การ Config Squid Proxy

การ Config Squid Proxy

ขั้นตอนการ config บน Fedora Core และ Red Hat
1.ติดตั้ง squid

การ Config Squid Proxy
ขั้นตอนการ config บน Fedora Core และ Red Hat
1.ติดตั้ง squid

2.config file /etc/squid/squid.conf
#http_port 3128

2.config file /etc/squid/squid.conf
#http_port 3128

http_port 3128
3128 เป็น port ที่ต้องการ อาจเปลี่ยน เป็น port อะไรก็ได้
#icp_port 3130

http_port 3128
3128 เป็น port ที่ต้องการ อาจเปลี่ยน เป็น port อะไรก็ได้
#icp_port 3130

icp_port 3130
#cache_mem 8 MB

icp_port 3130
#cache_mem 8 MB

cache_mem 256 MB # RAM หาร 3
#cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256

cache_mem 256 MB # RAM หาร 3
#cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256

cache_dir ufs /var/spool/squid 1000 16 256
#cache_access_log /var/log/squid/access.log

cache_dir ufs /var/spool/squid 1000 16 256
#cache_access_log /var/log/squid/access.log

cache_access_log /var/log/squid/access.log
#cache_access_log /var/log/squid/cache.log

cache_access_log /var/log/squid/access.log
#cache_access_log /var/log/squid/cache.log

cache_access_log /var/log/squid/cache.log
#cache_access_log /var/log/squid/store.log

cache_access_log /var/log/squid/cache.log
#cache_access_log /var/log/squid/store.log

cache_access_log /var/log/squid/store.log
เพิ่ม บรรทัดนี้ต่อท้าย acl ที่ default มากับ โปรแกรม
acl my_networks src 192.168.0.0/24 #network ของเรา
เพิ่ม บรรทัดนี้ไว้ก่อนหน้า http_access ที่ default มากับ

cache_access_log /var/log/squid/store.log
เพิ่ม บรรทัดนี้ต่อท้าย acl ที่ default มากับ โปรแกรม
acl my_networks src 192.168.0.0/24 #network ของเรา
เพิ่ม บรรทัดนี้ไว้ก่อนหน้า http_access ที่ default มากับ

โปรแกรม

โปรแกรม

http_access allow my_networks
http_access deny all #บรรทัดนี้แหละ ที่ต้องแก้ แก้เเป็น
http_access allow all
จากนั้นทำาการ save file
3.สร้างไฟล์ 3 ไฟล์ คือ access.log , cache.log , store.log
เข้าไปที่ directory /var/log/squid/ ใช้คำาสั่ง
#touch access.log
#touch store.log
#touch cache.log

http_access allow my_networks
http_access deny all #บรรทัดนี้แหละ ที่ต้องแก้ แก้เเป็น
http_access allow all
จากนั้นทำาการ save file
3.สร้างไฟล์ 3 ไฟล์ คือ access.log , cache.log , store.log
เข้าไปที่ directory /var/log/squid/ ใช้คำาสั่ง
#touch access.log
#touch store.log
#touch cache.log

#chmod 755 /var/log/squid/*
#chown squid.squid /var/log/squid/*
4.สร้าง cache #squid -z
5.กำาหนดให้ squid start ทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง
#squid chkconfig on
6.สัง่ ให้ squid ทำางาน
# service squid restart

#chmod 755 /var/log/squid/*
#chown squid.squid /var/log/squid/*
4.สร้าง cache #squid -z
5.กำาหนดให้ squid start ทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง
#squid chkconfig on
6.สั่งให้ squid ทำางาน
# service squid restart

แก้เป็น

แก้เป็น
แก้เป็น
แก้เป็น
แก้เป็น
แก้เป็น
แก้เป็น

เปลี่ยนสิทธิ์และเจ้าของ

แก้เป็น

แก้เป็น
แก้เป็น
แก้เป็น
แก้เป็น
แก้เป็น
แก้เป็น

เปลีย่ นสิทธิ์และเจ้าของ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful