You are on page 1of 11

Nama : Kelas :

Tarikh :

Masa : Markah :

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Unit 3 : Skala 1. Tukarkan skala lurus di atas kepada pecahan wakilan. A 1 : 50 000 B 1 : 100 000 C 1 : 200 000 D 1 : 300 000 2. Pecahan wakilan bagi skala penyata 1 cm mewakili 2 km ialah A 1 : 2 000 B 1 : 20 000 C 1 : 200 000 D 1 : 2 000 000 Antara berikut, skala lurus yang manakah menunjukkan 4 cm bersamaan dengan 16 km?

3.

4.

Skala X di atas adalah berkaitan dengan A pecahan wakilan B skala penyata C skala bahagian D skala lurus 5. Skala lurus yang manakah mewakili 1 : 300 000?

6. Jenis skala yang ditunjukkan ialah A skala lurus B skala tegak C skala penyata D pecahan wakilan 7. Antara berikut, jarak yang manakah sesuai diukur dengan menggunakan pembaris dalam peta topografi? A Parit B Sungai C Pinggir laut D Sempadan negeri Bagaimanakah pecahan pengimbang bagi skala penyata 1 cm mewakili 6 km di tulis? A 1 : 600 000 B 1 : 60 000 C 1 : 6 000 D 1 : 600

8.

9.

Berapakah keluasan kawasan yang ditunjukkan di atas? A 5 km C 10 km B 5.25 km D 20.25 km 10. Apakah skala yang diwakili oleh pernyataan di atas ? A 1 : 500 B 1 : 5 000 C 1 : 50 000 D 1 : 500 000

11. Skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah dinamakan A lurus B garisan C penyata D pecahan wakilan 12. Nisbah antara jarak di atas peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi dikenali sebagai A arah C skala B luas D jarak 13. Skala boleh digunakan untuk I mengira masa II mengukur jarak III mengira keluasan IV mengukur bearing A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 14. Jika jarak sungai dalam peta ialah 3.5 cm, berapakah jarak sebenar di permukaan bumi? A 3.5 km C 40 km B 35 km D 70 km 15. Alat yang paling sesuai digunakan untuk mengukur jalan bengkang-bengkok atau sungai dalam peta ialah I benang II pita ukur III jangka tolok IV jaluran kertas A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 16. Jarak sebenar dari pejabat pos ke rumah Ahmad ialah 4.6 km. Apabila pelan dilukis, jarak dari pejabat pos ke rumah Ahmad ialah 2.3 cm. Skala pecahan wakilan yang digunakan ialah A 1 : 50 000 C 1 : 200 000 B 1 : 100 000 D 1 : 300 000 17. Unit ukuran bagi keluasan yang biasa digunakan ialah I kilometer persegi II meter persegi III kilogram IV hektar A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 18. Dalam peta topografi, skala yang biasa digunakan ialah I skala lurus II skala tegak III skala penyata
3

IV pecahan wakilan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 19. Berapakah keluasan sebuah padang yang meliputi 5 segi empat grid jika keluasan setiap segi empat grid ialah 1 km persegi? A 4 km B 5 km C 6 km D 7 km 20. Tukarkan skala di atas kepada skala penyata. A 1 cm mewakili 15 m B 1 cm mewakili 1.5 km C 1 cm mewakili 3 km D 1 cm mewakili 15 km 21.

Apakah jarak sebenar dari A ke B? A 2.5 km B 2.25 km C 3.15 km D 3.25 km 22. Antara berikut, yang manakah menunjukkan skala berukuran besar? A 1 : 12 500 C 1 : 50 000 B 1 : 25 000 D 1 : 100 000 23. Berdasarkan skala di atas, berapakah luas sebenar sebuah tapak pembinaan yang meliputi 16 cm segi empat grid di atas peta topografi ? A 1 km2 B 2 km2 C 3 km2 D 4 km2 24.

Jenis skala yang ditunjukkan di atas ialah A skala lurus B skala tegak C skala penyata D pecahan wakilan 25.

Jika skala peta ialah 1 : 50 000, berapakah jarak mutlak di antara pejabat pos dengan lapangan terbang? A 1.5 km C 3.5 km B 2.5 km D 4.5 km 26. Jarak lurus boleh diukur dengan menggunakan I tali II benang III pembaris IV jangka tolok A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 27. Panjang sebatang jalan kereta api dalam peta ialah 5 cm. Berapakah panjang sebenar jalan kereta api tersebut jika skala dalam peta ialah 1 cm mewakili 500 m? A 0.25 km C 3.0 km B 2.5 km D 25 km 28. Keluasan padang bola pada peta topografi ialah 4 cm persegi. Sekiranya skala pecahan wakilan yang digunakan ialah 1 : 100 000, berapakah luas sebenar padang bola tersebut? A 400 hektar B 1 200 hektar C 2 000 hektar D 4 000 hektar 29. Jika pecahan wakilan ialah 1 : 20 000, berapakah jarak sebenar jika jarak di atas peta ialah 4 cm? A 0.5 km C 10 km B 0.8 km D 12 km

30. Berapakah panjang jalan raya dalam peta? A 10.0 km B 11.5 km C 12.5 km D 13.0 km 31. Kirakan panjang Sungai Losong. A 6.0 km C 7.0 km B 6.5 km D 7.5 km 32. Berapakah panjang benteng? A 2.5 km C 3.0 km B 2.7 km D 3.5 km 33. Berapakah jarak mengikut jalan raya dari Kampung Murni ke Kampung Jati? A 4.8 km C 6.0 km B 5.5 km D 6.3 km 34. Sekiranya Ramli tinggal di Kampung Pusu hendak menunaikan solat Jumaat, berapakah jarak yang perlu dilaluinya pada hari tersebut? A 7.6 km B 9.0 km C 12.2 km D 18.0 km 35. Rosli tinggal di Kampung Jati dan Ravi tinggal di Kampung Pusu, berapakah jarak yang perlu dilalui oleh mereka untuk sampai ke sekolah? A 6.7 km C 13.5 km B 11 km D 15.0 km 36. Berapakah keluasan kawasan paya dalam peta? A 4.7 km
6

B 6.8 km C 8.4 km D 10.5 km 37. Kirakan keluasan kawasan penanaman kelapa dalam peta. A 5.8 km B 6.5 km C 8.5 km D 9.0 km 38. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang skala di atas? A Skala di atas disebut pecahan wakilan B Skala tersebut tidak boleh ditukar kepada skala lurus C 1 cm di atas peta mewakili 10 m di permukaan bumi D 1 cm di peta mewakili 100 meter di permukaan bumi 39. Pilih pernyataan yang benar tentang skala lurus. I Skala lurus ialah garisan lurus yang dibahagi kepada beberapa unit kecil II Skala lurus dikenali juga sebagai skala garisan III Skala lurus tidak boleh ditukar kepada pecahan wakilan atau skala garisan IV Skala lurus terdiri daripada skala lurus mudah dan skala lurus penuh A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 40. Susunkan langkah-langkah mengukur jarak lurus mengikut urutan yang betul. I Letakkan pembaris pada skala peta II Sambungkan dua titik dengan satu garisan lurus III Tandakan dua titik berpandukan panduan grid IV Letakkan pembaris di atas garisan dan ukur A I, II, III dan IV B I, III, II dan IV C II, I, IV dan III D III, II, IV dan I 41. Jika panjang sungai dalam peta ialah 5 cm dan skala penyata ialah 1 cm mewakili 1 km, berapakah jarak sebenar sungai tersebut? A 0.5 km C 25 km B 5 km D 50 km

42. Berapakah jarak lurus di antara masjid dengan balai polis? A 1 km C 3.0 km B 2.7 km D 3.3 km 43. Berapakah keluasan paya dalam peta? A 2.0 km C 3.0 km B 2.75 km D 3.5 km 44. Berapakah panjang Sungai Kesing? A 3 km C 4.5 km B 3.7 km D 5 km 45. Skala peta di atas bersamaan dengan A 1 cm mewakili 0.5 km B 1 cm mewakili 1 km C 1 cm mewakili 5 km D 1 cm mewakili 10 km

46. Berapakah jarak mengikut jalan raya dari Kampung Salor ke Kampung Ru? A 5.0 km B 5.8 km C 7.5 km D 9.5 km 47. Tujuan utama pembinaan benteng di kawasan dalam peta adalah untuk A menakung air sawah B mencegah tanah runtuh C mencegah hakisan Sungai Jembal D menghalang kemasukan air berlebihan 48. Berapakah panjang kawasan pinggir laut yang sesuai untuk dimajukan sebagai kawasan pelancongan? A 2.25 km B 4.5 km C 5.5 km D 8.5 km 49. Berapakah keluasan paya dalam peta? A 2.25 km B 9.25 km C 22.5 km D 80.0 km

50.

Berapakah panjang sungai dalam segi empat grid di atas? A 5.5 km C 8.5 km B 6.5 km D 9.7 km

10

Jawapan Unit 3
Question No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Question No: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Answer: B C C D D D A A B D Answer: D A B A B B B A B D Question No: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Question No: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Answer: D C B B D C B C B B Answer: B A B B A B D A B A Question No: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Answer: B A D C C C B A B D

11