalddin El-Farisi, Takiyddin B. Maruf, Ankara niversitesi Dil ve TarihCorafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 38, Say: 1-2, Ankara 1998 - Kuhn ve Bilimsel Devrimlerin Yaps zerine Bir Deerlendirme, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 36, 2002/2 - Ord.Prof. Dr. Aydn Saylnn Ardndan, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 10, s. 74-80, Ankara Aralk 1993 - Trk Kltr ve Felsefe Panelleri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 1, s. 53-56, Ankara Temmuz 1991 Toynbee, Arnold J., - Tarihin Faydas ve Deeri, ev.: Ahmet E. Uysal, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 21, Say: 1-2 Ankara 1963 - Trk nklab ve Orta Dou nklaplar, Trk Dncesi, Cilt: 10, Say: 56-57 Haziran-Temmuz Tozlu, Necmettin, - Batda ve Douda nsan Anlay, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 27, s. 6-38, Ankara Bahar 1998-1 - Bilim ve Geleceimiz, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 18, s. 18-27, Ankara K 1995 - ada Siyaset Felsefeleri Aynasnda Yansymz, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 537-545, Ocak-ubat 1999 - Dnce Eitimi Klelik ve Bilgilenme, Milli Kltr Dergisi, Say: 76, s. 5156, Eyll-1990 - Eitim Felsefemizdeki Son Gelimeler ve Dndrdkleri, Eitim Problemlerimiz zerine Dnceler, Yznc Yl niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi Yay., No:7, s. 115-119, Van 1992 - Eitim Felsefemizin Temel Prensipleri zerine, Yznc Yl niversite, -Eitim Fakltesi Sosyal Bilimler Dergisi , Say: 6, Van 1993 - Eitim Felsefesi Can M ekiiyor?, Atatrk niversite Fen-Edebiyat Fakltesi Aratrma Dergisi, Say: 17, s. 119-233, Erzurum 1989 - Eitim Felsefesindeki Son Gelimeler, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 3, s. 5155, Ankara Mart 1992 - Eitim Sistemimizin nsan Anlay (Bilgi, Muhteva ve Metod Asndan Bir Tahlili), Trkiye 1. Eitim Felsefesi Kongre Kitab, Yznc Yl niversite, Eitim Fakltesi Yay., s. 155-171, Van 1994 - Eitim Sistemimizin ekillenmesinde Bir deoloji Olarak Batllama Dncesinin Etkisi, 2. Eitim Felsefesi Kongresi, s. 225-244, 1996 - Eitim ve Metafizik (Eitim Progblemlerimiz zerine Dnceler), Yznc Yl niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Yay., No:7, s. 120-128, Van 1992

336

- Eitimde Teorinin Yeri ve ada Eitim Teorilerinden Essentializm, Yznc Yl niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Say:1, s. 1-21, Van 1990 - I. Eitim Felsefesi Kongresi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 14, s. 74-80, K Ankara 1994 - deal Byme Karsnda Okul, Milli Kltr Dergisi, Say: 77, s. 14-19, Ekim 1990 - deolojilerin Olumasnda Eitimin Rol: deolojik Eitimde nsan Tabiat, Felsefe Dnyas, Say: 34, s. 3-11, 2001 - kbalin Eitim Felsefesi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say:16, s. 21-40, Ankara Yaz 1995 - nsan Yetitirme Modelimiz Geleceimiz Eitim Felsefemiz, Yeni Trkiye Dergisi, 1997 - nsan Yetitirme Modelimiz, Geleceimiz ve Eitim Felsefemiz, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 7, s. 430-436, Ocak-ubat 1996 - van llichin Okulsuz Toplumu ve Liberal Eitim Anlaynn Radikal Eletirisi zerine, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 10, s. 18-21, Ankara Aralk 1993 - retmen Eitiminde Deer Boyutu, Erdemli Toplum Yolunda, 21.Yzyl Yay., s. 149-167, Ankara 1988 - Ortaretimin Yeniden ekillenmesinde Muhteva Boyutu, Erdemli Toplum Yolunda, 21. Yzyl Yay., s. 219-228, Ankara 1998 - Problemlerimizin Kaynaklar Bakmndan Geen Asrn Dnce Boyutunda Ksa Bir Tahlil, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 31, s. 3-15, Ankara 2000-1 - Ruh ve Beden Btnl Asndan Deerler Eitimi, Erciyes Aylk Fikir ve Sanat Dergisi, Say: 154, s. 3-8, Ekim 1990 - S. Ahmet Arvasi Asndan Varlk, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 21, s. 13-21, Ankara Yaz 1996 - ahsiyet, Sorumluluk ve Grev Bilinci, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 23, s. 22-28, Ankara K 1997 - Trk Dnyasnn Yeniden Yaplanmasnda Manev Boyutun nemi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 15, s. 166-173, Mays-Haziran 1997 -Yeni Gelimeler Karsnda retim Metotlarnn Felsefesi, Eitim Problemlerimiz zerine Dnceler, Yznc Yl niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, No:7, s. 144-154, Van 1992 Trol, C, - oulcu Bir lke ve Dnya inde Yaayp Alglanan slam, slami Aratrmalar, Cilt: 7, Say: 1, 1994 Troupeau, George, -Ab Suleyman Al-Sicistnye Atfedilen Varlklarn Prensipleri Hakknda Bir Risale, ev.: Mbahat T. Kyel, Aratrma, Cilt: VII, s. 113-117, Ankara 1970 Trumer, M., - Karl Marxa Gre Cemiyetin ktisadi Temeli, Fikir Hareketleri, Say: 73, 1935 - Muhtelif Tarih Felsefeleri, Fikir Hareketleri, Cilt: 3, Sene: 2, Say: 70, 1935 - Tarihte Maddiyetilik, Fikir Hareketleri, Say: 79, 1935 Tucu, Tuncar, - Immanuel Kant, Felsefe Dergisi, Say: 1, s. 7-11, 1972

337

Tuna, Korkut, - Deime, Deitirme, Deitirilme, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1627-1630, Eyll-Aralk 1998 - Trk Siyasetinin Tarih ve Toplumsal Deerleri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 9, s. 100-104, Mays Haziran 1996 - Ziya Gkalp, Trk Yurdu, ubat 2000 Tunal, smail, - Benedotto Crocede Estetiin Bir Bilgi Problemi Olarak Temellendirilmesi, Felsefe Arkivi, Say: 18, s. 23-36, stanbul 1972 - Cumhuriyetin 50. Yl inde Estetik, Edebiyat Fak. 50.Yla Armaandan Ayr Basm, stanbul 1973 - Friedrich Kainz 75 Yanda, Felsefe Arkivi 18den Ayr Basm, stanbul 1972 - ntegral Bir Estetik Olarak Ontolojik Estetik, Felsefe Arkivi, Cilt: 3, Say: 3, s. 155-167, stanbul 1957 - Kantn Estetiki ve Problemi, Felsefe Arkivi Say 14den Ayr Basm, stanbul 1963 - Marxist Estetikte Gereklik, Obje ve Suje Problemi, Felsefe Arkivi, Say: 20, s. 98-112, stanbul 1976 - Modern Sanat Problemi, Felsefe Arkivi, Say 13den Ayr Basm, stanbul 1962 - Romen Ingerdenin Estetiine Bak, Felsefe Arkivi, Say: 21, s. 37-53, stanbul 1978 - Sanatn Psikolojik Anlam ve Worringerin slup Analizi, Felsefe Arkivi, Say: 19, s. 11-20, stanbul 1975 - Soyut Sanatta Realite Kavray, Felsefe Arkivi, Say: 17, s. 3-18, stanbul 1970 Tuncay, Mete, -Byyen zgrlk, Bilinecei Bilmek, 1983 Tun, Cihat, - slam Dininde Kalp ve Akln nemi, Erciyes niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 7, Kayseri 1990 Tun, Hayriye, - slam Kadn, Trk Yurdu, Cilt: 14, Say: 11, Ankara 1918 Tun, Mustafa ekip, - Ahlak Meselesi, Bilgi Dergisi, Say: 50, 1951 - Aksiyon Felsefesi Bakmndan Politika, Trk Dncesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 1, 1953 - Almanyada Yeni Ruhiyat Ceryanlar, Felsefe Yll, Cilt: 2, Ankara 1934-35 - Apel nu Congres Descartes, Mecmuas, Cilt: 4, Say: 1, 1937 - Asya ve Hendese Kafas, Kltr Haftas Dergisi, Cilt: 11, 1936 - Bergson ve Genlik, Hayat Mecmuas, Cilt: 5, Say: 108, 1928 - Bergsona Gre Claude Bernardn Felsefesi, Mlkiye Mektebi Mecmuas, Say: 42, stanbul 1934 -Bugnk Hayatmzn Aklar, Hayat, Cilt: VI, Say: 136, Temmuz 1929 - Btn ve Para Fikir, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 129 -alarn Tesand ve timai Hayat, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, s. 13-14, stanbul 1926 - Descartes Kongresine Hitab, Mecmuas, Cilt: XII, Say: 54-56 - Devlet, Trk Yurdu, Say: 259, 1956 - Dil Meselemiz, Bilgi Dergisi, Cilt: 2, Say: 19, 1948

338

- Dnya Kltrne Bir Bak, Kltr Haftas Dergisi, Cilt: 1, Say: 1, 1936 - Eski lim ve Yeni lim,Trk Yurdu, no. 250, s. 321-325, 1955 - Felsefe Cemiyeti, Felsefe Yll, Cilt: 1, Ankara 1932 - Felsefe Tarihinin Mevzular, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 2, stanbul 1925 - Felsefe ve Hikmet, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 25, s. 505, stanbul 1926 - Felsefe ve Hikmet, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 20, 1927 - Felsefe-alarn Tesand ve timai Hayat, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1 - Fert ve Cemiyet Mefhumlar, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 35 - Freuda Gre Din, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 100 - Fukahaya Gre Hukuk- Amme, slam Mecmuas, - Garb ve ark (Kadiriyat Nokta-i Nazarndan Tahlil), Milli Mecmua, Cilt: 1, Say: 38, stanbul 1925 - Hakikat ve eniyet, Dergah, Cilt: 3, Say: 26, stanbul 1922 - Hakikat ve eniyet, Dergah, Cilt: 3, Say: 27, stanbul 1922 - Hakikat ve eniyet, Dergah,Cilt: 3, Say: 28, stanbul 1922 - Hakiki Hrriyet, Dergah Mecmuas, Cilt: 1, stanbul 1337 - Hars ve Medeniyet kilii, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 15, 1927 - Hayat ve Madde, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 123 - Hegelin Sanat Nazariyesi, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 58, Ankara 1928 - Hislerimizin Mant, Dergah Mecmuas, Cilt: 1, Say: 7, stanbul 1337 - timai ve Ferdi Hafza, Bilgi Dergisi, Say: 48, 1951 - htimallik ve Yakin, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 127 - htiras nedir?, Dergah Mecmuas, Cilt: 1, stanbul 1337 - htirasda Faaliyet-i Ruhiye, Dergah Mecmuas, Cilt: 2, stanbul 1337 - htiraslar Nasl Doar?, Dergah Mecmuas, Cilt: 1, stanbul 1337 - htiyarlar Medeniyeti, Dergah Dergisi, Cilt: 4, Say: 39, 1338 - lmin M.E.Bde veya Umdeleri tibariyle Kymeti, Dergah Mecmuas, Cilt: 1, Say: 5, stanbul 1337 - slam, iilik, Mezahip ve Dini Frkalar, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 12, stanbul Mays 1340 - slamiyet ve Garb, Milli Mecmua, Cilt: 40, 1341 - stikbalin Hars ve Ona Gtren Yol, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 20, s. 387, stanbul 1926 - zzet Beyin Fikri ahsiyeti, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 7, Say: 5, stanbul 1931 - Kant ve Felsefesi, Milli Mecmua, Cilt: 31, 1341 - Liberallik ve uurlu Muhafazakarlk, Trk Yurdu, Say: 258, 1956 - Makine ve Fikir Hayat, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 6, stanbul 1927 - Medeniyetlerin Selameti, Trk Yurdu, Say: 257, 1956 - Mehmet zzet, Mecmuas, Cilt: 6, Say: 3, 1940 - Memlekette 10 Senelik Felsefe, Varlk, Say: 8, I.Terin 1933 - Metafizik, Hayat Mecmuas, Cilt: 5, Say: 118, 1929 - Metafizike Medhal, stanbul Daru'l-Funun lah. Fak.Mecmuas, Sene II, Say: 9, s.72-107, stanbul 1928 - Millet Mefkuresi Nedir?, Milli Mecmua,Cilt: 1, Say: 7, stanbul 1924 - Milliyetilik Mefhumunun Tahlili, Milli Mecmua, Cilt: 70, 1926 - Muhafazakarlk ve Liberallik, Trk Dncesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 2, 1954

339

- Mnevverlik Mefhumu, Milli Mecmua,Cilt: 1, Say: 1, stanbul 1923 - Mtefekkirlerimizin Seciyeleri Nasl Kefedilir?, Dergah Mecmuas, Cilt: 1, stanbul 1337 - Para Fikir Deil Btn Fikir Lazm, Hayat Mecmuas, Cilt: 5, Say: 129, 1929 - Pavlova Gre Gaye ve Hrriyet, Mlkiye Mektebi Mecmuas, Say: 40, stanbul 1934 - Rasyonalizm ve rrasyonalizm, Felsefe Yll, Cilt: 2, Ankara 1934-35 - Resim ve Metafizik, Dergah Mecmuas, Cilt: 3, Say: 35, stanbul 1338 - Resmin Ruhiyat, Dergah Mecmuas, Cilt: 3, stanbul 1338 - Romantizm, Milli Mecmua, Cilt: 33, 1341 - Ruh, Dergah Mecmuas, Cilt: 2, stanbul 1337 - Ruha Bir Dikkat, Dergah Mecmuas, Cilt: 1, stanbul 1337 - Ruhun Binbir Gecelerinden, Dergah Mecmuas, Cilt: 2, stanbul 1337 - Sanat Fonksiyonu ve Mahiyeti, Trk Yurdu, Say: 251, 1955 - Sanatn Yz, Dergah, Say: 1, stanbul 1337 - Siyasi htiras, Dergah Mecmuas, Cilt: 2, stanbul 1337 -Sporcularmzla Hasbihal, Milli Mecmua, Say: 17, 26 Haziran 1924 - ark le Garbn Mukayesesi, Milli Mecmua, Cilt: 39, 1341 - eytanla nsan, Milli Mecmua, Cilt: 13, 1340 - uurun Bilavasta Mtalar Hakknda, Hayat Mecmuas, Cilt: 5, Say: 122, 1929 - Tabiat Alemi ve nsan Dnyas, Bilgi Dergisi, Say: 75, 1953 - Tabiat, Tarih ve Ahlak Btnndeki Gidi, Trk Yurdu, Say: 266, 1957 - Tarih Karsnda Mnevver, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 5, stanbul 1926 - Tasavvuf ve Mutasavvflar, Bilgi Dergisi, Say: 74, 1953 - Teknik Meselesi, Trk Yurdu, Say: 256, 1956 - Terakki Fikrinin Menei ve Tekaml 1, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 35 - Terakki Fikrinin Menei ve Tekaml 2, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 37 - Terakki Fikrinin Menei ve Tekaml 3, Hayat Mecmuas, Cilt: 2, Say: 38 - Terakki Fikrinin Menei ve Tekaml 4, Hayat Mecmuas,Cilt: 2, Say: 39 - Terakki Fikrinin Menei ve Tekaml, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 55, Ankara 1927 - Terakki Fikrinin Menei ve Tekaml, Hayat Mecmuas, Cilt: 3, Say: 77, Ankara 1928 - Terakki Meselesi, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 23, s. 444, stanbul 1926 - Th. Ribot, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Cilt: 2, Say: 2, stanbul 1922 - Trk nklabnn Felsefeye Tesirir, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 9, stanbul 1922 - Trkiyede Felsefe, Mecmuas, Cilt: 11, Say: 2, 1937 -niversite ve niversitelerimiz, Cumhuriyet, Say: 5184, 1938 - Yabanc Dil Meselesi, lk, Cilt: 3, Say: 15, Ankara 1934 - Yaratc rade Meselesi, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 1, 15 Nisan 1938 - Yaz Dili, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 2 - Yeni Trk Kadn, nsan (Aylk Fikir ve Sanat Mecmuas), Cilt: 1, Say: 2, 15 Mays 1938 - Yunan ve Orta Zaman Kltrlerini Douran Dnya, Kltr Haftas Dergisi, Cilt: 16, 1936

340

- Zamanmz Buhrannn Terihi, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 24, s. 464, stanbul 1926 - Modern Cemiyet ve Medeniyetlerin ptidai Mahiyeti, Trk Yurdu, Say: 263, 1956 Tun, Mustafa ekip-Fndkolu, Z. Fahri, - Ahlak Tarihi, Bilgi Dergisi, Say: 63, 1952 Tuncay, Mete, - Cumhuriyet Dnemi Dnce zgrl, slami Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 2, 1990 Tuncer, H., - Sleyman Nazifin Ahmet Aaolu le Polemikleri ve Trkle Dn, Trk Yurdu, Cilt: 9, 1988 Turan, Kadir, - Trk Rnesansnn ki ncs: Cemil Meri ve Kemal Tahir, Trkiye Gnl, Say: 21, s. 59-61, K 1992 Turan, Enis, - Bilgi Toplumundan rfan Toplumuna, Trkiye Gnl, Say: 48, s. 93-95, Kasm-Aralk 1997 Turan, Halil, - Adalet Tartmas: Platon, Sofistler ve Adalet, Felsefe Tartmalar, 23. Kitap, s. 119-127, stanbul 19 - Ahlak Felsefesinde zgeci ve ileci Yaklamlar: J.J. Rousseau ve I. Kant, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 23, s. 232-238, Ankara K 1997 - Descartesci Kuku Deneyi ve Matematik, Felsefe Tartmalar, 25. Kitap, s. 93101, stanbul Temmuz 1999 - Tekhne, Bilim, Felsefe ve Siyaset, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 18, s. 65-69, Ankara K 1995 Turan, lter, - Cumhuriyetin Yetmi Beinci Ylnda Trkiyede Siyasal Kltr, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 826-832, Eyll-Aralk 1998 - Trkiyede Demokrasi Kltr, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 29, s. 142151, Eyll-Ekim 1999 Turan, mer, - Avrupa, slam lkeleri ve Trk Anayasalarnda Laiklik, Trkiye Gnl, Say: 29, s. 145-151, Temmuz-Austos 1994 Turanl, Aydan, - Ge Wittgensteinda Temel nermelerin Nitelii, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 14, s. 11-17, Ankara K 1994 Turgal, Hasan Fehmi, - Anadolu Tarihinde Neticelenmemi Bir Trkecilik Hareketi, lk, Cilt: 7, Say: 40, Ankara 1935 - bn Sina, lk, Cilt: 7, Say: 37, Ankara 1936 - bn Sina, lk, Cilt: 7, Say: 38, Ankara 1936 - bn Sina, lk, Cilt: 7, Say: 39, Ankara 1936 Turgeon, Charles, - Marx ve Engels Faraziyesinin Tenkidi, Fikir Hareketleri, Cilt: 4, Say: 96, 1935 - Tarihe Hakim Kanunlar, Fikir Hareketleri, Say: 87, 1935

341

Turgut, hsan, - 21. Yzyla Girerken Eitimimizde Model Aray, 2. Eitim Felsefesi Kongresi, s. 11-124, 1996 - nsan Yetitirme ve Eitim, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 3, s. 15-19, Ankara Mart 1992 - Platonda Bilgi Trleri, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 22, s. 349-359, Ankara 1978 Turgut, Mehmet, - Laiklik ve Demokrasi, Trkiye Gnl, Say: 29, s. 99-112, Temmuz-Austos 1994 - Politika ve Ahlak, Trkiye Gnl, Say: 44, s. 37-44, Ocak-ubat 1997 Turhan, Mmtaz, - Ziya Gkalp, Trk Yurdu, no. 238, s. 333-334, 1954 Trer, Celal, - Amerikan Felsefesinin Yeniden Canlan zerine: John J. Mcdermott, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 36, 2002/2 - Knalzadede Mutluluk, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 30, s. 80-91, Ankara 1999-2 - William Jamesin Pragmatik Felsefesinde zgrlk Ahlak likisi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 27, s. 81-91, Ankara Bahar 1998-1 - William Jamesten Muhammed kbale, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 29, s. 47-68, Ankara Temmuz 199-1 Trer, Osman, - Melamet Dncesinin Orijinal zellii ve Bu Dncede Zamanla Meydana Gelen Deimeler, slami Aratrmalar, Cilt: 2, Say: 3, 1988 - Osmanlnn Temelindeki Manevi Har: Kurulu Dneminde Anadoluda Tasavvuf, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 32, s. 477-486, Mart-Nisan 2000 - Trk Dnyasnda slamn Yaylmas ve Muhafazasnda Tasavvuf ve Tarikatlarn Rol, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 15, s. 174-181, Mays-Haziran 1997 Trk, Hseyin, - Beyin Evrimi Inda Dilin Kkeni, Ankara niversitesi Dil ve TarihCorafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 38, Say: 1-2, Ankara 1998 - Evrim Dncesinde Teleoloji, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 25, s. 40-52, Ankara Yaz 1997 Trkan, Reha Ouz, - Atatrkn Milliyetilii ve Lehte-Aleyhte Noktalar, Trk Yurdu, Cilt: 19-20, Aralk 2001 Trkdoan, Orhan, - Alevilerin veya Bektailiin Savunusu, Trk Yurdu, Eyll 2000 - Gnmz Trk Sosyolojisinin Dinamikleri, Trkiye Gnl, Say: 33, s. 5-24, Mart-Nisan 1995 - Haksz Demokrasi (Trk Toplumunun Siyasal Yaps), Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 9, s. 112-124, Mays-Haziran 1996 - ktisadi Sistem ve Metodoloji Tartmalar, Trkiye Gnl, Say: 17, s. 93101, K 1991 - Modernlemenin Yeni Boyutlar, slami Aratrmalar, Cilt: 8, Say: 3-4, 1995 - Tarihin Sonu mu?, slami Aratrmalar, Cilt: 7, Say: 1, 1994 - Tarihin Sonu mu?, Trkiye Gnl, Say: 21, s. 69-78, K 1992

342

- Trk Dnce Sistemi zerine Bir Deneme, Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 44 (390), s. 26-30, 1991 - Trk Kimlii zerine Deneme, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 15, s. 390395, Mays-Haziran 1997 - Trk Modernleme Modeli, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 16111626, Eyll-Aralk 1998 - Trkiyede Aydn Muhalefeti: Yeni Sol ve Yeni San Oluumu, Trkiye Gnl, Say: 16, s. 20-31, Gz 1991 Trkeri, Mehmet, - W. E. Hocking Felsefesinde Tanrnn Bilinmesi, Tabula Rasa, Yl: 1, Say: 3, s. 5-15, 2001 Trkkan, Erdal, - 21. Yzyl Bilgi Toplumunun Gerektirdii Zihniyet Deiimi ve Bireysel Vizyon Oluturma mkanlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 588-596, Ocakubat 1998 - Ksmi Ekonomik Liberalizm ve Gven Sorunu, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 354-372, Ocak-ubat 1999 Trkkan, Reha Ouz, - Milli Kltrmz Psikolojik Metodlarla Koruma Yollar, Emperyalizmin Psikolojik Temeli ve Szma Yollar, Milli Kltr, Yl:1, Say: 5, s. 6-8, Ankara 1977 - Trklerin Dnyaya Yaylmalar ve Eski Amerikada zleri, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 6, s. 16-17, Ankara 1977 Trkne, Mmtazer, -Aaolundan Medeniyet Dersleri, Trkiye Gnl, Say: 2, s. 35-38, Mays 1989 -slamclarn Siyasi Grleri, Trkiye Gnl, Say: 32, s. 127-129, Ocakubat 1995 -slamlama, Laiklik ve Demokrasi, Trkiye Gnl, Say: 13, s. 36-42, K 1990 -Milli Devlet-Laiklik-Demokrasi, Trkiye Gnl, Say: 29, s. 24-34, TemmuzAustos 1994 - Modernitenin Son rn: Mslman Aydnlar, Trkiye Gnl, Say: 35, s. 36-38, Temmuz-Austos 1994 - Sekin Kltr Olarak Trk Sosyalizmi, Trkiye Gnl, Say: 15, s. 63-67, Yaz 1991 - Sivil Toplum Tanrs ld M?, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 22-24, Kasm-Aralk 1997 - Siyas Ahlkn Yeniden Kefi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 1, s. 47-48, Kasm-Aralk 1994 - Tanzimata Millet Fikrinin Douu, Trkiye Gnl, Say: 8, s. 36-41, Kasm 1989 - Tanzimat Ferman ve Mehmet Sadk Rfat Paa, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 180-191, .Mays-Haziran 2000 - Tanzimatn Sonu, Trkiye Gnl, Say: 20, s. 40-42, Gz 1992 - Trk Siyasetinin Eskimeyen Kilidi: Laiklik, Trkiye Gnl, Say: 21, s. 1015, K 1992 - Ziya Gkalpe Gre, Tanzimatn ki Yanl, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991

343

Trkz, . Orhan, - Yeni Dnya Dzeni ve Trkiye, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 6, s. 56-79, Eyll-Ekim 1995 Ttengil, Orhan Cavit, - lken zerine Notlar, Sosyoloji Konferanslar zel Say, s. 31-37, stanbul 1979

-UUar, ahin, - Cumhuriyet, Demokrasi ve Devlet, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1172-1174, Eyll-Aralk 1998 - Yabanclama, Seluk niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Dergisi, Say: 4, 1987 Ulu, Mehmet, - Niccolo Macchiavellinin Devlet Hakkndaki Dnceleri ve Onlarn Dier Yazarlar zerindeki Etkilerine Genel Bak, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XXX, Say: 1-2, s. 305-340, 1964 Uluda, Sleyman, - Bir Dnr Olarak Gazali, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000 - bn Teymiyede Mantk Meselesi, slami Aratrmalar, Cilt: 1, Say: 4, 1987 Unan, Fahri, - Cumhuriyet Aydn ve Tahakkm Zihniyeti, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 - Fatih Klliyesi Medreseleri Ne Deildi! Balkl Bir Tedkik Mnasebetiyle, Trkiye Gnl, Say: 39, Mart-Nisan, 1996, s. 133-151 - Kltr ve Medeniyet Anlaylar ve Bir Medeniyet Teorisi, Trk Yurdu, MartNisan 1998 - Osmanl Resmi Dncesinin lmi Tariki indeki Etkileri: Patronaj likileri, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 - Resmi deoloji ve Aydnlar, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 - Trkiyede Kltr Tarihi Aratrmalar, Trkiye Gnl, Say: 35, s. 116-128, Temmuz-Austos 1995 - Trkiyenin Yakn Tarihini Tahlili ve Erol Gngr, Trk Yurdu, Nisan 1996 Unat, Yavuz, - Ali Kuunun Fethiye Adl Astronomi Eseri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 12, s. 42-49, Ankara Temmuz 1994 - Ferganinin Astronominin zeti ve Gn Hereketlerinin Esaslar Adl Astronomi Eseri, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 38, Say: 1-2, Ankara 1998 Ural, afak, - Aydn Kimdir?, Mili Kltr, Kltr Bakanl, Say :70, Mart 1990 - Bilim Felsefesinin Amac veya Bilim Felsefesini Felsefesi, Felsefe Arkivi, Say: 29, 1994

344

- Bir Mantk Kavram Olarak Yanllk, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 4, s. 1325, Ankara Temmuz 1992 - Bireyin Eitimi ve Toplumun Eitimi, Yznc Yl Eitim Fakltesi, Trkiye 2. Eitim Felsefesi Kongresi; Bildiriler, Mzakereler, s. 51-60, Kozan Ofset, Ankara Temmuz 1997 - ok-Deerli Mantk, Felsefe Arkivi, Say: 26, 1987 -Dedksiyon da ncller mi Yoksa Sonu mu nce Gelir?, Erkenntnistheorie und Moderne Naturwissenschaften / Mantk ve Modern Doa Bilimleri, Eds, Lucius, E., Ural, afak, Iss, stanbul 1992 - Demokrasi Kavram, Toplumsal Deerler ve Birey, A.. lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XL, 1999 - Diyalektik Dnce ve Mantk, Felsefe Arkivi, Say: 28, 1991 - Epistemolojik Adan Deerler ve Ahlak, Dou Bat, Say: 4, 1998 - Felsefi Adan Bilim, Felsefe Arkivi, Say: 24, 1984 - Fizik Nesnelerin Tek Tek Varlklar Olarak Veya Bir Sre Olarak Kavranlmas, X. Ulusal Astronomi Kongresi, (2-6 Eyll 1996) Bildiriler Kitab, stanbul niversitesi Fen Fakltesi, Boazii niversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Aratrma Enstits, stanbul 1996 - Hangi Hrriyet, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 12, s. 36-42, Ankara Temmuz 1994 -K.R.Popper: Popper'in Tarihselciliin Sefaleti isimli Kitabnn Trke evirisine Yazlan sunu", nsan Yay., 1985 -Logic and the Different Forms of Thinking, Erkenntnistheorie und Moderne Naturwissenschaften / Mantk ve Modern Doa Bilimleri, Eds, Lucius, E., Ural, ., Iss, stanbul 1992 - Lukasiewicz-Tarski Notasyonu, Felsefe Arkivi, Say: 22-23, 1981 -Mantk ve eitli Dn Trleri, Erkenntnistheorie und Moderne Naturwissenschaften / Mantk ve Modern Doa Bilimleri, Eds, Lucius, E., Ural, ., Iss, stanbul 1992 - Mantk, Matematik, Fizik Nesneler ve Felsefe, Bilim Felsefesi Seminerleri, Der: Dr. Benan Dintrk TBTAK Marmara Aratrma Merkezi, Gebze-Kocaeli 1997 - Matematik ve Fizik Nesneler, Matematik und Philosophie / Matematik ve Felsefe / Mathematics and Philosophy, Eds, Lucius, E., Ural, ., Iss, stanbul 1995 - Mathematics and Physical Things, Matematik und Philosophie / Matematik ve Felsefe / Mathematics and Philosophy, Eds, Lucius, E., Ural, ., Iss, stanbul 1995 - Mitoloji ve Bilim, nsan ve Kainat, Mart 1988 - nerme Eklemleri ve Zaman, Artifical Intelligence,Language and Though t/ Knstliche Intelligenz,Sprache und Denken / Yapay Zeka, Dil ve Dnce, Eds, Lucius, E., Ural, ., Iss. stanbul 1999 - Pozitivist ve Neopozitivist Felsefe, Felsefe Konumalar, Kltr ve Turizm Bakanl Yay., Ankara 1987 - Sembolik Mantk ve Uygulamas, Felsefe Arkivi, Say: 26, 1987 - Teknik, Teknoloji ve Deerler, Cumhuriyet Bilim ve Teknik, 14 Ekim 2000 - Temporality in the Connectives, Artifical Intelligence, Language and Thought / Knstliche Intelligenz, Sprache und Denken / Yapay Zeka, Dil ve Dnce, Eds, Lucius, E., Ural, ., Iss. stanbul 1999

345

- Was Kommt Bei der Deduktion Zuerst: Die Prmisse oder das Ergebnis?, Erkenntnistheorie und Moderne Naturwissenschaften / Mantk ve Modern Doa Bilimleri, Eds, Lucius, E., Ural, ., Iss, stanbul 1992 Urhan, Veli, - Akl-man-rade likisi, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say:10, zmir 1998 - Bilgi Asndan Suje-Obje likisi, Milli Eitim, Say: 87, Ankara 1989 - Kiilik: Bilinler Aras liki, Yedi klim, Cilt: 11, Say: 83, stanbul 1997 - Leibniz ve kbale Gre Tanrnn Kiilii, Dokuz Eyll niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 12, zmir 1999 - Leibniz ve Ktln Kayna, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 36, 2002/2 - Michel Foucault: Klasik ve Modern alarda nsan, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 33, s. 55-69, 2001 - Modernizm, Postmodernizm ve Personalizm, Dou Bat,Yl: 2, Say: 8, Ankara 1999 - Muhammed kbalin Benlik Felsefesinde Tanr-Evren likisi, slamiyat, Cilt: 2, Say: 3, Ankara 1999 - Mustafa ekip Tun ve Bir Din Felsefesine Doru, Trk Yurdu, Cilt: 11, no. 44 (390), s. 71-73, 1991 Uslu, Ferit, -Hegelde Din-Akl likisi, Tabula Rasa, Yl:3, Say: 7, s. 63-76, Ocak-Nisan 2003 Uslu, Mustafa, 17. Yzylda Bir Trk Fikir Adam Katip elebi, Trk Yurdu, Cilt: 9, no. 25, s. 31-32, 1989 - Bir Dnce Geleneinin Tabii Bir Neticesi Olarak Batllama Zihniyeti, Trk Yurdu, Cilt: 8, no. 10 (356), s. 55-56, 1987 - Hac Bektan Ahmet Yesevi Mridi Olup Olmad Meselesi, Trk Yurdu, Cilt: 9 1988 - Kagarl Mahmutun Trk Kltrndeki Yeri, Trk Yurdu, Cilt: 9, 1988 Usul, A. Resul, - Sivil Toplum, Oryantalizm, Demokrasi ve Osmanl-Eletirel Bir Yaklam, Trkiye Gnl, Say: 47, s. 78-92, Eyll-Ekim, 1997 Utku, Ali, - Foucault: Aydnlanma Nedir? Ya da Bir Felsefe Ethos Olarak Eletiri, Felsefe Tartmalar, 25. Kitap, s. 80-93, stanbul Temmuz, 1999 - lk Felsefe Szlklerimiz, Virgl, Say: 20, 1999 - Postmodernizm: Bir Glge Fenomen Bir Hayalet, Virgl, Say: 14, 1999 - Sylenemeyeni Sylemek: Tractatusta Paradoksal Yap, Dou Bat, Say: 9, 1999 - Tractatusa Gecikmi Bir Dzelti, Virgl, Say: 18, 1999 -Tractatusda Dnyann Yaps, Felsefe Tartmalar, 24. Kitap, s. 69-76, stanbul Ocak 1999 Uyank, Mevlit, - Epistemolojik Bir Dirilie Doru: Kalbin Anlamas, Dini Aratrmalar, Cilt: 2, Say: 4, s. 101-122, Mays-Austos 1999 - Gnmz slam Dncesinde Islahat Kavram, slami Aratrmalar, Cilt: 4, Say: 1, 1990

346

- Kindide Alemin Mahiyeti Meselesi, slam Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara 8 Kasm 2002 - Medeniyetleraras Diyalogda Modern Trkiyenin Konumu ve nemi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 9, s. 279-285, Mays-Haziran 1996 - Muhammed kbale Gre adalk Kavram, slami Aratrmalar, Cilt: 7, Say: 1, 1994 - Osmanl Dnce Tarihinde Kart Fikir Kavram-eyh Bedreddin rnei, Trkiye Gnl, Say: 39, s. 58-68, Mart-Nisan 1996 - Trkiyedeki Kavramsal Kargaann Temel Terimleri: Din, Millet, eriat, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 2618-2629, Eyll-Aralk 1998 Uyar, Mazlum, - Akla Dayal ii Kelamnn Olumasnda Mutezilenin Rol ve eyh Mfid, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 1, 2000 Uyguner, Muzaffer, - Trk Felsefesinin Boyutlar, Trk Dili, Aralk 1974 Uygur, Nermi, - Ahlak retilerinin Eletirisi, Felsefe Arkivi, Say: 15, 1965 - Atom, Sele-Monade, Felsefe Arkivi, Say: 12, 1961 - Bertrand Russeln Felsefedeki Gelimesi, Felsefe Arkivi, Say: 14, stanbul 1962 - Bertrand Russellin Doruluk Anlay, Felsefe Arkivi, Say: 14, stanbul 1963 - Bir Felsefe Sorusu: Nedir?, Felsefe Arkivi, Cilt: 3, Say: 4, 1960 - Bir Felsefe Sorunu Nedir?, Felsefe Arkivi Say 1den Ayr Basm., stanbul 1962 - eviri Serveninden Kesitler, Metis eviri, Say: 7, stanbul 1989 - Deney, Felsefe Arkivi, Say: 13, stanbul 1962 - Dilthey Sosyoloji Dman mdr?, Felsefe Arkivi, Cilt: 3, Say: 3, 1959 - Eretileme (metafor) Problemi, Felsefe Arkivi, Say: 13, 1962 - Felsefe Dnyasndan: Eduard Spranger ld, Felsefe Arkivi, Say: 15, 1965 - Felsefe Dnyasndan, Felsefe Arkivi, Say: 13, 1962 - Felsefe ve Tarihi, Felsefe Arkivi, Say: 13, stanbul 1962 - Felsefede Temellendirme, Felsefe Arkivi, Say: 12, stanbul 1961 - Felsefenin Yntemi, nyarglar ve Giderilme Dorultular, Cogito, Say: 3, s. 97-103, K 1995 - Fizik Yazlarnda Bellibal eler ve Balamlar, ada Fizik, Mays 1978 - J.L. Austin ve Alg, Felsefe Arkivi, Say: 14, 1963 - La Metaphysique du Point de Vue du Prophane, Aut (Dergi), no: 83 - Montaigne ve Pascaln Bir Yanl, Felsefe Arkivi, Cilt: 3, Say: 3, s. 135-154, stanbul 1957 - Nasl ey Bu Benim Yazarlm, Nesin Vakf Yll, stanbul 1985 - Senin Yerinde Olsam, Felsefe Arkivi, Say: 15, 1965 - Sevgi, Sevgi, Sevgi, Cogito, Say: 4, s. 9-20, Bahar, 1995 - Spinozayla Amor ntellectualis, Cogito, Say: 6-7, s. 133-143, Bahar, 1996 - Tarih Felsefesinin Yolu, Felsefe Arkivi, Cilt: 3, Say: 3, s. 135-154, stanbul 1957 - What is a Philosophical Question?, Mind, Vol: LXXIII, no: 289 Uysal, Enver,

347

-Ferit Kamn Terceme-i Hal Hakkndaki Dnceleri ve Knalzade ile lgili Bir Denemesi, Uluda niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: I, s. 1, 1986

-ok, Necip, - Fenomenlerin zellikleri zerine Bir Deneme, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 9, Say: 4, Ankara 1951 - Sosyal Bakmdan Dil, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 2, Say: 4, Ankara 1944 lgener, F. Sabri, - Bugnn ktisat Felsefesi Asndan Descartes Rasyonalizmine Bir Bak, Mecmuas, Cilt: XII, Say: 54-56 lken, Hilmi Ziya, - Ahmet Haimin ahsiyeti, Mlkiye Mecmuas, Yl: 3, Say: 27, stanbul Haziran 1933 - Anadolu rf ve detlerinde Eski Kltrlerin zleri, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 17, s. 1-28, Ankara 1969 - Anadolu rf ve Destanlar, Anadolu Mecmuas, Say: 2, 1340 - Anadolu Tarihinde Dini Ruhiyat Mahedeleri-Hac Bekta Veli, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 15-16, stanbul Temmuz 1340 - Anket Monografik ve Memleket, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 6, 15 Nisan 1938 - Antiat ve Filozof Tipleri, Kltr Haftas, Say: 9, 1936 - Bay Suut Kemalettinin Sanat Felsefesi, Felsefe Yll, Say: 2, stanbul 1934 - Bedi Deerin ctima Rol, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, s. 28-43, Ankara 1957 - Beeri Edebiyatn Maeri Esaslar, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 5, stanbul 1927 - Bizde Fikir Cereyanlar, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 4, stanbul 1927 - Bizde Trklk: Geciktiren Sebepler-Douu-Byy, stanbul Mecmuas, Cilt: 5, Say: 53, stanbul 1 ubat 1946 - Bugnn nsan, Trk Dnce Dergisi, Cilt: 1, Say: 4, stanbul 1 Mart 1954 - Cemiyet ve Marazi uur, Felsefe Yll, Say: 1, stanbul 1932 - ek Tefekkrne Bir Bak, lk, Cilt: 5, Say: 25, Ankara 1935 - ekoslavak Tefekkrne Bir Bak, lk, Cilt: 4, Say: 24, Ankara 1935 - Dante ve Mirac Divana Comediann slami Kaynaklar, stanbul Mecmuas, Cilt: 5, Say: 58, stanbul 15 Nisan 1946 - Deerler ve nanma Problemi Hakknda Baz Notlar, Ankara niversitesi lahiyat Fak. Derg., Cilt: 7, s. 21-31, Ankara 1960 - Descartes ve Skolastik, stanbul Dergisi, Say: 59, stanbul Mays 1946 - Descartes, Her Ay Siyasi, lim, Sanat, Say: 3, stanbul 1937 - Desten ve nsan, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 22, 15 Nisan 1938 - Desten ve nsan, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 23, 15 Nisan 1938

348

- Desten ve nsan, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 24, 15 Nisan 1938 - Deux aspects des tres, Les Artes du 10. Congrs nterne de Philosophie, Amsterdam 1948 - Din ve Akl, Mlkiye Mektebi Mecmus, Cilt: 2, Say: 18, stanbul 1932 - Dini timaiyat, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 4, stanbul 1927 - Dini timaiyat, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 5, stanbul 1927 - Do. Dr. smail Tunal (Felsefenin Inda Modern Resim I-Kitap Tantma), Ankara niversitesi lahiyat Fak. Derg., Cilt: XII, s. 155-156, Ankara 1964 - Dnmenin Zorluu, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 14, 15 Nisan 1938 - Emile Meyerson, Yeni Trk, Cilt: 4, Say: 37, 1936 - Ernst Von Aster ve Bilgi Teorisi, (..Ed. Fak. Felsefe Blm Yayn), Felsefe Arivi, Cilt: II, Say: 3, stanbul 1949 - Existentialismenin Kkleri I, stanbul Dergisi, Cilt: 6, Say: 66, stanbul 15 Austos 1946 - Existentialismenin Kkleri II, stanbul Dergisi, Cilt: 6, Say: 67, stanbul 1 Eyll 1946 - Farabi ve bn Sinann Garp Ortaa Dncesi zerine Tesirine Dair yeni Baz Mlahazalar, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: VI, Say: 1-4, s. 27-34, Ankara 1959 - Felsefe, Milli Mecmua, Cilt: 8, Say: 85, stanbul 1928 - Felsefe ve lim, lk, Cilt: 3, Say: 17, Ankara 1934 - Felsefe ve Ulusal Tefekkr, lk, Cilt: 4, Say: 23, Ankara 1934 - Fert ve Cemiyet, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 1, 15 Nisan 1938 - Fikir Anarisi, Aylk Fikir Dergisi nsan,Say: 4, 15 Nisan 1938 - Filozof Mehmet zzet, Bilgi Dergisi , Cilt:3, Say: 29, stanbul 1 Eyll 1949 - Filozof Mehmet zzet, Dergisi, Say: 170, stanbul 1 Ekim 1955 - Firdevsi ve ark Rnesans, adrvan Dergisi, Say: 24, 23 Eyll 1923 - Fransada Yeni Baz Felsefe Neriyat, Felsefe Yll, Cilt: 2, Ankara 1934-35 - Gazali ve Felsefesi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt : IV, Say: 3-4, s. 98-121, Ankara 1957 - Hlasalar (Garp Eserleri), Felsefe Yll, Say: 1, stanbul 1931 - Irakta Badad ve El-Kindinin 1000. Yldnmn Anma Treni, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: X, s. 157-166, Ankara 1963 - bn Sina Byk Trk Filozof ve Hekimi, Lllustration de Turquie, Say: 63, stanbul 1937 - bn Sinann Din Felsefesi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 4, s. 81-94, Ankara 1955 - timai Deime ve nklap, Trk Dncesi, Cilt: 10, Say: 56-57, HaziranTemmuz - timai Determinizm, nsan (Aylk Fikir ve Sanat Mecmuas), Cilt: 1, Say: 2, 15 Mays 1938 - timai Hadise Nedir?, nsan Fikir ve Sanat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 7, stanbul 1938 - timai Kaderimiz, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 2, 15 Nisan 1938 - dealizmin kmazlar, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: V, Say: 1-4, s. 17-64, Ankara 1958 - lim Bitaraf mdr?, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 6, 15 Nisan 1938 - lliyet Meselesi ve Diyalektik, r, Say: 66, Ankara 1938

349

- lliyet Meselesi ve Diyalektik, r, Say: 67, Ankara 1938 - lliyet Meselesi ve Diyalektik, r, Say: 68, Ankara 1938 - lme ve lm-i Hale Dair, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 21, 15 Nisan 1938 - lmin Terakkisinde Trklerin Rol, Ycel Mecmuas, Say: 28, stanbul Haziran 1937 - mparatorluun Alt Bnyesi, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 5, 15 Nisan 1938 - mparatorluun Tekaml, nsan (Aylk Fikir ve Sanat Mecmuas), Cilt: 1, Say: 3, 15 haziran 1938 - nsan deali, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 20, 15 Nisan 1938 - nsan deali, nsan Mecmuas, Cilt: 3, Say: 20, stanbul ubat 1943 - nsan limleri Mmkn mdr?, Sosyoloji Dergisi, Say: 4-5, stanbul 19471948 - nsan Sevgisi, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 15, 15 Nisan 1938 - nsani Ruhun Terakisi, Mlkiye Mektebi Mecmus, Cilt: 2, Say: 15, stanbul 1932 - nsani Ruhun Terakisi, Mlkiye Mektebi Mecmus,Cilt: 2, Say: 16, stanbul 1932 - nsani Vatanclk, Mlkiye Mektebi Mecmus,Cilt: 1, Say: 7, stanbul 1931 nsani Vatanclk: II. Hakikat man, Mlkiye Mektebi Mecmus, Cilt: 1, Say: 8, stanbul 1931 - nsani Vatanclk: IV-ahsiyetilik, Mlkiye Mektebi Mecmus, Cilt: 1, Say: 10, stanbul 1932 - nsani Vatanclk: Zt Kuvvetlerin Yarad, Mlkiye Mektebi Mecmus Cilt: 1, Say: 12, stanbul 1932 - ntihar, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, stanbul 1927 - slm Felsefe ve tikadnn Garba Tesiri, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: 10, s. 1-31, Ankara 1963 - slamda Akademiler ve Medreseler, Eitim Hareketleri Dergisi, Cilt: 7, Say: 82, Ankara Ekim 1961 - Hakknda, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 10, 15 Nisan 1938 - e Dair, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 12, 15 Nisan 1938 -Hrriyete Giden Yollar, nsani Vatanperverlik, 1933 - Katip elebi ve Fikir Hayatmz, Katip elebi (Ortak Kitabn Bir Blm), Trk Tarih Kurumu Basmevi, Ankara 1957 - Krgzlar, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 4, stanbul Kanu-i Sani 1340 - Kymetlerin Tekaml, Mlkiye Mektebi Mecmuas, Cilt: 2, Say: 14, stanbul 1932 - Lde du temps dans la philosophie dEbul-Berekat el-Badadi, 10. Congrs nterne de Philosophie, Amsterdam 1948 - La Formation des villes dans lEmpire Otoman, Milletleraras Sosyoloji Kongresi, Bkre 1939 - Les Sciences Humaines sont-elles possibles, Sosyoloji Dergisi, Say: 4-5, stanbul 1949 - Medeniyetimizin Deerler Sistemi, Trk Dnce Dergisi, Cilt: 1, Say: 1, stanbul Aralk 1953 - Medeniyetin Yry, nsan (Aylk Fikir ve Sanat Mecmuas), Cilt: 1, Say: 2, 15 Mays 1938

350

- Mehmet zzet et Quelques Rflexion Critiques, Dergisi, Say: 23-24, stanbul 1940 - Memleket Tanmak, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 5, 15 Nisan 1938 - Merutiyetin Tereddt Devri, Fikir Dergisi nsan, Say: 10, 15 Nisan 1938 - Metafizie Medhal, Muallimler Mecmuas, Say: 53-54, stanbul 1927 - Milli Terbiye, Muallimler Birlii, Say: 5, Ankara 1925 - Milli Terbiye, Muallimler Birlii, Say: 6, Ankara 1925 - Muasr Alman timaiyat, lk, Cilt: 7, Say: 41, Ankara 1936 - Muasr Avrupa timaiyatu, ve Dnce, Say: 1, stanbul 1934 - Mukavelenin timai Menei, Felsefe ve timaiyat Mecmuas,Cilt: 1, Say: 3, stanbul 1927 - Mukayeseli Felsefe, Ycel Aylk Bilgi ve Kltr Mecmuas, stanbul 1936 - Mustafa ekip ve Trk Tefekkr Tarihi, Dergisi, Say: 33, stanbul 1943 - Namk Kemal, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 8, 15 Nisan 1938 - Nirvana, Gr, Cilt: 1, Say: 2, Ankara 1930 - Ord. Prof. Mkrimin Halil Ynan, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: IX, s. 227-229, Ankara 1962 - Orijinallik ve Garabet, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 14, 15 Nisan 1938 - Orta Asyada Trkmen, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 7, stanbul Mart 1340 - Orta Asyada Trkmen- Trkmenlerin Dini, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 10, stanbul Nisan 1340 - Orta Asyada Trkmen- Trkmenlerin Dini, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 11, stanbul Nisan 1340 - Orta Asyada Trkmen- Trkmenlerin Dini, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 12, stanbul Mays 1340 - Orta Asyada Trkmen ve Trkmenin Dini, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 15-16, stanbul Temmuz 1340 - Prof. Dr. Kmran Birand, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt : XII, s. 139-141, Ankara 1964 - Prof. Dr. Hikmet Birand, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: XIX, s. 219-221, Ankara 1973 - Relations et differences entre la Connaissance et la valeur,1 Congres nterne de Philosophie ,Wienne 1948 - Sanat ve Ahlak, Galatasaray, Say: 13, stanbul 1932 - Sanat ve Cemiyet, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 13, 15 Nisan 1938 - Sanatta Sreklilik, Gndz Sanat ve Fikir Mecmuas,Cilt: 1, Say: 2, stanbul 1936 - Sartre ve Existentialisme, stanbul Dergisi, Cilt: 6, Say: 68, stanbul 15 Eyll 1946 - Servet Berkin Fikri nkiaf, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 18-19, 15 Nisan 1938 - Simmel ve Felsefesi, Varlk, Cilt: 3, Say: 59, Ankara 1935 - Simmel ve Felsefesi, Varlk, Cilt: 3, Say: 60, Ankara 1936 - Socrates, Galatasaray, Say: 12, stanbul 1932 - Spenglere Gre slamiyet, Trk Dncesi Dergisi, Cilt: 2, Say: 11, stanbul Ekim 1954 - ahsiyetin timai artlar, Mlkiye Mektebi Mecmuas, Cilt: 2, Say: 17, stanbul 1932

351

- Tabiatte nklab ve Cemiyet, Her Ay Siyasi, lim, Sanat, Say: 3, stanbul 1937 - Tahliller (Anne Sociologiqueden), Felsefe Yll, Say: 1, stanbul 1931 - Tanzimat Devrinde Trklk, stanbul Mecmuas, Cilt: 5, Say: 54, stanbul 15 ubat 1946 - Tanzimat ve Hmanizm, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 9, 15 Nisan 1938 - Tanzimata Kar, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 1, 15 Nisan 1938 - Tanzimattan Sonra Fikir Hareketleri, Tanzimat I, stanbul 1940 - Tarih Felsefesi ve timaiyat, Gndz Sanat ve Fikir Mecmuas, Cilt: 3, Say: 15, stanbul 1937 - Tarih Felsefesi ve timaiyat, Gndz Sanat ve Fikir Mecmuas, Cilt: 3, Say: 13, stanbul 1937 - Tarihte Hrriyet ve Determinizm, Her Ay Siyasi, lim, Sanat, Say: 1, stanbul 1937 - Teheyyciyet Haknda, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 3, stanbul 1927 - Tekaml Meselesi ve Cemiyet, Her Ay Siyasi, ilim, Sanat, Say: 2, stanbul 1937 - Telifciliin Tenakuzlar, Mlkiye Mektebi Mecmus, Cilt: 2, Say: 19-20, stanbul 1932 - Telifciliin Tenakuzlar, Mlkiye Mektebi Mecmus, Cilt: 2, Say: 21 stanbul 1932 - Telifciliin Tenakuzlar, Mlkiye Mektebi Mecmus, Cilt: 2, Say: 22, stanbul 1932 - Telifciliin Tenakuzlar, Mlkiye Mektebi Mecmus, Cilt: 2, Say: 24, stanbul 1932 - Terbiyede Yeni Bir Usul: Psikanaliz, Muallimler Birlii, Say: 14, Ankara 1926 -Tercme Faaliyeti, Uyan Devirlerinde Tercmenin Rol, stanbul 1935 - Totemizm Etrafnda Mnakaalar, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 11, 15 Nisan 1938 - Totemizm Etrafnda Mnakaalar, nsan (Aylk Fikir ve Sanat Mecmuas), Cilt: 2, Say: 11, 8 Nisan 1939 - Trk Felsefe Dilinin Gelimesi, (..Ed. Fak. Felsefe Blm Yayn), Felsefe Tercmeleri Dergisi, stanbul -Trk Hikmeti, Trk Tefekkr Tarihi, Cilt:1, stanbul 1936 - Trk Kavimleri, Anadolu Mecmuas, Say: 9-11, Mays 1341 -Trkiye Dnda Trklk: Realist ve lmi Trklk, stanbul Mecmuas, Cilt: 5, Say: 55, stanbul 1 Mart 1946 -Trkiyede Batllama Hareketi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 8, s. 1-7, Ankara 1960 - Trkiyede Felsefe Neriyat, Felsefe Yll, Say: 1, stanbul 1931 - Trkiyede dealizm Temayl, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 12, 15 Nisan 1938 - Trkiyede Pozitivizm Temayl, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 11, 15 Nisan 1938 - Trkiyede Pozitivizm Temayl, nsan (Aylk Fikir ve Sanat Mecmuas), Cilt: 2, Say: 11, 8 Nisan 1939 Trkiyede Tanzimattan Sonraki Mantk Hareketleri, Edebiyet Dergisi, Yl: 5, Say: 3, 1935

352

- Trkiyenin Modernlemesi ve Bu Hareketin ncleri Olan Trk Dnrleri, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 11, s. 27-30, Ankara 1963 - Trklerde Felsefe Neriyat, Felsefe Yll, Say: 1, stanbul 1932 - Trkln ve Trk Sosyalizminin Babas Ali Turan, Yeni nsan Dergisi, Cilt: 1, Say: 84, stanbul Aralk 1969 - Usul Hakknda Diyalog, lk, Cilt: 3, Say: 18, Ankara 1934 -Uygur Trk Uyannn Kaynaklar, Uyan Devirlerinde Tercmenin Rol, stanbul 1935 - Dnya Gr, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 15, 15 Nisan 1938 - Millet, Mlkiye Mektebi Mecmus, Cilt: 1, Say: 10, stanbul 1932 - Vicdan in l Nedir?, stanbul Dergisi, Cilt: 6, Say: 61, stanbul Haziran 1946 - Vilym Ceymsin Ruhiyatna Dair, Muallimler Birlii, Say: 1, Ankara 1926 - Yeni Bilgi Teorisinde Kanun Fikri, Admlar Mecmuas, Cilt: 1, Say: 2, Ankara Haziran 1943 - Yeni Felsefe Cemiyeti ve Trkiyede Felsefe Cemiyetinin Tarihesi, (..Ed. Fak. Yayn), Sosyoloji Dergisi, Cilt: 1, Say: 2, stanbul 1943 - Yunan Mucizesi, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 3, 15 Nisan 1938 - Yunan Mucizesi, nsan (Aylk Fikir ve Sanat Mecmuas), Cilt: 1, Say: 3, 15 Haziran 1938 - Yunus Emrede nsanlk ve Evrensellik, Yunus Emre Semineri, Akbank Yay., Ankara 1971 - Zaman Mefhumunun Tekaml, Kltr Haftas, Say: 6, 1936 - Zaman ve nsan, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 12, 15 Nisan 1938 - Ziya Gkalpe Dair, Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi, Say: 33, stanbul Eyll 1968 - Ziya Gkalpin Tenkidi, r Mecmuas, Cilt: 7, Say: 81, Ankara Austos 1938 lsever, Cneyt, - Trk Romannda Yeni Araylar: Liberal Bir Yorum, Yeni Trkiye Dergisi, Yl 5, Say: 25, s. 637-642, Ocak-ubat 1999 nal, Mehmet Ali, - Bat Medeniyeti le Dou Medeniyetinin Karlatrlmas, Trk Yurdu, Cilt: 9 1988 - Cumhuriyet, Demokrasi ve Atatrk, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 665-672, Eyll-Aralk 1998 - Kltrde Millilemek adalamak, Trk Yurdu, Cilt: 10, no. 36 (382), s. 810, 1990 nder, Hasan, - evre Ahlak: nsanmerkezcilik ve evremerkezcilik, Ada Kentliyim, Yl: 3, Say: 10, s. 82-87, Haziran-Austos 1997 - Eitimde Atatrklk, Birikim, Say: 89, s. 61-74, Eyll 1996 - Ekolojik Vatan ve Siyaset Kavram, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 17, s. 55-60, Ankara Gz 1995 - Kemalist Cumhuriyetiliin Klasik Ruhu, Birikim, Say: 115, 60-74, Kasm 1998 - Kemalizmin ya da Trk Devrimi'nin Felsefesi Nedir?, Mrekkep, Say: 6, s. 3148, Gz 1996

353

- Modernizm, Postmodernizm ve slamclk, Mrekkep, s. 81-90, Gz 1994 - Platon'un Devlet'inde Eitim ve nsan Doas, Ankara niversitesi Eitim Bilimleri Fakltesi Dergisi 26, Say: 1 s. 185-201, 1995 - Sokratik Diyalog, Ankara niversitesi Eitim Bilimleri Fakltesi Dergisi, 27, Say: 2, s. 639-658, 1997 - Trkiye'de Batllama ve Deerlerin Arasallamas, Ankara niversitesi Eitim Bilimleri Fakltesi Dergisi, 28, Say: 2, s. 293-311, 1997 nver, Sheyl, - Ali Savinin Gr le Trkler ve Trklk, Hayat-Tarih, No:4, 1974

-VVahid, - Snaatn Bir Tarifi, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 1, s. 1332-1334, stanbul Vali, Franois, - Adalet ve Kuvvet, ev.: Mahmut R. Belik, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: VIII, Say: 3-4, s. 565-572, 1942 Vatanda, Celalettin, - Kapsam ve Yntem Asndan Trk Modernlemesi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1665-1690, Eyll-Aralk 1998 Vecchio, Georgio Del, - Tarihi Materyalizm-Tarihi Psikolojizm, ev.: Ziyaeddin Fahri Fndkolu, . . ktisat Fak. Dergisi, Cilt: 20, No:1-4, stanbul 1969 Vecd, Mehmet Ferid, - Felsefe-i Maddiyyun le Felsefe-i Ruhiyyunun arpmas, Sebilrread, Cilt: 12, Say: 300, s. 250-252, 1330 - Hadikay- Fikriye: Devr-i Sni, Devr-i Felsefe, ev.: Mehmet Akif, Srat- Mstakim, Cilt: 2, Say: 30, s. 59-60, 1325 Vergili Ayhan, -Hilmi Ziya lken kitab, Kitabevi yay., stanbul, 2006 Vergin, Nur, - Demokrasi ve Sivil Toplum, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 1, s. 9-12, Kasm-Aralk 1994 - Kendisine Yenik Drlen Trkiyeye Kar Derin Trkiye, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 9, s. 11-13, Mays-Haziran 1996 Vexliard, Alexandre, - Kpek Diogenes, Domakta Olan Bir Felsefe retisinin Toplumsal Psikolojisi. Diogen Le Chien, ev.: Nusret Hzr, Aratrmalar Dergisi, Cilt: 2, s. 81- 106, Ankara 1965 - Modern Psikolojinin ncs Pascal, ev.: Nusret Hzr, Aratrma Dergisi, Cilt: 1, Ankara 1964

354

Veysal, etin, - Nietzschenin Nihilizmi ve Postmodernizm, Felsefe Logos, Yl: 3, Say: 10, stanbul Mart 2000 Virtchaft, Stammier, - timai Baktan ktisadi Hadise, ev.: Mehmet zzet, Yeni timaiyat, 1928 Virvidakis, Stelios, - Ahlksal Gerekliin Ilmllatrlmas, ev.:Ufuk akmak, Felsefe Tartmalar, 21. Kitap, s. 50-60, stanbul - Ahlksal Gereklik ve Normatif Ahlk, Felsefe Tartmalar, 16. Kitap, s. 7-18, stanbul Austos 1994 Voltaire, - Allah, ev. Tevfik Fikret, tihad, Say: 350, stanbul 1932 Voss, Stephen, - Zaman inde Seyahate likin Kimi Dnceler, Felsefe Tartmalar, 25. Kitap, s. 42-48, stanbul Temmuz 1999 Vural, Mehmet, - Aydnlanma Felsefesi ve Siyasal Muhafazakarlk, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 35, s. 127-137, 2002 - Gazzalide Metodolojik Yaklamlar, slami Aratrmalar, Cilt: 13, Say: 3-4, 2000

-WWahl, Jean, - Descartes Felsefesinde An Fikrinin Rol, ev.: Bilal Dindar, Ondokuz Mays niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, Say: 8, Samsun 1993 Walline, - Felsefi, Hukuki ve timai Pozitivizm, ev.: Mnci Kapani, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas., Cilt: VIII, Say: 3-4, s. 309-333, 1951 Warnock, Geoffrey J., - Ahlkn Nesnesi, ev.: zden Arkan, Cogito, Say: 16, s. 77-79, 1998 Watt, M. M, - Gazali le lgili Baz ncelemeler, slam Aratrmalar Enstits Dergisi, Cilt: 5, Ankara 1982 - bn Sn Mrik mi Mslim mi? ev.: Mbahat T. Kyel, Uluslararas bn Trk, Hrezmi, Frb, bn Sn ve Beyrni Sempozyumu Bildirileri, 9-12 Eyll , Ankara 1985, s. 231-234, A.K.M. Yay., Ankara 1990 Weber, Lois, - Medeniyet ve Teknik, Fikir Hareketleri, Say: 16, 1934 Wedberg, Anders, - Platonun Aritmetik Felsefesi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 27, s. 114-131, Ankara Bahar 1998-1 - Platonun Matematii, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 29, s. 123-126, Ankara Temmuz 199-1

355

Weil, Simone, - Okuma Kavram zerine Bir Deneme, ev.: Sura nc, Felsefe Tartmalar, 11. Kitap, s. 148-152, ubat stanbul 1992 Wein, Hermann, - Kentaurosvari Felsefe, Felsefe Arkivi , Cilt: 3, Say: 3, s. 72-102, stanbul 1957 - Metakategorial Problem, Felsefe Arkivi, Cilt: 3, Say: 1, s. 35-36, stanbul 1952 Weischedel, Wilhelm, - zgrlk ve Norm, Felsefe Arkivi, Say: 19, s. 133-141, stanbul 1975 Wells, H. G, - Avrupallarn Fikri Uyanlar, ev.: Hilmi A. Malik, Trk Yurdu, Cilt: 4, Say: 29, s. 45-49, 1930 - Hindistanda Hayat Felsefesi, ev.: Hilmi A. Malik, Trk Yurdu, Cilt: 6, Say: 26, Ankara 1931 - Hindistanda Hayat Felsefesi, ev.: Hilmi A. Malik, Trk Yurdu, Cilt: 6, Say: 39, s. 30-33, 1931 Westpnal, Kenneth, - Hegelin Hukuk Felsefesinin Temel Balam ve Yaps, ev.: Doan ahiner, Cogito, Say: 9, s. 295-315, 1996 Wetter, Gustave Andr, - Proletarya Felsefesi, Trk Dncesi, Cilt: 10, Say: 56-57, Haziran-Temmuz Wittgenstein, L., - Ahlak, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 7, s. 34-43, Ankara Mart 1993 Wolin, Richard, - Jrgen Habermasla, Jean- Paul Sartren Miras zerine Sylei, ev.: Cem Aka, Cogito, Say: 3, s. 137-141, K 1995 Wollgast, Siegfried, -Hegelin Mistisizm ve Panteizm Grleri zerine, ev.: Naim ahin, Seluk nv. lahiyat Fak. Dergisi, Say: 16, s. 153-166, Gz-Konya 2003 Worringer, W., - Sanat Eserlerinin Aklamas, ev.: Nermi Uygur, Felsefe Arkivi, Cilt: 2, Say: 1, 1947 Wundt, V., - Airet ve Devlet, ev.: Mehmet zzet, Yeni timaiyat, 1928

-YYakt, smail, - Sadrettin Konevinin Dncesinde drak ve Hakikat Bilgisi, Trk Yurdu, Cilt: 10, no. 35 (381), s. 51-56, 1990 - Sadrettin Konevinin Dncesinde drak ve Hakikat Bilgisi, Trk Yurdu, Cilt: 11 1991 - Trk Dncesinin Tarihi Dnm Noktalar, Trk Yurdu, Mart 1996 Yakobi, Goster,

356

- Henri Bergson ve Arthur Schopenhauer, ev.: bn Habib, Darlfnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 5, stanbul 1916 Yakup Kadri, - Hars ve Mefkure Edebiyat, Trk Yurdu, Cilt: 2, Say: 7, Ankara 1925 Yakupolu, M. Mukadder, - Nietzsche ve Batailleda varolu, Ak ve lm, Cogito, Say: 4, s. 41-47, Bahar, 1995 Yaln, Kemal, - Simavna Kadsolu eyh Bedreddin, Felsefe Logos, Yl: 2, Say: 5, stanbul Aralk 1998 Yaltkaya, Mehmet erafeddin, -Aba Felasifeden: Yunan Filozoflarnn Bizde En Zengin Varisi Yahut Yanyal Esad Efendi, Hikmet Gazetesi, Say: 36, s. 7-8 - Bedrettinin Varidat, nsan (Aylk Fikir ve Sanat Mecmuas), Cilt: 1, Say: 3, 15 Nisan 1938 -Biraz Hint Felsefesi, Hikmet Gazetesi, Say: 33, s. 7-8 - Biruninin Bir Kitab (Elcemahir Filcevahir), lk, Cilt: 8, Say: 43, Ankara 1936 - Ebul-Berekat Al-Badadi, stanbul Daru'l-Funun lah. Fak.Mecmuas, Sene: IV, Say: 17, s. 25-41, stanbul 1930 - Ebul-Berekat Al-Badadi, stanbul Daru'l-Funun lah. Fak.Mecmuas, Sene. V, Say: 18, s. 1-15, stanbul 1931 - Felsefe-i Kadimeden Bir Ka Yaprak, Mahfel, Say: 15, stanbul 1924 - Gazalinin Tevil Hakknda Baslm Bir Eseri, stanbul Daru'l-Funun lah. Fak. Mecmuas, Sene: IV, Say: 16, s. 46-58, stanbul 1930 - bn Bacce-Avempace, Felsefe Arkivi , Cilt: 1, no.1, s. 75-98, stanbul 1945 - bn Sebin ve Sicilya Cevaplarnn Tercmesi, Felsefe Yll, Cilt: 2, Ankara 1934-35 -bn Sinann Hal Tercemesi, bn Sinann ahsiyeti ve Eserleri Hakknda Tetkik iinde, Trk Tarih Kurumu Yay., stanbul 1937 - bn Teymiyye, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 3, stanbul Kanu-i Evvel, 1339 - slamda lk Fikri Hareketler ve Dini Mezhepler, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene: III, Say: 12, s. 1-20, stanbul 1929 - slamda lk Fikri Hareketler ve Dini Mezhepler, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene: III, Say: 13, s. 1-17, stanbul 1929 - slamda lk Fikri Hareketler ve Dini Mezhepler, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene: IV, Say: 14, s. 1-27, stanbul 1930 - Kaderiye Yahut Mutezile, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, sene. IV, Say: 15, s. 1-21, stanbul 1930 - Msl- Ala, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 6, stanbul ubat 1340 - Mutezile ve Husun Kubh, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene. I, Say: 2, s. 100-116, stanbul 1926 - Sencer ve Gazali, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene. I, Say: I, s. 39-57, stanbul 1925 - Tanr Bu Varl Niin Yaratt, stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, Sene.VI, Say: 25, s. 40-55, stanbul 1925 Yaran, Cafer Sadk,

357

- Bilim-Din likisinde Temel Felsefi Yaklamlar, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 21, s. 21-42, Ankara Yaz 1996 - Dini Epistemolojide Eletirel Aklclk ve Tahkiki manclk, Ondokuz Mays niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 9, Samsun 1996 - nsan-Evren likisi ve nsanc Kozmolojik lke, Ondokuz Mays niversitesi lahiyat Fak. Dergisi, Say: 11, s. 21-34, Samsuz 1999 - slam Felsefesinde Eklektisizm Sorunu, slam Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara 8 Kasm 2002 - Leibnizde Teodise ve Savunma, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 29, s. 72-89, Ankara Temmuz 199-1 - Natural Theology in Cristianity and slam: s There a Common Core?, Ondokuz Mays niversitesi lahiyat Fak. Dergisi, Say: 11, s. 35-54, Samsuz 1999 - The Ecological Value of the Teleological Argument, Ondokuz Mays niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 8, Samsun 1996 Yaren, Fatih Blent, - Yaam Kavgay Sorunu zerine Yaplanan Sorun: evre Sorunu, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 1, Say: 5, s. 90-102, Temmuz-Austos 1995 Yasa, Metin, - Reenkarnasyon Beeri Ruhun lmszlk Arzusunu Tatmin Edebilir mi?, Ondokuz Mays niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Say: 9, Samsun 1996 Yasaman, Hamdi, - Sartreda zgrlk, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XLII., Say: 1-4, s. 515-540, 1976 Yaslkaya, Refik, - Antik Siteden Bilgi Toplumunun Kentlerine, Agoralardan Gkdelenlere Dnce ve Mekan Aras liki, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 910-918, Ocakubat 1998 Yavuz, Hilmi, - Bir Eletiriye Yant, Felsefe Tartmalar, 2. Kitap, s. 126-127, Mays stanbul 1988 - te Reductio, Felsefe Tartmalar, 2. Kitap, s. 131-132, Mays stanbul 1988 Yayla, Atilla, - nsan Haklarnn Kavramsal ve Aktel Anlam, Trkiye Gnl, Say: 14, s. 103-111, Bahar 1991 - Kurucu Rasyonalizm, Adalet ve Sosyalizm, Trkiye Gnl, Say: 15, s. 95110, Yaz 1991 - Liberalizm ve Demokrasi: Mkemmel Olmayan Birliktelik, Tahamml G Ayrlk, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 123-128, Ocak-ubat 1999 - Liberalizme Bir Bak, Trkiye Gnl, Say: 17, s. 32-63, K 1991 - Totaliter Sistemlerin Dnm zerine, Trkiye Gnl, Say: 10, s. 23-39, Bahar 1990 - Trkiye De slam Laiklik ve Demokrasi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 17, s. 140-158, Eyll-Ekim 1997 Yazc, Asl, Epiktetusu Eitimde Erdemli nsan, Felsefe Dnyas, Say: 34, s. 61-69, 2001

358

Yazc, Erdin, - Trk Sosyo-Kltrel Yapsnda Gzlenen Deimeler: Karmak Bir Dnmn Hikayesi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1833-1847, Eyll-Aralk 1998 Yazc, Sedat, - Epiktetosun Ahlak Felsefesinde Aklclk ve Doalclk, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 29, s. 101-110, Ankara Temmuz 199-1 - Siyasi Bir Kuram Metafiziksel veya Felsefi Doru (luk) Olmadan Uzlamazlar Uzlatrabilir mi?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 36, 2002/2 - Trk Eitim Sisteminde Din Eitimi, Education and Ideology, Ankara 1994 Yazcolu, Sait, -XV. Ve XVI. Yzyllarda Osmanl Medreselerinde lm-i Kelam retimi ve Genel Eitim indeki Yeri, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi slam limleri Enstits Dergisi, Cilt: IV, Ankara 1980 -Trklerde Kelam, Trk Dnce Tarihi, s. 131-158, Haz: Hseyin G. Topdemir, AKM. Yay., Ankara 2001 Yazr, Elmall Hamdi, - Felsefe ve Din, Sebilrread, Cilt: 22, Say: 576, stanbul 1923 - Felsefe ve Din, Sebilrread, Cilt: 23, Say: 576, stanbul 1923 - Felsefenin Aksam, Sebilrread, Cilt: 23, Say: 576, stanbul 1923 Yazolu, Ruhattin, - lmszlk Dncesinin Gazaliye Kadarki Seyri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 21, s. 55-65, Ankara Yaz 1996 Yediyldz, Bahaeddin, - En nemli Osmanl Miras: Trk Toplumu, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 358-362, Mays-Haziran 2000 - Mehmet Akifi Anarken, Trk Yurdu, ubat 1998 Yel, Murat Ali, - slam ve Liberalizm, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 330-333, Ocakubat 1999 Yener, Ali Galip, - Edebi Eletiri, Gelenek ve mtidad, Hece, Yl: 6, Say: 68, s. 36-39, Austos 2002 Yenieri, zcan, - Yabanclama, Trkiye Gnl, Say: 25, s. 90-98, K 1993 Yeniehirliolu, ahin, - nsan Nedir ve Eitilebilir mi?, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 3, s. 11-15, Ankara Mart 1992 - Kant ve Hegel Felsefelerine Gre zgrlk Kavramnn Anlatm, Ankara niversitesi Dil-tarih Corafya Fakltesi Aratrma Dergisi, Cilt: 7, 1981 - topya ve Sanal nsan, Felsefe Dnyas, Say: 33, s. 25-29, 2001 Yeprem, M. Saim, - Dncenin nemi ve Fiil ile Mnasebeti, Diyanet Dergisi, Nisan 1972 - rade-Kaza ve Kader, Hareket Dergisi, Temmuz 1980 Yetkin, etin, - Dnden Bugne Bamszlk, zgrlk, Ulusal Egemenlik Asndan Atatrklk, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 620-625, Eyll-Aralk 1998

359

- ngilteredeki Mlkiyet likileri Deiiklikleri Karsnda Moore, Locke ve Hobbes, ..S.B.F., Cilt: 2, s. 347-364, stanbul 1982 Yetkin, Suut Kemal-Tun, Mustafa ekip, -Edebiyatmzn Fikirsizlii, Atatrk Devri Fikir Hayat II, Kltr Bak. Yay., Ankara 1981 Yetkin, Suut Kemal - Eflatunda Sanat Felsefesi, Felsefe Yll, Cilt: 2, Ankara 1934-35 - Eflatunun Estetii (Eflatunda Sanat Felsefesi), Felsefe Yll, Say: 2, stanbul 1935 - Friedrich Nietzsche 1844-1900, Gr, Cilt: 1, Say: 3, Ankara 1931 - Muhyiddin el-Arab ve Tasavvuf, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 1, s. 22-29, Ankara 1952 - Rnesans Sanat Adl Kitaba Dair, Ankara niversitesi Dil ve TarihCorafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 2, Ankara 1943 - Sanat Eseri ve Hayat, Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 3, Ankara 1943 -Sanat ve ktisadi stihsal, Olu, Say: 16, Ankara 1939 -Tercme ve Sanat, Olu, Say:15, Ankara 1939 - ber Die Landschaft Ein Versuch, ev. Melahat zg, Ankara niversitesi Dil ve Tarih -Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 1, Say: 1, Ankara 1942 Yldrm, Cemal, - Astronomi Bilim midir?, Felsefe Tartmalar, 17. Kitap, s. 95-103, stanbul Aralk 1994 - Bilim Felsefesine Toplu Bir Bak, Felsefe Tartmalar, 15. Kitap, s. 9-24, stanbul Ocak 1994 - Bilim Felsefesinin levi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 8, s. 11-17, Ankara Temmuz 1993 - Bilim le deoloji, Felsefe Tartmalar, 6. Kitap, s. 43-50, Austos stanbul 1989 - Bilimde Nedensellik, Felsefe Tartmalar, 5. Kitap, s. 97-105, stanbul Mays 1989 - Bilimsel Dnmede ndksiyonun Yeri, Felsefe Tartmalar, 12. Kitap, s. 3136, stanbul - Bilimsel Kuramlarn Yeterlik ltleri, Felsefe Tartmalar, 21. Kitap, s. 2529, stanbul - Bilimsel Nesnellik ve Deer Yarglar, Felsefe Tartmalar, 13. Kitap, s. 40-45, stanbul - Bilimsel Ussallk ve ltleri, Felsefe Tartmalar, 14. Kitap, s. 48-54, stanbul - Bilimsel Ynteme Hayr m?, Felsefe Tartmalar, 7. Kitap, s. 71-78, Ocak, stanbul 1990 - Bilimsel Yntemin Yeterlik Sorunu, Felsefe Tartmalar, 16. Kitap, s. 55-62, stanbul Austos 1994 - Bilisel letiim, Felsefe Tartmalar, 19. Kitap, s. 20-24, stanbul Nisan 1996 - Bir Eletiriye Yant, Felsefe Tartmalar, 9. Kitap, s. 123-125, stanbul - Diyalektik Mantk, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Say: 2, 1987

360

- Diyalektik Materyalizm ve Bilim, Felsefe Tartmalar, 8. Kitap, s. 59-63, stanbul Haziran 1990 - Diyalektik Materyalizm ve Bilim-II, Felsefe Tartmalar, 9. Kitap, s. 75-83, stanbul - Felsefe Asndan Bilim ve Din, Felsefe Tartmalar, 1. Kitap, s. 87-96, stanbul Aralk 1987 - ndksiyon Sorunu ve zm Araylar, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Say: 1, 1992 - Kavramsal Terimlerin Anlam Sorunu, Felsefe Tartmalar, 18. Kitap, s. 18-21, stanbul - Matematik nermeleri, Felsefe Tartmalar, 4. Kitap, s. 99-100, stanbul Eyll 1988 - Matematiksel Kesinlik, Felsefe Tartmalar, 3. Kitap, s. 28-37, Eyll stanbul 1988 - Matematiksel Nesneler, Orta Dou Teknik niversitesi nsan Bilimleri Dergisi, Say: 1, 1978 - Metafizik zerine Bir rdeleme, Felsefe Tartmalar, 11. Kitap, s. 37-44, ubat stanbul 1992 - zgrlk Kavram, Felsefe Tartmalar, 10. Kitap, s. 80-85, stanbul - Uygarlk Asndan Felsefenin levi, Hacettepe niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, 75 Yl zel Says Yldrm, rfan, - Laiklik Tartmalar, Brezinski ve Cevdet Paann Mektubu, Trkiye Gnl, Say: 29, s. 142-144, Temmuz-Austos 1994 Yldrm, Mustafa, - David Humeun Ahlak Felsefesi, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 3, s. 66-77, Ankara Mart 1992 - Dnce zgrl zerine, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: 40, 1999 - Eitimde Ahlakn Yeri, Dnya Bar ve Eitim likileri Sempozyumu, Erzurum 1996 - Erzurumlu brahim Hakk ve Bilimsel Yn, Trkiyat Aratrmalar Enstits Dergisi, Say: 11, Erzurum 1999 - Erzurumlu brahim Hakkda Tekaml Anlay, Edebiyat Bilimleri Aratrma Dergisi, Say: 21, Erzurum 1995 - Erzurumlu brahim Hakknn nsan Anlay, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 10, s. 35-40, Ankara Aralk 1993 - nsan in Teknik ve Ahlakn Yeri, Felsefe Kongresi, Erzurum 1998 - John Lockeun Tanrnn Varl Hakkndaki Grleri, Edebiyat Bilimleri Aratrma Dergisi, Say: 21, Erzurum 1995 - Plotinus ve Farabide Sudur, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 11, s. 43-52, Ankara Mart 1994 - Toplumsal Benin Olumasnda teki ve Kltrn Yeri, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 26, s. 54-59, Ankara Gz 1997 - Zulm zerine, Felsefe Dnyas Dergisi, Say:30, s.29-35, Ankara 1999-2 Yldz, Murat, - Dindarln Tanm ve Boyutlar zerine Psikolojik Bir alma, Tabula Rasa, Yl: 1, Say: 1, s. 19-42, sparta 2001

361

Yldzer, Refik, - Demokrasi ve Agnostizim Ya da Kemalist Tek Yolculuk, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say 17, s. 495-499, Eyll-Ekim 1997 Yldzhan, Ahmet, - Tanm Yaplmam Laiklik, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 26992701, Eyll-Aralk 1998 Ylmaz, Aytekin, - Hukuk Devleti ve Demokrasi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 29, s. 66-73, Eyll-Ekim 1999 - mparatorluktan Cumhuriyete, Modernizmden Post-Modernizme, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 23-24, s. 1655-1664, Eyll-Aralk 1998 - Liberalizm ve Demokrasi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 5, Say: 25, s. 129-134, Ocak-ubat 1999 - Modernliin tesi: Yeni Eilimler, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 19, s. 99111, Ocak-ubat 1998 - Sivil Toplum, Demokrasi ve Trkiye, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 86-97, Kasm-Aralk 1997 - Siyasal Liderlik, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 9, s. 163-182, MaysHaziran 1996 Ylmaz, Cokun, - Trk Dnyas Tarikatlar, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 15, s. 182-186, Mays-Haziran 1997 Ylmaz, Hakan, - Kamu, Kamu Otoritesi ve Devlet: Habermasn Inda Trkiyeyi Dnmek, Cogito, Say: 15, s. 159-169, 1998 Ylmaz, Levent, - Eletiriyle Yzleen Kronoloji: 17. Yzyl Avrupasnda Saf mandan Bilginan kiliine Gei, Cogito, Say: 3, s. 191-195, K 1995 Ylmaz, Mehmet Nuri, - Osmanl Devleti ve Ulema, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 6, Say: 33, s. 500-511, Mays-Haziran 2000 Ylmaz, Muhsin, - Analitik Felsefede Felsefenin Ne Olduu zerine Bir Deneme, Felsefe Dnyas Dergisi, Say: 21, s.63-79, Ankara Yaz 1996 Ylmaz, Murat, - Ahmet Aaolu ve Liberalizm Anlay, Trkiye Gnl, Say: 23, s. 56-71, Yaz 1993 - Ahmet Aaolu ve Milliyetilik Anlay, Trkiye Gnl, Say: 24, s. 68-76 K 1993 - Modernleme, Din ve Siyaset, Trkiye Gnl, Say: 48, s. 10-22, KasmAralk 1997 - Sivil Toplumun Ksa Tarihi ve Aktel Baz Meseleleri, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 3, Say: 18, s. 368-372, Kasm-Aralk 1997 - Siyaset Felsefesi ve Tarz- Siyaset zerine Notlar, Trkiye Gnl, Say: 40, s. 9-14, Mays-Haziran 1996

362

Yrk, Abdlhak Kemal, - Hukuk Felsefesinde Eflatun Doktirini, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Dergisi, stanbul 1949 - Hrriyet ve artlar, Gven Mat., Siyasi limler Mecmuas, stanbul 1952 -Sofistler ve Hukuk Grleri, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Dergisi, stanbul 1949 - Sokrat, Ahlak, Hukuk Felsefesi, stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XVII, Say: 1-2, s. 289-300, 1950 Yrkolu, mer, - Ockhaml Williams ve Volontarist Grn Yerlemesi, ..S.B.F., Cilt 1den Ayr basm, stanbul 1982 Yumuk, Recep, - bn Haldunda Devlet Gr, A.:.F.A.E. letme Dergisi, Cilt: III, Say: 12, s. 227-278, 1978 Yunus Kazm (Koni), - brahim Edhem Beyin (Descartes) Tercmesine Dair, Mecmuas, Cilt: XII, Say: 54-56 - Umumilik Teorisi Hakeden Fenomenoloji Aratrlarna Balang, Aylk Fikir Dergisi nsan, Say: 8, 15 Nisan 1938 Yurdaydn, Hseyin Gazi, - Din Fenomenolojisi, Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Dergisi, Cilt: VIII, s. 51-54, Ankara 1961 - Farabinin Siyasi Nazariyeleri, Ankara niversitesi Dil-Tarih Corafya Fakltesi Dergisi, Cilt: 13, Say: 1-2, Mart 1950 Yurdusev, A. Nuri, - Liberalizm-Gelenekilik Tartmalar ve Birey-Toplum kilemi, Trkiye Gnl, Say: 34, s. 49-51, Mays-Haziran 1995 - Liberalizmin Trkiye Ata, Trkiye Gnl, Say: 22, s. 103-115, Bahar 1993 Yusuf Akura, - skolastik Usl, Tedrisat Mecmuas, Cilt: 13, Say: 66, stanbul 1925 Yusuf Ziya Paa, - Tazarru-Name, Milli Kltr, Yl: 1, Say: 1, s. 8-12, Ankara 1977 Yusuf Ziya (Yrkan), - Ali Emiri, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 6, stanbul ubat 1340 - slam Feylesoflar, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 1, stanbul Terin-i Sani 1339 - slam Akaid Sisteminde Gelimeler ve Ebu Mansur-i Maturid, A.. Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: I, Say: 2-3, s. 127-142, Ankara 1952 - slm Akaid Sisteminde Gelimeler ve mam- Azam Ebu Hanfe, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: I, Say: 2-3, s. 3-19, Ankara 1952 - Knalzade Ali Efendinin Terbiye Telakkisi, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 4, stanbul Kanun-i Sani 1340 - Nasr Tusinin Terbiye Telakkisi, Mihrab Dergisi, Yl:1, Say: 5, stanbul Kanun-i Sani 1340 - Shreverdinin Felsefesinde Mekann Tarifi, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 1718, stanbul Austos 1340 - ehabeddib Shreverdi, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 3, stanbul Kanu-i Evvel 1339

363

- ehabeddin Maktl Shreverdi, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 2, stanbul Kanu-i Evvel 1339 - ehabeddin Shreverdi, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 4, stanbul Kanu-i Sani, 1340 - eyh Bedreddin-Bu Nam le ntiar Eden Eser-i lmi Hakknda ntikad, Mihrab Dergisi, Yl: 2, Say: 28, Nisan 1341 - eyh ehabddin Maktl Shreverdi, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 5, stanbul Kanu-i Sani 1340 - eyh Shreverdi Hayatnn Sonlarnda, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 11, stanbul Nisan 1340 - eyh Shreverdi ve Simyagerlik, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 7, stanbul Mart 1340 - eyh Shreverdinin Hadise-i Katli, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 15-16, stanbul Temmuz 1340 - eyh Shreverdinin ahsiyeti ve Sahyesi, Mihrab Dergisi, Yl: 1, Say: 12, stanbul Mays 1340 Yuvas, - Umumi Fizikte Usul, ev.: M. lhami, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 6, stanbul 1927 - Umumi Fizikte Usul, ev.: M. lhami, Felsefe ve timaiyat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 7, stanbul 1928 Yce, Turhan Tufan, - Hukuk Devleti ve Demokrasi, Trk Yurdu, Cilt: 49, Say: 6, s. 45-46, 1959 - Modern Hukuk Devleti Teorisinde nsan, Trk Yurdu, Cilt: 49, Say: 6, s. 44, 1959 Ycel, Hasan Ali, -Orta Tedrisatta Edebiyat, Atatrk Devri Fikir Hayat II, Kltr Bak. Yay., Ankara 1981 Ycel, Mustafa T., - Adalet Kavram zerine Bir Deneme, Forum, Cilt: XVIV, Say: 295, s. 9-10, 1966 Yksel, Nesrin Aysun, - Sosyal-Kltrel Deimede ve Yeniliklerin Benimsenmesinde Kitle letiim Aralarnn Etkisi, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 2, Say: 12, s. 1498-1502, Kasm-Aralk 1996

-ZZabunolu, Yahya, - Thomas Hobbes-Hayat, Eserleri ve Hukuki Fikirleri, Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt: XVI, Say: 1-4, s. 277-297, 1959 Zakir Kadiri, - dil-Ural Boylarndaki Trk Leheleri Hakknda Bir Tahlil I, Trk Yurdu, Cilt: 2, Say: 7, Ankara 1925 - dil-Ural Boylarndaki Trk Leheleri Hakknda Bir Tahlil II, Trk Yurdu, Cilt: 3, Say: 18, Ankara 1925

364

Zeki Masud, - Anane ve Milliyetperverlik, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 6, s. 113, stanbul 1926 - Asrilemek ve Avrupallamak, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 1, s. 67, stanbul 1926 - Asrilemek ve Avrupallamak, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 4, 1926 - Hayat Nedir?, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 20 - timai Nizam, Hayat Mecmuas, Cilt: 1, Say: 12, s. 1227, stanbul 1926 - Vatanperverlik ve Vatandalk, Hayat Mecmuas,Cilt: 1,Say: 7, s. 134, stanbul 1926 Zeki, Salim, - Vahdet-i Vcud ve Panteizm Felsefesi, Trk Yurdu, Cilt: 7, no. 4 (346), s. 4-5, 1970 Zekiyan, Boos, - Augustinusun Bilgi Teorisinde gerei Prensibi ve Sujenin Kendini Bilmesi, Felsefe Arkivi, Say: 19, stanbul 1975 - Einsteinin Rlativite Kuram ile lgili Olarak Zaman Kavramnn Nesnel Deeri zerine Dnceler, Felsefe Arkivi, Say: 21, stanbul 1978 Zengin, Ahmet Yaar, - Tasavvuf ve Mistisizm, slami Aratrmalar, Cilt: 12, Say: 3-4, 1999 Zengin, Eyp, - Trk Milliyetiliinin Kkenleri, Trkiye Gnl, Say: 32, s. 140, Ocakubat 1995 Zeytinli, Murat, - Bilgi Toplumu (Efsanesi) zerine, Yeni Trkiye Dergisi, Yl: 4, Say: 20, s. 1642-1647, Mart- Nisan 1998 Zinser, Hartmut, - Modern Batl Toplumlarda Din, ev.: Nilgn Yce, Trkiye Gnl, Say: 32, s. 115-123, Ocak-ubat 1995 Ziya Gkalp, - Bir ki Sz, Kk Mecmua, Say: 16, Diyarbakr 1922 - Diyanet ve Yarg, slam Mecmuas, 9 Eyll 1915 - Dn?, Kk Mecmua, Say: 4, Diyarbakr 1922 - Eski Trklerde Felsefe, Kk Mecmua, Say: 28, Diyarbakr 1922 - Felsefeye Doru, Kk Mecmua, Say: 6, Diyarbakr 1922 - Felsefi Vasiyetler, Kk Mecmua, Say: 17, Diyarbakr 1922 - Felsefi Vasiyetler?, Kk Mecmua, Say: 18, Diyarbakr 1922 - Felsefi Vasiyetler?, Kk Mecmua, Say: 19, Diyarbakr 1922 - nsan Terakkisi?, Kk Mecmua, Say: 13, Diyarbakr 1922 - nsandaki Feyzlerin Menei, Kk Mecmua, Say: 14, Diyarbakr 1922 - slamiyet Karsnda Milliyetler: Trklk, Osmanldan Cumhuriyete Siyaset ve Deer Tartmalar, iinde, Rabet Yay., stanbul 2000 - Manevi Hayat ve Deruni Hayat?, Kk Mecmua, Say: 10, Diyarbakr 1922 - Mefkure Nedir?, Kk Mecmua, Say: 8, Diyarbakr 1922 - Mefkure ve eniyet, Kk Mecmua, Say: 9, Diyarbakr 1922 - Mefkurenin Harikalar?, Kk Mecmua, Say: 12, Diyarbakr 1922 - Mefkurenin Nevileri ve Derecat?, Kk Mecmua, Say: 11, Diyarbakr 1922 - ahsiyat, Kk Mecmua, Say: 33, Diyarbakr, 1923

365

- Trk li- Eski Trklerde Din, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 5, stanbul 1333 - Yeni Trkenin Menfi ve Msbet Gayeleri, Kk Mecmua, Say: 23, Diyarbakr 1922 -Tebessm, Hayat, Cumhuriyet, Say: 3, 9 Mays, 1924 -Felsefi Trklk, Trkln Esaslar, Ankara 1923 -Fkh ve timaiyat, slam Mecmuas, Cilt: 1, Say: 2, s. 40-44, ubat 1914 -timai Usul-i Fkh, slam Mecmuas, Cilt: 1, Say: 3, s. 84-85, 27 ubat 1914 -Musahebe-ktisada Doru, Kk Mecmua, s. 7, 17 Temmuz 1992 -Ocaklar Ne Yapmtr, Vazifesi ve Gayesi Nedir?, Trk Yurdu, Cilt: 21-1, Say: 196-2, ubat,1928 -rf Nedir?-timai Usul-i Fkh Mnasebetiyle, slam Mecmuas, Cilt: 1, Say: 10, s. 290-291, 5 Haziran ,1914 -Roman, Atatrk Devri Fikir Hayat II, Kltr Bak. Yay., Ankara 1981 -Roman, Cumhuriyet, Say: 142, 28 Eyll, 1924 -Trk Devletinin Tekaml, Dergah Mecmuas, Cilt: 3, stanbul 1338 -Trklerin Zayf Noktas ve En kuvvetli Noktas, Makaleler IX, naralt, Kltr Bak. Yay., 1980 Ziya Turul, - Sempati Felsefesi ve Akn Fenomenolegisi, Altok, Say: 24, Edirne 1936 Ziya, Uakizade Halid, - Goetheye Dair, Darul-Fnun Edebiyat Fakltesi Mecmuas, Say: 1, stanbul 1332-1334

366

III. B L M
FELSEFE VE DER DNCE ALANLARINDA YAPILAN

TEZLER

A) YKSEK LSANS TEZLER

-AAbat, Umut Yaar, -Kant Felsefesinde Mekan ve Zaman, Gazi n,versitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2001 Abdullah, M. Amin, -The dea of Universality of Ethical Norms in Ghazali And Immanual Kant, Orta Dou Teknik niversitesi, Ankara ,1990 Acem, Ahmet, -Gazzali ve bn Cemaann Eitim Anlaylarnn Karlatrlmas, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri,1996 Aar, Halilurrahman, -A Semantical Analysis of The Concepts of Soul And Spirit in Islamic Philosophy, Orta Dou Teknik niversitesi, Ankara ,1989 Akaln, Oya, -Modernism-Westernism and Fundamentalism-Islamism: An Analysis of Two Islamic Periodicals of Turkey, Orta Dou Teknik niversitesi, Ankara ,1987 Adgzel, Nuri, -Eflatunda Tanr Anlay ve Maturidi Kelam Asndan Tenkidi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Anakar ,1989 Adgzel, Nuri, -Kanta Gre Tanr Mefhumu, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri ,1988 Alamaz, Cemil, -Gazzalide Bilgi Problemi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1986 Akbaba, H.H., - Farabinin Felsefesinde Maddi Varlk Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya, 2002

367

Akdemir, Abamslim, -Toplum Felsefesi Asndan topyalar, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1988 Akg, Ahmet, -Kemaleddin bnl Hmama Gre Yce Allahn Fiilleri ve Gazzalinin Bu Husustaki Grleriyle Karlatrlmas, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1994 Akgl, Mehmet, -Trk Toplumunun Deiim Srecinde Din Anlaylar (Tanzimat Sonras rnei), Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1996 Akgn, Tuncay, -Karl Jaspersde Vahiy ve man, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2004 Akkanat, Hasan, -Fahreddin Razide Varlk Anlay-Muhassaln ncelenii, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2000 Akkaya, Cevdet, -Ahmet Cevdet Paann Din ve Cemiyet Gr, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1992 Akkoyun, mer, -Kuran Kssalar ve Tarih Felsefesi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1997 Akku, Selahattin, -Siyasal Bir Muhalefet Hareketi Olarak Jn Trkler, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1987 Akot, Blent, -Rya Tecrbesinin Psikolojik ve Dini Temelleri, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2005 Aksoy, Hsn, -J.J. Rousseauda nsan Yaps ve zgrlk Sorunu, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1987 Aksoy, Hsn, -Rousseauda nsan Yaps ve zgrlk Sorunu, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1987 Aksoy, Numan Durak, -Trk Yaratl ve Treyi Destanlar ve Dini Motifler, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1993 Aksu, Hakk, -Ziya Gkalpin Eitim ve Din Eitimi le lgili Grleri, Uluda niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Bursa 1989 Akit, Atf, -Tarihi ve Devlet Adam Olarak Ltfi Paa (Hayat, Eserleri, Fikirleri), Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Aktay, Yasin, -Political And Intellectual Disputes on The Academisation of Religious Knowledge, Orta Dou Teknik niversitesi, Ankara 1993

368

Aktrkolu, S. O., -stanbul Ktphanelerinde Yazma Ruh Risaleleri, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1995 Akyol, Aygn, -Maraatl-Felasifeye Gre ehristaninin Felsefi Grleri, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2003 Akyol, O. Faruk, -Thomas Aquinasn Ruh Anlay, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1991 Akyz, Sedat, -Kuranda Tarih Yorumu, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Akyz, Yakup, -Platon Felsefesinde Drt Temel Erdem, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 2003 Alaca, Cengiz, -Ebul-Berekat El-Bagdadinin Metafizik Dnceleri, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2001 Albayrak, Ali, -Cengiz Aytmatovun Eserlerinde Eski Trk Dini nanlarnn Tesbiti ve Deerlendirilmesi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri ,2001 Albayrak, Kadir, -Eski Trk Dini Tarihi Asndan Ziya Gkalpin Eserlerinin Tedkiki, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1991 Alc, Mustafa, -Montgomery Wattn Vahiy Anlay, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1995 Alkan, Mehmet, -Siyasal Dncenin Dnyevilemesi limden Bilime Geiin Kritik Evreleri Osmanl Materyalizmi ve Baha Tevfik, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1988 Alper, . Mahir, -bn Tufeylin Hayat ve Felsefesi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1993 Alperen, Ahmet, -smail Fenni Erturulun Din Anlay, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Alphan, Glten, -Platon Felsefesinde Matematik, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1995 Alphen, Glten, -Platon felsefesinde Matematik, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1995 Altay, Mnevver Nurdan, -Eski Greklerde Gzel Deeri ve Bununla lgili Olarak Dier Deerler, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1987

369

Altnta, Huriye, -Platonda Yanl Bilginin mkan Problemi, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1999 Altok, Fsun, -Edebiyat Eserlerini Doru Deerlendirme Problemi ve ki ada Dnr: I. A. Richards ve N. Hartmann, Hacettepe niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1974 Anar, . Oktay, -Sokrates ncesi Felsefede Varlk Sorunu, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1987 Ant, Zeki, -Trk Dnce Tarihinde Kerim Sadi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1991 Aral, Vecdi, -Kelsenin Saf Hukuk Teorisinin Metodu ve Deeri, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1965 Arkan, Mustafa, -Hamdi Ragp Atademir (Hayat, ahsiyeti ve Eserleri), Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1995 Aryan, Grsel, -Karl Marx ile Friedrich Nietzschenin Tarih Anlaylar, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1996 Arslan, Cneyt, -Robert Musilin Niteliksel Adam Adl Yaptnda Baz Felsefi Yaklamlar ve Dil Balants, 2002 Arslan, Hulusi, -Farabi ve Gazzaliye Gre Sudur ve Yaratma Nazariyelerinin Karlatrlmas, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1994 Aruoba, Oru, -D. Humeun Bilgi Grnde Bilgilerin Kesinlii Problemi ve Bilgi eitleri, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1974 Aruoba, Oru, -Nesnenin Balantsall-Hume Kant, Wittgenstein zerine Bir alma, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1979 Aslan, Hulusi, -Farabi ve Gazzaliye Gre Sudur ve Yaratma Nazariyelerinin Karlatrlmas, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1994 Asltrk, Zeliha, -The Development of An Islamic Intellectuel Career in Turkey: The Case of Ali Bula, Orta Dou Teknik niversitesi, Ankara 1990 Akar, Mustafa, -Molla Fenari ve Vahdeti Vcut Felsefesi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1992 Ataamar, A. Saylan, -Trk Dncesinde Kltr Anlaylar, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1987

370

Atalay, Ahmet Haluk, -Uluslar aras Hukukun Oluumu ve Hugo Grotiusun Rasyonalist Doal Hukuk Kuram, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1992 Atalay, Narime, -Kuranda Estetik Anlay, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1992 Atasoy, Fahri, -Hilmi Ziya lkene Gre Millet ve Milliyet Kavram, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1989 Atasoy, Fahri, -Sorokinde Tarih ve Toplum Felsefesi, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1996 Atayurt, Fahri Ulus, -Stoaclkta Pathos Teorisi, 2001 Ate, Faruk, -Eflatun ve Farabide Ruhun Fonksiyonlar, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1991 Avc, Fulya, -Proclusun Parmenides erhi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1996 Avc, Nazmi, -Hilmi Ziya lkenin Din Sosyolojisi Anlay, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Ay, Nazif, -Manastrl smail Hakknn slam Dncesindeki Yeri, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1995 Ayan, Yavuz, -Alfred North Whiteheadde Bilim ve Modern Dnya likisi, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1998 Ayaz, Adnan, -Farabinin Nefs, Melek ve Ahiret Gr, Uluda niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Bursa ,1990 Aydemir, Salih, -Ziya Gkalpin Eserlerinde Din Sosyolojisi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1993 Aydeniz, Hsn, -Aristoteles ve Voltairee Gre Deizm Dncesi, 2002 Aydn, Hseyin, -Gnmz Toplumunda man Problemi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1995 Aydn, Mustafa, -Dou Dnemlerinin Inda slamn Toplumsal ekillenii ve Deime Dinamikleri, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1991 Aydn, Salih, -Katibi Kazvininin Hikmetl-Ayn Adl Eserinin Tahkik ve Tercmesi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2003

371

Aydn, Sleyman, -N. Findleyde Tanr Problemi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1997 Aydn, Turan, -Farabi Felsefesinde Mstefad Akln Yeri ve nemi, Uluda niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Bursa 1992 Aydn, Yusuf, -bn Teymiyyenin bn Rdn Temel Felsefi Tezlerine Ynelttii Eletiriler, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1997 Aydodu, Hseyin, -Bergsonun Madde Anlay, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 2000 Ayk, Hasan, -Ebherinin Hayat, Eserleri, Fikirleri, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1991 Ayk, Hasan, -Farabide Dil-Mantk likisi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Konya 2002 Ayka, Bedreddin, -bn Tufeylin Hayy bn Yakzan Adl Romannn z, Biim ve slup ncelemesi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1989 Aykut, Hseyin, -Trk-slam Estetiki zerine Bir Deneme, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1987 Ayman, Mehmet, -Gazzalide phenin Rol ve Deeri, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1995 Aysevener, Kubilay, -O. Spengler, A. Toynbee ve 20. Yzylda Dngsel Tarih Anlayna Yeniden Dnn Nedenleri, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, 1989 Aysever, R. Levent, -Trk Dnce Tarihinde Yntem Sorunlar, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1987 Aysu, brahim, -Tehaft Geleneginde Mucize Problemi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2005 Ayvaz, Kani, -Sufi Antropolojisi Asndan Tanr-nsan likisi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1996 Aytap, Abdullah, -Descartesde Tanr Problemi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 2003 Azak, Hlya, -bnul-Mukaffann Kelile ve Dimnesi le La Fontainenin Fabllarnn Karlatrlmas, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1991

372

-BBac, Rza, -Baha Tavfikin Hayat, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1987 Badatl, Mustafa smail, -Yirmisekiz Mehmet elebinin Semere-i ecereTercmesinde Tabiat Felsefesi, 2001 Balama, Cemil, -Gazzalide Bilgi Problemi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1986 Bal, Mazhar, -Modern Toplumlarda Bilgi ve ktidar, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1995 Bahadrl, Aye Serpil, -Augustinus Estetikine Genel Bir Bak, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1987 Baker, Ulus, -Peace Discourse in Political Language, Peace Discourse And Opinion in Islam, Orta Dou Teknik niversitesi, Ankara 1993 Bak, Rza, -Muhammed kbale Gre Dini Tecrbe ve Bilgi Asndan Deeri, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Bal, Aysel, -nsan Haklarnn Doal Hukukla Temellendirilmesi zerine, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1998 Balaban, Ahmet, -Reenkarnasyon ve slamiyet, Harran niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, 1996 Baran, afak, -Ahmet Yesevinin Hayat, Eserleri ve Eserlerindeki Bilgi Meselesi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1990 Bartan, Faruk, -ArvasideDin-Milliyetilik-Eitim-Felsefe-Kltr-Siyaset Anlay, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1993 Barutca, E. Mge, -Tarih Yazmnda Nesnellik Ve Nedensellik likisi zerine Eletirel nceleme, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2000 Basat, Orhan, - Karl Marxn Ahlak Anlay, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2004 Ba, Derya akr, -Ebul-Berekat el-Badadinin Din Felsefesi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1995 Baaran, Mehmet, -Trk Eitim Tarihi inde Liselerde Felsefe, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1995

373

Bademir, Hasan Y., -J. Stuart Millin Hrriyet Anlay, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2000 Baer, Sait, -Kutadgu Biligde Kut ve Tre, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1990 Batuk, Mehmet, -Nurettin Topunun Fikri Cephesi, Dncesinin Kaynaklar ve Etkisi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1987 Bayar,Il, -Viyana evrasinin Bilimsellik ls zerine Bir nceleme, Hacettepe niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara,1999 Baykal, Fatih Nurani -Hilmi Ziya lkende Bilgi ve Deer likisi, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara ,1989 Bayraktar, Levent, -Bergsonculuun Trkiyeye Girii ve lk Temsilcileri, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1997 Becermen, Metin, -Sren Aabya Kierkegaardda Felsefe ve Mitos likisi, 2001 Bircan, Ufuk, -Soren Kieerkegardhn Hegel Sistemindeki Akl Anlaynn Eletirisi, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2001 Birkan, smet, -Felsefede eviri: Anlamn Dilden Dile Aktarlmas Sorunu, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1990 Bitici, smet, - El-Munkz Inda Gazali Dncesinin Oluumu,Ankara niversitesi sosyal Bilimler Enstits, 2001 Bor, brahim, -Gazali ve Swinburnede Tanrnn Bilgisi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara, 2001 Boz, Afitap, -Platon ve Aristoteleste Devlet, Hacettepe niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1989 Bozkurt, Nejat, -amzda Baz Hmanizm Anlaylar, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, 1975 Bozkurt,mer, -bn Rdte Nedensellik, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara, 2003 Byk, Celal, -Felsef Bir Problem Olarak Din-Siyaset likisi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1998 Bykapar, Ali, -Necip Fazl Ksakreke Gre Felsefi Dnce ve Tasavvufun Mahiyeti, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri ,1998

374

Byker, Sleyman, -Ahmet Cevdet Paada Mnazara Metodolojisi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri ,1991

-CCalalov, Vahit, M. Mominov ve Felsefi almalar, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2003 Camuzcuolu, Drdan, -XIV Y.Y Ortalarna Kadar Trklerde Kadnn Durumu, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Camuzcuolu, Gken, -Farabi, bn Sina, Maturidi, Mutezileye Gre nsan Hrriyeti, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri ,1991 Can, Hlya, -Nicolai Hartmannn Ereksel Dnceyi zmlemesi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm stanbul,1989 Can, Nevzat, -Aristoteles ve Farabinin Ruh Anlaylarnn Karlatrlmas, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1994 Can, Serap, -Trkiyede Laikliin Geliimi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul,1992 Canbolat, Cem Burak, -Wittgensteinin Felsefi Aratrmalrnda zne Sorunu, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir, 2000 Celep, Mehmet, -Leibnizde Kesin Bilgi Sorunu, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1990 Celep, Yaar, -smail Fenni Erturul: Hayat ve Tasavvufi Grleri, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1988 Celepci, Nuri, -Gazzaliye Gre Zaman ve Yaratma, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri ,1996 Cengiz, Ceyhun Akn, -Spinozann Ontoloji Ve Epistomoloji Anlaylarnn Etik Anlayna Etkisi, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara, 2005. Cevizci, Ahmet, -Sokratik Diyaloglarda Yntem, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1984

375

Ceyhun, Umut, -The Intellectuals Hearth And The Turkish-slamic Synthesis, Boazii niversitesi, stanbul ,1993 Cihan, Mustafa, -Gazzali ve Boutrouxda Endeterminizm, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1995 Coar, Hakan, -Nihayetl-kdama gre ehristaninin Felsefi Grleri, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2003 Coku, Murat, -Dostoyevski Dncesinde nsan zgrl, Gazi niversitesi Sosyal -Bilimler Enstits, Ankara, 2005 Cokun, Halis, -bn Sinada Ktlk Problemi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri,1998 Cokun, brahim, -Ateizmin Tahlil ve Tenkidi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1988

-aan, Kenan, -Bir Bilgi Formu Olarak Estetik, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya ,1997 akmak, Cengiz, -Wittgensteinin lk Dnem Felsefesinde Olgusal Dil ve Felsefe Sorunlar zerine Bir Deneme, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul, 1986 aldak, Hseyin, -Necmd-Din Ali b. mer al-Ktibnin Hayat, Eserleri ve Mantktaki Yeri, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1998 apn, Nusret, -Bertrand Russellda Bilgi Kuramna Sistematik Bir Yaklam, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1991 aylak, Nurten, -Laiklik, Cumhuriyet Dnemi Uygulamalar ve Demokrasi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul,1994 elik, Gnay, -Peyami Safada Din ve Modernizm, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1993 elik, Hseyin, -Fahruddin Raziye Gre nsann Yaratl, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara,1993

376

elik, Sara, -Gilbert Rylein Zihin Kavram, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1993 etin, Ali, -Teleolojik Argman ve Richard Swinburne, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara , 2005 etin, Ayhan, -Babanzade Ahmet Naim Efendiye Gre Ahlak Meselesi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya ,1995 etinkaya, Yaln, -hvan Safada Musiki Dncesi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, 1991 evikba, Sebahattin, -Platon ve Muhyiddin bn-i Arabinin Varlk Anlaylarnn Karlatrlmas, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum,1994 iek, Dursun, -Postmodernizmin slamclar zerine Etkisi (Trkiye rnei), Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri, 1996 ilingir, Lokman, -Schopenhauerda Ac Olarak Dnya ve Kurtulu Yollar, Ondokuzmays niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Samsun, 1993 obanolu, Rahmi, -Hukukta Entisyonizm ve Tenkidi, stanbul ,1952 orum, Ycel, -Bir Bilin Felsefesi Olarak Descartesin Sistemi, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir ,1988 reki, Selim, -Weberyen Metodolojilerin Tarihi ve Felsefi Temelleri zerine Bir Deneme, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1988 uhadar, Cengiz, -Necati nerde Hrriyet Anlay, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2000

-DDalg, Sezayi, -Trke Ansiklopedi Ve slam Felsefesi Tarihlerinde Farabinin Alem Anlay Ve Deerlendirilmesi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri,2002 Dalkl, Bayram, -Yunus Emrede Allah-Alem-nsan Mnasebeti, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya ,1992 Dakaya, brahim, -Yirminci Yzyl Bilim Felsefesindeki Relativist Eilimlerin Nedenlerinin ncelenmesi, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara ,1995

377

Dede, Mnir, -L. Wittgensteinda Dil Felsefesi (Tractatusla Snrlandrlm Olarak), Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1992 Delihasan, Abdullah, -Katip elebinin Dini ve timai Grleri, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri,1992 Deliser, Bilal, -Kuran- Kerimde Zaman Kavram, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Demir, Ahmet, -Mtekaddimin Devri Kelamclarna Gre Bilgi Kayna Olarak Kef ve lham, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1993 Demir, Cevriye, -Edmont Goblot Mantnda Endksiyon ve Dedksiyon, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2001. Demir, etin, -Nicolai Hartmann ve Ontoloji-Ontolojinin Inda Bilgi ve Bilgi Metafizii, 2002 Demir, Eyp, -slam Dnyasndaki Modernist Araylar Karsnda Nurettin Topunun Ahlak Felsefesi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya ,1995 Demir, Mesite, -Mevlanaya Gre Akl ve Ak, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri ,1995 Demir, Necati, -Hilmi Ziya lken in Ahlak Anlay, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1991 Demir, Songl, -Hannah Arendtte iddet ve iddetin Kayna, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1998 Demirdven, smail, -Popperin Platon Deerlendirmesi zerine Bir nceleme, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1982 Deniz, Grbz, -Katip elebinin Eitim Anlay, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1992 Deniz, Osman Murat, -John Calvinde man ve Vahiy Anlay, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2002 Derin, Nemci, -mer Nasuhi Bilmenin Ahlak Anlays, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits , Ankara 2003 Destici, Mustafa, -John Lockede Tabiat Kanunu Fikri, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1997 Diner, Kurtulu,

378

-Bilimsel Aklamada Hempel Modeli, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1986 Dodurgal, Abdurrahman, -bn Sina Felsefesinde Eitim, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, 1991 Doan, Kuddusi, -Kurandaki Ynetimle lgili Baz Temalarn Felsefe Asndan Deerlendirilmesi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1996 Dok, Birol, -F. W. Nietzschenin Nihilizmi, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1996 Dombayc, Mehmet Ali, -Orta retimde retim lke, Yntem Ve Teknikler Asndan Felsefe, Gazi niversitesi Eitim Bilimleri Enstits Orta retim Sosyal Alanlar Anabilim Dal Felsefe Grubu retmenlii Bilim Dal, Ankara 2002. Doru, M. Nesim, - Fahreddin Razide Bilgi Problemi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 2001 Dnmez, Sleyman, -Karl Jasperste Tanr Fikri, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1998 Duman, Musa, -Yaant ve Tarih Dnyas Arasnda: Wilhelm Diltheyin Tarih Epistemolojisi, 2001 Durak, Nejdet, -Platon ve Farabi Felsefesinde Erdem Kavram, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1995 Duran, Recep, -Mnif Paa, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1982 Ddk, Kenan, -Mutezileye Gre Bilgi Edinme Yollar, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1985 Dzgn, .Ali, -Seyyid Ahmet Han ve Entelektel Modernizmi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1992

-EEken, Huri Gl, -Modernizm ve Postmodernizmde Kltrel Kimlik Sorununun Ele Alnmas, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1997 Ekren, Uur, -Humeda Nedensellik ve nan Sorunu Balamnda Bilme Fenomeni, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1994

379

Elmal, Osman, -Karl Jasperte Varlk Anlay, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1995 Emer, Yener, -Nurettin Topunun Din ve Devlet Anlay, Uluda niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Bursa 1991 Erbay, Adviye, -Sanat ve levi Bakmndan Platon, Marxizm, Frankfurt Okulu, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1993 Erdem, Engin, -Gazali ve Swinburnede Tanr-Zaman likisi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2001 Erdem, H. Suphi, -M. emsettin Gnaltayda Trk Toplumunun Problemleri ve Felsefe, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1995 Erdem, Hasan Haluk, -Karl Jaspersin Felsefesinde Varolu Aydnlanmas, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1998 Erdem, lkay, -Parmenidesin Varlk Anlays, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2003 Erdoan, Nuray, -B. Croce ve E. Cassirerde Tarih Felsefesi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1991 Erdoruca, Nuran, -Tanr nanc ve Farkndalk, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2005 Ergezen, Efsun, -Gnmz Ateistlerinde Hayat Anlamlandrma, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2004
Erkan, Sevim,

-Toplumsal Deimeler Karsnda Tavr Belirlemede Dini Gruplar- Fethullah Glen Cemeati rnei-, Ondokuz Mays niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Samsun 1995 Erkoca, Yurdaer, -Humeda Bilgisel Arka Planyla Septisizm, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1989 Erszl, Mustafa, -Bertrand Russella Gre Ktlk Problemi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1994 Ertrk, Kamer, -Tarih Felsefesinde bn Haldun ve Vico, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Akara 1997 Ertrk, Naciye,

380

-Bertrand Russelln Bilgi Anlay, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1991 Ertrk, Ramazan, -Molla Sadrada Bilgi Teorisi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1992

-FFrat, Nihal, -Yeni Gerekilik Inda Russellda Bilgi Problemi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 2001. Filiz, ahin, -Haris b. Esed El-Muhasibinin Hayat Eserleri-Fikirleri, S.., Konya 1991

-GGadirova, Rena, -Gazali ve bnrsdn Tehaftlerinde Allahnsfatlar Meselesi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2001 Gece, ule, -David Humeun phecilii le Thomas Reid Domatizminin Karlatrmas, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2003. Gencan, Hasan, -Kantda Nedensellik Sorunu, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Felsefe Blm, stanbul 1985 Gmen, Necla, -lk adan Gnmze Kadnn Toplumdaki Konumu ve Dnce Dnyasndan Kadna likin Baz Grler, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1993 Gkalp, Nurten, -Popperda uur Problemi ve Ben uurunun Geliimi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1988 Gkta, Leyla zay, -Trkiyede Felsefenin Kurumsallamas Asndan Trkiye Felsefe Kurumu ve Trk Felsefe Derneinin Etkileri (1974-1998, 1987- 1998), Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1999 Gktepe, Mehmet, -Platon ve Descartesta Yanlma, Bir Karlatrma, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1985

381

Grka, rfan, -Cemaleddin Aksarayinin Hayat-Eserleri, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1995 Gder, Recep, -Eflatunla bn Sinann Ruh Grlerinin Karlatrlmas, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Felsefe Blm, stanbul 1989 Glmez, Birgl, -Meailerde Yaratc Kavram, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2001 Glten, Nevin, -Jose Ortegay Gassette Ben ve teki Arasndaki liki, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2003. Gnay, Mustafa, -Senecann nayet zerine, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1994 Gnaydn, Muhammet, -bn Sinann Hayat ve Eserleri, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1993 Gnday, eref, -ada ngiliz ve Amerikan Felsefesinde uur Problemi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1992 Gndoan, Ali Osman, -Aristotelesin Zaman Gr ile Bergsonun Zaman Grnn Karlatrlmas, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1988 Gndodu, Mrsel, -Farabide yilik Problemi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1996 Gne, Cevriye Demir, -Edmond Goblot Mantnda Endksiyon ve Dedksiyon, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1999 Gne, Tacettin, -The Concept of Islamism Within Ziya Gkalps Sociology, Ortadou Teknik niversitesi, Ankara 1993 Grbz, Celal, -Aristotelesde Olu ve Bozuluun Temellendirilmesi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1989 Grler, Dilara, -Varoluculuk Felsefesinde Grsel Yansmas, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1999 Grsoy, Adnan, -bn Sinann Gayeci Anlay, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2003 Gzel, Cemal, -Teori Kavram zerine Bir nceleme, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1988 Gzey, Cemil,

382

-ok-Deerli Mantk, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1989

-HHacosmanolu, lknur, -S. Ahmet Arvasinin Din Eitimi Anlay, 2001 Halil Mutiolu, -Sosyal Deime Tarihimizde Erol Gngr, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1989 Hamdi Onay, -slam Filozoflarnda Felsefi Terimlerin Tercme ve Deerlendirmesi (Kindi, Harezmi, bn Sina, Gazzali), Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1991 Hanoglu, smail, -Merki, raki Hikmet ve slam Felsefesinin zgnlg, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2003 Has, Kenan, -Tevrat, ncil ve Kurann Dnyaya Bak As, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Hayr, A. Zekeriya, -Aristoteles ve Doann Mekanik Yntemle ncelenmesi Sorunu, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Felsefe Blm, stanbul 1996 Hayr, Yusuf, -Michel Foucaultda ktidar ve Bilgi Problemi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1997 Hotaml, Ziya, -Yusuf Has Hacibde Bilgi ve Ahlak Anlay, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1990 Hnler, Hakk, -Hegel Estetiinde Gzel ve Sanat Kavramlar, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1990

-I-Ik, Ramazan, -slam ncesi Trklerde Tabiatla lgili nanlar, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1994 Iklar, Erhan, -K.R. Popperda Bilimsel Yntem Sorunu, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1987 Ikta, Yasemin, -Hukukun Kayna Olarak rf ve Adet Hukuku, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1991

383

Il, Yeim, -Bir Aydnlanma Hareketi Olarak Mecmua-stanbul Daru'l-Funun lahiyat Fakltesi Mecmuas, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1986 hvan, Sebahattin, -man Fenomeninin Felsefi Tahlili, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1988 limler, Hasan, -Mucize, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1989 mamolu, Tuncay, -W. Montgomery Wattda Dini Dnce, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1996 pek, mer, -Ateizmin Etik Boyutu ve Teizmin Verdii Cevaplar, 2001 slamolu, Tevfik, -Nurettin Topunun Din Eitimi Anlay, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri spir, Naci, -ngiliz Ampristlerinde Tanr-Ahlak-zgrlk likisi (Hobbes, Locke, Berkeley ve Hume le Snrlandrlm Olarak), Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1986 i, Metin, -Trk-slam Felsefesinde Cevher ve Araz Kavram, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1989 gzar, Mehmet, -M. . Gnaltayn Dnce Tarihimizdeki Yeri ve Eitimle lgili Grleri, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri, 1998 yi, Sevgi, -nsan Felsefesi Asndan Reklamclk (Trkiyede Televizyon Reklamcl), Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1982

-KKabylov, Nurgali, -Gazalide Varlk Meselesi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2002 Kahraman, Yakup, bn Haldunda Toplum ve Siyaset Felsefesi, 2002 Kahveci, Kutsi, -Aristoteles le Henri Poincarenin Zaman ve Mekan Anlaylarnn Karlatrlmas, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1994 Kahveci, Kutsi,

384

-Gottfried Wilhelm Leibniz Felsefesinde Bilgi Teorisi ve Mantk, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1999 Kale, Nesrin, -Antik Felsefe ve Edebiyatta Mitos, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1987 Kalkan, Yunus, -Big Bang Teorisinin Teistik Deliller Asndan Deeri, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2006 Kanar, Yksel, -Trk-slam Felsefesinde Bilgi Kaynaklarnn Deerlendirilmesi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1987 Kandr, Mehmet, -Kutadgu Bilige Gre Devlet daresi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1988 Kant, Deniz, -Humeun Zorunlu Balant deasn zmleme Denemesi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1988 Kaplan, brahim, -Muhammed kbalin Kelm Grlerinin Deerlendirilmesi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Karabyk, Fatma, -Trk-slam Felsefesinde Tasavvufi Eitimin Deerlendirilmesi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1987 Karadeniz, Emin, -Shreverdinin Meailere Varlk Konusunda Ynelttigi Eletiriler, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Ankara 2003 Karagz, Yldz, -J. Locke ve T. Hobbesta Siyaset Felsefesi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1996 Karaka, Rahmi, -Farabide Determinizm, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1987 Karakay, Aye Okumu, -R. G. Collingwoodun Tarih Felsefesi, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2004 Karakse, Ali, -Tevrat, nciller ve Kuran- Kerime Gre Sava ve Bar Kavramlar, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Karaku, Rahmi, -Farabide Determinizm, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1987 Karaman, Hseyin, -Nurettin Topuda Ahlaki Dnce, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1996 Karata, Mehmed, -Aristoteles ve Meai Filozoflarnn Tanr Anlaylarnn Karlatrlmas, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1989

385

Karata, Mehmet, -Aristoteles ve Meai Filozoflarnn Tanr Anlaylarnn Karlatrlmas, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Felsefe Blm, stanbul 1989 Kars, Zbeyir, -Farabinin Temel Siyasi Grleri ve Gnmz Demokrasi Anlaylar le Karlatrlmas, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1996 Kasar, Veysel, -smail Fenni Erturula Gre Ruh Meselesi, Harran niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, 1996 Kavasolu, zcan, -Gazzalinin Bilgi Felsefesi, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1988 Kavlak, Ahmet, -Jose Ortega Y. Gassetin nsan Felsefesi, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1998 Kaya, Ebubekir, -H.G. Collingwood le Z. E. Carra Gre Tarihte Nesnellik/znellik Sorunu, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1994 Kaya, Kamil, -Farabide Bilgi Problemi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1986 Kaya, Mge, -Platonun Siyaset Felsefesinde znellik Elemannn Yeri, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1987 Kaya, Selim, -Seluklular Dnemi Fikir Hareketleri, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1995 Kayack, Ahmet, -Gazzalinin Mihakkn-Nazar fil-Mantk, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1991 Kayg, Abdullah, -Trk Dnce Tarihinde nsancl Dncenin Gelimesine Bir Katk. Ali Seydi Beyin Terbiye-i Ahlkiye ve Medeniyesi, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1985 Kayk, Halil, -Bertrand Russelln Felsefi Metodu, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2001 Kaynak, . Hakk, -P. Wilhelm Schmidt hayat, Eserleri ve P. W. Schmidtte Yce varlk, Yce Tanr Kavram, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1997 Kele, Muzaffer, -Trk-slam Felsefesinde Rza Tevfik Blkba, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1997 Kenan, Seyfi, -Ebu Bekr Zekeriya er-Razinin et-Tbbur-Ruhanisinde Davran Bozukluklar ve Islah, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1991 Kenar, Yksel, Bademci, Abdulmuttalip,

386

-Fahreddin er-Razi ve rade Gr, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, 1990 Keskin, Ahmet, -Niccolo Machiavellinin Siyaset Felsefesi ve Dnemine Etkisi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2004 Keskin, Nihat, -bn Sinann Ahlak Anlay, Uluda niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Bursa 1991 Kl, Ali, -Bilim Kavramnn Gemii zerine Bir nceleme, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1979 Kl, Cemil, -Seyyid Hseyin Nasrn Bilgi retisi, Uluda niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Bursa 1990 Kl, Cengiz, -J. Lockeda Bilgi Problemi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, 1998 Kl, Cevdet, -kbalde Felsefi ve Tasavvufi Kavramlar, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, 1994 Kl, Davut, -Evliya elebi Seyahatnamesine Gre XVII. Yzylda Anadoluda Din, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Kl, Elmas, -De Consolationeye Gre Felsefenin levi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1994 Kl, brahim, -Kindinin Bilgi Teorisi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2003 Kl, Mahmut E., -slam Kaynaklar Inda Hermes ve Hermetik Dnce, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1989 Kl, Mutlu, -Onbeinci Yzyl Bilim Adamlarndan Mmin Bin Mukbil ve Eseri Mihtah En- Nur ve Hazain Es-Surur, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2002 Kllolu, smail, -Ahlak ve Hukuk likisi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1988 Kran, Abdullah, -J.J. Rousseauda Doa Durum Kavram ve zgrlk, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1995 Kzltan, Gven Sava, -amzda nsann Yabanclamas Sorunu, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1982 Kiraz, Nuri,

387

-Trkiyede 1980 Sonras Yeni Dnce Akmlar ve Din, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1995 Ko, Ahmet, -Necip Fazlda Deerler, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1993 Ko, Emel, -Sartre felsefesi ve Fenomenoloji, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1989 Ko, Sleyman, -hvan- Safada Din Felsefesi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, 1992 Kolankaya, Tolunay, -Takiyettin Mengolunun nsan Anlay, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1995 Korkmaz, Hseyin, -Said Halim Paann Dini ve timai Gr, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Korkut, enol, -Farabi Dncesinde Enneadlarn Yeri, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2000 Kk, Mustaf, -Nurettin Topuda Din Felsefesi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1990 Kkden, Mustafa, -slam Dncesinde Doma-Akl likisi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1994 Kmrc, Kamil, -Esirddin el-Ebherinin Kyas Anlay, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2004 K, Taner, - bn- Sina Nn Tp almalarnn Deerlendirilmesi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2002 Kz, smail, -Salih Zekinin Mantk Anlay, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits 1992 Kumcu, Ahmet, -Kelamda Akln Deeri, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1996 Kurt, Mehmet, -Kantta Saf Akln Diyalektii ve Transcendental deler, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1987 Kurtar, Senem, -Heidegger Felsefesinde lm ve Doruluk likisi zerine Bir Deneme, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara. 2004 Kurtolu, Akif, -bn Rdde Faal Akl le ttisal Problemi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1995 Kurtolu, Ayenur,

388

-Trk-slam Felsefesinde Ailede ocuk Eitiminin Deerlendirilmesi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1987 Kurtolu, Zerrin, -Plotinosun Ak Teorisi, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1989 Kurtulu, Yaar, -Knalzade Ali Efendi ve Platona Gre Devlet Ynetimi ve Devlet Adam, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1984 Kuruay, Yasin, -Varoluu Felsefede Angst Kavram, 2001 Ku, Selim, -Kant Felsefesinde Tanr Anlay, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2003 Kuat, Ali, -M. ekip Tunun Din Psikolojisindeki Yeri, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Kupnar, Bilal, -bn Sinada Bilgi Teorisi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1991 Kupnar, Bilal, -bn Sinas Theory of Logic, Orta Dou Teknik niversitesi, Ankara 1987 Kuyuktar, Mehmet, -bn Haldunun Ahlak Hakkndaki Grleri, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1992 Kuzu, Vaner, -Tarihin Bir Felsefe Problemi Olarak Ortaya k ve Tarihin Felsefi Kurgularnda nclerin Rol, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1998 Kk, Hasan, -Tarikatlarn Trk Toplumundaki Sosyal Fonksiyonlar, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1971 Kk, Nimet, -Jean-Paul Sartreda Yabanclama Problemi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1992 Kk, Subhi, -Ahmet Mithat Efendide Ahlak Meselesi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1993 Kksakall, Mmtaz, -Gazzalinin hyada Eletirdii Grlerin Tesbit ve Deerlendirilmesi, Dokuzeyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1994 Kken, A. Glnihal, -Trk-slam Filozoflarna Gre Duyular ve Akl Arasnda likiler Problemi (Rasyonalizm-Sensalizm Arasnda Tartmalar), stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1987

-L-

389

Lordolu, Vildan, -Popper Dncesinde Bilim Siyaset likisi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 198

-MMacit, Muhittin, -Gazzalinin Determinizmi Eletirisi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1995 Macit, Yksel, -Ahkmus Sultaniyyelerde Devlet Bakanl Messesesi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Mara, brahim, -Molla Ltfinin Felsefi ve Kelm Grleri, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1992 Mayaz, Abdullah, -Kurann Anlalmasnda Akln Rol, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1990 Meder, Mehmet, -Farabi ve bn Miskeveyhde Ruh-Beden likisi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1987 Mehmedolu, A. Ulvi, -Mantk ve Hukuk Felsefesinde Kyas, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1993 Metcan, zzet, -Thomas Kuhnun Bilim Anlay ve Paradigma Kavram, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1993 Metin, Reat, -Aydnlanma Felsefesinde Din Sorunu, 2001 Murat, Necla, -Dostoyevski ve Nietzschede Bir Kii Yaants ve Tarihi Bir Olgu Olarak Nihilizm, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1974 Murat, Necla, -Ktmserlik ve Hicilik Sorunu, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1984 Mftolu, Aydn, -Modernitenin Douunda Leviathann Yeri, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1992

-NNarin, Mehmet,

390

-Kurana Gre nsan Hayatnda Denge, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Nayr, Nayy, -Nicolai Hartmann ve M. Schelerde Varlk Tabakalar Problemi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1993 Nesterova, Svitlana, - Hans-Georg Gadamerin Hermeneutiginde Bir Anlama Modeli Olarak Diyalog, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2004 Nihat Keskin, -bn Sinann Ahlak Anlay, Uluda niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, 1991 Nuyan, Elif, -Sofistik Hareketin Anlam ve nemi, Uluda niversitesi, sosyal Bilimler Enstits, 2001

-OOcak, Hasan, -bn Rd Felsefesinde Tevil, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 2003 Odaba, Uur Kksal, -bn Haldunda Bilgi Teorisi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1986 Onay, Hamdi, -slam Filozoflarnda Felsefi Terimlerin Tercmesi ve Deerlendirilmesi (Kindi, Harezmi, bn Sina ve Gazali), Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1991 Osman, Fikret, -Wittgensteinin Dil Oyunlar Teorisinin Din Diline Etkisi, Uluda niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Bursa 2003

-kesiz, Hayrettin, -Sivil taatsizlik, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1994 ktem, Niyazi, -Fenomenoloji ve Hukuk, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1981 ktem, lker, -Tanzimattan Cumhuriyete Kadar Evrim Kavram, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1985

391

mer, Funda, -Richard Rotry ve Felsefe ve Doann Aynas, 2001 merustaolu, Adnan, -Salih Zekide Mantk Matematik likisi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1995 nder, Mustafa, -bn Rdde Din-Felsefe likisinin Epistemolojik Yn, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1996 ndermann, Murat, -Siyasal Elitizm Kuram, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1991 nkiraz, Ahmet, -Modernleme Teorileri ve Postmodern Durumu, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1993 zarslan, Havva, -. Kantn Ahlak Felsefesinde Hrriyet Problemi, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2001. zbek, H. Sinan, -Platon ve Xenephonda Sokrates majlarnn Karlatrlmas, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 198? zcan, Ahmet, -bn Sinann el-Hikmetul-Merikiyye Adl Eseri ve Tabiat Felsefesi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1993 zcan, Mehmet Tevfik, -John Lockeda Devlet ve Hukuk, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1984 zdemir, Ahmet, -Ernst Cassirerde nsan Siyaset ve Devlet likileri, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1998 znar, ahin, -Bilimde Nedensellik lkesi: Nedensellik lkesi Asndan Olgucu Felsefe zerine Eletirel Bir nceleme, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1997 zdemir, brahim, -Some Aspects of Miskawayhs Moral Philosophy, Orta Dou Teknik niversitesi, Ankara 1988 zdemir, Serpil, -Ali Fuat Bagilde Din-Vicdan Hrriyeti ve Laiklik, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1993 zden, H. mer, -Finalizm ve bn Sina, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1991 zdoan, M. Akif, -Semantik Adan Kuranda slam Kavram, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri zel, Aytekin, -Wittgenstein Mantnda nermeler Meselesi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 2002

392

-hvans-Safann Mantk Anlays, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2003 zgen, Mehmet K., -Farabide Mutluluk-Ahlak likisi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1994 zgkmen,Fatih, -bn Arabide Dini Tecrbe, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2002 zkan, Fatih, -Whitehead Felsefesinde Din Ve Bilim likisi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2000 zkan, Harun, -Mehmet Ali Ayni, Hayat, Eserleri ve Tasavvufi Grleri, Uluda niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Bursa 1995 zkul, M. Murat, -Siyasal Yabanclama Srecinde Demokrasi ve Sivil Toplum, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1997 zkan, Fatih, -Whitehead Felsefesinde Din ve Bilim likisi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2000 zkul, Osman, -smail Fenni Erturul ve Felsefi Grleri, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Felsefe Blm, stanbul 1989 ztimur, Nee, -Islamic Revivalism And The Islamic Intellectuals in The 1980 s: The Case of Ali Bula, Bilkent niversitesi, Ankara 1992 ztrk, Naciye, -B. Russellin Bilgi Anlay, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, 1991 ztrk, R. Sibel, -John Stuart Millin Ahlak Anlay, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1985 zyer, Fatma Nur, -Mmtaz Turhanda Batllama ve Kltr Deimeleri, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1990 zyrr, Bestami, -mam Gazali ve bn Sinaya Gre Alemin Kdemi Meselesi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1994

-PParmaksz, Mehmet,

393

- Hseyin Rfk Tamaninin El-Medhal Fil-Corafya Adl Eseri zerine Bir Aratrma, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2002 Paytoncu, Nuriye, -F. W. Nietzschede Kriz Felsefesi ve Trajik nsan, 2001 Pazarlkl, Mehmet, -Farabi Dncesinde Saadetin Temel Kaynaklar, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2004 Pehlivan, Necmettin, -erik Bakmndan Kyas, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara, 2005 Peker, Hidayet, -bn Sinada Tanr-Kainat likisi, Uluda niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Bursa ,1992 Poyraz, Hakan, -Dnce Tarihinde Metafizik Disiplininin Geliimi ve Trk-slam Felsefesindeki Yeri, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul, 1987

-RRenczolu, Hamide, -dev Mant, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1993

-SSaltaolu, Rfat, -Yeniada Bilim ve Felsefe liksi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1999. Sanem, Yazcolu, -Bilimsel Yntem, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1994 Saruhan, Mfit Selim, -slam Dncesinde stiare (Metafor), Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1994 Saruhan, Neslihan, -W. P. Alstonda Dini Tecrbe, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2002 Satlm, Cevat, -Platonun Estetik Anlay, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1996 Saylk, Cemalettin, -1950 Sonras Dnemde Trkiyede slam Dncesine Dair Yaynlarda TecdidReform ve Islahat Kavramlar, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul

394

Seluk, Ali, -Peyami Safada nancn Psikolojisi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Serin, Mustafa, -erif Mardin ve Din Sosyolojisi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Sevim, Seyfullah, -Osmanl mparatorluunun Son Dneminde Arap Milliyetiliinin Douu, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Seyithanolu, Mehmet, -Pragmatism ve W. Jamesin Pragmatik Ahlak Felsefesi, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1995 Souhail, Riad H., -Aristotelesin Ruh Anlay, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1986 Snmez, Blent, -bn Rd ve bn Teymiyyede Din-Felsefe likisi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1991 Suba, Necdet, -Trk Aydnnn Din Anlay, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1989 Srer, Veli, -Bulantnn Metafizii, A.. Sosyal Bilimler Enstits, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1997

-ahin, Eyp, -Farabinin Aristo ve Eflatun Uzlatrmas, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1997 ahin, Gl Cevahir, -Gabriel Marcelde Varlk ve Malik Olmak, 2001 akac, Mustafa, -M. emseddin Gnaltayn Felsefi Kiilii, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1996 ayli, Burhan, -Nermi Uygura Gre Felsefede Soru ve Cevap, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1997 engl, Engin, -Ben ve Baka BenLer Sorunsal ve Oyunculuk Sanat, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1996 imekakan, Musa, -Koibey Risalesi ve Onyedinci Yzyl Osmanl Tarih Felsefesi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1992 ulul, Cevher,

395

-Kindinin Alem Gr, Uluda niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Bursa 1990

-TTaftarl, M. Oktay, -zgrlk ve Gvence Balamnda Bireyin ve Sanatn Konumu zerine Bir Deneme, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1987 Ta, smail, -mam Earide nsan Anlay, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1992 Tadelen, Vefa, -Varoluuluk ve Edebiyat Etkileimi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1992 Tatldil, Glay, -J. S. Millin Faydac ve W. Jamesin Pragmac Ahlak Anlaylar, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1987 Tekin, Mustafa, -Mevlana Celaleddin Rumide Din ve Toplum, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1995 Temelli, Murat, -Bilin Kavram zerine Bir Deneme, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1992 Temren, Belks, -Bektailiin Eitsel ve Kltrel Boyutu, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1992 Tepe, Harun, -Etik Problemleri Asndan Meta Etik ve W.K. Frankena, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1985 Tezcan, Vedat, -Spinoza ve Fazlur Rahmanda Ahlak Problemi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 2004 Trtl, Gkhan, -Yapsalc Dilbilim Asndan Kuram-Dil Balam, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1991 Tokat, Latif, -Teist Varoluulukta Hrriyet Problemi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1996 Tokay, Medar, -Bergsonun Metafizik Anlay, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 198?

396

Toker, Nilgn, -Doal Hukuk Gelenei inde Lockeun Ynetim zerine ki ncelemesinin Yeri, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1989 Tokmak, Edibe, -Rousseau ve Demokrasilerde Moral Meruluunun Kayna, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1992 Tokta, Fatih, -Farabinin Eylemsel Felsefesinde Ahlak ve Siyaset likisi, Ondokuzmays niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Samsun 1996 Tokul, Kamil, -Felsefe ve bn Haldun, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1986 Tolgay, mer, -Netayic el- Fnun ve XVI. Yzyl Trk Dncesi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1989 Tonyal, Zehra, -Martn Hedeggerin Teknoloji Yorumu, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2005 Topalolu, Aydn, -Farabi ve Thomas Aquinasa Gre Tanrnn Varl ve Sfatlar, Dokuz Eyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1989 Topdemir, Hseyin Gazi, -Kemaleddin el-Farisinin, bnul-Heysemin Optik Kitabnn Krlmaya Ait Blmne Yazd Aklamasnn Arapadan evirisi ve ncelemesi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1988 Turan, Mslim, -Tarihsel Sre inde Stoa Felsefesi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1989 Turhan, Kasm, -slam Meai Filozoflarnda Akl Kavram, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1984 Tutar, Adem, -Dede Korkut Kitabnda Dini Motifler, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Trer, Celal, -Muhammed kbalde Din Felsefesi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1992 Trker, Sadk, -Farabide Dil ve Mantk likisi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul Trker, Yusuf, -Saakl Zadenin Takrirul-Kavanin el-Mtedavile min lmil-Mnazara Adl Eserinin Tahkiki, Tercmesi ve Konular Bakmndan ncelenmesi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2005 Trkeri, Mehmet,

397

-William Ernest Hacking Felsefesinde Uluhiyet Anlay, Dokuz Eyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1994 Trkylmaz, etin, -Ontoloji Sorunu Asndan Martin Heideggerin Kant Yorumu, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1998

-UUlupnar, Muhammet, -Ahlak Felsefesi Asndan Ruh-Kalp Temizliine Kurann Bak, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1994 Unat, Yavuz, -Ali Kuunun Risalat al-Fathiyya Adl Eserinin Gk Kreleri zerine Olan Drdnc ve Beinci Makaleleri zerine Bir alma, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1990 Urhan, Veli, -Leibniz ve Muhammed kbalde Tanr-Alem likisi, Dokuz Eyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir Uslu, Ferit, -John Hicke Gre Eskatalojik Dorulama, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1996 Uslu, kr, -slam ncesi Trklerde Budizm, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Utku, Ali, -Wittgeinsteinde Resim Kuram ve Metafizik, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1996 Uyank, Mevlt, -slam Akaidinde Kart Fikirler, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1989 Uyar, brahim, -David Humeda Nizam ve Gaye Delili, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Uygun, Oktay, -bn Haldunun Toplum ve Devlet Gr, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1986 Uysal, lkay elin, -Hilmi Ziya lkenin Eitim Felsefesi, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2004. Uzeirovski, Emine ztrk, -Farabi ve Descartesda Mutluluk Kavram, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2004

398

-lger, Emir Hasan, -Friendrich Nietzschede Dionysos ve Apolloncu Yaratlarn Mzik Felsefesinde Yansmalar, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2004 lk, Verda, -Platonda iir ve Mzik Sorunu, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1996 lner, F. Berna, -J. F. Lyotardda Gereklik Sorunu, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1993 nal, Ayse, -Rudolf Bultmannda Vahiy ve Mitoloji, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2003 nald, Elif Yeim, -Liberalizm Dncesinin Temeli Olarak John Lockeda Devlet Fikri, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2001 nl, Sunay, -Onsekizinci Yzyl Aydnlanma Felsefesi inde Diderotda Din Sorununa Siyasal Felsefe Asndan Bir Bak, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1990 nltrk, Glsm Kahyaolu, -Dil Felsefesi Asndan Noam Chomskyde Dinsel nnatism, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1988 rek, Ogn, -Kantta Sayg Kavram, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1997 zm, Aye, -bn Miskeveyhde Ahlak Felsefesi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 2002

-VVural, Hdai, -Kuranda Bilgi Meseleleri, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya 1993 Vural, Mehmet, -Gnmz slam Felsefesinde Gelenek-Modernleme, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1994 -Siyaset Felsefesi Asndan Muhafazakar Liberalizm, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2001

399

-YYalnkaya, Cihan, -slam Dsncesinde yimserlik, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2003 Yaman, Melek, -R. Carnap ve A. J. Ayerde Etik nermeler zerine Bir nceleme, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1992 Yanan, Mustafa, -Yenia Felsefesinde Teodise Problemi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 2002 Yank, Alim, -Rousseaunun Tanzimat Dnemi Fikir Hayatna Etkileri, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1993 Yank, Ayhan, -Ziya Gkalp ve Cemil Merite Kltr ve Medeniyet Kavram-Mukayeseli Bir alma, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1998 Yaar, Hseyin, -Platonun Bir Kavram Belirleme Yntemi, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara 1989 Yava, mdat, -raki Felsefede Bilgi Problemi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1986 Yavuz, Selim, -Gazalide Ktlk Problemi, 2001 Yavuz, Zikri, -Wittgensteinda Dil Oyunlar ve Dini nan, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2001 Yazl, Hamide, -Gazzalinin Alemin Kdemi Meselesinde Filozoflar Eletirisi, 2001 Yazcolu, Sanem, -Bilimsel Yntem, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1994 Yazolu, Ruhattin, -bn Sina ve David Humeda Mukayeseli Olarak lliyet Problemi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1992 Yenen, Halide, -bn Sinada limler Tasnifi, 2001 Yeilyaprak, Fatih, -Aziz Augustinus ve Asli Gnah Anlay, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2004 Yeilyurt, Temel, -Gazali ve Farabiye Gre Mucibun Bizzat Kavram, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri 1994 Yetkin, etin,

400

-Hukuk Felsefesi Asndan Kaba Kuvvet Devleti zerine Bir Deneme, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1979 Yldrm, Hsamettin, -Sreteizminin (Whitehead) Tanr Anlay, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2001 Yldrm, Kazm, -Trklerde ve Farabide Devlet Anlay, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1986 Yldrm, Mustafa, -Erzurumlu brahim Hakknn Varlk Anlay, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1986 Yldrm, Mustafa, -Hayekin zgrlk Anlay, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2001 Yldrm, Serkan kr, -Rene Descartes Dualizminde zne-Nesne likisi, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2005. Yldrm, Yavuz, -bn Haldunun Metodu ve Umran Teorisi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1990 Yldrm, Yurdagl, -Henri Bergson Felsefesinde Sezgi, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2001 Yldz, Ahmet, -Farabide Burhan, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2002 Yldz, Bayram, -Aristoteles Ethikinde Mutluluk ve Erdem, 2002 Yldz, Erdal, -Annales Tarih Okulunun Btnsel Tarih Anlay ve Fernand Braudel, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1994 Yldz, lhan, -Gazzalde Gaye ve Nizam Delili, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1993 Yldz, Mustafa, -bn Sina ve Gazalinin Akl retilerinde Kutsal Akl, 2001 Yldz, Naciye, -Mutasavvf Trk Kadn airleri zerine Bir Aratrma, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1987 Yldz, Nedim, -Wittgensteinin Tractatusunda Dil ve Felsefe, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1996 Ylmaz, Adem, -bn Sinann Varlk Anlay, Uluda niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Bursa 1991 Ylmaz, Fatma,

401

-Wittgensteinin Tractatusdan Ge-Felsefesine Geii ve Felsefe ncelemelerinde Dil-Oyunlarnn levi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1988 Ylmaz, Saim, -Nizam Gencevde Deer Problemi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum, 1995 Ylmaz, Zafer, -Aristotelesin Alem Gr, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 2000 Ylmazkan, Kadir, -Prens Sebahaddinin Din ve Toplum Gr, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri Ylmaztrk, Gken, -H. Bergsonun Yaratc Evriminde Mekanisism-Teoloji Kartl Sorunu, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1996 Yren, Melih, -Liberal Kuramda Politik ve Moral Bir Kavram Olarak Hogr, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir 1993

-ZZebun, Beyhan, -Trkiyede Orta retim Sosyoloji retimi, Gazi niversitesi Eitim Bilimleri Enstits Felsefe Grubu Eitimi Anabilim Dal, Ankara ,2002. Zelyut, Solmaz, -Spinozann Politika Felsefesinde zgrlk Sorunu ve Demokrasi, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir, 1989

B) DOKTORA TEZLER

-AAar, Halilurrahman, -An Epistemic Defense of Rationality in Scientific Knowldge, Orta Dou Teknik niversitesi, Ankara ,2000 Adgzel, Nuri,

402

-bn Rdn Varlk felsefesi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2001 Akatl, Fsun, -Edebiyat Felsefesi, A.. Dil ve Tarih-Corafya Fak., Ankara,1981 Akdemir, Abamslim, -Mehmed Ali Ayn ve Felsefesi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1992 Akgn, Mehmet, -Materyalizmin Trkiyeye lk Girii ve lk Etkileri, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1983 Akn, Adem, -Mnif Paa ve Trk Bilim Tarihindeki Yeri, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1991 Akka, Sema nal, -Giambattsta Viconun Yeni Bilim Adl Eserinin Felsefe Tarihindeki Yeri, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2003 Akyol, O. Faruk, -Thomas Aquinasta Bilgi ve Bilme Sreleri, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1996 Albayrak, Ahmet, -Muhammed kbalin Kiilii ve ngrd nsan Modeli, 2001 Albayrak, Mevlt, -Whiteheadci Uluhiyet Anlay Ve Ortaya kard Problemler, Dokuz Eyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir ,1997 Alperen, Abdullah, -amz slam Dnyasnda Modernleme Hareketleri ve Trkiyedeki Etkileri, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri, 1998 Altu, Ahmet Taylan, -Modern Felsefede Metafiziin Elenmesi ve Yol At Bilgikuramsal Sorunlar, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1982 Anar, . Oktay, -Antik Yunan Felsefesinde Zaman Kavram (Balangtan Platona Kadar), Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir ,1994 Anay, Harun, -Celaleddin Devvani Hayat, Eserleri, Ahlak ve Siyaset Dncesi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm stanbul ,1994 An, Tten, -Sistem ve Anti-Sistem Dncesi Bakmndan David Hume, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1973 Arat, Necla, -Ernst Cassirer ve S. K. Langerda Sembolik Form Olarak Sanat, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1969 Arcan, M. Kazm, - Spinozann Tanr Anlays, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara,2003 Arslan, Ahmet,

403

-Kemal Paazade, Tehaft Haiyesinin Tahlili, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1987 Atc, Medar, -Leibnizin Hakikat Gr, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1998 Aydn (Ko), Ayten, -XVIII. Yzylda Osmanl mparatorluundaki Bilimsel Faaliyetler Inda Kimya almalarnn Deerlendirilmesi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2002 Aydn, Hseyin, -Muhasibinin Tasavvufi Felsefesi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara,1975 Aydn, . Hakk, -Farabde Metafizik Dnce, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum 1993 Aydnl, Yaar, -bn Baccenin nsan Gr, Uluda niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Bursa ,1992 Aysever, R. Levent, -Anlam Sorunu ve John R. Searlen zm, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara ,1994

-BBademci, A. Muttalip, -Fahreddin Er-Razi ve rade Gr, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya ,1990 Bahadrl, Aye Serpil, -Soren Aabya Kierkegardn Felsefesinde estetik varoluun Anlam, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1992 Bakrc, Mehmet, -Mesnevide Tasavvuf, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya ,1988 Balakbabalar, Muhsin, -Metafizikte Metod Olarak Vecd, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1973 Ba, Vahdettin, -Ontolojik Delil Ynnden Zorunlu Varlk zerine Bir Deneme, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1989 Baer, Sait, -Yahya Kemale Gre Trk Kimlii ve Grlerinin Kamuoyundaki Yansmalar, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1996 Bayrakl, Bayraktar, -Farabide Devlet Felsefesi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1982 Bayraktar, Fulya,

404

-Gabriel Marcelde Baglanma, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2004 Bayraktar, Levent, -Bergsonda Ruh Beden likisi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara, 2003 Bengi, In, -A Re-evaluation of The Concept of Equivalence in The Literary Translations of Ahmed Midhat Efendi: A Linguistic Perspective, Orta Dou Teknik niversitesi, Ankara ,1990 Bak, Ayhan, -Platonun Tarih Kavray, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1992 Bilen, Osman, -Kozmolojik Delil, Dokuz Eyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir,1999 Bingl, Abdlkudds, -Gelenbevinin Mantk Anlay, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1978 Bolay, M. Naci, -Farabi ve bn Sinada Kavram Anlay, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1976 Bolay, Sleyman Hayri, -Aristo Metafizii le Gazzali Metafiziiin Karlatrlmas, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1975 Birand, Kamran, -Aydnlanma Devri ve Trk Dncesi zerine Baz Tesirleri, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1948 Bozkurt, Nejat, -Hegelin Estetik ve iir Kuram, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1981 Bulut, M. Ali, -Fahreddin Razinin Hayat, ahsiyeti ve Eserleri, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1978

-CCan, Nevzat, -Aristoteles ve I. Kantta Bilginin Kayna ve Hakikate Uygunluu Problemi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1998 Can, Zeki, -Ziya Gkalp ve Batllama, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri ,1995 Cebeciolu, Ethem,

405

-Hac Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1990 Cevizci, Ahmet, -Platonun Bilgi Kuram ve Bu Kuramda Duyusal Varlklarn Yeri, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1992 Cihan, Ahmet Kamil, -bn Sina ve Gazzalide Bilgi Problemi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri ,1995 Cihan, Mustafa, -Spinoza Felsefesinde Varlk ve Bilgi Problemi, Erciyes niversitesi sosyal bilimler enstits, Kayseri, 2001 arc, Mustafa, -Gazzaliye Gre slam Ahlak, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul, 1983

-akmak, Cengiz, -Platon Felsefesinde Anlam Problemi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1991 apak, brahim, -Ebu Hamid El-Gazalinin Mantk Anlay, Ankara niversitesi Soysal Bilimler Enstits, Ankara ,2003 evik, Mustafa, -Davidhumeda Din ve Tanr Anlays, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara, 2003 evikba, Sebahattin, -Tz Dncesine Eletirel Bir Bak (Thalesten Humea Kadar), Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1998 iek, Hasan, Karl Jaspersin Siyase t Anlay, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2003 ifti, Adil, -Fazlurrahmann Yenilikiliine Yorumlayc Bir Bak, Dokuz Eyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir,2001 iftfiliz, Mukaddes, -Auguste Comteun Pozitif Bir lim Olarak Ahlak Anlay, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1949 rekiolu, Hakan, -Rnesansta By Bilim liikisi, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir, 1997

406

-DDavudolu, Ahmet, -Alternative Paradigmas, The mpact of slamic and Western Westanshauungs on Political Theory, Boazii niversitesi, stanbul, 1990 Dede, Behet, -Yunus Emrenin Eserlerinin Tahlili, Uluda niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Bursa ,1990 Dede, Mnir, -F. Nietzsche ve H. Bergsonun Ahlak Anlaylar (Karlatrmal Olarak), Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1996 Demir, Ahmet shak, -Cumhuriyet Dnemi Aydnlarnn slama Bak, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1998 Demir, Remzi, -XVI. Yzyln nl Astronomu Takiyyuddinin Desimal Sistemi Trigonometri ve Astronomiye Uygulanmas, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1987 Demirci, Mehmet, -Gazzaliye Gre Tasavvuf, Dokuz Eyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir, 1984 Demirdven, ., -Model Kavram ve Karl R. Popperin Platon Eletirisi, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara ,1991 Deniz, Grbz, -Hocazade ve Ali Tusinin Tehaftlerinin Mukayesesi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1999 Diner, Kurtulu, -Tarihte Aklama Sorunu, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara ,1991 Dindar, Bilal, -Sayh Badr al-Din Mahmud et ses Waridat, Paris ,1975 Dosay, Melek, -Kerecinin Ilal Hesap El-Cebr Vel-Mukbele Adl Eseri, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1988 Dnmez, Sleyman, -Aquinli Thomasta Teoloji-Felsefe likisinin Bilim, Bilgi ve nan Kavramlar Balgamnda -Temellendirilmesi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2004 Dural, . Teoman, -ada Dncede Canl Sorunu, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1979 Duran, Recep, -Ali el-Tusi-Kitab el-Zuhr, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara,1989

407

Durusoy, Ali, -bn Sina Felsefesinde Nefs, Akl ve Ruh, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul,1992 Dzgn, aban A., -Nesefi ve slam Filozoflarnda Allah-Alem likisi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1996

-EElmal, Osman, -Bertrand Russelln Ahlak Felsefesi, 2001 Emirolu, brahim, -Mantk Yanllar zerine Bir Aratrma, Dokuz Eyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir ,1991 Erdem, Hsameddin, -Son Devir Osmanl Dncesinde Ahlak, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya ,1986 Erdem, Sabri, -Tabsireye Semantik Yaklam, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara,1988 Erdemli, H. Atilla, -Spinozann Ahlak Anlay, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1985 Erdim, Esin -Herman Melvillede Grn ve Gerek, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara,1973 Etan, Akn, -Nicolai Hartmannn Ontolojisinde Real Determination ve steme Hrriyeti, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1978

-FFazlolu, hsan, -Aristoteleste Nicelik Sorunu, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1998 Filiz, ahin,

408

-Felsefe Asndan Tasavvufi Bilginin mkanlar, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya ,1994

-GGezer, Ali, -Farabi ve bn Haldunda Erdemli Olmayan Toplum retisi, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir, 1997 Gkalp, Nurten, -Edgar Sheffield Brghtmann Personalizmi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1992 Grgn, Tahsin, -Sprache, Handlung und Norm (Dil, Davran ve Hkm), sam Yay., stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1998 Gz, Kemal, -slamda ve Milletleraras Belgelerde Hrriyetler, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2004 Grnberg, Teo, -Anlam Kavram zerine Bir Deneme, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1964 Gl, Fikri -Platon Ve Jean-Jacques Rousseaude Devlet Kuram, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara,2004 Gnday, eref, -Berkeley Felsefesinin Temel Kavramlar, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1995 Gndoan, Ali Osman, -Maurice Bondelin Aksiyon Felsefesi ve Trkiyedeki Etkisi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1991 Gzel, Abdrrahim, -Karabainin Tehaft ve Tehaftler zerine Tahlili Bir alma, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1990 Gzel, Cemal, -Karl Popper, Imre Lakatos ve Paul Feyerabendde Bilim Kavram ve Rasyonaliteler Sorunu, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara ,1994 Gzey, Cemil, -nsan Felsefesi Asndan Tractatus Logico Philosophicusu Deerlendirme Giriimi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul, 1994 Hasrc, Nazm, -John StuartMillin Tmevarm Anlays, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2005

409

-HHassan, mit, -bn Haldunun Metodu ve Siyaset Teorisi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1975 Hizmetli, Sabri, -Les Ideas Theologiques dsmail Hakk zmirli (1868-1949), Fransa ,1979 Hocaolu, Durmu, -Trk-slam Dncesi ve Modern Fizikde Kozmos, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1994 Hnler, Hakk, -Kltrde Modern/Postmodern Uraklar erevesinde Estetikin Konumu, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir ,1998 Hnler, Zelyt Solmaz, -Rohn Rawisda ve Alasdair Macintyrede Bir Erdem Olarak Adalet, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir ,1995

-I-Iklar, B. Erhan, -Bilimsel Teorilerin Yaps ve Geliimi, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir ,1994 Ildak, Meral, -Senecann Ahlak Felsefesinin ve Ruh Dinginlii Adl Eserinin ncelenmesi, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir,1996 nam, Ahmet, -Edmund Husserlde Mantn Yeri, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1979 pirolu, Mazhar evket, -Hegels Aesthetic in ihrem historischen Zusammenhang, Bonn ,1953 yi, Sevgi, -20. Yzylda Metafizik Kavram zerine Bir Aratrma, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara, 1990 zgi, Cevat, - Osmanl Medreselerinde Riyzi ve Tabii limlerin Eitimi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Bilim Tarihi Blm, stanbul ,1994

-K-

410

Kahya, Esin, -irvanl emseddin- taknn Resimli Anotomi Kitab, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1971 Kant, Zeynep Deniz, -Lockeun Essayinde Bilme ve Bilinmeyen Bilinebilirlik Asndan Karlalan Glkler, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1991 Kaplan, Hayri -Fahruddin Er-Razi Dsncesinde Ruh ve Ahlak, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2001 Karadeniz, Osman, -Mucize Problemi, Uluda niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Bursa ,1984 Karagz, Yldz, -Robert Nozickin Felsefesinde Adalet ve Devlet, 2002 Karaku, Grsel, -Diltheyde Tin Bilimleri ve Yntem Olarak Anlama, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir ,1996 Karaku, Rahmi, -Trkiyede Felsefenin Kavran ve Bu Kavranta Dinin Konumu, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya ,1994 Karaman, Hseyin, -Muhammed bn Zekeriya er-Razide Ahlak Felsefesi, 2001 Karla, H. Bekir, -slam Kaynaklar ve Filozoflar Inda Pythagoras ve Presokratik Filozoflar, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul,1979 Kars, Zbeyir, Farabi ve Din, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya ,1997 Kavas, Oral Zerrin, -ada Felsefede zgrlk Kavramnn Dnm, Orta Dou Teknik niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1996 Kavasolu, zcan, -slam Etiinin Aristotelesci Kaynaklar, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir ,1995 Kaya, Mahmut, -slam Kaynaklar Inda Aristoteles ve Felsefesi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm stanbul ,1979 Kayack, Ahmet, -Ebherinin sagojisinin lk erhleri, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri ,1996 Kayg, Abdullah, -Trk Dncesinde Batllama ve/veya adalama Fikri, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara ,1990 Keklik, Nihat, -Ebu Nasr Farabide KategorilerAristo le Mukayeseli Tahlil, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1955 Kelpetin, Hatice, -Tanzimat Dnemi Yaygn slam Anlay, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1998

411

Kl, Recep, -Ahlakn Dini Temelinin nemi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1991 Ko, Ahmet, -Ihvan- Safann Eitim Felsefesi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1996 Ko, Turan, -lmszlk Asndan Ruh-Beden ilikisi, Dokuz Eyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir , 1990 Ko, Yaln, -Doann Kuvantum Mekaniksel Betimlemesi ve lme Sorunu, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1978 Korkmaz, Fahrettin, -Gazzalide Devlet Felsefesi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1991 Korkut, enol, -Farabinin Siyaset Felsefesinin Temel Problemleri ve Kkenleri, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2005 Korlaeli, Murtaza, -Pozitivizmin Trkiyeye Girii ve lk Etkileri, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1980 Kk, Mustafa, -Bergson Mistisizmi ve Nurettin Topu zerindeki Etkileri, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1996 Krolu, Burhan, -slam Kaynaklar Inda Yeni Platoncu Felsefe, 2001 Kz, smail, -slam Mantklarnda Modalite Teorisi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara, 2000 Kuuradi, Ionna, -Schopenhauer ve Nietzschede nsan problemi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1965 Kumyakantepe, S. Sibel, -Basn zgrl ve Yol At Etik Sorunlar, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara ,1998 Kurtolu, Zerrin, -Ortaa slam Dncesinde Siyaset Sorunu Asndan Din-Felsefe likileri, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir ,1995 Kuafer, Ali Asgar, -Gazzali Sisteminde Ahlak ve Terbiye, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,974 Kutluer, lhan, -slam Felsefesi Tarihinde Ahlak lminin Teekkl, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1989 Kken, Glnihal,

412

-bn Rd ve St. Thomas Felsefelerinin Karlatrlmas, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1994 Kyel, Mbahat, - Tehaft Bakmndan Felsefe ve Din Mnasebetleri, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1956

-MMara, brahim, -dil-Ural Trklerinde Cedidcilik (Yenilikilik) Hareketi (1850-1917), Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara,2000 Mert, Nuray, -Early Republican Secularism in Turkey: A Theoretical Approach, Boazii niversitesi, stanbul,1992 Murat, Necla, -Ktmserlik ve Hilik Sorunu (Pascal, Schopenhaue, Kierkgaard, Nietzsche), Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1983

-NNutku, Ulu, -Yenia Felsefesinde Apriori Problemi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm stanbul ,1973

-OOdaba, Uur Kksal, -Rza Tevfik ve Felsefesi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum, 1990 Olguner, Fahrettin, -slam Kaynaklar Inda Platon, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1978 Onart, Adnan, -Ahlak Felsefesinde Doalclk: Hobbes-Schlick, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm stanbul ,1975 Onay, Hamdi,

413

-hvanus-Safann Varlk Anlay, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri ,1997

-n, S. Seyfi, -Nurettin Topunun Siyasi Dncelerinde Poplizm-Milliyetilik Etkileimi, Uluda niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Bursa,1991 merustaolu, Adnan, -Thomas Kuhnun Bilim Felsefesi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum,1999 ner, Necati, -Tanzimattan Sonra Trkiyede lim ve Mantk Anlay, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1956 zbek, H. Sinan, -nsan Felsefesi Asndan deoloji (Karlatrmal Bir alma), stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1993 zbilgen, Tark, -Meruiyet Meselesi zerine Bir Deneme (Ferdiyeti Bir Hukuk Anlaynn Mdafaas), Anl Mat., stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1960 zcan, Hanifi, -Matridide Bilgi Problemi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1985 zdemir, brahim, -The Ethical Dimension of Human Attitude Towards Nature, Ortadou Teknik niversitesi, Ankara ,1996 zden, H. mer, -bn Sina Metafizii le Descartes Metafiziinin Karlatrlmas, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum,1995 zdener, Kadri Sreyya, -Siyaset Sosyolojisi Asndan Fark ve Cem Kavramlar, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul, 1992 zdoan, Gnay G., -The Case of Racism-Turanism: Turkism During Single-Party Period, 19311944: A Radical Variant of Turkish Nationalism, Boazii niversitesi, stanbul, 1990 zkk, Glriz, -John Rawlsn Adalet Gr Bakmndan Devlet Problemi, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara ,1999 zlem, Doan, -Bilim Felsefesi Asndan Max Weberde Sosyolojinin Temellendirilmesi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1981

414

ztrk, Hseyin, -Knal Zade Ali elebide Aile Ahlak, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya ,1989

-PPoyraz, Hakan, -Dil Asndan Ahlak Felsefesi ve R.M. Hare, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara,1995

-RRzatepe, Harun, -Matematik Felsefesinde Varlk Sorunu, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1979

-SSan, Cokun, -Max Weberde Hukukun ve Meru Otoritenin Sosyolojik Analizi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1970 Sanay, Eyp, -Ord. Prof. Hilmi Ziya lkenin Fikirlerinin Geliimi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1977 Sarkavak, Kazm, -Yanyal Esad Efendinin Mantk ve Felsefe almalar, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul 1992 Sarolu, Hseyin, -bn Rd ve Felsefesi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1993 Saruhan, Mfit Selim, -slam Ahlak Felsefesinde Bilgi ve Hrriyet, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2000 Saym, Huzeyfe, -Muhtelif Dinlerde Yaratl Olay, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri, 1993 Saylan, Aydan, -Varolusal Bir Soru(n) Olarak Yalnzlk, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara,1997 Sevim, Seyfullah,

415

Muhyiddin bn Arabinin Tasavvufi Dncesinde Marifet Peoblemi, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri,1995 Soltanmuradov,Gmurat, -Trkiye Cumhuriyeti Dneminde Bir Bilge: Aydn Sayl, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara,1999 Soykan, mer Naci, -Schellingde Varlk ve Sanat Formlar Sorunu, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1982 Szen, Kemal, -Ahmet Cevdet Paann Felsefi Dncesi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1995 Szer, nay, -Berkeleyde Varlk ve Alg Sorunu, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1966 Stolu, M. Kaya, -Aristotelesin Retorik Kantlama Teorisi, Ege niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir ,1997

-ahin, Naim, -Hegelde Baz Din Felsefesi Problemleri, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya ,1998 ahin, Eyp, -Farabinin Zihin Felsefesi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 2003 ahin, Hasan, -Descartesin Tanr Anlay ve slami Adan Deerlendirilmesi, A.. lahiyat Fak., Ankara ,1982

-TTalebi, skender, -J. S. Millde Metod Problemi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1971 Tademir, Handan Ayfer, -Ercih Frommda zgrlk Sorunu, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1993 Takn, Ali, -Gazali ve David Humeun phecilik Anlaylarnn Karlatrlmas, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara, 2002 Tapnar, Mustafa, -Yunus Emre ve Meister Eckartta nsan Sevgisi, Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Konya ,1992 Taylan, Necip,

416

-lim-Din Sahalar ve Snrlar, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul 1983 Tepe, Harun, -Ontolojik Yaklam Asndan R. Karnap ve N. Hartmannda Bilgi ve Doruluk Sorunu,, Hacettepe niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Ankara,1990 Timuin, Afar, -Descartesci Bilgi Kuramnn Temellendirilii, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1970 Tokta, Fatih, -Meai Felsefeye Ynetilen Eletiriler, Ondokuz Mays niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Samsun ,2001 Toku, Neet, -Trkiyede Spiritalist Felsefe-lk Temsilciler, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1995 Topdemir, Hseyin, -In Nitelii ve Grme Kuram Adl Bir Optik Eseri zerine Aratrma, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara , 1994 Tun, lhan -Thomas Reidin Ahlak Anlay, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2003 Turhan, Kasm, -Amiri ve Felsefesi, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1991 Trer, Celal, -W. Jamesin Ahlak Anlay, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri, 1997 Trker, Sadk, -Aristoteleste Yarg Sorunu, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,2001 Trkne, Mmtazer, -Siyasi deoloji Olarak slamcln Douu, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1990

-UUluda, Zekeriya, -ehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi ve Spiritalizm, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1991 Ural, afak, -Pozitif Bilimlerde Basitlik lkesinin Belirlenmesi Yolunda Bir Deneme, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1978 Urhan,Veli, -Fransz Personalizminde Tanrnn Kiilii Kavramyla slamdaki lahi Zat Kavramlarnn Karlatrlmas, Dokuz Eyll niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, zmir,1999

417

Uyank, Mevlt, -Gnmz slam Dncesinde Bilginin slamiletirilmesi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1994 Uysal, Enver, -hvanus-Safa Metafiziinde Tanr ve Tanr-Alem Gr, Uluda niversitesi Ssoyal Bilimler Enstits, Bursa ,1990

-nder, Hasan, -Kemalizmin Inda Atatrk Dneminde (1923-1938) Eitsel Deerler, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1999 nler, Berna, -Yapsalclkta Ve Yapsalclk Sonrasnda Hegel, Hacettepe niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,2000

-YYaltrakl, Ufuk, -Hegelin Fenomenolojisinin Bilgikuramsal Temelleri, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1987 Yaren, M. Tahir, -slam Kltrnde Mantk almalarna Kar Fikirler, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1982 Yazcolu, M. Sait , -Le Kelam et Son Rol Dans la Socit Turco-Ottomane, Fransa,1977 Yazolu, Ruhattin, -Gazal Dncesinde Ruh ve lm, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1998 Yeniehirliolu, ahin, -Hegelde Birey-Toplum-Devlet likileri, 1984 (Fransada Yapt Doktora Tezinin Trke basks) Yldrm, Kazm, -Muhyiddin bnl-Arabi ve Sistemi (Gazali, Shreverdi, Mevlana ve Konevi le Mukayeseler), stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul, 1989 Yldrm, Mustafa, -David Humeda Bilgi, Din ve Ahlak Problemi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1990 Ylmaz, Nusreddin,

418

-Eski Trk Yazt ve Destanlar Inda Tarihsel Varlk Olarak nsan, Erciyes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kayseri ,1997 Yiit, smail, -Emeviler Devrinde lmi Hareket, Marmara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1983

-ZZabunolu, Yahya Kazm, -Bir Hukuk ve Siyasal Bilim Problemi Olarak Devlet Kudretinin Snrlanmas, Ajans-Trk Mat., Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1963 Zekheri, Ali, -bn Miskeveyhin Ahlak Felsefesinde Lezzet ve Elem Kavramlar, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1964 Zekiyan, Bogos, -Augustinusun Bilgi Teorisinde gerei Prensibi ve Sujenin Kendini Bilmesi (Memoria), stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1972

C- DOENTLK TEZLER

-AAkarsu, Bedia, -Max Schelerde Kii Kavram, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1960 Altnta, Hayrani, -bn Sina ve Metafizii, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara, 1982 Arat, Necla, -18. Yzyl ngiliz Felsefesinde Ehtik ve Estetik Deerler Arasndaki lgi Problemi: Kalo-ka-Gathia, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1975 Atademir, H. R., -Aristonun lim ve Mantk Anlay, Ankara niversitesi D.T.C.Fakltesi, Ankara 1944 Atay, Hseyin, -Farabi ve bn Sinaya Gre Yaratma, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1968

419

-BBatuhan, Hseyin, -Batda Tolerans Fikrinin Gelimesi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1958 Birand, Kamran, -Dilthey ve Rickertte Manevi limlerin Temellendirilmesi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1952 Bolay, Naci, -bn Sina Mantnda nermeler, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1981 Bolay,Sleyman Hayri, -Emile Boutrouxda Zorunsuzluk Doktrini,Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi, Ankara,1979

-C-Coan, Esad, -Hac Bekta- Veli, Makalat, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara 1971 ubuku, brahim A., -Gazzali ve phecilik, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara, 1963

-DDural, aban Teoman, -Aristotelesin Evrim Anlay zerine Bir Aratrma, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1982

-GGkberk, Macit, -Hegelin Devlet Nazariyesi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Felsefe Blm, stanbul ,1942 Grnberg, Teo, -Epistemik Mantk zerine Bir Aratrma, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1969

420

-pirolu, Mazhar evket, -Martin Heidegger ve Max Schelerde nsan, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul ,1939

-KKeklik, Nihat, -slam Dnyasnda Tasavvuf ve Felsefe Arasndaki Hesaplamalar: Sadreddin Konevi-Nasreddin Tusi Felsefeleri, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi, stanbul ,1962 Kyel, Mbahat Trker, -Aristoteles ve Farabinin Varlk ve Dnce retileri, Ankara niversitesi D.T.C.Fakltesi, Ankara ,1959

-NNutku, Ulu, -nsan ve nsanlk Kavramlar zerine Antropolojik-Ethik Bir alma, stanbul niversitesi edebiyat fakltesi Felsefe Blm, stanbul ,1978

-ner, Necati, -Fransz Sosyoloji Ekolne Gre Mantn Menei Problemi, Ankara niversitesi , Ankara ,1965

-SSzer, nay, -Edmund Husserlde Duyusallk ve Kendinde Nesne Sorunu, stanbul niversitesi Edebiyat fakltesi Felsefe Blm, stanbul ,1973

-TTimuin, Afar, -Descartes Felsefesine Giri, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, stanbul,1981 Tunal, smail, -Felsefe ve Sanatta mpressionizm, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi, stanbul ,1958

421

-UUral, afak, -Dorulama Kavram (Epistemolojik Bir nceleme), stanbul niversites Edebiyat fakltesi Felsefe Blm, stanbul ,1982 Uygur, Nermi, -Edmund Husserlde Bakasnn Beni Problemi-Transzendental Fenomologi le Transzendental Felsefenin zne Giri, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi, Felsefe Blm, stanbul ,1955

-YYazcolu, M. Sait, -Maturidi ve Nesefiye Gre nsan Hrriyeti Kavram, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Ankara ,1982 Yeniehirliolu, ahin, -Dncenin Tarihsel Srecinde Diyalektiin Drt Evrimsel Geliiminin zmlenmesi ve rdelenmesi Sorunsal, -Felsef-Diyalektik-Bilgi Kuram (Epistemoloji), Ankara niversitesi D.T.C.Fakltesi, Ankara ,198o Yksel, Emrullah, -Amidide Bilgi Teorisi, Atatrk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Erzurum ,1982

422

IV. B L M
KONU NDEKSNE GRE

KTAPLAR

AHLAK FELSEFES
Abdullah Behet, -Behetl-Ahlak, stanbul 1314 Abdurrahman eref, -lm-i Ahlak, Mata-i Amire, stanbul 1316 (1900) Ahmet Cevat, -Musahabat- Ahlakiye, stanbul 1332 Ahmet Efendi, -Ahlak- Ahmedi, stanbul 1256 Ahmet Naim, -Ahlak- slamiyenin Esaslar, stanbul 1340 Ahmet Rifat, -Tasvir-i Ahlak, stanbul 1309 Akarsu, Bedia, -Ahlak retileri II-Immanuel Kantn Ahlak Felsefesi, 1968; 2. Bsk., 1979; 3. Bsk., 1982 -Ahlak retileri I-Mutluluk Ahlak (eudaimonism),1965; 2.Bsk., 1970; 3. Bsk., 1982 -Ahlak retileri, ..Ed.Fak.Yay., stanbul 1965; 2. Bsk., . . Ed. Fak.Yay., stanbul ,1970 Ali rfan, -Mufassal Ahlak- Medeni, stanbul ,1327 Ali Kemal, -lm-i Ahlak, Sabah Mat., stanbul ,1330 (1914) Ali Rza, -Malumat- Ahlakiye ve Medeniye, stanbul ,1329 Antel, Sadrettin Celal, -Ahlak Terbiyesi Muhasebeleri, Devlet Bsmevi, stanbul ,1931 Arat, Necla, -Etik ve Estetik Deerler Arasndaki lgi Sorunu, ..Ed. Fak. Yay., stanbul ,1979 Arkan, M. Baha, -Ahlak retimi Davas, Bozkurt Kitabevi, stanbul,1946 Aristoteles (M..384-322), -Ahlak, ev: Mustafa Rahmi Balaban, zmir Halkevi Neri, zmir, 1941 -Eudemosa Etik, ev.: , Dost Yay., Ankara ,1995 -Nikomahkosa Etik, ev.: Saffet Babr, Ayra Yay., Ankara ,1988 Aruoba, Muazzez,

423

-Kadn ve Ahlak, Aleddin Kral, Basmevi, Ankara ,1943 Aslanolu, Hikmet, -Benim Grme Gre Moral Konularmz, Yldz Mat., Ankara ,1955 Aydn, Mehmet Said, -Kant ve ada ngiliz Felsefesinde Tanr- Ahlk likisi, Umran Yay., Ankara 1981; Ankara 1992 -Tanr-Ahlk likisi, TDV Yay., Ankara ,1991 Aydnl, Yaar, -Farabide Tanr-nsan likisi, z Yay., stanbul ,2000 Ayni, Mehmet Ali, -Ahlak Dersleri, Evkaf slamiye Mat., stanbul 1343 -Trk Ahlaklar, Marifet Basmevi, stanbul 1939; Bayrak Yay., stanbul 1993; Kitabevi Yay., stanbul 1993 Babanzade Ahmet Naim , -slam Ahlaknn Esaslar, Hazrlayan: Recep Kl, TDV Yay., Ankara 1995 Baha Tevfik , -Hassasiyet Bahsi ve Yeni Ahlk, ( Ahmet Nebille Birlikte), stanbul 1910 -Yeni Ahlak ve Ahlak zerine Yazlar, Haz. F. ztrk, Kltr Bak. Yay., Ankara 2002 Balaban, Mustafa Rahmi, -Ahlk, stanbul 1923 -Tarih Boyunca Ahlak, Gayret Kitabevi, stanbul 1949 -Felsefeden Ahlak, Matbaa-i Amire, stanbul 1339 (1923) -Terbiyevi Ruhiyt Laboratuvar, stanbul 1923 -lim, Ahlak, man, 5. Bsk., D..B. Yay., Ankara 1972 Baltacolu, smail Hakk ), Din ve Hayat, Kader Mat., stanbul 1334 (1918); 2.Bsk., 1339 (1923) -timai Mektep, MEB Yay., stanbul 1932; 2. Bsk., MEB Yay., Ankara 1942 -lm-i Ahval-i Ruhdan Bir Para, His, Fikir, rade Seciye, Mekteb-i Harbiye Mat., stanbul 1340 (1924) -Kalbin Gz, stanbul 1922 Baudrillard, Jean, -Ktln effafl, Haz. Melih Baaran, Ayrnt Yay., 2. Bsk., stanbul 1998 Bauman, Zygmunt, -Postmodern Etik, Ayrnt Yay., stanbul 1995 Baydoan, M. Ltfullah, -Bilgi ve Ahlk, Mehur Basmevi, zmir 1947 Bayet, Albert, -Bilim Ahlk, ev.: Vedat Gnyol, an, stanbul 1963; Bankas Yay., 2000 Bergson, Henri L. , -Ahlak le Dinin ki Kayna, 1.Kitap, ev.: Mehmet Emin Eriirgil, Devlet Mat., stanbul 1933; ev.: Mehmet Karasan, MEB Yay., Ankara 1949; 2.Bsk., MEB Yay., Ankara 1962 -Manevi Kudrete Dair Birka Konferans, ev.: Mustafa ekip Tun, stanbul 1923; 2. Bsk. stanbul 1934 Bertrand, Alexis,

424

-Mebadi-i Felsefe-i lmiyye ve Ahlakiye, ev.: Salih Zeki, Matbaa-i Amire, stanbul 1333 (1917) Beydeba, -Kelile ve Dimne, ev.: mer Rza Dorul, Kltr Bak. Yay., Ankara 1985 Billington, Ray, -Felsefeyi Yaamak (Ahlak Dncesine Giri), ev.: Abdullah Ylmaz, Ayrnt Yay., stanbul 1997 -Dini ve Felsefi Ahlak Lgatesi, Bilmen Yay., stanbul 1967 Binat, Tark, -Milli Kltr ve Ahlk, Yrk Mat., stanbul 1971 Block, Maurice, -rfiye-i Siyasiye ve Ahlakiye, ev.: Mehmet Ali Ayni, Matbaa-i Amire, stanbul 1327 Boirac, Emile, -Mebadi-i Felsefeden lm-i Ahlak, ev.: Ferid Kam, Vilayet Mat., Ankara 1339 (1923) Bouman, Zygmunt, -Postmodern Etik, ev.: Alev Trker, Ayrnt Yay., stanbul 1998 Bronowsk, Jacop, -Bilim ve nsann Deer Yarglar, ev.: Ayseli Usluata, Varlk Yay., stanbul 1971 -nsann Ycelii, ev.: Filiz Ofluolu, Milliyet Yay., stanbul 1975 Camus, Albert, -Sisyphe Efsanesi, ev.: Tahsin Ycel, Ata Kitabevi, stanbul 1960 -Uyumsuz Yaama, Sisyphos leni, ev.: Tahsin Ycel, Varlk Yay., stanbul 1974 Cevizci, Ahmet, -Etie Giri, Paradigma Yay., stanbul 2002 Cicero, -Dostluk, Trkan Tunga, MEB Yay., 1989 -htiyarlk, ev.: Aye Sargll, stanbul 1951 al, Orhan Mnir, -Filozof Emmanuel Kantn Sisteminde Ahlak ve Hukukun Felsefi Esaslar, stanbul 1947 arc, Mustafa, -Ahlakmz, stanbul 1984 -Anahatlaryla slam Ahlak, stanbul 1985; 1991; 1997; 2000 -slam Dncesinde Ahlak, M... Fak. Vakf Yay., stanbul 1989 idem, Ahmet, -Tara Etii, letiim Yay., stanbul 2000 ileli, Meral, -Ahlak Psikolojisi ve Eitim, 1986 ilingir, Lokman, -Ahlak Felsefesine Giri, Elis Yay., Ankara, 2004 Danimend, smail Hami, -Garp Membalarna Gre Eski Trk Seciye ve Ahlak, stanbul Kitabevi, stanbul 1961; 2. Bsk., stanbul 1975 de Beauvor, Smone, -Koullarn Gc, ev.: Betl Onursal, Payel, 1996

425

-Olgunluk a I, ev.: Betl Onursal, Payel, 1991 -Olgunluk a II, ev.: Betl Onursal, Payel, 1991 -Yklm Kadn, ev. Harika S. eren, Doan, 1968 -Yallk (lk a), ev.: Osman Canberk-Eray Canberk, Milliyet, 1970 Demirci, Mehmet, -Yunus Emrede lhi Ak ve nsan Sevgisi, Seluk Yay., stanbul 1991 Denis, J., -Kadim Yunanda Ahlaki ve Hukuki Fikirler, ev.: Ziyaeddin Fahri Fndkolu, stanbul 1945 Derey, Silvain, -Herbert Spenserin Din ve Ahlak Hakkndaki Nazariyesi, ev.: Mehmed Mnir Ertegn, Mrettibin-i Osmaniye Mat., stanbul 1327(1911) -nsan ve Teknoloji (Derleme), ev.: Taha Kl, nsan Yay., stanbul 1992 Descartes, Ren , -Ahlk zerine Mektuplar, ev.: Mehmet Karasan, MEB Yay., 1966; 3. Bsk., stanbul 1992 Dok, Birol, -Nietzcshenin Nihilizmi, Seba Yay., Ankara 1996 Durkhem, Emile , -Ahlk Terbiyesi, ev: Hseyin Cahit Yaln, Devlet Mat., stanbul 1927 -Ahlak ve Hukuk Kaideleri Hakknda Dersler, ev.: Hseyin Nail Kubal, smail Akgn Mat., stanbul 1947 -Ahlksal Terbiye, 1.C. ev.: M.F. Bezirci, Acun Basmevi, stanbul 1938 -Meslek Ahlk, ev.: Mehmet Karasan,, MEB Yay., Ankara1949; 2. Bsk., MEB Yay., stanbul 1962 Easson, Herbert N., -Kendini Tanyor Musun, ev.: Muallim Mubahat, Agh Sabri Kitabevi, stanbul 1930 Efltun (Platon), -Sokratesin Mdafaas, ev.: Niyazi Berkes, stanbul 1942 Emirolu, brahim, -Yanl Dnce ve Davranlar Karsnda Mevlana, Kon-Vak, zmir 2000 Epiktetos, -Dnceler ve Sohbetler, ev.: Burhan Toprak, MEB Yay., stanbul 1942 Epikr , -Epikrn Ahlakiyat, ev.: Haydar Rifat, irketi Maddiyecilik Basmevi, stanbul 1935 Erdem, Hsameddin, -Ahlak Felsefesi , 2. Bsk., H-Er Yay., Konya 2003 -Ahlaka Giri, Gnay Mat., Konya 1994 -Sondevir Osmanl Dncesinde Ahlk, Tanzimattan Cumhuriyete Kadar, SF. Konya 1996 Erzurumlu, brahim Hakk , -nsaniyet- Kmile, stanbul 1923 Frb, Eb Nasr ,

426

-Mutluluun Kazanlmas, Vadi Yay., ev.: A. Arslan, Ankara 1994 Ferid Kam (1864-1944), -lm-i Ahlak, Ankara 1339-1341 -MEBadi-i Felsefeden lm-i Ahlak, Vilayet Mat., Ankara 1339(1923) Fndkolu, Ziyaeddin Fahri , -Ahlak Tarihi, Genlik Kitabevi, 3 Kitap, 1. Kitap, stanbul 1943; 2. Kitap, 1944; 3. Kitap, 1945 -Ahlak Tarihi, .. Ed. Fak. Yay., Rza Cokun Mat., stanbul 1944 -XI. Asrda Bir Trk Mtefekkiri ve Ahlaki Dnceleri, Recep Usluolu Basmevi, Ankara 1938 Filiz, ahin, -Ahlakn Akli ve nsani Temeli, izgi Kitabevi, Konya 1998 Foucault M., - Huck Gutman- Patrick H. Hutton, -Kendini Bilmek, ev.: Gl aal Gven, Om Yay., stanbul 1999 Garaudy, Roger, -Sosyalizm ve Ahlak, ev.: Selahattin Hilav, Gerek Yay., stanbul 1965; 2. Bsk., Sre Yay., stanbul 1976 Gasset, Jose Ortega Y., -Sevgi stne, ev.: Yurdanur Salman. Cogito. 2. Bsk., Y. K. Yay. stanbul 1995 -Tarihsel Bunalm ve nsan, Haz. ve ev: Neyire Gl Ik, Gazali, mam Ebu Hamid Muhammed , -Dalaletten Hidayete, ev.: Yapla Paki, stanbul 1998 -El- munkzu min- ad dalal, ev.: Hilmi Gngr, MEB. Yay., stanbul 1949; 2. Bsk., MEB. Yay., Ankara 1960; 3. Bsk., Cagalolu Yay., stanbul 1963; ev.: Salih eref Ahmet Davudolu Hseyin Tural, Caalolu Yay., stanbul 1970 -lahi Ahlak, ev.: Yaman Arkan, Uyan Yay., stanbul 1976, Gkay, Fahreddin Kerim, -Demokrasi ve Toplum Ahlak, smail Akgn Mat., stanbul 1951 Gregore, Franois, -Byk Ahlak Doktrinleri, ev.: Cemal Sreya, Varlk Yay., stanbul 1971 Gler, lhami, -Allahn Ahlakilii Sorunu, Ankara Okulu, Ankara 1999 Gngr, Erol, -Ahlk Psikolojisi ve Sosyal Ahlk, tken Yay., stanbul 1995 -Deerler Psikolojisi zerine Aratrmalar, stanbul 1998 Griz, Adnan, -Faydac Feoriye Gre Ahlak ve Hukuk, A.. Hukuk Fak.,Yay., Ankara 1963 Hac Bekta Veli, -Maklt, Hazrlayan: Esat Coan, Sad. Hseyin zbay, Kltr Bak. Yay., Ankara 1990; Seha Neriyat, stanbul 198 Hackadirolu, Vehbi, -zgrlk Ahlk, Cem, stanbul 1990 Hanerliolu, Orhan, -Balangcndan Bugne Mutluluk Dncesi, Varlk Yay., stanbul 1965; 2. Bsk., Varlk Yay., stanbul 1969; 3. Bsk., Varlk Yay., stanbul 1973

427

Heimsoeth, H., -Ahlak Denen Bilmece, ev.: Nermi Uygur, ..Ed. Fak. Yay., stanbul 1957; 2. Bsk., 1978 Hseyin Remzi, -Ahlak- Hamidi,stanbul 1310 bn Miskeveyh , -Ahlak Olgunlatrma, ev.: Abdlkadir ener-smet Kayaolu-Cihat Tun, Kltr ve Turizm Bak., 1983 James, Wllam , -Pragmaclk (I),ev. Muzaffer Akn, MEB Yay., 1986 Janet, Paul , -Ahlki Felsefe Musahabeleri, ev.: Halil Trkmen, Devlet Basmevi, stanbul 1937 Kant, Immanuel , -Ahlk Metafiziinin Temellendirilmesi, ev.: Gertrude Durusoy, Trkiye Felsefe Kurumu, 1995 -Ebedi Bar zerine Felsefi Deneme, ev.: Yavuz Abadan-Sehal Maray, Ankara 1960 -Pratik Akln Eletirisi, ev.: onna Kuuradi, Trk Felsefe Kurumu Yay., Ankara 1989 Katip elebi , -Mizanl Hak Fi ltiyaril Ehak, Haz: O. aik Gkyay, MEB Yay., stanbul 1972 Keklik, Nihat, -Trklerde Ahlak ve Dnya Gr, stanbul 2000 Kl, Recep, -Ahlkn Dini Temeli, TDV Yay., Ankara 1992; 2. Bsk., 1996 -Ayet ve Hadislerin Inda nsan ve Ahlak, Ankara 1995 Kllolu, smail, -Ahlak Hukuk likisi, M.. Fak. Vak. Yay., stanbul 1988 Knalzade Ali Efendi , -Ahlak, Ahlak- Alai, ev.: Hseyin Algl, Tercman 1001 Eser -Devlet ve Aile Ahlak, Tercman 1001 Temel Eser, Hazrlayan: Ahmet Kahraman, stanbul Tarihsiz Konfys , -Konumalar, ev: M. Nabi zerdim, MEB Yay., stanbul 1963 Kropotkin, Petr A. , -Etika, Ahlkn Kayna ve Aklamas, ev.: Ahmet Aaolu, Vakf Kitabevi, stanbul 1935 Kuuradi, oanna, -Etik, Bilgi Basmevi, Ankara 1977 -nsan ve Deerleri, Yank Yay., stanbul 1971 Kurtkan, Amiran Bilgiseven, -Trk Milletinin Manevi Deerleri, Milli Eitim Basmevi, stanbul 1977 Lalande, Andre , -Ksa Gerekeli Pratik Ahlak, ev.: Cokun Deirmenciolu, Milli Eitim Basmevi, stanbul 1995

428

Locke, John , -Hogr stne Bir Mektup, ev: Melih Yyrmen, Liberte Yay., Ankara 1998 Loeb, Jacques, -Hayatn Mihaniki Telkisi, ev.: Mehmet Karahasan, Devlet Basmevi, stanbul 1935 Lukes, Steven, -Marksizm ve Ahlak, Ayrnt Yay., stanbul 1982 M. Abdlkadir, -Hlasa-i Mekarim-i Ahlak, Mahmud Bey Mat., stanbul 1326 (1910) Markavi, Mihailo, -Hmanizm ve Ahlak Felsefesi, ev.: Ali nl, Toplumsal Dnm Yay., stanbul Eyll, 1998 Maurois, Andre, -Yaama Sanat, ev.: Kevser Nazl zburun, Kakns Yay., stanbul 1997 Mchugh, Francis P., -Ethics, ev. Tsiad, yi eyler, 1992 Mehmed Hilmi, -Abel Reyin Felsefe ve Ruhiyat Eserinden Ameli Ahlak Mebahisi, Darlfnun Mat., stanbul 1336 (1920) -Kantn Ameli Felsefesi, Darulfnun Yay., Ta Basma, stanbul 1335 (1919) Mehmed Fazl, -Felsefe-i timaiyeden lm-i Ahlak, stanbul 1329 Mehmed Said, -Ahlak- Hamide, stanbul 1317 Mehmed Tahir (Bursal), -Ahlak Kitaplarmz, stanbul 1325 Menglolu, Takiyettin, -Deimez Deerler, Deien Davranlar, ..Ed. Fak. Yay., stanbul 1965 Mill, John Stuart (1806-1873), -Faydaclk, ev.: ahap Nazmi Cokunlar, Ankara 1946 Mustafa Namk,, -Ahlak, stanbul 1928 Mustafa Rahmi, -Ahlak, stanbul 1339 Mustafa Sabri - Musa Carullah, -lh Adalet; Sadeletiren: mer H. zalp, 1996 Mustafa Zihni, -Mikyasul-Ahlak, stanbul 1315 Mutahhari, Murtaza, -Ahlak Felsefesi, ev.: M. Recai Elmas, stanbul 1999 Nietzsche, Friedrich , -Ahlakn Soykt zerine Bir Kavga Yazs, ev.: Ahmet nam, Ara, 1990 -Ahlakn Soykt stne, ev.: Ahmet nam, Gndoan Yay., -Byle Buyurdu Zerdt, ev.: Turan Oflazolu, MEB Yay., stanbul 1964; 2. Bsk., Bilgi Yay., Ankara 1970; 3. Bsk., Cem Yay., stanbul 1977 -Ecco Homo, Kii Nasl Kendisi Olur, ev.: Can Alkor, Dost Yay., Ankara1969 -yinin ve Ktnn tesinde, ev.: Ahmet nam, Ara, 1990 Nural, M. Hilmi,

429

-Ahlak ve man, Nural Ky Ktphanesi, stanbul 1948 Nurbki, Haluk, -Ahlak Felsefesi, smail Akgn Mat., stanbul 1960 Nuttall, Jon, -Ahlk zerine Tartmalar-Etie Giri, ev: Abdullah Ylmaz, Ayrnt Yay., stanbul Okandan, Recai G., -Devletin Ahlki Cepheleri Hakknda lka Filozoflarnn Teorik Grleri, smail Akgn Basmevi, stanbul 1974 Ongun, Cemil Sena, -nsanlar ve Ahlaklar, Okat Yay., stanbul 1970 Ormsby, Eric Lee, -slam Dncesinde lahi Adalet Sorunu (Teodise), ev.: Metin zdemir, Kitabiyat, Ankara 2001 mer Nasuhi (Bilmen), -Nazari ve Ameli Ahlak- slamiye Dersleri, stanbul 1347 zden, Akil Muhtar , -lim Bakmndan Ahlak, hsan Basmevi, stanbul 1942; 2. Bsk., Marifet Basmevi, stanbul 1943; 3. Bsk., ..Tp Tarih Ens., Dr. Akil zden Mzesi ve Ktp.Yay., stanbul 1950 zgen, Mehmet Kasm, -Farabide Mutluluk ve Ahlak likisi, nsan Yay., stanbul 1997 zlem, Doan, -Ahlak Felsefesi (Ders Notlar),1982 Pakst, Fatma, -Senecada Ahlak Gr-Zevk Anlay, Ulus Basmevi, Ankara 1971 Pascal, Blaise , -Dnceler, ev: Fethi Ycel, Yeni Cezaevi Basmevi, Ankara, 1942 Paulhan, Fr., -Ahlkn Ahlkszl, ev.: Mehmet Naci Ecer, Remzi Kitabevi, stanbul 1946; 2. Bsk., Remzi Kitabevi, stanbul 1969 -nsan ve Onun Kendisi, Cemiyet ve Kinat Karsndaki Durumu, ev.: Mehmet Necati Acar, Vakf Kitabevi, stanbul 1936 Pazarl, Osman, -slamda Ahlak, Remzi Kitabevi, stanbul 1972 Politis, N., -Milletleraras Ahlk, ev.: Ahmet Reit Turnagil, . Yay., stanbul 1945 Poole, Ross, -Ahlk ve Modernlik, ev.: Mehmet Kk, Ayrnt Yay., stanbul 1993 Poyraz, Hakan, -Dil ve Ahlk, Vadi Yay., Ankara 1996 Rauh, F., -Ahlk Tecrbesi, ev.: Z. Fahri Fndkolu, Devlet Basmevi, stanbul 1936 Rautn, Fr., -Kantn Pratik Felsefesi, ev.: Mehmed zzet, stanbul 1919 Ravasson, Flix , -Alkanlk Hakknda, ev.: Nezahat Tan, MEB Yay., stanbul 1946

430

Rey, Abel , -Ameli Ahlak (Morale Pratique), ev.: Mehmed zzet, Darulfnun Yay., Ta Basma, stanbul 1335 (1918) -Nazari Ahlak (Morale Theoretique), ev.: Mehmed zzet, Darulfnun Yay., Ta Basma, stanbul 1919-1920 Rfat, -Ahlak- Nazari ve Teracim-i Ahval-i Hkema, Mahmut Bey Mat., stanbul 1312 (1896) Rfat b. Mehmet Emin, -Fezail-i Ahlak, stanbul 1311 Rfat Paa, -Risale-i Ahlak, stanbul 1302 Rousseau, Jean Jacques, -Fezail-i Ahlakiyye ve Kemalat- lmiye, ev.: Kemal Paazade Salt Bey, 1. Ksm, Kantar Biraderler Mat., stanbul 1299; 2. Ksm, Mihran Mat., stanbul 1299 (1883) Russell, Bertrand (1872-1970), -Evlilik ve Ahlk, ev: Ender Grol, Varlk Yay., stanbul 1963; 2. Bsk., stanbul 1967; 3. Bsk., stanbul 1971; 4. Bsk., stanbul 1977 Saraliolu, Kenan, -Materyalizm ve Ahlak, Serander Yay., Sartre, Jean Paul , -amzn Gerekleri, evl.: S. Eypolu-V. Gnyol, an Yay., stanbul 1961; 2. Bsk., stanbul 1963; 3. Bsk., stanbul 1973 Saygn, Ahmet Adnan, -Yalan, Dou Base, Ankara 1945 Sayn, Zeynep, -Ktlk- Tekilcilik. Postmodernizm, Mitos Yay., stanbul 1994 Schmidt, Heinrich, -Epikrn Yaama Sevinci Felsefesi, ev.: Yunus K. Kni, Remzi Kitabevi, stanbul 1946 Schopenhauer, Arthur , -Akn Metafizii, ev.: S. Hilv, Olu, 1965 Selahaddin Hilmi, -Mirat- Ahlak, Dersaadet 1326 Seneca, Lucius Annaeus , -Ruh Dinginlii zerine, ev.: Bedia Demiri, Y.K.Yay., stanbul 1999 Spencer, Herbert , -Fikri, Ahlaki ve Bedeni Terbiye, ev.: Mehmed Mnir Ertegn, stanbul 1340 -Medhal-i terbiye-i Akliye, Ahlakiye, Cismaniye, ev.: Adanal Ali Mnif, Matbaa-i Ahter, stanbul 1313 (1894) Spinoza, Benedictus De -Etika I, ev.: Hilmi Ziya lken, stanbul 1945 -Etika II, ev.: Hilmi Ziya lken, stanbul 1947 -Etica,ev.: Hilmi Ziya lken, 2. Bsk., MEB. Yay., stanbul 1965 -Etika, ev.: Suut Kemal Yetkin, MEB Yay., stanbul 1934 Suckiel, Ellen Kappy, -William Jamesin PragMatik Felsefesi, ev.: Celal Trer, Paradigma Yay., stanbul Mart 2003

431

Sunar, Cavit, -bn Miskeveyh ve Yunanda ve slamda Ahlak Grleri, Ankara 1980 apolyo, Enver Behnan, -Ahlak Tarihi, Ticaret Yksel r. Okulu Yay., Ankara 1960 emin, Refia, -ocukta Ahlaki Davran ve Ahlaki Hkm, ..Ed. Fak. Yay., stanbul 1954; 2. Bsk., stanbul 1979 Tanyol, Cahit, -rf ve Adetler Sosyolojisi Bakmndan Sanat ve Ahlak, ..Ed. Fak.Yay., stanbul 1954 -Sosyal Ahlak, ef Yay., stanbul 1960 -Schopenhauerda Ahlak Felsefesi, ada A.., stanbul 1998 Tarakolu, M. Rait, -Ahlak ve Milli Ahlak, Ankara Basmevi, Ankara 1951 Takran, Tezer Aaolu, -Trk Ahlaknn lkeleri, MEB Yay., stanbul 1943 Tepe, Harun, -Etik ve Meslek Etikleri, Trkiye Felsefe Kurumu Yay., Ankara 2000 Teken, Hsn, -Vicdan Felsefesi, Mustafa Asm Basmevi, stanbul 1940 Tinel, Z. R., -Zincirleme Ahlak Kefaleti, Ebzziya Basmevi, stanbul 1943 Topu, Nurettin, -Ahlak Nizam, stanbul 1961 -Ahlak Nizam, Milliyetiler Der. Ner., stanbul 1961; 2. Bsk., Hareket Yay., stanbul 1970 -syan Ahlak, Dergah Yay., stanbul 1995 Tun, Cevat Kazm, -Ahlak Kurallar, Karnca Mat., zmir 1962 Turhan, Kasm, -Bir Ahlak Problemi Olarak Kelam ve Felsefe Asndan nsan Fiilleri, stanbul 1996 Trer, Celal, -William Jamesin Ahlak Anlay, Elis Yay., Ankara 2005 Uzel, Trkn, -Seneca Ahlki Mektuplar Kitap I-XX, Trk Tarih Kurumu, 1992 lken, Hilmi Ziya , -Ahlak, M. Sadk Kat Mat., stanbul 1946 -Ak Ahlk, A. Halid Kitabevi, stanbul 1933; 2. Bsk., Anl Yay., stanbul 1959 -Bilgi ve Deer, Krs Yay., Ankara 1965; Ankara 1967 -Deerler, Kltr ve Sanat, Kat ve Bsk. leri Mat., stanbul 1965 Valsan, Mchel, -slam Maneviyat ve Bat, ev.: Ik Ergden, 1995 Vercors, J. B., -nsan ve nsanlar, ev.: S. Eybolu, Toplumsal Dnm Yay., Ekim 1998 Versenyi, L., -Sokrates ve nsan Sevgisi, ev.: Ahmet Cevizci, Gndoan Yay., Ankara, 2. Bsk., 1995

432

Weber, Max (1864-1920), -Protestan Ahlak ve Kapitalizmin Ruhu, ev.: Zeynep Aruoba, Hil Yay. stanbul 1985 Werner, Charles, -Ktlk Problemi, ev.: Sedat Umran, Kakns Yay., stanbul 2000 Yakupolu, M. Mukadder, -Ahlak ve iddet, Gebe Yay., stanbul 1997 Yaran, Cafer Sadk (Derleyen), -Ktlk ve Teodise: Bat ve slam Din Felsefesinde Ktlk Problemi ve Teistik zmler, Vadi Yay., Ankara 1997 Yavuz, Hilmi, -Kltr zerine, Balam Yay., stanbul 1987 Yazgan, Mustafa, -lim ve Ahlk, Baylan Bsk. ve Ciltevi, Ankara 1968 Yazolu, Ruhattin, -Leibnizde Tanr ve Ahlak, Seba Yay., Ankara 2002 Yeprem, M. Saim, -rade Hrriyeti ve mam Maturidi, M...Fak. Yay., stanbul 1980 Yrk, Abdlhak Kemal, -Ahlak, Hukuk Felsefesi, stanbul 1950 -Sokrat, Ahlk Hukuk Felsefesi, Hukuk Fak. Mecmuas, stanbul 1950 Zakheri, Ali, -bn Miskeveyhin Ahlak Felsefesi, Yeni Zamanlar

AKSYON FELSEFES
Akz, M. Mustafa , -Saduyu Eylem Felsefesi, Birey Yay., stanbul ,1997 Uygur, Nermi, -Kuram-Eylem Balam (zmleyici Bir Felsefe Denemesi), ..Ed. Fak.Yay., stanbul 1975 Weyl, Monique-Roland, -Gerekte ve Eylemde Hukukun Pay, ev.: iar Yaln, stanbul 1975

ANLAM FELSEFES
Akarsu, Bedia, -Dil-Kltr Balantlar, nklap Yay., -Wilhelm Von Humboldtda Dil Kltr Balants, stanbul Mat., Ankara 1955 Apel, K.O.,

433

-Bilimselcilik, Hermeneutik, deoloji Eletirisi, ev.: Doan zlem, E. . Yay., zmir 1984 Arkl, N.- Vardar, Berke, -Semantik Akmlar, Yeni nsan Yay., stanbul 1969 Aristoteles , -Yorum zerine, ev.: Saffet Babr, mge Kitabevi, Ankara1996 Arslan, Hsamettin, -Hermeneutik ve Hmaniter Disiplinler (Tercme), Paradigma Yay., stanbul 2002 -Gadamer-Habermas; GadamerDerrida Tartmas (Derleme ve tercme), Paradigma Yay., stanbul 2002 -nsan Bilimlerine Prolegomena-Dil, Gelenek ve Yorum, Paradigma Yay., stanbul 2002 -Retorik Hermeneutik ve Sosyal Bilimler (Derleme), Paradigma Yay., stanbul 2002 Ayer, A. J., -Dil Doruluk ve Mantk, ev.: Vehbi Hackadirolu, Metis Yay., stanbul 1984), Birand, Kmran , -Dilthey ve Richertte Manevi limlerin Temellendirilmesi, A...F. Yay., Ankara 1954 -Manevi limler Metodu Olarak Anlama, A...F.. Yay., Ankara 1960 Bolay, M. Naci , -Frbi ve bn Sinda Kavram Anlay, MEB Yay., stanbul 1990 Croce, Benedetto , -fade Bilimi ve Genel Linguistik Olarak Estetik, ev.: smail Tunal, Atatrk niversitesi Basmevi, Erzurum 1969 Culler, J., -Saussure, ev.: Nihal Akbulut, Afa Yay., stanbul 1985 Denkel, Arda, - Anlamn Kkenleri, Metis Yay., stanbul 1984 -Anlam ve Nedensenlik, Kabalc Yaynevi 1996 Derrida, Jacques, -Gstergebilim ve Gramatoloji, ev.: Tlin Akin, Afa Yay., stanbul 1994 Dilthey, Wilhelm , -Hermeneutik ve Tin Bilimleri, ev.: Doan zlem, 1999 -Tinsel Bilimlere Giri, ev.: Doan zlem, E. . Yay., zmir 1984 Durand, Gilbert, -Sembolik mgelem, ev.: Aye Meral, nsan Yay., 1998 Fiske, John, -letiim almalarna Giri, ev.: Sleyman rvan, Bilim ve Sanat Yay., Ankara 1996 Foucault, Mchel, -Kelimeler ve eyler, ev.: Mehmet Ali Klbay, mge, 1994 -Sylemin Dzeni, ev.: Turhan Ilgaz, Hil, 1987 -Yapsalclk ve Postyapsalclk, ev.: Ali Utku-mit Uma, Birey Yay., stanbul 1999 Grgn, Tahsin, -Anlam ve Yorum, Gelenek Yay., stanbul 2003 Grnberg, Teo, -Anlam Kavram zerine Bir Deneme, A.. D.T.C.F. Yay., 1970

434

-Anlama, Belirsizlik okanlamllk, Gndoan Yay., -Semiotik- Genel aretler Bilgisine Giri, stanbul 1965 Grnberg, Teo-Adnan Onart, -Mantksal Anlam Kuram-Bir Giri Denemesi:Kavramsal Yorumlama, Trk Dil Kurumu Yay., Ankara 1980 zlem, Doan, -Hermeneutik (Yorumbilgisi) zerine Yazlara, Ark Yay., Ankara 1995 -Metinlerle Hermeneutik (Yorum Bilgisi) Dersleri, 2 Cilt, nklap Yay., 1994; 2. Bsk, 1996 Palmer, Richard E., -Hermentik, ev.: brahim Grmez, Ankara Yay., stanbul 2002 Piaget, Jean (1896-1982), -Yapsalclk, ev.: Fsun Akatl, Dost Kitabevi. Ankara 1992 -Yapsalclk, ev.: Aye irin Ok-Yayuz Yener, Doruk Yay., Ankara 1999 Rabinow, P.-Sullivan, -Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklam, ev.: Taha Parla, Hrriyet Vakf Yay., stanbul 1990 Ricouer, Paul, -Sz Edimleri Kuram ve Etik, ev.: Atakan Altnrs, Asa Yay., Bursa 2002 Saussure, F. De, -Genel Dilbilim Dersleri, ev.: Berke Vardar, TDK. Yay., Ankara 1966 Searle, John R., -Sz Edimleri, ev.: L. Aysever, Ayra Yay., Ankara 2000 Tatar, Burhanettin, -Felsefi Hermentik ve Yazarn Niyeti, Vadi Yay., Ankara 1999 Ural, afak, -Artifical Intelligence, Language and Thought / Knstliche Intelligenz, Sprache und Yapay Zeka, Dil ve Dnce, Eds: Ural, ., Lucius, E. stanbul 1999 Whaeithed, Alfred Nord -Sembolizm, ev.: Ramazan Ertrk, A Yay., Ankara Eyll 2000 Ycel, Tahsin, -Yapsalclk, Ada Yay., stanbul 1983; Y.K.Yay., stanbul 1999

ATEZM
Coffy, Robert, -Ateistlerin Tanrs, ev.: Prof. Dr. Murtaza Korlaeli, A.. . Fak. Yay., Ankara 2003

BLG FELSEFES
Aristoteles, -Metafizik, 1.K ev.: Hilmi Ziya lken, Vakt Kitabevi, stanbul 1935 Aster, Ernst Von, -Bilgi Teorisi ve Mantk, ev.: Macit Gkberk, EF Yay., stanbul 1948

435

Avant, L.L. - H.Hebon, -Alg Kuramlar, ev.: Yurdal Topsever, E. . Basmevi, zmir 1990 Ayman, Mehmet, -Gazalide Bilgi Sistemi ve phe, nsan Yay., Bacon, Francis, -Denemeler, ev.: Saffet Korkut, stanbul 1943 Balc, Ersin, -lerlemenin teki Yz, Aa Yay., stanbul 1992 Berkeley, Georges, -Beeri Bilginin Prensipleri Hakknda Bir Eser ve Hils ve Filonos Arasnda Konuma, ev.: Mehmet Saffet Ergin, Devlet Basmevi, stanbul 1935 -nsan Bilgisinin lkeleri zerine, Bilim ve Sanat Yay., Boutroux, Emile, -Tabiat Kanunlarnn Zorunluu Hakknda, ev.: Hilmi Ziya lken, MEB Yay., stanbul 1947 Bouty, Edmond, -Bilimsel Hakikat, ev.: Avni Yakalolu, MEB Yay